Originally 994 pages

Leabharean Bhioball

Leabharan Bhioball

GENESIS 4

ECSODUS 252

LEBHITICUS 454

DEUTERONOMI 795

IOSUA 967

BREITHEAMHNAN 1083

RUT 1199

CEUD LEABHAR SHAMUEIL 1216

DARA LEABHAR SHAMUEIL 1374

CEUD LEABHAR NAN RIGH. 1502

DARA LEABHAR NAN RIGH 1647

CEUD LEABHAB NAN EACHDRAIDH. 1797

DAEA LEABHAB NAN EACHDRAIDH 1948

ESRA 2116

NEHEMIAH 2167

ESTER 2237

IOB 2274

LEABHAR NAN SALM 2411

GNATH-FHOCAIL. 2748

ECLESIASTES, 2865

DAN SHOLAIMH 2903

ISAIAH 2922

IEREMIAH 3159

TUIREADH IEREMIAH 3417

DANIEL 3688

HOSEA 3767

IOEL 3809

AMOS 3829

OBADIAH 3865

IONAH 3868

MICAH 3884

NAHUM 3911

HABACUC 3926

SEPHANIAH 3942

HAGAI 3959

SECHARIAH, 3973

MALACHI 4018

AN SOISGEUL A KEIR MHATA 4036

AN SOISGEUL A REIR MHARCUIS 4208

AN SOISGEUL A REIR LUCAIS 4316

AN SOISGEUL A REIE EOIN. 4499

GNIOMHARAN NAN ABSTOL 4639

LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUiM NAN ROMANACH 4808

CEUD LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM KAN CORINTIANACH, 4884

DARA LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM NAN CORINTIANACH 4955

LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM KAN GALATIANACH 5004

LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUAl NAM PHILIPIANACH 5054

LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM NAN COLOSIANACH. 5075

DAEA LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM NAN TESALONIANACH 5113

TESALONIANACH air ais 5115

CEUD LITlR AN AESTOIL PIIOIL CHUM T H I M O T E U I S. 5119

DARA LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM THIMOTEUIS. 5138

LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM THITUIS. 5152

LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM PHILEMOIN 5159

LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM NAN EABHRUIDHEACH 5163

EABHRUIDHEACH air ais 5201

LITIR CHOITCHIONN AN ABSTOIL SHEUMAIS 5207

CEUD LITIR CHOITCHIONN AN ABSTOIL PHEADAIR. 5226

DARA LITIR CHOITCHIONN AN ABSTOILPHEADAIR. 5248

CEUD LITIR CHOITCHIONN AN ABSTOIL EOIN 5261

DARA LITIR AN ABSTOIL EOIN 5280

TREAS LITIR AN ABSTOIL EOIN 5282

LITIR CHOITCHIONN AN ABSTOIL IUDAIS. 5284

TAISBEANADH EOIN AN DIADHAIR. 5289

SAILM DHAIBHIDH, DAN GAIDHEALACE 5368

A- CIIRIOCIL LAOIDHEAN KA SGRIOPTUIRIBH NAOMHA. 5797

Leabharean Bhioball” air ais

LEABHRAICHEAN T-SEANN TIOMAIDH

AIR AN TARRUING

O'N CHEUD CHANAIN

CHUM GAELIG ALBANNAICH;

AIR AN CUR A MACH LE H-UGHDARRAS ARD-SHEANAIDH EAGLAIS

NA H-ALBA,

THE NATIONAL BIBLE SOCIETY OF SCOTLAND;

HEAD OFFICES: 5 ST. ANDREW SQUARE, EDINBURGH;

AND 224 WEST GEORGE STREET, GLASGOW.

ABREVIATIONS AND MARKS.

A' for " an" the article, as " a' bhean" the woman”, for " an bhean."

A' for " ag," sign of the pres. part. of verbs beginning with a consonant, as " a' bualadh" strilking, but " ag òl" drinking.

A' for "ann" in, as "a'd' cheann" in thyhead, for " ann do cheann."

A for " as" out of, marked with an acute accent, as " à teine" out offire.

'Ar for "thar" over, above, as, "deich 'ar

fhichead" thirty.

B' for " bu" was, as " b'e" he was.

C' for " cia" who, what, as " c'àit" where or in

ivhai j)lace ? " c'uin" when or at what time ?

D' for " do" thy, thine, as " d'athair" thyfather;

for "do" preposition to for "de" the prepo-

sition of.

D' dh' for " do" sign of the preterite tense of

verbs, as "an d'aidich e" has he confessed ?

" dh'aidich mi" / have confessed.

'G for " ag" sign of the pres. part. of verbs, as

" 'g a dheanamh" doing it.

'G' for " gu" to, as " g'a cheann'Vo the end thereof.

M' for "mo" my, as " m'anam" my soul.

M' for " mu" abovi, as, "m'a cheann" about his

'head.

'N a for "ann a'^ iti his, as "'n a chridhe" in

his hearU

'N an for " ann an" in ilieir, as " 'n an taighibh''

in their houses.

'N ar for " ami ar" in our, as " 'n ar dùthaich"

in our country.

'N 'ur for "ann.bhur" in your, as "'n 'ur fear-

ann" in your land.

'N uair for " an uair" in the time, tohen.

'E, for "ar" our, as "o'r sinnsiribh" /ro»» our

ancesiors.

'E. for " bhur" your, as " le'r sinnsiribh" with

your ancestors.

R' for "ri" to, as "r'ar guth" to our voice,

'S an, s a' for anns an" in the, as " 's an àm" in

the time, "'s a' bhaile" in the city,

*S na for " anns na" in the, as "'s na coilltibh"

in the ivoods.

{ ' ) Grave accent. Vowels marked with thia

accent are always sounded long; and such

as are not are generally sounded short.

(,') Acute accent. When the vowel e is sounded

like ai in pain, or the Latin ce in Phcebus, as

the Scotch pronounce it, it is commonly

marked with this accent.

( ' ) Apostrophe. When there is an elision of

one or more letters, it is usually marked

with an apostrophe. Thus when the pre-

ceding word ends or the following word be-

gins with a vowel, there is an elision of the

poasessive pronoun "a," as "le 'shàdl" wUh

his eyefoY "leashàlil;" "call 'anama".jAe

loss o fhis soul for " call a anama." A;few

GaeHc words admit of a final vowel, or not,

as the euphony requires it, as "àit" or

" àite" a place, " naomh" or " naomha'''

holy, " fad" or *' fada" long, " camp" or

" campa" a camp; but as these final vo wels

are not essential to the words, their ab-

sence is noi; aiways marked with an apos-

trophe.

Leabharean Bhioball” air ais

CEUD LEABHAR MHAOIS, D'AN AINM

GENESIS

CaibidealI.

I Cruthachadh nan nèamh agus na talmhainn, 3 An t-soluis, 14 Na grèine, na gealaich, agus nan reult, 20 Eisg agus ennlaith, 24 Spréidh agus bheathaichean eile na talmhainn, 20 agus crithachadh an duine ann an coslas Dhé.

AN toiseach chruthaich Dìa na nèamhan agus an talamh.

2 Agus bha 'n talamh gun dealbh agus falamh; agus bha dorchadas air aghaidh na doimhne: agus bha Spiorad Dhé a' gluasad air aghaidh nan uisgeachan.

3 Agus thuirt Dia, Bitheadh solus ann: agus bha solus ann.

4 Agus chunnaic Dia an solus, gu'n robh e maith: agus chuir Dia dealachadh eadar an solus, agus an dorchadas.

5 Agus thug Dia mar ainm air an t-solus, Là, agus air an dorchadas thug e mar ainm, Oidhche: agus b'iad am feasgar agus a' mhaduinn an ceud là.

dealachadh eadar na h-uisgeachan a bha

fo 'n athar, agus na h-uisgeachan a bha os

ceann an athair: agus bha e mar sin.

8 Agus thug Dia mar ainm air an athar,

Kèamh: agus b'iad am feasgar agus a' mhad-

\Ùuu an dara là.

9 Agus thuirt Dia, Bitheadh na h-uis-

geaclian a iha fo nèamh air an cruinneach-

adli dh'aon àite, agus leigear ris an tìr

thioram: agus bha e mar sin.

10 Agus thug Dia mar ainm air an tìr

thioram, Talamh, agus air cruiuneachadh

nan uisgeachan thug e mar ainm, Fairgea-

chan: agus chunnaic Dia gu 'w robh e

maith.

11 Agus thuirt Dia, Thugadh an talamh

a mach feur, hiibh a ghineas sàol, craobh-

mheas a bheir a mach meas a reir a gnè,

aig am bheil a sàol innte fèin air an talamh:

agus bha e mar sin.

12 Agus thug an talamh a mach feur, luibh

a ghineas sàol a rèir a guè, agus craobh a

bheir a mach meas, aig am bheil a sàol

innte fèin a rèir a gnè: agus chunnaic Dia

SivHn robh e maith.

6

13 Agus b'iad am feasgar agus a' mhaduiiin

au treas là.

14 Agus thuirt Dia, Bitheadli soluis

ann an speuraibh nèimh a chur dealachaidh

eadar an là agus an oidhche, agus bitheadh

iad air son chomharan, agus air son aim-

sirean, agus air son làithean, agus bhliadh-

nachan.

15 Agus bitheadli iad mar sholusaibh ann

an speuraibli nèimh, a thoirt soluis air an

talamh: agus bha e mar sin.

16 Agus rinn Dia dà sholus mhòr, an soh^s

a's mò a riaghladli an là, agus an solus a's

lugha a riaghladh na h-oidhche; agus na

reultan.

17 Agus shuidhich Dia iad ann an speur-

aibh nèimh, a thoirt soluis air an talamh,

18 Agus a riaghladli 's an là, agus 's an

oidliche, agus a chur dealachaidh eadar an

solus agus an dorchadas: agus chunnaic Dia

gnn robh e maith.

19 Agus b' iad am feasgar agus a' mhad-

uinn an ceathramh là.

20 Agus thuirt Dia, Thugadli na h-uis-

geachan a mach gu pailt an creutair gluasa-

dach anns am bheil beatha, agus bitheadh

eunlaith ag itealaich os ceann na talmhaiim

air aghaidh speuran nèimh.

21 Agus chruthaich Dia mucan-mara mòra,

agus gach uile chreutair beò a ghluaiseas, a

thug na h-uisgeachan a mach gu pailt a rèir

an gnè, agus gach emi iteagach a rèir a

ghnè: agus chmmaic Dia gVLnrobhe maiih.

22 Agus bheannaich Dia iad, ag ràdh,

Sàolaichibh, agus fàsaibh làoumhor, agus

làonaibh na h-uisgeachan anns na fairgibh,

agus fàsadh an eunlaith làonmhor air an

talamh.

23 Agus b'iad am feasgar agus a' mhad-

uiun an càiigeamh là.

24 Agus thuirt Dia,Thugadli an talamh

a mach an creutair beò a rèir a ghnè,

sprèidh, agus gach ni a shnàigeas, agus

beathaichean na talmhainn a rèir an gnè:

agus bha e mar sin.

2.5 Agus rinn Dia beathaichean na talmli-

ainn a rèir an gnè, agus an sprèidh a rèir

an gnè, agus gach ni a shnàigeas air an

talamh a rèir a ghnè: agus chunnaic Dia

gii'n rdbh e maith.

26 Agus thuirt Dia, Deanamaid an

duine 'n ar dealbh fèin, a rèir ar coslais fèin, l 8 Agus shuidhich an Tighearn Dia gàr-

agris bitheadh uachdaranachd aca os ceann ! adh ann an Eden 's an àird an ear, agus

èisg na mara, agus os ceann eunlaith nan ' ' " " '

speur, agus os ceaun na sprèidhe, agus

cliuir e an sin an duine a dhealbh e.

9 Agus thug an Tigl.earn Dia air gach

ceann na talmhainn uile, agus os ceann 1 uile chraoibh fàs as an talamh a tha tait-

gach ni a shnàigeas a tha 'snàigeadh air an neach do'n t-sealladh, agus maith a chum

talamh

27 Agus chruthaich Dia an duine 'n a

dliealbh fèiu; ann an dealbh Dhè chnithaich

se e: firionnach agus boirionnach chruthaich

e iad.

28 Agus blieannaich Dia iad, agus thubh-

airt Dia riu, Sàolaichibh, ag"us fàsaibh

làonmhor, agus làouaibh an tahxmh, agus

ceannsaichibh e; agus bitheadh uachdaran-

achd agaibh os ceann eisg na mara, agus

os ceann eimlaitli nan speur, agus os ceann

gacli ni beò a ghluaiseas air an talamh.

29 Agus thuirt Dia, Feuch, thug mi

dhuibh gach luibh a gluneas sàol, a tha air

aghaidh na talmhainn uile, agus gach craobh

anns am bheil meas craoibhe a ghineas sàol;

dhuibhse bithidh e mar bhiadh.

30 Agus do uile bheathaichibh na tal-

mhaiuu, agus do uile eimlaith nan speur,

agus do gach ni a slmàigcas air an talamh,

auns am bheil beatha, thug ini gach luibh

ghorm mar bhiadh: agus bha e mar sin.

31 Agus chuunaic Dia gach ni a rinn e,

agus, feuch, bha e ro mhaith. Agus b' iad

am feasgar agus a' mhaduinn an seathamh

là.

CaibidealII. *

\ An seachdamh là air a naomhachadh. 8

Gàradh Edein. 17 Craohh eòlais a mhaith

agus an uilc. 21 Gndhachadh na mnàth agus

òrduchadh a phòsaidh.

AGUS chràochnaicheadh na nèamhan

agus an talamh, agus an sluagh uile.

2 Agus chràochnaich Dia air an t-seachd-

amh là 'obair a rinn e; agus ghabh e fois

air an t-seachdamh là o 'obair uile a rinn e.

3 Agus bheannaich Dia an seachdamh là,

agus naomhaich se e; do bhràgh giu" ann

air a ghabh e fois o 'obair uile, a chruthaich

Dia agus a rinn e.

4 Is iad so ginealaich nan nèamh agus na

talmhainn, 'n uair a chruthaicheadli iad, 's

an là anns an d'rimi an Tighearn Dia an

talamh agus na neamhan.

5 Agus cha robh aon de phreasaibh na

macharach fathast anns an taÃŒamh, agus cha

d'fhàs fatliast aon de lusaibh na macharach;

do bhràgh nach d'thug an Tighearn Dia

air uisge frasadli air an talamh, agus cha

rol^h duine ann a shaoithreachadh na tal-

mhainn.

6 Ach chaidh ceò suas o'n talamh, agus

dhuisgich e aghaidh na tahnhainn uile

bàdh: craobh na beatha mar an ceuckia ann

am meadhon a' ghàraidh, agus craobh eòlais

a' mhaith agus an mlc.

10 Agus chaidh amhainn a mach à h-Eden

a dh'uisgeachadh a' ghàraidh; agus as a sin

roinneadh i, agus dh'fhàs i 'n a ceithir

meuraibh.

\\ Is e ainm na ceud aimhàie Pison; so i

a tha 'cuartachadh tìre Chabhilah uile, far

am bheil òr.

12 Agus tÃŒM òr na tìre sin maith: an sin

tha bdellium, agus a' chlach onics.

13 Agus is e ainm na dara aimhne Gihon:

is i siu a tha 'cuartachadh tìre Chuis uile.

14 Agus is e ainm na treas aimhne Hide-

cel: is i sin a tha'dol do'n taobh an ear de

Asiria. Agus is i a' cheathramh amhainn

Euphrates.

15 Agus ghabh an Tighearn Dia an duine,

agus chuir se e ann an gàradh Edein,

g'a shaoithreachadh, agus g'a ghleidheadh.

16 Agus dh'aithu an Tighearn Dia do'n

duine, ag ràdh, De gach uile chraoibh 's a'

ghàradh feudaidh tu itheadh gu saor:

17 Ach de chraoibh eòlais a' mhaith agus

an uilc, cha-n ith thu dh'i sin; oir anns an

là a dh'itheas tu dhith, gu cinnteach bàsai-

chidh tu.

18 Agus thuirt an Tighearn Dia, Cha-

n'eil e maith gu'm biodli an duine 'n a

aonar: Ni mi dlia còmhnadli d'a rèir fèin.

19 Agus dliealbh an Tighearn Dia as an

talamh uile bhcathaicheau na macharach,

agnis uile cuulaith nan speur, agus thug e

iad a chum Adliaimh, a dh'fhaicinn cion-

nas a bheireadh e ainm orra: agnis ge b'e

ainm a thug Adliamh air gach creutair beò,

Ve sin a ?*'ainm dlia.

20 AgTis thug Adliamh ainmean air an

sprèidh uile, agus air euulaith nau speur,

agus air uile bheathaichibh na macharach:

ach do Adhamh cha d'fhuaradh còmhnadh

d'a rèir fèin.

21 Agus thug an Tighearn Dia air codal

trom tuiteam air Adhamh, agus choidil e:

agus ghabh e h-aou d'a aisnibh, agus dhàiin

e an fheoil suas 'n a h-àite.

22 Agus thog an Tighearn Dia an aisinn

a thug e o'n duine suas 'n a mnaoi, agus

thug e i chum an duiue.

23 Agus thuirt Adhamh, So a nis

cnàmh de m' chnàmhaibh, agus feoil de m'

fheoil-sa: goirear bean dith, do bhràgh gur

7 Agus dhealbh an Tighearn Dia an | ann as an duiuc a thugadh i.

duine de dlmslach na talmhainn: agus

slieid e ann an cuinueinibh a shròine anail

na beatha; agus dii' fhàs an duine 'n a

anam beò.

24 Air an adhbhar siu fàgaidh fear 'athair

agus a mhàthair, agus dlàith-leanaidh se r'a

mhuaoi; agus bithidh iad 'n an aon fheoil.

là Agus bha iad le chèile lorauochd, aa

diiine a^is a bhean; agus cha robh nàire ' a sàol-sa: bruthaidh esan do cheann,

orra

CaibidealIII.

1 Cealg na nathrach. 6 Peacadh an duine, 15

agus gealladh saorsa o Dhia iràd sU na mnà.

bruthaidh tusa a sliàil-san. '

16 Kis a' mlinaoi thuirt e, Meudaichidh

nii gu mòr do dhoilgheas agus do thoirri-

cheas; 'am pèin beiridh tu clann, agus ri d'

ANIS bha an nathair ni bu sheolta na fhear bithidh do tiiogradh, agus bithidh

h-aon de blieatliaichibh na macharach 1 uachdaranachd aia-e ort.

h-aon de blieatliaichibh na macharach

a rinn an Tighearn Dia; agus thuirt i

ris a' mhnaoi, Seadh, an dubhairt Dia, Cha-n

ith sibh de gach craoibh 's a' ghàradh?

2 Agus thuibhairt a' bhean ris an nathair,

De mheas craobhan a' ghàraidh feudaidh

siun itheadli:

3 Ach de mheas na craoibhe a tha ann am

meadlàon a' ghàraidh, thuirt Dia, Cha-n

ith sibh dlieth, agus cha bhean sibh clha, a

chum nach faigh sibh bàs.

4 agus thuirt an nathair ris a' mhnaoi,

Gu ciunteach cha-n fhaigh sibh bàs:

5 Oir atafiosaigDia,'s an làannsanithsibh

dheth, gu'm fosgailear bhur sàiilean, agus

giCm bi sibh mar dhèe, fiosrach air maith

agTis air olc.

6 Agus chimnaic a' bhean gu'?i rdbh a'

chraobh maith a chum bàdh, agus gvHn rohh

i taitueach do 'n t-sàiil, agus 'n a craoibh r a

miannachadh a dlieanamh neach glic; agus

ghabh i d'a meas agus dh'ith i , agus thug i mar

an ceuckia d'a fear maillerithe, agus dh'ith e.

7 Agus dh'fhosgladli an sàiilean le'chèile,

agus dh'aitliuich iad gu'« robh iad lomnochd;

agus dh' fliuaigh iad duilleacli croinn-fhàge

r'a chèile, agais rinn iad dhoibli fèin apraiu.

8 Agus cliual' iad guth an Tigiiearna Dè

ag imeaclid 's a' gliàradh 'am fiounfhuaii'-

eachd an là: agus dh'fholaich Adhamh agus

a bhean iad fèin o ghnàiis an Tighearna Dè

am measg chraobhan a' ghàraidh.

9 Agus dh'èigh an Tighearn Dia air

Adliamh, agus thuirt e ris, C'àit am

hheil thu?

10 agus thuirt e, Chuala mi do ghuth

's a' ghàradh, agus bha eagal orm a chionn

gu'wro&Ami lomnochd, agus dh'fholaich

nii mi fèin.

11 Agus thuirt e, Cò 'dh'innis dliuit

gu'?i rolh tlm lomnochd? An d'ith thu

de'n chraoibh, a dh'àithn mise dhuit gun

itheadh cUiith?

12 Agus thuirt an duine, A' bhean a

thug thu gu &Ai mailleriumjtlmg ise dhomh

de'n chraoibh, agus dh'ith mi.

13 Agus tlmbhairt an Tighearn Dia ris

a' mhnaoi, Ciod es,oa rinn thu? agus thubh-

airt a' bhean, Mheall an nathair mi, agus

dh'ith mi.

14 Agus thuirt an taigheara Dia ris

an nathair, A chionn gu'n d' rinn thu so,

tha thumallaichte thar gach ainmhidh,agus

thar uile blieathaichean na macharach: air

do bhroinn imichidh tu, agus duslach ithidh

tu uile làithean do bheatha.

15 Agus cuiridh mi naimhdeas eadarthusa

ftgus a' bhean, agus eadar do shàol-sa agus

7

uachdaranachd aige ort.

17 Agus ri h-Aclhamh thuirt e, Do

bhràgh gu'n d'èisd tlm ri giith do mhnà,

agus gu'n d'ith thu de'n chraoibh a (ÃŒi'

àithnmisedhuit,agràdh,Cha-niththudhith,

tha\\ talamh mallaichte air do shon; ann an

doilgheas ithidh tu dheth uile làithean do

bheatha.

18 Agus droighionn agus cluarain bheir e

mach dhuit, agus ithidJi tu luibh na mach-

arach.

19 'Am fallus do ghniiise ithidh tu aran,

gus am pill thu dh' ionnsuidh na talmhainn;

oir aisde thugaclh thu: oir is duslach thu,

agus gu duslach pillidh tu.

20 Agus thug Adhamh Eubha mar ainm

air a mhnaoi, do bhràgh gu'm b'i màthair

nan uile bheò.

21 Agus rinn an Tighearn Dia do Adhamh

agus ct'a mhnaoi, còtaichean croicinn, agus

chòmhdaich e iad.

22 Agus thuirt an taigheai-n Dia,

Feuch, tha'n chiine air fàs mar aon dhinn

fèin, fiosrach air maith agus olc. Agus a

nis air eagal gu'n sàueadh e mach a làmh,

agus g-u'n gabhadh e mar an ceuchia de

chraoibh na beatha, agus gu'n itheadh e,

agais gii'm biodli e beò g-u sàorruidli:

23 Air an adhbhar siu chuir an taigheara

Dia a mach e à gàradh Edein, a shaoith-

reachadh na talmhainn, as an d'thugadh e.

24 Agus dh' fhògair e niach an duine; agus

shuidhich e 's an taobh an ear de ghàradli

Edein Cheruban, agus claidlieamh lasarach,

a bha 'tioundadh air gach làimh, a ghleidh-

eadh slighe craoibhe na beatha.

CaibidealIV.

1 Breith Chain agus Abeil. 8 Mortadh Aheil.

11 Mallacliadh Clmin. 19 Lamecài agus a

dlià mhnaoi.

AGUS dh'aithnich Adhamh a bhean

Eubha, agus dh'fhàs i torrach, agus

rag i Cain, agus thuirt i, Fhuair mi

duine o'u taigheam.

2 Agus a rìs rug i a bhràthair Abel: agus

bha Abel 'n a bhuachaille chaorach, ach

bha Cain 'n a threabhaiche fearainn.

3 Agus tharladli anceann làithean àraidh,

gu'n d' thug Cain de thoradh an fhearainn

tabhartas do'n taigheam.

4 Agus thug Abel mar an ceuchia de

cheudghinibh a thrèid, agus d'an saill; agus

bha meas aig an Tighearn air Abel, agus

air a thabhartas:

5 Ach air Cain, agus air a thabhartas, cha

robh meas aige. agus bha Cain fo throm

flieirg, agus thuit a ghnùis.

6 agus thuirt an taigheara ri Cain,

Car son a tha fearg ort? a^s c'ar son a

thuit do ghnùis?

7 Ma ni thu gu maith, nach gabhar riut?

agus mur dean thu gu maith, aig an dorus

tha peacadh 'n a luidhe. Agus riutsa

hithidh a thogradh, agus bithidh uachdar-

anachd agad air.

8 Agus labliair Cain ri h-Abelabhràthair:

agus 'n uair a bha iad 's a' mhachair, dh'-

éirich Cain suas an aghaidh Abeil a bhrà-

thar, agus mharbh se e.

9 Agus thuirt an Tighearn ri Cain,

C'àit am hhoil Abel do bhràthair ? Agus

thubhairt esan, Cha-n 'cil fhios agam. Am

mise fear-gleidhidh mo bhràthar ?

10 Agus thuirt esan, Ciod a rinn thu?

Tha guth fola do bhràthar ag èigheach

riumsa o'n talamh.

11 Agus a nis tfia thu mallaichte o'n

talamh, a dh'fhopgail a bheul a ghabhail

fola do bhràthar o d'làimh.

12 'N uair a shaoithricheas tu an talamh,

cha toir e dhuit à so suas a neart. A'

d'fhògarach agus a' d'fhear-fuadain bithidh

tu air an talamh.

13 Agus thuirt Cain ris an Tighearn,

Is mò mo pheauas na gur urrainn mi

'ghiàilan.

14 Feuch, dh' fhògair thu mi mach an

diugh bhàrr aghaidh na talmhainn: agus o

d' ghniiis-sa folaichear mi, agus bithidh mi

a'm'fhògarach agus a'm' fhear-fuadain air

an talamh; agus tarlaidh, gach neach a

gheibh mi, gu marbh e mi.

15 Agus thuirt an taigheai-n ris, Uime

sin ge b'e air bith a mharbhas Cain, nithear

a sheachd uiread de dliàoghaltas air. Agus

chuir an Tighearn comharadh air Cain, a

chum ge b'e neach a gheibheadh e nach

marbhadh se e.

16 Agais chaidh Cain a mach à làthair an

Tighearn',agu3 ghabh e còmhnuidh ann an

tàr Nod an taobh an ear a dh' Edeii.

17 Agus dh'aitlmich Cain a bhean, agus

dh'fhàs i torrach, agus rug i Enoch: agus

thog e baile, agus ghoir e ainm a' bhaile a

rèir ainm a mhic, Enoch.

18 Agus rugadli do Enoch Irad; agus ghin

Irad Mehuiael; agus ghin Mehuiael Metu-

sael; agus ghin Metusael Lamech.

19 Agus ghabh Lamech dha fèin dà

rahnaoi: Ue ainm a h-aon diu'jh Aclah,

agus ainm na mnà eile Sillah.

20 Agus ghin Adah labal: b'esan athair j nighcanan.

na muinntir a tha'gabhail còmhnuidh 'am | 11 Agus b' iad ui

bàithaibh, agus na muinntir aig am bheil

sprèidh.

21 Agusft'eainm a bhràthar lubal: b'esan

atliair nan uile a laimhsicheas clàrsach agus

organ.

22 agus SiIIah, mg ise mar an cendna Tu-

balcain, fear-teagaisg gach uile fhir-ceird

•inn an umha agus 'an ianmn: agus Vi

piuthar Thubalcain Naamah.

23 Agus thuirt Lamech r'a mhnàibh,

Adah agus SiIIah, Cluinnibh mo ghuth, a

mhnathan Laraeich, èisdibh ri m' chamnt:

oir mharbh mi duine a chum mo lotaidh,

agus òganach a chum mo chiuiTaidh.

24 Ma dhàclar Cain a sheachd uiread, gu

deimhin dàolar Lamech a sheachd-deug

agus a thri fichead uiread.

25 Agus dh'aithnich Adliamh a rìs a

bheau, agus rug i mac, agus thug i Set mar

ainm air; oir dh'òrduich Dia, thuhhairt i,

dhomhsa sliochd eile 'an àit Abeil, a

mharbhadh le Cain.

26 Agus do Shet fèin mar an ceudua

riigadh mac, agus Thug e Enos mar ainm

air: an sin thòisich daoiue ri gairm air

ainm an Tighearna.

CaibidealV,

1 Ginealach, beatha, agus bàs nam pràomh

ailàirichean, o Adhamh gu Noah. 24 Diadh-

aidheachd Enoidi, agus a ghabhail suas do

fhlaitheanas.

TS e so leabhar ghinealach Adliaimh: '8

-*• 'an là 'an do chruthaich Dia an duine,

ann an coslas Dhè rinn se e.

2 Firionnach agus boirionnach chruthaich

e iad; agus bheannaich e iad, agus thug e

Adhamh mar ainm orra, 's an là. 'an do

chruthaicheadh iad.

3 Agus bha Adhamh beò ceud agus deich

bliadlma fichead, agus ghin e mac 'n a

choslas fèin, a rèir àomhaigh fèin: agus thug

e Set mar ainm air.

4 Agus b'iad làithean Adhaimh an déigh

dlia bet a ghintinn, ochd ceud bhadlma:

agus ghin e mic agus nigheanan.

5 Agus b'iad uile làithean Adhaimh a bha

e beò, naoi ceud agus deich bliadhna fich-

ead; agus fhuair e bàs.

6 Agus bha Set beò ceud agns càiig bliadh-

na, agus ghin e Enos.

7 Agus bha Set beò, an déigh dlia Enos a

ghintinn, ochd ceud agus seachd bhadlma,

agus ghin e mic agus nigheanan.

8 Agus b'iad uile làithean Shet naoi ceud

agus dà bhliadhna dheug; agus fhuair e

bàs.

9 Agus bha Enos beò ceithir fichead

bliadhna agus a deich, agus ghin e Cainan.

10 Agus bha Enos beò, an déigh dha

Cainaa a ghintinn, ochd ceud agus cùig

bliadhna deug, agus ghin e mic, agus

làithean Enois naoi

ceud agus càlig bliadhna; agus fhuair e

12 Agus bha Cainan bcò deich bliadlma

agus tri fichead, agus ghin e Mahalalcel.

13 Agus bha Cainan beò, an déigh dha

Mahalaleel a ghintinn, ochd ceud agus dà

fhichead bliadhna, agus ghin e mic agus

nigheanan.

14 Agus b'iad uile làithean Chainain naoi

ceud agiia doicli bliadhna; agus fhuair e

bàs.

15 Agus bha Mahalaleel beò ciàig bliadhna

agus tri fichead, agus ghin e lared.

16 Agus bha Mahalaleel beò, an déigh

dha lared a ghiutiuu, ochd ceud agus deich

bliadlina fichead, agus ghiu e inic agus

nigheanan.

17 Agus b' iad uile làithean Mhahalaleeil

ochd ceud, ceithir fichead, agus cuig bliadh-

na deug; agus fliuair e bàs.

18 Agus bha lared beò ceud, tri fichead

agus dà bhliadhna, agus ghin e Enoch.

19 Agus bha lared beò, an déigh dha

Enoch a ghintinn, ochd ceud bliadhna, agus

ghin e mic agus uigheanan.

20 Agus b' iad uile làithean lareid naoi

ceud, tri fichead, agus dà bhliadhna; agus

fhuair e bàs.

21 Agus bha Enoch beò tri fichead agus

càiig bliadhna, agus ghiu e Metuselah.

22 Agus ghluais Enoch maille ri Dia, an

dèigh dlia Metuselah a ghiutinn, tri cheud

bliadhna, agus ghin e mic agus nigheanan.

23 Agus b' iad uile làithean Euoich tri

(>heud, agus tri fichead, agus càiig bliadlina.

2-4 Agus ghluais Enoch maille ri Dia, agus

cha robh e ann, oir thug Dia leis e.

25 Agus bha Metusehxh beò ceud, agus

ceithir fichead, agus seachd bliadhna, agus

ghin e Lamech.

26 Agus bha IMetuselah beò, an déigh dlia

Lamech a ghintinn, seachd ceud, ceithir

fichead, agus dà bhliadhna, agus ghin e mic

agus nigheauan.

27 Agus b' iad uile làithean Mhetuselah

naoi ceud tri fichead agus naoi bliadhna;

agus fhuair e bàs.

28 Agus bha Lamech beò ceud, ceithir

fichead agus dà bhliadlma, agus ghiu e

mac.

29 Agus thug e Noah mar ainm air, ag

ràdh, Bheir an ti so fèin sòlas dhuinne

thaobh ar n-oibre agus saoithreach ar ààmh,

a thaobh na talmhainn a mhallaich an taigh-

eam.

30 Agus bha Lamech beò, an déigh dha

Koah a ghintinn, càiig ceud, ceithir fichead,

agus cùig bliadlma deug; agus ghin e mic

agus nigheanan.

31 Agus b' iad uile làithean Lameich,

seachd ceud tri fichead agus seachd bliadh-

na deug; agus fliuair e bàs.

32 agus bha Noah cùig ceud bliadhna

dh'aois: agus ghin Koah Sem, Ham, agus

laphet.

CaibidealVI.

1 Truaillidneachd d! chinne-daoine. a hhrosnaich

Dia gu an sgrios le tuil, saor o Noah agus a

theaghlach, li An àirc air a h-ordudàxulh.

A GUS 'n uair a thòisich daoine ri fàs

dhaoiue, gu'w rohh iad sgiamhach, phabh

iad dhoibh fèin muathau de gach uile a

ròghnaich iad.

3 Agus thuirt an Tighearn, Cha bhi

mo Spiorad a' strà ris an duine a ghuàth,

do bhràgh gur feoil a mliàin e: gidheadh

bithidh a là 'n a cheud agus fichead bliadh-

na.

4 Bha famhairean air an talamh 's na

làithibh sin; agi^s mar an ceudna 'n a

dhèigh sin, 'n uair a thàinig mic Dhè a

steach a chum nigheanan dhaoine, agus a

rug iad dann dhoibh, clKfhds iad sin 'n

au daoiuibh treuna, a àjha o shean 'n an

daoiuibh ainmeil.

5 Agus chunnaic an Tighearn gu'm hu,

mhòr aingidheachd an duine air an talamh,

agus gvCnrdbh uilebhreithneachadh smuain-

tean a chridhe a mhàin olc gach aon là.

6 Agus b'aithrcaeh leis an Tighearn gu'n

d' rinn e an duine air an talamh, agus thog

e doilgheas da 'n a chridhe.

7 AgTis thuirt an taighcara, Sgriosaidh

mi an duine, a chruthaich mi, bhàrr aghaidh

na talmhainn, araon duine agus ainmhidh,

agus an creiitair a shnàigeas, agus emilaith

nan speur; oir is aithreach leam gu'n d'

riun mi iad.

8 Ach fhuair Noah deadh-ghean ann an

sàiilibh an Tighearna.

9 Is iad so ginealaich Noah: Bha Noah 'n

a dliuine cothromach, agus iomlau 'n a linn;

agus ghluais Noah maille ri Dia.

10 Agus ghiu Noah triuir mhac, Sem,Ham,

agus laphet.

11 agus bha 'n talamh truaillidh 'am

fiauuis Dhè, agus làonadh an talamh le fòir-

neart.

12 Agus dh'amhairc Dia air an talamh,

agus, feuch, bha e truaillidh; oir thruaill

gach uile fheoil a slighe air an talamh.

13 Agus thuirt Dia ri Noah, Thàinig

cràoch gach uile fheòla a'm' fhianuis; oir

tha'u talamh air a làonadh le fòirueart d'an

tràd-san: agus, feuch, sgi'iosaidh mise iad

maille ris an talamh.

14 Dean dliuit fèin àirc de fhiodh gopher;

seòmraicheau ni thu 's an àirc, agus còmh-

daichidh tu i a stigh agus a muigh le pàc.

15 Agus so a' cli umachd air an dean thu i:

Tri cheud làmh-choille fad na h-àirce, leth-

clieud làmh-choille a leud, agus deich 'ar

fhichead làmh-choille a h-àirde.

16 Uinneag ui thu do'n àirc, agus'aulàmh-

choille cràochnaichidh tu i 'n a mullach;

agus doms na h-àirce cuiridh tu 'n a taobh:

U lohhtaihh àochdarach, meadhouach, agus

uachdarach ni thu i.

17 Agus, feuch, bheir mise, eadhon mise,

dàle uisgeachau air an talamh, a sgràos

gach uile flieòla, auns am bheil anail na

làonmhor air aghaidh na talmhainn, beathafo nèamh:rt^?^sgheibh gachui a tha

agus a mgadli nigheanan dhoibh, air an talamh bàs.

2 Agus a chunnaic mic Dhè nigheanan I 18 Ach daiuguichidh mi mochoimhchean-

9 A2

gal riutsa: agus théid thu a steach do'n

àirc, th.ufèi7i, agus do rnhic, agus do bhean,

agus mnathan do mhac maille riut.

19 Agus de gach uile ni beò de'n uile

fheoil, dithis de gàchsedrsa bheir thu steach

do n àirc, gvCn gleidJieadh beò maille riut:

firionn agus boirionn bithidh iad.

20 De'n eunlaith a rèir an gnè, agus de'n

sprèidh a rèir an gnè, agus de gach ni a

shnàigeas air an talamh a rèir a ghnè: théid

dithis de gach seòrsa steach a d' ionnsuidh,

gu'w gleidheadh beò.

21 Agus gabh thusa dhuit de gach uile

bhiadh a dh'ithear, agus cruinnichidh tu a

d' ionnsuidh e; agus bithidh e dhuitse agus

dhoi1:)hsan air son beathachaidh.

22 Mar so rinn Noah; a rèir gach ni a

dh'àithn Dia dlia, mar sin rinn e.

CaibidealVII.

1 Ohaidh Noah, agus gach creutair a bha maille

ris a steach dd'n àirc. 10 Toiseach agus

èiridh na dàle. 24 Mhair i ceud agus leth-

cheud là.

AGUS thuirt an Tighearn ri Noah,

Kach thusa, agus do thigh uile, a

steach do'n àirc; oir thusa chunnaic mi

cothromach a'm' fhianuis 's a' ghinealach

80.

2 De gach uile ainmhidh glan gabhaidh

tu dhuit 'n an seachdaibh, am firionn agus

am boirionn; agus de ainmhidhibh nach

'eil glan 'n an càraidibh, am firionn agus am

boirionn:

3 Mar an ceudna de eimlaith nan speur 'n

an seachdaibh, firionn agus boirionn, a

ghleidheadh sàl beò air aghaidh na talmh-

ainn uile:

4 Oir tathast seachd làithean, agus bheir

mise air uisge teachd air an talamh dà

fhichead là agus dà fhicheadoidhche; agus

sgriosaidh mi gach dùil bhed a riun mi,

bhàn' aghaidh na tahiiliainu.

5 agus rinn Noah a rèir gach ni a dh'àithn

an Tighearn dlia.

6 Agus bha Noah sè ceud bliadhna dh'aois,

'n uair a bha an dàle uisgeachan air an tal-

amli.

7 Agus chaidh Noah steach, agus a mhic,

agus a bhean, agus mnathan a mhac maille

ris, do'n àii-c, air son uisgeachan na dàle.

8 De ainmlaidhibh glan, agus de ainmhi-

dhibh nach ^eil glan, agus de eunlaith, agus

de gach ni a slmàigeas air an talamh,

9 Chaidh dithis agus dithis a steach a

dli'ionnsuidh Noah do'n àirc, fàrionn agus

boirionn, a rèir mar a dh'àithn Dia do

Noah.

10 Agus an déigh sheachd làithean bha

uisgeachan na dàle air an talamh.

11 Anns an t-seathamh ceud bhadhna

dh'aois Noah, 's an dara màos, 's an t-seachd

amh là deug de'u mhàos, 's an là sin

ièin. bhriseadh suas uile thobraichean na

doimline mòire, agus bha tuil-dhorsan nan

nèamh air am fosgiadh.

12 Agus bha'n t-uisge air an talamh dà

fhichead là agus dà fhichead oidliche.

13 'S a' clieart là sin fèin chaidh Noah, agus

Sem, agus Ham, agus laphet, mic Noah,

agus bean Noah, agus triuir bhan a mhac

maille riu, steach do'n àirc;

14 lad fèin, agus gach uile bheathach a

rèir a ghnè, agus an sprèidh uile a rèir an

guè, agus gach creutair a shnàigeas a tha

'snàigeadh air an talamh a rèir a ghnè, agus

an eunlaith uile a rèir an gnè, gach eun de

gach seòrsa.

15 Agus chaidh iad a steach a chum Noah

do'n àirc, a làon dithis agus dithis, de gach

uile fheoil, anns am bheil auail na beatha.

16 Agus iadsan a chaidh a steach, firionn

agus boirioun chaidii iad a steach de gach

uile fheoil, mar a dh'àithn Dia dha: agus

dliruid an Tighearn stigh e.

17 Agus bha 'n dàle dà fhichead là air an

talamh, agus mheudaicheadh na h-uisgea-

chan, agus ghiùlain iad an àirc, agus thog-

adh suas i os ceann na talmhainn.

ISAgus bhuadliaich na h-uisgeachan, agus

mheudaicheadli iad gu h-anabarrach air an

talamh; agus shiubhail an àirc air aghaidh

nan uisgeachan.

19 Agus bhuadhaich na h-uisgeachan gu

ro anabarrach air an talamh; agus chòmh-

daicheadh na beanntan àrda mle, a bha fo

ua nèamhaibh gu lèir.

20 Càiig làmh-choilledheugairààrdebhua-

dhaich na h-uisgeachan; aguschòmhdaich-

eadh na beanntan.

21 Agus dh'eug gach uile fheòil a bha

'gluasad air an talamh, araon de eunlaith,

agus de sprèidh, agus de bheathaichibh,

agus de gach ni a shnàigeasatha'snàigeadh

air an talamh, agus gach uile dhuine.

22 Gach ni aig an rohh anail na beatha

ann an cuinneinibh a shròine, de na h-uile

a bha air an talamh thioram, dh'eug iad.

23 Agus sgriosadh gach uile dhùil a bha

air aghaidh na talmhainn, araon duine agus

ainnihidh, agus an creutair a shnàigeas,

agus euulaith nan speur; agus sgriosadh iad

bhàrr na talmhainn, agus dh'fliàgadh a

mhàin Noah, agus na hlia maille ris 's an

àirc.

24 Agus bhuadhaich na h-uisgeachan os

ceann na talmhainn ceud agus leth-cheud

Ih.

CaibidealVIII.

1 Thraogh na. h -uisgeadian. 4 Stad an àirc aià

heanntaihh Ararait. 15 A rèir àithne Dàiè

dmidh Noah madi as an àirc; 20 thog e altair,

agus dh'àobair e àohairtean-loisgte.

AGUS chuimhnich Dia air Noah, agus

air gach ni bcò, agus air gach uile

sprèidh a bha maille ris 's an àirc, agus thug'

Dia air gaoith dol thairis air an talamh,

agus thraogh na h-uisgeachan.

2 agus dhruideadh suas tobraichean na

doimlme, agus tuil-dhorsan nan uèamh;

agus choisg-eadh an t-uisge o na nèamhaibh.

3 Agus phill na h-uisgeachan a ghnàth

bhàrr na talmhainn: agus thraogh na h-uis-

geachan an déigh ceud agus letli-cheud là.

4 Agus stad an àirc anns an t-seachdamh

màos, air an t-seachdamh là deug de'n

mhàos, air beanntaibh Ararait.

5 Agus thraogh na h-uisgeaclian a ghnàth

gus an deicheamh màos: Auns an deich-

eamh màos,SLÃŒr a' cheud là de'n mliàos, chun-

nacas mulhxichean uam beann.

6 Agus an ceann dà fhichcad là, dh'fhos-

gail Noah uinneag na h-àirce a rinn e.

7 Agus chuir e mach fitheach, a chaidh a

mach a' dol air 'ais agus air 'aghaidh, gus

an do thiormaicheadli na h-uisgeaclian bhàrr

na talmhainn.

8 Mar an ceudna chuir e mach columan

uaithe, a dh'fhaicinn an do thraogh na h-uis-

geachan bhàrr aghaidh na talmluiinn.

9 Ach cha d'flmair an cohiraan fois do

bhonn a choise, agus phill e d'a ionnsuidh

do'n àirc, do bhràgh gu'« à^obh na h-uisgea-

chan air agliaidh na talmhainn uile. An

sin chuir o mach a làmh, agus rug e air,

agus thug e stigh e d'a ionnsuidh do'n àirc.

10 Agus dh'fhan e fathast seachd làithean

eile, agus a rìs chuir e mach an columan o'n

àirc.

1 1 Agus thàinig an columan d'a ionnsuidh

's an fheasgar, agus, feuch, duilleag craoibh-

ola, a spàonaclli leis, aige 'n a ghob: agus

dli'aithnich Noah gu'n do thraogh na h-uis-

geachan bhàrr na talmhainn.

12 Agus dlVfhan e fathast seachd làithean

eile, agus chuir e mach an columan; agus

cha do phill e ràs d'a ionnsuidh ni's mò.

13 Agus anns an t-seathamh ceud bliadhna

agus a h-aou, anns a' cheud mhàos, anns a'

cheud là de'n mhàos, thionnaicheadh na

h-uisgeachan suasbhàrrnatalmhainn: agus

bhuin Noah air falbh còmhdachadh na

h-àirce, agus dh'amhairc e, agus, feuch, bha

aghaidh na talmhainn tioram.

14 Agus 's an dara màos, 's an t-seachdamh

là thar fhichead de'n mliàos, bha an talamh

air tiormachadh.

15 Agus labhair Dia ri Noah, ag ràdh,

16 Rach a mach as an àirc, 'tàm. fèin, agus

do bhean, agus do mhic, agus mnathan do

mhac maille riut.

17 Thoir a mach leat gach ni beò a tha

maille riut, de gach uile fheòil, de eunlaith,

agus de sprèicUi, agus de gach uile ni a

shnàigeas a tha 'snàigeadh air an talamh,

chum as gu'n sàolaich iad air an talamh,

agus gu'm bi iad torrach, agus gu'm fàs iad

làonmhor air an talamh.

18 Agus chaidh Noah a mach, agus a

mhic, agus a bhean, agus mnathan a mhac

maille ris:

19 Chaidh gach uile bheathach, gach ni a

11

shnàigeas, agus gach eun, gachniaghluais-

eas air an talamh, a rèir an cineil, a mach

as an àirc.

20 Agus thog Noali altair do'n Tighearn,

agus ghabh e de gach ainmhidh glan, agus

de gach eun glan, agus thug e suas tabhar-

tais-loisgte air an altair.

21 Agus dh'fhairich an Tighearn fàile

càibhraidh; agus thuirt an Tighearn 'n

a chridhe, Cha mhallaich mi ràs an talamh

ni's mò air son an duine; oir tha smuaint-

ean cridhe an duine olc o 'òige; ni mò a sgi-ios-

as mi tuille gach ni beò, mar a riun mi.

22 Am feadh a mhaireas an talamh, cha

sguir àm an t-sàl-chur, agus foghar, agus

fuachd agus teas, agus samhradh, agus

geamhradh, agus là, agus oidliche.

CAIB, IX.

I Bheannaich Dia Noah. 8 Dhaingnich e a

choimh-cheangal ris-san agus r'a sMiochd, le

comharadh cC hhogha-fhroise. 20 Thòisich

Noah ttir a bhi^n a threabhaiche, agusshuidh-

ich e fàon-lios. 22 Cionta a mhic Haim. 29

A ois agus hàs Noah.

AGUS bheaimaich Dia Noah agus a

mhic, agus thuirt e riu, Sàolaich-

ibh, agus fàsaibh làoumhor, agus làouaibh

an talamh.

2 Agus bithidh bhur n-eagal agus bhiir

fiamhsa air uile bheathaichibh natalmhainn,

agns air uile eunlaith nan spèur, air gach

ni a ghluaiseas air an talamh, agus air uile

iasgaibh na mara; d'ur làimh-sa tha iad air

an tabhairt.

3 Bithidh gach ni gluasadach a tha beò,

dhuibh mar bhiadh; amhuil mar an luibh

ghorm thug mi dhuibh na h-uile nithean.

4 Ach feòil maille r'a beatha, eadhon a

fuil, eha-n ith sibh.

5 Agus gu deimhin fuil bhur beatha-sa

iarraidh mise; air làimh gach beathaich

iarraidh mi i, agus air làimh an duine; air

làimh bràthar gach duine iarraidh mi bea-

tha an duine.

6 Ge b'e 'dhòirteas fuil duine, le duine

dòirtear 'fhuil-san; oir ann an dealbh Dhè

rinn e an duine.

7 Agus bithibh-sa sàolmhor, agus fàsaibh

làonmhor, ginibh air an talamh, agus fàsaibh

làonmhor ann.

8 Agus labhair Dia ri Noah, agus r'a mhio

maille ris, ag ràdh,

9 Agus mise, feuch, daingnichidh mi mo

choimhcheangal ribhse, agus ri'r sliochd 'n

"ur dèigh.

10 agus ris gach uile chreutair beò a tha

maille ribh, de eunlaith, de sprèidh, agus

de uile bheathaichibh na talmhainn maille

ribh, gach uile 'tha 'dol a mach as an

àirc, gu uile bheathaichibh na talmhainn.

II Agus daingnichidh mi mo choimhchean-

gal ribh, agus cha sgriosar gach uile fheòil

tuille le h-uisgibh na dàle: agus cha bhi dàle

ann ni's mò a sgrios na talmhainn.

12 Agus thuibhairt Dia, So comharadh a'

choimhcheangail a tha mi 'toirt eadar mise

agns siblise, agus gacli creiitair beò a tha

maille ribh, air feadh ghinealach sàomiidli:

13 Mo bhogha cuiridh mi anns an neul,

agus bithidh e 'n a chomharadhcoimhchean-

gail eadar mise, agus an talamh.

14 Agus tarlaidh, 'n uair a bheir mà neul

os ceaun na talmhainn, gu'm faicear am

bogha anns an neul.

15 Aguscuimhnichidh mimochoimlichean-

gal, a tha eadar mise agus sibhse, agus gach

creutair beò de'n uile fheòil; agus cha-u

fhàs ni's mò na h-uisgeachan 'n an dàle a

sgrios gach uile fheòla.

16 Agus bithidh am bogha anns an neul,

agns amhaircidh mi air, chum as gii'n cuimh-

nich mi 'n coimhcheangal sàorruidh eadar

Dia agus gach creutair beò de'n uile fheòil,

a tha air an talamh.

17 Agus thuirt Dia ri Noah, So comh-

aradli a' choimhcheangail, a dhaingnich mi

eadar mi fèin agus gach uile fheòil a tha

air an talamh.

18 Agus b'iad mic Noah a chaidhamach

as an àirc, Sem, agus Ham, agus laphet:

agus Ve Ham athair Chanaain.

19/5 iad sin triiùr mhac Noah: agus leo

Bin làonadh an talamh uile.

20 Agus thòisich Noah air a hhi 'n a fliear-

taoithreach na talmhainn, agus shuidhich

e fàon-ghàradli.

21 Agus dh'òl e de'n fhàon, agus bha e air

mhisg, agus bha e lomnochd a stigh 'n a

bhùth.

22 Agus chunnaic Ham, athair Chanaain,

nochd 'athar, agus dh'innis e d'a dhà bhrà-

thair a muigh.

23 Agus gliabh Sem agus laphet brat, agus

chuir iad le 'chèile air an guailnibh e, agus

chaidh iad 'an comhair an càiil, agus chòmh-

daich iad nochd an athar; agus bha 'n agh-

aidhean air an ais, agus cha-n fhac' iad

nochd an athar.

24 Agus dhàiisg Noah o 'fliàon, agus thuig

e ciod a rinn a mhac a b'òige air.

25 Agus thuirt e, ^lallaichte giin rdbh

Canaan; 'n a sheirbhiseach nan seirbhiseach

bithidh e d'a bhràithribh.

26 Agusthubhairt e,Beannaichte5'w'«ro&A

TigheamDia Sheim; agus bithidh Canaan

'nasheii-bhiseach dlia.

27 Ni Dia laphet farsaing, agus còmh-

nuichidh e ann am bàithaibh Sheim; agus

bithidh Canaan 'n a sheirbhiseach dha.

28 Agus bha Noah beò an déigh na dàle

tri cheud, agus leth-cheud bliadlina.

29 Agus b'iad uile laithean Noah naoi ceud,

agus leth-cheud bliadhna: agus fhuair e

bàs,

CaibidealX.

1 Gtnmlaich Noah. 2 Mic lapheit, _ 6 Mic

Mainu 15 Sliochd Chanaain. 21 Mic Sheim,

12

ANIS w iad sin ginealaich mhac Noah;

Sem, Ham, agus laphet: agus rugadh

dhoibh mic an déigh na dàle.

2 Mic lapheit; Gomer, agus Magog, agus

Madai, agus labhan, agus Tubal, agus Me-

sech, agus Tiras.

3 Agus mic Ghomeir; Ascenas, agus Ri-

phat, agus Togarmah.

4 Agus mic labhain; Elisa, agus Tarsis,

Citim, agus Dodanim.

5 Leo siu roinneadh eileanan nan cinneach

'n an tàribh fèin, gach aon a reir a theanga,

a rèir an teaghlaichean, 'n an cinneachaibh.

6 Agus mic Haim; Cus, agus Misraàm,

agus Phut, agus Canaan.

7 Agus mic Chuis; Seba, agus Habhilah,

agus Sabtah, agus Raamah, agus Sabtecha:

agus mic Raamah; Seba, agus Dedan.

8 Agus ghin Cus Nimrod: thòisich esan air

a bhi cumhachdach 's an talamh.

9 Bha e 'n a shealgair cmnhachdach an

làthair an Tighearna: Uime sin theirear,

Amhuil mar Nimrod an sealgair cumhachd-

acli an làthair an Tighearna.

10 Agus b'e toiseach a ràoghachd Bàbel,

agus Erech, agus Acad, agus Calneh, ann

an tìr Shinair.

11 As an tìr sin chaidh a mach Asur, agus

thog e Ninebheh, agus baile Rehobot, agus

Calah,

12 Agus Rescn eadar Ninebheh agus

Calah: is baile mòr sin.

13 Agus ghin Misraàm Ludim, agus Ana-

mim, agus Lehabim, agnis Naphtuhim,

14 Agus Patrusim, agus Casluhim, (o 'n

d'thàinigamach Philistim) agus Caphtorim.

15 Agus ghin Canaau Sidou a cheud-ghin,

agus Het,

16 Agus an lebusach, agus an t-Amorach,

agus an Girgasach,

17 Agus an t-Ibheach, agus an t-Harcach,

agus an Sineach,

18 Agus an t-Arbhadach, agus an Semar-

ach, agus an t-Hamatach: agus 'n a dlièigh

sin sgaoileadh a mach teaghlaichean nau

Canaanach.

19 Agus bha crìoch nan Canaanach o Shi-

don, mar a thig thu gu Gerar gu ruig Gadsa,

mar a théid thu gu Sodom agus Gomorrah,

agus Admah, agais Scboim, gu i'uig Lasa.

20 Is iad sin mic Ilaim, a rèir an teagh-

laichean, a rèir an teaugau, 'n an tàribh,

agus 'n an cinneachaibh.

21 Agus do Shem fèin mar an ceudna,

athair chloinn Ebeir uile, bràthair lapheit

a bu shine, rugadh clann.

22 clann Sheim; Elam, agus Asur, agus

Arphacsad, agus Lud, agais Aram.

23 Agus clann Araim; Uds, agus Hul,

agus Geter, agus Mas.

24 Agus ghin Arphacsad Salah, agus ghin

Salah Eber.

25 Agus do h-Eber rugadh dithis mhac;

Ve ainm aoin diubh Peleg, (oir 'n a làith-

GENESIS

Jbh-san roinneadh an talamh); agus ainm a

bhràtliar, loctan.

26 Agus ghin loctan Almodad, agus

Seleph, agus Hadsanuabhet, agus lerah,

27 Agus Hadoram, agus Udsal, agus Diclah,

28 Agus Obal, agus Abimael, agus Seba,

XI.

phacsad a ghintinn, càlig ceud bliadhna

agus ghin e mic agus nigheanan.

12 Agus bha Ai-phacsad beò cùigbliadhna

deug 'ar fhichead, agus ghin e Salah.

13 Agus bha Aii>hacsad beò, an déigh dha

Salah a ghiutinn, ceithir cheud, agus tri

29 Agus Ophir,agus Habhilah,agus lobab: bliadhna; agus ghin e mic agus nigheanan

h'iacl sin uile mic loctain.

30 Agus bha'n àite-còmhnuidh o Mhesa,

mar a théid thu gu Sephar, beinn 's an

àird an ear.

31/5 iad sin mic Sheim, a rèir an teagh-

laichean, a rèir an teangan, 'n an tàribh,

a rèir an cinneacha.

32 Is iad sin teaghlaichean mhac Noah, a

rèir an ginealach, 'n an cinneachaibh: agus

leo sin roinneadh na cinnich anns an takimh

an dèigh na dàle.

CaibidealXI.

\ Aon chainnt air an talavih . 3 Tiàr Bhàbeil.

10 Ginealaich Sheim. 27 Ginealaich Therah,

athar Abraim. 31 Turus Theraih o Ur gu

Haran, agus a hhàs.

AGUS bha'n talamh uile (?A'aon tean-

gaidh, agus na h-aon fliocail aig gach

neach.

2 Agus 'n uair a bha iad air an turus o'n

àird an ear, fhuair iad còmhnard ann an

talamh Shànair, agus ghabh iad còmhnuidh

an sin.

3 Agus thuirt iad gach aon ri 'chèile,

Thigibh, deanamaid clachan creadha, agus

Ifen loisgeamaid iad: Agus bha 'chhich chrea-

dha aca air son cloiche, agus bha làthacli

aca air son aoil.

4 Agus thuirt iad, Thigibh, togamaid

dhuinn fèin baile, agus tàir, aig am bi a

mhulhich a' ruigheachd gu nèamh, agus

deanamaid dhuinn fèin ainm, air eagal gu u

sgaoilear o 'chèile sinn air aghaidh na talmh-

ainn uile.

5 Agus thàinig an Tighearn nuas a dli'

fhaicinn a' bhaile, agus an tviir, a thog clann

nan daoine.

6" Agus thuirt an Tighearn, Feuch, is

aon sluagh a tKann., agus aon teanga ac'

uile; agus thòisich iad air so a dlieanamli:

agus a nis cha bhacar dhiubh ni air bith, a

smuainich iad a dheanamh.

7 Thigibh, rachamaid a sìos agus cuirea-

maid an cainnt an sin thar a chèile, chum

as nach tuig iad cainnt a chèile.

S Mar sin sgaoil an Tighearn iad uaithe

Bin air aghaidh na talmhainn uile: agus

sguir iad de thogail a' bhaile.

9 Uime sin thugadh Babel mar ainm air,

a chionn ann an sin gu'n do chuir an taigh-

earn thar a' chèile cainnt na talmhainn

uile: agus uaithe sin sgaoil an Tighearn iad

air aghaidh na talmhainn uile.

10 /s iad sin ginealaich Sheim: Bha Sem

ceud bliadhna dh'aois, agus ghin e Arphac-

uad dà bhliadhna an déigh na dàle.

11 Agus bha Sem beò, an déigh dha Ar-

13

14 Agus bha Salah beò deich bliadhna fi-

chead, agus ghin e Eber.

15 Agus bha Salah beò, an déigh dha Eber

a ghintinn, ceithir cheud, agus tri bhadhna;

agus ghin e mic agus nigheanan.

16 Agus bha Eber beò ceithir bliadhna

dcug 'ar fhichead, agus ghin e Peleg.

17 Agus bha Eber beò, an déigh dlia Peleg

a ghintiun,ceithir cheud,agus deich bliadh-

na fichead; agus ghin e mic agus nigh-

eanan.

18 Agus bha Peleg beò deich bliadhna fi-

chead; agus ghin e Keu.

19 agus bha Peleg beò, an déigh dha Ileu

a ghiutinn, dà cheud, agus naoi bUadhua;

agus ghin e mic agus nigheanan.

20 Agus bha Reu beò dà bhliadhna dlieug

'ar fhichead; agus ghin e Serug.

21 Agus bha Reu beò, an déigh dlia Serag

a ghintinn, dà cheud, agus seachd bliadhna,'

agus ghin e mic agus nigheanan.

22 Agus bha Serug beò deich bliadlma fi*

chead; agus ghin e Nahor.

23 Agus bha Serug beò, an déigh dh»

Nahor a ghintinn, dà cheud bliadhna; agus

ghin e mic agus nigheanan.

24 agus bha Nahor beò naoi bliadhna fà-

chead; agus ghin e Terah.

25 Agus bha Nahor beò, an deigh dha

Terah a ghintinn, ceud, agus naoi bliadhna

deug, agus ghin e mic agus nigheanan.

26 Agus bha Terah beò deich'ustri fichead

bliadhna; agus ghin e Abram, Nahor, agus

Haran.

27 A nis is iad sin ginealaich Therah: ghin

Terah Abram, Nahor, agus Haran; agus

ghin Haran Lot.

28 Agus fliuair Haran bàs roimh Therah

'athair, 's an tìr anns an d' rugadh e, ann

an Ur nan Caldèach.

29 agus ghabh Abram agus Nahor mna-

than dhoibh fèiu: Be ainm mnà Abraim,

Sarai; agus ainm mnà Nahoir, Milcah, nigh-

ean Harain, athar Mhilcah, agus athar

Iscah.

30 Ach bha Sarai neo-thorrach; cha robh

duine cloinne aice.

31 Agus ghabh Terah Abram a mhac, agus

Lot mac Harain mac a mhic, agus Sarai a

bhana-chliamhuinn, bean Abraim a mhic;

agus chaidh iad a mach maille riu à h-Ur

nan Caldèach, gu dol do thàr Chanaain:

agus thàinig iad gu Haran, agus ghabh iad

còmhnuidh an sin.

32 Agus b'iad làithean Therah dà cheud,

agus ctiig bliadlma: agus fhuair Terah bàs

aun an Haran,

CaibidealXII.

1 Gealladh Mè do Abram a thaobh Chriosd.

4 Dh'imich A hram maille r'a mhnaoi agus ri

Lot do Chanaan; ach a chionn giCn rohh gorta

mhòr '« an tìr sin, chaidh e sìos do'n Eiphit.

14 Thug Pharaoh rìgh na h-Eiphit Sarai

uaith; ach an uair a thuig e gvHm bi a bàiean i,

leig e air falbh iad le 'chèile.

AGUS thuirt an Tighearn ri h-

Abram, Rach a mach à d' dhiithaich,

agns d' dhàlsibh, agais àtaighd'atliar, do'n

tàr a nochdas mise cUiiiit.

2 Agus ni mi thu a' d' chinneach mòr, agus

beannaichidh mi thu, agus ni mi d'ainm

mòr: agus bithidh tu a'd' bhcannachadh.

3 Agus beannaichidh mi iadsan a bhean-

naicheas thu, agus màllaichidh mi iadsan a

mhallaicheas thu,agus annadsa beannaich-

ear uile theaghlaichean na tahnhainn.

4 Agus dh'imich Abram, mar a labhair an

Tighcarn ris, agus chaidh Lot maille ris:

agus bha Abram càiig bliadhna dèug is tri

fichead a dh'aois 'n uair a chaidh e mach à

Haran.

5 Agus ghabh Abram Sarai a bhean, agus

Lot mac a bhràthar, agus am maoin uile a

clu-uinnich iad, agus na h-anaman a fhuair

iad ann an Haran, agus chaidh iad a mach

gii dol do thàr Chanaain; agus thàinig iad

do thàr Chanaain.

6 Agus chaidh Abram air 'aghaidh 's an

fhearann gu àite Shicheim, gu còmhnard

Mhoreli. Agus bha 'n Canaanach an sin

's an tàr.

7 Agus dh'fhoillsich an Tighearn e fèin do

Abram, agus thuirt e, Do d' shhochd-

sa bheir mise am fearann so: agus thog e'n

sin altair do'n Tighearn, a dh'fhoillsicheadh

dha.

8 Agus chaidh e as a sin gu sliabh air an

taobh an ear de Bhetel, agus shuidhich e a

bhùth, agus Bctel aige air an taobh an iar,

agus Hai air an taobh an ear: agus thog e

'n sin altair do'n Tighearn, agus ghairm e

air ainm an Tighearna.

9 Agus dh'imich Abram, a' sàor-dhol air

'aghaidh mu dlieas.

10 Agus bha gorta 's an tàr: agus chaidh

Abram sìos do'n Eiphit, gu bhi air chuairt

an sin, a chionn gvCn robh a' ghorta mòr 's

an tàr.

11 Agus 'n uair a bha e dlàith do dhol a

stigh do'n Eiphit, thuirt e ri Sarai a

bhean, Feuch a nis, tha fios agam gur bean

mhaiseach thusa ri amharc ort:

12 Uirae sin, 'n uair a chi na h-Eiphitich

thu, their iad, So a bhean; agus marbhaidh

iad misc, ach gleidhidh iad thusa beò.

13 Abair, guidheam ort, gur tu mo phiu-

thar, chum gu'n éirich gu maith dhomh air

do sgàthsa; agus bithidh m' anam beò air

do shonsa.

14 Agus 'n uair a thainig Abram do'n Ei-

phit, chunnaic na h-Eiphitich a' bheau, gu'n

vobh i ro mhaiseach.

14

GENBSIS, XII, XIII.

1.5 Chimnaic mar an ceudna ceannardan

Pharaoh i, agus mhol iad i do Pharaoh:

agus thugadh a steach a' bhean do thigh

Pharaoh.

16 Agixs bhuin e gu maith ri h-Abram air

a sgàth-sa: agus bha aige caoraich, agus

daimh, agus asailean firionn, agus òglaich,

agus banoglaich, agTis asailean boirionn,

agus càmhailean.

17 Agusbhuail an taigheara Pharaoh agus

a thigh le plàighibh mòra, air son Sharai

mnà Abraim.

18 Agus ghairm Pharaoh air Abram, agus

thubhairt e, Ciod so a rinn thu orml c'ar son

nach d'innis thu dhomh gu'm &'i so do

bheanl

19 Car son a thuirt thu, 'Si mo phiu-

thar i? Mar sin dh'fheudainn a gabhail do

m' ionnsuidh mar mlmaoi: a nis ma ta,

feuch, do bhean; gabh i, agais bi 'g imeachd.

20 Agus thug Pharaoh àithne d' a dhaoin-

ibh m'a thimchioll; agus chuir iad air

falbh e fèm, agus a bhean, agus gach ni

a bK aige.

CaibidealXIIL

1 Phill Abram as an Eiphit. 7 Dhealaich e ri

Lot. 14 DK ath-nuadhaich Dia a ghealladh

do Abram, agus dHa shliochd.

AGUS chaidh Abrara suas as an Eiphit,

e fhéin, agus a bhean, agus gach ni a

bK aige, agus Lot maille ris, do'n taobh rau

dheas.

2 agus bha Abram ro shaoibhir ann an

sprèitlli, ann an airgiod, agus ann an òr.

3 Agus dh'imich e 'n a thurusaibh o'n

taobh mu dheas eadhon gu Betel, gu mig

an t-àit anns an robh a bhiith 'an toiseach,

eadar Betel agus Hai;

4 Gu àite na h-altarach a rinn e'n sin air

tàis: agus ghairai Abram an siu air ainra an

Tighearna.

5 Agus bha mar an ceudna aig Lot, a

dli'imich maille ri h-Abram, caoraich, agus

crotUi, agus biiithean.

6 Agus cha robh am fearaun comasach air

an giiilan gu còmhnuidh a ghabhail cuid-

eachd; oir bha am maoin mòr, agus cha b'ur-

rainn iad còmhnuidh a ghabliail cuideachd.

7 Agus bha comhstri eadar buachaillean

sprèidhe Abraim,agusbuachailleau spreidhe

Lot: agus bha'nCanaanach,agusam Perid-

seach 's an àm sin a chòmhnuidh 's an tàr.

8 Agus thuirt Abram ri Lot, Na bith-

eadh, guidheam ort, comhstri eadar mise

agus thusa, agus eadar mo bhuachaillean

agus do bhuachaillean-sa; oir is bràithrean

sinn.

9 Nach 'eil an tìr uile romhad? Dealaich,

guidheam ort, riumsa: ma ghabhas tusa

dli'iounsuidh na làimhe clàthe, an gin théid

mise dh'ionnsuidh na làimhe deise; agus

ma théid thusa dh'ionnsuidh na làimhe

deise, an sin gabhaidh mise dh'ionnsuidh

na làimhe clàthe.

GENESIS, XIV.

10 agus thog Lot suas a shùilean, agus

cbuunaic e còmhnard Iordain uile, gun

robh e gu lèir air 'uisgeachadh gu maith,

mun do sgi-ios an Tighearn Sodom agus

Gomorrah, eadhon mar ghàradh an taigh-

earna, cosmhuil ri talamh na h-Eiphit, mar

a thig thu gu Soar.

11 Agus thagh Lot dha fèiu còmhnard lor-

dain uile; agus ghabh Lot a thurus o'naird

an ear, agus dhealaich na càirdean ri 'chèile.

12 Ghabh Abrara còmhuuidh ann an tìr

Chanaain, agus ghabh Lot còmlmuidh 'am

bailtibh a' chòmhnaird, agus shuidhich e a

bhàith aig Sodom.

13 Ach bha daoine Shodoim aingidh, agus

'n am peacaich 'am fianuis an Tighearna gu

ro mhòr.

14 Agus thuirt an Tighearn ri h-

Abram, an deigh do Lot dealachadh ris,

Tog a nis a suas do shàiilean, agus amhairc

o'n àit 'anns am bheil thu, gu tuath, agus

gu deas, agus gus an àird an ear, agus an

iar:

15 Oir am fearann uile a tha thu a' faicinn,

dhuitse bheir mi e, agus do d' shliochd gu

bràth.

16 Agus ni mà do shliochd mar dhuslach

na talmhainn; ionnas ma bhios e'n comas

do dhuine duslach na talmhainn àireamh,

an sin gu'n àirmhear do shHochd-sa mar

au ceudna.

17 Eirich, imich air feadh an fhearainn, 'n

a fhad, agus 'n a leud, oir dhuitse bheir mi e.

18 Agus dh' atharraich Abram a bhiith,

agus thàinig e, agus ghabh e còmhnuidh

ann an còmhnard Mhamre, a tha ann an

Hebron; agus thog e'n sin altair do'n taigh-

earn.

CaibidealXIV.

1 Catti nan ceiihir ràghrean ri cùig. 12 Hinn-

eadh Lot 'n a phràosanacli: 14 ach shaoradh e

leA hram. IS Bheannaidi Afelchisedec A hram.

AGUS tharladh ann an làithibh Amra-

pheil rìgh Shinair, Arioich rìgh Elas-

air, Chedorlaomeir rìgh Elaim, agus Thidail

ràgh nan cinneach;

2 Gààn d' rinn iad sin cogadh ri Bera rìgh

Shodoim, agus ri Birsa rìgh Ghomorrah,

Sinab rìgh Admah, agus Semeber rìgh She-

boim, agus rìgh Bhela, eadhou Shoair.

3 Chaidh iad sin uile ann an comh-bhoinn

ri 'chèile ann an gleann Shidim, a tha nis

'n a fhairge shalainn.

4 Dà bhliadhna dhèug rinn iad seirbhis do

Chedorlaomer, agus anns an treas bliadhna

deug rinn iad ceannairc.

5 Agus anns a' cheathramh bliadbna deug

thàinig Cedorlaomer, agus na ràghrean a

hha maille ris, agus bhuail iad na Rephaim-

àch ann an Asterot Camaim, agus na Susi-

mich ann an Ham, agus na h-Emimich ann

an Sabheh Ciriataim.

6 Agus na Horich 'n an sliabh Seir, gu

ruig El-paran, a tfia làimh ris an fhàsach.

15

7 Agus phill iad, agus thà-iuig iad gu Hen-

mispat, eadhon Cades, agus bhuail iad diith-

aich nan Amaleceacli uile, agus mar an

ceudna na h-Amoraich, a bha 'chòmhnuidh

ann an Haseson Tamar.

8 Agus chaidh rìgh Shodoim a mach, agus

ràgh Ghomorrah, agus rìgh Admah, agus

ràgh Sheboim, agus rìgh Bhela (eadhou

Slioair,) agus chuir iad cath riu ann an

gleanu Shidim;

9 Ri Cedorlaomer rìgh EIaim,agus ri Tidal,

ràgh nan cinueach, agus ri h-Amraphel rìgh

Shinair, agus ri h-Arioch rìgh Elasair; ceithir

ràghrean ri càiig.

10 Agus bha gleann Shidim^àn de shluichd

làthaich; agus theich rìgh Shodoim, agus

rlgh Ghomorrah, agus thuit iad an sin; agnis

iadsan a mhair, theich iad do'n t-sliabh.

11 Agusthugiad leo uile mhaoin Shodoim

agus Gbomorrah, agus am biadh uile, agus

db'imicb iad.

12 Agus thug iad leo Lot, mac bràtbar A-

braim (a bha 'cbòmbnuidh ann an Sodom)

agus a mhaoin, agus dh'imich iad.

13 Agus thàinig a h-aon a cbaidh as,agus

dh'innis e do Abram an t-Eabbruidheach,

a bha 'chòmhnuidh ann an còmhnard

Mhamre an Amoraich,bràthar Escoil, agus

bràtbar Aneir: agus bha iad sin ann an

comh-bhoinn ri b-Abram.

14 Agus 'n uair a cbuala Abram gu'n do

ghlacadh a bhràtbair 'n a phràosanach,

db'armaich e a sheirbhisich iunnsaichte, a

rugadh 'n athigh fèin, tri cbeud, agus ochd-

deug; agus lean e iad gu Dan.

15 Agus roinn se e fèin 'n an aghaidh 's

an oidbcbe,e fèin agus a sheirbhisich, agus

bbuail e iad, agus lean e iad gu Hoba, a

tha air an làimh cblà de Dbamascus.

16 Agus thug e air ais a' mhaoin uile,agus

mar an ceudna tbug e air ais a bhràthair

Lot, agus a mhaoin; agus mar an ceudna

na mnatban, agus an sluagh.

17 Agus chaidh rìgh Shodoim a mach 'n a

cboinneamh, an déigh dba pilltinn o mhar-

bbadh Chedorlaomeir, agus nan ràgbrean a

bh<i maille ris, aig gleanu Shabheb, eadhon

gleann an ràgh.

18 Agus thug Melchisedec rìgh Shàleim a

mach aran agus f àon: agus ft'esan sagart an

Dè a"s ro àirde.

19 Agus bbeannaich se e, agus thuirt

e, Beannaichte gu'ti robh Abram o'u Dia

a's ro àirde, sealbbadair nèimh, agus na

talmbainn.

20 Agus beannaichte gu'n robh an Dia a's

ro àirde, a thug tbairis do naimhdean do

d'Iàimh. Agus thug e dha deachainh de

gach ni.

21 Agus thuirt ràgb Shodoim ri h-A-

bram, Tboir dbomhsa na daoine, agus gabh

a' mhaoin dhuit fèin.

22 Agus thubbairt Abram ri rìgh Sbodoim.

Thosr mi mo làmh a smis ris an Tigbeara

GENESIS:

an Dia a's ro àirde, Sealbbadair nèimh agus

na talmhainn.

23 Nach gabh mi o shnàthainn, eadhon gu

h-8ill bròige. agns nach gabh mi 'hhead a

dh'aon ni a's leatsa, chum as nach abair thu,

Kinn mi Abram beartach?

24 Saor a mhàin o na dh'ith na h-òganaich,

agus chuibhrionn nan daoine a chaidh

maille rium, Aner, Escol, agus Mamre;

gabhadh iadsan an cuibhrionu.

CaibidealXV.

1 TÃŒM Dia à! toirt misnich agussòlaisadK

Abram. 4 Tha e cC gealUaimi dha oighre,

agus sliochd ro llonmhor. 6 Tha Abram air

'//dreaiiadiadh tre chreidimh, &c.

' A N dèigh nan nithean sin thàinig focal

j\. an Tighearna gu h-Abram ann an

taisboanadh, ag ràdh, Na bitheadh eagal

ort, Abraim: Is mise do sgiath, agus do

dhuais ro mhòr.

2 Agus thuirt Abram, A Thighearna

J)hè, ciod a bheir thu dhomh, is mi 'g im-

eachd gun chloinn, agus gur e Elièser so o

Dhamascus fear-riaghlaidh mo thighe?

3 Agus thuirt Abram, Feuch, dhomhsa

cha d'thug thu sliochd air hith: agus, feuch,

is e neach a rugadh a'm' thigh a's oighre

orm.

4 Agus, feuch, thàinig local an Tighearna

d'a ionnsuidh, ag ràdh, Cha bhi e so 'n a

oighre ort; ach esan a thig u mach à d'iun-

ibh fèin, bithidh e 'n a oighre ort.

5 Agus thug e leis a mach e, agus thubh-

airt e, Amhairc a nis a suas gu nèamh, agus

àir na reultau, ma's urrainn thu'n àireamh:

Agus thuirt e ris, Mar so bithidh do

shliochd.

6 Agus chreid e anns an taigheam; agus

mheas e sin dlia mar ionracas.

7 Agus thuirt e ris, Is mise an taigh-

earn a thug a mach thusa à h-Ur nan

Caldèach, a thoirt dhuit an fliearainn so,

chum a shealbhachadh mar oighre.

8 agus thuirt esan, A Thigheama Dliè,

cia leis a bhios fios agam gu'u sealbhaich

mi e?

9 Agus thuirt e ris, Gabh dhomhsa agh

'thri bliadhna dh'aois, agus gabhar 'thri

bliadhna dh'aois, agus reithe 'thri bliadhna

dli'aois, agus turtur, agus columan òg.

10 Agus ghabh e dha fèin iad sin uile, agus

roinn e iad 's a' mheadlion, agus chuir e

gach aon de na màribh fa chomhair a leth-

bhreac; ach cha do roinn e na h-eòin.

11 Agus 'n uair a bheil an euulaith a

nuas air na cairbhean, dh' fhuadaich Abram

air falbh iad.

12_Agus 'n uair a bha'ghrian a' dol fodha,

thuit codal trom air Abram; agus, feuch,

thuit uamhann dorchadais mhòir air.

13 Agus tlmbhairt e ri h-Abram, Bitheadh

Cos gu cinnteach agad, gum bi do shliochd

'n an coigrich ann an dàithaich nach leo fèiu;

16

XV, XVI.

agus ni iad seirbhis dhoibh, agus buinidh

iad gu cruaidh riu ceithir cheud bliadhna.

14 Agus mar an ceudna air a' chiuneach

sin d'au dean iad seirbhis, bheir misebretli:

agus 'n a dhèigh sin thig iad a mach le

niaoin mhòir.

15 Agus théid thusa dh'ionnsuidh d'aith-

richean 'an sàth; adhlaicear thu 'an deadh

shean aois.

16 Ach anns a' cheathramh linn thig iad

an so air an ais, oir cha-n 'eil aingidlieachd

nan Amorach fathast Hm.

17 Agus 'n uair a bha 'ghrian air dol fodha,

bha dorchadas ann; agus, feuch, àmhuinn

dheataich agus leus teine, a chaidh eadar

na màribh sin.

18 Air an là sin fèiu rinn an Tighearn

coimhcheangal ri h-Abram, ag ràdh, Do d'

shliochdsa thug mi am fearann so, o amh-

ainn na h-Eiphit, gu ruig an amhainn

niliòr, amhainu Euphrates:

19 Na Cenich, agus na Cenidsich, agus na

Cadmonaich,

20 Agus na Hitich, agus na Peridsich,

agus na Rephaimich,

21 Agus na h-Amoraich, agus na Canaan-

aich, agus na Girgasaich, agus na lebusaich.

CaibidealXVI.

1 tha Sarai a' toirt Hagair a banoglaich a cW

A hram mar mhnaoi, 4 'iV" uair a rinn i tàir

air a banamhaighstir, bhuin ise gu cruaidh

rithe, agus theich i air falbh. 9 Thugaingecd

an Tig'hearn' air a h-ais i, <i:c.

ANIS cha d'rug Sarai, bean Abrain\

clann dha; agus bha banoglach Eiph-

iteach aice, d'am & ainm Hagar.

2 Agus thuirt Sarai ri h-Abram, Feuch

a nis, chum an Tighearn mi o chloinn a

bhreith: rach a steach, guidheam ort, a

dli'ionnsuidh mo bhanoglaich; theagamh

gu'm faigh mi clann leathasa. Agus

dh'èisd Abram ri guth Sharai.

3 Agus gliabh Sarai, bean Abraim, Hagar

a' bhan-Ei}»hiteach, a banoglach fèin, an

dèigh do Abram còmhnuidh 'ghabhail deich

bliadhna ann an tìr Chanaain, agus thug si

i d'a fear Abram, gu bhi aige mar mhnaoi.

4 Agus chaidh esan a steach gu Hagar,

agus dh'fhàs i torrach: agus 'n uair a clum-

naic i gu'n d'fhàs i torrach, bha a bana-

mhaighstir tàireil 'n a sàiilibh.

5 Agus thuirt Sarai ri h-Abram, Bith-

eadh m'eucoir ortsa: thug mi mo bhanoglach

do d' uchd; agus 'n uair a chunnaic i gu'n

d'fhàs i torrach, bha mise tàireil 'n a sàiilibh:

Gu'n d' thugadli an Tighearn breth eadar

mise agus thusa.

6 Ach thuirt Abram ri Sarai, Feuch,

tha do bhanoglach a' d' làimh fèin, dean

ritlie mar is àill leat. Agus an uair a bhuiu

Sarai gu cruaidh rithe, theich i o 'gniiis.

7 Agus fluiair aingeal an Tighearn' i làimh

ri tobar uisge 's an fliàsach, làimh ris an

tobar 's an t-slighe gu Sur.

GENESIS, XVII.

8 agus thuibhairt e, A Ilag-air, a bhaiio-

glaich Sharai, cia as a thàiiiig thu, agus

c'àite'bheil thu 'dol à Agus tlmbhairt ise,

Tha mi a' teicheadh o glinàiis Sharai mo

bhanamhaiglistir.

9 Agus thuirt aingeal an Tighearna

rithe, Pill a dh'ionnsuidh do bhanamhaigh-

stir, agus àimhlaich thu fèin f a làimh.

10 Agus tlmbhairt aingeal an Tighearna

rithe, Meudaichidh mise gu mòr do shliochd,

agus cha-n àirmhear e thaobh làonmhoir-

eachd.

11 Agus thuirt aingeal an Tighearna

rithe, Feuch, tha thu torrach, agus beiridh

tu mac, agus bheir thu Ismael mar ainm

air, a chionn gu'u d' èisd an Tighearn ri d'

anshocair.

12 Agus bithidh e 'n a dhuine fàadhaich;

hithidh a làmh an aghaidh gach duine, agus

làmh gach duine 'n a aghaidh-sau: agus 'am

fianuis a bhràithrean uile gabhaidh e còmh-

nuidh.

13 Agusghoir i ainm auTighearn'tilabhair

rithe, Thusa Dhè a tha 'g am fliaicinn; oir

thubliairt i, An e gu'n robh agams' ann an

80 mar an ceudna sùil ris an Ti sin a tha

'g am fhaicinn à

14 Uime sin ghoir i de'n tobar, Beer-la-hai-

roi; feuch, tha e eadar Cades agus Bei*ed.

15 Agus nig Hagar mac do Abram: agus

thug Abram Ismael mar ainm air a mhac,

a rug Hagar.

16 Agus bha Abram ceithir fàchead agus sè

bliadluia dh'aois, 'n uair a rug Hagar Ismael

do Abram.

CaibidealXYII.

1 Coimhchean;/al Dàiè ri h-Ahram air ^ath-

nuadhachacih, a;n(.s 'ainni air ' atharrachadh

^pu Ahraham. ^ An timdnoll-gàiearradh air

'orduchadh. 16 I.mac air a gàieaUtamn.

AGUS 'n uairabha Abram ceithir fichead

agus naoi bliadhna dèug a cUi'aois,

dh'fhoillsich an Tighearn e fèin dha, agus

thubhairt e ris, Is mise 'n Dia uile-chumh-

achdach; gluais thusa a'm' fhianuis, agus

bi foirfe. |

2 Agus ni mi mo choimhcheangal eadar

mise agus thusa, agus meudaichidh mi thu

gu h-anabarrach. |

3 Agus thuit Abram air 'eudan, agus;

labhair an Tighearn ris, ag ràdh, j

4 Do m' thaobhsa, feuch, tha mo choimh-

cheangal riutsa, agus bithidh tu a' d' athair;

mhòran chinneach: [

5 Agus ni'n toirear à so a mach Abram

mar ainm ort, ach bithidh Abraham agad

mar ainm; oir rinn mi thu a' d' athair 1

mhòran chinneach. |

6 Agus ni mi thu ro shàohnhor, agus ni '

mi dhàot cinnich, agus thig ràghrean a mach |

asad.

7 Agus daingnichidh mi mo choimhcheangal !

eadar mise agus tlmsa, agus do shliochd a'd'

dhèigh, 'n an ginealacliaibh, mar choimh-;

17

1 clieangal sàoiTuidh, gu bhi 'm' Dhia dhuitse

agus do d' shliochd a'd' dlièigh.

I 8 Agus bheir mi dhuitse, agus dod'" sUliochd

a'd' dhèigh, am fearann anns am lilieil thu

i a'd' choigreach, tìr Clianaain uile, mar

sheilbh shàorruidh; agus bithidh mise a'm'

! Dhia dhoibb.

I 9 Agus thuirt Dia ri h-Abraham, Coi-

mhididh tu uime sin mo choimliclieangal,

i tlm /«?*■«, agus do shhochd a'd' dhèigh, 'n an

ginealachaibh.

10 So mo choimhcheangal, a choimhideas

' sibh, eadar mise agus sibhse, agus do

' shliochd a'd' dhèigh; Gu'n timchioll-ghear-

I rar gach leanabh mic 'n 'ur measg.

11 agus timchioU-ghcarraidh sibh feòil

j bhur roimh-chroiciun, agus bithidh e 'n a

j chomhar' air a' choimhcheangal eadar mise

' agTis sibhse.

12 Agus am mac'n 'ur measg a bhios ochd

làithean a dIi'aois,timchioU-ghearrar e,gach

leanabh mic 'n 'ur ginealachaibh, esan a

bheirear 's an taigh, no 'cheannaichear le h-

airgiod o choigi-each air bith, nach ^eil de

d'shUochd-sa.

13 TimchioU-ghean-ar gu cinnteach esan a

bheirear a'd' thigh, agus esan a chean-

naichear le d'airgiod: agus bithidh mo

choimhcheangal 'n 'ur feofl-sa mar choimh-

cheangal sàorruidh.

14 Agus an leanabh mic neo-thimchioU-

ghearrta, aig nach timchioU-ghearrar feoil

a roimh-chroicinn, gearrar an t-anam sin

a mach o 'shluagh: bhris e mo choimh-

cheangal.

15 Agus tlmbhairt Dia ri h-Abraham, A

thaobh Sharai do mhnà, cha toir thu Sarai

mar ainm oirre, oir is e Sarah a h-ainm.

16 Agus beannaichidh mis' i, agus bheir mi

cUiuit mar an ceudna mac uaipe: seadh,

beannaichidh mi i, agus bithidh i 'n a

màthair chinneach; thig ràghrean phoib-

leach uaipe.

17 An sin tlmit Abraham air 'aghaidh, agus

rinn e gàire; agus thuirt e 'n a chridhe,

Am beirear ?n«c dhasan a tha ceud bliadhna

dh'aois ? Agus am beir Sarah, a tha deich

agus ceithir fàchead bliadhna dh'aois, mac ?

18 Agus thuirt Abraham ri Dia, gu

maireacUi Ismael beò a'd' fhianuis!

19 Agus thuirt Dia, Gu cinnteach

beiridh do bliean Sarah mac dhuit; agus

bheir thu Isaac mar ainm air: agus daing-

nichidh mise mo choimhcheaRgal ris mar

choimlicheangal sàorniidh, agus r'a shliochd

'u a dhèigh.

20 Agus a thaobh Ismaeil, chuala mi thu:

Feuch,bheannaich mi e, agus ni mi sàolmhor

e, agus cuiridh mi 'n làonmhoireachd e gu

h-anabarrach. Dà cheannard deug giuidh

e, agus ni mi e 'n a chinneach mòr.

21 Ach mo choimhcheangal daingnichidh

mi ri h-Isaac, a bheireas Sarah dhuit 's an

àm so anns an atli bhliadhua.

GENESIS

22 Agus sgiiÃŒT e 'bhi 'labhairt ris

chaiclh Dia suas o Abraham.

23 agus ghabh Abraham Ismael a mhac,

agus iadsan uile a rugaclh 'n a thigh, agus

iadsan uile a cheannaicheadli le 'airgiod-

san,gach firionnach am measg dhaoine taighe

Abi-ahaim; agusthimchioll-gheaiTefeoil an

roimh-cliroicinn anns a' cheart là sin fèin,

mar a thuirt Dia ris.

24 Agus hlut, Abraham ceithir fichead agus

naoi bUadlma deug a dh' aois, 'n uair a thim-

chioU-ghearradh dliafeoil a roimh-chroicinu.

25 Agus bha Ismael a mhac tri bliacUma

deug a dll'aois, 'n uair a thimchioU-ghear-

radh dlia feoil a roimli-chroicinn.

26 Anns a' cheart là sin fèin thimchioU-

ghearradli Abraham, agus Ismael a mhac.

27 Agus thimchioU-ghearradli maille ris uile

dhaoine a thighe, a rugadli 'n a thigh, agus

iadsan acheannaiclieacllileh-airgiod o mhac

coigrich.

CaibidealXVIII.

1 Tha Abraham a' toirt aoidheachd do thriuir

ainglean. 17 Tha srjrios Slwdoim air^fhoàll-

eeacJiadh dha. 23 Tha e a' deanamh eadar-

ghuidhe air a shon.

k GUS dh'fhoillsich an Tighearn e fèin da

{\. ann an còmhnard Mhamre, agTis e 'n a

shuidhe 'an dorus a' bhàitha ann an teas an là.

2 Agus thog e suas a shàiilean,agus clli'amh-

airc e, agus, feuch, bha triuir dliaoine a'

seasamh làimh ris; agus 'n uair a clumnaic

e iad, ruitli e 'n an coinneamli o dhorus a'

bhtitha, agus chrom se e fèin gu làr,

3 Agus thuirt e, Mo thigliearna, ma

fhuair mi nis deadh-ghean a'd' shàiillbh,

guidheam ort, na racli seachad air do sheir-

bhiseach.

4 Thugar an so, guidheam oirbh, beagan

uisge, agus ionnlaidibh blmr cosan, agus

leigibh bhur n-anail fo 'n cliraoibh;

5 Agus bheir mise an so gi-eim arain, agus

neartaichibli bhur cridhe: an déigh sin

imichidh sibh roimhibh,oir is ann uime sin a

thàinigsibh a dh'ionnsuicUi bhur seirbhisich.

Agus thuirt iadsan, Dean eadhon mar a

thubhairt tlui.

6 Agus ghreas Abraham do'n bhàith a

dh'ionnsuidh Sliarah, agus tlmbhairt e,Dean

cabliag, taoisinn tri miosairean de mhin

phlàiir agus dean breacagau air lic an tein-

tein.

7 Agus ruith Abraham a dh'ionnsuidh a'

chruicUi, agus ghabh e laogh maoth agus

maith, agus thug e dh'òganach e, agus rinn

e deifir g'a dheasachadh.

8 Agus ghabh e àm agus bainne, agus an

laogh a clheasaich e, agus cliuir e air am

beulaobh iad; agus sheas e làimh riu fo 'n

chraoibh, agus dh' ith iad.

9 Agus thuirt iad ris, C'àit am hhdl

Sàrah do bhean ? Agus thubhah-t esan,

Feuch, anns a' bhàith.

10 Agus thuirt e, Gu ciimteach pilUdh

18

XVIII.

agus J mia'd'ionnsuidh a rèir àm na beatha; agus,

feuch, hithidh mac aig Sarah do bhean.

Agus chuala Sarah siu ann an dorus a'

bhùtha, a h?ui air a chàil.

11 A nis bha Abraham agus Sàrah sean,

agus air dol air an aghaidh gu maith ann

an aois: agus sguir Sàrah a bhi rèir dòigh

nam ban.

12 Uime sinn rinn Sàrah gàire iimte fèin,

ag ràdh, an déigh cUiomhsa fas aosda, am

bi subhachas agam, agus gu bheU mo thigh-

earu aosda mar an ceudna ]

13 Agus thuirt an Tighearn ri b-Abra-

ham, Car son a rinn Sàrah gàire, ag ràdh,

'N e g-u'm beir mise g-u cinnteach leanahh,

agus mi aosmhor ?

14 Am bheil ni air bith do-cUieanta do 'n

Tigheam? 'S an àm shuidhichte pillidh

mi a'd' ionnsuicUi, a rèir àm na beatha, agus

hithidh mac aig Sàrah.

15 An siu dh'àicheadh Sài-ah, agràdh, Cha

d' rinn mi gàire: oir bha eagal oirre. Agus

thubhairt esan, Ni h-eacUi,oir rinn thu gàire.

16 Agus dh'éirich na daoine as a sin, agus

dh'amhairciadrathadShòdoim: agus chaidh

Abraham maille riu g'an cur air an t-slighe.

17 Agus thuirt an Tighearn, An ceil mi

air Abraham an ni sin a tha mi gus a

dheauamli;

18 Agus gu'm fàs Abraham gu cinnteach 'n

a chinneach mòr agus cumhachdach, agus

g-u'm beannaichear annsan uile chinuich na

talmliainn à

19 Oir is aithne dhomh e, gu'n toir e àithne

d'a chloinn, agus d'a theaghlach 'n a dhèigh,

agusgleicUiidh iadsan slighe an taighearua,a'

deanamh ceartais agns breitheanais; chum

as gu'n toir an Tighearn air Abraham an ni

sin a labhair e m'a thimchioll.

20 Agus thuirt an Tighearn, Do bhràgh

gu bheil glaocUi Shodoim agus GhomoiTah

mòr, agus do bhràgh gu bheil am peacacUi

air 'antromachaclh gu h-anabarrach;

21 Thèidmi sìos a nis,aguschi mimarinn

iad gu lèir a rèir a' ghlaoidh, a thàinig a' m'

ionnsuicUi; agus mar do i-inn, bithidh fios

agam.

22 Agus thionndaidh na daoine an aghaidh

as a sin, agus ghabh iad an t-slighe gu

Sodom: ach sheas Abraham fathast an

làthair an taigheama.

23 Agus thàinig Abraham am fagus, agus

thubhairt e, An sgrios thusa mar an ceuclna

an t-ionracan maille ris an aingidh ?

24 Ma's e's gu bheil leth-cheud ionracan

an taobh a stigh de'n bhaile, an sgrios thu

mar an ceudna, agus nach caomhaiu thu 'n

t-àit air son an leth-cheud ionracan a tJia ann .

25 Gu ma facia uaitse a dheanamh air an

dòigh so, an t-ionracan a mharbhadh maille

ris an aingidh, ionnas gu'm bi an t-ionracan

mar an t-aingidh: gu ma fada sin uaitse.

Nach dean Breitheamh na talmhainn uile

ceartas?

GENBSIS, XIX.

26 Agus thuirt an Tighearn, Magheibh

mi ann an Soclom leth-clieud ionracan an

taobh a stigh den bhaile, an siu caomh-

naidh mi an t-àit uile air an sgàthsau.

27 Agus flircagair Abrahaui, agus thubh-

airt e, Feuch a uis, ghabh mi orm fèin

labhairt ri m' Thighearn, agus gun aunam

ach duslach agus luaithre.

28 Ma's e's gu'm bi càiigear a dli'uireas-

bhuidh air an leth-cheud iouracan, an sgTÃŒos

thu'm baile uile air sou easbhuidh chùigir?

Agus thuirt e,Cha sgrios mi e,ma gheibh

mi'n sin càiig agus dà fhichead.

29 Agus labhair e ris a ràs, agus thuirt

e, Ma's e's gu'm faighear an siu dà fhichead?

Agus thublKiirt e, Cha deau mi e air sgàth

dlià fhichead.

30 Agus thuirt e ris, Och! uabitheadh

fearg air mo Thighearu, agus labhraidla mi:

Ma's e's gu'm faighear an sin deich 'ar

fhichead? Agus thuirt e, Cha deau mi

e, ma ghcibh mi an sin deich 'ar fhichead.

31 Agus thuirt e, Feuch a nis, ghabh

mi orm fèin labhairt ri m' Thigheani: Ma's

e's gu'm faighear fichead an sin à agus thubh-

airt e, Cha sgrios mi e air sou fhichead.

32 Agus thuirt e, Och! na bitheadh

fearg air mo Thigheam, agus labhraidh mi

mhàin an aon uair so: Ma's e's gu'm faigh-

ear deichuear an siu ? Agus thuirt e,

Cha sgrios mi e air sgàth dlieichnear.

33 agus dh'imich an Tighearn roimhe, 'n

uair a sguir e de labhairt ri h-Abraham:

agus phill Abraham g'a àite fèin.

CaibidealXIX.

1 Tha Lot a' toirt aoidheachd do dhà aingeal.

24 Sodom agus Oomorrah air an sgrios. 26

Peanas mnà Lot. 31 Cionta a dhithis nighean.

AGUS thàinig dà aingeal do Shodom 's

au fheasgar, agus bha Lot 'n a shuidlie

ann an geata Shodoim: agus'n uair a chun-

naic Lot iad, dh'éirich e suas 'n an coin-

ueamh, agus chrom se e fhéin air 'aghaidh

gulàr.

2 Agus thuirt e, Feuch a nis, mo thigh-

earnan, tionudaidhibh a steach, guidheam

oirbh, do thigh bhur seirbhisich, agus fan-

aibh rè na h-oidliche, agus ionulaidibh bliur

cosan, agus èiridh sibh gu moch, agus théid

sibh air bhur turus. Agus thuirt iad,

Ni h-eadh, ach fanaidh sinn air an t-sràid

rè na h-oidhche.

3 Agus choimh-èignich e iad, agus thionn-

daidh iad d'a ionnsuidh, agus chaidh iad a

steach d'a thigh: agus rinn e cuirm dhoibh,

agus dlieasaich e aran neo-ghoirtichte, agus

dh'ith iad.

4 Ach mu'n deachaidh iad a luidhe, chuair-

tich daoine a' bhaile an taigh, eadhon daoine

Shodoim, araon sean agus òg, an sluagh uile

gach cearua.

_ 5 Agus ghairm iad air Lot, agus thuirt

iad ris, C'àit am bheil na daoiue a thàinig i

19

] ad' ionnsuidh an nochd? Thoir a niach iad

d'ar n-iouusmdh, chum as gu'n aitlmich

sinn iad.

I 6 Agus chaidh Lot a mach d'an ionnsuidh

air an dorus, agus dhruid e 'n dorus 'n a

dheigh,

7 Agus thuirt e, Na deanaibh, guidh-

eam oirbh, mo bhràithre, gnàomh cho olc.

8 Feuch a nis, tha agam dithis nighean do

nacli b'aithne fear; leigibh leam, guidheam

' oirbh, an toirt a mach d'ur n-ionnsuidh, agus

I deanaibh riu mar is àill leibh: a mhàin air

na daoinibh so na deanaibh a' bheag, oir is

! ann a chum na cràche so a thàinig iad fo

sgàile mo thighe-sa.

I 9 Agus thuirt iadsan, Seas air d'ais.

: Agus thuirt iad a ràs, Thàinig am fear

so'ààB, aonar air chuairt, agus is àill leis a

bhi 'n a bhreitheamh: a nis buinidh sinne

riutsa ni's miosa na riusan. Agus rinn iad

èigin mhòr air an duine, eadhon air Lot,

agixs bheil iad am fagus a bhriseadh an

doruis.

10 Ach chuir na daoine mach an làmh,

agus thug iad Lot a steach d'an ionnsuidh

do'n taigh, agus dhàiin iad an dorus.

11 agus bhuail iad na daoine, a bha aig

doras an taighe, le doille, eadar bheag agus

mhòr; iounas gu 'n do sgàthich iad iad fèin

ag iarraidh an doruis.

12 Agus thuirt na daoine ri Lot, Cò

tuilleadh a ^A'agad an so? Do chliamhuin,

agus do mhic, agus do nigheanan, agus ge

b'e ni a tlui agad 's a' bhaile, thoir a mach

iad as an àite so:

13 Oir tha sinne gus an t-àite so a sgrios,

do bhràgh gu bheil an glaodli air fàs mòr

j an làthair an Tighearna; aguschuir an taigh-

j earn sinne g'a sgi-ios.

14 Agus chaidh Lot a mach, agus labhair

e r'a chleamlmaibh, a phòs a nigheanan,

agus thuirt e, Eiribh, rachaibh a mach

as an àite so, oir tha'n Tighearn gus am

baile so a sgrios: Ach bha e mar neach a

bha ri fanoid ann an sùilibh a chleamhuan.

15 Agus 'n uair a dh'éirich a' mhaduinn,

an sin ghreas na h-aingil Lot, ag ràdh,

Eirich, gabh do bhcan,agus do dhithis nigh-

eau a tha'n so, air eagal gu'n sgriosar thu

ann an aiugidheachd a' bhaile.

16 Agus 'n uair a bha e a' deanamh moille,

an sin rug na daoine air làimh air, agus air

làimh air a mhnaoi, agus air làimh air a

dhithis nighean; air do'n Tighearn a bhi

tròcaireach dha: agus thug iad a mach e, agus

chuir iad e'n taobh a muigh de'n bliaile.

17 Agus 'n uair a thug iad a mach iad,

thubhairt e, Teichairson d'anama; naseall

a'd' dhèigh, agus na stad 's a' chòmhnard

uile: teich do'n t-shabh, air eagal gu millear

thu.

18 Agus thuirt Lot riu, Och! ni h-aun

mar sin, mo thigheama.

19 Feuch a uis, fhuair do sheirbWseach

deacUi-gliean a'd' shùilibh, agits mheudaich

thu do thròcair, a nochd thu dhomhsa le

m'anam a theasraiginn: agus cha-n urrainn

mise dol as do'n t-sliabh, air eagal gu'n tig

olc èigin oi-m, agus gu'm faigh mi bàs.

20 Feuch a nis, tha 'm baile ud am fagus

gu teicheacUi d'a ioimsuidh, agus e beag;

leigear dliomh a nis teicheadh an sud,

(nach beag e?) agus bithidh m'anam bcò.

21 Agus thuibhairt e ris, Feuch, ghabh mi

ri d'atlichuinge 's an ni so mar an ceucbia,

nach sgi'ios mi'm baile so, mu'n do labhair

thu.

22 Greas ort, teich an sud, oir cha-n urr-

ainn mi ni air bith a dlieanamh gixs an téid

thu'u sud: uime sin thugadh Soar marainm

air a' bhaile.

23 Bha 'ghrian air èirigh air an talamh, 'n

uair a chaidh Lot a steach do Shoar.

24 An sin thug an Tighearn air pronnasc

agus teine frasadli air Sodom agus air Go-

morrah, a nuas o'n Tighearn as na uèamh-

an.

2.5 Agus sgi-ios e na bailtean sin, agus an

còmhnard uile, agus uile luchd-àiteachaidh

nam bailtean, agus na dh'fhàs air an talamh.

26 Ach sheall a bhean 'n a dèigh o 'chài-

laobh, agus dh'fhàs i 'n a carragh salainn.

27 Agus chaidh Abraham suas moch 's a'

mhaduinn do'n àit anns an do sheas e an

làthair an Tighearna.

28 Agus sheall eair Sodom agus Gomorrah,

agus air fearann a' cliòmlmaird uile, agus

chmmaic e, agus, feuch, chaidh deatach na

tàre suas mar dlieatach àmhainn.

29 agus an uair a sgrios Dia bailtean a'

chòmluiaird, an sin chuimhnich Dia air Abra-

ham, agus cluiir e mach Lot à meadhon an

lèirsgrios, 'n uair a sgrios e na bailtean auns

an robh Lot 'n a chòmlmuidh.

30 Aguschaidh Lot suasà Soar,agusghabh

e còmhnuidh 's an t-sliabh, agus a cUiithis

nighean maille ris; oir bha eagal air còmh-

GENESIS, XX.

chum as gu'n glèidh sinn slàochd o ar

n-athair.

35 Agus thug iad air an athair fìon òl air

an oiclhche sin mar an ceudna: agus dh'èir-

icli an tè a b'òige, agus kiicUi i maille ris,

agus cha do mhothaich e 'n uair a luidh i

sàos, no 'n uair a cUi'éirich i.

36 Mar so bha cUthis nighean Lot torrach

aig an athair.

_ 37 Agusnig an tè 'bu shine mac, agus thug

i Moab mar ainm air: is esan athair nam

Moabach gus an là'n cUugli.

38 Agus an tè a b'òige, rug ise mar an

ceudna mac, agus thug i Beu-ammi mar

ainm air: is esan atliair chloinn Ammoin

gus an là'n diugh.

GENESIS air ais

CaibidealXX.

1 Tha Ahraham ag àicheadh a mhnà Sàrah,

agusAhimelech ^g a gabàiaiL cCa ionnsuidhfèin.

6 Ach air faotainn rahhaidh o Dhia ann an

aisling, tha e'g a toirt air a h-ais da.

A GUS cUi'imich Abraham as a sin do'n

tàr mu cUieas, agus ghabh e còmhnuicUi

eadar Cades agus Sur; agus bha e air

clmairt ann an Gerar.

2 Agus thuirt Abraham mu Shàrah a

bhean, 'S i mo phiuthar i: Agus chuir

Abimelech rìgh Gherair teachdaire uaith,

agus ghabli e Sàrah.

3 Agus thàinig Dia gu Abimelech ann an

aisHng 's an oidliche, agus thuirt e ris,

Feuch, is duine marbh tlm air son na mnà

a ghabh thu; oir is bean duin' eile i.

4 Ach cha d'tliàinig Abimelech am fagus

d'i, agus thuirt e, A Thigheania, am

marbh thu mar an ceucbia cinueach ionraic à

5 Nach d' thuirt esan riumsa, '»S' i mo

phiuthar i? agus thuirt ise, eacUion ise

fèin, 'Se mo bhràthair e: ann an treiblicUiir-

eas mo chi'icUie, agus ann an neo-chionta mo

làmh rinn mi so.

6 Agus thuirt Dia ris ann an aisHng,

Seadh, tha fios agam gur ann 'an treibh-

nuicUi 'ghabhail ann an Soar: agus ghabh e i dhireas do chricUie a rinn thu so, agus chum

còmhnuidh ann an uaimh, e fèin agus a

dhithis nighean.

31 Agus thuirt an tè 'bu shine ris an

tè a b' òige, Tha ar n-athair sean, agus cha-w

^eil fear air an talamh gu teachd a steach

d' ar n-ionnsuidh a rèir gnàtha na tal-

mhainn uile.

32 Thig, tluigamaid air ar n-athair fìon òl.

agus luidlieamaid maille ris, chum as gu'n gach uile a'* leat,

mar an ceuchia tlui o plieacachacUi

a'm' agliaicUi: uime sin cha do leig mi leat

beantainn ritlie.

7 A nis mata, thoir air a h-ais do'n duine

a bhean; oir is fàidh e, agus ni e urnuigh

air do shon, agus bithidh tu beò: acli miu"

toir thu air a h-ais i, biodh fios agad gu'm

faigh thu bàs gu cinnteach, thu fèin agus

glèidh sinn sHochd o ar n-athair.

8 Uime sin dh'éirich Abimelech moch s a

33 Agus thug iad air an athair fìon òl air mhaduinn, agus ghairm e a slieirbhisich

an oidhche sin: agus chaidh an tè 'bu shiue uiIe,aguscUi'aithrisenanitlieansinuile'nan

stcach, agus luidh i maille r"a h-athair; agus èisdeachd; agus bha eagal mòr air na daoine.

9 An sin ghairm Abimelech air Abraham,

agTis thuirt e ris, Ciocl so a rinn thu

cha do mhothaich e 'n uair a luidh i sìos

no 'n uair a dh'éirich i.

34 Agus air an /à-màireach thuirt an ' oirnu? agus ciod an eucoir a riun mise ort,

tè 'bu shine ris an tè a b'òige, Feuch, luidh gu'n d'thug thu ormsa, agus air mo ràogh-

mise an raoir niaille ri m' atliair; thuga- achd peacadh mòr? riun thu giùomharan

maid air fìon òl an nochd mar an ceudna, ormsa, nach bu chòir a dheanaudi.

agus theirig a steach, agus luidh maille ris, I 10 Agus thuirt Abimelech ri h-Abra-

20

GENESIS, XXI.

ham, Càod a cliunnaic thu' gii'n d'rinn thu

an ni so?

11 Agus thuirt Abraham, A chionn

gu'n d'tiiubhaii-t mi annamfcin, Gu cinu-

teach clia-n 'eil eagal an Tighearna '3 an

ionad so; agus marbhaidh iad mi air son

mo mhnà-.

12 Agus gidheadh is i gu deimhiu mo

phiuthar, nighean m'athar i, ach clia-n i

nighean mo mhàthar: agus bha i agam mar

mhnaoi.

13 Agus 'n uair a thug Dia orm dol air

m'aineol thigh m'athar, an sin thuirt

mi r"i, 'S e so do cliaoinihneas a nochdas

tu dliomhsa; Anus gach àite d'an tig sinn,

abair mu m' thimchioll, 'S e mo bhràthair e.

14 Agus ghabh Abimelecli caoraich, agus

buar, agus òglaicli, agus banoglaich, agus

thug e iad a dh' Abraham, agus Thug e air a

h-ais dlia Sàrah a bhean.

15 Agus thuibhairt Abimelech, Feuch, tha

m'fhcarann fa d' cliomliair; gabh còmh-

nuidh far an taitneach leat.

16 agus ri Sàrah thuirt e, Feuch, thug

mimàle honn aii-gid do d' bliràthair: feuch,

tha e dhuitse 'n a chòmhdachadh sàil do gacli

uile a tha maille lùut, agus maille lis gach

uile: mar so fluiair i achmliasan.

17 Agus rimi Abraham urnuigh ri Dia;

agus leighis Dia Abimelecli, agus a bliean,

agus a blianoglaicli, agus rug iad clann.

18 Oir dliruid an Tighearn suas gach bolg

ann an teaglilacli Abimeleich, air son Sliàrah

mnà Abrahaim.

CaibidealXXI.

1 Rugadh agus thimchà'oU-ghearradh Isaac 9

Hàgar agus a mac Ismael air an cur air

falbh. 22 Coimlicheangal eadar Abirnelech

agus Abraham.

AGUS dh'amhairc an Tighearn air Sàrah

mar a thuirt e; agus riun an taigh-

earn do Shàrah mar a labhair e:

2 Oir dh'fhàs Sàrah torrach, agus rug i

mac do Abraham 'n a sheau aois, 's an àm

shuàdhichte mu'n do labhair Dia ris.

3 Agus thug Abraham Isaac mar ainni air

a mhac a rugadli dlia, a rug Sàrah dha.

4 Agus thimchioll-ghearr Abraham Isaac

amhac,'nuair a bha e ochdlàitheanadh'aois,

mar a dh'àithn Dia dlia.

5 Agus bha Abraham ceud bliadhna dh'aois,

'n uair a rugadh a mhac Isaac dha.

6 Agus thubhairtSàrah,thugDiaormgàire

dheanamh: agus gach neach a chluinueas,

ni e gàire maille rium.

7 Agus thuirt i, Cò a theireadli ri h-

Abraham, gu'n d'thugadh Sàrah càoch do

chloinn? oir rug mi mac dlia 'n a shean aois.

8 Agus dh'fhàs an leanabh, agus chuireadh

bhàrr na càche e: Agus rinn Abraham cuirm

mhòr 's an là 'an do chuireadh Isaac bhàrr

na càche.

9 Agus chunnaic Sarah mac Hagair na

ban-Eiphitich a rug i dh' Abraham, ri fauoid.

21

10 Uime sin thuirt i ri h-Abraham,Tilg

a mach a' bhan-tràill so, agus a mac; oir cha

bhi mac na ban-tràille so 'n a oighre maillo

ri m' mhac-sa, eadlion ri h-Isaac.

1 1 Agus bha an ni ro dhoiIgheasa,ch ann

an sàiilibh Abrahaim, air son a mhic.

12 Agus thubhaii't Dia ri h-Abraham, Na

biodh e doilgheasach a'd' slmilibh air sou

an òganaich, agais air son do bhan-tràille:

a thaobh gach ni a thuirt Sàrah riut,

èisd r'a guth; oir is ann an Isaac a dli'ain-

michear dhuitse sliochd.

13 Agus mar an ceudna de mhac na ban-

tràille ui mise cinneach, do bhràgh gur e do

shHochdsa e.

14 Agus dh'éirich Abraham suas gu moch

's a' mhaduinn, agus ghabh e aran, agus

searrag uisge, agus thug e sin do Hàgar,

agus chuir e air a g-ualainn e, agus an lean-

abh; agus chuir e air falbh i: agus dli'imich

i, agus chaidh i air seacharau 'am fàsach

Bheer-seba.

15 Agus chaitheadh an t-uisge o'n t-sear-

raig; agus thilg i an leanabh fo aon de

na preasaibh.

16 Agus dh'fhalbh i,agu3 shuidh i sìos fa

chomhair, tamull maith uaith, mu thim-

chioll urchuir saighde: oir thuirt i, Na

faiceam bàs an leinibh. Agus shuidh i f ' «

chomhair, agus thog i suas a guth, agus

ghuil i.

17 Agus chuala Dia guth an òganaich;

agTis ghairm aingeal Dhè air Hagar o nèamh

agus thuirt e r'i, Ciod a tha Heachd,

riut, a Hagair? Na biodh eagal ort; oir

chuala Dia guth an òganaich far am bheil e.

18 Eirich, tog suas an t-òganach, agus

gabh greim a'd' làimh dlieth, oir ni mise 'n

a chinneach niòr e.

19 Agus dh'fhosgail Dia a sààilean, agus

chunnaic i tobar uisge; agus chaidh i, agus

lion i an t-searrag le h-uisge, agus thug i

deoch do'n òganach.

20 Agus bha Dia leis an òganach, agus dh'-

fhàs e suas: agus ghabh e còmhnuidh 's an

fhàsach, agus bha e 'n a fhear-bogha.

21 agus ghabh e còmhnuidh 'am fàisach

Pharain: agus ghabh a mhàthair bean da à

tàr na h-Eiphit.

22 Agus 's an àm sin fèin labhair Abime-

lech, agus Phichol ard cheannard a shluaigh,

ri h-Abraham, ag ràdh, Tha Dia leat anns

gach ni a tha thu a' deanamh.

23 A nis uime sin mionnaich dhomhsa air

Dia, nach buiu thu gu fealltach riumsa, no

ri m' mhac, no ri mac mo mhic; ach a rèir

a' chaoimhneis a rinn mi riut, ni thusa

riumsa, agus ris an tìr anns an robh thu air

chuairt.

24 Agus thuirt Abraham, bheir mi mo

mhionnan.

25 Agus thug Abraham achmhasan do

Abimelech air son tobair uisge, a thug seii*-

bhisich Abimeleich a mach le h-ainneart.

GENESIS, XXII.

26 Agusthubhairt Abimelech,Cha b'fhioa-

rach mise cò 'rinn an gnàomh so: cha d'innis

thu fèin domh, agus cha mhò a cliuala mi

'bheag lyia thimchioll acli an diugh.

27 Agus ghabli Abraham caoraich agus

crodh, agus Thug e iad do Abimelech: agus

rinn iad le 'chèile coimhcheangal.

28 Agus cliuir Abraliam seachduain bhoi-

rionn de'n treud air leth leo fèin.

29 Agus thuirt Abimelech ri h-Abra-

ham, Ciod iad na seachd uain bhoirionn sin,

a chuir thu air leth leo fèin?

30 Agus thuirt e, Oir gabhaidh tu na

seachd uain bhoirionn sin o m' làimh; chum

gu'm bi iad 'n am fianuis dhomhsa gu'n do

chladhaich mi an tobar so.

31 Uime sin thug e Beer-seba mar ainm air

an àite sin, do bhràgh an sin gu'n d'thug iad

am mionnan le 'chèile.

32 Mar so rinn iad coimhcheangal aig Becr-

seba: an sin dh'éirich Abimelech suas, agus

Phichol ard clieannard a shluaigh, agus phill

iad do thàr nam PhiHsteach.

33 Agus slmidhich Abraham doire chraobh

aig Beer-seba, agus ghairm e 'n sin air ainm

an Tighearna, an De shàorruidli.

34 Agus bha Abraham air chuairt ann an

tàr nam PhiHsteach mòran de làithibh,

CaibidealXXII.

1 Aitline air a tahliairt a dlC Ahraham gu]n

àobà-adh e a mhac Isaac. 3 Tha e a' toirt

dearhhaidh air a chreidimh agus air 'ùinh-

lachd. 13 Eeithe air 'àohradh^an àit Isaaic.

AGUS an déigh uan nithean sin dhearbh

Dia Abraham, agus tlmbhairt e ris,

Abrahaim. Agus thuirt e, Feuch, tha

mi 'm so.

2 Agus thuirt esan, Gabh a nis do

mhac, d'aon mhac Isaac,a's ionmhuinn leat,

agus rach do thàr jNIlioriah, agus thoir suas

an sin e mar thabliartas-loisgtc air aon de

na beanntaibli a dh'innseas mise dhuit.

3 Agus dh'éirich Abraham gu moch 's a'

mhaduinn, agus dh'uighimicli e 'asal, agus

ghabh e dithis d'a òganaich maille ris, agus

a mhac Isaac; agus sgoilt e fiodh air son an

tabhartais-Ioisgte, agus dh'éirich e suas,

agus chaidh e do 'n àit a dh'innis Dia dha.

4 A nis air an treas là thog Abraham suas

a shàiilean, agus chunnaic e an t-àite fada

uaith.

5 Agus thuirt Abraham r'a òganaich,

Fanaibhse an so maille ris an asal, agus

thèid mise agus an gille gu ruige sud, agus

ni sinn aoradh, agus thig sinn a rìs d'ur n-

ionnsuidh.

6 Agusghabh Abrahamfiodh an tabhartais-

loisgte, agus chuir se e air muin a mhic

Isaaic; agus ghabh e 'n a làimh an teine,

agus an sgian: agus dh'imich iad le 'chèile

cuideachd.

7 Agus labhair Isaac r'a athair Abraham,

agus thuirt e, Athair: agus tlmbhairt

esau Feuch, tha mi 'w 5o, a mhic, agus

22

thubhairt e, Feuch an teine agus am fiodh;

ach c'àit am hhcil an t-uan air son tabhar-

tais-loisgte?

8 Agus thuirt Abraham, Gheibh Dia,

a mhic, uan dlia fèin air son tabhartais-

loisgte: Mar sin dh'imich iad cuideachd le

'chèile.

9 Agus thàinig iad do'n àit a dh'innis Dia

dha, agus thog Abraham altair an sin, agus

chuir e 'm fiodh 'au òrdugh; agus cheangail

e a mhac Isaac, agus chuir e air an altaàr

e air uachdar an fhiodha.

10 Agus shàn Abraham a mach a làmh,

agus ghabh e an sgian a mharbhadh a mhic.

11 Agus ghlaodh aingeal an Tighearna

ris nèamh, agus thuirt e, Abrahaim,

Abrahaim. Agus thuirt esan Feuch, tàia

mi 'w so.

12 Agus thuirt e, Na leag do làmh air

a' ghille, agus na dean ni sam bith air: oir

a nis tha mi fiosrach gu bheil eagal Dhè ort,

do bhràgh nach do chum thu do mhac, eadh-

on d'aon mhac uamsa.

13 Agus thog Abraham suas a shhilean,

agus dh'amhairc e, agus, feuch, reithe air a

chàilaobh 'an sàs ann am preas air 'adhair-

cean: agus chaidh Abraham, agus ghabli e

anreithe,agus thuge suas e mar thabhartas-

loisgte 'an àit a mhic.

14 Agus thug Abraham lehobhah-Iireh

mar ainm air an àite sin: mar a theirear giis

an là'n diugh, Ann an sliabli an Tighearna

chithear e.

15 agus ghlaodh aingeal an Tighearna ri

h-Abraham an dara uair o nèamh.

16 Agus thuirt e, Orm fèin mhionnaich

mi, exs' an Tighearn, a chionn gu'n d'rinn

thu an ni so, agus nach do chum thu ttam

do mliac, eadhon d'aon mhac;

17 Gu'm beannaich mi thu gu mòr, agus

gu'n dean mi do shliochdro Honmhor eadhon

mar reultan nèimh, agus mar an gaineamh,a

tha air tràigh na fairge; agus sealbhaichidh

do shliochd geatadli an naimhdean;

18 Agus beannaichear ann ad shliochdsa

uile chinnich na talmhainn, a chionn gu"n

d' eisd thu ri m' gluith.

19 Mar sin phill Abraham a dh'ionnsuidh

'òganacha; agTis dh'éirich iad suas, agus

chaidh iad cuideachd gu Beer-seba: agus

ghabh Abraham còmhnuidh aig Beer-seba.

20 Agus an déigh nan nithean sin dla'inn-

seadli do Abraham, ag ràdh, Feuch, rug

Milcah mar an ceudna mic do d' bhràthair

Nahor;

21 Hus a cheud-ghin, agus Buds a bhrà-

thair, agus Cemuel athair Araim,

22 Agus Chescd, agus Hadso, agus Pildas,

agus Idalpli, agus Bctuel.

23 agus ghin Bctuel Rebecah: anochdnar

sin rugMiIcah doNahor,bràthair Abrahaim.

24 Agus a choi-Ieabach, d'am &ainm

Reumah, rug ise mar an ceudna Tebah, ag-ua

Gaham, agus Tahas, agus Maachali.

tJENESIS, XXIII, XXIV.

CaibidealXXIII.

1 A ois agus hàs Shàrah. 3 A chadh

Màiachpelah air an ceannach

adhlaiceadh Sàrah.

AGUS bba Sùrali beò ceud agus seachd

bliadlmaficliead; làiad ^obliadhiiachan

beatha Shàvah.

airgiod, a dh'ainmich e ann an èisdeachd

uaimh nihac Het, ceithir cheud secel airgid. a

19 /ar an d' ghabhas an ceannaiche.

17 Agus rinneadh achadh Ephroin a &A«

ann am Machpelah, a bha t'a chomhair

Mhanire, an t-achadh, agus an uaimh a bh'

ann, agTis gach craobh a bha 's an achadh,

2 agus flmair Sàrah bàs ann an Ciriat- a bha 'n a chràch idle mu'n cuairt,

arba; 's e sin Hebron ann an tìr Chanaain: 18 Daingean do Abraham mar sheilbh,ann

AgTis thàinig Abraham a dlieanamh tuiridh an làthair cloinne Het, 'am fianuis gach

air son Shàrah, agus a cliaoidh air a son. neach a chaidh steach air geatadh a bhaile-

3 AgTis dh'eiricli Abraham suas o Ikthair a san.

mhairbh, agns hibliair e ri mic Het, ag ràdli. j 19 Agus an déigh sin dh'adldaic Abrahan

4 Is coigi-tach agus fear-cuah't mise maille ' Sàrahabhean,anuanuaimhachaidhMhach-

ribh: thugaibh dhomh sealbh àit-adhlaic peIah,fachomhair Mhamre: ^«gsinHebron

maille ribh,agus gu'n adhlaic mi mo mharbh ann an tìr Chanaain.

as mo shealladh. j 20 Agus rinneadli an t-achadh, agus an

5 agus fhreagair mic Het Abraham, ag uaimh a ^Aa ann daingean do Abraham, mar

ràdli ris,

6 Eisd niinne, mo thigheania: is uach-

daran cumhachdach thusa 'n ar measg -ne;

anu an roghaimi ar n-àiteachan-adldaic,

adhlaic do mharbh: cha chum duine 'n ar

measg - ne 'àit-adhlaic uait, gu d' mharbh

adhlaiceadh aàin.

sheilbh àit-adlilaic, le mic Het.

CaibidealXXIV.

1 Chuir Abraham uaith a sheirbhiseach a dh'

fhaotainn mnà d! a mhac Isaac. 50 Fhuair

e Rebecah. 63 Choiàinich Isaac i,

GUS bha Abraham sean, agus air

teachd g-u h-aois mliòir, aiiTis bhean-

A'

7 Agusdh'éirich Abraham suas,agus chroni naich an Tighearn Abraham anns na h-mle

se e fèin do mhuinntir na tàre, eadhon do

mhic Het.

8 AgTis labhair e riu, ag ràdh, Ma's àill

leibh gii'n adhlaicinn mo mharbh as mo

shealladh, èisdibh riuni, agus labhraibh air

mo shon ri h-Ephron niac Shohair;

9 Chum asgii'n toir e dhomh uaimhMliach-

pelali a^Aa aige,a ^Aa ann an cràch 'achaidh;

air son uiread airgid 's is fiu i, thugadh e

dliomh i mar sheilbh àit-adlilaic 'n 'ur

measgsa.

10 Agus bha Ephron 'n a chòmhnuidh

'am measg chloinne Het. agus fhreagair

Ephron an t-Hiteach Abraham ann an èisd-

eachd cloinne Het, eadhon gach neach a

cliaidh steach air geatadh a bhaile-san, ag

ràdh,

11 Xa bitheadh e mar sin, mo thighearna,

èisd rium: an t-achadh bheir mi dhuit, agus

an uaimh a tha ann, bheir mi dhuit i; ann an

làthair mhac mo dliaoine bheir mi dlimt i:

adhlaic do mharbh.

12 Agus chrom Abraham e fèin sìos an

làthair muinntir na tàre.

^13 Agus labhair e ri h-Ephron, ann an

èisdeachd muinntir na tàre, ag ràdh, Ach

ma bheir thu seachad i, guidheam ort, èisd

rium: bheir mi dhuit airgiod air sou an

achaidh, gabh uam e, agus adhlaicidh mi mo

mharljh an sin.

14 Agus fhreagair Ephron Abraham, ag

ràdh ris,

15 Mo thigheaiTia, èisd inimi: is fiu an t-

achadh ceithir cheud secel airgid; ciod sin

eadar mise agus thusa? uime siu adhlaic do

mharbh.

16 Agus dh'èisd Abraham ri h-Ephron,

agus thomhais Abraham do Ephron an t-

23

nithibh.

2 Agus thuirt Abraham r'a sheir-

bhiseach 'bu shine 'n a thigh, aig an robh

riaghladh gach ni a bh'aige, Cuir, guidheam

ort, do làmh fo m' shliasaid;

3 agus bheir mi ort mionnachadh air an

Tigheam, Dia nèimh, agus Dia na tal-

mhaimi, nach gabh thu bean do m' mhac

de nigheauaibh uan Canaanach, 'am measg

am bheil mis' am' chòmhnuidh:

4 Ach théid thu do rn' dlmthaich fèin,

agus a chimi mo luchd-dàimh^ag-usgabhaidh

tu bean do m' mhac Isaac.

5 Agus thuirt an seirbhiseach ris, Ma's

e 's nach bi a' bhean toileach air mis' a

Icantuinn do'n tìr so, an èigin dliomh do

ndiac a thoii-t air 'ais a rìs do'n tìr as an

d'thàinig thu?

6 Agus thuirt Abraham ris, Thoir an

ro -aire nach toir thu mo mhac an sin a ràs,

7 An Tighearn, Dia nèimh, a thug mise o

thigh m'athar, agus o thlr mo dliàlsean, agus

a labhair rium, agus a mhionnaich dliomh

ag ràdh, Do d' shliochd bheir mi am fearanri

so; cuiridh esan 'aingcal fèin romhad, ag-ua

gabhaidh tu bean do m' ndiac as a sin.

8 agus mur bi a' bhean toileach air thusa

a leantuinn, an sin bithidh tu saor o m'

mhionnaibh so: a mhàiin na toir mo mhac

an sin a ràs.

9 AgTis cliuir an seirbhiseach a làmh fo

shliasaid Abrahaim a mhaighstir, agus

mhionnaich e dha thaobh an ni sin.

10 Agus ghabh an seirbhiseach deich

càmhail de chàmhalaibh a mhaighstir, ag-ua

dh'fhalbh e; oir bha niaoin a mhaighstir

uile aige f a làimh: Agus dh'éirich e, agus

chaidh e gu Mesopotamia, gu baile Kahoir.

GENESIS, XXIV.

11 Agus thug e air na cànihalaibh an glàln

a lùbadh antaobh a muàgh de'n bhaile,làimh

ri tobar uisge, mu thràth feasgair, eadhon

mu'n àm'an téid mnathauamach a tharruing

uisge.

12 Agus thuirt e, Thighearna, Dliè

mo mhaighstir Abrahaim, deòuaich gu'n

soirbhich leams' an diugh, agus nochd

caoimhneas do m'mhaighstir Abraham.

13 Feuch tha mi 'm' sheasamh an so làimh

ris an tobar uisge, agus thig nigheanan

muinntir a' bhaile mach a tharruing uisge.

14 Agus tachaireadh e, a' mhaighdean ris

an abair mise, Leig sìos gaicUieam ort,

do shoitheach, chum's gu'n òl mi; agus their

ise, 01, agus bheir mise deoch do d' chàmh-

alaibh mar an ceucbia: git ina h-\ sin fèin

a dh' òrduich thu do d' slieirbhiseach Isaac;

agus le sin bithidh fios agam gu'u do uochd

thu caoimhneas do m' mhaighstir.

15 Agus mun do sguir e de labhairt, feuch,

thàinig Rebecah a mach, a rugadh do Bhe-

tuel, mac Mhilcah, mnà Nahoir, bràthar

Abrahaim; agus a soitheach air a gualainn.

16 Agus bha a' chailin ro mhaiseach ri

amharc oirre, òigli; agus cha b' aithne do

fliear riamh i: agus chaidh i sìos do'n tobar,

agus làou i a soitheach, agus thàinig i uàos.

17 Agus ruith an seirbhiseach 'n a coin-

neamh, agus thuirt e, Leig dhomh,

guidlieam ort, beagan uisg' òl as do shoith-

each.

18 Agivs thuirt i, 01, mo thighearna:

agus ghreas i oirre, agus leig i sìos a soith-

each air a làimh, agus thug i dha deoch.

19 Agus an déigh dh'i deoch a thabhairt

dha, thuirt i, Tairngidh mi iiisge air

son do chamhal mar an ceudna, gus an sguir

iad a clh'òl.

20 Agus ghreas i oirre, agus dh'fhalmhuich

i a soitheach 's an amar, agus ruith i ràs

do'n tobar a tharruing uisge; agus thar-

ruing i air son a chànihal uile.

21 Agus bhan duine ag araharc le h-ion-

gantas oirre, agits a' fantuiun 'n a thosd, a

dh'fheuchainn an d'thug, no nach d'thug,

au Tighearn air a thvirus soirbheachadh

leis.

22 Agus 'n uair a sguir na càmhail a dh'òl,

an sin ghabh an dmne cluas-fhàinne òir, 's

an robh leth seceil a chudthrom, agus dà

làmh-fhail air son a ramh, 's an robh deich

seceil òir a chudthrom.

23 agus thuirt e, Cò d'an nighean thu?

innis dhomh, guidheam ort: am bhei! ann

antaighd'athar àitc dhuinn gu tamhaghabh-

ail ann ?

24 Agus thuirt i ris, Is mise nighean

Bhetucil, mhic Mhilcah, a rug i do Nahor.

25 thuirt i ris mar an ceudna, 2'ha

againne araon connlach, agusinnlinnguleòr,

agus àite gu tàmh a ghabhail ann.

26 Agu3 chrom an duine e fèin sìos agus

rmu e aoradh do'n Tighearn.

24

27 Agus thuirt e, Beannaiclite gu robh

au Tighearn, Dia mo mhaighstir Abrahaim,

nach do bhuin a thròcair agus 'fhàrinn o m'

mhaighstir: air dhomhsa bài 's an t-slighe,

stiur an Tighearn mi gutaighbhràithrean

mo mhaighstir.

28 Agus ruith a' mhaighdean, agus dh'-

innis i na nithean so do mhuinntir taighe a

màthar.

29 Agus bha bràthair aig Rebecah, d'am

b'ainm Laban: agusruith Laban a dh'ionn-

suidh an duine a mach chum an tobair.

30 Agus 'n uair a chunnaic e a' chluas-

fliàinne, agus na làmh-fhailean air làmhan

a pheathar, agus 'n uair a chual' e briathrau

Rebecah a pheathar, ag ràdh, Mar so labh-

air an duine rium; an sin thàinige dh'ionn-

suidh an duine, agus, feuch, sheas e làimh

ris na càmhalaibh aig an tobar.

31 Agus thuirt e, Thig a steach, thusa

'tha beauuaichte o'n Tighearn; c'uime

sheasas tu a muigh à oir dh'ulluich mise an

tigh, agus àite do na càmhalaibh.

32 Agus thàinig an duine do'n taigh, agus

dli'fhuasgail e na càmhail, agus thug e

seachad connlach agus innlinu air son nan

càmhal, agus uisge a dh'ionnlad a chosan,

agus cosan nan daoine a bha maille ris.

33 Agus chuireadh biadh air a bheulaobh

gu itheadh: ach thuirt e, Cha-n ith mi,

gus an innis mi mo ghnothuch. Agus thubh-

airt esan, Labhair romhad.

34 Agus thuirt e, Is mise seirbhiseach

Abrahaim;

35 Agus bheannaich an Tighearn mo

mhaighstir gu mòr, agus tha e air fàs

cumhachdach: agus thug e dha caoraich,

agus crodh, agus airgiod, agus òr, agus

òglaich agus banoglaich, agus càmhail agus

asail.

36 Agus rug Sàrah, bean mo mhaighstir,

mac do m' mhaighstir 'n a sean aois; agus

thug e dhàsan gacli ni a bh' aige;

37 Agus thug mo mhaighstir ormsa mo

mhionnan a thabhairt, ag ràdh, Cha ghabh

thu bean do m' mhac de nigheanaibh nan

Canaauach, muinntir a tlm mise a' chòmh-

nuidh 'n am fearann:

38 Ach théid thu dh'ionnsuidh taighe m

athar, agus a dh'ionnsuidh mo dliàlsean,agu3

gabhaidh tu bean do ni' mhac.

39 Agus thuirt mi ri m' mhaighstir,

Theagamh nacli lean a' bhean mi:

40 Agus thuirt esan rium, Cuiridh an

Tighearn, 'an làthair an do ghluais misc,

'aingeal fèin leat, agus soirbhichidh e do

thurus; agus gabhaidh tu bean do m' mhac

o m' dhàlsibh, agus o thigh m'athar.

41 An sin bithiclh tu saor o m' mhionnaibh-

sa, 'n uair a thig thu chum mo dhàlsean;

agus mur tabhair iad dhuit bean., an siu

bithidh tu saor o m' nihionnaibh.

42 Agus thàinig mi'n diugh chum an to-

bair, agus thuirt mi, Thighearaa, Dhè

GEXESIS, XXV.

mo mhaighstir Abraliaim,ma shoirbhicbeas ' ruiuiie air a' chuid a's lngha deich làithean,

tu nis mo thurus air am bheil mi 'gimeachd; 'n a dhèigh sin falbhaidh -

43 Feuch, tha mi 'm'sheasamh làimh ris an '

tobar uisge; agus 'n uair a thig a' mhaigh-

56 Agus thuirt e riu, Na cuiribh moille

orm, oir shoirbhich an Tighearn mo thurus:

dean a machathan-uing?<%^, agus a their cuiribh air falbh mi, chum guu téid mi

mirithe,Thoirdhomh,guidheamort,beagan dli'ionnsuidh mo mhaighstir.

uisge ri òl as do shoitheach; 57 Agus thuirt iad, Gairmidh sinn air

44 Agus a their ise rium, 01 thu fèin, a'mhaighdinn,agusfiosraichidhsinud'abeid

agus tairngidh mise mar an ceuchia do fèiu.

d'chàmhalaibh: gu ma h-à sin fèin a' bhean , 5S Agus ghairm iad air Rebecah,agus thu-

a dh'òrduich an Tighearn do mhac mo bhairt iad r'i, An teid thu leis an duine

so? Agus thuirt i, Thèid.

59 Agus chuir iad air falbh Rebecah am

mhaighstir.

45 Agus mun do sguir mi de labhairt a'm'

chridhe, feuch, bheil Rebecah a mach, piuthai-, agus a banaltrum, agus seirbh-

?gus a soitheach air a giialainn; aguschaidh I iseach Abrahaim, agus a dliaoine.

'â–  sìos do'n tobar, agus thamiing i uisge: \ 60 Agus bheanuaich iad Rebecali, agus

Agus thuirt mi ri, Thoir dhomh deoch, \ thuirt iad r'i, 'S tu ar piuthar, bi-sa

guidheam ort

46 Agus ghreas i oin'e, agus le:

soitheacla o 'gualainài, agus tlnibhairt i, 01

agus bheir mi deoch do d' chàmhalaibh mar

sid! 7nhàthair mlùltean de mhuillionaibh;

sàos a agus sealbhaicheadh do shliochd geata na

muinntir sin le "m fuathach iad.

61 Agus dh'éirich Rebecah agus a maigh-

an ceudua: agus dh' òl mi, agus thug i air na deanan, agus mharcaich iad air na càmhal-

eàmhalaibh òl mar an ceudna.

aibli agus lean iad an duine: agus ghabh an

47Agai3dh'fhiosraichmidh'i,agusthubhairt seirbhiseach Rebecah, agus dh'fhalbh e

mi, Còd'annigheauthusa? Agus thuirt roimhe.

ise, Is mi nigheau Bhetueil, mhic jS'ahoir,

a rug Milcah dlia: Agus chuirmi a' chluas-

fhàinne air a h-aghaidh, agus na làmh- ' an tìr mu dheas.

62 Agus bha Isaac a' teachd o shlighe an

tobair Lahai-roi; où- bha e 'chòmhnuidh 's

fhailean air a làmhau.

63 Agus chaidh Isaac a mach a bheachd-

48 Agus chrom mi sìos mo cheann, agus smuaineachadh 's an fliaiche air feasgar

rinn mi aoradh do'n taighearu, agus bhean-

naich mi an Tighearn, Dia mo mhaighstir

Abrahaim, a threòraich mi 's an t-slighe

cheart, a ghabhail nighinn bi-àthar mo

mhaighstir d"a mhac.

49 Agus a nis,ma bhuineas sibh gu caoimh-

neil agus gu firinneach ri m' mhaighstir,

innsibh dliomh; agus mur buin, innsibh

dhomh; chum as gu'n tionndaidh mi dh'-

ionnsuidh na làimhe deise, no na làimhe

clàthe.

50 An sin fhreagair Laban agus Betuel,

agus thuirt iad, '^S* ann o 'n Tighearn

thàinig an ni so: cha-nurrainn sinne olc no

maith a ràdh riut.

51 Feuch, tha Rebecah a'd' làthair, gabh

i, agus imich; agus biodh i 'n a mnaoi aig

mac do mhaighstir, mar a labhair an taigh-

eam.

52 Agus'n uair a chuala seirbhiseach Abra-

haim am briathran, chrom se e fèin gu làr

do'n taigheam.

53 Agus thug an seirbhiseach a làthair

seudan airgid agus seudan òir, agus eudach,

agus thug e iad do Rebecah: thug e mar

an ceudna nithean luachmhor d'a brathair

agua d'a màthair.

agus thog e suas a shàiilean, agus clumnaic

' e, agus, feuch, bha na càmhalan a' taighinn.

] 64 Agus thog Rebecah suas a siiilean,agus

'n uair a chunnaic i Isaac, theiring i bhàrr

j a' chàmhail,

65 Agus thuirt i ris an t-seirbhiseach,

Cò e 'n duine so a tha 'sràid-imeachd 's an

fhaiche g"ar coinneachadh à Agus thuirt

an seirbhiseach,'/S'e momhaighstir a th'aun:

an siu ghabh i gnàiis-bhrat, agus chòmh-

, daich si i fèin.

I 66 Agus dh'innis an seirbhiseach do Isaac

na h-uile nithean a i'inn e.

I 67 Agus Thug Isaac i do bhàith Shàrah a

mhàthar, agus gliabh e Rebecah, agus bha

i aige 'n a mnaoi; agus ghràdhaich e i:

agus flmair Isaac sòlas an déigh bàis a

nihàthar.

j Caibideal XXV.

1 Màc Alrahaim riCetv.rah: 7 Aois Ahrahaàm

\ agus a hàiàs. 12 Ginealaich Ismaeil. 24

Rugadh do Isaac esan agus lacob. 29 Meic

Esau a c/iòir-bhreith.

AX sin ghabh Abraham bean a ràs, d'am

6' ainm Ceturah.

2 Agus TOg i dha Simran, agus Tocsan, agus

54 Agus dh'ith iad, agus dh'òl iad, e fèin Medan, agus Mi(ban,agus Isbac.agus Suah.

agus na daoiue a bha maille ris, agus dh'fhan

iad rè na h-oidhche: agus dh'éirich iad's a'

mhaduinn; agus thuirt esan, Cuiribh

air falbh mi dh'ionnsuidh mo mhaighstir.

55 Agus thuirt a bràthair asMS, a

3 Agus ghin locsan Seba, agus Dedan.

Agus b' iad mic Dhedain Asurim, agus

Letusim, agus Leumim.

4 Agus mic Mhidiain; Ephah, agus Epher,

agus Hanoch, asriis Abidah, agus Eldaah:

matuair, Fanadh a' mhaighdean maille 6' iad sin uile mic Chetm-ah.

25

GENESIS, XXVI.

5 AgxTS thug Abrabam gach ni a bh' aige

do Isaac.

6 Ach do mhic nan coi-leabach a&A'aig Abra-

ham, thug Abraham tiodhlacan; agus chuir

e air falbh iad o 'mhac Isaac, 'n uair a bha

e fèin fathast beò, do'n taobh an ear, do

thàr na h-àirde 'n ear.

7 Agus ù iad so làithean bhHadhnachan

beatha Abrahaim a bha e beò; ceud, agus

tri fichead, agus cùig bliadhna deug.

8 An sin thug Abraham suas an deò, agus

fhuair e bàs ann an deadh shean aois 'n a

sheann duine, agus làn de hhliadhnaibh;

agus chruinnicheadli e chum a mhuimitir.

9 Agus dh'adhlaic a mhic Isaac agus Ismael

e ann an uaimh Mhachpehih, ann an acliadh

Ephroin, mhic Shoair an Hitich, a tha fa

chomhair Mhamre;

10 An t-achadh a cheannaich Abraham o

mhic Het: ann an sin dh'adhlaiceadh Abra-

ham, agus Sàrah a bhean.

11 Agus an déigh bàiis Abrahaim, bhean-

naich Dia Isaac a mhac: agus ghabh Isaac

còmlmuidh làimh ri tobar Laluii-roi.

12 A nis is iad sin ginealaich Ismaeil,

mhic Abrahaim, a rug Hagar a' bhan-

Eiphiteach, banoglach Shàrah do Abraham.

13 Agus is iad sin ainmean mhac Is-

maeil, 'n an aiumibh, a rèir an ginea-

lach: ceudghin Ismaeil, Nebaiot; agus

Cedar, agns Adbeel, agus Mibsam,

14 Agus Misma, agus Dumah, agus Masa,

15 Hadar, agus Tcma, letur, Naphis, agus

Cedemah.

16 Is iad sin mic Ismaeil, agus is iad sin

an ainmean 'n am bailtibh, agus 'n an

daingneachaibh; dà cheannard deug a reir

am fineachan.

17 Agus is iad sin bliadlmachan beatha

Ismaeil, ceud, agus seachd bliadhna deug

'ar fhichead: agus thug e suas an deò, agus

cUi'eug e, agus chruinnicheadh e chmn a

mhuinntir.

1 8 Agus ghabh iad còmhnuidh o Habhilah

gu ruig Sur, a tha fa chomhair na h-Eiphit,

mar a theid thu gu h-Asiria. An làthair a

bhràithrean uile fhuair e bàs.

1 9 Agus is iad sin ginealaich Isaaic mhic

Abrahaim: Ghin Abraham Isaac.

20 Agus bha Isaac dà fhichead bliadlma

dh'aois 'n uair a ghabh e Rcbccah, nighean

Bhetueil, an t-Siriauaich o rhadan-aram,

piuthar Labain an t-Sirianaich dlia fèin 'n

a mnaoi.

21 Agus ghuidh Isaac an Tighearn air

son a mhnà, a chionn gu'w rohh i neo-thor-

rach: agus dh'èisd an Tighearn i-is, agus

dh'fhàs Rebecah a bhean torrach.

22 Agus bha a' chlaun a' coimhghleacadh

an taobh a stigh dh'i: agus thuirt ise,Ma

tlia 'chàis mar sin, c'ar son a t/t,a uii mar

so] Agus chaidh i a dh'fhiosrachadh de'n

Tighearn.

2a Agus thuirt an Tighearn r'i, Tha

26

dà chinneach a'd' bholg, agus bithidh dà

shluagh air an sgaradh o d'innibh: agu8

bithiclh aon sluagh dhiuhh so ni's treise na

'w sluagh eile; agus ni esan a's siue seirbhis

dliasan a's òige.

24 Agus 'n uair a choimhlionadh a làithean

gu bhi air a h-aisead, feuch, bha leth-aona 'n

a bolg.

25 Agusthàinigan ceud-ghin amachdearg,

is e uile mar flialluinn mholaich: agus thug

iad esan mar ainm air.

26 Agus 'n a cUièigh sin thàinig a bhràthair

a mach agus greim aig a làimli de shàil

Esau; agus thugadh lacob mar ainm air:

agus bha Isaac tri fichead bliadhna dh'aois,

'n uair a rugadh iad.

27 Agus cUi'fhàs na gillean; agus bha esan

'n a shealgair seòlta, 'n a fhear macharach;

agus bha lacob 'n a dhuine coimhlionta, a'

gabhail còmhnuicUi 'am bàithaibh.

28 Agus ghràdhaich Isaac Esau, a chionn

gu'n d'ith e d'a shithinn; ach ghròdhaich

Kebecah lacob.

29 Agus bhruich lacob brochan: agns thài-

nig esan o'n mhachair, agus e fann.

30 Agus thuirt esan ri lacob, Leig

dhomh itheacUi, guidheam ort^ de'n hhro-

c/iaw cUiearg siu fhéin; oir ^Aamifann: uime

sin thugadh Edom mar ainm air.

31 Agus thuirt lacob, Reic rium an

diugh do chòir-bhreithe.

32 Agus thuirt Esau, Fcuch, tha mi

dlùth do 'n bhàs; agus ciod an tairbhe a

tha s' a' chòir-bhreithe so cUiomhsa?

33 Agus thuirt lacob, Mionnaich dhomh-

sa an diugh; agus mhionnaich e dha: agus

reic e a chòir-bhreithe ri lacob.

34 An sin thug lacob do esan aran, agus

brochan de ghall-pheasair; agus dh'ith e

agus dh'òl e, agus dh'éirich e, agais cUi'fhalbh

e roimhe: mar so rinn esan dàmeas air a

chòir-bhreithe.

CaibidealXXVL

1 Chaidh Isaac do Gherar, agus bheannaich Dia

e. 26 i?tn?i Abimelech coimhcheangal ris aig

Beer-seha.

AGUS bha gorta s' an tìr a bharsachd air

a' clieud ghorta a bha ann an làithibh

Abrahaim: agus chaicUiIsaac guAbimelech

ràgh nam Philisteach, do Gherar.

2 Agus dhfhoillsich an Tighearn e fèin

dha, agus thuirt e, Na rach sìos do'n

Eiphit: gabh còmhnuidh anns an tìr a cUi'

inuseas mise dhuit.

3 Bi air chuairt 's an tìr so, agus bithidh

mise maille riut, agus beaunaichicUi mi thu:

oir cUuiitse, agais do d' shliochd, bheir mise

na dàithchannan sin uile,agus coimhliouaidh

mi na mionnan a mhionnaich mi do d'athair

Abraham:

4 Agus bheir mi air do shliochd fàs làon-

mhor mar reultan nèimh, agus bheir mi do

d' shliochd na dàithchannan sin uile: agus

GEXESIS, XXVI.

beannaichear a'd' shliochd-sa uile chin-

nich na talmhainn;

5 Do bhràgh gu'n d'èisd Abraham ri m'

ghuth, agus gu'n do ghlèidh e m'iarrtus, m'

àitheantan, m'orduighean, agus mo lagh-

annan.

6 Agus ghabh Isaac còmhnmdh ann an

Gerar.

7 Agus dh'fhiosraich daoine an àite dKe

m"a mhnaoi; agus thuirt e, 'Si moijhiu-

thar 1: oir bha eagal air a ràdh, 'S i mo

bhean i; air eagal, ars' esan, gu'm mar-

bhadh daoine an àite mi air son Rebecah, a

chioun gu'ft robh i maiseach ri amharc oirre.

8 Agus 'n uair a bha e aimsir fhad' an sin,

sheall Abimelech rìgh nam Fhilisteach a

mach air uinneig, agus chuunaic e, agus,

feuch, bha Isaac a' sùgradh r"a mhnaoi Re-

becah.

9 Agus ghairm Abimelech air Isaac, agus

leinne an t-uisge: agus thug e Esec mar

ainm air an tobar, a chionn gu'n d'rinn iad

connsachadh ris.

21 agus chlatUiaich iad tobar eile, agus

rinn iad counsachadh tume sin cuideachd:

agus thug e Sitnah mar aium air.

22 Agus chaidh e air imrich as a sin,

agus chladliaich e tobar eile; agus cha

d'rinn iad connsachadh uime siu: agus

thug e Reholjot mar ainm air; agus thubh-

airt e, Oir thug an Tighearn a nis farsain-

geachd dhuinn; agusfàsaidh sinn làonmlior

's an tàr.

23 Agus chaidh e suas as a sin gu Beer-

seba.

2i Agus dh'fhoillsich an Tighearn e fèin

dha 's an oidhche sin fèin, agus thuirt e,

Is mise Dia Abrahaim dathar; na biodh

eagal ort, oir tha mise maille riut, agus

beannaichidh mi thu,agus ni mi do shhochd

thubhairt e, Feuch, gu cinnteach 's i do I làonmhor air sgàth mo sheirbhisich Abra-

bhean i: agus cionnus a thuirt thu, 'S i

mo phiuthar i à agus thuirt Isaac ris, A

chionn gu'n d' thuirt mi, Air eagal gu'm

bàsaich mi air a son.

10 Agus thuirt Abimelech, Ciod e so

a rinn thu oirnu à dh'fheudadli a h-aou de"n

t-sluagh luidhe le d" mhnaoi,agus bheireadh

tu ciouta oimne.

11 Agus thug Abimelech àithne d'a

shluagh uile, ag ràdh, Esan a bheanas ris

an duine so, no r'a mhnaoi, gu cinnteach

cuirear gu bàs e.

12 An sin shàol-chuir Isaac 's an tìr sin,

agus fhuair e's a' bhliadhna sin fèiu a' cheud

uiread 's a chuir e, agus bheannaich an

Tighearn' e.

13 Agus dh'fhàs an duine mòr, agus chaidh

e air aghaidh, agus dli fhàs e, gus an robh e

ro mhòr:

14 Oir bha aige sealbh chaorach, agus

sealbh cruidh, agus mòran sheii'bhiseach.

Agus ghabh na Phihstich farmad ris.

15 Agus dhiiin na PhiHstich suas na tob-

raichean uile a chladhaich seirbhisich'athar,

ann an làithibh Abrahaim 'athar, agus llon

iad le h-àiir iad.

16 Agus thuirt Abimelech ri h-Isaac,

Imich uainne; oir is cimihachdaiche thu gu

mòr na sinne.

17 Agus dh'imich Isaac as a sin, agus

Bhuidhich e a bhùthann an gleann Gherair,

agus ghabh e còmhuuidh an sin.

IS Agus chladhaich Isaac a rìs na tobraich-

ean uisge, a chladhaicheadh ann an làith-

ibh Abrahaim 'athar; oir dhùin na Philistich

, suas iad an déigh bàis Abrahaim: agus thug

e ainmean orra a rèir nan ainm a thug'athair

oiTa.

19 Agus chladhaich seirbhisich Isaaic's a'

ghleann, agus fhuair iad an sin tobar fàor-

uisge.

20 Aoms rinn buachaillean Gherair conn-

sachadh ri buu.ehaillean Isaaic, ag ràdh, Is

27

haim.

25 Agus thog e altair an sin, agus ghairm

e air ainm an Tighearn', agus shuidhich e

an sin a bhàith: agus chladhaich seirbhisich

Isaaic tobar an sin.

26 An sin chaidh Abimelech d'a ionnsuidh

Gherar,agus a charaid Ahudsat, agus Phi-

chol àrd cheannard a shluaigh.

27 Agus thuirt Isaac riu, Car son a

thàinig sibh a m'ionnsuidh, agus gu bheil

fuath agaibh dhomh, agus gu'n do chuir

sibh uaibh mi ?

28 Agus thuirt iadsan, Chunnaic sinn

gu cinntcach gu'n robh an Tighearn

leat; agus thuirt sinn, Bitheadh a nis

mionnan eadaniinn, eadhon eadar sinne

agus thusa, agus deanamaid coimhcheangal

riut;

29 Xach dean thu oimne cron sam bith,

mar nach do bhean sinne riutsa, agus mar

nach do rinn sinn ni sam bith ort ach maith,

agus a chuir sinn uainn thu 'an sàth: Tha

tlmsa nis air do bheannachadh leis an

Tigheam.

30 Agus rinn e dhoibh cuirm, agus dh'itb

agus dh'òl iad.

31 Agus cQi'éirich iad gu moch 's a' mha-

duinn, agus mhionnaich iad d"a chèile: agus

chuir Isaac air falbh iad, agus dh'imich iad

uaith 'an sàth.

32 Agus air an là sin fèin thàinig seir-

bhisich Isaaic, agus dh'innis iad dha mu

thimchioU an tobair a chladhaich iad, agus

thubhairt iad ris, Fhuair sinn uisge.

33 Agus thug e Seba mar ainm air: uime

sin is e Beer-seba ainm a' bhaile sin gus an

là'n diugh.

34 Agus bha esan dà fhichead bliadhna

dh"aois; agus ghabh e mar mhnaoi ludit,

nighean Bheeri an Hitich, agus Basemat

nighean Eloin an Hitich:

35 Agus bha iad sin 'n am briseadh-cridhe

do Isaac agus do Rebecah.

CaibidealXXVIL

1 (Jhuir Isaac esan a shealg sithinn. 18 Le

seòladh BebecaJi thàinig lacob a dh'ionnsuidh

'atàiar le biadh blasda 'an riochd Esau, agus

fhuair e a bheannachadh, 41 Thug esan

fuath do lacob, agus bhagair e a mharbhadh.

AGUS 'n uair a bha Isaac air fàs sean,

agus a bha a shùileau dall, air chor as

nach faiceadh e, ghairm e air esan a mhac

a bu shine, agus thuirt e ris, A mhic:

agus tlmbhairt esan ris, Feuch, tha mi '« so.

GEl^rESIS, XXVII.

17 Agus thug i ara biadh blasda, agus an

t-ai'an a dheasaich i, do làimh a mic Iacoib .

18 Agus thàinig e dh'ionnsuidh 'athar,

agus tlmbhairt e, Athair: agus thuirt

esan, Feuch, tha mi '« so; cò thusa, a mhic ?

19 Agus thuirt lacob r'a athair, Is mise

Esau do cheud-ghin; rinn mi mar a dh'iarr

thu orm: èirich, guidheam ort, suidh agus

ith de m' shithinn, chimi as gu'm beaunaich

d'anam mi.

20 Agus thuirt Isaac r'a mhac, Cionnua

2 Agus thuirt esan, Feuch a nis, tha afhuairthui cho luath,arahic/ agus thubh-

mise sean; cha-n'eil fios agara air là mo: airt esan, A chionn gu'n do chuir an taigh-

bhàis.

3 Agus a nis, guidheara ort, gabli d' airra.

earn do Dhia a'ra' rathad i.

21 Agus thuirt Isaac ri lacob, Thig am

do bholg-saighead agus do bhoglia, agus fagus a nis, agus gu'n lairahsich mi thu, a

falbh a raach do'n mliachair, agus sealg rahic, an tusa fèin mo mhac Esau, no nach

dhomh sithionn;

4 Agus dean dliomh biadli blasda, mar is

ionmliuinn leara, agus thoir a ni' ionnsuidh

e, agus gu'n ith rai; chum as gu'ra beannaich

m'anam thu mum faigh mi bàs.

5 Agus chuala Rebecah an uair a labliair

Isaac r'a mliac Esau: agus chaidh esan do'n

mhachair a slieal

ionnsuidli.

6 Agus labhair Rebecah r"a mac lacob, ag

ràdh, Feuch, chuala mi d'athair a' labhairt

ri h-Esau do bhràithair, ag ràdli.

tu.

22 Agus chaidh lacob am fagus d'a athair

Isaac, agus lainihsich se e; agus thuirt

e, 'Se 'n guth guth Iacoib , ach is iacl na

làralian làmhan Esau.

23 Agus cha daithnich se e, a chionn gu'u

robh a làrahau molach, mar làrahan esan a

sithinn, gu 'tabhairt d' a \ bhràthar: mar sin bheannaich se e.

I 24 Agus thuirt e, An tusa fèin mo mhac

Esau ? agus thuirt esan, Is mi.

2.5 Agus thuirt e, Thoir am fagus domh

e, agus ithidh mi de shithinn mo mhic,chum

7 Thoir a m' ionnsuidh sithionn, agus dean as gu'm beannaich m'anam thu. Agus thug

biadh blasda dhomh, agus gu'n ith mi,agus , e 'm fagus dha e, agus dh'ith e; agus thug gu'm beannaich rai thu an làthair an Tighearna, roirah mo bhàs.

8 A nis uime sin, a mhic, èisd ri ra' ghuth, a rèir an ni a tha nii ag àitlmeadh dhuit.

9 Falbh a nis a dh'ionnsuidh an trèuda, agus thoir a m'ionnsuidh o sin dà dheadli mheann de na gabhraibh; agus ni mise iad e d' a iounsuidh fàon, agus dh'òl e.

26 Agus thuirt 'athair Isaac ris, Thig am fagus a nis, agus pòg mi, a mhic.

27 Agus thàinig e'm fagus, agus phòg se e: agus dh'fhairich e fàileadh 'eudaich; agus bheannaich se e, agus thuirt e, Feuch, tha laile mo mhic mar fhàile fear'n ara biadh blasda air son d'athar, mar is ainn a bheannaich an Tighearn.

ionmhuinn leis

10 Agus bheir

I 28 Uirae sin gu'n tugadh Dia dhuit de

thu dh' ionnsuidh d'athar dhràichd nèimh, agus de reamhrachd na

«, agus gu'n ith e, chum as gu'm beannaich talmhainn, agus pailteas arbhair agus f àona.

e thu roimh a bhàs.

11 Agus thuirt lacob ri Rebecah a

mhàthair, Feuch, tha esan rao bhràthair

29 Deanadli slòigh seirbhis dhuit, agus

stràochdadh cinnich dhuit; bi 'd' uachdaran

air do bhràithribh, agus cromadh raic do

a dhuine molach, agus mise a'ra' dhuine loni. | rahàthar sìos dhuit: mallaichte gu'n rohh

12 Ma 's e's gu'n lainihsich m'athair mi, 1 gach neach a mhallaicheas thu, agus bean-

an sin measar mi leis raar neach leis am naichte gu'n rohh gach neach a bheannaich-

b'àill a mhealladh; agus bheir mi mallach- eas thu.

adh orra fcin, agus cha bheannachadh.

30 Agus cho luath agus a sguir Isaac de

13 Agus thuirt a mhàthair ris, Ormsa bheannachadh Iacoib , 'n uair bu ghann bitheadh do mhallachadh, a mhic; a mhàiu

èisd ri m' ghuth, agus falbh, thoir a m' ionn-

suidh iad.

14 Agus dh'fhalbh e, agus ghlac e iad,

agus thug e àad a dh'ionnsuidh a mhàthar:

biia lacob air dol a mach fathast à làthair

Isaaic 'athar, thàinig a bhràthair esan o

'sheilg.

31 Agus rinn esan mar an ceudna biadh

blasda, asTis thuff e dh'ionnsuidh 'athar e;

agus rinn a mhàthair biadh blasda, mar a agus thubhairter'aathair,Eireadhm'atliair,

b'ionrahuinn le 'athair.

15 Agus gliabh Rebecah eudach taitneach

Esau a mic a bu shine, a bli'aice 's antaigh;

agu3 chuir i e air lacob a mac a b'òige. j

16 Agus chuir i ci'oicne mheann nan \

gabhar air a làmhan, agus air luirae a

mhuineil. 1

agus itheadh e de shithinu a mhic, chimi

gu'ra beannaich d'anara mi.

32 Agus thuirt Isaac 'athair ris, Cò

thusa ? agus thuirt esan, Is mi do mliac,

do cheud-ghin, Esau.

33 Agus chriothnaich Isaac le ball-chrith

anabai-raich, agus thuirt e, Cò, c' àite

GENESIS, XXVIII.

'm bheil esan a glilac sithionn, agus a thug

t'm' ionnsuidh, agus dh'ith mi de'n iomlan

mun d'thainig thusa? agus bheannaich mi

e, seadh agus beannaichte bithidh e.

34 'N uair a chual' esan briathran 'athar,

ghlaodh e le glaodh mòr, agus ro shearbh;

agus thuirt e r'a athair, Beannaich mise,

eadhon raise mar an ceudna, athair.

35 Agus thuirt e, Thàinigdo bhràthair

le ceilg, agus thug e leis do bheannachadh.

36 Agus thuirt esan, Nach ceart a

thugadh lacob mar ainm air? oir thàinig e

fodham an dà uair so: thug e leis mo chòir-

bhreitli'; agus, feuch, a nis thug e leis mo

bheannacliadli. Agus thuirt e, Nach do

ghlèidh thu dliomhsa beannachadh?

37 Agus fhreagair Isaac, agus thuirt e

ri h-Esau, Feuch, rinn mi e 'n a uaclidaran

ort, agus a bhràithrean uile thug mi dha

mar sheirbhisich; agus le h-arbhar agus le

fàon chum mi suas e: agus dhuitse ciod a

nis a ni mi, a mhic?

38 Agus thuirt esan r' a athaàr, Nacli

'eil agad ach aon bheannachadh, athair?

beannaich mise, eadhon mise mar an ceud-

na, athair. Agus thog esan suas a ghuth,

agus ghuil e.

39 Agus fhreagair Isaac'athair, agus thubh-

airt e ris, Feuch, ann an reamhrachd na

talmliainn bithidh do chòmhnuidh, agus

ann an dràichd nèimh o'n àirde.

40 Agus le d' chhaidheamh thig thu beò,

agus do d' bhràthair ni tlui seirbhis: agus

'n uair a bhios an uachdaranachd agad, an

sin brisidh tu a chuing o d' mhiiineai.

41 Agus dh'flmathaich esan lacob air son

a' bheannachaidh leis an do bheannaich

'athair e: agus thuirt esan 'n a chridhe,

Tha làithean a' bhròin air son m'athar am

fagus, agus an sin marbhaidh mi mo bhrà-

thair lacob.

42 Agus dh'innseadh do Rebecah briathran

Esau a mic a bu shine, agus chuir i teach-

daire- iiaij)e, agus gliairm i air lacob a mac

a b'òige, agus thuirt i ris, Feuch, tha do

[ bhràthair esan 'toirt comhfhurtachd dha fèin

a d' thaobhsa, a' cur roimhe do mharbhadh.

[ 43 A nis uime siu, a mhic, èisd ri m' ghuth;

f agus èiricli, teicli a dli'ionnsuidh mo blirà-

I thar Labain do Haran.

44 AgTis fanaidh tu maille ris beagan

làithean, gus an tionndaidh fraoch feirge do

bhràthar;

45 Gus an tionndaidh corruich do bhràthar

uait, agus gu'n dàcliuimhnich e na rinn thu

air: an sin cuiridh mise fios, agus bheir mi

as a sin thu. Car son a chaillinn le 'chèile

Bibh ann an aon là?

46 Agus tluibhaii-t Rebecah ri h-Isaac,

Tha mi sgàtli de m' blieatha air son nigheau-

an Het: ma ghabhas lacob bean de

uigheanaibli Ilet, mar iadsan a tha de

niglieanaibh na dùthcha, ciod am mrtith a

ni mo bheatha dliomhsa?

29

CaibidealXXVIII.

1 Bheannaich Imac lacoh, agm cJiuir se e do

Fhadan-aram. U Aisling Iacoib . 18 Clcich

BkeleiL 20 Bòid Iacoib .

AGUS ghairm Isaac air lacob, agus

bheannaich se e, agus dh'àithn e dha,

agus thuirt e ris, Cha ghabh thu beau

de nigheanaibh Chanaain.

2 Eirich, imich do l'hadan-aram, do thlgh

Bhetueil athar do mhàthar, agus gabh dhuit

fèin as a siu bean de uigheauaibh Labain,

bràthar do mhàthar.

3 Agus gu'm beannaicheadh Dia uile-

chumhachdach thu, agus gu'u deanadh e

sàohnhor thu, agus gu'n tugadh e ort fàs

làonmhor,air clior as gu'm bi thu a'd'chomli-

cliruinneachadh chinueach:

4 Agus gu'n tugadh e dhuit beannachadh

Abrahaim, dhuitse, agus do d' shliochd

niaille riut; chum gu'n sealbhaich thu am

fearann anns am bheil thu a'd' clioigi-each,

a thug Dia do Abraham.

5 Agus chuir Isaac air falbh lacob, agus

chaidh e do Phadan-aram, gu Laban, mac

Bhetueil an t-Sirianaich, bràthair Rebecah,

màthar Iacoib agus Esau.

6 'N uair a chunnaic esan gu'n do bhean-

naich Isaac lacob, agus gu'n do chuir e air

falbh e do Phadan-aram, a ghabhail mnà

dha fèin as a sin; agus 'n uair a bheannaich

se e, gu'n d' tluig e àithne dha, ag ràdh,

Cha ghabh thu bean de nigheauaibh Cha-

naain;

7 Agus gu'n d'èisd lacob r'a athair, agus

r'a mhàthair, agus gun deachaidh e do

Phadan-aram;

8 Agus an uair a chunnaic esan nach do

thaitiun nigheanan Chanaain r'a athair

Isaac,

9 An sin chaidh esan dh'ionnsuidh Ismaeil,

agus ghabh e Mahalat nighean Ismaeil mhic

Abrahaim, piuthar Nebaioit, dha fèin mar

mhnaoi a thuilleadh air na mnathau a bh'-

àige.

10 Agus chaidh lacob a mach o Bheer-

seba, agus chaidh e gu Haran.

1 1 Agus thachair e air àite àraidh, agus

dh'fhan e 'n sin an oidhche sin, a chionn

gu'u robh a' ghrian air luidhe: agus ghabh

e h-aon de chlachaibh an àite sin, agus

chuir e fo a clieann i, agus luicUi e sìos 's

an àite sin a chodal.

12 Agus bhruadair e; agus, feuch, fàradh

air a clmr suas air an talamh, agus a bhàrr

a' ruigheachd gu nèamh: agus, feuch, aingil

Dhè a' dol suas agus a' teaclid a nuas air.

13 Agus, feuch, sheas an Tighearn os a

cheann, agus thuirt e, Is niise an taigh-

earu Dia Abrahaim d'atliar, agus Dia

Isaaic: am fcaraun air am blieil thu a' d'

luidhe, bheir mise dhuit e, agus do d'

shliochd.

14 Agus bithidh do shliochd mar dhuslach

na talmhainn; agus sgaoilidh tu mach

GENESIS, XXTX.

dli'ionnsuidh na h-àird' an iar, agus na h-

àird' an ear, agns a dh'ionnsuidh na h-àirde

tuath agus na h-àirde deas: agus beannaich-

ear annadsa uile theaghlaichean na tal-

mhainn, agus ann ad shliochd.

15 Agus, feuch, tha mise maille riut,agus

gleidhidh mi thu anns gach àite d' an téid

thu, agus bheir mi ràs thu dh'ionnsuidh na

tàre so; oir cha trèig mi thu, gus an dean

mi an ni sin a labhair mi riut.

16 Agus dhàlisg lacob as a chodal, agus

thubhairt e, Gu cinuteach tha 'n Tighearn

's an àite so, agus cha robli fios agam air.

17 Agus bha eagal air, agus thuirt e,

Cia h-uamhasach an t-ionad so! cha n àit

air bith so achtaighDhè, agus is e so geata

nèindi.

18 Agus dh'éirich lacob gu moch 's a' mha-

duinn, agus ghabh e a' cldach a chuir e fo

a cheann, agus chuir e suas 'n a carragh i,

agus dliòirt e oladli air a mullach.

19 Agus thug e Bet-el mar ainm air an

àite sin: ach &' e Luds ainm a' bhaile sin

air tàis.

20 Agus bhòidich lacob bòid, ag ràdh, Ma

bhios Dia leam, agus ma ghleidheas e mi

air an t-slighe sin airam bheil mi'g imeachd,

agus ma bheir e dliomh aran r'a itheadh,

agus eudach r'a chur umam;

21 Agus gu'n tig mi ràs 'an sàth a dh'ionn-

suidh taighe m'athar; an sin bithidh an

Tigheam agam 'n a Dhia:

22 Agus bithidh a' chlach so, a chuir mi

suas 'n a carragh, 'n ataighaig Dia: agus de

gach àii a bheir thu dhomh, bheir mi gu

cinnteach an deachamh dJauit.

CaibidealXXIX.

1 Thàinig lacob gu tohar Hurain, 13 agus thug

Laban aoidheachd dha. 18 Gheall lacob seir-

bàiis sheachd bliadhna do Labun air son a

nighinn Ra.cheil; 23 fhuair e Leah 'n a h-àite;

ach a rìs phòs e Eachel mar an ceudna.

AN sin dh'imich lacob air a thurus, agus

chaidh e do dhàithaich dhaoine na

h-àirde 'n ear.

2 Agus dh'amhairc e, agais, feuch, tobar

's a' mhachair, agus, feuch, bha 'n sin tri

trèudan chaorach 'n an luidhe làimh ris;

oir as an tobar sin thug iad uisge do na

maith: agus, feuch, tha Rachel a nighean

a' taighiun leis na caoraich.

7 Agus thuirt e, Feuch, 's e fathast

àird' an là a th' ann, agus cha d thàinig

idir àm cruinneachaidh na sprèicUie: thug-

aibhs' uisge do na caoraich, agus rachaibh

agus ionaltraibh iad.

8 Agus thuirt iad, Cha-n urrainn sinn,

gus an cniinnichear na trèudan uile 'n ceann

a chèile, agus gus an caruichear a' chlach

bhàrr beòil an tobair; an sin bheir sinn

uisge do na caoraich.

9 Agus am feadh a bha e fathast a' labhairt

riu, thàinig Rachel le caoraich a h-athar;

oir b'i a bha 'g an gleidheadh.

10 Agus an uair a chmmaic lacob Rachel

nighean Labain bràthar a mhàthar, agus

caoraich Labain bràthar a mhàthar, an siu

chaidh lacob am fagus, agus chaniich e a'

chlach bhàrr beòil an tobair, agus thug e

uisge do chaoraich Labain bràthar a mhà-

thar.

11 Agus phòg lacob Rachel, agus thog e

suas a ghuth, agias ghuil e.

12 Agus dh'innis lacob do Rachel gu'm h'e

bràthair a h-athar e, agus gu'm Ve mac

Rebecah e: agus ruith i, agus dh'innis i d'a

h-athair.

13 Agus 'n uair a chuala Laban sgoul

Iacoib mhic a pheathar, an sin ruith e 'n a

clioinneamh, agus ghabh e 'n a ghlacai1:ih

e, agus phòg se e, agus thug e d'a thigh

e: agus dh'innis e do Laban na nithean siu

uile.

14 Agnis thuirt Laban ris, Gu cinu-

teach is tu mo chnàimh agus m' fheoil:

agus dh'fhan e maille ris rè màos.

1.5 Agus thuirt Laban ri lacob, A

chionn gur tu mo bhràthair, am buin c

dhuit seirbhis a dheanamh dhomh a nas-

gaidh? innis dhomh ciod e do thuarasdal.

16 Agus hJia aig Laban dithis nigheanan:

Ve ainm na tè 'bu shme Leah, agus ainm na

tè a b'òige Rachel.

17 Agus bha sàiilean Leah anmhunn, ach

bha Rachel maiseach 'n a dealbh agus sgiamh-

ach 'n a gnàiis.

18 Agus bha gràdh aig lacob air Rachel,

asms thuibhairt e, Ni mi seirbhis dhuit

trèudaibh: agus bha clach mhòr air beul j seachd bliadlma air son Racheil do uighinn

an tobair.

3 Agus chrainnicheadh a dh'ionnsuidh sin

na trèudan uile; agus charuich iad a' chlach

bhàrr beòil an tobair, agus thug iad uisge \sam hith eile: fan maille num.

do na caoraich, agus chuir iad a' chlach a | 20 AgusrinnlacobseirbhisairsonRacheil

a s oige.

19 Agus thuirt Laban, Is fearr dhomh

a toirt duitse na gTi'n tugainn i do dhuine

ràs air beul an tobair 'n a h-àite fèin.

seachd bliadhna; agus bha iad 'n a shàiilibh

4 Agus thuirt lacob riu, Mo bhràith- 1 marbheagandelàithibh,athaobha'ghràidh

rean, cia as a thàinig sibh? Agus thuirt a bh'aige oirre.

iadsan, Haran thàinig smne.

5 Agus thuirt e riu, An aithne dhuibh

21 Agus tlmbhairt lacob ri Laban, Thoir

dhomh mo bhean (oir choimhlionadh mo Labau mac Nahoir? Agus thuirt iadsan, làithean) a chum gu'n téid mi steach d'a

r��;4-i..,. ni..-.. h-ionnsuidh.

22 agus chruinnich Laban cuideachd

Is aitluie dhuinn.

6 Agus thuirt e riu, Am hhcil e gu

maith? Agus thuirt iadsan, nia e gu , daoine an àit' uile, agus rinn e cuirm,

23 agus 's an fheasgar ghabli e Leah a

n%hean, agus thug e cVa ionnsuidh i; agus

chaiclli e steach d'a h-iounsuidh.

24 Agus thug Labau d a nighinu Leah Sil-

pah a bhanoglach fèin, mar bhanoglaich.

25 Agus 's a' mhaduinn, feuch, ÃŒSi Leah'&A'

ann: agTis thuirt e ri Laban, Ciod e so

a rinn thu orm? Nach ann air son Eacheil

a rinn mi seirbhis dhuit ? agus c'ar son a

mheall thu mi ]

26 agus thuirt Laban, Cha-n fheud e

bhi mar sin 'n ar dùthaich-ne, an tè a's òige

'thoir,tseachad roimh an tè a's sine.

27 Coimhlion a seachduin-sa, agus bheir

sinn dhuit ise mar an ceudna,air son na seir-

bhis a ni thu maille rium fathast rè sheachd

bliadhn' eile.

28 Agus rinn lacob mar sin, agus choimh-

lion e a seachduin; agus thug e dha Rachel

a nighean mar an ceudna 'n a mnaoi.

29 Agus Thug Laban do Rachel a nigheau

Bilhah a bhanoglach fèiu, mar bhanoglaich.

30 Agus chaidh e steach cuideachd a

dli'ionusuidh Racheil, agus ghràdliaich e

mar an ceudna Rachel ni's mò na Leah,

agus rinn e seirbhis maille ris fathast

seachd bliadlm' eile.

31 Agus 'n uair a chunnaic an Tighearn

gu'n d' thugadh fuath do Leah, dh'fhosgail

e a bolg: ach bha Rachel grui chlann.

â–  32 Agus dh'fhàs Leah torrach, agus nig i

mac, agus thug i Reuben mar aium air: oir

thubhairt i,Gu deimhin dh'amhairc anTigh-

eam air m' àmhghar, a nis uime sin gràdh-

aichidh m'fhear mi.

33 Agus dh'fhàs i toiTach a ràs, agus rug i

mac, agus thuirt i, A chionn gu'n cuala

'n Tighearn gu'n robh mi air m'fhuath-

achadh, uime sin thug e dhomh am mac so

cuideachd: agus thug i Simeon mar ainm air.

34 Agus dh'fhàs i torrach a rìs agus rug i

mac; agus thuirt i, A nis anns an uair so

dlùthleanaidh m' fhear lùum, do bhràgh

gu'u d'iiig mi dha triuir mhac: uime sin

thug i Lebhi mar ainm air.

35 Agus dh'fhàs i toiTach a ràs, agus rag

i mac; agus thuirt i, A nis molaidh

mi 'n Tighearn: uime sin thug i Iudah mar

ainm air. Agus sguir i de bhreith cloinne.

CaibidealXXX.

1 Thug Rachel a hanoglach Bilhah do lacoh

mar mhnuoi. agus rug i Dan agus Ncqàldali.

9 Tàiug Leah dha a banoglach Siljmh mar

mhnaoi, agus rug i Gad agus Aser. 22 Eug

Rachd loseph. 25 Rinii Laban coimhclieangal

nuadh ri lacoh.

AGUS an uair a chunnaic Rachel nach

d'rug i clann do lacob, bha farmad

aig Racliel r'a piuthair, agus thuirt i ri

lacob, Thoir dhomh clann, no gheibh mi

bàs.

2 Agus las corruich Iacoib ri Rachel, agus

thubhairt e, Am bheil mis' 'an àite Dhè, a

chum uait toradh na bronii?

3 Agus thuirt i, Feuch, mo bhanog-

lach Bilhah, theirig a steach d'a h-ionn-

suidh, agus Deiridh i air mo ghlàiinibh, agus

bithicili agam-sa mar an ccudna clann d'a

tràd-sa.

4 Agus thug i dha Bilhah a banoglach mar

mhnaoi; agus chaidh lacob a steach d'a h-

ionnsuidh.

5 Agus dh'fliàs Bilhah toiTach, agus rug i

mac do lacob.

6 Agus thuirt Rachel, Thug Dia breth

orm, agus dhèisd e mar an ceucbia ri m'

ghuth, agus thug e dhomh mac: uime sin

thug i Dan mar ainm air.

7 Agus dh'fhàs Bilhah banoglach Racheil

torrach aràs, agus rug i do lacob an dara mac.

8 Agus thuirt Rachel, le mòr ghleac

ghleac mi ri m'phiuthair, agus thug mi

buaidh: agus thug i Naphtali mar ainm air.

9 'N uair a chmmaic Leah gu'n do sguir i

de bhreith cloinne, ghabh i Silpah a banog-

lach, agus thug i do lacob mar mhnaoi i.

10 Agus rug Silpah, banoglach Leah, mac

do lacob.

11 Agus thuirt Leah, Tha sonas air

teachd: agus thug i Gad mar ainm air.

12 Agus rug Silpah, banoglach Leah, an

dara mac do lacob.

13 agus thuirt Leah, is sona mi, oir

goiridh na nigheanan mise beannaichte:

agus thug i Aser mar ainm air.

14 Agus chaidh Reubeu a mach ann an

làithibh fogharaidh a' chruithneachd, agus

fhuair e mandragan 's a' mhachair, agus

thug e iad a chum a mhàthar Leah. An sin

thubhairt Rachel ri Leah, Thoir dhomh,

guidheam ort, cuid de mhancb'agaibh do

mhic.

15 agus thuirt i rithe, Am beag a'

chàiis gu'n d' thug thu m'fhear uam, agus am

b'àill leat mancb'agan mo mhic a thoirt leat

mar an ceudna? Agus thuirt Rachel,

Uime sin luidhidh e leats' an nochd air son

maudragan do mhic.

16 Agus thàinig lacob o'n mhachair 's an

fheasgar, agus chaidh Leah mach 'n a choin-

neamh, agus thuirt i, Thig thu steach

a m' ionnsuidlis', oir gu deimhin cheannaich

mi thu le mandragaibh mo mhic: Agusluidh

e leatha air an oidhche sin.

17 Agus dh'èisd Dia ri Leah, agus dh'-

fhàs i torrach, agus rug i do lacob an

càiigeamh mac.

18 Agus thuirt Leah, Thug Dia clhomh

mo dhuais, a chionn gTi'n cVthug mi mo

bhanoglach do m'fhear: agus thug i Isachar

mar ainm air.

19 Agus dh'fhàs Leah toiTach a ràs, agus

rug i do lacob an sèathamh mac.

20 Agus thuirt Leah, Dheònaich Dia

dhomh deadh chuibhrioun: a nis gabhaidh

m'fhear còmhnuidh maille rium, a chionn

gu'n d'rug mi dlia sèathnar mhac; agus thug

i Sobulun mar ainm air.

GENESIS, XXXI.

21 Agus 'n a dhèigh sin nig i nigliean, agus annta stiallan geala, agus leig e ris an geal

tliug i Diuah mar aium oirre

22 Agus chuimhnich Dia air Rachel, agus

dh'èisd Dia r'i, agais dh'fhosgail e a bolg.

23 Agus dh'fliùs i torrach, agus rug i mac;

agus thuirt i, Thug Dia air falbh mo

mhà-chliu.

24 Agus thug i loscph mar ainm air, ag

ràdh, Bheir an taighcam dhomh fathast mac

eile.

25 Agus 'n uair a rug Rachel loseph, an

sin thuirt lacob ri Laban, Leig air falbh

mi, chum gai 'n téid mi do màite, agus do

m'dlmthaich fèin.

bha 's na slataibh.

38 Agus chuir e na slatan a rùisg e anns

na claisibh, anns na h-amair uisge, far an

d'thàinig na treudan a dhol, fa chomhair

nan treud, chum as g-u'm fàsadh iad torrach

an uair a thigeadh iad a dh'òl.

39 Agus dh'flms na treudan ton-ach fa

chomhair nan slat, agus nig iad sprèidh

stiallach, bhreac agus bhallach.

40 Agus thearbaidh lacob na h-uain, agus

chuir e aghaidh uan treud riusan a bha

stiallach, agns gach heathach a bha dubh-

dhoun ann an treudaibh Labain; agus chuir

26 Thoir dhomh mo mhnathan, agus mo e a threudau fèiu air leth, agus cha do chuir

chlann, air son an d'rinn mi seirblus duit,

agus gu'm falbh mi; oir is aithne dhuit mo

sheirbhis a rinn mi dhuit.

e iad làimh ri treudaibh Labain.

41 Agus ge b'e uair a dh'fhàs an sprèidh

'bu treise torrach, chuir lacob na slatan fa

27 Agus thuirt Laban ris, Guidheam chomhair sùl na sprèidhe anns na claisibh.

ort, mafhuair mi deadh-ghean a'd' shàiilibh,

fuirich: oir dh'fhòghluim mi o m' fhios-

rachadh fèiu gu'n do bheannaichanTighearn

mi air do sgàth-sa.

28 Agus thuirt e, Ainmich do thuarasdal

dhomh, agus bheir mi dhuit e

chum gu'mfàsadli iad torrach a rèir nan slat.

42 Ach 'n uair a bha'n sprèidh anmhimn,

cha do chuir e ann iad: mar sin bu le La-

ban iadsan a b'anmhuinne, agus le lacob

iadsan 'bu treise.

43 Agus dh' fhàs an duine ro shaoibhir;

29 Agus thuirt e ris, Tha fàos agad \ agus bha mòran sprèidhe aige, agus banog

cionnus a rinn mi seirbhis dhuit, agais cion- i Iaich,agus òglaich,agus càmhail, agusasail.

nus a bha do spreidh agam:

30 Oir is beag a bh'agad mun d^ thàinig

mi, agus a nis tha e air fàs 'n a m\\òriiàà;\lThetchIacohairfalbhguh-uaigneachoLauan,

agus bheannaich Dia thii'anlorg mo ^/u'rtcAt?-

sa: agus a nis,c'uin a ni mi mar an ceudnaair

son mo thighe fèin ?

31 Agus thuirt e, Ciod a bheirmi dhuit?

Agus thuirt lacob, Cha toir thu ui sani

bith dhonili: ma ui thu an ni so rium, ioual- athair-ne fhuair e dha fèin a' mhòrachd so

CaibidealXXXL

gu dol do thàr Càianaain. 22 Lean Laban e.

iARinniad coimJicJieangal ri 'chèile aig Galeecl.

AGUS chual' e briathran mhac Labain,

ag ràdh, Thug lacob leisgach ni a&A'

aig ar n-athair, agus o'n ni sin 'bu le ar n-

traidh mi ràs, agus glaidhidh mi do threud.

32 théid luise troimli do threud uile an

diugh, ag atharrachadh as a sin gach sprèidhe

atha breac agusballach, agus gach spreidhe

a tha dubh-dhonn am measg nan caorach,

agus ballach, agus breac am measg uan

gabhar: agus is e so mo thuarasdal.

33 Agus freagraidh air mo shonsa m'ion-

uile.

2 Aguschunnaic lacob gnùis Labain,agus,

feuch, cha robh i leis mar a bha i roimhe sin.

3 Agus thulihairt an Tighearn ri lacob,

Pill gu dàitliaich d'aithrichean, agais a

cUi'ionusuidh do dhàlsean; agus bithidh mise

maille riut.

4 Agus chuir lacob teachdairean uaith.

racas 's an àm ri teachd, 'n uair a thig e nuir agus ghairm e Rachel agus Leah do'n

mo thuarasdal a'd' làthair-sa: gach aon nach , mhachair a dh'ionusuidh a threudan.

hi breac agus ballach am measg nan gabhar, I 5 agus thuirt e riu, Tha mi 'faicinn

agus dubh-dhonn am measg nan caorach,

measar e mar ui bradach agam-sa.

34 Agus thulihairt Laban, Feuch, b'fhearr

leam gu'm bitheadh e rèir d'fhocail. I

35 Agus dh'atharraich e air an là sin fèin

giiiiise bhur n-athar, nach 'eil i leam mar a

hha i roimhe: ach bha Dia m'athar maille

riumsa.

6 agus tha fàos agaibh fèin, le m'uile

dhàchioll gu'n d'riun mi seirbhis do'r n-

na gabhair fhirioun a bha stiallach agus , athair.

ballach, agus na gabhair bhoirionn uile a 7 Gidheadh mheall bhur n-athair mi,agu3

bha breac agus ballach, agus gach aon air mliàith e mo thuarasdal deich uaireau: ach

an robh gile, agus gach aon a bha dubh- cha do leig Dia leis crun a dlieanamh orm.

dhoun am measg nau caorach, agus Thug e j 8 Ma thuirt e mar so, Bithidh an

iad do làmhan a mhac. sprèidh bhreac 'n an tuarasdal agad, an

36 Agus chuir e astar thri làithean eadar sin rug an sprèidh uile à/breac: agus ma

e fèin ajrus lacob: asns bheathaich lacob thuirt e mar so, Bithidh an sprèidh

a' chuid eile de threudaibh Labaiu.

stiallach 'n an tuarasdal ajrad, an sin ruo

37 Agus ghabh lacob dlia fèin slatan glasa , an spreidh uile Id stiallach.

de'n chritheanu, agus de'u challdainn, agus

de chraoibh nun

9 Mar so thug Dia air falbh sprèidh bhur

anm-chnò; agais ràiisg e n-athar, agus thug e dhomhsa iad.

32

GENESIS, XXXI.

10 Agns 'n uair a dh'fhàs an sprèidh

tovrach, thog mi suas mo shàiileaii, agus

clunuaaic mi ann an aisling, agus, feuch,

Ihct na reitheachan, a bha 'reitheadh na

spreidhe, stiallach, breac agus gràs-fhionn.

11 Agus thuirt aingeal an Tighearna

rium ann an aisHng, A Iacoib: agus thu-

bha'irt mise, Tha mi 'n so.

12 Agus thuirt esan, Tog suas a nisdo

shàiileau, agus faic na reitheachan uile, a

tha 'reitheadh na spreidhe, gu, bheil iad

stiaUach, breac agus gi-às- fhionn: oir chun-

aaic mise gach ni a rinn Laban ort.

13 Is raise Dia Bheteil, far an d'ung thu 'n

carragh, far an do bhòidich thu dhomhsa

bòid: a nis èirich, imich a mach as an tìr so,

figus pill gu tìr do dhàlsean.

14 Agus fhreagair Rachel agus Leah, agus

thubhairt iad ris, Am bheil fathast cuibh-

rionn no oighreachd air bith againne ann

antaighar n-athar ?

15 Nach 'eil sinn air ar meas leis mar

choigrich? oir reic e sinn, agus struidh e

mar an ceudua gu tur ar n-airgiod:

16 Oir an saoibhreas dn uile a thug Dia

o'r n-athair, is leinn fèin, ajus le'r cloinn e:

a nis uime sin, gach ui a thuirt Dia

riutsa, dean e.

17 An sin dh'éirich lacob suas, agus chuir

e a mhic agus a mhnathan air càmhalaibh;

18 Agus thug e leis a sprèidh uile, agus a

mhaoiu uile a fhuair e, sprèidh achosnaidh,

a fhuair e 'am Padan-aram, gxidol a dli'ionn-

suidh Isaaic 'athar gu tìr Chanaain.

1 9 A gix s chaidh Laban a lomairt a chaorach;

agus ghoid Rachel na dealbhan 'hu le a

h-athair.

20 Agus theich lacob gun fhios do Laban

au Sirianach, a chioun nach d'inuis e dha

gu'ji robh e gu teicheadh.

21 Agus theich e leis gach ni a bh' aige;

agus (Ui'éirich e suas, agus chaidh e thar an

amhainn, agus chuir e 'aghaidh ri sliabh

Ghilead.

22 Agus dh'innseadh do Laban, air an

treas là, gu'u do theich lacob.

23 Agus thug e a bhràithrean leis, agus

lean se e astar sheachd làithean, agus rug

e air ann an sliabh Ghilead.

2-1 Agus thàinig DiaguLabananSirianach

ann an aisliug 's an oidhche, agus thuirt

e ris, thoir an aire nach labhair thu ri

lacob aon chuid maith no olc.

2o an sin rug Laban air lacob. A nis

shuidhich lacob a bhàith 's an t-sliabh, agus

shuidhich Laban maille r'a bhràithribh ann

an sliabh Ghilead.

26 Agus thuirt Laban ri lacob, Ciod e

so a rinn thu, gu'n do theich thu guu fhios

domh, agus gu'n d'thug thu leat mo nigh-

eanan, mar bhraighdean a thugadh a inach

leis a chlaidheamh à

27 Car son a theich thu gu h-uaigneach,

agu3 a dh'fhalbh thu uam, agus nach

33

d'inuis thu dhomh, agus gu'n cuàrinn aàr

fixlbh thu le subhachas, agus lo h-òrau-

aibh, le tiompan, agus le clàrsaich ?

28 Agus nach do leig thu leani mo mhàc

agus mo nigheauan a phògadh? a nis ia

amaideach a fhuaradh tu le so a dheanamh.

29 Tha e'n comas mo làimhe-sa cron a

dhcanamh ort: ach labhair Dia d'athar

rium an raoir, ag ràdh, Thoir an aire, nach

labhair thu ri lacob aon chuid maith no

olc.

30 Agus a nis, ged a b'èigin duit falbh, a

chionu gii'n robh thu gu ro mhòr 'an geall

airtaighd'athar, gidheadh c'ar son a ghoid

thu mo dhèe ?

31 Agus fin-eagair lacob, agus thuirt

e ri Laban, A chionn gu'n robh eagal orm:

oir th .bhairt mi, Theagamh gu'n tugadh

tu uam do nigheanaule h-ainneart.

32 Ge b'e neach aig am faigh thu do dlièe,

na maireadh e beò: an làthair ar bràithrean

faic ciod a th' agam a hhuincas duit, agus

gabh thugad e: oir cha robh fhios aig

lacob gu'u do ghoid Racliel iad.

33 Agus chaidh Laban a steach do bhùth

Iacoib , agus do blmth Leah, agus do bhùth

an dà bhanoglaich; ach cha d'fhuair e iacl.

An sin chaidh e mach à bàith Leah, agus

chaidh e steach do bhàith Racheil.

3-4 A nis ghoid Rachel na dealbhan, agus

chuir i iad ann an acfhuinn a' chàmhail,

agus shuidh i orra: agus rannsaich Laban

am bàith uile, acli cha d'f liuair e iacl.

35 Agus thuirt i r'a h-athair, Na

cuireaclh e corruich air mo thighearn nach

vm'ainn mi èirigh suas a' d' fhianuis, oir tha

orm a rèir guatha nam ban: agusrannsaich

e, ach cha d'fhuair e na dealbhan.

36 Agus bha fearg air lacob, agus throd

e ri Laban: agus flireagair lacob, agus thu-

bhairt e ri Laban, Ciod i mo choire, agus

ciod e mo pheacadh, gu'n robh thu cho dian

air mo thòir ?

37 an déigh dliuit m'airneis uile a rann-

sachadh, ciod a fhuair thu dh'uile ainieis

do thighe? cuir an so e an làthair mo

bhràithreansa agus do bhràithrean fèin,

agus gu'n tabhair iad breth eadaraiuu 'n ar

dithis.

3S A nis fàchead bliadlina bha mi maille

riut; cha do thilg do chaoraich an uain, no

do ghabhair am minn, agus reitheachan do

threud cha d'ith mi.

39 An ni sin a reubadh le fiadh-hheathaich-

ihh cha d'thug mi a d' ionnsuidh; ghiiilain

mi fèin a chall: o m' 'iàimh-sa dh'iarr thu e,

co ac' a ghoideadli e 's an là, no 'ghoideadh

e 's an oicUiche.

40 Ilar so bha mi; 's an là chlaoidh an teas

mi, agus an reothadh 's an oidhche; agaia

dhealaich mo chodal ri m' shàiilibh.

41 Mar so bha mi fichead bliadhna a'd'

thigh: ceithir bliadhna deug rinn mi seirbhis

duit air sou do cUiithis nigheanau, agu^ sà

B

GENESIS, XXXII.

bliadhiia air son do sprèidhe; agus mLiàth |

thu mo thuarasdal deich uairean.

42 Mur bhitheadh gu'n robh Dia m'athar,

Dia Abrahaim, agus Eagal Isaaic maille

rium, gu cinuteach chuireadh tu nis air

falbh mi falamh: chunnaic Dia m' àmhghar

agus saothair mo làmh, agus clironaich e

thu 'n raoir.

43 Agus fhreagair Laban, agus thuirt

e ri lacob, Na nigheanan so is iacl mo

nigheauan-sa iad, agus a' chlann so is iad

CaibidealXXXII.

1 Chunnaic lacob ainglean aig Mahanalm. 8

Chuire teachdaireau gu Esau. 7 Blia eagal

uir giCn tigeadh e 'n a agliaidh, agus rinn e

urnuvjh ru an Tighearn gu'n saoradh e uaith

e. 13 Chuir e tiodhlac d'a ionnsuidh. 24

Ghleac e ri aingeal aig Feniel, agus thugadh

Israel mar ainm air.

AGUS dh'imich lacob air a shlighe,

agus choinnich ainglean Dhè e.

2 Agus thuirt lacoli, 'n uair a chunn-

mo chlann-sa, agus an sprèidh so is iad mo aic e iad, Is e so feachd Dhè: agus thug e

sprèidh-sa; agus gach ni a tha thu a' faic- Mahanaim mar aium air an àite sin.

inn, is leamsa e: agus ciod a dh' fheudas [ 3 Agus chuir lacob teachdairean roimhe

mi'dheanamh an diugh ri m' nigheanaibh gu h-£sau a Idiràthair, gu fearanu Sheir,

so, uo i-'an cloinn a rug iad? dàithaich Edoim.

44 A nis uime sin thig-sa, deanamaid 4 Agus dh'àithn e dhoibh, ag ràdh, Mar

coimhcheangal, mise agus thusa; agus bith- so their sibh ri m' thigheai-n Esau, jMar so

eadli e mar fhianuis eadar mise agus thuirt do sheirbhiseach lacob, Bha mi

thusa. ^ air chuairt maille ri Laban, agus dh'fhan

45 agus ghabh lacob clach, agus chuir e mi maille ris gus a nis.

suas i mar charragh. j 5 Agus tha agam buar, agus asail, treud-

46 Agus thuirt lacob r' a bhràithribh, an, agus òglaich, agus banoglaich; agus

Cruimiichibhclachan: agusghabhiadclach- 1 chuir mi dh'innseadh do m' thigheani,

an, agus rinn iad carn, agus dh'ith iad an chum gu'm faighinn deadh-ghean a' d' shàiil-

siu air a' charn. 1 ibh.

47 Agus thug Laban mar aimu air legar- 6 Agus phill na teachdairean gu lacob,

sahaduta: ach thug lacob mar ainm air ' ag ràdh, Thàinig sinn a dh'ionnsuidh do

Galeed.

^ 48 agus thuirt Laban, Thn 'n carn so

'n a fhiaums eadar mise agus thusa an

diugh. Uime sin thugadli Galeed mar

ainm air;

49 Agus Midspah; oir thuirt e, Deau-

bhràthar Esau, agus mar an ceudna tha e

'teachd a'd' chòdhail, agus ceithir cheud

fear maille ris.

7 Agus bha lacob fo eagal mòr, agus ann

an airc; agus roinn e'n sluagh a bha maille

ris, agus na treudan, agus an crodh, agus

adh an Tighearn faire eadar mise agus i na càmhail 'n an dà bhuidhinn

8 Agus thuirt e, Ma thig esan gu

h-aon de na buidhnibh, agus gu m buail e

i, an sin théid a' bhuidheaun a dh'fhanas as

uaith.

9 Agus thuirt lacob, O Dhè m'athar

Abrahaim, agus a Dliè m'athar Isaaic, a

u a fhianuis eadar mis' agus | Thighearu' a thuirt rium, Pill gu d'

dliùthaich, agus gu d' dhàlsean, agTis ni mi

maith dhuit:

10 Cha -u airidh mi air a' chuid a's lugha

de na tròcairibh sin uile, no de'n fhàriun

sin uile, a nochd thu do d'sheirbhiseach;

oir le m' luirg bheil mi thar an lordau

thusa, 'n uair a bhitheas sinn a làthair a

chèile.

50 Ma bhuineas tu gu cruaidh ri m' nigh-

eanaibh, no ma ghabhas tu mnathan eile

thuilleadh air mo nigheanaibh-sa, cha-ra

'eil duine sam bith maille ruiun; feuch,

tha Dia

thusa.

51 Agus thuirt Laban ri lacob, Faic

an carn so, agus faic an carragh so, a shuidh-

ich mi eadar mis' agus thusa.

52 Bithcadh an carn so 'n a fhianuis, agus

hitheadh an carragh so 'n a fhiauuis, nach

tèid mise a d'ionnsuidh-sa thar a' cham so, so, agus tha mi nis a'm' dhà bhiùdhiuu.

agus nach tig thus' a m' iounsuidh-sa thar 1 1 Saor mi, guidheam ort, o làimh mo

a' charn so, agus a' charragh so, gu cron. j bhrhthar, o làimh Esau: oir tha eagal onn

53 Gu'u tugadh Dia Abrahaim, agus Dia roimhe, gu'n tig e, agus gu'm buail e mi,

Nahoir, Dia an athar, breth eadaniinn. agus a' mhàthair maille ris a' chloinn.

Agus mhiouuaich lacob air Eagal 'athar j 12 Agus thuirt thu, Gu ciunteach ni

Isaaic. ! mi maith dhuit, agus ni mi do shliochd

54 An sin thug lacob suas àobairtean 's mar ghaineamh na fairge, nach feudar àir-

an t-sliabh, agus ghairm e air a bhràithribh eamh a thaobh lioumhoireachd.

a dh'itheadh arain: agus dh'ith iad aran, \ 13 Agus dh'fhau e an sin 's an oidliche sin

agus dh' fhau iad rè na h-oidhche 's an fèin, agus ghabh e de na thàinig g'a làimh

t-sliabh. I tiodlilac air son esan a bhràthar;

55 Agus dh'éirich Laban suas moch 's a' 14 Dà cheud gabhar agus fichead boc, dà

mhaduiun, agus phòg e a mhic agus a nigh- 1 cheud caora agus fichead reithe,

eanan, agus bheanuaich e iad, agus dh'- | 15 Deich càmhail fhichead bhainne le 'n

fhalbh e: agus phill Laban g'a àite fèin. i searraich, dà fhichead bò agus deich tairbh,

34

fichead asal bhoirionn agus deich searr-

aich.

16 Agus thug e iad do làimh a sheir-

bhiseach, gachiomain leatha fèin; agTisthu-

bhairt e r'a sheirbhisich, Imichibli romliam,

ainis cuiribh dealachadh eadar iomain agus

GENESIS, XXXIII.

chaidh e seach Penuel, agus bha e bacach

air a shhasaid.

32 Uime sin cha-n ith clann Israeil de'u

fhèith a chrup, a tha air lag na slèisde, gus

an là'n diugh; a chionn gu'n do bheau e

ri '

lomam.

17 Agus dh'àithn e dhàsan a bli'air thois-

each, ag ràdh, 'N uair a choinnicheas mo

bhràthair esan thu, agus a dh' fheòraicheas

e dliàot, ag ràtUi, Co leis thu, agus c'àit a

bheil thu dol ? agus co leis iad sin a tJia

romhad ?

18 An sin their thusa, Bmnidh iad do

d'sheirbhiseach lacob; rs tiodhlac a th'ann, â–  fear. Agus roinn e a' chlann do Leah,

a chuireadh a dh"ionnsuidh mo thigliearn'lagus do Rachel, agus do'n dà bhanoglach.

lag slèisde Iacoib 's an f lièith a chrup.

CaibidealXXXIII.

1 Caoimhneas Iacoib agus Exau <fa chèile '/a

uair a choiunich iad. 18 Aig Sakm cheann-

aich lacob achadh, agus thog e aliaii:

AGUS thog lacob suas a shàiilean, agus

dh'amhairc e, agus, feuch, bha esan

a' teaclid, agus maille ris ceithir cheud

Esau: agus, feuch, mar an ccudua tha e

fèin 'n ar dèigh.

19 Agus dh'àithn e mar sin do'n dara

seirbhiseach, agus do'n treas, agus dhoibh-

san uile a bha 'leantuinn nan iomain, ag

radh, Air an dòigh so labhraidh sibh ri

h-Esau, 'n uair a gheibh sibh e.

20 Agixs their sibh cuideachd, Feneh,T7ia

2 Agais chuir e na banoglaich agus an

clann air thoiseach, agus Leah agus a clann

'n an dèigh, agus Èachel agus loseph air

dlieireadh.

3 agus chaidh e fèin air 'aghaidh rompa,

agus chrom se e fèin gn làr seachd uairean,

gus an d'thàinig e dlùth d'a bhràthair.

4 Aaus ruith esan 'n a choinueamh, agus do sheirbhiseach lacob 'n ar deigh-ue: oir \ ghabh e 'n a ghlacaibh e, agus thuit e air a thuirt e, Ni mi rèidh e leis an tiodlilac

a théid romham, agus an déigh sin chi mi a

glmàiis; theagamh gai'n gabh e i'ium.

21 Mar sin chaidh an tiodhlac thairis

roimhe: agus dh' fhan e fèin an oidliche sin

's a' chuideachd.

22 Agus dh'éirich e suas 's an oidliche sin,

agus ghabh e a dhà mlmaoi, agus a dlià

bhanoglach, agus 'aon mhac deug, agais

chaidh e thairis air àth laboic.

mhuineal, agus phòg se e: agns gliuil iad.

5 Agais thog e suas a shàiilean, agus chuun-

I aic e na mnathan agns a' chlann; agus

thubliairt e, Cò iad sin a tha maille riut ?

agus thuirt esan, A' chlann a thug Lia

gu gi'àsmhor do d'sheirbhiseach.

6 An sin thàinig na banoglaich am fogus,

iad fèin agus an clann, agus clu'om siad iad

fèin.

7 Agus bheil Leah cuideachd am fagus

23 agus gliabh e iad, agus chuir e thairis j maille r'a cloiun, agus chrom siad iad fèiu;

air an t-sruth iad, agus chuir e thairis na agus an déigh sin thàinig loseph am fagus

fcA'aige.

24 Agus dh' fhan lacob 'n a aonar; agus \

agus Racheà, agus chrom siad iad fèin.

8 Affus thuirt e, Ciod is ciall duit leis

glileac diiine ris, gu ruig briseadh na fàire. an iomain so uile, a choinnich mi ? Agus

25 Agus 'n uair a chmmaic e nach do thuirt esan, Gu deadh-ghean fhaghail

bhuadliaich e air, an siu bhean e ri lag

shlèisde; agus chaidh lag slèisde Iacoib as

an alt 'n uair a bha e a' gleac ris.

26 Agus thuirt e, Leig air falbh mi, oir

tha'n fhàir a' briseadh: agus thuirt

esan, Cha leig mi air falbh thu, mur beann-

aich thu mi.

27 Agus thuirt e ris, Ciode is ainm

dhuit i agus thuirt e, lacob.

28 Agus thuirt esan, Cha ghoirear

lacob ni's mò dhiot mar ainm, ach Israel:

oir bha cumhachd agad mar uachdaran

ann an sùilibh mo thighearna.

9 Agus thuirt Esau, Tha agamsa pail-

teas, a bhràthair; glèidh dhuit fèin na bheil

agad.

10 Agusthubhaii't Iacob,Ni h-eadli,giudli-

eam ort, ma fhuair mi nis deadli-ghean a'd'

shàiilibh, an sin gabh mo thiodlilac o m'

làimh: oir uime sin chunnaic mi do glnmis,

mar gu'ui faicinn gniiis l)hè, agus thaitiun

nii riut.

1 1 Gabh, guidheam ort, mo bheannachadh

a thugadh a'd' ionnsuidh, do bhràgh gii'n do

ri Dia, agus ri daoinibh, agus thug thu bhuin Dia gu toirbheartach rimu, agus gu

buaidh

bheil agani mòr phailteas: agus rinn e

29 Agus dh'fhiosraich lacob dheth, agus earail air, agus ghabh se <

thubhairt e, Innis dhomh, gTiidlieam ort,

d'ainm: agus thuirt esau, C' ar sou a

tlia thu a' farraid m'ainme. Agais bheann-

aich e an siu e.

12 Agus thuirt e, Gabhamaid ar turus.

agus bitlieamaid ag imeachd, agTis théid

mise niaille riut.

13 Agus thuirt e ris, Tha fios aig mo

30 Agus thug lacob Peniel mar ainm air , thighearn gnbheil a' chlauu maotli, agais na

an àite: oir cliunnaic mi Dia aghaidh ri ' treudan agus an fheudail a tha maille rium,

h-agliaidh, agus thearnadh m' anam. [ trom le h àl; agus nia tUi'iomainear iad gu

31 Agus dh'eirich a' ghriau air, 'n uair a; dian aon là, gheibh an treud uile bàs.

35

GENESIS, XXXIV.

14 Racliadh, ^idheam ort, mo thighearn

geachad roinili a slieirbhiseach: agns gabh-

aidh niise an t-sUghe gu socrach, a rèir

mar a bhitheas an sprèidh a tha romham,

agus a' chhxnn, comasach air fhulang, gus

an tig mi dh'iouusuiclh mo thighearua gu

Seir.

15 Agus thuirt Esau, Leig leam a nis

cuid de'n mhuinntir a tha maille rium

fhàgail marriut: Agus tlmbhairt esan, C'ar

80U sin à faigheam-sa deadh-gheau 'an

sùilibh mo thighearna.

16 Mar sin phill esan 's an là siu fèin air

a shlighe gu Seir.

17 Agus dh'imich lacob gu Sucot, agus

thog e dha fèin tigli, agus rinn e bothain

d'a sprèidh: air an adhbhar siu thugadli

Sucot mar ainm air an àite.

18 Agus thàinig lacob do Shalem, baile

Shecheim a iAa ann an tìr Chanaain,'n uair

a thàinig e o Phadan-aram; agus shuidhich

e a bhàith fa cliomhair a' bhaile.

19 Agus cheannaich e màr fearainn, far an

do slmidhich e a bhùtli, o làimli chloinue

Hamoir athar Shecheim, air cheud bonn

airgid.

20 Agus chuir e suas altair an sin, agus

thug e El-EIohe-Israel mar ainm oirre.

CaibidealXXXIV.

1 Thruailleadk Diiiali niyhean Leah. 20

TkimchioU-ghearradh muinntir Shecàieim; 25

M/iarbliadk iad le mic lacoih, 27 Agm

direackadh am baile.

AGUS chaidh Dinah nighean Leah, a

rug i do lacob, a mach a dh' fhaicinn

nigheanan na tàre.

2 Agus 'n uair a clmnnaic Sechem mac

Hamoir an Ibhich, uachdaran na tìre i,

ghabh e i, agus luidh e leatlia, agus thruaill

e i.

3 Agus dhlàith-lean 'anam ri Dinah nigh-

inn Iacoib , agus ghràdhaich e a' ghruagach,

agus labhair e gu caomh ris a' ghruagaich.

4 Agus labhair Sechemri Hamor 'athair,

ag ràdh, Faigh dhomhsa a' ghruagach so

mar mhnaoi.

5 Agus cliuala lacob gu'n do thruaill e

Dinah a nighean. (Nis bha a mhic maille

r'a sprèidh 's a' mhachair) agus bha lacob

'n a thosd gus an d'thàinig iad.

6 Agus chaidh Ilamor atliair Shecheim a

mach a dh'ionnsuidh Iacoib , a labhairt ris.

7 Agus thàinig mic Iacoib o'n mhachair

'n uair a chual' iad e, agus bha na daoine

doilich, agus bha fearg mhòr orra, a chioun

gu'n d'rinn e amaideachd ann an Israel, ann

an luidhe le nighinn Iacoib , ni nach bu

chòir a dlieanamh.

8 Agus labhair Hamor riu, ag ràdh, Tha

anam mo mhic Shecheim 'an lo-gheall air

blmr nighinn: thugaibh dlia i, guidheam

oirbh, mar mlmaoi.

9 Agus deanaibh ceangk'.chean-pòsaidh

raimie; bhur nigheauan-sa thugaibh

36

dhuinne, agus ar nigheanan-ne gabhaidh

sibh dliuibhse.

10 Agus maille ruinne gabhaidh sibhcòmh-

nuidh: agus bithidh an tìr roimhibh;

gabhaibh còmhnuidh, agus deanaibh reic

agus ccannachd innte, agus faighibh sealbh

innte.

11 Agus thuirt Sechem r'a h-athair,

agus r'a bràithribh, Faigheam deadh-ghean

n ur sàiilibh; agus ge b'e ni a their sibh

rium, bheir nii dhuibh.

12 Air a mheud 's gu'n dean sibh an dubha-

raidh orm, agus an tiodhlac, bheir mi

dhuibh eadhon mar a their sibh rium: a

mhàin thugaibh dliomh a' ghruagach mar

mhnaoi.

13 Agus fhreagair mic Iacoib Sechem

agus llamor 'athair le ceilg, agus labhair

iad, (a chionn gu'n do thruaill e Dinah am

piuthar,)

14 Agus thuirt iad riu, Cha -n fheud

sinne an ni so dheanamh, ar piuthar a

thoirt do dhuine neo-thimchioll-ghcarrta:

oir bhiodh sin 'n a mhasladh dhuinne.

15 Ach an so aontaichidh sinn leibh; ma

bhios sibhse mar a tha sinne, gu'n timchioll-

ghearrar gach firionnach 'n ur mcasg;

16 An sin bheir sinne ar niglieanan

dlmibhse, agus bhur nighcanan-sa gabhaidh

sinn dhuinuo, agus gabhaidh sinn còmh-

nuidh maille ribh, agus bithidh sinn 'n ar

n-aon sluagh.

17 Ach mur èisd sibh ruinne, sihh a bhà

air bhur timchioll-ghearradh, an sin gabh-

aidh sinne ar nighean, agus falbhaidh

sinn.

18 Agus thaitinn am briathran ri Hamor,

agus ri Sechem mac Ilamoir.

ly Agus cha do chuir an t-òganach dàil

anns an ni a dheanamh, a chionn gu'u robh

tlachd aige ann an nighinu Iacoib: agus

bha e ni b'urramaiche nataigh'athar

uile.

20 Agus thàinig Hamor, agus Sechem a

mhac gTi geatadh am baile, agus labhair iad

ri daoinibh am baile, ag ràidh,

21 Tha na daoine so sàochail maille ruinn,

air an adhbhar sin gabhadh iad còmhnuidh

's an tàr, agus deanadh iad reic agus

ceannachd imite; thaobh an fhearainn,

feuch, tha e farsaing ni 's leòir dhoibh:

au nigheanan-sa gabhaidh sinne dhuinue

mar mlmàibh, agus ar nigheanan-ne bheir

sinne dhoibhsan.

22 A mhàin auns an ni so aontaichidh na

daoine Ieinn,gaicòmhnuidliaghabhail maille

ruinn, gu bhi 'n ar n-aon sluagh, ma

thimchioll-ghcarrar gach firionnach againne,

mar a tha iadsan air an timchioll-ghearradh.

23 Nach leinne an sprèidh, agus am maoin,

agus an aiumhidhean uile? a mhàin aon-

taicheamaid leo, agus gabhaidh iad còmh-

nuidh maille ruinn.

24 Agus dh'èisd gach neach a chaidh mach

GEXESIS, XXXV.

aàr gcatadli a bliaile ri Hamor, agus ri

Secheiu a mliac: agns thimclnoU-ghearradh

gach firionuach, iadsau uile a chaidh mach

air geatadh a bhaile.

25 Ag'us air an treas là, 'n uair a bha iad

air an cràdh, an siu gliabh dithis de mhic

Iacoib , Simeou agus Lebhi, bràithreau

Dhinah, gach fear aca a cldaidheamh, agnis

thàiuig iad air a' bhaile gu dàna; agus

mharbh iad gach firionnach.

26 Agus mharbh iad Hamor agus Sechem

a mhac le faobliar a' chlaidheimh, agus

thug iad Dinah àtaighShecheim, agus

chaidh iad a mach.

27 bheil mic Iacoib air na mairbh, agus

chreach iad am baile, a chioun gu'u do

tliniaill iad am piutliar.

2S an caoraich, agus am buar, agus an

asail, agus na bÃŒLa 's a" bhaile, agus na bha

's an fhearaun, thog iad:

29 Agus am maoin uile, agus an clann

bheag uile, agus am mnathau thug iad leo

'au daorsadh, agus thog iad 's a' chreicli

eadlion gach ui a bha stigh.

30 agus thubha'rt lacob ri Simeou agus

ri Lebhi, Chuir sibh trioblaid orm le

m' dlieauamh gi-àineil am measg luchd-

àiteacliaidh na tàre, am measg uau Ca-

uaanach, agus uam Peridseach: agais air

dhomhsa'bhigann'anàireamh,cruinnichidh

siad iad fèiu cuideaclid a' ni' aghaidh, agus

' marbhaidh iad mi; agais cuirear as domh,

! agus do m' thigh.

' 31 Agus thuirt iad, Am bu chòirdha

bmitainu rir i)iuthaii--uemar ristràopaich ]

â–  CAIB, XXXV.

I 1 Thàinàg lacob.gu Betel. far an do Oiog e allair

do Dhia. 9 Tka e air a b/ieannachadh. 16

Bàs Radieil. 23 Mic lacoiò. 28 Aois

Isaaic, a bliàs, agus 'adhlac.

AGUS thuirt Dia ri lacob, Eiràch,

imich suas gu Betel, agus gabh còmh-

uuidh an sin: agus deau an siu altair do

Dhia, a dh' fhoillsich e fèiu duit an uair a

theich thu o ghnùis esan do bliràthar.

2 Agus thuirt lacob r' a theagWach,

agus riu-sau uile a bha maille ris Cuiribh

uaibh na diathau coimheach a tha 'n 'ur

measg, agus bithibh glau, agus mùthaibh

bhur u-eudach:

3 Agus èireamaid, agus rachamaid suas

gu Betel; agus ni mise an siu altair do

Dhia, a dh'èisd riuni ann an là mo chruaidh-

chais, agus a bha maille rium 's an t-slighe

air an deachaidh mi.

4 Agus thug iad do lacob na diathan

coimheach uile a hho 'n an làimh, agus a>i

cluas-fhàinuean a bha 'n an cluasaibh; agus

dh'fholaich lacob iad fou daraig a bha

làimh ri Sechem.

5 Agus dh'imich iad: agns bha eagal Dhè

air na bailtibh a bha mun cuairt orra, agais

\ cha d"i-iun iad tòireachd air mic Iacoib .

6 Mar sin bheil lacob gu Luds, a tha "an

37

' tìr Chanaain, eadlion Betel, e fhéin agus an

sluagh uile a bha maille ris.

7 Agus thog e 'n sin altair, agus thug e El-

' betel mar aium air an àite; do bhràgh ann

au sin gu'n d'fhoillsich Dia e fèin dha, 'n

uair a theich e o ghuùis a bhràthar.

8 Ach fhuair Deborah bau - altrum Re-

becah bàs, agus dh'adhlaiceadh i fo Bhetel,

fo dharaig: agus thugadli Alon-bacut mar

I ainm air.

9 Agus dh'fhoillsich Dia e fèin do lacob

a ràs, an uair a bheil e à Padan-aram;

' agus bheanuaich se e.

I 10 Agus thuirt Dia ris, 'S e lacob a's

aium dliuit; cha-uainmichear thulacob ui's

mò, ach 's e Israel a bhios 'n a aium ort:

à agus thug e Israel mar aium air.

j 11 Agus thuirt Dia ris, Is mise Dia

uile-chumhachdach; bi sàolmhor agus fàs

j làonmhor: thig cinneach agus coimlithioual

I chiuueach uait, agus thig ràghrean a mach

à dleasruidh.

j 12 Agus am fearann a thug mi dh'Abra-

ham agus a dh'Isaac, dhuit -se bheir mi e;

agus do d' sàdiochd a'd" dheigh bheir mi am

fearauu.

' 13 Agus chaidh Dia suas uaith 's an àit'

I 'an do labhair e ris.

14 Agus chuir lacob suas carragh 's an

àit' 'an do labhair e i'is, can-agh cloiche,

j agus dliòii-t e tabhai-tas-dibhe air, agus

j dliòirt e olatUi air.

j 15 Agus thug lacob Betel, mar ainm air

an àite far an do labhair Dia ris

1 16 agus dh'imich iad o Bhetel, agus cha

' robh ach astar beag aca ri teachd gu Ii-

Ephrat: agus thàinig tinueas cloiuue a;r

Rachel, agus bha saothair chniaidh oirre.

i 17 Agus 'n uair a bha i 'au cruaidh shao-

i thair, an sin thuirt a" bhean-ghlùiue

rithe, Xa bitheadh eagal ort, oir hithidh

am mac so agad cuideachd.

18 Agus 'n uair a bha 'h-anam a' dealach-

adh ritlie, (oir fhuair i bàs,) thug i Beuoni

mar ainm ah': ach dh'amudiich 'atliaii' e

Beuiamin.

19 Agus fhuair Rachel bàs, agus dh'adh-

laiceadh i 's an t-slighe gu h-Ephrat, eadhon

Betlehem.

20 agus chuir lacob suas carragh air a

h-uaigh: is e so carragh uaighe Racheil gus

an la n diugh.

21 Agus gliabh Israelathurus,agusshuidh-

ich e a bhùth an taobh thall de thùr Edeir.

22 Agus 'n uair a bha Israel a chòmhnuicDi

's an làr sin, chaidh Reuben, agus luidh e

le Bilhah leannau â– athar: agus chual' Israel

sin. A nis bha dà mhac dhèug aig lacob.

23 Mic Leah; Reubeu ceud-ghiu Iacoib ,

agus Simeon, agus Lebhi, agus Iudah, agus

Isachar, agus Sebulun.

24 Mic Racheil; loseph, agus Beuiamin.

25 Agus mic Bhilhah, bimoglaich Racheilj

Dan, agus Xaphtali,

GENESIS,

26 agus mic Shilpah, banoglaich Leah;

Gad agus Aser. Is iad sin mic Iacoib , a

rugadli dha 'am Padan-aram.

27 Agus thàinig lacob chum Isaaic 'athar

do Mliarare,gubaile Arbah,eadhon Hebron,

far an robh Abraham agus Isaac air chuairt.

2S Agus b'iad làitheau Isaaic ceud bliadhna,

's ceithir fichead.

29 Agus thug Isaac suas an deò, agus

dh èug e, agus chruiunicheadh e chum a

mhuinntir fèin, agus e 'n a sheann duine,

agus làn de làithibh. Agus dh'adhlaic a

mhic esan agus lacob e.

CaibidealXXXVI.

\ Triuir hhan Esau. 9A ghinealaidt ann an

sliuh'i Sheir. 15 Na cinn-fheadhna a tJiàinig

o hàihic.

AGUS ?'s iad sin ginealaich Esau, eadlion

Edoim.

2 Ghabh esan a mhnathan de nigheanaibh

Chanaain; Adah nighean Eloin an Hitich,

agus Aholibamah nighean Auah, uighiun

Shibeoin an Hibhich;

3 Agus Basemat nighean Ismaeil, piutliar

Nebaioit.

4 Agus nig Adah do esan Eliphas; agus

rug Basemat Reuel.

5 Agus rug Aholibamah Ieus,agus laalam,

agus Corah: Is iad sin mic Esau, a rugadli

dlia ann an tlr Chauaain.

6 Agus ghabh esan a mhnathan, agus a

mhic,agus a uigheanan, agus uile mlminntir

a thighe, agus a sprèidh, agais 'ainmhidhean

uile, agus a mhaoiu uile, a fhuair e ann an

tàr Chanaain; agus chaidh e do thàr eile o

ghnùis a bhràthar Iacoib .

7 Oir bha 'n saoibhreas ni bu mhò na gu'm

foudadh iad còmlmuidh a ghabhail cuid-

eachd; agus cha b'urrainn an tìr anns an

robh iad 'n an coigrich, an giàilan air son an

eprèidlie.

8 i\Iar so ghabh esan còmhmiidh ann an

Bliabh Sheir: is e esan Edom.

9 Agus is iad sin ginealaich Esau, athar

nau Edomach, ann an sliabh Sheir:

10 Is iad sin ainmeaunan mliac Esau;

Eliphas mac Adah mnà Esau, Reuel mac

Bhasemait muk Esau.

11 Agus b'iad mic Eliphais Teman, Omar,

Sepho, agus Gatam, agus Cenas.

12 Agus bha Timna 'n a leannan aig Eli-

phas, mac Esau; agus rug i do Eliphas

Amalec: 6'iad sin mic Adah, mnà Esau.

13 Agus is iad sin mic Reueil; Nahat,

agus Serah, Samah, agus Midsah: fc'iad sin

mic Bhasemait, nmà Esau.

14 Agus 6' iad sin mic Aholibamah,

nighinn Anah, nighinn Shibeoin, mnà Esau:

agus rug i do esan leus, agus laalam, agus

Corah.

15 i?'iad sin na cinn-fheadlma de mhic

Esau: mic Eliphais, ceud-ghin Esau; Teman

ceann-feadhna, Omar ceann-feadlma, Sepho

ceauu-feadhna, Ceuas ceaim-feadlma,

XXXVI.

I 16 Corah ceann-feadhna, Gatam ceann

feadlma, c/ffus Amalec ceaun-feadlma: is

iad sin na cinn-fheadlma a thàinig c

Eliphas, ann an tlr Edoim: i'iad sin mic

Adah.

I 17 Agus Ì8 iad sin mic Reueil, mhic

Esau; Nahat ceann-feadliua, Sei'ah ceann-

j feadlina, Samah ceaun - feadlma, Midsah

ceaun-f eadhua. Is iad sin na cinn- fheadlma

' a thàinig o Reuel, ann an tìr Edoim: ig

\ iad sin mic Bhasemait, mnà Esau.

18 Agus is iad sin mic Aholibamah, nmà

Esau; leus ceann-feadlma, laalam ceann-

feadlma, Corah ceann-fcadhna: 6' iad sin

na ciun- fheadlma a thàinig o Aholibamah

nighinn Anah, innà Esau.

19 /s iad siu mic Esau, eadhon Edoim;

agus is iad sin an cinn- fheadhna.

20 Is iad sin mic Sheir an Horich, luchd-

àiteachaidh na tàre; Lotan, agus Sobal,

agus Sibeon, agus Auah,

21 Agus Dison, agus Edser, agus Disan:

is iad sin cinn-fheadlina nan Horach,cloinne

Sheir, ann an tìr Edoim.

22 Agus V iad clann Lotain Hori, agus

Heman: agus ISi Timna piutliar Lotaiu.

23 agus l) iad sin clann Shobail; Albhan,

agus Mauahat, agus Ebal, Sepho, agus

Onam.

24 Agus V iad sin clann Shibeoin; araon

Aiah, agus Anah: &' e so an t-Anah, a

fhuair a mach na muileidean 's an fhàsach,

an uair a bha e 'g ionaltradli asalan Shib-

eoin 'athar.

25 Agus V iad sin clann Anah; Dison,

agus Aholibamah nighean Anah.

2G Agus &'iad sin clann Dhisoin; IlemdaUj

agus Esban, agus Itran, agus Chei-au.

27 jB' iad sin clann Eseir; Bilhan, agus

Saabhan, agus Achan.

28 B' iad sin clann Dhisain; Uds, agns

Aran.

29 B' iadsincinn-flieadlma nan Horach;

Lotan ceanu-feadlma, Sobal ceann-feadhna,

Sibeon ceann-feadlma, Auah ceaim-feadlma,

30 Dison ceaun-feadlina, Eser ceann-

feadlma, Disau ceann-feadlma: is iad sin na

cimi-fheadhna a thàinig o Hori, am nieasg

an ceaim-feadhna-san ann an tìr Sheir.

31 Agus is iad sin na ràghrean a ràghich

ann an tìr Edoim, mmi do ràghich rìgh

sam hith air cloimi Israeil.

32 AgTis ràghich aim an Edom Belah mac

Bheoir; agus Ve aium a bhaile Dinhabah.

33 Agus cUi'èug Belah, agus ràghich lobab

mac Sherah o Bhosrah 'n a àite.

34 Agus dh'eug lobab, agus ràghich Hus-

am thàr Themaui 'n a àite.

35 Agus dh'eug Husam, agus ràghich Ha-

dad mac Bhedaid, a bhuail Midian 'am

fearanu Mhoaib, 'n a àite: agus h'e aium a

I bhaile Abhit.

36 Agus-dli'eug Hadad, agus ràghich Sam-

1 lah Slhasrecah 'n a 'aite.

UEiSESlS, XXXVII.

37 Agus clli'eug Sauilah, agus ràghich Saul

o Rehobot, làimh ris an amhainu, 'n a àite.

38 agus dh'eug Saul, agus ràghich Baal-

hanan niac Achboir 'n a àite.

39 Agus dh'eug Baal-hanan raac Achboir,

agus ràghich Hadar 'n a àite: agus Ve ainm

a bhaile Pau; agus ainm a nihnà Mehetabel,

nighean Mhatreid, nighinn Mhedsahaib.

40 Agus is iad sin ainmeannan nan ceann-

feadhna a thàinig o Esau, a rèir an teagh-

laichean, a rèir an àiteachan,'n an ainmibh;

Timnah ceann - leadhna, Albhah ceann-

feadhna, letet ceann-feadlma,

41 AhoUbamah ceann-feadhua,Elahceann-

fcadhna, Pinon ceann-feadhna,

42 Cenas ceann-feadlma, Temau ceann-

feadhna, Mibsar ceann-feadhna,

43 Magdiel ceann-feadlma, Iram ceann-

feadhna: is iad sin cinn-fhcadlma Edoim, a

rèir an àiteacha-còmhnuidh, ann an tìr an

seilbh; is esan Esau, athair nan Edomach.

CaibidealXXXVII.

1 DK fhitathaicheadh loseph le a òhràithribh.

5 A dhà aiding. 18 Chuir a hhràithrean an

conihairle ri 'chèlle qus a mharbhadh; ach

shaor Eeuben e. 'ÒQÈeiceadh e ri Potiphar 's

an Eiphit.

AGUS ghabh lacob còmhnuidh 's an tìr

anns an robh 'athair 'n a choigreach,

anu an tìr Chanaain.

2 Is iad so ginealaich Iacoib: 'N uair a bha

loseph seachd bliadhna dèug a dh'aois, bha

e a' buachailleachd an treud' maille r'a

bhràithribh, agus bha 'n t-òganach maille ri

mic Bhilhah, agus maille ri mic Shilpah,

mnathan 'athar; agus thug losephan droch

thuairesgeul-sau a dh'ionnsuidh 'athar.

3 AgTis bu docha le h-Israel loseph na

'mhic uile, a chionn gu'??i Ve mac a shean

aois e: agus rinn e dha còta dh' iomadh

dath.

4 Agus 'n uair a chimnaic a bhràithrean

gu'm bu doclia le 'athair e na 'bhràithreau

uile, dlifhuathaich iad e, agais cha b'm-rainn

iad labhairt ris gn sàochail.

5 Agus chunuaic loseph aisling,agus dh'in-

ni8 e d'a bhràithribh i, agus dh'fhuathaich

iad e fathast ni's mò.

6 Agus thuirt e riu, Eisdibh, guidheam

oirbh, ris an aisling so a chunnaic mi:

7 Oir, feuch, bha sinn a' ceangal sguab 's

au achadh, agus, feuch, dh'éirich mo sguab-

sa suas, agus sheas i gu dàreach; agus,

feuch, sheas bhur sg-uaban-sa mu'n cuairt

oirre, agus rinn iad àimhlachd do m' sguaib-

sa.

8 Agus thuirt a bhràithreau ris, Am

bi thusa guu amharus a'd' rìgh oirune?

Am bi agad d'a ràreadh Tighearnas oirune?

feuch, rinn a' ghràan ag-iis a ghealach, agus

an aon reul deug, ùmhlachd dhomh.

10 Agus dhiunis e d'a athair i, agus d'a

bhràithribh: agus thug 'athair achmhasau

da, agus tlmbhairt e ris, Ciod i an aisling

so a chimnaic thu? An e gu'n tig d'a ràreadh

mise, agTis do mhàthair, agus do bhràithrean,

chum sinn fèiu a chromadh sìos dhuit - sa

gu làr?

11 Agus bha farmad aig a bhràithribh ris;

ach thug 'athair fainear a' chainut.

12 Agus chaidh a bliràithrean a dh'ional-

tradli treud an athar do Shecheiiu

13 Agus thuirt Israel ri loseph, Nach

'eil do bhràithrean ag ionaltradh an treud

ann an Sechem? Thig, agus cuiridh mi thu

dan ionnsuidh. Agus thuirt e ris, Tàia

mise an so.

14 Agus thuirt e ris, Imich, guidheam

ovt, faic am bheil do bhràithreau gu maith,

agus am bheil an treud gu maith; agus thoir

fios do ni' ionnsuidh a ràs. Mar sin chuir e

mach e à gieann Hebroin, agus bheil e

gu Sechem.

1 5 A gus fhuair duine à ra idh e, agus, f euch ,

hha e air seacharan 's a' mhachair: agus

dh'fheòraich an duine dh' e ag ràdh, Ciod

a tha thu 'g iarraidh?

16 Agus thuirt e, Tha mi 'g iarraidh

mo bhràithrean: innis clhomh,guidheam ort,

c'àit am bheil iad ag ionaltradh an treud.

17 Agus thuirt an duine, Dh'fhalbh iad

à so: oir chuala mi iad ag ràdh, Rachamaid

gu Dotau. Agus chaidh loseph an déigh a

bhràithrean, agus fhuair e iad ann an

Dotan.

18 Agus 'n uair a chunnaic iad e fada

uatha, eadhou mun d'thàinig e am fagus

doibh, chuir iad an comhairle ri 'chèile 'n a

aghaidh, gus a mharbhadh.

19 Agus thuirt iad r'a chèile, Feuch,

tha an t-aisUngiche so a' teachd.

20 Thigibh a nis ma ta, agus marbhamaid

e, agus tilgeamaid e ann an slochd èigin;

agus their sinn, Chuir droch bhèist èigin as

da: agus chi sinn ciod giis an tig 'aislingeau.

21 Agus chuala Reuben so, agus shaor e as

au làimh e, agus thuirt e, Na cuireamaid

gu bàs e.

22 Agus thuirt Reuben riu,Nadòii-tibh

fuil; tilgibh e 's an t-slochd so, a tha 's an

fliàsach, agus làmh na cuiribh air; a chum

as gu'n saoradh e as an làimh e, agus gu'n

aisigeadh e a rìs d'a athair e.

23 Agus 'n uair a thàinig loseph a dli'ionn-

suidh a bhràithreau, an sin bhuin iad de

loseph a chòta, còta nan iomadh dath, a

hha air.

24 Agus ghabh iad e, agus thilg iad e ann

Agus dh'fhuathaich iad e fathast ni's mò ' an slochd; agais bha 'n slochd falamh, gun

airson'aislingean,agus air souabhriathran

9 agus chimnaic e fathast aisling eile, agus

dh'innis e d'a bhràithribh i, agus thuirt

©, Feuch, chimnaic mi aisling eile; agus,

39

msge ann.

25 Agus shuidh iad sìos adh'itheadh arain;

agus thog iad suas an sùilean agus dh'amli-

airc iad, agus, feuch, bha cuideachd de

GENESIS, XXXVIII.

chloinn Ismaeil a' teaclid o Ghilead, le'n

cànihalan a' giàilan spàosraidh, agus àoc-

shlaint, agus mirr, a' dol gus an tabhairt

sàos do'n Eijàhit.

26 Agus thuirt Iudah r'a bhràithribh,

Ciod an tairbhe a hhios ann dhuinne, ma

mharbhas sinn ar bràthair, agus ma cheileas

sinn 'fhuil?

27 Thigibh, agus rciceamaid e ris na h-Is-

maehch, agus na cuireamaid làmh air; oir is

e ar dearbh-bhràthair e, agus ar feòil: agus

dli'èisd a bliràithrean ris.

28 An sin cliaidla Midianaich seachad,

ceannaichean; agus tharruing iad agus

thog iad suas losejili as an t-sloclid, agus

reic iad loseph ris iia h-Ismaelich air

fichead bonn airgid. Agus thug iadsau

loseph do'n Eiphit.

29 Agus phill Reuben a dh'ionnsuidh an

t-sluichd; agus, feuch, cha rohh loseph 's

an t-slochd: agus reub e 'eudach.

30 Agus phill e dh'ionnsuidh a bhràith-

rean, agus thuirt e,Chià,-n'eil an leanabh

ann; agus mise, c'àit an tèld nii à

31 Agus ghabh iad còta Ioseiph, agus

mharbh iad meann de na gabhraibh, agus

thum iad an còta 's an fhuil.

32 Agus chuir iad uatha còta nan iomaclh

dath, agus thug iadc dh'ionnsuidh an athar;

agus thuirt iad, Fhuair siime so: aithnich

a nis an e so còta do mhic, no nach e.

33 Agus dh'aithnich se e, agus thuirt

e, Còta mo mhic; chuir droch bhèisd as da:

tha loseph gun teagamh air a rèubadli as a

chèile.

34 Agus reub lacob, 'eudach, agus chuir e

eudach-saic air a leasruidh, agus rinn e

bròn air son a mhic rè mòrain làithean.

35 Agus dh'éirich a mhic uile, agus a

nigheanan uile suas, a thabhairt sòlais da;

ach dhiàilt esan sòlas a ghabhail; agus

thubhairt e, Oir théid mi sìos do 'n uaigh

a chum mo mhic ri bròn. Mar so riun

'athair caoidh air a shon.

36 Agus reic na Midianaich e 's an Eiphit

ri Potiphar, oifigeach le riiaraoh, ceannard

an fhreiceadain.

CaibidealXXXVIII.

1 Ghin Iudah Er, Onan, agus Selah. 6 P//Ã’9

Er Tamar. S Cionfa agus hàs Onain. 11

Dh' fhan Tamar ri Stlah.

AGUS 's an h-m sin fèin chaidh Iudah

sàos o 'bhràithribh, agus thionndaidh

e steach a dh'ionnsuidh Adidamaich àraidh,

d'am t'ainm Hirali.

2 agus chunnaic Iudah an sin nighcan

Canaanaich àraidh, d'am ^'ainm Suah: agus

ghabh e i, agus chaidh e steach d'a

h-ionnsuidh.

3 Agus dh' fhàs i torrach, agus rug i mac;

agus thug e Er mar ainm air.

4 Agus dh' fhàs i torrach a ràs, agus rug i

mac; agus thug i Onan mar aium air. I

40

_ 6 Agus dh' fhàs i torrach fathast, agus rug

1 mac; agus thug i Selah mar ainm air: agus

bha esan ann an Chedsib, an uair a rug i e.

6 Agus ghabh ludali bean do Er a cheud-

ghin, d' am ft'ainm Tamar.

7 Agus bha Er, ceud-ghin Iudah, aingidh

ann an sealladh an Tighearna; agus mharbh

an Tighearn e.

8 Agus thuirt Iudah ri h-Onan, Falbh

a steach a dh'ionnsuidh mnà do bhràthar,

agus pòs i, agus tog suas sliochd do d'

bhràthair.

9 Agus bha fios aig Onan nach b'ann leis

fèin a bhiodh an sliochd; agus 'n uair a

chaidh e steach a dh'ionnsuidh mnà a

bhràthar, dhòirt e air a' bhlàr e, chum nach

tugadh e sliochd d'a bhràthair.

10 Agus bha an ni a rinn e olc ann an

scalladh an Tighearna: uime sin mharbh e

esan mar an ceudna.

11 An sin thuirt Iudah ri Tamar mnaoi

a mhic, Fan a'd' bhantraich ann antaigh

d'athar, gus am fàis mo mhac Selah suas;

oir thuirt e, Air eagal gu'm faigheadh

esan bàis mar an ceudna, mar a fhuair

a bhràithrean. Agus dh'fhalbhTamar,agus

dh'fhan i 'ntaigha h-athar.

12 Agus ùine fhada 'n dèigh sin fhuair

nighean Shuali, bean Iudah, bàs: agus thog

Iudah a mhisneach, agus chaidh e suas a

dh'ionnsuidh luchd-ÃŒomairt a chaorach, e

fèin agus a charaid Hirah an t-AduIamach,

! gu Tinmat.

! 13 Agus dh'innseadh do Thamar,ag ràdh,

I Feuch, tha d'athair-cèile a' dol suas gu

Timnat a lomairt a chaorach.

14 Agus chuir i a culaidh-bantraich dhith,

agus chòmhdaich si i fèin le gnùis-bhrat,

agus phaisg si i fèin, agus shuidh i ann an

ionad follaiseach, a tha làimhris an t-slighe

gu Timnat: oir chunnaic i gu'n d'f luis

Selah suas, agus nach d'thugadh i dlia mar

mhnaoi.

15 'N uair a chunnaic ludali 1, shaoil e

gu'm bu stràopach i, a chionn gu'n do

chòmhdaich i a h-eudan.

16 Agus thionndaidh e d'a h-ionnsuidh air

an t-slighe, agus thuirt e, I^eig leam,

guidheam ort, teachd a steach 'ad' ionn-

suidh; oir cha robh fhios aige gu'm Vi

bean a mhic i: agus thuirt i, Ciod a

bheir thu dliomh, a chum as gu'n tig thu

steach do m' ionnsuidh à

17 Agus thuirt esan, Cuiridh mi

meann a'd' ionnsuidh o'n treud: agus

thubhairt ise, An toir thu geall domh gus

an cuir thu do ?«' ionnsuidh eà

18 Agus thuirt e, Ciod an geall abheir

mi dliuit à Agus thuirt ise, Do sheula,

agus do lànih- fhailean, agus do lorg a tha

'a d' làimh: agus thug e dh'i iad, agus

chaidh e steach d'a h-ionnsuidh, agus

rinneadh i torrach leis.

19 Agus dh'éirich i, agus dh'fhalbh à

GEÃŒS'ESIS, XXXIX.

roimpo, agus cliuir i seacliad a giiùis-blirat j

uaipe, agus chuir i a culaidli-bautraich !

oirre. 1

20 Agus chuir Iudah am meanu le làimh [

a charaid an Adulamaich, chum as gu"m

faigheadh e 'n geall o làimh na mnà: ach

cha d'fhuair e i.

21 An sin dh'fheòraich e de dhaoinibh an

àite sin, ag ràdh, C ait am bheil an stràopach

a bha gu foHaiseach ri taobh na slighe à

agus thuirt iadsan, Cha robh stràopach

sam hith an so.

22 Agus phill e dh'ionnsuidh Iudah, agus

thubhairt e, Cha d'fhuair mi i: agus mar

an ceudna tlmbhairt daoine an àite, Cha

robh stràopach sam hith an so.

23 Agus thuirt Iudah, Gabhadh i dh'i

fèin e, air eagal gu maslaichear sinn: feuch,

chuir mi am meann so rf' a h-ionnsuidh,

agus cha d'fhuair thu i.

24 Agus beul ri tri màosan an déigh sin,

dh'innseadli do Iudah, ag ràdh, Rinn Tamar

beau do mhic stràopachas; agus, feuch,

cuideachd, tha i torrach le stràopaclias.

Agus thuirt Iudah, Thugaibh a mach i,

agus loisgear i.

25 '^ uair a thugadh a mach i, chuir i

fios a dh'ionnsuidh a h-athar-cèile, ag ràdh,

Aig an fhear d'am buin iad sin tha mise

lethtromach: agus thuirt i, Faic,guidh-

eam ort, cia leis an seula, agus na làmh-

fhailean, agus an lorg so.

26 Agus ghabh Iudah riu, agus thuirt

e, Bha i ni bu cheirte na mise, a chionn

nach d'thug mi i do Shelah mo mliac: agus

cha robh aithne aige oiire ni's mò,

**? Agus an uair a bha i ri saothair

ehloinne, feuch, bha leth-aona 'n a bolg.

28 Agus an uair a bha i ri saothaàr, chuir a

h-aon diubh mach a làmh: agus rug a'

bheanghlàiine air a làimh, agus cheangail

i snàthainu scàrlaid oirre, ag radh, bheil

e so a mach an toiseach.

29- Agus 'n uair a tharruing e a làmh air

ais, feuch, thàinig a bhràthair a mach;

agus thuirt ise, Cionnus a bhris thusa

mach ? hitheadh am briseadh so ortsa: Uime

sin thugadli Phares mar ainm air.

30 Agus an déigh sin thàinig a bhràthair

a mach, aig an robh an suàthainn scàrlaid

air a làimh; agus thugadh Sarah mar ainm

air.

CaibidealXXXIX.

1 Rlnn Potiphar loseph 'n a fhear-riaghlaidh

air a thic/h. 8 A gheamnuidheaclid. 19

Cliuireadk 'am priosan e; 21 ach hàia an

Tighea.rn maille ris, agns nochd fear-

gleidhidh a' phiosain a dheadh rùn da.

AGUS thugadh loseph sìos do'n Eiphit;

agus cheannaich Potiphar, oifigeach

le Pharaoh, ceannard an fhreiceadaiu,

Eiphiteach, e o làimh nan Ismaelach, a

thug sìos an sin e.

2 Agus bha 'n 1 igheam maille ri loseph,

41

agixs bha e 'n a dlmine leis an do shoirbhich

gach ni; agus bha e'ntaighamhaighstir an

Eiphitich.

3 Agus chunnaic a mhaighstir gu 'w rohh

an Tighearn maille ris, agus gu'n d'thug

an Tighearn air gach ni a rinn e soirbh-

eachadh 'n a làimh.

4 Agus fhuair loseph deadli-ghean 'n a

shealladh, agus rinn e seirbhis dha: agus

rinn se e 'n a fhear-riaghlaidh air a thigh,

ag-iis gach ni a bh'aige chuir e fo 'làimh.

5 Agus o'n àm sin fèin 's an d' rinn se e

'n a fhear-riaghlaidh air a thigh, agus air

gach ni a bh'aige, bheannaich an Tighearn

tigh an Eiphitich air sgàth Ioseiph: agus

bha beannachadh an Tighearn' air gach ni

a bh'aige, anns an taigh, agus auns a'

mhachair.

6 Agus dh'fhàg e gach ni a M'aige 'an

làimh Ioseiph, agus cha b' fhios da aon ni a

bh'aige, saor o'n aran a bha e 'g itheadli:

agus bha loseph 'n a dhuine maiseach, agus

sgiamhach 's an aghaidh.

7 Agus an déigh nan nithean sin leag bean

a mhaighstir a sàiilean air loseph, agus

thubhairt i, Luidh leamsa.

8 agus dhiùlt esan, agus thuirt e ri

mnaoi a mhaighstir, Feuch, cha n-'eil fios

aig mo mhaighstir ciod a tha maille rium

's an taigh, agus gach ui a th'aige chuir e fo

m' làimh-sa.

9 Cha n-eil neach 's antaighso a's mò na

mise; agus cha do chum e uam ni sam bith

ach thusa, a chionn gur tu a bheau: ciomms

uime siu a ni mise an t-olc niòr so, agus a

pheacaicheas mi an aghaidh Dhè ?

10 Agus thachair e, 'n uair a labhair i ri

loseph là gu là, nach èisdeadli esan rithe,

gu luidhe leatha, no bhi maille rithe.

11 Agus thachair e air là àraidh, gu'u

deachaidh esan a steach do 'ntaigha dhean-

amh 'oibre fèin, agus cha rohh a h-aou de

dliaoinibh an taighe an sin a stigh.

12 Agus rag i air air 'eudach-uachdair, ag

ràdh, Luidh leamsa: agus dh' fhàg e 'eud-

ach-uachdair 'n a làimh, agus theich e, agus

thàr e mach.

13 agus an uair a chunnaic ise gu 'n

d'f liàg e 'eudach-uachdair 'n a làimh, agus

gu 'n do theich e mach,

14 An sin ghairm i air daoinibh a taighe,

agus labhair i riu, ag ràdh, Faicibh, thug e

steach d'ar n-ionnsuidh EabhruicUieach gar

maslachadh: thàinig e steacli a m' ionu-

suidlis' a luidhe leam, agus ghlaodh mise le

guth àrd:

15 Agus 'n uair a chual' e gu'n do thog mi

suas mo ghuth, agus gu'n do ghlaodh mi,

an sin dh'fhàg e 'eudach-uachdair maille

i'ium, agus theich e, agns chaidh e mach.

16 Agus thaisg i 'eudach-uachdair làimh

rithe, gus an dthàinig a mhaighstir dliach-

aidh.

17 Agus labhair i ris a rèir nam briathran

B2

(JENESIS, XL.

80, ag ràdh, TlAinig an scirbhiseach Eabh-

ruidiieach, a thug thu d'ar n-ionusuidh, a

steach do m' ionnsuidh-sa gu m' mhaslach-

adh:

18 Agus an uair a thog mise suas mo

ghuth, agus a ghlaodh mi, an sin dh'f liàg e

'eudacli-uachdair maille rium, agus theich

e iiiach.

19 Agus 'n uair a chual' a mhaighstir

briathran a mhnà, a labhair i ris, ag ràdh,

Air an dòigh so rinn do sheirbhiseach orm;

an sin las ' fhearg suas.

20 Agus ghabli maighstir Ioseiph e, agus

chuir e 's a pliràosan e, far an robli pràos-

anaich an rìgh ceangailte: agus bha e an

sin 's a' phrlosan.

21 Ach bha 'n Tighearn maille ri loseph,

agus nochd e tròcair dha, agus thug e dha

deadh-ghean ann an sàiillbh fhir-gleidhidh

a' phràosain.

22 Agus chuir fear-gleidhidh a' phràosain

fo làimh Ioseiph na priòsanaich uile a bha

's a' pliràosan; agus gach ni a rinn iad an

sin, b'esan a rinn e.

23 Cha d'amhairc fear-gleidhidh a' phrào-

sain air ni sam bith a bha fo 'làimh, a chionn

gun robh an Tighearn maille ris agxis an

ni sin a rinn e, thug an Tighearn air soir-

bheachadh leis.

CaibidealXL.

1 Thihieadh ^am pràosan àrd bhuidealair, agus

àrd fliuineadair rlgh na h-Eiphit. 4 Ch^dr

ceannard an fhreiceadain an cùrarn air

loseph. 5 Bh'eadar-mhànich e an aislingean

dhoibh.

AGUS an déigh nan nithean sin chuir

buidealair rlgh na h-Eiphit, agus

'fhuineadair, fearg air am maighstir, rìgh

na h-Eiphit.

2 Agus bha corniich mhòr air Pharaoh ri

dithis d'a slieirbhisich, ris an àrd bhuid-

ealair, agus ris an àrd fhuineadair.

3 Agus chuir e 'n làinih iad ann antaigh

ceaunaird an fhreiceadain 's a' phriosan,

far aa rohh loseph ceangailte.

4 agus chuir ceannard an fhreiceadaiu an

ciiram air loseph, agus fhritheil e dhoibh;

agus dh' fhan iad tanuill ann an làimh.

5 Agus chunnaic iad aisling le 'chèile,

gach f ear aca 'aisling fèin 's an aon oidhche,

gach fear a rèir eadar-mhàneachaidh 'ais-

hnge; ara Ijuidealair agus fuineadair rìgh

na h-Eiphit, a bha ceaugailte 's a' phrào-

san.

6 Agus thàinig loseph a steach d'an ionn-

suidh 's a' mhaduinn, agus dh'amhairc e

orra, ag^is, feuch, bha iad dubhach.

7 AgTis dh'fheòraich e de sheirbhisich

Pharaoh, a bJta 'n làimh maille i-is ann an

tigh a mhaighstir, ag ràdh, Car son a tha

bhur gnàiis co muladach an diugh ?

8 Agus thuirt iad ris, Chunnaic sinn

aishug, agus cha n-eil neach againn a

dh'eadar-mhànicheas i. Agus thuirt

42

\ loseph rlu, Nach ann o Dhia tha gach

[ cadar-mhàneachadh à innsibh dhomhs' iad^

guidheam oirbh.

I 9 Agus dh'innis an t-àrd bhuidealair 'ais-

hng do loseph, agus tlmbhairt e ris, A'm'

aisling-sa, feuch, bha fàonain fa m' chomh-

aii'.

I 10 Agus air an fhàonain bha tri mean-

glain; agus bha i mar gu'm biodh i a' bris-

eadh a mach, agus thàinig i fo a làn bhlàth,

agus thug a bagaidean dearcan abuich

' uatha.

1 1 Agus bha cupan Pharaoh a'm' làimh;

agus ghabh mi na fàon-dhearcan, agus

dli'fhàisg mi iad 'an cupan Pharaoh, agus

j thug mi 'n cupan 'an làimh Pharaoh.

I 12 Agus thuirt loseph ris, 'zS" g so a

h-eadar-mhàneachadh: Ka tri meanglain,

is tri làithean iad.

I 13 Eadlion';iiiceann thri làithean togaidh

Phai-aoh suas do cheaun, agus bheir e ràs

gu dàite fèiu thu; agus bheir thu cupan

Pharaoh 'n a làimh, mar a b'àbhuist duit

j roimhe, 'n uair a bha thu a'd' bhuidealair

aige.

14 Ach cuimhnich thusa ormsa 'n uair a

dli'èireas gu maith dhuit, agus dean, guidh-

I cam ort, caoimhueas domh; agus dean iom-

! radh oi-m ri Pharaoh, agus thoir a mach mi

j as antaighso:

I 15 Oir gu deimhin ghoideadli air falbh mi

j à tìr nan Eabhruidlieach, agias mar an

ceudna'an so cha d'rinn mi ui sam bith gu

'n cuirteadh 's an t-slochd mi.

I 16 'N uair a chunnaic an t-àrd fhuinead-

I air gu'n d'eadar-mhàuich e gu maitli, thubh-

airt e ri loseph, Blia mise mar an ceudna

I a'm' aisling, agus, feuch, bha tri bascaidean

I geala air mo cheanu:

17 Agus anns a' bhascaid ab'àirde bha de

gach seòrsa bàdli air son Pharaoh de dlieas-

, acliadli an fhuiueadair; agus dh'ith an emi-

laith iad a mach as a' bhascaid air mo

t cheann.

18 AgTis fhreagair loseph, agus thuirt

e, /s e so a h-eadar-mhàneachadh: Ka tri

bascaidean, is tri làitlieau iad.

19 'An ceann thri làithean togaidh Pha-

raoh suas do chcauu tihàot, agus crochaidh

e thu air craim, agus ithidh an emilaitli

d' fheòil dliàot.

20 Agus air an treas là, comh-ainm là

breithe Pharaoh, rinn e cuirm d'a sheir-

bhisich uile: agus thog e suas ceann an àrd

bhuidealair, agus ceaun an àrd fhuiueadair

am measg a sheirbhiseach.

21 Agus thug e an t-àrd bhuidealair a

clium a bhuidcalaireachd a ràs; agus thug

e 'n cupan 'an làimh Pharaoh:

22 Ach chroch e 'n t-àrd fhuineadair, mar

a dh'eadar-mliànich losepli dlioibli.

23 Gidlieadh cha do chuimhnich an t-àrd

bhuidealair air loseph, acli dlià-chuimlmich

CATB. XLI.

1 Dà aisling Pharaoh. 25 Dài'eadar-mhànich

losi'ph iad. 33 Thug e comhairle do Pha-

raoh. 3S Rinneadk e 'n a uaclidaran air

làr na h-Eiphit. 56 Bha gorla air aghaidh

na talmhainn uile.

AGUS 'an ceann dà bhliaclhna iomlan

chunnaic Pharaoli aishng; agus, feueh,

sheas e làimh ris an amhainu:

2 Agns, feucla, thàinig a nìos as an amh-

ainn seachd bà, sgiamhach r'am faicinn,

agus reamhar 'am feoil; agus bha iad ag

ionaltradh ann am màn-fheur.

3 Agus, feucli, thàinig seachd bà eile nìos

'n an déigh as an amhainn, gi-annda r'am

faicinn, agus caol 'n am feoil; agus sheas iad

làimh ris na bà eile, air bruaich na h-

aimhne.

4 Agus dla'ith na bà a bha grannda r'am

faicinn agus caol 'n am feoil suas na seachd

bà sgiamhach agus reamhar. Mar sin

dhiiisg Pharaoh.

5 Agus choidil, agus chunnaic e aisling

an dara uair: agus, feuch, dh'éirich suas

seachd diasan arbhair air aon choinnlein,

reachdmhor agus maith.

6 Agus, feuch, dh' fhàs suas 'n an déigh

seachd diasan caohx, agus air an seargadh

leis a' ghaoith an ear.

7 Agus shkiig na seaclid diasau caola suas

na seachd diasan reachdmhor agus làn:

agus dhàiisg Pharaoh, agus, feuch, U aisling

a hK ann.

8 Agus 's a' mhaduinn bha a spiorad air a

bhuaireadh; agais chuir e Jios uaith, agus

ghairm e uile dliruidhean na h-Eiphit, agus

a daoine glic' uile: agus dh'innis Pharaoh

'aisling dhoibh; ach cha rohh neach ann a

mhànicheadh iad do Pharaoh.

9 An sin labliair an t-àrd bhuideahxir ri

Pharaoli, ag ràdh, An diugh tha mis' a'

cuimhneachadh mo lochdan.

10 Bha fearg air Pharaoh r'a sheirbhisich,

agus chuire mise 'an làimh annantighcean

naird an fhreiceadaiu, araon mise, agus an

t-àrd fhuineadair.

11 Agus chunnaic sinn aisling 's an aon

oidhche, mis' agus esan: chunnaic gach fear

againn aisHng a i'èir mineachaidh 'aishnge.

12 Agus bha 'n sin maille ruinn òganach

Eabhniidlieach, seirbhiseach do clieaunard

an flireiceadain; agus dh'innis sinn da, agus

mhànich e dliuinn ar n-aislingean: do gach

fear againn a rèir 'aislinge mhànich e.

13 Agus mar a mhànich e dhuinn, mar sin

bha e: mise chuir e ràs ann am àite, agus

esan chroch e.

14 Agus chuir Pharaoh teachdaire uaith,

agus ghairm e loseph, agus thug iad le

cabhaig a mach as an t-slochd e: ag-usbheaiT

se e " "

GENESIS, XLI.

ann a mhànieheas i: agus chuala mi air a

ràdh nui d'thimchiolI-sa,'n uair a chluinneas

tu aisling, g-ur aithue dhuit a màneach-

adh.

16 Agus flireagair loseph Pharaoh, ag

ràdh, Cha7i-'e«7c annamsa: bheir Dia freag-

radh sàthe do Pharaoh.

17 Agus thuirt Pharaoh ri loseph,

'Am' aisliug, feuch, sheas mi air bruaich na

h-aimhne:

18 Agus, feuch, thàinig a nìos as an amh-

ainn seachd bà, reamhar 'am feoil, agus

sgiamhach ann an cruth; agus bha iad ag

ionaltradh ann am màn-fheur;

19 Agus, feuch, thàinig seachd bà eile

nàos 'n an dèigh,bochd agus ro ghrannda,

agus caol 'am feoil: cha u iliaca mi 'n sam-

Iiuil riamh ann an uile thàr na h-Eiphit air

olcas.

20 Agus dh'ith na bà caola agus grannda

suas na ceud seachd bà reamhra.

21 Agus 'n uair a dh'ith iad suas iad, cha n

aithnichteadh orra gu'n d'ith siad iad; ach

hha iad grannda r'am faicinn, mar an tois-

each. An sin dhàiisg mi.

22 Agus chunnaic mi a'm' aisling; agus,

feuch, thàinig a nìos seachd diasan air aon

choinnlein, làn agus maitli:

23 Agus, feuch, dh'fhàs suas 'n an déigh

seachd diasan, air an cràonadh, caol', agus

seargta leis a' ghaoith an ear;

24 Agus shluig na diasan caola suas na

seachd diasan maithe: agus dh'innis mi so

do na druidhibh; ach cha rohh neach ann

a b'urrainn «' chàis fhoillseachadh dho mh.

25 Agus thuirt loseph ri Pharaoh,

Aisling Pharaoh, is aon i: an ni sin a tha

Dia gus a dheanamh, dh'fhoillsich e do

Pharaoh.

26 Naseachdbàmaithe,is seachd bliadhna

iad; agus na seachd diasan maithe, is seach d

bliadlina iad: is aon an aisling.

27 Agus na seachd bà caola agus grannda

a thàinig a nìos 'n an deigh, is seachd

bliadhna iad; agus na seachd diasan fàs',

seargta leis a' ghaoith an ear, bithidh iad

'n an seachd bliadhna gorta.

28 So an ni a thuirt mi ri Pharaoh:

An ni a tha Dia giis a dheanamh, nochd e

do Pharaoh.

29 Feuch, tha seachdbliadhnamòr phailteis

a' teachd air feadli thàre na h-Eiphit uile:

30 Agus èiridh seachd bliadhna gorta suas

'n an dèigh, agusdà-chuimhnichear am pail-

teas uile 'an tìr na h-Eii)hit; agus claoidhidh

a' ghorta an tàr.

31 Agus cha-n aithnichear am pailteas

anns an tàr, air son na gorta a leanas: oir

bithidh i ro throm.

32 Agus a thaobh gii'n do dlmblaicheadh

fèin, agus mhùth e 'eudach, agus an aisling do Pharaoh, tha sin a chionn gu

thàinig e steach a dhionnsuidh Phai*aoh. hJieil an ni air a shuidheachadh le Dia; agus

15 Agus thuirt Pharaoh ri loseph, 1 bheir Dia ann an aithghearradh gu cràc!

Chunnaic mi aisling, agus cha n-eil neach

43

33 A nis uime sin amhairceadh Pharaoh a

GENESIS, XLII.

mach air son duine a tha tuigseach agus ' bailtibh: biadh fearainn gach baile, a bha

mu'u cuairt air, thaisg e suas ann.

49 Agus chuir loseph r'a chèile sàol mar

ghaineamh na fairge, ro mhòran, gus an do

sguir e d'a àireamh; oir bha e gun àireamh.

50 Agus do loseph rugadh dithis mhac

mun d thàinig bhadhnachan na gorta, a rug

Asenat dlia, nighean Photipherah, sagairt

Oin.

51 Agus thug loseph Manaseh mar ainm

ghc, agus cuireadli e os ceann tìre na h-

Eiphit e. I

34 Deanadh Pharaoh so, agus orduicher.dh '

e luchd-riaghlaidh os ceann na tàre, agus

togadh iad an càiigeamh cuid de tàioradh

tàre na h-Eiphit anns na seachd bliadhnaibh

pailteis.

35 Agus cruinnicheadh iad uile bhiadh

nam bliadhna maithe sin ri teachd, agus

taisgeadh iad suas arbhar fo làimh Pliaraoh,: air a' cheud-ghin; oir thug Dia orm ars' esan

agus gleidheadh iad biadh anns na bailtibh.

36 'igus bithidh am biadh sin 'n a thaisg-

each do'n tàv, fa chomhair nan seachd

bliadhna gorta a bhitheas ann an tìr na

h-Eiphit: chum as nach téid as do'n tìr leis

a' ghorta.

37 Agus bha a' chomhairle maith ann an

sùilibh Pharaoh, agus ann an siiilibh a

sheirbhiseach uile.

38 Agus thuibhairt Pharaoh r'a sheirbhisich,

Am bheil c 'n comas duinn a leithid so de

dhuine fhaotainn, anns am hhell spiorad

Dhe?

39 Agus thuirt Pharaoh ri loseph, A

thaobh gu'n d'fhoillsich I3ia so uile dhuit,

cha n-eil neach ann cho tuigseach agus cho

glic riut fèin.

40 Bithidh tu os ceann mo thighe-sa, agus

a rèir d'fhocail bithidh mo shluagh uile air

an riaghladh: a mhàin 's an ngh-chaithir

bithidh mise ni's mò na thusa.

41 Agus thuirt Pharaoh ri losepli,

Faic, chuir mi thu os ceann uile thàre na

h-Eiphit.

42 Agus thug Pharaoh 'fhàinne bhàrr a

làirahe, agus chuir e air làimh Ioseiph e;

agus sgeadaich se e ann an trusgan de làon-

eudach grinn, agus chuir e slabhruidh òir

m'a mhuineal.

43 Agus thug e air marcachd 's an dara

carbad a Wi'aige fèin; agus ghlaodh iad

roimhe, Làibaibh an glùn; agus rinn se e

'?i a uachdaran air tìr na h-Eii)hit uile.

44 Agus thuirt Pharaoh ri loseph, Is

mise Pharaoh, agus as d'eugmhais-sa cha

tog duine suas a làmh no a chos ann an tìr

na h-Eiphit uile.

45 Agus thug Pharaoh Saphnat-paaneah

mar ainm air loseph; agus thug e dha

Aseuat nighean Photipherah sagairt Oin

mar mhnaoi: agus chaidh loseph a mach

air feadh uile thàre na h-Eiphit.

46 Agus bha loseph deich bliadlma fichead

a dh'aois an uair a sheas e 'm fianuis

rharaoh rìgh na h-Eiphit: agus chaidh

loseph a mach o làthair Pharaoh, agus

chaidh e troimh thàr na h-Eiphit uile.

47 Agus thug an talamh a mach anns na

seachd bliadhnaibh pailteis 'n a ghlac-

aidibh.

48 Agus chruinnich e r'a chèile uile bhiadh

nan seachd bliadhna, a bha 'an tìr na h-

Eiphit; agus thaisg e suas biadh 's na

44

mo shaothair uile 'dhà-chuimhneachadh,

agustaighm'athar uile.

52 Agus air.an dara mac thug e Ephraim

mar ainm; oir thug Dia orm, ars esan, a

bhi sàohnhor ann an tìr m'àmhghair.

53 Agus chràochnuicheadh seachd bliadh-

nan a' phailteis a bha ann an tìr na h-

Eiphit.

54 Agus thòisich seachd bhadhna na gorta

ri teachd, mar a thuirt loseph; agus

bha a' ghorta anns na dàithchannaibh uile:

ach ann an uile thàr na h-Eiphit bha aran.

55 Agus an uair a bha tìr na h-Eiphit

uile ann an uireasbhuidh, an sin ghlaodh

an sluagh ri Pharaoh air son arain: agus

thubhairt Pharaoh ris na h-Eiphitich uile,

Ruigibh loseph; an ni sin a their enjibh,

deanaibh.

56 Agus bha a' ghorta air aghaidh na

talmhainn uile: agus dh'fhosgail loseph

na taigheantaisg uile, agus reic e ris na

h-Eiphitich: agus bhuadhaich a' ghorta ann

an tìr na h-Eiphit.

57 Agus thàinig gach dàithaich do'n

Eiphit a dh'ionnsuidh Ioseiph a cheannach

hàdh; oir bhuadhaich a' ghorta anns gach

dàithaich.

CaibidealXLIL

1 Clàuir lacòb a dheichnear mhac cld'a Eiphil

a clieannach sàl. 17 Ghuir loseph ^am

jjràosan iad mar luchd â– bratha; ach air

cC chiimha qu'm fàgadh iad Simeon, agus

gu'm pilleacih iacl a rìs le'm bràthair a b'òige,

leigeadh as iacl.

ANIS an uair a chunnaic lacob gu'n

robh sàol 's an Eiphit, thuirt e

r'a mhic, Car son a tha sibh ag amharc air a

chèile à

2 agus thuirt e, Feuch, chuala mi gu

bheil sàol 's an Eiphit; rachaibh sìos an sin,

agus ceannaichibh dhuinn as a sin, chum as

gu'm bi sinn beò, agus nach faigh sinn bàs.

3 Agns chaidh deichnear bhràithrean

loseiph sìos a cheannach sàl 's an Eiphit.

4 Ach cha do chuir lacob Beniamin

bràthair Ioseiph maillc i-'a bhràiithribh: oir

thubhairt e, Air eagal gu'n éirich olc dha.

5 Agus thàinig mic Israeil a cheannach

sàl am measgna nminntir a thàinig: oir bha

a' ghorta ann an tìr Chanaain.

6 Agus bha loseph 'n a uachdaran air an

tàr: E" esan a bha a' reiceadli ri sluagh na

tàreuilc. Agus thàinigbràitlirean Ioseiph,

agns clivom siad iad

aghaidh gu Ihr.

7 Agus chunnaic loseph a bhràithrean,

agus dh'aithnich e iad, ach rinn se e fèin

'n a clioigreach dhoibh, agus labhair e gu

coimhcach riu; agus thuirt e riu, Cia

GENESIS, XLII.

fèin sìos da, le 'n ' mar an cendna tha ' fhuil aàr a h-iarraidh

I oirnn.

23 Agus cha robh fhios aca-san gu'n rohh

losoph 'g an tiiigsiun; oir bha eadar-

thcangair eatorra.

24 Agus thionndaidh se e fèin uatha, agus

a thàinig sibhse l Agus thuirt iadsan ghuil e; agus phill e ràs d'an ionnsuidh, agus

ris, A tìr Chanaain a cheannach bàdh

8 Agus dh'aithnich loseph a bhi-àithrean

ach cha d'aithnich iadsan esan.

9 Agus chuimlmich loseph air na h-

aisHngibh a chunnaic e nui'n timchioll

labhair e riu, agus thug e Simeon uatha,

agus cheangail se e fa chomhair an sùl.

25 An sin dh'àithn loscph an saic a

làonadli le sàol, agus airgiod gach duine a

chur air ais 'n a shac, agTis biadh a thoirt

agus thuirt e riu, Is hichd-bratha sibh; doibh air son na slighe: agns is ann mar

a dh' fhaicinu lomnochdaidh na tìre thàinig

sibh.

10 Agus thuirt iadris, Cha -n eadh agus càài'imich iad à sin.

mo thighearn', ach is ann a thàinig do ^ 27 Agus an uair a dh' fhosgail fear dhiubh

a rmn e rui.

2(à Agus thog iad an sàol air an asalaibh.

sheirbhisich a cheannach bàdh:

1 1 /s mic aon diùne sinne uile, is daoine

f àrinneach sinn; cha luchd-bratha do sheir-

bhisich.

12 Agus thuirt esan riu, W\ h-eadh,

ach is ann a dh'fhaicinn lomuochdaidh

na tìre thàinig sibh.

13 Agus thuirt iad, Is dll bhràthair

dlieug do sheirbhisich, mic aon duine ann

a shac, a thoirt bàdh d'a asal 's an taigh-

òsda, clmnnaic e 'airgiod; oir, feuch, bha

e 'm beul a shaic.

28 agus thuirt e r'a bhràitliribh,

Thugadh air ais m'airgiod-sa; agus, leuch,

tha e eadlion a'm' sliac. Agus dh'fhàilnich

an cridhe, agus bha eagal orra, ag ràdh

gach fear r'a chèile, Ciod e so a rinn Dia

oirnn ?

an tàv Chanaain; agus, feuch, tha'm Jcar 29 Agus thàinig iad a chum Iacoib an

i's òig* an diugh maille r'ar n-athair, agus athar, do thàr Chanaain, agus dh'innis iad

tha h-aon nach maireann

14 Agus thuirt loseph riu, So an ni a

thubhairt mi ribh, ag ràdh, Is luchd-

bi'atlia sibh.

15 Mar so dearbhav sibh; mar is beò

Pharaoh, cha téid sibh a mach à so, mur

cig bhur bràthair a's òige an so.

16 Cuivibh uaibh iear agaibh, agus

dlia gach ni a thachair dhoibh, ag ràdh,

30 Labhair an duine a tha 'n a uachdaran

air an tìr nunn gu coimheach, agus ghabh

e sinn mar hichd-bratha air an dàithaich.

31 Agus thuirt sinn vis, Is daoine

fàvinneach siune; cha luchd-bvatha idir

sinn:

32 7* dà bhrdthair dheug sinn, mic ar

thugadheleisbhurbràthaiv,agusgleidheav n-athar; tha aon mhac nach maireann,

sibhse 'am pnosan, chum as gu'n dearbhar agus tha 'm mac a's òige 'n diugh maille

r'ar n-athair ann an tìr Chanaain.

33 Agus thuirt an duine, uachdaran

na tìre niinn, Mar so aithnichidh mi gur

daoine fàrinneach sibh; fàgaibh aon d'ur

bràithribh maille riumsa, agus gabhaibh

bhur briathran, am hheàl no nach 'eil f àrinn

annaibh: no mar is beò Pharaoh, gu

cinnteach is luchd-bratha sibh.

17 Agus chuir e 'm priosan iad uile rè

thri làithean.

18 Agus thuirt loseph riu air an treas hiadh air son govta bhm- teaghlaichean,

là, Deanaibh so, agus bithibh beò: oir agus bithibh ag imeachd:

34 Agus thugaibh bhuv bvàthaiv a's òige

a m'ionnsuidh; an sin bithidh fios agam

nach luchd-bratha sibh, ach gur daoine

f àrinneach sibh: mar sin bheiv mise bhur

bvkthaiv dhuibh, agus ni sibh ceannachd

's an tàv.

35 Agus an uair a thaom iad an saic,

feuch, bha ceanglachau aivgid gach duine

! 'n a shac fèin, agus an uaiv a chimnaic iad

chèile. TJia fèin agus an athaiv na ceanglachain aivgid,

thaobh av bha eagal ovra.

36 agus thuirt lacob an athair riu,

agus

tha eagal Dhè ormsa.

19 Ma 's daoine f àrinneach sibh, fàgar aon

d'ur bràithribh ceangailte 'antaighbhur

pràosain: agus imichibh-sa, thugaibh leibh

sàol air son gorta bhur teaghlaichean.

20 Ach thugaibh bhur bràthair a's òige a

m' ionnsuidh; mar sin dearbhar bhur

briathvan, agus cha-n fhaigh sibh bàs.

Agus vinn iad mav sin.

21 agus thubhaivt iad r'a

sinn gu deimhin ciontach i

bràthar, do bhràgh gu'm faca sinn cràdh

'anama, 'n uair a ghuidh e oivnn, agus nach Thug sibh uamsa mo chlann: loseph cha

d'èisd sinn vis: uime sin thàinig an aivc so ' mhaireann, agus Simeon cha mhaireami,

oimn.

22 Agus fhreagair Reuben iad, ag ràdh,

Kach do labhair mise ribh, ag ràdh,

Na peacaichibh an aghaidh an leinibh ?

agns cha d'èisd sibh: Uime sin, feuch,

45

agus Beniamin bheir sibh air falhh:

'm'aghaidh-sa tha na nithean sin uile.

37 Agus labhair Reuben r'a athair, ag

ràdh, Cuir gu bàs mo dhithis mhac, mur

toir mi a d'iounsuidh e: thoir thairis do m'

GENESIS, XLIII,

a d'ionnsuiclli

làimhs' e, agus bheir

a ràs e.

38 agus thuirt e, Cha teid mo mhac

sàos maille ribh; oir tha a bhràthair mai'bh,

agus dh'fhàgadh esan 'n a aonar: ma

thacliras olc dha 's an t-slighe air an téid

sibh, an sin bheir sibh sìos m'fhalt liath le

bi-òn do'n uaigh.

CaibidealXLIII.

l Le comhairle Iudah leig lacoh le Beniamin

dol dd'n Eiphit. 15 Thugadh bràilhrean

loseiph a dh' àonnsuidh a tàiighe. 26 GhaUi

egu /i-aoidheil riu, agus dh'iià agusdh'àl iad

maille ris.

AGUS bha a' ghoi*taromhòr 's an tàr.

2 Agus an uair a dh'ith iad an sàol

a thug iad as an Eiphit, thuirt an ath-

air riu, Rachaibh a ràs, ceannaichibh dlminn

beagan bàdh.

3 Agus labhair ludali ris, ag ràdh, Thug

an duine dearbh-chinnte dhuinn, ag ràdh,

Cha-n fhaic sibh mo ghnùis-sa, mur &^ bhur

bràthair maille ribh.

4 Ma chuireas tu ar bràthair maille niinn,

thèid sinn sìos agus ceannaichidh sinn

biadh dhuit;

5 Ach mur cuir thii leinn e, cha téid sinn

sàos: oir thuirt an duine ruinn, Cha-n

fhaic sibh mo ghnùis, mur hi bhur brà-

thair maille ribh.

6 Agus thuirt Israel, Car son a bhuin

sibh cho olc rium, agus gu'n d'innis sibh

do'n duine gu'n robh bràthair tuilleadh

agaibh ?

7 Agus thuirt iad, Dh'fhiosraich an

duine dhinn ^i teann nvar timchioll fcin,

agus mu thimchioU ar càirdean, ag ràidh,

Am bheil bhur n-athair fatliast beò ? am

bheil bràthair eile agaibh ? Agus dh'innis

sinne dha a rèir bràgh nam briathar sin:

Am b'urrainn sinne fios a lihi againn gu

cinnteach gu'n abradh e, Thugaibh bhur òsda, agus a dh' fhosgail sinn ar saic, feuch,

bràthair a nuas ? bha airgiod gach fir 'am beid a shaic, ar n-

8 Agns thuirt Iudah ri h-Israel 'ath-: airgiod 'n a lùn chothrom: agus thug sinn

air, Ouir an t-òganach maille riumsa, agus air ais leinn e 'n ar làimh.

èiridh sinn, agus imichidh sinn, a chum as 22 Agus airgiod eile thug sinn a nnas

gu'm bi sinn beò agns nach faigh sinn bàs, I leinn 'n ar làimh a cheannach bàdh: cha-

araon sinne, agus thu fhéin, agus mar an 1 n-'eil fhios againn cò 'chuir ar n-airgiod 'n

ceudna ar clann bheag. ! ar sacaibh.

9 Bithidh mise a'm' urras air a shon; o m' 23 Agus thuirt e, Sàth gu rohh dhuibh,

làimh-sa iarraidh tu e: mur toir mise a na biodli eagal oirbli: thug bhur Dia fèin,

d'ionnsuidh, agus mur cnir mi a'd' làthair c, ' agus Dia bhur n-athar ionmhas duibh 'n 'n 'ur làimh, agus an t-airgiod a thugadh

air ais 'am beul bhur sac, thugaibh air

ais e 'n 'ur làimh; theagamh gur mearachd

a bh'ann.

13 Gabhaibh mar an ceudna bhur bràth-

air; agus èiribh, rachaibh a rìs a dh'ionn-

suidh an duine.

14 Agus gu'n tugadh Dia uile-chumhachd-

ach tròcair dhuibh an làthair an duine,

ehum as gu'n leig e air falbh leibh làhur

bràthair eile, agus Beniamin: ach ma chaill

mise mo chlann, chaill mi iad.

15 agus ghabh na daoine an tiodhlac sin,

agus thug iad leo airgiod dùbailte 'n an

làimh, agnis Beniamin; agns dli'éirich iad,

agus chaidh iad sìos do'n Eiphit, agus sheas

iad an làthair Ioseiph.

IG Agus an uair a chunnaic loseph Ben-

iamin maille riu, thuirt e ri fear-riagh-

laidh a thighe, Thoir na daoine sin dach-

aidh, agTis marbh, agus deasaich; oir maille

riumsa ithidh na daoine sin air mheadhon-

là.

17 Agus rinn an duine mar a dh'iarr lo-

seph; agus thug e na daoine do thigh lo-

seiph.

18 Agus bha eagal air na daoine, 'chionn

gu'n d'thugadh iad do thigh Ioseiph, agus

thubhairt iad, '>S' ann air son an airgid, a

chuireadh air ai.^'n ar sacaibh a' cheuduair,

a thugadh a stigh sinn; chum gu faigh e

cion-fàth 'n ar n-aghaidh, agus gu'n tuit e

oirnn, agus gu'n gabh e sinn mar thràill-

ean, agus ar n-asail.

19 Agns thàinig iad am fagus do fhear-

riaghlaidh taighe Ioseiph, agus labhair iad

ris aig dorus an taighe,

20 Agus thnbhairt iad, mo thighearna,

thàinig sinn da ràreadh a nuas an toiseach

a cheannach bàdh.

21 Agus an uair a thàinig sinn do'n taigh-

an sin biodh a' choire gu bràth orm,

10 Oir mur bitheamaid air deanaiah moille,

gii cinnteach bha sinn a nis air pilltinn

air ar n-ais an dara uair so.

11 Agus thuirt Israel an athair riu

ur sacaibh: fhuair mise bhur n-airgiod.

Agus thug e Simeon a mach d'an ionnsuiilli.

24 AgTis thug an duine na daoine steaeh

do thigh Ioseiph, agus thug e uisge dhoihh,

agus nigh iad an cosan, agus thug e biadh

Ma clKj'lieumas a' chùis a hhi mar sin a d'an asalaibh.

nis, deanaibh so; gùbhaibh de n toradh a's 25 Agus dh'ulluich iad an tiodhlac 'an

fearr 's an tìr 'n ur soithichibh, agus thug- coinneamh do loseph teaclid aig meadhon-

aibh sìos tiodhlac do'n duine; beagan àoc- là; oir chual' iad gu'n robh iad gu aran

shlaint, agus beagan meaJa, spàosraidh, itheadh an sin.

agus mirr, cnothau, agus almoinean: 2(3 Agus an uair a thàinig loseph dhach-

12 Agus thugaibh leibh airgiod dùbailte aidh, thug iad d'a ionnsuidh an tiodhlac, a

46

GENESIS, XLIV.

bha 'n an làiinh, do'n tigli: agus clirom

siacl iacl fèin dlia gu làr.

27 Agus dh'fheòraicb e 'n robh iad gu

maith, agus thuirt e, Am blieil bhur

n-athair, an seann duine mu'n do Labhair

sibh, gu niaith ? Am bheil e fathast bcò ?

•28 Agus thuirt iadsan, tha do shcir-

bhiseach ar n-atliair -ne gu maitli; tha e

fathast beò: agus chrom siad iad fèin sìos

agus rinn iad àimlilaclid.

29 Agus thog e suas a shàlilean, agus chun-

naiceBeniamin a bhràthair, macamhàthar,

agus thuirt e, An e so bhur bràthair a's

òige, mu'n do labhair sibh rium? Agus

thubhairt e, Gu'n robh Dia gràsmhor dhuit,

a mhic.

30 Agus rinn loseph cabhag, oir bha a

chridhe a' tiomachadh r'a bhràthair; agus

dh'iarr e àit anns an guileadh e; agus

chaidh e steach d'a sheòmar, agus ghuil e

'n sin.

31 Agus nigh e 'eudan, agus chaidh e

mach, agus cluun e air fèin, agus thuirt

e, Cuiribh sìos arau.

32 Agus chuir iad sìos dhasan leis fèin,

agus dhoibhsan leo fèin, agus do na h-

Eiphitich, a dh'ith maille ris, leo fèin; a

chionn nach feudadh na h-Eiphitich aran

itheadli maille ris na h-Eabhruidhich; oir

is gi'àineileachd sin do na h-Eiphitich.

33 Agus shuidh iad sìos 'n a làthair, an

ceudghin a rèir a chòir-bhreithe, agus am

fear a b'òige a rèir 'òige: agus ghabh na

daoiue iongautas gach fear r'a chèile.

34 Agus gliabh esan, agus chuir e cuibli-

riouuau o 'làthair fèin dan ionnsuidh: ach

rinn e cuibhrionn Bheuiamin càiig uairean

ni bu mhò na cuid a h-aoiu aca-sau. Agus

dh'òl iad, agus bha iad subhach maille ris.

CaibidealXLIV.

1 Innlenchd loseàph a chumail Bheniamin. 12

Fhuuradh cupan airgid Ioseiph ^am beidsaic

Bheniamin. 18 A thchuinga iriosal Iudah.

A"GUS dh'àithn e do fhear-riaghlaidh a

thighe, ag ràdh, Làon saic uan daoiue

le sàol, a' mheud 's is urrainn iad a ghiàilau,

agus cuir airgiod gach duine 'am beul a

shaic.

2 Agus cuir mo chupans', an cupan airgid,

'am beul saic an fhir a's òige, agus airgiod

a shàl: agus riun e a rèir an fhocail a labh-

air loseph.

3 Co luath 's a bha 'mhaduinn soilleir,

chuireadh na daoine air falbh, iad fèin agus

au asail.

4 Agus an uair a chaidh iad a mach as

a' bhaile, agus guu iad fathast fad o làimh,

thubhairt loseph ri fear-riaghlaidh a thighe,

Eirich, lean na daoine; agus an uair a

bheireas tu orra, abair riu, Car son a dhàol

sibh olc 'an èiric maith ?

5 Xach e so an cupan as am bheil mo

thigheam ag òl ? agus leis am bheil e da

47

' ràreadh a' deanamh fiosachd ? is olc a fhu»-

; radh sibh so a dlieanamh.

6 agus rug e orra, agus labhair e riu na

^ briathran ceudua.

j 7 Agus thuirt iad ris, Car son a labh-

ras mo thighcarn na briathran so ? nar leig-

eadh Dia gn'n deanadh do sheirbhisich a

rèir an ni so.

8 Feuch, an t-airgiod a fhuair sinn 'am

j beul ar sac, thug sinn a rìs a d'ionnsuidh à

tàr Chauaain; ciounus uime sin a ghoid-

eamaid airgiod no òr àtaighdo thigh-

earua ?

9 Cia b'e air hith de d'sheirbhisich aig

am faighear e, cuirear gu bàs esan, agus

bithidh sinne mar an ceudna 'n ar tràillean

aig mo thigheam.

! 10 Agus thuirt e, A nàs ma ta hith-

' caclh e rèir bhur briathar: bithidh esan aig

am faighear e 'n a sheirbhiseach agamsa;

agus bithidh sibhse neòchoireach.

1 1 an sin thug iad a nuas gu grad gach

dmne a shac fèin gu làr, agus cUi' fhosgail

gach duine a shac.

! 12 Agus raunsaich esau, agus thòisich e

aig an fhear' bu shine, agus sguir e aig an

fhear a b oige: agus fhuaradh an cupan

! ann an sac Bheuiamin.

13 an sin reub iad an eudach, agus chuir

gach duine a shac air 'asail, agus phill iad

do'n bhaile.

^ 14 Agus thàinig Iudah, agus a bhràithrean

' do thigh Ioseiph (oir bha e fathast an sin)

j agnis thuit iad sìos 'n a fhianuis air an làr.

j 15 Agus thuirt loseph riu, Ciod e an

guàomh so a rinn sibh? nach robh fhios

agaibh giu- aithne do m' leithidse de dhuiue

da ràreadh fàosachd a dheanamh?

16 Agus thuirt Iudah, Ciod a their

I sinn ri m' thighearn? cionnus a labhras sinu?

! no cionuus a ghlauas sinn sinn fèin? fhuair

Dia a mach aingidheachddosheirbhiseach;

j feuch, tha sinne 'n ar seirbhisich do m'

thighearn, araon sinne, agus esan mar an

ceudua aig an d'fhuaradh an cupan.

! 17 Agus thuirt e, Nar leigeadh Dia

gu'u deauainnse so: acli an duine aig an

d'fhuaradh an cupau, bithidh esan 'n a

[ sheirbhiseach agamsa; agus d'ur taobhsa,

' rachaibh suas 'an sàth a dli'ionnsuidh bhur

n-athar.

1 18 An sin thàinig Iudah am fagus da, agus

thubhairt e, Och mo thighearna, leig le d'

sheàrbhiseach.guidheam ort,focaI a labhairt

ann an cluasaibh mo thighearn', agus na

lasacUi d'fhearg an aghaidh do sheirbhisich:

oir is amhuil thusa agus Pharaoh.

19 Dh'flieòraich mo thighoara d'a sheir-

bhisich, ag ràdh, Am bheil athair agaibh,

no bràthair?

20 agus thuirt sinn ri m' thigheara,

Tha athair againn, seaun duine, agus leanabh

a shean aois, maothrau: agus tha 'bhràthair

marbh, agus dh'fhàgadh esan 'n a aonar dA

GENESIS, XLV.

chloinn a mliàthar, agus tha gràclli aig làimh ris; agus ghlaodh e, Cuiribh gach

'athair air.

21 Agus thuirt thu ri d' sheirbhisicli,

Thugaibh a nuas e do m' ionnsuidlis' a

chum as gu'n socruich mi mo shàiilean air.

22 Agus thuirt sinne ri m' thighearn,

Cha-n fheud an leanabh 'athair fhàgail: o\y

nam fàgadh e 'athair, gheibheadh 'athair

bàs.

23 Agrus thuirt thusa ri d' sheirbhisich,

duine mach uam: agais cha do sheas duine

sam bith maille ris, an uair a rinn loseph

e fèin aithnichte d'a Ijhràithribh.

2 Agus ghuil e gu h-àrd: agus chuala na

h-Eiphitich, agustaighPharauh e.

3 Agus thuirt losei^h r'a bhràithribh,

Is mise loseph; am bheil m'athair fathast

beò? agus cha b'urrainn a bhràithreau a

fhreagairt; oir bha eagal orra roimh a

Mur tig bhur bràthair a's òige nuas maille làthair-san.

ribh, cha-n fhaic sibh m'aghaidli-sa ni's mò. 4 Agixs thuirt loseph r'a bhràithribh,

2-4 Agus an uair a chaidh sinne suas Thigibh am fagus domh, guidheam oirbh;

a dh'ionnsuidh do sheirbhisich m'athar, agus thàinig iad am fagus: agus thuirt

dh'innis sinn da focail mo thigliearna.

25 Agus thul)hairt ar n-athair, Rachaibh sibhse do'n Eiphit.

esan, Is mise losej^h bhur bràthair, a reic

a ris, ceann;

aichibli dhuinn beagan bàdh.

5 Agus a nis na biodh doilgheas oirbh, no

26 Àg-us thuirt sinne, Cha-n fheud sinn corruich agaibh ribh fèin, a chioun gu'n do

dol sìos ma bhios ar bràthair a s òige maille reic sibh mise an so; oir chuir Dia roimhibh

ruinn, an sin théid sinn sìos oir cha-n mi, gu s/WiS^ a ghleidheadh beò:

fheud sinn aghaidh an duine fhaicinn, mur

bi ar bràthair a's òige maille ruinn.

6 Oir rè an dà bhliadhna-sa hlca a' ghorta

's an tàr, agus tha fathast càiig bliadlina ri

27 Agus thuirt do sheirbhiseach tcachd, anns nach hi aon chuid treabhadh

m'athair ruinn, Tha fhios agaibh gu'n do no foghar.

11? mo bhean dithis mhac dhomh.

7 Agus chuir Dia mise roimhibh, a ghleidh-

2S Agus chaidh aon cliubh a mach uam, eadh dliuibhse iarmaid air thalamh, agus a

as'us thuirt mi, Gu cinnteach reubadh thearnadh bhur beatha le faasgladh mòr.

8 A nis uime sin, cha siblise a chuir mise

an so, ach Dia; agus rinn e mi a'm' athair

do riiaraoh, agus a'm' thighcarn os ceann

a thighe uile, agus a m' uaclidaran ann an

tàr na h-Eiphit uile.

I 9 Deanail^h cabhag, agus rachaibh suas a

30 A nis uime sin, an uair a thig mise a , chuni m'athar, agus abraibh ris, Mar so thu-

dh'ionnsuidh do sheirbhisich m'athar, gmi ' bhairt do mliac loseph, Rinn Dia mise a'm'

au leanabh maille ruinn; (do bhràgh gu uachdaran air an Eiphit uile; thig a nuaa

bheil 'anamsa ceaugailte ann an anam an am' ionnsuidh, na deau moille:

'n a bhloighdibh e; agus cha-n fhaca mi o

sin e.

29 Agus ma bheir sibh am ma^ so uam

mar an ceudna, agus gu'n tig tubaist air,

bheir sibh sìos ni'fhalt liath le bròn do'n

uaigh.

leinibh;)

31 Tarlaidh,

10 Agus gabhaicUi tu còmlmuidh'am fcar-

uair a chi e nach ^eil an ' ann Ghosein, agus bithidh tu'm fagus

leanabh maille ruimi, gu'm fàiigh e bàs: dhomhsa, thu fhéin, agus do chlann, agus

agus bheir do sheirbhiseach sìos falt liath | clann do chloiime, agus do threudau, agus

do sheirbhisich ar n-athar le "

uaidi,

bròn do'n: do bhuar, agus gach ni a tha agad.

I 11 Agus beathaichhidh mise thu 'n sin,

32"^Oir chaidh do sheirbhiseach 'an urras , (oirfatha.stZ>//'A/(;/AcàiigbIiadImagortaann,)

air son an leinibh do m'athair. ag ràdh, Mur j air eagal gu'u tig thu fèin, agus do theagh-

toir mi a d' ionnsuidh e, an sin bithidh mi , lach, agus gach ni a tha agad, gu bochdainn.

fo choire aig m'athair gai bràth.

12 Agus, feuch, tha bhur sàiilean a' faicinu,

e nio bheul fhéin a tha labhairt ribh.

13 Agus inusidh sibh do m'athair

33 A nis uime sin, guidheam ort, leig le [ agus sàiilean mo bhràthar Bhcniamin

d' sheirbhiseach fantuinu 'an àit an leinibh,

a'm' thràill do m' thighearn; agus leig leis

an leanabh dol suas niaille r'a bhràithribh. | ghlòir-sa uile 's an Eiphit, agus gach ni a

34 Oir cionnus a théid mise suas a dli'ionn- chunnaic sibh; agus ni sibh cabhag, agus

suidh m'athar, agus gmi an leanabh maille | bheir sibh a nuas m'athair an so.

rium? air eagal gu faic mi 'n t-olc a thig air '

m'athair.

CaibidealXLV.

1 Finn loseph efèin ailhnichte cVa hhràithrihh;

thuy e comhfhurtachd doihh, agus chuir efios

leo air 'athair. 21 Thug e dhoibh carhadan

agus lòn air son na siighe. 27 ^N uair a phill

iad, agus a dàiinnis iad so do lacoh, dh'ath-

bheothaich a spiorad.

AGUS cha b'urrainn loseph cumail air

fèiu 'n an làthair-san uile a sheas

48

14 Agus thuit e air muineal a bhràthar

Beniamiu, agus ghuil e; agus ghuil Beu-

iamin air a mliuineal-san.

15 Phòg e mar an ceudna a bhràithrean

uile, agus ghuil e os an ceann: agus 'n a

dhèigh sin rinn a bhràithreau cainnt ris.

16 AgTis chualas iomraclh so ann antaigh

Pharaoh, ag ràdh, Tha bràithrean Ioseiph

air teachd: agus thaitinn e gu maith ri

Pharaoh, agus r'a sheirbhisich.

17 Agus thuirt Pharaoh ri loseph,

GENESIS, XLYI.

Abair ri d'bhràitliribh, Deanaibh so; sac-

chibh bhi.r n-ainmbidhean, agus imichibh,

rachaibh do thàr Chanaain.

18 Agus thugaibh leibh bhur n-athair,

agus bhur teaghlaichean, agus thigibh a m'

ionnsuidlise, agus bheir mise dliuibh maitli

tàre na h-Eiphit; ithidh sibh reamhrachd

na tàre.

19 A nis thugadli àithne dhuit; deanaibhse

mar so: thugaibh leibh à tìr na h-Eiiihit

carbadan air son bhur cloiune bige, agus

bhur ban, agus thugaibh bhur n-athair

leibh, agus thigibh.

20 Agus na bitheadh suim agaibh d'ur

n-airneis-thighe; oir is leibhse maith tìre

na h-Eiphit uile.

21 agus rinn clann Israeil mar sin: agus

thug loseph dhoibh carbadan a rèir ordugh

Pharaoh; agus thug e dhoibh lòn air son na

slighe.

22 Thug e dhoibh uile, do gach aon diubh

fa leth, culaidhean eudaich; ach do Bhenia-

min thiig e tri cheud honn airgid, agus càiig

culaidhean eudaich.

23 Agus chuir e dh'ionnsuidh 'athar mar

so: deich asail a' giàdan de nithibh maithe

na h-Eiphit, agus deich asail bhoirionn a'

giàilan sàl, agus araiu, agus lòin dan athair

air son na slighe.

24 Mar sin chuir e a bhràithrean air falbh,

agus dh'imich iad: agus thuirt e riu,

Feuchaibh nach cuir sibhamach air a chèiàe

air an t-slighe.

25 agus chaidJi iad suas as an Eiphit,

agus thàinig iad gu tìr Chanaain a dh'ionn-

siiidh Iacoib an athar.

26 Agus dh'innis iad da, ag ràdh, tha

loseph fathast beò,agus</<ae 'n a uachdai-au

air tìr na h-Eiphit uile. Agus dh' fhannaich

cridhe Iacoib , oir cha do chreid e iad.

27 Agus dh'innis iad da uile bhriathran

loseiph, a labhair e riu: Agus an uair a

chunnaic e na carbadan a chuir loseph g'a

ghiàilan, dh'ath-bheothaich spiorad Iacoib

an atliar.

28 Agus thuirt Israel, Is leòr e; tha

loseph mo mhac fathast beò: théid miagns

chi mi e mmn faigh mi bàs.

CaibidealXLYI.

1 Thug Dia màsnench agiia sùlas do lacòb aig

Beer-seba. 5 sin chaidh e fèin agus a

theaghlach ddn Eiphit. 29 Choi'nnich àoseph

e. 31 Sheùl e d'a bhràichribh ciod a theireadh

iad ri Fharaoh.

AGUS dh'imich Israel maille ris gach

ni a bh'aige, agus thàinig e gu Beer-

seba, agus thug e suas àobairtean do Dhia

'athar Isaaic.

2 Agus labhair Dia ri h-Israel ann an

taisbeanaibh na h-oidhche, agus thuirt

e, A Iacoib , a Iacoib : Agus thuirt esan,

Tha mi 'n so.

3 Agus thuirt e, Is mise Dia, Dia

d'athar: na biodh eagal ort dol sìos do'n

4y

Eiphit; oir ni mise a'd' chinneach mòr thu

an sin.

4 théid mise maille riut sìos do'n Eiphit;

agus bheir mi mar an ceudna gu cinnteach

j a nlos thu r'às: agus cuiridh loseph a làmh

; air do shiàilibh

I 5 Agus dh'éirich lacob suas o Bheer-seba:

I agus thug mic Isracil leo lacob an athair,

: agus an clann bheag, agus ani mnathan,

anns na carbadan a chciir Pharaoh g'a ghiu-

: lan.

I 6 Agus ^habh iad an sprèidh, agus am

j maoin, a thuair iad ann an tìr Chanaain,

agus thàinig iad do'n Eiphit, lacob, agus a

shliochd uile maille ris;

7 A mhic, agus mic a mhac maille ris, a

nigheanan, agus nigheanan a mhac, agus a

shliochd uile thug e maille ris do'n Eiphit.

8 Agus is iad so ainmean chloinu Israeil,

a thàinig do'n Eiphit, lacob agus a mhic:

Reuben, ceud-ghin Iacoib .

9 Agus mic Reubein; Hanoch, agus Phal-

lu, agus Hesron, agus Carmi.

10 Agus mic Shimeoin; lemuel, agus la-

min, agus Ohad, agus lachiu, agus Sohar,

agus Saul mac Ban-chanaanaich.

11 Agus mic Lebhi; Gerson, Cohat, agus

Merari.

12 Agus mic Iudah; Er, agus Onan, agus

Selah, agus Phares, agus Serah: ach fhuair

Er agus Onan bàs ann an tìr Chanaain.

Agus b'iad mic Phareis, Hesron, agus Ha-

mul.

13 Agus mic Isachair; Tola, agus Phub-

hah, agus lob, agus Simron.

14 Agus mic Shebuluin; Sered,agus Elon,

agus lahleel.

15/5 iad sin mic Leah, a rug 1 do lacob

'am Padan-aram, maille r'a nigiiinn Dinah:

Viad uile anaman a mhac agus a uigheanau

tri-deug 'ar fhichead.

16 Agus mic Ghaid; Siphion, agus Hagai,

Simi, agus Esbon, Heri, agus Arodi, agus

Areli.

17 Agus mic Aseir; Imnah, agus Isuah,

agus Isui, agus Beriah, agus Serah am piu-

thar. Agus mic Bheriah; Heber, agus

Malchiel.

18 /5 iad sin mic Shilpah, a thug Laban

da nighinn Leah; agus rug i iad sin do

lacob, eadhon sè anaman deug.

19 Mic Racheil mnà Iacoib; loseph, agus

Beniamin.

20 Agus rugadli do loseph ann an tìr na

h-Eiphit, Manaseh agvis Ephraim, a nig

Asenat nighean Photipherah sagairt Oin

dlia.

21 Agus&'^'ac? mic Bheniamin; Belah agus

Becher, agus Asbel, Gera, agus Naaman,

Ehi, agus Ros, Mupim, agTis Hupim, agus

Ard.

22 Is iad sin mic Racheil, a rugadh dft

lacob: na h-anaman uile, ceithir-deug.

23 Agus mio Dhaiu; Husim.

GENESIS

24 Agus mic Naplitali; laliseel, agvis Gmii,

agus leser, agus Sillem.

25 /*â–  iad siii mic Bhilhah, a tluig Laban

d'a nighimi Rachel, a rug i do lacob: na

h-anaman uile, seachdnar.

26 Na h-anaman uile a thàinig le lacob

do'n Eiphit, a thàinig a mach as a leasraidh,

a thuilleadh air mnaibh mhac Iacoib ; Viacl

na h-anamanna so uile tri fàchead 's a sè.

27 Agus mic Ioseiph a rugadh dlia 's an

Eii:)hit, hu dhà anam iad: uile auaman

thighe Iacoib , a thàinig do'n Eiphit, hu tri

fichead 's a deich iad.

28 Agus chuir e Iudah roimhe gu loseph,

chura as gu'n tugadli e fios dha teachd 'n a

làthair ann an Gosen; agus thàiinig iad gu

fearann Ghosein.

2.0 agus bheai-taich loseph a charbad, agus

chaidh e suas 'au coinneamh Israeil 'athar

gu Gosen; agais nochd se e fèin _ da, agus j

thuit e air a mhuineal, agus ghuil e air a

mhuineal rè tamuill.

30 Agusthubhairtlsraelri loseph, Faigh-

eams' a nis bàs, o clumnaic mi do ghnàiis,

do bhràgh gu bheil thu fathast haò.

31 Agus thuirt loseph r'a bhràithribh,

agus ri teaghlach 'atliar, Theid mise siias,

agus cuiridh mi 'n cèill do Pharaoh, agus

their mi ris, Tha mo bhràithrean, agus

teaghlach m'atliar, a bha ann an tìr

Chanaain, air teaclid a m' ionnsuidh: _

32 Agus is buachaillean na daoinc, oir bu

luchd-spreidhe iad; agus thug iad leo an

treudan, agus am feudail, agus gach ni a

hK aca. ,

33 Agus tarlaidh 'n uair a ghairmeas

Pharaoh oirbh, agus a their e, Ciod is ceird

duibh ?

34 Gim-abair sibhse, Bu luchd-sprèidhe do \

sheirbhisicli o'r n-òige eadlion gus a nis, sinn

fèin agus mar an ceudna ar n-aithrichean;

chum as gu'n gabh sibh còmhnuidh ann

am fearann Ghosein, oir is gi-àineileachd do

ua h-Eiphitich gach buachaille s]irèidhe. {

CaibidealXLVII. I

1 Thug loseph cùignear (.Va hliràitliribh agns

^athair'an (à'hair Pharaoh. 11 Slnddhiche^

iad ann an iàr Eameseis agus hheathaich e

iad. 28 Aois Iacoib : 29 mhionnaidi loseph

dJiagu^nadhlaiceadhse emaille r' aailhrichihh, I

A

N sin thàinig loseph agus dh'innis e do

Pharaoh, agus thuirt e, Thàinig

m'athair agus mo bhràithrean, agus an

treudan, agus am feudail, agus gach ni a hK i

aca, a mach à tìr Chanaain; agus, feuch, '

tha iad ann am fearann Ghosein. {

2 Agus ghabh e càiignear d'a bhràithribh, '

agus ohuir e 'n làthair Pharaoh iad. [

3 agus thuirt Pharaoh r'a bhràithribh,

Ciod is ceird duibh? Agus thuirt

iadsan ri Pharaoh, Is buachaillean do

sheirbhisich, sinn fèin agusar n-aithrichean. '

4 thuirt iad maran ceudna ri Pharaoh, '

^S a?m gu bhi air chuaii't anns an tìr a ,

50

, XLVII.

thàinig siim, oir cha n'-eil feur aig do

sheirbhisich d'an sprèidh, do bhràgh gu

blieil a' ghorta mòr ann an tìr Chanaain: a

nis uime sin, guidheamaid ort, leig le d

sheirbhisich còmhnuidh a ghabhail 'ara

fearann Ghosein.

5 agus labliair Pharaoh ri loseph, ag

ràdh, Thàinig d'athair agus do bhràithrean

'ad ionnsuidh:

6 Tha tìr na h-Eiphit romhad; anns a'

chuid a's fearr de'n fhearann thoir air

d'athair agus do bhràithribh còmhnuidh a

ghabhail; gabhadli iad còmhnuidh 'ani

fearann Ghosein; agus ma's aithne dhuitgu

bheil 'n am measg daoine comasach, ni thu

iad'n an àrdblmachaillibhairmosprèidh-sa.

7 Agus timg loseph lacob 'athair a stigh,

agus chuir e'n làthair Pharaoh e: agus

bheannaic'a lacob Pharaoh.

8 Agais thuirt Pharaoh ri lacob, Ciod

a's aois dhuit?

9 AgTis thuirt lacob ri Pharaoh, ^Siad

làithean bhliadhnachan mo chuaii-te ceud

agus deich bliadhna fichead: bu tearc agus

olc làithean bhliadlmachan mo bheatha,

aguschad'ràlinig iadlàithean bhliadhnachan

beatha m' aithrichean ann an làithibh an

cuairte-san.

10 Agus bheannaich lacob Pharaoh, agus

chaidài e mach à làthair Pharaoh.

11 Agus shuidhich loseph 'athair agus a

bhràithrean, agus thug e dhoibh sealbh

ann an tìr na h-Eiphit, anns a' chuid a's

fearr de'n fhearann, ann am fearann

Rameseis, mar a dh'àithn Pharaoh.

12 agus bheathaich loseph 'athair, agus a

bhiiiithrean, agus uile theaghlach 'athar le

h-aran, a rèir aài cloinne.

13 Agus cha rohh aran anns an tìr uile;

oir bha a' ghorta ro mhòr, air chor as gu'n

robh tìr na h-Eiphit, agus tìr Chanaain

uile fann leis a' gliorta.

14 Agus chruinnich loseph an t-airgiod

uile a fhuaradh ann an tìr na h-Eiphit,

agus ann an tìr Chanaain, air son a' bhàdh

a cheaunaich iad: agus thug loseph an

t-airgiod do thigh Pharaoh.

15 AgTis an iiair a theirig airgiod ann an

tàr na h-Eiphit, agus ann an tìr Chanaain,

thàinig na h-Eiphitich uile gu loseph, ag

ràdh, Thoir dhuinn aran: c'ar son a

gheibheamaid bàs a'd' làthairl oir theirig

ar n-airgiod.

16 Agus thuirt loseph, Thugaibh

seachad bhur sprèidh, agus bheir mise

dhuibh air son bhur spreidhe, ma theirig

airgiod dhuihh.

17 Agus thug iad an sprèidh gu losepli:

agus thug loseph dhoibh aran air son each,

agus air son nan caorach, agns air son a'

chruidh, agus air son nan asal; agus

bhcathaich e iad le h-aran, air son an

sprèidhe uile, air a' bhliadhna sin.

18 'K uairachriochnaicheadh a'bhliadhna

sin, tbàinig iacl d'a ionnsuidh air an dara

bliadlma, àgus tbubbairt iad ris, Cha cheil

sinne air mo tbigbearn gu'n do chaitbeadb

ar n-airgiod; tba mar an ceudna ar treudan

sprièdb aig mo thigbearn; cba d'fbàgadb

ann an sealladb mo tbigbearna acb ar

cuirp, agus ar fearann.

19 Car son a gbeibb sinn bàs fa chombair

do shùl, araon sinne agus ar fearann à

Ceannaicb sinne agus ar fearann air son

arain, agus bitbidb sinne agus ar fearann

'n ar seirbbisicb do Pliaraob: agus tboir

dhuiàm sàol, cbum as gu'm bi sinn beò,

agus nacb faigb sinn bàs, agus nacli bi am

fearann 'n a fhàsacb.

20 Agus cbeannaicb losepb fearann na

b-Eipbit uile do Pbaraob; oir reic na

h-Eipbiticb gacb duine 'fbearann fèin, a

chionn gu'n do bbuadhaicb a' gbort' orra:

mar sin bu le Pharaob an talamh.

21 Agus a tbaobb an t-sluaigb, chuir e air

inirich iad do bbailtibb o aon cbeann

cbràocban na b-Eipbit, eadbon gu ruig an

ceann eile dbitb:

22 A mbàin fearann nan sagart cba do

clieannaicb e; oir dh' orduicheadh cuibh-

rionn do na sagartaibb le Pbaraoh, agus

db'itli iad an cuibbrionn a thug Pharaob

dboibb: uime sin cha do reic iad am

fearann.

23 Agus thubbairt losepb ris an t-sluagh,

Feucb, cheannaich mi sibh an diugh, agus

bbur fearann do Pharaoh; feucb, so sàol

duibh, agus cuiribb am fearann.

24 Agus tarlaidh, de na chinneas gu'n toir

sibb an cuigeamh cuid do Pharaob, agus

bithidh agaibh fhéin ceitbir earrannan, air

son sil an fbearainn, agus air son bhur

bidb, agus air son muinntir bbur teagh-

laichean, agus air son bàdb d'ur cloinn bbig.

25 Agus thuirt iadsan, Ghlèidh thu

beò sinn: faigheamaid deadh-gbean ann an

sealladb mo thigbearna, agus bithidh sinn

'nar seirbbisich do Pbaraoh.

26 Agus rinn loseph sin 'n a lagh gus an

là 'n diugh air feadh fearainn na h-Eiphit,

gu'm bitbeadh aig Pharaoh an cùigeamb

cuid; saor a mhàin o fbearann nan sagart,

nach bu le Pharaob.

27 Agus ghabh Israel còmhnuidh ann an

tir na la-Eiphit, ann an talamh Gbòsein;

agus bha sealbh aca ann, agus shiolaieh

iad, agus db'fhàs iad ro làonmhor.

28 Agus bba lacob beò ann an tir na

h-Eipbit seachd bliadhna deug; agus b'iad

bHadhnachan beatha Iacoib uile ceud, agus

dà fbicbead agus seachd bliadhna.

29 Agusdblàitbaichant-àmannsam b'èigin

do Israel bàs fbaotainn: agus gbairm e

air a mbac losepb, agus thubbairt e ris,

Mafhuair mi nis deadb-gbean a'd'sbealladh,

cuir, guidbeam ort, do làmh fo m'Ieis, agus

buin gu caoimhneil agus gu firinneach

51

GENESIS, XLVHI.

rium; na h-adblaic mi, guidheam ort, 's an

Eiphit.

30 Ach luidhidh mimaillerim'aitbricbibh,

agus giàilainidb tu mi mach as an Eipbit,

agus adhlaicidh tu mi 'n an àit' adhlaic-san.

Agus thuirt esan, Ni mi mar a thuirt

tbu.

31 Agus thubhaLrt e, Mionnaich dhomh:

agus mihonnaich e dha. Agus chrom Israel

e fhéin air ceann-adhairt na leapacb.

CaibidealXLVIII.

1 C'haidh losejjh a dKfhaicinn 'atha.r, agus e

tinn. 15 Bheannaich lacob e fèin agus

a dhithis mhac, Ejihraim agus Manaseh.

21 Roimh-innis e gu'm pilleadh iad a rìs gu

Canaan.

AGUS an dèighnan nithean sin, dh'innis

neach do loseph, Feuch, tha d'athair

tinn: agus tbug e leis a dhà mhac, Manaseh

agus Epbraim.

2 Agus db'innis neach do lacob, agus

thubbairt e, Feuch, tba do mhac loseph a'

teacbd a'd' ionnsuidb: agus neartaich Israel

e fhéin, agus shuidh e air an leabaidh.

3 Agus tbubhairt lacob ri loseph,

Dh' fhoillsich Dia uile-chumhachdach e fèin

dhombsa aig Luds ann an tìr Chanaain,

agus bheannaich e mi.

4 Agus thubbairt e rium, Feuch, ni mise

sàolmbor agus làonmhor thu, agus ni mi

thu a'd' choimbthional chinneach, agus

bbeir mi am fearann so do d'shliochd a'd'

dhèigh mar sheilbh sbiorruidb.

5 Àgus a nis do dbitbis mhac, Ephraim

agus Manaseh, a rugadh dhuit ann an tìr na

h-Eiphit mun d' tbàinigmis'a'd' ionnsuidh

do'n Eiphit, is leamsa iad; mar Reuben

agus Sbimeon, bitbidh iad leamsa.

6 Agus bitbidh do shliochd, a ghineas tu

'n an dèigh, leat fc'in; a reir ainme am

bràitbrean goirear iad 'n an seilbli fèin.

7 Agus air mo shonsa dhetb, 'n uair a

thàinig mi o Phadan, fbuair Eacbael bàs

agam ann an tir Chanaain, air an t-sligdie, 'n

uair nach rohh fathast ach astar goiricl ri

teacbd gu h-Ephrat: agus dh'adhlaic mi

'n sin i air an t-slighe gu h-Epbrat; 's e sin

Betlebem.

8 Agus chunnaic Israel mic Ioseiph, agus

thubhairt e, Cò iad sin?

9 Agus thuirt loseph r'a atbair, 'Siad

mo mbic-sa iad, a thug Dia dhomh an so:

agus thuirt e, Thoir a m' ionnsuidb iad,

guidbeam ort, agus beannaicbidh mi iad.

10 Agus bba sàiilean Israeil trom le h-aois,

air cbor nach bu leir dha gu maith: agus

thug e 'm fagus da iad, agus pbòg e iad,

agus gbabh e 'n a ghlacaibh iad.

11 Agus tbubhairt Israel ri loseph, Cha do shaoil mi gu'm faicinn do gbnàiis, agus, feucb, nochd Dia dbomh mar an ceuctna do shliocbd.

12 Agus thug loseph a mach iad o eadar a ghlàiinean, agus clirom se efèin le 'aghaicUi

gu làr.

13 A-gus ghabh loseph iacl le 'chèile,

Ephraim 'n a làimli cUieis air làimh chlà

Israeil,agusManaseli 'na làimhchlàairlàimh dheis Idraeil; agus thug e 'm fagus da iad.

14 Agus shàn Israel amach a làmh dheas, agus chuir e i air ceann Ephraim, am mac a

b'òige, agus a làmh chlà air ceann Mhanaseh:

stiuir e a làmhan gu seòlta; oir b'e Manaseh

an ceud-ghin.

15 agus bheannaich e loseph, agus

thubhairt e, Gu'n deanadh Dia, 'an làthair

an do ghluais m'aithrichean Abraham agus

Isaac, an Dia a bheathaich mi rè mo

biieatha uile gus an là'n diugh,

16 An t-aiugeal a shaor mi o gach olc,

na leimbh a bheannachadh,ag-usainmichear

m'ainm-sa orra, agus ainm m'aithrichean

Abrahaim agus Isaaic: agus mar iasg na

tnara f àsadh iad làonmhor 'am meadhon na

talmhainn.

17 Agus an uair a chimnaic loseph gu'n

do chuir 'athair a làmh dheas air ceann

Ephraim, cha do thaitinn e ris: agus chum

e suas làmh 'athar,achum a h-atharrachadh

cheann Ephraim gu ceann Mhanaseh.

18 Agus thuirt loseph r'a athair, Ni

h-ann mar sin,'athair: oir is e so an ceud-

ghin; cuir do làmh dheas air a cheann.

19 agus dhiàilt 'athair, agus thuirt e,

Tha fhios agam, a mhic, tha fhios agam;

bithidh esan cuidcachd 'n a shluagh, agus

fàsaidh e mar an ceudna mòr: ach gu deimh-

in bithidh a bhràthair a's òige ni's mò na

e, agus bithidh a shliochd 'n am mòran

chinneach.

20 Agus bheannaich e iad air an là sin, ag

ràdh, Annadsa beannaichidh Israel, ag

ràdh, Gu'n deanadh Dia thu mar Ephraim,

agus mar Mhanaseh: agus chuir e Ephraim

roimh Mhanaseh.

21 Agus tlmbhairt Israel ri loscph, Feuch,

tha mis' a' faotainn a' bhàis; ach bithidh

Dia maille ribhse, agus bheir e ràs sibh gu

dàithaich bhur n-aithrichean.

22 Agus thug mise dhuit aon chuid-roinne

thar do bhràithrean, a bhuin mi mach à

làimh an Amoraich le m' chlaidheamh agus

le m' bhogha.

CaibidealXLIX.

1 Ghairm lacoh a mhir. andcachd, ag%is bhean-

naich e iad. 29 Dh'àithn e diioibh gn'n

adldaiceadh iad e ann an tìr Càcanaain. 33

A bhàs.

AGUS ghairm lacob air a mhic, agus

thubhairt e, Cruinnichibh sibh fèin an

ceann a chèile,chum as gu'n innis mi dhuibh

ciod a tharlas dhuibh 's na làithibh deirean-

nach.

2 Cruinnichibh sibh fèin an ceann a chèile,

agus cluinnibh, a ndiaca Iacoib , agus èisdibh

ri Israel bhur n-athair.

52

3 A Reubein, is tu mo cheud-ghin, mo

threise, agus toiseach mo neirt, òirdheirceas

àrd-inbhe, agus òirdheirceas cumhachd.

4 Neo-sheasmhach mar uisge, cha toir thu

barrachd, do bhràgh gu'n deachaidh tu suas

do leabaidh d'athair: an sin thruaill thu i;

chaidh e suas do m' uirigh.

5 Is bràithrean Simeon, agus Lebhi: tha

innil aingidheachd 'n an àitibh-còmhnuidh.

6 'N an dàomhaireachd natigeadh m'anam-

sa; r'an coimhthional na bitheadlim' onoir-

sa air a h-aonadli: oir 'n an corruich mharbh

iad duine, agus 'n am fèin-thoil leag iad

sàos balla.

7 Mallaichte 5'?*'» ro'bh an corruich,oir bha

i garg; agus am fearg, oir bha i an-iochd-

mhor: roinnidh mi iad ann an lacob, agus

sgaoilidh mi iad ann an Israel.

8 A luclah, molaidh do bhràithrean thusa;

hithidh cfo làmh 'am muineal do naimhdean:

cromaidh clann cVathar iad fhéin sìos a'cl'

làthair.

9 Is cuilean leòmhain Iudah; o'n chobhar-

taich, a mhic, chaidh thu suas: chrom se e

fèin sìos chriib e mar leòmhan, agus mar

sheann leòmhan; co 'dlmisgeas suas e?

10 Cha dealaich an t-slat-ràoghail ri Iudah,

no lagh-thabhartair o eadar a chosan, gus

an tig Sàloh agus dhasan gèillidh na slòigh:

11 A' ceangal a shearraich ris an fhàonain,

agus loth 'asail ris an fhàonain thaghta;

nigh e 'eudach 'am fàon, agus a thrusgan

'am fuil nam fàon-dhearc.

12 Bithidh a shùilean ni's deirge na fàon,

agus ' fhiaclan ni's gile na bainne.

1 3 G abhaidh Sebulun còmhnuidh aig caladh

a' chuain, agus hithidh e air son calaidh

long; agus hithidh 'eirthir gu ruig Sidon.

14 /s asal làidir Isachar, a' crùbadh sìos

eadar dhà eallaich.

15 Agus chunnaic e gu'm hu mhaith an ni

fois, agus gu'w rohh am fearann taitneach;

agus cln'om e a ghuala gu iomchar, agus

rinneadh e 'n a sheirbhiseach do chàs.

16 Bhèir Dan breth air a shluagh, mar aon

de threubhan Israeil.

17 Bithidh Dan 'n a nathair air an ròd, 'n

a nathair-nimhe air an t-slighe, a theumas

sàiltean an eich, air chor as gu'n tuit a

mharcach 'an coinneamh a chàiil.

18 Ri d' shlàinte dh'fheith mise, Thigh-

earna.

19 Gad, bheir buidheann buaidh air: ach

bheir esan buaidh ma dheireadh.

20 A mach à h-Aser hithidh 'aran-san

reamhar, agus bheir e uaith sògh ràoghail.

21 Is eilid air a leigeadh fuasgailte Naph-

tali; bheir e focail thaitneach uaith.

22 Is geug thorrach loseph, gcug thorracli

làimh ri tobar, aig am bheil a meanglain a

sgaoileadh thar a' blialla.

23 Chràidh na fir-bhogha ga geur e, agus

thilg iad air, agus dh'f Imathaich iad e.

j 24 Ach dh' fhau a bhogha 'n a neart, agna

rinneadh gairdcanan a làmh làiidir le làmh-

an Dhè chnmhachdaich Iacoib; (uaith siu

tha 'm buachaille, clach Israeil:)

25 Eadhon le Dia d'athar, a ni còmhnadh

leat, acrus leis an Uile-fhTnnhaclidach, a

GENESIS, L,

Feuch

uaig-h

bheannaicheas thu le Iicannaehdaibh nèimh ràs.

, tha mise a' faghail a' bhàis: a'm

a chladhaich nii dhomh fèin ann an

tàr Chanaain, an sin adldaicidh tu mi. A

nis uime sin leigdhomhdol suas,guidheam

ort, agus m'athair adhlacadh, agus thig mi

'n àirde, beannachdaibh na doimhne sliàos,

beannachdaibh n:^n càoch, agus na bronu.

26 Thug beaimachdan d'athar barrachd

Bir beannachdaibh mo shinnseara, gri rnig

foiriomall nan sliabh sàorruidh; bithidh iad

air ceann Ioseiph, agus air mullach a chiuu-

san a sgaradh o 'bhràithribh.

27 Ni Beniamin fiadhach mar mhadadh-

I 6 agus thuirt Pharaoh, Falbh suas,

I agus adhlaic d'athair, a rèir mar a ghabh e

, mionnau dàot.

I 7 Agus chaidh loseph snas a dh'adhlacadh

j 'athar: agais maille ris chaidh seirbhisich

Pharaoh suas uile, seanairean a thighe, agus

I uile sheanairean thàre na h-Eiphit,

' 8 Agus teaghlach Ioseiph nile, agus a

alluidli:'s a' mhaduinn ithidh e a' chobhart- bhràithreau,agus teaghlach 'athar: a mhàin

ach, agus 's an fheasgar roiunidh e a'

chreach.

2S Is iad sin nile dà threubh dheug Israeil:

agus is e so an ni a labhair an athair riu,

agus bheannaich e iad; gacli aon ac' a rèir

a bheanuachaidh, bheannaich e ind. j

29 Agus dh'àithu e dhoibh, agus thuirt

e riu, Crainnichear mise chum mo dhaoiue. j

adhlaicibh mi maille ri m'aithrichibh 's an !

naimh a tha ann an achadh Ex)hroin an |

Hitich;

30 'S an uaimh a tha ann an achadh <

Mhachpelah, a tha fa chomhair Mhamre,

aun an tìr Chanaain, a cheanuaich Abraham

dh'lhàgiad anclann bheag, agais an caoraich,

agus am buar, ann an tìr Ghòseiu.

9 Agus chaidh suas maille ris, araou car-

badan agus marc-shluagh: agns bha a'

chuideachd ro ndiòr,

iO Agus bheil iad gu h-urlar-bualaidh

Ataid, a tha 'n taobh thall de Iordan;agus

rinn iad bròu an siu le caoidh mhòir agus

rochràitich: agus rinn e bròu air sou'athar

seachd làithean.

11 Agus an uair a chunnaic Inchd-àiteach-

aidh na tàre, na Canaanaich, am bròu ann

au urlar Ataid, thuirt iad, Is doilgheas-

ach am bròu so do na h-Eiphitich; uime siu

maille ris an achadh o Ephron an Hiteach, thugadh Abel-misràim rnar ainm air, a tha

mar sheilbh àit-adhlaic. ' ' '' '

31 (An sin dh'adhlaic iad Abraham agus

Sarah a bhean; an siu dh'adhlaic iad Isaac

agus Rebecah a bheau; agusan sin dh'adh-

laic mise Leah.)

32 Cheannaicheadh an t-achadh, agus an

uaimh a tha ann, o chloinn Het.

33 Agus an uair a chràochnaich lacob

àitheantau a thoirt d'a mhic, chi-uinnich e

a chosan suas do'n leabaidh, agus chaochail

e, agus chniinuicheadh e chum a dhaoiue.

CaibidealL.

1 Brpn air son hàis lacoh. 7 ^A dhlac. 24 Roimli-

iiinis losejjài cVa hhràithrihh, gun tugadk

Dia a viach iad as an Eipldt gu tìr an aith-

richean. 26 A hhàs.

AGUS thuit loseph air aghaidh 'athar,

agus ghuil e air, agus phòg se e.

2 Agus dhàithn loseph d'a sheirbhisich

nalèighean,spàosraidhachuraircorp'athar;

agus chuir na lèighean spàosi-aidh air

Israel.

3 Agus choimhlionadh air a shon dà fhich-

ead là (oir mar so coimhHonar làithean na

'n taobh thall de lordau.

12 Agus rinn a mhic dha mar a dh'àithn

e dhoibh:

13 Oir ghiàilain a mhic e do thàr Chanaain,

agus dh'adldaic iad e ann an uaimh achaidh

Mhachpelah, a cheaunaich Abraham maille

ris an achadh mar sheilbh àit-adhlaic, o

Ephron an Hiteach, fa chomhair IMhamre.

14 Agus phill loseph do 'n Eiphit, e fèin

agus a bhràithrean, agus iadsan uile a

chaidh suas maillc ris a dh'adhlac 'athar, an

dèigh dlia 'athair adhlac.

15 Agus an uair a chunnaic bràithrean lo-

seii)h gu'n d'fhuair an athair bàs, thuirt

iad, Theagamh gu'u toir loseph fuath

dhuinu, agais gu'n dàol e gu cinnteach oimu

au t-olc siu uile a rinn siuu air.

16 Agus chuir iad teachdairean gu loseph,

ag ràdh, Dh'àithu d'athair muu d'fhuair e

bàs, ag ràdh,

17 Mar so their sibh ri loseph, Maith,

guidheam ort a nis, èucoir do bhràithrean,

agus am peacadh, do bhràgh gu'n d' rinn

iad olc oi-t: agus a nis, guidheam ort,maith

eucoir sheirbhiseach Dhè d'athar. Agus

muinutir siu air an cuirear spàosraidh;) agus ' ghuil loseph an uair a labhair iad ris.

nnu na h-Eiphitich bròu air a shou deich j 18 agus chaidh a bhràithreau mar an

^à ^^K ^^^^^^ ^^- ' ccudna, agus thuit iad sìos 'n a làthair, agus

4 Agus an uair a chaidh làithean a bhròin; thuirt iad, Feuch, is seirbhisich dhuit

thairis,Iabhair loseph ri teaghlach Pharaoh,

ag ràdh A nis ma fhuair mi deadh-gheau

n 'ur siiilibh, labhraibh, guidlieam oirbh

ann an cluasaibh Pharaoh, ag ràdh,

6 Ghabh m'athair miouuan diom, ag ràdh

53

sinne.

19 AgusthubhairtlosephrilljNa bitheadli

eagal oirbh; oir am bheil mise 'an àite

Dhè?

20 Agus d' ur taobhsa, shònraich sibh olc

KCtàODUS, I.

a'm' aghaidh; ach sliònraich Dia sin a chnm *

maith, a chum, mar air an là 'n diugh, gu'n

tearnadh e mòr shluagh beò. \

21 A nis uime sin na bitheadh eagal

oirbh: altrumaidh mise sibh, agus bhur

cLann bheag. Agus thug e comhlhurtachd

dhoibh, agus labhair e gu caoimhneil riu. '

22 Agus ghabli loseph còmhnuidh 's an ,

Eiphit, e fèin agus teaghhàch 'athar: agus i

bha loseph beò ceud agus deich bliadhna.

23 Agus chunnaic loseph clann Ephraim,

de'n treas ginealach: thogadh suas mar an

ceudna clann Mhachir, mhic ÃŒMhanaseh, air

glùinibh Ioseiph.

24 Agus thuirt loscph r'a bhràithribh

tha mise a' faghail a' bhàis, ach amhaircidh

Dia gu ciunteach oirbhse, agus bheir e

mach sibh as an fhcarann so, do'n fhearann

a mhionnaich e do Abraham, do Isaac,

agus do lacob.

25 agus ghabh loseph mionnan de cliloinn

Israeil, ag ràdh, Amhaircidh Dia gu

cinnteach oirbhse, agus giàilainidh sibh mo

chnhmhan-sa suas as a so.

26 Agus fhuair loseph bàs, agus e ceud

agus deich bHacUma dh'aois: agus chuir iad

spàosraidh air, agus chuireacUi ann an ciste-

mhairbh e 's an Eiphit.

UAEA LEABHAR MHAOIS,

D'AX AINM

Leabharean Bhioball” air ais

ECSODUS

CaibidealI

1 Clann Israeil a' fàs làonmlwr. 8 Tha iacl air an sàruchadh le rìgh ùr air an Eiphit. 15 Diadhaidheachd nam han-ghline. ANIS is iad so ainmeannan chloinn' Israeil, a thàinig do'n Eiphit; thàinig

gach duine agus a theaghhich maille ri

lacob:

2 Eeuben, Simeon, Lebhi, agus Iiidah,

3 Isachar, Sebulun, agus Beniamin,

4 Dan, agus Naphtali, Gad, agus Aser.

5 Agus na h-anaman uile a thàinig a mach

à leasraidh Iacoib , bu deich agus tri fich-

ead anam iad; oir bha loseph 's an Eiphit

cheana.

6 Agus fhuair loseph bàs, agus a bhràith-

rean uile, agus an ginealach sin uile.

7 Agus bha clann Israeil sàolmhor, agus

dh'fhàs iad gu mòr, agus rinneadh làon-

mhor iad, agus chinn iad ro chumhachd-

ach; agus làonadh an tir leo.

8 A nis dh'éirich righ ùr air an Eiphit, do

nach b'aithne loseph.

9 Agus thulihairt e r'a shluagh, Feuch,

tha shiagh chloinn Israeil ni's lionmhoire

agus ni's cumhachdaiche na sinne.

10 Thigibh, buineamaid gu seòlta: air

eagal gu'm fàs iad làonmhor, agus gu'n

tachair e, 'n uair a dh'èireas cogadh, gu'n

gabh iadsan mar an ceudna le'r naimhdibli-

ne, agus gu'n cog iad 'n ar n-aghaidh, agus

gu'n téid iad a mach as an tir.

1 1 Uime sin chuir iad maighstirean-oibre

orra, chum an sàruchadh le'n eallachaibh.

Agus thog iad bailtean-ionmhais do Pha-

raoh, Pitom agus Eameses.

12 Ach mar is niò a shàruich siad iad, 'a

ann is mò a rinneadh iadsan làonmhor agus

54

a dh' fhàs iad. Agus bha iad fo dhoilgheas

air son chloinu Israeih

13 Agus thug na h-Eiphitich air cloinn

Israeil seirbhis a d'heanamh le cruadhas.

14 Agus rinn iad am beatha searbh dhoibh

le daorsa chruaidh, ann an criadh, agus ann

an clachaibh-creaclha, agus anns gach gniè

oibi-e 's a' mhachair: bha an obair uile,

anns an d' thug iad orra obair a dheanamli,

le ci-uadhas.

15 Agus labhair rìgh na h-Eiphit ri

mnathan-glùine nan EabhiTudheach (tie

ainm aoin diubh Siphrah, agus ainm na tè

eile Puah;)

16 Agus thuirt e, 'N uair a ni sibh

gnàomh mnài-glàiine do na mnathau Eabh-

ruidheach, agus a chi sibh iad air na stòl-

aibli, ma's mac a hhios ann, an sin marbli-

aidh sibh e, ach ma's nighean a hhios ann,

bithicUi i beò.

17 Ach bha eagal Dhè air na mnathan-

glàiine, agus cha drinn iad mar a dli'àithn

làgh na h-Eiplxit dhoibh, ach ghlèidh iad a'

chlann mhac beò.

18 AgTis ghairm rìgh na h-Eiphit air na

mnathan-glàiine, agus thuirt e riu, C'ar

son a rinn sibh an ni so, agus a ghlèidh

sibh a' chlann-mhac beò?

19 Agus thuirt na mnathan-glàiine ri

Pharaoh, A chionn nach 'eil na mnathan

Eabhruidheach mar na mnathan Eiphiteach:

oir tha iacl fèiu beothail, agus air an aisead

mu'u tig na mnathan-glùine a steach d'an

ionnsuidh.

20 Uime sin bhuin Dia gu maith ris na

mnathan-ghiine: agus rinneadh an sluagh

làonmlior, agus dh'fhàs iad ro chumhachd-

ach.

ECSODUS, II, III.

21 agus a chioiin gu'u robli eagal Dliè

air na mnatlian-glàiine, rinn e taighean

dhoibli.

22 Agus thug Pharaoh àithue d'a shhiagh

uile, ag ràclli, Gach mac a bheirear, tilgidh

s,à\Àà 's an amhainu; agus gach nigheau

gleidhiclli sibh beò.

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

air ais dhan ECSODUS

CaibidealII

1 Maois air a Ihreith, agus air a chur ann an

cobhan am mnisg na cuilce, aig bruaich na h-

aimhne. 5 Fhuaradh e, agus dlCaltrumadh e

le nighinn Pharaoh.

AGUS chaidh duine de thigh Lebhi,

agus ghabh e uighean do Lebhi 'n a

mnaoi.

2 Agus dh'fhàs a' bhean torrach, agus rug

i uiac: agus an uair a chuunaic i gu'n rohài

e 'n a leanabh tlachchuhov, dh' fholaich i e

rè thri màosau.

3 Agais an uair nach b'urrainn 1 'fliolach

ni b'fhaide, ghabh i dlia cobhan cuilce,

agus chuir i thairis e le làthaich agus le pic,

agus chuir i an leanabh ann; agus chuir 1

e 's a' chuilc aig bruaich na h-ainihne.

4 Agus sheas a phiuthar am fad uaith, a

dh'f liaicinn ciod a dheautadh ris.

5 agus thàinig uighean Pharaoh a nuas

g'a nigheadh fèiu 's an amhainn, agus bha

a maighdeanau ag imeachd ri taobh na h-

aimlme; agus an uair a chuunaic i 'n cobh-

an am measg na cuilce, chuir 1 a banoglach

g'a thabhairt d'a h-ionnsuidh.

6 AgTis an uair a dh' fhosgail i e, chimnaic

i 'n leanabh: agus, feuch, ghuil an naoidh-

eau. Agus ghabh i truas ris, agus thubh-

airt i, Is aon so de chloiun nan Eabhruidh-

each.

7 an siu thuirt a phiuthar ri nighean

Pharaoh, An téid mise, agus an gairm mi

dlmit baualtrum de na mnathan Eabhruidh-

each, a chum as gu'u altrum i 'n leanabh

dlmit?

8 Agus thuirt nighean Pharaoh rithe,

Falbh. Agus chaidh a' mhaighdean, agus

ghairm i màthair an leiuibh.

9 agus thuirt nigheau Pharaoh rithe,

Thoir an leanabh so leat, agus altnuu

dliomhsa e, agais bheir mi dlaiit do thuar-

asdal. Agus ghabh a' bhean an leanabh,

agus cUi'altram i e.

10 Agus dh'fhàs an leauabh, agus thug i

e dh'iounsuidh nighinn Pharaoh, agus bha

e 'n a mhac dh'i. Agus thug i Maois mar

aium air: agus thuirt i, A chionu as an

uisge gu'n do tharruing mi mach e.

11 Agustharladh anns na làithibh sin, an

uair a dh'f Iiàs Maois suas, gu'n deachaidh

e mach a dh'ionnsuidh a bliràithrean, agus

gu'n d'amhairc e air an eallachaibh: agus

clmimaic e Eiphiteach a' bualadh Eabh-

ruidhich, aoiu d'a bhràithribh.

12 Agus dh'amhaivc e an taoà^h so agusan

taobh ud, agus an uair a chuuuaic o uacli

55

rolih aon duine ann, mharbh e an t-Eiphit-

cach, agus dh'f liolaich c 's a' ghaineamh e.

13 Agus an uair a chaidh e mach an dara

là, feuch, bha dithis de na h-Eabhruidhich

a' strà r'a clièile; agus thuirt e ris-sau a

rinn an eucoir, C'ar sou a bhuaileas tu do

choimhearsnach à

14 agus thuirt e, Cò 'rinu thusa a'd'

uachdaran agais a'd' bhrcitheamh oirune?

am miauu Icat mise a mharbhadh, mar a

luharbh thu 'n t-Eiphiteach ? agus ghabh

Maois cagal, agus thuirt e, Gu cinn-

teach tha an ui so aitlmichte.

15 A nis an uair a chuala Pharaoh an ni

so, cUi'iarr e Maois a mharbhadh, ach theich

Maois o aghaidh Pharaoh, agus ghabh e

còmhnuidh ann autàrMhidiaiu; agus shuidh

e sìos làimh ri tobar.

16 A nis bha aig sagart Mhidiaiu seachd-

uar uigheau: agus bheil iad agus tharr-

uiug iacl uisge, agus làou iad na h-amair a

thoirt uisge do thrèud an athar.

17 Agus bheil na buachailleau agus

dh' fhuadaich iad air falbh iad: ach sheas

Maois suas agus chuidich e leo, agus thug

e uisge d'an treud.

18 Agus an uair a thàinig iad gu Reiiel ai?

athair, tlmbhairt e, Cionnus a thàinig sibh

co luath an diugh à

19 Agus thuirt iad, Shaor Eiphiteach

sinn à làimh uam buachaillean, agus mar an

ceudna tharruing e uisge gu leòr dhuinn,

agus thug e uisge do'n treud.

20 Agus thuirt esan r'a uigheanaibh,

Agus c'àit am bheil e ? Car son a dh' fhhg

sibh an duine ? Gairmibh air, a chum's gu'u

ith e arau.

21 Agus bha Maois toileach còmhnuidh a

ghabhail maille ris an duiue; agus thug e

Siporah a nighean do Mhaois 'w a mnaoi.

22 agus rug i mac dha, agus thug e Ger-

som mar ainm air: oir thuirt e, Bha mi

m' choigreach ann an tìr aiueoil.

23 Agus tharladh an ceann mòrain làith-

eau, g-u'n d'flmair rìgh na h-Eiphit bàs,

agus bha clann Israeil ag osnaich air son

na daorsa, agxis ghlaodh iacl; agvis chaidh

au glaodli suas gu Dia, air sou na daorsa.

24 Agus chuala Dia an osnaich, agus

chuimhnich Dia a choimhcheangal ri h-

Abraham, ri h-Isaac, agus ri lacob.

25 Agus dh'amhairc Dia air cloinn Israeil,

agus clh'fhiosraich e iad.

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

air ais dhan ECSODUS

CaibidealIII

1 Bha Maois o' gleidheadh trèud lelro 'athar-

cè'de. 2 DKfhoillsicheadh aingeal an taigh-

earna dha ann an lasair theine d meadhon

pris. 7 Ghulreadh e leis an taighearrC a tha-

bhairt cloinn Israeil a mach as an Eiphit. 14

A theachdaireachd dhoibh.

AKIS bha Maois a' gleidheadh treud

Ictro 'athar-ceilc, sagairt Mhidiam:

agus thug e'u treud g-u taobh cùil an

f Imsaicli, agus thàinig e gu sliabh Dhe, gu

Horeb.

2 Agus dh'fhoillsicheadli aingeal an taigh-

earna dha ann an hisair thcine à meadhou

pris: agus dh'amliairc e, agus, feuch, bha

'm preas a' lasadli le teine, ach cha robh

am preas air a losgadh.

3 Agus thuirt Maois, Tionnda'idh nii

nis a leth-taobh, agus chi mi an sealladh

mòr so, c'ar son nach 'eil am preas air a

losgadh.

4 Agus an uair a chunnaic an Tighearn

gu'n do thionudaidh e a leth-taobh a dh'-

fhaicinn sin, ghairm Dia air à meadhon

a' phris, agus tlmbhairt e A Mhaois, a

Mhaois. Agus thuirt esan, Tha mi

5 Agus thuirt e, Na tig am fagus an

so; cuir dhàot do bhrògan bhàrr do chos'

oir an t-'àit' air am bheil thu a' d' sheasamh,

is talamh naomh e.

6 Tiiu))liairt e mar an ceudna, Is mise Dia

d'athar, Dia Abraliaim, Dia Isaaic, agus Dia

Iacoib . Agus dh' fholaich Maois 'aghaidh:

oir bha eagal air amharc air Dia.

7 Agus tlmbhairt an Tighearn, Chunnaic

mi gu cinnteach àmhghar mo shluaigh a

tha 's an Eiphit, agus chuala mi 'n glaodli

air son am maighstirean-oibre: oir is aithne

dhomli an doilgheas.

8 Agus thàinig mi nuas g'an saoradli à

làimh nan Eiphiteach, agus g'an toirt suas

a mach as an fliearauu sin, gu fearann

maith agus farsuing, gu fearann a tha

'sruthadh le bainne agus le mil; gu àite

uan Cauaauach, agus nan Hiteach, agus

nan Amoracli, agus nam . Peridseach, agus

nan Ilibheach, agus uan lebusach.

9 A nis uime sin, feuch, tha glaodli chloinn

Israeil air teachd a m' ionnsuidh-sa: agus

mar an ceudua cliuunaic mi am fòirneart

leis am bheil na h-Eiphitich 'g am foireig-

neadh.

10 Agus a nis thig, agus cuiridh mi thu

dh'ionnsuidh Pharaoh, a chum as gu'n

tabhair thu mach mo shluagh clann Israeil

as an Eiphit.

11 Agus thuibhairt Maois ri Dia, Cò mise,

gu'n rachainn a dh'ionnsuidh Pharaoh, agus

gu'n tugainn a mach clann Israeil as an

Eiphit à

12 Agus thubhaii-te,Bithidhmisegucinn-

teach leat; agusbithidh so 'n a chomharadli

dhuit, gu'n do chuir mise uam thu: 'n uair

a bheir thu mach an sluagh as an Eiphit,

ni sibh aoradh do Dhia air an t-sliabh so,

13 agus thuirt Maois ri Dia, Feuch,

an uair a thig mi dh'ioimsuidh cloinn Israeil,

agus a their mi riu, Chuir Dia bhur n-

aithriehean mise d'ur n-ionnsuidh; agus a

their iad rium. Ciod a's ainm dha ? Ciod a

their mi riu à

14 Agus thuirt Dia ri Maois, IS MI

AN TI A'S MI: Agus thuirt e, Mar

5ti

so their thu ri cloimi Isracil, Chuir IS MI

mise d'ur n-ionnsuidh.

15 Agus thuirt Dia thuillcadh air so

ri Maois, Mar so their thu ri cloinn Israeil,

Chuir an Tighearn Dia bhur n-aithrichean,

Dia Abrahaim, Dia Isaaic, agus Dia Iacoib ,

mise d'ur n-ionnsuidh: '# e so m' ainm a

chaoidh; agus is e so mo chuimhneachaa

do gach uile ghinealach.

16 Iniich agus cruinnich r'a chèile sean-

airean Israeil, agus abair riu, Dh'fhoillsich

an Tighearn Dia bhur n-aithrichean e fèin

dhomhsa, Dia Abrahaim, Isaaic, agus

Iacoib , ag ràdh, Gu cinnteach dli'amharc

mi oirbh, agus chumiaic mi an ni a rinneadli

oirbh 's an Eiphit.

17 Agus thuirt mi, Bheàr mi suas sibh

à h-àmhghar na h-Eiphit, gu fearann nan

Canaanach, agus nan Hiteach, agus nan

Amorach, agus uam Peridscach, agus nan

Hibheach, agus nan lebusach, gu fearann

a tha 'srutliadh le bainne agus le mil.

18 Agus èisdidh iadsan ri d' ghuth: agus

thèid thu fèin, agais seanairean Israeil, gu

ràgh na h-Eiphit, agus their sibh ris,

Choinnich an Tighearn, Dia nan Eabh-

ruidheach sinne: agus a nis leig dhuinn,

guidheamaid ort, dol astar thri làithean

do'n fhàsach, chum as gu'n àobair sinn do'n

Tighearn ar Dia.

19 Agus is deimhin leam nach leig rìgh

na h-Eiphit leibh imeachd, cha leig eadhon

le làimh làidir.

20 Agus sànidh mis' a mach mo làmh, agus

buailidh mi 'n Eiphit le lu' iongautasan uile,

a ni mi 'n a meadlion: agus an déigh sin

leigidh e dhuibli imcachd.

21 Agus bheir mise do'n t-shiagh so

deadh-ghean ann an sealladh nan Eiphit-

each: agus tarlaidh, 'n uair a dh'fhalbhas

sibh, nach falbh sibh falamh;

22 Ach iarraidh gach bean o 'ban-

choimhearsnaich, agus o'n mhnaoi a bhios

air aoidheachd 'n a taigh, seudau airgid,

agus seudau òir, agus eudach: agus cuiridh

sibh iad air bhur mic, agus air bhur

nigheanaibh; agus creachaidh sibh na h-

Eiphitich.

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

air ais dhan ECSODUS

CaibidealIV

1 Slat Mliaois air a tionndadh 'w a nathair. 6

A làsnh lobhrach. 21 Teadidaireaclid an

Tighearna chum Pharaoh.

AGUS fhreagair Maois, agus thuirt

e, Ach, feuch, cha chreid iad mi, ni

mò dh'èisdeas iad ri m' gliutli: oir their

iad, Cha do thaisbein an Tighearn e fèiu

dhuit.

2 Agus thuirt an Tighearn ris, Ciod

sin 'n ad làimh ? Agus thuirt esan,

Slat.

3 Agus thuirt e, Tilg air an làr i; agus

thilg e air an làr i, agus rinneadh i 'n a

nathair: agus theich Maois roimpe.

4 Agus thuirt an Tighearn ri Maoia,

ECSODUS, V.

Cuir a mach do làmh, agus glac air a h-earr ' bhràithrean a tha 's an Eiphit, agus chi mi

1, Agus chuir e mach a làmh, agus rug e

oirre, agus rinncacUi shit dh'i 'n a làimh.

5 Chum as gu'n creid iad gu'n d'fhoillsich

an Tighearn Dia an aithrichean,Dia Abra-

haim, Dia Isaaic, agus Dia Iacoib , c fèin

dhuit.

6 Agus thuirt an Tighearn a thuilleadh

ani bheil iad fathast beò. Agus thuirt

letro ri Maois, Imich 'an sàth.

19 Agus thuirt an Tighearn ri Maois

ann am Midian, Imich, pill do'n Eiphit: oir

tha na daoine sin uile marbh a bha 'g

iarraidh d' anama.

20 Agus ghabh Maois a bhean, agus a

air so ris, Cuir a riis do làmh a'd' bhroilleach; mhic, agns chuir e iad air asail, agus phill

agus chuir e a làmh 'n a bhroilleach: agus | do thàr na h-Eiphit. Agus ghabh Maois

an uair a thug e mach i, feuch, bha a làmh slat Dhè 'n a làimli.

lobhrach mar shneachda.

21 agus thuirt an Tighearn ri Maois,

a'd' bhroilleach; agus chuir e a làmh a rìs Eiphit, thoir an aire gn'n dean thu na h-ion

'n a bhroilleach, agus thug e mach à

'bhroilleach i, agus, feuch, dh' iompaicheadh

i mar a' chuid eile d' a fheòil.

8 Agus tarlaitlli, mur creid iad thu, agus

mur h-èisd iad ri gutli a' cheud chomharaidh,

gu'n creid iad guth a' chomharaidh dlieir-

eannaich.

9 Agus tarlaidh, mur creid iad mar an

ceudna an dà chomharadh sin, agus mur

h-èisd iad ri d' ghuth, gu'n gabh thu cuid

a clli' uisge na h-aimhue, agus gu'n dòirt

thu air an talamh thioram e: agus f àsaidh

an t-iiisge a bheir thu as an amhainn, 'n a

fhuil air an talamh thioram.

10 Agus thuirt Maois ris an Tighearn,

mo Thighearna, cha duine deas-chainn-

teach mi aon chuid roimhe so, no o'n àm 's

an do labhair thusa ri d' sheirbhiseach: do

bhràgh gu'm bheil mi mall ann an cainnt,

agus mall ann an teangaidli.

11 Agus thuirt an Tighearn ris, Cò a

rinn beul an duine ? no cò a rinn am balbh,

no'm bodhar, no'n ti a chi, no'n dall ? Nach

mise an Tighearn ?

12 A nis uime sin imich, agusbithidh mise

le d' bheul, agus teagaisgidh mi dhuit ciod

a their thu.

13 Agus thuirt e, mo Thighearna,

cuir, guidheam ort, le làimh an ti a chuir-

eas tu.

14 Agus las corruich an taigheam' 'an

ipi!

thu

gautais sin uile, a chuir mise ann ad làimh,

'am fianuis Pharaoh: ach cruaidhichidhmise

a chridhe, agus cha leig e leis an t-sluagh

imeachd.

22 Agus their thu ri Pharaoh, Mar so tha'n

Tighearn ag ràdh, '/S' e Israeà mo mhac, mo

cheud-ghin.

23 agus tha mà ag ràdh riut, Leig le m'

mhac imeachd, a chum as gu'n dean e

seirb.his dliomh; agus ma clhi àUtas tu leigeadh

leis imeachd: feuch, marbhaicUi mise do

mhac-sa, eadhon do cheud-ghin.

24 Agus tharlacUi air an t-slighe 's an

tigh-òsda, gu'n do choinnich an Tighearn e,

agus gu'n d'iarr c a mharbhadh.

25 An sin ghabh Siporah clach gheur, agus

thimchioll-ghearr i roimh-chroicionn a niic,

agus thilg i aig a chosaibh e, agus thuirt

i, Gu cinnteach is fear-pòsda fuileachdach

cUiomh-sa thu.

26 agus leig e uaith e: an sin thuirt i,

Is fear-pòsda fuileachdach thu air son an

timchioll-ghearraidh.

j 27 agus thuirt an Tighearn ri h-Aaron,

Imich ' an coinneamh Mhuois do'n fhàsach.

Agus dh'imich e, agus choinnich se e ann

an sliabh Dhè, agus phòg se e.

' 28 Agus cUi'innis Maois a dh' Aaron uile

. bhriathran an Tighearn', a chuir uaith e,

I agus na comharan uile a cUi'àithn e dha.

: 29 Agus chaicUi Maois agus Aaron, agus

aghaidh Mhaois, agus thuirt e, Naclt, chruinuich iad seanaircan chloinn Israeil

e Aaron an Lebhitheach do bhi-àthair ? tha uile.

fios agam gu'n labhair esan gu maith. Agus ^ 30 Agus labhair Aaron na briathran uile

mar an ceudna, feuch, tha e 'teachd a mach a labhair an Tighearn ri INIaois, agus rinn e

a'd' choinneamh: agus an uair a chi e thu, na comharan ann an sealladh an t-sluaigh.

bithidh e subhach 'n a chricUie. | 31 AgTis chreid an sluagh: agus an uair a

15 Agus labhraidh tusa ris, agus cuiridh | chual' iad gu'n d'amhairc an Tighearn air

tu focail 'n a bheul: agus bithidh mise le I cloinn Israeil, agus gu 'm fac e an àmhffhar.

dpbheul-sa agus le 'bheul-san, agus teag-

aisgidh mi dhuibh ciod a ni sibh.

16 Agus labhraidh esan air do shonsa ris

an t-sluagh: agus bithidh esan, bithidh

eadhon esan dhuit 'an àite beoil, agus

bithidh tusa dhasan 'an àite Dhè.

17 Agus gabhaidh tu an t-slat 80 ann do

làimh, leis an dean thu comharan.

18 Agus dh'imich Maois agus phill e gu

letro 'athair-cèile, agus thuirt e ris,

Thèid mi nis, agus pillidh mi chum mo

57

an sin chrom iad an ciuu, agus rinn iad

aoracUi.

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

air ais dhan ECSODUS

CaibidealV

1 Tha Pharaoh cC diàdtadh cead do ddoinn

1 Israeil dol gu fèill a chumail do'n Tighearn anns an flààsadi. 6 Dh'àilhn e obair ni bu

truime a chur orra. AGUS 'n a dhèigh sin chaidh Maois agus

Aaron a steach, agus thuirt iad n

Pharaoh, Mar so tha'n Tighearn Dia Israeil

ag ràdh,Leig le m' shluagh imeachd,a chum

as gu'n glèidh iad fèill dhomhsa

sach.

2 Agus thuirt Pharaoh, Cò e an taigh-

earn, gni'n èisdinn-sa r'a ghuth a leigeadh

le h-Israel imeachd à Cha -u aithue dhomhs'

ECSODUS, VI.

au fhà- aibh clacha-creadha: agus, feuch, tha do

sheirbhisich air am bualadh; ach is ann aij

do shluagh fèiu a tha 'choire.

17 Ach tlmbhairt esan, Tha sàhh. dàomhan-

ach, tha sibh dàomhanach: uime siu their

an taighearu, agus mar an ccu.dua cha leig sibh, Rachamaid «(7?^s àobramaid do'n taigh-

mi le h-Israel imeadid.

3 Agus thuirt iad, Dh'fhoillsich Dia

earn.

IS Uime sin

imichibh a nis, deanaibh

nan Eabhruidheach e fhéin dhuinne: leig obair; oir cha toirear connlach dhuibh, agus

leinn, guidheamaid oi-t, dol astar thri bheir sibh uaibh làn àireamh nan clacha-

làitheau do'n fhàsach, a chmu as gu'u àobar creadha.

siun do'n Tighearn ar Dia, air eagal gu'm

buail e siuu le plàigh,no Ids a' chlaidlieamh.

19 AgTis chmmaic luchd-riaghlaidh chloinu

Israeil gTi'm bu chruaidh an càs amis an

4 agus thuirt rlgh na h-Eiphit riu, rotiA iad, agus e air a ràdh ri«, Cha lughd-

C'ar sou a tha sibhse, a Mhaois agus Aaroiu, aich sibh dad d'ur clachaibh-creadha, deu

a' toirt air an t-sluagh sgur o'u oibribh? , obair dhligheach lathail.

Rachaibh a chum bhm- u-eallachan. 20 agus choiunich iad Maois agus Aaron,

Agus thuirt Pharaoh, Ecuch, tha [ a sheas air an t-slighe, 'n uair a thàinig iad

sluagh na tìre a nis làoumhor, agus tha

siblise a' toirt orra bhi 'n an tàmh o'n eal-

lachaibh.

6 Agus dh'àithu Pharaoh air an là sin fèin

do mhaighstiribh-oibre an t-sluaigh, agus

d'an iuchd-riaghlaidh, ag ràdh,

7 Cha toir sibh coimlach tuilleadh do'n

t-sluagh a dheanamh chlacha-creadha mar

roimhe so: rachadh iad agns cruiuuicheadh

iad counlach dhoibh feiu.

8 Agus cuiridh sibh orra àircamh uau

clacha-creadha a rinn iad roimhe: cha leig

sibh sìos a bheag dheth, oir tha iad dàomh-

auach; uime siu tha iad ag èigheach, ag

ràdh, Rachamaid agus àobramaid d'ar Dia.

9 Cuircarauobairui's truimeairna daoiue,

chum as gu'u saoraich iad inute: agus na

h-earbadh iad à briathraibh dàomhain.

10 Agus chaidh maighstireau-oibre an

t-sluaigh a mach, agus an luchd-riaghlaidh,

agus labhair iad ris an t-sàuagh, ag ràdh,

Mar so tha Pharaoh ag hidh, Cha toir mi

dhuibh couulach.

11 Rachaibh, gabhaibh dhuibh fèin coun-

lach far am feud sibh a faotainn: gidheadli

cha leigear sìos a bheag de'r n-obair.

12 Uime siu sgaoileadli an sluagh air feadli

tàre na h-Eiphit uile, a chruinneachadh

asbhuain "au àite couulaich.

13 agus chuiruamaighstirean-oibrethuige

iad, ag ràdh, Coimhlionaibh bhur n-oibre

cumta lathail, mar an uaii- a thugadh couu-

lach dhuibh.

14 Agus bhuaileadh luchd-riaghlaidh

chloinn Israeil a chuir maighstireau-oibre

Pharaoh os an ceauu, ac/us dh' fhiosraich-

eadh dhiubh, C"ar son nach do choimhliou

sibh bhur u-obair chumta ann an deauamh

chlacha-creadlia, araou an dè agus an

diugh, mar a rinn sibh roimhe?

15 an siu thàinig luchd-riaghlaidh chloinu

Israeil, agus ghlaodli iad ri Pharaoh, ag

ràdh, Car son a bhuineas tu aii* an dòigh

so ri d' sheirbhisich à

16 Chan-'eil conulach air a tabhairt do d'

sheirbhisich, agus "ò^c'their iad riiiuu, Dean-

5S

a mach o Pharaoh.

21 Agus thuirt iad riu, Gu'n amhairc-

eadh Dia oirbh, agus gu'n tugadli e breth,

do bhràgh gii'n d' rinn sibh ar fàile gi-àiueil

an làthair Pharaoh, agus an làthair a sheir-

bhiseach, a' cur claidheimh 'n an làimh a

chum siuue a mharbhadh.

22 Agais phill Maois a dh'ionnsuidh an

Tighearua, agus thuirt e, A Thighcarna,

c'ar son a bhuin thu cho olc ris an t-sluagh

so? c'ar son a chuir thu uait mi?

23 Oir o'n àm a thàinig mi gu Pharaoh a

labhairt ann ad aium, rinn e olc don t-

sluagii so; agus cha do shaor thu idir do

shluagh.

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

air ais dhan ECSODUS

CaibidealVI

1 Tha Dia ag ùracliadh a gheallaidh do Mhaois

le 'ainvi Ithobàiah. 14 Ginealadi Reubein, 15

Shimeoin, IQagusLebhi, dnd' thàinig Maois

agus A aron.

AN sin thuirt an Tighearn ri Maois,

A nis chi thu ciod a ui mi ri Pharaoli:

oir le làimh làidir leigidh e leo imeaclid,

agus le làimh làidir fuadaichidh e mach as

a dhàithaich iad.

2 Agus labhair Dia ri Maois, agus thubh-

airt e ris, Is mise an taighearu.

3 Agus dh"fIioiIlsich mi mi fèin do Abra-

ham, do Isaac, agais do lacob, le ainm an

Dè uile-chumhachdaich, ach le m'aium le-

hobah cha robh mi aithuichte dhoibh.

4 Agus mar an ceudua dliaingnich mi mo

choimhcheangal riu, gu"n tugainn dhoibh

tàr Chanaain, tìr an cuaii-te, anns an robh

iad 'n an coigrich.

5 Agus mar an ceudna chuala mi osnaich

chloinn Isracil, a tha na h-Eiphitich a'

cumail ann an daorsa: agus chuimhnich mi

mo choimhcheangal.

6 Uime sin abair ri cloinn Israeil, Is mise

an taighearu, agus bheir mi sibh a mach o

bhi fo eallachaibh nan Eiphiteach, agus

saoraidh mi sibh o'n daorsa: agus fuasg-

laidh mi sibh le gàirdean sàut' a mach, agus

le breitheanasaibh mòra.

ECSODUS, VII.

7 agus gabhaidh nii sibh dbomh fhéin mar agus Abiasaph: is iad siu teaghlaicheau uan

shhiagli, agus bithidh mi dliuibh a'm' l)hia:

agus bithidh fios agaibh gur mise an taigh-

earn blim- Uia, a tha 'gur tabliairt-sa mach

bhi fo eallachaibh nan Eiphitcach.

8 agus bheir mi steacli sibh a dh'iouu-

suidh an fhearainu a mhionuaich mi gu n

tugainu e do Abraham, do Isaac, agus do

lacob; agais bhcir mi e dlmibhse mar oigh-

reachd: Is mise an Tighearn.

9 Agus labhair Maois mar sin ri cloinn

Israeil: ach cha d'èisd iad ri Maois, tràd

clu'àidh spioraid, agus tràd cliruaidh dliaorsa.

10 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

11 Imich a steach, labhair ri Pharaoh

ràgh na h-Eiphit, e a leigeadli do chloinn

Israeil dol a mach as a dhàithaich.

12 Agus labhair Maois an làthair an taigh-

eam', ag ràdh, Feuch, cha d' èisd clann

Israeil rium; cionuus ma tha dh'èisdeas

Pharaoh riumsa, aig am bheil mo bhileau

neo-thimchioll-gheari'ta à

13 Agus labhair an Tighearn ri Maois,

agnis ri h-Aarou, agus thug e dhoibh àithne

a chum cloinn Israeil, agus a chum Pha-

raoh rìgh na h-Eiphit, clann Israeil a thoirt

a mach à tìr na h-EipIiit.

14 Is iad sin ceannardau thighean an aith-

richean: mic Reubein ceud-ghin Israeil;

Hanoch, agus Pallu, Hesron, agTis Carmi:

is iad sin teaghlaicheau Ileubeiu.

15 AgTis mic Shimeoin; Gemuel, agus

lamiu, agus Ohad, agus lachiu, agus Sohar,

agus Saiil mac Ban-chanaanaich: is iad siu

teaghlaicliean Shimeoiu.

16 Agus isàSià siu ainmeau mhac Lebhi,a

rèir an ginealach; Gerson, agus Cohat, agus

Merari: agus àjiad bliadhnachan beatha

Lebhi ceud agus seachd bUadhua deug 'ar

fhichead.

17 Mic Ghersoin; Libni, agus Simi, a rèir

an teaghlaicheau.

18 Agus mic Chohait; Amram, agus Id-

shar, agus Hebron, agus Udsiel: agus h'iad

bliadlmachan beatliaChohaitceud agus tri

biiadhna deug 'ar fhichead.

19 Agus mic Mherari; Mahali agus Musi:

is iad sin teaghlaichean Lebhi, a rèir an

gineaàach.

20 Agus ghabh Amram lochebed piuthar-

'athar dlia fèiu 'n a mnaoi; agus nig i dlia

Aaron agus Maois: agus Viad bliadhnach-

an beatha Amraim ceud agus seachd bliadh-

na deug 'ar fhichead.

21 Agusmicldshair; Corah, agus Nepheg,

agus Sichri.

22 Agus mic Udsieil; Misael, agus Elsa-

phan, agus Sitri.

23 agus ghabh Aaron EHseba nighean

Aminadaib, piuthar Naasoin, dha fèiu 'n a

mnaoi; agus rug i dha Nadab agus Abihu,

Eleasar agus Itamar.

24 Agus mic Choraài: Asir, agus Elcanah,

5.9

Corhach.

25 Agus ghabh Eleasar inac Aaroin aon

de uigheanaibh Phutiel dlia lein 'n a mnaoi;

agus rug i dha Phinehas: is iad sin ceann-

ardan aithrichean uan Lebhitheach, a rèir

an teaghlaichean.

26 Is iad so an t-Aaron agus am Maois

ud, ris an d thuirt an Tighearn, Thug-

aibh a mach clann Israeil à tìr na h-Eiphit,

a rèir an slògh.

27 Is iad so iadsan a labhair ri Pharaoh,

ràgh na h-Eiphit, a chum clann Israeil a

thoirt a mach as an Eiphit: is iad so am

Maois agus an t-Aaron ud.

28 Agus tharladh "s an là air an do labhair

au Tighearn ri Maois ann an tìr na h-

Eiphit,

29 Gu'n do labhair an Tighearn ri Maois,

ag ràdh,/smiseanTighearn: labhair thusa

ri Pharaoh rìgh na h-Eiphit gach ni a their

mi riut.

30 Agus thuirt Maois an làthair an

Tighearna, Feuch, tàui mise neo-thim-

chioll-ghearrta a'm' bhilibh, agus ciouuus a

dh'èisdeas Pharaoh rium à

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

air ais dhan ECSODUS

CaibidealVII

1 Glndrcadli Muois a dkHonnsuidk Pkaraok.

10 Bi/inritilli ^lai Aaroin '» a nathair. 13

C'/iruaiilhiclitadk cridlie Pkaraok. 20 Utnffe

na h-aimknt air a tkionndadk gufuil.

GUS thuirt an Tighearn ri Maois,

A

Phai-aoh: agus bithidh do bhràthair Aaron

'u a fhàidh agad.

2 Labhraidh tusa gach ni a dh'àithneas

mise dliuit: agus labhraidh Aaron do

bhràthair ri Pharaoh, esan a chur cloinn

Israeil a mach as a thàr.

3 Agus cruaidhichidh misecridlie Pharaoh,

agus id mi mo chomharan agus m'iougant-

asau làonmhor ann an tìr na h-Eiphit.

4 Ach cha-nèisd Phai'aoh ribh, agus leag-

aidh mise mo làmh air an Eiphit, agus

bheir mi mach m'armailteau, agus mo

shluagh clann Israeil, à tìr na h-Eiphit, le

breitheanasaibh mòra.

5 Agus ijithidh fios aig na h-Eiphitich gur

mise an Tighearn, 'n uair a shàneas mi mach

mo làmh air an Eiphit, agus a bheir mi

mach clann Israeil o hhi 'n am measg.

(à Agus rinn Maois agTis Aarou mar a

dh'àithn an Tighearn dhoibh, mar siu rinn

iad.

7 Agus bha Maois ceithir fichead bUadhna

dh'aois, agus Aarou ceithir fichead agus

tri bliadhna dh'aois, an uair a labhair iad ri

Pharaoh.

8 Agus labhair an Tighearn ri Maois, agus

ri h-Aarou, ag ràdh,

9 'jS' uair a labhras Pharaoh ribh,agràdh,

Nochdaibh iougantas air bhur sou fèin; an

siu their thu ri h-Aarou, Gabh do shlat,

ECSODUS, VIII.

agus tilg sìos i an làthair Pharaoh, agus

fàsaidh i 'ii a iiathair.

10 Agus chaidh Maois agus Aaron a steach

a dh'ionnsuidh Pharaoh, agus rinn iad mar

sin, mar a dh'àithu an Tighearn: agus thilg

Aaron sìos a shlat an làthair Pharaoh, agus

an làthair a sheirbhiseacli, agus rinneadli i

'n a nathair.

11 An siu ghairm Pliaraoh mar an ceuihia

air na daoine gUce, agus air an Juehd-

fiosachd: agus rinn mar an ceudna

druidheau na h-Eiphit mar sin le'n druidli-

eachdaibh:

12 Oir thilg iad sìos gach duine a shlat,

agus riuneadli iad 'n an nathraichibh: ach

siiluig slat Aaroin suas an slatausa.

13 Agus chruaidhicheadli cridlie Pharaoh,

air clior as nacli d'èisd e riu; mar a thubh-

airt an Tighearn.

14 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

Chruaidhicheadh cridlie Pliaraoh,thae'diùl-

tadh leigeadh leis an t-sluagh falbh.

15 Imich-sa dh'ionusuidh Pharaoh 's a'

mhaduinu, feuch, tha e' dol a mach a dh'-

ionnsuidh an uisge, agus seasaidh tu 'm a

choinneamh air bruaiili na h-aimlme; agus

an t-slat a thioniKlaidhfinlli gu bhi "n a

nathair, gabhaidh tu ad' IliàhiIi.

16 Agus their thu ris, Chuir an Tighearn

Dia nan Eabhruidheachmisea'd'ionnsuidh,

ag ràdh, Leig le m'shluagh imeachd, a chum

as gu'n dean iad seirbhis dhomhsa 's an

fhàsach: agus, feuch, gus a so cha b' àili

leat èisdeachd.

17 Mar so tha'u Tighearn ag ràdh, Ann

an so aithnichidh tu gur niise an taighcarn:

feuch, buailidh mi leis an t-slait a tha 'm'

làimh, na h-uisgeachan a tha 's an amhainn,

agus tionndaidhear iad gu fuil.

18 Agus gheibh an t-iasg a tha 's an

amhainn bàs, agus lobhaidh an amhainn;

agus bithidh gràin air na h-Eiphitich uisge

òl as an amhainn.

19 Agus labhair an Tighearn ri Maois,

Abair ri h-Aaron, Gabh do shlat agus sàn

a mach do làmh air uisgeachaibh na h-

Eiphit, air an aimhnichibh, air an sruthaibh,

agus air an lochaibh, agus air uile chomh-

chruinneachadh an uisgeachan, chum as

gu'm f às iad 'n am fuil: agus bithidh fuil air

feadh tìre na h-Eiphit uile, araon ann an

soithichibh fiodha, agus ann an soithichibh

cloiche.

20 Agus rian Maois agus Aarou mar sin,

a rèir mar a dh'àithn an Tighearn, agus

thog e suas an t-slat, agus bhuail e na h-

uisgeachan a bha 's an amhainu, ann an

sealladh Pharaoh, agus ann an sealladli a

sheirbhiseach: agus thionndaidheadli na \

h-uisgeachan uile a bha 's an amhainn, gu;

fuil. I

21 Agus fhuair an t-iasg a bha 's an

amhaiim bh,s: agus lobh an amhainn, agus '

cha b' urraiuu na h-Eiphitich uisge òl as an '

60

amhainn: agus bha'n fliuil ann an tìr na

h-Eiphit uile.

22 Agus rinn druidheau na h-Eiphit mar

sin le'u druidheachdaibh: agus chruaidh-

ichcadh cridhe Pharaoh, agus cha d'èisd

e riu, mar a thuirt an Tighearn.

23 Agus phill Pharaoh, agus chaidh e d'a

thigh; agus cha do shocraich e a chridhe

air so cuideachd.

I 2-1 Agus chladhaich na h-Eiphitich uile

timchioll na h-aimhue air son uisge r'a òl:

oir cha b'urrainn iad òl a dh'uisge na h-

aimhne.

25 Agus choimhlionadh seachd làithean

an dèigh do'n Tighearn an amhaiuu a

bhualadh.

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

air ais dhan ECSODUS

CaibidealVIII

2 Losgainn air an cur do'n Eiphit. 16 A71

dwdach a' fàs 'n a mhialaibli. 20 Sgaolh

chuileai/ air feadàt na llre. 32 ChruaÃŒdhich

Pharaoh a chà-idhe.

AGUS thuirt an Tighearn ri Maois,

Falbh a dh'iounsuidh Pharaoh, agus

abair ris, Mar so tha 'n Tighearn ag ràdh,

Leig le m' shluagh imeachd, a chuni as gTi'n

dean iad seirbhis dhomh.

2 Agus ma dhiàdtas tu 'n leigeadh air

falbh, feuch, buaihdh mi do chràochau uile

le losgannaibh:

3 Agus brùchdaidh an amhainn a mach

losgainu, agus théid iad suas, agus thig iad

a steach do d' thigh, agus do d' sheòmar-

leapach, agus air uachdar do leapach, agus

do thigh do sheirbhiseach, agus air do

shluagh, agus do d' àmhuiunibh, agus do d'

amaraibh-fuinidh.

4 Agus théid na losgainn suas ort fèin,agus

air do shluagh, agus air do sheirbhisich

uile.

5 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

Abair ri h-Aaron, Sàn a mach do làmh le

d' shlait os ceauu nan aimhnichean, os ceann

nan allt, agus os ceann nan lochau; agus

thoir air na losgaunaibh dol suas air talamh

ua h-Eiphit.

6 Agus shàn Aaron a mach a làmh os

ceann uisgeachan na h-Eiphit; agus chaidh

ua losgainu suas, agus chòmhdaich iad

talamh na h-Eiphit.

7 Agus rinn na druidhean mar sin le 'n

druidheachdaibh, agus thug iad suas los-

gainn air talaudi na h-Eiphit.

8 An sin ghairm Pharaoh air Maois agus

air Aaron, agus thuirt e, Guidhibh air

an Tighearn gu'n toir e air falbh na losgainu

uam fhéin, agus m' shluagh; agus leigidh

mise leis an t-sluagh imeachd, a chuni as

gu'n àobair iad don Tighearn.

9 Agus thuirt Maois ri Pharaoh, Deau

uaill tharum: c'uiu a ghuidheas mi air do

shou, agus air sou do sheirbhiseach, agus

air son do shluaigh, g-u'u cuircar as do na

losgaunaibh uait iein, agus d' thighibh-

ECSODUS;

cifnis jm'm fau iad a mhàiin 's an

IX.

air chor

amliainn à

10 Agus thubbairt esan, Am màireach.

Agus tbubhairte,^i7A«7(//iea rèir dfbocail;

a chum as gu'm bi fios agad nach ^cil neach

aun cosmhuil ris an Tighearn ar Dia.

11 Agus falbhaidh na losgainn uait fèin,

agus o d' thighibh, agus o d' sheirbhisich,

agus o d' sliluagh; a mhàin 's an amhainn

wiairidh iad.

.2 Agus chaidh Maois agus Aaron a mach

Pharaoh; agus dh'èigh Maois ris an taigh-

cam a thaobh nan losgaun, a thug e 'n

aghaidh Pharaoh.

13 Agus rinn an Tigliearu a rèir focail

shluaghsa agus do shluaghsa: air an là

màireach bithidh an comharadh so.

2-1 Agus rinn an Tighearn mar sin: agus

thàinig sgaoth auabaiTach chuileag do thigh

Pharaoh, agus do thighibh a sheirbhiseach,

agus do thàr na h-Eiphit uile: thruailleadh

au talamh a thaobh nan cuileag.

25 Agus ghairm Pharaoh air Maois agus

air Aarou, agus thuirt e, Kachaibh,

àobraibh d"ur Dia 's an tàr.

26 Agus thuirt Maois, Cha n-'eil e

iomchuidh sinn a dheanamh mar sin; oir

àobraidh sinn gràineileachd uan Eiphiteach

dou Tighearn ar Dia. Feuch, an àobair

sinne gi-àineileachd nau Eiphiteach fa

Mhaois: agus bhàsaich na losgainn as na chomhair an sàil, agus nach clach iad sinn?

tighibh, as na bailtibh, agus as na mach- j

raichibh. |

14 Agus chruinnàch iad r'a chèile 'n an

dùnaibh iad; agus lobh an tàr.

15 Ach an uair a chunuaic Pharaoh gu'n

robh fois ann, chruaidhich e a chridhe, agus

cha d'èisd e riu, mar a thuirt an taigh-

earu.

16 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

Abair ri h-Aarou, Sàu a mach do slilat, agus

buail duslach na talmhainn, a chiun gu'm

fàs e 'n a mhialaibh air feadh tìre na h-

Eiphit uile.

17 Agus rinn iad mar sin; oir shàn Aarou

a mach a làmh le 'shlait, agus bhuail e

27 théid sinn astar thri làithean do'n

fhàsach, agus àobraidh siuu do'n Tighearn

ar Dia, mar a dh aithneas e dhuinn.

2S Agus thuirt Pharaoh, Leigidh mà

dliuibh imeachd, a chum as gu'u àobair sibh

do'n Tighearn bhiir Dia 's an fhàsach; ach

na rachaibh ro fhad air astar: guidhibh air

mo shonsa.

29 Agus thuirt Maois, Feuch, théid

mise mach uait, agus guidhidh mi air an

Tighearu gu'm falbh na cuileagan o Pha-

raoh, 'sheirbhisicli, agus o 'shluagh, am

màireach: ach na buiueadh Pharaoh gu

cealgach tuilleadh,anu an diàiltadh leigeadh

do'u t-sluagh dol a dh'àobradh don taigh-

duslach na talmhainn, agus riuneadh e 'n a eam.

mhialaibh air duine agus air aiumhidh:

rinueadh uile dliuslach na talmhainn 'n a

mhialaibh air feadh tìre na h-Eiphit uile.

18 Agus rinn na dmiellieau mar sin le'n

druidlieachdaibh a thoirt a mach mhial, ach

cha b'uiTàinn iad: agus bha mialau air duine cha d' faan a h-aon.

30 Agus chaidh Maois a mach o Phai-aoh,

agus ghiiidh e air an Tighearn.

31 Agus rinn an Tighearn a rèir focail

Mhaois; agus chuir e air falbhna cuileagau

o Pharaoh, o 'sheirbhisich, agus o 'shluagh:

agus air ainmhidli.

19 An sin thuirt na druidhean ri Pha-

raoh, 'Se meiu- Dhè a th'aun: agus chruaidh-

icheadh cridlie Pharaoh, agus cha d'èisd e

riu; mar a thuirt an taigheam.

20 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

Eirich suas gu moch 's a' mhaduinn, agus

seas an làthair Pharaoh, (feuch, tha e 'teachd

a mach a dh'ionnsuidh an uisge) agus abair

ris, Mar so tha'n Tighearn ag ràdh, Leig le

32 Agus chruaidhich Pharaoh a chridhe

air an àm so mar an ceuchia, agus cha do

lcig e leis an t-sluagh imeachd.

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

air ais dhan ECSODUS

CaibidealIX

1 Plàigh mhòr air an sprèidh. 8 Neasgaid

ghràineil air duine agus air ainmhidh. 22

Clach-mheallain mlnltleach 's an t'ir.

GUS thuirt an Tighearn ri Maois,

Falbha steachadli'iounsuidh Pharaoh,

A

m' shluagh imeachd, a chum as gu'n dean agus innis da, ]\Iar so than Tighearn Dia

iad seirbhis dhomh.

21 Ach uuir leig thu le m' shluagh imeachd,

feuch, cuiridh m-i sgaoth chuileag ort fèin,

agus air do sheirbhisich,agus air do shluagh.

uau Eabhi-uidheach ag ràdh, Leig le m'

sliluagh imeachd, a chum as gu'n dean iad

seirbhis dhomh:

2 Oir ma dhiùltas tu leigeadh leo imeachd,

agus ann ad thighibh: agus làouar taighean agus gu'n cum thu iad fathast.

nau Eiphiteach leis an .sgaoth chuileag, agus

mar an ceudua an talamh air am bheil

iad.

22 Agus cuiridh mi air leth air an là sin

fein fearaun Ghosein, anns am bheil mo

shluagh a chòmhnuidh, air chor as nach bi

3 Feuch, bithidh làmh an taighearu' air do

sprèidh a tha 's a' mhachair, air na h-eich,

air na h-asail, air na càmhail, air a' chrodh,

agus air na caoraich: bithidh plàigh ro

mhòr ann.

4 Agus cuiridh an Tighearn dealachadh

cuileagan sara bith an siu; a chum as gum eadar sprèidh Israeil, agus sprèidh na h-

;.,- «^_. â€�â€�â€�,1 --:., _â€� fr:..i- ,,.â€�.,;.,.â€� £ipiiit: agus cha-n fhaigh a bheag bàs a

dli'aon ni as le cloinn Israeil.

5 Asrus shuidhich an taigheara àm, ag

am

01 fios agad gur mise an Tighearn

meadlion na talmhaiuu.

23 Agus cuiridh mi dealachadh eadar mo

61

BCSODUS, IX.

ràdh, Am màireacli ui an Tighearn an ni so

'b an tàr.

tà Agus rinn an taighèarn an ni sin air an

là màireach, agus f'luiair sprèidh na h-

Eiphit uile bàs: ach de sprèidh chloiuu

Israeil cha d'fhuair a h-aon bàs.

7 Agus chuir Pharuoli teachdaire uaith,

agus, feuch, cha robh eadliou a h-aon

de sprèidh nan Israeleach inarbh. Agus

chruaidhiclieadli cridhe Pharaoh, agus cha

do leig e an sluagh air falbh.

S Agus tlmbhairt an Tighearn ri Maois,

agus ri Ii-Aarou, Gabhaibli dhuibh fèiu làn

bhur ghxc de luaith an teallaich, agus

crathatUi Maois i ri nèamh ann an sealladh

Pharaoh.

9 Agus bithidh i 'n a duslach màn air

feadh tìre na h-Eiphit uile, agus bithidh i

'n a neasgaid a' briseadh a mach 'n a

bolgaibh air duine, agus air ainmhidh, air

feadh tìre na h-Eiphit uile.

10 Agus ghabli iad luath an teallaich, agus

sheas iad an làthair Pharaoh, agus chrath

Maois i ri nèamh: agus rinneadh i 'n a

ueasgaid a' briseadh a mach 'n a bolgaibh

air duiue, agus air ainmhidh.

11 Agus cha b'urrainn na druidhean

seasamh an làthair Mhaois air son nau

neasgaid; oir bha an neasgaid air na

druidhibh, agus air na h-Eiphitich uile.

12 Agus chruaidhich an Tighearn cridhe

Pharaoh, agus cha d'èisd e riu; mar a

labhair an Tighearn ri Maois.

13 Agus thubhaii't an Tighearn ri Maois,

Eirich suas gu mouh 's a' mhaduinn, agus

seas an làthair Pharaoh, agus abair ris, Mar

so tha'u Tighearn Dia uau Eabhruidlieach

ag ràdh, Leig le m' shluagh imeachd, a

chum as gu 'n dean iad seirbhis dhomh.

14 Oir air an àm so cuiridh mise mo

phlàighean uile air do chridhe-sa, agus air

do sheirbhisich, agus airdo shluagh; a chum

as gu"m bi fios agad nach ^eil neach ann

cosmhuil riumsa 's an talamh uile.

15 Oir a nis sànidh mi mach mo làmh,

agus buailidh mi thu fèin agais do shluagh

le plàigh; agus gearrar as thu o 'n talamh.

16 Agus gu deimhin air sou so thog mi

suas thu, a chum as gu'u nochdainn annad

mo chumhachd, agus gu'm biodli m'aimu

iomraidcach 's an domlian uile.

17 Am blieil thu fatha.st 'g ad àrdachadh

fèiu an agliaidh mo shluaigh, air chor as

nach leig thu leo imeachd 'à

18 Feuch, mu'n àm so màireach, bheir

mise air cloich-mheallain ro mhòir frasadh

a uuas, nach robh a samhuil 's an Eiphit,

ou là 's an do leagadli a bunachur eadlion j

gus a nis. I

19 Uime siu a nis cuir Jios uait, agus

cruiunich do sprèidh, agus gach ni a t/m

agad 's a' mhachair; oir air gach duine

agus ainmhidh a gheibhear 's a' mhachair, '

agus nach cruinnichear dhachaidh, thifi: a' i

G2

chlach-mheallain a nuas, agus gheibh iad

bàs.

20 An ti a ghabh eagal roimh fhocal an

Tighearua 'measg sheirbhiseach Pharaoh,

thug e air a sheirbhisich agus air a sprèidh

teiclieadh do na taighibh.

21 Agus esan nach do ghabh suim de

fhocal an Tighearna, dh'fhàg e a sheirbh-

isich agus a sprèidh 's a' mhachair.

22 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

Sàn a mach do làmh gu nèamh, chum as

gu'm bi clach-mheallaiu ann an tìr na h-

Eiphit uile, air duine, agus air ainmhidh,

agus air uile luibh na macharach ann an tìr

na h-Eiphit.

23 Agus shàn Maois a mach a shlat gu

nèamh; agus rinn an Tighearn taimeauach

agus clach-mheallain, agus ruith tein-athair

air uachdar na talmhainn; agTis fhras an

Tighearu clach-mheallain air tìr na h-

Eiphit.

24 Mar so bha clach-mheallain ann, agus

teine measgta leis a' chloich-mheallain, ro

mhòr, aig nach robh a samhuil ann an tìr

ua h-Eiphit uile, o riuneadh dàithaich

dhith.

25 Agus bhuail a' chlach-mheallain air

feadh tìre na h-Eiphit uile gach ni a bha 's

a' mhachair, araon duine agus ainmhidh:

agus bhuail a' chlach-mheallain uileluibhean

na macharach, agus bhris i uile chraobhan

na macharach.

2(i A mhàin ann an tìr Gliosein, far an

robh clann Israeil, charobh clach-mheallain.

27 Agus chuir Pharaoh teachdaire uaith,

agus ghairm e air Maois agus air Aarou,

agus thuirt e riu Pheacaich mi an uair

so: tha 'n Tighearn ceart, agus mise agus

mo shluagh aingidh.

28 Guidhibhs' air an taigheara (oir is leòr

e) nach bi tairneanach anabarrach agus

clach-mheallain ann nis mò; agus leigidh

mise leibh falbh, agus cha-n fhan sibh ni's

faide.

29 Agus thuirt Maois ris, Co luath 's

a théid mise mach as a' bhaile, sànidh mi

mo làmhan a mach a chum an Tighearna:

agus sguiridh an tairneanach, agus cha bhi

a' chlach-mheallain ann ni's mò; chum as

gu'm bi fàos agad gur leis an Tighearn an

talamh.

30 Ach air do shonsa, agus air son do

sheirbhiseach, tha fhios agam nach bi

eagal oirbh tathast roimh an Tighearn Dia.

31 Agus bhuaileadh an làon agus an t-

eòrna; oir hàia 'n t-eòrua fo dhèis, agus an

làou fo ros.

32 Ach cha do bhuaileadh an cniithneachd

agus an seagal; oir cha rohh iad air f às suas.

33 Agus chaidh Maois a mach o Pharaoh

as a' bhaile, agus shàn e mach a làmlian chum

an Tighearna; agus sguir an tairncanach

agus a' chlach-mheallain, agus cha do

dhòirteadli an t-uisge air an talamh.

ECSODUS, X.

34 agus an uair a cLunnaic Pbaraoh gu'u; mise leibh fèin agi;sle'rcloiunbhi'gimeachd:

do sguir an t-uisge,agus a chlach-mheallain, amhaircibh, oir tha olc roimhibh.

agus an tairueauach, pheacaich e fathast 1 1 Xi h-anu mar siu: imichibh a nis,

mar an ceudua, agus chruaidhich e a sibhse a tha 'n 'ur daoiuibh, agus deanaibh

chrielhe, e fèiu agus a shcirbhisich. seirbhis do'n Tighearn, oir is e so an ni a

35 Agus chruaidhicheadli cridhe Pharaoli, dh'iarr sibh: Agus dh' fhuadaicheadh a

agus cha do leig e clann Isx-aeil air falbh, mach iad à làthair Pharaoh.

mar a labhair an Tighearn le Maois.

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

air ais dhan ECSODUS

CaibidealX

12 Plàiyh nan locust, 21 agu3 an tiugh dhordia-

dais. 27 Chruaidhidieadh cridhe Fharaoh.

GUS thuirt an Tighearn ri Maois,

12 Agus thuirt an taigheara ri Maois,

Sàn a mach do làmh thar tìr na h-Eiphit

air son nan locust, a chimi as g-u'n tig iad

suas air tìr na h-Eiphit, agais gu'n ith iad

uile luibh na talmhaiuu, eadhon gach ni a

dh'fhàg a' clilach-mheallain.

AGUS thuirt an Tighearn ri Maois, i 13 Agus shàn Maois a mach a shlat thar

Imich a steach gu Pharaoh; oir tìr na h-Eiphit, agus thug an Tighearn

chi-uaidhich mi a chridhe, agus cridhe a gaoth an ear air an tìr rè an là siu uile,

sheirbhiseach, a chimi gu uochdainn iad agais rè na h-oidhche uile: agus 's a'

sin mo chomharan 'n a làthair: â–  ruhaduinn thug a' ghaoth an ear a steach

2 Agus gu'n inuseadh tu ann an cluasaibh ' na locuist.

do mhic, agus mhac do mhic, na nithean a I 14 Agus chaidh na locuist suas thar tìr

dh'oibrich mi 's an Eiphit, agus mo chomh- \ na h-£iphit uile, agus dh' fhan iad ann

arau a riim mi 'n am measg; agus gu'm bi an cràochaibh na h-Eiphit uile, gu ro

fios agaibh gur mise an Tighearn. dhiubhalach; rompa cha robh riamh an

3 Agus chaidh Maois agus Aaron a steach \ leithid de locuist, agus 'n an déigh cha

gu Pharaoh, agus thuirt iad ris, Mar so bhi an leithid:

tha'u Tighearn Dia nau Eabhraidlieach 15 Oir chòmhdaich iad aghaidh na tal-

ag ràdh, Cia fhada dhiàiltas tu thu fèiu mhainu uile, air chor as gu'u do dhorchaich-

àsleachadh am' làthair-sa? Leig le m' eadh an talamh; agus dh'ith iad uile

shluagh imeachd, agus gTi'n dean iad luibhean na tahnhainu, agus uile mheas

seirbhis dhomh: nan craobh, a dh'fhàg a' chlach-mheallain:

4 Ach ma dhiiiltas tu leigeadh le m' agus cha d" fhàgadh ni sam bith glas 's na

shluagh imeachd, feuch, bheir mise am

màireach na locuist a steach do d' chràoch-

aibh.

5 Agus còmhdaichidh iad aghaidh na tal-

mhainn, air chor as nach urrainu neach an

talamh fhaicinn: agus ithidh iad fuigheal

an ni sin a théid as, a dh'fhanas agaibh o"u

chloich-mheaUaiu, agus ithidh iad gach

craobh a tha 'fàs dhuibh as a' mhachair.

6 Agus làonaidh iad do thighean, agus

tighean do sheirbhiseach uile, agus taigheau

nan Eiphiteach uile; ni nach faca aon chuid

d'aithrichean no aithrichean d'aithrichean,

o'n là a bha iad air an talamh gus an là"n

diugh. Agus phill se e fèiu, agus chaidh e

mach Pharaoh.

7 Agus thuirt seirbhisich Pharaoh ris, Eiphit uile.

craobhan, no ann an luibhean na macharach

auu an tìr na h-Eiphit uile.

16 an sin ghairm Pharaoh air Maois agus

air Aarou le cabhaig, agus thuirt e,

Pheacaich mi an aghaidh an Tighearna

bhm- Dè, agus 'n ur u-aghaidh-sa.

17 A nis uime sin maith, guidheam ort,

mo pheacadh a mhàiu an uair so, agus

guidhibh air an Tighearn bhur Dia gai'u

toir e air falbh uam a mhàiu am bàs so.

18 Agus chaidh e mach o Pharaoh, agus

ghuidh e air an taigheam.

19 Agus thionndaidh an taigheara gaoth

au iar ro làidir, a thug air falbh na locuist,

' agus a thilg iad "s a' mhuir ruaidh: cha

' d'fhan aon locust ann an crlochaibh na h-

Cia fhada bhios an duine so "n a ribe

dhuinne ? Leig leis na daoine falbh, cluim

gu'n dean iad seirbhis do'n Tighearn an

Dia: nach 'eil fhios agad fathast gu bheil

an Eiphit air a milleaclli à

20 Ach chraaidhich an Tighearn cridhe

Pharaoh, agus cha do leig e air falbh clami

Israeil.

21 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

Siu a niach do làmh gu nèamh, agus bithidh

8 Agus thugadh Maois agus Aaron a rìs dorchadasair feadh tàreuah-Eiphit,eadhou

gu Pharaoh: agus thuirt e riu Rachaibh

deanaibh seirbhis do'n taigheara bhur Dia:

ach cò iad a théid ?

9 Agus thuirt Maois, Le'r n-òigridh

agus le'r daoiuibh aosmhor théid sinne;

lermicaguslernigheauaibh, lertreudaibh

agus le'r buar théid sinn; oir is èigin duinn ach bha aig cloinn Israeil mle solus "n an

fèill a chumail do'n taigheara.; àitibh-còmhuuidh.

10 Agus thuirt e riu, Gu robh an taigh- j 24 agus ghairm Pharaoh air Maois, agus

earn mar sin maille ribh, mar a leigeas thuirt e, Rachaibhse, deanaibh seirbhis

>13

dorchadas a dh' fheudar a laimhseachadh.

22 Agus shàn Maois a mach a làmh gu

nèamh: agus bha tiugh dhorchadas ann an

tàr na h-Eiphit uile rè thri Ikitheau.

23 Cha-n fhaca h-aou diubh a chèile, ni mò

a dh'éirich neach o 'àite rè thri làithean:

ECSODUS, XI, XII.

do'n Tigliearii; a m'aàiu fanadli bliur

treudan agus bhur buar: rachadh bhur

clann bheag mar an ceudna maille ribh.

25 Agus thuirt Maois, Feumaidh tu

mar an ceudna iobairtean a thoirt duinn,

agus tabhartais-loisgtc, chum as gu'n àobair

sinn do'n Tighearn ar Dia.

23 Agus mar an ceudna théid ar sprèidh

maille ruinn; cha-n fhàgar ionga 'n ar

dèigh, oir is èigin duinn gabhail diubh gu

seirbhis a dheanamh do 'n Tighearn ar Dia;

agus cha-n 'eil fhios againn cia leis a ni

sinn scirbhis do'n Tighearn, gus an tig

sinn an sin.

27 Ach chruaidhich an Tighearn cridho

Pharaoh, agus cha leigeadh e leo imeachd.

28 Agus thuirt Pharaoh ris, Imich a

mach uam; thoir an aire dhuit fèin, na faic

m'aghaidh ni's mò; oir 's an là sin anns am

faic thu m'aghaidh, gheàbh thu bàs.

29 Agus thuirt Maois, Labhair thu gu

maith; cha-n f iiaic mi d'aghaidh ni's mò.

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

air ais dhan ECSODUS

CaibidealXI

ITarrlus Dhè dona ÃŒt-Israflidi gvHn gahhadh iad

sèudan òir agus airgid on coimhearmaicài.

4 Tiia JSlaois a' tuiri fios do Pliaraoh gu'm

faigheadh gach ceud-ghin 's an Eiphit bàs.

AGUS thuirt an Tighearn ri Maois,

Bheir mi aon plilàigh fathast air

Pharaoh, agus air an Eiphit; an duigh sin

leigidh e leibh imeaclid, as a so: an uair o

leigeas e leibh imeachd, gu cinnteach fua-

daichibh e mach as a so sibh gu h-iomlan.

2 Labhair a nis ann an chiasaibh an t-

sluaigh, agus iarradh gach duine o 'choimlv-

earsnach, agus gach bean o 'ban-choinih-

earsnaich, seudan airgid, agus seudan òir.

3 Agus thug anTighearn deadh-gliean do'n

t-shiagh ann an sùilibh nan Eiphiteach:

Mar an ceudna, bha 'n duine Maois ro mliòr

ann an tìr na h-Eiphit, ann an sàiilibli

shcirbhiseach Pharaoh, agus ann an sùihbli

an t-sluaigh.

4 Agus thuirt Maois, Mar so tha'n

Tighearn ag ràdh, Mu mheadhou-oidhclie

thoid mi mach do mheadhon na h-Eiphit.

5 Agus ghcibh gaih ceud-ghin ann an tìr

na h-Eiphit bàis, o cheud-ghin Pharaoh, a

tha 'n a shuidhe air a vàgh-chaithir,

eadlion gu ceud-ghin na ban-tràille a tha

air cùl a' mhuilinn, agus uile cheud-ghin

nan ainmhidhean.

6 Agus bithidh èigheach mliòr ann an tìr

na h-Eiphit uile, nach robh riamh a leithid

aun,ni mò bhitheas a leithid ann tuilleadh.

7 Ach an aghaidh aoin dc chloinn Israeil

cha cliaruich madatUi a theanga, aon chuid

an aghaidh duine no ainmhidli; chum as

m bi fios agaibh cionnus a clmireas an j -

'ighcarn dealacliadh eadar na h-Eiphitich

agus Israel.

8 Agus thig iad sin do sheirbhisich uUe

tàos a m' ionnsuidh-sa, agus cromaidh siad 1

lad fèin domh, ag ràdh, Imich a mach, agus

an shiagh uile a tha 'g ad leantuinn; agus

an dèigh sin théid mi mach: agus chaidh e

mach Pharaoh ann an corruich mhòir.

9 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

Cha-n èisd Pharaoh ribh, a chum as gu

meudaichear m'iongantais ann an tìr na

h-Eiphit.

10 Agus rinn Maois agus Aaron na h-ion-

gantais sin uile 'am fianuis Pharaoh: agus

chruaicUiich an Tighearn cridhe Fharaoh,

agus cha do leig e le cloinn Israeil imeachd

as a dhàithaich.

CaibidealXII

3 A'chàisg air a h-àithneadh. 29 Gach ceudghin ann an tìr na h-Eiphit air a mharbhadh. 31 Na h-Israelich air am fògradh as an tìr. 43 Ordugh na càisge.

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

AGUS labhair an Tighearn ri Maois agus ri h-Aaron ann an tìr na h-Eiphit, ag ràdh,

2 Bithidh am mìos so dhuibh 'n a thoiseach nam mìos: bithidh e dhuibh 'n a cheud mhìos na bliadhna.

3 Labhraibh-sa ri coimhthional Israeil uile, ag ràdh, Air an deicheamh là de'n mhìos so gabhaidh iad dhoibh fhéin gach duine uan, a réir taighe an aithrichean, uan air son taighe.

4 Agus ma bhios an teaghlach ro bheag air son uain, an sin gabhaidh esan agus a choimhearsnach a's faigse d'a thaigh e, a réir àireimh nan anaman; gach duine, a réir 'ithcannaich, àirmhear leibh air son an uain.

5 Bithidh bhur n-uan gun ghaoid, firionn, bliadhna dh'aois: as na caoraich no as na gabhraibh gabhaidh sibh e.

6 Agus gleidhidh sibh a stigh e gu ruig an ceathramh là deug de'n mhìos so: agus marbhaidh comh-chruinneachadh iomlan chloinn Israeil e 's an fheasgar.

7 Agus gabhaidh iad de'n fhuil, agus cuiridh iad i air an dà ursainn, agus air àrd-dorus nan taighean anns an ith iad e.

8 Agus ithidh iad an fheoil 's an oidhche sin fhéin ròiste le teine, agus aran neo-ghoirtichte; maille ri luibhibh searbha ithibh iad e.

9 Na h-ithibh a bheag dheth amh, no idir air a bhruicheadh ann an uisge, ach ròiste le teine: a cheann maille r' a chosaibh, agus maille r'a ghrealaich.

10 Agus chan fhàg sibh a bheag dh' e gu maduinn: agus na dhfhhgar dh' e gu maduinn, loisgidh sibh le teine.

11 agus mar so ithidh sibh e; le'r leasruidh crioslaichte, bhur brògan air bhur cosaibh, agus bhur lorg 'n 'ur làimh: agus ithidh sibh e le cabhaig; is i càisg an Tighearn' a th'ann.

12 Oir théid mise troimh thìr na h-Eiphit air an oidhche so, agais buailidh mi gach ceud-ghin ann an tìr na h-Eiphit, araon duine agus ainmhidh: agus an aghaidh dhée nan Eiphiteach uile cuiridh mi breitheauas 'an gnìomh; is mise an Tighearn.

13 Agus bithidh an fhuil dhuibh mar chomharadh air na tighibh anns am bheil sibh: agus an uair a chi mise an fhuil, théid mi thairis oirbh, agus cha bhi a' phlàigh oirbli a chum bhur milleadh 'n uair a bhuaileas mi tìr na h-Eiphit.

14 Agus bithidh an là so dhuibh mar chuimhneachan; agus gleidhidh sibh e 'n a là-féille do'n Tighearn air feadh bhur ginealach; le h-ordugh sìorruidh gleidhidh sibh e.

15 Seachd làithean ithidh sibh aran neo-

ghoirtichte; air a' cheud là fèin cuiridh sibh

taois ghoirt a mach as bhur taighibh; oir

gach ueach a dh"itheas aran goirtichte, o'n

cheud là giis an t-seaclidamh là, gearrar an

t-anam sin as o Israel.

16 AgTis air a' cheud là hithidh agaibh

comh-ghairm naomh, agus air an t-seach-

damh là bithidh agaibh comh-ghairm

naomh: obair sam bith cha deauar orra,

saor o ua, dhithear leis gach neach; sin a

mhàiu nithear leibh.

17 agus ciuuaidh sibh/c'iY^ a?i araiuueo-

ghoirtichte; oir air an là siu fèiu thug mise

mach bhur slòigh à tìr na h-Eiphit; uime

sin coimhithdh sibh an là so 'n ui- ginealach-

àibh, le h-ordugh sàonniidh.

18 'Sa' cheud mhàos, air a' cheathramh là '

deug den mhàos "s an fheasgar, ithidJi sibh

arau nco-ghoirtichte, gu ruig an ceud là

'ar fhichead de"n mhàos 's an fheasgar.

19 Rè sheachd làitheau cha-u fhaighear

taois ghoirt 'n ur taighibh; oir ge b'e ueach

a dhitheas aran goirtichte, geaiTar an

t-auam siu fèiu as o choimhthioual Israeil,

co dhiubh is coigTcach e, uo ueach a nigadh

's an tàr.

20 Xi air bith goirtichte cha-n ith sibh: 'n

ur n-àitibh-còmhnuidh uile ithidh sibh aran

neo-ghoirtichte.

21- An sin ghairm Maois air seanairean

Israeil uile, agus thuirt e riu, Tainigibh

a mach, agus gabhaibh dhuibh fèiu uan, a

rèir bhur teaghlaichean, agus marbhaibh a'

chàisg.

22 Agus gabhaidh sibh bad hàosoip, agus

tumaidh sibh e 's an fhuil a tha 's an t>-soith-

each, agus beauaidh sibh do'n àrd-donis,

agus do'n dà ursaiuu, leis an fhuil a tha 's

ant-soitheach: aguschatèid ah-aou agaibha

machairdonisathighe gu niig a' mhaduiuu.

23 Agus théid an Tighearn thairis a bhuaà-

adh uau Eiphiteach; agus an uair achi e 'n

fhuil air an àrd-donis, agns air an dà

ursainn, théid an Tighearn thairis air an

donis, agus cha leig e leis a' mhillteir

teachd a steach d"ur taighibh gii'r buaLadh.

24 AgTis gleidhidh sibh an ui so mar

ordugh dhuibh fèiu, agus d'ur mic, gu

sàomiidh.

25 Agus tarlaidh, 'n uair a théid sibh a

65

steach do'n fhearann a bheir an Tiglioara

dhuibh, a rèir mar a gheall e, gu'n gleicUi

sibh an t-seirbhis so.

26 Agus tarlaidh, 'n uair a their bhur

clauu ribh, Ciod a's ciall duibh leis an t-

seirbhis so à

27 Gu'n abair sibh, So àobairt càisge an

Tigheam', a chaidh thairis air taighibh

cliloiuu Israeil 's an Eiphit, 'n uair a bliuail

e na h-Eiphitich, agus a shaor e ar taighean-

ue. Agais chrom an sluagh iad fèm, agus

riuu iad aoradh.

28 Agus cUi' fhalbh clann Israeil, agus rinn

iad mar so; mar a dh aithn an Tighearn do

]NIhaois agus do Aaron, mar sin rinn iad.

29 Agus air meacUiou na h-oicUiche siu fèiu

bhuail an Tighearn gach ceud-ghin ann an

tàr na h-Eiphit o cheud-ghin Pharaoh a

shuicUi air a ràgh-chaithir, gu ceud-ghiu a'

chiomaich a bha ann an slochcl a' phràosaiu;

agus gach ceucl-ghin aiumhicUi.

30 Agus dh'éirich Pharaoh 's an oicUiche,

e fèin agus a sheirbhisich uile, agus na h-

Eiphitich uile; agus bha èigheach mhòr 's

an Eiphit; oir cha robhtaighanus nach à^obh

neach marbh.

31 Agus ghaii-Hi e air Maois agus air

Aaron 's an oicUiche, agus thuirt e,

Eiribh, rachaibh a mach à meacUiou mo

sMuaigh, araon sibhse agus chinn Israeil:

agus rachaibh, deauaibh seirbhis do'n

Tighearn, mar a thuirt sibh.

32 Thugaibh leibh mar an ceucbia bhur

treudan, agus bhur buar, mar a thuirt

sibh, agus imichibh: agus beannaichibh

mise mar an ceudna.

33 Agus thugna h-Eiphitich dian-sparradli

do'u t-sluagh, a chum gu n cuireadh iad le

cabhaig a mach as an tìr iad; oir thuirt

iad, Is daoine marbh sinu gu lèir.

34 Agais ghabh an sluagh an taois mmi

do ghoirticheacUi i, an amaran-fuiuicUi

ceangailte 'n an eudach air an guailhbh.

35 Agus riun clann Israeil a rèir focail

Mhaois: agus dh'ian- iad o na h-Eiphitich

seudau aàrgid, agus seudau òir agus eudach.

36 agus thug an Tighearn deadh-ghean

do'n t-sluagh ann an sàiihbh nan Eiphit-

each, agus thug iad 'au coiugheall dhoibh:

agus chreach iad na h-Eiphitich.

37 Agus dhimich clann Israeil o Kameses

gii Sucot, mu thimchioU sè ceud màle fear

cVau cois, a thuilleadh air cloinn.

38 Agus mar an ceudua chaicUi iomadaidh

de sliluagh eilesuas maille riu,agus treudan,

agus buar, ro mhòrau sprèidlie.

I 39 Agus cUi' fhum iad de'n taois a thugacUi

a mach as an Eiphit breacagau ueo-

ghoirtichte, oir cha do ghoirticheadh i;

do bhràgh g-u'n d'fhuadaicheacUi iad a mach

as an Eiphit, agus nach b'urrainn iacl fuir-

each, agus mar an ceudua nach do dheasaich

iad biadh dhoibh fèin.

1 40 A nis Vi aimsir cuairte chloiun IsraeU,

C

ECSODUS, XIII.

a bha iad a cliòmlmuidh 's an Eixihit, an sin coimhididh tu an t-seirbhi& so annis

ceithir cheud agus deich bliadhna fichead. a' mhàos so.

41 Agus aig ceann nan ceithir cheud agus 6 Seachd làithean ithidh tu aran neo-

nan deich bliadhna thar fhichead, air an ghoii-tichte, agus air an t-seachdamh là

là sin fèiu chaidh slòigh an Tighearn' uile hithidh fèill do 'n Tighearn.

mach à tìr na h-Eiphit.

42 Is oidhche so gu bhi air a coimhead gu

h-àraidh do'n Tighearn, air son an toirt-san

a mach à tìr na h-Eiphit: so an oidhche sin

g-u bhi air a coimhead do'n taigheai-n le

cloinn Israeil uile 'n an ginealachaibh.

43 Agus thuirt an Tighearn ri Maois

agus ri h-Aaron, So ordugh na càisge:

cha-n ith coigreach sam bith dh'i.

44 Agus gach seirbhiseach duine, a chean-

naicheadh le h-airgiod, an uair a thimchioil-

ghearras tu e, an sin ithidh e dh'i.

45 Cha-u itli coigreach, no seirbhiseach

tuarasdail dh'i.

46 Ann an aontaighithear i: cha ghiàilain

thu'bheag de'n fheoil a mach as an taigh; ni

mò a bhi'iseas sibh cnàimh dh'i.

47 Ki coimhthional Israeil uile sin.

48 Agus an uair a bhios coigTcach air

clmairt maille riut, agus a chumas e a'

chàisg do'n Tighearn, timchioll-gheaiTar

gach firioiinach aige, agus an sin thigeadh

e am fagus g'a cxmiail, agus bithidh e mar

neach a rugadh 's an tàr: ach cha-n ith

ueachsam bith neo-thimchioll-gheaiTta dh'i.

49 Eithidh an t-aou lagh aige-.san a rugadh

's an tàr, agus aig a' choigreach a tha air

chuairt 'n 'ur measg.

50 Mar so rinn clann Israeil uile; mar a

dh'àithu an Tighearn do Mhaois agus do

Aarou, mar sin rinn iad.

51 Agus air an là sin fèin thug an Tighearn

a mach clann Israeil à tìr na h-Eiphit, a rèir

an slògh.

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

air ais dhan ECSODUS

CaibidealXIII

1 Gacài ceud-gàiin aàr a naonihacTiadh dd'n

Tigkearn. 3 DK orduicheadh cuimhne na

càivie. 21 Clann Israeil air an treòrachadh

le Dia air an slighe le mecdl neoil '» an là,

ugus le mecdl teUie ^a an oidhcJie.

GUS labhair an Tighearn ri Maois, ag

A'

ràdh.

2 Naomhaich dlàomhsa gach ceud-ghin, ge

b'e air bith a dh' fhosglas a' bhrài am measg

chloinn Israeil,eadar dhuiueagus aiumhidh:

is leamsa e.

3 Agus thuirt Maois ris an t-sluagh,

Cuimhuichibh an là so, air an d'thàimg sibh

a mach as an Eiphit, àtaighua daorsa; oir le

làimh thrèin thug an taigheara a mach sibh

as a siu: agus cha-n ithear ai-au goirtichte.

4 Air an là 'n diugh thàinig sibh a mach,

'am màos Abib.

5 Agus an uair a bheir an Tighearn steach

thu do thàr nan Canaanach, agus uan

Hiteach, agus nau Amorach, agus uan

Hiteach, agus nau lebusach, a mhionnaich

e do d' aithrichibh gu'n tugadh c dhuit,

fearann a' srathadh le bainne agus le mil,

66

j 7 Ithear aran neo-ghoirtichte seachd làith-

ean; agus cha-n fhaicear aran goirtichte

agad, agus ni mò a chithcar taois ghoirt

agad ann ad chràochaibh uile.

, 8 Agus inusidh tu do d' mhac 's an là sin,

I ag ràdh, I^'Hhear so air sgàth an ni sin a

riun an Tighearn dhomhsa, 'n uair a bheil

mi mach as an Eiphit.

9 Agus bithidh e dliuit mar chomharadh

air do làimh, agus mar chuimhneachan

eadar do shàiilibh, a chum gu'm bi lagh an

Tighearna ann ad bheul; oir le làimh

thrèin thug an Tighearn mach thu as an

Eiphit.

10 Air an adhbhar sin coimhididh tu an

t-ordugh so 'n a thràth fèiu o bhUadhua gu

bliadlma.

11 Agus an uair a bheir an Tighearn

steach thu do thàr nan Canaanach, mar a

mhionnaich e dliuitse, agus do d' aithrichibh,

agus a bheir e dhuit e,

12 an sin cuiridh tu air leth do'n Tiglicaru

gach ni a dh'fhosglas a' bhrài, agus gach

ceud-ghin a thig o ainmhidh a's leatsa;

huinidh iadsan a tha firiomi ^n am làieasy

do'n taigheara.

13 Agus gach ceud-ghin asail fuasgailidh

tu le h-uan; agais mur fuasgail thu e, an

sin brisidh tu 'amhach: agus gach ceud-ghiu

duiue am measg do chloiune fuasgailidh tu.

14 Agus an uair a dhfheòraicheas do

mhac dhàot 's an aimsir ri teachd, ag ràdh,

Ciod e so ? an sin their thu ris, Lu làimh

thrèin thug an taighcara amach sinn as an

Eiphit, àtaighna daorsa:

15 Agus an uair a chraaidhich Pharaoh c

fèin, agus nach b'àill leis ar leigeadh air

falbh,au sin mharbh an Tighearn gach ceud-

ghiu ann an tìr na h-Eiphit, araon ceud-

ghinduine, agus ceud-ghin ainmhidh; air an

aobhar sin àobraidh mi do'n Tighearn gach

ni a dh' fhosglas a' bhrài, ma 's firionn iad^

ach uile cheud-ghin mo chloiune fuas-

gailidh mi.

16 agus bithidh e mar chomharadh air do

làimh,agus mar eudauan eadar do shàiilibh;

oir le làimh thrèin thug an Tighearn a mach

sinn as an Eiphit.

17 Agus eadhou an uair a leig Pharaoh

do'n t-sluagh imeachd, cha do threòraich

Dia iad air sliglie tìre uam Philisteach,

ged a bha sin aithghearr: oir thuirt Dia,

Air eagal gu'm bi aithreachas air an t-sluagh

an uair a chi iad cogadh, agus gu'm pill iad

do'u Eiphit.

18 Ach threòraich Dia an sluagh mu'n

cuaii't, air slighe fàsaich na mara ruaidhe:

agus chaidh clann Israeil suas 'an orùugb

catha à tìr na h-Eiphit.

ECSODUS, XIV.

19 Agus thug Maoiscnàmhan loseàftli leis; [ 11 Agus thuirt iad ri Maois, An ann a

oir ghabh e niionnan teann de chloinn Is- chionu nach rohh uaighean 's an Eiphit, a

raeil, ag ràdJi, Gu ciunteach amhaircidh Dia thug thu leat sinn g-ii bàs fhaghaii 's an

oirblise, agus bhcir sibh suas mochnàmhan j fhàsach? Car son a rinn thu so oirnn, ar

leibh as a so.

20 Agus dh'imich iad o Shucot, agus cham-

paich iad ann an Etam, ann an iomall an

fhàsaich.

21 Agus chaidh an Tighearn rompa 's an

là ann am meall neoil, a chum an treòrach-

adh air an t-sUghe, agus 's an oidhche ann

am meall teine, a thoirt sokiis doibh; gu

imoachd a là agus a dh'oidhche.

22 Cha d' thug e air falbh aui meall neoil

's an là, no 'm meall teiue 's an oidliche, à

làtliair an t-skiaigh.

CaibidealXIV.

1 Chaidài Pharaoh 'aii (òif air cloinn Israeil.

10 llinn iadsan gearan an aijhaidh Mliaois.

1.3 Tkug esan_ comhfhurtadid dhoibh. 21

Chaidh iad iroimh 'n mhuir ruaidh. Bhàth-

adh na h-Eiphiiicfi.

AGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

2 Labhair ri cloinn Israeil, gu 'm pill iad,

agus gu'n campaich iad fa chomhair Phih-

ahiroit, eadar Migdol agus an fhairge, fa

chomhair Bhaal-sephoiu; fa choinneamh-san

campaichidh sibh làimh ris an fhairge.

3 Oir their Pharaoh mu chloinn Israeil,

77ia iad air seachran 's an tàr, dli'iadh am

fàsacli mu'n timchioll.

4 Agus cruaàdhichidh mise cridhe Pha-

raoh, agus théid e air an tòir, agus gheibh

mise glòir a thaobh Pharaoh, agus a shlòigh

uile; agus bithidh fios aig na h-Eiphitich

giir mise an Tighearn. Agus riun iad mar

sin.

5 Agus dh'innscadli do rìgh na h-Eiphit

gu'n do theich an sluagh: agus thionndaidh

cridlie Pharaoh, agus a sheirbhiseach an

aghaidh an t-sluaigh, agais thuirt iad,

Ciod e so a rinn siun, gu'n do leig sinn le

h-Israel imeachd as ar seirbhis?

6 Agus bheartaich e a charbad, agus thug

e a shluagh maille ris;

7 Agus thug e leis sè ceud carbad taghta,

agus uile charbadan na h-Eix)hit, agus ceann-

ardan orra uile.

S Agus chruaidhich an Tighearn cridhe

Phai-aoh rìgh na h-Eiphit, agus lean e air

tòir chloinu Israeil: agus chaidh clann

Israeil a mach le làimh àird.

9 Ach chaidh na h-Eiphitich air an tòir

(eich agus carbadau Pharaoh, agus a mharc-

shluagh, agus 'armailt uile) agus rug iad ' an làimh dheis, agus air an làimh chlà.

orra, a(/us iad a' campachadh làimh ris an | 23 Agus lean na h-Eiphitich, agus chaiclh

fhairge, làimh ri Pihahirot, fa chomhair i iad a steach 'n an dèigh gu meadhon na

Bhaal-sephoin. i fairge, eadhon eich Pharaoh uile, a char-

10 Agus an uair a thàinig Pharaoh am badau, agus a mharc-shluagh.

fag-us, thog clann Isi'aeil suas an sàiilean, 1 24 Agusaunamfàirenamaidnedh'amhairc

agus, feuch, bha na h-Eiphitich air an tòir, ' an Tighearn air sluagh nan Eiphiteach,

agus bha eagal mòr orra: agus dh'èigh clann troimh 'n mlieall theine agus neoil; agus

Israeii ris an Tighearn. chlaoidh e armailt uan Eiphiteach.

G7

tabhairt a mach as an Eiphit?

12 Nach e so am focal a labhair sinn riut

's an Eiphit, ag ràdh, Leig leinn seirbhis a

dheanamh do na h-Eiphitich? Oir &'fhearr

dhuinu seirbhis a dheanamh do na h-

Eiphitich na bàs fhaghail 's an fhàsach.

13 Agus thuirt Maois ris an t-sluagh,

Na bithcadli eagal oirbh, seasaibh, agus

faicibh slàinte an Tighearna,adIi'oibricIieas

edhuibhandiugh; oiriia h-Eiphitich a cliuu-

naic sibh an diugh, cha-n fhaic sibh iad a

chaoidh tuilleachi.

14 Cogaiclh an Tighearn air bliur son, agus

fanaidh sibhse 'n 'ur tosd.

15 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

Car son a tha thu 'g èigheach riumsa?

Abair ri cloinn Israeil dol air an aghaidh.

IG Ach togsa suas do shlat, agus sàn a

mach do lànih os ceann na fairge, agus

sgoilt i;agus théid clann Israeil a steach

'ain meadhon na fairge air talamh tioram.

17 Agus cruaidhichidh mise, eadhon mise,

cridlie nan Eiphiteach, agus théid iad a steach

'n an dèigh: agus ghcibh niise glòir a thaobh

Pharaoh, agus a thaobh a shlòigh uile, a

thaobh a charbadan,agus a thaobh a mharc-

shluaigh.

18 Agus bithidh fios aig na h-Eiphitich

gur mise an Tighearn, 'n uair a gheibh mi

glòir a thaobli Pharaoh, a thaobh a char-

badau, agus a thaobh a mharc-shluaigh.

19 Agus dh'fhalbh aingeal an Tighearn' a

chaidh roimh champ Israeil, agus dh'imich

e 'n an dèigh; agnis dh'fhalbh am meall

neoil o 'm beulaobh, agus sheas e air an

cùlaobh.

20 Agus thàinig e eadar camp nan Eiphit-

each agus camp Israeil, agus bha e 'n a

neul, agus 'n a dhorchadas dhoibh sud, ach

shoillsich e 'n oiclhche dhoibh so, air chor

as nach d'thàinig a h-aon diubh am fagus

d'a chèile rè na h-oiclhche.

21 Agus shàn Maois a mach a làmh os

ceann na fairge, agus thug an Tighearn air

an fhairge dol air a h-ais le gaoith làidir o

'n ear rè na h-oidhche sin, agus rinn e 'n

fhairge 'n a talamh tioram, agus roinneadh

na h-uisgeachan.

22 Agus chaidh clann Israeil a steach 'am

meadhon na fairge air talamh tioram, agus

hha na h-uisgeachan 'n am balla dhoibh air

ECSODUS, XV.

25 Agus thug e air falbli lotliaii an carbad, ' na h-uisgeachan; sheas na tuiltean gues

mar thòrr, chruaidhich na doimhneachdan

'am meadlion na fairge.

9 thuirt an nàmhaid, Lcanaidh mi,

beiridh mi orra, roinnidh mi a' chreach:

sàsuicliear mo mhiann orra; ràiisgidh mi

mo chlaidheamh, sgriosaidh mo làmh iad.

10 Shèid thu le d' ghaoith, chòmhdaich an

fhairge iad, chaidh iad fodha mar luaidh

anns na h-uisgeachaibh làidir.

11 Cò '^ cosmhuil riuts' am measg nan dee,

a Thighearua 1 Cò Hha cosmhuil riut, glòr-

ceaun na fairge, agus phill an f liairge g'a | mhor ann an naomhachd, uamhasach ann

neart an uair a shoillsich a' mhaduiun; as'us

air chor as gu'n do tharruingeadh iad gu

trom. agus thuirt na h-Eiphitich,

Teicheamaid à làthair Israeil, oir tha 'n

Tighoarn a' cogadh leosan an aghaidh nan

Eiphiteach.

26 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

Sàn a mach do làmh os ceann na fairge,

chum gii'n tig na h-uisgeachan air an ais

air na h-Eiphitich, air an carbadaibh, agus

air am marc-shluagh.

27 Agus shàn Maois a mach a làimh os

theich na h-Eiphitich 'n a h-aghaidh; agus

chuir an Tighearn na h-Eiphitich fodha 'am

meadhon na fairge.

28 Agus phill na h-uisgeachan, agus

dh' fholaich iad na carbaid, agus am marc-

shluagh, agus armailt riiaraoh uile, a

thàinig 's an fhairge 'n an dèigh: cha

d' fhàgadh uiread 's a a-aou diubli.

29 Ach dh'imich clann Israeil air taàamJi

tioram 'am meadlion na fairge, agus bha na

h-uisgeachau 'n am balla dhoibh air an

làimh dheis, agus air an làimh chlà.

30 Mar so shaor an Tighearn Israel air

an là sin à làimh nau Eiphiteach: agus

chunnaic Israel na h-Eiphitich marbh air

tràigh na fairge.

31 Agus chunnaic Israel an obair mhòr

sin a riun an Tighearn air na h-Eiphitich,

agus bha eagal an Tighearn' air an t-sluagli,

agus clireid iad an taighcaru, agus Maois a

sheirbhiseach.

CaibidealXV.

1 Laoidh Mhaois. 22 Tha'n sluagh a dhàth

visge. 23 Binneadh uisgeachan searbh Mharah

ààiilis dkoibh. 27 Thàinig iad gu h-Elivi.

AN sin chan Maois agus clann Israeil an

laoidh so do'n Tighearn, agus labhair

iad, ag ràdh, Canaidh niise do 'n taighearu,

oir thug e buaidh gu glòrmhor; an t-each

agus a mharcach thilg e 's an fhairge.

2 'Se 'n Tighearn mo neart, agus mo dhàn,

agus tha e 'n a shlàiute dliomii: is esan mo

Dhia-sa, agus ni mi àite còmhnuidh lUia;

Dia m'athar agus àrdaichidh mi e.

3 Is fear-cogaidh an Tighearn; ^se 'n taigh-

earu a's ainm dha.

4 Carbadau Pharaoh, agus 'armailt thilg

e 's an fhairge; agus tha rogha a chean-

iiiirdan air am bàthadh 's an fhairge ruaidh.

6 Dh'fholaich na doimhneachdau iad;

chaidh iad sìos do'n aigean mar chloich.

6 Rnmeadh do dheas himh, Thighearna,

glòrmhor ann an cumhachd; bhris do

dheas làmh, Thighearn', an nàmhaid 'n a

bhloigdibh.

am moladh, a'deauamh nithean iongantach?

12 Shàn thu mach do dheas làmh; shluig

an talamh suas iad.

13 Threòraich thu ann ad thròcair an

sluagh so a shaor thu; thug thu iad

ann ad neart a chmn àite-còmhnuidh do

naomhachd.

14 'N uair a chluiuneas na cinnich,bithidh

eagal orra; thig doilgheas air luchd-àitcach-

aidh Phalestina.

15 An sin bithidh uamhann air cinn-

fheadhna Edoim, thig geilt-chrith air daoine

tremia Mhoaib; leaghaidh air falbh luchd-

àiteachaidh Chanaain uile.

16 Tuitidh uamhaun agus eagal orra, le

meud do ghairdcin bithidh iad tostlach

mar chloich, gus an téid do shluagh,

thairis, a Thighearna, gus an teid an »Iuagh

so thairis, a cheauuaich thu.

17 Bheir thu steach iad, agus suidhichidh

tu iad ann an sliabh d' oighreachdsa, anns

an àit a rinn thu dhuit fèin, a Thighearna,

chum còmhnuidh a ghabhail anu, 's an

ionad-naomh, a Thighearn', a dhaiugTiich

do làmhan-sa.

18 Ràghichidh an Tighearn gu saoghal

nan saoghal.

19 Oir chaidh eich Pharaoh a stcach le

'charbadaibh, agus le 'mharc-shluagh, 's an

fhairge, agus thug an Tighearn uisgeachau

na fairge air an ais orra; ach dh'imich clann

Israeil air talamh tioram 'am meadlion na

fairge.

20 Agus ghlac Miriam a' bhan-fhàidh,

piuthar Aaroin, tiompan 'n a làimh; agus

chaidh na mnathan uile mach 'n a dèigh le

tiompanaibh agus le dauusa.

21 AgTis fhreagair Miriam iad, Canaibh

do'n Tighearn, oir thug e buaidh gu glòr-

mhor; an t-each agus a mharcach thilg e

's an fhairge.

22 Mar sin thug Maois Israel o'n mhuir

ruaidh, agais chaidh iad a mach gu fàsach

Shuir, agus dh'imich iad tri làithean 'a an

fhàsach, agus cha d'fhuair iad uisge.

23 Agus an uair a thàinig iad gu Marah,

7 Agus ann am meud d'òirdheirceis cha b' urrainn iad uisgeachan Mharah òl,

chlaoidh thu iadsan a dh'éirich suas a'd'

aghaidh; chuir thu d'fhearg a mach, loisg

i suas iad mar asbhuain.

8 Agus le auail do shròine chruiunicheadh

68

oir bha iad searbh; uime siu thugadh

Mai'ah mar ainm air.

24 Agus rinn an sluagh gearan an aghaidh

Mliaois, ag ràdh, Ciod a dh'òlas sinn ]

ECSODUS, XYI.

25 Agus cUi'èigh csan ris an taighearu,

agus uochd an Tighearn fiodh dlia, agus

thilg e 's na h-uisgeachaibh e, agus riuueaLlh

ua h-uisgeachau mihs: ann an sin rinn e

lagh agus ordugh dhoibh, agus ann an sin

dliearbh e iad;

26 Agus thuirt e, Ma dh'èisdeas tu gu

dùrachdach ri gnth an Tighearna do Dhè,

agus ma ni thu an ni siu a tha ceart 'n a

shealladh, agus ma bheir thu 'n aire d'a

àitheantaibh, agus ma ghleidheas tu a

reaclidau uile, aon de na h-eucailibh a chuir

mi air na h-Eiphitich, cha chuir mi ortsa;

oir is mise an Tighearn a slilànuicheas

tlm.

27 Agus thàinig iad guh-EUm far an rohh

dà thobar dheug uisge, agus deich agus tri

fichead crann paihne; agns champaich iad

an sin làimh ris na h-uisgeachaibh.

CaibidealXVI.

1 Binn dann Isi-aeil gearanan aghaidh Mhaois

agus Aaroin, a chionn gu'n robh iad gun

hàiiadh. 12 Chuireadh gearra-goiH d'an

ionnsuidh , 14 agu^ Alana. 16 Eiaghailtean

m'a thimdiioll.

AGUS dh'fhalbh iad o Elim, agus

thàinig coimhthioual chloinn Israeil

uile gu f àsach Shin, a tha eadar EHm agus

Sinai, air a' chàiigeamh là deug de n dara

màos an déigh dhoibh teachd a mach à tìr

na h-Eiphit.

2 Agus rinn coimhthional chloinn Israeil

uile gearan an aghaidh Mhaois agus Aaroin

's an fliàsach.

3 Agus thuirt clann Israeilriu, B" fhearr

gu"m faigheamaid bàs le làimh an Tighearn"

aim an tìr na h-Eiphit, an uair a bha sinu

'n ar suidhe làimh ris na ]_x)itibh feòla,

agm an uair a dh'ith sinn aran gur sàth;

oir Thug sibh a mach sinn do'n fhàsach so,

a mliarbhadh a' choimhthionail so uile le

h-ocras.

4 An sin thuirt an Tighearn ri Maois,

Feuch, frasaidh mise dliuibli arau o neamh,

agus théid an sluagh a mach, agus cruin-

nichidh iad cuibhrionn gach là air an là

siu fuin, a chum as gu"u dearbh mi iad, co

dhiàibh a ghluaiseas iad ann am lagh, uo

nach gluais.

5 Agus air an t seathamh là •ulluichidh

iad an ni sin a bheir iad a steach, agus

bithidh e dhà uibhir agus a chruinnicheas

iad gach là eile.

6 Agnis thuirt Maois agus Aarou ri

cloinn Israeil uile, Mu fheasgar, an siu

bithidh fios agaibh gu'n d' thug an Tighearn

a mach sibh à tìr na h-Eiphit:

7 Agus 's a' mhaduinn. an sin chi sibh

glòir an taigheama; do bhràgh gu bheil e

a' cluinntimi bhur gearain an aghaidh an

Tighearn': Agus ciod sinne, gu bheil sibh a'

deanamh gearaàn 'n ar n-aghaidh ?

8 agus thuirt Maois, Bithidh a chàis

mar so 'n uah- a bheir an Tighearn dhuibh

69

's an fheasgar feoil r'a h-itheadh, agus aran

's a' mhaduiun gLi"r suth; do bhràgh gu

bheil an Tighearn a'cluiuntinu bhur gearain

a tha sibh a' deauamh 'n a aghaidh: agus

ciod sinne à cha-n ann 'n ar n-aghaidhne tha

bhur gearan, ach an aghaidh an taigheama.

9 Agus thuirt Maois ri h-Aarou, Abair

ri coimhthional chloinn Israeil uile, Thigibh

am fagus an làthair an Tighearn', oir chual'

e bhur gearan.

10 AgTis an uair a labhair Aaron ri coimli-

thioual chloinn Israeil uile, dh'amhairc iad

a dh'ionnsuidh an fhàsaich, ag-us, feuch,

dh' fhoillsicheadh glòir an taigheam' ann an

neul.

1 1 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

12 (Jhuala mi gearan chloinn Israeil;labh-

air riu, ag ràdh, Mu fheasgar ithidh sibh

feoil, agus 's a' mhaduinu sàsuichear sibh le

h-arau: agus bithidh fios agaibh gur mise

an Tighearn bhur Dia.

13 Agus an uair a bha 'm feasgar ann, an

sin thàinig na geaiTa-goirt a nàos, agus

chòmhdaich iad an camp; agus anns a'

mhaduinn bha 'n dràichd 'n a luidhe mu

thimchioll a' chaimp.

14 Agais an uair a dh'éirich an di'àichd a

bha 'n a luidhe, suas, feuch, bha air aghaidh

an fhàsaich iii beag cruinn, beag mar an

liath-reodh air an talamh.

15 AgTis an uair a chunnaic clann Israeil

e, thuirt iad gach aon r"a chèile, Mana:

oir cha robh fhios aca ciod e. agus thu-

bhairt Maois riu, So an t-ai-an a thug an

Tighearn dhuibh r"a itheadh.

16 Soau ui a dh'àithn an taigheara,Cminn-

iclùbh dheth gach duine a rèir 'itheannaich,

omer do gach ueach a rèir àireimh bhur n-

auamanna, gabhailh gach duine agaibh air

an son-san a tlui 'n a bhàith.

17 Agus riun clann Israeil mar sin, agus

chi-uiunich iad, cuid ni bu mhò, agus cuid

ui bu lugha.

18 Agus an uair athomhais iad e\e h-omer,

cha robh a' bheag thairis aige-san a chminn-

ich ni bu mhò, agns air-sau a chminnich ni

bu lugha,cha robh uireasbhuidh: chruinnich

gach dmne a rèir 'itheauuaich.

19 agus thuirt Maois riu, Xa fàgadh

duine sam bith dheth gu maduinu.

20 Gidheadh cha d'èisd iad ri Maois, ach

cUi'fhàg cuid diubh dheth gu maduinn,agU3

ghiu e cnuimheau, agus lobh e: agus bha

corruich air Maois riu.

21 agus chmiunich iad eair gachmaduinn,

gach cluiuea rèir 'itheannaich: ag-is anuair

a dh' fhàs a' ghrian teth, leaghaclh e.

22 agus air an t-seathamh là chminnich

iad a dlià uiread araiu, dà omer air son

gach aoiu: agus bheil uachdarain a'

choimhthiouail uile, agus dh'iunis iad sin

do Mhaois.

23 agus thuirt e riu, So an ni a labh-

ECSODUS, XVII

air an Tighearn, Bithidh fois na sàbaid'

naomh do'n Tighearn am màireach: cC

màieucVs a tha sibh gu fhuineadh, fuinibh

an diitgh, agais a! mheud's a tha sibh gu

bhruicheadh, bruichibh; agnis gach ni a

bhios thairis, taisgibh suas dlmibh fèin g-u

maduiun.

24 Agus thaisg iad suas e gu maduinn, mar

a dhàithn Maois; agus cha do lobh e, ni

mò a bha cnuimh sain bith ann.

25 Agus thuirt Maois, Ithibh sàn an

diugh, oir tha sàbaid ann an diugh do'n

Tighearn; an diugh cha-n fhaigh sibh e 's a'

mhachair.

26 Sè làithean cruinnichidh sibh e, ach air

an t-seachdamh là bithidh an t-sàbaid; cha

bhi e ann air mi là sin.

27 Agus tharladh air an t-seachdamh là

gu'n deachaidh cuid de'n t-sluagh a mach

g'« chruiuneachadh, agus cha d fhuair iad

28 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

Cia fhad a dhiàiltas sibh m'àitheantan-sa a

choimliead, agus mo reachdan.

29 Faicibh, do bhràgh gu"n d'thug an taigh-

eani dhuibh an t-sàbaid, air an adhbhar sin

tlia e a' tabhairt dhuibh air an t-seathamli

là aran dhà là: fanaibh, </<xc/i duine 'n a

àite fèin; narachadh duine sani bith amach

as 'àit air an t-seachdamh là.

30 Mar sin ghabh an sluagh fois air an

t-seachdamh là.

31 Agus thugtaighIsraeil Mana marainm

air: agus hlta e mar fhrois coriandeir, geal,

agus a bhlas mar abhlain air an deanamh

le mil.

32 Agus thuirt Maois, So an ni a

dh'àithn an Tighearn, Làon omer dheth gu

bhi air a glileidheadh air son bhur gineal-

ach, clnim gu faic iad an t-aran leis an do

bheathaich mi sibh 's an fhàsach, an uair a

thug mi mach sibh à tìr na h-Eiphit.

33 Agusthubhairt IMaois i'i h-Aaron, Gabh

soitheach, agus cuir ann làn omeir de Mha-

na, agus taisg e an làthair an Tighearna g-u

bhi air a ghleidheadh air son bhur gineal-

acha.

34 Mar a dh'àithn an Tighearn do Mhaois,

mar siu thaisg Aaron e an làthair na Fianuis,

gu bhi air a glileidheadh.

35 Agus dh'ith clann Israeil am Mana dà

fhichead bUadhna, gus an d'thàinig iad gu

tàr àiticlite: dh'ith iad am Maua, gus an

d'thàinig iad gu cràch tìre Chanaain.

36 A nis is e omer an deicheamh cuid de

ephah.

CaibidealXVII.

\ An slungh n qearan air son dUh uif^ge aif/

Eejàhklim. 5 'Chuireadh Maois don charruvj

ann an Iloreb, as an d'thàinùj uisge mach.

8 Thugadh huaidh air Amalec.

AGUS dh'imich coimhthional chloinn

Israeil uile o fliàsach Shàn, a reir an

turusan, mar a dh'àithu an taighearu, agus

70

champaich iad ann an Rephidim; agus cha

robh uisge ann do'n t-sluagh ri òl.

2 Uime sin rinn an sluagh connsachadh ri

]\Iaois, agus thuirt iad, Thoir dhuinn

uisge chum as gu'n òl sinn. AgTis thuirt

Maoisriu, Car son a tha sibh a' couusachadh

riumsa ? Car son a bhrosuaicheas sibh an

Tighearn ?

3 Agus mhianuaich an sluagh uisge ann

an sin; agus riun an sluag^i gearan an

aghaidh Mhaois, agus thuirt iad, C'ar

sou so a thug thu nìos sinn as an Eiphit, a

chum sinn fèin a mharlDliadh, agTis ar clann,

agus ar sprèidh le tart ?

4 Agus dh'èigh Slaois ris an Tighearn, ag

ràdh, Ciod a ui mi ris an t-sluagh so? is

beag nach 'eil iad 'g am chlachadh.

5 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

Imich roimh 'n t-sluagh, agus thoir lcat

cuid de sheanairibh Israeil; agus do slilat

leis an do bhuail thu an amhainn, gabh a'd'

làhnh, agus bi 'g imeachd:

ti Feuch, seasaidh mise romhad an sin air

a' charraig ann an Horeb, agus buailidh

tusa a' charraig, agus thig uisge mach aisde,

a chum gu'n òl an sluagh. Agus rinn

Maois mar sin ann an sealladh sheanaircau

Israeil.

7 Agus thug c mar ainm air an àite Masah

agus Meribah, air son connsachaidh chloinn

Israeil, agus do bhràgh gu'n do bhrosuuich

iad an Tighearn, ag ràdh, Am bheil an

Tighearn 'n ar measg, no nach 'eil?

8 An sin thàinig Amalec, agus chog e ri

h-Israel ann an Rephidim.

9 Agus thuirt Maois richoimh Iosua. Tagh a

mach dhuinn daoine, agus falbh a mach,

cog ri h-Amalec: am màireach seasaidh

mise air mullach an t-slcibh, agus slat Dhe

a'm' làimh.

10 Agusrinn Iosua.ar a thuirt Maois

ris, agus chog e ri h-Amalec. Agais chaidh

Maois, Aarou, agus Hur, suas gu mullach

an t-slèibh.

11 Agus an uair a thog Maois suas a

làmh, an sin bhuadhaich Israel, agus an

uair a leag e sìos a lànih bhuadhaich

12 Acii bha ramlian Mhaois trom, agus

ghabh iad clach, agais chuir iad foidho i,

agus shuidh e oirrc: agus chum_ Aaron

agus Hur suas a làmhan, fear dhiubh aàv

aou taobh, agus fear air an taobh cile;

agus bha a làmhan seasmhach gu luidhe

na gTeine.

13 Ag-iis chlaoidh Iosua.Amalcc agus a

dliaoine le faobhar a' chlaidlieimh.

14 Agus thuirt an Tighearn ri Jlaois,

sgrìobh so mar chuimhueachan ann an

leabhar, agus aithris e ann an cluasaibh

losua; oir dubhaidh mise as g-u tur cuimhno

Amaleic o bhi fo uèamh.

15 Agus thog Maois altair, agus thiig e

lehobhah-Nisi mar aium oirre:

ECSODUS, XVIII.

16 Oir thuirt e, do bhràgh giin do 14 Agus an uair a chunnaic athair ceile

mhiouuaich an taighearu, gu 'm bi cogadh Mhaois gach ni a riun e ris an t sluagh,

ai<r an Tighearn ri h-Amalec o liuu gu thuirt e, Ciod e an ni so a tha tlm

liun.

CaibidealXYIII.

'N

1 thug letro a bhean ayus a dhithis mhac a

dàiionnsuidh Mha,ois. 7 Thug Maois aoidh-

eachd dlta, 13 agu,s ghabh e a chomhaiiie.

UAIR a chuala letro, sagart Mhidi-

ain, atliair-ceile Mhaois, gach ni a

rinn Dia air sou ]Mhaois, agus air sou Israeil

a shluaigh, guu d'thug an Tighearn a mach

Israel as an Eijjhit;

2 An sin thug letro, athair-cèile Mhaois,

leis Siporah bean Mhaois, an déigh dha a

cur air a h-ais

j 'deauamh ris an t-sluagh ? Car son a tha

thusa ad' shuicUie a d' aouar, agus a tha 'n

sluaghuile a' seasamh làimh riut omhaduiuu

gu fcasgar ?

15 Agus thuirt Maois r'a athaircèile,

Do bhràgh gu'n tig an sluagh a m' ionnsuidh

a dh fhiosrachadh o Dhia.

16 'X uair a bhios càiis aca, thig iad a m'

ionusuidh, agus bheir mi breth eadar duine

agus duine, agus nochdaidh mi dhoihh

orduigheau Dhè, agus a laghan.

17 Agus tlmbhairt athair-cèile Mhaois ris,

Cha mhaith an ni a tlui thu 'deauamh.

IS CaithicUi tu as gu tur, araou tlm fèin,

3 Agus a dithis nihac, d'am &' aium do agTis an sluagh so a tha maille riut, oir

h-aou cUubh Gersom, (oir thuirt e, A'm' tha an ni so ro throm air do shou; cha-n

choigreach bha mi ann an tìr choimhich;) , 'eil e 'n comas duit a â–  dheauamh a'd'

4 Agus &'e aium an fhir eile Elieser, (oir aonar.

rinn Dia m'athar, thuhhairt e, còmhnadh 19 A nis ma ta eisd ri m' ghuth, bheir mi

shaor e mi o chlaidheamh comhairl' ort, agus bithidh Dia maille riut:

ruun, agus

Pharaoh.)

5 Agus bheil letro, athair-cèile Mhaois,

agus a mhic, agus a bhean, a dh'ionnsuidh

Mhaois do'n fhàsach, far an do champaich

e aig sUabli Dhè.

6 Agus thuirt e ri Maois, T/ia mise

d'athair-cèile leti'o, airteachda'd'ionnsuidh,

agus do bheau, agus a dithis mhac maille

rithe.

7 Agus chaidh Maois a mach ancoinneamh

'athar-cèile, agus riun e àimhlachd cUia,

agus phòg se e, agus cUi'altaich iad beatha a

clièile: agus bheil iad a steach do'n

bhùth.

S Agus dh'innis Maois d'a athair-cèile , dheichuear

bi-sa air son an t-sluaigh an làthair Dhè, agnis

bheir thu na càiiseau a cUi'ionnsuidh Dhè:

20 Agus teagaisgidh tu dhoibh na h-

orduighean agus na laghau, agus nochdaidh

tu cUioibh an t-sUghe air an còir dhoibh

imeachd, agus an obair a's còir cUioibh a

dheanamh.

21 agus taghaidh tu niach as an t-sluagh

uile, daoine foghaiuteach, air am bi eagal

Dhè, daoine f àriuneach, a cUi' fhuathaicheas

saunt; agus cuiricUi tu iad os an ceann 'n

an uachdaranaibh mhUtean, 'n an uach-

daranaibh cheudau, 'n an uachdaranaibh

leth-cheudan, agus 'nan uachdarauaibh

gacli ni a rinn an Tighearn air Pharaoh,

agus air na h-Eiphitich air sgiith Israeil,

gach saothair a bheil orra air an t-

sUghe, agus cionnus a shaor an Tighearn

iad.

22 Agus bheir iad breth air an t-sluagh

auus gach àm; ach gach càiis mhòr bheir

iad a d' ionusuicUi-sa, agus air gach cùis

bhig bheir iad fèin breth: mar sin bithidh

I e ni's eutruime dhuitse, agus iomcharaidh

9 Agus rinn letro gairdeachas à leth a' ' iadsan an eallach maille riut,

mhaith sin uile a rinn an Tighearn do

Israel, a shaor e à làimh nan Eiphiteach.

23 Ma ni thu an ui so, agus gu'n àithn Dia

siài cUiuit, an sin is m-rainn thu seasamh

10 Agus thubhaii't letro, Beaunaichte gni ris, agus mar an ceuchia théid an sluagh so

robh an Tighearn, a shaor sibh à làimh ' uile cVan àite fèin 'an sàth.

làimh Pharaoh,

nan Eiphiteach, agus

a shaor an siuagh o

Eiphiteach.

11 A nis tha fios agam gur mò an Tighearn

na na h-uile dhèe; oir anns an ni sin anns

, 24 A nis cUi'èisd Maois ri guth 'athar-

fo làimh nau cèile, agus rinn e gach ui a thuirt e.

25 Agus thagh Maois daoine foghaiuteach

a mach à h-Israel uile, agus i-iun e iad 'n

an ceannardaibh air an t-sluagh; 'n an

an do rinn iad gn h-uaibhreach, hlia esan , uachdaranaibh mhUtean, 'n an uachdaran.

os an ceann. ' aibh cheudan, 'n an uachdaranaibh leth-

12 Agus ghabh letro, athair-cèUe Mhaois, cheudan, agus 'n an uachdaranaibh dheich

tabhartas-loisgte agus àobairteau do Dhia:

Agus thàinig Aaron, agus uile sheauairean

IsraeU, a cUi'itheadli arain maille ri athair-

cèUe Mhaois an làthair Dhè.

13 A nis air an là màireach shuidh Maois

gu breth a thoirt air an t-sluagh; agus

sheas an sluagh làimh ri MaoiTo mhaduiun

gu feasgar ?

71

26 Agus thug iad breth air an t-sluagh

auus gach àm: na càdseau cniaiclhe thug iad

a dh'ionnsuidh Mhaois, ach air gach cùis

bhig thug iad fèiu breth.

27 Agus leig Maois le 'athair - cèile

uneachd; agus dh'fhalbh e roimhe d'a thàr

fèin.

CaibidealXIX.

I Thàinàg anslna^ih gufàmdi Shinai. 3 TeacM-

aireachd Dhè dò'n t-slvagh d sliahh Shinai.

S Am freagradh. 12 Cha-n fheudadh neach

air bitk beanniuinn ris an t-sliahh.

ANNS an treas màos an déigh do chloinn

Israeil teachd a mach à tìr na h-

Eiphit, 's an là sin fèin thàinig iad gu

fàsach Shinai.

2 Oir dh' imich iad o Rephidim, agus

thàiuig iad gu fàsach Shinai, agus champ-

aich iad 's an fhàsacli; agus champaich

Israel ann an sin fa chomhair an t-

slèibh.

3 Agus chaidh Maois suas a dh'ionnsuidh

Dhe, agus ghainn an Tighearn air as an

t-shabh, ag rkdh, ]\Iar so their thu ritaigh

Iacoib , agus innsidh tu do chloinn Israeil:

4 Chunnaic sibh na rinn mi ris im h-Eiphi-

tich, agus cionnus a ghiàilain mi sibhse mar

air sgiathaibh iolairean, agus a thug mi a m'

ionnsaidh fèin sibh.

5 A nis ma ta, ma dh'èisdeas sibh da

ràreadh ri m' ghuth, agus ma ghleidheas

sibh mo choimhcheangal,an sin bithidh sibh

dhomhsa 'n ur n-ionmhas sònraichte os

ceann nan uile shluagh: oir is leamsa an

talamh uile.

6 Agus bithidh sil)h dhomhsa 'n 'ur ràogh-

achd sbagart, agus 'n 'ur cinneach naonih.

Is iad sin na briathran a labhras tu ri

cloinn Israeil.

7 Agus thàinig Maois, agus ghairm e air

seanairibh an t-sluaigh, agus chuir e rompa

na briathran sin uile a dh'aithn an Tighearn

dha.

8 agus fhreagair an sluaigh uile le h-aon

ghuth,agus thuirt iad, Gach ni a labhair

an Tighearn, ni sinne. Agus thug Maois

air ais briathran an t-sluaigh a dh'ionnsuidh

an Tighearna.

9 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

Feuch, thig mise a'd' ionnsuidh ann an neul

tiugh, a chum gu'ncluinn an sluagh an uair

a labhras mi riut, agus mar an ceudna gu'n

creid iad thu gu sàorruidh. Agus dh'imiis

Maois briathran an t-sluaigh do'n Tighearn.

10 agus thuirt an Tighearn ri Maois,

Imich a dh'ionnsuidh an t-sluaigh, agus

naomhaich iad an diugh, agus ani màireach,

agus nigheadh iad an eudach,

I I Agus bitheadli iad deas air cheann an

treas là; oir air an treas là thigan Tighearn

a nuas ann an sealladli an t-sluaigh uile air

sliabh Shinai.

12 Agus suidhichidh tu cràochan do'n

t-sluagh mu'n cuairt, ag ràdh, Thugaibh an

aire dliuibh fèin, nach teid sibh suas do'n

t-sliabh, agu3 nach bean sibh r a iomall:

gach neach a bheanas ris an t-sliabh, gu

cinnteach cuirear gu bàs e.

13 Cha bliean Ihmh ris; oir gu deimhin

clachar e, no sàthar sleagh troirahe; ma's

ainmhidh no duine e, cha mhair e beò.

72

ECSODUS, XIX, XX.

I 'N uair a shèideas antrompaid rè ùin' fhada

thig iad-san a nios do'n t-sliabh.

14 agus chaidh Maois sìos o'n t-sliabh a

dli'ionnsuidh an t-sluaigh, agus naomhaich

e 'n sluagh, agus nigh iad an eudach.

15 Agus thuirt e ris an t-sluagh,

Bithibh deas air cheann an treas là: na

tigibh am fagus dCuà' mnàibh.

16 Agus an uair a thàinigan treaslà, anns

a' mhaduiun bha tairneanaich agus dealan-

aich ann, agus neul tiugh air an t-sliabh,

agus fuaim na trompaid ro àrd: agus

chriothnaich an sluagh uilo a bha 's a'

champ.

17 Agus thug Maois an sluagh a mach as

a' champ an coinneamh Dhè, agus sheas iad

aig àochdar an t-slèibh.

18 Agus bha sliabh Shinai uilefodheataich,

do bhràgh gu'n d'thàinig an Tighearn a nuas

air ann an teine; agus dh'éirich a dheatach

suas mar dheataich àmhuinn, agus chrioth-

naich an sliabh uile gu mòr.

19 Agus an uair a bha fuaim natrompaid'

a' dol a mach, agus a' fàs ro làidir, an sin

labhair Maois, agus fhreagair Dia e le guth.

20 Agus bheil an Tighearn a nuas air

sliabh Shinai, air mullach an t-slèibh: agus

ghairm an Tighearn Maois suas gu mullach

an t-slèibh, agus chaidh INIaois suas.

21 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

Imich sìos thor àithne do'n t-sluagh, air

eagal gu'm bris iad a steach a dh'iounsuidh

an Tighearn' a dh'amharc, agus gu'n tuit

mòran diubh.

22 Agus mar an ceudna na sagavtan a thig

am fagais do'n Tighearn, naomhaicheadh

iad iad fèin, air cagal gu'm bris an Tighearn

a mach orra.

23 agus thuirt Maois ris an Tighearn,

Cha-n 'eil e 'n comas do'n t-sluagh teachd

a nìos do shliabh Shinai; oir thug thu àithne

dhuinn, ag ràdh, Cuir cràochan mu'n t-sliabh,

agus naomhaich e.

24 Agus thuirt an Tighearn ris, Imich

romhad, falbh sìos agus thig a nìos thu

fèin, agus Aaron maille riut;ach na briseadh

na sagartan agus an sluagh a steach, gu

teachd a nìos a dh'ionnsuidh an Tighearna,

air eagal gu'm bris e mach orra.

25 Agus chaidh Maois sìos a dh'ionnsuidh

an t-sluaigh, agus labhair e riu.

CaibidealXX.

1 jSfadeich àitheantan. 20 Eagalair an t-sluagh.

22 lodhol-aoradh air a thoirmeasg.

AGUS labhair Dia na briathran so uile, ag ràdh,

2 Is mise an Tighearn do Dhia, a thug a

mach thu à tìr na h-Eiphit, àtaighna

daorsa.

3 Na biodh dèe sam bith eile agad a'm'

làthair-sa.

4 Na dean dhuit fèin dealbh snaidlite, no

coslas sam bith a càNaon ni, a tha 's na

ECSODUS, XXL

nèamliaibh shuas, no air an talamh a bhos, 23 Cha dean sibh maille riumsa diathan

no 's na h-uisgeachaibh fo 'n talamh

5 Na crom thu fèin sìos doibh, agus na

deau seirbhis doibh: oir mise an Tighearn

do Dhia, is Dia eudmhor mi, a' leautuiun

aingidhcachd nan aitln-ichean air a' chloinu,

airgid, agus diathan òir cha dean sibh

dhiubli fèiu.

24 Altair de thalamh ni thu dhomhsa,

agus àobraidh tu oirre do thabhartais-

luisgte, agus do thabhartais-sàth, do chaor-

air an treas, agais air a' clieathramh aich, agus do dhaimh: auus gach àite 's an

dhiubhsau a dh' fhuatliaichcas mi; toir mise'fainear gu'n cuimhnichear m'ainm,

ginealach

6 Agus a' nochdadh tròcair do mhàltibh

dhiublisau a ghrkdhaiclieas mi, agus a

choimhideas m'àitheantan.

7 Na tabhair ainni an Tighearna do Dhè

'an diomhauas; oir cha mheas an Tighearn

noòchiontach esan a bheir 'ainm 'an ^omh-

anas.

S Cuimhuich là na sàbaid a naomhachadli.

9 Sè làithean saothraichidh tu, agus ui

tliu d'obair uile.

10 Acli air an t-seachdamh là tha sàbaid

au Tighearna .do Dhè: air an là sin na

dean obair sam bith, thu fèin, uo do mhac,

no do nighean, d'òglach, no do bhauoglach,

no d'ainmhidh, no do choigreach a tha 'n

taobh a stigh de d'gheataibh.

11 Oir ann an sè làithibh rhni an Tighearn

na nèamhau agus an talamh, an fhairge,

agus gach ui a tha anuta; agus ghabh e

fois air an t-seachdamh là: air an adhbhar

siu bheannaich an Tighearn là na sàbaid,

agTis naomhaich se e.

12 Tabhair onoir do d'athair, agus do d'

mhàthair; achumgax'm bi do làithean buan

air an fhearann a tha 'n Tighearn do Dhia

a' toirt dhuit.

13 jN"a deau mortadh.

14 Na deau adhaltranuas.

15 Na dean goide.

16 Na tabhair fiauuis bhrèige an aghaidh

do choimhearsuaich.

17 Ka sanutaichtaighdo choimhearsnaich;

na sanutaich beau do choimhearsnaich, no

'òglach, uo 'bhanoglaich, uo 'dliamh, no 'asal,

no aon ni a'« le do choimhearsnach.

IS Agus mhothaich an sluagh uile na

tairueauaich, agus na dealauaich, agus

fuaim na trompaid', agus an sliabh fo

dheataich: agus an uair a chuunaic an

sluagh sin, ghluais iad, agTis sheas iad fad

o làimh,

19 AgTis thuirt iad ri Maois, Labhair

thusa ruiun, agus èisdidh sinn: ach na

àabhradh Dia ruinn, air eagal gu'm faigh

siuu bàs.

20 Agus thuirt Maois ris an t-sluagh.

gU]

thig mi a d' ionnsuidh, agus beaunaichidh

mi thu.

25 Agus ma ni thu altalr chloiche dhomh,

cha tog thu i Je cloich shnaidhte; oir ma

thogas tu d'iuneal-suaidhidh suas oirre,

truaillidh tu i.

26 Xi mò théid thu suas air ceumaibh a

dh'ionusuidh m'altarach, a chum nach

leigear ris do lomnochduidh oirre.

CaibidealXXI.

1 Larjlian a thaobh òglach ar/us bhanoglach, 14

a tàiaobh an ti a m/iarbhas duiiie le ceilg,

n a mhallaicheas 'athair no 'mhàthair, <i-c. '

AN I S is iad so na breitheauais a

chuireas tu ronipa.

2 Ma cheauuaicheas tu òglach Eabhraidh-

each, sè bliacUiua ni e seirbhis; agus 's an

t-seachdamh théid e mach saor a nasguidh.

3 Ma's ann a mhààn leis fèin a thàinig e

steach, leis fèiu théid e mach; ma bha beau

aige, tlaèid mar an ceudna a bhean a mach

maille ris.

4 Ma thug a mhaighstir bean dlia, agus

gu'u d'rug i dha niic no nigheauan; bithidh

a' bhean agus a clann aig a maighstir, agus

thèid esan a mach leis fèin.

5 Ach ma their an t-òglach gu cinnteach,

Is toigh leam mo mhaighstir, mo bhean,

agus mo chlaun, cha téid mi mach saor:

6 An siu bheir a mhaighstir e cluuu nam

breitheamh; bheir e mar an ceudna chum

an doruis e, no chum ursainn an doruis,

agTis tollaidh a mhaighstir a chluas le

miuidh, agTis ni e seirbhis dha gTi bràth.

7 Agus ma reiceas duine a nighean gu bhi

'n a banoglaich, cha téid i mach mar a théid

na h-òglaich.

8 Mur taitinn 1 r'a maighstir, a rinn

ceangal -pòsaidh rithe, an sin bheir e fainear

gu'm fuasgailear i: ri cinneach coindieach

cha bhi comas aige a reiceadh, do bhràgh

gim do bhuiu e gu cealgach rithe.

9 agus ma cheaugail e r'a mhac i, a reir

modh nan nighean ui e rithe.

10 Ma ghabhas e hean eile dha fèin, a

biadh, a h-eudach, agus a dlighe-pòsaidli.

Na bitheadh eagal oirbh, oir is ann a chum cha lughdaich e,

bhur dearbhadh a bheil Dia, agus a chum ' 11 Agus mur dean e na tri nithean sin

gu'm bi 'eagal-san oirbh, air chor as nach rithe, an sin théid i mach saor gTm airgiod

peacaich sibh.

12 Èsan a bhuaileas duiue, air chor as

21 AgTis sheas an sluagh fad o làimh, gu'm bàsaich e, gu ciuuteach cuirear gu

agus bheil Maois am fagus do'n dorchadas, bàs e.

far an rohh Dia. 13 Agus mur do luidh duine 'am plaid,

22 Agus thuirt an Tighearn ri Maois, ach gu'u d'thug Dia thairis g'a làimh e,

Mar sotheirthuricloinu Israeil, Clumuaic an sin sòuruichidh mis' àite dhuit d'an

fti))h gu'n do labhair mi ribh o nèamh.; teich e.

73 2

r

14 Ach nia thig duine gn dàna air a

choimhearsnach, gu 'mharbhadh le ceilg,

m' altair bheir thu e, a chum gu'm

bàsaich e.

15 Agus esan a bhuaileas 'athair, no a

mhàthair, gu cinnteach cuirear gu bàs e.

IG Agus esan a ghoideas duine, agus a

reiceas e, no ma gheibhear 'n a làimh e, gu

cinnteach cuirear gu bàs e.

17 Agus esan a mhallaicheas 'athair no a

mhàthair, gu cinnteach cuirear gu bàs e.

18 Agus ma ni daoine comhstrà, agus

gu'm buail duine a choimhearsnach le

cloich, no le 'dhorn, agus nach faigh e bàs,

ach gu'n gabh e a leabadh:

19 IMa dh'èireas e, agus gu'n siubhail e

mach air a kiirg, an sin saorar csan a bhuail

e; a mhàin dàolaidh e air son call 'ùine,

agus bheirefainear a leigheas gu h-iomlan.

20 Agus ma bhuaileas duine 'òglach, no

'bhanoglach le slait, agus gu'm bàsaich e fo

'làimh, dàolar air gu deimhin:

21 Ach ma mhaireas e bed là no dà là, cha

dàolar air; oir is e 'airgiod e.

22 Agus ma ni daoine comhstrà, agus

gu'm buail iad bean thorrach, agus gu'n

dealaich i r'a cloinn, ach nach faigh i bàs;

cuirear gu cinnteach ùbhla air, a rèir mar a

chuireas f ear na mnà air, agu sbheir e seachad

mar a dJÌ orduicheas na breitheamhan.

23 Ach ma gheibh i bàs an siu bheir thu

anam air son anama,

24 Bàiil air son sùla, fiacail air son fiacla,

làmh air son làimhe, cos air son coise,

25 Losgadh air son losgaidh, lot air son

lot, buille air son buille.

2(j AgTas ma bhuaileas duine sùil 'òglaich,

no sàiil a bhanoglaich, agus gu mill e i,

leigidh e as saor e air son a shàila.

27 Agus ma chuireas e fiacail à 'òglach, no

fiacail as a bhanoglaicb, leigidh e as saor e

air son ' fhiacla.

28 Agus ma reubas damh duine no bean

le 'adhairc, agus gu'm faigh e bàs, gu cinn-

teacli clachar an damh, agus cha -n ithear

ECSODUS, XXII.

ma chladhaicheas duine slochd, agus nach

còmhdaich se e, agus guu tuit damJi no asal

ann;

34 Ni esan d' am buin an slochd suas an

call, bheir e airgiod d'an sealbhadair, agus

is leis fèin am heathach marbh.

35 Agus ma reubas damh neach air bith

damh neach eile, agus gu'm faigh e bàs, an

sin reicidh iad an damh beò, agus roinuidh

iad an t'diàrgioàafhuaradh air a shou, agus

roinnidh iad mar an ceudna an damh

marbh.

36 No ma bha fhios gu'n do ghnàthaich

an damh sàthadh le 'adhaircibh 's an aimsir

roimhe sin, agus nach do ghlèidh a shealbh-

adair a stigh e, gni cinnteach àocaidh edamh

air son daimh, agus is leis fèin am marbh.

CaibidealXXII.

1 Laghan a thaobh rjoide. 5 a (haohh coimhleas-

achaidh air son gach gnè choire, 16 a thaobh

dàolanais, ctc.

MA ghoideas duine damh no caora,

agus gu marbh se e, no gu'n reic se

e, dàoladh e cùig daimh air son an daimh,

agus ceithir caoraich air son na caorach.

2 Ma gheibhear gaduiche a' briscadh a

stigh, agus gu'm buailear e, agus gu'm

faigh e bàs, cha ddirtear fuil air a shon:

3 Ma bhios a' glirian air èirigh air, dòirt-

ear fuil air a shon. Ni esan a ghoideas

dàoladh iomlan: mur hi ni sam bith aige,

an sin reicear e air son a ghoide.

4 Ma gheibhear gu cinnteach a' mheirle

'n a làimh beò, ma's damh e, no asal, no

caora; dàolaidh e dùbailt e.

5 Ma bheir duine fainear gu'n ithear suas

fearann no fàon-Iios, agus gu'n cuir e

'ainmhidh ann, agus givm biadhar e ann

am fearann duine eile; de'n chuid a's fearr

d'a fhearann fèin, agus de'n chuid a's feaiT

d'a fhàon-lios fèin, ni e dàoladh.

6 Ma bhriseas teine a mach, agus gu'n

tachair e air droighinn, agus gu'n loisgear

na cniachan arbhair, no 'n t-arbhar 'n a

fheoil; ach bithidh sealbhadair an daimh sheasamh, no'n t-achadh; ni esan a rinn an

neò -chiontach.

29 Ach ma glmàthaich an damh sàthadh

le 'adhaircibh 's an aimsir roimhe sin, agiTS

gu'n do dheai'bhadh sin d'a shealbhadair,

agus nach do ghlèidh e stigh e, agns gu'n

do mharbh e duine no bean, clachar an

damh, agus cuirear mar an ceudna a

shealbhadair gu bàs.

30 Ma chuirear airgiod-TQiiich. air, an sin

losgadh gu cinnteach dàoladh.

7 Ma bheir duine d'a choimhearsnach air-

giod, no airneis, g'a ghleidheadh, agus gu'n

goidear àtaighan duine e; ma gheibhear an

gaduiche, dàolaidh e dàibailt' e.

8 Mur faighear an gaduiche, an sin théid

maighstir an taighe a dh'ionnsuidh nam

breitheamh, a dààfheuchainn co dhiubh a

shàn e mach a làmh g-u cuid a choimhears-

bhcir e mar èiric 'anama ge b'e ni a chuirear naich.

air. 9 Air son gach gnè choire, air son daimh,

31 ISIa's mac a reub e le 'adhairc, no ma's air son asail, air son caorach,air soneudaich,

nighean a reub e, a rèir a' bhreitheanais so

nithear i-is.

32 Ma rcubas an damh òglach no banoglacli,

bheir e deich secel 'ar fhichead airgid d'am

maigh.stir, agus clachar an darah.

33 AgTis ma dh' fhosglas duine slochd, no

74

air son gach ni a chaidh a chall, a their

neach eile giir leis fèin; an làthair nam

breitheamh thig cùis gach aoin diubh: esan

a dhàteas na breitheamhan, dàolaidh o

dàibailte d'a choimhearsnach.

10 Ma bhcir duine d'a choimhearsnach

ECSODUS, XXIII.

asal, no damh, no caora, no ainmàiidh sam

bitli g'a glileidheadh, agus g\i\n faigh e bàs,

no gam ciui-rar e, no gii'n iomainear air

folbh e, gnn neach air bith 'g a fhaicinn:

11 An sin bithidh miounaii an Tighearna

eaton-a le 'cheile, nach do shàu e a àànih g-u

cuid a choimhearsnaich: agais gabhaidh a

shealbhadair siài uaith, agus cha dean esan

dàoladh.

12 Agus ma ghoideadh uaith e, dàolaidh

e d'a shealbhadair.

13 Ma reubadli as a chèile e, thugadh e

leis marfhianuis e; air sou an ni sin a chaidh

reubadh, cha dàol e.

14 Agus ma dh'iarras dijine àii'an coin-

gheall o' choimhearsnach, agus gu'n ciurrar

e, no gu'm faigh e bàis, g"un a shealbhadair

a bhi maille ris; gu cinnteach dàolaidh e.

15 Ach ma hhitheas a shealbhadair maille

ris, cha dàol e: ma's ni air son tuarasdail e,

thàinig e air son a thuarasdail.

16 agus ma mheallas duine maighdean,

nach 'eil fo cheangal-pòsaidh, agus gai'n

hiidJi e leatha, gu cinnteach gabhaidh e i

dha fèiu 'n a mnaoi.

1 7 i\Ia dhiàiltas a h-athair gu tur a tabhairt

da, dàolaidh e airgiod a rèir tochraidh uam

maighdean.

18 Cha leig thu le ban- fhiosaiche bhi beò.

19 Ge b'e neach a luidheas le h-ainmhidh,

gu cinnteach cuirear g-u bàs e.

20 Esan a dh'àobras do dhiathan sam hith,

ach do'n Tighearn a mliàin, gearrar as e.

21 Air coigi-each cha chuir thu doUgheas,

ni mò a ni thu foirneart air; oir bha sibh

fèiu 'n 'ur coigTÃŒch ann an tìr na h-Eiphit.

22 Ri bantraich sam bith, no dàUeachdan,

cha bhuin sibh gu cmaidli.

23 Ma bhuineas tu air clior sam bith gu

cruaidh riu, agus gu'n giaodh iad idir

riumsa, èisdidh mise gu cinnteach r'au

glaodh.

24 Agus lasaidh mo chomiich suas, agus

marbhaidh mi sibh leis a' chlaidheamh; agus

bithidh bhur mnathan 'n am bantraichibh,

agiTS bhur clann 'n an dàlleachdain.

25 Ma bheir thu airgiod 'an coingheall do

neach air hith de m' shluagh-sa a tha

bochd làimh riut, cha bhi thu dJia mar

neach a chuireas airgiod air riadh; cha

chuù' thu liadh air.

26 Ma ghabhas tu idir eudach do choimh-

earsnaich ann an geall, mu dhol fodha na

gi'èine bhetr thu air ais dlia e:

27 Oir is e sin a chòmhdach a mhàin, is e

'eudach d'a chroicionn e:ciod amisancoidil

e? agus an uaii' a dla'èigheas e rium, èisdidh

mise; oir tha mi tròcaireach.

28 Air breitheamhuaibh cha labhair thu

olc, agus uachdaran do shluaigh cha chàin

thu. j

29 Ceud thoi-adh d'fhearainn, agus d'fhàon- 1

lios, gun dàil hheir thu seachad: ceud-ghiu I

do mhac bheir thu dhomhsa. i

30 Mar sin ni thu ri d' chrodh, arjus ri d'

cliaoraich: seachd làithean bithidh e maille

r'a mhàthair, air an ochdamh là bheir thu

dhomhsa e.

31 Agus bitlùdli sibh 'n'urdaoine naomha

dhomhsa, agus feoil sam hith -a reubadh le

fiadh'hheathaichihàC s a' mliachair, cha-n ith

sibh: chimi nan con tilgidh sibh i.

i Caibideal XXIII.

I 1 Lagliana tJiaob/i tuairesgeii no famiis-hhrèige,

i 12 athaobh là na sàbaid, d-c, 22 Beannach-

adh air a ghealltuinn dhoihhmn a chcimhideas

reachd Dkè.

C(HA tog thu tuairesgeul brèige: na cuir

' do làmh maille ris an aiugidh gu bhi

'n a d'fhianuis air an eucoir.

2 Cha lean thu a' mhòr chuideachd a

dh'ionnsuidh an uilc, agaxs cha labhair thu

aun an càiis,gTi claonadh andèigha' mhòrain,

chum hreth fhiaradh.

i 3 Agus ri duine boclKl cha bhi thu bàigheil

'n a chùis.

4 Ma thachaireas tu air damh do nàmhaid,

no 'asal a' dol air seacharan, bheir thu gu

cinnteach air ais e d'a ionnsuidli.

5 Ma chi thu asal duine aig am bheil fuath

dlniit a' luidhe fo 'h-eallaich, agus gu'n

smuainich thu air fantuiuu o chòmhuadh

a dheanamh rithe, ni thu gu cinnteach

còmhnadli rithe.

6 Cha chlaou thu breth do bhochd 'n a

chùis.

7 chùis bhrèige cum thu fèin am fad;

agus an neò-chiontach agus an t-ionraic na

marbh: oir cha-n fhàreanaich mise an t-

aiugidh.

8 Agus tiodhlac cha ghabh thu; oir dall-

aidh tiodlilac niidaoine giice, agusclaonaidh

e briathran nan daoine iouraic.

9 Agus air coigi-each na dean fòirneart:

oir is aithne dhuibh inntinn coigrich, do

bhràgh gii'n robh sibh fèin 'n 'm' coigiich

ann an tìr na h-Eiphit.

10 Agus sè bhadlma cuiindh tu d'fliearaun,

agus crainnichidh tu stigh a thoradh.

11 Ach air an t-seachdamh fàgaidh tu

mach e, agus leigidh tu leis luidhe 'n a

thàmh, a chimi g-u'n ith bochdan do shluaigh,

agus na dh' fhàgas iadsan, g-u'n ith beath-

aichean na macharach e. Air a' mhodh

cheudna ni thu ri d'fhàon-hos, agus ri d'

hos-olaidh.

12 Sè làithean ni thu d'obair, agus air an

t-seachdamh là gabhaidh tu fois; a chum gu

faigh do dhamh agus d'asal fois, agus gu

faighmac do bhanoglaich agus an coigi-each

an anail.

13 Agus a thaobh nan uile nithean a

labhair mi ribh, bithibh faicilleach; agus

air ainm dhiathan eile na luaidhibh: na

cluiunear as bhur beul e.

14 Tri uairean cumaidh tu fèill dhomhsa

's a' bhliadlma.

15 Fèill an arain ueo-ghoirtichte cmnaidh

ECSODUS, XXIV.

tu: seachfl làithean ithidh tu araii neo- 1

ghoirtichte, mar a dh'àithu mi dhuit, 's an

am shuidhichte de'n mhàos Abib; oir anns

a' nihàos sin thàinig thu mach asan Eiphit:

a^s cha tig neach air bith a'm' làthair-sa

falamh:

1 6 Agus fèill an fhogharaidh, ceud-thoraidh j

do shaoithreach, a chuir thu 's an fhearaun:

agus fèill a' chruinneachaidh aig deireadh

na bhadhna, 'n uair a chi-uiunicheas tu stigh:

ioradh do shaoithreach as an fhearann. |

17 Tri uaireau 'sa' bhhadhna nochdar gach

firionn agad an làtliair an Tighearna Dè.

18 Cha toir thu seachad fuil ni' àobairt-sa

le h-aran goirtichte, ui mò dh' fhauas saill

m' àobairt gu maduinn.

19 Toiseach ceud-thoraidh d'fhearainn

bheir thu do thigh an Tighearna do Dhè.

Cha bhruich thu meann ann am bainne a

mhàthar.

20 Feuch, cuiridh mise aingeal romhad,

gu d' choimhead 's an t-shghe, agus gu d'

thabhairt a steach do'n àit a dh'ulluich mi.

21 Bi faicilleach 'n a làthair, agus eisd r'a

ghuth; na cuir 'n a aghaidli: oir cha high e

bhur cionta; oir tha m'ainm annsan.

22 Ach ma dh'èisdeas tu da ràreadh r'a

ghuth, agus ma ni thu gach ui a kxbhras

mise, an sin bithidh mi a'm' nàmhaid do d'

nàmhaid-sa, agus claoidhidh mi iadsan a

chlaoidlieas thu:

23 Oir théid m' aiugeal romhad, agus bheir

e steach thu chum nan Amorach, agus nau

Hiteach, agus nam Peridseach, agus nau

Cauaanach, nan Hibhcach agus nan lebus-

ach; agus gearraidh mi as iad.

24 Chachromthuthu fèin sìos 'an diathan,

agus cha deau thu seirbhis doibh, ni mò a

ni thu a rèir an oibre: ach sgi-iosaidh tu

gu tur iad, agus brisidh tu an dealbhan 'n

am bloighdibh.

25 Agus ni sibh seii'bhis do'n Tighearn

bhur Dia, agus beannaichidh esan d'aran,

agus d'uisge, agus cuiridh mi euslaiut air

falbh o'r measg.

26 Cha tilg ni sam bith 'àl, ni mò a bhitheas

e seasg a'd' thàr: àireamh do làithean

coimhhonaidh mise.

27 CuiricUi mi m' eagal romhad, agus

sgriosaidh mi an shiagh uile dh'ionnsuidh

an téid thu, agus bheir mi air do naimhdibh

gu lèir an càil a thionndadh riut.

28 Agus cuiridh mise cearnabhain romhad,

agus fògi'aidh iad a mach an t-Hibheach,

an Canaanach, agus an t-Hiteacli, as do

làthair.

29 Cha tilg mi mach iad as do làthair ann

an aon bhliadhna, air eagal gii'm bi 'm

fearannair ' fhàsachadh, agus gu'm fàs fiadli-

bheatliaichean na macharacli làonmhor a'd'

aghaidli.

'Ã’O A làon beag 'usbeag tilgidh mi mach

iad as do làthair, gus an sàolaich thu, agus

gu'n sealbhaich thu am fearann.

76

31 Agus suidhichidh mi do chràochan o'n

mhuir ruaidh eadhon gu ruig faii'ge nam

Philisteach, agus o'n fhàsach gu ruig an

amhainn: oir bheir mi thairis 'n 'ur làimh

luchd-àiteachaidh na tàre; agus tilgidh tu

mach iad as do làthair.

32 Cha deau thu riu-san, no r'an diathan

coimhcheangal sam bith.

33 Cha ghabh iad còmhnuidh a'd' thàr, air

eagal gu'n toir iad ort peacachadh a'm'

aghaidh-sa le seirbhis a dlieanamh d'an

diathan; agus gu'm bi sin 'n a ribe dhuit.

CaibidealXXIV.

1 CJiaidh Maois suas dd'n t-slicdjli. 3 Gheall

an sluagh gu'n dthugadh iad (lèill do fhocal

an Tighearna. IG Glòir Dhè air a foill-

seachadh.

AGUS thuirt e ri Maois, Thig a nìos

a dh'ionnsuidh an taighearua, thu

fein agus Aarou, Nadab agus Abihu, agus

tri fichead'sa deich de sheanairibh Israeil:

agTis ni sibh aoradh fad o làimh.

1 2 Agus thig Maois 'n a aonar am fagus

do'n taighearu; ach cha tig iadsan am fagus,

ni mò théid an sluagh suas maille ris.

j 3 Agus thàinig Slaois agus dli'innis e

do'n t-sluagh briathrau an Tighearna uile,

agTis na breitheauais uile: agais fhreagair

an sluagh gu lèir le h-aon ghuth, agus

thubhairt iad, Gach ni a labhair an Tighearn,

ni sinne.

I 4 Agus sgi-àobh ]\Iaois briathran an taigh-

earn' uile, ag'us dh éirich e gu moch 's a

mhaduinn, agus thog e altair fo 'n t-shabh

j agus dà charragh dheug a rèir dà thrèibh

dheug Israeil.

5 Agus chuir e uaitli òganaich de chloiun

Israeil, agus thug iad suas tabhartais-

j loisgte, agus dh'àobair iad àobairtean-.sàth

de dliaimh do'n Tighearn.

6 Agus ghabh Maois letli na fola, agus

chuir e ann an cuachaibh i; agus leth na

fola chrath e air an altair.

j 7 agus ghabh e leabhar a' choimhchean-

gail, agTis leugh e ann an èisdeachd an t-

sluaigh; agus thuirt iadsan, Gach ni a

1 labhair an taighearu, ni sinue, agus bheir

sinn gèill.

I 8 Agus ghabh Maois an fhuil, agus chrath

! e i air an t-sluagh, agus thuirt e, Feuch,

fuil a' choimhcheangail a rinn an Tighearn

ribh a thaobh nam briathrau sin uile.

I 9 Agus chaidh Maois suas agus Aaron,

Nadab agus Abihu, agus tri àichead 's a

deich de sheanairibh Israeil.

I 10 Agus chuuuaic iad Dia Israeil: agus

' fo a chosaibh bha mar gu'm bitheadh obair

de chloich shaphir, agus mar na nèamhan

fèiu ann an soillse.

11 Agus air maithibh chloinn Israeil cha

do chuir e a làmh: agus chunnaic iad Dia,

agus dh'ith iad agus dh'ol iad.

I 12 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

I Ihia- a nìos a m' ionusuidh-sa do'n t-shabh.

&gus bi 'n siu: agus bheir mise dhuit clàir

chloiche, agus lagh, agus na h-àitheantan a

sgrìobh mi, chum iadsan a theagasg.

13 Agus dh'éirich Maois suas, agus losna

'òdach: agus chaidh Maois suas do shhabh

Dhè.

14 Agus thuirt e ris na seanairibh,

Fanaibh-sa ruinn an so, giis am pill sinn

d'ur n-ionnsuidh: Agus, feuch, tha Aaron

agus Hur maille ribh: esan aig am bi càiis

sam bith, thigoadh e d'an ionnsuidh-san.

15 Agus chaidh Maois suas do'n t-shabh,

agus cliòmhdaich neul an sliabh.

16 Agus chòmhnuich glòir an Tighearna

air sliabh Shinai, agns chòmhdaich an neid

c sè làithean: agus dh'èigh e ri Maois air

an t-seachdamh là à meadhon an neoil.

1 7 Agus bha foillseachadh glòire an Tigli-

earna mar theine dian-loisgeach air mullach

an t-sleibh ann an siiihbh chloinn Israeil.

IS Agus chaidh Maoisa steach'ammeadhon

an neoil, agus chaidh e suas do'n t-sHabh:

agus bha Maois 's an t-shabh dà fhichead

Il^. agus dà fhichead oidhche.

CaibidealXXV.

1 Tahliartais air son a' phàilliuin. 10 Cumadài

na h-àirce. 17 A^ chaithir-thròcair.

AGUS labhair an Tighearn ri Maois ag

ràdh,

2 Labhair ri cloinn Israeil, gu'n toir iad

a m' ionnsuidh tabhartas: o gach duine a

bheir seachad gu toileach e le 'chridlie,

gabliaidh sibh mo thabhartas.

3 Agus is e so an tabhartas a ghabhas

?ibh uatha; òr, agus airgiod, agus umha,

4 Agus gonn, agus corcur, agus scarlaid,

agus anart gi-inn, &ffji.s fionnadh ghabhar,

5 Agus croicinnean reitheachan air an

dath dearg, agus croiciunean bhroc, agus

fiodh sitim,

fi Oladh chum aoluis, spào.sraidh chum

oàadh-ungaidh, agus a chum tàiise deadh-

bholaidh.

agus dà fhailbheio; air an

ECSUDUS, XXV.

aon taobh dh'i,

taobh eile dh'i.

13 Agus ni thu bataichean de fhiodh sitim,

ngus còrahdaichidh tu thairis iad le h-or.

14 Agus cuiridh tu na bataichean anns na

%;lbheagaibh air taobhan na h-àirce, chum

an àirc a ghiàilan leo.

15 ann ara failbhcagaibh na h-àirce

bithidh na bataichean: cha ghluaisear uaipe

iad.

16 Agus cuiridh tu 's an àirc an Fhianu's

a bheir mise dhuit.

17 Agus ni thu caithir-thròcair a dh'òr

fàor-ghlan; da làmh-choille gu leth a fad,

agus làrah-choille gu leth a leud.

18 Agus ni thu dà cherub òir; a dh' obair

bhuailte ni thu iad, aig dà cheann na caithir-

thròcair.

19 agus ni thu aon cherub aig aon

cheann, agus cherub eile aig a' cheann eile

den chaithir-thròcair: ni sibh na cheruban

aig a dà cheann.

20 Agus bithidh na cheriiban a' sàneadh a

mach an sgiathan git h-àrd, a' còmhdachadh

na caithir-thròcair le'n sgiathaibh, agus an

aghaidliean r'a chèile: ris a' chaithir-

thròcair bithidh aghaidhcan nan cherub.

21 Agus cuiridh tu a' chaithir-thròcair

suas air an àirc, agus anns an àirc cuiridh

tu an Fhianuis a bheir mise dhuit.

22 Agus coinnichidh mise thu an sin, agus

labhraidh mi riut o uachdar na caithir-

thròcair, o eadar an dà cherub a tha air

àirc na Fianuis a thaobh gach vrt adhaith-

neas mi dhuit do chloinn Israeil.

23 agus ni thu bòrd de fhiodh sitim; dà

làmh-choille ' fhad, agus làmh-choille a leud,

agus làmh-choille gu leth 'àirde.

24 agus còmhdaichidh tu thairis e le h-

òr f àor-ghlan, agus ni thu dha coron òir

mu'n cuairt.

2.5 Agus ni thu dha iomall de leud boàse

mu'n cuairt, agus ni thu coron òir d'a iomaU

nm'n cuairt.

26 Agus. ni thu dha ceithir failbheagan

7 Clachan onics, agus clachan ri 'n cur | òir, agus cuiridh tu na failbheagan air na

anns an ephoid, agus 's an uchd-èididh. j ceithiroisinnibh a^/i«aigacheithirchosaibh.

8 Agus m iad dhomh ionad naomh, agus I 27 Fa chon hair an iomaill bithidh na fail-

gabhaidh mise còmhnuidh 'n am measg. jbheagan, chum àitcan do na bataichibh.

rèir gach ni a leigeas mise dhuit

fhaicinn, a rèir samhlaidh a' phàilliuin,

agus samhlaidh 'airneis uile, eadhon mar

sin ni sibh.

10 Agus ni iad àirc de fhiodh sitim: dà

làmh-choille gu leth a fad, agus làmh-choille

gu leth a leud, agus làmh-choille gu leth a

h-àirde.

11 Agus còmhdaichidh tu thairis i le h-òr

fàor-ghlan, a stigh agus a muigh còmh-

daichidh tu thairis i; agus ni thu oirre

coron òir mu'n cuairt.

12 Agus ni thu air a son ceithir failbh-

eagan òir, agus cuiridh tu iad air a ceithir

oisinnibh; agus Uthidh dà fhailbheig air

77

gus am bòrd a ghiàilan.

28 Agus ni thu na bataichean de fhiodh

sitim, agus còmhdaichidh tu thairis iad le

h-òr, agus giàilainear am bòrd leo.

29 Agus ni thu a mhiasan, agus a thùiseir-

ean, agus a chuachan, agus a chopain, leis

an toirear seachad àobairt-dibhe; a dli'òr

f àor-ghlan ni thu iad.

30 Agus cuiridh tu air a' bhòrd aran tais-

beanaidh romhams' an còmhnuidh.

31 Agus ni thu coinnlcir a dh'òr fàor-

ghlan; a dh'obair bhuailte nithear an coinn-

leir. Bithidh a chos, agus a mheoir, a

chopain, a chnapan, agus a bhlàthan, do'n

obair cheudna.

ECSODUS, XXVI.

32 A^s thig stà meoir a mach as a

thaobhaii; tri meoir a' choinnleir à h-aon

taobh dh 'e, agus tri meoir a' choiunlcir as

an taobli eile tth 'e.

33 Tri copaiu air an deanamh cosmhuil ri

ahnonaibh ann an aon mlieur, ànaille ri

cnap agus blàth; agus tri copaiu air an

deanamh cosmhuil ri ahnouaibh^ anns a'

mlieur eile, maille ri cnap agus blàth; mar

sin anns na sè meoir a thig a mach as a'

choinnleir.

34 Agus anns a' choinnleir Uthidh ceithir

chopain air an deanamh cosmhuil ri al-

monaibh, maille ri 'n cnapaibh agus am

blàtliaibh.

35 Agus hithidh cnap fo dhà mheur dhoth,

agus cuap fo dhà mheur dhetli, agus cnap

fo dli-i mheur dheth; mar sin do na sè

mcoir a thig a mach as a' choinnleir.

3G Bithidh an cnaip agus am mcoir de'n

ohair cheudna: hithidh e uile 'n a aon obair

bhuailte de òr fàor-ghlan.

37 Agus ni thu dha scachd lòchrain: agus

cuirear suas a lòchrain, a chum gu'n toir

iad solus thall fa chomhair.

38 Agus hithidh a chlobhachan, agus a

shoithichean smàlaidh a dh'òr fàor-ghlan.

39 De thàdann a dh'òr f àor-ghlan uàthear

e, maillo ris na soithichibh sin uile.

40 Agus i'euch gu'n dean thu iad a rèir an

t-samhiaidh, a chaidh leigeadh fhaicinn

dhuit 's an t-sliabli.

CaibidealXXVI.

1 Deich cùirteinean a' pltàillluin. 31 Am hrat

air soài na h-àirce.

AGUS ni thu am pàilhun le deich cùir-

teinibh a dK anart grinn toinnte, agus

de ghorm, agus de chorcur, agus de scarlaid:

maille ri cherubaibh a dh'ohair ealauta ni

thu iad.

2 Fad aoin chùirteia ochd làmhan-coille

thar fhichead, agus leud aoin chàiirtein,

ceithir làmhau-coille: an t-aon tomhas do

na càiirteinibh uile.

3 Bithidh càiig càiirteinean air an ccangal

gacli aon r'a chèile; agus na càiig cùirteiu-

ean eile air an ceangal gach aon r'a chèile.

4 Agus ni tlm lùban de ghorm air oir

aoiuclmirtein, o'n iomallauns a' cho-aouadli:

agus air a' mhodh chcudna ni thu 'a 'n oir

a' chihirtein a's fliaidc mach, ann an co-

aonadh an dara aoiii.

5 Leth-cheud hib ni thu ann an aon chiiir-

tein, agus Ictli-chcud Kib ui tlm'a'n oir a'

chàiirbcin a tha ann an co-aouadh an dara

aoiti; a chum's gu'n gabh na làiban greim

d'a clieile.

6 Agus ni thu lcth-cheud cromag òir,

agus ceauglaidh tu na càiirteincan r a chCile an dà oisinn.

pliàilliuu: aon chùirtein deug ui thu

dhiubh.

8 Fad aoin chàiirtein deich làmhan-coille

thar fhichead, agus lcud aoin chàiirtein

ceithir làmhan-coille: hithidh an t-aou

chiiirteiu deug uile dh'aon tomhas.

9 Agus cuiridh tu ri' chèile càiig càiirteiueau

leo fèin, agus sè càiirteiueau leo fèin, agus

dàlblaichidh tu an seathamh càiirtcin air

taobh beoil a' bhàitha.

10 Agus ni thu leth-clieud lùb air oir an

aoiu chùirtein ds fliaide mach 's a' cho-

aouadh, agus leth-cheud làib air oir a'

chùii'tein a tha 'co-aonadli an dara aoin.

11 Agus ni thu leth-cheud cromag a

dh'umha, agus cuiridh tu na cromagan anns

ua lùbaibh, agus cuiridh tu am bàith r'a

chèile, air chor as gu'm bi e 'n a aon,

12 Agus am fuigheall a dh'fhàgar de chùir-

tcinibh a' bhàitha, leth a' chàiirtein a

dh'fhàgar, crochar e thar taobh-càiil a'

phàilliuin.

13 Agus làmh-choilleairantaobh so, agus

làmh-choille air an taobh eile de na dh'fhàig-

adh air am fad de chùirteinibh a' bhiitha,

crochar e thar taobhan a' phàilliuin, air an

taobh so, agus air an taobli eile, g'a chòmh-

dachadh.

14 Agus ni thu còmhdach air son a' bhàitha

de chroiciuuibh reithcachan air an dath

dearg,agus còmhdachde chroiciuuibhbhroc

os a cheanu.

15 Agus ni thu buird air son a' phàilliuin

de fhiodh sitim, 'n an seasamh:

IG Deich làmhan-coille fad buird, agus

làmh-choille gu leth leud aoin bhuird.

17 Bithidh dà làimh aig aon bhòrd, air

ancur'au ordughfa chomhair a cheiie; mar

so ni thu do uile bhòrdaibh a' phàilliuin.

18 agus ui thunabuird airsoua' phàilliuin,

fichead bòrd air an taobh deas, ris an àirde

deas.

19 agus ni thu dà fhichead cos airgid,

fo 'n fhichead bòrd: dà chois fo aon bhòrd

a rèir a dlùl laimh, agus dà chois fo bhòrd

eile a rèir a dhà làimh.

20 agus air son an dara taoibh de'n phàil-

liuin air an taobh tuath, fichead bòrd;

21 Agus an dà fhichead cos a dài airgiod,

dà chois fo aon bhòrd, agus dà chois fo

bhòrd eile.

22 Agus air son taobhan a' pliàilliuin air

an làimh an iar, ui thu sè buird.

23 Agus ni thu dà bhòrd air son oisinnean

a' phàilliuin 's an dà thaobh.

24 Agus bithidh iad air an ceangal foidhe,

agus mar an ccuchia bithidh iad air an

ceangal os a cheann ri aon fhailbheig: mar

so nithear riu le 'chèile; bithidh iad air son

Icis na croiuagaibh: agus bithidh e'n a aon

làhàillimi.

25 Agus bithidh ochd buird ann, agus an

cosan a fZA'airgiod, sè cosau deug; dà choia

7 Agus ni thu càxirteiuean defhionnadh fo aon bhòrd, agus dà chois ib bhòrd eile.

ghabhar

bhi

n an còmhdach

7S

air a' 26 Agxis ui thu croinn de fhiodh sitini;

ECSODUS, XXYII.

càlig air son nam bòrcl air aon taobh de'n 5 agus ciiiridh tu e fo chuairt na h-altar-

phàilhiiin. ach gu h-àosal, agus bithidh an làon gu niig

27 Agus cviig croinn air son nam bòrd air meadhon na h-altarach.

an taobh eile de'n phàilliuin, agus cùig 6 Agus ni thu bataichean do'n altair, bat-

croinn air son bhòrd taoibh a' phàilhuin air aichean de fhiodh sitim, agus còmhdaichidh

son an dà thaobh an iar. tu thairis iad le h-umha.

2S Agus ruigidh an crann meadhonach ann 7 Agus cuirear na bataichean anns na

am meadhon nam bòrd o cheann gu ceann. failbheagaibh, agus bithidh na bataichean

29 Agus còmhdaichidh tu thairis na buird air dà thaobh na h-altarach g'a giùlau.

le h-òr, agus ni thu am failbheagan a dh'òr 8 Fàs le bòrdaibh nithui; mar a nochdadh

mor àiteachan do na crannaibh: agus dhuit 's an t-sliabh. mar sin nithear i.

còmhdaichidh tu thairis na croinn le h-òr. ' 9 Agus ni thu càiii't a' phàilliuin air an

30 Agus togaidh tu suas am pàilliun a rèir taobh deas, ri deas: hithidh cùirteinean

a shamhlaicUi, a nochdacUi dhuit 's an air son na càiirte dK anart grinn toinnte;

t-shabh. ceud làmh-choille 'am fad air aon taobh.

31 Agus ni thu brat de ghorm, agus d-e 10 agus hithidh a làchead post, agus am

chorcur, agus de scarlaid, agus a cf/t'anart fichead bonn a dh'umhvi: bithidh cromagan

grinn toinnte: a dh'obair ealanta nithear nam post, agus an cuairteagan, a dh'-

e, le cherubailih. airgiod.

32 Agus crochaicUi tu e air ceithir puist 11 Agus mar an ceucbia air an taobh

rf«y7ii!V,(^^^ sitim,airancòmhdachadh thairis tuath air fad, bithidh càiii'teinean ceud

le h-òr: agus hithidh an cromagan a dliòr, làmli-choille air fad, agus a fichead post,

air na ceithir bonnaibh airgid. agus am fichead bonn a f/A"umha: cromagan

33 Agus crochaidh tu suas am brat fo na nam post, agus an cuairteagan, a dM-

cromagaibh, agus bheir thu steach ann an airgiod.

sin àirc na Fianuis, an taobh a stigh de'n ' 12 Agus air leud na ciiirte air an taobh

bhrat: agus roinnidh am brat dhuibhse an iar, hithidh càiirteinean de leth-cheud

eadar an t-ionad naomh agus an t-ionad làmh-choille:ampuist deich, agusambmnn

ro naomh. i deich.

34 Agus cuiriclh tu a' chaithir-thròcair air 13 Agus hithidh leud na cùirte air an

àirc na Fiauuis, 's an ionad ro naomh. taobh an ear, ris an àird an eai', leth-cheucl

35 Agus cuiricUi tu am bòrd an leth muigh

de'n bhrat, agus an coinnleir fa chomliair a'

bhuird air taobh deas a' phàilliuhi: agus

cuiridh tu am bòrd air an taobh tuath.

36 Agus ni thu còmhdach air son doruis

làmh-choille.

14 agus hithidh na càih-teinean air aon

taobh càiig làmhan-choUIe deug: am puist

tri, agus am buinn tri.

15 AgTis air an taobh eile hithidh a cùir-

a' bhàitha, de ghonn, agus de chorcur, agus teineau cùig làmhan-coille deug: am puist

de scai'laid, agus de anai-t grinn toinnte, ' ti'i, agus am buinn tri.

oibrichte le h-obair ghrèise. | 16 Agus air son geata na càdrte hithidh

37 Agus ni thu air son a' chòmhdaich cùig brat a cUi fhichead làmh-choUle, de ghorm,

puist de fhir.dh sitim, agus còmhdaichicUi agus de chorcur, agTis de scarlaid, agus a

tu thairis iad le h-òr, arjus hithidh an \ c/A'anart grinn toinute, oibrichte le h-obair

croma.oran a dh'òr, agus tiIgicUi tu air an , shnàthaide:ampuistceithir,agusambuinn

son cùig buinn umha.

CaibidealXXVII.

1 Altair na'h-àohairt-loisgte. agm a soiihichean.

9 Cùiri a' phàilliuin. 20 Ã’ladh Mor-ghlan

a' chroinn-olaidh air a toirt air son soluis.

AGUS ni thu altair(fefhàocUi sitim;cùig

làmhan-coUle air fad,aguscàiig làmhan-

coille air leud: bithidh an altair ceithir-

eheamach, agus a h-àirde tri làmhan-coille.

2 Agus ni thu a h-adhaircean air a ceithir

oisinnibh: bithicUi a h-adhaircean de'n ni

rheudna: agus còmhdaichicUi tu thairis i le

h-umha.

3 Agus ni thu a h-aighnean a ghabhail a

luatha, agus a sluasaidean, agus a cuachan,

agus a gi-eimichcan, agais a h-aighnean-teine:

a soithichean uile ni thu a ^//i'umha.

4 Agus ni thu cUi'i cliath de Ilon-obair

umha: agus ni thu air an làon ceithir

faUbheagan umha air a cheithir oismnibh.

ceithir.

17 Bithidh na puist uile timchioU na

cùirie air an ceangal mu'n cuairt le h-

airgiod: hithidh an cromagan a dh'airgiod,

agus am buinn a (/A'umha.

IS Fad na càiirte ceud làmh-choUle, agus

a leud leth-cheud làmh-choille 's gach àite,

agus a A-àirde càiig làmhan-coUle,«f//i'anart

gi'inn toiunte; agus am buinn a c/A'umha.

19 Bithidh uile shoithichean a' phàilliuin,

'n a sheirbhis uile, agus a phinneachan uile,

agus pinneachan na ciiirte uile de mnha.

20 Agus àithnidh tudochloinnlsraeil.gu'n

toir iad a d'ionnsuidh oladh fhàor-ghlan a'

chroinn-olaidh, bràiite air son an t-solms, a

thoirt air an lòchran lasadh an còmh-

nuidh.

2 1 Ann am biith a' choimhthionail an taobh

a muigh de'n bhrat, a tha fa chomhair na

Fianuis, orcluichidh Aaron e, agus a mhic,

fheasgar gu maduinn an làthair an taigh-

ECSODUS,

earna: biihidh e 'n a reachd sàorruidh d'an

ginealachaibh, a leth chloinn Isracil.

CaibidealXXVIII.

1 Chuircadh Aaron afjus a mhic air leth air son

drcuchd an t-sagairt. G An ephod. 30 An

Urim agus an Tumim, tfcc.

AGUS gabh a d'ionnsuidh Aaron do

bhràthair, agus a mhic maille ris, o

mheasg chloinn Israeil, a chum gu fritheil

e dhomhsa ann an dreuchd an t-sagairt

eaclhon Aaron, Nadab agus Abihu, Eleasar

agus Itamar, mic Aaroiu.

2 Agus ni thu èididh naomha do d'

bhràithair Aaron, air son glòire, agus air

6on maise.

3 Agus labhraidh tu riu-san uile a tàia

glic 'an cridhe, a lion mise le spiorad a'

ghhocais; agus ni iad èididh Aaroin, g'a

choisreagadh, a chum gu fritheil e dhomhsa

ann an dreuchd an tsagairt.

4 Agus so na h-èididha ni iad; uchd-èididh,

agus ephod, agus falluinn, agus còta iomadh-

dathach, cràin-sagairt, agus crios: agus ni

iad èididh naomha air son Aaroin do

bhràthar, agus air son a mhac, a chum gu

fritheil e dhomhsa ann an dreuchd an t-

sagairt.

5 Agus gabhaidh iad òr, agus gorm, agus

corcur, agus scarlaid, agus anart grinn.

6 Agus ni iad an ephod de òr, de ghorm,

agus de chorcur, agus de scarlaid, agus de

anart grinn toinnte, le h-obair ealanta.

7 Lithidh an dà mhàr-guailne aice eeau-

gailte r'a chèile aig a dà oir; agus mar

sin cuirear ri 'chèile i.

8 Agus bithidh crios ràomhach na h-ephoid

a iha air a h-uachdar, a rèir a h-oibre fèin,

de'n ni cheudna, eadhon de òr, de ghorm,

agus de chorcur, agus de scarlaid, agus de

anart grinn toinnte.

9 Agus gabhaidh tu dà chloàcb onics, agus

gearraidh tu orra ainmean chloinn Israeil.

10 Sè d'an ainmibh air aon chloich, agus

sè ainmean chàich air a' chloich eile, a

rèir an aoise.

11 Le h-obair gearradair 'an cloich, le

gearradh seulaidh, gearraidh tu an dà

chloich, le ainmibh chloinn Israeil: bheir

thu fainear an ceangal ann am failbheagaibh

òir.

12 Agus cuiridh tu an dà chloich air

guailnibh na h-ephoid, mar chlachan cuimh-

neachain do chloinn Israeil. Agus giàilain-

idh Aaron an ainmean ann an làthair an

Tighearn' air a dhà ghualainn, mar chuimh-

neachan.

13 Agus ni thu failbheagan òir;

14 Agus dà shlabhruidh clh'' òr fàor-ghlan

aig na cinn: ni thu iad a cZ/i'obair fhighte,

agus ceanglaidh tu na slabhruidhean lighte

ris na failbheagaa:

15 Agusni thu uchd-èididha'bhreitheanais

le h-obair ealanta; a reir oibre na h ephoid

80

XXVIII.

ni thu i: de òr, de ghorm, agus de chorcur

agus de scarlaid, agus de anart grinn toinnte

ni thu i.

16 Ceithàr-chearnach bithidh i, agus dà-

fhillte; reis a fad, agus rèis a leud.

17 Agus cuiridh tu innte suidheacliadli

chlach, eaclhon ceithir sreathan chlach; a'

cheud sreath, sardius, topas, agus carbuncul:

so a' chcud sreath.

18 Agus an dara sreath; emerald, saphir,

agus daoimein.

19 Agus an treas sreath; ligur, agat, agus

ametist.

20 Agus an ceathramh sreath; beril, agus

onics, agus iasper; ceanglar iad le h-òr 'n an

suidheachadh.

21 Agus bithidh na clachan le ainmibh

chloinn Israeil, a dhà-dheug, a rèu- an ainm-

ean; le gearradh seulaidh, bithidh gach

aon aca le 'h-ainm fèin a rèir an dà thrèibb

dheug.

22 Agus ni thu air an uchd-èididh slabh-

ruidhean aig na cinn a d/i'obair fhighte,

dh'òr fàor-ghlan.

23 Agus ni thu air an uchd-cididh dà

fhàinne òir, agus cuiridh tu'n dà fhàinue

air dà cheann na h-uchd-èididh.

24 Agus cuiridh tu 'n dà shlabhruidh

fhàghte òir 's an dà fhainne, a tha air cinn

na h-uchd-èididh.

25 Agus dà chcann eile na dà shlalhruidh

fhighte dairg nichidh tu anns an dài fhail,

agus cuiridh tu ad air màribh-guailne na

h-ephoid air a beulaobh.

26 Agus ni thu dà fhàinne òir, agus cuiridh

tuiadairdà cheannna h-uchd-èididh, 's an oir

sin dith, a tha aig taobh na h-ephoid a stigh.

27 Agus ni thu dà fhàùnne eile de òr, agus

cuiridh tu iad air dà thaobh na h-ephuid

foidhpe, làimh r'a cuid-thoisich, fa chomhair

a co-aonaidh eile, os ceann crios ràomhaich

na h-ephoid.

28 Agus ceanglaidh iad an uchd-eididh le

a fàinnibh, ri fainnibh na h-ephoid le h-eill

ghuirm, chum as gu'm bi i os ceann crios

ràomhaich na h-ephoid, agus nach fuasglar

an uchd-èididh o'u ephoid.

29 Agus giiilainidh Aaron ainmean chloinn

Israeil ann an uchd-èididh a' bhreitheanais,

air a cridhe, 'n uair a théid e steacli do'n

ionad uaomh, mar chuimhneachan ann an

làthair an Tighearna a ghuàth.

30 Agus cuiridh tu ann an uchd-èididh a'

bhreitheanais, an Urim agus an Tumim;

agus bithidh iad air cridhe Aaroin, an uair

a théid e steach an làthair an Tighearna;

agus giùlainidh Aaron breitheanas chloinn

Israeil air a chridhe, ann a làthair an

Tighearn' an cjmhnuidh.

31 Agus ni thu falluinu na h-ephoid uile

de ghorm.

32 Agus bithidh toll 'n a mullach, 'n a

meadhon: bithidh oir aice timchioll a tuill

ECSODUS, XXIX.

a dh'obair fhighte, mai* tholl làiiricli nihàill-.- 3 Agus cuiriclli tu iad ann an aon bhascaid,

ich, a chum as nach reubar i. " j agus bheir thu iad leat 's a bhascaid, maille

33 Agus gu h-hsal, air a li iomall, ni thu; ris an taruh òg agus an dà reithe.

pomgrauata de ghorm, agus de cliorcur, ' 4 Agus bheir thu Aaron agus a mhic gu

agus de scarlaid, air a h-iomall mu'n cuairt; dorus pailliuin a' choimhthionail, agus ionn-

agus cluig òir eatorra mu n cuairt.

34 Clag òir agus pomgrauat, chxg òir agus

pomgranat, air iomall na falluinn' mu'n

cuairt.

35 Agusbithidh i air Aaron gu frithealadh:

laididh tu iad le h-uisge.

5 Agus gabliaidh tu an èididh, agus cuiridh

tu an còta air Aaron, agus falluinn na h-

ephoid, agus an cphod, agus an uclid-eididh,

agus crioslaichidh tu e le crios ràomhach

gus cluinnear a fuaim, an uair a theid e | na h-eplioid.

steach do'n ioàiad naomh an làthair an j 6 Agus cuiridh tu an cràin-sagairt air a

Tighearua, agus an uair a thig e mach, a cheaun, agus an crùn naomh air a' chrùn-

chum nach bàsaich e. , ehagairt.

36 Agus ni thu leac a (f/à,' òr fior-ghlan, j TAgus gabhaid tu 'n oladli-ungaidh, agus

agus gearraidh tu oirre, cosmlmil ri gearr- dòirtidh tu air acheann i, agus ungaidh tu e.

adh 'seulaidh, NAOMHACHD DO'N

TIGHEAKN.

37 Agus cuiridh tu à a^'r cill ghuirm, agus

bitludh i air a' cliràm-shagairt: air taobh

beoil a' chràiin-shagairt bithidh i.

8 AgTis bheir thu leat a mhic, agus cuiridh

tu còtaichean orra.

9 Agus crioslaichidh tu iad le criosaibh

(Aarou agus a mhic) agus cuiridh tu na

boineidean orra: agus is leo-san dreuchd

33 Agus bithidu i air clàr eudain Aaroln, j an t-sagairt le reachd bith-bhuau:

agus giàilainidla Aaron cionta nan nithean

naoraha, a choisrigeas clann Israeil 'n an tàodlilacaibhnaomhauile: agusbithidh iair clàr 'eudain an còmhnuidh, a chum as gu'm

bi iad taitneach an làthair an Tighearna.

39 Agus ni thu 'n còta le h-obair ghrèise

d'.i'anart grinn, agus ni thu'n cràm sagairt

a dh'anaiit grinn, agus ni thu 'n crios a

dh'obair shnàthaide.

40 Agus do mhic Aaroin ni thu còtaichean,

?. gus ui thu dhoibh criosan, agus boineidean

ni thu dhoibh, air son glòire agus air son

maise.

41 Agus cuiridh tu iad air Aaron do

bhràthair, agus air a mhic maille ris; agus

ungaidh u iad, agus coisrigidh tu iad, agus

aaomhaichidh tu iad; agus fritheilidh iad

dhomhsa ann an dreuchd an t-sagairt.

42 Agus ni thu dhoibh briogais anairt a

dh'fholach an lomuochduidh: o'« leasruidh

ea<^''hon gus an slèisdean ruigidh iad.

43 .Agus bithidh iad air Aaron, agus air a

miiic,an uair athig iad a stigh do phàilliun

a' choimhthiouail, no 'n uair a thig iad am

fagus dc'naltair, a fhrithealadh 's an ionad

naomh; chum as nach giùlain iad aingidh-

eachd, agus nach faigh iad bàs: hUhidài e 'n

a reachd 8ÃŒorruidhdhafèin,agusd'ashliochd

'n a dhèigh. ,

CaibidealXXIX. I

1 An ùlairt, ctr. aig coisreagadh n.m sagart

38 An àobairi-lois'jte bhitàt-blman.

AGl. S so an ni a ni thu riu chum an

ccisreagadh, gu frithealadh d omhsa

ann an dreuchd an t-sagairt: Gabh aon

tarbh òg, agus dà reithe gun ghaoid

2 Agus aran neo-ghoirtichte, agus breao-

agan neo-ghoirtichte coimhmeasgta le h-

oiadh, agus gearragau neo-ghoirtichte, ungta

le h-oladh: de phlùr a' chruithneachd ni

thu iad. I

81

coisrigidh tu Aaron agus a mhic.

10 Agus bheir thu fainear an tarbh a

thoirt gu beulaobh pàilliuin a' choimh-

thionail: agus cuiridh Aaron agus a mhic

an làmhan air ceann an tairbh.

11 Agus marbhaidh tu an tarbh an làthair

an Tighearna, làimh ri dorus pàilliuin a'

choimhthionail.

12 Agus gabhaidh tu de fhuil an tairbli,

agus cuiridh tu^' air adhaircibhnah-altarach

le d'mheur, agus dòirtidh tu 'n fhiul uiie

aig bun na h-altarach.

1 13 Agus gabhaidh tu 'n t-saill uile atha

'còmhclachadh a' mhionaich, agus an scairt

a tha os ceann nan àinean, agus an dà àra,

agus an t-saill a tha orra, agus loisgidh tu

iad air an altair.

14 Ach feoil an tairbh agus a sheiche, agu.q

'aolach loisgidh tu le teine an taobh a muigh

de'n champ: is to&7iarto5-peacaidh e.

15 GabhaicUi tu mar an ceudua aon reithe,

agus cuiridh Aaron agus a mhic an làmhan

air ceann an reithe.

16 Agus marbhaidh tu an reithe, agus

gabhaidh tu ' fhuil, agus crathaidh tu i mu'n

cuairt air an altair.

17 Agus gearraidh tu an rcithe 'n a

mhàribh, agus nighidh tu a mhionach, agus

a chosan, agus cuiridh tu iad air a mluribh,

agus air a cheann.

18 Agus loisgidh tu an reithe uile air an

altair • is tabhartas-Ioisgte e do 'n Tighearn;

i'àile càibhraidh, tabhartas air a thoirt suas

le tcine do'n Tighearn.

19 Agus gabhaidh tu an reithe eile, agus

cuiridh Aaron agus a mhic an làmhan air

ceann an reithe.

20 An sin marbhaicUi tu an reithe, agus

gabhaidh tu d'a fhuil, agus cuiridh tu i air

bàrr cluaise deis' Aaroin, agus air bàrr

cluaise cleis' a mhac, agus air ordaig an

làimhe deise, agus air ordaig an coise deise;

ECSODUS, XXX

agus cratliaidh tu an fliuil air an altair mu'n

cuairt.

21 Agus gabhaidh tu de'n flmila tha air

aai altair, agus den oladh-ungaidh, agus

crathaidh tu iad air Aaron, agus air 'èididh,

agus air a mhic, agns air eididh a mhac

maille ris: aguscoisrigear e fèin,agus*èididh,

agus a mhic, agus èididh a mhac maille ris.

22 Mar an ceiidna gabhaidh tu de'n reitàie

an t-saill, agus bun an eai'baill, agus an

t-saill a tha 'còmhdachadh a' miiiouaich,

agus scairt nan àinean, agus an dà àra, agus

an t-saill a tha orra, agus an sUnnean deas;

oir is reitlie coisreagaidh e.

23 Agais aon bhudionn arain, agus aon

bhreacag arain le h-oladh, agus aon ghear-

rag à bascaid an arain neo-ghoirtichte a tàut

'n làthair an taigheam'.

24 Agus cuiridh tu iadmÃŒG ann an làmhan

Aaroin, agus ann an làmhan a mhac; agias

le teine: cha-n ithear e, do bhràgh gu Ifheil

e naomh.

35 Agus ni thu mar so ri h-Aaron, agus r'a

mhic, a rèir nan nile nithcan a dh'àithin

mise dhuit: seachd làithean coisrigidh tu

iad.

3G Agus bheir thu seachad gach là tarbh

òg mar thabhartas-peacaidJi, chum rèite:

!:i,g-us glanaidh tu an altair, an uair a ni thu

reite air a son, agus ungaidh tu 1 chum a

naomhachadh.

37 Seachd làithean ni thu rèite air aon na

h-altarach, agus naomhaichidh tu i; agus

bithidh i 'n a h-altair ro naomh: gach ni

a bheanas ris an altair, naomhaichear e.

38 Agus so an ni a bheir thu seachad air

an altair; dà uan a dh'aois bhadhna, o là

gu là an còmhnuidh.

39 Aon uan bheir thu seachad 's a' mha-

duinn, ajnis an t-uan eile bheir thu seachad

luaisgidh tu iad mar thabhartas-Iuaisgte an mu flieasgar.

làthair an taighearua.

40 Affus maille ris an aon uan an deich-

25 Agus gabhaidh tu iad bhàrr an làmh, eamh cuid de phlàir màn measgta leis a'

agus loisgidh tu iad air an altair mar tha- ' cheathramh cuid de hin adh'olaidh bhrùite;

bhartas-loisgte, chum fàile càibhraidh an agus an ceathramh cuid de hiu a dh' fhàon,

làthair an taigheama: is tabhartas e air a mar thabhartais-dibhe.

41 Agus an t-uan eile bheir thu seachad

thoirt suas le tcine do'n taighcarn.

26 Agus gabhaidh tu an t-uchd o reithe ' mu fheasgar, agus ni thu ris a rèir tabhar-

coisreagaidh Aaroin,agusluaisgidhtuen?.ar tais-bàdh na maidne, agus a rèir a tabhar-

thabhartas-luaisgte an làthair an taigh- tais-diblie, mar fliàile cùbhraidh, tabhartas

earna: agus bithidh sin agacka mar chuilh-

rionn.

air a thoii-t suas le teine do'n Tighearn.

I 42 Bithidh so 'n a thabhartas-Ioisgte bith-

27 Agus naomhaichidh tu uchd an tabhar- bhuan air foadh bhur ginealacha, aig dorus

tais-Iuaisg-te, agnis slinnean an tabhartais- 1 pàilliuin a' choimhthionail an làthair an

thogta, a chaitlh 'luasgadh, agus a thogaU | taighcama, far an coiunich mise sibh, a

suas do reithe a' choisreagaidh, eadàvm [ labhairt riutsa an sin.

den ni sin a's le h-Aaron, agus de'n ni sin 43 agus an sin coinnichidh mise clann

a hhuineas d'a mhic.

28 Agus bithidh e le h-Aaron agusle 'mhic m' ghlòir

Israeil, agus naomhaichear am pàilliun lo

le reachd bith-bhuan o chloinn Israeil; oir j

is tabhartas-tog-ta e: agus bithidh e 'n_ a

thabhartas-togta o chloinn Israeil de àobair-

tibh an tabhartasan-sàth, eadhon an tabhar-

tas-togta do'n Tighearn.

29 Agus is le mic Aaroin 'eididh uaomh-

san 'n a dhèigh, g-u.'bhi air an ungadli innte,

agus gu'bhi air an coisreagadh innte.

30 Seachd làithean cuiridh esan d'a mhic

air i. a bhitheas 'n a shag:art 'n a àit, a théid

44 Agus naomhaichidh mi pàilliun a'

choimhthionail, agTis an altair: naondiaich-

idh mi mar an ceudna Aaron agus a mluc,

gu frithealadh dliomh ann an dreuchd an

t-sagairt.

45 Agais gabhaidh mi còmhnuidh am

measg chloiun Israeil, agus bithidh mi a'm'

Dhia aca.

46 Agus bithidh fàos aca gur mise an

Tighearn an Dia, a thug a mach iad à tìr

stigh do phàilliun a' choimhthionail, a na h-Eiphit, a chum 's gu'n gabh mi

' còmhnuidh 'n am measg: /s mise an taigh-

fhrithealadh 's an ionad naomh.

31 Agus gabhaidh tu reithe a' choisrea-' earn an Dia.

gaidh, agus braichidh tu'ihcoil 's an ionad

naomh.

32 Agus ithidh Aaron agus a mhic feoil an

reithe, agus an t-aran a tha 's a' bhascaid,

aig dorus pàilliuin a' choimhthionail.

33 Agus ithidh iad na nithean sin leis an

d'rinneadh an rèite, chum an coisreagadh

agus an naomhachadh: ach cha -n ith coig-

reach dhiuhh, do bhràgh gu bheil iad naomh"

CaibidealXXX.

1 Altair na tilise. 11 Eiric i/adi duine air son

'anama. 22 An oladh-ungaidh naomh. 34

Ani holtrac'ian cùUiraidh.

AGUS ni thu altair a losgadh tùise

oirre; de fhiodh sitim ni thu i:

2 Làmh-choille a fad, agus làmh-choille a

ieud (ceithir-chcarnach bithidh i) agus dà

làmh-choille a h-àirde; Uthidh a h-adhahr-

34 Ag-usmadh'fhàgara'bheaga dh'fheoil cean de'n«icheudua. _

a choisrcagaidh, no 'bhcag de'n aran. gus a' , 3 Agus còmhdaichidh tu thains i le h-or

mhaduiun, an sin loisgÃŒLlIi tu ani fuigheall fàor-ghlan, a mullach, agus a taobhan mun

.S2

ECSODUS, XXX.

cuairt, agus a h-adliairccan: agus ni thu

dli'i coi'ou òir mu'n cuairt.

•± Agus dà fhailblieig oir ni thu dh'i fo a

coron; aig a dà oisinn ni thu iad, air a dà

thaobh: agus bithidh iad air sou àiteachau

do na bataichibh chum a giàilan leo.

5 Agus ni thu na bataicheau de fhiodh

sitim, agus còmhdaichidh tu thairis iad le

]i-òr.

() Agus cuiridh tu i fa chomliair ar roinn-

bhrat, a tha làimh ri àirc na Fiam is; air

beulaobh na caithii'-thròcair, a tha ou ceann

ua Fianuis, far an coiunich mise thu.

7 Agus loisgidh Aaron tàiis chàibhraiclh

oirre gacli maduiun: an uair a dheasaicheas

e na lòcln-ain, loisgidh e tàiis oirre.

8 Agus an uair a lasas Aarou na lòchrain

mu fheasgar, loisgidh e tùis oirre; tilis

bhith-bhuan an làthair an Tighearna, air

fcadh bhur gineahicha.

9 Cha loisg sibh tùis choimheach sam bith

oirre^ no àobairt-loisg-te, no tabhartas-bàdh;

ui mò dliòirteas sibh tabhartas-dibhe oirre.

10 Agus ui Aaron rèite air a h-adhaircibh

aon uah' 's a' bhliadlma, le fuil àobairt-

pheacaidh narèite: aon uair 's a' bhhadhna

ni rèite oirre, air feadh bhur ginealachau:

tlia i ro naomh do'n Tighearn.

11 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

12 'N uair a ghabhas tu cimntas chloinn

Israeil a rèir an àireimh, an sin bheir gach

duine dhiubh èiric air son 'anama do'n

Tighearn, 'n uair a dh'àirmheas tu iad; a

chum nach bi plàigh 'n am measg, an uair

a dh'àirmheas tu iad.

13 So blieir iad uatha, gach aon a théid

seachad 'n am measgsau a dh'àirmhear;

leth seceil, a rèir seceil an ionaid naoimh

('s e secel fichead gerah) leth seceil mar

thabhartas do'n taighearu.

14 Bheir gach aon a théid seachad 'n am

measgsan a dh'àirmhear, o fhichead bhadh-

na dh'aois agus os a cheaun, tabhartas dou

Tigiiearn.

15 Cha toir an saoibhir tuilleadh, agus cha

toir am bochd ni's lugha na leth seceil, an

uair a bheir iad tabhartas do'n Tighearn,

a dheanamh rèite air son bhur n-anaman.

16 Agus gabhaidh tu airgiod na rèite o

chloinn Israeil, agus cuiridh tu air leth e fa

chomhair seirbhis pàilliuiu a' choimhthio-

nail; agus bithidh e 'n a chuimhneachan

do chloinn Israeil an làthair an Tighearna, a

dheauamh rèite air son bhur n-anaman.

17 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

18 Ni thu mar an ceudna soitheach-ioun-

laid a fZA'\unha,agus a chos arf/tumha, chum

ionnlaid: agus cuiridh tu e eadar pàilliuu

a' choimhthiouail agus an altair,agus cuiriuh

tu uisge ann.

19 Agus ionnlaididh Aaron agus a mhic

an làmhan, agus an cosan as.

83

\ 20 'lNi uair a theid iad a steach do phàil-

I liun a' choimhthionail, ionnlaididh siad iad

fein le h-uisge, chum as nach faigh iad bàs;

no 'n uair a thig iad am fagus do'n altair a

flnithealadh,a losgadhtabhartais a bheirear

I suas le teine do'n Tighearn.

I 21 Agus ionnlaididh iad an làmhan agus

an cosan, a chum as nach faigh iad bàs:

agus bithidh e 'n a ordugh bith-bhuau

dhoibh, eadhon dha fèin agus d'a shliochd

air feadh an ginealach.

22 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

23 Gabh-sa dhuit fèin mar an ceudna

spàosraidh thaghta de mhirr fàor-ghlan,

càiig ceud secel, agus de chanal càibhraidlà

a leth uiread, eadhon dà cheud agus letb -

cheud secel, agus de chalamus càibhraidh

dà cheud agus leth-cheud secel,

24 Agus de chasia càiig ceud secel, a rèir

seceil an ionaid naoimh, agus hin de oladh

a' chroinu-olaidh.

25 Agus ni thu dheth oladh-ungaicUi

naomh, oladli-ungaidh coimhmeasgta rèir

ealadliain an lèigh; bithidh i 'n a h-oladh-

migaidh naomh.

26 agus imgaidh tu pàilliun a' choimh-

thionaii leatha, agus àirc na Fianuis,

27 Agus am bòrd agus a shoithichean uile,

agus an coinnleh* agus a shoithichean, agus

altair na tàiise,

28 Agus altair na h-àobairt-loisgte agus a

soithichean uile, agus an soitheach-ionnlaid

agus a chos.

29 Agus naomhaichidh tu iad, a chum as

gu"m bi iad ro naomh: ge b'e ni a bheanas

riu, bithidh e naomh.

30 Agus ungaidh tu Aaron agus a mhic,

agus coisrigidh tu iad, g-u frithealadh

dhomhsa ann an dreuchd an t-sagaiii;.

31 Agus labhraidh tu ri cloinn Israeil, ag

ràcUi, Bithidh i so 'n a h-oladli-ungaidh

naoimhdhomhsa, airfeadh bhur ginealach.

32 Air feoil cluine cha dòirtear i, ni mò a

ni sibh a leithid, a rèir a measgaidli: tàiM

i naomh, agus naomh bithicUi i dhuibh.

33 Ge b'e neach a mheasgas ni cosmhuil

rithe, agus ge b'e neach a chuireas a' Nieag

cUiith air coigreach, gu deimhin geari'ar as

'shluagh e.

I 34 agus thuirt an Tighearn ri Maois^

I Gabh dhuit spàosraidh chùbhraidh, stacte,'

I agus ouicha, agus galbauum; spàosraiclh

I chùbhraidh maille ri tàiis fhiòr-ghloin: de

gach aon diubh bithidh an t-aon tomhas.

36 Agus ni thu boltrachan deth, air a

dheanamh suas a rèir ealadhain an lèigh,

coimhmeasgta, fàor-ghlau, naouili.

36 AgTis bruthaidh tu cuid deth ro mhàn,

agus cuiridh tu cuicl deth fa chomhair na

Fiauuis ann am pàilliun a' choimhthionail,

far an coinnich mise thu: ro naomh bithidh

e dhuibh.

' 37 Agus am boltrachan a ni thu, cha dean

ECSODUS, XXXI, XXXII.

BÃŒhh.a' leithid duibh fèin, a rèir a mheas-

gaidh: bithidh e dhuitse naomh do'n taigh-

earn.

38 Ge b'e neach a ni a choslas, a ghabhail

fàile uaith, gearrar as o 'shluagh e.

CaibidealXXXI.

1 Besaleel agus Ahoiiab air an gairm dlHionn-

mid/i oibre a' phàilliuin. 12 An t-sàhaid <ju

hhi air a coimhead naomh. 18 Dà chlàr na

Fianuis air an tahliairt do Mliaois.

AGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

2 Feuch, ghairm mi air ainm Besaleel mac

Uri, mhic Hur, de thrèibh Iudah;

3 agus làon mi e le spiorad Dhè, ann an

gliocas, agus ann an tuigse, agus ann an

eòlas, agus anns gach uile ghnè oibre,

4 A dhealbhadh oibre ealanta, a dh'oib-

reachadh ann an òr, agus ann an airgiod,

agus ann an umha,

5 agus ann an gearradh chlach a chum aài

ceangal, agus ann an gearradh fiodha, a

dli'oibreachadh anns gach uile ghnè oibre.

6 Agus mise, feuch, thug mi seachad maille

ris Alioliab mac Ahisamaich, de thrèibh

Dhain; agus ann an cridhe gach neach a

tha glic-chridheach chuir mi gliocas, agus

ni iad gach ni a dh'àithn mi dhuit;

7 Pàihiun a' choimhthionail, agus àirc na

Fianuis, agus a' chaithir-thròcair a tha

oÃŒYve, agus uile uidheam a' phàilhuin,

8 Agus am bòrd agus 'uidheam, agTis an

coinnleir f àor-ghlan le 'uidheam uile, ag'us

altair na tàiise,

9 Agus altair na h-àobairt-loisgte le h-uidh-

eam uile, agus an soitheach-ionnlaid agus a

chos,

10 Agus èididh na seirbhis, agus èididh

naomli air son Aaroin an t-sagairt, agus

èididh a chnid mac, gu frithealadh ann an

di-euchd an t-sagairt,

11 Agus an oladh-ungaidh, agus tàiis

cliàibhraidh air son an ionaid naoimli; a

rèir nan uile nithean a dh'àithn mi dhuit, ni

iad.

12 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

ròdh,

13 Labhair thusa mar an ceudna ri cloinn

Israeil, ag ràdh, Gu deimhin coimhididh

sibh mo shàbaidcan: or is couàharadh sin

eadar mise agus sibhse, air feadh bhur

ginealach; chum as gu'm bi fios agaibh gur

mise an Tighearn, a naomhaicheas sibh.

14 Coimhididh sibh uime sin an t-sàbaid;

oir a tha i naomh dhuilih. Esan a thruail-

leas i, cuirear gu cinntcach gu bàs e; oir

gach neach a ni obair oirre, gearrar an

t-anam sin as o mheasg a shluaigh.

15 Sè làithean feudar obair a dhcanamh,

ach 's an t-seachdamh tha sàbaid fhois,

naomh do'n taigheam: gach neach a ni

obair air là, na sàbaid, cuireargu cinnteacli

gu bàs e.

84

16 Uime sin coimhididh clann Israeil an

t-sàbaid, a ghleidheadh na sàbaid air feadla

an gineaUich, mar choimhcheangal sàor-

midh.

1 7 Eadar mise agus clann Israeil is com-

haradh i a chaoidli; oir ann an sè làithibli

rinn an Tighearn na nèamhan agus an

talamh, agus air an t-scachdamh là sguir e,

agus ghabh e fois.

18 Agus thug e do Mhaois, an uair a sguir

e de labhairt ris air sHabh Shinai, dà chlàr

na Fianuis, clàir chloiche, sgrìobhta le meur

Dliè.

CaibidealXXXII.

1 Thug an sluagh air Aaron laogh leaghta a

dheanamh. 19 Las corndch Mhaois, agui

hhris e dàir an laglia. 30 Rinn e urnuigh ri

Dia air son an t-stuaigh,

AGUS an uair a chunnaic an shiagh

g-u'n d'rinn Maois moille ann an teaclid

a nuas as an t-sliabh, chrainnich iad iad fèin

gu h-Aaron, agus thuirt iad ris, Eirich

suas, dean dliuinn doe a théid romhainn;

oir a thaobh a' Mliaois so, an duine a tluig

a nìos sinn à tìr na h-Eiphit, cha-n'eil fhios

againn ciod a thàinig air.

2 Agus thuirt Aaron riu, Brisibh

dhibh na chias-fhailean òir a tha ann an

chiasaibli bhur ban, bhur mac, agus bhur

nigheanan, agus thugaibh a m' ionnsuidhs'

iad.

3 agus bhris an shiagh uile dhiubh na

cluas-fhailean òir a bha 'n an cluasaibh,

agus thug iad gu h-Aaron iad.

4 Agus ghabh e iad as an làimh; agus

chum se e le inneal-gearraidh, an déigh dlia

laogh leaghta dheanamh dheth, agus thu-

bhairt iad, Siu do dhee, 'Tsraeil, a thug

a nìos thu à tìr na h-Eiphit.

5 Agus an uair a chunuaic Aaron e, thog o

altair fa 'chomhair, agus thug Aaron gairm,

agus thuirt e, Is là fèille am màireach

do'n Tighearn.

6 Agus dh'éirich iad suas gu mocli air an

là màireach, agus thug iad suas tabhartais-

loisgte, agus thug iad leo tabhartais-sàth:

agus shuidh an shiagh sìos dh'itheadh agais

a dh'òl, agus dh'éirich iad suas gu sàigTadh.

7 Agus thuirt an Tighearn ri Slaois,

Imich, falbh sìos oir thruaill do shluagh,

a thug thu mach à tìr na h-Eiphit, iadftiàt.

8 Chlaon iad gu grad o'n t-shghe a dh'àitliu

mise dhoibh: rinn iad dhoibh fèin laogh

leaghta; agus rinn iad aoradh dha, agus

thug iad suas àobairtean dha, agais thubh-

airt iad, Sin do dhee, 'lsraeil, a Thug a

nàos thu à tìr na h-Eiphit.

9 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

Cluinnaic mise an sluagh so, agas, feuch, is

sluagh rag-mhuinealach iad.

10 A nis uime sin leig lcam, agus lasaidh

mo chorraich 'n an agliaidh, agixs claoidhidh

mi iad: agTis ni mi dliàotsa cinneach mòr.

EcsoDus, xxxni.

11 Agus gluiidh Maois air an taighcani a

Dhia, agus thuirt e, C'ar sou, a Thigh-

earn', a tha do chorruich a' lasadh an

aghaidh do shhiaigh, a thug thu mach à tìr

na h-Eiphit le cumhachd mòr, agus le làimh

thrèin à

12 Car son a labhradh na h-Eiphitich, ag

ràdh, Le droch ràm thug c mach iad, a

chum am marbhadh 's na beanntaibh, agus

an claoidh bhàrr aghaidh na tahnhainn?

Pill d' choriniich ghairg, agus gabh aith-

reachas de'n olc so an agliaidh do shluaigh.

13 Cuimhnich air Abraham, Isaac, agus

Israel, do sheirbhisich, d'an d'thug thu

niionnan ort fèin, agusr'an d'thubhairt thu,

Ni mi bhur shochd làonmhor mar reultan

nèimli, agus am fearann so uile mu'n do

labhair mi, bheir mi d'ur sliochd-sa, agTis

sealbhaichidh iad e gu sàorruidli.

14 Agus ghabh an Tighearn aithreachas

de'n olc a thuirt e gu'n deanadli e air a

shluagh.

15 Agus thionndaidh Maois, agus chaidh

e sìos as an t-sliabh, agus dà chlàr na

Fianuis 'n a làimh: bha na clàir sgrìobhta

air an dà thaobh; air an taobh so, agus air

an taobh ud eile bha iad sgrìobhta.

16 Agus &'iad na clàir obair Dhè, agus 6'e

'n sgrìobhadh sgi-àobhadli Dhè, gearrta air

na clàraibh.

17 Agus chuala Iosua.toirm an t-sluaigh

an uair a rinn iad gàir, agTis thuirt e ri

Maois, Tha toirm chogaidh 's a' champ.

18 Agus thuirt e, Cha-n e guth dhaoine

a' deanamh gàir air son na buadha, cha

mhò is e guih dhaoine ag èigheach a chionn

gu'n d'thugadh buaidh orra, ach toirm

luchd gabhail ciuil a tha mi a' cluinntinu.

19 Agus co luath 's a thàinig e 'm fagus

do'n champ, chunnaic e 'n laogh, agus an

dannsa: agus las corruich Mhaois, agais

thilg e na clàir as a làimh, agus bhris e iad

aig bun an t-slèibh.

20 Agus ghabh e 'n laogh a rinn iad, agus

\ loisg e 's an teiue e, agais mlieil e gu smàir

, e, agus chrath e air an uisge e, agais thug e

; air cloinn Israeil òl dheth.

\ 21 Agus thuirt Maois ri h-Aaron, Ciod

i a rinn an sluagh so ort, gu'n d'thug thu

i peacadh co mòr orral

; 22 Agus thuirt Aaron, Na lasadh fearg

mo thighearna: is aithne dhuit an sluagh,

i givm bheil iad so-aomaidh dh'ionnsuidh an

' uilc.

' 23 Oir thuirt iad rium, Dean dhuinn

: dèe, a théid romhainn; oir a thaobh a'

; Mhaois so, an duine a thug a mach sinn à

, tìr na h-Eiphit, cha-n fhios duinu ciod a

thàinig air.

24 Agus thuirt mi riu, Gach neach aig

am bheil a bheag a dh'òr, briseadh e dheth

e: agus thug iad dhomli e, agus thilg mi

's an teiue e, agus thàinig a mach an laogh

86

25 Agus an uair a chunnaic Maois gu'w

robh an sluagh ràiisgte, (oirràiisg Aaron iad

a chum an nàire am measg an naimhdean,)

26 An sin sheas Maois ann an geata a'

chaimp, agus thuirt e, Cò 'tha leis an

Tighearn? thigeadh e amionnsuidh-sa. Agus

chruinnich mic Lebhi uile d'a ionnsuidh.

27 Agus thuirt e riu, Mar so tha 'n

Tighearu Dia Israeil ag ràdh, Cuireadh

gach duirie agaibh a chlaidheamh air a leis,

agus rachaibh a steach agus a mach o

gheata gu geata air feadh a' chaimp, agus

marbhadh gach duine agaibh a bhràthair,

agus gach duine a chompanach, agus gach

duine a choimhearsnach.

28 Agus rinn clann Lebhi a rèir focail

Mhaois: agus thuit de'n t-sluagh 's an là

sin mu thimchioll thri màle fear.

29 Oir thubhaii't Maois, Coisrigibh sibh

fèin an diugh do'n Tighearn, eacUion gach

duine air a mhac, agus air a bhràthair; a

chum as gai'm builich e oirbh beannachadh

air an là 'n diugh.

30 agus air an là màireach thuirt

Maois ris an t-sluagh, Pheacaich sibh

peacadh mòr: agus a nis théid mise suas a

dh'ionnsuidh an Tighearna, a dh' fheuchainn

an dean mi rèite air son bhur peacaidh.

31 Agus phill Maois a dh'ionnsuidh an

Tighearna, agus thuirt e, Och ! pheac-

aich an sluagh so peacadh mòr, agus riun

iad dhoibh fèin diathan òir:

32 Gidheadh a nis, ma's toil leat, maith

dhoibh am peacadh; ach mur maith, dubh

mise, guidheam ort, a mach as do leabhar

a sgTÃŒobh thu.

33 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

Ge b'e a pheacaich a'm' aghaidh, esan dubh-

aidh mi mach as mo leabhar.

34 Uinie sin a nisimich,treòraichan sluagh

a chum an ionaid mu'n do labhair mi riut;

feuch, théid m'aingeal romhad: gidheadh,

's an là ani fiosraich mi, leanaidh mi am

peacadh orra.

35 Agixs chlaoidh an taighcam an sluagh,

a chionn gu'n d'rinn iad an laogh, a rinn

Aaron.

CaibidealXXXIIL

1 Dhààilt an Ti(ihearn dol lei-s an t-sluagh. 9

LaJjhair e ri Maois. 18 Ghuidh esan air Dia

gu'm foillsicheadh e a ghlòir dha.

AGUS thuirt an Tighearn ri Maois,

Imich, falbh suas as a so, thu fèin

agus an sluagh a thug thu mach à. tìr na

h-Eiphit, a dh'ionnsuiclh na tìre a mhionn-

aich mi do Abraham, do Isaac, agus do

lacob, ag ràdh, Do cl' shliochd-sa bheir

mi i:

2 Agus cuiridh mi aingeal romhad; agus

fuadaichidh mi mach an Canaanach, an

t-Amorach, agus an t-Hiteach, agus am

Peridseach, agus an t-Hibheacb, agus an

lebusach;

3 A dh'iounsuidh fearainn a tha 'smthadh

ECSODUS, XXXIY

le bainne agus mil: oir cha téid mi suas a'd'

mheasg, oir is sluagh rag-mhuinealach

tlm; air eagal gu'n claoidh mi tlm 's an

t-slighe.

4 AgTis an uair a chual' an sluagh an droch

sgeul so, rinn iad bròn; agus cha do chuir

duiue sam bith air a bhrèaghachd.

5 Oir thuirt an Tighearn ri Maois,

Abair ri cloinn Israeil, Is sluagh rag-

mhuinealach sibh: ann am platlia théid mi

suas 'n 'ur measg, agus claoidhidh mi sibh:

a nis uime s:n cuiribh dhibh bhur brèagh-

achd, a chuiu as gu'm bi fios agam ciod a ni

mi ribl).

6 Agais ràiisg clann Israeil am brèaghachd

dhiubh làimh ri sliabh Horeb.

7 Agus ghabh Maois am pàilliun, agus

shuidhich e 'n taobh a mach den champ e,

fad o'n champ, agus thug e pàilUun a'

choimhthionail mar ainm air. Agus 'n a

lorg sin,chaidh gachneach a bha'g iarraidh

an Tighearna a mach do phàilliun a' choimh-

tiiionail, a bha 'n taobh a muigh de'n champ.

8 Agus an uair a chaidh Maois a mach

do'n phàillimi, dh'éirich an sluagh gu lèir

suas, agus sheas gach duinc aig dorus a

bhàitàia, agus dh'amhairc iad an déigh

Mhaois, gus an deachaidh e stigh do'n

phàilhim.

9 Agus an uair a chaidh Maois a stigh

d'on phàilliun,thàinig am meall neoila nuas,

agus sheas e aig dorus a' phàilliuin, agus

labhair an Tighearn ri Maois.

10 Agus chunnaic an sluagh mle am meall

neoil 'n a sheasamh aig dorus a' phailliuin:

agus dh'éirich an sluagh uile suas, agus rinn

iad aoradh, gach duine ann an dorus a

bhiitha.

11 Agus labhair an Tighearn ri ^Maois

aghaidh ri h-aghaidh, mar a labhras diiiuc

r'a charaid. Agns phill e ràs do'n champ;

ach cha deachaidh a sheirbhiseach Iosua.

mac Nuin, duine òg, a mach as a' phàilliun.

12 Agus thuibhairt Maois ris an Tighearn,

Feuch, tha thu 'g ràdh rium, Thoir suas

an sluagh so; agus cha d'thug thu fios doiiih

cò 'chuireas tu maille rium. Gidheadh

thubhaii-t thu, Is aithne dhomh thu air

d'ainm, agus mar an ceudna fhuair thu

deadh-gheau a'm' slmilibh.

13 A nis uime sin, gaiidheam ort, ma

fhuair mi deadh-ghean a'd' shàiilibh, nochd

dhomh do shlighe, a chum as g-u'm bi aithue

agam ort, agus gu'm faigh mi deadli-ghean

a'd' shùilibh, agus meas gur e 'n cinneach

so do shluagh-sa.

14 Agus thuirt e, théid mo làthair-

cachd lea.t, agus bheir mi fois dhuit.

15 Agus thuirt e ris, Mur teid do là-

thaireachd maille riiinn, na toir suas sinn

àso:

16 Oir ciod e leis an aithnichear ann an

so, gu'n dfhuair mise agus do shluagh

deadh-ghean a'd' shàiilibh? Kach ann le d' dhol maille ruimi à Mar so dealaichear

sinn, mise agus do shluagh, o gach uile

shluagh a tlui air aghaidh na talmhainn.

17 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

An ni so mar an ceudna a thuirt thix,

ni mise; oir fhuair thu deadh-ghean a'm'

shùilibh, agus is aithne dhomh thu air

d'ainm.

18 Agus thuirt esan, Foillsich dhomh

guidheam ort, do ghlòir.

19 Agus thuirt e, Bheir mi air mo

mhaitheas uile dol seachad ann ad làthair,

agus gairmidh miainman Tighearn' a'd'

fhianuis; agTis bithidh mi gTàsmhor dha-

san d'am bi mi gràsmhor, agus nochdaidh

mi tròcair dha-san d'an nochd mi tròcair.

20 agus thuirt e, Clia-n fheud thu

m'aghaidh.s' fhaicinn;oircha-n fhaic duine

air bith mise, agus e beò.

21 Agus thuirt an taigheara, Feuch,

tha àite iàimh rium, agus seasaidh tusa air

carraig:

22 Agus an uair a bhios mo ghlòir a' dol

seachad, an sin cuiridh mi thu ann an

sgoltadh de'n charraig, agus còndidaichidh

nii le m' làimh thu gus an téid mi seachad.

23 Agus bheir mi air ialbh mo làmli, agus

chi thu mo chàilaobh; ach cha-n fhaiccar

m'aghaidh.

CaibidealXXXIV.

1 DlCath-nuadhaiche.adh dàir an laffha. 5

Ghairmmdhairainman'J'ifjhearna. 10 Jii/ui

Dia coimhclieangal r'a shluagh.

AGUS thuirt an Tighearn ri Maois,

SnaicUi dhuit fhéin dà chlàr chloiche

cosmhuil ris na ceud chlàir; agais sgrào-

bhaicUi mis' air na clàir sin na focail a bha

air na ceucl chlàir, a bhris thu.

2 Agus bi deas 's a' mhaduinn, agus thig

a nìos 's a' mhaduiuu do shliabh Shinai,

agus nochd thu fèin an sin dàiomhs' air

mullach an t-slèibh.

3 Agus na tigeadh duine sam bith a nìos

maille riut, agus na faicear duine 's an

t-sliabh uile, agus na h-ioualtracUi na treu-

dan no'm buar fa chomhair an t-slèibh

sin.

4 Agus shnaidh e clà chlàr chloiche, cos-

mhuil ris na ceud chlàir; agus dh'éirich

Maois suas gu moch 's a' mhaduinn, agus

cliaidh e suas do shliabh Shiiiai, mar a

dh'àithn an Tighearn dha, agus thug e leia

'n a làimh an clà chlàr chloiche.

5 Agus bheil an Tighearn nuas ann an

neul, agus sheas e maille ris an sin; agus

ghairm e air ainm an taighcarna.

6 Agus chaicUi an taighcam seachad fa

'chomhair, agus ghairm e, an taighEARX,

AN taighEARX DIA, iochdmhor agus

gràsmhor, fad-fhidangach, agus pailt ann

an caoimhneas agus ann am f àrinn,

7 A' gleicUieadh tròcair do mhàltibh, a

maithcadh aiuoicUieachd agus eusaoutais,

ECSODUS, XXXIV.

a^is peacaidh, agus nach saor air aoii dòigh

an ciontach; a' leantiiinu aingidheachd nan

aithrichean air a' chloiiin, agus air cloinn

na cloinne, air an treas agus air a' cheath-

ramh giaealach.

8 AgTis rinn Maois deifir, agus chrom e a

cheann ri làr, agus rinn e aoradh.

9 Agus thuirt 8, Ma fhuair mi nis

deadhghean a'd' shùilibh, O 'Thighearna,

rachadh mo Thighearn, guidlieam ort, 'n ar

measg, (oir is sluagh i-ag-mhuinealach iad,)

agus maith dlminn ar n-aingidheachd agus

ar peacadh, agus gabh sinn mar d'oigli-

reachd fèin.

10 x\.gus thuirt e, Feuch, ni raàse coimh-

cheangal; ann an làthair do shluaigh uile

ni mi nithcau iongantach, nithean nach

d'rinneadh an leithid air an talamh uile, no

ann an aon chinneach: agus chi an sluagh

uile, am measg am bheil thu, obair an taigh-

earna: oir is ni uamhasach a ni mise riut.

11 Coimhid thusa an ni a tha mi'g àith-

neadh dhuit an diugh: Feuch, fuadaichidh

mi mach romkad an t-Amorach, agus an

Canaanacli, agus an t-Hiteach, agus am

Peridseach, agus an t-Hibheach, agus an

lebusacli.

12 Thoir an aire dhuit fhéin, air eagal gu'n

dean thu coimhcheangal ri luchd-àiteach-

aidh na tìre d'am bheil thu 'dol, air eagal

gu"m bi e 'n a ribcadh a'd' mheadhon:

13 Ach sgi*iosaidh sibh an altairean, agus

brisidh sibh an dealbhan, agTis geai-raidh

sibh sìos an doireachan.

14 Oir cha dean thu aoradli do dhia sam

bith eile; oir an taighearu, d'an ainm Eud-

mhor, is Dia eudmhor e:

15 Air eagal gu'n dean thu coimhcheangal

ri luchd-àiteachaidh na tàre, agus gu'n téid

iad le stràopachas an déigh an diathan, agus

gu'n toir iad àobairt d'an diathan, agTis gun

toir neach cuireadh dliuit, agus g'im ith

j thu da àobairt;

\ 16 Agus gu'n gabh thu d'an nigheanaibh

" do d' mhic, agus gu'n teid an nigheanan le

1 stràopachas an deigh an diathan, agus gun

; toir iad air do mMc dol le stràopachas an

( dèigh an diathan.

17 Cha dean thu dhuit fèin diathan

• leaghta.

l 18 Fèill an arain neo-ghoirtichte cumaidh

" tu: seachd làithean ithidh tu aran neo-

'â–  ghoirtichte, mar a dh'àithn mi dhuit, ann

' an:im a' mliàos Abib; oir anns a' mhàos Abib

thàinig thu mach as an Eiphit.

[ 19 Gach àii a dh'fhosglas a' bhrù is leams'

; e; agus gach ceud-ghiu am measg do

I sprèitUie, ma's ann de'n bhuar no de na

; caoraich e, a hhithms Jirionn.

\ 20 Ach ceud-ghin asail fuasglaidh tu le

; !h-uan; agus mur tuasgail thu e, an sin

I 'rbrisidh tu 'amhach. Uile cheud-glùn do

àmhac fuasglaidh tu; agus cha nochdar a

th-aon a'm' làthair-sa falamh.

I »1

II

21 Sè làithean ni thu obair, ach air an

t-seachdamh là gabhaielh tu fois: ann an

àm an treabhaidh agus anns an flioghar

gabhaidh tu fois

22 Agus cmnaidh tu fèill nan seachduin,

a' cheud toraidh de fhoghar a' chruith-

neachd, agus fèill a' chròdhaidh ann an

deireadh na bliadlma.

23 Tri uairean 's a' bhliadhna nochdar do

mhic uile 'an làthair an Tighearna leho-

bhah, Dè Israeil:

24 Oir tilgidh mi mach na cinnich romhad,

agus ui mi do chràochan ni's farsuinge;

agnis cha mhiauuaich duine sam bith

d'fhearann, an uair a théid thu suas g'ad

nochdadh fèin 'am fianuis an Tighearna do

Dhè, tri uairean 's a' bhliadhna.

25 Cha-n àobair thu fuil ni'àobairt-sa le

taois ghoirt, cha mhò a dh'fhàgar g-u nia-

duinn àobairt fèill na càisge.

26 Toiseach ceud thoraidh d'flieai'ainn

a bheir thu do thigh an Tighearna do Dhè.

Cha bhruich thu meann 'am bainne a mhà-

thar.

27 Agus thubhau-t an taigheara ri Maois,

Sgiiobh thusa na focail so: oir a rèir bràgh

nam focal so rinn mise coimhcheaugal riut

fèin, agus ri h-Israel.

28 agus bha e 'n sin maille ris an taigh-

earn dà fhichead là figus dà fhichead

oidhche; cha d'ith e aran, ni mò dli'òl e

uisge: agus sgrìobh e air na clàir focail a'

choimhchcangail, na deich àitlieantan.

29 Agus an uair a thàinig Maois a nuas o

shliabh Shinai, (le dà chlàr na Fianuis ann

an làimh Mhaois, an uair a thàinig e nuas

o'n t-sliabh) cha robh fios aig Maois gu'n

do dhealraich croicionn 'aghaidh, am feadli

's a bha e 'còmhradh ris.

30 Agus dh'amhairc Aai'on agus clann

Isracil uile air Maois; agus, feuch, dlieal-

raich croicionn 'aghaidh, agus bha eagal

orra teachd am fagus da.

31 Agus ghairm Maois orra; agnis phill

Aaron agus uachdarain a' choimthionail

uile d'a iounsuidh: agus rinn Maois còmli-

radh riu.

32 agus 'n a dhèigh sin thàinig clann Is-

raeil uile am fagus da; agus dhaithn e

dhoibh na h-uile nitliean a labhair an taigh-

earn ris ann an sliabh Shinai.

33 Agus sgiiir Maois a labhairt riu; agus

cliuir e guàiis-bhrat air 'aghaidh.

34 Ach an uair a chaidh Maois a steach

an làthair an Tighearna a lalihairt ris, thug

e 'n gnàiis-bhrat deth, gus an dthàinig e

mach. Agus bheil e mach, agus labhair

e i*i cloinn Israeil an n i sin a dh'àithneadli

dlia.

35 Agus chunnaic clann IsraeU. aghaidh

Mhaois, gu'n do dhealraich croicionu

i aghaidh Mhaois: agus chuir Maois an

gTiàiis-bhrat air 'aghaidh a ràs, gus an de.acli-

i aidh e stigh a labhairt rLs.

20

CaibidealXXXV.

1 Thcùn t-sàbaid gubàdaira coimheaa namnh

4 Saor thabhartais air son a' pàiàilliuin.

Thug an sluagh gu toileach seachad iad.

AGUS chruimiicli IMaois coimlithional

chloimi Israeil mle r'a cheile, agvis

thubhairt e riu, Sin na nithean a dh'àithu

an Tighearn, gu'n deanadli sibh iad.

2 Sè làithean nithear obair, ack bithidh

an seachdamh là dlmibh 'n a là naomh, 'n

a shàibaid thàimh don Tighearn: ge b'e

neacli a ni obair air, ciiircar gu bàs e.

ECSODUS, XXXV.

20 Agus dh'fhalbh coimhthional cliloinn

Israeil uile à làthair Mliaois.

21 Agus thàinig iad, gach duine a dhàiisg

a chridlie suas, agus gacli duine a rinn a

chridlie toileach, agus tluig iad leo tabhar-

tas an Tighearna air son oibre pàilliuin a'

choimhthionail, agus air son a slieirbhis

uile, agus air son na h-èididh naoimh.

22 Agus thàinig iad, araon fir agus mna-

than, a' mlieud's aig an robh cridhe toileaoh,

agus thug iad leo bràistean agus cluas-fhail-

I can, agus fàinneachan, agus criosa-muineil,

3 Cha-n f liadaidh sibh teine sam bith air gach uidheam òir: agus gach fear a tlui^^

feadh blmr n-ùitcachan-còmlmuidh air là , seachad, thug e seachad tabhartas òir do'n

na sàibaid.

4 Agus labhair Maois

chloinn Israeil uile, ag ràdh, So an ni a ! agus corcur, agus scarlaid, agus anart grinn,

Tighearn.

ri coimhthional I 23 agusgachfear aigan d'fhuaradhgorm,

dh'àithn an Tighearn, ag ràdh

5 Togaibh 'n 'ur measg tabhartas do'n

Tighearn: gach neach aig am bheil cridhe

toileach, thugadh e leis e, tabhartas do'n

Tighearn; òr, agus airgiod, agus umha,

6 Agus gorm, agus corcur, agus scarlaid,

agus auart grinu, agus Jionnadh ghabhar,

7 Agus croicinnean reitheachau air an dath

dearg, agus croicinnean bhroc, agus fiodh

sitim,

8 Agus oladh air son soluis, agus spàosraidh

air sou oladh-ungaidh, agus air son tàiise

cvibhraidh,

9 agus clachan onics, agus clachan a chum

an ceangal, air son na h-ephoid, agus air

son na h-uchd-èididh.

10 Agus thigeadh gach duine glic-chridh-

each 'n 'ur measg, agus deanadh e gach ni

a dh'àithn an Tighearn;

11 Am pàilliun, a bhiàth, agus a cliòmh-

dach, a chromagan, agus a bhuird, a chroiun,

a phuist, agus a bhuinn;

12 An àirc agus a bataichean, a' chaithir-

thròcair agus roinn-bhrat a' chòmhdaich;

13 Am bòrd agus a bhataichean, agus a

shoithichean uile, agus an t-arau-tais-

beanaidh;

14 Agus an coinnleir a chum an t-soluis,

agus 'uidheam, agus a lòchrain, maille ri

oladh chum an t-soluis;

15 agus altair na thàse, agus a bataichean,

agus an oladh-uugaidh, agus an tàiis chàibh-

raidh, agus an càiirtcin air son doruis a'

phàilliuin;

16 Altair na h-àobairt-loisgte agus a cliath

umha, a bataicheau, agus a soithichean uile,

an soitheach-ionnlaid agus a chos;

17 Càiirteinean na càiirte, a puist agus a

buinn, agus càiirtein air sou doruis na

càiirte;

18 Pinncachau a' phàilliuin, agus pinn-

cachau na cùirte, agus ai5 cùird;

19 Eididh an fhrithealaidh, a fhrithealadh

's an àunad naomh; an cididh naomha air

son Aaroin an t-sagairt, agus èididh air sou

a chuid mac, a fhrithealadh ann an dreuchd

an t-sagairt.

88

agus jionnadh ghabhar, agus croicinuean

dearg reitheachan, agus croicinnean bhroc,

thug iad leo iad.

24 Gach duine a thug seachad tabhartas

airgid agus umha, thug e leis tabhartas an

Tighearna: agus gacli duine aig an d'fhuar-

adh fiodh sitim clmm oibre sam bith do'n

t-seirbhis, thug e leis e.

25 Agus shnàomh na mnathan uile a bha

glic-chridheach le'n làmhan, agns thug iad

leo an ni a shuàomh iad, an gorm, agus

an corcur, an scarlaid, agus an t-auart

grinn.

26 Agus na mnathan uile a dlmisg an

cridlie suas ann an gliocas, shnàomh iad

fionnadh ghabhar.

27 Agus thug na h-uachdarain leo clachau

onics, agus clachan chum an ceangal, air

son na h-ephoid, agus air son na h-uchd-

èididh;

28 agus spàosraidh, agus oladh air son an

t-soluis, agus air son na h-oladh-ungaidh,

agus air son na tàiise càibhraidh.

29 Thug clann Israeil tabhartas toileach a

dh'ionnsuidh an Tighearna, gach fear agus

bean a rinn an cridhe toileach a thoirt a

chum gach gnè oibre, a dh'àithu an Tigli-

earn a dlieanamh le làimh Mhaois.

30 Agus thuirt Maois ri cloinn Israeil,

Faicibh, ghairm an Tighearn air ainm

Bcsaleel mac Uri, mhic Hur, de thrèibh

Iudah:

31 Agus làon se e le spiorad Dhè, ann an

gliocas, ann an tuigse, agus ann an eòlas,

agus anns gach guè oibre;

32 Agus a dhealbhadh oibre ealanta, a

dh'oibreachadh ann an òr, agus ann an air-

giod, agus ami an umha,

33 Agus ann an gearradh chlach chiuu an

ceangal, agus ann an suaidhcadh fiodlia, a

dheanamh guè sam bith a dh'obair calauta.

34 Agus chuir e 'n a chridhe gu'n teagaisg-

eadh e, e fhéin agus Aholiab mac Ahisamaich,

de thrèibh Dhaiu.

35 Làou e iadsau le gliocas cridlie, a dh'oib-

rcachadh gach gnè oibre, oibre a' ghearrad-

air, agnis an oibrichean ealautp agus an

ECSODUS, XXXVI.

oibriclican le snàtbaid ann an gorni, agus

ann an corcur, ann an scarlaid, agus ann

an anart griun, agus an fhiglieadair, a ni

obair sam bitb, agais a dliealbhas obair

ealanta.

CaibidealXXXYI.

1 Thugadh na fahliarlais do'n ludid-oibre. G

T/ioirààiÃŒ9ffeadii dd'n t-duagh luilleadh a tkoirt

leo. SRinneadh cùirteinean agus buird air

sona' 2^hàilliuin.

AGUS dh'oibrich Besaleel agris Aholiab,

agus gacli duine glic-chridheach d'an

d"thug an Tighearn ghocas agus tàir, a

thuigsinn cionnus a dheanadh iad gach guè

oibre air son seirbhis an ionaid naoimh, a

rèir gach ni a dh'àithn an Tighearn.

2 Agus ghairm Maois air Besaleel, agus

air Aholiab, agus air gach duine giic-

chridheach, d'an d"thug an Tighearn gUocas

'n a chridhe, eadhon gach aon a dlitiisg a

chridhe suas, gu teachd a chum na h-oibre

g'a deanamh.

3 Agus ghabh iad o Mhaois na tabhartasan

uile a thug clann Israeil leo chum oibre

seirbhis an ionaid naoimh, g'a deanamh.

Agus thug iad fathast d'a ionnsuidh saor

thabhartasan gach aon mhaduinn.

4 agus thàinig na daoine ghc uile, a rinn

uil' obair an ionaid naoimh,gach duine ac' o

'obair fèin a bha iad a' deanamh;

5 Agus labhair iad ri Maois, ag ràdh, Tha

'n sluagh a' toirt leo tuilleadh gai mòr na

ni's leòr, a chum seirbhis na h-oibre a

dh"àithn an Tighearn a dlieanamh.

6 Agus dh'àithu Maois, agus thugadli

gairm air feadli a' chaimp, ag ràdh, Xa

deanadh fear no bean sam bith tuilleadh

oibre air son tabhartais an ionaid naoimh.

Mar sin thoii-misgeadh dou t-sluagh ni

sam hith a thabhairt leo.

7 Oir bu leòr an t-uidheam a bh'aca air

son na h-oibre uile, g'a deauamh, agus bu

tuilkadh "s ni bu leòr e.

8 agus rinn gach duine glic-chridlieach

'n am measg-san a dh'oibrich obair a'

phàilliuin, deich càiirteinean de anart grinn

toinnte, agus de ghorm, agus de chorcur,

agTis de scarlaid; le cherubaibh a dh'obair

ealanta rinn e iad:

9 Fad aonclmii-teinochdlàmhan-coillethar

fhichead, agTis leud aon chàiirtein ceithir

làmhan-coille; na càiii-teineau uile dh'aon

tomhas.

10 agus cheangaU e càiig càiirteinean gach

aon ra chèile: agTis na càiig cùirteiuean eile

cheangail e gach aon r'a chèile,

11 Agus riun e lùbau de ghorm air oir

aoin chàiirtein, o'n iomall 's a'cho-aonadh:

air a' mhodh cheudna rinn e ann an oir a'

chiiirteiu eile 's faide mach, ann anco-aon-

adli an dara aoin.

12 Leth-cheud làib rinn e ann an aon chùir-

teiu, agus leth-cheud lùb rinn e ann an

S9

iomall a' chùirtein a bha ann an co-aon-

adh an dara aoin: cheangail na lùban aon

I chàiirtein ri cidrtein eile.

13 Agus rinn e leth-chcud cromag òir,

agus choimhcheaugail e na cùirteinean aon

ri h-aon leis na cromagaibh. Mar sin rinn-

eadh e 'n a aon phàilhun.

14 Agus rinn e cù.irteinean defhionnadh

' ghabhar, air son a' bhùtha os ceann a'

{ phàilliuin: aon chàiirtein deug rinn e dhiubh:

15 J3'e fad aon chiiirtein deich làmhan-

coillc thar fhichead, agus ceithir làmhau-

coille leud aon chàiirtein: bha'n t-aon chàiir-

I tein deug a dh'aon tomhas.

I 1 6 Agus choimhchcangail e cùig cààirteinean

leo fèin, agus sè càiirteinean leo fèin.

17 Agais rinn eleth-cheudlàib air an foir

a b' fhaide mach de'u chùirtein 's a 'choimh-

cheangal, agus leth-cheud làib rinn e a:r

oir a' chùirtein a tha 'coimhcheaugal an dara

aoi?i.

18 Agus rinn e leth-cheud cromag a dh'

umha, a cheangal a' bhùtha r'a chèUe, chum

as gum biodh e 'n a aon.

19 agus rinn e còmhdach do'n bhtith, de

chroiciunibh reitheachan air an dath dearg,

agus còmhdach de chroicinnibh bhroc os a

cheann.

20 Agus rinn e bùird do'n phàilliim de

fhiodh sitim, 'n an seasamh:

21 Deich làmha-coille fad bàiird, agTis

làmh-choille gu leth leud aon bhùird.

22 £ha dà làimh aig aon bhòrd, air an cur

'an ordugh aon fa chomhair aoin: mar so

rinn e ri bààird a' phàilliuin uile.

23 Agus rinn e buird do"n phàilliun:

j fichead bòrd air son an taoibh dhtis, ris an

I àirde deas.

24 Agus dà fhichead cos airgid rinn e fo

'n fhichead bòrd: dà chois fo aon bhòrd

a rèir a dhà, làimh, agTis da chois fo bhòrd

eile a rèir a ddià làimh.

25 AgTis air sen taoibh eile a' phàilliuin a

tha ris an àirde tuath, rinn e fichead bòrd,

26 agus an dà fhichead cos a dh'airgiod:

dà chois fo aon bhòrd, agus dà chois fo

bhòrd eUe,

27 Agus air son taobhan a' phàilliuin ris

an àird an iar, rinn e sè bùird.

28 Agus rinn e dà bhòrd air son oisinnean

a' phàilliuin 's an dà thaobh.

29 agus bha iad air an ceangal ri 'chèile

foidhe, agus mar an ceudna bha iad air an

coimhcheaugal aig a cheann ri h-aon fhail-

bheig: mar so rijin e riu le 'chèUe 's an dà

oisinn.

oO agus bha ochd bàiird ann, agus an cosan

a dh'airgiod, eadhon se cosa deug; dà chois

fo gach bòrd.

31 Agus rinn e croinn de fhiodh sitim,

cùig air son bhòrd aon taoibh de"n phàil-

liun.

32 Agus càiig croinn air son bhòrd an taoibh

eile de'n phàUliuu, agus ciiig croinn air son

ECSODUS, XXXVII.

bliòrd a' pliàilliuin a chum uau taobli a tha

ris an àird an iar.

33 Agus tiuxg e air a' chrann mheadho-

nach dol troimh na buird o cheann gu

ceann.

34 Agus chòmhdaich e thairis na buird le

h-òr, agus rinn e'm failbheagan a dltòr gu

hhi 'n an àitibh do na croinn, agus chòmh-

daich e thairis na croinn le h-òr.

35 Agus rinn e roinn-bhrat de gliorm, agus

de chorcur, agus de scarlaid, agus de auart

grinn toiunte: dh'obair ealanta rinn se e, le

clierubaibh.

36 Agus rinn e dha ceithir puist defhàodh

sitim, agus chòmhdaich e thairis iad le h-òr:

bha 'n cromagan a dh'Ã’Y, agus thilg e dhoibh

ceithir buinn airgid.

37 Agus rinn e air son doruis a' bhùtha

brat de ghorm, agus de chorcur, agus de

scarlaid, agus de anart grinn toinnte, dh'-

obair shnàthaide:

3S Agus a chùig puist le 'n cromagaibh:

agus chòmhdaich e thairis an cinn, agus an

cuairteagau le h-ùr: ach hlia 'n càiig buinn

a dh'umha.

CaibidealXXXVII.

lAnàirc. Q Caithir-thròcair le chervhaihh. 10

A àài hòrd le 'shoithichihh. 17 A71 coinnleir òir.

25 Altair na tùise. 29 an oladh-unyaidli.

AGUS rinn Besaleel an àirc de fhiodh

sitim; dà làimh-choille gu leth a fad,

agTis làmh-choille gTi leth a leud, agus làmh-

choille gu letli a h-àirde:

2 Agus chòmhdaich e thairis 1 le h-òr f àor-

ghlan a stigh agus a muigh; agus rinn e

coron òir dh'i mu'n cuairt.

3 Agus thilg e dh'i ceithir failbheagan òir,

gu hhi air a ceithir oisinnibh; eadhon dà

fhailbheig air aon taobh dh'i, agus dà fhail-

bheig air an taobh eile dh'i.

4 Agus rinn e bataichean de fhiodli sitim,

agus chòmhdaich e thairis iad le h-òr.

5 Agus chuir e na bataichean auus na fail-

bheagaibh air taobhan na h-àirce, chum an

àirc a ghiiilan.

6 Agus rinn e caithir-thròcair a dh'òr f àor-

ghlau: dà làimh-choille gu leth a fad, agus

làmh-choille gu leth a leud.

7 Agus rinn e dà cherub a dh'òr, buailte

mach à, h-aon mhàr rinn e iad, aig dà chcanu

ua caithir-thròcair;

8 aon cherub aig a' cheann air an taobh

so, agus cherub eile aig a' cheaun air an

taobh ud: a mach as a' chaithir-thròcair rinn

e na chcruban aig a dà cheann.

9 Agus bha na cheriiban a' sgaoileadh an

sgiathau gu h-àrd, a' còmhdachadh le 'n

.sgiathaibh os ceauu na caithir-thròcair, agus

an aghaidhean r'a chèile; ris a' chaithir-

thròcair bha aghaidhean nan chcnib.

10 Agus rinn e 'ni bòrd de fhiodli sitim:

dà làimh-choille ' fhad, agus làmh-choiile a

leud, agus làmh-choille gTi lcth 'àirde.

90

11 Agus chòmhdaich e thairis e le h-òr

[ f àor-ghlan, agus rinn e dha coron òir mu'u

cuairt.

â–  12 iVIar an ceudna rinn e dha iomall de

leud boise mu'n cuairt; agus rinn e coron

òir d'a iomall mu'u cuairt.

I 13 AgTis thilg e dha ceithir failbheagan

; òir, agus chuir e na failbheagan air na

j ceithir oisinnibh a bha aig a cheithir clios-

aibh.

14 Thall fa chomhair an iomaill bha na

j failbheagan, na h-àiteiiichan do na bataich-

ibh gus am bòrd a ghiàdan.

15 Agus rinn e na bataichean de fhiodh

I sitim, agus chòmhdaich e thairis iad le h-òr,

gus am bòrd a ghiàilau.

IG Agus rinn e na soithichean a bha air a'

bhòrd, a mhiasan, agxis a thùiseireau, agus

a chopain, agus a chuachau leis an toirear

seachad tabhartas-dibhe, a dh'òr fior-ghlau.

17 Agus rinn e 'n coinuleir a dh'òr fàor-

ghlan; a dh' ohààr bhuailte riun e 'n coiiin-

leir: bha a chos, agus a mheur, a chopain,

a chnapan, agus a bhlàthan, de'n ni cheudua.

18 AgTis sò meoir a' dol a mach as a

thaobhan: tri meoir a' choinnleir a h-aon

taobh dlieth, agus tii meoir a' choiunleir

as an taobh eile dhcth.

19 Tri copain air an deanamh cosmhuil ri

almonaibhann an aon mheur,maille ri cuap

agus blàth; agus tri coj)ain air an deanaiuh

cosmhuil ri almouaibh ann am meur eile,

maille ri cnap agus blàth: mar sin anns na

sè meoir a' dol a mach as a' choinuleir.

20 agus anns a' choinnleir bha ceithir

copaiu air an deanamh cosmhuil ri almon-

aibh, maille r"a clmaip agus a bhlàthan.

21 Agus cnap fo dlià mheur dheth, agus

cnap à'o dhà mheur dheth, agus cnap fo

dhà mheur dlieth, a rèir uau sè meur a' dol

a mach as.

22 Bha 'n cnaip agus am meoir de'n ni

cheudua: &'aou obair bhuailte a dh'òr fàor-

ghlau an t-iomlan deth.

23 Agus rinn e a sheachd lòchrain, agus a

smàIadairean,agusashoithichean-smàIaidh,

dKòr f àor-ghlan.

24 De thàlann òir fhàor-ghloin rinn se e,

agus a slioithicheau uile.

25 Agus rinn e altair na tùise de fhiodh

sitim: làmh-choille a fad, agus làmh-choille

a leud, ^ha i ceithir-cliearnach,) agus dà

làimh-choille a h-àu'de; bha a h-adhaircean

de'u ni cheudna.

26 AgTis chòmhdaich e thairis 1 le h-òr

f àor-ghlan, a mullach, agus a taobhan mu'n

cuairt, agus a h-aLlIiairceau; agus rinn e

corou òir dh'i mu'n cuairt.

27 agus rinn e dà fhailbheig òir dh"i fo

a coron, aig a dà oisinn, air a dà thui)]>h,

gu hhi 'n an àitibh do na bataichibh chum

a giàilan lco.

28 Agus rinn e na bataichean de fhiodh

sitim, aoais chòmhdaich e thairis iad le h-òr.

ECSODUS, XXXVIIl.

29 Agus rinn e an oladli-iuigaidh naomh,

agus an tùis fhàor-ghlan cle spiosraidh

chùbhraidh, a rèir oibre an lèigh.

CaibidealXXXVIII.

l Altair nahàobairC-loisule. ii An soifheadi-

iortàdaid umha. 9 A' chiàirt. 24: Tuinhas an

òir a c'iuireadh 'amfeum 's an olair.

AGUS rinn e altair na h-àobairt'-loisgte

cle fhiodh sitini: cùig lànihau-coille a

fad, agus cilig Ihmhan-coille a leud, ipha i

ceithir-chearuach,) agus tri làmhan-coille a

h-àirde.

2 Agus rinn e a h-adhaircean air a ceithir

oisiunibh: bha a h-adhaircean den ni

cheucbia; agus chòmhdaich e thairis i le

h-umha.

3 Agus rinn e uile shoithichean na h-

altarach,na h-àighneau,agus na sluasaidean,

agus na cuachau, agus na greimichean, agus

na h-àighueau teine: a soithicheanuilerum

e rfAumha.

4 Agus rinn e do'n altair cliath de làon-

obair umha, fa cuairt gu h-àosal, gu ruig a

meadhon.

5 Agus thilg e ceithir failblieagan do

cheithir oisinnibh na clèith mah^gu'bhi

'n an àitibh do na bataichibh.

6 Agus rinn e na bataichean de fhiodh

sitim, agus chòmhdaich e thairis iad le

h-umha.

7 Agus chuir e na bataichean anns na

failbheagaibh air taobhau na h-altarach,

chmn a giàdau leo: fàis le bòrdaibh rinn e i.

8 Agus rinn e an soitheach-ionnlaid a

fZA'umha, agus a chos a dh'imiha, de sgàth-

anaibh nam han, a chruiunich 'n am buidh-

nibh aig dorus pàilliuin a' choimlithionaU.

9 Agus riun e a' chàiii-t air an taobh mu

dheas, ris an àirde deas: bha càiii-teiuean

na càiii-te de anart grinn toinnte, ceud làmh-

choille air fad;

10 Am puist fichead, agus am buinn umha

fichead; bha cromagan nam post agus an

cuairteagan a f//'i'airgiod.

1 1 agus air an taobh mu thuath. bha na

cùirteiaean ceud làmh-choille; a'm puist

fichead, agus am buinn umha fichead: cro-

magan naju post, agus an cuairteagan a

<?A'airgiod.

12 Agus air an taobh an iar bha càiir-

teinean de leth-cheud làmh-choille; am

puist deich, agus am buiun deich: croma-

gan _ nam post agus an cuairteagan a

S^'airgiod.

13 Agus air an taobh an ear ris an àird an

ear, leth-cheud làmh-choille.

14 Bha cùirteinean aon taoibh de'n gheata

cùig làmhan-coUle deug; am piiist tri, agus

ambuinu tri.

15 Agus air son an taoibh eUe de glieata

na càiirte, air an làimh so agus air an

S làimh ud, bha càiirteinean cùig làmhau-

[ coille deug; am puist tri, agus am buinu

; tri.

91

16 Bha càiirteiueau na cùirte uile mu'i:

cuairt a cfA'anart gi-iuu toinute.

17 Agus bha buiim nam post a f/A'umha;

cromagan nam post, agus an cuairteagan a

^/i'airgiod, agus còmhdach an ceann a dlàsàv-

giod; agus bha uilc phuist na càiirte air an

ceaugal mu'n cuairt le h-airgiod.

18 AgTis bha 'm brat air son geata na cùii-te

'n a obair shnàthaid de ghorm, agus de

chorcur, agus de scarlaid, agus de auart

gi"iun toimite: agus Ve fichead làmh-choillc

'f bad, agus Ve 'àirde 's an leud ciiig làmluiu-

coille, a' coimhfhreagairt do chàiirteinibh

na cùirte:

19 AgTis am i)uist ceithir, agus am buinn

luuha ceithir; an cromagau a f/A'airgiod,

agus còmhdach an ceann, agus an cuairteagan

a c/A'airg-iod.

20 agus bha uile phinneachan a' phàU-

Huin, agus na càiirte mu'u cuairt, a dh'umha.

21 ÃŒ5 e sin àireanUi nithean a' lAàilliuiu,

pàilUuin na Fianuis, mar a dh' àirmheadh

iad, a rèir àithue Mhaois, air son seirbhis

nan Lebhitheach, le làimh Itamair, mhic

! Aaroin an t-sagairt.

I 22 Agus rinn Besaleel mac Uri, mhic

• Shur, de thrèibh Iudah, gach ni a dh'àitlm

I an Tighearn do Mhaois;

I 23 Agus maille ris Aholiab, mac Ahisa-

maich, de thrèibh Dhaiu, gearradair, agTis

j oibriche ealanta, agus fear oibre gTeise ann

â–  an gorm, agus ann an corcm', agus ann an

I scarlaid, agus ann an auart griuu.

i 24 B'e 'n t-òr uile a chuireadh 'a 'm feum

j 's an obair, ann an uil' obair an ionaid

I uaoimh, eaclhon òr an tabhartais, naoi

; tùlannan fichead, agus seachd ceud agus

deich secel 'ar fhichead, a rèir seceil an

ionaid naoimh.

25 Agus Ve airgiod na muinutir a chaidh

àireamh de'n choimhthioual, ceud tàlanu,

agus màle agus seachd ceud agus cùig secel

deug agus tri fichead, a rèir seceil an ionaid

naoimh.

26 Becah air son gach fir, '« e sin leth

seceil, a rèir seceil an ionaid naoimh, air

sou gach aoiu a chaidh gu bhi air an àirearuh,

fhichead bUacUm' a dh'aois agus os a

cheann, air son shè ceud màle agus thii

màle agus chiàig ceud agus leth-cheud/ccrr

27 Agus de'n cheud tàlann airgid thil-

geacUi buiun an ionaid uaoimh, agus buiuu

au roinn-bhi'ata; ceud bonu de'n cheud

tàlann, tàlann do gach bonn.

28 Agusde'n mhàle agus sheachd ceud agus

a' chàiig secel deug agus tri fichead, rinn e

cromagan do na puist, agnis chòmhdaich c

'u cinu, agTis chuir e cuaii-teagan mu'n tim-

chioU.

29 Agus Ve un^ha an tabhartais deich

agus tri fichead tàlann, agus dà mhàle agus

ceithir cheud secel.

30 Agus rinn e le sin na buinu do dhorus

pàilUuiu a' choiiuhthiouaU, agus an altair

ECSODUS, XXXIX.

cliliath umha aice, agus eau le gearradli seulaidh, gach aon aca le

umha, agus

soithicheau na h-altarach uile,

31 Agus buinn na càiirte mu'n cuairt, agus

buiun geata na cùirte, agus uile phinneach-

an a' phàilliuin, agus uile phmneachau na

cùirte mu'n cuairt.

CaibidealXXXIX.

1 Eudach na seirbhis, agus an t-eudach naomh.

2An eiàhod. S An vchd-èldidh. 22 Fall u inn

na h-ephoid. 27 Na còtaichean, an crùn-

sagairt, agus an trios a dh'anart grinn. 30

Leac a' dirùin naoimh. 43 DKamhairc

Maois air an obair uile, agus thaitinn i ris.

AGUS de'n ghorm, agus de'n chorcur,

agus dea scarlaid, rinn iad èididh

frithealaidh, gu frithealadli 's an ionad

naomh, agus rinn iad èididh naomh do

Aaron; mar a dh'àithn an Tighearn do

Mhaois.

2 Agus rinn o 'n ephod de òr, de ghorm,

agus de chorcur, agus de scarlaid, agus de

anart grinn toinnte.

3 Agus bhuail iad a mach an t-òr 'n a leac-

aibh tana, agus ghearr àade 'n a shnàithnibh,

a chum oibreachadh am measg a' ghuirm,

agus am measg a' chorcuir, agus am measg

na scarLaid, agus am measg an auairt

ghrinu le h-obair ealauta.

4 Riun iad màrean-gaiailne dh'i, ceangailte

ri 'chèile air a dà oir: mar sin chuireadh

ri 'chèile i.

5 Agus bha crios ràomhach na h-ephoid a

Iha air a h-uachdar, de'n ni cheudna, a rèir

a h-oibre fèin; eadhon de òr, de ghorm,

agus de chorcur, agus de scarlaid, agus de

anart gi-inn toinnte; mar a dh'àithn an taigh-

earu do Mhaois.

6 Agus dhoibrich iad clachan onics cean-

gailte ann am failbheagaibh òir, air an gear-

radh le gearradh seulaidh, àe ainmibh

chloinn Israeil orra.

7 Agus chuir e iad air guailnibh na h-

ephoid, gu hhi 'n an clachan cuimhneachain

do chloinn Israeil; mar a dh'àithu an taigh-

earn do Mhaois.

8 Agus rinn e 'n uchd-èididh le h-obair

ealauta, a reir oibre na h-ephoid, de òr, de

ghorm, agus de chorcur, agus de scarlaid,

agus de anart gTÃŒnn toinute.

9 Bha i ceithir-chearnach; rinn iad an

uchd-èididh dà- fhillte: rèis a fad, agus rèis

a leud; hlca i dà- fhillte.

10 Agus chuir iad innte ceithir sreathau

chlach: a' cheud sreath, sardius, topas, agus

carbuncul: so a' cheud sreath.

11 Agus an dara sreath, emerald, saphir,

agus daoimein.

12 Agus an treas sreath, ligur, agat, agus

ametist.

13 Agus an ceathramh sreath, beril, ouics,

agus iasper: bha iad air an ceangal ann am

failbheagaibh òir 'n an suidheachadh.

14 Agus bha na clachan a rèir ainmeau

chloinu Israeil, a dlià-dheug a reir an ainm-

92

h-aium fhéin, a rèir an dà thrèibh dheug.

15 Agus rinn iad air an uchd-èididh slabh-

ruidheau aig na cinu, a f/A'obair shuàomhta

dh'òr f àor-ghlan.

16 Agus riun iad dà fhailbheig òir, agus

dà fhàinue òir: agus chuir iad an dà fhàinue

air dà cheann na h-uchd-èididh.

17 Agus chuir iad an dà shlahhruidJi

shnàomhta 's an dà fhàinne air cinn na h-

uchd-èididh.

18 Agus dhaingnich iad dà cheann na dà

shlahhruidh shnàomhta 's an dà fhailbheig,

agus chuir siad iad air màribh-guailne u;;.

h-ephoid, air a beulaobh.

19 Agus rinn iad dà fhàinue òir, agus

chuir siad iad air dà cheann na h-uclid-

èididh, air an iomall dith, a bha air taobh

na h-ephoid a stigh.

20 Agus rinn iad dà fhàinne òir eile, agus

chuir siad iad air dà thaobh na h-ephoid gu

h-àosal, leth ris a' chuid bheoil dith, fa

chomhair a' cho-aonaidh eile, os ceaun crios

ràomhach na h-ephoid.

21 Agus cheangail iad an uchd-èididh le

a fàinnibh ri fàiunibh na h-ephoid le h-eill

ghuirm, a chum gu'm bitheadli i os ceann

crios ràomhach na h-ephoid, agais nach biddh

an uchd-èididh air a fuasgladh o'n ephoid;

mar a dh'àithn an Tighearn do Mhaois.

22 Agus rinn e falluinn na h-ephoid a

f/A'obair fhighte, uile de ghorm.

23 Agus hlia toU 'am meadhon na falluinn,

mar tholl làiirich-mhàillich, agus oir tim

chioU a tuill, a chum nach reubtadh i.

2 4 AgT-is rinn iad air iomallaibh na falluinn

pomgi-anatan de ghorm, agus de chorcur,

agus de scarlaid, agus de anart toinnte.

25 Agus rinn iad cluig a dKòv fàor-ghlan,

agus chuir iad na cluig eadar na pon^gra-

natau, air iomall na ialluinn' mu'u cuairt

eadar na pomgranatan:

26 Clag agus pomgranat, clag agus pom-

gi-anat, air iomall na falluinn' mun cuairt,

a fhrithealadh innte; mar a dh'àithn an

Tighearn do Mhaois.

27 Agus rinn iad còtaichean a fZA'anart

gTÃŒnn, a dK obair fhighte, air son Aaroiu

agus a chuid mac,

28 Agus crùu-sagairt a 6?A'anart grinn,

agus boiueidean sgiamhach acZA'anartgrinn,

agus briogaisanairt ac/A'anartgi-inntoinnte,

29 Agus crios de anart grinn toinnte, agus

de ghorm, agus de chorcur, agus de scar-

laid, a rf/i'obair shnàthaide; mar a dh'àithu

an Tighearn do Mhaois.

30 Agus rinn iad leac a' chrùin naoimh a

c/A'òr fàor-ghlan, agus sgi'àobh iad oirre

sgrìobhadh, cosmhuil ri gearradh seulaidh,

IS^AOMHACHD DO'N taighEARX.

31 Agus cheangail iad r'i iall de ghorin,

g'a daingiicachadh air a' chriiu gu h-ard;

mar a dh'àitlm an Tighearn do Mliaois.

32 Mar so chràochnaicheadli uil' obair

ECSODUS, XL.

pkilluin bùtlia a' choimhthiouail: agus rinn ' 7 Agus suidhichidh tu 'n soithcach-iouu-

clanu Israeil a reir gach àii a dhàithu an hiid eadar bàith a' choimhthionail agus an

Tighearu do Mhaois; mar siu riun iad. j altair, agus cuiridh tu uisge aun.

33 agus thug iad am pàilliim gu Maois, ' 8 Agus cuiridh tu suas a' chùirt mu'u

am bùth, agus 'airueis uile, a chromagan, a cuairt, agus crochaidh tu suas am brat aig

bhuird, a chroinn, agus a phuist, agus a ' geata na cCdrte.

bhuinu; j 9 Agus gabhaidh tu an oladh ungaidh,

34 Agusaucòmhdachdechroicinuibhreith- agus uugaidh tu am pàilhim, agus gach ni

eachan air an dath dearg, agus an còmh- a tha ann, agus naonihaichidh tu e, agus a

dach de chroicinuibh bhroc, agus brat a' shoithichean uile: agus bithidh e uaomh.

chòmhdaich;

35 Airc na Fianuis, agus a bataicheau,

agus a' chaithir-thròcair;

36 Am bòrd agus a shoithicheau uile, agus

an t-arau taisbeanaidh;

37 an coiunleir f àor-ghlan agus a lòchrain,

euclhon a lòchrain gu'bhi air an cur ann an

10 Agus ungaidh tu altair na h-iobairt'-

loisgte, agus a soithichean uile, agus naouih-

aichidh tu an altair: agus bithidh an altair

ro uaomh.

1 1 Agus ungaidh tu an soitheach-ionnlaid

agus a chos, agus uaomhaichidh tu e.

12 Agus bheir thu Aaron agus a mhic ffu

%^l*l.V#f/V^#C M/ XW^./AJ.i t*lU ^ll. KI^±L Ì.LXX t«;AA V/ V*A C«,UXA C*Xi J. ^ Ai.^».d KfLi.^11, UAill. .tlttXUll Uj^ U.Ì3 O, 1X1.

ordugh, agus a shoithichean uile, agTis an dorus bàitha a' choimhthionad, agus

oladh a chum soluis

38 Agus an altair òir, agus an oladh-

ungaidh, agus an tùis chàibhraidh, agus am

brat air sou doruis a' phàilliuin;

39 an altair umha, agus a cliath umha, a

bataichean, agus a Koithichean uile, an

soitheach-ionulaid agus a chos;

40 Cùirteiuean na càiirte, a i^uist, agus a

buiun, agus am brat air son geata na cùirte.

laididh tu iad le h-uisge.

13 Agus cuiridh tu air Aaron an t-eudach

naomh, agus imgaidh tu e, agus naomh-

aichidh tu e; agais fritheilidh e dhomhsa ann

an dreuchd an t-sagairt.

14 Agus bheir thu leat a mhic,agus cuiridh

tu còtaicheau orra,

15 Agus ungaidh tu iad, mar a dh'ung thu

n athair, agus fritheilidh iad dhomhsa ann

a cùird, agus a pinneachau, agus uile shoith- I an dreuchd an t-sagairt; oir bithidh g-u

ichean seirbhis a' phàilliuiu, air sou bàitha a' | deimhiu an ungadli-sau dhoibh a chum

choimhthionail; j sagartachd shàorruidh air feadh an gineala-

41 Eudach an fhrithealaidh gu frithealadh cha.

's an ionad uaomh, an t-eudach naomh air Ità Agus rinn Maois a rèir gach ni a dh'-

son Aaroin an t-sagairt, agus eudaeh a chuid àithn an Tighearn dlia: mar sin rinn e.

niac, a fhrithealadli ann an dreuchd

t-sagairt.

42 A rèir gach ni a dh'àithn an Tighearn eadh suas am pàilliun

17 Agus b'anns a' cheud mhàos, 's an dara

bliadlina, air a' cheud là de'u mhàos, a chuir-

do Mhaois, mar sin rinn clann Israeil an

obair uile.

43 Agus dh'amhairc Maois air an obair

uile, agus, feuch, riun iad i mar a dli'àithn

au taighearu, eadhou mar sin rinn iad à:

agus bheauuaich Maois iad.

ECSODUS air ais

CaibidealXL.

1 Thiigadh àithie do Mhaois guHn cuireadh e

suas pàilliun bùfha a' choimàithionail, agus

gu'n naomhaicheadh se e. 16 Binn Maois

gach ni a dlCàitlin an Tighearn dha. 34

Cliòmhdaich neul biàth a' choimhthionaiL

AGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

2 Air a' cheud là de'u chcud mhàos cuiridh

tu suas pàilliuu bùtha a' choimhthionail.

3 Agus cuiridh tu ann àii-c na Fianuis ,

agus folaichidh tu'n àirc leis an roinu-bhrat.

4 Agus bheir thu stigh am bòrd, agus

cuiridh tu 'n ordugh na nithean a tha gu 'bhi

18 Agus chuir Maois suas am pàilliun agus

dhaiugnich e a bhuinn, agus chuir e suas a

bhuird, agus chuir e stigTi a chroinn, agus

thog e suas a phuist.

19 Agus sgaoil e mach am bùth os ceann

a' iDhàilliuin, agus chuir e còmhdach a'

bhùtha air os a cheauu; mar a dh'àithn an

Tighearu do Mhaois.

20 Agus ghabh e agus chuir e an Fhianuis

auns an àirc, agus chuir e na bataichean air

an àirc, agus chuir e a' chaithir-thròcair air

an àirc os a ceaun.

21 Agus thug e 'n àirc a stigh do'n phàill-

iun, agus chuir e suas brat a' chòmhdaich,

agus chòmhdaich e àirc na Fianuis; mar a

dli'àithn an Tighearn do Mhaois.

22 agus chuir e 'm bòrd ann am bàith a'

choimhthiouail, air taobh a' phàilliuiu nm

thuath, an taobh a muigh de'n ruiun-bhrat.

23 Agus chuir e 'n t-arau ann an ordugh

ancur anordughair;ag-usbheirthustigh air, ann an làthair an taighearua; mar

au comnleir, agus lasaicUi tu a lòchram.

5 Agus suidhichidh tu 'n altair òir a tha '

dh'àithu an Tighearn do Mhaois.

24 AgTis chuir e 'n coiunleir ann am bùth

chumuatùise fa chomhair àirce na Fiauuis', a'choimhthionail,thalIfachomhaira'bhuird,

ag-uscuiridhtubratandoruisrisa'phàilliun. air taobh a' phàilliuiu ris an àirde deas.

(i Agus smdhichidh tu altair na h-àobairt'- 25 Agus las e na lòchraiu ann an làthair

loisg-te fa chomhaù- doruis pàilliuiu bùtha an taigheama; mar a dh'àithn an Tighearn

a choimhthiouail. | do Mhaois.

26 Agus chiiir e 'n altair òir ann am biith

a' choimhthiouail, air beulaobh an roinn-

bhi-ait.

27 Agixs loisg e tàiis chàibhraidh oirre;

mar a dh'àithn an Tighearn do Mhaois,

2S AgTis chuir e suas am brat aig dorus a'

phàilliuin.

29 Agus chuir e altair na h-àobairt-loisgte

làimh ri dorus pàilliuin bùtha a' choimh-

thionail, agus thug e suas oirre an àobairt-

loisgte, agus an tabhartas-bàdh; mar a

dh'àithn an Tighearn do Mhaois.

30 AgTis chuir e "n soitheaoh-ionnlaid eadar

bàith a' choimhthiouail agus an altair, agus

chuir e uisge ann, a dh'ionnlad leis.

31 Agus dh'ionnlaid Maois, agus Aaron,

agus a mhic, an làmhan agus an cosau aige.

32 An uair a bha iad gu dol a stigh do

bliàith a' choimhthionail, agus gu teachd

am fagus do'n altair, dh'ionulaid siad iad

fèin, mar a dh'àithn an Tighearn do Mliaois.

I 33 Agus chuir e suas a' chàiirt timchioll a'

' phàilliuin agus na h-altarach, agus chuir e

suas brat gcata na cùirte: mar sin chràoch-

naich Maois an obair.

34 An sin chòmhdaich neul bàith a' choimh-

thionail, agus làon glòir an Tighearn' am

pàilliun.

35 Agus cha b'urrainn Maois dola stigh do

bhàith a' choimhthionail, a chionn gu'n do

ghabh an neul còmhnuidh air, agus gu'n

do làon glòir an taighearu' am pàilliun.

36 Agus an uair a dh'éirich an neul suas o

mhullach a' phàilliuin, chaidh clann Israeil

' air an aghaidh 'n an uile thm'usaibh:

37 Ach mur d'éirich an neul suas, an sin

cha do thriall iad gus an là 's an d'éirich e

suas:

3S Oir bha neulan taigheam'air a' phàilliun

's an là, agus bha teine air 's an oidhche,

ann an sealladh thighe Israeil uile, air

fcadli an uile thurusau.

Leabharean Bhioball” air ais

LEBHITICUS

CaibidealI

AGUS ghairm an taighcai'u air Maois,

agxis labhair e ris à pàilliun a' choimh-

thionail, ag ràdh,

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair riu,

Ma bheir duine sam hith agaibh tabhartas

a dh'ionnsuidh an Tighearna, bheir sibh

bhur tabhartas de'n sprèidh, eadhon de'u

bhuar agus den trcud.

3 Ma hhios a thabhartas de'n bhuar 'n a

àobairt-Ioisgte, thugadh e seachad heathach

firioun guu ghaoid: aig dorus pàilliuin a'

choimhthionail bheir e seachad e d'a shaor

thoil fèin, an làthair an Tighearn'.

4 Agus cuiridh e a làmli air ceann na h-

àobairt-Ioisgte: agas gabhar air a shou i,

a dheanamh reite air a shou.

5 Agus marbhaidh e 'n tarbh òg an làthair

an taigheam': agus bheir na sagartan, mic

Aaroin, leo an f liuil, agus crathaidh iad an

fhuil mu'u cuairt air an altair, a tha aig

dorus pàilliuin a' choimhthionail.

6 Agus fionnaidh e an àobairt-loisgte, agus

gearraidh e i 'n a luàribh.

7 Agus cuiridh mic Aaroin an t-sagairt

teine air an altair, agug leagaidh iad fiodh

ann an ordugh air an teiiie.

8 Agus Ieagaidhnasagartan,mic Aaroin,na

màrean, an ceann, agus an t saill, ann an

ordugh air an fhiodh a tha air an teine, a

tha air an altair.

9 Ach a mhionach agus a chosan nighidh

e ann an uisge: agus loisgidh an sagart an I t-iomlan air an altair, mar àobairt-Ioisgte,

tabhartas a bheirear suas le teiue, a dh'-

fhàile ctibhraidh do'n Tighearn.

' 10 Agus ma's ann de na treudaibh a hhiog

a thabhartas, eadhon de na caoraich, no de

na gabhraibh, chum àobairt-Ioisgto; 'n a

hheatluich firioun gun ghaoid bheir e leis e.

1 1 Agus marbhaidh se e aig taobh na h-

altarach mu thuath ann an làthair an taigh-

earu': agus crathaidh na sagartan, mic

Aaroin, ' fhuil air an altair mu'n cuairt.

12 Agus gearraidh e 'n anihàribh e, maille

r'a cheann agus r'a shaill; agus cuirldli an

sagart iad ann an ordugh air an fhiodli a

tha air an teine, a tha air an altair.

13 Ach nighidh e am mionach agus na

cosan le h-uisge; agus bheir an sagart leis

au t-iomlau, agus loisgidh e air an altair e,

mar àobairt-Ioisgte, tabhartas a bheireai

suas le teiue, a dh'fhàile càibhraidh do'n

Tigheam.

14 Agus ma's ann a dh' eòin a hhios a tha-

bhartas do'n Tighearn chum àobairt-loisgte,

an sin bheir e a thabhartas de thurturaibh,

no de cholumain òga.

15 Agus bheir an sagart e chum na h-

altarach, agus snàomhaidh e a cheann deth,

agus loisgidh e air an altair e; agus fàisgear

a mach ' fhuil air taobh na h-altaracli.

16 Agus spàouaidh e a gheuban as maàUe

r'a iteagan, agus tilgidh e làimli i-is an al-

tair e, air an taobh an ear, a dh'àite na

luatha.

17 Agus sgoiltidh e maille r'a sgiathaibh

e, ach cha roiun e o 'chcile e: agus loisgidh

au sagart e air an altair, air an fhiodh a tàui air an teiue, mar àol^airt-loisgte, tabliar- le d' thabhartais xiilo bkeir thu seachad

tas a blieirear suas le teiue, a dh'fhàile salauu.

cùbhrdidh dou taighearu. I 14 Agus ma bheir thu seachad tabhartas-

bàdh de d' cheud thoradh do'n Tighearn,

CaibidealII.

bheir thn seachad mar an tabhartas-bàdh

\An tahhartas-hàdh de phlùr màn maUle ri h- de d' cheud thoradh, diasan glasa de arbh-

oladhagusritùis. 12 Tabharlas ceud-lhoraidh ' ar cruaidhichte leis an teine, eadhou sàol

tjach bàiadhna. 13 Bàieirear seacliad gadi j buailte as na diasaibh tira.

labharkis-hàdhlesalann. | 15 Agus cmridh tu oladh air, agus leagaidh

AGUS an uair a bheir neach air bith ta- tu tàiis aii-: is tabhartas-bàdh e.

bhartas-bàcUi don taighearu, bithidh 16 agus loisgidh an sagart a chuimh-

a thal >hartas de phlàir màn: agus dùirtidh ueachan, cuid d\a arbhar buailte, agus cuid

e oladh air, agus cuiridh e tùis air: | d'aolaidh, maille r'a thiiis uile: is tabhartas

2 Agus bheir se e gu mic Aaroin, na e a bheirear suas le teiue do'n Tighearn.

sagartau, agus gabhaidh e as làn a dhuirn | r a tt^

d'a phlàir, agus d'a olaidh, maille r'a thàiis OAii^

III.

\ An tahhaàias-sàth de'n hhu^r, 6 de'7i treud, 7

Kan, 12 no gabhar, yua yhaoid.

GUS ma hhios a thabhartas a chum

àobaii't tabhartasau-sàth, ma's ann

de'n bhuar a bheir e seachad e, ma's firiomi

A'

uile; agus loisgidh an sagart a chuimh

neachan air an altair, gu hhi 'n a thabhartas

air a thoirt suas le teine, a dh' fhàUe càibh-

raidh do'n Tighearn.

3 Agus fuig-heall an tabhartais-bhàdh, is

le Aaron agus le 'mhic e: is ni ro naomh e no boirionn e, bheir e seachad e gun ghaoid

de thabhartasaibh an Tighearna air an toirt an làthaii' an Tighearn.'

suas le teine. 2 Agus cuiridii e a làmh air eeann a tha-

4 Agus ma bheir thu seachad tabhartas- bhartais, agus marbhaidh se e aig dorus

bàdh air a dheasachadh 's an àmhuinn, is . pàiIUuin a' choimhthiouaU: agus crathaidh

breacagan neo-ghoirtichte de phhir màii [ mic Aaroin, na sagartan, an fhuil air an

measgta le h-olaidh a hhios ann, no dear- j altair mu'n cuairt.

tiagan neo-ghoirtichte imgta le h-olaidh. 3 Agus bheir e seachad de àobaiii; nan

5 Agus ma's tabharfcas-bàdh air a dheas- tabhu,rtas-sàth, tabhartas a bheirear suas le

achadh ann an àghaun a hàiios a'd' thabh- teine do'n taighearu; an t-saill a tha 'còmh-

artas^bithidheffophhirmàuneo-ghoirtichte, ' dachadh a' mhionaich, agus an t-saill iiile a

^/i'air a' mhiouach,

4 Agus an dà àra, agus an t-saill a tha

orra, a tha air an loch-'lèin, agTis an sgairt

a tha os ceann uau àinean; maille ris na

h-airnibh, bheir e air falbh i.

5 AgTis loisg-icUi mic Aaroiu e air an altair,

air an àobaii-t-Ioisgte, a tha aù- an fhiodh a

f/i'air an teine: is tabhartas e a bheirear

suas le teine, a dh'fhàile càibhraidh do'n

Tighearn.

6 Agus ma's ann de 'n ti-eud a bhitheas a

thabhartas chum àobaù-t tabhartasan-sith

do'n Tighearn, firionn uo boirioim; bheir e

seachad e gTin ghaoid.

7 Ma bheir e seachad uan mar a thabhar-

tas, bheir e seachad e an làthair an taigh-

earn'.

8 Agus cuiridh e a làmh air ceann a tha-

I bhartais, agus marbhaicUi se e fa chomhair

11 _Cha deanar tabhartas-bàdh sam bith, a pàilliuiu a' choimhthionail: agus crathaidh

bheir sibh a cUi'ionnsuicUi an taighearua, le mic Aaroin ' fhuil air an altair mu'n cuairt.

taois ghoirt; oir cha loisg sibix a' bheag de i 9 Agus bheir e seachad cuid de àobairt

thaois ghoirt, no de mhil, ann an tabhartais nan tabhartas-sàth, mar thabhartas a bheir-

an Tighearn' a bheirear suas le teine. ear suas le teiue do'n Tighearn; a shaUl

12 A thaobh tabhartais a' cheud toraidh, agus an t-earbaU uUe, teann air a' chuàimh-

bheir sibh seachad e do'n taigheam: ach cUiroma bheir e air falbh e; agus an t-saill

cha loisgear air an altair e chum fàUe càibh- a tha 'còmhdachacUi a' mhionaich, agus an

^^"^-; t-saill uile a tha air a' mhionach,

13 Agus gach tabhartas-bàdh a bheir thu 10 Agus an dà àra, agus an t-saUl a tha

leat, m thu blasda le salann: cha mhò a orra, a tha làimh ris an loch-'Ièin, agus an

leigeas tu le salann coimhcheanaail do Dhè sgairt es ceann nan àiuean; maille ris na

bhi dh'easbhuidh air do thabhartas-bidh: h-airuibh, bheir e air falbh i.

fi.T

le h-olaidh

6 RoinnicUi tu e 'n a mhàribh, agTis dòirtidh

tu oladh ah': is tabhartasbàdh a t'ann.

7 Agus nia hhios do thabhartas 'n a tha-

bhartas-bàdli o'u àghann-ròstaidh, nithear

e de phhir màn le h-olaidh.

S agus bheir thu 'n tabhartas-bàdh, a

uithear de na uithean so,chum an Tighearn':

agus an uair a thaisbeanar do'n t-sagart e,

bheir se e climn na h-altarach.

9 AgTis gabhaidh an sagart as an tabhar-

ta8--bhidh cuimhneachau cUieth,agus loisgidh

se e air an altair: is tabhartas a tKann air

a thoirt suas le teine, a dh' fhàUe càibhraidh

do'n taigheam.

10 Agus an ni a dh'fhàgar de'n tabhartas-

bhàdh, is le Aaron ag'us le 'mhic e: tha e 'n

a ni ro naomh de thabhai-tais an Tighearna

air an toirt suas le teine.

LEBHITICUS, IV.

11 agus loisgidh an sagart e air an altair,

is e biatUi an tabhartais a bheirear suas le

teine do'n Tighearn.

1 2 agus nia's gabhar a hhitheas 'n a thabhar-

tas,bheir e seachad i an làthairanTighearu'.

13 agus cuiridh e a làmh air a ceaun, agus

marbhaidh se i fa clioniliair pàilHuin a'

choimhthionail: agus crathaidh mic Aaroin

a fuil air an altair mu n cuairt.

14 Agus bheir e scachad dh'i a thabhar-

tas, eadhon tabhartas a bheirear suas le

teine do'n Tighearn; an t-saill a tha 'còmh-

dachadh a' mhiouaich, agus an t-saill uile a

tha air a' mhionach,

15 Agus an dà àra, agus an t-saill a tha

orra, a tha làimh ris an loch-'lein, agus an

sgairt os ceann uan àinean; maille ris na

h-airnibh, bheir e air falbh i.

IG Agus loisgidh an sagart iad air an

altair: is iad biadli an tal hartais a bheirear

suas le teine, chum fàile cùbhraidli. An

t-saill uile is leis an Tighearn,

17 Bithidh e 'n a reachd bith-bhuan do'r

ginealachaibh air feadh blmr n-àiteachan-

còmhnuidh uilc, nach ith sibh saill no fuil

sam bitli.

CATB. IV.

1 lohairt-pheacaidh an aineolais, 3 air son an

t-sagairt, 13 air son «' choimhthionail, 22 air

son uachdarain, 27 agus air son a.n t-sluaiyh.

AGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

2 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, Ma

pheacaicheasanam tràd aineolaisanaghaidh

aoiu sam bith a dh' àitheantaibh an taigh-

earn' (a thaobh uithean nach bu chòir a

dheanamh) agus gun dean e ni an aghaidh

aoin diubh;

3 Ma pheacaicheas an sagart a chaidh

ungadh, a rèir peacaidh an t-sluaigh; an sin

tlmgadh e air son a pheacaidh a pheacaich

e, tarbh òg guu ghaoid a dh'ionnsuidh an

Tighearna chum àobairt-pheacaidli.

4 Agus bheir e an tarbh gai doiiis philliuin

a' choimhthionail an làthair an Tighearn';

agus cuiridh e a làimh air ceann an tairbh,

agus marbhaidh e 'n tarbh an làthair an

Tigheani

5 Agusgabhaidhansagartachaidhmigadh, I thionail

a tha 'còmhdachadh a' mhionaich, agus an

t-saill uile a tha air a' mhionach,

9 Agus an dà àra, agus an t-saill a tha

orra, a tha làimh ris an loch-'lein, agus an

sgairt os ceaun nan àinean; maille ris na

h-airnibh bheir e air falbh i,

10 Mar a thugadh air falbh i o tharbh

àobairt nan tabhartas-sàth;ag-usloisgidh an

sagart iad air altair na h-àobairt-Ioisgte.

1 1 Agus seiche an tairbh, agus 'fheoil uile,

maille r'a cheann, agus maille r'a chosan,

agus a mhionacli, agus a ghaorr,

12 Eadhouau tarbh gu h-iomlan giàilainidh

e mach an taobh a muigh de'n champ gu

h-ionad glan, far an dòirtear a mach an

luath, agus loisgidh e air an fhiodh e le

teine: tar an dòirtear a mach an luath,

loisgear e.

13 Agus ma phcacaicheas coimhthional

Israeil uile tràd aineolais, agus gu bheil an

ni folaichto o shiiilibh a' chomhchruinn-

eachaidh, agus gu'n d'rinn iad ni-eigin an

aghaidh aoin sam bith dh'àitheantaibh an

Tighearna, a thaobh nithean nach bu chòir

a dheauamh, agus gu bheil iad ciontach;

14 An uair a bhios am pcacadh, a

pheacaich iad 'n a aghaidh, aithuichte, an

sin bheir an comhchruinneachadh seachad

tarbh òg air son a' pheacaidh, agus bheir

iad e fa chomhair pàilliuin a' choimh-

thiouail.

15 Agus cuiridh seunairean a' choimh-

thionail an làmhau air ceauu an tairbh an

làthair an Tighearna; agus marbhar an

tarbh an làthair an Tighearna.

16 Agus bheir an sagart a chaidh ungadh

Càiid de fhuil an tairbh g-u pàilhim a'

choimhthionail.

17 Agus tumaidh an sagart a mheur aiin

an cuid de'n fluiil, agus crathaidh e i

seachd uairean an làthair an Tighearna, fa

chomhair an roinn-bhrat.

18 Agus cuiridh e cuid de'n fhuil air

adhaircibh na h-altarach a tha 'am fianuis

an Tighearna, a tha ann am pàilliun a'

choimhthionail, agus dòirtidh e mach an

fhuil uile aig bun altarach na h-àobairt-

loisgte, a tha aig dorus pàilliuin a' choimh-

cuid de fhuil an tairbh, agus bheir e i gu

pàilliun a' choimhthionail.

6 Agus tumaidh an sagart a mlieur 's an

fhuil, agus crathaidh e cuid de'n fhuil

seachd uaireau an làthair an Tighearna, fa

chomhair roinn-bhrat' an ionaid naoimh.

7 Agus cuiridh an sagart cuid de'n fhuil

air adliaircibh altarach na tàuse càibhraidh

'am fianuis an taighearu', a tha ann am pàil-

liun a' choimhthionail; agus doirtidh e fuil

an tairbh uile aig bun altarach na h-àobairt-

loisgte, a Iha aig doras pàilliuin a' choimh-

thionail.

8 Agus uile shaill tairbh na h-àobairt-

pheacaidh bhcir e airfalbh uaith; an t-saill

96

19 Agais bhcir e air falbh a shaill uile uaith,

agus loisgidh e i air an altair.

20 Agus ni e ris an tarbh mar a rinn e ri

tarbh na h-àobairt-pheacaitUi, mar sin ui

e ris: agus ni an sagart rèite air an son,

agus bheirear maitheanas dhoibh.

21 AgTis bheir e mach an tarbh an taobh

a muigh de'n champ, agus loisgidh se e mar

a loisge'n ceud tarbh: is àobaii t-pheacaidh

e air son a' chomhchruinneachaicih.

22 'N uair a pheacaicheas uaclidaran, agus

a ni e ni-eigin tràd aineolais an aghaidh

aoiu sam bith dh'àithcantaibh an taighcarua

a Lhè, a thaohh nithean nach bu chòir a

dlieanamh, acrus g-u bhcil e ciontacli:

LEBHITICUS, V.

23 Ma thig a pheacadh, a pheacaich e, ga,

fhio3; bheir e leis mar a thabhartas meaim

dc na gabhraibh, heathach firionn gnn

ghaoid.

2-4 agus ciiiridh e a làmh air ceann a'

mhinn, agus niarbhaidh se e 's an ionad |

anns am marbii iad an àobairt-loisgte ann

an làthair an Tighearna: is àobairt-pheac-

CaibidealV.

1 A thaobh an ti a cheileas 'eòlas, 2 mu nench a

bheana-s ri ni sam bith neòyldan, 4 no a bheir

mionnan. 14 An àobairteusaontais air son

â– peacadiaidh ann an nilhihh naomha an taigh-

earna, 17 agm air son pheacaàdhean aineolais.

AGUS ma pheacaicheas anam, agus gu'n

cluiun e guth mionnachaidh, agus gur

aidh e. fianuis e, a chunnaic no is fiosrach air a'

2j Agus gabhaidh an sagart cuid de fhuil chuis, mur cuir e 'n cèill i, an sin giiàlainidh

na h-àobairt-pheacaiilh le 'mheur, agus e a chionta:

cuiridh e i air adhaircibh altarach na h- 2 Xo ma bheanas anam ri ni sam bith

àobairt-Ioisgte, agus dòirtidh e mach a fuil neòghlan, ma's cairbh fiadh-bheathaich neò-

aig bim altarach na h-àobairt-Ioisgte. \ ghloin e, no cairbh sprèidhe ueòghloin, no

2t) Agus loisgidh e a saill uile air an altair, \ cairbh ni neòghloin a shnàigeas, agus e an-

mar a loisgear saill àobairt nan tabhar- fhiosrach air; bithidh esan mar an ceudna

tas-sàth: agus ni an sagart rèite air a , neòghlan, agus ciontach:

shon a thaobh a pheacaidh, agus maithear j 3 Xo ma bheanas e ri neòghloine duine,

dha e. ' ge b'e air bith an neòghloine leis an sa-

27 Agus ma pheacaicheas aon neach de laichear duine, agus gu bheil e an- fhiosrach

shluagh na dàithcha tràd aineolais, an uair air; an uair is fios da e, an sin bithidh e

a tha e 'deauamh ni-eiginan aghaidh aoiu ciontach:

samlàtha dh'àitheantaibh an taighearaa, a 4 Xo ma mhionnaicheas anam, ag ràdli le

^Aao6A ?uVAea?i nach bu chòir a dheanamh, 'bhilibh gii'n dean e olc, no gu'n dean e

agus gu bheil e ciontach: ' maith, ge b'e air bith e a labhras diiine le

2S Ma thig a pheacaLlh, a pheacaich e, g'a mionnaibh, agus gu bheil e an fhiosrach

fhios; an sin bheir e leis mar a thabhartas ^ air; an uair is fios da e, an sin bithidh e

meann de na gabhraibh, heathach boirionn ciontach ann an aon diubh sin.

gun ghaoid, air son a pheacaidh a pheac

aich e.

29 Agus cuiridh e a làmh air ceann na h-

àobairt-pheacaidh, agus marbhaidh e an

àobairt-pheacaidh ann an ionad na h-àobairt-

loisgte.

30 Agus gabhaidh an sagart cuid d'a fuil

le 'mheur, agus cuiridh e i air adliaircibh

altarach na h-àobairt-Ioisgte, agus dòirtidh

e mach a fuil ude aig buu na h-altarach.

31 Agus bheir e aisde a saill uile, mar a

bheirear an t-saill à h-àobairt nan tabhar-

tas sàth; agus loisgidh an sagart i air an

altair, a chum fàile càibhraidh do'n taigh-

eara: agus ni an sagart rèite air a shon, agus

bheirear maitheanas dha.

32 Agus ma bheir e leis uan mar a tha-

bhartas air son peacaidh, bheir e leis uan

boirionn gun ghaoid.

33 Agus cuindli e a làmh air ceann an

tabhartais-pheacaidh, agus marbhaidh se e

5 Agus tachraidh, 'n uair a bhios e cion-

tach a dh' aon de na nifJdhh, sin, gu'n aidich

e gu'n do pheacaich e 's an ni sin.

6 Agus bheir e leis 'àobairt-eusaontais a

dh'ionnsuidh an Tighearna air son a pheac-

aidh a pheacaich e, hcathach boirioun o'n

treud, uan, no meann o na gabhraibh, mar

àobairt-pheacaidh: agus ni an sagart rèite

air a shon a thaobh a pheacaidh.

7 Agus mur urrainn e uan a thoii-t leis, an

sin bheir e leis air son a choire a rinn e, dà

thurtur, no dà choluman òg, a dh'ionnsuidh

an taighearaa; fear a chum àobairt pheac-

aidh, agus am fear eile chiuu àobairt-loisgte.

8 Agus bheir e iad a dh'ionnsuidh an t-

sagairt, agus bheir esan seachad am fear

a tha chum na h-àobairt-pheacaidh air tàis,

agus snàomhaidh e a cheann o 'amhaich, ach

cha sgar e o 'cheile iad.

9 agus crathaidh e cuid de fhuil na h-

àobairt-pheacaidh air taobh na h-altarach,

mar àobairt-pheacaidh 's an ionad anns am ' agus fòisgear a' chuid eile de'n fhuil a mach

marbh iad an àobairt-loisgte. j aig bmi na h-altarach: is àobairt-pheacaidh i.

34 Agus gabhaidh an sagart cuid de fliuil i 10 Agus bheir e seachad an dara eun mar

na h-àobairt-pheacaidh le 'mheur, agus cui- àobairt-Ioisgie, a rèir a' ghnàtha: agus ni an

ridh e i air adhaircibh altarach na h-àobairt- j sagart rèite air a shon a thaobh a pheacaidh

loisgte, agus dòirtidh e mach a fuU uile aig â–  a pheacaich e, agus maithear dha e.

bun na h-altarach. j 11 Ach miu* un-aimi e dà thurtur, no dà

3.3 Agus bheir e aisde a saill uile, mar a choluman òg a thoirt leis; an sin bheir esan

bhcirear air falbh saill an uain o àobairt a pheacaich leis mar a thabhartas an deich-

nan tabhartas-sàth; agus loisgidh an sagart eamh cuid a dh' ephah dc phliàr màn, mar

iad air an altair, a rèir nan tabhartas a ' thabhartas-peacaidli: cha chuir e olaclli air,

bheirear suas le teine do'n taigheara: agus: ni mò a chuireas e tàiis air, oir is tabhartas-

ui an sagart rèite air a shon a thaobh peacaidh e.

a pheacaidh a rinn e, agus maithear i 12 An sin bheir e chum an t-sagairt e,

dha e. J agus gabhaidh an sagart làn a dhuirn deth,

97 D

LEBHITICUS, VI.

eadhon cuimhneachan deth, agnis loisgicUi e

aii' an altair e, a rèir nau tabhartas a bheir-

ear suas le teinedo'u Tighearnus tabhartas-

peacaidh e.

13 Agus ni an sagart rèite air a shon a

thaobh a pheacaidh a pheacaich e ann an

aou diubh sin, agus maithear dha e: agus

bithidh am fuigheall leis an t-sagart, mar

tliabliartas-bàdh.

14 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

15 Ma ni anam coire, agus gu'm peacaich

e tràd ainèolais ann an nithibh naoniha an

Tighearua; an siu bheir e air sou a choire

dh'ionnsmdh an Tighearna, rcithe gun

ghaoid o na treudaibh, a reir do mheas-sa

le seccUbh airgid, a rèir seceil an ionaid

naoimh, chum àobairt-cusaontais.

16 Agais air sou an lochd a rinn e 's an ni

uaomha ui e coimhleasachadh, agus cuiridh

e ris an càiigeamh cuid, agus bheir e do 'n

t-sagart e: agus ni an sagart rèite air a shou

le reithe na h-àobairt-eusaoutais, agus

maithear dha e.

17 Agus ma pheacaicheas anam, agus gu'n

deane aon de na nithibh siu athoirmisgeadh

le àitheautaibh an Tighearna 'bhi air an

deauamh; ged nach b'fhios da e, gidlieadli

tha e ciontach, agus giàilainidh e 'aingidli-

eachd.

IS Agus bheir e leis reithe gun ghaoid

o'u treud, a rèir do mheas-sa, chum àobairt-

eusaoutais, a dh'ionnsuidh an t-sagairt: agus

ni an sagart rèite air a shon a thaobh

'aineolais, leis an deachaidh e air seacharau

agus guu flùos aig air; agus maithear dha e.

1 9 Is àobairt-eusaoutais a th'auu: chiontaich

e gu deimhin an aghaidh an Tighearna.

CaibidealVI.

1 Na h-àohairtean-eusaontais aàr son pheacaidh-

ean a rinneadh le daoinibh le^m fios. 19 A n

tabhartas a bheirear seachad '?i icair a dh'-

nnyar sagart.

AGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

2 Ma pheacaicheas auam, agus gu'n deau

e eusaontas an aghaidh an taighearua, agus

gu'u dean e breug d'a choimhearsuach a

tliaobh an ui a thugadh dha r'a ghleidheadh,

uo ann an compauas, no thaobh an ui a

thugadh air falbh le h-ainueart, no ma

mheall e a choimhearsnach;

3 No ma fhuair e an ui sin a chailleadh,

agus gu'n d'rinn e breug uimc, agus gu'n

d'thug e mionnau eithich; ann an aon ni

dhiubh sin uile a ni duine, a' ijcacachadh

anuta:

4 An sin tachraidh, a chionn gu'n do

pheacaich e, agTis gu bheil e cioutach, g-u'n

toir e air ais an ui siu a thug e air falbh le

h-ainneart, no an ni sin a fliuair e gu

mealltacli, no an ni sin a thugadli dha r'a

glilcidhea(ll!,uo a chailleadh agus a fhuair e,

6 No ui saui bith ni'au d'thug e miouuan

9S

eithich; bheir e air ais e 's an iomlan, agus

cuiràdh e 'n cùigeamh cuid a thuillcadh ris,

agus bheir e dha-san e d'am buin e, ann an

là 'àobairt-eusaoutais.

6 Agus bheir e lcis 'àobairt-eusaontais

chimi an taigheama, reithe gim ghaoid o'u

treud, a rèir do mheas-sa, mar àobairt-eus-

aoutais, a dh'ionnsuidh an t-sagairt.

7 Agus ui an sagai-t rèite air a shon an

làthair an Tighearna: agus gheibh e maith-

eanas a thaobh gach ni dhiubh sin uile a

riuu e, a' cioutachadh aunta.

8 agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

9 Thoir àithne do Aaron agus d'a mhic, ag

ràdh, Is e so lagh na h-àobairt-loisgte: {Is i

'n àobairt-loisgte i, air sou an losgaidh air

an altair air feadli na hoidhche uile gu

maduinn, agus bithidh teine na h-altarach

a' losgadh iuute)

10 Agus cuiridh an sagart trasgan auairt

uime, agus cuiridh e briogais auairt air

'fheoil, agus togaidh e suas an luath a loisg

an teiue leis an àobaii-t-loisgte air an altair,

agTis cuiridh e i làimh ris an altair.

1 1 Agus cuiridh e a thrusgan dheth, agus

cuiridh e tmsgan eile uime, agus giàilaiuidh

e 'n luath a mach an taobh a niuigh de'u

champ, gu h-ionad glau.

12 Agus bithidh an teiue air an altair a'

losgadh innte; cha chuircar as e: agus

loisgidh an sagart fàodh oirre gach maduiim,

agus cuiridh e an àobairt-loisgie ann an

ordugh oirre, agus loisgidh e oirre saill nan

àobairteausàth.

13 Bithidh an teine a' lasadh air an altair

au còmhuuidh: cha téid e idir as.

14 AgTis is e so lagh an tabhartais bhàdh:

Bheir mic Aaroin e an làthair an Tighearna,

fa chomhair na h-altarach.

15 Agus gabliaidh e làn a dhuirn dheth,

de phlùr an tabhartais-bhàdh, agus d'a

olaidb,agus an tàiis uile a tha air an tabhar-

tas-bhàdh, agus loisgidh e air an altair

e, chum fàile càibhraidh, eadhon cuimh-

ueachan dheth do'n taigheam.

16 Agus ithidh Aaron agus a mhic am

fuigheall: maille ri aran neo-ghoirtichte

itlicar e 's an iouad uaomh; ann an cùirt

pàilliuin a' choimhthionail ithidh iad e.

17 Cha-n fhuiuear e le taois ghoirt: thug

mi dhoibh e mar an cuibhriouu de m' tha-

bhartasaibh air an toirt suas le teine: tÃŒM

e ro naomh, mar an àobairt-pheacaidh, agus

mar an àobairt-eusaoutais.

18 Ithidh gach fàriounach am measg

chloiuu Aaroiu dheth: hitJddh e 'n a reachd

sàormidh air feadh bliur ginealachan thaobh

tabhartasan an Tighearna air an toirt suas

le teinc: bithidh gach neach a bheanas riu

naonili.

19 Agus labhair an taigheai-n ri Maois, ag

ràdh,

20 Is e so tabhartas Aaroiu, agais a chuid

LEBHITICUS, VII.

mac, a Lhcir iad seachad do'n Tighearn, 's

au là a dh'ungar e; an deiclieamli cuid de

ephab de phlàir màn mar thabhartas-bàdh

au còmhnuidh, a leth 's a' mhaduinn, agus

a leth 's an fheasgar.

21 Ann an àghann nithear e le h olaidb,

agusan uaira hhitheas efuinte, bheir tbu

stigh e: ar/us na màrean fuinte de'u tabbar-

tas-bàdb blieir thu seacbad a cbum laile

cbùbhraidh do'n Tighearn.

22 Agus bheir an sagart d'a mhic, a db'-

imgadh 'n a àite, seachad e: ù reachd sàor-

niidb e do'n Tighearn; loisgear gu b-iom-

lan e.

23 Oir loisgear gacb tabbartasbàdb air

son an t-sagairt gu biomlan: cba-n itbear e.

24 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdb,

25 Labbair ri b-Aaron agus r'a mhic, ag

ràdh, Is e so lagb na b-àobairt-pheacaidh:

's an ionad anns am marbbar an àobairt-

loisg-te, bitbidh an àobart-pheacaidh air a

marbhadh 'am fianuis an Tigbeama: thu

i ro uaomh.

26 Ithidh an sagai-t i, a bheir seacbad i

air sou peacaidb: anns an ionad naomb

ithear i, ann an cùirt pàilliuin a' choimb-

thionail.

27 Ge b'e ni a bbeanas r'a feoil, bitbidh e

naomh; agus an uair a cbratbar a'bheag

d'a fuil air eudach sam bitb, nigbidb tu an ni

air an do cbrathadh i auns an ionad naomb.

2S Agus bitbidh an soitbeacb creadlia

anns an do bhruicheadb i air a bbriseadb;

acb ma bln-uicbeadb i ann an coireadh

umba, glanar agus nigbear e ann an uisge.

29 Ithidh na firionnaich uile am measg

nan sagart dhith: tha i ro naomb.

30 Acli clia-n ithear àobairt pheacaidh sam

bitb, d'au dthugadb a' bheag de'n fhuil a

steach do phàihiuu a' clioimbtbionail, a

dlieanamh rèite 's an ionad uaomh: lois-

gear 's an teine i.

CaibidealVIL

1 Lagh na h-iobairt-euMiontais, 11 agus lagh

àobairC nari tabkaàias-sàth. 22 Ani-saill, 26

agus anfhuil air an toirmeasg.

AGUS i» e 80 lagh na h-àobairt-eusaon-

tais: tha i ro naomh.

2 Aunsau ionad 's am marbb iad an àobairt-

loisgte, marbhaidh iad an àobairt-eusaou-

tais: agus cratbaidb e a fuil air an altair

mu'n cuairt.

3 Agus bbeir e seachad dhitb a saill uile;

an t-earball, agus an t-saill a tba 'còmb-

dacbadb a' mbionaich,

4 Agus an dà àra, agus an t-saill a tha

orra, a tlta làimh ris an loch-'Ièin, agus an

scairt a tlux os ceaun nau àinean; maille

ris na h-kimibb, bbeir e air falbh i.

.5 Agus loisgidb an sagart iad air an altair,

mar thabbartas a bbeirear suas le teine

do'n Tigbeam: is àoV>aii-t-eusaontais i.

9y

6 Itbidb gach firionnach am measg nan

sagart dhith: 's an ionad naomh ithear i;

tha i ro naomh.

7 Mar an àobairt-pbeacaidh, is amhuil sin

an àobairt-eusaontais: is aon lagb dhoibh:

leis an tsagart a ni rèite leatha, bithidb i.

8 Agus an sagart a bheir seachad àobairt-

loisgte duine sam bith, is leis an t-sagart so

croicionn na h - àobairt-Ioisgte a tbug e

seachad.

9 Agus buinidh an tabhartas-bàdli uile a

dh' fhuinear ann an àmhuiun, agus gach ni

a dheasaicbear ann an àghanu-ròstaidh,

agus ann am mèis, do'n t-sagart a bheir

seachad e.

10 Agus bitbidh gacb tabhartas-bàdh

measgta le h-olaidh agus tioram, le mic

Aaroin uile, leis gach aon uiread r'a cbèile.

I 1 1 Agus is e so lagh àobaii't' nan tabhartas-

sàth, a bbeir e seachad do'n taigheam:

! 12 Ma's ann mar bhreith-buidheachais a

bheir e seachad i, an sin bbeir e seachad

maille ris an àobairt-bbuicUieacbais breac-

agan neo-ghoirtichte measgta le h-olaidh,

agus dearnagau neo-ghoirticbte migta le

h-olaidh, agus breacagan measgta le h-

: olaidh, de pblàir màn, air a ròstadh.

13 A thuilleadh air na breacagaibh, bheir

I 6 seachad mar athabbartas, aran goirtichte,

I maille ri àobairt-buidheachais a thabharta-

sau-sàth.

14 Agus dh'i sin bheir e seachad aon as

, an tabhartas iomlan, mar tbabbartas-togta

j do'n Tighearn, agus bithidh e leis an t-

: sagart a cbrathas fuil nan tabhartas-sàth.

15 Agusithearfeoil àobairt athabhartasan-

sàth air son breitb-buidheacbais, 's an là

sin fèin anns an toirear seacbad i; cha-n

fhàg e 'bheag dhith gu maduinn.

I 16 Acb ma's bòid no tabhartas deònach

: àobairt a tbabhartais, 's an là sinfèin anns an

toir e seachad 'àobairt, itbear i; agus air an

là màireach mar an ceudna ithear a fuigh-

eaU.

17 Acli loisgear le teine fuigheall feòla na

h-àobairt' airan treas là.

18 Agus ma dh'ithear idir a bheag de

fheoil àobairt a thabbai'tasan-sàtb air an

treas là, cba ghabbar i, ni mò a mheasar i

dlia-san a bheir seachad i: bithidh i 'ua

gThineUeachd, agus an t-anam a dh'itheas

j tUiith giùlainidh e 'aingicUieacbd.

19 Agus an fbeoil a bbeauas ri ni sam

bith neòghlan, cha-n ithear i; loisgear i le

teine: agus a tbaobh na feòla, gacb neach a

: bbitheas glan, itbidh e dhitb.

I 20 Ach an t-anam a dh'itheas de fheoil

àobairt'nan tabhartas-sàth, a hhuineas do'n

Tigheara, agus a neòghloine air, geaiTar

\ eadhon an t-anam sin as o 'shluagh.

j 21 Agus an t-anam a bbeanas ri ni sam

bith neòghlan, ri neòghloine duine, no ri

ainmbidh neòghlan, no ri gi'àiueUeacbd

Ineògldoiu sam bitb, agus a dh'itheas de

fheoil àobairt nau tabhartas sàth a bhui- \

àwas do'n Tighearn, gearrar eadliou an t-

anam siu as o 'shluagh.

22 Agus lalihair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

23 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, Saill

air bith daimh, no caorach, no gaiblire,

cha-n ith sibh.

24 Agns feudar saill ainmhidh a gheibh

bàs leis fèin, agus saill an ainmhidh sin a

reubar le fàadh-bheathaichibli, a glmàthacli-

adh gu feum sam bith eile; ach clia-n itli

sibh idir dhith:

25 Oir ge b'e dh'itheas saill o'n ainmhidh

sin d'an toir daoine seachad àobairt a lois-

gear le teine do'n taighearu, gearrar eadhon

an t-anam sin a dh'itheas dhith as o

'shluagh.

26 Agus cha-n ith sibh gnè sam bith fola,

ma's ann a dh'eoin uo dh' ainmhidh, ann

an aon air bith d'ur n-àiteachaibh-còndi-

nuidli.

27 Gach anam a dhither.s guè sam bith

fola, gearrar eadhon an t-anam sin as o

'shluagh.

28 AgTis labhair an lighearn ri Maois, ag

ràdh,

29 Labhair và cioinn Israeil, ag ràdh, Esan

a bheir seachad àobairt a thabhartasan-sàth

do'n Tighearn, bheir e leis a thabhartas a

dh'ionnsuidh an Tighearna, de àobairt a

thabhartasan-sàth.

30 Bheir a làmhan fèin leo tabhartasan an

Tighearna a bheirear suas le teine; an t-saill

maille ris an uchd, so bheir e leis, a chum

gu'n luaisgear an t-uchd mar thabhartas-

luaisgte an làthair an Tighearna.

31 Agus loisgidh an sagart an t-saill air

aià altair: ach bithidh an t-uchd le Aaron

agus le 'mhic.

32 Agus an slinnean deas bheir sibh do'n

t-sagart àiiar thabhartas-togta, de àobair-

tibh bhur tabhartasan-sàth.

33 Aige-sau de mhic Aaroin a bheir suas

fuil nan tabhartas-sàth, agus an t-saill,

bithidh an slinnean deas mar a chuibhrionu.

34 Oir ghabh mi an t-uchd luaisgte agus

an slinnean togta o chloinn Israeil, de ào-

bairtibh an tabhartasan-sàth, agus thug nii

iad do Aaron an sagart, agus d'a mhic, le

reachd sàorruidh o mheasg chloinn' Israeil.

3o Is e so ciùhJirionn ungaidh Aaroin,

agus ungai dh a chuid mac, de thabhartasaibh

au Tighearna a bheirear suas le teine, 's an

I:i auus an d'thug e a làthair iad a fhritheal

adh do'n Tighearn ann an dreuchd an t-

sagairt;

3G A dh'àithn an Tighearn a thoirt dhoibh

chloinn Israeil, 's an là anns an d'ung e

iad, le reachd sàorruidh air feadh an ghi-

ealachau.

37 Is e so lagh na h-àobairt-Ioisgte, an ta-

bliartais 1)hàdh, agus na h-àobairt-pheac-

aidh, agus na h-àobairt eusaoutais, agus nan

100

A'

LEBHITICUS, VIIL

coisreagadh, agus àobairt nan tabhartas-

sàth,

38 A dh'àithn an Tighearn do Mhaois ann

an sliabh Shinai, 's an là anns an d'àithn e

do chloinn Israeil an tabhartasan a thoirt

seachad do'n Tighearn, ann am fàisach

Shinai.

CaibidealVIIL

1 Choisrig Maois Aaron agus a mhir. 14 An

àobairt-pheacaidk. \S An àohairt-loisgte. 22

Beitlie a' choisreagaid/c. 31 Aite agus ùm an

coisreagaidh.

GUS labhair an Tighearn ri Maois, ag

rkdh,

2 Thoir leat Aaron agus a mhic maille ris,

agus an trusgan namih, agus an oladh-ung-

aidh, agus tarbh mar an àobairt-pheacaidh,

agus dà reithe, agus bascaid de aran neo-

ghoirtichte.

3 Agus cruinnich an coimhthional uile 'an

ceann a chèile gu dorus pàilliuin a' choimh-

thionail.

4 Agus rinn ^laois mar a dh'àithn an

Tighearn dha; agus chruinnicheadh an

coimhthional r'a chèile gu dorus pàilliuin

a' choimhthionail.

5 Agus thuirt Maois ris a' choimh-

thional, Is e so an ni a dh'àithn an Tighearn

a dheauamh.

6 Agus thug Maois Aaron agus a mhic

leis, agais dh'ionnlaid e iad le h-uisge.

7 Agus chuir e air an còta, agus chrioslaich

se e leis a' chrios, agTis dh'eudaich se e leis

an fhalluinn, agTis chuir e 'n epliod air,

agus chrioslaich se e le crios ràomhach na

h-ephoid, agus cheangail e ris i leis.

8 Agus chvur e 'n uchd èididh air; agus

chuir e anns an uchd èididh an Urim agus

an Tumim.

9 Agus chuir e 'n crùn sagairt air a cheann;

mar an ceudna air a' chrùn sagairt, eadhon

air a' chuid-beoil deth chuir e 'n leac òir,

an cràin naondi, mar a dh'àithn an taigh-

earn do Mhaois.

10 Agus ghabh Maois an oladh-ungaidh,

agus dh'ung e 'm pàilliun, agus gach ni a

bha ann, agus naomhaich e iad.

11 Agus chrath e cuid dhith air an altair

seachd uairean, agus dh'ung e 'n altair,

agus a soithichean mle, araon an soitheach-

ionnlaid agus a chos, a chum an naomhach-

adh.

12 Agus dhòirt e de'n oladliungaidh air

ceann Aaroin, agus dh'mig se e, chum a

naomhachadh.

1 3 Agus thug Maois mic Aaroin leis, agus

chuir e còtaichean orra, agus chrioslaich e

iad le criosaibh, agus chuir e boineidean

orra, mar a dh'àithn an Tighearn do

Mhaois.

14 Agus thug e Icis an tarbli air son na

h lobairt pheacaidh, agus chuir Aaron agus

a mhic an lamlian air ceann an tairbh air

I son na h àoljairt pheacaidh.

LEBHITICUS, IX.

15 Agus mharbli se e; ag^s ghabh Maois

' an fhuil, agus chuir e i air acUiaircibh na

h-altaracli mu'n cuairt le 'mheur, agus ghhxn

e 'n altair: agus dhòirt e 'n fhuil aig bun

na h-altarach, agus naomhaich ei, a clhean- ^

amh rèite oirre.

16 Agus ghabh e 'n àgh uile a Iha air a'

mhiouach, agus an scairt os ceann nan àin-

ean, agus an dà àra, agus an àgh; agus

loisg Maois iad air an altair. |

17 Ach an tarbh agusasheiche,agus' fheoil,

agus 'aolach, loisg e le teine an taobh a

muigh de'n champ, mar a dh'àitlm an taigh- j

earn do Mhaois. !

18 Agus thug e leis an reithe air son na '

h-àobairt-loisgte: agus chuir Aaron agus a

mhic an làmhan air ceann an reithe.

19 Agus mharbh se e; agus chrath Maois

an fhuil air an altair mu'n cuairt.

20 Agus ghearr e 'n reithe 'n a mhàribh;

agus loisg Maois an ceann, agus na màreau,

agus an t-saill.

21 Agus nigh e am mionach agus na cosan

ann an uisge; agnis loisg Maois an reithe

uile air an altair: fe'àobairt-loisgte e, chum

fàile chùbhraidh: tabhartas air a thoirt

suas le teine do'n Tighearn, mar a dh'àithn

an Tighearn do Mhaois.

22 Agus thug e leis an reithe eile, reithe

a' choisreagaidh: agus chuir Aaron agus a

mhic an làmhan air ceann an reithe.

23 Agus mliarbh se e; agus gliabh Maois

cuid da fhuil, agus chuir e i air bàrr

cluaise deise Aaroin, agais air ordaig a

làimhe deise, agus air ordaig a choise

deise.

24 Agus thug e leis mic Aaroin, agus chtur

Maois cuid de'n fhui] air bàrr an cluaise

deise, agus air ordaig an làirahe deise, agus

air ordaig an coise deise: agus chrath Maois

an fhuil air an altair mu'n cuairt.

25 Agus ghabh e 'n t-saill, agu8 an t-

earball, agus an àgh uile a bha air a" rahion-

ach, agus an scairt os ceann nan àiàiean,

agus an dà àra agus an àgh, agus an siùinean

deas.

26 Agus à bascaid an araànneo-gh'jirtichte,

a hhjx an làthair an Tighearna, ghabh e aon

bhreacagneo-ghoirtichte,agus aon bhreacag

de aran le h-olaidh, agus aon dearnagan,

agus chuir e iad air an t-saill, agus air an

t-slinneau deas:

27 Agus chuir e 'n t-iomlan air làmhan

Aaroin, agus air làmhan a chuid mac, agus

luaisg e iad mar thabhartas-Iuaisgte an

làthair an taigheama.

28 Agus ghabh Maois iad bhàrr an làmh,

agus loisg e iad air an altair os ceann na

h-àobairt-Ioisgte; &M tabhartas-coisreagaidh

iad a chum faile chùbhraidh; tabhartas air

a thoirt suas le teine do'n taigheam.

29 Agus ghabh Maois an t-uchd, agus

luaisg se e mar thabhartas-Iuaisg-te an

làthair an taigheama: b'e cuibhrioun Mhaois

101

e de reithe a' choisreagaidhjmaradh'kithn

an Tighearn do Mhaois.

30 Agus ghabh Maois cuid de'n oladh-

ungaidh, agus de'n fhuil a bha air an altair,

agus chrath e air Aaron i; air 'eudach, agus

air a mhic, agus air eudach a rahac maille

ris: agus naomhaich e Aaron, agus 'eudach,

agus a mhic, agus eudach a mhac maille

ris.

31 Agus thuirt Maois ri h-Aaron,agus

r'a mhic, Bruichibh an fheoil aig dorus

pàilliuin a' choimhthionail, agus ann an sin

ithibh i leis an aran a tha ann am bascaid

a' choisreagaicUi, mar a dh'àithn mise, ag

ràdh, Ithidh Aaron agus a mhic i.

32 Agus an ni sin a dh' fhàgar de'n fheoil

agus de'u aran, loisgidh sibh le teine.

33 Agus air dorus pàilliuin a' choimh-

thionail cha téid sibh a mach rè sheachd

làithean, gus am bi làithean bhur coisreag-

aidh air an cràochnachadh: oir rè sheachd

làithean coisrigidh e sibh.

34 Mar a rinn e 'n diugh, mar sin dh'àithn

an Tighearnabhideanta, a dlieanamh rèite

air bhur son.

35 Uime sin aig dorus pàilliuin a' choimh-

thionail fanaidh sibh a là agus a dh'oidhche,

rè sheachd làithean, agus coimhididh sibh

ordugh an Tighearna, chum nach faigh

sibh bàs: oir is ann mar sin a thugadh

àithne dliomhsa.

36 Agus rinn Aaron agus a mhic na h-uile

nithean a dh'àithn an taigheara le làimh

Mhaois.

CaibidealIX.

l,8Iob2ÃŒrt-pheacaidhagus àohairt-loisgte Aaroin

air a shon fèin, agus air son an t-sluaigh. 23

An sluayh air am beannachadh. 24 thàinig

teine mach o'n Tighearn air an aliair.

AGUS air an ochdamli là ghairm Maoia

air Aaron agus air a mhic, agus air

seanairibh Israeil;

2 Agus thuirt e ri h-Aaron, Gabh dhuit

fèin laogh òg chum àobairt-pheacaidh, agus

reithe chum àobairt-Ioisgte, gun ghaoid,

agus thoir seachad iad an làthair an taigh-

earna.

3 Agus labhraidh tu ri cloinn Israeil ag

ràdh, Gabhaibhse meann de na gabhraibh

chum àobairt-pheacaidh; agus laogh, agus

uan, le ^chèile de'n cheud bhliadhna, gun

ghaoid, a chum àobairt-Ioisgte;

4 Mar an ceudna tarbh agus reithe, mar

thabhartasan-sàth, a chum an àobradh an

làthair an Tighearna; agus tabhartas-bàdh

measgta le h-olaidh: oiran diugh foillsichidh

an Tighearn e fèin dhuibh.

5 agus thug iad an ni sin a dh'àithn

Maois gu beulaobh pàilliuin a' choimhthio-

nail: agus thàinig an coimhthional uile am

fagnis, agus sheas iad an làthair an taigh-

earaa.

6 Agus thuirt Maois, /a' e so an ni a

LEBHITICUS, X.

dli'àithn an Tighearn gn'n deanaclh sibh; do phàilHun a' choimhthionail,agus thàinig

agus foillsiche;ir glòir an Tighearna dluiil ih. iad a mach, agus bheaimaich iad an sluagh:

7 agus thuirt IMaois ri h-Aaron, Imich agus dh' fhoillsicheadh giòir an Tighearna

dh'ionnsuidh na h-altarach, agus àobair ' do'n t-sluagh uile.

d'àobairt-pheacaidh, agus d'àobairt-loisgte,

agus dean rèite air do shou fèin, agus air

sou an t-sluaigh: agus thoir suas tabhartas

an t-sluaigh, agTis dean rèite air an son,

mar a dh'àithn an taighearu.

8 Chaidh Aaron uimo sin a dh'ionnsuidh

ua h-altarach, agus mharbh e laogh na h-

àobairt-pheacaidh, a bha air a shon fèiu.

9 Agus thug mic Aaroin an fhuil d'a ionn-

suidh; agus thum e a mlieiu- 's an fhuil,

agus chuir e air adhaircibh na h-altarach i,

agus dhòirt e mach an fhuil aig bun na

h-altarach.

10 Ach an t-saill agus na h-àirnean, agus

an scairt os ceann àineau na h-àobairt-

pheacaidh, loisg e air an altair, mar a

dh'àithn an Tighearn do Mhaois.

11 Agus an fheoil agus an t-seiche loisg e

le teiue, an taobh a muigh de'n champ.

12 Agus mharbh e 'n àobairt-Ioisgte; agTis

thug mic Aaroin an fhuil d'a ionnsuidh,

agus chrath e i air an altair mu'n cuaii-t.

13 Agus thug iad an àobairt-loisg-te d'a

iomisuidh, maille r'a mu'ibh, agus an ceann;

agus loisg e iad air an altair.

14 agus nigh e am mionach agus na cosan,

agus loisg e iacl air an àobairt-loisgte air an

altair.

15 Agus thug e leis tabhartas an t-sluaiglu

agus ghabh e meauu na h-àobairt-pheacaidh

a bha air son an t-sluaigh, agus mharbh se

e, agus thug e suas e air son peacaidh, mar

a' cheud àobairt.

16 Agus thug e leis an àobairt-loisgte, agus

dh'àobair e i do rèir a' ghuàtha.

17 Agus thug e leis an tabhai"tas-bàdh,

agus làon e a dliòrn as, agus loisg e air an

altair e, a thmlleadh air àobairt-loisgte na

niaidue.

18 Mharbh emar an ceudna an tarbh, agus

au reithe, mar àobairt nau tabhartasan-sàth,

a bha air son an t-sluaigh; agus thug mic

Aaroiu d'a ionnsuidh an fhuil, agus chrath

e i air an altair mu'u cuairt.

19 Agus saill an tairbh, agus earball an

reithe, agus an ni siu a tha 'còmhdachadh a'

mhionaich, agus na h-airnean, agus an

scairt os ceann nan àinean.

20 Agus chuir iad an t-saill air na h-uchd-

aibh, agus loisg e 'n t-saill air an altair.

21 Agus na h-uchdau agus an slinneau

deas luaisg Aarou mffrthabhartas-Iuaisgte

an làthair an taigheama, mar a dh'àithn

Maois.

22 Agus thog Aaron suas a làmhan chum

an t-sluaigh, agns bheanuaich e iad; agus

thàinig e nuas o àobradh na h-àobairt-

pheacaidh, agus na h-àobairt-loisgte, agois

nan àobairtcan-sàth.

23 Agus chaidh Maois agus Aaron a gteach

102

24 agus thàinig teine a mach o làthair an

Tighearua, agus loisg e air an altair an

àobairt-loisgte, agus an t-saill: agais chmi-

uaic an sluagh uile e, agus rinn iad iolach,

agus thuit iad air an aghaitlli.

CaibidealX.

INadab agus A bihu air an losgadh. 8 Fàm air

a thoirmeasg do na sagarlananuair a racàvad.h

iad asteach do bànVli a' c/ioàmhthionail, d-c

AGUS ghabh Xadab agus Abihu, mic

Aaroin, gach fear diubh a thùiseir,

agus chuir iad teine aun, agus chuir iad

tàiis air, agus thug iad suas 'am fiauuis an

Tighearna teine coimheach, nach d'àithu e

dhoibh.

2 Agus chaidh teine mach o làthair an

Tighearna, agus loisg e suas iad, agus fhuair

iad bàs an làthair an taighearua.

3 an siu thuirt Maois ri h-Aaron, Is e

so an ni a labhair an Tighearn, ag ràdh,

Annta-san a thig am fagus dhomh uaomh-

aichear mise, agus an làthair an t-sluaigh

uile glòraichear mi. Agus dh' fhan Aaron

"n a thosd.

4 Agus ghairm Maois air Misael agus air

Elsaphan,mic Udsieil,bràthar athar Aaroiu,

agus thuirt e riu, Thigibh am fagus,

giiilainibh bhur bràithrean o fhianuis an

ionaid uaoimh a mach as a' champ.

5 Agus chaidh iad am fagTis, agus ghiàilain

iad 'n an còtaichibh iad a mach as a' champ,

mar a thuirt Maois.

6 Agus thuirt Maois ri h-Aaron, agus

ri h-Eleasar, agus ri h-ltamar, a mhic, Na

ràiisgibh bhur cinn, agus na reubaibh bliur

n-eudach, air eagal gu"m faigh sibh bàs,

agus air eagal gu"n tig fearg air an t-sluagh

uile; ach deanadli bhur bràithrean,taigh

Israeil uile, tuireadh air son an losgaidh a

las an taigheam.

7 Agus cha téid sibh a mach air doras

pàilliuiu a' choimhthionail, air eagal gu'm

faigh sibh bàs: oir tha oladh-uugaidh an

Tighearna oirbh. agus rinn iad a rèir

focail Mhaois.

8 Agus labhair an Tigbeam ri h-Aaron,

ag rkdh,

y Na hòl f àon no deoch làidir, thu fèin,

no do mhic maille riut, an uair a théid sibh a

steach do phàilliun a' choimthionail, air eagal

gu'm faigh sibh bàs: bithidh e 'n a reachd

bith-bhuau air feadh bhur ginealach;

10 Agnis a chum gai'u cuir sibh eadar-

dhealachadh eadar naomh agus mi-uaomh,

agus eaciar neòghlan agus giau;

11 AgTis a chum gun teaguLsg sibh do

chloiuu Israeil na h-orduigheau uile a la-

bhair an Tighearn riu le làimh Mhaois.

12 Agus labhair Maois ri h-Aaron, agus

ri h-Eleasar, agus ri h-Itamar, a mhic a

LEBHITICUS, XI

dh' fhau bed, Gabhaibh an tabhartas-bàdh a

dh' fhàgadli de thabhartasaibh an Tighearna

air an toirt suas le teine, agus ithibh e guu

ghoirteacliadh laimh ris an altair; oir tha

e ro naomha.

13 Agus ithidh sibh e 's an ionad naomh,

a chionn gitr e do dhlighe e, agus dliglie

do mhac, de thabhartasaibh an Tighearna

air an toirt suas le teine: oir is ann mar

sin a dh'àitlmeadh dhomlisa.

1-i Agus an t-uchd hiaisgte agus an slin-

nean togta ithidh sibh ann an ionad glau;

tliu fèin, agus do mhic, agus do niglieanan,

maille riut: oir is iad do dhliglie iad, agus

dlighe do mhac, a thugadh dhoibh à ào-

bairtibh tabhartasan-sàth chloinn' Israeil.

15 an slinnean togta, agus an t-uchd

luaisgte, maille ris na tabhartasaibh air an

toirt suas le teine de'u t-saill, bheir iad leo

gus a luasgadh mar thabhartas-Iuaisgte an

làthair an Tighearna; agus is leats' e, agus

le d' mhic maille riut, le reachd bith-bhuau,

mar a dh'àithn an Tighearn.

16 Agus dh'iarr Maois gu dàchiollach

meann na h-àobairt-pheacaidh, agus, feuch,

loisgeadh e: agus bha fearg aige ri h-Elea-

sar agus ri h-Itamar, mic Aaroin, a dh'fhà-

gadh bed, ag ràdh,

17 C'ar sou nach d'ith sibh an àobairt-

pheacaidh 's an iouad uaomh, do bhràgh gu

bheil i ro naomh, agus thug Dia dhuibh i

a ghiùlan aingidheachd a' choimhthionail,

a dheanamh rèite air an son 'am fianuis an

Tighearua à

18 Feuch, cha d'thugadh a fuil a steach an

taobh a stigh de'n ionacl naomh: bu chòir

dhuibh gu deimhin a h-itheadli 's an ionacl

naouih, mar a dh'àithn mise.

19 Agus thuirt Aarou ri Maois, Feuch,

au diugh thug iad suas an àobairt-pheac-

aidh, agus an àobairt-Ioisgte, an làthair an

Tighearn'; agus thachair an leithidean sin

cle nithibh dhomhsa; agus nam bithinn air

itheadli na h-àobairt-pheacaidh an diugh,

au gabhtadh rithe an làthair an Tighearna à

20 Agus an uair a chuala Maois sin, bha

e toilichte.

CaibidealXI.

\,AMu bhecUhaichibh glana. 13 agus mu bJieath-

aichibh neòghlan.

AGUS labhair an Tighearn ri Maois,

agus ri Ii-Aarou, ag ràdh riu,

2 Labhraidh ri cloinn Israeil, ag ràdh, Is

iad so na beathaichean a dh'itheas sibh de

na h-uile ainmhidhean a tha air an talamh.

3 Gach aon a roinneas an ionga, agus, a

sgoilteasan ladhar, agus a' chuàmhas a' chàr,

am measg nan ainmhidhean, siu ithidh sibh.

4 Ach lad so cha-n ith sibh, dhiubhsau a

chnàmhas a' chàr, no dhiubhsan a roinneas \

an longa: mar an càmhal, a chioun ged a à

chuamh e a' chàr, nach roinn e an iouga; neò-

ghlau tha e dhuibh. |

103

5 Agus an eoineau, a chionn ged a chnhmh

e a' chàr, nach roinn e an iouga; neòghlau

tha e dhuibh.

I 6 Agus a' mhaigheach, a chionn ged a

[ chnàmh i a' chàr, nach roinn i an ionga;

neòghlan tha i dhuibh.

1 7 Agus a' ndiuc, a chiorin ged a roiuu i an

] ionga, agus ged a sgoilt i an ladhar, gidh-

! eadli nach cnàmh i a' chàr; ncòghlau tha i

I dhuibh.

8 D'am feoil cha-n ith sibh, agus r'an

j cairbh cha bhean sibh; neòghlau tha iad

I dhuibh.

! 9 lad so ithidh sibh, dhiubhsan uile a tha

I 's na h-uisgeachaibh: gach ni air am bheil

itean agus lannau anns na h-uisgeachaibh,

anns na cuantaibh, agais anns na h-aimhui-

! chibh, iad sin ithidh sibh.

10 Agus gach ni air nach 'eil itean no lan-

\ nan anns na cuautaibh, agus auns na h-aimli-

nichibh, de gach ni a ghluaiseas 's na h-uis-

geachaibh, agus de gach ni beò, a tha. 's na

h-uisgeachaibh; 'n an gràineileachd bithidh

iad dhuibh:

11 Eadhou 'n an gràineileachd bithidh iad

dhuibh: d'am feoil cha-n ith sibh, agus d'an

cairbh gabhaidh sibh gràin.

12 Gacli ni air nach 'eil itean no lannan

anns na h-uisgeachaibh, 'n a ghràineileachd

bithidh sin dhuibh.

13 Agus dhiubh so gabhaidh sibh gràin

am measg nau eun; cha-n ithear iad, 'n an

gràineileachd tha iad: an iolair, agus an

cnàimh-bhristeach, agus an iolar-uisge,

14 AgTis am fang, agus an clamhau a rèir

a ghuè;

15 Gach fitheach a rèir a ghnè;

16 Agus a' chailleachoidhche, agus an

t seabhag-oidhche, agus a chuach, agus an

t-seabhag a rèir a gnè,

17 Agus a' chailleach-oidhche bheag, agus

au scarbh, agus a' chailleach-oidhche mhòr,

18 Agus an eala,agus am pelican, agus an

iolair-fhionn,

19 Agus a' chorra-bhàn, agus a' chorra-

ghlas a i'èir a gnè, agus an tadharcan-

luachrach, agus an ialtag.

20 Bithidh gach ni suàigeach a dh'iteal-

aicheas, agus a dh'imicheas air cheithir

chosan, 'n a ghràiueileachd dhuibh.

21 Ach iad so feudaidh sibh itheadh, de

gach ni snàigeach a dh'itealaicheas, agus a

dh'imicheas air cheithir chosan, aig am

bheil luirgnean os ceann a throidhean, gu

leum leo air an talamh.

22 Eadhon iad so dhiubh feudaidh sibh

itheadh: an locust a rèir a ghnè, agns an

locust maol a rèir a ghnè, agus an daol a

a frèir a ghnè, agus an leumuach-uaine a

rèir a ghnè.

23 Ach bithidh gach ni eile suàigeach a

dh'itealaicheas, aig am bheil ceithir chosan,

'n a ghràineileachd dlmibh.

24 Agus air an sou sin bithidh sibh neò-

ghlan: g<ach neach a bheanas i-'an cairbh,

bithidh e neòghlan gu feasgar.

25 Agns ge b'e air bith a ghiùlaineas a'

hhcag d'an caii'bh, nighidh e 'eudach, agus

bithidh e neòghlan gu feasgar.

26 Bithidh cairhh gach ainmhidh a roin-

neas an ionga, agus nach sgoilt an ladliar,

agus nach cuàmh a' chàr, neòghlau dhuibh:

gach neach a bheanas riu, bithidh e neò-

ghlan.

27 Agus ge b'e air bith a dh'imicheas air a

mhàgaibh, am measg nan uile bheathaich-

ean a dh'imicheas air cheithir chosan,

hithidh e neòghlan dhuibh; gach neach a

bheanas r'an cairbh, bithidh e neòghlan gu

feasgar.

28 Agu3 easan a ghiàilaineaa an cairbh,

nighidh e 'eudach, agus bithidh e neòghlan

gu feasgar; neòglilan tha iad dhuibh.

29 Agus hithidh iad so neòglilan dhuibh

am measg nan nithean snàigeach a shnàig-

eas air an talamh: an neas, agus an luch,

agus an crocodeil a rèir a ghnè,

30 Agus am firead, agus an cameleon,

agusan dearc-luachrach,agus ant-seilcheag,

agus am famh.

31 Tha iad sin neòghlan dhuibh 'n am

measgsan nile a shnàigeas: gacli neach a

bheanas riu, 'n uair a bhios iad marbh,

bithidh e neòghlan gu feasgar.

32 Agus gacli ni air an tuit a h-aon diubh,

'n uair a bhios e marbh, bithidh e neòghhiu;

co dhiubli is soitheach fiodha sam bith e, no

eudach, no croicionn, no sac: feumaidh

gach soitheacli anns an deanar obair sam

bith, a bhi air a chur ann an uisge, agus

bithidh e neòghlan gu feasgar; an sin bith-

idh e glan.

33 Agus a thaohh gach soithich creadha,

anns an tuit a h-aon diubh, bithidh gach

ni a iha ann neòghlan; agus brisidh sibh e.

34 De gach uile bhiadh a dh'ithear, bithidh

am hiadh sin air an tig uisge, neòghlan;

agus bithidh gach deoch a dh'òhir ann an

soitheach sam bith, neòghlan.

35 Agus bithidh gach ni air an tuit a'

hheag d'an cairbh, neòghlan; ma's àmliuinn

e, no coireachan, brisear sìos iad: neòghlan

tha iad, agus neòghlan bithidh iad dhuibh.

36 GicUieadh bithidh fuaran no tobar anns

am hi pailteas uisge, glan: ach bithidh an

ni sin a bheanas r'an cairbli, neòghUin.

37 Agus ma thuiteas o' hheag d'an cairbh

air sàol-cuir sam bith, a bhios r'a chur,

hithidh e glan.

38 Ach ma chuirear uisge sam hith air an

t-sàol, agus gu'n tuit a' hheag d'an cairbh

air, neòghlan hithidh e dhuibh.

39 Agus ma bhàsaicheas ainmhidh sam

bith d'am feud sibh itheadh, bithidh esan

a bheanas r'a chairbh neòghlan gu feasgar.

40 Agus esan a dh'itheas d'a chairbh,

uighidh e 'eudach, agus bithidh e neòghlan

LEBIIITICUS, XII.

laineas a chairbh, nighidh e 'eudach, agus

j bithidh e neòghlan gu feasgar.

I 41 Agus hithidh gach ni snàigeach a

shnàigeas air an talamh, 'n a ghràineileachd:

cha-n ithear e.

42 Gach ni a dh'imicheas air a' bhroinn,

agus gach ni a dh'imicheas air cheithir

chosan, no ge b'e air bith aig am bheil tuil-

leadh chosan ani measg nan uile nithean

snàigeach a shnàigeas air an talamh; cha-n

itlà sibh iad, oir is gràineileachd iad.

43 Cha dean sibh sibh fèiu gràineil le ni

snàigeach sam bith a shnàigeas, cha mhò

'ni sibh sibh fèin neòghlan leo, air chor ia

gu'n truaillear sibh leo.

44 Oir is mise an Tighearn bhur Dia:

naomhaichidh sibh air an adhbhar sin sibh

fèiu, agus bithidh sibh naoniha; oir tha

miso naomh: agus cha truaill sibh sibh

fein le ni snàigeach sam bitli a shnàigeas

air an talamh.

45 Oir is mise an Tighearn a thug sibhse

a mach a tìr na h-Eiphit, gu bhi 'a m' Dhia

agaibh: bithidh sibhse uime sin naomha,

oir tha mise naomh.

46 Is e so lagh nau ainmhidla, agus nan

eunlaith, agus gach dàiile bheò a ghluaiseas

anns na h-uisgeachan, agus gach dàiir a

shuàigeas air an talamh:

47 A chur dealachaidh eadar an neòghlan

agTis an glan, agus eadar am beathach a

dli' fheudar itheadh, agus am beathach nach

feudar itheadh.

gu feasgar: esan mar an ceuchia a

104

CaibidealXII.

1 Mu nedghloine bJian an deigh breith cloinne, 6

agus an àobairtean.

AGU S labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

2 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, Ma

dh'fhàsas bean torrach, agus gu'm beir i

mac, an sin bithidh i neòghlan seachd

làithean; a rèir làithean a dealachaidh air

son a h-anmhuinneachd bithidh i neòghlan.

3 Agus air an ochdamh là timchiull-

ghearrar feoil a roimh-chroicinn.

4 agus fanaidh i an sin tri làithean deug

'ar fhichead ann am fuil a glanaidli: cha

bhean i ri ni naomh sam bith, agus cha

tig i steach do'n ionad naomh, gus an

coimhlionar làithean a glanaidh.

5 Ach ma bheireas i leanabh nighinn, an

8in bithidh i neòghlan dà sheachduin, mar

'n a dealachadh: agus fanaidh i ann am fuil

a glanaidh tri fichead agus sè làithean.

6 Agus an uair a choimhlionar làithean a

glanaidh air son mic, no air son nighinn,

bheir i uan de'n cheud bhliacUma chum

àobairt-Ioisgte, agtis columan òg, no eun

turtuir chum àobairt-phcacaidh, g-u dorus

pàilliuin a' choimhthionai], a dh'ionnsuidh

an t-sagairt:

7 Agus bhcir e seachad e an làthair an

hiài- taigheama, agus ni e rèite air a son, agus

I.EBHIT1CUS, XIII

glaiiar i o ruith a fola. Is e so an lagh air

a soiisa a bheireas mac no nigliean.

8 Agus mur urrainn i uan a thoirt leatha,

an sin bheir i leatha dà thurtur, no dà

choluman òg; fear dhiubh clumi àobairt-

loisgte, agus am fear eile chum àobairt-

pheacaidh; agus ni an sagart rèite air a son,

agus bithidh i glau.

CaibidealXIII.

1 JS^a riagliailtean agus na comharan leis an

aithnich an sagarl plàigh na luibhre.

AGUS labhair an Tighearn ri Maois agus

ri h-Aaron, ag ràdh,

2 'N uair a bhios aig duine ann an croicionn

'flieòla atadh, no guirein, no ball soilleir,

agus gu'm bi e ann an croicionn 'fheòla

cosmhiiil ri plàigh luibhre; an sin bheirear

e gu h-Aaron an sagart, no gu h-aon d'a

mhic, na sagartan.

3 Agus amhaircidh an sagart air a' phlàigh

ami an croicionn 'fheòla; agus an uair a

bhios am fiounadh 's a' phlàigh air tionnd-

adh gTi bàn, agus a hhios a' phlàigh ra

faicinn ni's doimhne na croicionn ' fheòla; is

plàigh luibhre a th'ann: agus amhaircidh

an sagart air, agus gairmidh e neòghlan e.

4 Ach ma tha am ball soilleir ann an

croicionn ' fheòla bàn, agus g-un e bhi r a

fhaicinn ni's doimhne na 'n croicionn, agus

gim ' fhionnadh 'bhi air tionndadh gu bàn;

an sin druididh an sagart a stigh csan air

am bheil a' phlàigh seachd làithean.

5 Agus amhaircidh an sagart air, air an

t-seachdamh là: agus, feuch, ma tha' phlàigh

'n a shealladh air stad, agus gun a' phlàigh

'KK, 'gfraoileadh 's a' chroicionn; an sin

'bhi

druididh an sagart a stigh e seachd làith-

ean eile.

6 Agns amhaircidh an sagart air a rìs air

an t-seachdamh là, agus, feuch, ma bhios a'

phlàigh càil-eigin dorclia, agus nach 'eil a'

phlàigh air sgaoileadh 's a' chroicionn, gair-

midh an sagart glan e: cha-n'eil ann ach

guireiu; agus uighidh e 'eudach, agus bith-

idh c glan.

7 Ach ma sgaoil an guirein gu mòr a mach

's a' chroicionn, an déigh dha bhi air 'fjiaic-

inn leis an t-sagart a chum a ghlanaidh;

chithear e ràs leis an t-sagart.

8 Agus amhaircidh an sagart air, agus,

feuch, ma tha 'n guirein air sgaoileadh 's a'

chroicioun, an sin gairmidh an sagart e neò-

ghlau: is luibhre a iKann.

9 An uair a bhios plàigh luibhre air duine,

an sin bheirear e chuni an t-sagairt:

10 Agus amhaircidh an sagart air: agus,

feuch, ma tha atadli bàn 's a' chroicionn,

agus gu'n do thionudaidh e am fionuadh gn

bàn, agus gu'm bheil feoil bheò dhearg 's

an atadh,

11 Is seann luibhre a th'ann, ann an croi-

cionn ' fheòla; agus gairmidh an sagart e

neòghlan, agus cha druid e stigh e, oir tha

e ueòghlaa.

105

12 Agus ma bhriseas luibhre gu mòr a

mach 's a' chroicionn, agus gu'n còmhdaich

an luibhre croicionn an neach air am bheil

a' phlàigh uile o 'cheann gu 'throidh, ge b'e

ball air an amhairc an sagart;

13 An sin bheir an sagart fainear: agus,

feuch, mxi chòmhdaich an luibhre 'fheoil

uile, gairmidh c csan glau air am bheil a'

phlàigh: thiomidaidheadh e uile gu bàu;

tha e glan.

1-1 Ach an uair a bhios feoil dhearg r'a

faicinn air, bithidh e neòghlan.

àò Agus amhaircidh an sagart air an fheoil

dheirg, agus gairmidh e neòghlau e; oir

tha'n fheoil dhearg neòghlan: i> luibhre

a th'ann.

16 Ach ma thig an fheoil dhearg air a h-ais

a ràs, agus gii'n tionudaidhear gu bàn i, thig

e chum an t-sagairt,

17 Agus amhaircidh an sagart air: agus,

feuch,ma tha' phlàigh air tioundadh gu bàn,

an siu gairmidJi an sagart esan glan air am

bheil a' phlàigh: tha e glan.

18 An fheoil mar an ceudua anns an robh

eadhon 'n a croicionn, neascaid, agus a

leighiseadh,

19 Agus aig am bheil ann an àite na neas-

caid' atadh bàn, no ball soilleir bàn, cail-

eigiu dearg, nochdar do'n t-sagart e;

20 Agus ma 'se 'n uair a chi an sagart e,

feuch, gu bheil e r'a fhaicinn ni's doimhne

na'n croicioun, agus 'fhionnadh air a thionn-

dadli gu bàn; gairmicUi an sagart neòghlau

e: is plàigh luibhre a tKann air briseadh a

mach anns an neascaid.

21 Ach ma dh'amliairceas an sagart air,

agus, feuch, nach 'eil fionnadh bàn air

bith ann, agus gun e ni's doimhne na'n

croicionn, ach càil-eigin dorcha; ai? sin

druididh an sagart a stigh e seachd làitheau.

22 Agus ma tha e air sgaoileadh a 'uach

gu mòr 's a' chroicionn, an sin gairmidh an

sagart e neòghlan; is plàigh a th'ann.

23 Ach ma tha 'm ball soilleir air stad 'n

a àite, gun e air sgaoileadh, is neascaid

loisgeach ath'ann;agus gairmidhan sagart

glan e.

24 No ma hhios feoil air hith ann, aig

am bheil 'n a croicionu losgadli teth, agus

gu'm bi anns siàxfheoil bheò a tha' losgadh

ball bàn soilleir, càil-eigin dearg, no bàn;

2.5 An sin amhaircidh an sagart air; agais,

feuch,«ia tha 'm fionnadh anns a' bhall shoill-

eir air tionndadh gu bàn, agais e r'a fhaic-

inn ni's doimhne na 'n croicionn; is luibhre

a th'ann air briseadh a mach anns an losg-

adh: uime sin gairmidh an sagart neòghlan

e; is plàigh luibhre a th'ann.

26 Ach ma dh'amhairceas an sagart air,

agus, feuch, nach 'eil fiounatUi bàn air bith

air a' bhall shoilleir, agus nach 'eil e ni's

doimhne na'n croicionn eile, ach gu bheil e

càil-eigin dorcha; an sin druididh an sagart

I a stigh e seachd làithean.

D2

LEBHITICUS, XIII.

27 Agns amhaircidh an sagart air, air an

t-seachdamh lài, agm ma tha e air sgaoil-

42 agus ma tha 'n a cheann maol, no 'n a

bhathais mhaoil creuchd bhàu càil-eigin

eadh a mach gu mòr 's a' chroicionn, an sin j dearg; is luibhre a th'anu air fà

gairmidh an sagart neòghlan e; is plàigh

hiibhre a th'auu.

28 AgTis ma tha 'm ball soilleir air stad 'n

a àite, gun e air sgaoileadh 's a' chroicionn,

ach e càil-eigin dorcha; is atadli o'u losg-

adli a th'ann, agus gairmidh an sagart glan

e; oir is leanuacliadli a th'auu o'n losgadli.

29 Ma tha aig duine no mnaoi plàigh air a'

cheann, uo air an fheusaig;

30 An sin amhaircidh an sagart air a'

phlàigh: agais, feuch, ma tha i r'a faiciun

ni's doimhue na 'n croicionu, agTis fiounadh

tana buidhe innte; an sin gairmidh an

sagart neòghlan e: is càrr tioram a th'ann,

eadhon luibhre air a' cheann, no air an

fheusaig.

31 agus ma dh'amhairceas an sagart air

plàigh a' charra, agus, feuch, nach 'eil i r'a

faiciun ni's doimhue na 'n croicioun, agus

nach 'eil fionuadh dubh sam bitli innte; an

sin druididh an sagart a stigh esan air am

hheil plàigh a' charra, seachd làithean.

32 Agus amhaircidh an sagart air a' phlàigh

air an t-seachdamh là, agais, feuch, mur 'eil

an carr air sgaoileadh, agus nach 'eil fionu-

adh buidhe sam bith ann, agus nach 'eil an

càrr r'a fhaicinn ni's doimhne na'n croic-

ionn;

33 An siu bearrar e, ach an càrr cha

bhearr e; agus druididh an sagart a .stigh

esan air am bheil an càrr, seachd làithean

eile.

34 Agus air an tr-seachdamh là amhaircidh

an sagart air a chàiT: agus, feuch, mur 'eil

an càiT air sgaoileadh 's a chroiciomi, no

r'a fhaiciun ni's doimlme na'n croicionn; an

siu gairmidh ansagart glan e: agusnighidh

e 'eudach, agus bithidh e glau.

35 Ach ma tha an càrr air sgaoileadh gu

mòr 's a' chroicionn an déigh a ghlanaidli;

36 An sin anihaircidh an sagart air, agus,

feuch, ma tha an càrr air sgaoileadh 's a

chroicionn, cha-n iarr an sagart fionnadh

buidhe: tha e neòghlan.

37 Ach ma tha an càrr 'n a shealladh air

stad, agus m,a tha fionnadli dubh air fàs

suas ann, leighiseadh an càiT, tha e glan:

agus gairmidii an sagart glan e.

38 Ma bhios mar an ceudua aig duine no

aig muaoi ann an croiciouu am feòla buill

shoilleir, eadhon buill bhàna shoilleir;

39 An sin amhaircidh an sagart: agus,

feuch, ma tha na buill shoilleir ann an croi-

cionn am feòla odhar-bhàn, is leus teas e

air tas 's a' chroiciouu: tha e glan.

40 Agus an duine aig am blieil a cheann

air faileadh,^/ia e maol: gidheadh tha e glan.

41 Agus esan aig am bheil ' fholt air fail-

eadh de'n chuid sin d'a cheann a' tha leth

r'a eudan, tha e maol-bhathaiseach; gidh-

eadh tha e glan.

106

is suas n a

cheaun maol, uo 'n a bhathais nihaoil.

43 An sin amhaircidh an sagart air; agus,

feuch, ma tha atadh no creuchdan bàn-

dhearg 'n a mhaol cheann, no 'n a mhaol

bhathais, mar a nochdar an luibhre ann an

croieionn na feòla;

44 Is duine lobhrach e, tha e neòghlan:

gairmidh an sagart e neòghlang'u h-iomlau;

tiia a' phlàigh 'n a cheaun.

4.5 Agaxs an lobhar air am bheil a' phlàigh,

reubar 'eudach, agus bithidh a cheaim lom-

nochd, agus cuiridh e folach air a bhil'

uachdaraich, agus glaodhaidh e, Neòghlan,

ueòghlan.

46 llè nan uile làithean a hhios a' plilàigh

air, bithidh e salach; tha e neòghlan: gabli-

aidh e còmhnmdh 'n a aonar; an taobh a

muigh de'n champ hithidh 'iouad tàimh.

47 an t-eudach mar an ceudna anns am

bheil plàigh na luibhre, ma's eudach olla e,

no ma's eudach làu e,

48 Ma's ann a tha i 's an dlùth, no 's an

inneach, de làon no dh'olainn, ma's anu'au

croicionn, no ann an ni sam bith deanta de

chroicioun:

49 Agus ma tha 'phlàigh uaine no dearg

's an eudach, no 's a' chroicionu, aon chuid

's an dlàith no 's an inueach, no ann an

ni sam bith deanta de chroicionn; is plàigh

luibhre a th'ann, agus feuchar i do'n t-

sagart.

60 Agus amhaircidh an sagart air a'

phlàigh, agus druididh e stigh an ni anns

am bheil a' phlàigh seachd làithean.

51 agus amhaircidh e air a' phlàigh air an

t-seaclidamh là: ma tha 'phlàigh air sgaoil-

eadli 's an eudach, aon chuid 's an dlàith uo

's an inneach, no ann an croicionn, no aim

an obair sam bith deanta de chroicionn; is

luibhre chnàmhanach a' phlàiigh: tha e

neòghlan.

52 Loisgidh e uime sin an t-eudach, ma's

dlàith no inneach, ann an olainn no ann an

làon, no ni air bith deanta de chroicionn,

anns a' bheil a' phlaigh: oir is luibhre

chnàmhanach a th'ann; loisgear e 's an

teine.

i3 Agus ma dh'amhairccas an sagart,

?»gus, feuch, nach 'eil a' phlàigh air sgaoil-

eadh 's an eudach, aon chuid 's an diàith,

no 's an inneach, no ann an ni sam bith

deanta de chroicionn;

54 An sin àithnidh an sagart dhoibh an ni

anns a' bheil a' phlàigh a nigheadh, agus

druididh e stigh e seachd làithean eile.

55 Agus amhaircidh ansagartair a' phlàigh

an dèigh a nigheadh: ag-us, feuch, mur do

mhiith a' phlàigh a dath, agus mur do

.sgaoil a' phlàigh, tha e neòghlau; loi.sgidh

tu 's an teine e: is cnàmhau 'au leth stigh e,

ma's lom a stigh no muigh e.

56 agus ma dh'amhairceas an sagart, agus,

feuch, gu bheil a' phlàigh càil-eigin dorcha

an dèigh a nigheadh; an sin reubaidh e as

an endach i, no as a' chroicionn, no as an

dlùth, no as an inneach.

r>7 Agus nia tha i r a faicinn fathast 's an

eudach, aon chuid 's an dlàith, no 's an in-

neach, no ann an ni air bith deanta de chroi-

c\omv,is plàighi^M\\te?ic\\ athann: loisgidh

tu le teine an ni anns a' bheil a' phlàigh. _

58 Agus an t-eudach, ma's dlàith, no in-

neach <?, no ni air bith deanta de chroicionn,

a nigheas tu, ma chaidh a' phlàigh asda, an

sin nighear e an dara uair, agus bithidh e

ghin.

59 Is e so lagh plàigh' na hiibhre ann an

eudach oUa no làn, anns an dlàith, no anns

an inneach, no ann an ni sam bith deanta

de chroicnibh, chum a ghairm glan, no

'ghairm neòghlan.

CaibidealXIV.

1 Anlagh agus na h-àobairtenn leis an glanar

an lobhar. 33 Comàiaran luibhre ann an taigh:

48 "àiior a ghlanar antaighsin.

AGUS ÃŒabhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

2 Bithidh so 'n a high do'n lobhar, ann an

là a ghhxnaidli: Bheirear e chum an t-sa-

gairt;

3 Agus théid an sagart a mach as a'

chamiJ; agus amhaircidh an sagart, agits,

feuch, ma ieighiseadh plàigh na hiibhre

anns an lobhar;

4 An sin àithnidh an sagart gu'n gabhar

air a shonsan a tha gu'bhi air a ghlanadh,

dà eun bheò glihm, agus fàodh seudair, agus

scaràaid, agus hiosop.

5 Agus àitlinidh an sagart gu marbhar

aon de na h-eòin ann an soitheach creadha,

os ceann uisge ruith.

6 A thaobh an eoin bheò, gabhaidh se e,

agus am fàodh seudair, agus an scarlaid, agus

an hiosop, agus tumaidh e iad agus an t-eun

beò, ann am fuil an eoin a mharbhadh os

ceann an uisge ruith.

7 Agus cratliaidh e air-san a tha g-u bhi

air a ghlanadh o'n hiibhre, seachd uaireau,

agus gairmidh e glan e, agus leigidh e as an

t-euu beò air aghaidh na macharach.

8 Agus nighidh esan a tha gu 'bhi air a

ghlanadh 'eudach, agus bearraidh e dh' e

' fhionnadli uile, agus nighidh se e fèin ann

an uisge, chum gu'm bi e glan: agus 'n a

dhèigh sin thig e steach do'n champ, agus

fanaitlh e mach as a' bhàith seachd làithean.

9 Ach air an t-seachdamh là, bearraidh e

uile fholt a chinn, agus ' fheusag, agus mail-

ghean a shril, eadlion ' fhionnacSi uile bear-

raidh e dheth: agus nighidh e 'eudach,

nighidh e mar an ceudna 'fheoil ann an

uisge, agus bithidh e glan.

10 Agus air an ochdamh là gabhaidh e dà

imn fhirionu gun ghaoid, agus aon uan

boirionn de'n choud bhliadhna g-un ghaoid,

107

LEBHITICUS, XIV.

affus tri deich earrannan de phlùr màn mar

de pli

a le h-

aon log olaidh.

11 Agus nochdaidh an sagart a ni glan e,

an duine a tha r'a ghlanadh, agus na nithean

sui an làthair an Tighearn', aig dorus pàill-

iuin a' choimhthionail:

12 Agusgabhaidhansagart aonuanfàràonn,

agus bheir e seachad e mar àobairt-eusaon-

tais, agus an log olaidh, agus luaisgidh e iad

mar thabhartas-luaisg-te'amfianuisan taigh-

earn'.

13 Agus marbhaidh e 'n t-uan anns an àite

's am marbh e 'n àobairt-pheacaidh agus an

àobairt-Ioisgte, anns an ionad naomh; oir

mar is leis an t-sagart an àobairt-pheacaidh,

is amhiiil sin an àobairt-eusaontais: tha i

ro naomh.

14 Agus gabhaidh an sagart cuid de fhuil

na h-àobaii-t-eusaontais, agus cuiridh an

sagart i air bàrr cluaise deise an neach a

tha r a ghlanadh, agus air ordaig a làimhe

deise, agus air ordaig a choise deise.

15 Agus gabhaidh an sagart cuid de'n log

olaidh, agus dòirtidh e % ann an glaic a

làimhe clàthe fèin.

16 Agus tumaidh an sagart a mheur deas

's an olaidh a tha 'n a làimh chlà, agus crath-

aidh e cuid de'n olaidh le 'niheur, seachd.

uairean an làthair an Tighearn'.

17 Agus de'n chuid eile de'n olaidh a tha

'n a làimh, cuiridh an sagart air bàrr cluaise

deise an neach a tha r'a ghlanadh, agus air

ordaig a làimhe deise, agus air ordaig a

choise deise, air fuil na h-àobairt-eusaontais.

18 Agus fuigheall na h-olaidh, a tha 'n

làimh an t-sagairt, dòirtidh e air ceann an

neach a tha r'a ghlanadh: agus ni an sagart

rèite air a shon 'am fianuis an Tighearna.

19 agus àobraidh an sagart an àobairt-

pheacaidh, agus ni e rèite air a shonsan a

tlia r a ghlanadh o 'neòghloine, agus 'n a

dhèigh sin marbhaidh e 'n àobairt-loisg-te.

20 Agus bheiran'sagartseachad an àobairt-

loisgte, agus an tabhartas-bàdh air an altair:

agus ni an sagart rèite air a shon, agus

bithidh e glan.

21 Ag-ns ma tha e bochd, agus nach urrainn

e an uiread sin fhaghail; an sin gabhaidh e

aon uan chum àobairt-eusaontais gu 'bhi

air a luasgadh, a dheanamh rèite air a shon,

agus aon deicheamh earrann de phlùr màn

measgta le h-olaidh, mai thabhartas-bàdh,

agus log olaidli;

22 Agus dà thurtur, no dà cholunian òg,

mar is urrainn e fhaghail; agus bithidh fear

dhiubli 'n a àobairt-pheacaidh, agus am fear

eile 'n a àobaii-t-Ioisgte.

23 agus bheir e iad air an ochdamh là,

air son a ghlanaidh, chum an t-sagairt, gu

dorus pàilliuin a' choimhthionail, an làthair

an Tighearna.

24 Agus gabhaidh an sagart uan na h-

àobaii-t-eusaontais, agus an log olaidh, agus

LEBHITICUS, XIV.

luaisg-idh an sagart iad ynar thabhartas- agus tilgiclli iad ann an àite neòghlan iad

luaisgte an làthair an Tighearna. an taobh a mach de'n bhaile.

25 agus marbhaidh e uan na h-àobairt- | 41 Agusbheir efainear antighasgràobadh

eusaoutais, agus gabhaidh an sagart cuid airan taobha stighmu'n cuairt,agus tilgidh

de fhuil na h-àobairt-eusaontais, agTis cuir- iad a mach an duslach a sgràobas iad deth,

idh e i air bàrr cluaise deise an fhir a tha an taobh a muigh de'n bhaile gu àito

r'a ghhmadh, agus air ordaiga làimhe deise, | neòghlan.

agus air ordaig a choise deise. 42 Agus gabhaidh iad clachan eile, agiia

26 Agus dòirtidh an sagart cuid de'n cuiridh iad ann an àite nan clach ud iad;

olaidh ann an glaic a làimhe clàthe fèin. agus gabliaidh e criadh eile, agus còmh-

27 Agus crathaidh an sagart le 'mheur , daichidh e thairis antaighleatha.

deas cuicl de'n olaidh a tha 'n a làimh chlà | 43 Agus ma thig a' phlàigh a ràs, agus ma

seachd uairean 'am fianuis an Tighearna. , bhriseas i mach 's an taigh, an déigh dha na

28 Aguscuiridhansagart c«/<:^ de'n olaidh clachan a thoirt air falbh, agus an deigh

a tha 'n a làimh, air bàrr cluaise deise an . dha antaigha sgTÃŒobadh, agus an déigh

fhir a tha r'a ghlanadh, agus air ordaig a dha a chòmhdachadh thairis le crèidh;

làimhe deise, agus air ordaig a choise deise, | 44 an sin thig an sagart agus amhaircidh

air ionad fola na h-àobairt-eusaontais. e, agus, feuch, ma tha 'phlàigh air sgaoil-

29 Agus a' chuid eile de'n olaidh a tha 'an eadh 's an taigh, is luibhre chnàmhain i 's

làimh an t-sagairt, cuiridh e air ceann an an taigh; tha e neòghlan.

fhir a tha r'a ghlanadh, a dheanamh rèite j 4.5 Agus brisidh e sìos an taigh, a chlachan,

air a shon 'am fianuis an Tighearna, i agus ' fhiodh, agus criadh an taighe uile: agus

30 Agus àobraidh e fear de na turtuir, no bheir e fainear an giùlan a mach as a' bhaile

de na columain òga, mar is urrainn e ' gu h-ionad neòghlan.

fhaghail; | 46 Agus bithidh esan athèid a stigh do'n

31 Eadhoài an ni is urrainn e fhaghail,taighrè na h-ùine a dliruidear suas e, neò-

fear mar àobairt-pheacaidh, agus am fear ghlan gu feasgar.

eile mar àobairt-loisgte, maille ris an tabh- 47 Agus nighidh esan a luidlieas anns an

artas-bhàdh. Agus ni an sagart rèite air ataigh'eudach: agus nighidh esan a dh'itheas

shonsan a tha r'a ghlanadh, 'ara fianuis an anns antaigh'eudach.

Tigheai-na. 1 48 Agus ma théid an sagart a stigh, agus

32 So lagh an//t/r anns a' bheil plàigh na gu'n amhairc e c«'r, agus, feuch, nach do

luibhre, neach nach ruig a làmh air an ni sgaoil a' phlàigh 's an taigh, an déigh an

sin a bhuineas tfa ghlanadh.taigha chòmhdachadh thairis; an sin gair-

33 Agus labhair an Tighearn ri Maois, midh an sagart antaighglan, a chionn gu'n

agus ri h-Aaron, ag ràdh, 1 do leighiseadh a' phlàigh.

34 An uair a thig sibh do thàr Chanaain, 49 Agus gabhaidh e chum antaigha ghlan-

a bheir mise dhuibh mar sheilbh, agus a adh dà eun, agus fiodh seudair, agus scar-

chuireas mi plàigh luibhre ann antaighj laid, agus hiosop.

fearainn bhur seilbhe; 50 AgTis marbhaidh e aon de na h-eoin ann

35 Agus gu'n tig esan d'am buin antaighan soitheach creadha, os ceann uisge ruith.

agus gu'n innis e do'n t-sagart, ag ràdh, A | 51 Agus gabhaidh e am fiodh seudair,

rèir mo bharail-sa tha mar gii'm bu phlàigh agus an hiosop, agus an scarlaid, agus an

laihhre 's an taigh: ' t-eun beò, agus tumaidh e iad ann am fuil

36 An sin àithnitUi an sagart dhoibh an ' an eoin a chaidh a mharbhadh, agus anns an

tigh fhalmhachadh mun téid an sagart a iiisge ruith; agus crathaidh e i air autaigh

stigh ann a dh'fhaicinn na plàigh; chum ' seachd uairean.

nach deanar gach ni a tha'?, antaighneò- } 52 Agus glanaidh e antaighle fuil an eoin,

ghlan: agus 'n a dhèigh sin théid an sagart agus leis an uisge ruith, agus leis an eun

a steach a dh'fhaicinn an taighe. 1 bheò, agus leis an fhiodh sheudair, agus

37 Agus amhaircidh e air a' phlàigh, agus, leis an hiosop, agus leis an scarlaid.

feuch, ma hhithcas a' phlàigh ann ani ball- 53 Ach leigidh e as an t-emi beò an taobh

aibh an taighe, le stiallaibh domhain, càil- ' a mach de'n bhaile, air aghaidh na mach-

eigin uaine no dearga, a tha r'am faicinn ' arach, agus ni e reite air sonan taighe: agus

ni's àsle na 'm balla: bithidh e glan.

38 An sin théid an sagart a mach as an j 54 So an lagh air son gach giiè de phlàigh

tigh gvi doms an taighe, agus bheir e fainear luibhre, agus de chàiT,

antaigha dlmnadh suas seachd làithean. 1 55 Agus air son luibhre eudaich, agus air

39 Agus thig an sagart a rìs air an t- ' son taighe,

seachdamh là, agus amhaircidh e: agus, 1 56 agusairsonataidh,agusairsonguirein,

feuch, ma bhitheas a' phlàigh air sgaoileadh ^ agus air son buill shoilleir;

ann am ballaibh an taighe; j 57 A theagasg c'uin a hhitheas e neòghlan,

40 An sin àithnidh an sagart iad a thoirt agus c'uin a hldtheas e glan: is e so lagh na

air falbh nan clach, anns a' bheil a' phlàigh, luibhre.

108

CaibidealXV.

1, 19 NeògUoine le siltkhihh: 13, 28 Mar a

ghlanar iad.

AGUS labliair an Tighearn ri Maois,

agais ri h-Aaron, ag ràdh,

2 Labhraibh ri cloinn Israeil, agus abraibh

riu, 'N uair a bhios aig duine sam bitli

siltcacli o ' fheoil, air son a shiltich hithidh

e neòghlan.

3 Agus is e so a neòghloine 'n a shilteach:

nia shileas ' fheoil a mach a sileadh, no ma

tUuiinear ' fheoil suas o shilteach, is e so a

neòghloiue.

4 Gach leabadli air an luidh esan air am

bheil silteach, bithidh i neòghlan: agus

gach ni air an suidh e, bithidh e neòghlan.

5 Agus gach neach a bheanas r'a leabaidh,

nighidh e 'eudach, agus ionnlaididh se e

fèin ann an uisge, agus bithidh e neòghlan

gu feasgar.

6 Agus esan a shuidheas air ni sam hith

air an do shuidh neach air am bheil silteach,

iiighidh e 'eudach, agus ionnlaididh se e

fèin ann an msge, agus bithidh e neòghlan

gu feasgar.

7 Agus esan a bheanas ri feoil neach air

am bheil silteach, nighidh e 'eudach, agus

ionnlaididh se e fhéin ann an uisge, agais

bithidh e neòghlan gu feasgar.

8 agus ma thilgeas esan air am blieil

silteach smugaid airsan a tha glan, a,n sin

nighidh e 'eudach, agus ionnlaididJi se e

fèin ann an uisge, agus bithidh e neòghlan

gu feasgar.

9 Agus gach dàollaid air am marcaich

esan air am bheil silteach, bithidh i neò-

ghlan.

10 Agus gach neach a bheanas ri ni sam

bith a bha foidhe, bithidh e neòghlan gu

feasgar: agus esan a ghiùlaineas a h-aon

air hith cle na nithibh sin,nighidh e 'eudach,

agus ionnlaididh se e fèin ann an msge,

agus bithidh e neòghlan gu feasgar.

11 Agus gach neach ris am bean esan air

am bhcil silteach, agus nach d'ionnlaid a

làmhan ann an uisge, nighidh e 'eudach,

agTis ionnlaididh se e fèin ann an uisge,

agus bithidh e neòghlan gu feasgar.

12 Agus an soitheach creacUia ris am

bean esan air am .bheil silteach, brisear e:

agus gach soitheach fiodha, nighear ann an

uisge e.

13 Agus an uair a ghlanar esan air am

bheil silteach o 'shilteach, an sin àirmhidh

e dha fèin scachd làithean air son a ghlan-

aidh, agus nighidh e 'eudach, agus ionn-

laididh e ' fheoil ann an uisge ruith, agus

bithidh e glan.

14 Agus air an ochdamh là gabhaidh e dha

LEBHITICUS, XV.

mar àobairt-phcacaidh, agus an t-aon eile

mar àobairt-Ioisgtc; agus ni an sagart rèite

air a shon an làthair an Tighearn' a thaobh

a shiltich.

16 Agus ma dh'fhalbhasashàol-gin odhuino

sam bith, an sin nighidh e 'fheoil uile ann

an uisge, agus bithidh e neòghlan gu fcas-

gar.

17 Agus gach eudach, agus gach croicionn

air am bi an sàol-gin, nighear e ann an uisge,

agus bithidh e neòghlan gu feasgar.

18 Mar an ceudna a' bhean leis an luidh

fear le sàol-gin, nighidh iad araon iadfein

ann an uisge, agus bithidh iad neòghlan gu

feasgar.

19 Agusan uairabhios silteach airmnaoi,

agus gur fuil a bhios 'n a silteach 'n a fcoil,

seachd làithean cuirear air leth i; agus

gach neach a bheanas rithe, bithidh e neò-

ghlan gu feasgar.

20 Agus gach ni air an luidh i 'n uair a

chuirear air leth i, bithidh e neòghlan: gach

ni mar an ceudna air an suidh i, bithidh e

neòghlan.

21 Agus gach neach a bheanas r'a leabaidh,

nighidh e 'eudach, agus ionnlaididh se efèin

ann an uisge, agus bithidh e neòghlau g-u

feasgar.

22 Agus gach neach a bheanas ri ni sam

bith air an do shuidh i, nighidh e 'eudach,

agus ionnlaididh se e fèin ann an uisgo,

agus bithidh e neòghlan gu feasgar.

23 Agus ma hhios e air a leabaidh, no air

ni sam bith air an suidh i, 'n uair a bheanas

e ris, bithidh e neòghlan gu feasgar.

24 Agus ma luidheas fear sam bith maille

rithe, agus gu'm bi a fuil-màos air, bithidh

e neòghlan seachd làithean, agus bithidh

gacli leabadh air an luidh e neòghlan.

25 Agus an uair a bhios a silteach fola air

mnaoi mòran de làithibh, cha-n ann 'an àm

a dealachaidh, no ma shileas e an déigh àm

a dealachaidh, bithidh uile làithean silidh

a neòghloine mar làithean a dealachaidh:

bithicUi i neòghlan.

26 Gach leabadh air an luidh i rè uile làith-

ean a siltich, bithidh i dh'i mar leabaidh a

dealachaicUi: agus gach ni air an suidh i,

bithidh e neòghlan, a rèir neòghloine a

dealachaidh.

27 Agus gach neach abheanasrisnanith-

ibh sin, bithidh e neòghlan; agus nighiclh e

'eudach, agus ionnlaididh se efcin ann an

uisge, agus bithidh e neòghlan gu feasgar.

28 Ach ma ghlanar i o 'siltcach, an sin

àirmhidh i cUi'i fèin scachd làithean, agus

an dèigh sin bithidh i glan:

29 Agus air an oclulamh là gabhaicUi i

dhl fèin dà thurtur, no dà choluman òg.

fèin dà thurtur, no dà choluman òg, agus agus bheir i iad a dh'ionnsuidh an t-sagairt,

thig e an làthair an Tighearna, gu dorus ' gu dorus pàilliuiii a' choimhthionail

pàilliuin a' choimhthionail

do'n t-sagart,

bheir e iad

30 Agus àobraidh an sagart aon diuhh

mar àobairt-pheacaidh, agus an t-aon eile

15 Agus àobraidhan sagart iad, aon diubh mar àobairt-loisgte; agus ui an sagart rèite

109

LEBHITICUS, XVI.

air a son an làtliair an Tighearna, air son

siltich a neòghloine.

31 Mar so dealaichidh sibh clann Israeil

o'n neòghloine, chum as nach bàsaich iad

'n an neòghloine, 'n uair a thruailleas iad

mo phàihiunsa a tha 'n am measg.

32 Is e so lagh an fJiir air am bheil

silteach, agais aufhir sin aig an téid a ahàol

uaith, agus a shalaicliear leis;

33 Agus na mnà a bhios gu tinn ann an

àm a dealachaidh, agus an neach sin air

am bi silteach, an fhir, agus na mnà, agus

an duine sin a luidheas leatha-sa a tha

neòglilau.

CaibidealXVI.

11 lobairt-pheacaidk an àrd-shagairt. 20 Am

boc -gaibhre a leigeadh asbeò. 29 Fèill cC yhian-

aid/i.

AGUS labhair an Tighearn ri Maois an

deigh bàis dhithis mhac Aaroin, an

uair a thug iad seacliad tabhartas an làthair

an taighearua, agus a bhàsaich iad:

2 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

Labliair ri h-Aaron do bhràthair, a chum

uach téid e auus gach àm a steach do'n

ionad naomh an taobh a stigh de'n roinn-

bhrat, an làthair na caithir-thròcair, a tha

air an àirc; a chum nach bàsaich e: oir

foillsichidh mise mi lèin ann an neul air a'

chaithir-thròcair.

3 Mar so théid Aaron a steach do'n ionad

naomh: le tarbh òg chum àobairt-pheacaidh,

agus reithe chum àobairt-Ioisgte.

4 An còta auairt uaomh cuiridh e air,

agus bithidh na brigisean anairt aige air

' fheoiI,agus leisa' chrios auairt crioslaichidh

se e fèiu, agus cuiridh e an crùu-auairt air:

is èididh naomha iad sin; air an adhbhar sin

iouulaididh e 'fheoil ann an uisge, agus

cuiridh e air iad.

6 Agus choimlithoiual chloiun Israeil

gabhaidh e dà blioc o na gabhraibh chum

àobairt-jiheacaidh, agus aon reithe chum

àobairt-Ioisgte.

6 Agus bheir Aaron seachad tarbh na

h-àobairt-pheacaidh a hhios air a sliou fèiu:

agus ui e rèite air a shon fèiu, agTis air son

a thighe.

7 Agus gabhaidh e an dà bhoc-gaibhre,

agus nochdaidh e iad an làthair an taigh-

carua, aig dorus pàilliuin a' choimhthiouail.

8 Agus tilgidh Aarou croiuu air an dà

bhoc; aon chraun air sou an Tighearna,

agus craun eile air sou a' bhuic a théid as.

y Agus bheir Aarou leis am boc air an do

thuit an craun air sou an Tighearna, agus

àobraidh se e mar àol;>;iirt-i)lie;icaidh.

10 Ach am boc air an do thuit an crann

gu'n leigteadh as e, uochdar bcò e an làthair

au taighearua, gu i'èite a dlieauamh leis,

chum a leigeadh as saor do'n fhàsach.

11 Agus bheir Aaron leis tarbh na h-ào-

bairt-pheacaidh, a hldos air a shou fhéin,

agua ni e rèite air a shon fèiu, agus air son

110

a thighe; agus marbliaidh e tar])h na h-

àobairt-phcacaidh, a hhios air a shou fhéin.

i 12 Agus gabhaidh e tàiiseir làn a dh'èibh-

libh teine o'u altair an làthair an taigheama,

j agus làu a ghlac de thùis dheadh-bholaidh

I pronnta gu màn, agus bheir e 'n taobh a

stigh de'u roiun-bhrat e.

j 13 Agus cuiridh e an tàiis air an teine an

j làthair an taighcarua, chum gu'n còmhdaich

neul na tùise a' chaithir-thròcair a tha air

an Fhiauuis, agus nach faigh e bàs.

14 Agus gabhaidh e de fhuil an tairbh,

agus crathaidh e i le 'mheur air a' chaithir-

1 thròcair chum na h-àird an ear: agais fa

chomhair na caithir-thròcair crathaidh e

de'u fhuil seachd uairean le 'mheur.

I 15 An siu marbhaidh e boc-gaibhre na

! h-àobairt-pheacaidh a &A^7Ag«s air son an

t-sluaigh,agus bheire ' fhuil an taobh a stigh

de'u roiuubhrat, agus ni e r'a fhuil-san mar

a riun e ri fuil an tairbh, agus crathaidh e i

air a' chaithir-thròcair, agus fa chomhair

na caithir-thròcair.

16 Agus ui e rèite air son an ionaid

naoimh a tbaobh neòghloiue chloinn Israeil,

[ agus a thaobh an seachrau 'nam peacaidhibh

gTi lèir: agus mar so ni e air sou pàilliuiu a'

choimhthionail a tha 'chòmhuuidh maille

I riu, ann am meadhon an neòghloiue.

I 17 Agus duine saui bith cha bhi ann am

pàilliun a' choimhthionail, an uair a théid e

'dheauamh rèite 's an ionad uaomh, gus an

tig e mach, agus gu bheil e air deauamh

rèite air a shon fèiu, agus air son a thighe,

agus air son uile choimhthionail Israeil.

18 Agus théid e mach a dh'ionnsuidh na

h-altarach a tha 'ui fiauuis an Tighearna,

agus ni e rèite air a son; agus gabhaidh e

de fhuil an tairbh, agus de fhuil a' bhuic,

agus cuiridh e i air adhaircibh na h-altarach

mu'n cuairt.

19 Agus crathaidh e oirre de'n fhuàl le

'mheur seachd uaireau, agus glanaidh e i,

agus naomhaichidh e i o ueòghloiue chloiuu

Israeil.

20 Agus an uair a bhios e air deanamh

rèite air son a)i ionaid naoimh, agus air sou

pàilliuin a' chonuhthiouail, agTis air son na

h-altarach, bheir e leis am boc-gaibhre beò:

21 Agus cuiridh Aarou a dhà làimh air

ccauu a' bhuic bheò, agus aidichidh e os a

cheanu uile lochdau chloiun' Isracil, agus an

uile sheachrain 'n am peacaidhean gu lèir,

agus cuiridh e iad air ceaun a' bhuic, agus

cuiridh e air falbh e le làimh duine iom-

chuidh dò'n fliàsach.

22 Agus giùlaiuidh am boc-gaibhre air fèiu

an lochdau g-xi lèir gufearauu air leth: agus

leigidh e air falbh am boc 's an fhàsach.

23 Agus théid Aaron a steach do phàilliuu

a' choimhthionail, agus cuiridh e dheth an

èididh auairt, a chuir e air an uair a chaidh

e steach do'n ionad naomh, agus fàgaidh e

'n sin i.

LEBHITICUS, XYII.

24 Agus iounlaiclidh e 'fhcoil aini auuisge mharbhas tarbi., no uan, no gabhar auns a'

's an ionad naomh, agus cuiridh e air champ, no 'mharbhas e, mach as a' champ,

'èididh, agus thig e mach, agus àobraidh 4 agus nach toir e gu dorus pkilliuiu' a'

e 'àobaii-t-loisgte fèin,agus àobairt-loisgte an choimhthionail,gutabhai-tasathoirtseachad

t-sluaigh;ag-usnierèiteairashonfèin,agus do'n Tighearn air beulaobh pùilliuin' an

air son an t-sluaigh. taighearaa, cuirear fuil as leth an duine sin,

25 Agus saill na h-àobaii't-pheacaidh loisg- dhòirt e fuil; agus gearrar as an duine sin

idh e air an altair. o mheasg a sliluaigh:

26 Agus esan a leig as am boc-gaibhre 5 chum as gu'n toir clann Israeil an àob-

mar bh«c saor, nighidh e 'eudach, agus airtean.a dhàobrasiadamuigh's a'mhach-

ionnlaididh e ' fheoil ann an uisge; agus air, eaclhon gu'n toir iad a chum an taigh-

'n a dhèigh sin théid e don champ.; earn iad, gu dorus pàilliuin a' choimhthio-

27 Ag^s an tarbh air sou na h-àobairt- ' nail a dh'ionnsuidh an t-sagairt, agus gu'n

pheacaidh, agais am boc-gaibhre air son na àobair iad mar àobairtean-sàth iad do'n

h-àobairt-pheacaidh, d'an d'thugadh am fuil taigheam.

a steach a chum rèite a dlieauamh 's an 6 agus crathaidh an sagart an fhuil air

t07ia(Znaomh,bheireara machiad an taobh altair an taigheama, aig dorus imilliuin a'

a muigh de'n champ; agus loisgidh iad 's choimhthiouail, agus loisgidh e 'n t-saill a

an teine an croicinnean, agus am feoii, agus ''•. chum f àile chvibhraidh do'n Tighearn.

an aolach. I 7 Agais cha -n àobair iad ni's mò an iòbairt-

2S Agus esan a loisgeas iad, nigluclh e 'eu- ean do dhiabholaibh,'an dèigh an deachaidh

dach, agus iounlaididh e " fheoil ann an iad le stràopachas: Bithidh so 'n a reachd

uisge, agus 'n a dhèigh sin théid e do'n dhoibh gai sàomiidh air feaclli an ginealach.

champ. j 8 Agus their thu riu, Ge b'e duine air bith

29 Agus bithidh so dhuibh 'n a ordugh gu de thigh Israeil, no de na coigTÃŒch a bhios

sàormidh: Auns an t-seachdamh niàos, air air chuairt 'n 'ur measg, a bheir seachad

an deicheamh là de'n mliàos, irioslaichidh tabliartas-loi.?g-te no àobairt,

sibh bhur n-anaman, agTis obair sam bith 9 agus nach toir e gu doms pàilliuin a'

cha dean sibh, aon càmid esan a tha de choimhthionail, a chum 'àobradh do'n taigh-

mhuinutirbhui-dùthchafèin,no'ncoigreach eam; gearrar eacUion an duine sin as o

a tha air chuairt 'n 'ur measg; | mheasg a shluaigh.

30 Oir air an là siu ni an sagart rèite air; 10 agus ge b'e duine de thigh Israeil, no

bhur son, clmm bhm* glauaidh: o blmr de na coigTÃŒch athaairchuairt 'n 'urmeasg,

peacaidhcan gu lèir an làthair an Tighearna a cUi'itheas gnè sam bith fola; cuiridh mise

glanar sibh.; mo gliuùis an aghaidh an aiiama sin a

31 Biilddh e 'n a shàbaid tàimh dhuibh, dh'itheas fuil, agus gearraidh mi as e o

agus irioslaichidh sibh bhur n-anaman, le mheasg a shluaigh.

ordugh sàorruidh. | 1 1 Oir tha beatha na feòla 's an fhuil, agus

32 Agus ni an sagart a dh'ungas e, agus a thug mi dhuibh i air an altair, a dheanamh

clioisrigcas e gu frithealadh ann an kit rèite air son bliur n-anaman: oir is i 'n

'athar, an rèite: agus cuiridh e air anèicUdh fhidl a ni rèite air son an anania.

anairt, eadlum an trasgan naomh. l 12 Uime sinthubhairt mi ri cloinn Israeil,

33 Agus ni e rèite air son an ionaid ro Cha-n ith anam sam bith agaibh fuil, ni mò

naoimh, agus air son pàilliuin a' choinih- a dh'itheas an coigreach fuU, a bhios air

thionail, agns air sou na h-altarach ni e chuaii-t 'n 'ur measg.

rèite; mar an ceudna air son naii sagaii, 13 Agus ge b'e duine air bith de chloinn

agus air son mle shluaigh a' choimhthionail Israeil, no de na coigi-ich a bhios air chuaiit

ni e rèjte. \ 'n 'ur measg, a ni sealg agus a ghlacas

34 Ag-iis bithidh so dhuibh 'n a ordugh beathach no eim a dh'fhcudar itheadh;

sàormidh, chum rèite a cUieanamh air son dòirtidh e mach 'fhuil, agus còmhdaichidh

chloimi' IsraeU, as leth am peacaidhean gu e le duslach i.

lèir aon uair 's a' bhliadhua. Agus rinn e 14 Oir is i beatha gach uile fheòla a fiiil;

mar a dh'àithn an Tighearn do Mhaois. j tha i air son beatha dh'i: uinie sin thubh-

CA TB XVTT I ^""*' ^^ " cloinn Israeil, Cha-n ith .sibh fuil

, ,. , . , â–  • feòla sam bith; oir ?'« ^' beatha gach feòla

IMuntonadanm an còiràohairlean àohradX ^ fuQ. gach neach a dh'itheas i, geaiTar

10 Cha-n fhe.udar tuil itheadh, lo no/eoil a nc p

reuhadh le fiadh-hheathaichihh. i ,. . i ji vxi

! lo Agus gach anam a dhitheas an ni a

AGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag bhàsaicheas dhsth fèin, no a reubadh le

i^ààà. _ Jtadh'bheathaichibh, (ma's neacli e a rugacUi

2 Labhair ri h-Aaron, agus r a mhic, agus 'n 'm* tìr fèin, no coigTcach) nighidh e 'eu-

" "^""~ ^ â– ' â– ' , . . ^ dach agus ionnlaididh se e Jèin ann an

uisge, agus bithidh e neòghlan gu feasgar;

ri cloinn Israeil uUe, agus abair riu, So an dt

ni a cUiaithn an taigheara, ag ràdh, j ui

3 Ge b'e duine air bith de thigh Israeil, a I an sin bithidh e glan.

lU

LEBHITICUS, XVIII, XIX.

16 Acli mur nigh se e, agus mur ionnlaicl

e 'fheoil; an sin giùlainidài e 'aingidheaclid,

CAIB XVIII.

6 J/m ^j/iòsafZA mi-laghail. 19 Mu anamiann-

aibh gràineil.

AGUS labliair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair riu,

/5 mise an Tighearn bhur Dia.

3 A rèir ghnàomharan tire na h-Eiphit

anns an robh sibh a chòmhnuidh, cha dean

6ÃŒbh; agus a rèir ghnàomharan tìre Chan-

aain gus am bheil mise 'g 'ur tabhairt, cha

dean sibh; ni mò a ghluaiseas sibh 'n an

orduighibh.

4 Ni sibh mo bhreitheanais, agus gleidh-

idh sibh m'orduighean, gu gluasad annta:

Is mise an Tighearn bhur Dia.

5 Uime sin gleidhidh sibh mo reachdan agus

mo bhreitheanais; nithean ma ni duine,

bithidh e beò annta: Is mise an Tighearn.

6 Cha tig a h-aon agaibh am fagus a dh'aon

neach a tha dlùth dha ann an dàimh, a chum

a nàire a leigeadh ris: Is mise an Tighearn.

7 Nochd d'athar, no nochd do mhàthar,

cha leig thu ris; is i do mhàthair i, cha leig

thu ris a nochd.

8 Nochd mnà d'athar cha leig thu ris: is

e nochd d'athar e.

9 Nochd do pheathar, nighinn d'athar, no

nighinn do mhàthar, co dhiubh a rugadh i

aig an taigh, no 'rugadh a mach i, eadhon

an nochd-san cha leig thu ris.

10 Nochd nighinn do mhic, no nighinn do

nighinn, eadhon an nochd-san cha leig thu

ris: oir is e an nochd-san do nochd fèin.

11 Nochd nighinn mnà d'athar, a ghineadh

le d'athair, (is i do phiuthar i) cha leig thu

ris a nochd-sa.

12 Cha leig thu ris nochd peathar d'athar:

is i banacharaid ro dhàleas d'athar i.

13 Cha leig thu ris nochd peathar do mhà-

thar: oir is i banacharaid ro dhileas do mhà-

thar i.

14 Cha leig thu ris nochd bràthar d'athar,

cha tig thu 'm fagus d'a mhnaoi: is i bean

bhràthar d'athar i.

15 Cha leig thu ris nochd do bhana-

chleamhna; is i bean do mhic i, cha leig thu

ris a nochd.

16 Cha leig thu ris nochd mnà do bhràthar:

is e nochd do bhràthar e.

17 Cha leig thu ris nochd mnà agus a h-

ighinn, ni mò a ghablias tu nighean a mic,

no nighean a h-ighinn, a chum a nochd a

leigeadh ris; oir is iad a banachairdean dàl-

eas iad; is aingidheachd e.

18 Ni mò a ghabhas tu bean maille r'a

piuthair, a chum a buaireadh, a leigeadh

ris a nochd, a thuilleadh air an tè eile, am

feadh is beò i.

19 Mar an ceudna cha tig thu 'm fagus do

112

mhnaoi a leigeadh ris a nochd, an uair a

chuirear air leth i air son a neòghloine.

20 Agus cha luidh thu gu collaidh le

mnaoi do choimhearsnaich, a chum thu

fèin a thruailleadh leatha.

21 Agus cha leig thu le neach air bith de

d' shliochd dol troimh 'n teine do Mholech

ni mò a mhi-naomhaicheas tu ainm do Dhè:

Is mise an Tighearn.

22 Cha luidh thu le firionnach mar le boir-

ionnach: is gràineileachd e.

23 Ni mò a luidheas tu le h-ainmhidh sam

bith gu d' thruailleadh fèin leis; ni mò a

sheasas bean sam bith roimh ainmhidh gu

luidhe sìos da: is amhluadh e.

24 Na truaillibh sibh fhéin ann an aon sam

bith de na nithibh sin: oir anns na nithibh

sin nile thruaill na cinnich sin iad fèin, a

thilgeas mise mach roimhibh.

25 Agus shalaicheadh am fearann: uime

sin leanaidh mi 'aingidheachd air, agus

sgeithidh am fearann fèin a mach a luchd-

àiteachaidh.

26 Uime sin gleidhidh sibh mo reachdan

agus mo bhreitheanais, agus cha dean sibh

aon air bith de na gràineileachdaibh sin;

aoài chuid neach air bith d'ur cinneach fèin,

no coigreach a bhios air chuairt 'n 'ur measg:

27 (Oir na gràineileachdan sin uile rinn

daoine na dùthcha, a bha roimhibh, agus

tha 'm fearann air a thruailleadh.)

28 Chum nach sgeith am fearann sibhse mach

raar an ceudna, 'n uair a thruailleas sibh e,

mar a sgeith e mach na cinnich a Wiaroimhibh.

29 Oir ge b'e neach a ni h-aon air bith de na

gràineileachdaibh ud, eadhon na h-anaman

a ni iad, gearrar as iad o mheasg an sluaigh.

30 Uime sin gleidhidh sibh m'orduighean,

a chum nach dean sibh aon air bith de na

gnàthannaibh gràineil ud, a rinneadh roimh-

ibh, agus nach truaill sibh sibh fèin annta:

Is mise an Tighearn bhur Dia.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

Air ais gu LEBHITICUS

CaibidealXIX

Laghan àraidh air am mìneachadh.

AGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag radh,

2 Labhair ri coimhthional chloinn' Israeil uile, agus abair riu, Bithibh naomha: oir tha mise an Tighearn bhur Dia naomh.

3 Bitheadh eagal bhur màthar agus bhur n-athar air gach duine agaibh, agus gleidhibh mo shàbaidean: Is mise an Tighearn bhur Dia.

4 Na rachaibh a thaobh gu h-ìodholaibh, agus na deanaibh diathan leaghta dhuibh fhéin: Is mise an Tighearn bhur Dia.

5 Agus ma dh'ìobras sibh iobairt thabhartasan-sìth do'n Tighearn, ìobraidh sibh i d'ur toil fhéin.

6 'S an là sin fhéin anns an ìobair sibh i ithear i, agus air an là màireach: agus ma mhaireas a bheag dh'i gus an treas là, loisgear 's an teine e.

7 Agus ma dh'ithear e idir air an treas là, is gràineil e; cha ghabhar e.

8 Uime sin gach neach a dh'itheas e, giùlainidh e 'aingidheachd, a chionn gu'n do mhi-naomhaich e ni coisrigte an Tighearna: agus gearrar an t-anam sin as o 'shluagh.

9 Agus an uair a bhuaineas sibh foghar bhur fearainn, cha bhuain thu gu buileach oisinnean d'achaidh, ni mò a chruinnicheas tu dìoghluim d'fhogharaidh.

10 Agus chatur-lom thu d'fhìon-lios,ni mò a chruinnicheas tu uile fhìon-dhearcan d'fhion-lios; do'n bhochd agus do'n choigreach fàgaidh tu iad: Is mise an Tighearn bhur Dia.

11 Cha ghoid sibh, ni mò a ni sibh breug, no 'mheallas aon agaibh a chuile.

12 Agus cha mhionnaich sibh air m'ainm-sa sa gu breugach, ni mò a mhi-naomhaicheas tu ainm do Dhè: Is mise an Tighearn.

13 Cha dean thu foirneart air do choimhearsnach, ni mò a ni thu reubainn air: chan fhan duais an fhir-thuarasdail maille riut rè na h-oidhche gu maduinn.

14 Cha mhallaich thu'm bodhar, agus roimh 'n dall cha chuir thu ceap-tuislidh, ach bithidh eagal do Dhè ort: Is mise an Tighearn.

15 Cha dean sibh eucoir sam bith ann am breitheanas; cha bhi suim agad do ghnùisan duine bhochd, ni mò a bheir thu urram do ghnùisan duine chumhachdaich; ann an ceartas bheir thu breth air do choimhearsnach.

16 Cha téid thu mu'n cuairt mar fhear tuaileis am measg do shluaigh; ni mò a sheasas tu an aghaidh fola do choimhearsnaich: Is mise an Tighearn.

17 Cha bhi fuath agad do d' bhràthair ann ad chridhe: air gach aon chor cronaichidh tu do choimhearsnach, agus chan fhuiling thu peacadh air.

18 Cha dean thu dìoghaltas, ni mò bhios falachd agad ri cloinn do shluaigh, ach gràdhaichidh tu do choimhearsnach mar thu fhéin: Is mise an Tighearn.

19 Gleidhidh sibh mo reachdan: Cha leig thu le d' spréidh sìolachadh le gnè eile; Cha chuir thu d'fhearann le sìol measgta: ni mò a chuirear umad eudach measgta de olainn agus de lion.

20 Agus ge b'e neach a luidheas gu coll-

aidh le ninaoi a tha 'n a ban-tràill fo

cheangal-pòsaidh aig fear, agus nach d'fhuas-

gladh idir, ni niò a thugadh saorsa dli'i,

sgiùrsar i: cha chuirear gu bàs iad, a chionn

nach robh i saor.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

21 Agus bheir e 'àobairt-eusaontais do'n

Tighearn, gu dorus pàilliuin a' choimhthio-

nail, eadhon reithe mar iobairt-eusaontais.

22 Agus ni an sagart rèite air a shon le

reithe na h-àobairt-eusaontais an làthair an

Tighearna, aii- son a pheacaidh a rinn e:

agus maithear dha a pheacadh a rinn e.

113

23 Agus an uair a thig sibh do'n fhearann

agus a shuidhicheas sibh gach gnè chraobh

air son bàdh, an sin measaidh sibh an toradh

mar ni neo-thimchiolbghearrta: tri bliadhna

bithidh e dhuibh mar ni neo-thimchioU-

ghearrta: cha-n ithear dheth.

24Ach air a' cheathramh bliadhna bithidh i

thoradh uile naonih,clium cliu do'n Tighearn.

25 Agus air a' chùigeamh bliadhna ithidh

sibh d'a thoradh, chum as gu'n toir e a chin-

neas duibh: Is mise an Tighearn bhur Dia.

26 Cha-n ith sibh ni sam hith leis an

fhuil: ni mò a ghnàthaicheas sibh druidh-

eaclid, no 'sheallas sibh air amaunaibh.

27 Cha bhearr sibh mu'n cuairt oisinnean

bliur ceann, ni mò a mhilleas tu oisinnean

d'fheusaig.

28 Cha dean sibh gearradh sam bitli 'n

'ur feoil air son nam marbh, ni niò a chuireas

sibh comharadh sam bith oirbh: Is mise an

Tighearn.

29 Na truaill do nighean, a thoirt oirre

bhi 'n a strioj^aich; a chum as nach toirear

am fearann gu striopachas, agus nach làonar

an dùthaich le h-aingidheachd.

30 Gleidhidh sibh mo shàbaidean, agus

blieir sibh urram do m'ionad naomh: Is

mise an Tighearn.

31 Na biodh suim agaibh dhiubh-san aig

a dh'ionnsuidh luchd-fiosachd, gu 'bhi air-

bhur truailleadh leo: Is màse an Tighearn

bhur Dia.

am bheil leannain-shith, agus na h-iarraibh

32 An làthair a' chinn lèith èiridh tu suas,

agus bheir thu urram do ghnùis an duine

aosda, agus bithidh eagal do Dhè ort: Is

mise an Tighearn.

33 Agus ma bhios coigreach air chuairt

niaille riut 'n 'ur tir, cha bhuin sibh gu

cruaidh ris.

34 Mar neach a rugadli 'n 'ur measg bith-

idh dhuibhse an coigreach a tha air chuairt

maille ribh, agus gràdhaichidh tu e mar

thu fèin; oir bha sibh fèin 'n 'ur coigrich

ann an tir na h-Eiphit: Is mise an Tighearn

bhur Dia.

35 Cha dean sibh eucoir sam bith ann am

breitheanas, ann an slait-thomhais, ann an

cudthrom, no ann an tomhas.

36 Meidhean cearta, clachan-tomhais

cearta, ephah cheart, agus hin cheart bith-

idh agaibh: Is mise an Tighearn bhur Dia,

a thug siblise mach à tir na h-Eiphit.

37 Uime sin gleidhidh sibh nio reachdan

uile, agus mo bhreitheanais uile, agus ni

sibli iad; Is mise an Tighearn.

CaibidealXX.

1 Mic shliochd a thahhairt do Mholech. 6 Mu

mhuinntir aig am bheil leannain-shàth. 9 Mu

neach a mhallaicheas 'athalr no 'mhàthair, d-e.

AGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

LEBHITICUS, XXI.

2 A ràs, their thu ri cloinn Israeil, Ge b'e

air bith <? de chloinn Israeil, no de na coig-

rich a tha air chuairt ann an Israel a

bheir a bheag d'a shlioclid do Mholech,

cuirear gu cinnteach gu bàs e, clachaidh

skiag-h na dàithcha e le clachaibh.

3 Agus cuiridh mise mo ghniiis an aghaidh

an duine sin, agus geaiTaidh mi as e o

mheasg a shluaigh; a chionn gu'n d'thug e

d'a shliochd do Mholcch, a shalachadh

m'ionaid naoimh-sa, agus a thruailleadh

m'ainme naoimh.

4 Agus ma dh'fholaicheas shiagh na

dàithcha air chor sam bith an sàiilean o'n

duine sin, an uair a bheir e d'a shliochd do

Mholech, agus nach marbh iad e;

5 An sin cuiridh mise mo ghnàiis an agh-

aidh an duine sin,agus an aghaidh atheagli-

laich, agus gearraidh mi as e, agus iadsan

uile a théid le stràopachas 'n a dhèigh, a

dlieanamh stràoiiachais le Molech, o mheasg

an sluaigh.

6 Agus an t-auani a théid a thaobh a

dli'ionnsuidh muinntir aig am bheil lcanu-

ain-shàth, agus a dh'ionnsuidh luchd fiosaclid,

gu dol le stràopachas 'n an deigh, cuiridh

mise mo ghnàiis an aghaidh an anama

sin, agus gearraidh mi as e o mheasg a

shhiaigh.

7 Naomhaichibh sibh fèin uime sin, agus

bithibh naomha: oir is mise an Tighearn

bhur Dia.

S Agus gleidhidh sibh rao reachdan, agus

ni sibh iad: Is mise an Tighearn a naomh-

aicheas sibh.

9 Oir gach neach a mhallaicheas 'athair no

'mliàtliair, cuirear gu cinnteach gu bàs e:

mhallaich e 'atliair no 'mhàthair; bithidh

' fhuil air fèin.

10 Agus an duine a ni adhaltrannas ri

mnaoi fir eile, eadhon esan a ni adhaltrannas

ri mnaoi a choimhearsnaich, cuirear an

t-adhaltranach agus a' bhan-adlialtrauach

gu cinnteacli gu bàs.

11 Agais an duine a luidhcas le mnaoi

'athar, leig e ris nochd 'athar: cuircar gu

cinnteach le 'cheile gu bàs iad; hithidh am

fuil orra fèin.

12 Agus ma luidheas duine le mnaoi a

mhic, cuirear gu deimhin le 'chèile gu bàs

iad: dh'oibrich iad amhluadh: hitlàdh am

fuil orra fèin.

13 Mar an ceudna ma luidhcas duine le

fear, mar a luidheas e le mnaoi, rinn iad le

'chèile gràineileachd: cuirear gu cinnteach

gu bàs iad; hithidh am fuil orra fèin.

14 Agus ma ghabhas duinc da, immsuidh

bean agusamàthair.fsaingidheaclide: loisg-

car le teine iad, eacihon esan agus iadsan;

a chum nach bi aingidheachd 'n 'ur mcasg.

15 Agus ma luidheas duine le Ii-ainmh-

idh, cuirear gu cinnteach gu bàs e: agus

marl^haidh sibh an t-aiumhidh.

16 Agus ma thig bean ani fagus a dh'ain-

114

mhidh sam bith, agus gu'n luidh i sìos da,

marbhaidh tu a' bhean agus an t-ainmhichi:

cuirear gu cinntcach gu bàs iad; hithidh

am fuil orra fèin.

17 agus ma ghabhas duine a phiuthar,

I nighean 'athar, no nighean a mhàtiiar, agus

gu'm faic e a nochd, agais gu'm faic ise a

nochd-san; is ni maslach e; agus gcarrar as

\ iad ann an sealladli an sluaigh: leig e ris

j nochd a pheathar, giiilainidh e 'aingidh-

eachd.

18 Agus ma luidheas duine le ninaoi agus

[ a tiuneas oirre, agus gu' n leig e ris a nochd,

, leig e ris a tobar, agus leig ise ris tobar a

! fola; agus gearrar as le 'chèile iad o mheasg

an sluaigh.

19 Agus cha leig thu ris nochd peathar

do mhàthar, no peathar d'athar; oir tha e

I a' ràisgadh 'fheòla fèin: giàilainàdh iad an

aingidheachd.

20 Agus ma luidheas duine le mnaoi bhrà-

thar 'athar, leig e ris nochd bhràthar 'athar:

â–  giàilainidh iad am peacadh; gheibh iad bàs

! gun chloinn.

j 21 Agus ma gnabhas duine bean a bhrà-

; thar, is ni neòglilan e: leig e ris nochd a

bhràthar; bithidh iad gun chloinn.

22 Uime sin gleidhidh sibh mo reachdan

uile, agus mo bhreitheanais uile, agns ni

sibh iad; a clmm nach dean am fearann,

g"am bheil mi 'g 'ur tabiiairt gu còmhnuidh

a ghabhail ann, bliur .sgeith a mach.

23 Agus cha ghluais sibh ann an gnàthann-

aibh nan cinneach a tha mise a' tilgeadh a

mach roimhibh: oir rinn iadsan na nithean

sin uile, agus uime sin ghabh mi gràin

diubh.

24 Ach thuirt mi ribhse, Sealbhaichidh

sibh am fearann, agus bheir mi dhuibh e

chum a shealbhachadh, fearann a tha 'sruth-

adh le bainne agus le mil:/s mise an taigh-

I carn bhur Dia, a dhealaich sibhse o gach

1 sluagh eile.

25 Cuiridh sibh uime sin dealachadh

eadar bheathaichibh glana agns neòghlan,

agus eadar cmilaith neòghlan agus ghlan';

agus cha dean sibh bhur n-anaman gràincil

le beat]iach,no Ic h-eun, no le giiè air bith

de ni heò a shnàigeas air an talamh, a sgar

. mise uaibh mar neòghlan.

I 26 Agus bithidh sibh naomha dhomhsa:

I oir tàui mise an Tighearn naomh, agus

jdhealaich mi sibhse o gach sluagh eile,

chum as gu'm bu leam ftin sibli.

I 27 Bean no duine mar an ceudna aig am

bhcil Icanuan-sàth, no 'bhitheas ri fiosachd,

cuirear gu deimhin gu bàs iad: clachaidh

iad le clachaibh iad; hithidh am fuil orra

fèiu.

CaibidealXXI.

I Mu ghiùlan nan sagarl a thaohh nam marhh,

I agus mii'vi jàòsadh.

AGUS thul)haii't an Tighearn ri Maois,

Labhair ris na sagartaibh, mic Aaroin,

fl,^is abair riu, Air son nam marbh cha

salaichear ueach sam bith dhwh am measg

a shhuiigh.

2 Ach air son a dhàlsean, a tha 'm fagus

da, eacUwn air son a mhàthar, agus air son

'athar, agus air sou a mhic, agus air son a

nighiun, agus air son a bhràthar,

3 Agus air son a pheatliar a tha 'n a

h-òigh, a tha 'm fagus da, aig nach robh

fear-pòsda; air a sonsa feudaidh e'bhi air a

slialachadh.

4 Ach cha salaich se e fèin, air hhi dha

'w a dhuiue urramach am measg a shluaigh,

gu 'tliruailleadh fèin.

5 Cha dean iad maoile air an ceann, agus

clia bhearr iad oisinn am feusaig, ni mò a

ui iad gearradh 'n am feoil;

6 Bithidh iad naomlia d'an Dia, agus cha

truaill iad ainm an Dè: oir tha iad a' toirt

seachad tabhartais an Tighearna a bheirear

.3uas le teine, agus arain an Dè; uime sin

bithidh iad uaomha.

7 Cha ghabh iad bean a tha 'n a stràopaicli,

no mi-naomh; ni mò a ghabhas iad beau

a chuireadh air falbh o 'fear: oir tha e

uaonih d'a Dhia.

8 Uime sin naomhaichidh tu e, oir tha e

a' toii't seachad araiu do Dhè; bithidh e

uaomh dluiit: oir tha mise an taigheara

uaomh, a tha 'g ur naomhachadh.

9 Agus ma thruailleas nighean sagairt air

bith i fèin le stràopachas a dheanamh, tha

i a' truailleadh a h-athar: loisgear le

teiue i.

10 Agus esan a tha 'n a àrd-shagart o

mheasg a bhi'àithrean, ueach a dliòirt-

eadh an oladli naomh air a clieauu, agus

a choisrigeadh a chur na h-èididh uimc,

cha rtiisg e a cheauu, ni mò a reubas e

'eudaeh.

1 1 JVi mò a théid e steach a dh'ionnsuidh

cuirp mhairbh sam bith: air sou 'athar no

air son a mhàthar cha salaich se e fèin.

12 Agus as an ionad naomh cha téid e

mach, ni mò a thruailleas e ionad naomh a

Dhè; oir tha cràm oladli-ungaidh a Dhè air:

Is mise an Tighearn.

13 Agus gabhaidh e bean 'n a maighd-

eauas.

14 Bantrach no bean a chuireadh air falbh

'fear, no bean mhi-naomh, no stràopach;

iad sin cha ghabh e: ach òigh d'a shluagh

fèin gabhaidh e 'n a mnaoi.

15 Agus cha truaill e a shliochd am measg

a shluaigh: oir tha mise an Tighearn 'g a

naomhachadh.

16 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

17 Labhair ri h-Aaron, ag ràdh, Ge b'e air

bith e de d' shhochd 'n an ginealachailjh,

anns am bi gaoid sam hith, na tigeadh e 'm

fagus a thoirt seacliad arain a Dhè:

18 Oir ge b'e air bith duine auns aw òt

gaoid, cha tig e 'm fagus: duine dall, uo

115

bacach, no aig am bheil sròn leachdach, no

ui sam bith thuilleadh air a' chòir.

19 No duine aig am bi cos bhriste no

làmh bhriste,

20 No crotach, no 'n a throich, no aig am

bheil leus air a shàiil, no air am blieil càrr,

no cloimh, no aig am bheil a chlochan

briiite:

21 Cha tig duine sam bith de shliochd

Aaroin an t-sagairt, anns am bheil gaoid,

am fagus a thoirt seachad tabhartasau an

Tighearua a bheirear suas le teiue: tha

gaoid ann, cha tig e 'm fagus a thoirt

seachad arain a Dhè.

22 Ithidh e aran a Dhè, araon de'n aran

ro naomh, agus naomh.

23 Ach an taobh a steach de'n roinn-

bhrat cha téid e, ni mò thig e 'm fagus do'n

altair, a chionn gu hhcil gaoid aun; a chum

nacQ truaill e m' ionad naomh: oir tha

inise an Tighearn 'g an naomhachadh.

24 Agus dh'inuis ^laois so do Aaron, agus

d'a mhic, agus do chloinn Israeil uile.

CaibidealXXII.

Feumaidh an sagart air am bi neògliloine sam

biih, fantuinn o nithibh naomha, ti'C.

AGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

2 Labhair ri h-Aaron, agus r'a mhic, iad

'g an sgaradh fèin o uithibh naomha chloiun

Israeil, agus gu.n iad a thoirt easouoir do

m'ainm naomh-sa, anns na nithibh sin a

uaomhaicheas iad dhomh: Js mise an

Tighearn.

3 Abair riu, Gc b'e air bith e d'ur sliochd

uile am measg bhur giuealach, a théid a

dh'ionnsuidh nan nithean naomha, a naomh-

aicheas clann Israeil do'n Tighearn, agus a

neòghloiue air, gearrar as an t-anam sin as

mo làthair: Is mise an taighcarn.

4 Ge b'e air bith an duine de shliochd Aa-

roin a tha 'n a lobhar, no air am bheil

silteach, cha-n ith e de na nithibh naoudm,

gus am bi e glau. Agus ge b'e 'bheauas ri

ni airbith a tha ueòghlau leis a' mharbh, no

duine aig am bheil a sliàol a' dol uaifh;

5 No ge b'e 'bheanas ri ni air bith a shuàig-

eas, leis an deanar ueòghlan e, no ri duine

o'm faigh e neòghloiue, ge b'e air bith

neòghloine a bhitheas air;

6 An t-anam a bheauas ri h-aon air bith

d an leithidibh sin, bithidh e neòghlan gu

feasgar, agus cha-n ith e de na nithibh

naomha, mur nigh e ' fheoil le h-uisge.

7 Agus an uair a théid a' ghrian sìos bith-

idh e glan, agus an déigh sin ithidh e de na

nithibh uaomha, a chioun gur e a bhiadli e.

8 An ni sin a bhàsaicheas leis fèin, no a

reubar le fiadh-hheathaichibh, cha-n ith e

'g a shalachadh fèin leis: Is mise an taigh-

earn.

9 Gleidhidh iad uime sin m'ordugh, air

eagal gu'n giàilain iad peacadh aàr a shon,

agus uime sin gu'm faigh iad bàs, ma

LEBHITICUS, XXIII.

thruailleas iad e: tha mise an Tighearn seachad aran bhur Dè de h-aon diubh sin;

'g an naomhachadh. | a chioun gijim bhcil an truaillidheachd

10 Cha-n ith coigi-each sam bith de'nxA annta, «^'«5 ^?«'m òAeiY gaoidean annta: cha

naomh: clia-n ith fear-cuairt an t-sagairt, ! ghabhar riu air bhur son.

no seirbhiseach tuarasdail de'n ni naomh. 1 26 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

11 Achma cheannaicheas an sagart duine ràdh,

le 'airgiod, ithidh e dheth, agus esan a 27 'X uair a bheirear tarbh, no caora, no

rugadh 'n a thigh; ithidh iad d'a bhiadh. gabliar, an sin bithidh e scachd làithean fo

12 agus ma bhitheas niglieanan t-sagairt j 'mhàthair; agus o'n ochdamli là agus à siu

pvsda ri coigTeach, cha-n fheud i itlieadh

de thabhartas nan nithean naomha.

13 Ach ma bhitheas nighean an t-sagairt

'n a bantraich, no dealaichte r'afear, agus

gim sliochd aice, agixs i air pilltinn gu tigh

a h-athar, mar 'n a h-òige, ithidh i do

bhiadh a h-athar; ach cha-n ith coigreach

sam bith dheth.

14 Agus ma dh'itheas duine de'n ni naomh

gun fhios da, an sin cuiridh e an cùigeamh

cuid deth ris, agus bheir e do'n t-sagart e,

maille ris an ui naomh.

15 Agus cha truaill iad nithean naomha

chloinn Israeil, a bheir iad suas do'n taigh-

earn;

16 Ni mò a leigeas iad leo cionta an eus-

aoutais a ghiàdan an uair a dh'itheas iad an

nithean naomha: oir tha mise an Tighearn

'g an naomhachadh.

1 7 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

18 Labhairri h-Aaron agus r'a mhic,agus

ri cloinn Israeil uile, agus abair riu, Ge b'e

air bith e de thigh Israeil, no de na coig-

rich ann an Israel, a bheir seacliad a tha-

bhartas air son a bhòidean uile, no air son

a shaor thabhartasan uile, a bheir iad

eeachad do'n Tighearn chum àobairt-loisgte;

19 Bheir sibh seachad d'ur toil fèin hcath-

ach firionn gun ghaoid de'n bhuar, de na

caoraich, no de na gabhraibh.

20 Ach ge b'e air bith ni anns am bi gaoid,

sin cha toir sibh seachad: oir cha ghabhar

air bhur son e.

21 Agus ge b'e air bith e a bheir seachad

àobairt thabliartasau-sàth do'n Tighearn, a

choimhlionadli a bhòide, mar thabhartas

saor-thoile, de'n bhuar, no de na caoraicii,

bithidh e iomlan, a cluuu as gu'n gabhar ris:

clia bhi gaoid sam bitli aun.

22 Dall, no briste, no ciurramach, no air

am bi foinne, no càirr, no cloimh, cha toir

sibh seachad iad siu do'n Tighearn, ni mò

a bheir sibh tabhartas dhiubh a bheirear

suas le teine air an altair do'n Tighearn.

23 Aon chuid tarbli no uan aig am bi ni

sam bith thar a' chòir, no dh'uircasbhuidh

'n a bhallaibh,sin feudaidh tu thoirtseachad

mar shaor thabhartas; ach air son bòide

cha ghabhar ris.

2-1: Ni sam bith a tha bràiite, no pronnta, no

reubta, no gearrta, cha toir sibh scachad

do'n Tighearn; agus cha-nàobair sibh e 'n

'ur tàr.

25 Agus làimh coigrich cha toir sibh | ràdh,

116

suas, gabhar ris mar thalihartas a bheirear

suas le teine do'n Tighearn.

28 agus ma'shò no caora a hhithcas ann,

cha mharbh sibh i fèin agus a h-àl 's an aon là.

29 Agus an uair a dh'àobras sibh àobairt-

buidheachais do'n Tighearn, àobraidh sibh

i d'ur toil fèin.

30 Air an là sin fèin ithear suas i, cha-n

fhàg sibh a bheag dh'i gu maduinn: Is

mise an Tighearn.

31 Air an adhbhar sin gleidhidh sibh

m'àitheantan, agus ni sibh iad: Is mise an

Tigheam.

32 Agus cha truaill sibh m'ainm naomh-sa,

agus bithidh mi air mo uaomhachadh am

measg chloinn Israeil: Is mise an Tighearn

a tha 'g 'ur naomhachadh,

33 A thug a mach sibh à tìr na h-Eiphit

gu bhi a'm' Dhia agaibh: Is mise an taigh-

earn.

CaibidealXXIIL

1 Mu làithibh-fèille an Tiyliearna. 22 Fàgar

dàor/lduim 's anfhearann air son nam boclid.

26 Mu la na rèite.

AGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair riu,

A thcufbh fèilleau an Tighearna, a ghairm-

eas sibh gu bhi 'n an comhghairmibh

naomha, is iad eadhon sin m'fhèilleansa.

3 Sè làithean nàthear obair, ach air an

t-seachdamh là bithidh sàbaid fhoise,

comhghairm naomh: obair sam bith cha

dean sibh air: is e sàbaid an taigheam' e

'n ur n-àiteachaibh-còmhnuidh uile.

4 Is iad sin feillean an Tighearn', eadhon

comhghairmcan naomha, a ghairmeas sibh

'n an amaunaibh fèin:

5 Anus a' cheud mhàos, air a' cheathramh

là deug de'n mhàos air feasgar, bithidh

càisg an Tighearna.

6 Agus air a' chiàigeamh là deug de'u

mhàos sin fèin bithidh fèill an arain neo-

ghoirtichte do'n taigheara: seachd làithean

ithidh sibh aran neo-ghoirtichte.

7 Air a' clieud là bithidh comhghairm

naomh agaibh: obair thràilleil sam bith

cha dean sibh air.

8 Ach bheir sibh seachad tabhartas a

bheirear suas le teine do'n Tighearn seaclid

làithean: air an t-seachdamh là bithidh

comhghairm naomh; obair thràilleil sam

bith cha dean sibh air.

Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

1_.

LEBHITICUS, XXIII.

10 Labhairri cloinn Israeil, agus abair riu,

'N uair a thig sibh a dh'ionnsuidh an

fhearainu a bheir mise dhuibli, agus a

bhuaineas sibh 'fhoghar, an sin bheir sibh

sguab de cheud thoradh bhur fogharaidh

dirionnsuidh an t sagairt:

1 1 Agus luaisgidh e 'n sg-uab an làthair an

Tighearna, chuni gu'n gabhar r'i air bhur

son: air an Ih, màireach an deigh na sàbaid'

luaisgielh an sagart i.

1-2 Agus àobraidh sibh air an Ih, sin, an

uair a luaisgeas sibh an sguab, uau firionu

gun ghaoid, de'n clieud bhliadlnia, mar

àobairt-loisgte do'n taighearu.

13 Agais ise a thabhartas-bàdh dà dheich-

eamli earranu de phlàir màn measgia le

h-olaidh,tabhartasabheirear suas le teine

do'n taighearu, chum fàile càibhraidh: agus

bit/iidà a thabhartas-dibhe de fhàon, an

ceathramh cuid de hiu.

14 Agus cha-u ith sibh arau, no gi-àn

cruaidhichte, no diasau glasa, gais an là sin

fein auus an toir sibh tabhartas a chum

bliur De: hithidh e 'n a reachd bith-bhuan

air feadh bhur giuealachau, 'n ur n-àiteach-

aibli-còmhnuidh uile.

15 Agus àirmhidh sibh dhuibh feiu o'n là

TSiàireach an déigh na sàbaid', o'u là 's an

d'thug sibh leibh sguab an tabhartais-

luaisgtc: bithidh seachad sàbaidean ionilan

auu:

Itj Eadhon gus an là màireach an dèigh

na seachdamh sàbaid', àirmhidh sibh leth-

chcud àà, agus bheir sibh seachad nuadli

thabhartas-bàdh do'n taighearu.

17 Bheir sibh leibh as bhur u-àiteach-

aibh-còmhnuidh dà bhuilionu luaisgte, de

dhà dheicheamh earranu; bithidh iad de

phlàir màn; fuinear iad le taois ghoirt;

hithidh iad 'n an ceud thoradli do'n taigh-

earu.

18 Agus bheir sibh seachad maille ris an

arau seachd uaiu guu ghaoid, de'n cheud

bIUiadhna,agus aon tarbhòg,agus dà reithe:

bithidh iad 'n an àobairt-Ioisgte do'n taigh-

earn, maille r'au tabhartas-bàdh, agus an

tabhartas-dibhe, eadhon tabhartas a bheir-

car suas le teine, a dh'f Iiàile càibhraidh do'n

Tighearu.

ly an siu àobraidh sibh aon mheann de

na gabhraibh mar àobairt-pheacaidh, agus

dà uan de'n clieud bhliadhna mar àobairt

thabhartasau-sàth .

20 Agus luaisgidh an sagart iad maille ri

arau a' cheud toraidh, mar thabhartas-

luaisgte an làthair an Tighearna, maille ris

an da uan: bithidh iad naomha do'n taigh-

earu chum an t-sagairt.

21 Agus gairmidh sibh air an là sin fèin,

ff chum gu'm bi e 'n a chomhghairm naomh

dJiuibh: obair thràilleil sam bith cha dean

sibh air: Bithidh e 'n a reachd sàorruidh

'n ur n-àiteachaibh-còmhnuidh uile air

feadh bhur ginealachan.

117

22 Agus an uair a bhuaincas sibh foghar

bhur fearainn, cha ghearr thu gu buileach

oisinnean d'achaidh 'n uair a bhuaineas tu,

ni mò a thionaileas tu dioghluim d'fhogh-

araidh: fàgaidh tu iad do'n bhochd agus

do'u choigTcach: Is mise an Tighearn bhur

Dia.

23 agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

24 Labhair rà cloinn Israeil, ag ràdh,

'S an t-seachdamh màos, air a' cheud là

de'n mhàos, bithidh sabaid agaibh, cuimh-

neachan shèideadh thrompaidean, comh-

ghairm naomh.

2.5 Obair thràilleil sam bitli cha dean sibh

air; ach bheir sibh seachad tabhartas a

bheircar suas le teiue do'n taighearu.

26 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

27 Mar an ceuclna air an deicheamh là de'n

t-seachdamh màos so hithidh là rèite;

! bithidh e 'n a chomhghairm naomh dhuibh,

I agus cràdhaidh sibh bhur n-anaman, agus

bheir sibh seachad tabhartas a bheirear

suas le teine do'n taighearu.

28 Agus obair sam bith cha dean sibh air

an là cheudna; oir is là reite e, a dheanamh

rèite air bhur sou an làthair an Tighearn'

bhur Dè.

29 Oir ge b'e anani nach bi fo cliràdh 's an

là sin fèin, gearrar as e o mheasg a

shluaigh.

30 Agus gach anam a ni obair sam bith

air an Ih, cheudna, an t-anam sin fèin

sgriosaidh mise o mheasg a shluaigh,

31 Obair sam bith cha dcan sibh: bithidh e

'«■ a reachd sàorruidh air feadh bhur giu-

ealachan, 'n ur n-àiteachaibh-còmhuuidh

uile.

32 Bithidh e dhuibh 'n a shàbaid fhoise,

agus cràdhaidh sibh bhur n-anamau air an

naothamh là de'n mhàos air feasgar: o

fheasgar gu feasgar cumaidh sibh bhur

sàbaid.

33 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

34 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, Air

a' chàiigeamh là deug de'n t-seachdamh màos

so hithidh fèill nam pàilliun rè sheachd

làithean do'n taigheam.

35 Air a cheud là hithidh comhghairm

naomh: obair thràilleil sam bith cha dean

sibh air.

36 Seachd làithean bheir sibh seachad ta-

bhartas a bheirear suas le teine do'n taigh-

earu: air an ochdamh là bithidh comhgh-

airm naomh agaibh, agus bheir sibh seachad

tabhartas a bheircar suas le teiue do'n

Tigheam; is àrd choimhthional e; obair

thràilleil sam bith cha deau sibh air.

37 Is iad siu fèillean an Tighearn', a

ghairmeas sibh gu hhi 'n an comhghairm-

ibh uaomha, a thoirt seachad tabhartais a

bheirear suas le teine do'n Tighearn, tabli-

LEBHITICUS, XXIV.

artas-loisgte, agus tabhartas-bàdh, àobairt

agus tabliartasau-diblie, gach ni air a là

fein;

88 Athuilleadhair sàbaidibh an taigheama, a;ins a thuilleadh air blmr tiodhlacaibh,

iv^as a thuilleadh air bhur bòidibh uile, agus

a thuilleadu air bhur saor-tliabhartais uile,

a bheir sibh do'n Tighearn.

39 Mar an ceudna air a' chàiigeamh là

deug de'n t-seachdamh màos, an uair a

cluiiinniclieas sibh a stigh toradh an fhear-

ainn, cumaidh sibh fèill do'n Tighearn,

seachd làitliean: air a' cheud là InfMdh

sàbaid, agus air an ochdamh là, hithidh

sàbaid.

40 Agus gabhaidh sibh dhuihh fèin air

a' cheud là meas chraobh àluinn, geugan

clirannpailme, agus geugan chraobh tiugha,

agus seileach an t-srutlia; agus ni sibh

gairdeaclias an làtliair an Tighearna bhur

l)è scachd làithean.

41 Agus cumaidh sibh e 'n a flièill do'n

Tighearn seachd làithean 's a' bhliadhna:

hithidh e 'n a reachd sàorruidh air feadh

bhur gincalach; cumaidh sibh e 's an t-

seaclidamh màos.

42 Ann am pàilliunaibh gabhaidh sibh

còmhnnidh seachd làitheau; gabhaidh gach

aon a rngadh 'n a Israelach còmhnuidh ann

am pàilliunaibh;

43 Chum gu'm bi fios aig bhur ginealaich

gu'n d'thug mise air cloinn Israeil còmh-

nuidh 'ghabhail ann ampàilliunaibh, 'n uair

a thug mi mach iad à tìr na h-Eiphit: Is

mise an Tighearn bhur Dia.

44 Agus chuir Maois 'an cèill do chloinn

Israeil fèillcan an Tighearna.

CaibidealXXIV.

1 Mu'n olaidh air son nan lòchran. 13 Mu

plieanas gach neach a mhallaicàieas Dia, 17

no ^bhios ciontach de mhortadh. 18 Mu

cho imh leasachadh.

AGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

2 Aithn do chloinn Israeil iad a thoirt a

d'ionusuidh oladh fhàor-ghlan a' chroinn-

olaidh, bràiite air son an t-soluis, a thoirt

air na lòchrain lasadh an còmhnuidh.

3 an taobli a muigh dc bhrat na Fianuis,

auu am pàilliuu a' choimhthiouail, orduich-

idh Aaron e o fheasgar gu maduinn, an

làthair an Tighearna an còmhnuidh: hithidh

e 'n a rcadid sàorruicUi air fcadh bhur

giuealach.

4 Orduichidh e na lòchrain air a' choinn-

leir fhàor-ghlau an làthair an Tighearna an

còmhnuidh.

5 Agus gabhaidh tu pKir màn, agus fuin-

idh tu dà bhreacaig dheug dheth: dài

dheicheamh earraun bithidh ann an aon

bhreacaig.

6 Agus suidhichidh tu iad ann an dà

shreath, sc aim an srcath, air a' bhòrdfhàor-

ghlan an làthair an Tighearna.

118

[ 7 Agus cuiridh tu tùis fhàor-ghlan an

gach sreath, chum gu'm bi i air an aran mar

chuimhueachan, eadhon tabhartas a blieir-

ear suas le teine do'n taigheam.

8 Gach aon la sàbaid cuiridh e'n ordugh o

au làthair an Tighearna an còmhuuidh, air

I a ghabhail o chloiun Israeil le coimh-

cheangal sàorruidh.

9 Agus is le Aaron agus a mhic e, agus

ithidh iad e 's an iouad naomh; oir tha e ro

naomh dha, de thabhartasaibh an Tighearna

a bheirear suas le teine, le reachd bith-

j bhuan.

' 10 Agus chaidh mac Ban-Israelich, aig an

j rohh Eiphiteach 'n a athair, a mach am

measg chloinn Israeil: agais bha mac na

Ban-Israelich agus duine de Israel a' comh-

sti'i 's a' champ.

11 Agus mhaslaich mac na Bau-Israelich

ainma/i T'/iyAmrna, agusmhallsich e: agris

{ tàuig iad gu ]\Iaois e (agus Ve aium a mhàthar

: Selomit, uighean Dhibri, de thrèibh Dhau;)

12 Agus chuir iad 'au làimh e, chum,

gu'n nochdtadh dhoibh inntinn an taigh-

eai'ua.

13 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

14 Thoir amach esan a mhallaich an taobh

a muigh de'n champ, agus cuireadh iadsan

uile a chual' e an làmhan air a cheaun, agus

clachadh an comhcliruiuucachadh uile e.

15 Agus Ial)hraidh tu ri cloinn Israeil, ag

ràdh, Ge b'e ucach a mhallaicheas a Dhia,

giiilainidh e a pheacadh.

16 Agus esan a mhaslaicheas ainm an

Tigheama, cuirear gu cinuteach gu bàs e;

clachaidh gu deimhin an comhchruinneach-

adh uile e: an coigreach co mhaith agus esan

a rugadli 's an dùtliaich, 'n uair a mhas-

laicheas e aium an Tighearna, cuirear gu

bàs e.

17 Agus esan amharbhas duine sam bith,

cuirear guu teagamh gu bàs e.

18 Agus csau a mharbhas aiumhidh, ni e

dàoladh air a shon; aiumhidh air sou ain-

mhidh.

19 Agus ma bheir duine ciurram air a

choimhearsuach, mar a riun e, mar sin nith-

ear air:

20 Briseadh air son brisidh. siàil air son

sùla, fiacail air sou fiacla; mar a thug e

ciurram air duine, mar siu nithear air.

21 Agus esan a mharbhas ainmhidh, dàol-

aidh se e: agus an neach a mharbhas duiue,

cuirear gu bàs e.

22 Bithidh an t-aon glmè lagha agaibh co

mhaith air sou a' choigrich, agus air son

ueach de mhuinutir bhur diithcha fèiu: oir

is mise an Tighearn bhur Dia.

I 23 Agus labhair Maois ri cloinn Israeil,

! iad a thoirt leo esan a mhallaich, an taobh

a muigh de'n champ, agus a chlachadh le

clachaibh: agus rinn clann Isracil mar a

dh'àithn an Tighearn do Mhaois.

LEBHITICUS, XXV.

I earsnach, agits a rèii- kireimh bhliadhna

nam bàrr reicidh e riut.

16 A rèir làonmhoireachd nam bhadhna

meudaichidh tu a hiach, a^is a rèir teircid

nam bliadhna higlidaichidh tu a luach: oir

a r'tir àireimh hhliadhna nam bàiT tha e

a' reiceadli riut.

17 AoTis cha dean sibh eucoir air a chèile:

CaibidealXXY.

3 Mu hJtUadhna na Iiihile, m an Flmasglaidh.

14 Ma /hoirnea)-t, 35 agus mu Ihruacantas a

tltaob/i nam bocJid.

AGUS labhair an Tighearn ri Maois ann

an shabh Shinai, ag ràdh,

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair riu,

'N uair a thig sibh chum na tìre a bheir

mise dhuibh, an sin gleidhidh an tìr sàbaid ach bithidh eagal do Dhè ort; oir is mise

do'n taighcaru. j an Tighearn bhur Dia.

3 Sè bUadlma cuiridh tu d" fhearann, agus [ 18 Uime sin ui sibh mo reachdan, agus

sè bhadhna bearraidh tu d" fhàon-Hos, agus gleidhidh sibh mo bhreitheanais, agus ni

cruinnichidh tu stigh a thoradli. | sibh iad; agus gabhaidh sibh còmhnuidh 's

4 Ach anns an t-seachdamh bhadlma an tìr ann an tèaruinteachd.

bithidh sàbaid fhoise do'n tàr, sàbaid do'n 19 Agus bheir am fearann a mach a

Tighearn: d'fhearann cha chuir thu, agus thoradh, agus ithidh sibh bhur sàth, agus

d' fhàon-lios cha bheaiT thu. ! gabhaidh sibh còmhuuidh ann gu tèaruinte.

5 Annisinadh'fhàsasdliethfèinded'fho-| 20 Agus ma their sibh, Ciod a dh'itheas

ghar, cha bhuain thu, agais f àon -dhearcan sinn air an t-seachdamh bhadhna? feuch,

d' fhàonain neò-dlieasaichte cha chruinnich cha chuir sinn sàol, ni mò a chruiuuicheas

thu: 'n a bhadlma fhoise bithidh i do'n ' sinn ar toradh:

tàr. I 21 An sinàithnidhmisemobheannachadh

6 Agus bithidh sàbaàd na tìre 'n a biadh | oirbh 's an t-seathamh bliadhna, agus bheir

dhuibh: dliuit fèin, agus do d' òglach, agus i mach toradh air son thri bhadhna.

do d' bhanoglaich, agais do d' fhear-tuai'- 22 Agus cuiridh sibh air an ochdamh

asdail, agus do d' choigTcach a tha air bliadliua, agus ithidh sibh fathast de'n

chuairt maille riut; 1 t-seaun toradh gus an naothamh bliadhna;

7 Agais do d' sprèidh, agus dd'n/hiad?i- j gus an tig a toi-adh a stigh, ithidh sibh

bheathach a tha ann ad fheararm; bithidh ! de'n t-seann toradh.

a ciuneas uile chum bàdh. 23 Ciia reicear am fearann gu bràth; oir

S Agus àirmhidh tu dhuit fèin seachd ' is leamsa am fearann: oir is coigrich agus

sàbaideau de bhliadhnaibh, seachd uairean ' luchd-cuairt sibhse maille rium.

seachd bhadhua; agus bithidh ùine nan ' 24 AgTis ann am fearann bhur seilbhe uile,

seachd sàbaidean de bhhadhnaibh dhmt 'n bheir sibh saorsa do'n fhearann.

a naoi bhadhua 's dà fhichead. j 25 Ma dh' fhàs do bhràthair bochd, agus

9 An sin bheir thu fainear trompaid na gu'ndoreic e czi/c/d'asheilbhjagaismathig

lubile a shèideadh 's an t-seachdauih màos, a h-aon air bith d'a dhilsibh g'a fhuasgladh,

air an deicheamh là de'n mhàos: ann an là an sin fuasglaidh e an ni a reic a bhràthair.

na rèite bheir sibh fainear an trompaid a i 26 Agus mur 'eil aig an duine neach g'a

shèideadh air feadli bhur tìre uile. I fhuasgladh, agais gur mTainn e fèin ' fhuas-

10 Agus naomhaichidh sibh an deicheamh gladh;

bliadlma 's dà fhiehead, agus gainnidh 27 An sin àii-mheadh e bliadhnachan a

sibh saorsaair feadli na dàithcha, d'a luchd- reicidh, agus thugadh eairais an ui a tha

àiteachaidh uile: bithidh 1 'n a lubile thairis do'n duine ris an do reic se e, a

dliuibh, agus pilhtlh sibh gach duinc chum chum's gu'm pill e dh'ionnsuidh a sheilbhe

a sheilbhe fèiu, agus pillidh gach duine fèin.

agaibh g'a theaghlach fèin. j 28 Agus mur uiTainn e sin a thoirt air ais

11 Bithidh an deicheamh bhadhna sin da, an sin fanaidh an ni sin a reiceadh ann

agus dà fhichead 'n a lubile dhuibh; cha an làimh an neach a cheanuaich e, gu

chuir sibh sàol, ni mò a bhuaineas sibh an bliadhna na lubile: agus anns an lubile

ni a dh' fhàsas dheth fèin innte, ni mò a théid e mach, agus pillidh e chum a

thiouaileas sibh dearcan-fàona innte de d' sheilbhe.

fhàonain neo-dheasaichte: 29 Agus ma reiceas duine taigh-còmh-

_ 12 Oir is lubile i,bithidh inaomhdlmibh; nuidh ann am baile cuaii-tichte le balla, an

ithidh sibh a cinneas as an fhearann. ' sin feudaidh e 'f Imasgladh an taobh a stigh

13 Ann am bliadhna na lubile so pillidh de bhliadhn' iomlain an déigh a reiceadJi:

gach duine agaibh a dh'ionnsuidh a sheilbhe an taohh a stigh de bhliadhn' iomlain feud-

fèin. aidh e 'fhuasgiadh.

14 Agus ma reiceas tu 'bheag ri d' choimh- 30 Agus mur fuasglar e gus an coimhlionar

ear.snac]i, no ma cheaunaicheas tu 'hheag o bliadhn' iomlan, an sin daingiiichear an

Ikimh do choimhearsnaich; cha dean sibh taigh, a tha 'n taobh a stigh de'n bhaile

eucoir air a chèile. cuairtichte le balla, g-u bràth dhasan a

15 A rèir àireimh nam bliadhna an deigh clieaunaich e, air feadh a ghinealach: cha

na lubile ceannaichidh tu o d' choimh- téid e mach 's an lubile.

119

LEBHITICUS, XXVI.

31 Ach measar tigliean nam bailtean nacli

cil cuairtichte le balla, mar fhearann na

tàre: feudar am fuasgladh, agus théid iada

mach 's an lubile.

32 Gidlieadh, bailteau nan Lebhitheach,

agus taigheau bhailtean an seilbhe, feudaidh

ua Lebhithich am fuasgU^dh uair sam bith.

33 Agus ma cheannaicheas duine o na

Lebhithich, an sin theid antaigha reiceadh,

agus baile a sheilbhe, mach 's an lubile: oir

is iad taighean bhailtean nan Lebhitheach

an sealbh am measg chloinn Israeil.

34 Ach cha-n fheudar am fearann a tha'n

taobh a muigh da'm bailtibh a reiceadh, oir

is e sin an sealbh mhaireannach.

35 Agus ma dh' fhàsas do bhràthair bochd,

agus gu'n téid e dlieigh-làimh agad, an sin

fuasglaidh tu air: seadh, gcd is coigreach

no fear-cuairt' e; agus bithidh e beò maille

riut.

36 Na gabh riadh uaith, no tuille 's a thug

thu dha: ach bitlieadh cagal do Dliè ort, a

chum's gu'm feud do bhrkthair a bhi beò

maille riut.

37 D'airgiod cha toir thu dha air riadh,

agus air son buannachd cha toir thu dha do

bhiadh.

38 Is mise an Tighearn bhur Dia, a thug a

mach sibh à tìr na h-Eiphit, a thoirt dhuibh

tàre Chanaain, agus a bhi a'm' Dhia agaibh.

39 Agus ma dh'fhàs do bhràithair a tha

làimh riut bochd, agus gu'n do reiceadh

riut e; chatoirthu air seirbhis adheauamh

dhuit mar thràill:

40 Marsheirbhiseach tuarasdail, a^f^^s mar

fhear-cuairte, bithidh e maille riut; gu

bliadhna na lubile ni e seirbhis dhuit.

41 Agus an sin imichidh e uait, e fèin agus

a chlann maille ris, agus pillidh e chum a

theaghlaich fhéin, agus a chum seilbhe 'àith-

richean pillidh e:

42 Oir is iadsan mo sheirbhisich, a thug

mi mach à tìr na h-Eiphit: cha reicear iad

mar thràillibh.

43 Cha ghnàthaich thu uachdaranachd os

a cheann le h-an-iochd, ach bithidh eagal do

Dhè ort.

44 Agus bithidh do thràillean, agus do

bhantraillean, a bhios agad, de na cinnich a

tha m'ur timchioll; uatha-san ceaunaichidh

sibh tràillean agus ban-tràillean.

45 Agus a thuilleadh air so, o chloinn nan

coigreach a tha air chuairt 'n ur measg,

uathasan ccannaichidh sibh, agus o'n teagh-

laichibh a tha niaille ribh, a ghin iad 'n ur

fearann: agus bithidh iad 'n an seilbh

dhuibh.

46 Agus gabhaidh sibh iad mar oighreachd

d'ur doinn 'n ur dèigh, a chum an sealbh-

achadh waroighreachd; bithidhiad dhuibh

'n an tràillibh a chaoidh: ach os ceann bhur

bràithrean, cloinn Israeil, eadhon os ccann

a chèile cha ghnàthaich sibliuachdaranachd

le h-an-iochd.

120

47 Agus ma dh' fhàsas fear-cuairte no coig

reach saoibhir làimh riut,agus ma dh' fhàsaa

do bhràthair làimh ris boclid, agus gii'n

reic se e fèin ris a' choigi-each, ris an fhear-

chuairtea tha maille riut, no ri gineal teagh-

I laich a' choigrich:

48 an déigh a reiceadh, feudar ' fhuasgladh

a ràs; feudaidh aon d'abhràithribh 'fhuasg-

ladh;

I 49 Feudaidh aon chuid bràthair 'athar, no

1 mac bhràthar 'athar 'fhuasgladh, no feud-

aidh aon neach a tha dlàith 'an dàimh dlia

j d'a theaghlach fhéin ' fhuasgladh; no ma's

j urrainn e, feudaidh se e fèin fhuasgladh.

50 Agus ni e cunntas ris-san a cheannaich

e o'n bhliadhna anns an do reiceadh ris e,

gu bliadhna na lubile: agus bithidh luach

I a reicidh a reir àireimh nam bliadhna; a

reir aimsir seirbhisich tuarasdail bithidh e

dha.

51 Ma hhios fathast mòran bhliadhnachan

ri tcachd^ d'an reir sin bheir- e a rìs luach

' fhuasglaidh, as an airgiod air son an do

cheannaicheadh e.

52 Agus mur 'eil ri teachd ach beagan

bhliadlmachan gu bliadhna na lubile, an sin

ni 6 cunntas ris, agus a rèir a bhliadhnachan

bheir e dha a rìs luaih ' fhuasglaidh.

53 Mar sheirbhiseach a tha air thuarasdal

bhliadhna gu bliadhna bithidh e maille

ris: cha ghnàthaichcar uachdaranachd os a

cheanu le h-an-iochd ann ad shealladh-sa.

j 54 Agus mur fuasglar e anns na hliadh-

naihh sin, an sin theid e mach ann am

bliadhna na lubile, e fhéin agus a chlann

maille ris.

55 Oir dhomhsa tha clann Lsraeil 'n an

seirbhisich; is iadsan mo sheirbhisich, a

thug mi mach à tìr na h-Eiphit: Is mise an

Tighearn bhur Dia.

CaibidealXXVI.

1 Mu iodhol-aoradli. 3 Beannachafàh air a

f/lieaUtainn. 14 Mallachadh air a àihamiirt.

CHA dean sibh dhuibh fhéin àodholan no

coslas snaidhte, agus cha chuir sibh

suas àomhaigh dhuibh fèin, ni mò shuidh-

icheas sibh dealbh-cloiche 'n ur fearaim, gu

cromadh sìos dlia; oir is mise an Tighearn

I bhur Dia.

: 2 Gleidhidh sibh mo shàbaidean, agus

I bheir sibh urram do m'ionad naomh: /*

mise an Tighearn.

3 Ma ghluaiseas sibh a'm' reachdaibh,

agus ma ghleidheas sibh m'àitheantan; agus

àna ni sibh iad;

4 An sin bheir mise dhuibh uisge 'n a àm

fèin, agus bheir am fearann a mach a thor-

adh, agus bheir craobhan na macharach am

meas uatha.

5 Agus ruigidh bhur bualadh am fàon-

fhoghar, agus ruigidh bhur fàon-fhoghar

àm an t-sUchur,agus ithidh sibh bhurn-aran

gu'r sàth, agus gabhaidh sibh còmhnuidlj

gu tèaruinte 'n ur tàr.

LEBHITICUS, XXVI.

6 A^3 bheir mise sàtb 's an tàr, agus

luidhidh sibh sìos agus cha chuir neach

sani bith eagal oiyhh: agus sgTÃŒosaidh mi

droch bheathaichean as an dàithaich, agus

cha tt'id an claidlicamh tràd bhur fearainn.

7 Agus ruaigidh sibh bliur naimhdean,

agus tuitidh iad roimhibh leis a' chlaidh-

eamh.

8 Agus cuiridh ciiigear dhibh an ruaig air

ceud, agus cuiridh ceud dhibh an ruaig air

deich màle: agus tuitidh bhur naimhdean

roimhibh leis a' chlaidheamh.

9 Oir amhaircidh mise oirbh, agus ni mi

sàolmhor sibh, agus bheir mi oirbh f às làon-

mhor, agTis daingnichidh mi mo choimh-

cheangal ribh.

10 Agus ithidh sibh an seann lòn, agus

bheir sibh a mach an seann lòn air son an

lòin nomha.

1 1 Agus suidhichidh mi mo pbàillimi 'n ur

measg: agus cha bhi gràin aig m'anam

tUiibh.

12 Agus imicbidh mi 'n ur measg, agus

bithidh mi a'm' Dhia dliuibh, agus bithidh

sibhse 'n ur sluagh dhomhsa.

13/5 mise an Tighearn bhur Dia, a thug

sibhse a mach à tìr na h-Eiphit, a cbum

nacb bitbeadh sibh 'n ur tràillibb aca; agus

bbris mi cuibhreach bhur cuinge, agus tbug

mi oirbh imeachd dàreach.

14 Acb mur èisd sibh rium, agus mur

dean sibh na h-àitheantan sin uile;

1.5 Agnis ma ni sibh tàir air mo reachd-

aibb, no ma ghabbas bhur n-anam gràin de

m'bhreitbeanais, air cbor as nach dean sibh

m'àitheantan uile, ach gu'm bris sibh mo

choimlicheangal;

16 Xi mise mar an ceudna so ribbse;

orduicbidh mi oirbh uamhas, caitheamb,

agus fiabbrus Ioisgeacb,a cbaitbeas nasàiil-

ean, agixs a bbeir cràdh do'n chridbe: agus

cuiridh sibh bhur sàol ann an dàombanas,

oir ithidh bbur naimhdean e.

17 Agus cuiridh mise mo gbnàiis 'n ur

n-aghaidh, agus marbhar sibh an làthair

bhur naimhdean: agus ràoghaichidh a'

mhuinntir air am beag sibh oirbh, agus

teichidh sibh an uair nach bi neacb 'an tòir

oirbb.

18 Agus mur èisd sibh rium fathast air a

shon so nUe, an sin ni mi peanas oirbh

seachd uairean ni's mò air son bhur peac-

aidhean.

19 Agus brisidh mi uabbar bbur cumh-

achd; agusni mi bbur spcuran marianmn,

agus bbur talanih mar umha:

20 Agus caitbear bhur spionnadh ann an

dàomhanas; oir cha toir bbur fearann 'fbàs 1

uaith, ui mò a bheir craobban na tire am

meas uatba. I

21 Agus ma théid sibh am' aghaidh, agus '

nacb èisd sibh rium; bheir mi seachd uair-

ean tuille phlàighean oirbh, a rèir bbur

peacaidbean. 1

121

22 Cuiridb mi mar an ccudna fiadh-bboath-

aicbean na macharacb 'n ur measg, a bbeir

|uailih bbur clann, agus a cbuireas as d'ur

sprèidh,agus a ni sibh tearc ann an àireamb,

agus bithidh bhur rathaidean mdra f às.

23 Agus mur leasaichear leamsa sibh leia

I na nifldbh sin, ach gu'n téid sibh a'm'

! aghaidli;

I 24 An sin théid mise mar an ceudna 'n 'ur

n-aghaidh-sa, agus ni mi peanas oirbh

seachd uairean fathast air son bhur peac-

j aidbean.

j 2.5 Agus bbeir mi claidheamh oirbh, a

' dhàolas càiis-ghearain mo choimhcbearigail;

agus an uair a chniinnicbear sibh an ceann

a chèile an taobh a stigh d'ur bailtibh,

' cuiridh mi a' phlàigh 'n ur measg; agus

bheirear thairis sibh do làimh nainibdean.

I 26 An uair a bhriseas mise lorg bhur

n-arain, fuiuidh deicb mnathan bhur n-aran

ann an aon àmbuinn, agus bheir iad air ais

dh uibh bbur n-aran air a thomhas, agus ith-

idh sibb agus cha bhi sibb sàthach.

27 Agus mur èisd sibb air son so uile

rium, ach gu'n téid sibh a'm' aghaidh;

23 An sin théid mise 'n ur n-agbaidli-sa

mar an ceudna ann am fraocb feirge; agus

smachdaicbidh mise, eadhou mise, seachd

uairean sibh air son bhur peacaidhean.

29 Agus itbidh sibh feoil bhur mac, agus

feoil bhur nigbeanan ithidh sibb.

30 Agus cuiridb mise as d'ur n-ionadaibh

àrda, agus gearraidh mi sìos bbur dealbh-

an,agus tiIgicUi mibhur colannan air colann-

aibh bbur n-àodholan, agus gabhaidh m'anam

gràin dhibh.

31 Agus cuiridh mi bhur bailtean fàs, agus

bbeir mi lom-sgTÃŒob air bhur n-ionadan

naomha, agus cha gbabh mi fàile bbur

boltraicb chàibhraidh.

32 Agus bheir mi lom-sgi'àob air an fhear-

ann; agus bithidb àoghnadh airbhurnaimhd-

ibb a ghabbas còmhnuidh ann, mu'n ni

sin.

33 Agus sgapaidh mi sibh am measg nan

cinneach, agus tairngidh mi claidheamh 'n

'ur dèigh; agus bithidh bhur fearann creach-

ta, agus bhur bailtean fàs.

34 An sin mealaicUi am fearann a shàbaid-

ean, am fad 's a luicUieas e f às, agus a hhios

sibhse ann am fearann bhur naimhdean;

eadhon an sin gabhaicUi am fearann fois,

agus mealaidh e a sbàbaidean.

35 Am fad 's a luidbeas amfearann fàs,

bithicUi fois aige; do bbràgb nacb roljb fois

aige 'n ur sàbaidibb-sa, 'n uair a ghabh sibh

còuihnuidh ann.

36 agus on-asan a dh'fbàgar bed dhibh,

cuiricUi mise laigse 'n an cridbeachaàbh ann

an dàithchaibb an riaimhdean; agus cuiridh

fuaim duilleig aircbritb iadair theicheadh;

agus teichidb iad, mar gii'm biodh iad a'

teicheadb o'n chlaidheamb; agus tuitidh

iad an uair nacb bi ncacb 'au tòir orra.

LEBHITICUS, XXVII.

37 agus tuitidh iad air muin a chèile, iiiar , do mheas leth-cheud secel airgld, a rèlr

gu'ni b'ann roimh 'n chlaidheamh, 'n uair s-^'^'^ii ■:«" innc^ri iionÌT>iii

nach bi neach 'an tòir orra; agus cha bhi

neart agaibh gu seasamh roimh bhur naimh-

dibh.

38 Agus thcid as duibh am measg nan

cinneach, agus ithidh taUimh bhur naimh-

dean suas sibh.

39 Agus iadsan a dh' fhàgar dhibh, searg-

aidh iad as 'n an aingidheachd ann an

dùthchaibh bhur naimhdean; agus mar an

ceudna ann an euceartaibh an aithrichean

seargaidh iad as maille riu.

40 Ma dh'aidicheas iad an aingidhcachd

fèin, agus aingicUieachd an aithrichean, a

rèir an eusaontais a rinn iad a'm' aghaidh,

agus mar an ceudna gu'u do ghluais iad a'm'

aghaidh;

41 Agus gu'n do ghhiais mise mar an

ceudua 'n an agliaidh-san, agus gu'n d'thug

mi iad do dhàithaich an naimhdcan; ma

bhios an sin an cridhe neo-thimchioll-

ghearrta air 'irioslachadh, airchoras giCn

gabh iad ri peanas an aingidhcaelid;

42 An sin cuimhnichidh mise mo choimh-

cJieangal ri lacob, agus mar an ceudna mo

choimhcheangal ri h-Isaac, agus mar an

ceudna mo choimhcheangal ri h-Abrahani

cuinihnichidh mi; agus cuimhnichidh mi am

fearann.

43 Trèigear mar an ceudna am fearann leo,

agus meahiidh e a sliàbaidean, am feadh 's

a tha e 'n a hiidhe f àis as an eugmhais; agus

gabhaidh iad ri peanas an aingidheachd; a

chionn, eadhon a chionn gu'n d'rinn iad tàir

air mo bhreitheanais, agus a chionn gu'n do

ghabh an anam gràin de m' reachdaibh.

44 Agus gidheadh air a shon so uile, 'n

uair a bhios iad ann an tìr an naimhdean,

cha tilg mi uam iad, ni mò a ghablias mi

gràiin diubh, g'an sgrios g-u tur, agus a

bhriseadh mo choimhcheangail riu

mise an Tighearn an Dia.

45 Ach air an sgàthsan cuimhnichidh mi

coimhcheangal an sinnsirean, a thug mi

mach à tìr na h-Eiphit, ann an sealladh nan

cinneach, a chuni gu'm bithinn a'm' Dhia

aca: Is mise an Tighearn.

4() Is iad sin na h-orduigliean, agus na

breitheanais, agus na reachdan, a rinn an

Tighearn eadar e fèin agus clann Israeil ami

an sh'abh Shinai, le làimli Mhaois.

CaibidealXXVII.

1 Mu hhòidihh. 28 Cha-n fhna.iglar ni sam

hith coisriyte. 30 Bninidh uile dheachamh an

f/tearainn do'n Tighearn.

AGUS labliair an Tighearn ri ]\faois, a*^

ràdh,

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair riu,

'N uair a bheirduine bòidàraidh,6^(/»iV//i na

h-anaman do'n Tighearn, a reir do mheas:

3 Agus bithidh do mheas, air an fhirionn-

ach o fhichead bhadhna dh'aois, eadlion gu

seceil an ionaid naoimh.

4 Agus ma's boirionnach a hhios ann, an

sin bithidh do mheas deich seceil 'ar fhich-

ead.

5 Agus ma's gillc o chàiig bliadhna dh'aois,

eadhon gu fàchead bliadhna dh'aois, a bhios

aun, an sin bithidh do mheas air son an

fhirionnaich fichead secel, agus air son a'

bhoirionnaich deich seceil.

6 Agus ma's ann o mhàos a dh'aois, eadhon

gu cùig bhadhna dh'aois, an sin bithidh do

mheas air son an fhirionnaich cùig seceil

airgid, agus air son a' bhoirionnaich Uthidh

do mhcas tri seceil airgid.

7 Agus ma's ann a bhios e o thri fichead

bhadhna dh'aois agus os a cheann, ma'*

firionnach e, an sin bithidh do mheas càiig

seceil deug, agus air son boirionnaich deich

seceil.

8 Ach ma bhios e ni's bochda na do mheas,

ansiu noclidaidh se e fèin an làtliair an t-sa-

gairt, agus measaidh an sagart e: a rèir a

chomais-san a thug a' bhòid, measaidh an

sagart e.

9 Agus ma'* ainmhidh e, d'an toir daoine

tabhartas a dh'ionnsuidh an Tighearna,

bithidh gach ni a bheir duine d'an leith-

idibh sin do'n Tighearn, naomh.

10 Cha dean e mùthadh, ni mò ni e mal-

airt, maitli air son uilc, no olc air son maith:

ach ma ni e malairt, air chor sam bith,

ainmhidh air son ainmhidh, an sin bithidh e

fèin, agus an ni a/huaradh 'n a mhalairt,

uaomh.

11 Agus ma'^ ainmhidh neòghlan sambith

e, de nach toir iad seachad tabhartas do'n

Tighearn, an sin nochdaidh e 'n t-ainmhidh

an làthair an t-sagairt:

12 Agus measaidh an sagart e,ma's maith

no olc e; mar a mheasas tusa a hhios a\V

oir is \ shagart e, mar sin bithidh e.

13 Ach ma dh'fhuasglas e air chor sam

bith e, an sin cuiridh e an càiigeamh cuid

deth ri d' mheas-sa.

14 Agus an uair a choisrigeas duine a

thigh, gu hhi naomh do'n Tighearn, an sin

measaidh an sagart e, ma's maith no olc e:

mar a mheasas an sagart e, mar sin seas-

aidh e.

15 Agus ma dh'fhnasglas esan a choisrig

e, a thigh, an sin cuiridh e an càiigeamh cuid

a dh'airgiod do mheas-sa ris, agus buinidh

e dha.

16 Agus ma choisrigeas duine do'n taigh-

earn cuid de fhearann a sheilbh, an sin

bithidh do mheas a rcir a shàl: mcasar

homer de shàol eorna aig leth-cheud secel

airgid.

17 Ma choisrigeas e 'fhearann o bhliadhna

na lubile, a rèir do mheas seasaidh e.

18 Ach ma choisrigeas e ' fhearann an déigh

na lubile, an sin àirmhidh an sagart

trificheadbHadlmadh'aois;bithidlieadhon!t-airgiod da a rèir nam bliadhu' a tha ri

122

AIREAMH, I.

teachd, eaclhon gu bliadhna na lubile, agus

leigear sin sìos de d' mheas-sa.

19 Agus ma dh'fhuasglas am fear a chois-

rig am fearann e air chor sam bith, an sin

cuiridh e an càiigeamh cuid a dh'airgiod do

mheas-sa ris, agus daingnichear dha e.

20 Agus mur fuasgail e 'm fearann, no ma

reic e 'm fearann ri duine eile, cha-n fhuas-

glar ni's mò e.

21 Ach bithidh am fearann, an uair athèid

e mach 's an lubile, naomh do'n Tighearn,

mar fhearann coisrigte: buinidh a shealbh

do'n t-sagart.

22 Ach ma choisrigeas duine do'n taigh-

eam fearann a cheannaich e, nach ann de

fhearann a sheilbh;

23 An sin àirmhidh an sagart dha hiach

do mheas, eadhon gu bliadhna na lubile,

agus bheir e seachad do mheas fèin 's an

là sin, mar ni naomh do'n Tighearn.

21: Ann am bhadhua na lubile pillidh am

fearann d'a ionnsuidh-san o'n do chean-

naicheadh e, cadhon d"a ionnsuidh-san d'«//i

huineadh sealbh an fhearainu.

25 Agus bithidh do mheas-sa uile a rèir

seceil an ionaid naoimh; bithidh fichead

gerah 's an t-secel.

26 Ach ceud-ghin nan ainmhidh, 'bu chòir

a bhi 'n a cheud-ghin clo'n Tighearn, cha

choisrig duine air bith sin, co dhiubh is

tarbh, no caora e: is leis lui Tighearn e.

27 Ach ma's ann de bheathach neòghlan

e, an sin fuasglaiclh se « a rèir do mheas-sa,

! agus cuiridh e an càiigeamh cuid deth ris;

: no mur fuasglar e, an sin reicear e a rèir

do mheas.

28 Gidheadh,chareicearaguscha-nfhuas-

glar ni sam bith coisrigte a choisrigeas

duine do'n Tighearn, de gach ni a tha aige,

araon de dhuine agus de ainmhidh, agus de

fhearaun a sheilbli: tha gach ni coisrigte

ro naomh do'n Tighearn.

29 Cha-n fhuasglar ni sam bith coisrigte,

a choisrigear le daoinibh: ach cuirear gu

j cinnteach gu bàs e.

30 Agus uile dheachamh an fhearainn,

ma's ann de shàol an fhearainn, no de

mheas na craoibhe, is leis an Tighearn e;

tJia e naomh do'n Tighearn.

31 agus ma dh'fhuasglas duine idir a

bheag d'a dheachamh, cuiridh e an càiig-

eamh cuid deth ris.

32 Agais a thaobh uile dheachaimh a'

' chruidh, no an treuda, cadhon gach ni air

bith a dh'imicheas fou t-slait; bithidh an

deachamh dheth naomh do'n Tighearn.

33 Cha rannsaich e am bi e maith no olc,

ni mò a nà e malaii-t leis: agTis ma ni e ma-

lairt idir leis, an sin bithidh an dà chmd

e fèin agus a mhalairt naomh; cha-u fhuas-

glar e.

34 Is iad sin na h-àitheantan a dh'àitlm an

Tighearn do Mhaois, air son chloinu Israeil,

ann an sliabh Shiuai.

A I R E A ]M H

CaibidealI. I

1, 17 Xa fir uile ann an Israel a Vurrainn dol a i

mach (lu cof/adh air an àireamh, 47 saor o

na Leblnthich. \

AGUS labhair an Tighearn ri Maois ann

am fàsach Shinai, ann am pàilhim a'

choimhthiouail, air a' cheud là d'en dara

màos, 's an dara bliadhna an déigh dhoibh |

teachd a mach à tìr na h-Eiphit, ag ràcUi, |

2 Gabhaibh àireamh cheaun comh- 1

chi'uinueachaidh chloinn Israeil uile, a rèir j

an teaghlaichean, a rèir taighe an aithrich- j

ean, maille ri àireamh an ainmean, gach

firionnach a rèir an ceann: [

3 fhichead bliadhna dh'aois, agus os a ,

cheann, gach aon a's urrainn dol a mach gTi

cogadh ann an Israel; àirmhidh tusa agus

Aarou iad a rèir am buidhuean. \

4 Agus maille ribhse bithidh duine de

gach uile thrèibh: gach aon diubh 'n a

cheann ti^he 'aithrichean.

5 Agus is iad so aiumean nan daoine a

sheasas maille ribh: I>e thrèihh Reubeiu;

Ehsiu- mac Shedeuir.

6 De Shimeou; Selumiel mac Shurisadai. i

l-^-S

7 De Iudah; Xahson mac Amiuadaib.

8 De Isachar; !XataneeI mac Sliuair.

9 De Shebulim; Eliab mac Heloin.

10 De cliloinn Ioseiph; de Ephraim, Eli-

sama mac Amihuid; de Mhauaseh, Gama

Jiel mac Phedahsuir.

11 De Bheniamiu; Abidan mac Ghideoni

12 De Dhan; Ahiesermac Amisadai.

13 De Aser; Pagiel mac Ocrain.

14 De Ghad; Ehasaph mac Dheueil.

15 De XaphtaU; Ahira mac Enain.

\Q B' iad sin daoin' ainmeil a' chomh-

chminneachaidh, cinn- fheadhna threubhau

an aithrichean, ceanuardan mhàlteau ann

an Israel.

1 7 Agus ghabh Maois agus Aaron na daoine

sin a ghairmeadh air an ainmibh.

18 Agus thionail iad an comhchruinueach-

adh uile an ceann a chèile air a' cheud là

de'n dara màos, agus chuir iad 'an ceill an

ginealachan a rèir an teaghlaichean, a rèir

tighe an aithrichean, a rèir àireimh nan

ainmean, o fhichead bhadhna dh'aois agus

thairis, a rèir an ceann.

19 Mar a d'àithn an Tighearn do Mhaois,

AIREAMH, I.

niar sin rinn e an àireamb ann am fàsach ach, a rèir an teaghlaichean, a rèir taighean

aithrichean, a rèir àireimh nan ainmean, o

Shinai.

20 Agus bha clann Reubein, a' mhic 'bu

shine a bh'aig Israel, a reir an ginealach,

a rèir an teaghlaichean, a rèir taighe an aith-

richean, a rèir àireimh àian ainmean, a rèir

an ceann, gach firionnach o fhichead bliadh-

na dh'aois agus os a cheann, gach aon a

b'uiTainn dol a mach gu cogadh;

21 Bha iadsan a chaidh àireamh dhiubh

eadhon de thrèibh Reubein, 'n an dà fhi-

chead agus sè màle agus càiig ceud.

22 De chloinn Shimeoin, a rèir an gineal-

ach, a rèir an teaghlaichean, a reir taighe an

aithrichean,iadsan achaidhàireamh dhiubh,

a rèir àireimh nan ainmean, a rèir an

ceann, gach firionnach o fhichead bUadhna

dli'aois agus os a cheann, gach aon a

b'urrainn dol a maeh gu co^adh;

23 ji5'iadsan a chaidh àireamh dhiubh,

eadhon de threibh Shimeoin, leth-cheud

agus naoi màle agus tri cheud.

24 De chloiun Ghad, a rèir an ginealach,

a rèir an teaghlaichean, a rèir taighe an

aithricliean, a rèir àireimh nan aiumean, o

fhichead bliadlina dh'aois agus os a cheann,

gach aon a b'urrainn dol a mach gu cogadh;

2.J ^'iadsan a chaidh àireamh dhiubh,

eadhon de thrèibh Ghad, dà fhichead agus

càiig màle agus sè ceud agus leth-cheud.

26 De chloiun ludali, a rèir an ginealach,

a rèir an teaghlaichean, a reir taighe an

aithrichean, a rèir àireimh nan ainmean, o

fhichead bliadhna dh'aois agus os a cheann,

gach aon a b'urrainn dol a mach gu cogadh;

27 .5'iadsan a chaidh àireamh dhiubh,

eadhon de thrèibh Iudah, tri fichead agus

ceithir màle deug agus sè ceud.

25 De chloinn Isachair, a reir an gineal-

ach, a rèir an teaghlaichean, a rèir taighe

an aithrichean, a rèir àireimh nan ainmean,

o fhicheadbliadhnadh'aoisagais os acheanu,

gach aon a b'urrainn dol a mach gu cogadh;

29 jB'iadsan a chaidh àireamh dhiubh,

eadhon de thrèibh Isachair, leth-cheud agus

ceithir màle agus ceithir cheud.

30 De chloinn Shebuluiu, a rèir an gineal-

ach, a rèir an teaghlaichean, a rèir taighe an

aithrichean, a rèir àireimh nan ainmean, o

fhichead bliadhna dh'aois agus os a cheann,

gach aon a b'urrainn dol a mach gu cogadh;

31 .S'iadsan a chaidh àireamli dhiubh.

fhichcad bliadhna dh'aois agus os a cheann,

gach aon a burrainn dol a niach gu cogadh;

35 .^'iadsan a chaidh àireamh dhiubh,

m6?Ao/idethrèibhMhanaseh,dàmhàledheug

'ar fhichead agus dà cheud.

36 De chloinn Bheniamin,o r^iVan gineal-

ach, a rèir an teaghlaichean,a rèir taighe an

aithrichean, a rèir àireimh nan ainmean, o

fhichead bliadlma dh'aoisagus os acheann,

gach aon a b'urrainn dol a mach gu cogadh;

37 J5'iadsan a chaidh àireamh dhiubh,

eadhon de thrèibh Bheniamin, cùig màle

deug 'ar fhichead agus ceithir cheud.

38 De chloinn Dhan, a rèir an g-inealach, a

reir an teaghlaichean, a rèir taighe an aith-

richean, a rèir àireimh nan ainmean, o

fhichead bliadhna cUi'aois agus os a cheann,

gach aon a b'm-rainn dol a mach gu cogadh;

39 i?'iadsan a chaidh àireamh dhiubh,

eadlion de thrèibh Dhan, tri fichead agus

dà mlùle agus seachd ceud.

40 De chloinn Aseir, a r'eir an ginealach,

a reir an teaghlaichean, a rèir taighe an

aithrichean, a rèir àireimh nan ainmean, o

fhichead bliadhna dh'aois agus os a cheann,

gach aon a b'urrainn dol a mach gu cogadh;

41 i?iadsan a chaidh àireamh dhiubh,

eadhon de threibh Aseir, aon mhàle agus

dà fhichead agus càiig ceud.

42 De chloinn jS'aphtali, a r'eir an gineal-

ach, a rèir an teaghlaichean, a rèir taighe an

aithrichean, a rèir àireimh nan ainmean, o

fhichead bliadhna dh'aois agus os a cheann,

gach aon a b'urrainn dol a niach gu cogadh;

43 iJ'iadsan a chaidh àireamh dhiubh,

eadhon de thrèibh Naphtali, tri màle deug

agus dà fhichead agus ceithir cheud.

44 Sin iadsan a chaidh àireamh, a rinn

Maois agus Aaron, agus ceannardan Israeil,

eadhon dà fhear dheug àireamh: bha gach

fear dhiubh air son taighe 'aithrichean.

45 Mar sin bha iadsan uile a chaidh

àireamh de chloinn Israeil, a rèir taighe an

aithrichean, o fhichead bliadhna dh'aois

agus os a cheann, gach aon a b'urrainn dol

a mach g-u cogadh ann an Israel;

46 Eadhon iadsan uile a chaidh àireamli,

&'iad sè ceud agus tri màle agus càiig ceud

agus leth-cheud.

47 Ach cha deachaidh na Lebhithich, a

eadhon de thrèibh Shebuluin, leth-cheud rèir trèibh an aithrichean, àireamh 'n am

agus seachd màle agus ceithir cheud. ' nieasg:

32 De chloinn Ioseiph, eadhon de chloinn ] 4S Oir labhair an Tighearn ri Maois, ag

Ephraim, a rèir an ginealach, a rèir an ràdh,

teaghlaichean, a reir taighe an aithrichean, 49 A mhàin cha dean thu treubh Lebhi

a rèir àireimh àian ainmean, o fhichead àireamh, ni niò a ghabhas tu an cunntas

bliadhna dh'aois agus os a cheann, gach aon choanu am measg chloiun Israeil:

a b'urrainn dol a mach gu cogacUi; | 50 Ach orduichidh tu na Lebhithich os

33 i?'iadsan a chaidh àireamh dhiubh, ceann pàilliuin na Fianuis', agus os ceann a

eadhon de thrèibh Ephraim, dà fhichead shoithichean uile, agus os ccann nan uile

màle agus càiig ceud. [ nitheau a hJillÃŒncas da: giùlaiuidh iad am

34 De chloinu Mhanaseh, a rèir an gineal- pàiilliun, agus a shoithichean uile; agus

124

AIREAMH, II.

fritheilidh iad da, agus campalchidh iad

rnu'n cuairt air a' phàilliun.

13 Agus J'iad 'armailt-san, agus iadsan a

chaidh àireamli dh'i, leth-cheud agus uaoi

51 Agus an uair a bhios am pàilliun gu màle agus tri cheud,

dol air 'aghaidh, leagaidh na Lebhithich a j 14 An sin treubh Ghad: agus 'n a cheann-

siose:ag-usanuairabhitheasampàillivmr'a ard air mic Ghad, hithidh Eliasaph mac

shuidheachadh, togaidh na Lebhithich suas

e: agus cuirear an coigreach a thig am

fagus gu bàs.

52 Agus suidhichidh clann Israeil am

bùthan, gach duine làùmh r'a chuideachd

fèin, agus gach duine làimh r'a bhrataich

fèin, air feadh an armailtean.

53 Ach suidhichidh na Lebhithich am

bàithan mu'n cuairt airpàilhim na Fianuis';

a chum's nach bi corruich air condichruinn-

eachadh chloinn Israeil, agus gleidhidh na

Lebhithich cùram pàilliuin na Eianuis'.

54 Agus rinn clann Isvaeil a reir nan uile

nithean a dh'àithn an Tighearn do Mhaois;

mar sin rinn iad.

CaibidealH.

Suidheachadh nan treuhh 'n am hùlhaibh.

AGUS labhair an Tighearn ri Maois,

agus ri h-Aaron, ag ràdh,

2 Suidhichidh gach duine de chloinn

Israeil làimh r'a bhrataich fèin, maille ri

suaichioutas taighe an aitlirichean: fad as

mu'n cuairt air pàilUun a' choimhthionail

suidhichidh iad.

3 Agus air taobh na h-àirde 'n ear, leth ri

èirigh na grèine, suidhichidh kichd brataich

chaimp Iudah, a rèir an armailtean: agus

bithidh'Nahson mac Aminadaib 'n a cheaun-

ard air cloinn Iudah.

4 Agus 6'iad 'armailt-san, cadhon iadsan a

chaicSi àireamh dhiubh, tri fàchead agus

ceithir màle deug agus sè ceud.

5 Agus am fagus da suidhichidh treubh

Isachair: agniihithidh Nataneel mac Shuair

'n a cheannard air cloinn Isachair.

6 Agus 6'iad 'armailt-san, agus iadsan a

chaidh àireamh dh'i, leth-cheud agus ceithir

màle-agus ceithir cheud.

7 An sin treubh Shebuluin: agus hithidh

Eliab mac Heloin 'n a cheannard air cloinn

Shebuluin.

8 Agus ò'iad 'armailt-san, agus iadsan a

chaidh àireamh dh'i,leth-cheud agus seachd

màle agus ceithir cheud.

9 Na h-uile a chaidh àireamh ann an camp

Iudah, 5'iad ceud, agus ceithir fichead, agus

sè màle agus ceithir cheud, a rèir an armailt-

ean: théid iad so a mach air thàis.

10 Air taobh na h-àirde deas hithidh brat-

ach chaimp Reubein, a rèir an armailtean:

agus 'n a cheannard air cloinn Ileubein

hithidh Elisur mac Shedeuir.

11 Agus 6'iad 'armailt-san, agus iadsan a

! chaidh àireamh dh'i, dà fhichead agus sè

màle agus ciiig ceud.

12 Agus làimh ris suidhichidh treubli Shi-

meoin; agns. Uthidh 'SxAwmàeX mac Shuris-

adai 'n a chcannard air cloinn Shimeoin.

125

Ileueil.

15 Agus &'iad 'armailt-san, agus iadsan a

chaidh àireamh dhiubh, dà fhichead agus

càiig màle agus sè ceud agus leth-cheud.

16 Na h-uile a chaidh àireamh ann an

camp Reubein, &'iad ceud agus leth-cheud

agus aon mhàle, agus ceithir cheud agus

leth-cheud, a rèiran armailtean: agustheid

iadsan a mach 's an dara ordugh.

17 An sin théid pàilliun a' choimhthionail

air 'aghaidh, maille ri camp nan Lebhith-

eacli 'am meadhon a' chaimp: mara champ-

aicheas iad, mar sin théid iad air an agh-

aidh, gach duine 'n a àite fèin, làimh r'am

brataichibh.

18 Air taobh na h-àirde 'n iar hithidh

bratach chaimp Ephraim, a reir an armailt-

ean; agus hithidh Elisama mac Amihuid

'n a cheaunard air mic Ephraim.

19 Agus 6'iad 'armailt san, agus iadsan a

chaidh àireamh dhiubh, dà fhichead màle

agus càiig ceud.

20 Agus làimh ris-san hithidh treubh

IMhanaseh: agus hithidh Gamaliel mac

Phedahsuir 'n a cheannard air cloinn

INIhanaseh.

21 Agus 6'iad 'armailt-san, agus iadsan a

chaidh àireamh dhiubh, dà ndiile dlieug 'ar

fhichead agus dà cheud.

22 An sin treubh Bheniamin: agus hith-

idh Abidan mac Ghideoni 'n a cheannard

air mic Bheniamin.

23 Agus ^'iad 'armailt-san, agus iadsan a

chaidh àireamh dhiubh, cùig màle deug 'ar

fhichead agus ceithir cheud.

24 ^iadsan uile a chaidh àireamh de

champ Ephraim, ceud agus ochd màle, agus

ceud, a rèir an armailtean: agais théid iad-

san air an aghaidh 's an treas ordugh.

25 Bithidh bratach chaimp Dhan air taobh

na h-àirde tuath a reir an armailtean: agus

hithidh Ahieser mac Amisadai 'n a cheaun-

ard air cloinn Lhan.

26 Agus ^'iad 'armailt-san, agus iadsan a

chaidh àireamh dhiubh,tri fichead agus dà

mhàle agus scachd ccud.

27 Agus làindi ris campaichidh treubh

Aseir: agus hithidh Pagiel mac Ocrain 'n

a cheannard air cloinn Aseir.

28 Agus ?>'iad 'armailt-san, agus iadsan a

chaidh àireamh dhiubh, dà fhichead agus

aon ndiàle agus cùig ceud.

29 An sin treubh Naphtali: agus hithidh

Ahira mac Euain 'n a cheannard air cloinn

Naphtali.

30 Agus &'iad 'armailt-san, agus iadsan a

chaidh àirearah dhiubh, leth-cheud agus

tri màle agus ceithir cheud.

31 i?'iadsan uile a chaidh àireamh ann an

AIREAMH, III.

camp Dliau, ceucl agus leth-clicud agus

seaclid màle agus sè ceud: Imichidh iadsau

fa dheireadh le 'm brataichibh.

32 Is iad sin iadsan a chaidh àirmheadh de

chloinn Israeil, a rèir taighe an aithrichean:

ò'iadsan uile a chaidh àircamh de na caimp,

a rèir an armailtean, sè ceud agus tri màle

agus cùig ceud agus leth-cheud.

;J3 Ach cha deachaidh na Lebhàthich

àireamh 'am measg chloinn Israeil, mar a

dh'àlthu an Tigliearu do Mhaois.

3-1 Agus rinn clann Israeil a rèir gach ni

a dh'àithu an Tighearn do Mhaois: mar sin

champaich iad làimh r'am brataichibh, agnis

mar sin chaidh iad air an aghaidh, gach aon

a rèir an teagldaicheau, a rèir taighe an

aithrichean.

CaibidealIII.

l Giàiealaich Aa.roiii agus Mhaois. 3 Fritheal-

adh agus àireamh nan Lebhitheach.

/'S iad so mar an ceudna ginealaich Aaroin

agus Mhaois, 's an là anns an do labhair

an Tighearn ri Maois ann an sliabh Shinai.

2 Agus is iad so aiumcan mhac Aaroin;

Nadab an ceud-ghin, agus Abihu, Eieasar,

agus Itamar.

3 Is iad sin ainmean mliac Aaroiu, na

sagartan a dh'ungadh,a choisrig e gu frith-

ealadh ann an dreuclid an t-sagairt.

4 Agus fhuair Nadab agus Abihu bàs an

làthair an Tighearna, 'n uair a Thug iad

suas teiue coimheacli an làthair an taigh-

earna, ann am fàsacli Shinai, agus charobh

clanu aca: agus fhritheil Eleasar agus Ita-

mar ann an dreuchd an t-sagairt, ann an

sealladh Aaroin an athar.

5 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

6 Thoir treubh Lebhi am fagus, agus tais-

bein iad an làthair Aaroin an t-sagairt, a

chum gu'm fritheil iad dha.

7 Agus gleidhidh iad a cliùram-san, agus

cùram a' choimlithionail uile, air beulaobh

pàilliuin a' choimhthiouail, a dheanarah

seirbhis a' phàilliuiu.

8 Agus gleidhidh iad uile shoithichcan

pàilliuiu a' choimhthiouail, agus cùram

chloinn Israeil, a dheanamh seirbhis a'

phàilliuiu.

9 Agus bheirthunaLebhithich do Aarou,

agus d'a mhic: tha iad air an tabhairt da

gu h-iomlau a mach a cloinn Isracil.

10 Agus orduichidh tu Aarou agus a mhic,

agus feithidh iadsan air dreuchd an t-

sagairt: agus cuirear an coigreach a thig

am fagus gu bàs.

il Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

12 Agus mise, feuch, ghabh mi na Lebhi-

thich o mheasg chloinn Israeil, 'an àit a'

cheud-ghin uile a dh' fhosglas a' bhrù am

measg chloinn Israeil: agus is leamsa na

Lebhithich;

13 A chiona gur leamsa gach uile cheud-

123

ghin; oir air an là anns an do bhuail mi

gach ceud-ghin ann an tìr na h-Eiphit,

naomhaich mi dhomh fèiu gach ceud-ghiu

auu an Israel, eadar dluiine agus ainmhidh;

is leamsa iad: Is mise an Tighearn.

14 Agus labhair an Tighearn ri Maois anis

am f àsach Shinai, ag ràdh,

15 Aireamh clann Lebhi a rèir taighe an

aithrichean, a rèir an teaghlaichean: gach

firionnach o mhàos a dh'aois agus os a

cheann àirmhidh tu iad.

16 agus rinn Maois an àireamh a rèir

focail an Tighearna, mar a thugadh àithne

dha.

17 Agus &'iad so mic Lebhi a reir an ainm-

ean; Gerson, agus Cohat, agus jMerari.

18 Agus is iad so ainmean mhac Ghersoin

a rèir an teaghlaichean; Libui agus Simei.

19 agus mic Chohait a rèir an tcaghlaich-

eau; Amram, agus Idsar, Hebrou, agus

Udsiel.

20 Agus mic Mherari a rèir an teagh-

laichean; Mahli, agus Musi: is iad sin

teaghlaichean nan Lebhitheach, a rèir taighe

an aithrichean.

21 Gherson bha teaghlach Libni, agus

teaghiach Shimei: is iad sin teaghlaichean

nan Gersonach.

22 ladsan a chaidh àireamh dhiubh, a

rèir àireimh uam firionnach uile o mhàos a

dh'aois agus os a cheann, eadhon iadsan a

chaidh àireamh dhiubh, &'iad seachd màle

agus càiig ceud.

23 Suidhichidh teaghlaichean nan Gerson-

ach air càilaobh a' phàilliuin air taobh na

h-àirde 'n iar.

24 AgTis hithidh Eliasaph mac Laeil, 'n a

clieann taighe athar nan Gcrsonach.

25 Agus air càiram mhac Ghersoin, ann am

pàilliun a' choimhthionail, hithidh am pàill-

iun, agus am bàith, a chòmhdach, agus am

brat air son doruis pàilliuin a' choimthion-

ail,

26 Agus càiirteànean na cùirte, agus am

brat air sou doruis na cùirte, a tha làimh ris

a' phàilliun, agus làimh ris an altair mu'n

cuairt, agus a cuird, air son a seirbhis uile.

27 Agus o Chohat bha teaghlach nan Am-

ramach, agus teaghlach nan Idseharach,

agus teaghlach uan Hebronach, agus teagh-

lach nau Udsielach: zsiadsin teaghlaicheau

nau Cohatach.

28 Ann an àireamh nam firionnach uile o

mhàos a dh'aois agus os a cheaun, bha ochd

màle agus sè ceud, a bha 'gleidheadli ciiraim

an ionaid naoimh.

29 Suidhichidh teaghlaichean mhac Choh-

ait air taobh mu dheas a' phàiiliuin

30 Agus blthidh Elisaphau mac Udsieil 'n

a cheann taighe athar theaghlaichean nan

Cohatach.

31 Agus air an càiram-san hithidh an àirc,

agus am bòrd, agus an coinnleir, agus na

h-altairean, agus soithichean an iouaid

IV.

san, agus bithidh naLebhithichagamsa: Is

mise an taigheam.

46 Agus air an son-sau a tha gu bhi air

am fuasgladh de'n dà cheud agus an tri

fichead agus an tri-deug, de cheud-ghin

bhios a' gleitàheaLlh càii-aim an iouaid chloinu Israeil, a tha ni's làonmhoire na na,

AIREAMH;

naoàmh, leis am fritheil iad, agus am brat,

agus a sheirbhis iiile.

32 Agus hithidh Eleasar, mac Aaroin an

t-sagairt, 'n a cheanuard air ceannardaibh

nauLebhitheach,</5'«ò- hithidh sviil aig orra-

liaoimh

33 Mherari bha teaghlach nam I\Iahlach,

agus teaghlach nam ]\Iusitheach: is iad sin

teagMaichean Mherari.

34 Agus iadsau a chaidh àireamh dhiubh,

a rèir àireimh nam firionnach uile o mhàos

a dh'aois agus os a cheann, Viad sè màle

agus dà cheud.

35 Agus &'(?Suriel mac Abihail ceann taighe

athar theaghlaichean Mherari: suidhichidh

iadsau air taobh mu thuath a' phàilliuin

36 Agus fo choimliead agais càiram mhac

Mherari bithidh buird a' phàilliuin, agus

a chroinn, agus a phuist, agus a bhiiinn,

agus a shoithichean uUe, agus gach ni a

fhritheileas da,

37 Agus puist na cùirte mu'n cuairt, agus

am buinn, agus am pinneachan, agus an

cuird.

38 Ach iadsan a champaicheas air beul-

aobh a' phàilliuin air taobh na h-àirde 'n

esir,eadhon air beulaobh pàilliuin a' choimh-

thionail leth ri eirigh na gi-èine, ù iad

Maois, agus Aaron, agus a mhic, a' gleidh-

eadh càiraim an iouaid naoimh, air son

cùraim chloinn Israeil; agus cuirear an

coigreach a thig am fagus gu bàs.

39 ladsan uile a chaidh àireamh de na Le-

bhithich, a i-inn ÃŒMaois [agus Aaron] àireamh

a rèir àithne an taigheai'na, a rèir an teagh-

]aichean, na firionnaich uile o mhàos a

dh'aois agus os a cheann, 6'iad dà mhàle

thar fhichead.

40 Agus thuirt an taigheara ri Maois,

Aireamh gach ceud-ghiu a tha 'n a fhir-

ionnach de chloinn IsraeU o mhàos a dh'aois

a^s os a cheann, agus gabh àireamh an

ainmean.

41 Agus gabhaidh tu na Lebhithich

dhomhsa {Is mise an Tighearn) 'an àite uan

ceud-ghin uile am measg chloinn Israeil;

agus sprèidh nan Lebhitheach 'an àite nan

ceud-ghin uile am measg sprèidlie cMoinn

Israeil.

42 Agus rinn Maois, mar a dh'àithn an

Tighhearn cUia, gach ceud-ghin am measg

chloinn Israeil àireamh.

_ 43 Agus gach ceud-ghin a bha 'n a fhir-

ionnach, a rèir àireimh nan ainmeau o

mhàos a dh'aois agus os a cheami, dhiubh-

san^ a chaidh àireauih cUiiubh, b' iad dà

mhàle thar fhichead, dà cheud agus tri

flchead agus tri-deug.

44 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràcUi,

4.5 Gabh na Lebhithich 'an àite uan ceud-

ghin uile am measg chloinn Israeil, agus

spreidlman Lebhitheach'auàit ausprèitUie-

127

Lebhithich;

47 Gabhaidh tu eadlion càiig seceil am

fear air an ceaun; a rèir seccU an ionaid

naoimh gabhaidh tu iad: is e 'n secel

fichead gerah.

48 Agus bheir thu 'n t-airgiod, leis am

fuasglar an àireamh chòrr dMubh,do Aaron

agus d'a mhic.

49 Agns ghabh Maois an t-airgiod fuas-

glaidh uatha-san a bha thuilleadh oiTa-sau

a dh'fhuasgladh leis na Lebhithich.

òO cheud-ghin chloinu Israeil ghabh e

an t-airg:od: màle, tri cheud agus tri fichead

agus càiig seceilj a rèir seceil an ionaid

naoimh.

51 agus thug Maois airgiod na muinntir'

sin a dh'fhuasgladh do Aaron, agus d'a

mhic, a rèir focaU an Tighearna, mar a

dh'àithn an Tighearn do Mhaois.

CaibidealIV.

\ Aois agus àm fritkealaidk nan Lebhitheach.

17 Dreudid nan swjarl.

AGUS labhair an Tighearn ri Maois,

agTis ri h-Aaron, ag ràdh,

2 Gabh àireamh mhac Chohait o mheasg

mhac Lebhi, a rèir an teaghlaichean, a rèir

tighe an aithrichean;

3 cUieich bUadhna fichead a dh'aois

agus os a cheami, eadlion gu leth-cheud

bliadhna cIh'aois,gach neachatheida steach

do"u armailt, a dheanamh na h-oibre ann

am pàUIiun a' choimhthionail.

4 So an t-seirbMs a bhios aig mic Chohait,

ann am pàilliun a' choimhthionail, mu

thimchioU uau uitlicau ro naomh.

5 AgTis an uair a bhitheas an camp gu dol

air 'aghaidh, thig Aaron agus a mhic, agus

bheir iad a nuas brat a' chòmhdachaidh, agus

còmhdaichidh iacl àirc na Fianuis leis;

6 Agus cuiridh iad oirre an còmhdachadh

de chroicinuibh bhroc, agus sgaoilidh iad

os a cheaun euclach uile de ghorm, agus

cuiridh iad a bataichean iuute.

7 Agus air bòrd araiu na Fiauuis' sgaoilidh

iad eudach de ghorm, agus cuiridh iad air

na miasan, agus na tàiiseirean, agus na

copain, agus na cuachan leis an toirear

seachad tabhartas-dibhe: agus bitMdh an

t-arau an còmhnuidh air.

8 Agus sgaoilidh iad orra eudach scarlaid,

agus còmhdaichidh iad sin le còmhdachadh

de chroicinnibh bhroc, agus cuiridh iad a

bhataichean ann.

9 Agus gabhaidh iad eudach de ghorm,

agus còmhdaichicUi iad coinnleir an t-soluis,

agus a lòchrain, agus a chlobhachan, agus a

shoithichean-smàlaicUi, agus a shoithichean-

olaiuli yile, leis am fritheil iad da.

AIREAMH, IV.

10 Agns cuiriclh iad e/ri», agusa shoith- soiiach, seirbhis a dheanamh, agus eallacli

ichean uile, ann an cònihdachadh dc chroic-

innibli bhroc, agus cuiridh iad air hmn e.

a ghiùlan.

25 Agus giàilainidh iad ciiirteinean a'

11 Agus air an altair òir sgaoihdli iad phàilliuin, agus pàilhim a' choimhthionail,

eudach de ghorm, agus còmhdaichidh iad i a chòmhdach, agus an còndidachadh de

le còmhdachadh de cliroicinnibh bhroc, ' chroicinnibh bhroc, a tha shuas thairis air

agus cuiridh iad r'i a bataichean.

12 Agus gabhaidh iadnah-innil fhritheal-

agus brat doruis pàilhuiu a' choimthionail,

26 Agus cùirteinean na càiirte, agus brat

aidh uilo, leis am fritheil iad 's an ionad doruis geata na càiirte, a tha làimh ris a'

naomh, agus cuiridh iad ann an eudach do phàiilliun, agTis ris an altair mu'n cuairt,

ghorm mS, agus còmhdaichidh iad le còmh- agus an cuird, agus innil am frithealaidh

dachadh de chroicinnibh bhroc iad, agus uile, agus gach ni a rinueadli air an son:

cuiridh iad air lunn iad.

13 Agus bheir iad air falbh an luath o'n

altair, agus sgaoilidh iad eudach corcuir

oirre;

14 Agiia cuiridh iad oirre a soithichean

mar so ni iad seirbhis.

27 A rèir focail Aaroin agus a mhac

bithidh uile sheirbhis mhac nan Gersonach,

'n an eallachaibh uile, agus 'n an seirbhis

uile: agus orduichidh sibh dhoibh mar an

uile, leis am fritheil iad m'a timchioll, ' cùram an eallachan uile.

earfAoJi uatàiiscirean, nagrcimichean-feòla, I 28 Is i so seirbhis theaghlaichcan mhac

agus na sluasaidean, agus na cuachan, Ghersoin,aunampàiIhima'choimhthionaiI;

soithichean na h-altai'ach uile; agus sgaoil- agus bithidh an càiram fo làimh Itamair

idh iad oirre còmhdachadh de chi-oicinnibh

bhroc, agus cuiridh iad r'i a bataichean.

15 Agus cràochnaichidh Aaron agus a

mhic còmhdachadh an ionaid naoimh, agus

uile shoithichean an ionaid naoimh, 'n uair

a bhios an camp gu dol air 'aghaidh; agus

an dèigh sin thig mic Chohait g'an giùlan

miiic Aaroin an t-sagairt.

29 A thaobh mhac Mherari, àirmhidh tu

iad a rèir an teaghlaichean, a rèir taighe an

aithrichoan:

30 O dheich bliadhna fichead a dh'aois

agus os a cheann, eadhon gu leth-cheud

bliadhna dh'aois, àirndiidh tu iad, gach aon

ach cha bhean iad ri ni naomh sam bith, air j a théid a steach do'n t-seirbhis, a dheanamh

eagal gu'm bàsaich iad. Is iad na n ithean oibre pàilliuin a' choimhthionail.

sin eallach mhac Chohait ann am pàilliun

a' choimhthionail.

31 Agus is e so cùram an callaich, a rèir

an seirbhis uile ann ani pàiilliun a' choimh-

16 Agus do dhreuchd Eleasair, mhic thionail; buird a'phàilliuin, agus achroinn,

Aaroin an t-sagairt, buinidh an oladh chum ! agus a phuist, agus a bhuinn,

an t-soluis, agus an tàds chàibhraidh, agus [ '

an tabhartas-bàdh lathail, agus an oladli-

32 Agus puist na cùirtc niu n cuairt, agu8

am buinn, agus am pinncachan, agus an

ungaidh, a5'?;s càirama' phàilliuinuile, agus [ cuird, maille r'an innealaibh uile, agus

nan uile nithean a tha ann, 's an iouad maille r'an seirbhis uile: agns air an ainm

àirmhidh sibh innil càiraim an eallaich.

33 Is à so seirbhis thoaghlaichcan mhac

Mherari, a reir an seirbhis uile ann am

naomh, agus 'n a shoithichibh.

17 Agus labhair an Tighearn ri Maois,

agus ri h-Aaron, ag ràdh,

18 Na gearraibh as treubh theaghlaichean pàilliun a' choimhthionail, fo làimh Itamair

nan Cohatach o mheasg nan Lcbhitheach.

19 Ach so ni sibh riu, chum gu'm bi iad

mhic Aaroin an t-sagairt.

34 Agus rinn Maois agus Aaron agus

beò agus nach bùsaich iad, an uair a thig ceannardan a' chomhchruinneachaidh mic

iad am fagus do na nithibh ro naondi; théid [ nan Cohatach 'àireamh, a rcir an teaghlaich-

Aaron agus a mhic a steach,agusorduichidh ean, agus a rèir taighe an aithrichean:

siad iad gach aon d'a sheirbhis/em, agus

d'a eallaich.

20 Ach cha teid iad a steach a dh'fhaicinn bhadhna dh'aois, gacli aon a theid a steach

do'n t-seirbhis, chum oibrc ann am pàilliun

35 dheich bliadhna fichcad a dh'aois

agus os a cheann, eadhon gu lcth-cheud

* an uair a chòmhdaichcar na nithean naomh

air eagal g-u'm faigh iad bàs.

choimhthionail.

36 Agus iadsan a chaidh àireamh dhiubh,

a rèir an teaghlaichean, biad dà mhàlc,

21 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

22 Gabh mar an ccudna àircamh mhac scachd ceud agus leth-cheud.

Chersoin,a rèir taighe an aithrichean, a rèir [ 37 -S'iad so iadsan a chaidh àireamh de

an teaghlaichean:

23 dheich bliadhna fichcad

thcaghlaichibh nan Cohatach, gach neach a

dh'aois dh' fheudadh seirbhis a dheanandi ann am

agus os a cheonn, gu leth-cheud bliadhna pàilliun a' choinithionail, a rinn Maois agus

dli'aois ài)"mhidh tu iad;gach neach atlièid Aaron 'àircanih, a rèir àithnc an Tighearna

a steach a dhcanamh na scirbhis, a dhcau-: le làimh Mhaois.

andi na h-oibre ann am pàilliun a' choimh

Ihionail.

24 Is i so seirbhis thcaghlaichcan nan Ger- | rèir taighe an aitlu'ichcan:

12b

38 Agus iadsau a cl.aidh àireamh de mhic

Ghersoin, a reir an teaahiaichean, agus a

AIREAMH, V.

39 cUieich bliaclhna fichead a dh'aois chuir iad a mach iad an taobli a muigh de'n

agus os a cheann, eadhon gu leth-cheud champ: mar a hibhair an Tighearn ri Maois,

bfiadhna dh'aois, gach aon a théid a steach mar sin rinn clann Israeil.

do'n t-seirbhis, a chum oibre ann am pàill- j 5 AgTis labhair an Tighearn ri Maois, ag

iun a' choimhthionail; i ràdh,

40 Eadhoniadsan a chaidh àireamh dhiubh, 6 Abair ri cloinn Israeil, An uair a ni fear

a reir an teaghlaichean, a rèir taighe an aith- no bean peacadh air bith a ni daoine, a

richean, biad dà mhlle agus sè ceud agus dheanamh eusaontais an aghaidh an Tigli-

deich 'ar fhichead.

41 So iadsan a chaidh àireamh de theagh- j

laichibh mhac Ghersoin, de gacli neach a '

dh'fheudadh seirbhis a dheanamh ann am i

pàilhun a' choimhthiouail, a riun Maois

agus Aaron àireamh a rèir àithue an taigh-

earna. 1

42 Agus iadsan a chaidh àireamh de

earna, agus gu'm bheil an t-anam sin ciou-

tach;

7 An sin aidichidh iad am peacadh a riun

iad: agus ni e coimhleasachadh air sou

'eucorach 's an iomlan, agus cuiridh e an

càiigeamli cuid detli ris, agus bheir e sin

clhasan air an d'rinn e 'n eucoir.

S Ach mur bi aig an duine caraid sam bitli

theaghhiichibli mhac Mherari, a rèir an gu coimldeasachadh a thoirt da 's an eucoir,

teaghlaichean, a rèirtighe an aithrichean: tlmgar an coimhleasachadh a nithear do'n

43 dheich bliadlma fichead a dhaois Tighearn air son na h-eucorach, don t-sa-

agus os a cheann, eacUion gu leth-cheud gart; a thuilleadli air reithe na rèite, leis

biiadlma dh'aois, gach aon a théid a stigh an deanar rèite air a shon.

do'n t-seirbhis, chum oibre ann am pàiiliuu j 9 Agus gach tabhartas de nithibh naomha

a' choimhthionail; chloiuu Israeil mle, a bheir iad chum an

44 Eadhouiadsauachaichiàireamhdhiubh, t-sagairt, is leis-sau iad.

a reir an teaghlaicheau, b'iad tri màle agus \ 10 Agus nithean coisrigte gach duiue, is

dà cheud. [ leis-san iacl: ge b'e ni a bheii- duine sani

45 So iadsan a chaidh àireamh de theagh- bith do'n t-sagart, is leis e.

laichibh mhac Mherari, a rinn ]Maois agus [ 11 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

Aaron, àireamli a rèir focail an Tighearna le \ ràdh,

làimh Mhaois. | 12 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair

46 ladsau uile a chaidh àireanih de na riu, Ma théid beau fir sam bith a thaobh,

Lebhithich, a rinn Maois agus Aaron, agus agus gu'n ciontaich i 'n a aghaidh,

ceannardan Israeil aireamh a rèiran teagh- 13 Agus gu'n luidh fear gu coDaidh leatha,

laichean, agus a rèir taighe an aithrichean; j agus gum bi sin folaichte o shùihbh a fir-

47 dheich bliacUma fichead a dh'aois ' phòsda, agus gu"m bi e ceilte, agTis gu'm bà

agus os a cheaun, eadhon g-u leth-cheud i air a truailleadh, agus nach hi fiauuis

bliadhna dh'aois, gach aon a thàinig a sam bith 'n a h-aghaidh, agus gun i air a

dheanamh seirbhis an fhrithealaidh, agus glacadh 's d chùis.

14 Agus gun tig spiorad èudaich air, agus

gu'm bheil e 'g eudach air a mhuaoi, agus

guu do thraailleadh i; no ma thàinig

seirbhis na h-ealiaich ann am pàilliuu a'

choimhthionail;

48Eadliou iadsana chaidhàireamhcUnubh,

b'iad ochd màle agus cùig ceud agus ceithir , spiorad èudaich air, agus gu'm bheil e èucb

fichead. j mhor m'a mhnaoi, agus nach do thruaill-

49- A rèir àithne an Tighearna chaidh an ' eadh i:

àirmheadh le làimh Mhaois, gach aon a rèir I 15 An sin bheir an duine a bhean a

a sheirbhis, agus a rèir 'eaUaich: mar so dh'iounsuidh an t-sagairt, agnis bheir e leis

chaidh an àirmheadh leis, mar a dh "àithu a tabhartas air a son, an cleicheamh cuid a

dh'ephah de mhiu eòma; cha dòirt e oladh

air, ni mò a chuireas e tàiis air, oir is

an Tighearn do Mhaois.

CaibidealY.

V An coimhleasaciadh uir son eucoracàu

Devc'tamn eudaich.

11

tabhartas eudaichath'ann.tabhartas ciùmh-

neachain, a' toirt aiugidhcachd ann an

cuimhne.

agus

AGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag ' 16 Agus bheir an sagairt am fagus

ràcUi, cuiridh e i an làthair an Tighearna.

2 Aithn do chloiun Israeil, iad a chur a 17 agus gabhaidh an sagart uisge naomh

mach as a' champ gach lobhar, agus gach ann an soitheach creadha, agus gabhaidh

neach air am bheil silteach, agus gach an sagart cuid de'u duslach a bhios air

neach a tha air a shalachadh leis a' mharbh: urlar a' phàilliuiu, agus cuiridh e 's an

_ 3 Araon firiouuach agnis boiriounach cuir- uisge e.

idh sibh a mach, an taobh a muigh de"n IS agus cuiridh an sagart a' bhean ann

champ cuii-icUà sibh iad; a chum as nach an làthair an taighearua, agus ràiisgidh e

tmaill iad an campan, anns am bheU niise ceann na mnà, agus cmridh e 'n tabliartas

gabhaU còmhnuidh. cuimhueachain 'n a làmhan, eadhon an

4 Agus nuu clann Israeil mar so, agus , tabhai-tas eudaich; agus bithidh a^g an

129 E

trsagart 'n a làimh an t-iiisge searbh a

luhallaicheas.

19 As>us ji'abhaidh an sagart mionnau dli'i,

AIREAMH, VI.

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair riu,

'N uair a dhealaiclieas aon càmid beau uo

fear iadfèin a bhòideachadh bòide Nasar-

agus their e ris a' mhuaoi, Mur do luidh ! aich, a chum iad fèin a dliealachadh do'n

fear sam bith leat, agus uuu- deachaidh tu i taighearu;

tliaobh gu ucòghloine maille ri neach eile j 3 fhàou, agus o dhibh laidir sgaraidh

'au àite d'fhii'-phòsda, bi-sa saor o 'n uisge

shearbh so a mhallaicheas:

se e fèiu; f àou-geur f àona, no f àou-geur

diblie làidir cha-n òl e, ui mò a dh'òlas e

20 Ach ma chaidh thu thaobh gu neach j blieag de shùgh uaui f àon-dhearcau, ui mò

eile 'an àite d'fhir-phòsda, agus gu'u do | a dh'itheas e f àon-dhearcan ùra uo tior-

thruailleadh thu, agus gu'u do luidh fear 1 am.

eile leat a thuilleadh air d'fhear-pòsda;

4 Uile làitheau a dhealachaidh cha-u ith e

2 1 an sin gabhaidh an sagart miouuan j bhcag a nithear de'n chraoibh- fhàoua, o na

mallachaidh de'n mhnaoi, agus their an ! h-eitcanaibh gus am plaosg.

sagart ris a' mhnaoi, Gu'n deanadh an | 5 Uile làitheau bòide a dhealachaidh, cha

Tighearn a'd' mhallachadh agus a'd' j tigealtainn airacheaun:gxisaucoimhIiouar

mhiouuau thu am measg do shluaigh, 'n |na làithean auus an dealaich se efcin do'n

uair a bheir an Tighearn air do shliasaid l Tighearn, bithidh e naomh; Oigus leigidh

lobhadh, agus air do bhroinn atadli; i " " "

22 Agais théid an t-uisge so a mhallaicheas

a stigh a'd' iunibli, a thoirt air do bhroiun i

le ciabhan gruaige a chiun fàs.

6 'S na làithibh sin uile anns an dealaich

fèiài do'n Tighearn, cha tig e 'm fagus

atadh, agus air do shliasaid lobhadh: Agus ' do chorp marbh sam bith.

their a' bheau. Aracu, amen.

I 7 Cha deau se e feiu neòghlan air son

23 Agus sgrìobhaidh an sagart na mallach- ' 'athar, uo air son a mhàthar, air son a

dan sin ann an leabhar, agus dubhaidh e , bhràthar, no air son a pheathar, an uair a

mach iad leis an uisge shearbh; j gheibli iad bàs; do bhràgh gu bheil cois-

24 Agus bheir e air a' mhnaoi an t-uisge ' reagadli a Dhè air a cheanu.

Bcarbh a bheir am mallachadh, òl: agus

Uile làitheau a dhcalachaidh tha

thèid an t-uisge a mhallaicheas a steach; naomh do'n Tighearn.

inute, agus fàsaidh e searbh.

9 agus ma ghcibh duine gu h-obann bàs

25 Àn sin gabhaidh an sagart an tabhartas I làimh ris, agus gu'n do shalaich e ceann a

eudaich à làimh na nmà, agus luaisgidh e ' choisreagaidh; an sin beaiTaidh e a cheann

'u tabhartas an làthair an Tighearn'

bheir e seachad e air an altair.

anu an là a ghlauaidh, air

là bearraidh se e.

t-seachdamh

2(j Agus gabhaidh an sagart làu glaice de'u ! 10 Agus air an ochdamh àà bhcir e dà

tabluu-tas, eadlion a chvdmhueachan, agus; thurtur, uo dà cholumau òg, a dh'ionnsuidh

loisgidh e air an altair s, agus an déigh siu \ an t-sagairt, gu dorus pàilliuiu a' choimli-

bheir e air a' udinaoi an t-uisge òl.

27 Agus an uair a bheir e oirre an t-uisge

òi, an siu tarlaidh ma thi-uailleadh i, agus

ma rinn i coire an aghaidh a fir-phòsda,

gu'u téid an t-uisge a mhallaicheas a steach

iunte, agus fàsaidh e searbh, agus ataidh

a brài, agus lobhaidh a sHasaid: agus

bithidh a' bhean 'n a mallachadh am measg

a sluaigh.

28 AgTis mur do thruailleadh a' bhcan,

ach gu'm bheil i glau; an sin bithidh i saor,

agus f àsaidh i ton-ach.

29 /s e so lagh nan eud, an uair a théid

bean a thaobh gu fear eile 'an àit a fir-

phòsda, agus a thruaillear i;

30 No'n uair athig spioradeudaichairfear,

agus a tha e 'g eudach air, agus a chuireas

c a' bhean an làthair an Tig-hearna, agus a

chuireas an sagart 'au guàomh oirre an lagh

so uile;

31 An sin bithidh auduine saor o'n chionta,

agus giùlaiuidh a' bheau so a cionta.

CaibidealVI.

i Laghnan Ndsaradi. 22 Modh beannachaidh

chloinn Israeil.

AGUS labhair an Tighearn ri Maois,

ag ràdh,

130

thionail.

11 Agus àobraidh an sagart fear diubh

mar àobairt-pheacaidh, agus am fear eile

mar àobairt-loisgte, agus ui e rèite air a

shon, a chionn gu'u do pheacaich e thaobh

a' mhairbh, agus naomhaichidh e a cheann

's an là siu fèin.

12 agus coisràgidh e do'n Tighearn làith-

eau a dhealachaidh, agus bheir e leis uau de'n

cheud bhliadhna chum àobaii-t-eusaoutais:

ach bithidh na làithean a chaidh seachad

caillte, do bhràgh gn'n do shalaicheadli a

dhealachadh.

13 Agus is e so lagh an Nasaraich: 'N uair

a choimhlionar làithean a dhealachaidh,

bheirear e gu dorus pàilliuiu a' choimh-

thionail:

14 agus bheir e seachad a thabhartas do'n

Tighearn, aon uau firionn de'u cheud

bhliadhna guu ghaoid a chum àobairt-

loisgte, agus aon uan boiriouu de'n cheud

bhliadhna guu ghaoid a chum àobairt-

pheacaidh, agus aon reithe gun ghaoid a

chuni àobairt-shàth;

15 Agus bascaid de arau neo-ghoirtichte,

breacagan dephlùrmàn mcasg-ta le h-olaidh,

agus dearnaganan de arau uco-ghoirtichte

AIREAMH, VII.

ungta le h-olaidh, agus an tabhartas-bàdh,

agus an t:il )hartasan-clibhe.

16 Agais bheir an sagart iad an làthair an

Tighearn', agus àobraidh e 'àobairt-pheac-

aidh, agTis 'àobairt-loisg-te.

17 Agus àobraidh e 'n reithe mar àobairt

thabhartasan-sàth do'n Tighearn, maille ris

a' bhascaid de aran neo-glioirtichte: bheir

an sagart seachad mar an ceudna a thabh-

artas-bàdh, agus a thabhartas-dibhe.

18 Agus bearraidh an Nasaraoh ceann a

dhealachaidh, aig dorus pàilliuin a' choimh-

thionail; agus gabhaidh e gruag cinn a

dhealachaidh, agus cuiridh e i 's an tcine a

tha fo àobairt nan tabhartasan sàth.

19 Agus gabhaidh an sagart slinneau

bruich an reithe, agus aon bhreacag neo-

ghoirtichte as a' bhascaid, agus aon dear-

nagan neo ghoirtichte; agus cuiridh e iad

air làmhan an Nasaraich, an déigh do

ghruaig a dhealachaidh bhi air a bearradh.

20 Agus luaisgidh an sagart iad raar tha-

bhartas-luaisgte an làthair an Tighearna;

tJia so naomh do'n t-sagart maille ris an

uchd luaisgte, agus maille ris an tslinnean

thogta: agus an déigh sin feudaidh an Na-

sarach f àon òl.

21 Is e so lagh an Nasaraich,a thug bòid,

agus lagh a thabhartais do'n Tighearn air

son a dhealachaidh, a thuilleadh air na

gheibh a làmh: a rèir a bhòide a bhòidich e,

mar sin is èigin da dheanamh, a rèir lagha

a dhealachaidh.

22 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

lùdh,

23 Labhair ri h-Aaron agus r'a mhic, ag

rèdh, Air a' mhodh so beannaichidh sibh

clann Israeil, ag ràdh riu,

24 Gu'm beannaicheadli an Tighearn thu,

agris gu'n gleidheadh e thu:

25 Gu'n tugadli an Tighearn air 'aghaidh

dealrachadh ort, agus bitheadh e gràsmhor

riut:

26 Gu'n togadh an Tighearn suas a ghniiis

ort, agus gu'n tugadh e sàth dhuit. I

27 Agus cuiridh iad ni'ainm air cloinn Is- 1

raeil, agus beanuaichidh mise iad.

CaibidealVII. i

2, 10 Tahhartais cheannardan Israeil. 89 Labh- j

air Dia ri Àlaois.

AGUS tharladh air an là anns an do

chuir Maois suas am pàilliun gu

h-iomlan, agus 's an d'ung se e, agus 's an

do naomhaich se e, agus 'uidheam uile,

araon an altair agus a soithicheau uile,

agus 's an d'ung e iad, agus 's an do naomh-

aich e iad;

2 Gu'n d'thug ceannardan Israeil, cinn

tighe an aithrichean, (eadhon ceannardau

nan treubh, a bha os ceann na muinntir' a

chaidh àireamh) seachad tabhartas: ,

3 agus thug iad an tabhartas an làthair

an taigheama, sè feunau còmhdaichte, agus

IJl

dà dhamh dlieug: feun air sou dithis de na

ceaunardaibh, agus damh air son gach fir

dhiubh, agus thug iad air beuiaobh a' phàill-

iuiu iad.

4 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

5 Gabh uatha iad, a chum gu'm bi iad a

dheanamh seirbhis pàilliuin a' choimli-

thiouail; agus bheir thu iad do na Lebh-

ithàch, do gach fear a rèir a sheirbhis.

6 Agus ghabh Maois na feunan agus na

daimh, agus thug e do na Lebhithich iad.

{ 7 Dà fheun agais ceithir daimh thug e do

mhic Ghersoin, a reir an seirbhis.

j 8 Agxis ceithir feunan agus ochd daimh

thug e do mhic Mherari, a rèir an seirbhis,

fo làimh Itamair mhlc Aaroin an t-sagairt.

9 Ach do mhic Chohait cha d' thug e

h-aon air Lith; a chionu gai'?/i Vi seirbhis

an ionaid naoimh a bhuineac'Ui dhoibhsau,

g-u'n giùlaineadh iad air an guaillibh.

! 10 Agus thug na ceannardan seachad

tabhartas a chum coisreagaidh na h-altar-

ach, air an là anns an duugadh i; thug

eadhou na ceannardan seachad an tabhartas

air beulaobh na h-altarach.

1 1 AgTis thuirt an Tighearn ri Maois,

Bheir gach ceannard seachad a thabhartas

air a là fèin, chum coisreagaidh na h-altar-

ach.

12 Agus esan a thug seaciiad a thabhai-tas

air a' cheud là, b'e Nahson mac Aminadaib,

de thrèibh Iudah.

13 Agus b'e a thabhartas aon mhias air-

gid, d'am bu chucithrom ceud agus deich

seceil 'ar fhichead, aon clmach airgid de

dJieich agus tri fichead secel, a rèir seceil

au ionaid naoimh, iad le 'cheile làn de phlùr

màn measgia le holaidh, chimi tabhartais-

bàdh:

14 Aon spàin de dheich seceil òir, làn de

thàiis:

15 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan de'u

cheud bhliadlma, chum àobairt-Ioisgte:

16 Aon mheann de na gabhraibh chimi

àobairt-pheacaidh:

17 Agus a chum àobairt nan tabhartas-

sàth. dà tharbh, cùig reitheachan, cùig buic-

ghaibhre, càiig uaiu den cheud bliliadhna.

B'e so tabhartas Nahsoin mhic Aminadaib.

18 Air an dara là thug Nataneel mac

Shuair, ceannard Isachair, seachad tabhar-

tas.

19 Thug e seachad mar a thabhartas aon

mhias aii'gid, d'am bu chudthrom ceud

agus deich seceil 'ar fhichead, aon chuach

airgid de dheich agus tri fichead secel, a

rèir seceil an ionaid naoimh, iad le 'chèile

làn de phlàir màn measgta le h-olaidh, chum

tabhartais-bàdh:

20 Aon spàin òir, de dheich seceil, làn de

thùis:

21 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan de'n

cheud bhiiadhna; chimi àobairt-loisgte:

AIREAMH, VIL

22 Aon mheaun de na gabliraibh chum

àobairt-pheacaidh:

23 Agus a chum àobairt nan tabhartas-

sàth, dà tharbh, cùig i'citheachan, cùig buic-

ghaibhre, cùig uain de'n cheud bhliadhua.

Be so tabhartas Nataneeil mhic Sluiair.

24 Air an treas là ihug Eliab mac Heloin,

ceannard chloinn Shebuluin, seachad ta-

hhartas.

25 B'e a thabhartas-san aon mhias airgid,

(^am hu chudthrom ceud agus deich scceil

'ar fhichead, aon chuach airgid de diieich

agns tri fichead secel, a reir seceil an ionaid

naoimh, iad le 'clièile làn de phlùr màn

measgta le h-olaidh, chum tabhartais-bàdh:

26 aon spàin òir de dheich seceil, làn de

thàiis:

27 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan de'n

cheud bhliadlma, chum àobairt-Ioi.sgte:

28 Aon mheann de na gabhraibh chum

àobairt-pheacaidli:

29 Agus a chum àobairt nau tabhartas-

sàth, dà tharbh, cùig reitheachan, càug buic-

ghaibhre, càiig uain de'n cheud bhliadhua.

Be so tabhartas Eliaib mhic Heloin.

30 Air a' cheathramh là thug Elisur mac

Shedeuir, ceannard chloiun Reubein, seach-

ad tabhartas.

31 B'e a thabhartas aon mhias airgid de

cheud agus deich seceil 'ar fhichead, aon

chuach airgid de dheich agus tri fichead

secel, a.rèir seceil an ionaid uaoimh, iad le

'cheile làn de phlàir màn measgta le h-olaidh,

chum tabhartais-bàdh:

32 aon spàiu òir de dheich aeceil, làn de

thùis:

33 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan de'n

cheud bhliadhna, clmni àobairt-loisgte:

34 Aon mheauu de na gabhraibh chum

àobairt-pheacaidh:

35 Agus a chum àobairt nan tabhartas-

sàth, dà tharbh, cùig reitheachau, càiig buic-

ghaibhre, cùig uain de'n cheud bhliadhna.

Be so tabhartas Elisuir mhic Shedeuir.

36 Air a' chàiigeamh là thug Selumiel

mac Shurisadai,ceannard chloinn Shimeoiu,

seachad tabhartas.

37 Be a thabhartas-san aon mhias airgid,

d'am bu chudthrom ceud agus deich seceil

'ar fhichead, aon chuach airgid de dheich

agus tri fichcad secel, a rèir seceil an ionaid

naoimh, iad le 'chèile làn de phlùr màn

meas<?ta le h-olaidh,chum tabhartais-bàdh:

mac Dheueil, ceanuard chloinn Ghad, seach-

ad tahhartas.

43 Be a thabhartas-san aon mhias airgid,

d'am bu chudthrom ceud agus deich seceil

'ar fhichead, aon chuach airgid de dlieicli

agus tri fichead secel, a rèir seceil an ionaid

naoimh, iad le 'cheile làn de phlùr mlu

measgta le h-olaidh, chum tabhartais-bàdh:

44 Aon spàin òir de dlieich seceil, làu dc

thàiis:

45 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan de'n

cheud bhliadlma, chumàobairt-loisgte:

46 Aon mheann de na gabhraibh chum

àobairt-pheacaidh:

47 Agus a chum àobairt nan tabhartas-

sàth, dà tharbh, càiig reitheachan, càiig buic-

ghaibhre, càiig uain de'n cheud bhliadhna.

B'e 60 tabhartas Eliasaiph mhic Dheueil.

48 Air an t-seachdamh là thug Elisama

mac Amihuid, ceaunard chloinn Ephraim,

seachad tahhartas.

49 Be a thabhartas-san aon mhias airgid,

d'am bu chudthrom ceud agus deich seceil

'ar fhichead, aon chuach airgid de dheicli

agus tri fichead secel, a rèir seceil an ionaid

uaolmh, iad le 'chèile làn de phlàir màn

measgta le h-olaidh,chum tabhartais-bàdh:

50 aon spàin òir do dhcich seceil, làn de

thàiis:

61 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan de'n

cheud bhliadhna, chum àobairt-Ioisgte:

52 Aon mheauu de na gabhraibh chum

àobairt-pheacaidh:

53 Agus a chum àobairt nan tabhartas-

sàth, dà tharbh, cùig reitheachan, cùig buic-

ghaibhre, càiig uaiu de'u cheud bhliadhua.

B'e .so tabhartas Elisama mhic Amihuid.

54 Air an ochdamh là tàiug Gamaliel mac

Phedahsuir, ceaunard chloinu Mhauaseh,

ueachad tahhartas.

55 Be a thabhartas-san aon mhias airgid

de cheud agus deich seceil 'ar fhichead, aon

chuach airgid de dheich agus tri fichead

secel, a rèir seceil an iouaid naoimh, iad le

'chèile làn de phlàir màn measgta le h-olaidh,

chum tabhartais-bàdh:

53 aon spàin òir de dheich seceil, làn de

thàiis:

57 Aon tarbh òg, aon rcithe, aon uan de'u

cheud bhliadhna, chum àobairt-loi.sgie:

58 Aon ndieauu de na gabhraibh chimi

àobairt-pheacaidh:

59 Agus a chum àobairt nan tabhartas-

38 Aon spàin òir de dheicli seceil, làn de sàth, dà tharbh, càiig reitheachau, càiig buic-

thàiis: ghaibhre, cùig uaiu de'n chcud bhliadlina.

39 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan de'n Be so tabhartas Ghamalieil mhic Ehedah-

clieud bhliadhua, chmn àobairt-Ioisgte:

40 Aon mheaun de na gabhraibh chum

àobairt-pheacaidli.

41 Afrus a chum àobairt nan tabhartas- scachad tahhartas.

60 Air an naothamh là thug Abidan mac

Ghideoni, ceanuard chloiun Bhenianiiu,

sàth, dà tharbh, cùig reitheachan, càiigbuic-

ghaibhre, càus uain de'n cheud bhliadlma.

61 Be a thabhartas-san aon mhias airgid,

d'am bu chudthrom ceud ai;us deich scceil

/>VsotabhartasSheIumicilnihic Shurisadai. 'ar fhichead, aon chuach airgid de dheich

42 Air an t-seathamh là thuq Eliasaph , agus tri ficliead secel,arèir seceil auionaid

132

AIREAMH, VIII.

82 Aoii mlieann de na gabliraibh chum

àobairt-pheacaidh:

83 Agus a chum àobairt uan tabhartas-

sàth, dà tharbh, càiig reitheachan, ciiig buàc-

gliaibhre, cùig uaiu de'n cheud bhliadhua.

B'e so tabliartas Ahira mhic Euain.

84 Ee so coisreagadh na h-altarach fs an

là auns an dungadh i) le ceauuardaibh

Israeil: dà mhias dheug airgid, dà chuach

dheug airgid, dà spàin dheug òir:

85 Be cucUhrom gach nièise airgid ceud

agus deich scccil 'ar fhichead, agus gach

cuaiche deichagustrifichead: Be cudthrom

uan soithichean airgid uile, dà mhàle agus

ceithir cheud seceil, a rèir seceil an iouaid

uaoimh.

86 Bha dà spàin dheug òir ann, làn de

thùis, cudthrom gach aon fa leth deich

seceil, a rèir seceil an ionaid naoimh: Ve òr

nau spàineau uile ceud agus ficlicad sccel.

87 Biad na tairbh uile cluim àobairt-

loisgte dà tharbh dlieug, na reitheachan a

dlià-dheug, na h-uaiu de'u cheud bhliadhna

dhà-dheug, maille r'au tabhartas-bàdli: agus

ua miun de na gabhraibh chum àobairt-

pheacaidh a dhà-dlieug.

88 Agus Viad na tairbh uile, chum àobairt

nan tabhartas-sàth, ceithir tairbh 'ar fhich-

ead, na reitheachan tri fichead, na buic-

ghaibhre tri fichead, na h-uaiu de'u cheud

bhliadhua tri fichead. Be so coisreagadh

ua h-altarach, an déigh dh'i bhi air a h-ung-

adh.

89 Agus an uair a chaidh Maois a steach

do phàilliun a' choimhthiouail, a labhairt

ris: an sin chual' e guth aoin a' labhairt ris

uachdar na caithir-thròcair' a bha os ceann

naoimh, iad le 'chèiler làn de phlùr màn

moasgta le h-olaidh, chum tabhartais-bàdh:

(j2 aon spàiu òir de dheich seccil, làn de

thùis:

63 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uan de'n

cheud bhliadhna, chum àobairt-Ioisgte:

6-1: aon mheauu de na gabhraibh chum

àobairt-pheacaidh:

65 Agus a chum àobairt nan tabhartas-

sàth, dà tharbh, càiig reitheachau, càug buic-

ghaibhre, càiig uain de'n cheud bhliadliua.

Be so tabhartas Abidaiu mhic Ghideoni.

G<3 Air an deicheamh là thug Ahieser mac

Ainisadai, ceauuard chloinu Dhan, scachad

tahhartas.

67 B'e a thabhartas-sau aon mhias airgid,

d'am hu chudthrom ceud agus deich scccil

'ar fhichead, aon chuach airgid de dlieich

agus tri fichead secel, a rèir seceil an iouaid

naoimh, iad le 'chèile làn de phlùr màu

measgta le h-olaidh, chum tabhartais-bàdh:

68 aon spàiu òir de dheich seceil, làn de

thàns;

69 Aon tarlih òg, aon reithe, aon uau de'u

cheud bhliadhua, chum àobairt-loisgte:

70 aon mheauu de na gabhraibh chum ào-

bairt-pheacaidli:

71 Agus a chuui àobairt nan tabhartas-

sàth, dà tharbh, càiig reitheachan, cùig buic-

ghaibhre, càiig uain de'n cheud bldiadhua.

Bc so tabhartas Ahieseir mhic Amisadai.

72 Air an aon là deug thug Pagiel mac

Ocraiu, ceanuard chloiuu Aseir, seachad

tahhartas.

73 Be a thabhartas-san aon mhias airgid,

d'am bu chudthrom ceud agus deich scceil

'ar fhichead, aon chuach airgid de dheich

agus tri fichead secel, a rèir seceil an iouaid airce na Fiauuis, o eadar an dà cherubj

naoimh, iad le 'chèile làu de phlàir màu

measgta le h-olaidh, chum tabhartais-bàdh:

agus labhair e ris.

CaibidealVIII.

74 Aon spàin òir de dheich seceil, làn de ! l Mar a lasadh na lòchrain. 5 Coisreagadh

nan Lebhitheach;

frilàieaiaidh.

23 an aois agus àm am

thàiis

75 aon tarbh òg, aon reithe, aon uau de'n

chèud bhliadhna, chum àobairt-loisg-te:

76 aon mheauu de na gabhraibh chum ào-

bairt-pheacaidh:

77 Agus a chum àobairt nau tabhartas-

sàth, dà tharbh, càiig reitheachan, càiig buic- | lòchraiu solus uatha thall fa chomhair

ghaibhre, càiig uaiu de'u cheud bhliadhua. choinnleir.

AGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

2 Labhair ri h-Aarou, agus abair ris, 'N

uair a lasas tu na lòchrain, bheirua seachd

B'e so tabhartas Phagieàl mhic Ocrain.

3 Agus rinn Aaron mar sin; las e a lòch-

78 Air an dara là dheug thug Ahira mac rain thall fa chomhair a' choiuuleir; mar a

Enaiu, ceauuard chloiuu Naphtali, seachad \ dh'àithu an Tighearn do Mhaois.

tahhartas.

79 B'e a thabhartas

I 4 Agus b'e so obair a' choinnleir: bha e

aon mhias airjrid, dh'òr buailte gu ruig a chos, gu ruig a

d'am bu chudthrom ceud agus deich seccil bhlàthan bha e dh'obair bhuailte: a rèir

an t-saudilaidh a uochd an Tighearn do

ISIhaois, mar sin rinn e 'n coiuuleir.

5 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

6 Gabh uaLebhithich o mheasg chloiuuls-

raeil, agus glan iad.

7 Agus mar so ni thu riu, chum an glan-

81 Aon tarbh òg, aon reithe, aon uau de'n adh: crath uisge glauaidh orra, agus thug-

cheud bhliadhua, chum àobairt-Ioisg-te: adh iad ealtainn thar am fooil uile, agus

133

'ar fhichead, aon chuach airgid de dheich

agus tri fichead secel, a rèir seceil an iouaid

naoimh, iad le 'chèile làn de phhir màn

measgta le h-olaidh, chuni tabhartais-

bàdh:

80 Aon spàiu òir de dlieich gcceil, làn de

tluiis:

AIREAMH, IX

nighcadh iad an eudach, agus mar sin

deanadh iad glan iad fèin.

8 An sin gabhadlj iad tarbh òg maille r'a

thabhailas-bàdh, eaclhon plàir màn measgta

le h-o!aidh, agus gabhaidh tu tarbh òg eile

chum àobairt-phcacaidh.

9 Agus bheir thu na Lcbhithich air beul-

aobh pàilliuiu a' choimhthionail: agus cruinn-

ichidh tu coimhthional ciJoinu Israeil uile

'an ccann a cheile:

10 Agus bheir thu na Lebhithich an làith-

air an Tighearn', agus cuiridh clann Israeil

an làmhan air na Lebhithich:

11 Agus luaisgidh Aaron na Lebhithich

annan lathair an Tighearn',??iarthabhartas-

luaisgte chloinn Israeil; achum gu'n dean

iad seirbhis an Tighearn'

12 Agus cuiridh na Lebhithich an làmh-

an air cinn nau tarbh; agus àobraidh tu

h-aon illubh mar àobairt-pheacaidh, agus

am fear eile mar àobairt-Ioisgte do'n taigh-

earn, a dheanamh rèite air son nan Lebh-

itheach.

13 Agus cuiridh tu na Lebhithich an làth-

air Aaroin, agus an làthair a mhac, agus

luaisgidh tu iad mar thabhartas-luaisgte

do'n Tighearn.

14 Mar so sgaraidh tu na Lebhithich o

mheasg chloiuu Israeil; agus bithidh na

Lebhithich leamsa.

15 agus 'n a dheigh sin théid na Lebhith-

ich a steach a dheauamh seirbhis pàilliuin

a' choimhthionail; agus glanaidb tu iad,

agus luaisgidh tu iad mar thabhartas-

luaisgte:

16 Oir thugadh dhomhsa gu h-iomlan iad

o mheasg chloinn Israeil; 'an àite gach

aoin a dh' fhosglas a' bhrài, eadàion ^an àite '.

ceud-ghin chloinn Israeil uile, ghabh mi 1

dliomh fèin iad.

1 7 Oir is leamsa uile cheud-ghin chloiuu 1

agus rinn Aaron rèite air an sou a chum an

glanadh.

22 Agus an déigh sin chaidh na Lebhi-

thich a steach, a dlieanamh an seirbhis ann

am pàilliun a' choimhthionail, an làthair

Aaroin agus an làthair a mhac: mar a

dh'àitlm an Tighearn do Mhaois a thaobli

uan Lebhitheach, mar sin rinn iad riu.

23 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

24 Is 6 so an ni a hhuineas do na Lebhi-

thich: o chùig bliadhna fichead a dh'aois,

agus os a cheann, théid iad a steach a

dli'fheitheamh air seirbhis pàilliuin a'

choimhthiouail:

_ 25 Agus o aois leth-cheud bliadlma sguir-

idh iad a dh'fheitheamli air a sheirbhis,

agus cha dcan iad seirbhis ni 's mò:

26 Ach fritheilidh iad maille r'am bràith-

ribh ann am pàilliuu a' choimlithionail a

ghleidhcadh a' chàiraim, agus cha dean iad

seirbhis sam bith eile. Mar so ui thu ris

ua Lebhithich a thaobh an cùraim.

CaibidealIX.

1 A'' chàisg aàr a h-orduchadk. 15 Thà-eòraich

nnd a bha air a' phàilliun dann IsraeiL air

an turas.

AGUS labhair an Tighearn ri Maois ann

am fàsach Shinai, 's a' cheud mhàos

de'n dara bliadhna an deigh dhoibh teachd

a mach à tìr na h-Eiphit, ag ràdh,

2 Cmuadli mar an ceuchia clann Israeil a'

chàisg 'n a h-;im suidhichte fhéin.

3 'S a" cheatliramh là deug de'u mhàos so,

air feasgar, cumaidh sibh i 'n a h-àm suidh-

ichte fèin, a reir a h-orduighean uile, agus

a rèir a deas-ghnàthan uile, cumaidh sibh i.

4 Agus labhair ISIaois ri cloinn Israeil, iad

a chumail na càisge.

5 Agus chum iad a' chàisg air a' cheath-

Israeil, araon duine agus ainmhidh: 's an ramhlà deug de'ncheud mhàos air feasgar.

là air an do bhuail mi gach ceud-ghin ann

an tìr na h-Eiphit, uaomhaich mi iad dhomh

fein.

18 Agus ghabh mi na Lebhithich 'an àit

uile chcud-ghin chloinn Isracil.

19 Agus thuo

ann am f àsach Shinai: a rèir gach ni a

dhàithn an Tighearn do Mhaois, mar sin

rinn clann Israeil.

6 Agus bha daoiue àraidh a shalaicheadh

le corp duine mhairbh, air chor as nach

Lebhithich mar b'urraum iad a' chàisg a chumail air an là

thiodlilac do Aaron, agus d'a mhic, o

ndieasg chloinn Lsraeil, a dheanamh seir-

bhis chloinn Israeil ami am imilliun a'

choimhthionail, agus a dheanamh rèite air

son chloinu Israeil; a chum as nach bi plàigh

sam bith am measg chloinn Israeil, an uair

a thig clann Israeil am fagTis do'n iouad

uaomh.

20 Agus rinn Maois agus Aaron, agus

comhchruinneachadh chloinn Israeil uile.

ris na Lebhithich

siu; agus bheil iad an làthair Mhaois,

agus an làtlàair Aaroin air an là sin.

7 Agus thuirt na daoine sin ris, Tha

sinne air ar salachadh le corp duine

mhairbh: c'ar son a chumar air ar u-ais

sinu, a chum as nach feud sinu tabhartas

an taighearu' a thoirt seachad 'n a àm suidh-

ichte feiu am measg chloiun Israeil?

8 Agus thuirt ]\Iaois riu, Seasaibh an

sin, agus cluinnidh mise ciod a dh'àithneas

rach ni a dh'àithu an Tighearn d'ur taobh.

an Tighearn do Mhaois a thaobh uan Le-

bhitheach, mar sin rinn clann Israeil riu.

21 Agus ghlanadh na Lebhithich, agus

uigh iad an eudach; agus thug Aaron suas

iad mar thabliartas an làthair an Tighearn';

134

9 Agus labhair an taigheara ri Maois, ag

ràdh,

10 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, Ma

bhios duine sam bith dhibh, no d'ur sliochd,

air a shalachadh le corp marbh, uo ma bhios

AIREAMH, X.

e air thurus fad air astar, gidlieadh cumaidh freasdal an Tighearna a rèir àithue an taigh-

e a' chàisg do'n Tighearn. earua le làimh Mhaois.

11 'S a' cheathranih là deug de'n dara màos

air fcasgar cumaidh iad i: le h-arau neo-

ghoirtichte, agus le lusaihh searblia ithidh

iad i.

12 Cha -n fhàg iad a bheag dhith gu ma-

duiun, ni mò a bhriseas iad cuàimh dhith:

a rcir uile orduighean na càisge cumaidh

iad i.

13 Ach an dmne a tJia glan, agus nach

CaibidealX.

1 Mar a ghnàthaicheadh na trompaidean. 33

BeannadiadÃŒL MImoàs an uair a bha 'n àirc

yu dol air a h-aghaidh, agus an uair a stad i.

AGUS labhair an Tighearn ri Maois,

ag ràdh,

2 Dean dhuit fèin dà thrompaid airgid;

a dh'aon mhàr ui thu iad; agus gnàthaich-

eil air thurus, agus a dhearmadas a' chàisg , idh tu iad a ghairm a' choimhthionail, ag

a chumail; gearrar eadhon an t-auam siu

fèiu as 'shluagh, a chionn nach d'thug e

seachad tabhartas an Tighearna 'n a àm

siiidhichte: giùlaiuidh an duine siuapheac-

adh.

14 Agus ma bhios coigreach air chuairt |

a cluuu turuis uan camp.

3 Agus an uair a shèideas iad leo, cruin-

nichidh an coimhthioual uile iad fèin a d'

ionnsuidh aig dorus pàilliuiu a' choimh-

thiouail.

4 Agus mur sèid iad ach le h-aon trom-

n ur measg, agusgu'u cum e a' chàisg do'n I>aid, an siu cruinnichidh na ceannardan a

Tighearu, a rèir orduigh na càisge, agus a

rèir a gnàtha, mar sin ni e: bithidh aon

ordugh agaibh araon air son a' choigrich,

agus air a shonsan a rugadh 's an tàr.

15 Agus air an là anns an do thogadh suas

am pàilliun, chòmhdaich an neul am pàil-

liuu, eaclhon bùth na Fiauuis'; agus air

feasgar bha air a' phàilliun mar gu'm bu

choslas teiue gus a' mhaduinn.

16 Mar sin bha e ghnàth: chòinhdaich an

neul e 's an là, agus coslas teiue 's an

oidhche.

17 Agus an uair a thogadh an neul suas

o'n phàilliun, an siu gun dàil ghabh clann

Israeil an turus: agus 's an iouad anns an

do stad an neul, ann an siu champaich clann

Israeil.

18 Air àithne an Tighearna ghabh clann

Israeil an turus, agus air àithne an taigh-

earna champaich iad: am feadh 's a dh' fhan

an neul air a' phàilliun, dh'fhau iad 'n am

biithaibh.

19 Agus an uair a dh'fhan an neul air a'

phàilliun mòran de làithibh, an sin ghlèidh

clann Israeil treasdal an taigheama, agus

cha d'imich iad.

20 Agus an uair a bha an neul beagan de

làithibh air a' phàilliun, a rèir àithne an

Tighearna dh' fhan iad 'n am bàithaibh, agus

a rèir àithue an Tighearna ghabh iad an

turas.

21 Agus an uair a dh' fhan an neul o fheas-

gar gu maduiun, agus a thogadh an neid

suas 's a' mhaduinn, an sin ghabh iad an

turus: ma b'anu 's an là no 's an oidhch' a

thogadh an neid suas, ghabh iad an turus.

22 No co dhiuhh a Vann dà là, no màos,

tha 'nan ciun- fheadhna air mhàltibh Israeil

iad fèin a d'ionnsuidh.

5 'N uair a shèideas sibh caismeachd, an

sin théid na campan a tha 'n an luidhe air

taobh na h-àirde 'n ear air an aghaidli.

G 'N uair a shèideas sibh caismeachd an

dara uair, an sin théid na campan a tha 'n

au luidhe air taobh na h-àirde deas air an

aghaidh: sèididh iad caismeachd a chum an

turusan.

7 Ach an uair a tha 'n coimhthional gu

bhi air a chruinneachadh' an ceaun a chèile,

sèididh sibh, ach cha sèid sibh caismeachd.

8 Agus sèididh mic Aaroin, na sagartan,

leis na trompaidibh; agus bithidh iad

dhuibh mar reachd sàorruidh air feadh

bhur ginealach.

9 Agus ma theid sibh gu cogadh 'n ur

dàithaich an aghaidh an nàmhaid a tha

'deanamh foirneirt oirbh, an sin sèididh sibh

caismeachd leis na trompaidibh; agus

cuimhnichear sibh an làthair an Tighearn'

bhur Dè, agus saorar sibh o bhur naimh-

dibh.

10 Mar an ceudna ann an là bhur subh-

achais,agus'n ur u-àrd làithibh feille, agus

ann an toiseach bhur màosan, sèididh sibh

leis na trompaidibh os ceann bhur n-àobair-

tean-Ioisgte, agus os ceaun àobairteau bhur

tabhartasan-sàth; agus bithidh iad dhuibh

mar chuimhneachan an làthair bhm' De: Is

mise an Tighearn bhur Dia.

11 Agus tharladh, air an fhicheadamh là

de'u dara màos, 's an dara bliadhna, gu'n

do thogadh suas an neul o uachdar pàilliuin

na Fianuis'.

, , , I 12 Agus ghabh clann Tsraeil an tm-usan à

no bliadhna, dhfhan an neul air a' phàil- fàsach Shinai; agus stad an neul ann am

liun, a fmreach air, dh'fhan clann Israeil fàsach Pharain.

n am bùthaibh, agus cha d'miich iad: ach | 13 agus ghabh iad air tùs an turus, a rèir

an uair a thogadh suas e, ghabh iad an àithne an Tighearna le làimh Mhaois.

^\ '• V . , I 14 'S a' cheud àite dh'imich bratach

• 1 , ^eir aithne an Tighearna dh'fhan caimp chloinu Iudah, a rèir an armailtean;

laa n am buthaibh, agixs a rèir àithue an ag-usair ceann a shlòigh bha Nahsou mac

ligliea)-ua ghabh iad an turus: ghleidh iad Aminadaib.

135

AIREAMH, XI.

15 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 1 35 Agus tharladh, 'n uair a bha 'n àirc gu

dol air a h-aghaicUi, gu'n dubhairt Maois

Isachair bha Nataneel mac Sliuair

16 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn 1 Eirich suas, a Thighearn', agus biodh do'

Shebuluin bha Èliab mac Heloin

17 Agus thugadh anuas am pàilliun; agus

chaidh mic Ghersoin, agus mic Mherari air

an aghaidh, a' giàilan a' phàilliuin.

18 Agus ghluais bratach chaimp Reubein

air a h-aghaidh, a reir an armailtean; agus

air ceaun a shlòigh bha EIisui- mac She-

deuir.

19 Agus air ceann slòigh thrèibh chloiun

Shimeoin bha Selumiel mac Shurisadai.

20 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn

Gliad bha Eliasaph mac Dheueil.

21 Agus chaidh na Cohataich air an

aghaidh, a' giàilan an ionaid iiaoimh, agus

chuireaclh suas am pàilliun air cheann doibh

teachd.

22 Agus ghluais bratach caimp chloinn

Ephraim air a h-aghaidh, a rèir an armailt-

ean: agus air ceann a shlòigh bha Elisama

mac Amihuid.

23 Agus air ceann slòigh thrèibh chloinn

Mhanaseh bha Gamaliel mac Phedahsuir.

24 Agus air ccann slòigh thrèibh chloinn

Bheniamin hlia Abidan mac Ghideoni.

25 Agus chaidh bratach trèibh chloinn

Dhan air a h-aghaidh, a bha air deireadh

nan camp uile air feadh an slògh: agus air

ceann a shlòigh bha Ahieser mac Amisadai.

26 Agus air ceann slòigh trèibh chloinn

A&QÃŒrhha Pagiel mac Ocrain.

27 Agus air ceann slòigh trèibh chloiim

Naphtali bha Ahira mac Enain.

28 B' iad sin turusan chloinn Israeil, a

rèir an armailtcau, 'n uair a ghluais iad air

an aghaidh.

29 Agus thuirt Maois ri Hobab, mac

naimhdean air an sgapadh, agus teicheadh

a' mhuinntir leis am fuathach thu romhad.

36 Agus an uair a stad i, thuirt e,

Pill, a Thighearna, chum nam màltean de

mhàltibli l.sraeil.

CaibidealXI.

4 Than shiagh a' talach nach robh aca ach am

mana mar bhiadh. 16 Tha tri fichcad 's a

deich seanair air an orduchadh gu hhi 'ài an

luchd-riajhlaidh os an ceann. 31 GeuàTa-

fjoià't air an tahhairt dlioihh 'amfeirrj.

AGUS an uair a rinn an sluagh gearan,

mhi-thaitinn e ris an Tighearn: agus

chual' an Tighearn e; ag-uslas 'fhearg; agu.s

loisg teine an Tighearna 'n am measg, agus

chuir e as doihhsan a bha 'n iomall a'

chaimp.

2 agus ghlaodh an sluagh ri Maois; agus

an uair a riun Maois urnuigh ris an taigh-

earn, choisgeadh an teine.

3 Agus thug e Taberah mar ainm air an

ùite siu; a chionn gun do loisg teine an

Tighearna 'n am measg.

4 Agus ghlac càocras an cumasg sluaigh a

hha 'n ani measg: agus ghuil mar an ceuchia

clann Israeil a ràs, agris thuirt iad, Cò

'bheir dhuinn feoil r'a h-itheadh à

5 Is cuimhne leinn an t-iasg a dh'ith sinn

's an Eiphit gu saor; na cularain, agus na

meal-bhucain, agus na lèicis, agus na h-

uinncincan, agus an creamh:

6 Ach a nis tha ar n-anam air tiormachadh;

eha-ài'eil ni air bith arjainn, ach am mana

so, 'n ar sealladh.

7 agus bha am mana cosmhuil ri frois

coriandeir, agiTS a cUiath mar dhath bdel-

Ragueil a' Mhidianaich, athair-ceile Mhaois I hum.

Tha sinn air ar turus a chum an àite mu'r

dubhairt Dia, Eheir mi clhuibh e: thig

thusa maille ruinn,agus ni sinu maith dhuit;

oir labhair an Tighearn maith a thaobh

Israeil.

30 Agus thuirt e ris, Cha téid mi

maille rihh: ach imiehidh mi chum nio

dhàithcha fhéin, agus a chiun mo dhilsean

fèin.

31 Agus thuirt e, Na fàg sinn, guidh-

eam ort; oir tha fhios agad cionnus a

champaicheas sinn anns an fhàsach, agus

bithidh tu dhuinn 'an àite shàil.

32 Agus tarlaidh, ma théid thu maille

ruinn, seadh, tarlaidh, ge b'e maith a ni

Dia clhuinne, gu'n dean sinue am maith

ceudna dhuitse.

33 Agus dh'imich iad o shliabh an taigh-

earn' astar thri làithean: agus chaidh àirc

coimhcheangail an Tighearna rompa astar

thri lùithean, a rannsachadh a mach àite-

tàimh dhoibh.

34 agus bha neul an taigheam' orra 's an

làj 'n uair a chaidh iad a mach as a' champ.

13G

8 chaidh an sluagh mu'n cuairt, agus

thionail iad e, agus mheil iad e ann am

muillnibh, no phronn iad e ann am mortair,

agus bhruich iad e ann an àiglmibh, agus

rinn iad breacagan deth: agus bha 'bhlas

mar bhlas olaidh ùir.

9 Agus an uair a thuit an dràichd air a'

champ 's an oicUiche, thuit am mana air.

10 An sin chuala Maois an sluagh a' gid

air feaclh an teaghlaichcan, gach duine ann

an dorus a bhàitha: agus las fearg an

Tigheania gu mòr; bha Maois mar an

ceudna diombach.

11 agus thuirt Maois ris an taighcaru,

Car son a bhuin thu gu h-olc ri d' sheirbhis-

cach? agus c'ar sonnach d'fhuair mi deadh-

ghean a'd' shealladh, gu'n do leag thu

eallach an t-sluaigh so uile onu ?

12 Am misc a g-àiin an sluagh so uile? an

ann domh a rugacUi iad, gu'u abradh tu

rium, Giùlain a'd' uchd iad (mar a ghiàil-

aineas oid'altruim leanabh na càclie) chuni

an fhearainn a mhionnaich thu d'an aith-

richibh?

AIREAMII, XII.

13 Cia as a gheibhinu-sa feoil gu 'tabliairt

do'n t-shuxgh so uile.^ oir tha iad a' gul riuui,

ag ràdh, Thoir dliuiun feoil, a chum as gu'n

ith siuu?

14 Cha-n urrainn mise cudthrom an t-

shiaigh so uile a ghiùlan a'm' aonar, a chionn

gu hliell e ro throni air nio shou.

15 Agus ma bhuineas tu rium mar so,

marbh mi, guidheam ort, as an làimh, ma

fkuairmi deadh-ghean a'd' shealladh; agus

ta faiceam mo thruaighe.

16 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

Cruinnich dliomhsa deich agus tri fichead

fear de sheauairibh Israeil, muinntir a's

aithne dhuit a bhi 'n an seauairibh an t-

sluaigh, agus 'n an hichd-riaghlaidh os an

ceaun; agus thoiriadgu pàilliun a' choimh-

thiouail, chum gu'n seas iad an sin maille

riut.

17 Agus thig mise nuas agus labhraidh mi

riut an sin: agus gabhaidh mi de'n spiorad

a tha ortsa, agus cuiridh mi orrasan e; agus

giàilainidh iad eallach an t-sluaigh maille

riut, a chmn as nach giùlaiu thu fèin e a'd'

aonar.

18 Agus abair ris an t-skiagh, Naomh-

aichibh sibh fèin air cheaun an là màireach,

agus ithidh sibh feoil (oir ghuil sibh ann an

èisdeachd an taigheama, ag ràdh, Cò 'bheir

dhuinn feoil r'ah-itheadh? oir bu mhaith ar

cor 's an Eiphit) uime sin bheir an Tighearn

feoil dhuibh, agus ithidh sibh.

19 Cha-n ith sibh aon là, no dà là, no cààig

làithean, no deich làithean, no fichead là,

20 Ach eadlion màos iomlan, gus an tig i

mach à cuiuneinibh bhur sròn, agus gu'm

bi i gi-àineil duibh; a chionn gu'u d'riuu

sibh tàir air an Tighearn a tha 'n 'ur measg,

agus gu'n do ghuil sibh 'n a làthair, ag

ràdh, C'ar sou a bheil sinn a mach as an

Eiphit?

21 Agus thuirt Maois, Tha'n sluagh

am measg am bheil mise, 'n an sè ceud màle

coisiche; agus thubhaivt thu, Bheir mi

dhoibh feoil, chum g-u'n ith iad rè màosa

iomlain:

22 Am marbhar na caoraich agus am buar

dhoibh, chum an sàsucliadh? no an cruinn-

ichear iasg na mara mle r'a chèile dhoibh,

ehum an sàsuchadli.

23 Agus thuirt an Tighearn ri IMaois,

Am bheil làmh an Tighearna air f às goirid?

chi thusa nis an tig no nach tig m" fhocal

gu cràch dhuit.

24 Agus chaidh l\Iaois a mach, agus

dh'innis e do'n t-sluagh focail an Tighearna,

agus chruinnich e an deich agus an tri fich-

ead de sheanairibh an t-sluaigh, agus thug

e orra seasamh mu thimchioll a' phàilliuin.

25 Agus thàinig an Tighearn a nuas ann

an^ neul, agus labhair e ris, agus ghabh e

de'n spiorad a bha air, agus thug se e do'n

deich agus an tri fichead seanair: agus

tharladh, an uair a ghabh an spiorad còmh-

137

uuidhorra,gu'n d'riuu iadfaidheadaircachd,

agus nach do sguir iad.

20 Ach dh' fhan dithis de na daoinibh 's a'

champ; Ve ainm aoiu diubh Eldad, agus

ainm an fhir eile Medad: agus ghabh an

spiorad còmlmuidh orra, (agus bha iad

dhiubhsan a chaidh a sgi'àobhadh, ach cha

deachaidh iad a mach do'n phàilliun) agus

rinn iad fàidheadaireachd 's a' champ.

27 Agus ruith òganach, agus dh'innis e do

Mhaois, agus thuirt e, Tha Eldad agus

Medad ri f àidheadaireachd 's a' champ.

28 Agus flu-eagair Iosua.mac iShiiu, seir-

bhiseach Mhaois, aon d'a ògauaich, agus

thubhairt e, Mo thighearna, a Mhaois, bac

iad.

29 Agus thuirt Maois ris, Ani bheil

farmad ort air mo shon-sa? Is e moghuidhe

ri Dia gu'm biodh sluagh an Tighearna uile

'n am fàidhean, agus gu'n cuireadh an

Tighearn a spiorad orra!

30 AgTis chaidh Maois do'n champ, e fhéin

agus seauaireau Israeil.

31 Agus chaidh gaoth a mach o'n taigh-

earn, agus thug i gearra-goirt o'n fhairge,

agus leig i leo tuiteam làimh ris a' champ,

mar astar là air an taobh so, agus luar astar

là air an taobh eile, mu'n cuairt air a' champ,

agus mar dhà làimh-choille air àirde, air

aghaidh na talmhainn.

32 Agus sheas an sluagh suas air an là sin

uile, agus air an oidhche sin uile, agus air

an là a b' fhaigse uile, agus thionail iad na

gearra-goirt: esan a bu lugha a thionail,

thionail e deich homeir, agus sgaoil iad gu

farsuiug doibh fèin iad mu thimchioll a'

chaimp.

33 'N uair a bha 'n fheoil fathast eadar

am fiaclan, muu do chagnadli i, las fearg an

Tighearna an aghaidh an t-sluaigh, agus

bhuail an Tighearn an sluagh le plàigh ro

mhòir.

34 Agus thug e Cibrot-hataabhah mar

ainm air an àite sin; a chionn ann an sin

gu'n d'adhlaic iad an sluagh a mhiannaich.

35 Agus dh'imich an sluagh o Chibrot-ha«

taabhah gu Haserot: agus dh' fhan iad ann

an Haserot.

CaibidealXII.

1 Ceannairc Mhiriaim agus Aaroin an agliaidh

Mhaois air a cronachadh, 10 Luibhre Midr-

iaim.

AGUS labhair Miriam agus Aaron an

aghaidh Mhaois air son na mnà o

Etiopia, a phòs e: oir bha e airpòsadh mnà

I Etiopia.

2 Agus thuirt iad, An do labhair an

j Tighearn daràreadlile Maois amhàiu? nach

I do labhair e mar an ceudna leinne? agus

' chual' an Tighearn e.

I 3 (A nis bha 'n duine Maois ro chiàiin,

thar nan uile dhaoine a bha air aghaidh na

talmhainn.

I 4 Agus labhair an Tighearn gu grad ri

E2

AIREAMH

Maois, agus ri h-Aaron, a^is ri Miriam,

Thigibh a mach sibhse 'n 'ur triuir gu pàill-

iuu a' choimhthionail. Agus thàinig iacl 'n

an triuir a mach.

5 Agus thàinig an Tighearn nuas ann am

meall neoil, agus sheas e ann an dorus a'

phàiilliuin, agus ghairm e air Aaron agus

Miriam: agus thàinig iad le 'chèile mach.

6 Agus thuirt e, Eisdibh a nis ri m'

bhriuthraibh-sa: Ma tha fààdh'n 'ur measg,

ni mise an Tighearn mi fèin aithuichte dlia

ann an taisbeauadh, agus labhraidh mi ris

ann am bruadar.

7 Cha-n 'eil mo sheirbhiseach Maois mar

sin, a tha f àrinncach ann am thigh iiile.

8 Beul ri beul labhraidh mi ris-san,

eadhon gu soilleir, agus cha-n ann 'am

briathraibh dorcha, agus chi e coslas an

Tighearna: c'ar sonnia tha nachrobh eagal

oirbh labhaii-t an aghaidh mo sheirbhisich

Mhaois?

9 Agus las fearg an Tighearna 'n an agb-

aidh,agus dh'fhalbh 6.

10 Agus dh'fhalbh an neul bhhn- a' phàill-

iuin agus, {euch,rmneadh Miriam 'n a lobli-

ar, geal mar shneachd: agus dh'amhairc

Aaron air Miriam, agus, feuch, bha i 'n a

lobhar.

11 Agus thuirt Aaron ri Maois, Och!

mo thighearna, giiidheam ort, na cuir am

peacadii as ar leth, leis an d'rinn sinn gu

h-amaideach, agus leis an do pheacaich

siun.

12 Na biodh i mar aon marbh, d'am bheil

an fheoil air a leth-chaitlieamh, 'n uair a

thig e mach à broinn a mhàthar.

13 Agus ghlaodh Maois ris an Tighearn,

ag ràdh, Leighis i nis, O Dhè, guidheam

ort.

14 Agus thuirt an Tighearn ri Tilaois,

Na 'n tilgeadh a h-athair ach smugaid 'n a

h-eudan, nach bu chòir dh'i bhi fo nàire

seachd làithean? druidear a mach o'n champ

i rè sheachd làithean, agus 'n a dhèigh siu

gabhar a steach i à^às.

15 Agus dhruideacUi Miriam a mach o'n

champ seachd làithean: agus cha do ghabh

an sluagh an turus,gus an d'thugadh Miriam

a stcacli a ràs.

16 Agus 'n a dhèigh sin dh'imich an sluagh

o Haserot, agus champaich iad ann am f às-

ach Pharain.

CaibidealXIII.

\ Luchd-rannsachaidh iàre Chanaain. 17 Seòl-

aidhean air an tabàmirt dhoibh. 21 Na rinn

iad: 26 anaithris.

AGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

2 Cuir daoine uait, a chum gu'n ranns-

aich iad tìr Chanaain, a bheir mise do

chloinn Israeil; as gach uile thrèibh d'an

aithrichibh cuiridh sibh duine, gach aon

diubh 'n a cheannard 'n am measg.

3 Agus chuir Maois iad o fhàsach Pharain,

138

XIII.

arèiràithne auTighearna: hu cheannardan

na daoine sin uile air cloinn Israeil.

4 Agus is iad so an ainmean: De thrèibh

Reubein, Samua mac Shacuir.

5 De thrèibh Shimeoiu, Saphat mac Hori.

6 De thrèibh Iudah, Caleb mac lephuneh.

7 De thrèibh Isachair, Igal mac Ioseiph.

8 De thrèilih Ephraim, Hosea mac Nuin.

9 De thrèibh Bheniamin,PaIti mac Raphu.

10 De thrèibh Shebuluin, GacUel mac

ShocU.

11 De thrèibh Ioseiph, eadhon, de thrèibh

Mhanaseh, Gadi mac Shusi.

12 De thrèiljh Dhan, Amiel mac GhemaU.

13 De thrèibh Aseir, Seturmac MhichaeU.

14 De thrèibh Naphtali, Nahbi mac Uopsi.

15 De threibh Ghad, Geuel mac Mhachi.

16 /s iad sin ainmean nan daoine a chuir

Maois a ghabhail bcachd air an fhearann:

Ag-us thug Maois leliosua mar ainm air

Hosea, mac Nuiu.

17 Agus chuir Maois iad a ghabhail

beachd air talamh Chanaain, agus tbubhairt

e riu, Rachaibh suas 's an t-slighe so mu

dheas, agus gabhaibh suas a chum na

beinne;

18 Agus faicibh am fearann, ciod e, agus

an sluagh a tha 'n an còmhnuidh ann, am

hheil iad làicUr no anmhunu, tearc no làon-

mhor;

19 Agus ciod e am fearann anns am bheil

iad a chòmhnuidh, am bheil e maith no olc;

agus ciod iad na bailtean anns am bheil iacl

'n an còmhnuidh, an ann 'am bùthaibh, no

ann an daingTieachaibh làicUr;

20 Agus ciod e an talamh, am bheil e

reamhar no bochd, am bheil coille ann no

nach 'eil. agus biocUi agaibh deadh mhis-

neach, agus thugaibh leibh de thoradh an

fhearainn. (A nis &'e 'n t-àm àm nan ceud

cUiearcan-fàona abuich.)

21 Mar sin chaidh iad suas, agus i-annsaich

iad am fearann o fhàsach Shin gu Rehob,

mar a théid daoine gu Hamat.

22 Agus chaidh iad suas mu cUieas, agus

tlùiinig iad gu Hebron, far an rohh Ahiman,

Sesai, agTis Talmai, mic Anaic. (A nis

tliogadh Hebron seachd bliadhna roimh

Shoan 's an Eiphit.)

23 Agus thàinig iad gu sruth Escoil, agus

ghearr iad sìos as a sin geug le aon bha-

gaide fhàon-dhearc,agus ghiùlain iad i eadar

cUiithis air luirg: agus thug iad leo de na

pomgranataibh, agus de na f àgibh.

24 Thugadh snith Escoil mar aium air an

àite sin, air son a' bhagaide fhàon-dhearc

a ghearr clann Israeil sìos as a sin.

2.3 Agus phill iad o rannsachadh an fhear-

ainn an déigh dhài fhichead là.

26 Agus clh'imich iad, agus thàinig iad gu

Maois, agus gu h-Aaron, agus gTi comh-

chruinneachaclh chloiun Israeil uile, gu

fàsach Pharain, gu Cades; agus thug iad

leo fios d'an ionnsuidh, agus a dh'ioun-

AIREAMH, XIV.

8ui(ih a' chomhchniinneachaidh uile, agus

dh' fheuch iad dhoibh toradh na tàrc.

27 Agus dh'innis iad dha, agus thuirt

iad, Thàinig sinne a dh'ionnsuidh an fheai--

ainn gus an do chuir thu sinn, agus gu

deiinhin tha e a' sruthadli le bainne agnis le

mil; agus is e so a thoradh.

2S Gidheadh, tJia 'n skiagh làidir a tha 'n

an còinhnuidh 's an fhearann, agus tha na

bailtean air an cuairteachadh lo ballachaibh,

Off/fs ro mhòr: agus os bàrr, chuunaic sinn

clann Anaic an sin.

29 Tha na h Amalecich 'n an còmhnuidh

'am fearann na h-àirde deas; agus tha na

Hitich, agusna lebusaich, agus na h-Amo-

raich, 'n an còmhnuidh 's na beanntaibh;

agus tha na Canaanaich 'n an còmhnuidh

làimh ris an fhairge, agus ri taobh Iordain.

30 Agus chiàiinich Calcb an shiagh an

luthair Mhaois, agus thuirt e, Kaciia-

maid suas a dh'aon fheachd, agus seal-

biiaicheamaid e; oir is urrainn sinn gn

cinnteach a cheannsachadh.

31 Ach thuirt na daoine a chaidh suas

maille ris, Cha-n urrainn sinn dol suas an

aghaidh an t-sluaigh; oir is treise iad na

sinne.

32 Agus thug iad droch sgeul gu cloinn

Israeil, air an fhearann a rannsaich iad ag

ràdh, Am fearann troimli 'n deachaidh sinne

g'a rannsachadh, ?'.? fearann e a tha 'g itheadh

suas a luchd-àiteachaidh, agus an sluagh

uile a chunnaic sinn ann, is daoine iad de

mheudachd mhòir.

33 Agus chmmaic sinn na famhairean an

siu, mic Anaic, a thàinig o na famhairean:

agus bha sinne 'n ar sealladh fèin mar

fhionnain fheoir, agus bha sinn mar sin 'n an

sealiadh-san.

CaibidealXIV.

1 Tha?n sluagh n gearan 'n uair a chuaV iad

aititris an luciid-rannsacliaidli. 20 Clironaicài

an Tiniiearn iad.

AGUS thog an comhchnnnneachadh uile

suas an g-uth, agns ghlaodh iad; agus

ghuil an sluagh air an oidhche sin.

2 Agus rinn clann Israeil uile gearan an

aghaidh Mhaois, agus an aghaidh Aaroin;

agus thuirt an comhcliruinneachadh uile

riu, Och nach d"f liuair sinn bàs ann an tk

na h-Eiphit, no nach d'fhuair sinn bàs anns

an fhàsach so !

3 Agus car son a thug an Tighearn sinn

do'n fhearann so, a thuiteam leis a' chlaidh-

eamh, a chiun g-u'm bitheadh ar mnathan

agus ar chmn bheag 'n an cobhartaich? nach

fc'f liearr dhuinn pilàtinn do'n Eiphit ?

4 Agus thuirt iad gach fear r'a chèile,

Deanamaid dhuinn fèin ceannard, agus

pilleamaid do'n Eiphit.

5 An sin thuit Maois agus Aaron air an

agliaidh an làthair coimhthionail comh-

ciiruinneachaidh chloinn Israeil uile.

6 Agus reub Iosua.mac Nuin, agus Caleb

139

mac lephuneh, a bha dhiubhsan a rannsaich

am fearann, an eudacli.

7 Agus labliair iad ri cuideachd chloinn

Israeil uile, ag ràdh, Am fearami a chaidh

sinne troimhe g'a rannsachadh, is fearann

ro mliaith e.

j 8 Ma tha tlachd aig an Tighearn annainn,

an siu bheir e sinn a dh'ionnsuidh an fhear-

ainn so, agus bheir e dhuinn e; fearanu a

tha 'sruthadh le mil agus le bainiie.

I 9 A mliàin na deanaibh ceannairc an agh-

I aidh an Tighearna, agus na bitheadh eagal

sluaigh an fhearainn oirbh; oir is aran

duinn iad: dh'fhalbh an dàon uatha, agus

tha 'n Tighearn maille niinne; na biodh

cagal oirbh rompa.

10 Ach dh'iarr an comhchruinneachadh

uile an clachadh le clachaibh. Agus

dh'fhoillsicheadh glòir an Tighearna ann

am pàilliun a' choimhthionair, an làthair

chloinn Israeil uile.

11 Agus thuirt an Tighearn ri IMaois,

Cia fhad a bhrosnaicheas an sluagh so mi ?

agus cia fhad a bhitheas e muu creid iad mi,

air son nan comharan uile a nochd mi 'n

am measg ?

12 Buailidh mi iad leis a' phlàigh, agus

f ògraidh mi iad, agus ni mi thusa a'd' chin-

neach ni"s mò, agus ni's cumhachdaiche na

iadsan.

13 Agus thuirt Maois ris an taigheara,

An siu cluinnidh na h-Eiphitich e, (oir thug

thusa nìos an sluagh so le d'chumhachd o

bhi 'n am measg,)

14 Agus innsidh iad e do luchd-àiteach-

aidh an fhearainn so: oir chual' iad gu

hheil thusa, a Thigheara', am measg an

t-sluaigh so; gu bheil thusa, a Thighearn',

air d'fhaicinn aghaidh ri h-aghaidh; agus

gu hhcil do neul a' seasamh os an ceann;

agus gu bheil thu ag imeachd romjja, ann

am meall neoil 's an là, agus ann am meall

teine 's an oidhche.

15 A nis, ma mharbhas tu an sluagh so

uile mar aon duine, an sin labhraidh na

cinnich a chuaV iomradh ort, ag ràcUi,

16 A chionn nach b'urrainn an Tighearn

an sluagh so thoirt do'n fhearann a mhion-

naich e dhoibh, uime sin mharbh e iad 's an

fhàsach.

17 AgTis a nis, guidheam ort, bitheadh

cumhachd mo Thighearna mòr, a rèir mar

a labhair thu, ag ràdh,

18 tha 'n Tighearn fad-fhulangach, agus

mòr-thròcaireach, a' toirt maitheanais ann

an aingidheachd, agus ann an eusaoutas,

agus air chor sam bith nach saor an cion-

tach; a' leantuinn aingidhoachd nan aith-

richean air a' chloinn, air an treas, agus air

a' cheathramh ginealach.

19 Maith, guidheam ort, aingidheachd an

t-sluaigh so, a rèir mcud do thròcair, agus

a rèir mar a thug thu maitheanas do'n

t-sluagh so o'u Eiphit gus a nis.

AIREAMH, XV.

20 Agus thu'bhairt an Tighearn, Mhaith

mi, a rèir d'fhocail:

21 Ach co fhàor 's is bcò mi, làonar an

talamh uilo le glòir an taigheai-na.

22 Oir na daoine sin uile a chunnaic mo

ghlòir, agus mo chomharan a rinn mi 's an

Eiphit, agus anns an fhàsach, agus a bhuair

mi nis na deich uairean so, agus nach d'èisd

ri m' ghuth;

23 Gu cinnteach cha-n fhaic iadsan am

fearann a mhionnaich mi d'an aithrichibh,

ni mò a chi neach air bith dhiubhsan a

bhrosnaich mi e:

24 Ach mo slieirbhiseach Caleb, a chàonn

gxi'n robh aige-san spiorad eile maille ris,

agus gu'n do lean e mi gu h-iomlan, esan

bheir mi do"n fhearann d'an deachaidh e;

agus sealbhaichidh a shliochd e.

25 (A nis bha na h-Amaleeich, agus na

Canaanaich 'n an còrahnuidh 's a' ghleann.)

Am màireach pillibh, agus rachaibh do'n

fhàsach, air slighe na mara ruaidhe.

26 agus labhair an Tighearn ri Maois,

agus ri h-Aaron, ag ràdh,

27 Cia fhad a ghiulaincas mi leis an

droch chomhchruinncachadh so, a tha ri

gearan a'm' aghaidh ] chuaàa mi gearain

chloinn Israeil, leis am bheil iad ri gearan

a'm' aghaidh.

28 Abair riu, Co fhàor 's a tha mi beò, ars'

an Tighearn, mar a labhair sibh a'm' èisd-

eachd, mar sin ni mi ribh.

29 'S an fhùsach so tuitidh bhur colannan:

agus a' mheud's a chaidh àireamh dhibh, a

rèir blmr n-àireimh iomlain, o fhichead

bliadhna dh'aois agus os a cheann, a rinn

gearan a'm' aghaidh,

30 Gun amharus sam bith cha tig sibh a

steach do'n fheai'ann a mhionnaich mise

gu'n tugainn oirbh còmhnuidh a ghabhail

ann, saor o Chaleb mac lephvmeh, agus

losua mac Nuin.

31 Ach bhur clann bheag, a thuirt

sibh a bhitheadh 'n an cobhartaich, iadsan

bheir mi steach, agus gabhaidh iad eòlas

air an fhearann air an d'rinn sibhse tàir.

32 Agus air bhur son-sa dh'e, tuiticUi bhur

colannan anns an fhàsach so.

33 Agus bithidh bhur clann air seacharan

's an fhàsach dà fhichead bliadhna, agus

giùlainidh iad bhur stràopachais, gus an

caithear bhur colannan 's an fhàsach.

34 A rèir àireimh nan làithean anns an do

rannsaich sibh am fearann, eadhon dà fhi-

chead Ih,, (gach là aiv son bliadhna) giùlain-

idh sibh bhur n-cuceartan, eadhon dà

fhichead bliadhna, agus bithidh fios agaibh

air mo bhriseadh-geallaidh-sa.

35 thuirt mise an taighcani e, agus gu

cinnteach ni mi e do'n chomhchruinneach-

adh olc so uile, a chruinnich a'm' aghaidh:

anns an fhàsach so claoidliear iad, agus an

sin ghcibh iad bàs.

36 Agus na daoine a chuir Maois a rann-

140

sachadh an fhearainn, a phill, agus a thug

air a' chomhchruinneachadh uile gearan a

dheanamh 'n a aghaidh, le droch sgeul a

thoirt seachad air an fhearann,

37 Fhuair eadhon na daoine sin, a thug

seachad droch sgeul air an fhearann, bàs

leis a' phlàigh an làthair an Tighearna.

38 Ach de na daoinibh sin a chaidh a

rannsachadh an fhearainn, mhair Iosua.

mac Nuin, agus Caleb mac lephuneh beò.

39 Agus dh'innis Maois na briathran sin

do chloinn Israeil uiJc: agusrinn an sluagh

caoidh mhòr.

40 Agus dh'éirich iad gu moch 's a' mha-

duinn, agus chaidh iad suas gu mullach an

t-slèibh, ag ràdh, Feuch, tha sinne an so,

agus théid sinn suas do'n àit a gheall an

Tigheam: oir pheacaich sinn.

41 Agus thuirt Maois, Car son a nis

a tha sibh a' briseadh àithnean taighearua?

ach cha soirbhich an ni so leihh.

42 Na rachaibh suas, oir cha -n 'eil an

Tighearn 'n 'ur measg; achum as nach buail-

ear sibh an làthair bhur naimhdean.

43 Oir tha na h-Amalecich agus naCanaan-

aich an sin roimhibh, agus tuitidh sibh leis

a' chlaidheamh: a chionn gu'n do chlaon

sibh o'n Tighearn, uime sin cha bhi 'n

Tighearn maille ribh.

44 Ach ghabh iad de dhànadas orra dol

suas gu mullach an t-slèibh: gidheadh cha

deachaidh àirc coimhcheangail an taigh-

earna, no Maois, a mach as a' champ.

45 An sin thàinig na h-Amalecich a nuas,

agus na Canaanaich, a bha'n ancòmhnuidh

's an t-sliabh sin, agus bhuail siad iad, agus

chuir iad an ruaig orra, eadhon gu Ilormah.

CaibidealXV.

1 Lagh thahhartasan àraidh. 32 Chladiadh gu

hàs fear-brisidh na sàhaid'.

AGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair riu,

'N uair a thig sibh a chum fearainn bhur

n-àiteachan-còmhnuidh, a tha mise a' ta-

bhairt dhuibh.

3 Agus a bheir sibh .suas tabhartas le

teine do'n Tighearn, tabhartas-Ioisgte no

àobairt, gu bòid a choimhhonadh, no mar

thabhartas saorthoile, no 'n 'ur n-àrd fhèill-

ibh, a dheanamh f àile cùbhraidh do'n taigh-

earn, de'n sprèidh no de'n treud.

4 An sin bheir esan a bheir seachad a tha-

bhartas do'n Tighearn, scachad tabhartas-

bàdh de'n deichearah cuid de phlàir,raeasgta

mailleris a' cheathramh cuid de hin olaidh.

5 Agus bheir thu seachad an ceathramh

cuid de hin fàona mar thabhartas-dibhe,

maille ris an tabhartas-loisgte no'n àobairt,

air son aon uain.

6 No air son reithe, bheir thu seachad

mar thabhartas-bàdh, dà dheichearah cuid

de phlùr, measgta leis an treas cuid de

hin olaidh.

AIREAMH, XV

7 agus a cluim tabhartais-cliblic, bbeir

tbu seacbad an treas cuid de biii fàona,

clvnn fàile càibbraidh do'n taigheam.

8 agus an uair a bbeir thu seacbad tarbb

òg mar àobairt-Ioisgte, no mar àobairt gti

bòid a choimhHonadh, no mar àobairt-sbàth

do'n Tigbeani,

9 An sin bheirear maille ris an tarbh èg,

tabliartas-bàdh de thri deicb codaichjbh de

phlàir, uieasgta le leth bin olaidh.

10 agus blieir tbu seacliad a chum tabhar-

tais-cUbhe leth hin fàona, chum tabbartais a

bheirear suas le teiue, dh'i hàile càibhraidh

do'n Tighearn.

1 1 ]\Iar so hitbear air son aon tairbh, no

air son aon reithe, no air son uain, no

minu.

12 A rèir an àireimh a bheir sibh seacbad, j

mar sin nà sibb do gach aon, a rèir an j

àirelmh.

13 Gach neach a rugadb 's an dùtbaich,ni

e na nithean sin air a' mhodh so, ann an

tabhartas a thoirt seachad a bheirear suas

leteiue, dh'fhàilecùbhraidb do'n taigheara. j

14 Agus ma bbitbeas coigreach air chuairt

maille ribb, no cò air bith e 'hhitheas 'n 'ur

measg 'n ur ginealachaibh, agus gu'u toir e

seachad tabbartas a bbeirear suas le teiue,

dh'fhàile càibhraidh do'n Tighearn; mar a

ni sibbse, mar sin ni esan.

15 Bithidh aon reachd dhuibhse a tha

de'n chombchruinneachadh, agus mar an i

ceudna do'n choigreach a tba air chuairt

maille ribh, reachd sàorruidh 'n ur gineal-

achaibh: mara tha sibhse, mar sin bithidh

an coigTcacb an làthair an taighearu'.

16 Aon lagh, agus aon mbodh,bithidb ag-

aibhse, agus aig a' cboigreach a tha air

chuairt maille ribh.

17 Agus labbair an Tigbeani ri Maois, ag

ràdh,

18 Labbair ri cloinn Israeil, agus abair

riu, 'N uair a tbèicl sibh a steacb do'n

fhearann d'am bheil mise 'g 'ur tabbairt,

19 An sin tarlaidh,'n uair a dh'itheas sibh

a dh'aran an fbearainu, gu"n toir sibb suas

tabbartas-togta do'n taigheara.

20 Bheir sibh suas breacag de'n cheucl

chuid d'ur taois, mar thabhartas-togia;

mar a thogas sihh tabhartas-togta an ur-

lair-bhualaidh, mar sin togaidh srbh i.

21 De'n cheud cbuid d'ur taois bbeir sibh

do'n Tighearn tabbartas-togta, 'n 'ur gineal-

acbaibh.

22 Agu8 ma rinn sibh mearacbd, agus

nach do ghlèicUi sibh na h-àitheautan sin

uile a labhair an Tighearn ri Maois,

23 Eadhon gach ni a dh'àithn an taigh-

eara dbuibh le làimb Mhaois, o'n là sin

anns an dthug an Tigbearn àithne do

Mhaois, agus o sin suas air feadh bbur

ginealach;

24 An sin tarlaidh, ma rinneadh tii sam

hitài ann an aiueolas, gim fhios do'n chomh-

14J

chrainneachadb, gai'n toir an combcbrainn-

eachadh uile seachad aon tarbb òg a cbuni

àobairt-Ioisgte, cbum fàile càibhraidh do'n

Tigheara, maille r'a thabhartas-bàdh, agus

a thabhartas-dibhe, a rèir a' ghnàitba, agus

aon mheauu de na gabhraibh chum àobairt-

pheacaidh.

2.5 Agus ni an sagart rèite air son comb-

cbruinneacbaidh chloinn Israeil uile, agus

maithcar dhoibh e, oir is aineolas a t'ann:

agus bheir iad leo an tabhartas, àobairt a

bheirear suas le teine do'n Tighearn, agus

an àobairt-pheacaidb an làtbair an taigh-

earna, air son an aineolais.

26 Agus maithear e do chomhchTOÃŒnn-

eacbadh cbloinn Israeil uile, agus do'n

choigreacb a tha air chuairt 'n am measg;

do bbràgh gii'w rohh an sluagh uile ann an

aineolas.

27 Agus ma phcacaicbeas anam sam bith

tràd aiueolais, an sin bheir e leis gabbar

de'n cbeud bbliadhna cbum àobairt-pheac-

aidh.

28 Agus ni an sagart rèite air son an

anama a pheacaicheas gu h-aineolacb, an

uair apbeacaicheas e le h-aineolas an làtb-

air an Tigbearaa, a dheanamb rèite air a

shon; agus maithear dha e.

29 Bithidb aon lagh agaibh air a sbonsan

a pheacaicheas tràcT aiueolais, araon air a

shonsan a rugadh am measg chloinn Israeil,

agus air son a' choigrich a tha air cbuairt 'n

am measg.

30 Ach an t-anam a ni 'bbeag gu h-ann-

dàna, {co dhiuhh a ragadb e 's an tàr, no 's

coigi-eacb e) tha esan a' toirt easurraim do'n

Tigheara; agus gearrar an t-auam sin as o

mbeasg a shluaigh.

31 Do bhràgh gu'n d'rinn e tàir air focal

an Tighearna, agus gu'n do bhris e 'àithne,

gean-ar an t-auam sin as gu tur: hithidh

'aingidheachd air fèin.

32 Agus an uair a bha clann Israeil 's an

fhàsach, f buair iad duine a' tional mbaidean

air là na sàbaid'.

33 Agus thug iadsan a fhuair e a' tional

mbaidean a db'ionnsuidh Mhaois e, agus a

dh'iounsuidh Aaroin, agus a dh'iounsuidh

a' chombchruinueachaidb uile.

34 Agus chuir iad 'an làimh e, a cbionn

nach d'innseadh ciod a bu chòir a dbeanamh

ris.

35 Agus thubbairt an taigheara ri Maois,

Cuirear an cbiine gu cinnteach gu bàs; clach-

aidh an comlichrainneachadh uile e le

clacbaibh an taobh a muigh de'n cbamp.

36 Agus thug an comhchrainneacbadb uilo

macb as a' champ e, agus chlach iad e le

clacbaibh, agus fhuair e bàs; mar a dhàitlm

an Tighearn do Mbaois.

37 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràcili,

38 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair

riu, iad a dbeanamb f àbhra dhoibh fèin air

AIREAMH, XVI.

lomallaibli an eudaich air feadh an gineal-

ach, agus iad a chur air fàblira nan iomall

iall de ghorm.

39 Agus bithidh e dhuibh mar fhàbhra,

agus amhaircidh sibh air, a chum gun

cuimhnich sibh uile àitheantan an taigh-

earna, agus gu'n dean sibh iad; agus nach

iarr sibh an déigh blmr cridhc agus bliur

siil fèin, nithean a's àbhaist duibh dol 'n an

dèigh le h-anamiann:

40 A clmm gu'n cuimhnicli, agus gu'n

dean sibh m'àitheantan uile, agus gu'ni bi

sibh naomha dur Dia.

41 Is mise an Tighearn bhur Dia, a thug

a mach sibh à tìr na h-Eiphit, gu bhi a'm'

Dhia dhuibh: Is mise an Tighearn bhur

Dia.

CaibidealXVI.

1 Ceannairc Chorah, Dliatain, agits Ahiraim.

31 Shluig an talamh suas iad.

AGUS ghabh Corah mac Idsair, mhic

Choliait, mhic Lebhi, agus Datan agus

Abirara raic Eliaib, agus On mac Pheleit,

mic Reubein, daoine:

2 Agus dh'uirich iad suas an làtlmir

Mhaois, maille ri daoin' àraidh de chloinn

Israeil, dà cheud agus leth-cheud ceannard

de'n choimhthional, inbheach 's a' chouih-

chruinneachadh, daoine ioraraideach.

3 Agus chruinnich siad iad fèin 'an ceann

a chèile an aghaidh Mhaois agus an aghaidh

Aaroin,agus thuirt iad riu, Tha sibh a'

gahhail tuille 's a chòir oirbh fhéin, do bliràgh

gu bheil an comhchruinneachadh uile naomli

gach aon diubh, agus tha 'n Tighearn 'n am

measg: c'ar son uirae sin a tha sibh 'g 'ur

togail fèin suas os ceann corahchruiuneach-

aidh an taighcarna?

4 Agus an uair a cliuala Maois e, thuit e

air 'aghaidh:

5 Agus labhair e ri Corah, agus r'a chuid-

eachd uile, ag ràdh, Eadhon am màireach

nochdaidh an Tighearn cò iad a's leis, agus

cò a tha naomh, agus bheir e air teachd am

fagus da: bheir e eadlion air-san a ròglmaich

e, teachd am fagus da.

6 Deanaibhse so; gabhaibh dhuibh fèin

tùiseirean, Corah, agus a chuideachd uile;

7 Agus cuiribh teine annta, agus cuiribh

tùis orra an làthair an Tighearna air an là

màireach; agus an duine sin a ròghnaicheas

an Tighearn, hithidh esan naomli. tha

sihh d gahhail tuille 's a chòir oirbh fèin,

sibhse a mhaca Lebhi.

8 Agus thuirt Maois ri Corah, Bisdibh,

guidheam oirbh, sibhse a mhaca Lebhi:

9 An ni beag e 'n 'ur harail-sa, gu u do

sgar Dia Israeil sibh o chomhchruiuueach-

adh Israeil, gu'r toirt am fagTis da fèin, a

dheanarali seirbhis pàilliuin an Tighearna,

agus a sheasamh 'am fianuis a' chomh-

chruinneachaidh, a fhrithealadh dhoibh?

10 Agus thug e thus' am fagus da fèin,

agus do bhràithrean uile raic Lebhi maille

142

riut; agus am bheil sibh ag iarraidh na

sagartachd mar an ceudna à

11 Air an adhbhar sin tha thusa, agus do

chuideachd uile, air bhur cruinneachadh' an

ceann a cheile an aghaidh an Tighearna:

agus a thaohh Aaroin, ciod e, gu bheil sibh

ri gcaran 'n a aghaidh-san?

12 Agus chuir Maois tcachdairean uaith

a ghairra Dhatain agus Abiraim mhac

Eliaib, a thubhairt, Cha téid sinn suas.

13 An ni beag e gu'n d'thug thu nìos sinn

à talamh a tha 'sruthadh le bainne agus le

mil, gu'r marbhadh 's an fhàsach, mur dean

thu thu fèin gu h-iomlan a'd' uachdaran os

ar ceann?

14 A thuilleadh air so, cha d'thug thu sinn

gu fearann a tha 'sruthadh le mil agus le

bainne, ni raò thug thu dhuinn oighreachd

mhacharach agus fhàon-Iiosan: an cuir thu

machsàiileannan daoine sin? chatèid sinne

suas.

15 Agus bha Maois ro dhionibach, agus

thubhairt e ris an Tighearn, Na bitheadh

raeas agad d'an tabhartas; cha do ghabh

raise aon asal uatha, ni mò a riun mi cron

air a h-aon diubh.

16 Agus thuirt Maois ri Corah, Bi

tàrasa agus do chuideachd uile an làthair an

Tighearna, thusa, agus iadsan, agus Aaron

am raàireach;

17 Agus gabhaibh gacli duine,a thùiseir,

agus cuiribh tàiis annta, agus thugaibh an

làthair an Tighearna gach duine a thàiiseir,

dà cheud agus leth-cheud tàdseir; thusa

mar an ceudna, agus Aaron, gach aon

dldhh a thùiseir,

18 Agus ghabh gach duine dhiuhh a tlmis-

eir, agus chuir iad teine annta, agus chuir

iad tàiis orra, agus slieas iad ann an dorus

pàilliuin a' choimhthionail maille ri Maois

agus ri h-Aaron.

19 Agus chruiunich Corah an comh-

chruinneachadh uile 'n an aghaidh gu dorus

pàilliuin a' choimthiouail: agus thaisbein-

cadli glòir an Tighearna do'n chomhchruinn-

eachadh uile.

20 Agus labhair an Tighearn ri Maois,

agus ri h-Aarou, ag ràdh,

21 Sgaraibh sibh fèin o mheasg a' chomh-

chruinneachaidh so, agus sgTÃŒosaidh mi iad

mar ann ara priobadh na sàila.

22 Agus thuit iad air an aghaidh, agus

thubhairt iad, Dhè, a Dhè spiorad gacli

uile fheòla, am peacaich aon duine, agus

ara bi feai'g agad ris a' chomhchruinneach-

adh uile?

23 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

24 Labhair ris a' chomhchruinneachadh,

ag ràdh, Rachaibh suas o thimchioll pàill-

iuin Chorah, Dhatain, agus Abiraim.

25 Agus dh'éirich Maois s\uxs,agus chaidh e

dli'ionnsuidh Dhatain agus Abiraim; agus

lean scanaireau Isracil e.

AIREAMH, XVII.

26 agus labliair e ris a' clioiiiliclinunneach-

adh, ag ràdh, Sgaraibh sibh fèin, gTiidheam

oirbh, bhàithaibh nan daoine aingidh nd,

agns na beanaibh ri ni sani bith a 's leo, air

eagal gu'n sgriosar sibh 'n ani peacaidhibh

uile.

27 Mar sin chaidh iad suas o phàilliun

Chorah, Dhatain, agus Abiraim, air gach

taobh: agus thàinig Datan agus Abiram n

mach, agus sheas iad ann an dorus am

bàitlian, agus am mnathan, agus am mic,

agus an clann blieag.

2S Agus thuirt Maois, Le so bithidh

fios agaibh gu n do chuir an Tighearn mise

a dheanamh nan oibre sin uile; oir cha

(Trinn mi iad as mo cheann fèiu.

29 Ma gheibh na daoine siu bàs mar na

h-uile dhaoin' eile, no ma dh'thiosraichear

iad a rèir fiosrachaidh nau uile dliaoine, an

sin cha do chuir an Tighearn mise tuiith:

30 Ach ma ni an Tiglieani giiàomh nuadh,

agus gu'm fosgail an talamh a bheul, agus

gu'n shiig e suas iad maille ris gach ni a'*

leo, agus gu'n téid iad sìos beò do'n t-slochd;

an sin tuig-idh sibh gun do bhrosnaich na

daoine sin an Tighearn.

31 Agus tharladh, an uair a sguir e de

labhairt nam briathran sin uile, gu'n do

sgoilt an talamh a bha fodhpa o "chèile:

32 Agus dh'fho.'?gail an talamh a bheul,

agus shhdg e suas iad, agus an taighean,

agus na daoin' uile a hhuin do Chorah, agus

am maoin uile.

33 Chaidh iad fèin, agus gach ni a hhuin

doibh, beò sìos do'n t-slochd, agus dhniid

au talandi ona: agus chaidh as doibh o

mheasg a' chomhchniinneachaidh.

34 Agus theich Israel uile a bha mu'n

timchioll, ro"u glaodh; oir thuirt iad.

Air eagal giin sluig an talamh sinne suas

mar a>i ceudna.

35 AgT.is thàinig teine a mach o'n Tighearn,

agus loisg e 'n dà cheud agus an leth-cheud

fear a thug seachad tàiis.

36 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

37 Labhair ri h-EIeasar mac Aaroin an

sagart, e 'thogail suas nan tààiseirean à

meadhon an losgaidh, agus sgap thusa an

teine an sud; oir tha iad coisrigte.

38 Tiiiseirean nani peacach ud an aghaidh

an anama fèin; agus deanadh iad dhiubh

leacan leathan mar chòmhdach do'n altair:

oirthugiadseachad iad an làthairan taigh-

eama, air an adhbhar sin tha iad coisrig-te;

agus bithidh iad 'n an comharadh do chloinn

Israeil.

39 Agus ghabh Eleasar an sagart na tùis-

eirean nmlia, leis an d'thug iadsan a chaidh

a losgadh seachad tabliartas; agus rinneadh

lad 'n an leacaihh leathan mar chòmhdach

do'n altair,

40 Gu bhi 'n an cuimhneachan do chloinn

Israeil, air chor as nach tig coigreach, nach

143

'eil de shliochd Aaroin, am fagus a losgadh

tànse an làthair an Tighearna; chum as

nach bi e mar Chorah, agus mar a chuid-

cachd: mar a thuirt an Tighearn ris le

làimh Mhaois.

j 41 Ach air an là màireach, rinn comh-

' chruinneachadh chloinn Israeil uile gearan,

' an aghaidh ^lhaois agus an aghaidh Aaroin,

ag ràdh, Mharbh sibh sluagh an taigh-

, earna.

42 Agus tharladh, an uair a chruinnich-

eadh an comhthional an aghaidh Mhaois

ag-ua an aghaidh Aaroin, gu'n do sheall iad

air pàilhim a' choimhthiouail: a^s, feuch,

chòmhdaich an neul e, agus dh'fhoillsich-

eadh glòir an Tighearna.

43 Agus thàinig iMaois agus Aaron gu

beulaobh pàilliuin a' choimhthionail.

44 agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

4.5 Rachaibh siias o mheasg a' chomh-

chruinneachaidh so, agus sgriosaidh mi iad

mar ann am priobadh na sàila: agus thuit

iad air an eudannaibh.

46 agus thuirt IVIaois ri h-Aaron,

Glac tàiiseir, agais cuir teine ann bhàrr na

h-altarach, agus cuir tiàis air, agus imicb

gu grad a dh'ionnsuidh a' chomhchruiun-

eachaidh, agTis dean rèite air an son; oir

chaidh fearg a mach o'n Tighearn: thòisich

a' plilàigh.

47 agus ghlac Aaron ^, mar &, dh'àithn

Maois, agus niith e gu meadhon a' cliomh-

chruiuneachaidli; ag-us, feuch, bha 'phlàigh

air tòiseachadh am measg an t-sluaigh:

agus chuir e tiiis air, agus rinn e rèite air

son an t-sluaigh.

48 agus sheas e eadar na mairbh agus na

beotha, agus choisgeadh a' phlàigh.

49 Agus bhàsaich 's a' phlàigh ceithir màle

deug agus seachd ceud, a thuilleadh orra-

san a bhàsaich 'an adhbhar Chorah.

50 Agus phill Aaron a dh'ionnsuidh

Mhaois, gTi donis pàilliuin a' choimthiouail:

agus choisgeadh a' phlàigh.

CaibidealXVIL

1 Slat Aaroin fo Uilàih: 10 tha i air a gleidh-

eadh mar chomharadh an ayhaidh nan ceann-

airceadà.

AGUS labhair an taigheara ri Maois, ag

ràdh,

2 Labhair ri cloinn Israeil, agus gabh slat

gach aon aca, a rèir taighe an aithrichean,

o"n ceannardaibh uile, a rèir taighe an aitài-

richean, dà shlait deug: sgrìobh ainm gach

duine air a shlait fèin.

3 agus sgTÃŒobhaidh tu ainm Aaroin air

slait Lebhi: oir hithidh aon slat air son

cinn taighe an aithrichcan.

4 Agus cuiridh tu suas iad ann am pàilliun

a' choimhthionail, an làthair na Fianui.s', far

an coinnich mise thu.

5 Agus tarlaiclh, (iu''n tig slat an duine a

thaghas mise fo bhruth; agus bheir mi air

AIREAMH, XVIII.

gearain chloinn laraeil sgur uam, leis am

bheil iad ri gearan 'n ur n-aghaidh-sa.

6 Agus hibhair Maois ri cloinn Israeil,

agus tluig gach aon d'an ceannardaibh dha

slat am fear, aon air son gach ceannaird, a

rèir taighe an aithrichean, eadhon dà shlait

deug: agus&/wf slat Aaroin am measg anslat,

7 Agus cliuir Maois suas na slatan an

làthair an Tighearn', ann am pàilliun na

Fianuis'.

8 agus air an là màireach chaidh Maois a

steach do phàilliun na Fiauuis';agus, ieuch,

bha slat Aaroin, air son taighe Lebhi, air

briseadli amach, agus air cur maoth dhuill-

each aisde, agus air teachd fo bhlàth, agus

air giùlan alniona.

9 Agus thug Maois amach na slatan uile o

làthair an Tighearna gu cloinn Israeil uilc;

agus dh'amliairc iad orra, agais gliabli gach

duine a shlat fèin.

10 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

Tlioir slat Aaroin a rìs an làthair na Fian-

uis', gu bhi air a gleidàieadh mar cliomh-

aradh an aghaidh nan ceannairceacli; agus

bheir thu air falbh gu tur an gearain

uamsa, chum nach bàsaich iad.

11 agus rinn Maois mar sin: mar a

dli'àitliu an Tighearn dha, mar sin rinn e.

12 Agus labhair clann Israeil ri Maois, ag

ràdh, Feuch, tha sinn a' bàsachadh, théid

as duinu, théid as duinn uile.

13 Ge b'e air bith a thig am fagus do

phàillimi an Tighearna, glieibh e bàe; an

claoidhear sinn le bùsacliadli.^

CaibidealXVIII.

l Cùram nan sagart. 6 Frithealadh nan Le-

bhitheach. 8 Cuihhrionn nan mgart, 21 affus

nan Lebhitheach. 25 Mu'n tahhartas-thogta.

AGUS thuirt anTighearu ri h-Aaron,

Giàilainidh tusa agus do mhic, agus

tigh d'athar maille riut, euceart an ionaid

naoimh; agus giàilainidh tusa agus do mhic

maille riut cuceart bluir sagartaclid.

2 agus do bhràithrean mar an ceudna de

thrèil)li Lebhi, trèibh d'athar, bheir thu

leat maille riut, chum gu'n ceanglar riut

iad, agus gu'm fritheil iad dhuit: ach /rith-

eilidh tusa agus do mhic maille riut air

beulaobh pàilliuin na Fianuis'.

3 Agus gleitlhidh iad do chùram-sa, agus

càirain a' phàilliuin uile: a mhàin cha tig

iad am fagus do slnnthichibh an ionaid

naoimh agus do'n altuir, a chum nach faigh

aon chuid iadsan no siblise bàis.

4 Agus ceanglar riut iad, agus gleidhidh

iad càiram pàilliuin a' choimhthionail, air

son uile sheirbhis a' phàilhuin: agus cha tig

coigreach am fagus duibh.

5 Agus gleidhidh sibh càiram an ionaid

naoimh,agus càiram na h-altarach; a chum

nach bi fearg ni's mò air cloinn Israeil.

6 Agus mise, feuch, thug mi bhur bràith-

rean na Lebhithich o mhcasg chloinn Is-

raeil: tUmibhse thugadh iad »u<rtliabharta8

144

do'n Tighearn, a dheanamh seirbhis pàill-

iuin a' choimhthionail.

7 Uime sin gleidhidh tusa, agus do mhio

maille riut, bhur sagartachd anns gach ni a

bhuineas do'n altair, agus an taobh a stigh

de'n roinn-bhrat, agus ni sibh seirbhis:

thug mi dhuibh bhur sagartachd, mar

sheirbhis tabhartais; agus cuirear an coig-

reach a thig am fagus gu bàs.

8 Agus labhair an Tighearn ri h-Aaron,

Feuch, thug mi dhuit mar an ceudna càiram

mo thabhartasan-togta, de uile nithibh

coisrigte chloinn Israeil; dhuitse thug mi

iad, air son an ungaidh, agus do d' mhic lo

reachd sàoriiiidh.

9 Bithidh so leatsa de na nithibh ro

naomha, a ghleidheadh o'n teine: gach ta-

bhartas leo-san, gach tabhartas-bàdh leo,

agus gach àobairt-pheacaidh leo, agus gach

àobairt-eusaontais leo, a bheir iad dhomhsa,

bithidh e ro naomh dluiitse, agus do d'

mhic.

10 'S an ionad ro naomh ithidh tu e,

ithidh gach firionnach e: bithidh e naomh

dhuitse.

11 Agus is leat so; tabhartas-togta an ta-

bhartais, maille ri uile thabhartasan-luaisgte

chloinn Israeil: thug mi dhuitse iad, agus

do d' mhic, agus do d' nigheanaibh maille

riut, le reachd sàorruidh: gach ueach a tha

glan a'd' thigh, ithidh e dheth.

12 A' chuid a's fearr uile de'n olaidh, agus

a' chuid a's fearr uile de'n fhàon, agus de'n

chruitlmeacLd, an ceud thoradh leo-sau a

bheir iad seachad do'n Tighearn, iad sin

thug mi dluiit.

1 3 Gach ni a's luaithe 'bhitheas abuich 'n am

fearann, a bheir iad chum an Tighearna,

bithidh e leatsa; gach aon a tha glan a'd'

thigh, ithidh e dheth.

14 Gach ni a choisrigear ann an Israel,

bithidh e leatsa.

15 Gach ni a dh'fhosglas a' bhrài de gach

feoil, a bheir iad a dh'ionusuicUi an taigh-

earna, ma, 's ann de dhuine, no dh'ainmh-

idJi, bithidh e leatsa: gidlieadh gucinnteach

fuasglaidh tu ceud-ghin duiue, agais ceud-

ghiu an ainn-ihidh neòghloin fuasglaidh tu.

16 Agus iadsan a dh'f Imasglar, o mhàos a

dh'aois fuasglaidh tu iad a reir do mheas,

air son airgid chàiig seceilean, a reir scccil

an ionaid naoinih: is e 'n seccl fichcad

gerah.

17 Ach ceud-ghin boin, no ceud-ghin caor-

ach, no ceud-ghin gaibhre, cha-n fhuasgail

thu; tha iad uaomlia: crathaidh tu ani fuil

air an altair, agus loisgidh tu 'n saill mar

thabhartas a bheirear suas le teine, chum

f àile cùbhraidh do'n Tighearn.

18 Agus bithidh am feoil leatsa, mar a

bhitheas an t-uchd luaisglie agus an sliuuean

deas leat.

19 Uile thabhartasan-togta uau nithear.

naomlia, a bheir clann Israeil seachad do'n

J

AIREAMH, XIX.

Tighearn, thug mi dhuitse, agus do d'

mhic, agus do d' nigheanaibhmailleriut,-le

reachd sàorruidh: ù coimhcheangal salainn

e gu bràth an làthair an Tighearna, dliuitse

agus do d' shliochd maille riut.

20 Agus labhair an Tighearn ri h-Aaron,

'N amàearann cha bhi oighreachd agad, ni

mo bhios roinn agad 'n am measg: is mise

do roinn-sa agus d'oighreachd am measg

chloinn Israeil.

21 Agus, feuch, do chloinn Lebhi thug mi

an deachamh uile ann an Israel mar oigh-

reachd, air son an seirbhis a ni iad, eadhon

seirbhis pàilliuiu a' choimhthionail.

22 Agus cha-n fheud clann Israeil o so

suas teachd am fagus do phàilliun a'

choimhthionaàl, air eagal gu'n giàilain iad

peacadh, agus gu'm faigh iad bàs.

23 Ach ni na Lebhithich seirbhis pàilliuin

a' choimhthionail, agus giàdainidh iad aj;

cionta: hitJiulh e 'n a reachd sàoiTUÃŒdh aTr

feadh bhur giuealach, nacli bi oighreachd

sam bith aca am measg chloinn Israeil.

2-1 Ach deachamh chloinn Israeil a bhein

iad seachad mar thabhartas-togta do'n

Tighearn, thug mi do na Lebhithich mai

oighreachd: uime siu thuirt mi riu, Am

measg chloinn I sraeil cha bhi oighreachd aca.

25 Agus labhair an taigheai'u ri Maois, ag

ràdh,

26 Mar so labhair ris na Lebhithich, agus

abair riu, 'N uair a thogas sibh o chloinn

Israeil an deachamh a thug mise dhuibh

uatha mar bhur n-oiglireachd, an sin bhcir

sibh suas tabhartas-togta dheth do'n taigh-

carn, eadhon an deichoamh cuiddie'-a. deach-

amh.

27 Agus measar an tabhartas-togta so

dhuibh, mar giim Ue arbhar an urlair-

bhualaidh, agus mar làn amar-bruthaidh an

fhàona.

28 Mar so maran ceudna bheir sibhseachad

tabhartas-togta do'n Tighearn, d'ur u-uile

dheachamh a thogas sibh o chloimi Israeil;

agus bheir sibh dheth tabhartas-togta an

Tighearna do Aaron an sagart.

29 As bhur n-uile thiodhlacaibh, bheir

sibh seachad uile thabhartas-togta an Tigli-

earna de'n chuid a's fearr dlieth mle,

eadhon a' chuid sin deth a tha coisrigte.

30 Uime sin their thu riu, 'N uair a thogas

sibh suas uaith a' chuid a's fearr dlieth, an

sin measar e do na Lebhithich mar thoradh

an urlair-bhualaidh,agus marthoradh amar-

bruthaidh an fhàona.

31 Agus ithidh sibh e anns gach àite, sibh

fèin agus bhur teaghlaichean: oir àsq blmr

duais air son bhur seirbhis ann am pàilliim

a' choimlithionail.

32 Agus cha ghiùlain sibh peacadli sam

bith air a shon, an uair a thogas sibh suas as

a' chuid a's fearr dheth: ni mò a thruailleas

sibh uithean naomha chloiuu Israeil, air

eagal gu'm faigh sibh bàs.

145

CaibidealXIX.

l An t-uisge dealachaidh: 11 mar a fihnàihaich-

eadh e dium iadsan a bha neòghian a ghlan-

adh.

AGUS labhair anTighearn ri Maois,agxis

ri h-Aaron, ag ràdh,

2 Is e so ordugh an lagiia a dh'àithn an

Tighcarn, ag ràdh, Labhair ri cloinn Israeil,

iad a thoirt a d' ionnsuidh agh ruadh guu

ghaoid, air nach 'eil smal, agus nach robh

riamh fo chuing.

3 Agus bheir sibh à dh'ionnsuidh Eleasair

au t-sagairt; agus bheirear i an taobh a

muigh de'n champ, agus marbhar i 'n a

fhianuis.

4 Agus gabhaidh Eleasar an sagart cuàd

d'a fuil le 'mheur, agus crathaidh e cuid d'a

fuil dàreach fa chomhair pàilliuin a' choimh-

thionail seachd uairean.

5 Agus loisgidh neach an t-agh 'n a sheall-

adh; a seiche, agus a feoil, agus a fuil,

maille r'a h-aolach, loisgidh e.

G Agus gabhaidh an sagart fiodh seudair.

agus hiosop, agus scarlaid, agus tilgidh e

nn am meadhou losgaidh an aighe.

_ 7 An sin nighidh an sagart 'eudach, agus

ionnlaididh e 'fheoil ann an uisge, agus an

I dèigh sin thig e steach do'n champ, agus

' bithidh an sagart neòghlan gu feasgar.

8 Agus nighidh esan a loisg i 'eudach ann

an uisge, agus ionnlaididh e ' fheoil ann an

uisge, agus bithidh e neòghlan g-u feasgar.

9 Agus cruiunichidh duine a tha glan

luath an aighe, agus taisgidh e i 'n taobh a

muigh de'n champ ann an àite glan; agus

gleidhear i air sou comhchruinueachaidài

chlomn Israeil, mar uisge dealachaidh: is

glanadh air son peacaidh i.

10 Agus nighidh esan a thionaileas luath

an aighe 'eudach, agus bithidh e neòghlau

gu feasgar: agus bithidh e do chloinn

Israeil, agus do'n choigreach a th'air

chuairt 'n am measg, 'n a reachd sàomiidh.

11 Esan a bheauas ri corp duine mhairbh

sam bith, bithidh e neòghlan seachd làith-

ean.

12 Glanaidh se e fèin leis air an treas là,

agus air an t-seachdamh là bithidh e glan:

ach mur glan se e fhéin air an treas là, an .sin

air an t-seachdamh là cha bhi e glan.

13 Ge b'e neach a bheanas ri coi-p duine

sam bith a tha marbh, agus nach glan e fèin,

tha e a' tniailloadh pàilliuin an Tighearn';

agus gearrar an t-anam sin as o Israel:

a chionn nach do chrathadh an t-uisge

dealachaidh air, bithidh e neòghlan; tha a

neòghloine fathast air.

14 Is e so an lagh, an uair a bhàsaicheas

duine ann am bàith: Gach neach a thig a

stigh do'n bhàith, agus gach neach a tha 's

a' bliàith, bithidh iad neòghlan seachd làith-

ean.

15 Agus gach soitheach fosgailte aig nach

'eil còmhdach ceangailte sùr,tha e neòghlan.

AIREAMH, XX.

16 agus ge b e 'blieanas ri neacli a mharbh-

adh le cUxidheamh 's a' mhachair, uo ri corp

marbli, no ri cnàimh diiinc, no ri h-uaigh,

bithidh e neòghlan seachd làithean.

17 agus air son an diiine neòghloin gabh-

aidh iad de luaith an aighe, a loisgeadh air

son glanaidh peacaidh, agus cuiridh iad

sruth uisge oirre ann an soitlieach.

1 8 Agus gabhaidh duine glan hiosop, agus

tumaidh e 's an uisge e, agus crathaidh e air

a bhùth e, agus air na soithichibh uile, agnis

air a' mlniinntir a bha 'n sin, agais airsan a

bhean ri cnàimh, no ri neach a mharbhadh,

no ri aon marbh, no ri h-uaigh:

19 Agus cratliaidh an duine glan air an

neòglilan air an treas là, agus air an t-seach-

damh là; agais glanaidh se e fèin air an

t-seachdamh là, agus nighidh e 'eudach,

agus ionnlaididh se e fèin ann an uisge, agus

bithidh e glan air feasgar.

20 Ach an duine a bhios neòghlan, agus

nacli glan e fèin, gearrar an t-anam sin as o

mheasg a' chomhchruinneachaidh, a chionn

gu'n do thruaill e ionad naomh an taighcarna:

cha do chrathadli uisge dealachaidh air;

tha e neòghlan.

21 Agus bithidh e 'n a reachd sàorruidh

dhoibh,gu'nnigh esan a chratlias an t-uisge

dealachaidh 'eudach, agus bithidh esan a

bheanas ris an uisge dhealachaidh, neò-

ghlan gu feasgar.

22 agus ge b'e ni ris am bean an duine

neòghlan,bithidhe neòghlan: agusant-anam

a blieanas ris, bithidh e neòghlan gu i'eas-

gar.

CaibidealXX.

1 Bàs Mhiriaim. 7 Thug Maois rtisge dò'n

t-sluagh as a' charraig. 22 Bàs Aaroin.

AN sin thàinig clann Israeil, eadhon an

comhchniinneachadh uile, gu f àsach

Shin,anns a' cheud mhàos: agus dh'fhan an

sluagh ann an Cades; agus fhuair IMiriam

bàs an sin, agus dh'adhlaiceadh an sin i.

2 Agus cha robh uisge ann do'n choimh-

thional: agus chruinnich siad iad fhéin an

agliaidh Mliaois agTis an aghaidh Aaroin.

3 Agus throd an shiagh ri Maois, agus

labhair iad, ag làdh, B'fhearr gu'm bith-

eamaid air faghail bàis an uair a bhàsaich

ar bràithrean an làthair an Tighearna!

4 Agus car son a thug sibh a nìos comh-

chruiimeachadh an Tighearna do'n fhàsach

Ho, gu bàs fhaghail an sin, sinn fèin agus ar

sprèidh?

.3 Agus c'ar son a thug sibh oirnne teachd a

nàos as an Eiphit, g'ar toirt a steach clo'n

droch àite so / cha-n àite sàl e, no fhàgis, no

chrannfàona, no phomgranata; ni mò tha

uisge ann r'a òl.

G Agus chaidh Maoia agus Aaron o làthair

a' chomhchruinneachaidh gu dorus pàilliuin

a' choimhthionail, agus thuitiad airan agh-

aidh; agus dh'fhoillsicheadh glòir an taigh-

earua dhoibh.

146

I 7 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

I 8 Gabh an t-slat, agus cruinnich thus' an

I ooimhthional 'an ceann a chèile, thu fèin

I agus Aaron do bhràthair, agas labhraibh ris

a' charraig fa chomhair an sàil, agus bheir i

seachad a h-uisge; agus bheir thusa macn

uisge dhoibli as a' charraig, agus bheir thu

deoch do'n choimhthional, agais d'an sprèidh.

9 A^gus ghabh Maois an t-slat o làthair an

Tighearna, mar a dh'àithn e dlia.

10 Agus chruinnich Maois agais Aaron an

comhchruinneachadh 'an ceann a chèile fa

chomhair na carraige, agus thuirt e riu,

Eisdibh a nis, a luchd-ceannairc; as a'

charraig so am feum sinne uisge thoirt

duibh?

11 agus thog Maois suas a làmh, agus

bhuail e a' charraig le 'shlait dà uair; agus

thàinig an t-uisge mach gu pailt: agus

dli'òl an comhchruinneachadh, agus an

sprèidh.

12 Agus labliair an Tighearn ri Maois agus

ri h-Aaron, A chionn nacli do chreid sibh

mi, chum nio naomhachadh ann an sàiilibh

chloinn Israeil, uime sin cha toir sibh a

steach an comhchruinneachatUi so do'n

fhearann a thug mise dhoibh.

13 Is e so uisge Mheribah, a chionn gu'n

d'rinn clann Israeil strà ris an Tighearn,

agais naomhaicheadh e annta.

14 Aguschuir Maoisteachdairean oChades

gu rìgh Edoi:ii, Mar so tha do bhràthair

Israel ag ràdh, Tha fios agad air an t-

saothair sin uile a thàinig oirnne;

15 Mar a chaidh ar n-aithrichean sìos do'n

Eiphit, agus a ghabh sinn còmhnuidh 's an

Eiphit aànisir fhada; agus bhuin na h-

Eiphitich gu h-olc ruinne, agais r'ar n-aith-

riehibh.

16 Agus an uair a ghlaodh sinn ris an

Tighearn, chual' e ar guth, agus chuir e

aiiigeal uaith, agus thug e mach sinn as an

Eiphit; agus, feuch, tha sinn ann an Cades,

baile 's a' chuid a's iomallaiche de d' chràch.

17 Leig leinn, guidheam ort, dol troimh

do dhàithaich: cha téid sinn troimh achadh

sam bith,no troimh fhàon-Iios,ni mò cUi'òIas

sinn uisge nan tobar; imichidh sinn air

rathad mòr an ràgh, cha tionndaidh sinn a

dh'ionnsuidh na làimhe deise, no na làimhe

clàthe, g-us an téid sinn seach do chràochan.

18 agus thuirt Edom ris,Chatèid thu

seachad orm, air eagal leis a' chlaidheamh

g-u'n tig mi mach a' d' aghaidh.

19 Agus thuirt clann Israeil ris, Imich-

idh sinn air an rathad mhòr; agus ma

dh'òlas mi fèin agus mo sprèidh de d' ui.sge,

bheir mi luach air a shon: a mhàin gim

tuille 'dheanamli, théid mi troimhe de m'

chois.

20 Agus thuirt e, Cha téid thu troimhe.

Ag-us thàinigEdom a mach 'n a aghaitlh le

mòr-shluadi, agus le làimh thrèiu.

AIREAMH, XXI.

21 Mar so dhiùlt Edom do Israel comas

dol troimh a chràch: uime sin thionudaidh

[srael uaith.

22 Agus ghabh clann Israeil, eadhon an

comhcliruinueachadhuile, an turus o Chades,

agus bheil iad gu sHal)h Ilor.

23 Agus labhair an Tighearn ri Maois

agus ri h-Aaron ann an sliabh Hor, làimh

ri cràch fearainn Edoim, ag ràdh,

24 Cruinnichear Aaron a chum a shluaigh;

oir cha téid e steach do'n fhearaun a thug

mise do chloinn Israeil, a chionn gu'« rohh

sibh ceannairceach an aghaidh m" fhocail-sa

aig uisge Mheribah.

25 Ga,bh Aaron agns Eleasar a mhac, agus

thoir suas iad gu sliabh Hor:

26 Agus buiu 'eudach de Aaron, agus cuir

air a mhac Eleasar e: agais cruiunichear

Aaron a chmn a mhuinntir, agus gheibh

e bàs an sin.

27 Agus rinn Maois mar a dh'àithn an

Tigheam: agnis chaidh iad suas gu sliabh

Hor, aim an sealladh a' chomhchruiimeach-

aidh uile.

28 Agus bhuin Maois 'eudach de Aaron,

agus chuir e air Eleasar a mhac e; agus

fhuair Aaron bàs an sin air mullach an

t-slèibh: agus thàinig Maois agus Eleasar &

nuas o'n t-sliabh.

29 Agus an uair a chunnaic an comh-

chruinneachadh uile gu'n d'fhiiair Aaron

bàs, rinn iad bròn air son Aaroin deicli

làithean 'ar fhichead, eadhontaighIsraeil

uile.

CaibidealXXI.

1 Sgrios dann Israeil na Cajàaavaich. 4 Lofaclh

iud le tiathraichibh loisgeach. 7 DÃŒCaidich.

iad am peacadh, agus leighiseadk iad le

amharc air na'Jiair umha. 21 Tltug iad

buaidh air Sihon agus air Og.

AGUS an iiair a chuala rìgh Arad an

Canaanach, a bha 'cliòmhuuidh 's an

àirde deas, gun d'thàinig Israel air slighe

an Iuclid-brathaidli,an sin cliog e 'n aghaidh

Israeil, agTis rinn e cuicl diubh 'n an ciom-

aicli.

2 Agus bhòidich Israel bòid do'n Tighearn,

agus thuirt iad, Ma bheir thu da

ràreadh an sluagh so thairis d'ar làimh, an

sin sgriosaidh siim gn tur am bailtean.

3 Agus dh'èisd an Tighearn ri giith

Israeil, agus thug e na Canaanaich suas

doihh: agus sgrios iad gu tm- iad fèin agus

am bailtean: agus thug iad Horma mar

ainm air an àite.

4 Agus ghabh iad an turus o shliabh Ilor,

air slighe na mara ruaidhe, a dhol mu'u

cuairt air tìr Edoini; agTis bha anam an

t-sluaigh fo mhi-mhisnich 's an t-slighe.

5 Agus labhair an sluagh an aghaidh

Dhè, agus an aghaidh Mhaois, Car son a

thug sibh a nìos siiin as an Eiphit, gu bàs

fhaghail 's an fhàsach à oir cha-« 'eil aran,

147

no uisge ann, agus tha ar n-anam a' gabhail

gràin de'ii aran eutrom so.

6 Agus chuir an Tighearn nathraichean

loisgeach ain nieasg an t-sluaigh: agus lot

iad an sluagh, agus fhuair mòr-shluagh de

Israel bàs.

7 Uime sin thàinig an sluagh a dh'ionn-

suidh Mliaois, agus thuirt iad, Pheacaich

sinn, oir labhair sinn an aghaidh an taigh-

earn', agus a'd' aghaidh-sa; guidh air an

Tighearn gu'n toir e air falbh uainn na

iiathraichean. Agus ghuidh Maois air son

an t-sluaigh.

8 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

Dean dhuit fèin nathair loisgeach, agus cuir

i air crann; agus tarlaidh, gach neach a

lotar, an uair a dh'amhairceas e oirre, gu

mair e beò.

9 Agus rinn Maois nathair umha, agus

chuir e air crann i: agus tharladh, ma lot

nathair duine sam bitli, agus gu'n d'amh-

airc e air an nathair umha, gu'n d'fhan e

beò.

10 Agus chaidh clann Israeil air an agli-

aidh, agus champaich iad ann an Obot.

1 1 Agus ghabli iad an turus o Obot, agus

champaich iad aig lie-abarim 's an fhàsach

a tha fa chomhair IMIioaib, leth ri èirigh na

grèine.

12 Uaith sin dh'imich iad, agus champaich

iad ann an gleann Shareid.

13 O sin dh'imich iad, agus champaich

iad air an taobh eile de Arnon, a tJia 's an

fhàsach a tha 'teachd a mach à cràochaibh

nan Amorach: oir is e Arnon crìoch

Mhoaib, eadar Moab agus na h-Amor-

aich.

14Uime sin innsear ann an leabhar chogan-

nan an taigheama, Ciod a rinn e s a' mhuir

maidh, agus ann an sruthaibh Arnoin,

15 Agus aig ruith nan srath a tha 'dol sìos

gu àite-còmhnuidh Ar, agus a' luidhe air

cràcli Mhoaib.

16 agus sin chaidh iad gn Beer: is e sin

an tobar mu'n do labhair an Tighearn ri

Maois, Cruinnich an sluagh r'a chèile, agus

bheir mise uisge dhoibh.

17 An sin chan Israel an laoidh so, Sruth

a uàos, thobair; canaibhse dha:

18 Chladliaich na h-uachdarain an tobar,

chladhaich uaisleanan t-sluaigh e,Ie seòkidk

fhir thabhairt an Iagha,Ie 'n lorgaibh. Agus

j o'n fhàsacli chaidh iad gu Matana;

19 Agus Mhatana gu Nahaliel; agus o

Nahaliel gu Bamot;

j 20 Agus o Bliamot 's a' ghleann a tha ann

j an dàithaich Mhoaib, gu mullach Phisgah, a

1 tha 'g amliarc ri lesimon.

21 Agus cliuir Israel teachdairean gu

! Sihon rìgh nan Amorach, ag ràdh,

22 Leig dhomh dol troinih d'fhearann;

cha tionndaidh sinn a dh'ionnsuidh raoiu no

dh'iounsuidh fàon-Iios sam bith; cha-n òl

, sinn uisgeachan an tobair: rathad an rìgh

AIREAMH, XXII.

gabbaidh sinii, gns an téid sinn seachad air

do chràch. |

23 Agns cha leigeadh Sihon le Isracl dol

troimh a chràch: agns chriiinnich Sihon a

shhiagh uile r'a chèile, agus chaidh e mach

an aghaidh Isi'aeil do'n fliàsach; agus

thàinig e gu lahas, agus chog e 'n aghaidh

Israeil.

24 Agus bhuail Israel e le faobhar a'

chlaidlieimh, agus ghabh e sealbh air

'fhearann o Arnon gu laboc, cadhon gTi

cloinn Amoin: oàvhha crìoch chloinn Amoin

làidir.

2.5 Agus ghlac Israel na bailtean mòra sin

uile: agus ghabh Israel còmhnuidh ann am

bailtibh mòi-a nan Amoracli uile, ann an

Hcsbon, agus 'n a bhailtibh beaga uile:

26 Oir h'e Hesbon baile mòr Shihoin

ràgh nan Amorach, a chog an aghaidh rìgh

]\lhoaib a bli'ann roimhe sin, agus a bhuin

'fhearanu uile as a làimh, eadhon gu

h-Arnon.

27 Uime sin their iadsan, a labhras ann an

gnàth- fhoclaibh, Thigibh doHesbon; biodh

baile mòr Shihoin air a thogail agus air a

dheasachadh:

28 Oir chaidh teine mach à He.sbon, lasair

bhaile mòr Shihoin; loisg e Ar Mhoaib,

agus Tighearnan ionadan àrda Arnoin.

29 Mo thruaighe thu, a Mhoaib! thàinig

sgi'ios ort,0 shhiaigh Chemois! thug e 'mhic

a chaidh as, agi-is a nigheanau, 'am braigh-

deanas do Shilion rìgh nan Amorach.

30 Thilg sinn saighdean orra; chaidh as

do Hesbou eadhon gxi Dibon, agus dh' fhàs-

aich sinn iad eadhou gu Kopha, a tha

^ruighcachd gu Medeba.

31 Mar so ghabli Israel còmhnuidh ann

am fearann nan Amoracli.

32 Agus chuir Maois daoine uaith a

ghabhail beachd air laser, agus ghlac iad a

bhailtean, agus dh'fhògair iad a mach na

h-Amoraich a bha 'n siu.

33 Agus phill iad agus chaidh iad suas air

slighe Bhasain: agus chaidh Og rìgh Bhas-

ain a mach 'n an aghaidh, e fem, agus a

shluagh uile, gu cath aig Edrei.

34 agus thuirt an Tighearn ri Maois,

Na gabli eagal roimlie; oir do d' làimh-sa

thug mi thairis e fèin, agus a shluagh uile,

agus 'fhearann; agus ni thu air mar a rinn

tliu air Sihon rìgh nan Amorach, a bha

chòmhnuidh aig Hesbon.

35 Mar sin bluiail iad e fhéin agxis a mhic,

agus a shluagh uile, giis nach dh'fhàgadh

aon bcò aige: agus ghabh iad sealbh air

'fhearann.

CaibidealXXII.

1 DhiùU Balaam air cevd iarrtiis Bhalaic

kachd d'a ionnsuidh; ach an uair a chvir e

alh-dieachdairean d'a ionnsuidh, dh'iànich e

air a thurim: 28 labhair 'ascd ris air a shlighe.

AGUS chaidh clann Israeil air an agh-

aidh,agus champaich iad ann ancòmh-

148

nardaibh Mhoaib, air an taobh so de lordau

làimh ri lericho.

2 Agus chiinnaic Balac mac Shipoir gach

ni a rinn Israel airna h-Amoraich.

3 Agus bha eagal ro mliòr air Moab roimh

'n t-sluagh, a chionn gu';i rohh iad làonmhor;

agus bha Moab ann an teinn a thaobh

chloinn Israeil.

4 Agus thuirt Moab ri seanairibh

' Mhidiain, A nis imlichidh a' chuideachd so

suas gach ni a tha mu'r timchioll, mar a

dh'imlicheas an damh suas feur na mach-

I arach. Agus bha Balac mac Shipoir 'n a

ràgh air na Moabaich 's an àm sin.

I 5 Chuir e teachdairean uime sin gu Balaam

I mac Bheoir, gu Petor, a tha làimh ri andi-

' ainn dùthcha cloinnea shluaigh, g'a ghairm,

ag ràdh, Eeuch, tha sluagh air teachd a

mach as an Eiphit: feuch, tha iad a' còmh-

I dachadh aghaidh na talmhainn, agus tha iad

'n an còmhnuidh thall fa m' chomhair.

I 6 Thig a nis uime sin, guidheam ort, mall-

' aich dhomhs' an sluagh so, oir tha iad tuill-

, cadh 's cumhachdac-h air mo shon: theag-

' amh giir TUTainn mi am bualadh,agus gum

! fuadaich mi iad a mach as an dàithaich; oir

tha fios agam gu'?>i hlieil esan a bheannaich-

' eas tusa, beauuaichte, agns esan a mhall-

aicheas tu, mallaichte.

I 7 Agus dh'imich seanairean Mhoaib agus

} seanairean ^lhidiain, le daais na druidh-

I eachd 'n an làirah; agus thàinig iad gu

Balaam, agus dh'innis iad dha briathran

Bhalaic.

8 Agus thuirt e riu, Fanaibh an so an

noclid, agus bheir mise fios duibh a ris, a

I rèir mar a labhras an Tighearn rium. Agus

dh fhan ceanuardan Mhoaib maille ri Bal-

aam.

9 Agus thàinig an taighcam gu Balaam, agus

thubhairt e, Cò iad na daoine so maille riut?

10 Agus thuirt Balaam ri Dia, Chuir

Balac mac Shipoir, rìgh Mhoaib, teachdaire

a m' ionnsuidh, ag ràdh,

11 Eeuch, tha sluagh air teachd amach as

an Eiphit, a tha 'còmhdachadh aghaidh na

talmhainn: thig a nis, mallaich dliomh iad;

theagamh gur uiTainn mi buaidh' thoirt

orra, agus gu'm fuadaich nii mach iad.

12 Agus thuirt Dia ri Balaam, Cha teid

thu maille riu; cha mhallaich thu 'nsluagh;

oir tha iad beannaichte.

j 13 Agus dh'éirich Balaam 's a' mhaduinn,

agus thuirt e ri ceannardaibh Bhalaic,

Imichibh d'ur dàithaich fhéin; oir tha "ii

Tighearn a' diùltadh cead a thoirt dliomhsa

dol maille ribh.

j 14 Agus dh'éirich ceannardan Mhoaib suas,

agus chaidh iad a dh'ionnsuidh Bhalaic,

agus thuirt iad, Tha Balaam a' diùltadh

teachd maille ruinn.

15 Agus chuir Balac uaith a rìs ceannar-

dan a bu làonmhoire, agus a b'urramaiche

na iadsan.

AIREAMII, XXIII.

16 Agus thàinig iad gu Balaam, agus thu-

bhairt iacl ris,Mar so tha Balac,inac Shipoir,

ag ràdh, Na bacadh ni sam bitli thu, guid-

heam ort, o theachd a m' ionnsuidh;

17 Oir àrdaichidh mi tlm gu h-hibhe ro

mhòir, agus ge b'e ni a their thu rium, ni

mi e: thig uime sin, guidheamort, mallaich

dhomh an sluagh so.

18 Agus fhreagair Balaam, agus thuirt

e ri seirbhisicli Bliahxic, Gcd a bheireadh

Balaac dhomsha làn a thighe a dh'airgiod

agus a dh'òr, clia-n fheudainn dol thar focal

an Tighearna mo Dhè,a dlieanamh'bheag no

'mhòr.

19 A nis uime sin, guidheam oirbh, fan-

aiblise mar an ceudna an so an nochd, a

chum g-u'm bi fios agam ciod tuilleadh a

their an Tighearn rium.

20 Agus thàinig Dia dh'ionnsuidh Bha-

laaim 's an oidhche, agus thuirt e ris,

Ma thig na daoine gu d' ghainn, éirich suas,

agus imich maille riu; gidheadh am focal a

their mise riut, sin ni thu.

21 Agus dh'éirich Balaam suas 's a' mha-

duinn, agus chuir e dàoUaid air 'asal, agais

chaidh e maille ri ccannardaibh IMhoaib.

22 agus las corruich Dhè a chionn gu'n

d'imich e; agus sheas aingealan Tighearna

's an t-slighe mar eascaraid 'n a aghaidh. A

nis bha e 'marcachd air 'asal fèin, agus a

dlià òglach maille ris.

23 Agus chunnaic an asal aingeal an taigh-

earna 'n a sheasamh 's an t-slighe, agus a

chlaidlieamhtairngte'na làimh: agusthionn-

daidh an asal a leth taobh as an t-slighe,

agus chaidh i air feadh an fhearaimi; agus

bhuail Balaam an asal, g'a tionndadh dh'-

ionnsuidh na slighe.

24 Agus sheas aingeal an Tighearn', ann an

cos-cheum nam fàon-Iios: bha balla air an

taobh so, agus balla air an taobh ud.

25 Agus an uair a chunnaic an asal aingeal

an Tighearn',theannaich si i fèin ris a' bhalla,

agus-bhràith i cos Bhalaaim ris a' bhalla;

agus bhuail e ràs i.

26 Agus aràschaidh aingealan Tighearna

seachad, agus sheas e annan àitecumhann,

far nach robh slighe gu tionndadh aon chuid

a chum na làimhe deise no clàthe.

27 Agus an uair a chunnaic an asal aingeal

an Tighearna, luidh i sìos o Bhalaam: agus

las corruich Bhalaaim, agus bhuail e 'n asal

le bata.

28 Agus dh' fhosgail an Tighearn beul na

h-asail, agus thuirt i ri Balaam, Ciod a

rinn niise ort, gn'n do bhuail thu mi na tri

uairean so?

29 Agus thuirt Balaam ris an asal, A

chionn gu'n d'rinn thu fauaid orm: b'fhearr

leam gu'm biodh claidheamh a'm' làimh, oir

a nis mharbhainn thu.

30 Agus thuirt an asal ri Balaam, Nach

mise d'asal fèin, air an do mharcaich thu

namh o bu leat mi, gus an là 'n diugh? am

149

b'àbhaist domh rianih a dlicanamh mar so

riut? Agus thuirt e, Cha Vàbhaist.

31 An sin dh'fhosgail an Tighearn sàiilcan

Bhalaaim, agus chuunaic e aingeal an taigh-

earna 'n a sheasamh 's an t-sligho, agus a

chlaidheamh tairngte 'n a làiimh; agus

chrom e sìos a chcann,agus thuit e sìos air

'aghaidh.

32 Agusthubliairtaingeal an Tighearna ris,

Car son a bhuail thu d"asal na tri uairean

so? Feuch, chaidh mi mach gu bhi a'm'

eascaraid duit, a chionn g-u'm bheil do shlighe

fàar a'm' fhianuis.

33 agus chunnaic an asal mi, agus thionn-

daidh i uam na, tri uaircan so: mur bitheadli

i air tionndadh uam, gu cinnteach bha mi

nis eadhon air do mharbhadh-sa, agus air a

gleidheadh-sa beò.

34 Agus thuirt Balaam ri aingeal an

Tighearna, Phcacaich mi; oir cha robh fios

agam gu'n do sheas thu 's an t-slighe a'm'

aghaidh: a nis uime sin,ma's mi-thaitueach

leat e, pillidh mi air m'ais a ràs.

35 Agus thuirt aiugeal an Tighearna ri

Balaani, Imich leis na daoinibJi; acli a

mhàin am focal a labhras mise riut, sin

labhraidh tusa. ]\Iar sin chaidh Balaam le

ceannardaibh Bhalaic.

36 Agus an uair a chuala Balac gTi'n d'thài-

nig Balaam, chaidh e mach 'n a choinneamh

gu baile de Mhoab, a tha làimh ri comh-

chràch Arnoin, a ^Art 's a' chràch a's faide mach.

37 AgTis thuirt Balac ri Balaam, Nach

do chuir mise gu cinnteach fios a d'ionnsuidh

g'ad ghairm? Car son nach d'thàinig thu a

m' ionnsuidh? Nach 'eil mise gu deimhin

comasach air d'àrdachadh gu h-iubhe.

38 Agus thuirt Balaam ri Balac,

Feuch, tha mi airteachd a d'ionnsuidh: am

bheil agam a nis cumhachd idir ni sam bith

a ràdh à Am focal a chuireas Dia a'm' bheul

sin labhraidh mi.

39 Agus chaidh Balaam maille ri Balac,

agus thàinig iad gu Ciriat-husot.

40 Agus dh'àobair Balac daimh agus caor-

aich, agus chuir e fios a dh'ionnsuidh Bha-

laaim, agus a dh'ionnsuidh uan ceannard a

liha maille ris.

41 Agus air an là màireach, ghabh Balac

Balaam, agus thug e suas e gu àitibh àrda

Bhaail, a chum gu'm faiccadh e o sin a!chuid

a b'iomallaiche de'n t-sluagh.

CaibidealXXIII.

1, 14, 28 loòairtean Bhalaic. 7, 18 CosamJdach-

dan Bhalaaim.

AGUS thuirt Balaam ri Balac, Tog

dhomh an so seachd altairean, agus

ulluich dhomh an so seachd tairbh òga,

agus seachd reitheachan.

2 Agus rinn Balac mar a thuirt Balaam;

agus dh'àobair Balac agus Balaam air gach

altair tarbh òg agTis reithe.

3 Agus thuirt Balaam ri Balac, Seas

làimh ri d'àobairt-loisgte, agus imichidh

mise; thcagamh ^i'n tig an Tiglicarn a'm'

clioiinieamh: agus ge b'e ni a nochdas e

dlionih, innsidh mi dhuit. Agus chaidh e

gu h-ionad àrd.

4 agus choinnich Dia Balaam, agus thu-

lihairt Baàaam ris, Dheasaich mi seachd

iiltairean, agus dh'àobair rai air gach altair

tarbh òg agus reithe.

5 Agus chuir an Tighearn focal ann am

beuà Bhalaaim, agus thuirt e, Pill a

dh'ionnsuidh Bhalaic, agus mar so labh-

raidh tu.

6 Agus phill e d'a ionnsuidh, agus, feuch,

slicas e làimh r'a àobairt-loisgte, e iein, agus j

ceannardau Mlioaib uilo.

7 agus thog e suas a chosamhlachd, agus |

thul)]iairt e, Thug Balac rìgh Mhoaib mise

à h-Arara, o bheanntaibh na h-àird' an ear,

ag rcidh, Tlrlg, mallaich dhomhsa lacob;

agus thig, thoir dàibhlan do Israel.

8 Cionnus a mliallaiclicas rai esan nach do

mliallaich Dia^ agus cionnus a bhcir mi

dùblilan dha-san do nacli d'tlmg an taigh-

earn dàibhlan]

9 Oir o mhullach nan creag tha mi 'g a

fhaicinn, agus o na sleiblitibh tha rai 'g

amharc air: feuch, gabhaidh an sluagh

còmlmuidh air lcth, agus cha mlieasar iad

am mcasg nan cinneach.

10 Cò 'dh'àirmlieas duslach Iacoib , no àir-

eamli na ceathramli cuid de Israel? Faigli-

eani-sa bàs an ionracain, agus bitheadh nio

chràocli dheireannach cosmhuil r'a chràch-

san!

11 Agus thuirt Balac ri Balaam, Ciod

e so a rinn thu orm? a rahallachadh nio

naimhdean thug mi thu, agus, feuch, da

ràreadh bheaunaich thu iad.

12 Agus fhreagair agus thuirt e, An ni

Bin a chuir an Tighearn a'm' bheul, naeh

feum mis' an aire thoirt a labhaii't?

13 Agus thuirt Balac ris, Thig, guidh-

eam ort, maille rium gu h-àit eilc, o'm faic

thu iad: cha-n fhaic thu ach a' chuid a's

iomallaiche dhiubh, agus cha-n fhaic thu

iad uile; agus raallaich dhonih as a sin iad.

14 Agus tUug e gu fearann Shophim e, gu

mullach Phisgah,agus thog c seachd altau--

ean, agus dh'àobair e tarbh òg agus reithe

air gach altair.

15 Agus thuirt e ri Balac, Seas an so

làimh ri d'àobairt-loisgte, gus an coinnich

mis' an Tighearn an sud.

16 Agus choinnich an Tighearn Balaam,

agus cliuir c focal 'n a bheul, agus tàuibhairt

e. Tmich a rìs a dh'iounsuidh Bhalaic, agus

abair mar so.

17 Agus an uairathàinig e d'a ionnsuidh,

teiich, sheas e làimh r'a àobairt-loisgte,

agus ceannardan Mhoaib maille ris. Agus

thubhairt Balac ris, Ciod e a labhair an

Tighearn?

IS Agus thog e suas a cliosamhlachd,

agus thuirt ©, Eirich suas, a Bhalaic,

150

AIRBAMH, XXIV.

agus cluinn; èisd riumsa, thus' e mhic

Shipoir:

19 Cha duine Dia, gu'n dcanadh e breug;

no mac duinc, gu'n gabhadli e aitlu'cachas:

an dubhairt e, agus nach dean e? agus an

do labhair e, agus nach coimhlion se e à

20 Feuch, fhuair mi àithne beannachadh;

agus bheannaich esan, agus cha-n m-rainn

mise 'atharrachadh.

21 Cha d'thug e fainear euceart ann an

lacob, agus cha-n fhac' e cealg ann an Is-

rael: tha 'n Tighearn a Dhia leis, agus

caithream rìgh 'n am measg.

22 Thug Dia mach iad as an Eiphit; tha

aige amhuil ncart an aon-adharcaich.

23 Gu cinnteach cha-w 'eil druidheachd

an aghaidh Iacoib , ni mò tha fiosachd an

aghaidh Israeil: a rèir na h-aimsir so their-

ear rau lacob, agus mu Israel, Ciod e a

dh'oibrich Dia!

24 Feuch, èiridh an sluagh suas mar leò-

mhan mòr, agus mar leòmhan òg togaidh e

suas e fèin: cha luidh e sìos gus an ith e a'

chreach, agus gus an òl e fuil nam marbh.

25 Agus thuirt Balac ri Balaam, Na

dcan aon chuid am mallachadh idir, no'm

beannachadh idir.

26 Ach fhreagair Balaam agus thuirt

e ri Balac, Naeli d'innis mi dhuit, ag ràdh,

Gach ni a labhras an Tighearn, sin is èigin

domhs' a dheauamh?

27 Agus thuirt Balac ri Balaam, Thig,

guidheam ort, bheir mi thuguh-ionadeile;

thcagamh gur toil le Dia thu 'g am mall-

achadh dhomh as a sin.

28 Agus thug Balac Balaam gu mullach

Pheoir, a tha 'g amharc ri lesimon.

29 Agus thuibhairt Balaara i'i Balac, Tog

dhomh an so seachd altairean, agus ulluich

dhomh an so seachd tairbh òga, agus seachd

reitheachan.

30 Agus rinn Balac mar a thuirt

Balaam, agus dh'àobair e tarbh agus reithe

air gacJi, altair.

CaibidealXXIV.

1 FàisneacM Bhalaaim a ihaobh soirhheachaidh

Israeil. 15 Mu reul Jacoib, (kc. 2ò Mu sgrios

nan Amaleceadi.

AGUS an uair a chunnaic Balaam gu'm

bu toil leis an Tighearn Isracl a

bheannachadh, cha deachaidh e, raar air

uairiuh eile, a dh'iarraidh manaidJiean, ach

chuir e 'aghaidh ris an fhàsach.

2 Agus thog Balaam suas a shiàilean, agus

chunnaic e Israel a' fantuinn '« am bàith-

aibh a rèir an treubhan, agus thàinig

spiorad Dhè air.

3 Agus thog e suas a chosamhlachd, agus

thubhairt e, thuirt Balaam mac BÃŒieoir,

agus thuirt an duine aig an robh a

shùilean dàiinte;

4 thuirt esan,a chuala briathran Dhè,

a chuimaic taisbcanadh an Uile-chumhach-

AIREAMH. XXV.

daicli, a' tiiiteam a^s a shùilean air am

fo.sg]udli:

o Cia àluinn do bhùtban, Iacoib ! do

pbàiilliunan, Israeil !

6 ilar na gbnn tba iad sànte niach, mar

liosan ri taobh aimhne, mar chraobhan

fiodh-alois a shuidhich an Tigbearn, mar

chraobhan seudair làimh ris na h-uisgeach-

aibh.

7 Sruthaidh an t-uisge mach as a shoith-

ichibh, agus hithidh a shhocbd ann am

mòran uisgeachan, agus bithidh a rìgh ni's

àirde na Agag,agus àrdaichear a ràoghachd.

8 Thug Dia mach as an Eiphit e; tha aige

amhuil neart an aon-adharcaich: ithidh e

snas na cinnich a naimhdean, agus brisidh

e 'n cuàmhan, agus le 'shaighdibh troimh-

lotaidh e iad.

9 Chràib e, luidh e sìos mar leòmhan, agus

mar leòmhan mòr: cò 'dhàiisgeas suas e? Is

beannaichte gach neach a bheannaicheas

thusa, agus is mallaichte gach neach a

mhaHaicheas thu.

10 Agus las corruich Bhalaic an aghaidh

Bha!aaim,agus bhuail e 'bhasan air a chèile:

agus thuirt Balac ri Balaam, A mhall-

achadh mo naimhdean ghairm mi thu, agus,

feuch, da ràreadh bheannaich thu iacl na

tri uairean so.

11 Uime sin teich a nis do d' àite fèin:

shaoil mi d'àrdachadh gai h-inbhe mhòir,

ach, feuch, chum an Tighearn air d'ais thu

inbhe.

12 agus thuirt Balaam ri Balac, Nach

do labhair mi eadhon ri d' theachdairibh,

a chuir thu a m' ionnsuidh, ag ràdh,

13 Ged a bheireaclh BaUàc dhomhsa làn a

thighe dh'airgiod agus a dh"òr,cha b'uiTainn

mi dol thar àithne an taighearua, a dhean-

amh maith no uilc o m'inntinn fèin; ach ge

b"e ni a their an Tighearn, sin labhraidh

mise?

14 Agus a nis, feuch, tha mà 'dol a dh'ionn-

suidh mo dhaoine fhéin: thig uime sin,\A\Q\v

mi rabhadh dhuit, ciod a ui 'n shiagh so

air do shluaghsa anns na làithibh deir-

eannach.

15 agus thog e suas a chosamhlachd, agus

thubhairt e, thuirt Balaam mac Bheoir,

agus thuirt an duine aig an robh a shùil-

ean dàiinte;

16 thuirt esan a chuala briathran Dhè,

agus d'au aithne eòlas an Ti 's ro-àirde, a

chunnaic taisbeauadli an Uile-chumhach-

daich, a' tuiteam agus a shtiilean air am

fosgladh:

17 Chi mi e, ach ni h-ann a nis; amhaircidh

mi air, ach ui h-ann am fagus: thig reul a

mach à lacob, agns èiridh slat ràoghail, à,

h-Israel, agus buaiHdh i oisinnean Mhoaib,

agus cuiridh i as do chloinn Shet uile.

18 Agus bithidh Edom 'n a sheiibh,bithidh

Seir mar an ceudna 'n a sheilbh aig a

naimhdibh, agus ni Israel gaisge,

151

19 A mach à lacob thig esan a bhitheas 'n a

nachdaran, agus sgriosaidh e 'n ti a mhair-

eas de'n bhaile mhòr.

20 Agus an uair a dh'amhaii-c e air Amal-

ec, thog e suas a chosamhlachd, agus thu-

bhairt e, Tùs nan cinueach Amalec, ach is e

'cUieireadh hhi air a sgTÃŒos gu sàomiidh.

21 Agus dh'amhairc e air na Cenich; agus

thog e suas a chosamhlachd, agus thuirt

e, Is làidir d'àite-còmhmiidh, agus tha thu

'cur do nid ann an caiTaig:

22 GidheacUi, fàsaichear na Cenich, gus

an toir Asur leis tim ann am braighdeanas.

23 Agus thog e suas a chosamhlachd, agus

thubhairt e,Mo thruaigh: cò 'bhitheas beò 'n

uair a ni Dia so?

24 Agus thig longan o iomaU Chitim, agus

ni iad olc air Asur, agusni iad olc air Eber,

agus sgTÃŒosar esaa mar an ceudna gu

bràth.

25 Agus dh'éirich Balaam suas, agus

dh'fhalbh e, agus phill e d'a àite fèin: agus

dh fhalbh Balac mar an ceudna air a shhghe

fèin.

CaibidealXXV.

1 Slràopacliasatiusàodhol-aoradh cMoiimlsraeiL

6 Simri agus CoM air am marbhadh.

AGUS dh' fhan Israel ann an Sitim, agus

tliòisicli an shiagh air stràopachas a

dheanamh le uigheanaibh Mhoailj.

2 Agus ghairm iad an sluagh gai àobairtibh

an diathan: agus dh'ith an shiagh, agus

chrom iad sìos d'an diathaibh.

3 Agus cheangail Israel e fèin ri Baal-

peor: agus las corruich an Tighearna an

aghaidh Israeil.

4 AgTis thuirt an Tighearn ri Maois,

Glac cinn-fheadhua an t-sluaigh uile, agus

croch suas iad an làthair an Tighearna fa

chomhair na gTeine, chum gu'm pill corruich

gharg an Tighearn' o Israel.

I 5 Agus thuirt Maois ri breitheamh-

I naibh Israeil, Marbhaibh gach aon agaibh a

dhaoine, a cheangail iad fèin ri Baal-peor.

1 6 AgTis, feuch, thàinig fear de cliloiun

I Israeil, agus thug e chum a bhràithrean

Ban-mhicUanach, ann an sealladh Mhaois,

agus ann an sealladh comhchruinneachaidh

chloinn Israeil nile, ugus iad a' gTil aig

doiTis pàUliuin a' choimhthiouail.

7 Agus an uair a chunuaic Phinehas macEÌ-

easair, mhic Aaroin an t-sagairt e, cUi'éirich

e suas mheasg a' chomhclirainneachaidh,

agTis ghabh e sleagh 'n a làimh;

j 8 Agus chaidh e 'n deigh an duine de

I Israel a steach do'n bhùth, agus throimh-

lot e iad le 'chèile, an duine de Israel, agTia

a' bhean troimh a broiun: mar sin choisg-

eadh a' phlàigh o chloinu IsraeU.

9 Agus bhàsaich 's a' phlkigh ceithir màle

thar fhichead.

10 agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

11 Phill Phiuehas mac Eleasair, mhio

AIREAMH, XXVI.

Aaroiu an t-sagairt, mo cliorriiicli air falbli

chloiim Israeil, an iiair a bha e èuclmhor

as mo leth 'n am measg, air chor as nach do

chiiir mi as do chloiun Israeil a'ui' èud.

12 Air an adhbhar sin abair, Feuch, bheir

mise dha mo choimhchoaugal sàthe:

13 agus bithidh e aige, agus aig a shliochd

'u a dhèigh, eadhon coimhcheaugal sagart-

achd shàorruidlr, a chioun gu'n robh e èud-

mhor as leth a Dhè, agus gu'n d'i'inn e rèite

air son chloinn Israeil.

14 A nis Ve aium an Israelich a mharbli-

adh, caillton a mliarbhadh maille ris a'

Bhan-mhidianaicli, Simri mac Shahi, ceann-

ard pràomh thighe am measg uau Simeon-

ach.

15 Agus Ve ainm na Ban-mhidianaich a

mharbliadh, Cosbi niglieau Shur; hii cheaun

cinnidh e, agus do phràomh thigh ann am

Midiau.

16 Agu8 labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

1 7 Buin gu naimhdeil ris na Midianaich

agus buailibh lad:

18 Oir tha iadsau a' buntuinn gu naimhdeil

ribhse le'u as - inuleachdaibh, leis an do

mheall iad sibh ann auaobhar Pheoir, agus

auu an adhbhar Chosbi, uighinn ceaunaird

do Mhidiau, am peathar, a mharbhadh ann

an là na plàighe ann an adhbhar Pheoir.

CaibidealXXVI.

1 Clann Israeil air an àireamh an dara uair.

52 Am fearann gu hhi air a roinn doibh le

cranncànir. 64 Caieb agm Iosua.mhàin beò

de na chaidh àirearnli. air tàs,

AGUS tharladh an déigh na plàighe,

gu' n do labhair an Tighearn ri Maois,

agus ri Eleasar mac Aaroiu an t-sagairt, ag

ràdh,

2 Gabhaibh àireamh comhchruinneachaidh

chloiun Israeil uile, o fhichead bliacUma

dh'aois agus os a cheaun, tràd thighe an

aithrichean, iadsan uile a's urrainn dol a

mach gu cogadh ann an Israel.

3 Agus hxbhair Maois agus Eleasar an

sagart riu ann an còmhuardaibh Mhoaib,

làiimh riIordan am fagus do lericho, ag

ràdh,

4 Gahhaihh àireamh an t-sluaigh, o fhi-

chead bhadhua dh'aois agus os a cheann;

mar a dh'àithn an Tighearn do Mhaois agus

do chloinu Israeil, a chaidh a mach à tìr

na h-Eiphit.

5 Reubeu, am mac 'bu shine aig Israel:

clann Reubein; Hanoch,o'mMe«7teaghlach

nan Hanochach: o Phahi, teaghlach uam

Pahxthach:

6 Ilesron, teaghlach nan Ilesronach: o

Charnii, teaghlach nau Carmach.

7 Is iad sin teaghlaichean nan Reubeneach:

agus b'iadsau a chaidh àireamh dhiubh, dà

fhichead agus tri màle agus seachd ceud

a^ deich 'ar fhichead.

152

8 AgTis mic Phahi; EHab.

9 Agus mic Eliaib; Kemuol, agus Datan,

agus Abiram. Is iad so an Datau agus an

t-Abiram a bha aiumeil 's a' chomhchruinn-

eachadh, a rinn strà an aghaidh Mhaois

agus an aghaidh Aaroin ann an cuideachd

Chorah, 'n uair a rinn iad strà an aghaidh

an Tighearna;

10 Agus dh' fhosgail an talanih a bheul,

agus shhiig e suas iad maille ri Corah, 'n

uair a bliàsaich a' chuideachd siu, an uair

a loi.sg an teine suas dà cheud agus leth-

cheud fear: agus rinneadh iad 'n an comh-

aracUi.

11 Gidheadh, cha do bhàsaich clann

Chorah.

12 Mic Shimeoin, a rèir an teaghlaichean:

Xemuel, teaghlach nan Nemueleach: o

lamiu, teaglilach nan lamiueach: o lachin,

teaghlach nan lachiuoach:

13 Sherah, teaghlach nan Sarhacb: o

Shaul, teaghlach nan Saulach.

14/5 iad sin teaghlaicheau uan Simeouach,

fichead agns dà mhàle agus dà cheud.

15 Clann Ghad, a rèir an teaghlaichean: o

Shephon, teaghlach nan Sephonach: o Hagi,

teaghlacu nau Hagitheach: o Shuui, teagh-

lach nan Sunitheach:

16 Osui, teaghlach nan Osnitheach: o

Eri, teaghlach uau Eritheach:

17 Arod, teaghlach nau Arodach: o

Areli, teaghlach nan Arclitheach.

18 Is iad siu teaghlaicheau chloinn Ghad,

a rèiruachaid]iàireamhdhiubh,dà fhichead

màle agus càiig ceud.

19 i^iad mic Iudah, Er agixs Onan: agus

fhuairEragusOnan bàsannautàr Chanaaiu.

20 Agus b'iad mic Iudah, a rèir an teagh-

laichean; Shelah, teaghlach nan Selanach:

o Pharets, teaghlach nam Pharetsach: o

Sherah, teaghlach nan Sarhach:

21 Agus b'iad mic Pharets; o Hesron,

teaghlach uau Hesrouach: o Hamul, teagh-

lach nau Ilamulach.

22 Is iad sin teaghlaichean ludali, a rèir

na chaidh àireamh dhiubh, tri fichead agus

sè màle deug, agus cùig ceud.

23 De mhic Isachair, a rèir an teagh-

laichean: o Tholah, teaghlach nan Tolahach:

o Phua, teaghlach uam Puuach:

24 O lasub, teaghlach nau lasubach: o

Shimron, teaghlach nan Simronach.

25 Is iad siu teaghlaichean Isachair, a

rèir na chaidh àireamh dhiubh, tri fichead

agus ceithir màle agus tri cheud.

26 Do mhic Shebuluiu, a rèir an teagh-

laichean: o Shcred, teaghlach nan Sardach:

o Elon, teaghlach nan Elouach: o lahleel,

teaghlach uan lahleeleacli.

27 /s iad sin teaghlaichean nan Sebulun-

ach, a reir na chaidh àireamh dhiubh, tri

fichead màle agus cùig ceud.

28 B'iad mic Ioseiph, a rèir an teagh-

laichean, Manaseh agus Ephraim.

AIREAMH, XXVI.

29 De mhic Mhanaseh: o Mhachir, teagh-

lach nam Machireach; agus ghin Machiv

Gilcads Ghilead thàinig teaghlach nan

Gileadach.

30 Is iad 80 mic Ghilead: o leser, teagh-

lach nan lesereach: o Helec, teaghlach nan

Heleceach:

31 Aguso AsrieljteaghlachnanAsrieleach:

agus Shcchem, teaghhxch nan Scchcm-

each:

32 Agus Shemida, teaghlach nan Semid-

each: agus o Hephcr,teaglilachnan Hephcr-

each.

33 Agus cha robh aig Selophchad mac

Shepheir mic sam bith, acli nigheanan:

agus Viacl aiumean nigheanau Shelophehaid,

Mahla, agus Noah, Hoglah, Milcah, agus

Tirsah.

34 Is iad 8ÃŒn teaghlaichean Mhanaseh,

agus iadsan a chaidh àiireamh dhiubh,

leth-cheud agus dà mhàlc, agus seachd

ceud.

35 Is iad so mic Ephraim, a rèir an teagh-

laichean: o Shutelah, teaghlach nan Sutel-

each: o Bhecher, teaghlach nau Bechereach:

o Thahan, teaghlach nan Tahanach.

36 Agus às iad so mic Shutelah: o Eran,

teaghlach nan Eranach.

37 Is iad sin teaghlaichean mhac Ephraim,

a rèir na chaidh àireamh dhiubh, dà mhàle

dheug 'ar fhichead agus cùig ceud. Is iad

sin mic Ioseiph a reir an tcaghlaichean.

38 Mic Bhcniamin, a rèir an tcaghlaich-

ean: o Bhelah, teaghlach nam Belahach: o

Asbel, teaghlach nan Asbeleach: o Ahiram,

teaghlach nan Ahiramach:

39 Shupham, teaghlach nan Suphamach:

Hupham, teaghlach nan Huphamach.

40 Agus Ifiacl mic Bhelah Ard agns

Naaman: o Aàxl, teaghlach nan Ardach:

ar/us Naaman, teaghlach nan Naamanach.

41 Is iad sin mic Bheniamin, a rèir an

teaghlaichean: agus &'iadsau a chaidh

àireamh dhiubh, dà fhichead agus cùig

màle agus sè ceud.

42 Is iad so mic Dhan, a rèir an teagh-

laichean: o Shuham, teaghlach nan Suliam-

ach. Is iad so teaghàaichean Dhan, a reir

an teaghlaichean.

43 ^iad teaghlaichean nan Suhamach

uile, a rèir na chaidh àireamh dhiubh, tri

fichead agus ceithir màle agus ceithir

cheud.

44 De chloinn Aseir, a rèir an teaghlaich-

ean: o limna, teaghlach nan limnathach:

lesui, teaghlach nau lesuitheach: o

Bheriah, teaghlach nam Beritheach.

45 De mhic Bheriah: o Heber, teaghlach

nan Hebereach: o Mhalchiel, teaghlach

nam Malchieleach.

46 Agus Ue ainm nighinn Aseir, Sarah.

47 Is iad sin teaghlaichean mhac Aseir, a

rèir na chaidh àireamh dhiubh, Icth-cheud

agus tri màle agus ceithir cheud

153

I 48 De mhic Xaphtali, a rèir an tcaghlaich-

j ean: o lahsecl, teaghlach nan lahsocleach:

o Ghuni, teaghlach nan Gunitheach:

49 leser, teaghlach nan lesercach: o

Shillem, teaghlach nan Sillcmeach.

50 Is iad sin teaghlaichcan Naphtali, a rèir

an teaghlaichean: agus 6'iadsan a chaidh

àireamh dhiubh, dà fhichead agus càiig

màle, agus ceithir chcud.

51 i?'iad sin iadsan a chaidh àireamh de

chloinn Lsraeil, sè ceud màle agTis aon mhàle,

seachd ceiid agus deich 'ar fhichead.

52 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

53 Dhoibh 8ÃŒn roinnear am fearann mar

oighreachd, a rèir àireimh nan ainm.

54 Do mhòran bhcir thu ni's mò dli'oigh-

reachd, agus do bheagan bheir thu ni's

lugha dh'oighreachd: bheirear 'oighreachd

fein do gach aon, a rèir an àireimh.

55 Gidheadh, roinnear am fearann le crann-

chur: a rèir ainmean threubhan an aithricb-

can gheibh iad an oighreachd.

56 A rèir a' chrannchuir roinnear a shealbh

eadar mhòran agus bheagan.

57 Agus ts iad so iadsan a chaidh àireamh

de na Lebhithich, a rèir an teaghlaichcan: o

Gherson,teaghIachnanGersonach: o Choh-

at, teaghlach nau Cohatach: o Mherari,

teaghlach nam Mcraritheach.

58 Is iad so teaghlaichean nan Lebhitli-

each: teaghlach nan Libnitheach,teaghlach

nan Hebronach, teaghlach nan Mahlahach,

teaghlach nam Muisitheach, teaghlach nam

Corahach: agus ghin Cohat Amram.

59 Agus b'e ainni mnà Amraim lochebed,

nighean Lcbhi, a rng a màthair do Lebhi

's an Eiphit: agus rug i do Amram, Aaron,

agus ]\Iaois, agus Miriam am piuthar.

60 agus do Aaron rugadh Nadab agus

Abihu, Eleasar agus Itamar.

61 Agus fhuair Nadab agus Abihu bàs,

an uair a thug iad suas teine coimheach an

làthair an Tighearna.

62 agus b'iadsan a chaidh àireamh dhiubh,

fichead agus tri màle, firionnaich uile o

mhàos a dh'aois agus os a cheann; oir cha

deachaidh an àireamh am measg cliloinn

Israeil, achionn nach d'thugadh oighreachd

dhoibh am measg chloinn Israeil.

63 Is iad sin iadsan a chaidh àireamh le

Maois agus Eleasar an sagart, a rinn clann

Israeil àireamh ann an còmhnardaibh

IMhoaib, làimh riIordan «2?^ fagus do

lericho.

64 Ach 'n am measg sin charobh aon duine

dhiubhsan a rinn Maois agus Aaron an

sagart àireamh, an uair a rinn iad àireamh

air clann Israeil ann am fàsacli Shinai:

65 Oir thuirt an Tighearn umpasan,

Gheibh iad gu deimhin bàs anns an fhàsach.

Agus cha d'fhàgadh duine dhiubh, saor o

Chaleb mac lephunch, agus Iosua.mac

Nuin.

AIREAMH, XXVII, XXVIII.

CaibidealXXVII.

l An lagh atliaohh oighreaclidancldomn Israeil.

12 Fkuair ^laxiisjios a b/iàis, 15 agus gàiuidk

e air an Tighearn gu'ài cuireadh e duine

iomchuidk os ceann a' chomàichruinneackaidk

'ài a àile: 18 dh'orduich esan dka Iosua.niuc

Nuin a ghabhail, agus a ckur air leth ckum na

cràche sin.

AN sin thàinig nigheanan Slicloplieliaid,

mhic Hcplieii-, nihic Ghileacl, mhic

Mhachir,mhic Mhanaseh,de theaghlaichibh

Mlianaseh nihic losoiph: agus is iad so

ainmcau a nigheanan, Mahlah, Noah, agxis

Hoglah, agus Milcah, agus Tirsah.

2 Agus slieas iad an làithair Mhaois, agus

an làthair Eleasair an t-sagairt, agus an

làthair nan ceannard,agus a' chomhchruinn-

eachaidh uile, Faimh ri dorus pàillàuin a'

tlioimhthionail, ag ràdh,

3 dh'eug ar n-athair anns an fhàsach, agus

cha robh e ann an cuideachd na nuiinntir a

chruinnich iad fhéin ra cheile an aghaidhau

Tighearna ann an cuideaclid Chorah, aLli

dh'eug e 'n a pheacadh fèin; agus cha robh

mic sam bith aige.

4 Car son a chaillear ainm ar n-athar o

mheasg a theaghlaich, a chionn nach 'eil

mac aige? Thugaibh dhuinn uime sin

seall;)h am measg bhràithrean ar n-athar.

5 Agus thug Maois an cùis an làthair an

Tighearna.

G Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

7 Labhair nigheanan Shelophehaid gu

ceart: bheir thu dhoibh gu cinnteach sealbh

oighreachd am measg bhràithrean an athar;

agus bheir thu fainear gTi n tig oighreachd

an atliar d'an ionnsuidh.

8 Agus labhraidh tu ri cloinn Israeil, ag

ràdh, Ma gheibh duine bàs, agais gxm mhac

aige, an sin bheir sibh fainear gu'n tig 'oigh-

reachd-san chum a nighinn

9 Agus mur bi nighean aige, an sin bheir

sibh 'oighreachd d'a bhràithribh.

10 Agus rnur bi bràithrean aige, an siu

bheir sibh 'oighreachddobhràitliribh'athar.

11 Agus mur bi bràithrean aig 'athair, an

sin bheir sibh 'oighreachd d'a fhear-dàimh

a's faigse dha d'a theaghlach, agus sealbh-

aichidh e i: agus bithidh e do chloinu Is-

raeil 'n a reachd breitheanais, mar a dh'àithn

an Tighearn do Mhaois.

12 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

Imich suas do'n t-sliabh so Abarim, agus

gabh sealladh de'u fhearauu a thug mise

do chloinn Israeil.

13 Agus an uair a chi thu e, cruinnicliear

thusa mar an ceudna chuni do dhaoine,

uiar a chruinnicheadh Aarou do bhràth-

air,

14 A chionn gu'n d'rinn sibh ceannairc an

aghaidh m'àithne-sa ann am fàsach Shin,

anu an condistri a' chomhchruiuneachaidh,

is e sm uisge

ann am fasach

ann an sealladh an sàd:

Mheribah aim an Cades,

Shin.

15 Agus labhair Maois ris an Tighearn, ag

ràdh,

16 Cuireadh an Tighearn, Dia spiorad na

h-uile fheòla, duine os ceann a' chomh-

cln-uinueachaidh,

17 A théid a mach rompa, agus a thig a

steach rompa, agus a threòraicheas a muigh

iad, agus a bheir a stigh iad; a chum nach

bi condichruinneachadh an Tighearna mar

cliaoraich aig nach 'eil buacliaiile.

18 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

Gabh a d'ionnsuidh Iosua.mac Nuin, duine

anns am bheil an spiorad, agus cuir do

làmh air.

19 Agus cuir e an làthair Eleasair an

t-sagairt, agus an làthair a' chomhchruinn-

eachaidh mle; agus thoir àithne dha 'n am

fiauuis.

20 Agus cuiridh tu cuid de d'urram air, a

chum gu'm bi comhclu'uinneachadh chloinn

Israeil uile àimhal dlta.

21 agus seasaidh e 'n làthair Eleasair an

t-sagairt, a dh'iarras comhairl' air a shon, a

rèir breitheanais na h-Urim an làthair an

Tighearna: air ' fhocal-san théid iad a mach,

agus air ' fhocal thig iad a steach, e fèin agus

claun Israeil uile maille ris, eadlion an

condichruiuueachadh uile.

22 Agus rinn Maois mar a dh'àithn an

Tighearn dha; agus ghabh e Iosua. agus

chuir e 'n làthair Eleasair an t-sagairt e,

agus an làthair a' chomhchruinueachaidh

uile.

23 Agus chuir e a làmhan air, agus thug e

àithne dha, mar a labhair an Tighearn le

làimh Mhaois.

CaibidealXXVIII.

Mu thabhariasan agus àobairtean àraidh, gu

òhi air an toirl seackud 'w an àm suidhickte.

AGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

2 Aithn do chloinn Israeil, agus abair riu,

Mo thabhartas, agus m'aran air son m'ào-

baii-tean a bheirear suas le teine chum

f àile chùbhraidh dhomh, bheir sibh an aire

gu'u toir sibh seachad dhomhsa 'n an àm

iomchuidh fèin.

3 Agus their thu riu, Is e so an tabliartas

a bheirear suas le teiue, a bheir sibh seachad

do'u Tighearn; dà uan de n cheud bhliadlma

gim ghaoid gach là, chum àobairt-Ioisgte

gnàthaichte.

4 Aon uan bheir thu seachad 's a' nihad-

uinn, agus an t-uan eile bheir thu seachad

air feasgar;

5 Agus an deicheamh earrann de ephah

phhiir mar thabhartas-bàdh, measgta leis

a' cheathramh earrann de hin a dh'olaidh

bhràute.

6 Is àobairt-Ioisgte ghnhthaichte a th'ann,

agus nach do uaomhaich sibh mi aig an uisge a dh'orduichcadh ann an sliabh Shinai chum

154

ÀlREAMH, XXIX.

fàile chùbhraidh, àobairt a bheirear suas le

teine Jo'n taigheam.

7 agus is i a tabhartas-dibhe an ceathramh

earrann de hiu air sou aon uain: auus an

iouad uaouih bheir thu faiuear f àon làidir a

dliòrtadh do'n righeai-n mar thabhartas-

dibhe.

S Agus an t-uan eile bheir thu seachad air

feasgar: mar thabhartas-bàdh na maidne,

agus mar a tabhartas-dibhe, bheh" thu

seachad e, àobairt a bheirear suas le teiue,

a dh'fhàile càibhraidh don taighearu.

9 Agus air là na sàbaid, dk. uan de'n

cheud bhliadhna gun ghaoid, agus dà

dheichcauih earraun phlàiir measgta le

h-ohi dh mar thabhartas-bidh, agus a tabhar-

tas-dibhe.

10 Is e so àobairt-loisgte gach sàbaid, a

thuilleadh air an àobairt-loisgte ghnàth-

aichte, agus a tabhartas-dibhe.

1 1 Agus ann 'au toiseach bhur màos bheir

sibh seachad chum àobairt-loisgte do"n

Tigheam, dà tharbh òg, agus aon reithe,

seaelid uain de'n cheud bhhadhua g-\m

gliaoid,

12 AgTis tri deicheamh earraiman phlùir

measgta le h-olaidh mar thabhartas- bàdh

air son gach tairbh, agus da dlieicheamli

ean*ann phlàiir measgta le h-olaidh mar tha-

bhartas-bàdh air son gach reithe;

13 AgTis aon deicheamli eaiTaun phlùir

air leth measgtale h-ohiidh mar thabhartas-

bàdli air son gach uaiu,f/i«//i àobairt-loisgte

deadh fhàile, àobairt a bheirear suas ie

teine do'n taigheam.

1-1 Agus làuir an tabhartaàs-dibhe bithidh

leth hm de fhàon air son tairbh, agus an

treas earrann de hin air son reithe, agus

an ceathramh earrann de hin air sou uain:

is i so àobairt-loisgte gach niàosa air feadh

mlùosan na bliadhna.

15 Agus àobrar aon mheann de na gabh-

raibh mar àobaii-t-pheacaidh do'n Tighearn,

a thHÃŒlleadh air an àobairt-loisgte ghnàth-

aichte, agus a tabhartas-dibhe.

16 Agus air a' cheathramh là deug de'n

cheud mhàos tàia ckisg an taigheama.

17 Agus air a' chùigeamh là deug de'n

mhàos so tha 'n fhèill: seachd làitheau ithear

aran neo-ghoirtichte.

18 Air a' cheud là hithidh comhghairm

naomh; obair thràilleLl sam bith cha dean

sibh air:

19 Ach bheir sibh seachad a chum àobairt

a bheirear suas le teiue, mar àobairt-loisgte

do'n Tighearn, dà tharbh òg, agus aon reithe,

agus seachd uain de'u clieud bhhadlma:

guu ghaoid bithidh iad duibh.

20 Agus bithidh an tabhartasbàdh de

phlàir measgta le h-olaidh: tri deicheamh

earrannan bheir sibh seachad air son

tairbh, agus dà dheicheamh earrann air son

reithe.

•21 Deicheamh earrann air leth bheii- thu

155

seachad air son gach uain, air feadh nan

seachd uau:

22 Agus aon bhoc-gaiblire chum àobairt-

pheacaidh, a dlieauamh reite air bhur sou.

23 lobraidh sibh iad sin a thuilleadli air

an àobairt-loisgte 's a' mliaduiun, a tha mar

àobairt-loisgte ghnàthaichte.

24 j\Iar so bheir sibh seachad gach là air

feadh nan seachd làithean, biadh na h-

àobairt a bheirear suas le temQ,chum fàile

chùbhraidh do'n Tighearn: bheirear seachad

e thuilleadh air an àobairt-loisgte ghulith-

aichte, agus a tabhartas-ilibhe.

25 Agus air an t-seachdamh là bithidh

comhghairm naomh agaibh; obair thiiiilleil

sam bith cha dean sibh air.

26 Mar an ceudua air là nan ceud thoradh,

'n uair a bheir sibh scachad tabhartas-bàdh

nuadhdo'u taigheam,aigceann bhur seachd-

uiuean, bithidh comlighaii'm naomh agaibh;

obair thràilleil sambith cha dean sibh:

27 Acli bheir sibh seachad mar àobairt-

loisgte, chum fàile chàibhraidh do'n taigh-

eara, dà tharbh òg, aon reithe, seachd uaiu

de'n cheud bhliacàlma;

28 Agus an tabhartas-bàdh de phlàir

measgta le h-olaidh, tri deicheamh earr-

aunan air son gach tairbh, dà dheicbeamh

earrann air son gach reithe,

29 Deicheamh earrann air leth air son

gach uain, air feadh nan seachd uan;

30 Agus aon mheaim de na gabhraibh, a

dheanamh rèite air bhur son.

31 lobraidh sibh iad a thuUIeadh air an

àobairt-loisgte ghnàthaichte, agus a ta-

bhai-tas-bàdh, (gim ghaoid bithidh iad

duibhj) agus an tabhartasan-dibhe.

CaibidealXXIX.

1 An àdbairt-loisyteyubld aira toirt seacliad air

laiha .sèididh nan trompaid, 7 air latka cràdh-

aidh a.n anunianna, 12 agus air oclid làiihibh

jèille nani pàilliun.

AGUS anns an t-seachdamh màos, air

a' clieud là de'u mhàos, bithidh comh-

ghairm uaomh agaibh; obair thi'àilleil sam

bith cha dean sibh: is là sèididh nan trom-

paid dhuibh e.

2 AgTis bheir sibh seachad mar àobairt-

loisgte, chum fàUe cùbhraidh do'n taigh-

earn, aon tarbh òg, aon reithe, agus seachd

uain den cheud blihadhua guu ghaoid:

3 Agnsbithidh an tabhartas-bàdJidephlùr

measgta le h-olaidh, tri deicheamh eavr-

annau air son tairbh, agus dà dheicheamh

earranu air sou reithe,

4 Agus aon deicheamh earrauu air son

gach uain, air f eadh nau seachd uan;

5 Agus aon mheann de na gabhraibh

chum àobairt-pheacaidh, a dheanamh reite

air bhur son:

6 A thuilleadh air àobairt-loisgte a' mhào-

sa, agus a tabhartas-bàdh, agus an àobairt-

loisgte ghnàthaichte, agais a tabhartas-bà dh,

agus an tabhartasau-dibhe, a rèù' an guàtha,

AIREAMH, XXIX.

chiim f àiile cùbhraidh, àobairt a bheircar ghnàthaichte, agus a tabhartas-bidh, agus a

suas le teine do'n Tighearn. tabhartas-dibhe.

7 Agus bithidh agaibh air an deicheamh j 23 Agus air a clieathramh là deich tairbh,

là de'n t-seachdamh niàos so comhghairm j dà reithe, agus ceithir uain deug de'n

naomh: agus cràdhaidh sibhbhurn-auaman: j cheud bhhadhna gun ghaoid:

obair sam bitli cha dean sibh air. _ 24 Bithidh an tabliartas-bàdh, agus an

8 Ach bheir sibh seachad chum àobairt- tabhartasan-dibhe, air son nan tarbh, air

loisgte do'n Tighearn a dh' fhàile cùbln-aidh, ' son nan reitheaelian, agus air son nan uan,

aon tarbh òg, aon reithe, agus seaclid uain a rèir an àireimh, a rèir a' ghnàtha;

de'n cheud bhliadlina; gun ghaoid bithidh 25 Agus aon mheami de na gabhraibb

iad duibh. ! chum àobairt-pheacaidh, a thuilleadh air an

9 Agus&i7/t<V/Aantabhartas-bàdhdephlàir àobairt-Ioisgte ghnàthaiclite, a tabhartas-

measgtaIeh-oIaidh,trideicheamhearrannan bàdh, agus a tabhartas-dibhe.

air son gach tairbh, agus (^ dheicheamh 26 Agus air a' chùigeamh là naoi tairbh,

earrann 'air son gach reithe, 1 dà reithe, agus ceithir uain deug de'n

10 Deicheamh earrann air leth air son gach | cheud bhliadhna gun ghaoid:

uain, air feadh nan seachd uan; j 27 Agus bithidh an tabhartas-bàdh, agus

11 Aon mheann de na gabhraidh chàtm an tabhartasan-dibhe,air son nantarbh,air

àobairt-phcacaidh, a thuilleadh air àobairt- \ sou nau reitheachan, agus air son nan uan,

pheacaidh na rèite, agus an àobairt-Ioisgte j a rèir an àireimh, a rèir a' ghnàtha.

ghnàthaichte, agus a tabhartas-bàdh, agus à 28 Agus aon bhoc-gaibhre clLum àobairt-

an tabhartasan-dibhe. pheacaidh, a thuillcaclh air an àobairt-Ioisgte

12 Agus air a' càùiigeamh là deug de'n ghnàthaichte, agus a tabhartas-bàdh, agus a

t-seachdamh màos, bithidh comhghairm tabhartas-dibhe.

naomh agaibh; obair thràilleil sam bith cha 21» Agus air an t-seathamh là ochdtairbh,

dean sibh; agus gleidhidh sibh fèill do'n dà reithe, agus ceithir uain deug de'n

Tighearu seachd làithean. cheud bhliadhna gam ghaoid:

13 Agus bheir sibh seachad chumàoh^àrt- 30 agus hithidh an tabhartas-bàdh, agus

loisgte, àobairt a bheirear suas le teiue, a an tabhartasan-dibhe, air son nan tarbh, air

dh'fhàile cùbhraidh do'n Tighearn, tri sou nan reitheachan, agus air son nau uau,

tairbh dheug òga, dà reithe, agus ceithir a rèir an àireimh, a rèir a' ghnàtha;

uaindeugde'n cheudbhIiadhna;guughaoid 31 Agus aon bhoc-gaibhre chmnàohMYÃŒ-

bithidh iad. pheacaidh, a thuilleadh air an àobairt-

14 Agus hithidh an tabhartas-bàdh de 1 loisgte ghnàthaichte, a tabhartas-bàdh,

phlùr measgta le h-olaidh, tri deicheamh l agus a tabhartas-dibhe.

earrannan air son gach tairbh de na tri | 32 Agus air an t-seachdamh là scachd

tairbh dheug, dà dlieicheamh earrann air tairbh, dà reithe, agus ceithir uain deug

son gach reithe de'n dà reitlie,

15 Agus deicheamh earrann air leth air

son gach uain de na ceithir uaiu deug;

de'n cheud bhliadhna giin ghaoid:

33 Agus hithidh an tabhartas-bàdh, agus

an tabharta^n-dibhe, air son nan tarbh,

16 Agus aon mheann de na gabhraibh air son nan reitheachan, agus air son nan

chum àobairt-phcacaidh, a thuilleadh air an i uan, a rèir an àireimh, a rèir a' ghnàtha;

àobairt-Ioisgte ghuàthaichte, a tabhartas- 1 34 Agus aon bhoc-gaibhre chum àoh^àvi-

bàdh, agus a tabhartas-dibhe. I pheacaidh,a thuilleadh air an àobairt-Ioisgte

17 Agus air an dara là &/mV 5iM seacAac? ghnàthaichte, a tabhartas-bàdh, agus a

dà tharbh dheug òg, dà reithe, ceithir uain tabhartas-dibhe.

deug de'n cheud bhliadhna gun ghaoid: | 35 Agus air an oclidamh là bithidh àrd

18 agus hithidh an tabhartas-bàdh, agus choimhthional agaibh: obair thràlleil sam

an tabhartasan-dibhe air sou nan tarbh, air bith cha dean sibh air:

son nan reitheaclian, agus air son nan uan, 36 Ach bheir sibh seachad chum àobairt-

a rèir an àireimli, a ruir a' ghnatlui; loisgte, àobairt a bheirear suas le tehie, a

19 Agus aon mheann de na gal»hraibh dh'thàiie càibhraidh do'n Tighearn, aon

cAwm àobairt-pheacaidh, atliuilleadh airan tarbh, aon reithe, seachd uaiu de'n chcud

àobairt-Ioisgte ghnàthaichte, agus atabhar- bhliadhna gun ghaoid:

tas-bàdh, agus an tabhartasan-dibhe. | 37 Bithidh an tabhartas-bàdh, agus an

20 Agus air an treas là aon tarbh deug, tabhartasan-dibhe, air son an tairbh, air

dà, reithe, ceithir uain deug de'u chqud son an reithe, agus air son uan uau, a rèir

bhliadhna g-un ghaoid: i an àireimh, a rèir a' ghnktha;

21 Agus hithidh an tabhartas-bàdh, agus: 38 Agus aon bhoc-gaibhre chum àobairt-

an tabhartasan-dibhe, air son nan tarbh, pheacaidh, athuilleadhairanàobairt-Ioisgtc

air son nan reitheachan, agus air son nan ghnàthaichte, agus a tabhartas-bàdh, agus

uan, a reir an àireimh, a reir a' ghrùitha; a tabhartas-diblie.

22 Aq-us aon blioc-ti'aibhre clnoii àubairt- 39 Ka nithean .sin ni sibh do'n Tigliearii

pheacaidh,athuilleadh airan àobairt-loi.'-

15U

' te , 'n ur fèillibh suidhichte. tbuilleadh air blmr

AIREAMH, XXX, XXXI.

bòidibli, agus blmr tabhartasan saor-thoile,

air son bhiir n-àobairtean-loisgte, agus air

son bhur tabhai-tasan-bàdh, agais air son

bhur tabhartasan-dibhe, agus air sou bhur

tabhai-tasan-sàth.

40 Agus dh'innis Maois do chloinn Israeil

a rèir gach ui a dh'àithn an Tighearn do

Mhaois.

CaibidealXXX.

1 Cha-n fheud hòidean a bhi air am hriseadh.

9 Mu bliòid banntraich, agus mnà a dheal-

aicheadh r'a fearpòsda.

AGUS labhair Maois ri ceannardan nan

treubh a thaobh chloinn Israeil, ag

ràdh, Is e so an ni a dh'àithn an Tighearn.

2 Ma bhòidicheas duine bòid do'n taigh-

earn, no ma mhionnaicheas e mionnan a

cheangal 'anama leceangal, chabhris e'fho-

cal; a rèir gach ni a thig a mach as a bheul,

ui e.

3 Mar an ceudna ma bhòidicheas bean

bòid do'n Tighearn, agus gu'n ceangail si i

fèin le ceangal, agus i ann antaigha h-athar

I 'n a h-òige;

4 Agus gu'n cluinn a h-athair a bòid, agus

' a ceangal leis an do cheangail i a h-anam,

\ agus gu'm fan a h-athair 'n a thosd r'i, an

: sin seasaidh a bòidean uile, agus seasaidh

i gach ceangal leis an do cheangail i a h-

j anam.

5 Ach ma chuireas a h-athair 'n a h-aghaidh

's an là anns an cluinn e, cha seas aon d'a

bòidibh, uo d'a ceanglaichibh, leis an do

cheangail i a h-anam; agus maithidh an

Ti-hearn dh'i, a chionn gu'n do chuir a h-

athair 'n a h-aghaidh.

G Agus ma bha idir fear-pòsda aice 'n

uair a bha bòidean oirre, no 'n uair a labhair

i ni as a beul, leis an do cheangail i a h-

' anam,

; 7 Agus gu'n cual' a fear e, agus gu'n d'fhan

i e 'n a thosd rithe 's an là anns an cual' e i;

an sin seasaidh a bòidean, agus seasaidh a

ceanglaichean leis an do cheangail i a h-

anam.

8 Ach ma chuireas a fear-pòsda 'n a h-

aghaidh 's an là auns an cluinn e i, an sin

bheir e gu neò-bhrigh a bòid a bhòidich i,

agus an ni a labhair i le 'bilibh, leis an do

• cheangail i a h-anam; agus bheir an taigh-

eam maitheanas dh'i.

9 Ach gach bòid bantraich, agus muatha

dealaichte, leis an do cheangail i a h-anam,

â–  seasaidh i 'n a h-aghaidh.

10 Agus ma bhòidich i ann antaigha fir,

no ma cheangail i a h-anam le ceangal

! maille ri mionnaibh,

I 11 Agus gu'n cual' a fear <?, agus gu'n

d' fhan e 'n a thosd rithe, agns nach do chuir

I e 'n a h-aghaidh; an sin seasaidh a bòidean

I uile, agus seasaidh gach ceangal leis an do

\ uheangail i a h-anam.

[12 Ach ma chuir a f^ar gu tur air chùl

I iad 's an là aims an cual' e iad. an sin ge

157

' b'e ni a thkinig a mach as a beul a ihaobh

a bòidean, no thaobh ccangail a h-anama.

cha seas e: chuir a fear air chùl iad, agus

bheir an Tighearn maitheanas d'i.

I 13 Na bòidean, agus na mionnan sin uile

a cheanglas a chum an t-anam a chràdh,

feudaidh a fear an daingneachadh, no feud-

aidh a fear an cur air chùl.

14 Ach ma dh'fhanas a fear gu tur 'n a

thosd rithe, o là gu là; an siu tha e a'

daingneachadh a bòidean uile, no a ceang-

laichean uile,a tha oirre: tha e g'au deanamh

scasmhach, a chioun gu'n d'fhan e 'n a

thosd rithe 's an là anns an cual' e iad.

15 Ach ma chuireas e air chor sam bith

air chàd iad, an déigh dha'w cluinntinn; an

sin giàdainidh e a h-aingidheachd-sa.

16/5 iad sin na reachdan a dh'àithn an

Tighearn do Mhaois, eadar duine agus a

bhean, eadar athair agus a nighean, agus i

Jathast 'n a h-òige ann antaigha h-athar.

CaibidealXXXI.

1 Chreachadh na Midianaiclt, agus mharhhadh

Balaam. 14 Blui corruich air Maovi ris na

ceannardaibh, a chionn gvCn do ghlèidh iad na

vinathan heò.

AGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

2 Dàol clann Israeil air na Midianaich; 'n a

dhèigh sin cruinnichear chum do dhaoiue

thu.

3 Agus labhair Maois ris an t-sluagh, ag

ràdh, IlachacUi cuid dibh fo'n armaibhchuni

a' chogaidh, agus imicheadh iad a chogadh

an aghaidh nam Midianach, agTis dàoladh

iad an Tighearn air Midian.

4 Cuiridh sibh màle de gach trèibh, air

I feadh mle threubhan Israeil, chum a' chog-

; aidh.

5 Mar sin thugadh a mach à màltibh Is-

raeil, mlle de gach trèibh, dà mhàle diieug

j armaichte chum cogaidli.

6 Agus chuir Maois iad a chum a' chog-

aidh, màle de gach trèibh, iadsan agus

I Phinehas mac Eleasair an t-sagairt, a chimi

[ a' chogaidh, leis na h-innealaibh uaomha 'n

a Iàinih,agus na tromiiaideau gu sèideadh.

I 7 Agus cliog iad an aghaidh nam IMidian-

ach, mar a dh'àithn an Tighearn do Mhaois;

agus mhai'bh iad na firionnaich uile.

I 8 Agus mharbh iad ràghreau jMhidiain, a

thuilleadh air a' chuid eile dhiubh a

mharbhadh; eadlion Ebhi, agus Recera,

, agus Sur, agus Hur, agus Ileba, càiig ràgh-

rean Mhidiain: Balaam mac Bheoir maran

ceudna mharbh iad leis a' chla,idheamh.

I 9 Agus thug clann Israeil leo mnathan

Mhidiaiu 'n am braighdibh, agus an clann

bheag, agus thug iad leo creach an sprèidh

uile, agus an treudan uile, agus am maoiu

uile.

10 Agus loisg iad am bailtean uile anna

an robh iad a chòmlmuidh, agus an dùin uile

le teine.

AIREAMH, XXXI.

11 Agus thug iad leo a' clircacli uile,agus

an cobiiartach uile, eadar dhaoine agus

aiiimhidhean.

12 Agus thug iad na braighdean, agus a'

chrcach, agais an cobhartach, gu. Maois agus

Eleasar an sagart, agus gu comhcliruinu-

eachadh chloinn Israeil, a clmm a' chaimii

aig còmhnardaibh Mhoaib, a tha làimh ri

lordan amfagus do lericho.

13 Agus chaidh Maois agus Elcasar an

sagart, agus ceannardan a' chomhchruinn-

eachaidh uile mach 'n an coinneamh an

taobh a muigh de'n champ.

14 Agus bha corruich air Maois ri luchd-

riaghlaidh an t-sluaigh, ris na ceannard-

aibh air nihàltibh,agus na ceannardaibh air

cheudaibh, a thàinig o'n chogadh.

15 Agus thuirt Maois riu, An do

ghlèidh sibh na mnathan uile beòi

16 Feuch, thug iad sin air cloinn Israeil,

le comliairle Bluilaaim, peacachadh an agh-

aidh an Tiglicarn' ann an adhbhar Pheoir;

agus bha plàigh air feadh comhclmiinn-

eachaidh an Tighearna.

17 Anis uime sin marbhaibh gach firionn-

a€h am measg na cloinne bige, agus marbh-

aibh gach bean d'am b'aithne fear le luidhe

leis.

18 Ach a' chlann bhan uile do nach

b'aithne fear le luidhe leis, gleidhibh beò

dhuibh foin.

19 Agus fanaibhse an taobh a muigh de'n

champ seachd làithean: ge b'e 'mharbh

neach air bith, agus ge b'e 'bhcan ri neach

a mharbhadh, glanaibh sibh fèin, agus bhur

braighdean air an treas là, agus air an

t-seachdamh là;

20 Agais glanaibh hlmr n-eudach uile,

agus gach ni a rinneadh de chroicnibh,

agus gach obair de fhionnadh ghabhar,

agus gach ni a rinneadh de fhiodh.

21 Agus thuirt Eleasar an sagart ris

na fir-chogaidh a chaidh a mach a dh'ionn-

suidh a' chatha, Is e so ordugh an lagha a

dli'àithn an Tighearn do Mhaois:

22 A mhàiu an t-òr, agus an t-aii'giod, an

t-umlia, an t-iarunn, an staoin, agus an

luaidh,

23 Gach ni a dh' fhuilgcas an teine, bheir

sibh fainear e dhol troimh 'n teine, agais

glanar e; gidheadh le uisge an sgaraidh

glanar e: agus gach ni nach fulaing an

teine, bheir sibh fdnear e dliol troimh 'n

uisge.

24 Agus nighidh sibh bhur n-eudach air

an t-seachdamh là, agus bithidh sibh glan,

agus 'n a dhèigh sin thig sibh a stigh do'n

champ.

25 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

26 Gabh àircamh na creich' a thogadh,

eadar dhuine agus ainmhidh,thu fhéin,agus

Eleasar an sagart, agus pràomh aithrichcan

a' chomhchruinneachaidh:

158

27 Agus roinn a' chrcach 'n a dà earrainn;

eadar a' nihuinntir a ghubh an cogadli orra

fèin, a chaidh mach do'n chath, agus eadar

an comhchruinneachadh uile:

28 Agus tog càs do'n Tighearn o na fir-

chogaidh, a chaidh mach do'n chath: aon

anam à càiig ceud, araun de na daoinibh,

agus de'n blmar, agus de na h-asailean,

agus de na caoraich.

29 Gabh e as an leth-san, agus thoir e do

Eleasar an sagart, mar thabhartas-togta

don Tighearn.

30 Agus à leth chloinn Israeil, gabhaidh

tu aon chuibhrionn à leth-clieud, de na

daoinibh, de'n bhuar, de na h-asailean, agais

de na treudaibh, de gach ainmhidh, agus

bheir thu iad do na Lebhithich, a tha

'gleidheadh càiraim pàilliuin an Tighearn'.

31 Agus rinn Maois agus Eleasar an sa-

gart mar a dh'àitlm an Tighearn do

Mliaois.

32 Agus b'e an cobhartach, eadhon a'

chuid eile de'n chreich a ghlac na fir-chog-

aidh, sè ceud màle, agus deich is tri fichead

màle, agais cuig niàle caora,

33 AgTis tri fichead agus dà mhàle dheug

bò,

34 Agus tri fichead agus aon mhàle asal,

35 Agus dà mhlle dheug 'ar fhichead

anam 's an iomlan, de mhnathan do nach

b'aithne fear le luidlie leis.

36 Agus bha 'n leth a bu chuibhrionn

doibhsan a chaidh mach a chum a' chogaidh,

ann an àireamh tri cheud màle, agus seachd

màle deug 'ar fhichead agus càiig ceud

caora;

37 Agus b'i càs an Tighearna de na caor-

aich sè ceud agus tri fichead agus càiig

deug.

38 Agus Viad am buar sè màle deug 'ar

fhichcad: dhiubh so Vi càs an Tighearna

tri fàchead 's a dhà-dheug.

39 Agus bha deich niàle thar fhichead

agus càiig ceud asail ann: dhiubh so Vi càs

au Tighearna tri fichead agus a h-aon.

40 Agus Viad anaman nan daoine sè màle

deug: dhiubh so Vi càs an Tighearna dà

anam dheug 'ar fhichead.

41 Agus thug Maois a' chàs, eadhon ta-

bhartas-togta an Tighearn', do Eleasar an

sagart, mar a dhaithn an Tighearn do

Mhaois.

42 agus de leth chloinn Israeil, a roini.

Maois o'n luchd cogaidh,

43 (A nis Vi 'n leth a hhuineadh ddn

chomhchruinneachadh, tri cheud màle,ag-u8

seachd màle deug 'ar fhichead agus càiig

I ceud caora,

44 Agus sè màle deug 'ar fhichead bò,

1 45 Agus deich màle thar fhichead asal

agus càiig ceud,

1 46 Agus sè màle dcug anam,)

47 Eadhon de'« letli a hhuineadh do

chloinn Israeil, ghabh Ma.oia aon chuibh-

AIREAMH, XXXII.

rioun à leth-cheud eadar dhuine agus

ainmhidh, agus thug e iad do na Lebhith-

ich, a bha 'gleidheadh cùraini pàdlliuin an

Tighearna, mar a dh'àithu an Tighearn do

Mhaois. I

48 Agus thàinig an luchd-riaghlaidh a hàui

os ceann mhàltean an t-sluaigh, na ccann-

ardan air mhàltibh, agus na ceannardan air

cheudaibh, am fagus do Mhaois: \

49 Agus thuirt iad vi Maois, Ghabh do

sheirbhisich àireamh nam fear-cogaidh a

tha fo'r làimh, agus cha-n'eil duine dhiaa

air chall. \

50 Uime sin thug sinn tabhartas a chum

an Tighearna, gach fear na, fhuair e de

sheudaibh òir, eadhon skibhraidhean, agus

usgraichean, fàinnean, chias- fhailean, agTis

criosau, a dlieanamh rèite air son ar

n-anaman an làthair an Tighearna. j

51 Agus ghabh Maois agus Eleasar an

sagart an t-òr uatha, uile 'n a sheudaibh

oibrichte. i

52 Agus b'e òr an tabhartais uile a thag

iad seachad do'n Tighearn, o na ceaunard-

aibh air mhàltibh, agTis o na ceaunardaibh

air cheudaibh, sè màle deug, seachd ceud

agus leth-cheud secel. |

53 (Oir ghabh na fir-chogaidh cobhartach, i

gach duine dha fèin.) i

54 Agus ghabh Maois agus Eleasar an

sagart an t-òr o na ceannardaibh air mhàlt-

ibh, agus air cheudaibh, agTis thug iad e gu

pàilliun a' choimhthionail, mar chuimh-

neachan do cliloinn Israeil an làthair an

Tighearna.

CaibidealXXXII.

Dhiarr clann Eeuhein agus clann Ghad sealbh

's an/hearanu uir an kiohh an ear deIordan.

AKIS bha aig cloinn Reubein agus cloinn

Ghad ro mhòrau sprèidhe: agus an

uair a chminaic iad fearann laseir, agus

fearaun Ghileaid.feuch, bha 'n t-àit 'n a àit

sprèidhe:

2 Agus bheil clann Ghad, agus clann

Reubem, agus hibhaù- iad ri Maois, agnis ri

Eleasar an sagart, agus ri uachdaranaibh a'

chomhchruinneachaidh ag ràdh,

3 Atarot, agus Dibon, agus laser, agus

Nimrah, agus Hesbon, agus Elealeh, agus

Sebam. agus Kebo, agus Beon;

4 Eadhon an diithaich a bhuail an taigh-

eam roimh chomhchruiuneachadh Israeil,

is fearann e air son sprèidhe, agus tha

sprèidh aig do sheirbhisich.

Uime sin, ars' iadsan, ma fhuair sinn

deadh-gheau a'd' shealladh, thugar am fear-

ann so do d' sheirbhisich mar sheilbh, arjus

na toir sinn a uuU tharIordan.

6 agus thuirt Maois ri cloinn Ghad,

agus ri cloinn Reubeia, An téid bhur

braithrean gu cogadh, agus an suidh sibhse

an so?

7 Agnis car son a bheir sibh mimhisneach

159

do chridhe chloinu lafaeil, a dhol a nuli

do'n fliearann athug an Tighearn dhoibh?

8 Mar so rinn bhur n-aithrichean, 'n uair

a chuir mi iad o Chades-barnea a dh'amharc

na tàre:

9 'X uair a chaidh iad suas gu gleann

Escoil, agus a chuunaic iad am fearanu,

thug iad mimhisneach do chridhe chloian

Israeil, a chum nach rachadh iad a steach

do'u fhearann a thug an Tighearn dhoibh.

10 Agus las corruich an Tighearna 's an

àm sin fèin, agus mhiounaich e, ag ràdh,

11 Gu ciunteach cha-n fhaic a h-aon de

na daoinibh a thàinig a nìos as an Eiphit, o

fhichead bhadhna dliaois agus os a cheann,

am fearann a mhionuaich mi do Abraham,

do Isaac, a^s do lacob, a chionn nach do

lean iad nii gu h-iomlan;

12 Saor o Chaleb mac lephuneh an Cenis-

each, agTis Iosua.mac Xuin: oir lean iadsan

an Tighearn gu h-iondan.

13 Agus las corruich an taigheam' an agh-

aidh Israeil, agus chuir e air seacharan iad

's an fhàsach dà fhichead bliadhna, gus an

deachaidh as do'n ghineakich sin uile a

rinn olc 'an seaUadh an Tighearn'.

14 Agus, feuch, tha siblise air èirigh suas

'an àite bhur u-aithrichean, gineal dliroch

dhaoine, a mheudachacUi fathast mòr chorr-

uich an Tighearna ri h-Israel.

15 Oirma thioundaicUieas sibh air falbh o

'leantuiun-san, f àgaidh e fathast uair eile 's

au fliàsach iad, agTis sgTÃŒosaidh sibh an

sluagh so uile.

16 AgTis bheil iad am fagus da, agus

thubhairt iad, Togaidh sinn cròicUieau

chaorach an so d'ar sprèidh, agus bailtean

d'ar cloinn bldg:

17 Ach théid sinn fèin deas-armaichte

roimh chloinn Israeil, gus an toir sinn iad

cVan àite: agus ni ar clann bheag còmh-

uuidh 's na bailtibh daingnichte air sgàth

luchd-àiteachaicUi na tàre.

18 Cha phUI sinn d'ar taighibh, gus an seal-

bhaich clann Israeil gach duine dhiubh

'oighreachd fèin:

19 Oircha sealbhaich sinne maille riu-san

an taobh eile deIordan, no thall o sin; a

chioun gTi'n do thmt ar n-oighreachd

dhuinne air an taobh so deIordan a làimli

nah-àird' an ear.

20 Agus thuirt Maois riu, M a ni sibh

an ni so, ma théid sibh fo'r n-armaibh

roimh an Tighearn gu cogadh,

21 agus gu'n tèidsibhuile armaichte thar

lordan roimh an Tighearn, gus am fuadaich

e mach a naimhdean as a làthair,

22 Agus gu'n ceannsaichear am fearann

'am fianuis an taigheama; 'n a cUièigh sin

pillidh sibh, agTis bithidh sibh neò-choir-

each an làthair an Tighearn', agTis an làth-

air IsraeU, agus bithidh am fearann so 'n

a sheilbh agaibh 'am fiamiis an taigheam'.

23 Ach mur deau siuh mar so, feuch

plieacaàcli sibh an aghaidh an Tiglieani'; [

agus bithibh cinnteacli g-u'ni faigh bhur

peacadh a mach sibh. j

24 Togaibh bailtean d'ur cloinn bhig, agus

cròidhean d'ur caoraich; agus deanaibh an

ui a chaidh mach as bhur beuh

25 Agus hibhair clann Ghad agus clann

Rcubein ri Maois, ag ràdh, Ni do sheirbh-

isich mar a tha nio thighearn ag àith-

neadh.

26 Bithidh ar clann bhcag, ar mnathan,

ar treudan agus ar sprèidh mle, an sin ann \

am bailtibh Ghileaid;

27 Ach théid do sheirbhisich thairis, gach

fear dhiubh armaichte chum cogaidh, roimh

an Tighearn gu cath, mar a tha mo thigh-

earn ag ràidh.

28 Agus thug Maois àithne d'an taobh do

Eleasar an sagart, agus do Iosua.niac Xuin,

agus do phràomh aithrichibh threubhau

chloinn Israeih

29 Agus thuirt Maois riu, Ma theid

clann Ghad, agus chxnn Reubeiu a nuU

maille ribh tharIordan, gacli fear dhiiibh

armaichte gu cath an làtliair an Tighearn',

agus gu'n ceannsaichear an tìr roimhibh, an

sin bheir sibh dhoibh fearann Ghilead mar

sheilbh:

30 Ach mur téid iad thairis maille ribh

armaichte, bithidh seilbh aca 'n 'ur measg

^èin ann an tlr Chanaain.

31 Agus fhreagair clann Ghad, agusclann

Reubein, ag ràdh,Mar a thuirt an taigh-

earn ri d' sheirbhisich, mar sin ni sinne.

32 théid sinn a null armaichte roindi an

Tighearn do thàr Chanaain,a chum gu'm hi

sealbh ar n-oighreachd againn air an taobh

80 deIordan.

33 Agus thug Maois dhoibh, eadhon do

chloinn Ghad, agus do chloinn Reubein,

agus do leth thr6il)h Mhanaseh, ndiic

Ioseiph,ràoghachd Shihoin rìgh nan Amoi*-

ach, agus ràoghachd Og rìgh Bhàsain, an

tàr maille i''a bailtibh anns na cràochaibh,

eadhon bailtean na diithcha mu'n cuairt.

34 Agus thog clann Ghad Dibon, agus

Atarot, agus Aroer,

35 Agus Atrot, Sophan, agus laser, agus

logbchah,

36 Agus Bet-nimrah, agus Bet-haran,

bailtean daingnichte; agus cròidhean air

son chaorach.

37 Agus thog clann Reubein Hesbon, agus

Elealch, agus Ciriataim,

38 Agus Nebo, agus Baal-meon, (air d'an

aiumean a bhi air an atharracliadh,) agus

Sibmah: agus thug iad ainmean eile do na

bailtibh a thog iad.

39 Agus chaidh chmn Mhachir, mhic Mha-

naseh, do Ghilcad, agus ghlac iad e, agus

chuir iad à seilbh an t-Amorach a bha ann.

40 Agus thug Maois Gilead do Mhachir

mac Mhanasch; agus ghabh e còmhuuidh

ann.

160

AIREAMH, XXXIII.

41 Agus chaidh laer mac Mhanaseh agus

ghlac e a bhailteau beaga, agus thug e

Habhotiair mar ainm orra.

42 agus chaidh Nobali agus ghlac e Cenat,

agus a bhailtean beaga, agus thug e Nobah

mar ainm air, a rèir 'ainme fèin.

CaibidealXXXIII.

1 Turusan cliloànn Israeil anns an fhàsach.

60 Na Canaanaich agus an deulbàian agus an

coslais leaghla uile air an sgrios.

TiS iad so turusan chloinn Israeil, a chaidh

â– ^ mach a tìr na h-Eiphit, a rèir an armailt-

ean, fo làimh Mhaois agus Aaroin.

2 Agus sgrìobh Maois an dol a mach a rèir

an turusau, air àithuean taighearu': agus is

iad so an turusan, a rèir an dol a mach.

3 agus dh'imich iad o Rameses anns a'

cheud mhàos, air a' chùigeamh là deug

de'n cheud mhàos: air an là màireach an

dèigh na càisge chaidh clann Israeil a mach

le làimh àird ann an sealàadh nan Eiphit-

each uile.

4 (Oir dh'adhlaic na h-Eiphitich an ceud-

ghin uile, a bhuail an Tighearn 'n am measg:

air an diathan mar an ceudua chuir an

Tighearn breithcanas 'an gnàomh.)

5 Agus dh'imich clann Israeil o Rameses,

agus champaich iad ann an Sucot.

6 Agus dh'imich iad o Shucot, agus cham-

paich iad ann an Etam, a tha ann an iomall

an fhàsaich.

7 Agus dh'imich iad o Etam, agus i»hill

iad a rìs gu Pihahirot, a tha fa chomhair

Bhaal-sephoin: agus champaich iad fa

chomhair Mhigdol.

8 Agus dh'iniich iad o chomhair Phihahi-

rot, agus chaidh iad troimh niheadhon na

fairge do'n fhàsach, agus dh'imich iad astar

thri làithean ai n am fàisach Etaim, agus

champaich iad ai.n am Màrah.

9 Agus dh'imich iad o Mhàrah,agusthàinig

iad gu h-EIim: agus ann an Elini bha dà

thobar dheug uisge, agus deich agus tri

fichcad craobli phailme; agus champaich

iad an sin.

10 Agus dh'imich iad o Elim, agus cham-

paich iad làimh ris a' mhuir ruaidh.

11 agus dh'imich iad o'n mhuir ruaidh,

agus cliampaich iad ann am f àsa'h Shin.

12 Agus dlvimich iad à fàsach òhin, agus

cham})aich iad ann an Dophcah.

13 agus dh'imich iad o Dhophcah, agus

champaich iad ann an AIus.

14 Agus dh'imich iad o Alus, agTis cham-

paich iad ann an Kephidim, far nach robb

uisge aig an t-sluagh r"a òl.

15 Agus dh'imich iad o Rephidim, agus

champaich iad ann am fàsach Shinai.

16 Agus dh'imich iad o fhàsach Shinai,agus

champaich iad ann an Cibrot-hataabhah.

17 Agus dh'imich iad oChibrot-hataabhah,

agus champaich iad ann an Haserot.

18 Agais dh'imich iad o Ilaserot, agus

cliampaich iad ami an Rituiah.

AIREàMH

19 Agus dh'imich iad o Ritmali, agus

champaich iad ann an Rimon-pares.

20 agus dh'imich iad o Rimou-pares, agus

champaich iad ann an Libnah.

21 Agus dh'imich iad o Libnah, agus cham-

paich iad ann an Risah.

champaich iad ann an Tarah.

28 Agus dh'imich iad o Tharah,

champaich iad ami am Mitcah.

29 Agus dh'imich iad o Mhitcah

champaich iad ann an Hasmouah-

, XXXIV.

46 Agus dh'imich iad o Dhibon-gad, agu»

champaich iad ann an Almon-diblataim

41 Agus dh'imich iad o Almou-diblataim,

agus cbampaich iad ann an sleibhtibli

Abarim, fa chomhair Nebo.

48 Agus dh'imich iad o shlèibhtibh Abarim,

22 Agus dh'imich iad o Risah, agus cham- ngus champaich iad ann an còudinardaibh

paich iad ann an Cehelatah. Mhoaib, làimh ri lordau am fagus do

23 Agus dh'iuiich iad o Chehelatah, agus lericho.

champaich iad ann an sliabh Shapher. 49 Agus champaich iad làimh riIordan, o

24 Agus dh"imich iad o shliabh Shapher, Bhet-iesimot eadhon gu Abel-sitim, ann

agus champaich iad ann an Hai-adah. an còmhuardaibh Mhoaib.

25 Agus dh'imich iad o Haradah, agus 50 Agus labhair an Tighearn ri Maois ann

champaich iad ann am Machelot. an còmhnardaibh Mhoaib, làimh riIordan

26 Agus dh'imich iad o Mhachelot, agus amfagas do lericho, ag à-àdh,

champaich iad ann an Tahat. 51 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair

27 Agus dh'imich iad o Thahat, agus riu,"Xuair a théid sibh a null tharIordan,

do thàr Chanaaiu;

agus 52 an siu fògraidh sibh a mach uile hichd-

àliteachaidh na tìre as bhur fiauuis, agus

agus cuiridh sibh as d'au dealbhau uile, agus

sgà'iosaidh sibh an coslais leaghta uile, agus

30 Àgus dh'imich iad o Hasmouah, agug fàsaichidh sibh an iouadan àrda uile.

champaich iad ann am Moserot. ' 53 Agus cuiridh sibh à seilbh luchd-à it-

31 Agus dh"imich iad o Mhoserot, agus eacAau/A an fhearainn, agus ui .sibh còmh-

cliampaich iad ann am Bene-iaacan. nuidh auu: oir thug mise dhuibh aia

32 agus dh'imich iad o Blieue-iaacan, agus fearann r"a shealbhachadh.

champaich iad ann an Hor-hagidgad. 54 Agus roinnidh sibh am fearann le

33 Agus dh'imich iad o Hor-hagidgad, crannchur mar oighreachd am measg bhur

agus champaich iad ann an lot-batah. teaghkichean: dhoibhsan a's làoumhoire

34 Agus dh'imich iad o lot-batah, agus bheir sibh an oighreachd a"s mò, agus

champaich iad ann an Ebronah. i dhoibhsan a's teirce bheir sibh an oigli-

35 Agus dh'imich iad o Ebronah, agusj reachd a's higha: bithidh oighreac/id ga.eh

"" ' duine 'san àit anns autmt achranuchur; a

rèir treubhan bhur n-aithrichean sealbh-

aichidh sibh.

55 Ach mur f ògair sibh a mach luchd â– 

àiteachaidh an fhearainn as bhur fianuis, an

sin bithidh iadsan diubh d'an leig sibh fuir -

each, 'n an scolbaibh 'n ur sùileau, agus 'n

am bioraibh 'n ur taobhan, agus cuirielh iad

campar oirbh 's an fhearaun auns am bi

sibh a chòmhuuidh.

56 Os bàrr tarlaidh, mar a smuaiuich mi a

dheanamh riu-san, gu'n dean mi ribhse.

CaibidealXXXIV.

1 Cràochan fearaimi Chanaain. 16 Ainmean

nan daoine a bha gus aroinn mar oighreachd.

champaich iad ann an Esion-gaber.

36 Agus dh'imich iad o Esion-gaber, agus

champaich iad ann am fàsach Shin: i» e so

Cades.

37 Agus dh'imich iad o Chades, agus

champaich iad ann an sliabh Hor, ann an

iomall fearainu Edoim.

38 Agus chaidh Aaron an sagart .suas gu

sliabh Hor, air àithne an Tighearn', agus

fhuair e bàs an sin, anns an dà fhicheadamh

bliadlina an déigh do chloinn Israeil teachd

a mach à tìr na h-Eiphit, air a' cheud là

de'n chàiigeamh màos.

39 agus bha Aaron ceud agus fichead

agus tri bliadlma dh'aois, Hn uair a dh'eug

e ann an sliabh Hor.

40 agus chuala rìgh Ara d an Canaanach

(a bha 'chòmhnuidh 's an àirde deas ann

an tìr Chauaain) mu theachd chloinn Is-

raeil.

41 Agus dh'imich iad o shliabh Hor, agus

champaich iad ann an Salmouah.

42 agus dh'imich iad o Shalmonah, agus

champaich iad ann am Puuon.

43 Agus dhimich iad o Phuuon, agus

champaich iad ann an Obot.

44 Agus dh'imich iad o Obot, agus cham-

paich iad ann an lie-abarim, ann an cràch

Mhoaib.

45 Agus dh'imich iad o lim, agus cham-

paich iad ann an Dibou-gad.

161

AGUS labhair an taighcani ri Maois, ag

ràdh,

2 Aithn do chloinn Israeil, agus abair riu,

'N uair a thig sibh do thalamh Chanaain,

{is e so am fearann a thuiteas oirbh mar

oighreachd,ea f//io?^ fearann Chanaain maille

r"a chràochaibh)

3 An sin bithidh bhur ceama dlieas o

f Iiàsach Shin, leth ri cràch Edoim, agus is i

blmr crìoch mu dheas f àor iomall na fairge

salainu à làimh na h-àird' an ear.

4 Agus pillidh bhur crìoch o"n taobh mu

dheas gu dàreadli Acrabim, agus théid i air

a h-agliaidh gu Siu; agus bithidh a dol a

uiach o'n taobh mu dlieas gu Cades-barnea,

F

AIREAMH, XXXV.

agu8 gabhaidh i roimpe gu Hasar-adar,

agus théid i air a h-aghaidh gu h-As-

mon:

5 Agus bheir a' chràoch cuairt o Asmon gu

iimhainn iia h-Eiphit, agus bithidh a dol a

mach aig an fhairge.

6 Agus a thaobh na cràch' an iar, bithidh

agaibh eadhon an fhairge mhòr inar chràch:

bithidh a' chràoch so 'n a cràch dliuibh air

an làimh an iar.

7 Agus ÃŒ8 i so bhur crìoch air an làimh mu

thuath: o'n fhairge mhòir comharaichidh

sibh dhuibh fèin gu sliabh Hor.

8 shliabh Hor comharaichidh sibh hhur

crloch gu dol a stigh Hamait; agus bithidh

dol a mach na cràche gu Sedad.

9 Agus gabhaidh hliur crìoch roimpe gu

Siphrou, agus bithidh a dol a mach aig

Hasar-enan; is i so bhur cràoclimu thuath.

10 Agus coniharaichidh sibh bhur crìoch

air an taobh an ear o Hasar-enau gu Seph-

am.

1 1 Agus théid a' chràoch sìos o Shepham

gu Riblah, air an taobh an ear de Ain; agus

thèid a' chràoch sìos agus ruigidh i gni

taobh fairge Chineret a làimh na h-àird' an

car.

12 Agus théid a' chrloch sìos guIordan,

agus bithidh a dol a mach aig a' nihuir

slialainn: is e so bhur fearann le 'chràochaibh

mu'n cuairt.

13 Agus dh'àithn Maois do chloinn Israeil,

ag ràdh, Is e so am fearann a shealbliaich

eas sibh le cranncliur, a dh'àithn an taigh-

earn a thabhairt do na uaoi treubhan,

agus do'n leth thrèibh.

14 Oir fhuair treubh chloinn Reubein an

oighreachd^ a rèir taighe an aitlirichean,

agus treubh chloiun Ghad a rèir tiglie an

aithrichean; agus fhuair leth thrèibh Mhan-

aseli an oighreachd.

15 Fhuair an dà threubh agus an leth

thi'èibh an oighreachd air an taobh so de

lordan am Jagus do lericho, a làimh na

h-àird' an ear, leth ri èirigh na grèine.

16 agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,

17 /s iad so aiumean nan daoine aroinneas

am fcaranu duibh: Eleasar an sagart, agus

losua mac Nuin.

18 Agus gabhaidh sibh aon cheannard de

gach trèibh, a roinn an fhearainn mar

oighreachd.

19 Agus is iad so ainmean nan daoiue.

De thrèibh Iudah, Calcb mac lephuneh.

20 Agus de threibh chloiuu Shimeoin, Se-

muel, mac Amihuid.

21 De throibh Biieniamin, Elidad mac

Chisloin.

22 Agus ceaunard trèibhe chloinn Dhau,

Buci mac logli.

23 Ceannard chloinn Ioseiph, air son

trèibhe chloinn Mhanaseh, Hauiel mac Eph-

oid.

162

24 Agus ceannard trèibhe chloinn Eph-

raim, Cemuel mac Shiphtain.

25 Agus ceannard trèibhe chloinn Shebu-

hiin, Elisaphan mac Pharnaicli.

26 Agus ceannard trèibhe chloiun Isach-

air, Paltiel mac Asain.

27 Agus ceannard ti-èibhe chloinn Aseir,

Ahihud mac Shelomi.

28 Agus ceauuard trèibhe chloinn Naph-

tali, Pedahel mac Amihuid.

29 Is iad sin iadsan d'au d'àithu an taigh-

earn an oighreachd a roinn do chloinu

Israeil ann an tìr Chanaaiu.

CaibidealXXXV.

1 Oclid aqus dàfàticàtead buile air an toirt do

na Lehhithich: 6 Sè bailte dhiubh chum dàdein.

9 iVa laghannan a thaobh mortaidh.

AGUS labhair an Tighearn ri Maois

ann an còmhnardaibh Mhoaib, làimli

ri lordau amfagus do lericho, ag ràdh,

2 Aithn do chloinn Israeil, iad a thabhairt

do na Lebhithich, de oighreachd an seilbh,

bailteau gu còuihnuidh a ghabhail auuta:

agus bheir sibh mar an ceudiia do na Lebh-

ithich fearann comh-roinn d'am bailtibh

mu'n cuairt orra.

3 AgTis bithidh na bailtean aca gu còmh-

nuidh a ghabhail auuta, agus bithidh am

fearauncomh-roinn air sou an sprèidhe.agus

air sou am maoin, agus air son an ainmhidh-

ean uile.

4 Agus ruigidh fearann comh-roinn nam

bailteau, a bheir sibh do na Lebhithieh, a

mach o bhalla a' bhaile, màle làmh-choille

mu'n cuairt.

5 Agus tomhaisidh sibh o'n leth a muigh

de'n bhaile air an taobh an ear dà mhile

làmh-choille, agus air an taobh mu dhcas

dà mhàle làmh-choille, agus air an taobh an

iar dài mliàle làmh-choille, agus airau taobb

mu thuath dà nihàle làmh-chuille; agus

hithidh am baile 'sa' mheadhou: bithidh so

dhoibh 'n a fhearann comh-roiua d'am

bailtibh.

6 Agus am measg nam bailtean a bheir

sibh do na Lebhithich, bithidh sè bailteau

chum dàdein, a dh'orduicheas sibh air a

shon-san a mharbhas duine, chum gu'n

teich e an sin: agns liu-san cuiridh sibh dà

bhaile 's dà fhichead.

7 Mar so is iad na bailtean sin uile a bheir

sibh do na Lebhithich, ochd agus dà fhi-

chead baile: iad sin hheir sihh seachaà

agus am fearanu comh-roimi.

8 Agus hithidh na bailteau a bheir sibh

Bcachad de slicilbh chloiun Israeil: uatha-

san aig am bheil mòran, bheir sibh mòran;

ach uatha-sau aig am bheil beagan, bneir

sibh beagan: bheir gach aon d'a bhailtibh

do na Lebhithich, a rèir 'oighreachd a tha

e a' sealbhachadh.

9 Agus labhair an Tighearn ri Maois, a^

ràdh,

10 Labhair ri cloinn Israeil, agus abair

AIREAMH, XXXVI.

riu, 'N uair a bhitheas sibh air tcachd thar 26 Acli ma thig am marbhaiche uair air

lordau do thàr Chanaaiu, bith an taobh a mach de chràch baile a

11 an sin orduichidh sibh dhuibh fèin dhàdein, g-us an do theich e;

bailtean, jm bhi 'n am bailtibli dàdeiu dhuibh,

Agus gu'm faigh dàoghaltair na fola e

a chum gu'n teich am marbhaiche an sin, a an taobh a mach de chràochaibh

mharbhas neach 'au ain- fhios

dhàdein, agus gu'm marbh dàoghaltair na

12 Agus bithidh iad duibh 'n am bailtibh lola am marbhaiche; cha bhi e ciontach

a' chum dàdeiu on dàoghaltair; a chiun nacli de fhuil:

bàsaich esan a mharbhas duine, gu

s an seas

2S A chionn gu'm bu chòir dha fuireach

e an làthair a' chomhchruinneachaidh ann ann am baile a dhàdein gu bàs an àrd-

am breitheanas.

lagaji't: ach an déigh bàis an àrd-shasrairt,

13 agus de na bailtibh sin a bheir sibh pillidh am marbhaiche gu fearann a sheil-

seachad, bithidh sè bailtean agaibh a chmii

dàdein.

14 Bheir sibh seachad tri bailtean air an

taobh 80 deIordan, agus tri bailtean bheir

sibh seachad ann an tìr Chanaain, a bhios

'n am bailtibh dàdein.

15 Bithidh na sè bailtean sin 'n an dàdein,

araon do chloinn Israeil, agus do'n choig-

;-i_uch, agus dhasau a bhios air chuairt 'n

aui measg; a chimi giiu teich gach neach

au siu, a mharblias duine gam fbios.

1(J Agus ma bhuaileas se e le h-iuneal

iaruinn, (air chor as gu"m bàsaich e,à is

mortair e: cuirear gu ciuuteach am mortair

gubà

bhe fèiu.

29 Agus bithidh na nithean sin 'n an

reachd breitheanais dhuibh, air feadh bhur

giuealach, 'n ur n-àitibh-còmhnuidh uile.

30 Ge b'e 'mharbhas neach sam bith, cuir-

ear am mortair gu bàs le beid fhianuisean:

ach cha toir aon fhianuis teisteas an agh-

aidh neach sam bith a churn a chur gu

bàs.

31 Agus cha ghabh sibh èiric sam bith air

son anama moi-tair, a tha ciontach de

bhhs; ach ciurear gu cinnteach gu bas e.

32 Agus cha ghabh sibh èiric sam bith air

a shon-san a theich do bhaile a dliàdein, a

j chum gun tigeadh e ràs a ghabhail còmh-

17 Agus ma bhuaileas se e le clach athilg-: nuidh 's an fhearann, gu bàs an t-sagairt

eadh (a dh' fheudas a bhàs a thoirt,) agus ' ~ "

gu'm bàsaich e, is mortair e: cuirear gu

cinnteach am mortair gu bàs.

lSXo??2«bhuaiIeas se elelàmh-bhaUfiodha

(a dh'fheudas a bhàs a thoh-t,'i agns gu'm

faigh e bàs, is mortair e: cuirear g-u ciuut-

each am mortair gu bàs.

19 Marbhaidh dàoghaltair na fola e fèin

am mortair: an uair a choinnicheas se e,

marbhaidh se e.

20 Ach ma bheir e urchuir dha tre fhuath,

no ma thilgeas Qni sam hith air 'am feall-

fholach, air chor as gu'm faigh e bàs;

21 Xo ma bhuaileas se e le a làimh ann

an naimhdeas, air chor as gu'm faigh e bàs;

cmrear esan a bhuail e giui teagamh gu

bàs; fn> is mortair e: marbhaidh dàoghaltair

na fola am mortair, an uair a choimiicheas

33 Mar siu cha truaill sibh am learann

anns am bheil sibh; oir truaillidh fuil am

fearann, agus cha-n'eil e 'n comas am fear-

ann a ghlauadh de"u fhuil a dhoirteadh

aun, ach le fuil an ti a dhòirt i.

34 Xa salaichibh uime sin am fearann anns

am bi sibh a chòmhuuidh, anns am bheil

mise a'm' chòmhnmdh: a chionu gu bheil

mise an Tighearn a'm' chòmhuuidh 'am

meadhon chloinn Israeil.

LEBHITICUS air ais

CaibidealXXXVI

Nigheanan diloinn Israeil aiy an rohh oigh-

reachd, gu j.òsadh 'n an trèihhfcin.

AGUS thàinig pràomh aithrichean

theaghlaichean chloinn Ghileaid,mhic

Mhachir, mhic Mhanaseh, de theaghlaichibh

mhac Ioseiph, am fagus, agus labhair iad

an làthaù' Mhaois, agus an làthair nan

le e. I ceannard, eadhon pràomh aithrichean

22 Ach ma thug e urchuir dha gu h-obann ' chloiun Israeil; gun naimhdeas, no ma thilg e ni sam bith

air gmi fheall-fholach;

23 Xo le cloich sam bith, a dh"fheudas

bàs duine a thabhairt, gun e 'g a fhaicinn,

agus gu"n do thiig e air i, air chor as gu'm

faigh e bàs, agus nach bu nanihaid da e,

agus nach diaiT e a chron:

2 Agus thuirt iad, Dh'àithn an taigh-

eam do m' thighearn am fearann a thoirt

mar oighreachd le cranuchur do chloinn

Israeil, agus dhàithneadli do m' thigheam

leis an taigheara, oighreachd ar bràthar

Shelophehaid a thoirt d'a uigheanaibh.

3 Agus ma phòsar iad ri h-aon de mhic

24 An sin bheir an comhchniinneacliadh nan treubh eile de chloinn Isracil, an sin

breth eadar am marbhaiche agus dàogh

altair na fola, a rèir nam breitheauas sin:

25 Agus saoraidh an comhchruinneachadh

am marbhaiche à làkuh dàoghaltair na fola,

agus cuiridh an comhchruinneachadh air

bheirear an oighreachd-san o oighreachd ar

n-aithrichean, agais cuirear i ri oighreachd

na trèibhe d"au gabhar iad: mar sin bheir-

ear i o chrannchur ar n-oighreachd-ne.

4 Agus an uair a bhitheas an iubile ann do

ais e do bhaUe a dhidein, gus an do theich chloinn Israeil, an siu cuirear an oighreachd

e: agus fauaidh e ann gu bàsan àrd-shagaii-t, ri oighreachd na treibhe gus an do ghabh-

dh'uugadh leis an olaidh naoimh.

adh iad: mar sin bheirear an oighreachd-

san air falbb o oigbreacbd tbrèibbe ar

u-aitbricheaii.

5 Agus db'àitbn Maois do cbloinu Israeil,

a rèir focail an Tigbeania, ag ràdh, Isceart

a labliair treubb mbac loseipb.

6 Is e so an ni a db aitbn an Tigbearu

tbaobb nigbeanan Sbclopbebaid, ag ràdb,

Pòsadb iad an neacli a's àill leo; a mliàiuri

teagblacb tbrèibbe an aitbricbean pòsaidb

iad.

7 Mar sin cba-u atbarraicb oigbreacbd

cbloinn Israeil o tbrcibb gu trèibb; oir

dlàitb-leanaidh gacb duine de cbloinn Is-

raeil ri oigbreacbd ti'èibbe 'aitbricbean.

8 Agus bitbidh gacb nigbean, a sbcalbli-

aicheas oighreacbd ann an trèibh sam bith

do chloinn Israeil, 'n a mnaoi aig aon de

tbeagldacb treibhe a b-atliar, a cbum gu

raeal clann Israeil gacb duine dbiubh oigb-

reacbd 'aithrichean.

9 Ni mò db'atharraicheas an oigbreacbd o

aon treibhgutreibb eile; ach dlàith-leanaidh

gacb duine de tbreubban chloinn Israeil

r'a oigbreachd fèin.

10 Eadbon mar a db'àithn an Tighearn do

Mbaois, mar siu rinn uigbeanau fehulopheh-

aid:

11 Oir pbòsadb Mahlah, Tirsah, agus

Iloglah, agus Milcah, agus Noab, nigb-

eanan Sbelopbebaid, ri mic bbràtbar an

atbar.

12 Pbòsadh iad ri /r de tbeagblaicbibb

mhac Mhanaseh mbic Ioseiph,agus db'fhan

an oighreacbd ann an trèibb teagblaicb an

atliar.

13/5 iad siu na h-àitbeantan, agus na

breitbeanais, a db'àitbn an Tighearn le

làimb Mhaois, do cbloinu Israeil ann an

còmhuardaibb Mboaib, làimh riIordan am

fagns do lericbo.

Leabharean Bhioball” air ais

DEUTERONOMI

CaibidealI.

1 Ath-aithris le Maois air na thachair do chloinn Israeil anns an fhclsach. 34 Geur

smachdachadh an Tighearna dlioibli air son am mi-chreidimh.

/S iad so na briatbran a labbair Maois ri

b-lsraeiluile, air an taobb so deIordan

's an fhàsach, auus a' chòmhnard fachomb-

air na mara ruaidhe, eadar Paran, agus

Tophel, agus Laban, agus Haserot, agus

Disabab.

2 iTha astar aon là deug o Horeb, rathad

slèiljb Sheir, gu Cades-barnea.)

3 Agus anns an dà f bicheadandi bliadbna,

anns an aon mhàos deug, air a' cheud là

de'n mhàos, labbair Maois ri cloinn Israeil,

a rèir nau uile nithcan a db'àithn an Tigb-

earn dba d'an taobh;

4 An deigb dba Silion ràgb nan Amoracb

a mharbhadb, a bba 'cbòndniiddb ann an

Hesbon, agus Og rìgh Bhàsain, a hlia

'cbòmbnuidh aig Astarot ann an Edrei,

5 Air an taobh so de lordau, ann an tìr

Mboaib, thòisich Maois air an lagh so cbur

'an cèill, ag ràdb,

6 Labbair an Tigbearn ar Dia ruinn ann

an Iloreb, ag ràdb, Gbabb sibb còmlmuidb

fada gu leòr 's an t-sliabb so:

7 Pillibh agus gabhaibb bhur turus, agus

racbaibb a cbum slèibh nan Anioracb, agus

a chum nau ionadan uileam fagus da anns

a' chòmbnard, auns a' mbonadh, agus anns

an t-srath, agus mu dheas,agus ri taobb na

fairge, gu fearanu nan Canaanach, agus gu

Lebanon, db'iounsuidh na b-airabue mòire, '

aimbiie Euphrates.

8 Feuch,cbuir mi 'n tìr roiudiibh; racbaibh

l(i4

a steach, agus sealbhaichibli am fearann a

mhionnaich an Tighearn d'ur n-aithrichibb,

Abraham, Isaac, agus lacob, gu'n tugadb e

dboibh e agus d'an sliocbd 'n an dèigb.

9 Agus labbair nii ribb 's an àm sin, ag

ràdb, Cha-n urrainn mise bbur giùlan a'm'

aonar:

10 rinn an Tighearn bbur Dia làonnihor

sibh, agTis, feuch, tha sibb an diugh mar

reultan nèimb a tbaobb làonmboireacbd.

11 (Gu 'n deanadh an Tighearn, Dia bhur

n-aithrichean, sibb màle uair ni's làonmhoire

na tha sibb, agus gu'm beannaicbeadb e

sibh, mar a gheall e dbuibh !)

12 Cionnusis urrainu mise leam fèin bhur

dragb a gbiàilan, agus bbur n-eallach, agus

bhur comhstri à

13 Gabbaibhse dhuibb fhéin daoine glic'agus

tuigseacb, agus aitbnichte 'n 'ur ti'eubhan

agus ni niise iad 'n an ceannardaibb oirbb.

14 Agus f breagair sibh mi, agus tbubbairt

sibb, Tha an ni a labbair thu m^àxXàdliuinne

r'a dlieanamh.

15 Agus gbabb mi cinn bbur treubban,

daoine glic',agus aitbnicbto, agus rinn mi

iad 'n an ceannardaibb oirbb, 'n an uach-

daranaibb ndiàltean, agus 'n;in uacbdaran-

aibhcbeudan,agus'nan uacbdaranaihii lctb-

cheudan, agus 'n an uachdanuiaibh dheicri-

near, agus 'n an luchd-riagblaidh am nieasg

bbur treubban.

16 Agus dh'àithn rai d'ur breitbcarahnaibb

's an àm sin, ag ràdh, Eisdibb ris na cùisean

a hhithcas eadar bhur bràithrean,agus tbug-

aibh bretb cbeart eadar gach duine agus a

bhràtbair, agus an coigrcacb a tha maille

ris.

DEUTEROXOMI. I.

17 Clia bhi smm agaibli do neach seacb a

chèile ami am breitbeanas; ris a' blieag

èisdidh sibh co mhaith is ris a' mhòr; cha

bhi athadh oirbh roimh ghnùis duine, oir

is le Dia a' bhreth: agusa'chùis a bhitheas

ro chruaidh oirbh, bheir sibh a m' ioun-

suidhs', agus èisdidh mise i''i.

18 Agus dh'àitlm mi dhuibh 's an àm sin

na h-uile nithean 'bu chòir dhuibh a dliean-

amh.

19 Agus an uair a dh' fhalbh sinn o Horeb,

chaidh sinn troimh an fhàsach mhòr agus

uamhasach sin uile, a chunnaic sibh air

sUghe slèibh nan Amorach, a rèir mar a

dhàithn an Tighearn ar Dia dliuinn; agus

thkinig sinn gu Cades-barnea.

20 Agus thuirt nii ribh, Tha sibh air

teachd gu sliabh nan Amorach, a tha 'n

Tighearn ar Dia a' tabhairt dluiiun.

21 Feuch, chuir an Tighearn do Dhia am

fearaun romhad, imich suas, sealbhaich e,

a reir mar a thuirt an taighoaru Dia

d'aithrichean riut; na bitheadh eagal ort,

agus na bitheadli faitcheas oi-t.

22 Agus thàinig sibh am fagus domhsa

gach aon agaibh, agus thuirt sibh,

Cuireamaid daoine romhainn, agTis rann-

saicheadh iad a mach dhuinn ani fearann,

agus thugadli iad fios d'ar n-ionnsuidh a rìs

ciod an t-slighe air an téid sinn suas, agus

ciod na bailtean gus an tig sinn.

23 Agus thaitiuu a' chainut rium gu raaith;

agus ghabh mi dà fhear dheug dhibh, aon

fhear as gach trèibh.

24 Agus thionndaidh iad, agus chaidh iad

suas do"n t-sliabh, agus thkinig iad gu

gleann Escoil, agus rannsaich iad a mach e.

25 Agus ghabh iad 'n an Ikimh de thoradh

an fhearainn, agus thug iad a nuas e d'ar

n-ionnsuidhne, agus thug iad fios duinn a

ràs, agus thuirt iad, Is maith am fearann

a tha 'n Tighearn ar Dia a' tabhairt dhuinu.

26 Gidheadh, cha b'kill leibh dol suas, ach

chuir sibh an aghaidh kithne an Tighearna

bhur Dè.

27 Agais rinn sibh gearan 'n 'ur bùthaibh,

agus thuirt sibh, A chionn gu'm b' fhuath-

ach leis an Tighearn sinn, thug e mach sinn

à tìr na h-Eii/nit, gii'r toirt thairis do

Ikindi nau Amorach, a chur as duinn.

28 Ckitantèidsinnsuas^ Chuir ar br-kith-

rean ar cridhe fo mhi-mhisnicli, ag i-kdh,

TTia 'n sluagh ni's mò agus ni's kirde na

sinne; tha na bailtean mòra, agus daing-

nichte suas gu nèamh,agus os baiT, chunnaic

sinn mic nan Anacach an sin.

29 An sin thuirt mi ribh, Na bitheadh

geilt oirbh, no eagal rompa.

^ 30 An Tigliearu bhur Dia, a tha 'dol roimh-

ibh, cogaidh esan air bhur son, a rèir uau

uile nithean a rinn e air bhur son 's an

Eiphit fa chomhair bhur silil.

mar a ghiiilaineas duine a mhac, 's an t-

slighe sin uile air an deachaidh sibh, gus

au d'thkinig sibh do'n kite so.

32 Gidheadh 's an ni so cha do chreid sibh

an Tighearn bhur Dia,

33 A dh'imich roimhibh 's an t-slighe,

a rauusachadh a mach kite dhuibh gus'ur

bàithan a shuidheachadh atàn, ann an teine

's an oidliche, a nochdadh dhuibh ciod an

t-slighe air an imicheadh sibh, agus ann an

neul 's an Ik.

34 Agus chual' an Tighearn fuaim bhur

briathran, agus bha con-uich air, agus

mhionnaich e, ag rkdh,

35 Gu cinnteach cha-n fhaic a h-aon de

dhaoinibh a' ghinealaich uilc so am fearann

maith sin, a mhionnaich mise gu'n tugaimi

d'ur n-aithrichibh,

36 Saor o Chaleb mac lephuneh; chi esan

e, agus dhasan bheir mi am fearauu air an

do shaltair e,agus d"a chloinn, a chionn gu'n

do lean e 'n taigheai-n gu h-iomlan.

37 MàY an ceudna bha fearg aig an taigh-

earn riumsa air bhur sgkth, ag rkdh, Cha

tèid thusa fèin a steach an sin.

38 Ach Iosua.mac Xuin, a tha 'n a sheas-

amli a'd' Ikthair, théid esan a steach an sin.

Thoir misneach dlia; oir bheir e air Israel

a shealbhachacUi.

39 Agus bhur clann bheag a thuirt

sibh a bhitheadh 'n an creich, agus bhur

clanu, aig nach robh 's an Ik ud eòlas air

maith seach olc, théid iadsan a steach an

sin, agus dhoibh-san bheir nii e, agus

sealbhaichidh iad e.

40 Ach air bhur sonsa, pillibh, agus gabh-

aibh bhur turus do'n fhksach, air slighe na

mara iiiaidhe.

41 An sin fhreagair sibh agus thuirt

sibh rium, Pheacaich sinn an aghaidh an

Tighearna, théid sinn suas agias cogaidh

sinn, a rèir nan uile niihean a dh'kithn an

Tigheam ar Dia dhuinn. Agais chrioslaich

sibh oirbh gach fear agaibh 'airm-chogaidh,

agus bha sibh ullamli gu dol suas do'n

t-sliabh.

42 Agus thuirt an Tighearn rium,

Abair riu, Na rachaibh suas, agus na cog-

aibh, oir cha-n'g?7 mise 'n 'ur measg; air

eagal gTi'm buailear sibh an làthair bhm-

naimhdean.

43 Mar so labhairmi ribh, agus cha-n èisd-

eadh sibh, ach rinn sibh ceannairc an agh-

aidh kithne an Tighearna, agus chaidh sibh

gu h-anndàna suas do'n t-sliabh.

44 Agais thkinig na h-Amoraich, a bha

'chòmhnuidh 's an t-sliabh sin, a mach 'n 'ur

n-aghaidh, agus maig iad sibh mar a ni

beachan, agus chuir iad as duibh ann an

Seir, eadhon gu Homiah.

45 Agus phill sibh, agus ghuil sibh an

â–  Ikthair an taigheam'; ach cha-n éisdeadh an

31 Agus auus an ihksach, far am faca tu Tighearn ri'r guth, agus cha tugadh e clujia

cionnusaghiùlan an taigheamdo Dhia thu, ' duibh.

165

DEUTERONOMI, II.

46 Mar sin dh'fhan sibh ann an Cades

mòran làitheau,arèir nan làithean a dh' fhan

8ibh an sin.

CaibidealII.

1 Mu chloinn Esau, 9 mu na Modbaich, 16 agus

mu na h-Amonaich. 24 Sihoài aài t-A moracli

agus a shluagh uile air an sgrios.

AN sin phill sinn, agus ghabh sinn ar

turus do'n fhàsach, air siighe na mara

ruaidlie, mar a labhair an Tighearn riumsa;

agus chuairtich sinn sUabh Sheir mòran

làithean.

2 Agus labhair an Tighearn rium, ag

ràdh,

3 Chuairtich sibh an sHabh so fada gu

leòr: pillibh ri tuath.

4 Agus àithn thusa do'n t-sluagh, ag ràdh,

Tha sibh gu dol troimh cliràch bhur bràith-

rean cloinn Esau, a tha 'chòmhnuidh ann an

Seir, agus bithidh eagalorra roimhibh: ach

thugaibh aire mhaith dluiibli fèin.

5 Na beanaibh riu; oir cha toir mi ^bheag

d'am fearann duibh, cha toir uiread as leud

troidhe; a chionn gu'n d'thug mi shabh

Shcir a dh'Esau mar sheilbh.

6 Ceannaichidh sibh biadh uatha le h-air-

giod, a chum gu'n ith sibh; agus mar an

ceucbia ceaunaichidh sibh uisge uatha le

h-airgiod, a chum gu'n òl sibh.

7 Oir bheannaich an Tighearn do Dhia

thu ann an uile oibribh do làimhe: is aithne

dha do thriall troimh 'n fhàsach mhòr so:

rè an dà fhichead bhliadlnia so hlia 'n

Tighearn do Dhia maille riut, cha robh

uireasbhuidh ni sam bith ort.

8 Agus an uair a chaidh sinn seachad o'r

bràithribh cloinn Esau, a bha 'còmhnuidh

ann an Seir, tràd shlighe a' chòmhnaird

o Elat, agus o Esion-gaber, phill sinn, agus

chaidh sinn seachad air slighe fàsaich

Mhoaib.

9 Agus thuirt an Tighearn rium, Na

buin gu naimhdeil ris na Moabaich, agus

na dean strà riu ann an cath: oir cha toir mi

dhuit a' hheag d'am fearann mar sheilbh, a

chionu gu'n d'thug mi Ar do chloinn Lot

mar sheilbh.

10 Bha nah-Emich roimhe a chòmhnuidh

ann, sluagh mòr, agus làonmhor, agus àrd

mar na h-Anacaich;

11 A mheasadh mar an ceudna 'n am

famhairean mar na h-Anacaich, ach thug

na Moabaich Emich mar ainm orra.

12 Bha mar an ceudna na Horaich a

chòmhnuidh roimhe sin ann an Seir; acli

thàinig clann esan 'n an dèigh, agus chuir

iad as doibh as an sealladh, agus ghabh iad

còmhnuidh 'n an àitc, mar a riun Israel ri

fearann a sheilbh-san, a thug an Tighearn

dhoibh.

13 A nis èiribh suas, thuhhairt mise, agas

rachaibh thar sruth Shereid; agus chaidh

siun thar sruth Shereid.

14 Agus 6'i 'n àiiu' anns an d'thàinig sinn

166

o Chades-barnea, gus an deachaàdh sinn

thar sruth Shereid, ochd bliadhna deug

thar fhichead; gus an robh ginealach an

t-sluaigh-chogaidh uile air an caitheamh as

o mheasg an t-sluaigh, mar a mhionnaich an

Tighcam dhoibh.

15 Oir da ràreadh bha làmh an Tighearna

'n an aghaidh, gu'n sgrios o mheasg an

I t-sluaigh, gus an do chlaoidheadh iad.

I 16 Agus tharladh, 'n uair a bha na fàr-

chogaidh uile air an claoidh, agus air

bàsachadh o mheasg an t-sluaigh,

17 Gun do labhair an Tighearn rium, ag

ràdh,

18 Tha thu gu dolthairis an diugh troimh

Ar, crìoch Mhoaib.

19 Agus an uair a thig thu 'm fagus tluill

fa chomhair chloinn Amoin, na buin gu

naimhdeil riu, ni mò a bheanas tu riu: oir

cha toir mi dhuit sealbh sam bith dh' fhear-

ann chloiun Amoin, a chionn gu'n d'thug

mi e do chloiun Lot mar sheilbh.

20 (Mheasadh sin mar an ceudna 'n a

fhearann fhamhairean: gliabh t'amhairean

còmlmuidh ann 'san t-sean aimsir,agusthug

na h-Amonaich Samsumaich mar ainm

orra,

21 Sluagh mòr agus làonmhor, agus àrd

mar nah-Anacaich; ach sgrios an Tighearn

iad rompa, agus thàinig iad 'n an dèigh,

agus ghabh iad còmhuuidh 'n an àite:

22 Mar a rinn e ri cloinn esan a bha

'chòmhnuidh ann an Seir, an uair a sgrios e

na Horaich rompa; agus thàinig iad 'n an

dèigh,agusghabh iad oùmhnuidài'nanàite,

eadhon gus an là 'n diugh:

23 Agus na Habhaich a bha 'còmhnuidh

ann an Haserim, eadhon gu Hadsah, sgTÃŒos

na Caphtoraich a thàinig a mach à Caphtor

iad, agus ghabh iad còmhnuidh 'n an àite.)

24 Eiribh suas, gabhaibh bhur turus, agus

rachaibh thar sruth Arnoin: feuch,thugmi

do d' làimh Sihon an t-Amorach, rìgh Hes-

boin, agus 'fhearann; tòisich air a sliealbh-

achadh, agus dean strà ris ann an cath.

25 Air an là 'n diugh tòisichidh mi air

d'uamhann-sa, agus d'eagal, a chuir air na

cinnich atha fo nèamhuiIe,achIuinneasioni-

radh ort; agus criothnaichidh iad, agus

bithidh cràdh orra a'd' làthair.

26 Agus chuir mi teachdairean à fàsach

Chedemoit gu Sihon rìgh Hesboin, le

briathraibh sàth, ag ràdh,

27 Leig dhouih gabhail troimh d'fhear-

ann: imichidh mi romham air an rathad

mhòr, cha tionndaidh mi aon chuid a chum

na Ikimhe deise, no chum na làimhe clàthe.

28 Biadh air son airgid reicidh tu rium, a

clium gu u ith mi, agus uisge air son airgid

bheir thu dhomh, a chmu gu'n òl mi; a

mhàin imichidh mi romham do m' chois,

29 (Mar a rinn clann esan rium, a tha

'chòmhnuidh ann an Seir, agus naMoabaich

a tha 'chòmhuuidh ann an Ar) gus an téid mi

DEUTERONOMI, III.

tharIordan, do'n fhearann a tfia 'n taigh-

(juru ar Dia a" toirt duinn.

30 Ach cha leigeadh Sihou rìgh Hesboiu

leiuu dol troimh [fheamnn: oir chruaiilhich

au Tighearn do I)hia a spiorad, agus rinn e

a chridhe rag, a chuui gu'n tugadh e thairis

e do d' làiuili, mar a chithear air an là 'n

diugh.

31 Agus thuirt an Tighearn rium,

Feuch, thòisich mi air Sihon agus ' fhearann

a thoirt thairis a'd' fhiauuis: gabh sealbh,

a chmn gu'm bi ' fhearann agad mar oigh-

reachd.

32 An sin thàinig Sihon a mach 'n ar n-

aghaidh, e fèin, agnis a shluagh uile, a

chogadli aig lahas.

33 Agus thug an Tighearn ar Dia thairis

e romhainn, agus bhuail sinn e fèin, agus a

mhic, agus a shluagh uile.

34 Agus ghlac sinn a bhailtean uile 's an

àm siu, agus sgi-ios sinn gu tur fir, agus

mnathan, agus clann bheag gach baile; cha

d fhàg smn a h-aon a làthair:

35 A mhàin ghabh sinn duinn fèin an

sprèidh mar chobhartach, agus creach nam

bailtean a ghlac sinn.

36 Aroer, a tha air bruaich shruth

Aruoin, agus o'n bhaile a tha làimli ris an

t-snith, eadhon gu Gilead, cha robh aon

bhaile tmlle 's làidir air ar son: thug an

Tigheam ar Dia iad uile thairis duinn.

37 A mhàin gTi fearann chloinn Amoin cha

d'thàinig thu, no gu àite sam bith amfagus

do shruth laboic, no gus na bailtibh am

measg nam beann, no gai àite sam bith a

thoii-misg an Tighearn ar Dia dhuinn.

CaibidealIII.

1 Bhuadhaàch dann Israeil air Og rìgh Bhàsain.

12 Crannchur shliochd Reubein agus Gliad.

2;3 Ghuidh Maois dol a steach do fhearann

Chanaain; 'IJ adifhuair e a mhàin sealladh

dh'e o mhulluch Phisyah.

AN sin phill sinn, agus chaidh sinn suas

air an t-slighe gu Bàsau: agus thàinig

Og rìgh Bhàsaiu a mach 'n ar n-aghaidh, e

fèin agTis a shluagh uile, gu cath aig Edrei.

2 Agus thuirt an Tighearn riumsa, Xa

bitheadh eagal ort roimlie: oir do d' làimh-

sa bheir mise thairis e fèin, agus a shhiagh

uile, agus 'fhearann; agus ni thu ris mar a

riun thu ri Sihon rìgh nan Amorach, a bha

'chòmhnuidh aig Hesbon.

3 Mar sin thug an Tighearn ar Dia thairis

d'ar làimh-ne mar an ceudna Og rìgh Bhà-

sain, agus a shluagh uile: agus bhuaU sinn

e, gus nach d'fhàgadh a h-aon beò aige.

4 Agus ghlac sinn a bhailtean uile 's an àm

sin; cha robh baile nach dthug sinn uatha,

tri fichead baile, dùthaich Argoib mle,

ràoghachd Og ann am Bksan.

5 Bha na bailtean sin uile air an daing-

neachadh le balla àrd, le geataibh agus le

crannaibh, a thuiJleadh air bailtibh gun

bhalla, ro mhòran.

167

6 Agus sgrios sinn gu tur iad, mar a rinn

siun air Sihon rìgh Hcsboiu, a' lèir-sgrios

fhear, bhan, agus chloinne gach baile.

7 Ach ghabh sinn an sprèidh mle, agus

creach nam bailtean mar chobhartach

dhuinn fèin.

8 Agus thug sinn 's an àm sin a làimh dà

ràgh nan Amorach, am fearann a tha air an

taobh so deIordan, o shruth Arnoin gu

sliabh Hermoin:

9 ^Thug na Sidonaich Sirion mar ainm ah*

Hermon: agus thug na h-Amoraich Senir

mar ainm air)

10 Bailteau a' chòmhnaird mle, agus Gi-

lead uile, agus Bàsan uile, gu Salcha agTis

E'lrei, bailtibh ràoghachd Og ann am

Bàsan:

11 L»n- bha Og rìgh Bhàsain a mhàin a

làthairde fhuigheall namfamhairean;feuch,

a leabadli hu leabadh iaruinn i: nach 'eil

i ann an Rabat chloinn Amoin? &'iad naoi

làmhan-coille a fad, agus ceithir làmhan-

coille a leud, a rèir làimh-choille duine.

12 AgTisam fearann so, a shealbhaich sinn

's an àm sin, o Aroer a tha làimh ri sruth

Arnoiu, agnis leth slèibh Ghilead, agTis a

bhailtean, thug mi do na Reubenich, agus

do na Gadaich.

13 agus a' chuid eile de Ghilead, agus

Bàsan uile, eadhon ràoghachd Og, thug mi

do leth thrèibh Mhanaseh; dùthaich Argoib

uile, maille ri Bàsan mle, d'an ainm fearann

nam famhairean.

14 Ghabh lair, mac Mhanaseh, dàithaich

Argoib uile, gu cràochaibh Ghesuri, agus

Mhaachati; agnis thuge Bàsan-Habhot-Iair

mar ainm oÙTe a reir "ainme fèin, gus an là'n

diugh.

15 Agus thug mi Gilead do Mhachir.

16 Agus do na Reubenich, agus do na

Gadaich, thug mi o Ghilead eadhon gu

smth Arnoin, leth a' ghhnne, agais an t-

iomall, eadhon gus an smth laboc, crìoch

chloinn Amoiu:

17 An còmhnard mar an ceudna, agus

lordau, agTis a chràochan, o Chineret, eadhon

gix muir a' chòmhnaird, a' mhuir shalainn,

fo Asdot-pisgah a làimh na h-àird' an

ear.

18 Agus dhaithn mi dhuibh 's an àm sin,

ag ràdh, Thug an Tighearn bhur Dia dhuibh

am fearann so r'a shealbhachadh: théid sibh

a null for n-armaibh roimh bhur bniithribh

clann Israeil, gach neach a tha foghainteach

a chum cogaidh.

19 Ach fanaidh bhur mnathan, agus bhur

clannbheag,agusbhur sprèidh,:'o«r isaithne

dliomh gii'm bheil mòran sprèidhe agaibh,)

'n 'ur bailtibh a thug mi dhmbh,

20 Gus an toir an Tighearn fois d'ur

bràithribh, co mhaith agus dhuibhse, agus

gus an sealbhaich iadsan mar an ceudna am

fearann a thug an Tighearn bhur Diadhoibh

an taobh thall deIordan: agus an sin

DEUTERONOMI, IV

pillidh gacli duine agaibh g'a sheilbh, a thng

mi dhuibh.

21 Agus dh'àithn mi do Iosua.s anàm sin,

ag ràdh, Chunnaic do shàiilean na h-\iile

nithean a riun an Tighearn bhur Dia ris an dà

ràgh sin: mar sin ni an Tighearn ris na

ràoghachdaibli uile gus am hlieil thu dol.

22 Cha bhi eagal oii'bli rompa: oir cogaidh

an Tighearn bhur Dia e fèin air bhur son.

23 Agus ghuidh mi air an Tighearn 's an

àm sin, ag ràdh,

24 O Thighearna Dhè, thòisich thu air do

mhòrachd, agus do làmh chumhachdach a

nochdadh do d' òglach: oir cò an dia air

nèamh no air talanih, a's urrainn a dhean-

amh a rèir d'oibre-sa, agus a rèir do chumh-

achd-sa?

25 Guidheam ort, leig dhomh dol thairis,

agus am fcarann maith sin fhaicinn a tha 'n

taobh thall deIordan, an sliabh maith sin,

agus Lebanon.

26 Ach bha fearg air an Tighearn rium air

bhur son-sa, agus cha d'eisd e rium: agus

thubhairt an Tighearn rium, Gu ma leòr

leat e; na labhair ni's mò rium mu'n chùis

so.

27 Falbh suas gai mullach Phisgah, agus

tog suas do shùilean ris an àird' an iar,

agus ris an àirde tuath, agus ris an àirde

deas, agus ris an àird' an car, agus amhairc

le d' shàiilibh; oir cha téid thu thar lordau

so.

28 Ach thoir àithne do Icsua, agus thoir

misneach dha, agus neartaich e: oir théid

esan thairis roinih an t-sluagh so, agus

bheir e orra am fcarann sin a chi thusa,

a shealbhachadh mar oighreachd.

29 ]\Iar sin ghabh sinn còmhnuidh 's a'

ghleann thall fa chomhair Bhetpeoir.

CaibidealIV.

1 Earail chum ùmhlachd do lagh Dhè. 41

Gladr Maois air leth tri baillean dàdein air

an taobh an ear deIordan.

ANIS uime sin èisd, Israeil, ris na

reachdaibh, agus ris na breitheanais,

a tha mise a' teagasg dhuibh a dheanamh,

a chum gu'm bi sibh beò, agus gu'n teid

sibh a steach agus gai'n sealbhaich sibh am

fearann a bhcir an Tighearn Dia bhur

n-aithricliean dhuibh.

2 Cha chuir sibh a' bheag ris an fhocal a

tha mise ag àithneadh dhuibh, ni mò a

bheir sibh ni sani bith uaith, a chum gu'n

glèidh sibh àitheantan an Tighearna bhur

De, a tha mise ag àithneadh dhuibh.

?, Chunnaic bliur sùilean ciod a rinn an

Tighearn thaobh Bhaal-peoir: oirna daoine

sin uile a lean Baal-peor, sgrios an taigh-

earn bhur Dia iad as bhur measg.

4 Ach tha sibhse a lean ris an taigheai'n

bhur Dia, beò gach aon agaibh air an là'n

diugh.

5 Feuch, thcagaisg mi dhuibh reachdan

'igus brcitheanais, eadhon mar a dh'àithn

1()8

an Tighearn mo Dhia dhomh, a chum gu'u

deanadli sibhse mar sin anns an fhearann

gus am bheil sibh a' dol g'a shealbhach-

adh.

6 Uime sin gleidhibh agus deanaibh iad;

oir is e so bhur gliocas agus bhur tuigse

ann an sealladh nan cinncach, a chluinneas

ua reachdan sin mle, agus a their, Gu cinn-

teach is sluagh ghc agus tuigseach an cinn-

each mòr so.

7 Oir co e an cinneach co mhòr, aig am

Iheil'Dàn am fagus doibh, mar a tha 'n taigh-

earn ar Dia-ne 's na h-uile nithibh air son

am bheil sinne a' gairm air?

8 Agus co an cinneach co mhòr, aig am

bheil reachdan agus breitheanais co cheart

ris an lagh so uile, a tha mise a' cur roimh-

ibh air an là 'n diugh?

9 A mhàin thoir an aire dhuit fèin, agus

glèidh d'anam gu dàchiollach, air eagal gu'n

dà-chuimhnich thu na nithean sin a chunn-

aic do shùilean, agus air eagal gu'n dealaich

iad ri d' chridhe uile làithean do bheatha;

ach teagaisg iad do d' mhic, agus do mhic

do mhac:

10 Gti h-àraiclh an là a sheas thu anlàth-

air an Tighearna do Dhè ann an Horeb, an

uair a thuirt an Tighearn riumsa, Tion-

ail thugam an sluagh r'a chèile, agus bheir

mi orra mo bhriathran a chluinntinn, a

chum gu'm f òghlum iad cagal a ghabhail

romham rè nan uile làithean a hhios iad beò

air an talamh, agus gu'ii teagaisg iad an

clann.

1 1 Agus thàinig sibh am fagus, agus sheas

sibh fo 'n t-sliabh; agus bha 'n sliabh a'

loRgadh le teine gu meadhon nèimh, maille

ri duibhre, neoil, agus dubh dhorchadas.

12 Agus labhair an Tighearn ribh à

meadhon an teine: chuala sibh guth nam

briathran, ach coslas sam bith cha-n fhaca

sibh; a mhàin chuala sihh guth.

13 Agus chuir e 'n cèill duibh a choimh-

cheangal, a dh'àithn e dhuibh a choimhlion-

adh, eadhon deich àitheantan; agus sgrìobh

e iad air dà chlkr chloiche.

14 Agus dh'ùithn an Tighearn dhomhsa's

an àm sin, reachdan agus breitheanais a

theagasg dhuibh, a chum gu 'n deanadh

sibh iad anns an fhcarann a theid sibh a

null g'a shealbhachadli.

15 Thugaibh uime sin an aire mhaith

dhuibh fèin, (oi'r cha-n fhaca sibh gne cos-

lais sam bith anns an là air an do labhair

an Tighearn ribh ann an Horeb, à meadhon

an teine,)

16 Air eagal gu'n truaill sibh sibh fhéin,

agus gu'n dcan sibh dluiibh fèin dcalbh

snaidhte, coslas riochd air bitli, coslas fir

no mnà,

17 Coslas ainmhidh sam bith a tha air an

talamh, coslas eoin sgiathaich air bith a

dli'itealaicheas 's an athar,

18 Coslas ni sam bith a shnàigcas an- an

DEUTEROXOMI, IV.

Ihr, coslas èisg air bitli a tha 's na L-uisgibh

fo'ii talamh;

19 Agus air eagal gu'n tog thu suas do

shàiileau ri nèamh, agus an uair a chi thu a'

ghriau, agus a' ghealach, agus na reultau,

eadhon slòigh uèimh uile gu'u tairngear

thu gu cromadh sìos dhoibh, agus gu aoradh

a dheanamh dhoibh, a roinu an Tighearn do

Dhia ris gach cinneach a tha ib nèamh uile.

20 Ach ghabh an Tighearn sibhse, agais'

thiig e mach sibh as an àmhuinn iaruinn,

as an Eiphit, gu bhi 'n 'ur sluagh air son

oighreachd dha fèin, mar air an là 'n

diugh.

21 Agusbhafearg aig anTighearn riumsa

air bhur sonsa, agus mhionnaich e nach

rachainu tharIordan, agus nach rachainn

a steach do"n fhearann mhaith siu a tha 'n

Tighearu do Dhia a' tabhairt duit mar

oighreachd.

22 Ach is èigin domh bàs fhaotainn 's an

fhearaun so, cha téid mi tharIordan; ach

thèid sibhse null, agus sealbhaichidh sibh

am fearann maith sin.

23 Thugaibh an aire dhuibh fhéin, air eagal

gu'n dà-chuimhnich sibh coimhcheangal an

Tighearna bhur Dè, a rinn e ribh, agus

gun dean sibh dhuibh fèin dealbh snaidhte,

eoslas ni air bith a thoirmisg an Tighearn

do Dhia dhuit:

24 Oir is teine dian-Ioisgeach an Tighearn

do Dhia; is Dia èudmhor e.

25 'N uair a ghineas tu clann, agus clann

cloinne, agus a dh' fhauas sibh fada 's an

fhearann, agus a thruailleas ?,\\A\sihhfèiài,

agus a ni sibh dealbh snaidhte, coslas 7ii

sam bith, agus a ni sibh olc ann an sealladh

an Tighearna do Dhè, agus a bhrosnaicheas

sibh e gu feirg;

26 Gairmeam nèamh agus talamh mar

fhianuis 'n 'ur n-aghaidh air an là 'ndiugh,

gu'n tig lèir-grios oirbh gu h-aithghearr as

un fhearann a chum ani bheil sibh 'dol thar

lordan g'a shealbhachadh: cha bhuanaich

sibh bhur làithean ann, ach sgi'iosar sibh

g-u tur.

e thu,no dhà-chuimhnichcas e coimhcheangal

d'aithrichean, a mhionnaich e dhoibh.

32 Oir fiosraich a nis de na làithibh a

chaidh seachad, a bha rondiad, o'n là air an

do chruthaich Dia an duine air an talamh,

ag'us fiosraich o aon iomall de nèamh gais

ant-iomall eile, an robh riamh ni sam hith

aun mar an ui mòr so, uo'n cualas ni

cosmhuil ris ?

33 An cuala sluagh sam hith guth Dhè

a' labhairt à meadhon an teine, mar a chuala

tusa, agus an do nihair iad beò?

34 No 'n d'fheuch Dia ri dol gu cinneach

a ghabhail da fèin o mheasg cinnich eile, le

dèuchainnibh, le comharaibh, agus le h-

iongantasaibh, agus le cogadh, agus le

làindi chumhachdaich, agus le gàirdean

sànte mach, agus le h-uanihasaibh mòra, a

rcir nan uile uithean a rinn an Tighearn

bhur Dia air bhur son 's an Eiphit fa

chomhair bhur sàil ?

3,5 Dhuitse nochdadh e, chum gu'm bith-

eadh fios agad gur e 'n Tighearn a's Dia

ann; cha-w 'eil ann ach e.

36 A nèamh thug e ort a ghuth a chluinn-

tinn, a chum gii'n teagaisgeadh e thu;

agus air talamh nochd e dhuit a theine

mòr, agus chuala tu a bhriathran à meadhou

an teine.

37 Agus a chionn gu'u do ghràdhaich e

d'aithrichean, uime siu thagh e an sliochd

'n an dèigh, agus Thug e thusa mach'n a

shealladh, le 'chumhachd mòr, as an Eiphit;

38 A dh'fhuadachadh a mach chinneach

romhad, a's mò agus a's cumhachdaiche na

thusa, g'ad thoirt-sa stigh a thabhairt

dhuit am fearainn 'n a oighreachd, mar air

an là 'n diugh.

39 Bitheadh agad fios uime sin an diugh,

agus thoir faincar ann ad chridhe, gur e 'n

Tighearu a's Dia ann air nèamh shuas,

agus air an talamh a bhos: cha -n ^eil ann

aeh e.

40 Gleidhidh tu uime sin a reachdan,

agus 'àitheantan, a tha mise ag àithneadh

dhuit an diugh, a chum gu'n éirich gu

27 agus sgapaidh an Tighearn sibh am | maith dhuit, agus do d' chloinn a'd' dhèigh,

measg uan cinneach, agus f àgar sibh tearc j agus a chum gu 'm buanaich thu do làitheau

'an àireamh am measg nan cinneach, far an; air an fhearann, a bheir an Tighearn do

toir an Tighearn sibh.

Dhia dliuit gu bràth.

28 Agus an sin ni sibh seirbhis do 41 An sin chuir Maois air leth tri bailtean

dhiathaibh, obai