Began with 665 pages

Leabharean Bhioball

Leabharan Bhioball

IOB 1

LEABHAR NAN SALM 142

GNATH-FHOCAIL 479

ECLESIASTES 600

DAN SHOLAIMH 639

airais dhan Leabharean Bhioball” air ais

IOB

Caibideilean na Job

Caibideil I 2

Caibideil II 3

Caibideil III 4

Caibideil IV 5

Caibideil V 6

Caibideil VI 7

Caibideil VII 9

Caibideil VIII 9

Caibideil IX 10

Caibideil X 12

Caibideil XI 14

Caibideil XII 17

Caibideil XIII 20

Caibideil XIV 23

Caibideil XV 26

Caibideil XVI 31

Caibideil XYII 34

Caibideil XYIII 35

Caibideil XIX 38

Caibideil XX 42

Caibideil XXI 46

Caibideil XXII 51

Caibideil XXIII 54

Caibideil XXIV 57

Caibideil XXV 60

Caibideil XXVI 61

Caibideil XXVIL 63

Caibideil XXVIIL 65

Caibideil XXIX 69

Caibideil XXX 72

Caibideil XXXI 76

Caibideil XXXII 81

Caibideil XXXIII 84

Caibideil XXXIV 88

Caibideil XXXVI 95

Caibideil XXXVJL 99

Caibideil XXXYIII 102

Caibideil XXXIX 107

Caibideil XL 111

Caibideil XLI 114

Caibideil XLII 118

air ais dhan IOB

Caibideil I

1 Ionracas, teaghlach, agus maoin Iob. 6 Rinn Satan casaid bhréige 'n a'aghaidh. 13 Dh'innseadh do Iob gu'n d'thugadh a mhaoin air falbh, agus gu'n d'fhuair a chlann bàs. 20 'Na theanntachd bheannaich e Dia.

BHA duine ann an tìr Uis d'am b'ainm Iob; agus bha'n duine sin coimhlionta agus dìreach, agus 'n a neach air an robh eagal Dhé, agus a sheachainn olc.

2 Agus rugadh dha seachd mic, agus tri nigheanan.

3 Agus b'i a mhaoin seachd mìle caora, agus tri mìle càmhal, agus cùig ceud cuiug dhamh, agus càig ceud asal bhoirionn, agus teaghlach ro mhòr: agus bha 'n duine sin mòr os ceann uile dhaoine na h-àirde 'n ear.

4 Agus chaidh a mhic agus rinn iad cuirm aig an taigh, gach fear air a là fhéin; agus chuir iad fios, agus thug iad cuireadh d'an tri peathraichibh a dh'itheadh agus a dh'òl maille riu.

5 Agus an uair a chaidh làithean na cuirme mu'n cuairt, chuir Iob fis orra, agus naomhaich e iad; agus dh'éirich e moch 's a' mhaduinn, agus dh'ìobair e ìobairt-loisgte a réir an àireimh uile: oir thuirt Iob, Theagamh gu'n do pheacaich mo mhic, agus gu'n do mhallaich iad Dia 'n an cridhe. Mar so rinn Iob gach là.

6 A nis bha là air an d'thàinig mic Dhé gu seasamh an làthair an Tighearna; agus thàinig mar an ceudna Satan 'n am measg.

7 Agus thuirt an Tighearn ri Satan, Cia as a thàinig thu? Agus fhreagair Satan an Tighearn, agus thuirt e, O imeachd mu'n cuairt air an talamh, agus o shiubhal sìos agus suas air.

8 Agus thuirt an Tighearn ri Satan, An d'thug thu fainear m'òglach Iob, nach 'eil neach ann cosmhuil ris air an talamh, duine coimhlionta agus dìreach, air am bheil eagal Dhé, agus a' seachnadh uile?

9 Agus fhreagair Satan an Tighearn, agus thuirt e, An ann a nasgaidh a tha eagal Dhé air Iob?

10 Nach do chuir thu gàradh mu'n cuairt da fhéin, agus mu'n cuairt d'a thaigh, agus mu'n cuairt do gach ni a tha aige air gach taobh? Obair a làmh bheannaich thu, agus dh' fhàs a mhaoin mòr 's an tir:

11 Ach cuir a nis a mach do làmh, agus bean ris gach ni a, th' aige, agus as an eudan mallaichidh e thu.

12 Agus thuirt an Tighearn ri Satan, Feuch, tha gach ni a tha aige a'd' làimh-sa: a mhàin air fhéin na cuir do làmh. Agus chaidh Satan a mach o làthair an Tighearna.

13 Agus bha là air an robh a mhic agus a nigheanan ag itheadh, agus ag òl fiona ann an taigh am bràthar a bu shine:

l4 Agus thàinig teachdair gu Iob, agus thuirt e, Bha na daimh a' treabhadh,agus na h-asail ag ionaltradh làimh riu;

15 Agus leum na Sabeanaich orra; agus thug iad leo iad, agus mharbh iad na h-òg- laich le faobhar a' chlaidheimh; agus chaidh mise a'm' aonar as a dh'innseadh dhuit.

16 An uair a bha e fathast a' labhairt, 'thàinig mar an ceudna fear eile, agus thuirt e, Thuit teine Dhé o na nèamhan, agus loisg e na caoraich, agus na h-òglaich, agus chuir e as doibh; agus chaidh mise a'm' aonar as a dh'innseadh dhuit.

17 An uair a bha e fathast a' labhairt. thàinig mar an ceudna fear eile, agus thuirt e, Rinn na Caldéanaich suas tri buidhnean, agus thug iad ionnsuidh air na càmhalaibh, agus thug iad leo iad, agus mharbh iad na h-òglaich le faobhar a' chlaidheimh; agus chaidh mise a'm' aonar as a dh'innseadh dhuit.

18 An uair a bha e fathast a' labhairt, thàinig mar an ceudna fear eile, agus thuirt e, Bha do mhic agus do nigheanan ag itheadh, agus ag òl fìona ann an taigh am bràthar a bu shine:

19 Agus, feuch, thàinig gaoth mhòr o'n fhàsach, agus bhuail i air ceithir oisinnibh an taighe, agus thuit e air na h-òganaich, agus tha iad marbh; agus chaidh mise a'm' aonar as a dh'innseadh dhuit.

20 An sin dh'éirich Iob, agus reub e 'fhalluinn, agus bhearr e a cheann, agus thuit e sìos air an talamh, agus rinn e aoradh,

21 Agus thuirt e, Lomnochd thàinig mi à broinn mo mhàthar, agus lomnoclhd pillidh mi an sin: thug an Tighearn uaith, agus thug an Tighearn leis: beannaichte gu robh ainm an Tighearna.

22 An so uile cha do pheacaich Iob, agus cha do labhair e gu h-amaideach an aghaidh Dhé.

air ais dhan IOB

Caibideil II

1 Fhuair Satan comas loh a bhuaireadh: 7 bhuail se e le neasgaidibh cràiteach. 9 Thug Iob achmhasan d'a mhnaoi. 11 Thàinig a chairdean a dheanamh bròin maille ris.

ARIS bha là air an d'thàinig mic Dhé gu seasamh an làthair an Tighearna, agus thàinig mar an ceudna Satan 'n am measg gu seasamh an làthair an Tighearna.

2 Agus thuirt an Tighearn ri Satan, Cia as a thàinig thu? Agus fhreagair Satan an Tighearn, agus thuirt e,O imeachd mu'n cuairt air an talamh, agus o shiubhal sìos agus suas air.

3 Agus thuirt an Tighearn ri Satan, An d'thug thu fainear m'òglach Iob, nach 'eil neach ann cosmhuil ris air an talamh, duine coimhlionta agus dìreach, air am bheil eagal Dhé, agus a' seachnadh uile? agus fathast tha e 'gleidheadh 'ionracais, ge do ghluais thusa mi 'n a aghaidh chum a sgrios gun aobhar.

4 Agus fhreagair Satan an Tighearn, agus thuirt e, Croicionn air son croicinn, eadhon gach ni a th' aig duine bheir e air son a bheatha.

5 Ach cuir a nis a mach do làmh, agus bean r'a chnàimh agus r'a fheoil agus as an eudan mallachaidh e thu.

6 Agus thuirt an Tighearn ri Satan, Feuch, tJia e a'd' làimh-sa; ach caomhain a bheatha.

7 Agus chaidh Satan a mach o làthair an Tighearn', agus bhuail e Iob le neasgaidibh cràiteach, o bhonn a choise gu mullach a chinn.

8 Agus ghabh e slige-chreadha g'a sgrìobadh fhéin leatha; agus shuidh e am measg na luaithre.

9 An sin thuirt a bhean ris, Am bheil thu fathast a' cumail d'ionracais? mallaich Dia, agus faigh bàs.

10 Ach thuirt esan rithe, Mar a labhras aon de na mnàibh amaideach tha thu a' labhairt: seadh, an gabh sinn maith o làimh Dhé, agus nach gabh sinn olc? An so uile cha do pheacaich Iob le 'bhilibh.

11 A nis an uair a chuala tri chairdean

Iob an t-olc so uile a t]uiinigair,thàinig iad

gach fear o 'àite fhéin; Eliplias an Temanach,

agus Bildad an Suliach, agus Sophar an

Naamatach; oir shuidiiich iad eatorra fhéin

teachd a dheanainh liròin maille ris, agus a

thabhairt condi fhuvtachd dha.

12 Agus an uair a thog iad an sàiilean fad

as, agus nach d'aithnich iad e, thog iad an

guth agus ghuil iad; agus reub iad gach

fear ' fhalluinn, agus clirath iad duslach air

an cinn a làimh nan nèamh.

13 Agus shuidh iad sìos maille ris air an

talamh seachd làithean agus seachd oidh-

chean, agus cha do labhair neach focal ris;

oir chuunaic iad gu'n robh a dhoilgheas ro

mhòr.

air ais dhan IOB

Caibideil III

1 Mhallaich Iob an là air an d' rugadh e. 20 Ann an searbhas 'anama tha e a' caoidh gu'n do dhruid Dia suas e air gach taobh.

'N A dhéigh so dh'fhosgail Iob a bheul, agus mhallaich e a là.

2 Agus labhair Iob, agus thuirt e,

3 Rachadh as do'n là air an d'rugadh mi, agus do'n oidhche anns an dubhradh, Ghineadh leanabh mic.

4 Bitheadh an là sin 'n a dhorchadas; na h-iarradh Dia e o'n àirde, agus na dealraicheadh solus air.

5 Dubhadh an dorchadas agus sgàile a' bhàis e; gabhadh neul còmhnuidh air; deanadh iad uamhasach e mar na làithean a's seirbhe.

6 An oidhche sin, glacadh dorchadas i; na cuirear i ri làithibh na bliadhna; ann an àireanih nam mìos na tigeadh i.

7 Feuch, bitheadh an oidhche sin aonaranach; na tigeadh fonn aoibhinn oirre.

8 Mallaicheadh iadsan i a mhallaicheas an là, a tha deas a thogail am bròin.

9 Dorchaichear reultan a dùthrath; amhairceadh i air son soluis, ach na tigeadh e; agus na faiceadh i rosgan na maidne:

10 A chionn nach do dhruid i dorsan mo bhronn, agus nach d'fholaich i bròn o m' shùilibh.

11 Carson nach d'eug rni o'u bhroinn? Carson, an uair a thàinig mi as a' bholg, nach d'thug mi suas an deò?

12 Carson a ghabh na glùinean romham? agus carson na cìochan, gu'n deothailinn

13 Oir a nis luidhinn sìos agus gheibhinn fois; choidh.n, an sin bhitheadh tàmh agam;

14 Maille ri rìghribh agus luchd-comhairle na talmhainn, a thog àitean aonaranach dhoibh fhéin;

15 No maille ri h-uachdaranaibh aig an robh òr, a lìon an taighean le h-airgiod:

16 No mar thorraicheas anabuich folaichte cha bhithinn ann; mar naoidheanan nach faca solus.

17 An sin sguiridh na h-aingidh de bhuaireas, agus an sin gheibh iadsan a tha sgìth le saothair fois:

18 Cuideachd bithidh tàmh aig na prìosanaich; cha chluinn iad guth an fhir-shàrachaidh.

19 Tha am beag agus am mòr an sin; agus an seirbhiseach saor o 'mhaighstir.

20 Carson a thug e do'n truagh solus, agus beatha dhoibhsan a tha ann an searbhas anama?

21 A tha 'gabhail fadail air son a' bhàis, ach cha-n'eil e a' teachd; agus a chladhaicheas air a shon ni's mò na air son ionmhasan folaichte:

22 A ni aoibhneas ro mhòr, a ni luath-ghaire 'n uair a gheibh iad an uaigh:

23 Do'n duine aig am bheil a shlighe folaichte, agus a dhruid Dia suas air gach taobh.

24 Oir roimh mo bhiadh thig m'osnaich, agus taomar a mach mar uisge mo bhuireadh.

25 Oir an ni roimh an robh eagal mòr orm, thachair e dhomh; agus an ni roimh an robh mi fo uamhann, thàinig e orm.

26 Cha robh mi 'an sìth,agus cha d'fhuair mi fois, agus cha robh tàmh agam; oir thàinig buaireas.

air ais dhan IOB

Caibideil IV

1 Thug Eliphas achmhasan do Iob a chionn g'un robh e dh'easbhuidh dòchais dhiadhaidh. 7 Dh'innis e dha gu'n sgriosadh Dia an t-aingidh, ach gu'n gleidheadh e an t-ionracan beò. 12 Tha e ag Islidieadh feodhais an duine an làthair Dhé.

AN sin fhreagair Eliphas an Temanach, agus thuirt e,

2 Ma dh'fheuchas sinn ri labhairt riut, an gabh thu gu h-olc e? ach cò a's urrainn e fhéin a chumail o labhairt?

3 Feuch, theagaisg thusa mòran, agus neartaich thu na làmhan laga.

4 Esan a bha 'tuiteam chum do bhriathran suas, agus na glùinean anmhunn neartaich thu.

5 Ach a nis thàinig e ort, agus ghabh thu gu h-olc e; bhean e riut, agus tha thu fo amhluadh.

6 Nach e c'eagal diadhaidh d' earbsa, agus ionracas do shlighean do dhòchas?

7 Cuimhnich, guidheam ort, cò e an neò-chiontach a sgriosadh, no c'àit an do ghearradh as na h-ionracain.

8 A réir mar a chunnaic mise, iadsan a threabhas euceart, agus a chuireas aingidheachd, buainidh iad e.

9 Le séideadh Dhé sgriosar iad, agus le anail a shròine cuirear as doibh.

10 Tha beucaich an leòmhain, agus guth an leòmhain ghairg, agus fiacàan nan leòmhan òga air am briseadh.

11 Tha 'n seann leòmhan a' bàsachadh a dhìth cobhartaich, agus sgarar o 'chéile cuileauan an leòmhain bhoirinn.

12 Ach a m' ionnsuidh-sa thugadh focal gu h-uaignidheach, agus ghabh mo chluas beagan deth.

13 Ann an smuaintibh o aislingibh na h-oidhche, 'n uair a thuiteas codal trom air daoinibh,

14 Thàinig eagal orm agus crith, a thug air mo chnàmhan gu léir criothnachadh:

15 Agus ghabh spiorad seachad roimh mo ghnàiis; sheas falt mo chuirp:

16 Shease,ach cha d'aithnich mi a chruth: dealbh fa chomhair mo shùl -- tosd, agus chuala mi guth:

17 Am bi duine ni's ceirte na Dia? am bi fear ni's gloine na 'Chruith-fhear?

18 Feuch, as a sheirbhisich cha-n earb e; agus as leth 'ainglean cuiridh e amaideachd:

19 Nach lugha na sin asda-san, a tha'n an còmhnuidh ann an taighibh creadha, aig am bheil am bunait anns an duslach, a bhruthar roimh an leòmann?

20 mhaduinn gu feasgar bruthar iad; gun neach ann 'g a thoirt fainear, théid as doibh gu bràth.

21 Nach siubhail am feodhas air falbh maille riu à bàsaichidh iad, agus cha-n ann le gliocas.

air ais dhan IOB

Caibideil V

1 Tha Eliphas a' nochdadh gu bheil crìoch an aingidh truagh; 6 gu bheil an duine air a bhreth chum trioblaid; 8 gur còir iarraidh a dh'ionnsuidh Dhé anns gach teanntachd: 17 agus gu bheil smachdachadh an Tighearna chum maith an duine.

GAIRM a nis, ma tha e ann a fhreagaireas thu; agus cia de na naoimh ris an tionndaidh thu?

2 Oir marbhaidh fearg an t-amaideach, agus bheir thù bàs an duine shuaraich.

3 Chunnaic mi an t-amaideach a' freumhachadh; ach mhallaich mi 'àite-còmhnuidh air ball.

4 Is fhad a bhìos a mhic o thèaruinteachd, agus bruthar iad anns a' gheata, gun neach ann gu'n teasairginn.

5 Agus ithidh an t-ocrach suas 'fhoghara, agus eadhon as an dris gabhaidh se e: sluigidh an creachadar suas am maoin.

6 Ged nach tig àmhghar a mach as an duslach, agus nach fàs carraid as an talamh,

7 Gidheadh, rugadh an duine chum carraid, mar a dh'eireas na sradan suas.

8 Ach dh'iarrainnse dh'ionnsuidh Dhé, agus a chum Dhé chuirinn mo ghuth:

9 A tha 'deanamh nithean mòra agus do-rannsachaidh; nithean iongantach gun àireamh:

10 A tha 'toirt fhras uisge air aghaidh na talmhainn, agus a' cur uisgeachan air aghaidh nam machair;

11 A chum iadsan a tha ìosal a chur an àird, agus iadsan a tha dubhach a thogail suas 'an téaruinteachd:

12 A tha 'toirt innleachdan nan cuilbheartach gu neo-ni, air chor as nach coimhlion an làmhan an gnìomh:

13 A tha 'glacadh nan daoine glice 'n an cuilbheartachd fhéin, air chor as gu'n tilgear sios comhairle nan daoine fiara.

14 'S an là coinnichidh iad dorchadas; agus mar anns an oidhche smeuraicludh iad mu mheadhon-là.

15 Ach saoraidh e am bochd o'n chlaidheamh, o'm beul agus o làimh a' chumhachdaich.

16 Agus aig a' bhochd bithidh dòchas, agus druididh aingidheachd a beul.

17 Feuch, is nèarachd an duine a smachdaichear le Dia: air cronachadh an Uile-chumhachdaich ma ta na dean-sa tàir.

18 Oir cràdhaidh e, agus ceanglaidh e suas; lotaidh e, agus leighisidh a làmhan.

19 Ann an sò teanntachdaibh saoraidh e thu, agus anns an t-seachdamh cha tig olc an gar dhuit.

20 Ann an gorta tèarnaidh e thu o'n bhàs; agus ann an cogadh, o chumhachd a' chlaidheimh.

21 O sgiùrsadh na teanga folaichear thu; agus cha bhi eagal ort roimh sgrios an uair a thig e.

22 Ri sgrios agus ri gorta gàiridh tu; agus roimh fhiadh-bheathaichibh na talmhainn cha bhi eagal ort.

23 Oir ri clachaibh na macharach bithidh tu

ann an coimlicheangal; agus bithidh fiadh-

bheathaicheanna macharach ann an sith riut.

24 Agus aithnichidh tu gu'mòido phàilliun

ann an sith; agus amhaircidh tu air d'àite-

còmhnuidh, agus cha dean thu gu h-olc.

25 Aithnichidh tu. mar an ceudna gn'm bi

do shliochd làonmhor, agus do ghineal mar

fheur na talmhainn.

26 Thig thu ann an làn aois chum na

h-uaighe, mar a cliuirear suas cruach arbh-

air 'n a h-àm.

27 Feuch, so an ni a rannsaich sinn; mar

sin tha e: éisd ris, agus bitlreadh fioa agad

air, air do shon fhéin.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

air ais dhan IOB

Caibideil VI

1 Tha Iob a' leigeadh ris meudach a dhoilgheis: 8 agus ag iarraidh gu'm bu toil le Dia a ghearradh as: 14 Thug e achmhasan d'a chairdibh.

ACH fhreagair Iob, agus thuirt e,

2 O nach robh mo dhoilgheas air a làn-chothromachadh, agus mo dhòruinn togta anns na meidhibh le 'chéile!

3 Oir a nis bhitheadh e ni bu truime na gaineamh na fairge: uimesin tha mo bhriathran air an slugadh suas.

4 Oir tha saighdean an Uile-chumhachdaich annam, agus tha an nimh ag òl suas mo spioraid: tha uamhasan Dhé 'g an cur fhéin 'an ordugh catha a'm' aghaidh.

5 An deanam fìadh-asalsitirich os ceann feoir? an dean an damh geum os ceann 'innlinn?

6 An gabh an ni a tha neo-bhlasta itheadh gun salann? am bheil blas air gealagan an uibhe?

7 Tha m'anam a' diultadh beantuinn riu: tha iad sin mar mo bhiadh bròin.

8 O nach tugtadh dhomh m'athchuinge; agus gu'n deònaicheadh Dia dhomh mo mhiann!

9 Agus gu'm bu toil le Dia mo sgrios; gu'n cuireadh e mach a làmh, agus gu'n gearradh e as mi!

10 An sin bhitheadh furtachd agam fathast, ged bhithinn air mo chruadhachadh ann an do-bhròn, agus nach caomhnadh e; oir cha do cheil mi briathran an Aoin naoimh.

11 Ciod e mo neart, gu'm bitheadh dòchas agam? agus ciod i mo chrìoch, gu'n sininn mo bheatha?

12 An e neart nan clach mo neart? am bheil m'fheoil de umha?

13 Nach 'eil mo chabhair annam fhéin? agus an d'fhuadaicheadh gliocas uam?

14 Dha-san a thrégeas a charaid is mòr am masladh e; tréigidh e mar an ceudna eagal an Uile-chumhachdaich.

15 Mheall mo bhràithrean mi mar shruth: mar neart nan sruth gliabh iad seachad:

16 A bhitheas dubh le h-eigh; anns am folaichear an sneachd:

17 An uair a leaghas iad, théid as doibh; an uair a dh'fhàsas e teth, caithear as an àit iad.

18 Tha ceuman an slighe air claonadh: thig iad gu neo-ni, agus sgi'iosar iad.

19 Dh'amhaire buidhnean Thema,d h'fheith enideachdan Sheba orra.

20 Bha iad fo amhluadh, a chionn roimhe sin gu'n robh dòchas aca: thàinig iad an sin, agus bha nàire orra.

21 Ach a nis tha sibhse 'n 'ur neo-ni; chi sibh mo bhriseadh-cridhe, agus tha eagal oirbh.

22 An dubhairt mi, Thugaibh a m' ionnsuidh? no d'ur maoin thugaibh tiodhlac air mo shon?

23 No téarnaibh mi o làimh an nàmhaid'? no làimh nan cumhachdach saoraibh mi?

24 Teagaisgibh mi, agus bithidh mi a'm' thosd; agus ma chaidh mi 'bheag 'am mearachd, thugaibh orm a thuigsinn.

25 Nach neartmhor briathran ceart? Ach ciod a chronaicheas esan a chronaicheas 'n 'ur measg?

26 An smuainich sibh air briathran a chronachadh, agus cainnt an eu-dòchasaich, a tha mar ghaoith?

27 Seadh, tha sibh a' leumair an dìlleachdan, agus a' cladhach sluichd d'ur caraid.

28 A nis, uime sin, ma's toil leibh, amhaircibh orm; agus bithidh e soilleir dhuibh, ma ni mi breug.

29 Pillibh, guidheam oirbh, na bitheadh euceart ann; seadh, pillibh fathast, tha m'fhìreantachd-sa ann.

30 Am bheil ann am theangaidh enceart? nach aithnich mo bhlas nithean fìara?

air ais dhan IOB

Caibideil VII

1 Tha Iob a' caoidh gu bheil a thrioblaid ro throm air a shon; 11 agus ann an searbhas a spioraid a' deanamh gearain ri Dia. 20 Dh'aidich e ^eusaontas 'am fianuis Dhé.

NACH 'eil àm suidhichte aig an duine air thalamh ? agus mar làithean fhirtuarasdail a làithean?

2 Mar a mhiannaicheas an seirbhiseach an sgàile, agus mar a bhitheas sùil aig an fhear-tuarasdail ri duais 'oibre;

3 Mar sin fhuair mise mar sheilbh dhomh fhéin mìosan dìomhanais, agus àirmhear dhomh oidhchean cràidh.

4 Ma luidheas mi sìos their mi, C'uin a dh'éireas mi, agus a théid an oidhche thairis? agus tha mi làn luasgaidh a null agus a nall gu briseadh na fàire.

5 Tha m'fheoil air a còmhdachadh le cnuimhibh agus spairtibh ùire; bhris mo chroicionn, agus tha e breun.

6 Tha mo làithean ni's luaithe na spàl figheadair, agus tha iad air an caitheadh gun dòchas.

7 Cuimhnich gur gaoth mo bheatha: cha phill mo shùil a dh' fhaicinn maith.

8 Sùil an ti a chunnaic mi, cha-n fhaic i mi: bithidh do shùilean orm, agus cha bhi mi ann.

9 Caithear an neul, is théid e as; mar sin esan a théid sìos do'n uaigh, cha tig e nìos.

10 Cha phill e ni's mò dh'ionnsuidh a thighe; agus cha-n aithnich 'àit e ni's mò.

11 Uime .sin cha chum mi mo bheul; labhraidh mi ann an teanntachd mo spioraid; gearainidh mi ann an searbhas m'anama.

12 Am muir mi, no muc-mhara, gu'n cuireadh tu faire orm?

13 Ma their mi, Bheir mo leabadh furtachd dhomh, eutromaichidh m'uirigh mo ghearan;

14 An sin cuiridh tu fuathas orm le h-aislingibh, agus uamhas le seallannaibh:

15 Agus is fearr le m'anam tachdadh, bàs ' na beatha.

16 Tha mi 'gabhail gràin deth; cha b'àill leam a bhi beò gu bràth: leig leam, oir is: dìomhanas mo làithean.

17 Ciod e an duine, gu'n àrdaicheadh tu e? agus gu'n suidhicheadh tu do chridhe air?

18 Agus gu'm fiosraicheadh tu e gach maduinn? gach mionaid gu'u dearbhadh tu e?

19 Cia fhad a bhitheas tu gun dealachadh rium? agus nach leig thu leam gus an sluig mi sìos mo shile?

20 Pheacaich mi; ciod a ni mi riut, O fhir-coimhid dhaoine? carson a chuir thu mi a' d' aghaidh, agus a tha mi a'm' eire orm fhéin?

21 Agus carson nach maith tlm m'eusaontas, agus nach cuir thu air falbh m'enceart? oir a nis anns an duslach coidh.h mi; agus iarraidh tu mi anns a' mhaduinn, ach cha bhi mi ann.

air ais dhan IOB

Caibideil VIII

1 Tha Bildad a' nochdadh gu'n gléidh an t-ui'e-chumhachdach breitheanas; 4 gu'n dìol e do gach neach a réir a ghnìomharan; 8 agus gu'm bàsaich dòchas a' chealgair mar a sheargas luibh na macharach.

AN sin fhreagair Bildad an Suhach,agus thuirt e,

2 Cia fhad a labhras tu mar sin, agus a bhitheas briathran do bheoil mar ghaoith, làidir?

3 Am fiar Dia breitheanas, agus am fiar an t-Ui!e-chumhaclidach ceartas?

4 Ma pheacaich do chlann 'n a aghaidh agus gu'n d'thug e thairis iad do'n cusaontas;

5 Nan iarradh tu gu moch a dh'ionnsuidh Dhé, agus air an Uile-chumhachdach nan aslaicheadh tu;

6 Nam bitheadh tu glan agus ionraic, gu ainnteach a nis mhosgaileadh e air do shon, agus dheanadh e àite-còmhnuidh d'fhìreantachd sìochail.

7 Ged bhitheadh do thoiseach beag, dh'fhàsadh do chrìoch gu mòr.

8 Oir fiosraich, guidheam ort, de'n linn roimhe, agus deasaich thu fhéin chum rannsachaidh an aithrichean:

9 (Oir o'n dé tha sinne, agus cha-n aithne dhuinn, a chionn gur sgàile ar làithean air thalamh:)

10 Nach teagaisg iad thu, nach innis iad duit, agus o'n cridhe nach labhair iad briathran?

11 Am fàs an luachair gun làthach? am fàs am mìn-fheur gun uisge?

12 'N uair a bhitheas e fathast 'n a ghlaise, cha ghearrar sìos e; gidheadh, roimh gach luibh seargaidh e.

13 Mar sin ceuman na h-uile neach a dhichuimhnicheas Dia; agus bàsaichidh dòchas a' chealgair:

14 Aig an gearrar a dhòchas as, oir is e lìon an damhain-allaidh 'earbsa.

15 Leigidh e a thaic ri 'thigh, acli cha seas e: cumaidh se gu daingean e, ach cha mhair e.

16 Uaine tha e fa chomhair na gréine: agus 'n a lios fàsaidh a mheanglan suas.

17 ir a' charn bithidh a tTireumhan air am figheadh air feadhi a chéile, agus fàiosraichidh e àit nan clach.

18 Ma ghearras e as o 'àit e, an sin àicheadhaidh se e, ag ràdh, Cha-n fhaca mi thu.

19 Feuch, is e so aoibhneas a shlighe-san; ach as an ùir fàsaidh aon eile.

20 Feuch, cha tilg Dia air falbh an duine foirfe, agus cha gliabh e greim de làimh nan daoine aingidh:

21 Gus an lìon e do bheul le gàire, agus do bhilean le gairdeachas.

22 ladsan a dh'fhuathaicheas thu, comlhdaichear iad le nàire; agus cha bhi pàilliun nan aingidh ann.

air ais dhan IOB

Caibideil IX

1 Tha Iob ag aidcachadh ceartais Dhé; 14 a' nochadh nach eil e 'g iarraidh e fhéin fhìreanachadh; 20 agus nach còir breth 'thoirt air neach air bith a réir an dòigh air am bheil Dia a' buintinn ris.

AGUS fhreagair Iob, agus thuirt

2 Gu deimhin tha fhios agam gu bheil e mar sin: oir cionnus a shaoras duine e fhéin aig Dia?

3 Ma's àill leis a chùis a thagradh 'n a làthair, cha fhreagair se e aon uair as a' mhìle.

4. GIic ann an cridhe, agus treun ann an neart, cò a chruaidhich e fhéin 'n a aghaidh, agus a shoirbhaich?

5 A dh'atharraicheas na beanntan, agus cha bhi fios ac' air; a thilgeas bun os ceann iad 'n a fheirg:

6 A chrathas an talamh as 'àit, agus criothnaichidh a phuist:

7 A dh'àithneas do'n ghréin, agus cha-n éirich i; agus air na reultaibh a chuireas seula:

8 A sgaoileas a mach na nèamhan 'n aonar, agus a shaltaireas air tonnaibh na fairge:

9 A tha 'deanamh Arcturuis, Orioin, agus Phleiades, agus sheòmraichean na h-àirde deas:

10 A tha 'deanamh nithean mòra, nach bi e'n comas fhaghail a mach, agus nithean iongantach nach gabh àireamh.

11 Feuch, théid e seachad orm, agus cha-n fhaic mi e; agus gabhaidh e thairis, ach cha mhothaich mi e.

12 Feuch, ma bheir e air falbh, cò a bhacas e? cò a their ris, Ciod a tha thu a' deanamh?

13 Cha tionndaidh Dia air falbh 'fhearg: foidhe cromaidh fir-chuideachaidh an àrdain.

14 Nach ro lugha na sin a fhreagaireas mise e, a thaghas mi mo bhriathran ris?

15 Oir ged bhithinn ionraic, cha fhreagairinn e; air mo bhreitheamh dh'aslaichinn.

16 Nan gairminn, agus gu'm freagaireadh e mi, cha chreidinn gu'n d'éisd e ri m' ghuth.

17 Oir le doinionn tha e 'g am bhruthadh, agus a' deanamh mo lot lìonmhor gun aobhar.

18 Cha leig e leam m'anail a tharruing, ach lionaidh e mi le searbhas.

19 Ma labhrar mu neart, feuch, tha e làidir; agus ma labhrar mu bhreitheanas, cò a shuidhicheas àm air mo shon?

20 Ma dh'fhìreanaicheas mi mi fhéin, dìtidh mo bheul fhéin mi; agus foirfe ma ni mi mi fhéin, nochaidh e fiar mi.

21 Foirfe ged bhithinn, cha-n aithnichinn e; a'm' anam dheanainn tàir air mo bheatha.

22 Is aon ni e: uime sin thuirt mi, Am foirfe agus an t-aingidh tha e a' sgrios.

23 Ma mharbhas an t-slat gu h-obann, ri deuchainn nan neò-chiontach gàiridh e.

24 Thugadh an talamh 'an làimh an aingidh: aghaidhean a bhreitheamhna còmhdaichidh e: mur dean e mar so, c'àite, cò esan a ni?

25 Bha mo làithean ni bu luaithe na gille-ruithe: theich iad air falbh, chan fhac iad maith.

26 Ghabh iad seachad mar na longaibh luatha; mar an iolaire a' dol air iteig a chum cobhartaich.

27 Ma their mi, Di-chuimhnichidh mi mo ghearan, leigidh mi dhìom mo dhubhachas, agus bheir mi comhfhurtachd dhomh fhéin;

28 Tha eagal orm roimh mo dhoilgheasaibh uile; tha fios agam nach meas thu neò-chiontach mi.

29 Ma bhitheas mi aingidh, carson ma-tha a shaothraichinn gu dìomhain?

30 Ma nigheas mi mi fhéin ann an uisgibh sneachda, agus ma ghlanas mi gu glan mo làmhan;

31 An sin tumaidh tu mi 's an t-slochd, agus gabhaidh m'eudach fhéin gràin dìom.

32 Oir cha duine e mar a tha mise, gu'm freagairinn e, gu'n tigeamaid cuideachd gu breitheanas.

33 Cha-n'eil fear-réite eadaruinn, a chuireadh a làmh oirnn le 'choile.

34 Thugadh e air falbh a shlat dhìom, agus na cuireadh eagal roimhe uamhas orm.

35 An sin labhrainn, agus cha bhitheadh eagal orm roimhe: ach chan eil mi mar sin agam fhéin.

air ais dhan IOB

Caibideil X

1 Ann an searbhas 'anama thagair Iob a chùis an làthair Dhé: 18 tha e a' caoidh àiach d'thug e suas an deò gun sùil 'g afhaicinn. 20 Ghuidh e air Dia beagan comhfhurtachd a thabhairt da.

THA m'anam sgìth de m' bheatha; fàgaidh mi mo ghearan orm fhéin; labhraidh mi ann an searbhas m'anama.

2 Their mi ri Dia, Na dìt mi; thoir fios dhomh carson a tha thu a' cur a'm' aghaidh.

3 Am maith leat gu'n sàraicheadh tu? gu'n deanadh tu tàir air obair do làmh? agus gu'n dealraicheadh tu air comhairle uan aingidh?

4 Am bheil sùilean feòla agad? an ann mar a chi duine, a chi thusa?

5 An ann mar làithibh duine a tha do làithean-sa? am bheil do bhliadhnachan mar làithibh duine,

6 Gu'n sireadh tu air son m'euceirt, agus gu'n raunsaicheadh tu air son mo pheacaidh?

7 Tha fhios agad nach d'rinn mi gu h-aingidh: agus chan eil neach ann a shaoras o d' làimh.

8 Dhealbh do làmhan-sa mi, agus rinn iad mi comh-cheart mu n cuairt; agus an sgrios thu mi?

9 Cuimhnich, guidheam ort, gur ann mar chriadh a rinn thu mi; agus gu duslach an tionndaidh thu mi a rìs?

10 Mar bhainne nach do thaom thu mi mach, agus mar chàise nach do dhainguich thu mi?

11 Le croicionn agus le feoil chòmhdaich thu mi, agus le cnàmhan agus féithean-luthaidh dhìon thu mi.

12 Beatha agus caoimhneas dheònaich thu dhomh, agus choimhid do fhreasdal mo spiorad.

13 Agus na nithean so dh'fholaich thu a'd' chridhe: tha fios agam gu bheil so agad

14 Ma pheacaicheas mi, bheir thu fainear mi, agus o m'euceart cha saor thu mi.

15 Ma bhitheas mi aingidh, mo thruaigh mi! agus ma bhithcas mi ionraic, cha tog mi mo cheann. Làn maslaidh tha mi, agus faic fhéin m'àmhghar;

16 Oir tha e a' meudachadh; mar leòmhan garg tha thu a' sealg orm; agus a rìs tha thu 'g ad nochdadh fhéin iongautach orm.

17 Tha thu ag ath-nuadhachadh d'fhianuisean a'm' aghaidh, agus a' meudachadh do chorruich rium; tha caochlaidh agus cogadh a'm' aghaidh.

18 Carson ma tha a thug thu mach as a' bhroinn mi? Och nach d'thug mi suas an deò, gun sùil 'g am fhaicinn!

19 Bhithinn mar nach bithinn ann; o'n bhroinn a dh'ionnsuidh na h-uaighe bhithinn air mo ghiùlan.

20 Nach tearc mo làithean? sguir ma tha, agus leig leam, agus gu'm faigh mi beagan comh-fhurtachd,

21 Mu'n siubhail mi, agus nach pill mi tuilleadh, gu tìr an dorchadais agus sgàile a' bhàis;

22 Tìr dorchadais mar dhuibhre sgàile a' bhàis, agus as eugmhais gach riaghailt, agus far am bheil an solus mar dhorchadas.

air ais dhan IOB

Caibideil XI

1 Thug Sophar geur-achmhasan do Iob a chionn gu'n d'fhìrinnich se e fhéin: 7 tha e a' nochdadh nach fheud duine mòrachd Dhé a rannsachadh; 13 agus nach bi dòchas aig neach fhad 's a bhios euceart 'n a Idimh.

AN sin fhreagair Sophar an Naamatach, agus thuirt e,

2 Do lìonmhoireachd bhriathar nach toirear freagradh? agus an saorar fear na mòr bhruidhne?

3 An toir do bhreugan-sa air daoinibh a bhi 'n an tosd? agus an uair a ni thu fanoid, nach cuir duin' air bith nàir' ort?

4 Oir thuirt thu,Glan tha mo theagasg, agus neò-chiontach tha mi ann ad shùilibh.

5 Ach, nach labhradh Dia, agus nach fosgaileadh e a bhilean riut;

6 Agus nach nochdadh e dhuit nithean dìomhair a' ghliocais, gu bheil iad dùbailte na tha ann! Bitheadh fios agad uime sin gu bheil Dia 'g ad agairt air son d'euceirt.

7 An urrainn thusa le rannsachadh Dia fhaghail a mach? an urrainn thu an t-UiIe- chumhachdach fhaghail a mach gu h-iomlan?

8 Ard mar na nèamhan; ciod a ni thu? ni's doimhne na ifrinn; ciod a's aithne dhuit?

9 Ni's faide na'n talamh a thomhas, agus ni's léithne na'n fhairge.

10 Ma ghearras e as, no ma dhùineas e suas, no ma chruinnicheas e ri 'chéile, cò a bhacas e?

11 Oir is aithne dha daoine faoine; agus an uair a chi e euceart, nach toir e fainear i?

12 Agus b'àill leis an duine fhaoin a bhi glic, ged is ann mar loth asail fhiadhaich a bheirear duine.

13 Ma dheasaicheas tu do chridhe, agus gu'n sìn thu d'a ionnsuidh do làmhan;

14 Ma bhios euceart a'd' làimh, cuir fada uait i, agus na leig le aingidheachd còmhnachadh a'd' phàilliunaibh.

15 Oir an sin togaidh tu suas do ghnùis gun smal, agus bithidh tu seasmhach, agus cha bhi eagal ort:

16 Oir di-chuimhnichidh tu do dhochair; mar na h-uisgeachaibh a chaidh seachad cuimhnichidh tu i.

17 Agus ni's soilleire na meadhon-là fàsaidh d'aois; ged robh thu ann an dorchadas, mar a' mhaduinn bithidh tu.

18 Agus earbaidh tu, oir bithidh dòchas agad; agus cladhachidh tu, agus gu téaruinte gabhaidh tu tàmh.

19 Agus an uair a luidheas tu sìos cha chuir neach air bith eagal ort; agus iarraidh mòran do ghnùis.

20 Ach fàilnichidh sùilean nan aingidh; agus dol as cha bhi aca; agus bithidh an dòchas mar thoirt suas an deò.

air ais dhan IOB

Caibideil XII

1 Chronaich Iob a chairdean: 6 Dh'fheuch e dhoibh gu bheil an t-aingidh .'soirbheachadh 's a' bheatha so. Neart agus gliocas a.n Uile-chumhachdaich.

AGUS fhreagair Iob, agus thuirt e,

2 Cha-n'eii teagamh nach sibhse an sluagh, agais maille ribhse bàsaichidh gliocas.

3 Ach agamsa tha tuigse, mar tha agaibh-se; chan ìsle mise na sibhse: agus cò aig nach 'eil fios air an leithidean sin?

4 Mar neach a tha 'n a bhall-magaidh aig a charaid tha mise, a ghairmeas air Dia, agus freagairidh se e: 'n a bhall-fochaid tha an duine ceart ionraic.

5 Mar lòchran fo thàir ann an smuaintibh an ti a tha aig fois, bithidh esan a bhitheas ullamh gu sleamhnachadh le 'chois.

6 Sìochail bithidh pàilliunan chreachadairean; agus téaruinte bithidh iadsan a bhrosnaicheas Dia; d'an d'thug Dia ni 'n an làimh.

7 Ach feòraich a nis de na h-ainmhidhean, agus teagaisgidh iad thu; agus de eunlaith nan speur, agus innsidh iad duit:

8 No labhair ris an talamh, agus teagaisgidh e thu; agus cuiridh iasg na mara 'an céill duit.

9 Cò aig nach 'eil fios a thaobh nan nithean so uile, giu' i làmh an Tighearn' a rinn so?

10 Aig am bheil 'n a làimh auam gach ni beò, agus anail gach uile fheòla dhaoine.

11 Nach dearbh a' chluas briathran? agus nach blais am beul a bhiadh?

12 Anns na h-aosmhoir tha gliocas; agus ann am fad làithean tuigse.

13 Maille ris-san tha gliocas agus neart; aige-san tha comhairle agus tuigse.

14 Feuch, brisidh e sìos agus cha togar suas: druididh e suas duine, agus chan fhosgailear.

15 Feuch, cumaidh e na h-uisgeachan air an ais, agus tiormaichidh iad suas; agus cuiridh e mach iad, agus tilgidh iad bun os ceann an talamh.

16 Aige-san tha neart agus gliocas: is leis-san esan a mheallar, agus esan a mheallas.

17 Cuiridh e air falbh comhairlich creachta, agus de bhreitheamhnaibh ni e amadain.

18 Cuibhreach rìghrean sgaoilidh e, agus crioslaichidh e crios air an leasraibh.

19 Cuiridh e air falbh uachdarain creachta, agus tilgidh e sìos na cumhachdaich.

20 Atharraichidh e cainnt nam fìrinneach, agus bheir e air falbh tuigse nan aosmhor.

21 Taomaidh c tàir air àrd-uaislibh, agus anmhunnaichidh e neart nan daoine treuna.

22 Taisbeanaidh e nithean doimhne à dorchadas, agus bheir e sgàile a' bhàis gu solus.

23 Meudaichidh e na cinnich, agus sgrios-aidh se iad: cuiridh e na cinnich ann am farsuiniicachd, agus cuiridh se iad ann an cumhainneachd.

24 Bheir e air falbh cridh. cheannard sluaigh na talmhainn, agus cuiridh e air seacharan iad ann am fàsach as eugmhais slighe.

25 Smeuraichidh iad 's an dorchadas, agus iad gun solus; agus bheir e orra tuisleachadh mar dhuine air mhisg.

air ais dhan IOB

Caibideil XIII

1 Chronaich Iob a chairdean do bhrìgh gu'n do labhair iad gu h-aingidh as leth Dhé: 14 Ged nach do thuig e aobhnr a thriohaid cha d'fhàilnach a dhòchas: 20 Dh'iarr e fios fhaghail air a pheacaidhean.

FEUCH, chunnaic mo shùil so uile; chuala mo chluas, agus mhothaich i e.

2 Mar is aithne dhuibhse, is aithne dhonih-sa mar an ceudna: cha-n ìsle mise na sibhse.

3 Ach labhrainn-sa ris an Uile-chumhachdach, agus b'àill leam tagradh ri Dia.

4 Oir is luchd-cumadh bhreug sibhse, leighean nach fìu sibh uile.

5 O nach robh sibh gu tur 'n 'ur tosd! agus b'e siu bhur gliocas.

6 Cluinnibh a nis mo thagradh, agus éisdibh ri deasboireachd mo bhilean.

7 An labhair sibh gu h-aingidh air son Dhé? agus air a shon-san an labhair sibh gu cealgach?

8 An gabh sibh r'a ghnùis? air son Dhé an dean sibh comhstri?

9 Am bheil e maith gu'n rannsaicheadh e mach sibh à mar a nithear fanoid air duine, an dean sibh fanoid air-san

10 Gu cinnteach cronaichidh e sibh, ma ghabhas sibh ann an uaignidhcas ri gnùis.

11 Nach cuir 'òirdhearcas-san eagal oirbh? agus nach tuit 'uamhann-san oirbh?

12 Tha bhur cuimhne cosmhuil ri luaithre, mar chuirp creadha bhur cuirp.

13 Bithibh 'n 'ur tosd a m' thaobh-sa, agus labhraidh mi, agus thigeadh orm na dh'fheudas.

14 Carson a tha mi 'gabhail m'fheòla a'm' fhiaclaibh, agus a' cur mo bheatha a'm' làinih?

15 Ged mharbh e mi, gidh.adh earbaidh mi as: ach tagraidh mi mo shlighean 'n a fhianuis.

16 Mar an ceudna bithidh e dhomhsa chum slàinte; oir cha tig cealgair 'n a làthair.

17 Eisdibh gu furachar ri m' chainnt, agus ri m' sgeul le'r cluasaibh.

18 Feuch a nis, chuir mi mo chùis ann an ordugli: tha fios agam gu'n saorar mi.

19 Cò esan a thagras rium? oir a nis, ma bhitheas mi a'm' thosd, bheir mi suas an deò.

20 A mhàin dà ni na dean rium; an sin o d' ghnùis chan fholaich mi mi fhéin.

21 Tarruing do làmh fada uam? agus na cuireadh d'uamhann eagal orm.

22 An sin gairm thusa, agus freagairidh mise: no labhraidh mise, agus freagair thusa mi.

23 Cia làonmhor m'euceartan agus mo pheacaidhean? air m'eusaontas agus mo pheacadh thoir fios domh.

24 Carson a tha thu a' folach do ghnùise, agus 'g am mheas mar nàmhaid duit?

25 Am bris thu an duilleag a thilgear a null agus a nall? agus an ruaig thu an asbhuain thioram?

26 Oir tha thu a' sgrìobhadh nithean searbha a'm' aghaidh, agus a' toirt orm euceartan m'òige a shealbhachadh.

27 Agus tha thu a' cur mo chos anns a' cheap, agus a' geur-amharc air mo shlighibh gu léir, agus a' cur chomhar air bonnaibh mo chos.

28 Agus mar ni breun cuirear as da. mar thrusgan a dh'itheas an leomann.

air ais dhan IOB

Caibideil XIV

1 Dh'asluich Iob fad-fhulangas Dhé, do bhrìgh gu bheil an duine air bheag làithean agus làn àmhghair. 13 Dh'iarr e àite tàimh gus an tigeadh crìoch 'aimsire suidhichte.

THA 'n duine a rugadh o mhnaoi, gearr-shaoghalach, agus làn àmhghair.

2 Mar bhlàth thig e mach, agus gearrar sìos e: agus teichidh e mar sgàile, agus chan fhan e.

3 Gidheadh air a leithid sin dh' fhosgail tlhu do shùilean; agus mise tha thu a' tabhairt gu breitheanas maille riut.

4 Cò a bheir glan à neòghlan? cha tàbhair a h-aon.

5 Gu deimhin tha a àithean suidhichte, tha àireamh a mhìos agadsa; dh'orduich thu a chrìochan, agus cha téid e thairis orra.

6 Tionndaidh uaith chum gu'm bi fois aige, gus an coimhlion e mar fhear-tuarasdail a là.

7 Oir tha dòchas à craoibh, ma ghearrar sìos i, gu'm fàs i a rìs, agus nach f àilnich a faillean òg.

8 Ged fhàs a freumh sean anns an talamh, agus anns an talamh, agus anns an ùir ged bhàsaich a stoc;

9 Tràd fhàile an uisgo ùr-fhàsaidh i, agus bheir i mach geugan mar òg-chraoibh.

10 Ach bàsaichidh fear, agus théid gu tur as da; agus bheir duine suas an deò, agus c'àit am bheil e?

11 Fàilnichidh na h-uisgeachan o'n mhuir, agus caithear an amhainn, agus tiormaichidh i suas:

12 Mar sin luidhidh an duine sìos agus chan éirich e; gus nach H na nèamhan ann, cha mhosgail iad, agus cha dùisgear as an codal iad.

13 Och nach folaicheadh tu mi anns an uaigh, nach gleidheadh tu mi 'an uaignidheas, gus am biodh d'fhearg thairis! nach suidhicheadh tu dhomh àm àraidh, agus gu'n cuimhnicheadh tu mi!

14 Ma bhàsaicheas duine, an tig e beò? uile làithean m'airasire suidhichte feithidh mi, gus an tig mo chaochladh.

15 Gairmidh tusa, agus freagairidh mise thu: air obair do làmh bithidh déigh agad.

16 Oir a nis tha thu ag àireamh mo cheum: agus nach 'eil thu ri faire air mo pheacadh?

17 Seulaichte ann an ceanglachan tha m'eusaontas, agus fuaighidh tu suas m'euceart.

18 Agus gu deimhin tuitidh a' bheinn, agus théid as di; agus atharraichear a' charraig as a h-àite.

19 Caithidh na h-uisgeachan na clachan: bheir thu tuil air na nithibh a dh'fhàsas á ùir na talmhainn, agus sgriosaidh tu dòchas an duine.

20 Buadhaichidh tu gu bràth 'n a aghaidh, agus siubhlaidh e: caochailidh tu a ghnùis, agus cuiridh tu air falbh e.

21 Urramach fàsaidh a mhic,agus cha bhi fios aig air; agus ìslichear iad, ach cha toir e fainear iad.

22 Ach bithidh 'fheoil an taobh a stigh dheth cràiteach, agus ni 'anam an taobh a stigh dheth bròn.

air ais dhan IOB

Caibideil XV

1 Chronaich Eliphas Iob air son a dhànadais 'n a fhìreantachd fhéin. 17 Nochd e gu'n cràdhar an t-aingidh ré a làithean uile.

AN sin fhreagair Eliphas an Temanach, agus thuirt e,

2 An luaidh duine glic air eòlas na gaoithe, agus an lìon e a chliabh leis a ghaoith an ear?

3 An tagair e le briathraibh gun tairbhe, agus le cainnt leis nach dean e maith?

4 Seadh, tha thu a' tilgeadh dhìot eagail, agus a' leigeadh urnuigh dhìot an làthair Dhé.

5 Oir teagaisgidh d'aingidheachd do bheul, agus ròghnaichidh tu teanga nan cuilbheartach.

6 Dìtidh do bheul fhéin thy, agus cha mhise; agus bheir do bhilean fhéin fianuis a'd' aghaidh.

7 An tusa an ceud duine a rugadh? no roimh na cnocaibh an do rinneadh thu?

8 An cuala tu 'bheag ann an comhairle dhìomhair Dhé? agus a d'ionnsuidh fhéin a mhàin an do tharruing thu gliocas?

9 Ciod a's aithne dhuitse, nach aithne dhuinne? a thuigeas tusa, nach tuig sinne?

10 Tha araon an ceann-liath agus an t-aosmhor 'n ar measg-ne, ni's sine gu mòr na d'a.thair.

11 Am beag leat sòlasan Dhé? agus am bheil ni dìomhair agad?

12 Carson a tha do chridhe 'g ad thoirt air falbh? agus carson a tha do shùilean a' caogadh?

13 Gu bheil thu a' tionndadh do spioraid an aghaidh Dhé, agus a' leigcadh an leithidean sin de bhriathraibh a mach as do bheul?

14 Cò e an duine, gu'm bitheadh e glan? agus gu'n saoradh esan e fhéin, a rugadh o mhnaoi?

15 Feuch, as a naoimh chan earb e; agus chan 'eil na nèamhan glan 'n a shùilibh.

16 Nach gràineile agus nach sailiche gu mòr an duine, a dh'òlas euceart mar uisge?

17 Innsidh mi dhuit, éisd rium; agus na chunnaic mi, cuiridh mi 'n céill;

18 A dh'aithris daoine glice, agus nach do cheil an aithrichean orra:

19 D'an d'thugadh 'n an aonar an talamh, agus cha d'imich coigreach 'n am measg.

20 Ré a làithean uile cràdhar an t-aingidh; agus folaicliear àireamh a bhliadhnachan air an fhear-shàrachaidh.

21 Tha fuaim eagalach 'n a chluasaibh: 'n a shoirbheachadh thig am fear-millidh air.

22 Cha chreid e gu'm pill e as an dorchadas; agus feithear air leis a' chlaidheamh.

23 Tha e ag imeachd mu'n cuairt air son arain, ag ràdh, C'àit am bheil e? tha fios aige gu bheil là an dorchadais deas aig a làimh.

24 Cuiridh teanntachd agus àmhghar uamhas air: buadhaichidh iad air, mar rìgh deas a chum catha.

25 Oir sìnidh e mach a làmh an aghaidh Dhé, agus an aghaidh an Uile-chumhachdaich neartaichidh se e fhéin.

26 Ruithidh e air, air a mhuineal, air copaibh tiugha a sgiath;

27 A chionn gu'n do chòmhdaich e a ghnùis le a shult, agus gu'n d'rinn e fillean saille air a leasraibh.

28 Agus còmhnuichidh e ann am bailtibh fàsaichte, ann an tighibh nach 'eil air an àiteachadh, a tha ullamh gu bhi 'n an carnaibh.

29 Cha bhi e beartach, agus cha mhair a mhaoin; agus cha sìn e mach a fhreumh 's an talamh.

30 Cha triall e à dorchadas; tiormaichidh lasair a mheanglan; agus siubhlaidh e le anail a bheoil.

31 Na h-earbadh esan a mheallar à dìomhanas; oir dìomhanas bithidh aige mar luigheachd.

32 Roimh a là coimhlionar e; agus cha bhi a gheug uaine.

33 Crathaidh e dheth mar an fhìonain 'fhìon-dhearean anabaich, agus tilgidh e dheth mar an crann olaidh a bhlàth.

34 Oir bithidh coimhthional nan cealgair aonarach, agus caithidh teine pàilliunan na duais-bhratha.

35 Ginidh iad donas, agus beiridh iad drochbheart, agus ulluichidh an com cealg.

air ais dhan IOB

Caibideil XVI

1 Chronaich Iob a chairdean do bhrìgh gu'n robh iad 'n an luchd-comhfhurtachd truagh. 7 Chidr e 'an céill an doilgheas a thàinig air; 17 agus thagair e a neò-chiontas.

ACH fhreagair Iob, agus thuirt e,

2 Chuala mi mòran d'an leithidibh sin: is luchd-comhfhurtachd truagh sibh uile.

3 Am bi crìoch air briathraibh gaoithe? no ciod a tha 'toirt an dànadais duit gu bheil thu a' freagairt?

4 Dh' fheudainn-sa mar an ceudna labhairt cosmhuil ribhse: nam bitheadh bhur n-anam 'an àite m'anama-sa, dh'fheudainn briathran a chur cuideachd 'n 'ur n-aghaidh, agus mo cheann a chrathadh ribh:

5 Ach neartaichinn sibh le m' bheul, agus lughdaicheadh gluasad mo bhilean bhur doilgheas.

6 Ged làbhair mise, cha lughdaichear mo dhoilgheas; agus ma bhitheas mi a'm' thosd, ciod am fuasgladh a gheibh mi?

7 Ach a nis sgìthich e mi: sgap thu mo chuideachd uile.

8 Agus rinn thu mi làn phreasag-eudain; mar fhianuis tha sin: agus dh'éirich mo chaoile a'm' aghaidh; ri m'eudan freagairidh i.

9 Reub a chorruich mi, agus tha fuath aige dhomh: chas e 'fhiaclan rium; tha mo nàmhaid a' geurachadh a shàil orm.

10 Chas iad am beul rium; le masladh bhuailiad mo ghiallan; cuideachd chruinnich iad a'm' aghaidh.

11 Thug Dia mi thairis do'n aic-diadh aidh, agus 'an làimh nan aingidh thilg e mi.

12 'An sàth bha mi, ach phronn e mi: agus rug e air mo mhuineal, agus chrath e as a chéile mi, agus chuir e suas mi dha fhéin mar chuspair.

13 Tha a luchd-shaighead 'g am chuairteachadh air gach taobh: sgoiltidh e m'airnean o 'chéile, agus cha chaomhain e; taomaidh e mach mo dhomblas air an talamh.

14 Brisidh e mi le briseadh air bhriseadh; ruithidh e orm mar churaidh.

15 Dh'fhuaigh mi saic-eudach air mo chroicionn, agus shalaich mi m'adharc 's an duslach,

16 Tha m'eudan air atadh le gal, agus air mo rosgaibh tha sgàile a' bhàis;

17 Chan ann airson euceirt a'm' làmhan: mar an ceudna tha m'urnuigh glan.

18 A thalaimh,na còmhdaich thusa m' fhuil, agus na bitheadh àit aig mo ghlaodh.

19 Mar an ceudna nis, feuch, anns na nèamhan tha m'fhiannuis, agus esan a bheir teisteas onn anns na h-àirdibh.

20 A' fanoid orm tha mo chairdean; chum Dhé tha mo shùil a' taomadh dheur.

21 O nach feudadh duine tagradh ri Dia, mar a thagras mac an duine r'a choimhearsnach!

22 An uair a thig beagan de bhliadhnaibh, an sin 's an t-slighe air nach pill mi siubhlaidh mi.

air ais dhan IOB

Caibideil XVII

1 Rinn Iob gearan an aghaidh a chairdean, agus thug e a chùis' an làthair Dhé. 11 Chaidh a dòchas 's a' bheatha so thairis.

THRUAILLEADH m'anail; ghearradh as mo làithean; tha na h-uaighean air mo shon-sa.

2 Nach 'eil luchd-fanoid maille rium? agus 'n am brosnachadh nach 'eil mo shùil a' buanachadh?

3 Cuir sìos a nis, thoir dhomh urras maille riut: cò esan a ghlacas mo làmh?

4 Oir dh'fholuich thu an cridhe o thuigse; uime sin chan àrdaich thu iad.

5 Esan a ni miodal r"a chairdibh, f àilnichidh sùilean a chloinne.

6 Agus rinn e mi a'm' ghnàth-fhocal an t-sluaigh; agus tha mi mar bhall-fochaid rompa.

7 Agus dhorchaich mo shùil le bròn, agus tha mo bhuill uile mar sgàile.

8 Bithidh uamhas air na h-ionracain air son so; agus dùisgidh an neò-chiontach an aghaidh a' chealgair.

9 Agus cumaidh an duine cothromach a shlighe; agus gheibh esan a tha glan 'n a làmhan tuilleadh neirt.

10 Ach air bhur son-sa uile, pillibh agus thigibh a nis; agus chan fhaigh mi duine glic 'n 'ur measg.

11 Chaidh mo làithean thairis, bhriseadh mo smuaintean air falbh, seilbh mo chridhe.

12 An oidhche tionndaidh iad gu là: tha'n solus goirid a thaobh dorchadais.

13 Ma dh'fheitheas mi, is i'n naigh mo thaigh: 's an dorchadas rinn mi mo leaba.

14 Ri truaillidheachd thuirt mi, Is tu m'athair; ris a' chnuimh, Is tu mo mhàthair, agus mo phiuthar.

15 Agus c'àit a nis am bheil mo dhòchas? seadh, mo dhòchas-sa, cò 'chi e?

16 Gu crannaibh an t-sluichd théid iad sìos: an sin bithidh ar fois cuideachd anns an duslacb.

air ais dhan IOB

Caibideil XVIII

1 Thug Bildad achmhasan do Iob a chionn gu'n robh e dh'easbhuidh foighidin. 5 Dh'innis e gu'n cuirear solus an aingidh as, agus gu'n sgriosar a chuimhne bhàrr aghaidh na talmhainn.

AN SIN fhreagair Bildad an Suhach, agus thuirt e,

2 Cia fhada gus an cuir sibh crìoch air briathraibh? tuigibh, agus 'n a dhéigh sin labhramaid.

3 Carson a mheasar sinne mar ainmhidhean, agus a tha sinn tàireil a'd' shùilibh-sa?

4 Tha e a' reubadh 'anama 'n a chorruich: air do shon-sa an tréigear an talamh? agus an atharraichear a' charraig as a h-àite?

5 Seadh, cuirear solus an aingidh as: agus cha dealraich lasair a theine.

6 Dorchaichear an solus 'n a phàilliun, agus cuirear as a lòchran aige.

7 Cumhannaichear ceuman a neirt, agus tilgidh a chomhairle fhéin sìos e:

8 Oir cuirear ann an lìon e le a chosaibh fhéin, agus air ribe imichidh e.

9 Glacaidh an cord air shàil e; buadhaichidh am fear-reubainn 'n a aghaidh.

10 Foluichte anns an talamh tha ribe air a shon, agus inneal-glacaidh air a shon air an t-slighe.

11 Air gach taobh cuiridh uamhasan eagal air, agus fuadaichidh iad air a chosaibh e.

12 Bithidh a neart air a chlaoidh le h-ocras, agus léir-sgrios deas aig a thaobh.

13 Ithidh e suas neart a chroicinn; ithidh ceud-ghin a' bhàis suas a neart.

14 Spìonar as a phàilliun a dhòchas; agus bheir se e gu rìgh nan uamhann.

15 Gabhaidh e còmhnuidh 'n a phàilliun, a chionn nach leis-san e; crathar pronnasg air 'àite-còmhnuidh.

16 Shìos tiormaichear a fhreumhan, agus shuas gearrar air falbh a bhàrr.

17 Sgriosar a chuimhne asan talamh, agus cha bhi ainm aige air an t-sràid.

18 Fògairear e o sholus gu dorchadas, agus as an t-saoghal tilgear e.

19 Cha bhi mac aige, no mac a mhic am measg a shluaigh, no neach a mhaireas 'n a àitibh-còmhnuidh.

20 R'a là bithidh iongnadh orra-san a thig 'n a dhéigh, mar a ghlac uamhas iadsan a thàinig roimhe.

21 Gu deimhin is iad sin ionadan-còmhnuidh an aingidh; agus is e so 'àite-san, do nach aithne Dia.

air ais dhan IOB

Caibideil XIX

1 Tha loh cC gearan (nCn (.Càrdaich a cliaàrclean

iaclféin 'm a acjhaiclh '« uair abheanlàmh an

Tighearna rw. 23 A dhòchas ann an aiseirigh

o na marbhaibh.

CH fhreagair Iob, agus thuibhairt

A'

2 Cia fhada chuireas sibh doilgheas I adh

Iob, XIX, XX.

22 carson a gheur-leanas sibhse ml mar

ni Dia, agus le m'fheoil nach sàsuichear

sibh?

23 nach robh mo Ishriathran a nis air an

sgrìobhadh! nach robh iad air an cur

sàos ann an leabhar !

24 Le peann iaruinn agus kiaidh gu bràth

ann an carraig nach robh iad air an gearr-

air m'anam,agus a bliriseas sibh mo chridhe

lc briathraibh?

3 Na deich uairean somliaslaich sibh mi:

cha nàr leibh gu bheil sibh cho coimheach

rium.

4 Agus gu deimhin ma chaidh mi air

seacharan, fanaidh mo sheacharan agam

féin.

5 An àrdaich sibhse d'a ràreadh sibh fhéin

a'm' aghaidh. agus an tagair sibh mo mhas-

ladh a'm' aghaidh à

25 Oir tha fios agam gu bhoil m'fhear-

saoraidh beò, agus ma dheireadh gu'n seas

e air an talamh:

2(i Agus an déigh dhoibh so mo chroicionn

a clmàmli, gidh.adh ann am fheoil gu'm

faic mi Dia:

27 Neach a chi mise air mo shon fhéin, agus

air an amhairc mo shàiilean-sa, agus ni

h-e ueacli eile: so uile cUuir mi suas a'ni'

chom fhéin.

28 Ach their sibhse, carson a gheur-

6 Bitheadh fios agaibli a nis gu'n do thilg leanamaid e, agus gu'n d'fhuaradh freumh

Dia thairis mi, agus gu'n do cliuir e a lion a' ghnotlmich ann?

mu'n cuairt orm.

29 Bitheadh eagal oirbh roimli 'n clilaidh-

7 Feuch, glaodhaidh mi, Eucoir, ach cha-n | eamh; oir fàsaidh an chiidheamh teth [an

éisdear rium; éighidh mi gu li-àrd, ach

chn-n'eil breitheanas ann,

8 Dhàiin e suas mo sbhghe air chor as nach

urrainn mi dol seachad, agus chuir e dorch-

adas air mo cheumaibh.

9 Bliuin e mo glil(Mr dh.om, agus thug e

an crùn bhàrr mo chinn.

10 Sgrios e mi airgach taobh,agus chaidh

as domh; agus chuir e air Hilbh, raar chraoibh ,

mo dhòchas.

11 Agus las 'fhearg a'm' aghaidh, agus

mheas e nii mar aon d'a naimhdibh.

12 Cuideachd thàinig a bhuidhnean, agus

chuir iad suas an slighe a'm' aghaidh, agus | freagairt.

aghaidh] euceartan, chum gu'ni bi fios agaibh

j gu'm bi breitheanas ann.

air ais dhan IOB

Caibideil XX.

1 Tha Sophar cù nochclaclh gur gearr caithrecnn

nan aingidh, agus nach mair soirbheachadh

cC cheuUjair ach car tiota.

AN sin fhreagair Sophar an Naamatach,

agus thuirt e,

2 Uime sin tha mo smuaintean a' toirt

orm freagairt, agus air a shon so ni mi

deifir.

3 Aclmihasan mo mhaslaidh cluinncam,

agus tha spiorad mo thuigse a' toirt orm

champaich iad mu'n cuairt air mo phàilliun.

13 Chuir e mo bhràithrean fada uam;

agus tha mo luchd-eòlais gu deimhin air

fàs coimheach rium.

14 Thréig mo dhàlsean, agus dhi-chuimh-

nich mo luchd-eòlais mi.

15 Mheas muinntir mo thighe, agus mo

bhanoglaich mi mar choigreach: a'm' eil-

thireach bha mi 'n an sàiilibh.

16 Air mo sheirbhiseach ghairm mi, agus

cha do fhreagair e: le m' bheul fhéin ghuidh

mi air.

17 Bha m'anail coimheach do m' mhnaoi,

ge do ghuidh mi as leth cloinne mo chuirp

féin.

18 Rinn eadhon clann òg tàir orm: dh'éirich

mi, agus labhair iad a'ni' agJiaidh.

19 Ghabli mo luchd-ràiin uile gràin dàoni;

agus tha iadsan a ghràdhaich mi air tionnd-

adh a'm' aghaidh.

20 Ri m' chi'oicionn agus ri m' fheoil dhlàith-

lean mo chnàmhan; agus chaidh mi as le

croicionn m'fhiacal.

21 Gabhaibh truas dàom, gabhaibh truas

dàoni, mo chairdean, oir bheau làmh Dhé

rium.

470

4 Nach aithne dhuit so o chian, o shuidh-

icheadh an duine air thalamh,

5 Gur gearr caithream nan aingidh, agiiu

nach 'eil gairdeachas a' chealgair ach car

tiota'?

6 Ged éirich 'àirde suas gus na néamlian,

agus ged ruig a cheann na neoil;

7 Mar 'aolach fhéin gu In-àth théid as da:

their iadsan a chunnaic e, C'àit am bheil eà

8 Mar aisling grad-shiubhlaidh e, agus

cha-n fhaighear e; agus teichidh e mar

shealladh na h-oidhciie.

9 An t-sàiil a chunnaic e, cha,-n fhaic i e

tuilleadh; agus ni's mò cha-n amhairc 'àite

féin air.

10 larraidh a mhic na bochdan a thoil-

eachadh, agus aisigidh a làmhan am maoin,

11 Tha a chnàmhan làn de jyheacadh

'òige, agus maille ris anns an duslach luidh-

idh e.

12 Ged robh an t-olc milis 'n a bhevià, ged

fholaich se e fo a theangaidh;

13 Ged chaomhain se e, agus nach tréig

se e, ach gu'n gléidh se e an taobh a stigh

a bheoil;

14 Tioundaidh.ar a bhiadh 'n a mhionach,

i

Iob,

gu domblas nan nathair an taobh a stigh

dheth.

15 Sbhiig e sìos beai-tas, agus sgeithidh

e nìos e: tilgidh Bia mach as a bhroiun e.

16 Sàigaidh e nindi nan nathair: marbh-

aidh teanga na nathrach milltich e.

17 Cha-n fhaic e na h-aimhnichcan 'n an

roinnibh, na sruthain mlieala agus ime.

18 Aisigidh e an ni air son an do shaoth-

raich e, agus cha sluig e sìos e: a réir a

shaoibhreis bithidh 'aiseag, agus cha dean e

gairdeaclias ann:

19 A chionn gu'n d'rinn e fòireigin, gu'n

do thréig e na bochdan, le h-ainneart gu'n

d'thug e air Mbh. taigh nach do thog e.

20 Oir cha mhothaich e suaimlineas 'n a

chom, cha téaruinn e 'bheag de na mhiann-

aich e.

21 Cha-n fhàgar a bheag d'a bhiadh;uime

sàn cha bhi sàiil aig duine air bith r'a

mhaoin.

22 Ann an iomlaine a' phailteis bithidh e

ann an teauntachd: thig gach adhbhar dragha

air.

23 An uair a bhios e gus a bhrù a làon-

adh, tilgidh Dia fraoch ' fheirge air, agus

frasaidh e air e 'n uair a bhitheas e ag

ithcadh.

24 Teichidh e ro-imh na h-armaibh iaruinn;

buailidh am bogha uniha troimhe e.

25 Tairngear, agus thig a mach as a' chorp,

thig an claidheamh loinnreach a mach as a

dhomblas: thig uamhasan air.

26 Bithidh gachnile dhorchadas folaichte

'n a ionadaibh dàomhair: loisgidh teine gun

séideadh e: éiridh gu h-olc dhàsan a

dh' fhàgar 'n a phàilliun.

27 Foillsichidh na nèamhan'aingidheachd;

agus éiridh an talamh 'n a aghaidh.

28 Triallaidh fàs a thighe: sruthaidh

nithean as ann an là ' fheirge.

29 Is e so cuibhrionn an duine aingidh o

Dhia, agus an oighreachd a dh'orduicheadh

dha le Dia.

Caibideil XXI.

1 Dh'iarr Idb giCn éisdeadh a cliairdeaii gu

furadiar r'a chainnt: 7 tha e a' nocUdadh gu

bheil na h-aingidh air uairibh a' soirbheacli-

adh; 16 agus air uairibh eile gu bheil an sgrios

soilleir. 30 Tha an t-aingidh air a ghleid/i-

eadh chum là an sgrios.

ACH fhreagair Iob, agus thuirt e,

2 Eisdibh gu furachar ri m' chainnt,

agus bitheadh so mar bhur comhfhurt-

achd.

3 Fuilgibh dhomh, agus labhraidh mi;

agus an déigh dhomh labhairt, cuiribh ri'r

fanoid.

4 A'm' thaobh-sa, an ann ri duine tha mo

ghearan? agus nam b'ann, carson nach

bitheadh mo spiorad fo bhuaireasl

5 Amhaircibh orm, agus bitheadh àong-

nadh oirbh, agus cuiribh bhur làmh air bhur

beul.

471

XXI.

6 Oir an uair a cliuimhnicheas mi, tha

eagal orm; agus glacaidh geilt-chrith

m'fheoil.

7 carson a tha na h-aiugidh beò, a

dh'fhàsas iad seau, agus a bhitheas iad

àrd ann an cumhachd?

8 Thdn sliochd air a dhaiugneachadh

'n am fianuis maille riu, agus an gineal fa

chomhair an sàil.

9 Tha'n taighean saor o eagal; agus cha-

n'eil slat Dhé orra.

10 Ginidh an tarbh, agus cha-n fhàilnich

e; beiridh am bò laogh, agus cha tilg i e.

11 Cuiridh iad a mach an clann bheag

mar threud; agus dannsaidh an gineal.

12 Togaidh iad an tiompan agus a' chlàr-

sach; agus ni iad gairdeachas ri fuaim an

orgain.

13 Caithidh iad an làithean ann an saoibh-

reas, agus ann an tiota théid iad sìos do'n

uaigh.

14 Agus their iad ri Dia, Imich uainn; oir

cha-u àill leinn oòlas do shlighean.

15 Cò e an t-UiIe-chumhachdach, gu'n

deanamaid seirbhis dha ? agus ciod an

tairbhe 'bhitheas ann duinn, ma ui sinu

uruuigh ris?

16 Feuch, cha-?i'6i7 am maith 'n an làimh:

tha comhairle nan aingidh fada uam-sa.

17 Cia minic a chuirear coiunealnan aing-

idh as? agais a thig an sgrios orra? roinnidh

Dia doilgheasan 'n a fheirg.

18 Bithidh iad mar asbhuain roùnh

'n ghaoith, agus mar mhoU a bheir an

iomghaoth leatha.

19 Taisgidh Dia suas 'euceart-san d'a

chloinn: dàolaidh e dha, agus bithidh fios

aig air.

20 Chi a shtiilean a sgrios, agus do fheirg

an Uile-chumhachdaich òlaidh e.

21 Oir ciod an tlachd a bhitheas aige 'n a

thigh 'n a dhéigh, 'n uair a gheaiTar as

àureamh a mhàos 'n am meadhon?

22 Do dh.a an teagaisg neach air bith

eòlas, agus gur e fhéin a bheir breth orra-

san a tha àrda?

23 Bàsaichidh e so 'n a làn neart, agus e

uile aig fois agus 'an sàth.

24 Tha 'innidh làn saill, agus a chnàmhau

air an taiseachadh le smior.

25 Agus bàsaichidh e sin ann an searbhas

'anama, agus cha-n ith e idir le toil-inntinn.

26 Cuideachd anns an duslach luidhidh

iad, agus còmhdaichidh cnuimhean iad.

27 Feuch, is aithne dhondi bhur smuaint-

ean, agus na h-innleachdan a tha sibh a'

dealbhadh gn h-eucorach a'm' aghaidh:

28 Oir their sibh, Càit am bheil taigh an

duine mhòir, agus c'àit am bheil ionadau-

còmhuuidh nan aingidh?

29 Kach d'flieòraich sibh dhiubh-san a

ghabhas seachad air an t-slighe? agusnach

aithne dhuibh an comharan?

30 Gu'u gleidhear an t-aingidh chum là an

Iob.

sgrios; cliura là na feirge gu'u toireai* a

mach iad.

31 Cò a cliuireas 'an céill a shlighe as an

eudau: agus cò a dh'àocas dha na rinn e?

32 Ach a chum na h-uaighe bheirear e,

agus anns an àit-adhlacaidh fanaidh e.

33 Bithidh fòidean a' ghlinne milis dha,

agus tairngidh gach duine 'n a dhéigh, mar

a tha iad do-àireamh roimhe.

34 Cionnus ma ta a tha sibh a' tabhairt

comhfhurtaclid dhomh gu dàomhain, an

uair a tha cealg 'n ur freagradh?

Caibideil XXII

1 Thug Eliphas fainear nach uàTainn duine ^bh i

tarbhach do Dhia. 5 Chuir e mòran aingidh-

eachd as leth Iob. 21 Dh'earail e air gu'n

dluth-leanadh e ris an Tighearn, agus gu'n

dàoladh e a bhòidean da.

AN sin fhreagair Eliplias an Temanach,

agus thuirt e,

2 Do Dhia am feud duine a bhi tarbhach,

mar a dh'fheudas esan a tha glic a bhi

tarbhach dha fhéin /

3 An toil-inntinn do'n Uilc-chumhachd-

ach gu'n saor thusa thu fhéin ? agus am

buannachd e dha-san, gu'n dean thu do

sbhghean iomlan?

4 Air eagal romhad an cronaich e thu? an

téid e chum breitheanais leat?

5 Nach 'eil d'aingidheachd mòr? agus

d'eucearta gun chràoch à

6 Oir ghabh thu geall o d' bhràithribh

gun aobhar, agus eudach nan lomnochd

bhuin thu dhiubh.

7 Clia d'thug thu uisge do'n sgàth r'a òl,

agus o'n ocrach chum thu aran.

8 Ach aig fear a' gliairdean làidir bha an

talamh; agus ghabh an duine urramach

comhnuidh ann.

9 Chuir thu bantraichean uait falamh,

agus bhriseadh gairdeanan nan dàUeachdan.

10 Air an adhbhar sin mu'n cuairt ort bha

ribeachan, agus ghlac geilt obann thu;

11 No dorchadas air chor as nach faiceadh

tu; agus chòmhdaich pailteas uisgeachan

thu.

12 Nach 'eil Dia ann an àirde nan nèamh?

agus faic muUach nan i-ionnag, cia àrd a

tha iad.

13 Agus their thusa, Cionnus tha fios aig

Dia? troimh an dorcliadas am breithnich e?

14 Tha neoil 'n an còmhdachadh dha,

agus cha-n fhaic e; agus aim an càiirt nan

nèamh siubhlaidh e.

15 An d'thug thu fainear an t-slighe o

shean, air an d'imich daoine aingidh.

16 A ghearradh sìos roimh an àm, agus

thaom tuil thar am bunait;

17 A thuirt ri Dia, Imich uainn; agus

ciod a's urrainn an t-Uile-clmmhachdach a

dheanamh air ar son?

18 GicUieadh làon e an taighean le nithibh

maithe: achgu ma fada bhitheas comhairle

nan aingidh uamsa?

472

XXII, XXIII.

19 Chi na h-ionraic,

agus bithidh aoibh-

neas orra; agus ui an neò-chiontach gàire-

fanoid riu.

20 'An àit nach do ghean-adh ar maoin-no

sàos; ach loisgidh teine am fuigheall-san.

21 Gabh-sa nis eòhxs air-san, agus bi 'an

sàth: mar sin thig maith ad' ionnsuidh.

22 Gabh, guidheam ort, an lagh o 'bheul,

agus cuir suas a bhriathran ann ad chridhe.

23 Ma philleas tu dh'ionnsuidh an Uile-

chumhachdaich, togar suas thu; cuiridh tu

euceart 'am fad o d' phàilliunaibli.

24 Agus cuiridh tu suas òr mar dhuslach,

agus ùr Ophir mar chlachaibh nan sruth.

25 Agus bithidh an t-Uiie-chumhachdach

'n a dhàdean agad, agus bithidh pailteas

airgid agad.

26 Oir an sin bithidh do thlachd anns an

Uile-chumhachdach, agus togaidh tu suas

do ghnùis a dh'ionnsuidh Dhé.

27 Ni thu urnuigh ris, agus eisdidh e riut,

agus dàolaidh tu do bhòidean.

28 Agus cuiridh tu ni romhad, agus

daingnichear dhuit c; agus air do shligh-

ibh dealraichidh sohis.

29 An uair a dh'àslichear daoine, an sin

their thu, Bifhidh àrdachadh ann; agus

saoraidh e an t-iriosal.

30 Saoraidh se esan nach 'eil neo-chiont-

ach, agus saorar e le gloine do làmh-sa.

Caibideil XXIII.

1 Mhiannaich Iob teachd a dh'ionnsuidh àite-

còmhnuidh Dhé, ugus a chùis a thagradh 'n a

làtliair. 8 Ged tha Dia neo-fhaicsinneach is

aàthne dha slighe an duine. 11 lonracas Iob,

13 Tha comhairle Dhé neochaochluidheacài.

ACH fhreagair Iob, agus thuirt e,

2 An diugh fhéin is searbh mo ghearan:

is truime mo bhuille na m'osna.

3 Och gun fhios agam cait am faighinn

esan, agus gu'n tiginn a dh'ionnsuidh 'àite!

4 Chuirinn mo chùis 'an ordugh 'n a làth-

air , agus làouainn mo bheul le h-argumaidibh.

5 Bhitheadh fàos agam air na briath-

raibh leis am freagaireadh e mi, agus

thuiginn ciod a theireadh e rium.

6 Le a mliòr chumhaclid an tagaireadh e

a'm' aghaidh? ni h-eadh; ach chuireadh e

neart annam.

7 An siu thagaireadh am f àrean ris, agus

bhithinu air mo shaoradh gu bràth o m'

bhreitheamh.

8 Feuch, théid mi air m'aghaidh, ach cha-

n'eil esan ann; agus air m'ais, ach cha

mhothaich mi e:

9 Air an làimh chlà, far am bheil e ag

oibreachadh, ach cha-n fhaic mi e; folaich-

idh se e fhéin air an làimh dheis, agus cha

léir dhomli e.

10 Ach is aithne dha an t-shghe agam: an

uair a dhearbhas e mi,mar òr thig mi a mach,

1 1 Air a cheumaibh chum mo chos; ghléidh

mi a shlighe agus cha do chlaon mi.

Iob, XXIV-XXVI.

12 àitlnie a Lhilean cha deachaidh mi

air ni'ais; ni's mò na mo dhlighe bàdh mlieas

mi briathran a bheoil.

13 Ach tha e 's an aon bheachd, ag;is cò a

dh'iompaicheas e? agus an ni a's miann le

'anam, sin ni e.

14 Oir coimhlionaidh e an ni a dh'orduich-

eadh dh.mhsa: agus tàia mòran d'an leith-

idibh sin aige.

15 Uime sin tha fiamh orm 'n a fhianuis;

an uair a bheir mi fainear, tha eagal orm

roimhe:

16 Oir thaisich Dia mo chridhe, agus

chuir an t-Uile-chumhaclidach fiamh orm;

17 A chionn nach do ghearradh as mi

roimh an dorchadas, agus o m' ghni^iis nach

d' fholaich e an dorcliadas.

Caibideil XXIV

1 Nochd Idb gu bheil na It-aingidh gu minic a'

soirbheachadh '?i an aimjidheachd, agus a'

hàsachadh mar shluagh eile.

C'AR SON, o nach d'fholaicheadh aim-

sirean o'n Uile-chumhachdach, nach

faic iadsan d'an aithne e a làithean à

2 Atharraichidh iad na comharan-fearainn;

bheir iad treudan leo le foirneart, agus

biadhaidh siad iad.

3 lomainidh iad air falbh asal nan dàll-

eachdan; mar gheall glacaidh iad damh na

bantraich.

4 Tionndadhaidh iad na feumaich as an

t-shghe: le 'chéile folaichidh bochdan na

tahnliainn iad fhéin.

5 Feuch, mar asalaibh fiadhaich anns an

fhàsach théid iad a mach a chum an oibre,

ag éirigh gu moch a chum creiche: bheir

am fàsach biadh dhoibh d^an òigridh.

6 Anns an fhearann buainidh iad arbhar;

agus cniinnichidh iad fàon-fhogharadh an

aingidh.

7 Bheir iad air an lomnochd luidhe gun

eudach, agus gun chòmhdachadh anns an

fhuachd.

8 Le frasaibh nam beann bithidh iad

fliuch, agus a dhàth fasgaidh gabhaidh iad'n an glacaibh a' charraig.

9 Spàonaidh iad an dàUeaclidan o'n chàch,

agus o'n bhochd gabhaidh iad geall.

10 Bheir iad air imeachd lomnoclid, gun

eudach; agus o na h-ocraich bheir iad leo

an sguab.

11 An taobh a stigh d'am ballachaibh

f àisgidh iad oladh; bruthaidh iad am f àon-

aniair, agus fuilingidh iad tart.

12 As a' bhaile tha daoine ag osnaich,

agus éighidh anam nan daoine leònta;

gidheadh cha chuir Dia amaideachd as an

leth.

13 Tha iad dhiubhsan a dh'éireas suas an

aghaidh an t-soluis; cha-n aithne dhoibh a

shlighean, agus cha ghluais iad 'n a clieum-

aibh.

14 Leis an t-solus éiridh am mortair,

47-3

[agus] marbhaidh e am bochd agus ani

feumach; agus anns an oidhche bithidh e

mar ghaduiche.

15 Mar an ceudna feithidh sàiil an adhalt-

ranaich ris an dubh-thra, ag ràdh, Cha-n

f Iiaic sùil mi; agus cuiridh e folach air

'aghaidh.

I 16 Cladhaichidh iad anns an dorchadaa

troimh thighibh, a chomharaich iad dhoibh

féin 's an là; cha-n aithne dhoibh an solus:

17 Oir tha 'mhaduinn dhoibh-san mar

sgàile a' bhàis: ma dh'aithnicheas neach

iad,bithidh iad ann an uamhasaibh sgàiile

a' bhàis.

18 Luath tha e mar na h-uisgeachan;

mallaichear an cuibhrionn air an talamh:

j cha-n fhaic e slighe nam f àon-Iios.

19 Bheir tiormachd agus teas leo uisg-

I eachau an t-sneachda: an uaigh iadsan a

pheacaich.

j 20 Di-chuimhnichidh a' Ijhrài e; biadhaidh

i a' chnuimh gu milis air; ni's mò cha chuimh-

nichear e; agus brisear aingidheachd mar

chrann.

I 21 Bithidh e olc ris a' mhnaoi neo-thorr-

\ aich, nach beir clann; agus do'n bhantraich

cha dean e maith.

22 Agus tairngidh e na daoine treuna le a

neart: éiridh e suas, agus cha-n'eil ne^ch

air bith cinnteach d'a bheatha.

23 Bheir e dha 'bhi ann an téaruinteachd,

agus as a sin earbaidh e; ach tha a shiiil-

ean air an slighibh.

24 Ardaichear iad ré tamuill, ach cha bhi

iad ann; àslichear iad, agus mar na h-uile

bheàrear air falbh iad, agus mar cheann

déise geaiTar as iad.

25 Agus mur 'eil e mar sin a nis, cò a ni

breugaire dhàom, agus a bheir gu neo-ni

mo chainnt?

Caibideil XXV.

1 Nochd Bildadtighearnasan Uile-chumhachd-

aich, agus truaillidheacàid an duine.

AN sin fhreagair Bildad an Suhach,

agus thuirt e,

2 Tha Tighearnas agus eagal maille ris-

! san: ni e sàth 'n a ionadalbh àrda.

I 3 Am bheil àireamh air bith air a shlòigh]

agus cò air nach éirich a sholus.

I 4 Cionnus nia ta a shaorar duine an làthair

' Dhé.^ agus cionnus a bhitheas esan glan a

nigadh o mhnaoi?

5 Amhairc eadh.n air a' ghealaich, agus

cha dealraich i; agus cha-n'eil na rionnagan

I glan 'n a shealladh.

G Cia is ro-lugha na sin an duine a tha

I 'n a chnuimh; agus mac an duinea iha 'n a

; chnuimh?

! Caibideil XXVI.

1 Chronaich loh Bildad:5 Dh'aidich e gu bheil

c^imhacàid agus gliocas Dàié gun cài.ràocli, ague

do-rannsachaidh.

A

CH fhreagair Iob, agus thuirt e,

2 Ciounus a chuidich thu leis an ti i

Iob, XXVII, XXVIII.

tha gun chumliachcV? cionnus a shaor thu

an gairdean a tha gun neart?

3 Cionnus a cliomhairlioh thu esan aig

nach 'eil glioeas, agus a dh' fhoillsich thu gu

pailte an ni mar a tha e1

4 Cò ris a hibhair thu briathran? agus cò

leis an spiorad a thàinig uait?

5 Dealbliar nithean niarbha fo na h-uisg-

eachaibh, agus an luchd-àiteachaidh.

(j Lomnoclid tha ifrinn 'n a làthair, agus

cha-Ji'ei7 còmlidacliadh aig leir-sgrios.

7 Tha e a' sàneadh na li-àirde tuath oa

ceann an ionaid f lialaimh, a' crochadh na

talmhainn air neo-ni;

8 A' ceangal suas nan uisgeachan 'n a

neulaibh, agus cha reubar an ueul fòpa;

9 A' cumail a stigh aghaidh a righ-chaith-

reach, a' sgaoileadh a neoil oirre.

10 Chuairtich ena h-viisgeachan le cràoch-

aibh, gus an teirig an ià maille ris an

oidhche.

11 Criothnaichidh puist nan nèamh, agus

bithidh uamhas orra r'a achmhasan.

12 Le 'chumhachd roiniiidh c an fhairge,

agus le 'thuigse buailidh e an t-uaibhreach.

13 Le a spiorad sgeadaich e na nèamhan;

dhealbh a làmh an nathair liàbach.

14 Feuch, is iad sin cuid d'a shlighibh;

ach cia beag a' chuibhrionn a chuala sinn

deth ] agus cò a dh' fheudas tairneanach a

chumhachd a thuigsinnl

Caibideil XXVIL

1 Tha Iob cC cur roimhe buanachadh 'ii a ion-

raccLS, acjus '?* a flùreiuUaclul, 8 a chioàin yu

bheil an cealgair guu dùchas.

AGUS bhuanaich Iob 'n a chosamhlachd

a labhairt a mach, agus thuirt e,

2 Mar is beò Dia a thug air falbh mo

bhreitheanas, agus an t-Uile-chumhachdach

a chràidh m'anam,

3 Co fhad as a bhitheadh m'anail annam,

agus spiorad I)hé ann am chuinneinibh,

4 Cha labhair mo bhilean aingidheachd,

agus cha chan mo theanga cealg.

5 Nar leigeadh Diagu'nsaorainnsibh:gus

am bàsaich mi, cha dealaich mi ri m'iou-

racas.

6 Ann am fhìreantachd fanaidh mi, agus

cha leig mi uam i; cha mhaslaich mo chridhc

mi ré mo làithean.

7 Mar an t-aingidh bitheadh mo nàmhaid;

agus esan a dh'éireas suas a'm' aghaidh mar

an t-eucorach.

8 Oir ciod e dòchas a' chealgair, go do

bhuanaich e, 'n uair a bheir Dia air falbh

'anam à

9 An éisd Dia r'a ghlaodh, 'n uair a thig

àmhghar air?

10 Anns an Uile-chumhachdach an gabh e

tlachd? an gairm e air Dia gach àm?

11 Teagaisgidh mi sibh le làimh Dhé; an

ni a tK aig an Uile-chumhachdach, cha

cheil mi.

474

12 Feuch, chunnaic sibh fhéin uile e; c'ar

8on ma ta a tha sibh clio ro fhaoin?

13 Is i so cuibhrionn an duine aingidh aig

Dia, agus oighreachd luchd-foirneirt a

gheibh iad o'n Uile-chumhachdach.

14 Ma dh'fhàsas a mhic làonmhor, is ann

air son a' chlaidheimh; agus cha sàsaichear

a shliochd le h-ai*an.

15 Adhlaicear iadsan a mhaireas 'n a

dhoigh anns a' bhàs; agus cha ghuil a

bhantraichean.

16 Ged charn e suas airgiod mar an

duslach, agus ged dheasaich e eudach mar

an làthach;

17 Dcasaichidh se e, ach cuiridh an t-ion-

racan air e; agus roiunidh an neò-chioutach

an t-airgiod.

18 Togaidh e mar an leomann a thigh,

agus mar bhothan a ni am fcar-coimhid.

19 Luidhidh an saoibhir sìos ach cha

chruinnichear e: fosgailidh e a slmilean,

agus cha-n'eil e ann.

20 Glacaidh uamhasan e mar uisgeachan:

's an oidhche goididh doinionn air falbli e.

21 Bhcir a' ghaoth an ear leatha e, agus

siubhlaidh e; agus le h-iomghaoith grad-

ghluaisidh i as 'àit e.

22 Oir caithidh Dia air, agus cha chaomh-

ain e: bu mhiann leis teicheadh as a làimh.

23 Buailidh clanine am basan ris, agus le

sgeig fuadaichidh iad as 'àit e.

Caibideil XXVIIL

1 Tha Iob cC nochdadh, ged rannsaich duine

nùheandomhainan t-saoghail so, nach urrainn

e luach gliocais a thuig-nnn: 23 Aig Dia a

nihàin fha eòlas air gliocas.

GU cinnteach tha dol a mach aig an

airgiod, agus àit aig an òr anns an

leagh iad e.

2 Bheirear iarunn as an taàamh, agus

leaghar a' chlacli 'n a h-umlia.

3 Chuir e crìoch air an dorchadas; agus

rannsaichidh e mach gach iomlaine, claclian

duibhre agus sgàile a' bhàis.

4 Brisidh an sruth a mach o'n luchd-

àiteachaidh; dearmadar iad leis a' chois;

tiormaichear suas iad; o dhaoinibh siubh

laidh iad.

5 A thaobh na talmhainn, aisde thig

aran; agus foipe tiouudaidhear suas amhuil

teine:

tà Is iad a clachan àit na saphir; agus tJia

duslach òir aice:

7 Ceum nach aithne do'n eunlaith, agus

nach faca sùil na seabhaige.

8 Cha do shaltair cuilcanan an leòmliain

air, agus cha deachaidh an leòmhau garg

seachad air.

9 Air a' charraig cuiridh e mach a làmh:

tilgidh e bun os ceann na beanntan.

10 Anns na creagaibh bheir e air aimh-

nichibh briseadh a mach; agus chi a shàiil

gach ni luachmhor.

11 Ceanglaidh e na h-aimhuichean o dhol

Iob, XXIX, XXX.

thairis; agus an ni a tha folaicbte bheir e

gu solus.

]-2 Ach cia as a gheibhear gliocas? agus

càit am bheil ioiiad na tuigse?

13 Cha-u aithne do dhuiue a hiach; agus

cha-n fhaighear i ann an tìr uam beò.

1-t Their an doimhne, Cha-??'e;7 i annam-

sa; agus their a' mhuir, Qàh.Q,-n'eil 1 maille

rium.sa.

15 Cha toirear òr air a son, agus cha

tomhaisear airgiod mar a luach.

16 Cha mheasar i le h-òr na h-Ophir, leis

an Ouics hiachmhoir, no leis an t-saphir.

17 Clia choimeasar òr uo leug rithe; agus

cha bhi a malairt le seudaibh de'n òr fhàor-

ghlau.

18 Air coireal,noneamhnuidibh cha luadh-

ar; oir tha luach gliocais os ceann nan

clach a's uaisle.

19 Cha choimeasar topas na h-Etiopia

ritlie: leis an òr fhàor-ghlan cha mheasar i.

20 Cia as ma ta a thig ghocas? agus c'àit

am bheil ionad na tuigse?

21 Oir tha i 'am folach o shàiillbh nan

uile bheò; agus o eunlaith an athair tha i

'an cleith.

22 Thubhaii't léir-sgi"ios agus am bàs, Le'r

cluasaibh chuala sinn a cliài.

23 Tuigidh Dia a slighe, agus is aithne

dha a h-àit:

24 Oir gu cràochan na talmhainn amh-

aircidh esan; fo na uéamhan uile chi e:

2.5 Chum gu'n dean e cudthrom do'n

ghaoith, agus giin tomhais e na h-uisg-

eachan le tomhas.

2t; an uair a rinn e reachd do'n uisge,

agus slighe do dhealanachna tairneanaich;

27 An sin chimuaic e i, agus dh' fhoillsich

e i; dheasaich e i, seadh, agus rannsaich e

mach i.

28 Agus thuirt e ris an duine, Feuch,

eagal an taigheama, is e sin gliocas; agus

au t-olc a thréigsinn, tuigse.

Caibideil XXIX.

1 Càivimhnich loh air na làitlnbh's an do dheal-

raich lòdiranDhé aàr a cheann: 11 Bha e 'n a

ciiaraid dd'n dUleadidan, agus don bhant-

raich.

AGUS bhuanaich Iob 'n a chosamhlachd

a labhairt a mach, agus thuirt e,

2 Och nach robh mi mar anns na màos-

aibh a chaidh tharum,maranns na Ikithibh

air an do choimhid Dia mi!

3 'X uair a thug e air a lòchran dealrach-

adh air mo cheaim,agus le a sholus a ghluais

mi 's an dorchadas;

4 ]\Iar a bha mi ann an làithibh m'òige,

'n uair a bha ràin-dàomhair Dhé air mo

phàilhun;

5 An uair a 6/«i'n t-Uile-chumhachdach

fathast maille rium, agm ni'òganaich mu m'

thimchioU;

6 An uair a nigh mi mo cheurnan àe h-àm,

475

agus a thaom a' charraig a mach dhomli

srutliain oluidh;

7 'N uair a chaidh mi mach gu geata a'

bhaile, a dheasaich mi m'àite-suidhe anns

au t-sràid.

! 8 Chmmaic na daoine òga mi, agus

dh' fholaich siad iad fhéin; agus dh'éirich

na daoine aosda, agus slieas iad.

I 9 Sguir na h-uachdaraiu de labhairt, agus

chuir iad an làmh air am beul.

10 DhThau na h-àrd-uaislean 'n an tosd,

agus lean an teanga r'an gial.

! 11 an uair a chual' a' chluas, bheannaich

i mi; agus an uair a chunuaic an t-sùil,

thug i fianuis leam:

i 12 A chionn gu'n do shaor mi am bochd a

bha 'g éigheach, agus an dàlleachdau aig

nach robh fear-cuideachaidh.

i 13 Thàinig beaunachadh an ti a bha ullamh

gu bàsachadh orm; agus thug mi air cridhe

ua bautraich seinn le h-aoibhneas.

j 14 Chuir mi iouracas orm, agus dh'eud-

aich e mi: mar fhalluiuu agus mar choron

bha mo bhreitheauas.

15 Bu shàiilean mi do'n dall, agus hu cho-

san mi do'n bhacach.

16 Bh<t mi a'm' athair do na bochdan;

agus a' chàiis nach b' aithne dhomh ranns-

aich mi a mach

j 17 Agus bhris mi gial an droch dhuine,

\ agus à ' fhiaclaibh spàon mi a' chreach.

j 18 Agus thuirt mi, Ann am nead

1 gheibh mi bàs, agus mar a' ghaineamh ui

mi mo làitheau làoumhor.

19 Bha mo fhreumh air a sgaoileadh a

mach làimh ris na h-uisgeachan, agus luidh

an dràichd ré na h-oidhche air mo mheangau.

20 Bha mo ghlòir àir agam, agus dh'ath-

nuadhaicheadh mo bhogha ann am làimli.

21 Riumsa dh'éisd daoine, agus dh'fheith

iad, agus bha iad 'n an tosd ri m' chomh-

airle.

_ 22 An déigh mo bhriathran cha do labhair

iad a ràs; agus shil mo chainnt on-a.

23 Agus bha sàiil aca rium, mar ris an

uisge; agus dh'fhosgail iad am beul gu far-

suinn, mar air son an uisge dheireaunaich.

j 24 Ma ghàir mi riu, cha do chreid iad;

i agus solus mo ghuùise cha do thilg iad sìos

I 25 Thagh mi mach an slighe, agus shuidh

' mi mar cheanuard, agus chòmhnuich mi

mar rìgh ann an armailt, mar mn a bheir

comhfhurtachd do luchd-bròin.

I Caibideil XXX.

1 Tha Iob a' caoidh giCn robh a mheas agus a

chliu air an tionndadh gu masladh; 15 agns

gvHn robh a shoirbiteacàicàdh air atàiarradiadh

gu àmhghar.

ACH a nis tha iadsan a's òige na mise a'

deanamh fanoid orm, muinntir nach

b'fhiu leam an aithrichean a chur maille ri

conaibh mo threuda.

2 Seadh, ciod an tairbhe a bhitheadh

Iob, XXXI.

dhomhsa ann an ueai't an làmh, aig an

deachaidh as d'au sean aois?

3 Le dàth agus le gorta&/ia ««f^uaigneach,

a' teicheadh do'n fhàsach, a bha 's an àm a

chaidh seachad 'n a fhàsahichd agus 'n a

léir-sgrios:

4 A' gearradh sios maloimh làimh ris na

prcasaibh, agus freumhau-aiteil mar bhiadh.

5 mheasg dhaoine dh'fhògradh a mach

iad; dh'éigh iad 'n an aghaidh, mar an

aghaidh gaduiche.

6 Bha iad a' chòmhuuidh ann an sgaradh

nan gleann, ami an uamhau na talmhainn

agus nan creag.

7 Am measg nam preas riun iad gearan:

fo an eanntagaich chruinnicheadh iad ri

'chéile:

8 Clann nan amadan, seadh, clann dhaoine

gun chliu: bha iad ni bu tàireile na'u talamh.

9 Agus a nis is mise a's òran doibh, agus

tha mi a'm' leth- fhocal aca.

10 Tha iad a' gabhail gràiu dàom, tha iad

a' teicheadh fad as uam, agus cha chaomh-

ain iad smugaid a thilgeadh a'm' eudan.

11 A chionn gu'n d'fhuasgail e mo chòrd,

agus gu'n do shàraich e mi, leig iadsan mar

an ceudua an t-srian sgaoilte romham.

12 Air mo dh.as làimh dh'éirich an òig-

ridh; thug iad air mo chosaibh sleamh-

uachadh uam, agais thog iad suas a'm'

aghaidh slighean an sgrios.

13 MhiII iad mo cheumau,chuir iad m'aimh-

leas air aghaidh, gun fhear-cuideachaidh

aca.

14 Mar bhriseadh a steach leathan thàinig

iad, mar ann an léir-sgrios thaom iad a

stigh.

15 Thionndaidh uamhasan a'm' aghaidh:

ruaig iad m'auam mar a' gliaoth; agus mar

neul chaidh mo théaruinteachd seachad.

16 Agus a nis tha m'auam air a dhòrtadh

a mach orni; ghlac làitheau àmhghair mi.

17 'S an oidhche tha mo chuàmhau air an

tolladh annam: agus cha bhi m'fhéithean

aig fois.

18 Le raeud a neirt mhùth e m'eudach:

mar bhile mo chòta chuairtich e mi.

19 Thilg e mi anns an làthaich, agus tha

mi air f ks cosmhuil ri duslach agus ri luaith.

20 Dh'éigh mi riut, agus cha d'éisd thu

rium; sheas mi suas, agus [cha] d'thug thu

fainear mi.

21 Tha thu air fàs an-iochdmhor rium; le

neart do làimhe tha thu 'g ad chur feiu a'm'

aghaidh.

22 Tha thu 'g am thogail ris a ghaoith:

tha thu 'teirt orm marcachd oirre, agus a'

leaghadh a? mo bhràgh.

23 Oir tha fhios agam gu'n toir thu mi gu

bàs, agus •«, chum an taighe a dh'orduich-

eadh do ga;h uile bheò.

24 Gidheadh cha sàu e raach a làmh a

chum na \ uaighe, ged ghlaodh iad 'n a

Bgrios.

476

2.5 Nach do ghuil mise aàr a shou-san u

bha ann an àuihghar/ nach robh m'anam

doilich air son an diiine bhochd?

26 An uair a bha sàiil agam ri niaith, an

sin thàinig olc; agus an viair a bha dùil

agam ri soius, thàinig dorchadas.

27 Bha m'innigh air ghoil, agus cha robh

fois aca: chuir làitheau àmhghair romham.

28 Ri bròu dh'imich mi as eugmhais na

gréine: dh'éirich mi, anns a' chomhchruinn-

eachadh dh'éigh mi.

29 Is bràthair mi do na dragonaibh, agus

is companach mi do na comhachagaibh.

30 Dhubhadh mo chroicionn orm, agus

loisgeadh mo chuàmhan le teas.

31 Agus tha mo chlàrsach air tioundadh

gu bròn, agus m'organ gu guth na muiuutir

a ghuileas.

Caibideil XXXI.

1 Tha Iob a' nochdadh ffu'n do ghluais e ann an

tréibhdhireas a chridhe; 16 agus gu'n robh e

caoimhneil ris an dàlleachdan agus ris na

bochdaibh.

RINN" mi coirahcheangal ri m'shàiilibh:

c'ar son ma ta a smuaiuichinn air

maighdinn/

2 Oir ciod e cuibhrionn Dhé o'n ionad

shuas, agus oighreachd an Uile-chumhachd-

aich o'n àirde.'

3 Nach 'eil sgrios ann do'n droch dhuine,

agus coimhichead do luchd-deanamh na

h-euceirt?

4 jS'ach 'eil e a' faicinu mo shlighean, agus

ag àireanih mo cheimian gu léiri

5 Ma ghluais mi le dìomhanas, agus ma

ghreas mo chos a chum ceilge;

6 Cothromaichear mi ann am meighibh a'

cheartais, chum gu'ni bi fios aig Dia air

m'iouracas.

7 Ma thionndaidh mo cheum as an t-sliglie,

agus an déigh rao shàil gu'n do ghluais mo

chridhe, agus ri ra'làmliau gu'n do leuu

sraal air bith;

8 Cuiream, agus itheadh neach eile;

seadh, bitheadh mo shliochd air an spàon-

adh as am fréirah. j

9 Ma rahealladh mo chridhe le mnaoi, \

agus aig dorus rao choirahearsnaich ma j

rnm mi feall-tholach;

10 Meileadh rao bheau do neach eile, agus .

croraadh daoiue eile oirre:

11 Oir is ciouta raòr so, agus is euceart e

air son nam breitheamh.

12 Oir is teiue e a loisgeas chum sgrios,

agus a spìonadh as m'fhàis uile.

13 Ma rinn mi tàir air cùis m'òglaich, uo

mo bhauoglaich, an uairathagair iad riuni;

14 Ciod ma ta a ni mi 'n uair a dh'éiroas

Dia? agus an uair a dh'fhiosraicheas e,

ciod a fhreagaireas mi dha?

15 Nach e'n ti a rinn mise anns a' bhroinn,

a rinn esan? agus na/^h aon a dLealbh sinu

auus a' bhroiuu?

16 Ma chum mi na bochdan o'm miann,

Iob, XXXII.

a^s ma Thug mi air sùilibh na bantraich

fàilneachadh;

IJ No ma dh'ith mi mo ghreim a'm' aonar,

agus nach d'ith an dàlleachdan dheth;

18 (Oir m'òige dh'fhàs e suas maillo

rium, mar aig 'athair: agus o bhroinn mo

mhàthar threòraich mi ise:)

19 Ma chunnaic mi neach a' bàsachadh a

dhàtli eudaich, agus nach robh còmhdach-

adh aig a' bliochd;

20 Mur do bheannaich a leasraidh mi,

agus mur do bhlàthaicheadh e le lomradh

mo chaorach;

21 Ma thog mi mo làmh an aghaidh an

dàlleachdain, an uair a chunnaic mi mo

chòmhnadh anns a' gheata;

22 Tuiteadh mo ghairdean o'n t-slinnean,

agus brisear mo ruighe o'n chnàimh.

23 Oir bha sgrios o Dhia 'n a uamhas

dhomh-sa, agus a thaobh 'àirde-san cha

robh e'n comas domli fulang.

24 Ma chuir mi 's an òr mo dhòchas, agus

ma thuirt mi ris an òr fhàor-ghlan, Is

tu m'earbsa;

25 Ma rinn mi gairdeachas a chionn gu'w

robh mo bheartas mòr, agus a chioun gu'n

d'fhuair mo làmh mòran;

2t) Ma dh'amhairc mi air a' ghréin an uair

a dhealraich i, no air a' ghealaich a' gluasad

ann an soillse,

27 Agus gu'n do mhealladh mo chridhe os

àosal, agus gu'n do phògnio bheul mo làmli:

28 Is cionta so mar an ceudna air son a'

bhreitheimh; oir dh'àicheadhainn an Dia

a tha shuas.

29 Ma rinn mi gairdeachas ri sgrios an ti

a dh'fhuatluiich mi, agus ma thog mi mi

féin suas a chionn gu'n d'thàinig olc air:

30 Oir cha do leig mi le m' bheul peac-

achadh le mallachadh iarraidh air 'anam.

31 Mur dubhairt fàr mo phàilliuin,Och nach

robh sinn air ar sàsachadh le 'fheoil!

32 Am muigh cha do luidh an coigreach:

mo dhorus dh' fhosgail mi do'n fhear-turuis.

33 Ma cheil mi, mar Adhamh, m'eusaont-

ais, le m'euceart fholachadh a'm' uchd:

34 An uair a bha eagal orm roimh mhòr-

shluagh,no'chuirtarcuis theaghlach uamhas

orm, agus a bha mi a'm' thosd, agus nach

deachaidh mi mach air dorus.

35 Och nach éisdeadh aon rium! feuch, is

e mo mhiann gu'm freagaireadh an t-Uile-

chumhachdach mi, agus gu'n sgrìobhadh

m'fhear-casaid leabhar.

36 Gu deimhin air mo ghualainn ghabh-

ainn e; cheanglainn e mar choron orm.

37 Aireamh mo cheuman chuirinn 'an céill

da; mar cheannard rachainn am fagus da.

38 Ma dh'éigheas m' fhearanu a'm' aghaidh,

no ma ghearaineas mar an ceudna a chlais-

ean:

39 Ma dh'ith mi a thoradh gim airgiod,no

ma thug mi air a luchd-seilbh an anam a

chaH':

477

40 Ann an àite cruithneaohd fàaadh

droighneach, agus 'an àit eorna eanntag-

ach. Chràochnaicheadh briathrau Iob.

Caibideil XXXII.

1 Lasfearg Ellhu an aghaidh Iob agusathriuir

chairdean. 6 Ghronaidi e a chairdean a chionn

nach do dhearbh iad an aghaidJi Iob. 16

Nochd e 'eud gu labhairt.

AN sin sguir an triuàr dh.oine »o de

fhreagradh a thoirt do Iob, a chionn

gu'?i robh e ionraic 'n a shàiilibh fhéin.

2 Agus las fearg Blihu mhic Bharacheil a'

Bhusithich, de chinneadh Rani; an aghaidh

Iob las ' fhearg, a chioun gu'n d'fhàreanaich

se e fhéin ni's mò na Dia.

3 Mar an ceudna an aghaidh a thriuir

chairdean las ' fhearg,a chionn nach d'fhuair

iad freagradh, agus gu'n do dhàt iad Iob.

4 A nis dh' fheith Elihu gus an do labhair

Iob, a chionn gu';« hu shine iad na esan.

5 An uair a chunnaic Elihu nach robh

freagradh air bith ann ani beul an triuir

dhaoine 5o, an sin las ' fhearg.

6 Agus fhrcagair Elihu mac Bharacheil a'

Bhusithich, agus thuirt e, Tha mise òg,

agus sibhse aosmhor; uime sin bha eagal

orm, agus bha mi sgàthach mu m' bharail

a nochdadh dhuibh.

7 thuirt mi, Labhradh làithcan, agus

teagaisgeadh làonmhoireachd bhliadhnach-

an gliocas.

8 Ach tha spiorad 's an duine, agus bheir

anail an Uile-chumhachdaich tuigse dh..

9 Cha bhi daoine mòra a ghnàth glic;

agus cha tuig na h-aosmhoir breitheanas.

10 Uime sin thuirt mi, Eisdibh riuni;

nochdaidh mise mar an ceudna mo bharail.

11 Feuch, dh'fheith mi ri'r briathraibh;

dh'éisd mi ri'r reusonaibh, gus an do ranns-

aich sibh ciod a theireadh sibh.

12 Seadh, thug mi fainear sibh; agus,

feuch, cha robh aon agaibh a dhearbh an

aghaidh Iob, no a thug freagradh d' a

bhriathraibh;

13 Air eagal gu'n abradh sibh, Fhuair

sinn a mach gliocas: is e Dia a thilgeas sìos

e, cha-n e duine.

14 A nis cha do chuir e a bhriathran 'an

ordugh a'm' aghaidh-sa; agus le bhur foc-

laibh-sa cha fhreagair mise e.

15 Bha uamhas orra; cha do fhreagair iad

ni bu mhò; sguir iad de labhairt.

16 Agus dh'fheith mi, ach cha do labhair

iad; ach sheas iad, agus cha do fhreagair

iad ni bu mhò.

17 Freagairidh mise mar an ceudna mo

chuid fhéin; nochdaidh mise mar an ceudna

mo bharail.

18 Oir tha mi làn de bhriathraibh; tha

spiorad mo chuim 'g am éigneachadh.

19 Feuch, tha mo chom mar fhàon gun dol

as aige; mar shearragan nuadha, tha e

ullamh gu bhi air a reubadh.

Iob, XXXIIl, XXXIV.

20 Labhraidh mi, agus bithidh lasachadh

agani; fosgailidh mi mo bhileau, agus freag-

airidh mi.

21 Na gabham-sa, guidheam ort, ri gniiis

duine air bith; agus ri duine na labhram gu

miodalach.

22 Oir cha-n aithnedhomhsa cainnt mhiod-

alach: nam b''atthne,g\x h-aithghearr blieir-

eadh mo Chruith- fhear air falbli mi.

Caibideil XXXIII.

1 Thairg Elihu e féiii a thagradh ri Iob: 8

Chronaick se e a chionn gu'n robh dòchas aig

'n a neò-chiontas. 14 Le aisling na h-oidhche

bheir Dia eòlas do'n duine,

UIMB sin, a Iob, chiinn, guidheam ort

mo bhriathran, agus éisd ri m'fhoc-

laibh uile.

2 Feuch, a nis dh'fhosgail mi mo bheul;

labliair mo theanga ann am bheul.

3 O ionracas mo chridhe tM[i mo bhriatli-

ran; agus labhraidh mo bhilean eòlas g;i

soilleir.

4 Rinn spiorad Dhé mi, agus thug anail an

Uile-cluimhachdaich beatlia dh.mh.

5 Ma's urrainn thu, freagair mi, cuir do

thriathran 'an ordugh a'm' làthair, seas

suas.

6 Feuch, tha mise, mar a tha thu fhéin o

dh.a; as a' chréidh dhealbhadh mise mar

au ceudna.

7 Feuch, cha chuir m'uamlias-sa eagal ort,

agus cha bhi mo lànih trom ort.

8 Gu cinnteach labhair tlui a'm' éisdeachd,

agus chuala mi guth [do] bhriathar, ag

ràdh.

9 Glan tha mi, gun eusaontas; neò-

chiontach tha mi, agus cha-?i'ei^ euceai't

annam.

10 Feuch, tha e 'fagliail chàiisean a'ni'

aghaidh;tha e 'g am mheasmara nàmhaid;

11 Tha e a' curmo chos anns a' cheap;tha

e a' geur-amharc air mo clieumaibh gu

léir.

12 Feuch, an so cha-n'eilthu ceart;freag-

airidh mi thu gur mò Dia na duine.

13 carson a clniireas tu 'n a aghaidh?

oir ann an aon air bith d'a nithibh cha toir

e cunntas.

14 Oir aon uair labhraidh Dia, agus an

dara uair cha-n amhairc e thairis air.

15 Ann an aisHng, ann an sealladh na

h-oidh.he, 'n uair a thuiteas codal trom air

daoiuibh, 'n uair a bhitheas iad 'n an suaiu

air an leabaidh;

16 An sin fosgailidh e cluasan dhaoine,

agus seulaichidti e an teagasg,

17 Chum gu'n tarruing e duine oa dhean-

adas, agus gu'm folaich e uabhar o dhuine;

18 Gu'n cum e 'anam o'n t-slochd, agusa

bheatlia o sgrios leis a' chlaidheamh.

19 Oir smachdaichear e le péin air a leab-

aidh, agus làonmhoireachd a clinamh le

péin làidir:

20 Air cbor as gu'n gabh a bheatha gràin

478

de aran, agus 'anara de bhiadh deadh-

blilasda.

21 Caithear 'fheoil air chor as nach faicear

i; agus a chnàmhan nach facas, seasaidh a

mach.

22 Agus tairngidh 'anam am fagus do'n

uaigli, agus a bhcatha do na milltearaibh.

23 Ma bhitheas teachdair aige, eadar-

theangair, aon am measg mhàle, a nochdadh

'ionracais do dhuine;

24 an sin gabhaidh e truas deth, agus

their e, Saor e o dhol sìos do'n t-slochd;

fhuair mi éiric. j

25 Bithidh ' fheoil ni's iiire najeoil leinibh; j

thig c air ais gu làithibh 'òige: â– 

26 Xi e urnuigh ri Dia, agus gabhaidh e

gu caoimhneil ris; agus chi e a ghuàiis le

gairdeachas; oir àocaidh e do dhuine 'iou-

racas.

27 Amhaircidh e air daoinibh, agus ma

tlieir ao)i duine, Phcacaich mi, agus chlaon

mi an àii a bha ceart, agus cha robh e chum

tairbhe dhomh;

28 Saoraidh e 'auam o dhol sìos do'n

t-slochd, agus chi a bheatha solus.

29 Feuch, na nithean sin uile oibrichidh

Dia gu niinic a thaobh duine.

30 A thoirt 'auama air ais o'n t-slochd gn

bhi air a shoillseachadh le solus nam beò.

^ 31 Thoir faincar, a Iob, éisd rium; bi

d'thosd, agus labhraidh mi.

32 Ma tha 'bheag agad r a ràdh, freagair

mi: labhair, oir bu mhiann leam do shaor-

adh.

33 Mur 'eil, eisd thu.sa riumsa: bi 'd' thosd, i

agus teagaisgidh misc dhuit gliocas. I

Caibideil XXXIV. '

1 Jàinn Elihu casaid air loh, a càdomi gun

dubhairt e gu'n robh e ionraic, ayus gu'n â– 

d'thug Dia airfalljài a bhreitheanas. 10 Chu ,

chòmhnuich aingidheachd maille ri Dia, 34

Chronaich Elihu loh.

ATHUILLEADH air so fhreagair |

Elihu, agais thuirt e, j

2 Cluinnibh mo bhriathrau, a dhaoine i

glice, agus éisdibh rium, sibhse aig am bheil;

eòlas:

3 Oir dearbhaidh a' chluas briathran, agus

blaisidh am beul biadh.

4 Ròghuaicheamaid dhuinu f éiu breitli- 1

eanas: bitheadh fios againn eadaruinn fhéin â– 

ciod an ni a tha maith. '

5 Oir thul)hairt Iob, Tha mi ionraic; agus

thug Dia air falbh mo bhreitheauas.

6 ann am bhreitheauas tha mi air mo

mhealladh. tha mo lot do-leighis, as eug-

mhais eusaontais. _ â– 

7 Co an duine 'Um cosmhuil ri Iob, a

dii'òlas suas magadh mar uisge?

8 A dh'imicheas ann an cuideachd luchd-

deauamh na h-euceirt, agus a shiubhlas k

droch dhaoinibh.

9 Oir thuirt e, Cha-n'eil tairbhe ann d(

dhuiue tlachd a ghabhail ann an Dia.

Iob, XXXV.

10 Uime siu éiadibh riurn, sibhse a dh.oiue dhomh: ma rinn mi aingidheachd, cha dean

tuigseach: Fada gu robh aiugidheachd o mi sin ni's mò.

Dhia, agus euceart o'u Uile-chuuihaclidach. j 33 an ann a réir do thoile-sa bu chòlr an

11 Oir gnàomh duine àocaidh e dha, agus ni a bhi? dàolaidh se e, ma dhiàiltas tusa,

bheir e air gacli duine gu'm faigh e réir a oir istuféinaròghuaicheas,aguschamhise;

shlighe.

12 Seadh, gu cinnteach cha dean Dia gu

h-aiugidh, agus cha chlaou an t-Uile-chumh-

achdach breitheanas.

13 Cò a chuir an talamh fo a chùram?

agus cò a shuidh.ch an domhau uile?

1-i Ma chuireas e a chridhe air, ma chruinn-

icheas e d'a ionusuidh fhéin a spiorad agus

'auail;

1.3 Bàsaichidh gach uile fheod le 'chéile,

agus pillidh an duine a rìs dou duslach.

16 A nis ma tha tuigse agacl, cluiun so;

éisd ri guth mo bhriathar:

17 an riaghail esan fhéin aig am bheil

fuath do cheartas ] agus an dàt thu esan a s

ro-cheirte?

18 an abrar ri ràgh, Tha thii aiugidh? ri

daoiuibh lUTamach, Tha sibh ain-diadh-

aidh?

19 Ris-san nach gabh ri gniiis uachdax-an,

agvis nach meas an saoibhir ui's mò na'm

bochd? oir is iad uile oibre a làmh.

20 Gu h-obaun gheibh iad bàs, agus mu

mheadhon-oidhche cuirear an sluagh fo

bhuaireas, agus siubhlaidh iad: agus bheir-

ear an cumhachdach air falbh guu lànih.

21 Oir tha a shùilean air slighibh duiue,

agus chi e a cheumau gu léir.

22 Qhii-neil dorchadas no sgàile bàis anu,

far am folaich luchd-deauamh na h-aiugidh-

eachd iad feiu.

23 Oir cha leig e tuilleadh 's a chdir air

duiue, chum gu'n rachadh e ann am breith-

eanas ri Dia.

24 Brisidh e sìos claoine cumhachdach gun

àireamh, agus cuiridh e suas daoine eile 'n

au àite.

25 Uime sin is aithne dha an gnàomharan,

agustHgidh e bim osceann /rt(^ 's an oidhche,

agus sgriosar iad.

26 Mar dhroch dhaoiuibh buailidh e iad

ann an sealladh soilleir dhaoiue eile:

27 A chionn gu'n do thiouudaidh iad air

an ais uaith, agus nach d'thug iad fainear

aon air bith d'a shlighibh;

28 Air chor as gu'u dthug iad air glaodh

nam bochd teachd d'a ionnsuidh, agus gu'u

cual' e glaodh nan traaghau.

29 an uair a bheir esan fois, cò a ni buair-

eas? agus an uair a dh'fholaicheas e a

ghnàiis, cò a chi e? ma's ann a thaobh cin-

uich; uo a thaobh duine a mhàin.

^ 30 A chum nach i-àghich duine a bhios

'n a chealgair, air eagal g'um bitheadh an

sluagh air an ribeadh.

31 Gu ciunteach ri Dia tha e iomchuidh

ra ràdh, Ghiùlain mi smachdachadh, cha

chioutaich mi nàs mò.

32 An ni nach léir dhomh, teagaisg thusa

A7n

uime sin an ui a's aithue dhuit labhair.

34 luuseadh daoiue tuigseach dhomh, agus

éisdeadh duine glic rium.

35 Labhair Iob guu eòlas, agus bha a

bhriathran as eugmhais gliocais.

36 Is e mo mhiann Iob a bhi air a dhearbh-

adh chum na cràche, air son a fhreagraidh-

eau le daoiuibh aiugidh.

37 Oir tha e a' cur ceannairc r'a pheacadh,

a' bualadh a bhas 'n ar measg, agus a' dean-

amh a bhriathrau lioumhor an aghaidh Dhé.

GAIB. XXXV.

1 Chronaidi Elihu loh a diionii gu'ài dubhairt

e fju'n robh 'fhàreantadid os ceaiinfìreantachd

Dhé. 9 Glaodhaidh mòran a ilia air an dcirucli-

adài ri Dia, ack dia-n fhaigh iad éisdeachd,

do bhràgh gu bheil iad as eugmhais a'eidimh.

FHREAGAIR EIiliu a ràs, agus thubh-

airt e,

2 an saoil thusa so a bhi ceart, gu'n dubh-

airt thu, tha m'fhài-eautachd-sa os ceann

fireantachd Dhé.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

3 Oir thuirt thu, Ciod an tairbhe

'bhitheas ann dhuitse? Agus, ciod a' bhuan-

uachd a bhitheas ann dhomhsa, ma shaorar

mi m' pheacadh?

4 Freagairidh mise thu, agus do chompan-

aich maille riut.

5 Andiairc air na uéamhau, agus, feuch;

agus faic na neoil a's àirde na thu.

6 Ma pheacaicheas tu, ciod a ni thu 'n a

aghaidh-san? agus ?«a dh fhàisas d'eusaout-

ais làonmhor, ciod a ui thu air-sau?

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

7 Ma bhitheas tu iouraic, ciod a bheir thu

dha-sau? no ciod a gheibh e o d' laimh?

8 Feudaidh d'aingidh.achd cron a dhean-

amh do dhuiue mar tha thusa, agus dfhài'-

eautachd a bhi tarbhach domhacau duine.

9 Glaodhaidh iadsan a tha airansàiiichadh

le mòrau, éighidh iad air son gairdein na

mòir chuideachd.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

10 Ach cha-n abair aon neach, C'àit am

bheil Dia mo Chx'uitli-fhear, a tha 'tabhairt

dhàn seachad 's an oidhche?

11 A tha 'g ar teagasg ui's mò na ain-

mhidheau na talmhainn, agus 'g ar deauamh

ni's glice na exmlaith nan speur.

12 An siu éighidh iad, (ach cha fhreagair

ncach air bith iad,) air sou uabhair dhroch

dhaoine.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

13 Gu cinuteach cha-n éisd Dia ri dàomh-

auas, agxis cha bhi meas aig an Uile-chumh-

achdach air.

14 Ged their thu nach faic thu e, tha

breitheauas 'n a làthair; uime sin earb

thusa as.

15 Ach a nis a chionn nach 'eil e mar sin,

dh' fhiosraich e 'n a chorniich, gidheadh ui

h-aithue dha â– iin ann an deuchainn mhòir.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

Iob, XXXVI, XXXVII.

Icb a bheul gu

16 Uime sin fosgailidh

dàomhaiu

eòlas.

Caibideil XXXVI.

1 Noclid Elihu gu bheil Dia ceart 'w a idle

shligàdbh. 8 Cràoch smachclachaidh Dhc.

24 Tha oiJjre an Tighearn^ iongantach agus

do-tliuigsinn.

AGUS chaidh Elilni air agliaidh. agus

thubhairt e,

2 Leig dhomh beagan, agus nochdaidh mi

dhuit gu bhcil fathast ni agam ri labhairt

air son Dhé.

3 Tairngidh mi m'eòlas o chéin, agus do m'

Chruith-fhear bheir mi ceartas.

4 Oir gu cinnteach cha bhi mo bhriathran

breugach: tha esan a tha iomlan ann an

eòlas maille riut.

5 Feuch, tha Dia cumhachdach, agus cha

dean e tàir; cumhachdach ann an neart

le gliocas.

6 Cha ghléidh e beò an t-aingidh; ach

bheir e ceartas do na bochdaibh.

7 Cha tarruing e a shàiilean o'n ionracan;

ach tha iacl le ràghribh air an i*àgh-chaithir,

agus daingnichidh e iad gu bràth, agus àrd-

aichear iad.

8 Agus ma bhios iad ceangailte ann an

geimhlibh, ma ghlacar iad ann an cordaibh

àmhghair,

9 An sin nochdaidh e dhoibh an obair

agus an eusaontais, gu'n robh iad anabarr-

ach.

10 Agus fosgailidh e an cluas chum fògh-

luim, agus aithuidh e dhoibh pilltinn o eu-

ceart.

11 Ma dh'éisdeas iad ris agus ma ni iad

seirbhis cla^ caithidh iad an làithean ann

an saoibhroas, agus am bliadhnan ann an

subhachas.

12 Ach mur éisd iad, cuirear as doibhleis

a' chlaidheamh, agus gheibh iad bàs gun

eòlas.

13 Ach carnaidh na cealgairean' s a'

chridhe suas fearg; cha-n éigh iad an uair

a cheauglas e lad.

14 Gheibh iad bàs 'n an òige, agus tha am

beatha am measg uan neòghlan.

15 Saoraidh e am bochd 'n a àmhghar;

agus fosgailidh e an cluasan 'n an sàrach-

adh.

16 Eadhon mar sin dh'atharraicheadh e

thusa à meadhon teanntachd gu àite far-

suinn, far nach ^eil teanntachd air bith;

agus bhioclh na chuirteadh air do bhord

làn de shaill.

17 Ach choimhlion thu breitheanas an

aingidh; gabhaidh breitheauas agus ceartas

groim clhàot.

18 A chionn gu bhcil feai'g riut, tabhair

an aire nach toir e air falbli thu le a bàuiille:

an siu cha saor éiric mhòr thu.

19 Ammeas edo shaoibhreas? cha mheas,

no òr, no uile ncart cumhachd.

480

20 ^a, miannaich an oidhche 'n iiair a

ni e briathran làonmhor guu ghearrar as sluagh 'n an àite.

I 21 Tabhair an aire nach claon thu gu

euceart; oir so ròghnaich thu thar àmhghar.

22 Feuch, àrdaichidh Dia le a chumhachd;

cò a theagaisgeas cosmhuil ris-san?

23 Cò a dh' fhiosraich a shlighe? agus cò a

dh'fheudas a ràdh, Rinn thu euceart?

24 Cuimhnich gu'n àrdaich thu 'obair-sau,

a chi daoine.

2.5 Chi na h-uile dhaoiue i: chi duine i o

chéin.

26 Feuch, tha Dia mòr, agus cha-n aithne

dhuinne e; agus cha ranusaichear a mach

àireamh a bhliadhnachan.

27 Oir ni e meaubhna braoin uisge: taom-

aidh iad a nuas uisge a réir a cheò;

28 A shileas na neoil; frasaidh iad air an

duine gu pailt.

29 A bhàrr air so an uirainn neach air

hith sgaoileadh nan neul a thuigsinn, no

fuaim a phàilliuin ]

30 Feuch, .sgaoilidh e a sholus air, agus

còmhdaichidh e àochdar na fairge.

31 Oir leo sin bheir e breth air an t-sluagh;

bheir e biadh seachad ann am pailteas.

32 Le a làmhan còmhdaichidh e an solus,

agus àithnidh e dha teachd a ràs.

33 Kochdaidh an fhuaim aige a thaobh

sin, an spréidh mar an ceudna a thaobh na

théid suas.

Caibideil XXXVJL

1 tha Dia vamhasach '« a oibribh; 15 agus 'n a

ghliocas do-rannsachaidh. 23 /s còir do

dhaoinibh eagal a bhi oàTa roimhe.

AR an ceudna uime so chriothnaich

mo chridhe, agus charaicheadh as

'àit e.

2 Eisdibh gu furachar ri fuaim a ghutha,

agus an tormau a théid a mach as a bheul.

3 Fo na nèamhan uile stiùiraidh se e,

agus a dhealauach gu cràochaibh na tal-

mhainn.

4 'N a dhéigh sin beucaidh guth: ni e

tairneanach le guth a mhòralachd; agus cha

chum e air an ais iad an uair a chluiunear

a ghuth.

5 Xi Dia tairncanach le a ghuth gu h-iong-

antach; ni e nithean mòra do-thuigsinn.

6 Oir ris an t-sneachda their e, Bi-sa air

an talamh; mar an ceudna ris an uisge

mheanbh, agus ri uisge mòr a neirt.

7 Air làimh gach duine cuiridh e seula,

chum gu'n aithnich na h-uile dhaoine 'obair-

san.

8 Agus théid na fiadh-bheathaichcan a

steach d'an garaidh, agus 'n an àitibh-tàimli

luidhidh iad.

9 As an àirde deas thig an ioma-ghaoth,

agus fuachd as an àirde tuath.

10 Le h-anail Dhé bheirear reodhadh;

cumhannaichear leud nan uisgeachan.

11 Mar an ccudna le uisgcachadh sgàth-

M

Iob. XXXVIU.

ichiilh e an neiil tiiiffh: sgaoilidh e a neul

soillseach.

12 Agus tionndaidhear mu'n cuairt e le a

chomhairle; chum gu'u dean iad ge b'e

ni a dh aitlmeas e dh.ibh air aghaidh a'

chruinne-ché.

13 Blieir e air teachd, ma's ann a chum

sniachdachaidh, no air son 'fhearainn, no

air son tròcair.

14 Eisd ri so, a Iob; seas, agus tabhair

fainear oibre iongantach dh..

15 Am bheil fios agad c'uin a dh'orduich

Dia iad, agus a thug e air solus a neoil

deah-achadh?

16 Am blieil fios agad air cothromachadh

nan neul, air oibribh iongantach an ti a

tha iomlan ann an eòlas?

17 Cionnus a tha d'eudach blàth, 'n nair a

chiùinichear an talamh leis a' ghaoith à

deas?

18 An do sgaoil thu mach maille ris-san

na speuran, a tha làidir, mar sgàthan

leaglita à

19 Nochd dhuinn ciod a their sinn ris:

cha-n urrainn sinn arcainnt a chur ann an

urdugh a thaobh dorchadais.

20 An inusear dha 'n uair a labhras mi?

Ma labhras duine, gu cinnteach sluigear

suas e.

21 Agus a nis cha-n-fhaic daoine an solus

dealrach a tha anns naneulaibh: achsiubh-

laidh a' ghaoth, agus glanaidh i iad.

22 As an àirde tuath thig deadh aimsir:

aig Dia tha mòrachd uamliasach.

23 An t-UiIe-chumhachdach, cha-n urrainn

sinn 'fhaghail a mach: tha e òirdheirc ann

an cumhachd, agus ann am breitheanas,

agus ann an làn cheartas: cha sàruich e.

24 Uime sin bithidh eagal air daoinibh

roimhe: cha bhi meas aige air duiàie sam

bith a bhitheas glic ann an cridhe.

Caibideil XXXVIII

1 Ghàirm Dia air loh as a' clniairt-ghaoilh,

agus iViiarr e reu.sonachadh ris: 4 Le bhi 'g

àireamh nithean ionganlach a chumhachd

nochd Dia dàia gu bheil an duine a dlàth

eòlais ayus neirt.

AN sin fhreagair an Tighearn Iob as a'

chuairt-ghaoith, agus thuirt e,

2_Cò e so a tha 'dorchachadh comhairle le

briathraibh gun eòlas?

3 Crioslaich a nis mar fhear do leasraidh,

agus feòraichidh mi dhàot, agus freagair

thusa mi.

4 C'àit an robh thu an uair a leag mise

bunaitean na talmhainn? iunis, ma tha

tuigse agad.

5 Cò a shuidhich a thoimhsean, ma's

aithne dhuit? no cò a shàn an snàitlme-

tomhais air?

6 Ciod air am bheil a bhunaitean air an

'iaingneachadh? no cò a leag a chlach-oisinn;

7 'N uair a sheinn reultan na maidne cuid-

4S1

eachd, agus a rinn uile mhic Dhé gaird-

caclias?

8 No cò a dhruid a stigh an fhairge le

dorsaibh, 'n uair a bhris i mach mar gu'n

tigeadh i as a' bhroinn?

I 9 An uair a rinn mi neul 'n a thrusgan

dhi, agus tiugh dhorchadas 'n a chrioa-

pasgaidh dhi?

I 10 Agusa bhris mi suas dhi va^àite suidh.

ichte, agus a rinn mi dhi crannan agus

dorsan;

11 Agus a thuirt mi, Gu ruig so thig

thu, ach cha tig ni's faide, agus 'an so coisg-

ear do thonnan uaibhreach?

12 thoiseach do làithean an d'thug thu

àitlme do'n mhaduinn? an d'thug thu fios a

h-àite do'n scarthanaich?

13 A clmm greim a ghabhail de chràoch-

aibli na talmhainn, agus gu'n crathadh na

h-aingidh as.

14 Tionndaidhear e mar chriadh ris an

t-seula; agus seasaidh iadsan mar cudach.

15 Agus cumar an solus o na h-aingidh,

agus brisear an gairdean àrd.

16 an deachaidh tu steach gu tobraichibh

na fairge? no ann an rannsachadh an dubh-

aigein an d'imich thu?

17 An d'fhosgladh geatachan a' bhàis

duit? no 'm faca tu dorsan sgàile a' bhàis?

18 An d'thug thu fainear leud na tal-

mhainn? innis, ma's aithne dhuit e uile.

19 C'àit am Iheil an t-slighe anns an

còmhnuich an solus? agus an dorchadas,

c'àit ann, Iheil 'ionad-san?

20 Gu'n gabhadh tu e g'a chràch, agus

gu'm b'aithne dhuit na ceuman a dh'ionn-

suidh a thighe?

21 An aithne dhuit e, a chionn gu'n d'rug-

adh tu an sin, no gu bheil àireamh do

bbhadhnachan mòr?

22 An deachaidh tu steach gu ionmhas-

aibh an t-sneachda? no'm faca tu ion-

mhasan na cloiche-meallain?

23 A thaisg mise fa chomhair aimsir na

teanntachd, fa chomhair là a' chatha agus

a' chogaidh.

24 Cia an rathad a dhealaichear an solus,

a sgaoileas a' ghaoth an ear air an talamh?

25 Cò a roinn sruth-chlais air son na tuile,

agus slighe air son dealanaich na tairnean-

aich;

26 A thoirt air frasadh air an talamh far

nach 'eil duine; air an fhàsach gun duine

ann;

27 A shàsachadh an fhàsaich agus an

dàthreabh, agus a thoirt air cinneas an

luis mhaoith fàs suas?

28 Am blieil athair aig an uisge? no cò a

ghin braoin an drùchda?

29 A broinn cò an d'thàinig an eigh? agus

liath-reodhadh nan speur, cò a ghin e?

30 Mar chloich tha na h-uisgeachan air an

cruadhachadh, agus aghaidh na doimhne

air reodhadh.

Q

Iob XXXIX, XL.

31 Aiu feud thusa cumbachdau milse

Phleiades a cheaugal, uo ceauglaichean

Orioiu fhuasgladh?

32 an toir thu mach Madsarot 'n a àm? no an stiùir thu Arcturus maille r'a mhacaibh?

3;^ An aithne dhuit reachdan nan uéamh?

an suidh.ch thu an uachdaranachd air an

talamh?

34 An tog thu suas a dh'iounsuidh nan

ueul do ghutli, air chor as guu còmhdaich

pailteas uisgeachan thu?

3d an cuir thu uait dealanaich, agus an

teid iad, agus an abair iad riut, Tha sinn

au so?

35 Gò a chuir gliocas 's an taobh a stigh?

no cò a thug tuigse do'n chridhe?

37 Cò a dh'àiruiheas na ueoil ann an gliocas?

no cò a clioisgeas searragan nan nèamh;

38 'N uair a dh'fhàsas an duslach 'n a

mlieall cruaidh, agus a dhlàith-leanas na

fòidean ri 'chéile?

39 an sealg thusa cobhartach do'n leòmhan

bhoirionn, agus an sàsaich tlm càocras nan

leòmhau òga;

40 ' N uair a chràibas iad 'n an garaidh, a

dh.fhanas iad ann an sgàile cbum feall-

fheitheamh?

41 Cò a sholaras do'n fhitheach a lòn? an

uair a dh'éigheas an t-àl òg aige ri Dia,

théid iad air iomroU a cbion bàdh.

Caibideil XXXIX.

1 Nochd Dia a chumhaclidféin, agus anmhuinn-

eachd agns aineolas an duiàii, àe e bhi ^coimh-

ead agus a' riugàdadh fhiadh-bheathaichean

na mncharach air dòigh neo-aithnichte do

chreutair cruthaichte.

AN aithne dbuitse an t-àm anns am

beir gabhair fhiadhaich na carraig'?

an toir thu fainear c'uin a bheireas na

h-éddeau laoigh?

2 An urrainn thu na màosan àireamb a

choimhlionas iad, agus an aithne dbuit an

t-àm;inns am beir iad?

3 Oromaidb siad iad fhéin, beiridh iad an

àl, tilgidh iad dbiubb an do-bbròn.

'cbuing anns a' cblais? no'n cliath e na

gleanntan a'd' dhéigh?

11 an earb tbu as, a cbionn gur mòr a

ncart? no 'm fàg tbu d'obair dba?

12 An creid tlm e gu'n aisig e do shàol,

agus gu'u cruinnich se e do d' miar-bual-

aidh?

13 ^;à tusa 'thug sgiatban breagha do na

peucagaibh? uo sgiathau agus iteach do'n

struth;

14 A dh'fbàgas a h-uibbean 's an talamb,

agus a bhlàthaicbeas iad 's an duslacb,

15 Agus a dbà-chuimhuicbeas gu'm feud

cos am brutbadh, no fiadh-bheatbach na

macbarach am briseadh?

16 Cruadbaichear i an aghaidh a b-alaicb,

mar nach bu, leatha iad: dàombaiu tha a

saothair guu eagal;

17 A cbioun gu'n do dbiùlt Dia dhi gilocas,

agus nacb do roinu e tuigse ritbe.

18 Ge b'e uair a thogas si i fhéin an àird,

ni i tàir air an each, agus air a mliarcach.

19 An d'thug thusa ueart do'n eacb? an

d'eudaicb tbu a mlmiueal le tàirneanaicb?

20 An dean thu gcaltacb e mar an leum-

u-acb-uaine? is uamhasacb glòir a chuinn-

einean.

21 Bàiraichidb e le 'chois anns a' ghleanu,

agus ni e gairdeacbas 'n a neart: tbéid e

air aghaidb 'an coinneamh an airm.

22 Ni e magadb air eagal, agus cba bhi

pambauu air, agus cha phill e air ais o

fhaobbar a' chlaidbeimb.

23 Ni 'm balg-saigbid tormau 'n a agbaidh,

au t-sleagh loinnreacb agus an gatb.

24 Le gairge agus feirg cladhaicbidh e

'ntalamh; agus cha chreid e g-ur i fuaim na

trompaid' a tha ann.

25 Aun am meadbon /z^aim' na trompaid'

their e, Ha, ba! agus fad as gabbaidh e

fàileadb a' chatha, tàirneanaich nan ceann-

ard, agus na li-iolaich.

26 An ann le d' ghliocas sa a db'iteal-

aicheas an t-seabhag, a sbàneas i a sgiathan

a làimb na b-àirde deas?

27 An ann air d'àithne-sa a dh'éireas an

4 Tba an àl ann an culaidh uihaitb, tha iad i iolaire suas, agus a ui i a uead gu h-àrd?

a' fàs suas auus na cluaiuibh; théid iad a , 28 Gabhaidb i còn '

mach, agus cha pbill iad d'an ionusuidb.

5 Cò a chuir a macb an t-asal fiadhaich

saor, agus cò a dh'f buasgail ceauglaicbean !

au asail f biadbaich?

6 D'au d'riun mi a thigh de'n f bàsach,

agus 'àite-còmhnuidh de'u f bearann neò- 1

thorach. |

7 Ni e tarcuis air mòr shluagh a' bbaile;

ri éigheacb an f bir-ghreasaidh cha-u éisd e. j

8 Rannsaicbidb e na sléibhtean chum ion- !

altraidh, agus siridh e 'n déigh gach ni

uaine. j

9 Ara bi an t-aon-adharcacb toileacb air

seirbbis a dheananih dhuit? am fan e aig

do pbrasaich? |

10 An ceangail thu an t-aon-adbarcach le

482

còmhnuidh anns a' cbarraig,

agus fanaidb i air scòr na carraig', agus

anns an daingneach.

29 As sin iarraidb i cobbartacb; chi a

sùilean fad as.

30 Agus deothailidb a li-àlacb suas fuil;

agus far am hi na mairbb, an sin bithidh

ise.

Caibideil XL.

1 Dh'irioslaich Iob e féàn an làthair Dhé. 6

Labhair an taigheorn ris as a' ch.itairt-ghaoilh.

15 Dhyhoillsich Dia a chuànhachd ann an

cruthachadh Bhehemoit.

ATHUILLEADH air so fbreagair ai

Tighearn Iob, agus tbubhairt e,

2 an teagaisg esan a ni strà ris an Uilfc-

Iob, XLI.

chuinhachdach ? esan a thagras ri Dia,

freagradh e air a shou.

3 Agus fhreagair Iob an Tighearn, agus

thubhairt e,

4 Feuch, tha migràineil; ciod a fhreagras

mi dhuit? cuiridh mi mo làmh air mo bheul.

5 Aon uair hibhair mi, ach cha fhveagair

mi; seadh, dà uair, ach cha-n abair mi

tuilleadh.

6 An sin fhreagair an Tighearn Iob as a'

chuairt-ghaoith, agus thuirt e,

7 Crioslaich a nis martlhuine do leasraidh:

feòraichidh mi dhàot, agusfreagair thusami.

8 An toir thusa mo bhreitheauas-sa gu

neoni/ an dàt thu mise, chum gu aaorar

thu fhéin ?

9 Am bheil gairdean agad cosmliuU ri Dia?

no'n dean thu tàh'neanach le guth cosmhuil

ris-sanl

10 Sgeadaich thu fhéin a nis le mòrachd

agus le h-òirdheirceas, agus eudaich thu

féin le glòir agus maise.

11 Taom a niach fraoch d'flieirge, agus

faic gach neach a tha uaibhreach, agus

irioslaich e.

12 Faic gach neach a tha uaibhreach,

àslich e, agus saltair sìos na droch dh.oine

'n an àite.

13 Folaich iad 's an duslach le "chéile,

ceangail an aghaidheau ann an dàomhair-

eachd.

14 An sin mar an ceudna aidichidh mise

dhuit, gu'n saor do dheas làmh fhéin thu. i

15 Feuch a nis, Behemot, a riun mise;

raaille riut; ithidh e feur mar dhamh. i

16 Feuch a uis, tha a neart 'n alea.sraidh,

agus a spionnadh ann an iomlaig a bhronn. I

17 Gluaisidh e "earball mar sheudar: tha

féithean-luthaidh a shleisdean ceangailte \

r'a chéile.

18 Tfia a chnàmhan làidir /wrtj'umha; tha !

a chnàmhau mar chrannaibh iaruinn. ,

19. /^ e tàis sbhgheau Dhé e: an ti a chnith- j

aich e, feudaidh esan a chlaidheamh a thoirt j

am fagus da. ~ !

20 Gu cinnteach bheir na sléibhtean dha

feur, far am bi uile bheathaichean na mach- '

arach ri sàigradh. I

21 Fo na crannaibh dubharach luidhidh

e, ann am folach na cuilce agus na làthaich.

22 Còmhdaichidh na croinn dhubharach e

fe'n sgàile: cuairtichidh seileach an t-sruth-

ain e.

23 Feuch, thig amhainn gu cruaidh air,

agus cha dean e deifir: bithidh dòclias aige

'n uair a thigIordan a mach g a bheul.

24 'IS^ a sliàiihbh an glac duine e? le dubh-

anaibh an toll e a shròn?

Caibideil XLI.

Cumhuclul dh. rnar tha e air a nodidadh amis

an Lebhiatan.

AN taiTuing thu mach Lebhiatan le

dubhan, no a theanga le cord a

ieigeas tu sìos

483

2 An cuir thu cromag n a shròin, agus le

deilg an tull thu a ghial ?

3 An dean e mòran asluchaidh ort à an

labhair e briathnin màne riut ?

4 An dcan e coimhchtaugal riut? an gabh

thu e mar sheirbhiseach gu bràth?

5 an deanthu cluicheadh ris mar ri h-eun?

no'n ceaugad thu e do d' ghruagaichibli?

6 An dean na compauaich cuirm dheth ?

au roinn iad e am measg nan ceaunaichean ?

1 7 An làon thu le gatliaibh a chroicionu,

no le mòr-ghathaibh éisg a cheaun?

I 8 Cuir do làmh air, cuimhnich an cath,na

dean tuilleadh.

; 9 Feuch, is dàomhain a dhòchas-san:

eadhon aig a shealladh nach tilgear duiice

sàos ?

1 Nach borb e 'n uair a clhàiisgeas neach e ?

agus cò esan a sheasas 'n a làthair ?

' 11 Cò a ghabh romham, agus gu'n dàol-

ainn ? gach ni a tha fo na uéamhan uile i>

leamsa e.

i 12 Cha cheil mi a bhuill, no a neart, uo a

I dhealbh sgiainhach.

! 13 Cò a ah'fhoillsicheas aghaidh 'eudaich?

I cò a thig d'a ionnsuifJh le a shrian dhùb-

I ailte?

! 14 Cò a dh'fhosgaileas dorsan 'aghaidh ?

tàia ' fhiaclan uamhasach mu n cuairt.

\5 Is iad a launan 'uaill, dàiiute suas le

'chéile mar le seula daingeau;

16 Aon air a cur ri h-aon eile, air chor as

nach tig deò eatorra.

1 7 Tha iad air an tàthadh ri 'chéile, tha

iad a' dlùth-Ieautuiuu ri 'chéile, agus cha

gluibh iad dealachadh.

18 Le a shitrich soillsichidh solus; agus tha

a shàiilean cosmhuil ri rosgaibh na maidue.

19 As a bheul théid leusau; leumaidh

sradau teiue a mach.

â– 20 A cuinueinibh a shròine thig deatach

a mach, mar à poit air ghoil, uo coire.

21 Lasaidh 'auail gual, agus théid lasair a

mach as a bheul.

22 'N a mhuineal còmhnuichidhneart, agus

roimhe ruithidh bròn.

23 Tha fillinnean 'fheòla a' leantuinn ri

'chéile: tha iad daiugeau anuta fhéin; cha

ghabh iad gluasad.

24 Tha a chridhe cruaidh mar chloich,

cruaidh eadhonmar chloich-mhuiliun àuchd-

raich.

25 An uair a thogas se e fhéin suas, bithidh

nacumhachdaich fo gheilt: air eagal brisidh

gianaidh siad iad fhéin.

26 Cha seas claidheamh an ti a bheanas

ris; an t-sleagh, an gath, no'n lùireach.

27 ÃŒSIeasaidh e mar chounlaich an t-iai-uun,

mar fhiodh grod an t-umha.

28 Cha toir an t-saighead air teicheadh;

'n an connlaich tiouudaidhear leis clachau

a' chroinu-tabhuill.

29 Mar Lhounlaich mea.sar gathau; agus

ui e gau-e ri crathadh sleagha.

Iob, XLII.

30 Foidhe tha clachan geura: sgaolidh e

nithean geura air an làtliaicli.

31 Bheir e air an doimhne 'bhi air ghoil

mar clioire: an fhairgo ni e mar phoit

olaidh-ungaidh.

32 'N a dhéigh bheir e air a shlighe soill-

seachadh: saoilidh neach an t-aigean a bhi

liath.

33 Air thalamh cha-ji'c/Z a shamhuil, a

rinneadh as eugmhais eagail.

34 Chi e gacli ni àrd: tàia e 'n a rìgh os

ceann uile chloiune an uabhair.

Caibideil XLII.

1 Dh'ùmldaich loh e féln fo làlmh Dhé. 7

Chronaich Dia a thriùir chairdean a chionn

nach do labhair iad an ni a bha ceart d'a

i/iaobh. 9 Ghabh an Tighearn ri Iob, agus

ihàtff e dha a dhà uiread 's a bha aige roiinhe.

13 Clann Iob: 16 ^Aois agus a bhàs.

AN sin flireagair Iob an Tighearn, agus

thubhairt e,

2 Thafios agam gur urrainn thusa gach ni

a dheanamli, agus nach ceilear smuain air

bith ort.

3 Cò esan a cheileas comhairle gun eòlas?

uime sin chuir mi 'n céill nithean nach do

thuig mi; nithcan tuilleadh 's iongantach

air mo shon-sa, nach b'aithne dhomh.

4 Eisd, guidheam ort, agus labhraidh mi:

feòvaichidh mi dhàot, agus foillsich thusa

dhomh.

5 Le éisdeachd na cluaise chuala mi thu;

ach a nis chuunaic mo shàiil tlui.

6 Uime sin gabhaidh mi gràin dàom fhéin,

agus ni mi aithreachas ann an duslach agus

ann an luaithre.

7 Ach an déigh do'n Tighearn na briathran

sin a labhairt ri Iob, thuirt an Tighearn

ri Eliphas an Temanach, Tha m'fhcarg air

a lasadh a'd' aghaidh-sa, agus an aghaidh

do dhithis chairdean, a chionn nach do

labhair sibh a'm' thaobh-sa an ni a bha

ceart, mar a labhair m'òglach Iob.

8 Agus uime sin gabhaibh dhuibh fhéin

soachd tairbh òga agus seachd reitheachan,

agus rachaibh a dh'ionusuidh m'òglaich Iob,

agus àobraibh àobairt-loisgto air bhnr son

féin; agus ni m'òglach Iob urnuigh air bhur

son, oir ris-san gabhaidh mi: chum nach

buin mi ribh a réir bhur n-amaideachd, a

chionn nach do labhair sibh a'm' thaobh-sa

an nà a bha ceart, mar a labhair m'òglach

Iob.

9 Agus chaidh Eliphas an Temanach, agus

Bildad an Suhach, agus Sophar an Naamat-

ach, agus rinn iad mar a dh'àithn an taigh-

earn dhoibh: agus ghabh an Tighearn ri

Iob.

10 Agus thionndaidh an Tighearn braigh-

deanas Iob, an uair a rinn e urnuigh air

son a chairdean: agus thug an Tighearn do

Iob a dhà uiread 's a bha aige roimhe.

11 Agus thàinig a bhràithrean uile d'a

ionnsuidh, agus a pheathraicheau uile, agus

iadsan uile d'am b'aithue e roimhe, agus

dh'ith iad aran maille ris 'n a thigh; agus

bha truas aca dheth, agus thug iad comh-

fhurtachd dha thaobh an uilc uile a thug

an Tighearn air: agus thug iad dha gacli

aon diubh bonn airgid, agus gach aon diubh

cluas- fhàinne òir.

12 Agus bheannaich an Tighearn crìoch

Iob ni's mò na a thoiseach; agus bha aige

ceithir màle deug caora, agus sé màle

cànihal, agus màle cuiiig dhamh, agus màle

asal bhoinonn.

13 Agus bha aige seachd mic, agus triàiir

nigheau.

14 Agus thug e lemima mar ainm air a

cheud té, agus Cesiah mar ainm air an

dara, agus Cereu-hapuch mar ainm air an

treas té.

15 Agus cha d'fhuaradh mnathan clio

sgiamhach ri nigheanaibh Iob anns an tir

uile; agus thug an athair dhoibh oighreachd

am measg am bràithrean.

16 Agus bha Iob beò 'n a dhéigh so ceu<l

agus dà fhichead bliadhna; agus chunnaic

e a mhic, agus mic a mhac, ceithir gineal-

aich.

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú


17 Agus fhuair Iob bàs 'n a sheann duine

agus làiu de làithibh.

Leabharean Bhioball” air ais

LEABHAR NAN SALM

SALM I 125

Salm II 126

SALM III 127

SALM IV 128

SALM V 129

SALM VI 132

SALM VIII 134

SALM IX 135

SALM X 138

SALM XI 140

SALM XIL 141

SALM XIII 143

SALM XIV 144

SALM XV 145

SALM XVI 145

SALM XVII 146

SALM XVII 148

SALM XVIII 149

SALM XIX 156

SALM XX 157

SALM XXI 160

SALM XXII 162

SALM XXIII 163

SALM XXIV 163

SALM XXV 164

SALM XXVI 167

SALM XXVII 168

SALM XXVIII 170

SALM XXIX 171

SALM XXX 172

SALM XXXI 172

SALM XXXII 173

SALM XXXIII 174

SALM XXXIV 177

SALM XXXV 177

SALM XXXV 180

SALM XXXVI 183

SALM XXXVI 184

SALM XXXVII 184

SALM XXXVIII 189

SALM XXXIX 191

SALM XL 193

SALM XLI 194

SALM XLII-XLIV 195

SALM XLIL 197

SALM XLIIL 198

SALM XLIV 200

SALM XLV 200

SALM XLV 203

SALM XLVL 206

SALM XLVIIL 207

SALM XLVIL 209

SALM L 213

SALM LI 216

SALM LII 217

SALM LIII 218

SALM LIV 219

SALM LV 221

SALM LVI 224

SALM LVII 226

SALM LVIII 227

SALM LIX 229

SALM LX 231

SALM LXI 231

SALM LXII 232

SALM LX 234

SALM LXIII 237

SALM LXIII-LXV 238

SALM LXV 239

SALM LXIV 241

SALM LXVI-LXVIII 242

SALM LXVI 243

SALM LXVII 244

SALM LXVIII 245

SALM LXIX 246

SALM LXIX 250

SALM LXX 255

SALM LXXI 255

SALM LXXII 258

SALM LXXIII 258

SALM LXXIV 259

SALM LXXIV 260

SALM LXXV 265

SALM LXXVII 268

SALM LXXVI 269

SALM LXXVIII 271

SALM LXXVIII 272

SALM LXXIX 281

SALM LXXX 281

SALM LXXXI 282

SALM LXXXII 284

SALM LXXXIII 285

SALM LXXXIV 287

SALM LXXXV 289

Psalm 289

SALM LXXXVI 291

SALM LXXXVII 292

SALM LXXXVIII 294

SALM LXXXIX 294

SALM LXXXIX 296

SALM XC, XCI 299

SALM XC 302

SALM XCI 304

SALM XCIL 307

SALM XCIII 307

SALM XCIV 308

SALM XCV 311

SALM XCVI 312

SALM XCVII 312

SALM XCVIII 313

SALM XCIX 313

SALM C 314

SALM CL 315

SALM CII 316

SALM CIII 319

SALM CIV 322

SALM CV 326

SALM CVI 331

SALM CVII 337

SALM CVIII 342

SALM CIX 345

SALM CX 348

SALM CXI 349

SALM CXII 349

SALM CXIII 350

SALM CXIV 351

SALM CXV 351

SALM CXVI 354

SALM CXVII 354

SALM CXVIII 355

SALM CXIX 356

SALM CXIX 364

SALM 368

SALM CXX 375

SALM CXXI 376

SALM CXXII 376

SALM CXXIII 376

SALM CXXIV 377

SALM CXXV 378

SALM CXXVIII 379

SALM CXXVI 380

SALM CXXVIL 381

SALM CXXIX 381

SALM CXXX 383

SALM CXXXI 383

SALM CXXXII 383

SALM CXXXIII 385

SALM CXXXIV 386

SALM CXXXV 386

SALM CXXXVI-CXXXVIII 388

SALM CXXXVI 389

SALM CXXXVIL 392

SALM CXXXVIII 393

SALM CXXXIX 393

SALM CXXXIX 394

SALM CXL 396

SALM CXLI 398

SALM le Daibhidh 399

SALM CXLII 400

SALM CXLIII 401

SALM CXLIV 403

SALM CXLV 406

SALM CXLVI 408

SALM CXLVII 408

SALM CXLVIII 409

SALM CXLIX 410

SALM CL 410

Salm I

1 Sonas an fhìrein. 4 Sgriosar na h-aingidh ann am breitheanas.

IS beannaichte an duine sin nach gluais ann an comhairle nan aingidh, agus nach scas ann an slighe nam peacach, agus nach suidh ann an caithir luchd-fanoid:

2 Ach aig am bheil tlachd ann an lagh an Tighearn', agus a smuainicheas air a laghsan a là agus a dh'oidhche.

3 Bithidh e mar chraoibh suidhichte làimh ri sruthaibh uisge, a bheir a mach a toradh 'n a h-aimsir, agus nach caill a duilleach: agus soirbhicludh leis gacli ni a ni e.

4 Cha n ann mar sin a bhitheas na h-

aingidh; ach mar mholl a sgapas a' ghaoth.

5 Air an adhbhar sin cha seas na h-aingidh

ann am breitheanas, no peacaich ann an

coimhthional nam f àrcan.

6 Oir is aithne do'n Tighearn slighe nam

fàrean; ach sgriosar slighe uan aingidh.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm II

1 Cumhachd agus oighreachd Chriosd: 10 Thugadh earail do bàreitheamhnaibh na talmhainn iad a dheanamh seirbhis dha.

C'AR SON a ghabh na cinnich boile, agus a smuainich na slòigh ni dìomhain?

2 Car son a dh'éirich rìghrean na talmhainn, agus a ghabh na h-uachdarain comhairle le 'chéile, an aghaidh an Tighearn', agus an aghaidh 'Aoin ungta-san, ag ràdh,

3 Briseamaid o 'cheile an cuibhreach, agus tilgeamaid dhinn an cuing?

4 An ti a tha 'n a shuidhe air nèamh, ni e gàire; ni an Tighearn fanoid orra.

5 An sin labhraidh e riu'n a fheirg; agus 'n a chorruich cuiridh e uamhann orra.

6 Gidheadh dh'ung mise mo Rìgh air Sion, mo shliabh naomh-sa.

7 Cuiridh mi 'an céill ordugh an Tighearna: thuirt e rium, Is tu mo mhac-sa; au diugh ghin mi thu.

8 Iarr orm,agus bheir mi dhuit na cinnich mar oighreachd, agus crìochan na talmhainn mar sheilbh.

9 Brisidh tu iad le slait iaruinn; mar shoitheach criadhadair, pronnaidh tu iad 'n am bloighdibh.

10 A nis ma ta, a rìghrean, bithibh glic; gabhaibh fòghlum, a bhreitheamhna na talmhainn.

11 Deanaibh seirbhis do'n Tighearn le h-eagal, agus deanaibh gairdeachas le ball-chrith.

12 Pògaibh am Mac, air eagal gu'm bi fearg air, agus gu'n sgriosar sibh 's an t-slighe, 'n uair a lasas ach gu beag a chorruich. Is beannaichte iadsan uile a dh'earbas as.

Salm III

1 Tha Dia '« a sgéith ngus 'n a dhàdean dhoibh-

san a dh'eurbus as. Salm le Daibhidh, 'n uair a theich e roimh

Absalom a mhac.

ATHIGHEARNA, nach làonmhor a

dh.fhàs mo naimhdean? is iomadh

iad a tha 'g éirigh a'm' aghaidh.

2 Is iomadh iad a their ri m'anam, nach

'eil furtaclid aige ann an Dia. Selah.

3 Ach tha tlmsa, a Thighcarn', a'd' sgéith

dhomhsa; mo ghlòir, agus fear-feogalach mo

chinn.

4 Le m' ghuth dh'éigh mi ris an Tighearn,

agus dh'éisd e rium as a shliabh naomh.

Selah.

5 Luidh mi sìos agus choidil mi: dhùisg

mi, oir chum an Tiglicarn suas mi.

6 Cha-n eagal leam deich màle sluaigh, a

clmir iad fcin a'm' agliaidh air gacli taobh.

7 Eirich, a Thighearna; saor mi, O mo

Dhia: oir bhuail thu mo naimhdean uile air

an gial; bhris thu fiaclan nan aingidh.

485

8 7* leis an Tighearn an fhurtachd: air do

shluagh tha do bheaunachd. Selah.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm IV.

1 Thug Daibhidh achmhasan d'a naimhdibh

arnis chomhairlich e iad. 6 Nochd e gu

blieil sonas an duiàie, clia-n ann ^am mòr

pliailteus nithean talmhaidh, adi ann an

dtadh ghean an Tighearna. Do'n àrd fhear - ciuil air Neginot Salm le

Daibhidh.

'"Vr UAIR a dh'éigheas mi, éisd rium, a

l\ Dhé m'ionracais; '« uair a bha mi

ann an teinn, dh'fhuasgail tlm orm; dean

tròcair orm, agus éisd ri m'urnuigh.

2 A chlann nan daoine, cia fhad a thionnd-

aidheas sibh mo ghlòir chum nàire ? a

gliràdhaicheas sibh dìomhanas, a shireas

sibh an déigh bhreug? Selah.

3 Ach bitheadh fios agaibh gu'n do rògh-

nuich an Tighearn an duine naomh dha

fein: éisdidhan Tighearn an uair a dh'éigh-

eas mi ris.

4 Bitheadh eagal oirbh, agus na peacaicli-

ibli: labhraibh r'ur cridhe air bhur leabaidh,

agus bithibh tosdach. Selah.

5 Iobraibli àobairtean ionracais, agus earb-

aibh as an Tighearn.

6 Tha mòran ag ràdh, Cò a nochdas

dhuinn tii maith ? Tog oirnne solus do

ghnàiise, a Thighearna.

7 Chuir thu aoibhneas ann am chridhe,

ni's mò na 'n uair is ijailte an arbhar agus

am fion-san.

8 Ann an sàth araon luidhidh mi, agus

coidh.h mi; oir is tusa mhàin, a Thigh-

earn', a bheir orm còmhnuidh 'gliabhail gu

téaruiute.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm V.

1 Dh'iarr Daibhidh gu'n tugadh Dia éisd

eachd da urnuigh. 4 /*• fuathaclb leis an

Tighearn luchd-deanamh an uilc. 8 Ghuidh

Daibhidh yun treòraidieadk Dia e 'w a

flàreantachd. Do'n àrd fhear-ciuil air Nechilot. Salm le

Daibhidh.

RIM' bhriathraibh éisd, a Thigheama;

beachdaich air mo snmaintibh.

2 Thoir an airc do ghuth mo ghlaoidh, mo

Ràgh, agus mo dh.a; oir riutsa ni mi

uruuigh.

3 A Thighearn', air maduinn ciuinnidh tu

mo ghuth; air maduinn deasaichidh mi mi

féin a'd' làthair, agus andiaircidh mi suas.

4 Oir cha Dia thusa aig am bheil tlaclid

ann an aingidheachd, agus cha chòmhnuich

an t-aingidh maille riut.

5 Cha seas na h-amadain a'd' làthair: is

fuath leat luchd-deanandi an uilc.

6 Sgriosaidh tu luchd-labhairt bhreug: is

gràin leis an Tighearn an duine fuileachd-

ach agus ccalgach.

7 Ach air mo shon-sa, ann an làonmhoir-

eachd do thròcair, thig mi steach do d'

thigh; sleuchdaidh mi aig do theampuU 3 A Thigheania mo Dhia, ma riun mi ao;

naomh, ann ad eagal. ma tha lochd a'm' làmlian;

8 A Thigliearna, treòraich mi ann ad 4 Ma dh'àoc mi olc do'n fhear a bha 'an

fhàreantacbd: air sgàth mo naimhdean, sàth rium, no ma rinn mi tbirueart air-san a

deau do shlighe dàveach romhani: bha 'n a eascaraid domh guu aobhar;

9 Oir cha-n'eil ceart 'n am beul; is tur 5 Geur-leauadh an nàmhaid m'anam, agus

aingidheachd e an taobh a stigh dhiubh; is glacadh se e, agus saltradh e mo bheatha

uaigh fhosgailte an sgoruan; ni iad miodal gu làr, agus leagadh e mo chliu 's an dus-

le 'n teangaidh. lacli. Selali.

10 Sgrios iad, a Dhé; tuiteadh iad le'n 6 Eirich, a Thighearn', a'd' fheirg; tog

comhairle fhéin: air sou làonmhoireachd an suas thu léin air sou corruich mo naiiulid-

euceartan tilg a mach iad; oir riun

ceannairc a'd' aghaidh.

11 Ach deanadh iadsan uile aoibhneas a

i eau; agus mosgail air mo shon chum na

breth a dh'àitlm thu.

7 an sin cuairtichidh coimhthional an

clmireas an dòigh annad: gu bràtli deanadh t-sluaigh thu; air an sou-san uime siu pill

iad iolach, a chioun gun dàon thu iad: agn

deanadh iadsan luathghaire anuad, leis an

ionmhuiiui d'aium.

12 Oir beannaichidh tusa ara fàrean, a

Thighearna: le deadh-gheau cuairtichidh

tu e, mar le sgéith.

Salm VI.

1 'N a theanntachd rinn Daibhidh geamn ri

Dia. 8 Chuir e a dhòchas, agns rinn e

fjairdeachas, ann an tròcuir an Tiykearna.

Do'n àrd fhear-ciuil air Xeginot air Seininit.

Salm le Daibhidh.

ATHIGHEARNA, ann ad chorruich na

cronuich mi, agus ann ad fheir

.^niachdaich mi.

gu h-ionad àrd.

8 Bheir an Tighearn breth air an t-sluagh:

thoir breth orm, a taighearu', a réir m'fhàr-

eantachd, agus a réir m'iouracais a tha

annam.

9 Thigeadh crìoch air aingidheachd nan

aingidh; ach daiuguich thusa am fàrean:

oir dearbuaidh tu na cridheachau agus na

h-àirneau, a Dhé chothromaich.

10 Is e Dia mo sgiath, a shaoras iadsan a

tha ceart ann an cridhe.

à\ Is breitheamh cothromach Dia, agus

bithidh Dia ann am feirg ris cC chiontach

na gaoh là.

1-2 Mur pill e, geuraichidh e a chlaidh-

2 Gabh truas dàom, a Thighearn', oir tha eamh: chuir e a bhogha air lagh, agus

mi lag: slànuich mi, a Thighearn', oir tha , dheasaich se e.

mo chuàmhan air an cràdh; I 13 Agus dh'ulluich e air a shon innil bàis:

3 Agus tha m'anam air a chràdh gu mòr: dhealbài e a shaighdeau an aghaidh luchd-

ach thusa, a Thighearna, cia fhad? geur-Ieaumhuinu.

4 PiII, a Thighearna, fuasgail m'anam:! 14 Feuch, tha e ri saothair le h-euceart;

saor mi, air sgàth do thròcair'. ghin e olc, agus rug e breug.

5 Oir anns a' bhàs càvA-àieil cuimhne ort: 15 Dh' fhosgail e .slochd, agus chladhaich

anns an uaigh cò a bheir dhuit cliu? se e, agus thuit e feiu aun.- a' chlais a rinn e.

6 Tha mi sgàth le m'osnaich; ré na h-oidh- 1 6 Pillidh 'olc air a cheann fhéin, agus thig

che tha mi 'cur mo leabaidh air suàmh; le "f lioirneart a uuas air a chlaigioun fhéin.

m' dheuraibh uisgicheam muirigh. i 17 Molaidh mise an Tighearn a réir a

7 Caithear ledubhachasmoshiiil; fàsaidh cheartais; agus seinnidh mi cliu do aium

i sean, air son m'eascairdean gu léir. an taighearu' a's roàirde.

8 Imichibh uam, sibhse uile a luchd-dean- •/ SALM VIII.

amh na h-euceirt, oir chual' an Tighearn , i Tha glòir Dhé air a h-àrdachadh le oihràbh

guth mo chaoidh. iongantach a làm/i, 5 agus le 'mhaitheaa do

9 Chual' an Tighearn m'athchuinge; gabh- ' mhac an duine. aidh an Tighearn ri m'urnuigh. ! Do"u àrd fhear-ciuil air Gitit. Salm le

10 Cuirear gu uàire agus gu mòr amhluad

monaimhdean gu léir: pilieadh iad, cuirear

gu h-obanu gu nàire iad.

LEABHAR NAN SALM air ais

amh na h-euceirt, oir chual' an Tighearn , i Tha glòir Dhè air a h-àrdachadh le oihrìbh

guth mo chaoidh. iongantach a làm/i, 5 agus le 'mhaitheaa do

9 Chual' an Tighearn m'athchuinge; gabh- ' mhac an duine.

aidh an Tighearn ri m'urnuigh. ! Do"u àrd fhear-ciuil air Gitit. Salm le

10 Cuirear gu uàire agus gu mòr amhluad

monaimhdean gu lèir: pilieadh iad, cuirear

gu h-obanu gu nàire iad.

KSALM VIL

1 Ghuidh Daibhidh air Dia gu'n saoradh se e

làimh a naimhdean. 9 Tha e a' nochdadh

1 Daibhidh.

OIEHOBHAH arTighearna, cia òirdheirc

d'ainm air feadh na tahidiainu

uile ? a shocraich do ghlòir os ceauu uan

nèamh.

2 A beul naoidhean agus chìochran dh'ordgwn

dearbh JJia cridhe an duine,agus gu'n uich thu neart, air son do naimhdean,

tig an t-aingidh gu hocMa.inn. chum gu'n coisgeadh tu an uàmhaid agus

Sigaion le Daibhidh, a sliemn e do'n Tighearn, an dìoghaltach.

thaobh bhnathar Chms a' Bheuiaminich. i 3 '^ uair a dh'amhairceas mi air do ATHIGHEARNA mo Dhia, annad nèamhan, obair do mheur; air a' ghealaich

cuiream mo dhòigh: saor mi uatha- agus na reultaibh, a shuidhich thu;

san uiie a tha'u tòir orm, agus teasairg mi: 4 Cò e an duine gu'm bitheadh tusa cuimh-

2 Air eagal mar leòmhan gu'n reub e neachail air, agus mac an duine gum fioam'auam,

'g a liodairt, gun ueach a shaoras. raicheadh tu e?

486

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm VIII

Tha glòir Dhè air a h-àrdachadh le oihrìbh iongantach a làmh, 5 agus le 'mhaitheas do mhac an duine.

Do"u àrd fhear-ciuil air Gitit. Salm le Daibhidh.

O IEHOBHAH ar Tighearna, cia òirdheire d'ainm air feadh na talmhainn uile? a shocraich do ghlòir os ceann nan nèamh.

2 A beul naoidhean agus chìochran dh'orduich thu neart, air son do naimhdean, chum gu'n coisgeadh tu an nàn h'ait d agus an dìoghaltach.

3 'N uair a dh'amhairceas mi air do nèamhan, obair do mheur; air a' ghealaich na reultaibh, a shuidhich thu;

4 Cò e an duine gu'm bitheadh tusa cuimhneachail air, agus mac an duine gum fiosraicheadh tu e?

5 Rinn thu e beagan ni b'ìsle na na h-aingil, agus chrùn thu e le glòir agus le h-urram.

6 Thug thu uachdaranachd dha os cionn oibre do làmh: chuir thu gach ni fo 'chosaibh;

7 Caoraich agus buar uile, agus mar an ceudna ainmhidhean na macharach;

8 Eunlaith nan speur, agus iasg na mara, a shiubhlas air slighibh nan cuan.

9 Iehobhah, ar Tighearna, cia òirdheirc d'ainm air feadh na talmhainn uile?

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm IX.

1 Mhol Daibkidh an Tighearn do bhràgh giCn

d'thug e breth air a naimhdibh. 13 Gkuidh

e gun deanadh Dia tròcair air 'n a àmàighar,

agus gu'n saoradh e an t-ainnis d làinih an

aingidh. Do'u àrd fhear-ciuil air Mut-laben. Salm le

Daibhidh.

MOLAIDH nii thu, a Thighearna, le

m'uile cliridhe; cuiridh mi'n céill

d'oibre iongantach gu léir.

2 Ni mi aoibhneasagus gairdeachas annad;

seinnidh mi cHu do d'ainm, 'Thi a's àirde. ,

3 'N uair a phillear mo naimhdean air an

ais, tuitidh iad agus theid as doibh a'd'

fhianuis:

4 Oir sheas thu dhonih mo chòir agus mo

chùis: shuidh thu air do ràgh-chaithir, a'

toirt breth le ceartas.

5 Smachdaich thu na cinnich, sgrios thu

uah-aingidh; chuir thu as d'an ainm gu

saoghal nan saoghaL

6 Chaidh crìoch air sgi'ios an nàmhaid am

feasd; leag thu sìos am bailtean mòra:

theid as d'an cuimline maille riu fhéin.

7 Ach mairidh an Tighearn gu sàorruidh:

dheasaich e a ràgh-chaithir chum breith-

eauaàs.

8 Agus bheir esan breth air an t-saoghal

ann am f àreantachd, ui e breitheanas do'n

t-sluagh ann an ceai-tas.

9 Agus bithidh an Tighearn 'n a dhaing-

neach do'n ti a shàruichear, 'n a dhaing-

ueach ann an aimsiribh teauntachd.

10 Agus cuiridh iadsan d'au aithne d'aium

an dòigh annad: oir cha tréig thusa, a

Thighearn', iadsan a dhiarras thu.

11 Seinnibh cliu do'n Tighearn a chòmh-

nuicheas aim an Sion; aithrisibh am measg

uan cinueach a glinàomharau.

12 'N uair a ni e ranusachadh air son fola,

cuimhnichidh e orra: cha dà-chuimhuich e

glaodh uam bochd.

13 Dean tròcair orm, a Thighearna:

arahairc air m'àmhgbar a tha mi 'fulang

uatha-san le'm fuathach mi, thusa a tha

ga m' thogail suas o gheataibh a' bhàis;

14 Chum gu foiHsich mi do chUu uile ann

au gcataibh nighinn Shioin: ni mi gaird-

eaclias ann ad shlàiute.

15 thuit na ciunich sìos anns an t-slochd

487

a rinn iad: anns an làon a dh'fholaich iad,

chaidh an cos fhéin 'an sàs.

16 Aithnichear an Tighearn 's a' bhreith-

eanas a rinn e: ann an gnàomli a làmh fhéin

ribear an t-aingidh. Higaiou. Selah.

17 Cuirear na h-aiugidh gu h-ifriun, na

cinnich uile nach cuimhnich Dia.

18 Oir cha dà-chuimhnichear an t-ainnis

gu bràth; cha téid as do dhòchas nam

bochd gu sàorruidh.

19 Eirich, a Thighearua, na buadhaich-

eadii duiue; tiiugar bretli air na cinnich

a'd' fhianuis.

20 Cuir, a Thighearn', eagal orra; chum

gu'n aitlinich na cinuich nach 'eii auuta

féin ach daoine. Selah.

Salm X.

1 tha Daàbhidh a' nochdadk gu bkeil slighean

nan aingidh doilqheasack an còmhnuidh. 12

Cuidichidk Dia leis an duinebkockd, 14 agas

cumaidk e cearta^ ris an dàUeackdan.

C'AR son, a Thighearn', a slieasas tu fad

iàimh? a dh. fhoiaiclieas tu thu fhéin

anu an aimsiribh teanntachd à

2 'N a uabliar geur-ieauaidh an t-aing-idii

am boclid: giacar iad 's na h-iunieachdaibh

a dhealbh iad.

3 Oir ui an t-aiugidh ràiteaclias à miann

a chridhe; agus molaidh e an duine

sauutacii, a's beag air Dia.

4 Ann an uabiiar a gliuàiise ciia-n iarr an

t-aiugidh Dia: cha-«'ei7 Dia 'n a uiie

smuaintibh.

5 Tha a shiigiiean doilgheasach anns gach

am; tha do bhreitiieanais àrd as a shealladh:

thaobh a naimhdean uiie, ui e tarciiuis orra.

I 6 Timbhairt e 'n a cln-idhe, Ciia ghluais-

j ear mi; gu bràth cha bhi mi ann an

àmhghar.

7 Tha a bheul làn de mhallachadh, agus

de chéiig, agus de mhealltaireaclid: fo

'theangaidh tha donas agus dàomhauas.

8 Suidhidh e ann an iouadaibh-foiaich

nam bailteau beaga; ann an àitibii dàomh-

j air mortaidh e an neò-chiontach: tha a

I shàiileau ann an uaignidheas a' dearcadh

air a' bhociid.

j 9 Ni e feall-fhoiach gu dàomhair, raar

j leòmhan 'n a gharaidh: ni e feail-fholach

chum gu'n glac e an duine bochd: glacaidh

e an duine bociid, 'g a tharruing 'n a làon.

I 10 Cràibaidh e, cromaidh e sìos agus

' tuitidh am bociid ie 'dhaoinibh làidir.

j 1 1 thuirt e 'n a chridhe, Dhà-chuimii-

nich Dia: dii'fhoiaich e a ghnàiis; cha iéir

dha sud am feasd.

I 12 Eirich, a Thighearna Dhé, tog suas do

' làmh: na dà-chuimhnich na daoine bochda.

I 13 carson a rinn an t-aingidii tàir air

I Dia? a thuirt e 'n a chridhe, Cha-n iaiT

thu e?

I ] 4 Cimnnaic thu e; oir is léir dimit douas

! agus mà-run, chum an dàoladh ie d' làimh:

is tu

ortsa fàgaidh an cluine bochd e fé

fear-cuideachaidh an dàUeachdain.

15 Bris thusa gairdean an aingidh, agus an

droch dhuine; rannsaich a mach 'aiugidh-

eachd gus nach faigh thu i.

16 Thaw Tighearn 'n a rìgh gu saoghal

nan saoghal: sgriosadh na cinnich a mach

as athàr.

17 A Thighearna, chuala tu miann nan

daoine bochda: deasaichidh tu an cridhe;

bheir thu air do chluais éisdeachd:

18 A churaail ceirt ris an dàUeachdan agu3

ris an truaglian, chum nach dean duine o'n

ùir foirueart ni's mò.

Salm XI.

1 Chuir Daibhidh a dhòchas ann an Dia. 4

Freasdal agus ceartas an Uile-cJt.umhachdaich.

Do'n àrd fhear-ciùil. Sahn le Daibhidh.

AS an Tighearn earbam: carson a their

sil)h ri m'anam, Teich as mar eun,

gu d' shliabh?

2 Oir feuch, chuir na h-aingidh bogha air

lagh; ghleus iad an saighead air sreing,

chum tilgeadh 's an dorcha orra-san a tha

ceart 'n an cridhe.

3 Ma sgriosar na bunaitean, ciod a ni am

fàrean?

4 Tha\i Tighearn 'n a thearapuU naomh;

tha ràgh-chaithir an Tighearn' anns na

néarahan: chi a shùilean, rannsaichidh a

rosgan clann nan daoine.

5 Raunsaichidh an Tighearn am fàrean;

ach an t-aingidh, agus esan a thugspéis do

fhoirneai't, is fuath le 'anam.

6 Frasaidh e air na h-aingidh, ribeachan,

teine agus pronnusc, agus doinionn uamh-

asach, mar chuibhrionn an cupain.

7 Oir is ionmhuinn leis an Tighearn cheart

ceartas: amhaircidh a ghuùis air an duine

ionraic.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XIL

1 DÃŒCiarr Daibhidh còmhnadh o Dkia. 3 Tha

e à' gabhail misiiich dha fhéin do bhràgh gu'n

toir Dia an t-aingidh gu breilheanas, agus

gu'n teasairg e na h-ionracain.

Do'n àrd fhear-ciuil air Seminit. Salm le

Daibhidh.

CUIDICII leain, a Thigheam', oir cha-

n'eil duine diadhaidh ann; oir theirig

na h-ionraic o mheasg chloinn nan daoine.

2 Labhraidh iad dìomhanas gach neach

r'a choimhearsnach: le bilibh miodalach,

le cridhe dàibailte labliraidh iad.

3 Sgathaidh an Tighearn na bilean miodal-

ach uile, an teangadh a labhras nithean

mòra;

4 ladsan a thubhairt, Le'r teangaidh

buaidhichidh sinn; is lcinn fhéin ar bilean:

cò a tha 'n a thighearn os ar ccann ?

5 Air son fòirueirt nam bochd, air son

osnaich nan ainnis, a nis éiridh mi, ars' an

Tighearn: cuiridh mi e ann an téaruint-

eachd uaithe-san a bhagras 'n a agliaidh.

4S8

6 Is briathran fàor-ghlan briathran an

Tighearna; mar airgiod air a dhearbhadh

ann an àmhuinn chreadha, air a ghlanadh

seachd uairean.

7 Gleidhidh tusasinn,a Thighearna;dàon-

aidh tu sinn o'n ghinealacli so gu bràth.

8 Ghiaisidh na h-aingidh air gach taobh,

'n uair a dh'àrduichear iadsan a' s suaraiche

de chloinn nan daoine.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XIII.

1 Tha\Daibhidh cC caoidh gu'n do dhà-chuiirih-

nich Dia e: 3 a' guidhe gu'n soillsicheadh e

Hàintinn: 5 agus ag earhsadh ri dàiule o

ihròcair an Tighearna. Dù'n àrd fhear-chàil. Salm le Daibhidh.

CIA fhad, a Thighearn', a dhà-clmimh-

nicheas tu mi.^ an ann gu bràth? Cia

fhad a dh'fhokiichcas tu do ghnùis uani?

2 Cia fhad a ghabhas mi comhairle ann

am anam, bròn ann am chridhe gach là?

Cia fhad a dh'àrduichear mo nàmhaid os

mo cheann?

3 Amhairc orm, éisd rium, a Thighearna

mo Dhia: soillsich mo shàiilean, air eagal

gu'n coidil mi chum bàis:

4 Air eagal gu'n abair mo nàmhaid,

Bhuadhaich mi 'n a aghaidh; gu'n dean

m'eascairdean gairdeachas an uair a

dh'aomar mi.

5 Ach dh'earb mise à do thròcair; ni mo

chridhe gairdeachas ann ad shlàiute.

6 Seinnidh mi do'n Tighearn, a chionn

gu'n do bhuin e rium gu fial: [agus seinnidh

mi cliu do aium an Tighearn' a's ro àirde.]

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XIV.

1 Chuir Daibhidh ^an céill truaillidheachd a'

chinne-daoine; 4 af/ns dhearbh e 'c/tuis an

atjhaidh nan ainyidh o siiolus an coyuise

féin.

Do'n àrd fhear-ciùil, Salm le Daibhidh.

THUBHAIRT an t-amadan 'n a chridhe,

Q\va.-neil Dia ann. Thaiad truaillidh;

rinn iad oibre gràineil; cha-n'ei7 neach ann

a ni maith.

2 Dh'amhairc an Tighearn a nuas o nèamh

air cloinn nan daoine, a dh' fheuchainn an

robh neach ann a bha glic, a bha 'g iarraidh

Dhé.

3 Chlaon iad uilc; tha iad gu léir air f às

salach: cha-ji'ez'/ neach ann a ni maith,

c\àQ,-neil eadhon aon.

4 Nach 'eil eòlas aca-san uile a tha 'dean-

amh na h-eucorach, a tha 'g itheadh suas mo

shluaigh, mar a dh'itheadh iad aran, agus

nach gairm air an Tighearn ]

5 An sin ghabh iad eagal mòr, a chionn gu

bhcil Dia ann an ginealach nam fàrean.

6 Xàirich iad comhairle an duine bhochd,

a chionn gur c'u Tighearn a thearmunu.

7 gu'n tigeadh slàinte Israeil a mach a

Sion! An uair a bheir an Tighearn air ais

braighdeanas a shluaigh, ni lacob gaird-

eachas, ui Israel aoibhneas.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XV

1 Còmhnuichidh an t-ionracan, agus an neach a labhras an fhirinn 'n a chridhe, ann am pàilliun Dhé.

Salm le Daibhidh.

A THIGHEARNA, cò 'dh' fhanas ann ad phàilliun? cò 'chòmhnuicheas air do shliabh naomh?

2 Esan a ghluaiseas gu h-ionraic, agus a ni ceartas, agus a labhras an fhìrinn 'n a chridhe:

3 Nach dean cùl-chàineadhle'theangaidh, nach dean olc d'a charaid, agus nach tog droch sgeul air a choimhearsnach:

4 Leis an suarach an droch dh.ine, ach a bheir urram dhoibhsan air am bi eagal an Tighearn'; a mhionnaicheas chum a challdaich fhéin, agus nach atharraich:

5 Nach cuir 'airgiod a mach air ocar, agus nach gabh duais an aghaidh an neò-chiontaich. Esan a ni na n ithean sin, cha ghluaisear gu bràth e.

LEABHAR NAN SALM air ais

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XVI

1 Tha Daibhidh a' cur a dhòigh ann an Dia: 4 a' gabhail gràin de luchd iodhol-aoraidh; 8 agus a' deanamh gairdeachais do bhrìgh gu bheil dòchas aig ann an aiseiridh o na mairbh.

Michtam le Daibhidh.

GLEIDH mi, a Dhé, oir chuir mi mo dhòigh annad.

2 Thubhairt mi ri Iehobhah, Is tu mo Thighearn: cha ruig mo mhaitheas ortsa

3 A thaobh nan naomh a tha air thalamh, agus nam flath; tha mo thlachd uile annta.

4 Meudaichear an doilgheasan dhoibhsan a ni deifir an déigh dhiathan eile: chan ìobair mi an ìobairtean - dibhe de fhuil, agus cha luaidh mi air an ainmibh le m' bhilibh.

5 Is e an Tighearn cuibhrionn m'oigh-reachd agus mo chupain: is tusa a chumas suas mo chrannchur.

6 Thuit mo chrannchur dhomhsa ann an ionadaibh aoibhneach; seadh, tha oigh-reachd thaitneach agam.

7 Beannaichidh mise an Tighearn, a thug comhairleorm:tha m'airnean mar an ceudna 'g am theagasg 'an àm na h-oidhche.

8 Chuir mi an Tighearn romham a ghnàth: a chionn gu bheil e air mo dheas làimh, cha ghluaisear mi.

9 Uime sin ni mo chridhe aoibhneas, agus ni mo ghlòir gairdeachas: gabhaidh m'fheoil mar an ceudna fois ann an dòchas.

10 Oir chan fhàg thu m'anam anns an uaigh: cha leig thu le d'aon naomh truaillidheachd fhaicinn.

11 Feuchaidh tu dhomh slighe na beatha: tha lànachd aoibhneis a'd' làthair-sa: tha mòr shubhachas aig do dheas làimh gu sìorruidh.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XVII.

1 Chuir Daibhidh 'an cédl ionracas a chridhe

féin, 8 agus ghuidh e yu'n leasairgeadh Dia t

ghnilis nan aingidh.

Urnuigh le Daibhidh.

EISD ri ceartas, a Thighearna, tabhair

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

aire do m' ghlaodh; cluinn m'urnuigh,

a thig a mach cha-n ann o bhilibh cealg-

ach.

2 Od'fhianuis thigeadh mo bhreth: faic-

eadh do shàiilean nithcan cothromach.

3 dh.arbh thu mo chridhe; dh'fhiosraich

thu mi 's an oidhche; rannsaich thu mi,clia

d'fhuair thu a bhcag: is e mo ràin nach

ciontaich mo bheul.

4 A thaobh ghnàomharan dhaoine, le focal

do bhilean sheachainn mi ceuman a' mhill-

teir.

5 Cum suas mo cheuman ann ad shligh

ean, chum nach sleamhnuich mo chosan.

6 Ghairm mi ort, oir éisdidh tu rium, a

Dhé; aom do chluas a'm' ionnsuidh, cluinn

mo chainnt.

7 Taisbein do chaoimhncas iongantach,

thusa a shaoras, le d' dheas làimh, iad-

san a dh'earbas asad uatha-san a dh'éireas

suas 'w an aghaidh.

8 Gléidh mi mar chloich na sùla, fo sgàile

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

do sgiathan foluich mi.

9 ghniàis nan droch dhaoine a tha ri

foirneart orm, naimhdcan m'anama a tha

ga m' chuairteachadh air gach taobh.

10 'N an saill tha iad air an druideadh suas;

le'm beul labhraidh iad gu h-uaibhreach.

11 'N ar ceum a nis chuairtich iad sinn:

shuidhich iad an sàiilean, a' cromadh sìos gu

làr.

12 Cosmhuil ri leòmhan a tha gionach

chum cobhartaich, agus ri leòmhan òg a'

feitheamh ann an ionadaibh dàomhair.

13 Eirich, a Thighearna, cuir roinihe, leag

sàos e, saor m'anam o'n aingidh le d' chlaidh-

eamh.

14 dhaoinibh le d' làimh, a Thigheam',

dhaoinibh an t-saoghail, d'am bheil an

cuibhrionn 's a' bheatha so, agus d'an do

làon thu am brài le d'ionmhas foluichte:

sàsuichear an clann, agus fàgaidh iad am

fuigheall d'au naoidheanaibh.

15 Air mo shon-sa, ann am fìreantachd

chi mi do ghnàiis: sàsuicliear mi, 'n uair a

dhàiisgeas mi, le d' choslas.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

LEABHAR NAN SALM air ais

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XVII

1 Laoidh' bhuidheachais le Daibhidh air son na

saorsa mòir, agus nam beannachdan làon-

mhor a dheonaich Dia dha.

Do'n àrd fhear-ciuil, [Salm] le Daibhidh,

òglach an taighearu', a labhair ris an 'Tigh-

earn briatbran na laoidh so, 's an là air an

do shaor an Tighearn e à' làimh a naimhd-

ean uile, agus à lùimh Shaud: agus an

dubhairt e,

GllADHAICHIDH mi thu, a Thigh-

earna mo neart.

Q2

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XVIII.

2 /s e an TiàÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

ghearn mo charraig, agus mo | 23 Agus bha mi ionvaic 'n a fhianuis, agus

dhaingneach, agus m' fhear - saoraidh: mo ghléidh mi nii fhéin o m' aingidh.achd.

dh.a, mo chreag anns an cuircam mo

dhòchas; mo sgiath, agus adharc mo

shlàinte, mo thùr àrd.

3 Gainnidh mi air an Tighearn a's airidh ]

air cliu, agus o m' naimhdibh saorar mi.

24 Uime sin dhàol an Tighearn dhomh a

réir m'ionracais, a réir gloine mo làmh ann

an sealladh a shùl.

25 Do'n duine thròcaireach nochdaidh tu

thu fhéin tròcaireacli; do'n duine ionraic

4 Chuairtich piantan a' bhàis mi, agus noclidaidh tu thu fhéin ionraic.

cliuir tuiltean dh.och dhaoine eagal orra.

5 Chuairtich piantan ifrinn mi; ghabh

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

làontan a' bhàis romham.

6 A'm' éisrin ghairm mi air an Tighearn,

26 Do'n duine ghlan nochdaidh tu thu

féin glan; agus do'n duine rcasgach nochd-

aidh tu thu fhéin reasgach.

27 Oir saoraidh tu an sluagh a tha fo

agus ri m' Dhia ghlaodh mi: chual' e as a àmhghar; ach na sàiilean àrda bheir thu

theampull mo ghuth, agus thàinàg mo nuas.

ghlaodh 'n a làthair d'a chluasaibh. j 28 Oir lasaidh tusa mo lòchran, a Thigh-

7 An sin chrathadh agus chriothnuich an earna: soillsichidh mo Dhia mo dhorch-

talamh, agus ghUiaiseadh bunaitean nam adas.

beann agus chrathadh iad, a chionn gu'n j 29 Oir leatsa ruith mi troirah bhuidhinn;

robli corruich air. agus le m' Dhia leum rai thar balla.

8 Chaidh deatach suas as a shròin, agus ' 30 A thwòk Dhé, tha a shlighe iomlan:

dhian-loisg teine as a bheul: lasadh éibh-

lean leis.

9 Agus lùb e na néarahan, agus thuirling

e nuas: agus bha dorchadas fo a chosaibh. 1

10 Agus raharcaich e air cherub, agus

chaidh e air iteig: agus dh'itealaich e air

Bgiathaibh na gaoithe.

11 Chuir e dorchadas mar ionad dàomh-

air rau'n cuairt air: bu phàilliun da, duibhre

uisgeachan, neoil nan speur.

12 O'n dealradh a bha fa'chomhair chaidh \ àrda.

a neoil thairis; clachan-meallain agus éibh-

lean teine.

tha focal an Tighearn' air a dhearbhadh:

is sgiath e dhoibhsan uile a chuireas an

dòchas ann.

31 Oir cò a's Dia ann ach an Tighearn?

agus cò a's carraig ann ach ar Dia-ne?

32 Is e Dia a tha 'g am chrioslachadh

le neart, agus a' deanamh mo shlighe

iomlan.

33 Tha e 'deanamh mo chos raar chosaibh

éilde, agus ga ra' shocrachadh air m'àitibb

34 Tha e a' teagasg rao làrah gu cath, air

chor as gfu'ra brisear bogha uraha le ra'

13 Agus rinn an Tighearn tairneanach 's ghairdeinibl

na speuraibh, agus chuir an Ti a's àirde a j

mach a ghuth. j

14 Agus chuir e mach a shaighdean, agus

sgap e iad; agus thilg e mòran tein'-athair, |

agus chlaoidh e iad.

15 Agus chunnacas aigein nan uisge, agus [

nochdadh bunaitean an domhain, le d' ach-

mhasan-sa, a Thighcarna, le séideadh anail \ do chuir mi as doibh.

35 Agus thug thu dhorah sgiath do

shlàinte: agus chum do dhcas làmh suas

mi, agus rinn do chaoirahneas mòr mi.

36 Rinn thu rao cheuman farsuinn fodham,

air chor as nach do shleamhnuichmochosan.

37 Lean rai mo naimhdean, agus rug nii

orra; agus cha do phill mi air m'ais gus an

d'fheirge.

16 Chuir

tharruing e mi à h

mhor

38 Lot mi iad, agus cha bhi e 'n com.as

nuas o'n àirde, ghlac e mi, doibh éirigh: thuit iad fo ra' chosaibh.

eachaibh làon- 39 Oir chrioslaich thu rai le neart chum

catha: leag thu sìos fodhara iadsan a dh'éir-

17 iShaor e mi o m' nàmhaid làidir, agus ich suas a'm' aghaidh

uatha-san a dh'fhuathaich mi; oirbutreise

iad na misc.

40 Agus thug thu dhorah mo nairahdean

air nihuineal; iadsan a dh'fhuathaich rai.

18 Ghabh iad roraham ann an là m'àmh- agus ghearr mi as iad.

ghair: ach bha'n Tighearn 'n a chùl-taice

dhomh.

19 Agus thug e mach mi gu ionad far-

suinu: shaor e mi, a chionn gu n do ghabh

e tlachd annam,

41 Ghlaodh iad, ach cha robh fear-saoraidh

ann; eadhon air an Tighearn, ach cha do

fhreagair e iad.

42 an sin mhàn-phronn mi iad raar dhus-

lach fa chomhair na gaoithe: mar chlàbar

20 Thug an Tighearn luigheachd dhomh nan sràid bhrùth mi iad.

a réir m'ionracais: a réir gloine rao làmh

dhàol e dhonih,

43 Shaor thu mi o chomh-sti-à an t-sluaigh;

rinn thu nii a'm' cheann air na cinnich: ni

21 Oir ghléidh mi shghcan an Tighearn', sluagh nach b'aithne dhorah, seirbhis domli.

agus cha do chlaon rai gu h-aingidh o ra' 44 Co luath 's a chluinneas iad, géilhdh

I iad dhonih: stràochdaidh coigrich dhoiuh

Dhi;

22 Oir bha a bhreitheanais uile a'm'

fhianuis; agus a reachdan cha do chuir mi

uam.

490

45 Seargaidh coigrich as, agus bithidh

eagal orra raach as an àitibh-daiugne.

46 Is beò an Tighearn, agus gu raa beaimsa,I ajnis air 'àrdachadh 14 Bitheadh briathran

aichte mo charrai

g-u robh Dia mo shlàinte!

47 Is e Dia ni dìoghaltas air rao shoii,

agus a chuireas an shiagh fodhani;

4S A shaoras mi o m' naimhdibh. Seadh,

os an ceann-san a dh'éireas suas a'm' agh-

aidii togaidh tusa suas mi: o fhear an

ainneirt saoraidh tu mi.

49 Uime sin cliàitliaichidh mi thu, a Thigh-

earn', am measg nan cinneach, agus seinn-

idh mi do d'ainm.

50 Bheir esan saorsa mhòr d'a ràgh, agus

nochdaidh e tròcair d'a aon imgta fhéin, do

Dhaibhidh agus d'a shliochd gu bràth.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XIX.

1 Tha oihre Dhé '^ va nèamhan a' cvr an céill

pàòir ^an Cruàtài/hir. 7 Oirdheirceas iarjha

'jjhé. 12 Gliuidh Daibhidh giCn glanadh Dia

e pheacaidhean diomhair agus dànadais.

Do'n àrd fhear-ciuil. Salm le DailAidh.

CUIRIDH na nèamhan an céill glòir

l)hé, agus nochdaidh na speuran

gnàomh a làmh.

2 Tha là a' deanamh sgeòil do là, agus

oidhche a' foillseachadh eòlais a dh'oidhche.

3 Q,\\VL-rCeil cainnt, cha-n'6«7 briathran,

anns nach cluinnear an guth.

4 Air feadh na tahnhainn uile chaidh am

fuaim a mach, agus am focail gu h-iomall

an domhain.

5 Do'n ghréin chuir e pàilliun annta; agus

tha i mar nuadh fhear-pòsda a' teachd a

mo bheoil, agiiB

, smuaintean mo chridhe, taitneach a'd'

làthair, a Thighearna, mo charraig, agus

I m' fhear-saoraidh.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XX.

I 1 Urnuigh air son ténruinteachd ann an là

teanntadtd. 6 Tha Daibhidh a' cur ^an céill

gu!n saor Dia 'aon ungta le neart-saoraidh

a dheas làimh.

Do'n àrd fhear-ciùil. Salm le Daibhidh.

GU'N éisdeadh an Tighearn riut ann an

là teanntachd ! gu'n cumadh ainm

Dhé Iacoib suas thu!

2 Gu'n cuireadh e cabhair thugad as 'ionad

naomh! agus à Sion gu neartaicheadh e

thu!

3 Gu'n cuimhnicheadh e do thabhartasan

uile, agus gu'n gabhadh e gu taitneach uait

d'àobairt-loisgte! Selah.

4 Gu'n tugadh e dhuit a réir do chridhe

féin, agus gu'u coimhlionadh e do chomh-

airle uile!

5 Ni sinne aoibhneas ann ad shlàinte, agus

ann an ainm ar Dia-ne togaidh sinn suas

ar bratach. Gu'n coimbhonadh Dia d'iarr-

tuis uile!

6 A nis tha fàos agam gu'n saor an taigh

earn 'aon ungta fhéin: éisdidh e ris o nèamh

an a naomhachd, le neart-saoraidh a dheas

làimh.

7 Earbaidh cuid à carbadaibh, agus cuid

à li-eachaibh: ach cuimhnichidh sinne ainm

mach à 'sheòmar; ni i gairdeachas mar ^^^ ?!̧!'^?^7^' ^\^ ^^

ghaisgeach a' ruith 'n a shligh

6 Tha a dol a mach o chràch nan speur,

agus a cuairt gu ruig an cràochan; agus

cha-«'ei7 ni air bith a dh'fholaichear o a

teas.

7 Is ionilan lagh an Tighearn', ag iomp-

acliadh an anama; tha fianuis an taigh-

eavna cinnteach, a' deanamh a' bhaoghaita

glic.

8 â–  tha reachdan an Tighearna ceart, a'

deanamh a' chridhe aoibhneach; ^Aaàithne

an Tighearna glan, a' soillseachadh nan sàil.

9 Tha eagal an Tighearna fàor-ghlan, a'

marsuinn am feasd; is fàrinn breitlieanais

an Tighearna; tha iad gu h-iomlan coth-

romach.

10 Ni's mò r'an ian-aidh tha iad na'n t-òr,

scadh. na mòran de'n òr fhàor-ghlan; agus

ni's milse na a' mhil, seadh, na a' mhil a

shileas as na càribh-meala

1 1 Os bàrr, tha do sheirbhiseach a' faot-

ainn rabhaidh uatha: 'n an coimhead tha

mòr dhuais.

12 Cò a thuigeas a sheacharain? o lochd-

aibh dàomhair glan thusa mi.

13 Mar an ceudna o pheacaibh dànadais

cum air ais d'òglach; na bitheadh àrd-

chcannas aca orm: an sin bithidh mi ion-

raic, agus bithidh mi neò - chiontach o

eusaontas mòr.

491

8 Dh'àsUcheadh iadsan, agus thuit iad;

ach dh'éirich sinne, agus sheas sinn.

9 Saor an ràgh, a Thighearna; agus éàsd

ruinn 's an uair a ghairmeas sinn.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XXI.

1 Laoàdh bhuidheachais le Daibhidh air son

maitheis dh. d'a thaobh. 7 iSgriosaidh an

Tighearn iadsan le'm fuathach e.

Do'n àrd fhear-ciùil. Salm le Daibhidh.

ANN ad neart, a Thighearna, ni an rìgh

aoibhneas; agus ann ad shlaiute cia

mòr an gairdeachas a ni e?

2 Miann achridhethugthudha; agusath-

chuinge a bhilean cha do dhiùlt thu dha.

Selah.

3 Oir ghabh thu roimhe le beannachadh

do mhaitheis; chuir thu m'a cheann coron

a dh' òr f àor-ghlan.

4 Dh'iarr e beatha ort: thug thu dha fad

làithean gu saoghal nan saoglial.

5 Is mòr a ghlòir tràd do shlàinte-sa:

urram agus mòralachd chuir thu air.

6 Oir rinn thu e ro bheannaichte gu bràth;

rinn thu e ro aoibhneach le d' glmùis.

7 Oir earbaidh an rìgh as an taigheam;

agus tràd thròcair an Ti a's àirde, cha

ghluaisear e.

8 Gheibh do làmh a mach do naimhdean

uile; gheibh do dheas làmh a mach iadsan

le'm fuathach thu.

9 Ni thu iad mar àmhuinn theintich ann

an àm d'fheirge: sluigidh an Tighearn sìos

iad 'n a chorruich, agus caithidh an teine

iad.

10 An toradh sgràosaidh tu o'n talamh,

agus an sliochd o chloinn nan daoine.

11 Oir dh.albh iad olc a'd' aghaidh; smuain-

ich iad droch smuaintean, nach burrainn

iad a choimhlionadh.

12 Uime sin bheir thu orra an cùl

thionndadh; air sreangaibh do bhogha

gleusaidh tu do shaighdean 'n an aghaidh.

13 Bi air d'àrdachadh, a Thighearn', ann

ad neart: scinnidh sinneagus molaidh sinn

do chumliaclid.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XXII

1 'N a theanntachd ghairm Daibhidh air Dia, 6 agus leig e ris da an trioblaid a thàinig air. 22 Gheall e buidheachas follaiseach agus cliu a thabhairt da.

Do'n àrd fhear-ciuil air Ailet-sachar. Salm le Daibhidh.

MO Dhia, mo Dhia, carson a thréig thu mi? fad' o m'ghlaodh, o bhriathraibh mo bhuiridh.

2 mo Dhia! gairmeam anns an là, ach cha fhreagair thu; agus anns an oidhche, ach chn eil fois agam.

3 Ach tha thusa naomh, a'd' chòmhnuidh far am bheil cliu Israeil.

4 Asadsa dh'earb ar n-aithrichean; dh'earb iad, agus shaor thu iad.

5 Riutsa ghlaodh iad, agus theasairgeadh iad; asadsa dh' earb iad, agus cha robh nàire orra.

6 Ach is cnuimh mise, agus cha duine; masladh dhaoine, agus tàir an t-sluaigh.

7 Ni iadsan uile a chi mi, gàire-fanoid rìum; casaidh iad am beul, crathaidh iad an ceann, ag ràdh,

8 Chuir e a dhòigh anns an Tighearn, fuasgladh e air; saoradh se e, a chionn gu bheil tlachd aige ann.

9 Ach is tusa an Ti a thug a mach as a' bhroinn mi; bu tu adhbhar mo dhòchais, air cìch mo mhàthar.

10 Ortsa thilgeadh mi o'n bhroinn; o bhroinn mo mhàthar is tusa mo Dhia.

11 Na bi-sa fada uam, oir tha àmhghar dlùth dhomh, agus gun neach ann gu m' chuideachadh.

12 Chuairtich mòran tharbh mi; dh'iadh, tairbh làidir Bhàsain umam.

13 Dh'fhosgail iad orm am beul, mar leòmhan reubach agus beucach.

14 Mar uisge dhòirteadh mach mi, agus sgàin mo chnàmhan uile o 'chéile: tha mo chridhe mar chéir, air leaghadh ann am meadhon mo chuim.

15 Air tiormachadh mar shoitheach creadha tha mo neart; agus tha mo theangadh a' leantuinn ri m' ghial; agus gu h-ùir a' bhàis thug thu mi.

16 Oir chuairtich madraidh mi; dh'iadh coimhthional dhroch dhaoine umam: lot iad mo làinhan agus mo chosan.

17 Feudaidh mi mo chnàmhan uile àireamh: tha iadsan a' sealltuinn, tha iad a' geur-amharc orm.

18 Roinn iad mo thrusgan eatorra, agus air mo bhrat thilg iad crannchur.

19 Ach na bi-su, a Thighearna, fada uam: O thusa mo neart, greas gu m' chabhair.

20 Teasairg m'anam o'n chlaidheamh; m'aon ghràidh o neart a' mhadaidh.

21 Saor mi o bheul an leòmhain, agus o adharcaibh nam buabhull teasairg mi.

22 Cuiridh mi'n céill d'ainm do m' bhràithribh; ann am meadhon a' choimhthionail molaidh mi thu.

23 Sibhseair am bheil eagal Dhé, molaibh e: sibhse uile, a shìol Iacoib, thugaibh glòir dha; agus bitheadh 'eagal-san oirbh, sibhse uile a shìol Israeil.

24 Oir cha do rinn e tàir air, agus cha do ghabh e gràin de àmhghar an truaghain, agus cha d'fholuich e a ghnùis air; ach an uair a ghlaodh e ris, dh'éisd e.

25 Ortsa bithidh mo mholadh anns a' mhòr choimhthional: mo bhòidean ìocaidh mi 'n an làthair-san d'an eagal e.

26 Ithidh na daoine maeanta, agus sà-suichear iad: molaidh iadsan an Tighearn a dh'iarras e: bithidh an cridhe beò gu bràth.

27 Cuimhnichidh air, agus pillidh a dh'ionnsuidh an Tighearn', uile chrìochan na talmhainn; agus strìochdaidh uile theagh-laichean nan cinneach 'n a làthair.

28 Oir is leis an Tighearn an rìoghachd; agus tha esan 'n a uachduran air na cinnich.

29 Ithidh daoine reamhra na talmhainn uile, agus ni iad aoradh: 'n a làthair-san sleuchdaidh iadsan uile a théid sìos do'n duslach; oir cha chum neach 'anam beò.

30 Ni sliochd seirbhis dha: measar e do'n Tighearn mar ghinealach.

31 Thig iad, agus cuiridh iad 'an céill 'fhìreantachd do'n àl ri teachd, gu'm b'esan a rinn siud.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XXIII

1 Dh'earb Daibhidh á freasdal agus à maitheas Dhé.Salm le Daibhidh.

IS e'n Tighearn mo bhuachaille: cha bhi mi ann an dìth.

2 Ann an cluainibh glasa bheir e orm luidhe sìos làimh ri h-uisgeachaibh ciùine treòraichidh e mi.

3 Aisigidh e m'anam; treòraichidh e mi air slighibh na fireantachd air sgàth 'ainme fhéin.

4 Seadh, ged shiubhail mi troimh ghleann sgàile a' bhàis cha bhi eagal uile orm; oir tha thusa maille rium: bheir do shlat agus do lorg comhfhurtachd dhomh.

5 Deasaichidh tu bord fa m' chomhair ann am fianuis mo naimhdean: dh'ung thu le h-olaidh mo cheann; tha mo chupan a' cur thairis.

6 Gu cinnteach leanaidh maith agus tròcair mi uile làithean mo bheatha; agus còmhnuichidh mi ann an taigh an Tighearna fad mo làithean.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XXIV

1 Ard-uadidaranachd Dhé os ceann na talmhainn. 3 Seasaidh amfirean ann an ionwl naonih an Tighearna. 7 Dol a steach Rlyh na glòire d'a àiie-cò'.nhnnidh.

Salm le Daibhidh.

'S leis an Tighearn an talamh, aguB a Ikn;

an domhan, agus iadsan a tha 'n an

còmhnuidh ann.

2 Oir shuidhich e air na cuantaibh e, agus

shocraich e air na sruthaibh e.

3 Cò a théid suas gu sHabh an Tighearna?

agus cò a sheasas 'n a ionad naomh-san?

4 Esan aig am bheil làmhan neò-chiontach

agus cridhe glan, nach do thog 'anam ri

dìomhanas, agus nach do mhiounaich chum

ceilge.

5 Gheibh esan beannacliadh o'n Tighearn,

agus f àreantachd o Dhia a shlàinte.

6 Is i so ginealach na dream' a dh'iarras

e, a dh'iarras do ghnàiis, a Dhia lacob.

Selah.

7 Togaibh, a gheatachan, bhur cinn, agus

bithibh air bhur togail suas a dhorsan

sàorruidh; agus thig Ilàgh na gàòire steach.

8 Cò e so rìgh na glòire à An Tighearn

làidir agus treun, an Tighearn treun ann an

cath.

9 Togaibh suas bhur cinn, a gheatachan,

agus bithibh air bhur togail suas, a dhorsan

sàorruidh, agus thig RàgTi na glòire steach.

10 Cò e so rìgh na glòire? Tighearnnan

slògh, is esan rìgh na glòire. Selah.

LEABHAR NAN SALM air ais

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XXV

1 GhuidhDaibhidhgiCn treòraiclieadh Dia e ann

an slighe nafàrinn; 7 gum maitheadh e peac-

aldhean 'òige; 16 agus pu'n deanadk ecabhair

air ann an àm a thrioblaid.

Le Daibhidh.

RIUTSA, 'Thighearna togam m'anam

suas.

2 Annadsa, mo Dhia, cuiream mo dhòchas;

na_ nàraichear mi, agus na deanadh mo

naimhdean gairdeachas os mo cheann.

3 Seadh, na nàraichear neach sam bith a

dh.fheitheas ortsa; bithcadh nàire orra-san

a chiontaicheas gun aobhar.

4 Xochd dhomh do shlighcan, a Thigh-

earna; teagaisg dhomh do cheuman.

5 Treòraich mi ann ad fhàriun, agus teag-

aisg mi; oir à's tusa Dia mo shlàinte, agus

ortsa tha mi 'feitheamh gach là. j

6 Cuimhnich do chaomh thròcairean, a

Thigheani', agus do chaoimhneasan gi-àdh-

acli;^oir tha iad ann o chian nan cian. j

7 Poacaidhean m'òige, agus m'eusaontais,

ua cuimhnich thusa: a réir do thròcair bi-sa

cuimhneachail orm, air sgàith do mhaith-

eis, a Thighearna.

1 8 Is maith agus ù dàreach an Tighearn;

uime siu teagaisgidh e peacaich 's an

t-slighe.

9 Treòraichidh e na daoine ciùin' ann am

breitheanas; agus teagaisgidh e do na daoin-

ibh ciùin' a shlighe.

10 Is tròcair agus firinn uile shlighcan an

Tighearna, dhoibhsan a ghleidheas a choimh-

cheangal agus a theisteis.

I 11 Air sgàth d'ainme, a Thighearna, lugh

mo chionta; oir tha e mòr.

12 Cò e am fear air am bheil eagal an

I Tighearna? seòlaidh e esan 's an t-slighe a

ròghnuicheas e.

13 Ni 'anam tàmh ann am maith; agus

mealaidh a shliochd an tàr.

14 Tha YÙn an Tighearn' aig an dream

d'an eagal e; agus foillsichidh e dhoibh a

choimhcheangal.

15 Tha mo shùileana ghnàthris anTigh-

eai-n; oir bheir esan mo chosan as an làon.

16 Amhairc orm, agus gabh truas dàom;

oir tha mi a'm' aonar, agus fo àmhghar.

17 Tha teinn mo chridhe a' dol 'am meud;

m' àmhgharaibh saor thu.sa mi.

18 Amhairc air m' àmlighar, agus air mo

phéin, agus lugh mo plieacaidhean gu léir.

19 Amhairc air mo naimhdibh, oir tha iad

làonmhor; agus le fuath anabarrach tha iad

ga m' fhuathachadh.

20 Gléidh m'anam, agus saor mi; na leig

fo nàiire mi, oir chuir mi mo dhòigh anuad.

21 Dàonadh ionracas agus ceartas mi; oir

tha mi 'feitheamh ortsa.

22 Saor Israel, a Dhé, as 'àmhgharaibh

uile.

LEABHAR NAN SALM air ais

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

Salm XXVI

1 Chuir Daibhidh 'an céill 'ionracas fhéin, agus

ghuidh e gu'n rannsaicheadh Dia 'airnean

agus a chridhe. 8 Dh'iarr e 'bhi air a shaor-

adh dhaoinibhfuileachdach.

Le Daibhidh.

rjlHOIR breth orm, a Thighearn', oir

-1. ghluais mi ann am ionracas; o chuir

mi mo dhòigh anns an Tighearn, cha

ghluaisear mi.

2 Fidir mi, a Thighearn', agus dearbh mi;

rannsaich m'àirnean agus mo chridhe.

3 Oir tha do chaoimhneas gi-àdhach fa

chomhair mo shùl; agus ghluais mi ann ad

fhàrinn.

4 Cha do shuidh mi le daoinibh mcalltach,

agus maille ri luchd-ceilge cha téid mi

steach.

5 Is beag orm coimhthional luchd-uilc,

agus le daoinibh aingidh cha suidh mi.

6 Kighidh mi mo làimhan ann an ncò-

chionta, agus cuairtichidh mi d'altair, a

Thighearna;

7 Chum gu foillsich mi le guth molaidh,

agus gu'n cuir mi 'an céill d'oibre iongant-

ach gu léir.

8 A Thighearii', is ionmhuinTi leam còmh-

nuidh do theach-sa, agus iouadpàilliuiu do

ghlòire.

9 Na cruinnich m'anam le peacaich, no

mo bheatlia le daoinibh fuileachdach:

10 Aig am blieil lochd 'n an làmlian, agus

an lànih dh.as làn de dhuais-bhratha.

11 Acli gluaisidh mise ann am ionracas:

saor mi, agais dean tròcair orm.

12 tha mo chos 'n a seasamh ann an ionad

còmhuard: anns na coimhthionail beann-

aichidh mi an Tighearn.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XXVII

1 Cha robh eagal air Daibhidh roimh a naimhdibh do bhrìgh gu'n robh Dia 'n a shlàinte dha. 7 Ghuidh e air an Tighearn tròcair a nochdadh dha, agus a théarnadh o thoil luchd-foirneirt.

Le Daibhidh.

IS e an Tighearn mo sholus, agus mo shlàinte; cò 'chuireas eagal orm?
Is e an Tighearn neart mo bheatha; cò' chuireas geilt orm?

2 N uair thàinig luchd-uile orm a dh'itheadh suas m'fheòla,
mo naimhdean agus m'eascairdean, thuislich iad fhéin, agus thuit iad.

3 Ged champaicheadh feachd a'm'aghaidh, cha bhitheadh eagal air mo chridhe:
ged éireadh cogadh a'm' aghaidh, à so ni mi mo bhun.

4 Aon ni ghuidh mi air an Tighearn, sin iarraidh mi, a bhi 'm' chòmhnuidh ann an taigh an Tighearna ré uile làithean mo bheatha,
chum gu faicinn maise an Tighearn', agus gu fiosraichinn 'n a theampull.

5 Oir folaichidh e mi 'n a sgàtli-thaigh ann an là an uile:
folaichidh e mi ann an dìomhaireachd a phàilliuin; air earraig togaidh e suas mi.

6 Agus a nis togar suas mo cheann os ceann mo naimhdean mu'n cuairt orm;
agus ìobraidh mi 'n a phàilliun ìobairtean aoibhneis; seinnidh mi, agus canaidh mi cliu do'n Tighearn.

7 Eisd, a Thighearna, ri m' ghuth, 'n uair a dh'éigheas mi;
dean tròcair orm, agus freagair mi.

8 'N uair a thuirt thusa, Iarraibhse mo ghnàis;
thubhairt mo chridhe riut, Do ghnùis, a Thighearn', iarraidh mi.

9 Na folaich do ghnùis uam; na cuir air falbh d'òglach ann am feirg: bu tusa mo chabhair;
na fàg mi, agus na tréig mi, a Dhia mo shlàinte.

10 'N uair a threigeas m'athaii agus mo

mhàithair mi, an siu togaidh a»< Tighearn

suas mi.

1 1 Teagaisg dhomh do slilighe, a Thigh-

earn', agus treòraich mi air slighe dhàrich,

air sgàth mo naimhdean.

12 Natabhair thairis midothoil mo naimli-

dean; oir dh'éirich fiauuisean bréige a'm'

aghaidh, agus luchd bagairt foimeirt.

I 13 Gidheadh chreid mise gu'm faicinn

maitheas an Tighearn' ann an tìr nam beò.

I 14 Feith air an Tighearn; glac misneach,

' agus neartaichidh esan do chridhe: feith,

tlia mi 'g ràdh, air an Tighearn.

LEABHAR NAN SALM air ais

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

Salm XXVIII

1 Ghuidh Daibhidh gu'n cvidic/ieadh Dia lein

'an aghaidh a naindidean. 6 Bheannaich e

Dia; 9 agus rinn e urnuigh air son an

t-duaigh.

Le Daibhidh.

RIUTSA, a Thighearn', éigheam, mo

cliarraig: na bi-sa a'd' thosd a m'

thaobh, air eagal, ma bhitheas tu a'd' thosd

a m' thaobh, gu'm fàs mi cosmhuil riu-san

a théid sìos do'n uaigh.

2 Eisd i-i guth m'athchuingean an uair a

ghlaodhas mi riut, an uair a thogas mi mo

làmhan chum do ghuth-kite naoimh-sa.

3 Na tarruing mi mach leis na h-aingidh,

agus le luchd-deanamh na heucorach, a tha

'labhairt sàth r'an coimhearsnaich, agus olc

aca 'n an cridhe.

4 Thoir dhoibh a reir an oibre, agus a reir

aingidheachd an gnàomharan; a réir oibre

an làmh thoir dhoibh; àoc an luigheachd

dhoibh.

5 A chionn nach toir iad an aire do

ghnàomharaibh an Tighearna, no do obair

a làmh, sgriosaidh e iad, agus cha tog e

suas iad.

6 Beannaichte gu ro'bh an taigheara, a

chionn gu'n d'éisd e ri guth m'athchuinge.

1 Is Q an Tighearn mo neart, agus mo

.â– <giath; annsan chuir mo cliridhe a dhòchas.

agus chuidicheadh leam: uime siu rinn mo

chridhe gairdeachas; agus le m' laoidh

molaidh mi e.

8 Is e an Tighearn neart a shluaigh; agus

is esan neart slàinte 'aoin ungta fhéin.

9 Saor do shluagh, agus beannaich d'oigh-

reachd: beathaich iad, agus àrdaich iad

gu bràth.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XXIX

1 Thug Daibhidh earail do nachdaranaibh glòir a thabhairt do Dia, 3 a chionn gu bheil a chumhachd mòr, 11 agus gu bheil e' na dhìdean d'a shluagh.

Salm le Daibhidh.

THUGAIBH do'n Tighearn, a chlann nan cumhachdach, thugaibh do'n Tighearn glòir agus neart.

2 hugaibh do'n Tighearn a' ghlòir a's cubhaidh d'a ainm; sleuchdaibh do'n Tighearn ann am maise na naomhachd.

3 Tha guth an Tighearna os ceann nan uisgeachan: rinn Dia na glòire tairneanach, an Tighearn, os ceann nan uisgeachan mòra.

4 Tha guth an Tighearna cumhachdach; tha guth an Tighearna làn mòralachd.

5 Brisidh guth an Tighearna na seudair; seadh, brisidh an Tighearn seudair Lebanoin.

6 Agus bheir e orra leum mar laogh; Lebanon agus Sirion, mar bhuabhull òg.

7 Sgoiltidh guth an Tighearna lasraichean an teine.

8 Crathaidh guth an Tighearn' am fàsach; cratliaidh an Tighearn fàsach Chadeis.

9 Bheir guth an taighearn' air na h-eildibh an laoigh a thilgeadh, agus lomaidh e na coilltean: agus 'n a theampull cuiridh gach neach 'an céill a ghlòir.

10 Suidhidh an Tighearn air an tuil; agus suidhidh an Tighearn 'n a Rìgh gu siorruidh.

11 Bheir an Tighearn neart d'a shluagh; beannaichidh an Tighearn a shluagh le sìth.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XXX

1 Mhol Daibhidh Dia a chionn gu'n do theasairg se e. 4 Chomhairlich e do gach neach buidheachas a thabhairt do'n Tighearn.

Salm; laoidh coisreagaidh ti^he Dhaibhidh.

MOLAIDH mi thu, a Thighearn'; oir thog thu suas mi, agus cha d'thug thu air m'eascairdibh gairdeachas a dheanamh os mo cheann.

2 A Thighearna mo Dhia, ghlaodh mi riut, agus shlànuich thusa mi.

3 A Thighearna, thog thu m'anam a nìos as an uaigh; ghléidh thu beò mi, chum nach rachainn sìos do'n t-slochd.

4 Seinnibh do'n Tighearn, sibhse a naoimhsan, agus thugaibh buidheachas ri cuimhneachadh air a naomhachd.

5 Oir cha-n'eil ach tiota 'n a fheirg; tha beatha 'n a dheadh ghean: ré oidhche mairidh bròn, ach air maduinn thig gairdeachas.

6 Thubhairt mise ann am shocair, Cha ghluaisear mi am feasd.

7 A Thighearna, le d' dheadh-ghean thug thu air mo bheinn seasamh gu daingean:

dh'fholuich thu do ghnàiis; bha mi fo amhluadh.

8 Ghlaodh mi riutsa, a Thighearn'; agus air an Tighearn dh'asluich mi.

9 Ciod an tairbhe a tha ann am fhuil, 'n 'uair a théid mi sìos do'n t-slochd? Am mol an ùir thu? an cuir i 'an céill d'fhàrinn.

10 Eisd rium, a Thighearn', agus dean tròcair orm: A Thighearna, bi-sa a'd' fhear-cuideachaidh leam.

11 Thionndaidh thu dhomhsa mo bhròn gu dannsadh: chuir thu dhàom m'eudachsaic, agus chrioslaich thu mi le h-aoibhneas;

12 Chum gu'n seinneadh mo ghlòir cliu dhuit, agus nach bitheadh i 'n a tosd. A Thighearna mo Dhia, gu bràth molaidh mise thu.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XXXI

1 Chuir Daibhidh a dhòchas ann an Dia. 7 agus rinn e gairdeachas 'n a thròcair. 9 'N a thrioblaid dh'earb e as an Tighearn. 19 Mhol e maitheas Dhé.

Do'n àrd fhear-cinil. Salm le Daibhidh.

ANNADSA, a Thighearn', cuiream mo dhòigh; na nàraichear mi gu bràth; trid d'fhìreantachd saor mi.

2 Aom a m' ionnsuidh do chluas; gu grad furtaich orm: bi-sa a'd' charraig làidir dhomh, a'd' thaigh - tearmuinn chum mo dhìon.

3 Oir is tusa mo charraig, agus mo dhaingneach; agus air sgàth d'ainme treòraichidh agus stiùraidh tu mi.

4 Bheir thu mi as an làon a dh' fholuich iad fa m' chomhair; oir is tusa mo neart.

5 Ann ad làimh-sa tiomnam mo spiorad: saor mi, a Thighearna Dhé na fìrinn.

6 Is fuath leat iadsan a bheir fainear dìomhanais bhreugach: ach anns an Tighearn chuir mise mo dhòchas.

7 Ni mi aoibhneas agus gairdeachas ann ad thròcair: oir chunnaic thu m'àmhghar; b'aithne dhuit m'anam ann an teauutachdaibh;

8 Agus cha do dhruid thu suas mi ann an làimh an nàmhaid; shocraich thu mo chosan ann an àite farsuinn.

9 Gabh truas dìom, a Thighearn', oir tha mi ann an teinn; tha mo shùil, m'anam, agus mo chom, air seargadh as le doilgheas.

10 Oir chlaoidheadh mo bheatha le bròn, agus mo bhliadhnan le h-osnaich; air son m'euceirt thuit mo neart, agus chaitheadh mo chnàmhan.

11 Am measg mo naimhdean gu léir bha mi a'm' mhasladh, agus gu h-àraidh do m' choimhearsnaich, agus a'm' adhbhar eagail do m' luchd eòlais: iadsan a chunnaic mi a muigh, theich iad uam.

12 Dhì-chuimhnicheadh mi mar dhuine marbh air dol à cuimhne; tha mi mar shoitheach briste.

13 Oir chuala mi cùl-chàineadh mhòrain dhaoine; bha eagal air gach taobh, 'n ua'r a ghabh iad comhairle le 'chéile a'm' agliaidh, a dhealbh iad mo bheatha 'thoirt uam.

14 Ach dh'earb mise asadsa, a Thighearna: thuirt mi, Is tu mo Dhia.

15 Ann ad làimh-sa tha m'aimsirean: saor mi á làimh mo naimhdean, agus uatha-san a tha 'n tòir orm.

16 Thoir air do ghnùis dealrachadh air d'òglach: saor mi air sgàth do thròcair.

17 Na nàraichear mi, a Thighearn', oir ghairm mi ort; nàire bitheadh air na h-aingidh, 'n an tosd bitheadh iad 's an uaigh!

18 Deanar balbh na bilean breugach, a labhras an aghaidh an fhìrein gu cruaidh, le h-uabhar agus tarcnis.

19 Cia mòr do mhaitheas, a thaisg thu dhoibhsan do'n eagal thu; a rinn thu dhoibhsan a dh' earbas asad, 'am fianuis chloinn' nan daoine!

20 Folaichidh tu iad ann an dìomhaireachd do làthaireachd o àilgheas dhaoine; folaichidh tu iad ann am pàilliun o strì nan teangadh,

21 Beannaichte gu robh an Tighearn; oir nochd e gu h-iongantach a chaoimhneas dhomh-sa ann am baile daingnichte.

22 Thubhairt mise a'm' dheifir, Ghearradh as mi o fhianuis do shùl: gidheadh dh'éisd thusa ri guth m'asluchaidh, 'n uair a dh'éigh mi riut.

23 Gràdhaichibh an Tighearn, sibhse uile a naoimh-san: gleidhidh an Tighearn na daoine tréibhdhireach, agus dìolaidh e gu pailt dhàsan a ni gu h-uaibhreach.

24 Bithibhse misneachail, agus neartaichidh esan bhur cridhe, sibhse uile a chuir bhur dòchas anns an Tighearn.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XXXII

1 Beannachadh an duine d'an do mhaitheadh eusaontas. 3 Bheir aidmheil peacaidh fois do'n choguis. 8 Dh'earailich Daibhidh air an t-sluagh gluasad gu cothromach.

Le Daibhidh, Maschil.

IS beannaichte esan d'an do mhaitheadh eusaontas, d'am bheil a pheacadh air 'fholach.

2 Is beannaichte an duine, nach cuir an Tighearn euceart as a leth, agus aig nach 'eil cealg 'n a spiorad.

3 An uair a bha rai a'ni' thosd, luidh aois air rao chnàmhan, le m' bhùireadh fad an là.

4 Oir a là agus a dh'oidhche bha do làmh trom orm: tha mo bhrìgh air a tionndadh gu tiormachd an t-samhraidh. Selah.

5 Dh'aidich mi mo pheacadh dhuit, agus cha do cheil mi ni'eaceart: thuirt mi, Aidichidh mi m'eusaontais do'n Tighearn; agus mhaith thusa cionta mo pheacaidh. Selah.

6 Air an adhbhar sin ni gach dume diadhaidh urnuigh riutsa, 's an àra anns am faighear thu: gu cinnteach ann an tuil nan uisgeachan mòra, cha tig iad am fagus da.

7 Tha thusa a'd' ionad-fohiich dhomh; o theinn gleidhidh tu mi; le h-òranaibh saorsa cuairtichidh tu mi. Selah.

8 Fìor-theagaisgidh mi thu, agus nochdaidh mi dhuit an t-slighe air an tigeadh dhuit triall; seòlaidh rai dhuit le m' shùil.

9 Na bi raar each, no mar mhuileid, aig nach 'eil ciall; d'an cuirear sparrag agus srian 'n am beul, chum nach tig iad am fagus dhuit.

10 Is lìonmhor doilgheasan do'n aingidh; ach cuairtichidh tròcair esan a dh'earbas as an Tighearn.

11 Bithibh aoibhneach anns an Tighearn, agus deanaibh gairdeachas, sibhse fhìreana; agus deanaibh luathghaire, sibhse uile a tha ceart ann an cridhe.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XXXIII

1 Is còir do'nfhàrean Dia u viholadh, 4 air son a mhaitheis, 6 a chumhachd, 12 agus a fhreasdail. 18 Tha sàil an Tighearn orra-san a chuireas an dòigh 'n a thròcair.

DEANAIBH gaJrdeachas 's an taigh-

earn, sibhse thireana;do na h-ionraic

tha cliu ciatach.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

an t-saltair, inneal-ciuil nan deich teud,

seinnibh dha.

3 Canaibh dha òran nuadh; seinnibh fonn

gu h-ealanta, le fuaim àrd.

4 Oir ^Aafocalan Tighearna ceart, agus tha

'oibre uile air an deanamh ann am f àrinn.

5 Is ionmhuinn leis ceartas agus bi-eith-

eanas; de mhaitheas an Tighearna tha'n

talauih làu.

6 Le focal an Tighearna rinneadh na

nèamhan, agus le h-anail a bheoil an slòigh

uile.

7 Carnaidh e suas mar thorr uisgeachan

na fairge; cuiridh e an doirahne suas 'n a

thighibh-tasgaidh.

8 lioirah an Tighearn bitheadh eagal air

au talamh uile; roimhe-san bitheadh fiamh

air uile luchd-àiteachaidh an domhain:

9 Oir labhair e, agus bha e ann; dh'àithn

e, agus sheas e.

10 rinn an Tighearn comhairle nan cinn-

each faoin; Thug e inuleachdan an t-sluaigh

gu uco-ni.

11 Seasaidh comhairle an Tighearna gu

sàorruidh, smuaiutean a chridhe o linu gu

liun.

\2 Is beannaichte an cinneach sin, aig am

bheil an Tighearn 'n a Dhia dhoibh: an

sluagh a ròghnaich e raar oighreachd dha

féin.

13 na néarahan amhaircidh an taigh-

earu a nuas; chi e uile chlaun nan daoiue.

14 ionad seasmhach a chòmhuuidh

beachdaichidh e air uile luchd-àiteachaidh

na talmhainn.

15 Dhealbh esan an cridhe air aon dòigh;

bheir e faiuear an guàomharau uile.

16 Cha tearuar rìgh le raeud ' fheachd; cha

saorar laoch le uieud a neirt.

17 Is dàomhain an t-each chum téaruint-

eachd; agus le mcud a neirt cha saor e.

18 Feuch, tha sàiil an Tighearn' orra-san

d'an eagal e; orra-san a chuireas an dòchas

'n a thròcair;

19 Chura an anam a theasairginn o'n bhàs,

agus an curaail beò anns a' ghorta.

20 Feithidh ar n-auara air an taighearu;/^

esan ar cabhair, agus ar sgiath.

21 Oir ann-san ni ar cridhe gairdeachas, a

chionn 'n a ainni naomh-san gu'n do chuir

sinu ar dòigh.

22 Gu'u robh do thròcair, a Thighearn',

oirnn, a réir mar a chuir sinn ar dòchas

annad.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XXXIV

1 Dh'earailich Daibhidh air an t-sluagh Dia a mholadh. 8 Is beannaichte an dume a dh'earbas as an Tighearn. 15 Saoratdh Dta

amfàrean as gnch teanntachd.

Le Daibhidh, an uair a dh'atharraich e a

ghiùlan 'an làthair Abimeleich, agus a chuir

esan uaith e, ajjius a <lh'iniich e.

BEANNAICIIIDH mi auTighearn gach

àm: 'an còmhnuidh òjVAàWà amholadh

2 Molaibh an Tighearn air clàrgaicli: air^ ann am bheul.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XXXV

2 Anns an Tiglicarn nl m'anam iiaill;

cluinnidh na daoine séimhe, agus ni iad

aoibhneas.

3 Molaibh an Tighearn leamsa, agus àvd-

aicheamaid 'ainm le 'chéile.

4 Dh'iarr mi an Tighearn, agus dh'éisd e

rium; agus shaor e mi o gach adhbhar eagail

a bha agam.

5 Dh'amhairc iad air, agus shoillsicheadh

iad; agus cha robh nàire air an gnàiis.

6 Ghàaodh an duine bochd so, agus dh'éisd

an Tighearnris; agus as a theanntachdaibh

gii léir shaor se e.

7 Campaichidh aingeal an Tighearna mu'n

timcl

e iad,

S blaisibh agus faicibh giir maith an

Tigbearn: ù beannaichte an duine sin a

dh'earbas as. |

9 Bitheadh eagal an Tighearn' oirbh, a

naoimh-san; oir cha bhi dàth air a luchd- ]

eagail-san. 1

10 Bithidh easbhuidh air na leòmhanaibh

òga, agus bithidh ocras orra; ach orra-san

a dh.iarras an Tighearn cha bhi maith air

bith a dhàth.

11 Thigibh, a chlann, éisdibh rium; teag- •

aisgidh mi dhuibh eagal an Tighearna.

12 Cò e am fear a mhiannaicheas beatha, a

ghràdhaicheaslàitheau a dh'fhaicinnmaith?

13 Gléidh do theangadh o olc, agus do

bhilean o labhairt ceilg. j

14 Seachainn an t-olc, agus dean am maith; '

iarr sàochaint agus lean i. |

15 TJia sàiilean an Tighearn' air na fàrean-

aibh, agus a chluas r'an glaodh. i

16 T/ia gnùis an Tighearn' an aghaidh

luchd-deanamh uilc, chum an cuimhue a ,

ghearradh as o'n talamh. !

17 Glilaodh na [fàreauan,] agus dh'éisd an

Tighearn; agus as an teanntachdaibh gu

léir shaor e iad. j

18 Is dlàith an Tighearn dhoibh-san a tha

briste 'n an cridhe; agus saoraidh e iadsan

a tha bràiite 'n an spiorad.

19 Is làonmhor àmhgharau anfliàrein; ach

asda air fad saoraidh an Tighearn e.

20 Gleidhidh an Tigl-iearu a chnàmhan

uile: cha bhi h-aon diubh briste. j

•21 Slarbhaidh olc na h-aingidh; agus iad-

Ban a tha 'toirt fuath do'n fhàrean lom-

sgriosar iad. j

22 Saoraidh an Tighearn anam a sheirbhis-

each; agus cha sgriosar aon air bith dhiubh-

san a chuireas an dòigh ann.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XXXV

1 Chuir Daibhidh snas athchuinge air son téaruinteachd da fhéin, agus sgrios d'a naimhdibh, \

11 Ghearain e gun do dàiiol a naimhdeandha

olc ann an éiric maith. 22 Ghuidh egu'nl

tagradh Dia a chùis. I

Le Daibhidh.

TAGAIR, a Thighearua, riu-san a thag- I

vas a'm' aghaidh; cog 'n an aghaidh-

san a chogas a'm' aghaidh. I

2 Ghàc targaid agus sgiath, agus éirich

chum mo cliuideachaidh.

3 Agus tarruing a mach an t-slcagh, agus

druid rt« t-slighe 'n an aghaidh-san a tha'n

tòir orm: abair ri m'anam, Is mi do shlàiute.

4 Xàire agus mashidh gu'n robh orra-san

a tha 'g iarraidh m'auama: gu'm pillear iad-

san air an ais, agus gu'n robh amhluadh

orra, a tha 'smuaineachadh uilc dhomh.

5 Bitheadh lad mar mlioll fa chomhair na

gaoithe, agus aingeal an Tighearna 'g an

ruagadh.

6 Bitheadh an slighe dorcha agus sleamh-

uinu, agus aingeal an taighearu' 'an tòir

orra.

7 Oir gun adhbhar dh' fholuich iad air mo

shon an làou; guu adhbhar chladhaich iad

slochd air son m'anama.

8 Thigeadh sgi'ios air gun fhios da, agus a

làon a dh'fholuich e, glacadh seeféin: 'san

sgrios siu tuiteadh e.

9 Ach ui m'anam-sa gairdeachas anns an

Tighearn; ui e aoibhueas 'n a shlàinte.

10 Their n:o chnàmhan uile, A Thigheama,

cò a's cosmhuil riutsa, a theasairgeas am

bochd uaith-san a's treise na e, agus ani

bochd agus an t-ainnis uaith-san a chreach-

adh e?

11 Dh'éirich fianuisean eucorach; chuir

iad as mo leth nithean air nach robh fios

agam.

12 Dhàol iad dhomh olc ann an éiric maith,

a' cur rompa mo bheatha a thoivt uam.

13 Ach a m' thaobhsa, 'n uaiv a bha iad-

san gu tiuu, b'e eudach-saic mo chulaidh.

dh'ivioslaich mi m'anam le trasgadh, agus

phill m'uvnuigh a'm' uchd fhéin.

14 Mar gu'm bu charaid no bvàthair dhomh

abhitheadh aun, ghluais mi; mar fhear-

caoidh a mhàthar, gu dubhach chrom mi

sàos.

15 Ach air bhi dhomhsa ann an àmhghar,

bha iadsan ait, agais chruinnich iad le

'chéile; chruinnich daoiue suarach nach

b'aithne dhomh le 'chéile a'm' aghaidh;

reub iad, agais cha do sguir lad.

16 Le luchd dian-mliagaidh cealgach, chas

iad am fiaclan rium.

17 Cia fhad, a Thighearu', a dh'amhairc-

eas tu air so? saor m'anam o am milleadh,

m'aon ghràidh o na leòmhanaibh.

18 Cliàithaichidh mi thu auus a' mhòr

choimhthional; am measg sluaigh làonmhoir

molaidh mi thu.

19 Xa deanadhiadsanatha'nannaimhdibh

dhomh gu h-eucorach, gairdeachas os mo

cheanu: iadsan aig am bheil fuath dhomh

guu aobhar, na caogadh iad le'u sàiil:

20 Oir cha labhair iad sàth; ach an aghaidh

dhaoine ciàiine na tìre dealbhaidh iad

nithean cealgach.

21 Dh'fho.sgaiI iad am beul gu farsuinn

a'm' aghaidh: thuirt iad, Aha, ahal

chunnaic ar sùil.


22 Chunnaic thusa so, a Thigheania, na bi

aM' thosd: a Thighearna, na bi fada uara.

23 Tog ort, agus mosgail chuni mo cheirt;

chum mo chùise, mo Dhia agus mo Thigh-

earna.

24 Thoir breth orra a réir do cheartais, a

Thighearna mo Dhia, agus na deanadh iad

gairdeachas os mo cheann.

25 Na h-abradh iad 'n an cridhe, Aha, is

e sud ar miann: idir na h-abradh iad, Shluig

sinn suas e.

26 Nàire agus amhluadh gu'n robh orra-

san le 'chcile, a tha 'deanamh gairdeachais

rà m'olc: còmhdaichcar le nàire agus mas-

ladh iadsan a dh'àrdaicheas iad fhéin a'ra'

aghaidh !

27 Deanadh iadsan iolach, agus bitheadh Tighearn, agus bheir

iatl aoibhncach, a sheasas rao chòir dhomh; chrklhe,

agus abradh iad a ghnàtli, Mòr cbhià gu'n

robh do'n Tighearn, aig am bheil tlachd agus earb as, agus ni

ann an sàth a sheirbhisich!

2S An sin cuiridh rao thcangadh 'an céill

do cheartas, air feadh an là do chliu.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XXXVI.

l Euceart agus cealg nan aingidh. 5 Oir-dheirreas fròcair Dke, 10 Dh'asluich Daibhidh air Dia gu'm buanaicheadh e a chaoimhneas dhoibhsan a bha ionraic'n an cridhe.

Do'n àrd fhear-ciuil, Le Daibhidh òglach an Tighearna.

'S a their an t-aingidh an taobh a stigh d'a chridhe, gu'm peacaich e: chan eil eagal Dhé fa chomhair a shùl.

2 Oir ni e bàigh ris fhéin 'n a shùilibh fhéin, gus am faighear a mach a chionta mar adhbhar fuatha.

3 Is euceart agus cealg briathran a bheoil: leig e dheth a bhi glic, maith a dheanamh.

4 Dealbhaidh e euceart air a leabaidh; suidhichidh se e fhéin air slighe nach 'eil maith; chan oillteil leis an t-olc.

5 A Thighearn', anns na nèamhan tha do thròcair; tha d'fhìrinn gu ruig na neoil.

6 Tha d'fhìreantachd mar na beanntan àrda, do bhreitheanais 'n an doimhne mhòir: gleidhidh tusa, a Thighearn', duine agus ainmhidh.

7 Cia luachmhor do chaoimhneas gràdhach, a Dhé! uime sin earbaidh clann nan daoine à sgàile do sgiathan.

8 Sàsuichear iad gu mòr le saill do thaighe; agus as amhainn do shòlasan bheir thu orra òl.

9 Oir agadsa tha tobar na beatha: ann ad sholus-sa chi sinne solus.

10 Buanaich do chaoimhneas gràidh dhoibhsan a chuir eòlas ort, agus d'fhìrcantachd, dhoibhsan a tha ionraic 'n an cridhe.

11 Na tigeadh cos an àrdain orm, agus na gluaiseadh làmh nan aingidh mi.

12 An sin thuit luchd-deanamh na h-euceirt sìos; leagadh sìos iad, agus cha-n urrainn iad éirigh.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XXXVII

1 Chomhairlich Daibhidh do gnch neach feitheamh air an Tighearn, 10 do bhrìgh gu'n sgrios e an t-aingidh, 28 agàis gu'n gléidh e an t-ionracan beò.

Le Daibhidh.

NA bitheadh campar ort mu dhaoinibh aingidh, agus na gabh farmad ri luchd-deanamh na h-euceirt:

2 Oir mar am feur gearrar gu grad sìos iad, agus mar an luibh ghlas seargaidh iad.

3 Earb thusa as an Tighearn, agus dean maith; mar sin gabhaidh tu còmhnuidh 's an tìr, agus beathaichear thu gu cinnteach.

4 Mar an ceudna gabh tlachd anns an Tighearn, abus bheir e dhuit iarrtuis do chridhe/

5 Tabhair suas do shlighe do'n Tighearn; agus earb as, agus ni se e:

6 Agus bheir e mach d'fhìreantachd mar an solus, agus do bhreitheanas mar am meadhon là.

7 Bi 'd' thosd an làthair an Tighearna, agus carb as, agus ni se e: agus feith le foighidinn air: na bitheadh campar ort mu'n ti a shoirbhichcas 'n a shlighe, mu'n fhear a bheir a dhroch innleachdan gu buil.

8 Leig fearg dhìot, agus tréig corruich; na bitheadh campar ort air aon chor chum uile.

13 Ni Dia fanoid air, oir is léir dha

E a their an t-ainsridh an taobh a

agus chuir iad am bogha air ghleus, a

leagadh sìos a' bhochd agus an ainnis, a

9 Oir gearrar as droch dhaoine; ach iad-

san a dh'fheitheas air an Tighearn, buan-

mhealaidh iad an talamh.

10 Oir fatha.st tamull beag, agus cha lihi

an t-aingidh ann; seadh, bheir thu fainear

'àite-san, agus cha bhi e ann.

11 Ach mealaidh daoine macanta an tal-

amh, agus gabhaidh iad tlachd ann am

meud na sàth.

12 Tha'n t-aingidh a' cumadh uilc do'n

ionraic, agus a' casadh ' fhiacal ris.

"' ' gu

bheil a là a' teachd.

14 Tharruing na h-aingidh an claidheamh.

ndiarbhadh luchd deadh-bhcus.

15 Théid an claidheamh a steach 'n an

cridhe fhéin, agus briscar am bogha.

16 Is fearr beagan aig an duine ionraic na

saoibhrcas mhòrain dhroch dhaoine.

17 Oir brisear gairdeanan dhroch dhaoine;

ach cumaidh Dia suas na fireanan.

18 Is fiosrach Dia air làithibh nr.n daoine

ionraic, agus bithidh an oighreachd gu


- sàorruidh.

19 Cha chuirear gu nàire iad ann an àm an

uilc, agus ann an làithibh na gorta sàsuich-

ear iad.

20 Ach sgriosar droch dhaoine,agus Uth-

idh nairahdean an Tighearna mar shaill

uan: théid as doibh, mar dheataich théid

, as doibh.

21 Ga1)haidh an t-aingidh air iasachd,

a-iis cha-u àoc e làs; ach tha'm fàrean

trjcaireach, ag is bheir e uaith.

22 Ã’ir iadsan a bheannaichear leis, meal-

aidh iad an talamh; agus iadsan a mliall-

aichear leis, goarrar as iad.

23 Lois an Tighearn tha ceuman duine

air an orduchadh, agus gabhaidh e tlachd

'n a shlighe:

2-t Ged thuit e, cha tilgear gu tur sìos e;

oir cumaidh an Tighearn suas air làimh e.

25 Bha mi òg, agus a nis tha mi seau;

gidheadh cha u fhaca mi aui fàrean air a

thréigsinn, agus a shliochd ag iarraidh

araiu.

•26 Tha e ghnàth truacantx agus co'ngh-

eaUach; agus bithidh a shliochd beannaichte.

27 Seachainu an t-olc, agus dean am maith,

agus gabh còmlmuidh gu bràth.

28 Oir is toigh leis an Tighearn breith-

eanas, agus cha tréig e a naoimh: gu bràth

coimhidear iadsan; ach gearrar as sliochd

nan aingidh.

29 Mealaidh na fàreanan an tàr, agas gabh-

aidh iad còmlmuidh iunte gu bràth.

30 Cuiridh beul an fhàreiu 'au céill gliocas,

agus labhraidh a theaugadh breitheanas.

31 Tha lagh a Dhé 'n a chridhe: cha

sleamlmuich a cheuman.

32 Bithidh an droch dhuine ri faire air an

f lùrean, agus iarraidh e a mharbhadh.

33 Cha-n fhàg an Tighearn e 'n a làimh;

agus cha dàt se e, 'n uair a bheirear breth air.

34 Feith air an taighearu, agus gléidh a

shlighe; agus àrdaichidh e thu, chmn an

tàr a mhealtuinn: 'n uair a ghearrar as

droch dhaoine, chi thu e.

35 Chunnaic mi an duine aingidh ann am

mòr chumhaclid, agus e 'g a sgaoileadh

féin a mach mar ùr chraoibh uaine.

36 Ach chaidh e seachad, agus, feuch, cha

robh e ann; agus dh'iarr mi e, ach cha

d' fhuaras e.

37 • Thoir fainear an duine foirfe, agus

amhairc air an duine ionraic; oir is i sàtli

a's crìoch do'n duine sin.

38 Acli sgriosar luchd eusaontais faraon;

gearrar as crìoch dh.och dhaoine.

39 Tha slàinte nam f àrean o'n taighearu;

is esan an neart ann an àim teanntachd:

40 Agus cuidichidh an Tighearn leo, agus

teasairgidh e iad: teasairgidii e iad o dhroch

dhaoinibh, agus saoraidh e iad, a chionn

gu'n d'earb iad as.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XXXVIII.

1 Ghuidh DaiiMdh air Dia gu'n gabhadh e trvas

deth, 21 agns gu'n cuidichmdh e leis. Salm le Daibhidh a chur 'an cuimhne.

ATHIGHEARNA,na cronuich mi ann

ad cliorruicli, agus na smachdaich mi

ann an teas d'f iieirge:

2 Oir shàthadh do shaighdean annam,

agus tha do lamh trom orm.

3 Cha-»'ei7 fallaineachd a'm' fheoil air son

499

d'fheirge: cha-«'(?i7 sàth a'm' chnàml\an aàr

son mo pheacaidh:

4 Oir chaidh m'euceartau thar rao cheann:

mar eire thruim tha iad ro throm air mo

shon.

5 Tha mo clireuchdan Iobhta, breun, air

son m'amaideachd.

6 Tha mi cràiteach; chromadh sìos mi gu

mòr; air feadh an là uile tha mi 'gimeachd

gu dubhach:

7 Oir tha mo leasraidh làn de gh(àar

grànuda; agus cha-w'ejY fallaineachd a'm'

fheo'l.

8 Tha mi lag, agus ro bhrùite: thami a'

bàiireadh tràd mi-shuaimhneis mo chridhe.

9 A Thighearna, tha mo mhiann uile a'd'

làthair;agus cha-n'eil m'osnaich foluichte ort.

10 Tha mo chridhe a' ploscartaich; threig

mo neart mi: a thaobh fradhairc mo shàil,

sin mar an ceudna cha-w'ei7 agam.

1 1 Tha luchd mo ghaoil agus mo chaird-

ean a' seasamh fa chomhair mo leoin; agus

tha mo dhàlsean a' seasamh fad' uam.

12 Agus tha luchd- iarraidh m'anama a'

cur ribeachan romham, agus luchd-iarraidh

m'uilc a' labhairt nitheau aimhleasach, agus

a' .smuaineachadh ceilge air feadh an là uile.

13 Ach mar dhuine bodhar, cha chluinu

mise; agus tha mi mar dhuine balbh, nach

fosgail a bheul.

14 Tha mi eadhon mar fhear nach cluinn,

agus aig nach 'eU achmhasaiu 'n a bheul.

15 Oir annad-sa, a Thighearna, chuir mi

mo dhòchas: éisdidh tusa, a Thighearna

mo Dhia.

16 Oir thuirt mi, Air eagal gu'n dean

iad gairdeachas a'm' aghaidh; 'n iiair a

shleamhnuicheas mo chos, gu'n àrdaich siad

iad fhéin a'm' aghaidh.

17 Oir tha mi ealamh gu tuisleachadh,

agus tha mo dhoilgheas a'm' fhianuis a

glmàth.

18 Oir aidichidh mi m'euccart; bithidh mi

doilich air son mo pheacaidh.

19 Ach tha mo naimhdean beothail, tha

iad làidir; agus tha iadsan aig am bheil

fuath dhomh gu h-eucorach, air fàs làon-

mhor.

20 Agus tha iadsan a dh'àocas olc air son

maith a' cur a'm' aghaidh, a chionn gu bheil

mi 'leantuinn a' mhaith.

21 Na tréig mi, a Thigheama, mo Dhia;

na bi-sa fad uam.

22 Greas chum mo chuideachaidh, aThigh-

earna, mo shlàinte.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XXXIX.

1 Thug Daibhidlb aire nach peacaichea.dh e le

bheangaidh. i Tha beatha an duine mar

sgàile, agus mar leud boise a làithean. 8

Dh'iarr Daibhidh gu'n saoradh Dia e o

'eusaontas.

Do'n àrd fhear-ciuil, do ledutun. Salm le Daibhidh.

THUBHAIRT mi, Bheir mi 'n aire do

m' shlighibh, nach peacaich mi le m'

theangaidh: gleidhidh mi srian air mo

bheul, an uair a bhitheas an duine aingidh a'm' fhianuis.

2 Bha mi balbh, tosdach;

dh'fhan mi o

labhairt maith fhéin; ach dhàiisgeadh mo.

dhoilgheas

3 Dh'fhàs mo chridhe teth an taobh a

stigh dhàom; 'n uair a bha mi a' bcaclid-

smuaineachadh, hxs an teine; labhair mi

le m' theangaidh:

4 Thoir fios dhomh, a Thigheama, air mo

cliràch, agus tonihas mo làithean ciod e,

chum gu'm bi fios agam cia gearr mo ré.

5 Feuch, mar leud boise rinn thu mo làith-

ean, agus tha m'aois mar neo-ni a'd'

fhianuis: gu deimhin is dìomhanas gach

duine aig ' fheablias. Selah.

6 Gu deimhin tha gach duine a' siubhal ' nii mo bhilean

ann an samhladh dàomhain: gu deimhin | dh.it

cuirear mi-slmaimhneas orra gu faoin:

carnaidh ncach suas heartas, gun f lùos aigc

cò 'mhealas e.

7 Agus a nis ciod ris am feithcam, a Thigh-

earna/ tha mo dh.chas annad-sa.

8 Saor mi o m'eusaontasaibh uile; nadean

ball-mashiidh an amadain dhàom.

9 Blia mi a'm' thosd, cha d'fliosgail mi

mo blieul, a chionn gur tusa a rinn e.

10 Tog dlùom do bhuille: le beum do

làimli-sa chlaoidheadh mi.

11 Le aclnnhasanaibh air son euceirt

'n uair a chronaiclieas tu duine, bheir thu

air a shnuadh caitheadh mar leomann: gu

deimhin is dìomhanas gach duine. Selah.

12 Cluinn m'urnuigh, a Thighearn', agus

eisd ri m' ghlaodh; ri m' dheoir na bi a'd'

thosd: oir is coigreach mi maille riut, agus

fear-cuairt, mar m'aithrichean uile.

13 0! caomhain mi, chum gu'm faigh mi

neart, mu'n siubhail mi, agus nach bi mi

ann ni's mò.

Salm XL

1 Nochd Daibhidh sonas an duine a chuireas a dhòchas anns an Tighearn. 6 'S e ùmhlachd d'a thoil an ìobairt a's taitniche le Dia. 11 Dh'asluich Daibhidh air an taighccum slàinte dha fhéin agus amhluadh d'a naimhdibh.

Do'n àrd fhear-ciuil. Salm le Daibhidh,

DH'FHEITH mi le foighidinn ris an Tighearn, agus chrom e thugam; agus chual' e mo ghlaodh.

2 Agus thug e nìos á slochd uamhuinn mi, à clàbar làthaich, agus chuir e mo chosan air carraig; shocraich e mo cheuman.

3 Agus chuir e òran nuadh ann am bheul, òran-molaidh d'ar Dia: chi mòran e, agus bithidh eagal orra, agus earbaidh iad as an Tighearn.

4 Is beannaichte an duine sin a chuireas a dhòchas anns an Tighearn, agus nach seall an déigh nan uaibhreach, no 'n an déigh-san a chlaonas chum bréige.

5 Is lìonmhor, a Thighearna mo Dhia, na nithean a rinn thu! d'oibre iongantach, agns do smuaintean d'ar taobh-ne, chan eil e 'n comas a chur sìos 'an ordugh dhuit: nochdainn agus chuirinn 'an céill iad; ach tha iad ni's lìonmhoire na gu'n gabh iad àireamh.

6 Ann an ìobairt agus 'an tabhartas cha do ghabh thu tlachd: dh'fhosgail thu mo chluasan: ìobairt-loisgteagus ìobairt-pheacaidh cha d'iarr thu.

7 An sin thuirt mi, Feuch, tha mi 'teachd; ann an rola an leabhair tha e sgrìobhta ormsa;

8 Is e mo thlachd do thoil a dheanamh, a Dhé; seadh, tha do lagh 'an taobh a stigh de m' chridhe.

9 Rinn mi sgeul air d'fhìreantachd 's a' choimhthional mhòr: feuch, cha do choisg mi mo bhilean, a Thighearn', is aithne dhuit.

10 Cha d'fholuich mi d'fhìreantachd ann am meadhon mo chridhe: chuir mi'n céill d'fhìrinn agus do shlàinte: cha do cheil mi do chaoimhneas gràdhach, agus d'fhìrinn, o'n choimhthional mhòr.

11 A Thighearna, na cum-sa do chaomh thròcairean uam: gleidheadh do chaoimhneas gràdhach agus d'fhirinn a ghnàth mi.

12 Oir dh'iadh uilc gun àireamh mu'n cuairt orm; ghlac m'euceartan mi, agus chan eil e 'n comas dhomh sealltuinn suas; ni's lìonmhoire tha iad na iolt mo chinn, agus thréig mo chridhe mi.

13 Gu ma toil leat, a Thighearna, mo theasairginn; greas, a Thighearna, chum mo chuideachaidh.

14 Nàire agus amhluadh gu'n robh orra-san le 'chéile, a tha 'g iarraidh m'anama g'a sgrios: ruagar air an ais agus nàraichear iadsan a tha 'guidhe uile dhomh.

15 Aonaranach gu'n robh iadsan mar thuarasdal an nàire, a their riumsa, Aha, Aha!

16 Deanadh iadsan uile a dh'iarras thusa, gairdeachas agus aoibhneas annad: abradh iadsan 'an còmhnuidh, a ghràdhaicheas do shlàintc, Mòr mholadh gu' n robh do'n Tighearn.

17 tha mise bochd agus uireasbhuidheach, ach smuainichidh an Tighearn orm: is tusa m'fhear-cabhair, agus m'fhear-saoraidh; a Dhé, na dean moille.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XLI

1 Tuarasdal an duine chaoimhneil. 4 Ghuidh Daibhidh gu'n nochdadh Dia tròcair dha. 11 Dh'aidich e maitheas Dhé d'a thaobh..

Do'n àrd fhear-ciuil. Salm le Daibhidh.

IS beannaichte esan a bheir an aire do'n

duine bhochd: ann an là an uilc saoraidh

an Tighearn e.

2 Gleidhidh an Tighearn e, agus cumaidn

e beò e, agus bithidh e beannaichte air

thalamh: na tabhair thusa e do thoil a

naimhdean.

Salm XLII-XLIV

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

3 Bheir an Tigbearn neart dha air leab-

aidh a thinneis iarganaich: a leabadh uile ni

thusa dha 'n a euslainte.

4 thuirt mi, A Thighearna, dean tròc-

air orm: leighis m'anam, oir pheacaich mi

a'd' aghaidh.

5 Tha mo naimhdean a' labhairt uilc orm,

acf ràdh, Cuin a gheibh e bàs agus a

sgriosar 'ainm?

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

6 Agus ma thig neach g'am shcalltuinn

labhraidh e dìomhanas;carnaidh a chridh. eascaraid?

7 T/ia doimhne a galrni air doimhne le

fuaim d'fheadan uisge; chaidh do stuaidh-

ean agus do thonnan uile tharum.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

8 Anns an là àithnidh an taighoarn a thròc-

air; agus 's an oidhclie hitiiidh a kioidh

maille rium, agus m'urnuigh ri Dia mo

bheatha.

9 Their mi ri Dia mo charraig, carson a

dhà-chuimhnich thu mi? carson a tha mi

a' triall gu dubhach air son foirneirt an

euceart dha fhéin; théid e mach, agus labh-

raidh se e.

7 Tha iadsan uile aig am bheil fuath

dhomh a'cogarsaich le 'chéile a'm' aghaidh:

tha iad a' dealbh uilc a'm' aghaidh.

8 Tha droch ni, ars' iadsan, air teachd air;

agus esan a tha nis 'n a luidhe, cha-n éirich

e ni's mò.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

9 Eadhon fear mo shàth, as an d'earb mi,

esan a dh'ith de m'aran, thog e a shàil a'm'

aghaidh.

10 Ach dean-sa, a Thighearna, tròcair orm,

agus tog suas mi, agus bheir mi luigheachd

dh.ibh.

1 1 Le so tha fios agam gai bheil tlachd agad-

sa anuam, a chioun nach 'eil mo nàmhaid a'

deanamh caithreira os mo cheann.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

12 Ach airmo shonsa, cumaidhtu suasmi

ann am ionracas, agus suidhichidh tu mi

a'd' fhianuis gu bràth.

13 Beannaichte gu robh an Tighearn Dia

Israeil, o shiòrruidheachd gu siòiTUÃŒdh-

eachd! Amen agus Amen!

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XLIL

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

1 Tha cridhe Dhaibhidh cC togairt a dh'ionn-

suidh Dhé. 5 Ghlac e miòàieach a bhràgh

tròcair an Tighearna.

Do'u àrd fhear-ciuil, Maschil, air son mhac

Chorah.

"l\/r AR a thogras am fiadhchum nan sruth

uisge, mar

10 Mar chlaidheamh a'm' chnàmhan, tha

mo naimhdean a' toirt maslaidh dhomh,

'n uair a their iad rium gach là, C ait am

bheil do Dhia?

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

1 1 carson a tha thu air do leagadh sìos

m'anam? agus carson a tha thu fo

bhuaireas an taobh a stigh dhàom? earb

thusa à Dia; oir fathast molaidh mise e,

slàinte mo ghnàiise, agus rao Dhia.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XLIIL

1 Dh'iai-r Daibhidh oir Dia a chàis a thagradh,

agus eféin a (hreòrarhadh chvm a phàdh.n-

an. 4 Glinir e a dhòchas ann an Dia.

THOIR bretli orm, a Dhé, agus tagair

mo chàiis: o chinneach an-iochdmhor;

o fhear na ceilge agus na h-euceirt, saor

thusa mi.

2 Oir is tusa Dia mo neirt; carson a chuir

thu mi tada uait? carson a tha mi a' triall

gu dubhach air son foirneirt an eascaraid?

3 O cuir a mach do sholus agus d'fhàrinn!

seòladh iadsan mi, thugadh iad mi chvun

do shléibh naoimh-sa, agus chum do

phàilliunan.

4 An sin théid mi dh'ionnsuidh altair Dhé,

a dh'ionnsuidh Dhé m'aoibhneis ro mhòir;

agus molaidh mi thu air a' chlàrsaich, a

Dhia, mo Dhia.

5 carson a tha thu air do leagadh sìos

O m'anam? agus carson a tha thu fo

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

sin tha m'auam a'togairt bhuaireas 'an taobh a stigh dhàom? earb

a'd' ionusuidh-sa, a Dhé.

2 tha tart air m'anam chum Dhé, chum

an Dé bheò: c'uin a thig mi, agus a uochdar

mi 'am fianuis Dhé?

3 Is iad mo dheoir a's biadh dhomh a là

agus a dh'oidhche, 'n uair a theirear riura

gach là, C'àit am bheil do Dhia?

4 Na nithean so is cuimhne leam, agus tha

mi 'dòrtadh a mach m'anama leara fhéin; oir

ghabh mi thairis leis a' mhòr-chuideachd,

chaidh mi leo gu taigh Dhé, le fuaim gaird-

eachais agus molaidh, leis a' chuideachd a

bha 'cumail là féille.

5 carson a tha thu air do leagadh sìos

m'anam? agus carson a tha thu fo bhuair-

eas 'an taobh a stigh dhàom? earb thusa a

Dia; oir fathast molaidh mise e, slàinte mo

ghnùise, agus mo Dhia.

6 Leagadh sìos m'anam 'an taobh a stigh

dhàom: uime sin cuimhnichidh mi ortsa,

ino Dhia, o thàr Iordain, agus o Hermon, o

shliabh Mhitsair.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

thusa à Dia; oir fathast molaidh mise e,

slàinte mo ghnàiise, agus mo Dhia.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XLIV.

1 Chuimhnidi an eaglais air àiatiodhlacaibh a

thug Dia dhi o shean; 9 agus tha i «' caoidh

gu'n do thréig ei a nis: 17 chuir i ^an céill a

'h-ionracas, agus ghuidh i gu'n deanadh Dia

cabhair oirre.

Do'n àrd fhearciuil, air son mbac Chorah,

Maschil.

ADHB, le'r cluasaibh chuala sinn , dh'innis

ar n-aithrichean dhuinn an obair a rinn

thu 'n an làithibh-san, 's na làithibh o

shean.

2 Le d'Iàimh thilg thu mach na cinnich,

ach shuidhich thu iadsan: chlaoidh thu na

slòigh, ach thug thu orra-san soirbheach-

adh.

3 Oir cha-n ann le'n claidheamh fhéin a

fhuair iad sealbh 's an tàr, agus cha-n e an

gairdean fhéin a shaor iad; ach do dheas

làmh, agus do ghairdean-sa, agus solus do

Salm XLV.

ghnùise, a chionn gn-i'n ro^h deadh-ghean

agad doibh.

4 Is tu fhéin mo Ràgh, a Dhé: àithu thrsa

saorsa do lacob.

5 Tràd-sa buaiHdh sinn ar naimhdean; tràd

d'ainme-sasaltraidhsinnorra-san a dh.éireas

'u ar u-aghaidh.

6 Oir as mo bhogha cha-n earb mi, agus

cha saor mo chlaidheamh mi.

7 Ach shaor 'thusa sinn o ar naimhdibh,

agus nàirich thu iadsan aig an robh fuath

dihuinn.

S A Dia ui sinne uaill air feadh an là;

agus d'ainm-sa molaidh sinu gu sàorruidh.

Sclah.

9 Ach a nis thilg thu uait siun, agus nàir-

ich thu sinu; agus cha-n'eil thu 'doi a mach

le'r n-armailtibh.

10 Thug thu oirnn tionndadh air ar u-ais

o'u nàmliaid, agus tha iadsan le'm fuathach

siuu 'g ar creachadh.

11 Thug thu sinn mar chaoraich air sou

bàdh; agus am measg nan cinneach sgap

thu sinn.

12 Reic thu do shluagh gun fhiach, agus

cha do mheudaich thu do mhaoàn le'u

luach.

13 Rinn thu sinn 'n ar masladh d'ar

coimhearsnaich, 'n ar ball fanoid agus

magaidh dhoibhsan a tha mu'n cuairt

oiriin.

14 Rinn thu gnàth-fhocal dhiun am measg

nau ciuueach, adhbhar crathaidh-cinn am

measg an t-sluaigh.

15 Fad an là tha m'amhluadh a'm' fhian-

uis, agus chòmhdaich nàire mo ghnàiise mi.

16 Air sou gutha an fhir a bheir masladh

agus toil)heum, air son làanuis an nàmhaid

agus an dàoghaltaich.

17 thàinig so uile oirnn; gidheadh, cha

do dhà-chuimhuich sinu thu, agus cha d'rinn

sinn cealg ann ad choimhcheangal.

18 Cha do thionndaidh ar cridhe air ais,

agus cha do chlaon ar cos o d' shlighe:

19 Ge do mhàu-phronn thu sinu ann an

iouad dhràgon, agus ge do chòmhdaich thu

sinu le sgàil a' bhàis.

20 Ma dhà-chuimhnich sinu ainm ar Dé,

no ma shàn sinu ar làmhau gu Dia coimh-

each,

21 Nach rannsaich Dia so a mach? oir

tha fios aige-san air nithibh dàomhair a'

chridhe.

22 Ach air do shon-sa mharbhadh sinu ré

au là gu léir; mheasadh sinn mar chaoraich

chum casgraidh.

23 Mosgail; carson a choidleas tu, a

Thighearna? dàiisg, na tilg uait sinn gu

bràth.

24 carson a dh' fholaicheas tu do ghnùis?

a dhi-chuimhnicheas tu ar n-àmhghar, agus

ar foirueart?

25 Oir chromadh sìos ar n-anam do'n ùir;

dhlùth-lean ar com ris an talauih.

502

26 Eirich, cuidich leinn, agus saor sinn air

1 sgàth do thròcair.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XLV.

1 Mòralachd oiglireaclul (Jhriosd. 10 Dleasd-

I anas na h-eaglaise, agus na soc/tairean a tha

i a' mealluinn.

Do'n àrd fhear-ciuil air Sosanim.air sod mhac

Chorah, Maschil. Orau gràidh.

j rj^IIA mo chridhe a' deachdadh deadh

â–  JL ni; cuiridh mi 'n céill na nithean a

rinu mi do'n Ràgh; hithidh mo theangadh

I mar pheann fir-sgrìobhaidh dheis.

' 2 Is maisiche thu na clann nan daoine;

dhòirteadh gràs ann ad bhilibh: uime siu

bheaunaich Dia thu gu bràth.

3 Crioslaich do chlaidheamh air do leis,

O a ghaisgeich; le d' ghlòir, agus le d'

mhòralachd.

4 Marcaich air d'agliaidh gu buadhach air

sgàth na fàrinu , agus na macantachd, agus

na fìreantachd; agus teagaisgidh do dheas

làmh dhuit nitheau uamliasach.

5 Is geur do shaighdeau, (tuitidh na

j slòigh fodhad,) is geur iad ann an cridhe

naimhdeau an Ràgh.

6 Tha do ràgh-cliaithir, a dh., gu saoghal

j nan saoghal: is slat cheartais slat-shuaich-

eantais do ràoghachd-sa.

1 7 Ghràdhaich thusa f àreantachd, agus thug

thu fuath do aingidheachd; uime sin dh'ung

I Dia, do Dhia-sa, thu le h-olaidh aoibhneis

os ceann do chompanacli.

8 De mhirr, agus de alos, agus de chasia,

j theid fàile o d' thrusgau uile, a mach L

làichairtibh de fhiaclaibh elephant, leis an

do chuireadh aoibhneas ort.

9 Tha nigheanan ràghrean am measg do

bhan urramach; seasaidh do bhan-righinn

air do dheas làimh, ann an òr na h-Ophir.

10 Eisd, a iiighean, agus amhairc, agus

aom do chluas; agus dà-chuimhuich do

shluagh fhéin, agus taigh dathar.

1 1 an sin gabiiaidh an rìgh niòr thlachd

ann ad àille: a chionn gur esan do Thigh-

earn, thoir-sa urram dha.

12 Tàdg eadhou nigheau Thiruis le tiodh-

i lac; asluichidh daoine saoibhir an t-sluaigh

I do dheadh-ghean.

13 Uile ghlòrmhor tha nighean an rìgh

a stigh; air oibreachadh le h-òr tha a

h-eudach.

14 Ann an tnisgan de obair ghréis' bheir-

ear i chum an Ràgh: bheirear na maiglid-

eauan 'n a déigh, a bana-chompanaich, a

steach thugad.

I 15 Bheirear iad le h-aoibhneas agus le

gairdeachas; théid iada steach do làichairt

an Ràgh.

16 'An àite d'aithrichean bithidh do mhic;

ni thu iad 'n an uachdarauaibh air an tal-

amh uile.

1 7 Bheir mi air dainm a bhi air chuimhne

anus gach linu a thig: uinie sin molaidh aQ

1 sluagh thu gu saoghal nan saoghal.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XLVL

9 Chruinnicheadh uachdarain nan shiagh

1 Tha Dia'?i a thearmunn ar/as^n aneartd'a le 'chéile, sluagh dh. Abrahaim: oir is le

shluagh fhéin. 8 Earail yu 'beachdachadh air Dia sgiathan na tahuhainn; tha e air 'àrJ-

oibriòh iongantacli Dhé. ! achadh gu mòr.

Do'n àrd fhear-ciuil air son mha-c Chorah, |

Oran air Alamot.

y^S'eDiaar teamiunn agus ar neart; ar

-^ cabhair ro dheas ann an teanntachd-

aibh:

2 Air an adhbhar sin cha bhi eagal oirnn,

ged ghluaisear an tahxmh, agus ged atharr-

uichear na beanntan gu meadhon na

fairge.

3 Ged bheuc a h-uisgeachan, agus ged

chuirear thar a chéile iad; ged chriothnuich

na beanntan le a h-ataireachd. Selah.

4 tha amhainn ann, agus ni a sruthan

caithir Dhé ait; naomh-ionad phàilliun an

Ti a's àirde.

5 Tha Dia 'n a meadhou; cha ghkiaisear i

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XLVIIL

1 Tha an eaglais fgiamhach 'n a suidheacliadk,

3 ngws tha Dia 'n a thearmunn di avna yach

teanntachd.

Oran agus Salm air son mhao Chorah.

TS mòr an Tighearn, agus is ro airidh air

cliu e ann am baile ar Dé, ann an sliabh

a naomhachd.

2 Sgiamhach'nashuidheachadh,tha sliabh

Shioin, aoibhneas na tahnhainn uile: air

an taobh mu thuath tha baile an rìgh

mhòir.

3 Aithnichear Dia 'n a lùchairtibh mar

thearmunn.

4 Oir feuch, chruinnicheadh na ràghrean;

cuieUchidh Dia leatlia gu moch air mhad- \ S'^^J?J^ '^^^^ f^^?i^,is ^^ ''^^,'.^®-, „ ,

uji^n. ! 5 <-'hunna'iciad, agus bioghnadh leo; bha

uamhas orra, ahreas iad orra.

6 Ghlac geilt-chrith iad an sin, pian mar

phéin mnà ri saothair.

7 Le gaoith an ear màn-bhrisidh tu longan

Tliarsis.

8 Mar a chuala sinn, is amhuil a chunnaic

sinn ann am baile Tighearna nan slòffh.

6 Ghabh na cinnichboile; ghluaiseadh na

ràoghachdan: chuir e mach a ghuth, leagh

an talamh.

7 Tha Dia nan slògh leinn; is e Dia

Iacoib a's dàdean duinu. Selah.

8 Thigibh, faicibh oibre an Tighearna,

gach léir-sgrios a rinn e air thalamh. , , ., ^, v â–  • , • ^,

9 Coisgidh e an cogadh gu li-iomall na tal- f'^^^^ baile ar De: damgnichidh se e gu

mhainn; brisidh e am bogha, agus gearr- • J^J^' ^,^^^^}- . . , , . ,

aidh e an t-sleagh: na carbadau-cogaidh ^. .^"^^^''^i"\^'? ^'^^ ^^^ ^,9 chaoimhneas

Iois"-idh e le teine. graidh, a Dhe, ann am meadhon do theamp-

Iobithibhsàmhach.agustuigibhgurmise I ,Kr i, • -r^, . . , â– .

Dia:àrdaichearmiammeasgnancinneach, 10 ^l-^r tlamm, a Dhe, mar sm tha do

àrdaichear mi air thalamh. ' '^'^l'" ^u cnochaibh na talmhainn: tha do

11 tha Dia nan slògh

Iacoib a's dàdean duiuu.

leiun; is e Dia

Selah.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XLVIL

1 Nochd an salmadar gu bheil Dia 'n a rìgh

mòr os ceann na talmhainn, agus 'n a aobhar

eagail do gach ne.ach.

Do'n àrd fhear-ciuil. Salm air son mhac

Chorah.

dh.as làmh làu de fhàrcautachd.

1 1 Deauadh sliabh Shioin aoibhneas, dean-

adh nigheanan Iudah gairdeachas, air son

do bhreitheanas.

12 Cuairtichibh Sion, agus rachaibh m'a

tiiuchioll; àirmhibh a tàiir.

j 13 Thugaibh an aire d'a balla làidir, coiuh-

araichibh a lùchairtean, chum gu'n cuir

sibh 'au céill e do'n àl ri teachd,

BUAILIBH bhur basan, uile shlòigh; j 14 Oir ù e anDia so arDia-ne gu saoghal

togaibh iolach do Dhia le guth gaird- "^>i saoghal: stiàiraidh e sinn gu ruig am

eachais. ' bàs.

2 Oir thà'n Tighearn, an Ti a's àirde, 'n a | SALM XLIX.

aobhar eagail: is rìgh mòr e os ceaun na i Chuir an salmadar 'an céill do'n t-sluayk

talmhainn mle. gu'n labhradh a bheul air nithibh tuigseach.

3 Cuiridh e na slòijrli fo'r smachd, asrus 6 Nochd e dhoibh dìomhanas nithean tal

, agus

ua cinnich fo'r cosaibh.

4 Taghaidh e ar n-oighreachd dhuinn, òir-

dh.irceas Iacoib, a ghràdhaich e. Selah. !

5 Chaidh Dia suas le caithream, an taigh- j

earn le fuaim troiupaid. '

6 Seinuibh moladh do Dhia, seinnibh;!

seinnibh moladh d'ar Ràgh, seinnibh:

7 Oir is e Dia rìgh na talmhainn uile;

seinnibh moladh gu h-eòlach.

8 Tha Dia 'n a rìgh os ceaun nan cinn- ^

each: tha Dia 'n a shuidhe air ràgh-chaithir ' nochdaidh mi air a' chlàrsaich mo ràdò

a naomhachd. ' dorcha

503

mhaidh.

Do'n àrd fhear-ciuil, Salm airson mhacChorah.

CLUINNIBH so, a shlòigh uile, éisdibh,

sibhse uile luchd-àiteachaidh an domh-

ain;

2 Ai'aon a dhaoiue àosal agus àrd, beartach

agus bochd le 'chéile.

3 Labhraidh mo bheul gliocas, agus

smuainichidh mo chridhe air tuigse.

4 Aomaidh mi gu cosamhlachdmochluas:

5 carson a bhitheadh eagal orm ann an

làithibh an uilc, 'n uair a chuairticheas

aingidheachd ni'eascairdean mi,

6 A dh'earbas as an saoibhreas, agus a ni

uaill à pailteas am beartais?

7 Cha-n urrainn duine air chor sam bith a

bhràthair a shaoradh, no éiric a thabhairt

do Dhia air a shon:

8 (Oir tha saorsa an anama luachmhor,

agus sguiridh e am feasd:) I

9 Gu'm maireadh ebeògu siorruidh,a(7?fS

nach faiceadh e truaillidheachd.

10 Oir chi e gum faigh na daoine glice

bàs, gu\\ sgriosar le 'chéile an t-amadan

agus an t-àimaidh, agus giàm fàg iad am

beartas aig daoinibh eile.

l\ Is iad smuaintean an cridhe gu mair

an taighean gu bràth, an ionadan-còmh-

nuidh linn gu linn: bheir iad ainm air

am fearann, a réir an ainme fhéin.

12 Ach ged robh an duine ann an urram,

cha mhair e: is cosmhuil e ris na h-aiu-

mhidhean, a ghearrar as.

13 Is i so an slighe, eadhon an amaid-

eachd: gidheadh gabhaidh an sliochd tlachd

'n an cainnt. Selah.

14 Mar chaoraich cuirear iad 's an uaigh;

ithidh am bàs iad, agus bithidh uachdaran-

achd aig na fàreanaibh os an ceann auns a'

mhaduinn: seargaidh an dreach as 's an

uaigh, an ionad-còmhnuidh.

15 Ach saoraidh Dia m'anam-sa o chumh-

achd na h-uaighe; oir gabhaidh e mi d'a

ionnsuidh. Selah.

16 Na gabh thusa eagal auuair a dh' fhàsas

duine beartach, 'n uair a mheudaichear

glòir a thiglie:

17 Oir 'n uair a gheibh e bàs, cha toir e

ni air bith lcis; cha téid a ghlòir sìos 'u a

dhéigh:

18 Ged bheannaich e 'auam fhéin, 'n uair a

tha e beò; agus molar tluisa, 'n uair a ui

thu maith dhuit fcin.

19 Thoid e gu h-àl a shiuusear: gu bràth

cha-n fhaic iadsan solus.

20 Tha 'n duine, a tha ann an urram, agus

a tha gun tuigse, cosmhuil i'is na li-ain-

mhidheau a ghearrar as.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm L.

1 Mòralachd agm cumhachd Dhé. 7 Càm n^eil

tlachd aig an Tighearn ann an àohairt, 14 as

eugmhais àohairt buidheachais. 16 Cronaich-

idh Dia an cealgair,

Salm le Asaph.

LABIIAIR Dia nan Dia, lehobhah, agus

ghairm e an talamh o éirigh gu ruig

luidhe greine.

2 A mach à Sion, iomlanachd na maise,

dhealruich Dia.

3 Thig ar Dia-ne, agus cha bhi e 'n a

thosd: roimh a ghnùis lasaidh teinc millt-

each, agus mu'n cuairt air bithidh doiuioun

mhòr.

4 Gairmidh e air na nèamhan o'n àirde,

504

agus air an talamh, chum breth a thoirt air

a shluagh.

5 Cruinnichibli mo naoimh a m' ionnsuidh,

iadsan a riun coimhcheangal rium le h-àob-

airt.

6 Agus cuiridh na nèamhan 'au céill a

cheartas; oir is e Dia fhéin a's Breitheamh

ann. Selah.

7 Eisdibli, mo shluagh, agus labhraidh

mi;0 Israeil,agus ni mi fianuis a'd' aghaidh:

is mise Dia, do Dhia-sa.

8 Air son d'àobairtean cha-nagairmi thu;

oir tha d'àobairteau-loisgte a ghnàth a'm'

fhianuis.

9 Cha ghabh mi tarbh òg as do thigh, no

gabhair fhirioun as do mhainniribh:

10 Oir is leamsa uile bheathaichean na

coille, an spréidh air màle siiabh.

11 Is aitlme dh.nahsa uile euulaith nam

bcann; agus is leamsa fiadh-bheathaicheau

na macharach.

12 Nam bithinn ocrach, cha-n innsinn

duitsc: oir is leamsa an domhan,agus a làn.

13 An e gu'n ithiim fcoil tharbh.^ agus an

òlainu fuil ghabhar?

14 Iobair àobairt bhuidheachais do Dhia,

agus àoc do bhòideau do'n Ti a's àirde.

15 Agus gairm orm ann an là teauntachd:

saoraidh mise thu, agus bheir thusa glòir

dhomhsa.

16 Ach ris an droch dhuine their Dia,

Ciod e do ghnothuch-sa mo reachdau a

chur 'an ceill, no gu'n gabhadh tu mo

choimhcheangal ann ad bheul;

17 'N uair tha fuath agad air fòghlum,

agus a thilgthu mo bhriathran air dochiill

18 Machunuaic thu gaduiche, dh'aontaich

thu Icis; agus maille ri luchd adhaltraunais

bha do chuibhrionn.

19 Chuir thu do bhcul chum uilc, agus

dhealbh do theangadh cealg.

I 20 Shuidh thu, agus an aghaidh do

i bhràthar labhair thu; agus do mhac do

mhàthar thug thu beum.

21 Na nithean so rinn thu, agus bha niise

a'm' thosd; shaoil thu gu'n robh mi gu tur mar

thu fhéin: cronaichidh ini thu, agus cuiridh

mi gach ni 'an ordugh faehomhairdo shùl.

22 Smuainichibh a nis air so, sibhse nach

cuindinich Dia; air eagal gu'n reub mi as a

chéile, gun neach ann a theasairgeas.

23 esan a dh'àobras mohulh, l)heir e glòir

dhomhsa; agus dhàsan a dh'orduicheas a

shlighe, nochdaidh mi slàinte Dhe.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm LI

1 Dh'aidich Daibhidh a pheacidhean, agus ghuidh e gu'n duùhadh Dia as iad. 7 Dh'asluich e air Dia gu'n naomhaicheudh se e. 17 'S e spiorad briste iohairt Dhé.

Do'n àrd fhear-ciuil, Salm le Daibhidh, 'n uair a thàinig Natan am faidh d'a ionnsuidh, an deigh d'na bhi aig Batseba.

DEAN tròcair orm, a Dhé, a reir do chaoimhneis gràidh; a réir lìonmhoir-eachd do chaomh thròcairean dubh as m'eusaontas.

2 Gu h-iomlan ionnail mi o m' lochd, agus glan mi o m' pheacadh:

3 Oir tha mi ag aideachadh m'eusaontais, agus tha mo pheacadh a'm' làthair a ghnàth.

4 A' d'aghaidh, a'd'aghaidh fhéin a mhàin pheacaich mi, agus rinn mi olc a'd' shealladh, air chor as gu'm fìreanaichear thusa 'n uair a labhras tu, gu'm bi thu glan 'n uair a bheir thu breth.

5 Feuch, ann an euceart dhealbhadlh mi, agus ann am peacadh ghabh mo mhàthair mi 'n a broinn.

6 Feuch, is ionmhuinn leat an fhìrinn 's an taobh a stigh; agus anns an ionad fholuichte bheir thu orm gliocas a thuigsinn.

7 Glan mi le hiosop, agus bithidh mi glan; ionnail mi, agus bithidh mi ui's gile na sneachda.

8 Thoir orm guth subhachais agus aoibhneis a chluinntinn; agus ni na cnàmhan a bhris thu gairdcachas.

9 Foluich do ghnùis o m' pheacaidhean, agus dubh as m'euceartan gu léir.

10 Cruthaich annam cridhe glan, a Dhé; agus ath-nuadhaich spiorad ceart 'an taobh a stigh dhìom.

11 Na tilg mi d' shealladh, agus na toir do spiorad naomh uam.

12 Aisig dhomh gairdeachas do shlàinte, agus le d' spiorad saor cum suas mi.

13 Teagaisgidh mi do luchd-eusaontais do shlighean; agus iompaichear peacaich a d'ionnsuidh.

14 Saor mi o chionta fola, a Dhé, a Dhe mo shlàinte: àrd-mholaidh mo theangadh d'fhìreantachd.

15 A Thighearna, fosgail mo bhilean, agus cuiridh mo bheul 'an céill do chliu.

16 Oir cha-n iarr thu ìobairt, no bheirinn dhuit i; ann an ìobairt-loisgle cha-n'eil tlachd agad.

17 Is iad ìobairtean Dhé spiorad briste: air ci'idhe briste agus brùite, a Dhé, cha dean thusa tàir.

18 Dean maith, a'd' dheadh-ghean, do Shion; tog suas ballachan Ierusaleim.

19 An sin taitnidh ìobairtean ionracais riut, ìobairtean-loisgte agus làn ìobairtean- loisgte: an sin ìobraidh iad tairbh òga air d'altair.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm LII

1 ChronaicJi Daibhidh Doeg air son a inhà-ruin,

agus roimh-innis e a s;/rios. 8 Thug e buidh-

eachas do Dhia do bhrlgh guii robh dòchas

aige '?i a Ihròcair.

Do'n àrd fhear-ciuil, Maschil le Daibhidh,

'n uair a thàiaig Doeg an t-Edomach, agus

a dh'innis e do Sliaul, a<;us a thuirt e ris,

Thàinig Daibhidh gu taigh Ahimeleich.

C'AR SON a ni thu uaill as an olc,

'ghaisgich? J/airtWi maitheas Dhé a

ghnàth.

50.5

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

7 Feuch, so am fear nach drinn a neart de

\ Dhia, ach a dh'earb à pailteas a bheartais,

agus a neartaich e fhéin 'n a aingidheachd.

S Ach hithidh mise mar chrann-olaidh

uaine ann an tigh Dhé; earbaidh mi a

tròcair Dhé gu saoghal uan saoghal.

9 Molaidh mise thu gu sàorruidh, a chionn

gu'n d'riuTi thu e; agus feithidh mi air

d'ainmsa, oir tha e maith an làthair do

uaomh.

Salm LIII.

1 Chuir Daibhidh 'an cédl truaillidheadid a'

chinne-daoine. 6 Mhiannaidi e slàinte an

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

Tighearna fhaicinn ,

Do'n àrd fhear-ciuil air Mahalat, Maschil le

Daibhidh.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

TIIUBHAIRT an t-amadan 'n a chridhe,

Cha-?i'ei7 Dia ann: tha iad truaillidh,

agus rinn iad aingidheachd ghràineil; cha-

ài'eil neach ann a ni maith.

2 Dh'amhairc Dia a nuas o nèamh air cloinn

nan daoine, a dh' fheuchainu an robh neach

ann a bha glic, a bha 'g iaiTaidh Dhé.

! 3 Chaidh gach aon diubh air ais; tha iad

gu léir air fàs salach: chsi-n'eil neach ann a

ni maith, ch^-ràeil eadhon aon.

4 Nach 'eil eòlas aca-san a tha 'deanamh

na h-eucorach, a tha 'g itheadh suas mo

shluaigh, mar a dh'itheadh iad aran, cigus

nach gairm air Dia?

5 An sin ghabh iad eagal mòr, an uair

nach robh adhbhar eagail ann; sgaoil Dia a

chnàmha-san o' chéile a champaich àd'

aghaidh: nàirich thu iad, a chionn gu'n

d'rinu Dia tàir orra.

6 gu'u tigeadh slàiute Israeil a mach à

Sion! An uair a bheir Dia air ais braighd-

eanas a shluaigh, ni lacob gairdeachas, ui

Israel aoibhneas.

Salm LIV.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

1 Rinn Daibhidh gearan an aghaidh van Siph-

each. 4 Tha dòchas aige gu'n cuidich Dia

leis, agus gu'n dàol e olc d'a naimhdibÃŒL.

Do'n àrd fhear-ciuil air Neginot, Maschil le

Daibhidh, 'n uair a thàinig na Siphich. agus

a thuirt iad ri 8aul, Nach 'eil Daibhidh

g a fholach fhéin maille rumne?

IR sgàth d'ainme, a Dhé, saor thusa

mi, agus le d' chumhachd cum coth-

rom rium.

2 Cluinn m'urnuigh, a Dhé; éisd ri briath-

raibli mo bheoil.

A^

3 Oir dh'éirich coigrich a'm'

agus dh'iarr kiclid foirneirt mo bheatha

cha do chuir iad Dia fa'ii comhair. Selah.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

4 Feuch, Is e IJia m'fliear-cuideachaidh:

tha''n Tighearn dhiubhsan a chumas suas

mo bheatha.

5 Dàolaidh e olc do m' uaimhdibh: a'd'

fhàrinn gearr as iad.

6 Le saor thoil bheir mi àobairt dhuit;

molaidh mi d'ainm, a Thighearn',oir tha e

maith.

7 Oir shaor thu mi as gach teiun: agus

chunnaic mo shùil mo mhiann air mo

naimhdibh.

Salm LV.

\'N a theanntachd ghuidh Daibhidh gu'n tug-

adh Dia éisdeachd d'a urnuigh. 16 Ghlac e

misneach a chionn gun robh dochas aigegu'u

suoradh Dia e as gach trioblaid.

Do'u àrd fhear-ciuil air Neginot, Maschil le

DaibbÃŒLlh.

EISD, a Dhe, ri m'urnuigh, agus na

folaich thu fhéin o m'asluchadh.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

2 Thoir aire dhomh, agus éisd rium: tha

mi àrd ann am ghearan, agus ri bùireadh.

3 Air son gutha m'eascaraid, air son foir-

neirt an duine aingidh; oir tha iad a' tilg-

eadh euceirt orni, agus ann am feirg tha

iad a' toirt fuatha dhomh.

4 tha mo cliridhe air a chràdh an taobh a

stigh dhàom, agus thuit uamhasan a' bhàis

orm.

5 Thàinig eagal agus crith orm, agus

chòmhdaich uamhunn mi.

6 Agus tlmbhairt mi, Och, nach robh

agam sgiathan! mar choluman theichiun

as air iteig, agus gheibhinn fois.

7 Feuch, shiùbbhiiuu fad as; chòmhuuich-

inn anns an fhàsach. Selah.

8 Dheanainn deifir gu dol as o ghaoith

làidir, agus o"u doininn.

9 Sgrios, a Thigheai-n', agus roinu an

teangan; oir chunnaic mi foirneart agus

counsachadh 's a' bhaile.

10 A là agus a dh'oidhche tha iad a' dol

mu'n cuairt air, air a bhallachan; agus tàui

euceart agus aimhleas 'n a inlieadhon.

1 1 Tha aingidheachd 'n a mheadhon; agus

cha dealaich feall agus cealg r'a shràidibh.

12 Oir cha bu nàmhaid a thug masladh

dhomh, no dh' fhuilginn e; chab'e fear le 'm

b'fhuathach mi a dh'àrdaich e fhéin a'm'

aghaidh, no dh'fholaichinn mi fhéin uaitli:

1.3 Ach thusa! fcar a bu choimpire dhomh

féin, fear m'iuil, agus fear m'eòlais.

14 Le 'cheile ghabh sinn comhairle bhlasta;

gu taigh Dhé dh'imich sinn cuideachd.

15 Gabhadh am bàs sealbh orra, rachadh

iad sìos beò do'n uaigh; oir tha uilc 'n an

àite-còmhnuidh, 'n am meadiion.

16 Glaodhaidh mise ri Dia; agussaoraidh

lehobhah mi.

17 Air fea.sgar, air maduinn, agus aig

aieadhou-Ià ni mi urnuigh, agus glaodh.

506

aghaidh,; aidh mi gu h-àrd; agus éisdidh esan ri m'

ghuth.

18 Saoraidh e m'anam ann an sàth o'n

cliòmhrag a'm' aghaidh; oiris làonmhoriad

a tha 'strà rium.

19 Eisdidh Dia, agus bheir e nuas iad,

eadhon esan a tha ann o chian. Selah: oir

cha-7i'ei7 atharrachadh orra, agus cha-w'ei7

eagal Dhé orra.

20 Shàn e mach a làmh 'n an aghaidh-san

a bha ann an sàth ris; bhris e a choimh-

cheangal.

21 Bu mhàne na àm focail a bheòil, ach

bha cogadh 'n a chridhe; bu bhuige a

bhriathrau na oladh, ach hu chlaidheau

rùisgte iad.

22 Tilg air an Tighearn do chùram, agus

cumaidh esan suas thu: cha leige amfeasd

do'n fhàrean a bhi air a ghluasad.

23 Ach tilgidh tusa, a Dhé, sìos iad gu

slochd an sgrios: cha mhair daoiue fuil-

eachdach agus cealgach leth an làithean;

ach cuiridh mise mo dhòigh aunadsa.

Salm LVI.

1 Rinn Daibhidh gea.ran a b/irigh foirneirt a

naimhdean. 9 Gliuir e 'an céill a dltòchas

ann am focal Dhé, agus yheall e Dia a

viholadh.

Do'n àrd fhear-ciuil air lonatelim-rechocim,

Michta,m le Dailjhidh, an uair a ghlac na

Phdistich e ann an Gat.

DEAN iochd orm, a Dhé; oir b'àill le

duine mo shlugadh suas: tha e 'g am

shàruchadh gach là le cogadh.

2 Bàill le m'eascairdibh mo shlugadh

suas gach là; oir is làonmhor iad a tha

'cogadh rium o ionad àrd.

3 'S an là air am bi eagal orm, earbaidh

mi asadsa.

4 Ann an Dia molaidh mi 'fhocal; ann an

Dia chuir mi mo dhòigh; cha-n eagal leam

ciod a dh'fheudas feoil a dheanamh orm.

5 Gach là tha iad a' fiaradh mo bhriathar;

tha''n smuaintean uile a'm' aghaidh chum

uilc.

6 Tha iad a' cruinneachadh le 'chéile, tha

iad 'g am folach fhéin; tha iad a' toirt f àinear

mo cheumanna, 'n uair a tha iad a' feith-

eanih air son m'auama.

7 Le h-eucoir an téid iad nsà ann ad

fheirg tilg sìos ua slòigh, a Dhé.

8 Tha thu ag àireamh mo sheacharain:

cuir mo dheoir ann ad shearraig: nach 'eil

iad ann ad leabhar?

9 An sin pillear mo uaindidean air an ais,

's an là a gliairmeas mi ort: air so tha fioa

agam, oir tha Dia leam.

10 ann an Dia molaidh mi 'fhocal: auns

an Tighearn molaidh mi ' fhocal.

11 Ann an Diachuirmi mo dhòigh: cha-u

eagal leam ciod a dh' fheudas duine a dheau-

amh orm.

12 Ormsa, a Dhé, tha do bhòideau:

àocaidh mi cliu dh.it:

13 Oir shaor tbii m'aiiam o'n bhàs, agus

mar an ceudna mo chosan o thuisleadh,

chum gu 'n gluaisiun ann ad fhianuis, aDhé,

ann an sokis nam beò.

Salm LVII.

1 'y^ a urnuiijh tha Daibhidh a' guidhe gu'n

deanadh Dia tròcair air, agus gun snoradh

se e onfhear le 'm b'àdl a sgrios 7 Dh'àrd- ,

aidieadh a chridhe gu Dia a mholadh. \

Do'n àrd fhear-ciuil, Al-taschit, Michtam le

Daibhidh, 'n uair a theich e o làthair Shaud

do'n uaiiiih.

DEAN tròcair orm, a Dhé, dean tròcair

orm; oir annadsa tha m'anam a' cur

a dhòigh, agus fo sgàile do sgiathau gabh-

aidh mi mo thearmimn, gus an téid na

h-uilc so uile thairis.

2 Eighidii mi ris an Dia a's àirde, ri Dia

a choimhlionas n ithean air mo shon.

3 Cuiridh e neart o uéamh, agus saoraidh I

e mi; bheir e masladh don fhear lem

b'àill mo shlugadh suas. Se.'ah. Cuiridh

Dia a mach a thròcair agus ' fhàriun.

4 Tha m'anam am measg leòmhan; tha

mi a'm' luidhe am ineasg droinge air lasadh,

daoine aig ani bheil am fiaclan 'n an

sleaghan agus 'n an saighdibh, agus an

teangadh 'n a claidheamh geur. ,

5 Ardaich thu fhéin os ceauu nan nèamh, a I

Dhé; do ghlòir os ceann na talmhainn uile.

6 Dheasaich iad làon fa chomhair mo

cheum; chrom iadiuanam sìos chladhaich

iad slochd romham; thuit iad fhéin 'n a

mheadhon. Selah. I

7 Tha mo chridhe deas, a Dhé, tha mo I

chridhe deas; seinnidh mi, agus molaidh

mi.

8 Mosgail, mo ghlòir; mosgail, a shaltair

agus a chlàrsach: mosgàaidh mi fhéin moch

air mhaduinu. '

9 Molaidh mi thu am measg nan sluagh, a

Thighearaa; seinuidh mi dhuit am measg

nau Qinneach:

10 Oir is mòr do thròcair gu ruig na

nèamhan, agus d'fhàrinn gu ruig na neòil. 1

11 Ardaich thu fhéin os ceann nan uéamh,

a Dhé; do ghlòir os ceann na talmhainn

uile.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm LVIII

1 T:n(g Daibhidh achmhasan do bhreitheamh-

naibh uingvàh. 3 Nochd e gu bheil na h-ning-

idh a' dol air seacharan dn bhroinn; 6 agus

thug e thairis iad do bhreithearias

Do'n àrd fhear-ciuil, Al-taschit, Michtam le

Daibhidh. '

AN labhair sibh, a choimhthionail, da

ràreadh an ceartas? an toir sibh breth

gu cothromach, a chlann nan daoine?

2 Seadh, 'n ur cridhe tha sibh a' dealbh

aingidheachd; airtalamh tha sibh a' tomhas

foiraeirt bhur làmh.

3 Tha na h-aingidh a' claonadh o'n

bhroinn; tha iad a' dol air seacharan o'm

breith, a" labhairt bhreus.

4 Tha an nimh mar nimh nathrach; tha

iad mar nathair bhodhar, a dhruideas a

cluas;

5 Nach éisd ri guth nan di-uidhean, a tha

ro slieòlta 'n an druidheachd.

6 Bris am fiaclau, a Dhé, 'n am beul;

proun gu tur tuisg nan leòmhan òga, a

Thighearna.

7 Leaghadh iad, mar uisgeachan a ruith-

eas 'an còmhnuidh; cuireadh Dia a

shaighdean 'n an aghaidh, agus gearrar as

iad.

8 Mar sheilcheig a bhitheas a' leaghadh as,

rachadh iad as; mar thorraicheas anabuich

mnà, na faiceadh iad a' ghriau.

9 Mu'ui mothaich blmr coireachau teas

o'n droighnich, bheir e air falbh iad mar

le h-ioraaghaoith, araon beò, agus 'n a

chorruich.

10 Bithidh aoibhneas air an fhàrean, an

uair a chi e an dioghaltas: nighidh e a

chosan ann am fuil an duine aingidh.

11 An sin their duine, Gu deimhin tha

duais ann do'n fhàrean; gu ciunteach tha

Dia ann a tha' toirt bretli air an talamh.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm LIX.

1 Ghiiidh Daibhidh gu'n teasairgendh Dia e o a

naimhdibh. 8 Chuir e a dhòclias anns an

Tighearn. 11 Dh'iarr e sgrios a naimhdean.

Do'n àrd fhear-ciuiL Al-taschit, Michtam le

Daibhidh; 'n uair a ohuir .Saul daoine uaith.

agus a chuir iad faire air an taigh, chum a

mharbhadh.

TEASAIRG mi o m' naimhdibh, O mo

Dhia: dàon mi uatha-san a tha 'g éirigh

a'm' aghaidh.

2 Teasairg mi o luchd-dcanamh na h-eu-

ceirt, agus o dhaoiuibh fiiileachdach saor

mi:

3 Oir feuch, tha iad a' feitheamh nam

f àth an aghaidh m'anama; tha daoine

cumhachdach air cruinneaclu^dh a'm' agh-

aidh; cha-n ann air snn mo lochd-sa, no air

son mo pheacaidh, a Thighearna.

4 Gun choire agamsa, ruithidh iad, agus

ulluichidh siad iad fhéin: mosgail thusa a

chuideachadh leam, agus amhairc.

5 O thusa, a Thigheam', a Dhé nan sluagh,

a Dhé Israeil, mosgail a dh'fhiosrachauh

nan cinneach uile: na dean iochd air luchd-

eusaontais ciontach sam bith. Selah.

6 Pillidh iad 's an fheasgar, ni iad dounal-

aich mar choin, agxis théid iad mu'n cudiit

air a' bhaile.

7 Feuch, brùchdaidh iad a mach le'm beul;

tha claidheau 'n am bilibh: Oir cò, ars'

iadsan, a chluinneas?

8 Ach ni thusa, a Thighearna,gàireumpa;

ni thu fanoid air na cinnich uile.

9 thusa mo neart, feithidh mi ort: oir is

e Dia mo dhaingneach,

10 Mo Dhia,gabhaidh a thròcair ronihani:

blieir Dia dhomh gu'm faic mi mo mhiann

air m'eascairdibh.

Salm LX

1 1 J^a marbh iad, air eagal gu'u dà-clmimh- [ 1 1 Thoir còmhnadh dhuinn ann an teinn;

nich mo shluagh; sgaoil iad le d' neart, oir is diomhain furtaclid duine.

agus leag gu h-àosal iad, a Thighearn' ar i 12 Tràd Dhé ni sinn treubhantas; oir sal-

traidh esan sìos ar naimhdeau.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm LXI

1 Einn Daibhidh urnuigh ri Dia, \ agus chuir

e a dhòckas 'n a tàiròcair.

Do'n àrd fhear-ciuil air Neginot. Salm le

Daibhidh.

EISD, a Dhé, ri m' gldaodh, thoir an

aire do m' urnuigli.

20 iomall na talmbamn éighidh mi riut, iiii

uair a bhitheas mo chridhe lag: chum na

carraig' a's àirde na mi fhéin, treòraich thusa

mi:

3 Oir bha thusa a'd' thearmunn dhomh,

a'd' thàir làidir an aghaidh an nàmhaid.

4 Gabhaidh mi còmhnuidh ann ad pliàilliun

gu bràth: cuiridh mi mo dhòigh ann an

sgàil do sgiathan. Selah.

5 Oir chuala tusa, a Dhé, mo bhòidean:

thug thu oighreachd dhoibhsan air am

bheil eagal d'ainme.

6 Cuir thusa làithean ri làithibh an ràgli:

bitheadh a bhliadhnan uiar linn agus Imn.

7 Maireadh e gu bràth 'am fàanuis Dhé:

gleidheadh tròcair agus firinn e.

8 Mar sin seinnidh mi cliu do d'ainm gu

bràth, chum gu'n dàol nii mo bhòidean o là

gu là.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm LXII.

1 Chronaich Daibhidh a naimhde(.:n air son an

ainyidheacJid, 5 ayus thug e misneach do na

h-ùmracain. 9 Cna chòir dòchas a cJiur unu

un saoibhreas.

Do'n àrd fhear-ciuil, do ledutun. Salm !<;

Daibhidh.

IR Dia a mhàin tha m'anam a' feitli-

eamh: uaith-san thig mo shlàinte.

2 Is esan a mhàin mo charraig agus n;*i

shlàinte: is e mo dhàdean: cha ghluaiseur

gu mòr mi.

3 Cia fhad a dhealbhas sibh aimhleas au;

aghaidh duine ? marbhar sibh uile; mar \

bhalla ag aomadh, mar ghàradh air chntii

bithidh sibh.

4 A mhàin chum a thilgeadh sìos o 'àirde

tha iad a' gabhail comhairle le 'chéile; is

miann leo breugan; le'm beul beannaichidh

iad, ach 'n an cridhe mallaichidh iad.

\2 Air son peacaidh am beoil, air son

bhriathar am bilean, glacar iad 'n an àrdan;

eadhon air son nam mallachd agus nam

breug a labhras iad.

13 Sgrios [iad] ann am feirg, sgrios, [iad,]

agus na hitheadh iad ann; agus bitheadh

fios aig daoine gu bheil Dia 'n a uachd-

aran ann an lacob, gu ruig cràochan na

talmhainn. Selah.

14 PiIIidh iad 's an fheasgar, ni iad donna-

laich mar choin, agus théid iad mu'n cuairt

air a' bhaile.

15 Gabhaidh iad a null agus a nall air

son bàdh, agus mur sàsuichear iad, ni iad

gearan.

16 Ach seinnidh mise mu d' neart, agus

àrd-mholaidh mi 's a' mhaduinn do thròciiir;

oir bu tusa mo dhaingneach, agus mo dh.d-

can, ann an là mo theanntachd.

17 thusa mo neart, seinnidh mi dhuit;

oir is e Dia mo dhaingneach, mo Dhia-sa,

mo thròcair.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm LX.

1 Tha Daibhidh ri caoidh a chionn gun robh

fearg air Dia r'a shluagh. 4 Teasairgidh

an 'Tighearn iadsan cCs ionmJiuinn leis.

Do'n àrd fhear-ciuil air Susan-edut, Michtam

le Daibhidh, ehum teagaisg, an uair a chog

e an aghaidh Aram-naharaim, agus an agh-

aidh Aram-soViah, agus a jihill ÃŒoab, agus a

bhuail e de Edom ann an gleann an t-salainn

da mhàle dheug.

ADHE, thilg thu uait sinn, sgap thu

sinn, bha fearg ort; pill thusa ruiun.

2 Chuir thu an talamh air chrith; bhris

thu e; slànuich a bhriseadh, oir tha e air a

luasgadh.

3 N ochd thu do d' shluagh n ithean cruaidhe;

thug thu oirnn fìon a' bhuaireis òl.

4 Thug thu bratach dhoibhsan d'an eagal

thu, gu bhi air a togail suas air sgàth na

fàrinn'. Selah.

5 Chum gu'n teasairgear iadsan a's ion-

ndminn leat, saor thusa le d' dheas làimh,

agus éisd rium.

b' Labhair Dia 'n a naomhachd: ni mi

aoibhneas; roinnidh mi Sechem, agus j Selah

A'

tomhaisidh mi gleann Shucoit.

7 Is leamsaGilead, agus «5 leam Manaseh;

agus is e Ephraim neart mo chinn, Iudah

fear-tabhairt mo laglia:

S Is e Moab mo shoitheach-ionnlaid; os

ccann Edoim tilgidh mi mo bhròg: thar

Palestin ni mi caithream.

5 A mhàin air Dia feith, m'anam; oir is

ann uaith-san a tha mo dhòchas.

6 Is esan a mhàin mo charraig, agus mo

shlàinte: is e mo dhàdean; cha ghluaii50..r

mi.

7 Ann an Dia tha mo shlàinte agus mo

gldòir; carraig mo neirt, mo thearmumi i.i

9 Cò a bheir mi do'n bhaile dhaingnichte? e Dia.

cò a thrcòraicheas mi gu h-Edom? | 8 Cuiribh air gach àm bhur dòigh ann,

10 Nach tusa, a Dhéi thusa a thilg uait a shluagh; dòirtibh a mach bhur cridh.

sinn, agus nach deachaidh a mach, a Dhé 1 'n a fhianuis: tha Dia 'n a theurmuuu

maille r'ar u-armailtibh? [ duinn. Sclab..

508

9 Gu cinnteach tha clann Adhainih 'n an

dàonihanas clan an duine 'n am bréig: air

meidh ma chuirear iad, is eutruime iad gu

léir na dìomhanas.

10 Na h-earbaibh à foirneart, agus à

reubainn na deanaibh uaill: an uair a

dh'fhàsas saoibhreas, na cuiribh bhur

cridhe air.

11 Aon uair labhair Dia; dà uair chuala

mi so, gur le Dia cumhachd.

12 ]\Iar an ceudna dhuitse, a Thigheama,

huinidh tròcair; oir bheir thu luiglieachd

do dhuine a réir 'oibre.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm LXIII

1 Tha cridhe Dhaibhidh a' togradh a dh'ionnsuidh Dhé. 9 Sgriosar a naimhdean le faobhar a' chlaidheimh, 11 agus bithidh e fhéin aoibhneach ann an Dia.

Salm le Daibhidh, 'n uair a bha e ann am fàsach Iudah.

A DHIA, is tu mo Dhia-sa; gu moch iarraidh mi thu: tha tart air m'anam a' d' dheigh, tha m' fheoil a' togradh a d'ionnsuidh ann an tìr thioraim agus thartmhoir, as eugmhais uisge:

2 Chum, mar a chuunaic mi thu ann ad ionad naomh, gu'm faicinn do chumhachd agus do ghlòir.

3 A chionn gur fearr do chaoimhneas gràidh na beatha, bheir mo bhilean cliù dhuit.

4 Mar sin beannaichidh mi thu, an cian is beò mi; ann ad ainm togaidh mi mo làmhan.

5 Mar le smior agus le saill sàsuichear m'anam, agus le bilibh aoibhneach molaidh mo bheul thu;

6 'N uair a chimhnicheas mi ort air mo leabaidh, a bheachd-smuainicheas mi ort ann am fairibh na h-oidhche.

7 A chionn gu'n robh thu a'd' chabhair agam, uime sin fo sgàile do sgiathan ni gairdeachas.

8 Tha m'anam a' dlùth-leantuinn ruit: cumaidh do dheas làmh suas mi.

9 Ach iadsan a dh'iarras m'anam a chum a sgrios, théid iad do ionadaibh ìochdarach na talmhainn.

10 Tuitidh iad le faobhar a' chlaidheimh mar chuibhrionn do na sionnaich bithidh iad.

11 Ach bithidh an rìgh aoibhneach ann an Dia: ni gach neach a mhionnaicheas airsan, uaill; an uair a dhruidear beul na dream a labhras breug.

SALM LXIV

2 Folaich mi o cliomhairle dh.omhair dhroch dhaoine, o chomhchruinneachadh hichd-deauamh na h-euceirt;

3 A gheuraich mar chlaidheamh an teang-

adh; a dheasaich an saighdean, eadhon

briathran searbha;

4 Chum an tilgeadh ann an ionadaibh

dàomhair air an duine ionraic: gu h-obann

tilgidh iad air, agus cha bhi eagal orra.

5 Gabhaidh iad misueach dhoibh fhéin ann

an droch-bheirt; labhraidh iad le 'chéile

mu leagadh ribeachan gu dàomhair; 's e

their iad, Cò a chi sinu?

6 Rannsaichidh iad a mach euceartan;

coimhlionaidh iad màn-ranusachadh; agus

sin an taobh a stigh do dhuiue, eadhon 's a'

chridhe dhomhain.

7 Ach tilgidh Dia saighead orra-san; gu

h-obanu bithidh iad air an lotadh.

8 Agus bheir iad air an teangaidh fhéin

tuiteam orra fhéin: teichidh gach neach a

chi iad.

9 Agus bithidh eagal air gach duine, agus

cuiridh iad 'an céili obair Dhé; oir tuigidh

iad a ghuàomh-san.

10 Ni am fàrean aoibhueas anns an taigh-

earn, agus cuiridh e a dhòchas ann: agus

ni iadsan uile a tha ceart 'n an cridhe

gairdeachas.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm LXV.

1 Mhol Daibhidh an Tiyàiearn air son a thròc-

air. 4 Btayinachadh an t-sluaigh a thaghas

Dia, agus a bheir e 'm fagus da.

Do'n àrd fhear-ciuil. Salm no laoidh le Dai-

bhidh.

ORTSA, Dhé, tha moladh a' feith-

eamh ann an Sion; agus dhuitse dàolar

a' bhòid.

2 thusa a dh'éisdeas ri h-uruuigh, thug-

ad -sa thig gach feoil.

3 Thug euceartan buaidh oirnn: ar n-eus-

mi aontais glanaidh tusa uainn.

4 Is beannaichte esan a thaghas tusa,

riut: ' agus a bheir thu am fagus duit; gheibh e

j còmhnuidh a'd' chààirtibh: sasuichear sinne

emaitheasdothighe,dotheampuillnaoimh.

5 Le nithibh uamhasach ann an ceartas

j bheir thu freagradh dhuinn, a Dhé ar

slàinte, dòchas uile chràochan na talmhainn.

: agus na fairge, fada uainn!

6 A tha 'socrachadh nam beann le do

chumhachd, air do chrioslachadh le neavt:

i 7 A chaisgeas fuaim fhairgean, fuaim an

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú


LEABHAR NAN SALM air ais

Salm LXIV.

1 Ghuidh Duibhàdh yuhi (ileldheadh Dia e o

chomhairle dhiomhair 'dhroch dhaoine: 7

yhubh e, niisneacli dàia fhéin do bhràyh gu'n robh

dud aige ri n synos fhaicinn.

Do'n àrd fhear-ciuil. Salm le Daibhidh.

EISD, a Dhé, ri m' ghuth ann am asluch-

adh; o eagal an nàmhaid gléidh mo

bheatha.

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú


tonn, agus buaireas nan cinneath.

8 Gabliaidh eadhon luchd-àiteachaidh nan

cràoch fada mach eagal roimh do chomh-

araibh: bheir thusa air dol a mach na

maidne agus an fheasgair gairdeachas a

dheanamh.

9 Tha thu a' fiosrachadh na talmhainn,

agus 'g a uisgeachadh; ni thu ro bheartach

e, oir tha amhainn Dhé làn uisge: deasaich-

idh tu arbhar, "u uair a dii'ulluich thu o

mar so.

Salm LXVI-LXVIII.

1U Tha thu gu pailt ag uisgeachadh 'ioin-

i; tha thu a' leagadh sios a sgràoban;

iti Thigibli, éisdi'oh, sibhse uile air am i ann an teagidach; bheir e mach ladsan a

510

le frasaibh ui thu tais e; beannaichidh tu

'fliàs.

11 Cràinaidh tu a' bhliadhna le d' mhaith-

eas; agus silidh do cheumau saill.

12 Silidh iad air cluainibh an fhàsaich;

agus ni na cnuic gairdeachas air gach

taobh.

13 Tha na cluainean air an sgeadachadh

le treudaibh, agus tha na glinn air an còmh-

dachadh le h-arbhar: ni iad iolach ait;

seadh seinnidh iad.

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú


LEABHAR NAN SALM air ais

Salm LXVI.

1 Chuir Daibhidh impidh air gach uile thìr an Tighearn a mholadh. 5 Tha oibre Dhé uamhasach: 8 is coir do gach neach a bheannachadh: 13 gheall Daibhidh gu'n coimhlionadh e a bhòidean da. Do'n àrd fhear-ciuil. Salm no laoidh.

TOGAIBH iolach ait do Dhia,a thìrean uile:

2 Seinnibh glòir 'ainme, deanabh a chliu glòrmhor.

3 Abraibh ri Dia, Cia h-uamhasach d'oibre? trìd meud do neirt, strìochdaidh do naimh-dean dhuit.

4 Sleuchdaidh gach tìr dhuit, agus seinnidh iad dhuit; seinnidh iad do d'ainm.

Selah.

5 Thigibh, agus faicibh oibre Dhé: uamhasach tha e 'n a ghnìomharaibh air clann nan daoine.

6 Thionndaidh e a' mhuir gu talamh tioram: troimh 'n t-sruth ghabh iad thairis d'an cois: an sin rinn sinn gairdeachas ann.

7 Le 'thrénn neart riaghlaidlh e gu bràth: amhaireidh a shùileau air na cinnich: na h-àrdaicheadh luchd-ceannairc iad fhéin.

Selah.

8 Beannaichibh, O a shlòigh, ar Dia-ne, agus thugaibh air fuaim a mholaidh 'bhi air a cluinntinn;

9 Neach a chumas ar n-anam beò, agus nach leig le'r cois carachadh.

10 Oir dhearbh thu sinn, a Dhé; ghlan thu sinn 's an teine, mar a ghlanar airgiod.

11 Thug thu steach s an lìon sinn; chuir thu teinn air ar leasraidh.

12 Thug thu air daoinibh marcachd thar ar cinn: chaidh sinn troimh theine, agus troimh uisge; ach thug thu mach sinn gu h-ionad saoibhir.

13 Théid mi do d' thaigh le h- ìobairtibh-loisgte: coimhlionaidh mi dhuit mo bhòidean.

14 Leis an d'fhosgladh mo bhilean, agus a labhair mo bheul, an uair a bha mi ann an éigin.

15 Iobairtean-loisgte de fheudail reamhar ìobraidh mi dhuit, maille ri tùis reitheachan: bheir mi suas buar, maille ri gabh-raibh. Selah.

16 Thigibh, éisdibh, sibhse uile air am bheil eagal Dhé, agus cuiridh mi 'n céill na rinn e air son m'anama.

17 Ghlaodh mi ris le m' bheul, agus dh'àrdaicheadh e le m' theangaidh.

18 Ma bheir mi spéis do euceart a'm' chridhe, chan éisd an Tighearn rium.

19 Gu dearbh dh'éisd Dia, thug e an aire do ghuth m'urnuigh.

20 Beannaichte gu'n robh Dia, nach do thionndaidh m'urnuigh uaith-san, agus a thròcair uamsa.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm LXVII

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú


1 Urnuigh air son soirblieachaidh ràoghachd

Chriosd, 3 chuin gu'm bi na cinnich uoibh-

neacài, 4 agus gu mol na sLòigk an taightarii.

Do'n àrd fhearciuil air Ncgiuot. Salm no

laoidh.

GU'N deanadh Dia tròcair oirnn, agus

gu'n beannaicheadh e sinn! agus gun

tugadh e air a ghnàiis deah-achai.ili oiruu!

Selah.

2 Chum gu'n aithnichear do shlighe air an

talamh, do shlàiute am measg nan uile

chinneach.

3 Moladh na slòigh thu, a Dhé! moladh na

slòigh uile tlm!

4 Bitheadh na cinnich aoibhneach, agus

deanadh iad luatlighaire; oir bheir thusa

breth air na siòigii ann an ceartas, agus

riagldaidh tu na cinuich air an talanih.

Selah.

5 Moladh na slòigh thu, a Dhe! moladh na

slòigh uilethu!

6 Bheirau talamh athoradh: gu'm beauu-

aicheadh Dia, ar Dia-ne, sinn!

7 Gu'm beannaicheadh Dia sinn! agus gu'n

robh 'eagal-san air uile chiiochaibh na

talmhainn!

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm LXVIII

1 Ghuidh Daibhidit gu nsi/dpud/i Diaanaimhd-

ean. 4 Euruil gu Difi a mhokulh air snàia

thròcairean, 7 ayus air so/i a diùraim d'a

slduugh.

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú


Do'n àrd fhear-ciuil. Salm no laoidh le

Daibhidh.

IREADH Dia! bitheadh a uaimhdean

air an sgapadh ! agus teieheadh iadsan

aig am bheil fuath dha, o 'ghuàiis!

•z Mar dh' fhuadaichear deatach, fuailaich-

ear iad: mar a leagiiar céir fa clioudiair an

teine, sgriosar droch dhaoiue 'am hauuis

Dhé.

3 Ach bitheadh na fireanan aoibhneach;

deanadh iad gairdeachas 'am fàanuis Dhé,

agus bitheadh iad suilbhire le luathghaire.

4 Seinnibh do Dhia, molaibh 'ainm; àrd-

aichibh esan a tha 'marcachd air na néauihaa

le 'ainm lah, agus deanaibh gairdeachas 'n *

fhianuis.

5 Athair nan dàlleachdan, agus breitheanih

nam bantrach is e Dia ann an ionad-còwh-

nuidh a naomhachd.

6 Suidh.chidh Dia na daoine aonaranarh

Salm LXIX.

tha ceangailte le cuibhrich; ach gabhaidh

na ceaiiuaircich còmhnuidh ann an tìr

thartmhoir.

7 A Dhé, 'n uair a chaidh thu mach roimh

do shluagli, 'n uair a dh'imich thu a.uus an

fhàsach; Selah:

b Chriothuaich an talamh, shil mar an

ceudua na nèamhau; [leagh na beauutau] o

làtliair Dhé, Siuai sin fhéin o làthair an taigh-

earna De Israeil.

9 Shil thu nuas uisge gu pailt, a Dhé; air

d'oighreachd, agus i sgàth, dh'fhurtaich

thu.

10 Chòmhuuich do choimthioual innte;

dh.asaich thu, a L»lié, de d' luhaitheas

do'n duine bhochd.

1 1 Chuir an Tighearn a ghuth a mach; hu

làonmhor cuideaclid na muinntir' a dh' fhoill-

sich e.

12 Theich, theich ràghrean nan armailt-

ean; agus roinn ise a dh'fhau aig an taigh a'

clireach.

13 Ge do luidh sibh am measg choir-

eachan, hithidh sibh mar sgiathaibh colum-

aiu air an còmlidachadh le h-airgiod, agus

'iteagan le h-òr buidh..

14 'N uair a sgaoil an t-Uile-chumhachd-

ach ràghrean iunte, bha i geal mar shueachd

air Sahuou.

15 Tha beinn Dhé mar bheinu Bhàsain,

'n a beinu àrd mar bheinu Bhàsain.

16 carson a leumas sibh, a bheanntau

àrda? is i so a' bheiun anns am mianu le

Dia còmhuuidh a ghabhail, seadh, còmh-

nuichidh an Tighearn iàinte gu bràth.

17 Tha carbaid Dhé 'n am fichead màle,

le màltibh de mhàltibh aingeal: tha an

Tighearn 'n am measg, ànar ann an Siuai,

's an iouad uaomh.

18 Chaidh thu suas air ionad àrd, thug

thu bruid ann am braighdeauas: thug thu

tiodhlacan do dhaoinibh, seadh, eadhou do

dhaoiuibh ceaunairceach, chum gu'n gabh-

adh • an Tighearn Dia còmhuuidh ^àà am

measg.

19 Beannaichte gu'n robh an Tighearn, a

tha gach là 'g ar cumail suas, Dia ar slàinte!

Selah.

20 Is e ar Dia-ne Dia na slàinte; agus

do'n Tighearn Dia huinidh an t-slighe o'n

bhàs.

21 Ach brisidh Dia ceann a uaimhdean,

claigioun greanuach an fhir a dh'imicheas

'n a pheacaidhean.

1! 22 thuirt an taighearu, Mar o Bhàsan

bheir mi mo shluagh air an ais; bheir mi

air an ais iad mxxr o dhoimhueachdaibh na

fairge:

\ 23 Chum gu'n timiar do rhos ann am fuil

[I do naimhueau, teaugadh do mhadi'adh auus

r an ni cheudna.

24 Chunuaic iad do thriall, a Dhé! triall

mo Dhe, mo Ràgh, 's an iouad uaomh!

25 Dhimich an luchd-seum air thoiseach,

511

au luchd-ciuil 'n an déigh, 'am meadhon

mhaiglideau a' bualadh thiompan.

26 Auus na coimhthioualaibh beannaich-

, ibh Dia, an Tighearn o thobar Israeil.

I 27 An sin tha Beniamiu beag 'n a uachd-

I arau orra, ceauuardan Iudah an luchd-

comhairle, ceaunardan Shebuluin, ceanu-

ardan Naphtali.

I 28 Dh'àitim do Dhia dhuit do neart:

I neartaich, a Dhé, an ni so a rinn thu air ar

I sou.

j 29 Air son do theampuill ann an lerusa-

I lem, blieir ràghrean tiodhlac dhuit.

30 Smachdaich luchd nan sleagh, mòr

, chuideaclid nan tarbh, le laoigh an t-sluaigh,

i gus an stràochd iad le màribh airgid: sgap

j thusa na sloigh a ghabh tlachd de'u chog-

adh.

31 Thig àrd uaislcan as an Eiphit; sànidh

Etiopia a làmhau a mach gu luath ri Dia.

32 A ràoghachda na talmhainn, seinuibh

do Dhia; seimiibh moladl) do'n Tighearn:

Selah.

33 Dha-san a tha 'marcacbd air nèamhan

nau uéamh o chian! Feuch, thae a' cur a

mach a ghutha, gutha neirt.

34 Thugaibhse ueart do Dhia: thar Israel

tJia a ghàòir, agus tJia a ueart auns na neul-

aibh.

35 Is uamhasach thusa, a Dhé, o d'ionad-

aibh uaomha! Is e Dia Israeil a bheir

neart agus treòir d'a shluagh. Gu ma

beunnaichte Dia!

Salm LXIX.

1 'iV a theanntachd rinn Daibhidh gearan ri

iJia: 13 ghuidh e air son saorsa o bhrioblaid-

ibh: 22 thug e thairis a naÃŒDiàtdean gu lélr-

sgrios: 30 gheall e Dia ^àrdachadh le brtith-

huidheachais.

Do'n àrd fhear-ciuil air Sosanim. Le Daibh-

idh.

TEASAIRG mi, a Dhé, oir thàinig na

h-uisgeachau steach gu ruig »«'anam.

2 Tha mi a' dol fodha ann an làthaich

dhomhain, gun àite gTi seasamli: tha mi air

teachd gu doimhueaehdaibh 'n an msge,

agus tha'u sruth a' dol tharum.

3 Tha mi sgàth le m' ghlaodhaich; tha mo

scoruau air tiormachadh: tha mo shàiilean

air f àilneachadh le feitheamh air mo Dhia.

4 Is làonmhoire na falt mo chiun iadsan

aig am bheil fuath dhomh gun aobhar: tha

iadsan air fàs làidir le'm b'àill mo mhill-

eadh, a tha 'n an naimhdibh dhomh gu

h-eucorach; an ni sin nach d'thug mi leam,

an sin is éigin domh 'aiseag.

5 Tha fios agadsa, a Dhé, air m'amaid-

eachd; agus cha-n'eil mo lochdan folaichte

ortsa.

6 Na bitheadh nàire orra-san air mo

sgàth-sa, a dh'fheitheas ortsa, a Thigh-

earna Dhé uan slògh: na bitheadh amhluadh

orra-san air mo sgàth-sa, a dh'iarras thusa

a dh. Israeil:

7 Oir air do sgàtli-sa dh' fhuiling mi mas- '

ladh. chòmhdaich amhluadh mo ghnàiis.

8 Is coigreach mi do m' bhràithribh, agus

coimheacli do chloinn mo mhàthar:

9 Oir dh.ith eud do thighe suas mi; agus

ormsa tluiit toibheum na muinntir sin a

thug toibheum dhuitse.

10 Agus an uair a dh.irioslaich mi m'anam

le trasgadh, bha e 'n a mhasladh dhomh.

11 Agus rinn mi mo cliulaidh de shaic-

eudach, agus bha mi a'm' leth- fhocal aca. 1

12 Tha iadsan a tha 'n an suidhe anns a' ^

gheata a' labhairt a'm' aghaidh; agus tha '

' mi ani' òrau aca-san a tha 'g òl dibhe |

làidir. _ j

13 Ach air mo shon-sa, tha m'urnuigh

riutsa, a Thighearna, ann an km taitneach: a '

Dhé, ann an làoumhoireaclid do thròcair

éisd rium, ann am fàriuu do sldàinte. \

14 Saor mi o'n làthaich, agus na racham j

sàos: teasairgear mi uatha-san le'm fuath-

ach mi, agus o na h-uisgeachaibh domhaiu.

15 Na racluidh tuil nan uisge tharum, agus

na sluigeadh an doimhneachd mi, agus na

druideadh an sloclid a bheul orm!

16 Eisd rium, a Thighearna, oir is maith

do chaoimhneas gmdhach; a réir làonmhoir-

eachd do cliaomh thròcairean pill rium.

17 Agus na folaich do ghnàiis o d' òglach,

oir tha mi ann an airc; éisd rium gu

grad.

18 Druid ri m'anam, saor e; a bhràgh m'

eascairdean, teasairg mi.

19 Is 4ithne dhuit mo mhasladh, agus mo

uàire, agus mo mhi-chliu: a'd' fhianuis tha

mo naimhdean uile.

20 Bhris masladh mo chridhe, agus tha mi

iarganacli: agus dh.amhairc mi air son

neach a ghabhadh truas, ach cha robh e

ann; agus air son hichd-comhfhurtachd,

ach cha d'fhuair mi iad.

21 Agus thug iad dhomh, mar mo bhiadh

dombhis; agus ann am àotadh, thug iad

dhomh f àon-geur r'a òl.

22 Bitheadh am bord fa'n comhair mar

ribe, agus an soirbheachadh mar cheap-

tuislidh dhoibh.

23 Dorchaichear an sàiilean, chum nach

faic iad; agus thoir air an leasraidh a

ghnàth bhi air chrith.

24 Dòirt d'fhearg orra, agus glacadh do

chorruich gheur iad.

25 Bitheadh an àite-tàimh f às; 'n am

pàilliunaibh na gabhadh ueach còrahnuidh!

26 Oir gheur-Iean iad an ti a bhuail thusa;

agus labhair iad chum doilgheis dhoibhsan

a rinn thu lot.

27 Cuir euceart r'an euceart, agus na tig-

eadh iad a steach a'd' fhàreautachd-sa.

28 Dubh a mach iad à leabhar uani bcò,

agus maille i*is na f àreauaibh na sgrìobhar

iad.

29 Ach mise, a tàta bochd agus brònach,

togadh do shlàinte, a Dhé, an kird mi.

Ã’12

30 Molaidh mise ainm Dhé le h-òran, agun

àrdaichidh mi e le breith-buidheachais.

31 Agus is fearr leis an Tighearn so na

damh, na tarbh òg a tha adharcach, croljh-

anach.

32 Chi na daoine séirah so, agus bithidh

aoibhneas orra: sibhse a dh'iarras an taigh-

earn, bithidh bhur cridhe beò.

33 Oir éisdidh an Tighearn ri bochdaibh,

agus cha dean e tàir air a phràosauaich.

34 Moladh na nèamhan agus an talamh e;

na cuantan, agus gach ni a ghluaiseas

annta!

35 Oir saoraidh Dia Sion, agus togaidh e

bailteau Iudah; agus gabhaidh iad còmh-

nuidh an sin, agus mealaidh iad i.

36 Sealbhaichidh sliochd a sheirbhiseach

i, agus gabhaidh iadsan a ghràdhaicheas

'ainm-san còmhnuidh inute.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm LXX

1 Ghuidh Daibhidh gu'n deanadh Dia deifir chum a chuideachaidh, 2 agus gu'n cuireadh e a naimhdean fo amhluadh.

Do'n àrd fhear-ciuil. Salm le Daibhidh, a chur an cuimhne.

A DHE, chum mo theasairginn, a Thighearna, chum mo chuideachaidh dean cabhag.

2 Bitheadh nàire agus amhluadh orra-san a tha 'g iarraidh m'anama: pillear air an ais iad, agus mòr amhluadh gu'n robh orra-san a tha 'miannachadh uilc dhomh.

3 Gu'm pillear iadsan air an ais, mar thuarasdal d'an nàire, a their rium, Ahà, ahà!

4 Deanadh iadsan uile a tha ga d' iarraidh, aoibhneas agus gairdeaehas annad; agus abradh iadsan a ghnàth, le'n toil de shlàinte, Mòr mholadh gun robh do Dhia!

5 Ach tha mise bochd agus uireasbhuidheach; a Dhé, greas a m' ionnsuidh: is tusa mo chabhair agus m' fhear - saoraidh; a Thighearna, na dean moille.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm LXXI

1 Chuir an salmadar an céill maitheas Dhé d'a thaobh 's an aiàmir a chaidh seadiad, 12 agus ghuidh e nach tilgeadh e uaith e 'n a shean aois. 19 Chliuthaich e an Tighearn.

ANNADSA, a Thighearna, cuiream mo dhòigh: nàire na bitheadh orm am feasd.

2 A'd' cheartas teasairg mi, agus thoir orm dol as; aom do chluas rium, agus saor mi.

3 Bi-sa a'd' charraig làidir dhomh, chum an rachainn a ghnàth: dh.àithn thu mi bhi air mo shaoradh; oir is tu mo charraig, agus mo dhaingneach.

4 O mo Dhia, thoir fuasgladh dhomh á làimh an aingidh, á làimh an duine eucoraich agus an-iochdmhoir.

5 Oir is tusa mo dhòchas, a Thighearna Dhé, mo dhòigh o m'òige.

6 Leatsa chumadh mise suas o'n bhroinn: à h-innibh mo mhàthar bhuin thu mi: ortsa bithidh mo mholadh an còmhnuidh.

7 Mar adhbhar iongantais tha mi aig mòran; ach is tusa mo thearmunn làidir.

8 Lìonar mo bheul le d' mholadh, le d' chliù-sa gach là.

9 Na tilg uait mi 'an àm sean aoise; 'n uair a dh'fhàilnicheas mo neart, na treig mi.

10 Oir labhair mo naimhdean a'm' aghaidh; agus ghabh iadsan a tha 'feitheamh nam fàth air m'anam, comhairle le 'chéile,

11 Ag ràdh, Thréig Dia e: leanaibh e gu teann, agus glacaibh e; oir chan eil neach nn a shaaoras e.

12 A Dhé na bi-sa fada uam; O mo Dhia, greas gu m' chabhair.

13 Bitheadh nàire, bitheadh claoidh, air eascairdibh m'anama: còmhdaichear le masladh agus le mi-chliu iadsan a tha 'g iarraidh m'uilc.

14 Ach sìr-earbaidh mise, agus cuiridh mi ri d' chliu uile.

15 Aithrisidh mo bheul d'fhìreantachd, air feadh an là, do shlàinte; ged nach aithne dhomh an àireamh.

16 Théid mi air m'aghaidh ann an neart an Tighearna Dé: ni mi sgeul air d'd'fhìreantachd, d'fhìreantachd fhéin a mhàin.

17 O Dhé,theagaisg thu mi o m'òige; agus gu ruige so chuir mi d'oibre iongantach 'an céill.

18 Agus a nis an uair a tha mi sean agus liath, a Dhé na tréig mi; gus an cuir mi'an céill do neart do'n àl so, do gach àl ri teachd do chumhachd.

19 Agus tha d'fhìreantachd-sa, a Dhé, ro àrd, thusa a rinn nithean mòra: a Dhé, cò a's cosmhuil riut?

20 A nochd dhomh teanntachdan mòra agus cruaidh', a bheothaicheas mi a rìs, agus o dhoimhneachdaibh na talmhainn a bheir a nìos mi a rìs.

21 Meudaichidh tu mo mhòrachd, agus air gach taobh bheir thu sòlas dhomh.

22 Uime sin molaidh mise thu air an t-saltair, seadh d'fhìrinn-sa, mo Dhia; sein-

nidh mi dhuit air a' chlàrsaich, O Aoin naoimh Israeil.

23 Ni mo bhilean mòr-ghairdeachas an uair a sheinneas mi dhuit, agus m'anam a shaor thu.

24 Labhraidh mar an ceudna mo theangadh air d'fhìreantachd air feadh an là; oir chuireadh amhluadh, oir chuireadh nàire orra-san a tha 'g iarraidh m'aimhleis.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm LXXII

1 Rinn Daibhidh urnuigh air son Sholaimh, 4 agus nochd e ceartas, sonas, agus glòir a rìoghachd. 18 Bheannaich e Dia.

Air son Sholaimh.

A DHE, thoir do bhreitheanais do'n rìgh, agus d'fhìreantachd do mhac an rìgh.

2 Bheir esan breth air do shluagh le fìreantachd, agus air do bhochdaibh le ceartas.

3 Bheir na beanntan sìth do'n t-sluagh, agus na tulaichean.

4 Le ceartas bheir e breth air bochdaibh an t-shiaigh; saoraidh e clann nan ainnis, ach min-bhrisidh e fear an fhoirneirt.

5 Bithidh d'eagal orra am feadh a mhaireas a' ghrian agus a' ghealach, o linn gu linn.

6 Thig e nuas mar uisge air an fhaiche bhuainte, mar fhrasaibh a dh'uisgicheas an talamh.

7 'N a làithibh-san soirbhichidh lei an fhìrean, agus bithidh pailteas sìth ann, gus nach bi a' ghealach ann ni's mò.

8 Agus bithidh uachdaranachd aige o fhairge gu fairge, agus o'n amhainn gu ruig crìochaibh na talmhainn.

9 'N a fhianuis sleuchdaidh sìos luchd-còmhnuidh an fhàsaich; agus imlichidh a naimhdean an ùir.

10 Bheir rìghrean Tharsis agus nan eilean tiodhlacan uatha; bheir rìghrean Sheba agus Shaba tabhartais dha.

11 Agus sleuchdaidh na h-uìle rìghrean sìos dha; ni na cinnich uile seirbhis dha.

12 Oir saoraidh e an t-ainnis an uair a dh'éigheas e; agus an truaghan, aig nach 'eil fear-cuideachaidh.

13 Caomhnaidh e am bochd agus am feumach; agus tearnaidh e anaman nam feumach.

14 O fhoill agus o fhoirneart saoraidh e an anam; agus bithidh am fuil luachmhor 'n a shùilibh.

15 Agus bithidh e beò, agus bheirear dha a dhòr Sheba: agus nithear urnuigh air a shon a ghnàth; gach là beannaichear e.

16 Bithidh dorlach sìl 's an talamh air mullach nam beann; crathaidh mar Lebanon a thoradh; agus thig iadsan de'n bhaile fo bhlàth, mar luibh na talmhainn.

17 Bithidh 'ainm-san buan gu sìorruidh; comh-mhairionn ris a' ghrein bithidh 'ainm-san; agus annsan beannaichear na slòigh uile, agus beannaichidh iadsan e.

18 Beannaichte gu'n robh an Tighearn Dia, Dia Israeil, an ti a mhàin a ni nithean iongantach!

19 Agus beannaichte gu'n robh 'ainm glòrmhorsan gu sìorruidh; agus lìonar an talamh uile le 'ghlòir! Amen, agus Amen!

20 Chrìochnaicheadh urnuighean Dhaibhidh mhic Iese.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm LXXIII.

1 Is beag nach d'jhàilnich creidimh an t-salm-

adair 'n uair a chunnaic e soirbheachadh nan

aingidh; 15 adi tàiuig e via dheireadh gu'n

sgriosar iad gu tur. 23 Chuir e a dhòigh ann

an Dicu

Salm le Asaph.

GU deimhin tha Dia maith do Israel,

dhoibhsan a tha glan 'n an cridhe.

2 Ach air mo shonsa, is beag nach d'aom

mo chosan; cha mhòr nach do shleamh-

uuich mo chemnau uam.

R

Salm LXXIV.

3 Oir gbabli mi faruiad ri hamadanaibh,

ri faicinn soirblieachaidh dhaoine aingidh:

4 Oir ch.a.-7ÃŒ'eil cuibhrichean 'n am bàs;

ach tha an neart Ikidir.

5 Ann an anshocair mar dhaoinibh eile

chii-n'eil iad; agus mar dhaoinibh eile cha-

n'eil iad air an sànichadh:

6 Uime siu mar shlabhraidh chuairtich

àrdan iad; mar thrusgan, chòmhdaich foir-

neai-t iad.

7 Sheas an sùil a niach le saill; fhuair iad

tuilleadh is miaun an cridhe.

8 Tha iad truaillidh, agus labhraidh iad

gu h-aingidh air foirneart; gu h-àrd labh-

raidh iad.

9 Chuir iad am beul an aghaidh nan

Déamh; agus ghluais an teaugadh air feadh

talmhainn.

uait: ghearr thu as gach neach a chaidh

uait le stràopachas.

28 Ach is maith dhomhsa teachd dlàith

do Dhia: anns an Tighearn Dia chuir mi

mo dhòigh, chum gum foillsichinn d'oibre

uile.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm LXXIV.

l Thci'n salmadairaJ caoidh gu'n do thilg Dia

uaith a sMuagh fhéin; 10 agus g'a bhrosnadi-

adh gu cabhair a dheanamh oà-ra, 18 do bhràyh

g'uài dtliug an naimhdean beum doiblu

Maschil le Asaph.

C'AR SON, a Dhé, a thilg thu uait sinn

gu bràth? a lasas d'fhearg ri caoraich

d'ionaltraidh]

2 Cuimhnich do choimhthional, a cheann-

aich thu chian, a shaor thu; slat d'oigh-

reachd, beinu Shioin so anns an do ghabh

10 Air an adhbhar sin pillidh a shluagh an thu còmhnuidh.

^. .^...„., f..;c„^o., „,-_.rvr>o«i,o« /.„«//;ii lùiii a 3 ^^Qg (1q chosan chum nam fàsach sàorr-

uidh, chum nan uile olc a rinn an nàmhaid

so; agus fàisgear uisgeachan cupain lain a

mach dh.ibh.

11 Agus their iad, Cionnus is aithne do ! ann J/fcnonad uaomh.

Bhvdà agus am bheil eòlas aig an Ti a s ' "'

àirde?

4 Bheuc do naimhdean am measg do

choimhthional; chuir iad suas am brataich-

12 Feuch, is iad sin na daoine aiugidh, a ean mar chomharaibh

tlia 'soirbheachadh 's an tr-saoghal; tha iad

a' carnadh suas beartais. !

13 Da ràreadh gu dàomhain ghlan mi mo

chridhe, agus nigh mi mo làmhan 'an neò-

chioutas:

14 Oir bhuaileadh mi air feadh anlà, agus

smachdaicheadh mi gach maduinn.

15 Xan abrainn, Labhraidh mi mar so,

feuch, air ginealach do chloinne dheauainn

eucoir.

16 'N uair a smuainich mi air so a thuig-

siun, bu chruaidh an gnothuch e ann am

shùilibh.

17 Gus an deachaidh mi steach donaomh-

ionad Dhé: an sin thuig mi an ciioch-san.

18 Gu deimhiu ann an àitibh sleamhain

chuir thu iad: thilg thu sìos iad gu

ggrios.

19 Cionnus a thugadh iad gu sgrios, mar

ann an tiota? a chuireadh as doibh gu tur

le h-uamhasaibh?

20 Mar aisling 'n uair a dhàiisgeas neach;

a Thighcarn', anns a' bhaile ni thu tarcuis

air an dealbh.

21 Ach bha mo chridhe goirt, agus bha eachaibh.

5 Bha ncach ainmeil 'réir is mar a thogadh

e a thuagh gu h-àrd air coille thiugh.

6 A nis mar an ceudna bhris iad sìos 'obair

ghearrta le 'chéile le tuaghan agus le h-ord-

aibh.

7 Chuir iad ri theine d'ionad naomh gu

ruig an làr; thruaill iadpàilliun d'ainme-sa.

8 thuirt iad 'n an cridhe, Sgriosamaid

iad le 'chéile: loisg iaduile ionadan-cruinn-

oachaidh Dhé 's an tàr.

9 Ar comharan cha-n fhaic sinu; cha.-ài'eil

fàidh ann ni's mò, aguscha-w'<?//neach 'n ar

measg aig am bheil fhios cia fhad.

10 Cia fad, a Dhé, a bheir an t-eascaraid

beum? an dean an nàmhaid tarcuis air

d'ainm gu bràth?

1 1 carson a philleas tu do làmh, do dheas

làmh fhéin air a h-ais? buin a mach o d'

bhrollach *'.

12 Oir is e Dia mo rìgh o chian, ag oib-

reachadh slàinte 'am meadhon na tal-

mhainn.

13 Sgaoil thusa an fhairge le d' neart

bhris thu cinn nan dràgon air na h-uisg-

goimh a'm' airnibh.

22 Agus bha mi baoth, agus aineolach;

mar ainmhidh bha mi a'd' làthair.

23 Gidheadh, tha mi a ghnàth maille riut-;

chum thu suas mi air mo dheas làimh.

24 Le d' chomhairle stiàiraidh tu mi, agus

fadheòidh gabhaidh tu mi chum glòire.

25 Cò a th' agani aiins na nèamhau ach \ 17 Shuidhich thu uile chràochan na tal-

thusaà agus 'an coimhmeas riut ch-A.-neil mhainn; rinn thu an samhradh agus an

neach air thalamh air am bheil mo dhéigh. j geamhradh.

26 Tha m' fhcòil agus mo chridhe air fàil- | 18 Cuimhnich so: Thug an t-eascaraid

neachadh: is e Dia neart mo chridhe agus ! beum, a Thighearna, agus rinn sluagh amai-

14 Phroun thu cinn Lebhiatain; thug thu

e mar bhiadh do'n t-sluagh anns an fhàsach.

1» Sgoilt thu an tobar agus an sruth;

thiormaich thu aimhuicheau mòra.

\(i Is leatsa an la, mar an ceudua is leatsa

au oidhche: is tu 'dheasaich solus agus

griau.

mo chuibhrionn gu sàorruidh,

27 Oir feuch, sgrioaar iadsan a théid fada

614

deach tarcuis air d'aium.

19 Na toir suas do'n fhiadh-bheathach

anaiii do choluniaàn: anaman do dh.oine

truagha na dà-chuimhnich gu bràth.

20 Thoir an aire do'n choimhcheangal; oir

tha àitean dorcha na tìre làu de ionadaibh-

còmhnuidh an fhoirneirt.

21 Na pillear air ais le nàire an ti a shàr-

uichear: moladh am bochd agus am feum-

ach d'ainm.

22 Eirich, a Dhé, tagair do chàiis fhéin:

cuimhnich mar a tha 'n t-amadau a' toirt

toibheim dhuit gach là.

23 Na dà-chuimhuich guth do naimhdean,

toirm na muinntir a dh éirich a'd' aghaidh,

a tha 'dol suas an còmhnuidh.

Salm LXXV.

cha d'fhuair na daoine treuna gu léir an

làmlian.

6 Le d'achmhasan, a Dhé Iacoib, chuireadh

araon am marcach agus an t-each 'n an

suain.

7 Is càiis eagail thusa, eudhon thusa: agus

cò 'sheasas a d' làthair an uair a bhitheas

fearg ort?

8 Thug thusa air breitheanas gu'n cualadh

o nèamh e: bha eagal air an talamh, agus

bha e 'n a thàmh;

9 An uair a dh'eirich Dia chum breith-

eanais, a shaoradh uile dhaoine ciàiine na

tabuhainn. Selah.

10 Gu cinnteach bheir fearg duine moladh

1 Mhol an salmadar Dia, 2 agm gheall e gu'n ] dhuit: fuigheali na feirge coisgidh tu.

4 Chroàiaich e na

Salm no

tugadh e breth le cearias.

h-uaibhrich.

Do'n àrd fhear-ciuil, Al-taschit,

laoidh le Asaph.

BHEIR sinn moladh dhuit, a Dhé,bheir

siun moladh; oir gu bheil d'ainm am | cù[s eagail edo'ràg-ln-ibh nrtalmhainn

fagus cuiridh d'oibre iougautach 'an céill

11 Bòidichibh, agus àocaibh do'n Tighearn

bhur Dia: thugadh iadsan uile a tha m'a

thimchioll tiodhlacan dhà-san a's adhbhar

eagail ann.

12 Sgathaidh e sìos spiorad uachdaran: is

2 'N uair a ghlacas mi an t-àm suidhichte,

bheir mi breth le ceartas.

3 Sgaoileadh an tìr agus a luchd-àiteach-

aidh gu léir: cumaidh mise suas a puist.

Selah.

4 thuirt mi ris iis, h-amadanaibh, Na

bithibh amaideach; agus ris na h-aingidh,

Na togaibh suas bhur n-adharc.

5 Na togaibh suas bhur n-adharc gu h-àrd;

na labhraibh le muineal rag.

6 Oir cha-n ann o'n ear, no o'n iar, no o

dheas a thig àrdachadh

7 Ach is e Dia am Breitheamh: leagaidh j ail

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm LXXVII.

1 Rinn ansalmadairurnuighriDia'natheinn

agus fhuair e eisdeachd 10 Bheachdsmuain-

ich e air oibribh tròcaireach an Tighearna,

agus ghlac e misneach.

Do'n àrd fhear-ciuil, do ledutun. Salm le

Asaph.

LE M' ghuth dh'éigh mi ri Dia, le m'

ghuth dh'éigh mi ri Dia, agus dh'éisd

e rium.

2 Ann an là mo theinn dh'iarr mi an taigh-

cavn; shàneadh mo làmh a mach 's an oidh-

j che gun sgur; dhiùlt m'anam sòlas a ghabh-

e sìos am fear so, agus àrdaichidh e am fear j

sin.

3 Chuimhnich mi air Dia, agus bha mi fo

bhuaireas: riun mi gearan, agus chlaoidh-

8 Oir tha cupan ann anlàimh an Tighearna, eadh mo spiorad. Selah.

agus tha am f àon dearg: làn coimeisg ^Aa ^,

agus dòirtidh e cuid as: ach a dheasgainean

fàisgidh agus òlaidh uile dhaoiue aingidh

na tahuhainn.

9 Ach ui mise gairdeachas gu bràth; seiun-

idh mi moladh do Dhia Iacoib.

10 Agus sgatliaidh mi sìos ile adharcan nan

aiugidh: àrdaichear adharcan an fhàrein.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm LXXVI

I Tha Dia glòmhor ann an Sion, 7 agus 'ji a

chùis eagail do gadi neach. 11 Is còirbòidean ! mò?

4 Chum thu mo shàiilean 'n ani faireach-

adh; tha mi iarganach, agus cha-n urrainn

mi labhairt.

5 Smuainich mi air na làithibh o shean, air

bliadhuachaibh na h-aimsir chéin.

6 Chuimhuich mi mo cheòl 's an oidhche,

riun mi caiuut ri m' chridhe fhéin, agus ranns-

aich mo spiorad gu geur:

7 An tilg an Tighearn uaith gu bràths

agus nach nochd e a dheadh-gheau ni's

àocadh dha.

Do'n àrd fhear-ciuil air Neginot. Salm wo

iaoidh le Asaph,

8 An do sguir a chaoimhneas am feasd?

an d'fhàilnich ' fhocal o linn gu linn?

An do dheannaid Dia a bhi gràsmhor?

A ITHNICHEAR Dia ann an Iudah; an do dhruid e 'n a chorruich a chaomh

Jl\. ann an Israel tJia 'ainni mòr:

2 Agus ann an Salem tha a phàilliun, agus |

'ionad-còmhnuiJh ann an Sion. '

thròcairean? Selah.

10 An sin thuirt mise, Is e so m'an-

mhuinneachd: is e caochladh deas làimhe

3 An sin bhris e saighdean a' bhogha, an an Ti a's àirde a th'aun.

sgiath, agus an claidheamh, agus an cath

Selah.

4 Is treun thusa, is glòrmhor thu os ceann

bheanu na creiche.

5 Chreachadh iadsan a bha misneachail

ann an cridhe; choidil iad an codal, afrus

5h'5

11 Cuimhnichidh mi oibre an Tighearna;

gu deimhin cuimhnichidh mi d'iongantaia

o'n aimsir chéin.

j 12 Agus beachd - smuainichidh mi aic

d'oibribh gu léir, agus air do ghnàomhar-

aibh labhraidh mi.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm LXXVIII

13 Tha do slilighe, a dh., 's an ionad

naomh: cò a tha 'n a Dhia mòr mar ar

14 Is tusa an Dia a tha 'deanamh nithean

iongantach: thaisbein thu am measg nan

sluagh do neart.

15 Shaor thu le d' ghairdean do shluagh,

mic Iacoib agus Ioseiph. Selah.

16 Clmnnaic na h-uisgeachan thu, a

Dhé! chuuuaic na h-uisgeachan thu; bha

eagal orra, seadh, ghluaiseadh na doimh-

neachdan.

17 Dhòirt na neoil a nuas uisge; rinn na

speuran fuaim; mar an ceudua chaidh do

shaighdeau a mach.

18 Bha guth do thairneanaich 's an speur;

shoillsich do dhealauaich an saoghal; ghluais-

eadh agus chriothnaich an talamh.

19 'S an fhairge bha do shlighe, agus do

clieuman anns na li - uisgeachaibh mòra;

agus cha d'aithnicheadii hiirg do chos.

20 Threòraich thu mar threud do shluagh,

le làimh Mhaois agus Aaroin.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm LXXVIII

1 Chomhairlich an salmadair dò'n t-sluagh

reachdan agus glòir an Tighearn' a nochd-

adh d'an doinn. 9 Eachdraidh feirge dh.

an aghaidh chloinn Israeil.

Maschil le Asaph,

EISDIBH, O mo shluagh, ri m' loachd;

aomaibh bhur cluas chum bhriathar

mo bheòil.

2 Fosgailidh mi mo bheul ann an cosamh-

lachd; cuiridh mi sean-fhocail dhorcha 'an

céill:

3 A chuala siun, agus a b'aithne dhuinn,

agus a dh'innis ar n-aithrichean dhuinn.

4 Cha cheil sinn air an cloinn ?af/, a' foill-

seachadh cliu an Tighearna do'n àl a tha ri

teachd, agus a neart, agus 'oibre iongant-

ach a rinn e:

5 Oir chuir e suas teisteas ann an lacob,

agus shuidhich e lagh ann an Israel, a

dh'àithn e d'ar n-aithrichibh gu'n dean-

adh iad aithnichte d'an cloinn;

6 Clmm gu'm bitheadh fios aig an àl ri

teachd orra, gu'n éireadh a' chlann a bheirt-

eadh, agus gu'n cuireadh iad 'an céill iad

d'an cloinn fhéin;

7 Agus gu'n cuireadh iad an dòchas ann

an Dia, agus nach dà-chuimlmicheadh iad

oibre Dhé, ach gu'n gleidheadh iad 'àith-

eantan;

8 Agus nach bitheadh iad mar an aith-

richean, 'n an ginealach easumhal agus

ceannairceach, ginealach nach do shuidh-

ich an cridhe gu ceart, agus aig nach robh

an spiorad tairis do Dhia.

9 Ged bha clann Ephraim fo'n armaibh,

agus ge do thilg iad le bogha, phill iad air

an ais ann an là catha.

10 Cliado ghléidh iad coimhcheangal Dhé,

agu8 dhiàilt iad imeachd 'n a reachd.

516

1 1 Agus dhà-chuimhnich iad 'oibre, agus

'iongautais a nochd e dhoibh.

12 An làthair an aithrichean rinn e nith-

ean iongantach, ann an tìr na h-Eiphit,

ann am machair Shoain.

13 Sgoilt e an fhairge, agus thug e iadsan

thairis; agus thug e air na h-uisgeachaibh

seasamh mar thòrr.

14 Agus stiuir e iad le neul 's an là, agus

air feadh na h-oidhche le solus teine.

15 Sgoilt e na creagan 's an fhàsach, agus

thug e deocli dhoibh, mar à doimhneachd-

aibh mòra.

16 Agus thug e sruthan a mach as a'

eliarraig, agus thug e air uisgeachaibh

ruith sìos mar aimhuichibh.

17 Gidheadh pheacaich iad fathast ni's

mò 'n a aghaidh, a' brosuachadh an Ti a's

kirde 's an fhàsach.

18 Agus bhuair iad Dia 'n an cridhe, ag

iarraidh bàdh d'am miann.

19 Seadh, labliair iad an aghaidh Dhé;

tlmbhairt iad, An urrainn Dia bord a

dheasachadh 's an fhàsach?

20 Feuch, bhuail e a' chreag, agus bhrùchd

uisgeachan a mach, agus dh'éirich na tuil-

tean: an urrainn e mar an ceudna aran a

thabhairt? an deasaich e feoil d'a sliluagh?

21 Uime sin chual' an Tighearn, agus bha

corruich air; agus las teine an aghaidh

Iacoib, agus mar an ceudna dh'éirich fearg

an aghaidh Israeil:

22 A chionn nach do clireid iad ann an

Dia, agus nach d'earb iad as a shlàinte;

23 Ge do dh'àithn e do na neulaibh o'n

àirde, agus ge do dh. fhosgail e dorsan nan

nèamh;

24 Agus ge do fhras e nuas mana orra r'a

itheadh, agus ge do thug e dhoibli coirce

nan nèamh.

25 Dh'ith daoiue biadh nan aingeal: thug

e dhoibh an sàth de lòn.

26 Thug e air gaoith an ear imeachd 's na

néanihan, agus le a neart thug e stigh a'

ghaoth à deas.

27 Agus fhras e nuas feoil orra raar dhus-

hàch, agus euulaith iteagach mar ghain-

eanih na fairge.

28 Agus thug e oiTa tuiteam 'am meadhon

an caimp, nm thimchioll an àitean-còmh-

nuidh.

29 Agus dh'ith iad, agus làn-shàsuicheadh

iad; oir thug e dhoibh am niiaun féiu.

30 Cha robh iad air an sgarachduinn o am

miann: fathast bha am biadh 'n am beul;

31 An sin thàinig fearg Dhé on-a, agus

mharbh e iadsan a bu shultmhoire dhiubh,

agus lcag e sìos daoine taghta Israeil.

32 An déigh so gu léir pheacaich iad

fathast, agus cha do chreid iad air son 'oibre

iongantach-san.

33 Uinie siu chaith e an làitliean ann an

dàomliauas, agus am bHadhnachan ann aa

' uamhas.

34 'N uair a mharbh e iad, an sin dh'iarr

àad e, agus phill iad, agus bha iad gu moch

ag iarraidh Dhé;

35 Agus chuimhuich iad gu'm Ve Dia an

carraig, agus an Dia a's àirde am fear-

saoraidh.

36 Ach rinn iad miodal ris le'm beul, agus

rinn iad breug dha le'n teangaidh:

37 Oir cha robh an cridhe ceart maille

ris, agus cha robh iad dàleas 'n a choimh-

cheangal.

3S Gidheadh gu h-iochdmhor mhaitli esan

aài lochd, agus cha do sgrios e iad; seadh.

iomadh uair thionndaidh e ' fhearg uaith,

agus cha do dhùisg e a chorruich uile;

39 Oir chuimhnidi e nach robh annta ach

feoil; osag gaoithe a shiubhlas, agus nach

l)ill a ràs.

40 Cia tric a bhrosnuich iad e anns an

fhàsach, a chuir iad campar air anns an

ionad uaigneach?

41 Seadh, phill iad air an ais, agus bhuair

iad Dia, agus chuir iad tomhas air aon

naorah Israeil.

42 Cha do chuimhnich iad a làmh, Mo'n là

air an do shaor e iad o'n nàmhaid;

43 Mar a nochd e a chomharan anns an

Eiphit, agus 'oibre iongautach aua am

machair Shoain;

44 Agus a thionndaidh e an uài5geachan

gu fuil, agus an sruthan, air chor as nach

feudtadh òl diubh;

45 A chuir e 'n am measg iomadh gné

chuileag, a dh'ith suas iad, agus losgainn a

sgrios iad;

46 A thug e an toradh do'n bhurras, agus

an saothar do'n locust;

47 A mhill e an croinn-fhàona le cloich-

mheallain, agus an croiun-fhàge le reodh-

adh;

48 Agus a thug e thairis am feudail do'n

chloich-mheallaiu, agus an treudan do'n

tein-athair;

49 A thilg e orra teas ' fheirge, boile, agus

corruich, agus teinn, le aingil olc a chur

'n am measg;

50 A rinn e slighe d'a fheirg, nach do

chaomhain e an anam o'n bhàs, ach a thug

e thairis am beatha do'n phlàigh;

51 Agus a bhuail e gach ceud-ghin 's an

Eiphit, toiseach an neirt ann am pàilliun-

aibh Ham;

52 Ach a thug e mach mar chaoraich a

shluagh fhéin, agus a threòraich e iad mar

threud anns an fhàsach;

53 Agus a stiàiir e iad gu téaruinte, air

chor as nach robh eagal orra, ach a chòmhd-

aich an fhairge an naimhdean;

54 Agus a thug e iad gu cràch 'ionaid

iiaoimh-san, do'n t-sliabh so a choisinn a

dheas làrah;

55 Agus a thilg e mach na cinnich rompa,

agus a roinn e oighreachd dhoibh le craun-

chur, agus a thug e air treubhan Israeil

còmhnuidh a ghabhail 'n am pJiilhimaibh-

san.

I 56 Gidheadh bhuair agus bhrosnuich iad

an Dia a's àirde, agus cha do ghléidh iad a

1 theisteis.

57 Ach phill iad, agus ghluais iad gu

! fealltach, mar an aithrichean; chaidh iad a

j thaobh, mar bhogha fiar;

I ^ 58 Agus bhrosnuich iad e le'n ionadaibh

àrda, agus le'n dealbhan gearrta dhàiisg iad

e gu h-eud.

59 Chuala Dia, agus bha fearg air, agus

ghabh e gràin mhòr de Israel:

60 Agus thréig e pàilliun Shiloh, am bàith

a shuidhich e am raeasg dhaoine.

61 Agus thug e suas a neart gu braighd-

eanas, agus a ghlòir do làinih an nàmhaid.

62 Agus thug e thairis a shluagh do'n

chlaidheamh, agus ghabh e fearg r'a oigh-

reachd.

63 Loisg an teine an òigridh, agus cha

d' fhuair an òighean pòsadh.

64 Thuit an sagartan leis a' chlaidheamh,

agus cha d'rinn am bantraichean bròn.

65 An sin mhosgail an Tighearn mar

neach a bha 'n a chodal, mar churaidh a

ni iolach an déigh dha f àon òl.

66 Agus bhuail e a naimhdean 'n an deir-

eadh; thug e masladh bithbhuan dhoibh.

67 Agus dhiùlt e pàilliun Ioseiph, agus

cha do thagh e treubh Ephraim.

68 Ach thagh e treubh Iudah, sliabh

Shioin a ghràdhaich e.

69 Agus thog e 'ionad naomh fhéin mar

làXchairt àrd, mar an talamh a shuidhich e

gu bràth.

70 Agus thagh e Daibhidh 'òglach, agus

thug se e o chrò nan caorach.

710 bhi 'n déigh nan caorach a bha trom

le h-àl, thug se e a bheathachadh Iacoib a

shluaigh, agus Lsraeil 'oighreachd.

72 Agus bheathaich e iad a réir ionracais

a chridhe; agus le seòltachd a làmh stiàiir

e iad.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm LXXIX

1 Tha an salmadaàr ri caoidh air son sgrios lerusaleim. 8 Ghuidh e gu'n cuidicheadh Dia le 'oighreachd air sgàth glòire ainme fèin,

Salm le Asaph

1 A DHE, thàinig na cinnich a steach do d' oighreachd; thruaill iad do theampull naomh; dh'fhàg iad Ierusalem 'n a càrnaibh.

2 Thug iad cuirp do sheirbhiseach mar bhiadh do eunlaith nan speur, feoil do naomh do fhiadh-bheathaichibh na talmhainn.

3 Dhòirt iad am fuil mar uisge timchioll lerusaleim, agus cha robh neach gu'n adhlacadh.

4 Tha sinn 'n ar masladh d'ar coimhearsnaich, 'n ar n-aobhar fanoid agus magaidh dhoibhsan a tha mu'n cuairt oirnn.

5 Cia fhad, a Thighearn', a bhitheas fearg ort? gu bràith an las d'eud mar theine?

6 Dòirt do chorruich air na cinnich aig nach 'eil eòlas ort, agus air na ràoghachdaibh nach gairm air d'ainm

7 Oir chuir iad as do lacob, agus rinn iad 'àite-còmhnuidh 'n a fhàsach.

8 Na cuimhnich thusa 'n ar n-aghaidh ar n-euceartan roimhe so: gu luath gabhadh do thròcairean romhainn; oir thugadh gu ro àosal sinn.

9 Cuidich leinn, a Dhé ar slàinte, air sgàth glòire d'ainme; agus teasairg sinn, agus glan ar peacaidh uainn air son d'ainme fhéin.

10 Car son a theireadh na cinnich, C'àit am bheil an Dia.? aithnichear 'am measg nan cinneach fa chomhair ar sùl dìoghaltas fola do sheirbhiseach, a dh.irteadh!

11 Thigeadh osnaich a' phràosanaich a'd' lathair, a réir meud do neirt: saor thusa iadsan a dh'orduicheadh chum bàis.

12 Agus ìoc d'ar coimhearsnaich a .sheachd niread 'n am brollach, am masladh leis an do mhaslaich iad thusa, a Thighearna.

13 Agus molaidh sinne, do shluagh agus caoraich d'ionaltraidh, thusa gu bràth: o linn gu linn cuiridh sinn 'an céill do chliu.

air ais dhan LEABHAR NAN SALM

Salm LXXX

1 Dh'asluich an salmadair air Dia gu'n tugadh e air a ghnùis dealrachadh air a shluagh. 8 Thionndaidheadh tròcairean Dhé gu breitheanas.

Do'n àrd fhear-ciuil air Sosanim Edut. Salm le Asaph.

O AODHAIR Israeil, éisd, thusa a stiùireas Ioseph mar threud; thusa a tha d' chòmhnuidh eadar na cheruban, dealraich a mach.

2 An làthair Ephraim, agus Bheniamin, agus Mhanaseh, dùisg do chumhachd, agus thig gu'r saoradh.

3 Pill sinn, a Dhé; agus thoir air do ghnùis dealrachadh, agus saorar sinn.

4 A Thighearna Dhé nan slògh, cia fhad a bhitheas fearg ort ri urnuigh do shluaigh?

5 Thug thu dhoibh aran nan deur r'a itheadh, agus thug thu dhoibh deoir r'an òl ann am pailteas.

6 Rinn thu sinn 'n ar n-aobhar strì d'ar coimhearsnaich; agus ni ar n-eascairdean gàire-fanoid umainn.

7 A Dhé nan slògh, pill sinn; agus thoir air do ghnùis dealrachadh, agus saorar sinn.

8 Thug thu fìonain as an Eiphit; thilg thu mach na cinnich, agais shuidhich thu i.

9 Réitich thu àite fa comhair, agus thug thu oirre freumhachadh gu daingean, agus lìon i an tìr.

10 Chòmhdaicheadh beanntan le a sgàile, agus le a geugaibh seudair àrda.

11 Chuir i mach a meoir gu ruig a' mhuir, agus a meanglain gu ruig an amhainn.

12 Carson a bhris thu sìos a ballachan-dìonaidh, air chor as gu'm bheil uile luchd-gabhail na slighe 'g a spìonadh?

13 Tha an torc as a' choille 'g a fàsachadh, agus tha fìadh-bheathach na macharach 'g a h-itheadh suas.

14 A Dhé nan slògh, pill, guidheamaid ort; amhairc a nuas o nèamh, agus faic, agus fiosraich an fhìonain so;

15 Agus am fìon-lios a shuidhich do dheaslàmh, agus am meanglan a neartaich thu dhuit fhéin.

16 Loisgeadh i le teine, ghearradh sìos i: le achmhasan do ghnùise sgriosar iad.

17 Bitheadh do làmh air fear do làimhe deise, air mac an duine a neartaicb thu dhuit fhéin.

18 An sin cha phill sinn air ar n-ais uait: beothaich sinn, agus gairmidh sinn air d'ainm.

19 A Thighearna Dhé nan slògh, pill sinn, thoir air do ghnùis dealrachadh, agus saorar sinn.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm LXXXI

1 Earail gu Dia a mholadh. 8 Chomhairlick

Dia do Israel ùmhlachd a thoirt da tàioil,

agtis gheall e an teasairginn o làimh an naimlt,-

dean. Do'n àrd fhear-ciuil air Gitit. Salm le Asaph.

SEINNIBH gu h-ait do Dhia, ar ueart;

togaibh iolach do Dhia Iacoib.

2 Glacaibh salm, agus thugaibh tiorapan

leibh: a' chlàrsach bhinn maille ris an t-salt-

air.

3 Anns a' ghealaich nuaidh seidibh an

trompaid, anns an àra shuidhichte, air là ar

féille.

4 Oir òu reachd so do Israel, riaghailt le

Dia Iacoib.

5 Mar fhianuis shuidhich se e ann an

loseph, an uair a thainig e mach à tìr na

h-Eiphit, r'ar an cual' e cainnt nach do

thuig e.

6 O'n eallaich thug rai as a ghuala: o na

poitibh shaoradh a làrahan.

7 Ann an teinn ghairra thu, agus shaor mi

thu; fhreagair mi thu ann an ionad dàomh-

air na tairneauaich: dhearbh rai thu làimh

ri uisgeachaibh Mheribah. Selah.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

8 Bisd, o mo shluagh, agus bheir rai fianuis

dhuit; Israeil, ma dh'éisdeas tu riuni;

9 Cha bhi Dia coigi-each agad, agus cha

chrora thu sios do dhia coimheach.

10 Js mise an Tighearn do Dhia, a thug a

nàos thu à tìr na h-Eiphit: fosgaii dobheul

gu farsuinn, agus làonaidh mise e.

11 Gidheadh cha d'éisd mo shluagh ri m'

ghuth, agus cha do ghabh Israel riura.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

12 Uime sin thug rai thairis iad do ana-

miann an cridhe fhéin; dh'imich iad 'n an

comhairle fhéin.

13 nach éisdeadh mo shluagh rium! nach

iraicheadh Israel a'ra' shlighibh!

14 Gu luath leagainn sìos an eascairdean,

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

agus thionndaidhinn rao làmh an aghaidh

au uaiuihdeau.

15 Bheireadh hichd-fuath an Tighearn'

ùuihlaclid dha: ach mhaireadh an aimsir-

san gu bràth.

IG Agus bheathaicheadh e iad le smior a'

chruithneachd: agus le mil o'n charraig

Xliàsuichiun thu.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm LXXXII

1 Chronaidi an salmadairna h-uachdarain a chioun giCn d'thug iad breth gu h-eucorach

3 agus 'thug e earail doibh ceartas a chumail

TÃŒs na boclidaibh.

Salm le Asaph.

THA Dia 'n a sheasamh ann an coimh-

thioual nan cumhachdach: am measg

nan diathau bheir e breth.

2 Cia fhad a blieir sibh breth gu h-eucor-

ach, agus a ghabhas sibh ri gniiis dhaoine

aiugidh? Selah.

3 Deanaibh ceartas do'n bhochd agus do'n

dàlleachdau; cumaibh còir ris an truaghau

agus ris an fheumach.

4 Teasairgibh am bochd agus an t-ainnis;

à làimh nan aingidh saoraibli iad.

5 Cha-n'eil eòlas no tuigse aca; ann an

dorchadas gluaisidh iad: tha uile bhunaiteau

na talrahainn air chrith.

6 thuirt mi, Is diathan sibh, agus is

mic sibh uile do'n Ti a's àirde.

7 Ach gheibh sibh bàs mar dhaoine, agus

tuitidh sibh mar aon de na h-uachdaranaibh

8 Eirich, a Dhé, thoir breth air an talamh

oir sealbhaichidh tu na h-uile chiunich mar

oighreachd.

LEABHAR NAN SALM air ais

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

Salm LXXXIII

1 Tha an salmadair a' gearan giHn (f rinn

naimhdeun Israeil ceannairc 'm an aghaidh.

9 Dh'oòluich e air Dia an sgrios gu h-ohann.

Laoidh no Salm le Asaph.

ADHE, na bi a'd' thosd; na bà sàmh-

ach, agus na bi a'd' thàmh, a Dhé:

2 Oir feuch, thadouaiudideanribuaireas;

agus thog iadsan le'ui fuathach thu, suas an

cinn.

3 An aghaidh do shluaigh gu cuilbheart-

ach dhealbh iad olc, agus ghabh iad conih-

airle le 'chéile an aghaidh do mhuinutir

dhàomhair.

4 thuirt iad, Thigibh, agus gearramaid

as iad o bhi 'n an cinneach, chum nach

cuimhnichear ainm Israeil ni's mò:

5 Oir le h-aon inntinn ghabh iad comh-

airle le 'chéile, a'd' aghaidh-sa rinn iad

coimhcheangal.

6 Pàilliuuan Edoim agus na h-Ismaelich,

iloab agus na Hagaraich,

7 Gebal, agus Amon, agus Amalec, na

Philistich maille ri luchd - àiteachaidh

Thàruis:

8 Mar an ceudna dhlùth-Iean Asur riu:

bu chòmhuadh iad do chloinn Lot. Selah.

9 dean orra mar air Midian, mar air

Sisera, mar air labin, aig sruth Chisoin;

10 A sgriosadh aig Endor, a rinneadh mai

aolach do'n talamh.

11 Dean an àrd uaislean mar Oreb, agus

mar Sheeb, agus an uachdarain gu léir mar

Sheba, agus mar Shalmuna;

12 A thubhairt, Glacamaid dhuinn fhéin

mar oighreachd àiteachan-còmhnuidh Dhé.

13 mo Dhia, dean iad mar roth; mar

asbhuain roimh'n ghaoith.

14 Mar a loisgeas teine a' choille, agus mar

a chuireas lasair na beanutau ri theine;

15 Mar sin dean thusa tòrachd orra le d'

dhoiuiuu, agus le d' ioma-ghaoith cuir

uamhunn orra,

16 Làon an eudan le raasladh, chum gu'n

iarr iad d'aiura, a Thigheama.

17 Bitheadh amhluadh agus buaireas orra

gu bràth; seadh, glacadh nàire iad, agus

sgriosar iad:

18 Chum gu'm bi fhios aig daoinibh gur

tusa mhàin d'an ainm lehobhah, an Ti a's

àirde os ceann na talmhainn uilo.

LEABHAR NAN SALM air ais

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

Salm LXXXIV

1 Bha an salmada.ir'an geall air cùirfibh an

Tighearn', 4 agus nochd e beannachadh. an

t-sluaigh a bha 'n an còmhnuidh annta. Do'n àrd fhear-ciuil air Gitit. Salm air son

mhac Chorah.

lA ion-ghràdhach do phàilliunan, a

Thighearna nan slògh!

2 Tha m'anam a' raiannachadh, seadh,

eadhon a' fanuachadh le déigh air càiirtibh

an Tighearna: tha mo chridhe agus m' fheoil

ag éigheach gu h-àrd air son an Dé bheò.

3 Fhuair eadhon an gealbhonn taigh, agus

an goblilan-gaoithe nead dhi fhéin, auns an

cuireadh i a h-àlach; d'altairean-sa, a Thigh-

earna nan slògh, mo Dhia, agus mo Ràgh.

4 Is beanuaichte iadsan a tha 'n an còmh-

nuidh a'd' thigh-sa: molaidh iad thu a

ghnàth. Selah.

5 Is beannaichte an duine sin aig am bheil

a neart annadsa, agus iadsan aig am bheil

do sbhghean 'n an cridhe.

6 A' dol troimh ghleann Baca, ni iad sin

tobar ann: làonaidh mar an ceudna an

t-uisge na liuutean.

7 Imichidh iad o neart gu neart; nochdar

gach aon diubh an làthair Dhé ann an

Sion.

8 A Thigheama Dhé nan slògh, cluinn

m'urnuigh; eisd, a Dhe Iacoib. Selah.

9 A Dhé, ar sgiath, faic, agus amhairc air

guàiis d'Aoin imgta:

10 Oir is fearr là a'd' chviirtibh na màle:

b' fhearr leam a bhi ri dorsaireachd ann an

tigh mo Dhé, na bhi'm chòmhnuidh ann am

pàilliunaibh aingidheachd:

11 Oir is grian agus is sgiath an Tighearn Dia; agus bheir an Tighearn gràs agus glòir: cha chum e maith air bith uatha-san a ghluaiseas gu h-ionraic.

12 A Thighearua nan slògh, /.s beannaichte

an duine a chuireas a dhòigh annadsa.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm LXXXV

Dh'aidichan salviadairgu'n robh Dia hàigheil \

•'a shluagh; 4 ghuidh e gu'm meudaicheadh e

diathan, a Thighearii'; ajnis chsi-ài'eil oibre

ann, cosmhuil ri d'oibribh-sa.

9 Thig na cimiich uilc a rinn thu, agus

a ihròcair dhoibh; 8 agus nochd e gu'm bheil j sleuchdaidh iad a'd' làthair, a Thigheari

slàinte dlàth dhoibhsan air am bheil eagal an aons bheir iad o-lòir do d'ainm.

LEABHAR NAN SALM air ais

Psalm

Tighearna. Do'n àrd fhear-ciuil. Salm air son mhac

Chorah.

BHA thusa baigheil, a Thigheama, ri

d' thàr: thug thu air ais braighdeanas

Iacoib.

2 Mhaith thu cionta do sbhiaigh; dh'fhol-

uich thu am pcacadh uile. Selah.

3 Choisg thu do chorruich uile; thionnd-

aidh thu o fhraoch d'fhcirge.

4 Pill sinn, a Dhé ar slàinte, agus tog

d' fhearg dhinu.

5 Gu bràth am bi corruich ort ruinn? an

8ÃŒn thu d'f liearg o linn gu Hnn?

6 Nach ath-bheotiiaich thu siun? chum

gu'n dean do sbhiagh gairdeachas annad?

7 Nochd dhuinn, a Thighearna, do thròc-

air, agus deòuuich dhuinn do shlàinte.

8 Cluinnidh mi ciod a their Dia an taigh-

earn: oir labhraidh e sàth r'a shluagh, agus

ra naoimh; ach na pilleadh iad clmm

amaideachd.

9 Gu dearbh tha a shlàinte dlùth dhoibh-

san d'an eagal e; chum gu'n còmhuuich

glòir 'n ar tàr.

10 Tha tròcair agus fàrinn air còmhlach-

adh a chéile: tha ceartas agus sàth air

pògadh a chéile.

11 Fàsaidh fàrinn a nios as an talamh,

agus seallaidh ceartas a nuas o na nèamhan.

12 Seadh,bheir an Tighearn niaith dhuinn;

agus bheir ar fearann uaith a thoradh.

13 Imichidh ceartas roimhe, agus stiùraidh

e a cheumanna 's an t-shghe.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm LXXXVI

1 Athchuinge Dhaibhàdh. 5 Dh'aidich e gu'n

robh Dia maith agus iochdmhor. 14 làinn e

gearan an aghaidh nan uaibhreach, agus

'ghuidh e air Dia iròcair a dheanamh air.

Uruuigh le Daibhidh.

AOM, a Thighearna, do chluas, eisd

rium; oir tha mi bochd agus uir-

easbhuidheach.

2 Gléidh m'anam, oir tha mi diadhaidh:

thusa mo Dhia, saor d'òglach, a dh'earbas

asad.

3 Dean tròcair orm, a Thighearn'; oir tha

mi a' glaodhaich riut gach là.

10 Oir is mòr thusa, agus tha thu a' dean-

amh nithean iongantach; is tusa Dia, thu

féin a mhàiu.

11 Teagaisg dhomh, a Thighearna, do

sbhghe; ghiaisidh mi a'd' fhàrinn: coimh-

cheangail mo chridhe chum eagal d'ainme

'bhi orm.

12 Molaidh mi thu, a Thighearna mo

Dhia, le m'uile chridhe, agus bheir mi

glòir do d'ainm gu bràth:

13 Oir is mòr do thròcair ormsa, agus shaor

thu m'anam o'n t-slochd a's àochdaraiche.

14 A Dhé, dh'éirich na h-uaibhrich a'm'

aghaidh, agus dh'iarr coimhthional hichd-

foirneirt m'anam; agus cha do chuir iad

thusa rompa.

15 Ach tha thusa, a Thighcarn', a'd' Dhia

iochdmhor,agusgràsmhor,mall chum feirge,

agus pailt ann an tròcair agus ann am firinn.

16 Amliairc orm, agus dean tròcair orm;

thoir neart do d'òglach, agus saor mac do

bhanoglaich.

1 7 Thoir dhomh comharadh air maith , chum

gu'm faic iadsan e aig am bheil fuath dhomh,

agus gu'n gabh iad nàire, a chionn, a Thigh-

earna, gu'n do chuidich thusa leam, agus

gu'n d'thug thu comh fhurtachd dhomh.

Salm LXXXVII.

1 Bunait agus glòir Shioin. 4 Tha a sluauh

eadar-dhealaichie o gach sluagh eile.

Salm no laoidh air son mhac Chorah.

TIIA a bhunait anns na beanntaibh

naomha.

2 Is ionmhuinn leis an Tighearn geatachan

Shioin, thar uile ionadan-còmhnuidh Iacoib.

3 Innsear nithean glòrmhor ortsa, a

chaithir Dhé. Selah.

4 Cuimhnichidh mi Rahab agus Babel

dhoibhsan d'an aithne mi: feuch, Palestin,

agus Tàorus, maille ri h-Etiopia; rugadh

amfear so an sin.

5 Ach mu Shion theirear, Rugadh am fear

so agus am fear ud innte, agus daingnich-

idh an Ti a's àirde i.

6 Comharaichidh an Tighearn, 'n uair a

sgrìobhas e sìos na fineachan, gu'n d'rugadh

amfcar so an sud. Selah.

7 Bithidh araon luchd-seinn agus luchd-

ciuil an sin: tha mo thobraichean uile

4 Dean anam d'òglaich fhéin aoibhinn; oir annadsa.

riutsa, a Thighearna, togaidh mi m'anam

5 Oir tha thusa, a Thighearna, maith agus

iochdmhor, agus pailt ann an tròcair dhoibh-

san uile a ghairmeas ort.

6 Eisd, a Thighearna, ri m'urnuigh, agus

thoir fainear guth m'athchuinge.

7 Ann an là mo theinn gairmidh mi ort;

oir freagairidh tu mi.

8 C\\2i-n'eil do shamhuil-sa am measg nan [ a'd' fhianuis,

Salm LXXXVIII.

1 Tha an salmadair a' guidhe gu' n tugadh Dia

éisdeachd da urnuigh, 3 agus a' leigeadh ns

da na irioblaidean a thàinig air. ^ ^ Laoidh no salm air son mhac Chorah, do n ard

fhear-ciuil air Mahalat Leaiiot, Maschil le

Heman an t-Esrahach. , ,v . i^

ATHIGHBARN', a Dhé mo shlhmte,

a là agus a dh'oidhche ghlaodh u)i

LEABHAR NAN SALM air ais

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

Salm LXXXIX.

2 Thigeadh m'urnuigh a'd' làthair; aom j 4 Gu bràth dainguichidh mi do shliochd

do cbhias ri m' ghlaodh:; agus togaidh mi suas do ràgh-chaithir o

3 Oir tha m'anam làn truaighe, agus tha ' liun gu linn. Selah.

mo bheatha dlùth do'n uaigh. ^ v '^ Molaidh na nèamhan d'iongantais, a

4 Mheasadh mi mar iadsan a théid sìos Thighearna; mar an ceudna d'f liàrinu ann

do'n t-slochd; tha mi mar dhuine gun neart; an coimhthional nan naomh.

5 Saor am measg nam marbh, mar iadsan 6 Oir cò ann am flaitheanas a choimh-

a mharbhadh, a tha 'nanluidhe'sauuaigh, measar ris an Tighearn ? cà am measg

air nach 'eil cuimhne agad ni's mò; oir o d'

làimh ghearradh as iad.

6 Chuir thu mi 's an t-slochd a's àsle ann

an dorchadas, auns na doimhneachdaibh.

7 Luidh d'fhearg orm gu teann, agus le

d' thonnaibli uile chlaoidh thu mi. Selah.

8 Chuir thu mo luchd-eòlais fada uam;

rinn thu mi am' ghràiueileachd dhoibh:

di'uidte suas tha mi, agus cha-n urrainn mi

teachd a mach.

9 Tha mo shiàil a' fàilneachadh a bhràgh

m'àmhghair; ghairm mi ort, a Thighearua,

gach là; shàn mi mo làmhau riut.

10 Do na marbhaibh an nochd thu iongant-

ais? an éirich na maii-bh, agus am mol iad

thu? Selah.

11 An cuirear 'an céill do chaoimhneas

caomh 's an uaigh? d'fhàrinn ann an sgrios?

12 An aithnichear d'iongantais anns an

dorchadas? agus d'fhìreantachd ann an

talamh na dà-chuimhne?

13 Ach riutsa, a Thighearna, ghlaodh

mise; agus anns a' mhaduinn thig m'uruuigh

a'd' làthair.

14 Car son, a Thighearn', a thilgeas tu

m'anam uait? a dh'fholaicheas tu doghuàiis

uam?

15 Tha mise air mo chràdh, agus dlàith

do'n bhàs, om'òige; dh'fhuihug mi d'uamh-

asan, tha mi ann an imcheist.

16 Dh'imich d'fhearg gheur tharum;

chlaoidh d'uamhasan mi.

17 Chaidh iad timchioll orm mar uisge

gach là; chuairtich iad mi le 'chéile.

18 Chuir thu fear mo ghaoil agus mo

charaid fada uam: tha luchd m'eòlais ann

an dorchadas.

Salm LXXXIX.

1 Mhol an salmadairDia air son a gheallannan

tròcaireacli do Dhaibhidh. 5 Cumhachd agus

mòrachd an Tighearna. 15 Tref/àreantachd

Dhé hithidh an t-ionracan air 'àrdachadh;

19 agus dàonaidh an Tighearn e o làimh a

no.imhdean. 38 Tha an salmadaird' caoidh

gv!n do thilg Dia a shluagh uaitài. 46 Rinn e

urnuigh ri Dia, agus bheannaich se e.

Maschil le h-Etan an t-Esrahach.

AIR tròcairibh an Tighearna gu bràth

seinnidh mi; o linn gu Unn foillsich-

idh mi d'fhàrinn le m' bheul:

2 Oir thuirt mi, Gu bràth togar suas

tròcair; anns na nèamhan daingnichidh tu

d'fhàrinn, ag ràdh,

3 Rinn mi coimhcheangal ri m' Aon

taghta; mhionnaich mi do Dhaibhidh,

m'òglach.

521

mhac nan cumhachdach a shamhluichear

ris an Tighearn ?

7 Is adhbhar eagail Dia gu mòr ann an

coimhthional nan naomh; agus is còir

uiTani a thabhairt da os an ceann-san uile

a tha mu'n cuairt da.

8 A Thighearna Dhé nan slògh, cò a tha

cosmhuil riut ? treun tha thusa, a Thigh-

earn', agus tha d'fhàrinn mu n cuairt duit.

9 Riaghlaidh tusa onfha na fairge: 'n uair

a dh'eireas a tonnan, coisgidh tu iad.

10 Mhàn-phronn thu Rahab, mar dhuine

leònta; le gairdean do neirt sgap thu do

naimhdean.

11/5 leatsa na nèamhan, mar an ceudna

is leat an talamh; shuidhich thusa an

cruinne-cé, agus a làn.

12 Chruthaich thusa an àirde tuath, agus

an àirde deas; ni Tabor agus Hermon

gairdeachas ann ad ainm.

13 Agadsa tha gairdean neartmhor: is

làidir do làmh, is àrd do dheas làmh.

14 Is iad ceartas agus breitheanas àite-

tàimh do ràgh-chaithreach; théid tròcair

agus f àrinn roimh do ghnàiis.

15 /s beannaichte an sluagh d'an aithne

an fhuaim aoibhneach: imichidh iad, a

Thighearn', ann an solus do ghnùise.

16 Ann ad ainm-sa ni iad gairdeachas air

feadh an là; agus ann ad fhìreantachd àrd-

aichear iad.

17 Oir is tusa glòir an neirt; agus ann ad

dheadh-gheau àrdaichear ar n-adharc.

18 Oir is e'n Tighearn ar sgiath, agus Aon

naomh Israeil ar Ràgh.

19 An siu labhair thu ann an taisbeanadh

ri d' Aon naomh, agus thuirt thu, Chuir

mise cuideachadh air aon a tha cumh-

achdach; dh'àrdaich mi aon taghta as an

t-sluagh.

20 Fhuair mi Daibhidh m'òglach; le m'ol-

aidh uaoimh dh'ung mi e:

21 Le'm bi mo làmh gu daingean: mar an

ceudna neartaichidh mo ghairdean e.

22 Cha tog an nàmhaicl càs dh.th; agus

cha chlaoidh mac an uilc e.

23 Agus prounaidh mi a naimhdean

roimhe, agus buailldh mi iadsan le'm

fuathach e.

24 Agus hithidh m'fhàrinn agusmothròc-

air maille ris; agus ann am ainm-sa ànl-

aichear 'adharc-san.

25 Agus cuiridh mi a làmh anns an fhairge,

agus a dheas làmh anns na h-aimhnichibh.

26 Glaodhaidh e rium, Is tu m'athair, mo

Dhia, agus can-aig mo shlàiute.

R2

Salm XC, XCI.

27 Mar an ceudna ni nii mo clieud-ghin \

dheth, àrd os ceann ràghrean na tahnhainn.

28 Gu bràth gleidhidh mi mo thròcair

dha, agus bithidh mo choimhcheangal seas-

mhach leis.

29 Agussuidhichidhmigubràtli a shliochd,

agus a ràgh-chaithir mar làithibh nan nèamh.

30 Ma thréigeas a chlann mo lagh, agus

nach gluais iad ann am bhreitheanais;

31 Ma mhi-naomhaicheas iad mo reachdan,

agus nach gléidh iad m'àithcautan;

32 An sin fiosraichidh mi le slait an eus-

aontas, agus le buillibh an euceart.

33 Gidheadh, cha bhuin mi gu tur mo

chaoimhueas-gràidh uaith,agus cha bhreug-

uaich mi mo ghealladh.

34 Cha bhris mi mo choimhcheangal;

agus an ni a thàinig as mo bhilibh cha

chaochail mi.

35 Aon uair mhionnaich mi air mo naomh-

achd, nach dean mi breug do Dhaibhidh.

36 Mairidh a shliochd gu bràth, agus a

ràgh-chaithir mar a' ghrian a'm' làthair.

37 Mar a' ghealach, daingnichear e gu

bràth; agus mar fhianuis dhàleas ann an

nèamh. Selah.

38 Ach thilg thu uait, agus gliabh thu

gràin; bha fearg ort ri d'Aou uugta.

39 Sgaoil thu coimhcheangal d'òglaich;

thruaill thu a choron, g'a thilgeadh gu làr.

40 Bhris thu a bhallachan-dàonaidh uile;

rinn thu a dhaingnich 'n an sgrios.

41 Creachaidh iadsan uile a ghabhas an

t-slighe e: tha e 'n a mhasladh d'a choimh-

earsnaich.

42 Thog thu suas deas làmh a naimhdean;

rinn thu 'eascairdeau uile ait.

43 Mar an ceudua phill thu faobhar a

chlaidheimh, agus cha d'thug thu air seas-

amh anns a' chath.

44 Chuir thu as d'a ghlòir, agus thilg thu

sios a ràgh-chaithir gu làr.

45 Ghiorraich thu làithean 'òige; chòmhd-

aich thu e le nàire. Sclah.

46 Cia fhad, a Thighearn', a dh'fholuich-

eas tu thu fhéin gu tur? a loisgeas, uiar

theine, do chorruich?

47 Cuimhnich cia gearr m'aimsir: carson

a chruthaich thu gu dàomhain clann nan

daoine uile?

48 Cò e an duine a tha beò, agus nach

faic am bàs, no 'theasairgeas 'anam fhéin o

làimh na h-uaighe? Selah.

49 C'àit am bhcil do chaoimhneasan-

gràidh roimhe so, a Thighearu', a mhionn-

aich thu do Dhaibhidh air d'fhàrinn.

50 Cuimhnich, a Thighearna, masladh do

sheirbhiseach; gu'n do ghiàdain mise ann

am uchd uile mhasladh sluaigh mhòir,

51 Leis an do mhaslaich do naimhdean, a

Thighearna; leis an do mhaslaich iad

ceumau d'Aoin ungta.

52 Beaunaichte gu'n rdbh an Tighearn gu

BÃŒoiTuidh. Amen agus Amen.

522

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XC

1 Dh'f'hoillsich Maois freusdal Dhé do chlomn

Israeil. 9 Nochd e giCm bheil làithean an

duine gean-; 13 agusghuidh e gu'n sàsuicheadh

Dia a slduagh le 'thròcair.

Urnuigh le Maois, òglach Dé.

ATHIGHEARN A,bha thusa a'd' ionad-

còmhnuidh dhuinn o linn gu linn.

2 Mu'n do ghineadh na beanntan, agus

mu'n do dhealbh thu an talamh agus an

cruinne-cé, eadhon o bhith-bhuautachd gu

bith-bhuantachd is tusa Dia.

3 Tionndaidhidh tu an duine gu sgrios;

agus their thu, PiIIibh, a chlann nan daoine.

4 Oir tha niàle bliadhna ann ad shealladh-

sa, mar an là'n dé 'n uair a théid e seachad,

agus mar fhaire anns an oidhche.

5 Dh'fhuadaich thu iad, mar le sruth; mar

chodal tha iad: anns a' mhaduinn tha iad

mar fheur a dh fhàsas suas.

6 Air maduinn thig e fo bhlàth, agus

fàsaidh e suas; air feasgar gearrar sìos e,

agus seargaidh e.

7 Oir tha sinn air ar caitheadh le d' fheirg,

agus le d' chorruich tha sinn air ar claoidh.

8 Chuir thu ar n-euceartan a'd' fhianuis,

ar peacaidhean dàomhair ann an solus do

ghnàiise.

9 Oir tha ar làithean air teireachduinn

ann ad fheirg: chaith sinn ar bliadhnachan

mar sgeul a dh'innseadh.

10 Tha làithean ar bàiadhnachan 'n an tri

fichead bliadhna agus a deich;_ agus le

tuilleadh neirt ma bhitheas ceithir fichead

ann^ is saot.hair agus doilgheas an spionrt

adh: oir gearrar as e gu grad, agus

siubhlaidh sinn.

11 Cò d'an aithne neart d'fheirge, agus a

réir d'eagail, do chorruich/

12 Teagaisg dhuinn mar so ar làithean àireamh, chum gun socraich sinn ar cridh air gliocas.

13 Pill, a Thigheama; cia fhad? agus

gabh aithreachas athaobh do sheirbhiseach.

14 Sàsuich sinn gu moch le d' thròcair, a

chum gu'n dean sinn gairdeachas agus

aoibhueas ré ar làithean uile.

15 Dean aoibhneach sinn a réir nan làith-

ean air an do chràidh thu sinn, nam bliadh-

nachan anns am faca sinu olc.

16 Faicear d'obair le d' sheirbhisicb, agus

do ghlòir le 'n cloinn.

17 Agus bitheadh maise an taighearu' ar

Dé oirnn; agus daingnich thusa obair ar

làmh dhuinn; seadh, daingnich obair ar

làmh.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XCI

1 Téaruinteachd agus sonas nan ionracan fo

sdàile an Uile-chumhachdaich.

GABÃŒIAIDH esan atha'n a chòmhnuidh

ann an ionad dàomhair an Ti a's àirde,

tàmh fo sgàile an Uile-chumhachdaich.

2 Their mi mu thimchioll an Tighearna, /#

e mo thearmunn, agus mo dhaingneach; mo

Dhia, anns an cuir mi mo dh.igh.

SALINC XCII— XCIV.

3 Gu dearbh saoraidh e thu o ribau eunad- 9 Oir feuch, do naimhdean, a Thigheania.

air, o"n phlàigh mhilltich. oir feuch, do naimhdean, sgriosar iad:

4 Le 'iteagaibh còmhdaichidh e thu, agus, sgapar uile hichd-deanamh na h-euceirt.

fo a sgiathan bithidh d'earbsa: bithidh \ 10 Ach mar adharc buabhuill àrdaichidh

'fhàrinn 'n a sgéith agus 'n a targaid dhuit. tu m'adharc-sa: ungar mi le h-olaidh iiir.

5 Cha bhi eagal ort a thaobh an uamhais 11 Agus amhaircidh mo shùil air m'eas-

anns an oidhche, no na saighde a ruitheas cairdibh; mu na droch dhaoiuibh a dh'éireas

'r an là; i suas a'm' aghaidh cluinnidh mo chluasan.

6 No na plàigh' a ghluaiseas ann an dor- j 12 Mar chrann-pailme, thig am firean fo

chadas, no an sgrios a mhilleas mu mhea- I bhlàth; mar sheudair air Lebanon, fàsaidh

dhon-Ià. e suas.

7 Tuitidh màle ri d' thaobh, agus deich 13 ladsan a shuidhichear ann an taigh an

màle air do làimh dheis; ach cha tig e am Tighearn', ann ancàiirtibh arDé-ne thigiad

fagus duit. I fobhlàth:

S A mhàin le d' shùilibh seallaidh tu, agus { 14 Fathast 'n an sean aois bheir iad a mach

chi thu dàol nan aingidh. I toradh. sultmhor, agais ùr bithidh iad.

9 A chionn gu'n d'rinu thu an Tighearn; 15 A chum gu nochd iad gu bheil an taigh-

'n a thearmunn, an Ti a's àirde 'n a ionad- ' '

còmhnuidh dhuit;

10 Cha-n éirich olc air bith dhuit, agus

cha tig plàigh am fagus do d'fhàrdaich:

1 1 Oir bheir e àithne d'a ainglibh mu d'

thimchioll, chum do ghleidheadh ann ad

shlighibh uile.

12 'jV an làmhan togaidh iad suasthu,air

eagal gu'm buail thu do chos air cloich.

13 Air an leòmhan agus air an nathair-

nimhe saltraidh tu; pronnaidh tu fo d' chois

an leòmhan òg agus an dràgon.

14 A chionn gu'm blieil gràdh aige dhomh,

saoraidh mi e; àrdaichidh mi e, a chionn gur

aithne dha m'ainm.

15 Gairmidh e orm, agus éisdidh mi ris;

hitJddh mi maille ris ann an teinn; teasair-

gidh mi e, agus bheir mi urram dha.

16 Le fad làitheau sàsuichidh mi e, agus

nochdaidh mi dha mo shlàinte.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XCII

1 Dh'earalaich amfàidh Dia a mholadh, 4 air

son a. bhreithea7iais air luchd-deanamh an uilc,

10 agus air son a mhaitheis dd'n ionracan. Salm no laoidh air son là na sàbaid.

JTS maith an ni buidheachas a thabhairt

-* do'n Tighearn, agus cliu a thabhairt do

d'ainmsa, Thi a's àirde;

2 Do chaoimhneas-gràidh a chur 'an céill

anns a' mhaduinn, agus d'fhàrinn gach

oidhche.

earn mo charraig, cothromach, agTis nach

'eil euceart ann.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XCIII

Mòralachd agus àiaomiiachd oighreachd Chriosd.

THA'N Tighearn a' ràoghachadh, tha e

air a sgeadachadh le mòralachd; tha'n

Tighearn air a sgeadachadh le neart, agus

chrioslaich se e fhéin: tha'n saoghal mar an

ceudna air a dhaingneachadh, clmm nach

gluaisear e.

2 Dhaingnicheadh do ràgh-chaithir o chiau:

shàorruidheachd tha thusa.

3 Thog na tuiltean suas, a Thigheama.

thog na tuiltean suas an guth: togaidh na

tuiltean suas an tonnan.

4 Os ceann toirme uisgeachan làonn?hor,

os ceann thonn neartmhor na mara, is

neartmhor anns na h-àrdaibh an taigheam.

5 Tha do theisteis ro fhàor: do d' thigh-sa

is iomchuidh uaomhachd, a Thighearna, gu

bràth.

3 Air inneal-ciuil nan deich teud, agus air '

an t-saltair; air a' chlàrsaich le fuaim fàionn

mhoir àird.

4 Oir rinn thu mi aoibhinn, a Thigheama,

tràd d'oibre-sa; ann an gnàomharaibh do

làmh ni mi gairdeachas.

5 Cia mòr do ghnàomharan-sa, a Thighear-

na ! ro dhomhain tha do smuaintean.

6 Cha-n eòl do'n amhlair, agus cha tuig an

t-amadan so.

7 An uair a chinneas na h-aingidh mar dain?

flieur, agus a thig uile luchd-deanamh na

8 Ach tha thusa ro àrd gu sàorruidh, a ' t-

Thighearaa.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XCIV

1 Dh'asluich Daibhidh air Dia gu'n ìocadh e luigheachd do na h-uaibhrich. 8 Nochd e freasdal Dhé, agus beannachadh an duine a smachdaichear leis. 16 Tha Dia 'n a fhear-cuideachaidh do'n fhìrean.

A DHE an dìoghaltais, a Thighearn' Dhé an dioghaltais, dealraich a mach.

2 Ardaich thu fhéin, a Bhreitheimh na talmhainn; ìoc luigheachd do na h-uaibhrich.

3 Cia fhad a ni na h-aingidh, a Thighearn, cia fhad a ni na h-aingidh caithream?

4 Cia fhad a bhrùchdas iad briathran, a labhras iad nithean cruaidhe? a bhitheas uile luchd-deanamh an uile ri ràiteachas?

5 A bhruthas iad do shluagh, a Thighearna, agus a chlaoidheas iad d'oighreachd?

6 A mharbhas iad a' bhantrach agus an coigreach, agus a mhortas iad na dìlleachdain?

7 Agus a their iad, chan fhaic an Tighearn, agus cha toir Dia Iacoib fainear e.

8 Tuigibh, sibhse amhlairean am measg an sluaigh; agus amadana, cuin a bhitheas sibh glic?

9 An th a shuidhich a' chluas, nach cluiinn e? an ti a dhealbh an t-sùil, nach faic e?

10 An ti a smachdaicheas na fineachan, nach cronaich e? an ti a theagaisgeas eòlas do'n duine, nach 'eil eòlas aige?

11 Is fiosrach an Tighearn air smuaintibh dhaoine, gur dìomhanas iad.

12 Is beannaichte an duine a smachdaicheas tusa, a Thighearn', agus a theagaisgeas tu as do lagh:

13 Chum fois a thabhairt da o làithibh an uilc, gus an cladluichear sloclid do'n aingidh.

14 Oir cha tilg Dia deth a shluagh, agus cha tréig e 'oighreachd fhéin;

15 Ach pillidh breitlieanas ri ceartas;

agus leanaidh iadsan uile a tha ionraic

'n an cridhe e.

16 Cò a dh'éireas leam an aghaidh luchd-

deanamh an uilc? cò a sheasas air mo shon

an aghaidh kichd-deanamh na h-aingidh-

eachd?

17 Mur hitheadh an Tighearn 'g am chuid-

cachadh, is beag nach robh m'anam 'n a

tliàmh gu tosdach?

18 'N uair a thuirt mi, Tha mo chos

air sleamlmachadh uam, chum do thròcair,

a Thighearna, suas mi.

1 9 Ann an làonmhoireachd mo smuaintean

an taobli a stigh dhàom, thug do chomh-

fhurtachd-sa sòlas do m'anam.

20 Am bi comunn riutsa aig ràgh-chaithir

nah-euceirt,adhealbhasaimh]eas le reachd?

21 Cruinnichidh iad le 'chéile an a^haidh

anama an fhàrein, agus dàtidh iad fuil neò-

chiontach.

22 Ach is e'n Tighearn mo dhaingneach;

agus is e mo Dhia carraig mo dhòchais.

23 Agus dàolaidh e orra fhéin an euceart,

agus 'n an aingidheachd fhéin gearraidh e as

iad; gearraidh an Tighearn ar Dia as iad.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XCV

1 Earail gu Dia a mholadh air son a mhòrachd, 6 agus airson a mhaitheis.

O THIGIBH, seinneamaid do'n Tighearn; togamaid iolach do charraig ar slàinte.

2 Thigeamaid 'n a fhianuis le buidheachas, agus le salmaibh togamaid ceòl dha gu suilbhireach:

3 Oir is Dia mòr an Tighcarn, agus is Rìgh mòr e os ceann nan uile dhia.

4 'N a làimh-san tha doimhneachdan na talmhainn; agus is leis àirde nam beann.

5 Is leis an fhairge, oir is e a rinn i; agus dhealbh a làmhan an talamh tioram.

6 O thigibh, sleuchdamaid, agus cromamaid sìos tuiteamaid air ar glùinibh 'am fianuis an Tighearn' a rinn sinn:

7 Oir is esan ar Dia, agus is sinne sluagh 'ionaltraidh-san, agus caoraich a làimhe.

8 An diugh ma dh'éisdeas sibh r'a ghuth, na cruaidhichibh bhur cridhe, mar anns a' chonnsachadh, mar ann an là a' bhuairidh, anns an fhàsach;

9 'N uair a bhuair bhur n-aithrichean mi, a dhearbh iad mi, agus a chunnaic iad m'oibre ré dhà fhichead bliadhna.

10 Chuireadh campar orm leis a'ghinealach ud, agus thuirt mi, Is sluagh seacharanach 'n an cridhe iad, agus cha-n aithne dhoibh mo shlighean:

11 D'an d'thug mi mo mhionnan a'm' fheirg, nach rachadh iad a steach do m' fhois.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XCVI

1 Earail gu glòir Dhé a chur 'an céill, 10 agus gu gairdeachas a dheanamh a chionn gu bheil e a' rìoghachadh os ceann an domhain.

CANAIBH do'n Tighearn laoidh nuadh; canaibh do'n Tighearn, a thìrean uile.

2 Canaibh do'n Tighearn, beannaichibh 'ainm; foillsichibh o là gu là a shlàinte.

3 Cuiribh 'an céill am measg nan cinneach a ghlòir, am measg gach sluaigh 'iongantais-san.

4 Oir is mòr an Tighearn, agus is ro airidh e air cliu: is adhbhar eagail esan os ceann nan uile dhia:

5 Oir is ìodholan uile dhiathan nan cinneach: ach is e'n Tighearn a rinn na nèamhan.

6 Tha urram agus mòralachd 'n a fhianuis: neart agus maise 'n a ionad naomh.

7 Thugaibh do'n Tighearn, sibhse fhineacha nan sluagh; thugaibh do'n Tighearn glòir agus neart.

8 Thugaibh do'n Tighearn a' ghlòir a's cubhaidh d'a ainm: thugaibh tabhartas leibh, agus thigibh a steach d'a chùirtibh.

9 Sleuchdaibh do'n Tighearn ann am maise na naomhachd; bitheadh eagal oirbh 'n a fhianuis, gach uile thìr.

10 Abraibh am measg nan cinneach, Tha'n Tighearn a' rìoghachadh: mar an ceudna daingnichear an domhan, chum nach gluaisear e: bheir e breth air na slòigh le ceartas.

11 Bitheadh na nèamhan aoibhueach, agus deanadh an talamh gairdeachas; beucadh an fhairge, agus a làn.

12 Bitheadh a' mhachair ait, agus gach ni a th' innte; an sin deanadh uile chroinn na coille luathgliaire.

13 An làthair an Tighearna; oir tha e a' teachd, oir tha e a' teachd a thoirt breth air an talamh: bheir e breth air an t-saoghal le ceartas, agus air na slòigh le 'fhìrinn.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XCVII

1 Mòralachd rìoghachd Dhé. 8 Rinn Sion gairdeachas air son bhreitheanas an Tighearna. 10 Gleidhidh Dia anaman a naomh.

THA'N Tighearn a' rìoghachadh; bitheadh aiteas air an talamh: deanadh na h-eileanan lìonmhor gairdeachas.

2 Tha neoil agus dorchadas m'a thimchioll: is iad ceartas agus breitheanas àite-còmhnuidh a rìgh-chaithreach.

3 Théid teine roimhe, agus loisgidh e suas a naimhdean air gach taobh.

4 Shoillsich a dheahmaich an cruinne-cé; chunnaic, agus chriothnaich an talmh.

5 Leagh na beanntan as mar chéir o làthair an Tighearn', o làthair Thighearna na tahnhainn uile.

6 Cuiridh na nèamhan 'an céill a cheartas, agus chi gach sluagh a ghlòir.

7 Bithidh uamhunn orra-san uile a ni seirbhis do dhealbhan snaidhte, a ni uaill à h-ìodholaibh: sleuchdaibh dha, a dhiathan uile.

8 Chuala Sion, agus bha aoibhneas oirre; agus rinn nigheanan Iudah gairdeachas, air son do bhreitheanas, a Thighearna.

9 Oir tha thusa, a Thighearn', àrd os ceann na talmhainn uile; tha thu air d'àrdachadh gu mòr os ceann nan uile dhia.

10 Sibhse a ghràdhaicheas an Tighearn, fuathaichibh olc: gleidhidh e anaman a naomh; à làimh nan aingidh saoraidh e iad.

11 Dh'éirich solus do'n fhìrean, agus aoibhneas dhoibhsan a tha ionraic 'n an cridhe.

12 Bitheadh aoibhneas oirbh, fhàìreana, anns an Tighearn; agus thugaibh buidheachas ri cuimhneachadh air a naomhachd.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XCVIII

1 Chuir an salmadair 'an céill slàinte Dhé d'a phobull Israel. 4 Thug e earail do'n t-sluagh buidheachas a thabhairt do Dhia.

Salm.

O SEINNIBH do'n Tighearn laoidh nuadh, oir rinn e nithean iongantach; dh'oibrich a dheas làmh agus a ghairdean naomh slàinte dha.

2 Thaisbein an Tighearn a shlàinte; ann an sealladh nan cinneach dh'fhoillsich e 'fhìreantachd.

3 Chuimhnich e a thròcair agus 'fhìrinn do theaghlach Israeil; chunnaic uile chrìochan na talmhainn slàinte ar Dé.

4 Togaibh iolach ait do'n Tighearn, a thìrean uile: togaibh bhur guth, deanaibh gairdeachas, agus seinnibh cliu.

5 Seinnibh do'n Tighearn le clàrsaich; le clàrsaich agus guth sailme.

6 Le trompaidibh agus guth na h-adhairc', togaibh iolach ait 'an làthair an Rìgh Iehobhah.

7 Beucadh an fhairge agus a làn, an saoghal agus iadsan a tha 'n an còmhnuidh ann.

8 Buaileadh na tuiltean am bosan; cuideachd deanadh na beanntan luathghaire.

9 An làthair an Tighearna; oir tha e a' teachd a thabhairt breth air an talamh: bheir e breth air an t-saoghal ann am fireantachd, agus air na slòigh ann an ceartas.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm XCIX.

1 Tha am fàidh a' nochdadh gu bheil Dia 'n a rìgh os ceann na talmhainn, 5 agus gur còir sleuchdadh aig siòl a chos.

THA'N Tighearn a' rìoghachadh; criothnaicheadh na slòigh: the e 'n a shuidhe eadar cheruban; bitheadh crith air an talamh.

2 Tha'n Tighearn mòr ann an Sion, agus tha e àrd os ceann gach sluaigh.

3 Moladh iad d'ainm mòr, agus uamhasach: is naomh e.

4 Agus is toigh leis an Rìgh chumhachdach breitheanas: is tu a shocruicheas a' chòir; ni thusa breitheanas agus ceartas ann an Iacob.

5 Ardaichibh an Tighearn ar Dia, agus sleuchdaibh aig stòl a chos: is naomh esan.

6 Bha Maois agus Aaron am measg a shagart, agus Samuel 'n am measg-san a ghairm air 'ainm: ghairm iadsan air an Tighearn, agus fhreagair esan iad.

7 Ann am baideal neoil labhair e riu: ghléidh iad a theisteis, agus an reachd a thug e dhoibh.

8 A Thighearn' ar Dia, fhreagair thusa iad: is tu an Dia a thug maitheauas dhoibh, ge do rinn thu diòghaltas air son an gnìomharan.

9 Ardaichibh an Tighearn ar Dia, agus sleuchdaibh aig a shliabh naomh: oir is naomh an Tighearn ar Dia.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm C

1 Earail gu seirbhis a dheanamh do Dhàa mar

ar cruiÃŒhfhear agus ar fear-saoraidh, 4 agus

gu cliù a thabhairt da air son a mhaitheis, a

ihròcair agv^ 'fàdrinn.

Salm molaidh.

TOGAIBH iolach ait do'n Tighearn, a

thàrean uile.

2 Deanaibh seirbhis do'n Tighearn le

h-aoibhneas, thigibh 'n a fhianuis le luath-

ghaire.

3 Bitheadh fios agaibh gur e'n Tighearn

a's Dia ann: is e a rinn sinn, agus cha sinn

féin; is sinn a shluagh, agus caoraich 'ional-

traidh-san.

4 Thigibh a steach air a gheataibh le

buidheachas, d' a chàiirtibh le moladh;

thugaibh buidheachas dha, beannaichibh

'ainm.

5 Oir thdn. Tighearn maith; mairidh a

thròcair gu bràth, agus 'fhàrinu o linn gu

linn.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm CL

1 Chuir Daibhidh roimhe giCn gluaiseadh e ann

an ionracas a chridhe, 5 agus gu'n gearradh

e as luchd-deanamh an uilc.

Salm le Daibhidh.

MU thròcair agus mu bbreitheanas sein-

nidh mi: dhuitse, a Thigheama, caii-

aidh mi.

2 lomchairidh mi mi fhéin gu glic air

slighe ionraic; c'uiu a thig thu a m'

ionnsuidh? gluaisidh mi ann an ionracas mo

chridh. 'am meadhon mo thighe.

3 Cha chuir mi ni olc sam bith fa chomhair

mo shùl: is fuathach leam obair luchd

eusaontais; cha lean i rium.

4 Triallaidh cridh. iargalt uam; air an

daoi cha chuir mi eòlas.

5 An ti gu dàomhair a bheir beum d'a

choimhearsnach, csan gearraidh mi as; an

ti aig am bheil sealladh àrd, agus cridhe

uaibhreach, esan clia-n fhuiliug mi.

6 Bithidh mo shàiilean air fh-eanaibh na

tire, chum gu'n gabhiad còmhnuidh leam:

esan a gbhiaiseas ann an shghe ionraic, ni e

seirbhis dhomh.

7 Cha ghabh fear-deanamh ceilge còmh-

nuidh ann am thigh; cha-n fhuirich fear-

labhairt bhreug fa chomhair mo shàil.

8 Gu moch gearraidh mi as uile dhroch

dhaoine na tàre; clumi gu'n sgath mi as o

chaithir an Tighearn' uile luchd-deanamh an

uilc.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm CII

1 Thaom am fàidh a ghearan 'an làthair Dhé.

12 Chuimhnich e air tròcair an Tiijhearna d'a

ahluagh, agus ghlac e misneach. 23 Tha Dia

neochaoclduidheach '?i a bhith.

Urnuigh air son duine thruaigh 'n uair a

bhitheas e air a shàruchadh, agus a thaomas

e a ghearan 'an làthair an Tighearna.

ATHIGHEARNA, éisd ri m'urnuigh,

agus thigeadh mo ghlaodh a d'ionn-

suidh.

2 Na foluich do ghnùis uam ann an là mo

theinn: aom do chluas rium "s an là air an

gairm mi ort; éisd rium gu grad.

3 Oir tha mo làitliean air teireachdainn

mar dheataich, agus tha mo chuàmhan air

an losgadh mar theinntein.

4 Tha mo chridhe air a bhualadh, agus air

seargadh mar fheiu*; air chor aa nach

cuimhne leam m'aran itheadh.

5 Le guth m'osnaich, lean mo chnàmhan ri

m'fheoil.

6 Tha mi cosmhuil ri pelican an fliàsaich;

tha mi mar chomhachaig nan ionad aonaran-

ach.

7 Tha mi ri faire, agus tha mi mar eun

'n a aonar air mullach taighe.

8 Air feadh an là tha mo naimhdean 'g am

mhasluchadh; agus iadsan a tha air bhoile

rium, mhionnaich iad a'm' aghaidh.

9 Oir dh'ith mi luath mar aran, agus

mheasg mi mo dheoch le m' dheuraibh,

10 Tràd dochorruich agus d'fheirge; oir

thog thu mi suas, agus leag thu mi sìos

1 1 Tha mo làithean, mar sgàile, ag aomadh

sàos; agus tha mi fhéin, mar fheur, air searg-

adh.

12 Ach mairidh tusa, a Thighearna, gu

bràth, agus do chuimhne o Unu gu liun.

13 Eiridh tusa, ni thu tròcair air Sionj

526

oir tha'n t-àm gu deadh-ghean a nochdadh

dhi, seadh, an t-àm suidhichte air teachd.

14 Oir tha do sheirbhisich a' gabhail

tlachd 'n a clachaibh, agus tha deadh rùn

aca d'a huithre.

15 Mar sin bithidh eagal air na cinnich

' roimh aium an Tighearna, agus air uile

ràghribh na talmhainn roimh a ghlòir.

! 1 6 An uair a thogas an Tighearn suas Sion,

chithear e 'n a ghlòir.

' 1 7 Bheir e 'n aire do urnuigh nan dàoba-

I rach,agus cha dean e tàir air an athchuinge.

18 sgrìobhar so do'n àl ri teachd; agus

moIaicUi an sluagh a ghinear an Tighearn.

! 19 Oir dh'amhairc e nuas o àirde a naomh-

achd fhéin; o na nèamhan sheall an taigheai'u

I air an talamh.

20 A chluinntinn osuaich a' phràosanaich,

I chum fuasgladh orra-san a dh'orduichcadh

chum bàis;

! 21 Chum ainm an Tighearna 'chur 'an céill

ann an Sion, agus a chlm ann an leru-

salem;

I 22 An uair a chruinnichear na slòigh le

'chéile, agus na ràoghachdan, gu seirbhis

a dheauamh do'n Tighearn.

23 Chlaoidh e anns an t-slighe mo neart;

ghiorraich e mo làithean.

24 thuirt mi, Mo Dhia, na tabhair air

falbh mi ann am meadhon mo làithean: tha

do bhliadhnachan-sa air feadh nan uilo

linn.

I 25 chian leag thu bunaitean na tal-

I mhainn; agus is iad na nèamhan obair do

I làmh.

j 26 Théid as doibhsan, ach mairidh tusa:

f àsaidh iadsan uile sean mar eudach; mar

thrusgan caochlaidh tu iad, agus bithidh

iad air an caoclilaidh.

27 Ach is tusa an Ti ceudna, agus cha

chràochnaichear do bhliadhnachan.

28 Mairidh clann do sheirbhiseach, agus

daingnichear an sliochd a'd' fhianuis.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm CIII

1 Earail gu cliu a thoirt do Dhia a diionn gu'm

blieil a mhailheas mòr, 15 agus a thròcair o

sààorà-uidh.achd orra-san d'an eagal e.

Saim le Daibhidh.

BEANNAICH an Tighearn, m'anam;

agus moladh gach ni a tha'n taobh a

stigh dhàom, 'ainm naomh-san.

2 Beannaich an Tighearn, m'anam; agus

ua dà-chuimhnich a thiodhlacan uile.

3 'S e 'mhaitheas dhuit do pheacaidhean

gu léir, a shlànuicheas d'euslaintcau uile;

4 A shaoras do bheatha o sgrios, a chràiuas

thu le caoimhneas-gràidh agus le caomh

thròcairibh.

5 A shàsuicheas dobheul lenithibh maithe,

air chor as gu'n athnuadhaichear d'òige,

mar dige na h-iolaire.

6 Ni an Tighearn ceartas agus breith-

eanas dhoibhsan uile a tha air an sàruchadh,

7 Dh'fhoillsich e a shlighean do Mhaois,

a ghnàomharan do cliloiuu Israeil.

8 Is tròcaireach agus is gràsmhor an taigh-

earu, mall chum feirge, agus pailt ann an

caoimhneas-gràidh.

9 Cha bhi e 'crouachadh gu sàorruidh, agus

cha ghléidh e 'fhmrg gu bràth.

10 A réir ar peacaidhean cha d'rinn e

oirun, agus a réir ar n-euceartan cha d'thug

e kiigheachd dluiiun.

11 Oir mar a tha na nèamhan àrd os ceann

na talmhainn, mar sin tha a thròcair mòr

d'an taobh-san d'an eagal e.

12 Co fhad as a tha 'n àird an ear o'n àird

an iar, co fhad as sin cliuir e uainn ar

n-eusaontais.

13 Mar a ghabhas athair traas d'a chloinn,

gabhaidh an Tighearn truas dhiubhsan d'an

eagal e.

14 Oir is aithne dhaardealbh; iscuimhne

leis gur duslach siun.

15 An duiue, mar fheur tha a làithean;

mar blilàth na macharach, miur sin fàsaidh

e fo bldàth.

16 Oir gabliaidh a' ghaoth thairis, agus

clia bhi e ann; agus cha-u aithnich 'ionad

féin e ni's mò.

17 Ach tha tròcair an Tighearn' o shàorr-

uidheachd orra-san d'au eagal e,agus'fhàr-

eantachd do chloiun an cloinue;

18 Dhoibhsan a chumas a choimhcheangal,

agus a chuimlmicheas 'àitheautan, chum an

deanamh.

19 Shocruich an Tighearn a ràgh-chaithir

anns na uéamhan; agus tha a ràoghachd a'

riagliladh os ceann nan uile.

20 Beannaichibli an taighcaru, sibhse

'aiugleau, treun ann an neart, a' deanamh

'iarrtuis, ag éisdeachd ri fuaim 'fhocail.

21 Beannaichibh an Tighearn, a shlòigh

uile, sibhse a luchd-frithealaidh a ni a

thoil.

22 Beannaichibh an Tiglieam, 'oibre uile,

anns gach àite d'a thighearnas: beannaich

an Tighearn, m'auam!

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm CIV

1 Mùralachd, cumhachd, agus freasdal Dhé.

31 Mairidh glòià: an Tighearna gu Iràtài.

33 Giieall am fàiclh gu'n canadh emoladh do

Dhia an cian a bha e beò.

BEANNAICH an Tighearn, m'anara!

A Thighearna mo 5hia, tha thusa ro

mhòr; le h-urram agus mòralachd tha thu

air do sgeadachadla.

2 Tha thu a' cur soluis umad mar thrusgan,

a' sàneadh amach nan nèamh mar chùirtein.

3 Tha e a' leagadh sailtheau a sheòmar

anns na h-uisgeachaibh, a' deanamh nan

neul 'n an carbad dha fhéin, a' siubhal air

sgiathaibh na gaoithe;

4 A' deanamh 'ainglean 'n an spioradaibh,

a luchd-frithealaidh 'n an teine lasarach. |

5 Shuidhich e an talamh air a bhunaitibh, '

chum nach gluaisteadh e gu bràth. 1

527 I

6 Leis an doimhneachd, mar le trusgan,

chòmhdaich thu e: sheas na h-uisgeachan

os ceann uam beann.

7 d'achmhasan-sa theich iad, o ghuth

do thairneanaich ghreas iad rompa.

8 Chaidh iad suas ri taobh uam beann;

chaidh iad sìos air feadh nan gleann do'n

àit a dh'orduich thusa dhoibh.

9 Shuidhich thu crìoch air nach téid iad

thairis; chum nach pill iad a rìs a chòmh-

dachadh na talmhainn.

10 Tha e a' cur thobar anns na gleanntaibh,

a tha a' ruith air feadh nam beann.

11 Bheir iad deoch do uile bheathaichibh

na macharach: coisgidh na h-asail fhiadh-

aich an tart.

12 Amfagus doibh còmhnuichidh eunlaith

nan speur, a bhitheas a' seiun am measg

nangeug.

13 Uisgichidh e na beanntan o 'sheòmraich-

ibh: le toradh a ghnàomh sàsuichear an

talamh.

14 Bheir e air feiir fàs do'n spréidh, agus

air luibli chum seirbhis an duine, chum aran

a thabhairt as an talandi,

15 Agus f àon a ni cridhe an duine subhach,

oladh a ni a ghnùis dealrach, agus aran a

ueartaicheas cridhe an duine.

16 Tha craobhan an Tighearna làn bràgh,

seudair Lebanoin a shuidhich e:

1 7 Far an dean na h-eoin an nid; aig an storc

tha na craobhan giuthais mar ionad-tàimh.

18 27ia na beauutan àrda 'n an tearmunn

do na gabhair fhiadhaich; na creagan do

na coiiieauaibh.

19 Rinn e a' ghealach air son aimsirean;

is aithne do'n ghrein mar a luidheas i.

2(/ Ni thu dorchadas, agus tha'n oidhche

anu: an siu snàigidh uile bheathaichean na

coille mach.

21 Beucaidh na leòmhaiu òga air son cobh-

artaich, agus ag iarraidh am bàdh air Dia.

22 Eiridh a' ghrian, cruinnichidh iad le

'cheile, agus 'n an àitibh-tàimh luidhidh iad.

23 Théid an duine mach gu 'obair, agus

gu 'shaothair gu feasgar.

24 Cia làonmhor d'oibre, a Thighearna!

ann an gliocas rinn thu iad gu léir: tha'n

talamh làn le d' shaoibhreas:

25 Mar an ceudna an cuan so a tha mòr

agus farsuinn, anns am bheil creutairean

suàigeach gam àireamh, araon beathaichean

beaga agus mòra.

26 An sin siubhlaidh na longan; agus an

Lebhiatan sin, a dhealbh thu gu bhi

'sàigradh ann.

27 Feithidh iad sin uile ortsa, chum gu'n

tabhair thu dhoibh am biadh 'n a thràth.

28 Bheir thusa dhoibh, cruinnichidh iad-

san; fosgailidh tu do làmh, sàsuichear iad

le maith.

29 Foluichidh tu do ghuàus, bithidh iad fo

amhluadh. bheir thu uatha an deò, eugaidh

iad, agus pillidh iad ri'n àiir.

30 Cuiridh tu mach do spiorad, cruthaich-

ear iad; agus athnuadhaichidh tu aghaidh

na talnihainu.

31 ]\Iairidh glòir an Tighearna gu bràth:

ni an Tighearn gairdeachas 'n a oibribh.

32 Seallaidh e air an talamh, agus crioth-

naichidh e; beanaidh e ris na beanntaibh,

agus bithidh deatach dhiubh.

33 Seinnidh mise do'n Tighearn an cian is

beò mi; canaidh mi moladh do m' Dhia

fhad's a bhithcas bith agam.

34 Bithidh mo smuainteau airmiHs; nimi

gairdeachas anns an Tighearn.

35 Sgi-iosar peacaich a mach as an talamh,

agus cha bhi na h-aingidh ann ni's mò.

Beaimaich an Tighearn, m'anam. Mol-

aibhse an Tighearn.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm CV

1 Is còir buidheachas a thabhatrl do Dhia, agus

a fflinùis iarraidh a ghnàlh. 8 JSfochcl an

saàmadairfreasdalDhé do AbraJunn; 16 do

loseph: 23 agus do Israel 's an Eiphit, &c

rpHUGAIBH buidheachas do'n taigh-

-L carn; gairmibh air 'ainm; foillsichibh

am measg nan sluagh a ghnàomharan.

2 Seinnibh dh.; seinnibh sailmdha; labh-

raibli air 'oibribh iongantach-san gu léir.

3 Deanaibh uaill à 'ainm naomh - san:

bitlieadh gairdeachas air cridhe na dream

a dh'iarras an Tighearn.

4 larraibh an Tighearn agus aneart; iarr-

aibh a ghnàiis a ghnàth.

5 Cuimhnichibh 'oibre iongantach a rinn

c; a cliomharan agus breitheanais a bheòil,

6 siblise a shliochd Abrahaim'oglaich-san,

sibhse a chlann Iacoib a dhaoine taghta-san.

7 Is esan an Tighearn ar Dia-ne; air feadh

na talmhainn uile tha a bhreitheanais.

8 Chuimhuich e gu sàorruidh a choimchean-

gal, am focal a dh'orduich e do mhàle giueal-

ach;

9 A rinn e ri h-Abraham, agus amhionnan

do Isaac:

10 Agus dhaingnich e sin do lacob mar

reachd, do Israelmarchoàmhcheangalbith-

bhuan;

11 Ag ràdh, Dhuitse bheir mi fearann

Chanaain, crannchur bhur n-oighi'cachd.

12 An uair nach robh iad ach ro thearc'an

àireamh, agus 'n an coigrich ann;

13 Agus a chaidh iad o chiuneach gu ciun-

each, o ràogliachd gu skiagh eile

19 Gu mig an t-àm anns an d'thàinig a

bhriathar: dhearbh focai an Tighearn e".

20 Chuir an rìgh teachdair uaith, agus

dh'fhuasgail e air; uachdaran an t-sluaigh,

agus leig e saor as e.

21 rinn se e 'n a thigheara air a thigh,

agus 'n a uachdaran os ceann amhaoinuile:

22 Chum gu'n ceangladh e 'àrd-cheannardan

a réir a thoile, agus gu'n deanadh e a shean-

airean glic.

23 Agus thàinig Israel do'n Eiphit, agus

bha lacob air ohuairt ann an tìr Cham.

24 Agus thug e air a shluagh fàs ro làon-

mhor, agus rinn e ni bu treise iad na'n

naimhdean.

25 Dh'iompaich e an cridhe gu fuath a

thoirt d'a shluagh, agus gu buntainn gu

cealgach r'a sheirbhisich.

26 Chuir e cVan ionnsuidh Maois 'òglach

féiu, Aaron a thagh e.

27 Nochd iad a chomharan 'n am measg,

agus a bheartau iongantach ann an tìr Cham.

28 Chuir e mach dorchadas, agus bha

dorchadas aun: aguscha d'rinniad ceannairc

an aghaidh ' fhocail.

29 Thionndaidh e an uisgeachan gu fuil,

agus mharbh e an iasg.

30 Thug an tìr a mach losgannan gu pailt,

aun an seòmraichibh an ràghrean.

31 Labhair e, agus thàinig iomadh gné

eliuileag agus mialan 'n an cràochaibh uile.

32 Air son an uisge thug e dhoibh clach-

mheallain, agus teine lasarach 'n an tàr.

33 AgTis bhuail e an croinn-fhàona agus

au croiun-fhàge; agus bhris e craobhan an

cràoch.

34 Labhair e, agus thàinàg locuist, agus

burruis, agus sin gim àireamh;

35 Agus dh'ith iad gach luibh 'n an tàr;

agus dh'ith iad meas am fearainn.

36 Agus bhuail e gach ceud-ghin 'n an tàr,

toiseach an neirt uile.

37 Agus thug e mach iad le h-airgiod agus

le h-òr: agus 'n an treubhan uile cha robh

aou neach lag.

38 Bha aoibhneas air an Eiphit an uair a

chaidh iad a mach; oir thuit an eagal-san orra.

39 Sgaoil e neul mar chòmhdach, agus

teine gu solus a thoirt 's an oidh.he.

40 Dh'iarr iad, agus thug e dhoibh gearra-

goirt; agus le h-aran néimh shàsuich e iad.

41 Dh'fhosgail e a' chreag, agais bhràichd

uisgeachau a mach; ruith iad air na h-ionada-

14 Cha do leig e le duine sam bith eucoir ibh tioram mar amhainn,

a dheanamh orra, agus smachdaich e ràgh-

rean air ati son;

\ò Ag ràdh, Na beanaibh ri m'dhaoinibh

42 Oir chuimhnich e a ghealladh naomh

do Abraham a sheirbhiseach.

43 Agus thug e mach a shluagh le h-aoibh-

uugta,agusairm'fhàidhibIinadeanaibhcron. ' neas, a dhaoine taghta le gairdeachas

16 Agusghairm e gorta airantàr; bhrise

uile lorg an arain.

17 Chuir e duinerompa, loseph, a reiceadh

mar thràdll.

44 Agus thug e dhoibh fearann nan cinn-

cach; agus shealbhaich iad saothair nan

sluagh;

45 Chum gu'n tugadhiadfaineara reaclui-

[ 18 Le geimhlibh dhochainn iad a chosan; j an, agus gu'n gleidheadh iad a laghau.

chuireadh 'an iarunn e gu teann;

28

Molaibli an taighcuru.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm CVI

l ChomhaàYcidi anSalmadairdo])i t-sluagh Dia

a mholadh air soii a mhaitheis. 4 Ghuidh e

gu'ài cuimlinicJieadh Dia oà-ra le a dàieadh-

ffhean. 6 Ghuir e 'an céill ceannairc Jsraeil; 47

a(/us chràochnaidà, e le urnuiyh.

MOLAIBH an Tighearn. O thugaibh

buidheachas do'n Tighearn, oir tha e

maith, oir gu bi'àth mairidh a thròcair.

2 Cò a's urrainn gnàoraharan treun' an

Tighearn' a chur 'an céilU cò a's urrainn a

chliu uile fhoillseachadh/

3 Is beannaichte iadsan a choimhideas

breitheanas, a ni ceartas anns gach àm.

4 Cuimhnich oirnn, a Thighearna, leis an

deadh-ghean a tha thu 'nochdadh do d'

shluaghféin: fiosraich sinn le d' shlàinte:

5 Chum gu'm faic sinn maith do dhaoine

taghta, chum gu'n dean sinn aoibhneas ann

an aoibhneas do chimiich; chum gu'n dean

sinn uaill le d'oighreachd-sa.

6 Pheacaich sinne le'r n-aithrichibh; rinn

sinn gu h-olc, rinn sinn gu h-aingidh.

7 Cha do thuig ar n-aithrichean d'iougant-

ais anns an Eiphit; cha do thuig iad làon-

mhoireachd do throcaireau, ach bhrosnuich

iad tàiu làimh ris a' mhuir, aig a' mhuir

ruaidh.

8 Gidheadh theasairg e iad air sgàth 'ainme

féin; chum gu'u nochdadh e a chumhachd.

9 Agus smachdaich e a' mhuir ruadh, agus

thiormaicheadh i; agus threòraich 6 iad

troimh na doimhneachdaibh, mar troimh

fhàsach.

10 Agus theasairg e iad o làimh an ti a

thugfuath dholbh, agus shaor e iad o làimh

an nàmhaid.

11 Agus dh'fholuich na h-uisgeachan an

eascairdean: cha d'fhàgadh aon diubh.

12 An sin chreid iad a bhriathi'an, agus

sheiun iad a cldiu.

13 Gu luath dhà-chuimlniich iad a ghuàomh-

aran; cha d'flieith iad r'a chomhairle.

I 14 Ach ghlac ana-miann iad's an fhàsach,

agus bhuair iad Dia anns an iouad uaig-

neach.

15 Agus thug e dhoibh an iarrtus, ach

chuir e caoile air an anam.

16 Agus ghabh iad farmad ri Maois anns

a' champ, agus ri h-Aa)-on sagart uaomh an

Tighearna.

17 Dh'fhosgail an talamh, agus shluig e

sàos Datan, agus dh'fholuicheadh cuid-

eachd Abiraim.

18 Agus las teine 'n an cuideachd; loisgan

lasair suas na di-och dhaoine.

19 Rinn iad laogh ann an Horeb, agus

shleuchd iad do'n dealbh kaghta.

20 Agus dh'atharraich iad an glòir gu

cosamhlachd daimh a dh'itheas feur.

21 Dhà-chuimhnich iad Dia am Fear-saor-

aidh, a rinn nithean mòra anns an Eiphit;

22 Nithean iongantach ann an t\r Cham,

mtheuu uamhasach aig a'mhuir ruaidh:

629

23 Uime sin thuirt e gu'm milleadh e

iad, mur bhitheadh gu'n do sheas 'ùglach

tagliLa Maois fa chomhair anns a' bhearn.

gus a chorruich a thionndadh uatha, chum

uach sgriosadh e iad.

24 Agus rinn iad tarcuis air an tìr thait-

nich: cha do chreid iad 'fhocal.

25 Agus rinn iad gcaran 'n am bùth-

aibh; agus cha d'éisd iad ri guth an

Tighearna.

26 An sin thog e a làmh 'n an aghaidh, a

thoirt orra tuiteam anns an fhàsach;

27 Agus a thilgeadh sìos an sliochd am

measg uan cinneach, agus gu'n sgaoileadh

air feadh nan tàr.

28 Mar an ceudna uaisg iad iad fhéin ri

Baal-peor, agus dh'ith iad àobaii-tean uam

marbh.

29 Agus bhrosnuich iad e le'u gnàomhar-

aibh; agus bhris a' phlàigh a steach orra.

30 An sin sheas Phinehas, agus chuir e

breithcanas 'an gnàomh; agus choisgeadh

a' phlàigh.

31 Agus mheasadh sin dha mar fhàreant-

achd, o linn gu linn gu bràth.

32 Chuir iad fearg air mar an ceudna aig

uisgeachan Mheribah; agus dh'éirich olc do

Mhaois air an son.

33 Oir bhrosnuich iad a spiorad, air chor

as gu'n do labhair e gu h-aithghearr le

'bhilibh.

34 Cha do sgrios iad na slòigh, mu'n d'thug

an Tighearn àithne dhoibh;

35 Ach choimh-mheasg iad iad fhéin am

measg nan cinaeach, agus dh' fhògliluim iad

an oibre.

36 Agus i'inn iad seirbhis d'an àodholaibh,

a bha mar ribe dhoibh.

37 Agus dh'àobair iad am mic agus an

nigheanan do dheamhnaibh,

j 38 Agus dhòirt iad fuil neò-chiontach, fuil

j am mac agus an nighean, a dh'àobair iad

do àodholaibh Chanaain: agus thruailleadh

j an tìr le fuil.

j 39 Agus rinneadh neòghlan iad le'n oib-

i ribh, agus chaidh iad air stràopachas le'u

guàomharaibh.

I 40 Agus las fearg an Tighearn' an agh-

aidh a shluaigh, agus ghabh e gràin d'a

, oighreachd.

41 Agus thug e suas iad do làinih nan

] ciuueach; agus bha iadsan a dh'fhuathaich

I iad, 'n an uathdaraiu os an ceann.

I 42 Agus shàruich an naimhdcan iad; agus

leagadh gu h-àosal iad fo u làimh.

1 43 lomadh uair shaor e iad; ach bliros-

nuich iad e le'u comhairlibh, agus thugadh

I sìos iad air sou an cionta.

44 Gidheadh thug e an àmhghar fainear,

' an uair a chual' e an glaodh:

45 Agus chuimhnich e dhoibh a choimh-

cheangal, agus ghabh e aithi'cachas a réir

làonmhoireachd a thròcair.

46 Agus fhuair e truas dhoibh 'an sealladb

na muinntir sin a tbug leo 'n am braighdibh

iad.

47 Saor sinn, a TMgheam' ar Dia, agns

tionail sinn o mheasg- nan cinneach, chum

buidheachas a thabhairt do d'ainm uaomh-

sa, chum caithream a dheanamh ann ad

chliu.

48 Gu ma beannaichte an Tighearn Dia

Israeil o shàorruidh.aclid gu sàorruidh-

eachd! agus abradh an sluagh uUe, Amen.

Molaibhse an taigheai-n.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm CVII

1 ChomhairUch Daibhidh dò'n t-sluagh Dia a

mholadh airson a mhaif/teis, 6 agus air son a '

fhreasdail d'an taobh anns gach teanntadul. '

OTHUGAIBH buidheachas do'n taigh-

earn, oir tha e maith, oir gu bràth

mairidh a thròcair.

2 Mar so abradh iadsan a shaoradh leis

an Tighearn, a shaor e o làimh an nànihaid;

3 Agus a chruinnich e as na tàribh, o'n

àird an ear agus o'n àird an iar, o'n àirde

tuath agus o'n àirde deas.

4 Chaidh iad air seacharan anns an

fhàsach, ann an ionad uaigueach; slighe gu [

baile tàimh cha d'fhuair iad. j

5 Ocrach agus tartmhor, dh'f bàiloich an

anam annta.

6 An siu ghlaodh iad ris an Tighearn 'n an ,

airc, agus as an teauntachdaibh shaor e j

iad.

7 Agus threòraich e iad air slighe cheirt, '

chum gu'n rachadh iad gu baiie tàimh. |

8 gu moladh daoine Dia air son a

mhaitheis, agus air son a bheartau iongan-

tach do chloinu nan daoine!

9 Oir shàsuich e an t-anam càocrach, agus

làon e an t-auam ocrach le maith.

10 ladsan a shuidh ann an dorchadas agus

ann an sgàile a' bhàis, ceangailte ann an

truaighe agus ann an iaruun,

1 1 A chionn gu'n d'riun iad ceannairc an

aghaidh bhriathar Dhé, agus gu'n d'rinn

iad tàir air comhairle an Ti a's àirde;:

12 Aig an do leagadh sìos an cridhe le

aushocair: thuit iad, agus cha robh fear- i

cuideachaidh ann:

13 An sin ghlaodh iad ris an taigheara

'n an airc, agus as an teanntachdaibh shaor j

e iad.

14 Thug e iad à dorchadas agus à sgàile

a' bhàis, agus bhris e o 'chéile an cuibh- {

reach.

15 gu moladh daoine an Tighearn air

son a mhaitheis, a^us air son a bheartan:

iongantach do chloinn nan daoiue! [

16 Oir bhris e na gcatachan umha, agus

ghearr e bàos na croinu iaruinn. 1

17 Bha amadain, air sou an eusaontais

agus air sou an euceartan, fo ànihghar.

18 De gach biadh ghabh an auam gràin, '

agus thàinig iad dh.th do gheatachaibh 1

bais.

19 An sin ghlaodh iad ris an Tighearn 'n an

airc, agus as an teauutachdaibh shaor e

iad.

20 Chuir e 'fhocal uaith, agus shlànuich e

iad; agus shaor e iad o sgrios.

21 gu moladh daoine an taigheara air

son a mhaitheis, agus air son a bheartau

iongautach do chloinu uan daoine!

22 agus gu'n àobradh iad àobairtean

buidheachais, agus gu'n cuireadh iad 'an

céill a ghuàomharau le hiathghaire!

23 ladsan a théid sìos do'n fhairge air

longaibh, a ni obair air uisgeachaibli

mòra,

24 Chi iadsan gnàomharan an Tighearn',

agus a bheartan iongautach 's an doimhne.

25 Oir labhraidh e, agus dùisgidh e a'

ghaoth dh.inionnach, agus togaidh i a

tonuan.

26 Théid iad suas do na nèamhan, théid

iad sìos do na doimhneachdaibh; le

h-àmlighar leaghaidh an anam.

27 théid iad thuige agus uaith, agus tuis-

lichidh iad mar dhuine air mhisg; agus

théid as d'an céill uile.

28 An sin glaodhaidh iad ris an taigheara

'n an airc, agus as an teanntachdaibli bheir

e iad.

29 Cuiridh e an doiuionn gu féith; agus

bithidh a toiuian 'n an tàmli.

30 An siu bithidh iad ait, a chioun gu'm

bi iad foisueach; agus bheir e iad do'n

chaladh a's miannach leo.

31 O gu moladh daoine an Tighearn air

son a mhaitheis, agus air son a bheartau

iougautach do chloiun nan daoine!

32 Agus gu'n àrdaicheadh iad^e ann an

coimhthional an t-sluaigh, agus ann an

ùite-suidhe nan seauar gu moladh iad e!

33 ÃŒS'^i e aimhnichean 'n am fàsach, agus

tobraicheau uisge 'n an talamh tart-

mhor.

34 Fearanu beartacli ni e fàs, air son ain-

gidheachd a luchd-àiteachaidh.

35 Ni e fàsacli 'n a liune uisge, agus fear-

auu tioram 'n a thobraichibh uisge.

36 Agus an siu bheir e air na h-ocraich

còmhnuidh a ghabhail; agus deasaichidh

iad baile-tàimh;

37 Agus sàoi-chuiridh iad achaidhean,

agus suidhichidh iad fiou-liosau; agusbheir

iad toradh pailt uatha.

38 Agus beannaichidh e iad, agus fòsaidh

iad ro làonmhor; agus cha luglidaich e an

spréidh.

39 Ach ma pheacaicheas iad, lughdaich-

ear agus leigear sìos iad le foii'neart, olc,

agus doilgheas.

40 Dòirtidh e tarcuis air àrd-uaislibh,

agus cuiridh e air seacharan iad ann am

f àsacli as eugmliais slighe.

41 Agus togaidh e suas am bochd o

thruaighe, agus ni e teaghlaichean dàm mar

threud.

42 Chi na fireanan so, agus bithidh iad

ait; agus druididh gach euceart a beul.

43 Cò a tha glic, agus a bheir fainear na

nithean sin? tuigidh esan caoimhneas gràdh-

ach an Tighearna.

LEABHAR NAN SALM air ais

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

Salm CVIII

1 Ghlac Daibhidh viisneach gu Dia a mholadh,

5 agm dh.arr e còmhnadh uaith a réir a

gheallaidheaa.

Lanidh no Salm le Daibhidh.

THA mo chridhe deas, a Dhé; seinnidh

mi agus molaidh mi, eadhon le mo

ghlòir.

2 Mosgail, a shaltair agus a chlàrsach:

mosglaidh mi fhéin moch air mhaduinn.

3 Molaidh mi thu am measg nan sluagh, a

Thighearn', agus seinnidh mi dhuit am

measg nan cinneach.

4 Oir is mòr do thròcair os ceann nan

nèamh; agus ^Aa d'fhàrinn gu ruig na neòil.

5 Bi air d'àrdachadh os ceann nan nèamh,

a Ulié; agus os ceann na talmhainn uile

hitheaclh do ghlòir.

6 Chum gu'n teasairgear iadsan a's ion

^ CIX.

, 7 'N uair a bhoirear breth air, faighear

I ciontacli e, agus bitlieadh 'urnuigh dh. 'na

peacadh.

8 Bitheadh a làithean tearc, agus glacadh

ncach eile a dhreuchd.

9 Bithcadh a cldann 'n an dàUeachdain,

agus a bhean 'n a bantraich.

10 A ghnàth air seacharan bitheadh a

chlann, agus iarradh iad déirc; agus sireadh

iad as an àitibh f às.

1 1 Glacadh fcar nam fiach gach ni a tha

aige, agus creachadh coigrich a shaothair.

12 Na bitheadh neach ann anitròcair air,

agus na bitheadh aon ann a ghabhas truas

d'a chloinn gun athair.

^ 13 Sgrios gu'n robh air a shliochd: 's an

àl a thig 'n a dhéigh, gu'n cuirear as d'a

ainm.

^ 14 Air chuimhne bitheadh aingidheachd

'aithrichean aig an Tighearn; agus na cuir-

ear as peacadh a mhàthar.

15 Bitheadh iad 'am fianuis an Tighearn'

a ghnàth; agus gearradh e as an cuimhne

o'n talamh.

mhuinn leat, saor thusa le d' dheas làimh, 16 A chionn nach do chuimhnich e tròcair

agus eisd rium

7 Labhair Dia 'n a naomhachd:

aoibhneas, roinnidh mi Sechem, agus tomh

aisidh mi gleann Shucoit.

8 Is leamsa Gilead; is leara Manaseh;

agus is e Ephraim neart mo chinn; Iudah

fear-tabhairt mo lagha.

9 /s e Moab mo shoitheach-ionnlaid; os

ceanu Bdoim tilgidh mi mo bhròg: thar

Palestin ni mi caithream.

10 Cò a bheir mi do'n bhaile dhaingnichte?

cò a threòraicheas mi gu h-Edom?

11 Nach tusa, a Dhé ? thusa a tlnàg vivài

sinn, agus nach deachaidh a niach, a Dhe,

le ar n-armailtibh?

12 Thoir còmhnadh dhuinn ann an airc;

oir is dàomhain furtachd duine.

13 Tràd Dhé ni sinn treubhautas; oir sal-

traidh esan sìos ar naimhdean.

LEABHAR NAN SALM air ais

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

Salm CIX

1 Tha Daibhidh ct' gearan gu'n do bhuin a

naimhdean gu cealgach ris. 6 Tàmg e thairis

iad do léir-sgrios: 16 Nochd e gu'n do ghràdh-

aidi iad aingidheachd; 21 agus ghuidhegu'n j locust.

a nochdadh, ach gu'n do gheur-Iean e an

ni mi i duine bochd agus uireasbhuidheach, agus

aig an robh cridhe goirt, chum a mbarbhadh.

17 Mar a ghràdhaich e mallachadh, thig-

eadh e air: mar nach robh tlachd aige ann

am beannachadh, bitheadh e fada uaith.

18 Mar a chuir e mallachadh uime mar

'eudach, thigeadh e steach mar uisge 'n a

chom, agus mar olaidh 'n a chnàmhan.

19 Bitheadh e dha mar an trusgan leàs an

còmhdaichear e, agus mar an crios leis an

crioslaichear e a ghnàth.

[ 20 /s e so obair m'eascairdean an làthair

an Tighearna, agus nan daoine a labhras

olc an aghaidh m'anama.

21 Ach dean thusa air mo shon, a Thigh-

earnaDhé, air sgàth d'ainme; a chionn gu

bheil do thròcair maith, saor thusa mi.

22 Oir tha mi bochd agus uireasbhuidh-

each, agus tha mo chridh. air a lotadh an

taobh a stigh dhàom.

23 Mar sgàile a' claonadh sìos tha mi a'

siubhal; tha mi air m'fhuadachadh mar an

saoradh Dia e o lucàid-dàtidh 'auama.

Do'n àrd fhear-ciuil. Salm le Daibhidh,

ADHE mo chliu, na bi a'd' thosd.

2 Oir tha beul an aingidh, agus

beul na céilge fosgailte a'm' aghaidh; labh-

air iad a'm' aghaidh le teangaidh nam breug.

_3 Agus le briathraibh fuatha chuairtich

lad mi; agus chog iad a'm' aghaidh gun

aobhar.

4 Ann an éiric mo gliràidh tha iad naimh-

deil dhomh, agus mi ri h-urnuigh.

5 Agus dhàol iad dh.mh olc 'an éiric maith,

agus fuath 'an éiric mo ghràidh.

6 Cuir an t-aingidh os a cheaun, agus seaa-

adh Satan aig a dheas làimh.

531

24 Tha mo ghlàiinean lag le trasgadh, agus

tha m' fheoil a' teireachduinn le dàth sulta.

25 Agus tha mi a'm' adhbhar maslaidh

dhoibh: '«. uair a sheall iad orm, chrath

iad an cinn.

26 Cuidich leani, a Thighearna mo Dhia;

saor mi a réir do thròcair:

27 Chum gu'm bi fios aca gur i so do làmh,

gur tusa, a Thighearn', a rinn e.

28 Mallaicheadh iadsan, ach beannaich

thusa: 'n uair a dh'éireas iad, bitheadh nàire

orra; ach bitheadh d'òglach-sa ait.

29 Bitheadh m'eascairdean air an còmh-

dachadh le nàire, agus bitheadh iad air ani

folach le'n amhluadh fhéin, mar le falluinn.

30 Ard-mholaidh mi an Tighearn le m'

bheul; agus am measg na mòr-chuideachd

bheir mi chu dha.

31 Oir seasaidh e aig deas làimh an duine

bliochd, chum a shaoradh o luchd-dàtidh

'anama.

LEABHAR NAN SALM air ais

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

Salm CX

1 Oighreachd, 4 sagartachd, 5 huaidh, 7 agm

fàdangas Chriosd.

Salm le Daibhidh.

THUBHAIRT an Tighearn rim' Thigh-

earn, Suidh aig mo dheas làimh, gus

an cuir mi do naimhdeau 'n an stòl fo d'

cliosaibh.

2 Slat-sliuaicheantais do chumhachd cuir-

idh an Tighearn a mach à Sion: bi thusa

a'd' uachdaran ann am meadhon do uaimli-

dean.

3 Bithidh do sbhiagh ro thoileach ann an

là do chumhaclid: ann am maise na naomli-

achd, mar an dràichd o bliolg na maidue,

bithidh d'òige agad.

4 Mhionnaich an Tighearn,aguschaghabh

e aithreachas, Is sagart thu gubràth, aréir

orduigh Mlielchisedeic.

5 Buailidh an Tighearn, a tha aig do dh.as

làimh, ràghrean ann an là ' fheirge.

6 Bheir e breth am measg nan cinneach;

làonaidh e gach àit le corpaibh marbha;

lotaidh e an t-uachdaran os ceann iomadh

tàr.

7 De'n t-sruth air an t-sHglie òlaidh e;

uime sin togaidh e suas a cheann.

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm CXI

1 Is cubhaidh diu a thabhairt do Dhia air son 'oibre glòrmhor agus iongantach. 7 Is iad fìrinn agus cearlas gnìomharan a làmh.

MOLAIBHSE an Tighearn. Bheir mise cliu do'n Tighearn le m' uile chridhe, ann an coinneamh nam fìrean, agus anns a' choimhthional.

2 Tha gnìomharan an Tighearna mòr; rannsaichear iad leo-san uile aig am bheil tlachd annta.

3 Urramach agus glòrmhor tha 'obair-san; mairidh 'fhìreantachd gu bràth.

4 Chuir e a ghnìomharan iongantach air chuimhne: gràsmhor agus truacanta tha an Tighearn.

5 Thug e lòn dhoibhsan d'an eagal e: cuimhnichidh e gu bràth a choimhcheangal.

6 Chuir e neart 'oibre 'an céill d'a shluagh, le oighreachd nan cinneach a thabhairt doibh.

7 Is iad f àrinn agus ceartas gnìomharan a làimh; tha àitheauta-san uile fìor.

8 Seasmhach tha iad gu saoghal uan saoghal, deanta ann am fìrinn agus ann an ceartas.

9 Chuir e saorsa dh'ionnsuidh a shluaigh, dh'àithn e a choimhcheangal gu bràth; is naomh agus urramach 'ainm-san.

10 Is e eagal an Tighearna toiseach a' ghliocais; tha deadh thuigse aca-san uile a ni àitheanta-san: mairidh a chliu gu bràth.


àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm CXII

1 Beannachadh agus téaruinteachd nan ionracan: 10 Chi na h-aingidh an soirbheachadh, agus bithidh fearg orra.

MOLAIBHSB an Tighearn. Is beannaichte an duine air am bi eagal an Tighearn', a ghabhas tlachd mòr d'a àith-eantaibh.

2 Làidir anns an tìr bithidh a shliochd; beannaichear ginealach nam fìrean.

3 Bithidh maoin agus saoibhreas 'n a thaigh; agus mairidh 'fhìreantachd gu bràth.

4 Ann an dorchadas éiridh solus do na fìreanaibh: gràsmhor agns làn truacantais, agus cothromach tha an Tighearn.

5 Is maith do'n duine a bhitheas truacanta agus coingheallach, a riaghlas a ghnothuichean gu ceart:

6 Oir gu bràth cha ghluaisear e; air chuimhne gu bràth bithidh am fìrean.

7 Roimh dhroch sgeul cha bhi eagal air; tha a chridhe suidhichte, ag earbsadh as an Tighearn.

8 Tha a chridhe air a shocrachadh, cha bhi eagal air, gus am faic e crìoch a naimhdean.

9 Sgaoil e, thug e do na bochdaibh; mairidh 'fhìreantachd gu bràth; mairidh 'adharc le h-urram.

10 Chi an droch dhuine, agus bithidh fearg air; casaidh e 'fhiaclan, agus seargaidh e as; sgriosar miann nan aiugidh.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm CXIII

1 Earail gu Dia a mholadh, 6 do bhràgh gu'n

I cV islich se e fhéin gu amharc air oibribh a

làmli,

MOLAIBHSE an Tighearn. Molaibh,

sibhse òglacha an taighearua,

; niolaibh ainm an Tighearna.

2 Gu ma beannaichte ainm an taigheara',

i o'u àm so agus gu bràth.

j 3 O éirigh na gréine gu mig a luidhe, is

ionmholta ainm an TigTiearna.

1 4 Ard os ceann uan cinneach uile tha an

Tighearn, os ceaon uan nèamh a ghlòir.

5 Cò a'« cosmhuil ris an Tighearn ar Dia,

a tha 'n a chòmhnuidh shuas/

6 A dh'àslicheas e fhéin gu amharc air na i

nithibh a tha 's na nèamhan, agus air

talamh.

7 Togaidh e am bochd o'n duslach; i

òtrach àrdaichidh e an t-ainnis;

8 Chum a chur 'n a shuidh. le àrd uaislibli

le àrd uaislibh a shluaigh.

9 Bheir e air a' nihnaoi a tha gun sliochdj

còmhnuidh a ghabhail ann an taigh, 'n

màthair ait cloinne.

.rm . , ?^^^^ ^-^^^- ! ^' ^^^^ "^I^o^ "a mairbh an Tighearn no

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm CXIV

1 Tha cumhachd Dhé, a nochd e do Israel 'n uair a thug e mach iad as an Eiphit, 'n a adhbhar eagail d'a shluagh.

MOLAIBHSE an Tighearn. 'N uair a thàinig Israel a mach as an Eiphit, taigh Iacoib shluagh coimheach,

2 Bha Iudah dha mar a chòmhnuidh naomh, Israel mar a thighearnas.

3 Chunnaic an cuan, agus theich daidh Iordan air a h-ais.

4 Leum na beanntan mar reitheachan, na cnuic mar uain.

5 Ciod, a chuain, a thug ort teicheadh? a lordain, a thug ort tionndadh air d'ais?

6 A bheanntan, a thug oirbh leum mar reitheachan; a chnocan, mar uain?

7 Criothnaich, a thalaimh, an làthair an Tighearn', an làthair Dhé Iacoib!

8 A thionndaidheas a' charraig gu linne uisge, an ailbhinn gu tobar uisge!

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm CXV

pnnnil rVn sàilàtn/tài _ . *' .

iadsiin uile a théid sìos tosdach do'n

uaiah wi^aacn ao n

1 JSfodid an salmadair giC m huin glòir do Dhia

amhain. 4 Dàomhanas àodhol-aoraidh. 9

Larau gu earhsadh as an Tighearn,

,,y . ! }^ ^ch beannaichidh sinne an Tio-heam

i^ uair ou àm so agus gu bràth. Molaiblise an'

:hearn.


X^ — ---— " &'"", a J.uij^uearua, cua-n j ^^' .,, ^ ,

ann dumne, cha-n ann duinue, ach do ' â– '^"^' ^ '^^

dainm fhéin, air sou do thròcair agus air sou i '^""".^ ^"

rpABHAIR glòir, a Thighearna, cha-n |

-— — - _ "-, ^""' 11 tiuu uuiuuti, acu uo

damm fem, au- sou do thròcair agus air sou

dfhàrinn.

2 carson a theireadh na cinnich, C ait a

ms am Iheil an Dia?

3 Ach tha ar Dia-ne anns na nèamhan,

agus rinn e gach ni a b'àill leis.

4 Is airgiod agus òr an àodhoil-san, obair

lamh dhaoine!

5 Tha beòil aca, ach cha labhairiad: siiil-

ean aca, ach cha-n fhaic iad.

QTha cluasan aca, ach cha chluinn iad;

sronan aca, ach cha ghabh iad fàile.

7 Ttia làmhan aca, ach cha laimhsich iad-

cosan aca, ach cha-n imich iad; agus cha

labhau' iad troimh an scòrnan.

8 Cosmhuil riu fhéin tha iadsan a ni iad

agus gach neach a dh'earbas asda

9 Earbadh taigh Israeil as an taigheam: is

esan an còmhnadh, agus an sgiath.

10 Earbadh taigh Aaroiu as an Tighearn:

t» esan an còmhnadh. agus an sgiath.

11 ladsan air am bi eagal an Tighearn',

earbadh lad as an Tighearn: is esan an

còmhnadh agus an sgiath.

12 Bha an Tighearn cuimhneachail oiran-

éeannaichulh e sinn; beannaichidh e taigh

Israeil; beannaichidh e taigh Aaroin.

13 Beannaichidh e iadsan air am bi eaffal

au lighearna, na big agus na mòir.

^ nÃŒ.^'''''S ^" Pghearn sibh ann an làon-

mhoireachd, sibh fhéin agus bhur clann.

,15 /? beannaichte sibhse o'n taigheara, a

nnn na nèamhan agus an talamh.

16 Is leis an Tighearn na nèamhan, eadhon

I na neamhan; ach an talamh thùg e do

t chlomn nan daoine. °

«32

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm CXVI

1 Chuir an salmadair'an céill a ghràdh agus a dhleasdanas do Dhia air son na tròcair' a nochd e dha. 12 Gheall e a bhòidean ìocadh do n Tighearn ann an sealladh a shluaigh.

IS toigh leam an Tighearn, oir dh'éisd e ri guth m'athchuingean.

2 A chionn gu'n d'aom e a chluas rium, uime sin ri m' bheò éighidh mi ris.

3 Chuairtich doilgheasan a' bhàis mi, agus ghlac piantan ifrinn mi: fhuair mi teinn agus bròn.

4 An sin ghairm mi air ainm an Tighearn': A Thighearna, guidheam ort, saor m' anam.

5 Is gràsmhor an Tighearn, agus cothromach; agus is tròcaireach ar Dia-ne.

6 Gleidhidh an Tighearn na daoine aon-fhillte: dh'ishcheadh mi, agus theasairg e

7 Pill, O anam, gu d'shuaimhneas, oir bhuin an Tighearn riut gu fial.

8 Oir shaaor thu m'anam o'n bhàs, mo shùill o dheuraibh, agus mo chos o shleamhnachadh.

9 Gluaisidh mi 'am fianuis an Tighearn' ann an tìr nam beò.

10 Chreid mi,uime sin labhairmi; chlaoidheadh mi gu mòr.

11 Thubhairt mi a'm' dheifir, Tha gach duine breugach.

12 Ciod a dh'ìocas mi do'n Tighearn air son 'uile thiodhlacan dhomh?

13 Glacaidh mi cupan na slàinte, agus gairmidh mi air ainm an Tighearna.

14 Iocaidh mi mo bhòidean do'n Tighearn a nis an làthair a shluaigh uile.

15 Is luachmhor ann an sealladh an Tighearna bàs a naomh.

16 O a Thighearna, gu deimhin is mi d'òglach, is mi d'òglach, mac do bhanoglaich; sgaoil thu mo chuibhreach.

17 Dhuitse àobraidh mi ìobairt mholaidh agus air ainm an Tighearna gairmidh mi.

18 Iocaidh mi mo bhòidean do'n Tighearn a nis an làthair a shluaigh uile,

19 Ann an cùirtibh taighe an Tighearn', ann ad mheadhon-sa, Ierusalem. Molaibhse an Tighearn.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm CXVII

1 Earail gu Dia a mholadh air son a ihròcair'

agus yhàrinn\

MOLAIBH an taigheam,sibhse a chinn-

eacha uile; molaibh e, a shlòigh uile:

2 Oir is mòr a thròcair chaomh d'ar

taobhne; agus mairiclh fàrinn an taigh-

earna gu bràth. Molaibhse an Tighearn.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm CXVIII.

1 Is airidh Dia air buidheachas a chionn gu mair a thròcair gu bràth. 5 Nochd an salmadair gur maith an ni earbsadh as an Tighearn.

O THUGAIBH buidheachas do'n Tighearn, oir tha e maith, oir gu bràth mairidh a thròcair.

2 Abradh Israel a nis, gu mair a thròcair gu bràth.

3 Abradh taigh Aaroin a nis, gu mair a thròcair gu bràth.

4 Abradh iadsan a nis d'an eagal an Tighearn, gu mair a thròcair gu bràth.

5 Ann an teinn ghairm mi air an Tighearn: fhreagair an Tighearn mi, ga m' chur ann an ionad farsuinn.

6 Tha'n Tighearn leam, chan eagal leam ciod a dh'fheudas duine a dheanamh orm.

7 Tha'n Tighearn am measg mo luchd-euideachaidh, agus chi mi crìoch mo luchd-uatha.

8 Is fearr earbsadh as an Tighearn, na earbsadh à duine.

9 Is fearr earbsadh as an Tighearn, na earbsadh á h-uachdaranaibh.

10 Chuairtich na cinnich gu léir mi; ach ann an ainm an Tighearna gearraidh mi as iad.

11 Chuairtich iad mi, seadh, chuairtich iad mi; ach ann an ainm an Tighearna gearraidh mi as iad.

12 Chuairtich iad mi mar bheachan; cuirear as iad mar theine droighnich; oir ann an ainm an Tighearna gearraidh mi as iad.

13 Thug thu ionnsuidh dhian orm, chum mo leagadh; ach chuidich an Tighearn leam.

14 Is e an Tighearn mo neart, agus mo cheòl; agus is e mo shlàinte.

15 Tha guth gairdeachais agus slàinte ann am pàilliunaibh nam fìrean: rinn deas làmh an Tighearna treubhantas!

16 Dh'àrdaicheadh deas làmh an Tighearna; rinn deas làmh an Tighearna treubhantas

17 Chan fhaigh mi bàs, ach mairidh mi beò, agus cuiridh mi'u céill oibre an Tighearna.

18 Throm - smachdaich an Tighearn mi; ach gu bàs cha d'thug e thairis mi.

19 Fosglaibh dhomh geatachan an ionracais; théid mi steach orra, agus molaidh mi an Tighearn.

20 Is e so geata an taigheam', air an téid na fàreanan a steach.

21 Molaidh mi thu, oir dh'eisd thu rium, agus is tu mo shlàinte.

22 A' chlach a dhiùlt na clachairean, rinneadh i 'n a cloich-chinn na h-oisinn.

23 O'n Tighearn tha so; is iongantach e 'u ar sùilibh-ne!

24 Is e so an là a rinn an Tighearn: deanamaid gairdeachas, agus bitheamaid ait air.

25 Guidheamaid ort, a Thighearna, saor a nis; guidheamaid ort,a Thighearna, soirbhich leinn a nis.

26 Beannaichte gu'n robh an Ti a thig ann an ainm an Tighearna; thug sinne beannachd oirbhse o thaigh an Tighearna.

27 Is e Dia a's Tighearn ann, agus dhealraich e oirnn: ceanglaibh an ìobairt le cordaibh, eadhon ri adharcaibh na h-altarach.

28 Is tusa mo Dhia, agus molaidh mi thu: mo Dhia, àrdaichidh mi thu.

29 O thugaibh buidheachas do'n Tighearn, oir tha e maith, oir gu bràth mairidh a thròcair!

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm CXIX

1 'S an t-salm so tha Daihàddh a' deanamh iomadh urnuigh ri Dia, a' seinn cliu d'a ainm, a' cur 'an céill a thlachd 'n a lagh, agus ag iarraidh gu'm bitheadh a cheuman air an stiùradh chum reachdan an Tighearn' a choimhead,

Aleph.

IS beannaichte iadsan a tha neo-lochdach anns an t-slighe, a dh'imicheas ann an lagh an Tighearna.

2 Is beannaichte iadsan a ghleidheas a theisteis, a dh'iarras e le'u uile cliridhe.

3 Mar an ceudna cha dean iad aingidheachd: 'n a shlighibh imichidh iad.

4 Dh'àithn thu d'orduigheau a bhi air an coimhead gu dìchiollach.

5 O nach robh mo cheunmn air an stiùradh chum do reachdan a choimhead!

6 An sin cha ghabh mi nàire, an uair a bheir mi speis do d'àitheantaibh gu léir.

7 Molaidh mi thu le tréibhdhireas cridhe, 'n uair a dh' hòghlumas mi breitheanais do cheartais.

8 Coimhididh mi do reachdan: O na tréig mi gu tur!

Beth.

9 Ciod leis an glan an t-ògauach a shlighel I

tràd faicill, a réir d'fhocail.

10 Le m'uile chridhe dh'iarr mi thu: na

leig dhomh dol air seacharan o d'àitheantr

aibh. . ,

11 A'm' chridhe dh'fholuich mi dfhocai,!

chum nach peacaichiuu a'd' aghaidh,

12 Is beannaiclite thusa, a Thigheama:|

teagaisg dhomli do reaclidan. i

13 Le m' bhilibh chuir mi 'n céill uilel

bhreitheauais do bheòil.

14 Ann an slighe do theisteas rinn mi

gairdeachas,maros ceann gach uile shaoibh- (

15 A ir d'àitheantaibh beachd-smuainichidh i

mi, agus dearcaidh mi air do cheumaibh.

16 Aun ad reachdaibh gabhaidh mi tlachdj!

cha dà-chuimhnich mi do bhriathrau.

17 Buin gu fial ri d'òglach, chum gum In

mi beò, agus gtùi coimhid mi do bhriathranJ

18 Fosgail mo shùilean, chum gu'mfaicmi

nitheau iongantach o d' lagh.

1 9 /s coigreach air thalamh mi; na ceil orm

d'àitheantan.

20 Tha m'anara bràiite, le déidh air do

bhreitheanais gach tràth.

21 Smachdaich thu na h-uaibhrich: is

malluichte iadsan a théid air soacharan o

d'àitheantaibh.

22 Tionndaidh uammasladhagustàir; oir

ghléidh mi do theisteis.

23 Shuidh eadhonuachdarain,tà!5'Z«slabhair

iad a'm' aghaidh; ach blieachd-smuainich

d'òglach air do reachdaibh.

24 Mar an ceudna is iad do theistois mo

thlachd, mo chomhairlichean.

-I Daletu.

25 Tha m'anam a' leantuinn ris an ùir:

beothaich mi a réir dTliocail.

26 Chuir mi 'au céill mo shlighean, agus

dh'eisd thu rium: teagaisg dhomh do

; reaclidan.

27 Thoir orm slighe d'àitheantan a thuig-

sinn, agus labhraidh mi air d'oibribh iou-

gantach.

28 Tha m'anam a' leaghadh as le tuirse:

1 neartaich mi a réir d'fhocail.

1 29 Cuir uam slighe nam breug, agus gu

; gràsmhor deòuaich dhomh do lagh.

30 Ròghnaichmi sliglienafàrinn; chuirmi

1 do bhreitlieanaisya m' chomliair.

31 Dhlùth-lean mi ri d' theisteis: a Thigh-

; earna, na cuir gu uàire mi.

i 32 Ann an slighe d aitheantau ruithidh mi,

( 'n uair a chuireas tu mo chridhe ann am

i farsuinneachd.

LEABHAR NAN SALM air ais

HE

33 Teagaisg dhomh, a Thighearna, slighe do reachdan, agus gleidhidh mi i gu ruig a' chrìoch.

34 Thoir tuigse dhomh, agus gleidhidh mi do lagh; seadh, coimhididh mi e le m'uile chridhe.

35 Thoir orm triall 'an ceum d'àitheantan; oir ann-san tha mo thlachd.

36 Lùb mo chridhe gu d' theisteis, agus ni h-ann gu sannt.

37 Tionndaidh mo shùilean o amharc air â–dìomhanas; ann ad shlighibh beothaich mi.

38 Daingnich d'fhocal do d'òglach, air am bheil d'eagal-sa.

39 Cuir uam mo mhasladh a's eagal leam; oir tha do bhreitheanais maith.

40 Feuch, is miannach leamsa do reachdan: a'd' cheartas beothaich mi.

Vau

I 41 AgU8 thigeadh do thròcair a m'ionn-

I suidh, a Thighearu', do shlàinte a reir

â–  d'fhocail:

42 An sin bithidh freagradh agam dhàsan

a bheir masladh dhomh,gu bheil m'earbsadh

à d'fhocal-sa.

43 Agus na buin focal na f àrinngu h-iomlan

535

1 as mo bheul; oir ann ad bhreitheanis chuir

; mi mo dhòchas.

I 44 Agus coimhididh mi do lagh a ghnàth,

' gu suthainn is gu sàor.

45 Agusgluaisidhmiaunamfarsuinneachd;

a chioun gu'n iarr mi do reachdan.

46 Agus labhraidh mi air do theisteis an

làthair ràghrean, agus cha bhi uàire orm.

' 47 Agus gabhaidh mi tlachd de d'àitheant-

aibh, d'an d'thug mi gràdh.

\ 48 Agus togaidh mi mo làmhan ri d'àith-

eantaibh,d'an d'thugmi gràdh: agus beachd-

smuainichidh mi air do reachdaibh.

j T ZaIN.

j 49 Cuimhnich am focal do d'òglach, as an

d'thug thu orm earbsadh.

j òO Is e so mo chomhfhurtachd ann am

àmhghar; oir bheothaich d'fhocal mi.

51 rinn na h-uaibhrich fanoid orm gu mòr;

' gidheadh o d' lagh cha do chlaon mi.

1 52 Chuimhnich mi do bhreitheanais o

I chian, a Thighearn', agus fhuair mi comh-

fhurtachd.

j 53 Ghlac uamhunn mi a thaobh nan daoine

aingidh, a thréigeas do lagli.

54 B'iad do reachdan mo cheòl ann an taigh

mo clmairt.

55 Chuimhnich mi d'ainm, a Thighearn',

anns an oidhche, agus ghléiclli mi do lagh.

56 Mar so thachair e dhomhsa, a chionn

gu'n do ghléidh mi do reachdan.

n Cheth.

57 Is tusa mo chuibhrionu, a Thigheama:

thubhairt mi gu'n coimhidinn d'fhocail.

58 Dh'asluich mi do dheadh-ghean le m'uile

chridhe: dean tròcair orm a réir d'fhocail.

59 Chnuasaich mi mo shlighean,agusphill

mi mo chosan ri d' theisteis.

CO Riun mi deifir, agixs cha robh mi mairn-

ealach chum dàitheautau a choimhead.

61 Chreach buidhueau dhroch dhaoinemi;

ach cha do dhà-chuimhnich mi do lagh.

62 Mu mheadhon-oidhche éiridh mi, clmm

buidheachas a thoii-t duit air son bhreith-

eanais do chcartais.

63 Is fear-comuinn mi dhoibhsan uile air

am bi d'eagal, agus dhoibhsan a ghleidheas

do reachdau.

64 De d' thròcair, a Thighearna, tha'n tal-

amh làn: teagaisg dhomh do reachdau.

ci Teth.

65 rinn thu gu maith li d'òglach, a Thigh-

earn', a réir d'fhocail.

66 Teagaisg dhomh deadh thuigse agus

eòlas; oir chreid mi d'àitheantau.

67 Mu'n robh mi ann an àmhghar, chaidh

mi air seacharan; ach a nis tha mi a' gleidh-

eadh d'fhocail.

68 Is maith thusa, agus ni thu maith.

teagaisg dhomh do reachdan.

69 Dhealbh na h-uaibhrich breug a'm'

aghaidh; ach gleidhidh mise d'àitheantan

le m'uile chridJie.

70 Co reamliar ri saill tha an cndhe-san;

acli ann ad lagh tha mo thlachd-sa.

71 Is maith dhomhsa gu'n vobh mi ann an

àmhghar, chum gu'm fòghlumamn do

reachdan. â– , , , v -i

72 Is fearr dhomhsa lagh do bheoii, na

màltean a dh' òr agus a dh airgiod.

1 lOD.

73 Rinn agus dhealbh do làmhan mi: thoir

tuigse dh.mh, clmm gu'm fòghlum mi

d'àitheantan.

74 Chi iadsan air am bi d cagal mi, agus

bithidh iad ait, a chionn gu'n d'earb mi a

d'fliocal. ^, . ,

75 Tha fhios agam, a Thighearna, gu

bheàl do bhreitlieanais ceart, agus gur ann

am f àrinn a clilaoidh thu nu.

7G Bitheadh a nis do thròcair chaomii

clium comli fhurtaclid dhomh, a réir d'f lioc-

ail ri d'òglach. .

77 Thigeadh do chaomh thròcairean a

m'ionnsuidh, chum gu'm bi mi beò; oir ù

e do lagh mo thlachd.

78 Bitheadh nàire air luchd an àrdam, oir

gun adhbhar bhuin iad gu fiar riura; ach

beaclid-smuainichidh mise air d'àitliean-

taibh. . , , ., j, 1

79 Pilleadh iadsan air am bheildeagal

rium, agus iadsan a tha eòlach air do

theisteis.

80 Bitlieadh mo chridhe treibhdhireach

anu ad reachdaibh, clmm nach naraicliear

mi.

3 Caph.

81 Tha m'anam air a clilaoidh le déigh air

do slilàiinte: ann ad fhocal chuir mi mo

dhòchas. .

82 tha mo shùilean air an caitheadh le

feithmmh ri d'fhocal, 'n uair a tha mi ag

ràdh, C'uin a ni thu furtachd orm?

83 Oir tha mi mar shearraig ann an deat-

aich; gidheadh cha do dhà-chuimhnich mi

do reachdan.

84 Cia làon iad làithean d'òglaich? c um a

chuireas tu breitlieauas 'an gnàomh orra-

san a tha'n tòir orm? , . , ,

85 Chladhaich na h-uaibhrich sluichd

dhomh, nach 'eil a réir do lagha.

86 Is fàrinn d'àitheantan-sa gu léir: gu

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm CXIX

an diugh; oir is lad na h-uile do sheirbh-

isich. ,, , , ,

92 Mur bhitheadh gum be do laojh mo

thlachd, an sin glieibhinn bàs a'm' àmhghar.

93 Gu bràth cha dà-clmirahnich mi do

reachdau; oir leo-san bheothaich thu nii.

94 Is leat mise, saor mi; oir dh'iarr mi do

95 Dhflieith na h-aiugidh orm, chum mo

sgrios; ach beaclid-smuainichidh mise air

do theisteis.

96 Chuuuaic mi crìoch gach iomlameachd;

ach tha d'àithue-sa ro fharsuinn.

tt Mem.

97 cia h-ionmhuinu leam do lagh-sa?

gach là, is e mo cliùis-srauaineacliaidh.

98 Le d'àithue rinn thu mi ui's glice na

m'eascairdean; oir tha i a ghuktli maille

riura.

99 Os ceann mo luchd-teagaisg uile tha

mi a' tuigsinn; oir is iad do theisteis mo

chùis-smuaiueachaidh.

100 Os ceaun nan seanair tha mà cràonna,

a chionn ga'm bheil mi a' gleidhcadh do

reaclidan.

101 gach droch shlighe chum mi mo i

chosan, chum gu'n coirahidiuu d'fhocal.

102 d' bhreitheauais cha do chlaon mi

oir theagaisg thusa rai.

103 Cia railis le ni' blilas do bhriathran!*

ni's milse tha iad na mil do m' blieul.

104 Tràd do reachdau fliuair mi tuigse:

uime siu is fuatliach leam gach slighe

bhreugach.

jNuN.

105 Is lòchrau d'fhocal do m' chois, agus

solus do m' clieum.

lOG Mhiounaich nii, agus coirahliouaidh mi

e,gu'u coimhid mi breitheauais do cheartais.

107 Tha rai ann an àrahghar ro mhòr:

ath-bheothaich mi, a Thighearn', a réir

d'fhocail.

108 Gabh uam gu taitueach, guidheam or^,

a Thigliearna, saor thabliartais mo bheòil;

agus teagaisg dhomh do blireitheauais.

109 Tha ra'anam a ghuàitli a'm' làimh

gidheadh cha do dhà-chuimhnich nn

110 Chuir droch dhaoiue ribe romhamj

ach d' reachdaibh cha deachaidh mise "

If

It

11

B

cuidichthusajgg^gl^ara

fealltach tha iad 'an tòir or

leara. , j.ix vj,ii«„^^..x. ..-. ^..^ „

87 Is beag nach do chuir iad as dorah ^ bràth; oir is iad aoibluieas rao cliridhe.

air thalamh; ach cha do thréig mise do -^^2 Dh'aom rai mo chridhe cluim do

eacnaiau. . ,

1 1 1 Ghabh rai do theisteis mar oighreachd

reachdan. , . , 1 1

88 A réir do chaomh thròcair' beothaich ,

thusa mi, agus gleidhidh mi teisteas do i

bheòU.

V Lamed. I

89 Gu bvàth, a Thighearna, tha d'fhocal '

seasmliach auus na néarahau. !

90 O liun gulinuthad'fliàrinn: dhaingnich [

thu an talamh, agus seasaidh e. |

91 A réir d'orduighean tha iad buan gus Dhe

636

gnàomh a gluiàth, gu

•eachdan a chur

ruig a' chràoch.

D Samech.

113 Is fuath leam smuaintean faoine; aclj

is toigh leam do lagh.

114 Is tusa m'ionad-foluich, agus m(

S"-iath: à d'fhocal-sa tha ra'earbsa.

115 Iraichibh uaui, a luchd-deanaimh ai

uilc: oir gleidhidh mise àitheantau m(

Salm

116 Cum suas mà a réir cl'fbocail, agus

mairidh mi beò; agus na leig fo nàire mi a

thaobh mo dhòchais.

117 Daingnich mi, agus bithidh mi téar-

uinte; agus bithidh tlachd agam ann ad

reachdaibli a ghnàth.

118 Shaltair thu orra-san uile a chaidh air

seacharan o d' reachdaibh; oir is breug an

; cealg.

; 119 Mar shal tilgidh tu uait uile dhroch

dhaoine na talmhainn; uime sin is toigh

; leam do theisteis.

120 Chriothnaich m'fheoil le h-uamhunn

romhad; agus bha eagal orm roimh do

bhreitheanais.

y AlN.

121 Rinn mi breitheanas agus ceartas: na

f àg mi do m' luchd-fòirneirt.

122 Bi-sa 'au urras air d'òglach chummaith:

na deanadh na h-uaibhrich foirneart oi'ui.

. 123 Tha mo shùilean air an caitheadh le

Ihi ^sealltuinn air son do shlàiute, agus air

; son focail d'fhìreantachd.

; 124 Buin ri d'òglach a reir do thròcair',

agus teagaisg dhomh do reachdan.

• 125 Is mi d'òglach; thoir tuigse dhomh,

chum gu'm bi eòlas agam air do theisteis.

I 126 Is mithich dhuit, a Thighearn', a bhi

; 'deanamh: bhris iad do lagh.

' 127 Uime sin is annsa leamsa d'àitheantan

na'n t-òr, seadh, na'n t-òr f àor-ghlan.

128 Uime sin measam do reachdan uile [a

! thaobh gach n i] a bhi ceart: is fuathach

'â–  leam gach slighe bhreugach.

E Pa.

129 /s iongantach do theisteis: air an

aobhar sin gleidhidh m'anam iad.

130 Bheir fosgladh do bhriathar solus, a'

: teagasg nan daoine aon- fhillte.

131 Dh'fhosgail mi mo bheul, a' ploscart-

aich; oir bha mi 'an geall air d'àitheantaibh.

132 Amhairc orm, agus dean tròcair orm,

mar is gnàth leat a dheanamh dhoibhsan

le'n ionmhuinn d'ainm.

, 133 Stiuir mo cheuman a réir d'fhocail;

agus na bitheadh aig euceart sam bith

' uachdaranachd orm.

, 134 Teasairg mi o fhoirneart dhaoine;

agus coimhididh mi d'òrduighean.

135 Thoir air do ghnàiis dealrachadh air

d'òglach,agus teagaisg dhomh doreachdan.

136 Ruith sruthan dheur sìos o m' shàiilibh,

a chionn nach do choimhid iad do lagh.

S TSADDI.

137 Is cothromach thusa, a Thighearn',

agus is ceart do blireitheanas.

138 Dhaithn thu do theisteis mar cheartas

agus mar fhìrinn mhòir.

139 Chlaoidh m'eud mi, a chionn gu'n do

dhà-chuimhnich mo naimhdean do bhriath-

i-an.

140 Ro ghlan tha d'fhocal-sa, agus is iou-

mhuinn le d'òglach e.

537

CXIX.

141 Tha mi beag agus suarach; gidheadh

cha dà-chuimhnich mi do reachdau.

142 Is ceartas sàorruidh do cheartas-sa,

agus is f àrinn do lagh.

143 Ghlac teinn agus àmhghar mi; ach is

iad d'àitheantan mo thlachd.

144 Mairidh cenrtAS do theisteas gubràth:

thoir-sa tuigse dhomh, agus bithidh mi beò.

p KOPH.

145 Ghlaodh mi le m' uile chridhe; éisd

rium, a Thighearna: gleidhidh mi do

reachdan.

146 Ghlaodh miriut; saor mi, agus coimh •

ididh mi do theisteis.

147 Thàinig mi roimh 'n chamhanaich,

agus dh'éigh mi: à d'fhocal dh'earb mi.

148 Ghabh mo shùilean roimh fhairibh

na h-oidhche, chum gu'm beachd-smuaiu-

ichinn air d'fhocal.

149 Eisd ri m' ghuth a réir do chaoimh-

neis-ghràidh: a Thighearn',aréirdo bhreith-

eanais beothaich mi.

150 Thàinig luchd - leanmhuinn droch-

bheirt am fagus: ach fada bha iad o d' lagh.

151 Am fagus tha thusa, a Thighearn';

agus is f àrinu d'àitheantan uile.

152 thoiseach bfhiosrach mi a thaobh

do theisteas, gii'n do shuidhich thu iad gu

bràth.

•\ Eesh.

153 Amhairc air m'àmhghar, agus teasairg

mi; oir cha do dhà-chuimhnich mi do lagh.

154 Tagair mo clmis, agus saor mi; a réir

d'fhocail beothaich mi.

155 Is fada slàinte o dhroch dhaoinibh; oir

cha-n iarr iad do reachdan.

156 Is làonmhor do chaomh thròcairean,

a Thighearn'; a réir do bhreitheanas beoth-

aich mi.

157 Is làonmhor mo luchd-tòrachd agus

m'eascairdean; gidheadh, o d' theisteis cha

do chlaon mise.

158 Chunnaic mi luchd-eusaontais, agus

bha doilgheas orm, a chionn nach do

choimhid iad d'fhocal.

159 Feuch, is ionmhuinn leam do reachd-

an: a Thighearn', a réir do chaoimhneis-

ghràidh beothaich thusa mi.

160 thoiseach is fàrinn d'fhocal-sa; agus

gu bràth mairidh uile bhreitheanais do

cheartais.

V SCHIN.

161 Bha uachdarain 'an tòir orm gun

aobhar: ach roimh d'fhocal-sa tha eagal

air mo chridhe.

162 tha aiteas orm ri d'fhocal-sa, mar

neach a fhuair ci-each mhòr.

163 Is fuath leam, agus is oillteil leam

breug; ach is toigh leam do lagh-sa.

164 Seachd uairean 's an là bheiream

moladh dhuit, air son bhreitheanas do

cheartais.

165 Is mòr sàth na muinntii-' a tha 'toirt

gràidh do d' lagh, agus cha-n éirich adhbhar

tuislidh dhoibh.

166 Dh'fheith mi ri d' shlàinte, a Thigh-

eariia; agus choimhlion mi d'àitheantan.

167 Choimhid m'anam do theisteis, agus

is ro ionmhuinn leam iad.

168 Choimhid mi do reachdan agus do

theisteis; oir tààxi mo shlighean uile fa d'

chomhair.

n Tau.

169 Thigeadh mo ghlaodh am fagus a'd'

làthair, a Thighcarna: a reir do bhriathar

tlioir tuigse dh.mh.

170 Thigeadh m'asluchadh a'd' làthair: a

réir d'fhocail teasairg mi.

171 Cuiridh mo bhilean 'an ceill do chliu,

'nuair a theagaisgeas tudhomli doreachdan.

172 Aithrisàdh motheangadh d'fhocal; oir

is ceartas d'àitheantan uile.

173 Cuidicheadh do làmh leani; oir rògli-

naich mi do reachdan.

174 Blia mi 'n geall air do shlàinte, a

Thighearn'; agus is e do lagh mo thlachd.

175 Bitlieadh m'anam beò, agus mohxidh e

thu: agus cuidicheadh do bhreitheanais leam.

176 Chaidh mi air seacharan mar chaora

chaillte; iarr d'òglach, oir cha do dhà-

chuimhnich mi d'àitheantan.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm CXX

1 Ghuidh Daibhidh gu'n saoradh Dia e o'n teangaidh chealgaich.

Laoidh nan ceum.

A'M' éigin ghlaodh mi ris an Tighearn, agus dh'éisd e rium.

2 A Thighearna, saor m'anam o bhilibh nam breug, o'n teangaidh chealgaich?

3 Ciod a bheirear dhuit? agus ciod a nithear ort, a theangaidh chealgaich?

4 Geur shaighdean laoich, le éiblibh de'n aiteal.

5 Mo thruaighe mi, gu bheil mi air chuairt ann am Mesech, gu bheil mi a'm' chòmhnuidh ann am bùthaibh Chedair!

6 Is fada 'ghabh m'anam còmhnuidh leosan a thug fuath do shìth.

7 Tha mise air son sìth; ach 'n uair a labhras mi, tha iadsan air son cogaidh.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm CXXI

1 Tèaruinteachd an t-sluaigh dom bheil Dia 'n a fhear-coimhead.

Laoidh nan reum.

TOGAIDH mi mo shùilean chum nam beann, o'n tig mo chabhair.

2 Thug mo chabhair o'n Tighearn, a rinn nèamh agus talamh.

3 Cha leig e le d' chois sleamhnachadh: cha tuit clò codail air d'fhear-coimhead.

4 Feuch, cha tuit clò codail no suain air fear-coimhead Israeil.

5 Is e an Tighearn d'fhear-coimhead: is e an Tighearn do sgàile air do làimh dheis.

6 'S an là cha bhuail a' ghrian thu, no a' ghealach 's an oidhche.

7 Coimhididh an Tighearn thu o gach ole: coimhididh e d'anam.

8 Coimhididh an Tighearn do dhol a mach, agus do theachd a steach, o'n àm so eadhon' gu bràth.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm CXXII

1 Bha aoibhneas air Daibhidh 'n uair a chaidh e do thigh an Tighearna. 6 Ghuidh e air son sìth agus suaimhneis do Ierusalem.

Laoidh nan ceum, le Daibhidh.

BHA aoibhneas orm an uair a thuirt iad rium, Do thigh an Tighearna théid sinn.

2 Seasaidh ar cosan an taobh a stigh de d' gheataibh, O Ierusalem.

3 Tha Ierusalem air a togail mar àrd bhaile a tha air a choimhcheangal ri 'chéile;

4 D'an teid na treubhan suas, treubhan an Tighearna, gu teisteas Israeil, a thoirt buidheachais do ainm an Tighearna.

5 Oir an sin tha caithrichean breitheanais air an suidheachadh, caithrichean taighe Dhaibhidh.

6 Guidhibhse air son sìth lerusaleim: soirbhichidh iadsan leis an ionmhuinn thu.

7 Sìth gu robh an taobh a stigh de d' bhallachaibh, suaimhneas a'd' lùchairtibh!

8 Air sgàth mo bhràithrean agus mo chàirdean their mi nis, Sìth gu robh an taobh a stigh dhìot?

9 Air sgàth taighe an Tighearn' ar Dé, iarraidh mi maith dhuit.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm CXXIII

1 Athckidnge cdr son tròcair, 4 agus air son

saorsa o tharcuvs nan uaibkreac/u

Laoidh nan ceum.

AD'IONNSUIDH thog mi mo shùilean,

thusa a tha 'd' chòmhnuidh anns

ua nèamhan.

2 Feuch, mar tha sùilean òglach air làimh

am maighstirean, agus mar tha sàiilean

banoglaich air làimh a bana-nihaighstir,i _

sin tha ar sàiilean-ne air an Tighearn ar Dia,

gus an dean e tròcair oirnn.

3 Dean tròcair oirnn, a Thighearna, dean

tròcair oirnn; oir tha sinn airar làonadh

tarcuis.

4 Làonadh ar n-anam làu le fanoid luchd na

seasgaù-eachd, le tarcuis nan uaibhrcach.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm CXXIV

1 Bheannaick Dcdbhidh an Tighearn do bhràght

gu'n do shaor e a shluagh uatka-aan a dii'éirwi

'n an agkaidh.

Laoidh nan ceum, le Daibhidh.

MURbitheadhanTigheamleinn, abradhi

Israel a uis;

2 Mur bitheadh an Tighearn leinn, an uair

a dh'éirich daoine 'n ar n-aghaidh;

3 An sin shluigeadh iad beò sinn, an uair

a las am fearg 'n ar n-aghaidh:

4 An sin thigeadh tuiltean uisgeachan

tharuinn,rachadh an sruth thar ar n-anam:

6 An 8in rachadh na h-uisgeachan uaibh-

reach thar ar n-anam.

6 Beanuaichte gu rdbh an Tighearn, nach

d'thug sinn mar clireich d'am tàaclaibh.

7 Chaidh ar n-auam as mar euu à ribe nan

eunadair; bhriseadh an ribe, agus chaidh

siun as.

8 Tàut ar cabhair ann an ainm an taigh-

earua, a rinn uéamh agus talamh.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm CXXV

1 Bithidh iadsan a dlCearhas as an Tighearn

ann an téaruinteaclid. 4 Urnuàgh air son

nan ionracan, agus an aghaidh nan aingidh.

Laoidh nan ceum.

'nlTHIDH iadsan a dh'earbas as an

J-^ Tighearn mar shliabh Shioin, nach

caruichear, ach a mhaireas gu sàorruidh.

2 Mar tàm na beauutan mu thimchioll

eadh araiu a' bhròiu; 'n uair a bheir esan

codal do fhear a ghràidh.

3 Feuch, Is iad clan oighreachd an taigh-

earna, toradh na broun a dhuais.

4 Mar shaighdibh ann an làimh gaisgich,

mar sin tha mic na h-òige.

5 Is soua am fear aig am bheil a bholg-

saigliead làn diubh: cha bhi nàire orra,

'n uair a labhras iad r'au naimhdibh auus

a' gheata.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm CXXVIII

1 Na heannachdan a leana^ iadsan air am hi

ectgal an taighcarncu

Laoidh nan ceum.

'M'iS beannaichte gach neach air am bi

-* eagal an Tighearn', a ghluaiseas 'n a

sbhghibh.

2 Oir ithidh tu toradh do làmh: sona

lerusaleim, mar sin tha\\ Tighearn mu ' hithidh tu, agus éiridh gu maith dhuit.

thimchioU a shluaigli, o'n àm so agus gu j 3 Bithidh do bhean mar fhàouain tharbh-

bràth. I ^ich laimh ri taobhan do thighe; do chlann

3 Oir cha ghabli slat nan daoi tàmh air mar òg chroiuu-olaidh mu thimchioll do

crannchur nam f àrean, air eagal gu'n sàn-

eadh na f àrcauau an làmhau chum euceirt.

4 dean maith, a Thigliearua, dhoiblisan a

tha niaith, agus dhoibhsan a tha ioux-aic

'n an cridhe.

5 Ach iadsan a theid a thaobh d'an shgh-

ibh claona, iomainidh an Tighearn a mach

le luchd-deanamh an uilc. Sàth gu'u robh

air Israel !

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm CXXVI

1 Bha an eaglais aoibhneach 'n unir a thug Dia

air ais hraiglideanas Shioin.

Laoidh nan ceum.

'IVT UAIR a thug an Tighearn air ais

i-M braighdeauas Shioiu, bha sinn mar

dhaoine a chuuuaic aisHng.

2 An sin làonadh ar beul le gàire, agus

ar teaugadh le luathghaire: an sin thubh-

airt iad am measg uan ciuneach, lliun an

Tighearu nithean mòra air an sou.

3 Rinn an Tighearn uitheau mòra air ar

sou-ne: bha siuu aoibhueach.

4 Pill a ràs, a Thighearn', ar braighdeanas,

mar shruthaibh 's an àirde deas.

_ 5 ladsan a chuireas sàol le deuraibh, buain-

idh iad le gairdeachas.

_ 6 Esan a théid a mach, agus a ghuileas, ag

iomchar roghadh sàl, gu cinnteach thig e a

ràs le gairdeachas, ag iomchar a sguab.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm CXXVIL

1 Tha gadi saothair dàomhain as eugmhais

heannachd an Tighearna. 3 'iS e daiàn oigh-

reaciid Dhé.

Laoidh nan ceum, le Solamh.

MUR tog an Tighearn an taigh, gu

dàomhain saothi-aichidh a luchd-tog-

ail: mur gléidh an Tighearn am baile, gu

bhuird.

4 Feuch, mar so beannaichear an duine,

air am bi eagal an taighearua.

5 Beanuaichidh an Tighearn thu à Sion,

agus chi thu maith lerusaleim re uile

làithcau do bheatha.

6 Seadh, chi thu clann do chloinne, agus

sàth air Israel.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm CXXIX

1 MailhecLS Dhé d'a shluagh Israel. 5 Urnuigh

an aghaidh naimhdeaài na h-eaglais.

Laoidh nan ceum.

IS minic a chràidh iad mi o m'òige,

abradh Israel a nis:

2 Is minic a chràidh iad mi o m'òige; gidh-

eadh cha d'thug iad buaidh orm.

3 Air mo dhruim threabh an luchd-treabh-

aidh; tharruing iad an sgràobau fada.

4 Tha an Tighearn cothromach: ghearr e

'chéile cuird nan aiugidh.

5 Cuirear gu h-amhluadh, agus pillear air

an ais iadsan uile le'm fuathach Sion,

6 Bithidh iad mar fheur air muUach thigh-

ean, a sheargas mu'm fàs e suas:

7 Leis nach làon am buanaiche a ghlac, no

fear-ceaugail nan sguab a bhrollach.

S Ni mò 'their iadsan a bhitheas a' dol

seachad riu, Beauuachd an Tighearna gu'n

robh oirbh: tha sume 'g ur beannachadh

auu an ainm an Tighearna.

-dìomhaiu ui am fear-coimhid faire. ' " \

2 Is dìomhain dhuibhse bhi 'g éirigh gu j

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

moch, a bhi 'suidhe gu h-aumoch, ag ith-;

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm CXXX

1 'N a theanntachd ghlaodh an salmadair ri Dia, 5 agus chuir e a dhòigh 'n a fhocal.

Laoidh nan ceum.

NA doimhneachdaibh ghlaodh mi riut, a Thighearna.

2 A Thighearna, éisd ri m' ghuth; thugadh do chluasan an aire do ghuth m'ath chuingean.

3 Ma chomharaicheas tusa aingidheachd, a Thighearna; a Thighearna, cò a sheasas.

4 Ach maille riutsa tha maitheanas; agus uime sin bithidh eagal air daoinibh romhad.

5 Tha mi a' feitheamh air an Tighearn, tha m'anam a' feitheamh, agus 'n a fhocal tha mo dhòigh.

6 Tha m'anam d feitheamh air an Tighearn ni's mò na luchd-faire na maidne, seadh, na luchd-faire na maidne.

7 Earbadh Israel as an Tighearn; oir aig an Tighearn tha tròcair, agus aige-san tha mòr shaorsa;

8 Agus saoraidh e Israel o 'euceartaibh gu léir.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm CXXXI

1 Nochd Daibhidh irioslachd a chridhe fhéin, 3 agus dh'earail e air Israel earbsadh á Dia.

Laoidh nan ceum, le Daibhidh.

A THIGHEARNA, chan eil mo chridhe uaibhreacuaibhreach, no mo shùilean àrd; agus cha do ghabh mi gnothuch ri nithibh mòra, no ri nithibh a bha àrd air mo shon.

2 Gu deimhin shocraich agus chiùinich mi m'anam, mar leanabh a chuireadh o chìch a mhàthar; mar leanabh a chuireadh o'n chìch tha m'anam-sa.

3 Earbadh Israel as an Tighearn, o'n àm so agus gu bràth.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm CXXXII

1 Eud Dhaibhidh cJium àiC uUudiadh do phàil-

hiLài an Tidhearna. 11 Na geallaidhean a

thug Dia do Dhaibhidh.

Laoidh nan ceum.

CUIMHNICH, a Thighcarn' air Daibh-

idh, agus air 'uile àmhghar:

2 Mar a mhionnaich e do'n Tighearn, a

bhòidich e do Dhia treun Iacoib, ag ràdh,

3 Gu deimhin cha téid mi do phàihiun mo

thighe, cha téid mi suas air mo leabaidh.

4 Cha toir mi codal do m' sliùilibh, no

suain do m' rosgaibh,

5 Gus am faigh mi àit do'n Tighearn,

ionad-còmhnuidh do Dhia treun Iacoib.

6 Feuch, chuala sinn uime aig Ephratah;

f Imair sinn e ann am machairibh na coille.

7 Théid sinn a steach d'a phàilHmiaibh;

gleuchdaidh sinn aig stòl a choise.

8 Eirich, a Thigliearna, gu d' thàmh, thu

féin agus àirc do neirt.

9 Sgeadaichear do shagartan le h-ionracas,

agus deanadh do naoimh hiathgliaire.

10 Air sgàth Dhaibhidh d'òglaich, na cuir

air a h-ais aghaidh d'Aoin ungta. {

11 Mhionnaich an Tighearn do Dhaibhidh

ann 'am fàrinn; cha phill e uaith: De thor-

adh do chuirp suidhichidh mi air do ràgh-

chaithir.

12 Ma choimhideas do chlann mo choimh- ,

cheangal agus mo theisteas, a theagaisgeas;

mi dhoibh, suidhidh mar an ceudna an

clann-san air do ràgh-chaithir gu bràth. 1

13 Oir ròghnaich an Tighearn Sion; mhian-

nuich e i mar ionad-còmhnuidh dha fhéin,

ag ràdh,

14 /s i so mo shuaimhneas gu sàorruidh: .

.MO

!

an so gabhaidh mi còmhnuidh, oir mhian-

nuich mi i.

15 Beaunaichidh mi gu mòr alòu; sàsuich-

idh mi a bochdan le h-aran.

16 Eudaichidh mi a sagartan le slàintc;

agus ni a naoimh àrd luathghaire.

17 an sin bheir mi air adharc Dhaibhidh

f às: dh'òrduich mi lòchran do m' Aon ungta.

18 Eudaichidh mi a naimhdean le uàire:

ach air fhéin thig a choron fo bhlàth.

Salm CXXXIII.

1 Tha Daibhiilh a' nochdadh cia iaUneachan

ni do bhràitliribh còmhyiuidh a ghabhail cuid-

eadid ann an aonachd.

Laoidh nan ceum, le Daibhidh.

IT'EUCH, cia maith agus cia taitneach an

- ni do bhràithribh còmhnuidh a ghabhail

cuideachd ann an aonachd!

2 Mar dheadh oladh-ungaidh air a' cheann,

a ruith sìos air an fheusaig, feusaig Aaroin,

a ruith sìos air iomall a thrusgain;

3 ^lar dhealt air Hermon, a thuiteas air

sleibhtibh Shioin: oir an sin dh'àithn an

Tighearn am beannachadh, beatha gu

sàorruidh.

Salm CXXXIV.

EaraiL gu Dia a bheannadiadh.

Laoidh nan ceum.

FEUCH, beannaichibh an Tighearn,

sibhse òglacha an Tighearna gu léir,

a sheasas ann an taigh an Tighearna gach

oidhche.

2 Togaibh bhur làmhan anns an ionadi

naomh, agus beannaichibh an taigheara.

3 Beannaicheadh an Tighearn thu à Sion,

a rinn nèamh agus talamh.

Salm CXXXV.

1 Earailgu Dia a vdioladh air son a mliaiihevi,

6 a diumhachd. 8 agus a bhreitheanas an

aghaidh naimhdean a shluaigàu 15 Dàomh-

aàias àodhol nan cinneach.

MOLAIBH an Tighearn; molaibh ainm

an Tighearna, molaibhse, òglacha an

Tigheama.

2 Sibhse a sheasas ann an taigh an taigh-

earna, ann an cùirtibh taighe ar Dé,

3 Molaibh an Tighearn, oir thdn taigh-

earn maith: seiunibh cliu d'a ainm, oir tha"

e taitneach.

4 Oir ròghnaich an Tighearn lacob dha

féin, Israel mar 'ionmhas sònruichte.

5 Oir tha fios agam gur mòr an Tighearn,

agus gu bheil ar Tighearn os ceann nan

uile dhiathan.

6 Ge b'e ni 'bu toil leis an taigheara rinn e

air nèamh agus air talamh, anns na cuant-

aibh, agus anns na doimhneachdaibh uilo.

7 Is esan a bheir air a' cheò dol suas o

chrlch na talmhainn; a ni dealanach le

h-uisge; a bheir a mach a'ghaoth a 'ionad-

aibh-tasgaidh;

8 A bhuail ceud-ghin na h-Eiphit, araon

duine agus ainmhidh;

9 A chuir comharan agus iongantaKan ann

Salm CXXXVI-CXXXVIII.

ad mlieadh.n, Eiphit, air Fharaoh agus

air 'òglaich gu léir;

10 A bhuail ciunich mhòra, agus a mharbh

ràghrean mòra,

11 Sihon rìgh nan Amorach, agus Og rìgh

Bhàsain, agus uile ràoghachdan Chanaain,

12 Agus a thug am fearann mar oighreachd,

mar oighreachd do Israel a shluagh.

13 Mairidh d'ainm-sa, a Thighearna, gu

bràth; do chuimhue, a Thighearua, o linn

gu linn.

14 Oir bheir an Tighearn breth air a

shluagh, agus gabhaidii e aithreachas a

thaobh a sheirbhiseach.

15 /* airgiod agus òr àodholan nan cinn-

each, obair làmhan dhaoiue.

16 Tha beòil aca, ach cha labhair iad;

sàiilean aca, ach cha-n fhaic iad.

17 Tha cluasan aca, ach cha chluinn iad: ni

mò a tha anail 'n am beul.

18 Cosmlmil riu fhéin tha iadsan a iii iad,

gach neach a dh'earbas asda.

19 A thigh Israeil, beannaichibh an taigh-

earn; a thigh Aaroin, beannaichibh an

Tighearn.

20 A thigh Lebhi, beannaichibh an taigh-

earu; sibhse air am blieil eagal an taigh-

earna, beannaichibh an Tighearn.

21 Beannaichte gu'n robh an Tighearn à

( Sion, aig am bheil a cliòmhnuidh ann an

' Ierusalem. Molaibhse an Tighearn.

Salm CXXXVI.

1 Earail gu buidheadias a thoirt do Dhàa aàr

son a thròaiireun, agus nan iongantasanmòra

a rinn e air son sluait/h IsraeiÌ.

OTHUGAIBH buidheachas do'n taigh-

earn, oir tha e maith; oir gu bràth

mairidh a thròcair.

2 Thugaibh buidheachas do Dhia uan dia;

oir gu bràth mairidh a thròcair.

3 Thugaibh buidheachas do Thighearn nan

tighearn; oir gu bràth mairidh a thròcair.

4 Dhà-san 'n a aonar a ni iongantasan

mòra; oir gu bràth mairidh a thròcair.

5 Dhà-san a rinn na nèamhan le gliocas;

oir gu bràth mairidh a thròcair.

6 Dhà-san a shàn an talamh os ceann nan

uisge; oir gu bràth mairidh a thròcair.

7 Dhà-san a rinn soluis mhòra; oir gu

bràth mairidh a thròcair.

8 A' ghrian a riaghladh anlà; oirgubràth

mairidh a thròcair.

9 A' ghealach agus na reultan a riaghladh na

h-oidhche; oir gu bràth mairidh a thròcair.

1 Dhà-san a bhuail na h-Eiphitich 'n an ceud-

glunibh; oir gu bràth mairidh a thròcair:

1 1 Agus a tluxg a mach Israel as am

meadh.n; oir gu bràth mairidh athròcair:

12 Le làimh thréin, agus le gairdean sànte

mach; oir gu bràth ànairidh a thròcair.

13 Dhà-san a roinn a' mhuir ruadh 'n a

roiuuibh; oir gu bràth mairidh athròcair.

14 Agus a thug air Israel dol troimh a

meadhou; oir gu bràth mairidh a thròcair:

641

15 Ach a thilg Pharaoh agus 'armailt bun

os ceann anns a' mhuir ruaidh; oir gu bràth

mairidh a thròcair.

16 Dhà-san a threòraich a sbhxagh troimh

au f liàsacli: oir gu bràth mairidh a thròcair.

17 Dhà-san a bhuail ràghrean mòra; oir

gu bràth mairidh a thròcair.

18 Agus a mharbh ràghrean treuna; oir gu

bràth mairidh a thròcair:

19 Sihon rìgh nan Amorach; oir gu bràth

mairidh a thròcair:

20 Agus Og rìgh Bhasain; oir gu bràth

mairidh a thròcair:

21 Agus a thug am fearann mar oigh-

reachd; oir gu bràth mairidh a thròcair:

22 Mar oighreachd do Israel 'òglach fhéin;

oir gu bràtli mairidh a thròcair:

23 A chuimhnich oirnn 'n ar staid àosail;

oir gu brùth mairidh a thròcair:

24 Agus a shaor sinn o ar naimhdibh; oir

gu brkth mairidh a thròcair.

•25 A tha 'tabhairt bàdh do gach feoil; oir

gu bràth mairidh a thròcair.

26 thugiiibh buidheachas do Dhia nan

nèamh; oir gu bràth mairidh a thròcair.

Salm CXXXVIL

1 ^N am braighdeanas diuimhnich dann Israeil

le bròn air an tàrféin. 7 C'hronaidieadh dann

Edoim agus Bliahdoin.

LAIMH ri aimhnichibh Bhabiloin, an

sin shuidh, agus ghuil sinn, an uair a

chuimhnich sinn air Sion.

2 Air na cranuaibh scilich 'n a meadhon

chroch sinn ar clàrsaichean.

3 Oir an sin dh'iarr iadsan a thug 'am

braighdeanas sinn,òranoirnn; agusrfA' z'arr

iadsan a rinn fògaraich dhinu aoibhneas

oirnn, ag ràdh, Seinnibh dhuinn aon de

laoidhibh Shioiu.

4 Cionnus a sheinneas sinne laoidh an

Tighearn' ann an tìr choimhich?

Ma dhà-chuimhnicheas mise thusa, a

Ierusalem, dà-chuimhnicheadh mo làmh

dh.as a seòltachd.

6 Leanadh mo theangadh ri m' ghial, mur

cuimhnich mi ort, mur fearr leam lei'usalem

na m'aoibhneas a's àirde.

7 Cuimhnich, a Thigheania, clann Edoim,

ann an là lerusaleim, a thubhairt, Leagaibh,

Icagaibh sìos i gu ruig a bunait.

8 A nighean Bhabiloin, a lom-sgriosar, is

sona esan a dhàolas dhuitse, a réir mar a

rinn thu oirnne.

9 Is sona esan a ghlacas agus a phronnaa

do chlann bheag ris na clachaibh.

Salm CXXXVIII.

1 Mhol Daibhidh an Tighearn air son 'fhàrinn '

agus a diaoimhneis-gràidh, 4 Eoimh-innis

e gu'n tugadh ràghrean na talmhainn moladh.

do dh.a.

Salm le Daibhidh.

MOLAIDH mi thu, a Thighearna, lo

m'uile chridhe; an làthair uan dia

seinnidh mi cliu dhuit

Salm CXXXIX

2 Sleuchdaidh mi aig do theampuU naomh,

agus molaidh mi d'aium air son do chaoimli-

neis-gràidh, agus air son d'fhàrinn; oir

dh'àrdaich thu d'fhocal os ceann d'ainme

uile.

3 'S an là air an do ghlaodh mi riut

fhreagair thu mi; neartaich thu mi le treòir

a'm' anam.

4 Molaidh uile ràghrean na tahnhainn thu,

a Thighearna, 'n uair a chluinneas iad

briathran do bheoil:

5 Agus seinnidh iad ann an slighibh an

Tighearna; oir is mòr glòir an Tighearna.

6 Ge h-àrd an Tighearn, gidheadh seall-

aidh e air an iriosal; ach aithnichidh e an

t-uaibhreach fad as.

7 Ged ghluais mi ann am meadhon àmh-

ghair, ath-bheothaichidhtumi; anaghaidh

corruich mo naimhdean sànidh tu do làmh,

agus saoraidh do dheas làmh mi.

8 Coimhlionaidh an Tighearn air mo shon;

mairidh do thròcair, a Thighearna, gu

bràth: na tréig oibre do làmh.

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

Salm CXXXIX.

1 Dh'aidich Daibhidh gii'n robh làthaireachd Dhé mu'n cuairt da a ghnàth. 17 Mhol e an Tighearn air son a thròcairean; 23 agus ghuidh e 'bhi air a threòrachadh 's an t-slighe

shàorruid/u Do'n àrd fhear-ciuiL Salm le Daibhidh.

dhiubhsan a tha 'g éirigh suas a'd' aghaidh?

1 A THIGHEARNA, rannsaich thu mi,
agus is aithne dhuit mi.

2 Is aithne dhuit mo shuidhe agus m'éirigh;
tuigidh tu mo smuaintean fad as.

3 Chuairtich thu mo cheum agus mo t-slighe shàorruidh.

14 Molaidh mi thu, oir is uamhasach, iong-

antach a dhealbhadh mi; is ioiigautach

d'oibre-sa, agus is ro fhiosrach m'anam air

sin.

15 Cha d'fholaicheadh mo chorp uait an

uair a rinneadh mi ann an dàomhaireachd,

a dhealbhadh mi gu h'iongantach ann an

ionadaibh àochdarach na talmhainn.

16 Chunnaic do shàiilean mo cheud-fhàs

anabuich, agus ann ad leabhar sgrìobhadh

sàos mo bhiiill uile, adh.albhadhrih-àiine,

gun aon ù.m\A\fat1uist auu.

17 cia luachmhor leamsa do smuaintean-

sa, a Dhé ! cia mòr an àireamh !

IS Nan àirmhinn iad; is làonmhoire iad

na a' ghaineamh: 'n uair a dhàiisgeas mi,

tha mi a ghnàth maille riutsa.

19 Gu cinuteach, a dh., marbhaidh tusa

an t-aingidh: uime sin, a dhaoine fuileachd-

ach, imichibh uam:

20 Oir labhair iad a'd' aghaidh gu

h-aingidh; thug do naimhdeau d'ainm an

dìomhanas.

21 Nach 'eil mi 'tabhairt fuath, a Thigh-

earna, dhoibhsan a tha 'tabhairt fuath

dhuitse? agus nach 'eil mi 'gabhail gràin

22 Le fuath iomlan tha mi 'tabhairt fuath

dhoibh; mar naimhdoan measam iad.

23 Raunsaich mi, a Dhé, agus aithnich

mo chridhe: dearbh mi, agus tuig mo

smuaintean.

24 Agus amhairc am bheil slighe olc air

bith annam, agus treòraich mi anns an

LEABHAR NAN SALM air ais

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

Salm CXL

1 Ghuidh Daibhidh gu'n teasairgeadh Dia e o

ais-innleachd a naimhdean. ÃŒ2 Tha dòclias

aig gu'n cum an Tighearn ceartas ris na

bochdaibh.

Do'n àrd fhear-ciuil. Salm le Daibhidh.

TEASAIRG mi, a Thighearna, o'n droch

dhuine; o fhear na foireigne gléidh mi;

, 2 A tha 'smuaineachadh aimhleis 'n an

' là chum

luidhe sìos agus air me sbhghibh gu léir

Is fàosrach thu.

4 Oir feuch, cha-w'eiY focal air mo theang-

aidh, a Thighearna, nach aithne dhuit gu

léir.

5 Am dhéigh, agus romham, chuairtich

thu mi, agus chuir thu do làmh orm.

6 Is ro iongantach an t-eòlas so air mo

shon: tha e àrd; cha ruig mi air.

7 C'àit an téid mi o d' spiorad? agus c'àit cràdhe; cruinnichidh iad gacl

an teich mi o d' ghnùis? cogaidh.

8 Ma théid mi suas do nèamh, tha thu 'n 3 Gheuraich iad an teangadh, mar theang-

sin; ma ni mi mo leabadh ann an ifrinn, aidh nathrach; tha nimh na nathrach fo'm

feuch, tha thu'n sin. \ bilibh. Selah.

9 Ma ghabhas mi sgiathan na maidne, ! 4 Gléidh mi, a Thighearn', o làmhan nan

agus gu'n còmhnuich mi ann an ionadaibh ' aingidh; o fhear an fhoirneirt dàon mi, le'm

iomallach na fairge; b'àill mo cheuman a thilgcadh bun os ceann.

10 Eadhon an sin stiùraidh do làmh mi, 5 Dh'fholuich na h-uaibhrich ribe dhomh,

agus cumaidh do dheas lamh mi. agus cuird; sgaoil iad làon ri taobh naslighe;

11 Ma their mi, Gu deimhin folaichidh an leag iad cip-thuislidh romham. Selah.

dorchadas mi, bithidh an oidhche fhéin mar [ 6 thuirt mi ris an Tighearn, Is tu rao

sholus mu'n cuairt orm. Dhia: éisd, a Thighearua, ri guth m'ath-

12 Cha-n fholaich eadhon an dorchadas chuingean.

uaitse; ach dealraichidh an oidhche mar 7 A lehobhah, a Thighearna, neart mo

an là: ù ionaun an dorchadas agus an solus shlàinte, dh'fholuich thu mo clieann ann

duitse. I an là catha.

13 Oir ghabli thu sealbh air m'àirnibli: 8 Na deònuich, a Thighearna, miannan an

dh'fholuich thu mi ann am broinn mo aingidh; na soirbhich le 'ais-innleachd, air

mhàthar. ! eagal gu'n àrdaich siad iad fhéin. Selah.

542

9 A thaobh nan daoine a chuairtich mi,

còmlidaicheadh aimhleas am bilean fhéin iad.

10 Tuiteadh éibhleau teine orra: 's an

teine tilgear iad; ann an slochdaibh domh-

ain, chum nach éirich iad a ràs.

11 Na daingnichear fear-labhairt uilc air

an talamh: sealgaidh olc air fear an fhoir-

neirt chum a sgrios.

12 Tha fhios agam gu'n cum an Tighearn

ceartas ris an duine thmagh, còir ris na

bochdaibh.

13 Gu dearbh bheir na fireajian moladh do

d'ainm: gabhaidh na h-ionracain còmhnuidh

a'd' fhianuis.

Salm CXLI.

1 Ghuidh Daibh idh gu'n éisdeadh Dia r'a ffhufh;

3 gu^n cuàreadài e faire air a bhenl. 9 agus

pu'n coimhideadh se e o ribe ludid-deanamh

na k-euceirt.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm le Daibhidh.

ATHIGHEARNA, tha mi ag éigheach

riut; greas a m' ionnsuidh; éisd ri m'

ghuth, 'n uair a dh'éigheas mi riut.

2 Cuirear m'urnuigh a'd' làthair, mar

thùis; togail suas mo làmh, mar an àabairi

fheasgair.

3 Cuir, a Thighearna, faire air mo bheul;

gléidJi dorus mo bhilean.

4 ]Si a aom mo chridhe gu ni olc air bith,

gu beartan aingidh a chur 'an gnàomh le

luchd-deanamh na h-euceirt: agus na

h-itheam fhéin d'an nithibh milse.

5 Buaileadh am f àrean mi, is caoimhneas

e;agus cronaicheadh e mi, is oladh luachmhor

e, nach bris mo cheann: oir fathast hithidh

m'm-nuigh mar an ceudna air an son 'n an

àmhghairibh.

6 'N uair a thilgear sìos am breithc.imhnan

ann an ionadaibh clachach, éisdiclh iad ri m'

bbriathraibh, oir tha iad miHs.

7 Mar a ghearras agus a sgoilteas neach

fiodh air an làr, sgaoileadh ar cnàmhan aig

beul na h-uaighe.

8 Ach riut-sa, a lehobhah, a Thighearna,

tha mo shùilean: annadsa chuir mi mo

dhòigh; na tréig m'anam.

9 Coimhid mi o'n ribe a leag iad dhomh,

agus chip-thuislidh luchd-deanamh na

h-euceirt.

10 Tuiteadh na h-aingidh 'n an làontaibh

féin, am feadh a bhitheas mise a' gabhail

thairis.

Salm CXLII.

\'N a thrioblaid gàdaodh Daibhidh risan taigh-

earn, 5 agu.s thaom e a ghearan 'n a làthair.

Maschil le Daibhidh. Umuigh 'n uair a bha

e anns an uaimh.

LE M' ghuth ghlaodh mi ris an taigheam;

le m' ghuth dh'asluich mi air an taigh-

eam.

2 Thaom'mimoghearan'n alàthair; chuir

mi n céill mo theinn 'n a fhianuis.

3 'N uair a chlaoidheadh mospiorad annam,

8ALM CXLI-CXLIIL

b'aithne dhuitse mo cheum: 's an t-slighe

air an d'imich mi, dh'fholuich iad ribe

dhomh.

4 Dh'amhairc mi air mo làimh dheis, agus

feuch, cha robh fear ann d'am b'aithne mi;

thréig cabhair mi; cha robh ncach ann a

dh. fheòraicheadh air son m'anama.

5 Ghlaodh mi riut, a Thighearna; thuirt

mi, Is tii mo thearmunn, mo chuibhrionn

ann an tìr nam beò.

6 Thoir an aire do m' ghlaodh, oir dh'àslich-

eadh mi gu mòr; saor mi uatha-san a tha'n

tòir orm, oir is treise iad na mi.

7 Thoir m'anam à pràosan, chum gu'm mol

mi d'ainra: cuairtichidh na fàreananmi; oir

buinidh tu gu fial rium.

LEABHAR NAN SALM air ais

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

Salm CXLIII.

1 Ghuidh Daibhidh air an Tighearn gu'm

bbheadh e bàigheil ris ann am breitheanas. 3

Tha e ri caoidh gu'n d' rinn a naimhdean

geurdeanmhuinn air ^anam. 5 Dh'asiuich e

air Dia gu'n nodidadh e dha a chaoimhneas-

gràidh, 7 agus gu'n teasairgeadhse e o làimha

naimhdeaàu

Salm le Daibhidh.

CLUINX m'umuigh, a Thigheama; éisd

ri m'athchuingibh ann ad fhàrinn,

freagair mi ann ad cheartas.

2 Agus na tig ann am breitheanas gu d'òg-

lach; oir ann ad fhianuis cha-n fhài-ean-

aichear duine beò air bith.

3 Oir ghem'-Iean an nàmhaid m'anam;

bhuail e mo bheatha sìos gu làr; thug e orm

còmhuuidh 'ghabhail ami an dorchadas, mar

iadsan a bha fada marbh.

4 Uime sin chlaoidheadh mo spiorad

annam; tha mo chridhe briste an taobh a

stigh dhàom.

5 Is cuimhne leam na làithean o chian;

tha do ghnàomharan gu léir a' teachd am'

aire; tha mi a' beachd-smuaineachadh air

obair do làmh.

6 Shàn mi mo lamhan riutsa: tha m'anam,

mar thalamh tartmhor, 'an geall ort. Selah.

7 Eisd riumgu gi-ad, a Thigheama; chaidh

as do m' spiorad: na folaich do ghnàiis orm,

air eagal gu"m bi mi cosmhuil riu-san a théid

sàos do'n t-slochd.

8 Thoir orm do chaoimhneas-gràiidh a

chluinntinn aims a' mhaduinn, oir annadsa

chuir mi mo dhòigh: thoir orm gu'n aithuich

mi an t-slighe aims an còir dhomh imeachd,

oir riut-sa tha mi 'togail suas m'anama.

9 Teasairg mi o m' naimhdibh, a Thigh-

eama: a d'ionnsuidh-sa teichidh mi.

10 Teagaisg dhomh do thoil a dheanamh,

oir is tu mo Dhia: treòraicheadh do spiorad

maith mi gu tìr an ionracais.

11 Air sgàth d'ainme, a Thigheama, beoth-

aich thusa mi: tràd d' fhireantachd saor

m'anam o theinn.

12 Agus tràd do thròcair gearr as mo

naimhdean, agus sgrios iadsan uile a tha

'claoidh m'anama; oir is mi dòglach.

LEABHAR NAN SALM air ais

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

Salm CXLIV.

1 Bheannaich Daibhidh an Tighearn dobhrigh

gu'n robh e 'nafhear-saoraidh dha. 5 Ghuiali

e gu'n teasairgeadh Dia e o làimh clomne

choigreach. 9 Oheall e Dia a mholadh.

Salm le Daibhidh.

BEANNAICHTE gu'n robh an taigh-

earn mo charraig, a theagaisgeas uio

làmhan gu cath, mo mheoir gu comhrag:

4 Molaidh àl do àl do ghnàomharau, agus

cuiridh iad 'an céill d'oibre cumhachdach.

5 Air urram glòire do mhòrachd agus air

d'oibribh iongantach labhraidh mi.

6 Agus labhraidh daoine air neart do

bheartan uamhasach; agus aithrisidh mise

do mhòrachd.

7 Cuiridh iad 'an céill gu pailt cuimhne do

mhaitheis mhòir, agus àrd-mholaidh iad

2 Mo mhaith, agus mo dhaingneach; mo , d'fhìreantachd,

tàmr àrd, agus m' fhear-saoraidh-sa; mo

sgiath, agus an ti as an earb mi; acheanns-

aicheas mo shluagh fodham.

3 A Thighearna, ciod e an duine, gu'm

bheil thu a' gabhail eòlais aàr? mac an duine,

gu'ra bheil meas agad air?

4 Is cosmhuil an duine ri dìomhanas: tha

a làithean mar sgàile a ghabhas seachad.

5 A Thigheama, lùb do f lilaitheasan, agus j

thig a nuas: bean ris na beanntaibh, agus

bithidh deatach dhiubh.

6 Cuir a mach dealanach, agus sgaoil lad;

tilg do shaighdean, agus claoidh iad._

7 Sàn uait do làmh o n àirde, saor mi, agus

teasairg mi o uisgeachaibh mòra, à làimh

cloinne choigreach;

8 Aig am bheil am beul a' labhairt dàomh-

anais, agus is i'n deas làmh deas làmh na

bréige.

9 A Dhé, seinnidh mi dhuit òran nuadh;

air an t-saltair, air inneal-ciuil nan deich

teud, seinnidh mi moladh dhuit.

10 Is esan a bheir buaidh do ràghribh, a

shaoras Daibhidh, 'òglach fhéin, o'u chlaidh-

eamh mhillteach.

11 Saor mi, agus teasairg mà o làirah

cloinne choigreach, aig am bheil am beul a'

labhairt dàomhanais, agus is i'n deas làmh

deas làmh na bréige:

12 Chum gu'm hi ar mic mar àir chroinn a'

f às suas 'n an òige, ar nigheanan mar chlach-

aibh oisinn, snàidhte a réir coslais lùchairt:

13 Chura gu'm hi ar saibhlean làn, a' toirt

uatha de gach gné thoraidh, ar caoraich a'

breth 'n am màltean, seadh deich màltean

'n ar macharaibh;

14 Gu'm hi ar daimh làidir gu h-obair;

nach hi briseadh steach ann,nodolamach;

agus nach hi gearan 'n ar sràidibh.

15 Is sona an sluagh, a tha 's an staid so:

is sona an sluagh, d'an Dia an taigheam.

LEABHAR NAN SALM air ais

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

Salm CXLV

l' Cliuir Daibhidh 'an céill cumhachd ionganlach

an Tighearna, 7 a mhaitheas, 18 a cheartas

agus a naomJiachd.

Laoiflh-mholaidh le Daibhidh.

ARDAICIIIDII mi thu, mo Dhia, mo

Ilàgh; agus beannaichidh mi d'aium

gu saoghal nan saoghal.

2 Gach là beaunaichidh rai thu, agus mol-

aidh mi d'ainm gu saoghal nan saoghal.

3 /* mòr an Tighearn, agus is ro airidh e

air moladh. agus cha-n fheudar a mhòr-

achd a raiin?achadh.

544

8 Is gràsmhor agus truacanta an taigh-

earn; mall chum feirge, agus pailt ann an

tròcair.

9 Is maith an Tighearn do na h-uile, agus

tha a chaorah thròcairean os ceann 'oibre

uile. .

10 Molaidh d'oibre gu léir thu, a Thigh-

earna; agus beannaichidh do naoimh thu.

11 Air glòir do ràoghachd labhraidh iad,

agus cuiridh iad 'an céill do chumhachd:

12 Chum a bheartan iongantach a dhean-

amh aithnichte do chloinn nan daoine, agus

glòir mòralachd a ràoghachd.

13 /s ràoghachd shàorruidh do ràoghachd-

sa; agus mairidh d'uachdarauachd air f eadh

nan uile ghiuealach.

14 [Tha an Tighearn fàrinneach n a uile

bhriathraibh, agus uaomh 'n a uile ghnàomh-

araibh.] . .

15 Cumaidh an Tighearn suas ladsan uile

a tha 'tuiteam, agus togaidh e 'n àird iadsan

uile a tha air cromadh sìos

16 Tha sùilean nan uile a' feitheamh ort, agus bheir thu dhoibh am biadh 'n a thràth.

17 Tha thu a' fosgladh do làimh, agus a' sàsuchadh miann gach ni beò.

18 Tha'n Tighearn ceart 'n a uile sbhgh-

ibh, agus naomh 'n a uile ghuàomharaibh.

19 Is dlàith an Tighearn dhoibhsan uile a

ghaimieas air, dhoibhsan uile a ghairmeas

air ann am f àrinn.

20 CoimhMonaidh e miann na dream cl an

eagal e; agus éisdidh e r'au glaodh, agus

saoraidh e iad. , .,

21 Gleidhidh an Tighearn ladsan mle a

ghràdhaicheas e; ach sgriosaidh e na

h-aiugidh gu léir. .

22 Air cUu an Tighearna labhraidh mo

bheul: agus beannaichidh gach feoil 'aram

uaomh-san gu saoghal nan saoghal.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm CXLVI

1 Gheall Daibhidh gu'm moladh e Dia ré a bheatha. 5 Is sona an ti a dh'earbas as an Tighearn.

MOLAIBHSE an Tighearn: mol an Tighearn, O m'anam.

2 Molaidh mi an Tighearn' an cian is beò mi; seinnidh mi cliu do m' Dhia, am feadh a bhitheas bith agam.

3 Na h-earbaibh á h-uachdaranaibh, á mac duine sam bith, anns nach 'eil furtachd.

4 Théid 'anail as, pillidh e g'a ùir; s an là siu fhéin théid as d'a smuaintibh.

5 Is sona an ti aig am bheil Dia Iacoib mar a chabhair, aig am bheila dhòchas anns an Tighearn a Dhia,

6 A rinn néamh agus talamh, a' mhuir agus gach ni a tha annta; a ghleidheas firinn gu bràth;

7 A chumas còir riu-san a tha fo fhoir-neart; a bheir biadh do na h-ocraich. Cuiridh an Tighearn na prìosanaich fo sgaoil.

8 Fosgailidb an Tighearn sùilean nan dall; togaidh an Tighearn suas iadsan a tha air an cromadh sìos is ionmhuinn leis an Tighearn na fìreanan.

9 Gleidhidh an Tighearn na coigrich; togaidh e suas an dìlleachdan agus a' bhan-trach: ach tilgidh e slighe nan aingidh bun os ceann.

10 Rìoghaichidh an Tighearn gu bràth, do Dhia-sa, a Shion, o linn gu linn. Molaibhse an Tighearn.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm CXLVII

1 Dh'àithn am fàidh buidheachas a thabhairt do'nTighearn airson a mhaitheis d'a shluagh; 4 air son a chumhachd, 6 agus a thròcair, 15 Tha uachdaranachd aig Dia os ceann gach ni a chruthaich e.

MOLAIBHSE an Tighearn; oir is maith an ni a bhi 'tabhairt cliu d'ar Dia, oir tha e taitneach, agus tha moladh ciatach.

2 Togaidh an Tighearn suas Ierasalem; cruinnichidh e ri 'chéile dìobaraich Israeil.

3 Leighisidh e iadsan aig am bheil cridhe briste, agus ceanglaidh e suas an leònta.

4 Innsidh e àireamh uan rionnag; bheir e ainmean orra uile.

5 Is mòr ar Tighearn, agus is mòr a chumhachd: tha a thuigse g-un tomhas.

6 Togaidh an Tighearn suas na daoine ciùine; tilgidh e sìos na h-aingidh gu làr.

7 Seinnibh do'n Tighearn le buidheachas; seinnibh moladh dar Dia-ne air a' chlàrsaich:

8 A dh' fholaicheas néamh le neulaibh, a dh'ulluicheas uisge do'n talamb, a bheir air feur f às air na sleibhtibh.

9 Bheir esan a bhiadh do'n ainmhidh, do na fithich òga a ghoireas.

10 Ann an neart an eich eha bhi a dhùil; ann an cosaibh fir cha ghabh e tlachd.

11 Gabhaidh an Tighearn tlachd anntasan d'an eagal e, a chuireas an dòigh 'n a thròcair.

12 Mol an Tighearn, a Ierusalem; mol do Dhia, a Shion:

13 Oir neartaich e croinn do gheatachan; bheannaich e do chlann an taobh a stigh dhìot.

14 Ni e sìth a'd' chrìochaibh; sàsuichidh e thu le smior a' chruithneachd.

15 Cuiridh e mach 'àithne air thalamh; gu hluath ruithidh 'fhocal.

16 Bheir e sneachd mar olainn; sgaoilidh e an liath-reodha mar luaithre.

17 Tilgidh e mach 'eigh mar ghreamannan; cò a dh'fheudas seasamh fa chomhan 'fhuachd?

18 Cuiridh e mach 'fhocal, agus leaghaidh e iad; séididh a ghaoth, sruthaidh na h-uisgeachan.

19 Foillsichidh e 'fhocal do Iacob, a reachdan agus a bhreitheanais do Israel.

20 Cha do bhuin e mar so ri cinneach sam bith; cha mhò a b'aithne dhoibh a bhreitheanais. Molaibhse an Tighearn.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm CXLVIII

1 Dh'earail Daibhidh air na h-ainglibh, agus air gach creutair cruthaichte, Dia a mhotadh.

MOLAIBHSE an taigheam. Molaibh an Tighearn o na néamhan; molaibh e anns na h-àrdaibh.

2 Molaibh e, 'aiugle uile; molaibh e, a shlòigh uile.

3 Molaibh e, a ghrian agus a ghealach; molaibh e, uile reulta soluis.

4 Molaibh e, a nèamha nan nèamh, agus uisgeacha tha os ceann nan nèamh.

5 Moladh iad ainm an Tighearna; oir dh'àithn e, agus chruthaicheadh iad.

6 Agus dhaingnich e iad gu saoghal nan saoghal; rinn e àithne, nach téid thairis.

7 Molaibh an Tighearn o'n talamh, a dhràgona, agus a dhoimhneachdan uile.

8 Teine agus clach-shueachda; sneachd agus ceò; gaoth dhoinionnach a' coimhlionadh ' fhocail;

9 Na beanntan agusna cnuic uile; craobhanmeas agus na h-uile sheudair;

10 Fiadh-bheathaichean, agus gach uile ainmhidh; nithean snàigeach, agus eunlaith iteagach;

11 Rìghrean na talmhainn agus na h-uile shlòigh; uachdaranan agus uile bhreitheamhnan na talmhainn;

12 Araon òig-fhir agus òighean; seann daoine agus clann;

13 Moladh iad sin ainm an Tighearna: oir tha 'ainm-san a mhàin urramach, tha a ghlòir os ceann na talmhainn agus nan nèamh.

14 gus dh'àrdaich e adharc a shluaigh, moladh a naomh uile, eadhon chloinn Israeil, sluaigh a tha'm fagus da. Molaibhse an Tighearn.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm CXLIX

1 Is airidh Dia air cliu air son a mhaitheis d'a shluagh, 5 agus air son a dhìoghaltais air na cinnich.

MOLAIBHSE an taigheam. Seinnibh do'n Tighearn òran nuagbh, seinnibh a mholadh ann an coimhthional nan naomh.

2 Bitheadh Israel acibhneach 'n a Chruith-fhear: deanadh clann Shioin gairdeachas 'n an Rìgh.

3 Moladh iad 'ainm anns an danusadh: le tiompan agus le clàrsaich seinneadh iad dha.

4 Oir gabhaidh an Tighearn tlachd 'n a shluagh: ni e na daoine sèimhe sgiamhach le slàinte.

5 Deanadh na naoimh gairdeachas ann an glòir: deanadh iad iolach air an leapaichibh.

6 Bitheadh àrd chliu Dhé 'n am beul, agus claidheamh dà fhaobhair 'n an làimh,

7 A chum dìoghaltas a dheanamh air na cinnich, smachdachadh goirt air na slòigh;

8 A chum an rìghrean a cheangal le slabhraidhibh, agus an àrd uaislean le geimhlibh iaruinn;

9 A chum am breitheanas a chur 'an gnìomh orra,a tha sgrìobhta: tha'n t-urram so aig a naoimh uile. Molaibhse an Tighearn.

LEABHAR NAN SALM air ais

Salm CL

Earail gu Dia a mholadh le innealaibh-ciuil

MOLAIBHSE an Tighearn. Molaibh Dia 'n a ionad naomh; molaibh e ann an speuraibh a chumhachd.

2 Molaibh e air son a ghuàomharan treuna; molaibh e a réir àirde a mhòrachd.

3 Molaibh e le fuaim trompaid; molaibh e le saltair, agus le clàrsaich.

4 Molaibh e le tiompan agus dannsadh; molaibh e le innealaibh-ciuil nan teud, agus le organ.

5 Molaibh e le ciombalaibh fonnmhor; molaibh e le ciombalaibh àrd-fhuaimneach.

6 Moladh gach ni auus am bheil anail an Tighearn. Molaibhse an taighearu.

Leabharean Bhioball” air ais

GNATH-FHOCAIL.


Caibideil I.

1 Feum agus luach a ghliocais. T Ise eagal an

Tighearna ttls an eòlais. 20 Rinn gliocas

gearan an aghaidh luchd-fochaid, 24 agus

bhagair i iad le léir-sgrios.

GNATH-FHOCAIL Sholaimh, mhic

Dhaibhidh, rìgh Israeil;

2 A dh'aithueachadh gliocais agus teag-

aisg, a thuigsiun bhriathar na tuigse;

3 A ghabhail teagaisg a' ghIiocais,a' cheart-

ais, agus a' bhreitheauais, agus na còrach;

4 A thoirt géire dhoibhsan a tha baogh-

alta, eòlais agus céill do'n òganach.

5 Eisdidh duine glic, agus meudaichidh e

fòghlum; agus sealbhaichidh duine tuigs-

each comhairlean glice:

6 A thuigsiuu guàth- fhocail, agus eadar-

mhàueachaidh; fhocal nan daoiue glice,

agus am briathar dorcha.

7 Is e eagal an Tighearna tùs an eòlais:

air gliocas agus teagasg ni amadain tàir.

8 A mhic, éisd thusa ri teagasg d'athar,

agus na tréig lagh do mhàthar:

9 Oir 'n an coron maise bithidh iad do d'

cheaun, agus 'n an slabhruidhibh do d'

mhuineal.

10 A mhic, ma thàlaidheas peacaich thu,

na h-aoutaich thusa leo.

11 Ma their iad, Thig leinne, deanamaid

feall-fheitheamh air fuil, luidheamaid am

folach air sou an ueò-chiontaich gim aobhar:

12 Mar an uaigh sluigeamaid suas beò iad,

agus iomlan mar iadsan a théid sìos do'n

t-slochd.

13 Gheibh sinn gach uile mhaoin luach-

mhor, làouaidh sinn ar taighean le creich:

14 Tilg a steach do chranuchur 'n ar

measgne; bithidh aon sporan againn uile.

15 A mhic, na h-imich thusa 's an t-shghe

maille riu; cum air a h-ais do chos o'u ceum.

16 Oir tha'u cosan a' ruith a chum uilc,

agus a' deauamh deifir a dhòrtadh fola.

546

17 Gu deimhiu is dàomhain an làon a sgaoil-

eadh ann an sealladh eoiu air bith.

18 Agus tha iad ri feall- fholach an aghaidh

am fola féiu; tha iad a' luidhe ann an uaig-

neas an aghaidh an auama/tiiVi.

19 Mar siu tha sligheau gach neach a tha

sauutach air buauuachd: auaui a sealbh-

adairean bheir i air falbh.

20 Tha gliocas ag éigheach a muigh, anns

na sràidibh tha i a' cur a mach a gutha;

21 Aun an àitibh sòuruichte a' chomh-

chruiuueachaidh tha i ag éigheach, ann am

fosgladh uan geatachan: auus a' bhaile tha

i a' cur a mach a briathran, ag ràdh.

22 Cia fhad, a dhaoiuebaoghalta, a ghràdh-

aicheas sibh baoghaltachd / agus a ghabhas

luchd-fochaid tlachd 'n am fochaid, agus a

bheir amadain fuath do eòlas?

23 Pillibh ri m' achmhasau: feuch, dòirt-

idh mi mach mo spiorad oirbh; ni mi

aithnichte mo bhriathran duibh.

24 A chionn gu'n do ghainu mi, agus gu'n

do dhiiilt sibhse, gu'n do shàn mi mach mo

làmh, agus nach d'thug duine'sambith an

aire;

25 Ach gu'n do chuir sibh an neo-bhrigh

m'uile chomhairle, agus nach b'àill leibh a

bheag de m' achmhasan;

26 Ni mise mar an ceudua gàire i-i'r sgrios-

sa; ni mi fanoid an uair a thig bhur n-eagal;

27 An uair a thig bhur n-eagal mar fhàs-

achadh, agus a thig bhur léir-sgrios oirbh

mar ioma-ghaoith; 'n uair a thig teiuu agus

cràdh-cridhe oirbh.

28 An sin gairmidh iad ormsa, ach cha

fhreagair mi; iarraidh iad mi gu moch,ach

cha-n fhaigh iad mi;

29 A chiouu gu'u d'fhuathaich iad eòlas,

agTis nach do ròghnaich iad eagal an taigh-

earna.

30 Cha b'àill leo 'bheag de m' chomhairle,

rinu iad tàir air m'achmhasan uile.

31 Uime sin ithidh iad de thoradh an

slighe fhéin, agus làonar iad le'n innleach-

daibh fhéin.

32 Oir marbhaidh claonadh nan daoine

baoghalta iad, agus sgiùosaidh soirbheach-

adh nan amadan iad fhéin.

33 Acli ge b'e 'dh.éisdeas riumsa, gabhaidh

e còmlmuidh ann an téaruinteachd, agus

bithidh e saor o eagal uilc.

Caibideil 11.

1 'iV vair a théid gliocas a steach dd'n chridhe

teagaisgidh i eagal an Tighearna, 10 dàonaidh

i o shlighe an droch dhxdne, 20 agàis ireòraich-

idh, i air slighe na heatha.

AMHIC, ma ghabhas tu mo bhriathran-

sa, agus ma dh' fholuicheas tu m'àith-

eantan maille riut;

2 Air chor as gu'n aom thu do chluas ri

gliocas, gu'u leag tlui do chridhe airtuigse:

3 Seadn, ri eòlas ma dh'éigheas tu, ri

tuigse ma thogas tu suas do ghuth;

4 Ma dh'iarras tu i mar airgiod, agus ma

rannsaicheas tu air a son, mar air son

ionmhasan folaichte;

5 An sin tuigidh tu eagal an taigheama,

agus gheibh thu eòlas Dhé:

6 Oir bheir an Tighearn gliocas; as a

bheul thig eòlas agus tuigse.

7 Tha e 'tasgadh suas gliocais fhaUain air

son nam f àrean: is sgiath e dh.ibhsan a

ghluaiseas gu h-iouraic.

S Tha e a' coiuiliead ceuman a' bhreith-

eanais, agus a' dàon slig;he a naomh.

GNATH-FHOCAIL, II, III.

21 Oir gabhaidh na h-ionracain còmhnuidh

's an tàr, agus fanaidh na daoine foirfe innte.

22 Ach gearrar na daoine aingidh bhàrr na

talmhainn,agus spàonar luchd-eusaontais as.

Caibideil III.

9 An sin tuigidh tu f àreautachd, agus thairis.

1 Chomhairlich Solarnh do'n t-sluagh gàin coimh-

ideadh iad lagh an Tighearna, 5 gu'n earbadh

iad d 'mhaitheas, 7 gu'm hilheadh iad iriosal,

9 diadhaidh, 10 agus foighidneadi. 20 Cumh-

achd. 21 agus sochairean a' ghliocais. 33

Malladiadh nan aingidh.

AMHIC, na dà-chuimhnich mo lagh;

ach gleidheadh do chridhe m'àith-

eantan:

2 Oir làithean buan, agus saoghal fada,

agus sàth bheir iad dhuit.

3 Na tréigeadh tròcair agus fàrinn thu:

ceangail iad mu d' mhuineal; sgrìobh iad

air clàr do chridhe.

4 Agus gheibh thu deadh-ghean, agus tuigse

mhaith ann an sealladh Dhé agus dhaoiue.

5 Earb as an Tighearn le d' uile chridhe;

agus ri d' thuigse fhéin na bitheadh do thaic.

6 Ann ad uile shlighibh aidich e, agus

seòlaidh esan do cheuman.

7 Na bi glic a'd' slmilibh féiu; bitheadh

eagal an Tighearna ort, agus tréig olc.

8 'N a shlàinte bithidh e do d' iomlaig,

agus 'n a smior do d' chuàmhan.

y Thoir urram do'n Tighearn le d' mhaoin,

agus le ceud thoradh d'uile chinneis:

10 Agus làonar do shaibhlean le pailteas,

agus le fìon nuadh ruithidh d'fhàon-amair

breitheanas, agus ceartas; seadh, gach uile

dheadh shlighe.

10 An uair a théid gliocas a steach ann ad achadh.

11 Air cronachadh an taigheam', a mhic,

na dean-satàir,agus na sgàthich d'a smachd-

chridhe, agus a bhitheas eòlas taitneach do

d' anam.

12 Oir esan a's toigh leis an Tighearn

smachdaichidh e, mar a smachdaicheas

11 Ni ciall do dhàon, coimhididh tuigse athair am mac anns am bheil a thlachd.

thu: 13 /s sona an duine a dh'amaiseas air

12 Gu d' shaoradh o shlighe an droch gliocas, agus am fear a gheibh tuigse:

dhuine; o'n duine a labhras nithean fiara;

13 A dh.fhàgas ceuman an ionracais, a

dh.imeachd ann an slighibh an dorchadais;

14 Leis an aoibhinn an t-olc a dheanamh,

14 Oir is fearr a ceannachd na ceannachd

airgid, agus a buannachd na'n t-òr.

15/5 luachmhoire i na na seudan, agus

cha-n'eil gach ui a's urrainu thu 'mhiannach-

agns a tha 'gabhail tlachd ann an aingealt- adh r'an coimhmeas rithe.

achd nan aiugidh.

15 'G am bheàl an slighean cam, agus iad

a' claonadh 'n an ceumaibh:

_ 16 Chum do shaoradh o'n mhnaoi choimh-

ich, o'n bhana-choigrich a ni miodal le a

briathraibh;

17 A thréigeas oide-fòghluim a h-òige.

16 Tha saoghal fada 'n a làimh dheis; 'n a

làimh chlà saoibhreas agus urram.

11 Is sligheau subhachais a slighean, agus

is sàth a ceuman uile.

18 /5 craobh beatha i dhoibhsan a ni greim

oirre, agus is sona iadsan a ghleidheas i.

19 Le gliocas shuidhich an Tighearn an

agus a dhà-chuimhnicheas coimhcheangal a talamh; le tuigse shocraich e na nèamhan.

20 Le

-san brisear suas na doimh-

18 Oir tha a taigh a' claonadh cbum bàis, neachdan, agus silidh na neoil

a nuas an

agus a ceuman chum nam marbh.

19 Cha phill duine 's am bith a théid d'a

h-ionnsuidh, agus a rìs cha-n fhaigh e sligh-

ean na beatha. '

dràichd.

21 A mhic, na dealaicheadh iad ri d' shàiil-

ibh: coimhid gliocas fallain agus tuigse.

22 Agus bithidh iad 'n am beatha do d'

20 Chum gu'n imich thu ann an slighe anam, agus 'n am maise do d' mhuineal

dhaoine maithe, agus gu'n gléidh thu \ 23 An sin imichidh tu a'd' shlighe gu téar

ceuman nam f àrean.

547

uinte, agus cha tuislich do chos.

GNATH-FHOCAIL, IV, V.

24 An uair a luidheas tu sìos cha bhi

eagal ort: seadh, kiidhidh tu sìos agus

bithidh do chodal milis.

25 Na bitheadh sgàth ort roimh eagal

obann, no roimh fhàsachadh nan aingidh

'n uair a thig e.

26 Oir bithidh an Tighearn 'n a thearmunn

duit, agus gleidhidh e do chos o bhi air a

ghxcadh.

27 Na cum maith o'n dream d'an dh.hear

e, 'n uair a tha e 'n coraas do làimh a dhean-

arah.

28 Na h-abair ri d' choirahearsnach, Imich,

agus thig a ràs, agus am màireach bheir mi

dJiuit, 'n uair a tha e agad làimh riut.

29 Na dealbh olc an aghaidh do choimh-

earsnaich, agus e 'gabhail còmhnuidh gu

muiiighineach làimh rmt.

30 Na dean strà ri duine gun aobhar, mur

do rinn e crou ort.

31 Na bitheadh farniad agad ri fear an

fhoirneirt, agus na ròghnaich a bheag d'a

siilighibh.

32 Oir is gràineileachd do'n Tighearn an solus dcah-ach, a dheah-aicheas m'i

duine ceannairceach; ach tha a ràm aig an ! agus ni's mò gu ruig an là iomlan.

ionracan. 1 19 Tha shghe nan aingidh mar dhorch-

33 Tha mallachd an Tighearn' ann an 1 adas: cha-n aithne dh.ibh ciodair am bheil

tigh an aingidh; ach beanuaichidh e àite- iad a' tuisleacliadh.

9 Bheir i do d' clieann coron maise: criin

glòire bheir i seachad duit.

10 Eisd, a mhic, agus gabh m' fhocail: agus

bithidhbliadhnachan dobheatha làonmhor.

11 Ann an shghe a ghliocais theagaisg mi

thu: threòraich mi thu ann an ceumaibh

dàreach.

12 'N uair a dh'imicheas tu, cha teann-

aichear do cheuman; agus an uair a ruitii-

eas tu, cha tuislich thu.

13 Dean greim daingean air teagasg; na

leig as e; coimhid e, oir is e do bhcatha e.

14 Na gabh a steach do rathad nan aing-

idh, agus na h-imich ann an slighe dhroch

dhaoine.

15 Seachain i, na gabh seachad làimh

rithe, pill uaipe, ag:us imich romhad.

16 Oir cha choidil iadsan mur dean iad

olc: agus tha'n codal air a thoirt uatha

mur toir iad air cuid-eigin tuiteam.

17 Oir tha iad ag itheadh arain na h-aing-

idheachd, agus ag òl fàoua an ainneirt.

18 Ach tha slighe nam fàrean nur an

còmhnuidh nam fàrean.

34 Gu cinnteach air luchd-fochaid ni e

fochaid; ach do'n iriosal bheir e gràs.

35 Sealbhaichidh na daoine glice urram;

ach ÃŒ8 e nàire àrdachadh nan amadan.

Caibideil IV.

' NocM Solamh dd'n t-slvar/h an teagasg a thup

'athair dha, 5 agàts chomhairtich e dhoilih

gliocas fhaotainn do bhràgh gu'n toir i gu

h-urram iad. 14 Dh'earalaich e orra slighe

nan aingidh a sheachnadh. 20 aire a, thoirt d'a

bhriathraibh; 23 agus an cridhe a ghleidheadh

leis gach uile dhtchioll.

CLUINNIBH, a chlann, teagasg athar,

agus thugaibh an aire, chum, gu'ra

faigh sibh eòlas air tuigse:

2 Oir tha mi'toirt duibh deadh theagaisg;

na tréigibhse mo reachd.

3 Oir bu mhise mac nmirneach m'athar,

agus mar aon-ghin mic bha mi ann an

sealladh mo mhàthar.

4 Theagaisg e mi mar an ceudua, agus

thubhairt e riuni, Gleidheadh do chridhe

mo bhriathran; coimhid maitheantan agus

mair beò.

5 Faigh gliocas; faigh tuigse: na dà-

20 A mhic, do m' fhoclaibh thoir aire; ri

mo bhriathraibh aoni do chluas:

21 Na h-iniicheadh iad o d' shàiilibh: gléidh

iad ann am mcadhon do chridhe.

22 Oir is beatha iad dhoibhsan a gheil a

iad, agus àoc-shlaint d'am feoil uile.

23 Leis gach uile dhàchioll giéidh do

chridhe; oir as a sin tha sruthan na beatha.

24 Cuir uait am beul fiar, agus na bilean

beumnach cuir fada uait.

25 Sealladh do shùilean gu ceart rompa,

agus seòladh rosgan do sliùl gu dàreach

romhad.

26 Cothromaich ceuman do chos,agus bith-

eadh do shlighean uile air an socrachadh.

27 Na tionndaidh a chum na làirahe deise,

no clàthe: caraich do chos o'n olc.

Caibideil V.

1 Chomhairlich ^ Solcunh do'n t-slvagh aàre a

thoirt do ghliocas; 5 agvs nochd e dhoibh

mealltaircachd mnà coimhich, 22 Glacar an

t-aingidh 'jà a encearlaibh fcin.

AMHIC, do m' ghliocas thoir an aire;

ri m' thuigse aom do chluas;

2 Chum gu'n coimhid thu ciall, agus gu'n

chuimhnich, agus na claon o bhriathraibh gléidh do bhilean eòlas.

' ' 3 [Na h-f'isd ri mealltaireachd mnà:] oir

mar a' chàr mlieala silidh bilean mnà coirah-

ich, agus /ò' màne na oladh a beul.

4 Ach tha a crìoch searbh mar a' bhur-

maid, geur mar chlaidhcamh dà fhaobhair.

5 T}ta a cosan a' dol sìos chum a' bhàis: ni

mo bheoil

6 Na tréig i, agus gleidhidh i thu: gràdh-

aich i, agus coirahididh i thu.

1 Is e gliocas an ni sònruichte; faigh

gliocaa, agus maille ri d' uile fhaghail faigh

tuigse.

_ 8 Ardaich i, agus cuiridh i suas thu; bheir I a ceuman greim air ifrinn.

i gu h-urram thu, 'n uair a ghabhas tu a'd' 6 Air eagal gu'n cothromaicheadh tu ghlacaibh i. [ glighe na beatha, luaineach tha a ceuman

air chor as nach nrrainn thu an aith-

neachatUi.

7 A nis uime sin, a chlann, éisdibh riuni,

agus na dealaichibh ri briathraibh mo

bheoil.

8 Atharraich do shlighe fada uaipe, agus

na tig am fagus do dhorus a taighe:

9 Air eagal gun toir thu do neart do

mhuinntir eile, agus do bhliadluiachan do'n no riaglilai

4 Na toir codal do d' shùilibh, no clò

codail do d' rosgaibh.

5 thoir as thu fhéin mar earba à làimh an

t-seaigair, agus mar eun à iàimh an eunad-

air.

6 Imioh a chum an t-seangain. a leisgein;

thoir fainear a shlighean, agus Di glic:

7 Aig nach 'eil fear-seòlaidh, fear-amhairc,

an-ioclidmhor:

10 Air eagal gu'n làonar coigrich

le d'

8 A dh'ulluicheas a bhiadh 's an t-samh-

radh, agus a chruinnicheas a theachd-an-

shaoibln-eas, agus gu'm bi do shaothair ann tìr 's an fliogharadh.

an taigh coigrich

11 Agus gu'n dean thu caoidh ma dheir-

eadh, 'n uair a chaithear d'fheoil agus do

chorp,

1-2 Agus gu'n abair thu, Cionnus a thug

mi fuath do theagasg, agus a rinn

chridhe tàir air achnihasan?

13 Agus nach robh mi àimhal do ghuth

mo luchd-teagaisg, agus nach d'aom mi mo

cbhias riu-san a theagaisg mi?

14 Is beag nach robh mi anns gach olc,

'am meadhon a' chomhchruinneachaidh, agus

a' choimhthionail.

15 Oluisgeachanasdoshoitheachféin; agus

uisgeachau ruitli as do thobraicheau fhéin.

16 Bitlieadh do thobraichean air an sgaoil-

cadh a mach; do shruthan uisge anns na

sràidibh.

17 Bitheadh iad agad fhéin a mhàin, agus

na b'ann aig coigrich maille riut.

18 Bitheadh do thobraiclieanbeannaichte;

agus dean gairdeachas maille ri mnaoi-

phòsda d'òige.

19 Bitheadh i mar an eilid ghràdh.ch,

agus mar an earbathaitneach; sàsuicheadh

a càochan thu 's gach àni: le a gràdh bi a

ghnàth air do làouadh.

20 Agus c'ar son, a mhic, a mheallar thu

le mnaoi choimhich, agus a dhlàithaicheas

tu ri brollach bana-choigrich à

21 Oir fa chomhair sluil an Tighearna tha

slighean an duine, agus tha e a' cothro-

machadh a cheuman uile.

22 Glacaidh 'euceartan fhéin an t-aingidh,

agus le cuird a pheacaidh ceanglar e.

23 Bàsaichidh e gun teagasg; agusannam

meud 'amaideachd théid e air seacharan.

Caibideil VI.

\ An aghaidh ludid-urraix, 7 an leùgein, 12

agns nan daoine aingealt. 16 ]^a seachd

nithean a tha 'n an gràineileacJid do'n taigh-

earn. 25 Le mnaoi mld-gheamnuidh sgriosar

anam an duine.

AMHIC, ma tha thu 'n urras air do

charaid, ma bhuail thu do làmh le

neach eile,

2 Ribeadh thu le briathraibh do bheoil;

ghlacadh thu le foclaibh do bheoil.

3 Dean so a nis, a mhic, agus saor thu

féin, an uair a thig thu 'n làimh do charaid;

imicli, irioslaich thu fhéin, agus dean cinn-

teach do charaid.

549

9 Cia fhad a choidleas tu,aleisgein? c'uin

a dh'éireas tu as do chodal?

10 Fathast beagan codail, beagan clò

codail, beagan pasgaidh nan làmh gu codal.

1 1 an sin thig do bhocladainn mar fhear-

mo siubhail, agus d'uireasbhuidh mar dhuine

fo armaibh.

12 Duine nach fiu, fear aingidh, siubh-

laidh e le beul ana-cneasda.

13 Caogaidh e le 'shàiil, bheir e sanas le

'chois, teagaisgidh e le 'mheuraibh.

14 2%« aingealtachd 'n a chridhe, tha e

a' dealbhadh uilc a ghnàth; togaidh e

aimhreit:

15 Uinie sin gu h-obann thig a sgrios; gu

grad brisear e, guu leigheas.

16 Na sé nithean so is fuathach leis an

Tighearn; seadh. tha seachd nithean 'n an

gràiueileachd d'a anam:

17 Sealladh àrd, teangadh bhreugach,

agus làmhan a dhòirteas fuil neò-chiontach;

18 Cridhe a dhealbhas smuaintean aing-

idh, cosan a bhitheas luath a ruith chum

uiàc;

19 Fianuis bhreugach a labhras breugan,

agus esan a thogas aimhreit'eadar bràithi'ibh.

20 A mhic, coimhid àithne d'athar, agus

na tréig reachd do mhàthar:

21 Ceangail iad a ghnàth air do chridhe,

daingnich iad mu d' mhuineal.

22 'N uair a dh'imicheas tu, treòraichidh

iad thu; 'n uair a choidleas tu gleidh.dh

iad thu; agus an uair a dhùisgeas tu,

labhraidh iad riut.

23 Oir is lòchran an àithne, agus is solus

an reachd, agus is iad achmhasaia teag-

aisg slighe na beatha;

24 Chum doghleidheadh o'ndroch mhnaoi,

o mhiodal teaugaidh na mnà coimhich.

25 Na miannaich a maise ann ad chridhe;

agus na glacadh i thu le a rosgaibh:

26 Oir le muaoi mhi-gheamnuidh bheirear

duine gu greim arain; agus sealgaidh a'

bhan-adhaltrannaich air an auam luach-

mhor.

27 An urrainn duine teine a ghabhail

'n a bhrollach, agus gun 'eudach a bhi air

a losgadh?

28 An uiTainn duine imeachd air éibhlibh

teithe, agus gun a chosan a bhi air aa

losgadh ?

29 Mar sin esan a théid a steach chum

GNATH-FHOCAIL

mnà a cboimhearsnaich: cha bhi neach air

bith neo-chiontach a bheanas rithe.

30 Cha deanar tàir air gadiiiche, ma

ghoideas e a shàsuchadh 'anama, 'n uair a

bhitheas e ocrach:

31 Ach ma ghlacar e, aisigidh e a sheachd

uiread; uile mhaoin g^higlie bheir e seachad.

32 Ach g.e b'e 'ni adhaltrannas ri mnaoi,

tha e gun tuigse: sgriosaidh esan a ui e

'anam féiu.

33 Lot agus mi-chUu gheibh e; agus a

mhasladh cha glilanar as.

34 Oir is e 'n t-eud cuthach an fhir: uime

sin cha chaomhain e ann an là an dàogh-

altais.

35 Cha bhi suim aige dh'éiric air bith; ni

mò a thoilichear e, ged bheir thu dha mòran

thiodhlacan.

Caibideil VII.

1 ChomJiairlichSolamhdo'àit-duagh ^àitheantan

a thasgadh 'tj an cridhe. SSeòltackd agus

cuilbheartan na mnà coimhich: 24 Sgriosar

iadsan a càdaonas 'ài a déigh.

AMHIC, gléidh mo bhriathran, agus

taisg m'àitheantau maille riut.

2 Gléidh m'àitheantau, agus bi beò; agus

mo lagh mar dhubhagan do sliàil.

3 Ceangail iad air do mheuraibh; sgrìobh

iad air clàr do chridhe.

4 Abair ri gliocas, Is tu mo phiuthar;

agus goir do bhan-charaid de thuigse:

5 Chum gu'n gléidh iad thu o'u mhnaoi

choimhich, o'u bhana-choigrich a ui miodal

le a briathraibh.

6 Oir aig uinneig mo thighe dh.amhairc

mi troimh mo cliléith,

7 Agus sheall mi am measg uan daoine

baoghalta; thug mi fainear am measg uan

ògauach, òig- fhear gun chéill,

8 A' dol seachad air an t-sràid fagus d'a

h-oisiun, agus ghabh e an t-slighe chum a

tighe,

9 'S an dài-thràth, 's an fheasgar, 's an

oidhche dhuibh dhoirche:

10 Agus, feuch, thachair bean air ann an

culaidh stràopaiche, agus i cuilbheartach

'n a cridhe.

11 (Tha i àrd-ghuthach agus ceanu-làidir;

cha-u fhan a cosan 'n a taigh.

12 A nis tha i mach, a nis auus na si'àidibh,

agus a' feitheamli nam f àth aig gach oisinn.)

13 Agus rug i air, agus phòg i e, agus le

aghaidh gim nàire thuirt i ris,

14 7%a tabhartais-shàth agam; an diugh

dh'àoc mi mo bliòidean:

1 5 Uime sin thàini^ mi mach a'd' chionn-

eamh, a dh'iarraidh (f aghaidh gu dàchiollach,

agus fhuair mi thu.

16 Le còmhdaichibh griuue sgeadaieli mi

mo leabadh, le oibrrbh gearrta, le làon-

eudaich màu o'n Eiphit.

17 Rinn mi mo leabadh càibhraidh le mirr,

alee, agus canal.

18 Thig, gabhamaid ar sàth de ghaol gu

550

VII, VIIL

maduiuu; deanamaid comh-ghairdeachas

ann an gaol:

19 Oir cha-w'<3i7 fear an taighe aig abhaile;

chaidh e air tiu'us fada:

20 Sporan airgid thug e leis; air an là

shuidhichte thig e dhachaidh.

21 Le mòrau d'a cainnt mhilis thug i air

aontachadh; le miodal a bileau chomh-

éignich i e.

22 Tha e a' dol 'n a déigh gun dàil, mar a

théid an damh chum a mharbhaidh, no'n

t-amadan a chum peanais a' chip;

23 Gus an téid saighead troimh 'àinean,

mar a ghreasas eun do'n ribe, guu fhios aige

gur ann chum a bhàis a tha e.

24 A nis uime siu éisdibh rium, a chlann,

agus thugaibh aire do bhriathraibh mo

bheoil:

25 Na claonadh do chridhe chum a sligh-

ean, na rach air seacharan 'n a ceumaibh.

26 Oir lot agus leag i sìos mòran; seadh

chaidh mòran de dhaoinibh treuua a mharbh-

adh leatha.

27 /s e a taigh an t-slighe gu h-ifrinu, a' dol

sàos gu seòmi-aichibh a' bhàis.

Caibideil VIII.

1 Gairm, 6 teagasg luachmhor, 15 sodiairean

pràseil, 22 agus siorrvidheachd a' ghliocais,

32 Soirbàdchidh esan a gheibh gliocas, 36 agus

esan a dhiùUas i ni e cron d'a anam fhéin.

NACH 'eil gliocas ag éigheach? agus nach

'eil tuigse a' cur a mach a gutha?

2 Air mullach nan àit àrda, làimh ris an

t-slighe, ann am meadhon nan rathad tha i

'n a seasamh.

3 Làimh ris na geatachaibh, aig dol a stigh

a' bhaile, far an tigear a steach air na dors-

aibh tha i ag éigheach:

4 Ribhse, O fheara, tha mi ag éigheach;

agus tha mo ghuth ri cloinn nan daoiue.

5 A dhaoine baoghalta, tuigibh gliocas;

agus amadana, tuigibh 'n ur cridhe.

6 Eisdibh, oir labhraidh nii air uithibh

òirdheirc; agus hithidh fosgladh mo bhileau

air nithibh cearta.

7 Oir labhraidh mo bheul fàriuu; agus is

gràineileachd aingidh.achd do m' bhilibh.

S Ann an ceartas tha uile bhriathrau mo

bheoil; annta-san cha-n'ei7 ui air bitholcuo

fiar.

9 Tha iad uile soilleir dhà-san a thuigeas,

agus ceart dhoibhsan a gheibh eòlas.

10 Gabhaibh mo theagasg, agus ui h-e

airgiod, agus eòlas thar an òr thaghta.

11 Oir is fearr gliocas na na clachan luach-

mhor; agus cha-n'eil na h-uile uithean a

dh'fheudar a mhiannachadh r'an coimhmeas

rithe.

12 Tha mise gHocas a'm' chòmhnuidh

maille ri céill, agus tha mi' fiighail a uiach

eòlais air nithibh innleachdach.

13 /s e eagal an Tighearn' an t-olc fhuath-

achadh; uabhar, agus àrdan, agus an droch

shlighe, agus am beul fiar is fuathach leaui.

GNATH-FHOCAIL

14 /s leamsa comhairle, agns f àor ghliocas;

is leamsa tuigse; is leamsa neart.

15 Leamsa ràoghaichidh ràghrean, agus

orduichidh uachdarain ceartas.

16 Leamsa riaghlaidh uachdarain, agus

daoiue mòra, uile bhreitheamhnannatahnh-

ainn.

1 7 ladsan aig am bheil gràdh dhomh gi-àdh-

aichidh mi; agus iadsan a dh'iarras mi gu

mocli gheibh iad mi.

18 Tha beartas agus urram mailleriumsa;

saoibhreas maireannach agus f àreantachd.

19 Is fearr mo thoradh na òr, eadhon na

òr fior-ghlan; agus mo theachd-a-stigh na

airgiod taghta.

20 Air shghe a' cheartais treòraichidh mi;

ann am meadhon cheuman a' bhreitheanais;

21 A chum gu'n toir mi orra-san le'n

ionmhuiun mi maoin a shealbhachadhjagus

làonaidh mi an ioumhasan.

22 Bha mise aig an Tighearn ann an tois-

each a sbhghe, roimh 'oibribh o shean.

23 shàoi-ruidheachd chuireadh suas mi,

o'n toiseach, mun robh an talamh ann.

24 Mun robà doimhneachdau ann, ghineadh

mise; 'n uair nach robh tobraichean ann,

làn uisgeachan.

25 Mun do shuàdhicheadh na beanntan; roimh na cnocaibh ghineadh mise.

26 Mun d'rinn e fathast an talamh, no na

machraichean, no a' chuid a's àirde de

dhusLach an domhain.

27 'N uair a dheasaich e na néarahan, dha

mi'n sin; 'n uair a tharruing e cuairt air

aghaidh na doimhne;

28 'N uair a dhaingnich e 'n t-athar shuas;

'n uair a neartaich e tobraichean na

doimhne;

29 'N uair a thug e a reachd do'n fhairge,

nach rachadh na h-uisgeachan thar'aithne;

'n uair a shuidhich e bunaitean na tahiih-

ainn;

30 An sin bha mise aige mar neach a dh'al-

trumadh maille ris; agus bu mhi a thlachd

gach là, a' deanamh gairdeachais 'n a

fhianuis an còmhnuidh;

31 A' deanamh gairdeachais anns a' chuid

a dh'àitichear d'a thalamh, agus mo thlachd

IX, X.

maille ri cloinn nan daoine.

32 A nis uime sin, a chlann, éisdibh rium;

oir is sona iadsan a ghleidheas mo sbhgh-

ean.

33 Eisdibh ri teagasg, agus bithibh ghc,

agus na diùltaibh e.

34 7* beannaichte an duine a dh'éisdeas

rmm, a' deanamh faire aig mo gheataibh

gach là, a' feitheamh aig ursainnibh mo

dhorsan.

35 Oir esan a gheibh mise, gheibh ebeatha,

agus gheibli e deadh-ghean o'n Tighearn.

36 Ach esan a pheacaicheas a'm' aghaidh-

sa, ni e cron d'a anam fhéin: iadsan uile a

dh'fhuathaicheas mi, gràdhaichidh iad am

bàs.

551

Caibideil IX.

1 Fòghlum ayus luach a' gUiorais. 13 Tha hean

amaideach àrd-gliuthach agus baoghalta, 18

agus tàiéid a h-aoidhean do dàioimhneachd

ifrinn.

THOG gHocas a taigh; shnaidh i a seachd

puist:

2 Mharbh i a feoil; mheasg i afàon; dheas-

aich i mar an ceudna a bord:

3 Chuir i mach ah-òighean; tha i a' gairm

air na h-àitibh a's àirde de'u bhaile:

4 Ge b'e neach a tha baoghalta, thigeadh

e a stigh an so: riu-san a tha dhàtli tuigse

tha à ag ràdh,

5 Thigibh, ithibh de m'aran-sa, agus òlaibh

de'n fhàon a mheasg mi.

6 Tréigibh nithean amaideach, agus bith-

ibh beò; agus imichibh airshghe na tuigse.

7 Esan a bheir achmhasan do fhear-

fochaid, gheibh e dha fhéin masladh. agus

esan a clironaicheas an t-aingidh, gheibh e

dha fhéin smal.

8 Na cronaich fear-fochaid, air eagal gu'm

fuathaich e thu: cronaich an duine ghc,

agus gràdhaichidh e thu.

9 thoir teagasg do'n duine ghlic, agus

bithidh e ni'sghce: teagaisg an duine coth-

romach, agus meudaichidh e ann am fògh-

lum.

10 Is 6 eagal an Tighearna toiseach a'

gbhocais; agus is e eòlas air nithean

uaomha, tuigse.

11 Oir leamsa nithear do làithean làon-

mhor, agus cuirear ri bhadhnachaibh do

bheatha.

12 Ma bhitheas tu glic, bithidh tu gUc

dhuit fhéin: ach ma bhitheas tu ri fochaid,

is tu fhéin a mhàin a dh'iomchaireas e.

13 Tha bean amaideach àrd-ghuthach;

baoglialta, agus cha-n aithne dh. ni air

bith:

14 Oir suidhidh i aig dorus a taighe, air

caithir, ann an àitibh àrda a' bhaile,

15 A ghairm orra-san a bhitheas a' dol

seachad air an t-shghe, a' gabhail dàreach

rompa.

16 Ge b'e neach a tha baoghalta, thigeadh

e stigh an so; agus ris-san a tha dhàth

tuigse their i.

17 tha im h-uisgeachan a ghoidear mihs,

agus an t-aran a dKithear ann an uaigneas

taitneach.

18 Ach cha-n'eil fhios aige gu bheil na

mairbh an sin; ann an doimhneadidaibh

ifrinn gu bheil a h-aoidhean.

Caibideil X.

1 Dàonaidh Dia an t-ionracan. 6 Beannaichear

am fàrean, ach sgriosar an t-amadan bith-

bhriathrach. 12 Folaichidh grddh gach cionta,

25 Thig sgriosairluchd-deanamh^iah-euceirt,

31 ach cha ghlnaisear amfàrean gu bràth.

GNATH-FHOCAIL Sholaimh. Ni mac

glic athair subhach; ach is e mac

amaideach dubhachas a mhàthar.

GNATH-FHOCAIL

ionmhasaibh

ionracas o'n

XI.

2 Cha-n'eil tairbhe ann an

aingidheachd; ach saoraidh

bhàs.

3 Cha leig an Tighearn le anam an ion-

raic gort fhulang; ach sgaoilidh e maoin

nan aingidh.

4 Ni làmh na leisge boclid; ach ni làuih

nan dàcluollacli beartach.

5 esan a clu'uiuuicheas anns an t-samh-

radh, is mac glic e; ach esan a choidleas

auns an fhogharadh, is mac maslach e.

6 Blthidh beauuachdau air ceann an fhàr-

eiu; ach còmhdaichidh foirneart beul nan

aingidh.

7 Bithidh cuirahne an fhàreiu beauu-

aiclite; ach Iobhaidh aium nan aiugidh.

8 Gabhaidh esan a tha glic 'n a chridhe

àitheantan; ach tuitidh an t-amadan bith-

bhriathrach.

9 Esan a ghluaiseas ann an ionracas,

gluaisidh e gu téaruiute; ach esan a

chlaouas a shlighean, aithuichear e.

10 esan a chaogas le 'shàiil, bheir e adhbhar

bròin: agus tuitidh an t-amadan bith-

bhriathrach.

\\ Is tobar beatha beul an fhàrein; ach

còmhdaichidh foirueart beul uan aingidh.

12 Dàiisgidh fuath aimhreiteau; ach fol-

aichidh gràdh gach coii'e.

13 ann am bilibh an duine thuig.sich

gheibhear gliocas; ach tha slat air son

druim an ti a tha as eugmhais tuigse.

14 Ceilidh daoiue glice ua's aithue dhoibh;

ach tha beul an amadain dlùth do sgrios.

15 /5 e beartas an duine shaoibhir a

chaithir làidir; is e milleadh nam bochd an

uireasbhuidh.

16 Tha saothair an fhàreiu chum beatha;

teachd-a-stigh an aiugidh chum peacaidh.

17 Tha esan a choimhideas fòghlum anns

an t-slighe gu beatha; ach tha esan a

dhiùltas achmhasan air seacharan.

18 Esan a cheileas fuath le bilibh cealgach,

agus esan a labhras mi-chliu, is amadau e.

19 Ann an làonmhoireachd bhriathar cha

bhithear saor pheacadh; ach tha esan a

choisgeas a bhileau glic.

20 Mar airgiod taghta tha teaugadh an

fhàreiu; ach tha cridhe nan aiugidh mar ni

nach fiii.

21 Beathaichidh bileau an fhàrcin mòrau;

ach eugaidh na h-amadaiu a dhàth tuigse.

22 Ni beaunachadh an Tighearna saoibhir,

agus cha chuir e doilgheas 'n a chuideachd.

2'òTha e mar shàigradh do'n amadau olc a

dh.anamh; ach tha gliocas aig foar na tuigse. I

24 an ni a's eagal leis an aiugidh, thig e '

air; ach deònaichear miann uam fàreau.

25 Mar a théid an ioma-ghaoth thairis, !

mar sàn cha bhi an droch dhuine ui's mò;

ach is bunait sàorruidh am fàreau. j

26 Mar fhàou-geur do na fiaclaibh, agus

mar dheataich do na sàiilibh, mar sin tÃŒM'n

leisgeiu dhoibhsan a chuireas uatha e. [

552

27 Cuiridh eagal an Tighearna ri làithibh

duine; ach giorraichear bliadhnachau nan

aingidh.

28 Bithidh dàiil nam firean 'n a adhbhar

aoibhneis; ach théid as do dhòchas nan

aingidh.

29 Is neart do na h-iouraic slighe an taigh-

earna; ach thig sgrios air luchd-deauamh

na h-euceirt.

30 Cha ghluaisear am fàrean gu bràth;

ach cha ghabh na h-aingidh còmhuuidh air

an talamh.

31 Bheir beul an fhàrein a mach gliocas;

ach gearrar as an teaugadh fhiar.

32 Tha fios aig bilibh an fhàrein air an ui

a tha taitueach; ach labhraldh beul uan

aingidh nithfau fiara.

Caibideil XI.

1 Is taàineach le Dia an duine iohraic, 5 ach

syriomr ant-aingidh as a làthair. 15 CiHrrar

esan a théid 'an urras air coigreach. 20 Is

gràineileachd do'n Tighearn iadsan a iha

ficir 'n an cridhe. 30 Gheibh amfàreun duais

air thalamh.

^TIHA meidhean mealltach 'n an gràineil-

-*â–  eachd do'n taighearu; ach is taitueach

leis toimhseau cearta.

2 'N uair a thig uabhar, thig masladh; ach

aig na h-iriosail tha gliocas.

3 Seòlaidh iouracas nam fàrean iad; ach

millidh fiaradh luchd dò-bheirt iad féiu.

4 Cha bhi tairbhe ann an saoibhreas 'an là

na feirge; ach saoraidh f àreantachd o'u

bhàs.

5 Seòlaidh fàreautachd an duiuc iouraic a

shlighe; ach tràd 'aingidh.achd fhéin tuitidh

an t-aingidh.

6 Saoraidh flreantachd nan ionraic iad;

ach glacar luchd-easaoutais 'n an o\c fhéin.

7 'N uair a bhàsaicheas an droch dhuiue,

théid as d'a dhòchas; agus teirigidh dùil

luchd-euceirt.

8 Saorar am fàrean theinn; ach thig an

droch dhuiue 'n a àite.

9 Le 'bheul millidh cealgair a choimhears-

nach; acli tràd eòlais saorar na f àreauan.

10 'N uair a dh'éireas gu maith do na

fàreanaibh, ui am baile gairdeachas; agus

an uair a sgriosar na h-aiugidh, bithidh

luathghaire anu.

11 Le beauuachadh nan ionraic àrdaichear

baile; ach le beul uan aingidh leagar e.

12 Ni esan a tha as eugmhais gliocais tàir

air a choimhearsuach; ach bithidh fear na

tuigse 'n a thosd.

13 Imichidh fear tuaileis mu'n cuairt a'

foillseachadh uitheau dàomhair; ach esan a

tha fàrinneach 'n a s^uorad, ceilidh e ni.

14 Far nach 'eil comhairle, tuitidh sluagh;

ach ann an làoumhoireachd luchd-comhairle

tha téaruiuteachd.

15 Ciàirrar gu goirt esan a bhitheas 'au

urras air coigi-each; ach esan a dh'fhuath-

aicheas luchd-urrais, bithidh e téaruinte.

GNATH-FHOCAIL, XII.

16 Gheibh bean ghràsail urram; agus cos-

tiaidh daoine làidir saoibhreas.

17 Ni an diiino iochdmhor niaith d'a

anam fhéin; ach esan a tha an-iochdmhor,

claoidh.dh e ' fheoil fhéin.

18 Oibrichidh an droch dhuine obair

mhealltach; ach aige-san a chuireas f àr-

eantachd hithidh duais chinnteach.

19 Mar so tha fìreantachd chum beatha;

ach esan a leauas an t-olc, leanaidh e chum

a bhàis fhéin e.

20 Is gràineileachd do'n Tighearn iadsan

a tha fiar 'n an cridhe; ach is taitneach leis

iadsan a tha ionraic 'n an slighe.

21 Ged dKiadhadh làmh mu làimh, cha

bhi an droch dhuiue guu pheanas; ach

saorar shochd nam f àrean.

22 JSfar ihailbheag òir ann an sròin muice,

tha bean sgiamhach agus i as eugmhais

tuigse.

23 Tha miann nam fàrean a mhàin maith;

acli is e dòchas nan aingidh fearg.

24 Tha neach ann a sgapas, agus fàsaidh

e ni's saoibhire; agus tha e ann a chumas

aige fhéiu tuilleadh 's a tha ceart, ach thig

e gu bochduinn.

25 Nithear an t-anam fial sultmhor; agus

an ti a dh'uisgicheas, uisgichear mar an

ceudua e fhéin.

26 Esan a thaisgeas sàol, mallaichidh an

sluagh e; ach bithidh beannachd air ceauu

an ti a reiceas.

27 Esan a dh'iarras maith gu dùrachd-

ach, gheibh e deadh-ghean; ach an ti a

dlViarras olc, thig an t-olc air fhéin.

28 esan a dh'earbas asa shaoibhreas,tuit-

idh e; ach mar ghéig, thig na fàreanan fo

bhlàth.

29 Esan a chuireas a theaghlach fhéin fo

bhuaireas, bithidh e 'n a oighre air a'

ghaoith; agus an t-amadan 'n a sheirbhis-

each dhà-san a tha glic 'n a chridhe.

30 Is craobh beatha toradh an fhàrein;

agus tha esan a chosuas anaman glic.

31 Feuch, bheirear luigheachd do'n fhàr-

ean air an talamh: nach mò na sin do'n

aingidh agus do'n pheacach.

Caibideil XII.

1 Dàonaidh Dia an duine maith, ach dàtidh e

fear nan droch innleachd. 14 locar luigh-

eaclid a làmh do gach neach. 22 Tha bilean

nam breug 'àj an gràineileachd do Dhia.

ESAN a ghràdhaicheas f òghlum, gràdh-

aichidh e eòlas; ach esan a dh' fhuath-

aicheas achmhasan, tha e amaideach.

2 Gheibh duine maith deadh-ghean o'u

Tighearn; ach dàtidh e fear nandroch inn-

leachd.

3 Cha daingnichear duine le h-aingidh-

eachd; ach cha ghluaisear freumh nam

fàrean.

4 Tha bean mhaith 'n a cràin d'a fear; ach

mar Iobhadh 'n a chnàmhan tha ise a nàir-

icheaa e.

553

5 Is ceartas smuaintean nam f àrean; ach

is cealg comhairle nan aingidh.

6 Is iad briathran nan aingidh feall- fheith-

eamh air son fola; ach tearnaidii beul nan

ionraic iadsan.

7 Tilgear na h-aingidh bun os ceann, agus

cha bhi iad ann; ach seasaidh taighnam fàr-

ean.

8 A réir a ghliocais molar duine; ach nith-

ear dàmeas air-san a tha fiar 'n a chridhe.

9 Is fearr esan air an deanar tàir, agus a

tha 'n a sheirbhiseach dh. fhéin, na esan a

bheir urram dha fhéin, agusabhitheas a dhàth

arain.

10 Bithidh càirani aig an duine iouraic de

bheatha 'ainmhidh; ach is an-iochdmhor

truacautais nan aingidh.

11 Esan a threabhas ' fhearann, sàsuichear

le h-aran e; ach esan a leanas daoine dàomh-

ain, tha e gun tuigse.

12 Miannaichidh an t-aingidh làon dhroch

dhaoine; ach bheir freumh nam fàrean

toradh.

13 Le peacadh a bhilean ribear an droch

dhuine; ach theid am firean as o airc.

14 De thoradh a bheoil sàsuichear duine

le maith; agus àocar luigheachd làmh duine

dha fhéin.

15 Tha slighe an amadain ceart 'n a shàiil-

ibh fhéin; ach tha esan a dh'éisdeas ri comh-

airle, glic.

16 Aithnichear air ball fearg an amadain;

ach ceilidh duine ciallach masladh.

17 £san a labhras an fhàrinn, foillsichidh

e ceartas; ach fuillsichidh fianuis bhreug-

ach cealg.

18 Tha dream ann a labhras mar lotaibh

claidheimh; ach is slàiute teangadh nan

daoine glice.

19 Bithidh bilean na fàrinn seasmhach gu

bràth; ach cha bhi an teangadh bhreugach

ach car tiota.

20 Is cealg a bhitheas ann an cridhe luchd-

deilbh an uilc; ach do luchd-comhairle na

sàthe bithidh gairdeachas.

21 Cha-n éirich aimhleas air bith do'n fhàr-

ean; ach làonar na h-aingidh le h-olc.

22 Is gràineileachd do'n Tighearn bilean

nam breug; ach is iad an dream a ni gu

f àrinneach, a thlachd.

23 Ceilidh duine ciallach eòlas; ach foill-

sichidh cridhe nan amadan amaideachd.

24 Riaghlaidh làmh nan dàchiollach; ach

bithidh làmh na leisge fo chàs.

25 Ni iomagain ann an cridhe duine a

chromadh sìos ach ni focal maith sòlasach e.

26 Is fearr am f àrean na a choimhearsnach;

ach cuiridh slighe nan aingidh air seacharan

iad fhéin.

27 Cha ròist an leisgein a shithionn; ach

is luachmhor saoibhreas an duine dhàch-

iollaich.

28 Ann an slighe na fìreantachd tha

beatha; agus 'n a ceum cha-n'ez7 bàs.

S 2

r

Caibideil XIII.

1 Cuiridh duine glic faire air a bheul. 12

Ni andòcàias 's ambi dàil, an cridhe timi. 20

Sgriosar companach nan aingidh.

TpISDIDH mac glic ri teagasg 'athar;

â– *^ ach cha-n éisd fear na fochaid ri ach-

mhasan.

2 De thoradh a bheoil ithidh duine ni

maith; ach ithidh anam nan eucorach ainn-

eart.

3 Esan a choimhideas a bheul, gleidhidh e

'auam; ach esan a dh'fhosglas a bhileau,

thig sgrios air.

4 Miannaichidh anam an leisgein, agus cha

Ihi aige; ach nithear anam nan dàchiollach

sultmhor.

5 Is beag air an fhàrean na breugan; ach

fàsaidh an droch dhuine gi-àineil, agus

nàirichear e.

6 Gleidhidh f àreantachd esan a tha ionraic

'n a shlighe: ach claoidhidh aiugidheachd

am peacach.

7 Tha neach ann a ghabhas air a bhi beart-

ach, agus gun ni air bith aige; tha neach

ann a ghabhas air a bhi bochd, agus mòr

shaoibhreas aige.

S Is e éiric anama duine a shaoibhreas;

ach cha chluinn am bochd achmhasan.

9 Ni solus nam fàrean aoibhneach; ach

cuirear as lòchran nan aiugidh.

10 O uabhar a mhàin thig counsachadh;

ach aig na daoiuibh a ghabhas deadh chomh-

airle tha gliocas.

1 1 Lughdaichear saoibhreas an dàomhanais;

ach esan a chruinnicheas le saothair, meud-

aichidh e.

12 Ni an dòchas a bhitheas fada gun

choimhliouaidh, an cridhe tinn; ach is

craobh beatha am miann 'n uair a thig e.

13 Esan a ni tàir air focal,milIear e; ach

esan air am bi eagal roimh àithue, gheibh e

luigheachd.

14 7s tobar beatha lagh an duine ghlic,

chum dol as o làoutaibh a' bhàis.

15 Bheir tuigsemhaith deadh-ghean; acb

is cruaidh slighe luchd-eusaontais.

16 Ni gach duine ciallach a ghuothuch le

h-eòlas; ach leigidh an t-amadan ris 'amaid-

eaclid.

1 7 Tuitidh an droch theaclidair ann an olc;

ach is slàinte an teachdair dàleas.

IS Bochdainn agus nàire hithidh dhàsan a

dhiàiltas fòghlum; ach an ti aigam bimeas

air achmhasan, gheibh e urram.

19 Is milis do'n anamammiann achoimh-

GNATH-FHOCAIL, XIII, XIV.

cloinn a chloinne; ach taisgear do'n fhàrean

maoin a' pheacaich.

23 BithidhmÃ’Yaxi bàdh a7iti an treabhadh

nara bochd; ach bithidh neach ann a

sgriosar a dhàth breitheanais.

24 An ti a chaomhnas a shlat, is beag air

a mhac; ach an ti leis an ionmhuinn e,

smachdaichidh se e 'n a thràth.

25 Ithidh am f àrean gu sàsuchadh 'anama;

ach bithidh dàth air broinn nan aingidh.

Caibideil XIV.

1 Claonaidh an t-amadan a shlighe, 9 agus ni e

magadh de'n pheacadh. 20 Le 'choimhears-

n ach fhéin fuatàui icfiear an duine bochd. 29 la

diLÃŒne glic esan a tàia mall chumfeirge.

CUIRIDH gach bean ghlic a taigh suas;

ach leagaidh a' bhean amaideach sìos

e le a làmhan féiu.

2 Esan a gbhiaiseas 'n a ionracas, bithidh

eagal an Tighearn' air; ach esan a tha fiar

'n a shlighibh, ni e tàir air.

3 Ann am beul an amadain </iaslatuabhair;

ach gleidhidh bileau nan daoine glice iad.

4 Far nach hi daimh, hithidh a' phrasach

glau; ach hithidh f às mòr le ueart an daimh.

5 Cha dean an fhianuis dhàleas breug; ach

labhraidh an fhianuis chealgach breugan.

6 larraidh fear na fochaid gUocas, agus

cha-w fhaigh e; ach do'n ti a thuigeas tha

eòlas furasda.

7 Imich à làthair an duine amaidich, 'n

uair nach mothaich thu ann bilean an eòlais.

8 /s e gliocas an duine chiallaich a shlighe

a thuigsinn; ach is cealg amaideachd nan

amadau.

9 Ni amadain magadh air a pheacadh; ach

am measg nam f àrean tha deadh-ghean.

10 Is aithne do chridhe duine searbhadas

'anama; agus 'n a aoibhneas cha bhi comh-

roinn aig coigreach.

11 Tilgear taigh nan aingidh bun os ceann;

ach thig pàilliun nan ionraic fo bhlàth.

12 Tha slighe ann a chithear dàreach le

duine; ach z> iad acràoch slighean a' bhàis.

13 Ann an gàire fhéin bithidh an cridhe

bròuach; agus is e deireadh an t-subhachais

sin tùirse.

14 Le 'shlighibh fhéin làonar esan a thionu-

daidh air ais 'n a chridhe; agus uaith fhéin

sàsuichear an duine maith.

15 Creididh an duine baoghalta gach focal;

ach bheir an duine ciallach an aire d'a cheuni.

16 Bithidh eagal air an duine ghlic, agus

tréigidh e 'n t-olc; ach tha-n t-amadan borb

agus dàn.

17 An ti air am bi fearg gu h-obann, ni e

lionar; ach is beag air amadanaibh dealach- gu h-amaideach; agus fuathaichear fear nan

adh ris an olc

20 An ti a shiiàbhlas le daoinibh glice, I

bithidh e glic; ach sgriosar compauach nan

amadan.

21 Leanaidh olc peacaich; ach do na firean- 1

aibh àocar maith. i

22 Fàgaidh duine maith oighreachd aig geataibh an fhàrein.

554

droch inuleachd.

18 Sealbhaichidh daoine baoghalta amaid-

eachd mar oighreachd; ach cràiuar na

daoine ciallach le h-eòlas.

19 Cromaidh droch dhaoine an làthair

dhaoine maithe, agus na h-aingidh aig

GNATH-FHOCAIL, XV.

20 Eadhon le 'choimliearsnach fhéin fuath-

aichear duinc bochd; ach is làonmhor iad

leis an ionmhuinn an duine saoibhir.

21 An ti a ui tàir air a choimhearsnach,

peacaichidh e; ach is sona an ti a ghabhas

truas do na bochdaibh.

22 Nach téid iadsan air seacharan a

dhealbhas an t-olc? ach bithidh tròcair

agus f àrinn acasan a dheadbhas am maitli.

23 Anns gach saothair bithidh tairbhe;

ach thig cainnt nam bilean a mhàin gu

h-uireasbhuidh.

24 Is e cràm nan daoine glice an saoibh-

reas; ach is amaideachd amaideachd nan

amadan.

25 Saoraidh fianuis fhàor anaman; ach

\2i\A\rà\àh fianuis chealgach breugan.

26 Ann an eagal an Tighearna tha adhbhar

earbsaidh làidir; agus aig a chloiun bithidh

dàdean.

27 Is e eagal an Tighearna tobar na beatha,

chum dol as o làontaibli a' bliàis.

2S Ann an làonmhoireachd sluaigh tha

urram an rìgh; ach ann an dàth sluaigh tha

milleadh an uachdarain.

29 An ti a tha mall chum feirge, tha e

pailt ann an tuigse; ach esan a tha diau'n a

spiorad, àrdaichidh e amaideachd.

30 Is e beatha na feòla cridhe fallain; ach

is e Iobhadh nan cuàmh an tnù.

31 An ti a shàruicheas am feumach, mas-

luichidh e a Chruith-fhear; ach bheir an

ti sin urram dha, a ghabhas truas do'n

bhochd.

32 'N a aingidheachd fuadaichear air falbh

an t-aingidJi; ach bithidh dòchas aig an

fhàrean 'n a bhàs.

33 Ann an cridhe an duine thuigsich

gabhaidh gliocas tàmh; ach aithnichear an

ni a tha 'n taobh a stigh nan amadan.

34 Ardaichidh fìreantachd cinueach; ach

is e am peacadh masladh sluaigh air bith.

35 -Bithidh deadh-ghean an rìgh aig seir-

bhiseach ghc; ach bithidh 'fhearg 'n a

aghaidhsan a bhitheas 'n a adhbhar nàire.

Caibideil XV.

1 /s craohli beatJia teangad/i nan daoine glice. 8

Tàia àobairt nan aingidh '« a gràineileachd do

Dhia. 27 Bheir e-san a tha sanntach 'n a

chridhe buaireas air a thigh fhéin.

PILLIDH freagradh màu corruich; ach

dàiisgidh briathran garga fearg.

2 CuiridJi teangadh nan daoine glice 'an

céill eòlas gu ceart; ach dòirtidh beul nan

amadau a mach amaideachd. 1

3 Tha sàiilean an taighearu' anns gach àit, '

ag aniharc air na droch dhaoinibh' agus air

na deadh dhaoinibh.

4/s craobh beatha teangadh fhallain; ach

is briseadh spioraid fiaradh inute. |

5 Ni amadan tàir air teagasg 'athar; ach

is ciallach an ti a bheir an aire do ach- '

mhasan.

6 Aun an taigh an fhàrein tha mòran ion- '

rahais; ach ann an teachd-a-stign an aing-

idh tha buaireas.

7 Sgaoilidh bilean nan daoine glice eòlas;

ach cha dean cridhe nan amadan mar sin.

S Is gràineileachd do'n Tighearn àobairt

nan aingidh; ach is i urnuigh nan ionraic a

thlachd.

9 Is gràineileachd do'n Tighearn slighe an

aingidh; ach is ionmhuinn leis an ti a leauas

au déigh f àreantachd.

10 /s searbh smachdachadh dhà-san a

thréigeas an t-slighe; ach gheibh esan le'm

fuathach achmhasan, bàs.

11 Tha ifrinn agus sgrios fa chomhair an

Tighearna: cia mòr a's mò na sin cridh-

eachan chloinn nan daoine?

12 Cha toigh le fear-fochaid esan a chron-

aicheas e; agus a dh'ionnsuidh dhaoine glice

cha téid e.

13 Ni cridhe subhach gnùis shuilbhir; ach

le bròn a chridhe brisear an spiorad.

14 larraidh cridhe an duine thuigsich

eòlas; ach beathaichear beul nan amadau

le amaideachd.

15 Tha uile làithean an duine thruaigh

olc; ach is cuirm a ghnàth an cridhe ait.

16 Is fearr beagan le h-eagal an taigh-

earna, na ionmhas mòr, agus buaireas leis.

11 Is fearr tràth-bàdh de luibhibh, far am

bi gràdh, na damh biadhta agus fuath

leis.

18 Dùisgidh fear feargach connsachadh;

ach esan a tha mall chum feirge, ciùinichidh

e airahreit.

19 Tàia slighe an leisgein mar ghàradh

droighinn; ach tha rathad nan ionraic air a

dheanamh réidh.

20 Ni mac glic athair aoibhneach; ach ni

mac amaideach tàir air a mhàthair.

21 /s adhbhar aoibhneis amaideachd dhà-

san a tha as eugmhais gliocais; ach imich-

idh fear na tuigse gu dàreach.

22 Gun chomhairle, thig rùintean gu neo-

ni; ach ann an làonmhoireachd luchd-comh-

airle daingnichear iad.

23 Bithidh aoibhneas aig duine le freag-

radh a bheòil; agus focal 'n a thràth, cia

maith e!

24 Tha slighe na beatha shuas do'n duine

ghlic, chum dol as o ifrinn shàos.

25 Sgriosaidh an Tighearn taigh nan uaibh-

reach; ach daingnichidh e crìoch na ban-

traich.

26 Is gràineileachd do'n Tighearn smuain-

tean dhroch dhaoine; ach is briathran

taitneach briathran nam fàor-ghlan.

27 Bheir esan a tha sanntach air buanu'

achd, buaireas air a thigh fhéin, ach bithidh

esan le'm fuathach duais-bhratha, beò.

28 Smuainichidh cridhe an fhàrein cionnus

is còir dha freagradh; ach dòirtidh beul nan

aingidh a mach droch nithean.

29 Tha-\\ Tighearn fada o na h-aingidh;

ach éisdidh e ri h-urnuigh nam f àrean.

GNATH-FHOCi^IL

30 Ni solus nan sùl an cridhe aoibhneach;

agusbheir cleadh chliu smior dona cnàmhan.

31 Gabhaidh a' cbhias adh'éisdeas ri ach-

mhasan na beatha còmhnuidh am measg

nan daoine gUce.

32 An ti a dhiùltas fògbhmi, ni e tàir air

'anam fhéin; ach an ti a dh'éisdeas ri ach-

mhasan, gheibh e tuigse.

33 Is eagal an Tighearna fògbhim a'

ghliocais; agus roimh urram tha irioslachd.

Caibideil XVI.

1 Tha Dià'n a Bhreitheamh on ceann gach dùile.

16 Oirdheirceas a' ghliocais. 27 Gnàthaich-

idh an duine mi-dhiadhaidh aijiyidJieacàid

an còmhnuidh.

T'HA deasachadh cridhe duine, agus

freagradh na teangaidh o'n Tighearn.

XVI, XVII.

2 Tha uile sbhghean duine glan 'n a shùil-

ibh fhéin; ach cothromaichidh an Tighearn

na spioraid.

3 Tabhair d'oibre thairis do'n Tighearn,

agus daingnichear do smuaiutean.

4 Rinn an Tighearn gach ni air a shon

fein, agus mar an ccudna an t-aingidh air

son là an uilc.

5 Is gràincileachd do'n Tighearn gach

neach a tha uaibhreach 'n a chridhe: ged

clbhadhadh làmh mu làimh, cha bhi e gun

pheanas.

6 Tràd tròcair agus firinn glanar euceart;

agus tràd eagail an Tighearna tréigear an

t-olc.

7 An uair a ghabhas an Tighearn tlachd

ann an shghibh duine, bheir e air a uaimhd-

ibh fhéin a bhi ann an sàth ris.

S Is fearr beagan le h-ionracas, na teachd-

a-stigh mòr gun cheartas.

9 Smuainichidh cridhe duineairasbhghe;

ach is e'n Tighearn a stiùireas a cheuman

10 Tha fàistneachd air billbh an ràgh: ann

am breitheanas cha dean a bheul euceart.

11/5 leis an Tighearn toimhsean agus

meidhean cearta: is iad uile chlachan

tomhais a' mhàla 'obair-san.

12 Is gràineileachd do ràghribh aingidh

eachd a dheanamh; oir le h-ionracas daing-

nichear an ràgh-chaithir.

13 Is taitneach do ràghribh bilean an ion-

racais; agus is ionmhuinn ieo esan a labh-

ras nithean cearta.

14 Tha fearg rìgh mar theachdairean bàis;

ach ciàiinichidh duine gUc i.

15 Ann an solus gnùise rìgh tha beatha; agus tha a dheadh-ghean mar neul an uisge dheireannaich.

16 Cia niòr is fearr gUocas fhaotainn na

òr? agus is ròghnaiche tuigse fhaotainn na

airgiod?

17 /s e rathad mòr nan ionraic an t-olc a

thréigsinn: an ti a choimhidcas a sbhghe,

gleidhidh e 'anam.

18 RoimhsgTÃŒos^^e/^uabhar; agusroimh

leagadh, spiorad àrdanach.

19 /« fearr a bhi de spiorad iriosal maille

556

rm-san a tha ciùin, na a' cnreach a roinii

maille ris na h-uaibhrich.

20 An ti a ni gnothuch gu tuigseach,

gheibh e maith: agus an ti a dh'earbas as

an Tighearn, is sona e.

21 Goirear duine cràonna de'n ti atha gUc

'n a chridh.; agus meudaichidh milseachd

nam bilean fòghlum.

22 Is tobar beatha an tuigse do'n ti aig

am bheil i; ach ùamaideachd fòghlumnan

amadan.

23 Ni cridh. an duine ghUc a bheul tuig-

seach, agus air a bhilibh cuiridh e fògbhun.

24 Mar chàr-mhcala tha briathran tait-

neach, mills do'n anam, agus 'n an slàinte

do na cnàmhan.

25 Tha slighe ann a tha ceart ann an

sealladh duine; ach is iad slighean a' bhàis

a cràoch.

26 An ti a shaothraicheas, saothraichidh

e air a shou fhéin; oir iarraidh a bheul air e.

27 Cladhaichidh an duine mà-dhiadhaidh

olc; agus air a bhillbh &i7Aù//imar theine

loisgeach.

28 Togaidh an duine fiar aimhreit; agus

dealaichidh fear na cogarsaich càirdean

dlùtha.

29 Meallaidh fear an fhoirneirt a choimh-

earsnach, agus bheir e air imeachdair slighe

uach 'eil maith.

30 Druididh e a shùilean chum smuain-

eachadh air nithibh fiara; a' gluasad abhil-

can, bheir e olc gu cràch.

31 Is coron glòire an ceann Uath, a gheibh-

ear ann an slighe an ionracais.

32 Is fearr an ti a tha mall chum feirge na

gaisgeach; agus an ti a riaghlas a spiorad

féin na esan a ghlacas àrd-bhaile.

33 Anns an uchd tilgear an crannchur;

ach is ann o'n Tighearn a tha a riaghladh

g-u léir.

Caibideil XVII

1 Dearbhaidh Dia smuaintean cridhe an duine.

7 Cha-n'eil mòralachd ciatach do lucàt,d-dean-

amh na h-euceirt. 19 Sgriosar an neadi a

ghràdhaicheas aimhreit.

TS feaiT greim tioram, agus suaimhneas

â– '- leis, na tigh làu àobairtean maille ri

h-aimhreit.

2 Riaghlaidh seirbhiseach tuigseach os

ceann a' mhic a bhitheas 'n a adhbhar nàire;

agus am measg nam bràthar roinnidh e an

oighreachd.

3 Tha a' phoit-ghlanaidh air son an airgid,

agus an àmhuinn air son an òir; ach dearbh-

aidh an Tighearn na cridheaclian.

4 Bheir an droch dlmine an aire do bhilibh

na h-euceirt; éisdidh am breugaire ri teang-

aidh an aimhleis.

5 An ti a ni fanoid air a' bhochd, bheir e

masladh d'a Chruith- fhear: an ti a ni gaird-

eachas ri dòniinn, cha bhi e neò-chiontach.

6 Is iad clann an cloinne coron sheann

GNATH-FHOCAIL, XVIII.

daoine' agus is iad an aithrichean urram

cloiune.

7 Cha-ii'eil cainnt na mòralachd ciatach

do'n aniadan: nach luglia na sin a tha bilcan

na breige ciatach do dh.ine niòr.

S Is clach uasal tiodhlac ann an sùilibh an

ti aig am bi e; ge b'e taobh gus an tionn-

daidh e, soirbhichidh leis.

9 An ti a cheileas lochd, cosnaidh c gràdh;

ach esan a dh'aithriseas ni, dealaichidh e

cairdean.

10 Dràithaidh achmhasan ni's mò air duine

glic, na ceud buille air amadau.

11 Is ceannairc a mliàin a dh'iarras an

droch dhuine; uime sin cuirear teachdair

an-iochdmhor 'n a aghaidh.

12 Tachaireadh math-ghamhuin air call a

cuileineau air duine, ui's luaithe na amadan

'n a auiaideaclid.

13 Ge b'e 'diràocas olc air son rnaith, cha

dealaich olc r"a thigh.

14 Mar gu'n leigeadh neach amach uàsg-

cachau, il/iatoiseachaimhreit'; uimesiumu'n

Sgaoil a' chomhstri, leig dhàot i.

15 Tha'n ti a shaoras an t-aingidh, agus

an ti a dhàteas am f àrean, araon 'n an gràiu-

eileachd dò'n Tighearn.

16 carson a tha luach ann an làimh

amadain a dh' fhaotainn gliocais, agus e gun

chridhe aige?

17 Anns gach àm gràdhaichidh caraid;

agus rugadh bràthair fa chomhair teinn.

18 /s duine gun tuigse a bhuaileas a làmh,

a théid 'an urras 'ani fianuis a charaid.

19 Gràdhaichidh esan peacadh, a ghràdh-

aicheas aimhreit: an ti a dh'àrdaicheas a

dhorus, iarraidh e sgrios.

20 An ti a tha fiar 'n a chridhe, cha-n

fhaigh e maith; agus an ti a tha hibach

'n a theangaidh, tuitidh e ann an olc.

21 An ti a ghineas amadan, ginidh se e

chum a dhoilgheis féiu; oir cha bhi sòlas

aig-athair amadaiu.

22 Ni cridhe subhach maith mar leigh-

eas; ach tiormaichidh spiorad briste na

cnàmhan.

23 Bheir droch dhuine tiodhlac à 'uchd, a

chlaonadh shlighcan a' bhreitheanais.

24 Fa chomhah* an duine thuigsich tha

gliocas; ach tha .sùilean amadain aim an

iomall na talmhaiuu.

25 Tha am mac amaideach 'na dhoilgheas

d'a athair, agus 'n a shearbhadas dh'ise a

ruge.

26 Mar an ceudna cha-n'eil e maith peanas

a dheanamh air an fIiàrean,»zo àrd uaislean

a bhualadh air son ceartais.

27 Caorahnaidh an ti aig am bheil eòlas a

bhriathran; agus bithidh fear na tuigse

ciàiin 'n a spiorad.

2S Measar an t-amadan fhéin, 'n uair a

bhitheas e 'n a thosd, 'n a dhuine glic; agus

an ti a dhruideas a bhilean, 'n a dhuine

tuigseach.

557

Caibideil XVIII.

1 Cha-n'eU tlachd aig an amadan ann at

gliocas. 10 Tha an Tighearn '« a thùr làidir

dhoibhsan a chuireas an dòiqh ann. 21 Ann

an cumhadid na teangaidh tha hàs agus

beaihcu

AREIR a thograidh iarraidh esan a

sgaras e féiu, agus buiuidh e ris gach

gliocas.

2 Cha-n'eil tlachd aig an amadan ann an

tuigse, ach gu'm foillsicheadh a chridhe e

féin.

3 An uair a thig an t-aingidh, thig mar

an ceudna tarcuis, agus maille ri mi-chliu

masladh.

4 Mar uisgeachan domhain th^ briathran

beòil duiue; mar shruth sgaoilteach tha

tobar a' ghliocais.

5 Chsi-ià'eil e maith gabhail ri gnùis an

droch dhuine, chum am f àrean a thilgeadh

bun os ceann ann am brcitheanas.

6 Théid bilean an amadain ann an aimhreit,

agus gairmidh a bheul air buillibh.

7 Is e beul amadain a sgrios, agus is iad a

bhilean ribe 'anama fhéin.

8 Tha briathran fir na cogarsaich mar lot-

aibh, agus théid iad sìos gu ionadaibh àochd-

arach a' cLuim.

9 Mar an ceudna an ti sin a tha leasg 'n a

obair, is bràthair e do'n mhillteir mhòr.

10/5 tiàr làidir ainm an Tighearna: ruith-

idh am f àrean d'a ionnsuidh, agus bithidh e

téaruinte.

11 /s e beartas an duine shaoibhir a

chaithir làidir, agus mar bhalla àrd 'n a

bheachd fhéin.

12 Roimh sgrios bithidh cridhe duine

iiaibhreach, agus roimh urram hithidh

irioslachd.

13 An ti a bheir freagradh ann an ciiis

mu'n cluinn e i, is amaideachd agus nàire

dha e.

14 Giàilainidh spiorad duine a laigse: ach

cò a's urrainn spiorad briste a ghiùlan?

15 Gheibh cridhe an duine chràonna eòlas;

agus iarraidh cluas nan daoine glice eòlas.

16 Ni tiodhlac duine àite dha, agus bheir

e an làthair dhaoiue mòra e.

17 Saoilear gu'm bheil a' chòir aige-san,a

tha air thoiseach ann an agairt a chàiise;

ach thig a choimhearsnach, agus rannsaich-

idh se e.

18 Bheir an crannchur air aimhreitibh

sgur, agus roinnidh e eadar na cumhachd-

aich.

19 TTia bràthair air a bhrosnachadh ni's

cruaidhe r'a chosnadh na caithir làidir;

agus tha aimhreitean bhràithrean mar

chrannaibh làichairt.

20 Le toradh beòil duine làonar a bhrù;

agus le toradh a bhileau sàsuichear e.

21 Tàm bàs agus beatha ann an cumhachd

na teangaidh; agus ithidh esan leis an ion-

mhuinn i d'a toradh.

GNATH-FHOCAIL, XIX, XX.

22 An ti a dh'amaiseas air mnaoi, amais-

idh e air ni maith, agus gheibh e deadh-

ghean o'n Tighearn.

23 Le h-impidhibh labhraidh an duine

bochd; ach freagraidh an duine saoibhirgu

garbh.

24 Feumaidh fear aig am bi cairdean,

cairdeas a nochdadh; agus tha caraid ann

a leauas ni's dlàiithe na bràthair.

Caibideil XIX.

1 Bàsaichidh an t-anani a bhitheas amaideach

aiiàis as eugmhais eòlais, 16 Eiridh gu ànailh

cihà-san a ghleidheas lagh an Tighearna. 26

JSheir mac aingidh masladh agus nàire air

'athair,

/'S fearr am bochd a gbluaiseas 'n a ion-

racas, na esan a tha fiar 'n a bhilibh,

agus e 'n a amadan.

2 Mar an ceudna cha mhaith do'n anam a

bhi as eugmhais eòlais; agus an ti a ni

cabhag le 'chasaibh, tuislichidh e.

3 Claonaidh amaideachd duine a shlighe,

agus an aghaidh an Tighearna ni a chridhe

gearan.

4 Ni saoibhreas mòran chairdean; ach

sgarar am bochd o a charaid.

5 Cha bhi fianuis bhreugach gun pheanas;

agus an ti a labhras breugan,cha téid eas.

6 larraidh mòran deadh-ghean an duine

mhòir; agus hithidh gach duine 'n a char-

aid do fhear nan tiodiilac.

7 Blieir uiie bhràithrean an duine bhochd

fuathdha: nach mò na ain a théid a chaird-

ean 'am fad uaitli? leanaidh e iad le briath-

raibh, ach tha iad gun éifeachd.

S An ti a gheibh gliocas, gràdhaichidh e

'anam fhéin; an ti a ghleidheas tuigse, gheibh

e maith.

9 Cha bhi fianuis bhreugach gun pheanas;

agus sgriosar an ti a labhras breugan.

10 Cha-n'eil aoibhneas iomclmidh do amad-

an; is kigha na sin do sheirbhiseach riagh-

ladh 03 ceann uachdarana.

11 Ni tuigse duine mall chum feirge,

agus is i a glilòir amharc thairis air eucoir.

12 Mar bheucaich leòmhain tha fearg ràgh;

ach mar dhrùchd air feur tha a dheadh-

glieau.

l'ò Is adhbhar doilgheis d'a athair mac

amaideach; agus mar shàor-shileadh uisge

tha aimhreitean mnà.

14 Is iad oighreachd aithrichean taigh agus

saoibhreas; ach is ann o'n Tighearn a tha

bean chiallach.

15 Bheir leisge air duine tuiteam ann an

trom chodal; agus fuilingidh an t-anam

dàomlianach ocras.

16 An ti a ghleidheas an àithne, gleidhidh

e 'anam fhéin; ach an ti a ni tàir air a

shlighibh, gheibh e bàs.

17 An ti a ghabhas truas do'n bhochd,

bheir e air iasachd do'n Tighearn; agus an

ni a bhcir e uaith, locaidh e dha a ràs.

18 Smachdaich do mhac am feadh a tha

50^6

dòchas d'a thaobh, agus na caomhnadh

d'anam air sou a ghearain.

19 Fuilingidh fear na feirgemòirepeanas;

oir ma shaoras tu e, feumaidh tu 'dheanamh

aràs.

20 Bisd ri comliairle, agus gabh f òghlum,

chum gu'm bi thu glic ann ad làithibh

deireannach.

21 Is làonmhor na smuaintean ann an

cridhe duine; ach is i comhairle an taigh-

earu' a sheasas.

22 Is e tlachd duine a chaoimhneas; agus

is fearr duine bochd na breugaire.

23 Treòraichidh eagal an Tighearna gu

beatha, agus gheibh esan a bhitheas air a

làonadh leis fois; cha-n fhiosraichear le

h-olc e.

24 Folaichidh an leisgein a làmh 'n a

bhrollach; uiread as chum a bheòil cha

tabhair e i a ràs.

25 Buail fear-fochaid, agus bithidh an

duine neo-gheur air 'fhaicill; agus cronaich

duine tuigseach, agus tuigidh e eòlas.

26 An ti a chreachas 'athair, agus a

dh' fhògras a mhàthair, is mac a bheir uàire

agus masladh e.

27 Sguir, a mhic, a dh' éisdeachd ris an

teagasg a chuireas air seacharan o bhriath-

raibh an eòlais.

28 Ni fianuis aingidh tarcuis air breithean-

as; agus sluigidh beul dhroch dhaoiue

euceart.

29 Dh'ulluicheadh breitheanais do luchd-

fochaid, agus buillean do dhruim nan

amadan.

CaibideilXX.

1 Tha e '?i a ni urramach fantuinn o aimhreit,

10 Is gràineileachd do Dhia tomhas mealltach.

22 Gha chòir do neach olc àocadh air son uilc.

/'S cealgach an ni f àon, is buaireasach an

ni deoch làidir; agus ge b'e neach a

mheallar leo, cha-n'eil e glic.

2 Mar bheucaich leòmhain tha eagal ràgh:

au ti a bhrosnuicheas e gu feirg, peacaichidh

e an aghaidh 'anama fhéin.

3 Is urramach an ni do fhear fantuinn o

aimhreit; ach measgaidh gachamadan innte.

4 Air son an fhuachda cha treabh an

leisgein; iarraidh e déirc anns an fhoghar-

adh, ach chn-n fhaigh e.

5 Mar uisge domhaiu tha comhairle ann an

cridhe duine, ach tairugidh fear na tuigse

nàos i.

6 Gairmidh mòran dhaoine gach aon diubh

a mhaitheas fhéin; ach cò a gheibh dume

f àrinneach ?

7 Gluaisidh am fàrean 'n a ionracas: sona

hithidh a mhic 'n a dhéigh.

8 'N uair a shuidheas rìgh air caithir-

bhrcitheauais, sgaoilldh e gach olc le

'shiiilibh.

9 Cò a dh'fheudas a ràdh, Ghlan mi mo

chridhe, tha mi glan o m' pheacadh ?

10 Aon chothrom agus cothrom eile, aon

GNATH-FHOCAIL, XXI.

soithcach-tomhais agus soitheach-tomhais 2 77^« uile shlighean duine ceart 'n p.

ei7^,isgi-kineileachdiadaraondo"nTighearn. shùilibh fhéin; ach measaidh an Tighearn

1 1 Aithnichear eadhon leanabh le a bheus-

aibh, am bi a dheanadas glan, agus am bi e

ceart.

12 A' chluas a chluinneas, agus an t-sàul a

chi, rinn an Tighearn iad araon.

13 Xa gràdhaich codal, air eagal gu'n tig

thu gu bochdainn; fo.sgail do shàiilean, agus

sàsuichear thu le h-aran.

14 Cha-n fhiài, cha-n fhiài, ars' an cean-

nuiche; ach an uair a dh"imicheas e roimhe,

an sin ni e uaill.

15 Tha òr ann, agus mòran de chlachaibh

luachmhor; ach is iad bilean an eòlais an

seud a's luachmhoire.

16 Gabh eudach an ti a chaidh 'an urras

air coigreach; agus air sou bana-choigrich

gabh an geall uaith.

17 Is miHs le duine aran na ceilge; ach

'n a dhéigh sin làonar a bheul de ghaineamh.

18 DaiugTiichear gachtionnsgiiath lecomh-

na cridheachan.

3 Ceartas a dheanamh agus breitheanas,

I is ròghnaiche leis an Tighearn na àobairt.

4 Is peacach sealladh àrd, agus cridhe

uaibhreach, lòchran nan aingidh.

5 Bheir gu deimhin smuaintean an duine

dhàchiollaich gu pailteas; ach thig gach

neach a tha gun fhoighidin da ràreadh gu

dàth.

6 1 onmhasan fliaotainn le teangai dh bhreug-

aich, is dìomhanas c air a luasgadh a mSl

agus a nall aig an dream a dh.iaiTas am

bàs.

7 Sgriosaidh reubainn nan aingidh iad, a

chionn gu'n diàilt iad breitheauas a dhean-

amh.

S Fiar agus coimheach tha slighe duine;

ach a thaobh an fhàor-ghloin, tha a dhean-

adas dàreach.

9 Is fearr còmhnuidh a ghabhail ann an

airle; agus le comhairle gbhc dean cogadh. oisinn mullaich taighe, na inaille ri mnaoi

19 A' foillseachadh nithean dàomhair, aimhreitich ann an taigh farsuiun.

imichidh fear-tuaileis mun cuairt: uime 10 Miaunaichidh anam an aingidh olc:

Bin ris-san a ni miodal le 'bhilibh na bith- cha-n fhaigh a choimhearsnach deadh-

eadh gnothuch agad.

20 Ge b'e mhalluicheas 'athair, no a

mhùthair, cuirear as a lòchran ann an

duibhre dorchadais.

21 Feudar oighreachd fhaotainn gu luath

an toiseach; ach chabhi a crìoch beannaichte.

22 Xa h-abair, locaidh mi olc air son uilc:

feith air an Tighearn, agus saoraidh e thu.

23 Is gràineileachd do'n Tighearn aon

chlach-thomhais agus clach-thomhais eile,

agus cha-àà'eil meidhean mealltach maith.

24 Is ann o'n taigheara a tha ceuman

ghean 'n a shàiilibh.

11 An uair a nithear peanas air fear-

fochaid, fàsaidh am baoghalta glic; agus

an uair a theagaisgear an duine glic,

gheibh e eòlas.

12 Bheir am fàrean an aire gu glic do

thigh an aingidh: tilgear na h-aingidh

bun os ceann air son an aingidheachd.

13 An ti a dh.iideas a chluas ri glaodh

au duine bliochd, glaodhaidh e fhéin mar an

ceudna, ach cha-n éisdear ris.

14 Ciàiinichidh tiodh.ac ann an dàomhair-

duiue;oir cionnusa thuigeasduineashlighe eachd fearg;

féin?

25 Is ribe e do dhuine itheadh de'n ui a

tlia naomh, agus an déigh bhòidean a bhi

'fiosrachadh.

26 Sgapaidh rìgh glic na h-aingidh, agus j

bheir e air an roth teachd thairis orra. !

27 Is e spiorad duine lòchran an taigheam',

a' sgràidadh gach ionaid an taobh a stigh

den chom.

2S Gleidhidh tròcair agus fàrinn ràgh;

seadh, le tròcair daingnichear a ràgh-

chaithir.

duais 's an uchd,

29 Is e urram dhaoine òga an ueart; agus duine fealltach

corruich dhiau.

15 /saoibhneas do'n fhàrean breitheanas

a dheanamh; ach thig sgrios air luchd-

deanamh na h-euceirt.

16 An duine a théid air seacharan o shlighe

na tuigse, fauaidh e ann an coimhthional

nam marbh.

1 7 Bith idh esan 'n a dhuine bochd a ghràdh-

aicheas sògh; an ti a ghràdhaicheas fìon

agus oladh, cha-n fhàs e saoibhir.

18 'X a éiric air son an fhàrein bithidh

an t-aiugidh, agus air son nan ionraic an

ts e maise sheann daoine, an ceann liath,

30 Glanaidh guirme cneidhe olc; mar sin

glanaidh buillean na bheil an taobh a stigh

de'n chom.

Caibideil XXI.

1 Eannsaickidh.ia cridhe an duine.

nmchidh am fàrean Ireitheanas. 27 Tha

Iobairt nan aingidh 'n a gràineHeadid an

lat/iair Dhé.

^^J^^^.shruthaibh uisgeachan tha cridhe

ràgh ann an làimh an Tighearna: ge a h-earbsa.

inVà àt; òill l^iri 4-i^,^,, ^l ^: ^ll,: .11, „„ ,. j L\n A — À.1

19 /s feaiT còinhnuidh a ghabhail ann am

fàsach, na maille ri mnaoi aimhreitich agus

fheargaich.

20 Tha ionmhas taitneach agus oladh ann

au àite-còmhnuidh an duine ghlic; ach

15 Rò'jh- caithidh an t-amadan e.

"" '^â– ' 21 An ti aleanasfìreantachdagustròcair,

gheibh e beatha, fìreantachd, agus urram.

22 Do chaithir nan daoine treuna streap-

aidh an duine glic, agus leagaidh e sìos neart

b'e taobh is àill leis, tionndaidhidh se e.

659

23 An ti a ghleidheas a bhe'il agus a

GNATH-FHOCAIL, XXII, XXIII.

theaiigadh, gleidh.clh 9 'auam o theanntacli-

daibh.

24 Fear-magaidh uaiblireach àrdanach is

ainm dhàsan, a ghiùlaiueas e fhéin ann an

corruich an uabhair.

•2.5 Marbhaidh miann an leisgein e; oir

diàiltaidh a làmhau obair a dheauamh.

26 Air feadh an là sauutaichidh e gu mòr;

ach bheir am fàrean uaitli, aguscha chaomh-

ain e.

27 Is gràineileachd àobairt nan aingidh:

cia mòr is mò, 'n uair a bheirear suas i le

droch ràm à

28 Sgriosar fàanuis bhreugach; ach an tia

dh'éisdeas, labhraidh e chum deadh chràche.

29 Cruaidhichidh an droch dhuine 'eudau;

ach ui esan a tha ionraic a shlighe dàreach.

30 Chsi-7i''eil gliocas, no tuigse, no comh-

airle ann, an aghaidh an taighearua.

31 Deasaichear an t-each fa chomhair là

a' chatha; ach is ann o'u Tighearn a tha

téaruiuteachd.

Caibideil XXII.

1 Tràd eagail an Tiyhearna tha urram agus

beatha. 9 Beannaichear esan aig am bheil

sHil thruacanta, 16 ach esan a shàruidieas am

bochd thig e gu h-uireasbhuidh. 24 Is còir

fear nafeirge a sheachnadh.

jTS'ròghnaiche ainm maith na mòr shaoibh-

-^ reas, agus deadh ghean na airgiod

agus òr.

2 Coinnichidh am beartach agus am bochd

a chéile: is e'n Tighearn a rinn iad gu leir.

3 Chi an duine cràouna olc, agus folaichidh

se e fhéin; ach gabhaidh na daoine baoghalta

air an aghaidh, agus fuilingidh iad peanas.

4 Tràd irioslachd [agus] eagail an taigh-

earna, thig saoibhreas, agus urram, agus

beatha.

5 Tha droighionn agus ribeachan ann an

slighe an duine fhiair: an ti a ghleidheas

'anam fhéin, théid e 'am fad uatha.

6 Teagaisg leauabh a thaobh na slighe air

an còir dha imeachd; agus an uair a bhith-

eas e sean, cha ti'éig e i.

7 Riaghlaidh am beartach os ceann nam

bochd; agus hithidh an ti a ghabhas 'an

coingheall 'n a sheirbhiseach dhà-san a

bheir 'an coiugheall.

8 An ti a shàol-chuireas euceart, buainidh

e dàomhauas; agus caithear slat 'fheirge.

9 Beannaichear esan aig am bheil sùil

fhial; oir bheir e d'a aran do'n bhochd.

10 Tilg a mach am fear-fochaid, agus théid

connsachadh a mach; seadh, sguiridh comh-

stri agus masladh.

1 1 an ti leis an ioumhuinn gloine cridhe.

is taitneach a bhilean, hithidh an rìgh 'n a !

charaid aige. |

12 Coimhididh sàiilean an Tighearn' eòlas;

ach tilgidh e bun os ceann briathran a' |

chiontaich.

13 Thcir an leisgein, tha leòmhan ani

muigh, anns na sràidibh marbhar mi. i

560

14 /j? slochd domhain beul bhan coimh-

each; an ti a's gràineil leis an Tighearn,

tuitidh e ann.

15 Tha amaideachd ceangailte ann an

cridhe leinibh; acli cuiridh slat an smach-

dachaidh fada uaith i.

16 An ti a shàruicheas am bochd a mheud-

achadh a mhaoin féiu, agus an ti a bheir

do'n t-saoibhir, thig egu deimhin gu h-uir-

easbhuidh.

17 Aom do chluas, agus éisd ri briathraibh

dhaoine glice, agus socraich do chridhe air

m'eòlas-sa:

18 Oir is taitneach an ni e, ma glileidheas

tu iad ann ad chom, ma bhitheas iad araon

deas air do bhilibh.

19 Chum gu'm bitheadh d'earbsa as an

Tighearn, uochd mi dhuit an diugh, eadhon

dhuit-sa.

20 Nach do sgrìobh mi dhuit nithean òir-

dheirc', ann an comhairhbh, agus ann an

eòlas \

21 Chumgu uochdainn duit cinntebhriath-

ar na f àrinn; chum gu'm freagradh tu

briathran na fàrinn dhoibhsan a chuireas

fios a d'iounsuidh à

22 Na creach am bochd a chionn gu'm

bheil e bochd, agus na sàruich an truaghan

anns a' gheata:

23 Oir tagraidh an Tighearn an càiis, agus

millidh e anam na muiuntir' a mhilleas iad.

24 Na dean suas cairdeas ris an fhear-

gach; agus maille ri fear na h-àrd-chor-

ruich na h-imich;

25 Air eagal gu'n iunnsaich thu a shligli-

eau, agus gu'm faigh thu ribe do d'auam.

26 Na bi dhiubh-san a bhuaileas an làmh-

an, no dhiubh-san a théid 'an urras air sou

fhiach.

27 Mur 'eil ni agad gn dàoladh, carson a

bheirteadh uait do leabadh a tha fodhad à

28 Na h-athari-aich an seann chomharadh-

cràche, a shuidh.ch d aitlivicheau.

20 Ma chi thu feo,r a bhitheas ealamh 'n a

ghnothuichibh, seasaidh e an làthair rà^h- i

rean, cha seas e an làthair dhaoiue àosal.

Caibideil XXIII. '

1 Tha saoibhreas talmhaidh neo-tharbhach. IS

Is còir leanabh a smnchdadiadh . 21 Thigam

misgeir agus an geòcaire gu bochdainn. "29 j

Buinidh bròn dhàsan a dKian-as fìon

measgta. i

AN UAIR a shuidh.as tu a dh'itheadh

maille ri h-uachdarau, thoir an ro-

aire do na bheil fa d' chomhair; _ i

2 Agus cuir sgian ri d' sgornan, ma's duine

thu air do thabhairt do gheòcaireachd. _ ,

3 Na miannaich a uithean milse; oir w

biadh mealltach iad. _ i

4 Na saothraich gu fàs saoibhir; leig

dhàot do ghliocas féiu. I

5 an cuir thu do shùilean air an ni nach j

'eil ann? oir gu cinnteach ni saoibhrcill \

GNATII-FHOCAIL, XXIV.

sgiathan dha fhéin, mar iolaii-e a dh'itealaich-

eas chum nan nèamh.

6 Na h-ith aran an ti aig am bheil droch

shùil, agus na miannaich a nithean milse.

7 Oir mar a smuainicheas e 'n a anam, mar

sin hithidh e: Ith agus òl, their e riut, acli

cha bhi a chridhe leat.

8 An greim a dh'ith thu, sgeithidh tu nàos,

agus caillidh tu do bhriathran niilse.

9 Na labhair ann an ckiasaibh amadain;

oir ni e tàir air gliocas do bhriathar.

10 Na h-atharraich an seann cliomharadh-

crlche; agus air achaibh nan dàlleachdan

na bris a steach:

11 Oir tha am fear-saoraidh cumhachd-

ach; tagraidh e an càiis a'd' aghaidh.

12 Aom do chridhe ri fòghlum, agus do

chluasan ri briathraibh eòlais.

13 Na cum smachdachadh o leanabh; oir

ààia bhuaileas tu e le slait, cha-n fhaigh e

bàs.

14 Buailidh tu e le slait, agus saoraidh tu

'anam o ifrinn.

15 A mhic, ma bhitheas do chridhe glic,ni

mo chridhe-sa gairdeachas, eadhon mo

chridhe-sa:

16 Seadh, ni m'airnean gairdeachas, 'n uair

a labliras do bhilean nithean cearta.

17 Na gabhadh do chridhe farmad ri

peacaich: ach hi ann an eagal an Tighearn'

air feadh an là uile.

18 Oir gu deimhin thacràoch ann; ach cha

ghearrar as do dhòchas.

19 Eisd thusa, a mhic, agus bi glic, agus

treòraich do chridhe anns an t-slighe.

20 Na bi am measg phòiteii'ean fìona;

am measg luchd comh-ithidh geòcach

feòla.

21 Oir thig am misgeir agus an geòcaire

gu bochdainn; agus eudaichidh turra-chodal

duine le luideagaibh.

22 Eisd ri d'athair a ghin thu, agus na

dean tàir air do mhàthair 'n uair a bhitheas

i aosda.

23 Geannaich an fhàrinn, agus na reic i;

mar an ceudna gliocas, agus f òghlum, agus

tuigse.

24 Ni athair an fhàrein mòr ghairdeachas;

agus ni esan a ghineas mac g-lic, aoibhneas

anu.

25 Ni d'athair agus do mhàthair aoibhneas,

agus ni ise a rug thu gairdeachas.

26 A mhic,thoir dhomhsa do chridhe, agus

coimhideadh do shùilean mo shlighean.

27 Oir is slochd domhain stràopach; agus

is slochd cumhann bana-choigi-each.

28 Tha i mar an ceudna ri feall- fheitheamh

mar chreachadair, agus cuiridh à luchd-

dò-bheirtanuau làonmhoireachd am measg

dhaoine.

29 Cò d'awi huin truaighe? cò a tha ri

bròn ? cò aig am bheil connsachadh à cò a

tha ri gearan? cò aig am bheil lotan gun

aobhar à cò aig am bheil deirge shàil ?

561

30 ladsan a dh' fhanas fad' aig an fhàon

iadsan a théid a dh'iarraidh f àona measgta.

31 Na h-amhairc thusa air an fhàon an uair

a bbitheas e dearg, 'n uair a bheir e a dhath

's a' chupan, a théid e sìos dàreach.

32 Ma dheircadh teumaidh e mar nathair,

agus mar an ràgh-nathair sàthaidh e a ghath.

33 Amhaircidh do shùilean air mnàibh

coimheach, agus cuii-idh do chridhe 'au

céill nithean claona:

34 Agus bithidh tu mar an tà a luidheas

sàos ann am meadhon na fairge, no mar

esan a luidheas air bàrr croinn-siùil.

35 Bhuail iad mi, their thu, agus cha robh

mi tinn; ghabh iad orm, agus cha do mhoth-

aich mi: c'uin a dhùisgeas mi? an sin iaiT-

aidh mi fathast e.

Caibideil XXIV.

1 Cha chòir do neach farmad a ghabhail ri

droch dhaoinibh. 11 Rannsaichidh Dia an

a-idhe, agus àocaidh e do gach duine a réir a

ghnàomharan. 30 Bochdainn an duine leisg.

NA gabh farmad ri dt-och dhaoinibh, agus

na miannaich a bhi maille riu:

2 Oir smuainichidh an cridhe air milleadh,

agus labhraidh am bilean mu dhonas.

3 Le gliocas togar taigh, agus le tuigse

daingnichear e;

4 Agus le h-còlas làonar a sheòmi'aichean

leis gach saoibhreas luachmhor agus tait-

neach.

5 Tha'vL duine glic'n a clhuine làidir; agus

tha fear an eòlais treun ann an neart.

6 Oir le comliairle ghlic ni thu do chogadh;

agus ann an làonmhoireachd chomhairleach

tha téaruinteachd.

7 Tha gliocas àrd air son amadain; anns

a' gheata na fosgladh e a bheul.

8 Esan a smuainicheas airolc a dheanamh,

goirear fear nan droch innleachd dheth.

9 Is peacadh smuaintean na h-aniaideachd;

agus is e fear na fochaid gràin dhaoine.

10 Ma dh'fhannaicheas tu ann an là an

àmhghair, is beag do neart.

1 1 Ma dhearmadas tu iadsan a thairngear

chum bàis, agus iadsan a tha ullamh gu bhi

air am marbhadh a thearnadh;

12 Ma their thu, Feuch, cha robh fios

againn air so; nach toir esan a chothrom-

aicheas an cridhe fainear ? agus nach bi fios

aige-san a choimhideas d'anam ? agus nach

àoc e do gach duinc a réir a ghnàomharan ?

13 A mhic, ith thusa mil, a chionn gu'm

bheil i maith, agus a' chàr mheala a tha

milis do d' bhlas.

14 Mar sin hithidh eòlas a' ghliocais do

d'anam, ma gheibh thu e; agus an uair a

thig do chràoch, cha ghearrar as do dhòchas.

15 Na dean feall- fholach, a dhroch dhuine,

an aghaidh àite - còmhnuidh an fbh'ein;

na creach 'ionad-tàimh.

16 Oir seachd uairean tuitidh am fàrean,

agus éiridh e ràs; ach tuitidh na h-aingidh

! ann an olc.

GNATII-FHOCAIL, XXV.

17 An uair a thuiteas do nàmhaid, na bi i agus daingnichear ann am fìreantachd a

aoibhneaeh, agus an uair a tlmislicheas e

na deanadh do chridhe gairdeachas:

18 Air eagal gu'm faic an Tighearn, agus

gu'm bi e olc 'n a shùilibh, agus gu'n

tionndaidh e 'fhearg uaith.

19 Na bitheadh campar ort mu dhroch

àgh-chaithir,

6 Na gabh

fianuis ràgh,

dhaoine mòra

7 Oir is fearr gu'n abrar riut, Thig a nàoa

an so, na gu'u cuirear sìos thu 'am fianuis

urram dhuit fhéin ann am

agus na seas ann an àite

dhaoinibh, agus na gabli farmad ris na an uachdarain a chunnaic do slmil

h-aingidh;

8 Na gabh a mach gn li-obann gu strà, air

20 Oir cha bhi crìoch mhaith air an drocli eagal nach hi fios agad ciod a ni thu 'n ..

dhéigh sin, an uair a bheir do choimhears-

dh.ine; cuirear lòchran nan aingidh as.

21 A mhic, bitheadh eagal an taighcarn' ' nach gu nàire thu.

agus an rìgh ort: riu-san aig am bheil atli- 9 Tagair do chàiis ri d' choimhearsnach',

arrachadh giùlain na bitheadh gnothuch agusnafoillsichràin-dàomhairdoneacheile:

agad

10 Air eagal gu'n cuir an ti a chluiuneas

22 Oir gu h-obann thig an dòruinn; agus gu nàire thu, agus nach atharraicliear do

cò d'am fios an sgrios araon ?

23 Buinidh na nithean so mar an ceudna

do dhaoinibh glice. Cha mhaitli an ni

gnàiis aithneachadh ann am breitheanas.

24 Esan a their ris an aingidh, Tha thu

cothromach, malluichidh an sluaghe;gabh-

aidh na fineachan gràin deth.

2.5 Achbithidhtoil-inntinn aca-san achron-

mhasladh.

11 Mar ùbhlan òir ann an dealbhan

airgid, tha focal a labhrar gu h-iomchuidh.

12 Mar chluas - fhàinne òir, agus mar

usgair de'n òr fhàor-ghlan, tha fear-cron-

achaidh glic aig cluais fhurachair.

13 Mar fhuachd sneachda ann an àm an

fhogharaidh, tha teachdair dàleas dhoibh-

aicheasg,agusthigbeanuachadhmaith orra. san a chuireas uatha e; oir ath-bheothaich-

26 Pògar bilean an ti a bheir freagradh

ceart.

27 Ulluich d'obair ara muigh, agus deas- tha am fear a

aich i dhuit fhéin anns an achadh, agus 'n a breugacl

dhéigh sin tog do thigh.

idh e anam a mhaighstir.

14 3Iar neoil agus mar ghaoith gim uisge

ni uaill à tiodhlac gu

15 Le fad-fliulangas cuirear impidh air

28Nabi'ad'fhiauuisgunaobharanaghaidh!uachdaran, agus brisidh teangadh mhàn

do choimhearsuaich: agus na meali le d' i cnàimh.

bhilibh.

cnàimh.

16 An d'fhuair thu mil 1 ith ni's leòr dhuit

29 Na h-abair, Mar a rinn e orm, mar sin 1 dith; air eagal gu'n làn-shàsuichear thu,

ni mi air: àocaidh mi do'n duine a reir 'oibre.

30 Ghabh mi seachadair fearannan duine

leisg, agus air fion-Iios an duine guntuigse;

31 Agus,feuch, bha e uile air las suas le

cluaranaibh, chòmhdaich an eanntagach

'aghaidh, agus bhriseadh sìos a bhalla

cloiche.

32 An sin chunnaic mi, thug mi an aire

gu maith; dh'amhaircmi, fhuairmi fòghlum.

33 Fathast bcagan codail, beagan c ò-chod-

ail, beagan pasgaidh nan làmh gu c dal:

34 An sin thig do bhochdainn mar fhear-

siubhail, agus d'uireasbhuidh mar dhuine

fo armaibh.

Caibideil XXV.

1 Gnàtli -fhocail mu thimchioU ràghrean. 8

Cha-rCeil e iomchuidh dol a mach gu h-ohann

gu slrà. 18 Tàia fear na fianuis-bhréige mar

chlaidheamh agus mar shaighead gheur.

TS iad so mar an ceudna gnàth-fhocail

-^ Sholaimh, a dh'ath-sgrìobh daoine Hese-

ciah rlgh Iudah.

2 Is i glòir Dhé ni a cheiltinn; ach is e

urram ràghrean ni a rannsachadh.

3 Tha neamh air àirde, agus an talamh air

doimhne, agus cridhe ràghreaudo-raunsach-

aidh.

agus gu'n sgeith thu i.

17 TaiTuiiig do chos à taigh do choimhears-

naich, air eagal gu'm bi e sgàth dhàot, agus

gu'm fuathaich e thu.

18 Is ord, agus claidheamh, agus saighead

gheur, am fear a bheir fianuis bhréige an

aghaidh a choimhearsnaich.

19 Mar fhiacail bhriste, agus mar chois

as an alt, tha earbsa à duine neo-dhàleas

anu an là airce.

20 Mar esan a bheir air falbh eudach ann

an là fuachda, mar fhàon-geur air creag-

shalainn, mar sin tha esan a sheinneas

òrain do'n chridhe thàiirseach.

21 Ma bhitheas do nàmhaid ocrach, thoir

aran dh. r'a itheadh; agus ma bhitheas e

àotmhor, thoir uisge dha r'a òl:

22 Oir carnaidh tu éibhlean teine air a

cheaun, agTis bheir an Tighearn luigheachd

dhuit.

23 Cuiridh a' ghaoth à tuath air falbh an

t-uisge; mar sin cuiridh a' ghnviis fhearg-

ach airfalbh teangadh a' chùl-chàinidh.

24 Is fearr còmhnuidh a ghabhail ann an

oisinn mhullaich taighe, na maille ri nmaoi

aimhreitich ann an taigh farsuinn.

25 Mar uisgeachan fuara do'n anam thart

4 Buin an salchar o'n airgiod, agus thig mhor, mar sin tha deadh sgeul à tìr chéin.

soitheach a mach do'n òr-cheard. 26 Mar thobar air a chur troimh a cliéile,

.') Buin an droch dh.ine à làthair an ràgh, \ agus mar fhuaran air a thruailleadh, tàui

562 '

GNATH-FHOCAIL, XXVI, XXVII.

a thuislicheas 'am fianuis an | chonnadh do theine, mar sin tha fear nan

am flrean

aingidh.

27 Cha-«'ei7 e maith mòran meala itheadh;

agus cha ghlòir e do dhaoiàiibh an glòir

féin iarraidh.

28 J/ar mhor-bhaile briste sìos gun bhalla,

tha am fear aig nach 'eil ceannsal air a

spiorad fhéin.

Caibideil XXVI.

aimhreit a dhàisgadh strà.

22 Tha briathran fir na cogarsaich mar

lotaibh, agus théid iad sìos gu ionadaibh

àochdarach a' chuim.

23 3Iar shoitheach creadha air a chòmh-

dachadh le sal airgid, tha bilean air lasadh

1 agus cridhe olc.

I 24 Le 'bhilibh ceilidh an ti a dh' fhuath-

1 Tha urram neò-iomclmidh ddn amadan. 13 aichcas; ach 's an taobh a stigh dheth

Mu thimcàiàoll an leisgein; 17 agus an neach taisgidh e cealg.

a ghabhas gnothuch ri coàispoid nach buin da.

AR shneachd 's an t-samhradh, agus

M

uisge 's an fhogharadh, mar siu chridhe.

25 An uair a labhras e gu breagha, na creid

e; oir tha seachd gràineileachdan 'n a

26 An ti a chòmhdaicheas 'fhuath le ceilg,

fianuis a'

cha-w'ei7 urram iomchuidh do'n amadan

2 Mar eun air faondradh, mar an gobhlan-: foiilsichear 'aingidheachd 'am

gaoithe ag itealaich,mar sin cha tig am mall- , chomh-chruinneachaidh

achadh gun aobhar.

3 Cuip do'n each, srian do'n asal, agus slat

do dhruim nan amadan.

4 Na freagair amadan a réir 'amaideachd,

air eagal gu' m bi thu fhéin cosmhuil ris.

5 Freagair amadan a réir 'amaideachd, air \ am beul miodalach sgi-ios.

eagal gu'm bi e glic 'n a shàiilibh fhéin.

6 GeaiTaidh esan dheth a chosan, òlaidh e

dochaun, a chuireas teachdaireachd le

làimh amadain.

7 Cha-n ionann cosana'bhacaàch; marsin

tha gnàth- fhocal ann am beul amadan.

8 Mar neach a cheanglas clach ann an

crann-tabhuill, mar sin tha esan a bheir

uiTam do amadan.

9 Mar a théid bior suas ann an làimh mis-

27 An ti a chladhaicheas slochd, tuitidh e

I fhéin ann; agus an ti a charuicheas clach,

i pillidh i air fhéin.

' 28 Fuatbaichidh an teangadh bhreugach

iadsan d'an dean idochair; agus oibrichidh

Caibideil XXVIL

1 Cha chòir uaill a dheanamh a thaobh an là

màireach. 12 Seachnaidh an duine crlonna

an t-olc, 23 agus bithidh aithne mhaith aiy air

staid a thighe.

A dean uaill a thaobh an là màireach;

oir cha-n'eil fhios agad ciod a bheir

là mu'n cuairt.

2 Moladh neach eile thu, agus na b'e do

N-

geir, mar sin tha gnàth- fhocal ann am beul bheul fhéin; coigreach, agus na b'iad do bhil-

amadan.

10 Bheir an Dia mòr, a dhealbh gach ni

ean fhéin.

Is trom clach, agus is cudthromach a'

duais do'n amadan, agus bheir e duais do ghaineamh; ach is truime corruich amadain

luchd-eusaontais.

11 Mar a philleas madadh chum a sgeith

iad le 'chéile.

4 Is an-iochdmhor corruich, agus mar thuil

féin, pillidh amadan chum 'amaideachd fhéin. { tha fearg: ach cò a's urrainn seasamh 'am

' â–  ' " fiauuis tnù ?

5 Is fearr achmhasan follaiseach na gràdh

folaichte.

6 /s dàleas lotan caraid; ach is cealgach

pògan eascaraid.

7 Gabhaidh an t-anam làn gràin de'n chàr-

12 Am bheil thu 'faicinn duine a tha glic

'n a bharail fhéin? tha adhbhar dòchais ni'a

mò de'n amadan na dheth-san.

13 Their an leisgein, Tha leòmhan 's an

t-slighe, leòmhau anns na sràidibh.

14 Mar a thionndaidheas an dorus air a

hidnain, mar sin an leisgein air a leabaidh. mheala; ach do'n anam ocrach is milis gach

15 Folaichidh an leisgein a làmh 'n a

bhrollach; ia doilich leis a toirt chum a

bheòil.

16 Is glice an leisgein 'n a bharail fhéin,na

Beachdnar a bheir freagradh gu ceart.

17 Mar neach a bheireas air madadh aira

chluasaibh, tha esan a théid seachad, agus a

ghabhas gnothuch ri conspoid nach hiiin da.

18 Mar fhear air bhoile, a thilgeas leusan-

teine, saighdeau, agus bàs,

19 Mar sin tha am fear a mheallas a

choimhearsnach, agus a their, Kach ann ri

fala-dhà a tha mi à

20 Far am bi dàth connaidh, théid an teine

as; agus far nach U lear-cogarsaich, sguiridh

a' chomh-stri.

21 Mar ghual do éibbhbh, agus mar

563

ni searbh.

8 Mar eun air seacharan o a nead, mar sin

tha am fear a théid air seacharan o 'àite fhéin.

9 Ni oladh-ungaidh agus doadh-fhaile an

cridhe ait: mar siu 7ii milsead caraid duine

le comhairle a chridhe.

10 Na tréig do charaid fhéin, no caraid

d'athar, agus na rach a steaoh do thigh do

bhràthar ann an là d amhghair: is fearr

coimhearsnach am fagus na bràthair fad as.

1 1 Bi glic, a mhic,agus dean mo chridh. ait,

agus bithidh freagradh agam dhàsan a

bheir masladh dhomh.

12 Chi an duine cràonna olc, agus folaichidh

se e fhéin; ach gabhaidh na daoine baoghalta

air an aghaidh, agus fuilingidh iad peanas.

1 3 Gabh eudach an ti a chaidh 'au urraa

GNATH-FHOCAIL, XXVIII.

air coigreach, agus air son bana-choigrich

gabh an geall uaith.

14 An ti a bheannaicheas a charaid le guth

àrd, ag éirigh gu moch 's a' mhaduiun,

measar e dha mar mhallachadh.

15 Tha sàor-shileadh uisge ann anlà frasach,

agus bean aimhreiteach cosmhuil ri 'chéile.

16 Ge b'e 'dh'fholaicheas i, folaichidh e a'

ghaoth, agus oladh.ungaidh a làimhe deise

a bhrathas iféin.

17 Geuraichear iarunn air iarunn, agus

geuraichidh duine gnùis a charaid.

18 Ge b'e 'ghleidheas craobh- fhàge, ithidh

ed'atoradh; mar sin esan a dh'fheitheas

air a mhaighstir, gheibh e urram.

19 Mar a fhreagras aghaidh do aghaidh

ann an uisge, mar sin frcagraidh cridhe

duine do dhuine.

20 Cha sàsuichear ifrinn agus léir-sgrios,

agus cha sàsuichear sàiilean dh.oine.

21 il/«r a'phoit-glilanaidh air son an airgid,

agus an àmhuinn air son an òir, mar sin tha

duine do bheul an ti a niholas e.

22 Ged phrounadh tu amadan ann an

soitheach-prounaidh am measg cruithneachd

le bruthaclair, cha dealaich 'amaideachd ris.

23 Bitheadh aithne mhaith agad air staid

do chaorach; thoir an aire do d' threudaibh:

24 Oir cha mhair beartas gu bràth: agus

am mair an cràm o linn gu hnn 1

25 Nochdar am feur gearrta,agus taisbean-

aidh am fcur maoth e fhéin, agus cruinuichear

hiibhean nam beann.

26 Bithidh na h-uain chum d'eudaich;

agus is iad na gabhar luach d'fhearainu.

27 Agus hithidh ni's leòr de bhainne

gliabhar agad chum bàdh, chum bàdh do

theaghlaich, agus chum beathachaidh do

mhaighdeauan.

Caibideil XXVIII.

1 Soirbhichidh leis an duine a ghluaiseas '?i a

ionracas, 7 ach esan a ni gu h-aingidh tuitidh

e 'n a shlochd fhéin.

TEICHIDH an t-aingàdh, gun neach'bhi

'an tòir air; ach bithidh na h-ionraic

dàna mar leòmhan.

2 Air son eusaontais tìre hithidh mòrau

uachdaran oirre; ach le duine tuigseach

eòlach uithear a staid buan.

3 Tha duine bochd a ni foirneart air

bochdaibh, mar uisge millteach nach fàg

biadh 'n a dhéigh.

4 Molaidh iadsan a thréigeas an lagh na

h-aingidh; ach ui iadsan a ghleidheas an

lagh strà riu.

5 Cha tuig droch dhaoine breitheanas; ach

tuigidh iadsan a dh'iarras an Tighearn na

h-uile ui.

6 Is fearr am bochd a dh'imicheaa 'n a

ionracas, na esan a tha fiar 'w a shlighibh,

ged bhitheadh e saoibhir.

7 An ti a ghleidheas an lagh, is mac glic

e, ach csan a tha 'n a chompanach do luchd-

aimhrcit, nàirichidh e 'athair.

564

8 An ti a mheudaicheas amhaoin leh-ocar

agus le buannachd eucoraich,cruinnichidh e

dhà-san a ghabhas truas de'n bhochd.

9 an ti a thionudaidheas a chluas air falbh

chluinntinn an lagha, hithidh 'urnuigh fhéin

'n a graineileachd.

1 An ti a chuireas na fireanan air seacharan

air droch shlighe, tuitidh e 'n a shlochd

féiu; ach mealaidh na h-iouraic uithean

j maithe.

j II Is glic duine saoibhir 'n a bharail fhéin;

ach rannsaichidh an duine bochd aig am bi

tuigse mach e.

12 'N uair a ni na fireanau gairdeachas,

hithidh glòir mhòr ann; ach an uair a

dh'éireas na h-aingidh, folaichear duine.

13 An ti a dh' fholaicheas a pheacaidheau,

cha soirbhich leis; ach esan a dh'aidicheas

agus a thréigeas iad^ gheibh e tròcair.

14 /s bcamiaichte an duine air am bi eagal

a ghuàth; ach esan a chruaidhicheas a

chridhe, tuitidh e ann an olc.

15 il/ar Ieòiuhanbeucach,agus marmhath-

ghamhuiu a ruitheas a uull agus a nall, tha

uachdaran aingidh os ceann sluaigh bhochd.

16 Am fear-riaghlaidh aig nach 'eil tuigse,

is mòr mar an ceudna am fear-foirncirt e;

ach an ti a dh' fhuathaicheas sannt, sànidh e

a làitheau.

17 An duine a ui ainneart air fuil neach

sam bitli, teichidh e gu ruig an slochd; na

cumadh aon duine e.

18 An ti a ghluaiseas gu h-ionraic, téaruar

e; ach esan a tha fiar '« a shlighibh, tuit-

idh e dh'aon bheum.

19 an ti a threabhas 'fhearaun, bithidh

pailteas arain aige; ach esan a leanas an

deigh dhaoine dàomhain, bithidh bochdainn

gu leòr aige.

20 Bithitlh duine firinneach pailt ann am

beannachdaibh; ach esan a ni deifir gu 'bhi

saoibhir, cha bhi e ueò-chiontach.

21 Cha mhaith an ni gnùis aithneachadh;

gidheadh air son greim arain ciontaichidh

duine.

22 Ni fear na droch shàila deifir gu 'bhi

saoibhir; ach cha-n 'eil fhios aige gu'n tig

bochdainu air.

23 An ti a chronaicheas duine,'n a dhéigh

sin gheibh e ni's mò de dheadh-ghean na

esan a ui miodal le 'theangaidh.

24 An ti a ui rcubainn air 'athair no air a

mhàthair, agus a their, Cha-n'<?i7 cionta

auu, is compauach e do fhear-millidh.

25 An ti aig am bheil cridhe àrdanach,

dùisgidh e strà; ach csan a dh'earbas as an

Tighearn, nithear sultmhor e.

26 An ti a dh'earbas as a chridhe fhéin, is

amadan e; ach esan a ghluaiseas gu glic,

saorar e.

27 An ti a bheir do'n bhochd,cha bhi dith

air; ach air an ti a dh. fholaicheas a shùilean

bithidh ioraadh mallachd.

28 'N uair a dh'éireas na h-aingidh, fol-

GXATH-FHOCAIL, XXTX, XXX.

aichidh daoine iad fhéin; ach an uair a 21 Ma thogas neach a sheirbhiseach suas

sgi-iosar iad, f àsaidh na fireanan làonnihor.

Caibideil XXIX.

1 'y uair a riaghlas na fireanan soirbhiclndh

leis an t-sluagh. 15 Bh'eir an t-slat aqus ach-

mhasan gliocas do leanabh. 22 Mu thimchioU

feirge, 23 uabhair, 24 agus comh-roinn ri

gaduiche.

AM fear a chronaichear gu minic, gidh-

eadh a chruaidhicheas a mhuiueal,

sgriosar e gu h-obaun, agus sin gun

leigheas.

2 'X uair a bhitheas na fireanan cunihachd-

ach, ni an shiagh gairdeachas; achanuaira

riaghlas na h-aingidh, ni an sluagh osnaich.

3 Am fear a ghràdhaicheas gUocas, ni e

'athair ait; ach csan a chumas cuideachdri

stràopaichean, caithidh e a mliaoin.

4 Le breitheanas daiugnichidh an rìgh an

tàr; ach sgriosaidh am fear a ghabhas tiòdh-

lacan i.

5 Am fear a ni miodal r'a choimhearsnach,

sgaoiHdh e làon air son a chos.

6 Ann an eusaontas droch dhuiue fha i'ibe;

ach seinnidh am fàrean, agus bithidh e

aoibhneach.

7 Bheir am fàrean an aire do chàiis nam

bochd; ach cha ghabh an t-aiugidh suim do

eòlas a bhi aig' oàitc.

8 Bheir luchd-fochaid baile ann an ribe;

ach iDÃŒUidh daoine glice fearg.

9 Ma ni duine glic strà ri duine amaid-

each, co dhiiàbh a bhitheas fearg air, uo' ni

e gàire, cha bhi fois anu.

10 Fuathaichidh daoine fuileachdach an j

duine ionraic; ach iarraidh daoine cothro-

mach 'anam.

11 Cuiridh amadan 'an céill 'inntinn uile;

ach cumaidh duine glic a stigh i gus an

déigh sin.

12 Ma dh'éisdeas uachdaran ri breagaibh,

bithidh a sheirbhisich uile aingidh.

13-Coinnichidh am bochd agais an cealg-

air a chéile; bheir an taighcaru solus d'an

siiihbh araon.

14 Ma bheir rìgh breth air bochdaibh ann

am fàrinn, daiugnichear a ràgh-chaitlùr gu

bràth.

15 Bheir an t-slat agus achmhasan gliocas

iiatha; ach cuiridh an leanabh a dh' fhàgar

dha fhéin nàire air a mhàthair.

16 'N uair a bhitheas na h-aingidh làon-

mhor, bithidh eusaontas làonmhor: ach chi

na fireanan an leagadh. j

17 Cronaich do mhac, agus bheir e suaimh-

neas dhuit: seadh, bheir e sòlas do d'anam.

18 Far nach 'eil taisbeanadh, theid an

sluagh a dhàth; ach an ti a choimhideas an

lagh, is sona esan. |

19 Le briathraibh cha leasaichear seirbhis-

each; oir ged thuig e, cha fhreagair e. I

_ ^ 20 Am bheil thu 'faicinn duine a tha dian '

j n a bhriathraibh ? tha adhbhar dòchais ni's

I mo de'n amadan na dheth-san. â– 

I 665

gu màiirneach obha e 'n a Ieanabh,ma dheir-

eadh bithidh e aige mar mhac.

22 Dàiisgidh duine feargach aimhreit, agus

bithidh fear na corruich pailt ann an eus-

aontas.

23 Islichidh uabhar duine e: ach gheibh

esan a tha iriosal 'n a spiorad urram.

24 An ti a ni comh-roinn ri gaduiche,

fuathaichidh e 'anam fhéin: cluinnidh e mall-

achadh, ach cha-n fhoillsich e.

25 Bheir eagal duine ribe leis; ach ge b'e

'dh'earbas as an Tighearn, bithidh e téar-

xiinte.

26 larraidh mòran deadh-ghean an uachd-

arain; ach is ann o'n Tighearn a ^Artbreith-

canas gach duine.

27 Is e fear na h-euceirt gràineileachd

nam fàreau; agus is e'n ti a tha ceart 'n a

shlighe gràineileachd nan aingidh.

Caibideil XXX.

1 A ideachadh A guir mhic laceh. 7 'A^ a urnuigh

dbhai-r e dà ni o Dhia. 11 Ha ceUhir gineal-

aichean aingidh; 15 agus na ceilhir nithean

nach sàsuichear. 17 Ceitàiir nithean do-thuig-

sinn; 24 agus ceithir nithean heaga a tha ro

ghlic

BRIATHRAN Agvdrmh\cIàceh,eadhon

an fhàidheadaireachd: labhair an duine

ri h-Itiel, eadhoài ri h-Itiel agus ri h-Ucal.

2 Gu deimhin tha mi ni's amaidiche na

duine air bith, agus chdk-n'eil tuigse duine

agam.

3 Agus cha d'fhòghluim mi gliocas, ni mò

a tha eòlas agam air nithibh naomlia.

4 Cò a chaidh suars do nèamh, no 'thàinig

a nuas? cò a chrainnich a' ghaoth 'n a

dhornaibh? cò a cheangail na h-uisgeachau

aun an trusgan ? cò a shuidhich uile

chràochan na talmhainn? ciod a's ainm

dha? agus ciod e ainm a mhic, ma tha

fhios agad ?

5 Tha uile fhocal Dhé fiòr-ghlan: /* sgiath

e dhoibhsan a chuireas an dòigh ann.

6 Xa cuir-sa ui air bith r"a bhriathraibh,

air eagal gu u cronaich e thu, agus gu'm

faighear breugach thu.

7 Dà ni dh'iarr mi ort; na diàdt iad dhomh

mu'm faigh mi bàs.

8 Dàomhanas agus breugan cuir fada uam;

na toir dhomh bochdainn no beartas, beath-

aich mi le biadh a bhitheas iomchuidh air

mo shon.

9 Air eagal gu'm bi mi làn, agus gu'n àich-

eadh mi thu, agus gu'n abair mi, Cò e an

Tighearn? no gum bi mi bochd, agus gu'n

goid mi, agus gu'n toir mi ainm mo Dhé

ann an dìomhanas.

10 Na dean casaid air seirbhiscach r'a

mhaighstir, air eagal gu'm mallaich e thu,

agus gu'm faighear ciontach thu.

1 1 Tha giuealach ann a mhallaicheas an

athair, agus nach beannaich am màthair.

12 Tha ginealach ann a tha glan 'n an

BÙilibli fhéin, gidh.adh nach 'eil air an nigh-

eadh o an saàchar.

13 Tha ginealach ann aig am bheil an

sàiilean àrda, agns fàbhraidhean an siil air

an togail snas.

14 Tha ginealach ann aig am bhcil am

fiaclan mar chlaidhean, agus am fiaclan-

càiil mar sgeanan, a dh'itheadh suas nan

truaghan o'n tahamh, agus nam feumach o

mlieasg dhaoine.

15 Aig an dcal-each tha dithis nàghean,

ag éigheach, Tabhair, tabhair. Tha tri

nithean ann nach sàsuichear, seadh, ceithir

nithean nach abair, Is leòr e:

16 An uaigh, agus a' bhrù neo-thorrach,

an talamh nach sàsuichear le h-uisge, agus

an teine nach abair, Is leòr e.

17 An t-sàiil a ni magadh air 'athair, agus

a ni tarcuis air ùmhlachd do 'mhàthair,

spàonaidh fithich a' ghUune a mach i, agus

ithidh na h-iohiirean òga suas i.

18 Tha tri nithean ann a's iongantach

leam, seadh, ceithir nithean nach aithne

dhomh:

19 Shghe iolaire anns na speuraibh, slighe

nathrach air carraig, slighe luinge ann am

meadhon na fairge, agus slighe fir le h-òigh.

20 Mar so tha slighe ban-adhaltrannaich:

ithidh i, agus glanaidh i a beul, agus their

i, Cha d'rinn mi olc air bith.

21 Airsontri nitheanghluaiseadhantalamh,

agus air son ceithir nach urrainn e 'ghiàdau:

22 Air son seirbhisich an uair a riaghlas

e, agus air son amadain an uair a bbitheas

e làn de bhiadh.

23 Air son mnà fhuathaich an uair a phòsar

mach: mar sin bheir diisgadh corruich

aimhreit a mach.

Caibideil XXXI.


1 Comhairle Lemueil mu thimchioll dibne Càidir.

8 Js còiV cààis an truaghain agus anfheumaich

a thagradh. 10 Deadh luach mnà shubhailc-

ich.

BRI ATHRAN rìgh Lemueil, an fhàidh-

eadaireachd a theagaisg a mhàthair

dha.

2 Ciod, a mhic? agus ciod, a mhic mo

bhronn? agus ciod, a mhic mo bhòidean?

3 Na tabhair do neart do bhoirionuaich,

no do shlighean do'n ni a mhillegis rààghrean.

4 Cha-n'eil e air son ràghrean, a Lemueil,

cha.-n'eil e air son ràghrcan fìon òl, no air

son uachdarain déidh a bhi aca air dibh

làidir;

5 Air eagal gu'n òl iad, agus gu'n dà-

chuimhnich iad an lagh, agus gu'n claon iad

breitheanas do aon sam bith de chloinn an

àmhghair.

6 Thugaibh deoch làidir dhà-san a tha ull-

amh gu bàsachadh, agus f àon dh.ibhsan a

tha ann an searbhadas anama.

7 Oladh e, agus dà-chuimhnicheadh e a

bhochdainn, agus na cuimhnicheadh e a

thruaighe ni's mò.

8 Fosgail do bheul air son an duine

bhailbh, ann an càiis nan uile a tha air an

orduchadh chum sgrios.

9 Fosgail do bheul, thoir breth le ceartas,

tagair càiis an truaghain agus an fheumaich.

10 Cò a gheibh bean slmbhailceach? oir

tha a luach gu mòr os ceann chlach uasal.

1 1 Earbaidh cridhe a fir aisde, agus cha

i, agus air son banoglaich an uair a bhitheas bhi feum aige air creich.

i 'n a h-oighre air a bana-mbaighstir.

12 locaidh i maith dha, agus cha-n e olc,

24 Thaceithir nitheau beaga air an talamh, re uile làithean a beatha.

ach tha iad ro ghlic:

13 larraidh i olann aoiis làon, agus oibrich-

25 Tha na seangain 'n an sluagh nach 'eil idh i gu toileach le a làmhan.

làidir, gidheadh uUuichidh iad am biadh 's

an t-samhradh;

26 Tha na coineanan 'n am muinntàr nach

'eil neartmhor, gidheadh togaidh iad an

tighean anns na creagaibh;

27 Cha-?z'6';7 rìgh aig na locustaibh, gidh-

eadh imichidh iad a niach uile 'n am buidh-

nibh.

28 Gabhaidh an damhan-alluidh greim le

a làmhan, agus hithidh e ann an làicliairtibh ' agus neartaichidh

nan ràgh.

29 Tha tri nithean a dh'imicheas gu maith,

seadh, ceithir, a tha tlachdmhor 'n an siu-

bhal:

30 An leòmhan a's treise am measg bheath-

aichean, agus nach pill air ais o aon air bith;

31 Miol-chài, boc-gaibhre mar an ceudna,

agus rìgh an aghaicàli nach feudar éirigh.

32 Ma rinn thu gu h-amaidcach le thu fhéin

a thogail suas, no ma snmaiuich thu olc, '

cuir do làmh air do bheul.

33 Gu deimhin bheir luasgadh bainne àm

a mach, agus bheir f àsgadh na sròine fuil a

14 Tha i mar longaibh uan ceannaichean,

bheir i a biadh o thàr chéin.

15 Eiridh i mar an ceudna 'n uair is i an

oidhche a tha fathast ann, agus bheir i lòn

d'a teaghlach, agus cuibhrionn d'a maigh-

deanaibh.

16 Measaidh i achadh, agus ceannaichidh

i e: le toradh a làmh suidhichidh i f àon-Iios.

17 Crioslaichidh i a leasraidh le neart,

a gairdcauan.

18 Mothaichidh i gai bheil a ceannachd

maith: cha téid a coinneal as 's an oidhche.

19 Cuiridh i a làmhan air an dealgan, agus

gabhaidh glacan a làndi greim de'n chuigeil.

20 Fosgailidh i a glac do'n truaghan, agus

sànidh i a làmhan do'n fheumach.

21 Cha-n'eil eagal oirre roimh 'n t-sneachd

air son a teaghlaich; oir tha a teaghlach

uile air an éideadh le scai'laid.

22 Ni i dhi fhéin trusgain de obair ghréis;

de shàoda agus de chorcur tha a h-eudach.

23 Aithnichear anns na geataibh a fear, an

uair a shuidheas e maille i'i seanaiinbh na tàre.

ECLESIASTES, I, II.

24 Ni i làon-eudach grinn, agus reicidh i 28 Eiridh a clann, agns beannaichidh iad

e, agus bheir i criosan do'n cheannaiche. i; a fear, agus molaidh e i.

25 Neart agus urram is eudach dhi; agus 29 Rinn mòran nighean gu subhailceach,

ni i gairdeachas 's an àm ri teachd. ach thug thusa bai-rachd orra uile.

26 Fosgailidh i a beul le gUocas, agus tha 30 Is mealltach deadh-gliean, agus is

lagh a' chaoimhneis air a teangaidh. j dàomhain maise; ach bean air am bi eagal

27 Bheir i an aire do shlighibh a teagh- an Tighearn', is ise a mholar.

laich, agus cha-n ith i aran an dàomhan- 31 Thugaibh dhi de thoradh a làmh, agus

ais. ' moladh a h-oibre fhéin anns na geataibh i.

air ais dhan Leabharean Bhioball

ECLESIASTES,

NO AN SEARMONAICHE.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

Caibideil I

1 Tha an Seamionaiche a' nochdadh gur ìomhanas gacli ni air thalamh. 9 Cha-n'eil ni air bith nuadh fd'n ghréin nach robh ann cheana 's an aimsir a chaidh seachad.

BRIATHRAN an t-Searmonaiche, mhic Dhaibhidh. rìgh ann an Ierusalem.

2 Dìomhanasnau dìomhanas! ars'an Searmonaiche; dìomhanas nan dìomhanas! is dìomhanas na h-uile ni.

3 Ciod an tairbhe a th'aig duine 'n a uile shaothair a ni e fo'n ghréin?

4 Tha aon ghinealach a' siubhal, agus ginealach eile a' teachd; ach fanaidh an talamh gu bràth.

5 Eiridh mar an ceudna a' ghrian, agus théid a' ghrian fodha, agus luathaichidh i d'a h-àite fhéin as an d'éirich i.

6 Théid a' ghaoth a làimh na h-àii'de deas, agus théid i mu'n cuairt do'n àirde tuath;tlhéid i mu'n cuairt agus mu'n cuairt a ghnàth, agus ath-phillidh a' ghaoth air a cuairtibh fhéin.

7 Ruithidh na h-aimhnichean uile chum na mara, gidheadh cha-n'eil a' mhuir làn: chum an àite as an d'thàinig na h-aimh-nichean, dh'iounsuidh sin pillidh iad a rìs.

8 Tha na h-uile ni làn de shaothair; cha-n urrainn duine a chur 'an céill: cha sàsuichear an t-sùil le faicinn, agus cha lìonar a' chluas le cluinntinn.

9 An ni a bha ann, is e an ni sin fhéin a bhitheas ann; agus an ni sin a rinneadh, is e an ni sin fhéin a nithear; agus cha-n'eil ni sam bith nuadh fo'n ghréin.

10 Am bheil ni ann mu'm feudar a ràdh, Feuch, tha e so nuadh? Bha e ann cheana 's an t-sean aimsir a bh'ann romhainn.

11 Cha-n'eil cuimhne air bith air na nithean a bha ann roimhe; cha mhò a bhitheas cuimhne air na nithean a tha ri teachd, aca-san a thig 'n an déigh.

12 Bha mise an Searmonaiche a'm' rìgh air Israel ann an Ierusalem.

13 Agus thug mi mo chridhe a shireadh agus a rannsachadh le gliocas, mu thimchioll gach ni a nithear fo nèamh: an t-saothair ghoirt so thug Dia do chloinn nan daoine, chum an cleachdadh fhéin rithe.

14 Chunnaic mi na h-uile obair fo'n ghréin; agus, feuch, is dìomhanas iad uile, agus cràdh spioraid.

15 An ni a tha cam, cha ghabh e deanamh dìreach; agus an ni a tha dh'easbhuidh, cha ghabh e àireamh.

16 Labhair mi ri m' chridhe fhéin, ag ràdh, Feuch, dh'fhàs mi mòr, agus fhuair mi tuilleadh gliocais na iadsan uile a bha romham ann an Ierusalem, agus chunnaic mo chridhe mòran gliocais agus eòlais.

17 Agus thug mi mo chridhe a dh'fhaotainn eòlais air gliocas, agus air cuthach agus air amaideachd: dh'aithnich mi gur cràdh spioraid e so mar an ceudna.

18 Oir ann am mòran gliocais tha mòran doilgheis; agus an ti a mheudaicheas eòlas, meudaichidh e bròn.

Caibideil II

1 Mhothaich an Searmonaiche nach ròbh ann an subhachas ach dìomhanas. 13 Tha gliocas fad os ceann amaideachd. 18 Tha gach saothair fo'n ghréin dìomhain. 24 Cha-n'eil ni a's fearr na gu'n tugadh duine air ''anam maith a mhealtuinn.

THUBHAIRT mi a'm' chridhe, Teann orm a nis, dearbhaidh mi thu le subhachas; uime sin meal maith: ach, feuch, is dìomhanas so mar an ceudna.

2 Mu ghàire thuirt mi, Is cuthach e; agus mu shùgradh, Ciod a ni e?

3 Dh'iarr mi ann am chridhe mi fhéin a thabhairt do fhìon, (gidheadh a' seòladh mo chridhe ann an gliocas,) agus greim a ghabhail air amaideachd, gus am faicinn ciod e am maith siu do chloinn nan daoine 'bu chòir dhoibh a dheanamh fo uéamh air feadh uile làithean am beatha.

4 Rinn mi oibre mòra dhomh fhéin: thog mi dhomh fhéin taighean; shuidhich mi dhomh fhéin fìon-liosan:

5 Rinn mi dhomh fhéin gàraidhean agus liosan chrann-meas, agus shuidhich mi annta craobhan de gach gné thoraidh;

6 Rinn mi dhomh fhéin lochain uisge, a dh'uisgeachadh leo na coille anns am fàs craobhan:

7 Fhuair mi òglaich agus banoglaich, agus rugadh seirbhisich a'm' thigh: bha mar an ceudna sealbh mòr bhuar agus threud agam, os ceann nan uile a bha romham ann an Ierusalem:

8 Chàrn mi suas mar an ceudna dhomh fhéin airgiod agusòr,agus ionmhas sònruichte nan rìgh agus uam mòr-roinn; fhuair mi dhomh fhéin fir-chiuil agus mnathan-ciuil, agus aoibhneasan chloinn nan daoine, mar a tha innil-chiuil, agus sin de gach gné.

9 Mar sin bha mi mòr, agus dh'fHàs mi ni's mò na gach duine a bha romham ann an Ierusalem: os bàrr, dh'fhan mo ghliocas agam.

10 Agus gach ni a mhiannaich mo shùilean cha do chum mi uatha; cha do bhac mi mo chridhe o shubhachas sam bith: oir rinn mo chridhc aoibhneas ann am shaothair uile; agus b'e so mo chuibhrionn de m'uile shaothair.

11 An sin sheall mi air m'oibribh uile a rinn mo làmhan, agus air an t-saothair anns an do shaothraich mi 'g a deanamh; agus, feucli, bu dìomhanas an t-iomlan, agus buaireas spioraid, agus cha robh tairbhe ann fo'n ghréin.

12 Agus sheall mi air m'ais a dh'fhaicinn gliocais, agus cuthaich, agxis amaideachd: oir ciod a dh'fheudas an duine a dheanamh a thig an déigh an rìgh? an ni siu fhéin a rinneadh cheana.

13 Agus chunnaic mi gu bheil gliocas co fhad os ceann amaideachd, 's a tha solus os ceann dorchadais.

14 Tha sùilean an duine ghlic'n a cheann; ach imichidh an t-amadan ann an dorchadas: gidheadh dh'aithnich mi mar an ceudna gu'n tachradh an t-aon ni dhoibh uile.

15 An sin thuirt mi a'm' chridhe, Mar a thachras do'n amadan, mar sin tachraidh dhomh-sa fhéin; agus carson uime sin a bha mise ni bu ghlice na esan? an sin thuirt mi a'm' chridhe, gur dìomhanas so mar an ceudna.

16 Oir cha bhi cuimhne air an duine ghlic ni's mò na air an amadan gu bràth; o dhìchuimhnichear na nithean a tha nis ann uile anns na làithibh a tha ri teachd: agus cionnus a dh'eugas an duine glic? mar an t-amadan.

17 Uime sin dh'fhuathaich mi beatha, a chionn gur doilgheasach dhomh an obair a dh'oibrichear fo'n ghréin: oir is dìomhanas na h-uile ni agus cràdh spioraid.

18 Seadh, dh'fhuathaich mi mo shaothair uile 's na shaothraich mi fo'n ghréin, a chionn gu'm fàg mi i do'n fhear a bhitheas a'm' dhéigh.

19 Agus cò aig am bheil fios cia dhiubh a bhitheas e 'n a dhuine glic no 'n a amadan? gidheadh bithidh uachdaranachd aige os ceann mo shaoithreach uile anns an do shaothraich mi, agus anns an d'fhuaradh mi gu glic fo'n ghréin. Is dìomhanas so ' mar an ceudna.

20 Air an adhbhar sin thionndaidh mi'thoirt air mo chridhe dol 'an eu-dùchas mu'n uile shaothair 's na shaothraich mi fo'n ghréin.

21 Oir tha duine ann aig am bheil a shaothair ann an gliocas, agus ann an eòlas, agus ann an ceartas; gidheadh do dhuine nach do shaothraich ann bheir se e mar a chuibhrionn. Is dìomhanas so mar an ceudna, agus ole mòr.

22 Oir ciod a th'aig duine d'a uile shaothair, agus de bhuaireas a chridhe, anns an do shaothraich e fo'n ghréin?

23 Oir is doilgheasan a làithean uile, agus is dò-bhròn a shaothair: eadhon 's an oidhche cha ghabh a chridhe fois. Is dìomhanas so mar an ceudna.

24 Chan eil ni ann a's fearr do dhuine na gu'n itheadh agus gu'n òladh e, agus gu'n tugadh e air 'anam maith a mhealtuinn 'n a shaothair.

25 Oir cò a's urrainn itheadh, no cò eile a ni cabhag chuige ni's mò na mise?

26 Oir do'n duine a tha maith 'n a shealladh, bheir Dia gliocas, agus eòlas, agus aoibhneas: ach do'n pheacach bheir e saothair, a chruinneachadh agus a chàruadh suas, chum gu'n tabhair e do'n ti a tha maith ann am fianuis Dhé. Is dìomhanas so mar an ceudna, agus cràdh spioraid.

Caibideil III

1 Tha àm aig gach rùn fo nèamh. 11 Rinn Dia gach ni maiseach ged nacàiurrainn duine 'obair fhaotainn a mach. 16 Tha breitheanas chloinn nan daoine claon, ach bheir Dia breth gu cothromach.

AIG gach ni tha tràth, agus àm aig gach rùn fo nèamh:

2 Am gu breith, agus àm gu bàs fhaotainn; àm gu suidheachadh, agus àm gus an ni a shuidhicheadh a spìonadh suas;

3 Am gu marbhadh, agus àm gu leigheas; àm gu briseadh sìos agus àm gu togail suas;

4 Am gu gul, agus àm gu gàire; àm gu caoidh, agus àm gu dannsadh;

5 Am gu clachan a thilgeadh air falbh, agus àm gu clachan a chruinneachadh; àm gu gabhail 'an glacaibh, agus àm gu fantuinn ghabhail 'an glacaibh;

6 Am gu cosnadh, agus àm gu call; àm gu gleidheadh, agus àm gu tilgcadh air falbh;

7 Am gu reubadh, agus àm gu fuaigheal; àm gu bhi tosdach, agus àm gu labhairt;

8 Am gu gràdhachadh, agus àm gu fuathachadh; àm gu cogadh, agus àm gu sìth;

9 Ciod an tairbhe a tha aige-san a dh'oibrichcas, 's an ni sin anns an saothraich e?

10 Chunnaic mi an t-saothair a thug Dia do chloinn nan daoine, chum an cleachdadh fhéin rithe.

11 Rinn e gach ni maiseach 'n a àm fhéin: chuir e mar an ceudna an saoglial 'n an cridhe, air chor as nach urrainn aon duine an obair fhaotainn a mach a tha Dia a' deanamh, o thoiseach gu deireadh.

12 Tha fhios agam nach 'eil maith air bith annta, ach gu'm bitheadh duine subhach, agus gu'n deanadh e maith ré a bheatha.

13 Agus mar an ceudna gu'n itheadh agus gu'n òladh gach duine, agus gu'm mealadh e maith a shaoithreach uile, is e sin tìodhlac Dhé.

14 Tha fhios agara gach ni a ni Dia, gu'm

bi e ann gu brath; cha ghabh aon ni cur ris,

no aon ni toirt uaith: agus ni Dia so, chum

gu'm bithoadh eagal air claoinibh roimhe.

15 An ni a blia, tha e ann a nis; agus an

ni a bhitheas, bha e ann cheana; agus

iarraidh Dia an ni a chaidh seachad.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

16 Agus os bàrr, chunnaic nii fo'n ghréin

àit a' bhreitheanais, gu'n robh euceart an

sin; agus àite na fìreantachd, gu'n robh

aingidheachd an sin.

17 thuirt mi a'm' chridhe, Bheir Dia

breth air an fhàrean agus air an aingidh:

oir tha àm an sin chum gach uile rùin, agus

chum gach uile oibre.

18 thuirt mi ann am chridhe a thaobh

staid chloinn nan daoine, gu'n glanadh Dia

iad, agus gu'm faiceadh iad gur aiumhidhean

iad fhéin.

19 Oir an ni sin athachras do chloinn nan

daoine, tachraidh e do na h-ainmhidhcan;

tachraidh dàreach an t-aon ni dhoibh: mar

a dh'eugas aon diubh, is ann mar sin a

dh'eugas an t-aon eile; seadh, is i an aon

anail a tha acauile; agus cha-n'eil barrachd

aig duine air ainmhidh, oir is diomhauas

iad iiile.

20 Théid iaduile do aon àite; tha iad uile

o'n duslach,agus pillidh iad uile do'n duslach.

21 Cò d'an aithne spiorad chloinn nan

daoine a théid suas, agus spiorad an ain-

mhidh a theid sìos chuni na talmhainn 'à

22 Uime sin tha mi ag aithneachadh nach

^eil ni a's fearr na gu'n deanadh duine gaird-

eachas 'n a oibribh, a chionn gur e sin a

chuibhrionn: oir cò 'bheir e a dh'fhaicinn

an ui a bhitheas 'n a dhéigh à

Caibideil IV.

1 Thadìomhanas air a mheudachadh lefoirneart,

4 agus le farmad. 7 Amaideachd aqus

dwmhanas sannta. 13 Is fearr duine hochd

na rìgh amaideach.

AN sin thionndaidh mi, agus dh'amhairc

mi air na h-uile fhoirneartaibh a

nithear fo'n ghréin, agus, feuch, deòir na

dream a bha fo fhoirneart, agus gun aon

fhear-comhfhurtaclid aca ! agas air taobh an luchd-foirneart bha neart, ach cha ròbh

fear-comhfhurtachd aca-san.

2 Uime sin mhol mi na mairbh a dh'eug

cheana, ni's mò na na beòthan a tha beò

fathast.

3 Ach is fearr na iad le 'chéile an ti nach

robh ann fathast, nach faca an droch obair

a nithear fo'n ghréin.

4 A ràs, dh'amhairc mi air gach uile shaoth-

air agus gach uile obair cheirt, gur fàith

farmaid do dhuine o 'choindiearsnach i. Is

dìomhanas so mar an ceudna, agus buaircas

spioraid.

5^ Paisgidh an t-amadan a làmhan r'a

chéile, agus ithidh e ' fheoil fhéin.

6 Is fearr làn duirn h suaimhneas, na'n dà

làimh làn le saothair agus buaireas spioraid.

7 An sin thionndaidh mi, agus chunnaic

mi dìomhanas fo'n ghréin.

8 Tha duine ann leis fhéin, agus c\à&-n'eil

lethbhreac aige; seadh,cha-w'e<7Ieanabhno

bràthair aige: gidheadh cha-ài'eil crìoch air

a shaothair uile, agus cha sàsuichear a shàiil

le saoiblireas; cha miiò a theire, Cò air

son am bheil mi a' saoithreachadh, agus a'

fàgail m'anama dh'easbhuidh maith ? Is

dìomhanas so mar an ceudna, agus is sao-

thair ghoirt e.

9 Is fearr dithis na aon diiine, a chionn

gu'm bheil deadh dhuais aca air son an

saoithreach.

10 Oir ma thuitcas duine dhiubh togaidh

an duine eile suas a chompanach: ach mo

thruaighe esan a tha 'n a aonar an uair a

thuiteas e; oir oàiii-rteil neach eile aige g'a

thogail suas.

1 1 Mar an ceudna ma luidheas dithis cuid-

eachd, bithidh iad blàth: ach cionnus a

bhitheas aon blàth leis fhéin.

12 Agus ma bhuadhaicheas aon air seas-

aidh dithis 'n a aghaidh; agus cha bhrisear

cord thri dual gu h-obann.

IZ Is fearr leanabh bochd agus glic na

ràgh sean agus amaideach,nacligabhcomh-

airle ni's mò.

14 Oir à pràosan thig e a ràoghachadh; an

ti mar an ceudna a rugadh 'n a ràoghachd,

fàsaidh e bochd.

15 Thug mi an aire do gach uile bheò a

shiubhlas fo'n ghréin, maille ris an dara

leanabh a sheasas suas 'n a àite.

16 Q\\^-neil crìoch air an t-sluagh uile,

orra-san uile a bha rompa: cha dean iadsan

mar an ceudna a thig 'n an déigh gaird-

eachas ann. Gu cinnteach is dìomhanas so

mar an ceudna, agus buaireas spioraid.

Caibideil V

1 Earail gu giùlan iomchuiclh ann an teampull

Dhé. 9 Cha sclsuich airgiod agus pailleas an.

neach a ghrddhaicheas iad. 18 'S e liòilhlac

Dhé do mhac an duine yairdeachas a dhean-

amh 'n a uile shaothair, agus a shaoillireas a

mlieaUuinn.

CiOIMHID do chos an nair a théid thu

J do thigh Dhé, agus bi ni's deise gu

ECLESIASTES, VI.

cluiuutimi na gu àobairt nan amadau a tha-

bliairt; oir cha-ii'eU iacl sin a' toirt an aire

gu bheil iad a' deanamh uilc.

2 iS"a bi bras le d' bheul, agus na hiathaich-

eadh do chridhe gu ni a labhairt an làtliair

I)hé: oir tha Dia air nèamh, agus thasa

airthalamh: uime siu bitheadh do bhriath-

ran tearc .

3 Oir thig aisling le iomadalachd ghuoth-

uichean, agus aithnichear guth amadain le

iomadalachd bhriathar.

4 an uair a bhòidicheas tu bòid do Dhia,

na cuir dàil 'n a dàoladh; oir cha-w'ei7

tlachd aige ann an amadauaibh: an ni a

bhòidicheas tu, dàol e.

5 Is fearr gun thu bhòideachadh, nagu'm

bòidicheadh tu, agus nach dàoladh tu.

6 Na leig le d' bheul a thoirt air d'fheoil

peacachadh; agus na h-abair an làthair an

aingil, gu'm hu mheai'achd e; c'uim am

bitheadh fearg air Dia air sou do ghutha-sa,

agus an sgriosadh e obair do làmh à

7 Oir mar ann an iomadalachd nan aisling

a Ntithcas diomhauais, is amhuil a bhitheas

iad ann an iomadalachd uam briathar: ach

bitheadh eagal Dhé ortsa.

8 Ma chi thu foirneart an duine bhochd,

agus fiaradh breitheauais agus ceartais le

làimh làidir ann am mòr-i'oinu, na bitheadh

ionguadh ort ris an ni so: oirbheirau ti a's

àirde na'u ueach a tha àrd aca-san an aire,

agus tha iad ann a's àirde na iadsau.

9 A nis tha toradh na tahuhainn air son

nan uile: riaraichear an rìgh fhéin as an

fhearanu.

10 An ti a ghràdhaicheas airgiod, cha sàs-

uichear e le h-airgiod; uo'u ti a ghràdhaich-

eas pailteas, le toradh: is dìomhanas so mar

an ceudua.

1 1 an uair a mheudaichear nithean maithe,

meudaichear iad a dh'itheas iad; agus ciod

au tairbhe a tha auuta d'au sealbhadairibh,

ach am faiciuu le'n sùilibh à

12 Tha codal oibriche milis, cia dhiubh a

dh'itheas e beagan no mòrau: ach cha-n

fhuiling sàsachd an t-saoibhir dha codal.

13 Tha olc cràiteach ann a chunnaic mi

fo'u ghréiu, saoibhreas air a ghleidheadh d'a

shealbhadairibh chum an aimhleis.

14 Ach theid as do'n t-saoibhreas sin le

droch shaothair: agus ginidh e mac, agus

cha bhi ni air bith 'n a làimh.

15 Mar a thàinig e mach lomuochd à

broinn a mlùithar, ath-phillidh e, a' dol

mar a thàinig e; agus cha ghiùlan e ni

air bith d'a shaothair a bheir e leis 'n a

làimh.

16/5 olc cràiteach so mar an ceudna, air

gach uile chor air an d'thàinig e, mar sin

gu'u téid e: agus ciod an tairbhe a tha aige-

san a shaothraich do'n ghaoith ?

17 Mar an ceudna ré a làithean uile ithidh

e ann an dorchadas, agus hithidh mùran

doilgheis agus feirge aige 'n a thinneas.

570

18 Feuch, an ni a chunnaic mise maith,

gur tlachdmhor do dhuinc itheadh agus òl,

agus maith a mhealtuinu 'n a uile shaothair

a ghabh e fo'n ghréin, air feadh uile làitli-

eau a bheatha a bheir Dia dha; oir ig e siu

a clmibhrionu.

19 Gaeh duine mar an ceudna d'an d'thug

Dia beartas agus saoibhreas, agus d'au d'thug

e comas itheadh dhiubh, agus a chuibhriouu

a ghlacadh, agus gairdeachas a dheanamh

i 'n a shaothair; is e so tàodhlac Dhé.

! 20 Oir cha mhòr a chuimhnicheas e làith-

: ean a bheatha; a chioun gu'm freagair Dia

j e ann an aoibhneas a chridhe.

Caibideil VI.

1 Dàomhanas heartais agus saoibhreis do'n duim

donadi ^eil Dia a' tahàiairt coniais am mealt-

uinn. 7 Clia sàsuichear miann an duine air

thalamh. 10 Cha-naithne do neach ciod a

bhitheas 'n a dhéigh fo'n ghréin.

THA olc ann a chuunaic mi fo'n ghréin,

agus tha e coitchionn am measg

dhaoine;

2 duine d'an d'thug Dia beartas, agus

saoibhreas, agus urram, agus gun e dh'eas-

1 bhuidh ni air bith d'a auani de na h-uile a

' mhiannaicheas e, ach do nach 'eil Dia

a' tabhairt comais itheadh dheth, ach tha

' coigreach 'g a itheadh: is dìomhanas so,

agus is droch anshocair e.

3 Ma ghiueas duine ceud leanabh, agus

I g-u'm bi e beò iomadh bhadhna, air chor as

gu'm bi làithean a bhliadhuan làoumhor,

agus nach sàsuichear 'anam le maith, agus

I mar an ceudua nach bi adhlacadh aige, is

j fearr, tha mi ag ràdh, torraicheas anabuich

ua e.

I 4 Oir ann an dìomhanas thig e, agus ann

[ an dorchadas théid e, agus le dorchadas

còmhdaichear 'aium.

\ 5 Mar an ceudna cha-n fhac e a' ghrian,

' agus cha b'aithne dha ni air hith: thaivdW-

eadh foise aige so na aig an fhear eile.

6 Seadh, ged bhitheadh e beò màle

bliadhna dà uair, gidheadh cha-n fhaic e

I maith: nach imich iad uile do aon àite?

7 Tha uile shaothair an duine air son a

blieòil, agus gidheadh cha-u'eil a mhiann

1 sàsuichte.

' 8 Oir ciod tuilleadh a th'aig an duine ghlic

na aig an amadan à ciod a th'aig a' bhochd,

d'an aithne siubhal an làthair nam beò ]

9 Is fearr sealladh nan sàil na scacharan a'

1 mhiaun: is dìomhanas so mar an ceudua

! agus buaireas spioraid.

10 an ni a bha aun, dh'ainmicheadh e

cheaua, agus tha fhios gu'm 5'e'n duine e,

agus nach urraiuu e gleachd ris-san a's

treise na e fhéin.

1 1 tha mòran de nithibh ann a mheud-

aicheas dàomhauas, ciod a's feairrd an

duine siu?

12 Oir cò aig am bheil fios ciod a tha

maith do dh.ine 's a' bheatha so, ré uile

ECLESIASTES, VII, VIII.

làithean a bhcatha dhàomhain a chaitheas

e mar sgàile ] oir cò a's urrainn innseadh

do dhuiue ciod a bhitheas 'n a dhéigh fo'n

ghréin ?

Caibideil VII.

1 Isfearr deadh ainvi na na 7illàiean à's IvacJi-

mlioiàe; 'ldol do thigh a' bhròin, na dol do

thigh na cuirme; 5 agus éisdeadid riachmhasan

diàine ghlic, na éisdeachd ri òran amadan. 23

Tha eòlas a' ghliocais cruaidh ri fhaotainn a

mach.

/'S fearr deadh ainm na oladh-ungaidh

luachmhor, agus là bàis na la breith

neach.

2 Is fearr dol do thigh a' bhròin, na dol do

thigh na cuirme; oir is e sin crìoch nan uile

dhaoine, agus gabhaidh am beò g'a chridhe e.

3 Is fearr doilgheas na gàire; oir le dubh-

achas na gnùise nithear an cridhe ni's

fearr.

4 Tha cridhe nan daoine glice ann an taigh

a' bhròin, ach cridhe nan amadan ann an

tigh an t-subhachais.

17 Na bi ro aingidh, agus na bà amaàdeach:

c'ar son a dh'eugadh tu roimh d am ?

18 Is maith dhuit greim a ghabhail dcth

so, agus so mar an ccudna na tabhair air

a h-ais do làmh; oir an ti air am bi eagal

Dhé, thig e asda sin uile.

19 Neartaichidh gliocas duine glic ni's mò

na deichnear dhaoiue cumhachdach a tha

's a' cliaithir.

20 Oir c]isi-n''cil duine ceart air an talamh,

ani maith, agus nach peacaich.

21 Mar an ceudna na tabhair aire do na

h-uile bhriathraibh a labhrar, air eagal gu'n

chiinn thu d'òglach 'g ad mhallachadh.

22 Oir tha fhios aig do chridhe, gurminic

a mhallaich thu fhéin daoin' eile mar an

ceudna.

23 So uile dhcarbh mi le gliocas: thuirt

mi, Bithidh mi glic; ach b'fhada sin uam.

24 An ni sin a tha fad' as, agus ro dhomh-

ain, cò a dh'fheudas ' fhaotainn a mach ?

25 Leag mi mo chridhe air faotainn eòlais

air, agus air rannsachadh, agus air sireadh

5 Is fearr éisdeachd ri achmhasan duine , gliocais, agus aobhair nithean, agus air l

gbhc, na gu'u éisdeadh duine ri h-òran

amadan.

6 Oir mar fhuaim droighnich fo phoit.

bhi agam air aingidheachd amaideachd,

agus air amaideachd na mi-chéille.

26 Agus fhuair mi ni's seirbhe na'm bàs a'

mar sin ^Aagàire an amadain: is dàomhauas bheau, aig a bheil a cridhe 'n an ribeachan

agus

80 mar an ceudna,

7 Gu cinnteach cuiridh foimeart duine | ceanglaichean

giic air bhoile, agus millidh tàodhlac an ri Dia, théid

cridhe.

S Is fearr deireadh ni na a thoiseach

n an làoutan, a^^is a làmhan n an

ge b'e neach a thaitneas

as uaipe; ach glacar am

peacach leatha.

27 Feuch, an ni so fliuair mi, ars'an sear-

fearr esan a tha foighidneach 'n a spiorad monaiche, a' àneas gach

na esan a tha àrdanach 'n a spiorad.

9 Na bi cabhagach ann ad spiorad gu fearg

déigh

cliéile, a dh'fhaotainn an àireimh a mach:

28 Ni a tha m'anam ag: iarraidh fathast,

a ghabhail; oir còmhnuichidh fearg ann an: ach nach d'fhuair mi: aon fhear am measg

uchd amadan,

1 Na h-abair, Ciod a Vaobhar gu'n robh

na ceud làithean ni b'fhearr na iad so? oir

cha-n ann o gbhocas a dh' fheòraicheas tu

mu'n ni so ?

11/5 maith gliocas maille ri h-oighreachd:

agus leis sin tha tairbhe aca-san a chi a'

ghrian.

12 Oir is dàdean gliocas, agus is dàdean

airgiod: ach is e òirdheirceas an eòlais,^M'ri

toir gHocas beatha dhoibhsan aig am bi e.

13 Smuainich air obair Dhé: oir cò a's urr-

ainn an ni sin a dh.anamh dàreach a rinn

esan cam ]

14 Ann an là an t-soirbheachaidh bi subh-

ach, ach ann an là a chruaidh-chàis smuain-

mhàle fhuair mi, ach bean 'n am measg sm

uile cha d'fhuair mi.

29 Feuch, an ni so a mhàin fhuair mi, gu'n

d'rinn Dia an duine tréibh-dhàreach; ach

dh'iarr iad fhéin iomadh innleachd a mach.

Caibideil VIIL

1 Bheirgliocas duine air a ghnHis dealrachadh.

8 Cha-n'eil cumhachd aig neach air bith os

ceann an spioraid. 12 Èiridh gu maith don

fliàrean, ach sgriosar an t-aiàigidh. 16 Cha-n

urrainn duine obair Dhé fhaotainn a madi.

CO a tha mar an duine glic? agus cò d'an

aithne eadar-mhàneachadh ni? Bheir

I gliocas duine air a ghnùis deah-achadh,

j agus atharraichear dàuachd a ghuiiise.

i 2 Comhairlicheam dhuit àithne an rìgh a

ich: rinn Dia mar an ceudua so fa chomhair ' choimhead, agus sin air son mionnau Dhé.

sud,achumnachfaigheadhduiuemacAaon| 3 Na bitheadh cabhag ort gu dol as a

ni 'n a dhéio-h.

shealladh:

buanaich ann an droch ni, oir

ni a's àill leis.

^15 Chunnaic mi na h-uile nithean ann an ni esan gacl

làithibh mo dhàomhanais; tha fàrean ann | 4 Far amhlàsil focal ràgh, tha cumhachd;

d'an téid as 'n a fhìreantachd, agus tha agus cò 'dh' fheudas a ràdh ris, Ciod e sin a

duine aingidh ann a shàneas a làithean 'n a

aingidheachd.

16 Na bi anabarrach fàreanta.

tha thu a' deanamh ?

5 Ge b'e 'ghleidheas an àithne, cha rahoth-

aich e droch ni sam bith; agus is aithne do

gabh ort a bhi ro ghUc: e'ar son a sgriosadh chridhe duine ghUc àm agus breitlieanas

tu thu fhéin ?

571

6 A chionn aig gach ui gu bheil àm agus

breitheanas; uime siu tha truaighe an duinc

trom.

7 Oir cha-w'e/Z fhios aige air an ni a bhith-

eas ann; oir cò 'dh'innseas dha cionnus a

bhitheas e.

8 G\\^-n'eil duine sam bith aig am bheil

cumhachd os ceann an spioraid, a chumail

an spioraid, no cumhachd ann an là a' bhàis;

agus cha-w'^^7 dol as anns a' chath sin; cha

mhò a theasairgeas aingidheachd iadsan a

ghnàthaicheas i.

9 So uile chunnaic mi, agus shuidhich mi

mo chridh. air gacli obair a nithear fo'n

ghréin: tha àm ann's an riaghlaich duine

os ceann duin' eile, g'a aimhleas fhéin.

10 Agus mar sin chunnaic mi na h-aingidh

adh.aicte, a thàinig agus a dh'imich o àit an

naoimh, agus dh.-chuimhnicheadh iad anns

a' chaithir 's an d'rinn iad mar sin: is

dàomlianas so mar an ceudna.

11 A chionn nach 'eil binn an aghaidh

droch oibre 'g a cur 'an gnàomli gu luatli,

uime sin tha cridhe cliloinn nan daoine làn-

shuidhichte air olc a dheanamh.

12 Gcd ni peacacli olc ceud uair, agus

gu'n sànear a làithean^ gidheadh tha fios

cinnteacli agam gu'n éirich gu maith

dhoibhsan air am bi eagal Dhé, air am bi

eagal 'n a làthair.

13 Ach cha-n éirich gu maith do'n aingidh,

cha mhò a shàneas e a làitliean; mar sgàile

hithidh esan air nach bi eagal an làthair

Dhé.

14 Tha dìomhanas ann a nithear air an

talamh, gu'm bheil f àreanan ann d'an tach-

air a réir oibre nan aingidh; agus gu'm

bheil daoine aingidh ann d'an tachair a réir

oibre nam fàrcan: thuirt mi gur dàomh-

anas so mar an ceudna.

15 An sin mhol mi subhachas, a chionn

nach 'eil ni a's fearr aig duine fo'n ghréin

na itheadh agus òl, agus a bhi subhach; oir

fanaidh sin aige d'a shaothair, ré làithean a

bheatha, a bheir Dia dh. fo'n ghréin.

16 An uair a leag mi mo chridhe air eòlas

a' ghliocais fhaotainn, agus air na gnoth-

uichean a nithear air an talamh fhaicinn;

(oir mar an ceudna tha neach ann nach

faic codal a là no dh'oidhche le 'shàiilibh;)

17 An sin chunnaic mi uile obair Dhé,

nach urrainn duine an obair a nithcar fo'n

ghréin fhaotainn a mach; a chioun ged ni

duine a dhàchioU air a faotainn a mach,

gidheadh nach faigh e i; scadh fathast, ged

shaoil duine glic gu'm faigh e eòlas oirre,

nach urrainn e a faotainn a mach.

Caibideil IX.

1 Tachraidh an l-aon ni do nah-uile dhaoinibh.

4 Tha dòchas aig na beòlhaibh a mhàin. 13

Is fearr gliocas na nearl.

OIR chuir mi romham ann am chridhe

so uile a chur 'an ceill, Gu bheil na

fàreanauagus na daoinegIice,agusanoibre, ann an làimh Dhe: cha-n aithne do dhuiue

sam bith aon chuid gràdh no fuath, leis na

h-uile nithibh a tha fa'n comhair.

2 Thir/ na h-uile nithean air an aon seòl

do na h-uile dhaoinibh: tachraidh an t-aon

ni do'n fhàrean agus do'n aingidh; do'n

mhaith, agus do'n ghlan, agus do'n neòghlan;

dhà-san a dh'àobras, agus dhà-san nach

àobair: mar a tha an duine maith, is ann

mar siu a tha am peacach; agus esan a

mhionnaicheas, mar an ti air am bheil eagal

mhionn.

3 Is olc so am measg nan uile nithean a

nithear fo'n ghrein, gu'n tachair an t-aon

ni dhoibh uile; agus mar an ceudna gu'ni

bheil cridhe chloinn nan daoine làn uilc,

agus gii'ni bheil cuthach 'n an cridhe am

fad 's is beò iad, agus 'n a dhéigh siu giCn

téicl iad chum nam marbh.

4 Oir aig gach neach a tha ceangailte ris

na h-uile bheòthaibh, tha dòchas: oir is

fearr madadh beò na leòmhan marbh.

5 Oir tha fios aig na beòthaibh gu'm faigh

iad bàs: ach ch^-n'eil fios ni air bith aigna

mairbh,cha mhò tha luighcachd aca ni's mò;

oir théid an cuimhne air dhà-chuimhn'.

6 Chaidh as mar an ceudna a nis d'au

gràdh, agus d'am fuath, agus d'am farmad;

agus cha bhi cuibhrionn aca tuilleadh gu

bràth ann an aon ni a nithear fo'n ghréiu.

7 Imich romhad, ith d'arau le gairdeachas,

agus òl d'fhàou le cridhe subhach; oir tha

Dia a nis toilichte le d'oibribh.

8 Bitheadh d'earradh 's gach àm geal;

agus na bithcadh dàth oladh-ungaidh air

do cheann.

9 Caith do bheatha gu subhach leis a'

mhuaoi a's ionmhuinn leat ré uile làithean

beatha do dhàomhauais, a thug e dhuit fo'n

ghrein: oir is e so do chuibhrionu anns a'

bhcatha so, agus ann ad shaothair a ghabhas

tu fo'n ghréin.

10 Ge b'e ni a gheibh do làmh r'a dhean-

amh, dean e le d' dhàchioll; oir cha-n'ei7

obair. no innleachd, no eòlas, no gliocas anns

au aaigh, d'am bheil thu a' dol.

11 Thionndaidh mi, agus chunnaic mi fo'u

ghréiu, nach ann do na daoinibh luatha a

tha an réis, no do na daoinibh treuna an

cath, no do na daoinibh glice arau, no do

dhaoinibh tuigseach saoibhreas, uo do

dhaoinibh eòlach deadh-ghean, ach gu'n

tachair àm agus tuiteamas dhoibh uile:

12 Oir gu deimhiu cha-n'eil fhios aig duine

air 'àm fhéin: mar iasg a gldacar ann an droch

làon, agus mar eoin a ghlacar ann an ribe, is

ann mar siu a ribear clann nan daoine ann

an droch àm, an uair a thuiteas e orra gu

h-obann.

13 An gliocas so mar an ceudna chunnaic

mi fo'n ghréin, agus hu mhòr agam e.

14 Bha caithir bheag anu, agus beagan

dhaome innte; agus thàinig rìgh mòr 'n a

shui ""

h-aghaidh,agus shuidh e mu'n cuairt oirrc,

ECLESIASTES, X, XI.

Rgus chuir G daiuàjiiicliean mòra suas 'n a ] 15 Sgàthichidh saothair nan amadan gach

aon diubh, a chionn nach aithue dh. cionnus

a théid e do'n chaithir.

16 Mo thi-uaighe thu, a thàr, an uair is

h-aghaidh.

15 Agus fhuaradh innte duine bochd glic,

agus theasairg e a'chaithirie'ghllocas; ach .„ ..... ...^..^ .^^, „, i^.m, an uu,n ea

cha do chuimhnich neach air bith air an leauabh a's rìgh dhuit, agus a dh'itheas

duine bhochd sin.

16 An siu thuirt mise, Is fearr gliocas

na neart: gidheadh, nithear tàir air gliocas

an duine bhochd, agus cha-n éisdear r'a

bhriathraibh.

17 Eisdear ri briathraibh dhaoine glice

aun an ciiàineas, ni's mò na ri glaodh an ti

a riaghlas am nieasg amadan.

18 Is fearr gliocas na iunealan cogaidh:

ach millidh aon plieacach mòran maith.

Caibideil X.

1 Mu thimchioll c/liocais agus amaideachd. 12

Is cuihach milUeach briaihran an amadain.

17 /s sona un iàr aig am bheil uachdaran

glic

BHEIR cuileagan marbha air oladh-

uugaidh an leigh boladh breun a chuv

dhith: is amhuil a ni beagau amaideachd

airsan a tha cliuiteach air son gliocais agus

urraim.

2 TTut cridhe duine ghlic air a làimh dheis;

ach cridhe amadain air a làimh chlà.

3 'S an t-slighe fhéin, an uair a shiubhlas an

t-amadan, tréigidh a ghliocas e, agus their

e ris gach duiue, gur amadan e. 1

4 Ma dh'éireas spiorad an uachdarain a'd'

aghaidh, uafàgd'àite; oir ciàiinichidh géill- ,

eadh lochdan mòra. I

5 Tha olc a chunnaic mi fo'n ghréin, mar

d'uachdarain hiadh anns a' mhaduinn !

17/5 sona thu, a thàr, an uair is e do rìgh

mac nan uasal, agus a dh'itheas d'uachdarain

ann an àm iomchuidh, chum neirt, agus

cha-n ann chum misge!

18 Lemòran leisge théid an aitreabh sìos

agus le dàomhauas nan làmh snidhidh an

tigh troimhe.

19 Nithear cuirm chum aiteis, agus ni fìon

duine subhach: ach freagTaidh an t-airgiod

na h-uile nithean.

20 Eadhon ann ad smuaintibh na mallaich

an ràgh, agus an taobh a stigh de d' sheòmar

namallaich ansaoibhir; oir giàilainidh eun

an athair an guth, agus iunsidh an ni air am

bheil sgiathan a' chùis.

Caibideil XI.

1 Earail gu bhi caoimhneil ris na hochdan. 7 Is

còir do gach neacài cuimhneadiadh air bàs agus

hreitheauas annan làithibh 'òige.

TILG d'arau air aghaidh nan uisgeachan;

oir an déigh mhòrain làitheau gheibh

thu e.

2 Thoir cuibhrionn do sheachdnar, agus

mar an ceudna do ochdnar; oir cha-n'eil

fhios agad ciod an t-olc a bhitheas air an

talamh.

3 Ma bhitheas na neoil làn de uisge, fal-

jharan a thig làthair an uachdarain; ' mhaichidh siad iadféin air antalamh; agus

6 Cuàrear amaideachd 'an inbhe mhòir, i ma thuiteas craobh mu dheas no mu thuath,

agus suidhidh na saoibhir ann an ionad

àosal.

7 Chunnaic mi seirbhisich air eachaibh,

agus uachdarain a' siubhal mar sheirbhisich

air an talamh.

S An ti a chladhaicheas slochd, tuitidh e

féin ann; agus an ti a bhriseas callaid,

teumaidh nathair e.

_ 9 An ti a dh'atharraicheas clachan, goirt-

ichear e leo; agus an ti a sgoilteas fiodh,

bithidh e 'an cunnart uaith.

10 Ma bhitheas an t-iarunn maol, agus

nach geuraich e am faobhar, feumaidh e an

tuilleadh spionnaidh a chur ris; ach tha

gliocas tarbhach a sheòladh.

1 1 Gu deimhin teumaidh an nathair gm\

srann, agus cha-n fhearr am bith-bhriath-

rach.

12 Tha briathran beòil duine ghlic gràs-

mhor; ach sluigidh bilean amadain e fhéin

suas.

13 Is amaideachd toiseach bhriathar a

bheoil; agus is cuthach millteach deireadh

a chainnte.

14 Agus tha amadanlàn de bhriathraibh:

cha-n'eil fhios aig duine ciod a bhitheas

ann; agus ciod a bhitheas ann 'n a dbéigh

cò as urrainn innseadh dha?

573

auns an àite 's an tuit a' chraobh, an sin

bithidh i.

4 An ti a bheir an aire do'n ghaoith, cha

chuir e sàol; agus an ti a dh'amhairceas air

na neoil, cha bhuain e.

5 Mar nach 'eil fhios agad ciod i slighe an

spioraid, no ciouuusrt dh'fhàsas na cnàmhau

ann am broinn na mnà a bhitheas torrach,

is amhuil sin nach 'eil fhios agad air oibribh

Dhé, mar a ni e na h-uile nithean.

6 Anns a' mhaduinn cuir do shàol, agus

's an fheasgar na toir air do làmh sgur; oir

cha-n'eil fhios agad cia dhiubh a's fearr a

shoirbhicheas so no sud, no am hi iad le

'chéile co mhaith.

7 Gu deimhin is milis an solus, agus it

taitneach do na sùilibh sealltuiun air a

ghréiu.

8 Ach ma mhaireas duine iomadh bliadhna,

agus gu'n dean e gairdeachas annta uile;

gidheadh cuimhnicheadh e làithean an

dorchadais, gu'm bi iad làonmhor. Is

dìomhanas gach ni a thig.

9 Dean gairdeachas, a dhuin' òig, ann ad

òige, agus deanadh do chridhe subhach thu

ann an làithibh d'òige, agus siubhail ann an

slighibh do chridhe, agus ann an sealladb

do shùl: ach bitbeadh fhios agad air ao

8 on so uile gu'n toir Dia cliuin breitheanais; eas miann; a chionn gu'm blieil an duàne a'

thu. i triall d'a chòmhnuidh bhuan, agus gii'm

10 Uime sin atharraich doilglieas o d'

chridhe, agus cuir olc air falbh o d' fheoil;

oir is dìomhanas leauabachd agus òige.


Caibideil XII.

1 Is còir'do gach duine a Ohruith-fkear a chuimh-

neacliadh ann an làithibh 'òige. 8 Theagaisg

an seannonaiche eòlas dd'n t-sluagh. 13 'aS e

eagal Dhé agus ^àitheanlan a gfdeidheadh,

comh-dhùnadh na aàise uile.

CUIMHNICH a nis do Chruith-fhear

ann an làithibh d'òige, mu'n tig na

droch làithean, agus an druid na bliadh-

nachan riut, anns an abair thu, Cha-n'eil

tlachd agam annta:

2 Mu'n dorchaichear a' ghrian, agus an so-

lus, agus a' ghealach, agus na reultan, agus

am pill na neoil an déigh an uisge:

3 Anns an là 's an criothnaich luchd-

gleidhidh an taighe, agus an crom na daoine

làidir iad fhéin, agus an sguir an luchd-bleith,

a chionn gu'm bheil iad tearc, agus an

dorchaichear an dream a sheallas a mach

air na h-uinneagaibh;

4 Agus an dàihiear na dorsan anns na

sràidibh, an uair a bhitheas fuaim na bleith

àosal, agus a dh'éireas e suas aig guth an

eoin, agus a dh.àslichear uile nigheanan a'

chiuil;

5 Mar an ceudna, 'w uair a bhitheas eagal

orraroimh ni àrd, agus a bhitheas uamhasan

anns an t-slighe, agus a bhitheas a' chraobh-

almoin fo bhlàth, agus a bhitheas an

leumnach-uaine 'n a eallaich,agus a theirg-

bheil an luchd-cumhaidh a' dol mu'n cuairt

's na sràidibh.

6 Mu'm fuasgailear an cord airgid, agus

am bruthar an copan òir, agus am brisear a'

chuiuneag aig an tobar, agus am brisear an

roth aig an t-soitheach-chumail.

7 An sin pillidh an duslach chum na tal-

mhainn mar a bha e; agus pillidh an spiorad

chum Dhé, a thug uaith e.

8 Dàomhanas nan dìomhanas! ars' an sear-

monaiche: is dìomhanas na h-uile nithean.

9 Agus os bàrr, a chionn gu'n robh an

searmonaiche glic, theagaisg e'n còmhuuidh

eòlas do'n t-sluagh; agus thug e deadh aire,

agus shir e mach, agus dheasaich e mòran

ghnàth-fhocal.

10 Dh'iarr an searmonaiche briathran tait-

neach fhaotainn: agus bhann ni a sgrìobh-

adh ceart, briathran na f àrinn.

11 Tha briathran nan daoine glice mar

bhioraibh, agus mar thàirngibh air an

sparradh le uachdaranaibh choimhthional,

a thugadh le aon aodhaire.

12 Agus tuilleadh, leo so, a nihic, gabh

rabhadh: airmòran leabhraichean a dhcan-

amh cha,-n'eil cràocli; agus t/ia niòran

leughaidh 'n a sgàos do'n fheoil.

13 Cluinneamaid bràgh na chaidh a ràdh

uile; Bitheadh eagal Dhé ort, agus gléidh

'aitheantan; oir is e so dleasdanas iomlan

an duine.

14 Oir bheir Dia gach obair chum breith-

eanais, maille ris gach ni dàomhair, ma'«

maith, no ma'« olc e.

DAN SHOLAIMH

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

Caibideil I

1 Gràdh na h-eaglais do Chriosd: 7 'n a h-urnuigh ghuidh i gu'n treòraicheadh e i a dh'ionnmidh a threud. 8 Sheòl Criosd i gu bùthaibh nan aodhairean, 9 agus nochd e meud a ghràidh dhi.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

1 DAN nan dàn, dàn Sholaimh.

2 Pògadh e mi le pògaibh a bheòil; oir is maith do ghràdh seacli fìon.

3 Air son fàile cùbhraidh is maith d'oladh-ungaidh-sa: is oladh-ungaidh air a dòrtadh d'ainm; uime sin ghràdh.ich na h-òighean thu.

4 Tarruing mi. A'd' dhéigh ruithidh sinn. D'a sheòmraichibh threòraich an Rìgh mi. Ni sinn luathghaire agus bithidh aoibhneas oirnn annadsa: cuiridh sinn'an cuimhne do ghràdh ni's mò na fìon: ghràdhaich na fàreanan thu.

5 Dubh tha mi, ach sgiamhach, a nigheanan lerusaleim, mar bhùthaibh Chedair, mar chùirteinibh ràomhach Sholaimh.

6 Na bitheadh umhail agaibh ged tha mi dorcha, a chionn gu'n d'amhairc a' ghrian orm: bha mic mo mhàthar ann am feirg rium; rinn iad coimheadaiche nam fìon-lios dìom: am fìon-lios a bu leam fhéin cha do choimhid mi.

i

7 Innis dhomh, thusa d'am bheil gràdh

aig m'anam, c'àit an ionaltair thu do

threudan, c'àit an toir thu orra luidhe sìos

mu mheadhon-Ià; oir carson a bhithinn

mar aon air faondradh am measg threud do

chompanach /

8 Mur 'eil fhios agad, thusa a's àilhdh

am mca.sg bhan, imich a mach air luirg an

treud, agus ionaltair do mheannain làimh

ri bàithaibh nam buachaillean.

1 9 Ri h-eachaibh ann an carbadaibh Pha-

raoh samhlaicheam thu, a bhean mo ghaoil.

10 Is àillidh do ghruaidheau le sreathaibh

sheud, do mhuineal le slabhraidhibh.

1 1 Sreathan òir ni sinn dhuit,le ballachaibb

airgid.

12 Am feadh a tha'u rìgh aig a chuirm,

tha mo spiocnard a' sgaoileadh ' fhàile càibh-

13 Is ceanglachan mirr mo ghradh dh.mh-

sa; eadar mo chàochaibh luidhidh e re na

h-oidhche.

14 Tha mo ghràdh dhomh-sa,mar bhagaid

de'n chrann-champhir ann am f àon-liosaibh

Engedi.

15 Feuch, tha thu àillidh, a bhean mo

ghaoil; feuch, tha thu àillidh; tha sàiilean

cholumau agad.

16 Feuch, tha thu àillidh, fhir mo ghràidh,

agus taitneach, agus tha ar n-uirigh uaine.

n Is croinn sheudair sailthean ar taighe,

croinn-ghiuthais ar ceann- fhiodh.

Caibideil II

1 Tha gràdh Chriosd 'n a bhrataich do'n eaglais. 8 Dòchas, 10 agm dreuchd na h-eaglais. 14 Càram Chriosd mu thimchioU tux h-eaglais .

IS ròs Sharon mise, lili nan gleann.

2 Mar lili am measg droighinn, is amhuil mo ghràdh-sa am measg nan nighean.

3 Mar chrann-ubhall am measg chrann na coille, is amhuil mo rùn-sa am measg nan òganach: fo a sgàile mhianuaich mi, agus

shuidh mi sìos agus bha a thoradh miHs do

m' bhlas.

4 Threòraich e mi do thigh an fhàona,

agus Vi a bhratach tharum an gràdh.

5 Cumaibh suas mi le còrnaibh, sgapaibh

ùbhlan mu m' thimchioU, oir tha mi tinn le

gi'àdh.

6 Tha a làmh chlà fo m' cheauu, agus a

làmh dheas timchioll orm.

7 Cuiream mar fhiachaibh oirbh, a nigh-

eanan lerusaleim, air earbaibh agus air

éildibh na macharach, nach cuir sibh dragh

air, agus nach dàiisg sibh mo ghi-àdh, gus

an àill leis fhéin.

8 Guth mo ghràidh ! Feuch, tha e a' teachd,

a' leumnaich air na beanntaibh, a' toirt

sithidh air na tulaichibh.

9 Is' cosmlmil mo ghràdh ri h-earbaidh no

ri laogh féidh: feuch, tha e 'n a sheasamh

air cul ar balla, a' sealltuinn a mach air na

h-uinneagaibh 'g a nochdadh fhéin troimh'u

chléith.

10 Fhreagair mo ghràdh, agus thuirt e

rium, Eirich, a bhean mo ghaoil, m'aon

sgiamhach, thig leam:

11 Oir feuch, tha'n geamhradh seachad,

tha'n t-uisge thairis, dh'imich e roimhe.

^ 12 Chithear na blàthan air an talamh, tha

àm seinn àian eun air teachd, agus cluinnear

guth an turtuir 'n ar tàr.

13 Tha an crann-fàge a' cur a mach

' fhàgean glasa, agus tha dearcan maotha a'

chroinn- fhàonaa'toirtfàile càibhraidh uatha:

éirich, a bhean mo ghaoil, m'aon sgiamhach,

agus thig leam.

14 Mo choàvLman, 'tha ann an sgoltaibh

na creige, ann an ionad-dàomhair a' bhruth-

wch, leig dhomh amharc ort, ieig dhomh

do ghuth a chluinntiun ! oir tha do ghuth

binn, agus d'eugas maiseach.

15 Glacaibh dhuinu na sionnaich, na

sionnaich bheaga, a mhilleas na croinu-

fhàona, agus dearcau òga ar craun-fàona.

16 /s leamsa mo ghràdh, agus is leis-san

niise: tha e ag ionaltradh am measg nan Uli.

17 Gus am bris an là, agus an teich na

sgàilean, pill; bi cosmhuil ri earbaidh, a

ghràidh, no ri laogh féidh air beanntaibh

Eheteir.

DAN SHOLAIMH air ais

Caibideil III.

1 'iV^ a teanntachd dKiair an eaglais còmhnadh

Chriosd; 6 agus rinn i gairdeachas 'n a

mhaitheas.

AIH mo leabaidh anns an oidhche dh'iarr

mi an ti d'am bheil gràdh aig m'auam:

dh'iarr mi e, ach cha d'fhuair mi e.

2 Eiridh mi a nis, agus théid mi mu'u

cuairt anns a' chaithir, anns na sràidibh,

agus anns na slighibh farsuinn iarraidh mi

esan d'am bheil gi'àdh aig m'auam: dh.iarr

mi e, ach cha d'fhuair mi e.

3 Thachair orm an luchd-faire a' dol mu'n

cuairt anns a' chaithir: Am faca sibh an ti

d'am bheil gràdh aig m'auam à

4 Cha deachaidh mi ach beagan air m'agh-

aidh uatha, 'n uair a fhuair mi esan d.'am

bheil gràdh aig m'anam; rinn nii greim air,

agus cha leigiun as e, gus an d'thug mi e

do thigh mo mhàthar, agus d'a seòmar-sa a

rug mi.

5 Cuiream mar fhlachaibh oirbh, a nigh-

eanan lerusaleim, air earbaibh agus air

éildibh na macharach, nach cuir sibh dragh

air, agus nach dàiisg sibh fear mo ghràidh,

gus an àill leis féiu.

6 Cò ise a tha 'g éirigh suas as an fhàsach

mar stuadhaibh deataich, càibhraidh le mirr

agus tàiis, le uile mhàu-dhus ceannaiche nan

spàosraidh ?

7 Feuch, uirigh Sholaimh! Tri fichead

treim fhear m'a timchioll de threuu fhear-

aibh Israeil.

8 Fir chlaidheimh uile, cleachdta ann an

cogadh; gach fear le 'chlaidheamh air a léis,

an aghaidh gàbhaidh na h-oidhche.

9 Rinn Solamh an rìgh leabadh-phòsaidh

dha f éiu de chrannaibh Lebanoin.

10 Apuist dhealbh e de airgiod, a h-àochd-

ar de òr, a còmhdach de chorcur; bha a

meadhou air 'oibreachadh le samhlaibh

gràidh le nigheanaibh lerusaleim.

11 Rachaibh a mach, a nigheanan Shioin,

agus faicibh' rìgh Solamh leis a' chrtm leis

an do chrùn a mhàthair e air là a phòsaidh,

agus air là subhachais a chridhe.

DAN SHOLAIMH air ais

Caibideil IV.

1 NochdCriosd dreach agus maise nah-eaglais.

16 Ghuidh an eaglais gu'm bitheadh i air a

deanamh iomchuidh air son làtàiaireachd

Chriosd.

FEUCH, is àillidh thu, a bhean mo

ghaoil; feuch, is àillidh thu! tha sùilean

DAN SIIOLAIMH, V.

clioluman agad an taobh a stigh de d' , ri m' spàosraidh; dh'ith mi mo chàr-mheala

chiabhau: tha d'fholt mar threud ghabliar , maille ri m' mhil; dh'òl mi m'fhàon maille

a nochdar o shliabh Ghilead. I ri m' bhainnc. Ithibh, a chairdean, òlaibli,

2 Is cosmhuil do dheud ris an treud lomar- j seadh. òlailjh gu pailt, a hichd mo ghràidh.

ta,a thàinig anàoso'nàite-nighidh, abheir- 2 Tha mi a' m' chodal, ach tha mochridhe

eas gach aon diubh càraid, agus gim aon ri faire. Guth fàr mo ghràidh a' bualadh !

chaora sheasg 'n am measg. \ Fosgail dhomh, mo phiuthar, mo bhana-

3 Mar shnàthainn dearg air a dhath dà charaid, mo chohiman, mo bhean clioiinh-

uair tha do bhilean, agus tÃŒLa do chainnt lionta; oir tha mo cheaun còmlidaichte le

binn: mar mliàr de phomgi-anat tlw, do; dràichd, mo chiabhan le braonaibh na

chamogan 'am meadhon do chiabh. h-oidhche.

4 Tha do mhuineal mar thùr Dhaibhidh, 3 Chuir mi dhàom mo thrusgan; cionnus

air a chur suas gu bhi 'n a thigh-arm: tha a chuireas mi orm e à dh'ionnlaid mi mo

màle targaid crochta suas ris, uile sgiathau | chosan; cionnus a shalaicheas mi iad ?

uan treun fhear. 4 Clmir fear mo ghràidh a làmh troimh

5 Tha do dhà chàch mar dhà mheann tholl an doriiis, agus ghluaiseadh m'innigh

earba, càraid na maoislich, a dh'ionaltras j air a shon.

am measg nan lili. 6 Dh'éirich mi a dh' fhosgladh do fhear rao

6 Gus am bris an là, agus an teich na ghràidlr, agus shil mo làmhan mirr, agus

sgàilean, théid mi gu beinn a' mhirr, agus mo mheòir mirr ruidhteach, air làmhan n;i

gu tulach na tàiise.

7 Tha thu uile aillidh, a bhean mo ghaoil,

agus smal càm-n'eil annad.

8 Leamsa o Lebanon, a cheile, leamsa thig

o Lebanon: seall o mliullach Amana, o

mhullach Shenir agus Hermoin, o àitibh

tàimh nan leòmhan, o bheanntaibh nan

leopard.

Dh'éignich thu mo chridhe, a phiuthar,

cheile; dh'éignich thu mo chridhe le aon iad mi; thug luchd-coimhid nam

glaise.

6 Dh' fhosgail mi do fhear mo ghràidh;

ach thionndaidh fear mo ghràidh, agus

dh.imich e roimhe. Thréig m'anam mi 'n

uair a labhair e. Dh'iarr mi e, acli cha

d'fhuair mi e; ghairm mi air, ach cha do

fhreagair e mi.

7 Fhuair an luchd-faire a bha 'dol air an

cuairtibh 's a' bhaile mi; bhufwl iad mi, lot

de do shviilibh, le aon slabhraidh mu d'

mhuineal.

10 Cia taitneach a tha do ghràdh, a

phiuthar, a chéile! Cia mòr is fearr na f àon

do ghràdh, agus f àile d'oladh-uugaidh na na

b-uile spàosraidh !

11 3Iar a' chàr-mheala silidh do bhilean,

a chéile: tha mil agus bainne fo d' theang-

aidh; agus tha fàile do thrusgain mar fhàiie

càibhraidh Lebanoin.

12 Is lios glaiste thu, a phiuthar, a chéile;

fuaran dùinte, tobair air a sheulachadh.

13 Tha do gheugan marlàosphomgranat,

leis a' mheas a's taitniche; /e croinn cham-

phir maille ri preasaibh spiocnaird:

m' fhalluinn dhàom.

8 Cuiream mar fhiachaibh oirbh, a nigh-

eanan lerusaleim, ma gheibh sibh fcar mo

ghràidh, gu'n innis sibh dha, mar tha mi

tinn le gràdh.

9 Ciod e fear do ghràidh-sa thar fear-

gràidh eile, thusa a's àillidh am measg

bhan? ciod e fear do ghràidh-sa thar fear-

gràidh eile, gu'n do chuir thu air an dòigh

so mar fhiachaibh oirnn ?

10 Tha fear mo ghràidh-sa geal agus

dearg, sònruichte am measg dheich màle.

11 T7i,a a cheann mar an t-òr a's gloiue; a

chiabhan bachlagach, dubh mar am fith-

each.

14 Spiocnard agus cròthach; cuilc mhilis 12 T/^a ashùilean mar «/iwi7<M choluman

agus canal, leis na h-uile chraobhan tùise; làimh ri sruthaibh uisgeachan, a nigheas

mirr agus aloe, maille ris na spàosraidh a's iad fhéin ann am bainne, air an suidheachadh

taghta; 1 gu ceart.

15 Fuaran lios, tobar uisgeachan beò, agus 13 Tha a ghruaidhean mar leabaidh spàos-

a' sruthadh o Lebanon. i raidh, mar bhlàthaibh cùbhraidh; a bhilean

16 Eirich, a ghaoth à tuath, agus thig, a ' mar lilidhibh, a' sileadh mirr ruidhtich.

ghaoth à deas, séid air feadh mo liosa, i 14 Tha a làmhan mar fhùinnibh òir suidh-

rachadh fàile càibhraidh a spàosraidh a ichte le berilibh; a chom mar fhiacail

mach. Thigeadh m'annsachd d'a lios, agus ' clejihaint làobhta, air a cur thairis le

itheadh e a thoradh taitncach. saphiribh:

15 Tha a chosan mar phuist raarnioir,

Caibideil V.

suidhichte air bonnaibh de'n òr a's gloine;

1 Mhosgail an eaglais 'n uair a ghairm Criosd: a choslas mar Lebauon, barraichte mar na

2 A gràdh dò'n Tighearn. 9 Tha Criosd seudair.

16 /s ro mhiHs a bheul; seadh, iZ/a e gu

léir ionmhuinn. 7* e so fear mo ghràidh.

HAmiair teachd dom'lios,aphiuthar, sa, agus is e so mo charaid, a nigheanan

achéile; thionail mi mo mhirr maille lerusaleim.

576

maiseach agus sùnruichte am measg dheich

màle.

I

DAN SHOLAIMH, VI-VIII.

Caibideil VI.

1 Tha an eaglais a' cur 'an céill a creidimh,

agm a f/ràidh do Chriosd. 4 Nochd Griosd,

maise na h-eaijlais\ 10 ayus a ghràdh dhi.

C'AIT an deachaidh fear do ghràidh,

thusa a's àillidh am measg bhan ? cia

an taobh a thionndaidh fcar do ghràidh?

agus iarraidh sinn e maille riut.

2 Chaidh fear mo gliràidh.sa sìos d'a lios,

gu leapaichibh nan si^àosraidh, a dh'ionalt-

radh auns na hosaibh, agus a thional lili.

3 Is le fear mo ghràidh mise, agus is

leamsa fear mo ghràidh: tha e ag ionaltradh

am measg nan lili.

4 Is àillidh thu, a bheau mo ghaoil, mar

Thirsah, maiseach mar Ierusalem, uamhas-

ach mar shluagh le'm brataichibh.

5 Tionndaidh uam do shàiilean, oir chlaoidh

iad mi: tha d'fholt mar threud gbabhar a

nochdar o Ghilead.

6 Tha do dhcud mar threud chaorach, a

thàinig a nìos o'n àite-nighidh, a bheireas

gach aon diubh càraid, agus guu aon chaora

sheasg 'n am measg.

7 Mar mhàr de phomgranat tha do cham-

ogan 'am meadhon do chiabh.

8 Tha tri fichcad ban-righinn, agus ceithir

fichead leannau ann, agus òig-heau gun

àireamh.

9 Is ise 'n a h-aonar mo choluman, mo

bhean choimhlionta; is i aon iiighean a

màthar i, a seircm-sa a rug i. Chunnaic

na niglieanau i, agus bheannaich iad i; na

ban-righinnean agus na Icanuain, agus mhol

iad i.

10 Cò ise a chithear mar a' mhaduinn,

sgiamhach mar a' ghealach, glan mar a'

ghrian, uamhasach mar shluagh le'm brat-

• aichibh ?

11 Do lios nan cnò chaidh mi sìos a ghabh-

' ail beachd de thoradh a' ghlinne, a dh' fhaic-

; inn an robh an fhàonain fo bhlàth, an robh

! na pomgranait a' briseadh a mach.

12 Mun d'thug mi an aire, air leani gu'n

; do thairngeadh a mach dhomh carbadan j

1 Aminadaib.

I 13 PiII, pill, a Bhan-Shulamach, pill, pill,

I agus amhairceamaid ort. carson a dh'amh- |

; airceadh sibh air a' Bhan-Shulamaich? mar

bhuidheann dà fheachd.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèìíòóùú

Caibideil VII

1 A illeachd agv.s maise na h-eaglais: 10 Noehd

i a creidimh, agus a déigh air Criosd. |

CIA àillidh do chosan ann am brògaibh, !

a nighean ràoghail! tha uilt do |

sbhasad mar usgraichibh, obair làmh fir-

cen-de: !

2 T]ia d'imleag mar chuaich chruinn, air '

nach bi easbhuidh dibhe; do bholg mnr

dhun cruithneachd,cuairtichte le lilidhibh.

3 £ha do dh. chàch mar dhà mheann

carba, caraid na maoislich. '

4 tha do mhuineal mar thùr àbhori; do '

577

shùilean mar lochaibh éisg ann an Ilesbon,

làimh ri geata Bhat-rabim; do shròu uiar

thàir Lebauoin, a sheallas a lùimh Dha-

mascuis.

5 Tha do cheann ort cosmhuil ri Carmel,

agus folt do chinn cosmhuil ri corcur: tha

an rìgh ceangailte 'n a sheòmraichibh.

6 Cia àiIHdh, agus cia taitneach a tha thu,

a gliaoil, ann ad mhaisealachd/

7 Tha'n àirde sin agad cosmhuil ri craoibh-

phailme, agus tha do chàochan mar bliagaid-

ibh fhàoài-clhearc.

8 thuirt mi, Streapaidh mi suas do'n

chraoibh-phailme, gabhaidh mi greim d'a

geugaibh: agus a nis bithidh do chàochan

mar bhagaidibh de'n fhàon-chraoibh, agus

ciàbhraidheachd d'eudainnmarchàibhraidh-

cachd nan ubhall:

9 Mar an ccudna do chàirean mar am f àon

a's fearr, air son mo ghràidh, a théid sìos

gu milis, a' toirt cainnte do bhilibh an

dream a choidleas.

10/s le fear mo ghrààdh mise, agTis is ann

ormsa a tha a dhéidh.

11 Thig, fhir mo ghràidh, rachamaid a

mach do'n mhachair; fanamaid ré nah-oidh-

che anns na bailtibh.

12 Anns a' mhoch-thràth rachamaid do na

fàon-liosaibh, seallamaid am bheil an fhàon-

chraobh air teachd fo bhlàith, am bheil an

fhàon-dhearc bheag 'g a nochdadh fhéin, am

bheil na pomgranait air briseadh a mach:

an sin bheir mi mo ghràdh dhuit.

13 Tha na mandragan a' tabhairt fàile

cùbhraidh uatha; agus aig ar geataibh,

gach meas a's taghta, tir agus sean, fhir mo

ghràidh, thaisg mi dhuitse.

Caibideil VIII


1 Thiig an eaglais gràdh vwr do Càiriosd.

Gairm nan cinneach. 14 Ghuidh an eaglais

air son teacàid Chriosd.

TS truagh nach robh thu mar mo bhràth-

-*â–  air, a dheothail càochan mo mhàthar!

Kam faighinn a muigh thu, phògainn thu,

agus cha deautadh tàir orm.

2 Threòraichinn thu, bheirinn leam thu do

thigh mo mhàthar, a theagaisgeadh mi;

bheirinn ort òl de fhàon spàosradhach, de

shàigh mo phomgranait.

3 Bhitheadh a làmh chlà fo m' cheann,

agus bhitheadh a làmh dheas timchioll

orm.

4 Cuiream mar fhiachaibh oirbh, a nigh-

eanan lerusaleim, [air earbaàbh agus air

éildibh na macharach,] nach cuir sibh dragh

air, agus nach dùisg sibh fear mo ghràidh

gus an àill leis fhéin.

5 Cò ise a tha 'teachd a nìos o'n fhàsach,

an taice ri fear a gvàidh à Fo'n chraoibh-

ubhall thog nii suas thu: an sin bha do

mhàthair ri saothair ort; an siu bha i ri

saothair, rug i thu.

6 Cuir mise mar sheula air do chràdhe^

T

ISAIAH, I.

mar sheula air do ghairclean; oir làidir mar

am bàs tha an gràdh, au-iochdmhor mar an

uaigh an t-eudach: is éibhle teine 'éibhle-

san, lasair ro gharg.

7 Cha-n urrainn uisgeaclian làonrahor an

gràdh a mhàichadh, agus cha bhàth na tuil-

tean e. Nan tugadh duine uile mhaoin a

thiglie air son gràidh, dh.anadh daoine

tàir air gu tur.

8 Tha piuthar bheag againn, agus cha-n'eil

càochan aice: ciod a ui sinn air son ar

peatliar, 's an là anns an labhrar m'a tim-

chiolU

9 Ma's balla i, togaidh sinn oirre làichairt

airgid; agus ma'* dorus 1, dùinidh sinn

suas i le bordaibh seudair.

10 Bii bhalla mi, agus hfia mo chàochan

mar thàiraibh; an sin hlia mi 'n a shiiilibh

mar aon a f Iiuair deadh-ghean.

1 1 Bha f àon-lios aig Sohimh ann am Baal-

hamon; dh'earb e ara fàon-Hos ri luchd-

coimhid; bha gach fear gu tabhairt cfa, air

sou a thoraidh, màle honn airgid.

12 Thdm fàon-lios a's leamsa fa m' chomh-

air: tha am màle bonn dhuitse, a Sholainih,

agus dà cheud do luchd-coimhead a thoraidh.

13 thusa a ghabhas còmhnudh auns na

liosaibh, tha do chompanaich a' cluinntinn

do ghutha; thoir ormsa a chluiuntinn.

14 Dean cabhaig, fhir mo ghràidh, agus

bi cosrahuil ri h-earba, no ri laogh féidh air

beanntaibh nan spàosraidh.

Leabharean Bhioball” air ais