/head>

Originally 1345 pages

Leabharean Bhioball

Leabharan Bhioball

IOSUA 1

BREITHEAMHNAN 121

RUT 240

CEUD LEABHAR SHAMUEIL 258

DARA LEABHAR SHAMUEIL 420

CEUD LEABHAR NAN RIGH. 552

DARA LEABHAR NAN RIGH 701

CEUD LEABHAB NAN EACHDRAIDH. 844

DAEA LEABHAB NAN EACHDRAIDH 999

ESRA 1172

NEHEMIAH 1224

ESTER 1295

Leabharean Bhioball” air ais

IOSUA

CaibidealI

1 Dh'orduick an Tighearn Iosua.^an àite

Mhaois. 5, 7 Gheall e bhi maille ris: 8 thug

e riaghaillean dha a thaobh a ghiàlain.

ANIS, an déigh bàis Mhaois, òglaich

au Tighearna, labhair an Tighearn ri

losua, mac Nuin, fear-frithealaidh Mhaois,

ag ràdh,

2 Tha m'òglach Maois marbh: a nis uirae

sin èirich, gabh thairis air Iordan so thu

féin, agus an sluagh so uile, dli'iounsuidh

na tìre a tha mise a' tabhairt dhoihh.,eadhon

do chloinn Israeil.

3 Gach ionad air an saltair bonn bhur

coise, sin thug mi dhuibh, mar a thuirt

mi ri Maois.

4 O'n fhàsach, agus Lebanon so, eadhon

gus an amhainu mhòir, amhainn Euphrates,

tàr nan Hiteach uile, agus gus an fhairge

mhòir, leth ri dol fodha na grèine, bithidh

'n a chràch dhuibh.

5 Cha-n urrainn duine sam bith seasamh

a'd' aghaidh uile làithean do bheatha. Mar

a bha mi le Maois, mar siài bithidh mi

leatsa: cha dàbir mi thu, agus cha trèig mi

thu.

6 Bi làidir, agus ro mhisneachail; oir do'n

t-sluagh so roinuidh tu mar oighreachd an

tàr a mhionnaich mi d'an aithrichibh a tha-

bhairt doibh.

7 A mhàin bi-sa làidir agus ro mhisneach- ail, a chum gu'n toir thu 'n aire gu'n dean

thu a rèir an lagha uile a dh'àithn m'òglach

Maois dhuit: na tionndaidh uaith dh'ionn-

suitih na làimhe deise no dh'ionnsuidh na

làimhc clàthe, a chum gu'n soirbhich leat

anns gach ààte d'an téid thu.

8 Cha téid leabhar an lagha so as do

bheul; ach beachd-smuainichidh tu airalà

agus a dh'oidhche, chum g-u'n toir thu 'n aire

gu'n dean thu a rèir gach ni a tha sgrìobhta

ann: oir an sin bheir thu air do shlighe

soirbheachadh leat, agus an sin ni thu gu

glic.

9 Nach d'àithn mise dluiit? Bi làidir agus

ro mhisneachail; na bi fo eagal, agus na

biodh faitcheas ort: oir tha 'n Tighearn

do Dhia leat anns gach ionad d'an téid

thu.

10 An sm dh'àithn Iosua.do luchd-riagh-

laidh an t-sluaigh, ag ràdh,

11 Rachaibh troimh'n champ, agus àith-

nibh do'n t-sluagh, ag ràdh, Deasaichibh

dhuibh fhéin lòn; oir an ceann thri làithean

thèid sibh thar Iordan so, a dliol a stigh a

shealbhachadh na tìre a tha 'n Tighearn

! bhur Dia a' toirt duibh r'a sealbhachadh.

I 12 Agus ris na Reubenich, agais ris na

Gadaich, agus ri leth thrèibh Mhauaseh,

I labhair Iosua. ag ràdh,

j 13 Cuimhnichibh am focal a dh'àithn

\ Maois òglach an Tighearna dhuibh, ag

lOSUA, 11.

ràdh, Thug an Tighearn bhur Dia fois

duibh, agus thug e dhuibh an tìr so.

14 Fanaidh bhur mnathau, bhur dann

bheag, agus bhur sprèidh, 's an tìr a thug

Maois dliuibh air an taobh so de Iordan ;

ach thèid sibh fhéin thairis fo'r u-armaibh

roimh bhur bràithrean, sibhse uile a tha

treun ann an neart, agus cuidichidh sibh

leo;

15 Gus an toir an Tighearn fois d'ur

bràithribh, mar a thug e dhuibhse, agus

gu'n sealbhaich iadsan mar an ceudna an

tàr a tha 'n Tighearnbhur Dia a' tabhairt

doibh: an sin pillidh sibh gu tìr bhur

seilbhe, agus sealbhaichidh sibh i, cadhon

an tìr a thug Maois ògUich an taigheaiiia

dhuibh air an taobh so de Iordan , leth ri

èirigh na grèine.

16 Agus fhreagair iad Iosua. ag ràdh, Na

h-uile nithcan a dh'àithn thu dhuimie, ni

sinn; agus ge b'e taobh a chuireas tu sinu,

thèid sin..

17 A rèir mar a dh'èisd sinn ri Maois

anns na h-uile nithibh, mar sin èisdidh

sinn riutsa: a mhàin bitheadh an Tighearn

do Dhia maille riut, mar a bha e maille ri

Maois.

18 Gach duine a chuireas an aghaidh

d'àithne, agus nach èisd ri d' bhriathraibh,

anns na h-uile 7«i7/a'òAadh'àithneastudha,

cuirear gu bàs e: a mhàiu bi làidir, agu» ro

mhisneachail.

CaibidealII

1 Thug Ràhah aoidlieacJid do'n dithis dhaoine a

thàinig à Sitim a rannsacliadh na làre. S An

coiànhcheangal eadar ise agus iadsan.

A GUS chuir Iosua.mac Nuin a mach à

TL Sitim dithis dhaoine a rannsachadh a

mach gu h-uaigneach, ag ràdh, Imichibh,

rannsaichibh a mach an tàr, agus lericho:

agus dh'imich iad, agus chaidh iad a steach

do thigh stràopaich, d'am b'ainm Rahab,

agus luidh iad an sin.

2 Agus dh'innseadh do rìgh lericho, ag

ràdh, Feuch, thàinig daoine an so an nochd,

de chloiuu Israeil, a rannsachadh a mach

na tàre.

3 Agus chuir rìgh lericho teachdair gu

Rah b, ag ràdh, Thoir a mach na daoine a

thàinig a d'ionnsuidh, a chaidh steach do d'

thigh: oir is ann a rannsachadh a mach na

tàre uile a thàinig iad.

4 Agus ghabh a' bhean an dithis dhaoine,

agus dh' fholaich 1 iad, agus thuirt i mar

so, Thàinig gun audiarus daoine a m' ionn-

suidh, acli cha robh fhios agam cia as a

thainig iad:

5 Agus thachair mu àm druididh a' gheata

'u uair a bha e dorcha, g-un deachaidh na

daoine mach: càit a ghabh na daoine cha-n

fhios domh: lcanaibh gu luath air an tòir,

oir beiridh sibh orra.

\ 6 Ach bha i air an toirt suas gu mullacli

, an taighe, agns air ani folach le cuiscagaibh

! 200

an làn, a leag i 'an ordugh air mullach an

tighe.

7 Agus lean na daoiue air an tòir 's an

t-slighe gu Iordan , gu mig na h-àthan:

agus co luath as a chaidh a' mhuinntir a

bh'air an tòir a mach, dln-uid iad an geata.

8 Agus mun robh iad air luidhe sìos

chaidh i suas d'an ionnsuidh air mullach an

tighe;

9 Agus thuirt i ris na daoinibh, Tha

fios agam gu bheil an Tighearn air toirt

duibh na tàre, agus gu bheil bhur n-uamhas

air tuiteam oirnne, agus gu bheil luchd-

àiteachadh na tìre aile air leaghadh as le

h-eagal roimhibh:

10 Oir chuala sinne cionnus a thiormaich

an Tighearn suas uisge na mara maidlie

roimhibh, 'n uair a thàinig sibh a mach as

an Eiphit; agus ciod a rinn sibh air dà

ràgh nan Amorach, a ?>/i'air an taobh eile

de Iordan , Sihon agus Og, a sgrios sibh gu

tur.

11 Agus co luath as a chuala sinne na

nithean sin, leagh ar cridheachan, agus

cha d'fhan tuillcadh a bheag de mhisnich

ann an duine sam bith air bhur sonsa: oir

an Tighearn bhur Dia, is esan Dia anns na

nèamhan shuas, agus air an talamh bhos.

12 A nis uime sin guidheam oirbh, mionn-

aichibh dhomh air an Tighearn, a chioun

gu"u do nochd mi caoimhneas dhuibh, gu'n

nochd sibhse mar an ceudna caoimhneas do

thigh m'athar-sa, agus gu'n toir sibh dhomh

comhara ciunteach;

13 Agus gu'n gléidh sibh beò m'athair,

agus mo nihàthair, agus mo bhràithrean,

agus mo pheathraichean, agus na h-uile a

tha aca, agus gu'u saor sibh ar n-anamanna i

i o'n bhàs. !

I 14 Agus fhreagairnadaoinei, Arn-anam-

I ne air bhur sonsa gu bàs, mur foillsich sibh

I an gnothuch so againn. Agus tarlaidh, 'n

uair a bheir an Tighearn dhuinn an tàr,

gu'm buin sinngu caoimhneil agus gu fàrinn-

each riutsa.

15 An sin lcàg i sìos iad air cord troimh 'n

uinneig: oir h/ia ataighair balla a' bhaile,

agus bha i 'chòmhnuidh air a' bhalla.

16 Agus thuirt i riu, Thugaibh am

monadh oii-bh, air cagal gu'n coinnich an

luchd tòrachd sibh; agus folaichibh sibh

féin an sin.tri làithean, gus am bi'n luchd

tòrachd air pilltinn, agus an deigh sin.feud-

aidh sibh imcachd air bhur sligàie.

17 Agus thuirt na daoine rithe, Bith- \

idh sinne neò-chiontach a thaobh iad so do t

mhionnan a thug thu oirnn a mhionuach-

adh.

18 Feuch, '« uair a thig sànn dou tàr,

ceanglaidh tu an stàom so de shnàth scar-

lait anns an uinneig troimh an do leig thu

I sìos sinn: agus bheir thu dathair, agais do i

j mhàthair, agTis do bhràdthrean, agus teagh- j

1 lach d'athar mle, diiachaidh a d' ionusuidh. j

19 Agus tarlaidh, ge b'o neach a thèid a

mach air dorsaibh do thighe do'n t-sràid,

gu'm hi 'fhuil air a cheann fèln, agus

bithidh sinne neò-chiontach: agus ge b'e

neach a bhios maille riut anns an taigh,

hithidh 'fhuil air ar ceaun-ne, ma bheanas

làirah ris.

20 Agus madh'fhoillsicheas tu an gnothuch

so againn, an sin bithidh sinue saor o d'

mhionnaibh a thug thu oirnn a mhionn-

achadh.

21 Agus thuirt ise, A rèir bhur briathra,

mar sin hitheadh e. Agus chuir i air falbh

iad, agus dh'imich iad: agus cheangail i an

stàom scarlait anns an uinneig.

22 Agus dh' fhalbh iad, agus thàinig iad

do'n mhonadh, agus dh' fhan iad an sin.tri

làithean, gus an do phill an luchd tòrachd.

Ag-us dh'iarr an luchd tòrachd iad air feadh

na slighe uile, ach cha d'fhuair siad iad.

23 INIar sin phill an dithis dhaoine, agus

chaidh iad sìos o'n mhonadh, agus chaidh

iad thairis, agus thàinig iad gu Iosua.mac

Nuin, agus dh'inuis iad da gach ni a thach-

air dhoibh:

24 Agus thuirt iad ri Iosua. Gu

fàrinneach thug an Tighearn thairis d'ar

làimh am fearann uile: oir tha eadhon

luchd-àiteachaidh na tìre uile air leaghadh

as fa'r comhair.

CaibidealIII.

1 Thàinig Iosua.gu Iordan . 7Thug Dia ivis-

neach dha, 9 agus thug esan mismach dd'n

t-sluagh.

AGUS dh'éirich Iosua gu moch 's a'

mhaduiun;agus dh'imich iad o Shitim,

agus thàinig iad gu Iordan , e fèiu agus

clann Israeil uile, agus ghabh iad tàmh an

sin mun deachaidh iad thairis.

2 Agus an ceann thri làitheau, chaidh an

luchd-riaghlaidh troimh 'n champ;

3 Agus dh'àithn iad do'n t-sluagh, ag

ràdh, 'N uair a chi sibh àirc coimhcheangail

an taigheai-na bhur Dè, agus na sagartan na

Lebhithich 'g agiàilan, an sin gluaisidh sibh

o'r n-àit, agus thèid sibh 'n a dèigh.

4 Gidheadh bithidh astar eadar sibh agus

i, mu thimchioll dà mhile làmh-choille de

thomhas: na tigibh am fagus di,a chum gu'm

bi fios na slighe agaibh air am feum sibh

imeachd; oir cha do ghabh sibh riamh

roimhe an rathad so.

5 Agus thuirt Iosua.ris an t-sluagh,

Naomhaichibh sibh fhéin; oir am màireach

ni 'n Tighearn nithean iongantach 'n 'ur

measg.

6 Agus labhair Iosua.ris na sagartaibh, ag

ràdh, Togaibh suas àirc a' choimhcheangail,

agus rachaibh thairis roimh 'n t-sluagh.

Agus thog iad suas àirc a' choimhcheangail,

agus chaidh iad roimh 'n t-sluagh.

7 Agus thuirt an Tighearn ri Iosua.

An diugh tòisichidh mi air thusa dheanamh

mòr ann an sealladh Israeil uile a chum

201

gu'm bi fios aca, mar a bha mi le Maoi.s,

gu'm bi mi leatsa.

8 Agus bheir thu àithne do na sagartaibh

a tha 'giàilan àirce a' choimhcheangail, ag

ràdh, 'N uair a bhios sibh air teachd gu

oir uisge Iordain, ann an lordau seasaidh

sibh.

9 agus thuirt Iosua.ri cloinn Israeil,

Thigibh an so, agus èisdibh ri briathraibh

au Tighearna bhur Dè.

10 Agus thuirt Iosua. Le so bithidh

fios agaibh gu bheil an Dia beò 'n 'ur measg,

agus gii'm fuadaich e gun teagamh a mach

roimhibh na Canaanaich, agus na Hitich,

agus na Hibhich, agus na Feridsich, agus

na Girgasaich, agus na h-Amoraich, agus

na lebusaich.

11 Feuch, tha àirc coimhcheangail taigh-

earna na talmhainn uile a' dol thairis roimh-

ibh do Iordan .

12 A nis uime sin gabhaibh dà fhear dheug

à treubhan Israeil, fear as gach trèibh.

13 Agus co luath 's a shocraicheas na

sagartan a tha 'giàilan àirce an Tighearna,

Tighearna na talmhainn uile, buinn an cos

ann an uisgeachaibh Iordain, bithidh uisg-

eachau Iordain air an sgaradh o na h-

uisgeachaibli a thig a nuas o'n àirde; agus

seasaidh iad 'n an torr.

14 Agus an uair a dh'fhalbh an sluagh

o'm bàithaibh, gu dol thar Iordan , agus na

sagartan a' giiilan àirce a' choimhcheangail

roimh 'n t-sluagh;

15 Agus an uair a bha iadsan a ghiùlaiu

an àirc air teachd gu Iordan , agus a bha

cosan nan sagart a ghiùlain an airc air an

tumadli ann an oir an uisge, (oir tha lor-

dau a' sruthadh thar a bruachan uile rè an

fhogharaidh uiie,)

16 An sin sheas na h-uisgeachan a thàicig

a nuas o'n àirde, agus dh'éirich iad suas

'n an torr ro fhad o'n bhaile Adam, a tha

làimh ri Saretau: agus theirig iadsan a

chaidh sìos rathad mara a' diòmhnaird,

eadhon na mara salainn, agus ghearradli as

iad; agus chaidh an sluagh thairis dàreach

fa chomhair lericho.

17 Agus sheas na sagartan,a ghiillain àirc

coimhcheangail an Tighearna gu daingean

air talamh tiorara 'am meadhon Iordain,

agus chaidh na h-lsraeilich uile thairis air

talamh tioram, gus an robh an sluagh uile

air dol thar Iordan .

CaibidealIV.

1 Dà chloàch dheug air a>i toirt mar chuimh-

neachan d meadhon aimhne Iordain: 9 dà

chloich dheug eile air an cursuas 'n a meadhon.

19 Ghaidh an sluagh thairis.

AGUS an uair a bha 'n sluagh uile air

dol thar Iordan . an sin.labhair an

Tighearn ri Iosua. ag radh,

2 Gabhaibh dluiibh fhéin dà fhear dheug

as an t-sluagh, duine as gach trèibh;

G2

lOSUA, V.

3 Agus àithnibh dhoibh, ag ràdh, Thiig-

aibh leibh o so à meadhon Iordain, as an

àit anns an do sheas cosan nan sagart gn

daiugean, dà chloich dheug; agus bheir

sibh iad thairis leibh, agus cuiridh sibh iad

anns an àite-tàimh anns an gabh sibh fois

an nochd,

4 An sin ghairm Iosua.air an dà fhear

dheug, a dheasaich e à cloinn Israeil, fear

as gach trèibh.

5 Agus thuirt Iosua.riu, Rachaibh

thairis roimh àirc an Tighearna bhur Dè

gu mcadhon Iordain, agus togadh. gach fear

dhil ih clach air a ghualainn, a reir àireimh

thrcubhan chloinn Israeil.

6 A chum gu'm bi so 'n a chomharadh 'n

ur measg, a chum 'n uair a dh'fhiosraich-

eas bhur clann 's an àm ri teachd, ag ràdh,

Ciod tàs'ò" ciall duibh leis na clachaibh so?

7 An singu'm freagair sibh iad, Gu'n rol_)h

uisgeachan Iordain air an sgaradh o 'chéile

roinih àirc coimhcheangail an taigheama; 'n

uair a chaidh i thar Iordan , gitn robh

uisgeaclian Iordain airan sgaradh o'chcile:

agus bithidh na clachan so 'n an cuimli-

neachan do chloinn Israeil gu bràth.

8 Agus rinn clann Israeil amhuil mar a

dli'àithn Iosua. agus thog iad suas dà

chloich dheug à meadhon lordaiu, mar a

labhair an Tighearn ri Iosua. arèiràireimli

threubhan chloinn Israeil, agus ghiàdain iad

leo thairis iad do'n àit anns an do ghabh

iad tàmh, agus chuir iad sìos an sin iad.

9 Agus chuir Iosua.suas dà chloich dheug

'am meadhon Iordain, 's an ionad anns an

do sheas cosan uan sagart a ghiàdain àirc

a' choimhcheangail: agus thaiadan sin gus

an là'n diugh.

10 Oir sheas na sagartan a ghiùlain an àirc

'am meadhon Iordain, gus an do chràoch-

naicheadh gach ni a dhàithu an taigheara

do Iosua.a labhairt ris an t-sluagh, a rèir

nan uile nithean a dh'àithn Maois do Iosua.

agus rinn an sluagh cabhag, agus chaidh

iad thairis.

11 Agus an uair a bha 'n sluagh uile air

dol thairis, an sin chaidh àirc an taigh-

earna thairis,agus na sagartan, an làthair an

t-sluaigh.

12 Agus chaidh clann Reubein, agus clann

Ghad, agus leth thrèibh Mhanaseh, thairis

fo'n armaibh roimh chloinn Israeil, mar a

labhair Maoisriu:

13 Cl'.aidh thairis mu thimchiojl dà fhich-

ead màle, deas air son cogaidh, an làithair

an Tighearna gu cath, do chòmhnardaibh

Iericho.

14 Air an là sln dh'àrdaich an taigheara

losua ann an sealladh Israeil uile, agus bha

eagal orra roindie, mar a bha eagal on-a

roimh Mhaois, uile làithean a bheatha.

15 Agus labhair an Tighearnri Iosua. ag

ràdh,

16 Aithn do na sagartaibh a tha 'giùlan

àirce na Fianuis, iad a fheachd a nìos à

lordan.

17 Agus dh'àithn Iosua.do na sagartaibh,

ag ràdh, Thigibh a nìos à Iordan.

18 Agus a nuair a bha na sagartan aghiàilain

àirc coimhcheangail anTighearna airteachd

a nìos à meadhon Iordain, agus a bba

buinn chos nan sagart air an togail suas

air an talamh thioram, an sin phill uisg-

eachan Iordain d'an àite fhéin, agus chaidh

iad thar a bruachan uile, mar a rinn iad

roimhe.

19 Agus thàinig an sluagh a nàosà Iordan

air an deicheamh àà de'n cheud niliàos,

agus chamiiaich iad 8,nn an Gilgal, 's an

iomall a làimh na h-àirde 'n ear de lericho.

20 Agus an dà chloich dheug sin, a thug

iad a mach à Iordan , chuir Iosua.suas ann

an Gilgal.

21 Agus labhair e ri cloinn Israeil, ag

ràdh, 'N uair a dh' fhiosraicheas bhur clann

d"an aithrichibh 's an àm ri teachd, ag ràdh,

Ciod a^s ciall do na clachaibh so?

22 An sin bheir sibh fios d'ur cloinn, ag

ràdh, Thàinig Israel thar Iordan so air

talamh tioram.

23 Oir thiormaich an taigheara bhur Dia

suas uisgeachan Iordain roimhibhse, gua

an dcachaidh sibh thairis, mar a rinn an

Tigheara bhur Dia air a' mhuir ruaidh, a

thiormaich c suas romhainn, gus an robh

sinn air dol thairis;

24 A chum gu'n aithnich sluagh na tal-

mhainn uile làmh an taigheama, gu bheil i

cumhachdach: a chum g-u'm bi eagal an

Tigheai'na bhur Dè oirbh am feasd.

CaibidealV

1 Ghaih na Canaanich eagal. 2 An timchioll-

ghearradh air 'ath-orduchadh. 10 Chumadh

a' cliàisg aig Gilgal. 13 Làimh ri lericho

diunnaic Iosua.aingeal.

AGUS an uair a chual' uile ràghrean nan

Amorach, a hhWv an taobh thall de

lordan a làimh na h-àirde 'n iar, agus uile

ràghrean nan Canaanach,a hJia làimh ris an

fhairge, gu'n do thiormaich an Tighearn

suas uisgeachan Iordain roimh chloinn

Israeil, gus an deachaidh sinn thairis, leagh

an cridlie, agus cha robli spiorad tuilleadh

annta, air son chloinn Israeil.

2 Anns an àm sin thuirt an Tighearn

ri Iosua. Dean duit fhéin sgeanan geura, agus

timchioll-ghearr clann Israeil a rìs an dara

uair.

3 Agns rinn Iosua.dha fhéin sgeanan geura,

agus thimchioll-ghearr e clann Israeil aig

cnoc nan roimh-chroicionn.

4 agus is e so an t-aobhar mu'n do thim-

chioll-ghearr Iosua. Fhuair an sluagh uile

a thàinig a mach as an Eiphit, a bha 'n am

firionnaich, eadhon na fir-chogaidh uile, bàs

anns an fhasach air an t-slighe, an déigh

dhoibh teachd a mach as an Eiphit.

lOSUA, VI.

5 Anisblia'n sluagh uile a thàinig amach,

aii- an timchioll-ghearradh; ach an sluagh

uile a rugadh 's an f liàsach air an t-sHghe,

'n uair a thàinig iad a mach as an Eiphit,

iadsan cha do thimchioU-ghearr iad.

6 Oir dh'imich clann Israeil anns an fhàs-

ach dà fhichead bhadhna, gus an deachaidh

as do'n luchd-cogaidh uile a thàinig a mach

as an Eiphit, a chiouu nach d'thug iad géill

do ghuth an Tighearna: d'an do mhionnaich

an Tighearn nach nochdadh e dhoibh am

fearaim, a mhiounaich an Tighearn d'an

aitlirichibh gu'n tugadh e dhuinu, fearann

a tha 'sruthadh le bainue agus le mil.

7 agus an clann-.san, a thog e suas 'n an

àit, iadsan thimchioll-ghearr Iosua. oir bha

iad neo-tiiimchioll-ghcarrta, a chionn nacli

do thimchioll-ghearradh iad air an t-slighe.

8 AgTis an uair a bha 'n sluagh uile air an

timchioll-ghearradh, dh' fhan iad 'n an àit-

ibli anns a' cliamp, gus an robh iad siàu.

9 Agus thuirt an Tighearn ri Iosua.

Air an là 'n diugh bhuin mi air falbh uaibh

masladli na h-Eiphit: uime sin thugadh

Gilgal mar ainm air an àite sin gus an ià 'n

diugh.

10 Agus champaich clann Israeil ann an

Gilgal.agus chum iad a' chàisg.air a' cheath-

ramh là deug de'n mhàos auus an fheasgar,

ann an còmhnardaibh lericho.

11 Agus dh'ith iad de sheann bhàrr an

fhearainn air an là màireach an déigh na

càisge, breacagan neo-ghoirtichte, agus sàol

cruaidhichte air an là sin fhéin.

12 Agus sguir am mana air an là màir-

each an déigh dhoibh itheadli de sheann

bhàrr an fhearainn; ni mò a bha mana

tuilleadh aig cloinn Israeil, ach dh'ith iad de

thoradh fearainn Chanaain air a' blihadlma

sin.

13 Agus anuair abha Iosua.làimh ri leri-

cho, thog e suas a shàiilean agus dh'amhairc

e, agus, feuch, shcas duine thall fa 'chomh-

air, -agus a chlaidheamh rùisgte 'n a làimli:

agus chaidh Iosua.d'a ionnsuidh, agus thu-

bhairt e ris, An annleinne a ^/iathu,no le'r

n-eascairdibhl

14 Agus thuirt e, Cha-n ann; ach mar

cheannard slòigh an Tighearna tha mi a nis

air teachd. Agus thuit Iosua.air 'aghaidh

air an talamh, agus rinn e aoradh, agus

thubhairt e ris, Ciod a tha mo thighearu

ag ràdh r'a sheirbhiscach?

15 Agus thuirt ceannard slòigh an

Tighearna ri Iosua. Fuasgail do bhròg bhàiT

do choise, oir tha 'n t-ionad air am bheil

thu a'd' sheasamh, naomh. Agus rinn Iosua.

mar sin.

CaibidealVI.

1 Dhruideadh lericho suas. 20 Thuit a bhalla.

22 Shaoradh Rahab agus a dàlsean.

ANIS bha lericho air a dhruideadh suas

gu teann, roimh chioiim Israeil; cha

203

; deachaidh neach air bith a mach, agus cha

d'thàinig ueach air bith a stigh.

I 2 Agus thuirt an Tighearn ri Iosua.

Eeuch, thug mi do d' làimli lericho, agus a

j ràgh, agus na daoine treuu' ann an neart.

3 Agus cuairtichidh sibh am baile, sibhse

fheara-cogaidh uile, agns thèid sibh mu

' thimchioll a' bhaile aon uair: mar so ni

thu air sè laithibh.

4 Agus giùlainidh seachd sagartan roimh

an àirc seachd trompaidean a dh'adhaircibh

reitheachan: agus air an t-seachdamh là

tlieid sibh mu thimchioll a' bhaile seachd

uairean, agus sèididh na sagai-tau leis na

trompaidibh.

5 Agus an uair a ni iad fuaim fhada le

adhaircibh nan reitheachan, ag^is an uair

a chluinneas sibh fuaim na trompaid, an sin

èighidh an sluagh uile le h-iolaich mhòir,

agus tuitidh balla a' bhaile sìos o 'bhunadh,

agu s thèid an sluagh suas gach duine dàreach

roimhe.

G Agus ghairm losiia mac Nuin air na

s; gartaibh, agus thuirt e riu, Togaibh

suas àirc a' choimhcheangail, agus giàilain-

eadli seachd sagartau seachd trompaidean a

dh'adhaircibh reitheachan roimh àirc an

Tighearna.

7 Agus thuirt e ris an t-sluagh, Gabh-

aibh air bhur n-aghaidh, agus cuairtichibh

am baile, agus gabhadh esan a tha fo arm-

aibh air aghaidh roimh àirc an Tighearna.

8 Agus an uair a labhair Iosua.ris an

t-sluagh,ghabh na seachd sagartan,a' giùlan

sheachd trompaidean a dh'adhaircibh reith-

eachan, air an aghaidh roimh 'n Tighearn,

agus sheid iad leis na trompaidibh; agus

leaa àirc coimhcheangail an Tighearna

iad.

9 Agus chaidh na daoine armaichte roimh

na sagartaibh a shéid leis na trompaidibh,

agus thàinig a' chuid eile de'n t-sluagh an

dèigh na h-àirce, àia sagartan a' gabhail

air an aghaidh, agus a' sèideadh leis na

trompaidibh.

10 Agus dh'àithn Iosua.do'n t-sluagh, ag

ràdh, Cha deau sibh iolach, agus cha deau

sibh fuaim sam bith le'r g-uth, ni mò thèid

focal sam hith a mach as bhur beul, gus an

là anns an abair mise ribh, Deanaibh iolach;

an sin ni sibh iolach.

11 Mar sin chuairtich àirc an Tighearna

am baile, a' dol m' a thimchioll aon uair:

agus thàinig iad do'n champ, agus ghabh

iad tàmh anns a' champ.

12 Agus dh'éirich Iosua.gu moch 's a'

mhaduinn, agus thog na sagartau suas àirc

an Tighearna.

13 Agus dh'imich air an aghaidh a ghnàth

eachd sagartan, a' giàilan sheachd tromp-

aidean a dh'adhaircibh reitheachan roimh

àirc an taighearua, agus shéid iad leis na

trompaidibli: agus dh'imich an sluagh

armaichte rompa, ach thàinig a' chuid eile de'n t-shiagh an déigh àirce an Tàghearna, i

na sagartan a' gabhail air an aghaidh, agus a' sèideadh leis na trompaidibh. [

14 Agus air an dara là chuairtich iad am

baile aon uair, agus phill iad do'n champ: i

niar so rinn iad air sè làithibh,

15 Agus air an t-seachdamh là dh'éirich

iad gu nioch mu bhriseadh na fàire, agus

chuairtich iad am baile air an dòigh cheud-

na, seachd uairean: a mhàin air an là sin

chuairtich iad am baile seachd uairean.

16 Agus air an t-seachdamh uair shéid na

sagartanleis na trompaidibh, agusthubhairt

losua ris an t-shiagh, Deanaibh iolach; oir

thug an Tighearn dhuibh am baile.

17 Agus bithidh am baile mallaichte, e

féin agus gach ni a iA'ann, do'n Tighearn:

a mhàin bithidh Rahab an stràopach beò, i

féin agus iadsan uile a tha maille rithe 's

an taigh, a chionn gu'n d'fholaich i na teach-

dairean a chuir sinn uainn.

18 Agus sibhse,air gach aon chor gleidhibh

sibhfein o'n ni mhallaichte, air cagal gu'n

dean sibh sibh fhéin malhiichte, 'n uair a

ghabhas sibh de'n ni mhallaichto, agus gu'n

dean sibh camp Israeil 'n a mhaUachadh,

agus gu'n cuir sibh e fo bhuaireas.

19 Ach tlui 'n t-airgiod uile, agus an t-òr,

agus na soithichean umha agus iaruinn,

coisrigte do'n Tighearn: thig iad a steacl;

do ionmhas an Tighearna.

20 Agus rinn an sluagh iolach an uair a

shéid na sagartan leis na trompaidibh: agus

an uair a chual' an sluagh fuaim na tromp-

aid, agus a dh'èigh an sluagh le h-iolaich

mhòir, an sin thuit am balla sìos gu làr;

agus chaidh an sluagh suas do'n bhaile,

gach duine dlreach roimhe, agus ghlac iad

am baile.

21 Agus lèir-sgrios iad gach ni n bha 's a'

bhaile, eadar fear agus bean, òg agus

shean, agus gach damh, agus caora, agus

asal, le faobhar a' chlaidheimh.

22 Ach ris an dithis fhear a rannsaich a

mach an tìr thuirt Iosua. Rachaibh a

steach do thigh na stràopaich, agus thugaibli

a mach as a sin a' bhean, agus gach ni a

th'aice, mar a mhionnaich sibh dhi.

23 Agus chaidh na h-òganaich a bha 'n an

luchd-rannsachaidh a stigh, agus thug iad

a mach Rahab, agus a h-athair, agus a

màthair, agus a bràithrean, agus gach ni a

bh'aice; agus thug iad a mach a dilsean uile,

agus chuir iad an taobh a muigh de champ

Israeil iad.

24 Agus loisg iad am baile le teine, agus

gach ni a bh'ann: an t-airgiod, agus an t-òr

a mhàin, agus na soithichean umha agus

iaruinn, chuir iad ann an ionmhas taighe an

Tighearna.

25 Agus ghlèidh Iosua.Rahab an stràopach

beò, agus teaghlach a h-athar, agus gach ni

a &A'aice; agus tha i'n a còmhnuidh ann an

Israel gus an là 'n diugh, a chioun gu'u

204

d' fholaich i na teaclKlairean a chuàr Iosua.

a rannsachadh a mach lericho.

26 Agus chuir Iosua.fo mhionnaibh iad

's an àm sin, ag ràdh, Mallaichte gu robh

an duine an làthair an Tighearna, a dh'-

èireas agus a thogas am baile so lericho:

'u a cheud-ghin leagaidh e a bhunachair,

agus 'n a mhac a's òige cuiridh e suas a

glieataclian.

27 Mar so bha'n Tighearnmaille ri Iosua.

agus sgaoileadh 'iomi-adh-sau air feadh na

tàre uile.

CaibidealVII.

1 Chuireadh an ruaig air cloinn Israeil aig Aà,

6 Gearan Iosua. 10 Noc/id an Tighearn dha

ciod a hhuineadh dha a dheanavih. 19 Aid-

ànheil Achain.

ACH rinn clann Israeil cionta 's an ni

mhallaichte: oir ghabh Achan mac

Charmi, mhic Shabdi, mhic Sherah, de

thrcvbh Iudah, cuid den ni mhallaichte:

agus las fearg an Tighearna an aghaidh

chloinn Israeil.

2 Agus chuir Iosua.daoine o lericho gu

h-Ai, a tha làimh ri Bet-abhen, air an taobh

an ear de Bhet-cl, agus labhair e riu, ag

ràdh, Rachaibh suas, agus rannsaichibli a

mach an tàr. Agus chaidh na daoine suas,

agus rannsaich iad a mach Ai.

3 Agus phill iad gu Iosua. agus thuirt

iad ris, Na rachadh an sluagh uile suas;

ach rachadh mu thimchioU dà mhàle no tri

màle fear suas, agus buaileadh iad Ai: na

toir air an t sluagh uile saoithi-eachadh an

sin; oir cha-n'eil ann diubh ach beagan.

4 Agus chaidh suas an sin de'n t-sluagh

mu thimchioll tri màle fear; agus theich iad

roimh fheara Ai.

5 Agus bhuai! fir Ai dhiubh mu thimchioU

sè fàr dheug thar fhicliead: oir chuir iad an

ruaig ori'a o chomhair a' gheata eadhon gu

Sebarim, agus bhuail iad 's an dol sìos iad;

uime sin leagh cridhe an t-sluaigh, agus

dh' fhàs e mar uisge.

6 Agus reub Iosua.'eudach, agus thuit e

gu làr air 'aghaidh roimh àirc an Tighearna,

gu tràth feasgair, e fhéin agus seanairean

Israeil, agus chuir iad duslach air an cinn.

7 Agus thuirt Iosua. Och 1 a Thighearna

Dhè, c'ar son a thug thu idir an shiagh so

thar Iordan,g'ar toirt thairis do làimh nan

Amorach,a chum ar sgrios.^ b'fhearr gu'm

bitheamaid toillchte,agus gu'm bitheamaid

air gabhail còmhnuidh air an taobh eile de

lordan !

8 Thighearna, ciod a their mi 'n uair a

thionndaidlieas Israel an càil r'an naimh-

dibh?

9 Oir cluinnidh na Canaanaich, agus uila

luchd-àiteachaidh na tàre, agus iadhaidh

iad mu'n cuairt oirnn, agus geaiTaidh iad

as ar n-ainm o'n talamh; agus ciod a ni thu

ri d'ainm mòr 1

10 Agus thuirt an Tighearnri Iosua.

Eiràch suas; c'ar son a hiidheas tu mar so

air d'aghaidh 1

11 rheacaich Israel, agus bhris iad mar

an ceudna mo choimhcheangal a dh'àithn

mi dhoibh: oir ghabli iad cadhon de'n ni

mhallaichte, agus mar an ceudua glioid iad,

agus mar an ceudna cheil iad, agus chuir

iad eadhon am measg an airneis feiu e.

12 Uime sin cha b'urrainn clann Israeil

seasamh roimh an naimhdean, ach thionn-

daidh iad aài càil r'an naimhdibh, a chionn

gu'n robh iad mallaichte. Cha bhi mise

maille ribh tuilleadh, mur sgrios sibh an ni

mallaichte as bhur measg.

13 Eirich suas, naomhaich an sluagh, agus

abair, Naomhaichibh sibh fhéin air son an

là nùureach; oir mar so tha an Tighearn

Dia Israeil ag ràdh, Tha ni mallaichte a'd'

mheadhon, Israeil: cha-n urrainn thu

seasamh roimh do naimhdibh, gus an cuir

sibh air falbh an ni mallaichte as bhur

measg.

H Anns a' mhaduinn uime sin bheirear

cuideachd sibh a rèir bhur treubhan: agus

an trcubh a ghabhas an Tighearn, thig i a

rèir a tcaghlaichean; agus thig an teaghlach

a ghabhas an taigheaiTi, a rèir a thighean;

agus thig antaigha ghabhas an Tighearn,

a làon fear is fear.

15 Agus esan a ghlacar leis an ni mhall-

aichte, loisgear le teine e fhéin agus gach ni

a tJiaàge; a chionn gu'n do bhris e coiuàh-

cheangal an Tighearna, agus gTi'n d'rinc e

amaideachd ann an Israel.

16 Uime sin dh'éirich Iosua.gu moch 's a'

mhaduinn, agus thug e leis Israel a rèir an

treubhan; agusghabhadh treubh Iudah.

17 Agus thug e leis teaghlach Iudah; agus

ghabh e teaghlach nan Sarhitheach: agus

thug e leis teaghlach nan Sarhitheach a làon

fear is fear; agus ghabhadh Sabdi.

18 Agus thug e leis a thigh, a làon fear

agus fear; agus ghabhadh Achan mac

Charmi, mhic Shabdi, mhic Sherah, de

thrèibh Iudah.

19 Agus thuirt Iosua.ri Achan, A

mhic, thoir, guidheam ort, glòir do'n taigh-

eai-n Dia Israeil, agus dean aidmheil da;

agus innis domh a nis ciod a rÃŒDn thu, na

folaich uam e.

20 Agus fhreagair Achan Iosua. agus thu-

bhairt e, Gu deimhin, pheacaich mi an agh-

aidh an Tighearna Dè Israeil, agus mar so

agus mar so rinn mi.

21 'N uair a chunnaic mi am measg na

creiche earradh bhrèagha Bhabilonach,

agus dà cheud secel airgid, agus geinn òir

anns an rohh leth-cheud secel de chud-

tlirom, an sin shanntaich mi iad, agus ghabh

mi iad; ag-us, feuch, tha iad folaichte 's an

talamh 'am meadhon rao bhùtha, agus an

t-airgiod foidhe.

22 Mar sin chuir Iosua.teachdairean

iiaith,agus ruith iad do'n bhùth, agus,feuclj,

205

hha e folaichte'n a bhùth,agais an t-airgiod

foidhe.

23 Agus thug iad leo iad k meadhon a' bhài-

tha, agus thug iad gu Iosua.iad, agus gu

clann Isi'aeil uile, agus sgaoil iad a mach

iad 'am fianuis an Tighearna.

24 Agus ghabh Iosua.agus Israel uile

maille ris, Achan mac Sherali, agus an

t-airgiod, agus an earradh, agus an geinn

òir, agTis a mhic, agus a nigheanan, agus a

dhaimh, agus 'asail, agus a chaoraich, agus

a bhùth, agTis gach ni ò, &/i'aige; agus thug

iad do ghleann Achoir iad.

25 Agus thuirt Iosua. Car son a chuir

thu dragh oirnn? cuiridh an Tighearn

dragh ortsa an diugli. Agus chlach clann

Israeil uile e le clachan, agxis loisg iad le

teine iad, an déigh dhoibh an clachadh le

clachan.

26 Agus thog iad suas càrn mòr chlach air

a mhuin gus an là'n diugh: Agus phill an

Tigheara o ghairge a chorruich: uime sin

thugadh gleann Achoir mar ainm air an

àite sin, gus an la n diugh.

CaibidealVIII.

1 Tàmg an taighe.arn misneacli do Iosua. ^ An

dòigh air an do ghlacadh haileAi. 29 Chroch-

adh a ràgh. 30 Thog Iosua.alta.ir do Dhia.

32 Sgràòbh e an lagh air clachaiòhj agus leugh

e a hhriathran uile.

AGUS thuirt an Tighearnri Iosua.

Na gabh eagal, agus na bi fo gheilt;

gabh an sluagh-cogaidh uile maillc riut,

agus èii-ich, imich suas gu h-Ai: feuch,thug

mi thairis do d' làimh rìgh Ai, agus a

shluagh, agus a bhailcj agus ' fhearann.

2 Agus ni thu ri h-Ai agus r'a ràgh, mar a

rinn thu ri lericho, agus r'a ràgh: a mhàin

a chreach, agus a sprèidh, gabhaidh sibh

mar chobhartach dhvdbh fhéin. Cuir daoine

aun am feall- fholach an aghaidh a' bhaile

air a chùlaobh.

3 Agus dh'éirich Iosua.agus an sluagh-

cogaidh uile, a dhol suas an aghaidh Ai:

agus thagh Iosua.mach deich màle fichead

fear treun ann an neart, agus chuir e air

falbh iad 's an oidhche.

4 Agus dh'àithn e dhoibh, ag ràdh, Feuch,

ni sibh feall- fholach an aghaidh a' bhaile,

eadhon air cùl a bhaile: na rachaibh ro

fhad o'n bhaile, ach bithibh uile deas:

5 Agus thèid mise, agus an sluagh uile a

tlia maille rium, dlàith do'n bhaile: agus an

uair a thig iad a mach 'n ar coinneamh, mar

air tàis teichidh sinne rompa.

6 (Oir thig iad a mach 'n ar dèigh) giis an

tan-uing sinn iad o'n bhaile: oir their iad,

Tha iad a' teicheadh romhainn, mar air

tàis: uime sin teichidh sinne rompa.

7 An sin èiridh sibhse o'n fheall-fholach,

agus glacaidh sibh am baile: oir bheir an

Tigheara bhur Dia 'n 'ur làimh e.

8 Agus an uair a ghlacas sibh am baile,

cuiridh sibh am baile ri theine: a rèir àithne

lOSUA

an Tighearna ni sibli. Feiich, dh'àithn mise

dhuibh.

9 Uime 8ÃŒn chuir Iosua.mach àad; agus

dh'fhalbh iad a dheanamh feall-fhoUxch,

agus dh'fhan iad eadai' Bet-el agus Ai, air

an taobh an iar a dh' Ai: ach dh'fhau Iosua.

an oidhche sin.am measg an t-shiaigh.

10 Agus dh'éirich Iosua.gu moch 's a'

mhaduinn,agusrinu e'n sluaghàircamh,agus

chaidh e suas, e foin agus seanairean Israeil,

roimh 'n t-sluagh gu h-Ai.

11 Agus chaidh an sluagh - cogaidh uile

suas, a bha maille ris, agus chaidh iad am

fagus, agus thàinig iad fa chomhair a'

bhaile, agus champaich iad air an taobh mu

thuath de Ai: a nis hlia gleann eadar iad

agus Ai.

12 Agus ghabh e mu thimchioll chàiig màle

fear, agus chuir e iad a dheanamh feall-

fholach eadar Bet-el agus Ai, air an taobh

an iar de'n bhaile.

13 Agus an uair a shuidhich iad an sluagh,

eadJmi am feachd uile a ftA'air an taol.ili

mu thuath de'n bhaile, agus an hichd feall-

fholach air an taobh an iar de'n bliaile,

cliaidh Iosua.'s an oidhche sin do mlieadhon

a' ghliune.

14 Agus an uair a chunnaic rìgh Ai sin,

rinniad cabhag agus dh'éirich iad gu mocli;

agus chaidh fir a' bhailc a mach gu cath

an aghaidh Israeil, e fhéin agus a shluagh

uile, 'an àm suidhichte, fa chomhair a'

chòmhnaird: ach cha robli fhios aige gu'«

rohh hichd feall-fholach 'n a aghaidh air

ctil a' bhaile.

15 Agus rinn Iosua.agus Israel uile mar

gu"m buailteadh iad rompa, agus theich iad

railiad an fhàsaich.

16 Agus ghairmeadh an sluagh uile a bha

ann an Ai an ceann a chéile gu dol air an

tòir, agus chaidh iad air tòir Iosua. agus

thairngeadli o'n bhaile iad.

17 Agus cha d'fhàgadh duine ann an Ai,

no ann am Bet-el, nach deachaidh a mach

an dèigh Israeil: agus dh' fhàg iad am baile

fosgailte, agus chaidh iad air tòir Israeil.

18 Agus thuirt an Tigliearu ri Iosua.

Sàn a mach an t-sleagh a tha 'n ad làimh

rathad Ai; oir bheir mise a'd' làimh e.

Agus shàu Iosua.ach an t-sleagh a bh'rt/^6'

'n a làiimh, a dh'ionnsuidh a' bhailc.

19 Agus dh'eirich na daoine a bha ris an

fheall- fholach gu grad as an àit, agus ruith

iad co luath 's a shàn e mach a làmh: agus

chaidh iad a stigh do'n bhaile, agus ghlac

iad e, agus rinn iad cabhag, agus chuir iad

am baile ri theine,

20 Agus an uair a sheall fir Ai 'n an dèigh,

chunuaic iad, agus, feuch, chaidh deatach

a' bliaile suas gu nèamh, agus cha robh

comas aca teicheadh an taobh so no'n

taobli ud: agus thionndaidh an shxagh a

theich do'n fhàsach, air an ais air an hichd-

tùrachd.

206

, VIII.

21 Agus an uair a cliunnaic Iosua.agua

Israel uile gu'n do ghlac hichd na feall-

fholach am baile, agus gu'n deachaidh deat â– 

ach a' bhaile suas, an sin phill iad, agus

bhuail iad fàr Ai.

22 Agus chaidh iadsan a mach as a' bliaile

'n an aghaidh; mar sin bha iad 'am meadhon

Israeil, cuid air an taobh so, agus cuid air

an taobh ud: agus bhuail siad iad, gus

nach d'fhàgadh aon diubh beò, no aon gu

dol as.

23 Agus glilac iad rìgh Ai beò, agus thug

iad e gu Iosua.

24 Agus an uair a chuir Israel crìoch air

uile hichd-àiteachaidh Ai a mharbhadh,

anns a' mhachair, anns an fhàsach d'an do

cliuir iad an ruaig orra, agus an uair a thuit

iad iiile le faobhar a' chlaidhcimh, gus an

do clmireadh as doibh, an sin phill na

h-Israelich uile gu h-Ai, agus bhuail iad e

le faobhar a' chlaidlieimh.

25 Agus bha ann dhiubh.sau uile a thuit

air an !à sin, eadar fheara agus mlmathan,

dà mhàle dheug, eadhon muinntir Ai uile:

26 Oir cha do tharruing Iosua.a làmh

air a h-ais, a shàn e mach leis an t-sleagh,

gus an do lèir-sgrios e luchd-àiteachaidh Ai

uile.

27 A mhàiin sprèidh agus creach a' bhaile

siu ghabh Israel mar chobhartach dhoibh

féin, a rèir focail an Tighearna a dh'àitlm e

do Iosua.

28 Agus loi.sg Iosua.Ai, agus rinn e 'n a

cliàrn e gu bràth, 'n a fhàsach gus an là'n

diugh.

29 Agus rìgh Ai chroch e air crann gu

àm an fheasgair: agus mu dhol fodlia na

greine dh'àithn Iosua. agus thug iad a nuas

a chorp o'n chrann, agus thilg iad e aig dol

a stigh geata a' bhaile, agus thog iad air

càrn mòr chlaeh, a tha làthair gus an là 'n

diugh.

30 An sin thog Iosua.altair do'n Tighearn

Dia Israeil air sliabh Ebail,

31 Mar a dh'àithn Maois, òglach an taigh-

earna, do chloinn Israeil, a rèir mar a tha

e sgrìobhta >ann an leabhar lagha Mhaois,

altair de chlachaibh slàna, air nach do

thogduiue sambith suas iarunn; agus thug

iad suas oirre àobairtean-loisgte do'n taigh-

earn, agus dh'àobair iad tabhartais-shàth.

32 Agus sgrlobh e 'n sin air na clachaibh

dùblachadh lagha Mhaois, a sgrìobh e an

làthair chloinn Israeil.

33 Agus sheas Israel uile, agus an seauair-

ean, agus an luchd-riaghlaidh, agus am

breitheamhnan, air an taobh so de'n àirc,

agus air an taobh ud, an làthair nan sagart

nan Lebhitheach, a ghiùlan àirc coimh-

cheangail an Tighearna, an coigreach co

mhaifli ris-san a rugadh 'n am nieasg; lcth

dhiubh thall fa chomhair sleibh Gheridsim,

agus leth dhiubh thall fa chomhair .sleibh

Ebail: inar a dh'àithn Maois, òglacb an

losn

Tigheania, chuni sluagh Israeil a bheann-

achadh air tàis.

34 Agus an déigh sin leugh e iiile bhriath-

ran an lagha, na beannachdan agus na mall-

achdan, a rèir nan uile nltàn'an a tha

sgrìobhta ann an leabhar an lagha.

35 Cha robh focal de na h-uile nithibJi a

dh'àithn Maois, nach do leugh Iosua.an

làthair comhchruiuneachaidh Israeil uile.

agus nam ban, agus na cloinne bige, agus

nan coigreach a bha 'fantuiun 'n am measg.

CaibidealIX.

1 Rinn na ràghrean coimhcheangal an aghaidh

Israeil. 3 Cealg_ nan Gibeonadi. 2C Rinn-

eadh tràillean dhiuhh.

AGUS an uair a chuala na ràghrean uile

a &A'air an taobh so de Iordan , anns na

beanntaibli, agus anns a' chòmhnard, agus

ann an uile oirthir na fairge mòire thall fa

chomhair Lebanoin, an Hiteach, agus an

t-Amorach,'an Canaanach, am Peridseach,

an Hibheach, agus an Iebusach so;

2 Chruinuich iad 'an ceann a chéile a chog-

adh ri Iosua. agus ri h-Israel, le aon ràin.

3 Agus an uair a chuala luchd-àiteachaidix

Ghibeoin ciod a rinn Iosua.ri lericho, agus

ri h-Ai;

4 Rinn iadsan mar an ceudna gu seòlta,

agi;s chaidh iad agus leig iad orra gu'm bu

teachdairean iad, agus ghabh iad seann

saic air an asalaibh, agus fàon-shean-agan

a bha sean agus reubta,agus ceangailte suas,

5 Agus brògan a bha scan agnas càirichte

air an cosaibh, agus sean eudach orra; agus

bha an aran uile tioram agus liath.

6 Agus chaidh iad a dh'ionnsuidh Iosua.

do'n champ gu Gilgal, agus thuirt iad

ris, agus ri fir Israeil, Thàinig sinne o

dhàithaichfadas; a nis uime sin deanaibh

coimlicheaugal ruinn.

7 Agus thuirt fàr Israeil ris na Hibhich,

Theagamh gu bheil sibh a' còmhnuidh 'n ar

measg, agus ciounus a dh'fheudas sinne

coimhcheangal a dlieanamh ribh?

8 Agus thuirt iad ri Iosua. Is sinne do

sheirbhisich. agus thuirt Iosua.riu,

Cò sibh? agus cia as a thàinig sibh?

9 Agus thuirt iad ris, dliùthaich ro

fhad air astar thàinig do sheirbhisich, air

sgàthaiume an taigheai-nado Dhè: oir chuala

sinu 'iomradh-san, agus gach ni a rinn e 's

an Eiphit,

10 Agus gach ni a rinn e ri dà righ nan

Amorach, a bha 'n taobh thall de Iordan ,

ri Sihon rìgh Ilesboin, agus ri h-Og rìgh

Bhàsain, a bha aig Astarot;

11 Uime sin labhair ar seanairean agus

tùle luchd-àiteachaidh ar dàithcha ruinn, ag

ràdh, Gabhaibh lòn 'n 'ur làimh air son an

turuis, agus rachaibh 'n an coinneamh, agus

abraibh riu,/5 sinne bhur seirbhisich; agus

a nis deanaibh coimhcheangal minn. !

12 An t-aran so againn ghabh sinn teth

air son ar lòin a mach as ar taighibh, 's an !

207

A, IX.

là anns an d'thkinig sinn a mach gu dol d'ur

[ n-ionnsuidh-sa; ach a nis,feuch,thae tioram,

agus liath:

13 Agns na searragan fàona so a làon sii>n,

hha iad nuadh, agus, feuch, tha iad reubta:

â–  agus tha ar n-eudach so agus ar brògan air

' fàs sean, le ro- fhad na shghe.

14 Agus ghabh na daoine d'am biadh,

agus cha d iarr iad comhaàrle o bheiil an

Tighearna.

15 Agus rinn Iosua.sàth riu, agus rinn e

coimhcheangal riu, a leigeil leo bhi beò:

agus mhionnaich uachdarain a' chomh-

chniinneachaidh dhoibh.

16 Agus thachair an ceann thri làithean,

an dèigh dhoibh coimhcheangal a dheanamh

riu, gu'n cual' iad gu'm &'iad an coimhears-

naich iad, agus giàxx robh iad a chòmhnuidh

'n am measg.

17 Agus chaidh clann Israeil air an

aghaidh, agus thàinig iad a dh'ionnsuidh

am bailtean air an treas là: a nis Viad am

bailtean Gibeon, agus Chephirah, agus Bee-

rot, agus Ciriat-iearim.

18 Agus cha do bhuail clann Israeil iad,a

chionn gu'n do mhionnaich uachdarain a'

chomhchruinneachaidh dhoibh air an taigh-

earn Dia Israeil. Agus rinn an comh-

chniinneachadh uile gearan an aghaidh

nan uachdaran.

19 Ach thuirt na h-uachdavainuile risa'

chomhchruinneachadhuiIe,Mhionnaichsinn

dhoibh air an TighearnDia Isi-aeil; agus

uirac sin cha-n fheud sinn beantuinn riu.

20 So ni sinn riu; leigidh sinn eadhon leo

a bhi beò, a chimi nach bi fearg Dhè 'n ar

n-aghaidh, air sou nam mionnan a mhioun-

aich sinn dhoibh.

21 Agus thuirt na h-uachdarain riu,

Leigibh leo bhi beò; ach biodh iad 'n an

luchd-geaiTaidh fiodha, agus 'n an luchd-

tarruing uisge do'n chomhchminneachadh

uile, mar a gheall na h-uachdai-ain dhoibh.

22 Agus ghairm Iosua.orra, agais labhair

e riu, ag ràdh, Car son a mheall sibh sinn,

ag ràdh, Tha sinn ro fhada uaibh, an uair

a tha sibh a' chòmhnuidh 'n ar measg?

23 A nis uime sin tha sibh nmllaichte,

agus cha saorar neach air bith dhibh o bhi

'n 'ur tràillibh, agus 'n 'ur luchd-gearraidh

fiodha, agus 'n 'ur luchd-tarniing uisge air

son taighe mo Dhè.

24 Agus fhreagair iad Iosua. agus thu-

bhairt iad, Do bhràgh gii'n d'innseadh gu

cinnteach do d' sheirbhisich cionnus a

dh'àitlm an Tighearn do Dhia d'a òglach

Maois am fearann uile a thoirt duibh, agus

luchd-àiteachaidh na tìre uile a sgi-ios

roimhibh, uime sin bha eagal mòr ar

n-anama oirnn roimhibli, agus rinn sinn an

ni so.

25 Agus a nis, feuch, tha sinn a'd' làimh:

mar a mheasar maith agus ceart leatsa a

dheanamh ruinn, dean.

26 agus mar so rinn e riu, agus shaor e

iad à làimh chloinn Israeil; agus cha do

mharbh siad iad.

27 Agus rinn Iosua.iad 's an là sin fhéin 'n

an luchd-gearraidh fiodha, agus 'n an luchd-

tarruing uisge do'n chomhchruinneachadh,

agus do altair an Tighearna, eadhon gus

an là 'n diugh, anns an iouad a ròghnaich-

eadh e.

CaibidealX

1 Ohog alig ràghrean nan Aànorach an aghaidh

baiie Ghiheoin. 6 Shaor Iosua.e. 12 Air

focaà Iosua.sheas a' ghrian agus «' ghealach 's

na speuraibh.

AGUS an uair a chual' Adonisedec rìgh

lerusaleim gai'n do ghlac Iosua.Ai,

agus gu'n do leir-sgrios se e; mar a rinn e

ri lericho agusr'a ràgh, mar sin.gic'n d'rinn

e ri h-Ai agus r'a ràgh; agus gu'n d'rinn

luchd-àiteachaidh Ghibeoin sàth ri h-Israel,

agus gu'n robh iad 'n am measg;

2 Ghabh iad eagal mòr,do bhràghgu'm?>«

bhaile mòr Gibeon, mar aon de na bailtibh

ràoghail, agus do bhràgh gu'm bu nihò e na

Ai, agus gu'n robh a dhaoine uile treun.

3 Uime sin chuir Adonisedec, rìgh leni-

saleim, fios gu Hoham x'àgh Hebroin, agus

gu Piram rìgh larmuit, agus gu laphia rìgh

Lachis, agus gu Debir rìgh Egloin, ag

ràdh,

4 Thigibh a nìos a m'àonnsuidh-sa, agus

cuidichibh leam, a chum gu'm buail sinn

Gibeon: oir rinn e sàth ri Iosua. agus ri

cloinn Israeil.

5 Uime sin chruinnich cùig ràghrean nan

Amorach, rìgh lerusaleim, rìgh Hebroin,

ràgh larmuit, rìgh Lachis, rìgh Egloin. iatl

fein an ceaun a chéile, agus chaidh iad suas,

iad fhéin agus an slòigh uile, agus champaich

iad fa chomhair Ghibeoin, agus chog iad 'n

a aghaidh.

6 Agus chuir fir Ghibeoin fios gu losna,

do'n champ gu Gilgal, ag ràdh, Na deanadli

do làmh moille o d' sheirbhisich: thig anàos

d'ar n-ionnsuidh gu gi'ad, agus saor sinn.

agus cuidich leinn: oir tha ràghrean nan

Amorach uile a tha 'n an còmhnuidh 's na

beanntaibh, air cruinneachadh ri 'chéile 'n

ar n-aghaidh.

7 Agus chaidh Iosua.suas o Ghilgal, e fhéin

agus an sluagh-cogaidh uile maille ris, agus

na fir threuna uile.

8 Agus thuirt an Tighearn ri Iosua.

Nagabh eagal rompa; oirthug mise thairis

do d' làimh iad: cha seas duine dhiubh

romhad.

9 Uime sin thàinig Iosua.rra gu h-obann:

rè na h-oidhche chaidh e suas o Ghilgal.

10 Agus chlaoidh an Tighearn iad roimh

Israel, agus mharbh e iad le h-àr mòr aig

Gibeon, agus chuir e'n ruaig orra rathad

uchdaich Bhet-horoin, agus bhuail e iad gu

Hasecah, agus gu Macedah,

11 Agus an uair a bha iad a' teicheadh

208

lOSUA, X.

roimh

Lsrael, agus iad air leathad Bhet-

horoin, thilg an righearn clachan mòra

orra nuas o uèamh gu Ilasecah, agus fhuair

iad bàs: hu làonmhoire iadsan a bhàsaich

leis na clachan-meallain, na iadsan a

mharbh clann Israeil leis a' chlaidheamh.

12 An sin labhair Iosua.ris an Tighearn,

's an là anns an d'thug an Tighearn suas na

h-Amoraich roimh chloinn Israeil,agus thu-

bhairt e 'm fianuis Israeil, A ghrian, stad

air Gibeon, agus thusa, a ghealach, air

gleann Aialoin.

13 Agus stad a' ghrian, agus sheas a'

ghealach, gus an do dhàol an sluagh iad

féin air an naimhdibh. Nach 'eil so sgrìobhta

aim an leabhar laseir? Agus stad a' ghrian

'am meadhon nèimh, agus cha d'rinu i

cabhag gu dol fo mu thimchioll là iomlain.

14 Agus cha robh là sam hith cosmhuil ris

an là sin, roimhe no 'n a dhéigh, anns an

d'èisd an Tighearn ri guth duine; oir chog

an Tighearn air son Israeil.

[1.5 Agus i^hill Iosua. agus Israel uile

maille ris, do'n cliamp gu Gilgal.]

16 Ach theich na cùig ràghrean ud, agus

dh' fholaich siad iad fhéin ann an uaimh ann

am Macedah.

17 Agus dh'innseadh do Iosua. ag ràdh,

Fhuaradh na càiig ràghrean folaichte ann

an uaimh ann am Macedah.

18 Agus thuirt Iosua. Caruichibh

elachan mòra air beul na h-uamha, agus

cuiribh daoine làimh r'i g'an gleidheadh.

19 Agus na stadaibhse, ach rachaibh air

tòir bhur naimhdean, agus bualibh iadsan

a's deireannaiche dhiubh, na leigibh leo dol

a stigh d'am bailtibh; oir thug an Tighearn

bhur Dia iad thairis d'ur làinih.

20 AgTis an uair a chuir Iosua.agus clann

Israeil ciioch air am marbhadh le h-àr ro

mhòr, gus an do chuireadh as doibh, chaidh

a' chuid a mhair dhiubh a steach do na

Ixxiltibh dainguichtc.

21 Agus phill an sluagh uile do'n champ

gu Iosua.aig ^Macedah ann an sàth: cha do

ghluais neacli a theanga an aghaidh duine

sam bith de chloinn Israeil.

22 An sin thuirt Iosua. Fosglaibh beul

na h-uamha, agais thugaibh a mach a m'

ionnsuidh na càiig ràghrean ud as an uaimh.

23 AgTis rinn iad mar sin, agus thug iad a

mach na càiig ràghrean ud d'a ionnsuidh as

an uaimh, rìgh lerusaleim, rlgh Hebroin,

ràgh larmuit, rìgh Lachis, agus rìgh Egloin.

24 Agus an uair a thug iad a mach na

ràghrean sin gu Iosua. ghairm Iosua.air

fearaibh Israeil uile, agus thuirt e ri

ceannardaibh nam fear-cogaidh a chaidh

maille ris, Thigibh am fagus, cuiribh bhur

cosan air muinealaibh nan rìgh sin. Agus

thàinig iad am fagus, agus chuir iad an

cosan air am muincalaibh.

25 Agus thuirt Iosua.riu, Na bitheadh

eagal oirbh agus na bithibh fo gheilt, bith-

lOSUA, XT.

ibh làidir agus bitheadh deadh nihisneach

agaibh; oir mar so ni 'n Tighearn r'ur

naimhdibh uile ris am bheil sibh a' cog-

adh.

26 Agus an déigh sin bhuail Iosua.iad,

agus mharbh e iad, agus chroch e iad air

càiig cranuaibh: agus bha iad an crochadh

air na crannaibh gu feasgar.

27 Agus 'an àni dol fodha nagrèine dh'àithn

losua, agus thug iad a nuas iad o na crann-

aibh, agus thilg siad iad 's an uaiinh anns

an d'fholaich siad iad fhéin, agus chuir iad

clachan mòra 'am beul na h-uamha, a tha

làthair gus a' cheart là so.

28 Agus air an là sin fhéin ghlac Iosua.

Macedah, agus bhuail se e le faobhar a'

chlaidheimh, agus a rìgh sgrios e gu tur,

iadsan agus gach anam a hK ann; cha d'fhàg

e neach air bith beò: agus rinn e ri i'àgh

Mhacedah, mar a rinn e ri rìgh lericho.

29 An sin chaidh Iosua. agus Israel uile

maille ris, thairis o Mhacedah gu Libuah,

agus chog e 'n aghaidh Libnah.

30 Agus thug an Tighearn thairis e mar

an ceudna, agus a ràgh, do làimh Israeii,

agus bhuail se e le faobhar a' chlaidheimh,

agus na h-anaman uile a bha ann: cha d'fhàg

e neach air bith beò ann, ach rinn e r'a

! ràgh, mar a rinn e ri rìgh lericho.

i 31 Agus chaidh Iosua. agus Israel uile

1 maille ris, thairis o Libnah gu Lachis, agus

champaich e 'n a aghaidh, agus chog e 'n a

! aghaidh.

; 32 Agus thug an Tighearn thairis Lachis

! do làimh Israeil, agus ghlac se e air an

j dara là, agus bhuail se e le faobhar a'

i chlaidheimh, agus gach anam a bha ann, a

j rèir nan uile nithean a rinn e air Libnah.

33 An sin thàinig Horam rìgh Gheseir a

uàos a chuideachadh Lachis; agus bhuail

losua e agus a shluagh, gus nach d'fhàg e

h-aon air bitli beò aige.

34 agus chaicUi Iosua.agus Israel uile

maille ris, o Lachis gu h-Eglon,agus champ-

aich lad 'n a aghaidh, agus chog iad 'n a

aghaidh:

35 Agus ghlac iad e air an là sin fhéin, agus

bhuail iad e le faobhar a' chlaidheimh, agus

gach anam a bha ann sgrios e gu tur 's an

là sin, a rèir nan uile nithean a rinn e ri

Lachis.

36 Agus chaidh Iosua. agus Israel uile

maille ris, suas o Eglon gu Hebron, agus

chog iad 'n a agliaidh:

37 Agus ghlac iad e, agus bhuail iad e le

faobhar a' chlaidheimh, agus a ràgh, agus a

bhailtean uile, agus gach anani a bha ann:

cha d'fhàg e h-aon air bith beò, a rèir nan

uile nithean a rinn e ri h-Eglon, ach sgrios

e gu tur e, agus gach anam a bha ann.

38 Agus phill Iosua. agus Israel uile

maille ris, gu Debir, agus chog e 'n a agh-

aidh:

39 Agus ghlac se e, agus a ràgh, agus a

20y

bhailtean uile, agus bhuail siad iad le

faobhar a' chlaidheimh, agus lèir-sgrios iad

gach anam a bha ann; cha d'fluig e h-aon

air bith beò: mar a rinn e ri Hebron, mar

sin rinn e ri Debir, agus r'a ràgh; agus mar

a rinn e ri Libnah, agus r'a ràgh.

40 Agus bhuail Iosua.tìr nam beann uile,

agus na h-àirde deas, agus a' chòmhnaird,

agus nan tobar, agus an ràghrean uile: cha

d' fhàg e h-aon air bith beò, ach lèir-sgrios

e gach neach anns an robh anail, mar a

dh'àithn an Tighearn Dia Israeil.

41 Agus bhuail Iosua.iad o Chades-barnea

gu ruig Gasa, agus tìr Ghosein uile gu ruig

Gibeon.

42 Agus na ràghrean sin uile, agus am

fearann, ghlac Iosua.dh'aon tarruing, do

bhràgh gu'n do chog an Tighearn Dia Is-

raeil air son Israeil.

43 Agus phill Iosua. agus Israel uile

maille ris, do'n champ gu Gilgal.

CaibidealXL

1 Aig uisgeachaàbh Mheroim thugadh huaidh

air rlghribh a dàCéirich suas an aghaidh Is-

raeil. 10 Gidacadh agus loisgeadh Hasor.

21 Ghearradh as àia h-Anncaicli.

AGUS an uair a chuala labin rìgh Ha-

soir na nithean sin, chuir e fios gu

lobab rìgh Mhadoin, agus gu rìgh Shim-

roin, agus gu lùgh Achsaiph,

2 Agus a dh'ionusuidh nan rìgh a bha mu

thuath anns na beanntaibh, agus anns a'

chòmhnard mu dheas de Chinerot, agus

anns a' ghleann, agus ann an cràochaibh

Dhoir, air an làimh an iar;

3 Agus a dK ionnsuidh a' Chanaauaich air

an làimh an ear agus an làimh an iar, agus

a dKionnsuidh an Amoraich, agus an Hi-

tich, agus a' Pheridsich, agus an lebusaich

anns na beanntaibh, agus a dKionnsuidh

an Hibhich fo Hermon, ann an tìr Mhispeh.

4 Agus chaidh iad a mach, iad fhéin agus

am feachd uile maille riu, sluagh làoumhor,

eadhon mar a' ghaineamh a tha air tràigh

na fairge thaobh làonmhoireachd, le h-

eachaibh agus carbadaibh ro làonmhor.

5 Agus an uair a bha na ràghrean sin uile

air coinneachadh a chéile, thàinig iad agus

champaich iad cuideachd aig uisgeachaibh

Mheroim, a chogadh an aghaidh Israeil.

6 Agus thuirt an Tighearn ri Iosua.

Na bitheadh eagal ort ronipa; oiram màir-

each, mu'n àm so, bhcir mise suas iad uile

marbh 'am fianuis Israeil: gearraidh tu

iosgaidean an each, agus loisgidh tu an

carbadan le teine.

7 Agus thàinig Iosua.on-a, agus an sluagh

cogaidh uile maille ris, aig uisgeachaibh

Mheroim gu h-obann, agus bhuaii iad

orra.

8 Agus thug an Tighearn thairis iad do

làimh Israeil, a bhuail iad, agus a chuir an

ruaigorragu Sidonmòr,agus gu Mi.srephot-

maim, agus gu còmhnard Mhispeh air ar

lOSUA, XIT.

làitnh an ear, agus bhuail siacl iad, gus

nach d'fhàg iad aon diubh beò.

9 Agus rinn Iosua.riu mar a dh'iaiT an

Tighearn air: gheaiT e iosgaidean an each,

agus loisg e 'n carbadan le teine.

10 Agus phill Iosua.'s an àm sin air ais,

agus ghlac e Hasor, agus bhuail e a rìgh

leis a' chlaidheamh: oir b'e Hasor roimhe

sin ceann nan ràoghachdan sin uile.

11 Agus bhuail iad na h-anaman uile a bha

ann le faobhar a' chlaidheimh 'g an lèir-

sgrios: cha d'fliàgadh aon anns an robh

auaii; agus loisg e Hasor le tciiie.

12 Agus uile bhailtean nan rìgh sin, agus

an ràghrean uile ghlac Iosua. agus bhuail e

iad le faobhar a' chlaidheimh, agus sgrios e

gu tur iad, mar a dh'àithn Maois, òglach an

TigheaiTia.

13 Ach a tJiaohh nam bailtean sin uile a

sheas a ghnàth 'n an neart, cha do loisg

Israel aon diubh sin, saor o Hasor a mhàin;

sin loisg Iosua.

14 Agus uile chreach nam bailtean sin,

agus an sprèidh, ghabh clann Israeil mar

chobhartach dhoibh fhéin; ach bhuail iad

gach duine le faobhar a' chlaidheimh, gus

an do chuir iad as doibh; cha d'fhàg iad

neach air bith ann.s an robh anail.

15 Mar a dh'àithn an Tighearn d'a òglach

Maois, mar sin dh'àithn Maois do Iosua.

agus mar sin rinn Iosua. cha d'fhàg e ni

gun deanamh de na h-uile a dh'àitlm an

Tighearn do Mhaois.

16 Mar sin.ghlac Iosua.am fearann sin iiile ,

na sleibhtcan. agus an tìr mu dheas uile,

agus fearann Ghosein uile, agus an gleann,

agus an còmhnard, agus sliabh Israeil, agus

a ghlcann;

17 O shliabh Halaic, a tha 'dol suas gu

Seir, eadhon gu Baal-gad ann an gleann

Lebanoin, fo shliabh Hcrmoin: agus an ràgh-

vean uile ghlac e, agus bhuail e iad, agais

mharbh e iad.

18 Rè àiine fhada rinn Iosua.cogadh ris na

ràghribh sin uile.

19 Cha robh baile mòr air bith a rinn sàth

ri cloinn Israeil, saor o na Hibhich, luchd-

àiteachaidh Ghibeoin; càch uile ghlac iad

ann an cath.

20 Oir b'ann o'n taigheam' a bha e an cridh-

eachan a chruadhachadh,chum gu'n tigeadh

iad un aghaidh Israeil ann an cath, a chum

gu'n sgriosadh e iad gu tur, agus nach bith-

eadh iochd sam bith aira nochdadh dhoibh,

ach gu'n cuireadh e as doibh, mar a dh'-

àithn an Tighearn do Mhaois.

21 Agus anns an àm sin thàinig Iosua. agus

ghearr e as na h-Anacaich o na slèibhtibh,

o Hebron, o Dhebir, o Anab, agus o bheann-

taibh Iudah uile, agus o bheanntaibh

Israeil uile: sgrios Iosua.gu tur iad le'm

bailtibh.

22 Cha d'fhàgadh aon de na h-Anacaich

ann am fearann chloinn Israeil; a mhàin

210

ann an Gasah, ann an Gat, agus ann an As-

dod, dh'fhàgadh iad.

23 Mar sin ghlac Iosua.an tìr uile, a rèir

nan uile a thuirt an Tighearn ri Maois,

agus thug Iosua.i mar oighreachd do chloinn

Israeil, ann an earraunaibh a reir an treubh-

an. Agus fhuair an tìr fois o chogauh.

CaibidealXII.

1 An dà rig'n a hlmaiL Mauis 'an tadbli an ear

de Iordan . 7 Aon ràrjh deug iharfhichead

air ani bualadh le Iosua.air an taobh an iar

de Iordan .

AXIS is iad so ràghrean an fhearainn a

bhuail clann Israeil; agus shealbhaich

iad am fearann air taobh eile Iordain leth

rà èirigh na grèine, o shruth Amoin gu

sliabh Hermoin, agus an còmhnard uile air

an làinàh an ear.

2 Sihon rìgh nan Amorach, a bha a chòmh-

nuidh ann an Hesbon, agus a riaghlaich o

Aroer, a fha air bmaich sruth Arnoin, agus

mheadhon an t-srutha, agus leth Ghilead

eadhon gus an sruth laboc, crìoch chloinn

Amoin:

3 Agus an còmhnard gu muir Chineroit a

làimh na h-àirde 'n ear, agus gu muir a'

chòmhnaird, eadhon a' mhuir shalainn a

làimh na h-àirde 'n car, an t-slighe gu Bet-

iesiniot; agus o'n àirde deas, fo Asdot-pis-

gah.

4 Agus crìoch Og rìgh Bhàsain, a bha

dh'iavmad nam famhairean a bha a chòmh-

nuidhann an Astarot, agus ann an Edrei.

I 5 Agus a ràoghaich ann an sliabh Iler-

moin, agus ann an Salcah, agus ann am

Bàsan uile, gu cràch nan Gesurach agus nam

INIaachatach. agus leth Ghilead. crìoch

Shihoin rìgh Hesboin.

6 ladsan bhuail Maois, òglach an taigh-

earna, agus clann Israeil; agus thug Maois,

òglach an Tighearna, e mar sheilbh do na

Reuhenich, agus do na Gadaich, agus do

leth-thrèibh Mhanaseh.

7 Agus is iad so ràghrean na tìre a bhuail

losua agus clann Israeil air an taobh so de

lordan air an làimh an iar, o Bhaal-gad fl

ann an gleann Lebanoin, eadhon gu sliabh ,

Halaic, a tha 'dol suas gu Seir; a thug ,

losua do threubhan Israeil mar sheilbh, a

reir an roinnean:

5 Amis na beanntaibh, agus anns na

gleanntaibh, agus anns na còmhnardaibh,

agus anns na tobraichil)h, agus anns an

fhàsach, agus anns an tìr mu dheas: na

Hitich, na h-Amoraich,agus na Canaanaich,

na Peridsich, na Hiblvich, agais na lebus-

aich.

9 rìgh lericho, aon; rìgh Ai, a tha làimh

ri Bet-el, aon;

10 rìgh lerasaleim, aon; rìgh Hebroin,

aon;

11 rìgh larmuit, aon; rìgh Lachis, aon;

12 rìgh Egloin, aon; rìgh Gheseir, aon;

13 rìgh Dhebir, aon; rìgh Ghedeir, aon;

lOSUA, XIII.

14 rìgh Horniah, aon; rìgh Araid, aon;

15 rìgh Libnah, aon; rìgh Adulaim, aou;

16 rìgh Mhacedah, aon; rìgh Bhet-eil,

aon;

17 rìgh Thapuah, aon; rìgh Hepheir, aon;

18 rìgh Apheic, aon; rìgh Lasaroin, aon;

19 rìgh Mhadoin, aon; rìgh Hasoir, aon;

20 rìgh Shimron-meroin, aou; rìgh Ach-

saiph, aon;

21 rìgh Thaanaich, aon; rìgh Mhegido,

aou;

22 rìgh Chedeis, aon; rìgh locueaim o

Charmel, aon;

23 rìgh Dhoir, ann an cràch Dhoir, aou;

ràgh chinneach Ghilgail, aon;

24 rìgh Thirsah, aon; na ràghrean uile,

deich thar fhichead agus aou.

CaibidealXIIL

1 Gràochan an fhearainn air nach d' thugadh

fathast buaidh 14, 33 Is iad àobairtean an

\ Tiffhearn^ oighreachd nan Lebhitheach. '22

Mharbhadh Balaam.

ANIS bha Iosua.sean agus air teachd

air aghaidh ann am bliadhnaibh;

agus thuirt an taigheavn ris, Tha thusa

• seau agixs air teachd air d'aghaldh 'am

bliadhnaibh, agus tha fathast ro mhòran

fearainn r a shealbhachadli.

2 Is e so am fearanu a tha fathast a làth -

j air; uile cbràochau uam Philisteach, agus

1 Gesuri uile,

! 3 Shihor, a tha fa chomhair na h-Eiphit,

eadliou gu cràch Ecroin mu thuath a

\ mheasar do'n Clianaanach: càiig taighearuau

; nam Philisteach; na Gasataich, agus na

h-Asdodaich, na h-Escalonaich, na Gitich,

agus na h-Ecvouaich, agus na Habhaich:

4 O'u taobli mu dheas uile fhearaun nan

1 Cauaauach, agus Mearah a tha làimh ris

na Sidonaich, gu Aphec, gu cràch nan

i Amorach;

; 5 Agus f earann nan Gibleach, agus Lebanon

i uile leth ri èirigh na grèine, o Bhaal-gad fo

\ shliabh Hermoiu, gu ruig an dol a stigh do

Hamat;

6 Uile luchd-àiteachaidh nam beann o

Lebauon gu Misrephot-maim agus na Si-

donaich uile, iadsan fògraidh mi mach i'oimh

chloiuu Israeil; a mhaiu roiun e le cranu-

. churdo na h-Israelich mar oighreachd, mar

a dh'àithu mise dhuit.

7 A nis uime sin, roiun am fearann so mar

oighreachd do na naoi treubhan, agus do

I leth-thrèibh Mhauaseh;

8 Maille ris ari leth-thrèibh eile fhuair na

â–  Reubenich agus na Gadaich an oighreachd-

san a thug Maois doibh, an taobli thall de

lordan a làimh na h-àirde 'n ear, eadhon

niar a thug Maois, òglach an taighearua,

dhoibh:

9 Aroer, a tha air bruaich sruth Arnoiu,

agus am baile a tha ann am meadhon an

1 t-srutha, agus còmhnard Mhedebah uile gu

Dibon;

10 Agus uile bhailtean Shihoin, rìgh nan

Amorach a ràoghaich ann an Hesbon, gu

cràch chloiun Amoin;

11 Agus Gilead, agus crìoch nan Gesur-

ach, agus nam Maachatach, agus sliabh

Hermoiu uile, agus Bàsan uile gu Salcah;

12 Uile ràoghachd Og ann am Basan, a

ràoghaich ann an Astarot agus ann an

Edrei, a mhair de iarmad uam famhairean:

oir iad sin bhuail Maois, agus dh'fhògair e

mach iad.

13 Gidheadh, cha d'fhògair clann Israeil a

mach na Gesuraich, no na Maachataich; ach

tlia na Gesuraich agus na Maachataich 'n an

còmhuuidh am measg nan Israeleach gus

au là' n diugh.

14 A mhàiu do thrèibh Lebhi cha d'thug

e oighreachd sam bith; is iad àobairtetui an

Tighearna Dè Israeil a bheirear suas le

teine, an oighreachd-san, mar a thuirt e

riu.

j 15 Agus thug Maois do thrèibh chloinn

j Reubein oighreachd a rèir an teaghiaichcan:

16 Agus bha 'n crìoch o Aroer a tlta air

bruaich sruth Aruoin, agus am baile a tha

ann am meadhou an t-srutha, agus an

' còmhuard uile gu Medebah:

I 17 Hesbon, agus a bhailtean uile a t?ia

's a' chòmlmard; Dibon, agus Bamot-baal,

agus Bet-baal-meon,

i 18 agus lahasa, agus Cedemot, agus Me-

; phaat,

19 Agus Ciriataim, agais Sibmah, agus

Saretsahar ann an sliabh a' ghiinne,

; 20 A^8 Bet-peor, agus Asdod-pisgah,

agus Bet-iesimot,

21 Agus uile bhailtean a' chòmhuaird,

agus uile ràoghachd Shihoiu rìgh nan Amor-

ach, a ràoghaich ann an Heshbon, a bhuail

Maois maille ri ceaunardaibh Mhidiaiu,

Ebhi, agus Recem, agus Sur, agus Hur,

agus Rebah, cinu-fheadhna Shihoin, a bha

'chòmhnuidh 's an tàr.

22 Balaam mar an ceudna, mac Bheoir,

am fiosaiche, mharbh clann Israeil leis a'

chlaidheamh 'n am measg-sau a mharbhadh

leo.

23 Agus b'i crìoch chloinn Reubeiu, lor-

dan agus a cràoch-san. B'i sin oighreachd

chloinu Reubeiu a rèir an teaghlaichean,

na bailte mòra agus am bailte beaga.

24 Agus thug Maois oighreachd do thrèibh

Ghad, eadhon do chloinn Ghàd a rèir an

teaghlaichean.

25 Agus b'i an crìoch laser, agus uile

bhailteau Ghilead, agus leth fearainn

chloinn Amoiu, gu Aroer a tha fa chomhair

Rabah:

26 Agus Hesbon gu Ramat-mhispeh,

agus Betouim; agus o Mhahanaim gu cràch

Dhebir;

27 Agus auns a' ghleann, Betaram, agus

Bet-nimrah, agus Sucot, agus Saphou a'

chuid eiie de ràoghachd Shihoin rìgh Hes-

lOSUA, XIV, XV.

boin, lordau a^is a cràocli. eadhon gu oir | fhearainn;agus thugmi airais fios d'a ionu-

fairge Chineret, air tuobh eiie lordaiu a

làimh na h-àirde 'n ear.

28 Fi sin oighreachd chloinn Ghad, a

rèir an teaghlaichean, na bailte mòra agus

am bailte beaga.

29 agus thug Maois oighreachd do Icth-

thrèibh Mhanaseh: agus b'i so sealbh leth-

thrèibh chloiun Mhanaseh, a rèir an teagh-

laiclieau:

30 Agns bha 'n crìoch o Mliahanaim,

Bàsan uile, uile ràoghachd Og rìgh Bliasain,

agus uile bhailtean lair, a tha ann am Bà-

san, tri fichead baile mòr:

31 Agus leth Ghilead, agus Astarot, agus

Edreijbailtean ràoghachd Og ann amBàsan,

bhuiii iad do chloinn Mhachir mhic Mhan-

aseh, eadhon do leth chloiun Mhachir, a

rèir an teaghlaicheau.

32 Is iad sin na dhchannan a roinn

Maois mar oiglireachd ann an còmhnard-

aibh Mhoaib, air an taobh eile de lordau

làimh ri lericlio, air an taobh an ear.

33 Ach do thrèibh Lebhi cha d'thug

Maois oighreachd: Ve 'n Tighearn Dia

Israeil e feiu an oighreachd-sau, mar a

thubhairt e riu.

CaibidealXIV.

1 Thugadh an oi[/hreachd le crannchur do na

naoi treiibàian agus an lelh-thrèibh. 6 Fhuair

Caleh Hebron.

AGUS is iad so na duchan a fhuair

clann Israeil mar oighreachd ann an

tàr Chanaain, a roinu Eleasar an sagart,agus

losua mac Nuin, agus cinn- fheadhna aith-

riche threubhau chloinu Israeil mai* oigh-

reachd dhoibh.

2 Le crannchur bha an oighreachd, mar a

dh'àithu an taigheai-n le làimh Mhaois, do

na naoi treubliau agus an leth-thrèibh.

3 Oir bha Maois air tabhairt oighreachd

do dhà thrèibh, agus do leth-thrèibh, aii- an

taobh eile de Iordan : ach do na Lebhith-

ich cha d'thug e oiglireachd sam bith 'n am

measg.

4 Oir bha clann Ioseiph 'n an dà thrèibh,

Manaseh agusEphraim: uime sin cha d'thug

iad roinn sam bith do na Lebhithich 's an

fhearann, saor o bliailtibli gu còmhnuidh

'ghabliail atinta, maille r am fearann comh-

roinn d'an sprèidh, agus d'am maoin.

5 Mar a dh'àithn an Tighearn do Mhaois,

mar sin rinn clann Israeil,agus ro(nu iad am

fearann.

6 an sin thàinig chann Iudah gu Iosua.ann

au Gilgal; agus thuirt Caleb mac lepli-

uneh an Ceniseach ris, Tha fios agad air

an ni a thuirt an Tighearn ri Maois,

òglach Dhè, 'am thaobhs' agus 'ad thaobh

féin, ann an Cades-barnea.

7 I)à fhichead bliadlina dh'aois bha mise

Ti uair a chuir Maois, òglach Dhè, mi o

('iiades-bai'nea, a rannsacliadli a mach an

212

suidh, mar a bha e ann am chridlie.

8 Gidheadh, thug mo bhràithrean a chaidh

suas maille rium, air cridhe an t-sluagh

leagliadh: ach leau mise gu h-iomlan an

Tighearn mo Dhia.

9 Agus mhionnaich Maois air an là, sin, ag

ràdh, Gu cinnteach bithidh am fcarann air

an do shaltair do clios, agad fhéin mar oigh-

rcachd, agus aig do cliloinn gu bràth; a

chiouu gu'u do leau thu gu h-iomlan aa

Tighearu mo Dhia.

10 Agus a nis, feuch, ghlèidh an Tighearn

mi beò, mar a thuirt e, na càiig agus an

dà fhichead bliadhna so, eadhou o labhair

an Tighearn ara focal so ri Maois, am feadh

a dh'imich clann Israeil anns an fhàsach;

agus a nis, feuch, tha mi 'n diugh ceithir

fichead agus càiig bliadhna dh'aois.

1 1 Fathast tha mi co làidir an diugh as a

bha mi 's an là anns an do chuir Maois uaith

mi: mar a bha mo neart an sin, mar sin tJia

mo neart a nis, chum cogaidh, agus a dhol

a mach, agus a theachd a steach.

12 A nis uime sin.thoir dhomh a' bheinn

so, rau'n do labhair an Tighearn 's an là ud;

(oir chuala tu 's an là ud cionnus a bha na

h-Anacaich an sin, agus giin robh uabailte

mòr' agus daingnichte;) ma tharlas giim

bi 'n Tighearn leara, an sin fògraidh mi

mach iad, mar a thuirt an Tighearn.

13 Agixs bheaunaich Iosua.e, agus thug e

do Chaleb, mac lephuneh, Ilebron mar

oighreachd.

14 Rinneadh uirae sin Hebron 'n a oigh-

reachd do Chaleb, mac lephuneh, an Cenis-

each, gus an là 'n diugh; a chionn gu'n

do lean e gu h-iomlau an Tighearn Dia

Israeil.

15 Agus Ve ainra Hebroin roimhe Ciriat-

arba: bha'n t-Arba so 'n a dhuine mòr am

measg nan Anacach. Agus bha fois aig an

tàr chogadh.

CaibidealXV.

1 Cràocha cranncliuir ckloinn ludali. 13 Roinn

Chakib. 16 Treubhantas agus duais Otnieil.

18 A thchuinge Ac/isah.

TyEso uime sin.crannchur trèibhe chloinn

-^ Iudah a reir an teaghlaichean, eadhon

gu cràch Edoim, gu fàsach Shin ri deas o'n

chuid a's fhaide mach de'n ioraall dheas.

2 Agus bha 'n crìoch mu dheas o thràigh

na mara salainn, o 'n luib a tha 'g amharc

ri deas.

3 Agus chaidh i mach a dh'ionnsuidh an

taoibh mu dlieas gu h-uchdaich Acrabim,

agus ghabli i air a h-aghaidh gu Sin, agus

chaidh i suas air an taobh mu dheasgu

Cades-bamea, agus chaidh i air a h-aghaidh

gu Hesron, agus chaidh i suas gu h-Adar,

agus ghabh i mu'n cuairt gu Carcaa.

4 Uaith sin ghabh i dh'ionnsuidh Asmom,

agus chaidh i mach gu amhainn na h-Eiphit^

agus bha dol a mach na cràche sin aig a

lOSUA, XV.

mhiiir, bithidh so agaibh 'n a cràch mu

dhcas.

5 Agus Vi a' chràoch an ear a' niluiir shal-

ainn eadhon gu ceaun Iordain: agus bha d

chràocli air an taobh mu thuath o luib na

niara, aig a' chuid a b'fhaide mach de

lordan.

6 Agus chaidh a' chràoch suas gu Bet-

hoglah, agus gliabh i air a h-aghaidh air an

taobh mu thuath de Bhet-arabah; agus

chaidh a' chràoch suas gu cloich Bhohaiu

mhic lleubein.

7 Agus chaidh a' chrloch suas gu Debir o

ghleanu Achoir, agus ri tuath ag amharc

ri Gilgal, a tha fa chomhair uchdaich

Aduuiim, a tha air taobh deas na h-aimhne:

agus chaidh a' chràoch thairis gu uisgeach-

aibh En-semcis, agus bha a dol a mach aig

Eu-rogel.

8 Agus chaidh a' chràoch suas gu gleann

mhic Hinoim, gu taobh deas an lebusaich;

{is e sin Ierusalem:) agus chaidh a' chràoch

suas gTi mullach na beinne, a tha roimh

ghleaun Iliuoim, air an làimh an iar, a tha

aig ceaun gliuue nam famhairean ri tuath.

9 agus thairngeadh a' chràoch o mhuhach

au t-slèibh gu tobar uisge Nephtoah, agus

chaidh i mach gu bailtibh slèibh Ephroiu,

agus thairugeadh a' chràoch gu Baalah; {is

e sin.Ciriat-iearim.)

10 Agus chaidh a' chràoch mu 'n cuairt o

Bhaah^h air an làimh an iar gu shabh Sheir,

agus ghabh i thairis gu taobh slèibh learira,

{Is e sin Chesalon,) air an taobh mu thuath,

ag'us chaidh i sìos gu Bet-semes, agus ghabh

i air a h-aghaidh gu Timnah:

11 Agus chaidh a' chràoch amach gu taobh

Ecroin rituath; agus thairngeadh a' chràoch

gu Sicrou, agus gliabh i thairis air sHabh

Bliaalah, agus chaidh i mach gu labneel;

ag\is bha dol a mach na cràche aig a'

mhuir.

12 Agus bha a' chràoch an iar gus an

fhairge mhòir, agus a A-oirthir: li'i sin

cràoch chloinn Iudah mu'u cuairt, a rèir an

teaghlaichean.

13 Agus do Chaleb, mac Icphuneh, thug

e roinn am measg cliloinn Iudah, a rèir

àithue an Tighearna do Iosua. eadhon baile

, Arbah, athar Auaic: {is e sin Hebron.)

14 Agus dh'fhògair Caleb a mach as a sin

triàiir mhac Anaic,Sesai, agus Ahiman, agus

Tahuai, chxnn Anaic.

15 Agus chaidh e suas o sin gu luchd-àit-

eachaidh Dhebir: agus Ve ainm Dhebir

roimhe Ciriat-sepher.

16 agus thuirt Caleb, Esan abhuaileas

Ciriat-seplier, agus a gldacas e, dliasau

bheir mi Achsah mo nigheau 'n a mnaoi.

17 Agusghlac Otuiel,macCheuais,bràthar

Chaleib e; agus thug e dha Achsah a nigh-

ean 'n a mnaoi.

18 Agus tharladh 'n uair a thàinig i d' a

ionnsuidh. gu'n do bhrosnuich i e gu achadh

213

; iarraidJi air a h-athair: agus theirinn i

bliàrr a A-asail; agus thuirt Caleb rithe,

Ciod a b'àill leat?

19 Agus fhreagair ise,Thoir dhomh beann-

achadh; oir thug thu dhomh fcarann mu

dheas, thoir dhomh mar an ceudna tobair

uisge; agus tluig e dhi na tobair uachdarach,

agus na tobair àochdarach.

20 B'i sin oighreachd trèibhe chloiun

Iudah, a rèir an teaghlaichean.

21 Agus b'iad na bailtean a b' fhaide mach,

le trèibh chloiun Iudah, leth ri cràch Edoim

mu dheas, Cabseel, agus Eder, agus lagur,

22 agus Cinah, agus Dimonah, agus

Adadah,

23 Agus Cedes, agus Hasor, a;^is Itnan,

24 Siph, agus Telem, agus Bealot,

25 agus Hasor, Hadatah, agais Ceriot,

a^us Hesron, {is e sin Hasor,)

26 Amam, agus Sema, agus Moladah,

27 Agus Hasar-gadah, agTis Hesmon,agu3

Bet-jjalet,

28 Agus Hasar-sual, agus Beer-seba, agus

Bis-iotiah,

29 Baalah, agus lim, agus Asem,

30 Agus Eltolad, agus Chcsil, agus Hor-

mah,

31 Agus Siclag, agus Madmanah, agus San-

sanah,

32 Agus Lebaot, agus Silhim, agus Ain,

agus Rimou: 5'iad na mòr-bhailtean uile

naoi thar fhichead, maille r'am bailtibh

beaga.

33 Agus anns a' chòmhnard, Estaol, agus

Soreah, agus Asnah,

34 Agus Sanoah, agus Engauim, Tapuah,

agus Enam,

35 larmut, agus Adulam, Sochoh, agus

Asecah,

36 agus Saraim, agus Aditaim, agus Gede-

rah, agixs Gederotaim; ceithir mòr-bhailte

deug le'm bailtibli beaga.

37 Senan, agus Hadasah, agus Migdal-gad,

38 Agus Dilean, agus Mispeh, agus locteel,

39 Lachis, agus Boscat, agus Eglon,

40 Agus Cabon, agus Laluuas, agus Citlis,

41 agus Gederot, Bet-dagon, agus Naa-

mah, agus Macedah; sè mòr-bhailte deug

le'm bailtibh beaga.

42 Libnah, agus Eter, agus Asau,

43 Agus liphtah, agus Asuah,agus Nesib,

44 Agus Ceilah, agus Achsib, agus Mare-

sah; naoi bailte mòra le'm bailtibh bcaga.

45 Ecron le 'bhailtibh a's mò, agus a bliailt-

ibh beaga.

46 Ecron, eadhon gus an fhairge, iad-

sau uile a bha làimh ri Asdod, le'm bailtibh

beaga.

47 Asdod le 'bhailtibh a's mò agus a bhailt-

ibh beaga, Gasah le 'bhailtibh a's mò agus

a bhailtibh beaga, gu amhainn na h-Eiphit,

agus an fhairge mhòir, eadhon a cràch.

48 Agus anns na beanntaibh, Samir, agus

latir, agus Socoh,

lOSUA, X/I, XVII.

49 Agus Danah, agus Ciriat-sanah, eaclhon

Debir,

50 Agus Anab, agus Estemoh, agus Anim^

51 Agus Gosen, agus Holon, agus Giloh;

aon mhòr-bliaile deug le'm bailtibh beaga.

52 Arab, agus Dumah, agus Esean,

53 Agus lanum, agus Bet-tapuali

Aphecah,

54 Agus Humtah, agus Ciriat-arbah, (is e

8in Hebron,) agus Sior; uaoi bailtean mòra

le'm bailtibh beaga.

55 Maou, Carmel, agus Siph, agus lutah,

66 Agus lesreel, agus locdeam, agus Sa-

naoh,

57 Cain, Gibeah, agus Timnah; deichbailt-

ean mòra le'm bailtibh beaga.

58 Halhul, Bet-sur, agus Gedor,

59 Agus Maarat, agus Betanot, agus Elte-

cou; sè bailtean mòra le'm bailtibh beaga.

60 Ciriat-baal, (is e sin Ciriat-iearim,) agus

Rabah; dà bhaile mòr le'm bailtibii beaga.

61 'S an fliàsach, Bet-arabah, Midin, agus

8ecacah,

62 Agus Nibsan, agus baile an t-salainn,

agus En-gedi; sè bailtean mòra le'm bailtibh

beaga.

63 A thaobh nan Iebusach luchd-àiteach-

aidh lerusaleim, cha b'urrainn clann Iudah

am fògradli a mach: ach tha na lebusaich

'u an còmhnuidh maille ri cloinn Iudah ann

an Ierusalem gus an là 'n diugh.

CaibidealXVI.

1 CranncUur chloinn Ioseiph. 5 Cràocli oigh-

reachd Ephraim.

AGUS chaidh craunchur chloinn Ioseiph

a mach o Iordan làimh ri lericho gu

uisgeachaibh lericho air an làimh an ear,

dh'ionnsuidh an fhàsaich a' dol suas o leri-

cho gu sliabh Bliet-eil.

2 Agus tha e 'dol a mach o Bhet-el gu

Luds, agus a' gabhail seachad gu cràochaibh

Archi gu Atarot,

3 Agus a' gabhail sìos a làimh na h-àirde

'u iar gu cràch laphleti, gu cràch Bliet-

lioroin àochdaraich, agus gu Geser: agus tha

a dhol a mach aig an fhairge.

4 Mar sin ghabh clann Ioseiph, Manaseh,

agus Ephraim, an oighreachd.

5 Agus bha crìoch chloiuu Ephraim, a

rèir an teaghlaichean, ànar so: b'i eadhou

agns bha a dol a mach aig an fhairge. Ei

8in oighreachd treibhe chloinn Ephraim, a

reir an teaghlaicliean.

9 Agus bha na baiitean mòra a chuireadh

air leth do chloinn Ephraim, am measg

oighreachd chloinu Mhanaseh, na bailtean

agus mòra uile !em bailtibh beaga.

10 Agus cha d'fhògair iad a mach na Ca-

naanaich a bha 'chòmhuuidh ann an Geser:

ach tha naCanaanaich 'n an còmhnuidham

measg nan Ephraimeach gus an là 'n diugh;

agus tha iad a' deanamh seirbhis dhoibh

fo chàs.

CaibidealXVII.

1 Crannchur trèibhe Mhaàiaseh: 7 a chràoch,

Gha cCfhògradh na Canaanaich a mach.

Fliuair clunn Joseiph crannchur eile.

aig

BHA mar an ceudna crannchur

trèibh Mhanaseh,(oir &'esan ceud-ghiu

loseiph,) eadhon aig Machir ceud-ghin

Mhauaseh, athair Ghilead; a chionn gu'm

b'fhear-cogaidh e: uime sin bha Giiead

agus Bàsau aige.

2 Bha mar an ceudna crannchur aig a'

chuid eile de chloiun Mhanaseh a rèir an

teaghlaicheau; aig cloinn Abieseir, agus aig

cloinn Heleic, agus aig cloinn Asrieil, agus

aig cloinn Shecheim, agus aig cloinn Heph-

eir, agus aig cloinn Shemida: Viad sin

clann-mhac Mhanaseh, mhic Ioseiph, a rèir

an teaghlaichean.

3 Ach aig Selophehad mac Hepheir, mhic

Ghilead, mhic Mhachir, mhic IMhanuseh,

cha robh mic, ach uigheanan: agus is iad so

aiumeau a nigheanan, Mahlah, agus Noah,

Hoglah, Milcah, agus Tirsah.

4 Agus thàinig iad am fagus an làtliair

Eleasair an t-sagah't, agus an làthair Iosua.

mhic Nuin, agus an làthair nan uachdarau,

ag ràdh, Dh'àithu an Tighearn do Mhaois

oighreachd a thoirt duinne am measg ar

bràithrean: uime sin.a rèir àithue an taigh-

earna, thug e dhoibh oighreachd am measg

bluràithrean an athar.

5 Agus thuit air Manaseh deich cuibh-

rionnan, thuilleadh air fearann Ghilead,

agus Bhàsaiu, a &A'air an taobh eile de lor-

dan;

6 A chionu gu'n robh aig nigheanan Mhan-

aseh oighreachd am measg a chuid mac;

cràoch an oighreachd air an làimh an ear ! agus bha fearaun Ghilead aig a' chuid eile

Atarot-adar, gu Bet-horon uachdarach;

6 Agus chaidh a' chràoch a mach a dh'ionn-

de mhic Mhanaseh.

7 Agus bha crìoch Mhanaseh o Aser gu

suidh nafairge, gu ]Michmetah air antaobhl Michmetah, a tha fa chombair Shecheim,

mu thuath; agus chaidh a' chràoch mu 'n ' agus chaidh a' chràoch air a h-aghaidh air

cuairt a làimh na h-àirde 'n ear gu Taanot- j an làimh dheis gu luchd-àiteachaidh En-

siloh, agus ghabh i seachad air an taobh an tapuah.

ear gu lanohah:

8 A nis bha aig Manaseh fearann Thap-

7 Agus chaidh i sìos o lanohah gu Atar-; uah: ach Tapuah air cràch Mhanaseh bu le

ot, agus gu Naarat, agus thàinig i gu leri-

cho, agus chaidh i mach aig Iordan .

8 Chaidh a' chràoch a mach o Thapuah

làimh na h-àirde 'n iar gu sruth Chanah

214

, cloinn Ephraim.

i 9 Agus chaidh a' chràocli sìos gu srutb

' Chanah mu dheas de'u t-srutli: bha bailtean

I Bin Ephraim am measg bhailtcau Mhauaseh

TOSUA, XYII!

bha mar an ceudna crìoch Mhanaseh air an

. taobh mu thuath de'n t-sruth, agus bha a

dol a mach aig an fliairge.

; 10 An taobh mu dheas hic le Ephraim,

i agus an taobh mu thuath bii le Manaseh,

agus b'l an fliairge a chràoch, agus choinn-

ich iad a chéile ann an Aser air an taobh

nui thuath, agus ann an Isachar air an taobh

an ear.

11 Agus bha aig Manaseh ann an Isachar

agus ann an Aser, Bet-sean agus a bhail-

tean, agus Ibleam agus a bhailtean, agui5

luchd-àiteachaidh Dhoir agus a bhaiiteau,

agus hichd-àiteachaidh En-doir agus a

bhailtean, agus hichd-àiteachaidh Tiiaan-

aich ngus a bhailtean, agus luchd-àiteach-

aidh Mhegido agus a bhailtean; eadhon tri

dàichanna.

12 Gidheadh cha b'urrainn clann Mhan-

aseh luchd-àiteachaidh nam bailtean sin

fliògradh a mach; ach b'àill leis na Canaan-

aich còmhnuidh 'ghabhail 's an tìr sin.

â–  13 Gidheadh tharladh, 'n uair a dh'fhàs

clann Israeil làidir, gu'n do chnir iad na

Canaanaich fo chàs; ach cha d'fhògair iad

; gu tur a mach iad.

14 Agus labhair clann Ioseiph ri Iosua. ag

; ràdh, Car son nach d'thug thu dhomhsa

; ach aon chrannchur agus aon chuibhrionn

r'an sealbhachadh, agus gurshiagh mòr mi,

agus gu'n do bheannaich an Tighearn mi gus

a so?

' 1.5 Agus fhreagair Io.sua iad, Ma's sluagh

jmòr thu, imich suas do'n choilltich, agus

(gearr sìos dhuit fhéin àit an sin ann am

ifearann nam Peridseach, agus nam famli-

i airean, ma tha sliabh Ephraim ro chumhann

! duit.

à 16 Agus thuirt clann Ioseiph, Cha leòr

I an shabh dhuinne: agus tha aig na Cauaan

iaich uilc a tha 'chòmhnuidh ann am fearanu

!a' ghlinne, carbadan iaruinn, a/t dà chnid

aca-san a tha ami am Bet-sean agus 'n a

' bhailtibh, agus aca-san a tha ann an gleanr.

lesreeil.

17 Agus labhair Iosua.ritaighloseiph, ri

h-Ephraim, agus ri Mauaseh, ag ràdh, Is

•sluaj,'h mòr thu, agus tha cumhachd mòr

agad; cha bhi agad aon chrannchur a

,mhàin.

18 Ach bithidh an sliabh agadsa, oir is

coille e; agus gearraidh tu sìos i: agus

bithidh a dhol a mach agad: oir fògraidh tu

mach na Canaanaich, ged tha carbadan

iaruinn aca, agus ged tha iad làidir.

CaibidealXYIII.

' 1 Chuireadh suas bàth a' choimhthionail aig

Siloh. 2 Roinàieadii, cC cliuid eile de'n f/iear-

i ann 'n a sheacàtd earrannaibh.

AGUS chruinnich coimhthional chloinn

Israeil uile 'an ceaun a chéile aig

Siloh, agus chuir iad suas pàilliun a' choimh-

thionail an sin, agus cheannsaicheadh an

tàr rompa.

215

I 2 Agns bha fathast am measg chloinn

Israeil seachd treubhan, nach d'fhuair an

oighreachd.

3 Agus thuirt Iosua.ri cloinn Israeil,

Cia fhad a tha sibh mall a dhol a shealbh-

acliadh an fhearainn, a thug an Tighearn

Dia bhur n-aithrichean dhuibh ?

4 Thugaibh a mach dhomhsa as bhur measg

triàiir dliaoine as gach trèibh; agus cuiridh

mi uam iad, agus èiridh iad, agus thèid iad

troimh 'n fhearann, agus tairngidh iad e a

rèir an oighreachd-san, agus thig iad a m'

ionnsuidhs' a ris.

\ 5 Agus roinnidh iad e 'n a sheachd earr-

annaibii: fauaidh Iudah 'n a chràch fhéin air

'an taobh mu dheas, agus fanaidhtaigh

loseiph 'n a chràch fhéin air an taobh mu

thuath.

6 Uime sin tairngidh sibh um fearann 'n a

sheachd earranuaibh, agus bheir sibh an

tarruing an so am' ionnsuidhse, chum gu'n

tilg mi croinn air bhur sou an so an làthair

an Tighearna ar Dè.

7 Acli cha-n'eil aig na Lebhithieh roinn

sam bith 'n ur measg, oir is i sagartachd an

Tighearn' an oighreachd-san: agus fhuair

Gad, agus Reuben, agus leth-tln-èibh Mha-

naseh, an oighreachd-san an taobh thall de

lordan air an làimh an ear, a thug Maois,

òglach an Tighearna, dhoibh.

^ 8 Agus dh'éirich na daoine agus dh'flaalbh

iad: agus dh'àithn Iosua.dhoibhsan a chaidh

a tharruing an fheai-ainn,ag ràdh, Imichibh

agus rachaibh troimh'n fhearann, agus

tairngibh e, agus thigibh a iràs am' ioun-

suidlise, chum gu'n tilg mi an so croiun air

bhur son an làthair an Tighearna ann an

Siloh.

_ 9 Agus dh'imich na daoine, agus chaidh

iad troimh'u fhearaun, agus tharruing iad

e a rèir a bhailtean 'n a sheachd earranu-

aibh, ann an leabhar, agus thàinig iad gu

Io.«ua do'n champ aig Siloh.

10 Agus thilg Iosua.ci'oinn air an son ann

an Siloh, an làthair an Tighearna: agus an

sin roinn Iosua.am fearann do chloinn Is-

raeil, a rèir an roinnean.

1 1 Agus thàinig crannchur trèibhe chloinn

Bheniamin a mach a rèir an teaghlaicheau:

agus chaidh crìoch an crannchuir a mach

eadar clann Iudah agus clann Ioseiph.

12 Agus bha 'n crìoch air an taobh mu

thuath Iordan ; agus chaidh a' chràoch suas

gu tuobh lericho air an taobh mu thuath,

agus chaidh i suas troimh 'n mhonadh a

làimh na h-àirde 'n iar, agus bha a dol a

mach aig fàsach Bhet-abhen.

13 Aguschaidh a' chràoch thairis o sin gu

Luds gu taobh Luds, {is e sin Bet-el,) ri

deas, agus chaidh a' chràoch sìos gu Atarot-

adar, ara fagus do'n t-sliabh a tha air an

taobh dlieas de Bhet-horou àochdarach.

14 Agus thairngeadh a' chràoch osm,agus

chuairtich i oisinn na mara ri deas, o'n

lOSUA, XIX.

t-sliabh a tha ià chomliairBhet-horoin ri

deas: agus bha a dol a mach aig Ciriat-baaJ,

(is e sin Ciriat-iearim,) baile le cloinn

ÃŒudah. Ei sin a' chearna an iar.

15 Agus blm a' chearna mu dhcas o chcann

Chiriat-iearim, agus chaidh a' chràoch a

mach air an làimh an iar, agus gliabh i

mach gu tobar uisgeachan ^Neplitoah.

16 Agus chaidh a' chràoch sìos gu ceann

na beinne, a tha fa chomhair gUnne mhic

Hinoim, a tàm aim an gleann nam famh-

airean air an taobh mu thuath, agus chaidh

i sìos gu gJeann Hinoim, gu taobh lebusi

air an làimh dheis, agus ghabh i sìos gu

En-rogel.

17 Agu8 thairngeadh i o'n taobh mu

thuath, agus gliabli i air a h-aghaidh gu

En-semes, agus chaidh i mach a dh'ionn-

suidh Ghelilot, a tha thall fa chomliair

uchdaich Adumim, agus ghabh i sìos gu

cloich Bhohain mhic Reubein,

18 Agus ghabh i air a h-aghaidh chum an

taoibh thall fa chomhair Arabah mu thuath,

agus chaidh i sìos gu Arabah;

19 Agus ghabh a' chràoch thairis gutaobh

Bhet-hoglah mu thuath; agus bha dol a

mach na cràche aig an luib mu thuath de'n

mhuir shalainn,aig ceann Iordain mu dheas.

Bi sin a' chràoch mu dlieas.

20 Agus b'i Iordan a chràoch air an làimh

an ear. B'i sin oighreachd chloinn Bhen-

iamin, le a cràochaibh mu'n cuairt, a rèir an

teaghlaichean.

21 A nis b'iad bailtean mòra treibhe

2 Agus bha aca 'n an oighreachd, Bcer-

sebah, agus Sebah, agus Moladah,

3 Agus Hasar-sual, agus Balah, agus A-

sem,

4 Agus Eltolad, agus Betid, agus Hormah,

5 Agus Siclag, agus Bet-marcabot, agus

Hasar-susah,

6 Agus Betlabaot, agus Saruhen; tri mòr-

bhailtean deug agus am bailtean beaga.

7 Ain, Remon, agusEter, agus Asan; cei-

thir bailtean mòra le'm bailtibh beaga.

8 Agi.is na bailtean beaga uile a bha mu

thimchioll nam bailtean mòra sin, gu Balat-

beer-ramat, mu dheas. Bi sin oighreachd

trèibhe chloinu Shimeoiu, a rèir an teagh-

laichean.

9 A mach à crannchur chloinn Iudah bha

oighreachd chloinn Shimeoin: oir bha cuibh-

rionn chloinn Iudah ro mhòr dhoibh; uirae

sin bha aig cloinn Shimeoin an oighreachd

ann am meadhon an oighreachd-san.

10 Agus thàinig an treas crannchur a mach

air son chloinu Slicbuluiu, a rèir an teagh-

laichean: agus bha crìoch an oighreachd-

san gu Sarid.

1 1 Agus chaidh an crìoch suas a dh'ionn-

suidh na fairge, agus Maralah, agus ràinig i

gu Dabaset, agus ràinig i gu ruig an sruth a

tha fa chomhair locueaim,

12 agus phill i o Shared a làimh na h-àirde

'n ear, leth ri eirigh na gi-èine, gu cràch

Chislot-taboir: agus an sin tha i 'dol a mach

gu Daberat, agus a' dol suas gu laphia,

13 Agus o sin a' gabhail thairis air an

chlouin Bheniamin, a rèir an teaghlaichean, làimh aneargu Gitah-hepher,gu Itah-casiii

lericho, agus Bet-hoglah, agus gleanu

Chesis,

22 Agus Bet-arabah, agus Semaraim, agus

Bet-el,

23 Agus Abhim, agus Parah, agus Ophrah,

24 Agus Chephar-haamonai, agus Ophni,

agus Gabah; dà mhòr-bhaile dheug le'm

bailtibh beaga.

25 Gibeon, agus Ramah, agus Beerot,

26 Agus Mispeh, agus Chephirah, agus

Mosah,

27 Agus Rechem, agus Irpeel, agus Tara-

lah,

28 Agus Selah Bleph, agus lebusi, {is e

sin Ierusalem,) Gibeat, agus Ciriat; ceithir

mòr-bhailtean deug le'm bailtibh beaga. Bi

Bin oighreachd chloinn Bheuiamin, a rèir

an teaghlaichean.

CaibidealXIX.

1 Cranndiur Shimfoin, 10 Shebuluin, 17 àeach-

air, 24 Aseir. 32 Naphtali, 40 Dhain. 49

Thug dann Israeil oiyhreachd do loaua 'n

am measff.

AGUS thàinig an dara crannchur a mach

do Shimeou, eadhon do threibh cliloinn

Shimeoin, a rèir an teaghlaichean: agus bha

'n oighreachd-san 'am meadhon oighreachd

chloiun Iudah.

216

agus a' dol a mach gu Remon-metoar

Is'eah;

14 Agus tha a' chràoch a' dol mu'n cuairt

mu thuath gu Ilanaton: agus tha a dol a

mach ann an gleann liphtah-el;

15 Agus Catat, agus Kahalal, agus Simron,

agus Idalali, agus Bet-lehem; dà mhòr-

bhaile dheug le'm bailtibh beaga.

16 B'i sin oighreachd chloinn Shebuluin,

a rèir an teaghlaicheau, na bailtean mòra sin

le'm bailtibh beaga.

17 Thàinig an ceathramh crannchur amach

do Isachar, air sou chloinn Isachair, a rèir

an teaghlaichean.

18 Agus b'i an crìoch lesreel, agus Chesu-

lot, agus Sunem,

19 Agus Hapharim, agus Sihon, agus Ana-

harat,

20 Agus Rabit, agus Cision, agus Abes,

21 Agus Remet, agus Enganim, agus En-

hadah, agus Bet-pases;

22 Agus tha a' chràoch a' ruigheachd gu

Tabor, agus Sahasimah, agus Bet-semes,

agus bha dol a mach an cràche aig Iordan ;

sò mòr-bhailtean deug le'm bailtibh beaga.

23 B'i sin oighrcaclid trèibhe chloiiui

Isachair, a reir an teaghlaichean,na bailtean

mòra agus am bailtean beaga.

24 Agus thàinig an càiigeamh craunchur

lOSUA

a mach do thrèibh chloinn Aseir, a reir an

teaghlaichean.

25 agus b"i an crìoch Helcat, agus Hali,

agus Beten, agus Achsapl

XX.

46 Agns Me-iarcon, agns Racon, uiaille

ris a' chràch fa chomhair lapho.

47 Agns chaidii crìoch chloinn Dhain a

mach ro ghann doibh: uime sin chaidh

26 Agus Alamelech, agus Amad, agus ' clann Dha^n suas agus chog iad an aghaidh

Miseal; agus tha i a' ruigheachd gu Carmel Leseim, agus ghhic iad e, agus bhuail iad e

air an làimh an iar, agus gu Sihor-libnat, ' le faobhara' chlaidheimh, agus shealbhaich

27 Agus a' pilltinn leth ri èirigh na grèine iad e, agus ghabh iad còmhnuidh ann,agus

gu Bet-dagon, agus a' ruiglieachd gu Se-Thug iad Dan a dh'ainm air Lesem, a rèir

bulun, agus gu gleann liphtah-el, leth ris ainme an athar Dan.

an taobh mu thuath de Bhet-emec, agus; 48 Is i sin oighreachd trèibhe chloinn

JS'eiel, agus a' dol a mach gu Cabul air an ! Dhain, arèir an teaghlaichean, na bailtean

làdmli chlà,

2S Agus Hcbron, agus Rehob, agus Ha-

mon, agus Canah, eadhon gu Sidon mòr;

29 Ag"us an sin tha a' chràoch a' pilltinn gu

Ramah,agus gus am mòr-bhaile daingoiichte

Tirus, agus tha a' chràoch a' pilltinn gu Ho-

sah: agus tha a dol a mach aig an fhairge

o'n oirthir gu Achsib;

30 Umah mar an ceudna, agus Aphec,

agus Reliob: dà mhòr-bhaile thar fhichead

le 'm bailtibh beaga.

31 Is i sin oighreachd trèibhe chloinn

Aseir, a rèir an teaghlaichean, na bailtean

mòra sin le'm bailtibh beaga.

32 Thàinig an seathamh crannchur a mach

do chloinn Xaphtali, cacUion do chloinn

Kaphtali, a rèir an teaghlaichean.

33 Agus bha 'n crìoch o Heleph, o Alon

gu Sahananim, agus Adami, JS'eceb, agus

labneel, gu Lacumj agus bha a dol a mach

gu Iordan .

34 Agus an sin tha a' chràoch a' pilltinn

an iar gu Asnot-tabor, agus a dol a mach

sin gu Hucoc, agus tha i a' ruigheachd

gu Sebulun air an taobh mu dheas, agus a'

ruidieachd gu Aseir air an taobh an iar,

auns gu bruachaibh Iordain leth ri èirigh

lui -:rt'ine

5.5 Agus is iad na mòr-bhailtean daing-

nichte Sidim, Ser, agus Hamat, Racat, agus

Cineret,

36 Agns Adamah, agus Ramah, agus

'Hasor,

â–  37 Agus Cedes, agus Edrei, agus En-

iasor,

38 Agus Iron,agus Migdalel, Horem, agus

Bet-hanat, agus Bet-semes; naoi mòr-

i.bhailtean deug le'm bailtibh beaga.

39 /5 i sin oighreachd trèibhe chloinn

mòra sin Ie"m bailtibh beaga.

49 'N uair a chuir iad crìoch air an fliear-

ann a roinn mar oighreachd a rèir an cràochau,

timg clann Israeil oighreachd do Iosua.mac

Nuin, 'n am nieasg:

50 A rèir focail an taigheama, thug iad da

am baile a dh'ian' e, eadhon Timnat-serah

ann an sliabh Ephraim, agus thog e am

baile, agus ghabh e còmhnuidh ann.

51 Is iad sin na h-oighreachdan a roinn

Eleasar an sagart, agus Iosua.mac Xuin,

agus cinn aithriche threubhan chloinn Is-

raeil, mar oighreachd le crannchur, ann an

Siloh an làthair an Tighearna, aig doi-us

pkilliuin a' choimhthionail. ^lar sin chuir

lad crìoch air am fhearann a roinn.

CaibidealXX.

1 A rèir àitàine Dliè do Iosua. 7 càndr clann Is-

raril air Leth sè baillfan dàdein.

AGUS labhair an Tighearn ri Iosua. ag

ràdh,

2 Labhair ri cloinn Israeil, ag ràdh, Sòn-

raichibh dhuibh fhéin? bailtean dàdein, mun

do labhair mi ribh le làimh Mhaois;

3 A chum gu'n teich am marbhaiche a

mharbhas neach ann an aineolas agus gun

fhios da, an sin: agus bithidh iad 'n an

dàdein duibh cUàoghaltair na fola.

4 Agus an uair a sheasas esan a theicheas

a dhionnsuidh aoin de na bailtibh sin, aig

dol a stigh geata a' bhaile, agus a chuireas

e a chàiis 'an cèill ann an cluasaibh shean-

airean a' bhaile sin, gabhaidh iad a steach

e do'n bhaile d'an ionnsuidh, agus bheir iad

àite dlia chum gu'n gabh e còmhnuidh 'n

am measg.

5 Agus an i;air a thèid dàoghaltair na fola

'an tòir air, an sin cha toir iad suas am mar-

bhaiche d'a laimh; a chionn gu'n do bhuail

Naphtali,arèiranteaghlaicheau,nabailtean ' e 'choimhearsnach gnn fhios da, agus gnn

mora agus am bailtean beaga.

40 Agus thàinig an seachdamh crannchur

a mach do thrèibh chloinn Dhain, a rèir an

teaghlaichean.

41 Agus b'i crìoch an oighreachd Sora,

â– agus Estaol, agus Ir-semes,

• 42 Agus Saalabin,agus AiaIon,agus letlah,

43 Agus Elon, agus Timnatah, agus Ecron,

â–  44 Agus Elteceh, agus Gibeton, agus

Baalat,

' 45 Agus lehud, agus Bene-berac, agus

Gat-ri)uou,

217

fhuath aige dha 's an aimsir roimhe sin.

6 Agus gabhaidh e còmhnuidh 's a' bhaile

8in,g-usau seas e an làthaira' chomhchminn-

eachaidh chum breitheanais, agm gu bàs

an àrd-shagairt a bhitheas anns na làithibh

sin: an sin pillidh am marbhaiche, agus thig

e d'a bhaile fhéin, agus d'a thigh fhéin, do'n

bhaile o'n do theich e.

7 Agus chuir iad air leth Cedes ann an

Galileeann an sliabh XaphtaU.agus Sechem

ann an sliabh Ephraim, agus Ciriat-arba

(eadhon Hebron) ann an sliabh Iudah.

lOSUA, XXI.

8 Agus air taobh eile loi-dain, làimli ri . Iudah, rnaille r'a fhearann comh-roinn mu'n

Icricho air an làimh an ear, shòuruich iad i cuairt air.

Beser auus an fhàsach air a' chòmhuard à | 12 Ach fearaun a' mhòr-bhaile, agus a

trèibh lleubein, agus llamot ann an Gilead | bhailtean beaga, thug iad do Chaleb mac

à trèibh Ghad, agus Golau ann am Bàsan à lephuueh mar a sheilbh

trèibh Mhauaseh.

13 Mar so thug iad do cliloinn Aaroin an

9 B'iad sin.na bailteau a shòuraicheadh air i t-sagairt, Ilebron maille r'a fhearauu comh-

son chloiuu Israeil uile, agus air sou a' choig-

rich a tha air chuairt 'n am measg, a chum

ge b'e 'mharbhadh neach ann an aiueohxs,

gu'u teicheadh e an sin, agus nach bàsaich-

eadh e le làimh dàoghaltair na fola, gus an

seasadh e an làthair a' chomhchruiuueach-

aidh.

CaibidealXXI.

1 Thugadh ochd bailtean agus dà fhichead le

crannchur as na, treubhaneile do nu Lebhil/iicàt.

43 l^hug an Tighearn foid do cMoààm Israeil.

AN SIN thàinig ciuu aithrichean nan

Lebhithcach am fagus do Eleasar an

sagart, agus do Iosua.mac Nuiu, agus do

cheannaibh aithrichean threubhan chloinn

Israeil:

2 Agus kbhair iad riu aig Siloh ann an

tòr Chanaainj ag ràdh, Dh'àithu an taigh-

earn le làimh Mhaois, bailtean a thoirt ' nan sagart, tri bailtean deug

duiun gu còmhuuidh 'ghabhail auuta, le'm | comh-roiuu,

fearauu comh-roiuu d'ar sprèidh

o\m\,gii hhihà a bhaile dàdeiu do'n mharbh-

aiche, agus Libuah le 'fhearanu comh-

roinu,

14 Agus latir le 'fhearann comh-roinn,

agus Estemoah le 'fhearaun comh-roinn,

15 Agus Holon le 'fhearann comh-roinn,

agus Debir le 'fhearauu comh-roiun,

16 Agus Aiu le 'fhearauu comh-roinu, agus

lutah le 'fhearanu comh-roiuu, agus Bet-

semes le'fhearaun comh-roiun: uaoi bailtean

as an dà thrèibh sin.

17 Agus à trèibh Bheniamin, Gibeon le

'fhearauu comh-roiun, Gebah le 'fhearaun

comh-roiun,

IS Auatot le 'fhearann comh-roiun, agus

Almou le 'fhearann comh-roinn; ceithir

bailtean.

19 Biad uile bhailtean chloiuu Aaroin

'm fearann

20 Agus bha aig teaghlaichibh cldoinn

3 Agus thug clunn Israeil do na Lebhith- Chohait, na Lebhithich, a mliair de chloiun

ich, as an oighrcatàid, air àithue an Tigli- 1 Chohait, eadhonaca-san, bailteanan craim-

earua, na baiiteau so agus am feai-aun comh- ! chuir à treibh Ephraim.

roinu. I 21 Oir thiig iad dhoibh Sechem le'fhear-

4 Agus thàinig an cranuchur a mach air lauu comh-roiuu ann an sliabh Ephraim,^«<

son theaghlaicheau nan Cohatach, agus bha bhi 'n a bhaile dàdeiu do'n mharbhaiclie;

aig cloinn Aaroin an t-sagairt, a bha de na â–  agus Geser le 'fhearaun comh-roiuu,

Lebhithich, le crannchur à trèibh Iudah, | 22 Agus Cibsaim le 'fhearann comh-roinn,

agus à trèibh Shimcoiu, agus à treibh Bheu- { agus Bet-horou le 'fhearaun comh-roinu;

iamiu, tri bailteau deuj^

5 Agus bha aig a' chuid eile de chloiuu |

Chohait le craunchur, a tcaghlaichibh

thrèibh Ephraim, agus à trèibh Dhaiu, agus

à leth-threibh Mhauaseh, deich bailtcau. j

6 Agus bha aig cloinn Ghei'soiu le crauu-

chur, à teaghlaichibh threibh Isachair, ean

ceithir bailtean.

23 Agus à trcibh Dhaiu Elteceh le ' fhear-

anu comh-roiuu,Gibetonle 'fhearann comh-

roiuu,

24 Aialon le 'fheai'ann comh-roiuu, Gat-

rimou le ' fhearanu comh-roiuu; ceithir bailt- >

agus à trèibh Aseir, agus à trèibh Naphtali

agus à leth-threibh Mhanaseh ann am

Bàsan, tri bailteau deug.

7 Bàia aig cloinn Mhcrari, a reir an teagh-

laichean, à trèibh Ileubeiu, agus à treibh

Ghad, agus

dheug.

8 Agus thug clann Israeil le crannchur do

23 Agus à leth-thrèibh Mhauaseh, Taan-

ach le ' fhearanu comh-roiuu, agus Gat-

rimon le 'fhearaun comh-roinn; dà bhaile.

26 Biad na bailteau uile le'm fearann

comh-roinu deich, air son thcaghlaichean

treibh Shebuluiu, dà bhaile J chloinu Chohait amhair^wM a>i o/^AreocAtàJ'

jha(jhail.

11 Agus do chloinn Ghersoiu, de theagli-

uan

na Lebhithich na bailteau sin.le'm fearann laichibh uan Lebhitheach, à leth eiL

comh-roinu, mar a dh'àithn an Tighearn lo threibh Mhauaseh, ihug iad Golan ann am

làimh Mhaois.

Bàsan le 'fhearauu comh-roiun, gu bhi 'n a-

9 Agus thug iad a mach à trèibh chloiun bhaile dàdein do'n mharbhaiche, agus Bees-'

Iudah, agus à trèibh chloiuu Shimeoin, na terah le 'fhearaun comh-roinn: dà bhaile.

bailtean so a tha air an ainmeachadh,

10 A bha aig cloinn Aaroiu, de theas

laichibh nan Cohatach, luuiàintir a bha de comh-i'oinn.

28 Agusà trèibh Isachair,Cison le 'fhear-

ann comh-roinn, Dabareh le 'fhearanu

ceud

chloiun Lebhi: (oir bu leo-sau an

chrauuchui'.)

1 1 Agus thug iad dhoibh mòr-bhaile Arba, bailtean.

athar Auaic, (eadhou Hebron) auii an sliabh 30 Agu

218

29 lariuut le 'fhearanu comh-roinn, En-

ganim le 'fhearaun comh-roiuu: ceithir

à trèibh Aseir, Misal le ' fhear-

lOSUA, XXII.

'ann comb-roiun, Abdon le 'fhearann comh-

2 Àgus ohubhairt e riu, Gblèidh sibh na

h-uile nitliean a dh'àitlui Maois òghich an

Tighearna dhuibh, agus thug sibh_ goill

do m' giiuthsa anns na h-uile nithibh a

dh'àithn mi dhuibh.

3 Clia d'fiiàg sibh bhur bràithrean rè

mhòrain de làithibh gus an là'u diugh, ach

curam àithne an Tighearna

romn.

31 Ilelcat le 'fhearann comh-romn, agus^

Rehub le 'fhearauu comh-roiun; ceithir.

bailtean.

32 Agus à trèibh Naplitali, Cedes ann an

Galilee le 'fhearann comh-roiun, gu bhi 'n

a bliaile dàdein do'n mharbhaiche: agus ! ghlèidh sil

|lIauiot-dor le 'fhearauu coimh-roiuu, agus ^ bhur Dè.

Cartau le'fhearauu comh-roinn; tri bailtean. 1 4 Agus a nis thug an Tighearn blmr Dia

33 B'iad uile bhailtean uan Gersouach, a fois d'ur bràithribli, mar a gheall e dhoibh:

rèir an teaghlaichean, tri bailtean deug le'm j a nis uime sin.pillibh, agus rachaibh d'ur

fearauu comh-roiuu. j pàillimiaibh, agus gu fearaun bhur seilbiie,

34 Agus do theaghlaichibh chloiun Mher- a thug Maois, òglach an Tighearna, dhuibh

ari, a' chuid eile de na Lebhithich, à trèibh air an taobh thall de Iordan .

Shebuluiu, locueam le 'fhearaun comh-j 5 Ach thugaibh ro-aire gu'n coimhliou

roiuu, agus Cartah le'fliearauncomh-roinn, sibh an àithne agus an lagh, a dh'àithn

35 Dimuah le 'fhearann comh-roiun, Na

balal le 'fhearaun comh-roinu; ceithir bailt-

sau.

36 Agus à trèibh Reubein,Beserle 'fliear-

luu comh-roiun, agus lahaseh le 'fhearaun

'Domh-roiuu,

37 Cedemot le ' fhearann comh-roinn, agus

Mephaat le 'fhearann comh-roiun; ceithir

baUtean.

38 agus à trèibh Ghad, Ramot ann an

Gilead le ' fhearauu comh-roinu, gu bhi 'n

;a bliaile dàdeiu do'n mharbhaiche; agus

Mahanaim le 'fhearaun comh-roinn,

'aois, òglach an Tighearna,dhuibh, gradh a

Loirt do'n Tighearn bhur Dia, agus gluasad

Ma

thoirl

'n a uile shlighibh, agus 'àitheantau a

ghleidheadh, agus dlùth-Ieautuiuu, ris agus

seirbhis a dheauamh dha le'r u-uile chridhe,

agus le'r u-uile auam.

(j Mar sin.bheaunaich Iosua.iad, agus

chuir e air falbh iad: agus chaidh iad d'am

pàilliuuaibh.

7 A nis do aon leth-thrèibh Mhanaseh

tliug Maois sealbh ann am Bàsan: ach d'ou

àeih-thrèibh eile dhiubh thug Iosua.sealbh

am measg am bràithrean air an taobh so de

31) ilesbon le 'fhearann comh-roiuu, laserl Iordan air an làimh an iar. Agus cuid

eachd, an uair a chuir Iosua.air falbh iad

d'am pàilliunaibh, an sin bheanuaich e iad,

8 Agus labhair e riu, ag rkdh, Le mòr

shaoibhreas pillibh d'ur pàilliunaibh, agus

le ro-mhòran sprèidhe, le h-airgiod, agus le

h-òr, agus le h-umha, agus le h-iaruuu, agus

le ro-mhòrau eudaich; roiunibh creach bhur

naimhdeau r'ur bràithribh.

9 Agus phill clann Reubein, agus clann

Ghad, agus leth-thrèibh Mhauaseh, agus

dh'ihalbh iad o chloiuu Israeil à Siloh, a

tha ann an tìr Chanaain, gu dol do thàr Ghil-

ead, gu fearaun an seilbhe, a shealbhaich

iad, a rèir focail an Tighearna le iàimh

Mhaois.

10 Agus an uair a thàinig iad gu cràoch-

aibh lordaiu, a tha ann an tìr Chauaain,thog

claun Reubein, agus clanuGhad, agus leth-

thrèibh Mhanaseh altair an sin.làimh ri

lordan, altair mhòr ri amharc oirre.

11 Agus chuala clann Israeil air a ràdh,

Feuch, thog clann Reubein, agus clann

Ghad, agus leth-thrèibh Mhanaseh, altair

thall fa chomhair tìre Chauaain, ann an

cràochaibh Iordain, far an d'thàinig clann

Israeil thairis.

12 Agus an uair a chuala clann Israeil so^

chruiuuich coimhthioual chloiuu Lsraeil uile

iad fhéin 'an ceaun a chéile aig Siioh, g-u dol

suas a chogadli 'n an aghaidli.

13 Agus chuir clann Israeil dh'ionusuidh

ie ' fhearaun comh-roinn: ceithir bailtean 's

â– m iomlau.

40 Mar sin.b'iad na bailtean mle air sot<

'ihloiuu Mherari, a rèir an teaghlaicheau, a

lUuiir i'c theaghlaichibh nan Lebhitheach,

i rcir an crauucluiir, dà bhaile dheug.

41 B'iadnààe bhailteau nan Lebhitheach,

ui taubh a stigh de sheilbh chloinn Israeil,

ochd bailtean agus dà fhichead le'm fear-

luu comh-roiuu.

1 42 Bha na bailtean sin gach aon le'm fear-

iiuu comh-roiuu mu'n timchioll: mar so b/ui

la bailteau sin.uile.

i 43 Agus thug an Tighearndo Israel am

fearauu uile a mhiouuaich e 'thoirt d'au

lithrichibh; agus shealbhaich iad e, agus

àfhabh iad còmhuuidh aun.

44 Agus thug an Tighearn dhoibh fois

â– .nu'n cuairt, a rèir uan uile nithean a

nhiouuaich e d'an aithrichibh: agus cha do

iheas duine d'an naimhdibh uile rompa;

;hug an Tighearn thairis an naimhdean uile

•l'an làimh.

45 Clia d'fhàilnich a bheag de gach ui

iaaith a labhair an Tighearn ritaighIsraeil:

|hàinig an t-iomlan gu cràch.

\ Caibideal XXII.

\ An dà thrèihh agus un lelh-thrèibh air an cur

I dam bàthaibk: 10 thog iad aUair na fiauuÃŒH

\ n an turus, ibc.

A N SINghairmIosuanaReubenich,agu3

C\. na Gadaich, agus letli-thrèibh Mhau- cIoiun^Reubein, agus dh'iounsuidh cloinn

^^'^> , Ghad, agus gu leth-thrèibh Mhauaseh, do

21»

lOSUA,

thàr Ghilead, Phiuehas mac Eleasair an

t-sagairt;

14 Agus deich ceannardan maille ris,

ceannard de gach pràomh thigh, air feadh

uile threubhan Israeil, agus b'e gach fear

dhiubh ceann taighe an aithrichean, air feadh

mhàltean Israeil.

15 Agus thàiinig iad gu cloinn Reubein,

agus gu cloinn Ghad, agus gu leth-thrèibh

Mhanaseh, gu tìr Ghilead, agus labhair iad

riu, ag ràdh,

16 Mar so tha comhchruinneachadh an

Tighearna uilo ag ràdh, Ciod e an cionta so

a rinn sibh an aghaidh Dhè Israeil,'pilltiun

air falbh an diugh o leantuinn an Tighearna,

le altair a thogail dhuibh fhéin,"chum ceann-

airc a dheauamh an diugh an aghaidh an

Tighearna à

17 An ro-bheag dhuinn cionta Pheoir, o

uach 'eil sinn air ar glanadh gus an là'u

diugh, (agus air sou an robh plàigh ann an

comhchruinneachadh an Tighearna,)

18 Ach gu'm pilleadh sibh air falbh an

diugh o'n Tighearn a leantuinn 1 agus tar-

Mdh,do hhràgh gu bheil sibh a' deanamh

ceannairc an diugh an aghaidh an taigh-

earna, am màircach gu'n las 'fhearg an

aghaidh uilechomhchruinneachaidh Israeil.

19 Gidheadh, ma tha fearann bhur seilbhe

ncòghlan, rachaibh thairis adh'fhearann

seilbhe an Tighearna, far am bheil pàilliun

an Tighearna a chòmhnuidh, agus gabhaibh

sealbh 'n ar measg-ne: ach na deanaibh

ceannairc an aghaidh an Tighearna, no

ceannairc 'n ar n-aghaidh-ne, le altair a

thogail duibh fhéin, a thuilleadh air altair an

Tighearna ar Dè.

20 Nach d'rinn Achan mac Sherah cionta

's an ni mhallaichte, agus thuit fearg air

uile chomhchruiuneachadh Israeil] agus

cha b'e 'n duine sin 'n a aouar a bhàsaich 'n

a chionta.

21 An sin fhreagair clann Rcubein, agus

clann Ghad, agus leth-threibh Mhanaseh,

agus thuirt iad ri ceaunardaibh mhàlt-

ean Israeil,

22 Aig an Tighearn Dia nan dia, aig an

Tighearn Dia nan dia e fhéin tha fios, agus

aig Israel bithidh fios, ma's ann an ceann-

airc, no ann an eusaontas an aghaidh an

Tighearna, (ànas ann, na saor sinn an

diugh,)

23 A thog sinne dliuinn fhéin altair, gu

pilltinn air falbh o'n Tighearn a leantuinn,

no ma"s ann a thoirt suas oirre àobairt-

loisgte, no tabhartais-bàdh, no ma's ann a

thoirt suas oirre àobairtcan thabhartas-

sàthe, an sin agradh an Tighearn fhéin e;

24 Agus mur ann air eagal an ni so a rinn

sinn e, ag ràdh, Anns an àm ri teachd dh'-

fheudadh bhur clann-sa labhairt ri 'r cloinn-

ne, ag ràdh, Ciod bhur gnothuch-sa ris an

Tighearn Dia Israeil ?

25 Oir riun an taigheai-n lordau 'n a ci'àch

220

XXIII..

eadar sinne agus sibhse, a chlann Reubein,

agus a chlann Ghad; cha-n'eil agaibhse

cuibhrioun air bith 's an Tighearn; mar so

bheir bhur clann-sa air ar cloinn-ne sgur de

eagal an Tighearna a bhi orra.

2tà Uime sin thuirt sinn, Gabhamaid a

nis mu altair a thogail dliuinn fhéin, cha-n

anu air son tabhartais-loisgte, no air son

àobairt;

27 Ach a chum giCm hi i 'n a fianuis eadar

sinne agus sibhse, agus ar sliochd 'n ar

deigh, a chum gu'n dean sinn seirbhis an

Tighearna 'n a làthair ler tabhartais-loisgte,

agus le'r n-àobairtibh, agus le'r tabhartais-

sàth, a chum nach abair bhur clann-sa r'ar

cloinn-ne 's an àm ri teachd, Cha-u'eil cuibh-

rionn agaibh 's an Tighearn.

28 Uime sin thuirt sinn, gu'n tachair e,

'n uair a their iad so ruinne, no r'ar sliochd

's an àm ri teachd, gu'm bi againn ri ràdh

a ràs, Faicibh samhladh altair an Tighearna,

a rinn ar n-aithrichean, cha-n ann air son

thabhartasan-loisgte, no air son àobairtean;

ach is fianuis i eadar sinne agus sibhse.

29 Gu ma fada e uainne ceannairc a dhean-

anih an aghaidh an Tighearna, agus pilltinn

au diugh leantuinn an Tighearna, le altair

a thogail air son thabhartasan-loisgte, air

son thabhartasau-bàdh, no air son àobairt-

ean, seach altair an Tighearna ar Dè, a tha

air beulaobh a' phàilliuin.

30 Agus an uair a chuala Phinehas an

sagart, agus ceaunardan a' chomhchruinn-

eachaidh, agus cinn mhàltean Israeil a bha

maille ris, na briathran a labhair clann Reu-

bein,agus claimGhad,agus clann Mhanaseh,

thaitinn e riu.

31 Agus thuirt Phinehas macEleasah

an t-sagairt ri cloinn Reubein, agus ri cloinE

Ghad, agus ri cloinn Mhanaseh, An diugh

tha fhios againn gu'm bheil an Tighearn 'e

ar measg, a chionn nach d'rinn sibh ar

cionta so an aghaidh an Tighearna: a nij

shaor sibh clann Isracil à làimh antaigh

earna.

32 Agus phill Phinehas mac Eleasair ai

t-sagairt, agus na ceannardan, o chloinii

Reubein,agus o chloiun Ghad, à tìr Ghileac

gu tìr Chanaain, gu cloinn Israeil, agu;

thug iad fios d'au iounsuidh a ràs.

33 Agus thaitinn a'chùis ri cloinn Israeili

agus bheannaich clann Israeil Dia, agus ch;

robh rùn aca dol suas 'n an aghaidh gu catb

a sgrios na tìre anns an robh clann Reu

bein agus Ghad 'n an còmhnuidh.

34 Agus thug clann Reubein, agus clan:

Ghad Ed mar ainm air an altair: oir hithid.

i 'n a fianuis eadaruinn, gur e'n taighear

as Dia ann.

CaibidealXXIII.

Thug Iosua. ronnk a bhàs. earail do cJdoinn I

raeil lagh Dhè a choimhead gu cdramadK

AGUS an ceann ùino fhada, an dèig

do'n Tighearn fois a thoirt do Isr*

lOSUA, XXIV.

o'n naimhdibb uile mu'n cuairt, dh'fhàs

losua sean, agus thàinig e air 'aghaidh ann

am bliadhnaibh.

2 Agus ghairm Iosua.d'a ionnsuidh Ig-

rael uile, an seanairean,agus an ceaunardan,

agus am breitlieamhnan, agus an luchd-

riaghlaidh, agus thuirt e riu, Tha mise

sean, agus air teachd air m'aghaidh ann am

bhadhnaibh:

; 3 Agus chunnaic sibh gach ni a rinn an

i Tighearn bhur Dia ris na cinnich sin uile

air bhur sonsa; oir is e 'n Tighearnbhur

Dia e fhéin a chog air bhiir son.

4 Faicibh, roinn mi dhuibh le crannchur

na cinnich sin a mhaireas, gu hhi 'n an

oighreachd d'ur treubhan, o Iordan , maille

ris na cinnich uile a ghearr mi as, eadhou

gTis an fhairge uihòir air an taobh an iar.

: 5 Agus an Tighearn bhur Dia, fuadaichidh

esan iad as bliur fianuis, agus iomainidh e

iad a mach as bhur sealladh; agus sealbh-

lichidh sibh am fearann, mar a gheall an

Jigheani bhur Dia dhuibh. j

6 Bithibhse uime sin.ro mhisneachail a

jhleidheadh agus a dheanamh nan uile

lithean a tha sgTÃŒobhta ann an leabhar

lagha Mhaois, a chum nach pill sibh a leth-

-aobh uaith, a dh'ionnsuidh na làimhe deise

10 dh'ionusuidh na làimhe clàthe;

1 7 A chum nach tig sibh air feadli nan

ùnneach sin, nan cinneach sin a mhaireas

a 'ur measg, agus nach luaidh sibh ainm an

â– liathan, agus nach mionuaich si V>h orra, agus

lach dean sibh seirbhis clhoibh, agus nach

irom sibh sibh fhéin doibh: i

^8 Ach dlùth-leanaibh ris an Tighearnbhur

)ia, mar a rinn sibh gus an là'n diugh.

9 Oir dh'flmadaich an Tighearn a mach as

^hur fianuis cinnich mhòragus threun; ach

'.'ur taobh-sa, cha b'un-ainn duine sam bith

easamh roimhibh gus an là 'n diugh.

•10 Cuiridh aon fhear dhibh an teicheadh

ir màle: oir is e 'n Tighearnbhur Dia e

;in a chogas air bhur son, mar a gheaU e

huibh.

11 Thugaibh uime sin airemhaith dliuibli

â– !in, gu'n giàdhaich sibh an Tighearnbhur

•ia.

'12 No ma thèid sibh air chor sam bith air

hur n-ais, agus ma leanas sibh ri luiglieall

an cinneach sm,eadhon nan cinneach sin.

â–  mhaireas 'n 'ur measg, agus ma ni sibh

eamhnas riu, agus ma thèid sibh a steach

'an ionnsuidh, agus iadsau d'ur n-ionn-

lidh-sa: i

13 Bitheadh fios cinnteach agaibh, nach

•.adaioh an Tigliearu bhur Dia tuilleadh

'U air hith de na cinnich sin a mach

•imhibh; ach bithidh iad dhuibh 'n an ribe,

fus'n an ceaptuishdh, agus'n an sgiursadh

'ur taoblian, agus 'n am bioraibh 'n 'ur sàiil-

h, gus an téid as duibh bhàrr an fhcar-

nn mhaitli so a thug an taigheara bhur

ia dhuibh.

221

I 14 Agus feuch, tha màse an diugh a' dol

air slighe na tahuhainn uile, agus tha fhios

^ agaibh fhéin 'n'urn-uile chridhe,agus 'n 'ur

n-uile anam, nach d'fhàilnich aon ni de na

nithibh maithe sin uile a labhair an taigh-

earn bhur Dia d'ur taobh; thàinig iad gu.

lèir gu cràch dhuibhse, cha d'fhàilnich aon

ui dhiubh.

i 15 Uime sin tarlaidh, mar a thàinig na

h-uile nithean maithe oirbh, a gheall an taigh-

earu bhur Dia dhuibh, mar sin gu'n toir an

Tighearn oirbh na h-uile ni olc, gus an

; sgi-ios e sibh bhàrr an fhearainn mhaith

so a thug an Tighearn bhur Dia dhuibh.

16 'N uair a bhriseas sibh coimhcheangal

an Tighearna bhur Dè, a dh'àithn e dhuibh,

agus a thèid sibh, agus a ni sibh seirbhis do

dhiathaibh eile, agus a chromas sibh sibh

fein doibh; an sin lasaidh fearg an Tigli-

earna 'n 'ur n-aghaidh, agus thèid as duibh

gu gi-ad bhàiT an fhearainn mhaith a thug

e dliuibh.

CaibidealXXIY.

1 Chruinnich Iosua.trenbhan Israeil gu Seckem,

2 DKailhris e tiodhlacan Dhè: 14 dKath-

nuadhaich e coimhcheangal eadar Dia agu^

iad.

AGUS chruinnich Iosua.treubhan Israeil

uile gu Sechem, agus ghairm e air

seanairibh Israeil, agus air an ceannard-

aibh, agus air am breitheamhnaibh, agus

air an luchd-riaghlaidh; agus nochd siad

iad fhéin 'am fianuis Dhè.

2 Agus thuirt Iosua.ris an t-sluagh

uile, Slar so tha 'n Tighearn Dia Israeil ag

ràdh, Air taobh thall na h-aimhne, anns an

t-sean aimsir, chòmhnuich bhur n-aith-

richean, eadhon Terah, athair Abrahaim,

agus athair Xachoir: agus rinn iad seirbhis

do dhiathaibh eile.

3 Agus thug mi bhur n-athair Abraham o

thaobh thall na h-aimhne, agus threòraich

nii e troimh thàr Chanaain uile. agus rinn

mi a shhochd làonmhor, agus thug mi dha

Isaac.

4 Agus thug mi do Isaac, lacob agus Esau:

agus thug mi do esan sliabh Sheir r'a

sliealbhachadh; ach chaidh lacob agus a

chlann sìos do'n Eiphit.

5 Chuir mi Maois mar an ceudna agus

Aaron a mach, agTis bhuail mi an Eijihit, a

rèir an ni sin a rinn mi 'n a meadhon: agus

an dèigh sin thug mi sibhse mach.

6 agus thug mi bhur n-aithrichean, as an

Eiphit: agus thàinig sibh a dh'ionnsuidh na

fairge;agus lean nah-Eiphitich bhur n-aith-

richeau le carbadaibh agus marc-shluagh

gus a' mhuir ruaidh.

7 Agus an uair a ghlaodh iad ris an taigh-

earn, chuir e dorchadas eadar sibhse agus

na h-Eiphitich, agus thug e a' mhuir orra-

san, agus dhfholuich e iad; agus chunuaic

bhur sàiilean ciod a riun mi 's an Eiphit:

agus ghabli sibh còmhnuidh 's an fhàsacli

àiine fliada.

8 Agus thug mi sibh do fhearann nan

Amorach, a bha 'chòmhnuidh air an taobh

thall de Iordan ; agus cliog iad ribh: agus

thug mi thairis iad d'ur làimh, agus shealbh-

aich sibh am fearann: oir sgrios mise iad as

bhur fàanuis.

9 An sin dh'éirich Balac mac Shipoir, rìgh

Mhoaib, agus chog e 'n aghaidh Israeil,

agus chuir kifios, agus ghairra e Balaam mac

Bheoir, chum sibhse a mhallachadh:

10 Ach cha-n èisdinn-sa ri Balaam; uime

8ÃŒn da ràreadh blieannaich e sibh: mar sin

shaor mi sibh as a làimh.

11 Agus chaicUi sibh thar Iordan , agus

thàiuig sibh gu Icriclio: agus chog fir leri-

cho 'n 'ur n-aghaidh,na h-Amoraich, agus na

Peridsich, agus na Canaanaich, agus iia

Hitich, agus na Girgasaich,na Hibhich agus

na lebusaich; agus thug mi thairis iad cVur

làimh.

12 Agus chuir mi a' choànnsbeach roimhibh,

a dh'fhuadaich iad a mach as bhur fianuis,

eadhon dà rìgh nan Amoracli; ach clia-n

ann le d' chlaidheamh, no le d' bhoglia.

13 Agus thug mi dluiibh fearann anns

nach do shaothraich sibh, agus bailtean

nach do thog sibh, agus ghabh sibh còiuh-

nuidh annta; de fhàon-liosaibh agus de

liosaibh-olaidh nach do shuidhich sibh, tha

sibh ag itheadh.

14 A nis uime sin bitheadh eagal an taigh-

earna oirbh, agus deanaibh seirbhis dha ann

an treibhdhireas agus 'am fàrinn,agus cuir-

ibh uaibli na diathan d'an d'rinn bluir n-aith-

richean seirbhis air taobh thall na h-aimhne,

agus anns an Eiphit, agus deanaibh seirbhis

do'n Tighearn.

15 Agus ma mheasar e olcleibh seirbhis a

dheauamh do u Tighearn, roglmaichibh an

cliugh cò d'an dean sibh seirbhis; an ann do

na diatliaibh d'an d'rinn bhur n-aithrichean

seirbhis, a M'air taobh thall na h-aimhne,

no do dhiathaibh nan Amorach, muinntir a

tha sibh a chòmhnuidh 'n an tàr: ach air mo

shon-sa, agus air son mo thighe, ni sinue

seirbhis do'n Tighearn.

16 Agus flireagair an shiagh, agus thu

bliairt iad, Gu ma fada robli e uainne an

Tighearu a tlu-èigsinn, gu seirbhis a dliean-

amli do dhiathaibh eile;

17 Oir an Tighearn ar Dia, is esan a thug

a nìos sinne, agus ar n-aithi-icliean à tìr na

h-Eiphit, àtaighna daorsa, agus a rinn na

comharan mòra sin 'n ar sealladh, agus a

ghlèidh sinn auus an uile shUghe air an

d'imicli sinn, agus am measg nan uile sldògh

tràd an deachaidh sinu:

18 Agus dh'fhògair an Tighearna mach

romliainn na slòigh uile eadhon na h-Amor-

aich a bha 'chòmhnuidh 's an tìr; iiime sin

ni sin.e mar an ceudna seii'bhis do'n taigh-

earu, oir is esan ar Dia.

I 19 Agus thuirt Iosua.ris an t-sluagh,

Cha-n-urrainn sibh scirbhis a dheauamh

do'n Tighearn; oir is Dia ro naomh e; is

Dàa eudmhor e; cha lagh e bhur u-eusaon-

tais, no bhur peacaidhean.

20 Ma thrèigeas sibh an Tighearn, agus ma

j ni sibh seirbhis do dhiathaibh coimheach,

an sin pillidh e agus ni e olc oirbh, agus

j claoidhidh e sibli, an déigh dha maith a

dheauamh dhuibh.

21 Agus thuirt an sluagh ri Iosua.

Ni h-eadh, ach ni sinne seirbhis do'n taigh-

earu.

[ 22 Agus thuirt Iosua.ris an t-sluagh,

1 Is fianuisean sibh 'n 'ur n-aghaidh fhéin, gu'n

' do thagh sibh dhuibh fhéin an Tighearn, gu

seirbhis a dlieanamh dha. Agus thuirt

iad, Is fianuisean sinn.

23 A nis uime sin cuiribh air falbh (ars'

esaài) na diathan coimheach a tha 'n 'ur

1 measg, agus aomaibh bhur cridlie ris an

Tighearn Dia Israeil.

I 24 Agus thuirt an sluagh ri Iosua. .'

Do'n Tighearn ar Dia ni sinn seirbhis, agus '

r'a ghuthsan èisdidh sinn. {

j 25 Mar sin rinn Iosua.coimhcheangal ri.9

an t-sluagh air an là sin; agus shuidhich ,

' e dhoibh reachd, agus riaghailt ann an '

Sechem.

j 26 Agus sgrìobh Iosua.na briathran so

aun an leabhar lagha Dhè, agus ghabh e

clach mhòr, agus chuir e suas i an sin fo

[ dharaig, a bha làimh ri ionad naomh an

Tighearna.

' 27 Agus thuirt Iosua.ris an t-sluagb

uile, Feuch,bithidh a' chlach so 'n afianuis'

duiun; oir chual' i uile bhriathran an taigh-'

earna a labhair e ruinn: bithidh i uime sàd

l'n a fianuis 'n 'ur n-aghaidh-sa, air eagal,

gu'n àicheadh sibh bhur Dia.

28 Agus leig Iosua.leis an t-sluagh im-

eachd, gacli duine d'a oighreachd fhéin.

29 Agus an déigh nan nithean sin, fhuait

losua mac Nuin, òglach an Tighearna, bàs.

agus e ceud agus deich bliadlma dh'aois.

30 Agus dh'adhlaic iad e ann an cràcb

'oighreachd fhéin ann an Timnat-serah, a thO'

auu an sliabh Ephraim, air an taobh mi)

thuath de shliabh Ghaais.

31 Agus rinn Israeil seirbhis do'n taigh'

earn uile iàithean Iosua. agus uile làitheai

nan seanair a mhair beò an déigh Iosua.

agus d'am b'aithne uile oibre an Tighearna

a rinn e air son Israeil.

32 Agus dh'adhlaic iad cnàmhan Ioseiph

a thug clann Israeil a uàos as an Eiphit

ann an Sechem, ann am màr fearainn i chcaunaich lacob o mhacaibh Hamoir

athar Shecheim, air son ceud bonn airgid

agusbha e 'n a oighreachdaig cloinn Ioseiph

33 Agus fhuair Eleasar mac Aaroin bài=

agus dh'adhlaic iad e ann an sliabh 1

Phiuehas a mhac, a thugadh dha ann a

sliabh Ephraim.

Leabharean Bhioball” air ais

BREITHEAMHNAN

air ais dhan BREITHEAMHNAN

CaibidealI

1 Chaidh Iudah agus Simeon suas a chogadh an ughaidh nan Canaanach. 6 Lean iad, agus g'hlac iad Adon ibesec 8 Ghlacadh Ierusalem, 10 agus Hebron.

ANIS an déigh bàis Iosua, dh'fhiosraich clann Israeil de'n Tighearn, ag ràdh, Cò a théid suas air ar son an aghaidh nan Canaanach air tùs, a chogadh 'n an aghaidh?

2 Agus thuirt an Tighearn, Thèid Iudah suas: feuch, thug mi 'n tìr thairis d'a làimh.

3 Agus thuirt Iudah ri Simeon a bhràthair. Thig a nìos maille riumsa do m' chrannchur, a chum gu'n cog sinn an aghaidh nan Canaanach, agus théid mise mar an ceudna maille riutsa do d' chranuchur-sa. Agus chaidh Simeon maille ris.

4 Agus chaidh Iudah suas; agus thug an Tighearn na Canaanaich, agus na Peridsich, thairis d'an làimh: agus mharbh iad diubh ann am Besec deich mìle fear.

5 Agus fhuair iad Adoni-besec ann am Besec; agus chog iad 'n a aghaidh, agus bhuail iad na Canaanaich agus na Peridsich.

6 Ach theich Adoni-besec, agus lean iad e, agns ghlac iad e, agus ghearr iad dheth ordagan a làmh agus a chos.

7 Agus thuirt Adoni-besec, Thionail tri fichead agus deich rìghrean, aig an robh ordagan im lamh agus an cos air an gearradh dhiubh, am biadh fo m' bhord-sa: mar a rinn mi, mar sin dhìol Dia orm. Agus thug iad e gu h-Ierusalem, agus fhuair e bàs an sin.

8 A nis chog clann Iudah an aghaidh Irusaleim, agus ghlac iad e, agus bhuail iad e le faobhar a' chlaidheimh, agns chuir iad am baile ri theine.

9 Agus an duigh sin chaidh clann Iudah: sìos a-chogadh an aghaidh uan Canaanach, a bha 'chòmhnuidh's a' mhonadh, agus anns an àirde deas, agus anns a' chòmhnard.

10 Agus chaidh Iudah an aghaidh nan Canaanach a bha 'chòmhnuidh ann an Hebron, (du nis Ue ainm Hebroin roimhe Ciriatarba;) agus mharbh iad Sesai, agus Ahiman, agus Talmai.

11 Agus a sin chaidh e an aghaidh luchdàiteachaidh Dhebir: (agus b'e ainm Dhebir roimhe Ciiriat-sepher:

12 Agus thuirt Caleb. Esan a bhuaileas Ciriat-sepher, agus a ghlacas e, dha-san bheir mi Achsah mo nighean 'n a mnaoi.

13 Agus ghlac Otniel mac Chenais am bràthair a b'òige bh'aig Caleb e: agus thug e dha Achsah a nigheau 'n a mnaoi.

14 Agus an uair a thàinig i d'a ionnsuidh, bhrosnaich i e gu achadh iarraidho 'h-athair: agus theirinn i bhàrr a h-asail; agus thuirt Caleb r'i, Ciod is àill leat ?

15 Agus thuirt i ris, Thoir dhomh beannachadh: oir thug thu dhomh fearann ri deas; thoir dhomh mar an ceudna tobair uisge. Agus thug Caleb dh'i na tobraichean nachdarach, agus na tobraichean ìochdarach.

16 Agus chaidh clann a' Chenich, athar-cèile Mhaois, suas à baile nan craobh-pailme, maille ri cloinn Iudah, do fhàsach Iudah, a tha air an taobh mu dheas de Arad; agus chaidh iad agus ghabh iad còmhnuidh am measg an t-sluaigh.

17 Agus chaidh Iudah maille ri Simeon a bhràthair, agus bhuail iad na Canaanaich a bha 'n an còmhuuidh ann an Sephat, agus sgrios iad gu tur e: (agus thugadh Hormah mar ainm air a' bhaile:)

18 Agus ghlac Iudah Gasaagus achrìochan, agus Ascelon agus a chrìochan, agus Ecron agus a chrìochan.

19 Agns bha'n taighearn maille ri Iudah; agus ghabh e sealbh air a' mhonadh, ach cha b'urrainn e luchd-àiteachaidh an t-sratha fhògradh a mach, a chionn gu'n robh carbadan iaruinn aca.

20 Agus thug iad Hebron do Chaleb, mar a thuirt Maois: agus dh' fhuadaich e as a sin triuir mhac Anaic.

21 Agus cha do chuir clann Bheniamin a mach na Iebusaich a bha 'nan còmhnuidh ann an Ierusalem; ach tha na Iebusaich 'n an còmhnuidh maille ri cloinn Bheniamin ann an Ierusalem gus an là'n diugh.

22 Agus chaidh taigh Ioseiph mar an ceudua suas an aghaidh Bhet-eil: agus bha'n Tighearn maille riu.

23 Agus chuir taigh Ioseiph daoine a rannsachadh a mach Bhet-eil: (a nis b'e ainm a' bhaile roimhe Luds.)

24 Agus chunnaic an luchd-bratha duine a' teachd a mach as a' bhaile, agus thuirt iad ris, Feuch dhuinn, guidheamaid ort, an rathad a stigh do'n bhaile, agus nochdaidh sinn tròcair dhuit.

25 Agus an uair a dh'fheuch e dhoibh an rathad a stigh do'n bhaile, bhuail iad am baile le faobhar a' chlaidheimh: ach leig iad air falbh an duine agus a theaghlach uile.

26 Agus chaidh an duine do fhearann nan Hiteach, agus thog e baile, agus thug e Luds mar ainm air: is e so 'ainm gus an là'n diugh.

27 Cha mhò a dh'fhògair Manaseh a mach luchd-àiteachaidh Bhet-seain agus a bhailtean, no Thaanaich agus a bhailtean, no luchd-àiteachaidh Dhoir agus a bhailtean, no luchd-àiteachaidh Ibleaim agus a bhailtean, no luchd-àiteachaidh Mhegido agus a bhailtean: ach b'àill leis na Canaanaich còmhnuidh a ghabhail 's an fhearann sin.

28 Agus tharladh, an uair a dh'fhàs Israel làidir, gu'n do chuir iad na Canaanaich fo chìs; ach cha d'fhuadaich iad gu buileach a mach iad.

29 Cha mhò a dh'fhuadaich Ephraim a mach na Canaanaich a bha 'chòmhnuidh ann an Geser: ach ghabh na Canaanaich còmhnuidh 'n am measg ann an Geser.

30 Cha mhò a dh'fhuadaich Sebulun a mach luchd-àiteachaidh Chitroàn, no luchd-àiteachaidh Nahaloil: ach ghabh na Canaanaich còmhnuidh 'n am measg, agus bha iad fo chìs doibh.

31 Cha mhò a dh'fhuadaich Aser a mach luchd-àiteachaidh Acho, no luchd-àiteachaidh Shidoin, no Achlaib, no Achsib, no Helbah, no Aphic, no Rehoib:

32 Ach ghabh na h-Aserich còmhnuidh am measg nan Canaanach, luchd-àiteachaidh na tìre; oir cha d'fhuadaich iad a mach iad.

33 Cha mhò a dh'fhuadaich Naphtali a mach luchd-àiteachaidh Bhet-semeis, no luchd-àiteachaidh Bhet-anait; ach ghabh e còmhnuidh am measg nan Canaanach, luchd-àiteachaidh na tìre: gidlieadh bha luchd-àiteachaidh Bhet-semeis agus Bhet-anait fo chìs doibh.

34 Agus dh'éignich na h-Amoraich clann Dhain do'n t-sliabh: oir cha leigeadh iad leo teachd a nuas do'n ghleann.

35 Ach b'àill leis na h-Amoraich còmhnuidh a ghabhail ann an sliabh Hereis ann an Aialon, agus ann an Saalbim: gidheadh bhuadhaich làmh taighe Ioseiph, agus bha iad fo chìs doibh.

36 Agus bha crìoch nan Amorach o uchdaich Acrabim, o'n charraig, agus suas o sin.

Air Ais dhan BREITHEAMHNAN

CaibidealII

1 Chronaich aingeal an sluagh aàg Bochim. 10 Aingidheacltd a' ghinealaich an déigh Iosua.

GUS thàinig aingeal an Tighearna nìoso Ghilgal gu Bochim, agus thuirt e,Thug mi nìos sibh as an Eiphit, agus thug mi steach sibh do'n fhearann a mhionnaich mi d'ur n-aithrichean; agus thuirt mi, Cha bhris mi mo choimhcheangal ribh gu bràth.

2 Agus cha dean sibh coimhcheangal sam bith ri luchd-àiteachaidh na tìre so; tilgidh sibh sìos an altairean: ach cha d'thug sibh géill do m' ghuth: c'ar son a rinn sibh so?

3 Uime sin mar an ceudna thuirt mi, Chan fhuadaich mi mach iad roimhibh; ach bithidh iad mar bhioran 'n 'ur taobhan, agus bithidh an dée 'n an ribe dhuibh.

4 Agus an uair a labhair aingeal an Tighearna na briathran sin ri cloinn Israeil uile, thog an sluagh suas an guth, agus ghuil iad.

5 Agus ghairm iad aium an àite sin.Bochim: agus dh'àobair iad an sin.do'n Tighearn.

6 Agus an uair a leig Iosua leis an t-sluagh imeachd, chaidh clann Israeil gach duine d'a oighreachd a ghabhail seilbhe air an fhearann.

7 Agus rinn an sluagh seirbhis do'n Tighearn rè uile làithean Iosua agus uile làithean nan seanair a mhair beò an déigh Iosua, a chunnaic uile oibre mòra an Tighearna, a rinn e air son Israeil.

8 Agus fhuair Iosua.mac Nuin, òglach an Tighearna, bàs, agus e ceud agus deich bliadhna dh'aois.

9 Agus dh'adhlaic iad e ann an crìch 'oighreachd fhéin, ann an Timnat-heres, ann an sliabh Ephraim, air an taobh mu thuath de shliabh Ghaais.

10 Agus chruinnicheadh mar an ceudna an ginealach sin uile chum an aithrichean: agus dh'eirich ginealach eile suas 'n an dèigh, do nach b'aithne an Tighearn, no na h-oibre a rinn e air son Israeil.

11 Agus rinn clann Israeil olc ann an sealladh an Tighearna, agus rinn iad seirbhis do Bhaalim.

12 Agus thréig iad an Tighearn Dia an aithrichean, a thug a mach iad á tìr na h-Eiphit, agus lean iad diathan eile, de dhiathaibh an t-sluaigh a bha mu'n cuairt orra, agus chrom siad iad fhéin sìos doibh, agus bhrosnaich iad an Tighearn gu corruich.

13 Agus thréig iad an Tighearn, agus rinn iad seirbhis do Bhaal agus do Astarot.

14 Agus las corruich an Tighearna an aghaidh Israeil, agus thug e thairis iad do làimh chreachadairean a chreach iad, agus reic e iad do làimh an naimhdean mu'n cuairt, air chor as nach b'urrainn iad ni b'fhaide seasamh an làthair an naimhdean.

15 Ge b'e taobh a chaidh iad a mach, bha làmh an Tighearna 'n an aghaidh chum uile, mar a thuirt an Tighearn, agus mar a mhionnaich an Tighearn dhoibh: agus bha iad ann an teinn ro mhòir.

16 Gidheadh thog an Tighearn suas breitheamhnan, a shaor iad á làimh na muinntir sin a chreach iad.

17 Gidheadh chan éisdeadh iad r'am breitheamhnaibh, ach chaidh iad le strìopachas an déigh dhiathan eile, agus chrom siad iad fhéin doibh: phill iad gu grad as an t-slighe anns an d'imich an aithrichcan, a' toirt géill a dh'àitheantaibh an Tighearna: cha d'rinn iadsan mar sin.

18 Agus an uair a thog an Tighearn suas doibh breitheamhnan, an sin bha 'n Tighearna leis a' bhreitheamh, agus shaor e iad á làimh an naimhdean, rè uile làithean a' bhreitheimh: oir ghabh an Tighearn truas agus diuhh air son an osnaich o làthair na muinntir sin a rinn ainneart orra, agus a shàruich iad.

19 Agus an uair a bha 'm breitheamh marbh, phill iad, agus thruaill siad iad fhéin ni's mò na'n aithrichean, ann an leantuinn dhiathan eile, gu seirbhis a dheanamhh dhoibh, agus gu cromadh sìos doibh; cha do sguir iad o'n gnìomharaibh fhéin, no o'n slighe eas-ùmhal.

20 Agus las fearg an Tighearna an aghaidh Israeil; agus thuirt e, A chionn gu'n do bhris an sluagh so mo choimhcheangal a dh'àithn mi d"an aithrichibh, agus nach d'èisd iad ri m' ghuth,

21 Cha chuir mise mar an ceudna à so suas duine sam bith a mach rompa, de na cinnich a dh'fhàg Iosua 'n uair a fhuair e bàs;

22 Chum leo-san gu'n dearbh mi Israeil, an gléidh iad slighe an Tighearna, a dh'imeachd innte, mar a ghléidh an aithrichean i, no nach gléidh.

23 Uime sin dh'fhàg an Tighearn na cinnich sin, gun am fuadachadh a mach gu grad; agns cha d'thug e thairis iad do làimh Iosua.

Air Ais dhan BREITHEAMHNAN

CaibidealIII

1 Na cinnich a dh'fhàgadh chum clann Israeil a dhearbhadh. 5 Le còmhnuidh a ghabhail nam measg, thairngeadh iad gu h-olc a dheanamh ann an sealladh an Tighearn'.

ANIS is iad so na cinnich a dh'fhàg an Tighearn a dhearbhadh Israeil leo; (eadhon a mheud de Israeil do nach b'aithne cogaidhnean Chanaain uile;

2 A mhàin a chum gu'm b'aithne do ghinealaich chloinn Israeil cogadh iunnsachadh dhoibh, air bheag sam bith dhoibhsan do nach b'aithne a bheag dheth roimhe;)

3 Eadhon cùig tighearnan nam Philisteach, agus na Canaanaich uile, agus na Sidonaich, agus na Hibhich a bha 'chòmhnuidh ann an sliabh Lebanoin, o shliabh Bhaalhermoin gu dol a stigh Hamait.

4 Agus bha iad gu Israel a dhearbhadh leo, a dh'aithneachadh an éisdeadh iad ri àitheantaibh an Tighearn', a dh'àithn e d'an aithrichibh le làimh Mhaois.

5 Agus ghabh clann Israeil còmhnuidh am measg nan Canaanach, nan Hiteach, agus nan Amorach, agus nam Peridseach, agus nan Hibheach, agus nan Iebusach:

6 Agus ghabh iad an nigheanan gu bhi 'n am mnàibh aca, agus thug iad an nigheanan fhéin d'am macaibh-san; agus rinn iad seirbhis d'an diathaibh.

7 Agus rinn clann Israeil olc ann an sùilibh an Tighearn', agus dhì-chuimhnich iad an Tighearn an Dia, agus rinn iad seirbhis do Bhaalim, agus do Astarot.

8 Uime sin las fearg an Tighearna an aghaidh Israeil, agus reic e iad do làimh Chusan-risataim rìgh Mhesopotamia: agus rinn clann Israeil seirbhis do Chusan-risataim ochd bliadhna.

9 Agus an uair a ghlaodh clann Israeil ris an Tighearn, thog an Tighearn suas fear-saoraidh do chloinn Israeil, a shaor iad, eadhon Otnicl mac Chenais, am bràthair a b'oige'bh'aig Caleb.

10 Agus bha spiorad an Tighearna air, agus thug e breth air Israel, agus chaidh e mach a chogadh: agus thug an Tighearn thairis d'a làimh Cusan-risataim rìgh Mhesopotamia; agus bhuadhaich a làimh an aghaidh Chusan-risataim.

11 Agus bha fois aig an tìr rè dhà fhichead bliadhna: agus fhuair Otniel mac Chenais bàs.

12 Agus rinn clann Israeil olc a rìs ann an sùilibh an Tighearna: agus neartaich an Tighearn Eglon rìgh Mhoaib an aghaidh Israeil, a chionn gu'n d'rinn iad olc ann an sùilibh an Tighearna.

13 Agus chruinnich e d'a ionnsuidh clann Amoin, agus Amalec, agus chaidh e agus bhuail e agus shealbhaich iad baile nan craobh-pailme.

14 Agus rinn clann Israeil seirbhis do Eglon rìgh Mhoaib ochd bliadhna deug.

15 Ach an uair a ghlaodh clann Israeil ris an Tighearn, thog an Tighearn snas doibh fear-saoraidh, Ehud mac Ghera, Beniamin-each, duine ciotach: agus leis-san chuir clann Israeil tiodhlac gu h-Eglon rìgh Mhoaib.

16 Ach rinn Ehud dha fhéin claidheamh, aig an robh dà fhaobhar, làmh-choille air fad; agus cheangail se e fo 'eudach, air a shliasaid dheis.

17 Agus thug e 'n tiodhlac gu h-Eglon rìgh Mhoaib: agus bha Eglon 'n a dhuine ro reamhar.

18 Agus an uair a chuir e crìoch air an tiodhlac a thoirt seachad, chuir e air falbh an sluagh a ghiùlain an tiodhlac.

19 Ach phill e fhéin a rìs o na clach-shlocaibh a bha làimh ri Gilgal, agus thuirt e, Tha gnothuch uaigneach agam riut, O a rìgh. Agus thuirt esan, Bi 'd thosd. Agus chaidh iadsan uile a sheas làimh ris a mach uaith.

20 Agus chaidh Ehud a steach d'a ionnsuidh; agus bha e 'n a shuidlie ann an seòmar-sàmhraidh, a bh'aige dha fhéin a mhàin: agus thuirt Ehud, tha teachdaireachd agam o Dhia a d' ionnsuidh. Agus dh'éirich e suas as a chaithir.

21 Agus chuir Ehud a mach a làmh chlì, agus thug e 'n claidheamh o 'shliasaid dheis, agus shàth e 'n a bhroinn e.

22 Agus chaidh an dorn-chur a stigh mar an ceudna an déigh na lainne, agus dhùin an t-saill air an lainn; oir cha do tharruing e'n claidheamh as a bhroinn: agus thàinig an salchar a mach.

23 An sin chaidh Ehud a mach troimh 'n fhor-dhoras, agus dhùin e dorsan an t-seòmair air, agus ghlais e iad.

24 'N uair a chaidh e mach, thàinig a sheirbhisich; agus an uair a chunnaic iad, feuch, gu'n rohh dorsan an t-seòmair glaiste, thuirt iad, Gu cinnteacb tha e 'còmudachadh a chos 'n a sheòmar-samhraidh.

25 Agus dh'fheith iad gus an robh nàire orra: agus, feuch, cha d'fhosgail e dorsan an t-seòmair; uime sin ghabh iad iuchair, agus dh'fhosgail siad iacl: agus, feuch, bha 'n Tighearn air tuiteam sìos marbh air an talamh.

26 Agus chaidh Ehud as an uair a bha iadsan fo amhluadh; agus chaidh e seachad air na clach-shlocaibh, agus chaidh e as gu Seirat.

27 Agus an uair a bha e air teachd, shéid e trompaid ann an sliabh Ephraim, agus chaidh clann Israeil sìos maille ris o'n t-sliabh, agus esan rompa.

28 Agus thuirt e riu, Leanaibh mise; oir thug an Tighearn bhur naimhdean na Moabaich thairis d ur làimh. Agus chaidh iad sìos 'n a dhéigh, agus ghlac iad àthan Iordain leth ri Moab, agus cha do leig iad duine thairis.

29 Agus mharbh iad de Mhoab 's an àm sin mu thimchioll deich mìle fear, sultmhor uile, agus 'n an daoinibh gaisgeil uile; agus cha deachaidh duine air bith as.

30 Mar sin cheannsaicheadh Moab air an là sin fo làimh Israeil. Agus bha fois aig an tìr ceithir fichead bliadhna.

31 Agus 'n a dhéigh-san bha Samgar mac Anait, a mharbh de na Philistich sè ceud fear le luirg-iomain dhamh: agus shaor esan Israel mar an ceudna.

Air Ais dhan BREITHEAMHNAN

CaibidealIV

1 Shaor Deborah agus Barac dann Israeil o Iabin agus o Shisera. 18 Mharbh Iael Sisera.

AGUS rinn clann Israeil olc a rìs ann an sùilibh an Tighearna, 'n uair a bha Ehud marbh.

2 Agus reic an Tighearniad do làimh Iabin rìgh Chanaain, a rìghich ann an Hasor; agus b'e ceannard a shluaigh Sisera, a bha 'chòmhnuidh ann an Haroset nan cinueach.

3 Agus ghlaodh clann Israeil ris an Tighearn: oir bha naoi ceud carbad iaruinn aige; agus rinn e ainneart air cloinn Israeil gu ro mhòr rè fhichead bliadhna.

4 Agus thug Deborah ban-fhàidh, bean Lapidoit, breth air Israel 's an àm sin.

5 Agus bha i 'chòmhnuidh fo chraoibh-phailme Dheborah, eadar Ramah agus Betel, ann an sUabh Ephraim: agus chaidh clann Israeil suas d'a h-ionnsuidh air son breitheanais.

6 Agus chuir fios, agus ghairm i Barac, mac Abinoaim, a mach à Cedes-naphtali, agus thuirt i ris, Nach d'àithu an Tighearn Dia Israeil, ag ràdh, Imich, agus tarruing gu sliabh Thaboir, agus thoir leat deich mìle fear de chloinn Naphtali, agus de chloinn Shebuluin?

7 Agus tairngidh mis' a d'iounsuidh gu sruth Chisoin, Sisera ceannard armailte Iabin, le 'charbadaibh, agus a mhòr shluagh; agus bheir mi thairis e do d' làimh.

8 Agus thuirt Barac rithe, Ma thèid thusa leam, an sin thèid mi; ach mur teid thu leam, cha tèid.

9 Agus thuirt i, Gu cinnteach thèid mi leat: gidheadh cha bhi 'n turus a ghabhas tu chum do chliù; oir do làimh mnà reicidh an Tighearn Sisera. Agus dh'éirich Deborah, agus chaidh i maille ri Barac gu Cedes.

10 Agus ghairm Barac Sebulun agus Naphtali gu Cedes; agus chaidh e suas d'a chois le deich mìle fear: agus chaidh Deborah suas maille ris.

11 A nis sgar Heber an Ceneach, a bha de chloinn Hobaib, athar-céile Mhaois, e fhéin o na Cenich, agus shuidhich e a bhùth gu ruig còmhnard Shanaim, a tha làimh ri Cedes.

12 Agus dh'innis iad do Shisera gu'n deachaidh Barac mac Abinoaim suas gu sliabh Thaboir.

13 Agus chruinnich Sisera r'a chéile a charbadan uile, eadhon naoi ceud carbad iaruinn, agus an sluagh uile a bha maille ris, o Haroset nan cinneach, gu sruth Chisoin.

14 Agus thuirt Deborah ri Barac, Eirich; oir is e so an là 's an d'thug an Tighearn Sisera thairis do d' làimh: nach 'eil an Tighearn air dol a mach romhad? Agus chaidh Barac sìos o shliabh Thaboir, agus deich mìle fear 'n a dhéigh.

15 Agus sgrios an Tighearn Sisera, agus a charbadan uile, agus a shluagh uile, le faobhar a' chlaidheimh roimh Bharac: agus theirinn Sisera sìos o 'charbad, agus theich e as d'a chois.

16 Ach lean Barac an déigh nan carbad, agus an déigh an t-sluaigh, gu Haroset nan cinneach: agus thuit sluagh Shisera uile le faobhar a' chlaidheimh: cha d'fhàgadh uiread as a h-aon diubh.

17 Gidheadh theich Sisera d'a chois gu bùth Iaeil, mnà Hebeir a' Chenich; oir bha sìth eadar labin righ Hasoir agus taigh Hebeir a' Chenich.

18 Agus chaidh Iael a mach an coinneamh Shisera, agus thuirt i ris, Tionndaidh a steach, mo thighearna, tionndaidh a steach a m' ionnsuidhse; na bitheadh eagal ort. Agus an uair a thionndaidh e steach d'a h-ionnsuidh do'n bhùth, chòmhdaich i e le brat.

19 Agus thuirt e rithe, Thoir dhomh, guidheam ort, beagan uisge r'a òl, oir tha tart orm: agus dh'fhosgail i searrag bhainne, agus thug i deoch dha, agus chòmhdaich i e.

20 A rìs thuirt e rithe, Seas ann an dorus a' bhùtha, agus ma thig duine agus gu'm feòraich e dhìot, agus gu'n abair e. Am bheil duine sam bith an so? an sin their thusa, Chan eil.

21 An sin ghabh Iael, bean Hebeir, tarrann de'n phàilliun, agus ghlac i ord 'n a làimh, agus chaidh i gu sàmhach a steach d'a ionnsuidh, agus bhuail i 'n tarrann 'n a leth-cheann, agus shàth i 's an talamh i; (oir bha e trom 'n a chodal agus sgìth:) agus fhuair e bàs.

22 Agus, feuch, an uair a bha Barac 'an tòir air Sisera, thàinig Iael a mach 'n a choinneamh, agus thuirt i ris, Thig, agus feuchaidh mise dhuit am fear a tha thu 'g iarraidh. Agus an uair a chaidh e steach d'a bùth, feuch, bha Sisera 'n a luidhe marbh, agus an tarrann 'n a leth-cheann.

23 Mar sin cheannsaich Dia alr an là sin Iabin rìgh Chanaain 'am fianuis chloinn Israeil.

24 Agus shoirbhich le làimh chloinn Israeil, agus bha i trom air Iabin rìgh Chanaain, gus an do chuir iad as do Iabin rìgh Chanaain.

Air Ais dhan BREITHEAMHNAN

CaibidealV

Oran Deborali agus Bharaic.

AGUS chan Deborah, agus Barac mac Abinoaim, air an là sin, ag ràdh,

2 A chionn gu'n do ghabh Israel dìoghaltas, a chionn gu'n do thairg an sluagh iad fhéin in toileach, molaibhse an Tighearn.

3 Eisdibh, a rìghre; thugaibh aire, a cheannarda; canaidh mise, mise fhéin, do'n Tighearn; canaidh mi do'n Tighearn Dia Israeil.

4 A Tighearna, 'n uair a chaidh thu mach á Seir, 'n uair a shiubhail thu mach á tìr Edoim, chriothnaich an talamh, agus shil na néamhan; shil na neoil mar an ceudna uisge.

5 Leagh na sléibhtean o làthair an Tighearna, Sinai sin fhéin o làthair an Tighearna Dè Israeil.

6 Ann an làithibh Shamgair mhic Anait, ann an làithibh Iaeil, bha na rathaidean mòra gun tathuich, agus dh'imich an luchd turuis air rathaidibh seachranach.

7 Sguir luchd'àiteachaldh nam bailtean ann an Israel, sguir iad gus an d'éirich mise Deborah, gus an d'éirich mise a'm' mhàthair ann an Israel.

8 Thagh iad diathan nuadha; an sin bha cogadh anns na geataibh: an robh sgiath no sleagh ri'm faicinn am measg dhà fhichead mhìle ann an Israel?

9 Tha mo chridhe le uachdaranaibh Israeil, a thairg iad fhéin gu toileach am measg an t-sluaigh. Beannaichibh an Tighearn.

10 Sibhse a tha 'mareachd air asalaibh geala, sibhse a tha 'n 'ur suidhe 'am breitheanas, agus a' sin.hal an ròid, Iabhraibh.

11 Iadsan a tha air an saoradh o fhuaim nam fear-bogha ann an ionadaibh tarruing ani uisge, an sin airisidh iad gnìomharan cothromach an Tighearn', eadhon na gnìomharan cothromach a thaohh luchd-àiteachaidh a bhailtean ann an Israel: an sin thèid sluagh an Tighearna sìos a dh'ionnsuidh nan geatachan.

12 Dùisg, dùisg, a Dheborah; dùisg, dùisg; can òran: éirich, a Bharaic, agus thoir do bhruid 'am braighdeauas, thusa a mhic Abinoaim.

13 An sin thug e air-san a mhaireas tighearnas a bhi aige air na h-uaislibh am measg au t-sluaigh: thug an Tighearn ormsa tighearnas a bhi agam os ceann nan cumhachdach.

14 A h-Ephraim bha freumh dhiubh an aghaidh Amaleic; a'd' dhéigh-sa a Bheniamin, am measg do shluaigh: à Machir thàinig a nuas lagh-thabhartairean, agus à Sebulun iadsan a laimhsicheas peann an sgrìobhadair.

15 Agus bha ceannardan Isachair le Deborah, eadhon Isachar, agus mar an ceudna Barac: do'n ghleann chuireadh esan sìos d'a chois. Air son roinnean Reubein bha smuaintean mòra cridhe.

16 Car son a dh'fhuirich thu am measg chrò nan caorach, a chluinntinn mèilich nan treud? Air son roinnean Reubein bha smuaintean mòra cridhe.

17 Dh'fhan Gilead an taobh thall de Iordan: agus c'ar son a dh'fhuirich Dan ann an longaibh? dh'fhan Aser air traigh na fairge, agus 'n a bhearnaibh ghabh e còmhnuidh.

18 Bu shluagh Sebulun agus Naphtali, a chuir an anaman ann an cunnart gu bàs ann an àitibh àrda an fhearainn.

19 Thàinig na rìghrean agus chog iad; an sin chog rìghrean Chanaain ann an Taanach làimh ri uisgibh Mhegido; cha do ghabh iad buannachd air bith airgid.

20 O nèamh chog na reultan; o'n slighibh àrda chog iad an aghaidh Shisera.

21 Sguab sruth Chisoin air falbh iad, an seann sruth sin, sruth Chisoin. O m'anam! shaltair thu sìos neart.

22 An sin bhruthadh ladhran nan each le leumnaich, leumnaich an aona cumhachdach.

23 Mallaichibhse Meros, (thubhairt aingeal an Tighearna;) mallaichibh gu mòr a luchd-àiteachaidh; a chionn nach d'thàinig iad gu còmhnadh an Tighearna, gu còmhnadh an Tighearn' an aghaidh nan cumhachdach.

24 Beannaichte os ceann bhan bithidh Iael bean Hebeir a' Chenich; beannaichte bithidh i os ceann bhau anns a' bhùth.

25 Dh'iarr e uisge, thug i dhah bainne; ann an soitheach uasal thug i làthair ìm,

26 Chuir i a làmh ris an tarrainn, a làmh dheas ri ord uan oibrichean: agus leis an ord bhuail i Sisera; bhuail i a cheann, agus: lot i, agus shàth i troimh a leth-cheann.

27 Aig a cosaibh chrom e, thuit e, luidh e sìos: aig a cosaibh chrom e, thuit e; far an do chrom e, an sin thuit e sìos marbh.

28 A mach air uinneig dh 'amhairc màthair i Shisera, agus ghlaodh i troimh'n chlèith, Car son a tha 'charbad co fhad a' teachd? 'car son a tha rothan a charbaid a' deanamh moille?

29 Fhreagair a bain-tighearnan glic i, seadh, thug i freagradh dhi fhéin.

30 Nach d'fliuair iad, nach eil iad a' roinn na creiche? maighdean no dhà do gach fear? creach iomadh-dathach do Shisera, creach iomadh-dathach a dh'obair-snàthaide, iomadh-dathach a dh'obair-snàthaide air gach taobh, air son mhuinealan na muinntir sin a ghlacas a' chreach?

31 Mar sin rachadh as do d' naimhdibh uile, a Tighearn: ach bitheadh iadsan leis an ionmhuinn e mar a'ghrian an uair a théid i mach 'n a neart. Agus bha fois aig an tìr rè dhà fhichead bliadhna.

air ais dhan BREITHEAMHNAN

Caibideil VI

1 Air sgàth am peacaidh shàruicheadh. clann Israeil le Midian. 8 Chuireadh fàidh d'an ionnsuidh a thug achmhasan dhoihh. 11 Chuir aingeal an Tighearna Gideon g'an saoradh.

AGUS rinn clann Israeil ole ann an sùilibh an Tighearna; agus thug an Tighearn thairis iad do làimh Mhidiain rè sheachd bliadhna.

2 Agus bhuadhaich làimh Mhidiain an aghaidh Israeil: agus air sgàth nam Midianach rinn clann Israeil dhoibh fhéin na sluic a tha 's na beanntaibh, agus na h-uamhan, agus na daingnichean làidir.

3 Agus thachair, an uair a chuir clann Israeil sìol, gu'n d'thàinig na Midianaich a nìos, agus na h-Amalecich, agus clann na h àird' an ear, thàinig eadhon iadsan a nìos 'n an aghaidh

4 Agus champaich iad 'n an aghaidh agus mhilliad toradh na talmhainn, gus an tig thu gu Gasa; agus cha d'fhàg iad teachdan-tìr sam bith do Israeil, aon chuid caora, no bò, no asal.

5 Oir thàinig iad a nìos le'n spréidh, agus am bùthaibh,agus thàinig iad mar na locuist air làonmhoireachd; oir bha 'n dà chuid iad fhéin agus an càmhalan gun àireamh: agus chaidh iad a steach do'n tìr a chum a milleadh.

6 Agus thugadh Israel gu bochdainn ro mhòir leis na Midianaich; agus ghlaodh clann Israeil ris an Tighearn.

7 Agus an uair a ghlaodh clann Israeil ris an Tighearn air son nam Midianach,

8 Chuir an Tighearn fàidh dh'ionnsuidh chloinn Israeil, agus thuirt e riu, Mar so tha'n Tighearn Dia Israeil ag ràdh, Thug mi nìos sibh o'n Eiphit, mach sibh ataighna daorsa;

9 Agus shaor mì sibh à làimh nan Eiphiteach, agus à làimh nan uile a rinn fòirneart oirbh, agus dh'fhuadaich mi mach iad roimhibh, agus thug mi dhuibh am fearann:

10 Agus thuirt mi ribh, Is mise an Tighearn bhur Dia; na bitheadh eagal dhiathan nan Amorach oirbh, muinntir a tha sibh a chòmhnuidh 'n am fearann: ach cha d'èisd sibh ri m' ghuth.

11 Agus thàinig aingeal an Tighearn', agus shuidh e fo dharaig a Ma ann an Ophrah, a bhuin do Ioas an t-Abi-esrach: agus bha a mhac Gideon a' bualadh arbhair ann an amar-brutliaidh an fhìona, gu 'fholach o na Midianaich.

12 Agus dh'fhoillsich aingeal an Tighearn e fhéin dha, agus thuirt e ris, Tha'n Tighearn maille riut, a dhuiue thrèin ann an neart.

13 Agus thuirt Gideon ris, Och mo thighearna,ma tha 'n Tighearn maille ruinn, c'ar son a thàinig so uile oirnn? agus càit am bheil a mhìorbhuilean uile a dh'innis ar n-aithrichean dhuinn, ag ràdh, Nach d'thug an Tighearn sinn a nìos o'n Eiphit? ach a nis thréig an Tighearn sinn, agus thug e thairis sinn do làimh nam Midianach.

14 Agus dh'amhairc an Tighearn air, agus thuirt e, Imich a'd' neart so, agus saoraidh tu Israel o làimh nam Midianach: nach do chuir mise uam thu?

15 Agus thuirt e ris, Och mo Thighearna, cia leis a shaoras mise Israel? feuch, tha mo theaghlach bochd ann am Manaseh, agus is mise a's lugha ann antaighm'athar.

16 Agus thuirt an Tighearn ris, Gu cinnteach bithidh mise maille riut, agus buailidh tu na Midianaich mar aon duine.

17 Agus thuirt e ris, Ma fhuair mi nis deadh-ghean a'd' shùilibh, an sin nochd comharadh dhomh gur tusa a tha 'labhairt rium.

18 Na falbh à so,guidheam ort, gus an tig mi a d' ionnsuidh, agais gun toir mi mach mo thiodhlac, agus gu'n cuir mi ad' làthair e. Agus thuirt e, Fanaidh mi gus an tig thu a rìs.

19 Agus chaidh Gideon a stigh,agus dheasaich e meann de na gabhraibh, agus ephah phlùir 'n a bhreacagaibh neo-ghoirtichte: an fheoil chuir e ann am bascaid, agus an sùgh chuir e ann am poit, agus thug e mach iad d'a ionnsuidh fo 'n daraig, agus chuir e 'n a làthair iad.

20 Agus thuirt aingeal Dhé ris, Gabh an fheoil, agus na breacagaibh neo-ghoirtichte, agus cuir iad air a' charraig so, agus taom a mach an sìigli. Agus rimi e mar sin.

21 An sin chuir aingeal an Tighearna mach bàrr a' bhata a bha 'n a làimh, agus bhean e ris an fheoil, agus ris na breacagaibh neo-ghoirtichte; agus dh'éirich teine suas as a' charraig, agus loisg e 'n fheoil, agus na breacagan neo-ghoirtichte. An sin chaidh aingeal an Tighearn' as a shealladh.

22 Agus an uair a thuig Gideon gu'm b'e aingeal an Tighearn' a bh'ann, thuirt Gideon, Och, a Thighearna Dhé! a chionn gu'm faca mi aingeal an Tighearn' aghaidh ri h-aghaidh.

23 Agus thuirt an Tighearn ris, Sìth dhuit; na bitheadh eagal ort: cha-n fhaigh thu bàs.

24 Agus thog Gideon altair an sin do'n Tighearn, agus thug e Iehobhah-salom mar ainm oirre: gus an là'n diugh tha i fathast ann an Ophrah nan Abi-esrach.

25 Agus air an oidhche sin fhéin thuirt an Tighearn ris, Gabh an tarbh òg aig d'athair, agus an dara tarbh a tha seachd bliadhna dh'aois, agus tilg sìos altair Bhaail a th'aig d'athair, agus gearr sìos an doire a tha làimh rithe;

26 Agus tog altair do'n Tighearn do Dhia air mullach na carraige so, ann an ordugh, agus gabh an dara tarbh, agus thoir suas ìobairt-loisgte le fiodh an doire a ghearras tu sìos

27 An sin ghabh Gideon deichnear dhaoine d'a sheirbhisich, agus rinn e mar a thuirt an Tighearn ris: agus tharladh, a chionn gu'n robh eagal teaghlaich 'athar air, agus dhaoine a' bhaile, air chor as nach b'urrainn e 'dheanamh 's an là, gu'n d'rinn e 's an oidhche e.

28 Agus an uair a dh'éirich daoine a' bhaile gu moch anns a' mhaduinn, feuch, bha altair Bhaail air a tilgeadh sìos agus bha'n doire a bha làimh rithe air a ghearradh sìos agus bha 'n dara tarbh air air an altair a thogadh.

29 Agus thuirt iad gach aon r'a chéile, Co a rinn an ni so? agus an uair a dh' fhiosraich agus a rannsaich iad, thuirt iad, Is e Gideon mac loais a rinn an ni so.

30 An sin thuirt daoine a' bhaile ri Ioas,Thoir a mach do mhac a chum gu'm bàsaich e; a chionn gu'n do thilg e sìos altair Bhaail, agus gu'n do ghearr e sìos an doire a bha làimh rithe.

31 Agus thuirt Ioas riusan uile a sheas 'n a aghaidh, An tagair sibh air son Bhaail? an saor sibh e? esan a thagras air a shon, cuirear gu bàs e, am feadh is i 'mhaduinn a tha fathast ann: ma's dia e, tagradh e air a shon fhéin, a chionn gu'n do thilgeadh sìos 'altair.

32 Uime sin air an là sin fhéin thug e lerubaal mar ainm air, ag ràdh, Tagradh Baal 'n a aghaidh, a chionn gu'n do thilg e síos 'altair.

33 An sin bha na Midianaich uile, agus na h-Amalecich, agus clann na h-àirde 'n ear air cruinnicheadh r'a chéile, agus chaidh iad a null, agus champaich iad ann an gleann Iesreeil.

34 Ach thàinig spiorad an Tighearn' air Gideon, agus shéid e trompaid, agus ghairm e Abieser 'n a dhéigh.

35 Agus chuir e teachdairean air feadh Mhanaseh uile, a chruinnicheadh mar an ceudna 'n a dhéigh: agus chuir e teachdairean gu h-Aser, agus gu Sebulun, agus gu Naphtali; agus thàinig iad a nìos 'n an coinneamh.

36 Agus thuirt Gideon ri Dia, Ma shaoras tu Israel le m' làimh-sa, mar a thuirt thu,

37 Feuch, cuiridh mi lomradh olla air an urlar-bhualaidh; agus ma bhitheas an drùchd air an lomradh a mhàin, agus tiormachd air an talamh uile, an sin bithidh fios agam gu'n saor thu Israel le m' làimh, mar a thuirt thu.

38 Agus bha e mar sin: oir dh'éirich e gu moch air an là màireach, agus theann e 'n lomradh cuideachd, agus dh'fhaisg e 'n drùchd as an lomradh, làn cuaiche dh'uisge.

39 Agus thuirt Gideon ri Dia, Na bitheadh do chorruich teth a'm' aghaidh, agus labhraidh mi a mhàin an aon uair so: leig dhomh dearbhadh, guidheam ort, an uair so a mhàin leis an lomradh; bitheadh a nis tiormachd air an lomradh a mhàin, agus air an talamh uile bitheadh drùchd.

40 Agus rinn Dia mar sin air an oidhche sin: agus bha tiormachd air an lomradh a mhàin, agus air an talamh uile bha drùchd.

Caibdealan VII

1 Armailt Ghideoin: 9 Thugadh misneach dha le h-aisling, agus a h-eadar-mhìneachadh. 16 Ghlacadh Oreb agus Seeb.

AN SIN dh'éirich Ierubaal, (eadhon Gideon) agus an sluagh uile a bha maille ris, suas gu moch, agus champaich iad làimh ri tobar Haroid: agus bha feachd nam Midianach air an taobh mu thuath dhiubh, làimh ri sliabh Mhoreh, anns a' ghleann.

2 Agus thuirt an Tighearn ri Gideon, Tha'n sluagh a tha maille riut tuille 's lìonmhor gu mise a thoirt nam Midianach 'n an làimh, air eagal gu'n deanadh Israel uaill a'm' aghaidh, ag ràdh, Shaor mo làmh fhéin mi.

3 Agus a nis uime sin gairm ann an cluasaibh an t-sluaigh, ag ràdh, Ge b'e neach air am bheil eagal agus geilt, pilleadh e, agus imicheadh e gu moch o shliabh Ghilead. Agus phill de'n t-sluagh dà mhàle thar fhichead, agus dh' fhan deich mìle.

4 Agus thuirt an Tighearn ri Gideon, Tha'n sluagh fathast tuilleadh 's lìonmhor; thoir sìos iad a dh'ionnsuidh an uisge, agus dearbhaidh mise dhuit iad an sin: agus tarlaidh, ge b'e fear mu'n abair mise riut, Thèid am fear so maille riut, gu'n téid esan maille riut, Cha téid am fear so maille riut, nach téid esan ann.

5 Mar sin thug e sìos an sluath a dh'ionnsuidh an uisge: agus thuirt an Tighearn ri Gideon, Gach aon a dh'imlicheas an t-uisge le 'theangaidh, mar a dh'imlicheas, cù, cuiridh tu esan air leth; mar an ceudna gach aon a chromas sìos air a ghlùinibh a' dh'ol.

6 Agus b'e àirearah na muinntir a dh'imlich, d cur an làimhe r'am beul, tri cheud fear: ach chrom a' chuid eile uile de'n t-sluagh sìos air an glàiinibh a dh'òl uisge.

7 Agus thuirt an Tighearn ri Gideon, Leis an tri cheud fear so a dh'imlich, saoraidh mise sibh, agus bheir mi na Midianaich thairis do d' làimh: agus rachadh am mòr shluagh uile, gach duine d'a àite fhéin.

8 Agus ghabh an sluagh lòn 'n an làimh, agus an trompaidean: agus gach fear eile de Israel chuir e air falbh, gach aon d'a bhùth, agus ghlèidh e an tri cheud fear so. Agus bha sluagh Mhidiaim foidhe anns a' ghleann.

9 Agus air an oidhche sin fhéin thuirt an Tighearn ris, Eirich, falbh sìos a dh'ionnsuidh an fheachd, oir thug mise thairis e do d' làimh.

10 Ach ma tha eagal ort dol sìos falbh-sa agus Phurah d'òglach sìos a dh'ionnsuidh an fheachd:

11 Agus cluinnidh tu ciod a their iad; agus 'n a dhéigh sin neartaichear do làmhan, agus théid thu sìos a dh'ionnsuidh an fheachd. An sin chaidh e sìos maille ri Phurah 'òglach, gu taobh a muigh nan daoine armaichte a bha 's an fheachd.

12 Agus bha na Midianaich, agus na h-Amalecich, agus clann na h-àird' an ear uile 'n an luidhe 's a' ghleann mar na locuist air lìonmhoireachd; agus bha an càmhail gun àireamh, mar a' ghaincamh a tha air tràigh na fairge air lìonmhoircachd.

13 Agus an uair a thàinig Gideon, feuch, bha duine ag innseadh aislinge d'a chompanach, agus thuirt e, Feuch, chunnaic mi aisling, agus, feuch, thàinig breacag a dh'aran eorna car air char a stigh do champ Mhidiain, agus thàinig i gu bùth, agus bhuail i e, agus thuit e, agus thilg i bun os ceann e, agus thuit am bàith sìos.

14 Agus fhreagair a chompanach, agus thuirt e, Cha ni sam bith so ach claidheamh Ghideoin mhic Ioais, duine de Israel: thug Dia thairis d'a làimh-san Midian, agus an sluagh uile.

15 Agus an uair a chuala Gideon aithris na h-aislinge, agus a h-eadar-mhìneachadh, rinn e aoradh; agus phill e gu feachd Israeil, agus thuirt e, Eiribh, oir thug an Tighearn thairis d'ur làimh feachd Mhidiain.

16 Agus roinn e 'n tri cheud fear 'n an tri chuideachdaibh, agus chuir e trompaid ann an làimh gach aoin diubh, maille ri soithichibh falamh, agus lòchranaibh anns na soithichibh.

17 Agus thuirt e riu, Amhaircibh orm-sa, agus deanaibhse mar an ceudna: agus, feuch, an uair a thig mi gu taobh a mach a chaimp, tarlaidh, mar a ni mise, mar sin gu'n dean sibhse.

18 'N uair a shéideas mise le trompaid, mi fhéin agus iadsan uile a tha maille rium, an sin séidibhse na trompaidean mar an ceudna mu thimchioll a' chaimp uile, agus abraibh, Claidheamh an Tighearna, agus Ghideoin.

19 Mar sin thàinig Gideon agus an ceud fear a bha maille ris, gu taobh a mach a' chaimp, ann an toiseach na faire meadhonaich; agus cha robh iad ach air ùr-shuidheachadh na faire: agus shéid iad na trompaidean, agus bhris iad na soithichean a bha 'nan làimh.

20 Agus shéid na tri chuideachdan na trompaidean, agus bhris iad na soithichean, agus chum iad na lòchrain 'n an làimh chlì, agus na trompaidean 'n an làimh dheis gu séideadh leo: agus ghlaodh iad, Claidheamh an Tighearna, agus Ghideoin.

21 Agus sheas iad gach duine 'n a àite fhéin mu thimchioll a' chaimp: agus bhriseadh am feachd uile, agus ghlaodh iad, agus theich iad.

22 Agus shéid an tri cheud na trompaidean, agus chuir an Tighearn claidheamh gach duine an aghaidh a chompanaich, eadhon air feadh an fheachd uile; agus theich an sluagh gu Bet-sitah ann an Sererat, agus gu crìch Abeil-mheholah, làimh ri Tabat.

23 Agus chruinnicheadh fir Israeil r'a chéile a Naphtali, agus à h-Aser, agus á Manaseh uile, agus chaidh iad air tòir nam Midianach.

24 Agais chuir Gideon teachdairean air feadh sléibh Ephraim uile, ag ràdh, Thigibh a nuas an aghaidh nam Midianach, agus glacaibh rompa na h-uisgeachan gu Bet-barah agus Iordan. An sin chruiunicheadh fir Ephraim uile ri 'cheile, agus ghlac iad na h-uisgeachan gu Bet-barah agus Iordan.

25 Agus ghlac iad dà cheannard nam Midianach, Oreb agus Seeb; agus mharbh iad Oreb air can-aig Oreib, agus Seeb, mharbh iad aig amar-bruthaidh fìona Sheeib, agus chaidh iad air tòir Mhidiain, agus thug iad cinn Oreib agus Sheeib gu Gideon air an taobh eile de Iordan.

air ais dhan BREITHEAMHNAN

Caibideil VIII

1 Shlothaicheadh fir Ephraim.. 10 Ghlacadh Seba agus Salmuna. 33 Iodhol,-aoradh chloinn Israeil.

AGUS thuirt fir Ephraim ris, Ciod è an ni so a rinn thu oirnn, nach do ghairm thu oirnn an uair a chaidh thu a chogadh an aghaidh nam Midianach? agus throid iad ris gu geur.

2 Agus thuirt e riu, Ciod a nis a rinn mise mar a rinn sibhse? Nach fearr dìoghluim fhìon-dhearcan Ephraim na fìon-fhoghar Abieseir?

3 Thug Dia thairis d'ur làimh ceannardan Mhidiain, Oreb agus Seeb: agus ciod a b'urrainn mis' a dheanamh mar a rinn sibhse? An sin thraoigh am fearg ris, an uair a thuirt e sin.

4 Agus thàinig Gideon gu Iordan , agus chaidh e thairis, e fhéin, agus an tri cheud fear a bha maille ris, sgìth, gidlieadh air an tòir.

5 Agus thuirt e ri fir Shucoit, Thugaibh, guidheam oirbh, builinnean arain do'n t-sluagh a tha 'g am leantuinn; oir tha iad sgìth, agus tha mi air tòir Sheba agus Shalmuna, rìghrean Mhidiain.

6 Agus thuirt ceannardan Shucoit, Am bheil làmhan Sheba agus Shalmuna nis ann ad làimh, gu'n tugamaid arau do d' armailt?

7 Agus thuirt Gideon, Uime sin an uair a bheir an Tighearn Seba agus Salmuna thairis do m' làimh, an sin reubaidh mi bhur feoil le sgiothach an fhàsaich, agus le drisibh.

8 Agus chaidh e suas á sin gu Penuel, agus labhair e riusan air a' mhodh cheudna: agus fhreagair daoine Phenueil e, mar a fhreagair daoine Shucoit.

9 Agus labhair e cuideachd ri daoinibh Phenueil, ag ràdh, 'N uair a thig mi a rìs ann an sìth, brisidh mi sìos an tùr so.

10 A nis bha Seba agus Salmuna ann an Carcor, agus an slòigh maille riu, mu thimchioll cùig mìle deug fear, an t-iomlan a dh'fhàgadh de shlòigh cloinne na h-àird' an ear uile: oir thuit ceud agus fichead mìle fear a tharruing claidheamh.

11 Agus chaidh Gideon suas air slighe na muinntir a tha 'n an còmhnuidh ann am bùthaibh, air an làimh an ear de Nobah, agus de Iogbehah, agus bhuail e 'n sluagh: oir bha 'n sluagh gun umhail.

12 Agus an uair a theich Seba agus Salmuna, chaidh e air an tòir, agus ghlac e dà, rìgh Mhidiain, Seba agus Salmuna, agus chuir e geilt air an t-sluagh uile.

13 Agus phill Gideon mac Ioais o'n chath ; roimh éirigh na gréine,

14 Agus ghlac e òig-fhear de dhaoinibh Shucoit, agus dh'fhiosraich e dheth: agus sgrìobh e dha ainmean cheannardan Shucoit, agus a sheanairean, tri fichead agus seachd fir dheug.

15 Agus thàinig e gu fir Shucoit, agus thuirt e, Feuchaibh, Seba agus Salmuna a thilg sibh suas onn, ag ràdh, Am bheil làmhan Sheba agus Shalmuna nis a'd' làimh, gu'n tugamaid aran do d' dhaoinibh a tha sgàth?

16 Agus ghlac e seanairean a' bhaile, agus ghabh e sgiothach an fhàsaich, agus drisean, agus leo so reub e fir Shucoit.

17 Agus leag e sìos tùr Phenueil, agus mharbh e fir a' bhaile.

18 An sin thuirt e ri Seba agus ri Salmuna, Ciod a' ghnè dhaoine a mharbh sibh ann an Tabor? Agus fhreagair iad, Mar a tha thusa, is amhuil a bha iadsan; gach aon cosmhuil ri cloinn rìgh.

19 Agus thuirt e, B'iad sin mo bhràithrean-sa, mic mo mhàthar: mar is beò an Tighearn, nan gleidheadh sibh beò iadsan, cha mharbhainn sibhse.

20 Agus thuirt e ri Ieter a cheudghin, Eirich, marbh iad: ach cha do tharruing an t-òganach a chlaidheamh; oir bha eagal air, a chionn gu'n robh e fathast 'n a òganach.

21 An sin thuirt Seba agus Salmuna, Eirich fhéin, agus buail oirnn: oir mar an duine, tha a neart. Agus dh'éirich Gideon, agus mharbh e Seba agus SalmuNa, agus thug e leis na h-usgraichean a bh'air amhaichean an càmhalan.

22 An sin thuirt fir Israeil ri Gideon, Bi-sa a'd' uachdaran oirnn, thu fhéin, agus do mhac, agus mac do mhic mar an ceudna; oir shaor thu sinu à làimh Mhidiain.

23 Agus thuirt Gideon riu, Cha bhi mis' a'm' uachdaran oirbh, ni mò a bhitheas mo mhac 'n a uachdaran oirbh: bithidh an Tigheam 'n a uachdaran oirbb.

24 Agus thuirt Gideon nu, Dh'iarrainn aon athchuinge oirbh, gu'n tugadh gach duine dhibh cluas-fhàinnean a chreiche dhomh: (oir bha cluas-fhàinnean òir aca, a chionn gu'm b' Ismaelich iad.)

25 Agus fhreagair iad, Bheir sinne gu toileach dhuit iad. Agus sgaoil iad eudach, agus thilg iad an sin, gach duine cluas-fhàinnean a chreiche.

26 Agus b'e cothrom nan cluas-fhàinnean òir a dh'iarr e mìle agus seachd ceud secel òir, a thuilleadh air usgraichibh, agus cluig-einibh, agus eudach corcuir a bh'air rìghribh Mhidiain, agus a thuilleadh air na slabhraidhibh a bh'air amhaichean an càmhalan.

27 Agus rinn Gideon ephod dheth, agus chuir e i 'n a bhaile fhéin, eadhon ann an Ophrah; agus chaidh Israel uile an sin le stràopachas 'n a dèigh; agus rinneadh sin 'n a ribe do Ghideon agus d'a thaigh.

28 Mar so chìosnaicheadh Midian roimh chloinn Israeil, agus cha do thog iad an ceann tuilleadh: agus bha fois aig an tìr rè dhà fhichead bliadhna ann an làithibh Ghideoin.

29 Agus chaidh Iembaal mac Ioais, agus ghabh e còmlmuidh 'n a thaigh fhéin.

30 Agus bha aig Gideon deichnear agus tri fichead mac a thàinig o 'leasraidh fhéin; oir bha mòran bhan aige.

31 Agus a choimhleabach a bha ann an Sechem, rug ise mar an ceudna mac dha, air an d'thug e Abimelech mar ainm.

32 Agus fhuair Gideon mac Ioais bàs ann an deadh shean aois, agus dh'adhlaiceadh e ann an uaigh Ioais 'athar, ann an Ophrah nan Abiesrach.

33 Agus co luath 's a fhuair Gideon bàs, phill clann Israeil a rìs, agus chaidh iad le strìopachas an dèigh Bhaalim, agus rinn iad Baal-berit 'n a dhia dhoibh fhéin.

34 Agus cha do chuimhuich clann Israeil an Tighearn an Dia, a shaor iad à làimh an naimhdean uile air gach taobh:

35 Ni mò a nochd iad caoimhneas do thaigh Ierubaail, eadhon Ghideoin,a réir a' mhaitheis sin uile a nochd e do Israel.

Air Ais dhan BREITHEAMHNAN

CaibidealIX

1 Rinneadh Abimelech 'h a rìgh, 7 Thug Iotam, le cosmahlachd, achmhasan do mhaithean Shecheim, agus roimh-innis e an sgrios.

AGUS chaidh Abimelechmac Ierubaail do Shechem, gu bràithribh a mhàthar, agus labhair e riu, agus ri teaghlach taighe 'athar a mhàthar uile, ag ràdh,

2 Labhraibh, guidheam oirbh, ann an cluasaibh mhaithean Shecheim uile, Co dhiubh is fearr dhuibh tri fichead agus deichnear fhear (eadhon mic Ierubaail uile) a bhi 'nan uachdarain oirbh no aon fhear a bhi 'n a uachdaran oirbh? cuimhnichibh mar an ceudna gur mise bhur cnàimh agus bhur feoil.

3 Agus labhair bràithrean a mhàthar uime ann an chiasaibh mhaithean Shecheim uile na briathran sin uile: agus dh'aom an cridheachan an deigh Abimeleich; oir thuirt iad, Is e ar bràthair e.

4 Agus thug iad dha tri fichead agus deich buinn airgid à taigh Bhaail-bherit; leis an do thuarasdalaich Abimelech daoine faoin agus eutrom, a lean e.

5 Agus chaidh e gu taigh 'athar ann an Ophrah, agus mharbh e a bhràithrean, mic Ierubaail, eadhon deichnear agus tri fichead fear, air aon chloich: gidheadh, dh'fhàgadh Iotam am mac a b'òige aig Ierubaal; oir dh'fholaich se e fhéin.

6 Agus chruinnich maithean Shecheim uile r'a chéile, agus taigh Mhilo uile, agus chaidh iad agus rinn iad Abimelecli 'n a rììgh, làimh ri còimhnard a' charraigh a bha ann an Sechem.

7 Agus an uair a dh'innis iad so do Iotam, chaidh e agus sheas e air mullach sléibh Gheridsim, agus thog e suas a ghuth, agus ghlaodh e, agus thuirt e riu, Eisdibh riumsa, sibhse a mhaithean Shecheim, a chum gu'n èisd Dia ribhse.

8 Chaidh na craobhan a mach air àm àraidh a dh'imgadh rìgh os an ceann fhéin, agus thuirt iad ris a' chrann-olaidh, Bi-sa a'd' rìgh oirnn.

9 Ach thuirt an crann-olaidh riu, Am fàgainnse mo reamhrachd, leis am bheil iad leam-sa 'toirt urraim do Dhia agus do dhuine, agus an rachainn gu bhi air m'àrdachadh os ceann nan craobh?

10 Agus thuirt na craobhan ris a' chrann-fhìge, Thig-sa, agus bi d' rìgh oirnn.

11 Ach thuirt an crann-fìge riu, Am fàgainnse mo mhillseachd, agus mo dheadh mheas, agus an rachainn gu bhi air m'àrdachadh os ceann nan craobh?

12 Agus thuirt na craobhan ris an fhìonain, Thig-sa, agus bi d' rìgh oirnn.

13 Agus thuirt an fhìonain riu, Am fàgainnse m'fhìon, a tha 'toirt subhachais do Dhia agus do dhuine, agus an rachainn gu bhi air m'àrdachadh os ceann nan craobh?

14 An sin thuirt na craobhan uile ris an dris, Thig-sa, agus bi d' rìgh oirnn.

15 Agus thuirt an dris ris na craobhan, Ma's e is da rìreadh gu'n ung sibh mise a'm' rìgh oirbh, thigibh, cuiribh bhur dòchas a'm' sgàile-sa: agus mur dean sibh so, thigeadh teine mach as an dris, agus loisgeadh e seudair Lebanoin.

16 A nis uime sin, ma rinn sibh gu firinneach agus gu trèibhdhireach an uair a rinn sibh Abimelech 'n a rììgh, agus ma bhuin sibh gu maith ri Ierubaal agus r'a thaigh, agus ma rinn sibh ris a rèir toillteanais a làmh;

17 (Oir chog m'athair-sa air bhur son, agus chuir e 'anam ann an cunnart mòr, agus shaor e sibh à làimh Mhidiain;

18 Agus tha sibh air èirigh suas an aghaidh taighe m'athar-sa an diugh, agus mharbh sibh a mhic, tri fichead agus deichnear fhear, air aon chloich, agus rinn sibh Abimelech, mac a bhanoglaich, 'n a rìgh os ceann mhaithean Shecheim, a chionn gur e bhur bràtliair e:)

19 Uime sin ma bhuin sibh gu firinneach agus gu trèibhdhireach ri Ierubaal agus r'a thaigh an diugh, deanaibh gairdeachas ann an Abimelech, agus deanadh esan mar an ceudna gairdeachas annaibhse:

20 Ach mur do rinn sibh mar sin, thigeadh teine a mach o Abimelech, agus loisgeadh e maithean Shecheim, agus taigh Mhilo; agus thigeadh teiue a mach o mhaithibh Shecheim, agus o thaigh Mhilo, agus loisgeadh e Abimelech.

21 Agus ruith Iotam air falbh, agus theich e, agus chaidh e gu Beer, agus ghabh e còmhnuidh an sin, air eagal Abimeleich a bhràthar.

22 Agus rìghich Abimelech tri bliadhna air Israel,

23 Agus chuir Dia droch spiorad eadar Abimelcch agus maithean Shecheim; agus bhuin maithean Shecheim gu fealltach ri Abimelech:

24 A chum gu'n tigeadh an t-ainncart a grinneadh air deichnear agus tri fichead mac Ierubaail, agus gu'n luidheadh am fuil air Abimelech am bràthair, a mharbh iad; agus air maithibh Shecheim, a neartaich a làmhan ann am marbhadh a bhràithrean.

25 Agus chuir maithean Shechcim feall-fholach air a shon air mullaichibh nam beann, agus rinn iad renbainn air gach neach a chaidh seachad orra 's an t-slighe sin: agus dh'innseadh sin do Abimelech.

26 Agus thàinig Gaal mac Ebeid agus a bhràithrean, agus chaidh iad thairis gu Sechem: agus chuir maithean Shecheim an dòchas ann.

27 Agus chaidh iad a mach do'n fhearann, agus chruinnich iad toradh am fìon-liosan, agus bhrùth iad na fìon-dhearcan, agus rinu iad gairdeachas, agus chaidh iad a steach do thaigh an dè, agus dh'ith agus dh'òl iad, agus mhallaich iad Abimelech.

28 Agus thuirt Gaal mac Ebeid, Cò e Abimelech, agus cò e Sechem, ga'n deanamaidne seirbhis da? nach e mac Ierubaail e, agus Sebul ceannard a shlòigh à deanaibh seirbhis do dhaoinibh Hamoir athar Shecheim; oir car son a dheanamaid seirbhis dhasan?

29 Agus b'e mo ghuidhe gu'n tugtadh an sluagh so do m'làimh-sa! an sin dh'atharaichinn Abimelech. Agus thuirt e ri Abimelech, Meudaich d'armailt, agus thig a mach.

30 Agus an uair a chuala Sebul, uachdaran a' bhaile, briathran Ghaail mhic Ebeid, las a chorruich.

31 Agus chuir e teachdairean gu Abimelech os ìosal, ag ràdh, Feuch, thàinig Gaal mac Ebeid, agus a bhràithrean, do Shechem; agus, feuch, tha iad a' teannachadh a' bhaile a'd' aghaidh.

32 A nis uime sin éirich suas 's an oidhche, thu fhéin agus an sluagh a tha maille riut, agus dean feall-fholach anns an fhearann:

33 Agus anns a' mhaduinn mu èirigh na ' gréine, éiridh tu gu moch, agus bheir thu ionnsuidh air a' bhaile: agus, feuch, 'n uair a thig e fhéin agus an sluagh a tha maille ris a mach a'd' aghaidh, an sin ni thu orra mar a bhitheas a"d' chomas.

34 Agus dh'éirich Abimelech suas, agus an sluagh uile a bha maille ris, 's an oidhche, agus rinn iad feall-fholach an aghaidh Shecheim, 'n an ceithir chuideachdaibh.

35 Agus chaidh Gaal mac Ebeid a mach, agus sheas e ann an dol a stigh geata a' bhaile. Agus dh'éirich Abimelech, agus an sluagh a bha maille ris, o'n fheall- fholach.

36 Agus an uair a chunnaic Gaal an sluagh, thuirt e ri Sebul, Feuch, tha sluagh a' teachd a nuas o mhullach nam beann. Agus thuirt Sebul ris, Tha thu 'faicinn sgàile am beann mar dhaoine.

37 Agus labhair Gaal a ràs, agus thuirt e, Feuch, tha sluagh a' teachd a nuas o mheadhon na tìre, agus tha cuideachd eile a' teachd air an aghaidh rathad còmhnaird Mhehonenim.

38 An sin thuirt Sebul ris, C'àit a nis am bheil do bheul, leis an dubhairt thu, Cò e Abimelech, gu'n deanamaid seirbhis da? nach e so an sluagh air an d'rinn thu tàir? falbh a mach, guidheam ort a nis, agus cog riu.

39 Agus chaidh Gaal a mach roimh mhaithean Shecheim, agus chog e ri Abimelech.

40 Agus chuir Abimelech an ruaig air, agus theich e roimhe; agus thuit mòran a chaidh 'leònadh, eadhon gu ruig dol a stigh a' gheata.

41 Agus ghabh Abimelech còmhnuidh ann an Arumah: agus dh fhuadaich Sebul a mach Gaal agus a bhràithrean, a chum nach gabhadh iad còmhnuidh ann an Sechem.

42 Agus air an là màireach chaidh an sluagh a mach do'n mhachair; agus dh'innis iad sin do Abimelech.

43 Agus ghabh e'n sluagh, agus roinn e iad 'n an tri chuideachdaibh, agus rinn e feall- fholach 's a' mhachair, agus dh'amhairc e, agus, feuch, bha'n sluagh air dol a mach as a' bhaile; agus dh'éirich e 'n an aghaidh, agus bhuail e iad.

44 Agus thug Abimelech agus a' chuideachd a bha maille ris ionnsuidh, agus sheas iad ann an dol a stigh geata a' bhaile; agus thug an dà chuideachd eile ionnsuidh orra-san uile a bha 's a' mhachair, agus bhuail siad iad.

45 Agus chog Abimelech an aghaidh a' bhaile rè an là sin; agus ghlac e 'm baile, agus mharbh e 'n sluagh a bh'ann, agus leag e sìos am baile, agus chuir e le salann e.

46 Agus an uair a chual' uile mhuinntir tùir Shecheim sin, chaidh iad a steach do dhaingneach taighe an dè Bherit.

47 Agus dh'innseadh do Abimelech, gu'n robh uile mhuinntir tùir Shecheim air cruinneachadh r'a chéile.

48 Agus chaidh Abimelech suas gu sliabh Shalmoin, e fhéin agus an sluagh uile a bha maille ris; agus ghlac Abimelech tuagh 'n a làimh, agus ghearr e sìos geug o na craobhan, agus ghabh e i, agus chuir e air a ghualainn i, agus thuirt e ris an t-sluagh a bha maille ris, An ni a chunnaic sibh mise a' deanamh, greasaibh, deanaibh mar a rinn mise.

49 Agus ghearr mar an ceudna an sluagh uile sìos gach duine a gheug, agus lean iad Abimelech, agus chuir iad ris an daingneach iad, agus chuir iad an daingneach ri theine orra: mar sin fhuair daoine tàiir Shecheim bàs uile mar an ceudna, mu thimchioll mìle fear agus bean.

50 An sin chaidh Abimelech guTebes agus champaich e 'n aghaidh Thebeis, agus ghlac se e.

51 Ach bha tùr làidir ann am meadhon a' bhaile, agus gu sin theich na fìr agus na mnathan uile, agus muinntir a' bhaiàe uile, agus dhùin iacl orra fhéin e, agus chaidh iad suas air mullach an tùir.

52 Agus thàinig Abimelech gu ruig an tùr, agus chog e 'n a aghaidh, agus dhlùthaich e ri dorus an tùr a chum a losgadh le teine.

53 Agus thilg bean àraidh màr de chloich- mhuilinn air ceann Abimeleich, agus bhris i a chlaigionn.

54 An sin ghairm e gu luath air an òganach a bha 'g iomcliar 'arm, agus thuirt e ris, Tarruing do chlaidheamh, agus marbh mi, air eagal gu'n abair iad umam, Mharbh bean e. Agus shàth an t-òganach aige troimhe e, agus fhuair e bàs.

55 Agus an uair a chunnaic fir Israeil gu'n d' fhuair Abimelech bàs, dh'imich iad gach fear d'a àite fhéin.

56 Agus dhìol Dia olc Abimeleich, a rinn e air 'athair, le 'thri fichead agus a dheichnear bhràithrean a mharbhadh.

57 Agus uile olc dliaoine Shecheim dhìol Dia air an ceann fhéin: agus thàinig orra mallachadh Iotaim mhic Ierubaail.

Air Ais dhan BREITHEAMHNAN

CaibidealX

1 Thug Tola breth air Israel. 7 Rinn na Philistich agus na h-Amonaich fòirneart air Israel. 10 Dh'aidich iad am peacadh; 15 ghabh iad aithreachas, agus shaor Dia iad.

AGUS dh'éirich an déigh Abimeleich, a shaoradh Israeil, Tola mac Phuah, mhic Dhodo, duine de Isachar; agus bha e 'chòmhnuidh ann an Samir, ann an sliabh Ephraim.

2 Agus thug e breth air Israel tri bliadhna fichead: agus fhuair e bàs, agus dh'adhlaiceadh e ann an Samir.

3 Agus 'n a dhéigh-san dh'éirich Iair, Gileadach, agus thug e breth air Israel dà bhliadhna thar fhichead.

4 Agus bha deich thar fhichead mac aige, a mharcaich air deich thar fhichead asal òg; agus bha deich thar fhichead baile aca, air an d'thugadh Habhot-iair mar ainm gu ruig an là'n diugh, a tha ann an tìr Ghilead.

5 Agus fhuair Iair bàs, agus dh'adhlaiceadh e ann an Camon.

6 Agus rinn clann Israeil a rìs olc ann an sùilibh an Tighearn', agus rinn iad seirbhis do Bhaalim, agus do Astarot, agus do dhiathaibh Shiria, agus do dhiathaibh Shidoin, agus do dhiathaibh Mhoaib, agus do dhiathabh chloinn Amoin, agus do dhiathaibh nam Philisteach; agus thréig iad an Tighearn, agus cha d'rinn iad seirbhis dha.

7 Agus las fearg an Tighearna an aghaidh Israeil, agus thug e thairis iad do làimh nam Philisteach, agus do làimh chloinn Amoin.

8 Agus chlaoidh agus rinn iad fòirneart air cloinn Israeil anns an àm sin rè ochd bliadhna deug, air cloinn Israeil uile a bh'air an taobh eile de Iordan , ann an tìr nan Amorach, a tha ann an Gilead.

9 Agus chaidh clann Amoin thar Iordan a chogadh mar an ceudna an aghaidh Iudah, agus an aghaidh Bheniamin, agus an aghaidh taighe Ephraim; agus bha Israel ann an teanntachd ro mhòir.

10 Agus ghlaodh clann Israeil ris an Tighearn, ag ràdh, Pheacaich sinn a'd' aghaidh, an dà chuid a chionn gu'n do thréig sinn ar Dia, agus gu'n d'rinn sinn seirbhis do Bhaalim.

11 Agus thuirt an Tighearn ri cloinn Israeil, Nach do shaor mise sibh o na h-Eiphitich, agus o na h-Amoraich, o chloinn Amoin, agus o na Philistich?

12 Rinn mar an ceudnana Sidonaich, agus na h-Amalecich, agus na Maonaich fòirneart oirbh, agus ghlaodh sibh riumsa, agus shaor mi sibh as an làimh.

13 Gidheadh thréig sibh mi, agus rinn sibh seirbhis do dhiathaibh eile: uime sin cha saor mi sibh ni's mò.

14 Rachaibh agus gairmibh air na diathaibh a ròghnuich sibh: saoradh iad sibh ann an àm bhur teanntachd.

15 Agus thuirt clann Israeil ris an Tighearn, Pheacaich sinn; dean-sa ruinn a rèir gach ni a tha maith a'd' shùilibh; a mhàin saor sinn, guidlieamaid ort, air an là'n diugh.

16 Agus chuir iad air falbh na diathan coimheach as am measg, agus rinn iad seirbhis do'n Tighearn: agus bha doilgheas air 'anam air son truaighe Israeil.

17 An sin ghairmeadh clann Amoin cuideachd, agus champaich iad ann an Gilead: agus chruinnich clann Israeil iad fhéin an ceann a chéile, agus champaich iad ann am Mispeh.

18 Agus thuirt an comhchruinneachadh, uachdarain Ghilead, gach aon ri 'chéile, Co am fear sin a thòisicheas ri cogadh an aghaidh chloinn Amoin? bithidh esan 'n a cheann air uile luchd-àiteachaidh Ghilead.

Air Ais dhan BREITHEAMHNAN

CaibidealXI

1 Coimhcheangal Iephtah ri seanairihh Ghilead: 29 a bhòid: 34 choimhlion e a bhòid air a nighinn.

A NIS bha Iephtah an Gileadach treun ann an neart, agus bu mhac strìopaich e: agus ghin Gilead Iephtah.

2 Agus rug bean Ghilcad mic dha; agus dh' fhàs mic a mhnà suas, agus thilg iad a

mach Iephtah, agus thuirt iad ris, Chan fhaigh thu oighreachd ann an taigh ar ­athar-ne, oir is mac mnà coimhich thu.

3 An sin theich Iephtah o 'bhràithribh, agus ghabh e còmhnuidh ann an tìr Thoib: agus chruinnicheadh daoine faoin gu Iephtah, agus chaidh iad a mach maille ris.

4 Agus an ceann làithean àraidh, chog clann Amoin ri h-Israel.

5 Agus an uair a chog clann Amoin ri h-Israel, chaidh seanairean Ghilead a thoirt Iephtah à tìr Thoib:

6 Agus thuirt iad ri Iephtah, Thig agus bi' a' d' cheannard oirnn, agus cogaidh sinn an aghaidh chloinn Amoin.

7 Agus thuirt Iephtah ri seanairibh Ghilead, Nach d'fhuathaich sibh mi, agus nach do thilg sibh a mach mi à taigh m'athar? agus car son a thàinig sibh a m'ionnsuidh a nis, an uaira tha sibh ann an teanntachd?

8 Agus thuirt seanairean Ghilead ri Iephtah, Uime sin phill sinn a nis a d'ionnsuidh, a chum gu'n téid thu maille ruinn, agusgu'n cog thu 'n aghaidh chloinn Amoin, agus gu'm bi tlui a'd' cheann oirnn, eadhon air uile luchd-àiteachaidh Ghilead.

9 Agus thuirt Iephtah ri seanairibh Ghilead, Ma bheir sibh air m'ais mi a chogadh an aghaidh chloinn Amoin, agus gu'n toir an Tighearn thairis iad a'm' fhianuis, am bi mise am' cheann oirbh?

10 Agus thuirt seanairean Ghilead ri Iephtah, Bitheadh an Tighearn 'n a fhianuis eadaruinn, gu'n dean sinne mar sin, a rèir d'fhocail.

11 Agus chaidh Iephtah maille ri seanairibh Ghilead, agus rinn an sluagh e 'n a cheann orra, agus 'n a cheannard. Agus labhair Iephtah a bhriathran uile an làthair an Tighearna ann am Mispeh.

12 Agus chuir Iephtah teachdairean a dh'ionnsuidh rìgh chloinn Amoin, ag ràdh, Ciod e do ghnothuch-sa rium-sa, gu'n d'thàinig thu a'm' aghaidh a chogadh ann am thìr?

13 Agus thuirt rìgh chloinn Amoin ri teachdairibh Iephtah, A chionn g'un do ghlac Israel m'fhearann an uair a thàinig iad a nìos as an Eiphit, o Arnon gu ruig Iaboc, agus gu ruig Iordan: a nis uime sin thoir thusa air ais e ann an sìth.

14 Agus chuir Iephtah a rìs teachdairean a dh'ionnsuidh rìgh chloinn Amoin,

15 Agus thuirt e ris, Mar so tha Iephtah ag ràdh, Cha do ghlac Israel fearann Mhoaib, no fearann chloinn Amoin:

16 Ach an uair a thàinig Israel a nìos as an Eiphit, agus a ghluais iad troimh 'n fhàsach gu ruig a' mhuir ruadh, agus a thàinig iad gu Cades;

17 An sin.chuir Israel teachdairean gu rìgh Edoim, ag ràdh, Leig dhuinn, guidheamaid ort, dol troimh d'fhearann: ach chan èisdeadh rìgh Edoim. Agus mar an ceudna chuir iad teachdairean gu rìgh Mhoaib: ach cha d'aoutaiche: agus dh'fhan Israel ann an Cades.

18 An sin ghluais iad troimh 'n fhàsach, agus chuairtich iad tìr Edoim, agus tìr Mhoaib, agus thàinig iad o thaobh na h-àirde 'n ear de thìr Mhoaib, agus champaich lad air an taobh eile de Arnon, ach cha d'thàinig iad an taobh a stigh de chrìch Mhoaib; oir b'e Amon crìoch Mhoaib.

19 Agus chuir Israel teachdairean gu Sihon rìgh nan Amorach, rìgh Hesboin; agus thuirt Israel ris, Leig dhuinn, guidheamaid ort, gabhail troimh d'fhearann do'r n-àite fhéin.

20 Ach cha d'earb Sihon ri h-Israel gabhail troimh a chrìch: ach chruinnich Sihon a shluagh uile cuideachd, agus champaich iad ann an Iahas; agus chog e ri h-Israel.

21 Agus thug an Tighearn Dia Israeil Sihon agus a shluagh uile thairis do làimh Israeil, agus bhuail siad iad: agus shealbhaich Israel uile fhearann nan Amorach, luchd-àiteachaidh na tìre sin.

22 Agus shealbhaich iad uile chrìochan nan Amorach, o Arnon g-u ruig Iaboc, agus o'n fhàsach gu ruig Iordan.

23 Agus a nis thilg an Tighearn Dia Israeil a mach na h-Amoraich á fianuis a shluaigh Israeil, agus am bu chòir dhuitse dol 'n an seilbh-san?

24 An ni sin.a bheir do dhia Chemos dhuit r'a shealbhachadh, nach sealbhaich thusa e? agus ge b'e neach a thilg an Tighearn ar Dia-ne mach romhainn, 'n a sheilbhsan théid sinne.

25 Agus a nis am bheil thusa ni's fearr na Balac, mac Shipoir, rìgh Mhoaib? an d' rinn esan riamh strì ri h-Israel, agus an do chog e riamh 'n an aghaidh,

26 'N uair a ghabh Israel còmhnuidh ann an Hesbon agus 'n a bhailtibh,agus ann an Aroer agus 'n a bhailtibh, agus anns na bailtibh uile a tha làimh ri Arnon, rè thri ceud bliadhna? agus carson nach do bhuin sibh air an ais iad anns an àm sin.?

27 Uime sin cha do pheacaich mise a'd' aghaidh, ach tha thusa a' deanamh eucoir ormsa le cogadh a'm' aghaidh: thugadh an Tighearn am Breitheamh breth an diugh eadar clann Israeil agus clann Amoin.

28 Gidheadh cha d èisd rìgh chloinn Amoin ri briathraibh Iephtah, a chuir e d'a ionnsuidh.

29 Agus thàinig spiorad an Tighearna air Iephtah; agus chaidh e thairis gu Gilead agus Manaseh, agus o sin chaidh e thairis gu Mispeh Ghilead, agus o Mhispeh Ghilead chaidh e thairis gu cloinn Amoin.

30 Agus bhòidich Iephtah bòid do'n Tighearn, agus thuirt e, Ma bheir thu gu cinnteach clann Amoin' thairis do m' làimh,

31 An sin tarlaidh, ge b'e ni a thig a mach á dorsaibh mo thaighe a'm' choinneamh, 'n uair a philleas mi ann an sìth o chloinn Amoin, gu cinnteach gur leis an Tighearn e, agus ìobraidh mi e dha 'n a ìobairt-loisgte.

32 Agus chaidh Iephtah thairis gu cloinn Amoin a chogadh 'n an aghaidh; agas thug an Tighearn thairis iad d'a làimh.

33 Agus bhuail e iad o Aroer, eadhon gus an tig thu gu Minit, fichead baile, agus gu còmhnard nam fìonlios, le àr ro mhòr. Mar so dh'irioslaicheadh clann Amoin 'am fianuis chloinn Israeil.

34 Agus thàinig Iephtah gu Mispeh d'a thaigh, agus, feuch, thàinig a nighean a mach 'n a choinneamh le tiompanaibh agus le dannsaibh, agus b'i 'aon leanabh cloinne i: cha rohh aige mac no nighean ach i.

35 Agus an uair a chunuaic e i, reub e 'eudach, agus thuirt e, Och, mo nighean! is ro ìosal a leag thu mi, agus is aon thu dhiubh-san a ta 'g am chlaoidh: oir dh'fhosgail mi mo bheul do'n Tighearn,

agus chan fheud mi dol air m'ais.

36 Agus thuirt ise ris, Athair, ma dh'fhosgail thu do bheul do'n Tighearn, dean riumsa a réir an ni a thàinig a mach as do bheul, o rinn an Tighearn dìoghaltas air do shonsa air do naimhdibh, eadhon air cloinn Amoin.

37 Agus thuirt i r'a h-athair, Deanar an ni so air mo shonsa: Leigear leam dà mhìos, a chum gu'n imich mi suas agus sìos air na beanntaibh, agus gu'n dean mi caoidh air son m'òigheachd, mi fhéin agus mo bhan-chompanaich.

38 Agus thuirt e, Imich. Agus leig e air falbh i rè dà mhìos: agus chaidh i maille r'a ban-chompanachaibh, agus rinn i caoidh air son a h-òigheachd air na beanntaibh.

39 Agus an ceann dà mhìos, phill i dh'ionnsuidh a h-athar, agus rinn e r'i a reir a bhòide a bhòidich e: agus cha robh aithne aice air fear. Agus bha e 'n a ghnàth ann an Israel,

40 Gu'n rachadh nigheanan Israeil o bliadhna gu bliadhna a dheanamh caoidh air son nighinn Iephtah, a' Ghileadaich, ceithir làithean 's a' bhliadhna.

Air Ais dhan BREITHEAMHNAN

CaibidealXII

1 Binn na Ephraimiài comhslri ri Iephtah agus

ris na GileaJaich. 4 Chog iaclmn 'n an agh-

aidh, agus mharbh iad mòran diuhh. 7 Fhuair

lephtah hàs.

GUS chruinnicheadh fir Ephraim an

A'

BRBITHEAMHNAN, XII, XIII.

5 Agus ghlac na Gileadaich àthannan lor-

dain air na h-Ephraimich: agus an uair a

thubhairt na h-Ephraimich sin a chaidh as,

Leig dhomh dol thairis, thuirt fir Ghil-

ead ris, An Ephraimeach thu? Ma thuirt

esan, Cha-n cadh;

6 An sin thuirt iadsan ris, Abair a nia

Schibolet; agus thuirt esan Sibolet: oir

cha b'urrainn e a ràdh mar sin. An sin

ghabh iad e, agus mharbh iad e aig àthann-

aibh Iordain: agus thuit anns an àm sin

de na h-Ephraimich a dhà agus dà fhichead

màle.

7 Agus thug Iephtah breth air Israel sè

bliadhna: an sin fhuair Iephtah an Gilead-

ach bàs, agus dh'adhlaiceadh e ann an aon

de bhailtibh Ghilead.

8 Agus 'n a dhéigh-san thug Ibsan o Chet-

lehem breth air Israel.

9 Agus bha deich thar fhichead mac aige,

agus deich thar fhichead nighean, a chuir

e mach uaith, agus ghabh e dcicli thar

fhicliead nighean a stigh d'a ionnsuidh air

son a mhac. Agus thug e breth air Israel

seachd bliadhna.

10 Agus fhuair Ibsan bàs, agus dh'adh-

laiceadh e ann am Bet-lehem.

11 Agus 'n a dhéigh-san thug Elon, an

Sebulonach, brcth air Israel: agus thug e

breth air Israel deich bliadhna.

12 Agus fhuair Elon an Sebulonach bàs,

agus dh'adhlaiceadh e ann an Aialon, ann

an tìr Shebuloin.

13 Agus 'n a dhéigh-san thug Abdon mac

Ilileil, Piratonach, breth air Israel.

14 Agus bba dà fhichead mac aige, agus

deich thar fhichead mac a ndiac, a mharc-

aich air deich agus tri ficheadasal òg: agus

thug e breth air Israel ochd bliadhna.

15 Agus fhuair Abdon mac Hileil am

Piratonach bàs, aii-us dh'adhlaiceadh e ann

ceann a chéile, agais chaidh iad thairis am Piraton, ann an tìr Ephraim, ann an

mu thuath, agus thuirt iad ri Iephtah,

Car son a chaidh thu thairis a chogadh an

aghaidhchloinn Amoin,agus nach do ghairm

thu oirune gu dol maille riut? loisgidh sinn

do thigh ort le teine.

2 Agus thuirt Iephtah riu, Bha agamsa

agus aig mo shluagh condistri mhòr ri cloinn

Amoin; agus an uair a ghairm mi oirbli, cha

do shaor sibh mi as an làimh.

3 Agus an uair a chunnaic mi naxh do

sliabh nan Amaleceach.

Air Ais dhan BREITHEAMHNAN

CaibidealXIII

1 Thàtgadh clann Israeil Ihairis do làimh nam

Philisteach. 2, 8 Dh'fhoillsidi aingeal an

Tifihearna e lèin do mhnaoi Mhanoah, agus

d'àfear. 19 1'obairt-loisgte Mhaàioah. 2A Bug-

adh Samson.

A'

sàiilibh an Tighearna; agus thug an

shaor sibh mi, chuir mi m'anam a'm' làimh, Tighearnthairis iad do làindi nam Phil

agus chaidh mi a null an aghaidh chloinu

Amoin, agus thug an Tighearn thairis iad

isteach dà fhichead bliadhna.

2 Agus bha duine àraidh de Shorah, de

do m' làimh: c'ar son ma"tha a tha sibh air theaghlach nan Danach, d'am ?)'ainm Mano-

teachd a nìos a m' ionnsuidhs' an diugh, a ah; agus bha, a bhean neo-thorrach, agus

chogadh a'm' aghaidh?

4 An sin chruinnich Iephtah cuideachd fir

cha d'i-ug i clann.

3 Agus dh'fhoillsich aingeal an Tighearna

Ghilead uile, agus chog e ri h-Ephraim: e fèiu do'n mhnaoi, agus thuirt e r'i,

agus bhuail fir Ghilead Ephraim, a chionn Feuch a nis, tha thu neo-thorrach, agus

gu'n dubhairt iad, Is luchd-fuadain de cha d'rug thu/rt«Aas<c/a?2?i; ach ginidh tu,

Epliraim, sibhse a Ghileadacha, am measg agxis beiridh tu mac.

Ephraim, agm am measg Mhanaseh

236

4 A nis ma tha thoir an aire, guidheam

BREITHEAMHNAN, XIV.

ort, agns na h-òl f àon no cleoch làidir, agus

na h-ith Jii air bith neòghlan:

5 Oir, feuch, ginidh tu, agus beiridh tu

mac; agus cha tig ealtainn sam bith air a

cheann: oir bithidh an leauabh 'n a Nasar-

ach do Dhia o'n bhroinn; agus tòisichidh e

air Israel a shaoradh à làimh uam Phil-

istoach.

G Agus thàinig a' bhean agus dh'innis i

d'a fear, ag ràdh, Thàinig òglach Dhè a

m'ionnsuidh, agus a ghnùis mar ghnàiis

aingil Dhè, ro uamhasach: ach cha d'fheòr-

aich mi dh'e cia as a bha e, agus cha d'innis

e dhomh 'ainm.

7 Ach thuirt e rium, Feuch, ginidh tu,

agus beiridh tu mac; agus a nis na h-òl

f àou no deoch làidir, agus na h-ith nl air

bithneòglilan: oir bithidh an lcanabh 'n a

Nasaracli do Dhia o'n bhroinn gu là a bhàis.

8 An sin gliuidh Manoah air an Tighearn,

agus thuirt e, mo Thigheama, thig-

eadh, guidheam ort, òglach Dhè a chuir thu

uait a rìs d'ar n-ionnsuidh, agus teagaisg-

eadh e dhuinn ciod a ni sinn ris an leanabh

a bheirear.

9 Agus dh'èisd Diariguth Mhanoah; agus

thàinig aingeal Dhè a rìs a dh'ionnsuidh na

muà, agus i 'n a suidhe anns an achadh: ach

cha robh Manoah a fear maille r'i.

10 Agus rinn a' bhean cabhag, agus ruith

i, agus dh'innis i d'a fear, agus thuirt i

ris, Feuch, chunnaic mi an duine a thainig

a m' ionnsuidh air an là roimhe.

1 1 Agus dh'éirich Manoah, agus chaidh e

'u dèigh a mhnà, agus thàinig e dh'ionnsuidh

an duine, agus thuirt e ris, An tusa an

duine a labhair ris a' mhnaoi? Agus thu-

bliairt esan, Is mi.

12 agus thuirt Manoah, A nis thig-

eadh do bhriathran gu cràch: ciounus a

i dh'orduicheas sinn mu'n leanabh, agus ciod

1 a ni sinn ris?

I 13 Agus thuirt aingeal an taigheamari

Manoah, gach ni a thuirt mise ris a'

mhnaoi coimhideadli si i fhéin.

14 De ni sam bith a thig o'n chrann-

fhàona na h-itheadh i, agus fìon no deoch

, làidir na h-òladh i, agus ni sam bith neò-

ghlan na h-itheadh i: gach ni a dhaithn

â–  mise dh'i, coimhideadh i.

15 Agus thuirt Manoah ri aingeal an

Tighearna, Leig dhuinn, guidheamaid ort,

do ghleidheadh, agus deasaichidh sinn fa

' d' chomhair meann de na gabhraibh.

! 16 Agus thuirt aingeal an Tighearna ri

I Manoah, Ged ghlèidh thu mi, cha-n ith mi

de d'aran; agus ma bheir thu suas àobairt-

loisgte, do'n Tighearn bheir thu suas i: oir

cha robh fios aig Manoah gu'wi Ve aingeal

'. an Tighearna e.

' 17 Agus thuirt Manoah ri aingeal an

, taigheama, Ciod a's ainm dhuit; a chum

'n uair a thig do bhriathran gu cràch, gu'n

toir sinn ui-ram dhuit?

237

18 Agus thuirt aingeal an Tighearna

r;s,C'arson a tha thu mar so a' fiosrachadh

a thaobh m' ainme-sa, agus gu bheil e dàomh-

air?

I 19 Agus ghabh Manoah meann de na

'gabhraibh, maille ri tabhartas-bàdh, agus

j dh'àobair se e air carraig do'n Tighearn:

I agus b'iongantach an ni a rinn an t-aingeal,

agus Manoah agus a bhcan ag amharc air:

j 20 Oir an uair a dh'éirich an lasair bhàrr

na h-altarach suas gu nèarah, chaidh aingeal

an Tighearna suas ann an lasair na h-altar-

ach; agus an uair a chunnaic Manoah agus

a bhean sin, thuit iad air an aghaidh a

dh'ionnsuidh na talmhainn.

21 (Ach cha d'fhoillsich aingeal an taigh-

earua e fhéin tuilleadh do Mhanoah agus d'a

mhnaoi.) An sin.bha fios aig Manoah gu'wi

Ve aingeal an Tighearna e.

! 22 Agus thuirt Manoah r'a mhnaoi, Gu

cinnteach gheibh sinn bàs, oir chunnaic

sinn Dia.

! 23 Ach thuirt a bhean ris, Nam bu

toil leis an taighcam ar marbhadh, cha

ghabhadh e or làimh àobairt-Ioisgte agus

tabhartas-bàdh,agus cha nochdadh e dhuinn

na nithean so uile, agus mar air an àm so,

cha chuireadh e 'n cèill duinn a leithid so

: de nithibh.

! 24 Agus mg a' bheau leanabh, agus thug

' i Samson mar ainm air: agus dh'fhàs an

leanabh, agus bheannaich an taigheara e.

j 25 Agus thòisich spiorad an Tighearna r'a

bhrosnachadh air uairibh ann an camp

Dhain, eadar Sorah agus Estaol.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèìíòóùú

air ais dhan BREITHEAMHNAN

Caibideil XIV

1 DlCàarr Samson hean de na PMlistich. 10 A

chuirm-hainnse agits a thoimhseachan. 19

Mharhh e deich ^ar fhichead P/nlisteach, agus

bhuin e diubh an eudach. 20 thugadh a

hhean dofhear eile.

AGUS chaidh Samson sìos gu Timnat;

agus chunnaic e bean ann an Timnat

j de nigheanaibh nam Philisteach.

2 Agus thàinig e nàos, agus dh'innis e d'a

athair agus d'a mhàthair, agus thuirt e,

! Chunnaic mi bean ann an Timnafc de nigh-

! eanaibh nam Fhilisteach; agus a nis faigh-

ibh i dhomhsa 'n a mnaoi.

3 An sin thuirt 'athair agus a mhàth-

air ris, Xach 'eil bean air bith am measg

nigheanan do bhràithrean, no am measg

mo shluaigh uile, gu'n rachadh tu a ghabhail

mnà de na Philistich neo-thimchioll-ghcarr-

ta? AgTis thuirt Samson r'a atliair,

Faigh dliomh i; oir tha i taitneach a'm'

shàiilibh.

4 Ach cha robh fhios aig 'athair agus a

mhàthair g-u'm b'anu o'u Tighearn bha e,

gu'n d'iarr e fàth an aghaidh nam Philist-

each: oir anns an àm sin bha uachdran-

achd aig na Philistich os ceann Israeil.

5 Uime sin chaidh Samson sìos agu8

'athair agus a mhàthair, gu Timnat, agi^à

BREITHEAMHNAX, XV.

tliàinig iacl gn fàon-liosaibh Thimnait; agus,

feiich, bha leòmhan òg a' beuchdaich 'n a

aghaidh.

6 Agus thàinàg spiovad an Tighearna air

gu treuu, agus reub se e mar a reubadh e

nieann,agus cha robh ni air bith 'n a làimh:

ach cha d'innis e d'a athair no d'a mhàthair

ciod a rinn e.

7 Agus chaidh e sìos agus labhair e ris a'

mhnaoi; agus bha i taitueach ann an sàiil-

ibh Shamsoin.

8 Agus an deigh làithean àraidh, phill e

chum a gabhail, agus chaidh e a leth-taobh

a dh'fhnicinn closaich an leòmhain; agus,

feuch, bha sgaoth bheach ann an closaich

an leòmhain, agus mil.

9 Agus ghabh e dh'i 'n a làmhau, agus

chaidh e air 'aghaidh ag itheadh, agus

thàinig e dh'ionnsuidh 'athar agus a mhàth-

ar, agus thug e dhoibh, agus dh'ith iad:ach

cha d'innis e dhoibh gu'm b'aun à closaich

an leòmhain a thug e a' mhil.

10 Agus chaidh 'athair sìos a dh'ionnsuidh

na mnà: agus rinn Samson an sin cuirm; oir

mar sin bu ghnàth leis na daoinibh òga a

dheanamh.

1 1 Agus an uair a chmmaic iad e, thug iad

deich thar fhichead compauach gu bhi

maille ris.

12 Agus thuirt Samson riu, Cuiridh

mi nis toimhseachan a mach dhuilih: ma

chuireas sibh gu cinnteach 'an ceill domh e

an taobh a stigh de sheachd làithibh na

cuirme, agus gu'm faigh sibh a mach e, an

sin bheir mise dhuibh deich thar fhichead

brat-làn, agus deich thar fhichead culaidh

eudaich:

13 Ach mur urrainn sibh a chur 'an cèiàl

domh, an sin bheir sibhse dliomh-sa deich

thar fhichead brat-làn, agus deich thar

fhicheadculaidheudaich. Agus thuirt

iad ris, Cuir amach do thoimhseaclian,agu8

gu'n cluinn sinn e.

14 Agus thuirt esan riu, As anJ7iear

a dh'itheas thàinig a mach biadh, agus as

an fhear gliarg thàinig a mach millsead.

Agus cha b'un-ainn lad an toimhseachan

fhuasgladh ann an tri làithibh.

15 Agus air an t-seachdamh là thuirt

iad ri mnaoi Shamsoin, Meall d'fhear, a

chum gu'n innis e dhuinn an toimhseachau,

air eagal gu'n loisg sinn thu fèiu ag-ustaigh

d'athar le teine: an ann gu sealbh a ghabh-

ail anns na bheil againu a ghairm thu oirnn?

rach ann ?

16 Agus ghuil bean Shamsoin 'n a fhianuis,

agus thuirt 1, Tha mhàin fuath agad

orm, agus cha-n'eil gràdh agad domh: chuir

thu mach toimhseachan do chloinn mo

shluaigh, agus cha d'innis thu dhomhsa e.

agus thuirt esan rithe, Feuch, cha

d'innis mi e do m'athair no do m' mhàthair,

agus an inuis mi dhuitse e?

17 Ag-ua ghuil i 'n a làthair rè nan seachd

23Ã’

làithean a bha 'chuirm aca: agus air an

t-seachdamh \ài dh'innis e dh'i, a chionn gu'u

do chuir i gu teanu ris: agus dh'innis ise an

toimhseachan do chloinn a sluaigh.

18 Agus thuirt daoine a' bhaile ris air

an t-seachdamh là, roimh luidhe na grèine,

Ciod a's milse na mil, agus ciod à's gairge

na leòmhanl Agus thuirt esan riu, Mur

bitàieadh sibh air treabhadh le m'agh-sa,

cha-n fhaigheadh sibh a mach mo thoimh-

seachan.

19 Agus thàinig spiorad an Tighearna air

gu treun, agus chaidh e sìos gu Ascelou,

agus mharbh e dhiul^h deich thar fhi-

ciiead fear, agus ghabh e an creach, agus

thug e culaidhean eudaich dhoibhsan a

dh'fhuasgail an toimhseachan: agus las

'fhearg, agus chaidh e suas g-utaigh'athar.

20 Ach thugadh bean Shamsoin d'a chom-

panach, a bha mar charaid aige.

Air Ais dhan BREITHEAMHNAN

CaibidealXV

l Dhiultadli a hJtean do Shaimon. 3 Loisg e

arhhar nam Philideach. 9 Gheangladh e lefir

Iudah, agus ihugadh thairis e do na Philistiai.

14 Mharbh e màlefear le cnàimh-peircill.

AGUS an déigh làithean àraidh, ann

an àm fogharaidh a' chruithueachd,

chaidh Samson a dh'fhaicinn a mhnà le

meann de na gabhraibh; agus thuirt e,

Thèid mi stigh a dh'ionnsuidh mo mhnà

do'n t-seòmar. Ach cha leigeadh a h-athair

leis dol a stigh.

2 Agus thuirt a h-athair, Gu deimhiu

shaoil mi gu'n d'fhuathaich thu gu tur i,

agus thug mi i do d' chompanach: nach 'eil

a piuthar a's òige ni's maisiche na i? bith-

eadh i nis agad 'n a h-àite.

3 Agus thuirt Samson nm'n timchioll,

A nis bithidh mi ni's neò-chiontaiche na na

Philistich, ged ni mi olc orra.

4 Agus chaidh Samson, agus glilac e tri

cheud sionnach, agus ghabh e leusan-teine,

agTis thionndaidh e earball ri h-earball, agus

chuir e leus-teine anns a' mheadhon eadar

dà earball.

5 Agus an uair a chuir e na leusan ri

theine, leig e air falbh iad am measg

arbhair nam Philisteach, agus loisg e 'n dà

chuid na h-adagan agus mar an ceudna an

t-arbhar a bha 'n a sheasamh, maille ris na

f àou-Iiosaibh agus ris na liosaibh-olaidh.

6 An sin thuirt na Philistich, Co a rinn

so ? Agus dh'innseadh dhoibh, Samson

clianihuin an Timnataich, a chioun gu'n do

ghabh esan a bhean, agus gni'n d'thug e i

d'a chompanach. Agus chaidh na Philistich

suas, agus loisg iad 1 fhéin agus a h-athair le

teiue.

7 Agus thuirt Samson riu, Ge do rinn

sibh mar so, gidheadh dàolaidh mise m_i

féin oirbh, agus 'n a dhéigh sin sguiridh nii.

8 Agus bhuail e iad cos g-u leis le h-àr mòr:

agus chaidh e sìos agus ghabli e còmhuuidh

ann an uaimh carraige ÌÈtaim.

BREITHEAMHNAX, XYI.

9 agus chaidh na Philistich suas, agus;

champaich iad ann an ludali, agus sgaoil |

siad iad fhéin ann an Lehi. j

10 Agus thuirt fir Iudah, Car son a

thàiiiig sibh a nìos 'n ar n-aghaidh-nc?

Agus thuirt iadsan, A cheangal Sham-

soin thàinig sinn a nàos, a dheanamh air mar !

a rinn csan oirnne.

1 1 Uime sin chaidh tri màle fear de Iudah

sàos gu uainih carraige Etaim, agus thu-

bhairt iad ri Samson, Nach 'eil fhios agad

gu bheil na Philistich ' n an uachdarain

oirnne? agus ciod è so « rinn thu oii'un?

agus thuirt esan riu, Mar a rinn iadsan

ormsa, mar sin rinn mise oiTasan.

12 Agus thuirt iad ris, A chum thusa

a cheangal tha sinn air teachd a nuas, a

chum gu'n toir sinn thairis thu do làimh I

nam Phihsteach. Agus thuirt Samson

riu, Thugaibh bhur mionnan dhomh, nach

buail sibh fhéin orra.

13 Agus fhreagair iad e, ag ràdh, Cha

bhuail: ach ceanglaidh sinn thu gu teann,

agus bheir sinn thairis thu d'an làimh, ach

gu cinnteach cha mharbh sinn thu. Agus

cheangail iad e le dà chord ùr, agus thug

iad a nìos e o'n chaiTaig.

14 Agus an uair a thàinig e gu Lehi, rinn '

na Plùlistich ioLach a' clol 'n a choinneamh:

agus thàinig spiorad an taighearaa air gu

1' treiui, agus dh' fhàs na cuird a bha air a

I gliairdeanaibh mar làon a loisgeadh le teine,

: agus dh'fhuasgladh a cheanglaichean bhàrr

a làmhan.

i ' Agus fhuair e cnàimh-peircill ùr asail,

s c-ÃŒiuir e niach a lànih, agus ghlac se e,

Li bhuail e leis màle fear.

Ki Agris thuirt Samson, Le cnàimh-

pL:icill asail, dtin air dhàin, le cnàimh-peir-

cill asail mharbh mi màle fear.

17 Agus an uair a sguir e de labhairt, thilg

e 'n cnàimh-peircill as a Ikimh, agus dh'-

' ainmich e 'n t-àite sin Ramat-lehi. !

18 Agus bha tart mòr air, agus ghairm e

air an Tighearn, agus thuirt e, Thug thu

an t-saorsa mhòr so do làimh do sheirbhis- j

ich: agTis a nis am faigh mi bàs le tart, agus

; an tuit mi ann an làimh nan neo-thimchioll- ',

gheaiTta? !

* 19 Agus sgoilt Dia lag a bha ann an Lehl, '

! agus thàinig uisge as; agus dh'òl e, agus !

thàinig a spiorad a ràs, agus dh'ath-bheoth-

aicheadh e: uime sin thug e En-hacore mar

' ainm air, a tha ann an Lehi gu mig an là 'n

diugh. I

20 Agus thug e breth air Israel ann an

â–  làithibh uam Philisteach fichead bliadhna.

Air Ais dhan BREITHEAMHNAN

CaibidealXVI

1Thug Samson leis coinhlaichean geata Ghasa.

4 Mheall Delilah e, 15 agus thugadh huaidh

air. 21 Chuir na Philistich a mach a shiiilean. I

: A GUS chaidh Samsou gu Gasa, agus

• XX. chunnaic e an sin stràopach, agus

chaidh e stigh d'a h-ionnsuidh.

239

2 Agus dK imiseadh do na Gasaich. ag

ràdh, Thàinig Samson an so. Agus chuairt-

ich iad e, agus rinn iad feall- fholach air a

shon rè na h-oidhche ann an geata a' bhaile,

agus bha iad tosdach rè na h-oidliche, ag

ràdh, 'N uair a thig solus na maidne, marbh-

aidh sinn e.

3 Agus luidh Samsongumeadhon-oidliche,

agus dh'éirich e mu mheadlion-oidhche,

agus ghabh e comhlaicheau geata a' bhaile,

agus an dà phost, agus thug e leis iad maille

ris na crannaibh, agus chuir e air a ghuaill-

ibh iad, agus thug e suas iad gu mullach

slèibhe a tha fa chomhair Hebroin.

4 Agus 'n a dhèig^ sin.ghràcUmich e

bean ann an gleann Shoreic, d'am 6'ainm

Delilah.

5 Agus chaidh taigheaman nam Philisteach

suas d'a h-ionnsuiclh, agus thuirt iad

rithe, MeaU e, agus faic c'àit am bheil a

neart mòr «' laidJie, agus cionnus a bhuadli-

aicheas sinn air, air chor as gu'n ceanga 1

sinn e chum a cheannsachadh; agus bheir

sinn dhuit, gach aon againn, màle agus ceucl

bonn airgid.

6 Agus thuirt Delilah ri Samson, Innis

dliomh, guidheam ort, c'àit am bheil do

neart mòr «' luidhe, agus cioiuius a

dh' fheudas tu bhi air do cheangal chum do

cheannsachadh.

7 Agus thuirt Samson rithe, IVIa chean-

glas iad mi le seachd goid tira nach do

thiormaicheadh,an sin bithidh mi anmhunn,

agns bithidh mi mar dliuine eile.

8 An sin thug Tighearnan nam Philisteach

suas d'a h-ionnsuidh seachd goid ùra nach

do thiormaicheadh, agus cheangail i e

leo.

9 (A nis bha daoine ri feall-fholach, a'

fantuinn maille rithe anns an t-seòmar.)

Agus thuirt i ris, Ka Philistich ort, a

Shamsoin. Agus bhris e na goid, mar

a bhrisear snàthainn ascaird an uair a

bheanas e ri teine: agus cha d'fhuaras fios

a neirt.

10 Agus thuirt Delilah ri Samson,

Feuch, mheall thu mi, agus dh'innis thu

dhomh breugan: a nis innis dhomh, guidh-

eam ort, ciouuus a dh' fheudas tu bhi air do

cheangal.

11 Agus thuirt esan rithe, Ma chean-

glas iad mi gu teann le cordaibh àira nach do

ghnàthaicheadh riamh, an sin bithidh mi

anmhunn, agus l^ithidh mi mar dhuine eile.

12 Agus ghabh Delilah cuird àira, agus

cheangail i e leo, agus thuirt i ris, Na

Philistich ort, a Shamsoin. (Agns bha

luchd feall-fholach a' fantuinn anns an

t-seòmar.) agus bhris e iad bhàrr a ghaird-

eanan mar shnàthainn.

13 Agus thuirt Delilah ri Samson, Gu

ruige so mheall thu mi, agus dh'innis thu

dhomh breugan: innis dhomh cionnus a

dh'fheudas tu bhi air do cheangal. agus

BREITHEAMHNAN, XVII.

thubhairt esan rithe, Ma dh'fhigheas tu

seachd duail mo chinn maille ris an eige.

14 Àgus dhainguich i iad leis a' phinne,

agus thuirt i ris, Na PhiHstich ort, a

Shamsoin. Agus mhosgail e as a chodal,

agus thug e air falbh leis pinne na garmainu

agus an eige.

15 Agus thuirt ise ris, Cionnus is urr-

ainn thu a ràdh, Tha gràdh agam dhuit, an

uair nach ^eil do chridhe leam? na tri uair-

ean so mheall thu mi, agus cha d'innis

thu dhomh c'àit am bhcil do neart mòr a'

luidhe.

16 Agus an uair a chuir i gu teann ris gach

aon là le a briathraibh, agus a choimh-

èignich i e, bha 'anam air a chràdh gu bàs.

17 An sin.dli'innis e dh'i a chridhe uile,

agus thuirt e rithe, Ealtainn cha d"thàinig

riamh air mo cheann; oir hu Nasarach

do Dhia mi o bhroinn mo mliàthar: nia

bhearrar mi, an sin falbhaidh mo neart uam,

agus fàsaidh mi anmhunn, agus bithidh

mi mar gach duine eile.

18 Agus an uair a chunnaic Delihih gu'n

d'innis e dh'i a chridhe uile, chuir i fios, agus

ghairni i air Tighearnaibh nam Phihsteach,

ag ràdh, Thigibh a nìos an aon uair so, oir

dh'innis e dhomh a chridhe uile. An sin

thàinig Tighearnan nam Philisteach a nìos

d'a h-ionnsuidh, ag"us thug iad airgiod a uàos

'n an làimh.

19 Agus thug i air codal air a glàiinibh;

agus ghairm i air fear, agus thug i air

&eachd duail a chinn a bhearradh dheth;

agus thòisich i air a cheannsachadh, agus

dh' fhalbh a neart uaith.

20 Agus thuirt i, Na Philistich ort, a

Shamsoin. Agusmhosgail e asachodaI,agus

thubhairt e, Thèid mi mach, mar air uair-

ibh eile, agus crathaidh mi mi fhéin: oir cha

robh fhios aigc gu'n d'imich an Tighearn

uaith.

21 Ach ghlac na Philistich e, agus chuir

lad a mach a shùilean; agus thug iad sìos e

gu Gasa, agus cheangail iad e le geimhlibh

umha, agTis bha e a' bleth ann autaigha'

phràosain.

22 Gidheadh thòisich folt a chinnairfàsa

ràs, an déigh dha bhi air a bliearradh.

23 Agus chruinnich Tighearnan nam Phil-

Isteach iad fhéin an ceann a chéile a dh'ào-

bradli àobairte mòire d'an dia Dagon, agus

a dheanamh gairdcachais: oir thuirt

iad, Thug ar dia thairis Samson ar nàmh-

aid d'ar làimh.

24 Agus an uair a chunnaic an sluagh e,

mhol iad an dia: oir thuirt iad, Thug ar

dia thairis d'ar làindi ar nàmhaid, agus

fear-millidh ar dàithcha, a mharbh mòran

dhinn.

25 Agus an uair abha'n cridheachan subh-

ach, thuirt iad, Gairmibh air Samson, a

chum gu'ndean e fearas-chuideachddhuinn.

Agus ghairm iad air Samson àtaigha'

240

phràosain; agus rinn e fearas-chuideachd

'n an làthair: agus chuir iad e eadar na

puist.

26 Agus thuirt Samsou ris an òganach

a ghabh greim d' a làimh, Leig dhomh na

puist a làimhseachadh air am bheil an tig)>.

'n a sheasamh, a chum gu'n leig mi mo thaic

riu.

27 A nis bha'ntaighlàn dhaoine agus

bhan; agus bha uile thighearnan nam Phil-

isteach an sin: agus bha air mullach an

tighe mu thimchioll tri màle fear agus beau.

a bha 'g amharc an uair a rinn Samson

fearas-chuideachd.

28 Agus ghairm Samson aàr an Tighearn,

agus thuirt e, Thighearna Dhè, cuimh-

nich orm, guidheam ort, agus neartaich mi,

guidheam ort, a mhàiu an aon uair so,

Dhè, a chum gu'm bi mi dàolta dh'aou tarr-

aing air na Philistich air son mo dlià, shàil.

29 Agus ghabh Samson greim de'n dà

phost mheadhonach air an robh antaigh'n

a sheasamh, agus ris an robh e 'n taic, d'à

h-aon diuhh le a làimh dheis, agnis de 'n

aon eile le a làimh chlà.

30 Agus thuirt Samson, Faigheam bà»

maille ris na Philistich. Agus chrom se e

fcin le 'uile neart; agus thuit autaighair na

tighearnaibh, agus air an t-sluagh uile a bha

ann: agus bha na mairbli a mharbh e aig a

bhàs ni bu làoumhoire na iadsan a mharbh

e 'n a bheatha.

31 Agus chaidh a bhràithrean agustaigh

'athar uile sìos agus ghabh iad e, agus thug ,

iad suas e, agus dh'adldaic iad e eadar Sorah

agus Estaol, ann an àit-adhlaic Mhanoah

'athar: agus thug e breth air Israel fichead

bliadlma.

Air Ais dhan BREITHEAMHNAN

CaibidealXVII

1 ThngMicahair ais d'amhàtàiair ant-airgiod

a ghoideadh, agus rinn i dealbh snaidhte agus

dealbh leaghla dheth. 7 Thuarasdalaich Mi-

cah Lebhitheach gu bhi 'w a shagart aige.

AGUS bha duine de shliabh Ephraim,

d'am &'ainm Micah.

2 Agus thuirt e r'a mhàthair, Am màle

agus an ceud secel airgid, a thugadh air

falbh uait, mu'n do mhallaich thu, agus

nui'n do labhair thu cuidcachd ann am

chIuasaibh-sa,feuch,/Aa'nt-airgiod agamsa;

ghabh mise e. Agus thuirt a mhàth-

air, Gu ma beannaichte thusa o'n Tighearn,

a mhic.

3 Agus an uair a thug e air ais am màle

agus an ceud seccliùrg\à d'a ndiùthair, thu-

bhairt a mhàthair, Naomhaich mi g-u

h-iomlan an t-airgiod do'n Tighearn o m'

làimh air son mo mhic, a dheanamh deilhh

shnaidhte, agus deilbh leaghta: a nis nia ta

bheir mi air ais dluiit e.

4 Agus thug e air ais an t-airgiod d'a

mhàthair; agus gliabh a mhàthair dài cheud

secel airgid, agus thug i iad do'n òr-cheard,

agus rinn esan dhiubli dealbh suaidlite agus

BREITHEAMHXA^, XYIII.

dealbh leaghta: agus bha iad ann autaigh

Mhicah

5 Agus bha aig an duine:\Iicahtaighdhiath-

an, agus rinn e ephod, agus teraphim, agus

choisrig e aon d'a mhic, agus bha e aige 'n

a shagart.

6 Anns na làithibh sin cha robh rìgh air

bithann an Israeh YÃŒnwgach fear an ni sin

a bha ceart 'n a shùilibh fhéin.

7 Agus bha òganach o Bhet-Iehem Iudah,

de theaghlach Iudah, a bha 'n a Lebhith-

each, agus bha e air chuairt an sin.

8 Agus dh'imich an duine as a' bhaile o

Bhet-lehem Iudah, a dliol air clmairt far

am faigheadli e àit: agus thàinig e gu

sliabh Ephraim, gutaighMhicah, a' dol air

aghaidh air a thunis.

9 agus thuirt Micah ris, Cia as a tha

thu air teachd à Ag'us thuirt esan ris,

Is Lebhitheach mise o Bhet-Iehem Iudah,

agus tha mi a' triall air chuairt far am faigh

mi àite.

10 Agus thuirt Micah ris, Fan maille

riumsa, agus bi dhomhsa a'd' athair agus

a'd' shagart, agus bheir mi dhuit deich

seceil airgid 's a' bhhadhna, agus culaidh

eudaich, agus do bhiadh. Agus chaidh an

Lebhitheach a stigh.

11 Agus bha'n Lebhitheach toilichte còmh-

nuidh 'ghabhail maille ris an duine, agus

bha'n t-òganach dlia mar aon d'a mhic.

12 Agus choisrig Micah an Lebhitheach;

agus bha 'n t-òganach aige 'n a shagart,

agus bha e ann antaighMhicah.

13 Agus thuirt Micah, A nis tha fios

agam g-uu dean an Tighearn maith dhomh,

a chionu gu bhed Lebhitheach agam 'n a

shagart.

Air Ais dhan BREITHEAMHNAN

CaibidealXVIII

1 Chuir na Danaich cùigear fhear a dK iarr-

aidh oi'jhreachd dhoibh fhéin. 26 Gàdac iad

Lais.

AXXS na làithibh sin cha rohh rìgh air

_ bith ann an Israel: agus aans na làith-

ibh sin dh'iarr treubli nan Danach dhoibh

féin oighreachd anns an gabhadh iad còmh-

nuidh; oir gu ruig an là sin cha do thuit an

oighreachd uile orra am measg threubhan

Israeil.

2 Agus chuir clann Dhain càiigear d' an

teaghlach o'n cràochaibh, daoine treun', o

Shorah agus o Estaol, a ghabhail beachd

air an th-, agus g"a rauusachadh a mach;

agus thuirt iad riu, Imiclubh, rannsaich-

ibh a mach an th-. Agnis thàinig iad gu

shabh Ephraim, gutaighMhicah, agus dh'-

fhan iad an sin rè na h-oidliche.

3 An uair a bha iad aigtaighJ^Ihicah, dh'-

aitlmich iad guth an òganaich, an Lebhith-

ich; agus thionndaicUi iad a stigh an sin,

agus thuirt iad ris, Cò 'thug an so thu.?

agus ciod a tha thu 'deanamh an so.^ agus

eiod a ?/i'agad an so?

4 agus thuirt esan riu, Mar so aaaia

241

mar so rinn Micah rium, agus thuarasdal-

aich e mi, agus tha mi aige a'm' shagart.

5 Agus thuirt iad ris, larr comnaarle,

guidheamaid ort, air Dia, chum gu'm bi

fios againn an soivbhich leinn 'n ar slighe

air am bheil sinu ag imeachd.

6 Agus thuirt an sagart riu, Imichibh

'an sàth: an làthair an Tighearna tha bhur

slighe, air am bheil sibh ag imeachd.

7 Agus dhimich an càiigear fhear, agus

thàiuig iad gu Lais, agus chunnaic iad an

sluagh a bha ann, a' gabhail còmhnuidh gun

umhail, a rèir gnàtha nan Sidonach, sàmhach

agus neo-umhaileach; agus cha rohh uach-

daran air bith anns an tàr, a chuireadh gu

nàire iad ann an ni air hith: agus bha iad

fada na Sidonaich,agus cha robh gTiothuch

aca ri duine air hith.

8 Agus thàinig iad a dh'iounsuidh am

bràithrean gu Sorah agus Estaol; agus

thubhairt am bràithrean riu, Ciod a tha

sibh ag ràdh ?

9 Agus thuirt iad, Eiribh agus racha-

maid suas 'nan aghaidh: oirchuunaic sinne

an tàr, ag-us, feuch, tha i ro mhaith: agus

am bheil sibhse 'n ur tàmh? na bithibh leasg

gii imeachd, agus gu dol a steach a shealbh-

achadh na tàre.

10 'X uair a thèid sibh, thig sibh a steach

a dh'ionusuidh sluaigh neo-umhailich, agus

do thàr ro fharsaing; oir thug Dia thairis

d'm- làimh i;àit anns nach '<?// uireasbhuidh

ni air bith a ^A'air an talamh.

11 Agus chaidh à sin de theaghlach nan

Danach, à Sorah agus à Estaol, sè ceud

fear, crioslaichte le innealaibh cogaidii.

12 Agais chaidh iad suas, agus champaich

iad ann an Ciriat-iearim, ann an Iudah:

uime sin thugadh Mahaneh-dau mar ainm

air an àite sin gu ruig an là'n chugh; feuch,

tha e air càilaobh Chiriat-iearim.

13 Agus chaidh iad seachad o sin gu

sliabh Ephraim, agus thàinig iad gutaigh

Mhicah.

14 An sin fhreagair an ciàigear fhear a

chaidh a ghabhail beachd air tìr Lais, agus

tliubhairt iad r'am biiiithribh, Am bheil

fhios agaibh gu bhed anns na taighibh sin

ephod,agus teraphim, agus dealbh snaicihte,

agus dealbh leaghta? a nis ma ta smuainich-

ibli ciod a ni sibh.

15 Agus thioundaidh iad gus a sin, agus

thàinig iad giitaighan òganaich, an Lebh-

ithich, eadàwn gutaighMhicah, agus chui'*

iad failte air.

16 Agus sheas an sè ceud fear a bha de

chloinn Dhain, crioslaichte le inuealaibh-

cogaidh, aig dol a steach a' gheata.

17 Agus chaidh an ciiigear fhear suas a

chaidh a ghabhail beachd air an tàr, agus

thàinig iad a stigh an sin, agus ghabh iad

an dealbh suaidhte, agus an ephod, agus an

teraphim, agus an dealbh leaghta: agus

sheas an sagart aig doi a stigh a' gheata

BREITHEAMHXAN, XIX.

agus an sè ceud fear a bha crioslaàehte le

innealaibh cogaidh.

18 Agus an uair a chaidh iad sin a steach

do thigh Mhicah, agus a ghabh iad an dealbh

snaidhte, an ephod, agus an teraphim, agus

an dealbh leaghta, an sin thuirt an

sagai-t riu, Ciod a tha sibh a' deanamh?

19 Agus thuirt iadsan ris, Bi 'd thosd,

cuir do làmh air do bheul, agus falbh maille

ruinne, agus bà dhuinn a'd' athair agus a'd'

shagart: am fearr dhuit a bhi a'd' shagart do

thigh aoin duine, na thii bhi a d' shagart do

thrèibh agus do theaghhich ann an Israel?

20 Agus bha cridhe an t-sagairt subhach;

agus ghabli e'n epliod, agus an teraphim,

agus an dealbh snaidhte, agus chaidh e ann

am meadhon an t-shiaigli.

21 Agus thionndaidh iad, agits dh'imich

iad, agus chuir iad a' chlann bheag, agu.s

an sprèidh, agus gach ni ti'om rompa.

22 Agus an uair a bha iad astar fada o

thigh ]\Ihicah, chruinnich na fir a &/i'anns

na tighibh a bha làimh ritaighMhicah iad

féin an ceann a chéile, agus chaidh iad air '

tòir chloinn Dhain.

23 Agus ghlaodh iad ricloinnDhain;agus

thionndaidh iadsan an aghaidh, agus thu- j

bhairt iad ri Micah, Cicd a tha 'tcachd riut,

gu bheil thu 'teachd le leithid so de chuid- 1

eachd? j

24 Agus thuirt esan, Mo dhiathan a |

riim mi thug sibh leibh, agus an sagart,;

agus dh' fhalbh sibh roimhibh; agus ciod a '

th'agamsa tuilleadh? agus ciod e so a tha

sibh ag ràdh rium, Ciod a tha 'teachd

riut?

2.5 Agus thuirt clann Dhain ris, Na

chiinnear do ghuth 'n ar measg, air eagal

gu'm buail daoine feargach 'n an spiorad

ort, agus gu'n caill thu d'anam fhéin, agus

anaman do theaghl; ich. [

26 Agus dh'imich clann Dhain air an slighe;

agTis an uair a chunnaic Micah gu'n rohh

iad tuilleadh 's làidir air a shon, thionn-

daidh e agus phill e d'a thigli.

27 Agus ghabh iad na nithean a rinn

Micah, agus an sagart a bh'aige, agus thàii-

nig iad gu Lais, a uh'ionnsuidh sluaighrt hàia

sàmhach agus neo-umhaileach: agus bhuail

siad iad le faobhar a' chlaidheimh, agus

loisg iad am baile àe teine.

28 Agus cha rohlt fear-saoraidh ann, a

chionn gu'« rohh e fada o Shidou, agus'nach

rohh gnothuch aca ri duine sam hith; agus

hha e anns a' ghleann a tha làinih ri Bet-

rehob: agus thog iad baile, agus ghabh iad

còmhnuidh ann;

29 AgTis thug iad;Dan mar ainm air a'

bhaàle, a rèir ainme Dhain an athar , a rugadh

do Israel: gidheadh Ve Laia ainm a' bhaile

an toiseach.

30 Agus chuir clann Dhain suas dhoibh

féin an dealbli snaidhte: agus bha lonatan

mac Ghersoim, mhic Mhauaseh, e fhéin agus

242

a mhic, 'n an sagartaibh do thrèibh Dhain,

gu iniig là braighdeanais na tàve.

31 Agus chuiriad suas dhoibh fhéindealbh

snaidhte Mhicah, a rinn e, rè na h-iiine a

bhataighDhè ann an Siloh.

air ais dhan BREITHEAMHNAN

Cabideal XIX

1 Chaidh Lebhitheacli gu Bet-lehem a thoirt

d/iachaidh a mlinà. 16 Thvd seann duine

aoidheachd dha aig Gibmh. 22 Mhi-ghnàth-

aich daoine Ghibeah a choimhltabach.

AGUS anns na làithibh sin, an uair nach

rohh rìgh air bith ann an Israel,

bha Lebhitheach àraidh air chuairt air

taobh sleibh Ephraim, a ghabh d'a ionn-

suidh coimlileabach o Bhet-lehem Iudah.

2 Agus riun a choimhleabach siùrtachd

'n a aghaidh, agais dh' fhalbh i uaith gutaigh

a h-athar gu Bet-lehem Iudah, agus bha i

'n sin ceithir màosan iomlan.

i 3 Agus dh'éirich a fcar, agus chaidh e 'n a

dèigh, a chiun gu'n labhradh e r'a cridhe,

agus gu'n tugadheair a h-ais i, agus 'ògan-

ach raaille ris, agus dà asal: agus thug i

' steach e do thigh a h-athar; agus an uair a

chimnaic athair na h-ighinn e, chaidh e le

gairdeachas 'n a choinneamh.

j 4 Agus ghlèidh 'athair-cèile, athair na

h-ighinn e, agus dh'fhan e maille ris tri

I làitheau: agus dh"ith agus dli'òl iad, agus

I dh' fhan iad rè na h-oidliche an sin.

I 5 Agus air a' cheathramh là, 'n uair:!,

dh'éirich iad gu moch anns a' mhaduim:,

dh'éirich esan suas gu imeachd: agus thu-

bhaii-t athair na h-ighinn r a chliamhuin,

Neartaich do chridhe le greim arain, agus

'n a dhéigh sin imichidh sibh.

6 Agus shuidh iad sìos le 'chéile, agus

dh'ith iad cuideachd, agus dh'òl iad: oir

thubhaii-t athair na h-ighinn ris an duine,

Bi toilichtc, guidheam ort, agus fan rè na

h-oidliche, agus bitheadh do chridhe subh-

ach.

7 Agus an uair a dh'éirich an duine suas

gu imeachd, rinn 'athair-cèile dian-earail

air; uime sin dh'fhan e 'n sin an oidhche

sin a ràs.

8 Agus dh'éirich e gu moch anns a' mha-

duinn air a' chàiigeamh là guimeachd: agus

thiibhairt athair na h-ighinn, Xeartaich do

chridhe, g-uidheam ort. Agus dh' fhan iad

gu dèigh mheadhoin-Ià, agus dh'ith iad le

'chéile.

9 Agus an uair a dh'éirich an duine suas

gni imeachd, e fcin, agus a choimhleabach,

agus 'òganach, thuirt 'athair-cèile,atliair

na h-ighinn ris, Feuch, a nis tha'u là a'

taiTUÃŒng gu feasgar, fanaibh, guidheam ort,

rè na h-oidhche: feuch, tha'n là a' dlàith-

achadh r'a chràch, fan an so rè na h-oidhche,

ngiis bitheadh do chridhe subhach; agus

am màireach eiridh sibh gu mocli a chum

bhur turuis, agus thèid thu dhachaidh.

10 Ach cha b'àill leis an duine fantuinn

an oidhche sin, ach dh'éirich e suas agus

BREITHEAMHNAN, XX.

Jli'imich e, aguò tnàinig e air agliaiclli fa

.'homhair Icbuis, (is e sin lerusalcin;) agus

bha maille ris dà asal le'u diollaidibh; bha

mar an ccudna a choimhleabach maille ris.

i 11 Affiis an uair a bha iad làimh ri lebus,

chaitheadh an là gu mòr; agus thuirt

I an t-òganach r'a mhaiglistir, Thig, guidh-

I eam ort, agus tionndaidhmid a stigh do

I bliaile so nan Iebusach, agus fanamaid rè

I na h-oidhche ann.

1 12 Agus thuirt a mhaighstir rls, C!ia

tionndaidh sinn a stigh an so gu baile coig-

ricli, nacli ^eil de chloinu Israeil, ach gabh-

aidh sinn thairis gu Gibeali.

13 Agus thuirt e r'a òganach, Thig,

agus tairngeamaid am fagus do aon de na

h-àitibh sin gu fantuiuu rè na h-oidhche,

aun an Gibeah, no ann an Ramah.

I 14 Agus ghabh iad thairis, agus dh'imich

: iad; agus chaidh a' glirian sìos ori'a làimh

' ri Gibeah, a hhmneas do Bheniamin.

i 15 AgTis thioundaidh iad a leth-taobh an

j sin, gu dol a stigh a dh'fhantuinn rè na

I h-oidhche aiui an Gibeah: agus an uair a

i chaidh e stigh, shuidh e sìos ann an sràid

i a' bliaile; oir cha robh duine sam bith a

. ghabli iad d'a thigh gu fantuinn rè na

h-oidhche.

16 Agus, feuch, thàinig seaun duine o

'obair a mach as an fhearauu mu fheasgar,

a bha mar an ceudna o shliabli Ephraim,

agus bha e air chuairt ann an Gibeah; ach

bu Bheuiaminich daoine an àite.

17 Agus an uair a thog e suas a shuàleau,

; chunnaic e duine a bha air thurus ann an

' sràid a' bhaile: agus thuirt an seanu

duine, C'àit a' bheil thu dol ? agus cia as a

; tha thu air teachd?

[ 18 Agus thubàiairt e ris, Tha sinn a' gabh-

â–  ail thairis o Bhet-lehem Iudah dh'iouu-

suidh taoibh slèibh Ephraim, as am bheil

mise: agus chaidh mi do Bhet-lehem lu-

i dah, ach tha mi nis a' dol gutaighan taigh-

earn';.agus chii-n'eil duine air bith ann a

ghabhas mi d'a thigh.

j 19 Gidheadh, tha 'n dà chuid fodar agus

; iuulinn ann air sou ar n-asal, agus tha mar

I an ceudua aran agus fìon ann air mo

shou-sa, agus air sou do bhauoglaich, agus

, air sou an ògauaich a tha maille ri d' sheir-

bhisich: c\\à-neil easbhuidh ni air bith

oirnn.

, 20 Agus thuirt an seann duine, Sàthgf?/,

r robh maille riut: gidlieadh, bitheadh d'eas-

I bhuidh gu leir ormsa; a mhàin nafan anns

. an t-sràid rè na h-oidhche.

; 21 Agus thug e stoacli e d'a thigh, agus

jthug e inuliun do na h-asalaibh: agus nigh

; iad an cosan, agus dh'ith agus dh'òl iad.

; 22 Ach an uair a bha iad a' deauamh an

cridhe subhach, feuch, chuairtich daoine a'

bliaile, daoiue a bu mhic do Bhelial, autaigh

mu'n cuairt, agus bhuail iad aig an dorus,

jagus labhair iad ri maighstir an taighe, an

243

seaun duine, ag ràdh, Thoir a inach an

duiue a thàinig a dh'iounsuidh do thighe, a

chum gu'n aithuich sinn e.

23 Agus chaidh an duine, maighstir an

tighe, mach d'an ionnsuidh, agus thuirt

e riu, Na deanaihh, mo bhràithrean, na

deanaibh, guidheam oirbh, cho olc; an déigh

do'n duine so teachd a dh'ionnsuidh mo

thighe-sa, na deanaibh an ni gràiueil so.

24 Feuch, mo nighean, maighdean, agus a

choimhleabach, iadsau bheir mi mach a

nis, agus àslichibhse iad, agus deanaibh riu

an ni sin a thamvàth. 'n ur sMJibh: ach air

an duine so na deauaibh ni cho gi-àineil.

25 Ach cha-n éisdeadh na daoiueris: agus

rug an duine air a choimhleabach, agus thug

e mach i d'an ionnsuidh; agus dh'aitlmich

iad i,agusmhi-ghnàthaich iadi rè na h-oidh-

che gu maduinn: agus aig briseadh na

f àire leig iad air fixlbh i.

26 Agus thàinig a' bhean ann an scarthan-

aich an là, agus thuit i sìos aig dorus tiglie

au duiue, far an rohh a Tighearn, gus an

robh solus ann.

27 Agus dh'éirich a Tighearn anns a' mha-

duinn, agus dh' fhosgail e dorus an taighe,

agus chaidh e mach guimeachd air a shlighe:

agus, feuch, liha a' bhean a choimhleabach

air tuiteam sìos aig dorus an taighe, agus a

làmhan air an stairsnich.

28 Agus thuirt e rithe, Eirich, agus

imicheamaid; ach cha d'thug i frcagradh air

bith. Agus ghabh e i air asail, agus dh'èir-

ich an duine suas, agus chaidJi e d'a àite

féin.

29 Agus an uair a thàinig e d'a thigh,

ghabh e sgian, agus rug e air a choimh-

leabach, agus roinn e i, maille r'a cnàmhan,

'n a dà mhir dheug, agus chuir e i gu uile

chràochaibh Israeil.

30 Agus thuirt gach neach a chunnaic

e, Cha d'riuueadli agus cha-n fhacas ni air

hith cosmhuil ri so, o'u là amis an d'thàinig

clann Israeil a nìos à tìr na h-Eiphit gus an

là'n diugh: beachdaichibh air, gabhaibh

comhairle, agus labhraibh.

Air Ais dhan BREITHEAMHNAN

CaibidealXX

1 A nn'an coimlithional an t-sluaigh chuir an Le-

bhitheacJi 'an cèill an eucoir a rinneadh air.

8. Shonruich dann Israeil air clol suas ffu

cath an aghaidh Ghibeah. 29 Sgriosadh na

Beniaminich.

AN SIN chaidh clann Israeil uile mach,

agus chruinnicheadh an coimhthional

ri 'chéile mar aon duiue, o Dhan gu Beer-

seba, agus o thàr Ghilead, a dh'iounsuidh

au Tighearna gu Mispeh.

2 Agus nochd pràomh-dhaoine an t-sluaigh

uile, mt/Ao?i threubhau Israeil uile, iadféin

ann an coimhthional sluaigh Dhè, ceithir

cheud màle coisiche a tharruing claidh-

eamh.

3 (A nis cliuala clann Bheniamin gu'n

deachaidh clann Israeil suas gu Mispeli.)

BREITHBAMHNAN, XX.

agus Uiubhairt clann Israeil, Innsibh

cionnus a bha'n t-olc so /

4 Agus fhreagair an Lebhitheach, fearna

ninà a mharbhacUi, agus thuirt e, Gu

Gibeah a hhuineas do Bheniamia thàinig

mise agus mo choimhleabach, gu fantuinn

ann rè na h-oiclhche:

5 Agus clh'éirich fir Ghibeah a'm' aghaidh,

agus chuairtich iacl antaighmu'n cuairt orin

anns an oidhche: mi fhéin b'àill leo a mliarbh-

adh, agus air mo choimhleabach rinn iad

èigin, agus tha i marbh.

6 Agus rug mi air mo choimhleabach,

agus ghearr mi i 'n a màribh, agus chuir mi

i air feadh uile fhearainnoighreachd Israeil:

oir rinn iad cionta agus gràiueileachd ann

an Israel.

7 Feuch, is clann Israeil sibh uile; thug-

aibh seachad an so bhur focal agus bhur

comhairle.

8 Agus dh'éirich an shiagh uile mar aon

duine, ag ràdh, Cha téid neach air bith

dhinn d'a bhcith, agus cha tionndaidh ueach

air bith dhinn a steach d'a thigh:

9 Ach a nis so an ni a ni sinn ri Gibeah;

thèid sinn suas le crannchur 'n a aghaidh.

10 Agus gabhaidh sinn deich fir as a' cheud

air feadh uile threubhan Israeil, agus ceud

as a' mhàle, agus màle as na deich màle, a

thoirt lòin a dh'ionnsuidh an t-sluaigh, a

chum gu'n dean iad, an uair a thig iad gu

Gibeah Bheniamin, a rèir na gi'àiueileachd

uile a rinn iadsan ann an Israel.

11 Mar sin chruinnicheadh fir Israeil uile

an aghaidh a' bhaile, ceangailte ri 'chéile

mar aon duine.

12 Agus chuir treubhau Israeil daoine air

feadh uile thrèibhe Bheniamin, ag ràclh,

Ciod è an t-olc so a rinneadh 'n 'ur measg ?

13 A nis ma ta thugaibh thairis dhuinn

na claoine, clann Bheliail, a tha ann an

Gibeah, a chum gu'n cuir sinn gu bàs iad,

agus g-u'n cuir sinn air falbh olc o Israel.

Ach cha-n éisdeadh clann Bheniamin ri

guth ani bràithrean cloinn Israeil:

14 Ach chruinnich clann Bheniamin iad

féin 'au ceann a chéile as na bailtibh gu

Gibeah,chum dol a mach gni cath an aghaidh

chloinn Israeil.

15 Agus dh'àirmheadh clann Bheniamiu

anns an àm sin as na bailtibh, sè màle thar

fhichead fear a tharruiug claidheamh, a

bhàrr air luchd-àiteachaidh Ghibeah.

16 Dh'àirmheadh seachdceud fear taghta

am measg an t-sluaigh so uile, seachd ceud

fear taghtaclà-làmhach: thilgeadh gachaon

diubh so clach à crann-tàbhuill air leud

ròinneige, agus cha mhearachdaicheadh e.

17 Agus dh'àirmheadh clann Isi-aeil air

leth Bheniamin, ceithir cheud màle fear a

tharruing claidheamh: &' fhir chogaidh iad

so uile.

18 Agus dh'èivichclann Israeil,agnschaidh

I iad suas gntaighDhè, agus dh'fhiosraich

244

iad de Dhia, agus thuirt iad, Cò dhinn

a thèid suas àir tàis gu cath an aghaidh

chloinn Bheniamin? agus thubhairtanTigh-

earn, Thèid Iudah suas air tàis.

19 Agus dh'éirich clann Israeil anns a'

mhaduinn, agus champaich iad an aghaidh

Ghibeah.

20 Agus chaidh fir Israeil a mach gu cath

an aghaidh Bheniamin; agus chuir fir Is-

raeil iad fhéin ann an orclugh catha 'n an

aghaidh aig Gibeah.

21 Agus thàinig clann Bheniamin a mach

a Gibeah, agus sgrios iad sìos gu làr de

chloinn Israeil air an là sin, dà mhàle thar

fhichead fear.

22 Agus ghabh an sluagli, fir Israeil, mis-

neach dhoibh fhéin, agus chuir iad a rìs an

cath ann an ordugh, far an do chuir siad

iad fhéin 'an ordugh air a' cheud là.

23 (Agus chaidh clann Israeil suas, agus

ghuil iad 'am fianuis an Tighearna gu

feasgar, agus dh'fhiosraich iad de'n taigh-

earn, ag ràdh, An téid mi suas a rìs gu catli

an aghaidh chioinn Bheniamin mo bhràthar?

Agus thuirt an Tighearn, Rachaibh suas

'n a aghaidh.)

24 Agus thàinig clann Israeil am fagus an

aghaidh chloinn Bheuiamin an dara là.

25 Agus chaidh Beniamin a mach 'n an

aghaidh à Gibeah an dara là, agus sgrios iad

de chloinn Israeil a rìs ochd màle deug fear

sàos gu làr; tharruing iad so uile claidh-

eamh.

26 Agus chaidh clann Israeil uile agus an

sluagh uile suas, agus thàinig iad gutaigh

Dhe, agxis ghuil iad, agus shuidh iacT an sin

'am fianuis an Tighearn', agus thraisg iad

air an là sin gu feasgar, agus dh'àobair iad

àobairtean-Ioisgte agus àobairtean-sàth 'am

fianuis an Tighearna.

27 Agus dh'fhiosraich clann Israeil de'n

Tighearn, (oir bha àirc coimhcheangail Dhè

an sin anns na làithibh sin;

28 Agus sheas Phinehas, mac Eleasair,

mhic Aaroin, 'n a làthair arius na làithibh

sin,) ag ràdh, An téid mi futhast a rìs a

mach gu cath anaghaidh chloinn Bheniamin

mo bhràthar, no an sguir mi? Agus thu-

bhairt an Tighearn, Rachaibh suas; oir am

màireach bheir mise thairis iad do d' làinili.

29 Agus chuir Israel luchd feall-fholach

mu'n cuairt air Gibeah.

30 Agus chaidh clann Israeil suas an

aghaidh chloinn Bheniamin air an treas là,

agus chuir siad iad fhéin ann an ordugh

catha an aghaidh Ghibeah, mar air uairibh

cile.

31 Agus chaidh clann Bheniamin a mach

an aghaidh an t-sluaigh, agus thairngeadh

air falbh iad o'n bhaile; agus thòisich iad

air cuid de'n t-sluagh a bhualadh agus a

mharbhadh, mar air uairibh eile, anns na

rathaidibh mòra, d'rtw. bheil aon a' dol suas

gutaighDhè, agus aon gu Gibeah anns an

1

BREITHEAMHNAN, XXI,

fheHrann, mu thimchioU dcich fir fhichcad ' rathaidibli niòra cùi;

de Israel

màle fcar; agns lean

i iad gu cruaidh iad gu ruig Gidom, agus

32 À"us thuirt clann Bhcniamin, TJta mharbh iad dhiubhdà mhàle fcar

iad air am bualadh sìos romhainn, mar air;

tùs. Ach thubhaàrt clann Israeil, Teich

46 Agus b'iadsan uile a thuit de Bhenia-

min air an là sin, càiig màle thar fhichead

aid agus tainigeamaid iad o'n bhaile fear a tharruing claidheamh; iad uile 'n an

gu ruig na rathaidibh mòra.

33 Agus dh'éirich clann Israeil uile suaa

as an àit, agus chuir siad iad fhéin ann an

ordugh catha ann am Baal-tamar: agus

thàinig luchd feall- fhoUxch Israeil a mach as

àitibh, cadhon o uchdaich Ghibeah.

daoinibli treuna.

47 Ach phill sè ceud fcar, agus theich

iad do'n fliàsach gu carraig Rimoin, agus

dh' fhan iad ann an carraig Rimoin ceithir

màosan.

48 Agus phill clann Israeil air an ais air

34 Agusthàiniganaghaidh Ghibeahdeich cloinn Bheniamin, agus bhuail siad iad le

màle fcar taghta mach à h-Israel uile, agus | faobhar a' chlaidlieindi, araon daoine gach

bha'n cath cruaidh: ach cha robh fhios aca baile,agus an sprèidh, agu3 gach ni airbith

a fhuaradh ann: mar an ceudna chuir iad

ri theine na bàiltean uile d'au d'thàiuig iad.

Air Ais dhan BREITHEAMHNAN

CaibidealXXI

gu'n robh olc am fagus doibh.

35 Agus bluiail an Tighearn Beniamin

'am fianuis Israeil: agus sgriosclann Israeil

de Bheuiamin air an là sin, càiig màle

fichead agus ceud fear; tharruing iad so

uile claidlieamh.

36 Agus chunnaic clann Bheniamin gu'n

do bhuaileadh iad: oir tluig fir Israeil àite

do na Beuiaminich, a chionn gu'n d' earb

iad ris an kichd feall-fholach a shuidhich

iad làimh ri Gibeah.

37 Agus rinn an kichd feall-fholach cabh-

ag, agus ruith iad a stigh air Gibeah; agus

tharruing an kichd feall-fholach air an

aghaidh, agus bhuail iad am baile uile le

faobhar a' chlaidlieimh.

38 A nis bha comharadh suidhichte eadar

fir Israeil agus an kichd feall-fholach, gu'u

tugadh iad air lasair mhòir le deataich

: èirigh suas as a' bliaile.

â–  39 Agus an uair a chaidh fir Israeil air an

: ais anns a' chatli, thòisich Beniamin air fir

Israeil a bhualadh, agus mharbh iad diubh

mu thimchioll deich thar fhichead fear; oir

thubhairt iad, Gu cinnteach tha iad air am

bualadh sìos romhainn, mar anns a' cheud

chath.

1 Rinn an sluagh caoidh air son s>jrios nam Ben-

iamineack. 16 Tàmg iad comhairle dhoibhsan

diubh amhairbeò, mnathan a ghlacadh dhoibh

féin de nigheanaihh Shiloh, 'w uair a thigeadh

iad a mach a dhannsadh.

ANIS mhionnaich fir Israeil ann am

Mispeh, ag ràdh, Clia toir fear air

bith againn a nighean do Bheniamin 'n a

nmaoi.

2 agus thàinig an skiagh gutaighDhè,

agus dh'fhan iad an sin gu feasgar 'am

fianuis Dhè, agus thog lad suas an guth,

agus ghuil iad gu goirt;

3 Agus thuirt iad, Car son, Thigli-

carna Dhè Israeil, a thàinig an ni so gu

cràch ann an Israel, gu'm bitheadh an

diugh aon treubh a dh'easbhuidh air Israel.*

4 Agus air an là màireach dh'éirich an

sluagh gu moch, agus thog iad an sin altair,

agus dh'àobair iad àobairtean-loisgte agus

àobairtean-sàth.

5 Agus thuirt clann Israeil, Cò am

measg uile threubhan Israeil.nach d'thàinig

a nìos maille ris a' choimhthional a dh'ionn-

40 Agus an uair a thòisich an lasair air suidh an Tighearna? oir thug iad mionnan

èirigh suas as a' bhaile, maille ri meall deat- 1 mòra mu thimchioll-san nach tigeadh a

aich, dh'amhairc na Beniaminich air an nìos a dh'ionnsuidh an Tighearna gu Mis-

càilaobh, agus, feucli, dh'éirich deataeh a' peh, ag ràdh, Cuirear gu cinnteach gu

bhaile suas gu nèamh.

41 Agus an uair a iihill fir Israeàl a ràs.

bàs e.

6 agus ghabh clann Israc:! aithreachas a

bha uamhas air fir Bheniamin; oirchunnaic thaobh Bheniamin am bràthar, agus thu

, iad gu'n robh olc air teachd orra.

bhairt iad, Ghearradla air falbh an diugh

, 42Ùimesinthionndaidhiadanaghaidh'am ! aon treubh o Israel.

fianuis chloinn Israeilri sHghe an fhàsaich; 1 7 Cionnus a ni sinn air son bhan dhoibh-

ach rug an cath orra: Agus iadsan a thàànig san a mhair, agus gu'n do mhiounaich sinn

ia mach as na bailtibh serios iad 'n am air an taigheai'u, nach toir sinn dhoibh d'ar

1 nigheanaibh mar mhnàibh?

8 Agus thuirt iad, Cia an aon de

I meadhon.

' 43 Chuairtich iad na Beniaminich air gach

taobh, ruaig siad iad, shaltair iad orra gun threubhan Israeil, nach d'tliàinig a nios a

sbàirn thall fa cliomhair Ghibeah, leth ri dh'ionnsuidlianTighearnaguMispeh?agus,

èirigh na grèine.

44 Agus thuit de Bheniamin ochd màle

deug fear; iad uile 'n an daoinibli treuna.

45 Agus phill iad, agus theich iad a

dh'ionnsuidh an fhàsaich gu carraig Ri-

moin; agus dhàoglduim iad diubh air na ' àiteachaidh labeis-ghilead,

245

feuch, cha d'thàinig duine do'n champ o

labes-ghilead dh'ionnsuidh a' choimhthion-

ail.

9 Oir dh'àirmheadli an sluagh, agus, feucJi,

cha rohh neach air bith an sin de luchd-

BREITHBAMHNAN, XXI.

10 agus cliuir an coimlithioual an sin dà

mlùle dheug fear dhiubhsan a bu trèine,

agus dh'àiithn iad dhoibli, ag ràdh, Falbh-

aibh agus buaiHbh kichd-àiteachaidh Tabeis-

ghilead le faobhar a' chlaidheimh, maille

ris na mnàibh agus ris a' chloinu.

11 Agus so an ni a ni sibh, Sgriosaidh

sibh gu tur gach firionnach, agus gach

bean a luidh le firionnach.

12 Agus fhuair iad am measg hichd-àit-

eachaidh labeis-ghilcad ceithir cheud

maighdean òg, aig nach robh aithne air

fear le kiidhe le firionnach sam bith: agus

tluig iad do'n chanip iad gu Siloh, a tha

ann an tìr Chanaain.

13 Agus chuir an coimhthional uile claome

uatha, agus labhair iad ri cloinn Bheniamin

a bha ann an carraig Rimoin, agus ghairm

iad orra ann an sàtli.

14 Agus thàinig Beuiamin a rìs anns an àm

sin; agus thug iad dhoibh muathan a

ghlèidh iad beò demliuàibhlabeis-ghilead:

gidheadh cha d'fhuair iad nahu leòrm&v sin.

15 Agus ghabh an sluagh aithreachas a

thaobh Bheniamiu, a chionn gu'n d'rinu an

Tighearu briseadh ann an treubhan Israeil.

16 Agus thuirt scauairean a' choimh-

thionail, Cionnus a ni sinn air son bhan

dhoibh-san a mhair, oir sgriosadh na

muathan amach à Beuiamiu?

17 Agus thuirt iad, Tha oighreachd

uàm air an son-san a chaidh as de Bhenia-

min: agus cha sgriosar treubh 4 h-Israel.

18 Gidheadh, cha-u fheud sinu mnathan a

tlioirt doibh d'ar uigheauaibh fhéin; oir

mhionnaich clann Israeil, ag ràdh, Mall-

aichte gu rohh esan a bheir beau do Bhen-

iamin.

19 An sin.thubhairt iad, Feuch, tha fèill

an Tighearna ann an Siloh gach bliadlma,

anns an àit a tha air an taobh mu tlmath

de Bhet-el, air an taobh an ear de'n rathad

mhòr a tha 'dol suas o Bhet-el gu Sechem,

agus air an taobh mu dheas de Lebonah.

20 Uime sin dh'àithu iad do chloiuu Bhen-

iamin, ag ràdh, Falbhaibh, agus deanaibh

I feall- fholach anns na fiòn-liosaibh;

21 Agus seallaibh, agus, feuch, ma thig

' nigheanan Shiloh a mach a dhaunsadh ann

au dannsaibh, an sin.thigibh-sa mach as na fiòu-liosaibh, agus glacaibh, gach fear dhibh,

a bhean de nigheauaibh Shiloh, agus rach-

j aibh gu tìr Bheuiamin.

22 Agus tarlaidh, 'n uair a thig an aith-

richeau uo am bràithrean d'ar n-ionnsuidh-

ne a dheanamh gearain, gTi'u abair sinue

j riu, Bithibh bàigheil riu air ar son-ne, a

chiouu nach do ghlèidh sinu de gach fear a

bheau anns a' chogadh; oir cha d'thug

sibhse dhoibh auns an àm so, air chor as

gu'm bitheadh sibh cioutach.

23 Agus riun clann Bheniamin mar sin,

agus ghabh iad mnathan dhoibh fhéin a reir

au àireimh, dhiubhsan a bha 'daunsadh, a

ghlac iad; agus chaidh iad agus phill iad a

dh'ionnsuidh an oighrcachd, agus thog iad

! suas na bailtean, agus ghabh iad còmhnuidh

I anuta.

i 24 Agus dh'imich clann Israeil as a sin

j 's an àm sin, gacli duine dh'ionnsuidh a

j thrèibhe, agus a dh'ionnsuidh a theaghlaich,

agus chaidh iad a mach as a sin gacli duine

dh'ionnsuidh 'oighreachd fhéin.

25 Anns na làithibh sin cha rohh rìgh air

bith ann an Israel: rinn gach duine an àii

sin a bha ceart 'n a shàiilibh fhéin.

Leabharean Bhioball” air ais

RUT

CaibidealI.

1 Chaidh Elimelech agus a theaghlach gu bhi air chuairt ann am Moab, air .ton na gorla a bha ann an tìr Iudah. Q an déigh a bhàis, phill a hhean Naomi dhachaidh, maille r^a ban- chliamhuin Rut.

ANIS ri linn nam breitheamh, bha gorta

's an tàr: agus chaidh duine àraidh de

Bhet-Iehem Iudah gu bhi air chuairt ann

am fearanu Mhoaib, e foin agus a bhean,

agus a dhithis mhac.

2 Agus Ue ainm an duine Elimelech, agus

ainni a mhuà Naomi, agus ainm a dhithis

mhac Mahlon agus Chilion, Ephrataich de

Bhet-Iehem Iudah: agus thainig iad gu

fearanu IMhoaib, agus dh'fhau iad an sin.

3 Agus fhuair Elimelech fear Naomi bàs;

agus dh' fhàgadh ise, agus a dithis mhac.

4 Agus ghabh iad dhoibh fèiu nmathau de

246

na Ban-mhoabaich: &' e ainm aoin dinhh

Orpah, agus aium na màià eile Rut: agus '

ghabh iad còmhuuidh an sin.mu thimchioll

deich bliadhna.

5 Agais fhuair mar an ceudna Mahlon

agus Chilion le 'chéilebàs; agus dh'fhàgadh

a' bhean as eugmhais a dithis mhac, agus '

a,s eugmhais a fir.

6 Agus dh'cirich i suas maille r'a ban-

chliamhuiuibh, a chum gu'm pilieadh i

o flieai'aun Mhoaib: oir chual' i ann am

fearann Mhoaib, gu'n d'amhairc an taigh-

earn air a shluagh le aran a thabhairt

doibh.

7 Uime sin chaidh i mach as an àite 's an

robh i, agus a dà bhan-chliamhuiu maille

r'i; agus dh'imich iad air an t-slighe gu dol

air an ais do thàr Iudah.

8 Agus thuirt Naomi r'a dà bhau-

I

chliaiuhum, Falbhaibh, pilleadh gach aon

ao-aibh do thigh a màthar: gu'm bumeadh

an Tighearn gu caoimhneil ribh, mar a

bhuin sibhseriuthasan nach maireann, agus

rmmsa. , ,, .i i '

9 Gu'n tugadh an Tighearn dhuibh giini

faio-h sibh fois, gach aon dhibh ann antaigh

a fir. An sin phòg i iad: agus thog iad suas

an guth, agus ghuil iad. ^ . , ,

10 Agus thuirt iad rithe, Gu cmnteach

maille riutsa pillidh sinne dh'ionnsuidh do

shhiaigh. .

11 agus thubhau-t Naomi, Pilhbh, mo

nigheauan; carson a thèicl sibh maille

riumsa] am bheil fathast mic agamsa a'm'

innibh, gu bhi agaibh 'n am fir^

12 Pillibh, mo nigheanan; imichibh; oir tha

mise tuilleadh's sean gu fear a bhi agam:

nan abrainn, Tha dòchas agam, nam bith-

RUT, 11.

à fearanuMhoaib: agus thàinig iad gu Bet-

lehem ann an toiseach na buain-eorna.

CaibidealIT.

1 Chaidh Rut a dhàoyhlum ann an achadh

Bhoais. 4 Chuir esan eolas oirre, 8 a^us nodid

e caoimhneas dhi.

GUS bha aig Naomi caraid a thaobh a

A(

fir, duine cumhachdach aig an robh

mòr bheartas, de theaghlach EUmeleich,

agus b'e 'aium Boas.

2 Agus thuirt Rut a' Bhan-mhoabach

ri Naomi, Leig dliomli a nis dol do'n ach-

adh, agus diasan arbhair a dhàoghhmi an

dèigh an ti sin, aig am faigh mi deadh-

ghean 'n a shùillbh. Agus thuirt i

i'ithe, Falbh, mo nighean.

3 Agus dh'fhalbh i, agus thàinig i, agna

dliàoghhiim i 's an achadh an déigh nam

buanaichean; agus thachair dhi dol air earr-

eacUi fear agam eadlion an uochd, agus mar ^nn de'n achadh 'bit le Boas, a bha de

au ceudna gu'm beirinn mic,

13 Am feitheacUi sibh riu gusan cinneadh

iad? am fauadh sibh air an son gim fhir a

theaghlach EHmeleich.

4 Agus, feuch, thàinig Boas o Bhet-lehem,

agus thuirt e ris na buanaichibh, Gu

bhiagaibh?nafZ<?fl7?«<MsTO,mo nigheanan; ^oj/j, an Tighearn maille ribh: agus thu-

oir tha mi ro dhoillch air bhur sousa, gu'n bhairt iadsan ris, Gu'm beauuaicheadh an

deachaidh làmh an Tighearna mach a'm' i Tighearnthusa.

agliaidh-sa.

5 An sin thuirt Boas r'a òglach a chuir-

14 Agus thog iad suas an guth, agus ghuil eadh os ceann nam buanaichean, Cò leis

iad a ràs: agus phòg Orpah a màthair-chèUe, • "

ach dhlàith-lean Rut rithe.

15 Agus thuirt i, Feuch, tha do

phiuthar-chéile air pilltiun a dh'ionnsuidh

a sluaigh, agus a dh'ionnsuidh a cUathan;

pill thusa 'n dèigh do pheathar-chéile.

16 AgTis thuirt Rut, Na h-iaiT orm

d'fhhgail, no pilltinn o bhi 'g ad leantuinn:

oir ge b'e taobh a thèid thusa, thèid mise;

agus far an gabh thusa tàmh, gabhaicUi

mise tàmh: is e do shhiagh-sa mo shluagh-

sa, agus do Dhia-sa mo Dhia-sa.

; 17 Far am faigh thusa bàs, gheibh mise

i bhs, agus an sin acUilaicear mi. Gu'n dean-

adh an Tighearn mar sin ormsa, agus tuill-

òg-bhean soà

6 Agus fhreagair an t-òglach a chuireadh

os ceann nam buanaicheau, agus thuirt

e, Is i so an òg-bhean Mhoal)ach, a thàinig

air a h-ais maille ri Naomi à fearann

Mhoaib:

7 Agus thuirt ise, Guidheam ort, leig

dhomh dàoghhim, agus tional am measg

nan sguab an déigh nam buanaichean: agus

thàinig 1, agus dh'fhuirich i eadhon o'n

mhaduinn gus a nis, gu'n d'fhan 1 tamuU

beag a stigh.

8 An sin thuirt Boas ri Rut, Nach

cluinn thu, mo nighean? Na gabh a clhàogh-

lum ann an achadh eile, agus na falbh à so.

eadh mar an ceudna, ma chuireas ach am ach fan an so làimh ri m' ghruagaichibh-sa.

bàs dealachadh eadar mise agus thusa.

9 Bitheadh do shùilean air an achadh a

18 'N uair a chunnaic i gu'n robh i suidh- | bhuaineas iad, agus falbh thusa 'n an dèigh.

ichte air dol maille rithe, an sin sguir i de Nach d'àithn mise do na h-òganaich g-un

i labhairt rithe.

19 Agus dh'imich iad le 'chéile gus an

I d'thàinig iad gu Bet-lehera. Agus an uair

I a bha iad air teachd g-u Bet-leheni, ghluais-

; eadh am baile uile mu'n timchioU, agu.a

thubhairò iad, An i so Naomi?

; 20 agus thuirt ise riu, Na h-abraibh

! Naomi rium: abraibh Màrarium; oir bhuin

i an t-Uile-chumhachdach gTi ro glieur rium.

* 21 ChaicUi mi mach làn, agus thug an

bheantuinn riut? agus an uair a bhitheas

àotadh ort, falbh a dh'ionnsuidh nan soith-

ichean, agus òl de'w uisge a thariniing na

h-òganaich.

lO^An sin thuit i air a h-aghaidh, agus

chrom si i fhéin gu làr, agus thuirt i ris,

Car son a fhuair mi deacUi-ghean a'd' shùil-

ibh, gu'n cuireadh tu eòlas orm, agus mi

a'm' choigreach?

11 Agus fhreagair Boas, agus thuirt e

Tighearn air m'ais mi falamh. ~ Car son ma rithe, Dh'innseadh gu h-iomlan dhomhsa

ta their sibh Naomi rium, agus gu'n d'thug gach ni a rinn thu do d' mhàthair-chéile an

!an Tighearn fàauuis a'm' aghaidh,agus gai'n j dèigh bàis d'fhir, agus mar a dh'fhàg thu

|do chuir an t-Uile-chumhachdach fo àmh- d'athair agus do mhàthair, agus an tìr anns

lar mi?

22 Mar sin phill Naomi, agus Rut a' Bhan

imhoabach, bean a mic, maille rithe, a phill roimhe so.

24

an d'rugadh tu, agus a tha thu air teachd

a dh'ionnsuicUi sluaigh nach b'aitlme clhuit

RUT,

12 Gu'n dàolaclli an Tighearn do shaothair,

agus gu robh do dhuais iomlan o'n Tighearn

Dia Israeil, fo a sgiathaibh an d'thàiuig thu

a chur do dhòchais.

13 Agus thuirt ise, Faigheam deadh-

ghean a'd' shàiilibh, moThighearna,do bhràgh

gu'n d'thug thu sòlas dliomh, agus gu'n do

labhair thu gu caoimhneil ri d' bhanoghxichj

ged nach 'eil mi cosmhuil ri h-aon de d'

ghruagaichibh-sa.

14 Agus thuirt Boas rithe, Aig àm i

bàdh thig thusa an so, agus ith de'n aran,

agus tum do ghreim anns an fhàon-gheur. j

Agus shuidh 1 i-i taobh nam buanaichcan:

agus shàn e dhi siol cruaidhichte,agus dh'ith

i, agus shàsuicheadh i, agus dh' fhàg i fuigh-

eall.

15 Agus an uair a dh'èii'ich i suas gu

dàoghlum, dh'àithn Boas d'a òganaich,

ag ràdh, Eadhon am measg nan sguab

dàogliluimeadh i, agus na cuiribh uàire

oirre.

16 Agus cuideachd leigibh d'ur deoin le

cuid de na dlòghaibh tuiteam air a son,

agus fàgaibh iad a chum gu'n dàoghluim i

iad, agus na tugaibh achmhasan dhi.

17 Mar sin dhàoghhiim i 's an achadh

gu feasgar, agus bhuail i as na dhàogh-

luim i; agus bha ann mu thimchioll ephah

eorna.

18 Agus thog i suas e, agus chaidh i do'n

bhaile, agus chunnaic a màthair-chéile na

dhàoghluim i: agus chuir i a làthair, agus

tluig i dhi na dh' fhàg i, an déigh dhi bhi

sàsuichte.

19 Agus thuirt a màthair-chéile rithe,

C'àit an do dhàogliluim thu'n diugh ? agus

c'àit an do shaothraich thul beannaichte

gu robh an ti a chuir eòlas ort. Agus

dh'innis i d'a màthair-chéile co aig a shaoth-

raich i, agus thuirt i, Is e aium an

duine aig an do shaothraich mi 'n diugh,

Boas.

20 Agus thuirt Naomi r'a ban-chliamh-

uin, Beannaichte gu robh esan o'n taigh-

earn, nach do leig dheth a chaoimhneas do

na beothaibh, agus do na marbhaibh. Agus

thubhairt Naomi rithe, Tha 'n duine dlàitli

'an dàimh dhuinn; is aon e d'ar dàlsibh a's

faigse.

21 agus thuirt Rut a' Bhan-mhoab-

ach, Mar an ceudna thuirt e riiunsa,

Làimh ri m'òganaich-sa fanaidh tu, gus an

cràochnaich iad m' fhoghar uile.

22 Agus thuirt Naomi ri Rut a ban-

chliamhuin, Is fearr dhuit, mo nigliean, dol

a niach maille r'a ghruagaichibli, a chum

nach coiunich iad thu ann an achadh sam

bith eile.

23 Dh' fhan i uime sin làimh ri gruagaich-

ibh Bhoais a dhàoghlum, gus an do chràoch-

naichcadh foghar an eorna, agus foghar a'

chruithneachd; agus ghabh i còmhnuidh

maille r'a màthair-chéile.

248

III.

CaibidealIII.

1 Air comhaiàie Naomi, 5 claidh Rut aqm

luidh i aig cosaibh Bhoai'i. 13 Gheall Boas

gu'n deanadh e rithe dliylie fir-dàimh.

N SIN thuirt Naomi a màthair-

chéile rithe, Mo nighean, nach iarr

mise suaimhneas dliuitse, chum gu'n èiricb

gu maith dhuit?

2 Agus a nis nach 'eil Boas d'ar dàlsibh,

maille r'a ghruagaichibh an robh thu?

Feuch, Uthidh e a' fasgiiadh eorna an

nochd air an urlar-bhualaidh.

3 Uime sin uigh thu fhéin, agus ung thu

féin, agus cuir do tln-usgan ort, agus gabh

sàos do'n urlar-bhuaUxidh: aclt, na dean thu

féin aitlàuichte do'n duine, gus an sguir e

dh'itheadli agus a dh'òl.

4 Agus an uair a luidheas e sìos blieir

thu fainear an t-àit anns an luidh e, agus

thèid thu agus ràiisgidh tu a chosan, agus

luidhidh tu sìos agus iunsidh e dhuit ciod

a ni thu.

5 Agus thuirt i rithe, Gach ni a tha

thu ag ràdh rium, ni mise.

6 Agus chaidh i sìos do'n urlar-bhualaidh,

agus rinn i a rèir gach ni a dh'àithu a

màthair-chéile dhi.

7 Agus an uair a dh'ith agus a dh'òl Boas,

agus a bha a chridhe subhach, chaidh e a

luidlie sìos aig ceann an dàiin arbhair: agus

thàinig i gu sàmhach, agus ràiisg i a chosau,

agus luidh i sìos

8 agus an uair a bha e mu mheadhou-

oidhche, bha eagal air an duine, agus

thionndaidh se e fhéin; agus, feuch,bean'u a

kiidhe aig a chosaibh.

9 Agus thuirt e, Cò thusa? Agus

fhreagair i, Is mise Rut do bhanoglach:

sgaoil uime sin iomall d'eudaich air do

bhanoglaich, oir is fear-dàimh thu.

10 Agus thuirt e, Beanuaichte gu

robh thusa o'n Tighearn, mo nigheau;

nochd thu tuilleadh caoimhneis mu dheir-

eadh na an toiseach, do bhràgh nach deach-

aidh tu 'n dèigh òigfhearau, bochd no

beartach.

11 Agus a nis, mo niglican, na bitheadh

eagal ort; gach ni a tha thu ag iarraidh,

ni mi dhuit; oir tha fios aig uile bhaile nio

shkiaigh gur bean bheusach thu.

12 Agus a nis tha e fàor gur fear-dàimh

dhuit mise; gidheadh tha fear-dàimh a's

faigse dàbuit na mi.

13 Fan an nochd, agus anns a' mhaduinn

ma ni e riut dlighe fir-dàimh, tha sin gu

maith, deanadh e dlighe fir-dàimh; ach mur

bi e toileach dlighe fir-dàimh a dheanamh

riut, an sin ni mise dliglie fir-dàimh riut,

mar is beò an Tighearn: luidh sìos gu

maduinn.

14 Agus luidh i sìos aig a chosaibh gu

maduinn: agus dh'éirich i mu'n robh e 'n

comas do dhuine duin' eile aithneachadh.

Agus thuirt e, Na bitheadh fios aig

RUT. IV.

neach air hith gvi'n d'tliàinig bean a steach

do'n ui'lar-bluialaidh.

15 Mar an ceudna thublmirt e, Thoir an

80 am brat a tha agad umad, agus^ cum e.

Agus chum i e, agus thomhais e sè toimh-

sean eorna, agus chuir e oirre iad; agus

chaitlh i a steach do'n bhaile.

16 Agus an uair a thàinig i dh'ionnsuidh

a màthar-chéile, thuirt i, Cò thusa, mo

nighean? agus dh'innis i dhi gach ni a rinn

an duine dhi.

17 Agus thuirt i, Na sè toimhsean

eorna so thug e dhomh; oir thuirt e

rium, Na imich fahimh a dh'ionnsuidh do

mhàthar-chéile.

18 Agus thuirt ise, Fuirich, mo nig^h-

ean, gus am bi fios agad cionnus a dh'èir-

eas do'n chùis: oir cha bhi an duine aig

fois gus an cràochnaich e 'n gnothuch an

diugh.

CaibidealIV.

1 Gliairm Boas air anfhear-dàimh a h'fhaigse,

clium giCm fuasgladh e fearann Elimeleicli.

6 Dhiult esan '' fhuasgladh. 13 Fhòs Boas

Rut. 17 Rug ise Obed, sean-athair Dhaibh

idh.

AN SIN chaidh Boas suas a dh'ionn

suidh a' gheata, agus shuidh e sìos an

sin: agus, feuch, bha 'm fear-dàimh mu'n

do labhair Boas a' dol seachad, agus thu-

bhairt e ris, llo, a leithid so a dh'fhear!

thig a leth-taobh, suidh sìos an so. Agus

thàinig e a leth-taobh, agus shuidh e sìos

i 2 Agus gliabh e deichncar dhaoine de

i sheauairibh a' bhaile, agus thuirt e,

; Suidhibh sìos an so. Agus sliuidh iad sìos

i 3 Agus thuirt e ris an fhear-dàimh,

Tha Naomi, a thàinig air a h-ais à fearann

; Mhoaib, gu earrann de'n achadh a bu le ar

bràthair Elimelech, a reic.

i 4 Agus smuainich mi air fios a thoirt

à duit, ag ràdh, Ceannaich e 'am fianuis an

1 luchd-àiteachaidh, agus 'am fianuis shean-

airean mo shluaigh: ma dh'fhuasgaileas tu

e, fuasgail e; ach mur fua.sgail thu e, innis

dhonih, a chum gu'm bi fios agam: oir

â–  chA-n'eil neacli air bitli ann gu ' fhuasgladh

, ach thusa, agus mise a'd' dhéigh-sa. AgTis

thubhairt esan, Fuasgailidh mise e.

5 An sin.thubhairt Boas, 'S an là anns an

; ceannaich thu 'n t-achadh o làimh Naomi,

] feumaidh tu cuideachd a clieanuach o Rut

I a' Bhan-mlioaliach, bean a' nihairbh, a

! thogail suas ainnie a' mhairbh air 'oigh-

i reachd-san,

\ 6 Agus thuibhairt ani fear-dàimli, Cha-n

fheud mi 'f liuasgladli dhomh fhéin, air eagal

gu mill mi m' oiglireachd fhéin: fuasgail

thusa mo chòir dhuit fhéin, oir cha-n fheud

mise a fuasgladh.

7 A nis 1)6 so o shean an gnàth ann an Is-

rael a tbaobh fuasglaidh, agus a thaobh

24y

iomlaid, a dhaingneachadh gach ni: chuir-

eadh duine dheth a bhròg, agus bheireadh

e d'a choimhearsnach i: agus bha so mar

fhianuis ann an Israel.

8 Uime sin thuirt am fear-dàimh ri

Boas, Ceannaich air do shon fhéin e: agus

chuir e dlieth a bhròg.

9 Agus thuirt Boas ris na seanairibh,

agus ris an t-sluagh uile, Is fianuisean

sibhse an diugh, gu'n do cheannaich mise

gach ni 'bu le Elimelech, agus gach ni 'btt

le Chilion, agus le Mahlon, o làimh Naomi.

10 agus nuxr an ceudna Ilut a' Bhan-

mhoabach, bean Mhahloin, cheannaich mi

dhomh fhéin gu bhi 'n a mnaoi agam, a

thogail suas ainme a' mhairbh air 'oigh-

reachd, a chum nach gearrar as ainm a'

ndiairbh à mcadhon a bhràithrean, agns o

gheata 'àite fhéin: is fianuisean sibhse an

cliugh.

1 1 Agus thuirt an sluagh uile a bha 's

a' gheata, agus na seanairean, Is fiauuisean

sinn: gu'n deauadh an Tighearn a' bhean a

tha 'teachd a dh'ionnsuidh do thighe, mar

Rachel agus mar Leah, a thog suas le 'chéile

tigh Israeil: agus dean thusa gu cubhaidh

ann an Ephratah, agus bi cliuiteach ann am

Bet-lehem;

12 Agus bitheadh do thigh mar thigh

Phareis, (a rug Tamar do Iudah,) de'n t-

sliochd a bheir an taighearudhuito'nmhnaoi

òig so.

13 Agus gliabh Boas Rut, agus bha i aige

'n a mnaoi: agus chaidh e stigh d'a h-ionn-

suidh, agais thug an Tighearn toirrcheas

dhi, agus rug i mac.

14 Agus thuirt na mnathan ri Naomi,

Beannaichte gu robh an Tighearn nach

d'fhàg thusa an diugh gun fhear-dàimh, a

chiun gu'm bi 'ainm cliuiteach ann an Israel.

15 Agus bithicUi e dhuit 'n a fhear ath-

nuadhachaidh do bheatha, agus 'n a fhear-

altruim do shean aois: oir is i do bhan-

chliamhuin, aig am bheil gràdh dhuit, a's

fearr dhuit na seachd mic, a rug e.

16 Agus ghabh Naomi an leauabh, agus

chuir i 'n a h-uchd e, agus bha i 'n a ban-

altrum aige.

17 Agusthug naban-choimhearsnaichainm

air, ag ràdh, Rugadh mac do Naomi; agus

thug iad Obed mar ainm air: Is esan athair

lese, athar Dhaibhidh.

18 A nis is iad so ginealaich Phareis: Ghin

Phares Hesrou,

19 Agus ghin Hesron Ram, agus ghin Ram

Aminadab,

20 Agus ghin Aminadab Nahson, agus

ghin Nahson Salmon,

21 Agus ghin Salmon Boas, agus ghin

Boas Obed,

22 agus ghin Obcd lese, agus ghin lese

Daibhidh.

Leabharean Bhioball” air ais

CEUD LEABHAR SHAMUEIL

D'AN AINM, AIR MHODH EILE,

CEUD LEABHAB NAN RIGH.

CaibidealI.

1 Elcanah agus a dlià mhnaoi. 9 Urnuigh

Hanah. 20 Eufjadh Samiid.

ANIS bha duine àraidh o Ramataim-

sophim, o shliabh Ephraim, agus Ue

'ainm Elcanali, mac lerohaim, mhic Elihu,

mhic Thohu, luhic Shuph, Ephratach.

2 Agus bha dithis bliaa aige: ainm mnà

dhiubh Hanah, agus ainm na mnà eile

Peniuah. Agus a ig Peniuah bha clann, ach

aig Hanah cha rohh clanii.

3 Agus thàinig an duine so nìos as abhaile

gach bliadhna, a dheauamh aoraidh agus a

dli'àobradh do Thighearn nan sluagh ann

an Siloh: agus bha dà mhac Eli, Hophni

agus Phiuehas, sagartan an Tighearna an

siu.

4 Agus an uair a thàinig an t-àm anns an

d'àobair EIcanah,thuged'amImaoi Peninah,

agus d'a mic uile agus d-à, nigheauaibh,

cuibhrionuan,

5 Ach do Hanah thug e cuibhrionn dlm-

bailte; oir ghrài-lliaich e Hanah: ach dhruid

au Tighearn a brài.

6 Agus bhrosnaich a h-eascaraid i mar an

ceudna gu" feirg, a thoirt oirre gearau a

dheanamh, a chioun gu'n do dhioud an

Tighearn a brài.

7 Agus mar sin rinn e gach bliadhna, 'n

uair a thàinig i nìos do thigh an Tigàiearna,

mar sin.bhrosnaich si i. Uime sin ghuil i,

agus cha-n itheadh i.

S An sin thuirt Elcanah a fear rithe,

A Hanah, c'ar son a tha thu a' giil? agus c'ar \

son nach 'eil thu ag itheadh? agus c'ar son '

a tha do chridhe air a chràdh? nach fearr j

mise dhuit na deich mic? |

9 Agus dh'eirich Hauah suas an déigh

dhoibh itheadli ann an Siloh, agus an déigh

dhoibh òl: (a nis bha EIi an sagart 'n a

shuidhe air caithir làimh ri ursainn ann an

teampuU an Tighearna:) i

10 Agus bha i air a cràdh 'n a h-auam, '

agus riun i urnuigh ris an taighearu, agus 1

ghiiil i gu goirt.

11 Agus bhòidich i bòid, agus thuirt i,

Thighearna nan sluagh,ma dh'amhairceas

tu da rlreadh air àmhghar do bhauoglaich,

agus gu'n cuimhuich thu orm, agus nach dà-

chuimhuich thu do bhanoglach, ach gu'n

toir thu do d' bhauoglaich leanabh gille, an

sin bheir mi e do'n Tighearn rè uile làitheau

a bheatha, agus cha teid ealtainn air a |

cheauu. '

12 Agus an uair a bhuauaich i ri h-uruuigh

250

I an làthair an Tighearna, thug EIi fainear a

beul.

1 3 A nis bha Hanah a' labhairt 'n a cridhe;

bha a bilean a mhàin a' gluasad, ach cha

chualas a guth: uime sin shaoil Eh gu'n

robh i air mhisg.

I 14 Agus thuirt EIi rithe, Cia fad a

I bhios tu air mhisg? cuir air falbh d'fhàou

uait.

_ 15 Agus fhreagair Hanah agus thuirt

i, Ni h-eadh, mo thighearna; is bean mise

a tha tuirseach a'm' spiorad: aon chuid

f àon no deoch làidir cha d'òl mi, ach dhòirt

mi mach m'anam an làthair an Tighearna.

16 Na meas do bhanoglach mar nighean

do Bhelial: oir is ann à ro-mheud nio

ghearain agus mo dlioilgheis a labhair nii

gus a nis.

17 An sin fhreagair Eli agus thuirt e,

Imich ann an sàth: agus g-u'n tugadh Dia

Israeil dhuit d'iarrtus a dh'iarr thu air.

18 Agus thuirt ise, Faigheadh do bhau-

oglach deadh-gheau a'd' shùilibh. Agus

dh'imich a' bhean roimpe, agus dh'ith i,

agus cha robh a guàiis ni b' fhaide duhhach.

19 Agus dh'éirich iad gu inoch anns a'

mhaduinu, agus rinn iad aoradh an làthair

an taighearua, agus phill iad, agus thàinig

iad a dh'iounsuidh an taighe gu Ramah:

agus dh'aithnich Elcanah a bhean Hanah,

agus chuimhnich an Tighearn oirre.

20 Uime sin tharladh, an uair a thàinig an

t-àm mu'n cuairt, an déigh do Hanah f às

torrach, gu'n d'ru^ i mac; agus thug i

Samuel mar aium air, ag ràdh, Do bhràgh

gu'u d'iarr mi e air an Tighearn.

21 Agus chaidh an duine Elcanah, agus a

thigh uile, suas a dh'àobradh do'n Tighearn

na h-àobairt bhliadhnail, agus a choimh-

lionadh a bhòide.

22 Agus cha deachaidh Hanah suas; oir thu-

bhairt i r'a fear, Cha téid mise suas gus an

cuirear an leanabh bhàrr na càche, agus an

sin bheir mi leam e, chum gu u taisl)eanar

6 'am fianuis an taigheama, agus gu'm fan

e 'n sin gu bràtli.

23 Agus thuirt Elcanah a fear rithe,

Dean maris maith leat;fan giis an cuir thu

bhàrr na càche e; a mhàin dainguicheadh

au Tighearn ' fhocal. Agus dh fhan a' bhean,

agTis thug i càoch d'a leanabh, gus an do

chuir i bhàrr na càclie e.

24 Agus an uair a chuir i bhàrr na càche

e, thug i suas leatha e, maille ri tri-hiaiih-

uach tairbh, agus aon ephali de mhiu mhàn,

1 SAMUEL, II.

agus scavrag fhàona, agus thug i e do thigh

an taighcarn' ann an Siloh: agus bha 'n ^

leanabh òg. i

25 Agus mharbh iad an tarbh, agus thug

iad aaileauabh a dh'ionusuidh Eli. j

26 Agus thuirt i, Mo thighearna, mar \

is beò d'auam, mo thighearn', is mis' a' I

bhean a sheas làimh riut an so, a' deauamh

urnuigh ris an Tighearn. j

27 Air son an leinibli so rinn mi urnuigh; i

agus thug an Tighearn dlionih m'iarrtus a

dh'iarr mi air: \

28 Agus uime sin thug mi seachad gu saor

e do'n Tighearn: rè uilc làithean a bheatha

thugadh seachad e do'n Tighearn. Agus

rinn e aoradli do'n Tighearn an sin.

CaibidealII.

1 Laoidh Hanah. 12 Ainqidheachd mtiac Eli.

18 Fhritheil Samuel an làlhair an Tighearna.

27 Fàistncachd an aghaidh taighe Eli.

AGUS rinn Hanah urnuigh, agus thu-

bliairt i, Tha mo chridhe a' deanamh

gàirdeacàiais anns auTighearn; dh'àrdaich-

eadli m'adharc anns an Tighearn; rinneadh

mo bheul farsaing os ceann mo naimhdean,

do bhràgh gu bheil mi aoibhneach ann do

shlàiiute-sa.

2 Cha-n'ct7 neach air bitli naomh mar an

[Tighcarn; oir cha-w'e«7 neach ann ach thu,

agus ch^-n'cil carraig ann mar ar Dia-ne.

3 Na labliraibli ni's mò cho ro uaibhreach;

na tigcadh àrdan a mach as bhur beul; oir

is Dia eòlais an Tighearn, agus leis-san tha

àgnàoniharan air an cotliromachadh.

I 4 Tha boghannan nan daoine treuna air

iam briseadh, agus tha iadsan a thuislich

jair an crioslachadh le neart.

! 5 ladsan a bha làn, air son arain thuaras-

dalaich siad iad fhéin; agus iaclsan a bha

ocracli, sguir iad cle hhi mar sin: ise a bha

roimlie neothorrach, rug i seachdnar; agus

;ise aig an robh mòran cloinue, dh' fhàs 1

Sfann.

6 'S e 'n Tighearn a mharbhas agus a

bheothaicheas: blicir e sìos a dh'iounsuidh |

na h-uaighe, agus bheir e uàos. j

7 'S e 'n Tighearn a ni bochd, agus a ni j

beartach: leagaidh e sìos agus togaidh e

'mas.

! 8 Togaidh e 'm bochd o'n duslach; o'n |

')trach togaidh e suas am fcumach, g'an cur

:n an suidhe maille ri uaclidaranaibh, agus

'i thoirt orra caithir glòire a sliealbhachadh::

)ir is leis an Tigliearu bunaitean na '

i-almhainn, agus sliuidhich e an domhan i

;)lTa. j

i 9 Cosan a naomh gleidhidh e, agus bithidh

la h-aingidh tosdach ann an dorchadas; ,

)ir le neart cha bhuadhaich duine sam

)ith. I

'â– â–  10 Briscar 'n am bloighdibh eascairdean '

iuTighearua: asuanèimhau ui e tairneau- [

t.ch orra: bheir an Tighearn breth air|

251

cràochaibh natahnhainn; agus bheir e neart

d'a ràgli, agus àrdaichidh e adlmrc 'Aoiu

ungta feiu.

11 Agus dh'imich Elcanali gu Ramah d'a

thigh; agus fhritheil an leanabh do'nTigh-

earn 'am fianuis Eli an t-sagairt.

12 A nis bii mhic do Bhelial mic Eli; cha

b'aithne dhoibh an Tighearn.

13 Agus Ve gnàth uan sagart leis an

t-sluagh, an uair a dh'àobradh duine sam

bitliàobairt,gu'n tigeadh òglach an t-sagairt,

au uair a bha 'n fheoil 'g a bruicheadh,

agus greimiche-feòla thrà meur 'n a làimh;

14 Agus bhuaileadh e s an aghaun e, no

's a' choire bheag, no 's a' choire mhòr, no

's a' phoit; gach ni a bheireadh an greim-

iche-feòla suas, ghabhadh an sagart air a

shou fhéin: mar sin rinn iad ann an Siloh,

ris na h-Israelich uile a thàinig an sin.

15 Mar an ceudna iiiun loisgeadh iad an

t-saill, thigeadh òglach an t-sagairt, agus

theireadh e ris an duine a dh'àobair, Thoir

feoil g'a ròstadh do'n t-sagart; oir cha

gliabh e uait feoil bhruich, ach amh.

16 Agus nan abradh duine sam bith ris,

Na dearmadadh iad an t-saill a losgadh air

ball, agus an sin gabh dliuit fhéin mar is

miann led'anam; an sin fhreagradh e, Ni

h-eadh, ach bheir thu dhomh a nis; agus

mur tabhair, gabhaidh mi a dh'aiudeoin.

17 Uime sin.bha peacadh nan òganach ro

mliòr 'am fiauuis an Tighearna; oir rinn

daoine tarcuis air àobairt an Tighearna.

18 Ach fhritheil Samuel an làthair an

Tighearna, agus e 'n a leanabh, air a chrios-

lachadh le ephod de làon-eudach.

19 Agus rinn a nihàthair dha còta beag,

agus thug i d'a ionnsuidh e o bhliadhna g-u

bliadhna, 'n uair a chaidh i suas maille r'a

fear a dh'àobradh na h-àobairt bhliadhuail.

20 Agus bheannaich EIi Elcanah, agus a

bhean, agus thuirt e, Gu'n tugadh an

Tighearn dliuit sliochd o'u nihnaoi so, air

son an tiodhlaic a thug i seachad do'n taigh-

earn, Agus chaidh iad d'an àite fhéin.

21 Agus dh'amhairc an Tighearn air

Hanah, agus dh'fhàs i torrach, agus rug i

tri niic, agus dà nighinu. Agus dh'fhàs

an leanabh Samuel suas 'am fianuis an taigh-

earna.

22 A nis bha EIi ro shean, agus chual' e

gacli ni a riiin a mhàc ri h-Israel uile, agus

ciomius a luidh iad leis na muàil)li a

chruinnich aig dorus pàilliuin a' choimh-

thionail.

23 Agus thuirt e riu, Car son a tha

sibh a' deanamh a leithid so de uithibh^

oir tha mi a' cluiuutiun a thaubh bhur

droch ghnàomharau o'n t-sluagh so uile.

24 Na deanaibh mar so, mo mhic: oircha

sgeul maith a tha mi a' cluinntinu, gu blicil

sibh a' toirt air sluagh an Tighearna dol air

seacharan.

25 Ma pheacaicheas duine an aghaidh

1 SAMUEL, III

duin' eile, bheir am breitheamh breth air: |

ach ma pheacaicheas duine an aghaidh an

Tighearna, cò a ghuidlieas air a shonl gi-

dheadh cha d'èisd iadsan ri guth an athar,

do bhi'àgh gu'm bu toil leis an Tighearn am

marbhadh.

26 (Agus dh' fhàs an leanabh Samuel suas,

agus bha e taitneach araou do'n Tighearn,

agus do dhaoinibh.)

27 Agus thàinig duine le Dia dh'ionnsuidh

Eli, agus thuirt e ris, Mar so tha 'n

Tighearu ag ràdh, An d'fhoillsich mise

gu soilleir lui fèiu do thigh d'athar, an

uair a bha iad 's an Eiphit, ann antaigh

Pharaoh?

28 Agus an do thagh mi e à treubhan Is-

raeil uile gu hhi 'n a shagart agam,a dh'ào-

bradh air m'altair, a losgadh tùis, a dh'iom-

char ephoid a'm' fhianuis? agus an d'thug

mi do thigh d'athar na tabhartasan uile a

bheirear suas le teine le cloinn Israeil?

29 Car son a tha sibh a' deauamh tàir air

m'àobairt, agus air mo thabhartas a dh'àithn

mi ann am àitc-còrahnuidh, agus a tha

thu a' toirt urraini do d' mhic os mo

cheann-sa, gu sibh feiu adheanamh reamh-

ar le rogliadh uile thabhartas mo shluaigh

Israeil?

30 Uime sin tha 'n Tighearn Dia Israeil

ag ràdh, thuirt mi gu deimhin, giin

gluaisead'a do thigh-sa agustaighd'athar an Tighearn, agus cha d'fhoillsicheadh '

a'm' fhianuis gu bràth: ach a nis tha 'n focal an Tighearna fathast da.

Tighearn ag radh, Gu ma fada sin uamsa; 8 AgTis ghairm an Tighearn fathast air

CaibidealIII.

1 D1C fhoillsiclieadh focal an Tighearna do

Shamuel. 11 Chuir Dia 'an cèill do Sham-

vel an sgrios a bha gu teachd airtaighEli.

AGUS fhritheil an leanabh Samuel do'n

Tigheani 'am flanuis Eli: agus bha

focal an Tighearna hiachmlior anns na

làithibh sin. cha rohh taisbeanadh follais-

each ann.

2 Agus tharladh anns an àm sin, an uair a

bha Eli 'n a luidhe 'n a àiite; (agus thòisich

a shàiilean air fàihieachadh: cha b'urrainn

e faicinn gu maith;)

3 Agus mundeachaidh lòchran Dhè as,an

uair a bha Samuel 'n a luidhe ann an team-

pull an Tighearna, far an robh àirc Dhè;

4 Gu'n do ghairm an Tighearn air Samuel;

agus fhreagair esan, Tha mi 'n so.

5 Agus ruith e dh'ionnsuidh Eli, agus tlm-

bhairt e, Tha mi 'n so, oir ghairm thu onn.

Agus thuirt esan, Cha do ghairm mise

ort; pill, hiidh slos. Agus dh'fhalbh e

agus luidh e sìos

6 Agus ghairm an Tighearn a rìs air

Samuel. Agus dh'éirich Samuol, agus chaidh

e dh'iounsuidh EIi, agns thuirt e, Tha

mi 'n so, oir ghairm thu orm. Agus fhrcag- \

air esan, Cha do ghairm mise ort, a mhic; |

pill, luidh sìos â– ;

7 A nis cha b'aithne do Shamuel fathast '

oir dhoib

bheir urram dhomhsa bheir Samuel an treas uair. Agus dh'éirich

mise urram, agus iadsan a ni tàir ormsa, is

beag am meas a bhitheas dhiubh.

31 Feuch, tha na làithean a' teachd anns

an gearr mi dhàot do ghàirdean, agus gàir-

dean taighe d'athar, air chor as nach bi seann

duine a'd' thigh.

32 Agus chi thu nàmhaid ann am àite-

còmhnuidh-sa anns an uile shaoibhreas a

bheir Dia do Israel: agus cha bhi seann

duine a'd' thighsa, gu bràth.

33 Agus an duine sin agad nach gcarr mi

as o m'altair, hithidh e a chlaoidh do shàil,

agusa chràdh do chridhe: agus bàsaichidh

uile ghineal do thighe ann an trèin' an

neirt.

34 Agus hithidh so 'n a chomharadh dhuit,

a thig air do dhithis mhac, air Hophni agus

Phinehas, ann an aon là bàsaichidh iad ie

'chéile.

35 Agus togaidh mi suas dhomh fhéin sa-

gart dàleas, a ni mar a tha e ann am

chridhe, agusann am inntinn; agus togaidh

mi dhataighseasmhach, agus imichidh e

'am fianuis m' Aoin ungta gu bràth.

agus chaidh e dh'ionnsuidh Eài, agus thu-

bhairt e, Tha mi 'n so, oir ghairm thu orm,

Agus thuig Eli gu'm b'e 'n Tighearn a

ghairm air an leanabh.

9 Uime sin.thubhairt EIi ri Samuel, Falbh.

luidh sìos agais ma ghairmeas e ort, an siii

their thu, Labhair, a Thighearna, oir tha dc

sheirbhiseacha' cluinntiun. Agus dh' fhalbL

Samuel, agus luidh e sìos 'n a àite fhéin.

10 Agus thàinig an Tighearn, agus sheas

e, agus ghairm e mar air na h-uairibh eile

A Shamueil, a Shamueil. An sin fhreagaii

Samuel, Labhair, oir tlàxi do sheirbhiseacl

a' cluinntinn.

1 1 Agus thuirt an Tighearn ri Samuel

Feuch, ni mi nà ann an Israel, a ni gaoi)

ann an dà chluais gach neach a chluinneas ei

12 Anns an là sin, coinddionaidh mi ai

aghaidh EIi na vithcan sin uile a labhai

mi mu thimchioU a thighe: tòisichidh iii

agus cràochnaichidh mi.

13 Oir dh'innis mi dha gu'n toir nii bret

air a thigh gu bràth, air son na h-aingidl)

eachd air am bheil e fiosrach; a chionn gu "

36 Agus tarlaidh gu'n tig gach neach a d'thug a mhic masIadhdhomhsa,agus nac .

dh' fhàgar a'd' thigh a chromadh sìos da air do chaisg esan iad.

son màr airgid, agus greim arain; agus their 14 agus uime sin mhionnaich mi do this •

e, Cuir mi, guidheam ort, ann an aon de EIi, nach glanar as aingidheaehd taighe Ì '

dhreuchdaibh nan sagart, a chum gun ith le h-àobairt, no le tabhartas gu bràith.

mi greim arain. i 15 Agus luidh Samuel gu nuuluiun, ag''

252

1 SAMUEL, IV.

dh'fhosgail e dorsan tiglie an Tighearna:

agus bha eagal air Samuel an taisbeanadh

iunseadh do Eli.

16 An sin ghairm Eli air Samuel, agus

thubhairt e, A Sbamueil a mhic. Agus

thubliairt esan, Tha mi 'n so.

17 Agus thuirt e, Ciod an ni a chaidh

a ràdh riut à na ceil ormsa e, giiidlieam

ort: gu'n deanadh Dia mar sin.riut, agus

tuilleadh mar an ceuchia, ma cheileas tu ni

air bith orm, de gach ui a chaidh a ràdli

riut.

18 Agus dh'innis Samuel dha na h-uile

nithean, agus cha do cheil e ni saiài hith

air. Agus thuirt esan, Is e 'n taigheara

a th'ann; an ui sia a tha maith 'n a shùihbh

Qi e.

19 Agus dh'fhàs Samuel suas, agus bha 'n

Tighearu maille ris, agus cha do leig e do

li-aon air bith d'a fhoclaibh tuiteam a dh'-

ionnsuidh an làir.

20 agus bha fios aig Israel uile, o Dhan

ju ruig Beer-seba, gu'n d'orduicheadh

Samuel 'n a fhàidh do'n Tighearn.

21 Agus thaisbeineadh an Tighearn a rìs

mn an Siloh; oir dh'fhoillsich an Tighearn

3 fhéin do Shamuel ann an Siloh, le focal an

fighearna.

CaibidealIV.

. Bhuaileadh dann Israeil roimh na Phil-

istich. 11 Ghlacadh àirc Dhè, agus mharbh-

adh Hoiihni agus Phinehas. 18 Bàs Eli.

4 GUS thàinig focal Shamueil a dh'ionn-

L\. suidh Israeil uile. A nis chaidh Is-

ael a mach an aghaidh uam PhiHsteach

Ti cath, agus champaich iad làimh ri Ebeu-

iser: agus champaich na Philistich ann an

i.phec.

!2 Agus thaiTUÃŒng na Philistich iad fhéin

uas 'an ordugh blàir an aghaidh Israeil:

gus chuireadli an cath, agus bhuaileadh

srael roimh na Phihsticli: agais mharbh

id anns a' chath 's a' mhachair mu thim-

iiioll ceithir màle fear.

â– 3 agus an uair a thàinig an sluagh do'n

hamp, thuirt seanairean Israeil, C'ar

â– on a bhuail an Tighearn siim an diugh an

ithair nam PhiHsteach? Thugamaid d' ar

-ionusuidh à Siloh àirc coimhcheaugail an

â– ighearua, clmm 'n uair a thig i 'n ar

'ieasg g-u'n saor i sinn à làimh ar naimh-

ean.

I Agus chuir an sluagh daoine gu Siloh,

chum gu'n tugadh iad à sin àirc coiudi-

leangail ThigTiearna nan sluagh, a tha

hòmhnuidh eadar na Cheruban: agus bha

this mhac Eli, Hophni agus Phinehas, an

II maille ri àirc coimhcheangail Dhè.

) Agus an u,'>ir a thàinig àirc coimh-

leangail an Tighearna do'n champ, dh'èigh

irael uile le h-iolaich mhòir, agus fhreag-

r an talamh do'n fhuaim.

1 Agus chuala na Philistich fuaim na

iolaicli, agus thuirt iad, Ciod'c's ciall

253

do fhuaim na h-iolaiche mòire so ann an

camp nan Eabhruidheach? Agus tlmig iad

gu'n robh àirc an Tighearn' air teachd do'n

champ.

7 Agus bha eagal air na Philisticli, oir

thubhairt iad, Tha diathan air teaclid do'n

cliamp: agus thuirt iad, Mo thruaighe

sinne! oir cha robh a leithid so de ni riamh

roimhe aun:

8 Mo thniaighe sinne' cò a sliaoras sinn à

làimh nan diathan cumhachdach sin? is iad

sin na diathan a bhuail na Ii-Eiphitich leia

gach plàigh, agus a rinn nithean iongant-

ach anns an fhàsach.

9 Bithibh làidir, agus bithibh fearail, O

sibhse Phihsteacha, a chum nach bi sibh

'n 'ur tràillibh aig na h-Eabhruidhich, mar a

bha iadsan 'n an tràilleanagaibhse: bithibh

ma ta fearail, agus cogaibh.

10 Agus chog na Philistich; agus bhuail-

eadh Israel, agus theich gach duine dhiubh

a dh'ionnsuidh a bhùtlia: agus bha àr ro

mhòr ann; oir thuit de Israel deich màle

fichead coisiche.

11 Agus ghlacadh àirc Dhè; agus fhuair

dithis mhac Eh, Ilophni agus Phinehas,

bàs.

12 Agus ruith duine de Bheniamin a mach

as an armailt, agus thàinig e gu Siloh air

an là sin fhéin, agus 'eudach air a reubadh,

agus duslach air a cheann.

13 Agus an uair a thàinig e, feiich, bha

EIi 'n a sluiidhe air caithir làimh ris an

t-slighe, a' coimhead: oir bha a chridhe air

chrith air son àirc Dhè. agus an uair a

thàinig an duine do'n bhaile, agus a dh'innis

se e, dh'èigh am baile uiàe.

14 Agus an uair a chual' EIi fuaim na h-

èighich, thuirt e,Càoà'a'sciall do fhuaim

na conghàir so à agus riun an duine cabhag,

agus thàinig e, agus dh'innis e do Eli.

15 A nis bha EIi ochd bliadhna deug agus

ceithir fichead a dh'aois; agus bha a shùil-

ean mall, air chor as nach faiceadh e gu

maith.

16 Agus thuirt an duine ri EIi, Is mise

esan a thàinig a mach as an armailt, agus

thcich mise 'n diugh as an armailt. Agus

thubhairt esan, Ciod a thachair, a mhic?

17 Agus fhreagair an teachdair agus thu-

bhairt e, Theich Israel roimh na Philistich,

agus mar an ceudna bha àr mòr am mea.sg

an t-sluaigh, agus mar an ceudna tha do

dhithis mhac Hophni agus Phinehas marbh,

agus ghlacadh àirc Dhè.

18 Agus an uair a dh'ainmich e àirc Dhe,

thuit e bhàrr na cathrach 'an comhair a

chàiil làimh ris a' gheata. agus bhriseadh

'amhacli, agus fhuair e bàs; oir bha e 'n a

sheann duine, agus trom. Agus thug e

breth air Israel dà fhichead bliadhna.

19 Agus bha bean a mhic, bean Phinehais,

torrach, dUUh do bhi air a h-aisead: agus

an uair a chual' i 'n sgeul gu'n do ghlacadli j

1 SAMUEL, V, VI.

airè Dhe, agus gu'n vobh a h-athair-cèile neasgaidean fola orra 'n an àitibh dàomh-

iiiarbli, agus a foar, clivora si i fhéin, agus air.

rug i mac; oir thàinig a saothair-chloiune 10 Uime sin chuir iad air falbh àirc Dhè

oirre. gu Hecron; agus an uair a bha àirc Dheair

20 Agus mu àm a bàis, thuirt na teachd gai Hecron, dh èigh na Hecronaich,

mnathaii a bha 'seasandi làimh rithe, Na ag ràdh, Thug iad mu'n cuairt d'ar n-ionu-

bitheadh eagal ort, oir rug thu mac. Ach suidh-ne àirc Dhè Israeil, gu sinn fhéin a

cha do fhreagair ise, ni mò a thug 1 fain- ' mharbhadh, agus ar shiagh.

ear e. j 1 1 Uime sin chuir iad fios uatha, agus

21 Agus thug i Iclial>od mar ainm air an chruinnich iad uile thighearnan nam Phil-

leanabh, ag ràdh, Dh'fhalbh a' ghlòir o isteach, agus thuirt iad, Cuiribh air

Israel: (do bhràgh gu'n do ghlacadh àirc falbh àirc Dhè Israeil, agus rachadh i air a

Dhè, agus air son a h-athar-cèile agus a fir:) h-àis d'a h-àite fhéin, a chum nach marbh i

22 Agus thuirt i, Dh'fhalbh a' ghlòir o; sinn fhéin agus ar sluagh: oir bha sgvios bàis

Israel; oir ghlacadh àirc Dhè.

CaibidealV.

1 Cliuir na Philisticli àirc Dhè ann antaigh

Dhagoin ann an Asdod. 6 Bhuail an Tigk-

earn muinntir Asdoid le neasgaidean fola,

8 Thug na Philistich àirc Dhè gu Gat, agus

d sin gu llecron.

AGUS ghabh na Philistich àirc Dhe,

agus thug iad leo i o Ebeneser gu

Asdod.

2 An sin ghabh na Philistich àirc Dhè,

agus thug iad i do thigh Dhagoin, agus

shuidhich iad i làimh ri Dagon.

3 Agus an uair a dh'eirich muinntir As-

doid gu moch air an là màireach, feuch, bha

Dagonairtuiteam air 'aghaidh dh'ionnsuidh

an làiir fa chomhairàirc anTighearna: agus

ghabh iad Dagon, agus chuir iad a rìs e

'n a àite fhéin.

4 Agus an uair a dh'éirich iad gu moch 's

a' mhaduiun air an là màireach, feuch, bha

Dagou air tuiteam air 'aghaidh dh'ionn-

suidh an làir fa chomhair àirc an Tighearna:

agus bha ceann Dhagoin, agus dà bhois a

làmh air an gearradh dheth aig an stairs-

nich: dh'fhàgadh a mhàin corp Dhagoin

aige.

5 Uime sin cha saltair sagartan Dhagoin,no

neach air bith a thèid a steach do thigh

Dhagoin, air stairsnich Dhagoin ann an

Asdod, gus an là 'n diugh.

6 Ach bha làmh an Tighearna trom air

muinntir Asdoid, agus sgrios e iad, agus

bhuail e iad le neasgaideau fola, eadhon

Asdod agus a chràochan.

7 Agus an uair a chminaic daoine Asdoid

gu'w rohh e mar sin, thuirt iad, Cha-n

fhan àirc Dhè Israeil maille ruinne; oir tha

a làmh trom oirnn, agus air Dagon ar Dia.

8 Uime sin chuir iad fios uatha, agus

chruinuich iad uile thighearnau nam Phil-

isteach d'an ionnsuidh, agus thuirt iad,

Ciod a ni sinn ri àirc Dhè Israeilà Agus

fhreagair iadsan, Thugar àirc Dhè Israeil

mu'n cuairt gu Gat. Agus thug iad nm"n

cuairt àirc Dhè Israeil gu Gat.

9 Agus an uair a thug iad mu'n cuairt i,

bha làmh an Tighearn' an aghaidh a' bhaile

le sgrios ro mhòr, agus bhuail e daoine a'

bhaile eadar bheag agus mhòr; agus bha

2.54

anns a' bhaile uile; bha làmh Dhè ro throm

an sin.

12 Agus na daoine nach do bhàsaich,

bhuaileadh iad le neasgaidean fola; agus '

chaidh èigheach a' bhaile suas gu nèamh. ,'

CaibidealVI. I

1 Chuir na Philislich àirc Dhè air feim Hr,;

agus ghiulain iad i gu Bet-semes. IT An ',

tablLartas a thug iad seachad. 19 Bhuail Dia i

daoine Bhet-semeis a chionn gu'n do sheall iad

air an àirc.

AGUS bha àirc an Tighearna ann amj

fearann nam Philisteach seachd mào- [

san. I

2 Agus ghairm na Philistich air na sagart-:

aibh, agus air na fiosaichibh, ag ràdh, Ciod i

a ni sinn ri àirc an taigheama? thugaibh;

fios duinn cionnus a chuireas sin.airfalbhj

i d'a h-àite fhéin.

3 Agus thuirt iadsan, Ma chuireas sihh ,

air falbh àirc Dhè Isracil, na cuiribh uaibh falamh i; ach air gach uile chor àocaibh dha

tabhai'tas-eusaontais: an sin slànuicheai"

sibh, agus bithidh fios agaibh carson nacli

do phill a làmh uaibh.

4 An sin thuirt iad, Ciod an tabhartas-,

eusaontais a dh'àocas sinn da? Agus fhreag-

air iadsan, Càiig neasgaidean òir, agus cùij

luchaidh òir, a rèir àireimh thigheamai \

nam Philisteach; oir bha aon phlàigh oirbl

uile, agus air bhur Tighearnaibh.

5 Uime sin.ui sibhdealbhan bhur neasgaid

ean, agus dealbhan bhur luchaidh, a th;

'milleadh na tàre; agus bheir sibh glòir d

Dhia Israeil: thcagamh gu'n eutromaich e: ,

làmh dhibh, agus de bhur diathaibh, agu '

de bhur tàr.

6 Car son uime sln a chruaidhichcas sib

bhur cridlie, mar a chruaidhich na h-Biphif

ich agus Pharaoh an cridhe? an uair a rin

e gu h-iongantach 'n am measg, nach d'

leig iad an sluagh air falbh, agus dh'imic

iad?

7 A nis uime sin deanaibh feun ùr, agi

gabhaibh dà mhart-bainne, air nach deac

aidh cuing; agus ceanglaidh sibh na mai

ris an fheun, agus bheir sibh an laoià

dhachaidh uatha.

8 Agus gabhaidh sibh àirc an Tighearn!

agus cuiridh sibh i air an fheun; ag

f

cuiridh sibh na seudan òir, a dh'àocas sibh 20 Agus thuirt daoine Bhet-Bemeis,

dha mar thabhartas-eusaontais, ann an Cò'a's urrainn seasamh an làthair an taigh-

cobhau r'a taobh; agus cuiridh sibh air , eai-na Dè uaoimh so? agus co dh'ionnsuidh

agus

falbh i, chum gu'n imich i.

9 Aàrus chi sibh, ma thèid

gus '

j a thèid i suas uainne?

suas rathad a 21 Agus cliuir iad teachdairean a dh'ionn-

I cràche fhéin gu Bet-semes, an sin rimi e an suidh luchd-àiteachaidh Chiriat-iearim, ag

! t-olc mòr so oiruu: ach mur tèid, an sin ràdh, Thug na Philistich aira h-ais àirc an

bithidh fios againn nach i a làiuili-san a Tighearna; thigibh a nuas, thugaibh suas i

I bhuail sin.; is tuiteamas a thàinig oh'un

' 10 Asrus rinn na daoine mar sin; agus

dur n-ionnsuidh.

CaibidealVII.

habhiaddàmhart-bainne,aguscheangail 1 ^â€�^ ^^,-â€�3 Chiriat.iearim an àirc

iad ris an fheun iad, agus dhruid iad aa

hioigh a stigh.

11 Agus chuir iad àirc an Tighearn' air

an fhemi, agus an cobhan leis na luchaidh

òir, agus dealbhan an neasgaideau fola.

12 Agus ghabh na mairt an rathad dàreach

g-u slighe Bhet-semeis; air an rathad mhòi

Gibeah, agits naomhaich iad Elia-mr mac

Abinadaib g'a gleidheadh. 10 Bàiuaileadh

na Philis'.ich roimh cldoinn Isi'oeil.

AGUS thàinig daoine Chiriat-iearim,

agus thug iad suas àirc an Tighearna.

agus thug iad a steach i do thigh Abiuadaib

auu an Gibeah, agus naomhaich iad a mhac

dh'imich iad, a' geumnaich mar a dh'imich Eliasar, a ghleidheadh àu-c an taigheama.

iad, agus cha do thioundaidii iad a leth- 2 Agus thai-ladh, o'u là a dh'fhan an àirc

taobh a dh'ionnsuidh na làinihe deise no na ann an Ciriat-iearim, gu'n robh an aimsir

raimhe clàthe; agus chaidh Tighearnan nam

Philisteach 'n an déigh gu cràch Bhet-

semeis.

13 Agus bha muinntir Bhet-semeis

buaiu an cruithneachd auns a' ghleann; agus

fada; (oir bha fichead bUadhna anu;) agus

rinutaighIsraeil iiile caoidh an déigh an

Tigheama.

3 Agus labhair Samuel ri uile thigh Is-

raeil, ag ràdh, Ma philleas sibh a dh'ioun-

thog iad suas an sùilean, agus chunnaic iad suidh an Tighearna le'r n-uile chridhe, an

an airc, agus riiui iad gairdeachas 'n uair a sin cuiribh air falbh na diathau coimheach

chunuaic iad i

' 14 Agus thùiuig am feuu gu achadh Iosua.

'a' Bhet-semesich, agus sheas e 'n sin, far

an rohh clach mhòr; agus sgoilt iad fiodh

â– au fheima, agus thug iad suas na mairt 'n

an àobaii't-Ioisgte do'n taigheam.

i 15 Agus thug na Lebhithich sìos àirc an

iTigheama, agus an cobhau a bha maille

â– rithe, auus an rohh na seudan òir, agus

'shuir iad air a' chloich mhòir iacl: agus

[tlmg daoine Bhet-semeis suas tabhartais-

loisgte, agus dlilobair iad àobaù-tean 's an

â– ^à sin.fèiu do'n taigheam.

â–  16 Agus an uair a chunnaic cùig taigh-

'^araan nam Philisteach e, phill iad gu

tàecron.'s an là sin fhéin.

17 Agus is iad so na neasgaidean òir, a

as bhur ànea.sg, Baalim agus Astarot; agus

ulluichibh bhm- cridhe a chum an taigh-

earu', agus deauaibh seirbhis dhasan a

mhàin, agus saoraidh e sibh à làimh nam

Philisteach.

4 An sin chuir clann Israeil air falbh

Baalim agus Astarot, agus rinn iad seirbhis

do'u Tighearn a mhàiu.

5 Agus thuirt Samuel, Cniiunichibh

Israel uile gu Mispeh, agus ni mise urnuigh

air bhur son ris an taigheam.

6 AgTis chruiuuich iad an ceann 'a chéile

gu Mispeh, agus tharraing iad uisge, agus

dhòirt iad a mach e an làthair an taigheama,

agus thraisg iad air an là sin, agus thubhnirt

iad an sin, Pheacaich sin. an aghaidh an

Tighearna. Agus thug Samuel breth air

Ih'àoc na Philistich mar thabhartas-eus- ' cloinn IsraeU ann am Mispeh

;iontais do'n taigheam; air son Asdoid aou, ' 7 agus chuala ua" Philistich gu'n robh

dr sou Ghasa aon, air son Asceloiu aon, air clann Israeil air cruiuneachadh an ceann a

;on Ghat aou, air sou Hecroin aou: j chéile gu Mispeh, agus chaidh taigheaman

. IS AgTis na luchaidh òir, a rèir àireimh nam Philisteach suas an aghaidh Israeil:

iiIebhaiIteannamPhiIisteach,aM»i»i«.?(:/A agus an uair a chuala clann Israeil ^, bha

lo na cùig tiglieamaibh, araou bhailtean eagal oiTa roimh na Phihstich.

laingnichte agTis bhailteau gun bhalla,

.•adhon gu ruig a' chlach mhòr, air an do

8 agus thuirt clann Israeil ri Samuel,

Na sguir de ghlaodhaich ris an taigheara

huir iad sìos àirc an Tighearna, clach a tha ar Dia air ar sou, a chmu gu'n saor e sinn à

-i-thair gus an là 'n diugh ann an achadh

osua a' Bhet-semesich.

19 Ach bhuail e daoiue Bhet-semeis, a

hionn g-u'n do sheall iad a stigh do àirc

n taighearaa; bhuail e eadhou de'u t-sluagh

'3th-cheud màle, agus tri fichead agus deich-

ear fhear: agus rinn an sluagh caoidh, do

làimh nam Philisteach.

9 Agus ghabh Samuel uan deothail, agus

thug e suas e uile mar àobairt-Ioisgte do'n

Tighearn; agus ghlaodh Samuel ris an

Tighearn air son Israeil, agus chual' an

Tigheara e.

10 Agus an uair a bha Samuel a' toirt

.hràgh Igu'n do bhuail an taigheara cw^t/ suas na h-àobairt-Ioisgte, thamiingnaPhil

;e n fc-sluagh le plàigh mhòir. [ istich am fagus gu cath an aghaidh Israeil

SAMUEL, VIII.

ach rinn an Tighearn tairneanach le fuaim

mhòir 's an là sin air na Philistich, agus

chlaoiclh e iad; agus bhuaileadh iad roimh

Israel.

11 Aguschaidhfir Israeil a mach à Mis-

peh, agus ruaig iad na Philistich, agus bhuail

siad iad, gus an d'thàinig iacl fo Bhet-car.

12 An singhabhSamuelclach,agusshuidh-

ich e i eadar Mispeh agus Sen; agus thug e

Ebeneser mar ainni oirre, agus thuirt e,

Gu ruige so chuidich an Tighearn leinn.

13 Agus dh'irioslaicheadh na Philistich,

agus cha d'thàinig iad tuilleadh gu cràch

Israeil: agus bha làmh an Tighearn' an

aghaidh nam Philisteach uile làithean

Shamueil.

14 Agus thugadh na bailtean a ghlac na

Philistich Israel, air an ais do Israel, o

Hecron eadhon gu Gat; agus shaor Israel

an cràochan à làimh nam I'hilistcach; agus

bha sàth eadar Israel agus na h-Amoraich.

15 Agus thug Saniuel breth air Israel rè

uile làithean a bheatha.

16 Agus chaidh e o bliliadlma gu bliadhna

mu'n cuairt gu Bet-el, agus Gilgal, agus

Mispeh, agus thug e breth air Israel anns

na h-àitibh sin uile.

17 agus bha 'theachd air ais gu Ramah;

oir an sin hlia a thigh; agus an sin thug e

brcth air Israel, agus an sin.thog e altair

do'u Tighearn.

CaibidealYIII.

1 DlCiarr seanmrean Israeil rìgh gu hreih a

thoirt orra. 6 Mld-thaitinn an ni so ri Samuel;

9 acài dh'oTduichpia dha eisdeachd r'anguth,

agus fios a thoirt doibh air seòl an rìgh a

ràoghaicheas os an ceann.

ANIS an uair a bha Samuel aosda, chuir

e a mhic 'n am breitheamhnaibh os

ceann Israeil.

2 Agus b'e ainm a cheud-ghin mic loel,

agus ainm a dhara mic Abiah: bha iad

'n am breitheamhnaibh ann am Beer-seba.

3 Agus cha do ghluais a mhic 'n a shligh-

ibh-san, ach chlaon iad an déigh tairbhe,

agais ghabh iad duais, agus dh'fhiar iad

breitheanas.

4 An sin chruinnich uile sheanairean Is-

raeil iad fhéin an ceann a chéile, agus thàinig

iad a dh'ionns'iidh Shamueil gu Raiuah.

5 Agus thuirt iad ris, Feuch, tha thusa

air fàs aosda, agus cha-n'eil do mhic a'

gluasad ann ad shlighibh: a nis ma ta dean

dhuinne rìgh gu breth a thoirt oimn, mar

na cinnich uile.

6 Ach mhi-thaitinn an ni ri Samuel, an

uair a thuirt iad, Thoir dhuinn rìgh gu

breth a thoirt oirnn: agus rinn Samuel

urnuigh ris an Tighearn.

7 AgTis thuirt an Tighearn ri Saniucl,

Eisd ri guth an t-sluaigh amis gach n i a

their iad riut: oir riutsa cha do cliuir iad

cùl, ach riumsa chuir iad càil, a chum nach

ràoghaichinu os an ccann.

25G

8 A rèir nan uile oibre a rinn iad o'n là

anns an d'thug mi nìos iad as an Eiphit, gu

ruig an là'n diugh, leis an do threig iad mi,

agus an cVrinn iad seirbhis do dhiathaibli

eile, mar so tha iad a' deanamh mar an

ceudna riutsa.

9 A nis uime sin èisd r'an guth: gidheadh

bheir thu gu cinnteach fianuis 'n an agh

aidh, agus cuiridh tu 'n cèill dhoibh lagh

an rìgh a ràoghaicheas os an ceann.

10 Agus dh'innis Sanniel uile l)hriathran

an Tighearna do'n t-sluagh, a bha 'g iarr-

aidh rìgh air.

1 1 agus thuirt e, So mar a bhitheas

lagh an rìgh a ràoghaicheas os bhur ccann.

Gabhaidh e bhur mic, agus oi'duichidh e

dha fhéin iad a chum a charbadau, agus gu

hhi 'n am marcaich aige, agais gu ruith

roimli a charbadaibh;

12 Agus gu'n cur 'n an ceannardaibh dha

fein air mhàltibh, agus 'n an ceannardaibh

airleth-cheudaibh,agusathreabhadh'fhear-

ainn, agus a bhuain 'fhogharaidh, agus a

dheanamh innil-cogaidh air a shon, agus

innil air son a charbadan.

13 Agus gabhaidh e bhur nigheanan a

dheanamh olaidh-ungaidh clùibhraidh,agus

gu hhi 'n am bau-chòcairibh, agus 'n am

ban-fhuineadairibh.

14 Agus gabhaidh e bhur n-achaidhean,

agus bhur fiòn-Iio.san, agus bhur liosan-

olaidh, eadhon a' chuid a's fearr dhiuhh,

agus bheir e iad d'a òglachaibh.

15 Agus gabhaidh e an deachamh d'ur

sàol, agus d'ur fiòn-liosaibh, agus bheir

e d'a luchd-dreuchd e, agus d'a òglach-

aibh.

16 Agus gabhaidh e bhur n-òglaich-sa, ^

agus bhur banoglaich, agus na h-òganaich

a's fearr agaibh, agus bhur n-asail, agus

cuiridh e chum 'òibre fhéin iad.

17 Gabhaidh e an deachamh d'ur caor-

aich: agus bithidh sibh 'n ur seirbhisich

aige.

18 agus glaodhaidh sibh a mach 's an 'à

sin o làthair bhur rìgh a thagh sibh dhuibli;

fein; agus cha-u èisd an Tighearn ribh 's an

là sin.

19 GicUieadh, dhiult an sluagh eisdeachd

ri guth Shanuieil, agus thuirt iad, Ni|

h-eadh; ach bithidh rìgh againne os an

ceann:

20 Agus bithidh sinne mar an ceudna mai

na cinuich uile, agus liheir ar rìgh bretl

oirnn, agus theid e mach romhainn, agU!

cuiridh e ar cathan.

21 Aguschuala Samuel uile bhriathran ai â– 

t-sluaigh, agus dh'aithris e iad ann ai|

cluasaibh an Tighearna. '|

22 agus thulihaii-t an Tighearn ri Samucl

Eisd r'an guth, agus dean rìgh dhoibl

Agus thuirt Saniuel ri fir Isracii

Rachaibh gach duine dhibh da bhai!

feia.

CaibidealIX

SAMUEL, IX.

I bhairt iad, Tha;

feuch, tha e roimhibb.

Chaiàleadh asail Ghis, ac/ua chuidh Said a deanaibh cabhag a nis, oir an diugh tha

mhac gan iarraidh. 6 Air coTnhairle 'ògan- air teachd don bhaile; oir t/ia àobairt a:

aich thàinig e dh'ionnsuidh Shamueil a dh' '

aig

fhiosrachadh a shlighe. 22 Thug Sapiud

cuireadh dha dium na cuirme anns an ionad

àrd.

AGUS bha duine de Blieniamin, d'am

&'ainm Cis, mac Abieil, mhic Sheroir

an t-skiagh an diugh anns an ionad àrd.

13 An uair a thèid sibh a steach do'n

bhaile, air ball gheibli sibh e, mun téid e

suas do'n ionad àrd a dh'itheadh: oir cha-n

ith an shiagh gus an tig e, a chionu gu'm

bearinaich e an àobairt, agus an déigh sin

mhic Bhecliorait, mhic Aphiah, Beuiamin- ithidh iadsan a chuireadh. A nis uime

ich, duine treun ann an neart.

2 Agus bha mac aige, d'am &'ainm Saul,

roghadh òig- fhir, agus e tlachdmhor; agus

cha robh am measg chloinn Israeil fear a bu

tlachdmhoire na e: o 'ghuaillibh agus o sin

suas b'àirde e na 'n sluagh uile.

1 3 Agus chailleadh asail Chis, athar Shauil;

; agus thuirt Cis r'a mhac Saul, Thoir

leat a nis aon de na h-òganaich, agus èiricli,

, falbh, iarr na h-asail.

4 Agus chaidh e truimh mhonacUi Ephraim,

agus chaidh e troimh thàr ShaHsa, ach cha

d'flmair siad iad: an sin chaidh e troimh

â–  thàr Shalim, agus cha robh iad an sin:

agus chaidh e troimh thàr nam Beniamin-

I each, ach cha d'fhuair siad iad.

'< 5 Agus an uair a thàinig iad gu tìr Shuph,

thubhairt Saul r"a òganach a bha maille ris,

Thig agus pilleamaid, air eagal gu'n leig

m'athair dheth a chàiram mu na h-asail,

agus gu'm bi smuairean air m'ar timchioU-

i ne.

; 6 Agus thuirt esan ris, Feuch, a uis,

i tha duine le Dia anns a' bhaile so, agus is

i duine urramach e; thig gach ni a their e gu

'i cinnteach gu P»-àch: a nis ma ta rachamaid

sin rachaibh suas, oir mu'n àm so gheibli

sibh e.

14 Agus chaidh iad suas do'n bhaile:

agus an uair a bha iad a' dol a steach gu

meadhou a' bhaile, feuch, thàinig Samuel

a mach 'n an coinneamh, gu dol suas do'n

ionad àrd.

15 A nis dh'innis an Tighearnann an

chiais Shamueil, là mun d'thàinig Saul, ag

ràdh,

16 Mu'n àm so am màireach cuiridh mi a

d' iounsuidh duine à tìr Bheniamin, agus

ungaidh tu e 'n a cheannard air mo shluagh

Israel, agus saoraidh e mo shluagh à làimh

nam Philisteach; oir dh'amhairc mi air mo

shluagh, a chionu gu'n d'thàiuig an glaodli

a m' ionnsuidh.

17 Agus an uair a chunnaic Samuel Saul,

thubhairt an Tighearn ris, Feuch an duine

mu'u do labhair mi riut: ràoghaichidh esan

os ceaim mo shluaigh.

18 An sin thàinig Saul am fagus do

Shamuel anns a' gheata, agus thuirt e,

Innis dhomh, guidheam ort, c'àit am bheil

tigh an fhir-sheallaidh.^

19 Agus fhreagair Samuel Saul, agus thu-

sin; theagamh gu'n innis e dhuinn ar bhairt e, Is mise am fear-seallaidh: gabh

; shghe, air an còir dhuinn gluasad

7 an sin thuirt Saul r'a òganacli, Ach,

i feuch, ma thèid sinn, ciod a bheir sinn a

dli'ionnsuidh òglaich I)hè? oir chaitheadh

an t-aran 'n ar soithichibh, agus cha-n'e?7

tiodhlac ann ri'thoirt adh'ionnsuidh òglaich

\ Dhè: ciod ma ta a ni sinn?

8 Agus fhreagair an t-òganach Saul a ràs,

• agus thuirt e, Feuch, tha agam an so

a'm' làimh an ceathramh cuid de shecol

airgid: sin bheir mi do òglach Dhè, agus

innsidh e dhuinn ar slighe.

. 9 (0 shean ann an Israel, an uair a rach-

adh duine a dh'fhiosrachadh de Dhia, mar

so labhradh e, Thigibh, agus rachamaid a

dh'ionnsuidh an fhir-sheallaidh: oir esan ris

, an abrar a nis fàidh, o shean theirteadh

f fear-seallaidh ris.)

10 An sin thuirt Saul r'a òganach, Is

imaith a labhair thu; thig, imicheamaid:

agus dh'imich iad do'n bhaile, far an robh: fhichead.

suas roniham do'n ionad àrd, agus ithidh

sibh maille riumsa an diugh; agus leigidh

mi leat falbh 's a' mhaduinn, agus gach n i

a tha ann ad chridhe inusidh mi dhiiit.

20 Agus a thaobli nan asal agad a cliaill-

eadh o cheann tri Iàithean,'na siiidhich

d'inntinn orra, oir fhuaradh iad: agus cò air

am bheil uile dhéigh Israeill nach ann ort-

sa, agus air uile thigh d'athar?

21 Agus fhreagair Saul agus thuirt e,

Nach Beniamineach mise de'n treubh a's

lugha ann an IsraeU agus nach e mo theagh-

lach a's lugha de uile theaghlaichibh trèibhe

Bheniamin à c'ar son uime sin a tha thu

'labhairt riumsa air an dòigh so?

22 Agus ghabli Sanmel Saul agus 'òganach,

agus thug e steach iad do'n t-seòmar-

chuirm, agus thug e Sbite-suidhe dhoibh aig

ceann-toisich nan daoine a chaidh a chuir-

eadh, agus iad mu thimchioU deich fir

' òglach Dhè.

11 Agus an uair

23 Agus thuirt Samuel ris a' chòcaire,

chaidh iad suas uchd- , ThoirrfAo???/ia'chuibhrionnathugmidhuit,

' ach a' bhaile, fhuair iad gTuagaichean a' mu'n dubhairt mi riut, Cuir làimh riut i.

i; dol amach a tharniing uisge, agus thuirt i 24 Agus thog an còcaire an slinnean, agus

flad riu, Am bheil am fear-seallaidh an so? | an ni a bha air, agus chuir e fa chomhair

5 12 Agus fhreagair iadsan iad, agus thu- ' Shauil e, agus thuirt Samuel, Feuch,

2.07 I

ciur an ni sin a dh' fhkgadh air do bheulaobh,

«^w5ÃŒth;oiradh'ionnsuidhauàm'soghleidh-

eadh dliuit e, o thubhaivt mi, Thug mi

cuireadli do'n t-sluagh. Agus dh'ith Saul

maille ri Samuel air an là sin.

25 Agus an uair a thàinig iad a nuas o'n

iouad àrd do'n bhaile, labhair Samtiel ri

Saul air mullach an taighe,

1 SAMUEL, X.

gal; agus, feuch, thèid mise sìos a d' ionn-

suidh, a thoirt suas thabhartas-loisgte, agus

a dh'àobradh àobairtean thabhartas-sàth;

seachd làithean fanaidh tu, gus an tig mise

a d' ionnsuidh, agus gu'n toir mi fios dhuit

ciod a ni thu.

9 agus an uair a thionndaidh e a chàd gu

falbh o Shamuel, thug Dia dha cridhe eile:

Agus dh'éirich iad gu moch: agus mu agus thàinig na comharan sin.uile gu cràch

bhriseadh na f àire, ghairm Samuel air Saul air an là sin fhéin.

gu muUach an taighe, ag ràdh, Eiricli, a 10 Agus thàinig e o sin do'n chnoc; agus,

chum gu'n leig mi air falbh thu. Agus feuch, choinnich cuideachd fhàidhean e;

dh'éirich Saul, agus chaidh iad a mach le j agus thuirling spiorad Dliè air, agus rinn e

laidheadaireachd 'n am mea.sg.

11 A nis an uair a chunnaic iadsan uile a

'chéile, e fhéin agus Samuel.

27 Agus an uair a bha iad a' dol sìos gu

iomall a' bliaile, thuirt Samuel ri Saul, ! gliabh eòlas air roimhe, feuch, gu'n d'rinn e

Abair ris an òganacli dol air aghaidh romh

ainn, (agus chaidh e air agliaidh,) ach seas

thusa tamuU, agus cuiridh mi 'n cèill dhuit

focal Dhè.

CaibidealX.

1 Dhhmg SaTrmel SauU agtis nearlaich se e le

tri coviharaibh. 10 Thuirling spiorad Dhè

air Saul agus rinn e fàidheadaireachd, 17

Sàionraicheadh e gu bhi 'n a rìgh os ceann

IsraeiL

AX SIN ghabh Samuel com olaidh, agus

dliòirt e air a clieaun e, agus phòg se

e, agus thuirt e, Nach ann achionn gu'n

d'ung an Tighearn thu gu hhi 'd' cheaunard

air 'oighreaclid fhéin ?

2 'N uair a dh'imicheas tu 'n diugh uamsa,

an sin gheibh thu dithis dhaoiue làimh ri

uaigh Racheil, ann an cràch Bheniamin ann

an Selsah: agus thcir iad riut, Fhuaradlana

h-asail a chaidh thu a dh'iarraidh; agus,

feuch, leig d'athair dheth cùram nan asal,

agus tha smuairean air mu'r timchioll-sa,

ag ràdh, Ciod a ui mi air son mo mhic?

3 An sin thèid thu air d'aghaidh as a .sin,

agus thig thu dh'ionnsuidh còmhnaird Tha-

boir , agus coinnichidh tu 'n sin triuir dhaoine

a' dol suas a dh'ionnsuidh Dhè gu Bet-eI,aon

diubh a' giùlan thri meann, agus aon eile a'

gitilan thri buihnnean arain, agus aon eile a'

jriàilan searrais: fhàona.

f àidheadaireachd maille ris na f àidhibh,

sin thuirt an sluagh gach aon ri 'chéile,

Ciod e so a thàinig air mac Chis à Am bheil

Said cuideaclid am measg nam f àidhean \

12 Agus fhreagair duine as an àite sin,

agus thuirt e, Ach cò e an athair?

uime sin bha e 'n a ghnàth- fhocal, Am bheil

Saul cuideachd am measg nam f àidhean à

13 Agus an uair a chuir e crìoch air fàidh-

eadaireachd a dheanamh, thàinig e do'n

ionad àrd.

14 Agus thuirt bràthair-athar Shauil

ris, agus r'a òganach, C'àite an deachaidh

sibh/ agus thuirt esau, A dh'iarraidh

nan asal: agusan uair a chimnaic sinu nach

rohh iad ram Jaghail, thàinig sinu gu

Samuel.

15 Agus thuirt bràthair-athar Shauil,

Innis dhomh,guidheani ort, ciod a thuirt

Samuel ribh.

16 Agus thuirt Saul ri bràthair-'athar,

Dh'iunis e dhuinn gucinnteach gu'nd' fhuar-

adh na h-asail; ach a thaobh na ràoghachd,

cha d'innis e dha ciod a thuirt Samuel.

17 Agus ghairm Samuel an sluagh an

ceann a chéile a dh'ionnsuidh an Tighearna

gu Mispeh;

18 Agus thuirt e ri cloinn Israeil,

Mar so tha'n Tighearn Dia Lsraeil ag ràdh,

Thug mi nìos Israel as an Eiphit, agus

4 Agus cuiridh iad f àilte ort, agus bheir shaor mi sibh à làimh nan Eiphiteach, agus

iad dhuit dà hhuilionn arain, agus gabh-

aidh tu as an làimh iad.

5 'N a dhéigh sin thig thu gu cnoc Dhè,

far am bheil freiceadan nam Philisteach:

à làimh uan ràoghachdan uile, a bha 'dean-

amh ainneirt oirbh.

19 Gidheadh chuir sibhse an diugh cùl ri'r

Dia, esan a shaor sibh o bhur n-uilc agus

agus tarlaidh, 'n uair a thig thu an sin do'n bhur teanntachdaibh gu lèir; agus thuirt

bhaile, gii'u coinnich thu cuideachd fhàidli- i sibh, Ni h-eadh, ach cuiridh tu rìgh os ar

ean a' teachd a nuas o'n ionad àrd, le saltair, ceann. A nis uime sin nochdaibh sibh fhéin

agus tiompan, agus pàob, agus clàrsach

rompa, agus iad ri fàidheadaireachd:

6 Agus tuirlingidh spiorad an Tighearna

'am fianuis an taigheama, a rèir bhur

treubhan, agus a rèir bhur màltean.

20 Agus an uair a thug Samuel air uile

ort, agus ni thu fàidheadaireachd maille j threubhan Isi-aeil teachd am fagus, ghabh

riu-sau, agus tionndaidhear thu a'd' dhuine

eile.

7 Agus an uair a thig na comharan sin ort,

ni thu mar a flireagTas a' chàiis duit, oir

hithidh Dia maille riut.

adh treubb Bheniamin.

21 agus an uair a thug e air trèibh Bhen-

iamin teachd am fagus a reir an teaglilaich-

ean, ghabhadh teaghlach Mhatri: agus an

uair a thug e air teagldach Mhatri teachd

8 Agus thèid thu sìos romham-sa gu Gil-; am fagus a làon fear agus fear, ghabhadh

258

1 SAMUEL, XI, XII.

Saul mac Chis: agus auuair a dh'iaiT iad e,

cha d'flmaradh e.

22 Uime sin dh' fhiosraich iad fathast de' n

Tighearn', an tig-eadh an duine fatha^st an

sin; agus fhreagair an Tighearn, Feuch,

dh'fholaich se e fhéin am measg na h-airneis.

23 Agus ruith iad, agus thug iad à sin.e:

agus an uair a sheas e 'am meadhon an

t-shiaigh, bha e ni b'àirde na 'n sluagh uile,

'ghuaillibh agus o sin suas.

24 Agus thuirt Samuel ris an t-sluagh

uile, Ani faic sibh esan a thagh an Tighearn,

nach 'eil neach cosmhuil ris am nieasg an

t-sluaigh uilc.^ agus rinn an shiagh uile

iolach, agus thubhairt, iad, Gu ma fada beò

an ràgh.

25 An sin dh'innis Samuel do'n t-sluagh

lagh na ràoghachd, agus sgrìobh e ann an

leabhar e, agus thaisg e suas 'am fianuis an

Tighearna e: agus leig Samuel an sluagh

uile air falbh, gach duine d"a thigh.

26 Agus chaidh Saul mar anceucbia dhach-

aicUi gu Gibeah, agus chaidh maille ris

duoiàie treun, aig an do bheau Dia r'an

cridhe.

27 Ach thuirt mic Bheliail, Cionnus a

shaoras am fear so sinn? agus rinn iad

dàmeas air, agus cha d'thug iad tiodhlac

sam bith d'a ionnsuidh: ach dh'fhan esan

'n a thosd. .

Air ais ghan CEUD LEABHAR SHAMUEIL

CaibidealXI

1 Cliampaich Nalias an t-Amonacli an aghaidh

labeis-ghilead. _ 4 Chuir luchd-muinntir an

àite sin teachdairean a dh'ionnsuidh Shauil a

dKiarraidh còmhnaidh. 7 Chruinnàch esan

sluagh Israeil ri 'chéile, agu^ hhuail e na h-

A monaicài. 14 Dh' athnuadliaicheadh a ràoyh-

achd ann an Gilgal.

AN SIN chaidh Nahas an t-Amonach

suas, agus champaich e an aghaidh

labeis-ghilead: agus thuirt uile dhaoiue

labeis ri Nahas, Ì5ean coimhcheangal ruinn,

agus ni sinne seirbhis dhuit.

2 Agus fhreagair Nahas an t-Amonach iad,

Air a' chùinhnant so ni mi coimlicheangal

ribh, gu'n spàon mi mach gach sùil dheas

agaibh, agus gu'n cuir mi am masladh so

air Israe/. uile.

3 Agus thuirt seanairean labeis ris,

Thoir dhuinn dàil sheachd làithean, a chum

gu'u cuir sinn teachdairean gu uile chràoch-

aibh Israeil; agus mur bi neach sam bith

gu'r saoradh, an sin thèid sinn a mach a d'

ionnsuidh.

4 An sin thàinig nateachdairean gu Gibeah

Shauil, agus dh'innis iad an sgeul ann an

cluasaibh an t-sluaigh: agus thog an sluagh

uile suas an guth, agus ghuil iad.

5 Agus, feueh, thàinig Saul an déigh a'

bhuair as a' mhachair;agus thuirt Saul,

Ciod a thàinig air an t-sluagh, gu bheil iad

a' gul? agus dh'innis iad da sgeul dhaoine

labeis.

6 Agus thuirling spiorad Dhè air Saul an

uair a chual' e an sgcul sin, agus lisadb

'fliearg gu mòr.

7 Agus gliabh e cuing dhamh, agus ghearr

e sìos 'n am màribh iad, agus chuir e iad

air feadh uile chràochau Israeil le làimh

theachdairean, ag ràdh, Ge b'e nach tig a

mach an déigh Shauil, agus an déigh

Shamueil, mar so nithear i-'a dhaimh: agus

thuit eagal an Tighearna air an t-sluagh,

agus thàinig iad a mach mar aon duine.

8 Agus an uair a rinn e an àireandi ann

am Besec, bha ann de chloinu Israeil tri

cheud màle, agus de fhir Iudah deich màle

fàchead.

9 Agus thuirt iad ris na teachdairibh

a thàinig, Mar so their sibh ri fir labeis-

ghilead, Am màireach, an uair a dh'fhàsas

a' ghrian teth, bithidh cabhair agaibh.

Agus thàinig na teaclidairean, agus dh'innis

iad sin do fhir labeis; agus bha aoibhueas

orra.

10 Uime sin thuirt fir labeis, Am

màireachtheid sinn amachd'ur n-ionnsuidh,

agus ni sibh ruinu a rèir gach ni a's àill

leibh.

11 Agus air an là màireach chuir Saul an

sluagh 'n an tri buidhnibh; agus thàinigiad

gu meadhon an fheachd ami am faire na

maidne, agus bhuail iad na h-Amonaich gus

an d'fhàs an latha teth: agus sgapadh iad-

san a mhair, air chor as nach d'fhàgadh

dithis diubh cuideachd.

12 Agus thuirt an sluagh ri Samuel,

Cò a thubhairt, Cha ràghich Saul os ar

ceann? thugaibh an so na daoine a clmm

gu'n cuir sinn gu bàs iad.

13 Agus thuirt Saul, Cha chuirear

duine gu bàs air an là so; oir an diugh

dh'oibrich an Tighearn saorsa ann an Israel.

14 An sin thuirt Sanmel ris an t-sluagh,

Thigibh, agus rachamaid do Ghilgal, agus

athnuadhaicheamaid an sin an ràoghachd.

15 Agus chaidh an sluagh uile gu Gilgal,

agus rinn iad Saul an sin 'n a rìgh 'am

fianuis an Tighearna ann an Gilgal; agus

dli'àobair iad an sin àobairtean thabhartas-

sàth 'am fianuis an Tighearn': agus rinn

Saul an sin agus fir Israeil uile gairdeachas

mòr.

Air ais ghan CEUD LEABHAR SHAMUEIL

CaibidealXII

1 DKaidich an sluayh neo-chiontas SHamueil.

6 Chuir esan 'an cèill doibh na nithean ion-

gantach a rinn Dia air an son, agus an eas-

ùmMachd dhasan le rìgh iarraidh dhoibh

féin.

AGUS thubhalrt Samuel ri h-Israel uile,

Feuch, dh'èisd mi ri'r guth auns gach

ni a thuirt sibh rium, agus rinn mi rìgh

os bhur ceann.

2 Agus a nis, feuch, tha'n rìgh ag imeachd

roimhibh: agus tha mise aosmhor agus

ceannliath, agus, feuch, tha mo mhic maille

ribh: agus ghhiais mise 'n 'ur fiauuis o

m'òige gus an là 'n diugk

1 SAMUEL, XIII.

3 Feuchj tha cii 'n so; thugaibh fianuis

a' m aghaidh an làthair an taighearua, agus

an làthair 'Aoin ungta: cò esan o"u d thug

mi a dhamh? agus cò esan o'n d'thug mi

'asal/ agus cò esan air an d'rinn mi leall /

cò esan air an d'rinn mi ainneart? agus cò

esan o làimh an do ghabh mi duais a chum

mo slmilean a dhalladh lcatha? agus aisig-

idh mi dhuibh.

4 Agus ihubliairt iadsan, Cha d'rinn thu

feall oirnno, ni mò a rinn thu ainneart oirnn,

ni mò a ghi\bh thu ni air bith o làimli aoiu

duine.

5 Agus thuirt e riu, Tha 'n Tighearn

'n a fhianuis 'n 'ur n-agliaidh, agus tha 'Aon

ungta 'n a fhianuis an diugh, nach d'fhuair

sibh a'm' làimh-sa ni sam bith. Agus

fhreagair iadsan, Tha e 'n a fhianuis.

6 Agus thuirt Sanmeà ris an t-sluagh,

Is e 'n Tighearn a thog suas Maois agus

Aaron, agus a tluig bhur n-aithrichean

nàos a tìr na h-Eiphit.

7 A nis uime sin seasaibh, a chum gu'n

toir mi breth oirbli an làthair an Tighearna,

a thaobh uile ghnàomharan ceart an taigh-

earna, a rinn e dhuibhse agus do bliur

n-aithrichibh.

8 An uair a thàinig lacob a steach do'n

Eiphit, agus a gldaodh bhur n-aithrichean

ris an Tighearn, an sin chuir an Tighearn

d'an ionnsuidh Maois agus Aaron, a thug

bhurn-aithrichean a mach as an Eiphit,agus

a thug orra còmhnuidh 'ghabhail anns an

àite so.

9 Agus an uair a dhà-chuimhnich iad an

Tighearn an Dia, thug e thairis iad do

làimh Shisera, ccannaird armailte Hasoir,

agus do laimh nam Philisteach, agus do

làirah rlgh Mhoaib; agus chog iad 'n an

aghaidh.

10 Agus ghlaodh iad ris an Tighearn, agus

thubhairt iad, Pheacaich sinn, do bhrigh

gu'n do thréig sinn an Tighearn, agus gu'u

d'rinn sinn seirbhis do Bhaalim agus Ast-

arot; ach a nis saor sinn à làimh ar naimli-

dean, agus ni sinn seirbhis dhuit.

11 Agus chuir an Tighearn uaith lerubaal,

agus Barac, agus Iephtah, agus Samuel

earna, an sin bithidh sibh fhéin tèaruinte,

agus mar an ceudna an rìgh a ràoghaicheas

os bhur ceann an déigh an Tighearna bhur

m.

15 Ach mur eisd sibh ri guth an taigh-

earna, agus gii'n dean sibh ceannairc an

aghaidh àithne an Tighearna, an sin bithidh

làmh an Tighearna 'n 'ur n-aghaidh-sa, mar

a bha i 'n aghaidh bhur n-aithrichean.

16 A nis uime sin seasaibh agus faicibh

an ni mòr so, a ni an Tighearn fa chomhair

bhur sàil.

17 Nach 'eil foghar a' chruithneachd aini

an diugh/ gairmidh mise air an Tighearn,

agus cuiridh e nuas tairneanach agus uisgc;

a chum gu n tuig agus gu'm faic sibh gu

hheil bhur n-olc mòr, a rinn sibh ann an

sealladh an Tighearna, le rìgh iarraidh

dhuibh fuin.

18 Agus ghairm Samuel air an Tighearn;

agus chuir an Tighearn a nuas tairneanach

agus uisge air an là sin: agu; ghabh an

sluagh uile eagal mòr roimh an Tighearn,

agus roin)h Shanmel.

19 Agusthubhairt an sluagh uile ri Samuel,

Dean urnuigh air son do sheirbhiseach ris

an Tighearn do Dhia, a chum nach bàg'aich

sinn: oir chuir sinn r'ar peacaidhean uili'

an t-olc so, rìgh iarraidh dhuinn fhéin.

20 Agus thuirt Saiiuiel ris an t-sluagh,

Na bitheadh eagal oirbli: (rinn sibh ant-olc

so uile: gidheadh na tionndaidhibh a thaobh

o'n Tighearn a Icantuinn, ach deanaibh

seirbhis do'n Tighearn le'r n-uile chridhe;

21 agus na tionndaidhibh a thaobh an

dèigh nithean faoin, nach bi chum tairbhe

dhuibh, agus nach saor siblo; oir is faoineis

iad:)

22 Oir cha trèig an Tighearn a shluagh,

air sgàth a mhòir-ainme fhéin; do bhràgh

gu'm bu toil leis an Tighearn bhur dcanamh

'n 'ur sluagh dha fhéin.

23 Ach air mo shon-sa, nar leigeadh Pia

gu'm peacaichinn an aghaidh an Tighearna,

le sgTir de urnuigh a dheauamh aii' bhur

son: a •h teagaisgidh mi dhuibh an t-slighc

mliaith agus cheart.

24 A mhàin bitheadh cagal an Tighearna

agus shaor e sibh à làimh bhur naimhdcan oirbh, agus deanaibh seirbhis dha ann am

air gach taobh, agus ghabh sibh còmhnuidh firinn le bhur n-uile chridhe: oir faicibh cia

gu tearumte

12 Agus an uair a chunnaic sibh gu'n

d'thàinig Nahas rìgh chloinn Amoin 'n 'ur

n-aghaidh,thubhairt sibh riumsa,Ni h-eadh, \

ach ràoghaichidh rìgh os ar ceaun: an \

uair a Ve an Tighearn bhur Dia bhur

ràgh.

13 A nis uime sin feuch an rìgh a thagh

Bibh, agus a dài'iarr sibh: agus, feuch, chuir

an Tighearn rìgh os bhur ceann.

14 Ma bhitheas eagal an Tighearna oirbh,

agus ma ni sibh scirbhis dha, agus ma

dh'èisdeas sibh r'a ghuth, agus nach dean

sibh ceannairc an agliaitlli àithue an taigh-

2ii0

mòr na nithean a riim e air bhur son.

25 Ach ma bhuanaicheas sibh ann an

droch dheauadas, sgriosar araon sibh feiu

agus bhur ràgh.

Air ais ghan CEUD LEABHAR SHAMUEIL

CaibidealXIII.

1 Bàniail lona'.ati frciceadan nam Pldlisteach

ann an Geba. 5 Chruinnicheadh iadmn an

ccann a chéile ann am Michvias qu cogadh ri

Israel. 6 Teanntaciid nan Iiraeleach. 9Thug

Saul suas àobairt-loÃŒHgte. 11 Clironaidi SamuA

e. 17 Chuir na rhilislich a mach tri cuideadid-

an de luchd-creiche.

flIIA Saul deich bliadhna fichead a

-^ dh'aois an uair a thòisich e air ràogh-

acliadh; agus ràghich e dà bhliadhua os

ceaun Israeil.

2 An sin thagh Saul dha fhéin tri irùàe Jear

de Israel; d'an robh dà mhàle maille ri

Saul ann ani Michmas, agus ann an sliabh

Bhet-eil, agus bha màle maille ri lonatan

ann an Gibeah Bheniamin: agus a' chuid

eile de' n t-sluagh chuir e gach duine dhiiibh

dh'ionnsuidh a bhàxtha.

3 Agus bhuail lonatan freiceadan nam

Philisteach a bha ann an Geba; agus chuala

na Phihstich sin: agus shéid Saul an

trompaid air feadh na tìre uile, ag ràdh,

Cluinneadh na h-Eabhruidhich.

4 Agus chual' Israel uile iomradh gu'n do

bhuail Saul freiceadan nam Philisteach,

agus mar an ceudna giin robh Israel air

am meas gràineil leis na Philistich: agus

ghairmeadh an sluagh an ceaun a chéile an

dèigh Shauil gu Gilgal.

5 Agus chminnicheadh na Philistich an

ceaun a chéile gu cogadh ri h-Israel, deich

màle fichead carbad, agus sè màle marcach,

agus sluagh mar a' ghaineamh a tha air

tràigh na fairge thaobh làoumhoireachd:

agus thàinig iad a nàos, agus champaich

iad ann am Michmas, a làimh na h-àirde

'n ear o Bhet-abheu.

6 an uair a chunuaic fir Israeil gu'n robh

iad ann an teauntachd, a chioun gu'n do

dhlàithaich an armailtean riu, an sin

dli'fholaich an sluagh iad fèiu ann an

uamhau, agus ann an droighuich, agus ann

an creagaibh, agus ann an daingueachaibh,

agus ann an slochdaibh.

7 Agus chaidh cuid de na h-EabhruicUiich

th;ir lordau gu tàrGhad,agus Ghilead: ach

hha Saul fathast ann an Gilgal, agus bha' n

sluagh 'n a dhéigh uile air chrith.

8 Agus dh'fheith e seachd Uiithean, gu

ruig an t-àm àraidh a shuidhich Samuel:

ach cha d'thàiuig Samuel gu Gilgal; agus

sgapadh an sluagh uaith.

9 Agus thuirt Saul, Thugaibh am'

ionusuidh an so àobairt-Ioisgte, agus tabh-

artasan-sàth. Agus thug e suas an àobairt-

loisgte.

10 Agus cò luath as a chuir e crìoch air an

àobairt-Ioisgte a thoirt suas, feuch, thàinig

Bamuel; agus chaidh Saul a mach 'n a

choinneamh a chmu gu'm beannaicheadh

e dha.

11 Agus thuirt Samuel, Ciod a rinn

thu? Agus fhreagair Saul, A chionn gu'm

faca mi gu'n robh an sluagh air an sgapadh

uam, agus nach d'thàinig thu an taobh a

stigh de"n àm shuidhichte, agus gun do

chruinnich na Philistich iad fhéin an ceann

a chéile gu Michmas;

12 Uiine sin thuirt mi, A nis thig na

Philistich a uuas orm gu Gilgal, agus cha

do chuir mi athchuiuge dh'àonusuidh an

Tighearna: riun mi èigiu uime sin orm fhéin,

agus thug mi suas an jobairt-Ioisgte.

261

13 Agus thuirt Samuel ri Saul, Rmn

thu gu h-amaideach; cha do ghleidh thu

àithue an taighcarua do I)hè, a dh'àithn e

dhuit; oir a nis dhainguicheadh an taigh-

earn do ràoghachd air Isracl gu bràth.

14 Ach a uischa seas do ràogliachd: dh'iarr

au Tighearn dha fhéin duine a reir a chridhe

féin, agus dh'àithu an Tighearn dha hhi 'n a

cheannard air a shluagh, a chionu nach do

ghlèidh thusa an ni a dh'àithn an taigheara

dhuit.

15 Agus dh'éirich Samuel, agus chaidh e

suas Ghilgal gu Gibeah Bheuiamin: agus

rinn Saul an sluagh àireamh a bha làthair

maille ris, mu thimchioll sè ceud fear.

16 Agus dh'fhan Saul, agus a mhac

lonatau, agus an sluagh a bha làthair

[ maille riu, ann an Gibeah Bheuiamiu: ach

champaich na Philistich ann am Michmas.

17 Agus thàinig an luchd-millidh a mach

! à camp uam Philisteach 'n an tri chuideachd-

aibh: thiouudaidh aon chuideachd dhiuhh

' do 'n t-slighe dh'ionnsuidh Ophrah, gu tìr

Shauil:

18 Agus thionudaidh cuideachd eile do'n

i t sHghe dh'ionnsuidh Bhet-horoin: agus

thionndaidh cuideachd eile do shlighe na

cràche, a tha 'g amharc ri gleann Sheboim,

a dh'ionnsuidh an fhàsaich.

19 A nis cha d'fhuaradh gobha ann an tìr

Israeil uile: (oir thuirt na Philistich,

Air eagal gu'u dean na h-Eabhruidhich

dhoibhfein claidheau no sleaghan:)

20 Uime sin chaidh na h-Israelich uile

sàos dh'ionusuidh uam Philisteach, gach

duiue a gheurachadh a shuic, agus a chaibe,

agus a thuaighe, agus a phiocaid.

21 Gidheadh bha eigheau aca air son nam

piocaidean, agus air sou nan soc, agus air

son nan tri-mheurach, agus air sou nan

tuaghan, agus a gheurachadii uam bior.

22 Mar sin thachair e ann an là a' chatha,

nach d'fhuaradh aon chuid claidheamh no

sleagh ann an làimh neach sam bith de'n

t-sluagh, a {>/<« maille ri Saul agus louatan:

ach fhuaradh aig Saul agus aig a mhac lon-

atau.

23 Agus chaidh freiceadan nam Philisteach

a mach gu bealach Mhichmais.

Air ais ghan CEUD LEABHAR SHAMUEIL

CaibidealXIV.

1 Bhuail lonatan agus fear iomchair 'arm

freiceadan nam Philisteach. 17 Thàinig Saul

agusyheadid dh'ionnsuidh a' chatha. 21 Chuir

e an sluagh fo mhitànnaibh nach itheadh iad

hiadh gu feasgar, a chum giCn dioltadh eair a

naimhdibh. 27 Shaoradh lonatan leis an

t-sluagh.

ANIS air là àraidh thuirt lonatau

mac Shauil ris an ògauach a dh'iom-

chair 'airm, Thig, agus rachamaid thairis gu

freiceadan nam Philisteach. a tha air an

taobh thall: ach cha d'iunis e d' a athair.

2 Agus dh'fhan Saul anns a' chuid a b'fhaide mach de Ghibeah, fo chraoibh pomgrauait, a tha ann ara Migron: agus ' eadan agns air an luchd-millidh fhéin, agug

&Aa'u sluagh a &/ia maille ris mu thimchioU chriotlmaich an talamh; agus bha i'u a

sè ceud fear. crith ro mhòir.

3 Agus bha Ahiah mac Ahituib, bhràtliar 16 Agus dh'amhairc hichd-faire Shauil ann

Ichaboid, mhic Phinehais, mhic Eli sagairt an Gibeah Bheniamin; agus, feuch, leagh

an taighearu' ann an Siloh, ag iomchar am mòr-shhiagh as, agus dh'fhalbh iad a'

ephoid. Ach cha robh fios aig an t-shiagh bualadh sìos a chéile.

gu'u d'fhalbh lonatan. i 17 An sin thuirt Saul ris an t-shiagh a

4 Agus eadar na bealaichean, air an d'iarr; bha maille ris, Gabhaibh àireamh a uis,

lonatau dol thairis a dh'ionnsuidh freic- ' agus faicibh cò a dh' fhalbh uainn. Agu?

eadaiu uam Philisteach, bha creag gheur an uair a dh'àireamh iad, feuch, cha robh

air aon taobh, agus creag gheur air an taobh lonatan agus fear iomchair 'arm an sin.

eile: agus b'e ainm creige clluubh Boses,agus 18 Agnis thuirt Saul ri Ahiah, Thoir an aium na creige eile Seneh.

5 Bha suidlieachadh creigedhiubhothuath

fa chomhair Mhichmais, agus suidheachadh

ua creige eilc o dheas fa chomhair Ghibeah.

6 agus thuirt louatau ris an òganach

a dh'iomchair 'airm, Thig, agixs rachamaid

thairis a dh'ionnsuidh freiceadaiu nan

daoine neothimchioU-ghearrta ud: theag-

amh gu'u oibrich an Tighearn air ar son;

oir cha-?i'<?«7 bacadh air an Tighearn saoradh

le mòran uo le beagan.

7 Agus thuirt fear iomchair 'arm ris,

Deau gach ni a th'aun ad chridhe: tionn-

daidh thu fhéin; feuch, tha mise maille riut

a reir do chridhe.

8 an sin thuirt lonatan, Feuch, thèid

sinu thairis a dh'ionnsuidh nan daoine ud,

agus nochdaidh sinn sinn fcin doibh.

9 Mfi their iad mar so ruinu, Fanaibh gus

au tig sinn d'ur u-ionnsuidh; an sin seasaidh

sinne 'n ar n-àite, agus cha téid sinn suas

d'au iounsuidh.

10 Agus ma their iad mar so, Thigibh a

nàos d'ar u-ionnsuidh-ne; an sin thèid sinn

suas, oir thug an Tighearn thairis iad d'ar

làimli: agus bithidh so 'n a chomharadh

dhuinu.

11 Agus nochd iad le 'cheile iad fhéin do

fhreiceadan nam PhiMsteach: agus thubli-

airt na PhiHstich, Feuch, tha na h-Eabh-

ruidhich a' teachd a mach as na tollaibh,

anns an d'fholaich siad iad fhéin.

12 Agus fhreagair fir an fhreiceadain

lonatau agus fear iomchair 'arm, agus

thubhairt iad, Thigibh a uàos d'ar n-ionn-

guidh-ne, agus uochdaidh sin.e dhuibh ni. so àu'c Dhè; oir bha àirc Dhè 's an àm sm

maille ri cloinn Israeil.

1 9 Agus an uair a bha Saul a' labhairt ris

an t-sagart, chaidh a' chonghair a bha ann

am feachd nam Philisteach air a h-aghaidh,

agus mheudaich i: agus thuirt Saul ris

an t-sagart, Tarruing air a h-ais do làmh.

20 Agus ehruinuich Saul agus an sluagh

uile a bha maille ris iad fèiu an ceann a

chéile, agus thàinig iad a dli'ionnsuidh a'

chatha; agus, feueh, bha claidheamh gach

fir an aghaidh a choimhearsnaich, agus bha

amhluadh ro mhòr aun.

21 Agus na h-Eabhruidhich a bha maille

ris na Philistich roimhe sin, a chaidh suas

maille riu do'n champ o'n tìr mu'n cuairt,

thionndaidh iadsau mar an ceudna gu bhi

leis na h-Israelich, a bha maille ri Saul agus

lonatan.

22 Agus an uair a cliuala na fir sin mle de

Israel, a dh'fholaich iad fèiu ann an sliabh

Ephraim, giVu do theich na Philistich,

dhlàith-Iean iadsan mar an ceudua 'n an

dèigh auns a' chath.

23 Mar sin shaor an Tighearn Israel air an

là sin: agus chaidh an cath thairis gu Bet-

abhen.

24 Agus thàinig fir Israeil am fagus air an

là sin, agus chuir Saul an sluagh fo mhionu-

aibh, ag ràdh, Mallaichte gu rohh am fear

a dh'itheas biadh gu feasgar, a chmu gu'n

dàolar mi air mo naimhdibh: agus cha do

bhlais ueach air bith de'u t-sluagh biadh.

25 Agus thàinig an sluagh uile gu coille,

agus bha mil air aghaidh na macharach.

26 Agus an uair a thàinig an sluagh do'n Agus thuirt lonatan ri fear iomchair choille, feuch, shil a' mhil sìos ach cha do

'arm, Thig a nìos a'm' dhéigh; oir thug an chuir duine sambith a làmh a dh'ionusuidh

Tighearu thairis iad do làimh Israeil. a bheoil; oir bha eagal nam mionnanair an

13 Agus chaidh louatan suas air a làmhau t-sluagh.

agus air a chosau, agus fear iomchair 'arm [ 27 Ach cha chuaia lonatan an uair a cliuir

'n a dhéigh: agus thuit iad roimh lonatau; I 'athair an sluagh fo na mionnaibh: uime sin

agus mharbh fear iomchair 'arm 'n a dheigh. , shàn e mach bàrr na slait a bha 'n a làimh,

14 Agus bha an ceud àr sin a rinn lonatan agus thum e i ann an càr mheala, agus chuh* agus fear iomchair 'arm, mu thimchioll

fichead fear, an taobh a stigh mar gii'm

b'aun de leth-acair fhearainu, a dhyheud-

adh cuing dliamh a threabhadh ann an là.

e a làmh gu 'bheul, agus shoillsicheadk a

shùilean.

28 An sin fhreagair fear de'u t-sluagh,

a£rus thuirt e, Chuir d'athair an sluaffh

15 Agus bha ball-chrith anns an fheachd, fo mhionnaibh teann, ag ràdh, Mallaichte

'b a' mhachair, agus am measg an t-sluaigh gu rohh an duine a clh'itheas biadh an

uile: bha crith mar an ceudna air an fhreic- , diugh. Agus bhan sluagh air faunachaclh.

29 An sin thul)hairt louatau, Chuir m'athair

au tìr fo bhuaireas: faicibh, guidheam oirbh,

ciouuus a tha mo shàiilean air an soillseach-

adh, do bhràgh gu'n do bhlais nii beagan

de 'n mhàl so.

30 Cia mò gu mòr, nam bitheadh an shiagh

air itheadh gu saor an diugh de chreich an

naimhdean, a fimair iad? oir nach bitheadh

a nis àr ui bu mhò am measg nam Philist-

each?

31 Agus bhuail iad air an là sin na Phil-

istich o Mhiclimas gu Aialon: agus bha 'n

sluagh air faunacliadh gu mòr.

32 agus leum an sluagh air a' chreich,

agus ghabh iad caoraich, agus buar, agus

laoigh, agus mliarbh iad air an talamh iad:

agus dh'ith an shiagh iad leis an fhuil.

33 AgTis dh'iunis iad do Sliaul, ag ràdh,

Feuch, tha'n sluagh a' peacachadh an

aghaidh an Tighearna,le itheadh maille ris

an fhuil. Agus thuirt esan, Pheacaich

sibh: caruichibh a m' ionnsuidh an diugh

clach mhòr.

34 Agus thuirt Saul, Sgaoilibh sibh

féin am measg an t-sluaigh, agus abraibh

riu, Thugaibh am' ionusuidh an so gach

duine a mhart, agus gach duine a chaora,

agus marbhaibh iad an so agus ithibh; agus

na peacaichibh an aghaidh an Tighearna le

itheadh maille ris an fhuil. Agus thug an

sluagh uile gach duine a mhart leis air an

oidhche sin, agus mharbh iad an sin.iad.

35 Agus thog Saul altair do'n Tighearn;

B'i sin.a' cheud altair a thog e do'n Tigli-

eam.

36 Agus thuirt Saul, Rachamaid sìos

an dèigh nam Philisteach 's an oidhche,

agus creachamaid iad gu solus na maidue,

agus na f àgamaid fear dhiubh. Agus thu-

bhairt iadsan, Deau gach ni a's maith leat.

An sin thuirt an sagart, Thigeamaid am

fagus an so dh'ionnsuidh Dhè.

37 Agus dh'iarr Saul comhairle air Dia,

An téid mi sìos au dèigh nam Philisteach?

au toir thu thairis iad do làimh Israeil?

ach cha do fhreagair se e air an là sin.

38 Agus thuirt Saul, Thigibham fagus

an so, sibhse uile mhaitheau an t-sluaigh,

agus bitheadh fios agaibh, agus faicibh,

c'àit an robh am peacadh so an diugh.

39 Oir mar is beò an taighearu, a shaor

Israel, ged robh e ann am mhac lonatau,

gu cinuteach gheibh e bas. Ach cha do

fhreagair duine e de'n t-sluagh uile.

40 an sin thuirt e ri h-Israel uile,

Bithibhse air aon taobh, agus bithidh mise

agus mo mhac louatan air an taobh eile.

Agus thuirt an sluagh ri Saul, Dean an

ni a's maitli Icat.

41 Uiiue sin.thubhairt Saul ris an taigh-

euru Dia Israeil, Thoir seachad crannchur

cothromach. Agus ghabhadh Saul agus

louatan; ach chaidh an sluagh as.

42 Ag-usthubhairt SauI,TiIgibh(;ra/mc/mr eadar mise agus mo mhac lonatan. Agus

ghabhadh louatan.

43 An sin thuirt Saul ri lonatan, Innis

dhomh ciod a riun thu. Agus dh'innis

lonatan da, agus thuirt e, Gu deimhin

le bàrr na slait a bha a m' làimh, bhlais mi

beagan meala; agus, feuch, am faigh mi

bàs 'à

44 Agus thuirt Saul, Gu'n deanadh

Dia mar sin, agus tuilleadh mar an ceudna:

oir gu cinnteach gheibh thu bàs, a louatain.

45 Agus thuirt an sluagh ri Saul, Am

faigh lonatau bàs, a dh'oibrich an t-saorsa

ndiòr so ann an Israel] Nar leigeadh Dia:

mar is beò an Tighearn, cha tuit aon

ròinneag dc fholt a chiuugu Iàr;oirmaille

ri Dia dh'oibrich e an diugh. Uime sin

shaor an sluagh lonatan, agus cha d'fhuair

e bàs.

46 An sin chaidh Saul suas o leantuinn

nam Philisteach: agus dh'fhalbh na Phil-

istich d'an àite fhéin.

47 Agus ghabh Saul an ràoghachd os

ceann Israeil, agus chog e air gach làimh

an aghaidh a uaimhdean gu lèir, an aghaidh

Mhoaib, agus an aghaidh chloiun Amoin,

agus an aghaidh Edoim, agus an aghaidh

ràghrean Shobah, agus an aghaidh nam

Philisteach: agus ge b'e taobh a thionndaidh

e, chlaoidh e iad.

48 Agus thog e sluagh, agus bhuail e na

h-Amalecich, agus shaor e Israel à làiudi

na muiuutir a bha 'g am milleadh.

49 A nis b'iad mic Shauil lonatan, agus

Isui, agus Melchisua: agus Viad so ainmean

a dhithis nighean; aium na ceud-ghin Me-

rab, agus aium na h-ighinn a b'òige

Michal.

50 Agus Ve ainm mnà Shauil Ahinoam,

nigheau Ahimahais: agus Ve ainm ceannaird

a shluaigh Abner mac Neir, bràthair-athar

Shauil.

51 Agus Ve Cis athair Shauil: agus Ve

Ner athair Abueir, mac Abieil.

52 AgTis bha cogadh dian an aghaidh uam

Philisteach rè uile làithean Shauil: agus an

uair a chitheadh Saul fear làidir sam bith,

uo fear treun sam bitli, ghabhadh e d'a

ionnsuidh e.

Air ais ghan CEUD LEABHAR SHAMUEIL

CaibidealXV

1 Chuireadh Saul a sgrios A maleic. 6 Nochd

e caoimhneas do na Genich. 7 Bhuail e na

h-Amalecich, ach chaomhain e na caoraich

agus am buar, 10 Air son ^eas-'àmhlackd

bha corruich air Dia 'n a aghaidh, agus

chuir e cùl ris o bhi 'h a ràgh. 32 Mharbh

Saniuel Agag.

AGUS thuirt Samuel ri Saul, Chuir

an Tighearn mi gu thusa uugadh a'd'

ràgh os ceann a shluaigh, os ceaun Israeil:

a nis uime sin èisd ri briathraibh an

Tighearna.

2 Mar so tha Tighearnnan sluagh ag

ràdh, Is cuimhne leam ciod a rimi na

h-Amalecich air iia h-Israelich, cioiinus a

chuir iacl 'n an aghaidh 's an t-ghghe,'nuair

a thàinig iad a nìos as an Eiphit.

3 A nis falbh, agus buail na h-Amalecich,

agus sgrios gu tur gach ni a ^A'aca, agus

na caomhain iad; ach marbh araon fear

agus bean, leanabh agus càochran, damh

agus caora, càmhal agus asal.

4 Agus chruinnich Saul an sluagh an ceann

a chéile, agus rinn e an àireamh ann an

Telaim, dà cheud màle coisiche, agus deich

màle fear de Iudah.

5 Agus thàinig Saul gu baile le Amalec,

agus rinn e feall- fholach anns a' ghleann.

6 Agus thuirt Saul ris na Cenich,

Falbhaibh, imichibh à so, rachaibh sìos o

mheasg nan Amaleceach, air eagal gu'n

sgrios mi sibh maille riu; oir nochd siblise

caoimhneas do chloinn Israeil uile 'n uair a

thàinig iad a nìos as an Eiphit. Uime

sin dh'imich na Cenich o mheasg nan

Amaleceaeh.

7 Agus bhuail Saul na h-Amalecich o

Ilabhilah giis an tig thu gu Sur, a tha fa

chomhair na h-Eiphit.

8 Agus ghlac e Agag rìgh nan Amaleceach

beò, agus sgrios e 'n sluagh uile le faobhar

a' chlaidheimh.

9 Agus chaomhain Saul agus an sluagh

Agag, agus a' chuid a b'fhearr de na

caoraich, agus de'n bhuar, agus de na

heathaichihh reamhra, agus de na h-uain,

agus de gach ni a bha maith, agus cha

b'àill leo an sgi'ios gu tur; ach gach ni a

bha taireil agus suarrach, sin sgrios iad

gu tur.

10 An sin thàinig focal an Tighearna

dh'ionnsuidh Shamueil, ag ràdh,

11 Is aithreach leam gu'n d'rinn mi Saul

'n a ràgh; oir thionndaidh e air ais o m'

leantuinn, agus cha do choimhlion e m'àith-

eantan. Agus chuir sin doilgheas air

Samuel, agus ghlaodh e ris an Tighearn rè

na h-oidhche.

12 Agus an uair a dh'éirich Samuel gu

moch a choinneachadh Shauil'sa'mhaduinn,

dh'innseadh do Shamuel, ag ràdh, Thàinig

Saul gu Carmel, agus, feuch, chuir e suas

dha fhéin clach-chuimhneachain, agus dh'-

imich e mu'n cuairt, agus ghabh e air

aghaidh, agus chaidh e sìos gu Gilgal.

13 Agus thàinig Samuel gu Saul; agus

thubhairt Saul ris, Beannaichte giin rohh

thusa o'n Tighearn; choimhlion mis' àithne

an Tighearna.

14 Agus thuirt Samucl, Ciod'a's ciall

ma tha do mhèilich nan caorach so ann am

cliluasaibh, agus do gheumnaich a' chruidh

a tha mi a' cluinntinn.^

15 Agus thuirt Saul, onah-Amalecich

Lhug siad iad; oir chaomhain an sluagh a'

chuid a bfhearr de na caoraich, agus de'n

bhuar, achum an àobradh do'n Tighearn do

Dhia; agusa' chuid eile sgrios sinn gu tur.

264

I 16 An sin thuirt Samuel ri Saul,

j Fuirich, agus innsidh mi dhuit ciod a

thubhairt an taigheara riums' an nochd.

Agus thuirt e ris, Abair romhad.

I 17 Agus thuirt Samuel, an uair a bha

thu beag a'd' shàiilibh fhéin nach d'rinneadh

thu a'd' cheann air treubhan Israeil? agus

dh'ung an taigheara thu a'd' rìgh os ceann

Israeil.

18 Agus chuir an Tighearn thu air thu-

rus, agus thuirt e, Falbh, agus sgi'ios

gu tur na peacaich, na h-Amalecich, agus

cog 'n an aghaidh gus an cuir thu as doibh.

19 Car son ma ta nach d'èisd thu ri guth

an Tighearna, ach a leum thu air a' chreich,

agus a rinn thu olc ann an sàiilibh an

Tighearna?

20 Agus thuirt Saul ri Samuel, Seadh,

dh'èisd mi ri guth an Tighearna, agus dh'im-

ich mi air an t-slighe air an do chuir an

Tighearn mi, agus thug mi leam Agag rìgh

Amaleic, agus sgi-ios mi gu tur na h-Amal-

ecich:

21 Ach ghabh an sluagh de'n chreich,

caoraich agus buar, toiseach nan nithean

'bu chòir a bhi air an sgrios gu tur, a chum

an àobradli do'n Tighearn do Dhia ann an

Gilgal.

22 Agus thuirt Samuel, Am bheil

tlachd aig an Tighearn ann an tabharta.s-

aibh-Ioisgte agus 'an àobairtibh, mar ann

an àimhlachd do ghuth an Tighearna?

Feuch, is fearr àimhlachd na àobairt, agus

aire a thabhairt na saill reitheachan.

23 Oir mar pheacadh na druidhcachd tha

ceannairc, agus mar aingidheachd àodhol-

aoraidh tha rag-mhuiueileachd: a chionn

gu'n do chuir thusa càil ri focal an taigh-

earna, chuir esan mar an ceutbia càil riutsa

bhi 'd' ràgh.

24 Agus thuirt Saul ri Samuel, Pheac-

aich mi, oir bhris mi àithne an Tighearna,

agus do bhriathran-sa; a chionn gu'n robh

eagal orm roimh 'n t-sluagh,agusgu'n d'èisd

mi r'an guth.

25 A nis uime sin, guidheam ort, lugh mo

l>heacadh, agus pill maille rium, a chum

gu'n dean mi aoradh do'n Tighearn.

26 Agus thuirt Samuel ri Saul, Cha

phill mi maille riut; oir chuir thu càil ri

focal an Tighearna, agus chuir an Tighearn

' cùl riutsa o bhi 'd' rìgh air Israel.

27 Agus an uair a thioundaidh Samuel

mu'n cuairt gu falbh, rug e air oir ' fhall-

uinne, agus reubadh i.

28 Agus thuirt Samuel ris, Reub an

Tighearu rloghachd Israeil dhàotsa an

' diugh, agus thug e i do d' choimhearsnach,

[ as fearr na thusa.

' 29 Agus mar an ceudna cha dean Neart

Israeil breug, agus cha ghabh e aithreach-

as; oir cha duine e gu'n gabhadh c aith-

reachas.

i 30 An 3in thuirt e Pheacaich mi; gidh-

eadh a nis thoir urram dhomh, guidheam

ort, 'am fianuis sheanairean mo shluaigh,

agus 'am fiauuis Israeil, agus ijill maille

rium, a chum gu'n dean mi aoradh do'n

Tigheam do Dhia.

31 Agus i)hill Samuel an déigh Shauil;

agus rinn Saul aoradh do'n Tighearn.

32 An sin thuirt Samuel, Tluigaibh an

80 a m' ionnsuidli-sa Agag rìgh nan Amal-

eceach: agus thàinig Agag d'a ionnsuidh gu

suilbhir. Agus thuirt Agag, Gu cinn-

teach chaidh searbhadas a' bhàis seachad.

33 Agus thuirt Samuel, Mar a rinn do

chlaidheamh-sa mnathan gun chlann, mar

Bin bithidh do ndiàithair gun clilann am

measg bhan. Agus thug Samuel fainear

Agag a ghearradh sìos 'n a mhàribh 'am

fianuis an Tighearna ann an Gilgal.

34 An sin dh'imich Samuel gu Ramah;

agus chaidh Saul suas d'a thigh gu Gibeah

Shauil.

35 Agus cha d'thàinig Samuel tuilleadh a

dh'fhaicinn Shauil gu hithaabhàis; gidh-

eadh,rinn Samuel bròn airsonShauil: agus

b'aithreach leis an Tighearn gu'n d'rinn e

Saul 'n a rìgh air Israel.

Air ais ghan CEUD LEABHAR SHAMUEIL

CaibidealXVI

1 Chiaidh Samuel gu Bet-lehem, agus dh'ung e Daibhidh mac Iese. 14 Ghuir droch spiorad o'n Tighearn dragh air Saul. 19 Thugadh Daibhidh 'n a làthair.

AGUS thuirt an Tighearn ri Samuel, Cia fhad a ni thu bròn air son Shauil, agus gu'n do chuir mise cùl ris o rìoghachadh os ceann Israeil? lìon do chorn le h-oladh, agus falbh, cuiridh mise thu gu Iese am Bet-lehemeach; oir fhuair mi mach am measg a chuid mac rìgh dhomh fhéin.

2 Agus thuirt Samuel, Cionnus a dh'fhalbhas mi? oir cluinnidh Saul, agus marbhaidh e mi. Agus thuirt an Tighearn, Thoir agh leat, agus abair, A dh'ìobradh do'n Tighearn thàinig mi.

3 Agus gairm air Iese dh'ionnsuidh na

phearsa, a chionn gu'n do chuir mise ctil ris;

oir cha-w fhalc an Tighearn mar a chi

duine: oir amhaircidh an duine air coslas

an taobh a muigh, ach amhaircidh an taigh-

earn steach air a' chridhe.

8 An sin gliairm lese air Abinadab, agus

thug e air gabhail seachad fa chomhair

Shamueil: agus thuirt e, Ni mò a thagh

au Tighearn e so.

9 An sin thug lese air Samah dol seachad:

agus thuirt e, Ni mò a thagh an taigh-

earn e so.

10 An sin thug lese air seachdnar d'a

mhic dol seacliad fa chomhair Shanmeil:

agus thuirt Samuel ri lese, Cha do

thagh an Tighearn iad so.

11 Agus thuirt Samuel ri lese, Am

bheil do mhic uile an so? Agus thuirt

esan, Dh' fhàgadh fathast am mac a's òige,

agus feuch, tha e ag ionaltradh nan caorach.

Agus thuirt Samuel ri lese, Cuir jfoa

ah\ agus thoir an so e; oir cha suidh sinn

sàos gus an tig e 'n so.

12 Agus chuir e fios air, agus thug e

steach e: a nis bha e ruiteach, agus sgiamh-

ach 'n a ghnùis, agus maiseach ri amharc

air. Agus thuirt an Tighearn, Eirich,

ung e; oir is e so esan.

13 Agus ghabh Samuel an còrn-olaidh,

agus dh'ung se e am measg a bhràithrean:

agus thuirling spiorad an Tighearna air

Daibhidh, o'n là sin a mach. Agus dh'éirich

Samuel, agus chaidh e gu Ramah.

14 Ach dh'fhalbli spiorad an Tighearna o

Shaul, agus chuir droch spiorad o'n taigh-

earn buaireas air.

15 Agus iihubhairt seirbhisich Shauil ris,

Feuch a nis, tha droch spiorad o Dhia a'

cur buaireis ort.

16 Thugadh a nis ar Tighearn àithue do d'

sheii'bhisich a tha ann ad fhianuis, gu'n

iarr iad a mach duine a chluicheas gu

h-ealanta air clàrsaich: agus an uair a

- w bhitheas an droch spiorad o Dhia ort, an

h-ioDairte, agus bheir mise fios dhuit ciod sin.cluichidh esan le a làimh, agus bithidh

a ni thu: agus ungaidh tu dhomhsa esan ' tusa gu maith.

a dh'ainmicheas mi dhuit.

17 Agus thuirt Saul r'a sheirbhisich

4 Agus rmn Samuel an ni sin a labhair an Faighibh a nis dhomh duine a chluicheas

Iighearn, agus thàinig e gu Bet-Iehem: gu maith, agus thugaibh a m' ionnsuidh e.

a^ chriothnaich seanairean a' bhaile r'a ' 18 An sin fhreagair aon de na h-òglaich,

theachd, agus thuirt iad, An ann 'an agus thuirt e, Feuch, chunnaic mi mac

8àth a tha thu 'teachd?

5 Agus thuirt esan, Ann an sàth: a

dlVàobradh do'n taighearuthàiuigmi: naomh-

aichibh sibh fhéin, agus thigibh maille rium

adh'ionnsuidh na h-àobairte. Agus naomh-

aich e lese agus a mhic, agus ghairm e iad a

dh lonnsuidh na h-àobairte.

le lese am Bet-lehemeach, a chluicheas gu

h-ealanta, agus a tha treun ann an ueart,

agus 'n a f liear-cogaidh, agus glic ann an

gnothuichibh, agus 'n a cUiuine maiseach;

agus tha 'n Tighearn maille ris.

19 Uime sin chuir Saul teachdairean a

dh'ionnsuidh lese, agus thuirt e, Cuir

Agus an uair a thàinig iad, dh'amhairc a m' ionnsuidh Daibhidh do mhac, a tha

e air Ehab, agus thuirt e, Gu cinnteach

am fianuis an Tighearna tha 'aon ungta-

san. °

7 Ach thuirt an Tighearn ri Samuel,

iNa h-anihairc air a ghnùis, no air àirde a

265

maille ris na caoraich.

20 Agus ghabh lese asal luchdaichte le

^-aran, agus searrag fhàona, agus meann

de na gabhraibh, agus chuir e iad le làimh

Dhaibhidh, a mhic, a dh'ionnsuidh Shauil.

12

21 agus tlminig Daibhidh a dh'ionnsuidh

Shauil, agus sheas e 'n a fhiamiis; agus

ghràdhaich e gu mòr e, agus bha e aige

'n a fhear-iomchair 'arm.

22 Agus chuir Saul teachdaire dh'ionn-

suidh lese, ag ràdh, Seasadh, guidheam

ort, Daibhidh a'm' fhianuis; oir fhuair e

deadli-ghean a'm' shàiihbh.

23 Agus an uair a bha'n droch spiorad o

Dhia air Saul, an sin ghabh Daibhidh clàrs-

ach, agus chhxich e le a làimh: agus bha

fois aig Saul, agus bha e gu maith; oir

dh' fhalbh an droch spiorad uaith.

CaibidealXVII.

l Chrumnicheadhslòigh nam Pàdlisteach an ceann

a chéile gu cath an aghaidh Israeil. 1 Thug

Goliath dùbhlan do chloinn Israeil, 38

Alharhh Daiblddh e.

ANIS chniinnich na Philistich an slòigh

an ceann a chéile gu cath, agus chruinn-

icheadh iad aig Soclioh, a hliuineas do

Iudah; agus champaich iad eadar Sochoh

agus Asecah, ann an Bphesdamim.

2 Agus chruiunicheadh Saul agus fir Is-

raeil an ceann a chéile, agus champaich iad

ann an gleann Blah, agus chuir iad an cath

'an òrdugh, an aghaidh nam Philisteach.

3 Agus sheas na PhiHstich air shabh air

aon taobh, agus sheas Israel air sHabh air

an taobh eile: agus òAagleann eatorra.

4 Agus thàinig curaidh a mach à camp

nam PhiHsteach, d'am è'ainm Gohath o

Ghat, anns an robh sè làrahan-coille agus

rèis air àirde.

5 Agus hJia clogaid umha air a cheann,

agus bha e air 'èideadh le lààirich-mhàilich:

agus Ve cudthrom na làiiriche ctiig màle

secel umha.

6 Agus bha coisbheirt umha air a chosaibh,

agus targaid umha eadar a ghuaiHibh.

7 Agus bha crann a shleagha mar gharmain

figheadair; agus bha ann an ceann u

shleagha sè ceud secel iaruinn: agus bha

fear a' giàilau sgèithe ag imeachd roimhe.

8 Agus sheas e, agus ghUxodh e ri slòigh

Israeil, agus thuirt e riu, Car son a tha

sibh a' teachd a mach gu'r cath a chur 'àu

òrdugh ? Nach Philisteach mise, agus nach

seirbhisich sibhsc do Shaul à taghaibh dhuibh

féin fear, agus thigeadli e nuas a m' ionn-

suifUi-sa.

9 Ma's urrainn e còmhrag riumsa, agus ma

mharbhas e mi, an sin bithidh sinne 'n ar

seirbhisich agaibhse; ach ma bheir mise

buaidh air-san, agus gu marbh mà e, an sin

bithidh sibhse 'n ur seirbhisich againne,

agus ni sibh seirbhis dhuinn.

10 Agus thuirt ani Philisteach, Tha

mi a' toirt dàibhlain do shlòigh Israeil an

diugh; faighibh dliomhsa fear, a chum gu'n

dean sinn còmhrag ri 'càièile.

11 An uair a chuala Saul agus Israel uile

briathran sin.an Philistich, bha iad fo

uamhas, agus fo eagal mòr.

266

12 A nis Ve Daibhidh mac an Ephrataich

sin o Bhet-Iehem Iudah, d'am è'ainm lese;

agus bha ochdnar mhac aige: agus bha an

duine ann an làithibh Shauil 'n a sheann

duine, air teachd air aghaidh ann an aois.

13 Agus dh'imich an triuir mhac a bu shine

aig Icse, agus chaidh iad an déigh Shauil a

chum a' chogaidh; agus Viad ainmean a

thriuir mhac a chaidh dh'ionnsuidh a'

chogaidh, Eliab an ceud-ghin, agus 'n a

dhéigh-san Abinadab, agus an treas mac

Samah.

14 Agus Ve Daibhidh am mac a b'òige:

agus chaidh an triuir a bu shine an déigh

Shauil.

15 Ach dh'fhalbh Daibhidh agus phill e o

Shaul, a dh'ionaltradh chaorach 'athar ann

am Bet-lehem.

16 Agus tharruing am Philisteach am

fagus 's a' mhaduinn agus mu fheasgar,

agus nochd se e fhéin dà fhichead là.

17 Agus thuirt lese ri Daibhidh a

mhac, Gal>h a nis air son do bhràithrean

ephah de'n t-sàol chruaidhichte so, agus na

deich buiHnnean so, agus ruith do'n champ

a dh'ionnsuidh do bhràithrean;

18 Agus giùlain na deich mulchagan càise

so dh'ionnsuidh ceannaird am màle-san,

agais seall cionnus a tha do bhràithrean,

agus gabh an geall.

19 A nis bha Saul, agus iadsau, agus fir

Israeil uile ann an gleaun Elah, a' cogadh

ris na PhiHstich.

20 Agus dh'eirich Daibhidh gu moch 's a'

mhaduiun, agus dh'fhàg e na caoraich aig

fear-gleidhidh, agus thug e leis, agus

dh'imich e, mar a dh'àithn lese dha; agus

thàinig e do'n chlais-bhlàir an uair a bha

'n armailt a' dol a mach a dh'ionnsuiflh a

chatha, agus a rinn iad lolach chum a'

chatha:

21 Oir chuir Israel agus na Philistich iad

féin 'an ordugh catha, annailt an aghaidh

armailt.

22 Agus dh'f liàg Daibhidh an t-uidheam a

chuir e dheth ann an làimh fir-gleidhidh

an uidheim, agus ruith e dh'ionusuidh na

h-armailt, agus thàinig e, agus chuir e fòilt'

air a bhràithribh.

23 Agus an uair a bha e a' labhairt m,

feuch, thàinig an curaidh d'am b'ainm

Goliath, am Philisteach o Ghat, a nìos à

armailt nam Phillsteach, agus labhair e a

rèir nam briathran ceudna: agus chuala

i Daibhidh iad.

\ 24 Agus an uair a chunnaic fir Israeil

j uile an duine, theich iad roimhe, agus bha

eagal mòr orra.

25 Agus thuirt fir Israeil, Am faca

sibh am fear so a tha air teachd a nàos? gu

cinntcach is ann a thoirt dàibhlain do

Israel a tha e air teachd a nàos: agus ge

b'e fear a mharbhas e, ni an rìgh saoibhir

e le mòr shaoibhreas, agus bheir e dha a

1 SAMUEL, XVII.

nighean, agus ni e tigh 'atliar saor ann an

Israel.

26 agus thuirt Daibhidh ris na

daoinibh a sbeas làimh ris, ag ràdh, Ciod a

nithcar ris an duine a mhai'bhas ani Philis-

teach so, agus a bhcir air falbh am masladh

o IsraeU oir cò e am Philisteach neo-

thimchioll - ghearrta so, gu'n tugadh e

dùbhlan do armailtibh an I)è bheò?

27 Agus fhreagair an sluagh e air an

dòigh so, ag ràdh, Mar so nithear ris an

duiue a mharbhas e.

28 Agus chuala Eliab, a bhràthair a bu

shine, 'n uair a labhair e ris na daoinibh:

agus las fearg Eliaib an aghaidh Dhaibhidh,

agus thuirt e, Car son a thàinig thu

nuas an so? agus cò aig a dh' fhàg thu am

beagan chaorach sin anns an fhàsach] tha

mi fiosrach air d'uabhar agus olcas do

chridhe; oir is ann a dh' fhaicinn a' chatha

a thàinig thu nuas.

29 Agus thuirt Daibhidh, Ciod a rinn

mi a nis? nach briathran iad?

30 Agus thionudaidh e uaithsan a dh'ionn-

suidh fir eile, agus labhair e air an dòigh

cheudna: agus fhreagair an sluagh e a rìs a

rèir na ceud dòigh.

31 Agus an uair a chualas na briathran a

labhair Daibhidh, dh'aithris iad 'am fàanuis

Shauil iad: agus chuir e fios air.

32 Agus thuirt Daibhidh ri Saul, Na

fannaicheadli cridhe duine sam bith air a

shon-san: thèid do sheirbhiseach agus cog-

aidh e ris an Philisteach so.

33 Agus thuirt Saul ri Daibhidh, Cha-n

urrainu thusa dol an aghaidh an Philistich

so a chogadh ris: oir clia-rieil annadsa ach

òganach, agus tha esan 'n a fhear-cogaidh

'òige.

34 agus thuirt Daibhidh ri Saul, Bha

do sheirbhiseach ag ionaltradh chaorach

'athar, agus thàinig leòmhau, agais math-

ghamhuin, agus thug e uan as an treud;

35 Agus chaidh mi mach 'n a dhéigh, agus

bhuail mi e, agus shaor mi as a bheul e.

Agus an uair a dh'éirich e a'm' aghaidh,

rug mi air fheusaig air, agus bhuail mi e,

agus mharbh mi e.

36 Araon an Ieòn)han agus am math-

ghamhuin mharbh do sheirbhiseach: agus

bithidh am Philistcach neo-thimchioll-

ghearrta so mar aon diubhsan, do bhràgh

gu'n d'thug e dùbhlan do armailtibh an Dè

bheò.

37 Mar an ceudna thuirt Daibhidh, An

Tighearn a shaor mise à màg an leòmhain,

agus à màg a' mhath-ghamhuin, saoraidh

esan mi à làimh an Philistich so. Agus

thubhairt Saul ri Daibhidh, Falbh, agus gu

robh an Tighearn maille riut.

38 Agus chuir Saul 'èididh fhéin air

Daibhidh, agus chuir e clogaid umha air a

cheann; mar an ceudna chuir e lùireacb

air.

I 39 agus chrioslaich Daibhidh a chlaidh-

I eamh air uachdar 'èididh, agus b'àill leis

imeachd, oir cha do chleachd e iad: agus

[ thuirt Daibhidh ri Saul, Cha-n urrainn

mi imeachd leo so, oir cha do chleachd

mi iad. Agus chuir Daibhidh dlieth

iad.

I 40 Agus ghabh e a bhata 'n a làimh, agus

I thagh e dha fhéin càiig clachan màue o'n

t-sruth, agus chuir e iad ann am màla

I buachaille a lilia aige, eadhon ann an

sporan, agus l)ha a chrann-tàbhuill 'n a

làimh': agus tbarruing e 'm fagus do'n

Philisteach,

i 41 Agus thàinig am Philisteach air agh-

aidh, agus tharruing e 'm fagus do Dhaibh-

idh; agus fear-iomchair a sgèithe roimhe.

' 42 Agus an uair a dh'amhairc am Philis-

teach agus a chunnaic e Daibhidh, rinn e

dàmeas air, a chionn gu'n robh e 'n a

òganach, agus ruiteach, agus sgiamhach

'n a ghniiis.

43 Agus thuirt am Philisteach ri

Daibhidh, An cil mise, gu'n tigeadh tu

a m' ionnsuidh le bataibh? agus mhallaich

am Phibsteach Daibhidh ann an ainm a

dhiathan.

44 Agus thuirt am Philisteach ri

Daibhidh, Thig a m' ionnsuidh-sa, agus

bheir mi d'fheoil do eunlaith an athair,

agus do bheathaichibh na macharach.

45 An sin thuirt Daibhidh ris an Phil-

isteach, tha thusa a' teachd a m' ionn-

suidh-sa le claidheamh, agais le sleagh,

agus le sgèith; ach tha mise a' teachd a d'

ionusuidh-sa ann an ainm Thighearna nan

I sluagh, Dhè armailtean Israeil, d'au d'thug

thusa diibhlan.

46 Air an là 'n diugh bheir an Tighearn

thairis thu do m' làimh-sa, agus buailidh

mi thu, agus buinidh mi dhàot do cheann,

agus bheir mi closaichean fheachd nam

Philisteach air an là 'n diugh do eunlaith

an athair, agus do fhiadh-bheathaichibh na

talmhainn; a chuni gu'm bi fios aig an

talamh uile gu bheil Dia ann an Israel.

47 Agus bithidh fios aig a' choimhthional

80 uile, nach ann le claidheamh no le

sleagh a shaoras an taigheavn: oir is leis an

Tigheara an cath, agus bheir e sibhse d'ar

làimh-ne.

48 Agus an uair a dh'éirich ani Philis-

teach, agus a thàinig e agus a tharruing e

'm fagus 'an coinneamh Dhaibhidh, an

sin rinn Daibhidh cabhag, agus ruith e

dh'ionnsuidh na h-armailt 'an coiuueamh

an Philistich.

49 Agus chuir Daibhidh a làmh 'n a

mhàla, agus ghabh e as a sin clach, agus

thilg e as a chrann-tàbhuill, agus bhuail

e 'm Philisteach ann an clàr 'eudainn:

agus chaidh a' chlach a stigh ann an clàr

'eudainn, agus thuit e air 'aghaidh dh'ionu-

suidh an làir.

1 SAMUEL, XYlli.

50 Mar sin thug Daibhidh buaidh air an ' 6 Agus an uair a bha iad a' teachd, an

Phihsteach le crann-tàbhuill aguslecloich; dèigh do Dhaibhidh pilltinn o mharbliadh

agus bhuail e 'm Phihsteach, agus mharbli an Philistich, thàinig na mnathan a mach

sc e: ach cha robh claidheamh ann an à uile bhailtibh Israeil, a' seinn agus a'

làimli Dhaibhidh. | danusadh 'an coinueamh rìgh Shauil, le

51 Uime sin ruith Daibhidh agus sheas e tiompanaibh, le gairdeachas, agus le

air an Phihsteach, agus ghlac e a chlaidh- , h-innealaibh ciuil tri-theudach.

eamh, agus tharruing e as a thruaill e, | 7 Agus fhreagair na mnathan a cheilc mi

agus mharbh se e, agus ghearr e dheth a ' tiair a bha iad a' seinn, agus thuirt iad,

cheann leis. Agus an uair a chunnaic na Mharbh Saul a mhàltean, agus Daibhidh

Philistich gu'n robh an gaisgeach marbh t— ''- -"^'^"—

theich iad.

52 Agus dh'éirich fir Israeil agus Didah,

agus rinn iad iolach, agus chaidh iad air

tòir nam Philisteach, gus an tig thu gu

dheich màltean.

8 Agus bha Saul ro fheargach, agus mhi-

thaitinn an ràdh sin ris; agus thuirt e,

Thug iad do Dhaibhidh deich màltean,

agus dhomhsa cha d'thug iad ach màltean:

gleann, agus gu geataichibh Ecroin: agus j agus ciod tuille 'dNfheudas a hhi aige ach

thuit iadsan a bha leònta de na Philistich an ràogliachd?

air an t-slighe gu Saraim, eadhon gu ruig

Gat, agus gu ruig Ecron.

53 Agus phill clann Israeil o ruagadh nam

Philisteach, agus chreach iad an camp.

54 Agus ghabh Daibhidh ccann an Philis-

tich, agus thug e leis e gu h-Ierusalem:

ach chuir e 'armachd 'n a bhàith.

55 Agus an uair a chunnaic Saul Daibhidh

a' dol a mach an aghaidh an Philistich, thu-

bhairt e ri Abner ceannard an t-sluaigh,

Abneir, cò d'am mac an t-òganach so? Agus

thubhairt Abner, Mar is beò d'anam, a

ràgh, cha-n'eil fhios agam.

56 Agus thuirt an ràgh, Feòraich thusa

cò d'am mac an t-òganach so.

57 Agus an uair a phill Daibhidh omharbh-

adh an Philistich, ghabh Abner e, agus thug

e 'am fianuis Shauil e, le ceann an Philistich

'n a làimh.

58 Agus thuirt Saill ris, Cò d'am mac

thu, òganaich? Agus fhreagair Daibhidh,

is mi mac do sheirbhisich lese, a' Bhet-

lehemich.

CaibidealXVIII.

1 Ohràdhaich lonatan Daihhidk. 10 Dhyhuath-

aich Saul e, agus dh'iarr e a mharbhadh. 22

Thug e Michal a nighean dha 'n a mnaoi.

AGUS tharladh an uair a chuir e crìoch

air labhairt ri Saul, gu'n do chean-

gladh anam lonatain ri anam Dhaibhidh,

agus ghràdhaich lonatan e mar 'anam fhéin.

2 Agus ghabh Saul d' a ionnsuidh e air an

là sin, agus cha do leig e leis piHtinn ni's

mò gutaigh'athar.

3 An sin rinn lonatan agus Daibhidh coimh-

cheangal, a chionn gu'n do ghràdhaich se e

mar 'anam fhéin.

4 Agus chuir lonatan dheth fhéin an fhall-

uinn a M'air, agus thug e do Dhaibhidh i,

agus 'èididh eadhon gu 'chlaidJieamh, agus

gu 'bhogha, agus jju 'chrios.

9 Agus chum Saul sàdl air Daibhidh o'n là

sin, agus sin a mach.

10 Agus air an là màireach thàinig an

droch spiorad o Dhia air Saul, bha e air

bhoile ann am meadhon an taighe; agus

chluich Daibhidh le a làimh, mar air uairibh

eile: agus bha sleagh ann an làimh Shauil.

1 1 Agus thilg Saul an t-sleagh, agus thubh-

airt e, Buailidh mi Daibhidh leatha gu

ruig am balla: ach tharruing Daibhidh as

a làthair dà uair.

12 Agus bha eagal air Saul roimh Dhaibh-

idh, do bhràgh gu'n robh an Tighearn maille

ris, agus gu'n d'imich e o Shaul.

13 Uime sin chuir Saul air falbh uaith c,

agus rinn e 'n a cheannard dha fhéin os ceann

màle e; agus chaidh e mach, agus thàinig e

stigh roimh 'n t-sluagh.

14 Agus ghiàilain Daibhidh e foin gu glic

'n a shlighibh uile; agus bha 'n Tighearn

maille ris.

15 Agus an uair a chunnaic Saul gu'n do

ghiùlain se e fèiu gu ro ghlic, bha eagal air

roimhe.

16 Ach ghràdhaich Israel uile agus Iudah

Daibhidh, do bhràgh gu'n deachaidh e mach

agus gu'n d'thàinig e stigh rompa.

1 7 Agus thuirt Saul ri Daibhidh, Feuch,

mo nighean a's sine, Merab, ise bheir nii

dhuit 'n a mnaoi: a mhàin bi thusa gaisgeil

air mo shon-sa, agus cuir cathan an taigh-

earn': oir thuirt Saul, Na bitheadh mo

làmh-sa air, ach bitheadh làmh nam Philis-

teach air.

18 Agus thuirt Daibhidh ri Saul, Cò

mise? agus ciod i mo bheatha, no teaghlach

m'athar ann an Israel, gu'm bithinn a'm'

chliamhuin aig an ràgh?

19 Ach anns an àm 's am bu chòir do

Mherab nighean Shauil a bhi air a tabhairt

do Dhaibhidh, thugadh 1 do Adriel am

6 Agus chaidh Daibhidh raach gach taobh Meholatach 'n a mnaoi.

a chuir Saul e, agus ghiàilain se e fhéin gu |

glic: agus chuir Saul e os ceann nam fear-

cogaidh; agus bha e taitneach ann an

sùilibh an t-sluaigh uile, agus mar an ceud-

na ann an siiilibh sheirbhiseach Shauil.

268

20 Agusghràdhaich Michal,nighean Shauil,

Daibhidh; agus dh'innis iad sin do Shaul,

agus thaitinn an ni ris.

21 Agus thuirt Saul, Bheir mi dha i,a

chum gu'm bi i dha 'n a ribe, agus gu!m U

1 SAMUEL, XIX.

Bimh iiani Philisteach 'n a aghaidh. Uime

sin thuirt Saul ri Daibhidh,Le aon de'ti

dithis bithidh tu a'd' chhamhuin agams' an

diugli.

22 Agus dh'àithn Said d'a sheirbhisich, ag

ràdh, Labhrailili ri l»ai)>hidh 'an uaigneas,

ag ràdh, Feuch, tha tlachd aig an rìgh ann-

ad, agus tha gràdh aig a sheirbhisich uile

dhuit: a nis uiuie sin bi-sa a'd' chhamhuin

aig an ràgh.

23 AgTis labhair seirbhisich Sliauil na

briathran so ann an chiasaibh DhaibJiidh:

agus thuirt Daibhidh, An ni faoin 'n ur

8ÃŒiiIibh-sa bhi ann an cleamhnas riràgh,agus

nach 'eil annamsa ach duine bochd, agus fo

dhàmeas?

24 Agus dh'innis seirbhisich Shauil dha,

ag ràdh, Air an dòigh so labhair Daibhidh.

25 Agus thuirt Saul, Mar so their sibh

ri Daibhidh, Cha-n'eil an rìgh ag iarraidh

dubharaidh sam bith, ach ceud roimh-

chroicionn de na PhiHstich, gu bhi dàolta

air naimhdibh an ràgh. Ach shaoil Saul

gu'n tugadli e air Daibhidh tuiteam le

làimh nam PhiHsteach.

26 agus an uair a dh'innis a sheirbhisich

do Dhaibhidh na briathran sin, thaitiim e

ri Daibhidh a bhi 'n a chh'amhuin aig an

ràgh: agais cha do chràochnaicheadh na

làithean.

27 Uime sin dh'éirich Daibhidh, agus

dh'imich e fhéin agus a dhaoine, agus mharbh

e de na Philistich dà cheudfear; agusthug

Daibhidh leis an roimh-chroicinn, agus thug

'n an làn àireamh iad do'n ràgh, a chum

gu'm bitheadh e 'n a chhamhuin aig an ràgh:

agus thug Saul dha Michal a nighean 'n a

mnaoi.

28 Agus chunnaic Saul, agus bha fios aige

gu'w rohh an Tighearn maille ri Daibhidh,

agus gan do ghràdhaich Michal nighean

Shauil e.

29 Agus bha fathast an tuilleadh eagail

air Saul roimh Dhaibhidh; agais bha Saul

'n a nàmhaid do Dhaibhidh 'au còmhnuidh.

30 An sin chaidh ceannardan nam Philis-

teach a mach: agus an déigh dhoibh dol a

mach, ghiùlain Daibhidh e fhéin ni bu ghhce

na uile sheirbhisich Shauil: agus bha 'ainm

ro urramach.

CaibidealXTX.

1 Bh'innis lonaian do DhaibJàdh gu'n rohh

'athair ag iarmidh a mharbhadh. 11 Chuir

Saul teachdairean a dh'ionnsuidh a thighe g'a

clmr gu bàs. 12 Leig Michal sìos troimh

mnneig e, agus theich e dh'ionnsuidh ShamueU

gu Ramah.

AGUS labhair Saul r'a mhac lonatan,

agus r'a sheirbhisich uilo iad a

mharbliadli Dhaibhidh.

2 Ach bha tlachd mòr aig lonatan mac

Shauil ann an Daibhidh: agus dh'innis

[onatan do Dhaibhidh, ag ràdh, Tha m'ath-

air Saul ag iaiTaidh do mharbhadli; a nis

uime sin, guidheam ort,thoir an aire dliuit

fèiu 's a' mhaduinn, agus fau ann an àUc

dàomhair, agais folaich thu fhéin.

3 Agus thèid mise mach, agus seasaidh mi

làimh ri m'athair 's a' mhachair anns am hi

thu, agus labhraidh mi mu d' thimchioll ri

m'athair; agus an ni a chi mi, sin inusidh

mi dhuit.

4 Agus labhair lonatan maith muDliaibli-

idh r'a athair Saill, agus thuirt e ris, Na

peacaicheadh an rìgh an aghaidh a sheir-

bhisich, an aghaidh Dhaibhidh; do bhràgh

nach do plieacaich esan a'd' aghaidh-sa,

agus do bliràgh gvCn robh 'oibre do d'

thaobh-sa ro mhaith:

5 Oir chuir e 'anam 'oi a làimh, agus

mliarbh e am PhiHsteach; agns dh'oibricli

an Tighearn saorsa mhòr air sou Israeil

uile: chunnaic thu e agus rinn thu gàird-

eachas: c'ar son ma ta a pheacaicheas tu an

aghaidh fola neo-chiontaich, le Daibhidh a

mharbhadh gun aobhar?

6 Agus dh'èisd Saul ri gutli lonatain; agus

ndiionnaich Saul, Mar is beò an taighearu,

cha mharbhar e.

7 Agus ghairm lonatan a'r Daibhidh, agus

chuir lonatan 'an cèill dha na briathran

sin uile: agus thug lonatan Daibhidh a

dh'ionnsuidh Shauil,agus bha e 'n a fhianuis

mar a bha e roimhe.

8 Agus bha cogadh a rìs ann: agus chaidh

Daibhidh a mach, agus chog e ris na Phil-

istich, agus bhuail e iad le h-àr mòr; agus

theich iad roimhe.

9 Agus bha'« droch spiorad o'n Tighearn

air Saul, an uair a shuidh e 'n a thigh, agus

a shleagh 'n a làimh: agus chluich Daibh-

idh le a làimh.

10 Agus dh'iarr Saul Daibhidh a bhualadli

gu ruig am balla leis an t-sleagh; ach tharr-

uing 6 air falbh à làthair Shauil, agus

bhuail e 'n t-sleagh a stigh 's a' bhalla: agus

theich Daibhidh, agus chaidh e as air an

oidhche sin.

11 Agus chuir Saul teachdairean a dh'ionn-

suidh taighe Dhaibhidh, g'a choimhead agus

g'a mharbhadh 's a' mhaduinn: agus dh'innis

Michal a bhean do Dhaibhidh e, ag ràdh,

Mur teasairg thu d'auam an nochd, am

màireach cuirear g-u bàs thu.

12 Agus leig Michal sìos Daibhidh troimh

uinneig: agus dh'fhalbh e, agus theich e,

agus chaidh e as.

^ 13 Agus ghabh Michal dealbh, agus chuir

i 's an leabaidh e, agus chuir i adhartan de

fhlonnadh ghabharf'a cheann, aguschòmh-

daich i le eudach e.

14 Agusan uair a chuir Saul teachdairean

a ghlacadli Dhaibhidh, thuirt i, Tha e

tinn.

15 Agus chuir Saul na teachdairean a ràg

a dh'fhaicinn Dhaibhidh, ag ràdh, Thug-

aibh a nìos 's an leabaidh a m' ionnsuidha'

e, a chum gu marbh mi e.

16 Agns an uair a thàinig iia teaclidairean

a stigh, feiich, b/ui dealbh anns an leabaidh,

agus adhartan àefhionnadh ghabhar f'a

cheann.

17 Agus thuirt Saul ri Michal, Car son

a mheall thu mi mar so, agus a chuir thu

air falbh mo i^àmhaid, air chor as gu'n

deachaidh e as? Agus fhreagair Michal

Saul, thuirt e rium, Leig dhomh im-

eachd; c'ar son a mliarbhainn thu?

IS AgTis theich Daibhidh, agus chaidh e

as, agus thàinig e dh'ionnsuidh Shamueil

gu Ramah, agus dh'innis e dha g-ach ni a

rinn Saul ris: agus dh'imich esan agus

Samuel, agus ghabh iad còmhnuidh ann

an Naiot.

19 Agus dh'innseadh do Shanl, ag ràdh,

Feuch, tha Daibhidh aig Kaiot ann an

Ramah.

20 Agus chuir Saul teachdairean a ghlac-

adh Dhaibhidh: agus an uair a chuimaic

iad cuideachd nam fàidhcan ri fàidhead-

aireachd, agus Samuel 'n a sheasamh mar

airashuidheachadh os an ceann,bha spiorad

Dhè air teachdairibh Shauil, agus rinn iad-

san f àidheadaireachd mar an ceudna.

21 agus an uair a dhinnseadh siài do

Shaul, chuir e uaith mar an ceucbia teachd-

airean eile, agus rinn iadsan cuideachd

f àidlieadaireachd. Agus chuir Saul teachd-

airean a rìs an treas uair, agns rinn iadsan

cuideaclid fàidheadaireachd.

22 An sin chaidh e fhéin mar an ceudna gu

Ramah, agus thàinig e gu tobar mòr a t/ia

ann an Sechu, agus dh'fheòraich e, agus

thubhairt e, C ait am bheil Samuel agus

Daibhidh? agus thuirt aon, Feuch, tha

iad aig Xaiot ann an Raniah.

23 Agus chaidh e 'n sin gu Naiot ann an

Ramah: agus bha spiorad Dhè air-san mar

an ceudna, agus chaidh e air aghaidh agus

rinn e fàicllieatlaireachd, gus an d'thàinig e

gu Naiot ann an Raniah.

24 Agus chuir esan cuideachd 'eudach

dheth, agTis rinn e fàidheadaireachd 'am

fianuis Shamueil air an dòigh cheudua:

agus luidh e sìos lomnochd rè an là sm

agus rè na h-oidhche. Uime sin their iad,

Ani bheil Saul mar an ceudna 'am measg

nam fàidlieau.?

2 Agus thuirt esan ris, Nar leigeadh

Dia; cha-n fhaigh thu bàs: feuch,chadean

m'athair ni air bith mòr no beag, nach

foillsich e dhomhsa: agus c'ar son a

dh'fholaicheadli m'athair uamsa an ni so?

clia hhi e mar sin.

3 Agus mhionuaich Daibhidh cuideachd,

agus thuirt e, Tha gu ciuuteach fios aig

d'athair gu'n d'fhuair mise deadh-gheau

a'd' shàiilibh, agus their e, Na bitheadh fios aig

lonatanair so,air eagalgu'm bi doilgheas air:

ach gu deimhin may is beò an taighearu,

agus mar is beò d'anam, cha-Ji'ei7 ach ceum

eadar mise agus am bàs.

4 An sin thuirt lonatan ri Daibhidh,

Ge b'e ni a dh'iarras d'anam, eadhon sin ni

mise dliuit.

5 Agus thuirt Daibhidh ri lonatan,

Feuch, tha a' ghealach nuadli ann ani

màireach, agus bu chòir dhomhsa suidhe

maille ris an rìgh gu biadh; ach leig air

falbh mi, a chum gu'm folaich mi mi fhéin

anns a' mhachair gu feasgar an treas là.

6 Ma dh'ionnch-aineas d'athair idir mi, an

sin their thu, Dh'iaiT Daibhidh gu dùrachd-

ach cead ormsa gu ruith do Bhet-Iehem a

bhaile fhéin; oir tàui àobairt bhliadhnail an

sin air son an tcaghlaich uilc.

7 Ma their e mar so, Ro mhaith; hithidh

sàth aig do shcirbhiseach: ach ma bhitheas

fearg ro mhòr air, an sin bi cinnteach gn

bheil olc aù' a shonrachadh leis.

8 Uime sin buiuidh tu gn caoimhneil ri d'

sheirbhiseacli; oir thug thu air do sheirbhis-

each coimhcheangal an Tighearna 'dhean-

amh riut: gidheaclh, ma tha olc annamsa,

marbh fhéin mi; oir c'ar son a bheireadh tu

mi dh'ionnsuiclh d'athar?

9 Agus thuirt lonatan, Gu ma fada sin

uait; oir ma bhitheas fios gu cinuteach

agamsa gu bheil olc air a shonrachadh le

m'athair gu teachd ortsa, an sin nach innis

mise dhuit e?

10 An sin thuirt Daibhidh i'i lonatan,

Cò'dh'innseas clhomh,ma fhreagras d'ath;iir

thu gu garg?

11 AgTis thuirt lonatan ri Daibhidh,

Thig,agus rachamaid a mach do'n mhachair.

Agus chaidh iad a mach le 'cheile do'n

mhachair.

12 Agus thuirt lonatan ri Daibhidh,

Gii'n deanadh an Tighearn Dia Israeil, an

uair a dh" fhidireas mi m'athair mu'n àm so

CaibidealXX.

1 DKathnuadhaich Daibhidh agus lomdan an

coimhdieangal a bha eatoii-a. 24 Dh'iarr \ am màireach. no airan treas Ià,agus, feuch,

Saul loàiatana mharbhadh a diionn r,u'n do . ma hhios maith ann a thaobh Dhaibhidh,

^nSSS^-àSLM;'^::^!;^ agusnachcxurmi an sin>. a d' ionnsuidh-

aichiad. '^ sa, agus nach foillsich mi dhuit e;

A 13 Gu'n deanadh an Tighearn mar sin,

GLS theich Daibhidh o Naiot ann an agus ni's ro mhò ri lonatan: ach ma's toil

Ramah,agusthàinige,agusthubhairt le m'athair olc a dheanamh ort, an sin

e ain fianuis lonatam, Ciod a rinn mi? ciod foillsichidh mi dhuit e, agus cuiridh mi air

i meuceart, agus ciod e mo pheacadh 'am falbh thu, agus imichidh tu 'an sàth; agus

hanuis dathar, gu bheil e 'g iaiTaidii gu robh an Tighearn maille riut, mar a bha

m auama? 1 e maille ri m'athair-sa.

270 .

1 SAMUEL, XX.

14 agus cha-n e mhàin, ma bhitheas mi

fathast beò, gii'n nochd thu dhomh caoimh-

neas an Tighearna, chnm nach faigh mi

bàs:

15 Ach cuideachd cha ghcarr thu as do

chaoimhneas o m' thigh gu bràth: c\và(jhearr,

eadhou an uair a ghearras an Tighearn as

naimhdean Dhaibhidh, gach aon diubh

bhàrr aghaidh na tahnhainn.

16 Mar sin rinn lonatan coimhcheangal ri

tigh Dhaibhidh, ag ràdh, Gu'n agradh an

Tigheam e eadhon o làimh naimhdean

Dhaibhidh.

17 Agus thug lonatan air Daibhidh mionn-

acliadh a ràs, a chionn gu'n do ghràdhaich

se e: oir ghràdhaich se e mar a ghràdhaich

e 'anam fhéin.

18 An sin.thubhairt lonatan ris, Am màir-

each tha a' ghealach nuadh ann; agus

ionndrainear thu, a chioun gu'm bi d'àite-

suidhe falamh.

19 Agusan ^(«^y adh' fhanastugus an treas

là, thèid thu sìos gu grad, agus thig thu

dh'iounsuidh an àite anns an d'f liolaich tl\u

thu fhéin,an uair a bha'n gnotluich ^an làimh,

agus fanaidh tu aig a' cldoich Esel.

20 Agus tilgidh mise trà saighdean r'a

taobh, mar gu'n tilginu air comharadh.

21 Agus, feucli, cuiridh mi òganach uam,

ag ràdh, Falbh, faigh a mach na saighdean.

Ma their mi gu cinnteach ris an òganach,

Feuch, tha na saighdean air an taobh so

dhàot, gabh iad; an sin thig thusa: oir tha

sàth ann dhuit, agus cha-n'eil olc sam bith,

mar is beò an Tighearn.

22 Ach ma their mi mar 80 ris an òganach,

Feuch. tha na saighdean air an taobh thall

dàot; imich thusa, oir chuir an Tighearn air

falbh thu.

23 Agus a thaohh a' ghnothuich mu'n do

labhair mise agus thusa, feuch, gu robh an

Tighearn eadar mise agus thusa gu bràth.

24 Uime sin dh'fholaich Daibhidh e fhéin

anns a' mhachair: agus an uair a thàinig a'

ghealach nuadh, shuidh an rìgh sìos gu

biadh itheadh.

25 Agus shuidh an rìgh air'a chaithir fhéin,

mar air uairibh eile, eadhon air caithir

làimh ris a' bhalla: agus dh'éirich lonatan,

agus shuidh Abner ri taobh Shauil: agus

bha àite Dhaibhidh falamh.

26 GidJieadh, cha do labhair Saula' bheag

sam bith air an là sin: oir thuirt e leis

féin, Thàinig ni-eigin air, cha-«'ei7 e glan;

gu cinnteach c\à&-n'eil e glan.

27 Agus thachair air an là màireach, an

dara là de 'n mhàos, gu'n robh àite Dhailih-

idh falamh: agus thuljhairt Saul r'a mhac

lonatan, Car son nach d'thàinig mac lese

\ gu biadh, aon chuid an dè no'n diugh?

28 Agus fhreagair lonatan Saul, Dh'iarr

ehe

do Bhet-lenem:

I 29 Agus thuirt e, Leig air falbh mi,

271

guidheam ort, oir fha àobairt aig ar tcagh-

lach anns a' bhaile; agus dhaithn mo

bhràthair dhomh a bhi 'n sin: agns a nis

[ ma fluiair mi deadh-ghean a'd' shùilibh,

leig dhomh imeachd, g-uidheam ort, agus

mo bhràithrean fhaicinn: uime sin cha

d'thàinig e gu bòrd an ràgh.

i 30 An sin las fearg Shauil an aghaidh

I Tonatain agus thuirt e ris, A mhic na

mnà crosta, ceannaircich, nach 'eil fhios

' agamsa gu'n do thagh tlm mac Icse chum

1 do mhaslaidh fhéin, agus a chum maslaidh

I lomnochduidh do mhhthar?

I 31 Oir co fliad 's a bhitheas mac lese beò

j air an talamh, cha daingnichear thusa, no

do ràoghachd: uime sin a nis cnàrfios air,

agus thoir a m' ionnsuidh e, oir gu cinnteach

! gheibh e bàs.

I 32 Agus fhreagair lonatan 'athair Saul,

agus thuirt e, Car son a chuirear gu

bàs e? ciod a riim e?

33 AgTis thilg Saul sleagh air, chum a

bhTialadh: le sin bha fios aig lonatan gvCn

rohh e suidhichte le 'athair Daibhidh a chur

gu bàs.

34 Uime sin dh'éirich lonatan o'n bhòrd

ann am feirg ro mhòir, agus cha d'ith e

biadh sam bith air an dara là de'n mhàos:

j oir bha e fo dhoilgheas air son Dhaibhidh, a

I chionn gu'n d'thug 'athair masladh dlia.

35 Agus anns a' mhaduinn chaidh lonatan

^ a mach do'n mhachair aig an àm a shuidh-

1 icheadh ri Daibhidh, agus òganach beag

maille ris.

36 Agus thuirt e r'a òganach, Ruith,

faigh a nis a mnch na saighdean a thilg mi.

j Agus an uair a ruith an t-òganach, thilg e

saighid thairis air.

37 Agus an uair a thàinig an t-òganach gu

I àite na saighde a thilg lonatan, ghlaodh

: lonatan an déigh anòganaich,agusthubhairt

I e, Nach 'eil an t-saighead air do thaobh

' thall?

38 Ghlaodh lonatau mar an ceudna an

deigh an òganaich, Luathaich, dean cabhag,

na stad. Agais thionail òganach lonatain

suas na saighdean, agus thàinig e dh'ionn-

' suidh a mliaighstir.

I 39 Ach cha robh fios aig an òganach airni

' sam bith; bha fios a mhàin aig Daibhidh

1 agus lonatan air a' chùis.

1 40 Agus thug lonatan 'armachd d'a ègan-

ach, agus thuirt e ris, Falbh, thoir do'n

\ bhaile iad.

{ 41 Agus co luath 's a dh' fhalbh an t-ògan-

ach, dh'éirich Daibhidh à àite mu dheas,

agus thuit e air 'aghaidh dh'ionnsuidh na

talmhainn, agus chrom se e fhéin tri uairean:

agus phòg iad a chéile, agus ghuil iad le

'chéile; ach ghuil Daibhidh ni bu mhò

' 42 Agais thuirt lonatan ri Daibhidh,

Imich 'an ,sàth, do bhràgh gu'n do mhionn-

' aich sinn le 'chéile ann an ainm an taigh-

' earna, ag ràdh, Gu robh an Tighearn eadar

SAMUEL, XXI, XXII.

mise agus thusa, agus eadar mo shliochd-sa

agus do shliochd-sa gu bràth. Agus dh'èir-

ich e agus dh'imich e: agus chaidh lonatan

do'n bhaile.

CaibidealXXI.

1 Fhiiair Daibhidh aran coisrigte o Ahimelech.

8 Ghabh e claidheamh Gholiath, agus theich e

gu Gat. 10 Aig Gat leig e air fhéin a bhi air

a' diulhach.

AN SIN thàinig Daibhidh gu Nob, a

dh'ionnsuidh Ahimeleich an t-sagairt:

agus bha eagal air Ahimelech ag coinneach-

adh Dhaibhidh, agus thuirt e ris, C'ar

son a tha thu a'd' aonar, agus nach 'eil

duine sam bith maille riut?

2 Agus thuirt Daibhidh ri Ahimelech

an sagart, Dh'àitlin an rìgh gnothuch

dhomhsa, agus tlmbliairt e rium, Na bith-

eadh fios aig duine sam bith a thaobh a'

ghnothuich mu'm bheil mise 'g ad chur

uam, agus a dh'àithn mi dhuit: agus dh'òrd-

uich mi do m' òganaich dol a dli'io)insuidh a

leithid so agus a leithid sud a dh'ùite.

3 A nis uime sin ciod a tha fo d' làimh?

thoir dhomh cuig huilinnean arain a'm'

làimh, no ge b'e ni a tha làthair.

4 Agus f lireagair an sagart Daibhidh, agus

thubhairt e, Cha-«'e.'7 aran coitcheann sam

bith fo m' làimh, ach tha aran coisrigte

ann; ma ghlèidh na h-òganaich iad fhéin air

bheag sam bith o mhnàibh.

5 Agus fhreagair Daibhidh an sagart, agus

thubhairt e ris, Gu deimhin chumadh

mnatlian uainne na tri làithean so, o thàinig

misc mach, agus tha soithichean nan ògan-

ach naomha; agus tha 'w t-araài air chor

coitclieann, eadhon ged naomhaicheadh e an

diugh anns an t-soitheach.

6 Uime sin thug an sagart dha aran

naomh; oir cha robh aran sani bith an sin

ach aran na fianuis, a thugadh à fianuis an

Tighearna, gu aran tetli a chur sìos anns an

là 's an d'thugadh air falbh e.

7 A nis bha duine àraidh de sheirbhisich

Shauil an sin air an là sin, air a chumail an

làthair an Tighearn'; agus Ve 'ainm Doeg,

Edomach, am fear a b'àirde de na buach-

aillibh a hhuincadh do Shaul.

8 Agus thuirt Daibhidh ri Ahimelech,

Agus nach 'eil an so fo d' làimh sleagh no

claidlieamh? oir cha d'thug mi aon chuid

mo chlaidheamh no m'airm eiàe leam, a

chionn gu'n robh gnothuch an rìgh cabhag-

ach.

9 Agus thuirt an sagart, Claidheamh

Gholiath an Philistich, a mharbh thu ann

an gleann Elah, feuch, tha e 'n so paisgte

anu an cudach air cùlaobh na h-Ephoid:

ma ghabhas tu sin dliuit fhéin, gabh e; oir

c\à'A-iteil daidheamh sam hàth cile ach e

an so. Agus thuirt Daibhidh, Cha-?i'e«7

a leithid eile ann, thoir dhomh e.

10 Agus dh'éirich Daibhidh, agus theich e

272

\ air an là sin a fiamiis Shauil, agus chaidh e

gu Achis rìgh Ghat.

11 Agus thuirt seirbhisich Achis ris,

Nach e so Daibhidh rìgh na tàre? nach ann

m'a thimchioll-san a chan iad le 'chéile ann

an dannsaibh, ag ràdh, Mharbh Saul a

mhàltean, agus Daibhidh a dheich màltean?

12 Agus thaisgDaibhidh suas na briathran

sin 'n a chridhe, agus bha eagal mòr air

roimh Achis rìgh Ghat.

13 Agus dh'atharraich e a ghiùlan'nam

fianuis, agus leig e air fèiu a bhi air a'

chuthach 'n an làmhan, agus scràob e air

comhlaichibh a' gheata, agus leig e le 'shil-

eadh tuiteam sìos air ' fheusaig.

14 An sin thuirt Achis r'a sheirbhis-

ich, Feuch, chi sibh gai bheil an duine air

a' chuthach: c'ar son ma ta 'thug sibh a m'

ionnsuidlis' e?

15 Am bheil feum agamsa air daoinibh air

a' chuthach, gu'n tugadh sibh am jear so

gu bhi air a' chuthach a'm' làthair? an tig

nsnfear soa steach do m' thigh-sa?

CaibidealXXII.

1 Chaidh a luchd-dùimh agus sluagh eile a

dh'ionnsuidh Dhaibhidh gu Adnlam. 6

Gearan Shauil an aghaidh a sheirbhiseach.

11 DKorduich e Ahimelech agus sagartan an

Tighearna a chur gu bcls. 20 The.ich A biatar.

DH'IMICH Daibhidh air an adhbhar sin

as a sin, agus chaidh e as gu uaimh

Adulaim: agus an uair a chual' a bhràith-

rean agustaigh'athar uile e, chaidh iad sìos

an sin d'a ionnsuidh.

2 Agus chruiunich d'a iounsuidh gach

duine a hhahx teanntachd, agus gacli duine

a bha fo fhiachaibh, agus gach duine a bha

fo smuairein 'n a inutinn; agus bha e 'n a

cheannard orra: agus bha maille ris mu

thimchioll ceithir cheud fear.

3 Agus chaidh Daibhidh as a sin gu

Mispeh Mhoaib, agus thuirt e ri ràgb

Mhoaib, Thigeadh, guidheam ort, m'athair

agus mo mhàthair a mach, agus hitheadh

iad maille ribh, gus am bi fios agam ciod a

ui Dia air mo slion.

4 Agus thug e iad'amfianuisràgh ^Mhoaib;

agus dh' fhau iad maille ris rè nan làithcan

uile a bha Daibhidh anns an daingueacli.

5 Agus thuirt am fàidh Gad ri

Daibhidh, Na fan anns an daiugneach;

falbh, agus imich romhad gu tìr Iudah.

j An sin dh'fhalbh Daibhidh, agus thàinig e

j gu coillteach Hareit.

I 6 Agus chuala Saul gu'm facas Daibhidh,

agus na daoiue a bha maille ris, (a nis

dh' fhan Saul ann an Gibeah fo chraoibh ami

an Ramali, agus a shleagh 'n a làimh, agus

a sheirbhisich uile 'n an seasamh làiuih

ris,)

7 Agus thuirt Saul r'a sheirbhisich a

, sheas làimh ris, Eisdibh a nis, a Bheniamin-

eacha; eadhon dhuibhse uile an toir mac

[ lese achaidhean agus fàon-Iiosan, agus an

1 SAMUEL, XXIII.

dean e 3ibh uile 'n 'ur ceannardaibh air

mhàltibh, agus 'n 'ur ceaunardaibh air

cheudaibh;

8 Gu'n deachaidh sibh uile ann an comh-

bhoiun a'm' aghaidh-sa, agus nach 'eil neach

aun a chuireas 'an cèill domh gu bheil mo

mhac air deauamh coimhcheangail ri mac

lese; agus nach 'eil neach agaibh a tha

doillch air mo shon, no 'chuireas 'an cèill

domh gu'n do dhùisg mo mhac mo sheirbh-

iseach a'm' aghaidh, a dheauamh feall-

fholaeh, mar air an là 'n diugh/

9 An sin fhreagair Doeg an t-Edomach,

(a bha 'n a sheasamh maille ri seirbhisich

Shauil,) agus thuirt e, Chunnaic mi mac

lese a' teachd gu Nob, a dh'iounsuidh

Ahimeleich mhic Ahituib.

10 Agus dh'fhiosraich e air a shon de'n

Tighearn, agus thug e biadh dha, agus thug

e dha claidheamh Gholiath an Fhilistich.

1 1 An sin chuir an rìgh fios air Ahimelecli

an sagart, mac Ahituib, agustaigh'athar

uile, na sagartau a bha ann an Nob: agus

thàinig iad uile dh'ionnsuidh an ràgh.

12 Agus thuirt Saul, Eisd a nis,a mhic

Ahituib. agus fhreagair esan, Tha mi 'n

so, mo thigliearna.

13 Agus thuirt Saul ris, Car son a

chaidh sibh ann an comh-bhoinn a'm' agh-

aidh-sa, thusa agus mac lese, do bhràgh

gu'n d'thug thu dha aran agus claidheamh,

agus ga'n d'fhiosraich thu de Dhia air a

shon, a chum gu'n èireadh e suas a'm'

aghaidh, a dheauamh feall- fholach, mar air

an là 'n diugh?

14 An sin fhreagair Ahimelech an ràgh,

agas thuirt e, Agus cò am measg do

sheirbhiseach uile a tha co firinneach ri

Daibhidh, a tha 'n a chliamhuin aig an ràgh,

agus a dh'imicheas air d'iarrtus, agus a tha

urramach ann ad thigh?

15 An do thòisicu mi air an là sin air Dia

fhiosrachadh air a shon? gu ma fada sin

uam: na cuireadh an rìgh ni sam bith as

leth a sheirbhisich, no as leth taighe m'athar

uile; oir cha robh fios aig do sheirbhiseach

air ni sam hith dheth so uile, beag uo mòr.

16 Agus thuirt an ràgh, Gu cinnteach

gheibh thu bàs, Ahimeleich, thu fhéin agus

!uile thigh d'athar.

17 Agas thuirt an rìgh ris na gillibh-

ruith a sheas làimh ris, Tionudaidhibh

agus marbhaibh sagartau an Tighearna; a

chionn gu bheil mar an ceudua an làmh-

san maille ri Daibhidh, agus a chionu ga'u

robh fios aca gu'u do theich e, agus nach do

chuir iad 'au cèill domhsa e. Ach cha

b'àill le seirbhisich an rìgh an làmh a

shàueadh a mach gubualadh air sagartaibh

au taighearua,

18 Agus thuirt an rìgh ri Doeg, Tionn-

daidh thusa, agus buail air na sagartaibh.

Agus thionudaidh Doeg an t-Èdomach,

agus bhuail e air na sagai-taibh: agus

273

mharbh e air an là sin ceithir fichead

agus ciiig fir a dh'iomchair ephod de Uon-

eudach.

19 Agus bhuail e Nob baile nan sagart le

faobhar a' chlaidheimh, eadar fhear agus

bhean, leanabhagus chàochrau, agus dhamh,

agus asal, agus chaora, le faobhar a' chlaidh-

eimh.

20 Agus chaàdh aon de mhic Ahimeleich

mhic Alutuib as, d'am b'ainm Abiatar,

agus theich e 'n dèigh Dhaibhidh.

21 Agus dh'inuis Abiatar do Dhaibhidh

gu'n do mharbh Saul sagartau an taigh-

earua.

22 Agus thuirt Daibhidh ri Abiatar,

Bha fios agam air an là auns an robh Doeg

au t-Edomach an sin, gu cinuteach gu'u

innseadh e do Shaul: is mise 'b'aobhar hàis

gach neach de thigh d'athar.

23 Fan thusa maille riumsa; na bitheadh

eagal ort: oir esan a dh'iarras m'anam-sa,

iarraidh e d'anam-sa: ach maille riumsa

hithidh tu fo dliàdean.

CaibidealXXIII.

1 Chog na PhUisHch an aghaidh Cheilah. 5

Bhuail Daibhidh iad, 9 Dh'innseadh dha

giCn robh Saul a' teachd air a tkòir gu

Ceilah, 13 Theich e gu Siph. 19 Thug na

Siphidi fios do Slmul giHn robh e a' gabhail

còànhnuidh maille riu, agus gheail iad a Hujirt

thairis d'a làimh,

AN SIN dh'innis iad do Dhaibhidh, ag

ràdh, Feuch, tha na Phillstich a'

cogadh an aghaidh Cheilah, agus tha iad

a' creachadh uan urlar-bualaidh.

2 Uime sin dh'fhiosraich Daibhidh de'n

Tighearn, ag ràdh, An téid mise, agus am

buail mi na Philistich sin? Agus thuirt

an Tighearn ri Daibhidh, Falbh agus buail

ua Phillstich, agus saor Ceilah.

3 Agus thuirt daoine Dhaibhidh ris,

Feuch, tha eagal oirnne an so ann an

Iudah; cia mò gu mòr ma ta, ma thèid

siun gu Ceilah an aghaidh armailtean nam

Philisteach ?

4 An sin dh'fhiosraich Daibhidh a rìs

de'u Tighearn. Agus fhreagair an taigh-

earn e, agus thuirt e, Eirich, falbh sìos

gu CeUah; oir bheir mise na Philistich

thairis do d' làimh.

5 Agus chaidh Daibhidh agus a dhaoine

gu Ceilah, agus chog e 'n aghaidh nam

Phillsteach, agus thug e leis an sprèidh,

agus bhuail e iad le h-àr mòr; mar sin

shaor Daibhidh luchd-àiteachaidh Cheilah.

6 (A nis an uair a theich Abiatar mac

Ahimeleich a dh'ionnsuidh Dhaibhidh gu

CeUah, chaidh e sìos le ephod 'n a làimh!)

7 Agus dh'innseadh do Shaill gu'n d'-

thàinig Daibhidh gu Ceilah; agus thuirt

Saul, Thug Dia thairis do m' làimh e: oii

dhruideadh a stigh e le dol a steach do

bhaUe gheatachau agus chraun.

8 Agus ghairm Saul an sluagh uile chum

1 SAMUEL, XXIY.

cogaidh, a dhol sìos gii Ccilah a chuairt- ' 22 Iiàiichibh, giiidheam oirbh, unuichll)h

eachadh Dhaibhidh agus a dhaoine. | fathast, agus bitheadh fios agaibh, agus

9 Agus bha fios aig Daibhiilli gu' n rolth | faicibh 'àit anns an gnàith leis a bhi, ag\i»

Saul gu dàomhair a' dealbhadh uilc

aghaidh; agus thuirt e ri Abiatar an

sagart, Thoir an so an ephod.

10 Agus thuirt Daibhidh, A Thigh-

cò a chunnaic an sin e: oir dli'innseadh

dhomh gu bheil e 'deananih gu ro sheòlta.

23 Faicibh ma ta, agus bitlieadh fios

agaibh air gach àite-folaich anns arn bheil

eania Dhè Israeil, chuala do sheirbhiseach e 'g a fholach fhéin, agus thigibh a m' ionn-

o-u cinnteach ^ bheil Saul ag iai'raidh suidh a rìs le^scinnteach,agusthèidmise

teaclid gu Ceilah, a sgrios a' bhaile air mo

shon-sa.

11 An toir luchd-àiteachaidh Cheilah mise

thairis d'a làimh? an tig Saul a nuas mar

a cliuala do sheirbhiseach? A Thighearna

Dhè Israeil, guidheam ort, innis do d'

sheirbhiseach. Agus thuirt an taigh-

earn, Thig e nuas.

12 An sin thuirt Daibhidh, An toir

hichd-àiteacliaidh Clieilah mise agus mo

dhaoine thairis do làimh Shauill Agus

thubhairt anTighcarn, Bheir iadthairis)t/t?*.

13 An sin dh'éirich Daibhidh agus a

dhaoine, a bha mu thimchioll sè ceud, agus

chaidh iad a mach à Ceilah, agus dh'imich

iad an taobh a dh'fheudadh iad imeachd.

Agus dlà'innseadh do Shaul gu'n deachaidh

Daibhidh as à Ceilah, agus leig e dheth

dol a mach.

14 Agus dh'fhan Daibhidh anns an

fhàsach ann an daingneachaibh làidir, agus

dh'fhan e ann an sliabh 'am fàsach Shiph:

agus dh'iarr Saul e gach aon là, ach cha

d'tluig Dia thairis d'a làimh e.

15 Agus chunnaic Daibhidh gu robh Saul

air dol a mach a dh'iarraidh 'anama; agus

bha Daibhidh aim am fàsach Shiph ann an

coille.

16 Agus dh'éirich lonatan mac Shauil,

agus chaidh e dh'ionnsuidh Dhaibhidh do'n

choille, agus neartaich e a làmh ann an

Dia.

17 Agus thuirt e ris, Na bitheadh

eagal ort; oir cha-n fhaigh làmh Shauil

m'athar-sa thu, agus ràoghaichidh tu os

ceann Israeil, agus is mise a's faigse

'bhitheas dhuit; agus cuideachd tha fios

aig m'athair Saul air sin.

18 Agus rinn iadsan nan dithis coimh-

cheangal 'am fianuis an taigheai-na: agus

dh' fhan Daibhidh anns a' choillc, agus dh'-

imich lonatan d' a thigh fhéin.

19 An sin chaidh na Siphich suas a

dli'ionnsuidh Sliauil gu Gibeah, ag ràdh,

Nach 'eil Daibhidh 'g a fholach fhéin maille

ruinne ann an daing-neacliaibh 's a' choille,

auu an sliabh Hachilah, a tha air an taobh

deas de lesimon?

20 A nis uime sin, a rèir uile mhiann

d'anama, a ràgh, thig da ràreadh a uuas,

agus is i ar cuid-ne a thoirt thairis do làinih

an ràgh.

21 Agus thuirt Saul, Beannaichte gu

rohh sibhse o'n Tighearn, oir ghabh sibh

truas rium.

274

maille ribh: agus an sin, ma bhitheas e anns

an tàr, rannsaichidh mise mach e air feadh

uile mhàltean Iudah.

24 Agus dh'éirich iad, agus chaidh iad gu

Siph roimh Shaul: ach bha Dail^hidh agus

a dhaoine ann am fàisach Mhaoin, anns a'

chòmhnard air an taobh deas de lesimon.

25 Agus chaidh Saul agus a dhaoine g'«

iarraidh; agus dh'innis iad sin do Dhaibh-

idh: uirae sin thàinig e nuas gu carraig,

agms dh'fhan e ann 'am fàsach Mliaoin.

Agus an uair a chuala Saul siii, chaidh e

air tòir Dhaibhidh ann am fàsach Mhaoin,

26 Agus chaidh Saul air an taobh so de'n

t-sliabh, agus Daibhidh agus a dhaoine air

an taobh eile de'n t-sliabh: agus rinn Daibh-

idh cabhag gu imeachd air falbh roimh

Shaul; oir chuairtich Saul agus a dhaoine

Daibhidh agus a dhaoine, chum an glacadh.

27 Ach thàinig teachdair a dh'ionnsuidh

Shauil, agràdh, Dean cabhag agus thig; oir

bhris na Philistich a stigh air an tàr.

28 Uime sin phill Saul o dhol air tòir

Dhaibhidh, agus chaidh e an aghaidh nani

Philisteach: air an adhbhar sin tluig iad

Selah-hamah-Iecot mar ainm air an àite

sin.

29 Agus chaidh Daibhidh suas as a sin,

agus ghabh e còmhnuidh ann an daing-

neachaibh làidir Engedi.

Leabharean Bhioball” air ais

CaibidealXXIV.

1 A7)n an uaimh Enguli ghemr Daiààhidh air

falbh iomall falluinne Shauil. 8 DlCfhfuck e

so do Sliaul mar dàomltaradh air 'ionracas.

IG dh'aidicii Said a ciiionta; 21 gàiabài, e

mionnan de Dàiaibhidfi, agus phill e.

AGUS an uair a bha Saul air pilltinn o

leantuinn nam Phillsteach, dh'inn-

geadh dha, ag ràdh, Feuch, tha Daibhidh

ann am f àsach Engedi.

2 An sin.ghabh Saul tri màle fear taghta

a h-Israel uile, agus chaidh e dh'iarraidh

Dhaibhidh agus a dhaoine air aghaidh

chreag nam fiadh-ghabhar.

3 Agus thàinig e dh'ionnsuidh chrò nan

caoi-ach làimJi ris an t-slighe, far an robh

uaimh; agus chaidh Saul a steach a chòmh-

dachadh achos: agusdli'fhauDaibhidhagus

a dhaoine ann an taobhan na h-uamha.

4 Agus thuirt daoine Dhaibhidh ris,

Feuch, an là mu'n d'thubhairt an Tighearn

riut, Feuch, bheir mi thairis do nàmhaid

do d' làimh, a chmn gu'u dean thu ris mar

ig àil leat. An sin dh'éirich Daibhidh,

1 SAMUEL, XXV.

a^us ghearr e air falbh iornall falluinue '

Sbaiiil os àosal. j

5 Agus 'n a dlièigh sin bhuail cridhe

Dliaibhidh e, a chioun gu'n do ghearr e

air falbh àomaààfaUuinne Shauil. ^ j

6 Agus thuirt e r'a dliaoinibh, Xar i

leigeadh Dia gu'n deanainnse an ni so ri !

m' thighearu t.on uugta an Tighearna, mo

làmh a shàneadh a mach 'n a aghaidh, o's e

aon ung-ta an Tighearna e.

7 agus choisg Daibhidh a dhaoine leis na

briathraibh sin, agus cha do leig e leo èirigh

an aghaidh Shauil. Ach dh'éirich Saul suas

as an uaimh, agus dh'imich e air a slilighe.

8 Agus dh'éirich Daibhidh suas an déigh

sin, agus chaidh e mach as an uaimh, agus

ghlaodh e'n dèigh Shauil, ag ràdh,Mo thigh-

earua, a ràgh. agus an uair a dh'amhaii'c

Saul 'n a dheigh, chrom Daibhidh e fhéin air:

'aghaidh dh'ionnsuidh na tahuhainn, agus

rinu e ùmhlachd.

9 Agus thuirt Daibhidh ri Saul, C'ar i

son a tha thu ag èisdeachd ri briathraibh

dhaoine, ag ràdh, Feuch, tha Daibhidh ag-

iarraidh do chroiu?

10 Feuch, air an là 'n diugh chimnaic do

shàdlean cionuus a thug an Tighearn thairis

thu an diugh do m' Ikimh auus an uaimli:

agus dh'iarr càtid orm do mharbhadh, ach ^

chaondiain mo shiiil thu, agus thuirt i

mi, Cha cliuir mi mo làmh a mach an agh- '

aidh mo thigheai-na; oir is e aon ungta an .

Tighearu' e. |

1 1 agus faic, athair, eadhon faic iomall i

d'fhalluiune a'm' làiuih: do bhràgh an uair

a ghearr mi air fallih iomall d'fJialluiune,

nach do mharbh mi tlm, bitheadh fios agad j

agus faic nach 'eil aon chuid olc uo eusaou- 1

tas a'm' làimh, agus nach do pheacaich mi

a'd aghaidh; gidàieadh tha thu a' sealg air

m'anam, a chum a ghlacadh. j

12 Gu'n tugadh an Tighearn breth eadar

mise agus thusa, agus gu'n dàoladh an [

Tigheai-u mise ort: ach cha bhi mo làmh-sa

ort.

13 Mar a their gnàth-fhocal nan sean- |

;fhear, na h-aiugidh thig aiugidheachd:

ach cha bhi mo làmh-sa ort.

14 Cò an déigh an d'thàiuig rìgh Israeil a

mach? cò air am bheil thu 'n tòir? an déigh

coin mhairbh, an déigh deargainne. 1

15 Uime sin bitheadh an Tighearn'n a

bhreitheamh, agus thugadh e breth eadar

mise agus thusa, agus faiceadh e, agus tag-

radh e mo chàiis, agus saoradh e mi as do

làimh.

16 Agus an uair a chuir Daibhidh crìoch

air na briatliran sin.a labhairt ri Saul, an

sin thuirt Saul, an e so do ghuth, a

mhic, a Dhaibhidh? Agus thog Saul suas a

ghuth, agus ghuil e.

17 Agus thuirt e ri Daibhidh, Is tusa

a's f'u-inuichenamise; oir dhàol thusamaith

dhomlisa, ach dhàol mise olc dhuitàe.

275

IS Agus nochd thu an diugh cionnue a

bhuiu thu gu maith rium; do bhràgh, an

uair a thug an Tighearn thairis mi do

d' làiuih, nach do mharbh thu mi.

19 Oir an uair a glieibh duine a nàmh-

aid, an leig e as gu maitli eà uime sin gu'n

dioladh an Tighearn maith dliuitse air son

na rmn thu dhomhsa an diugli.

20 Agus a nis, feuch, tha fius agam gu'm

bi thu gu cinuteach a'd' ixgh, agus gu'n

dainguichear ràoghachd Israeil a'd' Ikimh:

21 Uime sin.miouuaich dhomlisa air an

Tighearn, nach gearr thu as mo shliochd

a'm' dhéigh, agus nach sgrios thu m'ainm à

tigh m'athar.

22 Agus mhionnaich Daibhidh do Shaul:

agus chaidh Saul dhachaidh; ach chaidh

Daibhidh agus a dhaoiue suas do'n daiug-

neach.

CaibidealXXV.

1 Flmair Samud bàs. 4 Bhro.maich l^ahal

Daibhidh le 'iari/aUas. 18 Chiùinich Ahigail

e. 36 Bcis Nahail. 39 Ghahh Daihhidh

Ahigail agus Ahinoam gu hhi 'n am mnàibh

aige. 44 Thugadh Midial, bean Dhaibhidh,

do Phalti.

AGUS fhuair Samuel bàs; agus chniinn-

ich na h-Israelich uile an ceauu a

chéile, agus riun iad caoidh air a shon, agus

dh'adhlaic iad e 'n a thigh ann an Ramah.

Agus dh'éirich DaibhidJb, agus chaidh e

sàos gu fàsach Pharaiu.

2 Agus hlia duine ann am Maon, aig an

ròbh a shealbh ann an Carmel; agus bha 'n

duine i-o mhòr, agus bha tri màle caora aige,

agus màle gabhar: agus bha e a' lomairt a

chaorach ann an Carmel.

3 A nis b'e ainm an duine Xabal, agnis

ainm a mhnà Abigail; agus bha i 'n a mnaoi

aig an rohh deadh thuigse, agus maiseach

'u a dealbh; ach bha 'n duine iargalta, agus

olc 'n 'a ghnàomharaibh; agus bha e de thigh

Chaleib.

4 Agus chuala Daibhidh 's an fhàsach gu'n

rohh Xabal a' lomairt a chaorach.

5 Agus chuir Daibhidh uaith deichnear

òganach; agus thuljhairt Daibhidh ris na

h-òganaich, Gabhaibh suas gu Carmel, agus

rachaibhadh'ionnsuidh XabaiI,agTis cuiribh

fàilte air a'm' ainm-sa.

6 Agus mai' so their sibh, Slàn gu rohh

thu; agTis sàth gu rohh dhuit fhéin, agus

sith do d' thigh, agus sàth do gach ni a

^A'agad.

7 Agus a nis chuala mi gu bheil luchd-

lomaii-t chaorach agad: a nis do bhuach-

aillean-sa, a bha maille ruiuu, cha d'rinn

sinu crou oiTa, ni mò a dh'ionndraiueadh ui

sam bith leo rè na h-aimsir a bha iad ann

an Carmel.

8 Feòraich de d' òganaich, agus innsidh

iad dhuit: faigheadli ma ta na h-ògauaich

deadh-gheau a'd' shùilibh, oir air là maith

thàinig sinu: thoir, guidheam ort, do

1 SAMUEL, XXV,

d' sheirbhisich, agus do d' nihac Daibhidh,

ge b'e ni a thig a dh'ionnsuicUa do làimhe.

9 agus an uair a thàinig òganaich Dhaibh-

idh, hibhair iad ri Nabal a rèir nam briath-

ran sin uile ann an ainm Dhaibhidh, agus

bha iad 'n an tosd.

10 Agus fhreagair Nabal seirbhisich

Dhaibhidh, agus thuirt e, Cò e Daibh-

idh? agus cò e mac lese? is làonmhor seir-

bhisich 's na làithibh so a tha 'briseadh air

falbh gach duine dhiubh o 'mhaighstir.

11 An gabh mise ma ta m'aran, agus

m'uisge, agus m' fheoil a mharbh mi air son

mo luchd-lomairt, agus an tabhair mi e do

dhaoinibh nach aithne dhomh cia as a tha

iad?

12 Uime sin thionndaidh òganaich Dhaibh-

idh air an shghe, agus phill iad, agus thài-

nig iail agus dh'iunis iad dlia do rèir nam

briathran sin uile.

13 Agus thuirt Daibhidh r'a dhaoinibh,

Cuiribh gach duiiàe a chlaidheamh air.

Agus cliuir gach duine dhiubh a chlaidh-

eamh air; agus chuir Daibhidh mar an

ceudna a chlaidhcamh air: agus chaidh suas

an dèigh Dhaibhidh mu thimchioll ceithir

cheud fcar, agus dh'fhan dà cheud maille

ris an airneis.

14 Ach dh'innis fear de na h-òganaich do

Abigail bean Nabail, ag ràdh, Feuch, chuir

Daibhidh teachdairean as an fhà.sach a chur

fàilte air at maighstir, agus thug e ana-

cainnt dhoibh.

15 Ach bha na daoine ro mhaith dhuinn,

agus cha d'rinneadh cvon oirnn, ni mò a

dh'ionndrain sinn ni sam bith rè na h-aimsir

a bha sinn maille riu, 'n uair a bha sinn 's

an fhearann.

16 Bha iad 'n am balla dhuinn araon a

dli'oidliche agus a là, rè na h-aimsir a bha

sinn maille riu ag ionaltradh nan caorach.

17 A nis air an adhbhar sin bitheadh fios

agad agus smuainich ciod a ni thu; oir

shonraicheadh olc an aghaidh ar maighstir,

agus an aghaidh a thiglie uile: agus is mac

do Bhelial esan, air chor as nach feud neach

labhairt ris.

18 An sin rinn Abigail cabhag, agus

ghabh i dà cheud huilionn arain, agus dà

shearrag fhàona, agus càiig caoraich air an

deasachadh, agus càiig toimhsean de shàol

cruaidhichte, agus ceud bagaid de fhàon-

dhearcaibhtiormaichte,agusdà cheud meall

de fhàgibh; agus chuir i air asalaibh iad.

19 Agus thuirt i r'a h-òganaich, Rach-

aibh air bhur n-aghaidh romham: fcuch,

tha mi 'teachd 'n 'ur dèigh: ach cha d'innis

I i sin d'a fear Nabal.

20 Agus an uair a bha i a' marcachd air

an asail, agus a' teachd a nuas ann ara

fa.sgath an t-.slèibh, feuch, thàinig Daibh-

idh agus a dhaoine a nuas 'n a còdhail;

agus choinnich i iad.

21 A nis thuirt Daibhidh, Gu cinnt-

276

'each is ann gu dàomhain a ghleidh mise

gach «i a bhàiig iinfhear so 's an fhàsach,

air chor as nach d'ionndraineadh ni air

bith de gach ni a hhuincadh dha; oir

dhàol esan olc dhomlisa 'an èiric maith.

22 Gu'n deanadh Dia mar sin i'i naimhd-

ibh Dhaibhidh, agus tuilleadh mar an

ceudna, ma dh' fhàgas mise dhiubhsan

uile a tàut aige gu nxig a' mhaduinn, aon air

bith a ni uisge ri balla.

I 23 Agus an uair a chunnaic Abigail Daibh-

I idh, rinn i cabhag agus theiriuu i bhàrr na

\ h-asail, agus thu:t i sìos air a h-aghaidh

j 'am fianuis Dhaibhidh, agus chrom si i fhéin

gu làir.

24 Agus thuit i aig a chosaibh, agus thu-

bhairt i, Ormsa, eadhon ormsa nio thigh-

earna, hitheadh an cionta so, agus labh-

radh, guidheam ort, do l>hanogIach ann ad

èisdeachd, agus cluinn briathran do bhan-

! oglaich.

25 Na tugadh mo thighearn, guidheaiu

ort, fainear an duine so le Belial, eadlion

Nabal; oir a rèir 'ainme, mar sin tha e: is e

Nabal 'ainm, agus tha aniaideachd maillc

ris: ach cha-n fhaca mise, do bhanoglacli,

òganaich mo thighearn', a chuir thu uait.

26 A nis uime sin, mo thighearna, mar is

beò an Tighearn, agus mar is beò d'anam,

a chionn gu'n do chum an Tighearn thusa

theachd a dhòrtadh fola, agus o thu fhéin

a dhàoladh le d' làimh fhéin; a nis uinie sia

mar Nabal bitheadh do naimhdean, agus

iadsan a dh'iarras olc do m' thighearn.

27 Agus a nis am beannachadh so, a thug

do bhanoglach a dh'ionnsuidh mo thigh-

earna, thugar e eadhon do na h-òganaich a

tha 'siubhal 'an cois mo thigheama.

28 Maith. guidheam ort, cionta do bhan-

oglaich; oir ni an Tighearn gu cinnteach

tigh seasmhach do m'thighearn, do bhràgh

gu bheil mo thigheam a' cur cathau an

Tighearna, agus nach d'fhuaradli olc annad

thùs do làithean.

29 Gidheadh dh'éirich duine gu dol air do

thòir, agus a dh'iarraidh d'anama: ach bith-

idh anam mo thighearna air a cheangal suas

ann an ceanglachan na beatha aig an taigh-

earn do Dhia; agus anaman do naimhd-

ean, iadsan tilgidh e mach, mar d meadhoa

croinn-tàbhuill.

I 30 Agus an uair a ni an taigheara do m'

thighearn a rèir gach maith a labhair e mu

d' thimchioll, agus a dh'orduicheas e thu

' a'd' uachdaran os ceann Israeil;

! 31 Cha bhi so chuni doilgheis dhuit, no

chum oilbheim cridhe do m' thighearn,

t gu'n do dhòirt thu fuil gun aobhar, agTis

! gu'n do dhàol mo thighearn e fhéin: ach an

uair a bhuineas an Tighearn gu maith ri m'

1 thighearn, an sia cuimhnich air do bhan

i oglaich.

1 32 Agus thuirt Daibhidh ri Abigail

â–  Beannaichte gu rohh an Tii,dieam Dia Is-

1 SAMUEL, XXVI.

raeil, a chuir thusa an diugh a'm' choinn-

eanih-sa: , , , ,

33 Agu8 beannaichte gti robh do chonih-

airle, agus beannaichte gu rohh thu fhéin, a

chum mise an diugh o theachd a dhòrtadh

fola, agus mi fhéin a dhàoladh le m' làiuih

féin.

34 Oir gu deimhin, ràiar is beò an taigh-

earn Dia Israeil, a chum mis' o chron a

dlieanamh ort, mur bitheadh tu air dcan-

amh cabhaig, agus air teachd a'm' choinn-

eanih, gu cinnteach cha-n fliàgtadh do Na-

bal gu solus na maidne neacli sam bith a

ni uisge ri balla.

35 Uime sin ghabh Daibhidh as a làimh

na thug i d'a ionnsuidh, agus thuirt e

rithc, Gabh suas ann an sàtli a dh'ionnsuidh

do thighe: faic, dh'èisd mi ri d' ghuth, agus

ghabh mi ri d' ghnàiis.

36 Agus thàinig Abigail a dh'ionnsuidh

Nabail; agus, feuch, bha cuirm aige 'n a

thigh mar chuirm ràgh; agus bha cridhe

Nabail subhach an taobli a stigh dheth, oir

hha e gu mòr air mhisg: uime sin cha

d'innis i dha a bhcag no 'mhòr, gu solus na

maidne.

37 Ach anns a' mhaduinn, an uair a chaidh

am f àon à Nabal, agus a dh'iunis a bhean

dha na nitheau sin, bhàsaich a chridhe an

taobh a stigh dheth, agus bha e mar

chloich.

38 Agus mu thimchioll deich làithean 'n a

dhèlgh sin bhuail an Tighearn Nabal,agus

fhuair e bàs.

39 Agus an uair a chuala Daibhidh gu'n

d' fhuair Nabal bàs, thuirt e, Beannaiclite

gic rohh an Tighearn a thagair cùis mo

' mhashxidh o làimh Nabail, agus a chum a

sheirbhiseach o olc: oir thionndaidh an

Tighearn aingidheachd Nabail air a cheann

féin. Agus chuir Daibhidh teaclulairean

uaith, agus Uibhair e ri Abigail, a chum a

gabhail dha fhéin 'n a mnaoi.

40 Agus an uair a thàinig seirbhisich

Dhaibhidh a dh'ionnsuidh Abigail gu Car-

mel, labhair iad rithe, ag ràdh, Chuir

Daibhidh sinn a d' ionnsuidh a chum do

ghabhail thuige a'd' mhnaoi.

41 Agus dh'éirich i, agus chrom si i fhéin

' air a h-aghaidh dh'ionnsuidh na tahnhainn,

' agus thuirt i, Feuch, bitheadh do bhan-

oglach 'n a h-innilt a nigheadh chos sheir-

bhiseach mo thighearna.

_ 42 Agus rinn Abigail cabhag, agus dh'èir-

' ich i, agus mharcaich 1 air asail, agus cùig-

near ghniagach aice ag imeachd 'n a dèigh;

, agus lean i teachdairean Dhaibhidh, agus

, bha i 'n a mnaoi aige.

, 43 Ghabh Daibhidh cuideachd Ahinoam

lesreel; agus bha iad mar an ceudna le

'chéile 'n am mnàibh aige.

44 Oir thug Saul a nigliean Michal, bean

Dhaibhidh, do Phalti niac Lais, a bha de

GhaUra.

277

CaibidealXXVL

1 ChaidhSaul gu Haduành air fòlr DhaihUidh.

5 Thàinig Daihhidài do' n c/ilai.s-bhlàir far an

robh Said 'w a luidlie, a'tu.'i dnif/ e air falhh a

shleagh agus a shodhmchuixge. 13 Thug

Daiblddh achmhasan doAbncr. 21 dh'aidich

Said a pheacadh.

AGUS thàinig na Siphich a dh'ionnsuidh

Shauil gu Gibeah, ag ràdh, Nach 'eil

Daibhidh 'g a fholach fhéin ann an sliabli

Hachilah fa chomhair lesimoin?

2 An sin dh'éirich Saul, agus chaidh e sào3

gu fàsach Shiph, agus maille ris trà màle

t'ear taghta de Israel, a dh'iarraidh Dhaibh-

idh ann am fàsach Shiph.

3 Agus champaich Saul ann an sliabh

Hachilah, a tha fa chomhair lesimoin air

an t-slighc: ach dh'fhan Daibhidh anns an

fhàsach, agus chunnaic e gu'n d'thàinig

Saul 'n a dhéigh do'n fhàsach.

4 Uime sin chuir Daibhidh mach hichd-

rannsachaidh, agus thuig e gu'n d'th.àinig

Saul da ràrcadh.

5 Agus dh'éirich Daibhidh, agus thàinige

dh'ionnsuidh an àite anns an do champaich

Saul; agus chunnaic Daibhidhan t-àit anns

an robh Saul 'n a hiidhe, agus Abner niac

Neir, ceannard 'armailte: agus luidh Saul

an taobh a stigh de'n chlais-bhlàir, agus

champaich an sluagh m'a thimchioll.

6 An sin fhreagair Daibhidh, agus thu-

l>hairt e ri Ahimelech an Iliteach, agus li

Abisai, mac Sheruiah, bràthair loaib, ag

ràdh, Cò 'thèid sios maille riumsa dh'ionn-

suidh Shauil do'n champ? Agus thuirt

Abisai, Thèid mise sìos maille riut.

7 Uime sin thàinig Daibhidh agus Abisai

dh'ionnsuidh an t-shiaigh 's an oidhche;

agus, feuch, hiidh Saul 'n a chodal antaobh

a stigh de'n chlais-bhlàir, agus a shleagh

sàtlita 's an talamh aig a cheann-adhairt:

ach luidh Abner agus an sluagh mu'n

cuairt air.

8 An sin thuirt Abisai ri Daibhidh,

Thug Dia thairis do nàmhaid an diugh do

d' làimh: a nis uime sin, leig leam a bhual-

adh, guidheam ort, leis an t-sleagh a

dh'ionnsuidh na tahiihainn aon uair, agus

cha hhuail mi e an dara uair.

9 Agus thuirt Daibhidh ri Abisai, Na

marbh e; oir cò a shàneas a mach a làmh an

aghaidh aoin ungta an Tighearna, agus a

bhitheas neo-chiontach ?

10 thuirt Daibhidh mar an ceudna,

Mar is beò an Tighearn, buailidh an taigh-

earn e, no thig a là anns am faigh e bàs, no

thèid e sìos do'n chath agus tuitidh e.

11 Narleigeadh an Tighearn gu'n sàninnse

mach mo làmh an aghaidh aoin ungta an

Tighearna: ach a nis gabh, giudheam ort,

an t-sleagh a tha aig a clicann-adhairt,

agus an soitheacli-uisge, agus bitlicamaid

ag imeachd.

12 Agus gliabh Daibhidh an t-sleagh agus

1 SAMUEL, XXVII.

an soitheach-uisge o chcann-adhairt Shaiiil,

agus dh'iuiich iad rompa, agus cha robh

neach ann a chimuaic sin, uo aig an robh

fios air, uo a mhosgail; oir bha iad uile

'n an codal, do bhràgh gu'n do thuit codal

trom o'n Tighearn orra.

13 an sin chaidh Daibhidh thairis do'n

taobh eile, agus slieas e air muUach slèibh

fad as, le astar mòr eatorra.

14 Agus ghlaodh Daibhidh risau t-sluagh,

agus ri Abuer mac Neir, ag ràdh, Nach

freagair thu, Abneir? Agus fhreagair

Abner, agus thuirt e, Cò thusa, a tha

'glaodliaich ris an ràgh?

15 Agus thuirt Daibhidh ri Abner,

Nach fear trenn thusa? agus cò a's cos-

mhuil riut ann an Israel ? c'ar son nia ta

nach do choimhid thu do thighearn an rìgh à

oir thàinig aon de'u t-shtagh a steach a

mharbhadh an rìgh do thighearna.

16 Cha-w'<?/^ an ni so maith a rinn thu:

ààiar is beò an Tighearn, tha sibh a' toill-

tinn a' bhàis, do bhràgh nach do ghlèidh

sibh bhur maighstir, aon migta an taigh-

earna: agus a nis faic c'àit am bàieil sleagh

an ràgh, agus an soitheach-uisge, a bha aig

a cheanu-adliairt?

17 Agus dh'aithnich Saul guth Dhaibhidh,

agTis thuirt e, An e so do ghutli-sa, a

mhic, a Dhaibhidh? agus thuirt Daibh-

idh, Is e mo ghuth-sa a tKarin, mo thigh-

earn', a ràgh.

18 Agus thuirt e, Car son a tha mo

thighearn air tòir a sheirbhisich l oir ciod

a rinn mi? no ciod an t-olc a th'aim am

làimh ?

19 A nis uime sin, gxiidheam ort,èisdeadh

mo thighearn an rìgh ri briathraibh a sheir-

bhisich: nia's e an Tighearn a bhrosuuich

thua'm' aghaidh, gabhaidh e tal'hai'tas: ach

ma's iad clann nan daoiue,malUiichte tha iad

'am fianuis an Tighearn'; oir dh'fhuadaich

iad mise mach an diugh o fhautuiun ann

an oighreachd an Tighearn', agràdh, Falbli,

dean seirbhis do dhiatliaibh eile.

20 A nis ma ta, na tuiteadh ni' fhuil a dh'-

ionnsuidh na talmluiuu ann am fianuis an

Tighearn'; oir thàinig rìgh Israeil a niach

a dh'iarraidài deargainue, mar a ruaigeas

tear cearc-tliomain auus na beanutaibh.

21 An sin.thubhairt Saul, Pheacaich mi:

pill, a mhic, a Dhaibhidh, oir cha dean mi

cron ort tuilleadh, a chiouu gu'u robh

m'anam luachmhor a'd' shàiilibh an dingh:

feuch, rinn mi gu h-amaideach, agus chaidh

mi air seacharan gu ro mliòr.

22 Agus fhreagair Daibhidh agus thu-

bhairt e, Feuch, sleagh an ràgh; agus thig-

eadh aon de na h-ògauaich a nall agus

gabhadh e i.

23 Agus àocadh an Tighearndo gach

neach a reir 'ionracais agus 'fhàreantachd:

oir thug an Tigliearu thairis thu an diugh

do m' làimh-sa, ach cha b'àill leam mo

27»

làmh a shàueadh a ma,ch an aehaidh aoàn

uugta an taighearua.

24 Agus, feuch, mar a mheasadh d'auam-sa '

gu mòr leamsa an diugh, mar sin bitheadh ,

m'anam-sa air a mheas gu mòr leis an .

Tighearu, agus saoradh e mi as gach gàbh-

adài. I

2.5 Agus thuirt Saul ri Daibhidh,:

Boannaichte gu robh thusa, a mhic, a;

Dhaibhidh: an dà chuid ui thu nithean •

mòra, agus mar an eeudua bheir thu gu;

cinuteach buaidh. Agvis dh'imich Daibh-

idh air a shlighe, agus phill Saul do 'àite

féin.

CaibidealXXVII.

1 Chuala Saul guhi do (heidi, Daibhidh a '

dh'ionnsindh rvjh Ghat, agus cha d'iarr e '

tiiilleadh air a skon. 5 Thug A càvis Siclag do •

Dludbhidh. 8 Bhuail Daibhidh na Gesur-

aich, (tc.

AGUS thuirt Daibhidh 'n a chridhe,

A nis tuitidh mi là èigin 'an làimh

Shauil: ch^-n'eil ni air bith a's fearr dhomh ,

na mi dhol as gu luath do dhàitliaich nam ,

Philisteach, a chum gu'u leig Saul dheth

mise iarraidh ui's mò ann an cràcli air bith .

de Israel, agus gu'n téid mi as o 'làimh.

2 Agus dh'éirich Daibhidh, agus chaidh e .

thairis agus an sè ceud fear a bha maille

ris, a dh'ionnsuidh Achis mhic Mhaoicli,

ràgh Ghat.

3 Agusghabh Daibhidh còmhuuidh mailk'

ri Achis ann an Gat, e fèiu agus a dliaoiue,

gach fear le 'thcagldach, Daibhidh agus n

dhà mhnaoi, Ahinoam a' Bhan-iesreeleacli.

agus Abigail a' Bhau-charmeleach, beaii

JNabaiI.

4 Agus dh'innseadh do Shaul gii'n do

theich Daibhidh gu Gat; agus cha d'iarr e

ni's mò air a shon.

5 Agus thuirt Daibhidh ri Achis, Mai

fhuair mi nis deadh-ghean a'd' sliùilibh.;

thugar dhomli àit ann am baile èigiu 's an;

dùthaich, a chum gTi'n gabh mi còmhnuidiji

an sin: oir c'ar son a ghabhadh do sheir-

bhiseach còndmuidh anns a' bhaileràoghaili

maille riutsa?

6 An sin thug Achis dha Siclag air an là

sin: uime sin buinidh Siclag do ràghribl

Iudah gus an là 'n diugh.

7 Agus b'e fad na h-aimsir' a dh'fhari

Daibhidh ann an dùthaich nam Philisteach

bliadhna iouilau agus ceithir màosan.

8 Agus chaidh Daibhidh agus a dhaoin<

suas, agiàs bhris iad a stigh air na Gesur

aich, agus na Gcsirich, agus na h-Amalec

ich; oir ò'iadsan o shean luchd-àiteachaidl

ua tàre, mar a thèid thu gu Sur, eadlion gi

tàr na h-Eiphit.

{) Agus bimail Daibhidh an tàr, agus ch:

d'fhàg e fcar uo bean beò; agus thug e lei

na caoraicli, agus am buar, agus na h-asail

agus na càmhalan,agus an t-eudach; agu

phill e, agus thàinig e gu Achis.

1 SAMUEL, XXVIII.

10 agus thuirt Achis, C'àit an do bhris

aibh a stigh an diugh? Agus thuirt

Daibhidh, Air an taobh deas de Iudah,

agus air an taobh deas de na lerahnieelich,

agus air an taobh deas de na Cenich.

11 Agus fear no bean cha do leig Daibh-

idh as beò, a thoirt sgeida gu Gat, ag ràdh,

: Air eagal gu'n innseadh ia/l oirnn, ag r?idh,

Mar 30 rinn Daibhidh. Agus mar so bha a

' slieòl rè na h-aimsir a dh'fhau e ann an

! dùthaich nam PhiHsteach.

' 12 Agus clu-eid Achis Daibhidh, ag ràdh,

' Thug e air a shhiagh Israel gràin mhòr a

gha1.)hail deth: uime sin bithidh e 'n a

sheirbhiseach agamsa gu bràth.

j Caibideal XXVIII.

jl ChruinnicJieadh na Philistich 'an ceann a

I cJièile aig Sunem. 5 Blia eagal air Saul

I roànpa, aguscliaidh e dàC ionnsuidh rnnà ann

ÃŒanEudor aig an robh leannan-sàth. 11 Air

'iarrlus thog i Samuel nìos dha. 15 DKinnis

Saànuel do Shaul gu'n tuiteadh e fhéin agus

Israel 'an làimh an naimhdean.

A GUS anns na làithibh sin chruinnich

! JTJl na Philistich an armailtean 'an ceann

la chéile chimi cogaidh, a chur catha ri

h-I.<i-ael: agus thuirt Achis ri Daibhidh,

! Bitlieadh fios gTi cinnteach agad gu'n téid

thu mach maille riumsa chum catha, thu

fèiu agus do dhaoine.

2 Agus thuirt Daibhidh ri Achis, Gu

;deimhin bithidh fàos agad ciod a ni do sheir-

bhiseach. Agus thuirt Achis ri Daibh-

idh, Uime sin.ni mi fear-gleidhidh mo chinn

idiot, g-u bràth.

: 3 A nis fhuair Samuel bàs, agus riun

Israel uile caoidh air a shon, agus dh'adh-

'laic iad e ann an Ramah 'n a bhaile fhéin:

agus chuir Saul air falbh iadsau aig an

robh leannain-shàth, agus na fiosaichean, as

an tàr.

4 Agus chi'uinnicheadh na Philistich 'an

ceann a chéile, agus thàinig iad agus champ-

aich iad ann an Sunem: agus chruiunich

^Saul Israel uile 'an ceann a chéile, agus

champaich iad ann an Gilboa.

5 Agusau uair a chunnaic Saul feachd nam

Philisteach,bha eagal air, agus chriothnaich

a chridhe gu mòr.

. 6 Agus an uair a dh' fhiosraich Saul de'n

Tigheanà, cha do fhreagair an Tighearn e,

aon chuid le aislingibh, no le Urim, no le

fàidhibh.

â–  7 An sin thuirt Saul r'a sheirbhisich,

larraibh dhomhsa bean aig am bheil leanu-

m-sàth, agus thèid mi d'a h-ionnsuidh, agus

fiosraichidh mi dhith. Agus thubhah't a

sheirbhisich ris, Feuch, tha bean aig am

bheil leannan-sàth ann an Eudor.

8 Agus cliuir Saul e fhéin ann an riochd

3ile, agus chuir e air eudach eile, agus

Ih'imich e, agus dithis dhaoine maille ris,

igus thàinig iad a dh'ionnsuidh na mnà

uins an oidhche; agus thuirt e, Dean

279

fiosachd dliomhsa, guidheam ort, leis an

leanuan-shàth, agus tog suas dhomh esan a

dh'ainmicheas mi dhuit.

9 Agus thuirt a' bhean ris, Feuch, tha

fios agad ciod a rinn Saul cionnus a ghearr

e as iadsan aig an robh leannain-shàth,

agus na fiosaicheau, as an tàr: c'ar son ma

ta a tha thu a' leagadh ribe air son m'ana-

ma, chum mo chur gu bàs?

10 Agus mhionnaich Saul dhi airan taigh-

earn, ag ràdh, Mar is beò an taigheai-n, cha

tachair olc sam bith dhuit air son an ni so.

11 An sin thuirt a' bhean, Cò 'thogas

mi nìos dhuit? Agus thuirt esan, Tog

a nìos dhomh Samuel.

12 Agus an uair a chunnaic a' bhean

Samuel, ghlaodh i le guthàrd; aguslabhair

a' bhean ri Saul, ag ràdh, Car son a mheall

thu m\à oir is tu Saul.

13 Agus thuirt an rìgh rithe,Na bith-

eadli eagal ort: oir ciod a chunuaic thu?

Agus thuirt a' bhean ri Saul, Chunnaic

mi diathau a' teachd a uàos as an talamh.

14 Agus thuirt e rithe, Ciod e a

choslas/ agus thuirt ise, Tha seann

duiue air teachd a nàos, agus e còmhdaichte

le falluiuu. Agus dh'aithnich Saul gu'm

b'e Samuel a hNann, agTis chrom se e fèiu

air aghaidhdh'ionnsuidh na talmhainn, agus

rinn e àimhlachd dha.

15 Agus thuirt Samuel ri Saul, C'ar

son a chuir thu dragh orm, le m' thoirt a

nàos? Agus fhreagair Saul, Tha mi ami an

teanntachd mhòir; oir tha na Philistich a'

cogadh a'm' aghaidh, agus dhealaich Dia

rium, agus cha-n'eil e 'toii't ft-eagi-aidh

dhomh ni's mò, aon chuid le fàidhibh uo le

aisliugibh: uime sin ghairm mi ortsa gufios

a thoirt dhonih ciod a ni mi.

1 16 An sin thuirt Samuel, Car son ma

j ta a tha thu a' fiosrachadh dhiomsa, agus

gai'n do dhealaich an Tighearn riut, agus

ÃŒ.VL bheil e nis air fàs 'n a nàmhaid ùmii

17 Agus rinn an Tighearndha, mar a

labhair e tromham-sa; oir rcub an Tighearn

! an ràoghachd as do làimh, agus thug e i

do d' choimhearsnach, do Dhaibhidh.

{ 18 Do bhràgh nach d'èisd thu ri g-uth an

Tigheam', agus nach do chuir tlui 'an gnàomh

a chormich gharg an aghaidh Amaleic;

uime sin i'iun an Tighearn an ni so riut air

an là 'n diugh.

j 19 Agus bàieir anTigheam maran ceudna

! Israel maille riutsa thairis do làimh nam

Philisteach: agus ammàireach6i7/i!«/Atusa

agus do mhic maille riumsa: bheir an

I Tighearn mar an ceudna feachd Israeil

I thairis do làimh nam Philisteach.

j 20 An sin air ball thuit Saul sànte air an

talamh, agus bha e fo eagal ro niliòr air son

bhriathran Shamueil, agnis cha robh neart

' air bith ann; oir cha crith e aran rè an là

no rè na h-oidhche sin.

I 21 Agus thàinig a' bhean a dh'ionnsuidh

1 SAMUEL, XXIX, XXX.

Shauil, agixs chuiinaic i gu'n robh e tb

uarahann mòr, agus thuirt i ris, Feuch,

thug do bhanoglach géill do d' ghuth, agus

chuir mi m'anam a'm' làimh, agus dh'èisd

mi ri d' bhriathraibh a labhair thu rium:

22 A nis uime sin, guidheam ort, èisd

thusa mar an ceudna ri guth do bhanoglaich,

agus cuiream greim arain fa d' chonihair,

agus ith e, agusbithidh neart agad, an uair

a dh'imicheas tu air do shlighe.

23 Ach dhiùlt esan, agus thuirt e,

Cha-n ith mi: ach choimh-èiguich a

sheirbhisich agus mar an ceudna a' bhean

e; agus dh'èisd e r'an guth: agus dh'éirich \

e o'n talamh, agus shuidh e air an leabaidh. j

24 Agus bha aig a' mhnaoi laogh biadhta

's an taigh, agus rinn i cabliag,agus mharbh

1 e; agus gliabh i min mhàn, agus dh'fhuin

si i, agus rinn i aran neo-ghoirtichte dhith:

25 Agus chuir i iad fa chomhair Shauil,

agus fa chomhair a sheirbhiseach, agus

dh'ith iad: an sin dh'éirich iad suas, agus

dli'imich iad air an oidliche sin.fhéin.

CaibidealXXIX.

\ Bha fearg air ceannardaibh nam Phàlàsteach

dobhràgh gun cVtliug Achis Daibhidh maille

ris. 6 Chuir A chis air falbh e.

ANIS chruinnich na Fhilistich am

feachd uile gu Aphec: agus cliampaich

na h-Israelich làimh ri tobar a th'ann an

lesreel.

2 Agus chaidh Tighearnan nam Philisteach

air an aghaidh 'n an ceudaibh agus 'n am

màltibh: ach chaidh Daibhidh agus a

dhaoine air an aghaidh 'n an deireadh

maille ri Achis.

3 An sin thuirt ceannardan nam

Philisteach, Ciod a tha na h-Eabhruidhich

sin a' deanamh an so? Agus thuirt

Achis ri ceannardaibh nam Philisteach,

Nach e so Daibhidh seirbhiseach Shauil

ràgh Israeil, a bha maille riumsa na làithean

so, no na bliadhnan so, agus cha d'fhuair

micron sam bith anno'n là anns an d'thàiuig

e a àTÃŒ ionnsuidh gus an là 'n diugli?

4 Agus bha fearg air ceannardaibh nam

Philisteach ris; agus thuirt ceannardau

nam Philisteach ris, Thoir air an fhear so

pilltinn, a chum gu'n teid e ràs d'a àit a

dh'orduicli thu dha, agus na rachadh e sìos

maille ruinne do'n chatli, air eagal gu'm bi

e 'n a nàmhaid againn 's a' chath: oir cia

leis a dheanadh e a rèite r'a mhaighstir?

nach ann le cinn nan daoine sin?

5 Nach e so Daibhidh, mu'n do chan iad

le 'chéile ann an dannsaibh, ag ràdh,

Mharbh Saul a mhàltean, agus Daibhidh a

dheich màltean?

6 An sin ghairm Achis air Daibhidh,

agus thuirt e ris, Gu deimhin, mar is

beò an Tighearn, bha thu dàreach, agus is

taitneach a'm' shàiilibh-sa do dhol a mach

agus do theachd a steach maille rium anns

a' champ; oir cha d'fhuair mi olc annad, o'u

280

là anns an d'thàinig thu a m' ionnsuidh gus

an là 'n diugh: gidheadh, ann an sàiilibh

nan Tighearnan cha-n'eil thu taitneach.

7 A nis ma ta pill, agus imich ann an sàth,

a chum nach dean thu ni a tha olc ann an

sàiilibh thighearnan uam Philisteach.

8 Agus thuirt Daibhidh ri Achis, Ach

ciod a rinn mi, agus ciod a fhuair thu ann

do sheirbhiseach o'n cheud là a bha mi

maille riut gu ruig an là 'n diugh, nach feud

mi dol a chogadh an aghaidh nairahdeau

mo thighearn' an ràgh?

9 Agus fhreagair Achis agus thuirt e

ri Daibhidh, Tha fios agam gu bheil thu

maith; ann am .shùilibh-sa tha thu mar

aingeal Dhè: gidheadh, thuirt tigli-

earnan nam Philisteach, Clia téid e suas

maille ruinne do'n chath.

10 A nis ma ta éirich gu moch 's a'

mhaduinn maille ri seirbhisich do mhaigh-

stir, a thàinig maille riut; agus co luath 's a

dh'èireassibh 'sa' mhaduinu,agus a bhitheas

solus agaibh, imichibh.

1 1 Uime sin rinn Daibhidh agus a dhaoine

moch-eirigh chum gu'm falbhadh iad anns

a' mhaduinn, agus gu'm pilleadh iad gu tìr

nam Philisteacli; agus chaidh na Philistich

suas gu lesreul.

CaibidealXXX.

1 Chreach na h-Amalecich Siclag. 9 Chaidh!

Daibhidh air an tòir: 16 bhuail e iad, agm

shaor e gach ni a thug iad leo. 26 Chuir i '

tiodhlacan a dh'ionnsuidh a cÃŒMÃŒrdean de'

chreidi a naimhdean.

AGUS an uair a bha Daibhidh agus a

dhaoine air teachd gu Siclag 'air an,

treas là, bhris na h-Amalecich a stigh ahl

' an taobh deas, agus air Siclag; agus bhuail-

I iad Siclag, agus loisg iad e le teine. '

2 Agus thug iad leo 'n am braighdibh na

[ mnathan a bha ann: cha do mharbh iad|

neach air bith, aon chuid beag no mòr, acb'

thug iad leo iad, agus dh'imich iad air aEi

slighe. !

j 3 Agus thàinig Daibhidh agus a dhaoine}

! do'n bhaile, agus, feuch, bha e loisgte Iv

teine; agus thugadh am mnathan, agus aui'

mic, agus an nigheanan air falbh ann au;

braighdeanas.

1 4 An sin thog Daibhidh agus an sluagh i

bha maille ris an guth, agus ghuil iad, guf

nach robh neart aunta gu gul ni b' fhaide.

5 Agus thugadh dà mhnaoi Dhaibhidh an

falbh 'n am braighdibh, Ahinoara a' Bhan

iesreeleach, agus Abigail bean Nabail a

Charraelich.

6 Agus bha Daibhidh ann an teanntach(

mhòir; oirlabhairansluagh mu a chlachadh

do bhràgh gu'n robh anara an t-sluaigh uil

air a chràdh, gach duine air son a chui(

mac, agus air son a nigheanan: ach ghabl'

Daibhidh misneach dlia fhéin anns antaigh

earn' a Dhia.

7 Agus thuirt Daibhidh ri Abiatar ai

1 SAMUEL, XXXI.

gagart, niac Ahimeleicli, Thoir a in' ionn- I 20 Agns ghabh Daibhidh an trend uile,

suidh an so, guidheam ort, an ephod: agus agus am buar: agàts dh'imich iad roimh

thng Abiatar an ephod an sin.a dh'iouu-

suidh Dhaibhidh.

8 Agus dh' fhiosraich Daibhidh de'ntaigh

sprèidh so, agus thuirt iad, Is i so creacb

Dhaibhidh.

21 Agus thàinig Daibhidh a dh'ionrsuidh

earn, ag ràdh, An téid mi air toir na an dà cheud fear, a bha cho sgàtli as nach

buidhneso? ambeir miorra? Agus fhreag-; b'urrainn iad Daibhidh a leantuinn, agàis

air esan e, Falbh air an tòir; oir gu cinn- | air an d'thug iad fantuinn aig an t-sruth

teach beiridh tu orra, agus saoraidh tu an Besor: agus chaidh iad a mach 'an

t-iomlan,

9 Agus dh'imich Daibhidh, e fhéin agus an

sè ceud fear a bha maille ris, agus thàinig

iad gu ruig an sruth Besor, far an d" fhan

iadsan a dh'fhàgadh 'n an dèigh.

10 Agus chaidh Daibhidh air an tòir, e

féin agus ceithir cheud fear: ach dh'fhan

dà cheud fear 'n an dèigh, a bha cho sgàth

as nach b'urrainn iad dol thar an t-sruth

11 Agus fhuair iad Eiphiteach anns a'

mhachair, agus thug iad e dh'ionnsuidh

Dhaibhidh, agus thug iad dha aran, agus

dh'ith e; agus thug iad air uisge òl;

12 Agus thug iad dha màr de mheall fhàg-

ean, agus dà bhagaid de /hion-dhearcaibh

tiormaichte; agus an uair a dh'ith e, thàinig

a spiorad a rìs d'a ionnsuidli: oir cha d'ith

e aran, agus cha d'òl e uisge rè thri làitheau

agus thri oidhchean.

13 Agus thuirt Daibhidh ris, Co leis

thu, agus cia as « thàin ig thu à Agus thubh-

airt esan, Is òganach Eiphiteach mi, seirbhi-

seach do Amaleceach; agus dh'fhàg mo

mhaighstir mi, do bhràgh gu'n robh mi tinn

cheann tri làithean.

14 Bhris sinn a steach air taobh deas nan

Cereteach, agus air a' chràch a bhuineas do

Iudah, agus air taobh deas Chaleib; agus

loisg sinn Siclag le teine.

15 Agus thuirt Daibhidh ris, An toir

thu sìos mi dh'ionnsuidh na buidhne sin?

Agus thuirt esan, Mionnaich dhonih

air Dia, nach marbh thu mi, agus nach toir

thu thairis mi do làimh mo mhaighstir,

agus bheir mi sìos thu dh'ionnsuidh na

buidhne sin. Agus mhionnaich Daibhidh

dha.

16 Agus an uair a thug e sìos e, feuch,

sgaoileadli iad air aghaidh na tìre uile, ag

itheadh agus ag òl, agus a' dannsadh, air

son na creiche mòire uile a thug iad leo à

tàr nam Philisteach, agus à tìr Iudah.

17 Agus bhuail Daibhidh iad o bhriseadh

na fàire gu ruig feasgar an là màireach;

agus cha deachaidh duine dhiubh as, ach

ceithir clieud òganach a mharcaich air

càmhalaibh, agus a theich.

18 Agus shaor Daibhidh gach n i a thug na

h-Amalecich leo: agus shaor DaibhicUi a

dhà mhnaoi.

19 Aguscharobhwi airbith a dhàtli orra,

aon chuid beag no mòr, mic no nigheauan,

no creach, no ni air bith a thug iad leo:

bhuin Daibhidh gach ni air ais.

281

I eamh Dhaibhidh, agus 'an coinneamh an

t-sluaigh a bha maille ris: agus an uair a

thàinig Daibhidh am fagus do'n t-sluagh,

chuir e fàilt' orra.

22 An sin fhreagair na droch dhaoine uile,

agus daoine Bheliail, dhiubhsan a chaidh

maille ri Daibhidh, agus thuirt iad, Do

bhràgh nach deachaidh iad maille ruinne,

cha toir sinn dhoibh «' bheag de'n chreich a

shaor sinn, ach a mhàin do gach duine a

bhean, agus a chlann, a chum gu'u toir iad

leo iad, agus gu'n imich iad.

23 An sin thuirt Daibhidh, Cha dean

sibh mar sin, mo bhràithrean, ris na thug

an Tighearn dliuinn, a ghlèidh sinn, agus a

thug a' bhuidheann a thàinig 'n ar n-aghaidb

thairis d'ar ààimh.

24 agus cò a dh'eisdeas ribh 's a' chàiis so?

ach mar chuibhrioun an ti a thèid sìos do'n

chath, mar sin bithidh cuibhrionn ari ti a

dh'fhanas maille ris an aii'ueis: roiuuidh

iad air an aon dòigh.

25 Agus bha e mar sin o'n là sin a mach,

gu'n d'rinn e 'n a lagh e agus 'n a riaghailt

aig Israel gus an là 'n diugh.

26 Agus an uair a thàinig Daibhidh gu

Siclag, chuir e cuid de'n chreicli a dh'ionn-

suidh sheanairean Iudah, eadhon a dh'ionn-

suidh a chairdean, ag ràdh, Feuch, tiodhlac

dhuibh de chreich naimhdeau an Tighearna:

27 Dhoibhsan a &A'ann am Bet-el, agus

dhoibhsan a &A'ann an Kamot mu dheas,

agus dhoibhsau a &/i'anu an later,

28 Agus dhoibhsan a &A'ann an Aroer,

agus dhoibhsan a &A'ann an Siphmot, agus

dhoibhsan a òA'ann an Estemoa,

29 Agus dhoibhsan a 5/i'ann an Rachal,

agus dhoibhsan a bh\\m ara bailtibh nan

lerahmeeleach, agusdhoibhsan a Z^A'ann am

bailtibh nan Ceneach,

30 Agus dhoibhsan a &A'ann an Hormah,

agus dhoibhsan a bh\\m an Coi'-asan, agus

dhoibhsan a bh\\\\\ an Atach,

31 Agus dhoibhsan a &A'aun an Hebron,

agus do na h-àitibh sin uile anns am bu

glmàth le Daibhidh agais a dhaoine tathuich.

CaibidealXXXI.

1 Blmail na Philisticli fir Israeil, af/us mliarhh

iad triuir mliac Shauil. 5 Mliarbài Saul

agus fear iomchair ^' arm iad fhéin. 10 Spàrr

ncL Pldlistich cuirp Sàuinil agus a chuid mac

ri hulla Bhet-sain. 12 Thug daoine labeis-

ghilead airfalbhiad, agus dh'adldaicsiad iad.

NIS chog na Philistich an aghaidh Is-

raeil;agus theich fàr Israeil o fhianuis

A

2 SAMUEL, I.

nam Philisteacli, agus thuit iad sìos marbh blàair an taobh so de Iordan , gu'n do theich

anu an sliabh Ghilboa. i fir Israeil, agus gu'n robh Saul agus a mhic

2 Agus lean na Philistich Saul agus a ' marbh, thréig iad na bailtean, agus theich

mhic ga teann; agus bliuail na Philistich; iad; agus thàinig na Philistich, agus ghabh

lonatan, agus Abinadab, agus Malchisua, "-'' "'—' ■''■ -"■'"

mic Shauil.

3 Agus dh'f liàs an cath cruaidh an aghaidh

Shauil, agus bhuail na fir-bhogha air; agus

lotadh gu mòr e leis na fir-bhogha.

4 An sin.thubhairt Saul ri fear-iomchair

iad còmhnuidh annta.

8 Agus air an là màireach, an uair a thài-

nig na Philistich a dh'fhaobhachadh uam

marbh, fhuair iad Saul agus a thi-iuir mhac

air tuiteam ann an shabh Ghilboa.

9 Agus ghearr iad dheth a cheann, agus

arm, Rùisg do chlaidheamh, agus sàth ràiisg iad 'armachd dheth, agus cliuir laa

tromham e, air eagalgu'n tàgn-à,daoine ueo- 'jios gu tìr nam PhiHsteach mu'n cuairt, g'a

thimchioll-ghearrta sin, agus gu'n sàth iad

tromham,agus gu'n toir iad masladh dhomh.

Ach cha b'àill le fear-iomchair 'arm sin a

dheanamh, oir bha eagal mòr air: uime

sin ghabh Said claidheamh, agus thuit e

air.

5 Agus an uair a chunnaic fear-iomchair

'arm gu'n robh Saiil mai-bh, thiiit esan mar

au ceudna air a chlaidheamh, agus fhuair e j

bàs maille ris.

cluir 'an cèill ann antaighan thathan-

brèige, agus am measg an t-shiaigh.

10 Agus chuir iad 'armachd ann antaigh

Astaroit; agus spàrr iad a chorp ri balla

Bhot-sain.

11 Agus an uair a chuala luchd-àiteach-

aidh labeis-ghilead an ni sin a rinn na

Philistich ri Saul,

12 Dh'éirich na daoine treuna uile, agus â– 

dh'imich iad rè na h-oidhche, agus thug iad |

6 Mar sin fhuair Saul bàs, agus a thriuir corp Shauil, agus cuirp a clmid mac, o i

mhac, agus fear-iomchair 'arm, agus a blialla Bhet-sain, agus thàinig iad gu labes, j

dhaoiue uile air an là sin fhéin maille ri ^ agus loisg iad an sin iad. j

'chéile. I 13 Agus ghabh iad an cnaimhean, agus I

7 Agus an uair a chmiuaic fir Israeil, a; dh'adhlaic siad iad fo chraoibh ann an '

hha air taobh a' ghhnne, agus iadsan a ' labos, agus thraisg iad seachd làithean. 1

Leabharean Bhioball” air ais

DARA LEABHAR SHAMUEIL

D'AN AINM, AIR MHODH EILE,

DARA LEABHAR NAN RIGH.

Caibideal I

1 Màiarhhadh an t-Amaleceach a dhHnnis do Dliaibhidh gu'n do bhuaileadh claàin Isi-aeil, agus a tàiug flanuis 'n a aghaidh fhéin gu'n do mharbh e Saul. 17 Caoidh Dhaibhidh air son Shauil agus air son lonatain.
ANIS an déigh bàis Shauil,phill Daibhidh àr nan Amalcceach.agus dh'fhan Daibhidh ann an Siclag dà latha.

2 Agus air an treas là, feuch, thàinig

duine as a' champ o Shaul, agus 'eudach

reubta, agus ùir air a cheann: agais an uair

a thàinig e dh'ionnsuidh Dhaibhidh, thuit e

air an talamh, agus rinn e àimhlachd.

3 Agus thuirt Daibhidh ris, Cia as a

tha thu air teachd? Agus thuirt esan

ris, A camp Israeil theich mi.

4 Agus thuirt Daibhidh ris, Ciod a

thachair? innis dhomh, guidheam ort.

Ag-us fhreagair e, Theich an sluagh o'u

chath, agus cuideachd tha mòran de'u

t-sluagh air tuiteam agus marbh; agus mar

an ceudna tha Saul agus a mhac lonatan

marbh.

5 Agus thuirt Daibhidh ris an òganach

2S2

a dh'innis dha, Ciouuus a tha fios agad'

gu bheil Saul agus a mhac louatau'

marbh?

6 Agus thuirt an t-òganach a dh'innis ^

dha, Thachair dhomhsa 'bhi air shabh'

Ghilboa,^ agus, feuch, bha Saul a' leigeil a '

thaice r'a shleagh; agus, feuch, leau na'

earbadan agus am marc-shluagh gu dian!

'u a dhéigh. \

7 Agus an uair a dh'amhairc e 'n a dhéigh,

chunnaic e mise, agus ghairm e orm: agus

fhreagair mi, Tha mi 'n so.

8 Agus thuirt e rium, Cò thusa? Agus

fhreagair mise e, Is Amaleceach mi.

9 thuirt e riura a ràs, Seas orm,

guidheam ort, agus marbhmi; oir ghlaej

teanntachd mi, do bhràgh gu hheU moj

bheatha fatliast gai h-iomlan aunam.;

10 Agus sheas mi air, agus mharbh mi e, ,

a chionn gu'n robh fios agam nacli biodh e ,

beò an déigh dha tuiteam; agus ghabh mi

'n crùn a bàm air a cheanu, agus an làmh-

f àiàil a bha air a ghairdean, agus thug mi

'n so iad a dh'ionnsuidh mo thigliearna. j

11 an sin rug Daibhidh air 'eudach, agus]

2 SAMUEL, II.

reub se e, agus mar an ceudna na daoine

uile a bha maille i'is.

12 x\gus rinn iad caoidh, agus ghuil iad,

agus thraisg iad gu feasgar, air son Shauil,

agus air sou a mhic louatain, agus air son

shiaigh an taighearu', agus air son taighe

Israeil, do bhràgh gu'u do thuit iad leis a'

chlaidlieamh.

13 Agus thuirt Daibhidh ris an ògan-

i ach a dh'innis dha, Cia as duitse? Agus

I fhreagair esan, Is mac coigrich Amalecich

i mi.

14 Agus thuirt Daibhidh ris, Cionnus

nach robh eagal ort do lànih a shàneadh a

I mach a mharbhadh aoinungtaauTighearna?

, 15 Agus ghairm Daibhidh air aon de na

' h-ògauaich, agus thuirt e, Thig am

â–  fagus, agus leum air. Agus bhuail se e,

\ agus fhuair e bàs.

16 Agus thuirt Daibhidh ris, Bitheadh

d' fhuil air do cheann fhéin, oir th\ig do bheul

; fiauuis a' d' aghaidh, ag ràdh, Mharbh mi

• aon ungta an Tighearna.

â–  17 agus riun Daibhidh caoidh leis a'

chumhadh so os ceann Shauil, agus os

iceann a mhic lonatain;

: 18 (Agus dh'ùlthn e gu'u teagaisgeadh iacl

do càiloinn luJah tilgeadh le boglia: feuch,

tha e sgrìobhta aim an leabhar laseir;)

19 nihaise Israeil, air do lotadh air

d'àitibhàrda! cionnus athuitna cumhachd-

aich?

20 Na h-innsibh e ann an Gat, na cuiribh

'an cèill e ann an sràidibh Asceloin; air

eagal gu'm bi nigheanan nam Phihsteach

aoà'ohneach, air eagal gu'n dean nigheanan

nau neo-thimchioh-ghearrta luathghaire.

21 A shlèibhte Ghilboa, na bitheadh

drvichd no uisge oirbh; no oirbhse, achanna

â– thabhartas: oir an sin thilgeadh gu tàireià

air falbh sgiath nan cumhachdach, sgiath

;Shauil, mar nach bitheadh e imgta le

h-okdh.

22 fhuil nam marbh, o shaill nan cumh-

achdach, cha do thionndaidh bogha lon-

atain air ais; agus cha do phill claidheamh

Shauil gu faoiu.

23 Bha Saul agus lonatan gràdhach agus

taitneach 'n am beatha, agus 'n am bàs cha

,:lo sgaradh iad: bu luaithe iadna iolairean,

bu treise iad na leòmhain.

24 A nigheanan Israeil, guihbh air son

Shauil, a dh'èidich sibh ann an scarlaid le

,ioibhneas, a chuir òir-ghreus air bliur

i-eudach.

25 Ciounus a thuit na cumhachdaich 'am

neadlion a' chatha! O a lonatain, air

l'àitibh àrda mharbhadh thu!

26^ Tha cràdh orm air do shou, mo

'hràthair a lonatain: rothaitneach bhathu

Ihomhsa: b'iongautach do ghràdli dhomhsa,

i' toirt barrachd air gràdh nam ban.

27 Ciounus a thuit na cumhachdaich, agus

,tchaidh as do airm a' chogaidh!

283

CaibidealII.

1 Chaidh Daihlddh suas gu Hebron, agus an sin

rinneadh rlgh dhelh os ceann hidah. 8 Binn

Abaer Isboset 'n a rìgh air Israei. 17 Bhuail-

eadh A bner agusfir Israeil roimh sheirbhisich

Dhaibhidh.

AGUS 'n a dlièigh so dh'fhiosraich

Daibhidh de'n taigheara', ag ràdh, An

tèid mi suas gu aon de bhailtibh Iudah à Agus

thubhairt an Tighearn ris, Falbh suas. Agus

thubhairt Daibhidh, C'àit an téid mi suas]

Agus thuirt esan, Gu Hebrou.

2 Agus chaidh Daibhidh suas an sin, agus

mar an ceudna a dhà mlmaoi, Ahinoam a'

Bhan-iesreeleach, agus Abigail bean Xabail

a' Charmehch.

3 Agus a dhaoiue a bha maille ris thug

Daibhidh suas leis, gach fear le 'theaghlach;

agus ghabh iad còmhnuidh ann am bailtibh

Hebroin.

4 Agus thàinig daoine Iudah, agus dh'mig

iad an sin.Daibhidh 'n a rìgh os ceann

tighe Iudah. agus dh'innis iad do Dhaibh-

idh, ag ràdh, B' iad daoine labeis-ghilead

a dh'adhlaic Saul.

5 Agus chuir Daibhidh teachdairean a

dh'ionusuidh dhaoine labeis-ghilead, agus

thubhairt e rlu, Beannaichte gu robh sibh

o'n taighearu, a thaobh gu'n do nochd sibh

an caoimhneas so do'r taigheara, do Shaul,

agais gu'n d'adhlaic sibh e.

6 agus a nis gu nochdadh an Tighearn

caoimhneas dhuibhse, agus fàrinn: agus

dàolaidh mise mar an ceudna am maitheas so

dhuibh, do bhràgh gu'n d'rinn sibh an ni so.

7 A nis uime sin bitheadh bhur làmhau

air an ueartachadh, agus bithibh gaisgeil;

oir tha bhur Tighearn Saul marbh, agus

mar an ceudna dh'ungtaighIudah mise

a'm' rìgh os an ceanu.

8 Ach ghabh Abner mac Neir, ceannard

armailte Shauil, Isboset mac Shauil, agus

thug e thairis e gu Mahanaim;

9 Agus i'inn se e 'n a rìgh air Gilead, agus

air na h-Asuraich, agus air lesreel, agus

air Ephraim, agus air Beniamin, agus air

Israel uile.

10 Dà fhichead bliadhna dh'aois bha Is-

boset mac Shauil an uair a thòisich e air

ràoghachadh os ceann Israeil, agus ràghich

e dà bhliadhua: ach leantaighIudah Daibh-

idh.

11 Agus b'e àireamh nan làithean a bha

Daibhidh 'n a rìgh ann an Hebron airtaigh

Iudah, seachd bliadhna agus sè màosan.

12 Agus chaidh Abner mac Neir, agais

seirbhisich Isboseit mhic Shauil, a mach o

Mhahanaim gu Gibeon.

13 Agus chaidh loab mac Sheruiah, agus

seirbhisich Dhaibhidh a mach, agus choinn-

ich iad a chéile aig lochan Ghibeoiu: agus

shuidh iad sìos iad so air aon taobh de'n

loclian, agus iad sud air an taobh eile de'u

lochau.

2 SAMUEL, III.

14 Af'us thuirt Abner ri loab, Eireadh mur bitheadh tu air labhairt, gu deimhin an

na h-ò'o-anaich a nis agus deanadh iad lù- } sinaunsa'mhaduinnrachadhansluaghsuas,

cldeas °u ar fianuis. Agus thuirt loab, ' gach fear o leantuinn a bhràthar.

Eireadh iad I 28 Uime sin shéid loab trompaid, agus

15 An sin dh'éirich suas agus chaidh thairis

dà fhear dheug 'an àireamh de Bheniamin,

a hhuineadh do Isboset mac Shauil, agus

dà fhear dheug de sheirbhisich Uhaibhidh.

16 Agus rug gach fear dhiubh air ceann a

stad an sluagh uile, agus cha deachaidh iad

ni's mò air tòir Israeil, agus cha do chog

iad ui's mò.

29 Agus dh'imich Abner agus a dhaoine

air feadh a' chòmhnaird rè na h-oidhche

chompanaich, agus shàth e a chlaidheamh sin, agus chaidh lad thar Iordan agus

ann an leth-taobh a chompanaich, agus chaidh iad trouuh Bhitron mle, agus thamig

thuit iad sìos cuideachd: uime sin tlmgadh; iad gu Mahanaim.

mar ainm air an àite sin Helcat-hasurim, a

tha ann an Gibeou.

17 Agus bha cath ro chruaidh ann air an

Ik sin; agus bluiaileadh Abner agus fir

Israeil fa chomliair sheirbhiseach Dhaibh-

idh.

18 Agus bha tri mic Sheruiah an sm, loab,

agus Abisai,agus Asahel: agus bha Asahel

co kuxth d'a chois ri boc earba na mach-

arach.

19 Agus chaidh Asahel air tòir Abneir;

agus cha do chlaon e 'n a shiubhal a

dli'ionusuidh na làimhe deise no na làimhe

clàthe, o dhol an déigh Abneir.

20 An sàn dh'amhairc Abner 'n a dheigh,

agus thuirt e, An tusa AsaheU Agus

f lireagair esan, Is mi.

21 Agus thuirt Abner ris, Tionndaidh

a dh'ionusuidh do làimhe deise no dh'ionu-

suidh do làimhe clàthe, agus glac aon de na

h-òganaich,agusgabhad' iounsuidh 'fhaobh.

Ach cha b'àili le Asahcl tionndadh o esan a

leantuinn.

22 Agus thuirt Abuer a rìs ri Asahel,

Tionndaidh o mise a leantuinn: c'ar son a

bhuailinn thu gu Vàxà ciounus an sin a

tliogainn suas m'aghaidh ri loab do blirà-

thair?

23 Gidheadh dhiùlt esantionndadh: uime

sin bhuail Abner e le earr na sleagha fo 'n

chàiigeadh aishin, agus thàinig an t sleagh

a mach air a chiilaobh; agus tlmit e 'n sin,

agus fhuair e bàs 's an àite sin fhéin: agus

iadsan uile a thàinig a dh'ionnsuidh an àite

anns an do thuit Asahel sìos agus anns an

d' fhuair e bàs, dh'fhan iad 'n an seasamh.

24 Chaidh loab mar an ceudna agus Abisai

air tòir Abneir: agus luidh a' ghrian an uair

a thàinig iad gu sliabh Amah, a tha fa

chomhair Ghiah, air slighe fàsaich Ghi-

beoin.

25 Agus chruinnich clann Bheu'amin ia;I

fèiu 'au ceann a clieile gu dd an deigh

Abneir, agus bha iad 'n an aon bhuidhinn,

agus sheas iad air mullach cnoic.

26 An sin ghlaodh Abner ri loab, agus

thubhairt e, An sgrios an claidheamh gu

bràth? nach 'eil fios agad gu'm bi soar-

bhadas ann fa dlieireadh? ciafad a bhitlieas

c ma ta mu'n abair thu ris an t-sluagh

)»illtiun leautuinn am bràithrcan?

27 agus thuirt loab, Mar is beò Dia,

284

30 Agus phill loab o dholvca. dèigh Abneir;

agus an uair a chruinnich e 'n sluagh uile

'au ceann a chéile, dh'ionndraineadh d(

sheirbhisich Dhaibhidh naoi fir dlieug agui

Asahel.

31 Ach bhuail seirbhisich Dhaibhidh dt

Bheniamin, agus de dhaoine Abneir, tri

cheud agus tri fichead fear, a fhuair bàs.

32 Agus thog iad leo Asahel, agus dh'adh-

laic iad e ann an àit-adhlacaidh 'athar, a

hha ann am Bet-lehem: agus dh'imich loab .

agus a dhaoine rè na h-oidhche, agus

thàinig iad gn Hebron mu bhriseadh na

fàire.

CaibidealIII.

1 Rugadh sènnar m/iac do Dhaihhidh ann an

Hebroii, 6 Tiia Jearg air Abner ri laboset.

aijas bhagair e an ràoghadid a'àiarrachadh o

Uiigh S/àauil. 14 C'/iuir Daibhidh fios air

Mir/ial a mhnaoi. 22 Mharbh Joab Abner.

2S hinn Daib/tidk caoid/t, air a s/ion.

ANIS bha cogadh fada eadartaigh

Shauil agustaighDhaibhidh: ach bha

Daibhidh a'sàor-dhol air aghaidh ann an

neart, agustaighShauil a' sàr-dhol 'an laige. ,

2 Agus rugadh do Dhaibhidh mic ann an '

Ilebron: agus b'e a cheud ghin Anmon, ri •

Ahinoam a' Bhan-iesreeleach:

3 Agus a dhara mac Chiliab, ri Abigail '

bean Nabail a' Charmelich: agus an treas

niac Absalom, mac Mhaacali, uighinn \

Thalmai, rìgh Ghesuir: '

4 Agus an ceathramh mac Adoniah, mac

Ilagit: agus an cùigeamh mac Sephatiah,

mac Abitail:

5 Agus an seathamh mac Itream, ri Eglah

bean Dhaibhidh. Rugadh iad sin do

Dhaibhidh ann an Hebron.

6 A nis an uair a bha cogadh eadartaigh

Shauil agustaighDhaibhidh, rinn Abner e

féin làidir ann antaighShauil.

7 Agus bha coimhleabach aig Saul, d'am

6'ainm Kispah, uighean Aiah: agus tluibh-

airt Isboset ri Abner, Car son a chaidh

thu stigh a dh'ionnsuidh coimhleabaich

m'athar/

8 an sin bha fearg mhòr air Abner air

son bàn-lathran Isboseit, agus thuirt e,

An ceann coin mise, a hhuineas do Iudah?

tha mi a' nochdadh caoimhneis an diugh do

thigh Siiauil d'athar, d'a bhràithribh, agus

da chairdibh, agus cha d'thug mi thairis

2 SAMUEL, III.

thusa do làimli Dhaibhidh; gidheadh tha

thusa a' cur coire as mo leth an diugh a

thaobh iia mnà so?

9 Mar sin gu'n deanadh Dia ri Abner,

agus tuilleadh maranceudna, mar amhionn-

aich an Tighearn do Dhaibhidh, mur dean

mise eadhon mar sin ris-san;

10 An ràoghachd athan-achadh o thigh

Shauil, agus ràgh-chaithir Dliaibhidh a cluir

suas os ceann Israeil, agus os ceaun Iudah,

Dlian eadhon gu Beerseba.

11 Agus cha b'uiTainn e Abner a fhreag-

airt aon fhocal a ràs, a cldonn gu'n robh

â–  eagal air roimhe.

. 12 Agus chuir Abner teachdairean a

dh'iounsuidh Dhaibhidh 'n a àite fhéin, ag

, ràdh, Cò leis an tàr? agràdh maran ceudva,

Deau do choimhcheaugal riumsa, agus,

feuch, hithidh mo làmh leat, gu Israel uile

a thionudadh a d' ionnsuidh.

\ 13 Agus thuirt esan, Ro mhaith; ni

. mise coimhcheaugal riut: ach aon ni tha mi

' ag iarraidh ort, cadhon, Nach i'aic thu mo

ghuàiis, mur toir thu leat air tùs Michal

uighean Shauil, an uair a thig thu g'am

; fbaicinn.

I 14 Agus chuir Daibhidh teachdairean gu

Isboset mac Shauil,ag ràdIi,Tabhair rfAo//i/i

1 mo bhean Michal, a cheangail mi rium fhéin

j 'am pòsadli air son ceud roimh-chroicioun

de na Philistich.

15 Agus chuir Isboset/o5 oirre, agus thug

e a fear i, eadhon o Phaltiel mac Lais.

16 Agus dh'imich a fear maille rithe, a'

gul 'n a dèigh gu Bahurim: an sin thuirt

Abner ris, Falbh, pill. Agus phill e.

17 Agus rinn Abuer còmhradh ri seanair-

ibh Israeil, ag ràdh, Anns an aimsir roimhe

80 dh'iarr sibh Daibhidh a hhi 'n a rìgh os

I bhur ceauu.

I 18 A nis ma ta deanaibh e; oir labhair an

j Tighearn mu Dhaibhidh, ag ràdh, Le laimh

I mo sheirbhisich Dhaibhidh saoraidh mi mo

I shluagh Israel à làimh nam Philisteach,

agus à làimh an naimhdean uile.

j; 19 Agus labhair Abner mar an ceudna

ann an cluasaibh Bheniamin: agus chaidh

â– Abner mar an ceudna a labhairt ann an

cluasaibh Dhaibhidh ann an Ilebron, gach

' ni a bha taitneach ann an sùilibli Israeil,

!; agus ann an sàiilibh taighe Bheniamiu luile.

' 20 Agus thàinig Abuer a dh'ionusuidh

, Bhaibhidh gu Hebron, agus fichead fear

{;Uiaille ris: agus rinn Daibhidh cuirm do

1 Abner agus do na daoinibh a bha maille ris.

21 Agus thuirt Abuer ri Daibhidh,

Eiridh nii, agus falbhaidh mi, agus cruinn-

ichidh mi Israel uile dh'iounsuidh mo

thighearu' an ràgh, a clmm gu'n dean iad

coinihcheangal rmt, agus gun ràghich thu

os ceann gach ni a's miauu le d'anam. agus

chuir Daibhidh Abner aii' falbh, agus

dli'imich e ann an sàth.

22 agus,feuch,thàinig seirbhisich Dhaibb-

M 2S5

idh agus loab o ruagadh buidhne, agus

thug iad creach mhòr leo: (ach cha robh

Abner maille ri Daibhidh ann an Ilebron;

oir chuir e air falbh e, agus dh'imich e ann

an sàtli.)

23 Agus an uair a thàinig loab agus an

armailt uile a bha maille ris, di'innis iad

do loab, ag ràdh, Thàinig Abner mac Neir

a dh'ionnsuidh an ràgh, agus chuir e air

lalbh e, agus dh'imich e ann an sàth.

24 An sin thàinig loab a dh'ionnsuidh an

ràgh, agus thuirt e, Ciod e a rinn thu?

feuch, thàinig Abner a d'ionnsuidh; c'ar

son so a chuir thu air falbh e, agus gun

amharus dh'imich e?

25 Is aithne dhuit Abner mac Neir, gur

h-aun gu d' mhealladh a thàinig e, agus gu

fios fhaghail air do dhol a mach agus tlo

theachd a steach, agus gu fios fhaghail air

gach ni a tha thu a' deanamh.

26 Agus an uair a thàinig loab a mach o

Dhaibhidh, chuir e teaclidairean an dèigh

Abneir, a thug air ais e o thobar Shirah:

ach cha robh fios aig Daibhidh air.

27 Agus an uair a phi" \buer gu Hebron,

thug loab e a leth-taooh anns a' gheata a

labhairt ris annau sàth; agus bhuail e 'n sin

e fo 'n clmigeamh aisinn, agus fhuair e bàs

air son fola a bhràthar Asaliel.

28 Agus 'n a dhéigh sin an uair a chuala

Daibhidh e, thuirt e, Tha mise agus mo

ràoghachd neò-chioutach an làthair an taigh-

earna gu bràth o fhuil Abueir mhic Neir.

29 Fanadh i air ceauu loaib, agus airtaigh

'athar uile, agus na bitheadh a dhàth air

tigh loaib neacli air am bi silteach, no

'lihios 'n a lobhar, no d'an èigin sin.hal le

bata, no'thuiteas air claidheamh, no airam

bi easbhuidh arain.

30 Mar sin ndiarbh loab agusabhràthair

Abisai Abuer, a chiouu gu'u do chuir esan

gu bàs am bràthair Asahel aig Gibeon anns

a' chath.

31 Agus thuirt Daibhidh ri Ioab,aguf;

ris an t-sluagh uile a hlLa maille ris, Reub-

aibh bhur u-eudach, agus cuiribh saic-

eudach umaibh, agus deauaibh caoidh

roimh Abner. Agus lean rìgh Daibhidh

féin an giàilan.

32 Agus dh' adhlaic iad Abncr ann an

Hebron: agu«! thog an rìgh suas a ghuth,

agus ghuil e aig uaigh Abueir; agus ghuil

an sluagh uile.

33 Agus riun an rìgh caoidh os ceaun

Abueir, agus thuirt e, An ann mar a

bhksaicheas amadan, a bhàsaich Abner?

34 Clia do cheangladh do làudian, agus cha

do chuireadh do chosan ann an geimhlibh:

mar a thuiteas duineroimh dhaoineaingidh,

mar sin thuit thusa. agus ghuil an sluagh

uile a rìs os a cheann.

35 Agus an uair a thàinig an sluagh uile a

thoirt air Daibhidh biadh itheadh. am feadh

's a b'e 'n là fathast a bh'aun, mhionnaich

2 SAMUEL, IV, V.

Daibhidh, ag ràdh, Mar sin gu'n deauadh

Dia riuinsa, agns tuilleadli mar an ceudua,

iàd ris an ràgh, Feuch, ceaun lisboseit mhic

Shauil do nàmhaid, a dh'iarr d'anam; agus

ma bhlaiseas mi arau no ni air bith eile, gus thug an Tighearn do m' thighearn an rìgh

an téid a' ghrian fodlia.

36 agus thug an sluagh uile fainear

agus bha e taitneach 'n an sàiiHbh; mar a

dìoghaltas air an là 'n diugh air Saul agus

e, air a shhochd.

9 Agus fhreagair Daibhidh Rechab agus

bha gach ni a, rinn an ligh taitneach anu; Baanah a bhràthair, mic Rimoin a' Bheerot-

an sùilibh an t-sluaigh uilc

aich, agus thuirt e riu, Mar is beò an

37 Oir thuig an sluagh uile agus Israel uile j Tighearn, a shaor m'anam as gach uile airc,

air an là sin, nach ann o'u rìgh a bha e

Abner mac Neir a chur gu bàs. ^

38 Agus thuirt an rìgh r'a slieirbhisich, ^ meas gu'n robh e 'toirt deadh'sgeoil leis,)

Nach 'eil fhios agaibh gu'n do thuit uach- rug mi air, agus mharbh mi e ann an Sic--

10 An uair a dh'innis neach dhomh,

ràdh, Feuch, tha Saul marbh, (agus e

daran agus ditine mòr an diugh ann an

Israel?

39 Agus tha mise an diugh anmhunn,

ged tha mi uugta a'm' ràgh; agus tha na

daoiue sin mic Sheruiah ro chruaidh air mo

shon: dàolaidh an Tighearn do fhear-dean-

amh an uilc a rèir 'aingidheachd.

CaibidealIV.

1 Mharhh Baanah agus Rechah Isboset, agus

thug iad a diexinn a dKionnsuidh Dhaihhidh

gu Hebron. 9 Dh'àithn Daibàiidh an cur gu

bàs.

AGUS an uair a chuala mac Shauil gu'u

d'fhuair Abner bàs ann an Hebron,

dh' fhàs a làmhau fann, agus bha Israel uile

fo bhuaireas.

2 Agus bha aig mac Shauil dithis fhear a

bha 'n an ceauuardaibh air buidhuibh; Ve

aium aoin diubh Baanah,ag-usaiumrtyiy7(/r

eile Rechab, mic Rimoin a' Bheerotaich, de

chloinn Bheuiamin: (oir mheasadh Beerot

mar an ceudna de Bheniamin:

3 Agus theich na Beerotaich gu Gitaim,

agus tha iad 'n an luchd-cuairt an sin gu

ruig an là 'n diugh:)

4 Agus bha aig louatau mac Shauil mac a

bha bacach, agus a bha cùig bliadhna

dh'aois an uair a thàinig an sgeul mu Shaul

agus louatan à lesreel; agus thog a bhau-

altrum leatha e, agus theich i: agus an uair

a rinn 1 cabhag gu teicheadh, thuit esan,

agus rinneadh bacach e; agus b'e 'ainm

Mephiboset.

5 Agus dh'imich mic Rimoin a' Bheero-

taich, Rechab agus Baanah, agus thàinig

iad mu theas an là gutaighIsboseit, a bha

'n a luidhe air leabaidh mu mheadlion-Ià.

6 Agus, feuch, thàinig iad air an aghaidh

gu meadhou an taighe, mar gu'm bitheadh

iad gu cruithneachd a thoirt leo, agus

bhuail iad e fo 'n chàiigeamh aisinn: agus

lag, an uair a shaoil e gu'n tugainn luigb-

eachd dha air sou a sgooil:

11 Nach mò gu mòr, an uair a mharbh

daoine aingidh duine ionraic 'n a thigh fhéin

air a leabaidh à agus a nis nach iarr mi

' fhuil-sau air bhur làimh-sa, agus nach toir

mi bhàrr na talmhainn sibh?

12 Agus dh'àitlm Daibhidh d'a òganaich,

agus mharbh siad iad, agus ghearr iad

dhiubh an làmhan agus an cosau, agus

chroch iad suas iad os ceaun an tobaii- ann

an Hebron: ach ghabh iad ceann Isboseit,

agus dh'adhlaic iad e ann an àit-adhlacaidh

Abneir ann an Hebron.

CaibidealV.

1 Thàinig treuhhan Israeil a dh'ionnsuiclK

Dliaihhidh gu Hehron, agus dh'ung iad e 'n a

ràgh os an ceunn. 6 Ghlac e Sion, agus ghabh'

e còmhnuidh ann. 17 Bhuail e na Plalisti/'h

aig Baal-perasim, agus a rìs aig craoblMn,

nan smeur.

AN SIN thàinig uile threubhan Israeil

a dh'ionnsuidh Dbaibhidh gai Hebron,

agus labhair iad, ag ràdh, Feuch, is sin.e

do chnàimh agus d'fheoil.

2 Mar an ceudna roimhe so, 'n uair a bha \

Saul'u aràgh os ar ceaun, bu tusa an ti a '

threòraich a mach agus a thug a steach

Israel: agus thuirt an Tighearn riut,

Beathaichidh tu mo shluagh Israel, agus

bithidh tu u'd' cheannard air Israel.

3 agus thàinig uile sheanaircan tsraeil a ,

dli'iounsuidh an rìgh gu Hebron, agus rinn I

ràgh Daibhidh coimhcheaugal riu ann an j

Hebron 'am fàanuis an Tighearna: agus '

dh'ung iad Daibhidh 'n a rìgh air I&vttel.

4 Bh<i Daibhidh deich bliadhna fiv^head a

dli'aois an uair a thòisich e air ràoghachadh; '

agus rlghich e dà fhichead bliadluia.

5 ann an Hebrou ràghich e os ceann •:

Iudah seachd bliadhna agus sè màosan;

chaidh Rechab agus a bhràthair Baauah as: \ agus ann an lemsalem ràghich e tri bliadh-

7 Oir an uair a thàinig iad a steach do n na deug thar fhichead os ceann Israeil ^

tigh, bha esan 'n a luidhe air a leabaidh uile agus Iudah. ^ j

'u a sheòmar-codail, agus bhuail iad e, agus 6 Agus dh'imich an rìgh agus a dhaoine i

mharbh iad e, agus chuir iad an ceaun d'e, gu h-Ierusalem, dh'ionnsuidh uan Iebusach, i

agus thug iad leo a cheanu, agus dh'imich luchd-àiteachaidh na tàre; a labhair ri i

'ad rompa air slighe an fhàsaich rè na h- | Daibhidh, ag ràdh, Cha tig thu a steach an

oidhche

8 Agus thug iad ceann Lsboseit a dh'ionn

suidh Dhaibhidh g-u Hebron, agus thuirt steach an so.

286

so mur toir thu air falbh na doill agus

bacaich; ag ràdh, Cha tig Daibhidh

2 SAMUEL, YI.

7 Gidheadh, ghlac Daibhidh daiugueach

Shioin: is e sin baile Dludblùdh.

S agus thuirt Daibhidh air an là sin,

Ge b'e neach a ruigeas a' chhais-uisge, agus

a bhuaileas na lebusaich, agus na bacaich,

ngus na doill, do am bheil fuath aig anani

Dliaibhidh, bitUidh esan 'n a cheannard:

uiiue sin tlmbliairt iad, Clia tig an dall

agus aui bacach a steacli do'n taigh.

y agus ghabh Daibhidh còaihuuidh anns

an daiugueach, agus dii'aiumich se e, Baile

Dhaibhidh; agus thog Daibhidh aitreahh

mu'u cuairt, o Mhilo agus air an taobh a

stigh.

10 Agus chaidh Daibhidh air 'aghaidh, a'

fàs mòr; agus bha 'n Tighearn Dia nan

sluagh maille ris.

11 Agus chuir Hiram rìgh Thiruis teachd-

airean a dh'ionnsuidh Dhaibhidh, agus fiodh

seudair, agus saoir, agus clachairean; agus

thog iadtaighdo Dhaibhidli.

12 Agus thuig Daibhidh gu'n do dhaiug-

nich an Tigliearu e 'n a rìgh air Israel,

agus gu'u d'àrdaich e a ràoghachd air son

a shluaigh Israeil.

13 Agusghabh Daibhidh dha fhéin tuilleadli

choimhleabach agus bhan à h-Ierusalem, an

dèigh dha teachd à Hebron: agus rugadh

fathast mic agus nigheanau do Dhaibhidh.

14 Agus is iad so an ainmean-san, a

rugadh dha ann an Ierusalem; Samuah,

agus Sobab, agus jS^atau, agus Solamh,

15 Agus Ibhar, agus Elisua, agus Nepheg,

agus laphia,

16 Agus Ehsama, agus Eliada, agus

Eliphalet.

17 Ach an uair a chuala na Philistich

gu'n d'mig iad Daibhidh'u a rìgh air Israel,

thàinig na Philistich uile nìos a dh'iarraidh

Dhaibhidh; agus chuala Daibhidh si«, agus

chaidh e sìos do'n daingneach.

18 Agus thàinig na Philistich, agus sgaoil

siad iad fhéin ann an gleann Rephaim.

19 AgTis dh'fhiosraich Daibhidh de'u

Tigheai-u, ag ràdh, An téid mi suas a

dh'ionnsuidh nam Philisteach? an toir thu

thairis iad a m' làimhl Agus thuirt an

Tighearn ri Daibhidh, Gabh siias; oir gu

ciuuteach bheir mi thairis na Phillstich a

d' làimh.

20 Agus thàinig Daibhidh gu Baal-

perasim, agus bhuail Daibhidh iad an sin,

agus thuirt e, Bhris an Tighearn o 'chéile

mo naimhdeau a'm' fhianuis, mar bhriseadh

uisgeachan. Uime sin.thug e Baal-perasim

mar ainm air an àite sin.

21 Agus dh'fhàg iad an sin an dealbhan,

agus loisg Daibhidh agus a dhaoine iad.

22 Agus thàinig na Philistich a uàos a ràs,

^us sgaoil siad iad fèiu ann an gleaun

Rephaim.

23 Agus an uair a dh'fhiosraich Daibhidh

de'n Tighearn, thuirt e, Cha téid thu ,

Buas; ach gabh mu'n cuairt air an càilaobh, !

2S7

agus thig orra fa chomhair chraobh nan

j smeur.

j 24 Agus an uair a chluiuueas tu fuaim

' sin.hail ann am mullach chraobh nan

I smeur, an sin.gluaisidh tu thu fèiu; oir an

sin thèid an Tighearn amach romhad, a

bhualadh feachd nani Philisteach.

25 Agus rhni Daibhidh mar sin, mar a

dh'àitlm an Tighearn dha; agus bhuail e na

Phillstich o Gheba, gus an tig thu gu Gaser.

i Caibideal VI.

1 Thug Daihhidh an àirc o Chiriat-iearim gu

Sion. 6 Rhuail Dia Usah a chàonn gvHn do

ghabli e greim dldlài. 16 Binn Michal tàir air

Daibhidli.

AGUS chruinuich Daibhidh fathast 'an

^ ceann a chéile fir thaghta Israeil

uile, deich màle fichead.

2 Agus dh'éirich Daibhidh, agus chaidh e,

agus an sluagh uile a bha maille ris, o

j Bhaal Iudah, a thabhairt suas à sin àirc

Dhè, air an gairmear aium Thighearna nan

[ sluagh, a ghabhas còmhnuidh eadar na

Cheruban.

I 3 Agus chuir iad àirc Dhe air feim àir agus

thug iad i àtaighAbinadaib a bha ann an

' Gibeah: agus dh'iomaiu Usah agus Ahio,

mic Abinadaib, am feun iir maille ri àirc

i ^^^-

4 Agus dh'imich Ahio roimh 'n àirc.

5 Agus chluich Daibhidh agustaighIsraeil

uile 'am fianuis an Tighearna air gach

inneal-ciuil de fhiodli giuthais, eadhon air

clàrsaichibh, agus air saltairibh, agus air

nabalaibh, agus air tiompanaibh, agus air

ciombalaibh.

6 Agus an uair a thàinig iad gu urlar-

bualaidh Nachoiu, chuir Usah a mach a

làmh a dh'ionnsuidh àirc Dhè, agus ghabh e

greim dhith; oir chuir na daimh air chrith i.

7 Agus las corruich an Tighearna an

aghaidh Usah, agus bhuail Dia an sin.e air

sou a dhànadais; agus fhaair e bàs an sin

làimli ri àirc Dhè.

8 Agus bha doilgheas air Daibhidh, do

bhràgh gu'u d'rinn an Tighearn briseadh

air Usah; agus dh'aiumich e an t-àite sin

Peresusah gu ruig an là 'n diugh.

9 Agus bha eagal air Daibhidh roimh 'n

Tighearu air an là sin, agus thuirt e,

Cionnus a thig àirc an Tighearna do m'

ionnsuidh-sa]

10 Agus cha b'àill le Daibhidh àirc an

Tighearna a thionndadh d'a ionnsuidh fhéin

gu baile Dhaibhidh: ach thug Daibhidh a

leth-taobh i gutaighObed-edoim a' Ghitich.

1 1 Agus dh' fhan àirc an Tighearna ann an

tigh Obed-edoim a' Ghitich tri màosau: agus

bheannaich an Tighearn Obed-edom, agus

a thigh uile.

12 Agus dh'innseadh do rìgh Daibhidh, ag

ràdh, Bheannaich an TighearntaighObed-

edoim, agus gach ni a hliuineas da, air son

àirc' Dhè. Uime sin dh' fhalbh Daibhidh

2 SAMUEL, VII.

&gus thug e nìos àirc Dliè àtaighObed-

edoim gu baile Dhaibhidh, le gairdeachas.

13 Agus an uair a dh'imich iadsan a ghiùl-

ain àirc an Tighearna sè ceuman, dh'àobair

e tairbh agus beathaichean reamhra.

14 Agus dhanus Daibhidh le 'uile neart

'am fianuis an Tighearna, agus bha Daibh-

idh criosiaichte le ephod làn-eudaich.

15 AgusThug Daibhidh agus uile thigh

Israeil a nìos àirc an Tighearna le iolach,

agus le fuaim trompaide.

16 Agus an uair a bha àirc an Tighearna

a' teachd a steach gu baile Dhail>hidh, dh'-

amhairc Michal nighean Shauil troinih

uinneig, agus chminaic i rìgh J)aibhi(lh

a' leumnaich agus a' dannsadh 'am fianuis an

Tighearna, agus rinn i tàir air 'n a cridhe.

17 Agus thug iad a steach àirc an taigh-

eama, agus chuir iad suas i 'n a h-àit, ann

am meadhon a' phàilliuin a shuidhich Daibh-

idh air a son: agus thug Daibhidh suas

àobairtean-loisgto 'am fianuis an Tighearna,

agus àobairtean-sàth.

18 Agus an uair a chuir Daibhidh crìoch

air àobairtcan-Ioisgte a thoirt suas, agus

àobairtean-sàth, bheannaich e an sluagh ann

an ainm Thighearna nan sluagh.

1!) Agus roinn e air an t-sluagh vòlOymclhon

air uile chomhchruinneachadh Israeil,eadar

fheara agus mlmathan, do gach neach

breacag arain, agus màr maith Jeòla, agus

copan /lowa.- agus dh'fhalbh an sluagh uile,

gach neach d'a thigh fèiu.

20 Agus phill Daibhidh a bheannachadh a

theaghlaich: agus thàinig Michal nigheau

Shauil a mach 'an coinncamh Dhaibhidh,

agus thuirt i, Cia urramach a bha rìgh

Israeil an diugh, a ràiisg e fèm an diugh ann

an sàiilibhbhanoglach a sheirbhiseach, mar a

rùisgeas aon de na daoinibh eutrom e fhéin!

21 Agus thuirt Daibhidh ri Michal, Is

ann a bha e 'am fianuis an Tighearna, a

thagh mise roimh d'athair, agus roimh a

thigh uile, chum m'orduchadh a'm' cheann-

3rd air sluagh an taighcania,air Israel: uime

8ÃŒn chluich mise 'am fianuis an Tighearna.

22 Agus bithidh mi fathast ni's tàireile na

so, agus bithidh mi àosal a'm' shùilibh fhéin;

agus aig na banoglaich mu'u do labhair thu,

aca-san gheibh mi urram.

23 Agus cha robh duine-cloinne aig Michal

nighcan Shauil gu là a bàis.

CaibidealVII.

1 Tlwimiisg Natan do Dhuibhidhtaigha thogail

do Dhia. 12 Oheall Dia dha sochaireanagus

heannacliadh 'n a shliochd, 18 Urnuiyh agus

hu idh eachas Dlia ib/i idh .

A GUS an uair a shuidh an rìgh 'n a thigh,

J\. agus a thug an Tighearn fois dha o a

nait!\hdibh uile mu'n cuairt,

2 thuirt an rìgh ri Natan am fàidh,

Feuch a nis, tha mise a'm' chòmhnuidh ann

antaighseuciair, ach tha àirc Dhe 'n a còmh-

uuidh an taobh a stigh dc chùirteinibh.

2às

3 Agus thuirt Natan ris an ràgh, Falbh,

dean gach ni a tha ann ad chridhe; oir tha'n

Tighearn maille riut.

4 Agus air an oidhche sin fhéin thàinig

focal an Tighearna gu Natan, ag ràdh,

.5 Falbh agus innis do m' òglach Daibhidh,

Mar so tha'n Tighearn ag ràdh, An tog

thusataighdhomhsa, a chum gu'n gabhainn

còmhniiidh ann]

6 Oir cha do ghabh mise còmhnuidh ann

antaigho'n là anns an d'thug mi nìos clann

Israeil as an Eiphit, eadhon gus an là'n

diugh, ach bha mi ag imeaclid ann am bàith

agus ann am pàilliun.

7 Anns gach àit d'an d'imich mi maille ri

cloinn Israeil iiile, an do labhair mi focal

ri h-aon air bith de bhreitheamhnaibh Is-

raeil, d'an d'àithn mi mo shluagh Israel a

bheathachadh, ag ràdh, carson nach tog

sibh dhomhsataighseudair?

8 A nis uime sin mar so their thu ri m'

sheirbhiseach Daibhidh, Mar so tha taigh-

earn nan sluagh ag ràidh, Thug mise thu o

chrò nan caorach, o bhi 'leantuinn nan caor-

ach, gu bhi 'd cheannard air mo shluagh,

air Israel:

9 Agus bha mi maille riut anns gach àite

d'an deachaidh tu, agus ghearr mi as do â– 

naimhdean uile o d'fhianuis, agus rinn mi

dhuit ainm mòr, mar ainm nan daoine mòra •

a tha air an talamh.

10 (Agus orduichidh mi àit air son mo

shluaigh Isracil, agus suidhichidh mi iad,

agus gabhaidh iad còmhnuidh 'n an àite

féin, agus cha ghluaisear iad ni's mò: agus;

cha sàraich clann na h-aingidheachd iad '

tuilleadh mar air tùs,

1 1 Agus o'u àm anns an d'àithn mi breith-

eamhnan 'bhi osceann mo shluaigh Israeil:

agus bheir mi dhuit fois o d' nairahdibh gu

lèir.) Mar an ccudna tha'n Tighearn ag inns-

eadli dhuit, gu'n dean an Tighearntaighdhuit.

12 Agus an iiair a choirahlionar do làith- ^

ean, agus a choidileas tu maille ri d'aith-

richibh, togaidh mi suas do shliochd a'd'

dhéigh, a thig a mach à d'innibh; agus

daingnichidh mi a ràoghachd.

13 Togaidh esantaighdo m'ainm-sa, agus

daingnichidh mise ràgh-chaithir a ràogh-

achd gu bràth.

14 Bithidh mi a'm' athair aige-san, agus

bithidh esan 'n a mhac aganisa: raa ui e |

aingidheachd, smachdaichidh mi e le slait

dhaoine, agus le buillibh chloinn nan daoine:

15 Ach cha-n imich rao thròcair air falbh

uaitli, mar a thug mi air falbh / o Shaul, a

chuir mi air falbli o d'fhianuis-sa.

16 Agus hithidk do thigh seasmhach, agus

do ràoghachd gu bi'àth a'm' fhianuis-sa:

bithidh do ràgh-chaithir daingcan gu bràth

1 7 A rèir nam briathran so uile, agus a rèir

an taisbeinidh so uile, mar sin labhair

Natan ri Daibhidh.

18 An sin chaidh rìgh Daibhidh a stigh,

reir

2 SAMUEL, YIII.

agiia shuidh e 'am fianuis an Tighearna [ 2 Ao-us bhuail e na Moabaich, agus thomh-

agus thuirt e, Cò uiise, Thighearua ais e iad le cord, 'g an tilgeadh sìos gu làr:

Dhè? agus ciod e mo thigh, g-un d'thug thu [ eadhon le dà chord thomhais e a thabhairt

mi gu ruige so?

19 Agus bu bheag an ni so fathast a'd'

shùilibh-sa, a Thighearna Dhè; ach labhair

thu mar an ceudna thaobh taighe do sheir-

bhisich rè aimsir fha'Ui ri teachd; agus an

c so gnàth duine, a Thigheama Dhè?

20 Agus ciod tuilleadh adh' fheudas Daibh-

idh a ràdh riut? oir is aithne dhuit do

slieirbhiseach, a Thighearna Dhè.

21 Air son d'fhocail, agus a rèir do chridhe

fein, rinn thu na nithean mòra so uile, a thoirt

air do sheirbhiseach eòhis a ghabhail 07^ra.

2-2 Uime sin tha thu mòr, a Thighearna

l»hè: oir chsL-n'eil neach ann cosmhuil riut,

agus clia-n'eil Dia ann ach thusa

g;ich ni a chuala sinn le'r cluasaibh

23 Agus cia an cinneach air thalamh cos-

nihuil rid' shluagh-sa, cosmhuil ri h-Israel,

a chaidh Dia a shaoradh mar shhiagh dha

fcin, agus a dheanamh ainme dha fhéin, agus

a dheanamh air an son nithean mòra, agus

uamhasach, air son do thàre, 'am fianuis do

ilikiaigh a shaor tlm dhuit fhéin as an Eiphit,

na cinneachaibh agus dài diathaibh?

24 Oir dliainguichtlui dhuitféin do shhiagh

Israel, gu bhi 'n an sluagh dhuit gu bràth;

agus tha thusa, a Thighearn', a'd' Dhia aca.

25 Agus a nis, a Thigliearna Dhè, am focal

a labhair thu a thaobh do sheirbhisich,

iiaus a thaobh a thighe, dean seasmhach

(• gu bràth; agus deau mar a thuirt thu.

2ià Agus àrdaichear damm gu bràth, ag

rlidh, Is e Tighearn nan sluagh a's Dia os

ceann Israeil: agus bitheadhtaighdo sheir-

bhisich Dliaibhidh daingean a'd' fhianuis:

27 Oir dh'fhoillsich thusa, a Thighearna

nau sluagh, a Dhè Israeil: do d' sheirbhis-

each, agràtdh, Togaidh mitaighdhuit; uime

sin fhuair do sheirbhiseach '« a chridhe an

urnuigh so a dheanamh riut.

2S Agus a nis, a Thighearna Dhè, is tu

féin Dia, agus is iad do bhriathran an

fhàrinn; agus gheall thu am maitheas so

do d' sheirbhiseach:

29 A nis uime sin.gu ma toil leattaighdo

bàis, agus le aon chord iomlan a ghleidh-

eadh beò. Agus bha na Moabaich 'n an

seirbhisich aig Daibhidh, agus thug iad

tiodhlacan leo.

3 Bhuail Daibhidh mar an ceudna Hadad-

eser mac Rehoib, rìgh Shobah, 'n uair a

chaidh e a chosnadh a chràche air a h-ais

aig amhainn Euphrates.

4 Agus thug Daibhidh uaith màle carhacl,

agus seachd ceud marcach, agi:s fichead

màle coisiche: agus ghearr Daibhidh speir-

eachan each nan carbad uile, ach dh' fhàg e

dhiubh dàol cheud carbad.

5 Agus an uair a thàinig Sirianaich Dha-

mascuis a chuideachadh le Hadadeser rìgh

Shobah, bhuail Daibhidh de na Sirianaich

dà mhàle thar fhichead fear.

6 An sin chuir Daibhidh freiceadain ann

an Siria Dhamascuis: agus bha na Sirian-

aich 'n an seirbhisich aig Daibhidh, agTis

thug iad leo tiodhlacan: agus ghlèidh an

Tighearu Dail^hidh gach taobh a chaidh e.

7 agus ghabh Daibhidh na sgiathan òir a

bh'aig seirbhisich Hadadeseir, agus thug e

iad gu h-Ierusalem.

8 Agus Bhetah, agus o Bherotai, bailtibh

Hadadeseir, thug rìgh Daibhidh ro mhòran

umha.

9 An uair a chuala Toi rìgh Hamait gu'n

do bhuail Daibhidh sluagh Hadadeseir

uile,

10 An sin chuir Toi a mhac loram gu

ràgh Daibhidh, a chur f àilte air, agus g'a

bheaunachadh, a chionn gu'n do chog e ri

Hadadeser, agus gu'n do bhuail se e: (oir

bha cogadh aig Hadadeser ri Toi:) agus

'n a làimh bha soithichean airgid,agus soith-

ichean òir, agus soithichean umha.

11 lad sin mar an ceudna choisrig rìgh

Daibhidh do'n Tighearn, maille ris an air-

giod agus ris an òr a choisrig e o na h-uile

chinneachaibh a cheannsaich e;

12 Shiria, agus o Mhoab, agus o chloian

Amoin, agus o na Philistich, agus o Amalec,

agus chreich Hadadeseir, mhic Rehoib,

sheirbhisich a bheannachadh, a chum gu ' rìgh Shobah.

mair e gu bràth a'd' fhianuis: oir labhair | 13 Agus fhuair Daibhidh ainm dha fhéin,

thusa e, a Thighearna Dhè, agus le d' - an uair a phill e o bhualadh nan Edomach

bheannachadh beannaicheartaighdo sheir- ann an gleann an t-salainn, ochd màle deug

bhisich gu bràth. 'fear.

14 Agus chuir efreiceadain ann an Edom.

CaibidealVIII.

1 Bhuail Daàhhidh na Philistich, aous ihug e

na Moahaich fo càm. 3 Bhuail e Hadadeser

air feadh Edoim uile chuir e freiceadain;

� �.�,^.� ^ ^^^^^^ �o, ^&^s t»ha na h-Edomaich uile 'n an seirbh-

agus na Sirianaich. 9 CÃŒndr YoCa^mhàc ' 'sicli aig Daibhidh: agus ghlèidh an taigh- le tiodhlacaibh da ionnsuidh. 11 Choisrig e earn Daibhidh gach taobh a chaidh e.

15 Agus ràghich Daibhidh air Israel uile;

agus rinn Daibhidh breitheanas agus

AGL b an déigh so bhuail Daibhidh na ceartas d a shluagh uile.

Philistich, affus cheannsaich e iad: 16 Agus Iha loab mac Shemiah os ceann

na h-araiailte; agus bha lehosaphat laic

Ahiluid 'n a sheanacJiaidh;

K

iaddd'n taigheanu 14. Shuidhich e freiceadain

aim an Edorn.

GUS an deigh so bhuail Daibhidh na

Philistich, agus cheannsaich e iad:

agus ghlac Daibhidh Meteg-amah à làimh

nam Philisteach. I

289

17 agus bha Sacloc mac Ahituib, agus

Ahimeluch mac Abiatair 'n an sagartaibh;

agus Seraiah 'n a sgrìobhaiche;

18 Agus hàui Beuaiah mac lehoiada os

ceauu nan Cereteach agus uam Peleteach;

agus blui mic Dliaibhidh 'n an àrd uach-

daranaibh.

CaibidealIX.

1 Chnir Daibhidh Jios air 3Iephihosd, cif/us

nodid e caoimhneas da air son \dhar lonatain.

7 DKaisig e dha amfearann a bhuineadk do

Shaul. Dh'orduidi e do Shiba a threabàiadh

aira shoài.

AGUS thuirt Daibhidh, Am bheil

fathast ueach air bith a dh'fhàgadli

de thigh Shauil, a chum gu uochd mi dha

caoiuihueas air sgàth louataiu?

•2 Agus bha aigtaighShauil seirbhiseach,

d'am ò'aium Siba: agus an uair a ghairui

iad e chum Dhaibhidh, thuirt an rìgh

ris, an tusa Siba? Agus thuirt esan,

Is e do sheirbhis each a th'ann.

3 agus thuirt an ràgh, I!vach 'eil

fathast ueach air bith de thigh Shaiul, a

cluuu gu uochd mi dha caoimhueas Dhè '.

Agus thubhaii't Siba ris an ràgh, T/ui

fathast mac aig louatau, a tha bacach.

4 Agixs thuirt an rìgh ris, Càit mn

hheil (àà Agus thuirt Siba ris an ràgh.

Feuch, tha e ann autaighMhachir, mhic

Amieil, ann an Lodebar.

5 Agus chuir rìgh Daibhidh^s air, agus

chug se e àtaighMhachir, mhic Amieil, o

Lodebar.

6 A nis an uair a thàinig Mephiboset,

mac louatain, mhic Shauil, a dh'ionnsuidh

Dhaibhidh, thuit e air 'aghaidh, agus rbiu

6 iimhlachd. Agus thuirt Daibhidh, A

Mhephiboset! Agus fhreagair esan, Feuch,

do sheirbhiseach.

7 AgusthubhairtDaibhidhi'is, Nabitheadh

eagal ort; oir gu ciuuteach uoclidaidh mise

dhuit caoimhueas air son d'athar louatain,

agTis aisigidh mi dhuit uile fhearauu

d'atliar Shauil, agus ithidh tu aran aig mo

bhòrd-sa an còmhuuidh.

8 agus chrom se e fhéin, agus thuirt e,

Cò e do sheirbhiseach, gu'u amhairceadli

tusa air cù marbh, cosmhuil riumsa^

9 an sin.ghairm an rìgh air Siba òglach

Shauil, agus thuirt e ris, Gach ni a

bhuiueadh do Shauil, agus d'a thigh uile

thug mi do mliac do mhaighstir.

10 Agus treabhaidh tusa am feai'anu air a

shon, thu feiu, agus do mhic, agus do

sheirbhisich, agus bheir thu a stigh an

toradh, a chum gu'm bi biadh ai^ mac do

mhaigstir a dh'itheas e: ach ithiclh Mephi

boset mac do mhaighstir arau an còmh

nuidh aig mo bhòrd-sa. A nis bha aig Siba

cùig mic dheug agus fichead seirbhiseach.

11 an sin thuirt Siba ris an ràgh, A

reir gach ni a dh' àithn mo thi^hearu an

ràgh d'a sheirbhiseach, mar sin.ui do

2yo

2 SAMUEL, IX, X.

sheirbhiseach: a thaobh Mhephiboset,

ithidJi esan aig a bhòrd-san, mar aon de

mhic an ràgh.

12 Agus bha aig Mephiboset mac òg, d'am

&'ainm Micah: agus bha iadsau uile a

ghabh còmhuuicUi ann antaighShiba 'n an

seirbhisich do Mhephiboset.

13 Agus chòmhuuich ]\Iephiboset ann an

Ierusalem; oir dhith e an còmhuuidh aig

bòrd an ràgh: agus bha e bacach air a dhà

chois.

CaibidealX.

1 Bhdn Hanun gu h-olc ri teachdairibh Dhai-

bhidh. 6 Bhuail loab agus Ahisai na

h-Amonaich. 15 Cheannsaich Daibhidh na

Sirianaich.

AGUS 'n a dhéigh so fhuair rìgh chloinn

Amoin bàs, agus ràghich a mhac

Hauuu 'n a àit.

2 an sin.thubhairt Daibhidh, Nochdaidh

mi caoimhueas do Hauun mac Nahais, mar

a uochd 'athair-san caoimhueas dhomhsa.

Agus chuir Daibhidh uaith a sheirbhisich,

a thoirt sòlais da air sou 'athar. Agus

thàinig seirbhisich Dhaibhidh a steach do

thàr chloinn Amoiu.

3 Agus thuirt ceannardan chloinn

Amoiu ri Hanun an Tighearn, An saoil thu

gur h-auu a chuui urram a thal)hairt do

d'athair, a chuir Daibhidh a d' ionnsuidh

luchd-sòlais à nach ann a rauusachadh a'

bhaile, agnis a ghabhail beachd air, agus g'a

sgrios, a chuir Daibhidh a sheirbhisich a

d' ioimsuidh?

4 Uime sin ghlac Hanun seirbhisich

Dhaibhidh, agus bliearr e dhiuhh leth am

feusaig, agus gheaiT e an eudach 's a'

mheaclhon, gu ruig am màsan; agus chuir e

air falbh iad.

3 agus an uair a dh'innseadh sin do

Dhaibhidh, chuir e daoine 'n an coinneamh,

a chioun gu'u robh nàire mliòr air na

daoiuibh: agus thuirt an ràgh, Fanaibh

anu an lericho gus am fàs bhur feusag,

agus an sin pillibh.

6 Agus an uair a chmmaic clann Amoin

gu'u robh iad gràiueil 'am fianuis Dhaibh-

idh, chuir clann Amoiu teachdairean uatha,

agus thuarasdalaich iad Sirianaich Bliet-

rehoib, agus Sirianaich Shoba, fichead màle

coisiche, agus o rìgh Mhaacah màle fear,

agus o Istob clà mhàle dheug fear.

7 Agus an uair a chuala Daibhidh sin,

chuir e mach loab, agus uile shluagh nan

daoine treima.

8 Agus thàinig clann Amoin a mach, agus

chuir iad an cath 'au ordugh aig dol a

stigh a' gheata: agus bha Sirianaich Shoba,

agus Rehoib, agus Istoib, agus Mliaacah,

leo fhéin auus a' mhachair.

9 Agus an uair a cluuuiaic loab gu'u robh

aghaidh a' chatha ris air a bheulaobh agus

air a chàilaobh, thagh e mach cuid de uile

dàuioinihh tagiita Israeil, agus chuir e ann

2 SAMUEL, XI.

an orduoli catha iad an agliaidh nan

Siriaiiach:

10 agus a' chuid eile de'u t-shiagh thug e

thairis do làimh a bhràthar Abisai, a chum

gu'u cuireadh e 'au ordugh iad an aghaidh

cliluiiiu Amoin.

11 Agus thuirt e, Ma bhitheas na

^ivianaich ni's treise na mise, an sin.ui

thusa còrahuadh riumsa; ach ma bhios

chuui Amoiu ui's treise na thusa, an sin

thig mise a dheanamh còmhuaidh riutsa.

12 Bi misneacliail, agus biomaid gaisgeil

air son ar shiaigh,agus air sou bliailtean ar

De; agus deanaclli an Tighearn an ni a

tha maith 'n a shiiilibli.

13 Agus thàinig loab am fiigus, agus an

sluagh a bha maille ris, gai cath an aghaidh

nan tàirianach: agus theicli iad roimhe.

14 Agus an uair a chuunaic clann Amoin

gu'n do theich na Sirianaich, an sin.theich

iadsau mar an ceudna roimh Abisai, agus

cliaidh iad a steacli do'n bliaile: agus phili

loab chloiun Amoiu, agus thàinig e gu

h-Ierusalem.

15 Agus an uair a chuunaic na Sirianaich

gu'u do blmaileadli iad roimh Israel,

chruinnich siad iad fhéin 'an ceauu a clièile.

16 Agus chuir Hadadeser^os tiaith^ agus

thug e mach na Sirianaich a &/i'air an taobh

thall de'n amhainu, agus thàinig iad gu

Helam; agus chaidh Sobach ceaunard

armailte Hadareseir rompa.

17 Agus an uair a dh'innseadh sin do

Dhaibhidh, chruinuich e Israel uile 'an

ceanu a chéile, agus chaidh e thar lordau,

agi\s thàinig e gu Helam: agus chuir na

Siriauaich iad fèiii 'an ordugh catha an

aghaidh Dhaibhidh, agus chog iad ris.

IS Agus theich na Sirianaich roinih

Israel; agus mharbh Daibhidh de na

Siriauaich fir sheachd ceud carbad, agus

dà fhichead màle marcach; agus bhuail e

Sobach ceaunard an armailte, a fhuair bàs

an sm.

19 Agus an uair a chuunaic na rlghrean

uile, a bha 'n an seii-bhisich aig Hadadeser,

gu'n do bhuaileadh iad roimh Israel, rinn

iad sàth ri h-Israel, agus rinn iad seirbhis

dhoibh. Agus bha eagal air na Sirianaich

còmhuadh a dheanamh tuilleadh ri cloinn

Amoin.

CaibidealXI.

1 Luidh Daibhidh le Balòeba mnaai Uriafi an

Hitich, agus dh'/hcls i torradi. 14 Chuireadh

Uriah gu bàs. 26 Gliabh Daibhidh Batseba

gu bhi 'n a mnaoi aige.

AGUS aig teachd mu'n cuairt na bliadh-

na, mu'n àm auus an téid ràghrean

a mach gu cath, chuir Daibhidh uaith loab,

agus a sheirbhisich maille ris, agus Israeà

uUe, agus sgi-ios iad clann Amoin, agus

theaunaich iad Rabah: ach dh'fhan Daibh-

àdh aim an Ierusalem.

2 AgTis thachair e mu fheasgar, gu'n

291

j d'éirich Daibhidh bhàrr a leapach, agus

j gu'u robh e a' spaisdearachd air mullach

tighe an ràgh: agus o'n mhullach chunnaic

; e beau 'g a uighcadli fciu; agus bha a' bheau

ro mhaiseach ri sealltuinn oiiTe.

3 Agus chuir Daibhidh^as, agus dh' fheòr-

aich e nuithimchioll na nmà: agus thuirt

neach, Nach i so Batseba nighean Eliam,

bean Uriah an Hitich?

4 Agus chuir Daibhidh uaith teachdairean,

agus ghabh e i; agus thàinig i stigh d'a

ionnsuidh, agus luidh e leatha; (oir bha i

air a glauadh o a neoghloine;) agus phill i

d'ataighféin.

_ 5 Agus dh' fhàs a' bhean toiTach, agus chuir

i fios uaipe, agus dh'innis i do Dhaibhidh,

agus thuirt i, Tha mi torrach.

6 Agus chuir Daibhidh fios uaith gu loab.

aff^ ràdh, Cuir a m' ioimsuidh Uriah an

Hiteach. Agus chuir loab Uriah dh'iouu-

suidh Dhaibhidh.

7 agus an uair a thainig Uriah d'a ionu-

suidh, dh'fheòraich Daibjùdh dheth cionnus

a bha loab, agus ciouuus a bha 'n sluagh,

agus cionnus a chaidh an cogadh air aghaidh.

5 Agus thuirt Daibhidh ri Uriah, Imich

sàos do d' thigh, agus nigh do chosau. Agus

chaidh Uriah a mach àtaighau ràgh, agus

chuircadh 'n a dhéigh lòn o'u ràgh.

9 Ach luidh Uriah aig dorus taighe an ràgh,

maille ri uile sheirbhisich a thigheani',

agus cha deachaidh e sìos d'a thigh.

10 Agais an uair a dh'innisiad do Dhaibh-

idh, ag ràdh, Cha deachaidh Uriah sìos d'a

thigh, thuirt Daibhidh ri Uriah, Nach

auu o d' thurus a thàinig thu? c'ar son ma

ta nach deachaidh tu sìos do d' thigh^

11 Agus thuirt Uriah ri Daibhidh,

Tha'ià àirc, agus Israel, agus Iudah a' fau-

tuiun, 'ampàilliunaibh; agus tha mo thigh-

earu Ioab,agus seirbhisich mo thighearn'air

campachadh air aghaidh na macharach; an

tèid mise ma ta a stigh do m' thigh, a

dh'itheadh, agus a dh'òl agus a luidhe le

m' mhnaoi/ mar is beò thusa, agus m/ir i?

beò d'anam, cha dean mi an ni so.

12 Agus thuirt Daibhidh ri Uriah, Fan

an so mar an ceudna an diugh, agus am

màireach leigidh mi leat imeachd. AgTis

dh'fhau Uriah ann an Ierusalem an là ain,

agris an là màireach.

13 Agus ghairm Daibhidh air, agus dh'ith

agus cUi'òI e 'n a fhianuis, agus chuir e air

mhisge; ach chaidh e mach mu fheasgara

luidhe 'n a leabaidh maille ri seirbhisich a

thighearn', agus d'a thigh fèiu cha deach-

aidh e sìos

14 Agus anns a' mhaduinn sgi'àobh Daibh-

idh litir a dh'ionnsuidh loaib, agus chuir e

i le làimh Uriah.

15 Agus sgi'àobh e anns an litir, ag ràdh,

Cuiribh Uriah mu clioinneamh a' cliatha

a's dèine, agus pillibh fhéin o 'chàilaobh, a

chum gu'm buailear e, agus gTi'm faigh e b>*s

2 SAMUEL, XII.

16 Agus an uair a gliabh loab beachd air

a' bliaile, dh'orduich e Uriah dh'ionnsuidh

àite anns an robh fios aige gu'>i ruhh daoine

gaisgeil.

17 Agais chaidh fir a' bhailc a mach, agus

chog iad ri loab; agus thuit cuicl de'u

t-shiagh, de sheirbhisich Dhaibhidli; agus

fhuair Uriah an Hiteach bàs mar an

ceudna.

18 An sin chuir loab fios uaith, agus

dh'innis e do Dhaibhidh gach ni a thachair

's a' chath:

19 Agus dh'àithn e do'n teachdair, ag

ràdh, An uair a chuireas tu crìoch air gach

ui a thachair 's a' chath innseadh do'n ràgh,

20 Agus ma thachaireas gu'n éirich fearg

an ràgh, agus gu'n abair e riut, Car son a

chaidh sibh teann air a' bliaile a chatli-

achadh? nach robh fios agaibh gu'u tilgeadh

iad o'n bhalla.^

21 Cò a blmail Abimelech mac lerubeseit?

nach do thilg bean màr de chloich-mhuilinn

air o'n bhalla, air chor as gu'n d'fhuair e

bàs ann an Tebes? c'ar son a chaidh sibh

teann air a' bhalla? an sin thcir thusa, Tha

do sheirbhiseach Uriah an lliteach marbh

mar an ceudna.

22 Agus dh'imichan teachdair, agus thàinig

agus dh'innis e do Dliaibhidh gach ni mu'n

do chuir loab air falbh e.

23 Agus thuirt an teachdair ri Daibh-

idh, Gu deimhin bhuadhaich na daoine

oirnn, agus thàinig iad a mach d'ar n-ioun-

suidh 's a' mhachair, agus chuir sinn an

ruaig orra eadhon gu dol a stigh a' gheata.

24 Agus thilg na fir-bhogha air do sheir-

bhisich o'n bhaha, agus tha cukl de sheir-

bhisich an rìgh marbh, agus tha do slieirbhi-

seach Uriah an Hitoach marbh mar an

ceudna.

25 An 8in thuirt Daibhidh ris an

teachdair, Mar so their thu ri loab, Na

bitheadh an ni so olc a'd' shàiilibh; oir cuir-

idh an claidheamh as do aon duine co

mhaitli as do dhuin' eile: dean do chath

ni's treise an aghaidh a' bhaile, agus sgrios

e; agus thoir misheach dha.

26 Agus an uair a chuala bean Uriali gu'n

d' fhuair a fear Uriah bàs, rinn i caoidh air

Bon a fir.

27 Agus an uair a bh&i 'm bròu thairis.

chuir Daibhidh fios oirre^ agus thug e \

dh'ionnsuidh a thighe, agus bha i 'n a

mnaoi aige, agus rug i mac dha: ach bha

an ni a rinn Daibhidh olc ann an sùilibh an

Tighearua.

CaibidealXII.

1 Thug Nalan adunliasan do Dhaihhidh a

chionngu'ndomharbh e Uriah. 13 D/i'aidich

Daibhidk a pheacadh, agus fhuair e maith-

eanajà. 24 Rugadh Solamh. 26 Ghlac Datbk-

idh Rahak.

A GUS chuir an Tighearn Natan a

l\. dh'ionnsuidh Dhaibhidh;agus an uair

292

' a thàinig e d'a ionnsuidh, thuirt e ris,

Bha dithis fhear ann an aon bhaile, fear

dhiubh beartach, agus am fear eile bochd.

j 2 Aig an duine bheartach bha ro mhòran

I chaorach agus cruidh:

j 3 Ach aig an duine bhochd cha robh ni

: sam bith ach aon uan beag boirionn, a

j cheannaich e, agus a bheathaich e: agus

: dh' fhàis e suas maille ris fhéin, agus maille

r'a chloinn; dh'ith e d'a ghreim fhéin, agus

dh'òl e as a cliopan fhéin, agus luidh e 'n a

j uchd, agus bha e dha mar nighinn.

â–  4 Agus thàinig fear-turuis a dh'ionnsuidh

an duine bheartaich, agus chaomhain e

gabhail d'a chaoraich fhéin, agus d'a chrodh

féin, a dheasachadh air son an fhir-turuis a

thàinig d'a ionnsuidh, ach ghabh e uan an

duine bhochd, agus dheasaich se e do'n

fhear a thàinig d'a ionnsuidh.

5 Agus las fearg Dhaibhidh an aghaidh an

duine gu mòr; agus thuirt e ri Natan,

Mar is beò an Tighearn, gu cinnteach cuir-

ear gu bàs am fear a rinn an rd so:

1 6 Agus dàolaidh e 'n t-uan ceithir uairean,

\ do bla-àgh gii'n d'rinn e an ni so, agus a

chionu nach do chaomhain e.

I 7 Agus thuirt Natan ri Daibhidh, /#

tusa an duine. Alar so tha 'n Tighearn Dia

I Israeil ag ràdh, Dh'ung mise thu a'd' rìgh

I os ceann Israeil, agus shaor mi thu à làimh

Shauil:

8 Agus thug mi dhuittaighdo mhaighstir,

agus mnathan do mhaighstir ann ad uchd,

agus thug mi dhuittaighIsraeil agus Iudah;

agus nam hu bheag sin, bheirinn dhuit

cuideachd an leithido so agus an leithide

sud de nithibh.

I 9 Car son a rinn thu tàir air àitlme an

! Tighearna, le olc a dheanamh 'n a fhianuis?

Uriah an Hiteach bhuail thu leis a' chlaidh-

eamh, agus a bheau ghabh thu 'n a mnaoi

dhuit fhéin, agus esan mharbh thu le claidh-

eamh chloinn Amoin.

I 10 A nis uime sin cha dealaàch an claidli-

eamh ri d'thigh gu bràth, do bhràgh gu'n

d'rinn thu tàn- orm, agus gu'n do ghabh thu

beau Uriah an Ilitich gu bhi 'n a mnaoi

dluiit fhéin.

11 Mar so tha'n Tighearn ag ràdh, Feuch,

togaidh mise suas olc ann ad aghaidh as do

thigh fhéin; agus gabhaidh mi do mhnathau

fa chomhair do sliàil, agus bheir mi iad do

d' choinihearsnach, agus luidhidh e le

d' mhnàibh ann an sealladh na grèine so:

12 Oir rinn thusa e gu dàomhair; ach ni

mise an ui so 'am fianuis Israeil uile, agus

; 'am fianuis na greiue.

i 13 Agus thuirt Daibhidh ri Natan,

riieacaich mi an aghaidh an taighearu'.

Agus thuirt Natau ri Daibhidh, Mar an

ceudna chuir an Tighearn air folbh do

pheacadh; cha-u fhaigh thu bàs.

14 Gidheadh, a chionn leis a' ghnàomh ao

gu'ndthugthuairuaimhdibh an Tighearna

2 SAMUEL, XIII.

niòr thàir a dheauamh air, gheibh mar an

ceudna am mac a nigadh dhuit gu cinn-

teach bàs.

15 Agus dh'fhalbh Natan d'a thigh fhéin:

agus Uuiail an Tighearn an leanabli a rug

bean Uriah do Dhaibhidh, agus bha e ro

thinn.

16 Uime sin ghuidh Daibhidh air Dia air

son an leinibh; agus thraisg Daibhidh, agus

chaidh e stigh, agnis luidh e rè na h-oidhche

air an talamh.

17 Agus thàinig seanairean a thighe d'a

ionnsuidh, g'a thogail suas o'n talamh: ach

cha b'àill leis, ni mò a dh'ith e aran maille

riu.

18 Agus air an t-seachdamh là fhuair an

leanabh bàs; agus bha eagal air seirbhisich

Dhaibhidh iunseadh dha gu'n robh an lean-

abh marbh: oir thuirt iad, Feuch, an

uair a bha an leanabh fathast beò, labhair j

sinn ris, agus cha-n éisdeadh e r'ar guth: j

cionnus ma ta, ma dh"innseas sinn dha gu i

bheil an leanabh marbh, a chràidheas se e

féin?

19 Ach an uair a chunnaic Daibhidh gu'n

robh a sheirbhisich ri cogarsaich, thuig

Daibhidh gu'n robh an leanabh marbh: uime

sin thuirt Daibhidh r'a sheirbhisich, Am

bheil an leanabh marbh? Agus thuirt

iadsan, Tha e marbh.

20 An sin dh'éirich Daibhidh o'n talamh,

agus dh'ionulaid agus dh'ung se ejein, agus

mhtith e 'eudach, agus chaidh e steach do

thigh an taighearu', agus rinn e aoradh: an

8in thàinig e d'a thigh fhéin, agus an uair a

dli'iarr e, chuir iad aran fa chomhair, agus

dh'ith e. \

21 An sin thuirt a sheirbhisich r>s, |

Ciod e an ni so a rinn thu? air son an leiu- 1

ibh, an uair a bha e beò, thraisg thu agus

ghuil thu; ach an uair a dh'eug an leanabh, |

dh'éirich thu agus dh'ith thu aran. |

22 Agus thuirt esan, An uair a blia'n;

leauabli fathast beò, thraisg mi agus gluiil \

mi: oir thuirt mi, Cò aig am bheil fàos

nach gabh Dia traas rium, agus nach mair

au leanabh beò ]

23 Ach a nis o fliuair e bàs, c'ar son a

thraisginn \ an urrainn mi a thuirt air

ais tuilleadh? thèid mise d'a ionnsuidh-san, 1

ach cha phill esan do m' ionnsiudh-sa. j

24 AgusThug Daibhidh sòlas d'a mhnaoi

Batseba, agus chaidh e steach d'a h-ionn- j

Juidh, agus luidh e leatha: agus rug i mac,

Igus thug e Solamh mar ainm air; agus

ghràdhaich an Tighearn e. !

25 Agus chuir e Jàos le làimh an fliàidh |

rJatain, agus thug e ledidiah mar ainm air,

air son an taighearaa.

26 Agus chog loab an aghaidh Rabah

chloiiKi Amoiu, agus ghlac e ara baile

ràoghail.

27 Agus chuir loab teachdairean a

dh'ionnsuidh Dhaibhidh, agus tbubhairt e,

293

Chog mi an aghaidh Rabah, agus ghlac mi

baile nan uisgeachan.

28 A nis uime sin cruinnich a' chuid eile

de'n t-sluagh, agus campaich an aghaidh a'

bhaile, agus glac e, air eagal gu'n glac mise

am baile, agus gu'n toirear m'ainm fhéin air.

29 AgTis chruinnich Daibhidh an sluagh

uile cuideachd, agus chaidh e gu Rabah,

agus chog e 'n a aghaidh, agus ghlac se e.

30 Agus thug e crùn an rìgh bhàrr a

chinn, (agus b'e a chudthrom tàlann òir,

maille ris na clachaibh luachmhor,) agus

chuireadh e air ceann Dhaibhidh: agus thug

e mach creach a' bhaile ann am mòr

phailteas.

31 Agus thug e mach an sluagh a bha

aun, agus chuir e iad fo shàbhau, agus fo

innealan-bualaidhiaruinn, agus fothuaghan

iaruinn, agus thug e oiTa dol troimh àth

nan clacha-creadha; agus mar so rinn e ri

uile bhailtibh chloinn Amoin. Agus phill

Daibhidh agus an sluagh uile gu h-Ieru-

salem.

CaibidealXIII.

1 DlàèignichAmnon Tamar piutJiar Absaloim.

28 M/iarbh Absalom Amnon, agus theich e do

Ghesur. 39 Mhiannaidi Daihhidh an déigh

Absaloim.

AGUS thachair an deigh so, gu'n robh

aig Absalom mac Dhaibhidh piuthar

mhaiseach, d'am &'ainm Tamar; agus

ghràdliaich Amnon mac Dhaibhidh i.

2 Agus bha Amnon ann an airc co mhòr,

is gu'n d'fhàs e tinn air son a pheathar

Tamair; oir &'òigh i, agus bha e cruaidh

ann an sùilibh Amnoin ni sam bith a dhean-

amh oirre.

3 Ach bha aig Amnon caraid, d'am &'ainm

lonadab, mac Shimeah, bràthar Dhaibhidh:

agus bha lonadab 'n a dhuine ro sheòlta.

4 Agus thuirt e ris, Car son a tha

tliusa, agus giir mac do'n rìgh thu, tona mar

so là gu là ? nach innis thu dhomhsa?

Agus thuirt Amnon ris, Tha gràdh

agam air Tamar, piuthar mo bhràthar

Absaloim.

5 Agus thuirt lonadab ris, Luidh sìos

air do leabaidh, agus leig ort a bhi tinn;

agus an uair a thig d'athair g'ad fhaicinn,

their thu ris, Thigeadh, guidheam ort, mo

phiuthar Tamar, agus thugadh i biadh

dhomh, agus deasaicheadh i am biadh a'm'

fhianuis, a chum gu'm faic mi e agus gu'n

ith mi as a làimh e.

6 Agus luidh Amnon sìos agus leig e air

a bhi tinn; agus an uair a thàinig an rìgh

g'a fhaiciun, thuirt Amnon ris an ràgh,

Thigeadh, guidheam ort, mo phiuthar

Tamar, agus deanadh i dà bhreacaig a'm'

fhianuis, a chum gu'n itli mi as a làimh.

7 An sin cluur Daibhidh./ios dliachaidh a

dli'ionnsuidh Thamair, ag ràdh, Imich a nis

gutaighdo bhràthar Amuoin, agus deasaich

dlia biadh.

2 SAMUEL, XIII.

8 Agus chaidh Tamar do thigh a bràtliar

Amnoin, (agus bha osan 'n a luidhe,) agus

ghabh i min mhàn, agus thaoisinn si i, agus

rinn i breacagau 'n a fhianuis, agus blu-uich

i na breacagan.

9 Agus ghabh i aghann, agus thaom i

mach iad 'n a fhianuis, ach dhiùlt esan

itheadh. Agus thuirt Aninon, Thugaibh

a mach gacli duine uam; agus thug iad a

mach gach duine uaith.

10 Agus thuirt Amnon ri Tamar, Thoir

am biadh a steach do'n t-seòmar, a chum

gu'n ith mi as do làimh. Agus ghabh

Tamar na breacagan a rinn i, agus tbug i

iad do'n t-scòmar a dh'ionnsuidh a bràthar

Amnoin.

11 Agus an iiair a thug i mc?d'a ionnsuidh

chum an itheadh, rug e oirre, agus thubh-

airt e rithe, Thig, hiidh leam, a phiuthar.

12 Agus fhreagair i e, Ni h-eadh, a bhràth-

air, na h-èignich mi; oir cha chòir a leithid

so a bhi air a dheanamh ann an Israel: na

deansa an auiaideachd so,

13 Agus mise, c'àit an cuir mi air falbh

mo mhaskidh? agus air do shonsa, bithidh

tu mar aon de na h-amadauaibh ann an

Israel: a nis uinie sin Uibliair, guidheam

ort, ris an ràgh; oir cha chum e uait mi.

14 Gidheadh, cha-n éisdeadh esan r'a

giith; ach a chiouu gu'm bu làidire e na

ise, dh'eiguich e i, agus hiidh e leatlia.

15 an sin dh'fhuathaich Aninon i le fuath

ro luhòr, air chor as gu'?« hu nihò am fuath

leis an d'fluuithaich e i, na 'n gràdli leis an

do gliràdhaich e i: agus tlmbàiairt Amuon

rithe, Eirich, bi 'g imeachd.

16 Agus thuirt ise ris, Na hitfieadh e

mar sin, a hhràthair; oir is mò an t-olcso

'n am chur air falbh, na'n t-olc eile a rinn

thu orm: ach cha-u éisdeadh esan rithe.

17 An sin gliairm e air 'òglach a fhritheil

dha, agus thuirt e, Cuir a nis a' hhean

so a mach uam, agus cuir an crann air an

dorus 'n a dèigh.

18 Agus bha trusgan iomadh-dathach

oirre; oir le leithid so de dheise bha uigh-

eanan an ràgh, a bha 'n an òighibh, air an

sgeadachadh. An sin thug a sheirbhiseach a

mach i, agus chrauu e an dorus 'n a dèigh.

19 Agus chuir Tamar luath air a ceaun,

agus reub i an trusgan iomadh-dathach a

hha oirre, agus chuir i a làmh air a ceann,

agus chaidh i air falbh a' glaodhaich.

20 Agus thuirt a bràthair Absalom

rithe, an robh do bhrathair Amnon maille

riut? ach a nis, a phiuthar, bi 'd' thosd; is

e do bhràthair e; na cuireadh an ni so

smuairean ort. Agus dh'fhan Tamar gu

h-aonaranach ann antaigha bràthar Absa-

loim.

21 Ach an uair a chuala rìgh Daibhidh na

nithean so uile, bha fearg ro mhòr air.

22 Agus cha do labhair Absalom,ri Amnou

aon chuid olc no maith; oir dh'fhuathaich

294

Absalom Amnou, a chionn gu'n d'èignich e

a phiuthar Tamar.

23 Agus thachair an déigh dà bhUadhna

iomlau, gii'n robh aig Absalom hichd-

lomairt chaorach ann am Baal-hasor, a tha

làimh ri Ephraim: agus thug Absalom

cuireadh do mhic an rìgh uile.

24 Agus thàinig Absalom a dh'ionnsuidh

an ràgh, agus thuirt e, Feuch a uis, tha

luchd-lomairt chaorach aig do sheirbhiseach;

thigeadh, guidheam ort, an rìgh agus a

sheirbhisich maille ri d' sheirbhiseach.

25 Agus thuirt an rìgh ri Absalom, Ni

h-eadh, a mhic, na rachamaid uile a nis, a

chum nach bi sinn trom ort. Agus chuir e

iiupidh air: gidlieadh chab'àill leisimeachd,

ach bheannaich se e.

26 An sin thuirt Absalom, Mur tig

thu fhéin, thigeadh, guidheam ort, mo

bhràthair Amnon maille ruinn. Agus

thubhairt an ràgh, Car son a rachadh e

maille riut?

27 Ach chuir Absalom impidh air; agus

leig e le Amuon agus mic an rìgh uile dol

maille ris.

28 A nis dh'àithn Absalom d'a òglach-

aibh, ag ràdh, Thugaibh fainear a' nis an

uair a bhios cridhe Amnoin subhach le fiòn,

agus an uair a their mise ribh, Buailibh

Amnou, an sin marbhail^h e. Na bitheadh

eagal oirbh: nacli d'àitlm mise dhuibh.^

bitlùbh misneachail, agus bithibh treun.

29 Agus rinn òglaich Absaloimri h-Amnon

mar a dh'àithn Absalom: an sin dh'éirich

mic an rìgh uile, agus chaidh gach fear

dhiubh air a mhuileid, agus theich iad.

30 Agus an uair a bha iad air an t-shghe,

thàinig sgeul a dh'iònnsuidh Dhaibhidh, ag

i'àdh, Bhuail Absalom mic an rìgh uile,

agus cha d'fhàgadh aon diubh heò.

31 an sin dh'eirich an ràgh, agus reub e

'eudach, agus luidh e air an talamh; agus

sheas a slieirbhisich uile làimh ris le 'n

eudach reubta.

32 Agus fhreagair lonadab mac Shimeah,

bràthar Dhaibhidh, agus thuirt e, Na

smuaiuicheadh mo thighearu gu\\ do

mharbh iad na h-òganaich uile, mic an ràgh;

oir tha Amuon a mhàin marbh: oir le Ab-

salom shuidhicheadh an ni so, o'n là anns

an d'èiguich e a phiuthar Tamar.

33 Agus a nis na gabhadh mo thigheani an

ràgh an ui thuige d'a chridhe, a' smuain-

eachadh gu bheil mic an rìgh uile marbh;

oir tha Amnon a mhàin marbh.

34 Ach theicli Absalom: agus thog an

t-òganach a bha 'gleidheadh na faire a

shùilean, agus dh'amhairc e, agus, feuch,

bha mòran sluaigh a' teachd air an t-slighe

air a chàdaobh o thaobh an t-slèibh.

35 Agus thuirt lonadab ris an ràgh,

Feuch, tha niic an rìgh a' teachd: a rèir

focail do sheirbhisich, mar sin tha e.

36 Agus co luath as a sguir e de labhairt,

2 SAMUEL, XIV.

feucli, thàinig mic an ràgb, agus thog iacl

suas an guth agus ghuil iad: agus ghuii mar

an ceudna an ràgh, agus a sheirbhisich uile,

le gul ro mhòr.

37 Ach theich Absalom, agus chaidh e

dh'ionnsuidh Thalmai, mhic Amihuid, rìgh

Ghesuir: agus chuala Daibhidh sin , agus rinn

e caoidh air son a mhic gach aon là.

3S Mar sin theich Absalom, agus chaidh e

do Ghesur, agus bha e 'n sin tri bliadhna.

39 Agus mhiannaich anam rìgh Daibhidh

dol a mach a dh'ionnsuidh Absaloim: oir

fhuair e comhfhurtachd a thaobh bàis

Amnoin.

CaibidealXIV.

1 Chuir loab fios air mnaoi glilic o Thecoah,

agus diuir e focail ';à a heul a hhrosnadiadh

Dhaibhidh gu Ahmlom a thoirt dhachaidh.

23 Thuf/ loab Abscdom gu leruscdem,

AGUS thuig loab, mac Shei-uiah, gu'n

robh cridhe an rìgh air Absalom.

2 Agus chuir loab fios gai Tecoah, agus

thug e as a sin bean ghlic, agus thuirt

e rithe, Leig ort a bhi ri bròn, guidheam

ort, agus cuir ort a nis eudach bròin, agus

na h-uug thu fèiu le h-oladh, ach bi mar

mhnaoi a tha nis fada ri bròn air son mairbh:

3 Agus thèid thu a dhionusuidh an ràgh,

agus h^bhraidh tu ris air an dòigh so. agus

chuir loab na focail 'n a beul.

4 Agus thàinig a' bhean o Thecoah a

dh'iounsuidh an ràgli, agus thuit i air a

h-aghaidh gu làr, agTis rinn i ùmhlachd,

agus thuirt i, Cabhair onn, a ràgh.

5 Agus thubhairt- an rìgh rithe, Ciod a

tha 'fcachd riut? agus fhreagair ise, Gu

deimhiu is bautrach mi; oir fhuair m' fhe^

bàs.

6 agus bha aig do bhanoglaich dithis

mhac, agus chuir iad a mach air a chéile 's

an achadh, agus cha robh neach ann a chuir-

eadh eatorra: agus bhuail fear dhiubh am j

fear eile, agus mharbh se e.

7 Agus, feuch, dh'èiricli an teaghlach uile

an aghaidh do bhauoglaich, agTis thuirt

iad,Thoir seachad esan a bhuail a bhràthair,

a chum gu marbh sinn e air son anama a

bhràthar a mharbh e, agus gu'm marbh sinu

an t-oighre mar an ceudna: agus mar sin \

mùchaidh iad m'èibhleag a dh'fhàgadh, air

chor as nach fàg iad aig m'fhear aon chuicl

ainm, no iarmad air aghaidh na talmhainn. i

8 Agus thuirt an rìgh ris a' mhuaoi,

Imich a dh'ionusuidh do thighe, agus bheir j

mise àitlme mu d' thimchioll.

9 Agus thuirt a' bhean o Thecoah ris |

an ràgh, Ormsa, a thigheani', a ràgh, bith- \

eadh am peacadh, agus airtaighm'athar;

agus bitheadh an rìgh agus a ràgh-chaithir

neo-chiontach.

10 Agus thuirt an ràgh, Ge b'e neach a

their n i sam bith riut, thoir a m' ionnsuidhs'

e, agus cha bhean e riut ni's mò.

11 An sin thuirt ise, Cuimhnicheadh,

295

guidheam ort, an rìgh an Tighearn do Dhia,

a chum nach bi dàoghaltairean na fola làon-

mhor gu .sgi-ios, agus nach marbh iad mo

mhac. Agus thuirt esan, 3Iar is beò

an Tighearn, cha tuit aon ròinneag a

dh' fholt do mhic gu làr.

12 an sin thuirt a' bhean, Labhradh,

guidheam ort, do bhanoglach aon fhocal ri

m' thighearn an ràgh. Agus thuirt

esan, Abair romhad.

13 agus thuirt a' bhean, Car son ma

ta a smuainich thu a leithid so de ni an

aghaidh sluaigh Dhe/ oir tha'n rìgh a' labh-

airt an ni so mar neach a tha ciontach, a

chionn nach 'eil an rìgh a' toirt ' fhògaraich

air ais.

14 Oir bàsaichidh sinn gu deimhin, agus

; tha siim mar uisge a dhòirteadh air an

j talamh, agus nach cruinnichear a ràs; gidh-

eadh cha-n àill le Dia beatha a thoirt air

falbh, ach smuainichidh e air meadhouaibh

a chum nach fògair e 'fhògarach gu tur

uaith.

I 15 Agus a nis gu bheil mi air teachd a

labhairt ri m' thigheani an rìgh mu'n ni so,

is ann a chionu gu'n do chuir an sluagh

eagal onn: agus thuirt do bhanoglach,

Labhraidh mi nis ris an ràgh; theagamh

gu'n deau an rìgh iarrtus a bhanoglaich.

16 Oir èisdidh an ràgh, a shaoradh abhan-

oglaich à làimh an duine, leis am Uàill mi

féin agus mo mhac a sgTÃŒos le 'chéile a mach

à oighreachd Dhè.

17 An sin thuirt do bhanoglach, Bith-

idh iocal mo thighearn' an rìgh a nis sòlas-

ach: oir mar aingeal Dhè, mar sin tha mo

thighearn an ràgh, a thuigsinn maith agTis

uilc: agus bithidh an Tighearn do Dhia

maille riut.

18 Agus fhreagair an ràgh, agus thuirt

e ris a' mhnaoi, Na ceil orm, guidhcam ort,

au ni a dh'fheòraicheas mi dhiot. Agus

tluibhairt a' bhean, Labhradh a nis mo

thigheani an ràgh.

19 Agus thuirt an ràgh, Nach '<?i7Iàmh

loaib maille riut anns an ui so uile? Agus

fhreagair a' bhean agus thuirt i, 3Iar is

beò d'auam, a thigheam',a ràgli, cha-n'eil

claonadh sam bith a dh'ionnsuidh na làimhe

deise, no cUi'iouu.suidh na làimhe clàthe, ann

an ni air bith a labhair mo thighearn an

ràgh; oir do sheirbhiseach loab, is esan a

dh'iaiT ormsa, agus is esan a chuir ann am

beul do bhanoglaich na briathran so uile:

20 A thoirt mu'n cuairt a leithid so de

chainnt, rinn do sheirbhiseach loab an m

so: agus tha mo thighearn glic. a rèir glioc-

ais aingil Dhè, a thuigsinn gach ni a tJia

air an talamh.

21 agus thuirt an rìgh ri loab, Feuch,

a nis, rinn mi an ni so: imich ma ta, thoir

air ais an t-òganach Absalom.

22 Agus thuit loab air 'aghaidh gu làr,

aguo chrom se e fhéin, agus bheannaich e

2 SAMUEL, XV.

do'n ràgh: agus thuirt loab, An cliugh [

tha fios aig do sheirbhiseach gu n d'fhuair

mi deadh-ghean a'd'shùilibh,mo thighearn', '

a rlgh; oir rinn an rìgh iarrtus a sheir- i

bhisich. I

23 Agus dh'éirich loab agus chaidh e gu

Gesm-,agus thuge Absalom gu h-Ierusalem. \

•24 Agus thuirt an ràgh, Pilleadli e:

dh'ionnsuidh a thighe fhéin, agus na faiceadh

e nio ghnùis-sa. Agus phili Absalom a

dh'ionnsuidh a thighe fhéin, agus cha'u fhac' |

e guùis an ràgh. 1

•25 Ach ann an Israel uile cha robh duine j

co mhaiseach ri Absalom: Lha e ri 'mhol- 1

adh gu mòr: o bhonn a choise gu ruig

mullach a chinn cha robh smal air bitli air.

26 Agus an uair a bhearr e folt a chinn,

(oir b'ann aig ceann gach bliadhna a bhearr

se e; a chionu gu'n robh e trom air, uime

sin bhearr se e,) chothromaich e folt a chinn

aig dà cheud secel, a rèir tomhais an ràgh.

27 Agus rugadh do Absalom tri mic, agus

aon nighcan, d'am ò'ainm Tamar: bhai'n a

mnaoi sgiamhaich 'n a gnùis.

2S Agus ghabh Absalom còmlmuidh ann

au Ierusalem dà bhliadhna iomlan, agus

cha-n fhac' e gnùis an ràgh.

29 Uime sin chuir Absalom fios air loab,

a chum a chur a dh'ionusuidh an ràgh; ach

cha b'àill leis teachd d'a ionnsuidh: agixs an

uair a chuir e Jios a rìs an dara uair, cha

b'àill leis teachd.

30 Uime sin thuirt e r'a sheirbhisich,

Faicibh acliadh loaib làimli ri m'achadh-sa,

agus eorna aig an sin; rachaibh, agus cuir-

ibh ri theine e. Agus chuir seirbhisich

Absaloim an t-achadh ri theine?

31 an sin dh'éirich loab, agus thàinig e

dh'iounsuidh Absaloim d'a thigh,agus thubh-

airt e ris, Car son a chuir do sheirbhisich

m'achadh ri thcine?

32 Agus fhreagair Absalom loab, Feuch,

chuir mi Jiòs do d'ionnsuidh, ag ràdh, Thig

an so, agus cuiridh mi thu dh'ionnsuidh an

ràgh, a ràdh, Car son a thàiiuig mi o Ghesur?

l>u mhaith dhomhsa gai'm bithinu fathast

au sin: a nis ma ta faiceam g-nùis an ràgh;

agus ma tha eu-ceart sam bith annam, thug-

adh e fainear mo mharbhadh.

33 Uime sin thàinig loab a dh' ionnsuidh

an ràgh, agus dh'inms e sin da: agusghairm

e air Absalom, agus thàinig e dli'ionnsuidh

an ràgh, agus chrom se e fhéin air 'aghaidh

gu làr 'am fàanuis an ràgh; agus phòg an

ràgh Absalom.

CaibidealXV.

1 Olioid Ahsalom cridheachaài chloinn Israeil,

agus rinn e ceaniiairc làidir an aghaidh

Dhaibhidk. 13 Theich Dai'ihidh o Ierusalem.

34 Chuireadh Sudoc agus Ahiatar air an ais

leis an àirc.

AGUS an déigh so dh'ulluich Absalom

dha fhéin carbadan, agus eich, agus

leth-cheud fear gu ruith roimhe.

296

2 Agus dh'éirich Absalom gu moch, agus

sheas e làimh ri slighe a' gheata: agus an

uair a thigeadh ueach air bith aig an robh

ciàis-Iagha dh'iounsuidh an rìgh chum

breitheanais, an sin ghairmeadh Absalom

air, agus theireadh e, Ciod am baile as am

hheil thu? Agus theireadh esan, aon de

threubhan Israeil tJia do sheirbhiseach.

3 Agus theireadh Absalom ris, Feuch, tha

d'fhocail maith agus ceart; ach cha-«'<?i7

neach air bitli ann air orduchaclh leis an

ràgh gu èisdeachd riut.

4 Theireadh Absalom cuideachd, Oh nach

robh mise air mo shuidheachadh a'm'

bhreitheamh anns an tàr,a chum do m' iouu-

suidh-sa gu'u tigeadh gach duine aig am

bheil comhstri no càiis-Iagha, agus dheau-

ainn ceartas dlia!

5 Agus an uair a thigeadh duine sam bith

am fagus da a dheanamh ùmhlachd dlia,

chuireadh e mach a làmh, agus bheireadh e

air, agus phògadh se e.

6 Agus air an dòigh so rinn Absalom ri

Israel uile a thàinig a chum breitheanais a

dh'ionusuidh an ràgh: agus ghoid Absalom

cridheachan dhaoine Israeil.

7 Agus 'an ceann cheithir bliadhna thubh-

airt Absalom ris an ràgh, Leig dhomh

imeachd, guidheam ort, agus mo bhòid a

dhàoladh a bhòidich mi do'n Tighearnann

an Hebi'on.

8 Oir bhòidich do sheirbhiseach bòid an

uair a bha mi a'm' chòmhnuidh 'an Gesur

ann an Siria, ag ràdh, ]Ma bheir an taigh-

earn mi gu dearbh a rìs gu h-Ierusalem, an

sin ni mi seirbhis do'n Tighearn.

9 Agus thuirt an rìgh ris, Imich ann an

sàth. Agus dh'éirich e, agus chaidh e gu

Hebron.

10 Ach chuir Absalom luchd-bratha air

feadh uile threubhan Israeil, ag ràdh, Co

luath as a chluinneas sibh fuaim na trom-

paide, an sin their sibh, Tha Absalom

'n a rìgh ann an Hebron.

11 Agus maille ri Absalom chaidh dà

cheud fear a mach à h-Ierusalem, a ghairm-

eadh, agus dh'imich iad ann an treibhdhir-

eas an cridhe, agus cha robh fios ni sam

bith aca.

12 Agus chuir Absalom jf?os air Ahitophel

an Gilonach, comhairliche Dhaibhidh, o a

bhaile, eadhon o Ghiloh, an uair a bha e ag

àobradih àobairtean: agus bha a' cheannairc

làidir; oir bha 'n sluagh a' sir-dhol 'au làou-

mhoireachd maille ri Absalom.

13 Agus thàinig teachdair a dh'ionnsuidh

Dhaibhidh, ag ràdh, Tha cridheachau fhear

Israeil an déigh Absaloim.

14 Agus thuirt Daibhidh r'a sheir-

bhisich uile a hàia maille ris ann an leru-

I salem, Eiribh, agus teicheamaid; oir mur

deun sinn sin, cha bhi dol as againn o

aghaidh Absuloim;luathaichibh agus imich-

j ibh, air eagal gu'n dean e cabhag, agus gu'ui

2 SAMUEL, XYI.

beir e oii-nii, agus gu'n tarruing e olc oiruu,

agus gu'ni buail e 'm baile le faobhar a'

chlaidheimh.

15 Agus thuirt seirbhisich an rìgh ris

an ràgh, A rèir gach ni a's àill le m' thigh-

earn an ràgh, feuch, ni do sheirbhisich.

16 Agus chaidh an rìgh a mach, agus a

theaghlach uile 'n a dhéigh: a mhàin dh' fhàg

an rìgh deichuear bhan a bha 'n an coimh-

leabaich aige, a ghleidheadh an taighe.

17 Agus chaidh an rìgh a mach, agus an

sluagh uile 'n a dhéigh, agus dh'fhan iad

ann an àit a bha fad as.

18 Agus chaidh a sheirbhisich uile thairis

làimh ris; agus chaidh na Ceretich uile,

agTis na Peletich uile, agus na Gitich uile,

sè ceud fear a thàinig 'n a dhéigh o Ghat,

thairis roimh an ràgh.

19 Agus thuirt an rìgh ri Itai an

Giteach, carson a tha thusa mar an ceudna

'dol maille ruiune? pill gu d'àit, agus fan

maille ris an rìgh; oir is coigreach thu, agus

mar an ceudna fògarach o d'àite fhéin.

20 An dè a mhàin thàinig thu, agus an

diugh an toir mise ort dol air faontraidh

maille ruiuue.? oir thèid mise an taobh a

tha mi gu dol: pill thusa, agus thoir air an

ais do bhràithrean leat; agus gu nochdadh

an Tighearn dhuit tròcair agus fàrinn.

21 Agus fhreagair Itai an ràgh, agus

thubbairt e, Mar is beò an Tighearn, agus

mar is beò mo thighearn an ràgh, gu cinn-

teach ge b'e àit anns am bi mo thigbearn

28 Faicibh, fanaidh mise ann an còmh-

nardaibh an fhàisaich, gus an tig focal

uaibhse a thoirt fios domh.

29 Uime sin thug Sadoc agus Abiatar

àirc Dhè aràs gu h-Ierusalem; agus dh'fhan

iad an sin.

30 Agus chaidh Daibhidh suas ri uchdaich

slèihh uan oladh, a' dol suas ag'us a' gul,

agTis a cl>eann còmhdaichte, agus e 'g

imeachd cosruisgte: agus chòmlidaich an

sluagh uile a hàia maille ris, gach fear

dhiuhh a cheann, agus chaidh iad suas, ag

imeachd agus a' gul.

31 agus dh'innis neach do Dhaibhidh,

ag ràdh, tha Ahitophel am measg an

luchd-ceannairc maille ri Absalom. Agus

thubhairt Daibhidh, Tionndaidh, a Thigh-

earna, guidheam ort, comhairle Ahitopheil

gu h-amaideachd.

32 Agus an uair a thàinig Daibhidh gu

mullach an t-slèibh, far an d"rinn e aoradh

do Dhia, feuch, thàinig Ilusai an t-Arcach

'n a choinneamh, le 'chòta reubta, agus tiir

air a cheann.

33 Agus thuirt Daibhidhris, Ma theid

thu thairis maille riumsa, an sin bithidh tu

a' d' eallaich orni.

35 Ach ma philleas tu do'n bhaile, agus

ma their thu ri Absalom, Bithidh mise a'm'

sheirbhiseach dhuit, a ràgh; bu sheirbhis-

each do d'athair mi gn ruige so, agus a nis

hithidh mi mar an ceudna a'm' sheirbhis-

each dhuitse; an sin bheir thu air mo

an ràgh, ma's ann a chum bàis no 'chum j shonsa comhairle Ahitopheil gu neo-ni.

beatha, eadhon an sin bithidh do sheir-

bhiseach.

22 An sin thuirt Daibhidh ri Itai,

Imich, agus gabh thairis. Agus chaidh

Itai an Giteacli thairis, agus a dhaoine uile,

agus a' chlann bheag uile a bha maille ris.

23 Agus ghuil an tìr uile le guth àrd,

agus chaidh an sluagh uile thairis; chaidh; mac Abiatair

au rìgh cuideachd thairis air srutli Chid-

roin,-agus chaidh an sluagh uile thairis a

làimh na slighe do'n fhàsach.

24 Agus, feuch, bha Sadoc mar an ceudna,

agus na Lebhithich uile maille ris, a' giàilan

àirc coimhcheangail Dhè, agus shuidhich

iad àirc Dhè; agus chaidh Abiatar suas, gus

an do sguir an sluagh uile de dhol a mach

as a' bhaile.

25 Agus thuirt an rìgh ri Sadoc, Thoir

air a h-ais àirc Dhè do'n bhaile: ma gheibh

mi deadli-ghean ann an sùilibh an taigh-

eama, bheir e air m'ais mi, agus nochdaidh

e dhomh e fhéin, agus 'àite-còmhnuidh.

26 Ach ma their e mar so, Cha-n 'eil

tlachd agam annad; feuch,^Aa mise an so,

deanadh e rium mar is maith leis.

^27 thuirt an rìgh mar an ceudna ri

Sadoc an sagart, Nach fear-seallaidh thusa?

pill do'n bhaile ann an sàth, agus Ahimaas

do mhac fhéin, agus lonatan mac Abiatair,

bhur dithis mhac maille ribh

297

35 Agus nach 'eil maille riut an sin Sadoc

agus Abiatar na sagartan? agus gach focal

a chluinneas tu àtaighan ràgh, innsidh

tu e do Shadoc agus do Abiatar na

sagartan.

36 Feuch, tha'n. sin maille riu an dithis

mhac, Ahimaas mac Shadoic, agus lonatan

agus le'n làimh-san cuiridh

sibh do m' iounsuidh-sa gach focal a

chluinneas sibh.

_ 37 Uime sin thàinig Husai caraid Dhaibh-

idh do'n bhaile, agus thàinig Absalom gu

h-Ierusalem.

CaibidealXVI.

1 Le casaid hhrèige flmair Siha oighreachd a

mliaiglistir. 5 Mhallaich Simei Daibhidh,

20 Comliairle Ahitopàieil.

AGUS an uair a chaidh Daibhidh beagan

thar mullach an t-slèihh, feueh,

thàinig Siba òglach Mhephiboset 'n a

choinneamh le dà asail air an dàollaideach-

adh, agus dà cheud builionn arain orra, agus ceud bagaid de fhàon-dhearcaibh

tiormaichte,agus ceud de mheas samhraidh,

agus searrag fhàona.

2 Agus thuirt an rìgh ri Siba, Ciod ds

ciall duit leo smà Agus thuirt Siba,

Tha na h-asail air son teaghlaich an rìgh

chum marcachd; agus an t-aran agus am

meas samhraidh air son nan òganach chum

K2

2 SAMUEL, XVII.

theadli; agus am fàon, a clnim gu'n òl; fhear Israeil, gu h-Ierusalera, agus Ahito-

I phel maille ris.

j 16 Agus an uair a thàinig Ilusai ant-Arc-

blieil mac do mhaighstir? Àgus thuirt acli, caraid Dhaibhidh, a dh'ionnsuidh Ab-

Siba ris an ràgh, Feucli, tha e 'fantuinn ann saloim, thuirt Husai ri Absalom, Gu

an Ierusalem: oir thublialrt e, An diugh ^ ma fada bcò an ràgli, gu ma fada beò an

aisiffidh tis:h Israeil dliomhsa ràoghachd i ràgh.

esan a bhitheas sgàtli anns an fhàsach,

3 Agus thuirt an ràdi- Affus c'ait am

m'athar.

4 An sin thuirt an rìgh ri Siba, Feuch,

ù leatsa gach ni a bha aig Mcphibosct.

Agus thuirt Siba, Tha mi le mòr-

ùmlilachd a' guidhe ort gti'm faigh mi

deadli-ghcan a'd' shàiiHbh, a thighearn', a

ràgh.

5 AgiTsan uair a thàinig rìgh Daibhidh gu

Baluirim, feuch, à sin thàinig a mach duine

de theagidach taighe Shauil, d'am &'ainm

Simei, mac Ghera: thàinig e mach, a'

teachd air aghaidh agus a' mallacliadh.

6 agus thilg e clachan air Daibhidh, agus

air seirbhisich rìgh Daibhidh uile; agusbha

'n sluagh uile, agus na daoine treuna uile,

air a làimh dheis agus air a làimh chlà.

17 Agus thuirt Absalom ri Husai, An

e so do chaoimhneas ri d' charaid? c'ar son

nach deachaidh tu maille ri d' charaid?

18 Agus thuirt Husai ri Absalom, Ni

h-eadh; ach ge b'e neach a thaghas an

Tighearn, agus an sluagh so,agusfir Israeil

uile, leis-san bithidh mise, agus maille ris

fanaidh mi.

19 Agus 's an dara àite, co dha a dhean-

ainn seirbhis? nach ann an làthair a mhic?

mar a rinn mi seirbhisann an làthair d'athar,

mar sin bithidh mi a'd' làthair-sa.

20 An 8in thuirt Absalom ri Ahito-

phel, Thugaibh comhairle 'n 'ur measg ciod

a ni sinn.

21 Agus thuirt Ahitophel ri Absalom,

23 Agus bha comhairle Ahitopheil a thur

Agus mar so thuirt Simei an uair a Gabh a stigh a dh'ionnsuidh choimhleabach

mhallaich se e, Thig a mach, thig a mach, d'athar, a dh' fhàg e aghleidheadh antighe;

thus'adhuine flmileachdaich,ag-usadhuine: agus cluinnidh Israel uile gu bheil thu air

le Belial: fàs gràineil do d'athair, agus neartaichear

8 Dhàol an Tighearnortsa uile fhuil taighe làmhan gach neach a tha maille riut.

Shauil,'an àitan do ràghich thu; agus thug 22 Agus sgaoil iad bi^ith do Absalom air

an Tighearn an ràoghachd do làimh do mhic mullach an taighe; agus chaidh Absalom a

Absaloim: agus, feuch, ghlacadh thu anii i steach a d]i'ionn.suidh choimhleabach 'athar

ad olc fhéin, achionn gur duine fuileachdach ann an scalladh Israeil uile.

thu. -~ ' "

9 An sin thul)haii't Abisai mac Sheruiah ' e seachad anns na làithibh sin, mar gu'm

ris an ràgh, Car son a mhallaicheadh an cù \ fiosraicheadh duine de fhocal Dhè: mar sin

hha uile cliomhairle Ahitopheil, araon aig

Daibhidh agus aig Absalom.

CaibidealXVII.

1 DlCiarr Alillophel dol air lòir DhaibJwlh. 15

Chuir Husaifios a dh'ionnsuidh Dhaibhidh os

àosal air gach ni a chomhairlich Ahitophd.

23 Chroch A hitophel e fèàn. 25 Rinn A hsalom

Amasa hi a cheannard air an t-sluagh.

AGUS thuirt Ahitophel ri Absalom,

Leig dhomh a nis dà mhàle dheug

fear a thaghadh a mach, agus èiridh mi,

agus thèid mi air tòir Dhaibhidh an nochd:

2 Agus thig mi air an uair a tha e sgàth

agus lag-Iàmhach, agus cuiridh mi eagal

air: agus teichidh an sluagh uile a tha

maille ris, agus buailidh mi an rìgh a

mhàin.

3 AgTis bheÃŒT mi air an ais an sluagh uile

a d'ionnsuidh-sa: tha 'n duine a tha thu ag

iarraidh mar gu'm pilleadh an t-iomlan:

agus bithidh an sluagh uile ann an sàth.

4 Agus thaitinn a' chainnt ri Absalom,agus

ri seanairibh Israeil uile.

5 Agus thuirt Absalom, Gairm a nis

mar an ceiidna air Husai an t~Arcach, agus

cluinneamaid mar an ceudna ciod a their

esan.

6 Agus thàinig Husai dh'ionnsuidh Absa-

loim, agus labhair Absalom ris, ag ràdh,

marbh so mo thighearn an ràgh? leig dhomh

dol a nuU, guidheam ort, agus a cheann a

thoirt dlieth.

10 Agus thuirt an ràgh, Ciod e mo

ghnothuch-sa ribhse, a mhaca Sheruiah?

leigibh leis mallachadh, a chionn gu'n

d'thubhairt an Tighearn ris, Mallaich

Daibhidh: agus cò a their, Car son a

rinn tlm mar so?

11 Agus thuirt Daibhidh ri Abisai,

agus r'a sheirbhisich uile, Feuch, mo mhac,

a thàinig a mach a m'innibh, ag iarraidh

m'anama; agus cia mòr is mò a nis a

dKfheudas am Beniaraineach so? Leigibh

leis, agus mallaicheadh e, oir dh'iarr an

Tighcarn air.

12 Theagarah gu'n arahairc an Tighearn

air ni'àmhghar, agus gu'n dàol an Tighearn

dhorah maith air son a mhallachaidh air an

là 'n diugh.

13 Agus an uair a dh'imich Daibhidh agus

a dhaoine air an t-slighe, dh'imich Simei

air slios an t-slèibh làimh ris, a' dol air

aghaidh agus a' mallachadh, agus thilg e

clachan agus iiir air.

14 Agusthàinig an rìgh agus an sluagh uile

a hàia maille ris, sgàth; agus leig iad an

anail an sin.

15 Agus thàinig Absalomagusuileshluagh

298

2 SAMUEL, XVII.

Air an dòigh solabhair Ahitophel: an dean

siun a rtir 'fhocail, no nach dean? labhair

thusa.

7 Agus thuirt Husai ri Absalom, Cha-

tlcU a' chomhairle a thug Ahitophel maith

air an uair so.

8 Oir, arsa Husai, is aithne dhuit d'athair

agus a dhaoine, gur daoine treun' iad agus

air am brosuuchadh gu feirg "n an spiorad,

mar mhath-ghamhuiu o'u d'thugadh a cuil-

eanan anns a' mhachair: agus is fear-cogaidh

d'athair, agus cha ghabh e tàmh maille ris

an t-sluagh.

9 Feuch, tha e nis 'am folach ann an

slochd èigin, no ann anàit èigin eile: agus

tachairidh, an uair a thuiteas cuid diubh

an toiseach, ge b'e neach a chluinneas e

gu'n abair e, Tha àr am measg an t-sluaigh

a tha 'leantuiuu Absaloim.

10 Agus esan mar an ceudna a tlm 'n a

dhuine treun, aig am bheil a chridhe mar

chridhe leòmhain, leaghaidh e gu tur: oir

tha fios aig Israel uile gur duine treim

d'athair, agus gur daoine treun' iadsan a

tha maille ris.

11 Air an adhbhar sin is i mo chomhairle-

sa, Gu'n cruinnichtear Israel uile a d'ionn-

suidh, Dhan eadlion gu Beer-seba, raar a'

ghaineamh a tha làimh ris an fhairge air

làoumhoireachd, agus gu'n téid thu fhéin

maille riit do"n chath.

12 Agus thig sinn air ge b'e àit 'am

faighear e, agus tuitidh sin. air mar a

thuiteas an drùchd air an talamh: agus

cha-n fhàgar dheth fhéin, agus de na fir uile

a tha maille ris, eadhon aon.

13 Agus ma thèid e a steach do bhaile, an

sin bheir fir Israeil uile cuird leo a dh'ionn-

suidh a' bhaile sin, agus tairngidh sinn e

do'n amhainn, gus nach fàgar an sin aon

chlach bheag.

14 Agus thuirt Absalom, agus fir

Israeil uile, Is fearr comhairle Husai an

Arcaich na comhairle Ahitopheil: oirdh'or-

duich an Tighearn comhairle mhaith Ahi-

topheil a thoirt gu neo-ni, a chum gu'n

tugadh an Tighearn olc air Absalom.

15 An sin thuirt Husai ri Sadoc agus

rà Abiatar na sagartan, Mar soagus mar so

chomhairlich Ahitophel Absalom agus

seanairean Israeil; agus mar so agus mar

so chomhairlich mise.

16 A nis uime sin cuiribh fios gu grad,

agus inusibh do Dhaibhidh, ag ràdh, Na

fan an nochd ann an còmbnardaibh an

fhàsaich, ach gabh thairis gu luath, air

eagal gu'n sluigear suas an ràgh, agus an

sluagh uile a tha maille ris.

^17 Agus dh'fhan lonatau agus Ahimaas

làimh ri En-rogel; (oir cha-n fheudadh iad

a bhi air am faicinn a' dol a stigh do'n

bhaile:) agus ehaidh cailin agus dh'innis i

dhoibh; agus chaidh iadsan agus dh'inuis

iad do rìgh Daibhidh.

299

IS Gidheadh chunnaic òganach iad, agus

[ dh'innis e do Absalom: ach dh'imich iadsan

I le 'cheile gu luath, agus thàinig iad gutaigh

' duine ann am Bahmim, aig an robh

tobar 'n a chùirt, agus chaidh iad sìos an

sin.

I 19 Agus ghabh a' bhean còmhdach agus

sgaoil i e air beul an tobair, agus chuir i

gràn bleithte air; agus cha d'aithnicheadh

an ni.

20 Agus an uair a thàiinig seirbhisich Ab-

saloim a dh'ionusuidh na mnà do'n taigh,

thubhairt iad, C'àit am bheil Ahimaas agus

lonatan? Agus thuirt a' bhean riu,

Chaidh iad thairis air an t-sruthan uisge.

Ag-us an uair a dh"iarr iad, agus nach

d'fhuair iad, phill iad gu h-Ierusalem.

21 Agus an uair a dh' fhalbh iad, thàinig

iadsan a uàos as an tobar, agus chaidh iad

agus dh'innis iad do rìgh Daibhidh, agus

thubhairt iad ri Daibhidh, Eiribh, agus

rachaibh gu grad thar an uisge; olr mar

so chomhairlich Ahitophei 'n 'ur n-agh-

aidh-sa.

22 Agus dh'éirich Daibhidh, agus an

sluagh uile a bha maille ris, agus chaidh

iad thar Iordan gu solus na maidne, gus

nach robh aon diubh nach deachaidh thar

lordan.

23 Agus an uair a chunnaic Ahitophel

nach do ghabhadh a chomhairle, chuir e

dàollaid air 'asail, agus dh'éirich e, agus

dh'imich e dh'ionnsuidh a thighe, d'a bhaile

féin, agus thug e àitheantan d'a theaghlach,

agus chroch se e fhéin, agus fhuair e bàs,

agus dh'acUiIaiceadh e ann an àit-adhlac-

aidh 'athar.

24 An sin thàinig Daibhidh gu Mahauaim:

agus chaidh Absalom thar Iordan , e fhéin

agus fir Israeil uile maille ris.

25 Agus rinn Absalom Amasa'n acheann-

ard air an t-sluagh 'an àit loaib: agus àie

Amasa mac duine, d'am &'ainm Itra, Is-

raeleach a chaidh a steach gu Abigail

nighean ]S^ahais, piuthar Sheruiah, màthar

loaib.

26 Agus champaich Israel agus Absalom

ann am fearann Ghilead.

27 Agus an uair a thàinig Daibhidh gu

Mahauaim, thug Sobi mac Nahais o Rabah

chloinn Amoin, agus Machir mac Amieil o

Lodebar, agus Barsillai an Gileadach o

Rogelim,

28 Leapaicheau, agus cuachan, agus soith-

ichean creadlia, agus cruithneachd, agus

eorna, agus min mhàn, agus gvàn cruaidh-

ichte, agus pòuair, agus gàll-pheasair, agus

peasair chruaidhichte.

29 Agus mil, agus im, agus caoraich, agus

càise cruidh air sou Dhaibhiilh, agus air son

an t-sluaigh a bha maille ris, a chum an

itheadh: oir thuirt iad, Thdn sluagh

ocrach, agus sgàth, agus àotmhor anr.s aa

fhàsach.

2 SAMUi^i^, XV 111.

clia chuirinn mo làmh a mach an aghaidh

mic an ràgh: oir 'n ar n-èisdeachd dh'àithn

an rìgh dhuitse, agus do Abisai, agus do

Itai, ag ràdh, Gleidhibh dhomh an t-ògan-

ach Absalom.

13 No dheanainn eucoir an aghaidh m'an-

ama fhéin: oir cha-n'eil ni air bith 'am folach

air an ràgh, agus sheasadh tusa fhéin a'm'

aghaidh.

14 An sin thuirt loab, Cha-n fheud

mise fuireach mar so maille riut. Agus

ghabh e tri gathan 'n a làimh, agus shàth e

iad 'an cridlie Absaloim, an uair a bha e

fathast beò ann am meadhon na craoibhe

daraich.

15 Agus chuairtich deichncar òganach a

hha 'g iomchar arm loaib Absalom agus

bhuail iad e, agus mharbh iad e.

16 Agus shéid loab an trompaid, agus

phill an sluagh oruagadh IsraeiI;oir chum

loab air an ais an sluagh.

17 Agus ghabh iad Absalom, agns thilg

iad e ann an slochd mòr anns a' choille, agns

chuir iad carn ro mhòr chlach air: agus

CaibidealXYIII.

1 Chuir Daihhidh a mach ^armaill fo làimh

loaib, Abisa, ayus Itai, agus dliorduich e

dhoihh huintinn gu caoimhàieil ri A bsalom. 6

Bhuaileadh fir Israeil. 9 Mharhh loab A bsa-

lom. 33 Rinn Daibhidh caoidh air a shon.

AGUS rinn Daibhidh an sluagh a bha

maille ris àireamh, agus chuir e ceann-

ardan mhàltean, agus ceaimardan cheudau

os an ceann.

2 Agus chuir Daibhidh a mach trian de'n

t-sluagh fo làimh loaib, agus trian fo làimh

Abisai, mhic Sheruiah, bràthar loaib.agTis

trian fo làimh Itai a' Ghitich: agus thubh-

airt an rìgh ris an t-sluagh, Gu deimhin

thèid mi fhéin mar an ceudna mach maille

ribh.

3 Ach fhreagair an sluagh, Cha téid thu

mach: oir ma theicheas sin.e, cha ghabh

iad suim dhinn; agus ma bhàsaicheas ar

lcth, cha ghabhiad suim dhinn; ach a nis

tha thusa mar dhcich màle dhinne: uime

sin a nis is fearr gu'n deanadh tusa còmh-

nadh ruiun a mach as a' bliaile.

4 Agus thuirt an rìgh riu, An ni sin theich Israel uile, gach fear a cUi'ionnsuidh

a tha ceai't 'n 'ur sàiilibh, ni mise. Agus i a bhùtha.

sheas an rìgh làimh ris a' gheata, agus 18 A nis ghabh Absalom,an uair bu bheò

thàiuig an sluagh uile a mach 'n an ceud- 1 e, agus chuir e suas dha fhéin carragh, a tha

aibh agus 'n am màltibh. | ann an gleann an rìgh: oir thuirt e,

5 Agus dh'àithn an rìgh do loab, agus do '. Cha-n'eil mac agam a chmnail m'ainme air

Abisai, agus do Itai, ag rddh, Ijuinihh gu ' chuimhne: agus thug e 'ainm fhéin air a'

caoimlineil air mo ssàth-sa ris an òffanach, charragh; agus theirear ris gus an là 'n

diugh, Clach-chuimhneachain Absaloim.

19 An sin thuirt Ahimaas mac Shadoic,

Leig dhomh ruith a nis, agus sgeul a thoirt

a dh'ionusuidh an ràgh, gu'n do shaor an

Tighearn e à làimh a naimhdean.

20 Agus thuirt loab ris, Cha toir thu

sgeul leat an diugh, ach bheir thu sgeul

leat là eile: ach an diugh cha toir thu sgeul

leat, a chionn gu bheil mac an rìgh marbh.

21 Agus thuirt loab ri Cusi, Falbh,

innis do'n rìgh ciod a chunnaic thu. Agus

chrom Cusi e fhéin do loab, agus ruith e.

22 An sin thuirt Ahimaas mac Shadoic

a ràs ri loab, Ach gidheadh, lcig dhomhsa,

guidheam ort, ruith mar an ceudna an

dèigh Chusi. Agus thuirt loab, C'ar

son a ruitheadh tusa, a mhic, agus nach

d'fhuaradh sgeul sam bitli dhuit?

23 Ach gidheadh, ars' esan, leig dliomh

ruith. Agus thuirt e ris, Ruith. Agus

ruith Ahimaas rathad a' cliòmhnaird, agus

ri Absalom. Agus chual' an sluagh uile 'n

uair a dhàithn an rìgh do na ceannardaibh

uile a thaobh Absaloim.

6 Agus chaidh an sluagh a mach do'n

mhachair an aghaidh Israeil: agus bha'n

cath ann an coille Ephraim.

7 Agus mharbhadh an sin sluagh Israeil

roimh sheirbhisich Dhaibhidh; agus bha'n

sin air an là sin àrmòr fhichead màle yi'ar;

8 Oir bha'n cath an sin air sgaoileadh air

aghaidh na tìre iiile; agus chuir a' choille

as do thuilleadh sluaigh air an là sin na

chuir an claidheamh.

9 Agus thachair Absalom air seirbhisich

Dhaibhidh; agus bha Absalom a' marcachd

air muileid, agus chaidh a' mhuileid a steach

fo gheugan tiugha craoibhe mòire daraich,

agus ghlacadh a cheann anns a' chraoibh

dharaich, agus chrochadh e eadar nèamh

agus talamh; agus dh'imich a' mhuileid a

hha foidhe roimpe.

10 Agus chunnaic duine àraidh so, agus chaidh e seachad air Cusi.

dh'innis e do loab, agus thuirt e, Feuch, [ 24 Agus shuidh Daibhidh eadar an dà

chmmaicmiAbsalomcrochtaanuancraoibh glieata: agus chaidh am fcar-faire suas gu

dharaich. mullach a' gheata, air a' bhalla; agus thog

11 Agus thuirt loab ris an duine a e suas a shùilean, agus dh'amhairc e, agus,

dh'innis dha, Agus,feuch, chunnaic thu e, feuch, duine a' ruith 'n a aonar.

agus c'ar son nach do bhuail thu e 'n sin gu 25 Agus ghlaodh am fear-faire, agus

làr,agusbheirinnsedhuitdeichsccei7airgid, ! dh'innis e do'n ràgh. Agus thuirt an

agus crios? I rìgh ]\Ia tha e 'n a aonar, tha sgeul aige

12 Agus thuirt an duine ri loab, Ged 'n a bheul. Agus dh'imich e air aghaidh,

gheibhinnse màle secel airgid ann mo làimh, agus thàinig e am fagus.

2 SAMUEL, XIX.

26 agus chunnaic am fear-faire duine eile

a' ruith; agus ghlaodh am fear-faire ris an

dorsair, agus thuirt e, Feuch, tha duine

eile a' ruith 'n a aonar. Agus thuirt an

ràgh, tha esan mar an ceudna a' toirt sgeòil.

27 Agus thuirt am fear-faire, Tha mi

a' faicinn ruith a' cheud duine mar ruith

Ahimaas, mhic Shadoic. Agus thuirt

an ràgh, Is duine maith esan,agus is amile

sgeul maith a tha e a' teachd.

28 Agus ghhiodh Ahimaas, agus thuirt

e ris an ràgh, Tha gach ni gu maith. Agus

chrom se e fèiu sìos do'n rìgh air 'aghaidh

dh'ionnsuidh na tahiihainn, agus thuirt

e, Gu ma beannaichte an Tighearn do

Dhia, a thug thairis na daoine a thog an

làmlian suas an aghaidh mo thighearn' an

ràgh. "•*'

29 Agus thuirt an ràgh, Am bheil an

t-òganach Absalom tèaruinte? Agus fhreag-

air Ahimaas, an uair a chuir loab air falbh

seirbhiseach an ràgli, agus mise do sheir-

bhiseach, chunnaic mi buaireas mòr, ach

cha robh fàos agam ciod e.

30 Agus thuirt an rìgh ris, Tionndaidh

a leth-taobh, agus seas an so. Agus thioun-

daidh e a leth-taobh, agus sheas e.

31 Agus, feuch, thàinig Cusi; agus thubh-

airt Cusi, Bheirear sgeul do m' thigliearn,

an righ, gu'n do shaor an Tighearn thusa

an diugh à làimh uan uile a dh éirich suas

a'd' aghaidh.

32 Agus thuirt an rìgh ri Cusi, Am

bheil an t-òganach Absalom tèaruinte à

Agus fhreagair Cusi, Gu robh naimhdean

mo thighearn' an ràgh, agus iadsan uile a

dh'éirich suas a' d' aghaidh a dheanamh do

chroin, mar a tha an t-òganach sin.

33 Agus ghhiaiseadh an rìgh gu mòr, agus

chaidh e suas do'n t-seòmar os ceann a'

gheata, agus ghuil e: agus ag imeachd dha,

thubhairt e mar so, A mhic Absaloim ! a

mhic, a mhic Absaloim! O nach mise fhéin

a fhuair bàs air do shon, Absaloim, a mhic,

a mhic!

CaibidealXIX.

1 Thug loab air Daihhidhsgur o hhròn a dhean-

amh air son A bsaloim. Dk'iarr na h-Israel-

ich an rìgh a thoirt air ais. 16 Fhuair Siniei

ààiaitheanas. 24 Ghahh Mephihoset a leisgeul

féin. 31 PhilL Barsillai o Dhaihhidh a lean-

tuinn.

AGUS dh'innseadh do loab, Feueh,

tha'n rìgh a' gul agus a' caoidh air sou

Absaloim.

2 Agus bha a' bhuaidh air an là sin air a

tionndadh gu caoidh do'n t-shiagh uile;

ojr chual' an shiagh e air a ràdh air an là

Biu, Tha 'n rìgh fo thuirse air son a mhic.

3 Agus ghoid an sluagh air an là sin a

steach do'n bhaile, mar a ghoideas shiagh

air falbli agus iad fo nàire, an uair a

theicheas iad ann an cath.

4 Ach dh' fholaich an rìgh 'aghaidh, agus

301

ghlaodh an ràglj le guth àrd, A mhic Absa-

loim! Absaloim, a nihic, a mhic!

5 Agus thàinig loab a steach a dh'ionn-

suidh an rlgh do'n taigh, agus thuibhairt e,

Chuir thu nàire an diugh air agliaidhean

do sheirbhiseach uile, a shaor d'anam an

diugli, agus anaman do mhac, agus do

nighean, agus anamau do bhan, agus

anaman do choimhleabach:

6 A chionn gu bheil gràdh agad dhoibhsan

aig am bheil fuath dhuit, agus gu bheil fuath

agad dhoibhsan aig am bheil gràdh dhuit:

oir nochd thu an diugh nach 'eil suim agad

do cheannardaibh, no do sheirbhisich: oir

tha mi 'tuigsinn an diugh, nam bithcadh

Absalom beò, agus nam bitlieamaidue uile

marbh an diugh, an sin gu'm bithcadh e

ceart a'd' shàiihbli.

7 A nis uime sin èirich, falbh a mach,agus

labhair gu caoimhneil ri d' sheirbhisich: oir

bheireamsa mo mhionnau air an Tighearn,

mur téid thu mach, nach fan duine maille

riut an nochd: agus bithidh sin ni's miosa

dhuit na gach olc a thàinig ort o d'òige gus

a nis.

8 An sin dh'éirich an ràgh, agus shuidh e

anns a' gheata. Agus dh'iuuis iad do'n

t-shiagh uile, ag ràdh, Feuch, tha'n rìgh

'n a shuidhe anns a' gheata: agus thàinig an

sluagh uile 'am fiauuis an ràgh. Agus

tlieicli Israel, gach fcar a dh'ionnsuidh a

bhùtha.

9 Agus bha'n shiagh uile ri connsachadh

air feadh uile threubhan Israeil, ag ràdh,

Theasairg an rìgh sinn à làimh ar naimh-

dean, agus shaor e sinn à làindi nam Phihs-

teach, agus a nis tha e air teicheadh as an

tàr roimh Absalom.

10 Agus fhuair Absalom,a dh'ung sinn os

ar ceann, bàs anns a' chath: a nis ma ta c'ar

son a tha sibh tosdach mu'n rìgh a thoirt

air ais?

1 1 Agus chuir rìgh Daibhidh fios gu Sadoc

agus gu Abiatar na sagartan, ag ràdh,

Labhraibh ri seanairibh Iudah, ag ràdh,

Car son a tha sibhse air dheireadh a thoirt

an rìgh air ais d'a thigh? (agusgu'n d'thàinig

cainnt Israeil uile dh'ionnsuidh an rìgh d'a

thigh.)

12 /s sibhse mo bhràithrean, is sibh mo

chnàmhan agus m'flieoil: c'ar son ma ta a

tha sibh air dheireadh a thoirt an rìgh air

ais?

13 Agus ri h-Amasa their sibh, Nach tusa

mo chnàimh, agus m' fheoil^ Mar sin gu'n

deanadh Dia riumsa, agus tuilleadh mar an

ceudna, mur bi thusa a'd' cheannard air an

t-shiagh a'm' làthairs' an còmhnuidh 'an

àit loaib.

14 Agus dh'aom e cridheachan fhear

Iudah uile, mar chridhe aoin duine; air

chor as gu'n do chuir iad amfios so dh'ionn-

suidh an ràgh, Pill fhéin agus do sheirbhisich

uile.

2 SAMUEL, XIX.

15 Uime siii phill an rà^h, agus thàinig e earu an ngh mai' aingeal Dhè: dean uime

jni Iordan : agus thàinig Iudah gu Gilgal, a sin an ni sin a tha maith a'd' shàiilibh.

dhol 'an coinnimh an ràgh, gus an rìgh

a thoirt thav lordau.

16 Agus ghreas S'mei mac Ghera, Ben-

iamineach, a bha o Bhahurim, agus thàinig

e nuas maille ri fearaibh ludaJi 'an coiun-

imh rìgh Daibhidh.

17 Agus bha màle fear de Bheniamin maille

lis, agus Siba òglach taighe Shauil, agus a ^

chàiig mic dlieug, agus ' fhichead seirbhis- , labhras tu ni

each maille ris; agus chaidh iad thar Iordan

roimh an ràgh. j

18 Agus chaidh bàt-aisig a null a thoirt j

teaghlaich an rìgh thairis, agus a dheanamh

an ni'\)\\ mhaith leis. Agus thuit Simei

mac Ghera, sìos 'ani fianuis an ràgh, 'n uair

a thàinig e thar Iordan ; j

19 Agus thuirt e ris an rlgh, Na cuir- \

eadh mo thighearu eu-ceart as mo leth,

agus na cuimhnich an ni a rinn do sheir- |

28 Oir cha robh teaghlach m'athar uile

ach 'n an daoinibh marbha 'am fianuis mo

thigheara' an ràgh; gidheadh chuir tlm do

sheirbhiseach 'n am measg-san a dh'ith aig

do bhord fhéin: ciod ma ta a' chòir a

th' agamsa tuilleadh air glaodhaich ni's mò

ris an ràgh?

29 Agus thuirt an rìgh ris, Car son a

mò mu d' ghnothuichibhl

Roinnidh tusa agus Siba

thubhairt

am fearann.

30 Agus thuirt j\Iephiboset ris an ràgh,

Seadh, gabhadh e an t-iomlan, o thàinigmo

thighearn an rìgh a rìs ann an sàth d'a

thigh fhéin.

31 Agus thàinig Barsillai an Gileadach a

nuas Rogelim, agus chaidh e thar lordau

maille ris an ràgh, chum a chur thar Iordan .

32 A nis hlia Barsillai 'n a dhuine ro shean.

bhiseach gu h-an-dligheach air an là anns ceithir fichead bliadhna dh'aois: agus thug

au deachaidh mo thighearn an rìgh a mach esan lòn do'n rìgh an uair a dh' fhan e ann

h-Ierusalem, air chor as gu'n gabhadh an am Mahanaim; oir hu duine ro mhòr e.

ràgh g'a chridhe e.

33 Agus thuirt an rìgh ri Barsillai,

20 Oir tha fios aig do sheirbhiscach gu'n ^ Thig-sa thairis maille rium, agus beath-

do pheacaich mi: uime sin, feuch, thàiuig; aichidh mi thu maille rium fhéin ann an

mi an diugh an ceud duine de thigh Ioseiph Ierusalem?

uile, a dhol sìos 'an coinnimh mo thigh-

earn'an ràgh.

21 Ach fhreagair Abisai mac Sheruiah,

agus thuirt e, Nach cuirear air a shon

so Simei gu bàs, a chionn gu'n do mhallaich

e aon ungta an taighearual

22 Agus thuirt Daibhidh, Ciod e mo

ghnothuch-sa ribhse, a mhaca Sheruiah,

gu'm ])itheadh sibh an diugh 'n 'ur n-eas-

cairdibh dhomh? an cuirear an diugh duine

sam bith gu bàs ann an Israel? oir nach

'eil fhios agam gu bheil mi an diugh a'm'

ràgh os ceann Israeil?

23 Aofus thuirt an rìgh ri Simei, Cha^n

34 agus thuirt Barsillai ris an ràgh, Cia

fad a th'agamsa ri bhi beò, gu'n rachainn

suas maille ris an rìgh gu h-Ierusaleml

35 TVitàrmiandiugh ceithir ficheadbliadhna

dh'aois: an urrainn mi.se dealachadh a chur

eadar maith agus o\cà an urrainn do sheir-

bhiseach na dii'itheas no na dh'òlas mi a

bhlasadh? an urrainn niise tuilleadh gTith

fhear agus bhan a sheinneas a chluinntinn!

c'ar son ma ta a bhitheadh do sheu-bhis-

each fathast na eire air mo thighearn an

ràgh?

36 Thèid do sheirbhiseach rè àiine bhig

thar Iordan maille ris an rìgh: agus c'ar

fhaigh thu bàs: agus mhionuaich an rìgh son a dhàoladh an rìgh sin dhomhsa le

' leithid so de luigheachd?

37 Leig le d' slieirbhiseach, guidheam ort,

dha.

24 Agus thàinig Mephiboset, mac Shauil,

a nuas 'an coinneamh an ràgh, agns cha do pilltinn air ais, a chum gu'm faigh mi bàs

ann mo bhaile fhéin, làimh ri uaigh m'athar,

agus mo mliàthar: ach, feuch, rachadh do

'eudach o'n là auns an do thriall an ràgh, sheirbhiseach Chimham thairis maille ri m

dheasaich e a chosan, agus cha do chuir e

snas air 'fheusaig, agus cha do nigh e

gus an là anns an d'thàinig e ris ann an

sàth.

25 Agus an uair a thàinig e gu h-Ierusalem

'an coiimimh an ràgh, an sin thuirt an

thighearn an ràgh, agus dean ris na hhitliea^

maith a'd' shùilibh.

38 Agus fhreagair an ràgh, Thèid Chim-

ham thairis maifle rium, agus ni mi dha na

dgh ris, Car son nach deachaidh tu maille j hhitheas maith a'd' shàiilibh; agus ge b'e ui

a dh'iarras tusa orm, ni mi e dluiit.

39 Agus chaidh an sluagh uile thar Iordan ,

agus chaidh an rìgh thairis: agus phòg an

ràgh Barsillai, agus blieannaich se e; agus

phill e d'a àite fhéin.

40 An sin chaiilh an rìgh air aghaidh gu

•iumsa, a Mhephiboset?

26 Agus fhreagair esan, A thighearn', a

ràgh,mheall mo sheii-bhiseach mi; oirthubh-

airt do sheirbhiseach, Cuiridh mi dàollaid

dlionih fhéin air asail, agus marcaichidh

mi oirre, agus thèid mi dh'iounsuidh an

ràgh, a chioun gu bheil do sheirbhiseach ' Gilgal, agus chaidh Chimham air agliaidh

maille ris: agus thug sluag-h Iudah uile

tliairis an ràoli, agus mar an ceudua let.li

bacach

27 Agus clml-chàin esan do sheirbhiseach

thighearn an

ach tha mo thigh-; sluaigh Israeil.

2 SAMUEL, XX.

41 Agu8, feuch, thàiiiig fir Isvaeil uile

dh'ioiinsuidh an ràgh, agus thuirt iad ris

an ràgh, Car son a ghoid ar bràithrean fir

Iudah thu air falbh, agus a thug iad an

ràgh agus a theaghlac]i,agus daoine Dhaibh-

idh uilc maille ris thar Iordan ?

42 Agas fhreagair fir Iudah uile fir Is-

raeil, A chionn gu blieil an rìgh fagus 'an

dàimh dhuinne; c'ar son nia ta a tha fcarg

oirbhsc air son an ui so? an d'ith sinn a'

bheag o'n ràghà no'n d'thug e tiodhlac sam

bith dhuinn?

43 Agus fhreagair fir Israeil fir Iudah,

agus thuirt iad, Tha deich earrannan

againnc anns an ràgh, agus tha mar an

ceudna tuilleadh cdir againn ann an Daibli-

idh na i!'A'agaiblise: c'ar son ma ta a rinn

sibh tàir oirnne? agus nach b'e ar gnoth-

uch-ne an toiseach ar rìgh a thabhairt air

ais? Agus bu ghairge briathran fhear

Iudah na briathran fhear Israeil.

CaibidealXX.

1 Jiinn Seha agus fir Israeil ceannairc an

aghaidh Dhaihhidh. 10 Mharhhloah A masa;

14 agus chaidh e air tòir Sheha gu A hel. 16

Shaor hean ghlic am baile le ceann Sheha a

thoirt do loab. 23 Luchd-dreuclid Dhaihh-

idh.

AGUS thachair gu'n robh diiine an sin

le Bclial, do 'm &'ainm Seba, mac

Bhichri, Beniamincach; agus shéid e trom-

paid, agus thuirt e, Cha-n'eil againne

cuibhrionn sam bith ann an Daibhidh, agus

cha-n'eil oighreachd sam bith againn ann

am mac lese: gach fear a dh'ionnsixidh a

bhùtha, Israeil.

2 Agus chaidh gach duine de Israel suas

thi 'n dèigh Dhaibhidh, agus lean iad

Seba mac Bhichri: ach dhlùth-lean daoine

Iudah r'an ràgh, o Iordan eadhon gu

h-Ierusalem.

3 Agus thàinig Daibhidh d'a thigh ann an

lerusalcm; agus ghabh an rìgh an deich-

near'bhan, a choimhleabaich, a dh'fhàg e a

ghleidhcadh an taighe, agus chuir e ann an

gainiitir iad, agus bheathaich e iad, ach

cha deachaidh e stàgh d'an ionnsuidh; agus

bha iad air an draideadh suas gu là am

bàis, a' caitheamh am beatha ann am

bantrachas.

4 An sin thuirt an ingh ri Amasa,

Cruinnich dhomhsa fir Iudah 'au ceann

thri làithean, agus seas fhéin an so.

5 Agus dh'fhalbh Amasa a chruinneach-

adh/Amr Iudah: ach dh'fhan eni b'fhaide

na'n t-àm suidhichte a shònraich esan dha.

6 Agus thuirt Daibhidh ri Abisai, A

nis ni Scba, mac Bhichri, tuille croin duinn

na rinn Absakm: gabh thusa seirbhisich

do thighearna, agus falbh air a thòir, air

eagal gu'm faigh e dha fhéin bailteau daing-

nichtc, agus gu'n téid e as uainn.

7 Agus chaidh a mach 'n a dhéigh fir

loaib, agus na Ceretich, agus na Peletich,

303

agus na^r threuna uile: agus chaidh iad %

mach à h-Ierusalem, a dhol air tòir Sheba,

nihic Bhichri.

8 An uair a bha iad aig a' chloich mhòir a

tha ann an Gibeon, thàinig Aniasa rompa.

Agus bha loab crioslaiclite le falluinn a

chuir e uime, agus oirre sin crios le claidh-

eanih ceangailte air a leis 'n a thruaill;

agus an uair a chaidh e air aghaidh, thuit

e aiste.

9 Agus thuirt loab ri Amasa, Am

hhcil thu slàn, a bhràthair? Agus ghlac

loab le 'dheas làimh Amasa air fheusaig, a

thabhairt pòige dha.

10 Ach cha d'thug Amasa fainear an

j claidheamh a bha ann an làirah loaib: agus

bhuail e leis e fo 'n chàiigeamh aisinn,

agus leig emach a mhionach a dh'ionnsuidh

' an làir, agus cha do bhuail e ràs e; agus

fhuair e bàs. Agus chaidh loab, agus a

bhràthair Abisai, air tòir Sheba, mhic

Bhichri.

11 Agus sheas fcar de òganaich loaib

làimh ris, agus thuirt c, Esan leis an

ionmhuinn loab, agus esan a tha lc Daibh-

idh, leanadh e loab.

12 Agus bha Amasa 'g a aonairt ann am

fuil 'am meadhon an rathaid mhòir. Agns

an uair a chunnaic an duine gu'n d'fhan an

sluagh uile 'n an seasamh, dh'atharraich e

Amasa o'n rathad mhòr do'n achadh, agus

thilg e eudach air, an uair a chunnaic e

gu'n d'fhan gach neach a thàinig làimh ris

'n an seasamh.

[ 13 An uair a dh'atharraicheadh e o'n

] rathad mhòr, chaidh an sluagh uile air an

aghaidh an déigh loaib, a dhol air tòir

I Sheba nihic Bhichri.

14 Agus chaidh e air feadh uile thrcubhan

I Israeil gn h-AbcI Bhetmaacah, agus na

I Berich uile: agus chruinnicheadh iad 'an

ceann a chéile, agus chaidh iad mar an

j ceudna 'n a dhéigh.

15 Agus thàinig iad, agus theannaich iad

I e ann an Abel Bhetmaacah, agus chuir iad

' suas torr an aghaidh a' bhaile, agus sheas

e làimh ris a' bhalla: agus linn an sluagh

uile a bha maille ri loab an dàchioll air a'

' bhalla a leagadh sìos

16 An sin ghlaodh bean ghlic a machas a

bhailc, Eisdibh, èisdibh; abraibh, guidheara

oirbh, ri loab, Thig am fagus an so, agus

labhvaidh mi riut.

' 17 Agus an uair a thàinig e 'm fagus d'i,

thubhairt a' bhean, an tu loab? Agus

fhreagair esan, Is mi. An sin thuirt i

ris, Eisd ri briathraibh do bhanoglaich.

Agus fhreagair esan, Tha mi ag eisdeachd.

; 18 An sin labhair i, ag ràdh, Gu cinnteach

Iabhairiadantoiseach,ag ràdh, Gu deimh-

in iarraidh iad sàth air Abel: agus mar

8in cràochnaichidh iad an gnothuch.

19 Is aon mise dhiubhsan a tha sàochail

agus fàrinneach ann an Israel: ach tha

2 SAMUEL, XXI.

thnsa ag iarraidh baile a sgrios, agus j 5 Agus fhreagair iad an ràgh, an duine a

màtliair ann an Israel. Car son a shluigeas . chuir as duinu, agus a smuainich 'n ar

tu suas oighreachd an Tighearna^ n-aghaidh sinn a hhi air ar sgrios, air chor

20 Agus fhreagair loab agus thuirt e, ! as nach fanamaid ann an cràch air bith do

Gu ma fada, fada sin uamsa, gu'n sluiginn j Israel;

suas, no gu' n sgriosainn. 6 Thugar dhuinn seachdnar d'a tnhic-san,

21 Cha-n ann mar sin a tha an gnotliucli: agus crocliaidh sinn suas iad do'n Tighearn,

ach thog duine de shliabh Ephraim, d'an ann an Gibeah Shauil, a thagh an Tighearn.

ainm Seba mac Bhichri, a làmh suas an Agus thuirt an ràgh, Bheir mi dhuihh

aerhaidh an ràah, an aghaidh Dhaibhidh: i iad.

thugaibh esan a mhàin thairis, agus im-

ichidh mi o'n bhaile. Agus thuirt a'

bhean ri loab, Feuch, tilgear a cheann a

d' ionnsuidh thar a' bhalla.

22 An sin chaidh a' bhean a dh'ionnsuidh

an t-sluaigh uile 'n a gliocas: agus ghearr

7 Ach chaomhain an rìgh Mephiboset mac

lonatain, mhic Shauil, air son mhionnau an

Tighearn' a bha eatorra, eadar Daibhidh

agus lonatan mac Shauil.

8 Ach ghabh an rìgh dà mhac Rispah

nighinn Aiah, a rug i do Shaul, Armoni

iad ceann Sheba mhic Bhichri dheth, agus agus Mephiboset; agus cùignear mhac

thilg iad a mach e dh'iounsuidh loab: agus I Mheroib nighinn Shauil, a rug i do Adriel

shéid e trompaid, agus chaidh iad airfalbh mac BharsiIIai a' Mheholataich;

o'n bhaile, gach fear a dh'ionnsuidh a

bhùtha. Agus phill loab do lei-usalem a

dh'ionnsuidh an ràgh.

23 A nis bha loab os ceann armailte Is-

raeil uile: agus bha Benaiah mac lehoiada os

ceanu nan Cereteach, agus os ceann nam

Peleteach:

24 Agus bha Adoram os ceann na càse:

agus bha lehosaijhat mac Ahiluid 'n ashcau-

achaidh:

25 Agus bha Sebha'u asgrìobhaiche: agTis

&'iad Sadoc agus Abiatar na sagartan:

26 Agus mar an ceudna bha Ira an lair-

each 'n a àrd riaghlair aig Daibhidh.

CaibidealXXI.

1 Sguir a' ghorta a bha 's an tìr 'w uair a chroch

na Gibeonaàch seachdnar de mhic Shauil. 12

DKadhlaic Daibhidh cnàmhan Shauil agus

lonatain. 15 Chog seirbhisich Dhaibhidh an

aghaidh 'nam Philisteach.

AGUS bha gorta ann an làithibh Dhaibh-

idh, rè thri bliadhna, bhadhna 'n dèigh

9 Agus thug e thairis iad do làimh nan

Gibeonach, agus chroch siad iad anns an

t-sliabh 'am fianuis an Tighearna: agus thuit

an t-seachdnar sin cuideachd, agus chuir-

eadh gu bàs iad ann an ceud làithibh an

fhogharaidh, ann an toiseach fogharaidh an

eorna.

10 Agus ghabh Rispah nighesn Aiah saic-

eudach, agus sgaoil i dhi fhéin e air a' charr-

aig, thoiseach an fhogharaidh gus an do

shil uisge orra o nèamh: agus cha do leig i

le eunlaith an athair fois a ghabhail orra

's an là, no do fhiadh-bheathaichibh na

macharach 's an oidhche.

11 Agus dh'innseadh do Dhaibhidh ciod a

rinn Rispah, nighean Aiah, coimhleabach

Shauil.

12 Agus dh'fhalbh Daibhidh, agus thug e

dhaoinibli labeis-ghilead cnàmhan Shauil,

agus cnàmhan a mhic lonatain, a ghoid iad

o shràid Bhet-saiu, far an do chroch na

Philistich iad, anns an là air an do mharbh

bliadlma. Agus dh' fhiosraich Daibhidh | na Philistich Saul ann an Gilboa:

de'n Tighearn, agus fhreagair an Tighearn, 13 Agus thug e nìos as a sin cnàmhan

Is ann air son Shauil, agus air son athighe Shauil, agus cnàmhan lonataiu, a mhic:

chionn gu'n do

agus chruinnich iad cnàmhan na muinntir a

chrochadh.

14 Agus dh'adhlaic iad cnàmhan Shauil,

agus a mhic lonatain, ann an tìr Bheniamin

ann an Selah, ann an àit-adhlacaidh Chis

'athar. Agus riun iad gach ni a dh'àithn

, an ràgh: agus'n a dhéigh sin.bha Dia rèidh

fhuileachdaich a tha

mharbh e na Gibeonaich

2 Agus ghairm an rìgh air na Gibeonaich,

agus thuirt e riu; (a nis cha rohh na

Gibcouaichde chloinn Israeil,ach de iarmad

nan Amorach; agus thug clann Israeil

mionuan doibh: agus dh'iarr Saui am marbh-

adh, 'n a eud air son chloinn Israeil agus j ris an tàr,

Iudah:) | 15 Agus bha cogadh aig na Philistich

3 Uime sin thuirt Daibhidh ris na fathastrilsrael; agus chaidh Daibhidla sìos

Gibeonaich, Ciod a ni mi air bhur son? ! agTisasheirbhisich maille ris, agus chogiad

agus cia leis a ni mi an rèite, a chum i ris na Philistich; agais dh'fhùs Daibhidh

gu'm bcaunaich sibh oighreachd an Tigli- [ sgàth.

earna? 16 Agus thuirt Isbi-benob, a bha de

4 Agus thuirt na Gibeonaich ris, Cha shliochd an fhamhair, (agus aig am b'e

hhà againne airgiod no òr o Shaul, no o a cothrom cinn a shleagha tri cheud secel

thigh; agus air ar soinne cha mliarbh thu \ umha, agus e crioslaichte le crios àir,) gu'm

duiue sam bith ann an Israel. Agus thu- j marbhadh e Daibhidh.

bhairt esan, An ni a their sibh ni mise ! 17 Ach rinn Abisai mac Sheruiah cònih-

dliuibh. nadh ris, agus bhuajl e am Philisteach, agus

304

mharbh se e. an sin mhionnaich fir

Dhaibhidh dha, ag ràdh, Cha teid thu mach

ni's mò niaille ruinne gu cath, chimi nacli

cuir thu as lòchran Israeil.

IS Agus 'n a dlièigh so bha cath a rìs ann

an Gob ris na Phihstich: an sin bhuail

2 SAMUEL, XXII.

13 Leis an deah'adh a bha fa 'chomhair

lasadh èibhlean teine.

14 llinu an Tighearntaimeanach o na

nèamhan, agus leig an Ti a's àird' a ghuth

a mach.

15 Agus chuir e mach saighdean.

Sibechai an Husatach Saph, a Iha de sgap e iad; dealanach agus chlaoidh e iad.

shhochd an fhamhair. j 16 agus leigeadh ris aigean na fairge,

19 A^s bha ràs cath ann an Gob ris na nochdadh buuaitean an domhain, le ach'

PhiHstich: agus bhuail Elhanan mac lare

oregim Lahmi brùthair Ghohath a' Ghitich;

agus bha crann a shleagha mar gharmau

figheadair.

20 Agus bha fathast cath ann an Gat, far

an robh fear de mheud mhòir, sgas sè

nieoir aige air gach làimh, agus sè meoir

air gach cois, ceithir thar fhichead 'an

mhasan an Tighearna, le sèideadh anail' a

shròine.

17 Chuir e nuas o'n kird', ghlac e mi;

tharruing e mi à mòran uisgeachan.

IS Shaor e mi o m' nàmhaid làidir, uatha-

san a dh' fhuathaich mi; oir bu treise iad

na mise.

19 Ghabh iad romham ann an là m'àmh-

lireamh; agus rugadh esan mar an ceudna ghair; ach b'e 'n Tighearnmo cliùl-taice.

do'n fhamhair.

21 Agus an uair a thug e dtibhlan do

Israel, mharbh lonatan, mac Shimeah,

bràthar DhaibhicUi e.

22 Kugadh a' cheathrar sin do'n fhamhair

ann an Gat, agus thuit iad le làimh

Lhaibhidh, agus le làimh a sheirbhiseach.

CaibidealXXII.

1 Laoidh bhuidheachais le Daibhidh do bhràgh

gun do shaor an Tiyhearii e à làimk a

àiaimhdean.

AGUS labhair Daibhidh ris an Tighearn

briathrau na laoidhe so, anns an là air

au do shaor an Tighearn e à làimh a

naimhdean uile, agus à, làimh Shauil:

2 Agus thuirt e, Is e 'n taigheara mo

charraig, agus mo dhaingneach, agus mo

shlanuidhear.

3 Is e Dia mo chai-raig; earbaidh mi as:

mo sgiath agais adharc mo shlàinte, mo

thùr àrd agus mo dhàdean: m'fhear-saor-

aidli; ainneart saoraidh tusa mi.

4 Gairmidh nii air an Tighearn, a's airidh

air cliu; agus o m' naimhdibh saorar mi.

5 Oir chuairtich tonnau a' bhàis mi: chuir

tuiltean dliroch dhaoine eagal orm.

6 Dh'iadli cmrd ifrinn mu m' thimchioU:

ghaàjh làontan a' bhàis romham.

7 A'm' airc ghairm mi air an Tighearn,

agus ri m' Dhia ghlaodh nii, agus chual' e

o 'theampull mo ghuth, agus ràinig mo

ghlaodh a chluasan.

8 Agus chrathadh agus chriothnaich an

talamh: ghluaiseadh bunaiteau nan nèamh

agus chrathadli iad, a chionu g-u'u robh

fearg air.

9 Chaidh deatach suas o 'shròin, agus loisg

teine as a bheul: lasadh èibhlean leis.

10 Agus làib e a nèamhan, agus thàinig e

nuas; agus dorchadas fo 'chosaibh.

11 Agus mharcaich e air cherab, agus

chaidh e air iteig: agus dh'itealaich e air

sgiathaibh na gaoithe,

i2 Agus rinn e dorchadas 'n a phàilliun-

aibh m'a thimchioll, comh-chrainueachadh

nan ixisgeachau, ueoil thiugha nan speur.

305

mach mi gu ionad

a chionn gu'n do

20 Agus thug

farsaing: shaor e mi,

ghabh e tlachd annam.

21 Thug an Tighearn luigheachd dhomh

a rèir mionracais: a rèir gloine mo làmh

cLhàoI e dhomh.

22 Oir ghlèidh mi slighean an taigheam',

agus m' Dhia cha do clilaon mi gu

h-aingidh.

23 Oir bha a bhreitheanais uile a'm'

fhianuis: agus a reachdan cha do chuir mi

uam.

24 Agus bha mi ionraic 'n a fhianuis, agus

ghlèidh mi mi fhéin o m' aingidheachd.

25 Uime sin dhàol an Tighearn dhomh a

rèir m'ionracais, a rèir mo ghloine ann an

sealladh a shàil.

26 Do'n duine thròcaireach nochdaidh tu

thu fhéin tròcaireach, agus do'n duine ionraic

uochdaidh tu thu fèiu iom-aic.

27 Do'n duine ghlan nochdaidh tu thu

féin glan, agus do'n duine reasgach nochd-

aidh tu thu fèiu reasgach.

28 Agus an sluagh a tha fo àmhghar

saoraidh tu: ach tha do shàiilean an

aghaidh nan uaibhreach; bheir thu nuas

iad.

29 Oir lasaidh tusa mo lòchran, a Thigh-

earna: agus soillsichidh an Tighearn )uo

dhorchadas.

30 Oir leatsa raith mi troimh bhuidhinn:

le m' Dhia leum mi thar balla.

31 ^ thaobh Dhè, tha a shlighe iomlan;

tha focal an taigheam'air a dhearbhadh: is

sgiath e dhoibhsan uile a chuireas an dòchas

ann.

32 Oir cò ds Dia ann ach an taigheam?

agus cò ds can-aig ann ach ar Dia-ne?

33 Is e Dia mo neart agus mo chumhachd;

agus tha e 'deanamh mo shhghe iomlau.

34 Tha e 'deanamh mo chos mar chosan

èilde: agus air m'àitibh àrda socraichidh e

mi.

35 Tha e a' teagasg mo làmh gu cath, air

chor as gai'm brisear bogha umha le m'

ghairdeinibh.

2 SAMUEL, XXIIT.

36 agus thug thu dhomli sgiath do shlaiute:

agus rinn do chaonuhneas niòr mi.

87 rinn thu mo cheum farsaing fodliam,

air chor as nach do shleamhnaich mo

chosan.

38 Lean mi mo naimhdean, agus rug mi

orra; agus cha do phill mi air m'ais gus an

do chuir mi as doibh.

39 Agus lot mi iad, agiTS cha-n éirich iad;

agus thuit iad fo m' chosaibh.

40 Oir chrioslaich thu mi le neart chum

catha: leag thu iadsan a dh'éirich suas a'm'

aghaidh, sìos fodham.

41 Agus mo naimhdean thug thu dhomh

air mhuineal; iadsan a dh'fhuathaich mi,

agus ghcarr mi as iad.

42 Sheall iad, agus cha robh fear-saoraidh

aun; eaclhrm a dh'ionusuidh an Tighearn',

ach cha do fhreagair e iad.

43 An sin mhàu-phronn mi iad mar dhus-

lach na tahnhainn; mar chlàbar na sràide

bhri:ith mi iad, àeudaich mi a mach iad.

44 Agus shaor tlni mi o chomhstri mo

shluaigh; ghloidh thu mi gu bhi 'm cheann

air na cinnich: ni shiagh nach b'aithne

dhomh seirbhis dhomh.

45 Stràochdaidh coigrich sìos dhomh: co

luath 's a chluinneas lad, gèilUdh iad

dhomh.

46 Seargaidh coigrich as,agusbithidheagal

drra a mach as an àitibh-daingne.

47 Is beò an Tighearn, agus gu raa beann-

aichte mo charraig-sa: agus air 'àrdachadh

gu robh Dia, carraig mo shlàinte.

4S Is e Dia a ni dàogiialtas air mo shonsa,

agus a chuireas sìos an shiagh fodliam,

49 Agus a bheir a mach mi o m' naimhd-

ibh: agus os an ceann-san a dh'éirich suas

a'm' aghaidh thog thu suas mi; o fhear an

ainneirt shaor thu mi.

50 Uime sin chàithaichidh mi thu a Thigh-

earn', am measg nan cinneach, agus do

d'ainm seiunidh mi.

51 Bheir esan saorsa mhòr d'a ràgh, agus

noclidaidh e tròcair d'a aon uugta fhéin, do

Dhaibhidh, agus d'a shhochd gu bràth.

CaibidealXXIII

1 'aV" a hhnatJiraibh deireannach chuir Daibhidh

\in ceill sonas an duine ionraic, arjus sgrios

an aingidli. 8 A inmean a dhaoine ireunct.

NIS is iad so briathra.n deireannaeh

Dhaibhidh. thuirt Daibhidh mac

lese, agus thuirt an duine a chuireadh

suas gu h-àrd, aon ungta Dhè Iacoib, agus

salmadair binn Israeil;

2 Labhair spioradan Tighearna tromham-

sa, agus ' fhocal air mo theangaidh.

3 Thvibhaii-t Dia Israeil, àabhair carraig

Israeil riumsa: Bithiclh esan a riaghh^s os

ceaun dhaoine ceart, a' riagldadh ann an

eagal Dhè:

4 Agus mar shohis na maidne '« M«iV a , i +1,

dh' èireasa'ghrian,maiduegvmneoil; w^rr | auaraa? uime sin cha baill JCis oi aetli.

306

A

am feur ayà« ai» an taiamh le dealradh an

dèigh uisge.

5 Ged nach ^cil mo tlu'gh mar sin aig Dia,

gidheadh rinn e coimhcheangal sàon-uidh

rimnsa, air a shuidheachadh anns gach ni^

agus a choimhidear: oir is e so mo shlàinte

uile, agus mo mhiann uile, ged nach 'eil e

'toirt air f às.

6 Ach bithidh mic Bheliail uile mar

dhroighionn a thilgear air falbh, a chionn

nach glacar le làimh iad:

7 Ach am fear a bheanas riu, dàonar e le

h-iarunn, agus le crann sleagha; agus 1«

teine loisgear gu tur iad far am fàs iad.

8 Is iad so ainmean nan daoine treuna a

bha aig Daibhidh: lasobeam, mac Hach-

moni, 'n a cheann air triuir; thog esan a

shleagh an aghaidh thri ceud, a mharbhadh

leis 's an aon àm.

9 Agus 'n a dhéigh-san bha Eleasar mac

Dhodo an t-Ahohach, aon de'n triuir

dliaoinc tremm ab/ia mailleri Daibhidh,an

uair a thug iad dàiblilan do na Philistich a

chruinnicheadh an sin gu cath, agus a

dh'imich fir Israeil rompa.

10 Dh'éirich esan agus bhuail e na Philist-

ich gus an robh a làmli sgàth, agus gu'n do

lcau a làmh ri s a' chlaidheamh. Agus dh'oib-

rich an Tighearn saorsa rahòr air an là sin;

agus phill an sluagh 'n a dhéigh a mhàin a

chreachadh.

11 Agus 'n a dhéigh-san bha Samah, mac

Agee, an Hararach. Agus chniinnicheadh

na Philistich 'n am buidhinn, far an robh

màr fearainn làn de ghall-pheasair: agus

theich an sluagh roiuih na Philistich.

12 Ach sheas esan 'am meadhou an fhear-

ainn, agus dhàon se e, agus bhuail e na

Philistich: agus dh'oibrich an Tighearn

saorsa mhòr.

13 Agus chaidh triuir de na deich ceann-

ardan tàchead sìos agus thàinig iad 'an àm

an fhogharaidh a dh'ionnsuidh Dhaibhidh,

do uaimh Adullaim: agus champaich buidh-

eann nam Philisteach ann an gleann Reph-

aim.

14 Agus bha Daibhidh an sin ann an

daingneach, agus bha freiceadan nam Phi-

listeach an sin ann am Bet-lehem.

15 Agus mhiannaich Daibhidh, agus thubh-

airt e, gu'n tugadh fear-èigin dhomh

deoch uisge thobar Bhet-lehem, a t/ia

làirah ris a' gheata!

16 Agus bhris an triuir dhaoine treuna

stigh troirah fheachd nam Philistcach, agus

tharruing iad uisge à tobar Bhet-lehem, a

b/ia làimh ris a' gheata, agns ghabh iad e,

agus thug iad leo e dh'ionnsuidh Dhaibhidh:

gTdheadh cha b'àill leis òl deth ach thaom e

mach e do'n Tighearn.

17 Agus thuirt e, Gu ma fada uamsa,

a Thighearna, so a dheanamh: an dlainnse

fuil nan daoine a chaidh ann an cunnart an

I

2 SAMUEL, XXIV.

triuir dhaoine

à

Na nithean sin ricn an

treiuia.

18 Agus bha Abisai bi'àthair loaib, mac

Slieruiah, 'n a cheann air triuir; agus thog

e suas a shleagJi an aghaidh thri ceud, a

niliarbh e; agus fhuair e ainm am measg

thriuir.

IL) De'n triuir nach b'e a b'urramaiche?

uime sin bha e 'n a cheannard orra: gidh-

cadh, cha do ràinig e gu ruig a' cheud

triuir.

20 Agus mharhh Benaiah mac lehoiada,

mhic duine ghaisgeil, o Chabseel, a rinn

mòran ghnàomharan, mharbh esan dithis

fhear leòmhanail de Mhoab: chaidh e sìos

mar an ceudna, agus mharbh e leòmhan ann

am meadhon sluichd 'an àm sneaclida.

21 Agus mharbhe Eiphiteach,duine comh-

araichte: agus ann an làimh an Eiphitich

bha sleagh; ach chaidh esan sìos d'a ioun-

Fuidh le luirg, agus spàon e 'n t-sleagh à

làimhan Eiphitich,ag-U8mharblie leshleagh

fèiu e.

22 Na nUJiecm sin rinn Benaiah mac Ic-

hoiada; agus bha ainm aige am measg triuir

dliaoiue treuna.

23 De'n triuir b'e a b'urramaiche, ach cha

dràinig e gu ruig a' cheud triuir: agus chuir

Daibhidb e os ceann a fhreiceadain.

24 Bha Asaliel bràithair loaib am measg

an deich thar fhichead, Elhanan mac Dhodo

Blxet-lehem.

25 Samah an Harodach, EHca an Harod-

ach,

2() Heles am Paltach, Ira mac Iceis an

Tecoach,

27 Abieser an t-Anetotach, Mebimai an

Husatach,

2S Salmon an t-Ahohach, Maharai an

Netophatach,

29 Heleb mac Bhaanah, an Netophatacli

Itai mac Ribai o Ghibeah chloinn Bhen-

iamin,

30 Benaiah am Piratonach, Hidai o shruth-

aibh Gliaais,

31 Abialbon an t-Arbatach, Asmabhet am

Biirhumach,

32 Bhahba an Saalbonach: de mhic la-

sein, lonatan,

33 Samah an Hararach, Ahiam mac Sharair

an Hararach,

34 Eliphelet mac Ahasbai, mhic a' Mhaa-

chataich, Eham mac Ahitopl.eil an Gilon-

ach,

35 Hesrai an Carmeleach, Paarai an t-Ar-

bach,

36 Igal mac Natain o Shobah, Bani an

Gadach,

37 Selec an t-Amonach, Naharai am

Beerotach, fear iomchair arm loaib, mhic

Sheraiah,

38 Ira an t-Itreach, Gareb an t-Itreach,

39 Uriah an Hiteach: ssachd deug thar

fhichead uile.

307

CaibidealXXIV.

1 Chuir Daibhidh loab a ghabhail àireàmh

Israeil. 13 Air son so tha plàigh am measg^

an t-sluaigh. 15 Bliàsaich deich agus tri

fichead viàle fear leis a' phlàigài. 18 Thog

Daiblddh allair ann an wiar -bualaidh

A raunaài,

AGUS a rìs las fearg an taigheam' an

aghaidh Israeil, agus bhrosnaich e

Daibhidh 'n an aghaidh, a ràdh, Falbh,

gabh àireamh Israeil agus Iudah.

2 Oir thuirt an i*àgh ri loab ceannard

an t-slòigh, a bha mailie ris, Iniich a nis

air feadh uile threubhan Israeil, o Dhan

eadhon gu Beerseba, agus gabh àireamh an

t-sluaigh, a chum gu'm bi fios àireimh an

t-sluaigh agam.

3 Agus thuirt loab ris an ràgh, A nis

gu'n cuireadh an Tighearndo Dhia ris an

t-sluagh, (ge b'e ciod an àireamh a th'ann

tliubli,) fatliast a' cheud uibhir, agus gu'ni

faiceadh sùilean mo thighearn' an rìgh e:

ach car soii tha iiio thighearn an rìgh a'

gabhail tlachd anns an ni so?

4 Gidheadh, bhuadhaich focal an rìgh an

aghaidh loaib, agus an aghaidh clieann-

ardan an t-slòigh: agus chaidh loab agus

ceaunardan an t-slòigh a mach à fianuis

an ràgh, a ghabhail àireimh sluaigh Is-

raeil.

5 Agus chaidh iad a nuU thar Iordan ,

agus champaich iad ann an Aroer, air taobh

mu dheas a' bhaile, a tha ann ani meadhon

aimhne Ghad,agus leth ri Gaser:

6 An sin thàinig iad gu Gilead, agus gu

fearaun àochdarach Hodsi; agus thàinig

iad gu Dan-iaan, agus mu'n cuairt gu

Sidon,

7 Agus thàinig iad gu daingneach Thiruis,

agus gu uile bhailtibli nan Hibheach, agus

nau Canaanach; agus chaidh iad a mach

do'u taobh mu dheas de ludali, gu Beer-

scba.

8 Agus an uair a chaidh iad air feadli na

tàre uile, thàinig iad gu h-Ierusalem 'an

ceann naoi niàosan agus fhichead là.

9 Agus thug loab suas làn àireamh an

t-sluaigh do'n ràgh: agusbha ann de Israel

ochd ceud màle fcar gaisgeil a tharruing

claidheamh, agus de fheai-aibli Iudah cùig

ceud niàle fear.

10 Agus bhuail cridhe Dhaibhidh e, an

dèigh dha'n sluaghàireamh: agus thuirt

Daibhidh ris an Tighearn, Pheacaich mi gu

mòr auns an ni a rinn mi: agus a uis, a

Thighearna, guidheam ort, thoir air cionta

do sheirbhisich dol seachad, oir rinn mi gu

ro amaideach.

1 1 Agus dh'éirich Daibhidh anns a' mhad-

uiun, agus thàinig focal an Tighearna

dh'ionnsuidh an fhàidh Ghad, fir-seallaidh

Dhaibhidh, ag ràdh,

12 Falbh agus abair ri Daibhidh, Mar go

tha'n taigheara ag ràdh, Tha mi 'cur thri

2 SAMUEL, XXIV.

nithean fa d' cliomliair: ròghnaich dhuit

féin aon diubh, a chum gu'n dean mi

riut e.

13 Agus thàinig Gad a dh'ionnsuidh

Dliaibhidh, agus dh'innis e dha, agus

thubhairt e ris, An tig tri bliadhna gorta

ort ann ad thàr? no an teich thu tri màosan

ris, Gabli suas, tog altair do'n Tighearn

ann an urlar-bualaidh Araunah an lebus-

aich.

19 Agus chaidh Daibhidh suas, a rèir

focail Ghad, mar a dh'àithn an Tighearn.

20 Agus dii'amhairc Araunah, agus

chunnaic e'n rìgh agus a slieirbhisich a'

roimli do naimhdibh, agus iad 'an tòir ort? teachd air an aghaidh d'a ionnsuidh: agus

no am bi tri làitliean plàigh ann ad thàr? A | chaidh Araunah a mach, agus chrom se e

nis smuainich, agus faic ciod a fhreagaireas j fhéin do'n rìgh air 'aghaidh gu làr.

mi dhasan a chuir uaith mi. I 21 Agus thuirt Araunah, Car son a

14 Agus thuirt Daibhidh rà Gad, Tha ' thàinig mo thiglieam an rìgh a dh'ionn-

mi ann an teinn mhòir; tuiteamaid a nis; suidh a sheirbhisich ? Agus thuirt

ann an làimh an Tighearn', oir is làonmhor | Daibhidh, a cheannach uait an urlair-

a thròcairean, ach ann an làimh duine na j bhualaidh, a thogail altarach do'n Tigli-

tuiteam. | carn, a chum gu'n caisgear a' phlàigh o'n

15 Agus chuir an Tighearn plàigh air , t-sluagh.

Israel, o'n mhaduinn eadhon gu ruig an 22 agus thuirt Araunah ri Daibhidh,

t-àm suidhichte; agus bhàsaich de'n j Gabhadh, agus àobradh mo thighearn an

t-sluagh o Dhau gu Beer-seba, deich; ràghan «i5ma?>Az7/t(?rtsmaith'naslmiIibh:

agus tri fichead niàle fear.

Ità Agus an uair a cluiir an t-aingeal a

mach a làimh gni h-Ierusalem g'a sgrios,

ghabh an Tighearn aithreachas a thaobh

an uilc, agus thuirt e ris an aingeal a

sgrios an sluagh, Is leòr e: cum a nis air do

laimh. Agus bha aingeal an Tighearna

làimh ri urlar-bualaidh Araunah an lebus-

aich.

17 Agus labhair Daibhidh ris an taigh-

earn 'n uair a chunnaic e 'n t-aingeal a

bhuail an sluagh, agus thuirt e, Feuch,

is mise a pheacaich, agus is mise a rinn

gu h-aingidh; acli na caoraich sin, ciod a

rinn iad^ bitheadh do làmh, guidheam ort,

a'm' aghaidhsa, agus an aghaidh taighe

m'athar.

18 Agus thàinig Gad a dh'ionnsuidh

Dhaibhidh air an là sin, agus thuirt e

feuch, tha buar an so chum àobairt-loisgte,

agus innealan-bualaidh, agus acfhuinn eile

a bhuiucas do'n bhuar air son connaidh.

23 lad sin uile thug Araunah do'n ràgh.

Agus thuirt Araunah ris an ràgh, Gu'n

gabhadh an Tighearn do Dhia riut.

24 Agus thuirt an rìgh ri Araunah,

Ni h-eadh; ach gu deimhin ceannaichidh

mi uait md air luach; agus cha-n àobair

mi àobairtean-loisgte do'n Tighearn mo

Dhia de'n ni sin a gheibh mi a nasgaidh.

Agus clieannaich Daibhidh an t-urlar-

bualaidh, agus am buar, air leth-cheud

secel airgid.

25 Agus thog Daibhidh an sin altair do'n

Tighcarn,agusdh'àobaircàobairtean-loisgte.

agus àobairtean-sàth: ngiis bha'n Tighearn

rcidh ris an tàr, agus choisgeadh a' phlàigh

Israel.

Leabharean Bhioball” air ais

CEUD LEABHAR NAN RIGH.

D'AN AINM GU COITCHEANN,

TEEAS LEABHAR NAN RIGH.

Caibideal I.

1 Dh'eiridinn Ahisar/ DaihMdh 'n a sàiean

aois. 5 Le còmàmadh loaib ghlac Adoniah

an ràogàutchd. 11 Chuir Natan Batseha

dhHonnsuidh Dhaibhidh gu fios a thoirl da

â– invin diÃŒMÃŒs so. 38 Le ordugh Dhaihhidh

dh'ung Sadoc agus Natan SJamh. 41 Tàceidt

Adoniah, <ùc,

ANIS bha rlgh Daibhidh sean, a-gus air

teachd air aghaidh ann am bliadhn-

aibh; agus chòmhdaich iad e le h-eudach,

gidheadh cha do ghabh e blàthas.

308

2 Uime sin thuirt a sheirbhisicli

ris, larradh iad do m' thighearu an

ràgh gruagach a tha 'n a h-òigh, agus

seasadh i 'am fianuis an ràgh, agus eirid-

neadh i e, agus luidheadh 1 ann ad uchd,

a chum gu'n gabh an Tighearn mo rìgh

blàthas.

3 Uime sin'dh'iarr iad gi-uagach mhaiseach

air feadh uile chràoch Israeil, agus fhuair

iad Abisag, Ban-sunamach, agus thug iad i

dh'ionnsuidh an ràgh.

4 Agus bha a' ghruagach ro nihaiseach.

1 RIGH, I.

agu3 dh'eiridinn i an ràgh, agus fhritheil i | achadh, agus agad-sa, mo thigheam', a ràgh,

dha; ach cha daithnich an rìgh i. cha-n eil fios air.

5 An sin dhàrdaich Adoniah mac Hagit e

féin, ag ràdh, Ràoghaichidh mise: agus

dhulluich e dha fhéin carbaid, agus marc-

shluagh, agus leth-cheud fear a ruith

roimhe.

19 Agus dh'àobair e buar, agus sprèidh

reamhar, agus caoraich gu làonmhor, agus

thug e cuireadh do mhic an rìgh uile,agus do

Abiatar an sagart, agus do loab ceannard

an t-slòigh; ach do d'òglach Solamh cha

S> Agus cha do chuir 'athair doilgheas air , dthug e cuireadh.

hir sinn bith, ag ràdh, carson a rinn thu ' 20 Agus a nis mo thigheam', a ràgh, tha

mar so.' Agus bha esan mar an ceudna ro siàilean Israeil uile ort, a chum gu'n inns-

mhaiseach 'n a dhealbh; agus rugadh e an

dèigh Absaloim.

7 Agus bha comhluadar aige ri loab mac

Sheruiah, agus ri Al)iatar an sagart: agus

a' leantuinn Adoniah, rinn iad còmlmadh

ris.

8 Ach cha robh Sadoc an sagart, agus

Benaiah mac lehoiada, agus Katan am

eadh tu dhoibh cò a shuidlieas air ràgh-

chaithir mo thighearn' an rìgh 'n a dhéigh

féin.

21 Oir, mur innis, tarlaidh 'n uair a choid-

leas mo thighearn an rìgh maille r'aaithrich-

ibh,g-u'm measar mise agus mo mhac Solamh

'n ar ciontaich.

22 Agus, feuch, am feadh a bha i fathast a'

f kidh, agus Simei, agus Rei, agus na fir '. labhairt ris an ràgh, thàinig Natan am f àidh

i\ivQ\m^,-A,hhuineadh do Dhaibhidh, maille ' mar an ceudna a steach.

ri Adoniah. 23 agus dh'innis iad do'n ràgh, ag ràdh,

9 Agus dh'àobair Adoniah caoraich agus Feuch, Xatan am f àidh. Agus an uair a

buar, agus spreidh reamhar làimh ri cloich , thàinig e steach 'am fianuis an ràgh, chrom

Shohelet, a tha làiimli ri Enrogel; agus thug se e fhéin do'n rìgh le 'aghaidh gu làr.

e cuireailh d'a bln-aithribhuile, mic an ràgh, 1 24 Agus thuirt Xatan, Mo thighearn',

agus do fhearaibh Iudah uile, seirbhisich an; a ràgh, an d'thubhairt thusa, Ràoghaichidh

ràgh. Adoniah a'm' dhéigh-sa, agus suidhidh esan

10 Ach do Xatan am f àidh, agus do Bhen- air mo ràgh-chaithir.^

aiah,agTisdonafir threuna,agusdoShoIamh 25 Oir chaidh e sìos an diugh, agus

a bliràthair, cha d'thug e cuireadh. dh'àobair e buar, agus sprèidh reamhar,

11 Uime sin labhair Natan ri Batseba agus caoraich gu làonmhor; agus thug e

màthair Sholaimh, ag ràdh, Xach cuala tu 1 cuireadh do mhic an rìgh uile, agus do

gu bheil Adoniah mac Hagit a' ràoghach-: cheannardaibh an t-slòigh, agus do Abiatar

adh, agus cha-n'eil fhios aig ar Tighearn ' an sagart; agus, feucli, tha iad ag itheadh

Daiijhidh air? , agus ag òl 'n a làthair, agus their iad, Gu

12 A nis ma ta, leig dhomhsa, guidheam ma fada beò an rìgh Adoniah.

ort, comhairle a thabhairt ort, a cliura gu'n | 26 Ach dhomhsa, eadhon:dhomhsa do

saor thu d'auam fhéin, agus anam Sholaimh; sheirbhiseach, agus do Shadoc an sagart,

do mhic. j agus do Bhenaiah mac lehoiada, agus do

13 Imich, agus gabh a steacli gu rìgh d'òglach Solamli cha dthug e cuireadh.

Daibhidh, agus abair ris, Nach d'thug thusa, j 27 An ann le m' thighearu an rìgh a rinn-

; mo thighearn',a ràgh,mionnan do d' bhanog- \ eadh an ni so, agus nach d'thug thu fios do

laich, ag ràdh, Gu deimhin ràoghaichidh d' sheirbhiseach co a shuidheas air ràgh-

Solamh do mhac a'm' dhéigh-sa, agus chaithir mo thighearn' an rìgh 'n a dhéigh

suidhidh e air mo ràgh-chaithir-sa? c'ar fhéin?

son ma seadli a tha Adoniah a' ràoghach- ' 28 Agus fhreagair rìgh Daibhidh, agus

adh? thuirt e, Gairmibh do m' ionnsuidh

14 Feuch, am feadh a bhitheas tusa fathast Batseba. Agus thàinig 1 an Ikthair an

a' labhairt an sin ris an ràgh, thig mise mar

an ceudna steach a'd' dhéigh, agus daing-

nichidh mi do bhriathran.

15 Agus chaidh Batseba a steach a dh'ionn-

suidh an ràgh, do'n t-seòmar: agus bha'n

ràgh ro shean; agus fhritheil Abisag a'

I Bhan-sunamach do'n ràgh.

^16 Agus chrom Batseba sìos agus rinn 1

'ùmhlachd do'n ràgh. Agus thuirt an

|ràgh, Ciod'a's àill leat?

17 Agus thuirt ise ris, Mo thishearna,

ràgh, agus sheas i 'am fiauuis an ràgh.

29 Agus mhiounaich an ràgh, agus thubh-

airt e, Mar is beò an Tighearn, a shaor

m'anam as gach airc,

30 Amhuil mar a mhionnaich mi dhuit air

an Tighearn Dia Israeil, ag à-àdh, Gu

deimhin ràoghaichidh do mhac Solamh

a'm' dhéigh-sa, agus suidhidh e air mo

ràgh-chaithir a'm' àite; gu cinnteach is aua

mar sin a ni mi an diugh.

31 An sin chrom Batseba sìos le 'h-aghaidh

mhionuaich thu air an Tighearn do Dhia gulàr, agus riun i ùmhIachddo"nràgh,agu3

do d' bhanoglaich, ag ràdh, Gu cinnteach thuirt i, Maireadh mo thigheara rìgh

rloghaichidh Solamh do mhac a'm' dhéigh- Daibhidh gu bràth.

sa, agus suidhidh e air mo ràgh-chaithir-sa: 32 Agus thuirt rìgh Daibhidh, Gairm-

18 Agus a nis, feuch, tha Adoniah a'ràogh- ibh do m' ionnsuidh Sadoc an sagai't, agus

309

Natan am fàidh, agus Benaiah mac leho-

iada. Agus thàinig iad 'am fianuis an

ràgh.

33 Agus thuirt an rìgh riu, Thugaibh

leibh seirbhisich bhur Tighearn', agus thug-

aibh air Solamh mo mhac marcachd air

mo mhuileid fhéin, agus thugaibh sìos e gu

Gihon;

34 Agus ungadh Sadoc an sagart, agus

Natan am fàidh, an sin e 'n a rìgh air Is-

rael: agus sèidibhse an trompaid, agus

abraibh, Gu ma fada beò rìgh Solamh.

35 An sin thig sibh a nìos 'n a dhéigh,

agus thig esan, agus suidhidh e air mo

ràgh-chaithir-sa, agus ràoghaichidh e a'm'

àite: agus dh'àithn mise e bhi 'n a cheaun-

ard air Isvael, agus air Iudah.

36 Agus fhreagair Benaiah mac lehoiada

an ràgh, agus thuirt e, Amen: gu'n

abradh an Tighearn Dia mo thighearn' an

ràgh mar sin caideadul.

37 Mar a bha'n taighcara maille ri m'

thighearn an ràgh, gu ma h-amhluidh

bhitheas e le Solamh, agus gu'n àrdaicheadh

e a ràgh-chaithir thar i-àgh-chaithir mo

thighearna rìgh Daibhidh.

3S Agus chaidh Sadoc an sagart, agus

Natan am fàidh, agus Benaiah mac leho-

iada, agus na Ceretich, agus na Peleticli

sàos, agus thug iad air Sohxmh marcaclid

air muileid ràgii Daibhidh; agus thug iad e

gu Gihou.

39 Agus thug Sadoc an sagart com olaidh

as a' phàilliun, agus dh'ung e Solamh; agus

sheid iad an trompaid, agus thuirt an

sluagh uile, Gu ma fada beò rìgh Solamh.

40 Agus thàinig an sluagh uile a nìos 'n a

dhéigh, agus hha\\ sluagh a' pàobaireachd

le pàoban, agus a' deanamh gairdeacliais le

mòr ghairdeachas, air chor as gu'n do

reubadh an talamh le'm fuaira.

41 Agus chual' Adoniah, agus na h-aoidh-

ean uile a bha maille ns e, 'n uair a sguir

iad a dh'itheadh: agus anuairachual' loab

fuaim na trompaide, thuirt e, carson

a tha fuaim so a' bhaile, agm e làn comh-

ghàir]

42 Agus am feadh a bha esan fathast a'

labhairt, feuch, thàinig lonatan mac Abi-

atair an t-sagairt, agus thuirt Adoniah

ris, Thig a steach, oir is duine treun thu,

agus bhcir thu sgeul maith leat.

43 Agus fhreagair lonatan, agus thuirt

e ri Adoniah, Gu deindiiu rinn ar Tighearn

ràgh Daibhidh Solarah 'n a ràgh.

44 Agus chuir an rìgh leis Sadoc an

sagart, agus Natan am fàidh, agus Benaiah

mac lehoiada, agus na Ceretich, agus na

Peletich; agus thug iad air raarcachd air

muileid an ràgh.

45 Agus dh'ung Sadoc an sagart, agus

Natan am fàidh, e 'n a rìgh ann an Gihon:

agus thàinig iad a nìos as a sin a' dcanamh

gaivdeachais, air chor as gu bheil am baile

310

ri comh-ghàir: ?> i ro an fhuaira a chuala

! sibh.

I 46 Agus mar an ceudna tha Solamh 'n a

shuidhe air caithir na ràoghachd.

I 47 Agus os barr, thàinig seirbhisich an

ràgh a bheannachadh ar Tighearna rìgh

l)aibhidh, ag ràdh, Gu'n deanadh Dia ainm

j Sholaimh ni's fearr na d'ainm-sa, agus gu'u

' àrdaicheadh e a ràgh-chaithir os ceann do

I ràgh-chaithir-sa: agus chrom an rìgh e fhéin

air an leabaidh.

j 48 Agus cuideachd mar so thuirt an

vàgh, Gu ma beannaicht' an Tighearn Dia

Israeil, a thug an diugh duine a shuidhe

air mo ràgh-chaithir, agus mo shàiilean fhéin

'g a fhaicinn.

49 Agus ghlac uamhas na h-aoidhean uile

a bha maillo ri Adoniah, agus dh'éirich iad,

! agus dh'imich iad gach fear air a shliglie

féin.

I 50 Agus bha eagal air Adoniah roimh

i Sliolamh, agus dh'éirich e, agus chaidh

agus ghabh e greim a dh'adharcaibh na

I h-altarach.

' 51 Agus dh'innseadh do Sholamh, ag ràdh

Feuch, tha eagal air Adoniah roimh rìgh

Solamh, agus, feuch, ghabh e greim

dh'adharcaibh na h-altarach, ag rkdh,

Thugadh rìgh Solamh a mhionnan dhomhsa

au diugh, nach raarbh e a sheirbhiseach

leis a' chlaidheamh.

52 Agus thuirt Solamh, Ma bhitheas e

'n a dhuine maith, cha tuit ròinneag d'a fholt

gu làr; ach ma gheibhear olc ann cuirear

gu bàs e.

53 AgTis chuir rìgh Solamh fios air, agus

thug iad air teachd a nuas o'n altair, agus

thàinig e agus chrora se e fhéin do rìgh So-

lamh. Agus thidjhairt Solarah ris, Imich

do d' thigh.

CaibidealII.

1 Tlaifj Daibàddk àitluàe do Sholamh, agws

fàninir e òàs. 12 Rlgltich Solamh -% a àile.

23 Ghuireadh Adoniah gu bàs. 26 T/iilg

Solamh a mach Abialar o bhi 'w a shagart.

29 Mliarbliadh loab aig adharcaibh na h-

altarach,

ANIS thàinig làithean Dhaibhidh am

fagus anns ara faigheadh e bàs, agus

dh'àithn e do Sholarah a mhac, ag ràdh,

2 Tha raise a' dol air slighe na talmhainn

uile: bi thusa uime sin làidir, agus dean gù

fearail:

3 Agus coimhid cùram an Tighearna do

Dhè, a dh'inieachd 'n a shlighibh,a ghleidh-

eadh a reachdan, agus 'àitheantan, agus a

bhreitheauais, agus a theisteis, mar a tha e

sgrlobhta ann an lagh Mhaois, a chum gu'n

soirbhich leat anns gach ni a ni thu, agus

anns gach àite d'an tionudaidh tu thu fhéin;

4 Chum gu'n daingnich an Tighearn

'fhocal fhéin, a labhair e do m' thaobh-sa, ag

ràdh, Ma choirahideas do chlann an slighe,

gu imeachd a'ra' fhianuis-sa ann am fàrinn,

1 lllGH, 11.

: le'u uàle cliridhe, agus le'n uile anam, cha i 18 Agus thuirt Batseba, Ro mhaith;

bhi (ars' esan) duine dh'easbhuidh ort air labhraidh mise air do shon ris an ràgh.

: ràgh-chaithir Israeil. i 19 Chaidh Batseba umie sin.a dh'ionn-

5 Os barr, tha fhios agadciod a riun loab suidh rìgh Solamh, a labhairt ris air son

, mac Sheruiah ormsa, agus ciod a rinn e air ^ Adoniah. Agus dh'éirich an rìgh suas 'n a

dà clieannard slòigh Israeil, air Abner mac coinneamli, agus chrom se e fhéin d'i, agus

Keir,agusair AmasamacIeteir;oirmharbh shuidh e air a ràgh-chaithir, agus thug e

â–  6 iad, agns dhòirt e fuil a' chogaidh anns an fainear caithir a chur sìos do mhàthair an

' t-sàth, agus chuir e fuil a' chogaidh air a ràgh; agus sliuidh i air a làimh dheis.

clu-ios a bha m'a leasraidh, agusairabhròg- j 20 an sin thuirt i, Tàui mi 'g iarraidh

ail ih a ^A'air a chosaibh

6 Dean thusa ma ta a rèir do ghliocais,

agus na leig le 'cheann liath dol sìos do'n

uaigh ann an sàth.

7 Ach nochd caoimlmeas do mhacaibh

BharsiIIai a' Ghileadaich, agus Ijitheadh iad

am measg an dream a dh'itheas aig do

bhord; oir is ann mar so a thàinig iad do

m' iounsuidh-sa 'n uair a theich mi roimh

Ab.salom do bhràthair.

s Agus, feuch, maille riut tha Simei, mac

Gliera, Beniamineach o Bhahurim, amhall-

aich mise le mallachadh geur, anns an là

's;m deachaidh mi do Mhahanaim: ach

tliàiiuig e nuas a'm choinneamli gu Iordan ,

ai.us mhiounaich mi dha air an Tighearn,

ivi làdh, Cha chuir mi gu bàs leis a' chlaidh-

canih thu.

i) A nis ma ta na meas neo-chiontach e:

oir is duine glic thu, agus tha fhios agad

ci.Mra's còir dhuit a dlieauamh ris; ach

tliMÃŒr a cheaun Hath sìos do'n iiaigh le fuil.

1 1 » an sin choidil Daibhidh maille r'a aith-

richibh, agus dh'adhlaiceadh e ann aui

l.aiieDhaibhidh.

J 1 agus Uiad na làithean a ràghich Daibh-

iiàli 08 ceaun Israeil dà fhicliead bhadhna:

aiiii an Hebron ràghich e seachd bhadhua,

a- us ann an Ierusalem ràghich e tri bliadh-

hii (àeug thar fhichead.

1 - An sin shuidh Solamh air ràgh-chaithir

l'iiiiiljhidh 'athar, agus dhaing-nicheadh a

rànyhachd gu mòr.

lo agus tbàiuig Adoniah mac Hagit gu

Bat.seba màthair Sholaimh; agus thuirt

i, an ann "an sàth a tha thu 'teachd? agus

tlmlihairt esan, Annan sàth.

14 Thuljliairt e os l)arr, Tha ni agam ri

ràdh riut. Agus thubiiairt ise, Abair

ronihad.,

l.j Agus thuirt esau, Tha fhios agad

g-u'm bu leamsa an ràoghachd, agTis giCn do

chuir Israel uile an aghaidh orm, chum

aon athchuinge bige ort, na diàilt mi,

guidheam ort. Agus thuirt an rìgh

rithe, laiT, a mhàthair, oir cha diàilt mi

thu.

21 Agus thuirt ise, Thugar Abisag a'

Bhan-suuamach do Adoniah do bhràthair

'n a mnaoi.

22 AgTis fhreagair rìgh Solanih, agus

thubhairt e r'a mhàthair, Agus e'ar son a

dh'iarras tu Abisag a' Ehan-sunamach do

Adouiah? iarr dha an ràoghachd mar an

ceudna; (oir is e mo blu-àthair a's sine e;)

eadliou dha-san, agus do Abiatar an sagart,

agus do loab mac Sheruiah.

23 An sin.mhionnaich rìgh Solamh air an

Tighearn, ag ràdh, Gu'n deanadh Dia mar

sin riumsa, agus tuilleadh mai- an ceudna,

nmr h-anu an aghaidh a bheatha fèiu a

labhair Adouiah am focal so.

24 A nis uime sin, mar is beò an Tighearn,

a dhaingnich mise, agTis a chiiir a'm' shuidhe

mi air ràgh-chaithir Dhaibhidh m'athar, agus

a riuntaighdliomh, mar a labhair e, cuirear

Adoniah gn bàs an diugh.

25 Agixs chuir rìgh Solamh le làimh Bhen-

aiah mhic lehoiada, agus bhuail e air, aù'

chor as gu'n d'fhuair e bàs.

26 Agus ri Abiatar an sagart thuirt an

ràgh, Imicli gu Anatot, a dh'ionusuidh

d'fhearainu fhéin, oir tha thu 'toilltinn a'

bhàis: ach an diugh cha mharbh mi thu, a

chioun gu'n do ghiàilain thu àirc an taigh-

earna lehobhah 'am fiauuis Dhaibhidh

m'athar, agus a chionn gu'u d'fhuihug thu

àmhghar anns gach ni 's an d'fhuiliug

m'athair àndighar.

27 Mar so thilg Solamh a mach Abiatar o

bhi 'n a shagart do'n Tighearn, a choimh-

lionadh focail an Tighearna, a labhair e de

thaobh taighe Eli ann an Siloh.

28 An sin.thàinig tuairesgeul gu loab;

(oir thioundaidh loab an déigh Adoniah,

ged nach do thiouudaidh e 'n dèigh Absa-

g-u'n ràoghaichinn: gidheadh, thioundaidh- j loim:) agus thoich loab gu pàilliun an

eadh an ràoghachd mu'n cuairt, agus fhuair Tighearna agus ghabh e greim a dh'adh-

nio bhrkthair i; oir bu leis-san o'n Tiuh- i arcaibh na h-altarach.

earu i.

_ 16 agus a nis, aon athchuiuge tha mi 'g

iarraidh ort, na chtilt mi. agus thuirt

ise ris, Abair romhad.

17 Agus thuirt esan, Labhair, guidh-

eam ort, ri Solamh an ràgh, (oir cha ditilt e

thusa,) gu'n tugadh e dhomh Abisag a

Bhan-sunamach 'n a umaoi.

311

29 AgiTS dh'innseadh do i'àgh Solamh gu'n

do theich loab gu pàilliun an Tighearna,

agus gu'u robh e làimh ris an altair: an sin

chuir Solamh uaith Beuaiali mac lehoiada,

ag ràdh, Falbh, buail air.

30 Agus thàinig Benaiah gu pàilliun an

Tighearna, ag^As thuljhairt e ris, Mar so

tha'u rìgh ag ràdh, Thig a mach. Agus

thubhairt esan, Cha tèid, ach gheibh iiii

bàs an so. Agus thug Benaiah .sgeul air

ais a dh'ionnsuicUi an ràgh, ag ràdh, mar

so labhair loab, agus mar so fhreagair e mi.

31 Agus thuirt an rìgh ris, Dean mar

a labhair e, agus buail air, agus adhlaic e, a

chum gu'n toir thu air falbh an fhuil neo-

chiontach, a dhòirt Ioab,uamsa agus o thigh

m'athar.

32 Agus pillidh an Tighearn' fhuil air a

cheann fhéin, do bhràgh gu'n do bhuail e air

dithis dhaoiue a b'ionraice agus a b'fhearr

na e fhéin, agus giin do mharbh e leis a'

chUxidheamh iad, gun fhios do m' athair

Daibhidh, eadhon Abner mac Neir, ccann-

ard slòigh Israeil, agus Amasa mac leteir

ceannard slòigh Iudah.

33 Pilhdh uime sin ani fuil-san air ceann

loaib, agus air ceann a shhochd gu bràth:

ach aig Daibhidh, agus aig a shhochd, agus

aig a thigh, agus aig a ràgh-chaithir, bithidh

sàth gu bràth o'n Tighearn.

34 Agus chaidh Bcnaiah mac lehoiada

suas, agus bhuail e air, agus mharbh se e:

agus dh'adhlaiccadh e 'n a thigh fhéin anna

an fhàsach.

35 Agus chuir an rìgh Benaiah mac lehoi-

ada 'n a àit os ceann an t-slòigh: agus Sadoc

an sagart chuir an rìgh 'an àit Abiatair.

36 Agus chuir an rìgh fios, agus ghairm e

air Simei, agus thuirt e i'is, Tog dhuit

féintaighann an Ierusalem, agus gabh còmh-

uuidh an sin, agus na falbh a mach as a sin

taobh sam bith.

37 Oir tachairidh air an là anns an téid

thu mach, agus an gabh thu thar sruth

Chidroin, gu'm bi fios gu cinnteach agad

gu'm fixigh tlm gu deimhin bàs: bithidh

d' fhuil air do cheann fhéin.

38 Agus thuirt Simt* ris an ràgh, Is

maith an ràdh: mar a labhair mo thigliearn

au ràgh, is amhluidh a ni do sheirbhiseach.

Agus gliabh Simei còmhnuidh ann an leru-

salem mòran de làithibh.

39 Agus thachair 'an ceann thri bliadhna,

gu'n do theich dà sheirbhiseach le Simei

dh'ionnsuidh Achis, mhic Mhaachah, rìgh

Ghat: agus dh'innis iad do Shimci, ag

ràdh, Feuch, tha do sheirbhisich ann an

Gat.

40 Agus dh'eirich Simei, agus chuir e

dàollaid air 'asail, agus chaidh e do Ghat a

dh'ionnsuidh Achis, a dh'iarraidh a sheir-

bhiseach: agus dh'fhalbh Simei, agus thug

e leis a sheirbhisich o Ghat.

41 Agus dh'innseadh do Sholamh gu'n

deachaidh Simei o Ierusalem gu Gat. agus

gu'n d'thàinig e air ais.

42 Agus chuir an rìgh fios, agus ghairm e

air Simei, agus thuirt e i'is, Xach dthug

mise ortsa mionnachadh air an Tighearn,

agus nach d'thug mi fianuis a'd aghaidh, ag

ràulh, Airan là aims an téid thu mach,agus

am falbh thu taobh sam bith, bitheadh fios

312

gu cinnteach agad gu'mfaighthugu deirahin

bàs? agus thuirt thu rium,/ò' maith am

focal a chuala mi.

43 Car son ma ta nach do ghleidh thu

mionnan an Tighearna, agus an àithne a

dh'àithn mise dhuit?

44 thuirt an rìgh cuideachd ri Simei,

Is aithne dhuit fhéin gach uile olc air

fiosrach do chridlie, a rinn tlm air Daibhi(

m'athair-sa:uime sin phill an Tighearn d'ol

air do cheann fhéin:

45 Ach hithidh rìgh Solamh bcannaichl

agus bithidh ràgh-chaithir Dhaibhidh dain-

gean 'am fianuis an Tighearna gu bràth.

46 An sin dh'àithn an rìgh do Bhenaiah

mac lehoiada; agus chaidh e mach, agus

bhuail e air, agus fhuair e bàs. Agus

dhaingnichcadh an ràoghachd ann an làimh

Sholaimh.

CaibidealIII.

1 Ghabh Solamh ni(jhean Fharaoh dJuifèiii'na

mnaoi. 5 Tlumbein an Tighearn e fhéin do

Sholamh ann an aisling, agus dh'fheòraich e

dheth ciod a Vàill leis e Uhabhairt da, 9 Rògh-

naich esan gliocas; 11 Glieall Dia sin dha,

maille ri saoibhreas agus un'am. 16 Tàiug e

breth eadar dà stràojmcli.

AGUS rinn Solamh cleamhnas ri Pha-

raoh rìgh na h-Eiphit, agus ghabh e

nighean Pharaoh, agus thug e i do bhaile

Dhaibhidh, gus an do chuir e crìoch air a

thigh fhéin a thogail, agustaighan Tighearn',

agus balla lerusaleim mu'n cuairt.

2 Ach dh'àobair an sluagh air àitibh àrda,

do bhràgh nach do thogadhtaighdo aium

an Tighearna gus na làithibh sin.

3 Agus ghràdhaich Solamh an Tighearn,

ag imeachd ann an orduighibh Dhaibhidh

'athar: ach ann an àitibh àrda dh'àobair e

agus loisg e tàiis.

4 Agus chaidh an rìgh do Ghibcon a

dh'àobradh an sin, oir 6'e sin ani mòr àit

ùrd: niàle àobairt-Ioisgte thug Solamh suas

air an altair sin.

5 Ann an Gibeon thaisbein an Tighearne

féin do Sholandi ann an aisling nah-oidhche;

agus thuirt Dia, larr ciod'a'sàill leatmi

'thabhairt duit.

6 Agus thuirt Solamh, Nochd thu do

d'òglach Daibhibh m'athair caoimhneas mòr,

a rèir mar a dh'imich e a'd' fhianuis ann am

fàrinn, agus ann an ionracas, agus ann ani

treibhdhireas cridhe maille riut; agus

ghloidh thu dha an caoimhneas mòr so,

gu'n d'thug thu dha mac a shuidhe air a

ràgh-chaithir, mar a, tha e 'n diugh.

7 Agus a nis a Thighearaa mo I)hia, rinn

thu d'òglach 'n a rìgh 'an àite Dhaibhidh

m'athar; agus mise a'm' leanabh beag, do

nach aithne dol a mach no teachd a steach.

8 Agus tha d'òglach 'am meadhon do

shluaigh a thagh thu, sluagh lionmhor,_nach

'eil e 'n comas àireamh no mheas aig an

làonmhoireachd.

1 RIGH, IV.

9 Thoir uime sin do d'òglach cridhe tuig- agns is e mo nihac-sa Hha bcò. Mar so

seach a thoirt breth air do shluagh, gu hibhair iad 'am fianuis an ràgh.

dealachadh 'chur eadar am maith agus an [ 23 An sin thuirt an ràgh, Tha i so ag

t-olc; oir cò 'a's urrainn breth a thabhairt ràdh, Is e so mo mhac-sa Hha beò, agus Is

air do shluagh so a tha co mhòr? j c do mhac-sa ^tha marbh: agus tha i sud ag

10 Agus bha e 'n a ni taitneach leis an ' ràdh, Ni h-eadh; acli is e do mhac-sa 'tha

Tighearu, gu n d'iarr Solamh an ni so. marbh, agus is e mo mhac-sa HÃŒLa beò.

11 Agus tlmbliairt Dia ris, A chioun gu'n j 24 Agus thuirt an ràgh, thugaibli

d'iarr thu an ni so, agus nach d'iarr thu; dhomh claidheamh. Agus thug iad claidh-

dhuit fhéin saoghal fada, agus nach d'iarr i eamh 'am fianuis an ràgh.

thu dhuit fhéin saoibhreas, agus nach d'iarr 25 Agus thuirt an ràgh, Eoinnibh am

tlm anam do naimhdean, ach gu'n d'iarr tlui mac beò 'n a dhà leth, ag^is thugaibh leth a

dhuit fhéin tuigse a dlieanamli breitheanais. | dh'aon tnhnaoi, agus leth do'n mhnaoi

12 Feuch, riun mise a rèir do bhriathar: eàle.

feuch, thug mi dhuit cridlie glic agus tuig- 26 An sin labhair a' bhean le'm bu leis am

iseach, air chor as nach robh neacli air bith ' mac beò ris an ràgh, (oir theòdh a cridhe

romhad cosmhuil riut, agus nach mò a r'a mac,) agus thuirt i, O mo thighearna,

dh'eircasa'd' dlièighneachair bithcosmhuil thugaibh dh'ise an leanabh beò, agus na

riut. marbliaibh idir e: ach thid^hairt rt' hhean

13 Agus mar an ceudna thug mi dhuit an eile, Na bitheadli e agam-sa no agad-sa, ach

ni nacli d'iarr thu, araon saoiblireas agus roinnibh e.

cUu, air chor as nach bi duine cosmhuil liut 27 An sin fhrcagair an ràgh, agus thubh-

am measg nan rìgh rè do làithean uilo. i airt e, Thugaibh dh'ise an leanabh beò, agus

14 Agus ma dhimicheas tu ann mo shligh-: na marbhaibh idir e: is ise a mhàthair.

ibh-sa, a ghleidheadh mo reachdan, agus 2S Agus chual Israel uile a' bhreth a thug

m'àitheantan, mar a dh'imich Daibhidh an ràgh, agus bha eagal orra roimhan ràgh;

d 'athair, an sin ni mi do làithean fada. oir chunnaic iad gu'?i rohh gliocas Dhè ann,

1.5 Agus mhosgail Solamh, agus, feuch, a dheanamh brcitheanais.

?>'aislinga&A'«7Z?«; agustliàinigeguh-Ieru- j Caibideal IV.

.salcm, agus sheas e 'am fiauuis àirc coimh- l Uachdarain Sholaimk 20 MeMd a rlof/h-

cheangail an Tighearna, agus thug e suas achd, agus sonas a shluaiyh. 22 A lùti air

àobairtean-loisgte, agus dh'àobair e àobairt

ean-sàth, agus rinn e cuirm d'a sheirbhisicli

uile.

16 An sin thàinig dithis bhan, a bha 'n an

stràopaichean, a dh'iounsuidh an ràgh, agus

sheas iad 'n a làthair.

17 Agus thuirt bean diubh, mo

thighearna, tha mise agus a' bhean so a'

gabhail còmhnuidh ann an aon taigh, agus

dh'aiseadadh mise maille rithe 's an taigh.

18 agus air an treas là 'n dèigh dhomhsa

bhi air m'aisead, dh'aiseadadh a' bhean so

niar an ceudua, agus bha sinn cuideachd;

cha Tdhh coigreach sam bith maille ruinn

's an taigh, ach sinn fhéin 'n ar dithis anns an

tigh.

19.Agus dh'eug mac na mnà so 's an oidh-

che, a chionn gu'n do luidh i air.

20 Agus dh'éirich i mu mheadhon-oidhche,

; agus thug i mo mhac-sa o m' thaobh, am

feadh a bha do bhanoglach 'n a codal, agus

chuir i 'n a luidhe e 'n a h-uchd fhéin, agus

chuir i a mac marbh fhéin 'n a luidhe ann am

:uchd-sa.

[ 21 Agus dh'éirich mi anns a' mhaduinn a

Ithoirt càche do m' mhac, agus, feuch, bha

e marbh. Ach an uair a thug mi an aire

son aoiii là. A ghliocas, agus a sgràohhadài.

AGUS bha rìgh Solamh 'n a rìgh air

Israel uile.

2 Agus is iad so na h-uachdarain a

&A'aige: Asariah mac Shadoic an t-sagairt:

3 Elihoreph agus Ahiah mic Shisa, sgrìobh-

aicliean: Iehosai)hat mac Ahiluid, an sean-

achaidh:

4 Agus Benaiah mac lehoiada air ceann

an t-slòigh: agus Sadoc agus Abiatar, na

sagartan:

5 Agus Asariah mac Natain os ceann an

luchd-dreuchd: agus Sabud mac jN^ataiu,

an t-àrd fhear-di-euchd, 'n acbaraid aig an

ràgh:

6 Agus Ahisar os ceann an tcagldaich:

agus Adoniram mac Abda os ceann na

càse.

7 Agus bha aig Solamh dà fhear dheug

dreuchd os ceann Israeil uile, a bheathaich

an rìgh agus a theaghlach: rè a mhàosa

féin 's a' bhliadhna bha e mar fhiachaibh

air gach fear dhiubh a bheathachadh.

S Agus is iad so an ainmean: mac Huir

aun an sliabh Ephraim:

9 Mac Dhecair ann am Màcas, agus ann

an Saalbim, agus ann am Bet-semes, agus

dha 's a' mhaduinn, feuch, cha b'e mo mhac- aàin an Èlon, agus ann am Bet-hanan

; Ba 'bh'ann, a rug mi.

22 Agus thuirt a' bhean eile, Ni h-eadh;

ach is e mo mhac-sa ^tha beò, agus is e do

mhac-sa 'tha marbh: agus thuirt ise, Ni

h-eadh; ach ig e do mhac-sa 't/ia marbh,

313

10 Mac Heseid ann an Arubot; aige-san

hha Sochoh, agus uile thàr HeiAeir:

1 1 Mac Abinadaib, aig an rohh uile thàr

Dhoir; bha Taphat nighean Sholaimh aige

'u a mnaoi:

1 RIGH, V.

12 Baaiiah mac Ahiluid; aige-san bha

Taanach, agus Megido, agais Bet-sean uile,

a tlui làimli ri Sartanali sìos o lesreel, o

Bhet-sean gu Al>el-meholah, gu ruig an

taobh thall de locueam:

13 Mac Ghebeir ann an Ramot-gilead;

dhasau hhuineadh bailtean lair mhic

Mhauaseh, a tha ann an Gilead; dhasan

mar an ceudna hhuineadh tìr Ai'goib, a

tlui ann am Bàsau, tri fichead baile mòr le

ballacliaibh agus le craunaibh umha:

14 Ahinadab mac Ido ann am Mahanaim:

15 Ahimaas ann an Naphtali; ghabh esan

mar an ceudna Basmat nighean Sholaimh

'n a mnaoi:

16 Baauah mac Husai ann an Aser, agus

ann aui Balot:

17 lehosaijhat mac Pharaah ann an

Isachar:

18 Simei mac Elah ann am Beniamin:

19 Geber mac Uri ann an tìr Ghilead,ann

au tìr Shihoin rìgh nan Amorach, agus Og

ràgh Bhasain; agus Uesan an t-aon fhear-

dreuchd a bha 's an tàr.

20 Bha Iudah agus Israel làounihor, mar

a' ghaineamh a tha ri taobh na fairge air

làoumhoireachd, ag itheadh, agus ag òl,

agus a' deanamh subhachais.

21 Agus ràghich Solamh os ceann nan

ràoghachdan uile, o'u amhainu gu tìr nam

Philisteach, agus gu ruig crìoch na h-

Eiphit: thug iad leo tiodhlacan, agus rinn

iad seirbhis do Sholamh rè uile làitheau a

bheatha.

22 Agus b'e lòn Sholaimh air son aoin là,

deich tomhais fhichead de mhiu mhàu

ehà'uithneachd, agais tri fichead tomhas

miue cile,

23 Deich daimh bhiadhta, agus fichead

damh bhàrr an fheoir, agus ceud caora, a

thuilleadh air fèidh, agus ruadh-bhuic, agus

dathais, agus eoiu bhiadhta.

24 Oir bha uiichdai'anachd aige os ceann

na tìre uile air an taobh so de'n amhaiuu,

o Thiphsah eadhon gu Asah, os ceauu nan

ràgh uile air an taobh so de'u amhainn:

agus bha sàth aige o gach taobh mu'u

cuairt da.

25 Agus ghabh ludali agus Israel còmh-

uuidh gu tèaruinte, gacli fear fo a chraun-

f àona, agus fo a chrann-f àge fhéin, o Dhau

eadhou gu Beer-seba, rè uile làithean

Sholaimh.

26 Agus bha aig Solamh ceithir màle

pi-asach each air sou a charbad, agus dà

mhàle dheug marcach.

27 Agus blieathaich an luchd-dreuchd sin.

ràgh Solamh, agus gach ueach a thàinig gu

bòrd rìgh Solaimh, gach duine 'n a mhàos

fèiu: cha d'fhuiliug iad ni air bith a bhi

dli'easbhuidh.

28 Eorna mar an ceudaa agus connlach do

ua h-eachaibh, agus do na cU'omedairibh,

thug iad a dh'iounsuidh an ait auns an robh an luchd-dreuchd, gach fear a rèir 'orduigh

féin.

29 Agus thug Dia gliocas do Sholamh,

agus tuigse ro mhòr, agus farsaingeachd

cridhe, mar a' ghaineamh a tha air tràigh

na mara.

30 Agus bu mhò gliocas Sholaimh na

gliocas uile chloinue na h-àird' an ear, agus

ua uile ghliocas na h-Eiphit.

31 Agus bha e glic thar gach duine, thar

Etau an t-Esraliach, thar Heuiau, agus

Chalcol, agus Darda, mic Mhahoil: agus bha

a chliu anns gach dàithaich mu'n cuairt.

32 Agus labhair e tri mllc gukth-fhocal;

agus h'e àireamh a dhàn màle agus càdg.

33 Agus labhair e air craobhau, o'n

chrann-seudair a tha ann an Lobauon,

eadhou gu i'uig an hisop a dh'fhàsas a

mach as a' bhalla: labhair e mar an ceudna

air ainmhidhcan, agus air eunlaith, agus air

nithibh a shnàigeas, agus air iasgailih.

34 Agus thàinig cuid de na h-uile chiim-

eacha a dh'èisdeachd ri gliocas Sholaimh,

uile ràghribh na talmhainn, a chual'

iomradh a ghliocais.

CaibidealY.

1 Thvg Solumh fios_ do Hiram giCn rohn e gu

teampull a thoiiuil do Dhia, agm dh'iarr e

fiodh uaith air-son na h-oibre. 7 GheaU

Hiram da gu'ii deanadh e ^uile thoil a tàuiobh

an fàdodlm. 13 Aireamh luchd-oibre Shol-

aimh.

AGUS chuir Hii-am rìgh Thiruis a

sheirbhisich a dhionusuidh Sholaimh,

an uair a chual' e gu'n d'ungadh e 'n a rlgh

'au àit 'athar: oir bha speis aig Hii-am do

Dhaibhidh rè 'uile làitheau.

2 Agus chuir Solamh Jios gu Hiram, ag

ràidh,

3 Tha fhios agad cionnus nach b'urrainn

m'athair Daibhidhtaigha thogail do ainm

an Tighearn' a Dhè, air son a' chogaidh leis

an do chuairtich a naimhdean e, gus an

do chuir an Tighearn iad fo bhonnaibh a

chos.

4 Ach a nÌ8 thug an Tighearn mo Dhia

fois dhomhsa air gacli taobh: cha-?i'a7

nàmhaid air bith ann, uo droch thuiteaiuas.

5 Agus, feuch, tha nii a' cur romhamtaigh

a thogail do ainm an Tighearna mo Dhè,

mar a labhair an Tighearn ri m'athair

I Daibhidh, ag ràdh, Do mhac a chuireas

j mise a'd' àit air do ràgh-chaithir, togaidh

I esautaighdo m'ainm-sa.

6 A nis uime sin àithu thusa gu'n geart

iad dhomhsa craobhan seudair à Lebanon:

agus bithidh mo sheirbhisich-sa maille ri

d' sheirbhisich-sa: agus tuarasdal dc

sheirbhiseach bheir mise dliuit, a rèir gach

! ui a dh'aiumicheas tu: oir tha fhios agao

I nach 'eil 'n ar measg-nc duine d'an aithn(

I fiodh a ghearradh, mar na Sidonaich.

7 Agus an uair a chuala Hiram briathrar

Sholaimh, bha aoibhneas raòr air, agu;

RIGII, VI.

thubhairt e, Gu nia beaniiaicht' an taigh-

earn an diugli, a thug do Dhaibhidh mac

' gHc os ceann an t-skiaigh làonmhoir so.

I 8 Agus chuir Hirani fios gu Solamh, ag

( ràdh, Chuala mi na nithean mu'n do cliuir

i\m. fios do ni'ionnsuidh: ni mi d'uile thoil

ia thaobh nan craobh seudairagus a thaobh

nan craobh giuthais. _

9 Bheir mo sheirbhisich sìos iad o Leba-

non a dh'ionnsuidh na mara: agus ciiiridh

mi air falbh iad 'n an ràthaibh air muir, gu

ruig an t-àit a shònraicheas tudhomh, agus

cuiridh mi air tìr iad an sin, agus bheir

thusa leat iad; agus ni thu mo riar ann am

biadh a thabhairt do m' theaghlach.

10 Mar sin thug Hiram do Sholamh

fiodh seudair, agus fiodh giuthais, a rèir

'uile thoil.

11 Agus thug Solamh do Hiram fichead

màle tomhas cruithneachd mar lòn d'a

theaghlach, agus fichead tomhas a dh'ol-

aidh fhàor-ghloin: mar so thug Soiamh do

Hiram o bhliadhna gu bliadhna.

12 Agus thug an Tighearn gliocas do Shol-

amh, mar a gheall e dha: agus bha sàth

eadar Iliram agus Solamh, agus rinn iad

eoimhcheangal ri 'chéile.

13 Agus rinn rìgh Solamh togail dhaoine

ià h-Israel uile; agus b'i an togail deich

màle fichead fear.

14 Agus chuir e iad do Lebanon, deich

màle 's a' mhàos mu seach: màos bha iad

:anu an Lebanon, agus dà mhàos 'n an taigh-

ibh fhéin: agus hka Adoniram air ceann na

togalach.

15 Agus bha aig Solamh deich agus tri

fichcad màle fear-iomchar eallaich, agus

ceithir fichead màle fear-gearraidh anns a'

bheinn:

16 A thuilleadh air àrd luchd-dreuchd

Sholaimh, a 6Aa os ceann na h-oibre, tri

màle agus tri cheud, aig an robh uachd-

iranachd air an t-sluagh a bha 'deanamh

aa h-oibre.

17 Agus dh'àithn an i-àgh, agus thug iad

leo clachan mòra, clachan luachmhor, a

ihuidheachadh bunait an taighe, clachan

snaidhte.

18 Agus shnaidh clachairean Sholaimh,

igus clachairean Hiraim, agus na gearrad-

lirean-chlach iad: mar sin rè thri hliadhna

iheasaich iad fiodh agus clachan a thogail

,in taighe.

CaibidealVI.

I Thog Solamk teampuU do^n taigheam. 11

Gealladh Dhè a thaobh an teampuilL 23

Ehm Solamh dà cherub. 37 An aimsir a

' ghabh e a thogail an taighe.

AGUS anns a' cheathramh ceud agus an

ceathramh fichead bliadhna o theachd

^hloinn Israeil a macha tìr na h-Eiphit,anns

i' cheathramh bliadhna de rìoghachadh

Sholaimh os ceann Isracil, anns a' mhàos

315

Siph, (is e sin an dara màos,) thòisich e air

tigh a thogail do'n taighcarn.

2 Agus antaigha thog rìgh Solamh do'n

Tighearn, b'e ' fhad tri fichead làmh-choille,

agus a leud fichead làmh-choilàe, agus 'àirde

deich thar fhichead làmh-choille.

3 Agus an sgàth-thigh air beulaobh teara-

puill an taighe, &'e'fhad fichead ramh-choille,

a rèir leoid an taighe; agus a leud deich

làmhan-coille, air beulaobh an tiglie.

4 Agus rhm e do'ntaighuinueagan soluis

air an tarruing cumhann.

Ag-us thog e ri balla an taighe seòm-

raichean mu'u cuairt, ri ballachailih an taighe

mu'n cuairt, araon an teampuill agus a'

ghuth-àit; agus riun e frith-sheòmraichean

nm'n cuairt.

6 Bha'n seòmar àochdrach cùig làmhan-

coille air leud, agus an sedmar meadhonach

sè làmhan-coille air leud, agus an treas

seòmar seachd làmhan-coille air leud; oir

thug e steach balàaan taighe mu'n cuairto'n

taobh a muigh, air chor as nach rachadh

na sailthean 'au greim ann am balla an

tighe.

7 Agus an uair a bha'n fcigh 'g a thogail,

thogadh e de chlachaibh air an cumadh

mun d'thugadh d'a ionnsuidh iad: agus cha

chualas òrd no tuagh, no inneal iaruinn sam

bith, anns an taigh, an uair a bha e 'g a

thogail.

8 Bha dorus an t-seòmair mheadhonaich

air taobh deas an taighe: agus air staidh-

richibh snàomhain chaidh iad suas do'n

t-sedmar mheadhonach, agus as an t-seòmar

mheadhonach do'n treas sedmar.

9 Mar so thog e an taigh, agus chràochnaich

se e; agus chòmhdaich e antaighle sail-

thibh agus le clàraibh seudair.

10 Agus thog e seòmraicheau ris antaigh

uile, càiig làmhan-coille air àirde: agus

leig iad an cudthrom air antaighle fiodh

seudair.

11 Agus thàinig focal an Tighearna gu

Solamh, ag ràdh,

12 .^ thaohh an taighe so a tha thu a' togail,

ma ghluaiseas tu ann am reachdaibh-sa,

agus ma chuireas tu mo bhreitheanais 'an

gnàomh, agus ma ghleidheas tu m'àith-

eantan uile àegluasadannta; an sin coinih-

lionaidh mise m'fhocal duit, a labhair mi

ri Daibhidh d'athair:

13 Agus gabhaidh mi còmhnuidh 'am

raeadlion chloinn Israeil, agus cha trèig

mi mo shluagh Israpl.

14 Mar sin thog Solamh antaighagus

chi'àochnaich se e.

15 Agus thog e ballachan an taighe air an

taobh a stigh le clàraibh seudair, o urlaran

tighe gu ruig mullach nam ballachan chòmh-

daich e iad le fiodh a stigh: agus chòmh-

daich e urlar an taighe le clàraibh giuthais.

16 Agus thog e fichead làmh-choille ri

taobhan an taigho, le clàraibh seudair, o'n

1 RIGH, VII.

arlar guruig mullach nam ballachau; agus \ agus sgaoil e èr air na cheruban, agus air

thog e dha iad air an taobh a stigh, eadàion i na craobliau-pailme.

do'n ghuth-àit, do'n ionad ro naomh. 33 Agus air an dòigh cheudna rinn e dc

1 7 Agus bha'n taigh, sin ri ràdh^ an team- ! dhorus an teampuill ursainnean de chrann-

pull air a bheulaobh, dà fhichead làmh- j olaidh, ceithir-chearnach.

choille airfad. 34 Agus bha\\ dà chòmhlach de fhiodh

18 Agus bha seudar an taighe air an taobh giuthais: bha dà dhuilleag aoin chòmhlaich

a stigh gearrta le cnapaibh, agus blàthaibh a' filleadh, agus dà dhuilleag a' chòmhlaicb

fosgailte: bu sheudaran t-iomlan; cha robh eile a' filleadh.

clach r'a faicinn. | 35 Agus ghearr e orra cheruban, agus

19 Agus dh'ulluich e an guth-àit anns an craobhan-pailme, agus blàthan - fosgailte:

tigh a steach, a chur an sin.àirc coimh- ' agus chòmhdaich e iad le h-òr, cumta ris

cheangail an Tighearna. an obair gheairta.

20 Agus ann an taobh-beoil a' ghuth-àit j 36 Agus thog e a' chàiirt a stigh le tri

hha ficliead làmh-choille air fad, agus fich- sreathandechlachaibhsnaidhte,agus8reath

ead làmh-choille air leud, agus fichead làmh-

choille air àirde: agus chòmhdaich se e le

h-òr fiorghlan: chòmhdaich e cuideachd an

altair le seudar.

21 Agus chòmhdaich Solamh antaigha

steach le h-òr fior-ghlan: agus rinn e balla-

dealachaidh le slabhraidhibh òir air beul-

aobh a' ghuth-àit, agus chòmhdaich e le

h-òr e.

22 Agus chòmhdaich e antaighuile le h-òr,

gus an do chràochnaicheadh antaighuile:

mar an ceudna an altair uile, a bha làimh

i'is a' ghuth-àit, chòmhdaich e le h-òr.

23 Agus rinn e auns a' ghuth-àit dà cherub

de chraun-olaidh, gach aon diubh deich

làmhau-coille air àirde.

24 Agus bha càiig làmhan-coille ann an aon

sgèith a' cheruib, agus càiig làmhan-coille

ann an sgeith eile a' cheiiiib: bha deicJi

làmhan-coille o bhàiT aoin sgèith aige gu

bàrr a sgèith eile.

25 Agus b}La dcich làmhan-coille anns a'

cherub eile: bha\\ aon tomhas agus an aon

mheud auus an dà cherub.

26 Be àirde aoin cheruib deich làmhan-

coille, agus mar sin bha àirde a' cheruib

eile.

27 Agus chuir e na cheruban anns antaigh

a b' fhaide a steach; agus shàu na cheruban

:le shailthibh seudair,

37 Anns a' cheathramh bliadhna shuidh

icheadh bunait taighe an taigheama, anns a

mhàos Siph.

38 Agus anns an aon bhliadhna deug, annt

a' mhàos Bul, {is e sin an t-ochdamh màos,'

chi-àochnaicheadh antaigh'n a earraimaibl

uile, agus a rèir a chumaidh uile. Agus bhj

e seachd bliadhna 'g a thogail

CaibidealVII.

1 Thog Solamhtaighdha fèiii; 2taighfràOu

Lebanoin; 8 agustaighdo nii/ldnn Pha.raoh

15 Obair nam post; 23 agus na man

leaghta,

ACH bha Solamh tri bliadhna deug a

togail a thighe fhéin, agus chràochnaicl

e a thigh uile

2 Thog e mar an ceudnataighfràthe Leba

noin; ceud làmh-choille ' fhad, agus leth

cheud làmh-choille a leud, agus deich thai

fhichead làmh-choille 'àirde; air ceithii

sreathaibh de phuist sheudair, agus sail

theau seudair air na i)uist.

3 Agus chòmhdaicheadh e le seudar os t

cheann air na sailthibh, a bha air dà

fhichead agus càiig puist, càiig-deug amii

gach sreath.

4 Agus bha tri sreathan uinneag ann, agu!'

an sgiathan a mach, air chor as gu'n do solus fa chomhair soluis tri uairean.

bhean sgiath aoin cheruàb ri aon bhalla.

agus sgiath a' cheruib eile ris a' bhalla eile;

agus bhean an sgiathan ri 'chéile ann am

meadhou an taighe.

28 Agus chòndidaich e na cheruban le

h-òr.

29 Agus bhreac e ballachan an taighe uile

mu'n cuairt le dealbhaibh gearrta cheruban,

agus chraobhan-pailme, agus bhlàth fosg-

ailte, a stigh agus a muigh.

30 Agus urlar an taighe chòmhdaich e le

h-òr, a stigh agus a muigh.

31 Agus do dhorus a' ghuth-àit rinn e

còmhlachan de chrann-olaidh: bha\\ t-àrd-

dhorus agus na h-ursainnean càiig-oisneach.

32 BàuCw dà chòmhlach mar an ceudna de ^ ^ ^

chrann-olaidh; agus ghearr e orra dealbhau nuich e, bha càiirt eile an taobh a stigh de'i'

cherub, agus chraobh-pailme, agus bhlàth sgàth-thigh, a bha de'n obair cheudns

fosgailte, agus chòmlulaich e le h-òr iad: hinn e cuideaclidtaighdo uighinu Pharaob

316

5 Agus bha na dorsan uile agus nj

h-ursainneanceithir-chearnach, maille risni

h-uinneagaibh: agus bha solus ixi chomhaii

soluis tri uairean.

6 Agus rinn e sgàth-thigh dephuist; leth

cheud làmh-choille 'fhad, agus deicl

làmhan-coille thar fhichead a leud: agu.

bha\\ sgàth-thigh rompa sin; agus bha m

puist eile agus na sailthean garbha rompa,

7 rinn e mar an ceudna sgàth thigh ni

ràgh-chaithreach fiir am bitheadh e 8

tabhairt breth, eadhon sgàth-thigh s

bhreitheanais: agus chòmhdaicheadh e 1<

seudar o aon taobh de'u urlar gu ruig ai

taobh eile.

8 Affus aig a thigh fhéin anns an do chòmh

1 RIGH, VII.

a ghabh Solamh dlia fhéin 'w a mnaoi,

cosmhuil ris an sgàth-thigh so.

9 Bha iad sin uile de chlachaibh hiach-

mhor, a rèii* tomhais chlach suaidhte, air

au gearradh le sàibh a stigh agus a muigh,

eadhou o'n bhimait gu ruig na clachan- ii righ

mullaich, agus mar sin air an taobh a mach

gii ruig a' chàiirt mhòir.

10 Agus bha a' bhuiiait de chlachaibh

luachmhor, de chlachaibh mòra; clachau

's an robh deich làmhau-coille, agus clachan

's an robh ochd làmhan-coille.

11 Agus gu h-àrd bha clachan hiachmhor,

a rèir tomhais chlach snaidlite,) agus

seudaii'.

12 Agus aig a' chàiii-t mhòir mu'n cuairt

hlia tri sreathan de chlachaibh snaidhte,

igus sreath de shailthibh seudair: air an

lòigh cheudna aig càiirt a steach taighe an

righeama, agus aig sgàth-thigh an taighe.

13 agus chuir rìgh fcjolamhyjos^agus thug

•3 Hiram o Thirus.

14 Bii mhac bantraich e de thrèibh Xaph-

;ali, agus &' fhear o Thirus 'athair, ceard-

miha; agus bha e làn de ghhocas, agus de

;huigse, agus de eòlas a dheanamh gach

)ibre ann an umha: agus thàinig e dh'ionn-

iuidh rìgh Solamh, agus riun e 'obair

nle.

15 Oir dhealbh e dà phost umha: ochd

àmhan-coille deug àirde gach puist dhiubh,

igus chaidh snàthainn anns an robh dà

àmh-choille dheug mu'n cuairt air gacli

)ost dhiubh.

16 Agus rinn e db, cheann de umha

eaghta, chum an cur air mullach nam post:

;ùig làmhan-coille àirde aoin chinn, agus

!ÃŒiig làmJian-coiIIe àirde a' chinn eile.

17 Làonta de làon-obair, stàoman de obair

ihlabhraidh, do na cinn a bha air mullach

lam post: scachd do aon cheann, agus

leachd do'n cheann eile.

18 Agus rinn e pomgi-anatan, dà shreath

nu'n cuaii-t air aon làon-obair, a chòmh-

lachadh nan ceann a bha air mullach nam

)ost: agus mar sin rinn e ris a' cheaun

!ile.

19 Agus bha na cinn a ftA'air mullach nam

.)ost de obair lili anns an sgàth-thigh,

:eithir làmhan-coille.

20 Agus bhii ciuu air an dh, phost mar an

;eudua gu h-àrd, làimh ris a' bhalg a bha

lir an taobh thall de'n làon-obair: agus bha

là cheud pomgranat ann, 'n an sreathaibh

uu u cuairt air a' cheann eile.

21 Agus chuir e suas na puist ann an

igàth-thigh an teampuill: aguschuir e suas

im post deas, agus thug e lachin mar

linm air; agus chuir e suas am post clà,

igiis thug e Boas mar aium air.

22 Agus air nuillach nam post bha obair

ili: mar so chràochnaicheadh obair nam

àost.

23 Agu3 rinn e muir leaghta, deich

317

làmhau-coille o bhile gu bile; cruinn nnvn

; cuairt, agus cùig làmhan-coille a h-àii-de:

agus chuairtich snàthainn dheich làmhan-

coille thar fhichead i air gach taobh.

24 Agus bha mill fo a bile 'g a cuairteach-

adh mu'n cuairt, deich anns an làmh-

choille, a' dol mu thimchioll na mara:

' thilgeadh dà shreath mheall an uair a

j thilgeadh i fhéin.

25 Sheas i air dà dhamh dheug, tri ag

amharc gu tuath, agus tri ag amharc an

iar, agus tri ag amharc gu deas, agus tri ag

I amharc an ear: agus chuircadh a' mhuir

orra gu h-àrd, agus bha a' chuid dheiridh

dhiubh uile a stigh.

26 Agus bha leud boise air tiughad innte,

agus bha a bile air a dheanamh mar bhile

copain, le blàthan lili: chum 1 dà mhàle

bat.

27 Agus rinn e deich buinn umha: ceithir

làmhan-coille fad gach buinn, agus ceithir

làmhan-coille a leud, agus tri làmhan-coille

'àirde.

2S Agus bha obair nambonn airan dòigh

so: bha iomaill aca, agus bha na h-iomaill

eadar na tàdhachau.

29 Agus air na h-iomaill a bha eadar na

tàdhachan bha leòmhain, daimh, agus

cheruban: agus air na tàdhachan bha mar

sin gu h-àrd: agus fo na leòmhain agus

na daimh bha ath-Ieasachadh a dh'obair

thana.

30 Agus bha ceithir rothan umha aig gach

bonn, agus clàir umha; agus aig a cheithir

oisnibh bha guailnean: fo 'n t-soitheach-

ionnlaid bha guailnean leaghta, aig taobh

gach ath-lcasachaidh.

31 Agus bha a bheul an taobh a stigh de'n

cheanu, agus shuas, làmh-choille air lcud:

ach bha a bheul ci'uinn, a riir oibre a'

bhuinn, làmh-choille gu leth: agus mar an

ceudna air a bheul bha geaiTaidhean, agus

an iomaill ceithir-chearnach, cha-n ann

cruiun.

32 Agus bha ceithir rothan fo na h-iomall-

aibh; agus bha aisilean nan roth ''an greim

anns a' bhonn: agus Ve àirde gach rotha

làmh-choille gu leth.

33 agus bha ol)air nan roth cosmhuil ri

obair rotha carbaid: bha an aisilean, agus

j an càochan, agus an cuairsgeinean, agus an

j tarsanaiu uile leaghta.

I 34 agus bha ceithir giiailnean ri ceithir

; oisnibh gach buinn; na guailnean de'n

j bhonn fhéin.

I 35 Agus ann am mullach a' bhuinn/, leth

i làmh-choille air àirde, bha cuairt mu thini-

' chioll: agus air mullach a' bhuiun bha a

1 làmhan agus 'iomaill dheth fhéin.

I 36 Agus air clàraibh a làmh, agus air

j 'iomallaibh, ghearr e cheruban, leòmhain,

agus craobhan-pailme, a rèir riochd gach

aoin diubh, agus ath-Ieasachadh mu'n

! cuairt.

37 Mar so riiin e na deicii buinn:

tilgeaclh, an t-aon tomhas. an t-aon gliearr

adh aea uile.

38 Agus rinn e deich soithiehean-ionnlaid

umlia: chumadh gacli soithcach-ionnlaid

dhiubh dà fhichead bat: Maceithir làmhan-

coille anns gach soitheach ionnlaid: chuir-

eadh aon soitheach-ionnlaid air gach aon

de na deich buinn.

39 Agus chuir e cùig buinn air taobh na

làimhe deise de'n taigh, agus càiig air taobh

na làimhe clàthe dheth: aguschuir e a' mliuir

air taobh na làimhe deise de'n taigh, a làimh

na h-àirde 'n ear, fa chomhair na h-àirde

deas.

40 Agus rinn Hiram na soithichean-ionn-

laid, agus na sluasaidean, agais na cuachan:

agus chuir Hiram cràocli air deanamh na

h-oibre uile a rinn e do rìgh Solamh air son

tighe an Tighearna:

41 An dà phost, agus c?c1 chuairt nan ceann

a hh\\Y mullach an dà plniist; agus an dà

lion-obair, a chòmhdachadh dà chuairt nan

ceann a 5/i'air mullach nam post:

42 Agus ceithir cheud pomgranat do'n dà

làon-olxiir: dà shreath phomgranat do gach

làon-obair, a chòmhdachadh dà chuairt nan

ceann a &/i'air na puist:

43 Agus na deich buinn, agus na deich

soithichean-ionnlaid air na buinu:

44 Agus aon mhuir, agus dà dhamh dhcug

fo 'n mhuir:

45 Agus na h-aighnean, agus na sluasaid-

ean, agus na cuachan: agus na soithichean

sin uile a rinn Hiram do rìgh Solamh air

son taighe an Tighearna, bha iad de umha

làobhta.

46 Ann an còmhnard Iordain thilg an rìgh

iad, anns an talamh chreadha eadar Sucot

agus Sartan.

47 Agus dh'fhàg Solamh na soithichean

uile gun chothromachadh^ air son an làon-

mhoireachd anabarraich: cha d'fhuaradh a

mach cudthrom an umha.

48 Agus rinn Solamh an t-uidheam uile a

hhuineadh do thigh an taigheara': an altair

de òr, agus am bòrd, air an rohh aran na

fianuis, de òr:

49 Agus na coinnleirean, cùig air an làimh

dheis, agus càiig air an làimh chlà, air beub

aobh a' ghuth-àite, de òr fior-ghlan; agus na

blùthan, agus na lòchrain, agus na clobh-

achan, de òr.

50 Agus na cuachan, agus na smàladair-

RIGH, VIII.

an t-aon agus an t-òr,agus an t-uidheam, chuir e

measg ionmhais taighe an Tighearna.

CaibidealVIII.

I Thug Solamh agus seanairean Israeil an àirc

suas dd'n ionad naomh. 14 Bheamiuich So-

lamh an coimhthional. 22 Rinn e urnuiyh ri

Dia. 62 Thuge seachad àobairteanthabhàrtas-

sàth.

AN SIN chminnich Solamh seanairean

Israeil, agus cinn nan treubh uile,

ceannardan aithrichean chloinn Isracil, gu

ràgh Solamh ann an Ierusalem, chum gu'n

tugadh iad a nìos àirc coimhcheangail an

Tighearu', 4 baile Dhaibhidh: is e sin Sion.

2 Agus chruinnich fir Israeil uile iad fhéin

a dh'ionnsuidh rìgh Solamh, air an fhèill â– 

ann am màos Etanim; ise sin an seachdamh

màos.

3 Agus thàinig uile sheanairean Israeil,

agus thog na sagartan an àirc.

4 Agus thug iad suas àirc an taigheam',

agus pàilliun a' choimhthionail, agus an

t-uidheam naomh uile a bha 's a' phàilliun;

eadhon iad sin thug na sagartau agus

Leibhithich suas.

5 Agus bha rìgh Solamh, agus coimh-

thional Israeil uile, a thionail d'a ionnsuidh,

maille ris roimh an àirc, ag àobradh chaor-^' ^

ach, agus cruidh, nach robh e'n comafi

àireamh, no mhcas, a thaobh làonmhoir-'

eachd.

6 Agus thug na sagartan a steach àirc

coimhcheangail an Tighearna d'a h-àite fèi:

do ghuth-àit an taighe, do'n ionad a's rc

r\a.oàmhe, eadhonfo sgiathaibh nan chei'ub.

7 Oir sgaoil na cheruban a mach «ii

sgiathan os ceann àite na h-àirce, agus

chòmhdaich na cheruban an àirc, agus t

lunnan gu h-àrd.

8 Agus tharruing iad a mach na luunan

air chor as g-u'm faicteadh cinn nan lumi a.'

an io?àad naomh fa chomhair a' ghuth-àite

ach cha-n fhaicteadh a mach iad: agus thi

iad an sin gus an là'n diugh.

9 Cha rohh ni air bith anns an àirc ach an fi.,

dà chlàr chloiche, a chuir Maois an sin

an Horeb, an uair a rinn an taighean

coimhcheangcd ri cloinn Israeil, aig teachc

a mach dhoibh à tìr na h-Eiphit.

10 Agus an uair a thàinig na sagartan

mach as an ionad naomh, làon an ueul tigl

an Tighearna.

I I Air chor as nach b'urrainn na sagartai

ean, agus na copain, agus naspàinean, agus .sea.samh a fhrithealadh leis an neul: oi

na tàiiseirean, de òr fàor-ghlan: agus na j làon glòir an Tighearna tigh an Tighearna.

làithdagan de òr, an dà chuid do dhorsaibh 12 an sin thuirt Solamh, thuirt ai

an taighe a steach, cadhon an ionaid ro j Tighearn gu'u gabhadli e còmhuuidh ani

\\n,o\mh, agus dodhorsaibh an i\ghQ,cadhon ' an dorchaclas tiugh,

an teampuill.

13 Gu dearbh thog mise taigh-còmhnuid]

51 Agus chràochnaicheadh an obair uile a dhuit, àite deas chum thu dh' fhautuinn ani

rinn rlgh Solamh air son taighe an taigheam': ' gu brhth.

agus thug Solamh a stigh nithean naomh- I 14 Agus thionndaidh an ràgh^ 'aghaidl ^|

aichteDl)Hibhicih'athar;(?rt(//iOHant-airgiod, agus bheannaich '"

318

uile choimhthional Jj

\\:-

1 RIGH, VIII.

raeil: (agi:5 uile choinihthional Israeil 'n an ! sheirbhisich, agus air 'athchuinge, a Thàgh-

seasamh:) | earna mo Dhia, a dh'èisdeaclid risa' ghlaodh

15 AgTis thuirt e, Gu ma beannaichte agus ris an urauigh, a tha do sheirbh-

au Tighearn Dia Israeil, a labhair le , iseach a' deanamh a'd' fhianuis an diugh:

'bheul "féin ri m'athair Daibhidh, agus a 29 A chum gum bi do shàiilean fosgailte

choimhlion e \e 'làimh, ag ràdh, ris antaighso a dlioidliche agus a là;

â–  16 Ou là air an d'thug mi mo shluagh mrt'Ao?^ ris an àite mu n dubhairt thu, Bith-

Jsrael a mach as an Eiphit, cha do thagh mi idh m'aimn an sin: a chum gu'u èisd thu ris

baile sani bith à uile threubhan Israeil a j an urnuigh a ni do sheirbhiseach a dh'ionn-

thogail taighe, chum gu'm bitheadh m'ainm i suidh an àite so.

an sin: ach thagh mi Daibhidh gu bhi 30 agus èisd thusa ri athchuinge do sheir-

os ceann mo shluaigh Israeil. j bhisich, agus do shluaigh Israeil, an uair a

, 17 Agus bha e aini an cridhe Dhaibhidh , ni iad uruuigh a dh'ionusuidh an àite so:

m'athar,taigha thogail do ainm an taigh-

2-AvaA Dè Israeil.

18 Agus thuirt an Tighearnri Daibh-

'dli m'athair, A chionn gu'n robh e ann ad

:hridhetaigha thogail do m'ainni-sa, is

naith a rinn thu gu'u robh e ann ad

;hridhe:

19 Gidheadh, cha tog thusa an taigh, ach

;ào mhac a thig a mach as do leasraidh,

.;ogai(;lh esan an tigh do m'ainm-sa.

20 Agus choimhlion an Tighearn ' fhocal a

abhair e: agus dh'eirich mise suas 'an àite

Ohaibhidh m'athar, agus tha mi am'

;huidhe air ràgh-chaithir Israeil, mar a

abliair an Tighearn, agus thog mitaighdo

LÃŒ)un an Tighearna Dè Israeil.

21 Agus shuidhich mi'n sin àite do'n àirc,

niis am bheil coimhcheangal an Tighearn',

. ri;:ii e r"ar n-aithrichibh, an uair a thug e

iiacli iad à tìr na h-Eiphit.

2-2 Agus sheas Solamh air beulaobh altair

n Tiuhearn', aim an làthair uile choimh-

hii luiil Israeil, agus sgaoil e mach a

uiiilian gu nèamh:

•2:à Agais thuirt e, A Thigheama Dhè

.-ratil, ch?i-ràell Dia ann cosmhiiil riutsa,

.uns na nèanihan shuas, no air an talamh a

)hos, a chumas coimhcheangal agus tròcair

i d'slieirbhisich a ghluaiseas a'd' fhianuis

e'n uile chridhe:

24 .V cbum ri d'òglach Daibhidh m'athair

n ni a labhair thu ris; oir labhairthu le d'

)honl, agus le d' làimh choimhlion thu,

nar air an la n diugh.

25 A nis uime sin, a Thighearna Dhè Is-

agus èisd thusa o d' àite-còmhnuidh, o na

nèamhan, agus an uair a dh'èisdeas tu,

maith dhoihh.

31 Ma pheacaicheas duine an aghaidh a

choimhearsnaich, agus ma dhiaiTas e

mionnan air, a' toirt air mionnachadh.agus

gu'u tig na mionnan air beulaobh d'altar-

ach anns antaighso;

32 An sin èisd thusa o na uèamhan, agus

dean, agus thoir breth air do sheirbhisich,

a' dàteadh an aingidh, gu 'shlighe a thabh-

airt air a cheaun fhéin; agus a' fìreanachadh

an fhàrein, a thabhairt da a rèir ' fhài-eant-

achd.

33 An uair a bhuailear do shluagh Israel

an làthair an nàmhaid, a chionn gu'n do

pheacaich iad a'd' aghaidh, agus a philleas

iad riut, agus a dh'aidicheas iad dainm,

agus a ni iad urnuigh, agus a ghuidheas iacl

ortannsantaighso;

34 An sin èisd thusa o na nèamhan, agus

maith peacadh do shluaigh Israeil, agus

thoir a rìs iad do'n fhearann a thug thu

d'an aithrichibh.

35 An uair a dhruidear na nèamhan, agus

nach hi uisge ann, a chionn gu'n do pheac-

aich iad a'd' aghaidh-sa, agus a ni iad ur-

nuigh a dh'ionnsuidh an àite so, agus a

dh'aidicheas iad d'ainm, agus a dhiomp-

aichear iad o'm peacadh, an uaii' a chuireas

tu fo àmhghar iad;

j 36 An sin èisd thusa o na nèamhan, agus

I maith peacadh do sheirbhiseach, agais do

j shluaigb Israeil, a chum gu'n teagaisg thu

dhoibh an t-slighe mhaith anns an còir

aeil, cum ri dòglach Daibhidh m'athair a« | dhoibh gluasad, agus gu'n cuir â– *hu ui.sge

;(' u labhair thu ris, ag ràdh, Chabhi duine I air d'fhearaun, a thug thu do d' shluagh

ihlth ort a'm' fhianuis-sa, a shuidheas air mar oighreachd.

I igh-chaithir Israeil; ma bheir a mhàiu do

1 hlann an aire d'an slighe, le gluasad a'm'

hiauuis-sa, mar a ghluais thusa a'm'

hianuis.

. 26 Agus a nis, a Dhè Israeil, daingnichear

I iuidlieam ort, d'fhocal, a labhair thu ri

j .'òglach Daibhidh m'athair.

I' 27 Ach an gabh Dia da ràreadh còmh-

i xiidh air an talamh? feuch, cha chum na

I èamhan agus nèamhan uan nèamh thusa;

ia gu mòr as lugha na sin antaighso a thog

lise?

2ò Gidneadh amhairc air urauigh do

319

37 IMa bhitheas gorta anns an tàr, ma

bhitheas plàigh ann, seargadh, fuar dhealt,

locuist, ma bhitheas burruis ann; ma

theannaicheas a nàmhaid e ann an tìr a

bhailtean, ciod air bith plàigh, ciod air bith

euslaint a hhitheas ann:

38 Ge b'e uruuigh, ge b'e athchuinge a

chuirear suas le duine sam bith, no le d'

shluagh Isracl uile, ma bhitheas fios aig

gach aon air plhigh a chridlie fhéin, agus ma

sgaoileas e mach a làmhan a dli'ionusuidh

an taighe sso,

39 An 8in èisd thusa o na nèamhan d'àite-

RIGH, VIII.

còmlmuidh, agus maith, agus dean, agus 52 A chum gii'm bi do shàiilean fosgailte

thoir do gach duine a rèir a shlighean uile, ' ri athchuinge do sheirbhisich, agus ri ath-

a tha fios agad air a chridhe; (oir is ann chuinge do sluaigh Israeil, a dh'eisdeachd

agadsa, agadsa mliàin a tha fios air cridh- riu anns gach ni mu'n gairm iad ort.

eachaibh uilc cldoinn nan daoine:) 53 Oir dhealaich thu iad chum oighreachd

40 A chum gu'm bi eagal orra romhad-sa dhuit fhéin o uile shhiaghna talmhainn,mar

rè nan uile làithean a bhios iad beò anns alabhairthule làimhMhaoisd'òglaich fhéin,

an fhearann, a thug thu d'ar n-aithrichibli.; an uair a thug thu ar n-aithrichean mach

41 Os bàrr, a thaobh coigrich nach 'cil de | as an Eiphit, a Thighearna Dhè.

d' shkiagh Israel, ach a thig à tìr chèin air 54 Agus an uair a chuir Solamh crìoch air

sgàth d'ainm-sa; I an urnuigh so uile a dheanamh ris an taigh-

42 (Oir cluinnidh iad mu d'ainm mòr-sa, earn, agus an athchuinge so, dh'éirich e o

agus mu d' làimh làidir, agus do ghairdean bheulaobh altarach an Tighearna, o e fhéin

sànte mach:) an uair a thig e agus a ni e a làibadh air a ghlùinibh, agus a làmhan

urnuigh a dh'ionnsuidh an taighe so; j sgaoilte dh'ionnsuidh nan nèamh:

43 Eisd thusa o na nèamlian d'àite-còmh- 1 55 Agus sheas e, agus bheannaich e uile

nuidh, agus deau a rèir nan uile 5(?7/i(?rtJi , choimhthional Israeil,le guthmòr, agràdh,

mu'n glaodh an coigreach riut: air chor as 56 Gu ma beannaichte an Tighearn a thug

gu'm bi còlas aig uile shlòigh na talmhainn ' suaimhneas d'a shluagh Israel, a rèir nan

air d'ainm-sa, chum gu'm bi cagal orra ] uile nithean a labhair e: cha do thuit aon

romhad mar a tha air do shluagh Israel, fhocal gu làr d'a bhriathraibh maithe

agus gu'm bi fios aca gu bheil autaighso a ! uile, a àabhair e le làimh Mhaois, 'òglaich

I

thog rnise air 'ainmeachadh ort.

44 Ma thèid do shluagh a mach a chogadh

au aghaidh an uaimhdcan, ge b"e rathad a

chuircas tu iad, agus gu'n dean iad urnuigh

ris an Tighearn dh'ionnsuidh a' bhaile a

ròghnaich thusa, agus an taighe a chuir mise

suas do d'ainm;

45 An sin èisd thusa o na nèamhan r'an

urnuigh agus r'an athchuiuge, agus seas an

còir.

46 Ma pheacaicheas iad a'd' aghaidh, (oir

féin.

57 Gu'n robh an taighcam ar Dia maille

ruinne, mar a bha e maille ri'r n-aithrich-

ibh: na fàgadh e sinn, agus na trèigcadh e

sinn;

58 A chum gu'n aom e ar cridhe thuige

fein, a ghluasad 'n a shlighibh uile, agus ai

ghleidheadh 'àitheantan, agus a reachd:

agus a bh.reitheanas, a dh'àithn e d'

n-aithrichibh.

59 Agus gu'n robh na briathran so agam

cha-«'(?<7 duine ann nach pcacaich,) agus sa, leis an do chuir mi suas athcluiinge'an»

fianuis an Tighearn', am fagus do'n Tighearn

ar Dia a là agus a dh'oidhche, a chum gu'n

gu'u las d'fhearg 'n an aghaidh, agus gu'n

toir thu thairis iad d'a?i naimhdibh, agus

gu'n toir iad leo 'n am braighdibh iad do

thàr an naimhdean, am fad no'm fagus;

47 GidlLcadh, ma ni iad aithrcachas 'n an

cridhe anns an tìr d'an d'thugadh 'n am

braighdibh iad, agus ma dh'iompaichear

iad, agus ma ghuidheas iad ort ann an tìr

na muinntir a thug leo 'n am braighdibh

iad, ag ràdh, Pheacaich sinn, rinn sinn gu

h-eucorach, rinn sinn gu h-aingidh;

48 Agus mar so ma philleas iad'ad ionn-

suidh-sa le'n uile chridhe, agus le'n uile

anam, ann an tìr an naimhdean, a thug leo

'n am braighdibh iad, agus tna ni iad

urauigh riutsa rathad an tìre fhéin, aThug

seas e còir a sheirbhisich, agus còir a

shluaigh Israeil, anns gach àm, mar a

dh'iarras a' chàiis:

60 A chum gu'm bi fios aig uile shluagh

ua talmhainn gur e'n Tighearn a's Dia anM

agus nach 'eil ann ach e. i

61 Bitheadh bhur cridhe uinie sin iomlalil

leis an Tighearn ar Dia, a ghluasad 'n a

reachdaibh, agus a ghleidlieaclh 'àitheantan^

mar air an là'n diugh.

62 Agus dh'àobair an ràgh, agus IsraelÃŒMl,

uile maille ris, àobairt "am fianuis antaigh^,

earna.

63 Agus dh'àobair Solamh àobairt thabh

thu d'an aithrichibh, rathacl a' bhaile a ' artas-sàth, a dh'àobair e do'n Tighearn, dà

ròghnaich thu, agus an taighe a thog mi do mhàle thar fhichead bò, agus ceud agui

d'ainm:

49 An sàn èisd thusa o na nèamhan, d'àite-

còmhnuidh, r'au urnuigh agus r'an ath-

chuinge, agus seas an còir,

60 Agus maith do d' shluagh a pheacaich

a'd' aghaidh, agus an eusaontais uile a rinn

iad a'd' aghaidh, agus faigh truas dhoibh an

làthair na nuxiuntir a thug leo 'n am braighd-

ibh iad, a chum gu'u gabh iad truas riu

fichead màle caora: mar sin clioisrig ar

ràgh, agus clann Israeil uiletaighau taigh-

earna.

64 Air an là sin fhéin naomhaich an ràgl

meadhon na càiirte, a 6/i'air beulaobh taigh<

au Tighearna: oir thug e suas an sin àob

airteau-loisgte, agus tabhartasan-bàdh, agu;

saill nan tabhartas-sàth; a chionn ^'w roW

an altair uniha a hham fiauuis autaigh

51 Oir is iad do shluagh-sa agus d'oigh- earna, ro bheag a ghabhail nan àobairt

reachd iad, a thug thu mach as an Eiphit, loisgte, agus nan tabhartas-bàdh, agus sail

à meadhon na h-àmhuinue iaruinn: I naai tabhartas-sàth.

3-^0

1 RIGH,,IX.

65 Agus chum Solamh anns an àm sin

fèill, agus Israel uile maille ris,coimhthional

mòr,o dhol a stigh Hamait gu rviig amhainn

na h-Eiphit, 'am fianuis an taighearu' ar Dè,

seachd làithean agus seachd làithean, eadhon

ceithir là deug.

66 Air an ochdamh là leig e air falbh an

shiagh: agus bheanuaich iad an ràgh, agus

choidh iad a dh'ionnsuidh am bùthau, subh-

aeli agus aoibhinn 'n an cridhe, air son a'

hihaith uile a rinn an Tighearn do Dhaibh-

idh a sheirbhiseach agus d'a shhiagh Is-

rael.

CaibidealIX.

I Rinn Dia, an dara uair, coimlicheangal ri

Solamh. 11 thug Solamh fichead haile do

Hiram air son a sheirhhis dha. 20 Rinneadh

tràillean de na Canaanaich.

A GUS an uair a chuir Solamh crìoch air

J\,taighan Tighearn', agustaighan rìgh a

tliogail, agus uile mhiaun Sholaimh a bu

taitncach leis a dheanamh,

2 1 )li'f lioillsich an Tighearn e fhéin do Shol-

ajuli an dara uair, mar a dh'fhoillsich se e

li-'iii da ann an Gibeon.

:à Agus thuirt an Tighearn ris, Chuala

II li d'urnuigh agus d'athchuinge a chuir thu

.'^uas a'm' fhianuis: naomhaich mi antighso i

a thogthu,achurm'ainme an sin gu bràth; |

auus bithidh mo shàiilean agus mo chridhe

aii sin gach là.

4 Agus ma ghluaiseas tusa ann am fhian-

11 's, mar a ghluais Uaibhidh d'athair, ann

aii iòmlanachd cridhe, agus annan ionracas,

a dlieanamh a reir nan uile nithean a

tlli'àiithn mise dhuit, agus gu'n gléidh thu

1110 reachdan agus mo bhreitheanais,

T) An sin daingnichidh mise caithir do

vàogliachd air Israel gu bràth, mar a labh-

aii' mi ri Daibhidh d'athair, ag ràdh, Cha

lhi duine dhàth ort air ràgh-chaithir Is-

raeil.

(i Ach ma thionndaidheas sibh da rlreadh

la' lcantuinn-sa, sihhfein agus bhur clann,

agus nach gléidh sibh m'àitheantan agus

nio reachdan a chuir mi roimhibh, ach gu'm

falbli siàih agus gu'n dean sibh seirbhis do

dJiiatliaibh eile, agus gu'n sleuchd sibh

dhoibh;

7 An sin gearraidh mise Israel as bhàrr

aghaidh an fhearainn a thug mi dhoibh:

agus antaighso a naomhaich mi do m'ainm

fein, tilgidh mi as mo shealladh; agus

bithidh Israel 'n a ghnàth-fhocal, agus

'n a leth-fhocal am measgnan uile shluagh:

8 Agus antaighso a bha co àrd, gach neach

a ghabhas seachad air, bithidh iongnadh

air, agus ni e sgeig; agus their iad, C'ar

S(ui a riun an Tighearn mar so ris an tìr so,

agus ris antaighsoà

y Agus freagi'aidh iad, A chionn gil'n do

thrèig iad an Tighearnan Dia, a thug a

mach an aithrichean à tìr na h-Eiphit, agus

gu'u do ghabh iad d'an ionnsuidh diathan

321

eile, agus gu'n do shleuchd àad dhoibh,

agus g'un do rinn iad seirbhis dhoibh;

uime sin thug an Tighearn orra an t-olc so

uile.

10 Agus an ceann fhichead bliadlma, anns

an do thog Solamh an dà thigh,taighan

Tighearn' agustaighan ràgh,

11 ^ chionn (jiin d'thug Hiram rìgh

Thiruis seachad do Sholamh fiodh seudair,

agus fiodh giuthais, agus òr, gu 'uile thoil,

au sin thug rìgh Solamh do Hiram fichead

baile ann an tìr Ghalile.

12 Agus thàinig Hirara a mach à Tirus a

dli'fhaicinn nam bailtean a thug Solamh

dha; ach cha do thaitinn iad ris.

13 Agus thuirt e, Ciod iad na bailtean

sin a thug thu dhomli, a bhràthair? Agus

thugadh fearann Chàbuil mar aimu orra

gus an la n diugh.

14 Agus chuir Hiram a dh'ionnsuidh an

righ sè fichead tàlann òir.

15 Agus is e so adhbhar na càse athog rìgh

Solamh a thogail taighe an Tighearn', agus

a thiglie fhéin, agus Mhilo, agus balla leru-

saleim, agus Hasoir, agus Mhegido, agus

Gheseir,

16 Chaidh Fharaoh rìgh na h-Eiphit suas,

agus ghlac e Geser, agus loisg se e le teine,

agus mharbh e na Canaanaich a bha

'chòmhnuidh 's a' bhaile, agus thug se e

mar thiodhlac d'a nighinn, mnaoi Sho-

laimh.

17 Agus thog Solamh Geser, agus Bet-

horon àochdarach,

18 Agus Baalat, agus Tadmor 's an fhàs-

ach, anns an tàr,

19 Agus na h-uile bhailtean ionmhais a

bh'aig:SoIamh, agus bailtean a charbad,

agus bailtean a mharc-shluaigh, agus miann

Sholaimh a mhiannaich e 'thogail ann an

lerasalem, agus ann an Lebanon agus ann

an tìr a thighearnais uile.

20 Agus an sluagh uile a dh' fhàgadh heò

de na h-Amoraich, de na Hitich, de na

Peridsich, de na Hibhich, agus de na lebus-

aich, nach rohh de chloinn Israeil.

21 An clann a dh'fhàgadh 'n an déigh

's an tàr, nach b'urrainn clann Israeil asgi ios

gu tur, dhiubhsan thog Solamh daor-chàs

gus an là'n diugh.

22 Ach de chloinn Israeil cha d'rinn So-

lamh tràill sam bith: ach bha iad 'n am

fir-chogaidh, agus 'n an seirbhisich aige,

agus 'n an uachdaranaibh, agus 'n an

ceannardaibh, agus 'n an riaghlairibh a

charbad agus a mharc-shluaigh.

23 Biad so uachdarain an luchd-dreuchd

a bha os ceann oibre Sholaimh, càiig ceud

agus leth-cheud, a riaghail os ceaun an

t-sluaigh a dh'oibrich 's an obair.

24 Ach chaidh nighean Pharaoh suas à

baile Dhaibhidh d'ataighfèiu, a thog So-

lamh dhi: an sin thog e Milo.

25 Agus dh'àobair Solamh tri uairean 's a'

D

blilàadhna àobairtean-loisgte, agus àobairt-

ean-sàth air an altair a thog e do'n taigh-

earn, agus loisg e tùis air an altair a bha

'm fiauuis an Tighearn': agus chràochnaich

'ntaigh

RIGH, X.

tuilleadh a leithid feo de phailteas spàos-

raidh, as a thug banrighinn Sheba do ràoh

Solamh. °

11 Agus mar an ceudna loingeis Hiraim

a ghiùlaiu òr o Ophir, thug i o Ophir ro

26 Agus rinn rìgh Solamh loingeàs ann an nihòran de fhiodli alniuig, agus clachan

Esion-geber, a tha làimh ri Elot, air tràigh hiachmhor

na mara ruaidhe, ann an tìr Edoim.

12 Agus rinn an rìgh de'n fhiodh ahuuig

27 Agus chuir Hiram anns an loiugeis; puist do thigh an taighcarn', agus do thigh

òglaich fhéin, maraichean aig an robh eòlas , an ràgh, clàrsaichean mar an ceudna agus

na fairge, maille ri òglaich Sholaimh.

28 AgTis thàinig iad gu h-Ophir, agus thug

iad as a sin òr, ceithir cheud agus fichead

tàlann, agus thug iad gu righ Solamh e.

CaibidealX.

1 Ghahhban-righinn Sheha iongantas ri gliocas

Sholaimh. 14 Gudlhrom an òir a thàinig

d'a ionnsuidh gach Uiadhna. 18 A ràgh-

chaithià', 21 A shoithichean. 26 A charbaid

agus a mharc-shluagh.

AGUS an uair a chuala ban-righinn

Sheba cliu Sholaimh ann an ainin an

Tighearna, thàinig 1 g'a dhearbhadh le

ceisdibh cruaidhe.

2 Agus thàinig i do h-Ierusalem le cuid-

eachd ro mhòir, le càmhalaibh a' giàilan

spÃŒGsraidh, agus ro mhòran òir agus

chlachan luachmhor: agus thàinig à

dh'ionnsuidh Sholaimh, agns labhair

gach ni a bha 'n a cridhe.

3 Agus mhànich Solamh dhi a briathrau

uile: cha robh ni air hith 'am folach air an

ràgh nach do mhànich e dhi.

4 Agus an uair a chunnaic ban-righinu

Sheba uile ghliocas Sholaimh, agus autaigh

a thog e,

5 Agus biadh a bhuird, agus suidhe a

shoirbhiseach, agais feitheamh a luchd-

frithealaidh, agus an trusgain, agus a

ghillean-cupain, agus a dhol suas air an

deachaidh e suas gutaighan Tighearna, cha

robh spiorad inute ni's mò.

6 Agus thuirt i ris an ràgli, B'fhàor an

t-iomradh a chuala mise ann am thàr fhéin

air do ghnàomharaibh, agus air do ghlioc-

as.

7 Gidheadh, cha do chreid mi na briath-

ran, gus an d'thàinig mi, agus gu'm faca mo

saltairean do'n luchd-ciàiil: cha d'thàinig a

leithid so de fhiodh almuig, agus cha-n

fhacas a leithid gus an là'n diugh.)

13 Agus thug rìgh Solamh do bhan-

righinn Sheba a h-uile mhiaun a dh'iarr i,

a thuilleadh air na thug e dhi a rèir

'fhialaidheachd ràoghail fhéin: agus phill i,

agus dh' fhalbh i d'a tàr, i fhéin agus a seir-

bhisich.

14 A nis b'e cudthrom an òir a thàinig gu

Solamh ann an aon bhliadhna, sè ceud, tri

fichead, agus sè tàlaunau òir;

15 A thuilleadh air na fhuair e o na

ceanuaichibh, agus o mhalairt an luchd-

spàosraidh, agus o uile ràgiiribh Arabia,

agus uachdaranaibh na tàre.

16 Agus rinn rìgh Solamh dà cheud sgiath

de òr buailte: sè ceud secel òir chuir e

i ris j chum gach sgèithe.

I 17 Agus rinn e tri cheud targaid de òr

buailte: tri puinud òir chuir e chum gach

targaide: agus chuir an rìgh iad ann an

tigh fràthe Lebanoin.

18 Rinn an rìgh mar an ceudna ràgh-

chaithir mhòr de fhiaclaibh elephant, agus

chòuihdaich e i leis an òr a bu ghloiue.

19 Bha sè ceuman aig an ràgh-chaithir,

agus&^a mullach na ràgh-chaithreach cruinn

o 'càil; agus bha Ikmhan air gach taobh de'n

àite-shuidhe, agus dà leòmhau a' seasamh

làimh ris na làmhan.

20 Agus sheas dà leòmhan dheug an sin

air na sè ceumaibh, air an taobh so agus

air an taobh ud: cha d'rinneadh a leithid

ann an ràoghachd air bith eile.

21 AgTis bha uile shoithichean òil rìgh

Solaimh de òr, agus uile shoithichean taighe

fràthe Lebauoin de òr fior-ghlau: cha robh

shiiilean fhéin e; agus, feuch, cha d'inuseadh , aon diubh de airgiod; cha robh meas air

a leth dliomh: chaidh do ghliocas agus do

shoirbheachadh thar an iomradh a chuala

mi.

8 Is sona do dhaoine, *» sona iad so do

sheirbhisich, a sheasas a'd' fhianuis an

còmhnuidh, ag èisdeachd ri d' ghliocas.

9 Gu ma beannaichte an Tighearn do

Dhia, a ghabh tlachd aunad gu d' chur air

ràgh-chaithir Israeil: a chioun gu bheil

gràdh aig an Tighearn do Israel gu bràth,

uime sin rinn e thusa a'd' ràgh, a dhean-

amh breitheauais agus ceartais.

10 Agus thug i do'n rìgh sè fichcad tàlann

òir, agus ro nihòran de spàosraidh, agus

clachan luachmhor: (cha d'thàinig riauih

322

bith dheth ann an làithibh Sholaimh.

22 Oir bha loingeis Tharsis aig an rìgh air

muir maille ri loingeis Hiraim: aon uair

auns na tri bhadhuaibh thàinig loingeis

Tàiarsis, a' giùlan òir, agus airgid, fhiacal

elephant, agus apan, agus pheucag.

23 Mar so thug rìgh Solamh barrachd air

uile ràghribh an domhain ann an saoibhreas,

agus ann an gliocas.

24 Agus dh'iarr an talamh uile teachd an

i*àthair ShoIaimh,adh'eisdeachd r'aghliocas,

a chuir Dia 'n a chridhe.

25 Agus thug iad leo gach fear a thàodh-

lac; soithicheau airgid agus soithichean òir,

agus trusganan, agus airm, agTis spàosraidh.

1 RIGH, XI.

eich agus umileidean; cuibhrioun bliadlina

anus gacii bliadhna.

26 Agus chruiuuich Solamh carbaid agus

marc-shluagh: agus bha màle agus ceithir

cheud carbad aige, agus dà mhàle dlieug

marcach; a chuir e ann am bailtibh nan

carba<l, agus maille ris an rìgh ann an leru-

salem.

27 Agus thug an rìgh air airgiod a bhi ann

an Ierusalem mar chlacbau, agus air na

crannaibh seudair thug Qbhi marna croinn

shicomoir a tha anns an t-srath, air làon-

mhoireachd.

28 Agus thugadh eich do Sholamh amach

as an Eiphit, agus suàth-Iàu: ghabh ceanu-

aichean an rìgh an suàth-Iàn air luach.

29 Agus thàinig carbad a nìos agus chaidh

e mach as an Eiphit air shè ceud secel

airgid, agus each air cheud gu leth: agus

mar sin.do uile ràghribh nan Hiteach, agus

do ràghribh Shiria, thug iadsan amach iad

le'n làimh.

CaibidealXI.

1 Chlaon mnathan Sholawih a chridhe 'w a shean

aois an déigh dhiathan coimheach. 9 Bhayair

Dia gvHn reubadh e a ràoghachd uaith. 14

Dhiàisg an Tighearn naimhdean suas da.

43 A bhàs.

AGUS bha gaol aig rìgh Solamh air

mòran de mhuathan coimhsach, a

thuilleadh air nighinu Pharaoh, Ban-mhoab-

aich, Ban-amouaich, Ban-edomaich, Ban-

shidouaich, agus Bau-hitich;

2 De na ciriuich mu'n d'thubhairt an taigh-

earn ri cloinn Israeil, Cha téid sibhse a

steach d'au ionnsuidh-san, cha mhò a thig

iadsau a steach d'ur n-ionnsuidh-sa; oir gu

deimhin bheir iad air bhur cridhe claonadh

an dèigh an diathan: riu so dhlùth-lean

Solamh ann an gaol.

3 Agus bha seachd ceud bean aige, mar

bhan-righinnean, agus tri cheud coimh-

leabach: agus thug a mhnathau air a

chridhe claonadh.

4 Oir thachair, ann an àm sean aois Shol-

aimh, giùi do chlaonamhuathan a chridhe

an dèigh dhiathan eile; agus cha robh a

chridhe iomlan leis an Tighearna Dhia,

mar a bha cridhe Dhaibhiclh 'athar.

5 Oir chaidh Solamh an déigh Astaroit

ban-dè uan Sidonach, agus an déigh Mhil-

coim gràineileachd uan Amonach.

fi Agus rinn Solamh olc ann an sàiilibh an

Tighearn'; agus cha do leau e gu coimh-

lionta an Tighearn, mar a rinn Daibhidh

athair.

7 An sin tho^ ^olamh ionad àrd do

Chemos, gràiueileachd Mhoaib, auns an

t-sliabh a tha mu choinnimh lerusaleim;

agus do Mholech, gi'àiueileachd chloinn

Amoin.

S Agus air an dòigh cheudna rinn e d'a

mhuàibh coimheach uile, a loisg tùis agus

a thug suas àobairt d'au diathau.

323

9 Agus bha fearg air an Tighearn r Sol-

amh, a chionu gu u do chlaon a chridhe on

Tigheam Dia Israeil, a dhfhoillsich e fèm

dha dà uair.

10 Agus a dh'àithu dlia a thaobh an ni so,

nach rachadh e'n dèigh dhiathau eile: ach

cha do ghleidh esan an ni a dh'àithn an

Tigheam.

11 Uime sin thuirt an Tighearnri

Solamh, A chionn g-u'n d'rinneadh so leat,

agus nach do ghlèidh thu mo choimh-

cheangal-sa agus mo reachdau a dh'àithn

mi dhuit, gu deimhin reubaidh mise an

ràoghachd uait, agus bheir mi do d' sheir-

bhiseach i.

12 Gidheadh ann ad làithibh-sa cha deau

mi so, air sgàth Dhaibhidh d'athar: à làimh

do mhic reubaidh mi i.

13 Ach cha reub mi an ràoghachd uile:

bheir mi aon treubh do d' mhac air sgàth

Dhaibhidh m'òglaich, agus air sgàth leru-

saleim a thagh mi.

14 Agus dhàiisg an Tighearn nàmhaid suas

do Sholamh, Hadad an t-Edomach: bha e

de'n t-sliochd ràoghail ann an Edom.

15 Oir an uair a bha Daibhidh ann an

Edom, agits a chaidh loab ceannard an

t-slòigh suas adh'adhlacadhnammarbh, an

dèigh dha gach firiounach ann an Edom a

bhualadh,

16 (Oir dh'fhan loab sè màosan an sin,

agus Israel uile, gus an do ghearr e as gach

firionuach ann an Edom,)

17 Theich Adad, e fèiu agus Edomaich

àraidh de sheirbhisich 'athar maille ris, gu

dol a stigh do'n Eiphit; agus Hadad fathast

'n a leanabau òg.

18 Agus dh'éirich iad à Midian, agus thài-

nig iad g-u Paran, agus thug iad daoine

leo à Paran, agus thàinig iad do'n Eiphit,

gu Pharaoh rìgh na h-Eiphit; agus thug

esan dha taigh, agus dh'òrduich e lòn dha,

agus thug e fearaun dha.

19 Agus fhuair Hadad deadh-ghean mòr

aun an sùilibh Pharaoh, air chor as g-u'n

d'thug e dha 'n a muaoi piuthar a mhuà

féin, piuthar Thahpeueis na bau-righiuu.

20 Agus rug piuthar Thahpeueis clha Ge-

nubat a mhac, a chuir Tahpeues bhàiT na

càche ann autaighPhai-aoh: agus bha Ge-

uubat ann an teaghlach Pharaoh am measg

mhac Pharaoh.

21 agus an uair a chuala Hadad 's an

Eiphit gTi'n do choidil Daibhidh maille r'a

aithrichibh, agus gu'u robh loab ceanuard

au t-slòigh marbh, thuirt Hadad ri Pha-

raoh, Leig dhomh imeachd, a chum gu'n

tèid mi do m' thàr fhéin.

22 Agus thuirt Pharaoh ris, Ach ciod

a tha dh'easbhuidh ort maille riumsa, gu'n

iarradli tu, feuch, dol do d' thir fhéin? Agus

fhreagair esau, Cha-«'e«7 ni air bith, gidh-

eadh leig dhomh falbh air gach aon chor.

23 Agus dhàiisg Dia suas nàmiiaid eile

1 RIGH,

dlia, Reson mac Eliadah, a theich o Ilada-

reser, rìgh Shobah, a thighearn.

24 Agus chruiunich e daoine thuige, agus

bha e 'n a cheannard air buidhinu, an uair

a mharbh Daibhidh iadsan o Shobah: agus

chaidh iad do Dhamascus, agus chòmh-

nuich iad ann, agTis rinn iad e 'n a rìgh

ann an Damascus.

2.5 Agus bha e 'n a nàmhaid do Israel re

uile làithean Sholaimli, a thuilleadh air an

olc a rinn Hadad: agus dh'fhuathaich e

Israel, agus ràghich e os ceann Edoini.

26 Agus leroboam mac Nebait, Ephratach

XII.

o Shereda, seirbhiseach do Sholamh, (agus

h'e ainm a mhàthar Seruah, bantrach,) thog

eadliou esan a làmh an aghaidh an ràgh.

27 Agus Ve so an t-aobhar mu'n do thog e

a làmh an aghaidh an rìgh: Thog Solamh

'Màào.agus chàirich ebearnaubhaile Dhaibh-

idh 'athar.

28Agus&Aa'nduineIeroboamtreun ann an

neart: agus an uair a chunnaic Solamh gu'u

robh an t-òganach deanadach, chuir se e

os ceann uile luchd-giùlain uahach taighe

loseiph. â– 'i

29 Agus thachair anns an àm sin, air dol

do leroboam a mach à h-Ierusalem, gu'n

d'fhuair am fàidh Ahiah an Silonach e

's an t-slighe; agus e sgeadaichte le trusgau

tir: agus bha iad 'n an dithis leo fhéin anns

a' mhachair.

30 Agus rug Ahiah air an trusgan ùr

a bha air, agus reub e '« a dhà mhàr

dheug e.

31 Agus thuà)hairt e ri leroboam, Gabh

dhuit fèiu deich mkean; oir mar so tha'n

Tighearu Dia Israeil ag ràdh,^ Feuch,

reubaidh mise an ràoghachd à làimh

Sholaimh, agus bheir mi deich treubhim

dhuitse:

32 (Ach bithidh aon treubh aige-san air

sgàth Dhaibhidh m'òglaich, agus air sgàth

lerusaleim, am baile a tht.gh mi à uile

threubhan Israeil:) 'dheanamh 'n a ràgh.

33 A chionn gu'n do threig iad mise, agus 2 agus an uau- a chuala leroboam, mac

gu'u do shleuchd iad do Astarot bau-dia Nebait, a bha fathast anns an Eiphit shi,

nan Sidonach,do Chemos dia nam Moabach, (far an do theich e o ghnàiis rìgh Solaimh,)

agus do Mhilcom dia chloinn Amoiu, agus phill leroboam as an Eiphit.

nach do ghluais iad ann am shlighibh-sa, a 3 Agus chuir iad fios agus ghairm iad air;

dlieanamh ài\ni a tha ceart a'm' shùilibh, agus thàinig leroboam, agTis comhcliruuin-

agus a ghleidheadh mo reachdan agus eachadh Israeil^ uile, agus labhair iad ri

mo bhreitheanas, mar a rinn Daibhidh Rehoboam, ag ràdh,

'athair. 4 Dh'antromaich d'athair ar cuingne, ach

34 Gidheadh, cha toir mi'n ràoghachd uile eutromaich thus' a nis seirbhis clnuaidh

as a làimh, ach ui mi e 'n a uaclKhirau rè d'athar, agus a chuiug throni a chmr

uile làithean a bheatha, air sgàth Dhaibh- oirnn, a^us ni sinn seirbhis dhuit,

idh m'òglaich, a thagh mi,a chionn guu do 5 Agvs thuirt e riu, Falbhaibh fathast

ghlèidh e m'àitheautan agus mo reachdau. I gu ceann thri làitheau, an sin thigibh a

35 Ach bheir mi'n ràoghachd à làimh a rìs a m' ionnsuidh. Agus dh" fhalbh an

mhic, agus bheir mi dhuitse i, eadlion deich sluagh. , . ,;

treubhan. 6 Agus chuir rìgh Rehoboam a chomhairle t

36 Agusd'amhac-sanbhcirmiaontreidjh, ris na seanu daoinibh a sheas an làthairj

a chuni gu'm bi lòchran aig Daibhidh Sholaimh 'athar, an uair bu bheò e, ^ (

ui'oglach 'an còmhuuidh a'm' fhianuis ann \ ràdh, Cionnus a tha sibh a' comhairleachadh i

324

an Ierusalem, am baile a thagh mi dhomh

féin a chur m'ainme an sin.

37 Agus gabhaidh mi thusa, agus ràogh-

aichidh tu a rèir nan uile nithean a mhiann-

aicheas d'anam, agn.is bithidh tu a'd' rlgh air

Israel.

38 Agus ma dh'èisdeas tu ris nah-uile nith-

ibh a dh'àithneas mise dhuit, agus gu'n

gluais thu ann am shlighibh, agus gu'n

dean thu an 7ii a tha ceart a'm' slmilibh, a

ghleidheadh mo reachdau agus m'àithean-

tan, mar a rinn Daibhidh m'òglach; an sin.

bithidh mise maille riut, agus togaidh mi

dhuittaighdaingean, mar a thog mi do

Dhaibhidh, agus bhcir mi Israel dhuit.

39 Agus cràdhaidh mi sliochd Dliaibhidh

air a shon so, ach cha-n ann gu bràth.

40 Uime sin dh'iarr Solamli leroboam a

mharbhadh. Ach dh'éirich leroboam, agus

theich e do'n Eiphit, a dh'ionnsuidh Shisaic

ràgh na h-Eiphit, agus bha e's an Eiphitgu

bùs Sholaimh.

41 Agus a' chuid eile de ghnàomharaibh

Sholaimh, eacUiou na h-uile nithean a rinn

e, agus a ghliocas, nach 'eil iad sgrìobhta

anu an leabhar ghuàomharan Sholaimh.^

42 Agus b'i an ùine a ràghich Solamh ann

an Ierusalem os ceann Israeil uile, dà

fhichead bliadhna.

43 Agus choidil Solamh mallle r'a aithrich-

ibh, agus dh'adhlaiceadh e ann am baile

Dhaibhidh 'athar: agus ràghich Rehoboam

a mhac 'n a àit.

Air ais ghan CEUD LEABHAR SHAMUEIL

Caibideal XII

1 Chruinn ichnah-Israeàirh nig Sechemgupe},o.

boam a dheanamh 'n a ràgh. 16 Rinn deich

treubhan ceannairc 'n a aghaidh, agm dKung

iad leroboam gu bhi 'yi a righ os an ceann.

26 Chuir leroboam mas dà laogh òir ann am

Bet-el agus ann an Dan.

AGUS chaidh Rehoboam do Shechem:

oir thàinig Israel mle gu Sechem gu

1 RIGH, XIL

dhomh freagTacIh a thabhairt clo'n t-sluagh

so?

7 Agus labhair iadsan ris, ag ràdh, Ma

bhitheas tusa an cbugh a'cl' sheirbhiseach aig

au t-shiagh so, agus gu'n dean thu seirbhis

dhoibh, agus gu'ra freagair thu iad, agus

gu'n labhair thu focail mhaithe riu, an sin

bithidh iadsau agadsa 'n an seirbhisicli gu

bràth.

8 Ach threig esan comhairle nan seann

daoiue, a thug iadair; agus chuir e 'chomli-

airle ris na chxoinibh òga a dh'fhàs suas

maille Yhféin, agus a shcas 'n a làthair.

9 Agus thuirt e riu, Ciod a tha sibhse

a' comhairleachadh, a chum gu'n toir sinn

freagradh do'n t-shiagh so, a hibhair rium,

ag ràdh, Eutromaich a' chuing a chuir

d'athair oirnn?

10 Agus labhair na daoine òga a dh'fhàs

suas maille ris fcin ria, ag ràdh, Mar so

tlieir thu ris an t-shiagh so a labhair riut,

ag ràdh, Dh'antromaich d'atliair ar cuing-

ne, ach eutromaich thusa dhuinn i; mar

so labhraidh tu riu, Tha am meiir a's

higha agamsa ni's gairbhe na leasraidh

m'athar.

1 1 Agus a nis chuir m'athair gun amharus

oirbli cuing throm, ach cuiridh mise ri

bhur cuing: smachdaich m'athair sibh le

slataibh, ach smachdaichidh mise sibh le

scorpionaibh.

12 Uime sin thàinig leroboam agus an

sluagh uile gn Rehoboam air an treas là,

mar a dh'àithn an ràgh, ag ràdh, Thigibh a

m' ionnsuidh a rìs air an ti-eas là.

13 Agus fhreagair an rìgh an sluagh gu

garbh; agus thréig e comhairle nan seann

daoine a thug iad clha.

14 Agus labhair e riu a rèir comhairle

nan daoine òga, ag ràdh, Dh'antromaich

m'athair bhur cuing, agus cuiridh mise ri

bhur cuing: smachdaich m'athair sibh le

slataibh, acli smachdaichidh mise sibh le

8cor[)ionaibh.

15 Mar so cha d'èisd an rìgh ris an

t-sluagh; oir bha'n t-aobhar o'n Tighearn,

chum gu'n coimhlionadh e 'fhocal fhéin, a

labhair an Tighearn le làimh Ahiah an

t-Silonaich ri leroboam mac Nebait.

16 Agus an uair a chunnaic Israel uile

nach d'èisd an rìgh riu, fhreagair an sluagh

an rà^h, ag ràdh, Ciod a' chuibhrionn a

iA'againne ann an Daibhidh? agus c\\?i.-n'eil

oighreachd againne ann am mac lese: do

d' bhàithaibh, O Israeil; a nis amhairc air

do thigh fhéin,a Dhaibhidh. Agus dh'fhalbh

Israel d'am bùthaibh.

17 Ach a thaohh chloinn Israeil a bha

'chòmhnuidh ann am bailtibh Iudah,

ràghich Rehoboam os an ceanu.

IS An sin.chuir rìgh Rehoboam Adoram

dan ionnsuidh a hlia os ceann na càse;

agus chlach Israel uile e le clachaibh, agus

fhuair e bàs: uime sin rinn rìgh Rehoboam

325

cabhag gu dol suas d'a charbad, chum gu'n

teicheadh e do h-Ierusalem.

19 Agus rinn Israel ccannairc an aghaidh

tighe Dhaibhidh gus an là'n diugh.

20 Agus an uair a chual' Israel uile gu'n

d'thàinig leroboam a ràs, chuir iad Jios,

agus ghairm iad air do'n chomh-chruinu-

eachaclh, agus rinn iad e 'n a rìgh air Israel

uile: cha do leantaighDhaibhidh ach treubh

Iudah a mhàin.

21 Agus an uair a thàinig Rehoboam gvL

h-Ierusalem, chruinnich etaighIudah uile,

agus treubh Bheniamin, ceucl agus ceithir

fichead màle fear taghta a bha deanta ri

cogadh, a chogadh ritaighIsraeil, a thoirt

na ràoghachd air a h-ais gu Rehoboam mac

Sholaimh.

22 Ach thàinig focal Dhè gu Semaiah

duine le Dia, ag ràdh,

23 Labhair ri Rehoboam mac Sholaimh,

ràgh Iudah, agus ritaighIudah agus

Bheniamin uile, agus ri fuigheall an

t-sluaigh, ag ràdh,

24 Mar so tha'n Tighearn ag ràdh, Na

rachaibh suas, agus na cogaibh ri'r bràith-

ribh cloinn Israeil: pillibh gach duine d'a

thigh fhéin, oir is ann leamsa a rinneadh an

ni so. Agus dh'èisd iad ri focal an taigh-

earna, agus phill iad gu imeachd a rèir

focail an Tighearna.

25 agus thog leroboam Sechem ann an

sliabh Ephraim, agus chòmhnuich e ann;

agus chaidh e mach as a sin, agus thog e

Penuel.

26 Agus thuirt leroboam 'n a chridhe,

A nispillidh anràoghachdgiitigh Dhaibhidh:

27 ]\Ia thèid an sluagh so suas a dlieanamh

àobairtean ann antaighan Tighearn' ann an '

Ierusalem,an sinpillidh cridhean t-sluaigh

so r'au Tighearn, ri Rehoboam rìgh Iudah:

agus marbhaidh iad mise, agus pillidh iad

gu Rehoboam rìgh Iudah.

28 Uime sin ghabli an rìgh comhairle,

agus rinn e dà laogh òir, agus thuirt e

riu, Is mòr oirbh dol suas gu h-Ierusalem:

feuch do dhiathan, Israeil, a thug a nìos

thu à tìr na h-Eiiihit.

29 Agus shuidhich e aon diuhh ann am

Betel, agus an laogh eile chuir e ann an

Dan.

30 Agus rinneadh an ni so 'n a pheacadh:

oir chaidh an sluagh a shleuchdadh an

làthair aoin diuhh, gu ruig Dan.

31 Agus rinn e tigYi àitean àrda, agus rinn

e sagairt de'n chuid a b'àsle de'n t-sluagh,

nach robh de chloinn Lebhi.

32 Agus rinn leroboam fèill anns an

ochdamh màos, air a' chiiigeainh là deug

de'n mhàos, cosmhuil ris an fheill a bha

ann an Iudah, agus dh'àobair e air an

altair: mar sin riun e ann am Bet-el, ag

àobradh do na laoigh a rinn e: agus shuidh-

ich e ann am Bet-el sagartau uan àitean àrda

1 RIGH, XIII.

33 agus dh'lobair e air an altair a rànn e | 11 A nis bha sean fhàiclh 'n a chòmhnuidh

ann ani Bet-el, air a' chùigeamh là deugi ann am Bet-el; agus thàinig a mhic, agus

,!�'� ^�i,.i�.,,K �,v�.-, �����) .�i,v�� �,•��� ,i� dh'iunis iad da na h-oibre uile a rinn an

duine le Dia air an là sin.ann am Bet-el:

na briathran a labhair e ris an ràgh, iad so

dh'iuuis iad mar an ceudna d'an athair.

12 Agus thuirt an athair riu, Cia i an

t-slighe air an d'fhalbh eà agus dh' fheucli

a mhic dha an t-slighe air an d'fhalbh an

duine le Dia, a thàinig à Ivulah.

13 Agus thuirt e r'a mhic, Cuiribh

dàollaid dhomh air an asail. Agus chuir

iad dàollaid dha air an asail, agus mharc-

aich e oirre.

14 Agus chaidh e'n dèigh an duine le Dia,

agus fhuair e 'n a shuidhe e fo dharaig;

agus thuirt e ris, an tusa an duine lo

Dia, a thàinig à Iudah? Agus thuirt

esan, Is mi.

15 An sin.thubhairt e ris, Thig maille

riumsa do m' thigh, agais ith arau.

16 Agus thuirt esau, Cha-n fheud mi

pilltinu maillo i'iut, no dol a steach maille

riut: cha mhò a dh'itheas mi aran, no

'dh'òlas mi uisge maille riut anns an àite

so:

17 Oir chaidh a ràdh rium le focal an

Tighearna, Cha-n ith thu aran, agus cha-n òl

thu uisge an sin; cha nihò philleas tu gu

imeachd air an t-slighe air an d'thàinig

thu.

18 Agus thuirt e ris, Is fàidh mise

mar an ceuthia mar thu fhéin, agus labhair

aingeal rium le focal an taighearua, ag ràdh,

Tlioir air ais leat e do d'thigh, a chum gu'n

ith e aran, agus gu'n òl e uisge. Ach rinn

e breug dha.

19 Agus phill e maille ràs, agus dh'ith e

arau 'n a thigh, agus dh'òl e uisge.

20 Agus an uair a bha iad 'n an suidhe

aig a' bhord, thàinig focal an Tighearna

dh'ionnsuidh an fhàidh a thug air ais e:

21 AgTis ghlaodh e ris an duine le Dia a

thàinig à ludali, ag ràdh, Mar so tha'n

Tighearn ag ràdh, A chioun gu'n robh thu

eas-àimhal do fhocal an Tighearna, agus

nach do ghlèidh thu an àithne a dh'àithu

au Tighearn do Dhia dhuit,

22 Ach gu'n do phill thu, agus gu'n d'ith

thu aran, agus gu'n d'òl thu uisge anns an

àite mu'u d'thubhairt e riut,Nahith aran^

agusnah òl uisge; cha téid do chorp a i

do uaigh d'aithrichean.

23 Agus an déigh dha aran itheadh, agus

an dèigh dha òl, chuir e dàollaid dha air i

an asail, eadhon do'n fhàidh a thug e air i

ais.

24 Agus an uair a dh' fhalbh e, thachair \

leòmhan air 's an t-slighe, agus mharbh se i

e; agus thilgeadh a chorp air an t-slighe,

agus sheas an asal làimh ris: sheas an leò-

mhan mar an ceudua làimh ris a' choi-p.

25 Agus, feitch, bha daoine a' gabhail^

seachad, agus chimuaic iad an corp tilgto^

de'n ochdamh màos, anns a' mhàos air an do

smuaiuich e 'n a chridhe fhéin: agus rinn e

fèill do chloinn Israeil, agns dh'àobair e air

an altair, agus loisg e tiàis.

CaibidealXIII.

1 DKèigh fàidh an aghaidh na h-altarach ann

am Èet-el. 4 Shearc/ làmh lerohoaim, ach

air iarrtus an fhdidh dh'aisigeadh dha i a

ràs, 11 £ha am fàidh easùmhal do fhocal

Dhe, agus mharhhadh e le leòmhan air an

t-slighe. 26 DKadhlaic sean fhdidh e.

AGUS, feuch, thàinig duine le Dia à

Iudah le focal an Tighearna gu Bet-el:

agus bha leroboam 'n a sheasamh làimh ris

an altair, a losgadh tàiise.

2 Agus dh'èigh e an aghaidh na h-altarach

ann am focal an taighearua, agus thuirt

e, altair, altair! mar so thuirt an

Tighcarn, Feuch, beirear mac do thigh

Dhaibhidh, d'au aànm losiah, agus àobraidh

e ortsa sagartan nan àitean àrda a loisgeas

tàiis ort, agus loisgear cnàmhan dhaoine ort.

3 Agus thug e air an là sin tein comh-

aradh seachad, ag ràdh, Is e so an comh-

aradh a labhair an Tighearn: Feuch,

reubar an altair, agus dòirtear a mach an

luatli a tha oirre.

4 Agus an uair a chuala rìgh leroboam

focal an duine le Dia, a dh'èigh e an agh-

aidh na h-altarach ann am Bet-el, shàn e a

làmh a mach o'n altair, ag ràdh, Beiribh

air: agus shearg a làmh a shàu c mach 'n a

aghaidh, air chor as nach b'urrainn e a

tabhairt air a h-ais thuige.

5 Agus reubadh analtair,agusdhòirteadh

an luath a mach o'n altair, a reir a' chomh-

araidh a thug an duine le Dia le focal an

Tigheama.

6 Agus fhreagair an ràgh, agus thuirt

e ris an duine le Dia, Aslaich a nis gnùis an

Tighearna do Dhè, agus dean urnuigh air

mo shon, a chum gu'n aisigear mo làmh

dhomh a ràs. Agus dh'aslaich an duine le

Dia gniiis an Tighearna, agus dh'aisig-

eadh làmh an rìgh dlia a ràs, agus bha i

mar air tùs.

7 Agus thuirt an rìgh ris an duine le

Dia, Thig maille riumsa do m' thigh, agus

neartaich thu fhéin; agus bheir mi tiodhlac

dliuit.

8 Agus thuirt an duine le Dia ris an

ràgh, Ged bheireadh tu dhomhsa leth do

thighe, cha rachaiuu a stigh maillc riut,

clia mhò a dh'ithinn aran, no 'dh'òJainn

uisge anns an àite so:

9 Oir mar so dh'àithneadh dliomhsa le

focal an Tighearna, ag i-àdh, Na ith aran,

agus na òl uisge, agus na pill air an t-slighe

air an d'thàiuig thu.

10 Agus dh' fhalbh e^ air siighe eàle, agus

cha do phill e air an t-slighe air an

d'thàinig e do Bhet-el.

326

RIGH, XIV

air an t-slighe, agus an leòmban 'n a sbeas-

aiub làimh ris a' cbovp: agus tbàinig iad,

agus dbiunis iad e aims a' bbaile, auus an

Tubli an seau f bàidb 'n a cbòmbuuidb.

26 Agus an uair a cbual' am f àidb a tbug

air ais e o'n t-sliglie sin, tbubbairt e, Is

esan an duine le Dia, a bba eas-àimbal do

fbocal an Tigbearua: uime sin.tbug an

Tigbeam tbairis e do'n leòmbau, a reub e,

agus a mliarbb e, a rèir focail an Tigbearna,

a labbair e ris.

27 Agus labbair e r'a mbic, ag ràdb,

Cuiribb dàollaid dbomb air an asail. Agus

cbuir iad dàollaid oirre.

2S Agus db'f balbb e, agus f buair e a chorp

tilgte air an t-sligbe, agu.s an asal agus an

leòmban 'n an seasamb iàimb ris a' cborp:

cba d'ith an leòmban an corp; cha mbò a

reub e an asal.

29 Agus tbog am fàidh corp an duine le

Dia, agus cbuir e air an asail e, agus tbug

e air ais e: agus tbàiuig an sean fbàidb

dou bbaile, gu caoidb a dbeauamh, agus

gu 'adblacadb.

30 agus cbuir e a chorp 'n a uaigh fhéin;

agus rinn iad caoidh os a cheann, ag ràdh,

Mo thmaighe mo bbràtbair!

31 Agus an déigh dba esan adblacadh,

labhair e r'a mbic, ag ràdb, 'X uair a gbeibh

mise bàs, an sin.adblaicibh mi anns an

uaigh auus am bheil an duine le Dia

adblaicte; làimb r'a cbi:Vmhaibb-san cuii'-

ibh mo chuàmbau-sa:

32 Oir gu deimhin tbig e gu cràch an ni

; a db'èigb e le focal an Tigbearu' an aghaidh

â–  na b-altaracb ann am Bet-el, agus an

aghaidb uile tbigbean nan àitean àrda, a

tha ann am bailtibb Sbamaria.

t 33 An dèigb an ui so, cba do phill lero-

boam 'dlirocb sbligbe, acb rinn e a rìs

de'n chuid a b'àsle de'u t-sluagh sagartan

do na b-àitibh àrda: ge b'e leis am b'àill,

; cboisrig se e, agus bha e 'n a aon de shag-

I artaibh nan àiteau àrda.

34 Agus bba an ni so 'n a pbeacadh do

thigh leroboaim, agus a cbum a gbearradb

as, agus a cbum a sgrios bbàrr agbaidb na

I talmbainu.

; Caibideal XIV.

,1 ClMÃŒdh bean leroboaim a dh'ionnsnidh an

i fhaidh Ahiah a dhyhiosracluidh dlieth a !

faohh a mic 5 Dh'innis Ahiah dhi am\

, breitheanm a bha gu teadid airtaighlerohoaim.

; ji Bwghadiadh aingidh Rehoboaim. 25

threach Sisac Ierusalem. 29 Fhuair Re-

â–  iwboam bàs, agus ràghich A biam a mhac 'n a

AXXS an àm sin bha Abiah, mac lero-

boaim, gu tinn.

2 Agus tbubbairt leroboam r'a mhuaoi,

-c-mcb a nis, agus cuir tbu fèiu ann an coslas

eile, air cbor as nacb aitbuich iad gur tu

beau leroboaim; agus imicb do Sbilob:

teuch,an sm tha Ahàah am f àidb, a db'iunis

327

I dbombsa gu'àu Uthinn a'm' rìgh air an

j t-sluagh so.

I 3 agus tboir leat a'd' làimh deich builinn-

! ean, agus breacagan, agus soitbeach meala,

' agus falbh d'a ionnsuidb: innsidb esan duit

ciod a db eireas do'n leanabh.

4 Agus riun beau leroboabn mar sin, agus

db'èiricb i, agus cbaidh i do Shiloh, agus

tbàiuig i gutaighAbiah: acb cba b'un-ainn

Abiab tii fbaicinn, oir dhorcbaicheadh a

shàiilean le aois.

5 agus tbubhairt an taigheara ri Ahiab,

Feucb, tha bean leroboaim a' teacbd a

dh'iarraidb ni ort a thaobh a mic, oir tha e

gu tinn: mar so agus mar so labhraidh tu

ritbe; oir tarlaidh 'n uair a tbig i a steacb,

gu'n gabh i oirre fhéin gur 'bean eile i.

6 Agus tharladh, an uaii- a cbual' Abiah

fuaim a cos, agus i a' teaclid a steach air an

dorus, gu'u dubbairt e, Thig a steacb, a

bbean leroboaim: carson a tba thu a'

gabbail ort gur hean eile tbu? ach cbuu--

eadh mise'ad iounsuidb le teachdaireachd

cbmaidb.

7 Falbh, innis do leroboam, Mar so tha'n

Tighearn Dia Israeil ag ràdh, A cbionn

gu'n d'àrdaich mise tbu à meadliou an

t-sluaigb, agus gu'n do cbuir mi tbu a'd'

cheannard air mo shluagb Israel,

8 AgTis g-u'u do reub mà an ràogbacbd o

tbigb Dbaibbidh, agus gu'n d'thug mi dbuitse

i; agus gidheadh nacb robbtbumarm'òglacb

Daibbidb, a gblèidb maitbeautau, agus a

lean mi le 'uile cbridlie, a dheanamh an

ni sin a mbàin a bha ceart ann mo shiàil-

ibb-sa;

9 Ach gu'n d'rinn thu olc os ceann nan

uile a bba romhad, agus gu'n deacbaidh tu

agus gu'n d'riun thu dhuit fèm diathan eile,

agus dealbbau leaghta, gu fearg a chur

ormsa; agus gu'u do thilg thu mi air do

chàilaobh:

10 Uime sin, feuch, bbeir mise olc air

tigh leroboaim, agus gearraidh mi as o

leroboam esan a ni uisge ri balla, esan a

dbruideadh a steach agus a dh'f bàgadh ann

au Israel; agus bbeir mi air falbh fuigbeall

tighe leroboaim, mar a bbeir neacb air falbh

aolach gus an teirig e.

11 Esan a gbeibb bàs de leroboam anns

a' bbaile, itbidh na raadraidb c; agus esan

a gbeibh bàs auns a' mbachair, ithidh

euulaitb an athair e: oir labbair an Tigb-

eam e.

12 Uùne sin èù-icb thusa,imich do d' thigh

fein: an uair a tbèid do cbosan a steach

dou bhaile, gheibb an leauabb bàs.

13 Agus ni Israel uile caoidb air a shon,

agus adblaicidb iad e: oir tbèid esan a

mbàin o leroboam a db'iouusuidb na

h-uaigbe; a cbionu gu'n d'fbuaradh ann

ni maith a tbaobh an Tigbearna Dhè Is-

raeil, ann an tigb leroboaim.

14 Os bùrr, togaidb an Tighearnsuas dha

1 RIGH, XV.

féin rìgh air Israel, a gliearras astaighlero-

boaim air an là sin: ach ciod? a nis fhéin.

15 Agus bnailidh an Tighearn Isracl, mar

a ghluaisear cuilc anns an uisge, agus spàon-

aidh e Israel as an fhearann mhaith so, a

thug e d'an aitlirichibh,agussgapaidh eiad

air an taobh thall de'n amhainn; a chionn

gu'n d'rinn iad an doireachan, a' cur feirge

air an Tighearn.

16 Agus bheir e thairis Israel, air son

l)heacaidhean leroboaim, a pheacaich, agus

a thug air Israel peacachadh.

17 Agus dh'éirich bean leroboaini, agus

dh'imich i, agus thàinig i gu Tirsah: agus

an uair a chaidh i steach air staàrsnich an

tigho, fhuair an leanabh bàs.

18 Agus dh'adhlaic iad e, agus rinn Israel

uile caoidh air a shon, a i-èir focail an taigh-

earna, a labhair e le làimh 'òglaich fhéin

Ahiah an fhàidh.

19 Agus a' chuid eile de ghnàomharaibh

leroboaim, mar a chog, agus mar a ràghich

e, feuch, tha iad sgrìobhta ann an leabhar

eachdraidh ràghrean Israeil.

20 Agus Vlad na làithean a ràghich lero-

boam dà bhliadhna thar fhichead: agus

clioidil e maille r'a aithrichibh, agus ràghich

Nadab a mhac 'n a àit.

21 Agus ràghich Relioboam mac Sholaimh

ann an Iudah. Bha Relioboam bliadhna

agus dà fhichead a dh'aois an uair a thòisich

e air ràoghachadh; agus ràghich e seachd

bliadhna deug ann an Ierusalem, am baile

a thagh an Tighearn à uile threubhan Is-

raeil, a cluir 'ainme an sin: agus Ije ainm a

mliàthar Naamah, Ban-amonach.

22 Agus rinn Iudah olc ann an sàiillbh an

Tighearna. agus bhrosnaich iad e gu h-eud

le'm peacaidhean, a rinn iad os ceann nan

nile a rinn an aithrichean:

23 Oir thog iadsan mar an ceudua àitean

àrda dhoibh fhéin, agus dealbhan, agus doir-

eachan, air gach cuoc àrd, agus fo gach

craoibh uaine.

24 Agus bha mar an ceudna Sodomaich

anns an tàr: rinn iadsan a reir uile ghràin-

eileachdan nan cinneach, a thilg an taigh-

earn a mach roimh chloinn Israeil.

2.5 Agus anns a' chàiigeamh bliadhna de

ràgh Relioboam, thàinig Sisac rìgh na

h-Eiphit a nìos an agliaidh lerusaleim:

26 Agus thug e leis ionmliais taighe an

Tighearna, agus iomnliais taighe an ràgh;

bhuin e leis eadlion an t-iomlau: agus

thug e leis na sgiathau òir uile a rinn

Solamh.

27 Agus rànn rlgh Rehoboam sgiathan

umha 'n an àit, agus thug e thairis iad gu

làimh chcaunard an fhreiceadain a ghlèidh

dorus taighe an ràgh.

28 Agus an uair a chaidh an rìgh a steach

do thigh an Tighearna, dh'iomchair am

froicendan iad, agus thug iad air an ais iad

gu seÃ’Miar an fhreiceadaiu.

32S

29 Agus a' chuid eile dc ghnàomharaàbh

Rehoboaim, agus na h-uile nithean a rinn

e, nach 'eil iad sgrìobhta ann an leabhar

cachdraidh ràghrean Iudah.?

30 Agus bha cogadh eadar Rehoboam

agus leroboam rè an làithean uile.

31 Agus choidil Rehoboam maille r'a

aithrichibh, agus dh'adhlaiceadh e maille

r'a aithrichibh ann am baile Dhaibhidh:

agus Ve ainm a mhàthar Naamah, Ban-

amonach. Agus ràghich Abiam a mhac

'n a àit.

CaibidealXV.

1 Eàoghachadh aingidh Ahiaim: 7 a hhàs: 8

ràghich Asa 'n a dhéigh. 23 Fhuair Asa

hàs, agus ràghich lehosaphat 'n a àiL 25

Ràoghachadh aingidh Nadaih: ^lmharhhadh

e le Baasa: 28 ràghicli Baasa 'n a dhéigh,

agus choimhlion e Jàistneachd AhiaJi. an

aghaidh taighe Ja-ohoaim.

ANIS anns an ochdamh bliadhna deug

de rìgh leroboam mac Nebait, ràghich

Abiam os ceann Iudah.

2 Tri bliadhna ràghich e ann an lerusa-

lem: agus h'e ainm a mhàthar Maachah,

uigheau Abisaloim.

3 Agus ghluais e ann an uile pheacaidhean

'athar, a riun e roimhe: agus cha robh a

cliridhe iomlan leis an Tighearn a Dhia,

mar a bha cridhe Dhaibhidh 'athar.

4 Gidheadh, air sgàth Dhaibhidh thug an

Tighearn a Dhia lòchran dha ann an leru-

salem, a chur a mhic suas 'n a dhéigh, agus

a dhaingneachadh Icrusaleim:

5 A chionn gu'u d'riun Daibhidh an ni a

hha ceart ann an sàiilibh an Tighearna,

agus nach do chlaou e o na h-uile n ithihh a

dh'àithn e dha rè uile làithean a bheatha,

ach a mhàiin 'an càiis Uriah an Hitich. '

6 Agus bha cogadh eadar Rehoboam agus â– 

leroboam rè uile làithean a bheatha.

7 A nis a' chuid eile de ghnàomharaibh

Abiaim, agus na h-uile nithcan a rinn e,

nach 'eil iad sgrìobhta ann an leabhar

eachdraidh ràghrean Iudah ? agus bha

cogadh eadar Abiam agus leroboam.

8 Agus choidil Abiam maille r'a aithrich-

ibh; agus dh'adhlaic iad e ann am ibaile

Dhaibhidh: agus ràghich Asa a mhac 'n a

àit.

9 Agus anns an fhicheadamh bliadhna de

leroboam rìgh Israeil, ràghich Asa os ceaun

Iudah. ,

10 Agus bhadhna agus dà fhichead i\

ràghich e ann an lei'usalem: agus &'e ainm *'•

a mhàthar Maachah, nighean Abisaloim.

11 Agus rinn Asa an ni a bha ceart ann

an sùilibh an Tighearna, mar a rinn Daibh-

idh 'athair.

12 Agus dh'fhuadaich c na Sodomaich as

an tàr, agus chuir e air fixlbh na dealbhan

uile a rinn 'aithrichean.

13 Agus mar an ceudna Maachah a

mhàthair, chuir e cadhou ise o hhi 'ua bau-

1 RIGH, XVI.

righinn, a chionu gu'n d'rinn i dealbh

uamhasacli ann an doire: agus sgrios Asa

a dealljh uamhasach, agus loisg se e aig

sruth Clndroin.

14 Ach cha do chuireadh as do na h-àitibh

àrda: gidheadl), bha cridhe Asa iomlau

lei3 an Tighearn rè a làitiiean uile.

15 Agus thug e steach na nithean a

nacmhaich 'athair, agus na nithean a

naomhaich e fhéin, do thigh an Tighearn',

airgiod, agus òr, agus soithichean.

16 Agus bha cogadh eadar Asa agnis

Baasa rìgh Israeil, rè an làithean uile.

17 Agus chaidh Baasa rìgh Israeil suas

an aghaidh Iudah, agais thog e Ramah, a

chum nach leigeadh e le neach air bith dol

a mach no teachd a steach gu Asa rìgh

ludali.

18 Agus ghabh Asa an t-airgiod agus an

t-òr uile a dh'fhàgadh ann an ionmhasaibh

tighe an Tighearna, agus ann an ionmhas-

aibli taighe an ràgh, agus thug e iad 'an

làimh a sheirbhiseach: agus chuir rìgh Asa

iad gu Ben-hadad mac Thabrimoin, mhic

Hesioin rìgh Shiria, a bha 'chòmhnuidh ann

an Damascus, ag ràdh,

19 Tha coimhcheangal eadar mise agus

thusa, agus eadar m'athair-sa agus d'ath-

air-sa: feuch, chuir mi a d'ionnsuidh

tiodhlac airgid agus òir; thig agns bris do

choimhcheangal ri Baasa rìgh Israeil, a

chum gu'm falbh e uani.

20 Agus dh'èisd Ben-hadad ri rìgh Asa,

agus chuir e ceannardan nan armailtean a

hàui aige, an aghaidh bhailtean Israeil,

agus bhuail e lion, agus Dan, agus Abel-

bet-maachah, agus Cinerot uile, maille ri

tàr Naphtali uile.

21 Agus an uair a chuala Baasa sin, sguir

€ de thogail Ramah, agus ghabh e còmh-

nuidh ann an Tirsah.

22 An sin thug rìgh Asa gairm air feadh

Iudah uile, (cha robh ueach air bitla saor;)

agus thug iad leo clachan Ramah, agus

'fhiodh, leis an do thog Baasa e; agus thog

ràgh Asa leo Gebah Bheniamiu, agus

Mispah.

23 Agus a' chuid eile de uile ghnàomh-

araibh Asa, agus a neart uile, agais gach ni

a rinn e, agus na bailtean a thog e, nach

^eil àad sgrìobhta ann an leabhar eachd-

raidh ràghrean Iudah? Gidheadh, 'an àm

a shean aois bha eucail 'n a cliosaibh.

24 Agus choidil AsamaiIIe r'aaithrichibh,

agus dh'adhlaiceadh e maille r'a aithrichibh

ann am baile Dhaibhidh 'athar: Agus

ràghich a mhac lehosaphat 'n a àit.

25 Agus thòisich Nadab mac leroboaim

air rìoghachadh os ceann Isi\aeil anns

an dara bliadhna de Asa rìgh Iudah;

agus ràghich e oa ceann Israeil dà bldiadh-

na.

26 Agus rinn e olc ann an sùilibh an

Tighearua, agus ghluais e ann an slighe

329

'athar, agus 'n a pheacadli leis an d'thug e

air Israel peacachadh.

27 Agus rinn Baasa mac Ahiah, de thigh

Isachair, ceannairc 'n a aghaidh: agus

bhuail Baasa e làimh ri Gibeton, a hhuin-

cas do na Philistich, an uair a bha Nadab

agus Israel uile a' tcannachadh Ghibetoin.

28 Mar so mharbh Baasa e anns an treas

bliadhna de Asaràgh Iudah,agus ràghich e

'n a àit.

29 Agus an uair a ràghich e, bhuail etaigh

leroboaim uile; cha d'fhàg e neach air bith

anns an robh anail aig leroboam, gus an do

sgrios se e, a reir focail an Tighearna, a

labhair e le làimh a sheirbhisich Ahiah an

t-SiIouaich.

30 Air sonpheacaidliean leroboaim apheac-

aich e, agus leis an d'thug e air Israel

peacachadh; air sou a' bhrosnachaidh leis

an do bhrosnaich e'u Tighearn Dia Israeil

gu feirg.

31 Agus a' chuid eile de ghnlomharaibh

Nadaib, agus na h-uile nitàtean a rinn e,

nach 'eil iad sgrìobhta ann an leabhar

eachdraidh ràghrean Israeil?

32 Agus bha cogadh eadar Asa agus Baasa rìgh Israeil rè an làithean uile.

33 Anns an treas bliadhna de Asa rìgh

Iudah, thòisich Baasamac Ahiah airràogh-

achadh os ceann Israeil uile ann auTirsah;

agus ràghich e ceithir bliadhna fichead.

34 Agus rinn e olc ann an sùilibh an

Tighearna, agus ghluais e ann an slighe

leroboaim, agus 'n a pheacadh leis an

d'thug e air Israel peacachadh.

CaibidealXVI.

1 Fààstneaclid leltu an aghaidh taighe Bhaasa.

5 Flcuair Baasa bàs, ayus ràghich Elah 'n a

àit. _ 8 Mharbh Simri Elah. 18 Loisg

Simri e fhéin 'n uair a theannaich Omri e

ann an Tirsah. 22 Bhuadliaich Omri air

Tibni. 27 Fkuair Omri làs agus ràghich

Ahab 'n a àit.

UIME sin.thàinig focal an Tighearna gu

lehu mac Hanani an aghaidh Bhaasa,

ag ràdh.

2 A chionn gu'n d'àrdaich mise thu o'n

duslach, agus gu'n d'rinn mi thu a'd'

cheannard air mo shluagh Israel, ach gu'n

do ghluais thusa ann an slighe leroboaim,

agus gu'n d'thug thu air mo shluagh Israel

peacachadh, 'g am bhrosuachadh gu feirg

le 'm peacaidhean:

3 Feucli, gearraidh mi as sliochd Bhaasa,

agus sliochd a thighe; agus ni nii do thigh-

sa mar thigh leroboaim mhic Nebait.

4 Esan a dh'eugas de Bhaasa anns a'

bhaile, ithidh na madraidh e; agus esan a

dh'eugas leis anns an fhearann, ithidh eun-

laith an athair e.

5 Agus a' chuid eile de ghnàomharaibh

Bhaasa, agus na nithean a rinn e, agus a

neart, nach 'eil iad'sgi-àobhta ann an leabhar

eachdraidh ràghrean Israeil? ^ ^

r

1 RIGH, XVI

6 Agais choidil Baasa maille r'a aithrichibli,

agus dh'adhlaiceadh e ann an Tirsah: agus

ràghich Elali a mhac 'n a àit.

7 AgTis mar an ceudna le làimh an fhàidh

lehu mhic Hanani, thàinig focal an taigh-

earn' an aghaidh Bhaasa, agus an aghaidh

a thighe, air son an uilc uile a rinn e ann

an sàiilibh an Tighearna, 'g a bhrosnachadh

gu feirg le obair a làmh, gu bhi mar thigh

leroboaim, agus a chionn gu'u do mharbh

se e.

8 Anns an t-sèathamh bliadhna fichead de

Asa rìgh Iudah, thòisich Elah mac Bhaasa

air rìoghachadh os ceann Israeil ann an

Tirsah; agus ràghich e dà bhliadhna.

9 Agus rinn a sheirbhiseach Simri,ceann-

ard leth a charbad, ceannairc 'n a aghaidh

'n uair a bha e ann an Tirsah, ag òl gus an

robh e air mhisg ann aataighArsah, a bha

os ceann a thighe ann an Tirsah.

10 Agus chaidh Simri steach, agus bhuail

se e, agus mharbh se e, anns an t-seachd-

amh bliadhna ficliead de Asa rlgh Iudah;

agus ràghich e 'n a àit.

1 1 Agus an uair a thòisich e air ràoghach-

adh, co luath as a shuidh e air a ràgh-

chaithir, bhuail etaighBhaasa uile: cha

d'fhàg e neach air bith aige a dheanadh

uisge ri balla, d'a luchd-dàimh no d'a chàir-

dibh.

12 Mar so sgrios SimritaighBliaasa uile,

a rèir focail an taighearua, a labhair e an

aghaidh Bhaasa le làimh lehu aufhàidh;

13 Air son uile pheacaidhean Bhaasa, agus

pheacaidhean Elah a mhic, leis an do pheac-

aich iad, agus leis an d'thug iad air Israel

pcacachadh, a' brosnachadh an Tighearn'

Dè Israeil gai feirg le'n dàomhanasaibh.

14 Agus a' chuid eile de ghnàomharaibh

Elah, agus na h-uile nithean a rinn e, nach

'eil iad sgi'àobhta ann an leabhar eachd-

raidh ràghrean Israeil?

15 Anns an t-seachdamh bliadhna fichead

de Asa rìgh Iudah, ràghich Simri seachd

làiithean ann an Tirsah: agus hha!i\ sluagh

air campachadh an aghaidh Ghibetoin, a

hhuineadh do na Philistich.

16 Agus chual' an sluagh a bha air camp-

achadh, 'g a ràdh, Binn Simri ceanuairc,

agus mar an ceudna bhuail e'n ràgh: uime

siu rinn Israel uile Omri, ceannard an

t-slòigh, 'n a rìgh air Israel an là sin fhéin

anns a' champ.

17 Agus chaidh Omri, agus Israel uile

maillo ris, suas o Ghibeton, agus theann-

aich iad Tirsah.

18 Agus an uair a chunnaic Simri gu'n do

ghlacadh am baile, chaidh e steach do

làichairt taighe an r.gh, agus loisg etaigh

au rìgh os a cheann fhéin le teiue, agus

dh'eug e,

19 Air son a pheacaidhean leis an do

pheacaich e, a' deanamh uilc ann an sàiilibh

an Tighearn', a' gluasad ann an slighe lero-

3.30

boaim, sgus 'n a pheacadh a rimi e, ann an

tabhairt air Israel peacaehadh.

20 Agus a' chuid eile de ghnàomharaibh

Shimrà, agus a cheannairc a rinn e, nacli

^eil iacl sgrìobhta ann an leabhar eachd-

raidh ràghrean Israeil?

21 An sin roinneadh sluagh Israeil 'n an

dà leth: lean leth an t-sluaigh Tibni mac

Ghinait, gu 'dheanamh 'n a ràgh; agus lean

an leth eile Omri.

22 Ach bhuadhaich an sluagh a lean Omri

air an t-sluagh a lean Tibni mac Ghinait:

agus fhuair Tibni bàs, agus ràghich Omri.

23 Anns an aon bhliadhna deug thar

fhichead de Asa rìgh Iudah, thòisich Omri

air rìoghachadh os ceauu Israeil; agus

ràghich e dà bhliadhna dheug: ann an

Tirsah ràghich e sè bliadhna.

24 Agus cheannaich e sliabh Shamaria o

Shemer air dhà thàlann airgid, agus thog e

aitreàbh air an t-sliabh, agus ghoir e ainm

a' bhaile a thog e, a rèir ainme Shemeii',

sealbhadair slèibh Shamaina.

25 Ach rinn Omri olc ann an sùilibh an

Tighearna, agus rinn e ni bu mhiosa na

iadsan uile a bha roimhe:

26 Oir ghluais e ann an uile shlighe lero-

boaim mhic Nebait, agus'naiiheacadh leis

an d'thug e air Israel peacachadh, a' bros-

nachadh an Tighearn' Dè Israeil gu feirg

le'n dàomhanasaibh.

27 Agus a' chuid eile de ghnàomharaibh

Omri, a rinn e, agus a neart a dh' fheuch e,

nach ^eil iad sgrìobhta ann an leabhar eachd-

raidh ràghrean Israeil à

28 Agus choidil Omri maille r'a aithrich-

ibh, agus dlradhlaiceadh e ann an Samaria:

agus ràghich Ahab a mhac 'n a àit.

29 Agus thòisich Ahab mac Omri air

ràoghachadh os ceann Israeil, anns an ochd-

amh bliadhna deug thar fhichead de Asa

i-àgh Iudah: agus ràghich Ahab mac Omri

os ceann Israeià aim an Samaria, dà bhliadh-

na thar fhichead.

30 agus rinn Ahab mac Omri olc ann an

siiilibh an Tighearna, os ceaun nan uile a

hha roimhe.

31 Agais mar gu'm bu nà faoin dhasan

gluasad ann am pcacaidheau leroboaim

mhic Nebait, ghabh e 'n a muaoi lesebel,

nighean Etbaail, rìgh uan Sidonach, agus

chaidh e agus rinn e seirbhis do I3haal,

agus shleuchd e dha.

32 Agus chuir e suas altair do Bliaal

aun antaighBhaail, a thog e ann an Sa-

maria.

33 Agus rinn Ahab doire; agusrinn Ahab

ni's mò a bhrosuachadh an Tighearn Dè

Israeil gu feirg na uile ràghrean Israeil a

bha roimhe.

34 'N a làithibh-san thog Hiel am Betel-

each lericho: ann an Abiram a cheud-ghin

shuidhich e a bhimait, agus ann an Segub a

mhac a b'òige clmir e feuas a gheatachan, a

I

1 RIGH, XVII, XYIII.

rèir focail an Tiglieama, a labhair e le làimh

losua mhic Nuiii.

CaibidealXVII.

I Fàisineadid an aghaidh Ahaib. 6 Bheath-

aicài fiihidi. am fàidh Eliah aig sruth Cherit.

8 'JV^ uair a Ihiormaidi an sruth diuir Dia c

dKionnsuidh bantraich ann an Sarephat. 17

Fhxiair mac na hantraich bàs, agus dKatli-

bheoUiaidieadlt e a ràs.

AGUS thuirt Eliah an Tisbitheach, a

hha de luchd-àiteachaidh Ghilead, ri

Ahab, J/«r is beò an Tighearn Dia Isi-aeil,

an làthau' am bheil mise a'm' slieasamh,

cha bhi 's na bhadhnaibh so dràichd no

uisge ann, ach a rèir m' fhocail-sa.

2 Agus thàinig focal an taighearaa d'a

ionnsuidh, ag hidh,

3 Imich as a so, agus tionndaidh thu fhéin

a làimh na h-àirde 'n ear, agus folaich thu

fèiu aig sruth Cherit, a tha fa chomhair

Iordain.

4 agus òlaidh tu de'n t-sruth,agusdh'àithn

mise do na fithich do bheathachadh an

sin.

5 Agus dh'imich e, agus riim e a rèir focail

an Tighearna; ou- chaidh e, agus ghabh e

còmhnuidh aig sruth Cherit, a tha fa chomh-

air lordaiu.

6 agus thug na fithich d'a ionnsuidh

aran agus feoil 's a' mhaduinn, agus aran

aeiis feoil 's an fheasgar; agus clh'òl e as an

t-^-.-uth.

7 Ach an ceann tamuill thiormaich an

sruth, a chionn nach robh uisge anns an

tàr.

S Agus thàinig focal an taighearaa d'a

iounsuidh, ag ràdh,

9 Eirich, imich gu Sarephat, a'^ le Sidon,

agusgabh còmhnuidh an sin: feuch,dh'àithu

mise do mhuaoi a tha 'n a bantraich an sin

do bheathachadh.

10 Agus dh'éirich e, agus chaidh e do

Shareplàat: agus an uair a thàinig e gu

geata a' bhaile, feuch, bha a' bhantrach an

sin a' tional bhioran; agus ghairm e oin-e,

agus thuirt e, Thoir a'm' ionnsuidh,

guidheam ort, beagan lùsge ann an soitli-

each, a chum gu"n òl mi.

II Agus an uair a bha i a' dol g'a thoirt

leatha, ghlaodh e rithe, agus thuirt e,

Thoir a m' ionnsuidh, guiclheam ort, gi'eim

arain a'd' làimh.

12 Agus thuirt ise, 3Tar is beò an

Tighearn do Dhia, cha-n'eil breacag agam,

ach làn an duira de mhin ann an soitheach,

agus beagau olaidh ann an còra: agus,

feuch, tha mi a' tioual biorain no dhà. a

chum gu'u téid mi steach, agus gu'n deasaich

mi e dhomh fhéin agus do m' mhac, agus

gu'n ith sinn e, agus om'm faigh sinu bàs.

13 agus thuirt Eliah rithe, ^'a bith-

eadli eagal ort: ftdbhjdean a rèir d'fhocail:

ach dean dhomhsa dhiubh sin breacag

bheag an toiseach, agus thoir a m' ionn-

331

suidh i, agus dhiiit fèiu agus do d'mhac

deasaich 'n a dhéigh sin.

14 Oir mar so tha'n TighearnDia Israeil

ag ràdh, Cha chaithear an soitheach miue,

agus cha teirig an còm olaidh, gus an là's an

cuir an Tighearn uisge air aghaidh na tal-

mliainn.

15 Agus dh' fhalbh i,agus riun i a rèir focail

EUah: agus dh'ith ise, agus esau, agus a

tigh rè mòrain de làithibh.

16 Cha do chaitheadh an soitheach mine,

agus cha do theirig an còra olaidh, a rèir

focail an taigheama, a laohair e le làimh

Eliah.

17 Agus thachair an déigh nan nithean

sin, gu'n d'fhàs mac na muà, eaclhon mnà

an taighe, gu tinn: agais bha a thinneas cho

trom as nach d'fhàgadh auail anu.

18 Agus thuirt i ri Ehah, Ciod e mo

ghnothuch-sa riut, a dliuiue le Dia? an

d"thàinig thu a m' ionnsuidh a clnu' mo

pheacaidh 'an cuimhue, agus a mharbhadh

mo mhic?

1 9 Agus thuirt esan rithe, Thoir dhomh-

sa do mhac. Agus ghlac e as a h-uchd e,

agus thug e suas e do sheòmar uachdarach,

anus an robh e fèui a' fantuiuu, agus chuir

e 'n a luidhe aù- a leabaidh fhéin e.

20 Agus dh'èigh e ris an Tighearn, agus

thubhairt e, A Thighearua mo Dhia, an

d'thug thu mar an ceudna olc air a' bhan-

traich aig am bheil mi air aoidheachd, le a

mac a mliarbhadh?

21 Agus shàn se e fhéin air an leanabh tri

uaireau, agus dh'èigh e ris an Tighearn,

agus thuirt e, A Thighearna mo Dhia,

thigeadh, guidheam ort, anam an leinibh so

a steach ann a ràs.

22 Agus dh'èisd an Tighearn ri guth Eliah;

agus thàinig auam an leiuibh a steach ann a

ràs, agus dh'ath-bheothaicheadh e.

23 agus ghlac Eliah an leauabh, agus thug

e sìos e as an t-seòmar uachdarach do'n

tigh, agus thug e d'a mhàthair e: agus

thubhairt Eliah, Feuch, tha do mhac beò.

24 AgTis thuirt a' bheau ri Eliah, A

uis le so tha fios agam gm- duine le Dia thu,

agus gur fàiimi focal an taigheara' ann do

bheul.

CaibidealXYIII.

1 Nodid Eliah e fhéin do Ahab, 18 agus thug e

adimhasan dha air son a dhroch ghnàomharan.

40 Mhaà-bh e fàidhean Bhaail aig sruth

Chisoin. 41 Thug e fios do Ahah gu'n tig-

eadh paUteas uisge air aghaidh na talmhainn.

AGUS an dè-igh mòrain làithean, thàinig

focal an taighearaa gu Eliah auus an

treas bliadhna, ag ràdh, Falbli, nochd thu

féin do Ahab, agus bheir mise uisge air

aghaidh na talmhainn.

2 AgTis dh' fhalbh EHah g'a nochdadh fhéin

do Ahab: agus hlia gorta mhòr ann an Sa-

maria.

3 Agus ghairm Ahab air Obadiah, a h?uk

1 RIGH, XVIII.

03 ceann a thlghe: (a nis bha eagal an taigh-

earna gu mòr air Obadiah:

4 Oir an nair a thug Jesebel fainear f àidh-

ean an Tighearn' a gliearradh as, gliabli

Obadiah ceud fàidh, agus dh'fliolaich e

iad 'n an leth-cheudaibh ann an uainih,

agus bheathaich e iad le h-aran agus

uisge:)

5 Agais thuirt Ahab ri Obadiah, Imich

do'n tàr, a dh'ionnsuidh nan tobar uisge

uile, agus a dh'ionnsuidh nan sruth uile, a

dh' fheuchainn am faigh sinn feur, a chum

gu'n gléidh sinn ar n-cich agus ar nniil-

eidean beò, agus nach caill sinn an sprèidh

uile.

6 Agus roinn iad an tìr eatorra gu dol

troimpe: chaidh Ahab air aon slighe leis

féin, agus chaidh Obadiah air slighe eile

leis fhéin.

7 Agus an uair a bha Obadiah 's an

t-slighe, feuch, thachair Eliah air: agus

dh'aithnich se e, agus thuit e air 'aghaidh,

agus thuirt e, An tusa ^thdn so, mo

thighearn' Eliah?

8 Agus thuirt esan ris, Is mi: imich,

innis do d' thighearn, Feuch, thxi Eliah an

9 Agus thuirt esan, Ciod am peacadh

a rinn mi, gu'n tugadh tu do sheirbhiseach

'an làimh Ahaib, g'am mharbhadh?

10 Mar is beò an Tighearn do Dhia, cha-

n'eil cinneach no ràoghachd, do nach do

chuir mo thighearn g'ad iarraidh: agus an

uair a thuirt iad, Cha-?i'ei7 e'n so, ghabh

e mionnan de'n ràoghachd agus de'n chinn-

each, nach d'fhuair e thu.

11 Agus a nis tha thu ag ràdh, Imich,

innis do d' thighearn,Feuch, tha Eààahan so.

12 Agus tacharaidh, an uair a dh'imicheas

mise uait, gu'u tog spiorad an Tighearna

leis thusa far nach 'eil fhios agamsa; agus

an uair a thig mise a dh'innseadh do Ahab,

agus nach faigh e thu, gii'm marbh e mise:

gidiieadh tha eagal an Tighearn' ormsa do

sheirbhiseach o m'òige.

13 Nach d'innseadh do m' thigheam ciod

a rinn mi 'n uair a mharbli lesebel fàidh-

ean an Tighearna, mar a dh'fholaich mi

ceud fear a dh'fhàidhibh an taighearua,

'n an leth-cheudaibh ann an uaimh, agus a

bheathaich mi iad le h-aran agus le h-uisge ?

14 Agus anis tha thu ag ràdh, Imich, innis

do d' thighearn, Feuch, tha Eliah an so;

agus marbhaidh e mi.

15 Agus thuirt Eliah, 3far is beò

Tighearn nan slògh, an làthair am bheil mi

a'm' sheasamh, gu deimhin nochdaidh mi

mi fhéin dha an diugh.

16 Uime sin chaidh Obadiah 'an coinnimli

Ahaib, agus dh'innis e dha: agus chaidh

Ahab 'an coinnimh Eliah.

17 Agus an uair a chunnaic Ahab Eliah,

thubhairt Ahab ris, An tusa esan a tha

'cur Israeil fo bhuaireas?

332

18 Agus thuirt esan, Chamhiseachuir

Israel fo bhuaireas, ach thusa agustaigh

dathar, a thaobh gu'u do thréig sibh

j àitheantan an Tighearn', agus gu'n do lean

sibh Baalim.

19 A nis uime sin cmrfios, cruinnich a m'

ionnsuidh-sa Israel uile gu sliabh Charmeil,

agus fàidheau Bhaail, ceithir cheud agus

leth-cheud, agus fàidheannan doire, ceithir

cheud, a tha 'g itheadh aig bord lesebeil.

20 Agus chuir Ahab Jios a dh'ionnsuidh

chloinn Israeil uile, agus chruinnich e na

fàidhean an ceann a chéile gu sliabh

Charmeil.

21 Agus thàinig Eliah dh'ionnsuidh an

t-sluaigh uile, agus thuirt e, Cia fhad a

bhitheas sibh 's an ioma-chomhairl' cadar

dhà bharaill Ma's e'n Tighearn'a's Dia

ann, leanaibh e; ach ma's e Baal, leanaibh

esan. Ach cha do fhreagair an sluagh e

aon fhocal.

22 An sin thuirt Eliah risan t-sluagh,

Dh'fhàgadh mise, eadhon mise a mhàin

a'm' fhàidh leis an Tighearn; ach tha

fàidhean Bhaail ceithir cheud agus leth-

cheud fear \iài àireamli.

23 Thugadh iad dliuinne ma ta dà tharbh

òg, agus taghadh iadsau dhoibli fhéin aon

tarbh òg, agus gearradh iad 'n a mhàribh e,

agus cuireadh iad air connadh e; ach na

cuireadh iad teine foidhe: agus dcasaichidh

mise an tarbh òg eile, agus cuiridh mi air

connadh e, ach cha chuir mi teine foidhe.

24 An sin gairmibh-sa air ainm bhur

diathan fhéin, agus gairmidh mise air ainm

an Tighearn': agus an Dia a fhreagras le

teine, bithidh esan 'n a Dhia. Agus

fhreagair an sluagh uile agus thuirt

iad, Is maith a labhair thu.

25 Agus thuirt Eliah ri fàidhibh

Bhaail, Taghaibh-sa dhuibh fhéin aon tarbh

òg, agus deasaichibh 'an toiseach e, oir tha

sibh làonmhor; agus gairmibh air ainm

bhur diathan, acli na cuiribh teine foidhe.

26 Agus ghabh iad an tarbh òg a thugadh

dhoibh, agus dheasaich iad e, agus ghairm

iad air ainni Bhaail o ndiaduinn eadhon gu

meadhon-Ià, ag ràdh, A Bhaail, eisd ruinne!

Ach cha robh guth, no neach air bith a

fhreagradh ann: agus leimi iad air an altair

a riun iad.

27 Agus an uair a bha e mu mheadhou-Ià,

riun Eliah fanoid orra, agus thuirt e,

Eighibh le guth àrd; oir is dia e: an dara

cuid tha e a' beachd-smuaineachadh, no

tha e air tòir, no tha e air thurus, no

theagamh gu'm bheil e 'n a chodal, agus

gu'm feumar a dhùsgadh.

28 Agus dh'èigh iadsan le guth àrd, agus

gheavr siad iad fhéin a reir an gnàtlia le

claidhibh agus le lannaibh, gus an do thaom

an fhuil a mach orra.

29 Agus an uair a chaidh meadbon-Ià

thairis, agus a rinn iad fàidheadaireachd

mi àm toirt siias na \\-àdbMvi-fhcasgaiv,

cha robh guth auu, uo aon air_ bith a

fhrcaqradh, uo 'bheireadh faiuear iad.

30 agus thuirt Eliah ris an t-sluagh

uile, thigibh am fagus domh-sa. Agus i airt e. Feuch

thàiuig an shiagh uile am fagus da; agus

chàiricli e altair an Tighearn' a bha air a

briseadli sìos

31 Agus ghabh Eliah dà chloich dlieug, a

rèir àireimh threubh mhac Iacoib, chum an

d'thàiuig focal an Tighearn', ag ràdh,

Bithidh Israel mar aium ort. |

32 Agus thog e, leis na clacha,ibh, altair

aun an ainm an Tighearn'; agus riun e clais

co mhòr as gu'n cumadh i dà thomhas sàl,

mu'u cuairt air an altair.

33 Agus shuidhich e'n connadh, agus

ghearr e'n tarbh òg 'n a mhàribh, agus chuir

e air a' chonuadh e.

34 An sin.thubhairt e, Làonaibh ceithir

soithicheau le h-uisgc, agus dòirtibh e air

an àobairt-loisgte, agus air a' chounadh.

Agus thuirt e, Deauaibh an dara h-uair

e, agus rinn iad an dara h-uair e: agus

thubhairt e, Dcanaibh an treas uair e, agnis

rinn iad an treas uair e.

35 Agus chaidh an t-uisge mu'n cuairt air

an altair; agus làon e mar an ceudua a'

chlais le h-uisge.

36 Agus 'an àm toirt suas na h-àobaii-t-

fhcasgair, thàinig EHah am fàidh am

fagus, agus thuirt e, A Thighearna Dhè

Abrahaim, Isaaic, agus Israeil, biodh fhios

an diugh gur tusa'a's Dia ann an Israel,

agus gur mise d'òglach, agus gur ann air

d' fhocal-sa rinn mi na uithean so uile.

37 Eisd rium, A Thighearna, èisd rium;

agus bitheadh fios aig an t-shiagh so gur tusa

an Tighearn Dia, agus gu'n do phill thu an

cridhe air ais a rà«.

38 An sin thuit teine an Tighearn', agus

chaith e an àobairt-loisgte, agus an connadh,

agus na clachan, agus an hiaithre; agus an

t-uisge ^hha 's a' chlais dh'imhcli e suas.

39 Agus an uair a chunnaic an sluagh uile

e, thuit iad air an aghaidh, agus thuirt

iad, Is e'n Tighearn fhéin 'a'sDia aun, is e'n

; Tighearn fèiu 'a'sDia ann.

40 Agus thuirt Eliah riu, Ghicaibh

â–  fàidheau Bhaail; na rachadh duine dhiubh

as. Agus ghlac siad iad; agus thug Ehah

sàos iad gu sruth Chisoin, agus mliarbh e

iad an sin.

€¢ 41 Agus thuirt Eliah rà Ahab, Eiricli

suas, ith agus òl; oir tha fuaim pailteis

uisge ann.

: 42 Agus chaidh Ahab suas a dh'itheadh

. agus a dh'òl: agus chaidh EHah suas gu

' niullach Chai-meil, agus thilg se e fhéin sìos

, air an talamh, agus chuir e 'aghaidh eadar

& ghlùiuibh;

43 Agus thuirt e r'a òglach, Falbli suas

a uis, amhairc a dh'ionnsuidh na fairge.

, Agus chaidh esan suas, agus dh'amhairc e,

333

RIGH, XIX.

agus thuirt e, Cha-»'^(7 ni air bith ann.

Agus thuirt e, Falbh a rls seachd

uairean.

44 Agus air an t-scaclidamli uair thubh-

" ' tha neul beag cosmhuil ri

bois duine ag èirigh as an fhairge. Agus

thubhairt e, Falbh suas, abair ri Ahab,

Ulluich do charhad, agus gabh sìos a chum

nach bac an t-uisge thu.

45 Agus auns a' cheart àm sin, dhorch-

aicheadh na speurau le neulaibh agus le

gaoith; agus bha uisge mòr auu. agus

mharcaich Ahab, agus chaidh e do lesreel.

4Q Agus bha làmh an Tighearn' air Eliah;

agus clirioslaich e a leasraidh, agus ruith o

roimh Ahab, gus an d'thàinig e do lesreel.

CaibidealXIX.

1 Theich Eliah o làtliair lesebeil, agus thàinig e

gu Beerseba. 4'S aài fhàsach clliHarr e dàia

féin bàs fhagliail; 5 ach rinn aingeal antaigh

) .�17, ...... _• n A rr j, ,]j.yj^i.^,;ii.

earn' cabhair air. 9 Ann an Horeb dh'f/ioiàls-

ich Dia eféin dha, agus càiuir seea dh'ungadh

Hasaeil, lehu, agus Elisa.

GUS dh'inuis Ahab do lesebel na h-uile

ithean a riun Eliah, agus cionnus a

mharbh e na f àidheau uile leis a' chlaidh-

eamh.

2 Agus chuir lesebel teachdair a dh'ionn-

suidh Eliah, ag ràdh, Mar sin deanadh na

diathan riumsa, agus tuilleadh mar an

ceudna, mur dean mise mu'n àm so am

màireach d'anam-sa mar anam aoin diubli-

sau.

3 Agus bha eagal air, agus dh'éirich e,

agus dlà'fhalbh e air sgàth 'anama, agi;s

thàinig e gu Beer-seba, a hhuineas do

Iudah, agus dh' fhàg e 'òglach an sin.

4 Ach chaidh e fèiu astar latha do'n f lùis-

ach, agus thàinig e agus shuidh e fo chraoibh-

aiteil, agus dh'iarr e dha feiu bàs fhagh-

ail, agus thuirt e, Is leòr e; a nis a

Thighearna, thoir leat m'anam; oir cha-n

fhearr mise na m'aithrichean.

5 Agus an uair a luidh e agus a choidil e

fo chraoibh-aiteil, feuch, an sin bhean ain-

geal ris, agus thuirt e ris, Eirich, ith.

6 Agus dh'amhairc e, agus, feuch, bha aig

a cheann breacag a bhruicheadh air a'

ghràosaich, agus soitheach uisge: agus

dh'ith agus dh'òl e, agus luidh e sìos a

ràs.

7 Agus thàinig aingeal an Tighearn' air

ais an dara h-uair, agus bhean e ris, agus

thubhairt e, Eirich,ith; oir tha'n turus mòr

air do shon.

8 Agus dh'éirich esan, agus dh'ith agus

dh'òl e, agus dh'imich e ann an neart a'

bhàdh sin dà fhichead là, agus dà fhichead

oidhche, gu ruig Horeb sliabh Dhè.

9 Agus chaidh e steach an sin do uaimh,

agus ghabh e tàmh innte; agus, feuch,

tiiàinig focal an Tighearna d'a ionnsmdh,

agus thuirt e ris Ciod e do ghuothuch

an so, Ehah?

1 RIGII, XX.

10 Agus thuirt esan, Bha mi ro eud- | nan damh bhruich e am feoil, agus thu<» o

mhor air sou an Tighearna Dè nan slògli: do'n t-sluagh i, agus dh'ith iad. Au°sin

oir thréig clann Israeil do choimliclieaugal, [ dh'éirich e, agus chaidh e'n dèigh Ehah,

thilg iad sìos d'altairean, agus mliarbh iad

d'fliàidheau leis a' chlaidlieamli; agus dh'-

fhàgadh mise a mhàiu, asrus tha iad a!

iarraidh m'anama, chum a thoirt air falbh

11 Agus thuirt e, Falbh a mach, agus

seas air an t-shabh an làtbair an Tighearna.

Agus, feuch, ghabh an Tighearn seachad,

agus reub gaoth mhòr agus làidir na beann-

tan, agTis bhris i na creagan 'n am bloighd-

ibli roimh an Tighearn', ach cha rohh an

Tiglieam auus a' ghaoith; agus an déigh na

gaoitlie crith-thahnhainu, ach cha robh an

Tighearn anns a' chrith-thalrahainn;

12 Agus an déigh na crith-tliahnhainn

teiue, ach cha rohh an Tighearn auns an

teiue; agus an déigh an teine guth ciuin

caol.

13 Agus an uair a chual' Eliah e, chòmh-

daich e 'aghaidh le 'f liaUiiiun, agus chaidh

e mach, agus sheas e 'am beul na h-uamha;

agus, feuch, thàinig gutli d'a ionusuidh,

agus thuirt e, Ciod e do ghnotlmch an

so, Eliah.^

14 Agus thuirt esan, Bha mi ro eud-

mhor air sou an Tighearna Dè uan slògli:

oir thréig ch^un Israeil do choimhcheaugal,

thilg iad sìos d'altairean, agus mharbh iad

d'f liàidheau leis a' chlaidheamh; agus

dh'fhàgadh mise a mhàiu, agus tha iad

ag iarraidh m'anama, chum a thoirt air

falbh.

15 Agus thuirt an Tighearn ris, Falbh,

pill air do shbglie gu fàsach Dliamascuis:

agus an uair a thig thu, ung Hasael 'n a

ràgh air Siria.

16 Agus lehu mac Nimsi uugaidh tu 'n a

ràgh air Israel: agus EHsa mac Shaphait o

Abel-meholah ungaidh tu 'n a fhàidh a'd'

àite fhéin.

17 Agus tacharaidh, esan a thèid as o

chlaidlieamh Hasaeil, gu marbh lehu e;

agus esan a thèid as o chlaidhcamh lehu,

gu marbh Elisa e.

18 Gidheadli dh'fhàg mi dhoành fhéin ann

an Isracl seachd màle, na glàiineau uile nach

do lùb iad fhéin do Bhaal, agus gaoh uile

bheul nach d'thug pòg dha.

19 Agus dh'fhalbh c as a sin, agus fhuair

e Elisa mac Shaphait, agus e a' treabhadh

le dà chuing dheug clhamh roimhe, agus e

féin leis an dara cuing deug: agus chaidJi

Eliah thairis d'a ionnsuidh, agus thilg e

' fhalluiun air.

20 Agus dh'fhàg esan na daimh, agus

ruith e 'n deigh Eliah, agus thuirt e,

Leig dhomh, guidheam ort, m'athair agus

mo mhàthair a phògadh, agus an sin lean-

aidh mi thu. agus thuirt esan ris,

Ealbh, pill; oir ciod a rinn mise ort?

21 Agus phill e uaith, agus ghabli e cuiug

dhamh, agus mharbh e iad, agus le ac fhuinn

334

agus fhritheil e dha.

CaibidealXX.

1 theannaich Ben-hadad agus na Sirianaich

Samaria. 13 Bhuail Ahab agus òr/anaich

uachdarain Israeil iad. 22 Thàinig na

Sirianaich a chogadh ri Israel aig A^yhec,

agus hhuaileadh iad a rìs le h-àr mòr. 31

Rinn Ahàb coimhcheangal ri Benhadad.

AGUS chruinnichBen-hadad rìgh Shiria

a shluagh uile an ceauu a chéile; agus

bha dà rìgh dheug thar fhichead maille ris,

agus eich, agus carbaid: agus chaidh e suas

agus theanuaich e Samaria, agTis cliog o

'n a aghaidh.

2 Agus chuir e teachdairean gu Ahab rìgh

Israeil do'n bhaile, agus thuirt e ris,

I\Iar so tha Ben-hadad ag ràdh,

3 D'airgiod agus d'òr is leamsa; do

mhnathan mar an ceudna agus do chlanu,

cadhon cC chuid a's feaiT dhiubh, is leamsa

iad.

4 Agus fhreagair rìgh Israeil, agus

thubhairt e, A rèir d'fhocail, mo thigh-

earn' a ràgh, is leat mise, agus gach ni a

tha agam.

5 Agus phill na teachdairean, agus

thubhairt iad, Mar so labhair Ben-hadad,

ag ràdh, Ged a chuir mi fios a d' ionnsuidh,

ag ràdh, D'airgiod, agus d'òr, agus do

mhnathan,agus do chlaim bheir thu dhomh-

6 Gidheadh mu'n tiiith so am màireach

cuiridh mi mo sheirbisich a d' ionnsuidh,

agus rannsaichicUi iad do thigh,agus taigheau

do sheirbhiseach: agais tacharaidh e, gach

ni a tha taitneach do d' shùilibh, gu\\ cuù'

iad 'n an làimh, agus grw'nrtoir iad leo e.

7 Agus ghairm rìgh Israeil air uile shean-

airibh na tàre, agus thuirt e, Thugaibh

fainear, guidheam oirbh, agus faicibh cionnus

a tha ^mfear so ag iarraidh uilc; oir chuir e

fios a m' ionnsuidh, air mo mhnàibh, agus

air mo chloinn, agus air m'airgiod, agus air

m'òr, agus cha do dhiàilt mi e.

8 Agus thuirt na seanairean uile agus

an sluagh uile ris, iS"a èisd ris, agus na

aontaich leis.

9 Uime sin thuirt e ri teachdairibh

Bhen-hadaid, inusibh do m' thighearn an

ràgh, Gach ni air an do chuir thu^o* gu

d'òglach an toiseach,ni mi;ach an ni so cha-n

uiTainn mi 'dhcauamh. Agus dh' fhalbh na

teachdaircan, agus thug iad freagi-adh air

ais d'a iounsuidh.

10 agus chuir Ben-hadad fios d'a ionn-

suidh, agus thuirt e, Mar sin deanadh

na diathan riumsa, agus tiùlleadh mar an

ccucbia, ma's leòr duslach Shamaria gu làn

an dorn do'n t-sluagh uile a tluo 'g aui lcan-

tuinu-sa.

11 Agus fhreagair rìgh Isi-aeil, agus thu-

1 EIGH

bhairt e, Abvaibh ris, Na deanadh an ti sin

uaill, a tha 'crioslachadh 'armachd uime,

mar an ti a chuir dheth i.

12 Agus an uair a chuala Ben-haclad an

teachdaireachd so, agus e fhéin agus na

ràghrean ag òl anns na pàilliunaibh, thubli-

airt e r'a sheirbhisich, Cuiribh sihhféin 'an

orclngh. Agus chuir iadsan iad fhéin ^an

ordugh an aghaidh a' bhaile.

13 Agus, feuch, thàinig fàidh àraidh gu

Ahab rìgh Israeil, agus thuirt e, ]\lar

so tha'n Tighearn ag ràdh, Am faca tusa an

sluagh mòr so uile? feuch, bheir mise a'd'

là imh iad an diugh, agus bithidh fios agad

gur mise an taigheam.

14 Agus thuirt Ahab, Co leis? agus

thubhairt esan, Mar so tha'n Tighearnag

ràdh, Le òganaich nachdarana nan dùch-

annan. An sin thuirt e, Cò 'chiùreas an

cath 'an ordugh? Agus thuirt esan,

Thusa.

15 An sin rinn e òganaich uachdaran nan

dùchaunan àireauih, agus bha ann diubh dà

cheud agus a dhà dheug thar fhichead: agais

'n an dèigli-san rinn e an shiaghuile àireamh,

eaclhon uile shluagh chloinn Israeil, seachd

màle.

16 Agus chaidh iad amachmumheadhon-

là: ach bha Ben-hadad ag òl gus an robh e

air mhisg anns na pàilliunaibh, e fhéin agus

na ràghrean, eadhon an dà righ dheug thar

fhichead abha 'g a chòmhnadh.

17 Agus chaidh òganaich uachdaran nan

dààchannan a mach an toiseach: agus chuir

Ben-hadad cfaoine mach, agus dh'innis iad

da,ag ràdh, Thàinig daoine mach à Samaria.

18 Agus thuirt esau, Ma's ann g-u sàth

a thàinig iad a mach, glacaibh beò iad; no

ma's ann gu cogadh a thàinig iad a mach,

glacaibh beò iad.

19 Agus thàinig lad a mach as a' bhaile,

òganaich uachdaran nan dàichaiman, agus

an armailt a lean iad.

20-Agus mharbh gach fear diubh 'fhear:

agus theich na Sirianaich, agus ruaig Is-

rael iad; agus chaidh Ben-hadad rìgh Shiria

as air muin eich, maille ris a' mharc-

shluagh.

21 agus chaidh rìgh Israeil a mach, agus

bhuail e na h-eich, agus na carbaid, agus

mharbh e na Sirianaich le h-àr mòr. -

22 Agus thàinig am f àidh gai rìgh Israeil,

agus thuirt e ris, Falbh, neartaich thu

féin, agus thoir fainear, agus faic ciod a ni

thu; oir aig teachd mu'n cuairt na bliadhna

thig rìgh Shiria nìos a'd' aghaidh.

23 Agus thuirt seirbhisich rìgh Shiria

ris, Is diathan bheann an diathan-san; uime

sin bhuadhaich iadoirnn: ach cogamaid riu

anns a' chòmhnard, agus gun teagamh

buadhaichidh sinne orrasan.

21: agus dean an ni so, Thoir na ràghrean

air falbh, gach fear as 'àit, agus cuir ceann-

ardan 'n an àit.

335

XX.

25 Agus dean armailt àireamh dhuit fhéin.

mar an armailt a thuit agad, each air an

each, agus carbad air a' cLarbad; agus

cogaidh sinn riu anns a' chònihnard, agus

gu cinnteach buadhaichidh sinn orra. Agus

dh eisd e r'an guth, agus rinn e mar sin.

26 Agus aig teachd mu'n cuairt na bliadh-

na linn Ben-hadad na Sirianaich àireamh,

agus chaidh e suas gu h-Aphec a chogadh

ri h-Israel.

27 Agus chaidh clann Israeil àircamh,

agus bha iad uile a làthair, agus chaidh iad

'u an coinnimh: agus champaich clann Is-

raeil fa'n comhair, mar dhà threud bheag

ghabhar: ach làon na Sirianaich an tàr.

2S agus thàinig duine le Dia, agus labhair

e ri rìgh Israeil, agus thuirt e, Mar so

tha'n Tighearn ag ràdh, A chionn gu'n

dubhairt na Siriauaich, Is Dia bheann an

Tigheam, ach cha-n e Dia nangleann e; air

an adhbhar sin bheir mise an sluagh làon-

uihor so uile ann ad làimh-sa, agus bithidh

fios agaibh gur mise an taigheam.

29 Agus champaich iad mu choinmmh a

chéile seachd làithean: agus air an t-seachd-

andi là chuireadh an cath: agus mharbh

clann Israeil de na Sirianaich ceud màle

coisiche ann an aon !à.

30 Ach theich a' chuid eile gu h-Aphec,

do'n bhaile; agus an sin thuit balla air

seachd màle fichead fear de na dh' fhàgadh.

agus theich Ben-hadad, agus thàinig e do'n

bhaile, do sheòmai"-cùil.

31 Agus thuirt a sheirbhisich ris,

Feuch a nis, chuala sinn mu ràghrean taighe

Israeil, gur ràghrean iochdmhor iad: cuir •

eamaicl ma ta saic-eudach air ar leasraidh,

agus cuird air ar cinn, agus rachamaid a

mach gu rìgh Israeil;theagamh gu'n saor e

d'auam.

32 Agus cheangail iad saic-eudach air an

leasraidh, agais chuir iad cuird air an cinn,

agus thàinig iad gu rìgh Israeil, agus thubh-

airt iad, Tha do sheirbhiseach Beu-hadad

ag ràdh, Leig dhomh, guidheam ort, a bhi

beò. Agus thuirt esan, Am bheil e

fathast beò? is e mo bhràthair e.

33 Agus thug na daoiue an aire gu furach-

air a dKfheuchaimian tigeadh ni air hith

uaith, agus ghrad-ghlac iad e; agus thubh-

airt iad, Do bhràthair Ben-hadad. An sin

thubhairt esan, Rachaibh, thugaibh leibh

e. Agus thàinig Ben-hadad a mach d'a

ionnsuidh; agus thug e air dol suas do'n

charbad.

34 Agus thuirt Ben-hadad ris, Na

bailtean a thug m'athair-sa o d'athair-sa,

bheir mise air an ais. agus ni thusa sràidean

dliuit fhéin ann an Damascus, mar a riim

m'athair-sa ann an Samaria. An sin thuhh-

airt Ahah, Leigidh mise air falbh thu leis

a' coimhcheangal so. IMar so rinn e coimh-

cheangal ris, agus leig e air falbh e.

35 Agus thuirt duine àraidh de mhac-

1 RIGH, XXI

aibh nam f àidhean r'a choimhearsnach ann

am focal an Tighearna, Buail mi, guidheam

ort. Agus dhiàdt an duine a bhualadh.

36 An sin thuirt esan ris, A chionn

nach d'èisd thu ri guth an Tighearna,

feuch, co luatli as a dh' fhalbhas tu uam-sa,

marbhaàdh leòmhan thu. Agus co hiath as

a dh'f lialbh e uaith, fhuair leòmhan e, agus

mharbh se e.

37 'N a dhéigh sin fhuair e dmne eile,

agus thuirt e, Buail mi, guidheam ort.

Agus bhuail gu deimhiu an duine e, agns

lot se e.

38 Agug dh'fhalbh am fàidh, agus

dli' fheith e air an rìgh làimh ris an t-shglie,

agTis cliuir se e fhéin ann an coslas eile le

hiatli air 'aghaidh.

39 Agus an uair a bha'n rìgh a' gabhail

seachad, dh'èigh e ris an ràgh, agus thubh-

airt e, Chaidh d'òglach a steach gu meadhon

a' chatha, agus, feuch, thionndaidh duine a

leth-taobli, agus thug e duine a m' ionn-

8uidh-sa, agus thuirt e, Gleidh am fear

so: mur bi e r'a fhaotainn air chor sam

bith, bithidh d'anam-sa air son 'anama-sau,

no dàolaidh tu tldann airgid.

40 Agus am feadli a bha d'òglach a' bith-

dheanamh an so agus an sud, cha rohh

esan ra fhaghail. Agus thuirt rìgh

Israeil ris, is ann mar so a hhithcas do

bhreitheanas-sa; dh'orduich thu fhéin e.

41 Agus riun e cabliag, agus chuir e'n

hiath air falbh o 'aghaidh; agus dh'aithnich

ràgh Israeil e, gu'j« &'a?iw de na f àidhean e.

42 Agus thuirt e ris, Mar so tha'n

Tighearn ag ràdh, A chionn gii'n do leig

thu as do làimh duine a dh'orduich mise gu

lèir-sgrios, uime sin bithidh d anam-sa air

son 'anama-san, agus do shluagh-sa air sou

a shhiaigh-san.

43 Agus dh' fhalbh rìgh Israeil a dh'ionn-

èuidh a thighe dubhach agus feargach, agus

thàiuig e gu Samaria.

CaibidealXXI.

1 Bha Ahah duhluich '« a spiorad a chionn gu'n

do dhiàlt Ndbot yiiàon-lios a thoirt da. 8

Chuir lesebel Nahot gu bàs. 17 Thug EHah

fios do Ahab air a'bhreitheanas a labliair Dia

d'a thaobh air son a dlirodi ghnàomharan. 27

Ghabh A hab aithreachas.

AGUS thachair an déigh nan nithean

sin gu'u robh f àon-hos aig Nabot an

t-Iesreeleach, a bha ann an lesreel, làimh

ri làichairt Ahaib rìgh Shamaria.

2 Agus labhair Ahab ri Nabot, ag ràdh,

Thoir dhomhsa d'fhàon-!ios, gu bhi agam

'n a lios luibhean, a chionn g-u bheil e fagus

do m' thigh, agus bheir mise dliuitse air a

slion fàon-hos a's fearr na e; no ma's e a's

taitniche leat, bheir mi dliuit a luach 'an

airgiod.

3 Agus thuirt Nabot ri Ahab, Nar

leigeadh Dia dhomhsa, gu'n tugainn oigh-

reachd m'aithrichean dhuitse.

336

4 Agus thàinig Ahab d'a thigh dubhach

agus feargach, air sou an fhocail a labhair

Nabot an t-Iesreeleach ris: oirthubhairt e,

Cha toir mi dhuit oighreachd m'aithrich-

eau: agus luidh e sìos air a lea])aidh, agus

thionndaidh e 'aghaidh air falbh, agus

cha-n itheadh e aran.

5 Ach thàinig lesebel a bhean d'a ionn-

suidh, agus thuirt i ris, carson a tha

do spiorad cho dubhach, agus nach ith thu

aran/

6 Agus thuirt esan rithe, Air son gu'n

do labhair mi ri Nabot an t-Iesreeleach,

agus gu'u dubhairt mi ris, Thoir dhomhsa

d'fhàou-Iios air airgiod; no, ma's àill leat,

bheir mi dhuit fàon-Iios eile air a shon:

agus thuirt esan, Cha toir mi dhuit

m'fhàon-Iios.

7 Agus thuirt lesebel a bhean ris,

Tha thus' a nis a' stiàiradh ràoghachd Is-

raeil! Eirich, ith aran, agus brtheadh do

chridhe subhach: bheir mise (Umit fàou-

hos Naboit an lesreelich.

8 Agus sgiiobh i litrichean ann an ainm

Ahaib, agus sheulaich i iad le 'sheula; agus

chuir i na litrichean a dh'iounsuidh nan

seauairean, agus a dh'ionnsuidh nan uais-

leau a bha 'chòmhnuidh maille ri Nabot

'n a bhaile.

9 Ag\;s sgrìobh i anns na litrichibh,

ag ràdh, Gairmibh trasgadh, agus thug-

aibli air Nabot suidhe air toiseach an

t-sluaigh:

10 Agus cuiribh dithis dhaoine, mic

Bheliaià, mu 'choinnimh, a thoirt fianuis

'n a aghaidh, ag ràdh, Mhaslaich thu

Dia agus an ràgh: agus an sin thugaibh a

mach e, agus clachaibh e, a chum gu'm

faigh e bàs.

11 Agus rinn daoiue a bhaile, eadàion na

seauairean, agus na h-uaislean a chòmh-

uuich 'n a bhaile, a rèir an fhios a chuir

lesebel d'an ionusuidh, a rèir an ni a bha

sgrìobhta anns na litrichibh a chuir i d'an

ionnsuidh.

12 Ghairm iad trasgadh, agus thug

iad air Nabot suidhe air toiseach an

t-sluaigh.

13 Agus thàinig dithis dhaoiue, mic Bhe-

liail, agus shuidh iad mu 'choinuimh: agus

riuu fir Bheliail fianuis 'n a aghaidh, eadhon

an aghaidh'Nahoàt,iin làthair an t-sluaigh,

ag ràdh, Mhaslaich Nabot Dia agus an

ràgh. an sin.thug iad a mach as a' bhaile

e, agus chlach iad e le clachaibh, agus fhuair

e bàs.

14 'N a dhéigh sin chuir iad teachdair gu

lesebel, ag ràdh, Chlachadh Nabot, agus tha

e marbh.

15 Agus an uair a chuala lesebel gu'u

do chlachadh Nabot, agus gu'n robh e

marbh, thuirt lesebel ri Ahab, Eir-

ich, gabh sealbh ann am fàou-Iios Naboit

au lesreelich, a dhiàdt e 'thoirt duit air

1 RIGH, XXII.

airgiod; oir clia-n'eil Nabot beò, acli

marbh.

IG agus an uair a chuar Ahab gu'n robh

Nabot marbh, dh'éirich Ahab a dhol sìos gu

fàon-lios Naboit an lesreeUch, a ghabhail

seilbh ann.

17 Agusthàinigfocal an Tighearna dh'ionn-

suidh Eliah an Tisbithich, ag ràdh,

18 Eirich,falbh sìos a choinneachadh Ahaib

ràgh Israeil, a tha ann an Samaria: feuch,

tl»a e ann am fàon-lios Naboit, d'an deach-

aidh e sìos a ghabhail seilbh ann.

19 Agus labhraidh tu ris,ag ràdh, Mar so

tha'n Tighearn ag ràdh, An do mharbh thu,

agus mar an ccudna an do ghabh thu

sealbh] Agus labhraidh tu ris, ag ràdh,

Mar so tha'n Tighearn ag ràdh, Anns an

àit anns an d'imlich na madraidh fuil Na-

boit, imlichidh na madraidh d'fhuil-sa,

eadhon cVfhiiil-sa.

20 Agus thuirt Ahab ri h-Eliah, An

d'fhuair thu mi, mo nàmhaid? Agus

thubhaii't esan, Fluiair mi thii; a chionn

gii'n do rcic thu thu fhéin a dheanamh uilc

ann an sàiilibh an Tighearna.

21 Feuch, bheir niise olc ort, agus cuiridh

mi as do d' shliochd, agus gearraidh mi air

falbh Ahab e.san a ni uisgeri balla, agus

esan a dhruidear a stigh, agus a dh' fhàgar

ann an Israel.

22 agus ni mi do thigh-sa mar thigh lero-

boaim mhic Nebait, agus mar thigh Bhaasa

mhic Ahiah, air son a' bhrosuachaidh leis

an do bhrosnaich thu mi gu feirg, agus leis

an d'tliug thu air Israel peacachadh.

23 Agus mar an ceudna mu lesebel labh-

air an Tighearn, ag ràdh, Ithidh na mad-

raidh lesebel aig balla lesreeil.

24 Esan a gheibh bàs de Ahab anns a'

bhaile ithidh na madraidh; agus esan a

gheibh bàs anns a' mhachair ithidh euulaith

an athair.

2.5 Ach cha robh neach ann cosmhuil ri

Ahab, a reic e fhéin a dheanamh uilc ann an

sàiilibhanTighearna do bhràgh gu'n do chuir

a bhean lesebel thuige e.

26 Agus rinn e nithean ro ghràineil ann

an leantuinu dhiathan brèige, a rèir nan

uile nithean a rinn na h-Amoraich, a thilg

I an Tighearn a mach roimh chloiun Is-

: raeil.

1 27 Agus an uair a chual' Ahab na briatli-

I ran sin, reub e 'eudach, agus chuir e saic-

: eudach air 'fheoil, agus thi-aisg e, agus

luidh e ann an saic-eudach, agus ghluais e

gii fòil.

) 28 Agus thàinig focal an Tighearna gu

1 Eliah an Tisbitheach, ag ràdh,

^29 Am faic thusa mar a tha Ahab 'ga

ùmhlachadh fhéin a m' fhianuis-sa? a chionn

gii bheil e 'g a àimhlachadh fhéin a'm' fhian-

uis, cha toir mi an t-olc 'n a làithibh-san:

ach ann an làithibh a mhic bheir mi an t- olc

; air a thigh.

337

CaibidealXXII.

1 Alàiealladh Ahab le fàidkihh hrèàge, agus

mharbhadh e aig Ramot-gilead: 40 ràghich

Ahasiah 'n a àit. 50 Fhuair lehosaphat

rlgh Iudah bàs, agus ràghick lehoram a mhac

'/i a dhéigh.

AGUS dh' fhan iad tri bliadlma gun chog-

adh eadar Siria agus Israel.

2 Agus anns an treas bliadhna thàinig

lehosaphat rìgh Iudah a uuas g-u rìgh Is-

raeil.

3 (Agus thuirt rìgh Israeil r'a sheir-

bhisich, Nach 'eil fhios agaibh gur leinne

Ramot ann an Gilead? agus gidheadh tha

sinu gun ghuth againn air a ghlacadh à

làimh rìgh Shiria.)

4 Agus thuirt e ri lehosaphat, An

teid thu maille riumsa gu cath do Ramot-

gilead? Agus thuirt lehosaphat i'i

ràgh Israeil, Tha mise mar tha thusa, mo

shluagh-sa mar do shluagh-sa, m'eich-sa

mar d'eich-sa.

5 Agus thuirt lehosaphat ri rìgh Is-

raeil, Fiosraich, guidheam ort, an diugh de

fhocal an Tighearna.

6 Uime sin chruinnich rìgh Israeil na

fàidhean an ceann a chéile, mu thimchioU

ceithir cheud fear, agus thuirt e riu, An

tèid mi an aghaidh Ramot-gilead gai cath,

no'n leig mi leis? Agus thuirt iadsan,

Falbh suas, oir bheir an Tighearn ann an

làimh an righ e.

7 Agus thuirt lehosaphat, Nach 'eil an

so f àidh tuilleadh leis an Tighearn, chum

gu'm fiosraich sinu dheth?

8 Agus thuirt rìgh Israeil ri lehosa-

phat, Tha fathast aon fhear ann, Micaiah

j mac Imlah, leis am feud sinn fiosrachadh

de'n Tighearn; ach tha fuath agam dha, oir

' cha mhaith a chuireas e air mo mhauadh-

I sa, ach olc. Agus thuirt lehosaphat,

I Na abradh an rìgh mar sin.

I 9 Agus ghairm rìgh Isi-aeil air maor, agns

thubhairt e, Greas an so Micaiah mac Im-

lah.

} 10 Agus shuidh làgh Israeàl, agns lehosa-

pliat rìgh Iudah, gach fear air a ràgh-

' chaithir fhéin, le n earradh ràoghail orra,

'. ann an àite reidh, ann an dol a steach

geata Shamaria, agus na fàidhean uile ri

f àidheadaireachd 'n am fianuis.

11 Agus rinn Sedeciah mac Chenaanah

adhaircean iaruinn dha fhéin, agus thuirt

, e, Mar so tha'n Tighearn ag ràdh, Leo so

j buailidh tu na Sirianaich, gus an cuir thu as

doibh.

12 Agus rinn na fhidhean uile fàidhead-

aireachd mar so, ag ràidh, Falbh suas gu

Ramot-gilead, agus soirbhich; oir bheir an

Tighearu ann an làimh an rìgh e.

13 Agus an teachdair a chaidh a ghairm

i Mhicaiah, labhair e ris, ag ràdh, Feuch a

nis, tha briathran nam fàidhean le h-aon

1 bheul a' foillscachadh maith do'n rìgh:

1 RIGH, XXII.

bitheadh d'fhocal-sa, gxiidheam ort, mar

fhocal aoiu diubhsaii, agus labhair an ni a

tha maith.

14 Agus thuirt Micaiah, Mar is beò an

Tighearn, an ni a their an Tighearn rium,

sin labhraidh mise.

15 Agus thàinig e dh'iounsuidh an ràgh,

agus thuirt an rìgh ris, A Mhicaiah, an

tèid sinn do Ramot-gitead gu cath, no'n leig

sinn leis? Agus thubhaivt esan ris, Falbh

suas, agus soirbhich; oir bheir an Tighearn

ann an làimh an rìgh e.

16 Agus thul)hairt an rìgh ris, Cia làon

uair a mhionnaicheas mi thu, nach innis

thu dhomh ach an fhàrinn ann an aium an

Tighearn'?

17 Agus thuirt esan, Chunnaic mi

Israel uile sgapta air na slèibhtibh, mar

chaoraich aig nach 'eil buachaill: agus

thubhairt an Tighearn, Cha-n'eil maighstir

orraso: pilleadh gach fear dhiubh d'athigh

féin ann an sàth.

18 Agus thuirt rìgh Israeil ri lehosa-

phat, Nach d'innis mi dhuit nach cuireadb

e maith sam bith air mo mhauadh-sa, ach

olc?

19 Agus thuirt esan, Uime sin èisd

thusa ri focal an Tighearna: Chunnaic mise

an Tighearn'n a shuidhe air a ràgh-chaith-

ir, agus uile shlòigh nan nèamli 'n an

seasamh làimh ris, air a làimh dheis agus

air a làimh chlà.

20 Agus thuirt an Tighearn, Cò a

chuireas impidh air Ahab, a chum gu'n

tèid e suas, agus gu'n tuit e ann an Kamot-

gilead? Agxis thuirt aon mar so, agus

aon eile mar sud.

21 Agus thàinig spiorad a mach, agus

sheas e 'am fàanuis an Tighearn', agus

thubhairt e, Cuiridh mise impidh air.

22 Agus thuirt an Tighearn ris, Co

leis? agus thuirt osan, Thèid mi mach,

agus bithidh mi a'm' spiorad brèige ann

am beul ' fhàidhean uile. Agus thuirt

e, Cuiridh tu impidh air, agus mar an

ceudna buadhaichidh tu: falbh a mach,

agus dean mar sin.

23 A nis uime sin, feuch, chuir an taigh-

earn spiorad brèige ann am beul nam

fàidhean sin agad uile, agus labhair an

Tighearn olc mu d' thimchioll.

24 Agus chaidh Sedeciah mac Chenaanah

am fagus, agus bhuail e Micaiah air a'

ghiall, agus thuirt e, Cia'n taobh a

chaidh spiorad an taighearu' uamsa a labh-

airt riutsa?

25 agus thuirt Micaiah, Feuch, chi

thu 's an là air an téid thu steach do

sheòmar-càiil gu d'fholach fhéin.

26 Agus thuirt rìgh Israeil, Glacaibh

j\Iicaiah, agus tlmgaibh air ais e gu Amou

uachdarau a' bhaile, agus gu loas mac an

j ràgh;

I 27 Agus abraibh, Mar so thuirt an

1 338

ràgh, Cuiribh am/t'ar so anns a' phràosan,

agus beathaichibh e le aran airce, agus le

uisge airce, gus an tig mise ann an sàth.

2S Agus thuirt Micaiah, Ma philleas

tusa idir ann an sàth, cha do labhair an

Tighearn leamsa. Agus thuirt e, Eisd-

ibh, a shlòigh uile.

29 Uime sin chaidh rìgh Israeil, agus

lehosaphat rìgh Iudah, suas gu Ramot-

gilead.

30 AgTis thuirt rìgh Israeil ri leho-

saphat, Cuiridh mise mi fhéin ann an coslas

eile, agus thèid mi a steach do'n chath;

ach cuir thusa d'earradh ràoghail ort.

Agus chuir rìgh Israeil e fhéin ann an coslas

eile, agus chaidh e steacli do'n chath.

31 Ach dh'àithn rìgh Shiria do'n dà

cheannard deug thar fhichead a bha os

ceaun a charbad, ag ràdh, Na cogaibh ris

a' bheag no ris a' mhòr, ach ri rìgh Israeil

'n a aonar.

32 Agus an uair a chunnaic ceannardan

nan carbad lehosapliat, thuirt iad, Gu

cinnteach is e so rìgh Israeil. Agus

thioundaidh iad a leth-taobh a chogadh

'n a aghaidli: agus ghlaodh lehosaphat a

mach.

33 agus an uair a chunnaic ceannardan

nan carbad nach Ve rìgh Israeil a bh'ann,

phill iad a Icantuinn.

34 AgTis tharruing fear a bhogha air

thuairimeas, agus bhuail p rìgh Israeil

eadar altaibh na làiirich: uime sin thuirt

e r'a charbadair, Tionndaidh do làmh, agus

thoir a mach as an fheachd mi; oir tha mi

air mo lotadh.

35 Ag:us mheudaich an cath air an là sin:

agus chumadh an rìgh suas 'n a charbad

an aghaidh nanSirianach,agus fhuairebàs

uuT fheasgar; agus ruith an fhuil a mach as

an lot gu meadhon a' charbaid.

36 Agais chaidh gairm air feadh an

t-slòigh mu luidhe na grèine, ag ràdh,

Gach fear d'a bhaile, agus gach fear d'a

thàr fhéin.

37 agus dh'eug an ràgh, agus thugadh do

Shamaria e: agus dh'adhlaic iad an rìgh ann

an Samaria.

38 agus nigh neach an carbad ann an

lochan Shamaria, agus dh'imlich na mad-

raidh 'fhuil; agus nigh iad 'armachd, arèir

focail an taigheuru', a labhair e.

39 Agus a' chuid eile de ghnàomharaibh

Ahaib, agus na h-uile nithcan a rinn e,

agus antaighde fhiaclaibh elephant a thog

e, agus na bailtean uile a thog e, nach 'eil

iad sgrìobhta ann an leabhar eachdraidh

ràghrean Israeill

40 Agus choidil Ahab maillc r'a aithrich-

ibh, agus ràghich Ahasiah a mhac 'n a

àit.

41 Agtis thòisich lehosaphat mac Asa air

ràoghachadh os ceann Iudah antis a' cheath-

ramh bliadhna de Ahab rìgh Israeil.

2 RIGH, I.

42 Bha lehosaphat cùig bliadhna deug dol do Ophir air son òir: (ach cha deach-

; thar fhichead a dh'aois an iiair a thòisich e aidh iad ann; oir bhriseadh na longan ann

, air ràoghachadh, agus ràghich e càiig

bliadhna fichead ann an lei-usaàem: agus

b'e ainni a mhàthar Asnbah nighcan

Slnlhi.

43 Agus gUuais e ann an uile shlighean

.' ^ 'athar; cha do chlaon o uaipe, a' dean-

1 an ni a bha ceart ann an sùillbh an

!.carna: gidheadh, cha d'tlmgadh air

h na h-àitean àrda, oir fathast dh'àobair

sluagh, agus loisg lad tàiis anns na

tibh àrda.

44 agus rinn lehosaphat sàth ri ràgji

Israeil.

45 Agus a' chuid eile de ghnàomharaibh

lehosaphait, agus a thrèine a dh' fheuch e,

agus cionnus a chog e, nach 'eil iad

sgrìobhta ann an leabhar eachdraidh ràgli-

rean Iudah?

46 Agus fuigheall nan Sodomach a j shghe leroboaim mhic I\ebait, a thug air

dli' fhan ann an làithibh Asa 'athar, chuir e Israel peacachadli:

as an tàr. | 53 Oir rinn e seirbhis do Bhaal, agus

47 'S an àm sin cha robh rìgh ann an i shleuchd e dha, agus bhrosnaich e an

Edom: &'fhear-riaghLiidh a Nia 'n a ràgh. 1 Tighearn Dia Israeil gu feirg, a rèir nan

4S rinn lehosaphat longan Tharsis gu ! uile nitliean a rinn 'athair.

au Esiou-geber.)

49 AgTis thuirt Ahasiah mac Ahaib ri

lehosaphat, Rachadh mo sheirbhisich-sa

mailleri d' sheirbhisich-sa anns na longaibh:

ach cha b'àill le lehosaphat sin.

50 Agus choidil lehosaphat maille r'a

aithrichibh, agus dh'adhlaiceadh e maille

r'a aithrichibh ann am baile Dhaibhidh

'athar: agus ràghich lehoram a mhac 'n a

àit.

51 Thòisàch Ahasàah mac Ahaib air ràogh-

achadh os ceaun Israeil ann an Samaria

's an t-seachdamh bUadhna deug de leho-

saphat rìgh Iudah, agus ràghàch e os ceann

Isracil dà bhUadlma.

52 Agus rinn e oic ann an sàiillbh an taigh-

eama, agus ghluais e ann an slighe 'athar,

agus ann an sUghe a mhàthar, agus ann an

DARA LEABHAR NAN RIGH

D'AN GOIEEAR GU COITCHEAKtT,

CEATHRAMH LEABHAR NAN RIGH.

Caibideal I.

1 Bha Ahasiàh tinn, 4 agmfhuair efios o JDMa

gv^m faigheadh e làs. 9 Dd àiair thug Eliah

teine o na nèamhan a losgadh an t-sluaigh a

chuireadh g'a ghlacadh. "Ì7 Fhuair Ahasiah

làs, agus ràghich leàioram 'n a àit.

AGUS rinn Moab ccannairc an aghaidh

Israeil an déigh bàis Ahaib.

2 Agus thuit Ahasiah sìos troimh chUath-

uinneig 'n a sheòmar uachdarach nhha ann

an Samaria, agus bha e tinn: agus chuir e

teachdairean uaith, agus thuirt e riu,

Rachaibh, fiosraichibh de Bhaal-sebub dia

Ecroin, an tig mi beò o'n tinneas so.

3 Ach thuirt aingeal an Tighearna ri

Eliah an Tisbitheach, Eirich, falbh suas 'an

coiunimh theachdairean rìgh Shamaria,

agus abair riu, an ann a chionn nach 'cll

Dia ann an Israel, a tha sibh a' dol a

dh'fhiosrachadh de Bhaal-sebub dia Ec-

roin?

4 A nis uime sin mar so tha'n Tighearn ag

ròdh, O'n leabaidh sin air an deachaidh tu

suas, cha tig tlm a nuas, ach gu cinnteach

gheibh thu bàis. Agus dh' fhalbh Eliah.

339

5 agus an uair a phill na teachdairean d'a

ionusuicUi, thuirt e riu, Car son a tha

sibh air pilltinu?

6 Agns thuirt iadsan ris, Thàinig duine

a nìos 'n ar coiuuimh, ag-as thuirt e

ruinn, Rachaibh, pillibh a dh'ionnsuidh an

ràgh a chuir uaith sibh, agus abraibh ris,

^lar so tha'n Tighearn ag ràdh, An ann a

chionn nach 'eil Dia ann an Israel, a tha thu

a' cur theachdairean a dh'fhiosrachadh de

Bhaal-sebub dia Ecroin? Uime sin o'n

leabaidh sin aii- an deachaidh tii suas, cha

tig thu a nuas, ach gu cinnteach glieibh thu

bàs.

7 Agus thubhaii*t e riu, Ciod e eugas an

duine a thàinig a nìos n' 'ur coinnimh,

agus a laTihair ribh na briathran sin?

8 Agus thuirt iadsau ris, Duine molach,

agus e crioslaichte le crios leathair m'a

leasraidh. Agus thuirt esan, Is e Eliah

an Tisbitheach a hKann.

9 agus chuir an rìgh d'a ionnsuidh ceann-

ard leth-cheud, maille r'a leth-cheud: agus

chaidh e suas d'a ionusuidh, (agus, feuch,

hha e 'n a shuidhe air mullach slèibh,) agus

2 RIGH, II.

labhair e ris, A dhuàne le Dia, thxibhairt an

ràgh, Thig a niias.

10 Agus fhreagair Eliah, agris thuhliairt

e ri ceannarcl an leth-cheud, Agi;s nia's

duine ie Dia mise, thigeadh teine a nuas o

na nèamhan, agus loisgeadli e suas thusa

agus do leth-clieud. Agus thàinig teine a

nuas o na nèamhan, agus loisg e suas esan

agus a leth-cheud.

1 1 Agus a rìs chuir c d'a ionnsuidh ccann-

ard eile leth-cheud, maille r'a letli-cheud:

agus labhair e, agus thuirt e ris, A

dluiine le Dia, mar so thuirt an ràgh,

Thig a nuas gu givad.

12 Agus fhreagair Eliah agus thuirt e

riu, Ma's duine le Dia mise, thigeadh teine

a nuas o na nèamhan, agus loisgeadh e suas

thusa agus do leth-cheud. Agus thàinig

teine Dhè a nuas o na nèamhan, agus loisg

e suas esan agus a leth-cheud.

13 Agus a rìs chuir e uaith ceannard an

treas leth-cheud, maille r'a leth-cheud:

agus chaidh an treas ceannard leth-cheud

suas, agus thàinig e, agus leig se e fhéin air

a ghlàunibh fa chomhair Eliah, agus dh'as-

laich e air, agus thuirt e ris, A dhuine

le Dia, bitheadh, guidheam ort, m'anamsa,

agus anam an Icth-cheud òglach so agad,

luachmhor a'd' slunlibh.

14 Feuch, thàinig teine a nuas o na

nèamhan, agus loisg e suas an dà cheiul

cheannard leth-cheud, maille r'an leth-

cheudaibh; ach a nis bitheadh m'auam-sa

luachmhor a'd' shàiilibh.

1.5 Agus thuirt aingeal an Tighearna

ri Eliah, Falbh sìos maille ris; na bitheadh

eagal ort roimhe. Agus dh'éirich e, agus

chaidh e sìos maille ris a dh'iounsuidh an

ràgh.

16 Agus thuirt e ris, Mar so tha'n

Tighearn ag ràdh, A chionn gu'n do chuir

thu teachdairean a dh'fhiosrachadh de

Bhaal-sebub dia Ecroin, mur nach bith-

eadh Dia ann an Israel a dh'fhiosrachadh

d'a fhocal, uime sin o'n leabaidh sin air an

deachaidh tu suas, cha tig thu nuas, ach gu

cinnteach gheibh thu bàs.

17 Agus fhuair e bàs, arèir focail an taigh-

earn' a labhair Eliah: agus ràghich leho-

ram 'n a àit, auns an dara bliadhna de

lehoram mac lehosaphait rìgh Iudah, a

chionn nach robh mac aige.

18 Agus a' chuid eile de ghnàomharaibh

Ahasiah a rinn e, nach 'eil iad sgrìobhta

ann an leabhar eachdraidh ràghrean Is-

raeil?

CaibidealII.

1 Dhmlt Elisa dealachadh ri Eliah. II Thog-

adhEliahsvasle ài-iomgàiaoith dona nèamhan.

14 làoinn Elisa uisge Iordain le falluinn a

mhaigàistir. 23 Mharhh dd mhaih-ghamhuin

a' cldann a rinn fanoid air.

AGUS thachair an uair a bha'n Tighearn

gu Eliah a thogail suas le h -iomghaoith

340

do na nèamhan, gu'n deachaidh Eliah maille

ri Elisa o Ghilgal.

2 Agus thuirt Eliah ri Elisa, Fan an so,

guidheam ort; oir cliuir an Tighearn mise gu

Bet-el. Agus thuirt Elisa ris,Maris, beò

au Tighearn, agus mar is beò d'anam, cha-n

fhàg mi thu.^ Agus chaidh iad sìos gu Bet-el.

3 Agus thàinig mic nam f àidhean a hlia

ann am Bet-el a mach gu Elisa, agus thubh-

airt iad ris, Am bheil fhios agad gain toir

an Tighearn an diugh do mhaighstir air falbh

d' cheaun? Agus thuirt esan, Seadh,

tha fhios agam air; bithibhse 'n 'ur tosd.

4 Agus thuirt Eliah ris, Elisa, fun an

so, guidheam ort; oir chuir an Tighearn

mise gu lericho. Agus thuirt esau,

Mar is beò an taigheara, agus mar is beò

d'anam, cha dealaich mi riut. Agus thàinig

iad gu lericho.

5 Agus thàinig mic nam fàidhean a Iha

ann an lericho gu Elisa, agus thuirt iad

ris, Nach 'eil fhios agad-sa gu'n toir an

Tighearn an diugh do mhaighstir air falbh

d' cheann? Agus fhreagair esan, Seadh,

tha fhios agam air; bithibhse 'n 'ur tosd.

6 Agus thuirt Eliah ris, Fau, gaiidheam

ort, an so; oir chuir an Tighearn mise gu

lordan. Agus thuirt esan, 3Iar is beò

an Tighearn, agus mar is beò d'anam, cha-n

fhàg mi thu. Agus chaidh iad 'n an dithis

air an aghaidh.

7 Agus chaidh leth-cheud fear de mhac-

aibh nam f àiidhean,agus sheas iad fa'n comh-

air fad as: agus sheas iadsan 'n an dithis

làimh ri Iordan .

8 Agus ghabh Eliah 'ihalluinn, agus

dh'fhill e cuideachd i, agus bhuail e na

h-uisgeachan,agus roinneadh iad a mdl agus

a nall; agus chaidh iadsau 'n an dithis thair-

is air tcilamh tioram.

9 Agus an uair a bha iad air dol thairis,

thubhairt Eliah ri Elisa, larr ciod a 's àill

leat mise a dheanamh air do shon, mun

toirear mi air falbh uait. Agus thuirt

Elisa, Bitheadh, giLiidheam ort, cuibhrionn

dhùbailte de d' spiorad orm.

10 Agus thuirt esan, Is cruaidh an nia

dh'iarr thu: gidheadh^mu, chi thu mise'nuair

a bheirear air falbh uait mi, bithidh e dhuit

mar sin; ach mur/^/(c, cha bhi e mar sin.

1 1 Agus an uair a bha iad a' gabhail air an

aghaidh, agus a' còmhradh, feuch, carbad

teine, agus eich theiue, agus dhcalaich iad

'chéile iad: agus chaidh Eliah suas le

h-iomghaoith do na ncamlian.

12 Agus chunnaic Elisa sin, agus ghlaodh

e, jM'athair, m'athair! carbad Israeil, agus

a ndiarc-shluagh. Agus cha-n fhac' e ui's

mò e: agus rug e air 'eudach fhéin, agus reub

e 'n a dhà mhàr e.

13 Agus thog e suas falluinn Eliah a thuit

uaith, agus phill e, agus slieas e làimh ri

bruaich Iordain:

i 14 Agus ghabh e falluinn Eliah a thuit

2 RrOH, III.

uaith, agus bhuail e na h-iiisgcachan, agus

thubhairt e, C'àit a nis am bheil Tighearn

Dia Eliah? Agus an uair a bhuail e na

h-uisgcaclmn, roinneadh iad a uuU agus a

nall, agus chaidh Elisa thairis.

15 Agus an uair a chuunaic mic nam

f àidhean e, a bha ann an lericho fa 'chomh-

air, thuirt iad, Dh'flian spiorad Eliah

air Elisa. Agus thàinig iad 'n a choinn-

1 imh, agus chrom siad iad fcin dha gu làr.

1 16 Agus thuirt iad ris, Feuch a nis,

tha leth-cheud fear treun maille ri d' sheir-

i bhisich; rachadh iad, g-uidheamaid ort, agus

iarradh iad do mhaiglistir, air eagal gu'n

do thog spiorad an Tighearna suas e, agus

' gu'n do tlulg se e air beinn èigiu, no ann

an glcann èigin. Agus thuirt esan, Cha

chuir sibh iiaibh iad.

17 Agus an uair a chuir iad impidh airgus

an robh nàire air, thuirt e, Cuiribh

uaibh iad. Agus chuir iad uatha leth-cheud

: fear; agus dh'iarr iad e rè thri làithean, ach

cha d'fiiuair iad e.

18 Agus an uair a thàinig iad a ris d'a

, ionnsuidh, agus e a chòmlinuidh ann an

lericlio, thuirt e riu, Nach dubhairt

mise rilih, Na rachaibh?

19 Agus tlmbliairt fàr a' bhaile ri Elisa,

Feucli a nis, tha suidlieachadh a' bhaile so

taitneach, mar a tha mo thigheani a' faicinn;

ach thd'n t-uisge olc, agus an talamh uco-

thorach.

20 Agus thuirt esan, Thugaibh a

;m' ionnsuidh soitheach ùr, agus cuiribh

salann ann. Agus thug iad d'a ionnsuidh e.

21 agus chaidh e mach a dh'ionusuidh

tobair nan uisgeachan, agus thilg e salann

an sin, agus thuirt e, Mar so tha'n Tigli-

earn ag ràdh, Shlànuich mi na h-uisgeachan

sin: cha bhi o sin ui's mò bàs, no talamh

neo-thorach.

22 Agus shlànuicheadh na h-uisgeachan gus

an là'n diugh,a rèir focail Elisaa labhair e.

23 AgTis chaidh e suas as a sin gu Bct-el:

agus an uair a bha e a' dol suas air an

t-slighe, thàinig clann bheag a mach as

a' bhaile, agus rinn iad fanoid air, agus

thubhairt iad ris, Gabh suas, fhir mhaoil;

gabh suas, fhir mhaoil.

24 Agus sheall e 'n a dhéigh, agus chunnaic

e iad, agus mhallaich e iad ann an ainm an

Tighearua:agusthàinigdàmhath-ghamhuin

bhoirionn a mach as a' choille, agus reub iad a

dhà agus dà fhichead duine cloinne dhiubh.

25 Agus chaidh e as a sin gu sbabh Char-

- meil: agus as a sin phill e gu Samaria.

CaibidealIII.

1 Ràogliachadh aingidh lehoraim. 4 Binn Mesa

ràgh Mhoaib ceannetirc 'n a aghaidh. 24

â–  Bhuaileadh na Moabaich. 26 DàCàobair ràejh

[ MÃŒLoenb a cJieud-ghiài mic, agus phill sluagh

Israeil uailh.

ANIS thòisich lehoram mac Ahaib air

ràoghachadh os ceann Israeil ann an

341

Samaria, anns an ochdamh bhadlma deug

de leliosaphat rìgh Iudah, agus ràghich e

j dà bhhadhna dheug.

2 Agus riun e olc ann an sùilibh an taigh-

earn', ach cha b'ann cosmhuil r'a athair,

! agus cosmhuil r'a mhathair; oir chuir e air

falbli dealbli Bliaail a rinn 'athair.

3 Gidheadh, ri peacaidliean leroboaim

mhic Nebait a thug air Israel peacachadh,

dhlùth-lean e: cha do dliealaich e riu sin.

4 Agus bha Mesa rìgh Mlioaib 'n a

shealbhadair chaorach,agus dh'àoc e do rìgh

Israeil ceud màle uan, agus ceud màle reithe

le'n olainn.

5 Agus an uair a dh'eug Ahab, rinn rìgh

Mhoaib ceannairc an aghaidh rìgh I sraeil.

6 Agus chaidh rìgh lehoram a mach air

an là sin à Samaria, agus rinn e Israel uile

àireamh.

7 Agus chaidh e, agais chuir e teachdair-

ean gu lehosaphat rìgh Iudah, ag ràdh,

Kinn rìgh Mhoaib ceannairc a'm' aghaidh:

au téid thu maille rium an aghaidh Mhoaib

gu cathl Agus thuirt esan, Thèid mi

suas: tha mise mar tha thusa, mo shhiagh-

sa mar do shluagh-sa, m'eich-sa mar d'eich-

sa.

8 Agus thuirt e, Cia an rathad a thèid

sinn suas? Agus fhreagair esan, Rathad

fàsaich Edoira.

9 Agus dh'imich rìgh Israeil, agus rìgh

Iudah, agus i'àgh Edoim, agus chaidh iad

mu'n cuairt astar sheachd là;agus cha robh

uisge aca do'n t-sluagh, agus do'n sprèidh

a lean iad.

10 Agus thuirt rìgh Israeil, Mo

thruaigTie, gu'n do ghairm an Tighearn na

tri ràglirean so cuidcachd, chum an toirt

thairis do làimh Mhoaib.

11 Agus thuirt lehosaphat, Nach ^eil

au so fàidh leis an Tighearn, a chum gu'm

fiosraich sinn de'n Tighearn leis? Agus

fhreagair aon de sheirbhisich rìgh Israeil,

agTis thuirt e, Tha\\ so Elisa mac Shaph-

ait, a thaom uisge air làmhan EUali.

12 Agus thuirt lehosaphat, Tha focal

an Tighearna maille ris. Agus chaidh rìgh

Israeil, agus.Iehosaphat, agus rìgh Edoim,

sàos d'a ionnsuidh.

13 Agus thuirt Elisa ri rìgh Israeil,

Ciod e mo ghnothuch-sa riut-sa? imich a

dh'ionnsuidh fhàidheau d'athar, agus a

dh'ionnsuidh fhàidhean.do mhàthar. Ag-\is

thubhairt rìgh Israeil ris, Ni h-eadh: oir

ghairm an Tighearn na tri r-ghrean so

cuideachd, chum an toirt thalris do làimh

Mhoaib.

14 Agus thuirt Elisa, Mar is beò

Tighearn nan slògh. 'an làthair am bheil

mi a'm' sheasamh, gni cinnteach mur bith-

eadh meas agamsa air làthaireachd lehosa-

phait rìgh Iudah,chaseaIIainn ortsa,ni mò

a chithinn thiL

15 Ach a nis thugaibha m' ionnsuidh fear-

2 RIGH

ciùil. Agus an uair a bha 'm fear-ciùil

a' cluicheadh, bha làrnh an Tighearn

air.

16 Agus thuirt e, Mar so tha'n taigh-

eam ag ràdh, Dean an gleaun so làu de

chlaisibh:

17 Oir mar so tha'n Tighearn ag ràdh,

Cha-n fhaic sibh gaotli, ni mò a chi sibh

uisge; gidheadh làonar an gleaim so le

h-uisge, agus òiaidh sibh, sibh fhéin agus

bhur sprèidh, agus bhur n-aiumhidhean

. IV.

CaibidealIV.

1 LeighisZi Elisa oladh na bantraich, 8 A ig

Sunam thug bean àraidh aoidheachd dha. 18

Fhuair a mac bàs, agus dKath-bheothaich

Elisa e. 42 Bheathaich e ceudfear le fichead

builionn.

ANIS ghlaodh bean àraidh de mhnàibh

mhac nam fàidlioan ri Elisa, ag radh,

Flmair d'òglach m'fhear bàs; agus tha fios

agad gu'n robh eagal an Tighearn' air d'òg-

lach: agus tha fear nam fiach air teachd a

ISAgus is beag so aunansàiilibhauTigh- thoirt mo dhithis mliac leis gu blù

earna: blieir e mar an ceudna na Jiloabaich

tliaii'is d'ur làimh.

19 Agus buailidh sibh gach baile daing-

niclite, agus gach baile taghta, agus leag-

aidh sibh sìos gacli craobh mhaith, agus

dàiinidh sibh suas na tobraichean uisge uile,

agus millidh sibh gach viù.vmaiài\\fearainn

le clachaibh.

20 Agus auns a' mhaduinn, mu àm toii't

suas an tabliartais-bàdh, feuch, thàinig

uisgc ratliad Edoim, agus làonadh an tìr le

li-uisge.

21 Agus an uair a chuala na Moabaich

uile gu'n d'thàinig na ràghrean a nìos a

chogadh 'n an agliaidh, ghairmeadh cuid-

eachd iadsan uile a thàinig gu aois airm

iomchar, agus os a cheaun sin, agus sheas

iad aig a' chràch.

22 Agus dh'éirich iad gu moch anns a'

mhaduinn, agus dhealraich a' ghrian air

na h-uisgeachau, agus chuunaic na Moab-

aich thall fa'n conihair na h-uisgeachan

deai'g mar fhuil:

23 Agus thuirt iad, Is fuil so: sgrios-

adh gun teagamh na rlghrean, agus bhuail

iad a chéile: a nis ma ta, dh'iounsuidh na

creiche, a Mhoaib.

tràiillibh aige.

2 Agus thuirt Elisa rithe, Ciod a ui

mise air do shon? innis dhomh ciod a

th'agad 's an taigh? Agus thuirt ise,

Cha-n'eil aig do bhanoglaich ni air bith

's an taigh, ach soitheach olaidh.

3 an sin thuirt esan, Falbh,iarr dhuit

féin soithichean 'an coingheall a muigh o d'

choimhearsnaich uile, eadhon soithichean

falamh: na dean le beagan.

4 agus an uair a thèid thu a steach,

druididh tu an dorus ort fhéin, agus air do mhacaibh, agus taomaidh tu anns na

soithichean sin uile, agus cuiridh tu'n

soitheach làn a leth-taobh.

5 Agus dh' fhalbh i uaith, agus dhruid i an dorus oirre fhéin, agus air a macaibh; agus

thug iadsan nasoithicliean d'a h-ionnsuidh,

agus thaom ise a mach.

G Agus an uair a bha na soithichean làn,

thubhairt i r'a mac, Thoir a m' ionnsuidh

fathast soitheach. Agus thuirt esan

rithe, Cha-?i'6i7 soitheach ann tuilleadh.

Agus stad an oladh.

7 An sin thàinig i agus dh'innis i sin do'n

duine le Dia: agus thuirt esau, Falbh,

reic an oladh, agus dàol d'fhiachan; agus

24 Agus an uair a thàinig iad gu camp thig fhéin agus do mhic beò ah' a' chuid- -

Israeil, dh'éirich na h-Israelich, agus

bhuail iad na Moabaich, agus theich iad

rompa: ach chaidh iadsan air an aghaidh

a' bualadh nam Moabach, eadhon 'n an tlr

ft'in.

25 Agus leag iad sìos na bailtean, agus air

gach màr maith fearainn thilg gach fear a

chlach, agus làon iad e; agus dhàiin iad

suas gach tobar uisge, agus leag iad sìos

gach craobh mhaith: a mhàin ann an Cir-

haraset dh'fhàg iad a chlachan: aoh

chuairtich luchd nan crann-tàbhuill e, agus

bhuail iad e.

eile.

8 Agus thachaàr air là àraidh gun

deachaidh Elisa thairis gu Sunam, far an

robh beau mhòr; agus chuir i impidh air

aran itheadh. Agus ge b'e uair a rachadh

e seachad, thionndaidheadh e stigh an sini

a dh'itheadh arain.

9 Agus thuirt ise r'a fear, Feuch at

nis, tha fhios agam gur duine naomh

Dia e so, a tha 'gabhail seachad oirnn cho

tric.

10 Deanamaid, guidheam ort, soòmari

beag balla, agus cuireamaid da an sin leabr i

26 Agus an uair a chunnaic rìgh Mhoaib j adh, agus bord, agus caithir, agus coinn* 1

gu"n do bhuadhaich an cath air, thug e leis ! leir: agus an uair a thig e d'ar u-ionnsuidh, i

seachd ceud fear a tharruing claidlieamh, a 1 tionndaidhidh e stigh an sin.

chum briseadh a steachguràgh Edoim; ach

cha b'urrainn iad.

27 An sin ghabh e a cheud-ghin mic,

bha gu rìoghachadh 'n a àit, agus dh'àobair

11 Agus tharladh air là àraidh gu'n

d'thàinig e 'n sin, agus thionndaidh e steach,

do'n t-seòmar, agus luidh e 'n sin.

12 Agus thuirt e ri Gehasi 'òglach,

mar àobairt-loisgte air a' bhalia: agus Gairm air a' B!]an-sunamaich so. agus

bha corruich mhòr an agliaidii Israoil: agus j ghairm esan oirre, agus sheas i 'n a fhian-i

dh'imich iad uaith, agus phill iad ^an tìr

féin.

342

13 Agus thubhairfc e ris, Abair a nis rithflt j

2 KlGll, IV.

Feuch, gliabh thu cùram cl'ar taobh-ne leis

a' chùram so uile; ciod a tha ri dheanamh

air do shon? an àill leat labhairt air do

shon ris an ràgh, no ri ceannardant-slòigh?

Agus fhreagair ise, Am mcasg mo shluaigh

féin tha mi a'm' chòmhnuidh,

a chràdh innte; agus cheil an Tighearn

ormsa e, agus cha dinnis e dhomh.

28 Agus thuirt ise, An d'iarr mise mac

o 'm thighearn? nach dubhairt mi, Na

meall mi ]

29 An sin thuirt e ri Gehasi, Crios-

14 Agus thuirt esan, Ciod ma taa tha laich do leasraidh, agus glac mo bhata-sa

ri dheanamh air do shon? Agus thubliaii-t ann do làimh, agais bi 'g imeachd: ma

Gehasi, Gu deimhiu cha-?i'6<7 mac aice, agus 1 thachaireas tu air duine sam bith. na

tha a fear sean. ! beannaich dha; agus ma bheannaicheas

15 Agus thuirt esan, Gairm oirre. | duine sam bith dhuit, na freagair e a ràs:

Agus an uair a ghairm e oirre, sheas i anns ' agus cuir mo bhata air aghaidh an lcinibh.

an dorus. j 30 Agus thuirt niàthair an leinil:>h,

16 AgTis thuirt e, Aig an àm shuidh- Mar is beò an Tighearn, agus mar is beò

ichte so, a reir àm na beatha, hithidh mac ' d'anam-sa, cha-n fhàg mi thu. Agus agad a'd' ghlacaibh. Agus thuirt ise

Na dean, mo thighearn', a dhuine le Dia

na dean breug do d' bhanoglaich.

17 Agus dh' fhàs a' bhean torrach, agus

rug i mac aig an àm shuidhichte sin mu'n

do labhair Elisa rithe, a rèir àm na beatha.

18 Agus dh'fhàs an leanabh suas: agus

thachair air là àraidh gu'n deachaidh e

mach a chum 'athar, a dh'ionnsuidh nam

buanaichean.

19 Agus thubhairfc e r'a athair, Mo cheann,

mo cheann! Agus thuirt esan ri òglach,

Tog leat e dh'ionnsuidh a mhàthar.

20 Agus thog esan leis e, agus thug e

dh'ionnsuidh a mhàthar e: agus shuidh e

air a glàiinibh gu meadhon-là, agus an sin

dh'eug e.

21 Agus chaidh i suas, agus chuir i 'n a

luidhe e air leabaidh an duine le Dia,

agus dhruid i an dorus air, agus chaidh i

mach.

22 agus ghairm i air a fear, agus thuirt

i, Cuir a m' ionnsuidh, guidheam ort, aon

de na h-òglaich, agus aon de na h-asalaibh,

r ''ram gu'u ruith mi dh'ionnsuidh an duine

^ 'ia, agus g-u'n tig mi a ràs.

Agus thuirt esan, Car son a thèid

tl i d'a ionnsuidh? an diugh cha-n''eil geal-

a ' 1 ùv, no sàbaid ann. Agus thuirt ise,

Bithidh gach ni gu maith.

24 xln sin chuir i dàoUaid air asail, agns

thubhairt i r'a h-òglach, Tamiing, agus bi

'g imeachd: na cuir moille orm a' marcachd,

I mur iarr mi ort.

i 25 Agns dh'imich i, agus thàinig i dh'ionn-

suidh an duine le Dia gu sliabh Charmeil:

agus an uair a chimnaic an duine le Dia i

. fa 'chomhair, thuirt e ri Gehasi 'òglach,

i Feuch, is i sud a' Bhan-sunamach.

à 26 Ruith a nis, guidheam ort, 'n a coinn-

imh agus abair rithe, Am bheil thu ièin

• gu maith? am bheil d'fhear gu maith? am

j bheil an leanabh gu maith ? Agus fhreag-

: air ise, Tha gu maith.

I 27 Agus an uair a thàinig i dh'ionnsuidh

i an duine le Dia chum an t-slèibh, rug i air

a chosaibh; ach thàinig Gehasi am fagus

gus a cur air falbh. Agus thuirt an

duine le Dia, Leig dhi, oir ^Aaah-anam air

343

dh'éirich e, agus lean e i.

31 agus chaidh Gehasi air aghaidh rompa,

agus chuir e 'm bata air aghaidh an leinibh;

ach cha robh cainnt no clàisteachd aige:

uime sin phill e 'n a choinnimh, agTis

dh'innis e dha, ag ràdh, Cha-n'eià an

leanabh air dàisgadh.

32 Agus an uair a thàinig Elisa a steach

do'n taigh, feuch, bha'nleanabhmarbh,agus

'n a luidhe air a leabaidh san.

33 Uime sin chaidh e stigh, agus dhàiiu e

'n donis oiTa 'n an dithis, agus rinn e

urnuigh ris an Tighearn.

34 Agus chaidh e suas agus luidh e air an

leanabh, agus chuir e a blieul air a bheul,

agus a shàiilean air a shùilibh, agus a

làmhan air a làmhan, agus shàn se e lèin

sàos air, agus dh'fhàs feoil an leinibh

blàth.

35 Agus a ràs, dh'imich e anns antaigha

null agus a nall, agus chaidh e suas, agus

shàn se e fhéin sìos air; agus rinn an leanabh

sreothartaich seachd uairean,agus dh'fhos-

gail an leanabh a shàiilean.

36 Agus ghairm e air Gehasi, agus thubh-

airt e, Gairm air a' Bhan-sunamaich so.

Agus ghairm esan oin-e; agus an uair a

thàinig i stigh d'a ionnsuidh, thuirt

esan, Tog leat do mhac.

37 Agus thàinig i agus thuit i aig a

chosaibh, agus chrom si i fhéin sìos gu làr,

agus thog i leatha a mac, agus chaidh i

mach.

38 Agus phill Elisa gu Qilgal; agus bha

gorta 's an tàr, agus bha mic nam fàidhean

'n an suidhe fa 'chomhair: agus thuirt e

r'a òglach, Cuir air a' phoit mhòr, agus bruich brochan do mhacaibh nam fàidài-

ean.

39 Agus chaidh aon a mach do'n achadh a

thional luibhean, agus fhuair e fàonain

fhiadliaich, agus thiouail s dhith dearcan

fiadliaich, làn 'fhalluinne, agus thàinig e

agus ghearr e sìos iad anns a' phoit

bhrochain; oir cha b'aithne dhoibh iad.

40 Agus thaom iad a mach do na daoinibh

gu itheadh; agus an uair a bha iad ag

itheadh de'n bhrochan, ghlaodli iad, agi;s

[ thuirt iad, Bàs anns a' phoit, a dhuine

le Dia. agus cha burrainn àad ithcadli

dheth.

41 agus thuirt esan, Thugaibh ma ta

min a m' ionnsuidh. Agus thilg e anns a'

plioit i; agus thuirt e, Taom a mach air

son an t-sluaigh, a chum gu'n ith iad: agus

cha robli ni air bith olc anns a' phoit.

42 Agus thàinig duino o Bhaal-sali.sa,

agus thug e dh'iounsuidh an duine le Dia

aran de'n cheud toradh, fichead builionn

eòrna, agus lan dhiasan arbhair 'n an

càithleach; agus thuirt e, Thoir do'n

t-sluagh, a chum gu'n ith iad.

43 Agus thuirt 'fhear-frithealaidh ris,

Car son a chuirinn so an làthair cheud

fear? Agus thuirt esan a ràs, Thoir

do'n t-sluagh, a chum gu'n itli iad: oir mar

so tha'n Tighearn ag ràdh, Ithidh iad, agus

bithicàh fuigheall ann.

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

44 Uime sin chuir e 'n an làthair e, agus

dh'ith iad, agus bha fuigheall aca, a rèir

focail an taighcarna.

DARA LEABHAR NAN RIGH air ais

CaibidealV.

1 Leighis Elisa Naaman an Sirianach o 'luibhre, 15 Dhiùlt Elisa tiodhlac a ghabhail uaith. 20 Fhuair Gehasi an tiodhlac le ceilg, agus bhuaileadh e le luibhre.

ANIS bha Naaman ceannard slòigh rìgh Shiria 'n a dhuine mòr aig a thighearn, agus urramach; a chionn leis-san gu'n d'thug an Tighearn saorsa do Shiria: bha e mar an ceudna treun ann an neart, ach bu lobhar e.

2 Agus chaidh na Sirianaich a mach 'n am buidhnibh, agus thug iad leo 'am braighdcanas à tìr Israeil caileag bheag; agus bha i a' feitheamh air mnaoi Naamaiu.

3 Agus thuirt i r'a ban-mhaighstir, B' fhearr leam gu' m bitheadh mo thighearn maille ris an fhàidh a tha ann an Samaria; an sin leighiseadh e o 'luibhre e.

4 Agus chaidh esan a stigh, agus dh'innis e d'a thighearn, ag ràdh, Mar so agus mar so thuirt a' chaileag a tha o thìr Israeil.

5 Agus thuirt rìgh Shiria, Imich romhad, agus cuiridh niise litir a dh'ionnsuidh rìgh Israeil. Agus dh'imich e, agus thug e leis deich tàlannan airgid, agus sè mìle bonn òir, agus deich culaidhean eudaich.

6 Agus thug e 'n litir a dh'ionnsuidh rìgh Israeil, ag ràdh, A nis an uair a thig an litir so a d' ionnsuidh, feuch, chuir mi a d' ionnsuidh leatha Naaman mo sheirbhiseach, a chum gu'n leighis thu e o 'luibhre.

7 Agus an uair a leugh rìgh Israeil an litir, reub e 'eudach, agus thuirt e, An Dia mise, a mharbhadh agus a dheanamh beò, gu'n cuìreadh am fear so fios a m' ionnsuidh duine a leigheas o 'luibhre? uime sin thugaibh fainear, guidheam oirbh, agus faicibh cionnus a tha e 'g iarraidh aobhair a'm' aghaidh.

8 Agus an uair a chual' Elisa an duine le Dia gu'n do reub rìgh Israeil 'eudach, chuir e fios a dh'ionnsuidh an rìgh, ag ràdh, Car son a reub thu d'eudach ? thigeadh e nis a m' ionnsuidh-sa, agus bithidh fios aige gu bheil faidh ann an Israel.

9 Agus thàinig Naaman le 'eich agus le 'charbad, agus sheas e aig dorus taighe Elisa.

10 Agus chuir Elisa teachdair d'a ionnsuidh, ag ràdh, Imich, agus nigh thu fhéin seachd uairean ann an Iordan , agus thig d'fheoil a rìs a d' ionnsuidh, agus bithidh tu glan.

11 Ach bha fearg air Naaman, agus dh'fhalbh e roimhe, agus thuirt e, Feuch, shaoil mi, gu cinnteach gu'n tigeadh e mach a m' ionnsuidh, agus gu'n seasadh e, agus gu'n gairmeadh e air ainm an Tighearn' a Dhé, agus gu'n cuireadh e a làmh air an àit, agus gu'n leighiseadh e an lobhar.

12 Nach 'eil Abana agus Pharpar, aimhnichean Dhamascuis, ni's fearr na uile uisgeachan Israeil? nach feud mi mi fhéin anigheadh anntasan, agus a bhi glan ? Agus thionndaidh e, agus dh'fhalbh e roimhe ann an corruich.

13 Agus thàinig a sheirbhisich am fagus, agus labhair iad ris, agus thuirt iad, athair, nam bitheadh am fàidh air iarraidh ort ni mòr a dheanamh, nach deanadh tu e? nach ro mhò na sin ma ta, 'n uair a tha e 'g ràdh riut, Nigh agus bi glan?

14 An sin chaidh e sìos agus thum se e fhéin ann an Iordan seachd uairean , a réir focail an duine le Dia; agus thàinig 'fheoil a rís mar fheoil leinibh bhig, agus ghlanadh e.

15 Agus phill e dh'ionnsuidh an duine le Dia, e fhéin agus a chuideachd uile, agus thàinig e, agus sheas e 'n a làthair; agus thuirt e, Feuch, a nis tha fios agam nach 'eil Dia anns an talamh uile ach ann an Israel: a nis ma ta, guidheam ort, gabh tiodhlac d' sheirbhiseach.

16 Ach thuirt esan, Mar is beò an taighcarn, 'an làthair am bheil mi a'm' sheasamh, cha ghabh mi e. Agus chuir e impidh air a ghabhail, ach dhiùlt esan e.

17 Agus thuirt Naaman, Nach toirear ma ta, guidheam ort, do d' sheirbhiseach luchd dhà mhuileid de thalamh? oir cha toir do sheirbhiseach suas à so a mach tabhartas-loisgte, no ùobairt do dhiathaibh air bith eile, ach do'n Tighearn.

18 Anns an ni so gu'n tugadh an taighcam

maithcanas do d' sheirbhiseach, an uair a

theid mo thighearn a steach do thigh

Rimoin a dheanamh aoraidh an sin, agus

a leigeas e a thàic air mo làimh-sa, agus si

chromas mise mi fhéin sìos ann antaighRim-

oin: an uair a chromas niise mi fhéin sìos ani

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

antaighRimoin, gu'n tugadh an taighearr

maitheanas do d' sheirbhiseach anns an ui so

19 A^s thuirt esan ris, Imich ann an

sàth. Agus dh'imich e uaith beagan as-

tair.

20 Ach thuirt Gehasi òglach Elisa an

duiue le L)ia, Feuch, chaomhaiu mo mhaigh-

stir Xaaman an Sirianach so, a thaobh uacli

do ghabh e as a làimh an ni sin.a thug e

leis: ach mar is beò an taighearu, ruithidh

inise 'n a dhéigh, agus gabhaidh mi ui èigiu

uaith.

21 Agus lean Gehasi Naaman: agus an

uair a clumuaic Xaaman e a' ruith 'n a

2 RIGH, YI.

thoil a uis, falbh fhéin maille ri d' sheirbhis-

ich. Agus fhreagair esan, Thèid mi.

4 Agus chaidh e maille riu: agus an uair

a thàinig iad gu Iordan , ghearr iad sìos

fiodh.

5 Ach an uair a bha aon diubh a' leagadli

ci"aoibhe, thuit iarunn na tuaighe auus an

uisge: agTis dh'èigh e agus thuirt e, Mo

thruaigh, a mhaighstir! agus gur ann 'an

coingheall a bha e.

6 Agus thuirt an duine le Dia, C'àit an

do thuit QÌ Agus dhTheuch esan da an

t-àit. Agns ghearr e sìos maide, agus thilg

dheigh, leimi e uuas as a charbad � � , ^ ^

choiuuimh, i agus thuirt e, Am bheil ! e 'n sin.e, agus thug e air an ianmu suàmh

gach ui gu maith?

22 Agus thuirt esan, Tha gach ni gu

maith: cliuir mo mhaighstir uaith mi, ag

ràdh, Feuch, a nis thàinig a m' ionnsuidh

,dà òganach o shHabh Ephraim de mhac-

aibh uam f àidheau: thoir dhoibh, guidheam

ort, tàlaun airgid, agus dà chuhiidh eudaich.

23 Agus thuirt Xaamau, Ma's toil leat,

gabh dà thàlann. Agus choimh-èiginich se

e, agus cheangail e dà thàlaun airgid ann

,au dà mhala, agus dà chulaidh eudaich,

,agus chuir e iad air dithis d'a òglachaibh;

agus ghiàilain iadsan roimhe iad.

24 Agus an uair a thàinig e do'n dùn,

â–  ghabh e as an làimh iad, agus thaisg e auus

, autaighiad: agus leig e na daoine air falbh,

agus dliThalbh iad.

25 Agus chaidh esan a steach, agus sheas

e 'an Ikthair a mhaighstir, agus thuirt

; Elisa ris, Cia as a thàinig thusa, a Ghehasi^

\ Agus thuirt esan, Cha deachaidh do

sheii'bhiseach taobh air bith.

26 Agus thuirt esan ris, Xach deach-

aidh mo chridhe-sa maille riut, an uair a

phill an duine o 'charbad a'd' choinnimh?

; an àm so a ghabhail airgid, agus a ghabhail

: eudaich, agus hosan-olaidh, agus fhàou-lios-

an, agus chaorach, agus buair, agus òglach,

agus bhanoglach \

27 Ùime sin.dlàith - leanaidh luibhre

Kaamain riutsa, agus ri d' shliochd gu

bràth. Agus chaidh e mach à 'fhiauuis,

'n a lobhar, geal mar slmeachda.

CaibidealYI.

1 Thug Elisa air iarunn snàmli. S Leig e ris

comhairle rìgh Shiria, agus tàiug e gu neo-ni i.

11 Ch-uir rìgh Shiria armaill g'a ghlacadh. 18

BhuaUeadh iad le doille. 24 theannaich

Btn-hadad Samaria. 25 Bliuadhaich a' ghorta

's a' bàtaile.

AGUS thuirt mic nam fàidhean ri

Elisa, Feuchâ€� a nis, tha'n t-àit anns

am bheil sinu a chòmhuuidh maille riut ro

• chumhann air ar son.

7 Agus thuirt e, Tog leat e. Agus

shàn esan a mach a làmh, agus ghabh se e.

8 Agus bha rìgh Shiria a' cogadli ri h-Is-

rael: agus chuir e a chomhairle r"a sheir-

bhisich, ag ràdh, Ann an leithid so dh'àite

hithidh mo champ.

9 Agus chuir an duine le Dia^os a dh'iouu-

suidh rìgh Israeil, ag ràdh, Feuchnach téid

thu thairis a dh'ionusuidh a leithid so

dh aite; oir an sin.tha na Sirianaich air

teachd a nuas.

10 Aguschuirràgh Israeilc?ao2?2eadh'ionn-

suidh an àite muu d'inuis an diiine le Dia

dha, agus mu'u d'thug e rabhadh dha, agus

dliàou se e fhéin an sin, cha b'ann aon uair no

dà uair.

1 1 Agus bha cridhe rìgh Shiria fo bhuair-

eas mòr air son an ni so; agus ghairm e

air a sheirbhisich, agus thuirt e riu,

Xach inuis sibh dhomh cò 'n ar measg-ue

'tha le rìgh Israeil?

12 Agus thuirt aon d'a sheirbhisich,

Q\i-di.-n'eil neach air hith, a thighearn', a

ràgh: ach Elisa am fàidh, a tha ann an

Israel, innsidh esan do rìgh Israeil na

briathran a labhras tu ann do sheòmar-

leabach.

13 Agus thuirt esan, Rachaibh agus

seallaibh c'àit am bheil e, a chum gTi'u cuir

mi daoine uam, agus gu'n glac mi e. Agus

dh'innseadh dha, ag ràdh, Feuch, tha e ann

au Dotan.

14 Uime sin chuir e eich an sin, agus

carbaid, agus sluagh mòr: agus thàinig

iad 's an oidhche, agus chuairtich iad am

baile.

15 Agus dh'éirich seirbhiseach an duiuele

Dia gu moch 's a' mhaduiuu, agus chaidh e

mach, agus, feuch, bha armailt a' cuairt-

eachadh a' bhaile, maille ri eachaibh agus

ri carbadaibh; agus thuirt 'òglach ris,

Mo thi-uaigh, a mhaighstir! ciounus a ni

sinn?

16 Agus fhreagairesan^Nabitheadh eagal

_ 2 Leig dlimnu dol, guidheamaid oi-t, gu ' oi-t; oir is làoumhoire iad a tM leinne na

; Iordan , agus bheir gach fear againu sail as; iadsan a tha leo-sau.

a sin, agus ni sinu dhmun^èin an sin.àite

. gucòmhnuidhaghabhailauS. Agusfhrea

' air esan, Rachaibh

17 Agus riun Ehsa uruuigh, agus thubh-

-; airt e, A Thighearua, fosgail, guidheam ort

a shùileau, a chum g'a'm faic e. Agus

3 Agus thuirt aon diuhh, Ma's i do , dh'fhosgail an Tighearn sàiileau an ògiin

345

2 RIGH, VII.

aich, agus chunuaic e; agus, feuch, bha'u

sliabh làn each agus charbad teine mu'u

cuaii't air Elisa.

IS A.gus an uair a thàinig iad a nuas d'a

ionnsuidh, rinn Elisa urnuigh ris an taigh-

earn, agus thuirt e, Buail, guidheam

ort, an sin.gh so le doille. Agus bhuail e

iad le doille, a rèir tbcail Elisa.

19 Agus thuirt Elisa riu, Clia-n i so an

t-sHghe, agus cha-u e so am baile;leanaibli

mise, agus bheir mi sibh a dh'ionnsiudh an

duiue a tha sibh ag iarraidh. Ach thug e

iad gu Samaria.

20 Agus an uair a thàinig iad a steach do

Shamaria, thuirt Elisa, A Thighearna,

fosgail sùilean nan daoine so, chum gu'm

faic iad. Agus dh' fhosgail an Tighearn an

sùileau, agus chunnaic iad, agus, feuch, bha

iad 'am meadhon Shamaria.

21 Agus thuirt rìgh Israeili'i Elisa, an

uair a chunuaic e iad, Am buail, am buail

mi iad, athair?

22 Agus fhreagair esan, Cha bhuail thu

iad: am buaileadh tu iadsan a ghlac thu

'n am braighdibh le d' chlaidlieamh, agus le

d' bhogha? cuir ai'au agus uisge fa'n comh-

air. a chum gu'n ith agus gu'n òl iad, agus

gu 'ntoid iad a dh'iounsuidh an Tighearna

féin.

23 Agus rinn e deasachadh mòr air an son;

agus an uair a dh'ith agus a dh'òl iad, leig

e air falbh iad, agus chaidh iad a dh'ionu-

suidh an Tighearn'. Agus cha d'thàinig

buidhnean Shiria ni's mò do thàr Israeil.

24 Agus na dhéigh so chruinnich Ben-

liadad rìgh Shiria 'armailt uile, agus chaidh

e suas agus theannaich e Samaria.

25 Agus bha gorta mhòr ann an Samaria;

agus, feuch, theauuaich iad e, gus an robh

ceami asail air a reic air cheithir fichead

honn airgid, agus an ceathramh cuid de

chab a dh'aolach cholumau air chùig honn-

aihh aii-gid.

26 Agus an uair a bha rìgh Israeil a' gabh-

ail seachad air a' bhalla, ghlaodh beau ris,

ag ràdh, Dean cabhair orm, mo thighearn'

a ràgh.

27 Agus thuirt esan, Mur dean an

Tighearn cabhair ort, cionnus a ni mise

cabhair ort? an ann a urlar an t-sabhail, no

as an fhàon-amar?

28 Agus thuirt an rìgh rithe, Ciod a

tha 'teachd riut à Agus fhreagair ise,

Thubhairt a' bheau so rium, Thoir seachad

do mhac-sa, chum gu'n ith sinn an diugh e,

agus mo mhac-sa ithidh sinn am màireach.

29 Agus bhruich sinn mo mliac-sa, agus

dh'ith sinn e: agus thuirt mise rithe-sa

air an ath là, Thoir seachad do mhac-sa,

chum gu'n ith sinn e: ach dh' fholaich ise a

mac.

30 Agus an uair a chuar an rìgh briathran

na mnà, reub e 'eudach, agus ghabh e

seachad air a' bhalla, agus dh'amliairc an

346

; sin.gh, agus, feuch, bha saic-eudach aàr

' fheoil air an taobh a stigh.

I 31 An sin.thubhairt e, Gu'n deanadh Dia

mar sin rlumsaj agus tuilleadh mar an

ceudna,masheasasceannEhsa mhic Shaph-

1 ait air an diugh.

! 32 Ach bha Elisa 'n a shuidhe 'n a thigh,

I agus na seanairean 'n an suidhe mailàe ris:

agus chuir an rìgh duine uaith as a làth-

aireaciid fhéin: ach mu'u d'thàinig an teachd-

air d'a ionnsuidh, thuirt e ris na seau-

airibh, Am faic sibhse mar a chuir mac so

a' mhortair duine a thoirt mo chinn diomsa?

thugaibh an aire 'n uair a thig an teachdair,

druidibh an dorus, agus cumaibh gu daing-

eau e aig an dorus: nach ^eil fuaim chos a

thighearna 'n a dhéigh?

33 An uair a bha e fathast a' labhairt riu,

feuch, thàinig an teachdaira nuas d'a ionu-

suidh: agus thuirt e, Feuch, tha'u t-olc

so o'n Tighearn; c'ar son a dh'fheithinnse

air an Tighearn ni's faide?

CaibidealYII.

1 Roimh-innis Elisa yàim hitheadli mòrphailleas

ann an Samaria. 3 Tkuu ceathrar dhaoine a

diaidh a mach dò'n champjios seacliad gvHn do

theich na Sirianaich. 12 Ghreach rìgh Israeil

agus an sluugh camp nun Sirianach,

AN SIN thuirt Elisa, Eisdibh ri

focal an Tighearna: Mar so tha'n Tigli-

earn ag ràdh, Mu'n tràth so am màù'each

reicear tomhas de mhin mhàn air secel,

agus dà thomhas eòrna air secel, ann an

geata Shauuària.

2 Agus fhreagair ceannard, a leig an i'àgh

a thaic air a làimh, an duine le Dia, agus

thubhairt e, Feuch, ged dheauadh an taigh-

earu tuil<lhorsan anns na nèamhan am

feudadh an ni so'bhi? agus thuirt esau,

Feuch, chi thusa le d' shùilibh e, ach cha-u

ith thu dheth.

3 Agus bha ceathrar dhaoine air an robh

an luibhre aig dol a steach a' gheata; agus

thubhairt iad gach fear r'a chéile, carson

a dh'fhauas sinu an so gus am bàsaich

siun ?

4 INIa their sinu, Rachamaid a steach do'n

bhaile, tha a' ghorta anns a' bhaile, agus

bàsaichidh sin. an sin; agTis ma dh' fhauas

siuu an so, bksaichidh sinn mar an ceudna.

A nis ma ta thigibh, agus teicheamaid gu

camp nan Siiianach: ma chaomhnas iadbeò

sinn, bithidh sinn beò; ach ma mharbhas

iad sin., cha-n fhaigh sinn ach am bàs.

5 Agus dh'éirich iad anns an dàithra gu

dol a dh'ionnsuidh caimp nan Siriauach: ,

agus an uair a thàinig iad gus a' chuid a j

bfhaide mach de champ uan Sirianach, I

feuch, cha rdbh duine air hith an sin:

6 Oir thug an taigheai-n air feachd nan

Sirianach fuaim charbad a chluiuntinn,

agus fuaim each, eadhoài fuaim slòigh mhòir:

agus thuirt iad gach fear r'a chéile,

Feuch, thuarasdalaich rìgh Israeil 'n ar

n-aghaidh ràgliroan nan Hiteach, agus

ràghrean nan Eiphiteach, gu teachd oimn.

7 Uime sin.dli'eirich iad, agus theich iad

auns an dàithi'a, agus dhfhàg iad am

bùthau, agus an eich, agus an asail, eadhon

au camp mar a bha e, agus theich iad air

son an anama.

8 Agus an uair a thàinig na lobhair sin

gus a' chuid a b' fhaide mach de'n champ,

chaidh iad a steach do aon bhàith, agns

dh'ith iad, agus dh'òl iad, agus thug iad leo

as a sin airgiod, agus òr, agus eudach, agus

chaidh iad agus dh'fholaich siad iad; agus

thàiuig iad air an ais, agus chaidh iad a

steach do bhàith eile, agus thug iad leo as a

siu mar an ceudna, agus chaidh iad agus

dh' fholaich siad iad.

9 AgTis thuirt iad gach fear r'a chéile,

Chà-n'eil sinn a' deanamh gu ccart: is là

deadh sgeòil an là so, agus tha sin.e 'n ar

tosd: ma dlv fhanas sinn gn solus na maidne,

thig olc èigin oirun: a nis ma ta thigibh,

agus rachamaid agus innseamaid do theagh-

lach an ràgh.

10 Agus thàinig iad agus ghlaodh iad ri

dorsairibh a' bhaile, agTis dh'innis iad

dhoib]i, ag ràdh, Chaidh sinne gu camp

nau Sirianach, agus, feuch, cha robh duine

air bith an sin, no giith duine, ach eich

ceaugailte, agus asail ceangailte, agus na

bùthan mar a bha iad.

11 Agus ghlaodh na dorsairean, agus

dh'innis iadsan do theaghlach an rìgh a

stigh.

12 Agus dh'èii-ich an rìgh anns an oidhche,

j agus thuirt e r'a sheirbhisich, Innsidh

I mi dhuibh a nis ciod a rinn na Sirianaich,

! oirun: tha fios aca gu bheil sinne ocrach,

agus chaidh iad a mach as a' champ gu'm

folaeh fhéin anns a' mhachair, ag ràdh, An

uair a thig iad a mach as a' bhaile, glacaidh

sinn beò iad, agus thèid sinn a steach do'n

' bhaile.

13 Agus flireagair aon d'a sheirbhisich,

agus thuirt e, Gabhar a nis càiig de na

h-eich a tha air am f àgail, a dh' fhau anns

a^hhaile, (feuch, tha iad mar mle shluagh

: Israeil d'an do chuireadh as,) agus cuirea-

maid teachdairean uainn agus faiceamaid.

' 14 Ghabhadh uime sin dà each carbaid;

agus chuir an rìgh teachdairean an deigh

feachd uan Siriauach, ag ràdh, Eachaibh,

agus faicibh.

15 Agus chaidh iad 'n an déigh gu nxig

lordan, agus, feuch, bha'n t-slighe uile làu

de eudach, agus de shoithichean, a thilg na

Siriauaich uatha 'n an cabhaig: agus phill

na teachdairean, agus dh'innis iad do'n

ràsh.

2 RIGH, VIII.

17 Agus chuh* an rìgh ciàram a' ghcata air

a' cheannard, a leig g a thaic air a làimh:

agus shaltair an sluagh air anns a' gheata,

agus dh'eug e, mar a thuirt an duine le

Dia, a labhair an uair a thàinig an rìgh a

nuas d'a ionnsuidh.

18 Agus thachair e, mar a labhair an duine

le Dia ris an ràgh, ag ràdh, Bithidh dà

thomhas eorna air secel, agus tomhas de

mhin mhàn air secel, mu'n tràth so am

màireach, ann an geata Shamaria:

19 Agus fhreagair an ceannard sin an

duine le Dia, agus thuirt e, Feuch a nis,

ged dheanadh an Tighearn tuil-dhorsan

anns na nèamhan, am feudadh a' leithid so

de ni a bhi? agus thuirt esau, Feuch,

chi thu le d' shùiKbh e, ach cha-n ith thu

dheth.

•20 Eadhon mar sin thachair e dha: oir

shaltair an sluagh air anns a' gheata, agus

dh'eug e.

CaibidealVIII.

3 Phill a' Blmn-sunamadi d tìr nam Philis-

teach. 10 Thug Elisa fios do Hasael gu'm

faigàieadh Ben-hadad bàs, agits gu'm hitheadh

e fhéin '?i a rìgh air Siria. 20 Rinn Edom

agus Libnah ceannairc an aghaidh Iudah.

23 Ràghich Ahasiah 'an àit lehoraim.

AN SIN labhair Elisa ris a' mhnaoi,

d'an d'ath-bheothaich e a mac, ag

ràdh, Eirich, agus imich thusa agus do

theaghlach, agus falbh air chuairt ge b'e àit

am feud thu'bhi air chuairt: oir ghairm an

Tighearn air gorta, agus mar an ceudna

thig i air an tìr rè sheachd bliadhna.

2 Agus dh'éirich a' bhean, agus rinn i a

rèir focail an duine le Dia: agus dh' fhalbh

i fhéin agus a teaghlach, agus bha i air

chuairt ann an tìr nam Philisteach rè

sheachd bliadhna.

3 Agns aig ceann nan seachd bliadhna,

phill a' bhean à tìr nam Phihsteach: agus

chaidh 1 mach a ghairm air an rìgh air son

a taighe, agus air son a fearainn.

4 Agus labhair an rìgh ri Gehasi, òglach

an duine le Dia, ag ràdh, Innis dhomh,

guidheam ort, na nithean mòra uile a rinn

Elisa.

5 Agus an uair a bha e ag innseadh do'n

ràgh mar a dh'ath-bheothaich e neach a bha

marbh, feuch, ghlaodh a' bhean, d'an d'ath-

bheothaich e a mac, ris an rìgh air son a

tighe, agus air son a fearainn. Agus thubh-

airt Gehasi, Mo thighearn', a ràgh, so a'

bhean, agus so a mac, a dh'ath-bheothaich

Ehsa.

6 Agus an uair a dh'fheòraich an rìgh de'n

mhnaoi, dh'innis i dha. Agus dh'orduich

an ràirh dhà maor àraidh, ag ràdh, Thoir air

16 agus chaidh an sluagh a mach, agus ais gach ni 'bu leatha,agus uile thoradh an

chreach iad camp nan Sirianach: agus reic- fhearainn, o'n là a dh'fhàg i an tàr, eadhon

eadli tomhas de mhin mliàn air secel, agus gus a nis.

dà thomhas eoma air secel, a rèir focail an: 7 Agus thàinig Elisa gu Damascus; agus

Tighearna. \hha Ben-hadad rìgh Shiria tinn: agus

347

2 RIGH, IX.

dh'innseadh dha, ag ràdh, Thàinig an duine

le Dia an so.

8 agus thuirt an rìgh ri Ilasael, Gabh

ann ad làinah tiodlilac, agus falbli an coiun-

imh an duine le Dia, agus fiosraich de'u

Tighearn leis, ag ràdh, An tig mi beò o'n

tinneas so?

9 agus dh' fhall)h Hasael 'n a choinnimh,

agus ghabh e tiodhlac 'n a làimh, eadhon

de gach ni maith a hha\\ Damascus, luchd

dhà fhichead chàmhal: agus thàinig e, agus

sheas e 'n a làthair, agus thuàihairt e, Cluiir

do mhac Ben-hadad, rìgh Shiria, mise a'

d'lonnsuidh, ag ràdh, an tig mi beò o'u

tinneas so?

10 Agus thuirt Elisa ris, Falbh, abair

ris, Feudaidh tu gun teagamh teachd uaith:

gidheadh, nochd an Tighearn dliomhsa

gu'm faigh e gu cinnteach bàs.

11 Agus shocraich e a ghnàiis gu seas-

mhach, gus an robh nàire air: agus ghuil an

duiue le Dia.

12 Agus thuirt Hasael, Car son a tha

mo thighearu a' gul? Agus fhreagair csau,

A chionn gu bheil fios agam air an olc a ui

thusa do chloinn Israeil: an daingneachan

làidir cuiridh tu ri theine, agus an daoiue

òga marbliaidh tu leis a' cldaidheamh, agus

an clann bheag brutliaidh tu, agus am

mnathan torracli reubaidh tu suas.

13 Agus thuirt Hasael, Ach ciod, an

cù do sheirbhiseach, gu'n deanadh e an ni

mòr so? Agus fhreagair Elisa, Nochd an

Tighearn diiomhsa giCm hliàm a'd' rìgh air

Siria.

14 Agus dh'f lialbh e o Elisa, agus thàinig

e dh'ionnsuidh a thighcarn', a thuirt ris,

Cioda thuirt Elisa riut? Agus fhreag-

air esan, Dh'innis e dliomh gu'n tig thu gu

cinnteach dn tinneas so.

15 Agus air an là màireach ghabh e eudaoh

tiugh, agus thura e ann an uisge e, agus

sgaoil e air 'aghaidh e, air chor as gu'n

d'flmair e bàs: agus ràghich Hasael 'n a àit.

16 Agus anns a' chiiigeamh bhadhua de

loram mac Ahaib, rìgh Israeil, thòisich le-

horam, mac lehosaphait rìgh Iudah, air

ràogliachadh.

17 Dà bhhadhna dheug thar fhichead a

dh'aois bha e 'n uair a thòisicli e air ràogh-

achadh, agus ràghich e ochd bliadlma ann

an Ierusalem.

18 Agus ghluais e ann an sHghe ràghrean

Israeil mar a rinntaighAhaib; oir bha

nighean Aliaib 'n a muaoi aige: agus rinn e

olc ann an sùilibli an taighearua.

19 Gidheadh cha b'àill leis an Tighearn

Iudah a sgrios, air sgàith Dhaibhidh 'òg-

laich, mar a glieall e dha sohis a thabhairt da fhéin agus d'a mhacaibh an còmlmuidh.

20 'N a làithibli-san dh'éirich Edom o hhi

fo làimli Iudah, agus riun iad rìgh os an

ceauu fèiu.

21 Agus chaidh loraru thairis g-u Sair,

agus na carbadan uile maille ris: agus

I dh'éirich e 's an oidhche, agus bhuaii e na

h-Edomaich a bha mu'n cuairt air, agus

ceannardan nan carbad: agus theich an

' sluagh d'am bùthaibh.

; 22 Gidheadh dh'éirich Edom o hhi fo làimh

; Iudah gus an là'n diugh: agus dh'èiricli

Libnali 's an àm cheudna.

'â–  23 Agus a' cluiid eile de ghniomharaibh

loraim, agus gach ni a rinn e, nach 'eil iad

sgràoblita ann an leabhar eachdraidh ràgh-

rean Iudah?

: 24 Agus clioidil loram maille r'a aithrich-

I ibh, agus dh'adhlaiceadh e maille r a aith-

richibh ann am baile Dhaibhidh: agus

ràghich Ahasiah a mhac 'n a àit.

I 25 Anns an dara bliadhna deug de loram

I mac Ahaib, rìgh Israeil, thòisich Ahasiah

mac lehoraim, rìgh Iudah, air ràoghachadli.

26 Dà bhliadhua thar flùchead a dh'auis

hha Ahasiah an uair a thòisich e air ràogh-

achadh, agus ràghich e aon bhliadhna aim

an Ierusalem: agus h'e ainm a mhàthiir

Ataliah, nigheau Onu-i rìgh Isracil.

27 Agus ghluais e ann an slighe taighe

Ahaib, agus riun e olc ann an sàiilibli an

Tighearua, mar a rinntaighAhaib: oir hu

chliamhuiu do thigh Ahaib e.

28 Agus chaidh e maille ri loram mac

i Ahaib, gu cogadh an aghaidh Hasaeil rìgh

Shiria ann an Ramot-gilead; agus lot na

Siriauaich loram.

29 agus chaidh rìgh loram air ais gu bhi

air a leigheas ann an lesreel o na lotaibh a

j thug na Siriauaich dha ann an Ramot, an

uair a chog e an aghaidh Hasaeil rìgh Shiria:

agus chaidh Ahasiah mac lehoraim, rìgh

Iudah, sìos a dh'fhaicinn loraim mhic

Ahaib ann an lesrecl, a chiouu gu'» rohh

: e tiuu.

DARA LEABHAR NAN RIGH air ais

I Caibideal IX.

1 Chuir Elisa fàidh gu Ramot-gilead a dKung-

i adh lehu. 11 Rinneadh lehu '« a rlgh k

ceannardaibh an t-slòigh. 24 Màiarhh e le-

horam agus Ahasiah. 30 Tàdlg cailUean-

aich lesebel a nuas o uinneig, agus dh'ifh

na madraidh a feoil a rèir focail an fhàidh

Eliah.

AGUS ghairm Elisa am f àidh air aon de mhacaibh nam fàidheau, agus thubh-

! airt 6 ris, Crioslaich do leasraidh, agus

! gabh an corn olaidh so ann do làimh, agus

' imich gu Ramot-gilead.

2 Agus an uair a thig thu 'n sin, seallaidh

tu an sin air son lehu mhic Iehosa}3hait,

' mhic Nimsi; agus theid thu a stigh, agus

bheir thu air eirigh suas o mheasg a bhràitli-

rean, agus bheir thu e do sheòmar-cùil:

3 Agus gabhaidh tu an corn olaidh, agus

[ taomaidh tu air a clicaun e, agus their thu,

\ Mar so tha'u Tighearn ag ràdh, Dh'ung uii

thu a'd' rìgh air Israel: an sin fosgailidhtu

i an dorus, agus teichidh tu, agus cha-u fhau

' thu.

4 agus dh'imich an t-òganach ani fàidh,

gu Kamot-gilead.

5 Agus an uair a thàinig e, feuch, Iha

ceannardau an t-slòigh 'n an suidhe; agus

thubhairt e, Tha ni agam ri ràdh riut, a

cheannaird. Agus thuirt lehu, Co ris

dhinn uilel Agus thuirt esan, Kiut-sa,

a cheannaird.

6 Agus dh'eirich e, agus chaidh e steach

do'n taigh, agus thaom e an oladh air a

clieann, agus thuirt e ris, Mar so tha'n

Tighearn Dia Israeil ag ràdh, Dh'ung mi

tJuisa a'd' rìgh air sluagh an Tighearn',

eadhon air Israel.

7 Agus buailidh tutaighAhaib do thigh-

earn',agus dàolaidh mise fuil mo slieirbhis-

each uam f àidliean, agus fuil uile shcirbhis-

each an Tiglicarn,' air làimh lesebeil.

8 Agus sgriosartaighAhaib uile, agus

gearraidh mi as o Aliab esan a ni uisge ri

balla, agus esan a dhruidear suas agus a

dh'fhàgar ann an Israel.

9 Agus ni mitaighAhaib mar thigh lero-

boaim mhic Nebait, agus mar thigh Bhaasa

mhic Ahiah.

10 Agus ithidh na madraidh lesebel ann

an cuibhrionn lesreeil, agus cha hhi neach

air bith ann a dh'adhlaiceas i. Agus

dh' fhosgail e 'n dorus, agus theich e.

1 1 an sin thàinig lehu a mach a dh'ionn-

suidh sheirbhiseach a Thighearn', agus

thubhairt iad ris, Am hlieii gach ni gu

maitli? c'ar son a thàinig am fear cuthaich

so a' d' ionnsuidh? Agus thuirt esan riu,

Is aithne dhuibli an duine, agus a chainnt.

12 Agus thuirt iadsan, Is bi-eug e;

innis dhuinu a nis. Agus thuirt esau,

Mar so agus mar so labhair e rium,agràdh,

Mar so tha'n Tighearn ag ràdh, Dh'uug mi

thu a'd' rìgh air Israel.

13 An sin rinn iad cabhag, agus ghabh iad

gach fear dhiubh 'fhalluinn, agus chuir iad

foidhe i air mullach na staidhi'cach, agus

shéid" iad le trompaid, agus thuirt iad,

Is e lehu an ràgh.

14 Uime sin rinn lehu mac lehosaphait,

nihic Kimsi, ceannairc an aghaidh loraim:

(a nis bha loram a' gleidheadh Ramot-

gilead, e fhéin agus Israel uile, an aghaidh

Hasaeil rìgh Shiria:

15 Ach phill rìgh loram gubhiairaleigh-

eas ann an lesreel o na lotaibh a thug na

Sirianaich dha, 'n uair a chog e ri Hasael

ràgh Shiria.) Agus thuirt lehu, Ma's e

bhur toil e, na rachadh neach air bith a

mach, agus na teicheadh e as a' bhaile, gu

dol g'a iunscadh ann an lesreel.

16 Agus mharcaich lehu ann an carbad,

agus chaidh e g-u lesreel; oir bha loram

'u a luidhe an sin: agus thàinig Ahasiah rìgh

Iudah a uuas a dh'thaicinu loraim. j

17 Agus shcas fear-faire air an tàir ann an |

lesreel, agus chunnaic e buidheaun leliu I

'u uair a bha e a' teachd, agus thuirt e,

34y

Tha mi 'faicinn buidhne. A^is thubhairt,

loram, Gabh marcach, agus cuir 'n an

coinnimh e, agus abradh e, An sàth a

tàiann?

18 Agus chaidh fear a' marcaclid air each

'n a choinnimh, agus thuirt e, ]\Iar so

tha'n rìgh ag ràidh, An sàth a tKannà Agus

thubhairt lehu, Ciod do glmothuch-sa ri

sàth? tionndaidh air mo chàilaobh. Agus

dh'innis am fear-faire, ag ràdh, thàinig an

teachdair d'an ionnsuidh, ach cha-n'eil o

teachd air ais.

19 Agais chuir e uaith fear eile a' marc-

achd air each, agus thàinig e d'an ionnsuidh,

agus thuirt e, Mar so tha'u rìgh ag ràdh,

x\n sàth a tlCann? Agus fhreagair lehu,

Ciod do ghnothuch-sa ri slth.^ tioundaidh

air mo chàdaobh.

20 Agus dh'innis am fcar-faire, ag ràdh,

Thàinig e cadhon d'an ionnsuidh, agus cha-

n'eil e teachd air ais: agus tha\\ sin.hal

cosmhuil ri sin.hal lehu mhic Nimsi; oir

tha e a' sin.hal gu dian.

21 Agus thuirt loram, Ulluich. Agus

dh'ulluich e a charbad. Agus chaidh loram

rlgh Israeil, agus Ahasiah rìgh Iudah, a

mach, gach fear dhiubh 'n a charbad, agus

chaidh iad a mach 'an coinnimh lehu,

agus thachair iad air ann an cuibhrionu

ISaboit an lesreelich.

22 Agus an uair a chunnaic loram lehu,

thubhairt e, An sàth a tKann, a lehu?

Agus thuirt esan, Ciod an t-sàth, fhad

's a hhios stràopachas Icsebeil do mliàthar,

agus a druidheachdan co làoumhor?

23 An sin thionndaidh loram a làmhau

agus theich e, agus thuirt e ri Ahasiah,

2'ha feall anu, Oh Ahasiah.

24 Agus tharruing lehu bogha le 'uile

neart, agus bhuail e loram eadar a ghaird-

eanan, agus chaidh an t-saighead a mach

troiudi a chridhe, agus chrom e sìos 'n a

charbad.

25 An sin.thubhairt leàiu ri Bidcar a

cheannard, Tog agus tilg e ann an cuibh-

rionn fearainn Naboit an lesreelich: oir is

cuimhne leam, an uair a bha mise agus

thusa a' marcachd cuideachd an déigh

Ahaib 'athar, gu'u do chuir an Tighearn

an eallach so air.

26 Gu cinnteach chunnaic mi an dè fuil

Naboit, agus fuil a mhac, ars' an Tighearn,

agus dàolaidh mi ort anns a' chuibhrionu so,

ars' an Tighearn. A nis ma ta tog agus tilg e

anns a' c\\\nb\vc\oxmfhearainn, a rèir focail

an Tighearna.

27 Agus an uair a chunuaic Ahasiah rìgh |

Iudah so, theich e rathad taighe an liosa:

agus lean lehu 'n a dhéigh, agus thuirt

e, Buaibbh esan mar an ceudna 'n a char-

bad. Agus bhuail iad e aig uchdaich

Ghuir, a tha làimh ri Ibleam: agus theich e

gu Megido, agus fluuiir e bàs an sin.

28 Agus thug a shciibhisich leo e ann a"J j

j

carbacl gu h-Ierusalem, agus dh'adhlaic iad

e 'n a àit-adhlacaidh, maille r'a aithrichibh

ann am baile Dhaibhidh.

29 Agus anns an aon bhliadhna deug de

loram mac Ahaib, thòisich Ahasiah air

ràoghachadh os ceann Iudah.

30 Agus an uair a thàinig lehu gu lesreel,

chuala lesebel e; agus chuir i dath mu a

sùillbh, agus sgeadaich 1 a ceauu, agus

dli'amhairc i mach air uinneig.

31 Agus an laair a bha lehu a' teachd a

2 RIGH, X.

5 Agus chuir esan

a bha os ceann an i

I taighe, agus esan a bha os ceann a' bliaile, I

I agus na seanairean, agus iadsan a thog a' '

chlaàin, teachdairean gu lehu, ag ràdh, Is i

sinne do sheirbhisich, agTis ni sinn gach ni '

a dh'iarras tu oirnn; cha deau sinn rìgh air •

bith: an ni a tha taitueach a'd' shùilibh-sa, i

dean e. j

6 Agus sgrìobh e d'an iounsuidh litir an ,

dara uair, ag ràdh, Ma'^ leamsa sibh, agus

ma dh'èisdeas sibh ri m' ghuth, gabhaibh

stigh air a' gheata, thuirt i, an robh cinn mhac bhur taigheai-n', agus thigibh a m' â– 

sàth aig Simri, a mharbh a thigheam? j ionnsuidh-sa mu'n tràth so am màireachgu-

32 Agus thog esan 'aghaidh suas a dh'ionn-

suidh na h-uinneige, agus thuirt e, Cò

a tha leamsa, cò? agus dh'amhairc dithis

no triuir de chaillteanaich a mach air.

33 Agus thuirt e, Tilgibh a nuas i.

Agus thilg iadsan sìos 1; agus chrathadh

cuid d'a fuil air a' bhalla, agus air na

h-eachaibh, agus shaltair iad fo 'n cos-

aibh i.

34 Agus chaidh e stigh, agus dh'ith agus

dh'òl e, agus thuirt e, Rachaibh a nis a

dli'fhaicinn na mnà mallaichte sin, agus

adhlaicibh i; oir is nighean rìgh i.

35 Agus chaidh iad g'a h-adhlacadh, ach

cha d'fhuair iad dith ach an cloigeann,

agus na cosan, agus basan a làmh.

36 Agus phill iad, agus dh'innis iad da:

agus thuirt esan, Is e so focal an taigh-

earn', a labhair e le làirah 'òglaich Eliah an

Tisbithich, ag ràdh, Ann an cuibhrionn

lesreeil, ithidJi na madraidh feoil lesebeil:

37 Agus bithidh closach lesebeil mar

aolach air aghaidh an fhearainn ann an

cuibhrionn lesreeil, air chor as nach abair

iad, Is i so lesebel.

DARA LEABHAR NAN RIGH air ais

CaibidealX.

1 CMiàr lehu mic Ahaib gu bàs. 12 Air a

slillghe yu Samaria mharbh e bràithà-ean

Ahasiah, 18 Le a sheòUachd sgrios e uile

luchd-aoraidh Bhaail, agus loisg e an dealbh-

an. 32 Bkuail Hasael Israel. 34 Fhuair

lehu bàs, agus ràghich lehoahas 'n a àit.

AGUS bha aig Ahab deich agus tri

fichead mac ann an Samaria. Agus

sgrìobh lehu litrichean, agus chuir e do

Shamaria iad, a dh'ionnsuidh uachdarana

lesreeil, a dh'ionnsuidh nan seanair, agus

d'an ionnsuidh-san a thog ckmn Ahaib, ag

ràdh,

2 A nis an uair a thig an litir so d'ur

n-ionnsuidh, o tha mic bhur Tighearna � �

maille ribh, agus carbaid agaibh,agus eich, i iad aig slochd an taigh°bhearraidh,

Icsreel: (a nis bha mic an ràgh, deich agns '

tri fichead fear, maille ri daoinibh mòra a'

bhaile a thog iad.)

7 Agus an uair a thàinig an litir d'an ionn-

suidh, ghabh iad mic an ràgh, agus mharbh j

iad deich agus tri fichead fear, agus chuir j

iad an cinn ann am bascaidibh, agus chuir |

iad d'a ionnsuidh iad gu lesreel.

8 Agus thàinig teachdair, agus dh'innis e

dha, ag ràdh, Thug iad leo cinn mhac an

ràgh. Agus thuirt esan, Cuiribh iad

'n an dà dhàm aig doà a stigh a' gheata gu

maduinn.

9 Agus anns a' mhaduinn chaidh e mach

agus sheas e, agus thuirt e ris an

t-sluagh uile, Tha sibhse ionraic: feuch, rinn

mise ceannairc an aghaidh mo thighearn',

agus mharbh mi e; ach cò a bhuail iad so

uile?

10 Bitheadli fios agaibh a nis, nach tuit

lide de fhocal an Tighearna gu làr, a ' " "

; air an Tighearn mu thigh Ahaib; oir rmn

an Tighearn an ni sin a labhair e le làimh

a sheirbhisich Eliah,

11 Mar sin bhuail lehu iadsan uile a mhairj

de thigh Ahaib ann an lesreel, agus

dhaoine mora uile, agus a luchd-dàimh,

agus a shagartan, gus nach d'fhàg e duini

beò aige.

12 agus dh'éirich e, agus dh'imich e, agus

chaidh e do Shamaria. Agus an uair a bha

e aig taigh-bearraidh nam buachailleau an

an t-slighe,

13 Thachair lehu air bràithribh Ahasiab

ràgh Iudah, agus thuirt e, Cò sibhse

Agus thuirt iadsan, Is sinne bràithreaE

Ahasiah, agus tha sinn a' dol sìos a chiu

fàilte air cloinn an ràgh, agus air cloinn ns

ban-righiun.

14 Agus thuirt esan, Glacaibh beò iad

Agus ghlac iad beò iad, agus mharbh siac

agus baile daingnichte, agus airm,

3 Amhaircibh a mach eadhon air a shon-

san a's fearr agus a's iomchuidh de mhac-

aibh bhur Tighearn', agus cuiribh e air

ràgh-chaithir'athar, agus cogaibh air son

tighe bhur taighearu'.

4 Ach liha eagal ro mliòr orra-san, agus

thubhairt iad, Feuch, cha do sheas dà ràgl]

roimhe agus cionnus a sheasas smne

j fhichead agus dithis fhear; agus cha d'fhàg

e duine beò dhiubh.;

15 Agus an uair a dh'fhalbh e as a sin '

thachair e air lehonadab mac Rehaib a\

teachd 'n a choiunimh; agus chuir efàilttj

air, agus thuirt e ris, Am bheil d(|

chridhe-sa dàreach, mar a tha mo chricUiel

1 1 sa le d' chi'idhe-sa? Agus thubhuirt lehon^

adab, Tha. Ma tha, ars' esan, thoir dhoml •

do làmh. Agus tiiug e dha a làuih, agus

thog e suas e d'a ionnsuidh do"n charbad.

16 Agus thuirt e, Thig maille riumsa,

agus faic m'eud air sou an Tighearn'. Agus

thug e air marcachd 'n a charbad.

17 Agus thàinig e do Shamaria, agus

bluiail e iadsau uile a ]nhair de Ahab ann

an Samaria, gus an do sgrios se e, a rèir

focail an Tighearn', a labliair e ri Eliah.

18 Agus cliruinnich lehu an sluagh uile,

agus thuirt e riu, Riun Ahab beagan

seirbhis do Bliaal, ach ni lehu mòran

seirbhis dha.

19 A nis ma ta gairmibham' ionnsuidh-sa

fàidhean Bhaail uile, a sheirbhisich uile,

agus a shagartau uile; na biodh duine

dhiubh air chall; oir tha àobairt mhòr

agam r'a deanamh do Bhaal: ge b'e neach

a bhios air chall, cha mhair e beò. Ach

rinn lehu so ann an seòltachd, a chum gu'n

sgriosadh e luchd-aoraidh Ehaail.

20 Agus thuirt lehu, Gairmibli fèill

naomh do Bhaal. Agus ghairm iad i.

21 Agus chuir lehu fios air feadh Israeil

uile,agus thàinig uile àuchd-aoraidh Bliaail;

cha d'fhàgadh duine dhiubh nach d'thàinig:

agus chaidh iad a stcach do thigh Bhaail,

agus làonadhtaighBhaail o cheann gu

ceaun.

22 Agus thuirt e ris-san a Mrt os ceann

seòmair nan culaidhean. Thoir a mach

culaidhean do uile luchd-aoraidh Bhaail.

Agus thug e mach dhoibh culaidhean.

23 Agus chaidh lehu agus lehonadab mac

Reliaib a steacli do thigh Bhaail, agus thubh-

airt e ri luchd-aoraidh Bhaail, Ranns-

aichibh agus faicibh nach bi an so maille

ribh neachair hith de sheirbhisich an taigh-

earu',ach luchd-aoraidh Bhaail a mhàin.

24 Agus an uair a chaidh iad a steach a

tthoirt suas àobairtean agus thabhartas-

; loisgte, shuidhich lehu ceithir fichead fear

: leis a muigh, agus thuirt e, Ma thèid

fear air bith as de na daoinibh a thug mise

tliairis d'ur làimh, thèid anam an neach a

leigeas as e air son 'anama-san.

25 Agus co luath as a chuir e crìoch air an

àobairt-Ioisgte àobradh, thuirt lehu ris

an fhreiceadan, agus ris na ceannardaibh, '

Rachaibh a steach, buailibh iad, na tigeadh |

duino dhiubh mach. Agus bhuail siad iad j

le faobhar a' chlaidheimh, agus thilg am

freiceadan agus na ceannardan a mach iad;

agus chaidh iad gu baile taighe Bhaail. j

26 Agus thug iad a mach na dealbhan à j

tigh Bhaail, agus loisg siad iad. |

27_Agus bhris iad sìos dealbh Bhaail, agus:

bhris iad sìos aighBhaail, agus rinn iad e !

'n a thigh-salchair gus an là'n diugh. j

28 Mar so sgrios lehu Baal a mach à h-Is- 1

rael. J

29 Gidheadh ri peacaibh leroboaim mhic

Neliait, a thug air Israel peacachadh, cha I

uo dhealaich lehu, cadhon ris na laoigh òir 1

3.51 '

a bha ann am Bet-el, agus a hlia ann an

Dan.

30 Agus thuirt an Tighearn ri lehu,

A chionn gu'n do rinn thu gu maith anns

an ni sin a dhcanamh a tha ceart ann mo

shùilibh-sa, agus gu'n d'rinn thu ritaigh

Ahaib a reir gach ni a bha ann am chridhe-

sa, suidhidh do mhic de'n cheathramh

ginecdach air ràgh-chaithir Israeil.

31 Ach cha d'thug lehu anaire air imeachd

ami an lagh an Tighearna Dè Israeil le

'uile chridhe; oir cha do dhealaich e ri

peacaibh leroboaim, athug air Israel peac-

achadh.

32 Amis na làithibh sin thòisich an taigh-

earn air Israel a ghearradh goirid: agus

bhuail Hasael iad ann an uile chràochaibh

Isracil;

33 Iordan a làimh na h-àirde 'n ear,

fearann Ghilead uile, na Gadaich, agus na

Reubenich, agus na Manasaich, o Aroer,

(a tha làimh ri sruth Aruoin,) eadhon Gi-

lead agus Bàsau.

34 agus a' chuid eile de ghnàomharaibh

lehu, agus gach ni a rinn e, agus a threine

uile, nach ^eil iad sgriobhta ann an leabhar

eachdraidh ràghrean Israeil?

35 Agus choidil lehu maille r'a aithrich-

ibh; agus dh'adhlaic iad e ann an Samaria:

agus ràghich lehoahas a mhac 'n a àit.

36 Agus Vi 'n iiin' a ràghich lehu os ceann

Israeil ann an Samaria, ochd bliadhna

fichead.

DARA LEABHAR NAN RIGH air ais

CaibidealXI.

1 Dkyholaich lehoseba loas rè shè Uiadhna ann

antaighan Tigàiearn\ 4 Air an t-seachdamh

bliadhna dh'ung lehoiada e '71 a rìgh air lu-

dah. 13 Màiarbhadli Ataliah. 18 Bhriseadh

altairean agus dealbhan Bliaail.

AGUS an uair achimuaic Ataliah màtli-

air Ahasiah gu'n robli a mac marbh,

dh'éirich 1, agus sgrios 1 an sliochd ràoghall

uile.

2 Ach ghabh lehoseba nighean rìgh lo-

raim, piuthar Ahasiah, loas mac Ahasiah,

agus ghoid i e à measg mhac an rìgh a

mharbhadh, agus chuir i e fhéin agus a blian-

altrum ann an seòmar nan leabaichean:

agus dh'fliolaich iad e Ataliah air chor as

nach do mharbhadh e.

3 Agus bha e maille rithe 'am folach ann

antaighan Tighearna rè shè bliadlma: agus

ràghich Ataliah os ceann na tàre.

4 Agus air an t-seachdamh bliadhna chuir

Ichoiadaj'tos uaith, agus ghabh e iadsan a

blia os ceann cheudan, agus na ceannardau,

agus am freiceadan, agus thug e steach d'a

iounsuidh iad do thigh an Tighearn', agus

rinn e coimhcheangal riu, agus ghabli e

mionnan diubh ann antaighan Tighearn',

agus dh' fheuch e dhoibh mac an ràgh.

5 Agus dh'àithn e dhoibh, ag ràdh, So an

ni a ni sibh: Bifhidh an treas cuid dhibhse

2 RIGH, XII

a thèicl a steach air an t-sabaid, a' gleidh-

eadh faire taighe an ràgh:

6 agus hitlddh trian aig geata Shiiir,

agus trian aig a' gheata air cùhiobli an

fhreiceadain: mar so gleidhidh sibh faire

an taighe, a chum nach brisear a steach

air.

7 Agus gleidhidh dà chuid dhibhse uile a

thoid a mach air an t-sùbaid, gleidhidh

eadhon iadsan faire taighe an Tighearna

mu'n cuairt air an ràgh.

8 Agus cuairtichidh sibh an rìgh air gacli

taobh, gach fear le 'airm 'n a làimh: agus

esan a tiiig an taobh a stigh de na sreath-

aibh, marbhar e; agus bithibhse maille ris

an rìgh 'n uair a thèid e mach, agus an uair

a thig e steach.

9 Agus rinn na ceannardan-cheud a rèir

gach àii a dh'àitlm lehoiada an sagart, agus

gliabh iad gach fear dhiubli a dhaoine a

hha 'dol a steach air an t-sàbaid, maàlle

riutha-san a bha 'dol a mach air an t-sàbaid,

agus thàinig iad a dh'ionnsuidh lehoiada

an t-sagairt.

10 Agus thug an sagart do na ceannard-

aibh-cheud sleaghan agus sgiatlian rìgh

Daibhidh, a bha ann antaighan Tighearna.

11 Agus sheas am freiceadan, gach fear le

'airm 'n a làimh, mu'n cuairt air an ràgh, o

thaobh deas an taighe gu ruig taobh clà an

tighe, làimh ris an altair agus an taigh.

12 Agus thug e mach mac an ràgh, agus

cliuir e 'n cràin air, agus thug e dha an

fhianuis; agus rinn iad 'n a rìgh e, agus

dh'ung iad e, agus bhuail iad am basan,

agus thuirt iad, Gu ma fada beò an

ràgh.

13 Agus an uair a chual' Ataliah fuaira an

t-sIuaigha'niithcuideachd,thàinigidli'ionn-

suidh an t-sluaigh,a steach do thigh anTigh-

eama.

14 Agus an uair a dh'amhairc i, feitch,

sheas an rìgh làimh ri post, mar bu ghnàth,

agus na h-uachdarain, agus na trompad-

airean làimh ris an i'àgh; agus rinn sluagh

iia tìre uile gairdeachas, agus shéid iad le

trompaidibh: agus reub Atahah a h-eudach,

agus dh'èigh i, Feall, feall!

18 Agus chaidh sluagh na tìre uile a steach

do thigh Bhaail, agus leag iad sìos o;

'altairean agus a dhealbhan bhris iad gu

tur; agus mharbh iad Matan sagart Bhaail

fa chomhair uan altaireau: agus chuir an

sagart luchd-riaghlaidh os ceann taighe an

Tighearna.

19 Agus ghabh e iadsan a bha os ceann

cheudan, agus na ceannardan, agus am

freiceadan, agus sluagh na tìre uile; agus

thug iad a nuas an rìgh o thigh an taigh-

earn', agus thàinig iad rathad geata an

fhreiceadain gutaighan ràgh: agus shuidh e

air caithir nan ràg-h.

20 Agus rinn sluagh na tìre uile gaird-

eachas, agus bha 'm baile sàmhach: agus

mharbh iad Ataliah leis a' chlaidheamh

làimh ritaighan ràgh.

21 Seachd bliadhna dh'aois bha lehoas an

uair a thòisich e air ràoghachadh.

CaibidealXII.

1 Dh'orduàch lehoas do na sagartaibh tàgh an

Tighearri! a chdradh. 17 Ghlac Hasaèl Gat,

agus chidr e 'aghaidh ri dol suas gu lerusa-

lein. 18 Air dha tiodhlacfhaghail phill e air

ais. 20 C/mireadh lehoas gu hàs, agus ràghick

Amasiah '?i a àit.

ANNS an t-seachdamh bliadhna de lehu

thòisich lehoas aii- ràoghachadh, agus

ràghich e dà fhichead bliadhna ann an

Ierusalem: agus Ue ainm a mhàthar Sibiah

Bheerseba.

2 Agus rinn lehoas an ni a bha ceart ann

an sàiilibh an Tighearna rè a làithean uile,

anns an do theagaisg lehoiada an sagart e.

3 Ach cha d'thugadh air falbh na h-àitean

krda: bha 'n sluagh fathast ag àobradh,

agus a' losgadh tàiis anns na h-àitibh àrda.

4 Agus thubhaii't lehoasrisnasagartaibh,

Uile airgiod uan nitheancoisrigte a bheirear

a steach do thigh an Tighearn', airgiod gach

duine a thèid seachad 's an cdreamh^ airgiod

meas gach duine, an t-airgiod uile a thig e

ann an cridhe duine sam bith a thoirt a .

steach do thigh an Tighearna,

5 Gabhadh na sagartan d'an ionnsuidh e.

gach duine o 'fhear-eòlais; agus càireadh

iad briseadh an taighe, eadhou gach briseadli

15 Ach cUi'àithn leiioiada an sagart do na a gheibhear ann.

ceannnardaibh-cheud, a chuireadh os ceann 6 Gidheadh, anns an treas bliadhna fichead

an t-slòigh, agus thuirt e riu, Thugaibh \ de rìgh lehoas, cha do chàirich na sag

a mach i an taobh a muigh de na sreathaibh; artan briseadh an taighe.

agus ge b'e neach aleauas i, marbhar leis a' j 7 An sin ghairm rìgh lehoas air lehoiada

chlaidheamh e: oir thuirt an sagart, I an sagart agus air na sagartaibh eile, agus

Na cuirear gu bàs i ann antaighan taigh- I thuirt e riu, Car son nach 'eil sibh a'

earna. càradh brisidh an taighe? a nis ma ta na

16 Agus thug iad comas cl'i, agus dh'imich gabhaibh airgiod tuiàleadh o luchd bhur

i air an t-slighe air an tig na h-eich gutaighn-eòlais, ach thugaibh air son brisidh an

an ràgh, agus mharbhadh an sin i. j taighe e.

17 Agus rinn lehoiada coimhcheangal 8 A gus dh'aontaich na sagartan giin argiod

eadar an Tighearn agus an rìgh agus an | a ghabhail tuilleadh o'n t^sluagh, agus gun

sluagh, gu'm bitheadh iad 'n an sluagh aig i bhriseadh an tiglie a chàradh.

anTisheam; mar an ceudna cackr an rìgh | 9 Ach ghabh lehoiada an sagart cistc.

a^;us an sluagh.

3a2

agus rinn e toll 'n a h-uachdar, agiife chdir

2 RIGH, XIII.

e i ri taobh iia h-altaracli air an làimh dheis,

mar a thig duine a steach do thigh an taigh-

earna: agus ann an sin chuir na sagartan a

bha 'gleidheadli an doruis, an t-airgiod

uile a tlmgadh a steach do thigh an taigh-

earna.

10 Agus an uair a chunnaic iad gu'w rohh

mòran airgid anns a' chiste, chaidh sgrìobh-

aich an rìgh suas, agus an t-àrd shagart,

agus cheangail iad suas, agus rinn iad an

t-airgiod àireamh a fhuaradh ann autaigh

an Tighearna.

11 Agus thug iad an tairgiod, an uair a

dh'àirmheadh e, ann an laimli nan daoine a

rinn an obair, a cliuireadh os ceann taighe

an Tiglicarna; agus thug iadsan a mach e

do na saoir, agus do'n luchd-togail, a rinn

obair airtaighan Tighearna,

12 Agus do chlacharaibh, agus do hichd-

snaidhidh chlach, agus a cheannach fiodha

agus clilachan snaidhte a chàradh brisidh

tighe an Tighearn', agus air son gach ni a

chuireadh a mach air antaighg'a chàradh.

13 Gidheadh, cha d'rinneadh do thigh an

Tighearna copain airgid, smàladairean,

cuachan, trompaidean, soithichean òir air

bith, no soithichean airgid air bith, de'u

uirgiod a thugadh a steach do thigh an

Tighearna:

14 Ach thug iad e do'n luchd-oibre, agus

chàirich iad leistaighan Tighearna.

15 Os bàrr, chad'thug iad air na daoinibh,

'an laimh an d'thug iad an t-airgiod chum a

tlioirt do'n luchd-oibre, cunntas a thoirt

SL'acIiad: oir rinn iadsan gu fàrinneach.

1(5 Cha d'thugadh an t-airgiod-eusaontais

CaibidealXIII.

1 Ràogliacàiadh aingidh lehoaUais. 5 Shaoradh

Israel o fhoirneirt nan Sirianach. 9 Fhuair

lehoahas bàs, agus ràghich a mhac 'w a àit.

14 Boimh-imm Elisa do loas gvHm huadh-

aicheadh e air na Sirianaich. 20 Fhuair

Elisa hds. 22 Bhuail loas na Sirianaich tri

uairean.

ANNS an treas bliadhna fichead de loas

mac Ahasiah rìgh Iudah, thòisich

Ichoahas mac lehu air rìoghachadh os

ceann Israeil ann an Samaria; agus ràghich

e seachd bliadhna deug.

2 Agus rinn e olc ann an sàiilibh an taigh-

earn', agus lean e peacaidhean leroboaim

mhic Nebait, a thug air Israel peacachadh:

cha do dhealaich e riu.

3 Agus las fearg an Tighearn' an aghaidh

Israeil, agus thug e thairis iad do làimh

Hasaeil rìgh Shiria, agais do làimh Bheu-

hadaid mhic Ilasaeil, rè a làithean uile.

4 Agus ghuidh lehoahas air an Tighearn,

agus dh'èisd an Tighearn ris; oir chunnaic

e foirneart Israeil, oir rinn rìgh Shiria foir-

neart orra.

5 (Agus thug an Tighearn fear-saoraidh do

Israel, agus chaidh iad a mach o hhi fo làimh

nan Siriauach: agus ghabh clann Israeil

còmhuuidh 'n am bùthaibh, mar a rinn iad

roimhe.

6 Gidlieadh, cha do dhealaich iad ri peac-

aidhean taighe leroboaim, a thug air Israel

peacachadh, ach ghluais iad annta: agus

dh'fhan an doire cuideachd ann an Sa-

maria.)

7 Agus cha d'fhàgadh aig lehoahas de'n

us an t-airgiod-peacaidh a steach do thigh t-sluagh ach leth-cheud marcach, agus deicl

an Tighearna: bu leis na sagairtibh e

17 An sin.chaidh Hasaelràgh Shiria suas,

agus chog e an aghaidh Ghat, agus ghlac se

c: agus chuir Hasael'aghaidh ri dolsuasgu

h-Ierusalem.

IS Agus ghabh lehoas rìgh ludali na

nithean coisrigte uile a choisrig lehosaphat,

agus lehoram, agus Ahasiah 'aithrichean,

ràghrcan Iudah, agus a nithean coisrigte

fein, agus an t-òr uile a fhuaradh ann an

carbaid, agus deich màle coisiche;oir sgrios

ràgh Shiria iad, agus rinn e iad mar an

duslach le bualadh.

8 Agus a' chuid eile de ghnàomharaibh

lehoahais, agus gach ni a rinn e, agus a

thrèine, nach 'eil iad sgrìobhta ann an leabh-

ar eachdraidh ràghrean Israeil?

9 Agus choidil lehoahas maille r'a aith-

richeau, agus dh'adhlaic iad e ann an

Samaria, agus ràghich loas a mhac 'n a

ionmhasaibh taighe an Tighearn', agus taighe àit.

an ràgh, agus chuir e dh'ionnsuidh Hasaeil

ràgh Shiria e; agus dh'imich e o lerusa-

lern.

19 Agus a' chuid eile de ghnàomharaibh

lehoais.agus gach àii a rinn e, nach ^eil iad

sgrìobhta ann an leabhar eachdraidh ràgh-

rean Iudah?

10 Anns an t-seachdamh bliadhna deug

tliar fhichead de lehoas rìgh Iudah, thòis-

ich loas mac lehoahais air rìoghachadh os

ceann Israeil ann an Samaria;a^Msràp'/«'fA

e sè bliadhna deug.

1 1 Agus rinn e olc ann an siàilibh an taigh-

earna: cha do dhealaich e ri uile pheacaidh-

20 Agus dh'éirich a sheirbhisich, agus rinn ! ean leroboaim mhic Nebait, a thug air

iad ceannairc, agus bhuail iad lehoas ann Israel peacachadh, ach ghluais e annta.

antaighMhilo, a tha 's an dol sìos gu Sila: j 12 Agus a' chuid eile de ghuàomharaibh

21 Oir bhuail losachar I

lehosabad mac Shomair a sheirbhisich e,

agus fhuair e bàs; agus dh'adhlaic iad

e maille r'a aithrichibh ann am baile

Dhaibhidh: agus ràghich Amasiah a mhac

c a àit.

353

21 Oir bhuaii losachar macShimeait,agus loais, agus gach ni a rinn e, agais a thrèine

" " "' â–  leis an do chog e an aghaidh Amasiah rìgh

Iudah, nach 'eil iad sgrìobhta ann an leabh-

ar eachdraidh ràghrean Israeil?

13 Agus choidil loas maille r'a aithrich-

ibh, agus shuidh leroboaim air a rìgh

ISi

2 RIGH, XIV.

cliaithir: agus cUi'adhlaiceadh loas ann an

Samaria maille ri ràghribh Israeil.

14 A nis bha Elisa tiuu d'a thiuueas dau

d'fhuair e bàs, agus thàinig loas rìgh Is-

raeil a uuas d'a iounsuidh, agus ghuii e os a

cheauu, agus thuirt e, athair, athair,

carbad Israeil agus a mharc-shluagh.

15 Agus thuirt Elisa ris, Gabh bogha

agus saighdean: agus ghabh e d'a iounsuidh

bogha agus saighclean.

16 Agus thuirt e ri rìgh Israeil, Cuir

do làmh air a' bhogha. Agus chuir e a

làmh air; agus chuir Elisa-a làauhau air

làmhau an ràgh.

17 Agus thuirt e, Fosgail an uiuueag

a làimh na h-àirde 'n ear: agus dh' fhosgail

e i. An sin.thubhairt Elisa, Tilg: agus

thilg esau. Agus thuirt e, Saighead-

saoraidh an Tighearn', agus saighead-saor-

aidh Shiria: oir bualaiclh tu na Sirianaich

anu an Aphec, gus an cuir thu as doibh.

IS Agus thuirt e, Gabh na saighdean:

agus ghabh esan iad. Agus thuirt e ri

ràgh Israeil,Buail air an talamh: agus bhuail

e tri uairean, agus stad e.

19 Agus bha fearg air an duine le Dia ris,

agus thuirt a, Bu chòir dhuit bualadh

càiig uo sè uairean, an sin bhuaUeadh tu

Siria gus an cuireadh tu as dith: ach a nis

buailidh t.u Siria a mhàin tri uairean.

20 Agus fhuair Elisa bàs, agus dh'adlilaic

iad e: agus thàinig buidhneau nam Moabach a

stigh do'n tìr aig teachd a steach nabliadhua.

21 Agus an uair a bha iad ag adhlacadh

duiue, feuch, chunnaic iad buidheaun

dhaoine, agus thilg iad sàcs an cluiue do

àit-adhlacaidh Elisa; agus anuair a leigeacUi

an duine sìos agus a bheau e ri cuàmhan

Elisa, dh'ath-bheothaicheadh e,agTis dli'èir-

ich e air a chosaibh.

22 A nis rinn Hasael rìgh Shiria foirneart

air Israel rè uile làithean lehoahais.

23 Ach bha'u Tighearn bàigheil riu, agus

ghabh e truas riu, agus dh'amhairc e orra air

sgàth a choimhcheaugail i-i Abraham, Isaac,

agus lacob, agus chab'àill leis an sgrios, cha

mhò a thilg e as a làthair iad gus a nis.

24 Agus fhuair Hasael rìgh Shiria bàs,

agus ràghich Ben-hadad a mhac 'n a àit.

25 Agus thug loas mac lehoahais air an

ais à làimh Bheu-hadaid mhic Hasaeil, na

bailtean a thug esan à làimh lehoahais

'athar auus a' chogadh: tri uairean bhuail

loas e,agus thug e air an ais bailteau Israeil.

CaibidealXIV.

1 Chuir Amasiah gu hàs na claoine a mharbh

'athaià: 7 Bhuail e na h-Edomaich ann an

gleann an t-salainn. 11 Choy leJiaas rìgh

Israeil '/t a aghaidh, agus chreach e lerusa-

lem. 17 Chuireadh Amasiah gu hàs, agus

ràghich Asariah '« a àit.

ANNS an dara bliadhna de lehoas mac

lehoahais rìgh Israeil, ràghich Amas-

iah mac loais rìgh Iudah.

354

2 Cùig bliadhna fichead a dh'aois bha e

au uair a thòisich e air ràoghachadh, agus

ràghich e uaoi bliadhna fichead ann an le-

rusalem: agus Ve ainm a mhàthar lehoadau

Ierusalem.

3 Agus rinn e an ni a bha ceart ann an

sàiilibh an Tighearna; ach cha &'auu cosmhuil

ri Daibhidh 'athair: a rèir gach ni a rinn

loas 'athair, rinn esan.

4 Ach cha cVthugadh air falbh na h-àitean

àrda: fathast bluin. sluagh ag àobradh,

agus a' losgadh tàiis air na h-àitibh

àrda.

5 A nis an uair a dhaingnicheadh an

ràoghachd 'n a làimh, mharbh e a sheirbh-

isich a mharbh an rìgh 'athair.

6 Ach mic nam mort-fhear cha do mharbh

e; mar tha e sgrìobhta ann an leabhar

lagha Mhaois, anns an d'àithu an Tighearn,

ag ràdh, Cha chuirear na h-aithrichean gu

bàs air son nam mac, agus cha chuirear na

mic gu bàs air son nan aithrichean: ach

cuirear gach duine gu bàs air son a pheac-

aidh fèiu.

7 Bhuail e de Edom ann an gleann an

t-salainu deich màle, agus ghlac e Selah

anns a' chogadh, agus thug e locteel mar

aium air gus an là'u diugh.

S an sin.chuir Amasiah teachdairean a

clh'ionusuidh lehoais mhic lehoahais, mic

lehu rìgh Israeil, ag ràdh, Thig, seallamaid

air a chéile 's an aghaidh.

9 Agus chuir lehoas rìgh Israeil teachd-

airean a dh'ionnsuidh Amasiah rìgh Iudah,

ag ràdh, Chuir am foghannan a bha ann an

Lebanon fios a dh'iounsuidh an t-seudair a

hha ann an Lebauon, ag ràdh, Thoir do

nighean do mo mhac-sa 'n a mnaoi: agus

chaidh fiadh-bheathach seachad a bha ann

au Lebauon, agus shaltair e sìos am fogh-

aunan.

10 Bhuail thu guu amharus Edom, agus

thog do chridhe suas thu: dean uaill d so,

agus fan aig do thigh: oir c'ar son a bhith-

eadh làmh agad ann an ni chiuu d'aimhleis,

air chor as gu'n tuiteadh tu fèiu agus Iudah

maille riut?

11 Ach cha cl'èisd Amasiah ris: uime sin

chaidh lelioas rìgh Israeil suas, agus

cUi'amhairc e fhéin agus Amasiah rìgh luclah

air aghaidh a chéile aig Betsemes, a bhuin-

eas do Iudah.

12 Agus bhuaileadh Iudah roimh Israel,

agus theich iad gach fear a dJi'ionnsuidh

am bùthan.

13 Agus ghlac lehoas rìgh Israeil Amasiah

ràgh Iudah, mac lehoais mhic Ahasiah, aig

Betsemes, agus thàinig e gu h-Ierusalem,

agus bhris e sìos balla lerusaleim, o gheata

Ephraim gu geata na h-oisne, ceithir cheud

làmh-choille.

14 Agus ghabh e an t-òragus an t-airgiod

uile, agus na soithichean uile a fhuaradh

aim autaighan Tighearn' agus ann an

2 RIGH, XV.

ionmhasaibh taighe an ràgh, agus braigh-

dean-gill, agus phill e gu Samaria.

15 Agus a' chuid eile cle glmàomharaibh

lehoais a rinn e, agus a thrèine, agus mar a

chog e ri Amasiah rìgh Iudah, nach 'eil iad

sgi-àobhta ann an leabhar eachdraidh ràgh-

rean Israeil/

16 Agus choidil lehoas maille r'a aithrich-

ibh, agus dh'adhlaiceadh e ann an Samaria

maille ri ràghribh Israeil, agus rlghich lero-

boam a mhac 'n a àit.

17 Agus bha Amasiah mac loais rìgh

Iudah, beò an déigh bàis lehoais, mhic

lehoahais rìgh Israeil, cùig bliadhna deug.

18 Agus a' chuid eile de ghnàomharaibh j

Amasiah, nach 'e'd iad sgrìobhta ann an

leabhar eachdraidh ràghrean Iudah?

19 Agus rinn iad ceannairc 'n a aghaidh

anu an Ierusalem; agus theich e gu Lachis: '

ach chuir iad claoine 'n a dhéigh gu Lachis,

agus mharbh iad e an sin. 1

20 Agus thug iad leo air eich e: agus

dh'adhlaiceadh e ann an Ierusalem maille

r'a aithrichibh ann am baile Dhaibh- j

idh. l

21 Agus ghabh sluagh Iudah uile Asariah, |

agus e sè bliadhna deug a dh'aois, agus

rinn iad 'n a rìgh e 'an àit 'athar Ama- ]

siah.

22 Thog esan Elat, agus dh'aisig se e do

Iudah, an déigh do'n rìgh codal maille r'a:

aithrichibh.

23 Anns a' chùigeamh bliadhna deug de

Amasiah mac loais, rìgh Iudah, thòisich

leroboam mac loais rìgh Israeil, air ràogh- ^

acliadh ann an Samaria; agus ràghich e |

bUadlina agus dà fhichead.

24 agus rinn e olc ann an siiilibh an taigh- !

earua: cha do dhealaich eri uile pheacaidh- I

ean leroboaim mhic Nebait, a thug air I

Israel peacachadh. 1

25 Dh'aisig e crìoch Israeil o dhol a steach

Hamait gu ruig muir a' chòmhnaird, a rèir

focail an Tighearna Dè Israeil, a labhair e |

le làimh a sheirbhisich lonah, mhic Amitai |

an fhàidh, a bha o Ghat-hepher. 1

26 Oir chunnaic an Tighearn àmhghar Is-

raeii, gu!n robh e ro shearbh; oir cha robh

neacli air bith air a dhruideadh suas, agus

cha d'fhàgadh neach air bith, agus cha

robh fear-còmhnaidh ann aig Israel.

27 agus cha dubhairt an Tighearngu'n

dubhadh e mach ainm IsraeU o bhi fo

nèamh: ach shaor e iad le làimh leroboaim

mhic loais.

28 Agus a' chuid eile de ghnàomharaibh

leroboaim, agus gach ni a rinn e, agus a

thrèinc, mar a chog e, agàxs mar a dh'aisig

e Damasous, agus Hamat, 'bu le Iudah, do

Israel, nach 'eil iad sgrìobhta ann an

leabhar eachdraidh ràghrean Israeil^

29 Agus choidil leroboam maille r'a aith-

richibh, maille ri ràghribh Israeil; agus

ràghich Sachariah a mhac 'n a àit.

355

CaibidealXV.

7 Fhuair Asariah hds, agus ràghich lotam 'n a

àit. 10 Mharbh Salian Sadiariah rìgh Israeil.

14 Gkuir M eàiahem Salum gu bds, agusràghich

e 'rt a àit. 29 Einn Tiglat-pileser Joirneart air

Israel, <£r.

ANNS an t-seachdamh bliadhna fàchead

de leroboam rìgh Israeil, thòisich

Asariah mac Amasiah rìgh Iudah air

ràoghachadh.

2 Sè bliadhna deug a dh'aois bha e 'n uair

a thòisich e air ràoghachadh: agus ràghich

e dà bhliadliua dheug agus dà fhichead

ann an lemsalem: agus lie ainm a mhàthar

lecholiah o Ierusalem.

3 Agus rinn e an ni a bha ceart ann an

sùilibh an Tighearn', a i'èir gach nà a rinn

Amasiah 'athair.

4 Gidheadh, cha d'thugadh air falbh na

h-àitean àrda: fathast bha 'n sluagh ag

àobradh, agus a' losgadh tàiis anns na

h-àitibh àrda.

5 Agus bhuail an Tighearnan ràgh, agus

bha e 'n a lobhar gu là a bhàis, agus ghabh

e còmhnuidh ann an tigh air leth: agus bha

lotam mac an rìgh os ceami an taighe, a'

toirt breth air sluagh na tàre.

6 Agus a' chuid eile de ghnàomharaibh

Asariah, agus gach ni a rinn e, nach 'eil

iad sgi-àobhta ann an leabhar eachdi-aidh

ràghrean Iudah?

7 Agus choidil Asariali maille r'a aithrich-

ibh, agus dh'adhlaic iad e maille r'a aith-

richibh ann am baile Dhaibhidli: agus

ràghich lotam a mhac 'n a àit.

S Anns an ochdamh bliadhna deug thar

fhichead de Asariah rìgh Iudah, ràghich

Sachariah mac leroboaim os ceann Israeil

ann an Samaria sè màosan.

9 Agus rinn e olc ann an sàiilibh an taigh-

earna, mar a rinn 'aithrichean: cha do

dhealaich e ri peacaidhean leroboaim mhic

Nebait, a thug air Israel peacachadh.

10 Agus rinn Salum mac labeis ceaunairc

'n a aghaidh, agus bhuail se e 'am fiauuis

an t-sluaigh, agus mharbh se e agus ràghich

e 'n a àit.

11 Agus a' chuid eile de ghnàomharaibh

Shachariah, feuch, tha iad sgi'àobhta ann an

leabhar eachdraidh ràghrean Israeil.

12 B'e so focal an Tighearn', a labhair e

ri lehu, agràdh,Suidhidh do mhicairràgh-

chaithir Israeil, gu ruig an ceathramh gin-

ealach. Agus bha e mar sin.

13 Thòisich Salum mac labeis air ràogh-

achadh auus an naothamh bliadhna deug

thar fhichead de Udsàah rìgh Iudah, agus

ràghich e màos iomlan ann an Samaria:

14 Oir chaidh Menahem mac Ghadi suas

Thirsah, agus thàinig e gu Samaria,

agus bhuail e Salura mac labeis ann an

Samaria, agus mharbh se e, agus ràghich e

'n a àit.

15 Agus a' chuid eile de ghnàomharaibh

2 RIGH, XVI.

Shahiira, agus a cheaunairc a riiin e, feuch, i 29 Ann an làithlbh Phecah rìgh Israeil

tha iad sgrìobhta ann an leabhar eachd- , thàinig T

raidh ràghrean Israeil

ghlac e li

lat-pileser rìgh Asiria, agus

agus Abel-bet-maachah, agus

16 An sin bhuail Menahem Tiphsah, agus lanoah, agus Cedes, agus Hasor, agus

iadsan uile a &Aa ann, agus a chràochan o , Gilead, agus Gahle,

Thirsah; a chionn nach d fhosgail iad dha, '• agus thug e 'n am

mme sin.bhuail se e: a mhuathan torrach i

uile reub e suas.

1 7 Anus an naothamh bliadhna deug thar J an aghaidh Phecah mhic Remaliah, agus

uile thàr Naphtali,

braighdibh iad gu

Asiria.

30 Agus rinn Hoseah mac Elah ceannairc

fhichead de Asariah rìgh Iudah thòisich

Menaheui mac Ghadi air rìoghachadh os

bhuail se e, agus mharbh se e,.agus ràghich

'n a àit, auus an fhicheadamh bhadhna

ceannlsraeil; a^ws ?%/i/cA e deich bhadhna de lotam mac Udsiah

ann an Samaria.

18 Agus riun e olc ann an sùilibh an taigh-

earna: cha do dhealaich e rè 'uile làithean

ri peacaidbean leroboaim mhic Nebait, a ràghrean Isracil.

31 Agus a' chuid eile de glmàomharaibh

Phecah, agus gach ni a rinn e, feuch, tha

iad sgrìobhta ann an leabhar eachdraidh

thug air Israel peacachadh

19 Agus thàinig Pul rìgh Asiria an agh-

aidh na tàre: agus thug Meuahem do Pliul

màle tàlaun airgid, a chum gu'm biodh a

làmh leis, a dhaingneachadh na ràoghachd

'u a làimh.

20 Agus thog Menahem an t-airgiod o

Israel, eadhon uathasan uile a bha comas-

32 Auus an dara bliadhna de Phecah mac

Remaliah rìgh Israeil, thòisich lotam mac

Udsiah rìgh Iudah air ràoghachadh.

33 Càiig bliadhna fichead a dh'aois bha e

'n uair a thòisich e air ràoghachadh; agus

ràghich e sè bliadhna deug ann an lerusa-

lem: agus Ue ainm a mhàthar lerusa, nigh-

eau Shadoic.

ach ann an saoibhreas, leth-cheud secel 34 Agus rinn e 2ca ni a bha ceart ann an

airgid gach duiue, clmm a thabhairt do sàiiIibhanTighearn': arèir nanuile wzY/teare

ràgh Asiria: agus phill rìgh Asiria air ais, • a rinn Udsiah 'athair, rinn esan.

agus cha d'fhan e 'n sin.auus an tàr. | 35 Gidlieadh cha d'thugadli air falbh na

21 Agus a' chuid eile de ghuàomharaibh h-àitean àrda: fathast bha 'n sluagh ag

Mhenaheim, agus gach ni a riun e, nach 'eil àobradh agus a' losgadli tàiis auus na

iad sgrìobhta ann an leabhar eachdraidh h-àitibh àrda. Chuir e suas an geata a

ràghrean Israeill

22 Agus choidil Menahem maille r'a aith-

b'àirde de thigh an Tighearna.

36 Agus a' chuid eile de ghuàomharaibh

richibh; agus ràghich Pecahiah a mhac 'n a ! lotaim, agus gach ni a rinn e, nach 'eil iad

àit. ' sgrìobhta ann an leabhar eachdraidh ràgh-

23 Anns an deicheamh bliadhna agus dà ' rean Iudah/

37 (Auus na làithibh sin thòisich an taigh-

earu air Resin rìgh Shiria, agus Pecah mac

agus ' Remaliah a chur an aghaidh Iudah.)

I 38 Agus choidil lotam maille r'a aithrich-

ibh, agus dh'adhlaiceadh e maille r'a aith-

richibh ann am baile Dhaibhidh 'athar:

fhichead de Asariah rìgh Iudah, thòisich

Pecahiah mac Mheuahei'm air rìoghachadh

os ceann Israeil ann an Samaria

ràghich e dà bhliadhua.

24 Agus riun e olc ann an sàiilibh an taigh-

earna: cha do dhealaich e ri peacaidhean

leroboaim mhic Nebait, a thug air Israel agnis ràghich Ahas a mhac 'n a àit,

peacachadh.

25 Ach rinn Pecah mac Remaliah, ceauu-

ard leis fhéin, ceauuairc 'n a aghaidh, agus

bhuail se e ann an Samaria, ann an lùchairt

tighe an ràgh, maille ri Argob, agus ri

Arieh, agus maille ris leth-cheud fear de

na Gileadaich: agus mharbh se e, agus ràgh-

ich e 'n a àit.

26 Agus a' chuid eile de ghnàomharaibh

Phecahiah, agus gach ni a rinn e,feuch,Ma

iad sgrìobhta ann an leabhar eachdraidh

ràghrean Israeil.

CaibidealXVI.

1 Pàoghachadh aingidh Ahais. 5 Chog Resin

agus Pecah 'n a aghaidh. 10 hiàiài Ahas

altair a rèir samhlaidh altarach a bha ann an

Damascus, agus dKiobair e oiàre. 20 Fhuair

e bàs, agus ràghidi Heseciah 'n a àit,

'O AN t^scachdamh bliadhna deug de

O Phecah mac Remaliah, thòisich Ahas

mac lotaim rìgh Iudah air ràoghachadli.

2 Fichead bliadlma dh'aois bha Ahas an

thòisich e air ràoghachadh, agus

uair

27 Anus an dara bliadhna deug agus dà ràghich e sè bliadhna deug ann an leinisa-

fhichead de Asariah rìgh Iudah, thòisich

Pecah mac Remaliah air rìoghachadh os

ceaun Israeil ann an Saniaria; agus ràghich

e fichead bliadhna.

28 Agus rinn e olc ann an sùilibh an taigh-

eama; cha do dhealaich e ri peacaidheau

lem; agus cha do rinn e an ni a bha ceart

aun an sùilibh an Tighearn' a Dhè, mar a

rinn Daibhidh 'athair.

3 Ach dh'imich e ann an slighe ràghrean

Israeil, agus mar an ceudna thug e air_a

mhac dol troimh 'n teine, a rèir shràineil-

leroboaim mhic Nebait, a thug air Israel eachd uan ciuueach, a thilg an Tighearna

peacachadh

mach roimh chloinn Israeil.

356

2 RIGH, XVII.

4 agus dh'àobair e agus loiag e tùis anns

na h-àitibh àrda, agus air na cnoic, agus fo

gacli craoibh uaine.

5 An sin thàinig Resin rìgh Shiria, agus

Pecah luac Remaiiah rìgh Israeil,anàos gu

n-Ierusalera a chogadh: agus theanuaich

iad Ahas, ach cha b'urrainn iad buaidh a

thoirt air. !

6 'S an àm sin choisinn Resin rìgh Shiria

Elat air ais do Shiria, agus dh'fhògair e na

h-Iudhaich àh-Elat: agus thàinig na Sirian-

aich do Elat, agus ghabh iad còmhnuidh

ann gus an là 'n diugh. 1

7 Agus chuir Ahas teachdairean gu Tiglat-

pileser rìgh Asiria, ag ràdh, Is mise d'òglach

agus do mhac; thig a nìos agus saor mi à

làimh rìgh Shiria, agais à làimh rìgh Israeil,

a dh'éirich a'm' aghaidh.

8 Agais ghabh Ahas an t-airgiod agus an

t-òr a flmaradh ann antaighan Tighearn',

agus ann an ionmhasaibh taighe an ràgh,

agus chuir se e mar thiodhlac gu rìgh

Asiria.

9 Agus dh'èisd rìgh Asiria ris; oir chaidh

ràgh Asiria suas an aghaidh Dhamascuis,

agus ghlac se e, agus thug e a shluagh leis

'am braighdeanas gu Cir, agus mharbh e

Resin.

10 Agus chaidh rìgh Ahas 'an coinnimh

Thiglat-pileseir rìgh Asiria gu Damascus,

agus chunnaic e altair a bha ann an Damas-

cus: agus chuir rìgh Ahas gu h-Uriah an

sagart samhladh na h-altarach, agus a cum-

adh, a rèir a h-uile oibre.

11 Agus thog Uriah an sagart altair a

rèir gach ni a chuir Ahas an rìgh o Dha-

mascus: mar sin rinn Uriah an sagart i air

cheann do rìgh Ahas teachd o Dhamascus.

12 Agus an uair a thàinig an rìgh o Dha-

mascus, chunnaic an rìgh an altair: agus

thàinig an rìgh am fagus agus dh'àobair e

oirre.

13 Agus loisg e a thabhartas-loisgte, agus

a thabhartas-bàdh, agus thaom e a thabh-

artas-dibhe, agus chrath e fuil a thabhart-

asan-sàth air an altair.

14 Agus thug e mar an ceudna an altair

umha,a &Aa 'm fianuis an Tighearn',o bheul-

aobh an taighe, o eadar an altair agustaigh

an Tighearn', agus chuir e i air taobh tuath

na h-altarach.

15 Agus dhàithn rìgh Ahas do Uriah an

sagart, ag ràdh, Air an altair mhòir loisg

tabhartas-loisgte na maidne,agustabhartas-

bàdh an fheasgair, agus tabhartas-Ioisg-te

an ràgh, agus a thabhartas-bàdh, agus tabh-

artas-loisgte uile shluaigh na tàre, agus an

tabhartas-bàdh, agus an tabhartas-dibhe;

agus crath oirre uile fhuil an tabhartais-

loisgte, agus uile fhuil na h-àobairte: agus

bithidh an altair umba agamsa gu fios-

rachadh Imtha.

16 Mar so rinnUriah an sagart, a rèir gach

ni a dh'àithn rìgh Ahas.

357

17 Agus gheaiT rìgh Ahas iomaàU nam

bonn diubh, agus dh'athan'aich e dhiubh

an soithcach-ionnlaid, agus thug e nuas an

fhairge bhàrr nan damh umha a bha foipe,

agus chuir e i air urlar chlach.

18 Agus an còmhdachadh sàbaid a thog

iad 's an taigh, agus slighe an rìgh a steach

o'n leth muigh, thionndaidh e o thigh an

Tighearn' air son rìgh Asiria.

19 A nis a' chuid eile de ghnàomharaibh

Ahais a rinn e, nach 'eil iad sgrìobhta ann

an leabhar eachdraidh ràghrean Iudah?

20 Agus choidil Ahas maille r'a aithrich-

ibh, agus dh'adhlaiceadh e maille r'a aith-

richibh ann am baile Dhaibhidh; agus

ràghich Heseciah a mhac 'n a àit.

CaibidealXVII.

1 Ràorjhachadh aingidh Hoseah. 4 Einn Hoseah

agus òo righ na h-Eiphitceannairc anaghaidh

Shalmaneseir. 6 Ghlac Salmaneser Samaria.

24 Chuir Dia leòmhain am measg an t-sluaigh

choigrich a dKàilich Samaria.

ANNS an dara bliadhna deug de Ahas

ràgh Iudah, thòisich Hoseah mac Elah

air rìoghachadh ann an Samaria air Israel;

agus ràghich e naoi bliadhna.

2 Agus rinn e olc ann an sealladh an

Tighearn', ach cha b'ann mar ràghribh Is-

raeil a bha roimhe.

3 'N a aghaidh-san thàinig a nìos Salman-

eser rìgh Asiria; agus bha Hoseah 'n a

sheirbhiseach aige, agus thug e tiodhlac

dha.

4 Agus fhuair rìgh Asiria ceannairc ann

an Hoseah; oir chuir e teachdairean gu Sò

ràgh na h-Eiphit, agus cha d'thug e tiodhlac

air bith gu rìgh Asiria, mar a chleachd e o

bhliadhna gu bliadhna: uime sin dliruid

ràgh Asiria suas e, agus cheangail e ann am

pràosan e.

5 An sin thàinig rìgh Asiria nìos troimli

'n fhearann uile, agus chaidh e suas gu

Samaria, agus theannaich se e tri bliadhna.

6 Anns an naothamh bliadhna de Hoseah

glilac rìgh Asiria Samaria, agus thug e leis

Israel do Asiria, agus shuidhich e iad ann

an Halah, agus ann an Habor làimh ri

amhainn Ghosain, agus ann am bailtibh

nam Medeach.

7 Oir tharladh gu'n do pheacaich clann

Israeil an aghaidh an Tighearn' an Dè, a

thug a nìos iad à tìr na h-Eiphit, o bhi fo

làimh Pharaoh rìgh na h-Eiphit, agus bha

eagal dhiathan eile orra,

8 Agus dh'imich iad ann an reachdaibh

nan cinneach, (a thilg an Tighearna mach

roimli chloinn Israeil,) agus ann an reachd-

aihh ràghrean Israeil a rinn iad.

9 Agus rinn clann Israeil gu dàomhair

nithean nach ro&Aceart an aghaidh an taigh-

earu' an Dè,agus thog iad dhoibh fhéinàitean

àrda 'n am mòr-bhailtibh uile, o thùrait an

luchd-faire gus am baile daingnichte.

1 10 Agus chuir iad suas dhoibh fhéin

dealblian agus doireachan aàr gach uile

chnoc àrd, agus fo gach uile chraoibh

uaine.

11 Agus an sin loisg iad tùis anns na

h-àitibh àrda uile, mar na ciunich a thug

Dia air falbh rompa; agus rinn iad riithean

olc' a blirosnachadh an Tighearn' gu corr-

uich:

12 Oir rinn iad seirbhis do àodholaibh,

mu'n d'thubhairt an Tighearn riu, Cha dean

sibh an ni so.

13 Gidheadh thug an Tighearnfianuis an

aghaidh Israeil, agus an aghaidh Iudah,

leis na fàidhibli uile agus leis an luchd-

seallaidh uile, ag ràdh, Pillibh o bhur droch

shlighean, agus gleidhibh m'àitheantan

agus mo reachdan, a rèir an lagha uile a

dh'àithn mi d'ur u-aithrichibh, agus a chuir

mi d'ur n-iounsuidh le m' sheirbhisich na

fàidhean.

14 Gidheadh cha b'àill leo èisdeacbd, ach

chruadhaich iad am muineal, cosmhuil ri

muineal an aithrichean, nach do chreid

anns an Tighearn an Dia.

15 Agus rinn iad tàir air a reachdaibh,

agus air a choimhcheangal a rinn e r'au

aithrichibh, agus air a theisteis leis an

d'thug e fianuis 'n an aghaidh; agus lean

iad dàomhanas, agus dh'fhàs iad dàomhain,

agus chaidh iad an déigh nan cinneach a

hha mu'u cuairt orra, mu'n d'thug an taigh-

earn sparradh dhoibh, nach deanadh iad

cosmhuil riu.

16 Agus thréig iad uile àitheantan an

Tighearu' an Dè, agus rinn iad dhoibh fhéin

dealbhau leaghta, eadhon dà laogh, agus

rinu iad doire, agus rinn iad aoradh do uile

armailt nèimh, agus rinn iad seirbhis do

Bhaal.

17 Agus thug iad air am macaibh agus air

pheacaidhean leroboaim a rinn e: cha do

dhealaich iad riu;

23 Gus an d'atharraich an Tighearn Israel

as a shealladh, mar a thuirt e le 'sheir-

bhisich uile na fàidliean. Agus thugadh

Israel air falbh as an tìr fèiu do Asiria, gua

an là 'n diugh.

24 Agus thug rìgh Asiria daoine o Bha-

bilon, agus o Chiitah, agus o Abha, agus o

Hamat, agus o Shepharbhaim, agus shuidh-

ich e iad ann am bailtibh Shamaria, 'an

àite chloinn Israeil; agus shealbhaich iad

Samaria, agus ghabh iad còmhnuidh 'n a

bhailtibh.

25 Agus tharladh, 'n uair a ghabh iad an

toiseach còmhnuidh an sin, nach robh eagal

an Tighearn' orra; uime sin chuir an taigh-

earn leòmhain 'n am measg, a mhnivb'àicuid

diubh.

26 Air an adhbhar sin labhair iad ri rìgh

Asiria, ag ràdh, Nacinnich a dli'atharraich

thu, agus a shuidhich thu ann am bailtibh

Shamaria, cha-n aithne dhoibh gnàth Dhè

na tàre: uime sin chuir e leòmhain 'n am

measg, agus, feuch, tha iad 'g am marbh-

adh, a chionn nach aithne dhoibh gnàth

Dhè na tàre.

27 An sin dh'àithu rìgh Asiria, ag ràdh,

Thugaibh leibh an sin.aon de na sagartaibh

a thug sibh as a sin; agus rachadh e agus

gabhadh e còmhnuidh an sin, agus teag-

aisgeadh e dhoibh gnàth Dhè na tàre.

28 An sin thàinig aon de na sagartaibh a

thug iad leo à Samaria, agus ghabh e còmh-

nuidh ann am Bct-el, agus theagaisg e

dhoibh cionnus bu chòir dhoibh eagal aa

Tighearn' a bhi orra.

29 Gidheadh, rinn gach cinneach diathau

dhoibh fhéin, agus chuir siad iad ann an

tighibh nan àitean àrda a rinn na Samarit-

an nisheanaibh dol troimh 'n teine, asfus ich, gach cinneach 'n am bailtibh fhéin anns

ghnàthaich iad fiosachd agus druidheachd,

agus reic siad iad fhéin a dheanamh uilc ann

an sealladh an Tighearna, chum a bhros-

nachadh gu feirg.

an do ghabh iad còmhnuidh.

30 agus rinn daoine Bbabiloin Sucot-

Benot, agus rinn daoine Chuit Nergal, agus

rinn daoiue Hamait Asima,

18 Uime sin bha fearg ro mhòr aig an i 31 Agus rinn na h-Abhaich Nibhas agus

Tighearn ri h-Israel, agus dh'atharraich e j Tartac, agus loisg na Sepharbhaich an clann

iad as a shealladh: cha d'fhàgadh aon ach , 's anteine do Adramelech agus Anamalech,

treubh Iudah a mliàin.

19 (Mar an ceudna cha do ghlèidh Iudah

diathan Shepharbhaim.

32 Agus bha eagal an taighearu' orra, agus

àitheantau an Tighearn' an Dè, ach rinn iad doibh fèiu de'n chuid a b'àsle dhiubh

dh'imich iad ann an reachdaibh Israeil a sagartan nan àitean àrda, agus thug iad

rinn iad.)

20 Agus chuir an Tighearn càil ri uile

shliochd Israeil, agus chuir e fo àmhghar

iad, agus thug e thairis iad do làimh

chreachadaireau, gus an do thilg e as a

shealladh iad.

21 Oir sgar Israel e fhéin o thigh Dhaibh-

idh, agus rinn iad leroboam mac Nebait j Tighearn' orra, cha mhò tha iad a' deanamh

suas àobairteau air an son ann an taighibh,

nan àitean àrda.

33 Bha eagal an Tighearn' orra, agus rir

iad seirbhis d'an diathaibh fhéin, a reirl

gnàthan nan ciuneach a thug iad leoas a sin. i

34 Gus an là 'n diugh tha iad a' deauauih '

a rèir nan ceud ghuàth: cha 'n'eil

'n a i'àgh; agus dh'fhuadaich leroboam Is

rael o'n Tighearn a leantuinn, agus thug e

orra peacadh mòr a pheacachadh.

22 Agus dh'imich clann Israeil ann an uile an d'thug e Israel mar aium.

358

rèir nanreachdan,no 'reiruan orduigheau, '

èir an lagha, uo 'rèir na h-àithue a

dh'àithn an Tighearn do chloinn Iacoib, air

35 Ris an cVrinn an Tighearn coimlichean-

gal, agus d'an d'thug e sparradh, ag i'àdh,

Clia bhi eagal dhiathan eile oirbh, agus cha

chrom sibh sibh fèiu doibh, agus cha deau

siljh seirbhis doibh, agus cha-n àobair sibh

doibh:

36 Ach an Tighearn, a thug a nìos sibh à

tàr na h-Eiphit le mòr chumhachd, agus le

gairdean smt' a mach, 'eagal-san bithidh

oirbh, agus dha-sau làibaidh sibh an glàin,

agus dha-san àobraidh sibh.

37 Agus na reachdan, agus na h-orduigh-

ean, agus an lagh, agus an àithne a sgrìobh

e dhuibh, bheir sibh an aire gun dean sibh

iad gu bràth; agns cha bhi eagaJ dhiathan

eile oirbh.

38 Agus an coimhcheangal a rinn mise

ribh cha dà-chuimhnich sibh; agus cha bhi

eagal dhiathan eile oirbh.

39 Acli bithidh eagal an Tighearna bhur

Dè oirbh, agus saoraidh esan sibh à làimh

bhur naimhdean uile.

, 40 Gidheadh cha d'èisd iad, ach rinn iad a

I rèir an ceud ghnàthan.

' 41 Agus bha eagal an Tighearn' air na

1 ciimich sin, gidheadh rinniad seirbhis d'au

: dealbhaibh snaidhte fhéin, araon an clann,

i agus clann an cloinne: mar a rinn an aith-

t richean, is amhuil a tha iadsan a' deanamh

i gus an là'n diugh.

DARA LEABHAR NAN RIGH air ais

CaibidealXVIII.

1 Bàoghachadh agm treubhantas Hesecidh. 9

Ghlac Salmaneser Sainaria. 13 Thàinig Sen-

I acherib a nìos an aghaidh hhailtean Iudah,

I a^us thog e cls o Heseciah. 17 Ghàin Rab-

T[ saceh Heseciah,

AGUS aims an treas bliadhna de Ho-

seah mac Elah rìgh Israeil, thòisich

; Heseciah mac Ahais, rìgh Iudah, air ràogh-

' achadh.

2 Cùig bliadhna fichead a dh'aois bha e

'n uair a thòisich e air ràoghacbadh; agus

ràghich e naoi bliadhna fichead ann an

Ierusalem: agTis Ve ainm a mhàthar Abi,

nigheau Shechariah.

3 Agus rinn e an ni a bha ceart ann an

sùillbh an Tighearn', arèir nan uile nithean

a rinn DaibhidJi 'athair.

4 Chuir e air falbh na h-àitean àrda, agus

bhris e na dealbhan, agus ghearr e sìos na

dou-eachan, agus mhàu-phronn e an nathair

umha a rinn Maois; oir gus na làithibh sin

bha clann Israeil a' losgadh tàiis dhi: agus

thugadh Xehustan mar ainm oirre.

5 As an TighearnDia Israeil bha 'earb-

sadh; agus 'n a dhéigh cha robh neach sam

bith cosmhuil ris am measg uile ràghrean

Iudah, no aon a bha roimhe.

6 Oir dhlvith-lean e ris an Tighearn, cha

do chlaon e o a leantuiun; ach ghlèidh e

i 'àitheantan, a dhàithn an taigheara do

I Mhaois.

I 7 Agus bha 'n Tighearnmaille ris: anns

I gach àite d'an deachaidh e, shoirbhich e.

359

Agus dh'éirich e 'n aghaidh rìgh Asiria,

agus cha driun e seirbhis cUia.

S Bhuail e na Philistich gu ruig Gasa,

agais a chràochan, o thàir an fhreiceadain gu

ruig am baile daingnichte.

j 9 Agus anns a' cheathramh bliadlma de

righ Heseciah, agus 's an t-seachdamh

bliadhna de Hoseah mac Elah rìgh Israeil,

thàinig Salmaneser, rìgh Asiria, a nìos an

agliaidh Shamaria, agus theannaich se e.

1 10 agus ghlac iad e an ceann thri bliadli-

na: auns an t-sèathamh bliadhna de Hese-

ciah, agus 's an naothamh bliadhna de

Hoseah rìgh Israeil, ghlacadh Samaria.

1 11 Agus thug rìgh Asiria leis Israel do

j Asiria, agus chuir e iad ann an Halah agus

ann an Habor làimh ri amhainn Ghosain,

1 agus ann am bailtibh nam Medeach:

12 A chionn nach d'èisd iad ri guth an

I Tighearn' an Dè, ach gu'n do bhris iad a

choimhcheangal, na h-uile « i7Am ?; a dh'ùithn

j Maois òghich an taigheama; nach d'èisd iad

rlu, agus nach mò a rinn siad iad.

I 13 Agus anns a' cheathrarah bliadhna

' deug de rìgh He.seciah thàinig Senacherib

ràgh Asiria a nìos an aghaidh uile bhailtean

chiinguiclite Iudah, agus ghlac e iad.

14 Agus chuir Heseciah rìgh Iudah teachd-

airean gni rìgh Asiria do Lachis, ag ràdh,

I Chiontaich mi; pill uam: an ni a chuireas

tu orm, giùlainidh mi. agus chuir rìgh

' Asiria air Heseciah rìgh Iudah tri cheud

; tàlann airgid, agus deich tklanna fichead

òir.

15 Agus thug Heseciah dJia an t-airgiod

uile a fhuaradh ann antaighan Tighearn',

agus ann an ionmhasaibh taighe an ràgh,

16 Anns an àm sin gheaiT Heseciah air

falbh còmhlaichean teampuill an taigheam',

agus na h-ursainnean a chòmhdaich Hese-

ciah rìgh Iudah, agus thug e iad do rìgh

Asiria.

17 Agus chuir rìgh Asiria Tartan, agus

Rabsaris, agus Rabsaceh, o Lachis gu rìgh

Heseciah le sluagh mòr an aghaidh lemsa-

leim: agus air teachd a nìos doibh, thàinig

iad agus sheas iad aig smth-chlais na linne

a's àii-de, a tha air slighe achaidh an luadh-

adair.

18 Agus an uair a dh'èigh iad ris an ràgh,

thàinig a mach d'an ionnsuicUi Eliacim mac

Hilciah, a bha os ceann an teaghlaich, agus

Sebna an sgrìobhaich, agus loas mac

Asaiph an seanachaidh.

19 Agus thuirt Rabsaceh riu,,Abraibh

a nis ri Heseciah, Mar so tha 'n rìgh mòr,

ràgh Asiria, ag ràdh, Ciod an earbsadh

mhòr so a th'agad?

20 Tha thu ag ràdh, (ach is briathran

faoin iad^ Tha comhaù-Ie agus neart agam

chum a' chogaidh: a nis ma ta cò as am

bheil thu ag earbsadh, gu'n deanadli tu

cogadh a'm' aghaidh-sa?

21 A nis, feuch, tha thu 'g earbsadh as an

2 RIGH

luirg bliriste cliuilce sin, as an Eiphit, a

tlièid, ma lcigeas duine a chudthrom oirre,

a steach 'n a làimh, agus a thollas troimlie

i. Is ann mar so a tha Pharaoh rìgh na

h-Eiphit dhoibhsan uile a dh'earbas as.

22 Ach ma their sibh rium, As an taigh-

earn' ar Dia tha ar n-earbsadh: nach e so

esan, a chuir Ileseciah air falbh 'àitean

àrda, agus 'altairean, agus a thuirt ri

Iudah agus ri Ierusalem, Fa chomhair na

li-altarach so sleuchdaidh sibh ann an

Ierusalem?

23 A nis uime sin, guidheam ort, thoir

gill do m' thighearn ràgb Asiria, agus bheir

mise dhuit dà mhile each, ma's urrainn

thusa air do thaobh fhéin marcaich a chur

orra.

24 Cionnus ma ta 'bheir thu air aon

clieannard, de na seirbhisich a's higha a

tha aig mo thighearn-sa, 'aghaidh a thionn-

dadli uait, agus a dh'earbas tu as an Eiphit

air son charbad agus marc-shhiaigh?

25 Ach a nis, an ann as eugmhais an taigh-

earn' a thàinig mis' a nìos an aghaidh an

àite so, g'a sgrioa? Is e 'n Tighearn a

thubhairt riumsa, Falbh suas an aghaidh

na tìre so, agus sgrios i.

26 An sin thuirt EHacim mac Hilciah,

agus Sebna, agus loah, ri Rabsaceh, Labh-

air, guidheam ort, ri d' sheirbhisich anns a'

chainnt Shirianaich, oir tuigidh sinn i;

agus na labhair ruinn anns a' chainnt

ludhaich, 'an cluasaibh an t-shiaigh a tha

air a' bhalla.

27 Ach thuirt Rabsacch riu, An ann a

dh'ionnsuidh do thighearna-sa, agus a d'

ionnsuidh-sa, a chuir mo thighearn mise a

h^bhairt nam briathran so] nach ann a

dh'ionnsuidh nan daoine a tha 'n an suidhe

air a' bhalla, a chum gu'n ith iad an salchar

féin, agus gu'n òl iad an uisge fhéin maille

ribhsc'

2S An sin sheas Rabsaceh, agus dh'èigh e

le guth àrd anns a' chainnt ludhaich, agus

labhair e, ag ràdh, Eisdibh ri focal an rìgh

mhòir, rìgh Asiria:

29 Mar so tha'n rìgh ag ràdh, Na mealladh

Heseciah sibh, oir cha-n urrainn e bhur

saoradh à m' lùimh-sa:

30 Agus na tugadh Heseciah oirbh bhur

dòchas a chur 's an Tighearn', ag ràdh, Gu

deimhin saoraidh an Tighearn sinne, agus

cha toirear thairis am baiàe so do làimh

ràgh Asiria.

31 Na h-eisdibh ri Heseciah: oir mar so

tha rìgh Asiria ag ràdh, Deanaibh suas

cairdeas riumsa, agus thigibh a mach a m'

ionnsuidh, agus ithibh gach fear d'a chrann-

fàona, agus gach fear d'a chrann-fàge fhéin,

agus òlaibh gach fear uisge a thobair fhéin;

32 Gus an tig mise, agus gu'n toir mi air

falljh sibh do thàr cosmlmil r'ur tìr fhéin, tu-

arbhair agus fàona, tìr arain agus fhàon-

lio8,tirolaidh a' chroinn olaidh, agusmeala,

360

, XIX.

a chum gu'm bi sibh beò, agus nach faigh

sibh bàs: agus na h-èisdibh ri Heseciah,au

uair a chuireas e impidh oirbh, ag ràdh,

Saoraidh an Tighearn sinn.

33 An do shaor riamh diathan nan cinn-

each, gach aon a thàr fhéin, à làimh rìgh

Asiria?

34 C'àit am bheil diathan Hamait, agus

Arphaid? c'àit am bheil diathan Shephar-

bhaim, Hena, agus Ibhah? an do shaor iad

Samaria as mo hiimh-sa?

35 Cò am measg uile dhiathan nan dàich-

aunan, a shaor an tìr fhéin as mo làimh-sa,

gu'n saoradh an Tighearn Ierusalem as mo

làimh?

36 Ach bha 'n sluagh 'n an tosd, agus cha

do fhreagair iad aon fhocal da: oir b'i

àithne an rìgh dhoibh,Na tugaibh freagradh

air.

37 An sin thàinig Eliacim mac Ililciah,

a bha os ceann an teaghlaich, agus Sebna

an sgrìobhaich, agus loali mac Asaiph an

seanachaidh, gu Heseciah le'n eudacli

reubta, agus dh'innis iad da briathran

Rabsaceh.

CaibidealXIX.

1 Chuir Heseciàhfios a dhHonnsuidh Isaiah an

tiràiuigh a dheanamh air a shon. 20 Fàlst-

neachd Isaiali a thaobh Shenacherib. 33

Bhuail aingeal an Tighearn' armailt naa

Asirianadi. 37 Chuiramhic Senacherib gu

hàs.

AGUS an uair a chuala Heseciah an rìgh

e, reub e 'eudach, agus chòmhdaich se

e fhéin le saic-eudach, agus chaidh e do

thigh an Tighearna.

2 Agus chuir e EUacim, a bha os ceann an

tighe, agus Sebna an sgrìobhaich, agus

seanairean nan sagart, còmhdaiclite le saic-

eudach, gu Isaiah am fàidh, mac Amois.

3 Agus thuirt iad ris, Mar so tha

Heseciah ag ràdh, Is là teinn, agus ach-

mhasain, agus maslaidh an là so: oir tha

clann air teachd gu inbhe breith, agus

neart gn!m breith cha-«'eiY ann.

4 Theagamli gu'n cluinn an Tighearn do

Dhia uile bhriathrau Rabsaceh, a chuir a

thighearn rìgh Asiria a mhaslachadh an Dè

bheò; agus gu'n cronaich e na briathran a

chual' an Tighearn do Dhia: tog suas d'um-

uigh ma ta air sou an fhuighiil a dh' fhàg-

adh.

5 Uime sin an uair a thàinig seirbhisich

ràgh Heseciah gu h-Isaiah,

6 thuirt Isaiah riu, Mar so their sibh i

r'ur Tighearn, Mar so tha'u Tighearn ag

ràdh, Na bitheadh eagal ort roimh na

briathraibh a chuala tu, leis an d'thug seir-

bhisich rìgh Asiria masladh dhomhsa.

7 Feuch, cuiridh mise spiorad ann, agus

cluinnidh c tuairesgeul, agus pillidh e d'a

thàr fhéin; agus bheir mise air tuiteam leis

a' chlaidheamh 'n a thàr fhéin.

8 Agus phill Rabsaceh, agus fhuair e ràb'b

Asiria a' cogadh an aghaidh Libnah: oir

chual' e gu'u d'fhalbh e o Lachis.

9 Agus an uair a chual' e 'g a ràdh mu

Thàrhacah rìgh Etiopia, Feuch, thàinig e

niach a chogadh riut; chuir e teachdairean

a ràs gu Heseciah, ag ràdh,

10 i\Iar so hibhraidh sibh ri Ileseciah rìgh

Iudah, ag ràdh, Na mealladh do Dhia thu,

as am blieil thu 'g earbsadh, ag ràdh, Cha

toirear Ierusalem thairis do làimh rìgh

Asiria.

11 Feuch, chuala tu ciod a rinn ràghrean

Asiria ris gach uilo thàr, g' an sgrios gu tur;

agus an saorar thusa?

12 An do shaor diathan nan cinneach iad-

san a sgi-ios m'aithrichean-sa, m(//io?i Gosan,

agus Haran, agus Reseph, agus clann Edein

a bha ann an Telasar?

13 C'àit am bheil rìgh Hamait, agus rìgh

Arpaid, agus rìgh mòr-bhaile Shepharbhaim,

Hena, agus Ibhah?

14 Agus ghabh Hesecàah an litir à làimh

nan teachdairean, agus leugh e i: agus

chaidh Heseciah suas do thigh an taigh-

earn', agus sgaoil e i 'am fianuis an taigh-

earua.

15 Agus rinn Heseciah urnuigh 'an làthair

an Tighearn', agus thuirt e, Thigh-

earna Dhè Israeil, a tha 'd chòmhnuidh

eadar na cheruban, is tu fhéin Dia, thusa

a'd' aonar, Dla uile ràoghachdan na tal-

mhainn; is tu a riun na nèamhan agus an

talamh.

16 Crom, a Thighearn', a nuas do chhias,

agus èisd; fosgail, a Thighearna, do shùil-

ean, agus faic: seadh cluinn briathran

Shenacherib, a chuir e a mhaslachadh an Dè

bheò.

17 Gu deimhin, a Thighearna, sgrios ràgh-

rean Asiria na cinuich agus an tu'ean;

18 Agus thilg iad an diathan 's an teine:

oir cha bu diathan iad, ach oibre làmhan

dhaoine, fiodh agus clach: uime sin sgi-ios

siad"iad.

19 A nis ma ta, Thighearn' ar Dia, saor

sinn, guidheam ort, as a làimh, chum gu'm

bi fios aig uile ràoghachdaibh na talmhainn

gm' tusa an Tighearn Dia, thu fhéin a'd'

aonar.

20 An sin chuir Isaiah mac Amois teachd-

air gu Heseciah, ag ràdh, Mar so tha'n

Tighearn Dia Israeil ag ràdh, An urnuigh

a rinn thu riumsa mu thimchioll Shen-

acherib rìgh Asiria, chuala mi.

21 So am focal a labhair an Tighearn mu

'thimchioll: Rinn òigh uigheau Shioin tàir

ort; rinn i gàire fanoid riut; chrath nighean

lerusaleim a ceann air do chùlaobh.

22 Cò d'an d'thug thu masladh agus toi-

bheum? agus cò an aghaidh an d ardaich thu

do ghuth, agus a thog thu do shàiilean gu

h-àrd? an aghaidh Ti naoimh Israeil.

23 Le làimh do theachdairean mhaslaich

thu an taigheaiTi', agus thuirt thu, Le

361

2 RIGH, XIX.

làonmhoireachd mo charbad dhàrich mi

àirde nam beanu, sliosan Lebanoin; agus

gearraidh mi sìos a chraobhan seudair a's

àirde, agus roghadh a chraobhan giuthais,

agus thèid mi stigh a dh'àitibh-tàimh a

chràche, fràth a Charmeil.

2-t Chladhaich mi agus dh'òl mi uisg-

eachan coimheach, agus le bonn mo chos

thiormaich mi suas uile aimhnichean nan

daingneach.

25 Nach cuala tu o cheann fada cionnus a

rinu mi e, agus o'n aimsir cUèin gu'n do

dhealbh mi e/ a nis thug mi gu cràch e,

gu'm bitheadh tusa chum bailtean daing-

uichte fhàsachadh 'n an carnaibh sgrios.

26 Uime sin bha 'n luchd-àiteachaidh air

bheag neirt: bha crith-eagail orra agus

amhluadh; bha iad mar fheur na machar-

ach, agus mar an luibh ghlas, mar fheur

mullaich nan taighean, agus mar arbhar

seargta mu'm f às e suas.

27 Ach is aithne dhomh d'àite-còmhnuidh,

agus do dhol a mach, agus do theachd a

steach, agus fraoch d'fheirge a'm' aghaidh.

28 A chionn gu blieil fraoch d'fheirge a'm'

aghaidh, agus d'on fhadh air teachd a nìos

gu m' chluasaibh, uime sin cuiridh mi mo

dhubhan a'd' shròin, agus mo shrian a'd'

bheul, agTis pillidh mi air d'ais thu 's an

t-slighe air an d'thàinig thu.

29 Agus bithidh so 'n a chomharadh dhuit:

Ithidh tu air a' bhliadliua so na uithean a

dh'fhàsas leo fhéin, agus anns an dara

bliadhna na nithean a chinneas asda sin;

agus anns an treas bliadhna cuiridh agus

buainidh sibh, agus suidhichidh sibh fàon-

liosan, agus ithidh sibh d'an toradh.

30 Agus gabhaidh am fuigheall a thèid as

de thigh Iudah, fathast freumh sìos agus

euiridh e toradh dheth.

31 Oir à Ierusalem thèid fuigheall a mach,

agus iadsan a theid as o shliabh Shioin: ni

eud Thighearna uan sluagh so.

32 Uime sin mar so tha'n Tighearn ag

ràdh mu thimchioU rìgh Asiria, Cha tig e

do'n bhaile so, agus cha tilg e saighead aun,

agus cha tig e fa chomhair le sgèith, agus

cha chuir e suas tòrr 'n a aghaidh.

33 Air an t-slighe air an d'thàinig e, air an

t-slighe cheudna pillidh e, agus cha tig e

steach do'n bhaile so, ars' an Tighearn:

3-4 Oir dàonaidh mise am baile so chum a

shaoradh, air mo shon fhéin, agus air sou

Dhaibhidh m'òglaich.

35 Agus air an oidhche sin fhéin chaidh ain-

geal an Tighearna mach, agus bhuail e ann

an camp nan Asiriauach ceud agus ceithir

fichead agus cùig màle: agus an uair a

dh'éirich iad gu moch anns a' mhaduinn,

feuch, bha iad uile 'n an coq^aibh marbha.

36 agus dh'imich Senacherib rìgh Asiria,

agus chaidh e agus phill e, agus ghabh e

còmhnuidh ann an Ninebheh.

37 Agus an uair a bha e ri aoradh ann an

M2

2 RIGH, XX, XXI.

tigh Nisroich a clhè, bhuail Adramelech

agus Sareser a mhàc e leis a' chlaidheamh;

agus theich iad do thàr Armenia: agus

ràghich Esarhadon a mhac 'n a àit.

CaibidealXX.

1 'iV uair bàia Hesedah tinn gu bàs rinn e

urnuigh ri Dia, agus fhuair e gealladh (jvHm

maireadh e beò. ÃŒ2 Chuir Berodach-baladan

teachdairean d'a ionnsuidh, agus dh'fheuch

e dhoibh na h-uile nithean a bha 'ti a thigh.

21 Fhuair Heseciah bàs, agus ràghich Manaseh

'n a àit,

ANNS na làithibh sin bha Heseciah

tinn gu bàs: agus thàinig am fàidh

Isaiah mac Amois d'a ionnsuidh, agus

thubhairt e ris, Mar so tha'n Tighearn ag

ràdh, Cuir do thigh 'an ordugh, oir gheibh

thu bàs, agus cha bhi thu beò.

2 An sin thionndaidh e 'aghaidh ris a'

bhalla, agus rinn e ui-nuigh ris an Tigli-

earn, ag ràdh,

3 Guidheam ort, Thigheama cuimhnich

a nis cionnus a gliluais mi a'd' làthair ann

am fàrinn, agus le cridhe iomlan, agus a

rinn mi an ni a tha maith a'd' shtiilibh.

Agus ghuil Heseciah gu goirt.

4 Agus mu n deachaidh Isaiah mach do'n

chùirt mheadhonaich, thàinig focal an

Tighearna d'a ionnsuidh, ag ràdh,

5 Pill, agus abair ri Heseciah eeannard

mo shhiaigh, Mar so tha'n Tighearn, Dia

Dhaibhidh d'athar, ag ràdh, Chuala mise

d'vu'nuigh, chunnaic mi do dheoir: feuch,

slànuichidh mi thu; air an treas là thèid

thu suas do thigh an Tighearna.

6 Agus cuiridh mi ri d' làithibli cùig

bliadhna deug; agus saoraidh mi thusa,

agus am baile so, à làimh rìgh Asiria; agus

dàonaidh mi am baile so air mo shon fhéin,

agus air son Dhaibhidh m'òglaich.

7 Agus thuirt Isaiah, Gabhaibh meall

fhàgiscan. Agus ghabh agus chuir iad e

air an neascaid, agus shlànuicheadh e.

8 Agus thuirt Heseciah ri Isaiah,

Ciod an eomharadh gu'n leighis an taigh-

earn mi, agus gu'n téid mi suas air an treas

là do thigh an Tighearna?

9 Agus thuirt Isaiah, Bithidh so 'n a

chomharadh dhuit o'n Tighearn, gu'n dean

an Tighearn an ni a labhair e: An téid an

dubhar air aghaidh deich ceumannan, no'n

tèid e air ais deich ceumannan?

10 Agus fhreagair Heseciah, Is suarach

au ni do'n dubhar dol sìos deich ceum-

annan; ni h-cadh, ach pilleadh an dubhar

air ais deich ceumannan.

11 Agus ghlaodh Isaiah am fàidh ris an

Tighearn; agus thug e air ais an dubhar

deich ceumannan, a chaidh e sìos air

ceumannaibh Ahais.

12 'S an àm sin chuir Berodach-baladan

mac Bhaladaiu, rìgh Bhabiloin, teachdair-

can le litrichibh agus tiodhlac gu Ileseciah:

oir chual' e gu'n robh Heseciah tinn.

362

1 13 Agus rinn Heseciah gairdeachas os an

ceann, agus dh' fhench e dhoibh uile thigh-

tasgaidh a nithcan luachmhor, an t-airgiod,

j agus an t-òr, agus na spàosraidh, agus an

oladh luachmhor, agus a thigh armachd,

I agus na nithean uile a fhuaradh 'n na ion-

mhasaibh: cha robh ni 'n a thigh, no 'n a

ràoghachd uile, nach d'fheuch Heseciah

dhoibh.

14 An sin thàinig Isaiah am fàidh gu rìgh

Heseciah, agus thuirt e ris, Ciod a

thubhairt na daoine so? agus cia as a

thàinig iad a'd' ionnsuidh? agus thuirt

Hcseciali, Thàinig iad o thàr chèin, o Blia-

bilon.

! 15 Agus thuirt e, Ciod a chunnaic iad

a'd' thigh? Agus fhreagair Heseciah, Na

h-uile nithean a tha a'm' thigh chunnaic

iad: cha-n'eil ni ann am ionmhasaibh nach

d'fheuch mi dhoibh.

16 Agus thuirt Isaiah ri Heseciah,

Eisd ri focal an Tighearna:

I 17 Feuch, tha na làithean a' teachd, anns

am bi na h-uile nithean a tha ann ad thigh,

! agus na h-ionmhasan a thaisg d' aithrich-

j ean suas gus an là'n diugh, air an giùlan gu

Babilon: cha-n fhàgar ni air bith, ars' an

Tighearn.

18 Agus cuid de d' mhacaibh a thig uait,

a ghineas tu, bheir iad lco, agus bithidh

iad 'n an caillteanaich ann an lùchairt rìgh

Bhabiloin.

19 An sin thubhaii't Hesecàah ri Isaiah,/s

maith focal an Tighearn' a labhair thu:

thubhairt e mar an ceudna, Nach maith,

ma bhios sàth agus fàrinn a'm' làithibh-sa?

20 Agus a' chuid eile de ghnàomharaibh

Heseciah, agus a thrèine uile, agus mar a

rinn e lochan, agus sruth-chlais, agus a

thug e uisge steach do'n bhaile, nacli 'eil

iad sgrìobhta ann an leabhar eachdraidh

ràghrean Iudah?

21 Agus choidil Heseciah maille r'a aith-

richibh: agus ràghich Manaseh a mhac 'n a

àit.

DARA LEABHAR NAN RIGH air ais

CaibidealXXI.

1 rìoghachadh aingidh agus àodhol - aoradh

Mhanaseh. 10 Fàistneachd an aghaidh Iudah,

17 Fhuair Manaseh bàs, agu-<} ràghich A mof:

'n a àit, 23 Mharbh a sheirbhisich Amon:

26 ràghich losiah 'n a dit,

DA bhliadhna dheug a dh'aois bha

Manaseh 'n uair a thòisich e air ràogh-

achadh, agus ràghich e ciiig bliadlma deug

agus dà fhichead ann an Ierusalem: agus

b'e ainm a mhàthar Hcphsibah.

2 Agus rinn e olc ann an siiilibh an taigh-

earn', a reir ghràineileachd nan cinncach, a

thilg an Tighearn mach roimh chloinn Is-

raeil.

3 Oir thog e suas a rìs na h-àitean àrda

a sgrios Hcseciah 'athair; agus chuir e

suas altairean do Bhaal, agus rinn e doire,

mar a rinn Ahab rìgh Israeil; agus

2 RIGH, XXII

shleuchd e do uile armailt nèimh, agus riun

e seirbhis doibh.

4 Agus thog e altairean ann antaighan

Tigheai-na, mu'n dubhairt an Tighearn,

Ann an leiaisalem cuiridh mi m'ainm.

5 Agus thog e altairean do uile armailt

nèimh, ann an dà chàiii*t taighe an taigh-

6 Agus thug e air a mhac dol troimh 'n

teine, agus thug e fainear amannan, agus

ghnàthaich e ckuidheachd, agus chuir e air

chois leannainshàth, agus luchd-fiosachd:

Iudah peacachadh, le olc a dheanamh ann

an sùihbh an Tighearna.

17 Agus a' chuid eile de ghnàomharaibh

Mhanaseh, agais na h-uile nithean a rinn e,

agus a pheacadh a rinn e, nach 'eil iad

sgTÃŒobhta ann an leabliar eachdraidh ràgh-

rean Iudah?

18 Agus choidil Manaseh maille r'a aith-

richibh, agus dh'adhlaiceadh e ann an Hos

a thighe fhéin, ann an hos Udsa: agus ràgh-

ich Amon a mhac 'n a àit.

19 Dà bhUadhna thar fhichead a dh'aois

dh'oibi'ich e mòr aiugidlieachd ann an bha Amon an uair a thòisich e air ràogh-

sàiilibh an taighearua, ga bhrosuachadh goi

fèirg.

7 Agus chuir e dealbh snaidhte an doire a

rinn e, anns antaighmu'n dubhairt an taigh-

earn ri Daibhidh, agus ri Solamh a mhac,

Anns antaighso, agus ann an Ierusalem, a

thagh mi à iiile threubhan Israeil, cuiridh

mi m'ainm gu bràth.

8 Cha mhò a bheir mi air cosaibh Israeil

caruchadh tuilleadh a mach as an fhearaun

a thug mi d'an aithrichibh; a mhàin ma

bheir iad an aire gu'n dean iad a i'èir nan i an Tighearna.

achadli; agus ràghich e da bhliadlma ann

an Ierusalem: agus h'e ainm a mhàthar

Mesulemet, nigheau Harais o lotbah.

20 Agus rinn e olc ann an sàiilibh an taigh-

earua, mar a rinn Manaseh 'athair.

21 Agus dh'imich e anns an uile shlighe

's an d'imich 'athair, agus rinn e seirbhis do

na h-àodliolaibh d'an driun 'athair seirbhis,

agus riun e aoradh dhoibh:

22 Agus thréig e 'n taigheara Dia 'aith-

richean, agus cha do ghluais e ann an shghe

uile nithean a dhàithn mise dhoibh, agui

a rèir an lagha uile a dh'àithn m'òglach

Maois dhoibh.

9 Ach cha d'èisd iad: agus thanniing

Manaseh iad gu tuilleadh uilc a dheanamh

na rinn na cinnich, a sgrios an taigheara

roimh chloiun Israed.

10 Agus labhair an taigheara le 'sheir-

bhisich na fàiidhean, ag ràdh,

11 A chionn gu'n d'rinn Manaseh rìgh

Iudah na gràineileachdau so, agus gu'u

23 Agus rinn seirbhisich Amoin ceannairc

'n a aghaidh, agus mliarbh iad an rìgh 'n a

thigh fhéin.

24 AgTis mharbh sluagh na tìre iadsan uile

a rinn ceanuairc an aghaidh rìgh Amoin;

agus rinn sluagh na tài-e losiah a mhac 'n a

ràgh 'n a àit.

25 Agus a' chuid eile de ghnàomharaibh

Amoiu a rinn e, nach 'eil iad sgiiobhta ann

au leabhar eachdraidh ràghrean Iudah?

26 Agus dh'adhlaic iad e 'n a uaigh fhéin

d'rinn e ni's màosa na na h-uile nithean a ann an lios Udsa; agus ràghich losiah

rinn na h-Amoraich a bha roimhe, aeiis mhac 'n a àit.

agus

gu'n dthug e air Iudah mar an ceudna

peacachadh le àodholaibh:

12 Uime sin mar so tha'n taigheara Dia

Isi*aeil ag ràdh, Feuch, tha mi 'tabhairt uilc

ah' lerasalem agus Iudah, a bheir ah gach

n each a chluiuueas e, gii'm bi gaok 'n a

dhà chluais.

13 Agus sànidh mi mach os ceann lerasa-

leim sreang - thomhais Shamaria, agus

sreang-riaghailt taighe Ahaib: agus glanaidh

mi as leiTisalem mar a ghlanas neach soith-

each, ga ghlanadh, agTis a' tioundadh a

bheoil foidh.

14 Agus trèigidh mi fvdgheaU m'oigh-

reachd, agus bheir mi iad do làimh an

namihdean; agus bithidh iad 'n an creich

agus 'n an cobhartach d'an uaimhdibh uile;

_ 15 A chionn gu'n d'riuu iad olc a'm' shùil-

ibh, agus gu'u do bhrosnaich iad mi gu

feirg o'n là 's an d'thainig an aithrichean

mach as an Eiphit, eadhon gus an là 'n

diugh.

16 Os bàrr, dhòirt Maneseh fuil neò-

chioutach gu ro mhòr, gus an do làon e

Ierusalem o cheann gu ceaun, a thuilleadh

air a pheacadh fhéin leis an d'thug e air

363

CaibidealXXII.

1 DlCorduich losiahtaighan Tighearn' a chàr-

adh. 8 Fhuair Hilciah leabhar an lagha,

agtis leugh Saijhan e an làthair an ràgh. 12

Dhyhiosà-aich losiah de Dhia thaobh bhriath-

ran an lagha. 15 Eoimh-inaia Huldah sgrioa

lerusaleim.

CHD bliadhna dh'aois bhu losiah'n uair

o

ràghich e aon bhliadhna deug thar fhichead

aun an Ierusalem: agus h'e ainm a mhàthar

ledidah, nighean Adaiah o Bhoscat. â– 

2 Agus rinn e an ni a bha ceart ann an

sàiilibh an taigheam', agus dh'hnich e ann

an uile shlighe Dhaibhidh 'athar, agus cha

do chlaon e dh'iomisuidh na làimhe deise no

na làimhe clàthe.

3 Agus anns an ochdamh bhadhna deug

de rìgh losiah, chuir an rìgh Saphan mac

Asaliah, mhic Mhesulaim, an sgiiobhaiche,

do thigh an taigheam', ag ràdh,

4 Falbh suas gu Hilciah an t-àrd shagart,

chum gTi'n àh-eamh e an t-airgiod a thugadh

do thigh an taigheara', a chruinnich luchd-

gieidhidh an doruis o'n t-sluagh:

5 Agus thugadh iad e do làimh luchd

2 RIGH, XXIII.

deanamh na h-oibre, cllioibhsan a tha os

ceann taighe an Tighearn': agus thiigadli

iadsan e do luchd deauamh na h-oibre, a

tha ann antaighan Tighearn', a chàradh

brisidh an taighe;

6 Do sliaoir, agus do hichd togail, agus

do chlachairibh, agnas a cheannach fiodha,

agus chlach snaidhte, a cliàradh an taighe.

7 Gidheadh, cha d'rinneadh cunntas riu

thaobh an airgid a thugadh d'an làimh, a

chionn gu'n d'rinn iad gu h-ionraic.

8 Agus thuirt Ililciali an t-àrd shagart

ri Saplian an sgrìobhaiche, Fhuair mi

leabhar an lagha ann antaighan Tighearn':

agus thug Ililciah an leabhar do Shaphan,

agus leugh se e.

9 Agus thàiinig Saphan an sgrìobhaiclie

dh'ionnsuidh an ràgli, agus dh'aitliris e 'n

gnothuch do'n ràgh, agus thuirt e,

Chruinnich do sheirbhisich an t-airgiod a

fhuaradh anns an tigli, agus thug iad e do

làimh luchd deanamh na h-oibre, a bha oa

ceann taighe an Tighearna.

10 Agus dh'innis Saphan an sgrìobhaiche

do'n ràgh, ag ràdh, Thug Hilciah an sagart

leabhar dhomh: agus leugh Saphan e an

làthair an ràgh.

1 1 Agus an uair a chual' an rìgh briathran

leabhair an lagha, reub e 'eudach.

12 Agus dh'àithn an rìgh do Hilciah an

sagart, agus do Ahicam mac Shaphain, agus

do Achbor mac Mhicaiah, agus do Shaphan

an sgrìobhaiche, agus do Asahiah seirbhis-

each an ràgh, ag ràdh,

13 Rachaibh, fiosraichibh de'n Tighearn'

air mo shon-sa, agus air son an t-sluaigh,

agus air son Iudah uile, thaobh bhriathran

an leabhair so a fhuaradh: oir is mòr feai-g

an Tighearn' atha air lasadh 'n ar n-aghaidh,

a chionn nach d'èisd ar n-aithrichean ri

briathraibh an leabhair so, a dheanamli a

rèir gach ni a tha sgrìobhta d'ar taobh.

14 Uime sin chaidh Hilciah an sagart,

agus Ahicam, agus Achbor, agus Saphan,

agus Asahiah, dh'ionnsuidh Huldali na

ban-fhàidh, mnà Shaluim mhic Thicbhah,

mhic Harhais, fir-gleidhidh an eudaich, (a

nis bha i 'chòmhnuidh ann an Ierusalem

anns an oil-thigh,) agus labhair iad rithe.

15 AgTis thuirt i riu,Mar so tha'n taigh-

earn Dia Lsraeil ag ràdh, Innsibh do'n duine

a chuir a' m' ionnusuidh-sa sibh,

16 Mar so tha'n Tighearn ag ràdh, Feuch,

bheir mise olc air an àite so, agus air a

luchd-àiteachaidh, eadhon uile bhriathran

an leabhair a leugh rìgh Iudah:

17 A chionn gu'n do thréig iad mise, agus

gu'n do loisg iad tùis do dhiathaibh eile,

chum mo bhrosnachadh gu con-uich le uile

oibribh an làmh: uime sin lasaidh m'fhearg

au aghaidh an àite so, agus cha mhùchar i.

18 Ach ri rìgh Iudah a chuir sibh a

dh'fhiosrachadh de'n Tighearn, mar so

their sibh ris, Mar so tha'n Tighearn Dia

364

Israeil ag ràdh, A thadbh nam briathran a

chual' thu,

19 A chàonn gu'n robh do chridhe tiom,

agus gu'u d'irislich thu thu fhéin an làthair

an Tighearna, 'n uair a chual' thu ciod a

labhair mise an agliaidh an àite so, agus an

aghaidh a luchd-àiteachaidh, gu'm "biodh

iad 'n am fàsach, agus 'n am mallachadh,

agus gu'n do reub thu d'eudach, agus gu'ti

do ghuil thu a'm' fhianuis; chuala mise mar

an ceudna thusa, ars' an Tighearn.

20 Feuch uime sin, cruinnichidh mise thu

chum d'aithrichean, agns cruinnichear thu

do d' uaigh 'an sàth, agus cha-n fhaic do

shàiilean an t-olc sin uile a bheir mise air

an àite so. Agus thug iad fios a rìs a

dh'ionnsuidh an ràgh.

CaibidealXXIII.

1 Leugh losiah leabhar an lagha ^an èisdeachd

an t-sluaigh; 3 Rinn e coimhcheangal 'am

fianuis an Tighearna: 4 Chuir e air falblt

àodhol-aoradh, 24 leannain-shàth, agus luchd-

fiosarhd. 29 Mharhh Pharaoh-necho losiah

aig Megido, agus ràghich lehoahas '« a àit.

AGUS chuir an rìgh teachdairean uaith,

agus chruinnich d'a ionnsuidh uile

sheanairean Iudah, agais Ieru.saleim.

2 Agus chaidh an rìgh suas do thigh an

Tighearn', agus daoine Iudah uile, agus uile

hichd-àiteachaidh lerusaleim maille ris,

agus na sagartan, agus na f àidhean, agus an

sluagh uile eadar bheag agi;s mhòr: agus

leugh e 'n an èisdeachd uile bhriathran

leabhair a' choimhcheangail,a fhuaradli ann

antaighan Tighearna.

3 Agus sheas an rìgh làimh ri post, agus

rinn e coimhcheangal 'am fianuis an taigh-

earna, gu'n gluaiseadh iad an déigh an taigh-

earn', agus gu'n gleidheadh iad 'àitheantan,

agus a theisteis, agus a reachdan, \€n uile

chridhe, agus le'?i uile anam, a choimh-

lionadh bhriathran a' choimhcheangail so,

a tha sgrìobhta's an leabhar so: agus sheas

an sluagh uile ris a' choimhcheangal.

4 agus dh'àithn an rìgh do Hilciah an

t-àrd shagart, agus do shagartaibh an dara

orduigh, agus do luchd-gleidhidh an doruis,

na soithichean uile a rinneadh do Bhaal,

agus do'n doire, agus do uile armailt nèimh,

a thoirt a mach à teampuU an Tighearn':

agus Ioi.sg e iad an taobh a muigh de le-

rusalem ann am machairibh Chidroin, agus

ghiàilain e'n luath gu Bet-el.

5 agus chuir e as do shagartaibh an àodhol-

aoraidh, a dh'orduich ràghrean Iudah a

losgadh tàiis anns na h-àitibh àrda, ann ani

mòr-bhailtibh Iudah,agus anns na h-àitibh

mu thimchioll lerusaleim; iadsan mar an

ceudna a loisg tùis do Bliaal, do'n ghrein,

agus do'n ghealaich, agus do na rcultaibh

siùbhlach, agus do uile armailt nèimh.

6 Agus thug e'n doire o thigh an Tighearn',

an taobh a mach de Ierusalem, gu sruth

Chidroin.agus loisg se e aig sruth Chidroin,

2 RIGH, XXIII.

agus mhàn-phronn e gu luaithre e, agus thilg

e a luaithre air uaighibh cloinne an t-sluaigh.

7 Agus bhris e sìos tighcan nan Sodomach

a bha làimh ritaighan Tighearna, far an

robh na mnathan a' figheatlli chùirteinean

do'n doire.

8 Agijs thug e mach na sagartan uile à

bailtibh Iudah, agus thruaill e na h-àitean

àrda far an do loisg na sagartan tàiis, o

Gheba gu Beer-seba, agus bhris e sìos

àitean àrda nan geata, a bha ann an dol a

stigh geata Iosua.uachdarain a' bhaile, a

hha air làimh chlà duine ann an geata a'

bhaile.

9 Gidheadh, cha deachaidh sagartan nan

àitean àrda suas gu altair an Tighearn' ann

an Icrusalem, ach dh"ith iad aran neo-

ghoirtichte am measg am bràithrean.

10 AgTis thruaill e Tophet a tha ann an

gleann mhic Hinnoim, a chum nach feiid-

adh duine air bith toirt air a mhac no air a

nighinn dol troimh 'n teine do Mholech.

11 Agus thug e air falbh na h-eich a thug

ràghrean Iudah do'n ghrèin, o dhol a steach

tighe an taigheama, làimh ri seòmar Natau-

meleich a' chaillteanaich, a bha 's a' mhach-

bhaile, agus loisg e carbadan na grèine le

teiue.

12 Agus na h-altairean a bha air mnllach

seòmair uachdaraich Ah.ais, a rinn ràghrean

Iudah, agus na h-altairean a rinn Manaseh

ann an dà chàiirt taighe an Tighearna, thilg

an rìgh sìos agus bhris e o sin iacl, agus

thilg e 'n hiaithre ann an sruth Chidroin.

13 Agus na h-àitean àrda a bha fa chomh-

air lerusaleim, a 6A'air an làimh dheis de

shHa1>h na truaillidheachd, a thog Solamh

ràgh Israeil do Astarot gTÃŒiineileachd nan

Sidonach, agus do Chemos gi-àiueileachd

nam Moabach, agus do Mhilcom gràiueil-

eachd chloinn Amoin, th.ruaill an ràgh.

14 Agus bhris e 'n am bloighdibh na deal-

bhan, agus ghearr e sìos na doireachan, agus

lion "e 'n àitean le cnàmhan dhaoine.

15 Os bàrr, an altair a M'aig Bet-el, agus

an t-àit àrd a rinn leroboam mac Xebait, a

thug air Israel peacachadh, araon an altair

agus an t-àit àrd bhris e sìos agus loisg e

'n t-àit àrd; agus mhàn-phronn e gu luaithre

e, agus loisg e 'n doire.

16 Agus an uair a thionndaidh losiah mu'u

cuairt, chuunaic e na h-uaighean a bha 'n sin

's an t-sUabh, agus chuir e daoine uaith,

agus thug e na cnàmhan as na h-uaigheau,

agus loisg e iad air an altair, agus thruaill

e i, a rèir focail an Tighearn', a labhair

òglach Dhè a chuir "an ceill na briathran so.

17 An sin thuirt e, Ciod e an carragh

80 a tha mi 'faicinn? Agus thuirt daoiue

a' bhaile ris, Is i uaigh òglaicb Dhè a th'ann,

a thàinig o Iudah, agus a chuir 'an cèill na

"nithean sin a rinn thusa an aghaidh altaracb

Bhet-eil.

18 Agus tbubhairt e, Leigibh leis; na

365

ghiaiseadh duine sam bith a chnàmhan-sa:

: agus leig iad tàmh d'a chnàmhan maille ri

, cnàmhan an fhàidh a thàiiiiig à, Samaria.

19 Agus mar an ceudna uile thigliean nan

I àitean àrda a bha ann am bailtibh Shamaria,

a rinn i-àghrean Israeil a bhrosnachadh an

Tighearna gu feirg, thug losiah air falbh,

a^us rinn e riu a rèir uan uile ghnàomh a

rinn e ann am Bet-el.

I 20 Agus mharbh e uile shagartan nan

àitean àrda a bha 'n sin air na h-altairibh,

agus loisg e cnàmhan dhaoine orra, agus

j i">hill e gu h-Ierusalem.

I 21 Agus dliàithn an rìgh do'n t-sluagh

; uile, ag ràdh, Cumaibh a' chàisg do'n taigh-

I carn bhur Dia, mar tha e sgrìobhta ann an

Icabhar a' choimhcheangail so.

22 Gu cinnteach cha do chumadh a leithid

80 de chàisg, o làithibh nam breitheamh a

thug breth air Israel, no ann an uile làith-

ibh ràghrean Israeil, no ràghrean Iudah:

23 Ach anns an ochdamh bliadhna deug

de rìgh losiah, chumadh a' chàisg so do'n

Tighearn, ann an Ierusalem.

24 Os bàrr, na leannain-shàth, agus an

luchd-fiosachd, agus na dealbhan, agus na

h-àodholan, agus gach uile ghràineileachd

a chunnacas ann an tìr Iudah, agus ann an

Ierusalem, chuir losiah air falbh, a chum

gu'u coimhlionadh e briathrau an lagha, a

bha sgi-àobhta 's an leabhar a fhuair Hilciah

an sagart ann antaighan Tighearna.

25 Agus cosmhuil ris-sau cha robh ràgb air

bith roimhe, a phill a dh'ionnsuidh an taigh-

earna le 'uile chridhe, agus le 'uile anam,

agus le 'uile neart, a reir lagha Mhaois

uile; agus 'n a dhéigh cha d'èiricb a

shamhuil.

26 Gidheadh, cha do phill an Tighearn o

theas ' fheirge mòire,IeÃŒ8an do las ' fhearg an

aghaidh Iudah, air son nan uile bhrosnach-

adh leis an do bhrosnaich Manaseh e.

27 Agus thuirt an taighearu, Atharr-

aichidh mi Iudah mar an ceudna as mo

shealladh, mar a dh'atharraich mi Israel,

agus cuiridh mi càil gu tur ris a' mhòr-

bhaile so Ierusalem, a thagh mi, agus ris an

tigh mu'n dubhairt mi, Bithidh m'ainm an

sin.

28 agus a' chuid eile de ghnàomharaibh

losiah, agus na b-uile nithean a rinn e,

i nach 'eil iad sgrìobhta ann an leabhar each-

I draidh ràghrean Iudah?

I 29 'X a làithibh-san chaidh Pharaoh-neeho

; rìgh na h-Eiphit suas an aghaidh rìgh

Asiria gu amhainn Euphrates: agus chaidh

ràgh losiah 'n a aghaidh, agus mharbh esan

e aig Megido 'n uair a chuunaic se e.

30 Agus ghiàilaiu a sheirbhisich e marbh

ann an carbad o ]\Ihegido, agus thug iad e

gu h-Ierusalem, agus dh'adhlaic iad e 'n ?

uaigh fhéin: agus ghabh sluagh na tìre le-

hoahas mac losiah, agus dh'ung iad e, agufe

rinn iad 'n a rìgh e 'an àit 'athar.

2 RIGH, XXIY.

31 Tri bliadhna fichead a dh'aois bha le-

hoahas an uair a thòisich e air ràoghach-

adh; agus ràghich e tri màosan ann an

Ierusalem: agus Ve ainm a mhàthar Ha-

m