originally>866 pages

Leabharean Bhioball

Leabharan Bhioball

ISAIAH 1

IEREMIAH 239

TUIREADH IEREMIAH 497

ESECIEL 518

DANIEL 765

Leabharean Bhioball” air ais

ISAIAH

Air ais dhan ISAIAH

CaibidealI

1 Tha Isaiah a' gearan a chionn gu'n d'rinn illdah ceannairc an aghaidh an Tighearna. 5 Truaillidheachd an t-sluaigh. 10 Chronaich am fàidh iad air son an tabhartas dìomhain; 16 agus chomhairlich e dhoihh aithreachas a gabhail. 28 Sgrios nan aingidh.

TAISBEANADH Isaiah mhic Amois, a chunnaic e mu thimchoill illdah agus Ierusaleim, ann an làithibh Usiah, Iotaim, Ahais, agus Heseciah, rìghrean illdah.

2 Cluinnibh nèamhan, agus tabhair éisdeachd O thalaimh, oir tha an Tighearn a' labhairt: Dh'altruim mise, agus thog mi suas clann; agus rinn iadsan ceannairc a'm' aghaidh.

3 Is aithne do'n damh a shealbhadair, agus do'n asail prasach a maighstir; ach chan aithne do Israel; chan eil mo shluagh-sa a' toirt fainear.

4 Ah, cinneach peacach! sluagh luchd- aichte le h-aingidheachd! siol nan daoi! clann a tha 'n am milltearaibh! thréig iad an Tighearn, bhrosnuich iad Ti naomh Israeil gu feirg, dh'fhalbh iad air an ais.

5 Car son a bhuailear sibh nìs mò? théid sibh ni's faide agus ni's faide air seacharan. Tha an ceann uile tinn, agus an cridhe uile fann.

6 O bhonn na coise gu ruig an ceann, chan eil fallaineachd ann; ach lot, agus bruthadh, agus creuchd lobhta; cha do theannaicheadh ri 'chéile iad, cha do chieangladh suas iad, cha do thaisicheadh le h-olaidh iad.

7 Tha bhur tìr fàs, tha bhur bailtean air an losgadh le teine; bhur fearann, tha coigrich 'g a itheadh suas 'n 'ur làthair; agus dh'fhàsaicheadh e, mar gu'ra bitheadh e air a sgrios le sluagh coimheach.

8 Agus tha nighean Shioin air a fàgail mar bhothan ann am fìon-lios, mar thigh fasgaidh ann an gàradh chularan, mar bhaile air a theannachadh le naimhdibh.

9 Mur bhitheadh gu'n d'fhàg Tighearn nan sluagh iarmad ro bheag againn, 's ann a bhitheamaid mar Shodom, bhitheamaid cosmhuil ri Gomorrah.

10 Cluinnibh focal an taigheam,' O uachdarana Shodoim; éisdibh ri lagh ar Dé-ne, a mhuinntir Ghomorrah:

11 Ciod e lìonmhoireachd 'ur n-ìobairtean dhomhsa? deir an Tighearn: tha mi làn de thabhartasaibh-Ioisgte reitheachan, agus de shaill bheathaichean biadhta; ach ann am fuil tharbh, agus uan, agus bhoc ghaibhre, chan eil mo thlachd.

12 An uair a thig sibh gu'r taisbeanadh fhéin ann am làthair-sa, cò a dh'iarr so air 'ur làimh, mo chùirtean-sa a shaltairt?

13 Na tugaibh tabhartas dìomhain uaibh ni's mò: tha tùis 'n a gràineileachd dhomh; a' ghealach ùr, agus an t-sàbaid, gairm a chomh-chruinneachaidh, chan fheudar leam 'fhulang; is euceart eadhon an comhghairm naomh.

14 Bhur gealaichean ùra, agus 'ur féillean suidhichte, is fuath le m'anam; tha iad 'n an eallaich orm; tha mi sgìth d'an giùlan.

15 Agus an uair a shìneas sibh mach 'ur làmhan, folaichidh mise mo shùilean uaibh; seadh an uair a ni sibh iomadh urnuigh, chan éisd mi: tha 'ur làmhan làn fola.

16 Nighibh, glanaibh; cuiribh air falbh olc 'ur deanadais as mo shealladh; sguiribh de'n olc.

17 Fòghlumaibh maith a dheanamh; iarraibh breitheanas; deanaibh fuasgladh air an fhear a tha sàruichte; cumaibh còir ris an dìlleachdan; tagraibh cùis na bantraich.

18 Thigibh a nis, agus tagramaid ri 'chéile, deir an Tighearn; ged robh 'ur peacaidhean mar an scarlaid, bithidh iad geal mar an sneachd; ged robh iad dearg mar chorcur, bithidh iad mar olainn.

19 Ma bhitheas sibh toileach agus umhal, ithidh sibh toradh maith an fhearainn:

20 Ach ma bhitheas sibh cas-umhal agus ceannairceach, ithear suas sibh leis a' chlaidheamh; oir labhair beul an Tighearn' e.

21 Cionnus a dh'fhàs a' chaithir dhìleas 'n a strìopaich! bha i làn de bhreitheanas, bha ionracas a' gabhail còmhnuidh innte, ach a nis mortairean.

22 Tha d'airgiod air fàs 'n a shalchar; tha d'fhìon air a mheasgadh le h-uisge:

23 Tha d'uachdarain ceannairceach, agus 'n an companachaibh mhéirleach; tha gach aon diubh 'an geall air tìodhlac, agus a' leantuinn dhuaisean; ris an dìlleachdan chan eil iad a' cumail cothroim, agus cùis na bantraich chan eil a' teachd 'n an làthair.

24 Uime sin deir an Tighearn, Tighearn nan sluagh, Ti cumhachdach Israeil, Aha! bheir mi fois dhomh fhéin a thaobh m'eascairdean; dìolaidh mi mi fhéin air mo naimhdibh:

25 Agus pillidh mi mo làmh ort, agus glanaidh mi uait do shalchar gu ro ghlan, agus bheir mi air falbh d' uile staoin.

26 Agus aisigidh mi do bhreitheamhnan: mar air tùs, agus do luchd-comhairle mar a bha iad 'an toiseach; 'n a dhéigh sin goirear dhìot baile na f ìreantachd, a' chaithir dhìleas.

27 Saorar Sion ann am breitheanas, agus a muinntir iompaichte ann an f ìreantachd.

28 Agus claoidhear luchd-eusaontais agus peacaich maraon; agus bithidh iadsan a thréigeas an Tighearn air an caitheamh as.

29 Oir gabhaidh iad uàire de na daragaibh a mhiannaich sibh; agus bithidh rugha gruaidh oirbh air son nan liosan a ròghnaich sibh:

30 Oir bithidh sibh mar dharaig aig am bheil a duilleach air seargadh, agus mar lios anns nach 'eil uisge.

31 Agus bithidh an duine làidir mar asgart, agus 'oibriche mar shrad: agus loisgidh iad le 'cheile cuideachd, agus cha bhi neach ann a mhùchas iad.

Air ais dhan ISAIAH

CaibidealII

Fàidheadaireachd mu ithimchioll rìaghachd Chriosd. 6 Air son an aingidheachd thréig Dia taigh Iacoib. 10 Dh'innseadh do'n t-sluagh gu'n leagar sìos àrdan nan uaibhreach ann an là mòr an Tighearna.

AM focal a chunnaic Isaiah mac Amois mu thimchioll illdah agus Ierusaleim.

2 Tarl Tighearnaidh anns na làithibh deireannach gu'm bi sliabh taighe an Tighearna air a dhaingneachadh air mullach nan sléibhtean; agus àrdaichear e os ceann uam beann; agus sruthaidh na h-uile chinnich d'a iollnsuidh.

3 Agus theid mòran shlògh, agus their iad, Thigibh,agus rachamaid suas gu sliabh an Tighearna, gu taigh Dhe Iacoib; agus imichidh sinn 'n a cheumaibh; oir o Shion théid an lagh a mach, agus focal an Tighearn o Ierusalem.

4 Agus bheir e breth am measg nan cinneach, agus bheir e achmhasan do mhòran shlògh; agus buailidh iad an claidhean gu coltair, agus an sleaglian gu corrauaibh-sgathaidh; cha tog cinneach claidheamh an aghaidh cinnich, agus chan fhòghlum iad cogadh ni's mò.

5 O thaigh Iacoib, thigibh agus indcheamaid ann an solus an Tighearna.

6 Air an adhbhar sin thréig thu do shluagh, taigh Iacoib, a chionn gu bheil iad air an lìonadh o'n àird an ear, agus 'n an luchd-fiosachd mar na Philistich; agus tha an tlachd ann an cloinn choigreach.

7 Agus tha an tìr air a lìonadh le airgiod agus òr, agus chan eil crìoch air an ionmhasaibh; tha an tìr air a lìonadh le h-eachaibh, agus chan eil crìoch air an carbadaibh.

8 Tha an tìr fòs air a l ìonadh le h-ìodholaibh; tha iad a' sleuchdadh do obair an làmh fhéin, do'n nà sin a rinn am meòir fhéin.

9 Agus tha an duine suarach a' cromadh sìos agus tha an duine àrd 'g a àsleachadh fhéin; agus cha tabhair thusa maitheanas dhoibh.

10 Imich a steach do'n charraig, agus folaich thu fhéin anns an ùir, roimh uamhas an Tighearn', agus o ghlòir a mhòrachd.

11 Islichear sealladh uaibhreach an duine mhòir, Agus leagar sìos àrdan nan daoine suarach; agus bithidh an Tighearn 'n a aonar air 'àrdachadh anns an là sin.

12 Oir thig là Tighearna nan sluagh air gach neach a tha uaibhreach agus àrd, agus air gach neach a tha air a thogail suas, agus leagar sìos e;

13 Agus air uile sheudaraibh Lebanoin, a tha àrd agus togta suas; agus air uile dharagaibh Bhàsain;

14 Agus air na h-uile bheanutaibh àrda, agus air na h-uile chnocaibh a tJia togta suas;

15 Agus air gach tùr àrd, agus air gach balla daingnichte;

16 Agus air uile longaibh Tharsis, agus air na h-uile dhealbhan sgiamhach.

17 Agus ìslichear uabhar an duine mhòir, agus leagar sìos àrdan nan daoine suarach; agus bithidh an Tighearn 'n a aonar air 'àrdachadh anns an là sin.

18 Agus cuiridh enah-ìodholan gu buileach air cùl.

19 Agus théid iad a steachann an còsaibh nan creag, agus ann an tuill na talmhainn, roimh uamhas an Tighearn', agus o ghlòir a mhòrachd,'n uair a dh'éireas e a chrathadh na talmhainn gu h-uamhasach.

20 Anns an là sin tilgidh duine 'ìodholan airgid agus 'ìodholan òir, a rinn iad, gach aon dha fhéin, gu sleuchdadh dhoibh, chum nam famh agus chum nan ialtag;

21 Gu dol a steach ann an còsaibh nan creag, agus ann am mullaichibh nan sgeir, roimh uamhas an Tighearn', agus o ghlòir a mhòrachd,'n uair a dh'éireas e a chrathadh na talmhainn gu h-uamhasach.

22 Leigibh dhibh 'ur dùil ri duine, aig am bheil 'anail 'n a chuinneanaibh; oir ciod am fàth mu'n gabhar meas dheth?

Air ais dhan ISAIAH

CaibidealIII

1 Na h-uile a bha gu teachd air illdah a chionn gu'n do thréig iad Dia. 10 Eiridh gu maith do'n ionracan, 11 ach dìolar do'n aingidh a réir gnìomharan a làmh. 16 Peanas nigheanan Shioin air son an uaill.

OIR feuch, bheir an Tighearn, Tighearn nan sluagh, air falbh o Ierusalem agus o illdah, an lorg agus am bata, uile lorg an arain, agus uile lorg an uisge,

2 An treun-fhear agus am fear-cogaidh, am breitheamh agus am fàidh, an duine glic agus an seanair;

3 An ceannard air leth-cheud agus an duine urramach, agus an comhairliche, agus am fear-ceirde seòlta, agus am fear-Iabhairt deas-bhriathrach.

4 Agus ni mi leanabain 'n an uachdaran-aibh orra, agus riaghlaidh naoidheanan os an ceann.

5 Agus bithidh an sluagh air an sàruchadh, gach fear le 'cheile, agus gach fear le a'choimhearsnach; ni an t-òganach tàir air an aosda, agus an duine an-uasal air an duin' uasal.

6 An uair a ghlacas fear a bhràthair, de thaigh 'athar, air a thrusgan, ag ràdh,Thig, agus bi a'd' fhear-riaghlaidh oirnn, agus bitheadh an t-aomadh so fo do làimh-sa:

7 Labhraidh e air an là sin, ag ràdh, Cha bhi mis' a'm' fhear-slànuchaidh dhuihh; oir ann am thaigh-sa chan eil biadh no eudach; na cuiribh mise suas a'm' fhear-riaghlaidh air an t-sluagh.

8 Oir tha Ierusalem air aomadh sìos agus illdah air tuiteam; a chionn gu bheil an teangadh agus an deanadas an aghaidh an Tighearna, a bhrosnachadh sùl a ghlòire.

9 Tha sealladh an gnùise a' toirt fianuis 'n an aghaidh; agus tha iad a' deanamh am peacaidh folIaiseach, mar Shodom; chan eil iad 'g a fholach; is truagh do an anamaibh, oir thug iad olc orra fhéin.

11 Is an-aoibhin do'n aingidh; is olc a dh'éireas dhà-san; oir dìolar dha obair a ' làmh fhéin.

12 Do thaohh mo shluaigh-sa, tha clann a' deanamh sàruchaidh orra, agus tha mnathan a' riaghladh os an ceann. O mo shluagh, tha do chinn-illil 'g ad chur air seacharan, agus a' fiaradh slighe do cheuman.

13 Tha an Tighearn a' seasamh suas chum tagraidh; agus tha e a' seasamh a toirt breith air an t-sluagh.

14 Tionnsgnaidh an Tighearn ann am breitheanas ri seanairibh a shluaigh, agus r'an uachdaranaibh; oir dh'ith sibh suas am fìon-lios; tha creach nam bochd 'n 'ur taighibh.

15 Ciod a's ciall duibh, gu bheil sibh a' pronnadh mo shluaigh, agus a' bleth eudannan nam bochd? deir Iehobhah Tighearn nan sluagh.

16 Os bàrr, thuirt an Tighearn, A chionn gu bheil nigheauan Shioin uallach, agus ag imeachd le muinealaibh sìnte mach, agus le sùilibh meara, ag imeachd le ceumaibh illllagach, agus a' deanamh fuaime le'n cosaibh:

17 Uime sin ni an Tighearn maol mullach cinn nigheanan Shioin, agus leigidh an Tighearn ris an nàire.

I8 Anns an là sin bheir an Tighearn air falbh àille nan cos-fhàinneachan, agus na bréidean, agus na samhlachan-gealaich,

19 Na cluigeanan, agus na làmh-fhailean, agus na sgàilean,

20 Na cuaileanan, agus na glùineanan, agus na foilteanan, agus na soireachan-boltraich, agus na cluas-fhàinneachan,

21 Na fàinneachan, agus na seudan-sròine,

22 Na trusganan lasach, agus na tonnagan, agus na falluinnean, agus na dealgan,

23 Na sgàthanau, agus na léintean anairt agus na curaichdean, agus na bratan-sgàile.

24 Agus 'an àite deadh fhàile bithidh bréine, agus 'an àite criosa bithidh srachdadh, agus 'an àite fuilt air a dheadh-chleachdadh bithidh maoile, agus 'an àite crios-uchd bithid cean glachan saic-eudaich, agus losgadh 'an àite maise.

25 Tuitidh do dhaoine leis a' chlaidheamh, agus do threun-fhir anns a' chogadh.

26 Agus ni a geatachan caoidh agus bròn; agus suidhidh i, gu h-aonaranach, sìos airan làr.

Air ais dhan ISAIAH

CaibidealIV

1 Teanntachd bhan illduh. 2 Sonas agus maise rìoghachd Chriosd.

AGUS ni seachd mnathan greim air aon fhear 's an là sin, ag ràdh, Ar n-aran fhéin ithidh sinu, agus ar n-eudach fhéin caithidh sinn; a mhàin bitheamaid air ar n-ainmeachadh ortsa, a thoirt air falbh ar mi-chlill.

2 Anns an là sin bithidh meangan an Tighearna sgiamhach agus glòrmhor, agus toradh an fhearainn oirdheirc agus maiseach, dhoibhsan a théid as de Israel.

3 Agus tarlaidh, an neach a dh'fhàgar ann an Sion, agus a dh'fhanas ann an Ierusalem, goirear esan naomh, eadhon gach aon a tha sgrìobhta am measg nam beò ann an Ierusalem.

4 An uair a nigheas an Tighearn air falbh' salchar nigheanan Shioin, agus a ghlanas e fuil Ierusaleim as a meadhon, le spiorad breitheanais, agus le spiorad losgaidh.

5 Agus cruthaichidh an Tighearn air gach àite-tàimh de shliabh Shioin, agus air a coimhthionalaibh, neul anns an là, agus deatach,agus dealradh teine Iasaraich anns an oidhche; oir thar a' ghlòir uile bithidh còmhdach.

6 Agus bithidh e'na bhùth, air son sgàile o'n teas anns an là, agus air son dìdein, agus air son ionaid-fasgaidh o'n doininn agus o'n uisge.

Air ais dhan ISAIAH

CaibidealV

1 Le cosamhlachd lios-fìona nochd Dia ceartas abhreitheanais. 8 Ni an Tighearn peanas air luchd-sannt, 11 air geòcairibh, 18 air luchd-deanamh an uile, 20 agus orra-san a ghnàth-aicheas euceart. 26 Coimhlionadh bhreitheanas Dhé.

SEINNIDH mi nis do fhear mo ghràidh, òran le fear mo ghràidh mu thimchioll a lios-fìona. Bha aig mo ghràdh-sa fìonlios air cnoc àrd tarbhach.

2 Agus chuir e callaid m'a thimchioll, agus ghlan e na clachan as, agus shuidhich e rogha fìonain ann, agus thog e tùr 'n a mheadhon, agus chladhaich e amar-fíona cuideachd; agus dh'amhairc e dh'fheuchainn an tugadh e mach dearcan fìona, agus thug e mach dearcan fìadhain.

3 Agus nise, O luchd-àiteachaidh Ierusaleim, agus fheara illdah, thugaibh breth, guidheam oirbh, eadar mise agus m'fhìonlios.

4 Ciod tuilleadh a ghabhadh deanamh ri m' fhìon-Iios niach d'rinn mi ris? Car son, an uair a dh'amhairc mi an tugadh e mach dearcan fìona, a thug e mach dearcan fiadhain?

5 Agus a nis thigibh, nochdaidh mise dhuibh ciod a ni mi ri m' fhìon-Iios; bheir mi air falbh a challaid, agus ithear suas e; brisidh mi a bhalla, agus bithidh e air a shaltairt sìos

6 Agus cuiridh mi fàs e; cha sgathar e, agus cha ruamhairear e; ach fàsaidh an dris agus an droighinn ann; agills bheir mi àithne do na neulaibh nach fras iad uisge air.

7 Oir is e fìon-lios Tighearna nan sluagh taigh Israeil. agus daoine illdah luibh a mhòir thlachd; agus bha sùil aige ri breitheanas, agus feuch ain-tighearnas; ri ceartas, agus feuch gaoir ghoirt.

8 Is an-aoibhin dhuibhse a tha 'cur taighe ri taigh, agus a' cur achaidh ri achadh, gus nach bi àit ann, Agus gu'n gabh sibh còmhnuidh leibh fhéin ann am meadhon na tìre.

9 Ann am chluasaibh thuirt Tighearn nan sluagh, Gu deimhin bithidh iomadh taigh fàs, taighean mòra agus maiseach, gun neach a' gabhail còmhnuidh annta.

10 Bheir deich acairean de fhìon-lios aon bhat fìona, agus bheir Homer de shìol uaith Ephah.

11 Is an-aoibhin dhoibhsan a dh'éireas gu moch 's a' mhaduinn, a dhol an déigh dibhe làidir; a bhuanaicheas gu feasgar, ionnus gu'n cuir am fìon teas orra.

12 Agus tha a' chlàrsach, agus a' chruitchillil, agus an tàbor, agus a' phìob, agus fìon 'n an cuirmibh; ach obair an Tighearna chan eil iad a' cur 'an suim, agus gnìomh a làmh chan eil iad a' toirt fainear.

13 Uime sin tha mo shluagh air dol ann am braighdeanas, a chionn gu bheil iad gun eòlas; agus tha an uaislean air bàsachadh le gort, agus an ìslean air tiormachadh le tart.

14 Air an adhbhar sin mheudaich an uaigh a cìocras, agus dh'fhosgail i a beul thar tomhas; agus théid an glòir, agus am mòr shluagh, agus an greadhnachas, agus esan a tha ri aighir, sìos d'a h-ionnsuidh.

15 Agus leagar sìos an duine suarach, agus ìslichear an duine cumhachdach, Agus ìslichear sùilean nan uaibhreach.

16 Ach bithidh Tighearn nan sluagh air 'àrdachadh ann am breitheanas; agus bithidh an Dia naomh air a naomhachadh ann an ceartas.

17 An sin ionaltraidh na h-uain mar is àbhaist doibh; agus ithidh coigrich machraichean fàsail na muinntir' reamhair.

18 Is an-aoibhin dhoibhsan a tha 'tarruing aingidheachd le cordaibh dìomhanais, Agus peacaidh mar lo taodaibh feuna:

19 A deir, Deanadh e deifir, greasadh e 'obair, a chum gu'm faic sinn; agus dlùth-aicheadh comhairle Ti naoimh Israeil, agus thigeadh i gu crìch, a chum gu'm bi fios againn.

20 Is truagh dhoibhsan a deir maith ri olc, agus olc ri maith; a tha'cur dorchadais 'an àite soluis, agus soluis 'an àite dorchadais; a tha 'cur an t-seirbh 'an àit a' mhilis, agus a' mhilis 'an àit an t-seirbh.

21 Is truagh dhoibhsan a tha glic 'n am barail fhéin, agus 'n am beachd fhéin tuig-seach.

22 Is truagh dhoibhsan a tha làidir a dh'òl fìona, agus 'n an daoinibh neartmhor a mheasgadh dibhe làidir:

23 A tha 'saoradh a' chiontaich air son duaise; agus a' toirt ionracais an fhìrein air falbh uaith.

24 Uime sin mar a dh'imlicheas teangadh an teine suas an asbhuain, agus a chnàmhas an lasair am moll, mar sin bithidh am freumh-san mar fhiodh grod, agus théid am blàth suas mar dhuslach: a chionn gu'n do dhiùlt iad le tàir lagh Tighearna nan sluagh, agus gu'n do chuir iad cùl ri focal Ti naoimh Israeil.

25 Air an adhbhar sin tha corruich an Tighearn' air lasadh an aghaidh a shluaigh; agus shìn e much a làmh 'n an aghaidh, agus bhuail e iad; agus chriothnaich na sléibhtean, agus bha an colainnean mar aolach air meadhon nan sràidean. Air son so uile, chan 'eil a chorruich air pilleadh air falbh; ach tha a làmh fathast sìnte mach.

26 Agus togaidh e suas bratach do na cinnich am fad as, agus ni e fead air an son o iomall na talmhainn; agus, feuch, le deifir thig iad gu luath.

27 Cha bhi aon neach fann, agus cha bhi aon neach tuisleach 'n am measg; cha tig clò, cha tig codal air aon dillbh: chan fhuasgailear crios an leasraidh, agus cha bhrisear barr-iall am bròg.

28 Aig am bheil an saighdean air an geurachadh, agus am boghachan uile air ghleus; bithidh iongannan ane ach air am meas mar ailbhinn, agus an rothan mar chuairt-ghaoith.

29 Bithidh am beucaich mar leòmhan boireann; beucaidh iad mar leòmhanaibh òga; agus ni iad nuallan, agus glacaidh iad a' chreach, agus togaidh iad leo i,agus cha bhi neach ann a theasairgeas.

30 Agus anns an là sin beucaidh iad 'n an aghaidh, mar bheucaich na fairge; agus seallaidh iad air an talamh, agus, feuch, dorchadas agus teanntachd; agus bithidh an solus air a dhorchachadh anns na speuraibh.

Air ais dhan ISAIAH

CaibidealVI

1 Taisbeanadh Isaiah mu thimchioll an Tighearna 'n a ghlòir. 5 Bha am fàidh fo eagal, 6 agus thug aingeal misneach dha. 8 Chuireadh e dh'ionnsuidh an t-sluaigh a nochdadh dhoibh gu'n robh iad reasgach agus do-lubaidh.

ANNS a' bhliadhna 's an d'fhuair rìgh Usiah bàs, chunnaic mi an Tighearn 'n a shuidhe air caithir rìoghail, àrd agus togta suas; agus lìon iomall a thrusgain an teampull.

2 Os a cheann sheas seraphim: aig gach aon bha sè sgiathan; le dithis chòmhdaich

e 'aghaidh, agus le dithis chòmhdaich e a chosan, agus le dithis rinn e itealaich.

3 Agus ghlaodh iad, gach aon r'a chéile, agus thuirt iad,Is naomh,naomh, naomh Tighearn nan sluagh; tha an talamh uile làn d'a ghlòir.

4 Agus ghluais ursainnean an doruis le guth an ti a ghlaodh, agus lìonadh an taigh le deataich.

5 Agus thuirt mi, Mo thruaighe mise! oir chaidh as domh; oir is duine mi aig am bheil bilean neòghlan, agus am measg sluaigh aig am bheil bilean neòghlan tha mi a'm' chòmhnuidh; oir chunnaic mo shùilean an Rìgh, Tighearn nan sluagh.

6 An sin thàinig aon de na seraphim ag itealaich a m' ionnsuidh, agus 'n a làimh éibhleag bheò, a thug e leis a' chlobha bhàrr na h-altarach;

7 Agus bhean e ri mo bheul, agus thuirt e, Feucb, bhean so ri d' bhilibh; agus tha d'aingidheachd air a toirt air falbh, agus do lochd air a ghlanadh.

8 Agus chuala mi guth an Tighearn' ag ràdh, Cò leis a chuireas mi fios? agus cò 'théid air ar son? Agus thuirt mi, Feuch, tha mise an so; cuir fios leamsa.

9 Agus thuirt e, Rach, agus abair ris an t-sluagh so, Cluinnibh da rìreadh, ach na tuigibh; agus seallaibh da rìreadh, ach na tugaibh fainear.

10 Dean cridhe an t-sluaigh so reamhar, agus dean an cluasan trom, agus druid an sùilean; mu'm faic iad le'n sùilibh, agus mu'n cluinn iad le'n cluasaibh, agus mu'n tuig iad le'n cridheachaibh, agus gu'n iompaichear iad, agus gu'm bi iad air an slànuchadh.

11 An sin thuirt mise, Cia fhad a Thighearn'? Agus thuirt esan, Gus an cuirear bailtean fàs, gun neach 'g an àiteachadh; agus tighean, gun duine a' gahhail còmhnuidh annta; agus gu'm bi am fearann gu tur air 'fhàsachadh;

12 Agus gu'm fògair an Tighearn daoine am fad as; agus gu'm bi fàsalachd mhòr ann am meadhon na tìre.

13 Ach fathast bithidh deachamh innte; agus pillidh e, agus caithear e; mar an cuilionn agus an darach, aig am bheil brìgh annta, ged thilg iad an duilleach; mar sin bithidh sìol naomh 'n a bhrìgh innte-sa.

Air ais dhan ISAIAH

CaibidealVII

1 Thug Isaiah misneach do Ahas 'n uair a bha e fo amharus air son Resin agus Phecah. 14 Fàistneachd a thaobh Chriosd. 17 Bhagradh illdah le breitheanas uamhasach.

ANN an làithibh Ahais mhic Iotaim, mhic Usiah, rìgh illdah, chaidh Resin rìgh Shiria, agus Pecah mac Remaliah rìgh Israeil, suas do leriisalem, a chogadh 'n a h-aghaidh, ach cha b'urrainn iad buadhachadh oirre.

2 Agus dh'innseadh do thaigh Dhaibhidh, ag ràdh, Tha Siria ann an comh-bhoinn ri Ephraim; agus bha a chridhe air a ghluasad, agus cridhe a shluaigh; mar a ghluaisear craobhan na coille roimh'n ghaoith.

3 Agus thuirt an Tighearn ri Isaiah, Rach a mach a nis 'an còdhail Ahais, thu fhéin, agus Sear-iasub do mhac, aig ceann sruth-chlais 'n a linne uachdaraich, air slighe achaidh an luadhadair.

4 Agus abair ris, Thoir an aire, agus bi a'd' thosd; na gabh eagal, agus na bi lag-chridheach, air son dà earr nan àithinnean smùidreach so, air son corruich Resin agus Shiria, agus mhic Remaliah.

5 Air son gu'n do dhealbh Siria, Ephraim, agus mac Remaliah, oIc a' d'aghaidh, ag ràdh,

6 Rachamaid suas an aghaidh illdah, agus teannaicheamaid e, agus briseamaid a steach, agus cuireamaid rgh suas gu rìoghachadh 'n a mheadhon, eadhon mac Thabeail:

7 Mar so deir an Tighearn Iehobhah, Cha seas e, ni mò thig e gu crìch.

8 Ged is e ceann Shiria Damascus, agus ceann Dhamascuis Resin; gidheadh an taobh a stigh de chùig agus tri fichead bliadhna, bithidh Ephraim air a bhriseadh, ionnus nach bi e 'n a chinneach:

9 Ged is e ceann Ephraim Samaria, agus ceann Shamaria mac Remaliah. Mur creid sibh, gu cinnteach cha bhi sibh seasmhach.

10 Agus labhair an Tighearn fathast ri Ahas, ag ràdh,

11 Iarr dhuit fhéin comharadh o'n Tighearn do Dhia; iarr anns an doimhue, no anns an àirde shuas.

12 Ach thuirt Ahas, chan iarr mi, ni mò a bhuaireas mi an Tighearn.

13 Agus thuirt esan, Eisdibh a nis, a thaigh Dhaibhidh; Am beag leibh daoine a sgìtheachadh; ach an sgìthich sibh fòs mo Dhia?

14 Air an adhbhar sin, bheir an Tighearn fhéin comharadh dhuibh; Feuch, bithidh òigh torrach, agus beiridh i mac; agus bheir i Imanuel mar ainm air.

15 Im agus mil ithidh e, gus an tuig e an t-olc a dhiùdtadh, agus am maith a ròghnachadh.

16 Oir mu'n aithne do'n leanabh an t-olc a dhiùltadh, agus am maith a ròghnachadh, fàsaichear fearann an dà rìgh leis am bheil thu air do chlaoidh.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

17 Bheir an Tighearn ortsa, agus air do

shluagh, agus air taigh d'athar, làithean,

nach robh an leithidean ann o'n là 's an do

dhealaich Ephraim ri illdah; eadhon rìgh

Asiria.

18 Agus tarlaidh anns an là sin, gu'n

gairm an Tighearn a' chuileag a tha ann

an iomall aimhnichean na h-Eiphit, agus an

seillean a th'anu an talamh Asiria:

19 Agus thig iad,agus luidhidh an t-iomlan

dillbh anns na gleanntaibh f àsail, agus ann

an còsaibh nan creag, agus air gach uile

dhroighnich agus air gach uile phreas.

20 Anns an là sin lomaidh an Tighearn le

ealtainn thuarasdail, leis an t-sfuagh air

taobh thall na h-aimhne, le rìgh Asiria, an

ceann agus fionna nan cosan; agus bearr-

aidh i eadhon an fheusag.

21 Agus tarlaidh anns an là sin gu'n àraich

duine bò òg agus dà chaora:

22 Agus phailt'oas a' bhainne bheir iad

uatha, ithidh e àm: oir àm Agus mil ithidh

gach neach a dh'fhàgar anns an tàr.

23 Agus tarlaidh anns an là sin, gach àit

*°^s an robh màle f àollain, air am meas air

mhile bonn airgid, gu'm bi e 'n a sgitheach

agus 'n a dhroighnich.

_ 24 Le saighdibh agus leis a' bhogha thig

lad an sm; oir bithidh an talamh uile 'n a

sgitheach agus 'n a dhroighnich.

25 Agus air na h-uile chnocaibh a bhith-

eas air an ruamhradh leis a' chaibe, cha tig

eagal sgithich no droighnich; ach bithidh o

'n a àiridh dliamh, agus 'n a ionaltradh

mheanbh-chruiclh.

Air ais dhan ISAIAH

CaibidealVIII

1 Roimh-innis Isaiah sgrios Dhamascuia agm

Shamaria le rìgh Asiria. 9 Seasaidh rùn

Dhé gu sìorruidh. 11 BUhidh aoibhàieaa

orra-san a dillireas an dòigh agus an earbsa

'an Dia.

AGUS thuirt an Tighearn rium,

Gabh clàr mòr, agus sgrìobh air, le

inneal-sgrìobhaidh duine mu Mhaher-salal-

has-bas.

2 Agus thug mi leam, chum dearbhaidh,

fianuisean f àrinneach, Uriah an sagart, agus

Sechariah mac leberechiah.

3 Agus dhlàithaich mi ris a' bhan- fhàidhe;

agus dh'fhàs i torrach, agusrugimac: agus

thubhairt an Tighearn rium,Thoir mar ainm

air Maher-sulal-has-bas:

4 Oir mu 'an aithne do'n leanabh " m'athair

agus mo mhàthair" a ràdh, togar air falbh

saoibhreas Dhamascuis agus creach Sha-

maria, roimh rìgh Asiria.

5 Agus labhair an Tighearn fathast rium,

ag ràdh,

6 A chionn gu'n do chuir an sluagh so cùl

ri uisgeachaibh Shiloah,a mitheas gu séimh;

agTis gu 'm bheil iad a' gabhail tlachd ann an

Re.sih agus ann am mac Ilemaliah:

7 Uime sin, feuch, bheir an Tighearn a

nìos orra uisgeachan na h-aimhne, làidir

agus làonmhor, eadhon rìgh Asiria agus

'illle ghreadhnachas; agus éiridh e os ceann

a chlaisean uile, agus théid e thar 'uile

bhmachaibh.

8 Agus gabhaidh e roimhe air feadh illdah,

a' ruith thairis agus a' sgaoileadh; eadhon

gus am muineal ruigidh e; Agus làollaidh

sgaoileadh a sgiathan leud do thàre-sa,

Imanueil.

9 Cruillnichibh r'a chéile, a chinneacha,

agus brisear sibh 'n ur bloighdibh; éisdibh,

sibhse uile' tha 's na diàchannaibh fad as;

crioslaichibh sibh fhéin, agus brisear sibh

'n 'ur bloighdibh; crioslaichibh sibh fhéin,

agus brisear sibh 'n 'ur bloighdibh.

10 Cuiribh bhur comhairle ri 'chéile, agus

thig 1 gu neò-bhrigh; labhraibh am focal,

agus cha seas e; oir tha Dia leillne.

11 Oir thuirt an Tighearn rium, le

làimh làidir, agus theagaisg e mi, a chum

nach sillbhlailln ann an slighe an t-sluaigh

so, ag ràdh,

12 S"a abraibh-sa comh-bhoinn ris gach ni

ris an abair an sluagh so comh-bhoinn; agus

na gabhaibh eagal roimh an uamhas-san,

agus na bitheadh geilt oirbh.

13 Tighearn nan sluagh, naomhaichibh

esan fhéin; agus bitheadh esan duibh 'n a

chàds-eagail, agus hitheadh esan duibh 'n a

aobhar ball-chrith.

14 Agus bithidh e 'n a ionad naomh; ach

'n a chloich-thuislidh, agus 'n a chan-aig-

ISAIAH, TX.

oilblieàill do dlià thaigh Israeil; 'ii a làon Agus

'n a ribe do luchd-àiteachaidh lerusaleira.

15 Agus glieibh mòran 'n ara measg tuis-

leadh, agus tuitidh iad, Agus brisear iad,

agus ribear agus glacar iad.

16 Ceangail suas an fhianuis, seulaich an

lagh am raeasg mo dheisciobul-sa.

17 Ach feithidh raise ris an Tighearn a

tlia 'folach a ghnùise o thigh Iacoib, agus

bithidh sùil agara ris.

18 Feuch, tJui mise, agus a' chlann a thug

an Tighearn dhonih, 'n ar comharaibh agus

'n ar n-iongantasaibh ann an Israel, o Thigh-

earn nan shiagh a tha 'n a chòrahnuidh ann

an sHabh Shioin.

19 Agus an uair a their iad ruibh, larr-

aibh a chum nam ban- fhiosaichean, agus

chum nan druidhean, muinntir a ni bàdeil

agusborbhanaich; nach bu chòirdo shluagh

iarraidh chum an Dé? ananna dh'iarradh

iad a chum uam marbh, 'an àite nara beò?

20 larradh iad chum an laghaaguschum

na fianuis: mur labhair iad a réir an fhocail

so, 's ann 'a chionn nach 'eil sohis annta.

21 Agus sillbhlaidh gach aon d'a thràd,

ann an teinn agus ann an gorta; agus tar-

hiidh, 'n uair a bhitheas e ann an gorta, gu'm

bi corruich air ris fhéin, agus mallaichidh e

a rìgh agus a Dhia, agus e 'sealltuinn suas.

22 Agus seallaidh e air an talamh, agus

feuch teanntachd agus doilleireachd; dubhar

an àmhgliair, agus tillgh dhorchadas

Air ais dhan ISAIAH

CaibidealIX

1 Aoibhneas na h-eaglais air son teachd riomachd Chriosd. 8 Na breitheanais a bheir Dia air Israel air son an uabhair, 13 am michreidimh, 18 agus an aingidheachd.

GIDHEADH cha bhi an doilleireachd mar a bha ri lìnn a h-àmhghair, an uair a bhuail e gu h-cutrom an toiseach talamh Shebuloin agus talamh Naphtali, agus 'n a dhéigh sin bhuail e ni bu truime e, air slighe na fairge, taobh thall Iordain, Galile nan cinneach.

2 an sluagh a bha 'siubhal ann an dorchadas, chunnaic iad solus mòr; iadsan a bha 'n an còmhnuidh ann an tìr sgàile a' bhàis, dh'éirich solus orra.

3 Rinn thu an cinneach lìonmhor; nach do mheudaich thu an aoibhneas? rinn iad gairdeachas a'd' làthair, mar ghairdeachas anns an fhogharadh; mar a ni daoine gairdeachas, an uair a roinneas iad a' chreach.

4 Oir bhris thu cuing 'eallacha, agus bata a ghuailne, slat an fhir a shàruich e, mar ann an là Mhidiain.

5 Oir tha gach uile chath an fhir-chogaidh le cruaidh iomairt, agus eudach air a thumadh ann am fuil; ach bithidh so le losgadh, agus connadh air son an teine.

6 Oir rugadh dhuinne duine-cloinne, thugadh dhuinne mac; agus bithidh an uachdaranachd air a ghualainn; agus goirear mar ainm dheth, longantach, Comhairliche, an Dia cumhachdach, an t-Athair sìorruidh, Prionnsa na sìthe.

7 Air fàs 'uachdaranachd, agus air a shìth, cha tig crioch; air caithir rìoghail Dhaibhidh, agus air a rìoghachd; chum a daingneachadh agus a socrachadh le breitheanas agus le ceartas, o so a mach agus gu sìorruidh bheir end Tighearna nan sluagh so gu crìch.

8 Chuir an Tighearn focal a dh'ionnsuidh Iacoib, agus thuit e air Israel.

9 Agus bithidh fios aig an t- sluagh uile, aig Ephraim agus fear- àiteachaidh Shamaria, a tha ag ràdh, ann an uaill agus àrdan cridhe.

10 Tha na clachan creadha air tuiteam, ach togaidh sinn le clachaibh snaidhte; tha na craobhan sicamoir air an gearradh sìos ach cuiridh sinn craobhan sendair 'n an àit.

11 Uime sin àrdaichidh an Tighearn luchd mì-ruin Resin 'n a aghaidh, agus togaidh e suas a naimhdean le 'chéile;

12 Na Sirianaich o'n taobh bheòil, agus na Philistich o'n taobh chùil; agus ithidh iad suas Israel le beul farsuinn. Air son so uile chan eil a chorruich air a pilleadh air falbh; ach tha a làmh fathast sìnte mach.

13 Ach chan eil an sluagh so air pilltinn ris an ti a bhuail iad; ni mò dh'iarr iad Tighearn nan sluagh:

14 Uime sin gearraidh an Tighearn as o Israel an ceann agus an t-earball, a' gheug agus an luachair, ann an aon là.

15 An duine aosmhor agus urramach, is esan an ceann; agus am fàidh a tha 'teagasg bréige, is esan an t-earball.

16 Oir tha luchd-stiùraidh an t-sluaigh so 'g an cur air seacharan; agus bithidh iadsan a stiùrar leo air an slugadh suas.

17 Air an adhbhar sin cha dean an Tighearn gairdeachas os ceann an òganach, ni mò ni e iochd ri'n di'lleachdain agus am bantraicliean; oir tha gach aon diubh 'n a chealgair agus 'n a fhear dò-bheirt, agus tha gach beul a' labhairt araaideachd. Air son so uile chan eil a chorruich air a pilleadh air falbh, ach tha a làmh fathast sìnte mach.

18 Oir loisgidh aiagidheachd mar theine; ithidh 1 suas an dris agus an droighionn; agus cuiridh i ri theine badan na frìthe; agus éiridh iad 'an àird 'n an smùid a' dol suas.

19 Trìd corruich Tighearna nan sluagh dhorchaicheadh an tìr; agus bithidh an sluagh mar chonnadh air son an teine: cha dean duine iochd air a bhràthair fhéin.

20 Agus bheir e teum air an làirah dheis, agus gidheadh bithidh e oerach; agus ithidh e suas air an làimh chlì, agus cha bhi iad sàsuichte; ithidh gach duine feoil a ghàirdein fhéin.

21 Ithich Manaseh Ephraim,agus Ephraim Manaseh; agus bithidh iad le 'chéile an aghaidh illdah. Air son so uile chan eil a chorruich air a pilleadh air falbh, ach tha a làmh fathast sìnte mach.

CaibidealX

1 Eiridh gu h-olc dhoibhsan a tha ^g orduchadh reachdan eucorach. 5 Claoidhidh Dia na h-Aisirianaich air son an droch ghnìomharan. 20 Tearnar iarmad de Israel. 24:Fhuair illdah gealladh air saorsa. 28 Sgrios nan Asirianach.

IS truagh dhoibhsan a tha 'g orduchadh reachdan encorach, na sgrìobhaichean a tha ag àithneadh foirneirt.

2 A thionndadh an fheumaich o bhreitheanas, agus a toirt an còrach le h-ainneart o bhochdaibh mo shluaigh; air chor as gu'm bi bantraichean 'n an cobhartach dhoibh, agus gun creach iad na dìlleachdain.

3 Agus ciod a ni sibh ann an là an smachdachaidh? agus anns an léir-sgrios a thig o chéin? Cò dh'ionnsuidh a theicheas sibh chum cabhair? agus c'àit am fàg sibh 'ur glòir?

4 As m'eugmhais-sa aomaidh iad sìos fo na prìosanaich, agus tuitidh iad fo na mairbh. Air son so uile chan eil a chorruich air a pilleadh air falbh, ach tha a làmh fathast sìnte mach.

5 Ho Asirianaich,slat mo chorruich; agus am bata 'n an làimh is e sin m'fhearg.

6 An aghaidh cinnich chealgaich cuiridh mi e; agus an aghaidh sluaigh ris am bheil mo chorruich bheir mi dha àithne, a thogail creiche, agus a thoirt leo cobhartaich; agus g'an saltairt sìos mar chlàbar nan sràidean.

7 Gidheadh chan e sin a bhitheas 'n a aire-san, agus chan eràm a chridhe e; ach is e milleadh a tha 'n a chridhe, agus cinnich nach gann a ghearradh as.

8 Oir a deir e, Nach 'eil mo cheannardan uile 'n an rìghribh?

9 Nach 'eil Calno mar Charchemis ? Nach 'eil Hamat mar Arphad à Nach 'eil Samaria mar Dhamascus?

10 Mar a ghlac mo làmh rìoghachdan nan ìodholan, aig an robh dealbhan snaidhte ni b'fhearr na iad sin a tha ann an Ierusalem agus ann an Samaria;

11 Mar a rinn mi ri Samaria agus r'a h-ìodholaibh, nach dean mi mar an ceudna ri Ierusalem agus r'a dealbhan-sa?

12 Ach tarlaidh, 'n uair a choimhlionas an Tighearn 'obair gu h-ìomlan air sliabh Shioin agus air Ierusalem, gu'n dean mi dìoghaltas air toradh cridhe uaibhrich rìgh Asiria, agus air sealladh àrd a shùl.

13 Oir deir e, Le neart mo làimhe rinn mi e, agus le mo ghliocas; oir tha deadh thuigse agam; agus dh'atharraich mi crìochan nam fineachan, agus chreach mi an ionmhasan, agus leag mi sìos an sluagh mar dhuine treun:

14 Agus fhuair mo làmh, mar nead, maoin nan slògh; agus mar a chruinnicheas neach uibhean a thréigeadh, mar sin chruinnich mise an talamh uile; agus cha robh aon a ghluais an sgiath, a dh'fhosgail an gob, no 'rinn biog.

15 An dean an tuadh uaill an aghaidh an fhir a tha 'g a iomairt? mar gu'n sìncadh an t-slat i fhéin an aghaidh an neach a tha 'g a togail; no mar gu'n togadh an lorg suas e fhein mar nach b'fhiodh a bh'ann.

16 Air an adhbhar sin cuiridh an Tighearn, Tighearn nan sluagh, caoile air a' mhuinntir reamhair; agus fo 'òirdheirceas fadaidh e losgadh, mar losgadh teine.

17 Agus bithidh solus Israeil 'n a theine, agus a Thi naomh 'n a lasair; agus loisgidh agus caithidh e a dhroighionn agus a dhris ann an aon là:

18 Agus caithidh e glòir a fhrìdhe, agus 'achaidh tharbhaich, eadar anam agus fheoil; agus bithidh iad mar fhear-ìomchair brataich a' call a threòir.

19 Agus bithidh fuigheall chraobhan a choille tearc, ionnus gu'n sgrìobh leanabh an àireamh.

20 Agus tarlaidh anns an là sin, nach leig iarmad Israeil, agus iadsan a théid as de thiagh Iacoib, an taic ni's mò air an fhear a bhuail iad; ach leigidh iad an taic air an Tighearn, Ti naomh Israeil, ann am fìrinn.

21 Pillidh fuigheall, eadhon fuigheall de Iacob, dh'ionnsuidh Dhé uile-chumhachdaich.

22 Oir ged robh do shluagh, O Israeil, mar ghaineamh na fairge, cha phill ach, fuigheall dillbh. An léir-sgrios a dh'orduicheadh, ruithidh e thairis le ceartas.

23 Oir sgrios, eadhon sgrios sònruichte ni Iehobhah, Tighearn nan sluagh, ann am meadhon na tìre uile.

24 Air an adhbhar sin mar so deir Iehobhah, Tighearn nan sluagh, Na bitheadh eagal ort, O mo shluagh, a tha 'chòmhnuidh ann an Sion, roimh an Asirianach; le slait buailidh e thu, agus a bhata togaidh e suas a'd' aghaidh, a réir gnàtha na h-Eiphit.

25 Ach fathast ùine ro ghearr, agus coimh-lionar m'fhearg, agus mo chorruich 'n an léir-sgrios.

26 Agus togaidh Tighearn nan sluagh slat-sgillrsaidh 'n a aghaidh, cosmhuil ri àr Mhidiain aig carraig Oreib: agus mar a bha a shlat air an fhairge, mar sin togaidh e suas i, a reir gnàtha na h-Eiphit. 27 Agus tarlaidh anns an là sin, gu'n atharraichear 'eallach bhàrr do ghuaille, agus a chuing bhàrr do mhuineil; agus caithear a' chuing a dh'easbhuidh na h-oladh-ungaidh,

28 Thàinig e gu Aiat, chaidh e thairis gu Migron; aig Michmas taisgidh e 'airneis.

29 Chaidh iad a null air an aiseag; ann an Gebah ghabh iad tàmh: tha Ramah air chrith: tha Gibeah Shauil a' teicheadh.

30 Tog suas do ghuth, nighean Ghallim; cluinnear e gu ruig Lais, O Anatot thruagh.

31 Theich Madmenah; tha luchd-àiteachaidh Ghebim air gabhail na ruaige.

32 Fanaidh e fathast an là sin ann an Nob; crathaidh e a làmh an aghaidh cnuic nighinn Shioin, an afhaidh sléibh Ierusaleim.

33 Feuch, sgathaidh Iehobhah, Tighearn nan sluagh, a' gheug le luasgadh mòr; agus bithidh iadsan a's àirde fàs air an gearradh sìos agus na h-uaibhrich air an ìsleachadh.

34 Agus gearraidh e dosan na frìdhe le iarunn; agus tuitidh Lebanon le làimh chumhachdaich.

Air ais dhan ISAIAH

CaibidealXI

1 Rìoghachd shìochail an fhaillein a dh'fhàsas suas á freumh lese. 10 Bithidh Criosd mar bhrataich do na cinnich, 12 agus tionailidh e r'a chéile diobaraich Israeil.

AGUS thig geug a mach o bhonn Iese, agus fàsaidh faillean suas as a fhreumhan.

2 Agus gabhaidh spiorad an Tighearna còmhnuidh air, spiorad gliocais agus tuigse, spiorad comhairle agus cumhachd, spiorad eòlais agus eagail an Tighearna:

3 gus bithidh e geur-mhothachail ann an eagal an Tighearna; agus chan ann a réir seallaidh a shùl a bheir e breth, no a réir claisteachd a chluas a bheir e achmhasan.

4 Ach le ceartas bheir e breth air a' bhochd, agus bheir e achmhasan le cothrom, as leth dhaoine ciùine na talmhainn; agus buailidh e an talamh le slait a bheoil, agus le anail a bhile marbhaidh e an t-aingidh.

5 gus bithidh ionracas 'n a chrios m'a leasraidh, agus fìrinn 'n a crios m'a airnibh.

6 An sin gabhaidh am madadh-alluidh còmhnuidh maille ris an uan, agus luidhidh an liopard sìos maille ris a' mheann; agus an laogh, agus an leòmhan òg, agus an spréidh reamhar còmhla; agus ni leanabh beag an stiùradh.

7 Agus ionaltraidh a' bhò agus am mathghamhuin le 'cheile; luidhidh an àlach sìos cuideachd; agus ithidh an leòmhan connlach mar an damh.

8 Agus cluichidh an leanabh cìche air toll na nathrach nimhe; agus air nead na ríghnathrach cuiridh an leanabh a thàinig o'n chìch a làmh.

9 Cha dochainn agus cha sgrios iad, air feadh mo sléibh naoimh-sa gu h-iomlan; oir lìonar an talamh le eòlas an Tighearna, mar a chòmhdaicheas na h-uisgeachan aigein na fairge.

10 Agus anns an là sin, bithidh freumh Iese 'n a sheasamh mar bhrataich do na slòigh; d'a ionnsuidh-san iarraidh nacinnich, agus bithidh a thàmh glòrmhor.

11 Agus tarlaidh anns an là sin, gu'n cuir an Tighearn a mach a làmh a rìs an dara uair, a thoirt air ais fuighill a shluaigh, a dh'fhàgar dhillbh, o Asiria, agus o'n Eiphit, agus Phatros, agus o Chus, agus o Eiam, agus Shinar, agus o Hamat, agus o innsibh na fairge.

12 Agus togaidh e 'n àird bratach air son nan cinneach, agus tionailidh e dìobaraich Israeil, agus muinntir sgapta illdah cruinnichidh e le 'chéile o cheithir chearnaibh na talmhainn.

13 Agus sguiridh farmad Ephraim, agus bithidh luchd-sàruchaidh illdah air an gearradh as; cha bhi farmad aig Ephraim ri illdah, agus cha sàruich illdah Ephraim.

14 Ach leumaidh iad air guaillibh nam Philisteach an taobh an iar; creachaidh iad le 'chéile muinntir na h-àird' an ear; air Edom agus Moab leagaidh iad an làmh, agus bheir clann Amoin géill doibh.

15 Agus millidh an Tighearn teangadh na fairge Eiphitich, agus crathaidh e a làmh os ceann na h-Aimhne le a ghaoith làidir; agus buailidh e i 'n a seachd sruthaibh, agus bheir e orra imeachd troimpe le cosaibh tioram.

16 Agus bithidh rathad mòr aig fuigheall a shluaigh a dh'fhàgar o Asiria; mar a bha aig Israel, anns an là 's an d'thàinig e nìos o thìr na h-Eiphit.

Air ais dhan ISAIAH

CaibidealXII

1 Laoidh-bhuidheachais do'n Tighearn air son

a mhaitheis agus a dioànlt) hurtachd d'a

shluagh.

AGUS their thu anns an là sin, Molaidh

mi thu, O Thighearna, ged bha tlm

feargach rium, tha d'fhearg air a pilleadh air falbh, agus thug thu comhfhurtachd

dhomh.

2 Feuch, is e Dia mo shlàinte; earbaidh

mi, agTis cha bhi eagal orm; oir is e an

Tighearn Iehobhah mo neart agus mo cheòl;

is e fòs a's slàinte dhomh.

3 An sin tairngidh sibh uisge le h-aoibh-

neas à tobraichibh na slàinte.

4 Agus anns an là sin their sibh, Molaibh

an Tighearn, gairmibh air 'ainm; cuiribh

'an céill a ghnàomliaran am measg nan

cinneach; cumaibh air chuimhne gu'm bheil

'ainm air 'àrdachadh.

5 Canaibh do'n Tighearn, oir riun e

gnàomh òirdheirc; tha so aithnichte anns an talamh uile.

6 Eigh gu Ii-àrd, agus dean iolach, a bhean-

àiteachaidh Shioill; oir is mòr ann ad

mheadhon Ti naomh Israeil.

air ais gu ISAIAH

CaibidealXIII

1 Ghaià-m Dia a dhaoine treuna dillm a diorr-

uich a clillr 'an gnàomh. 5 Bhagair e Babilon

a sgrios leis na Medich. 19 Fàsachadh agus

léir-sgrios Bhabiloin.

TRÃ’M eallach Bhabiloin, a chunuaic

Isaiah mac Amois.

2 Alr sliabh àrd togaibh siias bratach;! na

éighibh riu gu h-àrd; sàiiibh 'ur lànih, a

chum gu u téid iad a steach air geatachaibh

uan uaislean.

3 Thug nii àithne do rao dliaoillibh cois-

rigte; seadh, ghairm mi rao dhaoine treuna

chura mo chorruich a chur 'an gnàomh;

rauinntir a tha 'deanamh luathghaire ann

ani mhòrachd.

4 Fuaini mòr-chuideachd anns na sléibh-

tibli, arahuil sluaighmhòir; fuaim luasgaidh

rìoghachdan chinueach air an cruinneach-

adh le 'chéile; tha Tighearn nan sluagh a'

deasachadh feachd chum catha.

5 Tha iad a' teachd o thàr chéin, o iomall

nan nèamh, an Tighearn agus buill-airm a

chorruich, a mhilleadh na tìre gu léir.

6 Guilibh gu h-àrd, oir tha là an Tighearna

dlàith; mar léir-sgrios o'n Uile-chumhachd-

ach thig e.

7 Air an adhbhar sin lagaichear na h-uile

làmhan, agus leaghaidh gach cridhe duine.

8 Agus bithidh iad fo uamhas; ni piantan

agus guinean greim orra; mar mhnaoi ri

saothair cràidhear iad; seallaidh iad gach

aon air a cheile le h-iongantas; mo/r las-

raichibh teine bithidh an eudainn,

9 Feuch, tha là an Tighearna 'teachd,

garg le feirg agus le dian chorruich, a chur

na tìre f às, agus a sgrios nan ciontach a

mach aisde.

10 Oir cha tabhair reultau nèimh, agus

a comh-shoillse, uatha an solus; bithidh

a' ghrian air a dorchachadh 'n a dol a

mach, agus cha toir a' ghealach air a solus

dealradh.

11 Agus dàolaidh mis' air an t-saoghal an

droch-bheart, agus air na h-aingidh an

euceart; agus cuiridh mi crìoch air àrdan

nan uaibhreach, agus leagaidh mi sìos uaill

nau uarahasach.

12 Ni rai duine ni's luachrahoire na òr

grinn: seadh duine, na fìor òr na h-Ophir.

13 Uirae sin luaisgidh mi na nèamhan,

agus gluaisear an talamh as 'àit; ann am

feirg Tighearna nan sluagh, agus ann an là

a dhian chorruich.

. 14 Agus bithidh iad mar earba air a

ruagadh, agus mar threud chaorach nach

'eil neach a' cuairteachadh; tionndaidhidh

iacl gach aon chum a shluaigh fhéin; agus

teichidh iad gach aon g'a dhàithaich fhéin.

15 Gach fear a ghlacar, sàithar troinih e;

agus na h-uile a dhhith-Ieanas r' a chéile,

tuitidh àad leis a' chlaidheanih.

16 Agus pronnar an naoidheanan fa

chomhair an sàil; bithidh an taighean air

an creachadh, agus am mnathan air an

eigneachadh.

17 Feuch,dùisgidh mi suas'n an aghaidh na

Médich, aig nach bi meas air airgiod; agus

air son òir, cha bhi suim aca dheth. 1

18 Pronnaidh am boghachan na h-ògan-

aich, agus cha dean iad iochd air toradh!

5S7

XIV.

brolln; cha ghabh an siiil truas do

leanabaibh.

19 Agus bithidh Babilon, maise nan ràogh-

achdan, glòir uaille nan Caldéach, mar

an léirsgrios a thug Dia air Sodom agus

Gomorrah.

20 Cha'n àitichear gu bràth i, ni mò

'ghabhar còmhnuidh innte feadh lànu nan

lànn; cha suidhich an t-Arabach bàith an sin;

ni raò 'ni buachaillean buaile an sin.

21 Ach gabhaidh fiadh-bheathaichean an

fhàsaich còmhnuidh an sin; agus bithidh an

tighean làn uathbheistean; agus gabhaidh

na cailleachan-oidhche tàmh an sin, agus ni

na gabhair fhiadhaich mire an sin.

22 Agus freagraidh na h-eoill fhiadhaich

a chéile 'n a lùchairtibh, agus na dragonan

anns na seòraraichibh aoibhinn;agus tha a

h-àm 'am fagus, agus cha bhi a làithean air

an sàneadh.

CAIB XIV

1 Gàiealt Dia gyCn deanadh e iochd air Israel,

arjm gv!n suidhicheadh e iad fathast 'ji am

fearannféin. 3 Sgrios rìgh Bàiabiloin. 24Iiim

Dhé an aghaidh nauAsirianacàu 29 B/iagradh

Palestina.

OIR nà an Tighearn iochd air lacob,

agus ròghnaichidh e fathast Israel,agus

suidhichidh eiad 'n am fearanu fhéin; agus

bithidh an coigreach air a cheangal rill,

agus dlàith-Ieanaidh iad ri taigh Iacoib.

2 Agus gabhaidh na cinnich iad, agus

bheir iad gu'n àite fhéin iad, agus sealbh-

aichidh taigh Israeil iad ann ara fearaun

an Tighearna, raar òglaich agus mar bhan-

oglaich; agus ni iad braighdean dhiubhsan

aig an robh iad 'n am braighdibh; agus

riaghlaidh iad os ceann na muinntir a bha

'g an sàruchadh.

3 Agus tarlaidh anns an là anns an tabhair

an Tighearn dhuit fois o d' àmhghar, agus

d' mhi-shuairahneas, agus o'u daorsa

chruaidh a leagadh ort,

4 Gu'u tog thu an fhàistneachd so an

aghaidh rìgh Bhabiloin, agus their thu,

Cionnus a sguir am fear-sàruchaidh! cion-

nus a sguir ise a bha sgeadaichte le h-òr!

5 Bhris an Tighearn lorg nan aingidh, slat

ràoghail an luchd-riaghlaidh.

6 Fsan a bhuail na slòigh ann am feirg, le

buille gim sgur; esan a thug fo ghéill na

cinuich ann an corruich; tha e air a dhian-

ruagadh, gun neach a' bacadh.

7 Tha an talarah uile aig fois, agus ann an

suairahneas;tha iad a' togail iolaich.

8 Tha na croinn-ghillthais fhéin ri gairdeach-

as tharad, agus croinn-sheudair Lebauoin,

ag ràdh, O'n uair a thuit thusa, cha

d'thàinig fear-gearraidh a nìos 'n ar n-agh-

aidh-ne.

9 Tha ionad nam marbh air gluasad shàos

air do shon, gu do chionneachadh aig do

theachd; tha e 'dàisgadh nam marbh air do

ISAIAH, XV.

sholl, uile dhaoine mòra na tahnhainii; tha

e 'toirt air uile ríghrean nan cillneach

éiridh suas o'n caithrichibh.

10 LaUiraidh gach aon dillbh, agus their

iad riut, Am bheil thusa f òs air f às lag mar

tha sillnel An d'rillneadh thu cosmhuil

ruinne ?

1 1 Tha d'uabhar air a thoirt a nuas chum na

h-uaighe, agus fuaim d'innealan-cillil; tha

a' chnuimh air a sgaoileadh fodhad, agus is

iad na cnnimheagan do chònihdachadh.

12 Cionnus a tha thu air tuiteam onèamh,

a Reul dheah-ach, a mhic na maidne!

Cionnus a tha thu air do ghearradh sìos gu

làr, thusa a thug fo ghéill na cinuich!

13 'S ann a thubhairtthu ann ad chridhe,

Theid mi suas a chum nan iiéamhau, os

ceaun reultan Dhé àrdaichidh mi mo rígh-

chaithir; agus suidhidh mi air .sliabh a'

chomhcliruinueachaidh, air taobh uah-àirde

tuath.

14 Théid mi suas os ceann àirde uanueul:

bithidh mi cosmhuil ris an Ti a's àirde.

15 Ach bheirear a nnas thu chum na

h-uaighe, gu taobhan an t-sluichd.

16 ladsan a chi thu, amhaircidh iad gu

geur ort, gabhaidh iad beachd dhàot: an e

so, deir iad, am fear a thug air an talamh

criothuachadh, a chuir rìoghachdau air

chrith ?

n A riun an saoghal mar fliàsach, agus a

leag sìos a bhailtean; nach d'fhosgail am

pràosan d'a bhraighdibh à

18 Tha uile ríghrean nan cillneach, an

t-iomlau dillbh, a' luidlie sìos ann an greadh-

nachas, gach aon 'n a fhàrdaich feill.

19 Ach tha thusa air do thilgeadh a mach

as an uaigh, mar ghéig ghràineil, mar

thrusgan nan daoine a mharbhadh, a throimh-

lotadh leis a' chlaidheamh, a chaidh sìos gu

clachau an t-sluichd; mar chlosaich air a

saltairt fo chosaibh.

20 chan adhlaicear thu 'n an co-chuid-

eachdsau, a chionn gu'u do sgrios thu do

dhàithaich, gu'ndo mharbhthu do dhaoine;

cha bhi iomradh gu bràth air sliochd

dhroch dhaoine.

21 Ulluichibh sgrios air son a chloillne, air

soll aillgidheachd an aithrichean; a chum

nach éirich iad, agus nach scalbhaich iad an

talamh, agus nach làoll iad aghaidh an

domhain le bailtibh.

22 Oir éiridhmise 'n an aghaidh, deir taigh-

earn nan shiagh, agus gearraidh mi as o

Bhabilon an t-ainni Agus an t-iarmad, Agus

am mac agus an t-ogha, deir an Tighearn.

23 Agus ni mi e 'n a sheilbh do'n gliràilleig,

agus 'n a Hnntichean uisge; agus sguabaidh

mi e le sguaib an léir-sgrios, deir Tighearn

nan shiagh.

24 Mhionnaich Tighearn nan shiagh, ag

ràdh, Gu cillnteach mar a dhealbh mise,mar

sill tarlaidh; agus mar a chuir mi romham,

thig sin gu buil;

5S8

1 25 A chum an t-Asiriauach a bhriseadh

aun am dhàithaich, agus a shaltradh fo m"

I chosaibh air mo shléibhtibh: an sin falbh-

aidh a chuing dhillbh, agus togar 'eallach

bhàrr an gxmille.

26 So a' chomhairle a tha air a suidheach-

I adh mu'n talamh uile; agus so an làmh a

tha sànte mach thar nan uile chinneach.

j 27 Oir shòni'uich Tigliearu nan shiagh a'

chomhairle, agais cò a bhacas à agus is i a

j làmh-san a tha sànte mach, agus cò a

philleas air a h-ais i ?

2S Anns a' bhliadhna 's an d'fhuair rìgh

Ahas bàs, bha an trom eallach so.

I 29 Xa deau-sa gàirdeachas, uile Phales-

1 tilla, a chionn giVn do bhriseadh slat an fhir

a bha 'g ad bhualadh; oir o fhreumh na

j uathrach thig a mach righ-uathair, agus is

toradh dhi uathair thehuiteach, itealach.

30 Agus beathaichear ceud-ghill nam

bochd, agus luidhidh an t-aillnis sìos ann an

tcaruinteachd; agus marbhaidh mi do

j fhreumh-sa le gorta, agus d'iarmad cuiridh

I e gu bàs.

j 3 1 Dean nnallau, gheata; éigh, chaithir;

j Phalestina, tha thu uile air do leaghadh

i as; oir o'n àirde tuath thig deatach, agus

j cha bhi neach aonaranach 'n a thràthaibh

! suidhichte.

32 Agus ciod ani freagradh a bheirear do

theachdairibh nan cinneach? Gu'n do leag

au Tighearn bunaitean Shioin, agus innte

cuiriclh bochdan a shluaigh an dòehas.

CaibidealXV.

1 Eallach nam 3Ioabach a chiomi gu'm bheil an

tàr air a fàsadnnlh, agus air a lomadk gu lùr.

TROM eallach Mhoaib. A chionn gu'm

bheil Ar Mhoaib air a f àsachadh, anns

au oidhche, Agus air a lomadh gu làr; a

chionn gu'm bheil Cir Mhoaib air a f àsach-

adh, agus air a lomadh gu làr:

2 Chaidh e suas gu Bait agus gu Dibon,

ua h-ionadaibh àrda, a ghul. Xi ]\[oab

caoineadh air son Nebo agus air son

Mkedeba; air gach ceann diubh bithidh

maoile; bithidh gach feusag air a gearr-

adh dheth.

3 ann a sràidibh crioslaichidh siad iad

féin le eudach-saic; air mullach a taigheau,

i agus ann a sràidibh, caoinidh gach aon

dàubh, a' sileadh dheill' gu frasach.

4 Agus bithidh Hesboll ag éigheach, agus

Elealeh; cluinuear an guth gu ruig lahas;

uime sin glaodhaidh daoine armaichte

ÃŒMhoaib gu h-àrd; bithidh a beatlia sear'oh

dhi.

5 Tha mo chridlie ag eigheach air son

Mhoaib; teichidh a luchd-fuadain do Shoar,

mar agh tri bliadhna dh'aois; dàridh iad

uchdach Luhit le gul; oir ann an slighe

\ Horonaim togaidh iad iolach mhillidh.

i 6 Oir bithidh uisgeachan Nimrim 'n an

I léir-sgrios; on- tha an luibh air seargadh;

tha am feur air teireachdaiim; chan eil ni aich, air son Mhoaib; agus mo thaobh

glas ann.

7 Air an adhbhar sin, am beartas a fhuair

iacl, agus an ni sin a thaisg iad, bheir iad

air falbh gu sruth nan seileach.

8 Oir chaidh an éighcach tillichioll cràclie

Mhoaib; ràinig a caoincadh gu Eglairn,

agus a caoineadh gu Bcer-Elim.

9 Oir tha uisgeachau Dhimoilllànfola; oir

stigh, air son Chir-hareis.

12 Agus tarlaidh, 'n uair a chithear gu'a

do sgàthich Moab c fhéin air an iollad àrd,

gu'u téid e steach d'a iollad uaomh a dheau-

amh urnuigh; ach cha soirljhich leis.

13 So am focal a labhair an Tigliearu mu

thimchioll Mhoaib o'n àm sin.

14 Ach a nis labhair an Tighearn ag ràdh,

blieir mise tuiTlcadh air Dimoll, an leòmhan j 'an ceann thri bliadhna, mar bliliadhuaibh

orra-san athéid as o Mhoab,agusairfuigh

eall na tàre.

CaibidealXVI.

1 Chomhairliclieadh do Mhoab a hhi imnal

dhà-san a shuidheas air rígh-chaithir Dhaibh-

idh. 6 ChaidhMoab a hhagradh le sgrios air

son ^àrdain, 'uaill, agus yheirge.

CUIRIBHSE nan a dh'ionnsuidh na tàre,

o Shela an fhàsaich, gu sliabh nighinn

Shioin,

2 Oir mar eunlaith seacharanach, air am

fògradh o'u nead, mar sin bithidh nigh-

eauan Mhoaib aig àthaibh Arnoill.

3 Tabhair comhairle, cuir 'au guàomh

breithcanas; dean dosgàilemar an oidliclie

aun an àirde 'mheadholl-là; folaich na dàob-

araieh; na brath am f ògarach.

4 Gabhadh mo dliàobaraich tàmh maille

rillt, Mhoaib; bi a'd' ionad-foluich dhoibh

o'n mhilltear; oir thàinig crìoch air an

fbear-shàruchaidh, sgiiir am fear-millidh;

tha an luchd-saltairt aii' an caitheadh as an

tàr.

5 Agus daillgnichear an rígh-chaithir ami

an tròcair, agus suidhidh e oirre ann am

fàrinn, ann am pàilnnn Dliaibhidh, a' tabh-

airt breth, agus a' rannsachadh na còi-ach,

agus a' luathachadh ceartais.

6 Chuala sinn uabhar Mhoaib; tha e ro

uaibhreach; 'àrdau, agus 'uaill, agus 'fhearg;

ach chan eil a spionuadh d'a réir.

7 Air an adhbhar sin caoillidh Moab; air

soll Mhoaib caoinidh gach aon; air son bun-

aitean Chir-hareseit ni sibh tuireadh; gai

cinnteach tha iad air am bualadh.

8 Oir tha machraichean Hcsboill air fàil-

ueachadh, agus fìonain Shibmah; bhris

maithean nan cillneach sìos a f àon-chroinn

ghasta; ràillig iad gu laser; sgaoil iad air

feadh an fhàsaich; shàn a geugan iad fhéin

a mach, chaidh iad thar an fhairge.

fir-thuarasdail,nithearglòir Mhoaib tàireil,

le a mhòr shluagh uile; agus bithidh am

fuigheall ro bheag agus aumhunu.

CaibidealXVII.

1 tha SÌ7-ia agus Israel air am bagradh, 6

TreigiJh fuigheall de Israel an àodhol-aor-

adh. 9 Sgriosar a' chuid eile dhitòh a

chionn giCn do dhà-chuimhnich iad T)ia an

slàinte.

TROM eallach Dhamascuis. Feuch, tha

Damascus air 'atharrachadh o hhi ^n a

bhaile, agus bithidh e 'n a thòrr léir-sgrios.

2 Tha bailtean Aroeir air an tréigsinn;

bithidh iad air son threud a luidheas sìos

agus cha hhi neach 'g am fuadachadh.

3 Agus dealaichidh an daingueach o Eph-

raim, agus an rìoghachd o Dhamascus;

agus fuigheall Shiria, bithidh iad mar

ghlòir chloinne Israeil, deir Tighearn nan

sluagh.

4 Agus tarlaidh anns an là sin, gu'm bi

glòir Iacoib air a caitheadh as, agus f às-

aidh saill 'faeòla taua.

5 Agus bithidh e amhuil an uair a chruilln-

icheas ncach fogharadh an arbhaii', agus a

bhuaineas a ghairdean na diasan; agus bith-

idh e amhuil a thiollaileas neach diasan ann

an gleanu Rephaim.

6 Gidheadh f àgar ann fuigheall dhearcan,

mar ann an crathadh a' chroinn-olaidh; dhà no trà de dhearcaibh air mullach a' mheang-

aill a's àirde; ceithir no càiig air a gheug-

aibh torrach, iomallach, deir an Tighearn

Dia Israeil.

7 Air an là sin amhaircidh duine air a

Chruith-fhear, agus seallaidh a shàiilean air

Ti uaomh Israeil.

8 Agus chan amhairc e air na h-altairibh

a rinn a làmhan fhéin, agus air an ni sin a

dhealbh a mheoir cha seall e; araon na

9 Air an adhbhar sin guilidh mi le gul laseir doireachan agus na dealbhau.

air son f àollaill Shibmah; uisgichidh uii thu I 9 anns an là sin bithidh a bhailtean daing-

le m' dheuraibh, Hesboin agus Elealeh; ' nichte cosmhuil ri meangau a dh'fhàgadh,

oir dh'fhalbh a' chomh-ghair air son do no ri géig a dh'fhàg iad, roimh chloinn

mheas-samhraidh, agus air son d'fhoghar- j Israeil; agus bithidh léir-sgrios anu.

aidh

10 A chionn gun do dhà-chuimhuich thu

10 Agus tha aoibhneas Agus gairdeachas Dia do shlàillte, agus nach robh thu cuimh

au- an toll-t air falbh o'n mhachair thorr-

aich; agusanusua fàoll-liosaibh cha dean

iad ceòl, cha tog iad iolach: anns na h-amar-

aibh cha bhruth am fear-bruthaidh f àoll;

thug mise air an iolach sgur.

11 Uime sin ni mo chom fuaim mar chrars-

589

neachail air carraig do ueirt: air an adhbhar

sill suidhichidh tu craobhan taitueach, agus

suidhichidh tu faillcanau coimheach.

1 1 Anns an là bheir thu air do chraobhan

fàs, agus anns an oidhche blieir thu air do

shàol cinntinn; ach bithidh am fogharadh

ISAIAH, XVIII, XIX.

n a dhùu ann an là a' dhoilgheis agus a'

bhròin gun dòchas.

12 Is an-aoibhin do mhòr chuideachd nam

fineachan làonmlior, a tha 'deanamh fuaiine

mar fhuaim nan cuantan; agus do bheuc-

aich nan cinneach, a tha ri beucaich cos-

mhuil ri toirm uisgeachau làidir.

13 Beucaidh na cinnich cosmhuil ri toirm

mhòrain uisgeachan; ach bheir Z>/a dhoibh

achmhasan, agus teichidh iad fad air falbh;

agus fuadaicheariad mar chanachan t-sleibh

roimh'n ghaoith, agus mar chuairteig roimh

an ioma-ghaoith.

14 Agus, feuch, ri h-àm an fheasgair,

uamhas; agus mu'n tig a' mhaduinn, cha-

vHeil e ann. So cuibhrionn na muinntir a

tha 'g ar creachadh, agus cranuchur na

dream a tha 'g ar spùinneadh.

CaibidealXVIII.

1 Bhagair Dia gu'n sgriosadh e ludid-àiteach-

aidh Eliopla. 7 Bheir llrean iomallach tabh-

artas yu Tighearn nan sluagh.

IS truagh do'n tìr a tha folaichte le

sgiathaibh, a tha air taobh thall aimh-

nichean Etiopia:

2 A tha 'cur theachdairean air an fhairge,

agus ann an eathraichibh cuilce air aghaidh

iian uisgeachan, ag ràdli^ Imichibh, a j

theachdairean luatha, gu cinneach air a!

sgaoileadh a mach agus air a lomadh; gu

sluagh uamhasach o'u toiseach gu ruige so; I

gu cinneach air a thomhas a mach leis an 1

t-sreing, agus air a shaltairt sìos aig am

blieil 'fhearanu air a chreachadh leis na

h-aimhnichibh.

3 Sibhse uile a luchd-àiteachaidh an

t-saoghail, agus a tha 'gabhail còmhnuidh \

air an talamh, an uair a thogar bratach j

suas air na sléibhtibh, faicibh; agus an uair i

a shéidear trompaid, éisdibh.

4 Oir mar so thuirt an Tighearn rium,

Gabhaidh mi lois, agus bithidh mo shàiil air |

m'àite-còmhnnidh; mar thca.s dealrach air i

an fheur, mar neul dealta ann an teas an

fhogharaidh.

5 air roimh an fhogharadh, 'n uair a bhith-

eas am blàth iomlan, agus a bhitheas am

f àondhearc an-abuich a' tilgeadh a bhlàtlia;

gearraidh e dheth na meoir le corrauaibh- j

sgathaidh, agus na geugau bheir e air falbh, |

agus gearraidh e sìos

6 Fàgar iad le 'chéile gu eunlaith nam!

beann, agus gu beathaichibh na talmhainn;

agus cuiridh an eunlaith thairis an samh-

radh orra, agus cuiridh gach uile bheathach

na talmhainn thairis an geamhradh orra. j

7 Anns an àm sin bheirear taljhartas gu

Tighearn nan sluagh o chinneach air a

sgaoileadh a mach agus air a loniadh; agus

shluagh uamhasach o'u toiseach gu ruige

so; cinueach air a thomhas a mach leis an

t-sreing, agus air a shaltairt sìos aig am

bheil am fearann air a chreachadh leis na,

630

h-aimhuichibh, gu ionad ainme Tighearna

uau sluagh, gu sliabh Shioin.

Air ais dhan ISAIAH

CaibidealXIX.

1 Eallach na h-Ei^ohii. 11 A maideachd dieann-

ardan Shoain. 18 Fàistneachd mu thimchioil

na h-Eipàiit; 23 aijiis mu thimchioll IsraeU

agus Asiria.

TROM eallach na h-Eiphit. Feuch tha

au Tighearn a' marcachd air neul

luath, agus a' teachd do'n Eiphit; agus

bithidh àodholan na h-Eiphit air an gluasad

'u a fhianuis; agus leaghaidh cridhe na

b-Eiphit 'n a meadholl.

2 Agus cuiridh mis' Eiphitich an aghaidh

Eiphiteach; Agus cogaidh iad gach fear an

agliaidh a bhràthar, agus gach fear an

aghaidh a choimhearsnaich; baile an agh-

aidh baile, agus rìoghachd an aghaidh

rìoghachd.

3 Agus fannaichidh spiorad na h-Eiphit

'n a meadhon; agus cuiridh mi ann an neo-

bhrígh a comhairle; agus iarraidh iad a

chum nan àodhoIan,agus a chum nan druidh-

ean, agus a chum na nnunntir ai^ am bheil

leaunaill-shàth, agus a chum an luchd-fios-

achd.

4 Agus bheir mi thairis na h-Eiphitich do

làimh Tighearnaan-iochdmhoir; agusriagh-

laidh rìgh borb os an ceann, deir an taigh-

earn, Tighearn nan sluagh.

5 Agus fàiluichidh na h-uisgeachan o'n

fhairge, agus théid an Amhainu 'au deòth

adh, agus tiormaichear suas i.

6 Agus tionndaidhidh iad na h-aimhnich-

ean fad a leth-taobh, agus bithidh na si'uth-

an-dàonaidh air an deauamh falamh agus

tioraui; seargaidh a' chuilc agus an luachair.

7 Na luibhean àirar ri taobh nan sruth, aig

beul nan siiith, agus gach ni a chuireadh

'an cois nan smth, seargaidh iad, sguabar

air falbh lad, agus cha bhi iad ann ui's mò.

8 Agus ni na h-iasgairean bròn, agaxs ni

iadsan uile a tha 'tilgeadh dubhain anns an

audiainn caoidh; agus fannaichidh iadsau

a tha 'sgaoileadh làolltau air aghaidh nan

uisgeachau.

9 Agus cuirear gu h-amhluadh iadsau a

tha 'g oibreachadh an làu ghrinn, agus iad-

san a tha 'figheadh làoll-oibre.

] Agus sgaoilear as a chéile innleachdau

gach uile neach a ni claisean agus linutich-

ean air son éisg.

11 Gu cillnteach is amadain ceaunardan

Shoaill; thug comhairlichean glice Pharaoh

comhairle mhi-chéillidh; ciollnus a deir sibh

ri Pharaoh, Is mise mac nan daoine glice,

mac na-n rìgh a bh'ann o chian.

12 C'àit am bheil iad? Cia iad^o dhaoine

glice^ innseadh iad dhuit a uis, agus cuir-

eadh iad 'au céill, ciod i comhairle taigh-

earna nan sluagh do thaobh na h-Eiphit.

13 dh'fhàs ceaunardau Shoain 'n an amad-

ain, tha ceanuardau Noph air am mealladh

ISAIAH, XX, XXI.

agus thug àad air an Eiphit dol air seach-

aran, eaclhon hichd-taice a treubhan.

14 Chuir an Tighearn 'n am meadhon

spiorad seacharaill; agus thug iad air an

Eiphit dol air seacharan 'n a h-uile oibribh,

cosmhuil ri misgear a' tuisleachadh 'n a

sgeith.

15 Ni mò 'bhitheas obair air bith anns an

Eiphit, aig a' cheann no aig an earball, aig

a' ghéig no aig an luachair, r'a dheanamh.

16 Anns an là sin bithidh an Eiphit

cosmhuil ri mnàibh; agais bithidh crith

agTis geilt oirre, roimh chrathadh làimhe

Tighearna nan sluagh, a chrathas e os a

ceann.

17 Agus bithidh tìr illdah 'n a ciiis-eagail

do'n Eiphit; gach neach a ni hiaidh oirre,

gabhaidh e eagal ann fhéin; air son comhairle

Tighearna nan sluagh, a ghabh e 'n a h-agh-

aidh.

18 Anns an là sin, bithidh càiig bailtean

ann an tìr na h-Eiphit, a' labhairt cainnt

Chanaain, agus a' mionnachadh do Thigla-

eam nan sluagh; goirear de aon diubh Baile

an sgrios.

19 anns an là sin bithidh altair do'n taigh-

earn ann am meadhon tìre na Ii-Eiphit; agus

carradh aig a crìch do'n Tighearn.

20 Agus bithidh e mar chomharadh agus

mar fhianuis do Thighearu nan sluagh ann

an tìr na h-Eiphit; oir glaodhaidh iad ris

an Tighearn air son an luchd-sànichaidh,

agus cuiridh e d'an ionnguidh fear-saoraidh,

eadhon fear treun, agus fuasglaidh e iad.

21 Agus bithidh an Tighearn aithnichte

do'n Eiphit, agus aithnickidh na h-Eiphitich

an Tighearn anns an là sin; agus bheir iad

ìobairtagus tabhartas uatha; agus geallaidh

iad gealladh do'n Tighearn, agus coimh-

lionaidh iad e.

22 Agus buailidh an Tighearn an Eiphit,

a' bualadh agus a' leigheas; agus pillidh iad

dh'ionnsuidh an Tighearna, agus éisdidh

esan ri'n guidhe, agus leighisidh e iad.

23 anns an là sin bithidh rathad mòr o'n

Eiphitgii Asiria; agus thig an t-Asirianach

do'n Eiphit, agus an t-Eiphiteach gu Asiria;

agus ni an t-Eiphiteach aoradh maille ris

an Asirianach.

24 Anns an là sin measar Israel an treas

aon, maille ris an Eiphit agus ri Asiria, 'n a

bheannachadh ann am meadhon na tàre;

25 A bheannaicheas Tighearn nan sluagh,

ag ràcth, Beaunaichte gu'n robh an Eiphit,

mo shluagh-sa; agus Asiria, obair mo làmh;

agus Israel, m'oighreachd.

CaibidealXX.

1 Fàidàieadaireachd mu thimchioll bhraighdean

na h-Eiphit agm Etiopia.

ANXS a' bhliadhua 's an d'thàinig Tartan

gu Asdod; an uair a chuir Sargon

rígh Asiria mach e, agus chog e an aghaidh

Asdoid, agus ghlac se c;

591

2 Anns an àm sin labhair an Tighearn le

Isaiah mac Amois, ag ràdh, Imich, agus

fuasgail an t-eudach-saic o d' leasraidh,

agus cuir dhàot do bln-ògan bhàrr do chos;

agus rinn e mar sin, ag imeachd lomnochd

agus casraisgte.

3 Agus thuirt an Tighearn, Amhuil a

dh'imich m'òglach Isaiah, lomnochd agus

' casruisgte tri bliadhna, 'n a cholliharadh

agus 'n a iongantas air an Eiphit agus air

Etiopia;

4 Mar sin bheir rìgh Asiria air falbh braigh-

dean na h-Eiphit, agus fògaraich Etiopia,

òigridh agus seann daoine, le an taobh-cùil

air a leigeadh ris, a chum nàire na h-Eiphit.

5 Agus bithidh iad fo amhluadh, agus

gabhaidh iad uàire de Etiopia 'hu bhnn-

dòchais doibh, Agus de'n Eiphit, a t'aobhar

uaill doibh.

6 Agus their fear-àiteachaidh na tìre so

anns an là sin; Feuch is amhuil so ar bun-

dòchais, dh'ionnsuidh an do theich sinn air

son cabiiair, a chum gvi'm bitheamaid air ar

saoradh o rìgh Asiria; cionnus ma ta théid

sin as ?

CaibidealXXI.

1 A nn an sealladh chunnaic am fàidh sgrios

Bhàbiloin. 11 Thiig e rabhadh do Edom. 13

Aiànsir shuidhichte trioblaid Arabia.

TROM callach fàsaich na fairge. Mar

dlioillionnaibh anns an àirde deas, a'

dol seachad; o'n fhàsach tha e 'teachd, o

thàr uamhasaich.

2 Dh'fhoiIIsicheadh sealladh eagalach

dhomh; tha an cealgair a' caitheadh foill,

agus tha am fear-creachaidh a' creachadh.

Rach,suas Elaim; teannaich O Mhedia;

chuir mise crìoch air a h-uile osnaich.

3 Uime sin làonadh mo leasraidh le cràdh;

ghlac piantan mi, mar phiantaibh mnà ri

saothair-chloinne. Bha mi air mo chromadh

sàos, an uair a chuala mi; dh'fhàs mi air

chi'ith, 'n uair a chunnaic mi.

4 Chlisg mo chridhe; chuir uamhas fiamh

orm; feasgar mo shòlais thionndaidh e gu

h-uamhnnn domh.

5 Deasaich am bòrd; suidhich an fhaire;

ith; òl; éiribh, a cheanna-feadhna, ungaibh

an sgiath.

6 Oir mar so thuirt an Tighearn rium,

Imich, suidhich fear-faire; an ni a chi e,

innseadh e.

7 Agus chnnnaic e carbad le dà mharcach,

carbad le asalaibh, agus carbad le càmhal-

aibh; agus thug e fainear gu dàchiollach le

,geur aire.

8 Agus ghlaodh e, Leòmhan: Mo thàgh-

earna, tha mi a'm' sheasamh an còmhnuidh

aun am ionad-faire, air feadh an là; Agus

tha mi a' fautuinn air mo fhreiceadan ré

gach oidhche.

9 Agus, feuch, an so tha carbad de dhaoin-

ibh a' teachd, /e'dà mharcach. Agus fhreag-

1 air e agus thuirt e, Tha Babilon air

tuiteam, aàr tuiteam; agus tha uile dhealbhan suaidhte a diathan air am briseadh gu

làr.

10 Och mo bhualadh, agus arbhar m'àirlair!

an ni a chuala mi o Thigliearn nan sluagh,

Dia Israeil, chur mi 'an céill duibhse.

11 Trom eallach Dhumah. dh'éigh e rium

Sheir, Fhir na faire, ciod mu'n oidhche?

Fhir na faire, ciod mu'n oidhclie ?

12 thuirt am fcar-faire, Tha a' mhad-

uinn a' teachd, agus fòs an oidhclie; ma

dh'fhiosraicheas sibhse, fiosraichibh: pill-

ibh, thigibh.

13 An fhàistneachdmuthimchioll Ai'abia.

Anus an fhràth ann an Arabia gabhaidh

sibh tàmh, a chuideachdan-sillbhail Dhed-

anim.

14 Thug luchd-àiteachaidh tìre Thema

uisge dh'ionnsuidh an tartmhoir; le an aran

tliàinig iad 'an còdhail an fhògaraich.

15 Oir na claidhibh theich iad, o'n

chlaidheamh riiisgte,agu8 o'n bhogha làibta,

agus bhoile a' chogaidh.

16 Oir mar so thuirt an Tighearn rium,

Fathast bliadhna, mar bhliadhnachaibh fir-

thuarasdail, agus bithidh uile ghlòir Ched-

air air caitheadh as.

17 Agus lughdaichear fuigheall àireimh nam fear-boglia, fir threuna de mùacaibh

Chedair; oir labhair an Tighearn Dia

Israeil e.

CaibidealXXII.

1 Tha amfàidh à'caoidh léir-sgrios nanludhach.

8 Chronaich e iad a chionn'gu'n do chuir iad

an dòchas '« an innleachdaibh/éin. 15 Roimh-

innis amfàidh sgrios Shebna, 20 Ardacàiadh

Eliacim.

TROM eallach glinn an taisbeanaidh.

Ciod a thhinig ort a nis, gu'n deachaidh

thu gu léir suas gu mullach nan taighean à

2 Thus' a bha làn faruim, a'd' chaithir

fhuaimnich, a'd' chaithir aoibLinn: do dhaolne

a th'air am marbhadh, cha do mharbhadh

leis a' chlaidheamh iad; ni mò is anns a'

chath a dh'eug iad.

3 Tha do chilln- fheadhna uile air sillblial

le 'chéile, cheangladh iad leis na fir-bhogha;

na h-uile a fhuaradh annad, cheangladh

iad le 'chéile, theich iad fad air falbh.

4 Air an adhbhar sin thuirt mi, Tionn-

daidh air falbh uam; guihdh mi gu goirt;

na feuchaibh ri comhfhurtachd a thoirt

domh, air son léir-chreach nighinu mo

shluaigh.

5 Oir is là cruaidh-iomairt e, agus saltairt

sàos, agus buairidh, o Iehobhah Tiahearn

, XXII.

air an làonadh le carbadaibh,agus cuiridh na

marcaich iad fhéin 'an ordugh fa chomhair a'

gheata.

8 Agus thugadh air falbh còmhdachadh

illdah; agus sheall thu 's an là sin ri airm

tighe na fràthe.

9 Aguschnnnaic sibh bearnanbaileDhaibh-

idh, gu bheil iad làollmhor; Agus chruinn-

ich sibh uisgeachan na linne àochdaraich.

10 Agus rinn sibh taighean Ierusaleim

àireamh, agus bhris sibh sìos na taighean a

neartachadh a' bhalla.

11 Agusrinn sibh clais eadar an dàbhalla,

air son uisge na seanu linne; ach cha

d'amhairc sibh airsan a rinn e; Agus esan

a dhealbh o shean e, cha d'thug sibh

fainear.

12 Agus anns an là sin ghairm Iehobhah

Tighearn nan sluagh gu gul, agus gu caoidh,

agTis gu maoile, agus gu crioslachadh lc

eudach saic:

13 Ach feuch, aoibhneas agus aighear,

marbhadh dhamh agus casgairt chaorach,

itheadh fcòla agus òl fiona; Itheamaid

agus òlamaid, oir am màireach gheibh sinn

bàis.

14 Agus dh'fhoillsicheadh le Tighearn nan

sluagh ann am chluasaibh, Gu deimhin cha

ghlanar an aingidheachd so air falbh uaibh,

gus am laigh .siloh bàs, deir Iehobhah

Tighearn nan sluagh.

15 Mar so deir Iehobhah Tighearn nan

sluagh, Imich, rach a dh'ionnsviidh an

stillbhaird so, dh'ionusuidh Shebna, a tha

os ceann an taighe, Agus aiair ris;

16 Ciod a th'agad an so? agus cò a th'agad

an so, gu'n do chladhaich thu mach uaigh

an so air do shon fhéin ? mar neach a tha

'cladhachadh mach uaighedha fhéin gu h-àrd,

a tha 'gearradh àite-còmhnuidh dha fhéin

ann an carraig.

17 Feuch tilgidh an Tighearn a mach thu,

'g ad thilgeadh a mach gu làidir; agus ni e

gu cinnteach do chòmhdachadh.

18 Gu cinnteach cuiridh e car dhàot mu'n

cuairt, agus bheir e urchair air falbh dhuit

mar spitheig gu tìr fharsuinn; ann an sin

gheibh thu bàs, agus ann an sin bithidh do

charbadan sgiamhach 'n an uàire do thaigh

do thighearna.

19 Agus iomainidh mi à d'àit thu, agus o

d'illbhe tilgidh mi sìos thu.

20 Agus tarlaidh anns an là sin, gu'n gairui

mise m'òglach Eliacàm mao Hilciah;

21 Agus sgeadaichidh mi e le d" fhailuilln-

.sa, aa'us le do chrios neartaichidh mi e;

nan sluagh, ann an gleann autaisbeanaidh; agus d'uachdarauachd bheir mi thairis d'

a' briseadh sìos bhallachan, agus a' glaodh

aich ris na beanntaibh.

6 Agus tha Elam a' giàdau a' bhuil^

shaighead, le carbad de dhaoinibh agus /<?

marc-shluagh

Bgéithe.

7 Agus tarlaidh gu'm bi rogha do ghleanu

592

a làimh; agus bithidh e 'n a athair do

luchd-àiteachaidh Ierusaleim, agus do thaigh

illdah.

22 Agus illchair taighe Dhaibhidh cuiridh

agus tha Cir a' rùsgadh na ' mi air aghualainn; agus fosgailidh e, agus

cha druid aon ueach; agus druididh e, agus

cha-n fhosgail aon ueach.

iSAIAH, XXIII, XXIV.

£3 Agus daiiignidiiJh mi e mar thairaiii

£nn an àitc cillnteach; agus bithidh e uiar

chaithir ghlòrmhoir air son taighe 'athar.

24 Agus crochaidh iad airsau uile ghlòir

tighe 'athar, an sHochd agus an gineal, gach

soitheach beag, o na h-uile ghué chuach,

g'Hs na h-uile ghné aghann.

25 Anns an Ih, sin, deir Tighearn nan

skiagh, bithidh an tarrau a bha air a

suidheachadh ann an àite daingean air a

h-athaiTachadh; agus gearrar sìos i, agus

tuitidh i; agus gearrar an eallach a à}]ia

oirre air falbh; oir labhair an Tighearn e.

CaibidealXXIII.

ILéir-sgrios eagalack Thiruis. 15 ^An ce^nn

deidi Agus tri fichead hliadhna jnlUdh Tirics

dillm a cosnaidk, agus ni i slràopadias i« uile

ràogkacJidaibh an domkain.

TB.O'Sl eallach Thiruis. Deanaibh eaoin-

eadh a longa Thars's; oir sgriosadh i

gu tur, iollnus nach 'eil taigh no fardoch

ann; o thalamh Chitim dhfhoiilsicheadh

dhoibh e.

2 Bithibh tosdach, a luchd-àiteachaidh an

eilein: làonadh thule ceaunaichibh Shidoin,

a tha 'sillbhal thar cuau.

13 Feuch tìr nan Caldéach cha r<.'bh an

sluagh so anu, gm an do shuidhieh aa

t-Asirianach i air son luchd-àiteachaidh an

fhàsaich; thog iad a baidealau, chuir iad

Buas a làichairtean; agus rinn e a sgrios.

14 Guilibh gu h-àrd, a longa Tharsis; oir

sgriosadh bhur neart.

15 Agus tarlaidh anns an là sin, gu'n

leigear air dearmad Tirus deich agus tri

fichead bliadhna, a réir làithean aoin rígh;

'an ceann deich agus tri fiehead bliadhna,

seinnidh Tirus mar stràopaich.

16 Glac do chlàrsach, cuairtich am baile,

a stràopach a bha air do dhearmad; dean

ceòl g-u binn; seinu iomadh òrau; a chum

gu'n cuimhnichear a rìs thu.

17 agus 'au ceann deich agus tri fichead

bliadhna, thig an Tighearn a dh'amharc

Thiruis; agus pillidh i chum a cosnaidli;

agus ni i stràopachas le uile ràophachdaibh

an domhaill, a tha air aghaidh na talmhainn.

18 Agus bithidh a malairt agus a buami-

achd naomh do'n Tighearn; cha taisgear

siias e, agus cha ghleidhear g-u téaruint e;

oir bithidh a malairt air son na muinutir a

tha 'chòmhnuidh 'am fianuis an taighoania.

3 Agus sàol Shihoir o uisgeachaibh mòra, ' air son lòin a shàsuicheas, agus air son

fàs na h-Aimhne, àfe sln a teachd-a-stigh;

agus bha i 'n a margadh do na cinnich.

4 Biodh nàir ort O Shidoin, oir labhair

sn fhairge, cadhon neart na fairge, ag ràdh,

cha robh mi ri saothair, agus cha d'rug mi

clann; chadaraich mi òganaich, ni mòthog

nii suas òighean.

5 Mar a hàia 'n uair a chualas sgeul mu'u

Eiphit, mar sin bithidh iad fo àmhghar ri

eluinutinn sgeijil mu Thirus.

6 Rachaibh a nnn gu Tarsis; dcanaibh

caoineadh, a luchd-àiteachaidh nan eilean.

7 An i so bhur caithir aoibhinUjaigam

bheil a h-aois o aimsir chéin à Giàilainidh

a cosan fhéin i fad as gTi fantuinu air

chuairt.

8 Cò a ghabh a' chomhairle so 'an aghaidh

Thiruis, a thug seachad coronan ràoghail,

aig am bheil a ceanuaichean 'n am prionns-

aibh; agus a luchd-malairt 'n an daoinibh

urramach na tìre ?

^ Is e Tighearn nan sluagh a dh'orduich e^

a chur smala air uabhar gach uile ghlòire,

agus a toirt uile uaislean na tìre fo

dhàmeas.

10 Ruith thairis air d'fhearann, mar arnh

eudaich a mhaireas.

CaibidealXXIV.

1 BreUheanas uamkasadi an Tighearna air o.n.

tàr. 13 ClillthaicàtidJi iarmad e It h-aoiòhààeas.

16 Uamhas ludid-àiieackaidh na talmkainn,

23 Hàoghaichidh Tigàmirn nan slmigh air

beinn Skioin.

FEUCH tha an Tighearn a' deanamh an

fhearainn falamh, agus 'g a chur fàs;

tha e 'g a thionndadh bun os ceann^ agus a

sgapadh a luchd-àiteachaidh.

2 Agus tarlaidh, mar a bhit/ieas an sluagli,

mar sin bithidh an sagart; mar a hhitheas

an t-òglach, mar sin bithidh a mhaighstir;

mar a bhitheas a' bhauoglacb, mar sia

bithidh a banmhaighstir; mar a h.kitheas

an ceannaiche, mar sin bithidh am fear-

j reic; mar a hhitlieas esan a bheir iasachd,

mar sin bithidh esan a ghabhas iasachd;

mar a hhithem am fear a ghabhas riadh,

mar sin bithidh am fear a bheir riadh uaith.

3 Nithear an tìr gu tur falamh, agus

creachar i gu buileach; oir labhau' aa

Tighearn am focal so.

4 Tha an tìr ri caoidh agm a' seargadh;

tha an saoghal air lagachadh agus a' searg-

ainn, nighean Tharsis; cha-n'eii neart aua iwlh; tha uaislean na tìre air lagachadh.

ai's mò. 5 Tha an tìr eadhon air a truailleadh fo

llShànea làmh tharais air an fhairge; aluchd-àiteachaidh; oirbhrisiadanreachd,

chrath e na rìoghachdan; thug an Tighearn

àithne an aghaidh na caithreach a tha\i a

eeanuaiche, chum a daillgnichean làidir a

sgrios.

12 Agus thuirt e, Cha dean thu caith-

ream ni's mò, òigh shàruichte, a nighc:

dh'athaiTaich iad an t-ordugh; sgaoiliadan

eoimhcheangal sìorruidh.

6 Air an adhbhar sin dh'ith mallachd suas

an tù*, agais tha a luchd-àiteachaidh air ani

fàsachacUi; uime sin tha luchd-àiteachaidh

na tìre air an losgadh suas, agus is tearc

Shidoin; éirich, rach thairis gu Citim; an \ an dream a dirfhhgadh.

6in fòs chan fhaigh thu suaimhneaf:. I 7 Tha am fìon nuadh ri caoidh, tha an

593

ISAIAH, XXV, XXVI.

fhàonan lag, tha luchd a' chvidhe aoibhinn

uile ag osnaich.

8 Sguir fuaim aighireach nan tiompan;

theirig luathghaire na muinntir a bha rl

gairdeachas; sguir aighear na clkrsaich.

9 chan òl iad fìon le ceòl; bithidh deoch

làidir seavbh dhoibhsan a dh'òlas i.

CaibidealXXV

1 Mhol am fàidh Dia air son a bhreitheanan;

6 agus rinn e gairdeachas 'n a shlàinte.

OTHIGHEARNA,is tu mo Dhia; àrd-

aichidh mi thu, molaidh mi d'ainm;

, oir rinn thu n ithcan iongantach; is dàl-

} seachd r/^/^is firilln f/o chomhairlean o shean.

10 Tha caithir na mi-riaghailt air a bris- j 2 Oir rinn thu a' chaithir 'n a tòrr, am

eadh sìos tha gach taigh air a dhruideadh baile daingnichte 'n a charn sgrios; chuir

suas, air chor as nach feud aon neach dol a thn àros nan coigreach o 'bhi 'n a bhaile;

steach.

11 tha gaoir anns gach sràiid air son fìona;

dhorchaicheadh gach aighear; shillbhail

gairdeachas an fhearainn air falbh.

12 dh'fhàgadh léir-chreach anns a' bhaile,

agus le buaireas bhriseadh sìos an geata.

13 An uair a bhitheas e mar so ann am

meadlion na tàre, ara measg an t-sluaigh, 1

bithidh amhuil crathadh a' clu'oinn-olaidh, s

a(ills mar an dàoghhim an uair a chrìoch.

naichear am fàon- fhogharadh.

U Togaidh iadsan an guth, cliùthaichidh \

iad gu h-àrd mòrachd an Tighearna; ni iad â– 

iolach o'n fhairge. i (à

15 Uime sin anns an teine glòrai(>hibh an

mar an teas le sgàil ueoil, àsHchear geug

Tighearn; eadhon ainm an Tighearna Dia

Israeil, ann an eileanaibh a' chuain. _ j

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

16 iomall na talmliainn chuaàa sinu i

thubhairt mise, mo cliaoile, mo chaoile;;

17 Tha an t-uamhas, agus an slochd, agus

an ribe ort, fhir-àiteachaidh na tàre.

mo thruaighe mi! tha na mealltairean a' "

mealladh, seadh le foill tha na mealltair-

ean a' mealladh.

18 agus tarlaidh, esan a theicheas o ghuth

an uamhais, gu'n tuit e 's an t-slochd; agus

csan a thig a nìos o mheadhon an t-sluichd,

gu'n glacar aims an ribe e; oir tha nr

tuil-dhorsan o'n àird air am fosgladh

òrain, eadhon glòir do'n fhàrean; ach |

tha na \

a<nis tha bunaitean na talmhainn air an I

luasgadh.

19 Tha an tìr gu tur air a briseadh sìos

tàia an tìr air a sgaoileadh gu buileach as a

chéile; tha'n tìr air a luasgadh gu garbh.

20 Bithidh an tìr a' gluasad thuig agus

uaithe mar mhisgear; agus atharraichear i

mar bhothan-tàimh; oir luidhidh a h-aing-

idheachd gu trom oirre; agus tuitidh i,

agus chan éirich i ni's mò.

21 Agus tarlaidh, anns an là sin, gu'n

smachdaich an Tighearn na daoine àrda a

tha shuas, agus ríghrean na talmhainn air

an talamh.

22 Agus cruiimichear iad ri 'chéile, mar a

chruinnichear pràosauaich ann an slochd;

agus druidear suas iad mar ann am pràosan;

agus an déigh mòrain làithean fiosraichear

iad.

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

gu bràth cha togar e.

3 Air an adhbhar sin bheir an skiagh borb

dhuit glòir; gabhaidh caithir nan cinneach

uamhasach eagal romhad.

4 Oir bha thu a'd' neart do'n bhochd, a'd'

neart do'n fheumach 'n a airc; a'd' dhàdean

o'n doininn, a'd' sgàile o'n teas; an i;air a

bha gaoth nan uamhasach mar dhoininn a

éideadh ris a' bhalla.

5 Mar an teas ann am fearann seargta.

bheir thusa nuas farum nan uaiblireach:

nan uamhasach.

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

6 Agus anns a' bheinn so ni an Tighearn do na h-uile chinnich cuirm de nithibh blasda, cuirm de fhìon aosda, de nithean blasda làn de smior, de fhììon aosda air a dheadh tharruing.

7 Agus sgriosaidh e air a' bheinn so an còmdhdachadh a chòmhdaich aghaidh nan uile shluagh, agus an sgàile 'bha air a sgaoileadh thar nan uile chinneach.

8 Sluigidh e suas am bàs le buaidh, agus siabaidh an Tighearn Iehobhah an deur o gach aghaidh, agus masladh a shluaigh bheir e air falbh o'n talamh uile; oir labhair an Tighearn e.

9 Agus anns an là sin theirear, Feuch, is e so ar Dia-ue; dh'fheith sinn ris, agus théaruinn e sinn; is e so an Tighearn, dh'fheith sinn ris, ni sinn gairdeachas agus uaill 'n a shlàinte.

i 1 Oir gabhaidh làmh an Tighearna fois air

au t-sliabh so; agus bithidh Moab air a

shaltairt foidhe, mar a shaltairear conulach

air an òtrach.

11 Agus sànidh e mach a làmhan 'n a

mheadhon,maraslùneas amfeara shnàmhas

a mach a làmhan gu snàmh; agus bheir e

nuas uabhar, maille ri creich a làmh.

12 Agus daingneach àrd do bhallachan

leagaidh e sìos àslichidh e, bheir e chum an

làir eadhon chum an duslaich.

CaibidealXXVI.

Earail gu earbsadh àDia do bhràyh gu'n dean

e breiiheanas air an nàmhaid, 12 agus gu'n

àwchcl e Iròcair d'a shillagh/éin. 20 Smachd-

aichidh Dia luchcl-àiteacàiaidh na talmhainn

air son an aingidheachd.

23 An sin bithidh a' ghealach air a mas- ' \ NNS an là sin seinnear an dàn so ann

i; oir i J\. a

lachadh, agus a' ghrian air a nàrachadh

tàr illdah; Tha agailln caithir

rìoghaic'hidh Tighearn nan sluagh air beinn làidir; slàinte cuiridh e suas mar bliallachan

Shioin, agus ann an lerusaleni; agus ann agus mar dhaillgneach.

am fiannis a sheanairean bit?iidh a ghlòir. ' 2 Fosglaibh-sa na geatachan, a chum gun

£)94

ISAIAH, XXVII.

téid an cinneach fàrinneach a steach, a

choinihideas an fhàrinn.

3 Gleidhidh tu esan ann an sàth iomlaill,

uig am bheil 'inntinn suidhichte ort, a

chionn gu'n do chuir e a dhòchas aunad.

4 Cuiribh-sa blillr dòchas anns an taigh-

earu do ghnàth, oir anns an Tighearn

Iehobhah tha neart sìorruidh.

5 Oir dh'àshch e iadsau a bha 'chòrahnuidh

gu h-àrd; a' chaithiràrd,thugennasi; thug

e nnas i chum an làir; thug e 1 eadhon chum

au duslaich.

G Saltraidh a' chos oirre, cosau an fheum-

aich, ceumau nam bochd.

7 Tha sUghe an fhàrein ro dhàreach; ni

thusa ceum an fhàreill fàor-cliòmhnard.

8 Seadh, ann an slighe do bhreitheanais

dh' fheith sinn ort; tha mianu ar n-auama

air d'ainm, agus air do chuimhne.

9 Le m'anam mhiannaich mi thu 's an oidh-

che; seadh, le mo spiorad an taobh a stigh

dh'iarr mi thu 's a' mhaduinn; oir annair a

hhitheas do bhreitheauais air an talamh,

fòghlumaidh hichd-àiteachaidh an t-saogh-

ail f àreautachd.

10 Xochdar tròcair do'n Kmgàdh/jidheadh

cha-u fhòghlum e fìreantachd; ann an tìr

an iollracais buillidh e gu fealltach; agus

cha toir e faillear mòralachd an Tighearna.

11 A Thighearna, tha do làmh togta suas,

gidheadh chan fhaiciad; achdù iad, agus

bithidh iad fo amhluadh air son eud an

t-sluaigh; seadh, loisgidh teille do naimh-

dean suas iad.

12 A Thigheama, orduichidh tu sàth

dhuillne; oir eadholl ar n-uile bheartau

cumhachdach dh'oibrich thusa aunainn.

13 Thighearna ar Dia, bha ceannas oinni

aig Tighearnaibh eile bharrachd ortsa; ach

annadsa a mhàin ni sinn luaidh air d'ainm.

14 llia iad marbh, cha tig iad beò; dh'eug

iad, chan éirich iad; uime sin dh'fhiosraich

agus mhill thu iad, agus sgrios thu as an

cuimhne gu tur. i

15 Mheudaich thu an cinueach, O Thigh-

earna; mheudaich thu an cùuieach; tha thu

air do ghlòrachadh; sgaoil thu e a mach

eadhon gu uile iomallaibh na tahuhainn.

16 A Thighearua, ann an àmhghar dh'iaiT

iad thu; dhòirt iad a mach an athchuinge

an uair a bha do smachdachadh orra.

17 Mar a bhitheas bean thorrach ann an

teanutachd, an uair a bhitheas àm a

h-aiseid am fagus, ag éigheach gu h-àrd 'n a

saothair; mar so bha sinn ann ad fhiannis,

Thighearna. 1

18 dh'fhàs sinn torrach, bha sinn ann an j

teanutachd, rug sinn mar gu'm b'e gaoth; '

cha d'oibrich sinn slàillte anns an talamh,

ni mò tha luchd-àiteachaidh an t-saoghail

air tuiteam. |

19 Thig do mhairbh beò; mailàe ri mo

choiiJ marbh-sa éiridh iad. Dùisgibh agus '

seinnibh, sibhse 'tha 'chòmhnvidh anns an

duslach; oir tha do dhràichd mar dhrùchd

luibheau; agus tilgidh an talamh a mach na

mairbh.

20 Thig, mo shluagh, imich a steach do

d' sheòmraichibh, agus druid do dhorsan

rau'n cuairt duit; foluich thu fhéin car tamuill

bhig, car tiota, gus an gabh a' chon-uich

thairis.

! 21 Oir, feuch, tha an Tighearn a' teachd a

mach as 'àit, a smachdachadh luchd-àiteach-

aidh na talmhainn air son an aillgidheachd;

agus leigidh an talamh ris an fhuil a tha

air, agus cha chòmhdaich e ni's mò a

mhairbh.

CaibidealXXVII.

1 C'iàram Dhé d' a fldon-lios. 7 Smac/idachaidh

Dia a sàduagh ann an tròcair agus ann an

tomhas ceart; 12 agus 'ionailidh e iad o gadi

tàr d'an d'thugadh 'am hraighdeanas iad.

ANXS an là sin smachdaichidh an taigh-

earu, le a chlaidheamh cruaidh, agus

mòr, agus làidir, Lebhiatan an nathair

I dhàreach, Agus Lebhiatanan nathair lùbach;

j agus marbhaidh e an dràgoll a tha 's an

' fhairge.

{ 2 Anns an là sin, canaibhse do fhàon-Iios

an fhàona dheirg:

3 Tha mise, an Tighearn, 'g a choimhead,

uisgicheam e gach tiota; chum 's nach doch-

ailln aon neach e, coimhididh mi e a là agus

a dhoidhche.

4 Annamsa cba-n'eil dian chorruich. Cò

a chuireadh an droighiolln agus an dris a'm'

aghaidh anns a' chath? rachailln trompa,

loisginn iad le 'chéile.

5 No deanadh e greimairmoneart; dean-

adh e sàth rium; sàth ni e rium.

6 Bheir e orra-san a thig o lacob freumh-

achadh; brisidh Israel a mach, agus thig e

fo bhlàtli; agus làollaidh eaghaidh an t-saogh-

ail le toradh.

7 An do bhuail se e a réir bualaidh an ti

a bhuail esan ? Am bheil e air a mharbh-

adh a réir àir na muinntir' a mharbhadh

leis?

8 Ann an tomhas ceart, an uair a bhriseas

e mach, ni thu tagradh ris. Choi.sg e a

ghaoth ghai'bh ann an là na gaoithe an ear.

9 Uime sin, le so glauar aingidheachd

Iacoib air falbh; agus is e so an toradh uile

a toirt air falbh a pheacaidh; 'n uair

a ni e uile chlachau na h-altarach mar

chlachau aoil a tha air am pronnadh as a

chéile, cha seas na doireachau no na dealbh-

an suas nis mò.

10 Ach bithidh a' chaithir dhaingnichte

fàs, agus an t-àite-còmhnuidh air a thréig-

silln, agus air ' fhàgail mar fhàsach; an sin

ionaltraidh an laogh, agus an sin luidhidh

e sìos agus ithidh e a geugau.

11 An uair a sheargas a meanglain, brisear

iad; thig mnathan agus cuiridh iad ri theine

iad; oir is sluagh gun tuigse iad; uime sin

cha ghabh an ti a riun iad truas dillbh;

ISAIAH, XXYIII.

agus cha nochd esan a dliealbh iad caoimli-

neas dhoibh.

12 Agus tadaidh anns an là sin,gu'n dean

an Tighearn bualadh o chlais na h-Aii)iIille

gu sruth na h-Eiphit; agus tionailear sibhse

suas, aon agus aon, chlann Isracil.

13 Agus tarlaidh anns an là sin, gu'n séid-

car a' ghall-tromp mhòr: agus thig iadsan

a bha 'bàsachadh ann an tìr Asiria, agus

iadsan a bha air an sgapadh ann an tìr na

li-Eiphit; agus sleuchdaidh iad sìos do'n

Tigheam, ainis an t-sliabh naomh, ann an

Ierusalem.

CaibidealXXVIII.

1 Bhac/radh Ejàhraim air son a mJiisge agus

'uaill'. 5 Bithidh Dia 'n a choron maise do

iarmad a shluaigh._ 16 Tha Criosd air a

ghealltainn. 23 Gliocas freasdail Dhé air a

nochdadh ann an oibribh an treabhaiche.

IS an-aoibhin do chràin uaiblireach mhisg-

earan Ephraim,agus do bhlàth sheai'gach

am maise glòrmhoir; dhoiblisan a tha air

ceann a' ghlinn bheartaich, a tha air an

leagadh sìos le fàon.

2 Eeuch, tha aig an Tighearn fear cumh-

achdach agus làidir, mar stoirm chlach-

mheallain, mar dhoinilln nihilltich, mar

thuil uisgeachan mòra a' taomadh thairis, a

thilgeas sìos chum an làir le a làimh.

3 Bithidh coronan uaibhrcach mhisgearan

Ephraim air an saltairt fo 'chosaibh.

4 Agus bithidh blàth sheargach am maise

glòrmhoir, a tha air ceann a' ghlinn bhcart-

aich, mar am meas tràth roimh an t-samh-

radh, a chi an neach a dh'amhairceas air,

agus cha luaithe 'bhitheas e 'n a làimh na

dh'itheas e suas e.

5 Anns an là sin bithidh Tighearn nan

sluagh 'n a chràin glòire, agus 'n a choron

maiseach do iarmad a shluaigh;

6 Agus 'n a spiorad breitheanais dhàsan a

shuidhcas ann am breitheauas; agus 'n a

neart dhoibhsan a phillcas air ais an cath

chum a' gheata.

7 Ach chaidh iadsan fòs a thaobh le fàoll,

agus le dibh làidir chaidh iad air seach-

aran; chaidh an sagart agus am fàidh a

thaobh le dibh làidir, shluigeadh suas iad

le fàon, chaidh iad air seacharan le dibh

làidir; chaidh iad 'am mearachd ann an

sealladh, thuislich iad ann am breitheanas.

8 Oir tha am buird uile làn de sgeith,

agus de shalchar, air chor as nach 'eil àite

sam bith saor.

9 Cò d'an teagaisg e eòlas, agus cò d'an

teagaisg e fòghlum? dhoibhsan a chuireadh

o'n chàch, agus a sgaradh o'u bhrollach.

10 Oir tha àithne air àithne, àithne air

àithne; rann air roinn, rann air roinn;

beagan an so, beagan an sud.

11 Oir le beul manutach, agus le teangaidh

choimhich, labhraidh e ris an t-sluagh so.

12 His an dubhairt e, bo an f Jiois leis an

536

tabhair sibh fois dhà-san a tha sgàth, agus

so an suaimhneas; gidheadh chan éisdeadh

iadsan.

13 Ach bithidh focal an Tighearna dhoibh-

san 'n a àithne air àithue,àithneairàithue;

raim air roinu, ranu air roinn; beagan an so,

beagan an sud; a chum gu'n rachadh iad,

agus gu'n tuiteadh iad air an ais, agus gu'm

bitheadh iad air am briseadh, agus air an

ribeadh, agus air an glacadh.

14 Uime sin cluillnibh focal an taigh-

earn', a luchd-fanoid, a luchd-riaghlaidh an

t-sluaigh so a tha ann an Ierusalem.

15 A chionn gu'n dubhairt sibh, Dhaing-

nich sinn coimhcheangal ris a' bliàs, agus

ris an uaigh rinn sinn còrdadh; an uair a

shiiibhlas a' phlàigh thairis mar thuil, cha

ruig i sillne; oir ghabh sinn a' bhreug mar

ar dàdein, agus fo cheilg dh'fholaich sinn

sinn fhéin.

16 Air an adhbhar sin mar so deir an taigh-

earn Ichobhah, Feuch suidhichidh mise mar

steidh ann an Sioll clach, clach dhearbhta,

clach-chinu na h-oisinn; skr bhunait; esan

a chreidcas, cha chuirear gu Ji-amhluadh e.

17 Agus tomhaisidh mise mach breith-

eanas leis ari riaghailt, Agus ceartas leis an

! t-sreing-thomhais; agus sguabaidh a' chlach-

mheallain air falbh an dàdein-bhréige, agus

I còmhdaichidh na h-uisgeachan an t-àite-

i folaich.

18 Agus brisear 'ur coimiicheangal ris a'

bhàs, agus cha scas 'ur cùrdadh ris an

I uaigh; 'n iiair a shiùbhlas a' phlàigh thairis

j mar thuil, an sin bithidh sibhse air blmr

saltairt sìos leatha.

â–  19 O'n àm anns an sillbhail i troimhe, ni i

• greim oirbh; oir maduinn an déigh maidne

sillbhlaidh i troimhe, a là agus a dh'oidhche;

j agus dùisgidh eadhon an t-iomradh amhàill

uamhunn.

I 20 Oir tha an leabadh tuilleadh 's goirid

gu neach g'a.shànevidh fhéin oirre; agus tha

am brat tuilleadh 's ai-leathan gu neach e

I fhéin a phasgadh ann.

I 21 Oir éiridh an Tighearn suas, mar ann

[ an sliabh Pherasim, bithidh corruich air

I mar ann an gleann Ghibeoin; a chum gu'u

, coimhlion e 'obair fhéin, 'obair neo-ghuàth-

I ach; agus gu'n dean e a ghnàomh fhéin, a

ghnàomh coimheach.

I 22 Agus a nis, na bithibh ri fanoid, air

' cagal gu'n dcanar bhur cuibhrichean làidir;

oir chuala mi o Iehobhah Tighearn nan

sluagh sgrios, eadhon air a shònruchadh air

an tìr uile.

23 Thugaibh-sa an aire, agus cluinnibh

\ mo ghuth; éisdibh, agus cluillnibh mo

j bhriathran.

24 Am bhcil an trcabhaiche ri h-ar, ré an

; là, chum cur a dhcanamh ? Am bheil e a'

fosgladh agnis a' briseadh f òidean ' fheai-

j ainn ?

I 2.T An uair a ni e 'aghaidh còmhnard, nach

ISAIAH, XXIX

sgaoil e an sin a' luheanbh-plieasair, agus

nach sgap e an cuinin; agus nach cuir e an

cruithneachd anns an àit a s fearr, agus an

t-còrna anns an ionad shuidhichte, agus an

Kcagal 'n a chràch fhéin 1

26 Oir bithidh a Dhia a' teagasg eòlais

dlia, agm 'g a illnnsachadli.

27 Oir chan eil a' mheanbh-pheasair air a

bualadh le inneal-buahiidli; ni ino 'bheir-

ear air roth feuna tionndadh air a' chumin;

ach tha a' mheanbh-pheasair air a bualadh

le bata, agus an cumin le hiirg.

2S Achtàmsàol air son arain air a bhruth-

adh: do bhrígh nach bi e 'g a shàor-bhual-

adh, no 'g a bhriseadh le roth ' fheana, no

'g a phronnadh le 'eachaibh.

29 Tha so f òs a' teachd o Thighearn nan

sluagh; tha esan iongantach ann an comh-

airle, òirdlieirc ann an guàomh,

CaibidealXXIX.

1 TeanniacJid Ierusaleim, agus léir- sgrios a

Uichd - daoid/i le lùimh an Tighearna. 9

Clironaicheadh na h - ludhaàch air son an

cealyaireachd. 17 Fhuair iad gealladh air

nithibh maitàie.

1\ /F thruaiglie Ariel, Ariel, am baile anns

ÃŒ.TX an do chòmhnuich Daibhidh; cuii--

ibh bhadhna ri bhadhua; mai-bhadh iad

ìobairtean.

2 Gidheadh teannaichidh mise Ariel, agus

bithidh caoidh Agus bròuanu; agusbithidh

e dhomhsa mar Ariel.

3 Agus campaichidh mi a'd' aghaidh

mu'u cuairt; agus teanuaichidh mi thu le

tòrr; agus togaidh mi daingnichean a'd'

aghaidh.

4 Agus bheirear sìos thu, agus labhraidh

tu as an talamh, agus bithidh do chainnt

àosal as an duslach; agus thig do ghuth a

mach as an talamh, mar fhiosaiche, agus

ni do chainnt borbhanaich as an duslach.

5 Agus mar an dus màu b'thidh mòr

bhuidheann do choigreach, agus bithidh

mòr- bhuidheanu nan uamhasach mar am

moll luailleach; agus tarlaidh e ann an

tiota, gu h-obann.

6 Smachdaichear thu le Tighearn nan

sluagh, le tairueanaich, agus le crith-thal-

mhainu, agus le treun ghuth, le stoirm

agus doininn, agus lasair theille chaithtich.

7 Agus amhuil bruadar, aisling na h-oidh-

che, bithidh mòr shluagh nan uile chinn-

each, eadholl na h-uile a tha 'cogadh rithe

féin, agus ri a daingueach, agus a tha 'g a

teanuachadh.

8 Agus amhuil diiine ocrach a chi aisling,

agus, feuch, tha e 'g itheadh, ach air dùsg-

adh dha, tha 'anam càocrach; agus amhuil

cluine tartmhor a chi aisling, agus, feuch,

tha e 'g òl, ach air dàisgadh dha, feuch tha

cfaun agus 'auam a' miannachadh; mar

sui tarlaidh do mhòr chuideachd nan uile

chinneach a tha a' cogadh an aghaidh sléibh

(Shioill.

597

I 9 Stadaibh, Agus gabhaibh iongantas;

seallaibh mu'n cuairt le h-ioghuadh, agus

I amhaircibh; tha iad air mhisg, ach chan

' ann le f àon; tha iad a' call nan cos, ach

cha-n ann le dibh làidir.

lOOir dhòirt an Tighearn oirbh spiorad

suaine; agus dhruid e suas 'ur sùilean; air

na f àidhean agus 'ur àuchd-riaghlaidh, agus

air an luchd-seallaklh chuir e còmhdach.

11 Agus tha an taisbeauadh uile dhuibhse,

mar bhriathrau leabhair air a ghlasadh

suas, a bheir iad do neach aig am bheil

fòghlum, ag ràdh, Leugh so, guidheamaid

ort; agus their esau, chan urrainn mi, oir

tha e glaiste suas.

12 Agus bheirear an leabhar do neach aig

uach 'eil f òghlum, ag ràdh, Leugh so, guidh-

eam ort; Agus their esau, chan eil f òghlum

agam.

13 Uime sin thuirt an Tighearn, A

chionn gu'm bheil an sluagh so a' teachd

dlùth dhomhsa le'm beul, agus a' toirt

onoir dhonih le'm bilibh, ach 'n an cridhe

gu'u do theich iad fada uam; agus gai'm

bheil an eagal romham-sa air a theagasg le

àitheantaibh dhaoine;

14 Air an adhbhar sin,feuch, théid mis' air

m'aghaidh a dheanamh iongautais am measg

au t-sluaigh so, iongautas agus iongautas;

ionnns gu'u téid gliocas an daoine glice ann

am mugha, agus tuigse an daoine tuigseach

as an t-sealladh.

15 Is truagh dhoibhsau a tha 'g iarraidh

au comhairle fholach gu domhaill o'u taigh-

earu; aig am bheil an gnàomharau anns an

dorcha, agus a tha 'g ràdh, Cò a tha 'g ar

faicinn? Cò aig am bheil fios umainu?

16 Gu cinnteach nieasar bhur u-ais-inu-

leachdau mar chriadh a' chriadhadair: an

abair an obair nill'u oibriche, Cha d'rinn e

mi? agus an abair an ni a dhealbhadh

mu'n neach a dhealbh e, Cha robh tuigse

aige?

17 Nach tamull ro bheag fòs, gus an

deanar Lebanon 'n a fhearann torrach,

agus gus am measar am fcarann torrach

mar fhàsach ?

18 Agus anns an là sin cl'iinnidh na bodh-

air briathrau an leabhaii; agus as an dubhar

agus as an dorchadas ^-heibh sùilean nan

dall an léirsinu.

19 Meudaichidh fòs na daoine séimhe an

aoibhneas anns an Tighearn; agus ni na

bochdan am measg dhaoinegairdeachas

anu an Ti naomh Israeil.

20 Oir dh'fhàilnich an t-uamhasach agTis

thàinig crìoch air an fhear- fhochaid; agus

ghearradh as iadsan uile a bha furachair

chinn aingidheachd;

21 A ni duine 'n a pheacach air son focail;

a tha 'leagadh ribe air a shonsau a tha

'tagradh anns a' gheata: agus a tha 'tionnd-

adh an iollracain a leth-taobh air son ni

nach fàài.

ISAIAH, XXX.

22 Air an adhbhar sin mar so deir an Tigli-

earn, esan a shaor Abraham, mvi thimchioll

tighe Iacoib, Cha nàraichear lacob, agus

cha bhi 'aghaidh nis fo amliluadh.

23 Ach an uair a chi e a chlann, obair mo

làmh-sa, 'n a mheadhon, naomhaichidh iad

m'ainm, agus naomhaichidh iad Ti naomh

Iacoib, agus bithidh eagal orra roimh Dhia

Israeil.

24 Tuigidh iadsan f òs, a chaidh 'am mear-

achd ann an spiorad, fìor eòlas; agus

fòghlumaidh iadsau a bha ri borbhanaich

teagasg.

CaibidealXXX.

1 Chronaicheadh an sluagh do hhrígh gu'n do

chuir iad an dòi'jh 's an Eiphit, 8 agwi gu'n

d'rinn iad tdir airfocal Dlié. 18 Tròcair an

Tighearna d'a eaglais. 27 Bilhidh a shluaijh

aoibhneach 'n nnir a bhuaiLeaa Dia na

h-Asirianaic/u

IS truagh do'n chloinn cheannaircich, deir

an Tighearn,a tha'dealbh chomhairlcan,

ach chan ann uamsa; a tha 'còmhdachadh

le brat-folaich, ach chan ann le mo sj)!orad-

sa; a chum gu'n cuir iad peacadh ri

peacadh:

2 A tha 'g imeachd gu dol sìos do'n Eiphit,

f!ch nach d'fhiosraich dhàomsa; chum iad

léin a neartachadh le neart Pharaoh, agus

a dheanamh buill à sgàile na h-Eiphit.

3 Ach bithidh neart Pharaoh dhuibh 'n a

nàire; agus 'ur bnn à sgàile na h-Eiphit

'n a mhasladh.

4 Oir bha a cheannardan aig Soan, agus

thàinig a theachdairean gu Hanes.

5 Ghabh iad uile nàire de shluagh o nach

d'fhuair iad tairbhe; o nach d'fhuair iad

cuideachadh no tairbhe; ach a bha 'n an j

nàire agus 'n am masladh. I

6 Eallach ainmhidhean na h-àirde deas;[

gu tìr airc' agus éiginn, as an tig an leònihan [

òg agus an seann leòmhan,an nathair nimhe, I

agus an nathair theinnteachitealach; giùl-

ainidh iad an saoibhreas air gualainn nan

asal òga, agus an ionmhas air croit nan

càmhal, dh'ionnsuidh sluaigh nach tabhair

buannachd dhoibh.

7 Oir is dàomliain agus gun tairbhe còmh-

nadh nan Eiphiteach; uime sin thuirt

mi rithe so, 'S e an neart fantuinn 'n an

tàmh.

8 Imich a nis, sgrìobh e fa'n comhair air

clàr, agus comharaich e air leabhar; chum

gu'm bi e air son nan aimsirean a thig, air

son fianuis gu sìorruidh;

9 Gur sluagh ceannairceach so, clann

bhi-eugach, clann leis nach àill éisdeachd a

thabhairt do lagh an Tighearna:

10 A tha 'g ràidh ris na fir-sheallaidh, Na

faicibh; agus ris na f àidhean, Na labhraibh

nithean cearta ruilln ann am fàistneachd;

labhraibh ruinn nithean màne; deanaibh

f àistneachd cheilge:

11 Claonaibh air falbh o'n t-slighe; rach-

59S

aibh a leth-taobh o'n ratliad dhàreach;

cuiribh air falbh uainn Ti naomh Israeil.

12 Air an adhbhar sin, mar so deir Ti naomh

Israeil, A chionn gu bheil sibh a' deanamh

tàire air an fhocal so, agus ag earbsadh à

claonadh agus à ceannairc, agus a' leigeil

bhur taic ris;

13 Uime sin bithidh an t-olc so dhuibh mar

bhriseadh ullamh gu tuiteam, mar aomadh

ann am balla àrd, a thuiteas gu làr gu

h-obann, ann an tiota.

14 Agus brisidh se e, mar bhi-iseadh soith-

ich a' chriadhadair, a bhrisear 'n abhloighd-

ibh; cha chaomhain e, air chor aa nach

faighear, ann a bhriseadh, sgealb a thogas

teine o'n teillntein, no a bheir uisge o'n

tobar.

15 Oir mar so deir anTigheam Iehobhah,

Ti naomh Israeil, ann am pilleadh, agus ann

an sàmhchair, téarnar sibh; ann an suaimh-

ueas agus ann an earbsa bithidh 'ur ueart;

ach cha bàill leibhse.

IG Ach thuirt sibh, Ni h-eadh, ach air

eachaibh teichidh sinn; air an adhbhar sin

teichidh sibh; agus aàraiiwihidhean luatha

marcaichidh sinn; uimc sin bithidh iadsan

luath a leanas air 'ur tòir.

17 Teichidh aon mhàle roimh bhagradh

aoin; roimh achmhasan chàiignear teichidh

sibh; gus ain f àgar sibh mar chrann lom air

mullach sléibh, agus mar bhrataich air cnoc.

13 Agus air an adhbhar so feitàiidh an taigh-

earn, chum gu'n nochtl e deadh-ghean

duibh; agus air an adhbhar so àrdaichear e,

chum gu'n nochd e tròcair dhuibh; oir is

Dia ceart-bhreitheach an Tighearn; is

beannaichte iadsan uile a tha 'feitheamh

ris-san.

19 Oir gabhaidh sàuagh còmhnuidh ann an

Sion, ann an lerusnlem; cha ghuil thu ni's

mò; ni e mòr thròcair ort, ri guth do

ghlaoidh; co luath 's a chluinneas e, bheir

e freagradh dhuit.

20 Agus ged bheir an Tighearn dhuibh

aran airce, agus uisge àmhghair, gidheadh

cha bhi do luchd-teagaisg air am f ògradh

fad' as; ach bithidh do shàiilean a' faicinn

do luchd-teagaisg.

21 Agus cluinuidh do chluasan focal o d'

chùlaobh, ag ràdh, So an t-slighe, gluaisibh

innte, 'n uair a thionndaidheas sibh chum

na làimhe deise, no chum na làimhe

clàthe.

22 Agus truaillidh sibh trusgan 'ur dealbh-

an airgid, agus sgeadachadh do dhealbhan

òir; tilgidh tu uait iad mar eudach truaillte;

their thv ris, Teich uam.

23 Aii sin bheir e uisge air son do shàl,

leis an cuir thu d'fhearann; agus arau de

I thoradh na talmhainn, agus bithidh e

i'eamhar agus pailt; anns an là sin, ionalt-

raidh do spréidh ann an àilean farsuinn;

I 24 Agus ithidh na daimh, agus na h-asail

, òaa a threabhas am fcarann, innlinn air a

ISAIAH, XXXi, XXXII.

deadh-ghlanadh, air a gi-éidheadh leis a' j 3 Oir is daoine na h-Eiphàtich, agus cha

gluiit Agus leis an t-sUiasaid., Dia iad; agus is feoil an eich, agus cha

25 Agus air gach beinn mhòir, agus air ' spiorad; an uair a shàneas an Tighearn a

gach cuoc àrd, bithidh caochain agus sruth- [ mach a làmh, tuitidh am fear-cuideach-

aidh, agus leagar sìos am fear a bha air a

I chòmhnadh leis; agus millear iad gu léir

: le 'chéile.

I 4 Oir mar so thuirt an Tighearn rium;

i mar a bheucas an leòmhan, eadlion an

leòmhan òg, os ceann a chobhartaich, 'n uair

a chruinuichear buidheann bhuachaillean

'n a aghaidh; cha gliabh e geilt roimh an

guth, agus cha chaill e a mhisneach air son

an comhghàir; is amhluidh thig Tighearn

nan sluagh a nuas gu cogadh air son sléibh

Shioin, agus air son a chnuic.

5 Mar ennlaith ag itealaich os ceann an

àlaich, mar sin dàonaidh Tighearn nan

sluagh Ierusalem; le dàonadh saoraidh e i;

agus le leum thairis téarnaidh e i.

6 Pillibh d'a ionnsuidh-san o'n do chlaon

clann Israeil le seacharan fada.

7 Oir anns an là sin tilgidh gach aon air

falbh uaith 'àodholan airgid, agus 'àodholan

òir, a rinn 'ur làmhan fhéin duibh chum

peacaidh.

S Agus tuitidh an t-Asirianach, chan ann

le claidlieanih gaisgich; seadh chan e

claidheamh duine a shluigeas suas e; ach

teichidh e o'n chlaidheamh, agus claoidhear

a dhaoine òga.

9 agus troimh eagal théid e null dh'ionn-

suidh a dhaingnich, agus gabhaidh a chinn-

fheadhna geilt roimh'n bhrataich; deir an

Tighearn, aig am bheil a theine ann an

Sion, agus 'àmhuilln ann an lerusaàem.

CaibidealXXXII

1 Sonaf^ràoghachd Cliriosd. 9 Fàidheadaireachà

mu thimchioll fàmchadh va tàre. 15 'iV iiair

a, dhòirtear an spiorad a nuas air an t-sluagh

ni breitheanas còmhnuidh air thalamh.

an uisge; ann an là an àir mhòir, an uair

thuiteas na baidealan.

26 Agus bithidh solus na gealaich mar

sholus na gréine, agus bithidh solus na

gréine a sheachd uiread, mar sholus sheachd

àaithean; 's an là anns an ceangail an taigh-

oarn suas briseadh a shluaigh, agus anns

an leighis e lot a bhuille.

27 Feuch, tha ainm an Tighearn' a' teachd

chéin, a' losgadh le ' fheirg, agus an eallach

trom; tha a bhilean air an làonadh le

corruich, agus a theangadh mar theille

caithteach.

28 Agus bithidh 'anail mar shruth dian a'

niith thairis, a' ruigheachd gu meadhon a'

mhuineil; a dh'fhasgnadh nan cinneach le

fasgan an dàomhauais; agus bithidh svàan

ann an giallaibh an t-sluaigh, 'g an tarruing

air seacharan.

29 Bithidh ceòl agaibh, mar anns an oidh-

che 's an coimhidear fhéin naomh; agus

gairdeachas cridhe, amhuil an uair a dh'im-

icheas neach le cedl pàoba, chum dol gu

sliabh an Tighearna, gu carraig Isracil.

30 Agus bheir an Tighearn fainear gu'n

cluinnear a ghuth glòrmhor, agus gu'm

faicear leagadh a nuas a ghairdein, le

corruich ghairg, agus le lasair teille chaith-

tich; le sgapadh, agus doininn, agus clach-

aibh-meallaill.

31 Oir le guth an Tighearna buailear sìos

an t-Asirianach, a bha 'bualadh le slait.

32 Agus aàins gach àit 'au sillbhail an t-slat

shòni'uichte, a leagas an Tighearn air, bith-

idh tiompan agus clàrsaichean; agus le

cniaidh chòmhrag cogaidh e leatha.

33 Oir dh'ulluicheadh Tophet o shean;

eadholl air son an rìgh tha sin air 'ulluch-

adh; rinn e domhain e, rinn e farsuinn e;

cruaòh theine agus mòran connaidh; tha

anail an Tighearna, mar shruth pronnaisc

'g a fhadadh.

CaibidealXXXL

1 Is truarjh dhoibhsan a tha g iarraidh còmh-

naidh 6n Eiphil 'an àite bhi 'gf earbsadh as an

Tighearn. 6 Earail gu pilUinn a dh'ionnsuidh

Dhé. 8 Sgrios nan A sirianadi.

1S truagh dhoibhsan a tha 'dol sìos do'n

Eiphit air son còmhnaidh; a tha 'g

earbsadh à h-eachaibh, agus a' cur an dòch-

ais ann an carbadaibh, a chionu gu bheil

iad làonmhor; agus ann am marcaichibh a

chionn gu bheil iad ro làidir; ach cha seall

iad air Ti naomh Israeil, agus chan iarr

iad an taigheav

FEUCH, ràoghaichidh rìgh ann am fàr-

eantachd, agus riaghlaidh uachdarain

ann ani breitheanas.

2 Agus bithidh duine mar ionad-fasgaidh

o'n ghaoith, agus mar dhàdein o'n doininn;

mar shruthaibh uisge ann an àite tioram,

mar sgàile creige mòire ann an tìr air-

snealaich.

3 Ag-uschabhi ceò air sàiilibh na muinntir'

a chi; agTis bheir cluasan na muinntir' a

chluinneas éisdeachd.

4 Agus tuigidh cridhe an duine blirais

eòlas; agus bithidh teangadh an duine

mhanntaich ealamh chum labhairt gu

soilleir.

5 Cha ghoirear an t-àimaidh fial ni's mò,

airus chan abrar gu'm bheil am fear

2 Aeh tha Esan glic, .gus bheir e olc orra, màodhoir daoineachdail.

agus cha chuir e 't'hocal air chàd; ach éiridh

e an aghaidh taighe nan aingidh, agus an

a^'haidh cabhair na muinntir' a tha 'deau-

auih euceirt.

599

6 Oir labhraidh an t-àimaidh do ghnàth

auàaideachd, agus dealbhaidh a chridho

aillgidheachd; a chur 'an gnàomh ceilge,

agus a labhairt foill an aghaidh an taigh-

ISAIAH, XXXIII.

earn', adheauanih auama an oci-aich falamh,

agus a toirt na dibhe o u dtiine àotmhor.

7 Tha innealau an duine mhàodhoir olc;

tha e a' dealbh innleachdan aimldeasacli,

IX ribeadh nam bochd le briathraibh

breugach, 's a' cheart àm anns an labhair

an t-ainniseach gu fàrinueach.

8 Ach dealbhaidh an duine fial nithean

fiala; agus le nithibh fiala daingnichear e.

9 Eiribh, a mhnathan a tha gu suaimh-

neach, chiinuibh mo ghuth; a uigheanan

gnn umhail, éisdibh ri mo chainnt.

10 lomadh là agus bliadhna bithidh sibh

gun fhois, mhnathan gun umhail; oir

dh'fhàilnich am fàon-fhogharadh, cha tig

tional iiài tomidh.

11 Criothnaichibh, sibhse a tha suaàmh-

neach; bithibh gun fhois, sibhse a tha

gnn umhail; cuiribh dhibh, rùisgibh sibh

fein, agus crioslaichibh 'ur leasraidh le

eudach-saic.

12 Xi iad caoidh air son nan càoch, air

son nani machraichean taitneach, air son na

fìonain torraicii.

13 Thig an droighionn agus an dris anìos

thar fearann mo shluaigh; seadh thar nan

uile thighibh aobhach anns a' bhaile luagh-

aireach.

14 Oir tha an t-àros air a thréigsinn; tha

buidheanu làonmlior na caithreach air am

fàgail: bithidh an daingneach agus an tàir

[ 'n an uaimhean gai bràth, 'n an aoibhneas

do na h-asalaibh fiadhaich, 'n an ionaltradh

air son nan treudan;

15 Gus an dòirtear a nuas oirnu an

Spiorad o'n àird, Agus gu'm bi am f àsach 'n

a mhachair thorraich, agus gu'm measar a'

mhachair thorrach 'n a fràdh.

16 An sin ni l^reitheanas tàmh anns an

fhàsacli, agus anns a' mhachair thorraich

gabhaidh fìreantachd còmhnnidh.

17 Agusis sàth obairnafìreantachd; Agus

is toradh do"u fhàreantachd suaimlmeus

agus téaminteachd gu sìorruidh.

18 Agus gabhaidh mo shluagh còmhnuidh

ann ain fardaich fhoistinich, agus ann an

ionadaibh-còmhnuidh téaruillte, agTis ann

an àiteachan-tàimh suaimhneach,

19 An uair a thig a' chlach-mheallain a

nuas air an doire, agus a nàthear a' chaithir

co àosal ris a' chòmhnard.

20 Is beannaichte sibhse a tha 'cur sàl ri

taobh gach uisge, a tha 'cur a mach coise an

daimh agus na h-asail.

CaibidealXXXIII

1 Breitlheanais Dhé an aghaidh nàimhdean Shioin. 13 Glacaidh uamhunn na cealgairean, 15 ach iadsana ghluaiseas gu h-ionraicbithidh Dia 'n a dhìdein doibh.

IS an-aoibhin duitse a chreachadair, nach robh air do chreachadh thu fhéin; agus fhir na foill, ris nach do bhuin iad gu fealltach: an uair a sguireas tu de chreachadh, creachar thu; agus an uair a bheir thu thairis a bhi ri foill, buinidh iad gu fealltach rillt.

2 O Thighearna, dean tròcair oirnn; ortsa tha sinn a' feitheamh; bi thus' a'd' ghairdean dhoibh gach maduinn; ar slàinte fòs ri h-àm na h-airce.

3 O ghuth a' bhuaireis theich na slòigh; an uair a thog thu suas thu fhéin, sgapadh na cinuich.

4 Agus cruinnichear 'ur creach mar a chruinnicheas am burrus: mar shillbha' nan locust, thig e orra.

5 Tha an Tighearn air 'àrdachadh; seadh, tha a chòmhnuidh gu h-àrd; lìon e Sion le breitheanas agus ceartas.

6 Agus bithidh slàinte làidir, gliocas, agus eòlas, 'n an daingneachadh do d' linn; tha eagal an Tighearn' 'n a ionmhas da.

7 Feuch, togaidh na daoine cumhachdach gaoir an taobh a muigh; guilidh teachdairean na sìthe gu goirt.

8 Tha na rathaidean mòra fàsail, dh'fhalbh am fear-turuis; bhris e an coimhcheangal, chuir e cùl ris na caithrichibh, chan eil meas aig air duine.

9 Tha an talamh ri bròn, agus a' fannachadh; tha Lebanon fo nàire, agus air a ghearradh sìos tha Saron air fàs mar fhàsach; agus Bàsan agus Carmel air crathadh dhillbh an toraidh.

10 A nis éiridh mi, deir an Tighearn; a nis àrdaichear mi; a nis togaidh mi suas mi fhéin.

11 Bithidh sibh torrach air moll; beiridh sibh asbhuain; ni bhur anail, mar theine, bhur caitheadh.

12 Agus bithidh na slòigh mar aol air a losgadh; mar dhroighionn air a ghearradh sìos loisgear iad anns an teine.

13 Cluinnibh, O sibhse 'tha fad' as, an ni a rinn mi; agus sibhse 'tha dlùth, aidichibh mo chumhachd.

14 Tha na peacaich ann an Sion fo eagal; ghlac uamhunn na cealgairean; cò 'n ar measg a ghabhas còmhnuidh maille ri teine millteach? cò 'n ar measg a ghabhas còmhnuidh maille ri lasraichibh sìorruidh?

15 Esan a ghluaiseas gu h-ionraic, agus a labhras gu ceart; a ghabhas gràin de bhuannachd na h-ainneirt, a chrathas a làmh 'bhi 'glacadh duaise na h-eucorach; a dhruideas a chluas o éisdeachd ri sgeul fola, agus a dhùineas a shùilean o amharc air olc;

16 Bithidh a chòmhnuidh-san anns na h-ionadaibh àrda; bithidh daingnichean nan creag 'n an dìdean dha; bheirear aran dha; mairidh uisge gu cinnteach aige.

17 Seallaidh do shùilean air an Rìgh 'n a mhaise; chi iad an tìr a tha cian fad' as.

18 Smuainichidh do chridhe air uamhunn. C'àit am bheil an sgrìobhaiche? C'àit am bheil am fear-tomhais? C'àit am bheil esan a rinn na daingnichean àireamh?

19 Chan fhaic thu sluagh borb; luchd na cainnte domhain, nach b'urrainn thu 'chluinntinn; luchd na teangaidh manntaich, nach b'urrainn thu 'thuigsinn.

20 Amhairc air Sion, caithir ar n-àrd fhéillean; chi do shùilean Ierusalem 'n a còmhnnidh fhoistluich, 'n a pàillinn nach atharraichear; cha ghluaisear aon d'a phuist gu bràth, ni mò 'bhrisear aon d'a chordaibh.

21 Ach ann an sin bithidh an Tighearn glòrmhor dhuinne 'n a ionad aimhnichean agus shruthan leathan; cha sinbhail bàta- ràmh ann; ni mò 'théid long ghreadhnach troimhe.

22 Oir is e an Tighearn ar breitheamh; is e an Tighearn ar fear-tabhairt lagha; is e an Tighearn ar Rìgh; téarnaidh e sinn.

23 Tha do chuird fuasgailte; chab 'urrainn iad an crann a ro-dhaingneachadh; cha b'urrainn iad an seòl a sgaoileadh; an sin tha creach phailt air a roinn; ghlac am bacach a' chobhartach.

24 Agus chan abair am fear-àiteachaidh, Tha mi tinn: glieibh an sluagh, a tha 'chòmhnuidh an sin, maitheanas 'n an aingidheachd.

Caibedeal XXXIV

1 Fearg an Tighearn' an aghaidh nan cinneach a tha 'n an naimhdibh d'a eaglais. 16 Cinnte na fàistneachd.

DLUTHAICHIBH, a chinneacha, chum éisdeachd; agus thugaibh aire, O fhineachan: éisdeadh an talamh, agus a làn; an saoghal, agus na h-uile a tha 'teachd a mach uaith.

2 Oir tha fearg air an Tighearn an aghaidh nan cinneach uile; agus corruich an aghaidh an slògh uile; chuir e as doibh, thug e thairis iad chum casgairt.

3 Agus tilgear am mairbh a mach; agus o'n cairbhean éiridh brenn bholadh; agus leaghaidh na sléibhtean sìos le'm fuil.

4 Agus crìonaidh feachd uéimh g-u léir air falbh, agus fillear na nèamhan air a chéile mar dhuille leabhair; agus tuitidham feachd uile sìos mar thuiteas an duilleag sheargta o'n fhìonain, agus mar am meas làn-abuich o'n chrann-fhìge.

5 Oir tha mo chlaidheamh air a chur air mhisg anns na nèamhan; feuch, tuitidh e air Idumea, agus air an t-sluagh a mhallaich mise, chum breitheanais.

6 Tha claidheamh an Tighearna sàsuichte le fuil; tha e biadhta le saill, le fuil nan agus ghabhar, le saill airnean reitheachan; oir tha ìobairt aig an Tighearn ann am Bosrah, agus àr mòr ann an tìr Idumea.

7 Agus thig na h-aon-adharcaich a nuas maille rill, agus na daimh maille ris na tairbh; agus cuirear an tìr air snàmh le fuil, agus nìthear an duslach reamhar le saill.

8 Oir is e là dìoghaltais an Tighearn' a th'ann, agus bliadhna an ath-dhìolaidh air son connsachaidh Shioin.

9 Agus iompaichear a sruthan gu pìc, agus a duslach gu pronnasc; agus fasaidh a fearann uile 'n a phìc loisgich.

10 Cha téid a chur as a dh'oidhche no a la; gu sìorruidh théid a deatach suas; o àl gu h-àl bithidh i fàs; gu lìnn nan lìnn cha téid aon neach troimpe.

11 Ach sealbhaichidh am pelican agus a' ghràineag i; aguS gabhaidh a' chailleach-oidhche agus am fithcach còmhnuidh innte; agus sìnidh e thairis oirre sreang an léir-sgrios, agus clachan na fàsalachd.

12 Gairmidh iad a h-uaislean do'n rìoghachd, ach cha bhi iad ann; agus thig a ceannardan uile gu neo-ni.

13 Agus fàsaidh an droighionn suas 'n a lùchairtibh; an canntagach agus an dris 'n a daingnichibh; agus bithidh i 'n a fàrdaich aig dràgonaibh, 'n a h-àros aig nigheanaibh na comhachaig.

14 Agus coinnichidh fiadh-bheathaichean an fhàsaich agus fiadh-bheathaichean na macharach a chéile; agus glaodhaidh am fiadh-dhuine r'a chompanach; an sin fòs gabhaidh an screuchag-oidhche fois, agus gheibh i dhi fhéin àite-tàimh.

15 An sin ni a' chailleach-oidhche mhòr a nead, agus beiridh i a h-uibhean; agus ni i gur, agus cruinnichidh i a h-àlach fo a sgàile; an sin fòs cruinnichear na h-iolairean, gach aon le a chéile fhéin.

16 Fiosraichibh de leabhar an Tighearna, agus leughaibh; cha bhi aon dhillbh so air chall, cha bhi aon as eugmhais a céile; oir is e mo bheul-sa 'thug an àithne, agus is e a spiorad a thionail iad.

17 Agus thilg e an crannchur air an son, agus roinn a làmh dhoibh e le sreing; sealbhaichidh iad e gu sìorruidh; o àl gu h-àl gabhaidh iad còmhnuidh ann.

Air ais dhan ISAIAH

CaibidealXXXV

1 Glòir agus soirbheachadh rìoghachd Chriosd. 9 Siubhlaidh a' mhuinntir shaorta ann an slighe an Tighearna, agus thig iad gu Sion le caithream agus aoibhneas.

NI am fàsach agus an talamh tartmhor gàirdeachas air an son; agus bithidh an dìthreabh ait, agus thig e fo bhlàth mar an ròs.

2 Brisidh e mach gu h-ùrar, seadh ni e gairdeachas gu subhach agus gu ceòlmhor; bheirear glòir Lebanoin dha, maise Charmeil agus Sharoin; chi iad sin glòir an Tighearna, agus maise ar Dé-ne.

3 Neartaichibh-sa na làmhan laga, agus daingnichibh na glùinean anmhunn.

4 Abraibh riu-san a tha lag-chridheach, Bithibh làidir, na bitheadh eagal oirbh; feuch, thig bhur Dia le dìoghaltas, 's e Dia le ath-dhìoladh; thig e fhéin, agus saoraidh e sibh.

5 An sin fosgailear sùilean nan dall, agus bithidh cluasan nain bodhar air am fosgladh.

6 An sin leumaidh am bacach mar fhiadh, agus seinnidh teangadh a' bhalbhain; oir anns an fhàsach brisidh uisgeachan a mach, agus sruthan anns an dìthreabh.

7 Agus fàsaidh am fearann tioram 'n a linne, agus am fearann tartmhoir 'n a thobraichibh uisge: ann an àite-còmhnuidh nan dràgon, agus 'n an leabadh, bithidh feur, leis a' chuile agus an luachair.

8 Agus bithidh rathad mòr an sin, agus slighe; agus goirear slighe na naomhachd dheth; cha siubhail neach neòghlan troimhe; ach bithidh e air an son-san; cha téid am fear-turuis no na daoine baoghalta air seacharau ann.

9 Cha bhi leòmhan an sin, ni mò 'thig fìadh-bheathach millteach suas anu; chan fhaighear an sin e; ach siubhlaidh a' mhuinntir shaorta ann:

10 Agus pillidh saor-dhaoine an Tighearna, agus thig iad gu Sion le caithream, agus aoibhneas sìorruidh air an cinn; gheibh iad gairdeachas agus aoibhneas, agus teichidh bròn agus osnaich air falbh.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

Air ais dhan ISAIAH

CaibidealXXXVI

1 Ghlac Senaclierib ràgk Asiria uile bhailiean

daingniclite illdah, 2 Chuir e Rabsaceh a

dh'ionnsuidh Ierusaleim a toirt maslaidài

do Heseciah. 13 Brialhran Rabsaceh a lab/t-

air e ^an éisdeachd an t-sluaigli. 22 Dh'inii-

seadh iad do Heseciah.

AGUS tharladh anna a' cheathramh

bliadhna deug de rìgh Heseciah,

giCn d'thàinig Seuacherib ligh Asiria nìos

au aghaidh uile bhailtean daingnichte illdah,

agus ghlac e iad.

2 Agus chuir rìgh Asiria Rabsaceh o

Lachis do Ierusalem, dh'ionusuidh rìgh

Heseciah, le armailt mhòir; agus sheas e

aig sruth-chlais na lillne uachdaraich, air

rathad mòr achaidh an luadhadair.

3 An sin thàinig a mach d'a ionnsuidh

Eliacim mac Hilciah, a hlia os ceaun an

tighe, agus Sebuah an sgrìobhaiche, agus

loah mac Asaiph an seanachaidh.

4 Agus thuirt Rabsaceh rill, Abraibh

a nis ri Heseciah, Mar so deir an rìgh mòr,

rígh Asiria, Ciod e am bim-dòchais so as

am bheil thu ag earbsadh à

5 Tha thu agràdh,(ach is briathran faoine

iad^ Tha comhaii-Ie agus neart agam air

son a' chogaidh; a nis cò as am bheil thu

ag earbsadh, gu'n deauadh tu ceannairc a'm'

aghaidh-sa à

G Feuch, tha thu 'g earbsadh as an luirg

bhriste chuilce sin, an Eiphit; ni,maleigeas

duine a chudthrom air, a théid a steach

'n a làimh, agus a thollas troimhe i: marso

tha Pharaoh rìgh na h-Eiphit dhoibhsau

uile a dh'earbas as.

7 Ach ma their thu rium, As an Tighearn

602

ar Dia tha ar n-earbsa; nach e sin esan a

chuir Heseciah air falbh 'iolladau àrda agus

'altairean; agus thuirt e ri illdah agus

ri Ierusalem, Fa chomhair na h-altarach so

sleuchdaidh sibh?

8 A nis uime sin, guidheam ort, géill do

I m' thigheam rìgh Asiria; agus bheir mise

dhuit dà mhàle each, ma's urrainu thu,

: air do thaobh - sa, marcaichean a chur

orra.

9 Cionnns ma ta a philleas tu air ais aon

! cheann-feadhna de na seirbhisich a's lugha

'tha aig mo thighearu? agus a dh'earbas tu

as an Eiphit air son charbadan agus marc-

shluaigh ?

10 Agus a nis, an ann as eugmhais an

Tighearn' a thàinig mise a uàos an aghaidh

na tìre so, g'a sgrios ] Is e an Tighearn a

thubhairt rium, Rach suas an aghaidh na

tàre so, agus sgrios i.

11 An sin thuirt Eliacim, agus Sebnah

agus loah ri Rabsaceh, Labhair, guidh-

eamaid ort, ri do sheirbhisich, anns a'

chainnt Shirianaich, oir tuigidh sinu i;

agus na labhair ruinn anns a' chainnt ludh-

aich, ann an cluasaibh an t-sluaigh a tha

air a' bhalla.

12 Agus thuirt Rabsaceh, An ann a

dh'ionusuidh do thigheama-sa agus a d'iolln-

suidh-sa, a chuir mo thighearn mise, a labh-

airt uam briathar so? nach ann a dh'ionn-

suidh nan daoine a tha 'n an suidhe air

a' bhalla, a chum gu'n ith iad an salcliar

féin, agus gu'n òl iad an uisge fhéin, maille

ribhse .'

13 An sin sheas Rabsaceh, agus ghlaodh e

le guth àrd anns a' chainut ludhaich, agus

thubhairt e, Cluillnibh briathran an rìgh

mhòir, rìgh Asiria:

14 Mar so deir an rígh, Na mealladh Hese-

ciah sibh, oir cha bhi e comasach air 'illr

téarnadh:

15 Agus na tugadh Heseciah oirbh bhur

dòchas a chur anns an Tighearn, ag ràdh,

Gu cinnteach téarnaidh an Tighearn sinn,

cha toirear thairis am baile so ann an làillih

rlgh Asiria:

16 Na h-éisdibh ri Heseciah; oir mar so

deir rìgh Asiria, Deanaibh coimhcheaàigal

riumsa le tàodhlac, agus thigibh a m'

ionusuidh; agus itheadh gach fear d'a

chrann-fàolla, agus gach fear d'a chrann-

fàge fhéin, agus òladh gach fear uisge a

thobair fhéin;

17 Gus an tig mise agus gu'n toir mi sibh

gu tlr cosmhuil ri'r tìr fhéin; tu- arbhair agus

fhàona, tìr araill agus fhàoll-Iiosan.

18 Thugaihh an aire nach cuir Heseciah

impidh oirbh, ag ràdh, Téarnaidh an taigh-

earn sinn. An do theasairg diathau nan

cillneach, gach acu a thàr fhéin, à làillih rìgh

Asiria ]

19 Cait am bheil diathan Hamait agus

Arphaid? c'àit am bheil diathau Sheph-

ISAIAH. XXXYll.

arbhaim à aii do thcasairg iad Saniaria as

mo làimh-sai'

20 Cò 'am measg uile dhiathan naii dàith-

clian so, a theasairg an tìr fhéin as mo làimh-

sa, gu'n tcasairgeadh auTighearn lerusaleK

as mo làimh à

21 Ach dh'fhau iad 'n an tosd, agus cha

d'thug iad focal freagraidh dha; oir b'i

àithue an rígh, Na tugaibh freagradh dha.

22 an sin thàinig EUacim mac Hilciah, a

bha os ceaun an taighe, agus Sebnah an

sgrìobhaiche, agus loah mac Asaiph an

seanachaidh, gu Heseciah, le'n eudach

reubta, agus dh'innis iad dlia briathran

Rabsaceh.

CaibidealXXXVII.

] 'A^ a theanntachd clillirHesecialifios a dlCionn-

suidh Isaiah gu urnuigh a dheanamh air a

shon, 8 Litir Shenacherib. 14 Urnuigh

Heseciah. 21 Boimh-innis Isaiah sgrios Shen-

acherib. 36 Bhuail aingeal an Tighearna

camp nan A sirianadi.

AGUS an uair a chuala Heseciah an rìgh

e, reub e 'eudach, agus chòmhdaich

se e fhéin le eudach saic, agus chaidh e a

steach do thaigh an Tighearna.

2 Agus chuir e Eliacim a bha os ceann

an taighe, agus Sebuah an sgrìobhaiche,

agus seanairean nan sagart, còmhdaichte

le eudach saic, gu Isaiah mac Amois, am

fàidh.

3 Agus thuirt iad ris, Mar so deir

Heseciah, Is là teinn agus achmhasain agus

maslaidh an là so; oir tha chinn air teachd

I gu inbhe breith, agus neart gu breith cha-

I n'eil aun.

4 Theagamh gu'n tabhair an Tighearn do

Dhia fainear briathran Rabsaceh, a chuir a

thighearn rìgh Asiria a mliaslachadh an

Dé bheò; agus gu'n cronuich e na briathran

a chual' an Tighearn do Dhia: cuir thusa

ma ta suas urnuigh air son an iarmaid a

dh'fhàgadh.

5 Mar sin thàinig òglaich rìgh Heseciah

gu Isaiah.

6 Agus thuirt Isaiah rill, Mar so their

I sibh ri 'ur Tighearn, Mar so tha an taigh-

earn ag ràdh, Na bitheadh eagal ort air son

, nam briathran a chuala tu, leis an d'thug

òglaich rìgh Asiria masladh dhomhsa.

^ 7 Feuch cuiridh mi osag air, agus cluinn-

idh e tuairisgeul, agus pilUdh e d'a thàr

, fhéin; agus bheir mi air tuiteam leis a'

i chlaidlieamh 'n a thàr fhéin.

> 8 Mar sin phill Rabsaceh, agus fhuair e

f rìgh Asiria a' cogadh an aghaidh Libiàah;

j oir chual e gii'u d'fhalbh e o Lachis.

f 9 Agus an uair a chual' e mu thimchioll

; Thirhacah rìgh Etiopia, ag ràdh, Thàinig e

; mach a chogadh rillt; chuir e teachdairean

'< gu Heseciah, ag ràdh,

10 Mar so their sibh ri lleseciah rìgh

Indah, Na meaUadh do Dhia thll, as am

bheil thu ag earbsadh, ag ràdh, Cha

603

Itoirear lerusarem ttiairis do làimh xà^'h

j Asiria.

11 Feuch, chuala tu ciod a rinn ríghrean

Asiria ris na dùthcliannaibh uile, 'g an

sgrios gu tur; agus am bi thusa air do

théarnadh ?

12 an do theasairg diathan nan cinneach

iadsan a sgrios m'aithricliean-sa, eadhon

Gosan, agus Haran, agus Reseph, agus mi-o

Edein a bha ann an Telasar à

13 C'àit am bheil ràgh Hamait, agus rìgh

Arphaid, agus rìgh mòr-bhaile Sheph-

arbhaim, Hena, agus Ibhah?

14 Agus gnabh Heseciah an litir o làimh

nan teachdaireau, agus leugh e i; agus

-chaidh Heseciah suas do thigh an taigh-

earn', agus sgaoil e i 'am fianuis an taigh-

earna.

15 Agus rinn Heseciah urnuigh ris an

Tighearn, ag ràdh,

16 'Thigheama nan sluagh, Dhia Israeil,

a tha a'd' chòmhnnidh mdar na cheruban:

is tusa fhéin, a'd' aonar, Dia uile rìoghachdan

natalmhainn; is tu a rinn na nèamhan agus

an talamh.

17 Crom, o Thigheama, do chluas, agus

cluinn; fo.«gaiI, Thighearna, do shàiilean,

agus faic; agus cluilln uile bhriathran

Shenacherib, a chuir e a mhaslachadh an

De bheò.

18 Gu deimhin, O Thigheama, sgrios

ríghrean Asiria na cinnich nne, agus am

fearann,

19 Agus thilg iad an diathan anns an

tcille; oir cha hu diathan iad, ach obair

làmhan duine, fiodh agus clach; uime sin

sgrios iadsan iad.

20 Ach a nis, O Thigheama ar Dia, teas-

airg sinn o a làimh; a chum gu'm bi fàos aig

uile rìoghachdaibh na talmhainn gur tusa,

a Thighearna, an t-aon Dia.

21 An sin chuir Isaiah mac Amois fios g-u

Ileseciah, ag ràdh, Mar so deir an taigh-

caru Dia Israeil, Do thaobh na h-urnuigh a

rinn thu rium mu thimchioll Shenacherib

rígh Asiria;

! 22 So am focal a labhair an Tighearn m'a

thimchioll-san; Rinn òigh-nighean Shioin

tàir ort, rinn i gàire fauoid rillt; chrath

Inighean Ierusaleim a ceann air do chàll-

! a;àbh.

23 Cò d'an d'thug thu masladh agus toi-

I bheum/ Agus cò an aghaidh an do thog thu

i'do ghuth, agus an do thog thu suas do

shùilean gu h-àrd à an ann an aghaidh Ti

naoimh Israeil?

24 Le do luchd-muinntir mhaslaich thu ai.;

Tighearn, agus thllbhaii-t thu, Le làonmhoii -

eachd mo charbad dhàrich mi àirde nam

beann, sliosan Lebanoin; agus gearraidh

mi sìos a' chuid a's àirde d'a chraobhan

seudair, rogha a chraobhau gillthais; agus

théid mi stigh do ionad àrd a chràche, fràdh

a Charmeil.

ISAIAH, XXXYIII.

25 Chladhaich mi, agus dh'òl mi uisg-

eachan; agus le bomi mo chos thiorm-

aich mi uile shruthan nan ioiiadan daillg-

nichte.

26 Nach cuala tn o shean gu'n d'rinn mi e,

agus aimsiribh cein gu'n do dliealbh mi e?

A nis thug mi gu crìch e, gu'm bitheadh

tusa clillm bailte daingnichte'chur fàs'nan

carnaibh sgrios.

27 Uime sin bha an hichd-àiteachaidh air

bheag neart; bha iad fo gheilt-chrith agus

amliluadh; bha iad mar fhcur na machar-

acli, agus mar an luibh uaine; mar fheur

mullaich an taighc, agus mar an t-arbhar a

slieargas mu'm fàs e suas.

28 Ach is aithne dhomh do shnidhe sìos

agus do dhol a mach, agus do theachd a

steach, agus do bhoile a'nr aghaidh.

29 A chionn gu'n d'thàinig do bhoile a'ni'

aghaidh, agus d'àrdan a nìos gu m' chluas-

aibh; air an adhbhar sin cuiridh mi mo

dhubhan ann ad shròin, agus mo shrian

ann ad bheul; agus pillidh mi air d'ais thu

air an t-slighe air an d'thàinig thu.

30 Agus bithidh so 'n a chomharadh dhuit;

Ithibh air a' bhliadhna so an ni sin a

dh'fhàsas leis fhéin, agus air an dara

bliadhna an ni a chinneas as a sin; agus

air an treas bliadhna cuiribh agus buain-

ibh; agus suidhichibh fìon-liosan, agus ith-

ibh an toradh.

31 Agus gabhaidh am fuigheall a theid as

de thigh illdah, fathast freumh sìos agus

giùlainidh e toradh suas.

32 Oir o Ierusalemthéidfuigheallamach,

agus iadsan a théid as o sliliabh Shioin: ni

eud Tighearna nan sluagh so a choimh-

lionadh.

33 Air an adhbhar sin, mar so deir an taigh-

earn mu thimchioll rìgh Asiria, Cha tig e a

steach do'n bhaile so, agus cha tilg e saigh-

ead ann, agus cha tog e sgiath fa cliomliair,

agus cha chuir e suas tòrr 'n a aghaidh.

34 Air an t-slighe air an d'thàinig e, mar

sin pillidh e; agus do'n bhaile so cha tig e

.stoach, deiran Tighearn.

35 Agus dàonaidh mise am baile so clmm

a thcarnadh, air mo sgàth fhéin, agus air

sgàth Dhaibhidh m'òglaich.

36 Agus chaidh airigeal an Tighearn' a

mach, agus bhuail e, ann an camp nan

Asirianach, ceud agus ceithir fichead agus

càiig màle; agus an uair a dh'éirich daoine

's a' mhaduinn, bha iad sin uile 'n an corp-

aibh marbha.

37 Agus thog Senacherib rìgh Asiria air,

agus dh'fhalbh <?, agus phill e., agus ghabh

e còmhnuidh ann an Ninebheh.

38 Agus tharladh, an uair a bha c ri

aoradh ann an taigh Xisi'och a-dhia, gu'n do

bhuail Adramelec agus Sareser, a mhic, c

leis a' chlaidheamh,agus theich iad do thàr

Armenia; agus ríghich Esarhadon a mhac

'n a àite.

604

CaibidealXXXVIII.

1 'iV uair bha Heseciah tinn gu Ids rinn e

urnuigh ri Dia, agus fhuair e gealladh gu'n

cuirteadh cùig bliadhna deug ri a làilhihh.

7 Mar chomharadh air so thug Dia air ais

diihhar nan ceum. 9 Laoidh-bhuidheachais

Heseciah.

ANXS nalàithibh sin bha Heseciah tinn

gu bàs; agus thàini^ Isaiah am fàidh,

mac Amois, d'a ionnsuidh, agus thuirt

e ris, Mar so tha an Tighearn ag ràdh, Cuir

do thaigh 'an ordugh; oir gheibh thu bàs,

agus cha mhair thu beò.

2 An sin thionndaidh Heseciah 'aghaidh

ris a' bhalla, agus rinn e urnuigh ris an

Tighearn;

3 Agus thuirt e, Guidheam ort,

Thighearna, cuimhnich a nis cionnus a

ghluais mi a'd' làthair ann am f àrinn, agug

le cridhe iomlan, agTis a rinn mi an ni a tlui

maith a'd' shùilibh. Agus ghuil Heseciah

gugoirt.

4 An sin thàinig focal anTighearnadh'ionn-

suidh Isaiah, ag ràdh,

5 Falbh agus abair ri Ileseciah, Mar so

deir an Tighearn, Dia Dhaibhidh d'athar,

Chuala mise d'urnuigh, chunnaic mi do

dheòir; feuch, cuiridh mi ri d' làithibh

càiig bliadhna deug;

6 Agus saoraidh mi thusa agus am baile

so à làimh rìgh Asiria; agus dàonaidh mi

am baile so.

7 [Agus thuirt Isaiah,] 'Se so ds

comharadh dhuit gu'n dean an Tighearn

an ni a labhair e;

S Feuch, bheir mi air ais dubhar nan ceum,

a tha air dol sìos leis a' ghréin air uairead-

air-gréine Ahais, deich ceuman air ais.

Agus phill a' ghrian air a h-ais deich ceuman

air na ceumaibh air an dcachaidh i sìos

9 So sgi'àobhadh Heseciah rìgh illdah, an

uair a bha e tinn, agus a shlànuicheadh e o

'thinneas.

10 thuirt mi, ann an giorrachadh mo

làithean, Théid mi a steach air dorsaibh na

h-uaighe; chaill mi fuigheall mo bhliadh-

nachan.

11 thuirt mi, chan fhaic nii ni's mò

an Tig\\eKT\à,eadhon an taighoarn, ann an tìr

nam beò; cha seall mi air duine ni's mò,

maille ri luchd-àiteachaidh an t-saoghail.

12 Tha m'aois air dealachadh rium, agus

dh'atharraichcadh i air falbh mar bhothan

buachaille; ghearradh as mo bheatha mar

gu'm Vann leis an fhigheadair; tha e 'gaui

clilaoidheadh le tinneas caithtcacli; o là

eadhon gu h-oidliche tha thu a' cur iis

domh.

13 Shaoil mi, gus a' mhaduinn, gu'm bris-

cadh e, mar leòmhan, mo chnàmhau uile;

là eadhon gu h-oidhche tha thu a' cur a.-i

domh.

14 Mar ghobhlan-gaoithe no mar chòrr,

rinn mi cànran; rinn mi caoidh mar cholu-

ISAIAH, XXXIX, XL.

man: tha mo shùilean air fàilneachadh le

sealnninn suas. Thighearna, tha mi air

mo shàruchadh; bi thusa a'd' uiras

dliomli.

15 Ciod a their mi? Labhair e rium, agus

f òs choimhHon e. Gluaisidh mi gu f òil uile

bliliadhnachanmo&/i(3a^Aa,air son ànihghair

m"anama.

16 O Thighearna, troimh na nithibh sin

bithidh iad beò, agus anns na nithihh sin

tha beatha mo spioraid: mar sin shlànnich

agus bheothaich thu mi.

17 Feuch, tha m'àmhghar air a chaochladh

gu fois; theasairg thu gu caomh m'anam o

shlochd millteach; seadh, thilg thu air do

chàdaobh m'uile lochdan.

18 Gu deimhin cha dean an iiaigh luaidh

ort; cha toir am bàs chià dhuit; cha chuir

iadsau a théid sìos do'n t-slochd an dòigh

aun ad fhàrinn.

19 Am beò, am beò, molaidh esan thu, mar a Di mise air an là'n diugh; foillsichidh an t-athair do'n chloinn do thairisneachd.

20 Bha an Tighearn leam gu m' théarnadh;

air an adhbhar sin seinnidh sinn mo dhàin air

uah-innealaibh-cillil,uile làithean arbeatha,

ann an taigh an Tighearna.

21 Agus thuirt Isaiah, Gabhadh iad

meall fhàgean, agus sgaoileadh iad air an

neasgaid iad, agus slànuichear e.

22 Agus thuirt Heseciah, Ciod e an

coniharadh gu'u téid mi suas do thaigh an

Tighearna ?

CaibidealXXXIX.

1 Chuir Merodach-haladan teachdairean a

dh'àonnsuidh He-seciah: 2 dWfheuch esan doihh

uile ionmhas a thighe: 3 '?i uair a dillal' Isaiah

80, dàtHnnis e do Heseciah {/u'n rachadh gach

ni a bha '« a thaigh a ghitdan air fall h gu

Bahilon.

ANXS an àm sin, clillir Merodach-bala-

dan, mac Bhaladain rìgh Bhabiloin,

htir Agus tiodhlac gu Heseciah; oir chual'

6 gTi'n robh e tinn, agus gu'n do shlànuich-

eadh e.

2 Agus rinn Heseciah gairdeachas air an

son; agus dh'fheuch e dhoibh taigh-tasgaidh

a nithean luachmhor, an t-airgiod, agus an

t-òr, agus na spàosraidheau, Agus an oladh j

luachmhor, agus a thigh-armachd gu léir, |

i apus na h-uile ni a fhuaradh 'n a ionmhas- '

aibh; cha robh ni 'n a thigh, agus 'n a |

; rìoghachd uile, nach d'fheuch e dhoibh. j

, 3 Agus thàinig am fàidh Isaiah gu rìgh j

j Heseciah, agus thuirt e ris, Ciod a

thubhairt na daoine so? agus cia as a thàinig

iad a d'iollnsuidh ] Agus thuirt Heseciah,

Thàinig iad a m' ionnsuidh o thàr chéin, o

Bhabilon. 1

4 Agus thuirt e, Ciod a chunnaic iad:

ann ad thighi Agus thuirt Heseciah, Xa

h-uile ni a ^/i'ann am thaigh chunnaic iad;

cha-n'eil ni ann am iollmhasaibh nach

d fhcuch mi dhoibh.;

à, 60o

5 An sin thuirt Isaiah ri Ilcseciah,

Cluinn focal Tighearna nan sluagh;

6 Feuch, tha na làithean a' teachd, anna

am bi gach ni a tKann ad thigh, agus a

thaisg d'aithricliean suas gus an là an diugh,

air a ghiàilan air falbh gu Babilon; chan

fliàgar ni air bith, deir an Tighearn.

7 Agus de d' mliacaibh a thig uait, a ghin-

ea.s tu,bheir iad leò; agusbithidh iad 'n an

caillteanaich ami an làichairt ràgh Bhabiloin.

8 An sin thuirt Heseciah ri Isaiah, Is

maith focal an Tighearn' a labhair thu; oir

thubhairt e gu'm bi sàth agus f àrinn ann ré

mo làithibh-sa.

CaibidealXL.

IThvgDiacomhfhurtachd d'ashluagh. 3 Sear-

monachadh Eoin Baistidh. 9 Deadh sgeul on

t-soisgeil. 12 Mòrachd agus cumJuichd c.n

Tighearna,

THUGAIBH comhfhurtachd, thugaibh

comh fhurtachd do mo shluagh-sa, deir

'ur Dia.

2 Labhraibh gu sòlasach ri Ierusalem;

agus glaodhaibh rithe, gu'n do ehoimhlion-

adh a cogadh, gu'n do ghlanadh a h-aingidh-

eachd; oir fhuair i o làimh an taigheara' a

dhà uircad r'a h-uile pheacaidhean.

3 Guth an ti a ghlaodhas anns an fhàsach,

Ulluichibh slighe an Tighearna; réitichibh,

anus an dà-threabh, slighe àrd cl' ar Dia-ne.

4 Bithidh gach gleanu air'àrdachadh,ag-iis

gach sliabh agus cnoc air 'àsleachadh; agus

nithear an càm dàreach, Agus na h-ionadan

garbha 'n an còmhnard reidh.

5 Agus foillsichear glòir an Tighearn', agus

chi gach uile fheoil i le 'chéile; oir is e beul

an Tighearn' a labhair.

6 Tha guth ag ràdh, Eigh; agus thuirt

mise, Ciod a dh'éigheas mi ? Is feur gach

uile fheoil, agus tha a h-òirdheirceas uile

mar bhlàth na macharach: |

7 Tha am feur a' soargach, am blàth a' j

cràonadh, 'n uair a shéideas gaoth an taigh-!

eani' air; gu cinnteach is feur an sluagh.

8 Tha am feur a' seargadh, am blàth a'

cràolladh; ach scasaidh focal ar Dé-ne gu

sàorruidh.

9 thusa a tha 'tabhairt deadh sgéoil do

Shion, gabh suas gu sliabh àrd, thusa

a tha 'tabhairt deadh sgéoil do Ierusalem,

tog do ghuth le neart; tog e, na bitheadh

eagal ort; abair ri baiitibh illdah, Feuch

bhur Dia!

10 Feuch thig an Tighearn Iehobhah lo

làimh làidir, agus bheir a ghairdean buaidh

a niach dha; feuch, tha a dlmais maille ris, i

agus 'obair 'n a fhianuis.

11 Mar bhuachaille beathaichidh e a

threud; le a ghairdean cuairtichidh e na

h-uain, agus giàilainidh e iad 'n a uchd;

iomainidh e gu séimh an spreielh a tha trom

le h-àl.

12 Cò a thomhais na h-ui.sgeachan ann j

J

ISAIAH, XLI.

an gla:c a làimhe; agus a slim a mach iia j Dia bith-bhuan, an Tighearn, Cruith-fhcar

néarahanle réis; agus a cliruinnich duslach chràochan na tahuhainn, chan fhannaich

na tahuhainn ann an soitheach-tomhais; aguschasgàthich e; cha-nfheudarathuigse

agus a chothromaich na sléibhtean ann

an sligibli, agus na cnuic ann am meigh-

chothroim ?

13 Cò a sheòl Spioi'ad an Tighearna; no

mar aon d'a chomhairle, a theagaisg e ?

14 Cò ris a chuir e a chomhairle, agus cò

a theagaisg e, agus a sheòl dha ceum a'

bhreitheanais,agus a dh'illnnsaich dha eòlas,

agus a sheòl dha sHghe na tuigse?

15 feuch, tha na cinnich mar bhoinne an

t-soithich-uisge; agus measar iadmar dhus

màn na shge-tomhais: feuch, togaidh e suas

na h-eileanan mar smàiirnean.

16 Agus cha leòr Lebanon, gu a losgadh,

agus cha leòr a bheathaichean air son

ìobairt-loisgte.

17 Tha na cinnich uile mar neo-ni 'n a

làthair-san; tha iad air am meas leis mar

fhàor neo-ni agus dàomhanas.

18 Cò ris, ma seadh, a shamhhiicheas sibh

Dia? agus ciod an coslas a ni sibh dha?

19 Tilgidh am fear-ceirde dealbh snaidhte,

agus cuiri'dh an t-òr-cheard thairis e le

h-òr; agus ni e slabhruidhean airgid alr a

s/ion.

20 Am fear aig nach 'eil fiài tabhartais,

taghaidh e màr fiodha nach grod; iarraidh

e mach dha fhéin fear-oibre seòlta, a chuireas

'an uigheara dealbh snaidhte nach téid a

ghhifisad.

21 Nach d'fhuair sibh fios? nach cuala

sibh sgeid^ nach do chuireadh 'au céill

duibh thus? nach do thuig sàbh o leaffadh

bunaitean na tahuhainn ?

' a rannsachadli.

29 Bheir csan neart do'n anmhunn, agus

dhoibhsan a tha gun làigh meudaichidh e

treise.

30 Fàsaidh na h-òigfhir Lag agus sgàth,

agus tuitidh an òigridh thaghta gu làr;

31 Ach iadsan a dh'fheitheas air an taigh-

earn gheibh iad spionnadh nuadh; éiridh

iad suas mar iolair air a sgiathaibh; i'uith-

idh iad agus cha bhi iad sgàth, siùbhlaidh

iad agus chan fhàs iad faun.

CaibidealXLI

1 Nochd Dia a fhreasdal agus a ghràdh do'n Eaglais, 9 Chomhairlich e d'a shluagh an dòchas a shuidheachadh airsan do bhrìgh gu'n cum e suas iad le deas làimh 'fhìreantachd. 21 Dìomhanas nan dia coimheach.

BITHIBH 'n 'ur tosd a'm' làthair, eileanan, agus ath-nuadhaicheadh na slòigh an neart; thigeadh iad am fagus, an sin labhradh iad; dlùth aicheamaid r'a chéile chum tagraidh.

2 Cò a dhùisg suas an t-ionracan o'n ear, a ghairm e chum a choise, a chuir na cinnich 'n a fhochair, agus a thug dha riaghladh thar rìghribh? a rinn iad mar an duslach roimh a chlaidheamh, agus mar an asbhuain fhuadaichte roimh a bhogha?

3 Ruaig e iad, chaidh e thairis ann an tèaruinteachd; air slighe nach d'imich e roimhe le a chosaibh.

4 Cò a dh'oibrich agus a choimhlion so, a' gairm nan ginealach o thùs? Mise an Tighearn, an ceud neach, agus maille riusan air dheireadh, is mise e.

5 Chunnaic na h-eileanan, agus ghabh iad eagal; iomallan na tìre, agus bha iad fo uamhas; dhlùthaich iad, thàinig iad am fagus.

6 Chuidich gach fear a choimhearsnach, agus thuirt e r'a bhràthair, Bi misneachail.

7 Mar sin thug an saor misneach do'n òrcheard; esan a mhìnicheas leis an òrd, do'n fhear a bhuaileas air an innein, ag ràdh, Tha e ullamh chum a thàthadh; agus dhaingnich e le tairngibh e, air chor as nach gluaisteadh e.

8 Ach thusa Israeil, m'òglach, a Iacoib, a ròghnaich mi; sliochd Abrahaim mo charaid;

9 Thusa, a stiùr mi o iomallaibh na talmhainn, agus a ghairm mi o mheasg a maithean; agus thuirt mi riut, Is tu m'òglach; ròghnaich mi thu, agus cha do chuir mi cùl rillt

10 Na bitheadh eagal ort, oir tha mise maille rìut; na bitheadh geilt ort, oir is mise do Dhia; neartaichidh mi thu; seadh, cuidichidh mi thu; seadh, cumaidh mi suas thu le deas làimh m'fhìreantachd.

11 Feuch nàraichear agus maslaichear iadsan uile a bha air bhoile rillt; bithidh iad mar neo-ni; agus théid iadsan a ni strì riut 'am mugha.

12 Iarraidh tu iad, agus chan fhaigh thu iad, eadhon na daoine a rinn strì rillt; bithidh na daoine a rinn cogadh riut mar neo-ni, agus mar ni gun bhrìgh.

13 Oir tha mise, an Tighearn do Dhia, 'g ad chumail suas air do làimh dheis; tha mi ag ràdh riut, Na bitheadh eagal ort, ni mise cabhair ort.

14 Na bitheadh eagal ort, a chnuimh 'Iacoib, a dhaoine bàsmhor Israeil; ni mise cabhair ort, deir an Tighearn, agus is e d'fhear-saoraidh Ti naomh Israeil.

15 Feuch, ni mise thu a'd' inneal-bualaidh geur, nomha, aig am bi fiaclan; buailidh tu na sléibhtean, agus pronnaidh tu gu mìn iad; agus ni thu na cnuic mar mholl.

16 Fasgainidh tu iad, agus bheir a' ghaoth air falbh iad, agus sgapaidh a' chuairt-ghaoth iad; ach ni thusa gairdeachas anns an Tighearn, ni thu uaill ann an Ti naomh Israeil.

17 An uair a bhitheas am bochd agus an t-ainnis ag iarraidh uisge, agus nach bi e ann; agus a bhitheas an teangadh air tiormachadh le tart; mise Iehobhah freagram iad; Dia Israeil, is mi mach tréig iad.

18 Fosgailidh mi aimhnichean anns na h-ionadaibh àrda, agus tobraichean ann am meadhon nan gleann; ni mi am fàsach 'n a linne uisge, agus am fearann tioram 'n a shruthaibh uisge.

19 Cuiridh mi anns an fhàsach an seudar, an sitta, am miortal, agus an crann-olaidh; suidhichidh mi anns an fhàsach an gillthas, an gall-ghillthas, agus am bocsa le 'chéile:

20 A chum gu'm faic agus gu'n aithnich iad, agus gu'n toir iad fainear, agus gu'n tuig iad maraon, gur i làmh an T'ighearn' a rinn so, agus gur e Ti naomh Israeil a dhealbh e.

21 Thugaibh am fagus 'ur cùis, deir an Tighearn; thugaibh a làthair bhur mòr chumhachdan, deir rìgh Iacoib.

22 Thigeadh iad am fagus, agus Innseadh iad dhuinn na nithean a thig gu crìch; innseadh iad dhuinn ciod iad na nithean a bha roimhe, chum gu'n toir sinn fainear iad; agus gu'm bi fios againn air a' chrìch; no cuireadh iad 'au céill nithean ri teachd.

23 Innsibh dhuinn na nithean a thig gu crìch an déigh so, agus aithnichidh sinn gur diathan sibh; seadh deanaibh maith no deanaibh olc, a chum gu'n amhairc sinn, agus gu'm faic sinn e maraon.

24 Feuch, is neo-ni sibh, agus is ni gun bhrìgh bhur n-obair: is gràineileachd esan a ròghnaicheas sibh.

25 Thog mi suas fear o thuath, agus thig e; o éirigh na gréine gairmidh e air m'ainm; agus thig e nuas air prionnsaibh mar air clàbar agus mar a shaltras an criadhadair a' chriadh.

26 Cò a dh'innis o thàis, ionnus gu'm bitheadh fios againn? agus roimh làimh, gu'n abramaid, Tha e ceart.' Seadh, chan eil neach ag innseadh, seadh, chan eil neach ag cur 'an céill, seadh, chan eil neach ag cluinntinn bhur briathran.

27 Their mi ri Sion an toiseach, Feuch, feuch iad sin; agus do Ierusalem bheir mi teachdair deadh sgeòil.

28 Oir dh'amhairc mi, agus cha robh neach ann, agus 'n am measg cha robh fear-comhairle; no neach a bheireadh freagradh an uair a dh'fheòraich mi dhillbh.

29 Feuch, is dìomhanas iad uile; is neo-ni an oibre; is gaoth agus faoineis an dealbhan leaghta.

air ais gu ISAIAH

CaibidealXLII

1 Dreuchd agus sagartachd Ghriosd. 10 Earail gu Dia a chliùthachadh. 17 Nàraichear iadsan a thu 'eur an dòchais ann am dealbh snaidhte. 18 Chronaicheadh clann Israeil air son am mi-chreidimh.

FEUCH m'òglach, a chumas mi suas; m'aon taghta, anns am bheil tlachd aig m'anam: chuir mi mo spiorad air; foillsichidh e breitheanas do na cinnich.

2 Cha ghlaodh e, agus cha tog e iolach; agus cha chluinnear a ghuth anns na sràidibh.

3 A' chuile bhrùite cha bhris e, Agus an lìon d'am bheil caol smùid cha mhùch e; foillsichidh e breitheanas chum fìrinn.

4 Cha tig fàiling no briseadh air, gus an suidhich e breitheanas air an talamh; agus feithidh na h-eileanan air a lagh.

5 Mar so deir an Tighearn Dia, esan a chruthaich na nèamhanu, agus a shìn a mach iad; a sgaoil a mach an talamh agus na chinneas as; a tha, 'tabhairt anail do'n t-sluagh a tha air, agus deò dhoibhsan a tha 'g imeachd air:

6 Ghairm mise Iehobhah thu ann am fìreantachd, agus gabhaidh mi greim de d' làimh, agus gleidhidh mi thu; agus bheir mi thu mar choimhcheangal do'n t-sluagh, mar sholus do na cinnich.

7 A dh'fhosgladh nan suilean dalla; a toirt nam prìosanach a mach as a' phrìosan, agus na muinntir a tha 'n an suidhe ann an dorchadas à taigh na daorsa.

8 Is mise Iehobhah, is e sin m'ainm; agus mo ghlòir cha tabhair mi do neach eile, no mo chlill do dhealbhan snaidhte.

9 Feuch na seann nithean, thàinig iad gu crìch, agus nithean nuadha cuiream 'an céill; mu'm bris iad a mach, foillsichidh mi dhuibh iad.

10 Seinnibh do'n Tigheam òran nuadh; seinnibh a chlill o iomall na talmhainn; sibhse a bhitheas a' dol air cuan, agus na h-uile a tha 'g a lìonadh; eileanan, agus na h-uile a tha 'chòmhnnidh annta.

11 Togadh am fàsach iolach, agus na bailtean a tha ann; na bailtean beaga, luchd-àiteachaidh Chedair; deanadh luchd-àiteachaidh na creige comh-ghair; o mhullach nan sléibhtean togadh iad iolach.

12 Thugadh iad glòir do'n Tighearn, agus cuireadh iad 'an céill a chlill am measg nan eilean.

13 Mar threun-fhear théid an Tighearn a mach; mar fhear-cogaidh dùisgidh e suas eud; glaodhaidh e, seadh togaidh e iolach; ni e gaisge an aghaidh a naimhdean.

14 Dh'fhan mi fada sàmhach, bha mi a'm' thosd, chum mi orm fhéin; nis éighidh mi mar mhnaoi ri saothair; sgriosaidh mi, agus ithidh mi suas maraon.

15 Cuiridh mi fàs sléibhtean, agus tiormaichidh mi am feur uile; ni mi na h-aimhnichean 'n an eileanaibh, agus tiormaichidh mi na linneachan uisge.

16 Agus stiùraidh mi na doill air slighe nach b'aithne dhoibh; troimh cheumaibh air nach robh iad eòlach treòraichidh mi iad; ni mi an dorchadas 'n a sholus rompa, agus ni mi slighean fiara dìreach: na nithean so ni mi air an son, agus cha tréig mi iad.

17 Pillear air an ais, nàraichear gu tur,

iadsau a tha 'cur an dòchais ann an dealbh

snaidhte; a tha 'g ràdh xàs. na dealbhau

leaghta, Is sibhse ar diathan-ne.

18 Cluinnibh, sibhse 'tha bodhar; agus a

dhaoine daUa, amhaircibh a chum gu'm faic

sibh.

19 Cò a tha daU ach m'òglach-sa, no bodhar

mar an teachdair a chuir mi uam? Cò atha

dall mar esan a tha iomlau, no dall mar

òglach an Tighearna ?

20 Tha thu faicinu iomadh ni, ach chan eil

thu' tabhairt fainear; tha do chluasan fos-

gailte, ach gun a bhi 'cluinutinn.

21 Tha an Tighearn gràsmhor air sgàth

'flùrinn fhéin; àrdaichidh e an lagh, Agus

cuiridh e urram air.

22 Ach is skiagh so a tha spiiinute agus

creachta; thaiad nneairan glacadhannan

slochdaibh, agus air an di'uideadh a steach

CaibidealXLIII.

Thxig Dia comhfhiirtachd dò'n eaglais le

\lheallanaibh pràseil: SGhairin e an sluagk

^na làthair a dKfhaicinn a chunihachd: 14

roimh-innis e s^irios Bhabiloin, 18 agus

téaruinteachd a shluaigh fhéin. 22 Ciironaich

Dia, a phobull a chionn giCn do thréigiad a

sheirbhis.

A'

chruthaich thu, O Iacoib, agas a

dhealbh thu, Israeil; Ka bitheadh eagal

ort, oir shaor mise thu; ghairm mi thu air

d'ainm; is leamsa thu.

2 Anuair a shiàibhlas tu troimh nah-uisg-

eachaibh, bithidh mise maille villt; agus

troimh na h-aimhniclnbh,cha tigiad tharad;

an uair a dh'imicheas tu troimh an teille,

cha loisgear thu, agus cha dean an lasair

greim ort.

3 Oir is niise an Tighearn do Dhia, Ti

nacmh Tsraeil, d'fhear-saoraidh: thug mi

an Eiphit ann ad éiric; Etiopia agus Seba

air do shon.

4 A chionn gu'n robh thu luachmhor ann

am shealladh, fhuair thu urram, agus thug

mise gràdh dhuit; uime sin bhcir mi daoine

air do shon, agus slòigh 'an éiric d'anama.

5 Na bitheadh eagal ort, oir tha mise

maille rillt; o'n ear bheir mi do shliochd,

agus o'n iar cruinnichidh mi thu:

6 their mi ris an àirde tuath, Thoir seach-

ad, agus ris an àirde deas, Na cum air ais;

thoir mo mhic o chéin, agus mo nigheanau

o chràochaibh na talmhainn;

7 Eadhon gach neach a tha air a ghairm

air m'ainm-sa; oirchum mo ghlòire chruth-

aich mi e, dhealbh mi e; seadh, rinn mi e.

8 Tlàugaibh a mach iadsan a tha dall, agus

sùilean aca; agus a tha bodhar, agus cluasan

aca.

9 Cminnichear na cinnich uile ri 'chéile,

agus tionailear na slòigh; cò 'n am measg a

dh'fhoillsicheas so, agus a dh'innseas duinu

na nithean air thoiseachl Thugadh iad a

làthair am fianuiseau, a chum gu'm bi iad

air am f àreanachadh; no éisdeadh iad, agus

aidicheadh iad, TJia sin fàor.

10 Is sibhse m'fhianuisean, deir an taigh-

ann am pràosanaibh; rinneadh iad 'n an earn, eadhon m'ògàach a ròghnaich mi; a

chinn gu'n aithuich agus gu'u creid sibh mi;

agus gu'n tuig sibh gur mi Esan; romham-

sa cha robh dia sam bitài air a dhealbhadh,

ni mo 'bhitheas aon a'm' dhéidh.

1 1 Is mise, eadhon mise, an Tighearn:

agus a mach uamsa chan eil slànuidheav

cobhartach, agus chan eil neach 'g an tearn

adh; 'n an creich, agus chan eil neach a

deir, Thoir air ais.

23 Cò 'n 'ur measg a dh'éisdeas ri so; a

bheir fainear, agus a ghabhas suim 's an àm

ri teachd ?

24 Cò a thug lacob mar chobhavtach, agus

Israel do'n luchd-creachaidh? Nach b'e an

Tighearn, csan an aghaidh an do phcacaich

iad, agus nach b'àUl leo gluasad 'n a shligh-

ibh, ni mò 'thug iad géill d'a reachd ?

25 Air an adhbhar sin dhòirt e air teas a

chorruich, agus neart a' chatha; agus

12 dh'fhollIsich mise, agus theasairg mi.

agus chuir mi'n céill, an uair nach robh dia

eile 'n 'ur measg; uime sin is fàannisean sibh

dhomhsa, deir Iehobhah, gur mi Dia.

13 Eadhon mu'n robh an là aun, is nii E;

a£rus chan eil neach ann a thcasairgeas

dh' fhadaidh e teille mu'n cuairt da, ach cha ' as mo làimh; oibrichidh mise, agus co a

do thuig e; agus loisg se e, gidheadh cha | bhacas e?

dthug c fainear.

GOS

i 14 Mar so deir an Tighearn, 'nv fear-saor-

ISAIAII, XLIV

aidh, Ti niàomh Israeil, Air bhur son-se '

chuir mi fios gu Babiloll,agusthugmi nuiis ^

a croinn-dhruididh uile, agus na Caldéich a

ni uaill 'n an longaibh. j

15 Is mise an Tighearn, bhur Ti naomh,

Cruith- fhcar Israeil, bhur rígh. j

16 Mar so deir an Tighearn, esan a ni

slighe anns an fhairge, agus rathad anns na ^

h-uisgeachaibh lcàidir;

17 A bheir a mach an carbad agus an

t-each, an armailt agus am feachd; le,

'chéile hiidhidh iad sios, agus chan éirich

iad; chuireadh as iad, mhàichadh iad mar

asgart.

18 Na cuimhnichibh na nithean a bh'ann

roimhe; agus na nithean a bha o shean na

tugaibh fainear.

19 Feuch ni mi ni nuadh; a nis brisidh e

mach: nach toir sibh aire dha ? Seadh, ni mi

anns an fhàsach slighe, Agus aimhuichean

anns an dàthreabh.

20 Bheir fiadh-bheathach na macharach

glòir dhomh; na dràgonan agus na caill-

eachan-oidhche; a chionn gu'n d'thug mi

uisgeachan anns an fhàsach, aimhnichean

anusan dàthreabli; a chum deoch a toirt

do m' shluagh; do momhuinntirthaghta.

21 An sluagh so dhealbh mi air mo shon

féin; cuiridh iad 'an céill mo chlill.

22 Gidheadh cha do ghairm thu orra

Iacoib; ach ghabh thu seirbhe dhàom

Israeil.

23 Cha d'thug thu a ra' ionnsuidh meanbh-

chrodh do thabhartas loisgte; ni mò 'thug

thu urram dhomh le d'ìobairtibh; cha do

shàruich mi thu le tabhartùs, ni mò a

sgàthich mi thu le tàiis.

24 Cha do cheannaich thu dhomh-sa le

h-airgiod a' chuilc cluibhraidh, ni mò 'làon

thu mi le saill d'ìobairtean; ach shàruich

thu mi le do lochdaibh; sgàthich thu mi

le d' eu-ceartaibh.

25 Is mise, mise fhéin, esan a dhubhas d'

eu-ceartan as, air mo sgàth fhéin; agus do

lochdan cha chum mi air chuimhne.

26 Cuir a'm' chuimhne,tagramaid ri 'chéile;

cuir 'an céill do c/iàis dh-fheuchainn an

glan thu thu fhéin.

27 Pheacaich do cheud athair, agus chiollt-

aich do luchd-teagaisg a'm' aghaidh:

28 Uime sin sgar mi mach uachdarain

an ionaid naoimh; agus thug mi thairis

lacob chum mallachaidh, agus IsraeJ chum

maslaidh.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

Air ais dhan ISAIAH

CaibidealXLIV

1 ThugDiacomhfhurtachdd'a eaglais. 9Dàomh'

anas luchd deanamh dliealbhan snaidhte. 21

ChomhairhdiDia dashluagh an dòigh a c/illr

na thrùcair, 2S agus gheall e qu'n suidhick-

eudh e lad a rls 'n an tìr le làimh Chiruis.

ACH a nis éisd, Iacoib m'òglach, agus

Israeil a ròghnaich mi.

2 Mar so deir an Tighearn a chruthaich

thu, agus a dhealbh thu o'u bhroilln, agus

609

a chuidicheas thu; Na bitheadh eagal ort,

a Iacoib m'òglach, agus a lesuruin a rògh-

naich mi;

3 Oir dòirtidh mi mach uisge air an

tartmlior, agus sruthan air an fhearann

chruaidh; dòirtidh rai mach mo Spiorad

air do shliochd, agi'.s mo bheannachd air do

ghineil.

4 Agus lasaidn d suas mar anns an

fheur; mar gheugaibh seilich ri taobh nan

sruth-chhiiscan.

5 Their am fear so, Is leis an Tighearn

mise; agus ainmichear fear eile air ainm

Iacoib; agus sgrìobhaidh fear eile le alàimh

do'n Tighearn, agus sloillnidh se e fhéin air

ainm Israeil.

6 Mar so deir an Tighearn, rìgh Israeil,

agus 'fhear-saoraidh, Tighearn nan sluagh,

is mi an ceud neach, agus is mi an neach

deireannach; agus a mach uamsa chan eil

dia aun.

7 Agus cò, mar raise, a ghairmeas, agus

a chuireas 'au céill e, agus a chuireas an

ordugh dhomh e, o'u àm anns an do

shuidhich mi an sluagh o sheau? no a

chuireas 'au céill duinn na nithcau a tha

a' teachd, agus a tha ri teachd.

SNabitheadh eagal oirbh,agusnabitheadh

geilt oirbh; nach d'fhoillsich mise dhuit

o'n àm ud, agus nach d'innis rai ? seadh is

jfiannisean sibh dhomh. Ara bheil dia ann

'ach raise? seadh chan eil dia eile anu;

jcha-n aithue dhomh aon.

! 9 ladsan a ni dealbh shnaidhte, is dàomh-

'anas iad uile; agus 'n an uithibh taitneach

clia bhi tairbhe; agus tha iad'u am fianuisibh

i'n an aghaidh fhéin, nach faic iad, agus nach

[tuig iad, a chum gu'm bitheadh iad air an

uàrachadh.

10 Cò a dhealbh dia, no a thilg dealbh

leaglàta, anns nach 'eil taii'bhe sam bith à

11 Feuch, bithidh a chompanaich uile air

au nàrachadh; agus an luchd - oibre, is

! daoine iad: cruinnichear iad uile r'a chéile, j

! seasadh iad suas; bithidh eagal orra, agus!

bithidh iad air an uàrachadh le 'chéile. '

12 Gearraidh an gobha màr iaruinn, oib-

richidh se e anns na h-éibhlibh, agus ni e

a chumadh le h-ordaibh, agus caithidh e

spionnadh a ghairdein air; seadh bithidh

e ocrach, agus fàiluichidh a neart; chan òl

e uisge, agus bithidh e fann.

13 Sànidh an saor a mach a riaghailt,

comharaichidh se e le dath; bheir e cum-

adh air leis an lochdar, agus sgéithidh se e

leis a' ghobhal-roilln; agus dealbhaidh se p

a r<?ir coslais fir, a réir maise duine, chum

fantuinn anns an fhàrdaich.

14 Gearraidh e sìos craobhan seudair dha

féin, agus gabhaidh e an gillthas agus an

' darach, a thaghas e dha fhéin am nieasg

! chraobhan na fruTae) suidhichidh e crann-

uillnsinn, agus altruimidh an t-uisge e.

15 An sin bithidh e aig duine chum a

losgadh; agus gabhaiclh e dheth, agus

garaidh se e fhéin; seadh, cuiridh e teine

ris,iigns deasaichidh e aran; seadh, ni e dia,

agus bheir e aoradh dha; ni e dealbh

snaidhte dhetli, agus cromaidh e sìos dha.

16 Cuid dheth loisgidh e 's an teine; le

cuid eile dlieth deasaichidh agus ithidh e

feoil; ròstaidh e biadh, agus sàsuichear e;

an sin garaidh se eféin, agus their e Aha,

rinn mi mo gharadh; dh'aithnich mi an

teine.

17 Agus de'n chuid eile dheth ni e dia,

eadhon dealbh snaidhte dha fhéin; cromaidh

e sìos dha, agus bheir e aoradh dha; agus

ui e urnnigh ris, agus their e, Teasairg mi,

oir is tu mo dhia.

18 chan eil eòlas aca, ni mò tha tuigse

aca; oir dhruid e an sàiilean air chor as

uach faic iad, agug an cridlieachan air chor

as nach tuig iad.

19 Agus chan eil aon neach a' toirt fainear

'n a chridhe, ni mò 'tha eòlas no tuigse

aige gu a ràdh, Loisg uii cuid dheth 's an

teine, dheasaich mi fòs avan air éibhhbh

dheth; ròist mi feoil agus dh'ith mi, agus

au dean mi am fuigheall deth "n a ghràin-

eileachd? an crom mi mi fhéin sìos do bhun

craoibhe à

20 Tha e a' teachd beò air hiaithre; thug

cridhe meallta air seacharan e, air chor as

nach toir e as 'anam fhéin; ni mò their e,

Nach 'eil breug ann am làimh dheis à

21 Cuimhnich na nithean so, Iacoib;

agus Israeil, oir is tu m'òglach; dhealbh

mi thu, is òglach dhomhsa thu; Israeil,

cha leig mise air dà-clillimhn' thu.

22 Dhubh mi as, mar neul, d'eu-ceartan;

agus mar cheò, do lochdan; pill rium, oir

shaor mise thu.

23 Seinnibh, nèamhan, oir thug an

Tigheai-n gu cràch; togaibh iolach,

dhoimhneachdau na talmhainn; brisibh a

mach le ceileir, a shléibhtean; dhoire,

agus gach craobh a tha ann; oir shaor an

Tighearn lacob, agus ghlòraich se e fhéin

ann an Israel.

24 Mar so deir an Tighearn d'fhear-saor-

aidh, agus esan a dhealbh thu o'n bhroinn;

Is mise an Tighearn, cruith-fhear nan uile

nithean; a tha 'sàneadh nan nèamhau a

mach a'm' aonar; a tha 'sgaoileadh na tal-

mhainn leam fhéin;

25 A bheir gu neo-ni comharan nam

mealltairean, agus a chuireas na fiosaich-

ean air chuthach; a philleas daoine glice

air an ais, agus a thionndaidheas an eòlas

gu amaideachd.

26 A dhaingnicheas focal a sheirbhisich,

agus a choimhlionas comhairle a theachd-

airean; a deir ri Ierusalem, Bithidh tu air

d'àiteachadh; agus ri bailtibh illdah, Bith-

idh sibh air bhur togail; agus a h-ionadan

f àsail togaidh mi suas.

27 A deir rib an doimhne, Bi air do

610

thiormachadh;agustiormaichidlimid'aimh-

nichean:

28 A deir mu Chirus, Is e mo bhuachaille;

agus coimhlionaidh e m'uile thoil; ag ràdh

ri Ierusalem, Togar thu; agus ris an team-

pull, Leagar do bhunait.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

Air ais dhan ISAIAH

Caibideal XLV

1 Ghairm Dia Cirus air sgàth Iacoib agus Israeil. 11 Gheall e saorsa agus slàinte da shluagh. 20 Dìomnhanas dhealbhan snaidhte. 22 Slàinte an Tighearna do uile iomallaibh na talmhainn.

MAR so deir an Tighearn r'a aon ungta, ri Cirus de 'm bheil greim agam air a làimh dheis, a cheannsachadh chinneach roimhe, agus fuasgailidh mi leasraidh rìghrean; a dh'fhosgladh nan còmhlach roimhe, agus cha bhi na geatachan air an druideadh.

2 Théid mise romhad, agus ni mi na slìghean fiara dìreach; na còmhlaichean umha spealgaidh mi, agus na croinn iaruinn brisidh mi 'n am bloighdibh.

3 Agus bheir mi dhuit ionmhasan an dorchadais, agus taisgeachau nan ionadan dìomhair; a chum gu'm bi fios agad gur mise an Tighearn, a ghairm thu air d'ainm, Dia Israeil.

4 Air sgàth Iacoib m'òglaich, agus Israeil a ròghnaich mi, ghairm mi eadhon air d'ainm thu; thug mi sloinneadh ort. agus thu aineolach orm.

5 Is mi an Tighearn, agus chan eil ann ach mi; a mach uamsa chan eil Dia ann: crioslaichidh mi thu, agus thu aineolach orm.

6 A chum gu'm bi fios aca o éirigh na gréine agus o'n Iar, nach 'eil ann ach mi. Is mise an Tighearn, agus chan eil atharrach ann.

7 Tha mi a' dealbh an t-soluis, agus a' cruthachadh an dorchadais; a' deanamh sìthe, agus a' cruthachadh dòlais; tha mise an Tighearn a' deanamh nan nithean so uile.

8 Silibh, O nèamhan, o'n àird, agus frasadh na neoil a nuas fìreantachd; fosgladh an talamh, agus gineadh iad slàinte, agus fàsadh fìreantachd a nìos maraon; is mise an Tighearn a chruthaich e.

9 Is an-aoibhin dhàsan a ni strì ris an fhear a rinn e; an t-slige-chreadha ri fear-deilbh na creadha: an abair a' chriadh rissan a chumas i, Ciod a tha thu 'deanamh? no an abair an ni a rinn thu, chan eil làmhan aige-san a rinn mi?

10 Is an-aoibhin dhà-san a their r'a athair, Ciod a tha thu 'gintinn? no r'a mhàthair, Ciod a tha thu 'breith?

11 Mar so deir an Tighearn, Ti naomh Israeil, agus esan a dhealbh e, Feòraichibh dhìom nithean ri teachd, mu thimchioll mo chloinne; agus iarraibh orm a thaobh oibre mo làmh.

12 Is mise a rinn an talamh, agus chruthaich mi an duine air; is iad mo làmhan a shìn a mach na nèamhan; agus d'am feachd uile thug mi àithne.

13 Thog mi esan suas ann am fìreantachd, agus ni mi dìreach 'uile shlighean; togaidh e mo chaithir, agus fuasgailidh e mo bhraighdean; chan ann air son luach, no air son duaise, deir Tighearn nan sluagh.

14 Mar so deir an Tighearn, Saothair na h-Eiphit, agus ceannachd Etiopia, agus na Sabéich, daoine àrda ann an cruth; thig iad thairis a d'ionnsuidh, agus bithidh iad leat; leanaidh iad thu; ann an cuibhrichibh thig iad thairis; agus cromaidh iad sìos duit, agus cuiridh iad suas athchuinge rillt; ag ràdh, Gu deimhin annadsa tha Dia; agus cha-n'eil Dia eile ann.

15 Gu deimhin is Dia thusa a tha 'g ad fholach fèin. Dhè Israeil, an Slànuidhar.

16 Tha iad airan nàrachadh,thaiad eadhonair am maslachadh, an t-iomlan dillbh; cuirear iad maraon gu h-amhluadh, a tha 'n an luchd-deanamh ìodholan.

17 Ach saorar Israel anns an Tighearn le saorsa shìorruidh ; cha nàraichear sibh, ni mò mhaslaichear sibh, feadh lìnntean na siorruidheachd.

18 Oir mar so deir an Tighearn, a chruthaich na nèamhan; esan, eadhon Dia, a dhealbh an talamh agus a rinn e, esan a dhaingnich e; (cha do chruthaich e gu dìomhain e, dhealbh se e gu bhi air 'àite-achadh;) Is mise an Tighearn, agus cha-n'eil atharrach ann.

19 Cha do labhair mi ann an uaigneas, ann an ionad dorcha de'n talamh; cha dubhairt mì ri sliochd Iacoib gu dìomhain, Iarraibh mi: is mise an Tighearn a labhras ann am fìreantachd, a dh'fhoillsicheas nithean cearta.

20 Cruiìmichibh sibh fhéin, agus thigibh; dlùthaichibh ri 'chéile, sibhse a tha air dol as o mheasg nan cinneach: cha-n'eil eòlas aca-san a tha 'cur suas fiodha an deilbh shnaidhte, agus a' deanamh urnuigh ri dia nach urrainn tèarnadh.

21 Cuiribh 'an céill, agus thugaibh am fagus; seadh, cuireadh iad an comhairle ri 'chéile; cò a dh'aithris so o chian? A dh'innis o'n àm ud? nach mise, an Tighearn? Agus cha-n'eil dia tuilleadh ann ach mi ; Dia ceart agus Slànuidhear; cha-n'eil ann ach mi.

22 Seallaibh riumsa, agus bithibh air bhur, tèarnadh, uile iomalla na talmhainn; oir is mise Dia, agus cha-n'eil atharrach ann.

23 Orm fhéin mhionnaich mi; chaidh fìrinn a mach as mo bheul ; briathar, agus cha phill e air ais; Gu cinnteach dhomhsa lùbaidh gach glùn, mionnaichidh gach teangadh.

24 Gu cinnteach, deir neach, anns an Tighearn tha agam fìreantachd agus neart; d'a ionnsuidh-san thig iad; bithidh iadsan uile air an nàrachadh air am bheil corruich 'n a aghaidh.

25 Anns an Tighearn fìreanaichear uile shliochd Israeil, agus ni iad uaill.

Air ais dhan ISAIAH

CaibidealXLVI

1 Cha b'urrainn ìodlolan Bhabiloin iad fhéin a théarnadh. 3 Téarnaidh Dia a Muagh gu ruig a' chrìoch. 5 Cha samhluichear Dia ri ìodholaibh. 12 Tha slàinte an taighearri am fagus.

THA Bel a' cromadh sìos Nebo a' crùbadh; bha an ìodholan air na beathaichibh agus air na h-ainmhidhean; tha bhur n-eallachan trom, 'n an cudthrom do'n ainmhidh airsnealach.

2 Chrùb iad, chrom iad sìos le' chéile; cha b'urrainn iad an eallach a théarnadh; ach chaidh iad fhéin ann am braighdeanas.

3 Eisdibh rium a thaigh Iacoib, agus uile iarmad taighe Israeil; a ghiùlaineadh leam o'n bhroinn, a dh'iomchaireadh o'n bholg:

4 Eadhon gu bhur sean aois, agus gu bhur falt liath, is mise fhéin an ti a ghiùlaineas sibh; is mi a rinn, agus giùlainidh mi; iomchairidh mi, agus tèarnaidh mi.

5 Cò e ris an samhluich sibh mi, agus ris an dean sibh cosmhuil mi? agus cò e ris an coimeas sibh mi, a chum gu'm bi sinn ionann?

6 Taomaidh iad òr as a' mhàla, agus tomhaisidh iad airgiod anns a' mheigh; tuaras-dalaichidh iad òr-cheard, agus ni esan dia dheth; cromaidh iad sios, seadh ni iad aoradh.

7 Giùlainidh iad e air an guaillibh, iomchairidh iad e, agus cuiridh iad e 'n a àit, agus seasaidh e; as 'ionad cha ghluais e: seadh, glaodliaidh neach ris, ach cha fhreagair e, agus cha teasairg se e o 'theinn.

8 Cuimhnichibh so, agus bithibh fearail; thugaibh fainear e a rìs, a luchd-brisidh an lagha.

9 Cuimhnichibh na ceud nithean, a bh'ann o shean; oir is mise Dia, agus chan eil atharrach ann; is mise Dia, agus cha-n'eil mo shamhuil ann;

10 A' foillseachadh na crìche o'n tùs agus o'n aimsir chéin; nan nithean nach 'eil fathast deanta; ag ràdh, Seasaidh mo chomhairle, agus gach ni a's àill leam ni mi:

11 Ag gairm na h-iolaire o'n ear, agus fìr mo chomhairle o thìr chéin; seadh, labhair mi, agus bheir mi gu crìch e; rùnaich mi, agus coimhlionaidh mi e.

12 Eisdibh rium, sibhse aig am bheil an cridhe rag, a tha fad as o fhìreantachd:

13 Bheir mise am fagus m fhìreantachd-sa, cha bhi i fad as; agus cha dean mo shlàinte moille; agus bheir mi slàinte ann an Sion, do Israel mo ghlòir.

Air ais dhan ISAIAH

CaibidealXLVII

1 Bhagair Dia Babilon le breitheanasaibh uamàiasach. 12 C'ha teasairg lìonmhoireachd a druidheachdan agus a geasadoireachd i.

THlG a nuas agus dean suidhe anns an duslach,Oigh-nighean BhabiIoin;suidh air an làr, chan eil rígh-chaithir ann, a nighean nan Caldéach; oir cha ghoir iad maoth agus mùirneach dhìot ni's mò.

2 Gabh na clachan-muilinn agus bleith min; leig ris do chiabhan, rùisg do throidh, leig ris do chos, imich troimh na h-aimhnichibh.

3 Leigear ris do lomnochduigh, chithear eadhon do nàire; ni mi dìoghaltas, cha choinnich mi thu mar dhuine.

4 Ar fear-saoraidh, is e Tighearn nan sluagh a's ainm dha, Ti naomh Israeil.

5 Suidh a'd' thosd, rach a steach ann an dorchadas, nighean nan Caldéach; oir cha-n abrar riut ni's mò Baintighearn nan rìoghachdan.

6 Bha corruich orm ri mo shluagh; thruaill mi m'oighreachd, agus thug mi thairis iad do d' làimh; cha do nochd thusa tròcair dhoibh; air an aosda leag thu do chuing gu trom.

7 Agus thuirt thu, Bithidh mi a'm' bhaintighearn gu sìorruidh; air chor as nach do leag thu d'aire air na nithibh sol cha do chuimhnich thu a chrìoch dheireannach.

8 Uime sin, chiinn so a nis, a bhean shoghmhor, a tha a'd' shuidhe gun umhail; a tha 'g ràdh ann ad chridhe, Tha mi, agus cha-n'eil ann ach mi; cha suidh mi a'm' bhantraich, chan aithnich mi call cloinne.

9 Gidheadh thig an dà ni so ort gu h-obann, ann an aon là, call cloinne, agus bantrachas; thig iad ort 'n an làn tomhas, air son lìonmhoireachd do dhruidheachdan, agus iomadalachd do ghisreagan.

10 Oir dh'earb thu à d' aingidheachd; thuirt thu, chan eil neach 'g am fhaicinn; chuir eadhon do ghliocas agus d'eòlas air seacharan thu; air chor as gu'n dubhairt thu ann ad chridhe, Tha mi, agus chan eil ann ach mi.

11 Uime sin thig olc ort, nach bi fios agad cia as a dh'éirich e; agus tuitidh aimhleas ort, nach bi thu comasach air a thionndadh uait; agus thig léir-sgrios ort gu h-obann, gun thu 'g a mhothachadh.

12 Seas suas a nis le do ghisreagaibh, agus le lìonmhoireachd do dhruidheachdan, anns an do shaothraich thu o d'òige; ma's e as gur urrainn thu buannachd fhaghail, ma's e as gu'm feud thu buadhachadh.

13 Tha thu air do sgìtheachadh ann an lìonmhoireachd do chomhairlean. Seasadh na speuradairean suas, luchd-amharc nan reultan, iadsan a tha ri fiosachd gach mìos, agus téarnadh iad thu o na nithibh a tha gu teachd ort.

14 Feuch bithidh iad mar asbhuain, loisgidh an teine suas iad; cha téaruinn iad an anaman fhéin o chumhachd na lasarach; chan fhàgar fiù éibhleig gu neach a gharadh,no teine gu suidhe làimh ris.

15 Is amhuil a bhitheas dhuit a' mhuinntir leis an do shaothraich thu, iadsan ris an robh gnothuch agad o d' òige; tionndaidhidh gach aon a leth-taobh gu a ghnothuch fhéin; cha bhi d'fhear-tèarnaidh ann.

Air ais dhan ISAIAH

CaibidealXLVIII

1 Dh'fhoillsich Dia e fhéin ann am fàistneachd, chum gu'm faiceadh an sluagh nach b'iad an ìodholan a dh'orduich aon ni a thàinig gu crìch. 9 Teasairgidh e a phobull Israel air sgàth 'ainme fhéin. 12 Chomhairlich e dhoibh a bhi umhal d'a thoil. 20 Saoraidh e iad o gach teanntachd.

CLUINNIBH so, thaigh Iacoib, sibhse a tha air bhur n - ainmeachadh air Israel; agus a thàinig a mach o uisgeachaibh illdah; a tha 'mionnachadh air ainm an Tighearn', agus a' deanamh luaidh air Dia Israeil; ach chan ann 'am fìrinn no ann an ionracas.

2 Oir tha iad 'g an ainmeachadh fhéin air a' Chaithir naoimh, agus a' leigeil an taice ri Dia Israeil; is e Tighearn nan sluagh a's ainm dha.

3 Dh'fhoillsich mi na ceud nithean o thùs; agus o m' bheul chaidh iad a mach, agus chuir mi 'an céill iad; ann an ath-ghoirid rinn mi iad, agus thàinig iad gu crìch.

4 A chionn gu'n robh fios agam gu'n robh thu reasgach, agus gu'n rohh do mhuineal mar fhéith iaruinn, agus d'eudan 'n a umha.

5 Uime sin dh'fhoillsich mi dhuit iad o'n tùs; mu'n d'thàinig iad gu crìch, dh'innis mi dhuit iad; a chum nach abradh tu, Is e m'ìodhol a thug mu'n cuairt iad; is iad mo dhealbh snaidhte, agus mo dhealbh leaghta, a dh'ordnich iad.

6 Chuala tu so, faic e air a choimhlionadh; agus nach cuir sibhse 'an céill e? Innseam dhuit nithean nuadha o'n àm so, a ghleidheadh dìomhair, agus air nach robh fios agad.

7 Tha iad air an tabhairt gu crìch a nis, agus cha b'ann o shean; agus roimh an là so cha chuala tu iad; a chum nach abradh tu, Feuch, bha fios agam orra.

8 Seadh, cha chuala tu; seadh, cha b'aithne dhuit; seadh, o'n toiseach cha d'fhosgladh do chluas; oir bha fios agam gu'm buineadh tu gu ro chealgach, agus gu'm b'e Fear-eusaontais a b'ainm dhuit o'n bhroinn.

9 Air sgàth m'ainme cuiridh mi dàil ann am chorruich, agus air son mo chlill cumaidh mi air a h-ais i uaitse, air chor as nach gearr mi as thu.

10 Feuch, ghlan mi thu, ach cha b'ann le h-airgiod; thagh mi thu ann an àmhuinn an àmhghair.

11 Air mo sgàth, air mo sgàth fhéin, ni mi e; oir cionnus a bhitheadh m'ainm air a mhaslachadh? Agus mo ghlòir cha tabhair mi do neach eile.

12 Eisd rium, Iacoib, agus Israeil, a ghairm mi, Is mi Esan, is mi an ceud neach; is mi f òs an neach deireannach.

13 Is i mo làmh a leag stéidh na talmhainn, agus réis mo dheas làimhe a thomhais na nèamhan; bheir mi gairm dhoibh, seasaidh iad suas le 'chéile.

14 Cruinnichibh uile sibh fhéin ri 'chéile, agus éisdibh; cò 'n am measg a dh'fhoillsich na nithean so? cuiridh esan a's iollmhuinn leis an Tighearn 'an gnìomh a thoil air Babilon, agus hithidh a ghairdean air na Caldéich.

15 Mise, mise fhéin labhair; seadh, ghairm mi e, threòruich mi e, agus soirbhichidh a shlighe.

16 Dlùthaichibh rium, agus cluinnibh so; o'n toiseach cha do labhair mi ann an uaigneas; o'n àm 'an do thachair e, bha mise an sin; agus a nis chuir an Tighearn Iehobhah, agus a Spiorad, a mach mise.

17 Mar so deir an Tighearn, d'fhear-saoraidh, Ti naomh Israei!; Is mise an Tighearn do Dhia, a tha 'teagasg dhuit ciod a thig gu d' bhuannachd; a tha 'g ad stiùradh anns an t-slighe air an imich thu.

18 O gu'n tugadh tu fainear m'àitheantansa! an sin bhitheadh do shìth mar amhainn, agus d'fhìreantachd mar thonnan na fairge;

19 Agus bhitheadh do shìol mar a' ghaineamh, agus sliochd do chuim mar a' meanbh-chlochan; cha bhitheadh d'ainm air a ghearradh as, no air a sgrios as mo làthair.

20 Rachaibh a mach o Bhabilon; teichibh thìr nan Caldéach; le guth gairdeachais innsibh, cuiribh so 'an céill; sgaoilibh an sgeul gu iomall na talmhainn; abraibh, Shaor an Tighearn 'òghach fhéin Iacob.

21 Agus cha robh tart orra anns na fàsaichibh troimh an d' thug thu orra sillbhal; thug e air uisge sruthadh dhoibh as a' charraig; seadh, sgoilt e a' chreag, agus bhrùchd an t-uisge mach.

22 Chan eil sìth, deir an Tighearn, do'n aingidh.

Air ais dhan ISAIAH

CaibidealXLIX

1 Tha Criosd a' gearan gun do shaolhraich e gu dìomhain am measg nan Iudhach. 5 Thug Dia e mar sholus cio na cinnich gu iomall n'a talmhainn. 13 Mairidh gràdh an Tighearn gu bràth da eaglais: 24 tèarnaidh Dia i o a luchd-sàruchaidh.

EISDIBH, eileanan, riumsa; agus thugaibh aire, a shlòigli, o chéin; o'n bhroinn ghairm an Tighearn mi; o chom mo mhàthar thug e luaidh air m'ainm.

2 Agus rinn e mo bheul mar chlaidheamh geur; ann an sgàil a làimhe dh'fholaich e mi; seadh, rinn e mi a'm' ghath liomhta; thaisg e mi ann a dhorlach.

3 Agus thuirt e rium, Is tu m'òglach, O Israeil, anns am bi mi air mo ghlòrachadh.

4 Agus thuirt mise, Shaothraich mi gu dìomhain; air son neo-ni,agus air son dìomhanais, chaith mi mo neart; ach gu cinnteach tha mo bhreith maille ris anTighearn, agus m'obair maille ri mo Dhia.

5 Agus a nis mar so deir an Tighearn, (a dhealbh mi o'n bhroinn gu hhi a'm' òglach dha, a toirt Iacoib air ais d'a ionnsuidh, agus a chum gu'm bi Israel air a chruinneachadh thuige; uime sin bitheam glòrmhor ann an sùilibh an Tighearn', agus bithidh mo Dhia 'n a neart dhomh:

6 Mar so deir e,) Is ni suarach dhuit gu'm bitheadh tu a'd' òglach dhomhsa, a thogail suas gheugan Iacoib, agus a dh'aiseag mheanglan Israeil; bheir mi thu fòs mar sholus do na cinnich, gu bhi a'd' shlàinte uamsa gu iomall na talmhainn.

7 Mar so deir an Tighearn, fear-saoraidh Israeil, a Thi naomh; ris-san a tha air a dhìmeas le daoinibh, ris-san d'an do ghabh an cinneach gràin; ri seirbhiseach an luchd-riaghlaidh; a chi rìghrean, agus éiridh iad suas; uachdarain, agus ni iad aoradh; air son an Tighearn' a tha dìleas, agus Ti naomh Israeil a ròghnaich thu.

8 Mar so deir an Tighearn, Ann an àm taitneach chuala mi thu, agus ann an là na slàinte chuidich mi thu; agus gleidhidh mi thu, agus bheir mi thu mar choimhcheangal do'n t-sluagh; a dhaingneachadh na tìre, agus a toirt air na h-oighreachdaibh fàsail a bhi air an sealbhachadh;

9 A ràdh ris a' mhuinntir a tha ceangailte, Rachaibh a mach; agus riu-san a tha ann an dorchadas, Thigibh am follais: Beathaichear iad air na slighibh, agus anns na h-uile ionadaibh àrda ni iad ionaltradh.

10 Cha bhi ocras no tart orra, ni mò 'bhuail-

eas an teas no a' ghrian iad; oir ni esan aig

am bheil iochd orra an stiùradh, agus treòi'-

aichidh e iad a chum nan sruthan uisge.

11 Agus ni mi mo shléibhtean uile 'n an

slighe chòmhnaird; agus togar suas mo

rathaidean mòra.

12 Feuch, thig iad so o chian; agus,feuch,

iad so thuath agus o'n iar; agus iad so o

thàr Shinim.

13 Seinnibh gu h-àrd nèamhan, agus

dean gairdeachas thalaimh; agTis togaibh

iolach shléibhtean; oir thug an Tighearn

comhfhurtachd d'a shluagh, agus gabhaidh

e truas d'a mhuinntir a tha fo àmhghar.

14 Ach thuirt Sion, Thréig an Tighearn

mi, agus riun mo Thighearn mo dhà-chuimh •

neachadh.

15 An dà-chuimhnich màthair a leanabh

càche, gun iochd a dheanamh air mac a

cuim? Feudaidh eadhon iadsan dà-chuimh-

neachadh, ach cha dà-chuimhnich mise

thusa.

16 Feuch air dearnaibh mo làmh ghearr

mi thu; tha do bhallachan a'm' fhianuis'an

còmhimidh.

17 Ni do clilann deifir; siàibhlaidh iadsan

a mach asad, a bha 'g ad sgrios agus 'g ad

chur fàs.

18 Tog suas doshùilean, agusfaic; thaiad nach d'thug aon neach freagradh? Am

BO uile air an cruillneachadh ri 'chéile, tha bheil mo làmh air f às co ro ghoirid as nach

iad a' teachd a d'ionnsuidh. Mar is beò urrainn mi saoradh? agus ani bheil mi gun

mise, deir an Tighearn, sgeadaichidh tu thu chumhachd agam gu téarnadh ? Feuch, le

féin leo uile, mar le culaidh ràomhaich; agus m'achmhasan tiormaichidh mi an fhairge

ceanglaidh tu iad umad, mar a ni beau-

bainnse a seudan.

19 Oir d'ionadan fàsail agus faondrach,

agus fearann do léir-sgrios, eadhon a ms

bithidh e air a dhomhlachadh le luchd-

ni mi na h-aimhnichean 'n am fàsach; tha

an iasg a' lobhadh dh'easbhuidh uisge, agus

a' bàsachadh le tart.

3 Eideam na néamlian le dubh-dhorchadas,

agus cuiridh mi eudach-saic orra mar

àiteachaidh; agus sillbhlaidhiadsanfad' air chòmhdach.

falbh, a bha 'g ad shhigadh suas. i

20 Their a' chlann, a sgaradh uait, fathast

ann ad chluasaibh, Tha an t-iollad so ro

chumhann air mo shon; thoir àite dhomha,

chum gu'n gabh mi còmhnuidh. j

21 An sin their thu ann ad chridhe, Cò a:

ghin dhomh iad so? oir dh'fhàgadh mi gun ' mar a ni

chloinn agus a'm' aonar, a'm' f liògarach agus

air m'fhuadachadh; agus cò a dh'àraich iad \

so? Feuch, dh'fhàgadh mi a'm' aonar; iad!

so, c ait an rohh iad à I

22 Mar so deir an Tighearn Iehobhah, '

Feuch, togaidh mise mo làmh ris na cinnich;

agus ris na slòigh cuiridh mi suas mo bhrat- j

ach; agus bheir iad do mhic'n an uchd, agus-

giùlainear do uigheauan air an guaillibh.

23 Agus bithidh ríghrean 'n an oideachan- [

altruim dhuit, agus am ban-righinnean 'n,

am màthraichean-altruim dhuit; sleuchd-

aidh iad sìos duit, le'n aghaidh ris an làr, *

agus imlichidh iad duslach do chos; agus

aithnichidh tu gur mise an Tighearn, agus

cha nàraichear iadsan a chuireas an dòcàias:

aunamsa. |

24 An toirear a' chreach o'n fhear làidir, [

no an leigear a' chobhai-tach dhligheach as? j

25 Ach mar so deir an Tighearn, Bheirear,

eadhon cobhartach an fhir làidir uaith, | 10 Cò e'n'ur measg air am bheil eagal an

agus théid creach an fhir uamhasaich as; j Tighearn',atha'géisdeachdriguth asheir-

oir gleacaidh mi ris-san a ghleacas riut, bhisich,atha'sillbhalaun andorchadas,agus

agus do chlann téarnaidh mi. ' aig nach 'eil solus ? earbadh e à ainm an

26 Agus bheir mi air do luchd-sàruchaidh j Tighearn', agus leigeadh e a thaic r'a Dhia.

am feoil fhéin itheadh; agus cuiridh mi air i 11 Feuch, sibhse uile a tha 'fadadh teine,

mhisg iad le'm fuil fhéin, mar le fàoll nuadh; a tha 'g 'ur cuairteachadh fhéin le sradaibh;

agus bithidh fios aig gach uile fheoil gur sillbhlaibh ann an solus bhur teine, agus

mise an Tighearn do Shlànuidhear, agus ' nan sradan a las sibh; so gheibh sibh o

gur e d'fhear-saoraidh Ti cumhachdach m' làimh-sa, luidhidh sibh sìos ann an

Iacoib.

CaibidealL.

1 'S ann air son an do-hhearlan fhéin a thilgeadh

na h-illdhaich airfalhh. 5 Fulangas Chriosd.

7 Tha Dia 'n a fhear-cuideadiaidh d' a

sheirblmeach. 10 Earail gu earbsadh as an

Tighearn.

MAR so deir an Tighearn, C'àit am

bheil litir-dhealachaidh 'ur màthar,

a chuir mise uam ? No cò e am measg mo

luchd-fiachan ris an do reic mi sibh ? Feuch,

air son 'ur dò-bheartan tha sibh air bhur ^ .

reic; agus air son 'ur n-eu-ceartan chu

4 Thug an Tighearn Iehobhah dhomhsa teangadh nan daoine fòghluimte, a chum gu'm b'aithne dhomh focal a labhairt ann an deadh àm ris an neach a tha airsnealach: tha e 'dùsgadh, maduinn an déigh maidne; tha e 'dùsgadh mo chluaise, gu éisdeachd fòghlulmach.

5 Dh'fhosgail an Tighearn Iehobhah mo chluas, agus cha robh mi ceannairceach; ni mò thionndaidh mi air m'ais.

6 Thug mi mo dhruim do'n luchd-bualaidh, agus mo ghialan dhoibhsan a spìon an fheusaig; cha d'fholuich mi mo ghnùis o nàire agus o shile.

7 Oir is e an Tighearn Iehobhah m' fhear-cuideachaidh, air an adhbhar sin cha chuirear mi gu h-amhluadh; uime sin shuidhich mi mo ghnùis mar chloich-theine, agus tha fios agam nach nàraichear mi.

8 Tha esan am fagus a dh'fhìreanaicheas mi; cò esan a ni strì rium ? Seasamaid a mach le 'chéile; cò e m'eascaraid? thigeadh e dlùth a'm' chòdhail.

9 Feuch, is e an Tighearn Iehobhah m'fhear-cuideachaidh, cò a dhìteas mi? Feuch, fàsaidh iad uile sean mar thrusgan; ithidh an leòman suas iad.

ireadh ghearradh a mach sibh, agus ri slochd na

doilghios.

CaibidealLI

1 Chomhairlicheadh do nafàreanaibh andòchas

a chur 's an Tighearn, do bhrành gu'n toir e

comhfhurtachd do Shion, 4 Mu thimchioll

fireantachd agus sldiàde Dhé. 7 Cha chòir

'eagal a ghabiiail roimh mha,sladh dhaoine.

17 Tha amfàidh a' deanarnh caoidh air son

Ierusaleim.

EISDIBH rium, sibhso 'tha 'leantuinn

f ireantaohd, sibhse 'tha 'g iarraidh an

Tighearn'; seallaibh ris a' charraig ò'n do

air fal)>h 'ur màthair

2 Car son, an

uair a thàinig mi, nach

h-uamha ò'n do chladhaicheadh sibh.

2 Seallaibh air Abraham 'ur n-atliair, agus

robh aon neach ann ? an uair a ghairm mi, air Sarah a rug sibh; oir ghairm mise e 'n a

aonar, Agus bheauiiaich rai c, agus rinn mi e bàs anns an t-slochd, agus nach fkiluich

làonmhor e. 'aran.

3 OirbheirauTigliearucomhfhurtachddo 15 Oir is mise an Tighearn do Dhia, a

Shion; bheir e comh fhurtachd d'ah-iollad- chiùinicheas an fhairge, an uair a bheucas

aibh fàsail uile; agus ni e a fàsach mar atonnan: is e Tighearn nan sluagh a's ainm

Eden, agus a dàthreabh mar ghàradh an dha.

Tighearna; gheibhear aoibhneas agus subh-; 16 Agus chuir mise mo bhriathran ann ad

achas innte, breith-buidheachais agus fonn ' bheul, agus le sgàile mo làimhe dh'fholuich

cillil. j nii thu; a shuidheachadh nan nèamhan,

4 Eisdibh rium, mo shluagh; agus thug- agus a leagadh bunaitean na tahuhainn;

aibh aire dhomh, m' fhine; oir thig agus a ràdh ri Sion, Is tu mo shluagh.

reachd a mach uam, agus foillsichidh mi i 17 Dùisg, dàiisg, éirich suas o Ierusalem,

mo bhreitheanais chum soluis do na .slòigh. a dh'òl, o làimh an Tighearna, cuach a chorr-

5 Tha m' fhàreantachd am fagus, tha mo uich; dh'òl thu, dh'fhàisg thu as, deisg-

shlàinte air dol a mach, agus ni mo ghàir- eanan cuaiche na ball-chrith.

deanbreitheanasairnafineachaibh;feithidh | 18 chan eil fear-stiùraidh aice, am measg

na h-eileanan rium, agus ann am ghàirdean

cuiridh iad an dòchas

6 Togaibh 'ur sùilean suas ris na nèamh-

au, agus amhaircibh air an talamh shàos;

oir sgaoilear o 'chéile na nèamhan mar

dheataich, agus fàsaidh an talamh sean mar

thrusgan; agus bàsaichidh a luchd-àiteach-

aidh air an amhluadh cheudna; ach mairidh

mo shlàinte-sa gu sìorruidh, agus cha téid

m' fhàreantachd air clml.

7 Bisdibh rium, siblise 'tha eòlach air

fìreantachd, a shillagh aig am bheil mo

lagh ann 'ur cridhe; na bitheadh eagal

oirbh roimh mhasladh dhaoine, agus na

gabhaibh geilt roimh an càineadh.

8 Oir ithidh an leòman iad mar thrusgan,

agus ithidh a' chnuimh iad mar olailln;

ach mairidh m' fhàreantachd sa gu sìorruidh,

agus mo slilàinte gu làun nan lànntean.

9 Dàiisg, dàiisg, cuir umad ueart, ghàird-

eill an Tighearna; diiisg, mar anns na làith-

ibh shean, anns na h-aimsiribh o chiau.

Nach tusa a ghearr Rahab, a lot an dràgon?

10 Nach tusft a thiormaich an fhairge,

uisgeachan na doimhne mòire? a rinn dointh-

neaciidan na fairge 'n an slighe do'n mhuinu-

tir shaorta gu dol thairis.

11- Mar so pillidh muinntir shaorta an

Tighearn' agus thig iad gu Sioll le iolach;

agus bithklh aoibhueas bith-bhuau air an

ceann; gheibh iad aoibhneas agus subh-

achas, agus teichidh mulad agus caoidh air

falbh.

12 Is mise, eadhon mise, an ti a bheir

dhuibh comhfhurtachd; cò thusa gu'm

bitheadh eagal ort roimh dhuine a glieibh

bàs, agus roimh mhac an duine a nithear

mar am femi

13 Agus g-u'u dà-chuimlmicheadh tu an

Tighearn do Chruith-fhear, a shàn a mach

na nèamhan, agus a leag stéidh na talmh-

ainu; agus gu'm bitheadh sàor eagal ort

gach là, air son corruich an fhir-shàruch-

aidh, mar gu'm bitheadh e ullamh gu sgrios?

agus c'àit am bheil corruich an fhir-shàruch-

aidli.

14 Tha am pràosanach a' deauamh deifir

gu bhi air 'fhuasgladh, a chum nach faigh

uan uile mhac a rug i; chan eil aon a

ghlacas air làimh i, am measg nan uile

mhac a dh'altruim i.

19 Thachair an dà ni so dhuit; cò a ni

caoidh air do shon? creachadh agus mill-

eadh, a' ghort agus an claidheamh; cò a

bheir dhuit comhfhurtachd ?

20 Tha do mhic air faunachadh, tha iad air

tuiteam sìos aig ceann gach sràide, mar

tharbh fiadhaich ann an làon; làonadh iad

làu de chorruich an Tighearna, de achmhas-

an do Dhé.

21 Air an adhbhar sin, cluinn so a nis,

thusa a tha fo àmhghar, agus air mhisg,

ach chan ann le fion.

22 Mar so deir do Thighearn Iehobhah,

agus do Dhia a thagras cùis a shluaigh;

Feuch, thug mi as do làimh cuach na ball-

chrith; deisgeanan cuaiche mo chorruich;

cha-n òl thu dhi ni's mò.

23 Ach cuiridh mi i ann an làimh luchd

do shàruchaidh, a tha 'g ràdh ri d'auam,

Crom sìos a chum gu'n téid sinu thairis;

agus leag thu do chorp sìos mar an làr,

agus mar an t-sràid, dhoibhsan a tha

'gabhail seachad.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

air ais gu ISAIAH

CaibidealLII

1 Thug Dia comhfhurtachd do'n eaglais.7 Maise rìoghachd C'hriosd. 9 Chomhairlicheadh do'n eaglais gairdeachas a dheanamh ann an slàinte a Tighearna. Glòir Chriosd '« uair a dh'àrdaichear e.

DUISG, dùisg, cuir umad do neart, O Shion; cuir umad do chulaidh sgiamhach, O Ierusalem, a Chaithir naomh; oir cha téid an neo-thimchioll-ghearrta agus an neòghlan a steach annad nì's mò.

2 Crath thu fhéin o'n duslach; rach suas, dean suidhe, Ierusalem; fuasgail thu fhéin cheanglaichibh do mhuineil, O nighean Shioin a tha fo dhaorsa.

3 Oir mar so deir an Tighearn, Air neo-ni reiceadh sibh, agus chan ann le h-airgiod a dh'fhuasgailear sibh.

4 Oir mar so deir an Tighearn Iehobhah, Chaidh mo shluagh sìos do'n Eiphit an toiseach, gu bhi air chuairt an sin; agus rinn an t-Asirianach, mu dheireadh, an sàruchadh.

5 Agus a nis, ciod a th'agamsa an so, deir an Tighearn, o thugadh air falbh mo shlugh air neo-ni? tha an luchd-riaghlaidh a' toirt orra caoineadh, deir an Tighearn; agus tha m'ainm-sa an còmhnuidh, gach aon là, a' faghail toibheim.

6 Air an adhbhar sin, bithidh eòlas aig mo shluagh air m'ainm; air an adhbhar sin bithidh fios aca, air an là sin, gur mise an ti a tha 'labhairt; feuch, is mise a t'ann.

7 Cia maiseach air na sléibhtibh cosan an teachdair' aoibhinn, a tha 'g éigheach sìthe; teachdair' an deadh sgeòil, a tha 'g éigheach slàinte; a tha 'g ràdh ri Sion, Is e do Dhia a's rìgh ann.

8 Togaidh do luchd-faire an guth; le'n giith ni iad iolach le 'chéile; oir chi iad aghaidh ri h-aghaidh, an uair a bheir an Tighearn Sion air a h-ais.

9 Brisibh a mach le gairdeachas, deanaibh ceòl le 'chéile, fhàsaichean Ierusaleim; oir thug an Tighearn comhfhurtachd d'a shluagh, shaor e Ierusalem.

10 Leig an Tighearn ris a ghairdean naomh ann an sùilibh nan uile chinneach; agus chi uile iomallan na talmhainn slàinte ar Dé-ne.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

11 Imichibh,imichibh; rachaibh a mach as

asin; nabeanaibh riw/ neòghlan; rachaibh

a mach as a meadhon; bithibhse glan, a

tha 'giàilan shoithichean an Tighearna.

12 Oir chan ann le cabhaig a théid sibh a mach, agus chan ann le teicheadha shiùbh-

las sibh; oir gluaisidh an Tighearn roimh-

ibh, agus cuairtichidh Dia Israeil sibh o'w

taohh ch u il.

13 Feuch, ni m'òglach gu glic; bithidh e

air a thogail suas, agus air 'àrdachadh, agus

bithidh e ro àrd.

14 Mar a ghabh mòran iongantas rillt; (is

co mhòr a' mhi-mhaise a rinneadh air 'agh-

aidh, seach aon duine; agus air a dhreach,

seach clann nan daoine;)

15 Mar sin crathaidh e iiisge air mòran

chinneach; 'n a fhianuis druididh ríghrean

am beoil; oir an ni iiach do chuireadh 'an

céill doibh, chi iad; agus an ni nach cual

iad, bheir iad fainear.

Air ais dhan ISAIAH

CaibidealLIII

1 Tàia amfàidh a' gearan (jvJn robh an shiagh

(OieaHbhuidk creidimh. 4 Fidangas Càmosd:

11 C/'i' e de shaothair 'anama agus bitàadk e

toilichte.

CO a chreid ar teachdaircachd? agus cò

do'n robh gairdean an Tighearn' air

'fiioillseachadh.

2 Oir fàsaidh e suas mar fliaillean 'n a

làtthair, agus mar fhrcumh à talamh tàoram;

I chan eil sgéimh no grinneas aige, gu'n

I amhairceamaid air; ni mò tha maise aige,

I gu'n iarramaid e.

I 3 Tha e air a dhàmeas, agus air a chur air

1 ei6

chùl le daoinibh; 'n a dhuine dhoilghiosaii,

agus eòlach air bròn; agus mar neach a

dh'fholuicheas 'aghaidh uainn, tha e air a

dhàmeas, agus chan eil suim againn dheth.

4 Gu deimhin ar n-anmhuinneachd ghiùlain

e, agus ar doilghiosan dh'iomchair e; ach

shaoil sinne gu'u robh e air a bhualadh, air

a smachdachadh le Dia, agus air a chlaoidh-

eadh.

5 Ach lotadh e air son ar peacaidh-ne,

bhruthadh e air son ar n-aingidheachdau;

leagadh airsan smachdachadh ar sàth, agus

le a chreuchdaibh-san shlànuiclieadh sinne.

6 Chaidh sinn uile, mar chaoraich, air

seacharan; thillnndaidh sinn, gach aon g'a

shlighe fhéin; agus Icag an Tig-Tiearn airsan

aingidheachd gach aoin againn.

7 Shàruicheadh e, agus nnneadh ainneart

I air, gidheadh cha d'fhosgail e a bheul; tlmg-

adh e mar nan chum a' chasgraidh, agus

imar chaora 'bhitheas balbh 'an làthair a

I luchd-Iomairt, mar sin cha d'fhosgail e a

' bheul.

8 O fhòirneart agus o bhreithcanas thug-

adh air falbh e; agus a ghinealach cò a

chuireas 'au céill? oir ghearradh as e othàr

nam beò; air son eusaontais mo shluaigli-sa

bha e air a thrombhualadh.

9 Agus dh'orduicheadh 'uaigh maille ris na

li-aingidh, agus maille ri duine saoibhir 'n a

bhàs; air son nach d'rinn e eucoir, agus

nach rohh cealg 'n a bheul.

10 Ach b'i toil an Tighearn' a bhruthadh;

chuir e fo àimlighar e; an uair a ni thu

'anam 'n a ìobairt-réitich, chi e sliochd,

sàuear a làithean; agus soirbhichidh rùn an

Tighearna 'n a làimh.

11 De sliaothair 'anamachi e, agus bithidh

e toilichte. Le eòlas airsan ni m'òglach f àr-

eanach mòran fhàreanachadh; oir giàilainidh

e an eu-ceartan.

12 Air an adhbhar sin, roinnidh mi dha

cuibhrionn maille ris a' mhòran, agris roinn-

idh e a' chreach maille ris na cumhachd-

aich; a chionn gu'n do dhòirt e mach

'anam gu bàs; agus gu'n robh e air 'kireamh

am measg nan ciontach; agus ghiàilain e

peacadh mhòrain,agus riim e eadar-ghuidhe

air son nan ciontach.

Air ais dhan ISAIAH

CaibidealLIV.

1 Fhuair na cinnicài gealladh gu!m hitheadh iad

air an gabhail a steack do ràogàiachd Chriosd. 4

Téarnar iad anns gacJt teannlachd. 11 B/ieÃŒ7

Dia comhfhurtadid dhoibh, agus teagaisgidh

e iad 's an t-sligàie clceart.

SEI]S'N,abhcan aimridnachd'rugcZ(Z??«,

seinn g-u luadh-gliaireacli, agus deau:

iolach àrd, thusa nach robh ri saothair- |

chloinne; oir is làonmhoire clann na muà!

aonaranaich, na clann na mnà pòsda, dcir an

Tighearn.

2 Leudaich ionad do phàillillin, agu.s

sgaoileadh iad a mach brata-còmhdaich do

ISAIAH, LV.

bluithau; na caomhain, leig 'am fad do

chùird, agus daingnich do phuist:

3 Oir air an làinih dlieis, agus chlà, brisidh

tu niach; agus sealbhaichidh do shliochd

na cinnich, agus àitichidh iad na caithrich-

ean fàsail:

4 Na gabh eagal, oir oha mhaslaichear

thu; na gabh nàire, oir cha chuirear thu gu

h-amhluadh; oir dà-chuimhnichidh tu nàire

d'òige, agus niasladh do bhantrachais cha

chuimlmich thu ni's mò.

5 Oir is e d'fhear-pòsda do Chruith-fhear;

's e Tighearn nan shiagh a's ainm dha; agus

is e d'fhear-saoraidh Ti naomh Israeil;

goirear Dia an domhain uile raar ainm ris.

6 Oir mar mhnaoi air a tréigsinu, agus fo

àmhghar 'n a spiorad, ghairm an Tighearn

thu, agus mar mhnaoi a phòsadh 'n a h-òige,

a chionn gu'n do chuireadh air falbh thu,

deir an Tighearn.

7 Ré tiota bhig, dhealaich mi rillt; ach le

mòr iochd cruillnichidh mi thu.

8 Ann an corruich bhig, dh" fhohiich mi mo

ghnùis car tiota uait; ach le caoimhncas

sàorruidh ni mi tròcair ort, deir an Tighearn

d'fheai'-saoraidh.

9 Oir tha so mar uisgeachaibh Noah

dhomh; mar a mhionnaich mi nach rachadh

uisgeachan Noah tuilleadh thar an talamh,

Ì8 amlmil a mhionnaich mi nach bithinn

ann an corruich riut, agus nach toirinn ach-

mhasan duit.

10 Oir dealaichidh na sléibhtean rim

bunaitibh, Agus atharraichear na beanntan

as an àit; ach cha dealaich mo chaoimhneas

rilltsa, agus chan atharraichear coimh-

cheangal luo sliàthe, deir an Tighearn aig

am bheil truas dhàot.

11 thusa a tha ainniseach, air doluasg-

adh leis an doillinn, agus gun chomh fhurt-

achd agad; feuch leagaidh mi do chlachau

aun an dath sgiamhach, agus suidhichidh

mi do bhunaitean le clachau saphir.

12 Agus ni mi d'uillneagan de chlachan

rubi,agus do gheatachan de charbuncahiibh,

agus duile iomall de chlachau ràomhach.

13 Agus bithidh do chlaun uile air an

teagasg leis an Tighearn; agus is roòr a

hh itheas sàth do chloinue.

14 ann am fàreautachd soci'aichear thu;

bithidh tu fada o shàruchadh, ionnns nach

gabh thueagah agus ollamhas, ionnusnach

tig e dlùth dhuit.

_ 15 Feuch,bithidhcruinneachadhgudeimh-

in ann, ach chan ann leam-sa; cò 'sam

bith a chruillnicheas a'd' aghaidh, tuitidh e

air do sgàth.

16 Feuch, is mise a chruthaich an gobha

a tha 'séideadh suas nan éibhlean 's an

teine, agus a' toirt a mach ac fhuinn a chum

oibre; agus is mi a chruthaich am milltear

a chum cur f às.

17 Cha soirbhich inncal sam bith a

dhealbhar a'd' aghaidh; agus dàtidh tu

617

gach teaugadh a dh'éireas riut 'am breith-

eanas. Is i so oighreachd sheirbhiseach an

Tighearna; agus tàia am fìreantachd uamsa,

deir an Tighearn.

Air ais dhan ISAIAH

CaibidealLV

1 Ghairm am fàidh air an t-sluagh teachd a dh'ionnsuidh Chriosd, agus an slighe aingidh agus an smuaintean eucorach a thréigsinn. 8 Sonas an fhìrein.

HO! gach neach air am bheil tart, thigibhse chum nan uisgeachan; agus esan aig nach 'eil airgiod, thigibh, ceannaichibh agus ithibh; seadh, thigibh, ceannaichibh, gun airgiod agus gun luach, fìon agus bainne.

2 Carson a tha sibh a' caitheamh airgid air ni nach aran? agus bhur .saothair air ni uach sàsuich? Eisdibh le deadh aire riumsa, agus ithibh an ni a tha maith; agus gabh- adh 'ur n-anam toil-inntinn ann an cuilm shòghmhoir.

3 Aomaibh 'ur cluas, agus thigibh a m'ionnsuidh-sa; éisdibh, agus mairidh 'ur n-anam beò; agus ni mi ruibh coimh-cheangal sìorruidh, eadhon tròcairean cinnteach Dhaibhidh.

4 Feuch, thug mi e mar fhianuis do na cinnich, 'n a cheaun-iùil agus 'n a uachdaran do na slòigh.

5 Feuch, gairmidh tu cinneach nach b'aithne dhuit; agus cinnich do nach b'aithne thu, ruithidh iad a' d' ionnsuidh, air sgàth an Tighearna do Dhé, agus air son Ti naoimh Israeil; oir ghlòraich e thu.

6 Iarraibh an Tighearn, am feadh a tha e r'a fhaotainn; gairmibh air, am feadh a tha e am fagus.

7 Tréigeadh an t-aingidh a shlighe, Agus an duine eucorach a smuaintean; agus pilleadh e ris an Tighearn, agus nochdaidh e tròcair dha; agus ri ar Dia-ne, oir bheir e maitheanas gu pailt.

8 Oir chan iad mo smuaintean-sa bhur smuaintean-sa, ni mò is iad 'ur slighean-sa, mo shligheau-sa, deir an Tighearn.

9 Oir mar a tha na nèamhan àrd seach an talamh; mar sin tha mo shlighean-sa àrd seach bhur slighean-sa, agus mo smuaintean-sa seach bhur smuailltean-sa.

10 Oir mar a thig an t-uisge a nnas, agus

an sueachd o nèamh, agus nach pill e an

sin, ach gu'n uisgich e an talamh,agus gu'n

toir e air fàs torrach, agus toradh a thabh-

airt uaith, a chum gu'n tabhair e sàol

dhà-san a chuireas, agus arau dhà-san a

dhitheas;

11 Is amhuil a bhitheas m'fhocal-sa a

théid a mach as mo bheul; cha phill e a

m'ionnsuidh gun tairbhe; ach coimhliollaidh

e an ni a's àill leam, agus bheir e gu buil

an ni mu'u do chuir mi mach e.

12 Oir le h-aoibhneas théid sibh a mach,

agus le sàth stiùrar sibh air 'ur n-aghaidh:

togaidh na sléibhtean agus na oillic i-oimh-

ibh àrcl iolach, agus uile chraobhan na

macharach buailidh am basan.

13 'An àiite droighne fàsaidh an gillthas,

agws 'an àite drise fàsaidh am miortal;

agus bithidh e do'n Tighearn mar ainm,

mar chomharadh bith-bhuan, nach cuirear

as 'àite.

Air ais dhan ISAIAH

Cabideal LVI

1 Earail gu hreitheanas a choimhead. 3 Tha

Dia a' gealnninn gu'n gabh e ris gach neacJi

a ghluaiseas gu taitneach "« a làthair. 9 Tha

trioblaidean na h-eaglais ag éirigh o luchd-

faire dall agus aine.olach.

MAR so deir an Tighearn, Coirahead-

aibh breitheanas, agus deanaibh

ceartas; oir tha mo shlàinte dlùth clmm

teachd, agus m' fhài-eantachd chum a bhi air

a foillseachadh.

2 Is beannaichte an duine a ni so, agus

mac an duine a ni greim air; a choimhideas

an t-sàbaid gun a mi-uaomhachadh, agus

a choimhideas a làmh o aon olc a dheanamh.

3 Agus na h^bhradh mac a' choigrich, a

tha 'dlùth-leantuinn ris an Tighearn, ag

ràdb, Sgar an Tighearn mise gu tur o

'shluagh; agus na h-abradh an cailltean-

ach, Feuch, tha mise a'm' chrann tioram.

4 Oir mar so deir an Tighearn, Do na

caillteanaich a choimhideas mo shàbaidean,

agus a ròghnaicheas an ni a thaitneas

rium, agus a ni greim air mo choimh-

cheangal;

5 Dhoibh sin bheir mi ann am thigh, agus

an taobh a stigh de m' bhallachan, àit agus

ainm ni's fearr na ainin mhac agus nigh-

ean; ainm sìorruidh bheir mi dhoibh, nach

gearrar as.

6 Agus mic a' choigrich a tha 'dlàith-leant-

uinn ris an Tiglieai'n, gu frithealadh dha,

agus gràdh a thoirt do ainra an Tighearna,

agus gu 'bhi 'n an òglaich dha; gach aon a

ghleidheas an t-sàbaid gun a mi-naomh-

achadh, agus a ni greim air mo choimh-

cheangal;

7 lad sin bheir mi chum mo shléibh

11 Seadh, is coin chiocrach iad nach urr-

ainn a bhi toillchte; agus is buachaillean

iad nach uri'ainu tuigsinn; tha iad a' seallt-

uinn, gach aon dillbh, air a shlighe fhéin;

gach fear air a bhuannachd o a chràch

féin.

12 Thigibh, deir iad, gabhamaid fàon,

agus òhxmaid dibh làidir; agus mar an là'n

diugh bithidh am màireach, agus ni's ro

phailte gu mòr.

Air ais dhan ISAIAH

CaibidealLVII

1 Gheibh na h-ionracain agus na daoine tròcair-

each bàs ann an sàth. 3 Ohi-onaich Dia na

h-illdhaich air son an droch ghnàomharan.

13 Eiridh gu maith do'n àieach a c/illireas a

dhòchas anns an Tighearn.

TH A an duine ionraic a' bàsachadh, agus

gun aon neach a' toirt fainear; agus

na daoine tròcaireach air an toirt air falbh,

agus gun aon neach a' tuigsinn gu bheil an

t-ionr,y:;an air a thoirt air falbh o'n olc a

tha ri teachd.

2 Siàibhlaidh e ann an sàth; gabhaidh

esan fois 'n a leabaidh, a tha 'g imeachd

'n a ionracas.

3 Ach thigibhse am fagus an so, a mhaca

na ban- fhiosaich', a shhochd an adhaltran-

aich agus na stràopaich.

4 Cò de'm bheil sibh a' deanamh àbhachd à

ris am bheil sibh a' deanamh beoil fhars-

uinn,agus a' sàneadh a mach na teangaidh?

Nach clann sibh a chlaon a leth-taobh, sàol

na foill à

5 A' fadadh bhur n-an-mldann le h-àodh-

olaibh fo gach crann uaine; a' marbhadh na

cloinne anns na gleanntaibh, fo sgoltaibh

nan creag.

6 Am measg mhàn chlachan a' ghlinne tha

do chuibhrionu; is iad sin, is iad sin do

chi'annchur; eadhon dhoibh so dhòirt thu

mach tabhartas-dibhe, dh'àobair thu tàodh-

lac. An gabhainn-sa tlachd annta sin à

7 Air sliabh cruachach àrd shuidhich thu

do leabadh; eadhon don àite sin chaidh

thu suas a thoirt seachad ìobairt.

8 Air càil an doruis agus na h-ursainn

naoimh; agus ni mi aoibhneach iad ann am chuir thu suas do chuimhneachan; tUi'imich

thigh-urnuigh,hlthidh an tabhartais-loisgte

agus an ìobairtean air an gabhail gu tait-

neach air m'altair; oir goirear ri m' thigh-

sa, taigh-àirnnigh air son nan uile shlògh.

8 Mar so deir an Tighearn Iehobhah, a

tha 'cruinneachadh r'a chéile dàobaraich

Israeil; Fathast cruinnichidh màmuinntir

thu air falLh uamsa, agus chaidh thu suas;

leudaich thu do leabadh, agus rinn thu

coimhcheangal rill; thug thu gràdh do an

leabaidh-san, cia b'e àit anns am faca tu i.

9 Agus chaidh thu dh'amharc an rìgh le

h-oladh-nngaidh, agus mheudaich thu do

bholtraichean; agus chuir thu do theachd-

eile d'a ionnsuidh, a thuilleadh orra-san a 1 airean am tad, agus dh'àslich thu tiill fhéin

tha air an cruillneachadh.

9 uile bheathaichean na macharach,

thigibh chum itheadh; uile bheathaich-

ean na fràdhe.

eadhon gus an uaigh.

10 Ann am buanas do shlighc sgàthicheadh

thu; ach cha dubhairt thu, chan eil dòchas

ann; fhuair thu beatha do làimhe; air an

10 Tha a luchd-fuire dall, gach aon dillbh; adhbhar sin cha d'fhannaich thu.

tha iad aineolach, gach aon dillbh; is coin 11 Agus cò as a ghabh thu eagal agus

bhalbh iad nach urrainn tabhannaich; a' fiamh, gu'n d'rinn thu breug, agus nach do

tuiteam 'n an codal, 'g an sàneadh fhéin sìos

leis an iollmlillinn codal.

618

chuimhuich thu ornisa,

fainear ] Nach d'fhau

ni mo 'thug tlm

mise a'm' thosd,

ISAIAH, LVIII.

eadhon o chian, agus chan eil eagal ort

romham /

12 Leigidh mise ris d'fhàreantachd, agus

do ghnàomharan; oir cha dean iad i'euni

dhuit.

13 An uair a ghlaodhas tu, deanadh do

chuideachdan do théarnadh; ach togaidha'

ghaoth air falbh iad uile, bheir an ceò as

iad; ach an neach a chuireas a dhòchas

annani - sa, sealbhaichidh e am feavann,

agus gheibh e mar oighreachd mo shhabh

naomh.

14 An sin their mi, Tilgibh suas, tilgibh

suas; ulhiichibh an t-slighe; thugaibh air

falbh gach ceap-tuishdh à rathad mo

shhiaigh.

15 Oir mar so deir an Ti àrd agus uasal,

do'n àite-còmhnuidh sìorruidheachd, do'n

ainm an Ti naomh; Anns an ionad àrd

agusnaomh tha inise a' gabhail còmhnuidh;

maille ris-san fòs a tha leòuta agus iriosal

'n a spiorad; a bheothachadh spioraid nan

iriosal, agus a bheothachadh cridhe nan

daoine leònta.

16 Oir cha bhi mi a' cronachadh gu sàor,

agus cha bhi fearg orra an còmhnuidh; oir

dh' fhàilnicheadh an spiorad romham, agus

na h-anaman a rinn mi fhéin.

17 Air son cionta a shannta bha corruich

orm, agus bhuail mi e, a' folachadh mo

ghniiise ann am feirg; agus dh'imich e

roimhe gu fiar, air sliglie a chridhe fhéin.

18 Dh'amhairc mise air a sldighibh, agus

leighisidh mi e; seadh, treòraichidh mi e,

agus aisigidh mi sòlasan dhàsan agus d'a

luchd-bròin.

19 Is mi a chruthaicheas toradh nam

bilean; sàth, sàth, dhàsan a tha fad as, agus

dliàsan a tha dlàith, deir an Tighearn; agus

slànuichidh mi e.

20 Ach tha na h-aingidh cosmhuil ris a'

mhuir bhuairte, oir chan urrainn i 'bhi aig

fois; ach tha a h-uisgeachan a' dùsgadh

nìos salchair agus làthaich.

21 Chan eil sìth, deir mo Dhia, do na h-aingidh.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèìíòóùú

Air ais dhan ISAIAH

CaibidealLVIII

1 Chuir am fàidh 'an céill an dealachadh a tha eadar trasg mhealltach agus trasg dhiadliaidh. 8 Beannaichidh an Tighearn esan a thraisgeas gu ceart, 13 agus a choimhideas là na sàbaid

GLAODH gu h-àrd, na caomhain; mar ghall-truimp tog suas do ghuth; agus nochd do m' shluagh-sa an easaontas, agus do thaigh Iacoib an lochdan.

2 Gidheadh o là gu là tha iad 'g am iarraidh-sa, agus is toil leo eòlas a ghabhail air mo shlighibh; mar chinneach a tha 'cur 'an gnìomh fìreantachd, agus nach do thréig reachd an Dé; tha iad a' fiosrachadh dhìomsa mu thimchioll reachdan na fìreantachd, agus is miann leo 'bhi 'teachd dlùth do Dhia.

3 Carson a thraisg sinn, deir iad, agus nach 'eil thusa a' faicinn? carson a chràidh sinn ar n-anam, agus nach 'eil thusa a' toirt fainear? Feuch, ann an là bhur traisg tha sibh a' mealtuinn 'ur sòlais, agus 'ur n-uile dhlighe saoithreach tha sibh ag agairt.

4 Feuch, tha sibh a' trasgadh chum connsachaidh agus aimhreit, agus chum bualadh le dòrn na h-eucorach; cha bhi sibh ri trasg mar air an là'n diugh, a thoirt air bhur guth gu'n cluinnear e gu h-àrd.

5 An e leithid so de thrasg a ròghnaich mise, g'u'n cuireadh duine 'anam fo leòn car là? An e gu'n cromadh e a cheann mar luachair, agus gu'n sgaoileadh e sac-eudach agus luaithre foidhe? An abair thu trasg ri so, agus là taitneach do'n Tighearn?

6 Nach e so an trasg a tha mise a' ròghnachadh; cuibhrichean na h-aingidheachd a sgaoileadh, na h-uallaichean troma 'lasachadh, agus a' mhuinntir shàruichte 'fhuasgladh; agus gach uile chuing a bhriseadh?

7 Nach e d'aran a roinn ris an ocrach, agus aoidheachd a thoirt do na bochdaibh seachranach 'à an uair a chi thu an lomnochd gu'n còmhdaich thu e; agus nach foluich thu thu fhéin o d'fheoil fhéin?

8 An sin brisidh do sholus a mach mar a' mhaduinn, agus fàsaidh do shlàinte gu grad; agus théid d'fhìreantachd air thoiseach ort: bithidh glòir an Tighearna 'g ad chuairteachadh o'n taobh chùil.

9 An sin gairmidh tu, agus freagraidh an Tighearn; glaodhaidh tu, agus their e, Tha mise an so. Ma chuireas tu air falbh as do mheadhon a' chuing, tomhadh a' mheòir, agus labhairt toibheim;

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèìíòóùú

10 Agus ma thiomaiclieas d'anam ris an

ocrach, ag'us gu'n sàisuich thu an t-anam

leònta; an sin éiridh do sliolus ann an

doilleireachd, agus bithidh do dhorchadas

mar mheadhon-là.

11 Agus stiùraidh an Tighearn thu an

còmhnuidh, agus sàsuichidh e d'anam ri àm

tarta, agus ungaidh e do chnàmhan; agus

bithidh tu mar lios air a dheadh-uisgeach-

adh, agus mar thobar fìor-uisge, air nach tig

f àiling uisge.

12 Agus togaidh iadsan a ghinear uait na

seann làraichean; togaidh tu suas bunaitean

nan iomadh ginealach; agus goirear dhàot

Fear-càraimh a' bheuma, Fear-aisig nan

j ròidean chum a bhi air an àiteachadh.

13 Ma philleas tu air falbh do chos o'n

t-Sàbaid, do thoil fhéin a dheanamh air mo

là naomh-sa; agus gu'n abair thu ris an

t-Sàbaid, ToiÃŒ-inntilln; ri là naomh an taigh-

' earn', Urramach; agus gu'n tabhair thu

! onoir dhi, gun a bhi 'leantuinn do shligheai.

féin, no 'gabhail do shòlais fhéin, no 'labhairt

do bhriathrau/ej'«/

l 14 An sin gabhaidh tu tlachd anns an

Tighearn; agus bheirmiseort marcachdair

1 ionadaibh àrda na talmhainn; agus beath-

ISAIAH, LIX, LX.

aichidh mi thu le oighreachd Iacoib d'athar; |

oir labhair beul an Tighearn' e.

Air ais dhan ISAIAH

Caibideal LIX

1 Chuir eu-ceartan chloinn Israeil dealachadh eadar iad fhéin agus an.Dia. 16 Tha slàinte tre an Tighearn a mhain. 20 Coimhcheangal an fhir-shaoraidh.

FEUCH, chan eil làmh an Tighearn' air dol 'an giorrad, air chor as nach feud i tèarnadh; ni mò tha a chluas air fàs mall, air chor as nach feud i cluinntinn.

2 Ach chuir bhur n-eu-ceartan dealachadh eadar sibh fhéin agus bhur Dia; agus dh'fholuich 'ur lochdan uaibh a ghnùis, ionnus nach éisd e.

3 Oir tha bhur làmhan air an truailleadh le fuil, agus 'ur meòir le h-eu-ceart; labhair 'ur bilean cealg; bithidh bhur teangadh a' teachd air aimhleas.

4 Chan eil neach a' gairm air ceartas, chan eil neach a' tagradh air son na fìrinn; tha iad a' cur an dòigh ann an dìomhanas, agus a' labhairt bhreug; torrach le h-aimhleas, agus a' breith eu-ccirt.

5 Tha iad a' gur air uibhean na ri-nathrach, agus a' figheadh lìon an damhan-alluidh; esan a dh'itheas de'n uibhean, gheibh e bàs; agus an uair a bhruthar e' brisidh nathair nimhe mach.

6 De'n lìontaibh cha deanar trusgan; ni mò 'chòmhdaicheas iad iad fhein le'n oibribh; an oibre is oibre na h-eucorach iad; agus tha gnàomh an fhoirneirt 'n an làmhan.

7 Tha an cas a' ruith chum uile, agus tha iad a' greasad chum fuil neò-chiontach a dhòrtadh; is innleachdan aingidheachd an innleachdan; tha léir-sgrios agus milleadh 'n an ceumaibh.

8 Slighe na sìthe chan aithne dhoibh, ni mò 'tha ceart-bhreth 'n an ròidibh; rinn iad dhoibh fhéin ceuman cama; cò air bith a shiàil)hlas annta, chan aithne dha sàth.

9 Air an aobhar sin tha breitheanas fada uainn, agus chan eil ceartas a' breith oirnn; tha sinn ag amharc air son soluis, ach feuch doi'chadas; air son soilleireachd, ach tha sinn a' gluasad ann an duibhre.

10 Tha sinn a' smeurachadh, mar na doill, ag iarraidh a' bhalla; agus mar mhuinntir gun fhradharc tha sinn a' smeurachadh; tha sinn a' tuisleachadh mu mheadhon-là, mar anns an dù-thrà; tha sinn ann an ionadaibh uaigneach mar dhaoinibh marbha.

11 Tha sinn a' bùirich mar mhath-ghamhnuibh; mar cholumain tha sinn ri sìor-chaoirean; tha ar sùil ri breitheanas, ach cha-n'eil e ann; ri fuasgladh, ach 's ann a tha e fada uainn.

12 Oir tha ar lochdan air fàs lìonmhor ann ad làthair, agus tha ar ciontan a' toirt fianuis 'n ar n-aghaidh; oir tha ar lochdan 'n ar cuideachd, agus ar n-aingidheachd is léir dhuinn;

13 Le peacachadh agus le breugaibh an aghaidh an Tighearn', agus le pilleadh air falbh o ar Dia; le ainneart a labhairt, agus le ceannairc a dhealbhadh; agus le briathran breugach aithris o'n chridhe.

14 Agus tha breitheanas air pilleadh air ais, agus tha ceartas a' seasamh fad as; oir thuislich an fhìrinn air an t-sràid, agus cha b'urrainn ionracas teachd a steach.

Breitheanas -

15 Agustha fàrinn airteicheadhair falbh;

agus tha esan, a sheachaineas an t-olc, 'g a

dheanamh fhéin 'n a chrcich; agus chunnaic

an Tighearn, agus mhi-thaitinn e ris, nach

robh breitheanas ann.

16 Agus chunnaic e nach robh fear ann,

agus b'ioghnadh leis nach robh eadar-

mheadhollair ann; an sin dh'oibrich a

ghairdean fhéin slàinte air a shon; agus

' fhàreantachd fhéin chum i suas e.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

17 Agus chuir e uime fìreantachd mar

uchd-éididh; agus clogaid na slàinte air a

cheann; agus chuir e uime trusgan an

dàoghaltais mar eudach, agus chòmhdaich

se e fhéin le h-eud mar le falluinn.

18 A réir an gnàomharan, mar sin bheir

e ath - dhàoladh; corruich d'a naimhdibh,

dìoghaltas d'a eascairdibh; do na h-eilean-

aibh àocaidh e dìoghaltas.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

19 Mar sin bheir iadsan o'n iar urram do

ainm an Tighearna; agus iadsan o éirigh

na gréine d'a ghlòir; an uair a thig an

nàmhaid mar thuil, togaidh Spiorad an

Tighearna suas bratach 'n a aghaidh.

20 Agus thig am Fear-saoraidh gu Sion,

agus tionndaidhidh e eusaontas o lacob,

deir an Tighearn.

21 Agus air mo shon-sa, is e so mo choimh-

cheangal rill, deir an Tighearn; Mo Spiorad

a tha ortsa, agus mo bhriathran a chuir mi

ann ad bheul, cha dealaich iad ri d' bheul,

no ri beul do shliochd, no ri beul sliochd do

shliochd, deir an Tighearn, o'n àm so eadhon

gu sìorruidh.

Air ais dhan ISAIAH

Caibideal LX

1 Thig na cinnich o chéin, agus tionndaidhear mòr shluagh an domhain a dh'ionnsuidh Chriosd. 15 Ni Dia an eaglais 'n a h-aohhar gairdeachais feadh linn nan linn.

EIRICH, dealraich; oir thàinig do sholus, agus tha glòir an Tighearn' air éirigh ort.

2 Oir, feuch, còmhdaichidh dorchadas an talamh, agus dall-cheo na cinnich; ach ortsa éiridh an Tighearn, chithear a ghlòir a' dealradh ort.

3 Agus thig cinnich dh'ionnsuidh do sholuis, agus rìghrean dh'ionnsuidh do ghrian-éirigh.

4 Tog suas do shùilean mu'n cuairt, agus faic; tha iad uile air an cruinneachadh ri 'chéile; tha iad a' teachd a d' ionnsuidh; thig do mhic o chéin, agus bithidh do nigh eanan air an altrum ri d' thaobh.

5 An sin chi thu, agus sruthaidh tu thairis, agus ni do chridhe plosgartaich, Agus nithear farsuinn e; a chionn gu'n tionndaidhear mòr shluagh na fairge thug-d, agus gu'n tig feachd nan cinneach a d' ionnsuidh.

6 Còmhdaichear thu le lìonmhoireachd nan càmhal, le dromedairibh Mhidiain agus Ephah; thig iad uile o Sheba; òr agus tùis giùlainidh iad, agus cliù an Tighearna cuiridh iad 'an céill.

7 Cruinnichear a d'ionnsuidh uile threudan Chedair; ni reitheachan Nebaioit frithealadh dhuit; théid iad suas, agus gabhar iad gu taitneach air m'altair; agus taigh mo ghlòire fathast glòraichidh mi.

8 Cò iad so a tha 'snàmh mar cheò, agus mar cholumain ag itealaich a dh'ionusuidh an ionaid-tàimh?

9 Gu deimhill feithidh na h-eileanan rium, agus longan Tharsis air thoiseach; a thoirt do mhac o chéin, le'n airgiod agus an òr maille rill; a chum ainme an Tighearna do Dhé, agus a chum Ti naoimh Israeil, oir ghlòraich esan thu.

10 Agus togaidh mic a' choigrich suas do bhallachan, agus fritheilidh an rìghrean duit; oir ann am chorruich bhuail mi thu, ach ann am dheadh-ghean ni mi iochd ort.

11 Agus bithidh do gheatachan fosgailt' an còmhnuidh; a là agus a dh'oidhche cha druidear iad; a chum gu'n toirear a d'ionnsuidh mòr shluagh nan cinneach, agus an rìghrean le greadhnachas.

12 Oir an cinneach agus an rìoghachd nach dean seirbhis dhuit, bithidh iad caillte; seadh, sgriosar na cinnich sin gu tur.

13 Thig glòir Lebanoin a d'ionnsuidh, an gillthas, an gall-ghinthas, agus an crannbocsa le 'chéile; a chur maise air mo naomhionad-sa, agus a chum gu'n glòraichinn àite mo chos.

14 Agus thig mic do luchd-sàruchaidh 'g an cromadh fhéin ann ad làthair: agus ni gach neach a rinn tàir ort umhlachd gu bonnaibh do chos; agais goiridh iad dhìot, Caithir an Tighearna, Sion Ti naoimh Israeil.

15 An àit thu bhi air do thréigsinn, agus air d'fhuathachadh, air chor as nach do shillbhail aon neach tromhad; ni mi thu a' d' oirdhearcas sìorridh, a' d' aobhar-gairdeachais feadh linn nan linn.

16 Agus deothailidh tu bainne chinneach, agus cìoch rìghrean deothailidh tu; agus bithidh fios agad gur mise an Tighearn do Shlànuidhear; agus gur e d'fhear-saoraidh Ti cumhachdach Iacoib.

17 Agus 'an àit umha, bheir mi òr; agus 'an àit iaruinn, bheir mi airgiod; agus 'an àite fiodha, umha; agus 'an àite chlach, iarunn; agus ni mi do mhaoir 'n an sìth, agus do chàs-mhaoir 'n an ceartas.

18 Cha chluinnear ni's mò foirneart ann ad fhearann, sgrios agus milleadh ann ad chrìochaibh; ach their thu Slàinte mar ainm ri d' bhallachan, agus Moladh ri d' gheatachan.

19 Cha bhi a' ghrian agad ni's faide mar sholus anns an là; ni mò 'bhitheas dealradh na gealaich 'g ad shoillseachadh; ach bithidh an Tighearn 'n a sholus sìorruidh dhuit, agus do Dhia 'n a ghlòir agad.

20 Cha téid do ghrian tuilleadh sìos ni mò dhorchaichear do ghealach; oir bithidh an Tighearn 'n a sholus sìorruidh dhuit, agus crìochnaichear làithean do bhròin.

21 Agus bithidh do shluagh uile 'n am fìreanaibh; sealbhaichidh iad am fearann gu sìorruidh; am meangan a shuidhich mi, obair mo làmhan, chum gu'm bi mi air mo ghlòrachadh.

22 Fàsaidh an aon bheag 'n a mìle, agus an aon shuarach 'n a cinneach làidir; luath-aichidh mise Iehobhah e 'n a thràth.

Air ais dhan ISAIAH

CaibidealLXI.

1 Dreuchd Chriosd. 4 Ath-nuadhaichidh Dia an eaglais, agus bheir e d'a luchd-frithealaidh éididh molaidh 'an àite spioraid airsneil.

THA Spiorad an Tighearna Iehobhah orm, do bhrìgh gu'n d'ung an Tighearn mi; a thoirt deadh sgeòil do'n mhacanta chuir e mi; a cheangal suas luchd a' chridhe bhriste, a dh'éigheach fuasglaidh do na braighdibh, agus fosglaidh a' phrìosain dhoibhsan a tha ceangailte;

2 A dh'éigheach bliadhna thaitnich an Tighearna, agus là dìoghaltais ar Dé-ne; a thoirt comhfhurtachd dhoibhsan uile a tha ri bròn;

3 A dh'orduchadh do luchd-caoineadh Shioin, a thoirt doibh maise 'an àite luaithre, oladh aoibhneis 'an àite bròin, éididh molaidh 'an àite spioraid airsneil; a chum gu'n goirteadh dhillbh Craobhan fìreantachd, a shuidhich an Tighearn air sgàth a ghlòire.

4 Agus togaidh iad suas na seann làraichean, càirichidh iad r'a chéile na h-ionadan sgaoilte chian; ath-nuadhaichidh iad na bailtean briste, ionadan fàsaichte nan iomadh linn.

5 Agus seasaidh coigrich suas, agas beathaichidh iad bhur treudan; agus bithidh mic a' choigrich 'n an treabhaichean dhuibh, agus'n an luchd-saoithreachaidh na fìonain.

6 Ach goirear dhibhse Sagartan an Tighearna; Luchd-frithealaidh ar Dé-ne theirear ribh; saoibhreas nan cinneach ithidh sibh, agus 'n an glòir ni sibh naill.

7 An àite bhur nàire gheibh sibh cuibhrionn dhùbailte; agus 'an àite maslaidh, ni iad gairdeachas 'n an cuibhrionn; uime sin 'n an tìr sealbhaichidh iad roinn dhùbailte; bithidh aoibhneas aca gu sìorruidh.

8 Oir is mise an Tighearn, leis an ionmhuinn breitheanas; is beag orm ainneart air son tabhartais-loisgte; agus cuiridh mi air a h-aghaidh an obair ann am fìrinn; agus coimhcheangal sìorruidh ni mi rill.

9 Agus aithnichear aii sliochd am measg nan cinneach, agus an gineal am measg nan sluagh; na h-uile a chi iad, aidichidh iad gur sliochd iad a bheannaich an Tighearn.

10 Ni mi gairdeachas gu mòr anns an Tighearn; bithidh m'anam aoibhneach ann am Dhia; oir chuir e orm éididh na slàinte, chòmhdaich e mi le trusgan na fìreantachd; mar a sgeadaicheas fear-bainnse e fhéin le crùn sgiamhach, agus mar a dh'uigheamaicheas bean-bainnse i fhéin le a seudaibh.

11 Oir mar a chuireas an talamh a mach a chinneas, agus mar a bheir an lìos air an t-sìol fàs a nìos; mar sin bheir an Tighearn Iehobhah air fìreantachd agus moladh fàs suas 'an làthair nan uile chinneach.

air ais gu ISAIAH

CaibidealLXII

1 Eud an fhàidh. air son soirbheachaidh na h-eaglais. 6 Dreuchd an luchd-faire. 8 Dhaingnich Dia a gheallaidhean le bhi 'mionnachadh air fhéin. 10 An t-ulluchadh air son an t-soisgeil

AIR sgàth Shioin cha bhi mi a'm' thosd, agus air sgàth Ierusaleim cha ghabh mi fois; gus am bris a fìreantachd a mach mar sholus dealrach, agus a slàinte mar Ieus Iasarach.

2 Agus chi na cinnich d'fhìreantachd, agus na h-uile rìghrean do ghlòir; agus bheirear ainm nuadh ort, a ghairmeas beulan Tighearna.

3 Agus bithidh tu a'd' chràin glòire ann an làimh anTighearn',agus a' d' choron rìoghail ann an glaie do Dhé.

4 Cha-n abrar riut tuilleadh, Té ris an do chuireadh cùl; ni mò 'theirear ri d'fhearann tuilleadh, am Fàsach; ach 's e theirear riut, Bean mo rùin; agus ri d'fhearann, Bean-phòsda; oir bithidh rùn an Tighearn' ort, agus bithidh d'fhearann air a cheangal ann am pòsadh

5 Oir mar a phòsas duin-òg òigh, mar sin pòsaidh d'fhear-togail thusa; agus mara ni am fear nuadh-pòsda gairdeachas 'n a mhnaoi, mar sin ni do Dhia gairdeachas annadsa.

6 Chuir mi luchd-faire air do bhallachan. O Ierusalem; ré an là, agus ré na h-oidhche, cha bhi iad 'n an tosd; sibhse'tha'deanamh luaidh air ainm an Tighearna, na bithibhse 'n 'ur' tosd;

7 Agus na tugaibh fois dlia, gus an daing-nich e, agus gus an dean e Ierusalem 'n a cliù air an talamh.

8 Mhionnaich an Tighearn air a làimh dheis, agus air a ghairTiean cumhachdach, Cha tabhair mi ni's mò d'arbhar mar lòn do d' naimhdibh; ni mò dh'òlas clann a' choigrich d'fhìon nuadh, air son an do shaothraich thu:

9 Ach ithidh iadsan e, a thionaileas e, agus molaidh iad an Tighearn, agus iadsan, a chruinnicheas e, òlaidh iad e ann am chùirtibh naomha-sa.

10 Sillbhlaibh, sillbhlaibh troimh na geatachaibh; ulluichibh slighe an t-sluaigh; tilgibh suas, tilgibh suas an rathad mòr; glanaibh as na clachan; togaibh suas bratach air son nan slògh.

11 Feuch, ghlaodh an Tighearn gu iomall an domhain; Abraibh ri nighinn Shioin, Feuch, tha do Shlànuidhear a' teachd; feuch, tha a luigheachd maille ris, agus duais 'oibre 'n a làthair.

12 Agus theirear rill, An sluagh naomh, muinntir shaorta an Tighearna; agus rilltsa theirear, Miannaichete, Baile nach tréigear.

air ais gu ISAIAH

CaibidealLXIII

1 Nochd Criosd a chumhachd gu tèarnadh, agus a dhìoghallas air anaimhdibh. 7 Dh'aithris am fàidh tròcairean Dhè, agus meud a mhaitheis do thaigh Israeil. 15 Ghuidh e gu'n sealladh Dia air a shluagh a rèir lìonmhoireachd a thròcairean.

CO so a tha 'teachd o Edom, le culaidhdhaithte o Bhosrah? e so a tha sgiamhach 'n a èididh, a' sillbhal ann am mòrachd a neirt? Mise, a tha 'labhairt ann am fìreantachd, cumhachdach gu tèarnadh.

2 Car son a tha d'èididh dearg, agus d'fhalluing mar neach a' saltairt an amair-fhìona?

3 Shaltair mi an t-amar a'm' aonar, agus de na slòigh cha rohh aon neach maille rium; oir shaltair mi orra ann am fheirg, agus phronn mi iad ann am chorruich; agus chrathadh am fuil air mo chulaidh, agus tharruing mi sal air m'éididh uile.

4 Oir bha là an dioghaltais ann am chridhe, agus bha bliadhna mo mhuinntir shaorta air teachd.

5 Agus dh'amhairc mi, agus cha robh fear-cuideachaidh ann; agus b'ioghnadh leam nach robh fear-taice ann; uime sin dh'oibrich mo ghairdean fhéin slàinte dhomh, agus chum mo chorruich fhéin taic rium.

6 Agus shaltair mi sìos na slòigh ann am fheirg, agus chuir mi air mhisg iad ann am chorruich, agus thug mi sìos an neart chum an làir.

7 Tròcairean an Tighearn' aithrisidh mi, agus cliài an Tighearn'; a réir gach ni a bhuilich an Tighearn oirnn, agus meud a mhaitheis do thaigh Israeil, a dheònaich e dhoibh a réir a chaoimhneis, agus a réir lìonmhoireachd a throcairean.

8 Oir thuirt e, Gu deimhin is iad mo shluagh, clann nach dean breug; agus bha e' n a Shlànuidhear dhoibh.

9 'N an uile àmhghar bha esan fo àmhghar; agus rinn aingeal a làthaireachd an téarnadh; ann a ghràdh agus ann a iochd rinn e fhéin an saoradh; Agus dh'iomchair e iad, agus ghiàilain e iad, ré nan uile làithean o shean.

10 Ach rinn iadsan ceannairc, agus chuir iad doilghios air a Spiorad naomh; air chor as gu'n d'fhàs e 'n a nàmhaid doihh, agus

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

CaibidealLXIV

6 Agus tha sinne uile mar ni truaillidh,

agns ar n-uile fhàreantachd mar luideig

shalaich; agus tha sinn uile air seargadh

mar dhuilleacli; agus rinn ar lochdan, mar

a' ghaoth, ar giàilan air falbh.

7 Agus cha-n'c«7 aon neach ann a tha

'gairm air d'ainm, a tha 'g a dhàisgadh fhéin

suas a dheanamh greim ort; oir dh'fholuich

tlill do ghnàiis uailln, agus chlaoidh thu sinn

air son ar n-euceartan.

8 Ach a nis, Thighearn', is tusa ar n-Ath-

air; is sillne a' chriadh, agus is tusa ar fear-

deilbh; Agus is sinne uile obair do làimhe.

9!Na bitheadh corruich ro gheur ort, a

Thighearn', agus na cuimhnich aingidh-

eachd gubràth; feuch, amhairc, guidheam-

aid ort, is sinne uile do shluagh.

10 Dh'fhàs do bhailtean naomha'n am fàs-

cliog e fhéin 'n an aghaidh.

11 An sin chuimhnich e na làithean o

shean, Maois agus a shluagh; ag ràdh, Cia

esan a thug a nìos iad o'u fhairge, le

buachaille a threud? Cia esan a chuir a

Spiorad naomh an taobh a stigh dlieth à

12 A stiàiir iad aig deas làimh Mhaois le

a ghaii-dean glòrmhor; a' sgoltadh nan

uisgeachan roimlie, a dheanamh ainme

shàorruidh dha fhéin à

13 'G an stiùradh troimh an doimhne, mar

each annsan fliàsach, ionnus nach tuislich-

eadh iad ?

14 Mar a théid an spréidh sìos do'n

ghleann, thug Spiorad an Tighearn' orra,

fois a ghabhail: mar sin threòraich thu do

shluagh, a dheanamh ainme ghlòrmhoir

dhuit fhéin.

15 Seall a nuas o nèamh, agus faic o d'

ionad-còmhnuidh naomh agTis glòrmhor;

c'àit am bheil d'eud, agus do neart; làoll-

mhoireachd do thròcairean agus do thraas ach; tha Sion 'n a fàsach; tha Ierusalem

dhàom? Am bheil iad air an cumail air an

ais?

16 Gu deimhin is tusa ar n-Athair, ged

nach aithne do Abraham sinn, agus nach

'eil Israel a' gabhail ruinn; is tusa, a

Thighearn', ar n-Athair, ar Fear-saoraidh; j

tha d'ainm o shàoiTuidheachd.

17 Car son, a Thighearu', a thug thu oirun

dol air seacharau o d' shlighibh, agus a,

chruaidhich thu ar cridhe o d' eagal à Pill '

air sgàth do sheirbhiseach, treubhan d'oigh- j

reachd fhéin.

18 Is beag an àiine a shealbhaich do

shluagh naomh; shaltair arnaimhdean sìos

do naomh-ionad. '

19 Bu leat sinne riamh; cha robh thu a'

riaghladh os an ceaun-san; cha robh iad

air an gairm air d'ainm.

faondrach.

11 Tha ar taigh naomh agus àluinn, anns an

d'thug ar n-aithrichean moladh dhuit,air a

losgadh le teine; agustha ar n-uile nithean

tlachdmhor air an léir-sgrios.

12 An cum thu ort fhéin air son nan nithean

sin, a Thighearn' ? Ani bi thu a'd' thosd,

agus an cràidh thu sinn gu goirt à

CaibidealLXV

1 Gàiairm Dia na cinnich, agus thréig e na

h-illdhaich air son am mi-chrddimh agus an

ainyidheachd. S Téarnar fuigheall dillbh. 11

Thig hreilheanas air an aingidh, adi beann-

aidiear an t-ionracan. 11 An nuadh Itru-

salem.

DH'FHOILLSICHEADH mi dhoibh-

san nach robh 'gam fhan-aid; fhuar-

adh mi leosan nach robh 'g am iarraidh;

thubhairt nii, Feuch mi, feuch mi, ri

/~i » TT) T YTTT I i'Hiin^iill.ii u i"i, JL cnnii uxi, icin^ii 1111, 11 Cmn-

glais 'foillseachadh aimhadid, ^f IV^'"'^' â„¢^''' f ' 'ainmeachadh orm.

Dhiarr an ea,

Dhé; 4 dàiaidich i gxin robh a thròcairean

làonmhor; 9 agus ghuidh i nach cuimhnich-

2 Shàn mi mach mo làmhau fad an là ri

sluagh ceannairceach, a tha 'gluasad ann an

eadk e a h-aingidheachd 'n a h-aghaidh gu \ droch shlighe, a réiran innleachdan fhéin;

3 Sluagh a tha an còmhnuidh 'g am bhros-

bràth.

OGU'N reubadh tu o 'chéile na nèamhau,

gu'n tigeadh tu nuas, gun sruthadh na

sléibhtean sìos ann ad làthair;

2 Mar a loisgeas an teine-Ieaghaidh, mar

a chuireas an teine goil air uisge; a chum

d'ainmadheanamhaithnichte dod'naimhd- na h-uaimhean

ibh, gu'n criothnaicheadh na cinnich ann ad mhuc, agus aig

fhiannis!

3 An uair a rinn thu uithean iongantach

ris nach robh sùil againn, thàinig thu nnas;

ann ad làthair shnith na sléibhtean sìos

4 Oir riamh cha chuala daoine, cha d'

fhairich iad le'n cluais, ni mò 'chimuaic sùil,

dia eile ach thusa, a ni a leithid air son an

ti a dh'fheitheas air.

5 Tha thu a' teachd 'an còdhail an ti a tha mi; seadh, ath-dhàolaidh' mi ri'n uchd,

623

nuchadh gu f eirg ri m' aghaidh; agàobradh

anns na liosaibh, agus a' losgadh tùise air

na clachaibh-creadha;

4 A tha 'fantuinn am measg nan àiteach-

au-àdhlaic, agus a' gabhail còmhnuidh anns

a tha 'g itheadh feòla

am bheil sùgh nithean

gràilleil 'n an soithichibh.

5 A tha 'g ràdh, Fan agad fhéin, na tig ani

fagus domhsa; oir is mise a's naoimhe na

thusa. Tha iad so 'n an deataich ann am

shròin, 'n an teille "tha 'losgadh ré an là

uile.

6 Feuch, tha e sgrlobhta ann am làthair;

cha-n fhan mi a"m" thosd, ach ath-dhàolaidh

ISAIAH, LXVL

7 Bluir n-cii-ceartan, Agus eu-ceartan 'ur j 20 Oir cha bhi as a sin suas naoicthean

n-aithrichean le 'cliéile, deir an Tighearn, a \ gearr-shaoghalach, no seann duine nach do

loisg tùis air na sléibhtibli, agus a thug! choimhlion a làithean; oir bàsaichidh an

toibheum dhomh air na cnooaibh; seadh,

tomhaisidh mi air ais dhoibh 'n an uchd

an obair a rinn iad roimhe so.

8 Mar so deir an Tighearn, Amhuil a

gheibhear am f àoll nuadh anns a' bhagaide,

agus a their neach, Na mill e, oir tha beann-

achadh ann; mar sin ni mise air sgàth mo, toradh,

naoidhean an uair a ruigeas e ceud bliadh-

na dh'aois; ach bithidh am peacach a

ruigeas ceud bliadhna dh'aois mallaichte.

21 Agus togaidh iad taighean, agus gabh-

aidh iad còmhnuidh a-nnta; agus suidh-

ichidh iad fìon-liosan, agus ithidh iad d'an

sheirbhiseach; cha sgrios mi an t-iomlan

9 Agus bheir mi mach sliochd o lacob,

agus illdah sealbhadair mo shléibhtean;

agus sealbhaichidh mo mhuinntir thaghta

am fearann, agus gabhaidh m'òglaich tkmh

ann.

10 Agus bithidh Sason 'n a chrò chaorach,

agus gleann Achoir 'n a bhuaile bhò, air

son mo shluaigh-sa, a bha 'g am iarraidh.

1 1 Agus sibhse a thréig an Tighearn, a

dhà-chuimhnich mo shliabh naomh; a tha

'deasachadh buird do Ghad, agus a' làonadh

iobairt-dhibhe do Mheni;

12 Airmhidh mi sibhse chum a' chlaidh- )

22 Cha dean iadsan togail, agus neach

eile àiteachadh; cha dean iadsan suidh-

eachadh, agus noach eile itheadh; oir mar

làithean craoibhe hifhidh làithean mo

shluaigh-sa; agus mealaidh mo mhuinntir

thaghta ré ùin' fhada obair an làmhan fhéin.

23 Cha saothraich iad gu dàomhain, ni mò

'ghineas iad sliochd chum dragha; oir is iad

sàol dhaoine beannaichte an Tighearn', agus

an sliochd maille rill.

24 Agus tarlaidh, mu an gairm iad, freag-

raidh mi; agus am feadh a bhitheas iad fòs

a' labhairt, éisdidh mi.

25 Ni am madadh-alluidh agus an t-uan

eirah, agus cromaidh sibh uile sìos chum a' lionaltradh le 'chéile; agus ithidh anleòmh-

chasgraidh; a chionn, an uair a ghlaodh mi, I an connlach mar an damh; ach 's e an dus-

nach do fhreagair sibhse; an uair a labhair

mi, nach d'éisd sibh; ach rinn sibh olc ann

am shealladh, agus an ni anns nach robh

tlachd agam ròghnaich sibh.

13 Air an adhbhar sin mar so deir an taigh-

earn Iehobhah, Feuch, ithidh m'òglaich-sa,

ach bithidh ocras oirbhse; feuch, òlaidh

m'òglaich-sa, ach bithidh tart oirbhse;

feuch, ni m'òglaich-sa gairdeachas, ach

bithidh nàire oirbhse:

14 Feuch, seinnidh m'òglaich-sa tre aoibh-

neas cridhe, ach glaodhaidh sibhse tre

dhoilghios cridhe; agus tre chràdh spioraid

ni sibh caoineadh

lach a's biadh do'n nathair. Cha dochainn

agus cha mhill iad ann mo shliabh naomh-

sa uile, deir an Tighearn.

CaibidealLXYL

1 Tàia Dia a' nochdadh d'a shluagU gu'mfeum

' 'ad seirblds a dheanamh dhagu h-iriosal,

agus ann an treibhdhireas an cridhe. 5 Blieir

an Tighearn comhfhurtachd clhoihlisan a

ghluaiseas 'n a eagal. 15 Dòirlidh e a cliorr-

uich air an aingidh. 18 Ci~uinnichear na

h-illdhaich agus na cinnich do aon eaglais.

MAR so deir an Tighearn, Is iad na

nèamhan mo rígh-chaithir, agus an

15 Agus fàgaidh sibh bhur n-ainm mar thogas sibh dhomhsa? agus cia e iollad mo

mhallachadh do m' mhuinntir thaghta-sa; chòmhnuidh?

oir marbhaidh an Tighearn Iehobhah thu, | 2 Oir na nithean so uile rinn mo làmh,

agus bheir e ainm eile air 'òglaich. \ agus na nithean so uile is leamsa, deir an

16 An neach a bheannaicheas e fhéin air ^ Tighearn; ach air an fhear so amhaircidh

talamh, beannaichidh se e fhéin ann an Dia na, mi, eadhon airsan a tha bochd agus leòuta

fàrinn; agtis an neach a bheir mionnan air j'n a spiorad, agus a chriothnaicheas roimh

talamh, mionnaichidh e air Dia na fàrinn;,m'fhocaI.

a chionn gu bheil na h-àmhgharan roimhe 3 Tha esan a mharbhas damh, mar gum

air an dà-chuimhneachadh, agus a chionn, mortadh e duine; esan a dh'àobras uan,

gu bheil iad foluichte o m' shàdlibh. mar giCn cuireadh e an ceann de mhad-

17 Oir feuch, cruthaicheam nèamhan adii; esan a bheir seachad tabhartas, «2ar

nuadhaagustalamhnnadh:aguschachuimh-;g'?f'n tugadh e seachad fuil mhuc; esan a

nichear iad sin ahKann roimhe, agus cha! loisgeas tùis, mar gu'm beanuaicheadh e

tig iad ann an aire an duine. j àodhol; seadh, ròghnaich iad an slighean

18 Ach deanaibhse gairdeachas, agus fhéin, agus 'n an gràineileachdaibh fhéin tha

bithibh aoibhneach gu cian nan cian, air ' an anam a' gabhail tlachd.

son an ni a chruthaicheam; oir feuch, 1 4 Ròghnaichidhmisefòs am faoin-smuain-

cruthaicheam Ierusalem'uacàiis-aoibhneis, 'te-san, agus an càiis-eagail bhcir mi orra;

agus a sluagh 'n an càiis-ghairdeachais. | a chionn gu'n do ghlaodh mi, agus nach

19 Agus bithidh mi aoibhneacn ann an j d'thug aon neach freagradh; labhair mi,

Ierusalem, agus ni mi gairdeachas ann am ] agus cha d'éisd iad; ach rinn iad olc ann

shluagh; agus cha chluinnear guth caoidh i am shealladh, agus an ni anns nach robh

UO gUtb CaOÃŒUÃŒdh ÃŒnnte ni's mÃ’. flo^là.l oo-Qm rAo-linnif>Ji inrl

tlachd agam ròghnaich iad

5 Cluinnibhse focal an Tighearna, sibhse

'tha criothnachadh roinih 'fhocal; bhur

bràithrean a tha 'toirt fuatha dhuibh, a

thilg a niach sibh air sgàth ni'ainnie-sa,

deir iad, Bitheadh an Tighearn air a

ghlòrachadh; ach foillsichear e chum aoibh-

neis dhuibhse, agus cuirear iadsan gu

h-amhluadh.

6 Guth àrd-ghlaoidh o'n chaithir: guth

o'n teampull; guth an Tighearn', a' toirt

ath-dhàolaidh d'a naimhdibh.

7 Mu'n robh i ann an saothair-chloinne,

dh'aiseadadh i; mu'n d'thàinig a h-iogh-

annan, rug i leanabh-mic.

8 Cò 'chual' a leithid so? cò 'chunnaic an

leithidean so de nithibh à an tabhair an

talamh a mach a thomdh ann an aon là à

am bi cinneach air a bhreith 'dh'aon bheum?

oir cha bu hiaithe 'bha Sion ann an saothair

na rug 1 a clann.

9 An toir mi gus a' bhreith, agus nach toir

mi fainear gu'm beirear? deir an Tighearn;

an gin mi, agus am bac mi a' bhreith ? deir

do l)hia.

10 Deanaibh gairdeachas le Ierusalem,

agus bithibh subhach air a son, sibhse

uile le'n ionmhuinn i; bithibh ro aoibh-

neach leatha, sibhse uile a tha ri bròu air

a son;

11 A chum gu'n deòthail sibh, agus gu'm

bi sibh sàsuichte le càochaibh a sòlais; a

chum gu'n tarruing sibh, agus gu'm faigh

sibh toilinntinu ann am pailteas a glòire.

12 Oir mar so deir an Tighearn; Feuch,

sgaoileam sàth thairis oirre mar amhainn,

agus glòir nan cinneach mar shruth a'

taomadh a nuas; an sin deòthlaidh sibh,

giàilainear sibh air an léis, agus luaisgear

sibh air na glùinibh,

13 ]\Iar neach do'n tabhair a mhàthair

comhflmrtachd, mar sin bheir mise comh-

fhurtacbd dhuibhse; agus ann an Ierusalem

gheibh sibh sòlas.

14 An uair a chi sibh so ni bhur cridhe

gairdeachas; agus bithidh 'ur cnàmhan ùrar

niar am feur; agus foillsichear lànih an

Tighearna d'a òglaich; ach lasaidh 'fhearg

an aghaidh a naimhdean.

I 15 Oir leuch, thig an Tighearn le teine,

agus a charbad mar chuairt-ghaoith; a j

dhòrtadh a mach a chorruich mar ain-teas,

agus 'achmhasain le lasraichibh teine.

16 Oir le teine agus le a chlaidheamh

tagraidh an Tighearn ris gach uile fheoil;

agus bithidh mòran air am marbhadh leis

an Tighearn.

17 ladsan a tha 'g an naomhachadh fhéin

agus 'g an glanadh fhéin anns na liosaibh, air

càil aoin chraoihhe 's a' mheadhon; ag

itheadh feòla mhuc, agus na gràineileachd,

agus nan luch; gearrar asiad le 'chéile, deir

an Tighearn.

18 Oir is aithne dhomhsa an gnàcmharan,

agus an innleachdan; thigeam a chruinn-

eachadh nan uile chinneach agus theang-

annan ri 'chéile; agus thig iad, agus chiiad

mo ghlòir.

19 Agus cuiridh mi comharadh 'n am

measg; agus a' mhuinntir a théid as diubh

cuiridh mi dh'ionnsuidh nan cinneach, gu

Tarsis, Pul, agus Lud, a thairngeas am

bogha; gu Tubal agus labhan, na cràochan

fad' as; nach cuala iomradh orm, agusnach

faca riamh mo ghlòir; agus cuiridh iad 'an

céill mo ghlòir am measg nan cinneach.

20 Agus bheir iad 'ur bràithrean uile, as

gach cinneach, mar thabhartas do'n taigh-

earn; air eachaibh, agus air carbadaibh,

agus air uirighibh, air muilidibh, agus air

ainmhidhean luath-chosach; gu mo shliabh

naomh-sa Ierusalem deir an Tighearn;

amhuil a bheir clann Israeil tabhartas ann

an soitheach glan gu taigh an Tighearna.

21 Agus dhiubhsan mar an ceudna gabh-

aidh mi, air son shagart, agus air son

Lebhitheach, deir an Tighearn.

22 Oir amhuil a mhaireas na nèamhan

nuadha, agus an talamh nuadh, a tha mi

'cruthachadh, ann am fhianuis, deir an

Tighearn; mar sin mairidh bhur sliochd-se,

agus 'ur n-ainm.

23 Agus tarlaidhjO ghealaich ùir gu geal-

aich àiir, agus o shàbaid gu sàbaid, gu'n

tig gach uile fheoil a dheanamh aoraidh

ann am làthair-sa, deir an Tighearn.

24 Agus théid iad a mach, agus seallaidh

iad air closaichean nan daoine a chiontaich

a'm' aghaidli; oir cha bhàsaich an cnuimh,

agus cha mhàichar an teine; agus bithidh

iad 'n an ffràineileachd do na h-uile fheoil.

Leabharean Bhioball” air ais

IEREMIAH

CaibidealI

1 BRIATHRAN Ieremiah mhic Hilciah, aon de na sagartaibh a bha 'an Anatot ' ann am fearann Bheniamin:

2 a dh'ionnsuidh an d'thàinig an sin focal an Tighearn ann an Iàithibh Iosiah mhic Amoin Rìgh illdah, anns an treas bliadna deug da rìoghaehudh.

3 Thàinig e mar an ceudna ann an làithibh Iehoiacim mhic losiah rìgh illdah, gu ceann aon bhliadhna deug Shedeciah mhic losiah, rìgh illdah, gus an d'thugadh air falbh Ierusalem ann am braighdeanas anns a' chuigeamh mìos.

4 Thàinig an sin focal an Tighearn' a m'ionnsuidh-sa, ag ràdh,

5 Mu'n do dhealbh mi thu 's a' bhroinn, b'aithne dhonih thu; agus mu'n d'thàinig thu mach o'n bholg, chuir mi air leth thu: mar fhàidh do na cinnich thug mi thll.

6 An sin thuirt mise, Och! a Thighearna Iehobhah, feuch, chan aithne dhollih-sa labhairt, oir is leanabh mi.

7 Agus thuirt an Tighearn rium, Na h-abair, Is leanabh mi: ach achum nan uile gus an cuir mise thu, théid thu; agus ciod sam bith a dh'àithneaa mi dhuit, labhraidh tu.

8 Na bitheadh eagal ort roimh an gnàis; oir tha mise maille riut a chum do thàarnadh, deir an Tighearn.

9 Agus chuir an Tighearn a mach a làmh, agus bhean e ri m' bheul; agus thuirt an Tighearn rium, Feuch, chuir mise mo bhriathran ann ad bheul.

10 Feuch, chuirmi thu airan làn diughos ccann nan cinneach agus os ccann naurìoghachd, gu spìonadh as, agus gu tarruing a nuas, agus gu sgrios, agus gu leagail; gu togail, agus gu suidheachadh.

11 Agus thàinigfocal anTighearn'a'm'ionn-

suidh, ag ràdh, Ciod a tha thu 'faicinn, a

Ieremiah? Agus thuirt mise, Tha mi

'faicinn slaite de chraoibh almoin.

12 Agus thuirt an Tighearn rium, Is

ceart a chunnaic thu: oir greasaidh mise

m' fhocal a chum a choimhlionadh.

13 Agus thàinig focal an Tighearn' a'

m'ionnsuidh an dara uair, ag ràdh, Ciod a

tha thu 'faicinn? Agus thuirt mise, Tha

mi 'faicinn coire air glioil, agus air a tionnd-

adh o'n airde tuath.

14 Agus thuirt an Tighearn rium. O'n

àirde tuath brisidh an t-olc a mach air uile

kichd-àiteachaidh na tàre.

15 Oir feuch, gairmidh mise air uile

theaghlaichean rìoghachdan na h-àirde

tuath, deir an Tighearn; agus thig iad, agus

suidhichidh iad, gach • aon a rígh-chaiihir

aig dol a steach gheatachan Ierusaleim,

agus air a ballachan uile mu'n cuairt, agus

os ceann uile bhailtean illdah.

16 Agus cuiridh mise mo blireitheanais

'an céill 'n an aghaidh, air son an uil' aing-

idheachd; a chionn gu'n do thréig iad mise,

agus gu'n do loisg iad tviis do dhiathaibh

eile, agus giVn do shleuchd iad do oibribh

au làmhan fhéin.

17 Crioslaich thusa suas uime sin do leas-

raidh, agus éirich, agus labhair riu na h-uile

nithean a dh'àithneas mise dhuit; na bith-

eadh fiamh ort rompa, air eagal gu'n cuir

mise gu h-amhluadh thu 'n am fianuis.

18 Oir feuch, rinn mise thu an diugh a'd'

cnaithir dhaingnichte, agus a'd' iihost iar-

uinn, agus a'd' bhalla umha, an aghaidh na

tàre so uile; an aghaidh ríghrean illdah, an aghaidh a mòr uaislean, an aghaidh a sag-

artan, agus an aghaidh sluaigh na tàre:

19 Agus cathaichidh iad ann ad aghaidh, ach cha toir iad buaidh ort: oir tha mise

maille riut, deir an Tighearn chum do théarnadh.

CaibidealII.

1 THAINIG focal an Tighearna mar an ceudna a m'ionnsuiùli, ag ràdh,

2 Imich agus glaodh ann an cluasaibh Ierusaleim, ag rÃdh; Mar so dcir an Tighearn, Chuimhnich mise as do leth an caoimhneas a nochd mi clhuit ann ad òige, gràdh do cheangail-pòsaidh, 'n uair a dh'imich thu a'm' dhéigh anns an fhàsach, ann am fearann nach do threabhadh.

3 Is naomhachd do'n Tighearn Israel, ceud thoradh a chinneis: iadsan uile a tha 'g a shlugadh suas, measar iad ciontach; thig aimhleas orra, deir an Tighearn.

4 Cluinnibh focal an Tighearn', O thaigh Iacoib, agus uile theaghlaichcan taighe Israeil:

5 Mar so deir an Tighearn; Ciod an euceart a fhuair 'ur n-aithrichean annam-sa, gu'n d'imich iad fada uam, agus gu'n do ghluais iad an déigh dàomhanais, agus gu'n I d'fhàs iad dàomhain?

6 Agus cha dubhairt iad, C'àit am bheil an Tighearn, esan a thug a nìos sinn o thàr ' na h-Eiphit, a stiàiir sinn troimh an fhàsach, troimh fhearann fàsail agus làn shlochd, troimh fhearaun tart' agus sgàile bàis, tràd fearainn nach do shillbhail aon duine troimhe, agus far nach do ghabh duine I riamh còmhnuidh?

7 Thug mi sibh mar an ceudna gu dùthaich thorraich, a dh'itheadh a toraidh, agus ' a maitheis; ach an uair a thàinig sibh a steach, thruaill sibh m'fhearann agus m'oighreachd rinn sibh 'n a gràineileachd.

8 Cha dubhairt na sagartan, C'àit am bheil an Tighearn? agus iadsan a laimhsich an reachd, cha b'aithne dhoibh mise: rinn na h-aodhairean f òs ceannairc ann am aghaidh; agus rinn na fàidhean fàistneachdle Baal, agus lean iad nithean nach toir buannachd.

9 Uime sin tagraidh mise ruibh fathast, deir an Tighearn, agus ri cloinn bhur cloinne tagraidh mi.

10 Oir sillbhlaibh thairis gu cn'òchan Chitim, agus faicibh; agus cuiribh fios gu Cedar, agus thugaibh geur aire; feuchaibh an do thachair riamh a leithid so.

11 An do chaochail cinneach an diathan, eadhon iad sin nach robh 'n an diathan? Ach chaochail mo shhiagh-sa an glòir air son ni gun bhuannachd.

12 Bitheadh ioghnadh oirbh, O nèamhan, mun ni so, agus bitheadh uamhas oirbh: bithibh air bhur trom-bhualadh le h-uamhunn, deir an Tighearn:

13 Oir chuir mo shluagh-sa dà olc 'an gnàomh: thréig iad mise, tobar nan uisgeachan beò; agus chladhaich iad a mach dhoibh fhéin sluichd, shiichd eu-dàonach, nach cum uisge.

14 An tràill Israel? Ma's ann de chloinu

an teaghlaich e, c'uim' an d'rinneadh e 'n a

chobhartaich ?

15 Beucaidh na leòmhain òga 'n a agh-

aidh; thog iad an guth, rinn iad 'fhearann

'n a fhàsach; tha a bhailtean air an losg-

adh, gun aon 'g an àiteachadh.

16 Xi clann Xoiph agus Taphaneis mar an

ceudna mullach do chinn a bhriseadh.

17 Xach do choisinn thu so dhuit fhéin, a

chionn gu"n do thréig thu an Tighearn do

Dhia, an uair a bha e 'g ad stiùradh anns

an t-shghe à

IS Agus a nis ciod do ghnothuch ri sHghe

na h-Eiphit, a dh'òl uisgeachan Shihoir/ Ko

ciod do ghnothuch ri sHghe Asiria, adh'òl

uigseachan na h-Aimhne à

. 19 Smachdaichidh d'aingidheachd fhéin

thu, agus ni do chàil-sleamhnachadh fhéin do

chronachadh: aithnich uime sin agusfaic,gur

olc agus searbh an ni, gu'n do thréig thu an

Tighearn do Dhia, agus nach "eil m"eagal-

sa annad, deir an Tighearn Dia nan shiagh.

20 Gu deimhin o chian fada bhris mi do

chuing, sgaoil nii do chuibhrichean; agus

thubhaii't thu, Cha bhi mi eas-umhal. Oir

air gach cnoc àrd, agus fo gach craoibh

uaine, tha thu 'dol air seacharan ri stràop-

achas.

21 Gidheadh shuidhich mise thu a'd'

fhionainnuasailjgu h-iomlan a'd' shàol ceart:

ach cionnus a chaochail tlni onia, a' gheug

chràonaich na fìonainn coimhich ?

22 Oir ged uigh thu thu fhéin le natar, agus

ged ghabh thu mòran sàapuinn, tha d'aing-

idheachd air a comharachadh ann am làth-

air-sa, deir an Tighearn Iehobhah.

23 Cionnus a dh fheudas tu ràdh, chan

'eil mi salach, cha dcachaidh mi an déigh

Bhaalim? Feuch dosliligheannsa'ghleami;

aithnich ciod a rinn thu. Tha thu mar

dhromedari luath ag Inieachd'u ashghe;

24 Mar asail fhiadhaich cleachdta ri

fàsach, a thairageas a' ghaoth suas 'n a

cuinneanaibh, ann an càocras a h-anama: an

trà thig a miann co a philleas i ? ladsan

uile 'bhitheas 'ga h-iarraidh cha sgàthichear

iad; 'an ceaun a mio.sa glieibh iad i.

25 Cum do chos o bhi ràiisgte, agixs do

mhuineal o tharc. Ach thuirt thusa,

Cha-u'eil leigheas air a' chùis a nis; cha

chum; oir glàràdhn ich mi coigrich, agus

'n an déigh théid mi.

627

26 Mar a bhitheas nàire air meirleach an

uair a ghhicar e; mar sin chuireadh gu

nàire taigh Israeil; iad fhéin, an ríghrean, an

uachdarain, agus an sagartan, agus am

fàidhean:

27 A tha 'g ràdh ri màr fiodha, Is tu

m'athair; agus ri cloich, Is tu 'ghin mi; oir

thionndaidh iad riumsa an cààl, is clia-n i

au aghaidh; ach ann an àm an airce their

iad, Eirich, agus teasairg sinn.

2S Ach c'àit am bheil do dhiathan a rinn

thu dhuit fhéin ? Eireadh iadsan, ma's urr-

ainn iad do théarnadh ann an àm do

chruaidh-chais: oir a réir àireimh do

bhailtean bha do dhiathan, illdah.

29 Car son athagras sibhriumsa? chiont-

aich sibh uile a'm' aghaidh, deir an taigh-

eaiTi.

30 Gu dàomhain bhuail mi bhur clann; cha

do ghabh iad cronachadh. Shluig 'ur claidh-

eamh fhéin 'ur fàidhean, amhuil leòmhan

millteach.

31 sibhse de'n ghinealach so, feuchaibh

focal an Tighearn': an robh mise a'm' fhàs-

ach do Israel? a'm' fhearann dorchadais?

Cuim an dubhairt mo shluagh, Is taigh-

earnau sinn oirnn fhéin; cha tig sinn ni's

mò thugad-sa ?

32 Am feud òg-bhean a h-usgraichean a

dhearmad? no beau-bainnse a h-éideadh?

Gidheadh dhearmaid mo shluagh mise làith-

ean gun àireamh.

33 C'uim an seòl thu do shhghe a dh'iarr-

aidh gaoil ? air an adhbhar sin f òs seòlaidh

mise dòrainnean air do shlighean-sa.

34 Fhuaradh ann ad sgiobul mar an ceud-

na fuil anama nan neò-chiontach bochda:

cha-n ann le sgi'ùdadh domhain a fhuair mi

mach i, ach air a craobh-sgaoileadh.

35 Gidheadh tha thu 'g radh, A chiolln gu

bheil nii neò-chiontach, gu cinuteach pillidh

a chorruich uam. Feuch tionnsguaidh mise

ann am breitheauas riut, a chionn gni bheil

thu ag ràdh, Cha do plieacaich mi.

36 C'uim am bi thu co ro luaineach a

chaochladh do shlighe? bithidh fathast

nàire ort de'n Eiphit, amhuil a bha nàire

ort de Asiria.

37 Seadh, cuideachd théid thu mach as a

so, le d' làmhan air do cheann: oir dhiùlt

au Tighearn cuspairean do dhòchais, agus

leo cha soirbhich thu.

CaibidealIII.

1 Mòr-thròcair an Tighearna do hidah. 6 Tha

Jsà-ael ni's neò-chiontaiche na Ivdah. 12

Gltairm Dia iad gu aithreachas. 20 DKaid.-

ich an sluagh am peacaidheaji,

THEIR iad, Ma chuireas duine air falbh

a bhean, agus gun imich i uaith, agus

gu'n gabh i le fear eile, am pill e d'a h-iolln-

suidh a ràs? nach bi am fearann sin gri

ro mhòr air a thruailleadh ? Ach rinn thusa

stràopachas le mòran leannan; gidlieadh

pill riumsa a ràs, deir an Tiglieani.

Ieremiah, IV.

2 Tog do slmileaii suas ris na h-ioiiadaibh j làonmhoireachd agus 'am meud anns an

àrda, agus, feuch, cia an t-àit anns nach do ^ fhearann, anns na làiithibh sin, deir an taigh-

thruailleadh tlm? Shuidh thu 'g am feith- ' earn, chan abair iad ni's mò, Airce coimh-

camh anns na slighibh, mar an t-Arabach ' cheangail an Tighearna, ni mò 'thig i 'n ai'

*s an fhàsach; agusshahxichthuamfearann ' aire, ni mò 'chuimhnicheas iad i, ni mò

d'stràopachas, agus le d' dhroch-bheirt,

3 Agus chumadh na frasan air an ais, agus

an t-uisge deireannach charobhann; gidh-

eadh agadsa bha aodan stràopaich, chuir

tlm cùl ri nàire.

4 Nach gairm thu ormsa o'n uair so, og

ràdh, M'athair, bu tusa fear stiùraidh

m'òige ?

5 An gléidhear/<?ar<7 gu brkth? an cumar

corruich gu sìorruidh air chuimhne? Feuch,

labhair, agus rinn thu aingidheachd; agus

chaidh e leat.

6 thuirt an Tighearn rium f òs ann an

làithibh losiah an rígh, Am faca tu ciod a

rinn Israel chùl-sleamhnach? Chaidh i suas

air gach sHabh àrd, agus fo gach crann

gorm, agus an sin rinn i stràopachas.

7 Agus thuirt mise, an déigh dhi so

uile a dheanamh, Pill a m'ionnsuidh-sa: ach

cha do phill i. Agus chunnaic a pillthar

fhealltach illdah so.

8 Agus chunnaic mise, 'n x^air, air son na

li-uile adhaltrannais anns an robh Israel

chàd-sleamhnach ciontach, a chuir mi air

falbh i, agus thug mi litir dhealachaidh dhi,

gidheadh nach do gliabh a pillthar fheallt-

ach illdah eagal, ach gu'n d'imich i, agus

gu'n d'rinu i fhéin stràopachas mar an ceudna.

9 Agus tharladh, le ro-mheud a tograidh

gu neòghloine, gu'n do thruaill i am fearann,

agus gu'n d'rilln i adhaltranuas le clachaibh

agus le crannaibh.

10 Agus fòs an déigh so uile cha do phill

a pillthar fhealltach illdah riumsa le a

h-uile chridhe, ach gu cealgach, deir an

Tighearn.

11 Uiille sin tlmbhairt Iehobhahrium; Is

mò 'dh' fhàreannaich Israel chàil-sleamhnach

i fhéin na illdah chealgach.

12 Imich agus glaodh na briathran so fa

chomhair na h-àirde tuath, agus abair; PiII,

O Israel chàil-sleamhnach, deir an Tighearn,

agus cha leig mi mo chorruich ort; oir tha

mise tròcaireach, deir an Tighearn, cha

ghléidh mi m'fhearg gu bràth.

13 A mhàin aidich do chionta, gu'n d'rilln

thu eusaontas an aghaidh an Tighearna do

Dhé; agus gu'n d'rinn thu do shlighean

coitchionn do choigrich, fo gach aon

chraoibh uaine; agus nach d'tlmg sibh géill

do m' ghuth-sa, deir an Tighearn.

14 Pillibh, chlann chàil-sleamhnach, deir

an Tighearn, oir tha mi pòsda i'uibh: agus

gabhaidh mi sibh, aon à baile, agus dithis

à teagldach, agus bheir mi sibh gu Sion:

15 Agus bheir mi dlmibh aodhairean a

reir mo chridhe fhéin, agus beathaichidh iad

Bibh le h-eòlas agus le tuigse.

16 Agus tarlaidh, an uair a théid sibh 'an

628

bheir iad sùil 'n a déigh, ni mò 'nithear sm

tuilleadh.

17 Anns an àm sin theirear ri Ierusalem

'rígh-chaithir an Tighearna; agus bithidh

tathaich nan uile chinneach d'a h-ionnsuidh,

air sgàth ainme an Tighearn' a bhitheas ann

an Ierusalem; agus cha ghluais iad ni's mò

a réir cruais an droch chridhe fhéin.

18 Annsna làithibh sin théid taigh illdah

g-u taigh Israeil; agus thig iad le 'chéile niach

as an tìr mu thuath, a chum an fhearainu a

thug mise mar sheilbh do 'r n-aithrichibh.

19 Agus 'n uair a thuirt mi, Cionnns a

bheir mi àite dhuit am measg mhac, agus a

bheir mi dhuit am fearann taitneach, oigh-

reachd aoibhneach shluagh nan cinneach?

au sin thuirt mi, Goiridh tu dhiomsa,

M'athair; agus cha phill thu air d'ais o m'

leantuinn.

20 Gu deimhin, mar a chlaonas bean neò-

dhàleas o a fear-pòsda, mar sin blmin sibhse

gu neò-dhàleas riumsa, thaigh Israeil, deir

an Tighearn.

21 Chualas guth air na h-ionadaibh àrda;

caoidh agus athchuinge cloinne Israeil; a

chiolln gu'n do chlaoll iad an slighe; dhà-

clmimhnich iad an Tighearn an Dia.

22 PiIIibh,a chlann chàil-sleamhnach,leigh-

isidh misebhurcùl-sleamhnachaidh. Feuch,

tha sinn a'teachd a d'iollnsuidh, oir is tu

an Tighearn ar Dia.

23 Gu deimhin cha-n'e'd ach dàomhauas anns na cnocaibh, mm an neart nan

sléibhtean; gu deimhin anns an Tighearn ar

Dia-ne tha slàinte Israeil.

24 Ach dh'ith an ni nàrach sin suas saoth-

air ar n-aithrichean o 'r n-òige; an caoraicli,

agus am buar, am mic, agus an nigheanan.

25 Luidhidh sinu sìos 'n ar nàire, agus

thig ar masladh tharuinn: a chiolln gu'n do

l^heacaich sinn an aghaidh an Tighearn' ar

Dia, sinn fhéin agus ar n-aithrichean, o'r

n-òige,eadhon gus an là an diugh, agus nach

robh sinn àimhal do ghuth an Tighearn' ar

Dia.

IEREMIAH air ais

CaibidealIV.

1 Bhrosnvàch Dia clann Israeil gu aithreadias

le 'gheallanaibh, 3 agus illdah, le 'bhi 'bagairt

hreitheanasan uamhasacÃŒL a thoirt orra. 19

Chaoidh am fàidh gu mòr léir-sgrios an

fhearainn,

A philleas tu a ràs, Israeil, deir an

Tighearn, a m'iomisuidh-sa pillidh tu;

agus ma chuireas tu air falbh do ghràineil-

eachdan o m' làthair-sa, an sin cha ghluais-

ear tlm:

2 Ach mionnaichidh tu, Mar is beò an

Tighearn, ann am fàrinn, ann am breith-

eanas, agus ann an ionracas: agus beann-

M-

Ieremiah, IV.

aichidh na ciilhich iacl fcin annsan, agus

annsan ni iad uaill.

3 Uinie sin, mar so deir an Tighearn ri

fearaibh illdah,agusri Ierusalem; Brisibh

suas bhur fearann-treabhaidh, agus na cuir-

ibh am measg dhroighionn.

4 Bithibh air 'ur timchioll-ghearradh do'n

Tighearn, agus thugaibh air falbh roimh-

cliroicinn 'ur cridheachan, O fheara illdah,

agus a luchd-àiteachaidh Ierusaleim; nuvn

téid mo chorruich-sa mach martheine, agus

mii 'n las i,air chor is nach feudar a màich-

adh, air son aingidheachd 'ur gnàomharan.

5 Cuiril)hse 'an céill ann an illdah,agus ann

an Ierusalem deanaibh follaiseach, Agus

abi*aibh; Séidibh an trompaid anns an tàr;

éighibh gu h-àrd agus abraibh, Cruinnich-

ibh ri 'chéile, agus rachamaid a steach do na

caithrichibh daingnichte.

6 Cuiribh suaicheantas suas ann an Sion,

rachaibh air bhurn-ais, naseasaibh; oirtha

mise a' tabhairt uilc o'n àirde tuath, eadhon

léir-sgrios mòr.

7 Thàinig an leòmhan a nìos o a dhoire,

agus tha milltear nan cinnoach air a thurus:

dh'imich e mach as 'àite chum d'fhearann a

dheanamh 'n a fhàsach; bithidh do bhail-

tean air an sgrios, air chor is nach bi aon

'g an àiteachadh.

8 Air an adhbhar sin crioslaichibh sibh fhéin

le sac-éididh, deanaibh caoidhagusgul; oir

cha-n'eil fraoch feirge an Tighearn' air a

pilleadh air falbh uauin.

9 Agus tarlaidh anns an là sin, deir an

Tighearn, gu 'm bàsaich cridhe an rígh,

agus cridhe nan àrd-uaisleau; agusbithidh

amhluath air na sagartaibh, agus uamhas air

ua f àidhibh.

10 An sin thuirt raise, Och! a Thigh-

earna Iehobhah! gu cillnteach mheall thu

gu tur an sluagh so agus Ierusalem, ag

ràdh, Bithidh sàth agaibh; an uair a tha

'n claidheamh a' ruigheachd gu ruig an

t-anam.

11 Annsanàm sintheirear ris an t-shiagh

80 agus ri lenisalem; Gaoth lcisgeach ann

an ionadaibh sgaoilte an fhàsaich, leth ri

nighilln mo shluaigh-sa; chan ann gu

fasg-nadh no gu glanadh;

12 Thig treun-ghaoth o na h-àitibh sin a

m' ionnsuidh-sa; a nis fòs labhraidh mi fhéin

breitheanas 'n an aghaidli.

13 Feuch, mar neulaibh thig e nìos; mar

chuairt-ghaoith bithidh a charbadan; is

luaithe na iolairean a chuid each; mo

thruaighe sinue! oir tha sinn creachta.

14 Glan do chridlie o aingidlieachd,

Ierusalem, a chum g-u'n téarnar thu. Cia

fhad a ghabhas do smuaintean aingidh

còmhnuidh 'an taobh a stigh dhiot?

]o Oir tha guth ag éigheach o Dhan,

agus a' cur àmhghair 'au céill o shliabh

Ephraim.

16 Glaodhaibhse ris na cinnich, Feuch!

629

Cuiribh 'an céill an agliaidh Ierusaleim, gu

bheil hichd-freiceadain a' teachd o dhùth-

aich fad as, agus gu'n tog iad suas an guth

an agliaidh bhailtean ludali.

17 Mar hichd-coimhid faiclie tha iad 'n a

h-aghaidh mu'n cuart di, a chiomi gu'n

d'rinn i ar-a-mach ann am aghaidh-sa, deir

an Tighearn.

18 Choisilln do shHghe agus do dheanadas

na nithean so dhuit; 's i so d'aingidheachd; a

chiolln gu bheil i searbh,oir thai 'ruigheachd

' do chridhe.

19 i\Io chom, mo chom! tha mi air mo

] chràdh ann am ballachan mo chridhe; 'an

taobh a stigh dhiom tha mo chridhe ri

fuaini; chan urrainn mi fantuinn a'm'

thosd; a chionn gu'n cuala tu, O m'anam!

guth na trompaid, gaoir a' chatlia.

20 Tha léir-sgi'ios air lorg léir-sgrios air

a gliairm; gu cillnteach tha 'n tìr gu

h-iomlan air a creachadh: gu h-obann

chreachadh mo phàillillnan, mo sgàileachar

anu an tiota.

21 Cia fhad a chi mi a' bhratach ? a chluinu

eas mi fuaim na trompaid à

22 Gu cinnteach tha mo shluagh-sa amaid-

each, ormsa cha do ghabh iad eòlas; u

clann aig nach 'eil tuigse iad, agus tha iad

air dhàobhail céille: tha iadseòlta a dhean-

amh uilc, ach maith a dheanamh chan

aithne dhoibh.

23 Chunnaic mi an talamh, agus, feuch!

hha e gun dealbh agus falamh; na néamluin

fos, agus bha iad gun solus.

24 Chunnaicmi na sléibhtean,agus, feuch!

chriothnaich iad; agus bha na cnuic uile air

an luasgadh gu mòr.

25 Dh'amhairc mi, agus, feuch! cha robh

aon duine aun; agus uile eoin na h-ealtuinn,

theich iad.

26 Dh'amhairc mi, agus, feuch! bha a'

mhachair thorrach 'n a fàsach, agus a

h-uile bhailtean air an tilgeadh sìos roimh

làthair an taigheai-na, roimh dhian-theas

'fheirge.

27 Oir mar so deir Iehobhah, Bithidh am

fearaun gu h-iomlau air ' fhàsachadh, ach

cha dean mi làn chrìoch.

28 Air son so ni an talamh bròn, agus

dorchaichear na nèamhan shuas; a chionn

gu 'n do labhair mise, agus cha ghabh mi

aithreachas; chuir mi romham, agus cha

téid mi air m' ais uaith.

29 Roimh iolach nam marcach agus nam

fear-bogha, tha gach caithir a' teicheadh;

chaidh iad a steach do thillgh choilltibh,

agus streap iad suas air na creagaibh: tha

na h-uile bhailtean air an tréigsinn, agus

cha-n'eil aon duine 'g an àiteachadh.

30 Agus thusa, 'n uair a chreachar thu,

ciod a ni tlm 'à Ged éideas thu thu fhéin le

corcur, ged sgcadaicheas thu thu fhéin le

seudaibh òir, ged ungas thu do rosgau le

dathaibh, gu dàomhaill ni thu thu feill

Ieremiah, V.

sgiamhach: nitheartàir ort le (fo leannaiii,

air d'anam tha iad 'an tòir.

31 Gu cinnteach chuala mi glaodh amhuil

mnà ri saothair, teanntachd amhuil mnà ri

breith a ceud leinibh, glaodh nighinu

Shioin; a' caoidh, a' sgaoileadh a bas, agus

ag ràdh, Mo thraaighe mise nis! oir tha

m'anam air a chlaoidh le lucbd-mortaidh!

CaibidealV.

1 Na breitheanais a thngDia air na h-illdhaich

air son an aingidheachd, 7 an adhaltranais,

10 an crillie, 20 Agus an euceartan.

nr> UITHIBH air 'ur n-ais agus air 'ur

X\j n-aghaidh feadh shràidean Ierusaleim,

agus faicibh a nis, agus bitheadh fios agaibh,

agus iarraibh 'n a h-ionadaibh farsuinn, am

faigh sibh aon duine, am Ijheil neach sam

bith ann a tha 'cur an gnàomh breitheanais,

a tha 'g iarraidh na fàrinn; agus bheirmise

dhi maitheanas.

2 Ach ged a their iad, Mar is beò an

Tighearn, gu deimhin tha iad a' mionnach-

adh gu breugach.

3 O Thighearna, nach 'eil do shùilean-sa

12 Dh'àicheadh iad an Tighearn, agus

thubhairt iad, chan e a tKann; ni mò

'thig olc oirun; agus an claidheamh no a'

ghort chan fhaic sinn.

13 Ach bithidh na fàidhean mar ghaoith;

agns chan eil am focal annta: mar so

nithear orra fhéin.

14 Air an adhbhar sin mar so deir Iehobhah

Dia nan sluagh; A chionn gu bheil sibh a'

labhairt an fhocail so, feuch. ni mise

m' fhocal ann ad bheul-sa 'n a theine, agus

an sluagh so 'n an conuadh, agus loisgidh e

suas iad.

15 Feuch, bheir mi 'n 'ur n-aghaidh cinn-

each chéin, thaigh Israeil, deir an taigh-

eam: is cinneach cumhachdach e, is cinn-

each ro shean e; cinneach nach aithne dhuit

an cainnt, ni mò 'thuigeas tu ciod a their

iad.

16 Tha am balg-saighead mar uaigh fhosg-

ailte; tha iad uile 'n an daoine treuna.

17 Agus caithidh iad d'fhogharadh, agus

d'aran; caithidh iad do mhic agus do nigh-

eanan; caithidh iad do chaoraich aeriis do

air an fhàrinn? Bhuail thu iad, ach cha chrodh; caithidh iad d'fhàonainean agus do

d'rinn iad bròn; chaith thu iad, achdhiàilt

iad gabhail ri smachdachadh; rinn iad an

aghaidh ui's cruaidhe na creag; dhiùlt iad

pilleadh.

4 An sin thuirt mise, Gu cinnteach is

iad so na daoine àosal; tha iad gun chéill,a

chionu nach aithue dhoibh slighe an taigh-

earna, breitheanas an Dé.

5 Ruigidh mi na daoine uasal, agus labh-

raidh mi riu-san; oir is aithne dhoibh-san

slighe an Tighearna, breitheanas an Dé.

Ach spealg iad so gu h-iomlan a' chuing,

sgaoil iad as a chéile na cuibhrichean.

6 Uime sin ni leòmhau as a' choille an

sgrios, ni madadh-alluidh an fhàsaich am

milleadh; ni liopard faire os ceann am

bailtean: gach aon a théid a mach asda

reubar e 'n a bhloighdibh; a chionn gu

bheil an lochdan làollmhor, an cùl-sleamh-

nachadh minic.

chroinn-fhàge; niiadbochd leis a' chlaidh-

eamh na bailtean daingnichte anns an robh

thu a' cur do dhòchais.

18 Gidheadh anns na làithibh sin, deir an

Tigheam. cha dean mise ruibh cràochnach-

adh.

19 Agus tarlaidh, an uair a their sibh,

C'uim' an d'rinn an Tighearn ar Dia minn

na nithean so uile à an sin freagi-aidh tusa

iad, Amhuil a thréig sibhse mise, 's a rinn

sibh seirbhis do dhiathaibh coimheach ann

'ur tàr, mar sin ni sibh seirbhis do choigi'ich

ann an dùthaich nach leibh fhéin.

20 Innsibhse so ann an taigh Iacoib, agus

cuiribh 'an céill e ann an illdah, ag ràdh,

21 Eisdibh so a nis, shluagh amaideach

agus mhi-chéillidh, aig am bheil sùilean,

ach nach faic; aig am bheil cluasan, ach

nach cluinn.

22 Nach bi eagal oirbh romliam-sa, deir

Cionnus a mhaitheas mi so dhuit ? an Tighearn.Miach criotlmaich sibh annam

thréig do chiann mise, agus mhionnaich iad

orra sin nach 'eil idir 'n an diathan: an uair

a shàsuich mise iad le lùn, an sin rinn

iad adhaltranas, agus ann an taigh na stràop-

aich chruinnich iad 'n am buidhnibh.

8 Bha iad mar òig-eich bhiadhta 's a'

làthair-sa, a shuidhich a' ghaineamh r,iar

chràch do 'n fhairge, le ordugh buan, nach

feud i dol thairte: ged luaisgeas a tuinn iad

féin, cha toir iad buaidh; ged bheucas iad

cha téid iad ni 's faide ]

23 Ach aig an t-sluagh so tha cridhe eas-

mhaduinn; gach aon a' sitrich an déigh! umhal agus ceannairceach: chaidh iad air

mnà a choimhearsnaich.

9 Air son nan nithean so nach tig mise

g'an amharc, deir an Tighearn: agus air a'

leithid so de chinneach nach dean m'anam

dìoghaltas ?

10 Rachaibh-sa suas air a ballachan, agus

sgriosaibh; ach nadeanaibhcràochnachadh:

thugaibh air falbh a daingnichean, oir cha

bhuin iad do 'n taigheam.

11 Oir bhuin taigh Israeil agus tigh illdah a tha maith air ais uaibh.

gu ro chealgach riumsa, deir an Tighearn. i 26 Oir gheibhear am measg mo shluaigb

G30

an ais, agus dh'imich iad air falbh.

24 Xi mò deir iad 'n an cridhe, Bitheadh

a nis eagal an Tighearn' ar Dé oirnn, a tha

'toirt araon a' cheud uisge agus an uisge

dheireannaich, 'n a àm fhéin; seachduinean

suidhichte an fhogharaidh tha c 'gleidh-

eadh air ar son.

25 phill bhur n-aingidheachd na nithean

so air falbh; agus chum bhur lochdan an ni

Ieremiah, VI.

sa droch dhaoine: tha iad ri feall-fholach,

mar neach a' suidlieachadh làontau; tha iad

a' leagadh ribe, tàia iad a' glacadh dhaoine.

27 Mar chliabh a tha làn eun, mar sin tha

an taighean làn ceilge: uime sin tha iad

air f às mòr, agus air cinntinn saoibHr.

28 Tha iad air f às reamhar, tha iad deal-

vach: seadh, thug iad bàrr air g)iàomIi-

ivaibh nan aingidh: chan eil iad a' toirt

breth air a' chàiis, càiis an dàlleachdain,

gidheadh tha iad a' soirbheachadh; agus

còir anuireasbhuich chan eil iad a' seasamh.

29 Air son nan nithean so nach tig mise

g'a» amharc? deir an Tighearn: air a'

leithid so de chinneach nach dean m'anam

dìoghaltas à

30 Tha ni uamhasach agus ro eagalach 'g a

chur 'an gnàomh anns an tìr:

31 Tha na fàidhean ri faistneachd bhréige;

agus na sagartau a' riaghladh air an làimh-

san; agus is ait le m' shluagh-sa e 'bhi mar

sin: ach ciod a ni sibh ann an deireadh na

càiise.

CaibidealVI.

1 Tha naimlidean ludaU dàan gu a lilchairtean

a sgrios. 9 Ghtarain am fàidh giCn robh an

sluagh a tréigsinn an Tighearn*: 18 Dh\flioill-

sidi e hreitheanais Dhé; 26 agus bhrosnuicit

e an sluagh gu aithreachas.

rpEICHIBII gu h-iomlan, mhaca

JL Bheuiamill, a mach à meadholl leru-

saleim, agus ann an Tecoa séidibh an tromp-

aid; air Betacerem fòs cuiribh suas comh-

aradh teille: oir dh'fhoillsicheadh olc o'u

àirde tuath, agus dòrailln mhòr.

2 Cosmhuil ri àit-ionaltraidh taitueach

rilln mise nighean Shioill.

3 D'a h-ionnsuidh thig na buachaillean

le'n treudaibh: suidhichidh iad am pàill-

innan 'n a h-aghaidh air gach taobh; ional-

traidh iad gach aon 'n a àite fhéin.

4 Deasaichibh cogadh 'n a h-aghaidh: Eir-

ibii, agus rachamaid suas mu mheadhon là:

Mo thruaighe sinue! oir tha 'n là air dol

seachad; oir tha dubharau an aumoich air

an sàneadh a mach.

5 Eiribh, agus rachamaid suas anns an

oidhche, agus milleamaid a lùchairtean.

, 6 Oir mar so labhair Tighearn nan sluagh,

Gearraibh sìos craobhau, agus tilgibh tòrr

; an aghaidh Ierusaleim: is i so a' chaithir a

I tha gu bhi air a smachdachadh; is f òirueart

1 i gu h-iomlan 'au taobh a stigh dhi.

I 7 Amhuil a chuireas tobar a mach 'uisg-

I eachan, mar sin tha ise a' cur a mach a

1 drochbheairt: tha ainneart agus creach ri

i chluinutilln innte: a m' làthair-sa do ghuàth

' tha bròn agus lotadh.

8 Gabh f òghlum, Ierusalem, air eagal

i gu'n dealaich m'auam rillt; air eagal gu'n

, dean mi f àsach dhiot, fearanu ueo-àitichte.

9 Mar so deir Tighearn nan sluagh; Dàol-

lunaidh iad gu buileach mar fhàollaill

' iarmad Israeil: pill air a h-ais do làmh,

631

mar fhear-tionail uam fàoll-dheaican gus na

cliabhan.

j 10 Cò ris an labhair mi, agus d'an toir mi

rabhadh, air chor is gu'n cluinn iad? Feuch,

tha an cluas gun timchioll-ghearradh, agus

j chan unainu iad éisdeachd: feuch, tha

focal Iehobhah dhoibh-san 'n a mhasladh;

j chan eil tlachd aca ann.

11 Air an adhbhar sin tha mise làu corr-

! uich' [an Tighearna:] tha mi sgàth g'a cumail

I a steach: dòirtidh mi mach i air a' chloinn

auns na sràidibh, agus air an òigridh a tha

cruinn le 'cbéile: seadh, glacar am fear,

agus f òs a bhean, an t-aosda, maille ris an

ti a bhitheas làu de làitheau.

12 Agus bheirear thairis an taighean do

dhaoinibh eile, am fearann agus na mnath-

an mar an ceudna; oir sàuidh mise mo

làmh a mach an aghaidh luchd-àiteachaidh

na tàre, deir an Tighearn.

1 3 Oir o'n aon a's lugha gus an aon a's mò

dhillbh, tha gach neach 'g a thoirt fhéin suas

d'a ana-mianuaibh; agus o'u fhàidh fòs gus

au sagart, tha gach aon a' gnàthachadh

ceilge.

14 Leighis iad mar an ceudna lot uighinn

mo shluaigh-sa gu faoin, agràdh, Sàth, sàth;

agus gun sàth ann.

1 5 An robh uàire orra chionn gu'n do chuir

iad gràilleileachd 'au guàomh? ni h-eadh,

cha do ghabh iad naire air aon chor; ni mò

'bha rugha air an gruaidh: uime sin tuitidh

iad am measg na muillntir a thuiteas; anns

au àm 'an tig mise 'g an amharc, tilgear

sàos iad, deir an Tighearn.

16 Mar so thuirt an Tighearn; Seas-

aibh anns na ròidibh agus faicibh, agus

feòraichibh air son nan seaua cheumau,

C'àit ambheilant-slighe ndiaith agus gluais-

ibh innte; mar sin gheibh sibh fois do 'r

n-auamaibh. Ach thuirt iadsan, Cha

ghluais sinn [innie.]

17 Chuir mi mar an ceudna luchd-faire os

'urceann, ag ràdh; Eisdibh ri fuaim na

trompaid. Ach thuirt iadsau, chan

eisd sinu.

18 Uime sin cluinnibh, fhilleacha, 's

bitheadh fios agaibh, choimlithionail; an

ui sin a tha 'n am measg cluinu, 'thal-

amh!

19 Feuch, bheir mise dòrainn air an

t-sluagh so, toradh an snmaintean fhéin; a

chionn nach d'thug iad éisdeachd do m'

bhriathraibh: agus a thaobh mo reachd,

chuir iad eadhon càil ris.

20 C'uim an tig tùis o Sheba thugam-sa?

agus a' chuilc chàibhraidh o dhvithaich fad

as? chan eil bhur tabhartais-loisgte tait-

neach, ni mò 'tha tlachdagam-sa 'n 'ur u-àob-

airtibh.

21 Air an adhbhar sin mar so deir an taigh-

earn, Feuch, leagaidh mi cip-thuislidh 'au

rathad an t-sluaigh so, agus tuitidh na

h-aithrichean agus na mic ovra; an coimh-

Ieremiah, VII.

earsnach agus a charaid bàsaichidh le

'chéile.

22 Mar so deir an Tighearn, Feuch, tha

shiagh a' teachd o fhearann na h-àirde

tuath, agus dùisgear cinueach mòr o

chràochaibh na talmhainn.

23 Glacaidh iad am bogha agus an t-sleagh:

tha iad an-iochdmhor, agus cha ghabh iad

truas; beuchdaidh an guth mar an fhairge,

agus marcaichidh iad air eachaibh, air an

tarruing'an ordugh mar dhaoine gu cogadh,

ann ad aghaidh-sa, nighean Shioill.

24 Chuala sinn iomradh air so: dh'fhàs ar

làmhan lag: tha goimh air deanamh greim

oirnn; pian, amhuil mnà ri saothair

chloinne.

25 Na rachalbh a raach do'n mhachair, na

siàibhlaibh anns an t-shghe; oir an sin tha

claidheamh an nàmhaid, uamhas air gach

taobh.

26 nighean mo shluaigh, éid thu fhéin le

eudach saic, agus dean tiill fhéin aornagain

ann an luaithre: dean caoidh mar air son

aoin mhic, cumha ro gheur: oir gu h-obann

thig an creachadair oirnn.

27 Shònruich mi thusa gu bhi a'd' bhaideal,

a'd' dhaingneach am measg mo shluaigh;

agus aithuichidh tu, agus dearbbaidh tuan

slighe.

2S Tha iad uile 'n an daoinibh a thug barr-

achd ann an ceannairc, a' gluasad gu cealg-

ach: is umha agus iarunn iad; an t-iomlan

dillbh 'n an innealaibh truaillidheaclul.

29 Loisgeadh na builg leis an teine, chaith-

eadh an luaith; leagh am fear-leaghaidh gu

dàomhain; oir chan eil iadsan a tha olc air

an sgaradh air falbh:

30 Airgiod nach fill theivear riu-san, a

chionn gu'n do chuir an Tighearn càil rill.

CaibidealVII.

1 Chuir Dia Ieremiah a ghairm nan Indliach

gu aithreachas chum 's nach bithcadh illd air

an giùlan 'am hraighdeanas. 17 Bhayair an

Tighearn iad le 'fàieirq do hliràyh gu'n do

chuir iad campar air le'n àodhol aoradh. 21

Ghluais an duagk ann an comhairlibh

aisinnleachdach an cridhe fhéin. 32 Breith-

eanais air am hagradh orra air son an droch

ghnlomharan.

AM focal a thàinig gu Icremiah o'n taigh-

earn, ag ràidh;

2 Seas ami an geata taighe an Tighearna,

agus glaodh anns an àite sin am focal so,

agus abair, Cluinnibh focal an Tighearn',

uile illdah, sibhse tha 'g imeachd a steach

air na dorsaibh so gu aoradh a thoirt do

Iehobhah.

3 Mar so deir Tighearn nan sluagh, Dia

Israeil, Leasaichibh 'ur slighean agus 'ur

gnàomharan, agus bheir mise dhuibh còmh-

nuidh a ghabhail anns an àite so.

4 Na h-earbaibh à briathraibh breugach,

ag ràdh, Is teampnn an Tighearna, teampull

an Tighearna, teampull an Tighearn' iad so.

632

5 Oir ma leasaicheas sibh gu h-iomlan 'ur

slighean agus 'ur gnàomharan; ma bheir

sibh breitheanas gu ceart eadar duine agus

a choimhearsnach;

6 Mur sàruich sibh an coigreach, an dàll-

eachdan agus a' bhantrach; agusmur dòirt

sibh fuil neò-chiontach anns an àite so, agus

mur téid sibh air lorg dhiathan eile, chum

'vu' dòrainn fhéin:

7 An sin bheir mise dhuibh còmhnuidh a

ghabhail anns an àite so, anns an fhearann

a thug mi do'r n-aithrichibh, o linn gu linn.

8 Feuch, tha sibhse a' deanamh buin a

briathraibh breugach o nach faigh sibh

buannachd.

i 9 Ciod? am feadh a tha sibh a' goid, a'

mortadh, agus a' deanamh adhaltranais,

agus a' miollnachadh gu breugach, agus a'

losgadh tàiise do Bhaal, agus a' gluasad air

lorg dhiathan coimheach, air nach robh

eòlas agaibh:

10 An tig sibh an sin, agus an seas sibh

ann am làthair-sa, 's an taigh so a tha air a

ghairm air m' ainm, agusan abair sibh,Tha

[ sinn air ar toirt thairis a chum nan gràineil-

eachdan so uile a chur 'an gnàomh à

11 An e gu'n d'rinneadh an taigh so, a

dh'ainmicheadh ormsa, 'ii a shlochd mheir-

j leach'n'ur sùilibh-sa? Feuch,chunnaicniiso

! fhéin e, deir an Tighearn.

I 1 2 Ach rachaibh a nis do m'àite-sa a tha 'an

Siloh, far an do chuir mi m'ainm 'an tois-

! each, agus faicibh cionnus a bhuin ini ris, air

â–  son aingidheachd mo shluaigh Israeil.

! 13 Agus a nis, a chionn gu'n d'rinn sibhse

na h-oibre so uile, deir an Tighearn, agus

à gu'n do labhair mise ruibh ag éirigh gu

moch,agus a' labhairt, ach cha d'éisd sibhse;

I agus gu'n do ghlaodh nii ruibh, ach cha do

fhreagair sibh:

14 Uime sin, ni mi ris an taigh so a dh'ain-

micheadh orm, as am bheil sibhse a' dean-

amh buin, agus ris an ionad a thug mi

dhuibhse, agus do 'r n-aithrichibh, amhuil

j a rinn mi ri Siloh.

15 Agus tilgidh rai sibh a mach à m'fhia-

I nuis, mar a thilg mi mach bhur bràithrean

uile, an t-iomlan de shliochd Ephraim.

16 Air an adhbhar sin, na guidh thusa air

son an t-sluaigh so, ni mò 'chuireas tu suas

I glaodh no athchuinge as an leth, ni mò 'ni

j thu eadar-ghuidhe riumsa; oir chan éisd

\ mise rillt.

i 17 Nach faic thu ciod a tha iad so a' dean-

' amh ann am bailtibh illdah, agus ann an

sràidibh Ierusaleim ?

I 18 Tha a' chlann a' tional connaidh, agus

na h-aithrichean a' fadadh an teine, agus

1 na ranathan a' fuineadh taoise, a dheau-

amh bhreacag do bban-righinnnèimh, agus

j a dhòrtadh a mach thabhartasan-dibhe do

1 dhiathaibh eile, gu campar a chur ornisa.

j 19 Am bheil iad a' cur campair ormsai

1 deir an Tighearn; nach ann a tha iad a' cur

Ieremiah, VIII.

[dragli] orra fhéin, a clillm maslaidh an oir adhlaicidh iad ann an Tophet, gus nuch

gnàiise fhéin à bi àite falamh ann.

20 Air an adhbhar sin, mar so deir an taigh- 1 33 Agus bithidh cairbhean an t-sluaigh so

earu Iehobhah, Feuch, dòirtear m'fhearg- j 'n am biadh do eunlaith an atliair, agits do

sa, agus mo dhian-chorruich a mach air an bheathaichibh na tahuhailln; agus chan

àite so, air duine agus air ainmhidh, agus fhuadaich acn neach air falbh iad.

air craobhan namacharach,agusairtoradh j 34 An sin cuiridh mise cosgadh ann am

an f liearainn; agus loisgidh i, agus cha à bailtibh illdah, agus ann an sràidibh leru-

ghabh i mùchadh.; saleim, air guth an t-subhachais, agus guth

•21 Mar so deir Tighearn nan sluagh, Dia i an aoibhueis, guth an fhir nuadh-phòsda,

Israeil, Cuiribh 'ur tabhartais-Ioisgte riY j agus guth na mnà nnadh-pòsda: oir bithidh

n-ìobairtibh, agus ithibài feoil. an diithaich 'n a fàsach.

22 Oir cha do labhair mise ri'r n-aithrich-!

d'thug mi iad a mach à tìr na h-Eiphit

mu thimchioll thabhartas-Ioisgte no àob-

airtean:

23 Ach an ni so dh'àithn mi dhoibh, ag

ràdh, Thugaibh géill do m'ghuth, agus

.

bithidh mise a'm' Dhia dhuibhse, agus; ^ V

b'thidh sibhse 'n 'ur sluagh dhomh-sa; agus

gluaisibh anns na h-uile shlighibh a dh'àithn

mi dhuibh, a chum gu'u éirich gu maith dhuibh

24 Ach cha d'éisd iad, ni mò dh'aom iad 1

an cluas, ach ghluais iad ann an comhairlibh ' na gréille, agus na gealaich, agus uile

aisinuleachdach an droch chridhe fhéin, agus i fheachd nèimh, d'au dthug iad spéis, agus

chaidh iad air an ais, agus chan ann air an ' d'an d'rinn iad seirbhis, agus air an robh

aghaidh. ] iad a' leanmhuinn, agus a bha iad ag iarr-

25 O'n là air an d'thàinig bhur u-aithrich-; aidh, agus d'an d'thug iad aoradh: cha

ean a mach à tìr na h-Èiphit, gus an Hi n chruinnichear iad, clia-n adhlaicear iad;

diugh, chuir mi d'ur n-ionusuidh muile 'n an aolach bithidh iad air aghaidhua tal-

sheirbhisich na f àidhean, ag éirigh gach là j mhainn.

gu moch agus 'g an cur a mach: 3 Agus bithidh bàs ni's roghnaiche na

26 Gidheadh cha d'éisd iad riiim, ni mò I beatha leis an uile fhuigheall a mhaireas

dh'aom iad an cluas, ach chruaidhich iad â–  de'n teaghlach olc so, a bhitheas 'n am

am rauinoal; riun iad ni bu mhiosa na'n j fuigheall anns gach uile àite gus am f ògair

aithrichean.; mise iad, deir Tighearn nan sluagh.

27 Uime sin, labhraidh tu na biiathrau so 4 Os bàrr, their thu rill, Mar so deir an

uile rill, ach chan éisd iad rillt: glaodhaidh Tighearn; An tuit iad agus nach éirich iad

tu riu mar an ceudua, ach cha fhreagair iad | a ràs? An téid e air falbh, agus nach pill e

thu. j air ais ?

28 Uime sin their thu rill, So an cinneach ' 5 carson ma ta tha'n sluagh so a' sleamh-

nach-'eila' toirt géill do ghuth an Tighearn'; nachadh air an ais? carson a tha leru-

an Dia; ni mò 'ghabh iad ri cronnchadh: ' salem ri cùl-sleamhnachadh bith-bhuan à

dh'eug an f lùrinu, agus ghearradh a mach tha iad a' deanamh greim daillgean air

o'm beul i. j ceilg, tha iad a' diùltadh pilleadh.

29 Gearr dhiot do ghruag, O Ierusalem,\ 6 Thug mise faillear, agus chuala mi; cha

agus tilg uait i, Agus tog suas tuiroadh air ' do labhair iad gu ceart: chan eil aith-

na h-iolladaibh àrda: oir chuir Iehobhah reachas air aon neach d"a aingidheachd, ag

uaith, agus thréig e ginealach a chorruich. ràdh, Ciod a rinn mi? Tha gach aon a'

30 Oir rinn clann illdah olc ann am sheall- ' pilleadh g'a shlighe, mar a dhian-ruitheas

adh-sa, deir auTighearn; chuir iad an gràin-; an t-each a chum a' chòmhraig.

cileachdan anns an taigh a dh'ainmicheadh, 7 Seadh, is aithne do'n chorra-bhàin anns

ormsa, chum a thraailleadh. an athar a h-àm fhéin, agus is aithne do'n

31 Agus thog iad ionadau àrda Thopheit, I choluman, agus do'n chorra-mhonaidh,

a th'anu an gleanu mhic Hinoim, a losgadh agus do'n gholau-ghaoithe àm an teachd:

am mac agus an nigheanau 's an teine; ni ach chan aithne do m'shluagh-sa breith-

nach d'àithu mise, 's nach d'thàinig idir ann eanas an Tighearna.

am chridhe. j 8 Ciollnus atheir sibh, Tha sinu glic, agus

32 Air an adhbhar sin, feuch, tha na laithean; tha reachd an Tighearna 'n ar measg?

a' teachd, deir an Tighearn, anns nach Feuch, gu deimhin is dàomlianas obair na

goirear ui's mò ris Tophet, no gleaun cleit-sgrìobhaidh, chan eil anns na sgrìobh-

mhic Hinoim; acb gleann a' mharbhaidh: aichibh ach diomhanas.

àáèéìíòóùúàÁèéìÍòÓÙÚ

CaibidealVIII.

Teanntachl agus trioblaidean nan illdhach. 5 Chronaich am fàidh iad air son an cùìsleamhnachaidh.13 Nochd e dhoibh nabreitheanaù a bha gu teachd orra, 18 agusrinn e caoidh air son an leòin.

1 ANNS an àm sin, deir an Tighearn, bheir iad a mach cnàmhan rìghrean illdah, agus cnàmhan a prionnsachan, agus cnàmhan nan sagart, agus cnàmhan nam faidhean, agus cnàmhan luchd-àiteachaidh Ierusaleim as an naighean;

2 Agus sgaoilidh siad iad mu choinneamh na grèine, agus na gealaich, agus uile fheachd nèimh, d'an d'thug iad spéis, agus d'an d'rinn iad seirbhis, agus air an robh iad a' leanmhuinn, agus a bha iad ag iarraidh, agus d'an d'thug iad aoradh: cha chruinnichear iad, chan adhlaicear iad; 'n an aolach bithidh iad air aghaidh na talmhainn.

3 Agus bithidh bàs ni's roghnaiche na beatha leis an uile fhuigheall a mhaireas de'n teaghlach ole so, a bhitheas 'n am fuigheall anns gach uile àite gus am fògair mise iad, deir Tighearn nan sluagh.

4 Os bàrr, their thu rill, Mar so deir an Tighearn; An tuit iad agus nach éirich iad a rìs? An téid e air falbh, agus nach pill e air ais?

5 Car son ma ta tha'n sluagh so a' sleamhnachadh air an ais? carson a tha Ierusalem ri cùl-sleamhnachadh bith-bhuan? tha iad a' deanamh greim daingean air ceilg, tha iad a' diùltadh pilleadh.

6 Thug mise fainear, agus chuala mi; cha do labhair iad gu ceart: chan eil aithreachas air aon neach d"a aingidheachd, ag ràdh, Ciod a rinn mi? Tha gach aon a' pilleadh g'a shlighe, mar a dhian-ruitheas an t-each a chum a' chòmhraig.

7 Seadh, is aithne do'n chorra-bhàin anns an athar a h-àm fhéin, agus is aithne do'n choluman, agus do'n chorra-mhonaidh, agus do'n gholan-ghaoithe àm an teachd: ach chan aithne do m'shluagh-sa breitheanas an Tighearna.

8 Cionnus a their sibh, Tha sinn glic, agus tha reachd an Tighearna 'n ar measg? Feuch, gu deimhin is dàomhanas obair na cleit-sgrìobhaidh, chan eil anns na sgrìobhaichibh ach diomhanas.

àáèéìíòóùúàÁèéìÍòÓÙÚ

9 Nàraicheadh na daoine glice, tha iad fo gheilt, tha iad 'an sàs; feuch, rì focal an Tighearna chuir iad cùl; agus ciod an gliocas a tha aca?

10 Uime sin, am mnathan bheir mise do dhaoinibh eile; am fearann dhoibhsan a théid 'an seilbh ann: oir tha iad uile, o'n neach a's mò gus an neach a's lugha, air an toirt suas d'an ana-miannaibh; o'n fhàidh eadhon gus an sagart, tha gach aon a' gnàthachadh ceilge.

11 Agus leighis iad lot nighinn mo shluaigh-sa gu faoin, ag ràdh, Sìth, sìth; agus gun sìth ann.

12 An robh nàire orra chionn gu'n do chuir iad gràineileachd 'an gnìomh? Ni h-eadh, cha robh iad nàrach air aon chor, ni mò 'ghabh an gruaidh rugha: uime sin tuitidh iad am measg na muinntir a thuiteas; anns an àm 's an tig mise 'g an amharc tilgear sìos iad, deir an Tighearn.

13 Ni mise gu buileach an sgrios, deir an Tighearn; cha bhi fìon-dhearc air an fhìonain, no fìgean aira'chrann-fhìge; seargaidh eadhon an duilleach; agus na nithean a thug mise dhoibh sillbhlaidh uatha.

14 Car son a tha sinn a' suidhe 'n ar tàmh? cruinnichibh sibh fhéin agus rachamaid a steach do na caithrichibh daingnichte; agus bitheamaid 'n ar tosd an sin; oir chuir an Tighearn ar Dia 'n ar tosd sinn, agus thug e dhuinn aisge dom-blasda r'a òl, a chionn gu'n do pheacaich sinn an aghaidh an Tighearna.

15 Bha sùil againn ri sìth, ach maith sam bith cha d'thàinig; ri h-aimsir slàinte, agus feuch uamhas!

16 O Dhan chualas srannail a chuid each: roimh thorman sitrich 'eacha meamnach chrìothnaich am fearann uile: oir thàinig iad, agus shluig iad am fearann, agus gach ni a tha ann; a' chaithir agus iadsan a tha 'g a h-àiteachadh.

17 Oir feuch, cuiridh mise 'n 'ur measg, nathraichean, righ-nathraichean, air nach luidh geasan, agus teumaidh iad sibh, deir an Tighearn.

18 Cha-n'eil leigheas air mo bhròn; tha mo chridhe fo leòu an taobh a stigh dhìom.

19 Feuch, guth glaoidh nighinn mo shluaigh, o thàr cheill: Nach 'eil an Tighearn ann an Sion? nach 'eil a rìgh innte? carson ma ta 'bhrosnuich iad mise gu feirg le'n dealbhan snaidhte, agus le'n dìomhanasaibh coimheach?

20 Chaidh am fogharadh seachad, tha'n samhradh thairis, ach chan eil sinne air ar saoradh.

21 Air son leòin nighinn mo shhiaigh, tha mise air mo leòn; tha mi dubh-bhrònach; rinn uamhnnn mo ghlacadh.

22 Nach 'eil ioc-shlàint ann an Gilead? nach 'eil léigh an sin? Car son, ma ta, nach h-aiscag do nighinn mo 'eil slàinte air shluaigh-sa?

CaibidealIX.

I Tha am fàidh a' caoidh aingidheachd a shluaigh 9 agus nam breilheanas a thàinig orra. _ 12 Nochd e dhoihhgu'n do smachdaich Dia iad a chionn nach robh iad ùmhal d'a ghxdh. 21 Chomhairlich e dhoibh gun uaill a dheanamh 'n an gliocas fhéin.

1 OCH nach b'uisge mo cheann,agus nach bu tobar dheur mo siiàiilean, a chum gu'n guilinn a là agus a dl oidhche air son nminntir mharbhta nighinn mo shluaigh!

2 Och nach robh agam anns an fliàsach pàillilln fir-thuruis, a chum gu'm fàgainn nio shluagh, agus gu'n imichinn uatha! oir is luchd adhaltranais iad uile, coimhthional de dhaoine cealgach.

3 Agus tha iad a' làibadh an teangaidh mar am bogha clmm ceilge; ach chan eil iad treubhach air son na fàrinn anns an talamh: oir tha iad a' dol air an aghaidh o olc gu olc, agus chan eil eòlas ac orm-sa, deir an Tighearn.

4 Bithibh air 'ur faicill, gach aon roimh a

choimhearsnach, agus na h-earbaibh à

bràthair air bith: oir le foill meallaidh

gach bràthair, agus gluaisidh gach comp-

anach gu cealgach.

5 Agus meallaidh iad, gach aon a choimh-

earsnach, agus cha labhair iad an fhàrinn:

chleachd iad an teangadh ri labhairt

bhreug; sgàthich àad iad fhéin, a' cur 'an

gnàomh dòbheairt.

6 Tha do chòndnmidh ann am meadhon

ceilge; ann an ceilg tha iad a' diùltadh

eòlas a ghabhail ormsa, deir an Tighearn.

7 Air an adhbhar sin, mar so deir Tighearn

nan sluagh, Feuch, leaghaidh mi iad, agus

dearbhaidh mi iad; oir ciod a dh'fheudas

mi'dh^anamh a thaobh nighinn moshluaigh/

8 Tha an teanj'adh mar shaighead fir-

mhilhdh; is cealg a's cainnt di: le 'bheul

labhraidh neach gu sàochail r'a choimh-

earsnach, ach 'n a chridhe tha e 'caitheadh

foill air.

9 Air son nan nithean so nach tig mise

g'«?i amharc ? deir an Tighearn: air a'

leithid so de chinneach nach dean m'anam

dìoghaltas?

10 Air son nan sléibhtean togaidh mi gul

agus caoidh, agus air son ionadan-còmh- '

nuidh an fhàsaich, tuireadh, a chionn gu

bheil iad air an losgadh suas, air chor as

nach téid aon neach trompa; agus cha

chluinuear annta guth na spréidhe: eunlaith

an athair agus an t-ainmhidh maraon theich,

shillbhail air falbh.

I I Agus ni mise Ierusalem 'n a càrnaibh,

'n a h-uaimh dhràgon; agus bailtean illdah

ni mi 'n amfàsach, gun neach'gan àiteach-

adh.

12 Cò e 'n duine glic, a thuigeas so? agus

ris an do labhair beul an Tighearn', a chum

Ieremiah, X.

gu'n cuireadh e 'n céill e. carson a tha

'n tìr air a milleadh; air a losgadh siias mar

fhàsach, nach 'eil aon neach ag imeachd

troimpe ?

13 Agus thuirt an Tighearn, Do bhrígh

gu'n do thréig iad mo reachd a chuir mise

fa'n comhair, agus nach robh iad ùmhal do

m' ghuth, ni mò 'ghluais iad d'a réir;

14 Ach gu'n do ghluais iad a réir breith-

neachaidh an cridhe fhéin, agus an déigh nan

dia a theagaisg an aithrichean dhoibh:

15 Uime sin, mar so deir Tighearn nan

sluagh, Dia Israeil; Feuch, beathaichidh

mise iad, eadhon an shiagh so, le luibhean

searbha, agus bheir mi uisge dom-blasda

dhoibh r'a òl.

16 Sgapaidh mi iad mar an ceudna'measg

nau cinneach, air nach robh aon chuid iad

féin no an aithrichean eòlach; agus cuiridh

mi an claidheamh air an tòir, gus an cuir

mi as doibh.

17 Mar so deir Tighearn nan sluagh,

Thugaibh fainear, agus gairmibh mnathan-

tuiridh, agus thigeadh iad; agus cuiribh

fios air mnathan seòlta, agus thigeadh

iadsan:

18 Agus deifricheadh iad, agus togadh

.' iad suas caoidh air ar son; a chum gu'n

ruith ar sàiilean sìos le deuraibh, agus

guin brùchd ar rosgan a mach le h-uisg-

eachaibii.

19 Gun amharus chualas guth caoidh o

Shion; Cionnns a tha sinn air ar creachadh!

; tha sinu air ar maslachadh gu ro mhòr! a

: chionu gu'n do thréig sinn am fearann, a

: chionn gu'n do thilg iad sìos ar n-ionadan-

còmhnnidh.

, 20 Air an adhbhar sin éisdibh, 'mhnathan,

focal an Tighearn', agus glacadh bhur chias

focal a bheoil: agus teagaisgibh do'r nigh-

eauaibh caoidh, agus gach aon d'a ban-

â–  choimhearsnaich tuireadh:

21 Oir tha am bàs air teachd an àird gus

, ar n-uinneagan, air teachd a steach do 'r

lilchairtean; thàinig e a ghearradh sìos

araon an naoidhein anns a' mhachair, agus

nan ògauach anns na sràidibh.

22 Abair,Marso deiran Tighearn; Tuitidh

, eadholl colainnean dhaoine mar aolach air

aghaidh na faiche, agus mar an dlaogh an

déigh a' bhuanaiche, 'n uair nach bi aon

â–  neach ann gu 'thional.

: 23 Mar so deir an Tighearn, Na deanadh

an duine glic uaill as a ghUocas, agus na

deauadh an duine neartmhor uaill as a

- neart, agus na deanadh an duine saoibhir

• uaill à 'shaoibhreas:

24 Ach deauadh esan a ni uaUl, uaill à so,

gu bheil tuigse, agus eòlas aige ormsa, gur

mi^ an Tighearn a nochdas caoimhneas

gràdhach, breitheanas, agus ceartas air an

talamh; oir anns na nithibh so tha mo

thlachd-sa, deir an Tighearn.

25 Feuch, tha na làithean a' teachd, deir

035

an Tighearn, anns an smachdaich màse na

h-iiile neach timchioll-ghearrta, maUle ris

an neo-thimchioll-ghearrta.

26 An Eiphit, agus illdah, agus Edom,

agus clann Amoin, agus Moab, agus na

h-uile a tha anns na cearnaibh iomallach, a

tha 'chòmhnuidh anns an fhàsach: oir tha

na cinnich so uile neo-thimchioll-gheaiTta,

agus tha taigh IsraeU uile ueo-thimchioll-

ghearrta 'n an cridhe.

CaibidealX.

1 chan eil neach air biih ann cosmhuil ri Dia

cumhachdach IsraeiL 17 thug am fàidhjios

dd'n t-sluagh giCn daoidhe.ar iad. 23 Rinn e

urnuigÃŒL ri Dia.

CLUINNIBH am focal a tha an taigh-

earn a' labhairt ruibh, thaigh Israeil.

j 2 Mar so deir an Tighearn; jVa fòghlum-

aibh slighe nan cinneach, agus na bitheadh

eagal oirbh roimh chomharan nan nèamh,

ged a tha eagal air na cinnich rompa.

j 3 Oir tha gnàthachadh nan slògh 'n a

fhàor-dhàomhanas: oir tha iad a' gearradh

craoibhe as a' choille, obair làmh an fhir a

, dh'oibricheas le inneal geur.

! 4 Le h-airgiod agus le h-òr tha iad 'g a

1 deanamh maiseach, le tairugibh agus le

h-orduibh tha iad 'g a deanamh daillgean,

air ehor as nach gluais i.

5 Mar chraun-paUme tha iad so rag, agus

cha labhair iad: is éigin an giàilan, a ciiiolln

nach urrainn iad imeachd: na bitheadh

eagal oirbhse rompa, oir chan urrainn iad

croll a dheanamh; agus fòs maith a dhean-

j amh chan eil 'n an comas.

I 6 chan eil aon neach ann cosmhuil rilltsa,

I Thighearn'; Is mòr thu, agus is mòr

d'ainm ann an cumhachd.

I 7 Cò air nach bitheadh eagal romhad-sa,

Ilàgh nan slògh ? oir dhuitse buinidh

I urram; a chiolln nach 'eil am measg uile

dhaoineglice nan cinneach, agus am measg

au uile rìoghachdan, aon neach cosmhuil

[ rillt.

8 Ach tha iad gu h-iomlan brùideil agus

mi-thuigseach: tha am fiodh e fhéin a' cur 'an

I céill an dàomhauais.

9 Bheirear airgiod air a bhualadh a mach

Tharsis, agus òr o Uphas; obair an fhir-

oibre, agus làimhe an òii--cheaird; is gorm

, agus dearga'séididh dhoibh: is iad gu léir

[ obair dhaoineseòàta.

I 10 Ach Iehobhah, is esan an Dia fàor, an

Dia beò, agus an rìgh bith-bhuan: roimh

a chorruich-san criothnaichidh an talamh,

agus chan urrainn na cinnich ' fhcarg a

ghiàilan.

11 Mar so their sibh rill, Ka diathan nach

d'rinn na nèamhan no an talamh, sgriosar

iad a mach o'n talamh, agus o bhi fo na

nèamhan so.

12 riun esan an talamh le 'chumhachd,

shocruich e an saoghal le 'ghliocas, agus le

, 'thuigse sgaoil e mach na nèamhan.

Ieremiah, XI.

13 'N uair a chuireas e mach a ghuth, tha

toirm uisgeachan anns na néamlian, bheir

e air a' cheò dol suas o chràochaibh na

talmhainn: ni e dealanach le frasaibh,

agus bheir e mach a' ghaoth aa 'ionadaibh-

tasgaidh.

14 dh'fhàs gach duine mar bhrùid 'n a

eòlas; nàraicheadh gach òr-clieard le àomh- i

aigh leaghta; oir is ni breugach an dealbhan '

leaghta, agus anail air bith chan eil anuta.

15 Is ni faoill iad, ob;iir mhearachdach:

ann an àm an smachdachaidh théid iad'am

mugha. I

16 Cha chosmhuil riu so Cuibhrionn Iacoib;

oir is esan fear-cumaidh an domhain, agus

is e Isi-ael slat 'oighreachd; Tighearn nan i

sluagh is ainni dha.

17 Cruinnich suas do mhaoin as an fhear-

ann, thllsa a tha 'g àiteachadh an daing- â– 

nich: |

18 Oir mar so dcir an Tighearn; Feuch, â– 

bheir mi urchair do hichd-àiteachaidh na \

tàrc, air a' chuairt so,agusclaoidhidh miiad,

air clior as gu mothaich iad mo dhàoghaltas. j

1 9 jMo thruaighe mise thaobh mo dhoch-

ainn! is cràiteach mo chreuchd: ach thllbh-

airt mi, Gu deimhin is deacair so, ach is |

éigin 'fhulang. j

20 Tha mo phàilnnn air a chur f às, agus

tha mo chuird gu léir air am briseadh; j

dh'imich mo chlann a mach uam, agus

cha-n'eil iad ann: chan eil neach ann a

sgaoileas mo phàilHun a mach ni 's mò, no

'chuireas suas mo sgàile.

21 Oir tha na h-aodhairean air fàs bràiideil/

agus chan eil iad ag iarraidh an Tighearn. '

uinie sin cha soirbhich leo fhéin, agus bithidh,

an treudan uile air an sgapadli. |

22 Fuaim an iomraidh! feuch, tha i 'teachd [

dhith,eadhon gluasad mòr o"n tàrmu thuath, |

a dheanamh bhailtean illdah'n am fàsach,!

'n an àite-còmhnuidh do dhràgonaibh. '

23 Isaitline dhonih,aThighearn',nach 'eil

slighe duine 'n a chomas fhéin: chan eil e'n

conias duine a tha 'g imeachd a cheum a

stiùradh.

24 Thighearna, cronuich mi, ach ann an

tomhas; ni h-ann a'd' chorruich, air eagal

gu'n cuir thu as domh. {

25 Dòirt a mach do dhian-chorruich air na

cinnich nach doghabh eòlasort, agus air na,

teaghlaichean nach 'eil a' L,niirni air d'ailhi:

oir dh'ith iad suas lacob, 'g a itheadh agus

'g a chaitheamh, agus rinn iad 'àite-còmh-

nuidh fàsail.

CaibidealXI.

1 Ghairm amfàidài brialàiran a' choimkcJieanfh

ail, agus Ihug e achmhasan do na h-illdhaich. \

a bha eun-umhal dofhocal an Tighearna. 11

Labhair e olc mu'n timchioll air son an iodhol-

uoraidh, 18 agus mu thimchiollluchd-ùiteacJi-

aidk Anatoit. •

A M focal a thàinig gu lereniiah o'n taigh-

X\_ earn, ag rticih,

636

2 Cluinn briathran a' choimhcheangail so,

agus labhair iad ri fearaibh illdah, agus ri

luchd-àiteachaidh Ierusaleim;

3 Agus abair rill, Mar so deir an Tighearn

Dia Israeil, Malluichte gu'n robh an duine

nach bi ùmhal do bhriathraibh a' choinih-

cheangail so,

4 A dh'àithn mise do 'ur n-aithrichibh anns

an là 's an d'thug mi iad a mach à tìr na

h-Eiphit, as an fhùirneis iaruinn, ag ràdh,

Thugaibh géill do m' ghuth, agus deanaibh

àia nithean sin uile, réir mar tha mise 'g

àithneadh dhuibh: mar sin bithidh sibh 'n

'ur sluagh dhomhsa, agus bithidh mise ann

am Dhia dhuibhse;

5 A chum gu'n coimhlioll mi na niionnan a

mhionnaich nii do 'ur n-aithrichibh, gu'n

tugainn doibh fearann a' sruthadh le uiil

agus le bainne,mar air an là 'n diugh. An

sin fhreagair inise, Agus thuirt nii, Gu

nia h amhluidh a bhitheas, Thighearna.

6 Agus thuirt aiiTighearn rium,Glaodh

na briathran so gu léir, ann am bailtibh

illdah, agus ann an sràidibh Ierusaleim, ag

ràdh, Cluillnibhse briathran a' choinih-

cheangail so, agus deanaibh iad.

7 Oir dh'earalaich mise gu dàirachdach do

'ur n-aithrichibh, air an là 's aii ci'thug mi

iad a niach à tìr na h-Eiphit, gus an la 'n

diugh, ag éirigh g-u moch agus ag earalach-

adh, ag ràdh, Thugaibh géill do ni' ghutli.

8 Gidheadh cha d'thug iadsan géill, ni mò

dh'aom iad an cluas, ach ghluais iad gach

aon a réir crosdachd a dhroch chridhe fhéin:

uime sin blieir mise orra uile bhriathran a'

choimhcheaugail so, a dh'àithn mi dhoibh a

dheauamh, ach nach d'rinn iad.

9 Mar an ceudua thuirt an Tighearn

rillni, Fhuaradh co- fheall am nijeasg fheara

illdah, agus am measg luchd-àiteachaidh

Ierusaleim.

10 Tha iad air pilleadh air an ais gu aing-

idheachd an aithrichean o shean, a dhiùlt

nio bhriathran-sa a choinihead; agus a

chaidh air lorg dhiathan coimheach, achum

gu'u deanadh iad seirbhis dhoibh: bhris

tigh Israeil agus taigh illdah mo choimh-

cheangal, a rinn mi r'an aithrichibh.

11 Uinie sin mar so deir an Tighearn,

Feuch, bheir niise orra dòrainn o nach bi e

comasachdhoibhdolas; agus gedghlaodh-

as iad rium, chan cisd mi rill.

12 An sin theid bailtean illdah, agus luchd-

àiteachaidh Ierusaleim, agus gàixodhaidh

iad ris na diathan do'n do loisg illd tàiis; ach

clia dean iad sin air aon chor an téaniadh ri

àui an airce.

13 Oir a réir àireinih do bhailtean, bha do

dhiathan, O illdah; agus a réir àireinih

shràidean Ierusaleim chuir sibh suas alt-

airean do'n ni nàrach sin,altairean a losgadh

tùise do Bhaal.

14 Air an adhbhar sàn na dean thusa umuigh

air son an t-sluaigh so, ni mò thogas tu suas

I

Ieremiah, XII.

glaodh no athclillinge as an leth: oir chan | 3 Ach is aithne dhuitse mi, Thighearna;

lisd mise 's an àm 's an glaodh iad rium ann chunnaic thu mi, agus dhearbh thu mo

au airc. j chridhe, [gu bheil] e leat: tarruing iad a

15 Ciod a th'aig mo ghràdh ri 'dheanamh mach mar chaoraich air son a' chasgraidh,

ann am thigh-sa ? chuir i 'n gnàomh mòr agus cuir air leth iad fa chomhair là a'

ghràineileachdan; agus tha 'n fheoil naomh mliarbhaidh.

air teicheadh uait. An uair a tha thu aing-

idh, an sin tha thu aoibhneach.

4 Cia fhad a ni 'm fearann bròn, agus a

bhitheas luibhean gach macharach a' seari^^-

16 Gorm-chraun olaidh, maiseach agus adh, air son aingidheachd a luchd-àiteach-

deadh-thorrach, thug an Tighearn mar ainm \ aidh à Bhàsaich gach ainmhidh agus eun,

ort: le fuaim toirme mòire dh'fhadaidh e a chiolln gu'n dubhairt iad, chan fhaic

teine 'n a mhullach, agus tha a gheugan air esan ar crìoch dheireannach.

am briseadh.

17 Oir rinn Tighearn nan sluagh, a shuidh-

5 Ma ruith thu leis na coisichean, agus

gu'n do sgàthich iad thu, cionnus idir a ni

ich thu, olc a labhairt a d' aghaidh; air son, thu strà ri h-eachaibh? agusann am fearann

aingidheachdtighe Israeil,agustighe illdah,

a chuir iad 'an gnàomh 'n an aghaidh fhéin,

le mise 'bhrosnuchadh gu feirg, le tàiis a'

iosgadh do Bhaal. I

IS Thujr an Tighearn, mar an ceudua, fios

sàth ged robh agad dòchas, gidheadh ciod

a ni thu ann an ollfha Iordain à

6 Air son gu'u do bhuin eadholl do

bhràithrean agus taigh d'athar, eadholl iad-

lu, gu fealltach rillt; ruaig eadhon iadsan

thu dhomh an innleachdan

19 Oir bha mi mar uan, no mar dhamh

dhomlisa, agusthuigmi; an sin dh'fheuch thu le h-éighe chruaidh; na creid iad ged

labharas iad briathrau caoine rillt.

,7 Thréig mise mo thigh, dh'fhàg mi m'oigh-

air a stiùradh a chum a' chasgraidh; agus ' reachd, thug mi thairis gràdh m'anama do

cha robh fios agam gu'n do dhealbh iad inn- làimh a naimhdeau.

leachdan a.nn am aghaidh, ag ràdh, Sgrios- 8 Bha m'oighreachd dhomhsa raar leòrahan

amaid an crann maille r'a thoradh, agus anns a' choille; chuir i mach a guth ann

gearramaidesàosafearannnauibeò,achum ' am aghaidh: air an adhbhar sin thug mi

fuath dhi.

9 Bha m'oighreachd dhomhsa mar an

nach bi 'ainm ni's mò air a chuimhneachadh.

20 Ach, Thighearua nan sluagh, a bheir

breth gu cothromach, a dhearbhas na t-eun fuileachdach Seboa; euna fuileachd-

h-àirnean agus an cridhe, faiceam do: ach, thigibhse'nah-aghaidhairgach taobh;

dhàoghaltas orra; oir dhuitse dh" fhoillsich j cruinnichi!>h, uile bheathaiche na mach-

uii mo chàiis. '" "^' â–  â– ' ' '

21 Air an adhbhar sin,mar

arach, thigibh a chum itheadh a sua^.

deir an taigh- 10 Mhill mòran aodhairean mo lios fìona,

earn, A thaobh muinntir' Anatoit, a tha ag shaltair iad mo chuibhrionn fo chois, rinn

iarraidh d'anama, ag ràdh, Na dean f àist- iad mo chuibhrionn taitneach 'n a fhàsach

ueachd ann an aillm Iehobhah, mu'm faigh ' uaigneach.

thu bàs le'r làimh-ue

22 (Uime sin, mar so deir Tighearn nan

sluagh,) Feuch, smachdaichidh mise iad;

bàsaichidh na h-òganaich leis a' chlaidh-

eanih; bàsaichidh am mic agus an nigh-

eanan le goi'ta.

23 Aguscha-n fhàgar fuigheall beò dhillbh;

oir bheir mise olc air muinntir Anatoit,

bhadhna an smachdachaidh.

CaibidealXII.

11 riun iad e 'n a fhàsach, tha e 'n a

fhàsach ri caoidh riumsa; rinneadh an tìr

gu h-iomlau fas, gidheadh chan eil aon

neach 'g a chur 'an suim.

12 Air gach uile thulaich 's an fhàsach

thàinig an luchd-creachaidli; oir sluigidh

claidheamh an Tighearna suas,o aon iomall

j de'u tìr gus an t-iomall eile: cha bhi sàth

aig aon fheoil.

I _ 13 Chuir iad cruithneachd, ach buainidh

\ Thr. ^^ ^■i- n ' 7 7 •; 7 • . „ I iad droighionn: shaoraich iad, ach cha

l Ikaamfaidlia i/earan c/u bheil àia h-ainmdh ni „ „-°, •, ., •', .,,

a' soirbheachadh 'n an dme. 7 Thréig Dia \ ^li^^annaich lad: mar sm masluichear sibh

a shluayh air son an aingidheachd: 14 bhagair

egu'n syriosadh e luchddeanamh an uilc, ach

gheall e truas a yhabhail dillblisan a ghluais-

eas gu h-iriosal 'n a làthair.

1S ceart thusa, Thighearna, 'n uair a

thagramrillt: gidheadh ceadaich dhomh

labhairt riut mu thimchioll do bhreith-

eanais: carson a tha

dhaoinea' soirbheachadh à °car son a tha

iadsan uile suaimhneach a tha ro aing-idh?

2 Shuidhich thusa iad, seadh, ghabh iad

freumh; tha iad a' fàs, agus fòs a' toirt a

mach toraidh: tha thllsa dlùth 'n am beul,

ach fada o'n àirnibh.

637

thaobh 'ur cinneis, tràd lasair feirge an

Tighearna.

14 Mar so deir an Tighearn; A thaobh

m'uile dhroch choimhearsnach, a tha 'cur

dragh' air an oighreachd a thug mise mar

sheilbh do m'shluagh Israel; feucii, spàoll-

aidh mi iad a mach as am fearaun, agus as

he nan droch am meadholl spionaidh mi mach tigh illdah.

15 Agus tarlaidh, an déigh dhomh an tarr-

uing a niach, gu'm pill mi, agus gu'u gabh

mi truas dillbh, agus bheir mi iad air an

ais, gach aon g'a oighreachd fhéin,agus gach

aon g'a fhearann féui.

16 Agus tarlaidh, ma dh'fhòghluimeas i;td

lEREMlAH, XIII.

da ràreadh slighean mo shluaigh-sa, gu

mionnachadh air m' ainm, Mar is beò

lehobliah, amhuil a theagaisg iadsan do m'

shluagh-sa mionuachadh air Baal, an sin

daingnichear iad ann am meadhon mo

shluaigh.

17 Ach mur toir iad géill, an sin spàon-

aidh mi a nìos an cinneach sin, a' spìonadh

a nìos agus a' sgrios, deir an Tighearn.

CaibidealXIII.

1 Le samhladk crios' anairt, nochd Dia sgrios a

slduaigh, 12 Le cosamhlachd sheaàragan

airan làonadh lefàon, roimh-innis e meud an

trioblaidean. 15 Chomhairlich e dhoihh aith-

reachan a ghahhail; 22 agus nochd e dhoihh

gu'm h'e meud an cionla a. ò' adhbhar air na

h-uilc a thàinig orva.

MAR so thuirt an Tighearn rium,

Imich agus faigh dhuit fhéin crios

anairt, agus cuir air do leasraibh e, ach na

cuir ann an uisge e.

2 Is amhuil a fhuair mi crios, a réir tocail

an Tighearna, agus chuir mi air mo leas-

raibh e.

3 Agus thàànig focal an Tighearn' a m'ionn-

suidh an dara uair, ag ràdh,

4 Gabh an crios a fhuair thu, a tha air do

leasraibh, agus éiricli, imich gu Euphrates,

agus folaich an sin e, ann an sgoltadh de'n

charraig.

5 Is amhuil a dh'imich mi agus 'dh' fhol-

aich mi e aig Euphrates, mar a dh'àithu an

Tighearn dhomh.

6 Agus tharladh an déigh mhòrain làith-

ean, gu'n dubhairt an Tighearn rium, Eirich,

imich gu Euphrates, agus thoir as a sin an

crios a dh'àithn mise dhuit fholach anns an

àite sin.

7 An sin dh'fhalbh mi gu Euphrates, agus

chladhaich mi, agus thug mi an crios as an

àite 's an d'fholuich mi e; agus, feuch,

bha'n crios miilte, cha b' fhiù air son ni sam

bith e.

8 An sin thàinig focal an Tighearn' a

m'ionnsuidh, ag ràdh,

9 Mar so deir an Tighearn; Air a' mhodh

so millidh mise uaill illdah, agus uaill mhòr

Ierusaleim.

10 An sluagh olc so, 'tha 'diùltadh mo

bhriathran-sa éisdeachd, a tha 'sillbhal a

réir cruais an cridhe fhéin, agus a' dol an

déigh dhiathan coimheach, gu seirbhis a

dheanamh dhoibh, agus gu aoradh a thoirt

doibh; bithidh iad eadholl raar an crios so,

nach fiài air son ni sam bith.

11 Oir mar a dhhith-Ieanas an crios ri

leasraibh duine, mar sin thug mise air taigh

Israeil uile, agus air taigh illdah uile, dlùth-

leantuinn riumsa, deir auTigheai-n; achum

gum bitheadh iad dhomh mar shluagh,

agus mar ainm, agus mar chliài, agus mar

ghlòir: ach chan éisdeadh iadsan.

12 La];-hraidh tu riu fòs am focal so, Mar

so deir Iehobhah Dia Israeil; lìonar gach

638

soireadh le fàon. Agus their iad riut, Nach

'eil fios cinnteach againn gu'n lìonar gach

soireadh le fìon à

13 An sin their thu rill, Mar so deir an

Tighearn, Eeuch làollaidh mise luchd-àit-

eachaidh na tìre so air fad, eadholl na

ríghrean a tha 'n an suidhe 'an àite Dhaibh-

idh air a rígh-chaithir, agus na sagartan,

agus na f àidhean, agus uile luchd-àiteach-

aidh Ierusaleim, le misg.

14 Agus pronnaidh mi iad an aghaidh a

chéile, eadlioll na h-aithrichean agus na

mic le 'cheile, deir an Tighearn; chaghabh

mi truas, ni mò 'chaomhaineas mi, ni mò a

ni mi iochd, air chor as nach sgriosainn iad.

15 Eisdibh, a,gus thugaibh aire, na bithibh

uaibhreaclfj; oir labhair an Tighearn.

16 Thugaibh-sa glòir do'n Tighearn bhur

L)ia, mu'n tig an dorchadas, agus mu'n tuis-

lich 'ur cosan air sléibhtibh na doilleireachd;

au sin, an uair a bhitheas 'ur sàiil ri solus,

caochlaidhear e gu sgàile a' bhàis, eadhon

gu dorchadas tillgh.

17 Ach mur éisd sibh ris, guilidh m'anam

ann an iolladaibh uaigneach air son 'ur

n-uabhair, agus guilidh mo shàiil gu goirt,

agus silidh mo dheòir gu pailt, a chiolln

gu'n toirear ann am braighdeanas treud an

Tighearna.

18 Abair ris an rígh, agusris a' bhan-righ-

illn, Irislichibh sibh fhéin, suidhibh sìos oir

leagar sìos bhur culaidh-chinn, eadhon crùn

bhur glòire.

1!) Tha bailtean na h-àirde deas air an

druideadh suas, agus chan eil neach 'g am

fosgladh; tha illdah uile air a toirt 'am

bràiid, tha i gu h-iomlau air a toirt ann am

braighdeanas.

20 Tog suas do slmilean agus faic iadsan

a tha 'teachd o'n àirde tuath: c'àitam bheil

an treud a thugadh dhuit, caoraich do

mhaise à

21 Ciod a their thu an uair a thig smachd-

achadh ort/ an deigh dhuit a theagasg

dhoibh riaghladh tharadmarcheaunardan?

nach dean ioghannan do ghlacadh, amhuil

mnaoi ri saothair à

22 Agus an uair a their thu ann ad

chridhe, carson a thàinig na nithean so

orm? Air son meud do chionta tha do

sgiobaill air an leigeadh ris, tha do shàiltean

air an ràisgadh.

23 Am feud an t-Etiopach a chraicionn a

mhvithadh, no an liopard a bhreice an sin

feudaidh sibhse, 'bha cleachdta ri olc, maith

a dheauamh. f

24 Air an adhbhar sin sgapaidh mise iad

mar an asbhuaill, a shillbhlas air falbh le

gaoith an fhàsaich.

25 Is e so do chrannchur, an cuibhrionu a

thomhaiseadh leamsa air do shon, deir an

Tighearn; a chionugu'u do dhà-chuinilmich

thu mise, agusgu'n do chuir thu do dliòchas

anns a' bhréig.

Ieremiah. XiV.

26 Uime sin leigidh mise do sgiobaill ris

air do bheulaobh, a chum gu'm faicear do

uàire.

27 Chnnnaic mi d'adhaltranas, agus do

sbitrich, agus do stràopachas mhi-nàrach, do giirkineileachdan air na cnocaibh, anns

a' mhachair. Mo thruaiglie thll, leru-

saleml nach bi thu air do ghhànadh? cuill

idir a hhitheas sin?

IEREMIAH air ais

CaibidealXIV.

I Goinne mhòr. 7 Urningh an fhàidh. 10

Dhiidt Dia éisdeachd fa Muagh. 13 Bàs-

aichidh ani fàidh bréige, agus an sluagh a

chreid e. 17 Dh'orduich Dia do Ieremiah

caoidh a dkeanamh air son an Iriollaidean.

FOCAL an taigheam', a thàinig gu lere-

miah a thaobh na goinne.

2 Tha illdah ri bròn, dh fhàs a geatachan

lag; tha iad duaichnidh air an làr; agus tha

gaoir Ierusaleim air dol suas.

3 Chuir na h-uaislean fòs an clannbheag a

dh'iarraidh uisge; thàinigiadgus na sluichd,

agus cha d'fhuair iad uisge sam bith; phill

iad le 'n soithichibh falamh; bha nàire

agus masladh on-a, chòmhdaich iad an

cinn.

4 A chionn gu bhéil am fearanu 'n a

Bmiir, oir cha robh uisge anns an tàr; ghabh

na treabhaichean nàire, dh'fholuich iad an

cinn.

5 Seadh fòs, rug an eilid a laogh anns a'

mhachair, agus thréig i e, a chionn nach

: rohh fem* ann.

i 6 Agus sheas na h-asalan fiadhaich air na

\ h-iolladaibh àrda, thavruing iad suas a'

; ghaoth mar dhràgonaibh; dh'fhàilnich an

silllean a chionn nach rohh feur aun.

! 7 Ged tha ar u-euceartau a' tabhairt

i fianuis 'n ar D-aghaidh, Thighearna, dean

I thusa air sgàth d'ainme fhéin: oir tha ar

' cùl - sleamhuachaidh làollmhor, pheacaich

! sinn a' d'aghaifUi.

i 8 O dhòchais Israeil, a Shlànnidhear ri

: àm airce, c"uim am bitheadh tu mar choig-

; reach anns an tìr à agus mar fhear-turais a

thiollndaidheas a leth-taobh gu fuireach car

oidhche ?

9 C'uim am bitheadh tu mar neach ann an '

suain chodail ? mar ghaisgeach aig nach 'eil

cumhachd gu téaniadh? Gidheadh tha

thusa, Thigheai-na, 'n ar meadhon, agus

. ortsa tha sinn air ar n-aànmeachadh; na

â–  dean ar tréigsinu.

10 Mar so deir an taigheara a thaobh an

t-sluaigh 80, Mar so bu toil leo dol air

. seachrau, cha do chum iad air an ais an

cosan; uime sin cha ghabh auTighearnrill,

cuimhnichidh e nis an aingidheachd, agus

• cronnichidh e an ciollta. j

II Uinie sin thuirt an Tighearn rium,

Na guidh as leth an t-eluaigh so air son an

> leas.

12 An uair a thraisgeas iad, chan éisd

639

ruise ranglaodh; agus an uair a dh'àobraa

iad ìobairt-Ioisgte agus tabhartas, cha

ghabh mise iad; ach leis a' chlaidheamh.

agus leis a' ghort, agus leis a' phlàigh,

cuiridh mi as doibh.

13 An sin thuirt mise, Och! a Thighearna Dhia! Feuch, tha na fàidhean ag ràdh

rill, chan fhaic sibh an claidheamh, ni mò

I thig gort oirbh, ach sàth chinuteach bheir

mise dhuibh anns an àite so.

14 an sin thuirt an Tighearn rium,

' Tha na fàidhean ri fàistneachd bhréige ann

am ainm-sa; cha do clmir mise uam iad, ni

mò 'thug mi àithue dhoibh, ni mò 'labhair

mi rill: sealladh breugach, agus fiosachd,

' agus neo-ni, agus mcalltaireachd an cridhe

féin, tha iad a' fàistueachd dhuibh.

' 15 Uime sin mar so deir auTigheam; A

thaobh nam fàidhean a tha ri f àistneachd

ann am ainm-sa, ged nach do chuir mise

mach iad, agus ag ràdh, Cha bhi claidheamh

agus gorta 's an fhearaun so; Le claidh-

eamh agus le gorta bithidh na fàidhean

sill air an caitheamh.

I 16 Agus bithidh an sluagh do 'n d'rinn

iad f àistneachd air an tilgeadh a mach ann

an sràidibh Ierusaleim, fa chùis na gorta,

agus a' chlaidheimh, agus cha bhi neach

aun a dh'adhlaiceas iad; iad fhéin, am

muathan, agus am mic, agus an nigheauan:

oir taomaidh mise orra fhéin an aingidh-

eachd.

17 Agus labhraidh tu riu am focal so;

Sileadh mo shàiilean le deuraibh a dh'oidhch'

is a là, agus na sgnireadh iad: oir thaòigh-

nighean mo shluaigh air a dochann le doch-

ann mòr, le buille ro chràiteach.

j 18 Ma théid mi mach do'n mhachair, an

sin feuch iadsau a mharbhadh leis a'

chlaidheamh! agus ma théid mi steach do'n

bhaile, an sin feuch iadsau a tha air an

claoidh leis a' ghorta! seadh, tha am f àidh,

agTis fòs an sagart ag imeachd air chuairt,

gu talamh anns nach 'eil iad eòlach.

19 An do chuir thu gu tur cùl ri illdah ?

an d'fhuathaich d'anam Sion ? c'uim an do

bhuail thu sinn, agus gun aon chabhair

againn? bha ar sùil ri sàth, ach maith cha

dfhàinig; agus ri àm leighis, agus feuch

àmhghar!

20 Tha sinn ag aideachadh, Thigheam',

ar u-aingidheachd fhéin, agus euceart ar

n-aithrichean; oir pheacaich simi a d'agh-

aidh-sa.

21 Xa tilguait sillnair sgàth d'aillme fhéin;

na maslaich caithir do ghlòire: cuimhnich,

na bris do choimhcheaugal ruinu.

22 Am bheU aon air bith am measg

dhàomhanas nan cinneach a"s urrainu uisge

'thoirt seachad ? uo'u m-rainn na nèamhan

frasan a toirt? nach tu fhéin an ti a ni

sin, Thighearu' ar Dia-ne? air anaobhar

sill, feithi(Si sinne rillt; oir is tu a riun na

nithenn so uile.

Ieremiah, XV, XVI

CaibidealXV,

1 Sgrios uamhasach nan ludhach. 10 'Kuair

a rinn amfàidh gearan a thaohh mi-rùin a

naimhdcan, fhuair e gealladhgu'm hithcadh

iad bàigheil ris ann an àmnah-airce. 1 5 Rinn

e umuigh, 19 agus thugadh misneach dha.

N sin thuirt an Tifthearu rium;

12 Am bris esan iarnnu 'n a bhloighdibh,

iarunu o thuath agus umha?

13 Do mhaoin agus d'ionmhasan bheir

mise mar chreich, chan ann air son luach,

ach air son cVuile locbdan; seadh ann ad'

uile chràochaibh.

14 Agus bheir ml orra sillbhal air falbh

A-I

Ged sheasadh Maois agus SamueÌ le d' uaimhdibh gu fearaun air nach robh

a'm' làthair, cha bhitheadh m'anam leis an thu eòlach; oir tha teine air 'fhadadh ann

t-sluagh so; cuira mach iad à m'fhianuis

agfus siàibhladh iad air falbh.

am fheirg, agus lasaidh e 'n 'ur n-aghaidh.

16 Agadsa tha fios, Thighearna; cuimh-

2 Agus tarlaidh, ma their iad riut, C'àit \ nich ormsa, agus thig g'am amharc.

an sillbhail sinn air falbh ? an sin their thu

rill, Mar so deir an Tighearn, ladsan a tha

air son bàis, a chum bàis; agusiadsan atha

air son a' chlaidheimh, a chum a' chlaidh-

eimh; agus iadsan a tha air son na gorta,

chum na gorta; agnis iadsan atha air son na

bruid, a chum braighdeanais.

3 Agus orduichidh mise os an ceann

ceithir seòrsan, deir an Tighearn; an claidii-

eamh gu marbhadh, agus na coin gu reubadh,

agus ennlaith an atliair, agus beathaichean

na macharach, gu itheadh agus gu mill-

eadh.

4 Agus fuadaàchidh mi iad air feadh uile

liogliachdan an domhain, air son Mhanaseli,

thoir dhomh aiclimlieil air mo luchd-

tòrachd; ann am buanas d'fheirge na toir

airfalbhmi; thoir fainear gu'n d'fhuiling

mi masladh air do sgàth.

16 Fhuaradh do bhriatliran, agus dh'ith

mi suas iad; agus bha d'fhocal dhomh 'n a

aoiblineas, agus 'n a gliàirdeachas do m'

chridhe; oir tha mi air m'ainmeachadh

ort.sa, Iehobhah Dhia nan sluagh.

17 Cha do shuidh mi ann an cuideachd

luchd-fochaid, ni mò 'bha mi subhach; air

son do làimh-sa shuidh mi ann am aonar;

a chionn gu'n do làon thusa mi le boile.

18 C'uim am bheil mo ghoimh gun lasach-

adh? agus moclireuchd bàsmhor, a'diàiltadh

nihic Heseciah, rìgh illdah, aàr son j?«m a bhi air a leigheas? carson a bhitheas

àiithean sin a rinn e ann an Ierusalem,

5 Oir cò 'gliabhas truas dàot, Ierusalem?

no cò 'ni bròn leat ? no cò 'tliéid a leth-taobh,

a dh'fheòraich cionnns a tha thu ?

G Threig thu mise, deir an Tighearn,

cliaidh tlm air d'ais; air an adhbhar sin,

slnidh mise mo làmh a mach a' d'aghaidh,

agus sgTÃŒosaidh mi thu; tha mi sgàth de

ghabhail aithreachais.

7 Uime sin dh'fhuadaich mi iad le inneal

fasgnaidh ann an geatachaibh na tàre:

dh'fhàg mi gTin chlann, sgrios mi mo

shluagh; o'n slighibh chado phill iad.

S Rinneadh am bantraichean ni bu làon-

mhoire leamsa na gaincamhnafairge: thug

mi an aghaidh na niàthar agus nam mac

fear-millidh ann am meadhon an là: thug

mi air nàmhaid agus air uamhasan bualadh

oirre gu h-obanu.

_ 9 Dh'fhannaich ise a rug seachdnar, thug

i suas an deò; chaidh a grian sìos m feadh

a bha fathasd an là ann; nàraicheadh agus

mhaslaicheadh i: agus na mhaireas diubh

blieir mise do'n chlaidheamh ann am

fianuis an naimhdean, deir an Tighearn.

10 Mo thruaighe mise, mo mhàthair! oir

rug thu mi a'm' fhear-strà, agus a'm' fhear-

connsachaidh anns an fheai-ann uile; cha

dthug mi seachad air ocar, ni mò 'thug aon

ueàich air ocar dhomh; gidheadh tha iad

uile 'g am mhallachadh.

11 thuirt an Tighearn, Gu cinnteach a tha air amloreith anns an àite so, agus a

ciridh gu maith do d'iarmad; gu cinnteach thaobh am màithrichean a rug iad, agxis a

bheir mi air an nàmhaid a bhi bàigheil riut thaobh an aithrichean a ghill iad, anns an

anu an àm na h-airce, agus ann an àm a', tìr so;

chruaidh-chais. [ 4 Le bàs doilgheasach bàisaichidh iad;

640

tusa dhomh uile gu léir amhuil sruthan

mealltach, as nach feudar earbsadh?

19 Uime sin mar so deir an Tighearn, Ma

philleas tu, an sin bheir mise air d'ais thu,

agus seasaidh tu ann am làthair: agus ma

sgaras tu an ni luachmhor o'n ni nach fiài,

mar mo bheul-sa bithidh tu: pillidh iad so

rilltsa, ach cha ijhill thusa riusan.

20 Agus ni mise dhàot, an aghaidh an

t-sluaigh so, balla làidir umha; an uair a

chathaicheas iad a d'aghaidh cha toir iad

buaidh ort: oir tha mise maille riut, a clnnu

do dhàoll, agus a chum do théarnatlh, deir

an Tighearn.

21 Agus saoraidh mi thu o làimh nan

aingidh, agus fuasglaidh mi thu o ghreim

nan uamhasach.

CaibidealXVI.

1 Eoimh-innis am fàidh léir-sgà-ios nan ludhach.

14 Bheir Dia orra jnlhinn o '?« braiyhdeanas

air dòigh ni's glòrmhoire na ^thug e nìos illd

à tìr na ÃŒi-Eiphit. 16 Dàolaidh e dhoibh an

ainpidheachd le tomhas chàbaitte, agus an sin

pilltdh iad d'a ionnsuidh.

THAIXIG focal an Tighearna fòs a

ni'ionnsuidh, ag ràdh,

2 Cha ghabh thu dhuit fhéin bean, ni mò

'bhitheas agad mic no nigheanan anns an

àite so.

3 Oir mar so deir an Tighearn; A thaobh

nam mac, agus a thaobh nan nigheanan.

Ieremiah, XVII.

cha deanar caoidh air aii son, agus chan

adhlaicear iad; mar aolach air aghaidh na

talmhainn bithidh iad; le claidheamh fòs,

agus le gorta, caithear iad; agus bithidh

an cairbhean mar lòn do eunhxith an athair,

agus do bheathaichibh na talmhainn.

5 Oir mar sodeir an Tighearn, Cha téid thu

steach do thaigh a' bhròin, ni mò 'théid thu

'dheanamh caoidh, no 'thoirt dhoibh comli-

fhurtachd; oirthug mise air falbhmo shàth

o'n t-sluagh so, deir an Tighearn, caoimh-

ueas gràdhach agus caomh-thròcairean.

6 Agus gheibh iad bàs, eadar bheag agus

mhòr, anns an tìr so; chan adhlaicear iad,

agus cha deauar caoidh air an son; cha

ghearr aon neach e fhéin, ni mò 'ni aon neach

e fhéin maol air an son.

7 Agus cha bhris daoine aran 'n am

measg, ri àm bròin, a chum comhfhurtachd

a thoirt doibh air son neach a fhuair bàs;

ni mò bheirear dhoibh deoch à cupan na

comhfhurtachd, air son athar neach, no air

son a mhàthar.

8 Mar an ceudna cha téid thu gu taigh na

cuirme, gu suidhe sìos maille riu a dh'itli-

eadh agus a dh'òl.

9 Oir mar so deir Tighearn nan shuàgh,

Dia Israeil, Feuch, cuiridh mise 'n a thosd

anns an àite so, fa cliomhair 'ur sùl-se, agus

ann 'ur làithibh, giith an t-subhachais, agus

guth an aoibhneis, guth an fhir nuadh-

phòsda, agus guth na mnà nuadh-pòsda.

10 Agus tarhiidh, an uair a dh'innseas tu

do'n t-sluagh so na nithean so uile, agus a

their iad riut, carson a hibhair an taigh-

earn 'n ar n-aghaidh an t-olc mòr so uile?

agus ciod 1 ar n-aingidheachd, agus ciod e

ar lochd, a chuir sinn 'an gnàomh an aghaidh

an Tighearn' ar Dia?

11 An sin their thusa rill, A chionn gu'n

do thréig bhur n-aithrichean mise, deir an

Tighearn, agus gu'n deachaidh iad air lorg

dhiathan eile, agus gu'n d'thug iad seirbhis

dhoibh, agus g' un d'thug iad dhoibh aoradh,

agus gu'n do thréig iad mise, agus nach do

choimhid iad mo reachd.

12 Agus gu'n d'rinn sibhse ni's miosa na

bhur u-aithrichean; oir feuch, tha sibh

ag imeachd, gach aon a réir ais-innleachd

a dhroch chridhe fhéin, gun ghéill a thoirt

dhonihsa.

13 Uime sin tilgidh mi sibh a mach as an

tàr so, gu tìr air nach d'fhuair sibh eòlas,

sibh fhéin no 'ur n-aithrichean; agus an sin

ni sibh seirbhis do dhiathaibh coimheach,

a là agus a dh'oidhche, a chionn nach dean

mise tròcair oirbh.

14 Uime sin, feuch tha na làithean a'

teachd, deir an Tighearn, anns nach abrar

ni's mò, Mar is beò an Tighearn, a thug a

nìos clann Israeil à tìr na h-Eiphit;

15 Ach, Mar is beò an Tighearn, a thug

air an ais clann Israeil o thalamh na

h-àirde tuath, agus o gach talaudi gus an

641

d'fhògair e iad; oir bhcir mise air an ais

iad gu'm fearann fhéin, a thug mi do 'n aith-

richibh.

16 Feuch, cuiridh mi fiosair mòran iasgair-

I cau, deir an Tighearn, agus ni iad an iasg-

ach; agus 'n a dhéigh sin, cuiridh mi fios

air mòran shealgairean,agusni iad an sealg,

gach uile shliabh, agus o gach uile chnoc,

agus o sgeiribh nan creag.

I 17 Oir tha mo shàiilean-sa air an uile

shlighibh; chan eil iad foluichte o m'

\ ghnàiis, ni mò 'tha an aingidheachd air a

còmhdachadh o fhradharc mo shàil.

! 18 Agus dàolaidh mi le tomhas dùbailte

^ an aingidheachd agus an lochd, a chionn

I gu'u do thruaill iad m'fhearaun le sail-

j chead an gnàomharan fuathach; agus le 'n

gTàineileachdaibh làoll iad m'oighreachd.

19 Thigheai'ua, mo neart, agus mo

dhaingneach, agus mo dhàdein ann an là na

h-airce; a d'ionnsuidh-sa thig na cinnich o

chràochaibh na talmhainn, agus their iad,

; Gu deimhill shealbhaich ar n-aithrichean ni

gun bhrígh; dàomhanas, agus nithcan gun

tairbhe.

20 An dean duine dha fhéin diathan, agus

nach 'eil iad 'n an diathan ?

21 Air an aobharsill,foiIIsichidh màdhoibh,

air an aon uair so, foillsichidh mi dhoibh mo

; làmh agus mo chumhachd; agus bithidh fios

aca gur e m'ainm Iehobhah.

CaibidealXVII.

1 Braighdeanas illdah air son am peacaidhean.

5 Is mallaicàde an neach a chuireas a dhòchas

ann an duine, ach is beannaidite escm a

dillireas a dhòdias ann an Dia. 9 Ranns-

aichidh Dia cridhe cealyach an duine. 17

Athchuinge anfhàidh. ÃŒ9 Aithne mu thim-

chioll na sàbaid .

THA peacadh illdah air a sgrìobhadh le

peann iaruinn; le roilln daoimein tha

e air a gliearradh, air clàr an cridhe, agus air adharcaibh an altairean:

! 2 Am feadh a tha an clann a' cuimhneach-

adh an altairean, agus an doireachan, aig na crannaibh uaine, air na cnocaibh àrda.

I 3 mo shliabh anns a' mhachair, do

' mhaoin, agus do thaisgeachan gu h-iomlan,

bheir mi thairis do 'n chreich; d'ionadan

làidir, air son peacaidh, air feadh d'uile

' chràcchan.

j 4 Agus f ògrar thu, eadhon thusa fhéin, o d'

^ oighreachd a thug mi dlillit; agusbheir mi

ort seirbhis a dheanamh do d' uaimhdibh

' ann an tìr anns nach 'eil thu eòlach: a

' chionn gu'n d'fhadaidh sibh, ann am fheirg-

sa, teille a loisgeas gu sìorruidh.

I 5 Mar so deir an Tighearn, Is mallaichte

an neach a chuireas a dhòchas ann an duine,

â–  agus a ni feoil 'n a gairdean da, agus aig am

; bheil cx'idhe 'tha 'claonadh air falbh o'n

I Tighearn.

I 6 Oir bithidh e mar phreas seargta 's an

ionad sgaoilte, nach mothaich am maith an

uair a thig e; ach a tha 'g àiteachadh

ionadan loisgte an fhàsaicli, fearainn gun

toradh agus gun chòmhnnidh.

7 Is beaunaichte an neach a dh'earbas as

au Tighearn, agus a chuireas a dhòchas ann

an Iehobhah.

8 Oir bithidh e mar chraoibh air a suidh-

eachadhritaobhuau uisgeachan, a sgaoileas

a uiach a freunihan ri taobh an t-srutha,

agus nach mothaich c'uin a thigau tart: ach

aig am bi a duilleach uaine, agus air nach

bi iomagain ann am bliadhna na tiormachd,

ni mò 'sguireas i 'thoii-t seachad toraidh.

9 Tha an cridhe cealgach thar nan uile

nilliean, agus tha e do-leigheas; cò a's

uiiailln a thuigsinn ?

10 Tha mise Iehobhah a' rannsachadh a'

chridhe, agus a' sgrudadh nan àirnean, a

chum gu'n tabhair mi do gach neach a réir

a shlighe, agus a réir toraidh a dheauadais.

11 Mar a' chearc a ni gur air uibhean,

agus nach toir a mach eoin, [tlia] esan a

gheibh beartas, ach nach ann le còir; ann

am meadholl a làithean dealaichidh e ris;

agus 'n a chràch dheireanuaich bithidh e

'n a aniadan.

12 Is rígh-cliaithir ghlòrmhor, àrdaichte o

chiau, àit ar u-ionaid naoimh-ue.

13 O Thighearna, cuspair-dòchais Israeil,

Ijithidh amhluadh air gach aon a thréigeas

thu; sgràobliar iad 'n an luchd-ceannairc 's

au talauih; a chionn gu'n do thréig iad an

Tighearn, tobar nan uisgeachau beò.

14 Leighis mi, Thighearn', agus bithidh

mi air mo leigheas; slànuich mi,agus bith-

idh mi air mo shlànuchadh; oir is tu mo

cldill.

15 Feuch, tha iad so ag ràdh rium, C'àit

am bheil focal an Tighearna ? thigeadh e uis.

16 Ach cha d'rinn mi deifir o bhi a'ni'

fhear-coimhid a'd' dheigh-sa, agus là na

h-iarguill cha d'iarr mi; agad fhéin tha fios

air an ni a thàinig a mach as mo bheul, bha

e ann ad làthair.

17 Na bi a'd' uamhas domh; is tu mo dhà-

deill ann an là na h-airce.

18 Bitheadh nàire air a' mhuinntir a tha

'g am ruagadh, ach na uàraichear mise:

bitheadh iadsau fo gheilt, ach na bitheadh

geilt ormsa: thoir thusa orra là na dòrailln,

agus le sgrios dàibailte sgrios iad.

19 Mar so thuirt an Tighearn rium;

Falbh agus seas ann an geata cloillno an

t-sluaigh,air an tig ríghrean illdah a steach,

agus air an téid iad a mach, agus ann an

uile gheatachaibh Ierusaleim;

20 Agus abair rill, Cluinnibhse focal an

Tighearn', a ríghrean illdah, agus a illdah

uile, agus uile luchd-àiteachaidh lerusa-

leim, a tha 'teachd a steach air na geatachan

so.

21 Mar so deir an Tighearn, Thugaibh

aire dhuibh fhéin, agus na giùlainibh uallach

air bith air là na sàbaid, agus na tugaibh a

steach i air geatachan Ierusaleim;

642

22 Ni mò 'bheir sibh a mach uallach as

bhur taighibh air là na sàbaid, ni luò 'ni sibh

obair air bith; ach naomhaichibh là, na

sàbaid, mar a dh'àithu mise do 'ur n-aith-

richibh.

23 Ach cha d'thug iadsan géill, ni mò

dh'aom iad an cluas, ach rinn iad am muin-

eal rag, air chor as nach éisdeadh iad, agTis

air chor as nach gabhadh iad teagasg.

24 Ach tarlaidh, ma dh'éisdeas sibh gu

càiramach riumsa, deir an Tighearn, gun

uallach sam bith a thoirt a steach troimh

gheatachan a' bhaile so air là na sàbaid, ach

là na sàbaid a naomhachadh, gun obair sam

bith a dheauamh air:

25 An sin théid a steach air geatachan a'

bhaile so, ríghrean agus priollnsachau,

'ii an suidhe air rígh-chaitiiir Dhaibhidh,a'

marcachd air carbadaibh agus air eachaibh,

iad fhéin agus an ceaunardan, fir illdah,agus

luchd-àiteachaidh Ierusaleim; agus daillg-

nichear gu bràth a' chaithir so.

26 Agus thig iad o bhailtibh illdah, agus

na h-àiteachaibh timchioll Ierusaleim,

agus fhearaun Bheniamin, agus o 'n

chòmhnard, agus o na beanntaibh, agus o'n

àirde deas, a' toirt leo thabhartasan-Ioisgte,

agus ìobairteau, agus thabhartasan-bàdh,

agus tàiise, a' toirt ìobairteau-molaidh gu

tigh an Tighearna.

27 Ach mur h-éisd sibh riumsa, chum là

ua sàbaid a naomhachadh, agus gun uallach

a ghiàilau, a' dol a steach air geatachan

Ierusaleim air là na sàbaid; an sin fadaidh

mise teine 'n a geatachaibh, agus loisgidh

e làichairtean Ierusaleim, agus chan fheudar

a mhàichadh.

IEREMIAH air ais

CaibidealXVIII.

1. Le samhladh soithich a' chriadhadair nochd Dia gu'm feudadh e 'dheanamh r'a shluagh mar is àill leis. 11 Chaidh olc a chumadh an aghaidh shluaigh illdah air son an ceannairc 18 Athchuinge lererniah.

1 AM focal a thàinig a dh'ionnsuidh Ieremiah o'n Tighearn, ag ràdh,

2 Eirich, agus imich sìos gu taigh a' chriadhadair, agus an sin bheir mise ort mo bhriathran a chluinntinn.

3 An sin chaidh mi sìos gu taigh a' chriadhadair, agus, feuch, bha e 'deanamh oibre air na leacaibh.

4 Agus bha 'n soitheach a bha e 'deanamh de chriadh, air a mhilleadh ann an làimh a' chriadhadair; an sin rinn e dheth a rìs soitheach eile, mar a chunnuacas ceart do'n chriadhadair a dheanamh.

5 An sin thàinig focal an Tighearn' a m' ionnsuidh, ag ràdh,

6 O thaigh Israeil, nach feud mise a dheanamh ruibhse mar an criadhadair so? deir an Tighearn. Feuch, mar a' chriadh ann an làimh a' chriadhadair, is amhuil sin sibhse ann am làimh-sa, O thaigh Israeil.

7 C'uin air bith a labhras mise mu thimchioll cinnich, agus mu thimchioll rìoghachd, gu spìonadh a nìos, gu leagail sìos agus gu sgrios;

8 Ma philleas an cinneach sin an aghaidh an do labhair mi, o'n ole; gabhaidh mise aithreachas de'n ole a bha ann am aire 'thoirt orra.

9 Agus c'uin air bith a labhras mi mu thomchioll cinnich, agus mu thimchioll rìoghachd, gu 'thogail, agus gu 'shuidheachadh;

10 Agus gu'n dean e an nì sàn a tha ole ann am shealladh, agus nach bi e umhal do m' ghuth; an sin gabhaidh mi aithreachas de'n mhaith a bha romham a dheanamh dhoibh.

11 A nis, uime sin, imich agus labhair ri fearaibh illdah, agus ri luchd-àiteachaidh Ierusaleim, ag ràdh, Mar so deir an Tighearn, Feuch, tha mise a' cumadh uile 'n 'ur n-aghaidh, agus a' dealbh innleachd 'n 'ur n-aghaidh: pillibh a nis gach aon o 'dhroch shlighe, agus leasaichibh 'ur slighean agus 'ur gnìomharan.

12 Ach thuirt iadsan, chan eil dòchas ann; oir gluaisidh sinn a réir ar smuaintean fhéin, agus ni sinn, gach aon a réir tograidh a dhroch chridhe fhéin.

13 Uime sin mar so deir an Tighearn, Feòraichibh a nis am measg nan cinneach, cò a chuala an samhuil so de nithibh? rinn òigh Israeil ni ro ghraineil.

14 An treig duine mo mhagh-sa air son caiTaig, air son sueachda Lebauoin? an tréigear am fuar uisge-ruith air son uisg- eachau eile à

15 Ach dhà-chuimhnich mo shluagh mise, loisg iad tùis do dhàomhanas, agus Thug iad orra tuisleachadh 'n an slighibh a bha 'n an seann ròidibh, gu gluasad air ceum- aibh eile, air slighe nach 'eil deanta;

16 A chum am fearann a dheauamh f às, 'n a bhall-àbhacais bith-bhuau: gabhaidh gach neach a tiiéid seachad air mòr iong- antas, agus crathaidh e a cheaun.

17 Sgapaidh mise iad mar gu'm b'ann le gaoith an ear roimh an nàmhaid; tionn- daidhidh mi riu mo chùl, agus chan i m' aghaidh ann an là an léir-sgrios.

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

18 An sin thuirt iad, Thigibh, agus

dealbhamaid innleachdan an aghaidh lere-

miah: oir cha bhksaich an reachd o"u

t-sagart, no comhairle o'n eagnuidh, no 'm

focal o'n fhàidh. Thigibh, agus buaileamaid

e leis an teangaidh, agus na tugamaid ake

do aon d'a bhriathraibh.

19 Thoir thusa, O Iehobhah, aire dhomh,

agus cluinn guth na muinutir a tha ri strà

rium.

20 An dàolar olc air son maith? Gu cinnt-

each chladhaich iad slochd air son m' anama.

Cuimhnich cionnus a sheas mi ann ad

fhiannis, a dheanamh eadar-ghuidhe a

chum an leas, a thionndadh do chorruich

air lalbh uathu.

21 Uime sin thoir thusa thairis an claau

do'n ghorta, agus their orra leaghadh as le

neart a' chlaidheimh; bitheadh am muathau

air am fàgail gun chlann, agus iad 'n ain

bantraichean, agus faigheadh am fir bks

leis a' phlàigh, agus bitheadh an òganaich

air am raarbhadh anns an àraich leis a'

chlaidheamh.

22 Cluinnear gaoir as an taighean, an tià

'bheir thusa feachd orra gu h-obann; oir

chladhaich iad sloehd gu mise a ghlacadh,

agus shuidhich iad làontan air son mo chos.

23 Ach agadsa, Thighearna, tha fios air

an innleachdaibh uile an aghaidh m' auama;

ua maith an cionta, agus na glau an lochd

a mach à d'fhianuis: ach tilgear iad thairis

ann ad làthair; tionnsgaill 'n an aghaidh

ann an àm do chorruich.

IEREMIAH air ais

CaibidealXIX.

1 Le samhladh -soithicJi criadhadair air a hhris-

eadh 'n a hhloighdibh, nochd Dia léir-sgràos

nan ludhadi air son am peacaidhean.

1\ TAR so thuirt Iehobhah rium-sa,

JltX Falbh agus faigh criadh-shoitheach

criadhadair, agus thoir leat cuid de shean-

airibh an t-sluaigh, agus de sheanairibh nan

sagart;

2 Agus théid thu mach gu gleann mhic

Hinoim, a tha fa chomhair a' gheata Harsit,

agus glaodhaidh tu anns an àite sin na

briathran a labhras mise rillt;

3 Agtis their thu,Eisdibhse focal an taigh-

earn', a ríghrean illdah, agus a luchd-

àiteachaidh Ierusaleim; Mar so deir taigh-

earn nan sluagh, Dia Israeil, feuch, bheir

mise olc air an àite so, a bheir air neach

sam bith a chluinneas e gu'm bi gaoir 'n a

chluasaibh:

4 A chionn gu'n do thréig iad mise, agus

gu'u d'rinn iad an t-àite so coimheach, agus

g-u'n do loisg iad tàiis ann do dhiathaibh

eile, nach b'aithne dhoibh; iad fhéin, agus an

aithrichean, agus ríghrean illdah, agus

gu n do làon iad an t-àite so le fuil neò-

chiontaich:

5 Agus gu'n do thog iad ionadau àrda

Bhaail, a chum am mic a losgadh anns an

teine,7?zar thabliartais-Ioisgtedo Bhaal; ni

nach dàithu mise, ni mò 'labhair mi, ni mò

'thàinig e ann am aire:

6 Uime sin, feuch, tha na làithean a'

teachd, deir an Tighearn, anns nach abrar

ris an àite so ni's mò Tophet, no gleanu

mhic Hinoim, ach gleann a' mharbhaidh.

I 7 Agus cuiridh mise gu neò-bhrigh collih-

airle illdah agus Ierusaleim anns an àite

so; agus bheir mi orra tuiteam leis a'

chlaidlieamh an làthair an naimhdean, agus

le làimh na muinntir a tha 'g iarraidh an

anama: agus bheir mi an colainnean mar

bhiadh do eunlaith an athair, agus do

, bheathaichibh na talmhainn.

j 8 Agus ni mi a' chaithir so 'n a fàsach,

1 agus 'n a ball-sgeig: bithidh mòr-ioghnadh

Ieremiah, XX.

air gach neach a théàd seachad oirre, agus

ni o sgeig air son a h-uile phlàighean.

9 Agus bheir mise orra gu'n ith iad fcoil

am mac, agus feoil an niglieanan; agus

ithidh iad, gach aon feoil a cliaraid, anns a'

chogadh, agus anns an teinn, leis an teann-

aichear iad le 'n naimlulibh, agus leo-san a

tha 'g iarraidh an anania.

10 An sin brisidh tu an soitheach ann an

sealladh nan daoine a théid maille riut,

11 Agus their thu rill, Mar so deir Tigli-

oarn nan sluagh, Amhuil so brisidh mise an

sluagh so, agus am baile so, mar a bliriseas

neach soitheach a'chriadhadair,nach feudar

a shlànuchadh a ris; agus adlilaicear daoine

ann an Tophet, gus nach hi àit ann gu

adhlacadh.

12 Mar so ni mise ris an àite so, deir an

Tighearn, agus r'a luchd-còmluillidh, air

chor as gu'n deanar am baile so eadhon mar

Thophet.

13 Agus bithidh taighean Ierusaleim, agus

tighean ríghrean illdah,mar ionad Thophet,

neòghlan; maille ris na taighean sin air

fad, far an d'rinn iad tàiis a losgadh air

am mullach do uile fheachd nèimh, agus

ìobairtcan-dibhe a dhòrtadh a mach do

dhiathaibh coimheach.

14 Agus thàinig Ieremiah o Thophet, chum

an do chuir an Tighearn e gu fàistneachd;

agus sheas c ann an cùirt taighe an taigh-

earna, agus thuirt e ris an t-sluagh uile,

1.5 Mar so deir Tighearn nan sluagh, Dia

Israeil, Feuch, bheir mise air a' bhaile so,

agus air 'uile bhailtibh, an t-olc sin uile a

labhair mi 'n a aghaidh; a chionn gu'n d'rinn

iad am muincal rag, air chor as nach éisd-

eadh iad ri mo bhriathraibh.

CaibidealXX.

1 Fhuair Pasàir ainm eile, agus bhagradh e le

breitheanasaibh uamhasach, do bhrígh gu'n do

bhuail e Ieremiah. 7 Ghearain am fàidh gu'n

robh e'n a càiilis-mhaslaidh dona h-illdhaich,

14 agus mhannich e an Id air an drugadh e.

AN uair a chuala Pasur mac Imeir an

sagart, (a bha fòs 'n a àrd uachdaran

ann an taigh an Tighearna,) Ieremiah a'

f àistneachd nan nithean so:

2 An sin bhuail Pasur Ieremiah am fàiidh,

agus chuir e anns an taigh-smachdachaidh e,

a bha aig geata uachdarach Bheniamin,

làimh ri taigh an Tighearna.

3 Agus tharladh air an là màireach, gu'n

do leig Pasur Ieremiah a mach as an taigh-

smachdachaidh. An sin thuirt Ieremiah

ris, chan e Pasur a thug an Tighearn mar

ainm ort, ach ]\Iagor-misabib.

4 Oir mar so deir an Tighearn, Feuch, ni

mise dhiot uamhas duit fhéin, agus do d' uile

chairdibh; agus tuitidh iadsan le claidh-

eamh an naimhdean, agus do shàiilean-sa 'g

o.mharc; agus illdah uile bheirmi do làimh

I rìgh Bhabiloin, agus bhcir e leis iad ann am

à ()44

braighdeanas gu Babilon, agus cuiridh e gu

bàs iad leis a' chlaidheamh.

5 Agus bheir mi seachad uile neart a'

bhaile so, agus 'uile shaothair, agus 'uile

nithean hiachmhor; agus uile bheartas

ríghrcan illdah bheir mi thairis do làimh an

naimhdean, a chreachas iad, agus aghlacas

iad, agus a bheir iad air falbh gu Babilon.

6 Agus thusa, a Phasuir, agus na h-uile

'tha 'chòmhnuidh ann ad thigh, siàibhlaidh

sibh air falbh ann am braighdeanas; agus

théid thusa gu Babilon, agus an sin gheibh

thu bàs, agus an sin adhlaicear thu, thu

fein agus d'uile chairdean, do'n d'rinn tlm

fàistneachd bhréige.

7 Mheall thu mi, Thighearna, agus bha

mi air mo mhealladh; is tu a's treise na

mise, agus thugthubuaidh: tha mi annam

chùis-mhagaidh gach là, gach aon ri fanoid

orm.

8 Oir co tric as a labhras mi, a ghlaodhas

mi mach an aghaidh ainneirt, no dh'eigheas

mi léirchrcach, tha focalan Tighearn' aira

dheanamh dhomh 'n a chàiis-mhaslaidh agus

fhanoid gach aon là.

9 An uair a their mi, Cha toir mi iomradh

air, ni niò 'labhras mi tuillcadji 'n a ainm;

an sin tha e ann am cliridhe, mar gu'm b'e

teine loisgeach, air a dhruideadh suas ann

am chnàimlian; agus ged a sgàthich mi mi

fein 'g a chumail a steach, clia-n urrainn mi.

10 Oir chuala mi tuairisgeul mhòrain,

Uamhas air gach taobh aithrisibhse, agus

aithrisidh sinne e: tha iadsan uile ris an robh

mi ann an sàth furachair air son mo thuis-

lidh, ag ràdh, Thcagamh gii'm mcallar e,

agus gu'm faigh sinn buaidh air, agus gu'u

dean sinn dìoghaltas air.

11 Ach tha an Tighearn leam mar aon

chumhachdach,uamhasach; air an adhbhar sin

tuislichidh mo luchd-tòir, agus cha bhuadh-

aich iad: tha iad air an làonadh lo nàire

ro mhòr, a chionn nach do shoirbhich leo, le

masladh bith-bhuan, nach leigear gu bràth

air dà-chuimhn.

12 Ach, Thighearna nan sluagh, a

dhearbhas am fàrean, agus a chi na h-àirn-

can agus an cridhe, faiceam orra do dhàogh -

altas: oir dhuitse leig mise ris mo chùis.

13 Seinnibhse do'n Tighearn; molaibhse an

Tighearn, oir shaor e anam a' bhochd à

làimh nan aingidh.

14 Malluichte gu rohh an là air an d'rug-

adh mise; an là air an d'rug mo mhàthair

mi, nar robh e beannaichte.

15 Malluichte gu rohh esan a thug fios a

dh'ionnsuidh m' athar, ag ràdh, Tha leanabh

mic air a bhreth dhuit, g'a dheanamh ro

aoibhneach.

16 Agus bitheadh an duine sin mar na

bailtean a sgriosanTighcarn,agusmunach

do ghabh e aithreachas; cluinneadh e gaoir

anus a' mhaduinn agus iolach anns a'

mhcadhon-là;

Ieremiah, XXI, XXII.

17 A chiolln nach do mharbh e mi o"u

bhroinn, no gu m bitheadh mo mliàthair "u

a h-uaigh dhomh, agus a brù an còmhnnidh

torrach leam.

18 C'uim an d'thàinig mi mach as a'

bhroinn a dh'fhaicinn mi-shuaimhueis agus

bròin, agus a chaitheamh mo làithean ann

am masladh à

CaibidealXXI.

1 Thug am /àidh_nos do She'feciah rjiim huadài-

uimeaàh Nebudiadrtsar 'n a aghaidh. 8

Chomàiairlidt e do'n t sluagh dol thairis a

dh'ionnsuidh nan CaldeacJi. 11 DiCàiHin e

ddn ràjh hreillieaàias a dheanamh.

AM focal a thàinig a chum Ieremiah o'n

Tighearn, an uair a chuir an ràgh

Sedeciah d'a ionusuidh Pasur mac Mhel-

ciah, agus Sephaniah mac Mhaaseiah an

sagart, ag ràdh,

2 Fiosraich, guidheamaid ort, de'n taigh-

earn air ar son-ue, oir tha Xebuchadresar

rígh Bhabiloin a' cogadh 'n ar u-aghaidh; a

dh'fheuchailln an dean an Tighearn ruinn

a réir 'uile bheartau iollgantach, a chum

gu'n téid e suas uainn.

3 Agus thuirt Ieremiah i-ill, Mar so

their sibh ri Sedeciah;

4 Mar so deir an Tighearn Dia Israeil,

Feuch, tiollndaidhidh mise air an ais na

h-airm-chogaidhatha'n 'urlàmhan, leis am

blieil sibh a' cogadh an aglu^idh rìgh Bha-

biloill, agus an aghaidh nan Caldéach a tha

'g 'ur teamiachadh air taobh a muigh a'

bhalla, agus cruillnichidh mi iad ann am

meadholl a' bhaile so.

5 Agus ni mise fhéin cogadh 'n 'ur n-aghaidh

le làimh sàute mach, agus le gàirdean treun,

eadholl ann am feirg, agus ann am boile,

agus ann an corruich mhòir.

6 Agus buailidh mi luchd-àiteachaidh a'

bhaile so, eadar dhuille agus aillmhidh;

gheibh iad bàs de phlàiigh mhòir.

7 Agus 'n a dhéigh sin, deir an Tighearn,

bheir mi thairis Sedeciah rìgh illdah, agus

'òglaich, agus an sluagli, eadhon na

dh'iliàgar anns a' bhaile so o'n phlàigh, o'n

chlaidheamh, agus o"n ghorta, do làimh

Nebuchadresair rìgh Bhabiloin, agus do

làimh an naimhdean, agus do làimh na

muinntir a tha 'g iarraidh an auama, agais

buailidh e le faobhar a' chlaidheimh iad: cha

ghabh e truas dillbh, ni mò 'chaomhaineas

e, ni mò 'ui e tròcair.

8 Agus ris an t-sluagh so their thu, Mar

so deir an Tighearn, Feuch, tha mise a cur

mu 'r coillneamh slighe na beatha, agus

shghe a' bhàis.

9 Esan a dh'fhanas anns a' bhaile so, bàs-

aichidh e leis a' chlaidheamh, agnis leis a'

ghort, agus leis a' phlàigh: ach esan a théid

a mach, agus a théid thairis a dh'ionusuidh

nau Caldéach a tha 'g 'ur teannachadh mu'n

cuairt, mairidh e beò, agus bithidh 'auam

aige mar chobhartaich.

645

10 Oir chuir mise mo ghnàiis an aghaidh

a' bhaile so air son uilc, agus chan ann air

soll maith, deir an Tigliearu; do làimh ràgb

Bhabiloin bheirear thairis e, agus loisgidh

esau e le teine.

11 Agus mu thimchioll taighe rìgh illdah,

cluillnibhse focal an Tighearna;

12 thaigh Dhaibhidh, mar so deir leho-

bhah, Deanaibh g-u moch breitheauas, agus

saoraibh an duine sàruichte o làimh an fhir-

shàruchaidh, mu'n téid mo chorruich-sa

mach mar theille, agus mu'u las i air chor

as nach feudar a nmchadh, air son aingidh-

eachd bhur guàomharan.

13 Feuch, tha mise a'd' aghaidh, thusa

a tha 'chòmhnuidh ann an gieanu Shoir,

anns a' chòmhnard, deir an Tighearn;

sibhse 'tha 'g ràdh, Cò 'thig a nnas "u ar

u-aghaidh? no cò 'thig a steuch d'ar n-ioll-

adan còmhnuidh ?

14 Ach smachdaichidh mise sibh a réir

toraidh bhur deauadais, deir an Tighearn;

agus lasaidh mi teille 'n a coilltibh, agus

loisgidh e gach ni mu'u cuairt da.

CaibidealXXII.

1 Earail do tàdyh an rìgh hreU/><^anas afjus cearf-

as a dillr 'an gnàomh. 10 2ill ihimchioLl

Shaluim, 13 JeJioiacim, 20 ayus Choniah.

MAR so thuirt an taigheara; Falbh

sàos gu taigh rìgh illdah, agus an sin

labhraidh tu am focal so,

2 Agais their thu, Cluinn focal an taigh-

earn', a righ illdah, a tha a'd' shuidhe

air rígh-chaithir Dhaibhidh, thu fhéin, agus

d'ògiaich, agus do shluagh a tha 'dol a

steaeh air na dorsaibh so;

3 Mar so deir an Tighearn; CuiriLh "an

gnàomh breitheauas agus ceartas, agus saor-

aibh an duine sàruichte o làimh an fhir-

shàruchaidh: agus na deauaibh foill: na

deauaibh ainueart air a' choigi-each, air an

dàlleachdan, no air a' bhautraich, ni mò

: 'dhòirteas sibh fuil ueò-chiontach anns an

I àite so.

I 4 Oir ma ni sibh gun amharus a réir an

fhocail so, an sin thig a steach air geatachan

an taighe so ríghrean a shuidheas ann an

àite Dhaibhidh, air a rígh-chaithir, a'

marcachd air carbadaibh agus air eachaibh,

gach aon, 'òglaich, Agus a shluagh.

5 Ach mur toir sibh éisdeachd do na

briathraibh so, orm fhéin thug mise mionnau,

deir an Tighearn, Gu cinnteach uithcar

ionad f às deu taigh so. '

6 Oir mar so thuirt an Tighearn a

thaobh taighe rìgh illdah; Tha thu mar i

Ghilead dhomhsa, mhullaich Lebauoin; j

ach ni mi gu cillnteach f ksach dhiot,baiItean

nach bi àitichte.

7 Agus orduichidh mi ann ad aghaidh

: luchd-millidh, gach aon le 'armaibh; agus

[ gearraidh iad sìos rogha do sheudar, agus

jtilgidh iad anns an teille iad.

[ 8 Agus gabhaidh mòrau chinueach seachad

Ieremiah, XXIII.

aira'bhaile so, agus their iad, gach aon v't

choimhearsnach, carson a rinn an taigh

earn mar so ris a'bhaile mhòr so?

9 An sin freagraidh iad, A chionn gu'n do

sa, ithidh osann suas an t-iomlan de d'

aodhairibh, agus imichidh do luchd-gaoil

air falbh ann am braighdeanas: gu cinuteach

au sin bithidh nàir'ort, agus còmhdaichear

hréig iad coimhclieangal an Tighearn' an thu le h-amhluadh air son d'uile dhrocii

3ia, agus gu'u d'thug iad aoradh do dhiath

libh coimheach, agus gu'n d'rinn iad

seirbhis dhoibh.

10 Na guilibh air son a' mhairbh, ni mò

ni sibh caoidh air a shon: guilibh gu goirt

air a shon-sau a dh'imich air falbh: oir cha

phill e ni's mò, agus chan fhaic e tuilleadh

tàr a dhàichais.

11 Oir mar so deir Iehobhah mu thim-

chioll Shaluim mhic losiah, rìgh illdah, a

ríghich 'an àite losiah 'athar, a chaidh a

mach as an àite so, Cha phill e thuige ni's

mò.

12 Ach anns an àite gus an d'thug iad air

falbh e ann am braiglideanas, gheibh e bàs;

agus an tìr so chan fhaic e ni's mò.

13 Is an-aoibhill dhà-san a thogas a thaigh

le h-eucoir, agus 'àrd-sheòmraichean le ana-

cotlu'om; a gliabhas saothair a choimh-

earsnaich a nasgaidh, agus air son 'oibre

nach toir dha dàoladh.

14 A tha 'g ràdh, Togaidh mi dhomh fhéin

tigh mòr, agus seòmraichean fiirsuinn: a'

gearradh a mach dha fhéin mar an ceudna

uinneagau, 'g a chòmhdachadh f òs le seudar,

agus 'g a dliath le corcur.

15 An rìgh tlm a chionn gu bheil thu 'g ad

dluilladh fhéin ann an seudar? nach d'ith

agus nach d'òl d'athair, agus nach d'rilln e

cotlirom agus ceartas ? an sin shoirbhich

leis.

16 Dhàon e càiis a' bhochd agus an

dheanadais.

23 thusa 'tha 'g àiteachadh Lebauoin, a

tha 'deanamh do nid ann an seudaraibh,

cia gràsmhor a bhitheas tu an uair a ni

piantan greim ort, goimh, amhuil mnaoi ri

saothair!

24 Maris beòmise, deir an Tighearn, ged'

b'e Coniah mac lehoiacim rìgh illdah, am

fàinne air mo làimh dheis, gidheadh as a

sill dheanainu do spìonadh;

25 Agus blieir mi thu do làimh na muinntir

a tha 'g iarraidh d'anama, agus do làimh na

muinntir roimh am bheil eagal ort, eadhon

do làimh Nebuchadresair rìgh Bhabiloin,

agus do làimh nan Caldéach.

26 Agus tilgidh mi mach thu fhéin, agus do

mhàthair a rug thu, gu dàithaich choimhich,

far nach robh sibh air 'ur breith, agus an

sin gheibh sibh bàs.

27 Agus gus an talandi d'am bu mhianuach

leo pilleadh, gu sin cha phill iad.

28 An dealbh suarrach briste an duine so

Coniah à no an soitheach e anns nach 'eil

aig aon neach tlachd? c'uim am bhcil iad

air an tilgeadh a mach, e fhéin agus a

shliochd, agus air an iomain gu tìr anns

nach 'eil iad eòlach.

29 'thalamh! a thalamh! a thalamh!

cluinu focal an Tighearna.

30 Mar so deir an taighcarn, Sgi'àobliaibhse

am fear so gun chlanu, duine nach soirbhich

'n a làithibh: oir cha soirbhich duine d' a

fheumaich; an sin dh'éirich gu maith dha. shliochd, a shuidheas aircaithir Dhaibhidh,

Nach b'e so eòlas a ghabhail ormsa ? deir an

Tighearn. 1

17 Ach chan eil do slmileau-sa agus do {

chridhe ach air d' ana-miannan fhéin, agus

air fuil nan neò-chiontach,a chum a dòrtadh,

agus air sàruchadh agus fòinieart, a chum

a dheanamh.

18 Air an adhbhar sin, mar so deir an

Tighearn mu thimchioll lehoiacim mhic

losiah rìgh illdah, Cha dean iad caoidh air

a shon, a(/ ràdh, Och mo bhràthair! no,

Och mo phillthar! Cha dean iad caoidh air

a shon, ag ràdh, Och a Thighearna! no,

Och a ghlòir-san!

19 Le h-adhlacadh asail adhlaicear e, air

a tharruing air falbh, agus air a thilgeadh

'an taobh a mach cle gheatachan Ierusaleim.

20 Imich suas gu Lebauoll agus éigh;

agus air Bàsan tog an àird do ghuth, agus amharc; teuch, thig mise g'ur u-amharc-

agus a riaghlas 'n a dhéigh so ann an

illdah.

air ais dhan IEREMIAH

Caibhideil XXIII.

1 Chuir Ieremiah ^an céill do na h-aodhairihh aingidh gu'n claoidheadh Dia iad air son an deanadais, 3 agus gu'n tionaileadh e fuigheall a threud. 5 Tha Criosd, am Meanglan flreanach, air a ghealltainn. 9 Breithieanais Dhé an aghaidh nam fàidhean bréige, 33 aqus 'n an aghaidh-san a rinn fanoid air fàidhean an Tighearna.

IS an-aoibhin do na h-aodhairibh a tha 'sgrios agus a' sgapadh treud mo chluaine-sa, deir an Tighearn.

2 Air an adhbhar sin mar so deir an Tighearn Dia Israeil, a thaobh nan aodhairean a tha 'g ionaltradh mo shluaigh-sa, Sgap sibh mo threud, agus dh'fhuadaich sibh air falbh iad, agus cha deachaidh sibh g'anamharc; teuch, thig mise g'ur u-amharc-se air son aingidheachd 'ur deanadais, deir an Tighearn.

3 Ach tionailidh mi fuigheall mo threud as gach uile dhùthaich gus an d'fhògair mi iad, agus bheir mi iad air an ais d' am mainniribh fhéin, agus fàsaidh iad torruch aaus lìonmhor.

4 Agus togaidh mi suas os an ceann aodhairean a dh'ionaltras iad, air chor as nach bi eagal orra, ni mò 'bhitheas geilt orra, ni mò 'bhitheas iad air an smachdachadh, deir an Tighearn.

5 Feuch, tha na làithean a' teachd, deir an Tighearn, anns an tog mise suas do Dhaibhidh Meanglan fìreanach,agus rìoghaichidh rìgh, agus soirbhichidh leis, agus cuiridh e 'an gnìomh breitheanas agus ceartas air an talamh.

6 'N a làithibh-san tèarnar illdah, agus gabhaidh Israel còmhnuidh ann an téaruinteachd: agus is e so 'ainm a ghoirear ris, Iehobhah ar fireantachd-ne.

7 Air an adhbhar so, feuch, tha na làithean a' teachd, deir an Tighearn, anns nach abair iad ni's mò, Mar is beò an Tighearn a thug a nìos clann Israeil à tìr na h-Eiphit.

8 Ach, Mar is beò an Tighearn, a thug a nìos agus a stiùr sliochd taighe Israeil as an tìr mu thuath, agus as na dùthchaibh sin uile gus an d'fhuadaich mise iad:a chum gu'n gabhadh iad còmhnuidh 'n am fearann fhéin.

9 A thaobh nam fàidhean. Tha mo chridhe briste an taobh a stigh dhiom; tha mo chnàmhan gu léir air ghluasad; is cosmhuil mi ri fear air mhisg; is ionann mi 's duine air an d'fhuair fìon làmh-an-uachdar, air son an Tighearna, agus air son bhriathran a uaomhachd.

10 Oir tha am fearann làn de luchdadhaltranais: oir air son mhionnan tha 'n tìr a' caoidh: tha ìonadan aoibhilln an fhàsaich air tiormachadh suas; tha an sillbhal mar an ceudna ole, agus an neart eucorach.

11 Oir tha am fàidh agus an sagart araon ain-diadhaidh; eadhon ann am theach fhéin fhuair mi an aingidheachd, deir an Tighearn.

12 Uime sin bithidh an slighe dhoibh mar ionadan sleamhain ann an dorchadas: iomainear iad air an aghaidh, agus tuitidh iad ann: gu cillnteach bheir mise dòrainn orra, bliadhna an smachdachaidh, deir an Tighearn.

13 Amhuil a chunnaic mi ann am f àidhean Shamaria amaideachd; rinn iad fàistneachd ann an ainm Bhaail, agus thug iad air mo shluagh Israel dol air seacharan:

14 Mar sin ann am fàidhean Ierusaleim chunnaic mi uamharrachd: tha iad a' deanamh adhaltranais, agus ag imeachd ann am breugaibh: tha iad a' neartachadh mar an ceudna làmhan nan aingidh, air chor as nanch 'eil aon neach a' pilleadh o aingidheachd: tha iad, an t-iomlan dillbh, dhomhsa mar Shodom, agus a luchd-àiteachaidh mar Ghomorah.

15 Air an adhbhar sin mar so deir Tighearn nan sluagh mu thimchioll nam fàidhean; Feuch, bheir mise dhoibh searbhluibhean r'an itheudh, agus uisge domblasda r'a òl: oir o fhàidhean Ierusaleim tha ain-diadhachd air dol a mach air feadh na tìre gu h-iomlan.

16 Mar so deir Tighearn nan sluagh, Nà h-éisdibh ri briathraibh nam fàidhean, a tha ri fàistneachd dhuibh; tha iad 'g 'ur mealladh le nithibh faoine: tha iad a labhairt fiosachd an cridlie fhéin, agus chan ann o bheul an Tighearna;

17 Ag ràdh an còmhnuidh ris a' mhuinntir a tha 'deanamh dà-meas air focal an Tighearna, Bithidh sìth agaibh; agus am feadh a tha gach aon ag imeachd a réir anamiannan a chridhe fhéin, tha iad ag ràdh, Cha tig olc air bith oirbh.

18 Oir cò a sheas ann an comhairle dhìomhair an Tighearna, agus a chunnaic, agus a chual' a chùis? no co a dh'éisd agus a chual' 'fhocal ?

19 Feuch, chaidh cuairt-ghaoth mach o'n Tighearn le boile, eadhon cuairt-ghaoth ro dhian; air ceann nan aingidh tuitidh i g-u h-uamhasach.

20 Cha phill corruich an taigheam' air a h-ais, gus an cuir e 'n gnìomh, agus gus an coimhliolln e rùn a chridhe: anns na làithibh deireanuach bheir sibh so fainear le làn aire.

21 Cha do chuir mise na fàidhean so a mach, gidheadh ruith iad: cha do labhair mi rill, gidheadh rinn iad fàistneachd.

22 Ach nam bitheadh iad air seasamh ann am chomhairle-sa, an sin bheireadh iad air mo shluagh mo bhriathran éisdeachd, an sin bheireadh iad orra pilleadh o'n slighe, agus aingidheachd an deanadais.

23 An Dia dlùth do làimh mise, deir an Tighearn à agus nach Dia mi am fad as?

24 Am feud neach air bith e fhéin fholach ann an ionadaibh dìomhair, air chor as nach faic mise e? deir an Tighearn. Nach 'eil mise a' lìonadh nan nèamhan agus na talmhainn? deir an Tighearn.

25 Chuala mise ciod a thuirt na fàidhean, a tha 'fàistneachd bhreug ann am ainmsa, ag ràdh, Chunnaic mi aisling, chunnaic mi aisling.

26 Cia fhad a bhitheas so 'an cridhe nam fàidhean a tha ri fàistneachd bhreug? seadh, fàidhean ceilge an cridhe fhéin:

27 Aig am bheil rùn a thoirt air mo shluagh-sa m'ainm a leigeil air dì-chuimhn, le 'n aislingibh a tha iad ag innseadh, gach aon d'a choimhearsnach, amhuil a rinn an aithrichean m'ainm a leigeil air dì-chuimhn, air son Bhaail.

28 Am fàidh aig am bheil aisling, innseadh e aisling; ach esan aig am bheil m' fhocal-sa, labhradh e m' fhocaI gu dìleas: ciod e am moll do'n chruithneachd? deir an Tighearn.

29 Nach ionann m'fhocal-sa agus teine? deir an Tighearn: agus nach ionann e agus òrd a bhriseas a' chreag 'n a bloighdibh?

30 Uime sin, feuch, tha mise an aghaidh nam fàidhean, deir an Tighearn, a tha 'goid mo bhriathran-sa, gach aon o 'choimhearsnach.

31 Feuch,tha mise an aghaidh nan fàidhean, deir an Tighearn, a tha 'gnàthachadh an teangaidh fhéin, Agus ag ràdh, Labhair esan e.

32 Feuch, tha mise an aghaidh na muinntir a tha 'fàistneachadh aislingean bréige, deir an Tighearn, agus a tha 'g an innseadh, agus a' toirt air mo sliluagh-sa dol air seacharan le 'm breugaibh agus le 'm briathraibh faoine; gidheadh cha do chuir mise a mach iad, ni mò 'thug mi àithne dhoibh; air an adhbhar sin cha dean iad air aon chor tairbhe do'n t-sluagh so, deir an Tighearn.

33 Agus an uair a dh'fheòraicheas an sluagh so, no fàidh, no sagart, diot, ag ràdh, Ciod e focal cudthromach an Tighearna? an sin their thusa rill, Is sibhse an cudthrom, agus tilgidh mise dhiom sibh, deir an Tighearn.

34 Agus am fàidh, agusan sagart, agus an sluagh, a their, Focal cudthromach an Tighearna, bheir eadhon mise peanas air an duine sin agus air a theaghlach.

35 Mar so their sibh, gach aon r'a choimhearsnach, agus gach aon r'a bhràthair, Ciod a fhreagair an Tighearn? agus, Ciod a labhair an Tighearn?

36 Agus air focal cudthromach an Tigearna cha toir sibh luaidh ni's mò; oir is cudthrom do gach aon a bhriathran fhéin: oir chlaon sibh briathran an Dé bheò, Tighearna nan sluagh, ar Dé-ne.

37 Mar so their thu ris an fhàidh, Ciod am freagradh a thug an Tighearn dhuit? agus, Ciod a labhair an Tighearn?

38 Ach ma their sibh, Focal cudthromach an Tighearna: uime sin, mar so deir an Tighearn, A chionn gu bheil sibh ag ràdh an fhocail so, Focal cudthromach an Tighearna, ge do chuir mise fios thugaibh, ag ràdh, chan abair sibh Focal cudthromach an Tighearna;

39 Uime sin, feuch, togaidh mise sibhse mar chudthrom, agus tilgidh mi air falbh, araon sibh fhéin agus am baile so, a thug mi dhuibhse, agus do 'ur n-aithrichibh, a mach as mo làthair:

40 Agus bheir mi oirbh masladh sìorruìdh, agus nàire bhith-bhuan, nach leigear gu bràth air dà-chuimhn.

Caibhdeal. XXIV.

1 Le samhladh fhìgean, maithe agus olca chuir am fàidh 'an céill giin gabhadh Dia ris na dh'fhalbh ann an daorsa de illdah: 8 agus gu'n tugadh e thairis Sedeciah agus a shluagh gu 'bhi 'n an cùis-fhanoid do na cinnich.

DH'FHOILLSICH an Tighearn dhomh, agus, feuch, dà chliabh fhìgean air an cur fa chomhair teampnill an Tighearna, an déigh do Nebuchadresar rìgh Bhabiloin, leconiah mac lehoiacim rìgh illdah, agus maithean illdah, agus an luchd-ealain, agus na h-airm-cheaird, a thoirt air falbh ann am braighdeanas o Ierusalem, agus an toirt leis gu Babilon:

2 Ann an aon chliabh bha fìgean ro mhaith, mar na fìgean a bhitheas 'an toiseach abuich: agus anns a' chliabh eile fìgean ro dhona, nach feudtadh itheadh aig an oleas.

3 An sin thuirt an Tighearn rium, Ciod a tha thu 'faicinn, a Ieremiah? agus thuirt mise, Fìgean: na fìgean maithe ro mhaith; agus na droch fhìgean ro dhona, air chor as nach feudar an itheadh aig an oleas.

4 An sin thàinig focal an Tighearn' a m' ionnsuidh, ag ràdh,

5 Mar so deir an Tighearn, Dia Israeil, Amhuil na fìgean maithe so, mar sin gabhaidh mise ris na fhalbh ann an daorsa de illdah, a chuir mi mach as an àite so gu tìr nan Caldéach, a chum an leas.

6 Oir suidhichidh mi mo shùilean orra chum maith, agus bheir mi iad air an ais do'n tìr so; agus togaidh mi iad, agus cha tilg mi sìos agus socraichidh mi iad, agus cha spìon mi à bun.

7 Agus bheir mi dhoibh cridhe gu m' aithneachadh, gur mi an Tighearn; agus bithidh iad dhomhsa 'n an sluagh, agus bithidh mise dhoibhsan a'm' Dhia; oir pillidh iad a m' ionnsuidh le 'n uile chridhe.

8 Agus amhuil na droch fhìgean, nach feudar itheadh aig an oleas, (mar so gu deimhin deir an Tighearn,) mar sin bheir mi thairis Sedeciah rìgh illdah, agus 'uachdarain, agus am fuigheall de Ierusalem a dh'fhanas anns an tìr so, agus iadsan a tha 'chòmhnuidh ann am fearann na h-Eiphit;

9 Bheir eadhon mise thairis iad gu 'bhi air an luasgadh air feadh uile rìoghachdan an domhain, a chum an aimhleis; gu bhi 'n an cùis-fhanoid, agus 'n an gnàth-fhocal, 'n am ball-magaidh, agus 'n am mallachadh, anns a h-uile àite gus am fògair mi iad.

10 Agus cuiridh mi an claidheamh,a' ghort, agus a' phlàigh 'n am measg, gus an caithear iad bhàrr an fhearainn,a thug mise dhoibh fhéin agus do'n aithrichibh.

fige: fig; figean: figs; tir: land;

CaibidealXXV.

1 Roimh-innis lercmiah braighdeanas nandeich

a'/us trificheadbliadhna; 12 ai/us léirsgrios

Bliabiloin '« uair a chomhlionar na Idilhean

sin. 15 Le samhladh cuaiche fìona chuir am

fùidh \in céill sg/'ios mhòran chinneach.

AM focal a tbàinig a dh'ionnsuidh

Ieremiah mu thimchioll uile shluaigh

illdah, ann an ceathramh bliadhna leho-

iacim mhic losiah rìgh illdah; b'i sin ceud

bliadhna Nebuchadresair rìgh Bhabiloin:

Ieremiah, XXV

2 A labbair Ieremiah am fàidb ri uile

sbluagb ludab, agus ri uile lucbd-àiteacb-

aidb lerusa'.eim, ag ràdb, I

3 O tbreas bliadbna deug losiab mhic

Amoin ràgb ludab, eadlion gus an là an

dillgb, (is i so an treas bliadhna ficbead,)

tbàinig focal an Tigbearu' a m' ionnsiddb-sa,

agus labbair mi ruibhse, ag éirigb gu mocb

agus a' labbairt; acb cba d éisd sibb.

4 Agus cbuir an Tigbearn do 'm- n-ionn-

Buidb'uilesbeirbbisicbna fàidbean,ag éirigb

gu mocb agus 'g an cur a macb; acb cha

d'éisd sibbse, agus ni mò db'aom sibb 'ur

cluas gu éisdeachd.

5 Tluibbairt iadsan, Pillibb air 'ur n-ais a

nis, gacb aon o 'dhrocb sbligbe, agus o olcas

a dbeanadais, agus gabbaibb còmbnuidb

anns an fbearaun a tbug an Tighearn

dbuibb, agus do 'ur n-aitbricbibb o bnn gu

lilln.

6 Agus na racbaibb an déigh dbiatban

coimbeacb,gu seirbbis a dbeanamb dboibb,

agus gu aoradb a tboirt doibb, agus na!

brosnuicbibb mise gu corruicb le obair 'ur

làmli; agus cba dean mi olc oirbb.

7 Gidbeadb cba d'éisd sibh riumsa, deir an

Tigbearn; a cbum gu'm bri'snnicbeadb sibb,

mi gu corruicb le obair 'ur làmb, a chum 'ur }

n-aimbleis fhéin. j

S Uime sin mar so deir Tigbearn nan

sluagb, A cbionn nacb d'éisd sibb ri mo

bbriatbraibh-sa, j

9 Fcucb, cuii'idb mi fios, agus bbeir mi,

leam uile mbuillntir na b-àirde tuath, deir

au Tighearn, Agus Nebucbadresar ràgb

Bhabiloin m' òglach, agus bheir mi iad an

agbaidb na tìre so, agus an aghaidb a lucbd-

àiteacbaidb, agais an aghaidh nan cinneacb

80 uile mu'u cuairt, agus sgriosaidh mi gu

tur iad, agus ni mi iad 'n an uamhas, agus

'n an sgeig, agris "n am fàsacb gu bràtb.

10 Os bàrr, bbeir mi uatba gutb a' ghaird-

eachais agus gutb an aoibhneis, guth an

fhirnuadh-pbòsda, agusg-utb uamnà nnadb-

pòsda, fuaim nan elachan-muilinn, agus

solus na coinnle.

11 Agus bithidh am fearann so uile 'n a

fhàsac-b, agus 'n a uambas; agus ni na

cinnich so seirbbis do ràgb Bbabiloin deich

agus tri ficbead bliadbua.;

12 Agus tarlaidh, 'n uair a cboimbliollar

deicbagus tri ficbead bliadbna, gunsmacbd-

aicb mise ràgh Bbabiloin, agus an cinueach

sill, deir an Tighearn, air son an aingidb-

eacbd, agus fearann nan Caldéach, agus ni

mi e 'n a fbàsach gu bràth.

13 Agus bbeir mi air an fhearann sin

m' uile bhriatbran a labbair mi 'n a agbaidb,

gach ni 'tba sgrìobhta 's an leabhar so, a

rinn Ieremiah fbàistueacbd an agbaidb nan

uile cbinneacb.

14 Oir ni mòran cbinneacb, agus ríghrean

mòra, seirbhis a ghabbail dbillbbsan mar an

ceudna: agus dàolaklb mise riu a réir an

649

gnàombaran, agus a réir oibrc an làmban

féin.

15 Oir mar so tha an Tigbearu Dia Israeil

ag ràdb rium,Gabh cuacb-fhàona na fi-aoicb-

feirge so as mo làimh-sa, agus thoir r'a b-òl

i do na b-uile cbinneacb a db'ionusuidh an

cuir mise tbu:

16 agus òlaidb iad, agus bitbidh iad air

bball-cbritb, agus air cbutliacb, leis a'

chlaidheamh a cbuireas mise "n am measg.

1 7 An sin ghlac mi a' cbuacb à làimh an

Tighearn', agus tbug mi r'a b-òl i do na

b-uile cbinneacb a dh'ionnsuidh an do chuir

an Tighearn mi;

IS Do Ierusalem, agus do bbailtibh ludab,

agus d'a ríghribh, agus d'a b-uacbdaranaibb,

a chum an deanamb 'n an nochd-Iàraich,

'n an uambas, 'n an sgeig, agus 'n am mall-

achadb, mar air an là 'n dillgb:

19 Do Pharaob rìgh na b-Eipbit, agus da

òglachaibh, agus d"a uacbdaranaibb, agus

d'a uile shluagh;

20 Agus do gach uile shluagh eile 'tha

measg a cbéile, agus do uile ríghribb fear-

ainn Uis, agus do uile ríghribh fearainn

nam Pbilisteacb, agus do Ascelon, agus do

Gbasali, agus do Ecron, agus do fbuigheall

Asdoid;

21 Do Edom, agus do Mhoab, agus do

cbloinn Amoill;

22 Agus do uile ríghribb Thiruis, agus do

uile ràgbribb Sbidoill, agus do ríghribb nan

cràocban a tha 'n taobb thall de'n fhairge;

23 Do Dbedau, agus do Thema. agus do

Bhus, agus do na b-uile a tha anns na

cearuaibh iomallacb;

24 Agus do uile ràgbribh Arabia, agus do

uile ríghribb an t-sluaigb mheasgta à tba

'cliòmbnuidb anns an fhàsach;

25 Agus do uile ràgbribh Sbimri, agus do

uile ràgbribb Elaim, agus do uile ríghribb

jNIbedia;

26 Agus do uile ríghribb na h-àirde tuath,

am fad agus am fagus, gach aon le 'chéile,

agus do uile rìoghachdaibh an domhain, a

tba air aghaidb na talmhainn: agus òlaidh

ràgb Sbesaich 'n an déigh so.

27 Agus their tbu rill, Mar so tha an

Tigbearu Dia nan sluagb, Dia Israeil, ag

ràdb, Olaibb, agnas bitbibb air mbisg, agus

sgeithibb, agais tuitibb, agus na h-eiribb

ni's mò, roimb 'n chlaidheamb a cbuireas

mise 'n 'ur measg.

2S Agus tarlaidh,ma dhiùltas iad a' cbuacb

a ghabhail as do làimb, gu òl, an sin gTi'n

abair tbu rill, Mar so deir Tigbearn nan

sluagb, Olaidh sibb gu deimbin.

29 Oir feucb, air a' cbaitbir a tba air a

h-ainmeachadb air m' ainm, oirre sin tha

mise 'tionnsgnadb air olc a tbabbairt, agTis

am feud sibhse dol as gu glan-shaor o

pbeanas à cba téid sibb as: oir gairmidh

mise claidheamh air uile lucbd-àiteachaidh

ua talmbailln, deir Tighearn nan sluagh.

X2

Ieremiah, XXVT.

30 Air an adhbhar sin labhair thusa 'n an

aghaidh na briathran f àistneachd so air fad,

agns abair rill, Beucaidh an Tighearn o

'ionad àrd, agus o ionad còmhnuidh a

naomhachd cuiridh e mach aghuth; beuc-

aidh e gu curahachdach an aghaidh ionaid

a thàimh; togaidh e iolach, mar [iolach]

hichd-bruthaidh nam fàon-dearc, an agh-

aidh uile luchd-àiteachaidh natalmhainn.

31 Thig toirm gu ioniallaibh na talmhainn,

a chionn gu bheil comh-sti'à aig Dia ris na

cinnicli; tagraidh e ris na h-uile flieoil;

bhcir e 'n dream a tha olc do'n chlaidli-

eanih, deir an Tighearn.

32 Mar so tha Tighearn nan sluagh ag

ràdh, Feuch, théid olc a mach o chinneach

gu cinncach, agus dàiisgear suas ioma-

ghaoth mliòr o chràochaibh na talmhainn.

33 Agus bithidh iadsan a mharbliar leis

an Tighearn 's an là sin, o aon iomall na

tahnliainn eadhon gu iomall eile na talmh-

ainn; cha deanar caoidh air an son, ni mò

'chruinnichear iad, ni mò dh'adhlaicear iad;

'n an aolach air aghaidh na talmhainn

bithidh iad.

34 Togaibh gaoir bhròin, a bhuachaillean,

agus éighibh, agus deanaibh sibh fhéin

aoirneagan, [ann an luaithre,] sibhse a 's

urramaiche de'n treud, a chionn gu bheil

làithean bhur marbliaidh agus bhur sgap-

aidh air an coimhlionadh; agus tuitidh sibh

mar shoitheach luachmhor.

35 Agus cha bhi seòl teichidh aig na

buachaillibh, no dol as aig maithean an

treud.

36 Guth caoidh nam buachaillean, agus

nuallan mhaithean an treud: oir mhill an

Tigheam an cluain-ionaltraidh.

37 Mhilleadh fòs ionadan-còmhnuidh na

sàthe le dian-chorruich an Tighearna.

38 Thréig e, mar leòmhan, agharaidh; oir

rinneadh an cuid fearainn fàs, troimh

cliorruich a' mhillteir, agus troimh dbian-

theas 'fheirge.

IEREMIAH 244

CaibidealXXVI.

1 Chomhairlich Ieremiah do''n i-sluagh an aing-

idheachd a thréig^inn: 8 Ghlac na sagartan

agus an sluagh e chum a chur gu hàs air son

nan nithean a lahhair e rill. 12 Thagair e a

chUisféin. 16 Leig an shiagh as e.

ANN an toiseach linn lehoiacim, mhic

losiah rìgh illdah, thàinig am focal

so o'n Tighearn, ag ràdh,

2 Mar so tha an Tighearn ag ràdh, Seas

ann an càiirt taighe an taighcarn', agus labhair

ri uile bhailtibh illdah, a tha 'teachd a

dheanamh aoraidh ann an taigh an taigh-

earna, na h-uile bhriatln-an a dh'àithneas

mise dhuit a labhairt rill; na lughdaich

focal;

o A dh'fheuchainn an éisd iad, agus ani

pill iad, gach aon o 'dhroch shlighe, chum

gu'n gabh miseaithreachasde'n olcatha'ann

am rùn a thoirt orra air son aingidheachd

an gnàomharan.

4 Agus their thu rill, Mar so tha an taigh-

earn ag ràdh, Mur éisd sibh riumsa, gu

sillbhal ann am reachd, a chuir mi fa 'r

comhair,

5 Gu éisdeachd a thoirt do bhriathraibh

mo sheirbhiseach na f àidhean, a chuir mi

thugaibh, araon ag éirigh gu moch agus 'g

an cur a mach, (ged nach d'éisd sibhse;)

6 An sin m mise an taigh so cosmhuil ri

Siloh, agus ni mi am baile so 'n a mliallach-

adh do uile chinnich na talmhainn.

7 Agus chuala na sagartan, agus na fàidh-

ean, agus an sluagh uile, Ieremiah a' labh-

airt nara briathran so ann an taigh an taigh-

earna.

8 A nis tharladh, air do lereraiah sgur de

labhairt nan uile nithean a dh'àithn an taigh-

earn dha a labhairt ris an t-sluagh uile,

gu'n do ghlac na sagartan, agus na f àidhean,

agus an sluagh uile e, ag ràdh, Cuirear gu

deimhin gu bàs thu.

9 carson a rinn thu fàistneachd ann an

ainm an Tighearn', ag ràdh, Bithidh an taigh

so cosmhuil ri SiIoh,aguscuireara'chaithir

so f às gun aon 'g a h-àiteachadh ? Agus

chruinnicheadh an sluagh air fad an aghaidh

Ieremiah, ann an taigh an Tighearna.

10 'N uair a chuala maithean illdah na

nithean so, an sin thàinig iad a nìos o thaigh

an rígh, gu taigh an Tighearn', agus shuidh

iad ann an dol a steach a' gheata nuaidh aig

tigh an Tighearn'.

11 An sin labhair na sagartan, agus na

fàidhean ris na maithibh, agus ris an

t-sluagh gu léir, ag ràdài, Is airidh an duine

so air bàs, oir rinn e fàistneachd an aghaidh

na caithreach so, mar a chuala sibh le 'r

cluasaibh.

12 An sin labhair Ieremiah ris na maith-

ibh uile, agus ris an t-sluagh gu h-iomlan,

ag ràdh, Chuir an Tighearn mise gu labh-

airt ann ara fàistneachd an aghaidh an

tighe so, agus an aghaidh na caithreach so,

na h-uile bhriathrau sin a chuala sibh.

13 Uime sin a nis leasaichibh 'ur slighe

agus 'ur deanadas, agus thugaibh géill do

ghuth an Tighearna bhur Dé; agus gabh-

aidh an Tighearn aithreachas de'n olc a

labhair e 'n 'ur n-aghaidh.

14 Air mo shon-sa, feuch, tha mi 'n 'ur

làirah; deanaibh rillra mar a chithear maith

agais ceart duibh.

15 Ach bitheadh gu cinnteach fiosagaibh,

ma chuireas sibh gu bàs mise, gu'n tarruing

sibh fuil neò-chiontach oirbh fhéin, agus air

a' chaithir so, agus air a luchd-àiteachaidh:

oir gu firinneach chuir an Tighearn mise

thugaibh, gus na briathran so uile a labh-

airt 'n 'ur cluasaibh.

16 An sin thuirt na maithean, agus an

sluagh uile ris na sagartan, agus ris na

fàidhibh, chan airidh an duine so air bàs,

Ieremiah, XXVII.

oir aiiii an aillm an taigheam' ar Dé labhair

e riiiiill.

17 an sin sheas cuid de sheauairibh na

tàrc suas, agus labhair iad ri uile choimh-

thional an t-sluaigh, ag ràdh,

18 rinn Micah am Morastach fààstneachd

anu an làithibh Heseciah ràgii illdah, agais

labhair e ri uile shhiagh illdah, ag ràdh,

Mar so deir Tighearn nan sluagh, Bithidh

Sioll mar mhachair air a treabhadh, agus

bithidh Ierusalem 'n a caruaibh, agus sliabh

an taighe mar iolladaibh àrda na fràdhe.

19 An d'thug Heseciah rìgh illdah, agus

illdah uile thairis gu bàs e à nach robh

eagal an Tighearn' air, agus nach d' iarr e

an Tighearn, agus ghabh an Tighearn aith-

reachas de'n olc a labhair e 'n an aghaidh?

Ach sinne, tha sinn a' deauamh aimhleis

mhòir an aghaidh ar n-auama fhéin.,

20 Agus bha f òs duine ann a rinn fàist-

neachd ann an ainm an taigheam', Uriah

mac Shemariah, o Chireat-iearim, a rinn

fàistneachd an aghaidh a' bhaile so, agus an

aghaidh na tìre so, a réir uile bhriathran

Ieremiah:

21 Agus an uair a chuala lehoiacim an

rígh, agus a dhaoine cumhachdach uile,

agus na maithean uile, a bhriathran, dh'iarr

an rìgh a chur gu bàs; agus chuala Uriah

sin, agus bha eagal air, agus theich e, agus

dh'imich e do'n Eiphit:!

22 Agus chuir an rìgh lehoiacim daoine '

Eiphiteach, Elnatan mac Achboir, agus iad-

san a bha leis, do'n Eiphit;

23 Agus thug iad Uriah a mach as an

Eiphit, agus thug iad e chum an rìgh leho-

iacim, a mharbh e leis a' chlaidheamh, agus

a thilg a choi-p ailli an uaighean nan daoine

coitchionn.

24 Gidheadh bha làmh Ahicaim mhic Sha-

phaill le Ieremiah, chum nach bitheadh e

air a thoirt thairis do làimh an t-sluaigh,

gu 'chur gu bàs.

CaibidealXXVII.

1 Tha Ieremiah a' fàistneachd gvJm buadhaich-

eadh XebticJiadi'eaar air na ríghrean a bha

mu'n cuairt da. 9 ChomhairHch e dhoibh

géilleachduinn do rìgh Bhabiloin. 12 Thug

e cC chomhairle cheudna do Shedeciah. i

ANX an toiseach linn lehoiacim mhic!

losiah rìgh illdah, thàinig am focal

so gu Ieremiah o'n Tighearn, ag ràdh,

2 Mar so tha an Tighearn ag ràdh rium,

Dean dhuit fhéin bannan agus cuillgean, agus

cuir iad air do mhuineal;

3 Agus cuir iad gu rìgh Edoim, agus gu

rígh Mhoaib, agus gu rìgh nan Amonach,

agus gu rìgh Thiruis, agus gu rìgh Shidoin, \

le làimh nan teachdairean a tha 'teachd gu

Ierusalem, a chum Shedeciah rìgh illdah: j

4 Agus àithn doibh a ràdh ri 'n Tighearn-!

aibh, Mar so tha Tighearn nan sluagh, Dia!

Israeil, ag ràdh, Mar so their sibh ri 'ur i

tighearnaibh; [

(>5i

' 5 rinn mise an talamh; an duine agus an

t-aillmhidh a tha air aghaidh na talmhailla,

le mo mhòr-chumhachd, agus le m' ghaird-

ean sàute mach; agus cò air bith do 'm

facas iomchuidh leam a thabhairt, dhà-san

tillig mi e.

6 Agus a nis thug mi na dàithchan so uile

do laimh m' òglaich Xebuchadresair rìgh

Bhabiloin, agus beathaichean na macharach

fòs thug mi dha, gu frithealadh dha.

7 Agus bheir na h-uile chinnich géill

dhasan, agus d' a mhac, agais do mhac a

mhic, gus an tig àm a dhàithcha fhéin: an

sin bheir iomadh cinneach, agus ríghrean

mòra airsan gu'u toir e géiil doibh.

8 Agus tarlaidh, an cinneach no an ràogh-

achd nach toir géill do Xebuchadresar so

rígh Bhabiloin, agus nach cuir am muineal

fo chuing rìgh Bhabiloin, le claidheamh,

agus le gort, agus le plàigh, sniachd-

aichidh mise an cillneach sin, deir an taigh-

earu, gus an sgrios mi iad gu tur le

'làimh-san.

9 Uinie sin na h-éisdibh-sa ri 'urfàidhean,

no ri 'ur fiosaichean, no ri 'ur luchd-bhruad-

ar, no ri 'ur speuradaireau, no ri 'ur druidh-

ean, a tha 'labhairt ruibh, ag ràdh, Chatoir

sibh géill do rìgh Bhabiloin:

10 Oir tha iad a' fàistneachd bréige

dhuibh, a chum 'ur n-atharrachadh fad' o

'ur fearaun fhéin, agus a chum gu'm fògTailln-

sa mach sibh, agnis gu'n rachadh sibh am

mugha.

11 Ach an cinneach sin a chuireas an

amhach fo chuillg rìgh Bhabiloin, agus a

bheir dha ù.mhlachd, leigidh mise dhoibh

sin fuireach 'n am fearann fhéin, agus

treabhaidh iad e, agus gabhaidh iad còmh-

nuidh ann.

12 Agus labhair mise ri Sedeciah rìgh

illdah, a réir nam briathran so air fad, ag

ràdh, Cuii-ibh 'ur n-amh'chan fo chuing

rígh Bhabiloin, agus thugaibh dha ùmh-

lachd, dha fhéin, agus d'a shluagh, agus

mairibh beò.

13 carson a bhàsaicheas sibh, tlm fhéin

agus do shluagh, leis a' chlaidheamh, leis a'

ghort, agus leis a' phlàigh, mar a labhair

Dia an aghaidh a' chillnich nach toir géill

do rìgh Bhabiloin ?

14 Uime sin na h-éisdibh ri briathraibh

nam fàidhean a tha 'labhairt ruibh, ag

ràdh, Cha toir sibh àimhlachd do rìgh

Bhabiloin: oir tha iad a' f àistneachd bréige

dhuibh.

15 Oir cha do chuir mise a luiich iad,

deir an Tighearn, gidheadh tha iad a'

fàistneachd breig' ann am ainm, a chum

gu'm fògrainn sibhse mach, agus gu"n

rachadh sibh 'am mugha; sibh fhéin agus na

f àidhean a tha ri f àistneachd dhuibh.

16 Labhair mi cuideachd ris na sagartaibh,

agus ris an t-sluagh so uile, ag rkdh, Mar

so deir an Tighearn, Xa h-éisdibh ri briath-

lEREMIAII, XXVIII.

raibh 'iir f àidhean a tha ri fàistiieachd '

dhuibh,ag ràidh,Feuch,bheirear soithichean

tighe an Tighearn' air an ais o Bhabilon

a nis gu h-aithgliearr; oir tha iad a' f àist- '

neachd bréige dhuibh.

1 7 Na h-éis<iibh rill; géillibh do rìgh

Bhabiloin agus mairibh beò; carson a

bhitheadh ara baile so air a dheanamh 'n a

fhàsach?

18 Ach raa's fàidhean iad, agus raa tha

focal an Tighearna maille rill, deanadh iad

a nis eadar-ghuidhe ri Tighearn nan sluagh,

a clillm nach rachadh na soithichean a tha

air am fàgail ann an taigh an Tighearn',

agus ann an taigh rìgh illdah, agus ann an

Ierusalem, gu Babilon.

19 Oir mar so tha Tighearn nan sluagh

ag ràdh, mu thimchioll nara post, agus mu,

thimchioll na fairge, agus mu thimchioll

nam bonn, agus mu thimchioll na cuid eile

de na soithichibh a dh'fhan anns a' bhaile '

so;

20 Nach d'thug Nebuchadnesar rìgh Bha- 1

biloin lcis, an uair a thug e air falbh ann am

braighdeanas leconiah mac lehoiacim rìgh

illdah, Ierusalem gu Babilon, agus uile

uaislean illdah agus Ierusaleim; 1

21 Seadh, mar so deir Tighearn nan!

sluagh, Dia Israeil, mu thimchioll nan

soithichean a dh'fhan ann an taigh an \

Tighearn', agus ann an taigh rìgh illdah, '

agus ann an Ierusalem; 1

22 Gu Babiloll bheirear air falbh iad, agus '

an sin bithidh iad gus an là anns an téid

raise g'an amharc, deir anTighcarn: an sin I

bheir mise a nìos iad, agus aisigidh mi iad

a ràs do'n àite so.

CaibidealXXVIIL

1 Fàisfneachd h/iréige Hananiah. 5 Chuir

Ieremiah 'aài céill ciod an doigh air an aith-

nichear na fàidhean a clmir Dia a mach. 10

Bhris Hananiah a' chuing bhàrr muineil \

Ieremiah. 12 Le samhladh chuihhricJiean '.

iaruinn dhaingnich Ieremiah an fhàistneacàid â– 

a lahhair e. 15 Roimh-innis e bàs Hananiah. |

AGUS tharladh anns a' bhliadhna sin,

fein, ann an toiseach linn Shedeciah '

rígh illdah, anns a' cheathramh bliadhna,!

anns a' clmigeamh màos, gu'n do labhair

Hananiah raac Asuir, ara fàidh a bha o

Ghibeon, rillrasa ann an taigh an Tighearn', j

an làthair nan sagart, agus an t-sluaigh uile, i

ag ràdh, j

2 Mar so labhair Tighearn nan sluagh, Dia!

Israeil, ag ràdh, Bhris mise cuing rìgh |

Bhabiloin.

3 'An ceann dh, bhliadhna iomlain blieir 1

mise air an ais a chum an àite so uile '

shoithichean taighe an Tighearn', a thug I

Ncbuchadnesar rìgh Bhabiloin air falbh o'n,

aite so, agus a ghiùlain e gu Babilon. '

4 A^us bheir mi chum an àite so a rìs j

leconiah raac lehoiacim rìgh illdah, maille

ri uile bhraighdibh illdah, a dh'imich gu

652

Babilon, deir an Tighearn; oirbràsidh mise

cuing righ Bhabiloin.

5 Agus thuirt am fàidh lercmiah ria

an fhàidh Hananiah, an làthairnan sagart,

agus an làthair an uile shluaigh a bha 'n an

seasamh ann an taigh an Tighearna,

6 thuirt eadhon am tàidh Ieremiah,

Amen: gu'n deanadh an Tighearn mar sin;

gu'n coimhlionadh an Tighearn do bhriath-

ran a rinn thu fhàistneachd, le soithich-

ean taighe an Tighearn', agus gach ni eile

a thugadh air faàbh ann am braighdeanas,

a thoirt air an ais o Bhabilon a chum an

àite so.

7 Gidheadh cluinn thusa a nis am focal so

'tha raise a' labhairt ann ad éisdeachd, agus

ann an éisdeachd an t-sluaigh uile;

8 Na fàidhean a bha romhara-sa agus

romhad-sa o shean, rinn iad fàistneachd

araon a thaobh mhòran dhàithchan, agus a

thaobh rìoghachdan mòra, air cogadh, agais

air gort, agus air plàigh.

9 Am fàidh a ni f àistneachd mu shàth, 'n

uair a thig focal an fhàidh gu crìch, aith-

nichear gur e an Tighearngu deimhin a chuir

am fàidh sin a mach.

10 An sin thug am fàidh Hananiah a'

chuing bhàrr muineil an fhàidh Ieremiah,

agus bhris e i.

11 Agus labhair Hananiah an làthair an

t-sluaigh uile, ag ràdh, Mar so deir an

Tighearn, Amhuil so brisidh raise cuing

Nebuchadnesairingh Bhabiloin o mhuineal

nan uile chinneach an taobh a stigh de dhà

bhliadhna iomlan. Agus dh'fhalbh ani

fàidh lereraiah roirahe.

12 Agus thàinig focal an Tighearna gu le-

remiah (an déigh do'n fhàidh Hananiah a'

chuin^ a bhriseadh bhàrr rauineil an fhàidh

lereniiah,) ag ràdh,

13 Imich agus labhair ri Hananiah, ag

ràdh, Mar so deir an Tighearn, Na cuibh-

richean fiodha bhris tlm, ach ni thu 'n an

àite cuibhrichean iaruilln.

14 Oir mar so deir taigheara nan sluagh,

Dia Israeil, Cuing iaruinn chuir raise air

muineal nan cinneach so uile, a chum gu'n

tugadh iad géill do Nebuchadnesar rìgh

Bhabiloin; agus bheir iad géill da; a^as

beathaichean na raacharach thug mt dha

mar an ceudna.

15 An sin thuirt ara fàidh lereraiah ris

an fhàidh Hanauiah, Eisd a nis, a Hananiah;

Cha do chuir an Tighearn fios leatsa, ach

tlia thu 'toirt air an t-sluagh so earbsa a

dheanarah à bréig.

16 Uime sin mar so deir an Tighearn,

Feuch, tilgidh mise thu bhàrr aghaidh na

talrahainn; air a' bhliadhna so gheibh thu

bàs, a chionn gu'n do labhair thu ceannairc

an aghaidh an Tighearna.

17 Mar sin fhuair ani fàidh Hananiah bàs

air a' bhliadhna sin fhéin, anns an t-seachd-

arah màos.

Ieremiah, XXIX.

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

IEREMIAH air ais

CaibidealXXIX.

1 Briathran na litireach a dillir Ieremiah a dh' ionnsuidh an t-sluaigh a thugadh airfalbh ann am braighdeanas. 10 Dh'innis e dhoibh gu'm pilleadh iad a rìs d' an tìr fhéin 'n uair a choimhlionar deich agus tri fichead bliadhna. 20 Fàistneachd mu thimchioll nam fàidhean bréige: 24 agus mu thimchioll Shemaiah air son nan litrichean a sgrìobh e dh'ionnsuidh an l-sluaigh.

A NIS is iacl so briathran na litireach a chuir am fàidh Ieremiah o Ierusalem gus a' chuid eile de na seanairibh a thugadh air falbh ann am braighdeanas, agus gus na sagartan, agus gus na fàidhean, agus gus an uile shluagh a thug Nebuchadnesar air falbh ann am braighdeanas o Ierusalem gu Babilon;

2 (An déigh do leconiah an rìgh, agus a' bhan-righinn, agus na caillteanaich, agus maithean illdah agus Ierusaleim, agus an luchd-ealain, agus na h-airm-cheaird, imeachd air falbh o Ierusalem;)

3 Le làimh Elasah mhic Shaphain, agus Ghemariah mhic Hilciah, (a chuir Sedeciah rìgh illdah do Bhabilon, gu Mebuchadnesar rìgh Bhabiloin,) ag ràdh,

4 Mar so their Tighearn nan sluagh, Dia Israeil, ris na h-uile a tha air an toirt air falbh ann am braighdeanas, a chuir mise air falbh ann am braighdeanas o Ierusalem gu Babilon,

5 Togaibh taighean, agus gabhaibh còmhnuidh; agus suidhichibh Iiosan,agus ithibh an toradh:

6 Gabhaibh mnathan, agus ginibh mic agus nigheanan; agus gabhaibh mnathan d' ur macaibh, agus thugaibh 'ur nigheanan do fhearaibh, a chum gu'm beir iad mic agus nigheanan; a chum gu meudaichear sibh anns an àite sin, agus nach lughdaichear sibh.

7 Agus iarraibh sìth na dùthcha gus an do chuir mise air falbh sibh ann am braighdeanas: agus guidhibh air a son ris an Tighearn: oir 'n a sìth-sa bithidh sìth agaibhse.

8 Oir mar so deir Tighearn nan sluagh,

Dia Israeil, Na meallar sibh leis na f àidhean

a tha 'n 'ur measg, agus le 'ur luchd-fios-

achd; ni mò 'dh'éisdeas sibh ri 'ur bruadair

a tha sibh a' toirt fainear a bhruadar.

9 Oir tha iad a' f àistneachd bhreug dhuibh

ann am ainm-sa; cha do chuir mise amach

iad, deir an Tighearn.

10 Oir mar so deir an Tighearn, An uaira

choimhlionar ann am Babiloll deich agus tri

fichead bliadhna, thig mise gu 'r n-amharc,

agus coimhlionaidh mi dhuibh m' fhocal

maith, a chum 'ur toirt air 'ur n-ais do'n

àite so.

11 Oir is aithne dhomh na smuaintean a

smuainich mi do 'ur taobh, deir an taigh-

earn, smuaintean sàthe, agus chan e aimh-

leis, a thoirt duibh sliochd agus dòchais.

653

I 12 An sin gairmidh sibh orm, agus théid

j sibh agus ni sibh urnuigh rium, agus

j éisdidh mise ruibh.

13 Agus iarraidh sibh mi, agus gheibh

sibh vii, an uair a rannsaicheas sibh air mo

I shon le 'ur n-uile chridhe.

I 14 Agus bithidh mise air m' fhaotainn

I ieibli, deir an Tighearn, agus pillidh mi air

a h-ais 'ur braighdeauas, agus cruinnichidh

' mi sibh na h-uile chinnicli, agus o na

i h-uile àite gus an d'fhògairmi sibh,deir an

Tighearn; agus bheir mi sibh a rls a chum

au àite o'n do chuir mi air falbh sibh ann

am braighdeanas.

I 15 A chionn gu'n dubhairt sibh, Thog an

Tighearn suas duinn f àidhean ann am Bab-

ilon:

1 6 Mar so deir an Tighearn ris an rìgh a

tha'na shviidhe air caithir Dhaibhidh, agus

\ ris an uile shluagh a tha 'chòmhnuidh anns

j a' bhaile so, agus ri 'ur bràithribh nach

deachaidh a mach leibh ann am braigh-

deanas;

I 17 Mar so deir Tighearn nan sluagh,

! Feuch, cuiridh mise orra an claidheamh, a'

I ghort', agus a' phlàigli, agus ni mi iad mar

i dhroch fhàgeau, nach feudar itheadh aig an

j olcas.

18 Agus dian-ruaigidh ml iad leis a'

chlaidheamh, leis a' ghort', agus leis a'

Iphlàigh; agus bheir mi thairis iad gu 'bhi

] air an luasgadh air feadh uile rìoghachdan

an domhain, gu 'bhi 'n am mallachadh, agus

'u an uamhas, agus 'n an sgeig, agus 'n am

masladh, am measg nan uile chinneach gus

am fògair mi iad.

19 A chionn nach d'éisd iad ri m' bhriath-

raibh-sa, deir an Tighearn 'n uair a chuir

mi do'n ionnsuidh m' òglaich na fàidhean,

ag éirigh gu moch, agus 'g an cur a mach;

ach cha n-éisdeadh sibhse, deir an taigh-

earn.

20 Cluinnibh uime sin, focal Iehobhah,

sibhse uile a tha de'n bhraighdeanas, a chuir

mise Ierusalem gu Babilon:

21 Mar so deir taigheavn nan sluagh, Dia

Israeil, a thaobh Ahaib mhic Cholaiah, agus

Shedeciah mhic Mhaaseiah, a tha 'fàiist-

neachd bréig' dhuibh ann am ainm-sa,

Feuch, bheir mise thairis iad do làimh

Kebuchadresair rìgh Bhabiloin, agus

marbhaidh esan iad fa chomhair 'ur sàil;

22 Agus uatha-sau togar suas mallachadh

le uile bhraighdibh illdah a th'ann am

] Babilon, ag ràdh, Gu'n deanadh an taigh-

earn thu cosmhuil ri Sedeciah, agus cos-

t mhuil ri Ahab, a ròst rìgh Bhabiloin anns

an teine.

I 23 A chionn gu'n do chiiir iad 'an gnàomh

aingidheachd ann an Israel, agus gu'n

j d'rinn iad adhaltranas lemnàibh an coimh-

I earsnach, agus gu'u do labhair iad briath-

! ran breugach ann am aillm-sa, nach d'àithn

' mise dhoibh, air am bheil eadhon mise

fiosrach agus a'm' fhianuis, deir an taigh-

earn.

24 Labhraidh tufòsri Semaiah an Nehela-

mach, ag ràdh,

25 Mar so hibhair Tighearn nan skiagh,

Dia Israeil, ag ràdh, A chionu gu'u do chuir

thu litrichean ann ad ainm a chum an uile

shluaigh a th'ann an Ierusalem, agus a chum

Shephaniah mhic Mhaaseiah an sagart, agus

a clnnn nan sagart air fad, ag ràdh,

26 Riim an Tighearn dhiot-sa sagart ann

an àite lehoiada an t-sagairt, a chum gu'm

bitheadh luchd-riaghailt ann an taigh an

Tighearn', air son gach duine 'tha air

cluithach, agus a' deanamh dlieth fhéin fàidh,

a chur anns an taigh-smachdachaidh, agus

ann an sàs.

27 Uime sin a nis, c'uime nach do chron-

uich thu Ieremiah o Anatot, a tha 'g a

dheanamh fhéin 'n a fhàidh dhuibh à

28 Oir chuir e gun amharus fios thugainne

a tha ann am Babilon, ag vàdh, Tha an

daorsa so buan, togaibh taighean, agus gabli-

aibh còmhnuidh, agus suidhichibh liosan,

agus ithibh an toradh.

29 [Agus leugh Sephaniah an sagart an

litir soann an cluasaibh Ieremiah anfiiàidh.]

30 Uinie sin thàinig fucal an Tighearna

gu Ieremiah, ag ràdh,

31 Cuir fàos gu muinntira'bhraighdeanais

air fad, ag ràdh, Mar so labhair an taigh-

carn a thaobh Shemaiah an Nehelamaicli;

A chionn gu'n d'rinn Semaiah faistneachd

dhuibh an uair nach do clmir mise mach e,

agus gu'n d'thug e oirbh earbsa a dheauamh

à breig:

32 Air an aobluàr sin, mar so tha an Tigli-

earn ag ràdh, Feuch, smachdaichidh mise

Semaiah an Nehelamach Agus a shHochd:

clia bhi aige duine 'ghabhas còmhnuidh am

measg an t-sluaigh so, ni mò 'chi e am

maith a ni mise air son mo phobuill, deir

an Tighearn, a chionu gu'n do labhair e

ceanuairc an aghaidb %n Tighearna.

Air ais dhan JEREMIAH

CaibidealXXX

1 27ochd i>àz tb Ieremiah yu'n lugadh e air ais

hraiyhdeanas a shluaiijh; 4 agus gu'n téarn-

adh e iad d'n uiàe àmltgliaraibh. 10 Thugam

fàidh misneach do lacob. 23 Tuitidh dòrainn

air ceann nan ciontadi.

\ M focal a thàinig a chum Ieremiah o'n

-Zjl Tighearn, ag ràdh,

•i Mar so Uxbhair an Tighearn Dia Israeil,

ag ràdh, sgrìobh dhuit feill ann an leabhar

na h-uile bhriatlu-an a labliair mise rillt.

3 Oir feuch, tha na làithcan a' teachd, deir

an Tighearn, anns an toir mise air a h-ais

braighdeanas nio slduaigh, Israeil agus [

illdah, deir an Tighearn, agus bheir mi!

orra pilltinn a chum an f Iiearainn a thug '

mi do'n aithrichibh, agus sealbhaichidh

iad e. i

4 Agus 80 na briathran a labhair an taigh-

654

i earn, mu thimchioll Israeil, agus mu tbim-

chioll illdah.

j 5 Oir mar so deir an Tighearn, Guth criotli-

\ nachaidh chuala sinn; eagal, agus chan e

sàth.

6 Feòruichibh a nis, agus feuchaibh am

beir firiollnach leanabh ? c'uime am faic mi

gach duine agus a làrahau air a leasraibh,

j mar mhnaoi ri saothair, agus tha na h-uile

! aghaidh air fàs bàn ?

! 7 Mo thruaighe! oir is mòr an là sin, agus

; chan eil a choimeas ann: agus is aimsir

teanutachd i do lacob; ach téarnar aisd' e.

8 Oir tarlaidh anns an là sin, deir taigh-

: earn nan sluagh, gu'm bris mise a chuing

bhàrr a mhuineil, agus a chuibhrichean

sgaoilidh mi as a chéile; agus cha ghabh

coigrich ui's mò seirbhis deth.

9 Ach bheir iad seirbhis do'n Tighearn an

Dia, agus do Dhaibhidh an rígh, a thogas

mise suas doibh.

10 Uime sin na bitheadh eagal ort,

Iacoib, m'òglach-sa, deir an Tighearn, agus

na bitheadh geilt ort, O Israeil: oir feuch,

blieir mise téaruillt' thu o chéill, agus do

shliochd thàr an daorsa; agus pillidh

lacob, agus gheibh e fois agus sàth, agus

cha bhi aon neach a' cur eagail air.

11 Oir tha niise maille riut, deir an taigh-

carn, chum do théarnadh: ged bheir mi

I crloch iomlan air na h-uile chinnich gus an

d' fhògair mi thu, gidheadh cha toir mi

crioch iomlau ortsa: ach smachdaichidh mi

thu ann an tomhas, agus cha leig mi as thu

I gu h-iomlau o pheanas.

I 12 Oir mar so deir an Tighearn, Is do-

i leigheas do bhruthadh, is cràiteach do

I chreuchd.

13 chan eil neach ann a ni tagradh air do

shon, a chum gu'm bitheadh tu air do

' cheaugal suas: iocshlàint chum leigheis

cha-n'eil agad.

14 Rinn do leannain gu léir do dhcaruiad:

cha-n'eil iad 'g a d' iarraitlh, oir rinn mise

do lot le lot nàmhaid, le smachdachadh

garg; a chiolln gu'n robh do chiollta mòr;

do lochdan làonmhor.

15 C'uime an glaodh thu air son d' àmh-

ghair? cha ghabh do bhròn leigheas; a

chionu gu'n robh do chiollta mòr, do loch-

dau làonmhor, rinn mise na uithean so ort.

16 Uime sin bithidh iadsan uile a tha ga

d' shlugadh, air an slugadh, agus théid do

naimhclean uile, gach aon diubh ann am

braighdeanas: bithidh iadsan a tha ga d'

chreachadh 'n an creich, agus na h-uile a

tha 'deanamh cobhartaich dhiot, bheir mise

gu bhi 'n an cobhartach.

17 Oir aisigidh mi slàinte dhuit, ag-js

leighisidh mi do chreuchdan, deir an taigh-

earn; ge do thuirt iad riut Dàobaradi,

Sion, ise de nach 'eil aig aon neach suim. _

18 Mar so deir an Tighearn, Feuch, bheir

mise air a h-ais daorsa phàillilln laciob,

lEREMIAII, XXXI.

agus air 'ionaflan-còmhnuidh ni mi iochd,

agus togar am baile air a thòrr fhéin, agus

bithidh an làichairt a réir a nòis fhéin air a

daingneachadh.

19 Agus a niach asda thig lillidheachas,

agus guth na muiiintir' a ni gairdeachas;

agus ni mise làonmlior iad, agus cha bhi iad

tearc; ni nii fòs glòrmhor iad, agus cha bhi

iad suarrach.

20 Bithidh a chlann fòs mar roimhe so,

agus bithidh a choimlithional air a dhaing-

neachadh ann am làtliair-sa, agus ni mi

peanas air gach neach a shàruicheas e.

21 Agus thig 'Uachdaran uaith fhéin, agus

thig 'fhear-riaghlaidh a mach as a mlieadh-

on; agus tàirngidh mise e, agus thig e

dlàith dhomh: oir cò e so a shocruich a

chridhe air teachd am fagus dhomhsa? deir

an Tighearn.

22 Agus bithidh sibhse 'n ur sluagh

dhomhsa, agus bithidh mise ann am Dhia

dhuibhse.

23 Feuch, tha cuairt-ghaoth an taigheam'

a' dol a mach le corruich; cnairt-ghaotlà

bhuan, a thuàteas le dòrainn air ceann nan

ciontach.

24 Cha phill dian-chorruich an Tighearn'

air a h-ais, gns an dean, agus gus an coimh-

lion e ràin a chi'idhe: anns ualaithibh deir-

eannach bheir sibh so fainear.

Air ais dhan JEREMIAH

CaibidealXXXI

1 Gheall Dia gu'n nochdadh e caoimhneas do Israel, 9 agus gun treòraicheadh e iad air sli'jhe réidh. 15 Tànigadh comhfhurtachd do Rachel 'n uair a bha i a' gul air son a cloinne. 18 Ghabh Ephraim aithreachas agus phill e a dh'ionnsuidh Dhé. 27 Cùram an Tighearna

d'a eaglais.

ANNS an àm sin, deir an Tighearn, bithidh mise ann am Dhia do uile theaghlaichibh Israeil, agus bithidh iadsan dhomhsa 'n an sluagh.

2 Mar so deir an Tighearn, Fhuair an sluagh a dh'fhàgadh leis a' chlaidheamh, caoimhneas anns an fhàsach; eadhon Israel, 'n uair a chaidh mise a thoirt fois da.

3 O chéin dh'fhoillsicheadh Iehobhah dhomhsa, ag ràdh, Seadh, le gràdh sìorruidh ghràdhaich mi thu; uime sin tharruing mi thu le caoimhneas gràdhach.

4 A rìs togaidh mi thu, agus bithidh tu air do thogail, O òigh Israeil; a rìs sgeadaichear thu le d' thiompanaibh, agus théid thu mach ann an dannsa na muinntir' a ni aidhear.

5 Suidhichidh tu fathast fion-liosan air sléibhtibh Shamaria; suidhichidh an luchd-suidheachaidh, agus ithidh iad an toradh.

6 Oir thàinig an là, dh'éigh an luchd-faire air sliabh Ephraim; Eiribh, agus rachamaid suas gu Sion, a chum an tTighean' ar Dia.

7 Oir mar so deir an Tighearn, Deanaibh iolach ann an Iacob le h-aoibhneas, agus deanaibh luadh-ghair am measg rogha nan cinneach; cuiribh 'an céill, molaibh, agus abraibh, O Thighearna, saor do shluagh, iarmad Israeil.

8 Feuch, bheir mi iad o'n tìr mu thuath, agus tionailidh mi iad o chrìochaibh na talmhainn: an dall agus am bacach maille rill, a' bhean thorrach, maraon agus ise a tha ri saothair; 'n an cuideachd mhòir pillidh iad.

9 Thig iad le gul, agus le caomhalachd ni mise an treòrachadh; treòraichidh mi iad ri taobh nan sruthan uisge, air slighe réidh, far nach faigh iad tuisleadh; oir tha mise ann am athair do Israel; agus Ephraim, is esan mo cheud-ghin.

10 Cluinnibh focal an Tighearna, O chinneacha, agus cuiribh 'an céill e anns na h-eileanaibh fad as, agus abraibh, Esan a sgap Israel, ni e a chruinneachadh agus a choimhead, mar ni buachaille a threud.

11 Oir shaor an Tighearn Iacob, agus dh'fhuasgail se e o làimh an fhir a bu treise na e fhéin.

12 Uime sin thig iad agus seinnidh iad ann an àirde Shioin, agus cruinnichidh iad ri 'chéile chum maitheis an Tighearn', air son cruithneachd, agus air son fìona, agus air son olaidh, agus air son àlaich an treud agus na spréidhe: agus bithidh an anam mar ghàradh air uisgeachadh, agus cha dean iad air aon chor bròn ni's mò.

13 An sin ni an òigh gairdeachas anns an dannsa, na daoine òga, agus na seann daoine le 'chéile: oir tionndaidhidh mise am bròn gu h-aoibhneas, agus bheir mi dhoibh comhthurtachd, agus ni mi sòlasach iad an déigh an àmhghair.

14 Agus sàsuichidh mi anam nan sagart le uithibh blasda, agus bithidh mo shluagh air an sàsuchadh le mo mhaitheas, deir an Tighearn.

15 Mar so deir an Tighearn, Chualas guth ann an Ramah, caoidh, gul ro ghoirt; Rachel a' gul air son a cloinne; dhiùlt i comhfhurtachd air son a cloinne, a chionn nach 'eil iad ann.

16 Mar so deir an Tighearn, Cum do ghuth o chaoidh, agus do shùilean o dheuraibh: oir gheibh do shaothair duais, deir an Tighearn, agus thig iad a rìs o thìr an nàmhaid.

17 Agus tha dòchas a thaobh do chrìch dheireannaich, deir an Tighearn, gu'n tig do chlann a rìs gu'n crìochaibh fhéin.

18 Gu deimhin chuala mi Ephraim a' caoidh gu goirt, Smachdaich thu mi, agus bha mi air mo smachdachadh, mar dhamh nach do chleachd a' chuing: pill thusa mi, agus bithidh mi air mo philleadh; oir is tu an Tighearn mo Dhia.

19 Gu deimhin an déigh dhomh 'bhi air mo philleadh, ghabh mi aithreachas; agus an déigh dhomh 'bhi air mo theagasg, bhuail mi air mo léis; bha uàire orm, seadh fòs geur-amhluadh, a chionn gu'n do ghiùlain mi masladh m'òige.

20 Nach e Ephraim mo mhac caomh? nach leanabh ro thaitneach e? oir, o'n uair a labhair mi 'n a aghaidh, tha mi gu dùrachdach 'g a chuimhneachadh fathasd: uime sin tha iomairt ann am chom air a shon: ni mi gu deimhin tròcair air, deir an Tighearn. |

21 Cuir suas dhuit fhéin comharan slighe; dean duit fhéin croinn àrda: cuir do chridhe ris an t-slighe, an t-slighe air an d'imich thu: pill a rìs, O òigh Israeil, pill a rìs dh'ionnsuidh do chaithrichean so.

22 Cia fhad a bhitheas tu a' tionndadh mu'n cuairt, O a nighean chùl-sleamhnach: oir chruthaich an Tighearn ni nuadh air an talamh, Ni bean fcar a chuairteachadh.

23 Mar so deir Tighearn nan sluagh, Dia Israeil, Gnàthaichidh iad fathast a' chainnt so ann am fearann illdah, agus 'n a bhailtibh, an uair a bheir mise air a h-ais am braighdeanas, Gu'm beannaicheadh an Tighearn thu, àite-còmhnuidh a' cheartais, shléibh na naomhachd.

24 Agus ann an illdah, agus 'n a uile bhailtibh, gabhaidh treabhaichean còmhnuidh, agus luchd-coimhead nan treudan.

25 Oir shàsuich mise an t-anam tartmhor, agus gach anam ocrach lìon mi.

26 An sin mhosgail, agus chunnaic mi, agus bha mo chodal taitneach dhomh.

27 Feuch, tha na làithean a' teachd, deir an Tighearn, anns an cur mise taigh Israeil, agus taigh illdah le sàol duine agus le sìol ainmhidh.

28 Agus tarlaidh, amhuil a rinn mise faire os an ceann gu spìonadh a nìos, gu briseadh, agus gu tilgeadh sìos agus gu sgrios, agus gu claoidh; mar sin ni mi faire os an ceann, gu togail, agus gu suidheachadh, deir an Tighearn.

29 Anns na làithibh sin chan abair iad ni's mò, Dh'ith nah-aithrichean meas searbh, agus tha déisinn air fiaclaibh na cloinne.

30 Ach gheibh gach aon bàs 'n a aingidhcachd fhéin; gach aon a dh'itheas an caorann searbh, air 'fhiaclaibh-san bithidh déisinn.

31 Feuch, tha na làithean a' teachd, deir an Tighearn, anns an dean mise coimhcheangal nuadh ri taigh Israeil, agus ri taigh illdah:

32 Cha-n ann a réir a' choimhcheangaìl a rinn mi r'an aithrichibh, anns an là 's an do ghlac mi air làimh iad, a chum an toirt a mach à tìr na h-Eiphit; eadhon mo choimhcheangal a bhris iad, ged a bha mi a' m' fhear-pòsda dhoibh, deir an Tighearn:

33 Ach is e so an coimhcheangal a ni mi ri taigh Israeil; An déigh nan làithean sin, deir an Tighearn, cuiridh mi mo reachd 'n an taobh a stigh, agus sgrìobhaidh mi air an cridheachan e, agus bithidh mise dhoibh-san a'm' Dhia, agus bithidh iadsan dhomhsa 'n am pobull.

34 Agus cha tcagaisg iad ni's mò, gach aon achoimhearsnach,agusgachaonabhràthair, ag ràdh, Gabhaibh eòlas air an Tighearn oir bithidh eòlas aca ormsa uile, o'n neach;a's lugha, gus an neach a's mò dhillbh, deir j an Tighearn: oir maithidh mise an aingidheachd, agus cha chuimhnich mi ni's mò an cionta

35 Mar so deir an Tighearn, a tha 'toirt na greine air son soluis anns an là, orduighean na gealaich agus nan reultan air son soluis j anns an oidhche, 'tha 'deanamh na faii'ge ciàiin, trà bhitheas a tuinn a' beucaich; Tighearn nan sluagh is e 'ainm.

36 Ma dh'imicheas na h-orduighean so as mo shealladh-sa, deir an Tighearn, an sin cuideachd sguiridh sliochd Israeil o bhi j 'n an cillneach am feasd ann am làthair.

37 Mar so deir an Tighearn, Ma dh'fheudar na nèamhan shuas a thomhas, agus bunaitean na talmhainn shìos a rannsachadh a mach, an sin tilgidh mise uam mar an ceudna uile shliochd Israeil, air son gach ni a rinn iad, deir an Tighearn.

38 Feuch, tha na làithean a' teachd, deir an Tighearn anns an togar am baile air son an Tighearn', o thòrr Hananeeil, gu geata na h-oisne.

39 Agus théid an t-sreang-thomhais fathasd a mach m' a choinneamh, thar sliabh Ghareib, agus cuairtichidh i steach Goat.

40 Agus gleann nan corp marbha gu h-iomlan, agus na luaithre, agus na machraichean uile gu sruthan Chidroin, gu oisinn geata nan each an taobh an ear, bithidh iad naomha do'n Tighearn: cha spìonar a nìos, agus cha tilgear sìos e ni's mò gu bràth.

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

Air ais dhan JEREMIAH

CaibidealXXXII

1 'N uair bha Ieremiah air a dhruideadh suas 'sa' phrìosan le Sedeciah, thug Dia ordugh dha achadh Hanameeil a cheannach. 13 Fhuair Baruch earail theann _ air sgrìobhaidhean na ceannachd a ghleidhead mar chomharadh gu'm pilleadh an sluagh d'an tìr féìn. 16 Urnuigh Ieremiah. 26 Fàistneachd mu thimchioll Israeil agus illdah.

1 AM focal a thàinig gu Ieremiah o'n Tighearn anns an deicheamh bliadhna de linn Shedeciah rìgh illdah, (b'i sin an t-ochdamh bliadhna-deug de linn Nebuchadnesair:)

2 Anns an àm 's an robh feachd rìgh Bhabiloin a' cuairteachadh Ierusaleim, agus Ieremiah am fàidh air a dhruideadh suas ann an cùirt a' phrìosain a bha'n taigh rìgh illdah.

3 Oir dhruid Sedeciah rlgh illdah suas e, ag ràdh, C'uime am bheil thu ri faistneachd, agus ag ràdh, Mar so deir an Tighearn, Feuch,bheir mise am baile so do làimh rìgh Bhabiloin, agus glacaidh esan e ?

4 Agus cha téid Sedeciah rìgh illdah as o làimh nan Caldéach, ach bheirear suas e gu deimhin do làimh rìgh Bhabiloin, agus labhraidh e ris, beul ri beul, agus chi a shùilean a shùilean-san.

5 Agus bheir e leis Sedeciah gu Babilon, agus an sin bithidh e gus an tig mise 'g a amharc, deir an Tighearn: ged ghleachd sibh ris na Caldéich, cha bhuadhaich sibh.

6 Agus thuirt Ieremiah, Thàinig focal an Tighearn' a m' ionnsuidh, ag ràdh,

7 Feuch, thig Hanameel mac Shaluim, bràthar d'athar, do d' ionusuidh, ag ràdh, Ceannaich dhuit fhéin m' achadh-sa a tha ann an Anatot, oir is leat còir 'fhuasglaidh, gus a cheannach.

8 Agus thàinig Hauameel, mac bhràthar

m' atliar a m' ionnsuidh ann an ciiirt a'

phràosain, a réir focail an Tighearn', agus

thvibhairt erium, Ceannaich, guidheam ort,

nvachadh a tha ann an Anutot, ann an

ditthaich Bheniamin: oir is leatsa a' chòir-

sheilbhe, agus is leatsa a fuasgladh, ceanu-

aich e dhuit fhéin: an sin dh'aithnich mi

gu'm b'e so focal an Tighearna.

9 Agus cheannaich mi achadh Hanameeil,

nihic bhràthar m' athar, a bha ann an

Anatot, agus thomhais mi dha an t-airgiod,

seachd seceil deug airgid.

10 Agus chuir mi mo làmh ris an sgrìobh-

adh, agus sheulaich mi e, agus ghabh mi

fianuiseau, agus cliothromaich mi an

t-airgiod air a' mheigh.

11 Agus ghabh mi dearbhadh a' cheann-

aich, e sin anns an robh an gnothuch agus

na cànnhnantan seulaichte, agijs e sin a bha

fosgailte.

12 Agus thug mi dearbhadh a' cheannaich

do Bharuch mac Xeriah, mhic Mhaaseiah,

ann an sealladh Hanameeil mhic bhràthar

m' athar, agus 'an làthair nam fianuisean, a

chuir an làmh ri leabhar a' cheannaich, 'un

làthair nan ludhach uile a bha 'n an suidhe

ann an ciiirt a' phràosain.

13 Agus thug mi earail theanu do Bharach

'n an làthair, ag rkdh,

14 Mar so tha Tighearn nan shiagb, Dia

Israeil, ag ràdh, Gabh na sgrìobhaidhean so,

sgrìobhadh so na ceanuachd, araon e sin a

tha seulaichte, agus an sgrìobhadh so a tha

fosgailte, agus cuir iad ann an soitheach

criadha, chum gu mair iad mòran làithean.

15 Oir mar so deir Tighearn nan sluagh,

Dia Israeil, Sealbliaichear taighean, agus

macha-aicheau, agus f àon-liosan anns an tìr

so fathasd.

16 A nis an uair a thug mi seachad

; sgrìobhadJi na ceanuachd do Bhanich mac

, Neriah, rinn mà unilligh ris an Tighearn,

ag i-àdh,

17 Ah, a Thighearua Dhia, feuch, rinn

thusa nèamh agus an talamh le d' mhòr

chumhachd Agus le d' ghairdean sànte mach,

aguscha-n'eil nisambith tuilleadh'scruaidh

on.

657

18 Taisbeanaidh tu caoimhneas gràdhach

do mhàltibh, agus dàolaidh tu aingidlieachd

nau aithrichean ann an uchd an cloinne 'n

an déigh; an Dia mòr, cumhachdach, do'n

ainra Tighearn nan sluagh.

19 Mòr ann an comhairle, agus cumhachd-

ach ann an gnàomh, (oir tha do shàiilean

fosgailte air uile shlighibh chloinn nan

daoille, a thoirt do gach aon a réir a shlighe,

agus a reir toraidh a ghuàomharan;)

20 A dh'fhoillsich comharan agus màor-

bhuilean ann an tìr na h-Eiphit, gus an là

au diugh, agus ann an Israel, agus am

measg dhaoine, agus a rinn duit fhéin ainm,

mar air an là 'n diugh;

21 Agus a thug a mach do sliluagh Israel

à tìr na h-Eiphit le comharaibh, agus le

màoi'bhuilibh, agus le làimh làidir, agus le

gairdean sànte a mach, agus le h-uamhaa

mòr;

22 Agus a thug dhoibh am fearann so, a

mhionnaich thudo'n aithrichibh gu'ntugadh

tu dhoibh, fearanu a' sruthadh le bainne

agus le mil:

23 Agus thàinig iad a steach, agus shealbh-

aich iad e; ach cha d' thug iad géill do d'

ghuth-sa,ni mò 'ghluais iad ann ad reachd;

cha d'rilln iad ni sara bith de na h-uile

nithibh a dh'àithn thusa dhoibh a dliean-

arah; uime sin thug thu an t-olc so uile oiTa.

24 Feuch na h-inuil-bhrisidh, tha iad air

teachd a chum na caithreach gus a glacadh,

agus tha am baile air a thoirt do làimh nan

Caldéach a tha 'cogadh 'n a aghaidh, air son

a' chlaidheimh, agus na gorta, agus na

plàighe; agus an ni a labhair thu, thàinig e

gu cràch; agus, feuch, tha thusa 'g a

fhairinn.

2ò oridheadh thuirt thu riumsa, (0

Thighearna Dhia,) Ceannaich dhuit fhéin an

t-achadh air son airgid, agus gabh fian-

uiseau: an uair a tha am baile air a thoirt

thairis do làimh nan Caldéach.

26 An sin thaillig focal an Tighearna gu

Ieremiah, ag ràdh.

27 Feuch, is mise an Tighearn, Dia na

h-uile fheòla: am bheil ni sam bith tuill-

eadh 's cruaidh ormsa à

23 Uime sin, mar so deir an Tighearn,

Feuch, bheir mi am baile so do làimh nan

Caldéach, agus do làimh Xebuchadnesair

rígh Bhabiloin, agus glacaidh e e:

29 AgTis thig na Caldéich a tha 'cogadh an

aghaidh na caithreach so, agus cuiridh iad

teine rithe, agus loisgidh iad i, raaille ris na

tighibh far an do loisg iad tàiis air ara mull-

ach do Bhaal, agus air an do dhòirt iad

tabhartasan-dibhe a mach do dhiathaibh eile,

chum mise a bhrosnuchadh gu feirg.

30 Oir cha d'rilln clann Israeil, agus clann

illdah ach olc a mhàin ann am fhianuis-sa

o'n òige: oir cha d'rinn clann Israeil ach a

mhkill mo bhrosmichadh gu fcirg le obair

au làmh, deir an Tighearn.

31 Oir bha am baile so dhomhsa 'na

aobhar feirge Agus corruich, o'n là 's an do

tliog iad e eadhon gus an là an diugh; a

chum gu'n atharraichinn e asnio sliealladh;

32 Air son uile aingidheachd cloinne

Israeil, agus cloinne illdah, a rinn iad a

chum mise a bhrosnuchadh gu corruich, iad

féin, an ríghrean, an uachdarain, an sa-

gartan, agus am fàidhean, agus muinn-

tir illdah, agus luchd-àiteachaidh leru-

saleim.

33 Agus thionndaidh iad riumsa an càil,

agus chan i an aghaidh; ged a theagaisg

mi iad, ag éirigh gu moch agus a' teagasg, 1

gidheadh cha d' éisd iadsan, a ghabhail

teagaisg.

34 Ach shuidhich iad an gràineileachdan

anns an taigh a tha air 'ainmeachadh ormsa, j

chum a thniailleadh. j

35 Agus thog iad ionadan àrda Bhaail, a

tlia ann an gleann mhic Hinoim, a thoirt air

am mic agus air an nigheanan dol troimh

an teine do Mholoch; ni nach d'àithn mise

dhoibh, agus nach d'thàinig idir ann am

aire: a' cur'an gnàomh na gi-àineileachd so,

gu cionta 'thoirt air illdah.

36 Agus a nis uime sin, mar so deir an

Tighearn Dia Israeil, a thaobh na caithreach

so, mu 'm bheil sibhse ag ràdh, Bithidh i

air a toirt thairis do làimh rìgh Bhabiloin,

leis a' chlaidheamh, agus leis a' ghort, agus

leis a' phlàigh:

37 Feuch, tionailidb mise iad as na h-uile

dhàithchaibh gus an d' fhògair mi iad ann

am dhiomb, agus ann am chori'uich, agus

ann am mhòr-fheirg; agus bheir mi chum

an àite so iad a ràs, agus bheir mi orra

còmhnuidh a ghabhail gu téaruinte.

38 Agus bithidh iad dhomhsa 'n an sluagh,

agus bithidh mise dhoibhsan a'm' Dhia.

39 Agus bheir mi dhoibh aon chridhe,

agus aon slighe, a chum gu 'm bi m' eagal-

sa gu bràth orra, chum an leas fhéin, agus

leas an cloinne 'n an déigh.

40 Agus ni mi riu coimhcheangal sion'uidh,

nach pill mi air falbh uatha, chum maith

a dheauamh dhoibh; agus cuiridh mi m'

eagal 'n an cridhe, chum nach dealaich iad

i-illm.

41 Seadh, ni mi gairdeachas os an ceann

chum maith a dheanamh dhoibh, agus

suidhichidh mi iad anns an fhearann so gu

deimhin, le m' uile chridhe, agus le m' uile

anam.

42 Oir mar so deir an Tighearn, Amhuil a

thug mi an t-olc mòr so uile air an t-sluagh

so, is amhluidh a bheir mi orra am maith

sin uile a gheall mi dhoibh.

43 Agus ceannaichear achaidhean anns an

fhearann so, mu 'm bheil si1)hse ag ràdh,

Tha e fàs gun duine no ainmhidh: tha e air

a thoirt do làimh nan Caldéach.

44 Ceannaichidh daoine achaidhean air

son airgid, agus cuiridh iad an làmh ri

65S

sgràobliaidhean, agus seulaichidh àad, agus

gabhaidh iad fianuisean ann am fearann

Bheniamin, agus anns na h-àiitcachaibh

dlàith do Ierusalem, agus ann am bailtibh

illdah, agus ann am bailtibh nam beann,

agus ann am bailtibh a' chòmhnaird, agus

ann am bailtibh na h-àirde deas: oir bheir

mise air a h-ais am braiglideanas, deir an

Tighearn.

CaibidealXXXIII.

1 Dhaingmchdia a gheaUadàt do na h-illdhaich

gu'm, pilleadk iad om braiyhdeanas, 10 agus

gu'n cluinnteadh a rìs 'w am fearann gnth

an aoibhneis agus an i-subhachais. 15 Tha

Criosd air a ghealltuinn. 19 Bithidh an

coimhcheangal a rinn Dia ri Daibhidh seas-

mhach gu bràth.

OS bùrr, thàinig focal an Tighearna gu

Ieremiah an dara uair, (an trà 'bha e

fathasd air a dhruideadh suas ann an càiirt

a' phràosain,) ag ràdh,

2 Mar so deir an Tighearn a rinn e, an

Tighearn a dhealbh e, a tha fòs 'g a dliaingn-

eachadh; is e 'ainm Iehobhah;

3 Glaodh riumsa, agus freagraidh mi thu,

agus feuchaidh mi dhuit nithean mòra agus

cumhachdach, air nach 'eil thu eòhich.

4 Oir mar so tha an Tighearn, Dia Israeil,

ag ràdh, a thaobh thighean a' bhaile so,

agus a thaobh thighean ríghrean illdah, a

tha air an tilgeadh sìos leis na h-innil-

bhrisidh, agus leis a' chlaidheamh;

5 A tha air teachd g-u cogadh air taobh

nan Caldéach,agus gun làonadh le corpaibh

marbha nan daoine a bhuail mise ann ani

fheirg, agus ann am chorruich, agus a thug

orm, air son an uile aingidheachd, nio

ghnàiis fholach o'n bhaile so:

6 Feuch, bheir mi dha slàinte agus leigh-

eas, agus ni mi an slànuchadh; agus noch-

daidh mi dhoibh i:>ailteas sìthe agus fàrinn.

7 Agus bheir mi air a Ii-ais braighdeanas

illdah, agus braighdeanas Israeil; agus

togaidh mi iad mar air tàis,

S Agus ghmaidh mi iad o'n uile aingidh-

eachd, leis an do chiontaich iad a'm' aghaidh;

agus maithidh mi an uile lochdan, leis an

do pheacaich iad, agus leis an d'rinu iad

ceannairc a'm' aghaidh.

9 Agus bithidh am haile so dhomhsa 'n a

ainm sòlais, 'n a mholadh, agus'n a mhaise,

am measg uile chinneach r.a talmhainn, a

chhiinneas gach uile mhaith a ni niise

dhoibh: ag\is bithidh eagal agus crith orra,

air son an uile mhaitheis, agus air son an

uile shoirbheachaidh a dheònaicheas mise

dhoibh.

10 Mar 80 deir an Tighearn, a rìs cluinnear

anns an àite so, (mu 'm bheil sibhse ag

ràdh, Tha e fàs gun duine agus gun ainnih-

idh, eadhon ann am bailtibh illdah, agus

ann an sràidibh lerusaleira, a tha fàs, gun

duine, eadhon gun fhear-kiteachaidh, agus

gun ainmhidh,)

11 Giith aoibhneis, agus guth subhachais,

guth an fhir nuadh-pliòsda, agus guth na

iniià luiailh-pòsda; guth na muinntir a their,

Molaibhso taighoaru nan shiagh, oir tha an

Tiglieavu niaith, oir tha a thròcair buau gu

sàorruidh; agus na nuiinntir a bheir an

ìobairt -mliolaidh gu taigh auTighearna: oir

bheir mise air a h-ais daorsa an fhearainn,

mar air tùs, deir an Tighearn.

12 Mar so deir Tighearn nan sluagh,

Fathasd anns an àite so a tha fàs, gun

duine agus gun ainmhidh, agus 'n a uilc

bhailtibh, bithidh àite-còmhnuidh nam

buachaillean a' toirt air an treudan luidhe

sàos.

13 Ann am bailtibh nam beann, agus ann

am bailtibh a' chòmhnaird, agus ann am

, bailtibh na h-àirde deas, agus ann am fear-

ann Bhcniamin, agus anns na h-ionadaibh

timchioll Ierusaleim, agus ann am bail-

tibh illdah, sitibhlaidh na treudan a rìs fo

làimh an ti a ni an àireamh, deir an taigh-

eavn.

14 Feuch, tha na làithean a' teachd, deir

an Tigliearu, anns an coimlilion mise an ni

maith sin a glieall mi do thaigh Israeil, agus

do thaigh ludali.

15 Anns na làithibh sin, agus anns an àm

sin, bheir miso air Meanglan fìreantachd

fàs suas do Dliaibhidh, agus cuiridh e 'au

guàomh breitheanas agus ceartas air an

talamh.

16 Anns na làithibh sin téaruar illdah,

agus gabhaidh Ierusalem còmhnuidh ann

an téaruinteachd: agus is e so esan ris an

goirear Iehobhah aii fireantachd.

17 Oir mar so tha Iehobhah ag ràdh, Cha

bhi gu bràth a dh'uireasbhuidh air Daibh-

idh duine a shuidheas air rígh-chaithir

tighe Israeil;

18 Ni mò bhitheas na sagartan na Lebh-

ithich gun duine ann am làthair-sa, a

dh'àobradh thabhartas-loisgte, agus a losg-

adh •thabhartas-bàdh, agus a dheanamh

ìobairt an còmhnnidh.

19 thàinig focal an Tighearnafòsgulere-

miah, ag ràdh,

20 Mar so deir an Tighearn, Ma dh'fheudar

leibh mo choimhcheangal-sa ris an là a

bhriseadh, agus mo choimhcheangal ris an

oidhche, agus nach bi là no oidhche ann

'n an àm fhéin;

21 An sin f òs feudar mo choimhcheangal-

sa ri Daibhidh m' òglach a bhriseadh, gun

mhac a bhi aige gu riaghladh air a rígh-

chaithir; agus ris na Lebhithich na sagartau,

mo luchd-irithealaidh.

^ 22 Mar nach feud feachd nèimh a bhi air

àireamh, no gaineamh na fairge 'bhi air a

tomhas: is amhluidh a ni mise làonmhor

sliochd Dhaibhidh m' òglaich, agus na

Lebhithich a tha 'frithealadh dhomh.

23 Os bàrr, thàinig focal an Tighearna gu

Ieremiah, ag ràdh,

24 Am bheil thu 'toirt fainear ciod a tha'n

sluagh so a' labhairt, ag ràdh, An dà

theaghlach a ròghnaich an Tighearn, rinn e

an tilgeadh uaith? agus rinn iad dà-meas

air mo shluagh-sa, air chor as nach 'eil iad

'g am meas ni's mò mar chinneach.

25 Mar so tha an Tighearn ag ràdh, Mur

'eil mo choimhcheangal-sa ris an là agus ris

an oidhche; reachdau nèimh agus talmhainn

mur do shocruich mi;

26 An sin tilgidh mi uam sliochd Iacoib,

agus Dhaibhidh m' òglaich, gun aon d'a

shliochd a ghabhail, gu bhi 'n an luchd-

riaghlaidh thar sliochd Abrahaim, Isaaic,

agus Iacoib: oir bheir mi air a h-ais am

bruid, agus ni mi tròcair orra.

CaibidealXXXIV.

1 Roimh-innis am fdidh sarios Ierusaleim, agus

dàn Shedeciah. 8 LeÃŒQ na h-uachdarain cCan

òglaich agus d' am banoglaich falbh saor a

réir a' choimhcheangail, 11 ach tkug iad fo

smachd iad a ris. 12 Ghairm am fàidh

saorsa ddn chlaidheamh, do'n phlàigh, agus

do'n ghort an agltaidh nan ludhach.

AM focal a thàinig gu Ieremiah o'n taigh-

earn, ('n uair a chog Nebuchadnesar

rígh Bhabiloin, agus 'uile fheachd, agus uile

rìoghachdan an domhain a bha fo 'thigh-

earnas, agus na slòigh uile, an aghaidh

Ierusaleim, agus an aghaidh a h-uile bhailt-

ean,) ag ràdh,

2 Mar so tha an Tighearn, Dia Israeil, ag

radh. Imich, agus labhair ri Sedeciah rìgh

ludali, agus abair ris, Mar so deir an taigh-

earu, Feuch, bheir mise am baile so do

làimh rìgh Bhabiloin, agus loisgidh e le

teine e:

3 Agus thusa,cha téid thu aso'làimh,ach

bithidh tu gu cinnteach air do ghlacadh,

agus air do thoirt thairis d'a làimh, agus

chi do shàiilean sàiilean rìgh Bhabiloin,

agus labhraidh e riut beul ri beul, agus

falbhaidh tu gu Babilon.

4 Gidheadh cluinn focal an Tighearna,

Shedeciah, a rìgh illdah; Mar so deir an

Tighearn do d' thaobh-sa, chan fhaigh thu

bàs leis a' chlaidheamh;

5 Gheibh thu bàs ann an sàth; agus a réir

losgaidh d' aithrichean, na ríghrean roimhe

so, a bha air thoiseach ortsa, is amhluidh a

loisgear tùis dhuitse; agus ni iad caoidh

air do shon, ag ràclh, Och a thighearna!

oir labhair mise am focal, deir an taigh-

earn.

6 Agus labhair Ieremiah am fàidh na

briathrau so uile ri Sedeciah rìgh illdah,

ann an Ierusalem,

7 An uair a chogfeachd ríghBhabiloinan

aghaidh Ierusaleim, agus an aghaidh uile

bhailtean illdah a bha air am fàgail, aa

aghaidh Lacheis, agus an aghaidh Asecah:

oir mhair iad so de bhailtibh illdah 'n am

bailtibh daingnichte.

8 Am focal a thàinig gu Ieremiah o'n Tigh-

earn, an deigh tlo ràgh Sedeciah coimh-

clicaiigal a dheanamh ris an uile shhiagh a

blia ann an Ierusalem, a dh'éigheach saorsa

dhoibh:

9 A chum gu'n leigeadh gach duine d'a

òglach, agus gach duine d'a làhanoglaich,

Eabhrach no ban-Eabhrach, falbh saor, gun

neach a ghabliail seirbhis dillbh, gach aon

de ludhach a bhràthair.

10 A nis, an iiair a chuala na h-uachdarain

uile, agus an shiagh uile a thionnsgain anns

a'choimhcheangal,gu'n leigeadh gach duine

d'a òglach, agus gach duine d'a bhanoglaich

falbh saor, nach gabhadh aon seirbhis diubh

ni bu mhò, an sin thug iad géill, agus leig

iad air falbh iad.

1 1 Ach thionndaidh iad a ràs, agus thug

iad air na h-òglaich, agus air nabanoglaich,

a leigeadh air falbh saor, pilleadh air an ais,

agus thug iad fo smachd iad, a chum a bhi

'n an òglaich, agus 'n am banoglaich.

12 Uime sin thàinig focal an taigheamagu

Ieremiah, ag ràdh,

13 Mar so tha an Tiglieam, Dia Israeil, ag

ràdh, rinn mise coirahcheangal ri 'ur n-aith-

richibh anns an là 's an d'thug mi iad a mach

à tìr na h-Eiphit, à taigh nan daor, ag ràdh,

14 'An ceann sheachd bliadhna, leigibh a

chead, gach aon d"a bhràthair Babhrach, a

bha air a reic riiit: an uair a bheir c

seirbhis duit sé bliadhna, leigidh tu dha

falbh uait saor. Ach cha d'éisd 'ur n-aith-

richean riumsa, ni mò dh'aom iad an cluas.

15 Agus bha sibh a nis air iJÃŒUeadh, agus

air deanamh gu ceart ann am shealladh-sa,

le saorsa a ghlaodhaich, gach neach d'a

choimhearsnach; agus rinn sibh coimh-

cheangal ann am fhiannis, anns an taigh a

tha air a ghairm air m' ainm:

16 Ach phill sibh, agus thruaill sibh m'

ainm, agus thug sibh, gach aon air 'òglach,

agus gach aon air a bhanoglaich, a leig e

saor uaith gu 'thoil fhéin, pilleadh air an ais;

agus chuir sibh fo smachd iad, gu 'bhi

dhuibh 'n an òglaich agus 'n am banoglaich.

17 Air an adhbhar sin,mar sodeir anTigh-

earn, Cha d'éisd sibh riumsa ann an saorsa

a ghlaodhach, gach aon d'a bhràthair, agus

gach aon d'a choimhearsnach: feuch do 'ur

taobh-se tha mise a' glaodhach saorsa,

deir an Tighearn, do'n chlaidheamh, do'n

phlàigh, agus do'n ghort; agus bheir mi

oirbh 'bhi air 'ur huisgadh air feadh uile

rìoghachdan an domhain.

18 Agus bheir mi a' mhuinntir a bhris mo

choimhcheangail, nach do choimhlion briath-

ran a' choimhcheangail a rinn iad ann am

Iàthair-sa,'n uaira ghearriad an laogh 'n a

dhà leth, agus a dh'imich iad eadar a

bhloighdean,

19 Ceannardan illdah, agus ceannardan

lemsaleim, agus na caillteanaich, agus na

sagartan, agus uile shluagh an ihearainn a

dh'imich eadar bloighdean an laoigh;

660

20 Bheir mi eadhon iad sin do làimh an

nairahdean, agus do làimh na muinntir a

tha 'g iarraidh an anama; agus bithidh an

cairbhean mar bhiadh do eunlaith an athair,

agus do bheathaichibh na talmhailln.

21 Agus Sedeciah rìgh illdah, agus a

phrionnsachan, bheir raise do làimh an

naimhdean, agus do làimh na muinntir a

tha 'g iarraidh an anama, eadhon do làirah

feachdan rìgh Bhabiloin, a tha air imeachd

suas uaibh.

22 Feuch, bheir mise àithne, deir an taigh-

earn, agus bheir mi orra pilleadh air an ais

do'n bhaile so; agus cogaidh iad 'n a agh-

aidài, agus glacaidh iad e, agus loisgidh iad

e le teine; agus bailtean illdah ni mi 'n aii

làraich luim gun aon neach 'g an àiteachadh.

CaibidealXXXV.

1 Le ùvmachd nan Eechahach do àithne an

athar, 12 dhàtendk na h-illdhaichair son an

eas-ààmklachd do Dhia. 18 Bheannaick Dia

na Rechabaidi.

AM focal a thàinig gu Ieremiah o'n taigh-

earn, ann an làithibh lehoiacim mhic

losiah rìgh illdah, ag ràidh,

2 Imich gu taigh nan Rechabach, agus

labhair rill, agus thoir iad a chum taighe an

Tighearnai, gu aon de na seòmraichibh, agus

thoir dhoibh fìon r'a òl.

â– S An sin ghabh mi laasaniah mac lere-

miah, mhic Habasiniah,ag-usabhràithrean,

ngus 'uile mhic, agus uile theaghlach nan

Rechabach;

4 Agus thug mi iad gu taigh an Tighearna,

gu seòraar mhac Hanain, mhic Igdali-.ih,

òglaich Dhé, a bha ri taobh seòmair naii

uachdaran, a bha os ceann seòmair Mhaa-

seiah mhic Shaluim,fàr-gIeidhidhandoruis:

5 Agus chuir mi air beulaobh mhac taighe

nau Rechabach soireachan làn fìona, agus

copain; agus thuirt mi rill, Olaibh fàon.

6 Ach thuirt iadsan, chan òl sinne

fàon: oir thug lonadab mac Rechaib av

n-athair, àithne dhuinn, ag ràdh, Na h-òl-

aibhse f àon, sibh fhéin no 'ur mic gu bràth.

7 Ni mò thogas sibh taigh, no 'chuireas

sibh sàol, no 'shuidhicheas sibh f àon-lios, no

bhitheas aon agaibh; ach fad 'ur n-uile

làithean ni sibh còmhnuidh ann ara bàith-

aibh,a chum gu mair sibh mòran làithean

's an fhearann anns am bheil sibh 'n 'ur

coigrich.

8 Agus thug sinn geill do ghuth lolladaib

mhic Rechaib ar n-athar, anns gach ni a

chuir e mar fhiachaibh oirnn,gnn fhàon air

bith òl fad ar n-uile làithean, smu fhéin, ar

nmathan,ar mic, no ar nigheanau;

9 No taighean a thogail duinn fhéin gu

còmhnuidh 'ghabhail annta: ni raò 'tha

againn f àon-lios, no achadh, no sàol.

10 Ach ghabh sinu còrahnuidh ann am

bàithaibh, agus thug sinn géill, agus rinn

sinn a réir gach ni a diràithn ar n-athair

lonadab dhuinn.

11 Ach thavladh, aii uair a thàinig Ncbu-

chadiiesar rìgh Bhabiloin a nìos do'n fhear-

aiill, gu'n dubliairt sinn, Thigibh, agus

rachamaid gu Ierusalem, air eagal feachd

nan Caldeach, agus air eagal feachd nan

Sirianach: air an aubhar sin tha sinn a'

chòmhnnidh ann an Ierusalem.

12 An sin thàinig focal an Tighearna gu

Ieremiah, ag ràdh,

13 Mar so tha Tighearn nan shiagh, Dàa

Israeil, ag ràdh, Imich agus abair ri fear-

aibh illdah, agus ri hichd-àiteachaidh leru-

saleim, Nach gabh sibh ri teagasg, a thoirt

éisdeachd do m' bhriathraibh-sa ? deir an

Tighearn.

14 tha briathran lonadaib mhic Rechaib, a dh'àithn e d'a mhacaibli, gun fhàon òl,air

au coimhhonadh; oir gus an là an diugh

cha-n òl iad fion sam bith, ach tha iad

ùmhal do àithne an athar: gidheadh labhair

mise ruibhse, ag eirigh gu moch agus a'

labhairt, ach cha d'éisd sibh rium.

15 Chuir mi d'ur n-ionnsuidh mar an

ceudna m' uile sheirbhisich na f àidhean, ag

éirigh gu moch agus 'g an cur a mach, ag

ràdh, FilHbh a nis, gach aon o 'dhroch

shh'ghe, agus leasaichibh 'ur deanadas, agus

na rachaibh air lorg dhiathan eile gu

seirbhis a thoirt doibh, agus gabhaibh

còmhnuidh anns an fhearann a thug mise

dhuibh, .igus d'ur n-aithrichibh: ach cha

d'aom sibh 'ur chias, ni mò 'thug sibh éisd-

eachd dhomh.

16 A chiolln gu'u do choimhlion mic lona-

daib, mhic Rechaib, àithne an atliar, a

dh'àitlin e dhoibh, ach nach d'éisd an shiagh

so riumsa;

17Airau adhbhar sin, mar so deir Icho-

bhah Dia nan shiagh, Dia Israeil; Feuch,

bheir mise air illda]i,|agus air uile luchd-àit-

eachaidh Ierusaleim, an t-olc sin uile a labh-

air mi'n an aghaidh: a chionn gu'n do labhair

mi rill, ach nach d'éisd iad; agus gu'n do

ghlaodh mi rill,ach nach do fhreagair iad.

18 Agus ri teaghlach nan Rechabach thubh-

airt lercmiah; Mar so deir Tighearn nan

sluagh, Dia Israeil, A chionn gu'n d'thug

siblise géill do àithne lonadaib 'vir n-athar,

agus gu'u do choimhid sibh 'uile iarrtuis,

agus gu'n d'rinn sibh a réir gach ni a

dh'àithn e dhuibh:

19 Uime sin mar so deir Tighearn nan

sluagh, Dia Israeil, Cha bhi lonadab mac j

Rechaib gun duine aige gu seasamh ann am I

làthair-sa gu bràth. |

IEREMIAH air ais

CaibidealXXXVI

1 SgràohJi Baruch fàidheadaireachd Ieremiah

air clàr, agus leugh e i \m éisdeachd an

i-sluaigh. 11 Chnir na h-uachdarain fios gu .

Baruch, agus leugh e an clàr '?i aji éisdeachd.

20 Loisg an rìgh an dàr. 31 Sgràohh Baruch!

air clàr eile uile hhriathran a' éieud chlàir. |

AGUS tharladh ann an ceathramh bliadh-

na lehoiacim mhic losiah rìgh illdah, |

661

gii'n d'thàinig am focal so gu Ieremiah o'n

Tighearn, ag ràdh,

2 Gabh dhuit clàr- sgrìobhaidh, agus

sgrìobh ann na h-uile bhriathran a labhair

mise riut an aghaidh Israeil, agus an agh-

aidh ludal), agusan aghaidhnan uilechinn-

each, o'n là 's an do labhair mi riut ann an

làithibh losiah, eadhon gus an là 'n diugh.

3 Theagamh gu'n tabhair taigh illdah

fainear an t-olc sin uile a th'ann am airc-sa

'dheanamh orra; air clior as gu'm iiill iad,

gach aon o 'dhroch shlighe, agus gu'm maith

I mise an aingidheachd agus am peacadh.

I 4 An sin ghairm Ieremiah Baruch mac

i Neriah; agus sgrìobh Baruch obheul lere-

miah uile bhriathran an Tighearn', a labhaiv

! e ris, air clàr-sgrìobhaidh.

I 5 Agus dh'àithn Ieremiah do Bharuch, ag

ràdh, Tha mise air mo dhruideadh suas,

cha-n urrainn mi dol gu taigh an Tighearna:

! 6 Uime sin, imich thusa agus leugh anns

I a' chlàr a sgrìobh thu om'bheul-sa, briath-

j ran an Tighearna ann an éisdeachd an

, t-sluaigh, ann an taigh an Tighearna, air là

an traisg: agus fòs leughaidh tu iad ann an

I éisdeachd illdah uile a thig a mach as am

{ bailtibh.

I 7 Theagamh gu'n cuir iad suas an ath-

j chuinge an làthair an Tighearna, agus gu'm

! pill iad, gach aon o 'dhroch shlighe; oir is

\ mòr an fhearg, agus a' chorruich a labhair

an Tighearn an aghaidh an t-sluaigh so.

8 Agus rinn Baruch mac Neriah a réir

gach ni a dh'àithn Ieremiah am fàidh dha,

a' leughadh anns an leabhar briathran an

Tighearna ann an taigh an Tighearna.

9 Agus thai'Iadh ann an càiigeamh bliadhna

lehoiacim mhic losiah rìgh illdah, anns an

naothamh màos, gu'n d'éigh iad trasg an

làthair an Tighearna, an sluagh uile a bha

! ann an Ierusalem, agus an sluagh uile a

; thàinig o bhailtibh illdah gu Ierusalem.

1 10 An sin leugh Baruch anns an leabhar

briathran Ieremiah ann an taigh an taigh-

I earna, ann an seòmar Ghemariah mhic

[ Shaphain an sgrìobhaiche, anns a' chàiirt

uachdaraich, aig dol a steach geata nuaidh

tighe an Tighearna, ann an éisdeachd an

I t-sluaigh uile,

11 Agus chuala Michaiah mac Ghemariah,

I mhic Shaphain, uile bhriathran an taigh-

carna as an leabhar,

I 12 Agus chaidh e sìos gu taigh an rígh, gu

, scòmar an sgrìobhaiche; agus, feuch, bha

I na h-uachdarain uile 'n an suidhe an sin,

Elisama an sgrìobhaiche, agus Delaiah mac

! Shemaiah, agus Elnatan mac Achboir, agus

I Gemariahmac Shaphaill,agus Sedeciah mac

! Hananiah, agus na h-uaislean uile.

13 An sin chuir Michaiah 'au ceill doibh

na h-uile bhriathran a chual' e, 'n uair a

leugh Baruch an leabhar ann an éisdeachd

an t-sluaigh.

14 Agus chuir na h-uachdaraill uile Ichudi

Ieremiah,

CaibidealXXXVII

mac Netaniah, mhic Shelemiah, mhic Chusi,

gii Baruch, ag ràdh, Glac ami ad nnmh aii

clàr 's an do leugh thu ann an éisdeachd an

t-sluaigh, agus thig. Agus ghabh Baruch

mac Neriah an clàr 'n a làimh, agus thàinig

e do'n ionnsuidh.

15 Agus thuirt iad ràs, Suidh sìos a nis,

agus leugh e 'n ar n-éisdeachd. Agus leugh

Barach 'n an éisdeachu.

16 A nis tharhxdh, an uair a clmalaiad na

h-uile bhriathran, gu'n d'amhairc iad le

h-eagal, gach aon air a chéile; agus thubh-

airt iad ri Baruch, Innsidh sinngu deimhin

do'n rìgh na bi-iathran so air fad.

17 Agus dh'fheòraich iad de Bharuch, ag

ràdh, Innis duinn a nis cionnus a sgrìobh

thu na briathran so uile o 'bheul?

18 Agus fhreagair Baruch iad, Labhair

e rium le 'bheul na briathran so uile, agus

sgràobh mi iad le dubh ann an leabhar.

19 An sin thuirt na h-uachdarain ri

Baruch, Falbh, agus tolaich thu fhéin, thusa

agus Ieremiah; agus na bitheadh fios aig

aon neach c'àit am bi sibh

20 Agus chaidh iad a steach a chum an

rígh do'n chàiirt, ach thaisg iad suas an clàr

ann an seòmar Elisamah an sgrìobhaiche;

agus dh'innis iad na h-uile bhriathran ann

an éisdeachd an rìgh .

21 An sin chuir an rìgh lehudi a thoirt

a' chlàir d'a ionnsuidh, agus thug e à

seòmar EHsamah an sgrìobhaiche e, agus

leiigh lehudi e ann an éisdeachd an rígh,

agus ann an eisdeachd nan uile uachdaran

a sheas ri taobh an rígh.

22 Agus bha'n rìgh 'n a shuidhe anns an

tigh gheamhraidh, anns an naothamh màos,

agus bha teinntein fa 'chomhair le éibhlibh

teine.

23 Agus tharladh an uair a leugh lehudi

tri no ceithir earrannan, gu'n do ghearr e

leis an sgein-phinn e, agus thilg e anns an

teine a bha air an teinntein e, gus an robh

an clàr gu h-iomlan air a chaitheamh anns

an teine a bha air an teinntein.

24 Ach cha do ghabh iad eagal, ni mò

reub iad an trusgain, aon chuid an rígh,

no aon d'a sheirbhisich a chuala na briath-

ran si uile.

25 Agus ge do rinn Elnatan, agus Delaiah,

agua Cemariah eadar-ghuidhe ris an rígh,

nach loisgeadh e an clàr, gidheadh chan

éisdeadh e rill.

26 Agus dh'àithn an rìgh do lerahmeel

mac Hamelcich, agus do Sheraiah mac

Asrieil, agus do Shelemiah mac Abdeeil,

Baruch an sgrìobhaiche agus Ieremiah am

taidh a ghlacadh: ach dh'fholaich an taigh-

earn iad.

27 An sin thàinig focal an Tighearna gu

Ieremiah, (an déigh do'n rìgh an clàr agus

na briathran a sgrìobh Baruch o bheul lere-

miah a losgadh,) ag ràdh,

28 Gabh thugad a rìs clàr eile, agus

662

sgTÃŒobh ann na h-uile bhriathran ceudna

'bha 's a' cheud chlàr, a loisg lehoiacim rìgh

illdah.

29 Agus their thu ri lehoiacim rìgh illdah,

Mar so deir an Tighearn, Loisg thu 'n clàr

so, ag ràdh, C'uime an do sgrìobh thu ann,

ag ràdh, Thig rìgh Bhabiloin g-u deimhin,

agus sgriosaidh e am fearanu so, agus gearr-

aidh e gach duine agus gach beathach a

mach as à

30 Air an adhbhar sin, mar so deir an taigh-

earn a thaobh lehoiacini rìgh illdah, Cha

bhi aige neach a shuidheas air i-àgh-chaithir

Dhaibhidh, agus tilgear a chlosach a mach

a chum an teas anns an là, agus a chum an

reothaidh anns an oidhche.

j 31 Agus ni mise peanas air fhéin agus air

a shliochd, agus air a sheirbhisich, air son

an eusaontais, agus bheir mi orra-san, agus

air luchd-àiteachaidh Ierusaleim, agus air

; fearaibh illdah, an t-olc sin uile a labhair

mi 'n an aghaidh, ach nach d'éisd iad.

32 An sin ghabh Ieremiah clàr eile, agus

{ thug e do Biiaruch mac Neriali, an sgrìobh-

j aiche e, a sgrìobh ann o bheul I eremiah,

I uile bhriathran an leabhair a loisg lelioi-

acim rìgh illdah anns an teine; agus chuir-,

eadh os bàrr riu mòran de bhriathraibh eile

cosmhuil riu sin.

CaibidealXXXYIL

1 Chuir Sedeciah fios a dài' ionnsuidh Ieremiah

gu àirnuig/i a deanamh air a shon. Roimh-

innis amfàidh guàii buadhaicheadh na Cald-

éich. 11 Ghlac na h-ua.chdarain Ieremiah, H

agus dmir iad 'am pràosan e. 16 Dh'innis

am fàidh do Shedeeiah gu'n tugadh Dia thairis

e do làimh rìgh BhahiÃŒoin.

AGUS ríghich Sedeciah mac losiah ann

an àite Choniah mhic lehoiacim, a

rinu Nebucliadnesar rìgh Bhabiloin'n arígh

ann am fearann illdah.

2 Ach cha d'éisd, aon chuid e fhéin no a

sheirbhisich, no sluagh na tàre, ri briath-

raibh an Tighearn', a labhair e leis an fhàidh

I Ieremiah.

3 Agus chuir an rìgh Sedeciah lehucal

; mac Shelemiah, agus Sephaniah mac Mhaa-

: seiah an sagart, a chum an fhàiidh Ieremiah,

I ag ràdh, Dean urnuigh, a nis, guidheam ort,

ris an Tighearn ar Dia air ar son-ue.

4 A nis bha lereraiah a' teachd a steach

agus a' dol a mach am measg an t-sluaigli,

[ oir cha do chuir iad fathasd ann am pràos-

an e.

j 5 Anns an àm sin bha feachd Pharaoh air j

teachd a mach as an Eiphit; agusan uaira

chuala na Caldéich, a bha a' teaunachadh

Ierusaleim mu'n cuairt, iomradh orra,

dh'imich iad o Icrusalem.

6 An sin thàinig focal an Tighearna chum

an fhàidh Ieremiah, ag ràdh.

7 Mar so tha an Tighearn, Dia Israeil, ag

ràdh, Mar so their sibh ri rìgh illdah a

chuir thugamsa sibh, gu m'iarraidh; Feuch,

lEREMIAII, XXXVIII.

pillidh feachd Pharaoh, a thàinig a mach

'g 'ur còmhnadh, do'n Eiphit, d'an tìr

féin.

8 Agus thig na Caldéich a rÃŒ8, agus cog-

aidh iad an aghaidh na caithreach so,

agus glacaidh iad i, agus loisgidh iad i le

teine.

9 Mar so deir an Tighearn, Na meall-

aibh sibh fhéin, ag ràdh, Gu deimhin im-

ichidh na Caldéich uainn: oir chan imich

iad.

10 Oir ged bhuaileadh sibh uile fheachd

nau Cakléach a tha 'cogadh 'n 'ur n-aghaidh,

agus nach maireadh 'n am measg ach daoine

leònta, gach aon 'n a bhuth, dii'éireadh iad

sin fhéin suas, agus loisgeadh iad am baile

so le teine.

11 Agus thaHadh an uair a dh'imich

sluagh nan Caldéach air falbh o Ierusalem,

air eagal shiaigh Pharaoh,

12 Gu'n d'imich an sin Ieremiah a mach à

Ierusalem, a chum dol gu fearaun Bhen-

iamin, a dh'fhaotailln cuiblirilln deth am

measg an t-sluaigh.

13 Agus an uair a bha e ann an geata

Bheniamin, bha ceannard an fhreiceadain

an sin, d' am b'ainm Iriah, mac Shelemiah,

mhic Hananiah; agus ghlac e Teremiah am

; fàidh, ag ràdh, Tha thu 'dol thairis a chum

; nan Caldéach.

^ 14 An sin thuirt Ieremiah, chan fhàor

i sin; chan eil mi 'dol thairis a chum nan

Caldéach: ach cha d'éisd e ris: mar sin ghlac

Iriah Ieremiah, agus thug e chum nan

j uachdaran e.

I 15 Agus bha corniich air na h-uachdarain-

i aibh ri leremiali, agus bhuail iad e, agus

chuir iad ann ara pràosan e, ann an taigh

; lonatain an sgrìobhaiche; oir rinn iad

' pràosan deth sin.

16 An uair a chaidh Ieremiah steach do'n

, phràosan àochdarach, agus do na slochdaibh,

i agus a bhuauaich Ieremiah an sin mòran

làithean;

17 An sin chuir Sedeciah an rìgh fios, agus

thug e mach e; agus dh'fheòraich an rìgh

dheth gu h-uaigueach 'n a thigh, agus

i thuirt e, Am bheil focal sam bith o'n

Tiglioarn? Agus thuirt Ieremiah, Tha:

â–  oir thuirt e, Do làimh rìgh Bhabiloin

bheirear thairis thu.

18 Os bàrr thuirt Ieremiah ri rìgh

': Sedeciah, Ciod an cron a rinn mise ann ad

aghaidh-sa, no'n aghaidh do sheirbhiseach,

no'n aghaidh an t-shiaigh so, gu'n do chuir

sibh mi aim ara pràosau à

19 C'àit am bheil a nis 'ur f àidhean a rinn

fàiistneachd dlillibh, ag ràdh, Cha tig rìgh

Bhabiloin 'n 'ur n-aghaidh, no'n aghaidh an

fhearainu .so?

20 Ach éisd a nis, guidheam ort, a thigh-

earna, mo rìgh; gabhar m' athchuinge,

guidheam ort, ann ad làthair; agus na

toir orra pilleadh gu taigh lonatain an

6tia

sgràobliaiche, air eagal gu'm faigh mi bàs

an sin.

21 agus dh'àithn an ràgh Sedeciah givn

cuireadh iad lereraiah ann an eùirt a'

phràosain, agus gu'n tugadh iad dlia gach là

cuibhrionn arain à sràid nani fuineadaircan,

gus ara bitheadh uile aran a'bhaile air teir-

eachduinn. Agus dh'fhan lereraiah ann an

cùirt a' phràosain.

CaibidealXXXVIII.

1 Thilgeadh Ieremiah '.9 an t-slochd a bha ann

an càlirl a' phrlosain: 7 Thuij Ebed-melech a

nìos as an t-slochd e. 14 dh'iarr an rìgh

comhairle o Ieremiah; 17 Dh'àilhn esan da

eféin a thoirt thairis dolàimhrígh Bhabiloin.

AN sin chuala Sephatiah mac Mhatain,

agus Gedaliah mac Phasuir, agus

lucal mac Sheleraiah, agus Pasur uiac

Mhalchiah, na briathrau a labhair lereraiah

ris an t-sluagh uile, ag ràdh,

2 Mar so deir an Tighearn, Esan a dh'fhan-

as anns a' bhaile so bàsaichidh e leis a'

chlaidhearah, leis a' ghort, agus leis a'

phlàigh; ach esan a théid a raach a chum

nan Caldéach, mairidh e beò; oir gheibh

e 'anam mar chobhartach, agus mairidh e

beò.

3 Mar so tha an Tighearn ag ràdh, Bheir-

ear gu deimhin am baile so suas do làimh

feachda rìgh Bhabiloin, a ghlacas e,

4 Air an adhbhar sin, thuirt na h-uach-

darain ris an rígh, Bitheadh an duine so,

guidhearaaid ort, air a clillr g-u bàs: oir mar

so tha e 'lagachadh làmhau an luchd-cog-

aidh a tha tathasd a làthair anns a' bhaile

so, agus làmhan an t-sluaigh uile, le bhi

'labhairt a'leithid so de bhriathraibh rill: oir

cha-n'eil an duine so ag iarraidh leas an

t-sluaigh so, ach an aimhleis.

5 An sin thuirt an rìgh Sedeciah,

Feuch, tha e 'n ur làimh: oir chan e 'n

rígh esan a dh'fheudas aon ni a chur 'n ur

u-aghaidh.

6 an sin ghlac iad Ieremiah, agus thilg

iad e ann an slochd ilhalchiah mhic Hamel-

eich, a bha ann an càiirt a' phràosain; Agus

leig iad sìos Ieremiah le cordaibh. Agus

anns an t-slochdcharobhuisgesam bith, ach

clàbar: agus chaidh Ieremiah fodha anns a'

chlàbar.

7 A nis an uair a chuala Ebed-melech an

t-Etiopach, aon de na caillteanaich a bJia'n

tigh an rígh, gu'u do chuir iad Ieremiah

's an t-slochd, agus an rìgh 'n a shuidhe 's

an àra sin ann an geata Bheniarain,)

8 Chaidh Ebed-melech a mach à taigh

an rígh, agus labhair e ris an rígh, ag

ràidh,

9 Mo thigheam' a rígh, rinn na daoine so

gu h-olc anns gach ni a rinn iad ri lereraiah

am f àidh, a thilg iad anns an t-slochd; oir

gheibh e bàs le h-ocras anns an àite sin,

a chionn nach 'eil ni's mò ain,ri anns a'

bhaile.

10 An sin dh'kithn an rìgh do Ebed-nielech

au t-Etiopach, ag ràdh, Thoir leat à so

deich fir fhichead, agus thoir a nìos lere-

miah am fàidh as an t-slochd, mu 'm faigh

e bàs.

1 1 Agus thug Ebed-melech leis na daoine,

agus chaidh e steach do thaigh an rìgh fo 'n!

tigh-thasgaidh, agus thug e as a sin seana ',

bhroilleagan, agus seann hiideagan, agus

leig e sìos iad gu Ieremiah do'n t-slochcl le

cordaibli.

12 Agus thuirt Ebed-melech an t-Etiop-

ach ri Ieremiah, Cuir a nis na seanu luid-

eagan, agus na broineagan so, fo d' achlais-

ean nui na cordaibh. Agus riun Ieremiah

mar sin.

13 Agus tharruing iad a nìos Ieremiah le

Ieremiah, XXXIX.

chairdean thu, agus thug iad buaidh oii;;

chuir iad do chosan 'an sàs anns an Uitliaich

agus phill iad air an ais.

23 Agus blieir iad a mach d' uile mhnathan,

agus do chlann a chum nan Caldéach; agus

clia téid thu fhéin as o'n làmhan, ach glacar

thu le làimh rìgh Bhabiloin, agus bithidh

tu coireach anns a' bhaile so 'bhi air a

losgadh le teine.

24: An sin thuirt Sedeciahri Ieremiah,

Na bitheadh fàos aig duiae sam bith air

na briathraibh so, agus chan fhaigh thu

bàs.

25 Ach ma chluinneas na h-uachdarain

gu'n do labhair mise riut, agus gu'u tig iad

a d'ionnsuidh, agus gu'n abair iad riut, Innis

duinu a nis ciod a thuirt thu ris an rígh.

cordaibh, agus thug iad a mach as an j na ceil e oirnne, agus cha chuir sinn gu bàs

t-slochd e; agus dh'fhan Ieremiah ann an "

cùirt a' phràosain.

14 an sin chuir an rìgh Sedeciah fàos, agus

thu; mar an ceudna ciod a thuirt an

rígh rilltsa:

26 An sin their thu rill, Thaisbein mi m'

thug e Ieremiah am fàidh d'a ionnsuidh | athchuillge an làthair an rígh,nach tugadh

gus an treas dol-a-stcach a tha 'n taigh an, e orm piileadh gu taigh lonatain, dh'fhaot-

Tighearn'. Agus thuirt an rìgh ri lere

miah, Feòraichidh mi ni àraidh dhiot; na

ceil a' bheag orm.

15 Agus thuirt lereniiah ri Sedeciah,

ainn bais an sin.

27 Agus thàinig na h-uachdarain uile gu

Ieremiah, agus dh'fhiosraich iad dheth;

agTis dh'innis e dhoibh a réir nan uile

Ma dh'innseas mi dhuit, nach dean thu gu 1 bhriathrau so a dh'àithn an rìgh dha: mar

cinuteach mo chur gu bàs à agus ma bheir

mi comhairle ort, an éisd thu rium?

16 an sin mhionnaich an rìgh Sedeciah do

Ieremiah os àosal, ag ràdh, Mar is beò an

Tighearn a i'illn dhuinu an t-anam so, cha

chuir mi gu bàs thu, ni mò 'bheir mi thairis

thu do làimh na muillntir' sin a tha 'g

iarraidh d'anama.

17 Agus thuirt Ici'cmiah ri Scdeciah,

Mar so tha Iehobhah, Dia nan sluagh, Dia

Israeil, ag ràdh, Ma théid thu gu deimhill

thairis gu cinn-fheadhna rìgh Bhabiloin,

an sin mairidh d'anam beò, agus cha Iois2;-

ear am baile so le teine; ach mairidh tu

beò, thu fhéin agus do theaghlach.

18 Ach nmr téid thu mach gu cilln- fheadh-

na rlgh Bhabiloin, an sin bheirear ambaile

so do làimh nan Caldéach, agus loisgidh iad

e le teine, agus cha téid tàuisa fhéin as o'u

làmhan.

19 Agus thuirt an rìgh Sedeciah ri

Ieremiah, Tha eagal nan ludhach orm, a

theich a chum nan Caldéach, gu'n toir iad

thairis mi do'n làmhan, agus gu'n dean iad

fanoid orm.

20 Ach thuirt lereraiah, Cha toir iad

thairis thu; thoir géill, guidheam ort, do

ghuth an Tighearna, 's an ni a tha mise a'

sin sguir iad de labhairt ris, oir cha do

mhothaicheadh a' chùis.

28 Mar sin dh'fhan Ieremiah ann an càiirt

a' phràosain, gus an là 's an do ghlacadh

Ierusalem; agus bha e 'n sin an uair a

ghlacadh Ierusalem.

CaibidealXXXIX.

1 Glilar. rìgh Bhabiloin lerumUm. 6 Mharhh e

mic Shedeciah. 7 agus cheawiail see fhéin chum

athoirt gu Bahilon. 11 ÀUhne Nehuchad-

nesair mu tldmchioll leremiak. 15 Gealladk

Dhé do Ehed-melecli.

NN an naotharah bliadhna Shedeciah

rígh illdah,anns an deicheamh màos,

thàinig Nebuchaduesar rìgh BhabiIoin,agus

'uile fheachd an aghaidh lerusaleiill, agus

champaich iad m' a timchioll.

2 Ann an aon bhliadhna deug Shedeciah,

auns a' cheathramh màos, air an naothamh

là de'n mhàos, bha a' chaithir air a briseadh

suas.

3 Agus thàinig uile chinn- fheadlma rìgh

Bhabiloin a steach, agus shuidh iad anns a'

gheata 's a' mheadhon; Nergal-sareser,

Samgar-nebo, Sarsechim, Rabsaris, Nergal-

sareser, Rabmag, leis a' chuid eile air fad

de chinu- fhcadlilla rìgh Bliabiloill.

4. As'us tharladh, an trà 'chunuaic Sede-

A'

labhairt rillt: mar sin éiridh gu maith dhuit, ciah rìgh ludah iad, agus na fir-chogaidh

agus mairidh d'anam beò.

I uile, gu'n do theich iad, agus gu'u deach-

21 Ach ma dhiàiltas tu dol a mach, so an aidh iad a mach as a' bhailc anns an oidhche,

ni a thaisbeill an Tighearn dhomhsa:

22 Eadhon, feuch, na h-uile mhnathan a

tha air am fàgail ann an taigh rìgh illdah,

bheirear a mach gu cinn-fhcadhna rìgh

Biiabiloill, agus their iad, Blu-osnuich do tòir,

664

air slighe gàraidh an rígh, troimh 'n glieata,

eadar an dà bhalla; agus chaidh iad a mach

air slighe a' chòmlmaird.

Ach lean feachd nan Caldéach air an

agus i-ug iad air Sedeciah ann ai)

lEKEMlAH, XL.

céilllniardaibh lericho; agus ghlac iad c,

agus thug iad e gu Xebuchadnesai- rìgh

Bliabiloill, aig Ribhxh, ann am fearaun

Haniait, far an d'thug e breth air.

6 An sin mharbh ràgh Ehabiloin mic

Shedeciali, ann an Riblah, fa chomliair a

shùl; mharbh rìgh Bhabiloin uile mhaith-

ean ludah mar an ceudna. '

7 Agus chuir e mach sùilean Shedeciah,

agus clieangail e lc slabbruidhean e, a chum

a thoirt gu Babiloll. i

8 Agus loisg na Caldéich taigh an rígh, '

agus taighean an t-sUiaigh le teine, agus

bhris iad sìos baHachan Ierusaleim.

9 An sin thug Nebusar-adan, ceannard an

fhreiceadain, leis 'n am braighdibh gu

Babilon am fuighleach shiaigh a dh'fhan

anns a' bhaile, agus iadsan a theich thairis

d'a ionnsuidh, leis a' chuid eile de'n t-sluagh:

a dh'fhan beù.

10 Ach cnid de bhochdaibh an t-shmigh,

aig nach robh ni sam bith, dh'fhàg Nebusar-

adan ceannard an fhreiceadain ann am

fearann illdah, agus thug e dhoibh fion-

liosan agus machraichean anns an àm!

sin.

11 Agus thug Xebuchadnesar rìgh Bhabi- 1

loin àitlme mu thimchioll Ieremiah do

Kebusar-adau ceaunard an fhreiceadain, ag

ràdh, '

12 Thoir leat e, agus thoir aire mhaith j

dha, agus na dean croll sam bith air, ach I

: dean ris amhuil mar a their e rillt. 1

13 Mar sin chuir Nebusar-adan ceannard

1 an fhreiceadaill fios, agus Nebusasban, j

\ Rabsaris, agus Xergal-sareser, Rabmag, i

I agus uile chinu-fheadhna rìgh Bhabi- i

l loin: I

j 14 Chuir eadhon iadsan fios, agus thug

1 iad Ieremiah mach à càiirt a' phràosain,

^ agus thug iad e do Ghcdahah mac Ahicaim,

, nihic Shaphain, gu 'thoirt dhachaidh: mar

; sin ghabh e còmhnuidh am measg an

f t-sluaigh.

15 Agus thàinig focal an Tighearna chum

Ieremiah, 'n uair a bha e jathasd air a

dhruideadh suas ann an cùirt a' phràosain,

ag ràdh,

16 Imich agus labhair ri Ebed-melech an

' t-Etiopach, ag ràdh, Mar so tha Tighearn

nan sluagh, Dia Israeil, ag ràdh, Feuch,

bheir niise mo bhriathran air a' bhaile so

• air son uilc, agus chan ann air son maith;!

• agus thig iad gu crìch ann ad fhianuis-sa

anns an là sin.

17 Ach téarnaidh mi thusa's an là sin, deir

an Tighearn, agus cha toirear thairis thu do

làimh na muinntir roimh am bheil eagal

ort.

18 Oir téarnaidh mi thu, agus cha tuit

' thu leis a' chlaidheamh, ach bithidh d'anam

mar cliobhartach agad, a chionn gai'n do

chuir thu do dhòchas anuam-sa, deir an

, Tighearn.

665

CaibidealXL.

1 Chaidh lereniiah air ais gu Gedaliah an

déÃŒ!/.r do Nebusar-adaàà, ^Jhua-viladh o na

slabhruidhean a bha air a làmhun. 8 Phill

na h-illdhaicha chaidh a syapudh gu Ged-

aliah. 13 Cha do càià'eid Gedaliah lohanan

'n uair dh'innis e dha gu'n robh Ismaei ag

iarraidh a mharbhadL

AM iocal a thàiinig a chum leremiab o'n

Tighearn, an déigh do Nebusar-adan

ceannaril an fhreiceadain a leigeadh as o

Ramah, an uair a thugadh e d'a ionnsuidh,

agus e ceaugailte le slabliruidhean am

measg na muinntir sin uile a thugadh air

falbh 'n am braighdibh o lcrusalem agus o

illdah, a thugadh ann am braighdeauas gu

Babilon.

2 Agus ghabh ceannard an fàireiceadain

Ieremiah, agus thuirt e ris, Labliair an

Tighearn do Dhia-sa an t-olc so an aghaidh

au kite so.

3 A nis thug an Tighearn gu crìch e, agus

rinn e mar a labhair e: a chiolln gu'n do

pheacaich sibh an aghaidh an Tighearn',

agus nach d'thug sibh géill d'a ghuth, air

au adhbhar sin than t-olc su au- teachd

oirbh.

4 Agus a nis feuch, tha mise 'gad fhuasg-

ladh an diugh o na slaliln-uidhean a bhaair

do làmhan: ma chi thu ceart teuchd leamsa

gu Babilon,thig; agus bheirmiaircmhaith

dhuit: ach mur faic thu ceart teachd leamsa

gu Babilon, fan: feuch, tha am fearann gu

h-iomlau fa d' cliomhair: far am faicear

ceart agus iomchuidh dluiit dol, theirig ann;

agus ciod air bith tuilleadh cha chumar air

ais e.

5 Falbh uime sin air d'ais gu GedaHah

mac Ahicaim, mhic Shaphaill, a rinn rìgh

Bhabiloin 'n a uachdaran os ccaun bhailtean

illdah, agus gabh còmlmuidh leis, am measg

an t-sluaigh: no falbh c'àit air bith am faic

thu iomchuidh dol. Mar sin thug ceannard

an fhreiceadain biadh agus duais da, agus

leig e dha imeachd.

6 an sin chaidh Ieremiah gu Gedaliah

mac Ahicaim, gu Misi^ah, agus ghabh e

còmhnuidh leis, am measg an t-sluaigh a

dh'fhàgadh, anns an fhearaun.

7 A nis an uair a chuala uile chcannardan

an fheachd a bha 's na machraichibh, iad

fein agus an daoine, gu'n drilln rìgh Bhabi-

loill Gedaliah mac Ahicaim 'n a uachdaran

anns an fhearann, agus gu'n d'earb e ris fir,

agus mnathan, agus clanu, eadhon cuid de

bhochdaibh an fhearailln, dhiubhsan nach

d'thugadh air falbh ann an daorsa gu Babi-

lon;

8 An sin thàinig iad gu Gedaliah gu

JMispah, eadholl Ismaelmac Netauiah, agus

lohauan, agus lonatan, mic Charea, agus

Seraiah mac Thanhumeit, agus mic Ephai

au Netophataich, agus lesauiah mac Maa-

chataich, iad fhéin agus an daoine.

[ y Agus mhionnaich Gedaliahmac Ahicaim

Ieremiah, XLI.

mhic Sliaphain dhoibhsan, agus do'n daoine,

ag ràdh, Na bitheadh eagal oirbh géill a

thoirt do na Caldéich; gabhaibh cònih-

nuidh anns an tàr, agus thugaibh géill do

rígh Bliabiloin, agus éiridh gu maith

dhuibh.

10 Air mo shon-sa, feuch, ni mi còmh-

nuidh ann am Mispah, a fhrithealadh do

na Caldéich a thig d'ar n-ionnsuidh; ach

sibhse, tionailibh fàon, agus meas samh-

raidh, agus oladh, agus cuiribh iad 'n ur

soithichibh, agus deanaibh còmhnuidh 'n ur

bailtibh air an d'rinn sibh greiin.

11 Air an dòigh cheudna 'n uair a chuala

na h-illdhaich uile a bha ann am Moab,

agus am measg nan Amonach, agus ann an

Edom, agus a bha anns na h-uile dhàithch-

aibh, gu'n d'flmg rìgh Bhabiloin fuigheall

de illdah, agus gu'n do chuir e os an ceann

Gedaliah mac Ahicaim, mhic Shaphain;

12 An sin phill na h-illdhaich uilo as na

h-uile àite gus an robh iad air am fògradh,

agus thàinig iad gu tìr illdah, gu Gedaliah,

do Mhispah, agus thionail iad fàon, agus

meas samhraidh, gu ro phailt.

13 Agus thàinig lohanan mae Chareah,

agus uile cheannardan an flieachd a bha 's

na machraichibh, gu Gedahah do Mhispah.

14 Agus thuirt iad ris, Am bheil fios

agad gu cinnteach gu'n do chuir Baahs rìgh

nan Amonach Ismael mac Netaniah chum

do mharbhadh? Ach cha do chreid Ged-

ahah mac Ahicaim iad.

15 An sin labhair lohanan mac Chareah

ri Gedahah ann am Mispah gu h-uaig-

neach, ag ràdh, Leig dhonihsa dol, guidh-

eam ort, agus marbhaidh nii Ismael mac

Netaniah, agus cl)a bhi fàos aig duine sam

bith air: cuime am marbhadh e thusa,

agus gu'm biodh na h-illdhaich uile a tha

air an cruinneachadh a d' ionnsuidh air an

sgapadh, agus gu'm bàsaicheadh na tha

mairioini de illdah'?

16 Ach thuirt Gedaliah mac Ahicaim

ri lohanan mac Cliareah, Cha dean thu an

ni so, oir is breug a tha thu 'labhairt a

thaobh Ismaeil.

CaibidealXLI.

àMàuirhh Ismael Gedaliah, 5 agusdaoine àraidh

a thàiàiif/ dan ionnsuidh o Shechem agus o

Shamaria. 10 Dh'imichlsmael gu dol thairis

chum nan Amonach. 12 Chaidh lohanan a

càiogadh 'n a ayhaidài, agus thug e uaith na

braighdean.

ANIS tharladh air an t-seachdamh màos)

gu'n d'thàinig Ismael raac Netaniah, j

mhic Ehsama, de'n t-sàol ràoghail, agus;

maithean an rígh, eadhon deich fir, maille

ris, gu Gedahah mac Ahicaim do Mhispali, '

agus an sin dh'ith iad aran le 'chéile anu:

am Mispah.

2 An sin dh'éirich Ismael mac Netaniah, '

agus na deich fir a bha mailie ris, agus

bhuail iad Gedahah mac Ahicaim, nihic,

Shaphain, leis a' chlaidlieamh, agus mharbh

iad e, esan a chuir rìgh Bhabiloin 'n a

uachdaran os ceann an fhearainn.

3 Mharbh Ismael mar an ceudnanah-illdh-

aich uile 'bha maille ris, maille ri Gedaliah

ann am Mispah, agus na Caldéich a fhuar-

adh an sin, na fir-chogaidh.

4 Agus tharladh air an dara là, an déigh

dha Gedaliah a mharbhadh, agus gun fhios

aig duine sam bith air;

5 Gu'n d'thàinig daoine àraidh o Shechera,

o Shiloh, agus o Shamaria, ceithir fichead

fear, aig an robh am feusagan air am bearr-

adh, an eudaichean air an reubadh, agus

iad fhéin air an gearradh, le tabhartasaibh

agus tàiis 'n an làimh, gu'n toirt gu taigh an

Tighearna.

6 Agus chaidh Ismael mac Netaniah mach

o Mhispah 'n an còdhail, a' gul fad na slighe:

agus tharladhan uair a choinnich e iad, gun

d' thuirt e rill, Thigibh gu Gedaliah mac

Ahicaim.

7 Agus tharladh an uair a thàinig iad gu

meadhon a' bhaile, gu'n do mharbh Ismael

mac Netaniah iad, agus thilg e iad ann am

meadhon an t-sluichd, e fhéin agus na daoine

'bha leis.

8 Ach fhuaireadh 'n am measg deichnear

fhear a thuirt rl Ismael, Na marlih

sinne: oir tha ionmhasan againn 's a' mhach-

air, de chruithneachd, agus de eorna, agus

de olaidh, agus de mhil. Mar sin sguir e,

agus cha do mharbh e iad am measg am

bràithrean.

9 A nis b'e 'n slochd anns an do thilg

Ismael uile chuirp mliarbha nan daoine a

niharbh e air son Ghedaliah, an slochd sin

a riun Asa an rìgh air eagal Bhaasa rìgh

Israeil; làon Ismaelmac Netaniah e leo-san

a mharbhadh.

10 An sin thug Ismael leis ann an daorsa '

na h-uile 'bha làthair de'n t-sluagh a bh'ann;

am Mispah, eadhon nigheanan an rígh, agus

an sluagh uile a dh'fhan ann am Mispah, a J

thug Nebusar-adan ceannard an fhreicea- j

dain do Ghedaliah mac Ahicaim; thug '

eadhon Ismael mac Netaniah leis ann an '

daorsa iad, agus dh'imich e gu dol thairis

a chum nan Amollach.

11 Ach an uair a chuala lohanan mac

Chareah.agusuile cheannardan an fheachd,

a bha maille ris, an t-olc ud a rinn Ismael

mac Netaniah,

12 An sin thug iad leo na daoine air <ad,

agus chaidh iad a chogadh ri Ismael mac

Netaniah, agus fhuair iad e aig na h-uisg-

eachaibh mòra a tha ann an Gibeon.

13 A nis tharladh an uair a chunnaic an

sluagh sin uile 'bha le Ismael lohauan mac

Chareah, agus uile cheannardan an fheachd

a bha maille ris, gu'n robh iad an sin

aoibhneach.

14 Agus thionndaidh an sluagh uile, a

thug Ismael air falbh ann ani braighdeanas

Ieremiah, XLIL

V Mhispah, miiii cuairt, Agus phill iad, agus |

chaidh iad gu lohauau mac Chareah. |

15 Ach chaidh Ismael mac Xetauiah as o |

lohauau le ochduar fhear, agus chaidh e

chum nan Amollach.

16 an sin ghabh lohanan mac Chareah,

agus uile cheannardau an fheachd a bha

leis, uile iaruiad an t-sluaigh a bhuin e o

Ismael mac IS'etauiah, o Mhispah, (au déigh

dha Gedaliah mac Ahicaim a mharbhadh.)

gaisgich, fir-chogaidh, agus muathan, agus

claun, agus caillteauaich, a thug e air an

ais Ghibeon:

17 Agus dh'imich iad, agus ghabh iad

còmhnnidh ann an aitreabh Chimhaim, a

tha làimh ri Betlehem, a clmm falbh gu

dol a steach do'n Eiphit, à fàanuis nan

Caldéach:

18 Oir bha eagal orra ronipa, a chionn

gu'n do mharbh Ismael mac Netaniah

Gedaliah mac Ahicaim, a rinn rìgh Bhabi-

loin 'n a uachdaran anns an fhearann.

CaibidealXLIL

1 Dh'iarr ceannardan an fheachd air Ieremiah

urnuillh a dheanamh ri Dia air an son. 5

GheaÃŒl iad a bhi ùmhal do fhocal an taigh-

earna. 7 Dh'innis am fàidh dàwibh gu'm

bitheadh iad air an téarnadh ann an ludea,

ach air an snrios nan radiadh iad sìos dd'n

Eiphit. 19 thug e aditnhasan dhoihh air son

an ceilge.

AX sin thàinig am fagus uile cheannard-

an an flieachd, agus lohanau mac

Chareah,agusIesaniahmacHosaiah, agusan

sluagh g-u h-iomlau, o'u bheag gus a' mhòr;

2 Agus thuirt iad rà Ieremiah am f àidh,

Bitheadhar u-athchviinge, gi.iidlieamaid ort,

taitneach ann ad làthair, agus dean urnnigh

air ar son ris an Tighearn do Dhia, eadholl

air soll an iarmaid so uile, (oir cha d'fhàgadh

dhilln ach beagan à mòrau, mar a tha do

shùilean 'g ar faicinn,)

3 Gu'n seòladh an Tighearn do Dhia

dhuànn an t-slighe anns an gkiais sinn,

agus an ni a tha sinn ri 'dheauamh.

4 Agus thuirt Ieremiah am fàidh rill,

Chuala mi; feuch, ni mise urnuigh ris an

i Tighearn bhur Dia a réir 'ur briathrau;

agus tarlaidh, ge b'e freagradh a bheir an

, Tighearn dhuibh, g-u'u innis mise dhuibh e:

. cha chum mi ni sam bith air ais uaibh.

I 5 Agus thuirt iad ri Ieremiah, Bitheadh

an Tighearn 'n a fhianuis fhàor agus dhàleas

\ eadaruilln, mur dean sinne gach ni air son

I an cuir an taigheara do Dhia d' ar n-ionn-

, suidh thu.

' 6 Mas maith no ma's olc e, bheir sinn

j géill do ghuth an Tighearn' ar Dia, dh'ionu-

[ suidh am bheil sinn 'g ad chur; a chum gu'n

: éirich gu maith dhuinn an uair a bhitheas

â–  sinn ùmhal do ghuth an Tighearn ar Dia.

7 Agus tharladh 'an ceann'dheich làitheau,

gun d'thàinig guth an Tighearna gu lere-

miah.

G67

8 An sin ghairm e lohanau mac Chareah,

agus uile cheanuardan an fheachd a bha

maille ris, agus an sluagh uile, o'n bheag

gus a' mhòr,

9 Agus thuirt e rill, Mar so deir an

Tigheam Dia Israeil, dh'ionnsuidh an do

chuir sibh mise chum 'ur u-athchuillge a

chur suas 'n a làthair;

10 Ma dh fhauas sibh 'an còmhnuidh anns

an tìr so, an sin togaidh mise sibh, agus

cha tilg mi sìos agus suidhichidh mi sibh,

agus cha spàon mi uàos: oir is aithreach

leam an t-olc a rinn mi oirbh.

1 1 Xa bitheadh eagal rìgh Bhabiloin oirbh,

as am bheil sibh a' gabhail eagail: na

bitheadh eagal oirbh roimhe, deir an taigh-

earu; oir tha mise leibh g'ur téarnadh, agus

gur saoradh as a làimh.

12 Agus nochdaidh mi tròcairean duibh,

agus gabhaidh esan truas dibh, agus suidli-

ichidh e sibh 'n 'ur dàithaich fhéin.

13 Ach ma their sibh, Cha ghabh sinn

còmhnnidh anns an fhearaunso; airchoras

uach toir sibh géill do ghuth an Tighearna

bhur Dé.

14 Ag ràdh, Xi h-eadh; ach théid sinn do

thàr na h-Eiphit, far nach faic sinu cogadh

sam bith, ni mò chluinneas sinn fuailli na

trompaid, no bhitheas easbhuidh araill

oirnn; agus an sillgabhaidh sinn còmh-

nuidh:

15 (Seadh a nis uime sin éisdibh focal an

Tighearna, iarmaid luduh, Mar so tha

Tighearn nan sluagh, Dia Israeil, ag ràdh,

Ma chuireas sibh da ràreadh bhur n-aghaidh

ri dol do'n Eiphit, agus gu'u téid sibh an

j sin air clmairt;)

16 An sin tarlaidh gu'n dean an claidh-

! eamh, roimh am bheil eagal oirbh, 'ur

j glacadh an sin ann an tìr na h-Eiphit; agus

a' ghort, roimh am bheil eagal oirbh, dlùth-

I leanaidh air 'ur tòir an sin anns an Eiphit;

agus an sin gheibh sibh bàs.

i 17 Is amlduidh a thachaireas do na h-uile

' dhaoillibh a chuireas an aghaidh ri dol do'n

Eijàhit gu fautuinn air chuairt an sill; bàs-

aichidh iad leis a' chlaidheamh, leis a" ghoi-t,

agus leis a' phlàigh: agus cha bhi aon a

mhaireas, no 'théid as o'n olc a bheir mise

orra.

18 Oir mar so deir Tighearn nan sluagh,

Dia Israeil, Mar a bha m'fhearg agus mo

chorruich air a dòrtadh a mach air luchd-

àiteachaidh Ierusaleim, is amhhiidh bhitli-

eas mo chorruich air a dòrtadh a mach

oirbhse 'n trà théid sibh a steach do'n

Eiphit: agus bithidh sibh 'n 'ur mallachadh,

agus 'n 'ur u-uamhas, agus 'n 'ur maliachd,

agus 'n 'ur masladh; agus chan fhaic sibh

au t-àite so ui's mò.

19 Is e focal an Tighearna do 'ur taobhsa,

O fhuigheill illdah, Xa rachaibh do'n Ei-

phit; bitheadh fios cinnteach agaibh gu'n

d'thug mise rabhadh dlmibh an diugh.

lEREMIAlI, XLIIl, XLIV.

20 Gu dcimhillchiiir sibh'angiùomh ccalg-

au aghaidh 'ur u-anamau fhéin: oir chuir

sibh mise chum an Tighearn bhur Dia, ag

ràdh, Guidh air ar son-ue ris an Tighearn

ar Dia, agus a réir gach ni a their an taigh-

earn ar Dia, mar sin iimis duinn, agus ni

sinne.

21 Agus dh'innis mise dhuibh air an là an

dillgli, ach cha d'thug sibhse geill do ghuth

au Tighearna bhur Dé, no do aon ni air son

au do clmir e mise do 'ur n-ionnsuàdh.

22 Air an adhbhar sin bitheadh dearbh

fhios agaibh gu'm bàsaich sibh leis a'

chlaidheamh, agus leis a' ghort, agus leis a'

phlàigh, anns an àite gus an àill leibh

sillbhal gu fautuilln air chuairt.

CaibidealXLIIL

1 Cha do chreid na ceannardan fàistneachd le

remiak; 5 agus airaii a.obhar sing/iiùlain iad

eftin agus a' chuid eile de'n t-sluagài dd'n

Eiphit. 8 Boimli-innis Ieremiah gu'm huail-

eadh rìgh BhabiLoin tlr na h-Eipàdt.

AGUS tharladh, trà sguir Ieremiah a

labhairt ris an iomlau de'u t-sluagh

uile bhriathran an Tigiiearu', an De, air son

an do chuir an Tighearn an Dia esan d'au

ionusuidh, eadlton nan uile bliriathrau so;

2 Gu'n do labhair Asariah mac Tlosaiah,

agus lolianan mac Chareah, agus na daoine

uaibhreach uilc, ag ràdh ri Ieremiah, Is

breug a tha thu 'labhairt: cha do chuir an

Tighearn ar Dia thu gu ràdh, Na rachaibh

do'u Eiphit a dh'fhantuinn air chuairt an

sill:

3 Ach tha Baruch mac Neriah 'g ad bhros-

nuchadh 'n ar u-aghaidh, a chum ar toirt

suas do làimh nan Caldéach, a chum ar

marbhadh, no ar toirt air falbh 'n ar

braighdibh gu Babiloll.

4 Mar so cha d'thug lohanan mac Chareah,

agus uile chcaunardnn un fheachd, agus an

sluagh uile, géill do ghuth an Tighearna, gu

còmhmiidh 'ghabhail ann an tìr illdah:

5 Ach ghabh lohanan mac Chareah, agus

uile chcannardan an fheachd, a' mheud as

a bha làthair de illdah, a phill o na h-uile

chinnich gus an robh iad air am f ògradh, gu

còudnnudh 'ghabhail ann an tìr illdah;

6 Na fà)', agus na nniathan, agus a' chlann,

agus nigheaiiau an rígh, agus gach neach a

dh'fhàg Nebusar-adau ceaunard an fhreic-

eadain le Gedaliah mac Ahicaim, mhic

Shaphain, agus Ieremiah am fàidh, agus

Baruch mac Neriah;

7 Agus dh'imich iad gu tìr na h-Eiphit;

oir cha d'thug iad geill do ghuth an Tigii

Pharaoh, ann an Taphancs, ann an sealladh

fhear illdah.

10 Agus abair rill, Mar so tha Tighearn

uan sluagh, Dia Israeil ag ràdh; Eeucli,

cuiridhmisefios,agus gabhaidh nii Nebuch-

aduesar rìgh Bhabiloin, mo sheirbhiseach,

agus suidhichidh mi a rígh-chaithir air na

clachaibh so a dh'fholaich mi, agus sgaoil-

idh e a phàillinn ràoghail os an ceann.

1 1 Agus thig e, agus buailidh e tìr na

h-Biphit, iadsau a tha chum bàis, le bàs;

agus iadsau a tha chum daorsa, le daorsa;

agus iadsan a tha chum a' chlaidheimh, leis

a' chlaidheamh.

12 Agus fadaidh mise teine ann an taighibh

dhiathau na h-Eiphit; agus loisgidh esan

iad, agus bheir e air falbh 'n am braighdibh

iad, agus éididh se e fhéin le tìr na h-Eiphit,

mar a dh'éideas buachaill e fhéin le 'thrusgan;

agus théid e mach as a sin ann an sàth.

13 Brisidh e fòs dealbhau taighe na greme

a tha ann an tlr na h-Eiphit, agus taighean

dhiatiiau na h-Eiphit loisgidh e le teine.

CaibidealXLIV.

1 Chronaich lereiniah na h-illdhaich 's

Eiphil air soài an àodhol-aoraidh; 11 Dh'innis

e 1-oimli-làimh an léir-sgrios. 15 Aingidh-

eachd agus reasgachd nan ludhach.

AM focal a thàinig gu Ieremiah mu

thimchioll nan uile ludhach a tha

'chòmhnuidh ann am fearanu na h-Eiphit,

tha 'chòmhnuidh aig Migdol, agus ai^

Taphaues, agus aig Noph, agus ann an dàith-

aich Phatrois, ag ràdh,

2 Mar so tha Tighearn nan sluagli, Dia

Israeil, ag ràdh, chunnaic sibh an t-uileolc

a thug mise air Ierusalem agus air uil

bhailtibh illdah; oir feuch an diugh tha

iad 'n am f àsach, agus chan eil ueach 'g an

ùiteachadh,

3 Air son an aingidheachd a chuir iad 'an

gnàomh, a chum mise a bhrosnnchadh gu

feirg, le iad a dhol a losgadh tùise gu

seirbhis a thoirt do dhiathan eile nach

b'aithne dhoibh: dhoibhsan, dhuibhse, no

do 'ur n-aithrichibh,

4 Chuir mi mar an ceudna do 'ur u-iollns-

uidh m'uile sheirbhisich na fàidhean,

éirigh gu uioch agus 'g an cur a mach,

ràdh, Guidheam oirbh, na deanaibh an ni

gràineil so a's fuathach leam-sa.

5 Ach cha d'éisd iad, ni mò 'thionndaidh

iad an cluas, gu pilleadh o'n aingidheachd,

agus gun tùis a losgadh do dhiathan eile.

G Uime sin bham'fhearg agus mochorruich |

air a taomadh a mach, agus air a lasadh ann

earna; agus thàinig iad eadhon gu Taph-! am bailtibh illdah, agus ann an sràidibh

8 an sin thàinig focal an Trghearna gu Ic-

remiah ann an Taphanes, ag ràdh,

9 Gablà ann ad laimh clachan mòra, agus

folaich iad anns a' chriadh, ann an àth nan

clachan-créadha, a tha aig dol a steach taighe

668

Ierusaleim, agus tha iad 'n am f àsach, agus j

1 'n an làraich sgaoilte, mar air an là an (

diugh

7 Agus a nis mar so deir Iehobhah Dia j

nau sluagh, Dia Israeil; C'uime ambheil|

sibh a' cur 'an gnlolldi an uilc rnhòir so an j

Ieremiah, XLIV

aghaidh "ur u-anaman fhéin, a gliearradh as

uaibh an fhir agus na mnà, an leinibh agus

an naoidhein, a"uiach à illdah; ionnusnach

f àgar fuigheall beò dhibh;

S Agus gu bheil sibh 'g am bhrosnuchadh-

sa gu corruich le oibribh 'ur lùmh, a' losg-

adh tùise do dhiathan coimlieach ann an

tàr na h-Eipàiit, gus am bheil sibh air dol a

ghabhail còmhnuidh; a chum gu'm bitheadh

sibh air 'ur gearradh as, agus g-u'm bitheadh

sibh 'n 'ur mallachadh, agus 'n 'ur masladh

am measg uile chillneach na talmhainn /

9 An do dhà-clmimhnich sibh aingidh-

eacbd bhill- n-aithrichean, agus aillgidh-

eachd ríghrean illdah, agus aingidheachd

am mnathau, agus 'ur n-aingàdheachd fhéin,

agus aingidheachd 'ur ban, a chuir iad 'au

gnàomh ann am fearaun illdah, agTis ann an

siiiidibh Ierusaleim?

10 chan eil iad air an irioslachadh gusan

là an diugh, ni mò 'ghabh iad eagal, no

'ghhiais iad ann am lagh-sa, no ann am

reachdaibh, a chuir mi roimhiblise, agus

roimh bhur n-aithrichibh.

11 Uime sin mar so tha Tighearn nan

sluagh, Dia Israeil, agràdh, Feuch, cuiridh

mise nio ghnàiis 'n 'ur n-aghaidh a chum

uilc, eadholl a chum illdah uile a ghearradh

air falbli.

12 Agus gabhaidh mi fuiglieall illdah, a

chuir an aghaidh ri dol do thàr na h-Eiphit

gu fantuinn air chuairt an sin, agus caithear

iad uile ann an tìr na h-Eiphit; tuitidh iad

leis a' chlaidheamh, caithear iad leis a'

ghort; o'n bheag gus a' mhòr, bàsaichidh

iad leis a' chlaidheamh, agus leis a' ghort;

, agTis bithidh iad 'n am mallachadh, agTis 'n

an iiamhas, agus 'n am mallachd, agus 'n am

I masladh.

â–  13 Agus smachdaichidh mà iadsan a tha

, 'chòmhnnidh ann an tìr na h-Eiphit, mar a

, smachdaich mi Ieru.salem, leis a' chlaidh-

I eamli, leis a' ghort, agus leis a' phlàigh.

. 1-4 Agus de fhuigheall illdah a tha air

' teacJid air chuairt do'n Eiphit, cha bhi

' neach a théid as no 'mhaireas beò, gu

pilleadh do thàr illdah, dh'ionnsuidh am

bheil iad 'an geall air pilleadh a ghabhail |

còmhnnidh; seadh, cha phill ach iadsau a

théid as.

15 An sin na h-uile dhaoineaig an robh

fios g-u"u do loisg am mnathan tùis do

dhiathan eile, agus na h-uile mhnathau a

sheas dlùtli, sluagh mòr, eadhon an sluagh

uile a bha 'chòmhnuidh ann an tìr na

h-EIphit, ann am Patros, fhreagair iad j

â–  Ieremiah, ag ràdh,

16 A thaobh an fhocail a labliair thu ruinn

i annanainmauTigheai-na.cha-néisdsinnrillt. t

I 17 Ach ni sinn gu deimhin gach uile ni a;

I thig a mach as ar beul fhéin, a losgadh tàiise i

do bhau-righinn nèimh, agus a thaomadh a i

mach thabhartas-dibhe dhi; amhuil a riun {

sinu, sinn fhéin agus ar n-aithrichean, ar;

6G9

[ ríghrean, agus ar n-uaislean, ann am bailt-

ibh illdah, agus ann an sràidibh lerubaleim:

oir an sin bha pailteas bàdh agailln, agus

shoirbhich leinn, agus chan fhaca sinn olc

air bith.

18 Ach o'n àm's ando sguir sinn de losg-

adh tùise do bhan-righilln nèimh, agus cle

thaomadh a mach thabhartas-dibhe dhi,

bha easbhuidh nan uile nithean oirnn, agus

bha sinn air ar caitheamlx leis a' chlaidh-

eamh agus leis a' ghort.

19 Agus an uair a loisg sinn tùis do bhan-

righinn nèimh, agus a dhòirt sinn a mach

tabhartais-dibhe dhi, an d'riim sinu breac-

agau dhi g"a h-aoradh, agus a dhòrtadh

thabhartas-dibhe dhi, as eugmhais ar feara à

20 An sin labhair Ieremiah ris an uile

shluagh, ris na fearaibh, agus ris na mnàibh,

agus ris an uile shluagh a thug dha freag-

radh, ag ràdh,

21 an tùis a loisg sibh ann am bailtibh

illdah, agus ann an sràidibh Ierusaleim,

sibh fhéin, agus 'ur n-aithrichean, 'ur rlgh-

rean, agus 'ur u-uachdarain, agus sluagh an

fhearainn, nach do chuimhnich an Tighearn

iad, agus nach d'thàinig iad 'n a aire ?

22 Air chor as nach feudadh an Tighearn

giàilau leihh ni b'fhaide, air son aillgidh-

eachd 'ur deauadais, air son nan gràineil-

eachd a chuir sibh 'an guàomh: air an

aobhar sin tha 'ur fearann 'n a fhàsach,

agus 'n a uamhas, agus 'n a mhallachd, gun

aoll fhear-àiteachaidh, mar air an là an dillgli.

23 A chionn gu'n do loisg sibh tàiis, agus

a chionn gix'n do pheacaich sibh an aghaidh

au Tighearn', agus nach d"thug sibh géill do

ghuth an Tighearna, ni mò 'ghluais sibh

'u a lagh, U.0 'n a reachdaibh, no 'n a àith-

eautaibh: air an adhbhar sin tha'u t-olc so

air teachd oirbh, mar air an là an diugh.

2-4 Os bàrr, thuirt Ieremiah ris an

t-sluagh uile, agus ris na muàibh uile,

Eisdibh focal an Tighearn', uile illdah a

tha 'au tìr na h-Eiphit;

25 Mar so labhair Tighearn nan sluagh,

Dia Israeil, ag ràdh, Labhair sibh fhéin agus

'ur muathau le 'ur beoil, agus chuir sibh 'au

giiàomh le 'm- làmhan, ag ràdh, Coimhlion-

aidh sinn gTi deimhill ar bòidean a thug

sinn, gu tàiis a losgadh do bhau-righinu

uéimh, agus tabhartais-dibhe 'dhòrtadh a

mach dhi: ni sibh gu deimhill 'ur bòidean

a dhaingueachadh, agus ni sibh gu deimhill

'ur bòidean a choimhlionadh.

26 Uime sin éisdibh focal an Tighearn',

uile illdah, a tha 'chòralmuidh ann an tìr

ua h-Eiphit; Eeucli, mhionnaich mise air

m'ainm mòr, deir an Tighearn, nach bi m'

aillm ni's mò air 'ainmeachadh ann am beul

duilleairbith de illdah,ann an uile thàrna

h-Eiph it, ag ràdh, Mar isbeò an Tighearn Dia.

27 Feuch, ni mise faire os an ceaun air

soll uilc, agus chan ann air son maith, agus

sgriosar gach duine de illdah a tha 'n tìr na

Ieremiah, XLV, XLVL

h-Eiphit, lei8 a' chlaiclheamh, agus leis a' aibhamachleceann-bheartaibh; làomhalbh

ohort, o-us am bi làn chràoch orra. na sleaghan, cuiribh oirbh na luinchean.

28 Ao-us a' mhuinntir a théid as o'n chlaidh- 5 C'uime am iaca mi lad so lo gheilt, agus

eamh%ilUdh iad o thàr na h-Eiphit gu tìr a' gabhail na ruaige ? tha eadhon an daome

ludah tearr ann an àireamh: agus aith- cumhachdach air anclaoidh; seadh a teich-

nichidài uile fhuigheall illdah a cha'dh air eadh gu luath, agus gun lad a' sealltmnu

chuairt do thàr na h-Eiphit, cò dhlubh a 'n an déigh. Tha eagal air gach laimh, deir

sheasas, m' fhocal-sa, no am focal-san.; an Tighearn. ^, ^,

29 A^s bithidh so mar chomharadh 1 6 Na teicheadh am fear luath, agus na

dhuibh°deiranTi^hearn,gurmiseasmachd- rachadh am fear làidir as;_ a lamih na

aich sibh anns an àite sin, a chum gu'u h-àirde tuath, ri taobh na h-aimhne Euph-

aithnich sibh gu cinnteach gu 'n seas mo rateis, thuislich, agus fhuair lad leagadh.

bhriathran-sa 'n 'ur n-aghaidh a chum 'ur 7 Cò so a' teachd a nìos mar amhamn,

dochainn • ^S^^ ^ h-uisgeachan ag atadh mar thmltean?

30 Mar so deir an Tighearn, Feuch, bheir } 8 Dh'éirich an Eiphit mar amliainn, tha a

mise Pharaoh-hophra rìgh na h-Eiphit do h-uisgeachan ag atadh mar thuatean, agus

làimh a uaimhdean, agus do làimh na tha i ag ràdh, Theid mi suas, comlidaichidh

muinntir 'a tha 'g iarraidh 'anama; mar a mi am fearann, sgriosaidh mi a cliaithur

thu" mi Sedeciah rìgh illdah do làimh â–  agus iadsan a tha 'g a h-àiteachadh.

Nebuchadnesair rìgh Bhabiloin, agus fear- \ 9 Rachaibh air 'ur n-eachaibh, agus bith-

tòraohd 'anama ibh air mhire-chatha; air na carbadaibh,

tòrachd anama^,,^ ^,^ \ agus rachadh na fir-chogaidh a mach: na

1 'iV uair bha Baruch .io eagal thug leremiaa

misneach dha,

AM focal a labhair Ieremiah am fàidh ri

Baruch mac Neriah, 'n uair a sgrìobh

e na briathran so ann an leabhar o bheul

Ieremiah, ann an ceathramh bliadlma

lehoiacim mhic losiah rìgh illdah, ag ràdh,

2 Mar so labhair an Tighearn Dia Israeil

do d' thaobh-sa, Bharuich;

3 thuirt thu, Mo thruaighe mise nis!

oir chuir an Tighearn bròn ri m' dhoilghios;

tha mà sgàth le m' osuaibh, agus fois air

bith cha d' thllair nii!

4 Mar so their thu ris, Mar so thuirt

an Tighearn, Feuch, an ni sin a thog mi,

tilgidh mi sìos agus an ni sin a shuidhich

mi spàonaidh mi nìos; eadhon am fearann

so gu h-iomlan. ]

5 agus am bJieil thusa ag iarraidh air do 1

sholl fhéin nithean mòra? Na h-iarr: oir, i

feuch, bheir mise olc air na h-uile fheoil,

tha an Tighearn ag ràdh: ach bheir mi

dhuitse d'anam mar chobhartach, anns na

h-uile àite gus an téid thu.

CaibidealXLVI.

1 Boimh-innis Ieremiah giCm huaileadh Nehu-

chadnesur feachd ríghna h- Eiiàhit. 27 Thug e

comhfhuriachd do lacoh 'n a bhraighdeanas.

IT'OCAL an Tighearn' a thàinig gu lere-

ÃŒj miah am fàidh, mu thimchioll nan

cinneach.

2 Mu thimchioll na h-Eiphit. A thaobh

feachd Pharaoh-necho rìgh na h-Eiphit, a

h-Etiopaich, agus na Libianaich a ghlacas

an sgiath, agus na Lidiauaich a ghlacas agus

a chuireas air lagh am bogha.

10 Oir is e so lài Tighearna nan sluagh, là

dàoghaltais, a chum e fhéin a dhàoladh air a

naimhdibh: agus sluigidh an claidheamh,

agus bithidh c sàthach, agus cuirear air

mhisg e le 'm fuil: oir tha ìobairt aig taigh-

earu nan sluagh anns an tìr mu thuath,

làimh ri amhailln Euphi-ateis.

11 Theirig suas gu Gilead, agus gabh àoc-

shlaint, òg-bhean, a nighean nah-Eiphit;

is dàomhain duit mòran chungaidhean-

leigheis a ghnàthachadh; air do leigheas

cha bhi thu.

12 Chuala na cinnich do mhasladh, agus

làon do ghaoir an talamh: oir thuislich iad,

an laoch an aghaidh an laoich; thuit lad

araon le 'chéile.

\3 Am focal a labhair an Tighearn n lere-

miah am fàidh, mu theachd Nebuchad-

nesair rìgh Bhabiloin, a bhualadh tìre na

h-Eiphit.

14 Foillsichibh anns an Eiphit,agus cumbh

'an céill ann am Migdol; iimsibh f òs ann an

Noph, agus ann an Taphanesabraibh; Seas

daingean, agus deasaich thu fhéin; oir shluig

an claidheamh a' mhuinntir a tha mnn

cuairt duit.,,, •, •

15 Cuime am bheil do chumhachdaich air

an lcagail? cha do sheas iad, a chionn gaui

do thilg an Tighearn sìos iad.

16 Thug e air mòran tuisleachadh, seacm,

tuiteam air muin a chéile: thuirt lad

bha ri taobh na h^^^lmrEÌihmtois ann \ uime sin^ Jhigibh a^s PÌ^l^^jH^ ^

anCarchemis,abhuailNebuchadnesarrígh sluagh fhéin, agus,gu tir ar ducnais,

Bhabiloin, ann an ceathramh bliadlma

lehoiacim, mhic losiah, rìgh illdah.

3 Gleusaibh an targaid agus an sgiath,

afnis dlùthaichibh a chum a chatha.

4 Uidhimichibh na h-eich, agus rachaibh

air am muin, a mharc-shluaigh; agus seas-

670

chlaidheamh a' mhiHteir.

17 Dh'éigh iad an sin, Pharaoh, a ngh

h-Eiphit, chuir ioma-luasgadh bacaaii

a' choinneimh a shuidhicheadh.

Mar is beò mise, deir an Kigh, aau

nanslnagh,gudeimhm

na

air

le

ainm Iehobhah D

lEREMIAlI, XLVII, XLVIIi.

mar Thabor am measg uam beaun, Agus mar

Charmel ri taobh na faii-ge, thig e.

19 Cuir d' airneis 'au uidheam air son dol

air ghluasad, a nighean a tha 'chòmh-

nuidh 's an Eiphit; oir bithidh Noph 'n a

fhàsach, bithidh e fòs 'n a làraichhiim,gnn

aoll 'g a àiteachadh.

20 Is agh air am bheil aogiis àluinn an Ei-

phit; tha milleadh o'u àirde tuath a' teachd

^n a h-aghaidh.

21 Tha a fir-thuarasdail fòs 'n a meadholl

mar dhaimh bhiadhta; gidheadh thionnd-

aidh eadhon iadsau an càihàobh, theich iad

le 'chéile, cha do sheas iad; a chiolln gu'u

d'thàinig orra là an aimhleis, aimsir an

smachdachaidh.

22 Théid a ghuth a mach mar ghuth nath-

rach; oir gluaisidh iad mar armailt, agus

thig iad 'n a h-aghaidh le tuaghan, mar

luchd-gearradh chraobh.

23 Gearraibh sìos a coilltean, tha an taigh-

earu ag ràdh, air clior as nach faighear iad

le iarraidh; ge làollmhoire iad na locuist,

agus ged nach feudar an àireamh.

24 Tha amhluadh air nighilln nah-Eiphit;

thugadh thairis i do làinih sluaigh na

h-àirde tuath.

25 thuirt Tighearn nan sluagh, Dia

Israeil, Feuch, smachdaichidh mise Amon

No, agus Pharaoh, agus an Eiphit, agus a

diathan, agus a ríghrean; eadhon Pharaoh

agus iadsau a tha 'cur an dòchais aun.

26 Agus bheir mi thairis iad do làimh na

muinutir a tha 'g iarraidh an 'anama, eadhon

do làimh Nebuchadnesair rìgh Bhabiloin,

agus do làimh a sheirbhiseach: agus 'n a

dheigh sin àiticliear i, mar anns na làith-

ibh shean, deir an Tighearn.

27 Ach na bitheadh eagal ortsa, Iacoib,

m' òglaich, agus na bitheadh geilt ort,

Israeil; oir, feuch, bheir mise téaraillte

thu chéin, agus do shliochd o thàr an

daorsa; agus pillidh lacob, agus gheibh e

fois agus sàth; agus cha bhi aon neach ann

a chur eagail air.

28 Na bitheadh eagal ort, Iacoib m'

òglaich, deir an Tigliearu, oir tha miso

maille rillt; ged bheir mi crìoch iomlan air

na h-uile chinnich gus an d'fhògair mi thu,

gidheadh cha toir mi crìoch iomlan ortsa:

ach smachdaichidh mi thu ann an tomhas,

agus chan fhuiling mi dhiùt dol as gu

h-iomlan saor.

CaibidealXLVIL

1 Fàislneadid mu thimchioll léir-sgrios nam

Fàiilisteach.

FOCAL an Tighearn', a thàinig gu lere-

miah am fàidh a thaobh uam Philis-

teach, mu'u do bhuail Pharaoh Gasa.

2 Mar so deir an Tighearn, Feuch, tha

uisgeachau a' teachd a uàos o'n àirdetuath,

agus fàsaidh iad 'n an tuil a thig thairis,

agus a chòmhdaicheas am fearann, agus

671

gach ni a th' ann; am baile, agus iadsan a

tha 'g a àiteachadh: agus éighidh na daoine

gu h-àrd, agus ni uile luchd-àiteachaidh

ua tìre tuireadh.

3 hi fuaim tartair iongauau eacha moam-

uach, ri farum a' charbad, ri stairirch a

rothan, cha seall na h-aithrichean ai? an aia

ri 'ài cloinn, le laigse làmh;

I 4 Air son an là a tha 'teachd & chreach-

, adh nam Philisteach uile, agus a ghearradh

air fixlbh o Thirus agus o Shidon gach fear-

cuideachaidh a mhaireas: oir creachaidh

an Tighearn na Philistich, fuigheall tìre

Chaphtoir.

5 thàinig maoile air Gasa; mhilleadh As-

celon. fhuigheill an glinne; cia fhada

'ni thusa thu fhéin a ghearradh ?

6 Ho! a chlaidheimh Iehobhah! cia fhada

gus an gabh thu fois? taisg thu fhéin ann

ad thruaill, gabh fois, agus bi sàmhach.

7 Cionnus a dhf Iieudas e 'bhi sàmhach, o

thug an Tighearn àithne dha à An aghaidh

Asceloin, agus an aghaidh oir-thir na fairge,

an sin dh'orduich se e.

CaibidealXLVIII.

1 Breitheanas nam Moabadi, 7 a dnonn gu'n do

chuir iad an dòchas 'n an saoibhreas, 11 'n an

soirhheadiadh, 14 agus 'n an neart chum coy-

aidh. 26 Nàlhear Moab 'n a bhall-fanoid air

son uaille agus àrdainachridhe. 47 Bheirear

bruid Mhoaib air a h-ais anns na làithibh

deireannach.

MU thimchioll Mhoaib. Mar so tha

Tighearn nan sluagh, Dia Israeil, ag

ràdh; Is au-aoibhill do Nebo! oir tha e

air a chreachadli: tha Ciriataim air a chur

gu h-amhluadh, air a ghlacadh; tha e air

a mhaslachadh, an daillgueach àrd, agus

air a bhriseadh sìos

2 Ni's mò cha bhi uaill aig Moab ann an

Hesboll; dhealbh iad olc 'n a aghaidh, ag

àxidh, Thigibh, agus gearramaid as e o 'bhi

'n a chinncach: millearthusa mar an ceudua,

O Mhadmein, bithidh an claidlieamh air do

thòir.

3 Tha fuaim éighich o Horonaim, mill-

eadh agus àr mòr.

4 Tha Moab air a mhilleadh, thug a'

chlann bheag air an gaoir a bhi air a cluinn-

tinn.

5 Gu dearbh aig uchdaich Luhit, théid

gul a suas gun fhois: gu dearbh aig leathad

Horollaim chuala mo uaimhdean éigh a'

mhillidh.

6 Teichibh, téamaibh 'ur u-anam, agus

bithibh mar phreas seargta 's an iollad

} .sgaoilte.

I 7 Oir a chionn gu'n d'earb thu à do mhaoin,

j agus à d'iollmhasaibh, air an adhbhar sin

I bithidh tu fhéin fòs air do ghlacadli: agus

. théid Chemos air falbh 'am braighdeanas,

! a shagai'tan agus 'uachdarain maille ris.

I 8 Thig creachadair fòs air gach uile bhaile;

agus cha teid baile air bith as: agus millear

Ieremiah, XLVIII.

an gleanu, agus théid an còmhnai'd a sgrios, 1 26 Cuir air mhisg e; a chiolln gu'n do

amlillil a labhair an Tighearn. j thog e suas e tein an aghaidh auTighearna:

9 Thugaibh sgiathan do Mhoab, a chum seadh, ni Moab e fhéin aoruagaill 'n a sgeith

gu'n teich e gu luath air falbh; agus bith- fhéin, agus bithidh e mar an ceudna 'n a

eadh a bhailtean 'n am fàsach, gun aon 'gan bhall-fauoid.

àiteachadh. j 27 Oir, nach roljh Israel 'n a bhall-fanoid

10 Is malluichte esan a ni obair an taigh-; dhuitse ? an d'f lillaradh am measg mlieirl-

earna gu cealgach; agus is malluichte esan each e, gu'n tugadh tu aua-cainnt da leis

a chumas a chlaidheamh air ais o fhuil. na h-uile bhriathraibh a b'urrailln thu à

11 Bha suaimhneas aig Moab o'òige, agus I 28 Fàgaibh na bailteau, agus gabhaibh

shocruich e air a dheasgainibh, agus cha còmhnuidh anns a' charraig, sibhse atha

àiteachadh jMlioaib; agus bithibh cos-

do tharruingeadh a mach o shoitheach gu

soitheach e, ni mò dh'imich e ann am

braiglideanas: air an adhbhar sin mhair a

bhlas anu, agus cha d' atharraicheadh

'fhàile.

12 Uime sin, fcuch, tha na làithean a'

teachd, deir an Tighearn,anns an cuir mise

d'a ionnsuidh luchd-gluasaid, a bheir air dol

mhuil ris a' cholumau a ni a nead ann aui

bruaich bile na h-uaiillhe.

29 Chuala sinn uabliar Mhoaib; tha e ro

uaibhreach; a mhòr-chuis, agus 'uabhar,

agus 'uaill, agus àrdan a chridhe.

30 Is aithne dhomhsa, deir an Tighearn,

a chorruich, ach chan eil a neart d'a réir

air ghluasad, agus a dh' fhalamhaicheas a a ràiteachas, ach chan eil a dheanadas d'a

shoithichean, agus a bhriseas a shoh-eachan.

13 Agus bithidh nàireair Moab à Chenioy,

mar a bha nàire air taigh Isracil à Bet-el

am muinghinn.

14 Cionnus a thcir sibh, Tha sinn 'n ar

daoine cumhachdach, agus trenna air son

a' chatha?

15 Tha Moab air a chreachadh, agus air

dol suas as a bhailtibh, agus thàini;

31 Air an adhbhar sin guilidh mise air son

Mhoaib,eadhon air sollMhoaib uile togaidh

mi 'n àird mo ghuth; ri fearaibh Chir-hereis

ni laser éigheach le gul.

32 Guilidh nii air do shon, fhàonain

Shibmah; sgaoil do mheanglain thar an

fhairge, ràinig iad gu ruig fairge laseir; air

lo mheas-samhraidh, agus air d' fliàon-

òigridh thaghta-san a nuas a chum an àir, fhogharadh blmail am fear-millidh.

deir an liàgh, d'an ainm Iehobhah Dia nan

sluagh.

IG Tha léir-sgrios Mhoaib dlùth dolàiimh,

agus 'àmhghar gu luath a' greasad.

17 Guilibh air a shon, sibhse uile mu'n

cuairt da; agus sibhse uile d'an aithne

'ainm, abraibh, Ciollnus a bhriseadh slat-

rioghail na treise! lorg na maise!

18 Thig a nuas o d' àilleachd, agus suidh

aun an àota, a uighean a tha 'g àiteach-

adh Dhiboin; achionn gu bheil crcachadair

Mhoaib air teachd a nìos ann ad aghaidh,

fear-millidh do dhaingnichean.

19 Seas aig an t-slighe, agus gabh sealladh,

Obhean-àiteachaidh Aroeir; icòraich dheth-

san a theicheas, agus dh'ise 'chaidh as,

abair, Ciod a rillncadh à

33 Agus tha aoibhncas agus gairdeachas

air an toirt air falbh o'n mhachair thorraich,

eadholl o thàr Mhoaib; agus air fìon o'n

amar-bhruthaidh chuir mise casgadh; am

fear-bruthaidh cha bhruth, an iolach chan

iolach i.

34 ghaoir Ilesboin gu Elealeh, gai lahas

chuir iad a mach an guth, o Shoar gu iiiig

} lloronaim, mar thrà-bliadhnach aighe; oir

I bithidh eadhon uisgeachan Nimrim 'n an

léir-sgrios.

35 Agus cuiridh mise casgadh ann am

Moab, tha an Tighearn ag ràdh, airsan a

dh'àobras air ionad àrd, agus airsan a

loisgeas tùis d'a dhiathaibh.

36 Air an adhbhar sin ni mo chridhe fuaim

mar phàobaibh air son Mhoaib: ni eadhon

20 Mhasluicheadh Moab, oir bhriseadh mo chridhe fuaim mar phàobaibh air son

sàos e: deanaibh ulartaich agus àrd-éigh- 1 fhear Chir-bereis: a chionn gu'u deachaidh

each; innsibh an sgeul ann an Arnon, g-u am beartas a fhuair iad am mugha.

bheil Moab air a mhilleadh. 1 37 Seadh, Uthidh gach ceann maol, agus

21 Agus thàinig breitheanas air an tìr j gach feusag bearrta: air na làmhan uile

chòmhuaird; air Holon, agus air lahasah, 6z7/izV/A gearraidhean,agusair na leasraibh

agus air Mephaat

22 Agus air Dibon, agus air Kebo, agus

air Bet-diblataim,

23 Agus air Ciriataim, agus air ]jet-gamul,

agus air Bct-meoll,

24 Agus air Ceriot, agus air Bosrah, agus \ Tighearn.

air uile bhailtibh fearailln Mhoaib, ani fad ' 39 Cionnus a bhriseadh sìos e! (bhùir iad:)

agus am lagus.! cionnus a thionndaidh Moab a chàdaobh!

25 Ghearradh adharc Mhoaib uaith, agus nàraicheadh Moab, agus bithidh e 'n a bliall-

tha a ghairuean air a bhriscadh, deir an fanoid, agus 'n a uamhunn dhoibhsau uilc

Tighearn. mu'n cuairt da.

672

uile sac-éididh.

38 Air mullach uile thighean Mhoaib,agus

'n a shràidibh, hithidhtuivGiiààà coitchionu: i

oir bhris mise Moab, mar shoitheach anns

nach 'cil tlachd aig aon neach, deir an

Ieremiah, L.

40 Oir mar so tha aii taighcarii ag ràdh,:

Feuch, itcahxichidh aon mar iolair, agus |

sgaoilidh e a sgiatliau thar Mhoab. I

4 1 Ghhxcadh na bailtean, agus tha na daillg-

nichean 'an làimh, agus bithidh cridheachan

laoch Mhoaib anns an là sin mar chridhe

mnà ri saothair.

42 Agus sgriosar Moab o bhi ui's mò 'n a

chinueach, a chiolln gu'n d' àrdaich se e

fòin an aghaidh an Tighearna. |

43 Bithidh an t-uamhas, an slochd, agus

au rib ort, fhir-àiteachaidh Mhoaib, deir

an Tighearn. j

44 Esan a theicheas o'u uamhas, tuitidh e \

's an t-slochd, agus esan a dh'éireas as an

t-slochd, glacar e 's an rib; oir bheir mise

air, eadhon air Moab, bhadhna a smachdach-

aidh, deir an Tighearn.

45 Fo sgàile Hesboin sheas iadsan a theich

o'n ainneart: ach thig teille mach o Hesbon,

agus lasair à meadholl Shihoin, agus loisgidh

e cearua Mhoaib, agus mullach cinu nan

daoine ceannairceach.

46 Is au-aoibhill dhuitse, Mhoaib! tha

thusa caillte, shluaigh Cliemois! oir

thugadh do mhic air falbiram bi'aighdeanas,

do uigheanan ann am bruid mar an ceudna.

47 Gidheadh bheir mise air a h-ais bruid

Mhoaib anns na làithibh deireanuach, deir

an Tighearn. An fhad so breitheanas

Mhoaib.

CaibidealXLIX.

1 Breitheanas àian Amonach, 7 nan Edomach,

23 Dàiamascuis, 28 Cliedair, 30 Hasoir, 34

agus Elaim. 39 Bheirear hruid Eàxiim air a

h-ui-s anns na lùitldbh deireannach.

MU thimchioll nan Amollach, Mar so

tha an Tighearn ag ràdh, Nach 'eil

niic idir aig Israel l nach 'eil oighre sam

bith aige ] c'uime am bheil sealbh aig

Milcom air Gad, agus a shluagh a chòmh-

nuidh 'n a bhailtibh ]

2 Uime sin, feuch, tha na làithean a'

teachd, deir an Tighearn, 's an toir mise

fainear gu'u cluinnear ann an Rabah nan

Amollach caismeachd cogaidh; agus bithidh

e 'n a thòrr léir-sgrios, agus loisgear a

nigheanan le teine: an sin bithidh Israel

'n a oighre air an dream a bha 'n an oigh-

reachau airsan, deir an Tighearn.

3 Dean ulailaich, Hesboin, oir chreach-

adh Ai: éighibh,a nigheana Rabah, cuiribh

umaibh eudach-saic: deanaibh tuireadh,

agus ruithibh air 'ur n-ais agus air 'ur

n-aghaidh ri taobhnau callaidean; oir falbh-

aidh Milcom ann am braighdeanas, a

shagartan agus 'uachdarain maille ris.

4 C'uime am bheil thu ri uaill ann an

gleanutaibh? ged a tha do ghleann torrach,

a nighean cheannairceach: ag earbsa as

a h-iollmhasaibh, ag ràdh, cò 'thig a

m'iollnsuidh-sa ]

5 Feuch, bheir mise uamhas ort, tha an

Tighearn Dia nan sluagh ag ràdh, o na

t)73

h-uile taobh mu'u cuairt duit,agus iomainear

a mach sibh, gach aon roimhe, agus cha bhi

neach ann a chruinuicheas air an ais a'

mhuillntir a ghabhas an ruaig.

6 Ach 'n a dhéigh sin bheir mise air a

li-ais braighdeanas cloinne Amoill, deir an

Tighearn.

7 Mu thimchioll Edoim. Mar so tha taigh-

earn nan sluagh ag ràdh, Nach 'eil gliocas

ni's mò ann an Teman? an do bhàsaich

comhairle nan daoine glice ? an deachaidh

an gliocas am mugha à

8 Teichibh, pillibh air 'ur n-ais, rachaibh

domhain a ghabhail còmhnuidh, a luchd-

aiteachaidh Uhedaill; oir bheir mise dòr-

ailln esan air, an uair a smachdaicheas mi e.

9 Ma thig luchd-tionail fhàon-dhearc a d'

iollnsuidh, chan fhàg iad uiread as dàogh-

lum: ma thig gaduichean anns an oidhche,

creachaidh iad gus am bi aca ni's leòr.

10 Oir ràiisg mise Esau, leig mi ris 'iolladau

dàomhair, air chor as nach feud se e fhéin

fholach; chreachadh a shliochd, agus a

bhràithreau, agus a choimhearsuaich, agus

cha-n'eil e fhéin ann.

1 1 Fàg do dhilleachdain, gleidhidh mise

beò iad; agus cuireadh do bhantraichean an

dòchas aunam-sa.

12 Seadh,mar sodeir an Tighearn, Feuch,

iadsan nach robh cho toillteauach air òl de"u

chuaich, dh'òl iad dhi gu deimhin, agus am

feud thusa dol saor as? cha téid thu as, ach

gu deimhill òlaidh tu.

13 Oir orua fhéin mhionnaich mise, deir an

Tighearn, gu'm bi Bosrah 'n a léir-sgrios, 'n

a mhasladh, 'n a fhàsach, agus 'n a mhall-

achadh; agus gu'm bi "uile bliailtean 'n am

fàsaichean sìorruidh.

14 Chuala mi aithris o'u Tighearn, agus

chuireadh teachdair chum nancinneach,fl^

ràdh, Cruillnichibh ri 'chéile, agus thigibh

'n a h-aghaidh, agus éiribh suas chum a'

chatha.

15 Oir feuch, ni mise beag thu 'am measg

nan cillneach, agus suarach am measg

dhaoine.

16 Rinn domhòr-chumhachd do mhealladh,

uabhar do chridhe, thusa 'tha 'g àiteach-

adh uamha na carraig, a tha 'gleidheadh

airde a' chnnic: ged a ni thu do nead, gu

h-àrd, mar an iolair, as a sin bheir mise

nuas thu, deir an Tighearn.

17 Agus bithidh Edom 'n afhàsach; bith-

idhuamhunn air gach neach a théid seachad

air, agus ni iad sgeig m' a uile léir-sgrios.

18 Ceart mar ann an sgi-ios Shodoim agus

Ghoillorah, Agus nan ionadan a bha diàith

dhoibh, deir an Tighearn, cha ghabh duine

còmhnuidh an sin, ni mò 'théid nuic duine

gu fuireach air chuairt anu.

19 Feuch, mar leòmhan thig e nìos o

ataireachd Iordain gu iollad-còmhnnidhnan

cumhachdach. Gu deimhin bheir mise

fainear gu luath giVn ruith e uàos as a sin;

Ieremiah, L.

agus cò e an gaisgeach taghta a chuireas mi

os a cheaun à Oir cò a's cosmhuil riumsa, no

cò a chumas coillneamh rium, no càit am

bheil am buachaill sin a's urrainn seasamh

ann am làthair /

20 Air an adhbhar sàn éisdibh ràm an taigh-

eiirna, a rùnaich e an aghaidh Edoim, agus

a smuailltean a smuailltich e an aghaidh

luchd-àiteachaidh Themain: gu deimhin

spàonar air falbh àlach an treud, gu deimhill

uithear léir-sgrios, os an ceaun, d'an àite-

còmhnuidh.

21 Le fuaim an leagaidh, tha crith air an

talamh; tha 'ghaoir a' dol a mach; aig a'

Mhuir-ruaidh chualas an éigheach.

22 Feuch, thig e nìos mar iolair ag iteal-

aich, agus sgaoilidh e a sgiathau thar

Bhosrah; agus bithidh cridheachau laoch-

ruidh Edoim anns an là sin mar chridhe

umà ri saothair.

23 Mu thimchioll Dhamascuis. Chuireadh

gu h-amhluadh Hamat agus Arphad, oir

chual' iad droch sgeul; tha iad fo iomagain

mar mhuir bhuairte nach feud a bhi samh-

ach.

24 Tha Damascus air f às lag, tha e 'g a

thionndadh fhéin gu teicheadh, agus fhuair

eagal greim air; ghlac teanntachd e, agus

ioghanuau, mar mhnaoi ri saothair.

25 Cionnus nach mairionn caithir a' mhol-

aidh, baile mo shòlais!

26 Uime sin tuitidh a h-ògauaich 'n 'a

sràidibh, agus gearrar as na fàr-cliogaidh

uile 's an là sin, deir Tighearn nan sluagh.

27 Agus fadaidh mise teine ann am balla

Dhamascuis, agus loisgidh e lùchairtean

Bheu-hadaid.

28 A thaobh Chedair, agus a thaobh

rìoghachdan Hasoir, a bhuail Nebuchad-

nesar rìgh Bhabiloin. Mar so thuirt an

Tighearn, Eiribh, rachaibh suas gu Cedar,

agus creachaibh daoine na h-airde an ear.

29 Am bùthau agus an treudau glacadh

iad, an sgàileachan agus an airneis uile;

agus an camhalan gabhadh iad dhoibh fhéin;

agus abradh iad rill, Uamhas air gach

taobh.

30 Teichibh, imichibh gu luath, rachaibh

domhain a ghabhail còmhnuidh, a luchd-

àiteachaidh Hasoir, deir an Tighearn; oir

ghabh Nebuchadnesar rìgh Bhabiloin comh-

airle 'n 'ur u-aghaidh, agus dhealbh e

innleachd 'n 'ur u-aghaidh.

31 Eiribh, rachaibh suas an aghaidh

cinnich shuaimhneich, a tha 'gabhail còmh-

nuidh gun chùram, deir an Tighearn; aig

nach 'eil aon chuid dorsau no croinn; a tha

'chòmhnnidh air leth leo fhéin.

32 Agus bithidh an càmhalan 'n an cobh-

artaich, agus pailteas an spréidhe 'n a

chreich; agus sgapaidh mise gus na h-uile

ghaoth iadsan a th'anns na cearnaibh

iomallach, agus o na h-uile taobh dheth

blieir mise an dòruinn, deir an Tighearn.

(J7-1

I 33 Agus bithidh Hasor 'n a ionad-còmh-

nnidh dhràgoll, 'n a fhàsach bith-bhuau;

cha ghabh duine còmhnnidh an sin, ni mò

j théid mac duine gu fuireach air chuairt ann.

34 Focal an Tighearn' a thàinig gu lere-

I miah am fàidh mu thimchioll Elaim, 'au

toiseach linn Shedeciah rìgh illdah, ag

ràdh,

I 35 Mar so tha Tighearn nan sluagh ag

I ràdh, Feuch, brisidh mise bogha Elaim, a'

chuid a's ti'éine d'an cumhachd.

36 Agus bheir mise air Elam ceithir

ghaothan o cheithir chearnaibh nèimh, agus

j sgapaidh mi iad roimh na gaothau so uile;

I agus cha bhi cinneach sam bith gus nach

j tig iadsan a dh'fhògradh o Elam.

I 37 Oir bheir mise air Elam a bhi fo gheilt

i roimh an naimhdeau, agus roimh 'n mhuinn-

j tir a tha 'g iarraidh an auama; agus bheir

I mi aimhleas orra, teas mo chorruich, deir

an Tighearn; agus cuiridh mi 'n an déigh

I an claidheamh gus an cuir mi as doibh.

j 38 Agus cuiridh mi mo rígh-chaithir ann

j an Elam, agus sgriosaidh mi as a sin an

I rìgh agus na ceannardau, dcir an Tighearn.

39 Ach tarlaidh anns na làithibh deir-

I eanuach, gu'n toir mise air ais braigh-

deauas Elaim, deir an Tighearn.

CaibidealL.

1, 9, 21, 35 Na hreitheanais uamhasach a bha

yu teacàid air Bahilon. 4, 17, 33 Saorsa

chloinn Israeil.

AM focal a labhair an Tighearn mu

thimchioll Bhabiloin, agus mu thim-

' chioll fearainn nan Caàdéach, le Ieremiah

1 am fàidh.

1 2 Cuiribh an céill am measg nan cillneach,

agus foillsichibh, agus cuiribh suas a' bhrat-

ach; foiIIsichibh,naceiIibh: abraibh, Ghlac-

adh Babilon, mhasliùcheadh Bel, bhriseadh

Merodach 'n a bhloighdibh, chlaoidheadh a

: h-lodholau, bhriseadh 'n am bloighdibh a

dealbhan.

[ 3 Oir tha cinneach a' teachd a nìos 'n a

' h-aghaidh o'n àirde tuath, a ni a fearann

j 'n a fhàsach, air chor as nach gabh aon

[ neach còmhnuidh ann; eadar dhuine agus

[ aillmhidh gluaisidh iad, sillbhlaidh iad air

falbh.

4 Ach anns na làithibh sin, agus air an

àm sin, deir an Tighearn, thig clann Israeil,

iad fhéin agus clann illdah le 'chéile, ag

; imeachd, agus a' gul 'n an iraeachd, agus

iarraidh iad an Tighearn an Dia.

5 larraidh iad an t-slighe gu Sion le

'n aghaidh d'a h-ioniisuidh, ag ràdh, Thig-

ibh agus naisgeamaid sinu feill ris an taigh-

earn ann an coimhcheaugal sìorruidh nach

leigear air dà-chuimline.

6 Bu chaoraich chaillte mo shluagh-sa:

thug an aodhairean orra dol air seacharan,

tharniing iad a thaoibh iad air na sléibli-

tibli; shillbhail iad o shliabh gu cuoc, leig

. iad an aite-fois air dà-chuimhne.

7 laclsan uile a i huair iad, shluig iad suas

iad; oir thuirt an naimbdean, chan eil

Binn ri cron air bith, a chiolln guii do pheac-

aich iad an agha dh an Tighearn', hite-tainih

a' cheartais; eadhon an Tighearna, dòchais

an aithrichean

Ieremiah, L.

iarrar aingidheachd Israeil, agus cha bhi i

anu; agus lochdan illdah, ach cha bhi iad

r' am faotailln: oir blieir mise maitheanas

dhoibh sin a chaomhaineas mi.

21 An agliaidh fearainu nan ceannairceacb

imich suas, air fhéin, agus air a hichd-àit-

8 Ghiaisibh a mach à meadhon Bhabiloin, eachaidh dean peanas, a chlaidheimh,

agus imichibh à tìr nan Caldeach, agus agus cuir as gu buileach d'an gineil, deir an

bithibh mar na gabhraibh firionn air tois- ] Tighearn, agus coimhlioll gach ni mar a

dh'àithn niise dhuit.

22 Tha fuaim a' chatha 's an fhearann,

each nan treudan

9 Oir feuch, tlàiisgidh mise, agus bheir mi I

nìos an aghaidh Bhabiloin, coimhthional eadholl milleadh ro mhòr.

chinneach mòra o'u tìr mu thllath; agus

cuiridh iad iad fhéin 'an ordugh 'n a h-agh-

aidh, air sheòl as gu'n glacar i: bithidh an

saighdean mar gu'm b' ann o ghaisgeach

seòlta; cha phill aon diubh gu dàomhain.

10 Airus bithidh Caldéa 'n a creich, iadsau

23 Cionnns a bhriseadh agus a spealgadh

fairche an domhaill uile! Cionnus a dh'fhàs

Babilon 'n a fàsach lom am measg nan

cinneach!

2-4 Leag mise rib aàr do shon, agus bba

thu f òs air do glilacadh, Bliabiioll, an

uile a chreachas i gheibh iad an sàth, deir j uair nach do shaoil thu: fhuaradh, agus fòs

an Tighearn. ghlacadh thu, a chionn gu'n d'rinn thu strà

1 1 A chionn gu bheil sibh ri gairdeachas, an aghaidh an Tighearna.

a chionu gu bheil sibh ri aidhear, sibhse i 2ò dh' fhosgail an Tighearn a thigh-arm,

a chreach m' oighreachd; a chiolln gu bheil ] agus thug e mach airm a chorruich: oir is i

sibh air f às reamhar mar agh biadhta, agus J so obair Iehobhah, Tighearna nan sluagh,

ri sitrich mar eachaibh meanuiach.

12 Masluichear 'ur màthair gij. mòr, nàr-

aichear ise a rug sibh; ieuch ise, deireadh

uau cillneach, 'n a fàsach, 'n a fearann

tioram agus falamh.

13 Air son corruich an Tigbearna cha bhi

i ni's mò air a h-àiteachadh, ach bithidh i

'n a fàsach gu h-iomlan: bithidh uamhnnu

ann an tìr nan Caldéach.

26 Thigibh 'n a h-aghaidh o 'n chearua a's

iomallaiche, fosglaibh a taighean-tasgaidh,

cuiribh fo 'ur cosaibh i mar thòrr, agus

sgi'iosaibh i gubuileach; uabitheadh fuigh-

eall di air ' fhàgail.

27 Marbhaibh a daimh air fad: rachadh

iad sìos a chum an àir: is truagh dhoibh-

air gach aon a théid seachad air Babilon, j sau! oir tha an là air teachd, àm an smachd-

agus ni e sgeig m' a h-uilo phlàighibh.

14 Cuiribh sibh fhéin 'au ordugh an aghaidh i

achaidh.

2S Guth na muinntir

a theich, agus a

Bhabiloinairgachtaobh: sibhseuilealàibas! chaidh as o thàr Bhabiloin, a dh' fhoill-

ara bogha, caithibh oirre, na caomhuaibl

saighdeau; oir chiolltaich i an aghaidh an

Tighearna.

Ij Eighibh os a ceann air gach taobh:

stràochd si i fhéin; thuit a daingnichean,

thilgeadh sìos a ballachau: oir is e so dàogh-

altas an Tighearna, deanaibhse dìoghaltas

oirfe: mar a rinn i fhéin, deauaibhse rithe.

16 Gearraibh o Bhabiloll am fear-cuir,

agus esan a ghlacas an corran ann an àm

an fhogharaidh: air eagal claidheimh a'

mhillteir, pillidh iad, gach aon g'a shluagh,

teichidh iad gach aon g'a dhùthaich.

17 Is treud sgapta Israel; rinn leòmhain

a niagadh; an toiseach, chaith rìgh Asiria

suas e; agus uill dheireadh, dh'ith Nebu-

chadnesar so rìgh Bhabiloin gu ruig an

cnàimh e.

18 Air an adhbhar sin mar so tha Tighearn

nan sluagh, Dia Israeil, ag ràdh, Feuch,

seachadh ann dh Sion dàoghaltais an taigh-

earu' ar Dia-ne, dàoghaltais a theampuill.

29 Gairmibh sluagh làonmhor an aghaidh

Bhabiloin; sibhse uile a tha 'hibadh a'

bhogha, cuairtichibh le feachd i air gach

làimh; na rachadh cuid air bith dhi as;

dàolaibh rithe a réir a h-oibre, a réir gach

ui a rinn i, deauaibh rithe; a chionn gu 'n d'

rinn i gu h-uaibhreach an aghaidh an taigh-

earua, an aghaidh Ti uaoimh Israeil.

30 Air an adhbhar sin tuitidh a h-ògauaich

'n a sràidibh, agus bithidh a fir-chogaidh

uile air an gearradh as anns an là sin, deir

au Tighearn.

31 Eeuch tha mise a'd' aghaidh, uaibh-

reich, deir Iehobhah Tighearn nan sluagh:

gu cillnteach tha do là air teachd, an t-àm

's an dean mise do smachdachadh.

32 Agus gheibh an t-uaibhreach tuisleadh

agus leagadh, agus cha bhi neach ann a

smachdaichidh mise rìgh Bhabiloin agus; thogas suas e: agus fadaidh mise teine '

'fhearann, mar asmachdaichmirígh Asii-ia. j bhailtibh, agus loisgidh e gach ni mun

19 Ach bheir mi Israel air ais gu 'àite- cuairt da.

còmhnuidh fhéin, agus iollaltraidh e air | 33 Mar so tha Tighearn nan sluagh ag

Carmel agus Bàsan, agus air sliabh Ephraim ràdh, Shàruicheadh clann Israeil, agus

agus air Gilead sàsuichear 'anam anns na clann illdahle 'chéile; agus riun iadsan uile

, thug 'ani braighdeanas iad greim daingean

làithibh sin.

20 Agus anns an àm sin, deir an taighoarn, orra;"dhiùIt iad an leigeadh air falbh

675

Ieremiah, LI.

34 Is cumtiachdach am fear-saoraidh;

Iehobhah Dia nan sluagh is e 'ainm: tag-

raidh e gu daillgean an cùis, a chum gu

'n toir e suaimhneas do 'n talamh, agus mi-

shuaimhneas do luchd-àiteachaidh Bhabi-

loin.

35 Bithidh claidheamh air na Caldéich,

tha an Tighearn ag ràdh, agus air luchd-

àiteachaidh Bhabiloin, agus air a h-uach-

daranaibh, agus air a daoillibh g-Iice;

36 Claidheamh air na breugairibh, agus

bithidh iad air mhà-chéill; claidheamh air

a daoinibh cumhachdach, agus bithidh iad

fo uamhunn.

37 Claidheamh air a h-eachaibh, agus air

a carbadaibh, agus air a h-uile shluagh

coimhmeasgta a tha 'n a meadhon, agus

bithidh iad mar mhnàibh; claidheamh air

a h-ionmhasaibh, agus bithidh iad air an

spviinneadh;

3S Tiormachd air a h-uisgeachaibh, agus

tiorKaichear suas iad: a chionn gur h-i tìr

nan dealbhan snaidhte, agus as a h-àodhol-

aibh gu bheil i a' deauamh uaille.

39 Air an adhbhar sin gabhaidh fàadh-

bheathaichean uam fàsach, agus madaidli-

alluidh nan coilltean tàmh an sin; an sin

fòs ni nigheanan na caillich-oidhche còmh-

nuidh: agus chan àitichear i tuilleadh gu

sàorruidh; ni mò ghabhar còmhnuidh inute

lilln gu linu.

40 Amhuil 'n uair a sgrios Dia Sodom agus

Gomorah, agus na bailtean a bha dlùth

dhoibh, deir an Tighearn, cha ghabh duine

còmhnuidh an sin, ni mò théid mac duine

gu fuireach air chuairt ann.

41 Feuch, sluagh a' teachd o 'n àirde tuath,

eadhon cinneach mòr, agus dàiisgear mòran

ríghrean o chràochaibh an domhain.

42 Am bogha agus an t-sleagh glacaidh

iad: tha iad fuileachdach, agus cha nochd

iad tròcair: beucaidh an guth mar an

fhairge, agus marcaichidh iad air eachaibh,

ann an ordugh mar dhaoine chum a' chatha,

ann ad aghaidh-sa, nighean Bhabiloin.

43 Chuala rìgh Bhabiloin iomradh orra,

agus dh' fhàs a làmhan lag; ghlac àmhghar

e, goimh, amhuil mnà ri saothair.

44 Feuch, mar leòmhan thig e nìos o atair-

eachd Iordain gu còmhimidh nan cumh-

achdach. Gu deimhin blieir mise faillear

gu luath gu'n ruith e nìos as a sin; agus cò

e an gai.sgeach taghta a chuireas mise os a

cheann à Oir cò a's cosmhuil riumsa, no cò

a chumas coinneamh rium, no c' àit am

bheil am buachaill sin a s urrainu seasamh

ann am làthair à

45 Air an adhbhar sin éisdibh ràin an taigh-

earn' a rùnaich e an aghaidh Bhabiloin,

agus a smuaintean a snmainich e an aghaidh

tàre Chaldéa. Gu deimhin spàonar air

falbh àlach an treud, gu deimhin nithear

leir-sgrios, o.s an ceann, d' an àite-còmh-

nuidh.

676

46 Leisanfhuaim, Ghlacadh Babilon! tha

an talamh air a luasgadh, agus chualas a'

ghaoir am measg nan cinueach.

CaibidealLI.

I 1 Breitheanais uamhasach an Tighearn^ an

j aghaidh Bhahiloin. 19 Is e Dia cuibhrionn

' lacoih agus Israeil. 59 sgrìobh leremiak

an fhàistneachd mu thimchioll léir-sgrios

Bhahiloin ann an leahhar, agus dh' àithn e

do Sheriah a thilgeadh 'am meadhon Eupài,-

rateis.

1% /r AR so tha an Tighearn agràdh^Feuch,

J-TÃŒ dùisgidh mise suas an aghaidh Bha-

biloin, agus an aghaidh na muinntir a

tha'chòmhnuidhann am meadhon na dream

sin a tha 'g éirigh 'a m' aghaidh, gaoth

sgriosach:

2 Agus cuiridh mi gu Babilon luchd-fasg-

j naidh, agus fasgnaidh iad i, agus falamh-

j aichidh iad a fcarann; oir cuairtichidh iad

; air gach taobh i ann an là na h-airce.

3 Làibadh an saighdear gun tàmh a bhogha,

agus na cuireadh e dheth a làiireach; agu«

na caomhnaibh a h-òganaich, sgriosaibh gu

! buileach an t-iomlan d' a feachd.

I 4 Agus tuitidh iadsan a mharbhar ann an

tàr nan Caldéach, agus iadsau a bhuailear

; troimh 'n a sràidibh.

j 5 Oir cha do dhàobradh Israel no illdah

le 'Dhia, le Tighearn nan sluagii, ged a bha

I am fearann air a làonadh le peacadh an

aghaidh Ti naoimh Israeil.

j 6 Teichibh a mach à meadhon Bhabiloin,

agus sàbhaladh gach neach 'anam, mu'n

gearrar as sibh 'n a h-aingidheachd; oir is

j i so aimsir dioghaltais an Tighearna; dàol-

aidh e rithe luigheachd.

7 Bu chupan òir Babilon ann an làimh an

Tighearn', a clillir an talamh uile air mhisg:

d'a fìon dh'òl na cinnich, uime sin tha na

cinnich air bhoile.

8 Thuit r.abilon gu h-obann, agus mhill-

eadh i; guilibh os a ceann; gabhaibh àoc-

shlaint air son a Icòin, ma dh'fheudar mar

sin a leigheas.

9 B" àill leinne Babl'lon a leigheas, ach

clia-n"eil i air a leigheas; tréigibh i, agus

rachamaid gach aon d'a dhùthaich fhéin; oir

ràinig a breitheanas na nèamhan, agus thog-

adh suas e gus na speuraibh.

10 Thug an Tighearn saorsa dhuinne;

thigibh agus cuireamaid an céill ann an Sioll

obair an Tighearn' ar Dia.

1 1 Geuraichibh na saighdean; cruinnich-

ibh na sgiathan; dhàiisg an Tighearn suas

spiorad ríghrean Mhedia; oir tha a ràin an

aghaidh Bhabiloin, a chum a sgrios: gu

1 deimhin is e dìoghaltas an Tighearna,

dìoghaltas a theampuill.

12 Fa chomhair bhallachau Bhabiloin

cuiribh suas a' bhratach, deanaibh ani

freiceadan làidir; suidhichibh fàr-fhaire,

deasaichibh luchd feall-fiiolach; oir mar a

1 di\ealbh an Tighearn, mar an ceudna nnn

Ieremiah

aghaidh

LI.

o, na nithean sin a labliair e

luchd-àiteachaidh Bhabiloin.

13 thusa' tha 'chònihnuidh air mòran

uisgeachaibh, saoibhir ann an ionmhasaibh,

thàinig do chrìoch. tomhas do shannta.

14 thug Tighearn nan shiagh mionnan air

féin, ag ràdh, Gu deimhin làonaidh mi thu

le daoinibh, mar gu'm b' ann le locuist, agus

togaidh iad suas iolach ann ad aghaidh.

15 Rinn esan an tahxmh le 'clmmhachd,

shocruich e 'n saoghal le 'ghUocas, agus le

'thuigse sgaoil e niach na nèamhan.

16 'N uair a chuireas e mach a ghuth, tha

toirm uisgeachan anns na nèamhan, agus

bheir e air a' cheò dol suas o iomallaibh na

talmhainn: ni e dealanach le frasaibh, agus

bheir e niach a' gliaoth as 'iolladaibli-tas-

gaidh.

17 dh'fhàs gach duine mar bhràiid 'n

a eòlas; nàraicheadh gach òr-cheard le

àomhaigh leaghta; oir is ni breugach an

dealbliau leaghta, agus chan eil anail

annta.

18 Is ni faoin iad, obair mhearachd: ann

an àni an smachdachaidh théid iad 'am

mugha.

19 Cha chosmhuil riu so Cuibhrionn Iacoib,

oir is esan Fear-cumaidh an domhain uile;

agus is e Israel slat 'oighreachd; Tighearn

nan sluagh is e 'ainm.

20 Is tu mo thuagh-chatha, agus m'

ac fhuimi-chogaidh; agus leatsa brisidh mi

cinnich 'n am bloighdibh; agus leatsa

millidh mi rìoghachdan;

21 Agus leatsa brisidh mi 'n am bloighdibh

an t-each agus a mharcach; agus leatsa

brisidh mi 'n a bhloighdibh an carbad, agus

esan a shuidheas air;

22 Agus leatsa brisidh mi 'n am bloighdibh

am fear agus a' bhean; agus leatsa brisidh

mi 'n am bloighdibh an seann duine agus

an leanabh; agus leatsa brisidh mi 'n am

bloighdibh an t-òganach agus a' ghruagach;

23 Agus leatsa brisidh mi 'n am bloigh-

dibh am buachaill agus a threud; agus

leatsa brisidh mi 'n am bloighdibh an

treabhaiche agus a clming; agus leatsa

brisidh mi 'n am bloighdibh cinn-fheadhna

agus luchd-riaghlaidh.

24 Agus dàolaidh mi ri Babilon, agus ri

uile luchd-àiteachaidh Chaldéa, an uile olc

a rinn iad ann an Sion, 'n 'ur sealladh-se,

deir an Tighearn.

25 Feuch, tha mise ann ad aghaidh, O a

shléibh sgi-iosaich, deir an Tighearn, a tha

'sgrios na tahuhainn uile; agus sànidh mi

uio làmh a mach ort, agus iomainidh mi

thu 8Ì0S na creagaibh, agus ni mi beinn

loisgte dhiot.

26 Agus cha ghabh iad dhiot clach air son

oisne, no clach air son bhunaitean; ach ann

ad charnaibh leir-sgrios bithidh tu gu

Bàorruidh, deir an Tighearn.

â– ^;' Cuiribh suasbnitach anns an fhearann,

(177

séidibh an trompaid am measg nan cinu-

each, deasaichibh 'n a h-aghaidh cinnich

gairmibh 'an ceann a chéile 'n a h-aghaidh

rìoghachdan, Ararat, Mini, agus Aschenas;

sonraichibh ceannfeadhna 'n a h-aghaidh;

thugaibh air na h-eachaibh teachd a nìos

mar na locuist fhriodhanach.

28 Dea.saichibh 'n a h-aghaidh cinnich,

ríghrean Mhedia, a cinn-fheadlma, agus a

h-uile luchd-riaghlaidh, agus uile fhearaun

a Tighearnais.

29 Agus bithidh crith air an fhearann,

agus doilghios; oir seasaidh comhairle an

Tighearn' an aghaidh Bhabiloin gu daingean,

a dheauamh tìre Bhabiloin 'n a f àsach, gun

ueach 'g a h-àiteachadh.

30 Leig laoich Bhabiloin dhillbh cogadh,

dh'fhan iad ann an daingnichibh; dh'fhàil-

nich an treise; dh'fhàs iad mar mhnathan;

loisgeadh a h-ionadan-còmhimidh; bhris-

eadh a croinn-dhruididh.

31 Greasaidh fear-ruith gu luath 'an

còdhail fàr-ruith, agus teachdair'an còdhail

teachdaire, a dh'innseadh do rìgh Bha-

biloin gu'u do ghlacadh a bhaile aig gach

ceann;

32 Agus tha na slighean air an glacadh,

agus a' chuilc loisg iacà le teine, agus tha na

fir-chogaidh air am bualadh le h-uamhunn.

33 Oir mar so tha Tighearn nan sluagh,

Dia Israeil, agràdh, Tha nighean Bhabiloin

mar urlar-bualaidh; fathasd tiota beag,

agus thig àm a bualaidh, agus àm a buain.

34 Dh'ith Nebuchadnesar rìgh Bhabiloin

suas sinn, chaith e sinn, rinn e sinn 'n ar

soitheach falamh; shluig e suas sinn mar

dhràgon; làon e a bhriilear nithibh blasda,

thilg e mach sinn.

35 Gu'n robh an t-ainneart a rinneadh

ormsa, agus air m' fheoil air Babilon, their

fear-àiteachaidh Shioin; agus, Gu'n robh m'

fhuil-sa air luchd-àiteachaidh Chaldéa,

their Ierusalem.

36 Air an adhbhar sin, mar so tha an taigh-

earn ag ràdh, Feuch, tagi-aidh mise do

clmis, agus ni mi dioghaltas air do shon;

agus tiormaichidh mi suas a fairge, agus ni

mi a màthair-uisge tioram.

37 Agus bithidh Babilon 'n a carnaibh, 'n

a h-ionad-còmhnuidh dhràgon, 'n a h-uamh-

as, agus 'n a ball-sgeig, gun aon 'g a h-kit-

eachadh.

38 Beucaidh iad le 'chéile mar leòmhan-

aibh; sgalaidh iad mar chuileanaibh leò-

mhan.

39 'N an teas cuiridh mise cuirm rompa,

agus cuiridh mi air mhisg iad, a chum gu'n

dean iad aighir, agus gu'n coidil iad codal

sàorruidh, agus nach dàiisg iad, ars' an

Tighearn.

40 Bheir mi nuas iad mar uain a chum

ar.i marbhadh, mar reitheachan maille ris

na gabhraibh firionn.

41 Cionnus a ghlacadh Sesac! agus ciollnus

Ieremiah, LII.

a rinneadh greim air cliài an doraliain uile!

cionnus a dh'fhàs Babiloll 'n a h-uamhas

am measg nan cinneach!

42 Thàinig an fhairge nìos air Babilon:

tha i air a còmhdachadh le làonrahoireachd

a tonnan.

43 Tha a bailtean 'n am fàsach, 'n am

fearami tioram, agus 'n an làraich sgaoilte;

talamh anns nach 'eil duine a chòmhnuidh,

ni mò théid mac duine troimpe.

44 Agus bheir misebreitheanas air Bel ann

am Babilon, agus bheir mi mach as a bheul

an ni sin a shhiig e; agus cha chruinnich

na cinnich 'an ceann a chéile thuige ui's

mò; thuit fòs balla Bhabiloin.

45 Rachaibh-se mach as a meadhon, mo

shluagh-sa, agus téarnaibh gach aon 'anam

chorruich ghairg an Tighearna.

46 Agus a chum nach bi 'ur cridhe meata,

ni mò 'bhitheas eagal oirbh roimh an iom-

radh a chluinnear anns an fhearann: oir thig

an t-iomradh air bliadhna, agus air an ath-

bhliadhna 'n a dhéigh sin thig iomradh,

agus ainneart anns an fhearann, uachdaran i

an aghaidh uachdarain;

47 Air an adhbhar sin, feuch, tha na làith-

ean a' teachd anns an dean mise breith-

eanas air dealbhan snaidhte Bhabiloin;

agus cuirear gu h-amhluadh a feai'ann uile,

agus tuitidh a maii'bh gu léir 'n a meadhon.

48 Agus togaidh na nèamhan agus an

talamh iolach os ceann Bhabiloin, agus na

h-uile 'tha annta: an uair a thig a luchd-

creachaidh 'n a h-aghaidh o'n àirde tuath,

deir an Tighearn.

49 Oir mar thug Babilon air muinntir

chlaoidhte Israeil tuiteam; mar sin aig

Babilon thuit muinntir chlaoidhte an domh-

ain uile.

50 Sibhse a chaidh as o'n chlaidheamh,

imichibh roimhibh, na fanaibh 'n 'ur seas-

amh: cuimhnichibh an Tighearn o chéin, j

agus thigeadh Ierusalem 'n 'ur n-aire.

51 Bha sinn fo amhluadh, a chionn gu'n I

cuala sinn mi-chlill, chòmhdaich uàire ar j

n-aghaidh; oir thàinig coimhich a steach

do ionadaibh naomha taighe an Tighearna.

52 Uime sin feuch, tha na làithean a'

tcach<l, deir an Tighearn, anns an dean

mise breitheanas air a dealbhan snaidhte;

agus feadh a fearainn uile bithidh acain nan

daoine leònta.

53 Ged éireadh Babilon suas gu ruig na

nèamhan, agus ged dhaingnicheadh 1 gu

h-àrd a neart, uamsa thig luchd-creachaidh |

d'a h-ionnsuidh, deir an Tighearn. ]

54 Fuaim éighich o Bhabilon, agus léir- j

sgrios mòr o thàr nan Caldéach. I

55 Oir mhill an Tighearn Babilon, agus

bhàsaich a mòr-fharum 'n a meadhon; ged

bha a fuaim mar thoirm uisgeachan mòra, l

ge b 'àrd a dh'éirich a farum.

50 A chionn gu'n d'thàinig fear-millidh

'n a h-aghaidh, an aghaidh Bhabiloin; agus,

ghlacadh a laoich, agus bhriseadh gach

d' am boghachan; oir bheir an taighei

aon

learn,

Dia na luigheachd, gu cinnteach luigh-

eachd dh'ise.

57 Agus cuiridh mise air mhisg a prionn-

sachan, agus a daoine glice, a cinn-f lieadhna,

agus a h-uachclarain, agus a daoine cumh-

achdach; agus coidlidh iad codal bith-

bhuan, agus cha dàiisg iad tuilleadh, deir

an rìgh d' an ainm Iehobhah Z>ia nan sluagh.

58 Mar so tha Tighearn nan sluagh ag

ràdh, Brisear gu tur ballachan leathan

Bliabiloin, agus loisgear a geatachan àrda

le teine; agus saothairichidh na slòigh gu

dàomhain, agus na cinnich anns an teine,

gus an toir iad thairis le sgàos.

59 Am focal a dh'àithn Ieremiah am fàiidh

do Sheraiah mac Neriah, mhic Mhaaseiah,

'n uair a chaidh e le Sedeciah rìgh illdah

gu Babilon, anns a' cheathramh bliadhna

d'a linn: agus b'e Seraiah an t-àrd chaillt-

eanach.

60 Agus sgrlobh Ieremiah na h-uile olc a

bha ri teachd air Babilon ann an aon

leabhar, na briathran so vùle 'tha air an

sgrìobhadh mu thimchioll Bhabiloin.

61 Agus thuirt lercniiah ri Seraiah,

'N uair a thig thu gu Babiloll, agus a chi,

agus a leughas tu na briathran so uile,

62 An sin their thu; Thighearna, labh-

air thu an aghaidh an àite so gu 'ghearradh

as, air chor as nach bi neach a chòmhnuidh

ann, aon chuid duine no ainmhidh, ach gu'm

bi e f às gu sìorruidh.

63 Agus tarlaidh, 'n uair a sguireas tu de

leughadh an leabhair so, gu'n ceangail thu

clach ris, agus tilgidh tu e ann am meadhon

Euphrateis.

64 Agus their thu, Mar so théid Babilon

fodha, agus chan éirich i ni's mò, a thaobh

an uilc a bheir mise oirre; agus ciòsnaich-

ear iad.

An fliad so briathran Ieremiah.

CaibidealLII.

1 Hàogliachadhaingidh Skeddciak agusacheann-

airc an aghaidk JVebuckadnesair. 4 Ghlac

Nebuchadnesar lerusalein. 8 Mharbh e mic

Skedeciah, agus ckuir emach a shmlean. 12

Chreack^ Nebusar-adan am baile, agus loisgse

e. 24 Oauir rìgh BliabiLoin àrd uaislean nan

ludliadi gu bàs ann an Riblah.

BHA Sedeciah bliadhna thar fhichead a

dh'aois an uair a thòisich e air ràogh-

achadh, agus ríghich e aon bhliadhna deug

ann an Ierusalem; agus b'e ainm a mhàthar

Harautal, nighean Ieremiah o Libnah.

2 Agus rinn e an ni sin a bha olc ann an

sùilibh an Tighearn', a réir gach ni a rinn

lehoiacim.

3 Oir troimh fheirgan Tighearna tharladh

ann an Ierusalem agus ann an illdah, gus

an do thilg e iad a mach as 'fhiannis, gu'n

d' rinn Sedeciah ar-a-raach an aghaidh rìgh

Bhabiloin.

4 A^s thuvladh anns an naotliarah bliadli-

na d"a Hnn, anns an deicheamh màos, air an

deicheamh là den mhàos. gu'n dthàinig

Xebuchaduesar rìgh Bhabiloin, e fhéin agus

'uile fheachd, an aghaidh Ierusaleim, agus

shuidhich iad camp 'n a h-aghaidh,^agus

tliog iad daingnicliean 'n a h-aghaidh air

gach taobh.

5 Mar sin bha am baile air a theannachadh

t gus an aon bhhadhna deug de lànn rìgh

I Shedeciah.

I 6 Agus anns a' cheathramh màos, air an

! naothamh là de'n mhàos, bha a' ghorta trom

anns a' bhaile, agus cha robh aran air bith

aig muinntir na tàre.

7 An sin bha a' chaithir air a briseadh

sàos, Agus theich na fir-chogaidh uile, ag"us

chaidh iad a mach as a chaithir feadh na

h-oidhche, air shghe a' gheata, eadar an dà

bhalla a bha aig lios an rígh, (an uair a bha

na Caldéich aig a' chaithir timchioll mu'n

cuairt,) agus dh'imich iad air slighe a'

chòmhnaird.

S Ach lean feachd nan Caldéach air tòir

an rígh, agus rug iad air Sedeciah ann an

còinhnardaibh lericho: agus bha 'fheachd

uile air an sgapadh uaith.

9 Agus ghlac iad an rígh, agus thug iad

suas e gu rìgh Bhabiloin, aig Riblah, ann

am fearann Hamait, far an d'thug e breith-

eanas air.

10 AgusmharbhríghBhabiloinmic Shede-

ciah fa chomhair a shùl: mharl)Ii e mar an

ceudna uile cheannardan illdah ann an

Riblah.

1 1 Agus chuir e mach sùilean Shedeciah,

agus cheangail e le slabhruidhean e; agTis

thug rìgh Bhabiloin leis e gu Babilon, agus

chuir e ann am pràosau e gu là a bhàis.

12 agus anns a' chàiigeamh màos, air

an deicheamh là de'n mhàos, (b'i sin an

naothamh bliadhna deug de linn Nebuchad-

nesair rìgh Bliabiloill,) thàinig Xebusar-

adan ceannard an fhreiceadain, a fhritheil

do rìgh Bhabiloin, gu Ierusalem,

13 Agus loisg e taigh an Tighearn', agus

tigh an rìgh; agus uile thighean lerusaàeim,

eadhon a h-uile taigh mòr loisg e le teille.

14 Agus bhris uile fheachd nan Caldéach,

a bha le ceannard an fhreiceadain, baU-

achan Ierusaleim sìos air gach taobh.

15 Agus cuid à.Q bhochdaibhant-sluaigh,

. agus fuigheall an t-sluaigh a dh'fhau aillis

a' bhaile, agus iadsan a chaidh thairis gu

rígh Bhabiloin, agus a' chuid eile de'n

t-sluagh, thug Nebusar-adau ceanuard an

fhreiceadain air falbh 'n am braighdibh.

16 Ach cuid de bhochdaibh an fhearainn

dh' fhàg Kebusar-adan ceannard an fhreic-

' eadain gu hhi 'n an luchd-deasachaidh

â–  fhàonainean, agus 'n an treabhaichibh.

17 Agus na puist umha a bha ann an taigh

an taigheam', agus na buinn. agus an fhairge

umha a bha 'n taigh an Tighearna, bhris na Caldeich, agus thug iad an umha uile gu

Babilun.

18 Xa coireachan fòs,agus uasluasaidean,

agus na smàladairean, agus na cuachan,

agus na Uadhan, agus na h-ui!e shoithichean

umha, leis an do fhi-itheil iad, thug iad air

falbh.

19 Agus na soithichean ionnlaid, agus na

h-aighnean-teine, agus na cuachan, agus na

coireachan, agus na coinnleirean, agus na

liadhan, agus na copain, d chuid a à)ha dh

òr '?? a òr; agus d chuidàhha dK airgiod '»

a airgiod,thug ceanuard an fhreiceadain air

falbh.

20 An dà phost', an aon fhairge, agus an

dà tharbh dheug umha, a bha fo na bonn-

aibh a rinn rìgh Solamh air son taighe an

I Tighearna; cha robh tomhas air umha nan

I soithichean so uile.

21 A thaobh nam post, b'e àirde gach aoin

j phuist ochd làmh-choille deug; agris dhean-

I adh sreang dàlàmh-choille dheug a thomhas

i mu'n cuairt; agus b'e 'thillighead ceithir

òirlich, f às an taobh a stigh.

I 22 Agus bha coron umha air; Agus b'e

; càiig làmh-choille àirde gach aoin choroin,

I le làon-obair agus pomgranataibh air na

coronaibh mu'n cuairt, an t-iomlan a dh'

' umha; air a' phost eile mar an ceudna bha

I pomgranatan cosmhuil riu so.

23 Agus bha sé-deug agus ceithir fichead

I pomgranat air aon taobh, ceud pomgranat

air an làon-obair uile mu'n cuairt.

I 24 agus thug ceannard an fhreiceadain

I leis Seraiah an t-àrd-shagart, agus Seph-

â–  aniah an dara sagart, Agus na tri dors-

airean.

25 Thug e fòs as a' bhaile caillteanach air

an robh ciiram nam fear-cogaidh, agus

seachd fir dhiubhsan a bha dlùth do phearsa

an rígh, a fhuaradh anns a' bhaile, agus àrd-

sgrìobhaiche an t-sluaigh, a ghabh àireamh

muinntir an fhearainn, agus tri fichead fear

de mhuinntir an fhearainn, a fhuaradh ann

am meadhon a' bhaile;

26 Ghabh eadhon Xebusar-adan ceannard

an flireiceadain iad, agus thug e iad a chum

rígh BhabUoin gu Riblah.

27 Agus bhuail rìgh Bhabiloin iad, agus

chuir e gu bàs iad ann an Riblah. ann am

fearann Hamait: mar sin thugadh illdah

air falbh ann am braighdeauas as 'fhearann

féin.

2S So an sluagh a thug Xebuchaduesar

air falbh ann am braighdeanas; anns an

t-seachdamh bliadhna, tri màle ludhach

agus tri thar fhichead.

29 ann an ochdamh bliadhna deug Nebu-

chadnesair, thug e air falbh ann am braighd-

eanas o Ierusalem, ochd ceud auam, agus a

dhà dlieug thar fhichead.

30 Ann an treas bliadhna fichead Nebu-

chadnesair, thug Xebusar-adan ceannard

au fhreiceadain air falbh ann am braigh- deauas de na h-illdhaich seachd ceud, dà

fhichead agus càiig anam: b' iad na h-anamau

uile ceithir màle agus sé ceud.

31 Agus tharladh anns an t-seachdamh

bhadhua deug thar fhichead de bhraigh-

deanas lehoiacim rìgh illdah, anns an dara

uiàos deug, air a' chuigeamh là ficliead de'n

mhàos, gu'n do thog Ebhil-merodach rìgh

Bhabiloin, anns a' cheud bhliadhna d'a

linu, suas ceann lehoiacimrígh illdah, agus

thug e niach à pràosan e, I

32 Agus labhair e gu caomhail ris, agu3

chuir e a chaithir os ceann chaithrich-

ean nan ríghrean a bha leis ann am Ba-

bilon.

33 Agus dh'atharraich e 'eideadh-pràosain:

agus dh'ith e aran 'n a fhianuis do ghnàtli,

fad uile làithean a bheatha.

34 Agus air son a lòin lathail, thugadh

dha o rìgh Bhabiloin, gach aon là cuibh-

riolln, gu là a bhàis, fad uile làithean a

bheatha.

Leabharean Bhioball” air ais

TUIREADH IEREMIAH

Caibideil I

1 Staid mhuladach Ierusaleim. 12 Tha i ri caoidh a chionn gu'n robh a Itriobadeanean mòr thar tomhas, 18 agus ag aideachudh gu'n robh breitlieanais Dhé ceart, &c

CIA uaigneach a tha i 'n a suidhe, a' chaithir a bha làn de dhaoine! cionnus a dh'fhàs i mar bhantraich! Ise 'bha mòr am measg nan cinneach, agus 'n a banuachdaran am measg nan dùthchan, cionnus a tha i air teachd fo chàs!

2 Tha i ri gul gu geur anns an oidhche, agus a deoir air a gruaidhean; fear comh-fhurtachd air bith chan eil aice am measg a h-uile luchd-gaoil; bhuin a cairdean uile gu fealltach rithe, dh'fhàs iad 'n an naimhd-can di.

3 Dh'imich illdah air falbh ann am braighdeanas; ann an an-shocair, agus ann an daorsa mhòir tha i 'chòmhnuidh am measg nan cinneach; chan eil i 'faotainn suaimhneis air bith; rug a luchd-ruagaidh uile oirre eadar na cunglaichean.

4 Tha ròidean Shioin ri bròn, a chionn nach 'eil aon neach a' teachd a chum na h-àrd-fhéille; tha a geatachan uile fàs; tha a sagartan ri acain; tha a h-òighean fo leòn, agus tha i fhéin ann an searbhadas.

5 Is iad a h-eascairdean a tha 'n uachdar, tha a naimhdean a' soirbheachadh; oir leòn an Tighearn i air son lìonmhoireachd a lochdan; dh'fhalbh a clann 'am braighdeanas fa chomhair an nàmhaid.

6 Agus dhealaich a sgèimh uile ri nighinn Shioin; tha a prionnsachan air fàs mar fhéidh nach 'eil a' faotainn ionaltraidh; agus dh'imich iad gun neart roimh an fhearruagaidh.

7 Chuimhnich leinisalem ann an là a

h-àmhgliair, agus a truaighe, air a h-uile

nithibh sòlasacii a bha aiceanusnalàithibh

o shean; an trà thuit a daoine ann an laimh

an nànihaid, agus nach d'rinu neach a cuitl-

G8U

' eachadh; chunnaic na uaimhdean, agus riilli

iad fanoid air a sàbaidibh.

8 Pheacaich Ierusalem gu trom; air an

aobhar sin tha i air a h-atharrachadh; iad-

san uile 'thug urram dhi, tha iad ri tàir

oirre, a chionu gu'm fac' iad a lomnochd-

uidh; seadh, tha ise ri caoidh, agus a'

tionndadh air a h-ais.

j 9 Bha a salchar 'n a h-iomaill; cha robh i

cuimhneach air acrlch dheireannaich; uime

j sin thugadh i nuas gu h-iongantach; cha-

n'eil fear-comhfhurtachd aice: amhairc, (

Thighearn', air m' àmhghar, oir mheudaich j

au nàmhaid eféin. '

1 10 Shàn an nàmhaid a mach a làmh air a

. h-uile nithibh taitueach; gu deimhin chunu-

aic i cinnich a' dol a steach d'a h-iollad

naomh, do'n d'àithn thusa nach rachadh

iad a steach do d' choimhthional.

I 11 Tha a sluagh uile ag osnaich; tha iad

ag iarraidh arain; thug iad an nithean

: luachmhor air son lòin, a chumail beò an

anama: feuch, Thighearu', agus thoir

fainear, mar a tha mi air fas suaracli.

{ 12 sibhse uile' tha 'gabhail an rathaid,

auihaircibh agus faicibh am bheil bròu sam

bith cosmhuil ri mo bhròu-sa a thugadh

orm, oll uair an d'rinn an Tighearn mo

smachdachadh ann an là a dhian fheirge.

13 Chuir e teille a nnas, agus thug e air

dol a steach do m' chnàmhan; sgaoil e holl

air son mo chos; phill e mi air m' ais: rinn

e fàs mi, fad an là ri caoidh.

14 Tha a' chuillg air a ceangal; tha mo

lochdau air an snàomh le a làmih, tha iad

air an càradh mu m' mhuineal; thug e air

mo threise tuiteam, thug an Tiglieani

tliairis mi d' an làmhau, chan urramn mi

éirigh suas.

15 Shaltair an Tighearn fo chois m' uile

dhaoinecumhachdach ann am mheadholl:

ghairm e coimhthional a' m' aghaidh a

Ibhruthailh mo dhaoilleòga; mar ann an

amar-bruthaidh fìona, bhruth an Tighearn

òigh-nighean-illdah.

16 Air son nan nithean soguileani, thamo

shùil, mo shùil a' sileadh sìos le h-uisge;

chionu gu bheil am fear-comhflillrtachd, a

bheireadh fuasgladh do m' anam,fadauam:

tlia mo chhxnn uaigneach, a chionn gu'n

d'thug an nàmhaid buaidh.

17 Tha Sion a' sgaoileadh a mach a làmh,

cha-n'eil neach ann a thoirt di comhfluxrt-

achd; dh'àithn an Tighearn a thaobh Iacoib,

a naimhdean a bhi air gach taobh mu'n

cuairt da; tha Ierusalem 'n am measg mar

aon a chuireadh air leth air son neoghloine.

18 Is ceart an Tighearn, oir chathaich mise

an aghaidh 'àitheantan; éisdibh, guidheam

oirbh, a shlòigh gu léir, agus faicibh mo

bhròn: m'òighean agus uvòganaich dh'fhalbh

ann am braighdeanas.

19 Ghairm mi air mo leannain, ach mheall

iad mi; thug mo shagartan agus moshean-

airean suas an deò anns a' bhaile, am feadh

a dh'iarr iad am biadh gu cabhair air an

anam.

20 Feuch, Thighearna, mar a tha mi ann

an teinn; tha mo chom fo thrioblaid; tha

mo chridhe air tionndadh an taobh a stigh

dhiom; oir chiontaich mi gu trom: a muigh

tha 'n claidheamh a' sgrios, a stigh tha mar

am bàs.

21 Chual' iadmara rinnmiacain,achcha-n

'eil neachann a thoirtdhomh comh fhurtachd;

chuala mo naimhdean uile m' àmhghar;

' rinn iad gairdeachas a chionn gu'n d'rinn

â–  thusa sàn: bheir thusa gu crìch an ni a

: ghairm thu, agus bithidh iadsan cosmhuil

I riumsa.

; 22 Thigeadh an aingidheachd uile fa d'

[i chomhair; agus dean rill, mar a rinn thu

riumsa air son m' iiile lochdan: oir tha m'

osuaidhean làonrahor, agus mo chridhe lag.

Caibideal11.

1 Tha Ieremiah a' deanamh gearain do hhrígh

gu'n do thilg Dia sìos àiteachan-còmhnuidh

nighinn illdah, 5 agus yu'n do mheudaich e a

hròn agus a doilghios. 15 Tha a naimhdean

ri sgeig-fhiacal agus a' crathadh an cinti ri

nighinn Ierusaleim.

CIONNUS a tharruing an Tighearn 'n a

chorruich neul air nighinn Shioin!

agus a thilg e sìos o nèamh gu talamh maise

Israeil! agus cha do chuimhnich e stòl a

choise ann an là 'fheirge!

' 2 Shluig an Tighearn suas uile àiteachan-

! còmhnuidh Iacoib, agus cha do ghabh e

'j truas: thilg e sìos 'n a chorruich daing-

I nichean làidir nighinn illdah: thug e nuas

1 gu làr iad; thi'uaill e an rìoghachd agus a

daoine urramach.

3 Ghearr e as 'n a dhian-fheirg adharc

Israeil uile: tharruing e air a h-ais a làmh

dheas o aghaidh an nàmhaid; agus loisg e

an aghaidii Iacoib mar theine lasarach a

i loisgeas air gach taobh.

681

; 4 Lùb e a bhoglia mar nàmhaid; thog e 'n

I àird a làmh dhoas mar eas-caraid, agus

mharbh e na h-uile dganach a bha taitneach

do'n t-sàiil; ann am pàiillilln nighinn Shioin

thaom e mach a chorruich mar theine.

' 5 Bha an Tighearn mar nàmhaid: shluig

e suas Israel, shluig e suas 'àrois uile;

[ sgrios e a dhaingnichean Iàidir,agus mheud-

aich e ann an uighinn illdah bròn agus

caoidh.

6 Agus sgaoil e as a chéile a phàillilln mar

challaid; sgrios e a choimhthional fhéin:

leig an Tighearn as 'aire ann an Sion an

j àrd- fhéill agus an t-sàbaid; agusrinn etàir,

ann an teas a chorruich, air an rìgh agus

• air an t-sagart.

7 Chuir an Tighearn air càil 'altair, ghabh

e gràin d' a naomh-ionad; thug e suas

ballachan a h-àrois do làimh an eas-caraid;

j rinn iad gàir ann an taigh an Tighearna,

mar ann an là àrd- fhéille.

8 Tha an Tighearn fa ràui ballachan nigh-

inn Shioin a mhilleadh; shàn e mach sreang,

cha do chum e a làmh o mhilleadh: ach thug

e air an daingneach agus air a' bhalla

caoidh; shearg iad as le 'chéile.

9 Tha a geatachau air dol sìos anns an

talamh; mhill agusbhris e a croinn-dhruid-

idh; tha a ríghrean agus a h-uachdarain

am measg nan cinneach; an lagh chan eil

ann; aig a f àidhean fòs chan eil sealladh air

bith o'n Tighearn.

j 10 Tha seauairean nighinn Shioin 'n an

suidhe air an làr, tha iad 'n an tosd; chuir

! iad duslach air an ceann: chrioslaich iad

iad fhéin le sac-éididh: tha òighean leru-

saleim a' cromadh sìos un cinn gu làr.

11 Tha mo shùilean air fàilneachadh le

deuraibh; tha mo chom fo thrioblaid;

dhòirteadh mo sgamhan air an talamh air

son léir-sgrios uighinn mo shluaigh; a

chionn gu bheil a' chlailli bheag agus na

naoidheanan a' fannachadh ann an sràidibh

a'bhaile.

j 12 Ri 'm màithrichibh tha iad ag ràdh,

I C'àit am bheil arbhar agus f àon? an trà tha

iad a' f àilneachadh mar dhaoine leònta ann

an sràidibh a' bhaile, trà tha an anam air

a dhòrtadh a mach ann an uchd am màthar.

[ 13 Ciod a thairngeas mi mar fhianuis a'd'

aghaidh? ciod an ni a shàmhluicheas m\

rillt, nighean Ierusaleim à ciod a choim-

[ easas mi ruit, a chum gu'n tugainn comh-

' fhurtachd dhuit, O òigh-nighean Shioin I

oir tha do bhriseadh mòr mar an fhairge;

cò 'dh'fheudas do leigheas.

[ 14 Chunnaic d' fhàidhean nithean dàomh-

' ain agus amaideach air do shon, agus cha

I do leig iad ris d' euceart, a chum do

â–  bhraighdeanas a philleadh air ais; ach

[ chunnaic iad air do shon fàistneachd neo-

i fhàrinneach, agus adhbhar fògraidh.

] 15 Tha 'mlieud as a tha 'gabhail seachad

I a' bualadh am bas rillt: tha iad ri sgeig-

TUIREADH lERBMIAH, III.

fhiacal, agits a' crathadh aii cinn rà nighinn air chor as nach feud mi teachd a mach i

Ierusaleim, agràdh, An e so am baile ri 'n rinn e mo shlabhruidh trom.

goirear Foirfeachd maise, Aoibhneas an j 8 Mar an ceudna, trà ghlaodhas agus a

domhainuile? | dh'éigheas mi, tha e 'druideadh a mach

16 dh'fhosgail do naimhdean uile ambeul i m' urnuigh.

a'd' aghaidh: rinn iad sgeig is gàosgan

fhiacal; thuirt iad, Shhiig sinn suas e;

gu cinnteach is e so an là ri 'n robh ar sùil:

fhuair sinn e, chunnaic sinn e.

17 Rinn an Tighearn an ni sin a dhealbh

e; choimhlion e ' fhocal, a dh'àithn e anns

na làithibh o shean: thilg e sìos agus cha

do ghabh e truas; ach thug e air nàmhaid

gairdeachas a dheanamh os do cheann,

dh'àrdaich e adharc do naimhdean.

18 Dh'éigh an cridlie, Ann an làthair an

Tighearn', O a nighean Shioin, sileadh deoir

sàos mar shi'uth a là agus a dh'oidhche:

na toir dhuit fhéin suaimhneas air bith; na

gabhadh cloch do shàil fois.

19 Eiricli, glaodh gu h-àrd anns an oidhche:

ann an tàis na faire dòirt a mach do chridlie

niar uisge fa chomhair gnàiise Iehobhah:

tog suas do làmhan d'a ionnsuidh air son

anama do chloinne òige, a tha 'fàilneachadh

le h-ocras aig ceann gach aoin sràide.

20 Feuch, O Thighearn', agus thoir fainear

cò ris a bhuin thu mar so: an ith na mnathan

toradh na bronn, naoidlieanan maotlia? am

marbhar an sagart agus am fàidh ann an

ionad naomh an Tighearna à

21 Luidh ant-òg agus an sean airan làr

anns na sràidibh: tha m' òighean agus m'

òganaich air tuiteam leis a' chlaidheamh;

mharbh thu iad ann an là do chorruich;

mharbh thu, agus cha do ghabh thu truas.

22 Ghairm thu, mar air là suidhichte, m'

uamhasan air gach taobh, air chor as, air là

feirge an Tighearna, nach robh neach ann

a chaidh as, no 'mhair beò: a' mhuinntir a

dh'oil agus a dh'àraich mi, chuir nio nàmh-

aid as doibh.

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

CaibidealIII

1 Tha am fàidh ri caoidh air son a thrioblaidean fhéin, 22 Mòr-thròcair an Tighearna dhoibhsan uile a dh'fheitheas air. 37 Cha chòir do neach gearan a dheanamh 'n uair a smachdaichear e air son a pheacaidhean. 55 Ghuidh am fàidh gu'n tugadh Dia luigheachd da naimhdibh.

IS mise an duine a chunnaic àmhghar le slait a chorruich.

2 Stiùir e mi, agus thug e orm gluasad ann an dorchadas, agus ni h-ann 'an solus.

3 Gu cinnteach a'm' aghaidh-sa phill e;tha e 'pilleadh a làimhe air a h-ais ann am aghaidh feadh an là gu h-iomlan.

4 M' fheoil agus mo chraicionn rinn e sean; bhris e mo chnàmhan.

5 Thog e ann am aghaidh, agus chuairtich e mi le domblas agus le saothair.

6 Chuir e mi 'chòmhnuidh ann an ionadaibh dorcha, mar iadsan a tha cian marbh.

7 Chuairtich e mi le gàradh air gach taobh, air chor as nach feud mi teachd a mach; rinn e mo shlabhruidh trom.

8 Mar an ceudna, trà ghlaodhas agus a dh'èigheas mi, tha e 'druideadh a mach m' urnuigh.

9 Dhruid e suas mo shlighe le clachaibh snaidhte; rinn e cam mo cheuman.

10 Mar mhath-ghamhuinn a' luidhe 'am folach bha e dhomh, mar leòmhan ann an ionadaibh uaigneach.

11 Rinn e mo shlighe fiar, agus reub e mi 'am bloighdibh: rinn e mi a'm' aonaran.

12 Lùb e a bhogha, agus chuir e mise mar chomhara air son na saighde.

13 Thug e air saighdibh a dhòrlaich dol a steach ann am àirnibh.

14 Bha mi ann am chùis-mhagaidh do mo shluagh uile, ann am òran doibh fad an là.

15 Lìon e mi le searbhadas, chuir e air mhisg mi le searbh-luibhean.

16 Bhris e m' fhiaclan fòs le clachan gainmhiche, chòmhdaich e mi le luaithre.

17 Agus dh'atharraich thu m' anam am fad o shìth; dhì-chuimhnich mi soirbheachadh.

18 Agus thuirt mi, Tha mo spionnadh agus mo dhòchas air bàsachadh o 'n Tighearn.

19 Tha cuimhneachadh air m' àmhghair agus mo thruaighe, 'n a shearbhadas agus 'n a dhomblas.

20 Tha m' anam fathasd 'g an cuimhneachadh, agus air' irioslachadh an taobh a stigh dhìom.

21 Tha mi 'gairm so a rìs gu m' aire; uime sin th.i dòchas agam.

22 Is ann de thròcairibh an Tighearna nach 'eil suin air ar caitheadh, a chionn nach 'eil fàilinn air a thròcairibh.

23 Tha iad nuadh gach aon mhaduinn, is mòr do dhàlseachd!

24 Is e an Tighearn mo chuibhrionn, tha m' anam ag ràdh; uime sin cuiridh mi mo dhòchas ann.

25 Is maith an Tighearn dhoibhsan a dh'f eitheas air, do'n anam a dh'iarras e.

26 Is maith 'bhi ann an dòchas, agus feitheamh gu fòil ri slàinte an Tighearna.

27 Is maith do dhuine a' chuing a ghiùlan 'n a òige;

28 Suidhidh e 'n a aonar, agus bithidh e

'n a thosd, a chionn gu'n d'rinn e a giàilan.

29 Cuiridh e "bheul anns an duslach, ma's

teagamh gu'm bi dòchas anu.

30 Bheir e a ghial do'n ti a bhuaileas e;

tha e 'pilleadh a làimhe air a h-ais ann am bithidh e air a lionadh làn de mhasladh.

aghaidh feadh an là gu h-iomlan.

4 M' fheoil agus mo chraicionn rinn e sean;

bhris e mo chnàmhan.

5 Thog e ann am aghaidh, agus chuairtich thròcairean.

e mi le doniblas agus le saothair. 1 33 Oir cha chlaoidh e d' a dheòin,

6 Chuir e mi 'chòmhnuidh ann an ionad- 'chràidheas e clann nan daoine.

aibh dorcha, mar iadsan a tha cian marbh. 1 34 Pràosanaich na talmhainn uileabhruth-

7 Chuairtich e mi le gàradh air gach taobh, ' adh f 'a chosaibh,

31 Oir cha tilg an Tighearn uaith gu bràth;

32 Ach ged bheir e adhbhar bròin, gidh-

eadh ni e iochd a réir làonmhoireachd a

35 Còir duine 'thionndadh a leth-taobh,

fe, chomhair gntiise an Ti a's àirde,

36 Eucoir a dheanamh air duine 'n a chùis,

cha taitneach leis an Tighearn.

37 Cò esan a their, agus gu'n tig e gu crìch,

an uair nach àithn an Tighearn à

3S Xach ann o ordugh an Ti a's ro àirde a

thig olc agus maith à

39 C'uime an dean duine beògearan, duine

air son smachdachaidh a pheacaidh.

40 Rannsaicheamaid agus dearbhamaid ar

sHghean, agus pilleamaid a rìs a dh"ionn-

suidh an Tighearna.

41 Togamaid suas ar cridhe muille ri ar

làmhan ri Dia anns na nèamhau.

42 Pheacaich sinne agus rinn sinn ar-a-

mach, agus cha do mhaith thusa.

43 Chuairtich thu le feirg, agus gheur-lean

thu sinn; mliarbh thu, cha do ghabh thu

truas.

44 Chòmhdaich thu thu fhéin le neul, ionnus

nach rachadh urnuigh troimlie.

45 Rinn thu sinn "n ar salcliar agais 'n ar

diù am measg aa t-sluaigh.

46 dh'fhosgail ar naimhdean uile am beul

'n ar n-aghaidh.

47 Thàinig eagal agus rib oiran, fàsalachd

agus milleadh.

48 Tha mo shàiil a' sileadh sìos le sruth-

aibh uisge air son léir-sgrios nighinn mo

shhiaigh. |

49 Tha mo shviil a' sileadh sìos gun chasg [

agus gun sgur, j

50 Gus an seall an Tighearn a nuas, agus

gus an amliairc e o nèamh.

51 tha mo shùil a' cur doilgheis air mo

chridhe, air son uile nigheanan mo bhaile.

52 Ruaig mo naimhdean mi gu geur mar j

eun, gun aobhar.!

53 Ghearr iad as m'anam anns a' phràosan,

agus chuir iad clach omi.

54 Chaidh uisgeachan thar mo cheann mar,

thuil i thuirt mi, Tha mi air mo ghearr-

adh as.

55 Ghairm mi air d' ainm-sa, Thighearn',

as an t-slochd àochdarach.

56 Chuala tu mo ghuth; na cum do chluas '

m' athchuinge agus o mo ghlaodh. I

57 Tharruing thu 'm fagus anns an là 's an

do ghairm mi ort; thuirt thu, Na bith-

eaclh eagal ort.

58 Thagair thusa, Thighearna, càiisean \

m'anama; shaor thu mo bheatha.

59 Clmnnaic thusa, Thigheama, m' àmh- j

ghar; cum thusa còir rium.

60 Chunnaic thu an uile dhàoghaltas, an

uile innleachdan ann am aghaidh;

61 Chuala tu am masladh, Thigheama, '

au uile innleachdan ann am aghaidh;

62 Bile na muinntir' a dh'éirich suas a'm'

aghaidh, agus am borbhanaich ann am

aghaidh fad an là.

63 Feuch an suidhe sìos agus an éirigh

suas; is mise an ceòl.

64 Bheirthusa luigheachd dhoibh.O Thigh-

earu', a réir oibre an làmli.

65 Bheir thu doilghios cridhe dhoibh, ni

tlui am mallachadh.

i 66 Ruaigidh tu ann am feirg, agus sgrios-

aidh tu iad o bhi fo nèamhan an Tighearna.

CaibidealIV.

I Tlàa am fàidh ri caoidh air son thriohlaidean

I Shioin. 21 Bhagradh Edom. 22 Fhuair

I Sion comh fhuartadul.

CHOXNUS a thàinig smal air an òr! a

I chaochail an t-òr ro fhànealta! tha

clachan an naomh-iollaid air an tilgeadh a

j mach air mullach gach aoin sràide!

2 Mic luachmhor tàhioin, a dh'fheudtadh a

I choimeas ri òr f "inealta, cionnus a mheasar

iad mar shoithichean creadha, obair a'

I chreadhadair!

, 3 Tairngidh eadholl na dràgoin a mach am

brollach, bheir iad a' chàoch d' an àlach:

tha nighean mo shluaigh-sa an-iochdmhor,

mar na struthan 's an fhàsach.

4 Tha teangadh naoidhein na càche a'

leautuilln r'a ghial le tart: tha 'chlann òg

ag iarraidh arain; chan eil aon 'g a bhi'is-

eadh dhoibh.

5 Tha iadsau aig an robh biadh sòghail 'n

an aonf>.raill anns na sràidibh; iadsau a

thogadh suas ann an scarlaid, tha iad a'

sgaoileadh an làmh mu'u òtrach.

6 Seadh, tha peauas aingidheachd uighinn

mo shluaigh-sa ui's mò na peanas peacaidh

Shodoim, a thilgeadh bun os ceann ri tiota,

agus air nach dthàinig laigse làmh.

7 Bha a Nasaraich ni bu ghloine na

sneachd; bu ghile iad na bainne; bu deirge

iad 's a' chorp na ruiteachain; bha an

dreach mar shaphir.

8 Is duibhe an gniiis na gual; chan aith-

nichear iad anns na sràidibh; tha an

craicionn a' leantuilln ri 'n cnàmhan; tha e

air tiormachadh; tha e air fàs mar mhaide.

9 Is fearr dhoibhsau a mharbhar leis a'

chlaidheamh na dhoibhsan a mharbhar le

gort; oir tha iad sin a' seargadh as, air an

lotadh dh'uireasbhuidh toraidh na mach-

arach.

10 Bhraich làmhau namban iochdmhor an

clann fhéin; b' iad am biadh, ann an léir-

sgrios nighinn mo shluaigh.

II Choimhlioll an Tighearn a chorruich;

thaom e mach a dhian-fhearg, agus las e

teille ann an Sion, agus loisg e sin a

bunaitean.

12 Cha chreideadh ríghrean natalmhainn,

no uile luchd-àiteachaidh an domhain, gu'n

rachadh an t-eas-caraid agus an nàmhaid a

steach air geatachau lerasaleim.

13 Air son pheacaidhean a fàidhean,agus

aingidheachdau a sagart, a dhòirt fuil uam

f àrean 'n a meadholl;

14 Chaidh iad air seacharau mar dhaoine

dall anns na sràidibh, shalaich iad iad fhéin

le fuil air chor as nach feudadh daoine

Luntainn ri 'n eudach.

15 Imichibh, tha sibh ueòghlan,thubhairt

daoine rill; imichibh, imichibh, na bean-

aibh: seadh, theich iad, dh'fhalbh iad;

thubhairt iad am measg nan cinneach, Cha

ghabh iad còmhnuidh an so ni's mò.

1 6 Rinn fearg an Tighearn' an sgaoileadh;

cha chuir e ni's mò 'an suim iad: cha robh

meas aca air pearsaibh nan sagart; ris na

seanairibh cha do chum iad bàigh.

17 Ani feadh a bha sinn ann, dh'fhàihiich

ar sàiilean ag amharc ri cobhair dhàomhain:

am feadh a rinn sinn faire, bha ar sùil ri

cinneach nach b' urrainn tòarnadh.

IS Lorgaich iad ar ceuman, air chor as

nach feudamaid imeachd 'n ar sràidibh:

tha ar crìoch dlùth, tha ar làithean air

an coimhlionadh; seadh, thàinig ar cràoch.

19 Bu luaithe ar luchd-Ieanmhuinn na iol-

airean nèimh; i-uaig iad sinn air na sleibh-

tibh, luidh iad am folach air ar son annsau

fhàsach.

20 Ghlacadh 'n an slochdaibh anail ar

cuinnean, ti ungta an Tighearna, mu'n d'

thubhairt sinu, Fo a sgàile mairidh sinn

beò am measg nan cinneach.

21 Dean gairdeachas, agus bi ait, nigh-

ean Edoim, aig ara bheil do chòmhnuidh

aun am fearaun Uis; théid an cupanthairis

fòs thugadsa; bithidh tu air mhisg, agus

leigidh tu ris do lollinochduidh.

22 Tha peauas d' euceirt air a choimhlion-

adh, uighean Shioin; cha toir e ni's mò

air falbh ann am bruid thu: smachdaichidh

e d' euceart-sa, uighean Edoim, leigidh e

ris do lochdan.

CaibidealV

1 Tha Sion «' gearan a maslaidh agus d! cur an

céill na h-uilc a thàinig oàrre.

CUIMHNICH, Thighearua, càod a

thàinig oiran: thoir faillear, agus faic

ar masladh.

2 Thugadh thairis ar n-oighreachd do

ehoimhich, ar taighean do choigrich.

3 Tha sinn 'n ar dilleachdain, agus gun

athair, ar màthraichean mar bhautraichibh.

4 Dh'òl sinn ar n-uisge air son airgid; tba

ar collnadh air a reic ruinu.

5 Le cuillg ar muilleal tha sinn air ar sàor-

leòu; tha sinn a' saoithreachadh, agus gun

fhois agailln.

6 Thug sinn an làmh do na h-Eiphitich,

agus do na h-Asirianaich, a chum 'bhi air

ar sàsuchadh le h-arau.

TPheacaicharu-aithrichean, agus chan eil

iad aun, agus ghiùlain sinn an euceartau.

8 Bha seirbhisich 'n an uachdaraill oirnn:

cha-n'eil duine sam bith ann a shaoras o'n

làmhan.

9 Fhuair sinn ar n-aran le cunnart ar

u-auaraa, do bhrígh claidheimh an fhàsaich.

10 Bha ar croicionn dubh mar àmhuinu,

do bhrígh na gorta uamhasaich.

11 Dhéignich iad na nillathan ann an

Sioll, na raaighdeanan ann an caithrichibh

illdah.

1 2 Bha prionusachau air an crochadh suas

le 'n làimh: cha d' thug iad urrara doaghaidh

nan aosda.

13 Ghabh iad na h-ògauaich gu meileadh,

agus thuit a' chlann fo 'n chonuadh.

14 Thréig na seanairean an geata, na h-òg-

auaich an ceòl.

15 Sguir aoibhneas ar cridhe; chaochail

ar danusadh g-u bròn.

16 Thuit an coron bhàrr ar cinn: mo

thruaighe sinne,a chiolln gu'u do pheacaich

silln.

1 7 air son so tha ar cridhe lag; air son nan

uithean so tha ar sùilean air an dorch-

achadh.

18 Air son sléibh Shioin a tha fàs; tha na

sionuaich a' coiseachd air.

19 Ach tha thusa, O Thighearua, mairean-

uach gu sìorruidh; do chaithir ràoghail o

linn gu lilln.

20 C'uime an dean thu dearmad oirun gu

bràth, agus am bheil thu 'g ar tréigsinn

ùine co f iiada /

21 Pill sinue thugad, Thigheani', agus

bithidh sinn air ar pilleadh: ath-nnadhaich

ar làithean mar o shean.

22 Oir thilg thu sinn cian fada uait; bha

thu ro fheargach 'n ar n-aghaidh.

ESECIEL

CaibidealI

\ An t-àm 's ancVrinn Esedel fàidheadaireachd

aig amhainn Chebair. 4 Ùoslas nan ceilhir

cheruhana dmnnaic amfàidh '« uair a bha

làmh an Tighearn^ air. 26 Sàmhladh glòire

DU.

AGUS tharladh, anns an dcichearah

bliadhna fichead, anns a' cheathramh

«iiO«, air a' chùigeamh là de'n rahàos, (air

684

dhonihsa 'bhi measg uam braighdcan aig

arahailln Chebair,) gu'n d' fhosgladh na

uéarahan, agus chunuaic nii taisbeanan

Dhé.

2 Air a' chùigearah là de'n mhàos, (b'i sin

an cùigeamh bliadhna de bhruid rìgh

lehoiacin,)

3 Thàinig focal an Tighearna gu Eseciel

an sagart, mac Bhusi, ann an tìr nan Cald-

ESECIEL, II.

€ach, aig uispe Chcbair; agus bha làillh an

Tighearn' air anns an àite sill.

4 Agus dh'amhairc uii, agus, feuch, ghiùl-

ain ioma-ghaoth o'n àirde-tuath, ueul mòr

a bha air a chuairteachadh le filltean teine,

agus deah-adh air gach taobh dhcth; agus

'n a mheadholl bha amhuil dreach òmbair,

eadhon ann am meadhon an teille.

5 Agus mach as a mheadhon mar an

ceudua thàinig coslas cheithir bheò-clireut-

airean, agus b' e so an aogus; Bha iad ann

am meudachd duine,

6 Agus bha ceithir aghaidliean aig gach

aon dillbh, agus ceithir sgiathau aig gach

aon dillbh.

7 Agus bha an cosan dàreach; agus bha

bonn an cos mar bhonu coise laoigh, agus

dhealraich iad mar dliath luaise làomlita.

8 Agus biia làmhan duine fo an sgiathaibh,

air an ceithir taobhan; agus bha aig a'

cheithir an aghaidhean agus an sgiathan.

9 Bha an sgiathan dlùthaichte, gach aon

r' a chéile; cha do thionndaidh iad 'n uair

a ghhiais iad; chaidh iad air an aghaidh,

gach aon dàreach roirahe.

10 air son coslais an aghaidhean, bha aca

'n an ceathrar aghaidh duille, agus aghaidh

leòmhain air an taobh deas; agus bha aca

'n an ceathrar aghaidh daimh air an làimh

chlà: bha fòs aca 'n an ceathrar aghaidh

iolaire.

1 1 B' amhuil so an aghaidhean: agus an

sgiathan sgaoilte gu h-àrd; dithis aig gach

aon, dlàithaichte r' a chéile, agus dithis a'

folach an cuirp.

12 Agus dh'imich iad, gach aon dàreach

air aghaidh: far an robh an spiorad air tà

dol, dh'imich iad: cha do thionndaidh iad

'n uair a dh'imich iad.

13 A thaobh coslais uam beò-chreutairean,

bha an aogus mar éibhlean dearga teine,

cosmhuil ri lòchran, a chaidh air ais agus air

aghaidh am measg uam beò-chreutaireau:

agus bha 'n teine dealrach; agus as an

teine thàinig a mach dealanacli.

14 Agus ruith na beò-chreutaireau, agus

phill iad, mar phlath dealanaich.

15 A nis am feadh a bha mi 'sealltuinu air

na beò-chreutairibli, feuch, aon roth air an

talamh, làimh ris na beò-chreutairibh, aig

an ceithir aghaidhean.

16 Biia dreach nan rothan agus an obair

mar dhreach criostail; agus bha an aon

choslas aig a' cheithir, agixs bha an aogus

agus an obair mar gu'm bitheadh ann roth

ann am meadhon rotha.

17 'N an imeachd dh'imich iad air an

ceithir taobhau: cha do thionndaidh iad

'n uair a dh'iraich iad.

18 A thaobh an cearcal, bha iad co krd as

gu'm b' uamhasach iad; agus bha an cear-

cail làn de shàiillbh mu'n cuairt doibh 'n an

ceathrar.

19 Agus an uair a ghkiais na beò-chreut-

685

airean, glihiais na rotàiau laimh rill; agus

an uairathogadh na beò-clireutairean siiaa

o 'n tahimh, thogadh na rothan.

20 C'àit air bith a bha'n spiorad air tà dol,

dh'imich iadsau an taobh a bha'n spiorad

air tà dol, agus thogadh suas na rothan fa'n

comhair; oir bha spiorad a' bheò-chreutair

anns na rothaibh.

21 'N uair a ghhiais iad sin, ghluais [iad

so;] agus 'n uair a sheas iad sin, sheas [iacl

so;] agus 'n uair a thogadh iad sin suas o'n

takirah, thogadh na rothan suas fa'n comh-

air: oir bha spiorad a' bheò-chreutair anns

ua rothaibh.

22 Agus bha aogus an speur a bha thar

cinna' blieò-chreutair mardhreach criostail

uamhasaich, air a sgaoileadh thar an cinn

gu h-àrd.

23 Agus fo an speur bha an sgiathau gu

dàreach, gach aon fa chorahair a chéile; aig

gach aon bha dithis, a dh'fholuich air an

taobh so, agus aig gach aon bha dithis a

dh'fholuich air an taobh sin, an cuirp.

24 Agus chuala mi fuaim an sgiathan, mar

thoirm rahòran uisgeachan, raar ghuth an

Uile-chumhachdaich; an uair aghillaisiad,

chkiinnteadh fuaim mar thormau skiaigh;

tràth 'sheas iad, leig iad sìos an sgiathan.

25 Agus bha guth o'n speur, a bha thar an

cinn, tràth 'sheas iad, agus a leigiad sìos an

sgiathan.

26 Agus os ceann an speur, a bha thar an

cilln, bha sàmhladh rígh-chaithreach, mar

choslas cloiche sapheir; agus air sàmhladh

ua ràgli-chaitlireach, bha taisbeanadh mar

gu'm bitheadh coslas duine 'n a slmidhe air.

27 Agus chunnaic mi raar dhreach ònibair,

mar choslas teille air gach taobh a stigh ann:

thaisbeanadh a ieasraidh,agusos aclieanu,

agus thaisbeanadh a leasraidh agus

foidhe, chnnnaic mi mar gu'm bitheadh

ann coslas teine, agus e dealrach mu'n

cuairt.

28 Mar choslas a' bhogha a tha 's an neul

anu an là na froise, b' arahuil dreach an

dealraidh mu'n cuairt. B' e so foillseach-

adh sàrahlaidh glòire an Tighearna; agus

'u uair a chunnaic raise, thllit mi air ra'

aghaidh, agus chuala uii guth aoin a'

labhairt.

CaibidealII.

1 Dreuchd Esecieil. 6 An àitline a thug Dia

dha. 9 Chaidh rola ieabhair a sgaoileadhfa

'choinneamh anns anrobh sgràobldatuireadk

agns bròn.

AGUS thuirt e rium, A mhic an

duine, seas air do cliosaibh, agus

labhraidh raise rillt.

I 2 Agus chaidh an spiorad a steach annara

' an uair a labhair e rium, agus chuir e air

mo chosaibh mi, ionnns gu'n cuala mi an ti

a labhair rium.

3 Agus thuirt e rium, A mhic an

duine, tha mise ga d' chur gu cloinn Israeil,

ESECIEL, III.

g\\ cinneach ceannairceach a rinn ar-a-mach

a'ni' aghaidh; chiolltaich iad fém agus an

qithrichean a'm' aghaidh,gus an là an dillgli.

4 Oir is clann mhi-nàrach agus chruaidh-

chridheach iad: tha mise ga d' chur d'an

ionnsuidh, agus their thu rill, Mar so deir

an Tighearn Dia.

5 Agus iadsau, ma dh'éisdeas iad, no ma

dhearmaideas iad, (oir is taigh ceannairceach

iad,) gidheadh bithidh fios aca gu'n robh

f àidh 'n am measg.

6 Agus thusa, a mhic an duine, na bith-

eadh eagal ort rompa, agus na bitheadh

fiamh ort roimh am briatlu'aibh, ged a tha

drisean agus droighionn mu'u cuairt duit,

agusdo cliòmhnnidh am measg nathraichean

nimhe: na bitheadh eagal ort roillih am

briathraibh, ni mò 'bhitheas geilt ort roimh

an gnùis, ged is taigh ceannairceach iad.

7 Agus labhraidh tu mo bhriathran-sa rill,

co ac' a dh'éisdeas iad, no 'dhearmaideas

iad; oir tha iad ro cheannairceach.

8 Ach thusa a mhic an duine, cluinn ciod

a tha mise ag ràdh rillt; Na bi thusa eas-

umhal, cosmhuil ris an taigh eas-umhal sill:

fo.sgail do bheul,agus ith an ni a bheirmise

dhuit.

9 Agus 'n uair a dh'amhairc mi, feuch, bha

làmh air a' cur a m' ionnsuidh, agus, feuch,

bha ròla leabhair innte;

10 Agussgaoil e fam' choinneamhe; agus

bha e sgiùobhta stigh agus a mach: agus

bha sgTÃŒobhta ann tuireadh, agus bròn,

agus truaighe.

CaibidealIII.

1 Dh'ilh Eseciel ròla an leahhair: 4 thug Dia

misneach dha: \o fhuair e fios air a dhleas-

danas mar fhear-faire, 25 agus air an dòigh

airam hidneadh na h-ÃŒudhaich ris,

OS bàrr thuàjhairt e rium, A mhic an

duille, ith an ni a gheibh thu; ith an

ròla so, agus falbh, labhair ri taigh Israeil.

2 Mar sin dh'fhosgail mi mo bheul, agus

thug e orm an ròla sin itheadh.

3 Agus thuirt e rium, A mhic an duine,

thoir air do bhroinu itheadh, agus làon do

chom leis an ròla so a bheiream-sa dhuit.

An sin dh'ith mi, agus bha e ann am bheul

mar mhil air mhillsead.

4 Agus thuirt e rium, A mhic an duine,

falbh, imich gu taigh Israeil, agus labhair le

m' bhriathraibh-sa rill.

6 Oir chan eil thu air do chur gu sluagh

aig am bheil teangadh choimheach, Agus

cainnt chruaidh, ac/i gu taigh Israeil.

6 chan ann gu mòran sluaigh, aig am

bheil teangadh choimheach, agus cainnt

chruaidh, nach urrainn thu 'm briathrau a

thuigsinn: gu cinuteach na 'n cuirilln do'n

ionusuidh-san thu, dh'éisdeadh iad rillt.

7 Ach chan éisd taigh Israeil riut, oir chan

éisd iad riumsa; oir tha taigh Israeil uile

mi-uàrach agus cruaidh-chridheach.

8 Feuch, riun mi do ghuàiis làidir an

6b6

) aghaidh an gnùise-san, agus d' eudau làidir

, an aghaidh an eudain-san.

I 9 Mar adamaut, ni's cruaidhe na clach

theine, rinn mise d' eudan: na bitheadh

eagal ort rompa, agus na bitheadh sgàth ort

roimh an g-nàiis, ged tha iad 'n an taigh

[ ceannairceach.

10 Os bàrr, thuirt e rium, A mhic an

duine, gabh ann ad chridhe m" uile bhriath-

rau-sa a labhras mi riut, agus éisd le d'

chluasaibh.

11 Agus falbh, imich dh'ionnsuidh na

muinntir a tha ann am bruid, gu cloinn do

shluaigh, agus labhair rill, agus inuis doibh,

, Mar so tha an Tighearn Dia ag ràdh, co ac'

i a dh'éisdeas iad no nach éisd.

12 An sin thog an spiorad suas mi, agus

chuala mi air mo dhéigh guth tormain

: mhòir, ag ràdh, Beannaichte gu robh glòir

an Tighearn' o 'àite fhéin.

13 Ijhuala mi fòs fuaim sgiath nan

beò-chreutairean a bhean ri 'chéile, agus

' fuaim uanroth thall mu'n coinueamh, agus

fuaim luasgaidh mhòir.

14 An sin thog an spiorad suas mi, agus

thug e leis mi, agus dh'imich mi ann an

seirbhe, ann an teas mo spioraid, ach bha

I lùmh an Tighearna treun orm.

j 15 An sin thàinig mi chum na muinutir a

bha 'n am braighdibh aig Tel-abib, a bha

'chòmhnnidh làimh ri amhailln Chebair,

! agus shuidh mi far an do shuidh iadsan,

agus dh'fhan mi 'n sin seachd làithean làn

uamhais 'n am meadhon.

16 Agus tharladh 'an ceann sheachd

làithean, gTi'n d' thàinig focal an Tighearn'

a m' ionnsuidh, ag ràdh,

17 A mhic an duille, riun mise fear-faire

dhàot do thaigh Israeil: uime sin, éisd am

focal o m' bheul agus thoir rabhadh dhoibh

uamsa.

18 'N uair a their mise ris an aingidh,

Gheibh thu gu cinnteach bàs; agus nach

toir thusa rabhadh dha, agus nach labhair thu

a thoirt rabhaidh do'n chiontach o 'dhroch

shlighe, chum'anam a théarnadh; bàsaich-

I idh an droch dhuille sin 'n a aingidheachd,

ach iarraidh mise ' fhuil air do làimh-sa.

19 Gidheadh ma bheir thu rabhadh do'n

I aillgidh, agus nach pill e o 'aingidlieachd,

' no 'dhroch shlighe, bàsaichidh esan 'n a

aingidheachd; ach shaor thusa d' auam fhéin.

I 20 A ràs, an uair a philleas fàrean o 'f liàr-

I eautachd, agus a chuireas e 'n gnàomh

! peacadh, agus a chuireas mise ceap-tuishdh

fa'chomhair, gheibh e bàs; a chionu nach

d'thug thusa dha rabhadh, 'n a pheacadh

gheibh e bàs, agus cha chuimhuichear

' fhàreautachd a rinn e; ach ian-aidh mise

'fhuil air do làimh-sa.

21 Gidheadh ma bheir thu rabhadh do'n

fhàrean, air chor as uaoh ciolltaich am

fàrean, agus nach dean e peacadh; niairidh

e gu cillnteach beò, do bhrígh gu'u d' fhuair e rabhadh; mar an ceudna shaor fhichead là: dh'orduich mise dhuit là air

thusa d' anani fhéin.

22 A<rus bha làmh an Tighearn' orm an

son bliadhna.

7 Uime sin cuiridh tu d' aghaidh ri

sin, agus thllbhairt e rium; Eirich, sillbhail eadh Ierusaleim, agus bithidh do ghairdean

a mach do'n cliòmhnard, agus an sin labh- | air a rùsgadh, agus ni tlm fàistneachd 'n a

raidh mise rillt.

23 An sin dh'éirich mi, agus chaidh mi

aghaidh.

8 Agus, feuch, cuiridh mise cuibhrichean

mach a chum a' cliòmhnaird, agus, feuch, ort, agus cha tionndaidh thu thu fhéin o'n

sheas glòir an Tighearna's an àite sin,mar aon taobh gus an taobh eile, gus an cràoch-

,' ghlòir a chunnaic mi aig amhainn Cheb- naich thu làithean do sliéisdidh

air; agus

thuit mi air m' aghaidh

, „ _ 9 Gabh thugad fòs cruithneachd, agus

24 An sin cliaidh an spiorad annam, agus eorna, agus pònair, agus peasair, agus

chuir e air mo chosaibh mi, agus labhair e

riilln, agus thuirt e rium, Falbh, druid

thu fhéin a stigh ann ad thigh.

25 Ach thusa, mhic an duine, feuch,

cuiridh iad boinn ort, agus ceanglaidh iad

thu leo, agus cha téid thu .mach 'n am

26 Agus bheir mise air do theangaidh

leantuinn ri d' ghial, air clior as gu'm bi thu

balbh, agus nach bi thu dhoibh a'd' fhear-

cronachaidh; oir tha iad 'n an taigh ceann-

airceach.

27 Ach an uair a labhras mise riut, fos-

meanbh-pheasair, agus peasair fhiadhain,

agus cuir iad ann an aon soitheach, agus

dean duit fhéin ai^an dillbh, a réir àireimh

nan làithean a luidheas tu air do thaobh;

tri clieud ceithir fichead agusdeichlàithean

ithidh tu dheth.

10 Agus bithidh am biadh a dh'itheas tu

air a chothromachadh, fichead secel anns

an là: o àm gu h-àm ithidh tu e.

11 Olaidh tu mar an ceudna uisge le

tomhas; an séathamh cuid de hin: o àm

gu h-àm òlaidh tu.

12 Agus ithidh tu e mar bhreacagan eorna.

glaidh mi do bheul, agus their thu rill, Mar agus le aolach a thig a mach à duine deas-

so tha an Tighearn Dia ag ràdh, Esan a aichidh tu e 'n an sealladh.

13 Agus thuirt an Tighearn, Eadhon

mar so ithidh clann Israeil an aran truaillte

measg nan cinneach, dh'ionnsuidh an iomain

mise iad.

14 An sin thuirt mise, Ah a Thigh-

earna Dhia! feuch, cha do thruailleadh m'

anam-sa: oir o m' òige nìos gus a nis cha d'

ith mi dheth sin a bhàsaicheas leis fhéin, no

'bha 'n a chonablach; ni mò 'thàinig feoil

ghràineil ann am bheul.

15 An sin thuirt e rium, Feuch, thug

mi dhuit buachar bhò'an àite aolaich duine,

agus deasaichidh tu d' aran leis.

16 Os bàrr thuirt e rium, A mhic an

duine, feuch, brisidh mise lorg an araill ann

n a aghaidh daingneach, agus tilg suas j an Ierusalem; agus ithidh iad aran air

tòrf 'n a aghaidh; suidhich fòs camp 'n a f chothrom agus le càiram; agus òlaidh iad

dh'éisdeas, éisdeadh e; agus esan a dhear-

maideas, dearmaideadh e: oir tha iad'n an

tigh ceannairceach.

CaibidealIV.

1 DWorduàcheadh dò'n fhdidh hmle Ierusaleim

a tharruing air lic-shuaineagus'a chuairteach-

adh le feachd, mar cJiomharadh do thaigh

Israeil. 9 Leis an lòn a chaidh a slionrachadh

dha clmireadh 'an céill an teanntachd a bha

gu teachd air na h-illdhaich.

^f^HUSA mar an ceudna, a mhic an duine, '

X gabh thugad, leac-shuaine, agus cuir fa

d' chomhair i, agus tarruing oirre am baile,

Ierusalem: j

2 Agus cuairtich e le feachd. agus tog '

aghaidh, agus cuir reitheachan-cogaidh 'n a

aghaidh air gach taobh mu'n cuairt.

_ 3 A thuilleadh air so, gabh thugad aghann

iaruinn, agus suidhich e mar bhalla iaruinn,

eadar thu agus am baile, agus cuir do

ghnàiis 'n a aghaidh, agus bithidh e air a

theannachadh, agus cuiridh tu camp 'n a

aghaidh: bithidh so 'n a chomharadh do

thigh Israeil.

4 Luidh thusa fòs air do thaobh clà, Agus

leig euceart taighe Israeil air: a réiràircimh

nan làithean a luidheas tu air, giùlainidh tu

an euceart.

5 Oir leig mise ortsa bliadhnachan an

euceartan, a réir àireimh nan làithean, tri

cheud deich agus ceithir fichead là: marsin

gmlamidh tu euceart taighe Israeil.

6 Agus 'n uair a choimhlionas tu iad,

luidh a rìs air do thaobh deas, agus

gilllamidh tu euceart taighe illdah dà

687

uisge le tomhas agus le h-uamhas.

17 A chum gu'm bi uireasbhuidh arain

agus uisge orra, agus gu'm bi uamhas orra

gach aon ri 'chéile, agus gu'n leagh iad air

falbh air son an euceirt.

CaibidealV.

\ Le sàmhladh eoltuinn hearradair nochdadh

breitheanais Dhé an aghaidh lerusaleiin,

12 le plàigh, le gorta, le claidheamh, agus le

sgapadh.

GUS thusa, a mhic an duine, gabh

thugad sgian gheur, gabh thugad

ealtuinn bearradair, agus thoir oirre sillbhal

air do cheann, agus air d' fheusaig; an sin

gabh meigh thomhais, agus roinn ani folt.

2 Trian loisgidh tu le teine ann am meadh-

on a' bhaile, tràth bhitheas làithean an

t-séisdidh air an coimhlionadh; agus gabh-

aidh tu trian, agm buailidh tu m'a thim-

chioll le sgein; agus sgapaidh tu trian leia

A'

ESECIEL, VI.

ghaoith, agus tairugidh mise luach claidh- 1 an tràth ni mise breitheanais anuad, ann am

eamh 'n an déigh.

6 Gabhaidh tu mar an ceudua dhillbh

beagan ann an àireamh, agus ceanglaidh

tu iad ann ad sgiortaibh.

4 An sin gabh dhillbh a ràs, agus tilg iad

aun am meadlion an teine, agus loisg iad

anus an teine; as a sin thig teine mach gu

tigh Israeil uile.

5 Mar so tha an Tighearn Dia ag ràdh, Is i

so Ierusalem; cluiir mise 1 'am meadlion nan

cinneacli, agus nan dàithchan mu'n cuairt di.

6 Agus dh'atharraich i mo bhreitheanais

gu aillgidheachd ni's mò na na cinnich;

agus mo reachdan ni's mò na na dàithchau

mu'n cuairt di: oir dhiùlt iad mo bhreith-

eanais; agus mo reachdau, cha do ghluais

iad annta.

7 Uime sin, mar so tha an Tighearn Dia

ag ràdh, A chiolln gu'u d' fhàs sibh làoll-

mlior seach na cinuich mu'n cuairt duibh,

agus nach do ghluais sibh ann am reachd-

aibh-sa, ni mò choimhid sibh mo bhreith-

eauais, nimò "rinn sibh eadhon a réir breitli-

eauais nan cinneach mu'n cuairt duibli;

8 Uime sin, mar so tha an Tighearn Dia

ag ràdh, Eeuch, tha mise, eadlion mise a'd'

aghaidh, agus ni mi breitlieanais ann ad

mheadhon, ann an sealladh nan cinneach.

9 Agus ni mi annad an ni sin nach d' rinn

mi, agus nach dean mi ni's mò ni cosmlmil

ris, air son d' uile ghràineileachdau.

10 Uime sin ithidh na h-aithrichean am

mic ann ad mheadhon, agus ithidh na mic

au aitliricheau; agus ni mise brcitheanais

aunad, agus sgapaidh mi an t-iomlau de

d' fhuigheall anns gach uile ghaoith,

I leirg, agus ann an corruich, agus ann an

gargachmhasauaibh: mise Iehobhah labhair.

16 an tràth 'clillireas mi orra droch

shaighdean na gorta, a bhitheas air son

sgrios, a chuireas mise g'ur sgrios: meud-

aichidh mi fòs a' ghort oirbli, agus brisidh

mi lorg 'ur n-arain.

17 Mar sin cuiridh mi oirbh gort, agus

droch bheathaichean, agus ni iad uireas-

bhuidheach thu: agus siàibhlaidh plàigh

agus fuil tromhad, agus bheir mi oi't an

claidheamh; mise Iehobhah labhair.

CaibidealVI.

1 Breitheanas Isra.eil air son an àodholan. 8

Téarnar fuigheall dhillhh. 11 DlCorduich-

eadh do'n fhàidh caoidh a dhe.anainh air son

ghrdineileachdan taighe Israeil.

AGUS thàinig focal an taighcarn' a m'

ionnsuidh, ag ràdh,

2 A mhic an duille, cuir d' agliaidh ri

sléibhtibh Israeil, agus dean fàistueachd

'n an aghaidh,

3 Agus abair, A sliléibhtean Israeil, chiilln-

ibh focal an Tighearna Dia, mar so tha an

Tighearn Dia ag ràdh ris na sléibhtibh, agus ris na cnocaibh, ris na sruthaibh, agus ris

na gleanntaibli, Feuch, bheir mise, mise

féin, claidheamh oirbh, agus sgriosaidh mi

'ur n-ionadan àrda.

4 Agus bithidh 'ur n-altairean fàs, agus

'ur dealbhau air am briseadh: agus tilgidh

mise sìos 'ur daoine marbhta fa chomhair

'ur n-àodholan.

5 Agus leagaidh mi cuirp mharbha cliloinn

Israeil fa chomhair an àoclholau; agus sgap-

aidh mi 'ur cnàmhan mu thimchioll 'ur

11 Air an adhbhar sin, mar is beò mise, I n-altairean.

deir an Tighearn Dia, Gu deimhill, a chionn i 6 Ann 'ur n-uile àiteachaibh còmhnuidh

gu

d' uile nithibh fuaihach, agus le d' uile

ghràineileachdaibh, uime sin highdaichidh

mise thu mar an ceudua; agus cha chaomh-

aill mo slmil, ni mò bhitheas truas air bith

a<ram,

n do thruaill thu m' iollad naomh le | nithear na bailtean fàs, agus bithidh 'ur

u-ionadan àrda faondrach, air chor as gu'm

bi 'ur naltaii'ean fàs agus uaigueach, agus

gu'ntig briseadh aguscosgadh air'ur n-àodh-

olaibh, agus gu'n dubhar as 'ur u-oibrc.

7 Agus tuitidh iadsan a bhitheas léonta

r2Bàsaichidhtriaudiotleisa'phlàigh,agus, 'n 'ur meadhon; agus bithidh fàos agaibh

le gorta caithear iad ann ad mheadhon: gur mise an Tighearn.

agus tuitidh triau leis a' chlaidheamh mu'n

cuairt duit; agus sgapaidh mise triau anns

8 Gidheadh fàgaidh mi fuigheall, air chor

as gu'm bi agaibh cuid a théid as o'n

na h-uile ghaothaibh, agus tairngidh mi chlaidheamh am measg nan ciniieacli, an

mach claidheamh 'n an déigh

tràth 'bhitheas sibh air 'ur sgapadh

13 Mar so coimhlionar mo chorruich, agus j measg nan dùthchan.

bheir mi air mo dhian fheirg luidhe orra, j 9 Agus cuimhnichidh a mheud dhibh is a

agus bheir mi dhomh fhéin fois: agus bithidh théid as mise, 'am measg nan cinneach gus

fios aca gur mise an Tighearn a iabliairann | an toirear iad 'n am braighdibh, an tràth

" â–  'chàosnaicheas mise an cridhe stràopachail a

dhealaich rium, agus an sàiilean a tha 'dol

air stràopachas an déigh an àodholau; agus

bithidh gràin aca dhillbh fhéin air son nan

olc a chuir iad 'au gnàomh 'n an uile ghràin-

eileachdaibh.

10 Agus aithnichidh iad gur mise an taigh-

earn, agus nach ann gu dàomhain a thubh-

airt mi gu'n deanailln an tolc so orra.

am eud, an tràth 'choimhlionas mi orra mo

dhiau chorruich.

14 A thuilleadh air so, ni mi dhiot fàsach

agus masladh am measg nan cinueach mu'u

cuairt duit, ann an sealladh nan uile a théid

seachad.

15 Agus bithidh tu ann ad mhasladh, agus

aun ad mhagadh, ann ad theagasg, agus ann

ad uamhas, do na cillnich mu'u cuairt duit,

688

ESECIEL, VII.

11 Mar so tha an Tighearn Dia ag rkdh,

Buail le d' làiillh, agus breab le d' chois,

agus abair, Mo thruaighe! air son uile

dhroch gliràineileachdan taighe Israeil; oir

tuitidh iad leis a' chlaidheamh, leis a' ghort,

LtLTUs leis a'phlkigh.

1-2 Esan a tha fad as bàsaichidh leis a'

iihlàigh; agus esan a tha dlùth tuitidh leis

â– d ohkidheamh; agus esan a mhaireas, Agus

a tha air a shéisdeadh, bàsaichidh leis a

uhort: mar so coimhlionaidh mise mo

chorruich orra.

13 An sin bithidh fios agaibh gur mise an

Tighearn, an tràth 'bhitheas an daoine

niarbhta, measg an àodholan, mu'n cuairt

air an altairibh, air gach aon chnoc àrd, air

uile mhnnachaibh nan sliabh, agus fo gach

uile chrann uaine, agus fo gach daraig

gheugaich; an t-àite 's an d' thug iad

boltrach cùbhraidh do'n uile àodholaibh.

14!Mar sin sàuidh mise mach mo làmh

orra, agus ni mi am fearann fàs, seadh,ni's

uaiguiche 'n a fàsach Dhiblait, 'n an uile

ionadaibh-còmhnuidli; agus bithidh fios aca

gur mi an Tighearn.

CaibidealYII.

1 Léir-sgrios Israeil. 16 A^i' am fuiglieall a

théid as caoidh air son an aÃŒ7igidheachd. 20

CheadaichDiadonaiinhdeanlsraeilant-ioiàad

naomh a tàiruailleadh a chionn giCn do pheac-

aicJi iad 'n a aghaidh. 23 Le sàmhladh

slabhruidh cJillir am fàidh an céill braigh-

deanas a sMuaigh.

OS bàrr, thàinig focal an Tighearn' a m'

iollnsuidh, ag ràdh,

2 Fòs a mhic an duine, abair, Mar so tha

an Tighearn Dia ag ràdh ri fearann Israeil:

Thàinig cràoch, thàinig crìoch air ceithir

chearnaibh na tàre.

3 A nis thà in ig crìoch ort, agus cuiridh mise

mo chorruich ort, agus bheir mi breth ort

a réir do shlighe, agus dàolaidh mi riut

d'uile ghràineileachdan.

4 Agus cha chaomhaill mo shàiiithu,niniò

bhitheas truas agam, ach dàolaidh mi riut

do shlighe, agus bithidh do ghràineil-

eachdan ann ad mheadhon; agus bithidh

fios agaibh gill- mise an Tighearn.

5 Mar so tha an Tighearn Dia ag ràdh;

Feuch, tha olc, aon olc eile a' teachd.

6 Tha crìoch air teachd, thàinig a' chrìoch.

tha i ri faire air do shon, feuch thàinig i.

7 Dh'éirich a' mhaduinn ort, tlmsa a tha

ag àiteachadh na tàre; thàinig an t-àm,tha

là an àmhghair dlàith, agus chan e ath- j

fhreagradh nan sliabh.

8 A nis gu h-aithghearr dòirtidh mi mach

m' fhearg, agus coimhlionaidh mi mo

chorruich ort: agus bheir mi breth ort a

réir do shHglie, agus dàolaidh mi riut d' uile

ghràineileachdan.

9 Agus cha chaomhaill mo shùil, ni mò

bhitheas truas agam: dàolaidh mi riut a

réir do shligho, agus do ghràineileachdan

6b9

ann admheadhon; agusbithidh fiosagalbh

gur mise an Tighearn a tha 'bualadli.

10 Feuch an là, feuch, thkinig e; chaidha'

mhaduinn a mach, thkinig blkth air an

t-slait, àir- fhks air an uabhar.

11 Dh'fhks ainneart suas gu slait aingidh--

eachd: cha mhair aon dillbh, no de'n

shiagh, no aon a bhuineas doibli, ni mò

bhitheas cumha sam bith air an son.

12 Thkillig an t-km,tha an Ik a' teachd am

fagus; na deanadh am fear-reice gaird-

eachas,no am fear-ceannaich bròn: oir thiiit

fearg air a mòr-chuideachd uile.

13 Oir cha phill am fear-reice ris an ni sin

a reiceadh, ged robh iad am measg nam

beò; oir tha an taisbeanadh mu thimchioll

a mòr-chuideachd uile; cha phill iad,ni mò

'neartaicheas aon duine e fhéin ann an

aingidheachd a bheatha.

14 Shéid iad an trompaid, eadhon a chum

na h-uile a dheanamh deas; ach chan eil

neach air bith a' dol a clmm a' chatha: oir

tha m' fhearg-sa air a mòr-chuideachd

uile.

15 Tha an claidlieamh a muigh, Agus a'

phlkigh, agus a' ghorta stigh: esan a tha's

a' mhachair bksaichidh e leis a' chlaidh-

eamh; agus esan a tha 's a' bhaile ni gort

agus plkigh 'itheadh suas.

16 Ach iadsan a théid as dillbh,théid as,

agus bithidh iad air na sléibhtibh mar

cholumain nan gleann, iad uile a' caoidh,

gach aon diubh air son 'aillgidheachd fhéin.

17 Bithidh na Ikmhan uile lag, agus bith-

idh na gluinean uile anmhunn mar uisge.

18 Crioslaichidh iadfòs iadftin le eudach-

saic, agus ni uamhas an còmhdachadh, agus

bithidh nkire air na h-uile aghaidh, agus air

an cinu uile bithidh maoile.

19 Tilgidh iad an airgiod anns na srkidibh,

agus atharraichear an òr: cha bhi an airgiod

agus an òr comasach air an saoradh ann an

Ik feirge an Tighearna: cha sksuich iad an

auaman, ni mò làonas iad an com: a chionn

gu'u toir an aingidheachd tuisleadh orra.

20 A chiolln gu'u d' riun iad dheth éididh

killidh agus sgiamhach, leis an do sgeudaich

iad dealbhan grkineil an nithean fuathach,

uime sin bheir mise fainear gu'm buillear e

uatha.

21 Agus bheir mi e do làmhau nan coimh-

each mar chobhartach, agus do dhroch

dhaoillibh na talmhainn mar chreich, agus

' ni iadsau a thruailleadh.

22 PiIIidh mi f òs m' aghaidh uatha, agus

I bithidh m' ionad dàomhair air a thruaill-

eadh; oir théid an luchd-spàiinnidh a steach

ann, agus truaillidh iad e.

23 Dean slabhruidh; oir tha am fearaun

Ikn de chiontaibh fuilteach, agus tha a'

, chaithir Iku de aillneart.

24 Uime sin, bheir mise a' chuid a's miosa

de na cinnich, agus sealbhaichidh iad an

i taigheau: cuiridh mi f òs cosgadh air uabhar

ESECIEL,

nan neartmlioi', Agus truaillear an ionadan

naomha.

25 Tha léir-sgrios a' teachd, agus iarraidh

iad sàtli, ach cha bhi i ann.

26 Thig urchuid air urchuid, agus tuairi-

sgeul air thllairisgeul; an sin iarraidh iad

sealladh o'n fhàidh: ach eugaidh an lagh

o'n t-sagart, agus comhairle o na seauairibh.

27 Ni an rìgh caoidh, agus bithidh am

prionnsa air 'éideadh le léir-sgrios, agus

bithidh làmhan sluaigh na tìre fo gheilt: ni

mise riu a réir an slighe, agus a rcir an

toillteanais bheir mi breth orra, agus bith-

idh fios aca gur mi an Tighearn.

CaibidealVIII.

1 Thugadh am fàidh ann amfoillseachaihh Dhé

gu Itrusalem, 5 agus nocltaadh dha àomhaigh

an eud, 7 cùirt nan cosamhlachd, 13 luchd-

cuoidh Thamids, 16 auiis luchd-aoraidh na

gréine. 17 Corruich Dhé an aghaidh luchd

an àodhol-aoraidh.

AGUS tharladh anns an t-séathamh

bliadhna, anns an t-séathamh màos,

anns a' cliàiigeamh là de'n mhàos, 'n uair a

shuidh mi ann am thigh, Agus seanairean

illdah 'n an suidhe mu'ni chomhair, gu'n do

thuit orra an sin làmh an Tighearna Dia.

2 An sin dh'amhairc mi, agus, feuch, co.s-

amhlachd mar sliàmhladh duine: o thai.'^b-

eanadh a leasraidh agus foidhe martheine:

agus 'leasraibh agus os a cheann, mar

thaisbeauadh dealanaich,mar dliath òmbair.

3 Agus chuir e mach cumachd làimhe,

agus ghlac e mi air dual de m' cheann,agu3

tliog an spiorad suas mi eadar talamh Agus

nèamh, agus thug e mi ann am foillseacli-

aibh Dhé gu Ierusalem, gu dorus a' gheata

a's faide stcach, a tha 'g amharc ris an àirde

tuath, far an robh àite àomhaigh an eud-

aich, a bhrosnuicheas gu eudach.

4 Agus, feuch, bha glòir Dhé Israeil an

sin, a réir an t-seallaidh a chunnaic mi anns

a' chòmhnard.

5 An sin thuirt e rium, A mhic an duine, tog suas do shàiilean a nis ri slighe

na h-àirde tuath: agus thog rni suas mo

shàiilean ri slighe na h-àirde tiiath, agns,

feuch, mu thuath, aig geata na h-altarach,

àomhaigh so an eudaich anns an dol a

steach.

6 Agus thuirt e rium, A mhic an

duine, am faic thu ciod a tha iad a' dean-

amh? na gràineileachdan mòra 'tha taigh

Israeil a' cur 'an gnàomh an so, a chum gu'u

rachainn-sa am fad o m' uaomh-ionad ? ach

pill fathasd, chi thu gràineileachdan a's

mò.

7 Agus thug e mi gu dorus na càiirte; agus

an uair a dh'amhairc mi, feuch toll anns a'

bhalla.

S An sin thuirt e rium, A mhic ai.

duine, cladhaich a nis anns a' bhalla: agus

'n uair a chladhaich mi anns a' bhalla, feuch

tlorus.

690

VIII, IX.

9 Agus thuirt e rium, Imich a steach,

agus feuch gràineileachdan aingidh a tha

iad a' deanamh an so.

10 Mar sinchaidh mi .steach agus chunnaic

mi, agus, feiich, uile chosamhlachdan gach

ni a shnàigeas, agus gach beathaich ghràin-

eil, agus uile àodholan taighe Israeil air an

tarruing air a' bhalla, gach taobh mu'n

cuairt.

1 1 Agus sheas 'n an làthair deich agus tri

fichead fear de sheanairibh taighe Israeil,

agus 'n am meadhon shcas laasaniah mac

Shaphain, gach fear le 'thàiiseir 'n a làimh,

agus neul tillgh tiiise a' dol suas.

12 An sin thuirt e rium, A mhic an

duine, am faca tu ciod a tha seanairean

tighe Israeil a' deanamh anns an dorcha,

gach fear ann an seòmraichibh 'àomhaigh-

eachd fhéin ? oir tha iad ag ràdh, chan eil an

Tighearn 'g ar faicinn; thréig an Tighearn

an talamh.

13 thuirt e rium mar an ceiidna, PiII

fòs a ràs, chi thu gràineileachdan a's mò a

tlia iad a' dcauamh.

14 An sin thug e mi gu dorus geata taighe

au Tighearn',abha risan àirde tuath,agus,

feuch, an sin shuidh mnathan a' gul air son

Thamuis.

15 An sin thuirt e rium, Am faca tu

so, a mhic an duine ? pill fòs a ràs, chi thu

gràineileachdan ni's mò na iad so.

16 Agus thug e mi do'n chàiirt a's faide

steach de thaigh an Tighearn', agus, feuch,

aig dorus teaminiill an Tighearn', eadar an

sgàth-thigh agus an altair, tuaiream càiig

fir fhichead, le 'n càilaobh ri teampull an

Tighearn', agus an aghaidh ris an àird an

ear, agus iad ag aoradh do'n ghréin ris an

àird an ear.

17 An sin thuirt e rium, Ani faca tu,

mhic an duine ? An ni faoin do thaigh

illdah a bhi 'deanamh nan gràineileaohdan

a tha iad a' deanamh an so ? oir làon iad an

tàr le ainneart, agus phill iad gu m' bhros-

nncliadh-sa chum feirge; agus, feuch, chuir

iad am meanglan ri an sròin.

18 Uime sin buinidh mise rill-.^an fòsann

am feirg: cha chaomhain mo shùil, ni mò

bhitheas truas agam: agus ged éigh iad

ann am chluasaibh le guth àrd, gidheadh

cha-n éisd mi rill.

CaibidealIX.

1 Ann an taisbeanadh chuàinaic amfàidh seisear

fhear, agus air gach aon diubh inneal-sgrios.

I '4 DKorduicheadh dhoibh iadsan a bha 'g

osnaichair son an gràineileachdan a diomh-

' arachadh, 5 agus càch a sgrio^.

GHLAODH e fòs ann am chluasaibhle

giith àrd, ag ràdh, Thoir air uachdar-

[ ain a' bhaile teachd am fagus, eadlion gach

duine le 'arm-sgrios 'n a làimh.

2 Agus, feuch, thàinig seisear fhear o

j shlighe a' gheata a's àirde, 'tha 'g amharc

I ris an àirde tuath, agus aig gach fear 'illn-

ESECIEL. X.

: eal-sgrios fhéin 'n a làimh: Agus bha aoii

i fhear 'n am measg air 'éideadh le làon-

eudach, agus acfhuinn-sgrìobhaidh cléirich

air a léis: agus chaidh iad a steacli, agus

sheas iad ri taobh na h-altarach uniha.

:> Agus dh'éirich glòir Dhe Israeil suas

Ijhàrr a' clieruib air an robh e, gu stairs-

iicach an taighe; agus ghhaodh e ris an

duille 'bha air 'éideadh leis an làon-eudacli,

aigan robh an ac fhuinn-sgrlobhaidh cléirich

r'a thaobh;

4 Agus thuirt an Tighearn ris, Imich

troimh mheadhon a' bhaile, troimh mheadh-

on Ierusaleim, agus cuir coniharadh air

eudanaibh na muinntir a tha 'g osnaich

j agus a' glaodhaich air son nan uile ghràin-

j eileachdan a tha air an deanamh 'n a

I meadhon.

' 5 Agus ri cach thuirt e ann am éisd-

eachd, Ilachaibhse 'n a dhéigli-san troimh

'n bhaile, agus buailibh: na caomliaineadh

'ur sàiil, ni mò bhitheas truas agaibh.

6 Marbhaibh gu tur an sean, agus an t-òg,

au òigh, agus an Ieanabh,agus namnathan;

ach na beauaibh ri aon duine air am bheil

an comharadh; agus tòisichibh aig mo

naomh-ionad-sa. An sin thòisich iad aig

na seann daoine 'bha fa chomhair an taighe.

7 Agus thuirt e rill, Truaillibh an taigh,

; agus làonaibh na ciàirtean leis na mairbh;

I rachaibh a mach: agus chaidh iad a mach,

agus mharbh iad anns a' bhaile.

8 Agus tharladh trà bha iad 'g am marbh-

: adh, agus a bha mise air m' fhàgail, gu'u do

thuit mi air m' aghaidh, agus ghlaodh mi,

ag ràdh, Ah! a Thighearna Dhia, an sgrios

thu iarmad Israeil uile, ann an dòrtadh a

mach do dhàan chorruich air Ierusalem ?

9 An sin thuirt e rium, Tha aingidh-

eachd taighe Israeil agus illdah anmhor,

agus tha am fearann làn de fhuil, agus am

baile làu de cheanuairc: oir tha iad ag

ràdh, Thréig an Tighearn an talamh, agus

cha-u'eil an Tighearn a' faicinn.

10 Agus air mo shon-sa mar an ceudna,

cha chaomhain mo shùil, ni mò bhitheas

truas agam; dàolaidh mi an slighe air an

â–  ceann.

11 Agus, feuch, dh'innis am fear a bha

sgeudaichte leis an làon-eudach, agus aig an f

robh an acfhuinu-sgrìobhaidh r'a thaobh, a'

chùis, ag ràdh, Rinn mi amhuil mar a

dh'àithu thu dhomh.

CaibidealX.

1 Taisbeanadh nan éibhlean teine a bha air

an sgapadh thar a' bhaile. 5 Taisbeanadh

nan clierubm. 10 Dreach agus coslas nan

cheruban.

AN sin dh'amhairc mi, agus, feuch,anns

an speur a bha thar cinn nan cherub-

an, thaisbeanadh os an ceaun mar gu'm

bitheadh ann ciach shaphir, mar thais-

boanadh coslais rlgh-chaithreach.

2 Agus labhair e ris an duine 'bha sgeud-

691

aichte leis an làoll-eudach,agusthubhairte,

; Imich a steach eadar na rothan, fo an

] cherub, agus làon do làmh le éibhlibh teine

j eadar na cheruban, agus sgap iad thar a'

I bhaile. Agus chaidh e steach ann am

shealladh.

3 A nis sheas na cheruban air taobh deas

an taighe, 'n uair a chaidh an duine steach;

agus làon an neul a' chàiirt a b' fhaide stigh.

4 An sin chaidh glòir an Tighearna suas

bhàrr a' cheruib,agus sheas i os ceann stairs-

nich an taighe; agus làonadh an taigh leis an

neul, agus bha a' chùirt làn de dhealradh

glòire an Tighearna.

5 Agus chualas fuaim sgiath nan cheruban

gus a' chàiirt a b'fhaide mach, mar ghuth

an Dé uile-chumhachdaich an uair a labh-

ras e.

6 Agus tharladh, an trà 'thug e àithne

do'n diaine 'bha sgeudaichte leis an làon-

eudach, ag ràdh, Glac teine o eadar na

rothan, o eadar na cheruban, gu'n deach-

aidh e 'n sin a steach, agus sheas e làimh

ris na rothaibh.

7 Agus shàn cherub a mach a làmh o eadar

na cherubau, chum an teine a bha eadar na

cheruban, agus ghabh e dheth; agus chuir e

ann an làmhan an ti 'bha sgeudaichte leis an

làon-eudach e; neach a ghlac e agus a chaidh

a mach.

8 Agus chunnacas anns na cheruban cum-

achd làimhe duine fo an sgiathaibh.

9 Agus 'n uair a dh'amhairc mise, feuch

na ceithir rothan aig taobh nan cheruban,

aon roth aig aon cherub, agus roth eile aig

cherub eile: agus bha dreach nan rothan

air dhath cloiche criostail.

10 Agus air son an aoguis, bha 'n aon

choslas aca 'n an ceathrar, mar gu'm bith-

eadh roth ann am meadhon rotha.

1 1 'N uair a ghluais iad, dh'imich iad air

an ceithir taobhan; cha do thionndaidh

iad 'n an imeachd, ach ris an àite gus an

robh an ceann ag amharc, lean iadsau e;

cha do thionndaidh iad 'n uair a dh'imich

iad.

12 Agus bha an corp gu h-iomlan, agus

an dromannan, agus an sgiathan, agus na

rothan, làn de shàiilibh mu'n cuairt air

gachtaobh, eadhon na rothan a bha aca

'n an ceathrar.

13 Agus ris na rothaibh ghlaodhadh ann

am éisdeachd-sa, Ruithibh.

14 Agus bha ceithir eudanan aig gach

aon: aghaidh cheruib a' cheud eudan, agus

aghaidh duine an dara eudan, agus agliaidh

leòmhain an treas, agus aghaidh iolaire an

ceathramh.

15 Agus thogadh suas na cheruban. So

am beò-chréutair a chunnaic mise aig sruth

Chebair.

16 Agus an uair a ghluais na cheruban,

dh'imich na rothan làimh rill: agus 'n uair

a thog na cheruban suas an sgiathan, a

ESECIEL, XI.

chnm éiridh suas o'n talamh,cha do thionnd-

aidh na rothan ceudna sin o bhi 'n am foch-

air.

17 'N uair a sheas iad sin, sheas iad so;

agus 'n uair a dh'éirich iad sin suas, dh'éir-

ich iad so; oir bha spiorad a' bheò-chreutair

annta.

18 an sin dh'iniich glòir an taigheam' o

stairsnich an taighe, agus sheas i thar na

cheruban.

19 Agus thog na cheruban suasan sgiath-

an, agus chaidh iad suas o'n talamh ann ain

shealladh: an uair a chaidh iad a niach,

bha na rothan mar an ceudna laimh rill;

agus sheas iad aig dorus geata shòir tiglie

an Tighearn', agus bha glòir Dhé Israeil

tharta os an ceann.

20 So am beò-chreutair a chunnaic mi fo

Dhia Israeil, làimh ri sruth Chebair; agus

dh'aithnich nii gu'm b' iad na chemban.

21 Bha ceithir eudanan aig gach aon fa

leth, agus aig gach aon bha ceithir sgiath-

an; agus bha coslas làmhan duine fo an

sgiathaibh.

22 Agus b'e coslas an aghaidhean na h-agh-

aidhean ceudna a chunnaic mi aig sruth

Chebair, an aogus agus iad fhéin: dh'imich

iad gach aon dàreach air aghaidh.

CaibidealXI.

1 Thaisheanadh do Esecàel dcmachd mhaithean

Judah: 4 dàolaidh Dia am jyeacaidliean air

an ceann. 13 Bàs Phelatiah. 17 Cniinnich-

idh Dia a slduagài fhéin as na dùthchannaihh

anns an rohh iad air an sgapadh. 22 Chaidh

glòir an Tighearn^ suas à vieadhon a' bhuile.

AGUS thog an spiorad suas mi, agus

thug e mi gu geata 'n ear taighe an

Tighearna, 'tha 'g amharc rls an àird an

ear: agus, feuch, aig dorus a' gheata, cùig

fir fhichead: agus chunnaic mi 'n ani mcasg

laasaniah mac Asuir, agus Pelatiah mac

Bhenaiah, uachdarain an t-sluaigh.

2 An sin thuirt e rium, A mhic an

duine, so na daoine 'tha 'dealbh uilc, agus a'

toirt droch chomhairle 's a' bhaile so;

o A tha 'g ràdh, chan eil e dlàith; tog-

amaid taighean: is e am bai/e so an coire,

agus sinne an fheoi!.

4 Air an adhbhar sin, dean fàistneachd

'n an aghaidh, dean f àistneachd a mhic an

duine.

5 Agus thuit orm spiorad an Tigbeam',

agus thuirt e rium, Abair, Mar so tha

an Tighearn ag ràdh, Mar so thuirt sibh,

O thaigh Israeii: oir is aithne dhomhsa na

nithean 'tha 'teachd 'n 'ur n-inntinn, (/ach

uile ni dhillbh.

6 Mheudaich sibh 'ur mairbh anns a' bhaile

so, agus làon sibh a shràidean leosan a

mliarbhadh.

7 Air an adhbhar sin mar so tha an Tighearn

Dia ag ràdh,'Ur niairbh a chuir sibh 'n a

mheadhon, is iadsan an fheoiI,agus is e 'ra

692

haile so an coire; ach bheir mise sibh a

' mach as a mheadhon.

I 8 Bha eagal oirbh roimh an chlaidheamh;

agus bheir mise claidheamh oivbli, deir an

: Tighearn Dia.

\ 9 agus bhcir mi sibh a mach as a mheadh- I

I on, agus bheir mi thairis sibh do làmhan i

choimheach, ogus ni mi breitheauais 'n 'uv

measg.

j 10 Tuitidh sibhleis a' chlaidheanih: bheir

niise breitheanas oirbh ann an iomall

â–  Israeil, agus bithidh fios agaibh gur mi an

Tighearn.

1 1 chan i d chaithir so a bhitheas 'n a

coire dhuibh, ni raò bhitheas sibhse 'n a

meadhon mar fheoil: ann an iomall Israeil

bheir mise breth oirbh.

; 12 Agus bithidh fios agaibh gur mise an

Tighearn: oir cha do ghluais sibh ann am

I reachdaibh, ni mò 'rinn sibh mo bhreithean-

ais, ach rinn sibh a réir nòis nan cinneach

] a tha air gach taobh mu'n cuairt duibh.

1 13 Agus tharladh an trà 'rinn mise fàist-

'à neachd, gu'n d' eug Pelatiah mac Bhenaiah:

an sin thuit mi sìos air m' aghaidh, agus

I ghlaodh mi le guth àrd, agus thuirt mi,

Ah! a Thighearna Dhia, an dean thu làn

chràoch air iarmad Israeil à

14 a rìs thàinig focal an Tighearn' a m'

ionnsuidh, ag ràdh,

15 A mhic an duine, is iad do bhràithrean,

do bhràithrean, fir do dhàlseachd, agus uile

thigh Israeil gu h-iomlan, ris an dubhairt

luchd-àiteachaidh Ierusaleim, Imichibh am

fad o'n Tighearn: dhuinne thugadh am

fearann so mar sheilbh.

16 Air an adhbhar sin abair, Mar so tha an

Tighearn Dia ag ràdh, Ged 'thilg mi fada

uam iad am measg nan cinneach, agus ged

'sgaj) mi iad am measg nan dùthchan, gidh-

eadh bithidh mi dhoibh ann am naomh-

ionad beag anns na dùthchannaibh g-us an

tig iad.

17 Uime sin abair, Mar so tha an Tighearn

Dia ag ràdh, Ni mi eadhon 'ur tioniil o na

cinnich, agus 'ur cruinneachadh as na dàxth-

chaibh anns an robh sibh aàr 'ur sgapadh,

agus bheir mi dhuibh fearann Israeil.

i 18 Agus thig iad d'a ionnsuidh, agus bheir

! iad 'uile nithean fuathach,agus'uile ghràin-

' eileachdan air falbh as.

19 Agus bheir mi dhoibh aon chridhe,

agus cuiridh mi spiorad nuadh an taobh a

stigh dhillbh; agus bheir mi an cridhe

cloiche aa am feoil, agus bheir mi dhoibh

cridhe feòla;

20 A chum gu'n gluais iad ann am reachd-

aibh, agus gun coimhid iad m' orduighean,

agus gu'n dean siad iad: agus bithidh iad

'n am pobnn dhomh-sa, agus bithidh mise

a'm' Dhia dhoibhsan.

21 Ach ddn taohh-san a thionndas an

cridhe a réir cridhe an nithean fuathach

agus an gràineileachdan, dàolaidh mise an

ESECIEL, XII.

*lighe air an ceann fhéin, deir an Tiglicarn

Dia.

22 An sin thog na cheruban suas an

sgiatlian, agus na rothan làimh rill; agus

bha glòir Dhé Israeil tharta os an ceann.

23 Agus chaidh glòir an Tighearna suas o

niheadhon a' bhaile, agus sheas i air an

t-sliabh a tha air an taobh an ear de'n

bhaile.

24 'N a dliéigh sin ghlac an spiorad suas

nii, agus thug e mi ann an taisbeanadh le

spiorad Dhé gu Caldéa, chum nam braigh-

dean. Mar sin chaidh an sealladh a chunn-

aic mi suas uam.

25 An sin labhair mi riu-san a bh'anns an

daorsa, na h-uile nithean a thaisbean an

Tighearn dhomh.

CaibidealXII.

1 Le uOiarrachadh Esecieil nochdadh hraigài-

deanas Shedeciah. 17 Ball-chrith Agus xiamh-

unn nan ludhach. 21 Chronuich am fàidh

iad air son an gnàth-fhocail.

THAINIG focal an Tighearna fòs a m'

ionnsuidh, ag ràdh,

2 A mhic an duine, tha thu 'chòmhnuidh

ann am meadhon taighe cheannaircich, aig

am bheil sàiilean gu faicinn, ach cha-n'cil

iad a' faicinn; tha cluasan aca gu cluinntinn,

ach chan eil iad a' cluinntilln: oir is taigh

ceannairceach iad.

3 Uime sin, a mhic an duine, deasaich

dhuit fhéin airneis air son dol air imrich,

agus atharraich anns an là 'n an sealladh;

agus atharraichidh tu o d' àite, gu àit eile

'u an sealladh; theagamh gu'n toir iad

faillear, ged is taigh ceannairceach iad.

4 An sin bheir thu mach d' airneis anns an

là'n an sealladh,marairneis airson imrich:

agus théid thu mach 's an anmoch 'n an |

sealladh, mar iadsan a théid a mach ann am '

braighdeanas. i

5 Cladhaich troimh 'n bhalla 'n an seall-

adh, agus thoir a mach troimhe sin. j

6 'N an sealladh giàilainidh tu air do '

ghuaillibh, bheir thu mach anns an dubh-

anmoch: còmhdaichidh tu d' aghaidh air

chor as nach faic thu an làr: oir chuir mi

thu mar chomharadh do thaigh Israeil. j

7 Agus rinn mi ceart mar a dh'àithneadh

dhomh: thug mi mach m' airneis anns an

là, mar airneis air son braighdeanais, agus

amis an anmoch chladhaich mi troimh 'n

bhalla le m' làimh; thug mi mach i 's an [

dubh-anmoch, agus ghiiilain mi aii' mo \

ghuaillibh i 'n an sealladh.

8 Agus air maduinn thàinig focal an taigh-

earn' a m' ionnsuidh, ag ràdh, I

9 A mhic an duine, nach dubhairt taigh

Israeil, an taigh ceannairceach, riut, Ciod a

tha thu 'deanamh ?

10 Abair th^sa rill, Mar so tha an taigh-

earn Dia ag ràdh, Do'n phràonnsa ann an;

Ierusalem huinidh an t-uallach so, agus do

thigh Israeil a tha 'n am measg. i

693

11 Abair, Tha mise ann am chomharadh

dhuibh; amhuil a rinn mise, mar sin nith-

car riu-san: atharraichidh iad, agus théid

iad air falbh ann am braighdeanas.

12 Agus am prionnsa a tha 'n am measg

giàdainidh e air a ghuaillibh anns an dubh-

anmoch, agus théid e mach: cladhaichidh

iad troimh 'n bhalla, chum giùlain a mach

d'a thràd: còmhdaichidh e 'aghaidh, air chor

as nach faic e 'n làr le 'shùilibh.

13 Sgaoilidh mise fòs mo làon air, agus

glacar ann am rib e; agus bheir mi e gu

Babilon, gu tìr nan Caldéach; gidheadh

cha-n fhaic e i, ged fhaigh e bàs an sill.

14 Agus sgapaidh mi ris gach aon ghaoith

na h-uile 'tha m' a thimchioll g' a chòmh-

nadh, agus 'uile bhuidhnean; agus tairngidh

mi mach an claidheandi 'n an déigh.

15 Agus aithnichidh iad gur mise an taigh-

earn, 'n uair a sgapas mi iad am measg nan

cinneach,agus a sgaoileas mi iad feadhnan

dàithchan.

16 Agus fàgaidh mi beagan fhear dhiiibh

'n chlaidheamh, o 'n ghort, agus o 'n

phlàigh, a chum gu'n cuir iad 'an céill an

uile ghràineileachdan am measg nan cinn-

each gus an tig iad; agus aithnichidh iad

gur mise an Tighearn.

17 Os bàrr, thàinig focal an taighcarn' a m'

ionnsuidh, ag ràdh,

18 A mhic an duine, ith d' aran le crith,

agus òl d' uisge le ball-chrith agus le

cùram;

19 Agus abair ri sluagh na tàre, Mar so tha

an Tighearn Dia ag ràdh mu thimchioll

luchd-àiteachaidh Ierusaleim,«//«s dàithcha

Israeil, Ithidh iad an aran le càiram, agus

òlaidh iad an uisge le uamhas, air chor as

gu'm bi am fearann fàs o 'n iomlan a tha

ann, air son fòirneirt na muinntir' sin uile

'tha 'chòmhnuidh ann.

20 Agus nithear na bailtean a tha air an

àiteachadh fàs, agus bithidh am fearann

falamh; agus aithnichidh sibh gur mise an

Tighearn.

21 Agus thàinig focal an taigheam' a m'

ionnsuidh, ag ràdh,

22 A ndiic an duine, Ciod e an gnàth-

fhocal sin a tK agaibh ann am fearann

Israeil, ag ràdh, Tha na làithean air an

sàneadh, agus dh'fhàilnich gach uilc fhoills-

eachadh.

23 Innis doibh uime sin, Mar so tha an

Tighearn Dia ag ràdh, Bheir mise air a'

ghnàth- fhocal so sgur, agus cha labhair iad

e ni 's faide mar ghnàth- fhocal ann an Israel:

ach abair rill, Tha na làithean aig làimh,

agus buil gach aoin taisbeinidh.

24 Oir cha bhi ni's mò aon taisbeanadh

faoin, no fàistneachd mhiodalach an taobh

a stigh de thaigh Israeil.

25 Oir mise Iehobhah, labhraidh mi, agus

am focal a labhras mi thig gu cràch: cha

dean e ni 's faide moille; oir ann 'ur làith-

ESECIEL, XIII.

ibhse,0 thaigh cheaiinaircich,labhraidh mise

am focal, agus ni mi e, deir an Tighearn

Dia.

26 a rìs thàinig focal an Tighearn' a' m'

ionnsuidh, ag ràdh,

27 A mhic an duine, feuch tha taigh Tsraeil,

ag ràdh, Tha 'n taisbeauadh a tha e 'faicinn

air son mhòran làithean, agus tha e ri

f àistneachd mu na h-aimsiribh fad as.

28 Air an adhbhar sin abair rill, Mar so tha

an Tighearn Dia ag ràdh, Cha bhi aon de

mo bhriathraibh-sa air a shàneadh ni's faide;

ach am focal a labhras mi, coimhhonar e,

deir an Tighearn Dia.

CaibidealXIII.

I CJironaicheadh na /àidhean bréige a chionn

(lu'n d' rinn iad fiosachd 'w uair nach do

ckuir an Tighearn a mach iad. ]7 Mu

thimchioll nam ban/hàidhean bréige.

AGUS thàinig focal an taigheam' a m'

ionnsuidh, ag ràdl),

2 A mhic an duine, dean f àistneachd an

aghaidh fhàidhean Israeil, a tha ri fàist-

neachd, agus abair thusa riu-san a tha ri

fàistneachd as an cridhe fhéin, Eisdibhse

focal an Tighearna.

3 Mar so tha an Tighearn Dia ag ràdh, Is

deacair do na fàidhibh amaideach, a tha

'leantuinn an spioraid fhéin, agus nach faca

ni sam bith.

4 Israeil, is cosmhuil d' fhàidhean ris

na sionnaich anns na làsaichibh.

5 Cha deachaidh sibh suas a chum nam

bearnan, ni mò 'rinn sibh suas a' challaid do

thigh Israeil, gu seasamh anns a'chath ann

an là an Tighearna.

6 Chunnaic iad dàomhanas, agus rinn iad

fiosachd bhreige, ag ràdh, Deir an Tighearn;

'n uair nach do chuir an Tighearn a mach

iad: agus thug iad air daoinihh earbsadh

gu'n daingnicheadh iad am focal.

7 Nach faca sibh sealladh faoin, agus nach

do labhair sibh fiosachd bhréige, le bhi 'g

ràdh, thuirt an Tighearn, ged nach do

labhair mise ?

8 Air an adhbhar sin, Mar so tha an taigh-

earn Dia ag ràdh, A chionn gu'n do labh- j

air sibh dàomhanas, agus g-u'm faca sibh

breugan, uime sin feuch, tha mise 'n 'ur

n-aghaidh, deir an Tighearn Dia.

9 Agus bithidh mo làmh air na f àidhibh

a chi dàomhanas, agus a tha 'fàistneachd

bhreug: cha bhi iad ann an coimhthional

mo shluaigh, ni mò 'bhitheas iad air an

sgrìobhadh ann an sgrìobhadh taighe Israeil,

ui mò 'théid iad a steach do fhearann

Israeil; agus aithnichidh sibh gur mise an

Tighearn Dia.

10 A chionn, eadhon a chionn gu'n d'thug

iad air mo shluagh dol air seacharan, ag

ràdh, Sàth, agus gun sàth a hhi ann: agus

thog aon suas balla, agus fcuch, thilg càch

thairis e le criadh gun oibreachadh.

II Abair riu-san a tha 'g a thilgeadh

694

thairis le criadh gun oibreachadh, gu'n

tuit e: b-ithidh fras thuilteach ann, agus

tuirlingidh sibhse, O chlachan - meallain

mòra; agus ni gaoth dhoillionnach a bhris-

eadh.

12 Feuch,'n uair a thuiteas am balla, nach

abrar ruibh, C'àit am bheil a' chriadh leis

an do thilg sibh thairis e 'à

13 Uime sin, mar so tha an Tighearn Dia

ag ràdh, Ni mise fòs a bhriseadh le gaoith

dhoinionnaich annam fhcirg: agusbithidh

fras thuilteach ann am chorruich-sa ann,

agus clachan-meallain mòra ann am dhiau-

fheirg g'a mhilleadh.

14 Slar sin brisidh mf sìos am balla a

thilg sibh thairis le cràadh gun oibreach-

adh, agus bheir mi nnas gu!kr e, air chor

as gu'n leigear ris a blmnaiteau; agus

tuitidh e, agus bithidh sibhse air 'vu- mill-

eadh 'n a mheadholl; agus aithnichidh sibh

gur mise an Tighearn.

15 Mar so coimhlionaidh mi mochorruich

air a' bhalla, agus orra-san a thilg thairis e

le criadh gun oibreachadh, agus their mi

ruibh, chan eil am balla ann, ni mò tha

iadsan a thilg thairis e;

16 Eadhon fàidhean Israeil, a tha i'i fàist-

neachd mu thimchioll Ierusaleim, agus a

tha 'faicilln seallaidh sàth-thaimh dhi, agus

gun sàth idir ann, deir an Tighearn Dia.

17 Mar an ceudna, thusa, amhic an duille,

cuir d' eudau an aghaidh nigheanau do

shluaigh, a tha ri fàistneachd as an cridhe

féin, agus deansa fàistneachd 'n an aghaidh.

18 Agus abair, Mar so tha an Tigliearu

Dia ag ràdh, Is truagh do na mnathan a tha

'fuaigheal chluasag ris na h-uile asgailtibh,

agus a' cur bhréidean air ceann gach aoise,

a dheanamh seilg air anamaibh. An dean

sibh sealg air anamaibh mo shluaigh-sa,

agus an coimhid sibh beòanama na muinn-

tir' a tha teachd thugaibh ?

19 Agus an truaill sibh mise measg mo

shluaigh air son ghlacaidean eòrna, agus

air son mhàrean arain, a mharbhadh nan

anaman nach bu chòir bàsachadh, agus a

choimhead beò nan anaman nach bu chòir

a bhi beò, le 'ur breugaibh do m' shluagh-

sa, 'tha 'g éisdeachd 'ur breug ?

20 Air an adhbhar sin, mar so tha an taigh-

earn Dia ag ràidh, Feuch, tha mise an

aghaidh 'ur cluasag, leis am bheil sibh an

sin a' sealg air na h-anamaibh, a chum an

glacadh; agus spàonaidh miso iad o 'ur

gairdeinibh, agus leigidji mi air falbh na

h-auaman, na h-anaman sin air am bheil

sibh a' sealg a chum an glacadh.

21 Reubaidh mi fòs 'ur bréidean, agus

saoraidh mi mo shluagh a mach as 'ur làimh,

agus cha bhi iad ni's mò'n'ur làirah gu bhi

air an sealg: agus aithuichidh sibh gur

mise an Tighearn.

22 A chionu le breugaibh gu'n d' rinn sibh

cridhe an ionracain dubhach, agus nach d'

ESECIEL, XIV.

aich sibh làmhan an aingidh, chum nach

pilleadh e o Vlhroch shlighe, le bhi 'geallt-

iiinn beatha dha.

23 Uime sin chan fhaic sibh dàomhanas

nis mò, agus cha dean sibh fàistneachd

tuilleadh; oir saoraidh mise mo shluagh as

'ur làimh, agus bithidh fios agaibh gur mi

an Tighearn.

CaibidealXIV.

1 Thug Dia ac^im!iasa>i do''ii t-sluagh a chuir

suas àodkolan 'ii an cridhe. 3 CiiomhairUch-

eadh dhoibh aitlireadias a ghah'iail. 12 Cha

saor eadar-ghuidhe air bith iad o'n ghorta,

15 hheathaidiibh cronail. 17 o'ra ddaidneamh,

19 agus cfn vhlàigh. 22 Fàgar iarmad de'n

i-duagàu

AN sin thàinig cuid de sheanairibh

Israeil a' m' ionnsuidh, agus shuidh

iad mu m' choinneamh.

2 Agus thàinig focal an Tighearn' a' m'

ionnsuidh, ag ràdh,

3 A mhic an duine, chuir na daoine so

suas an àodholan 'n an cridhe, agus chuir |

iad ceap-tuislidh an aingidheachd fa 'n,

comhair: an leig mise dhoibh air aon chor

m ian-aidh ?

4 Uime sin àabhair rill, agus abair rill,

Mar so tha an Tighearn Dia ag ràdh, Gach

duine de thaigh Israeil a chuireas suas j

'àodholan'nachridhe, agusa chuireas ceai)-

tuislidh 'aingidheachd fa chomhair, agus a '

thig chum an fhàidh, bheir mise Iehobhah '

freagradh dhàsan a thig, a réir làonmhoir- 1

eachd "àodholan. \

5 A chum gu'n glac mi taigh Israeil 'n an!

cridhe fhéin, a chionn gu bheil iad uile air j

dol air seacharan uamsa tre an àolholan.

6 Air an adhbhar sin, abair ri taigh Israeil, I

Mar so tha an Tighearn Dia ag ràdh, '

Gabhaibh aithreachas, agus pillibh o 'ur à

n-iodholaibh; agus tionndaibh 'ur n-aghaidh '

air falbh o 'ur n-uile ghràineileachdaibh.

7 Oir gach aon de thaigh Israeii, no de na '

coigrich a tha air chuairt ann an Israel, a

tha 'g a sgaradh fhéin uamsa, agus a' cur

suas 'àodholan 'n a chridhe, agus a' cur

ceap-tuislidh 'aingidheachd fa chomhair,

agus a' teachd a chum fàidh, a dhfhiosrach-

adh dheth mu m' thimcbioll-sa; bheir mise

Iehobhah freagradh dha mi fhéin.

8 Agus cuiriclh mi mo ghnàiis an aghaidh

an duine sin, agus ni mi e 'n a chomharadh

agus 'n a ghnàth- fhocal, agus gearraidh

mi as e mheadhon mo shluaigh; agus

aithnichidh sibh gur mise an Tighearn.

9 Agus ma bhitheas am fàidh air a mheall-

adh an trà labhair e ni, is mise an Tighearn

a. mheall am faidh sin; agus sànidh mi mo

lànih a mach air, agus sgriosaidh mi e o

mheadholl mo phobuill Israeil.

10 Agus giùlainidh iad peauas an euceart-

an: bithidh peanas an fhàidh amhuil peanas

an ti a dh'iarras thmge; [

69.=)

1 1 A chum nach teid taigh Israeil ni's mò

air seacharan uamsa, agus nach bi iad air

an truailleadh ni"s raò le 'n uile chiontaibh;

ach a chum gu'm bi iad dhomh-sa 'n ara

pobull, agus mise dhoibh-san ann am Dhia,

deir an Tighearn Dia.

12 Thàinig a rìs focal an Tighearn' a' m'

ionnsuidh, ag ràdh,

13 A mhic an duine, trà pheacaicheas an

tàr ann am aghaidh-sa le ciontachadh gu

h-anmhor, an sin sànidh mi a mach mo làmh

oirre, agus brisidh mi lorg a h-arain, agus

cuiridh mi gort oirre, agus gearraidh mi

uaipe duine agus aillmhidh.

14 G(v:l bhitheadh an trillir fhear so, Xoah,

Danie'l, agus lob innte, cha saoradh iad ach

an anaman fhéin le 'm f àreantachd, deir an

Tighearn Dia.

15 Ma bheir mise air beathaichibh cronail

dol troimh an fhearann, agus gu milà iad e,

air chor as gu"m bi e f às, ionnus nach feud

neach air bith dol troimhe air son a' bheath-

aich:

16 Ged bhitheadh an trillir dhaoine so ann,

mar is beò mise, tha an Tighearn Dia ag

ràdh, cha saoradh iad aon chuid mic no

uigheanan; shaoirteadh iad fhéin a mhàin,

ach bhitheadh am fearann fàs.

17 No ma bheir mise claidheamh air an

fhearann so, agus gu'n abair mi, A chlaidh-

eimh, imich troimh an f bearann; air chor

as gu'n gearr mi duine agus ainmhidh a

mach as:

IS Ged bhitheadh an trillir dhaoine so

ann, mar is beò mise, tha an Tighearn Dia

ag ràdh, cha saoradh iad aon chuid mic no

nigheanan, ach bhitheadh a mhàin iad fhéin

air an saoradh.

19 Xo ma chuireas mi plàigh do'n fhearann

sin, agus gu'n dòirt mi mo chorruich amach

air iinn am f all, a chum duine agus ainmhidh

a ghearradh a mach as:

20 Ged bhitheadh Noah, Daniel, agus lob

ann, mar is beò mise, tha an Tighearn Dia

ag ràdh, cha saoradh iad aon chuid mac no

nighean: cha saoradh iad ach an anaman

féin le 'm fìreantachd.

21 Oir mar so tha an Tighearn Dia ag

ràdh, Cia mò gu mòr trà chuireas mi mo

cheithir breitheanais ghoirt air Ierusalem,

an claidheamh, agus a' ghort, agus am

beathach cronail, agus a' phlàigh, a chum

duine agus ainmhidh a ghearradh a mach

as?

22 Gidheadh feuch, fàgar iarmad ann, a

bheirear a mach, mic agus uigheanan: feuch,

thig iad a mach thugaibh, agus chi sibh an

slighe, agus an gnàomharan: agus gheibh

sibh comh fhurtachd a thaobh an uilc a thug

mise air lemsalem, a thaobh gach ni a thug

mi air.

23 Agus bheir iad comh fhurtachd dhuibh,

an uair a chi sibh an slighe, agus an guàorah-

aran: agus aithnichidh sibh nach ann gua

ESECIEL, XV, XVI.

aobliar a rinn mise gach ni a rinn mi ann,

deir an Tighearn Dia.

CaibidealXV.

1 LecosamhlachdanfÃŒLÃŒon-chroinn, 6 nodidDia

do Eseciel gun tilgeadh e clann Israeil uaithe

gu tur.

AGUS thàinig focal an Tighearn' a' m'

ionnsuiclh, ag ràdh,

2 A mhic an dnine, Ciod e am f àon-chraim

thar crann air bith eile, ma hhitheas e mar

ghéig a tha measg chraobhan na coille ?

3 An gabhar fiodh dheth gu obair airbith

a dheanamh à no an gabliar cnag dlieth a

chrochadh soithich air bith air à

4 Feuch, tilgear e 's an teine mar chonnadh;

loisgidh an teine a dhà cheann, agus loisg-

ear a mheadhon: am bheil e iomchuidh air

son cungaidh ?

5 Feuch, 'n uair a bha e slàn cha robh e

iomcluiidh air son cungaidh sam bith: cia

mò gu mòr is higha 'bhitheas e iomchuidh

air soll oibre, 'n uair a chaitheas an teine e,

agus a bhitheas e loisgte?

6 Air an adhbhar sin, mar so tha an taigh-

earn Dia ag ràdh, Mar am f àon-chrann ani

measg chrann na coille, a thug mise do'n

teine mar chonnadh, is amlihiidh a blieir

mi luchd-àiteachaidh Ierusaleim.

7 Agus cuiridh mi mo ghriàiis 'n an aghaidh,

théid iad a mach o theine, agus ni tein' eile

an caitheamh: agus aithnichidh sibh gur

mise an Tiglicarn, trà chuireas mi mo

ghnàiis 'n an agliaidli.

S Agus ni mi am fearann fàs, a chionn gn'n

do clillir iad 'an gnàomh euceart, deir an

Tighearn Dia.

CaibidealXVI.

1 Le cosamhlachd leiniòh mhaothnochdadh ceud

s'aid Ierusaleim. 9 Gràdh Dhé d'a taobh.

15 A stràopacàias gràineil. 'à5 Bhagair Dia

Ierusalem le hreilheancts uamhasach. 44

Thruaill sluagh Israeil iad fhéin ni's mò na

na cinnich a bha mu'n cmiirt doihh.

ARIS thàinig focal an Tighearn' a m'

ionnsuidh, ag ràdh,

2 A mhic an duine, thoir air Ierusalem a

gràineileachdan aithneachadh,

3 Agus abair, Mar so tha an TighearnDia

ag ràdh ri lerusaleni, Tha do bhreth agus

do dhvichas o thàr Chanaain; b' Amorach

d' athair, agus bu bhan-Hiteach do mhàth-

air.

4 Agus air son do dhàichais, anns an là

's an d' rugadh thu, cha do ghearradh d'

imleag, ni mò bha thu air do nigheadh ann

an uisge, gu do mhaothachadh: cha do

chrathadh salann ort, ni niò bha thu air do

phasgadh.

5 Cha do ghabh sàal air bith truas diot, a

chum aon ni dhillbh so a dheanamh dhuit, a

dheanamh iochd ort; ach bha thu air do

thilgeadh a mach anns a' mhachair sgaoilte,

le gràin do d' anam, air an là 's an d' rugadh

thu.

696

6 Agus an trà ghabh mise seachad dlùth

dhuit, agus a chuimaic mi thu salach ann

ad fhuil fhéin, thuirt mi riut, agus thu

ann ad fhuil, Mair beò; seadh, thuirt

mi riut, agus thu ann ad fhuil, Mair beò.

7 Thug mi ort f às làonmhor mar chinneas

na faiche, agus dh'fhàs thu làonmhor agus

mòr; agus thàinig thu gu sgeudachadh

maiseach: tha do chàochan air an cumadh,

agus do ghruag air fàs, 'an àite dhuit a bhi

ràiisgte agus lom.

8 Agus 'n uair a ghabh mise seachad dlùth

dhuit, agus a dh'amhairc mi ort, feuch, bha

d'aimsir 'n a h-aimsir gràidh, agus sgaoil

mise mo sgiobul! os do cheann, agus dh'fhol-

uich mi do lòmnochduidh: seadh mhionn-

aich mi dhuit, agus thionnsgain mi ann an

coimhcheangal riut, deir an Tighearn Dia,

agus bu leamsa thu.

9 An sin nigh mi thu le h-uisge, seadh,

nigh mi d' fhuil gu glan air falbh uait, agus

dh'ung mi thu le h-olaidh.

10 Sgeudaich mi thu f òs le h-obair-ghréise,

agus chuir mi brògan de chraicionn bruic

ort, agus chrioslaich mi mu'n cuairt thii

leh-anart grinn,agus chòmhdaich mi thu le

sàoda.

1 1 Rinn rai sgiamhach thu mar an ceudna

le seudan, agus chuir mi làmh-fhailean air

do làmhan, agus slabhruidh mu d' mhuin-

eal.

12 Agus chuir mi seud ràomhach air d'

eudan, agus cluas-fhàinneachan ann ad

chluasaibh, agus cràm maiseach air do

cheann.

13 Mar so bha thu air do sgeudachadh le

h-òr agus le h-airgiod; agus bha do thrusgan

a dh'anart grinn, agus de shàoda, agus de

obair ghréise; dh'ith thu màn-chruith-

neachd, agus mil, agus oladh, agus bha thu

ro mhaiseacli, agus dh'fhàs thu suas gu bhi

a'd' rìoghachd.

14 Agus chaidh d' iomradh a mach am

measg nan cinneach air son do mhaise: oir

bha sin iomlan tre mo sgéimh-sa a chuir nii

ort, deir an Tighearn Dia.

15 Ach chuir thu do dhòigh ann ad mhaise

féin, agus rinn thu stràoijachas an aghaidh

do chlill, agus dhòirt thu mach do stràop-

achas air gach neach a ghabh seachad; bu

leis-san thu.

16 Agus ghalih thu de d' cillilaidhean,

agus rinn thu maiseach d' ionadan àrda le

dathan eag-samhuil, agus rinn thu stràop-

achas orra, mar nach robh, agus mar nach

bi.

17 Ghabh thu fòs do sheudan ràomhach

de m' òr-sa, agus de m' airgiod, a thug nii

dhuit; agus rinn thu dhuit fhéin dealbhan

dhaoine, agus chuir thu stràopachas 'au

gnàonih leo.

18 Agus ghabh thu do chulaidhean gréise,

agus chòmhdaich thu iad: agus chuir thu

m' oladh-sa, agus mo thùis mu n comhair.

ESECIEL, X^I.

19 Mo bhiadh fòs a thug mi dhuit, màn- ^

chruilhneachd, agus oladh, agusmil,athui,'

mi dhuit r' an itheadh, chuir tlui eadlion

'n an làthair iad mar fhàile càibhraidh.

20 Seadh cuideachd, tha an Tighearn Dia

ag ràdh, ghabh thu do mhic agus do nigh-

eanan a rug thu dhomhsa, agus iad so

dh'iobair thu dhoibhsan, gu bhi air an

shigadh suas.

21 An ni suarach dhuit, le d' stràopachas,

g-u'n do mharbh thu mo clUaun, agus gu"u

d' thug thu iad seachad gu dol troimh an

teine air an soll-san l

22 Agus ann ad uile ghriàineileachdaibh

agus stràopachais, cha do chuimhnich thu

làithean d' òige, txk, bha thu lomnochd agus

ràiisgte,air do thruailleadh ann ad fhuil f till.

23 Agus tharladh, an déigh d' aillgidh-

eachd uile,,Mo thi-uaighe, mo thruaighe

thu I deir an Tighearn Dia,)

24 Gu'n do tbog thu dhuit fhéin fòs icnad

àrd, agus gu'n d' rinn thu dh\iit fhéin àite

krd anns gach aon sràid.

25 Thog thu ionad àrd air gach aon cheann

de'n t-slighe, agus thug thu air do mhaise

'bhi air a fuathachadh, agus rinn thu

coitchionn thu fhéin do gach aon a ghabh

seachad, agus rinn thu do stràopachais

làonmhor.

26 Rinn thu fòs stràopachas leis na h-Eiph-

itich, do choimhearsnaich, a tha mòr ann |

am feoil; agus mheudaich thu do stràopach-!

ais, a chum mise a bhrosnuchadh gu feirg.

27 Feuch uime sin, shàn mise mo làmh a

mach os do cheann, agais lughdaich mi do

lòn, agus thug mi thairis thu do thoil na

muinntir leis am fuathach thu, niglieauau

nam Philisteach, air am bheil nàire do d'

shhghe mhà-chiataich. \

28 Rinn thu mar an ceudna stràopachas

leis na h-Asirianaich, a chionn gu'n robh thu '

do-shàsachaidh; seadh,rinn tlui stràopachas

leo, agus gidheadh chan fheudadh tu 'bhi

air do shàsachadh. i

29 Mheudaich thu os bàrr do stràopachas

ann am fearann Chanaain gu ruig Caldéa,

agus gidheadh cha robh thu sàsaichte le sill.

30 Cionnus a ghlanas mise do chridhe, tha

an Tighearn Dia ag ràdh, 'n uair a tha thu

'deanamh nan nithean so uile, obair mnà

neo-gheamnnidh ladarna à

31 'X uair a tha thu 'togail d' ionaid àird

'an ceann gach slighe, agus a' deanamh d'

àite àird anns gach aon sràid; agus nach

robh thu cosmhuil ri stràopaich, (a chionn

nach b' fhiù leat tuarasdal;)

32 Ach ri mnaoi a ni adhaltranas, a

ghabhas coigrich "au àit a fàr fhéin.

33 Do na h-uile stràopaich bheiriadduais;

ach tha thusa a' toirt duaise do d' leannan-

aibh uile, agus 'g an tuai-asdalachadh, a

chum gu'n tigeadh iad thugad gach aon

taobh air son do stràopachais. 1

34 Agus tha thusa dàreach an aghaidh '

697

nòis mhnathan eile ann ad stràopachas, ara j

feadh nach 'eil aon neach a' dol air do

dhéigh a dheauamh stràojiachais: is ann a

tlia thu a' toirt duaise seachad, agus gun

duais air bith 'g a toirt duit: uime sin tha

thu 'n an aghaidh ann ad nòs.

35 Air an adhbhar sin, O a stràopach, cluinn

focal an taigheama:

36 Mar so tha an Tighearn Dia ag ràdh,

A chiolln gu'n robh do shalchar air a dhòrt-

adh a mach, agus do lomnochduidh air a

leigeadh ris troimh do stràopachais le d'

leanuauaibh, agus le uile àodholaibh do

ghràineileachdan, Agus le fuil do chloinne,

a thug thu dhoibh;

37 Feuch uime sin cruinnichidh m«e d'

uile Jeannain, leis an do ghabh thu sòlas,

agus na h-uile do'n d'thug thu gi-àdh, leis

na h-uile do'n d'thug thu fuath: ni mi

eadhon an cruinneachadh mu'n cuairt ann

ad aghaidh, agus leigidh mi ris doibh do

lomnochduidh, a chum gu'm faic iad do

lomnochduidh uile.

3S Agus bheir mi breth ort mar a bheirear

breth air mnkibh a bhriseas an ceangal-

pòsaidh, agus a dhòirteas fuil, agus bheir

mi peanas ort ann an corruich agus ann an

eud.

39 Agus bheir mi thu fòs d' an làimh,agvis

tilgidh iad sìos d' kite cnocach, agus brisidh

iad sìos d' ionadan krda; buinidh iad dhiot

mar an ceudna d' eudach, agus glacaidh iad

do sheudau ràomhach, agus f kgaidh iad thu

lomnochd agus rùisgte.

40 Bheir iad mar an ceudna buidheann a

nìos a'd' aghaidh, agus clachaidh iad thu le

clachaibh, agus skthaidh iad tromhad an

claidhean.

41 Agus loisgidh iad do thighean leteine,

agus ni iad breitheanas ort ann an sealladh

mhòrau bhan: agus bheir mise ort sgur de

stràopachas, agus cha toir thu tuarasdal

seachad ni's mò.

42 Mar sin bheir mi air mo chomiich riut

fois a ghabhail, agus imichidh m' eud uait,

agus gabhaidh mi fois, agus cha bhi fearg

orni ui's mò.

43 A chionn nach do chuimhnich thu Ikith-

ean d' òige, agus gu'n do chuir thu coiTuich

ormsa anns na nithibh so uile: feuch uime

sin, dàolaidh mise fòs do shlighe air do

cheann, tha an Tighearn Dia ag ràdh; agtis

cha chuir thu 'an g-nàomh an neòghloine so

thar d' uile ghràineileachdaibh.

44 Feuch gach aon a ghnkthaicheas sean-

fhocail, gnkthaichidh an seau-fliocal so a'd'

aghaidh, ag rkdh, Mar a' mhkthair is amh-

luidh an nighean.

45 Is tusa nighean do mhkthar, leis am

fuathach a fear agus a clann: agus is tu

pillthar do pheathraichean, leis am b'

fhuathach am fir agus an clann: bu bhan-

Hiteach 'ur mktliair, agus b' Amorach 'ur

u-athair.

ESECIEL, XVII.

46 Agus is i do i)hillthar a 's sine Samaria,

i fhéin agus a uigheauau a tha 'chòmhnuidh

aig do làimh chlà: agus do phillthar a 's

òige, a tha 'chòmhnuidh aig do làimh dheis,

Sodom agus a nigheanan.

47 Gidheadh 'n an slighe-san cha do ghluais

thu, ni mò 'rinn thu a réir an gràineileachd-

an: ach mar gu'm bu ni ro biieag sin, bha

thu air do thruailleadh ui's mò na iadsau

a'd' uile shlighibh.

48 Mar is beò mise, tha an Tighearn Dia

agràdh,chad' rinndophilltharSodom,i fhéin

no a uigheanan, mar a rinn thusa, thu fhéin

agus do nigheanan.

49 Feuch b' i so aingidheachd do pheathar

Sodom; uabhar, sàth araill, agus pailteas

dàomhanais, bha innte fhéin agus 'n a nigh-

eanaibh; ni mò a neartaich i làmh a' bhochd

agus an fheumaich.

50 Agus bha iad àrdanach, agus chuir iad

gràineileachd 'au gnàomh ann am fhiannis-

sa; uime sin thug mi air falbh iad mar a

chunnacas ceart domh.

51 Ni mò 'chuir Samaria 'an gnàomh leth

do lochdan-sa; ach mheudaich thu do

ghràineileachdan ni's mò na iadsan, agus

dh'f lùreanaich thu do pheathraichean ann

ad uile ghràilleileachdaibh a rinn thu.

52 Thusa f òs a thug breth air do pheath-

raichibh, giùlain do uàire fhéin, air son do

lochdan a chuir thu 'n gnàomh ui's gràineile

na iadsan: tha iadsan ni's ionraicena thusa:

seadh, bi thusa air do mhaslachadh fòs,

agus giàdaill do nàire, a chionn gu'n d' fhàr-

eanaich thu do pheathraichean.

53 An uair a philleas mi air a h-ais am

braighdeanas, bruid Shodoim agus a cuid

nighean, agus bruid Shamaria agus a cuid

nighean, an sin hheir mi air a h-ais bruid

do bhraighdean-sa 'n am meadhon;

54 A chum gu'n giùlain thu do nàire fhéin,

agus gii'm bi thu air do mhaslachadh anns

gach ni a rinn thu, a chionn gu'n robh thu

'toirt doibh comhfhurtachd.

55 'N uair a philleas do pheathraichean,

Sodom agus a cuid nighean, gus an ceud

staid, agus a philleas Samaria agus a cuid

nighean gus an ceud staid, an sin pillidh

tusa agus do nigheanan gu'r ceud staid.

56 Oir cha robh luaichair do phillthair

Sodom ann ad bheul ann an là d' uabhair.

57 Mu'n robh d' aingidheachd air a leig-

eadh i*is, agus àm do mhaslaidh, mar nifh-

eanan Shiria, agus nah-uile'bha dlùth dhi,

agus mar nigheanan nam phillsteach a bha

mu'n cuairt duit.

58 Giùlainidh tu do neòghloine agus do

ghràineileachdan, deir an Tighearn.

59 Oir mar so tha an Tighearn Dia ag

ràdh, Buinidh mise rilltsa amhuil mar a rinn

thu fhéin, a rinn tàir air na miollnan, ann am

briseadh a' choimhcheangail.

60 Gidheadh cuimhnichidh mi mo choimh-

cheangal riut ann an làithibh d' òige, agus

698

daingnichidh mi riut coimhcheangal sàorr-

uidh.

61 An sin cuimhnichidh tu do shlighe,

agus bithidh nàire ort, 'n uair a ghabhas tu

do pheathraichean, do phillthar a's sine

agus do phillthar a's òige: agus bheir mise

dhuit iad mar nigheanan, ach chan ann air

son do choimhcheangail-sa.

62 Agus dainguiehidh mi mo choimh-

cheangal rilltsa, agus bithidh fios agad gur

mi an Tighearn:

63 A chum gu'n cuimhuich thu, agus gu'm

bi nàire ort, agus nach fhosgail thu do

bheul gu bràth ni's mò, do bhrígh do nàire,

'n uair a bhitheas mise réidh riut air son

gach uile ni a rinn thu, deir an Tighearn

Iehobhah.

CaibidealXVII.

1 Ghuir amfàidh 'ancéill am breitheanas a bha

gu teachd air Sedeciak a chionn gu^n d' rinn

e ceannairc an aghaidh ràf/h Bhabiloiài, 22

Fàistneachd mu thimchioll rìoghachd Chriosd.

AGUS thàinig focal an Tighearn' a' m'

ionnsuidh, ag ràdh,

2 A mhic an duille, cuir a mach toimh-

scachan, agus labhair cosamhlachd ri taigh

Israeil;

3 Agus abair, Mar so tha an Tighearn Dia

ag ràdh, Thàinig f àr-eun mòr, le sgiathaibh

mòra, agus le altaibh làidir, làn de chlùmh-

ach, air an robh dathan eug-samhluidh, gu

Lebanon, Agus ghabh e am meangan a b'

àirde de'n t-seudar.

4 Ghearr e dheth bàrr a mheanganan òga,

agus thug e leis e gu tìr malairt; shuidhich

e ann am baile cheanuaichean e.

5 Ghabh e fòs de shàol an fhearainn, agus

chuir e ann am machair thorraich e; shuidh-

ich e ri taobh uisgeachan mòra e, 'g a chur

mar chranu seilich:

6 Agus dh'fhàs e, agus thàinig e gu bhi 'n

a fhàonain leathain, air bheag àirde, aig an

robh a gheugau air an tionndadh ris [an

fhàr-enn,] agus aig an robh a fhreumhau

foidhe: mar sin dh" fhks e 'n a fhàonain,

agais thug e mach geugau, agus chuir e

uaithe meangain.

7 Bha fòs ann f àr-eun mòr eile, le sgiath-

aibh mòra, agus mòran clùmhaich; agus,

feuch, chlaon an fhàonain so a freumhau d'a

ionnsuidh, agus thilg i mach a geugan

thuige, chum a bhi air a h-uisgeachadh le

claisibh a ghàraidh.

S Bha i air a suidheachadh ann am fear-

ann maith, ri taobh uisgeachau mòra,

chum gu'u tugadh i mach geugan, agus gu'n

giàdaineadh i toradh, agus gu'm bitheadh i

'u a deadh fhàonain.

9 Abair thusa, Mar so tha an Tighearn

Dia ag ràdh, Am bi piseach oirre.' nacb

spàon e nìos a freumhau, agus nach gearr

e dhi a toradh, air chor as gTi'n searg e à

cràollaidh i ann an uile dhuilleach aceud-

fhàis, eadholl gun chumhachd mòr, no

ESECIEL, XVIII.

mòran sluaigh, g'a spìonadh a nìos as a

freunihan.

10 Scadh, feuch, an déigh a suidhcachadh,

ani bi piseach oirre? nach searg i gu tur

au uair a bheanas a' ghaoth an ear ritlie 1

cràonaidh i anns na claisibh anns an d'

fhùs i.

11 Os bàrr, thàinig focal an Tighearn' a

m' ionnsuidh, ag ràdh,

12 Abair a nis ris an taigh cheannairceach,

Nach 'eil fios agaibh ciod as ciall do na

nithibh sol Innis doibh, Feuch, tha rìgh

Bhabiloin air teachd gu Ierusalem, agus

ghlac e a rígh, agus a prionnsachan, agus

thug e leis iad gu Babilon:

13 Agus ghabh e de shliochd an i'àgh, agus

rinn e coinihcheangal ris, agus ghabh e

mionnan deth: ghlac e fòs daoine cumhachd-

ach na tàre:

14 A chum gu'm bitheadh an dùthaich

suarach, iollnus nach togadh i suas i fhéin;

ach le 'choiinhcheangal a choimhead gu'm

feudadh i seasanih.

15 Ach rinn e ar-a-mach 'n a aghaidh-san

le 'theachdairean a chur do'n Eiphit, a

chum gu'n tugadh iad dha eich agus niòran

shiaigh: an éirich gu maith dha ? an téid

esan a ni na nithean so as à no am bris e an

coimhcheangal agus an saorar c ?

16 Mar is beò niise, deir an Tighearn Dia,

gu deimhin anns an àit am bheil còmhnuidh

an rìgh a rinn rìgh dheth-san, neach a rinn

e tàir air a mhionnan, agus a bhris e a

chumlmantan, eadhon leis-san, ann am

meadhon Bhabiloin, gheibh e bàs.

17 Ni mò 'ni Pharaohfeum dha, le'fheachd

cumhachdach, agus le 'bhuidheinu mhòir,

anns a' chogadh, le tòrr a thilgeadh suas,

agus le dainguichean a thogail, a gheari-adh

as mhòran anaman.

18 A chionu gu'u d' rinn e tàir air na

mionnan, lcis a' choimhcheaugal a bhris-

eadh, (an uair a thug e, feuch, a làmli,)

agus a rinn e na uithean so uile, cha teid

e as.

19 Uime sin, mar so tha an Tighearn Dia

ag ràdh, Mar is beò mise, mo mhiollnan air

au d' rinn e tàir, agus mo choimhcheaugal

a bhris e, eadholl sin dàolaidh mise air a

cheaun fhéin.

20 Agus sgaoilidh mi mo làon air, agus

glacar ann am rib e; agus bheir mi e gu

Babilon, agus tagraidh uii ris an sin air

8on a chiollta, leis an do chiolltaich e a'm'

aghaidh.

21 Agus tuitidh na theich thuige, le 'uile

fheachd, leis a' chlaidheamh; agusbithidh

iadsan a dh'fhàgar air an sgapadh ris na

h-uile ghaoith: agus aithnichidh sibh gur

inise Iehobhah a labhair e.

22 Mar so tha an Tighearn Dia ag ràdh,

Gabhaidh niise mi fhéin de'u ghéig a's àirde

de'u t-seudav àrd, agus suidhichidh mi e;

gearraidh nii o bhààvr a mheanganau òga, |

geug mhaoth, agus suidhichidh mi air

shabh uachdai-ach agus àrd i.

23 Air sliabh àrd Israeil suidhichidh mi i:

agus togaidh i suas a geug, agus bheir i

mach toradh, agus fàsaidh i 'n a seudar

ràoghail: agus foipe gabhaidh na h-uile

eunlaith de gach aon iteig còmhnuidh: fo

dhubhar a geug ni iad còmhnuidh.

24 Agus aithnichidh uile chraobhan na

macharach gu'u d' thug mise Iehobhah nuas

au craun àrd, gu'n d' àrdaich mi an craun

àosal, gu'u d' rinn mi an crann uaille tiovam,

agus gu'u d' thug mi air a' chranu thioram

a bhi fo bhlàth: uiise Iehobhah labhair,

agus ni mi e.

CaibidealXVIII.

1 An dòigh air am huin Dia ri diiine ionraic,

10 ri mac aingidh an duine iollraic, 14 agus

ri mac ionraic an duine aingidh. 19 Giùl-

ainidh gach neach 'aingidheachd fhéin. 21

Gheihh an t-aingidh mailheanas 'n a aingidh-

eachd ma ghabhas e aithreachas.

THAINIG focal an Tighearn' a m'

ionnsuidh a ris, ag ràdh,

2 Ciod a's ciall duibh, gu bheil sibh a'

gnàthachadh an t-seau- fhocail so a thaobh

dùthcha Israeil, ag ràdh, Dh'ith na h-aith-

richean dearcan searbha, agus tha deisilln

air fiaclaibh na cloinne à

3 Mar is beò mise, tha an Tighearn Dia

ag ràdh, cha bhi adhbhar agaibh an sean-

fhocal so a ghnàthachadh ni's mò ann an

Isvaeil.

4 Feuch is leamsa na h-uile auam; mar

is leam anam an athar, is amhluidh is leam

anam a' mhic: an t-anam a chiontaicheas

gheibh e sin bàs.

5 Ach ma bhitheas duine ionraic, agus

gu'n dean e an ni a bhitheas dligheach agus

ceart,

6 Mur d'ith e air na sléibhtibh, ni mò

'thog e suas a shàiilean ri àodholaibh taighe

Isvaeil, no 'thvuaill e bean a choimheavs-

uaich, no 'thàinig e dlùth do mhnaoi a

chuiveadh aiv leth,

7 Agus mur do shàraich e aon neaoh, ach

gu'u d' thug e 'gheall air ais do'n fheumach;

mur do chreach e neach air bith le fòir-

neart, ach gTi'u d' thug e arau do'n ocrach,

agus gu'n do chòmhdaich e 'n lomnochd le

eudach;

8 esan nach d' thug seachad air ocar, ni

mò 'ghabh aon riadh, a chum air a h-ais a

làmh o euceart, a rinn breitheauas fàor

eadar duine agus duine,

9 A ghluais ann am reachdaibh, agus a

choimhid mo bhreitheanais, gu f àrilln a chur

'au gnàomh; so an duine ionraic, mairidh

esau gu deimhill beò, deir an Tighearn

Dia.

10 Ma ghineas e mac a bhitheas 'n a shlaid-

ear, agus 'n a fhear-dòvtaidh fola, a ni

samhuil aoill ni dhillbh so,

11 Agus nach dean aon de na dleasdanaù

ESECIEL, XIX.

sin, ach a dh'ith eadnon air na sléibhtibh,;

agus a thruaill bean a choimhearsnaich,

12 A shàruicham bochdagrisamfeuraach, '

a chreach le fòirneart, nach d' thug air ais

an geall, agus a thog suas a shàiilean vi;

àodholaibh, a chuir 'an gnàomh graineil- '

eachd, j

13 A thug scachad air ocar, agus a gliabh

riadh: am mair e 'n sin beò ? cha ndiair e

beò: riim e na gràineileachdan so uile;

gheibh e gu cinnteach bàs, bithidh ' fhuil j

air fhéin.

14 Agus, feuch, ma ghineas esan mac a chi '

na h-uiàe lochdan a rinn 'athair, agus gu'n!

toir e fainear, agus nach dean e an leithid; j

15 Nach d'ith air na sléibhtibli, ni mò

'thog e suas a sluiilean ri àodholaibh taighe ]

Israeil, nach do thruaill bean a choimh- |

earsnaich, j

16 Nach do shàruich aon neach, nach do

ghléidh an geall, ni mò 'chreach le h-ainn-

eart, ach a thug 'aran do'n ocrach, agus a

chòmhdaich an lomnochd le eudach;

17 A thog a himh o na bochdaibh, nach

do ghabh ocar no riadh, a rinn mo bhreith-

eanais, a ghhxais ann am reachdaibh; chan

fhaigh esan bàs air son aingidheachd 'athar,

mairidh e gu cinnteach beò.

18 'Athair, a chionn gu'n do shàruich e

gu h-an-iochdmhor, gu'n do chreach e a

bhràthair le fòirneart, agus gu'n d' rinn e

an ni sin nach robh ceart am measg a

shluaigh, feuch, bàsaichidh eadhon esan 'na

aingidheachd.

19 Gidheadh tha sibhse ag radh,C'arson?

nach 'eil am mac a' giàilan aingidheachdan

athar? An uair a rinn am mac an ni sin a

tha dligheach agus ceart, a ghléidh e mo

reachdan-sa uile, agus a rinn e iad, mairidh

e gu cinnteach beò.

20 An t-anam a chiontaicheas, gheibh esan

bàs: cha ghiàdain am mac aingidheachd an

athar, ni niò'ghiùlaineas ant-atliair aingidh-

eachd a' mhic: bithidh f àreantachd an fhàr-

ein air fhéin, agus aingidheachd an aingidh

air fhéin.

21 Ach ma philleas an t-aingidh o 'uile

aingidheachd a rinn e, agus gu'n coimhid e

mo reachdan-sa, agus gu'n dean e an ni sin

a tha dligheach agus ceart, mairidh e beò,

cha-n f liaigh e oàs.

22 'UiIe lochdan a chuir e 'n gnàomh cha

bhi iad air an cuimhneachadh dha: 'n a

fhàreaniachd a chuir e 'n gnàumh mairidh

e beò.

23 Am bheil tlachd air bith agam-sa ann

am bàs an aingidh ] tha an Tighearn Dia

ag ràdh: nach ann a tha mo thlachd 'n a

philleadh o 'shlighe, agus guin bitheadh

e beò ?

24 Ach an uair a philleas aia f àrean air

falbh o 'fhàreantachd, agus a chuireas e 'n

gnàonih aingidheaclul, a' deanamh a réir

iian uile ghraineileachdan a ni an t-aingidh,

am mair e beò ? air 'uile flùreantachd a

700

rinn e cha bhi iomradh: 'n a chionta a

chiontaich e, agus 'n a pheacadh a pheacaich

e, annta-san gheibh e bàs.

25 Gidheadh tha sibhse ag ràdh, chan eil

slighe an Tighearna cothromach, Eisdibh

a nis, thaigh Israeil, nach 'eil mo shligh-

ean-sa cothromach ? nach 'eil 'ur slighean-se

neo-chothromach ?

26 'N uair a chlaonas am fàrean o ' fhàr-

cantachd, agus a chuireas e 'n gnàomh

aingidheachd, agus a bhàsaicheas e innte;

air son 'aingidheachd a rinn e gheibh e

bàs.

27 A ràs, an uair a philleas an t-aingidh

air falbh o'aingidheachda chuir e'n gnàomh,

agus a ni e an ni a tha dligheach agus ceart,

gléidhidh e 'anam beò.

28 A chiolln gu bheil e 'toirt fainear, agus

a' pilleadh o 'uile lochdaibh a chuir e 'n

gnàomh, mairidh e gu cinnteach beò, chan

fhaigh e bàs.

29 Gidheadh tha taigh Israeil ag ràdh,

Cha-n'eil slighe an Tighearna cothromach.

thigh Israeil, Nach 'eil mo shlighean-sa

cothromach ? nach 'eil 'ur slighean-se nco-

chothromach ?

30 Uime sin bheir mise breth oirbh,

thigh Isracil, gach aon a réir a shlighe,

tha an Tighearn Dia ag ràdh: Gabhaibh

aithreachas, agus pillibh o 'ur n-uile chion-

taibh; mar sin cha dean aingidheachd 'ur

milleadh.

31 Tilgibh uaibh 'ur n-uile chionta leis an

do chiontaich sibh, agus deanaibh dhuibh

féin cridhe nuadh, agus spiorad nuadh; oir

c'ar son a bhàsaicheas sibh, thaigh Israeih

32 Oir chan eil tlachd agam-sa ann am

bàs an ti a bhàsaicheas, tha an Tighearn

Dia ag ràdh; uime sin, pillibhse, agus

mairibh beò.

CaibidealXIX.

1 Tuireadh air son uadidaran Israeil. 10

Le cùsamhlachd fìonain air a suidheuchadk

anns anfhàsach nochdadh slaid aonaranach

lermaleim.

OS bàrr, tog thusa suas tuireadh air son

uachdaran Israeil,

2 Agus abair, Ciod i do mhàthair ? leòmh-

an boirionn: luidh i sìos am measg leòmhan,

dh'altruim i a cuileanan am measg leòmhan

òga.

3 Agusthog i suas aon d'a cuileanaibh:

dh'fhàs e 'n a leòmhan òg, agus dh'fhogh-

luim e breth air a' chreich; shluig e daoine.

4 Chuala na cinnich fòs ioraradh air,

ghlacadh e 'n an slochd, agus thug iad e le

slabhruidhibh gu tìr na h-£iphit.

5 A nis, 'n uair a chunnaic i gu'n d' fhàs i

lag, agus gu'u do chaill i a dòchas, an sin

ghabh i aon eile d'a cuileanaibh, agus rinn

i Icòrahan òg dhcth.

6 Agus dh'imich e sìos agus suas am mcasg

nan leòmhan, dh'fhàs e 'n a leòrahan òg,

agus dh'f lioghluim e breth air a' chreich;

shluig e daoine.

ESECIEL, XX.

7 Agus thug e faillear an àrois, agus chuir

e fàs am bailteau; agus bha 'n dùthaich fo

uamhas, agus an lùu a bha innte, le fuailli

a bheucaich.

8 An sinchruinnich na cinuich 'n a aghaidh

air gach taobh, o na mòr-roillnibh, agus

sgaoil iad an làon thairis air: ghlacadh e

'n an slochd.

9 Agus chuir iad e 'n sàs ann an slabh-

ruidhean, agus thug iad e gu rìgh Bhabiloin;

thug iad e gu daingnichean, a chum nach

chiinuteadh tuilleadh a ghuth air sléibh-

tibh Israeil.

10 Tha do mhàthair cosmhuil ri fìonain,

suidhichte ri taobh nan uisgeachan: bha i

tormch, agus làn de gheugaibh, a thaobh

mhòran uisgeachan.

11 Agus bha slatan làidir aice, air son

slatan-riaghhàidh nan uachdaran; agus bha

a h-àirde togta suas am measg nan tillgli-

gheugan, agus chunnacas i 'n a h-àirde fhéin

am measg làonmhoireachd a meangkn.

12 Ach spàolladh a nìos i ann an corruich,

thilgeadh i sìos gu làr, agus thiormaich a'

ghaoth an ear suas ameas: bhriseadh agus

sheargadh a slatanlàidir, loisg an teine iad.

13 Agus a nis, tha i air a suidheachadh

aims an fhàsach, ann am fearanu tioram

tartmhor.

14 Agus tha teine air dol a mach o shlait

d'a geugaibli, a loisg a meas, air chor as

nach 'eil shit làidir air bith aice gu bhi 'n a

slait gu riaghladh. Is tuireadh so, agus

bithidh e 'n a thuireadh. I

CaibidealXX. 1

1 Dltiùlt Dia'bln air fhiosrachadhle seanairihh 'â– 

Israeil: 4 Dh'ait/iris e an ceannairc 'n a I

ayhaidh 's an Eiphit, 13 's an fhàsadi, 27:

agus ann an tìr a' gheallaidh. 33 Bhagair e \

iad le 'chorruidi, 34 ach ghecdl e an tional

as na dùthdiaihh anns an robh iad air an

sgapadh.

AGUS tharladh anns an t-seachdamh

bliadhna, 's a' chàugeamh àtiàos, air

an deicheamh là de'n mhàos, gu'n d'thàinig

cuid àraid de sheanairibh Israeil a dh'fhios-

rachadh o'n Tighearn, agus shuidh iad ann '

am Ikthair-sa.

_ 2 An sin thàinig focal an Tighearn' a m'

ionnsuidh, ag ràdh,

3 A mhic an duine, labhair ri seauairibh

Israeil, agus abair rill, Mar so tha an taigh- '

earn Dia ag i-àdh, an d'thainig sibh a

dh' fhiosrachadlà dhiom-sa à mar is beò mise,

deir an Tighearn Dia, cha bhi mi air m'

fhiosrachadh leibh. j

4 An tagair thusa as an leth, a mhic an

duine,an tugair thu à thoir orra gu'n aithnich

iad gràineileachdan an aithrichean; '

5 Agus abair rill, Mar so tha an Tighearn

Dia ag ràdh, Anns an là 's an do ròghnaich

mise Israeil, agus anns an do thog mi su:«

mo làmh air son sliochd taighe Iacoib, agus

anns an d'rinn mi mi fhéin aithnichte dhoibh

701

â–  ann an tìr na h-Eiphit, 'n uair a thog mi

suas mo làmh air an son, ag ràdh, Is mi

Iehobhah 'ur Dia:

i 6 Anns an là 's an do thog mi suas mo

i làmh air an son, gu'n toirt a mach à tìr na

h-Eiphit, a chum fearainn a raunsaich mi

mach dhoibh, a' sruthadh le baillne agus

le mil. a's e glòir nan uile fhearaun.

7 an sin thuirt mi rill, Tilgibh uaibh,

gach aon neach gi-àineileachdan a shùl,

agus natruaillibh sibh fhéin le àodholaibh na

h-Eiphit: is mise Iehobhah 'ur Dia.

I 8 Ach chathaich iad am' aghaidh, agus

cha-u eisdeadh iad rium: cha do thilg iad

, uatha, gach aon gràineileachdan an sàil, ni

mò 'thréig iad àodholan na h-Eiphit: an sin

I thuirt mi, Dòirtidh mi mo chorruich

orra, a chum gu'n coimhlion mi m' fhearg

'n an aghaidh ann am meadlioll tìre na

h-Eiphit.

9 Ach dh'oibrich mi air sgàth m' ainme

féin, a chum nach truaillteadh e an làthair

nan cinneach am measg an robh iad, agus

au d' rinn mi mi fhéin aithuichte dhoibh

'n an sealladh, le 'n toirt a mach à tìr na

h-Eiphit.

10 Air an adhbhar sin thug mi orra dol a

mach à tìr na h-Eiphit, agus thug mi iad a

chum an fhàsaich;

11 Agus thug mi dhoibh mo reachdan,

agus dh'fhoillsich mi dhoibh mo bhreith-

eauais, iad sin ma choimhliollas duine sam

bith, mairidh e beò annta.

12 Athuilleadh air so fòs, thug mi dhoibh

mo shàbaidean, gu bhi 'n an comharadh

eadar mise agus iadsan, a chum gu'n

aithnicheadh iad gur mi an Tighearn a tha

'g an naomhachadh.

13 Ach riun taigh Israeil ceannairc a'm'

aghaidh anns an fhàsach: cua de ghluais

iad ann am reachdaibh, agus rinn iad tàir

air mo bhreitheanais, nithean ma ni duine,

mairidh e beò annta; agus mo shàbaidean

thi'uaill iad gu mòr: an sin thuirt mi

gu'n dòirtinn mo choiTuich a mach orra 's

an fhàsach, a chum an caitheamh.

14 Ach dh'oibrich mi air sgkth m' aillme

féin, a chum nach bitheadh e air a thniaill-

eadh am measg nan cinneach, a thiig mi iad

a mach 'n an sealladh. j

15 Ach fòs thog mi suas mo làmh dhoibh l

auns an fhàsach, nach tugainn iad do'n 1

fhearann a thug mi dhoibh, a' sruthadh I

le bainne agus le mil, a's e glòir nan uile j

fhearunn: |

16 A chionn gu'n d'rinn iad tàir air mo I

bhreitheanais, agus nach do ghluais iad ann j

am reachdaibh, ach gu'n do thruaill iad mo

shkbaidean: oir chaidh an cridhe an déigh

an àodholan.

17 Gidheadh chaomhain mo shàiil iad o'n

sgi'ios, ni mò 'rinn mi crìoch a thoirt orra 's

an fhksach.

IS Ach thuirt mi r'an cloilln anns an

ESECIEL, XX.

fhàaach, Na gluaisibhse ann an reachdaibh [ 31 Oir an uair a tha sibh a' toirfc seachad

'ur n-aithricheaii, ni mò ghléidheas sibh ara 'ur tàodlUacan, 'n uair a tha sibh a' toirt air

breitheauais, no thruailleas sibh sibh fhéin le j 'ur mic dol troimh an teine, tha sibh 'g 'ur

'n lodholaibh. truailleadh fhéin le 'ur n-uile àodholaibh, |

19 Is mise an Tighearn 'ur Dia; gluaisibh j eadhon gus an là an diugh: agus an toir â– 

ann am reachdaibh, agus coimhidibh mo mise freagradh dhuibh, thaigh Israeil à \

bhreitheanais, agus deanaibh iad: } Mar is beò mi, tha an taigheara Dia ag ràdh,;

20 Agus naomhaichibh nio shàbaidcan; cha toir mi dlmibh freagradh. |

agus bithidh iad 'n an comliaradh eadar | 32 Agus an ni sin a tha 'teachd 'n 'ur n-aire

mise agus sibhse, a clmm gu'm bi fios cha tachair air chor air bith, ann am bheil

agaibh gur raise an Tighearn bhur Dia. j sibh ag ràdh, Bithidh sinn raar na cinnich,

21 Gidheadh, rinn an clann ar-a-machann: mar mhuinntir nan dàithchau, ann an

am aghaidh: cha do ghluais iad ann am | seirbhis a thoirt do chrann agus do chloich.

reachdaibh,nimò'choimhidiadmobhveith- 33 Mar is beò mise, tha an Tighearn Dia

eanais gu'n deanamh, nithean ma ni duille, [ ag ràdh,gu cinnteach lelàimh churahachd-

mairidh e beò aunta; thruaill iad mo aich, agus le gairdean sànte raach, agus le

shàbaidean: an sin thuirt mi gu'n dòirt- ' corruich air a dòrtadh a mach, riaghkiidh

inu a raach mo chorruich ori'a, chum gu'n raise os 'ur ceann: i

coirahUonainu ra' fhearg 'n an aghaidh anns 34 Agus bheir mi mach sibh as na slòigh,

an f liàsach. agus tionailldh mi sibh as na dàithchau anns

22 Gidheadh,plnll raà air a h-aismo làmh, am bheil sibh air 'ur sgapadh, le làimh

agus rinn rai air sgàth ra' ainme fhéin, a thréin, agus le gairdean sànte mach, agus le

chura nach bitheadh e air a thruailleadh | corruich air a dòrtadh a mach.

aun am fianuis nan cinneach, a thug mi iad j 35 Agus bheir mi sibh gu f àsach nam fill-

a mach 'n an sealladh. | eachan, agus an sin tagraidh mi ruibh agli-

23 Thog nii suas nio làrah dhoibh fòs aidh ri h-aghaidh.

anus an fhàsach, gu'n sgapainn iad am | 36 Amhuil a thagair mi ri 'ur n-aithrich-

measg nan cinneach, agus gu 'n sgaoilinn j ibh ann am f àsach tìre na h-Eiphit, is [

iad feadh nan dùthchan; arahuil a thagras mi ruibhse, deir an taigh-

24 A chionn nach do chuir iad 'an gnàomh i earn Dia.

mo bhreitheanais, ach gu'n d'rilln iad tàir 37 Agus bheir mi oirbh imeachd fo 'n

air mo reachdaibh, agus gu'n do thruaill t-slait, agus bheir mi sibh fo cheaugal a'

iad mo shàbaidean, agus gu'n robh an chàirahnaint.

sùilean an déigh àodholau an aithrichean. 38 Agus glanaidh mi mach as 'ur measg na

25 Uime sin thug rai dhoibh fòs reachdan ' ceannaircich, agus an dreara a tha 'ciont-

nach robh raaith, agus breitheanais leis; achadh a'ra' aghaidh: bheir mi iad a niach

iiach bitheadh iad beò. I as an dùthaich anns ani bheil iad air

26 Agus thruaill nii iad 'n an tàodhlacaibh chuairt, agus cha téid iad a steach do

féin, le iad a bhi 'toirt air gach ni a fhearann Israeil; agusaithnichidhsibhgur

dh' fho.sglas a' bhrài dol troirah aii teine, raise an taighoarn.

ionnus gu'n deanainn-sa fàs iad, a chum i 39 Air 'ur son-se, O thaigh Israeil, mar so

gu'n aithnicheadh iad gur rai an Tighearn. j tha an Tighearn Dia ag ràdh, Imichibh,

27 Uime sin, a mhic an duille, labhair ri | deanaibh seirbhis, gach aon duine d'a

tigh Israeil, agus abair rill, Mar so tha an àodholaibh a nis 'n a dhéigh so, mur éisd

Tighearn Dia ag ràdh, ann an so fòs | sibh riumsa: ach na truaillibh m' ainni

rahasluich 'ur n-aithrichean raise, le cion- naomh-sa ni's mò le 'ur tabhartasaibh agus

tachadh gu trom a'm' aghaidh. le 'ur n-àodholaibh.

28 'N uair a thug mi iad do'n fhearann, 40 Oir ann am shàiabh naomh-sa, ann an

mu 'n do thog mi suas mo làmh gu'n tugainn sliabh àirde Israeil, tha an Tighearn Dia

doibh e, an sin chunnaic iad gach cuoc àird,! ag ràdh, ann an .'jin ni uile thaigh Israeil, na

agus na croinn thillgha uile, agus dh'àob- j bhitheas air thalamh uile dhillbh, seirbhis i

air iad an sin an ìobairtean, agus an sin dhomh-sa: an sin gabhaidh mi rill, agus aii

thug iad seachad an tabhartasan fuathach: sin iarraidh mi 'ur tabhartais, agus ceud

an sin fòs rinniadam fàilecàibhraidh,agus thoraidh 'ur n-ìobairtean le 'ur n-uile uith-

dhòirt iad a m;i,ch an ìobairtean-dibhe. ibh naomha.

29 An sin thuirt mi rill, Ciod an t-ionad i 41 Gabhaidh mi ruibh le 'ur boltrach cùbh- >

àrd gus am bheil sibh a' dol ? agus goirear

Bamah mar aillra air gus an là an diugh.

30 Uirae sin, abair ri taigh Israeil, Mar so

tha an Tighearn Dia ag ràdh, Am bheil

sibh air 'ur truailleadh a réir nòis bhur

n-aithrichean à agus am bheil sibh a' cur

stràopachais 'an gnàomh a réir an gràineil-

eachdan-san ?

702

lidh an uair a bheir nii raach sibh o na

fineachan, agus a thionaileas nii sibh o na

dùthchau anns an robh sibh air 'ur sgapadh;

agus bithidh nii air rao naorahachadh ann-

aibh ann am fianuis nan cillneach.

42 Agus aithuichidh sibh gur mise an

Tighearn, 'n uair a bheir mi sibh gu fear-

ann Isracil, gus an dùthaich rau'n do thog

ESECIEL, XXI.

mi suas mo làmh gu'n tugaimi i do 'ui-

u-aithrichibli.

: 43 Agus ann an sin cuimhnichidh sibh 'ur

, shglie, agus "ur n-uile dheanadais, anns an

I robh sibh air "ur truailleadh; agus bithidh

; sibh gràineil ann 'ur sealladh fhéin air son

• 'ur n'uile lochdan a rinn sibh.

44 Agus aithnichidh sibh giir mise anTigh-

eaiii. n uair a dh oibricheas mi leibh air son

m' ainnie lein, chan ann a réir 'ur droch

shlighe, no a réir 'ur deanadais aingidh,

tbigh Israeil, deir an Tighearn Dia.

4.5^ Os bàrr thàinig focal an Tighearn' a m'

inniisuidh, ag ràdh,

40 A mhic an duine, cuir d' aghaidh ris

! an àirde deas, agusleig s,ilea.dh. de d' fhocal

• ri deas, agus dean fàistneachd an aghaidh

fràdhe na macharach mu dheas;

. 47 Agus abair ri fràdh na h-àirde deas,

: Eisd focal an Tighearna; Mar so tha an

: Tighearn Dia ag ràdh, Feuch, fadaidh mise

; teine annad, agus loisgidh e gach uile

chrann uaine annad, agus gach uile chranu

I seargta; cha mhàichar an teine lasarach,

; agus loisgear ann na h-uile aghaidh o dheas

gii ruige tuath.

4s Agus chi na h-uile fheoil gur mise an

Tigbearu a las e: cha bhi e air a mhàichadh.

4L» An sin thuirt mise, Ah! a Thigh-

earua Dhia, tha iad ag ràdh do m' thaobh-

i sa, Xach 'eil e 'labhairt chosamhlachd

i dorcha à

Caibh. XXI

I I Fàistneadid an aghaidh fearainn Israeil.

ÃŒS stiùreadh daidheamh rìgh BhabiLoin an

fiaidh leriLsaleim. 28 Léir-sgrios nan

Aiiionach.

AGUS thàinig focal an taigheai-n' a m'

innusuidh, ag ràdh,

2 A mbic an duine, cuir d' agbaidh ri lern-

salem, agus leig sileadh de d'fhocal ris na

' h-ionadaibh naomha, agus dean fàistneachd

â–  an aghaidh fearainn Israeil,

! 3 Agus abair ri fearanu Israeil, ]\Iar so tha

i an Tighearn ag ràdh, Feuch, tha mise ann

! ad aghaidh, agus tairngidh mi mach mo

chlaidheamh as a thruaill, agus buinidh mi

: mach asad am fàrean agus an t-aingidh.

4 A cbionn gu'n gearr mi as uait ara

â–  firean agus an t-aingidh, uime sin théid mo

chlaidheamb a mach as a thruaill an aghaidh

gach uile fbeòla, o dheas gu tuath:

5 A chum gu'n aithnicb gach uile fheoil

gu'ndotharruhigmiselebobbahmochlaidh-

eamh a mach as a thruaill; cha phill e air

ais ni's mò.

6 Dean acain uime sin, a mhic an duine,

a dhochainueas do leasraidh; agus le

searbhas dean osuaich fa chomhair an sàil.

7 Agus tarlaidh, 'n uair a tbeir iad riut,

C'ar soll a tha thu 'g osnaich à gu'm freag-

' air thusa, Air son an sgeoil, a chionn gu

\ bheil e 'teachd: agus leagbaidh gach aon

; chridhe, agus bithidh na làmban uile lag,

7u3

agus gach aon spiorad fanu, agus na glàiin-

ean uile aumbnnn mar uisge: feuch tba e

'teachd, agus bheirear e gu crìch, deir an

Tighearn Dia.

S a rìs tbàinig focal an Tighearn' a m'

ionnsuidh, ag ràdh,

9 A mhic an duille, dean f àistneachd, agus

abair, Mar so tha an Tighearn ag ràdh,

Abair, Tha claidheamh, tha claidheamh air

a gheurachadh, agus fòs air a làomhadh.

10 Tba e air a ghem'achadh a dheanamh

1 àir ghoirt; tha e air a làomhadh a chum

gnn dealradh e; a chum gu'u tilgeadh e

sàos slat ràoghail mo mhic, gun chrann air

! bith a chaomhnadh.

I 1 1 agus thug e gu bhi air a làomhadh e,

chum gum bitheadh e air a ghlacadh: tha

an claidbeamh air a gheurachadh, agus tha

e air a làomhadh, gu 'thoirt do làimh a'

mbarbhaiche.

12 Eigh agus dean nuallan, a mhic an

duine, oir bitbidh e air mo shluagh-sa, air

uile mhòr-uaislibh Israeil: bitbiilh uamh-

asan, do thaobh a' chlaidheimh, air mo

; shluagh: buail, uime sin, air do léis.

] 13 Oir tha e dearbhta; agus an t-slat

ràoghail an uair nach caondu\ill e i, cha bhi

ann ni's mò, deir an Tighearn Dia.

14 Dean thusa, uime sin, a mhic an duine,

fàistneachd, agus buail do làmban air a

chéile, agus bitheadh an claidheamh an

I treas uair air a dhàiblachadh, claidheamh

' uandaoine marbhta, claidheamh a'ghaisgich

a mharbhadb, a théid a steach d' an seòm-

â–  raichibh uaigueach.

I 15 Chuir mi roilln a' chlaidheimh an agh-

[ aidh angeatachan uile, a cbum gTi meathadh

au cridhe, agus gu meudaichear am mill-

j eadh: ah I rinneadh loillnreach e, gheur-

: aicheadb air son an àir e.

16 Imich tbusa taobh no taobh éigin, air

do làimh dheis, no air do làimh chlà, ciod

air bith taobh a tha d' aghaidb.

17 Buailidb mise fòs mo làmhan air a

chéile, agus bheir mi air mo chorruich gu'n

gabh i fois: mise Iehobhah thuirt e.

1 5 Thàinig focal an Tighearn' a m' ionn-

\ suidh a ràs, ag ràdh,

19 jMar an ceudua, a mhic an duine, sòn-

raich dà shlighe dhuit fhéin, a chum gu'n

tigeadh claidheamh rìgh Bbabiloill: tbig

araoll an dithis a mach as an aon tàr;

agus tagh thusa àite, tagh e aig ceaun na

slighe chum a' bhaile.

20 Sònraich slighe, chum gu'n tigeadh an

j claidheamh gu Rabat nan Amonacb, agus

gu illdah ann an Ierusalem, a' chaithir

dhaillgnichte.

21 Oir sheas rìgh Bhabiloin aig dealachadh

na slighe, aig ceann an dà shlighe, a dhean-

amh fiosachd: làomh e a sbaighdean; chuir

e a chomhairle ri dealbhan, sheall e anns

an sgamhan.

22 Aig a làimh dheis bha'n fhàistneachd

ESECIEL, XXII.

air son Ierusaleim, a dh'orduchadh cheanna-

feadlma, a dh'fhosgladh a' bheoil anns an

àr, a thogail saas a' ghutlia le h-iolaich, a

dh'orduchadh reitheachan-cogaidh an agh-

aidh nan geatachan, a thilgeadh suas tòrr,

a thogail daingnicli.

23 Agus bithidh e dhoibhsan mar neach ri

f àistneachd bhréige 'n an sealladh, dhoibh -

san a thug mionnan: ach gairmidh e gu

cuimhne an aingidheachd, a chum gu'm bi

iad air an glacadh.

24 Air an adhbhar sin mar so tha an taigh-

earn Dia ag ràdh, a chionngn'n d'thug sibh

air 'ur n-aingidheachd a bhi air a cuimh-

neachadh, le 'ur n-eusaontas a bhi air a

leigeadh ris, air clior agus gu bheil 'ur

lochdan follaiseach 'n 'ur n-uile dheanadas:

a chionn gu bheil sibh air 'ur toirt gu

cuimline glacar 'an làimh sibh.

25 Agus thusa, a phrionnsa mhi-dhiadh-

aidh, aingidh Israeil, aig am bheil do là air

teachd, anns am bi crìoch air aingidheachd.

26 Mar so tha an Tighearn Dia ag ràdh,

Atharraich an coron ràoghail, agus thoir

dhiot an crùn: chan e an aon ceudna

'hhitheas ann: àrdaich an t-àosal, Agus àsHch

an t-àrd.

27 Tilgidh mi e bun os ceann, bun os

ceann, bun os ceann, agus cha bhi e ann,

gus an tig esan aig am bheil còir air, agus

dhàsan bheir mi e.

28 Agus thusa, a mhic an duine, dean

fàistneachd, agus abair, Mar so tha an

Tighearn Dia ag ràdh a thaobh nan Amon-

ach, agus a thaobh am niaslaidh: eadhon

abair thusa, Tha an claidheamh tàiirngte:

air son an àir tha e lìomhta; air son sgrios

tha e mar dhealanach.

29 (Am feadh a tha thu 'faicinn dhuit fhéin

dàomhanais, am feadh a tha thu 'f àistneachd

dhuit fhéin bréigeO a chum do thoirt air

mhuinealaibh na muinntir a leònadh, nan

aingidh aig am bheil an là air teachd, anns

am bi crìoch aig an euceart.

30 An toir mi air pilleadh air ais g' a

thruaill? Anns an àiite 's an do chruthaich-

eadh thu, ann am fearann do dhàithchais,

bhcir mise breth ort.

31 Agus dòirtidh mi mach ort mo dhian

cliorruich; séididh mi ort ann an teine m'

fheirge, agus bheir mi thairis thu do làimh

dhaoine brùideil, cleachdta ri milleadh.

32 Bithidh tu mar chonnadh do'n teine:

bithidh d'fhuil ailli am meadhon an fliear-

ainn; cha bhi thu ni's mò air chuimhne: oir

mise Iehobhah labhair e.

CaibidealXXII.

1 Gràineileacfidan lerasuleim. 17 Loisgidh

Dia clann Israeil mar shal 'am meadhon na

fuirneis. 23 Truaillidheachd pach uile

shluaigh, air son an do dhòirieadh dian

chorruidi Dhé oira.

OS bàrr thàinig focal an Tighearn' a

m'ionnsuidh, ag ràdh,

704

2 A nis, a mhic an duine, an tagair thu, an

tagair thn à leth na caithreach fhuileacli-

daich ? seadh, feuchaidh tu dhi a h-uile

ghràineileachdan.

3 An sin abair thusa, mar so tha an Tigli-

earn Dia ag ràdh, Tha a' chaithir a' dòrtadh

fola 'n a meadhon, a chum gu'n tigcadh u

li-àm, agus a' deanamh lodholan 'n a

h-aghaidh fhéin, gu i fhéin a thruailleadh.

4 Tha thu air fàs ciontach ann ad fhuil a

dhòirt thu, agus thruaill thu thn fhéin ann

ad àodholaibh a rinn thu; agus thug thu air

do làithean teachd dlàith. agus thàinig thu

chum do bhliadhnachan; uime sin rinn mise

dhiot masladh do na cinnich, agus ball-

magaidh do na h-nile dhàithchaibh.

5 ladsan a tba dlàitli, agus iadsan a tha

fada uait, ni iad fauoid ortsa 'tha mi-chliùit-

each, a tha ri mòran sàruchaidh.

6 Feuch tha uaclàdarain Israeil annad,

gach aon a réir a clmmhachd a dhòrtailh

fola.

7 Annadsa rinn iad dàmeas air athair agus

màthair: ann ad mheadhon bhuin iad lc

h-ainneart ris a' choigreach: annadsa

shàruich iad an dàUeachdan agus a' bhant-

rach.

8 Rinn thu tair air mo nithibh naomha-sa,

agus thruaill thu mo shàbaidean.

y Annadsa tha luchd aitliris sgeoil a dhòrt-

adh fola: agus annad tha iad agitheadh aii

na sléibhtibh: ann ad mheadhon tha iad a'

cur 'an gnàomh neòghàoine.

10 Annadsa leig iad ris lomnochduidh an

athar; dh'àsHch iad annad ise a chuireadài

a thaoibh air son neòghloine.

1 1 Agus rinn aon gràineileachd le mnaoi a

choimhearsnaich; agus thruaill aon eile gu

gràineil nighean a mhnà; agus dh'àshcii

neach eile annad a phillthar, nighean 'athar.

12 Annadsa ghabh iad duais gu fuil a

dhòrtadh: ghabh thu ocar agus riadh,agus

bhuannaich thugusanntacho d' choimhears-

naich le h-ana-cothrom, agus dhà-chuimh-

nich thu mise, deir an Tighearn Dia.

13 Feuch uime sin bhuail niise mo làmh

air do bhuamiachd neo-ionraic a rinn thu,

agus air d'fhuil, a bha ann ad mlieadhon.

14 An urrainn do cbridhe fulang, no'n

urrainn do làmhan a bhi làidir anns na

làithibh anns am buin mise rillt? Mise

Iehobhah labhair, agus ni mi.

15 Agus sgapaidh mi thu measg nan cinn-

each, agus sgànraidh mi thu measg nan

dùthchan, agus caithidh mi do neòghloine

I asad.

I 16 Agus bithidh tu air do thruailleadh

ann an se.alladh nan cinneach, agus aith-

nichidh tu gur mise an Tighearn.

17 Agus thàinig focal an Tighearn' a ni'

ionnsuidh, ag ràdh,

18 A mhic an duine, tha taigh Israeil air

fàs dhomhsa mar slial; tha iad uile 'n an

umha, agus 'n an stàn, agus 'n an iarunn,

ESECIEL, XXIII.

agus 'n an luaith, ann am meadholl na

fùirneis; chan eil anuta ach sal airgid.

19 Air an adhbhar sin, mar so tha an taigh-

earn Dia ag ràdh, A chionn gu'u d'f liàs sibh

uile 'n 'ur sal, feuch, uime sin, cruinnichidh

mise sibh gu meadhon Ierusaleim.

20 Mar a chruinnicheas iad airgiod, agus

umha, agus iarunn, agus luaith, agus stàu

gu meadhon na fùirneis, a chum an teine a

shéideadh air, gus a leaghadh; is amhuil a

chruillnicheasmisesibhse ann amchorruich,

agus ann am fheirg, agus fàgaidh mi sibh

an sin, agus lcaghaidh mi sibh.

21 Seadh, cruillnichidh mi sibh,agus séid-

idh mi oirbh ann an teine mo chorruich,

agus bithidh sibh air 'ur leagliadii 'n a

mheadhon.

22 Mar a leaghar airgiod ann am meadhon

na fàiirneis, is amhluidh a leaghar sibhse 'n

a mheadhon-sin; agus aithnichidh sibh gu'n

do dhòirt mise Iehobhah niach mo cliorr-

uich oirbh.

23 Agus thàinig focal an Tighearn' a m'

ionnsuidh, ag ràdh,

24 A mhic an duine, abair ris an Jhear-

ann, Is tusa am fearann nach 'eil air d'

uisgeachadh, air nach do thuit frasachd ann

an là na dian fheirge.

25 Tha co-bhoinn fhàidhean'n amheadhon;

mar leòmhan beucach, 'an tòir air a' chreich:

sliluig iad anaman: ghlac iad an t-ionmhas

agus na nithean luachmhor: rinn iad a

bhautraichean làonmhor 'n a mheadholl.

26 Blu'is a shagartan mo reachd, agus

mhi-naomhaich iad mo nithean naomha:

cha do chuir iad dealachadh sam bith eadar

an uaomh agus am mi-naomh, ni mò

dh" fheuch iad ciod a tha neòghlan, agus ciod

glan: agus dh'fholuich iad an sàiilean o m'

shàbaidean, agus tha mi air mo mhi-naomh-

achadh 'n am measg.

27 Tha 'uachdarain 'n a mheadhon mar

mhadraibh-alluidh, càocrach a chum creiche,

a dhòrtadh fola, a sgrios auaman, a dh'fhaot-

ainu buannachd neo-ionraic.

28 Agus chòmhdaich 'fhàidhean iad le

: criadh gun oibreachadh, a' faicinn dàomh-

: anais, agus a' f àistneachd bhreug dhoibh,

ag ràdh, Mar so tha an Tighearn Dia ag

\ ràidh, 'n uair nach do hibliair an Tighearn.

; 29 Ghuàthaich shiagh an fhearainn ainn-

eart, agus clillir iad 'an gnàomh reubainn,

; agus shàruich iad am bochd agus am feum-

. ach: seadh, rinn iad fòirueart air a' choig-

j reach gu h-eucorach.

j 30 Agus dh'iarr mise air son duine 'n am

measg a dheanadh suas a' challaid, agus a

; sheasadh anns a' bhriseadh fa m' chomhair

air soll an fhearainn, a chum nach sgrios-

ainn e; ach cha d'f illiair mi aon neach.

31 Uime sin dhòirt mi mach orramo dhian

chori|iiich; chaith mi iad le teine m' fheirge:

an slighe fhéin dhàol mi air an cinn, deir a&

I Tighearn Dia.

705

CaibidealXXIII.

1 Stràopachas Aholah agus Aholibah. 22

Smachdaichidh an luchd-gaoil iaa. 36 Thug-

adh achmhasan dhoibh air son an stràopadi-

ais, 45 agra dKfhoillsicheadh na breitheanais

a bha gu ttachd orra.

TUAIXIG focal an Tighearn' a m' ionn-

suidh a ràs, ag ràdh,

2 A mhic an duine, bha dithis bhan ann,

nigheanan na h-aoin mhàthar;

3 Agus rinn iad stràopachas anns an Eiphit,

rinu iad stràopachas 'n an òige; an sin bha

au uchd air a blaruthadh, agus an sin

bhruthadh càochan am maighdeanais.

4 Agus b' iad an ainmean, Aholah ise 'bu

shille, agus Aholibah a pillthar: agus bu

leamsa iad, agus rug iad mic agus nigli-

eanau: mar so an ainmeau; is i Ahoiah

Samaria, agus is i Aholibah Ierusalem.

5 Agus rinn Aholah stràopachas an uair bu

leamsa i; agus bha i'n déigh air a leanuain,

air na h-Asirianaich, a coimhearsnaich.

6 Sgeudaichtelegorm,'n ancinn-fheadhna,

agus 'n an luchd-riaghlaidh, iad uile 'n an

òganaich àillidh, marc-shluagh, a' marcachd

air eachaibh.

7 Mar so rinn i stràopachas leo, leis a

mheud as a bha dh' fhearaibh taghta 'n

Asiria, agus leis na h-uile air an robh a

cion; le'n àodholaibh uiJeshalaich si i fhéin.

S Xi mò a sguir i d' a stràopachas leis an

Eiphit: oir 'n a h-òige luidh iad leatha, agus

bhruth iad càochan a maighdeanais, agus

dhòirt iad oirre an stràopachas.

9 Air an adhbhar sin thug mise thairis i do

làimh a leannan, do làimh nan Asirianach

air an robh a cion.

10 Leig iad so ris a lomnochduidh; ghabh

iad a mic agus a nigheanan, agus mharbh

iad i leis a' chlaidheamh: agus dh'ihàs i

iomraiteach am measg bhau, oir thug iad

breitheanas oirre.

1 1 Agus an uair a chunnaic a pillthar Aho-

libah so, bha i ni bu truaillidh 'n a gràdh

neo-mheasarra na ise; agus 'n a stràopachas

ni bu mhò na a pillthar 'n a stràopachas.

12 Bha a cion air na h-Asirianaich a coimh-

earsnaich, cilln-fheadhna, agus luchd-riagh-

laidh, sgeudaichte gu ro sgiamhach, marc-

shluagh, a' marcachd air eachaibh, iad uile

'n an òganaich àillidh.

13 An sin chnnnaic mi gu'n robh i air a

truailleadh, gu'm b' ionann slighe dhoibh

araon;

14 Ach gu'n deachaidh ise ni b' fhaide 'n

a stràopachas: oir an uair a chunnaic i daoine

air an dealbh air a' bhalla, àomhaighean nan

Caldéach, air an tarruing le corcur,

15 Crioslaichte le criosaibh air an leas-

raibh, sgeudaiclite le ceaun-éididh daithte

air an cinn, iad uile mar chinu-flieadhna ri

'm faicinn, cosmhuil ri mic Bhabiloin, a

dh'araich tìr Chaldéa.

16 Agus co luath as a chunnaic i iad lo a

ESECIEL, XXIII.

sùilibli, ghabh i cioll orra, agus chuir i

teachdairean d'au iollnsuidh, gu Caldéa.

17 Agus thàinig na Babilonaich d'a h-iolln-

duidh gus an leabadh-ghaoil, agus thruaill

iadi le 'n stràopachas: ach an déigh'bhi air

a truailleadh leo, bha a h-illntilln air a

claonadh air falbh uatha.

18 Mar sin leig i ris a stràopachas, agus

leig i ris a lomnochduidh; an sin phill m'

inntinn-sa uaipe, amhuil a phill m' inntinn o

a pillthair.

19 Gidheadh mheudaich i a stràopachais,

le làithean a h-òige 'ghairm gu cuimhne,

anns an d' rinn i stràopachais ann an tìr na

h-Eiphit.

•20 Oir mhiannaich i a cò-chéilidhean, aig

am bheil am feoil mar fheoil asal agus an

sàol mar shàol each.

21 Mar so ghairm thu gu cuimhne neò-

ghloine d' òige, ann am bruthadh do bhroll-

aich leis na h-Eiphitich, ann am bruthadh

càochan d' òige.

22 Air an adhbhar sin, Aholibah, mar so

tha an Tighearn Dia ag ràdh, Feuch, dàiisg-

idh mise suas do leannain ann ad aghaidh,

'm bheil d' inntinn air claonadh, agus bheir

mi iad ann ad aghaidh air gach taobh;

23 Na Babilonaich, agus na Caldéich uile,

Pecod agus Soa, agus Coa, na h-Asiriauaich

uile maille rill: iad uile 'n an daoine àillidh,

cinn fheadhna, agus luchd-riaghlaidh, taigh-

earnan mòra agus iomraiteach, iad uile a'

raarcachd air eachaibh.

24 Agus thig iad ann ad aghaidh le carbad-

aibh, le cairtean, agus le rothan, agus le

coimhthional sluaigh, a chuireas ann ad

aghaidh targaid, agus sgiath, agus clogaid,

air gach aon taobh: agus cuiridh mise

breitheauas fa'n comhair, agus bheir iad

breth ort a réir am breitheanais.

25 Agus cuiridh mise m' eud a'd' aghaidh,

agus buinidh iad gu ro gharg rillt: bheir

iad air falbh do shròn, agus do chluasau,

agus tuitidh d' fhuigheall leis a' chlaidh-

eamh: bheir iad leo do mhic, agus do

nigheanau, agus loisgear na dh'fhàgar dhiot

auns an teine.

26 Bheir iad dhiot mar an ceudna d'

eudach, agus bheir iad air falbh do sheudan

maiseach.

27 Mar so bheir mise air do neòghloine

sgur annad, agus air do stràopachas le tìr

na h-Eiphit: air chor as nach tog thu suas

do shàiilean rill, agus nach cuimhnich thu

au Eiphit ni's mò.

28 Oir mar so tha an Tighearn Dia ag

ràdh, Feuch, bheir mise thairis thu do

làimh na muillntir leis am fuathach thu, do

làimh na muinntir o'm bheil do chridhu air

claonadh.

29 Agus buhiidh iad riut gu fuathach, agus

bheir iad air falbh d' uile shaothair, agus

fàgaidh iad thu lom agus rùisgte; agus

bithidh lomnoehduidh do stràopachais air a

706

leigeadh ris, araon do ghràineileachd agus

do stràopachas.

30 Ni mise na nithean so riut, a chioi.u

gu'n deachaidh tu le stràopachas an déigh

uan cinueach, a chionn gu bheil thu air do

thruailleadh ÃŒe'u àodholaibh.

31 Ghluais thu ann an slighe do pheathar,

uime 3in bheir mise a cupan-sa ann ad

làimh.

32 Mar so tha an Tighearn Dia ag ràdi,

Olaidh tu de chupan do pheathar, domhaill

agus farsuinn; nithear gàire fanoid rillt;,

agus bithidh tu a'd' bhall-magaidh; is mòr

na bheil ann.

33 lìonar thu le misg agus le doilghios, le

cupan uamhais agus léir-sgrios, le cupan do

pheathar Shamaria.

34 Ni thu fòs 'òl agus a shiighadh as, agus

brisidh tu a bhloighdean, agus spàonaidh

tu do chàochan fhéin asad: oir mise labhair

e, deir an Tighearn Dia.

35 Uime sin mar so tha an Tighearn Dia

ag ràdh, A chionn gu'n do dhà-chuimhuich

tlm mise, agus gu'u do thilg thu mi air do

chùlaobh, air an aobhai'sill, giiilain thllsa

fòs do ghràineileachd agus do stràopachais.

36 thuirt an Tighearn rium os bàn-,

A mhic an duille, an toir thu breth air

Aholah, agus air Aholibah à seadh, foillsich

dhoibh an gràineileachdan;

37 Gu'n do chuir iad 'an guàomh adhaltran-

as, agus gu bheil fuil 'n an làmhan, agus le

'n àodholaibh gu'n d'rinn iad adhaltranas,

agus gu'n d'thug iad fòs air am mic, a rug

iad dhomhsa, sillbhal air an son-san troimh

an teine g' an losgadh.

38 Os bàrr rinn iad so riumsa; thruaill

iad m' iollad naomh air an là sin fhéin, agus

mhi-naomhaich iad mo shàbaidean.

39 Oir an uair a mharbh iad an clann d'

an àodholaibh, an sin thàinig iad air an là

sin fhéin do m' ionad uaomh-sa, 'g a thruaill-

eadh; agus, feuch, mar so rinn iad ann am

mcadholl mo thiglie.

40 Agus a thuilleadh air so, gu'n do chuir

iad fios air daoine gu teachd o chéin, chum

au do chuireadh teachdair; agus, feuch,

thàinig iad, air son an d'rinu thu thu fhéin a

nigheadh, do shùilean a dhath, agus thu

fein a sgeudachadh le seudaibh.

41 Agus shuidh thu air leabaidh urram-

aich, agus bord ulluichte f' a comhair, air

an do chuir thu mo bholtrach-sa, agus

m'oladh.

42 Agus bha guth na muinntir a bha aig

suaimhueas maille rill, agus mòr chuid-

eachd nam fear o Shaba, o'n fhàsach, a

chuir làmh-fhailean air an làmhau, agus

coroin mhaiseach air an cinn.

43 An sin thuirt mise rithe-sa 'blia

sean ann an adhaltranas, An dean iad aiiis

stràopachas leatha, agus ise leo-san ?

44 Gidheadh chaidh iad a steach d'a

h-ionnsuidh, mar a théid iad a steach j^a

ESECIEL, XXIV.

gtràopaich: mar sin cnaidh iad a steach

gii Aholah agus gu Ahollbah, na mnathau

neòghlau.

45 Agus bheir na daoine cothromach breth

orra, a reir breith bhauadhaltranach, agus

a reir breith bhau a dhòirteas fuil; a chionn

gur bau-adhaltrauaich iad, agus gu bheil

fuil 'n an làuihau.

4G Oir mar so tha an Tighearn Dia ag

ràdh, Bheir mise nìos cuideachd orra, agus

blieir mi iad gu bhi air an atharrachadh,

agus air an creachadh.

47 Agus clachaidh a' chuideachd iad le

clachaibh, agus gearraidh iad sìos iad le 'n

claidhibh; marbhaidh iad am mic agus an

nigheauau, agus loisgidh iad an taighean le

teine.

48 Mar so cuiridh mise cosg air gràilleil-

eachd anns an fhearaun, a chnni gu'm fogh-

luim na h-uile mhuathau gun deauamh a

réir 'ur gràilleileachd-sa.

49 Agus dàolaidh iad niibh 'ur gràineil-

eachd, agus giàdaillidh sibh lochdau 'ur

n-àodholan, agus aithnichidh sibh gur mise

an Tighearn Dia.

CaibidealXXIV.

1 Le cosamlilachd coire air qhoil nochdadh léiv-

sgrios Ierusaleim. 15 Thoirmisgeadh do Ese-

ciel bròn a dheanamh air son bàis a mhnà,

19 cJillmgu'7i cuireadh e 'an céill do na h-illdh-

aich yu'n tig triollaidean orra a théid os ceann

bròin.

ARIS, anns an uaothamh bliadhna, anns

au deicheamh màos, air an deicheamh

là de'u mhàos, thàinig focal an taigheam' a

m' ionusuidh, ag ràdh,

2 A mhic an duille, sgrìobh dhuit ainm an

là, a' cheart là so: chuir rìgh Bhabiloin e

féinau aghaidh Ierusaleim air a' cheart là so.

3 Agus labhair cosamhlachd ris an taigh

cheanuairceach, agus abair ris, Mar so tha

an Tighearn Dia ag ràdh, Cuir air coire;

cuir air e, agus fòs dòirt ann uisge:

4 Cruinnich a mhàrean ann, gach aon mhàr

maith, an t-sliasaid agus an slinneau; làoll

e le roghadh nan cnàmh.

5 Gabh roghadh an treud, agus loisg fòs

na cnàmhau foidhe, thoir goil bhras air,

agus bitheadh a chnàmhan air am bruich

ann.

G Uime sin, mar so tha an Tighearn Dia

ag i-àdh, Is an-aoibhin do'n chaithir fhuil-

tich, do'n choire aig am bheil a shal ann,

agus nach deachaidh a shal a mach uaithe;

thoir a mach e, màr air mhàr, na tuiteadh

crannchur air bith air.

7 Oir tha a fuil 'n a meadhon, chuir i air

mullach creige i, cha do dhòirt i air an

talamh i, chum a folach le duslach:

8 A chum gu'u tugadh i air feirg teachd

a nìos a dheauamh dioghaltais: chuir mise

a fuil air mullach creige, chum nach bith-

eadh i air a folach.

9 Air an adhbhar sin, Mar so tha an taigh-

707

: earu Dia ag ràdh, Is an-aoibhin do'n chaithii

fhuiltich; ni mise fòs a' chruach-theille

j mòr.

10 Carnaibh connadh, fadaibh an teine,

caithibh an fheoil, cuiribh oirre spàosraidh

' gu leòr, agus loisgear na cuàmhau.

11 an sin cuir falamh e air 'éibhlibh, a

chum gu'u teasaich a' ph)-àis, agus gu'n

loisg i, agus gu'm bi a salchar air a leaghadii

innte, air chor as gu'm bi a sal air a chaith-

eamh.

12 Lean a sal rithe gu teann, agus cha do

dhealaich e rithe; tha a salchar mòr, tha a

salchar brcnn.

13 ann ad shalchar tha neòghloine, do

bhrígh gu'n do ghlau mi thu, agus nach

i'obh thu glan; cha bhi thu air do ghlauadh

o d' thruaillidheachd ui's mò, gus an toir

mise air mo chorruich gu'u gabh i tàmh

ort.

14 Mise Iehobhah labhair, thig e gu crìch,

agus coimliollaidh mise e, cha téid mi air

m' ais, ni mò chaomhailleas mi, no ghabhas

mi aithreachas; a réir do shhghe, agus a

reir do dlieauadais bheir iad breth ort, deil

au Tighearn Dia.

15 Mar an ceudna thàinig focal an taigh-

earn' a m' ionnsuidh, ag ràdh,

16 A mhic an duille, feuch, bheiream-sa

air falbh uait mianu do shàil le buille: gidh-

eadh cha dean thu bròa no gul, ni mò

shileas do dheòir.

17 Leig dhiot glaodhaich, na dean caoidh

air soll uam marbh, ceaugail culaidh do

chinn ort, agus cuir do bhrògau air dc

chosaibh, Agus na foluich do ghuàiis, agus

na h-ith aran luchd-bròin.

18 Mar sin labhair mi ris na daoillibh anns

a' mhaduinn, agus dh'eug mo bhean mu au-

moch; agus rinn mi 's a' mhaduinn mar

dh'àithneadh dhomh.

19 Agus thuirt an sluagh rium, Nach

inuis thu dhuinn ciod ar guothuch-ne ràs na

nithibh so a tha thu 'deauamh?

20 an sin fhreagair mi iad, Thàinig focal

au Tighearn' a m' iollnsuidh, ag ràdh,

21 Labhair ri taigh Israeil, Mar so tha an

Tighearn Dia ag ràdh, Feuch, truaillidh

misem' iollad naomh, òirdheirceas 'ur treise,

! miaun 'ur sàil, agus an ni a 's caomh le 'ur

} n-anam: agus 'ur mic agus 'ur uigheanau a

dh'fhàgadh, tuitidh iad leis a' chlaidheamh.

I 22 Agus ni sibh mar a rinn mise: chan

fholaich sibh 'ur u-aghaidh, agus chan ith

' sibh arau luchd-bròill.

23 Agus bithidh 'ur n-éididh air'ur cinn,

agus 'ur brògau air 'ur cosaibh: cha dean

sibh bròu no gid, ach seargaidh sibh as air

j son 'ur n-euceartau, agus ni sibh bròn, gach

aon r'a chéile.

24 Mar so tha Eseciel dhuibh 'n a chomh-

: aradh: a réir gach ni a rinn esan,ni sibhse:

i agus an uair a thig so, aithnichidh .slbh gur

1 mise an Tighearn Dia.

ESECIEL, XXV, XXVI.

25 MiiY aii ceudna, a mbic an duine, nach

tachalr e anns an là 's am buin mise uatba

an neart, aoibbneas an glòire, miann an sàil,

agus an ni sin air an suidbicb iad an innt-

inn, am mic, agus an uigbeanan;

26 Gu'n tig esan a tbéid as air an là sin do

d' ionnsuidb, a tboirt ort a cbluinntinn le d'

cbluasaibb ?

27 Anns an là sin fosgailear do bbeul do'n

tl 'tbéid as, agus labbraidb tu, agus cba bbi

tbu ni's mò balbb, agus bitbidb tu dboibb

mar cbombaradb, agus aitbnicbidb iad gur

mise an Tigbearn.

CaibidealXXV.

1 Nithear dioghaUas air na h-Amonaich, 8 air

Moab agxis air Se.ir, <£c. air son an naimh-

deas a nochd iad do na h-illdhaich.

THAINIG focal an Tigbearn' a rìs a m'

ionnsuidb, ag i-àdb,

2 A mbic an duine, cuir do gbnàiis an agb-

aidh nan Amonacb, agus dean fàistneacbd

'n an agbaidh;

3 Agus abair ris na h-Amonaicb, Cbiinn-

ibb focal an Tigbearna Dia, Mar so tha an

Tigbearn ag ràdh, a chionn gu'n d' tbubli-

airt tbu, Aba, an agbaidhm' ionaid naohnh,

'n uair a thruailleadb e, agus an agliaidb

fearainn Israeil, an uair a bha e fàs, agus

an agliaidh taighe ludab, an uair a dh'fhalbh

iad ann am braigbdeanas;

4 Feucb, uime sin, bbeir mise thairis thu

do mhuinntir na b-àirde 'a ear mar sbeilbli,

agus suidhichidb iad annad an àrois, agus

ni iad an àite-còmhnuidb annad: itbidb iad

do mbeas, agus òlaidh iad do bhainne.

5 Agus ni mi Rabah 'n a crò air son

cbàmhal, agus clann Anioin 'n a àite-biidlie

do threudaibb: agus aitbnichidh sibh gur

mise an Tigbearn.

6 Oir mar so tha an Tigbearn Dia ag ràdh,

A chionn gu'n do bbuail tbu do làmban,

agus gu'n do bbreab tbu le do chosaibb,

agus gu'n d'rinn tbu gàirdeacbas ann ad

cliridlie, le d' uile tharcuis an aghaidb fear-

ainn Israeil;

7 Feuch, uime sin, sànidh mise niach nio

làmh ort, agus bbeir mi seachad tbu mar

chreich do na cinnich, agus gearraidh mi as

thu na slòigh, agus caitbidb mi thu a mach

as na diitbchaibb: sgi-iosaidb mi tlm, agus

aithnichidh tu gur mi an taighcarn.

8 Mar so tha an Tigbearn l)ia ag ràdh, A

chionn gu bheil Moab agus Seir ag ràdb,

Feuch, tba taigh illdah cosmbuil ris na b-uile

chinnicb;

9 Air an adhbhar sln, feuch, fosglaidh mise

taobb Mboaib, a leigeadb ris nam bailtean

a tba air 'iomall, maise na dàithcha, Bet-

iesimot, Baal-meon, agus Ciriataim.

10 Do fbearaibh na h-àirde 'n ear, maille

ri cloinn Amoin, agus bheir mi iad mar

sbeilbb, a cbum nach bi cuimhne air cloinn

Amoin am measg nan cinneach.

70S

1 1 Agus bbeir mi breitbeanas air Moab,

agus aithnichidh iad gur mi an Tighearn.

12 Mar so tha an Tighearn Dia ag ràdh,

A cbionn gu'n do gbnàtbaich Edom dàogh-

altas trom an agbaidb ludab, agus gu'n

d'tlillg e oilbbeum mòr anns an dìoghaltas

a rinn e orra:

13 Uime sin, mar so tba an Tighearn Dia

ag ràdh, Sànidb mise fòs a mach mo làimb

air Edora, agus gearraidh mi as duine agus

ainmbidh uaithe, agus ni mi fàs e o Theni-

an, agus tuitidb muinntir Dbedaill leis a'

chlaidheamh.

14 Agus leagaidh mi mo dhàoghaltas air

Edom le làimh mo shluaigh Israeil, agus ni

iad ann an Edom a réir mo chorruicli, agus

a reir mo dhian- fheirge; agus bithidh fios

mo dhàogbaltais aca, deir an Tighearn Dia.

15 Mar so tba an Tighearn Dia ag ràdh,

A chionn gu'n do bhuin na Philisticb gu

dàoghaltach, agus gu'n d'rinn iad dàoghaàtas

le cridbe aingidb gu milleadh, air son an

t-sean nàimhdeis;

16 Uime sin, mar so tha an Tigbearn Dia

ag ràdh, Feuch, sànidb mise mach mo làmh

air na Philistich, agus gearraidh mi as na

Ceretich, agus millidh mi fuigheall slios na

fairge.

17 Agus ni mi dìoghaltas mòr orra le ach-

mhasain gharga, agus aitbnichidh iad gur

mise an Tighearn, 'n uair a leagas mi orra

mo dhàoghaltas.

CaibidealXXVI.

1 Sgriosar Tirus a chionn gu'n dWiàin i lùir

air Ierusalem. 7 Mòr-chumhachd Nelill-

càindnesuir an aghaidh Thiruis. 15 Cà-iolh-

naichidh prionnsachan na fairge, agusbith-

idh uamhas orra ri fuaim a leagaidh.

AGUS tbarladh anns an aon bhliadhna

deug, air a' cbeud là de'n mhàos,

gu'n d' tbàinig focalan Tigbearn'am' ionu-

suidh, ag ràdh,

2 A mhic an duine, a chionn gu n d' thubh-

airt Tirus an agbaidh Ierusaleim, Aha, tha

ise 'bha 'n a dorsaibh do'n t-sluagb briste:

phill i thugam-sa; leasaicbear niise nis, o

chuireadb ise fàs;

3 Air an adhbhar sin, mar so tha an Tigb-

earn Dia ag ràdb, Feucb, tba mise a'd'

aghaidh, Tbiruis, agus bheir nii airmòran

chinneach teachd a nìos a'd' aghaidb, mar a

bheir an fhairge air a tonnaibbteachd a nìos.

4 Agus sgriosaidh iad ballachan Tbiruis,

agus brisidb iadsàosadaingnich: tairngidh

mise fòs a duslach uaipe, agus ni mi i mar

mhullacb creige.

5 Bithidh i 'n a b-ionad-sgaoilidh làon ann

am nieadhon na fairge: oir labbair raise, tha

an Tigbearn Dia ag ràdh, agus bitbidh i 'n

a creich do na cinnicb.

6 Agus raarbhar a nigbeanan a tha 's a'

mhacbair leis a'cblaidbeamb, agus aithnich-

idh iad gur raise an Tighearn.

I 7 Oir mar so tha an Tighearn Dia ag ràdh.

ESECIEL, XXVII.

I feuch, bheir mise air Tirus Nebuchadnesar

rígh Bhabiloin, rìgh ríghrean, o'n àirde

tuath, le eachaibh, agus le carbadaibh, agus

le marcaich, agus le cuideachdaibh, agus le

mòran shiaigh.

8 Marbhaidh e leis a' chlaidheamh do

nigheanan anns a'mhachair; agus ni e daing-

neach ann ad aghaidh, agus tilgidh e suas

tòrr a'd' agliaidii, agus togaidh e suas a'd'

aghaidh an sgiath.

9 Agus cuiridh e innil-cogaidh an aghaidh

do bhallachan, agus le 'thuaghau brisidh e

sàos do dhaingnich.

10 Le làonmhoireachd a chuid each,fol-

aichidh an duslach thu; criotlmaichidh do

bhalla le toirm a' mharc-shluaigh, agusnan

rothan, agus nan carbadan, an uair théid e

steach air do gheatachaibh, mar a théid

daoine steach air baile 's an d' rinneadh

briseadh.

1 1 Le iongannaibh a chuid each saltraidh

e sìos do shràidean uile: marbhaidh e do

shluagh leis a' chlaidheamh, agus théid do

dhaingnich làidir sìos gu làr.

12 Agus ni iad creach de d' shaoibhreas,

agus ni iad cobhartach de d' cheannachd;

agus brisidh iad sìos do bhallachan, agus

millidh iad do thighean taitneach; agus

leagaidh iad do chlachan, agus d' fhiodh,

agus do dhuslach ann am meadhon an uisge.

13 Agus bheir mise air fuaim d' òran sgur,

agus cha chluinuear fonn do chlàrsach ni's

mò.

14 Agus ni mi thu mar mhullach creige:

bithidh tu ann ad ionacl sgaoilidh làon:

cha bhi thu air do thogail ni's raò: oir mise

Iehobhah labhair, deir an Tighearn Dia.

15 Mar so tha an Tighearn l)ia ag ràdh ri

Tirus, Nach criothnaich na h-eileanan ri

fuaim do leagaidh, 'n uair a dh'éigheas a'

mhuinntir Ieònta,'n uair anithearau sgrios

ann ad mheadhon ?

16 An sin thig uile phrionnsachan na fiiirge

nuas o'n rígh-chaithrichibh, agus cuiridh iad

am falluinuean a thaoibh, agus cuiridh iad

dhillbh an culaidhean-gréise: éididh iad iad

féin le ball-clirith, suidhidh iad air an làr,

agus criothnaichidh iad gach tiota, agus

bithidh uamhas orra de d' thaobh-sa.

17 Agus togaidh iad tuireadh airdoshon,

agus their iad riut, Cionnus a sgriosadh

thusa 'bha air d' àiteachadh le luchd-fairge,

a' chaithir ioraraiteach a bha làidir anns an

fhairge, i fhéin agus a luchd-àiteachaidh, a

tha 'cur an eagail air na h-uile 'tha 'g a

tathaich ?

18 A nis criothnaichidh na h-eileanan ann

an là do leagaidh; seadh, bithidh na h-eil-

eanan a tha 's an fhairge fo bhuaireadh air

son do shillbhail.

lU Oir mar so tha an Tighearn Bia ag

ràdh, An uair a ni mise dhiot caithir fhàs,

mar na caithrichean nach 'eil air an àit-

eachadh, an uair a bheir mi nìos ort an

709

doimhne, agus a thig na tuiltcan mòra os

do cheann;

20 An uair a bheir mi ort dol sìos leo-san

a théid sìos do'n t-slochd, le muinntir na

h-aimsir' o shean, agus a chuireasmi thu'an

ionadaibh àochdarach na talmhainn, ann an

ionadaibh fàs o shean, leo-san a théid sìos

do'n t-slochd, air chor as nach bi thu air

d'àiteachadh, agus nach seas thu ni's mò

ann an tìr nam beò:

21 Ni mi uamhas dhiot, agus cha bhi thu

ann: ged iarrar thu, gidheadh chan fhaigh-

ear thu ni"s mò gu bràth, deir an taighearH

Dia.

CaibidealXXYIL

1 Margaidhean Tldrids: 26 A nn an là a sc/r>os

tuitidh a beartas ann am buillgean na fairge.

29 Ni niaraichean agus luchd-ùiteachaidhnnn

eileannan caoidh air a son.

rT"^HAINIG focal an Tighearn' a m'ionn-

X suidh a ràs, ag ràdh,

2 A nis a mhic an duine, tog suas tuireadh

air son Thiruis;

3 Agus abair ri Tirus, thusa 'tha air do

shuidheachadh aig dol a steach na fairge, a

tha W cheannaiche do'n t-sluagh air son

mhòran eileanan, Mar so tha an Tighearn

Dia ag ràdh, O Thiruis. thuirt thu, Tha

mi ro sgiamhach.

4 Tha d'iomall ann am meadhon na fairge,

rinn do luchd-togail do rahaise foirfe.

5 Rinn iad d' uile chlàir de chrannaibh

gillbhais Shenir: thug iadseudairo Lebanon

a dheanamh chrann-sillil duit.

6 De dharagaibh Bhàsain rànn iad do

ràmhan: rinn cuideachd nan Asurach do

thotachau de chnàmhau-deuda o eileauaibh

Ciiitim.

7 B'e anart grinn, le obair-ghréise o'n

Eiphit a sgaoil thu mach gu bhi 'n a sheò)

duit: b'e gorm agus purpur o eileanaibh

Elisah an ni sin a sgeudaich thu.

8 B' iad luchd-àiteachaidh Shidoin agus

Arbhaid do mharaichean: b' iad do dhaoine

glice 'bha annad, Thiruis, luchd-stilliridh

do loingeis.

9 B' iad seanairean Ghebail, agus a dhaoine

glice, 'bha agad 'n an luchd-calcaidh: bha

loingeis na fairge gu léir, le 'm maraichean

annad, a chum do mhalairt a raheudachadh.

10 B' iad muinntir Phersia, agus Luid,

agus Phuit, d'fhir-chogaidhannadflieachd:

clu'och iad suas an sgiath agus a' cheann-

bheart annad; chuir iad 'an céill do mhaise.

1 1 Bha fir Arbhaid le d' flieachd air do

bhallachaibh nui'n cuairt, agus bha na

Gamadaich ann ad thùraibh: chroch iad an

sgiathan air do bhallachaibh mu'n cuairt:

rinn iad do mhaise foirfe.

12 B' i Tarsis do cheannaiche, do bhrígh

pailteis an uile stòrais; le airgiod, iarunn,

stàn, agus luaith, rinn iad malairt ann ad

mhargaidhean.

13 labhan, Tubal, agus Mesech, b' iadsan

ESECIEL, XXVIII.

(io cheannaichean: reic iad pearsamian

dhaoine, agus soithichean iimlia ann ad

mhai'gadh.

14 Kinn muinntir Thogarmah nialairt ann

ad mhargaidhean, le eachaibh, Agus le

marc-shluagh, agus le muileidibli.

15 B' iad fir Dhedain do cheannaichean,

raòrau eileanan malairt (^o làimhe: thug iad

a d' ionnsuidh mar thiodhlac, adliarcan

deud-chnàmh, agus eboni.

16 B' i Siria do cheannaiche air son làon-

mhoireachd nan oibre a rinn thu: rinn iad

malairt ann ad mhargaidliean le emeraild,

purpur, agus obair-ghréise, agus anart

gi'inn, agixs coral, agus agat.

17 B' iad illdah agus tìr Israeil do cheann-

aichean: reic iad ann ad mhargadh cruith-

neachd Mhillnit, agus Pannag, agus mil,

agus oladh, agus àoc-shlainte.

18 B' e Damascus do cheannaiche ann an

làonmhoireachd nan oibre a rinn thu, air

son jjailteis an uile shaoiblireis: ann am

fìon Helboin, agus ann an olainn ghil.

19 llinn Dan lòs, agus labhan, a' dol air

au ais agus air an aghaidh, malairt ann ad

mhargaidhean: bha iarunn oibrichte, casia

agus calamus ann ad mhargadh.

20 B' e Dedan do cheannaiche ann an eud-

aichibh luachmhor air son charbad.

21 Kinn Arabia, agus uile phi-ionnsachan

Chedair malairt riut ann an uaill, agus ann

an reitheachan,agusannan gabhraibh: anns

na nithibh so b' iad do luchd-malairt.

22 Ceannaichean Sheba agus Raamah,

b'iadsan do cheannaichean: rinn iad malairt

ann ad mhargadh le taghadh nan uile

spàosradh, agus leis na h-uile chlachaibh

hiachmhor, agus le h-òr.

23 B' iad Haran agus Canneh, agus Eden,

ceanuaicliean Sheba, Asuir, agus Chilmaid,

do cheannaicliean-sa.

24 B' iad so do luchd-malairt anns na

h-uile nithibh, ann an eudaichibh gorma,

agus ann an obair-ghréise, agus ann an

cisteachan de clilllaidhean ràollihach, air

an ceangal le cordaibh, agus air an deanamh

de sheudar, am measg do mhalairt.

25 Sheinn longau Tharsis mu d' thimchioll

aun ad mliargadh; agus bha thu air do

làonadh, agus air do dheanamh ro ghlòr-

mhor ann am meadhon nan cuailltean.

26 Thug do hichd-iomraimh thu gu uisg-

eachan mòra: bliris a' ghaoth an ear thu

ann ani meadhon na fairge.

27 Do shaoibhreas, agus do mhargadh, do

mhalairt, do mharaichean, agus d'fhir-

stilliridh, do luchd-calcaidh,agus do luchd-

malairt, agus d' uile luchd-cogaidh a tha

annad, agus ann ad uile chuideachd a tha

ann ad mheadhon, tuitidh ann am builsgean

na fairge, ann an là do sgrios.

28 Rifuaim gaoire IvLchd-stilliridh do loing-

eis, cràothnaichidh na bailtean mu'n cuairt

duit.

710

[ 29 Agus thig na h-uile a ghlacas an ràmh,

na maraichean, uile stillireadaii'ean na

fairge, nuas o'n longaibh, seasaidh iad air

an tàr.

I 30 Agus bheir iad air an guth gu'n cluinn-

j ear e os do cheann, agus glaodhaidh iad gu

goirt, agus tilgidh iad suas duslach air an

cinu, ni iad iad fhéin aornagain anns an

luaithre.

31 Agus ni iad iad fhéin uile maol air do

shon, agus crioslaichidh iad iad léin ann an

eudach-saic, agus guilidh iad air do shoii le

goirteas cridhe, le tuireadh geur.

32 Agus 'n an caoidh togaidh iad cumha

air do shon, agus ni iad bròn os do cheann;

cifi ràdh, Cò 'bu chosnduiil ri Tirus, a bu

chosmhuil rithe-sa 'tha millte ann am

meadhon na fairge ?

33 'N uair chaidh d' oibre a mach anns na

fairgibh, shàsuich thu iomadh sluagh; rinn

thu beartach ríghrean na talmhainn le

mòr-phailteas do shaoibhreis agus do mhal-

airt.

34 'S an àm anns am brisear thu leis an

fliairge ann andoimhneachdnan uisgeachan,

tuitidh do chcannachd agus do chuideachd

gu h-iomlan aim ad mheadholl.

35 Bithidh uamhas, do d' thaobh, air uile

luchd-àiteachaidh nan eileanan, bithidh

eagal anmhor air an ríghrean, bithidh an

gnàiis fo ghruaimean.

36 Ni na ceannaichean am measg nan cinn-

each sgeig ort; bithidh tu ann ad uamhas,

agus cha bhi thu ann ui's mò gu bràth.

CaibidealXXVIII.

1 Brenneanas an aghaidh prionnsa Thiruia^ a

chioàin (ill!n robh e uaibhreach 'n a chridhe^

11 Caoidh os ceann rìgh Thiruis. 20 Breith-

eanas Shidoin. 24 Tionailear sluagh Isratil

o na cinnich am measg am bheil iad air a\%

sgapadh.

THAINIG focal an Tighearn' a m' ionu

suidh a ràs, ag ràdh,

2 A mhic an duine, abair ri prionnsa Thir-

ais, Mar so tha an Tighearn Dia ag ràdh, a

chionu gu bheil do chridhe air a thogail

suas, agus gu'u d' thuirt thu, Is dia mi,

tha mi 'm shuidhe ann an caithir Dhé, ann

am meadhon nan cuanta; gidheadh is duine

thu, agus cha Dia, ged a chuir thu do

chridhe mar chridhe Dhé.

3 Feuch, is glice thu na Daniel; chan eil

dàomhaireachd sam bith foluichte uait:

4 Le d' ghliocas, agus le d' tlmigse, fhuair

thu dhuit fhéin maoin, a^gus fhuair thu òr

agus airgiod ann ad thaisgeachaibh.

5 Le d' ghliocas mòr, agus le d' mhalairt,

mheuduich thu do shaoibhreas, agus tha

do chridhe air a thogail suas le d' bheartas.

6 Air an adhbhar sin, mar so tha an taigh-

earn Dia ag ràdh, A chionu gun do chuir

thu do chridhe mar chridhe Dhé;

7 Feuch, uime sin, bheir mise coigrich ort,

fir uamhasach nan cinneach; agus tainigidl'

ESECIEL, XXIX.

iacl an claidhean an aghaidh maise do ghlioc-

ais, agus truaihidh iad do dhealradh.

8 Cuiridh iad sìos do'n t-slochd thu,

agus bàsaichidh tu le bàs na muinntir' a

mharbhar ann am meadhon na fairge.

9 An abair thu fathasd an làthair an ti a

mharblias thu, Is dia mi à ach bithidh tu

a'd' dhuine, agus ni h-ann a'd' dhia ann an

làimh an ti a mharbhas thu.

10 Bàsaichidh tu le bàs nan aeo-thim-

chioll-ghearrta, le làimh nan coimheach:

oir mise labhair e, deir an Tighearn Dia.

11 Os bàrr, thàinig focal an Tighearn' a

m ionnsuidh, ag ràdh,

12 A mhic an duine, tog suas caoidh os

ceann rìgh Thiruis, agus abair ris, Mar so

tha an taigheai-n Dia ag ràdh, Tha thu 'cur

seuladh air do chuid stòrais, làn de ghliocas,

agus foirfe ann am maise.

13 Bha thu ann an Eden, gàradh Dhé;

b'e do chòmhdach na h-uile clach luach-

mhor, an sardills, an topas, agus an daimean,

am beril, an t-onics, agus an iasper, an

saphir, an t-emerald, agus an carbuncal,

agus an t-òr: ghleusadh obair do thiompan,

agus do phàoban annad anns an là 's an do

chruthaicheadh thu.

14 Is tu an cherub ungta a chòmhdaich-

eas: agus shuidhich mise thu; bha thu air

sliabh naomh Dhé; shillbhail thu ann am

meadhon nan clachan dealrach.

15 Bha thu foirfe ann ad shlighibh, o'n là

's an do chruthaicheadh thu, gus an d'

fhuaradh annad aingidheachd.

16 Le làonmhoireachd do mhalairt làon iad

do mheadhon le h-ainneart, agus pheacaich

thu: uinie sin, tilgidh mise thu, mar ni mi-

naomh, a mach o shliabh Dhé: agus sgrios-

aidh mi thu, a cheruib a chòmhdaicheas!

à meadhon nan clachan dealrach.

17 Bha do chridhe air a thogail suas le d'

mhaise; thruaill thu do ghliocas le d' dheal-

radh: tilgidh mise gu làr thu, cuiridh mi

thu"an làthair ríghrean, gu bhi a' d' bhall-

amhairc dhoibh.

18 Le làonnihoireachd d' euceartan thruaill

thu d' ionadan naomha, le euceart do mhal-

airt; uime sin bheir mise mach teine as do

mheadhon, caithidh e thu, agus ni mise

luath dhiot air an talamh, ann an sealladh

nan uile a chi thu.

19 ladsan uile d' an aithne thu measg an

t-sluaigh, bithidh uamhas orra do d' thaobh:

bithidh tu ann ad uamhunn, agus cha bhi

thu ann ni's mò gu bràth.

_ 20 a rìs thàinig focal an Tighearn' a m'

ionnsuidh, ag ràdh,

21 A mhic an duine, cuir do ghnùis an

aghaidh Shidoin, agus dean taistneachd 'n

a h-aghaidh.

22 Agus abair, Mar so tha an Tighearn

I)ia ag ràdh, Feuch, tha mise ann ad

afehaidn, Shidoin, agus bithidh mi air

mo ghlòrachadh ann ad mheadhon: agus

711

aithnichidh iad gur ml an Tighearn n uair

a ni mi innte breitheanais, agus a bhithea'J

mi air mo naomhachadh inute.

23 Oir cuiridh mi innte plàigh, agus fuil 'n

a sràidibh, agus bheirear breitheanas air an

leònta 'n a meadhon, leis a' chlaidheamh a

bhitheas oirre air gach taobh; agus aith-

nichidh iad gur mi an Tighearn.

24 Agus cha bhi dris dhealgach ann ni's

mò do thaigh Israeil, no dris a bheir doilghios,

dhillbhsan uile mu'n cuairt a tha ri tàir

ori-a; agus aithnichidh iad gur misc an

Tighearn Dia.

25 Mar so tha an Tighearn Dia ag ràdh,

'n uair a thionaileas mise taigh Israeil o na

cillnich am measg am bheil iad air an

sgapadh,agus a bhitheas mi airmo naomh-

achadh annta, 'an sealladh nan cinneach, an

sin gabhaidh iad còmhnuidh 'n am fearanu

a thug niise do m' òglach lacob.

26 Agus gabhaidh iad còmhnuidh ann gu

téaruinte, agus togaidh iad taighean, agus

suidhichidh iad fìon-liosan: seadh, gabh-

aidh iad còmlmuidh le dànachd, an uair a

ni mise breitheanas orra-san uile 'tha dean-

arah tàir orra gach taobh nm'n cuairt doibh;

agus aithnichidh iad gur mise Iehobhah an

Dia.

CaibidealXXIX.

1 Breitheanas an aghaidh Pharaoh do bhrígh

gu'n do bhuin e gu cealgach ri Israel. 8 Guir-

ear tìr na h-Eiphit J'às, ach cruinnichear a

sluagh a rìs d'an dùthaich fhéin ^an ceann dà

fhichead bliadhna. 17 Gheibh N'ebuchadàiesar

an Eijàhit mar thuarasdaL air son a sheirbhis

an aghaidh Thàruis.

ANNS an deicheamh bliadhna, anns an

deicheamh màos, air an dara là deug

de'n mhàos, thàinig focal an Tighearn' a m'

ionnsuidh, ag ràdh,

2 A mhic an duine, cuir do ghnùàs an

aghaidh Pharaoh rìgh na h-Eiphit, agus

dean f àistneachd 'n a aghaidh-san, agus an

aghaidh na h-Eiphit uile.

3 Labhair agus abair, Mar so tha an taigh-

earna Dia ag ràdh, Feuch, tha mise a'd'

aghaidh, Pharaoh, arígh na h-Eiphit, an

uabheist mhòr a tha 'n a luidhe ann am

! meadhon 'aimhnichean fhéin, a thubhairt, Is

I leam fhéin m' amhailln, rinn mi air mo shon

} fhéin i.

4 Ach cuiridh mise dubhain ann ad ghial-

\ aibh, agus bheir mi air iasg d' aimhnichean

leantuinn ri d' lannaibh, agus bheir mi

nìos thu à meadhon d' aimhnicheau, agus

leanaidh uile iasg d' aimhnichean ri d'

lannaibh.

5 Agus tréigidh mise thu 's an fhàsach,

thu fhéin agvis uile iasg d' aimhnichean:

tuitidh tu air na machraichibh loma; cha

bhi thu air do thiollal, no air do chruinn-

eachadh ri 'chéile: thug mise thu mar

bhiadh do bheathaichibh na macharach,

agus do eunlaith an athair.

ESECIEL, XXX.

Agus aithnichidh uile hichcl-àiteachaidh | 19 Air an adhbhar sin, mar so tha an taigh-

na h- Eiphit gur mise an Tighearn, a chionn

gu'n robh iad 'n an luirg chuilce do thigh

Israeil.

7 'N uair a ghlac iad thu, bhris thu 'n an

làimh, agus reub thu an gualailln uile:

agus an uair a leig iad an taice riut, bhris j shluagh.

earn Dia ag i-àdh, Feuch, bheir raise tìr na

h-Eiphit do Nebuchadnesar rìgh Bhabiloin,

agus glacaidh e a sluagh, agus glacaidh e

a creach, agus glacaidh e a cobhartach,

agus bithidh sin 'n a thuarasdal ais: a

thu, agus dh'fhàg thu an leasraidh uile gun

taice.

8 Air an adhbhar sin, mar so tha an taigh-

earn Dia ag ràdh, Feuch,bheir miseclaidh-

eamh ort, agus gearraidh mi mach asad

duine agus ainmhidh.

9 Agus bithidh tìr na h-Eiphit falamh

agus f às; agus aithnichidh iad gur mise an

Tighearn: a chionn gu'n d' thuirt c, Is

leamsa an amhainn, agus is mi a rinn i.

10 Feuch, uime sin, tha mise ann ad

aghaidh, agus an aghaidh d' aimhnichean;

agus ni mi tìr na h-Eiphit gu tur fàs agus

falamh, o thàir Shiene, cadhon gu iomall

Etiopia.

1 1 (Jha-n imich cos duine sani bith troimpe,

agus chan imich cos ainmhidh troimpe, ni

mò bhitheas i air a h-àiteachadh ré dà

fhichead bliadhna.

12 Agus ni mi tìr na h-Eiphit fàs ann am

moadlion nan dùthchan a tha fàs, agus

bithidh a caithrichean, ann am meadhon

nan caithrichean a tha falamh, air an

dcanamh 'n am fàsach ré dà fhiche.'\d

bliadhna: agus sgapaidh mi na h-Eiphitich

am measg nan cinneach, agus sgaoilidh mi

iad feadh nan dàithchan.

13 Gidheadh mar so tha an Tighearn Dia

ag ràdh, An ccann dà fhichead bliadhna

cruinnichidh mise na h-Eiphitich o na

cinnich anns an robh iad air an sgaoileadh.

14 Agus bheir mi air a h-ais bruid nan

Eiphiteach, agus bheir mi orra pilleadh gu

fearaun Phatrois, gu dàithaich an còmh-

nuidh, agus bithidh iad an sin 'n an ràogh-

achd shuaraich.

15 Bithidh i suarach seach gach rìoghachd,

agus chan àrdaich si i fhéin ni's mò am

measg nan cinneach: oir lughdaichidh mise

iad, air chor as nach riaghlaich iad ni's mò

os ceann nan ciimeach.

16 Agus cha bhi i ni's faide 'n a dòchas

aig taigh Israeil, a bheir an eusaontas gu

cuimhne, 'n uair a sheallas iad'n an déigh:

ach aithnichidh iad gur mise an Tighearn

Dia.

17 Agus tharladh anns an t-seachdamh

bliadhna fichead, anns a' cheud mhàos, air

a' cheud là de'n mhàos, gu'n d'thàinig focal

an Tighearn' a m' ionnsuidh, ag ràdh,

18 A mhic an duine, thugNcbuchadnesar

rígh Bhabiloin air a shluagh seirbhis mhòr

a dhcanamh an aghaidh Thàruis: rinneadh

gach ceann maol, agus gach gualann lom

20 Thug mise dha tìr na h-Eiphit air son

a shaoithreach leis an do shaoithrich e 'n

a h-aghaidh; a chionn gu'n d' oibrich iad

air mo shonsa, deir an Tighearn Dia.

21 Anns an là sin bheir mi air adharc

tighe Israeil briscadh a mach, agus bheir mi

dhuit-sa fosgladh a' bheoil 'n am mcadhon;

agus aithuichidh iad gur mise an Tighearn,

CaibidealXXX.

1 Tuitidh an Eiphit leis a' chlaidheamh, agus

thig uahàiar a cumhachd a nuas. 20 Neart-

aichear gaitdean ràgli, Bhabiloin chum gu'vi

bris e gairdean rìgh na h-£iphit,

THAINIG focal an Tighearn' a m' ionn-

suidh a ràs, ag ràdh,

2 A mhic an duine, dean fàistneachd agus

abair, Mar so tha an Tighearn Dia ag ràdh,

Deanaibh ulartaich; Och, an là!

3 Oir tha an là dlùth, eadhon là an taigh-

earna dlàith, là neulach, àm nan cinneach a

bhitheas ann.

4 Agus thig an claàdheamh air an Eii^Iiit,

agus bithidh cràdh mòr ann an Etiopia,

'n uair a thuiteas iadsan a mharbhar anns

an Eiphit, agus bheir iad a sluagh air falbh,

agus brisear sìos a bunaitean.

5 Etiopia, agus Libia, agus Lidia, agus an

sluagh coimeasgta gu leir, agus Chub, agus

muinntir na tìre 'tha 'n co-bhoinn, tuitidh

leosan leis a' chlaidheamh.

6 Mar so tha an Tighearn ag ràdh, Tuitidh

iadsan fòs a tha 'cumail suas na h-Eiphit,

agus thig uabhar a cumhachd a nuas: o

thùr Shiene tuitidh iad innte leis a' chlaidh-

eamh, deir an Tighearn Dia.

7 Agus bithidh iad f às ann am meadhon

nan dàithchan f àsail, agus bithidh a bailtean

ann am meadhon nam bailtean a tha air am

fàsachadh.

S Agus aithuichidh iad gur mise an taigh-

earn, 'n uair a chuireas mi teine 's an Eiphit,

agus a sgriosar a h-uile luchd-cuideachaidh.

9 Anns an là sin théid teachdairean a mach

uamsa ann an longaibh, a chur eagail air na

h-Etiopaich air nach 'eil cùram, agus thig

cràdh mòr orra, mar ann an là na h-Eiphit:

oir feuch, tha e 'teachd.

10 Mar so tha an Tighearn Dia ag ràdh,

Cuiridh mise fòs cosgadh air mòr-shluagh

na h-Eiphit, le làimh Nebuchaduesair rìgh

Bhabiloin.

1 1 Bheirear e fhéin agus a shluagh maille

ris, a' chuid a 's uamhasaiclie de na cinuich,

a sgrios na tàre: agus tairngidh iad an

gidheadh cha robh tuarasdal air bith aige \ claidheamh an aghaidh na h-Eiphit, agus

léin, no aig a shluagh, air son Thàruis, air | làonaidh iad an talamh le mairbh.

son na seirbhis a rinn e 'n a h-aghaidh.

712

12 Agus ni mise na h-aimhnichean tioram,

ESECIEL, XXXI.

agus reicidh mi am fearaim ri làimh nan

aillgidh; Agus ni mi an tìr f às, agus na

h-uile 'tha innte, le làimh nan coimheach:

mise Iehobhah labhair.

13 Mar so tha an Tighearn Dia ag ràdh,

Sgi'iosaidh mi fòs na h-àodholan, agus dàth-

ichidh mi àomhaighean a mach à Xoph:

agus cha bhi ni's mò prionnsa air tìr na

h-Eiphit; agus cuiridh nii eagal ann am fear-

ann na h-Eiphit. j

14 Agus ni mi Patros 'n a fhàsaoh, agus '

cuiridh mi teine ann an Soan, agus ni mi '

breithcanais ann an Xo.

15 Agus dòirtidh mi mo chorruich air Sin,

neart na h-Eiplùt, agus gearraidh mi as

muinntir No.

16 Agus cuiridh mi teine anns an Eiphit,

bithidh cràdh mòr air Sin, agus reubar Xo

as a chéile, agus bithidh Xoph gach là ann,

an airc.

17 Tuitidh òganaich Abhein agus Phibeseit

leis a' chlaidheamh, agus imichidh na bailt-

ean so gu daorsa.

IS Ann an Tahapanes fòs bithidh an là

dorcha, 'n uair a bhriseas mise an sin cuillg

na h-Eiphit: agus sguàridh mòr-chuis a neirt

innte: seadh, folaicbidh neul i, Agus théid

a nigheanan air falbh 'am braighdeanas.

19 Mar so ni mise breitheanais anns an

Eiphit; agus aithnichidh iad gur mi an

Tighearn.

20 Agus tharladh, anns an aon bhliadhna

deug, anns a' cheud mhàos, air an t-seach-

damh là de'n mhàos, gu'n d'thàinig focal an

Tighearn' a m' ionnsuidh, ag ràdh,

21 A mhic an duine, bhris mise gairdean

Pharaoh rìgh na h-Eiphit; agus, feuch, cha

cheanglar e suas gu bhi air a leigheas, a

chur crios air g' a cheangal, g' a dheauamh

iàidir, a chumail a' chlaidheimh.

22 Uime sin, mar so tha an Tighearn Dia

ag ràdh, Feuch, tha mise an aghaidh Phar-

aoh rìgh na h-Eiphit, agus brisidh mi a

ghairdeanan, e sin a tha làidir, agus e sin

a bhriseadh; agus bheir mi air a' chlaidh-

eamh tuiteam as a làimh.

23 Agus sgapaidh mi na h-Eiphitich am

measg nan cinneach, agus sgaoilidh mi iad

feadh nan dùthchan.

24 Agus neartaichidh mi gairdeanan rìgh

Bhabiloin, agus cuii-idh mi mo chlaidheamh

'n a làimh: ach brisidh mi gairdeanan

Pharaoh, agus ni e caoirean 'n a fhianuis,

mar dhuine a tha leònta gu bàs.

25 Ach neartaichidh mi gairdeanan rìgh

Bhabiloin, agus tuitidh gairdean Pharaoh

Bàos; agus aithnichidh iad gur mise an taigh-

eam, 'n uair a chuireas mi mo chlaidheamh

aun an làimh rìgh Bhabiloin, agus a shàneas

e mach e air tìr na h-Eiphit.

26 Agus sgapaidh mi na h-Eiphitich am

measg nan cinneach, agus sgaoilidh mi iad

feadh nan dùthchan; agus aithnichidh iad

giir mi an Tighearn.

713

CaibidealXXXI.

1 Chuir amfàidh an céill mòrachd an Asii-ian-

aich, agus a léir-sgrios a diionn gv!n robh a

cJiridhe air a thogail suas; 18 nochd e gu'm

buineadh Dia air an dòigh clieudna ri

Fharaoh ràgàt na h-Eix)hit.

AGUS tharladh, anns an aon bhliadhna

deug, anns an treas màos, air a'

cheud là den mhàos, gu'n d'thàinig focal an

Tighearn' a m' ionnsuidh, ag ràdh,

2 A mhic an duine, labhair ri Pharaoh

rígh na h-Eiphit, Agus r'a mhòr-chuideachd,

Co ris a's cosmhuil thu ann ad mhòrachd '.

3 Feuch, bu chranu seudair ann an Leb-

anon ant-Asiriauach, le geugaibh maiseach,

agus le sgàile dhorcha, agus le àirdemhòir;

agus bha a bhàn- am measg nam meanganan

tillgha.

4 Thug na h-uisgeachan air fàs, dh'àraich

an doimhne suas e, ruith a srathan mu

thimchioll a mheauglan, agus chuir i mach

a sruthan beaga chum uile chraobhan na

macharach.

5 Uime sin dh'éirich 'àirde suas os ceann

uile chraobhan na macharach, agus bha a

mheanganan làonmhor, agus dh'fhàs a

gheugan fada, le làonmhoireachd nan uisg-

eachan, an uair a sgaoil e mach.

6 Rinn uile eunlaith nan speur an nid 'n a

gheugaibh, agus fo a gheugaibh mg uile

bheathaichean na macharach an àlach, agus

fo a sgàile ghabh cruinneachadh mhòran

chinneach còmhnuidh.

7 Mar so bha e maiseach 'n a mhòrachd,

ann am fad a gheugan: oir bha a fhreumh

ri taobh nan uisgeachan mòra.

8 Cha b' urrainu na seudair ann an gàradh

Dhé 'fholach: cha robh na craobhan gillth-

ais cosmhuil r"a mheanganaibh, no na

craobhan geanm-chnò cosmhuil r'a gheug-

aibh: cha robh crann air bith ann an gàradh

Dhé cosmhuil ris 'n a mhaise.

9 Rinn mi maiseach e le làonmhoiroachd

a gheugan; ionnus gu'n do ghabh uile

chraobhan Edein, a bha ann an gàradh Dhe,

farmad ris.

10 Air an adhbhar sin, mar so tha an taigh-

earn Dia ag ràdh, A chionn gu'n d'rinn e

uaill as 'àirde, agus gu n do chuir e suas a

bhàrr ann am meadhon nan neul, agus g-u

bheil a chridhe air a thogail suas 'n a àirde;

11 Uime sin thug mi thairis e do làimh

aoin chumhachdaich nan cinneach: buillidh

esan gu làidir ris, dh'fhuadaich mise a mach

e air son a chionta.

12 Agus ghearr coimhich, a' chuid a's

uamhasaiche de na cinuich, a mach e, agus

dh'fhàg iad e: air na sléibhtibh, agus anns

na gleanntaibh uile thuit a gheugan, agus

tha a mheangain air am briseadh anns gach

uile chearnaidh de'n talamh; agus dh'imicU

uile shluagh an domhain sìos o a sgàile,

agus thréig iad e.

13 Air a bhallachaibh briste gabhaidh uile

Z 2

ESECIEL, XXXII.

eunlaith an athair còmhnuidh, agus bitbidh

uile bheathaichean na macharach air a

gheugiiibh:

14 A chum nach àrdaicheadh craan air

bith de chrannaibh nan uisgeachan, iad

fein air son an àirde, agus nach cuireadh

iad suas am bàrr am measg nan tillgh

gheugan, ni mò sheasadh an croinn suas

'n an àirde, gach aon ag òl suas nan uisg-

eachan: oir tha iad uile air an toirt thairis

gu bàs, do ionadaibh àochdarach na tal-

mhainn, ann am meadhon chloinn nan

daoine, maille riu-san a theid sìos do"u

t-sloelid.

15 Mar so tha an Tighearn Dia ag ràdh,

Anns an là air an deachaidh e sìos do'n

uaigh, thug mise fainear caoidh a dhean-

amh; chòmhdaich mi air a shon an doimhne,

agus choisg mi a tuiltean, agus bhacadh na

h-uisgeachan mòra; thug mi fòs air Lebanon

caoidh air a shon, agus dh'fhannaioh air a

shon uile chraobhan na macharach.

16 Thug mi air na cinnich criothnachadh

ri fuaim a leagaidh, 'n uair a thilg mi e sìos

do'n ionad àochdarach, leosan a théid sìos

do'n t-slochd: agus bithidh an comh fhurt-

achd ann an ionadaibh àochdarach na tal-

mhainn aig uile chraobhan Edein, rogha

agus tagha Lebanoin, na h-uile 'tha 'g òl

suas an uisge.

17 Chaidh iadsan mar an ceudna sìos o'n

ionad àochdarach maille ris, a chum na

drcam a mharbhadh leis a' chlaidheamh;

agus iadsan 'bu ghairdean da, a ghabh

còmhnuidh fo a sgàile ann am meadhon nan

cinneach.

18 Cò ma ta ris an cosmhuil thusa mar so

ann an glòir, agus ann am mòrachd am

measg chraobhan Edeinl gidheadh, bheir-

ear sìos thu maille ri craobhan Edein gu

àiteachan àochdarach na talmhainn: luidh-

idh tu ann am meadhon na muinntir

neo-thimchioll-ghearrta, maille riu-san a

mharbhadh leis a' chlaidheamh: so Phar-

aoh agus a mhòr-chuideachd uile, deir an

Tighearn Dia.

CaibidealXXXII.

1 Tuireadh air son tàiriohlaidean uamhasach na

ÃŒi-Eiphit: 11 Sgriosaidh daidheamhrígh Bha-

hiloin i. 17 Blieirear luchd-diteachaidh na

h-Eiphit sìos gu ionadan àochdaracJi na tal-

mhainn.

AGUS tharladh, anns an dara bliadhna

deug, anns an dara màos deug, air a'

cheud là dc'n mhàos, gu'n d'thàinig focal an

Tighcarn' a m' ionnsuidh, ag ràdh,

2 A mhic an duine, tog suas tuireadh air

son riiaraoh rìgh na h-Eiphit, agus abair

ris, Is cosmhuil thu ri leòmhan òg de na

cinnich, agus tha thu mar uabheist anns na

cuantaibh; agus thàinig thu mach le d'

shruthaibh, agus chuir thu troimh 'chéile na

h-uisgeachan le d' chosaibh, agus shaluich {

tàia an aimhnichean. |

714

3 Mar so tha an Tighearn Dia ag ràdh,

Sgaoilidh mise uime sin mo làon os do

1 cheann, le cuideachd mhòran chinneach,

agus bheir iad a nìos thu ann am làon.

4 An sin fàgaidh mi air an talamh thu,

tilgidh mi mach air an fhaiche luim thu,

agus blieir mi air uile eunlaith an athair

luidhe ort, agus bheir mi do uile bheath-

aichibh na talmhainn an sàth dhiot.

5 Agus cuiridh mi d' fheoil air na sléibht-

ibh, agus làonaidh mi na glinn le do thul-

aichibh.

I 6 Uisgichidh mi f òs le d' fhuil am fearann

anns am bheil thu a' suàmh, gu ruig na

j eléibliteau; agus bithidh na h-aimhnichean

I làn diot.

7 Agus an uair a chuireas mi as thu, fol-

aichidh mi na nèamhan, agus ni mi an

reultan dorcha; còmhdaichidh mi a' ghrian

j le neul, agus cha toir a' ghealach seachad a

solus.

I 8 Uile sholuis dealrach nèimh ni mi dorcha

I os do cheann, agus cuiridh mi dorchadas air

j d' flieai'ann, deir an Tighearn Dia.

I 9 Cuiridh mi fòs doilghios air cridheach-

j aibh mhòran dhaoine, 'n uair a bheir mi do

I léir-.sgrios am measg nan cinneach, gus na

1 dàithchan nach b' aithne dhuit.

]0 Seadh, cuiridh mi air mòran dhaoine

uamhas do d' thaobh, agus bithidh eagalro

mhòr air an ríghribh air do shon, 'n uair

thogas mise mo chlaidheamh 'n an làthair;

agus cràothnaichidh iad ann an tiota; gach

aon air son a bheatha fcin, ann an là do

leagaidh-sa.

! 11 Oir mar so tha an Tighearn Dia ag

' ràdh Thig claidheamh rìgh Ehabiloin ort.

12 Le claidhibh nan cundiachdach bheir

mise air do mhòr-chuideachd tuiteam, leo-

san uile a's uamhasaiche de na cinnich; agus

millidh iad mòr-chuis na h-Eiphit, agus

bithidh a mòr-shluagh gu léir air an sgrios.

13 Sgriosaidh mi f òs a h ainmhidhean uile

o thaobh nan uisgeachar mòra, agus cha

j chuir cos duine dragh orra tuilleadh, ni mò

ghluaisear iad le ionga ainmhidh.

14 An sin ni mise an uisgeachan domhain,

'' agus bheir mi air an aimhnichean ruith mar

oladh, deir an Tighearn Dia.

' 1 5 'N uair a ni mi tìr na h-Eiphit 'n a f às-

ach, agus a bhitheas an dùthaich falamh

I de'n ni sin de'n robh i làn, 'n uair a bhuail-

eas mi na h-uile 'tha 'chòmhnuidh innte, an

6in aithnichidh iad gur mise an taigheai'n.

' 16 So an tuireadh leis an tuir iad os a

ceann: ni nigheanan nan cinneach caoidh

air a son: ni iad caoidh air a son,air sonna

h-Eiphit, agus air son a mòr-shluaigh uile,

deir an Tighearn Dia.

17 Tharladh mar an ceudna, 's an dara

bliadhna deug, air a' chàiigeamh là deug

de'n mhàos, gu'n d'thàinig focal an taigh-

earn' a m' ionusuidh, ag ràdh,

18 A mhic an duine, dean cumha air s(mb

mòr-shluaigh na h-Eiphit, agus tilg sios i, 30 An sin tha prionnsachau na h-àirde

i fhéin agus nigheanan nan cinneach iomrait- tuath, an t-iomlan dillbh, agus na Sidonuici

eacli, gu ionadan àochdarach na tahuhailln, uile, a chaidh sìos leis na mairbh, le n

maille riu-san a theid sìos do'n t-slochd. uamhas tha nàir'orra d'an cumhachd; agus

1 9 Cò air am bheil thu 'toirt barrachd ann tha iad 'n an luidhe neo-thimchioll-gheari'ta

am maise ? imich sìos agus luidh leis na leo-san a mharbhadh leis a' chlaidheamh,

neo-thimchioll-ghearrta,

20 Tuitidh iad 'n am meadhon-san a

mharbhadh leis a' chlaidheamh: thugadh

agus a' giàilan an nàire leo-san a théid sìos

do'n t-slochd.

31 Chi Pharaoh iad, agus bithidh comh-

thairis do'n chlaidheamh i: tairngibh a mach fhurtachd aige os ceann a mhòr-chuideachd

i fhéin agus a sluagh gu h-iomlau.

21 Labhraidh cinn-fheadhna nan cumh-

achdach ris o mheadholl an ionaid àochd-

araich, maille riu-san a chuidich leis: chaidh

iad sìos tha iad "n an luidhe leis na neo-

thimchioll-ghearrta a mhai'bhadh leis a'

chlaidheamh.

22 Tha Asur an sin agus a chuideachd

nile: tha'uaighean-san m' a thimchioll: tha

iad uile marbh, air tuiteam leis a' chU\idh-

eamh.

23 Tha an uaighean air an suidheachadh

air gach taobh de'n t-slochd, agus tha a

chuideachd mu thimchioll 'uaighe: iad uile

air am marbhadh, air tuiteam leis a' chUiidh-

eamh, a dhùisg uamhas ann an tìr nam beò.

24 An sin tha Elam agus a shhiagh uile

mu thimchioll 'uaighe, iad uile air am

marbhadh, air tuiteam leis a' chlaidheamh;

chaidh iadsau sìos neo-thimchioll-gheaiTta

gu ionadan àochdarach na talmhailln, a

dhàiisg uamhas ann an tìr nam beò; gidh-

uile, eadhon Pharaoh agus 'fheachd gu léir

air am marbhadh leis a' chlaidheamh, deir

an Tighearn Dia.

32 Oir diiùisg mise m' uamhas ann an tìr

nam beò: agTis suidhichear esan ann am

meadhon nan neo-thimchioll-ghearrta, leo-

san a mharbhadh leis a' chlaidheamh,

Pharaoh agus a shluagh gu léir, deir an

Tighearn Dia.

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

Air ais dhan ESECIEL

CaibidealXXXIII

1 Nodidadh do Esecid a dhleasdanas maf

fhear-fairedothiyhlsraeiL 10 Cha-n'eiltlacJid

air bith aig Dia ann am bàs an aingidh.

21 'iV uair a ghlacadh lerusaletn rinn

Eseciel fàidheadaireadid gii'm bitheadh am

fearann aira chur fàs. 30 Ceulgaireachd an

t-sluaigh,

ARIS thàinig focal an Tighearn' a m'

ionnsuidh, ag ràdh,

2 A mhic an duine, labhair ri cloinn do

shluaigh, agus abair rill, 'N uair a bheir

mise an claidheamh air dùthaich, ma

ghiùlain iad an nàire leo-san a chaidh ghabhas muinntir na dùthcha duine de'n

sàos do'n t-slochd.

25 Ann am meadhon nam marbh shuidh-

ich iad leabadh dha maille r'a uile shluaerh;

cràochaibh fhéin, agus gu'n cuir iad e gu bhi

'n a fhear-faire dhoibh;

3 Ma shéideas e 'n trompaid 'n uair a chi

tlia an uaighean m' a thimchioll, iad uile e an claidheamh a' teachd air an fhearann,

ueo-thimchioII-gheaiTta, air am marbhadh agus ma bheir e rabhadh do'n t-sluagh;

leis a' chlaidheamh: ge do dhùisgeadh an

uamhas ann an tìr nam beò, gidheadh ghixi-

lain iad an nàire leo-san a chaidh sìos do'n

t-slochd: chuireadh e ann am meadhon na

muinntir a mharbhadh.

26 an sin tha Mesech, Tubal, agus a

shluagh uile; tha an uaighean m' a thim-

chioll: iad uile neo-thimchioll-ghearrta, air

am marbhadh leis a' chlaidheamh, ge do

â– ' iad an uamhas ann an tìr nani beò.

4 An sin, cò air bith a chluinneas fuaim

na trompaid, agus nach gabh rabhadh; ma

thig an claidheamh, agus gu'n toir e air

falbh e, bithidh 'fhuil air a cheann fhéin.

5 Chual e fuaim na trompaid. agus chado

ghabh e rabhadh, bithidh 'flillil air fhéin:

ach esan a ghabhas rabhadh téarnaidh e

'anam.

6 Ach ma chi am fear-faire an claidheamh

a' teachd, agus nach séid e 'n trompaid.

27 Agus cha luidh iad leis na cumhachd- agus nach faigh an sluagh rabhadh; ma

thig an claidheamh, agus gu'n toir e aon

neach air falbh uatha, tha e air a thoirt air

falbh 'n a aingidheachd: ach iarraidh mise

aich, a thuit de na neo-thimchioll-ghearrta

a chaidh sìos do ifrinn le 'n armaibh cog-

aidh: agus chuir iad an claidhean fo 'n cinn^

ach bithidh an aingidheachd air an cnàmh- 'fhuil air làimTi an fhir-fhaire,

an, ge b' iad uamhas nan cumhachdach ann 7 Mar sin thusa, a mhic an duine, chuir

an tìr nam beò. mi thu mar fhear-faire cluim taighe Israeil:

28 Seadh, brisear thu ann am meadhon nan uime sin éisdidh tu am focal o m' bheul-sa,

"""-thimchioll-ghean-ta, agus luidhidh tu asrus bheir thu dhoibh rabhadh uam-sa.

leo-san a mharbhadh leis a' chlaidheamh.

29 An sin tha Edom, a ríghrean, agus a

phrionusachan uile, a tha le 'n neart 'n an

luidheann am fochair na muinntir a mliarbh-

adh leis a' clilaidheamh: luidhidh iad leis

na^ ueo-thimchioll-ghearrta, agus leo-san a

théid sìos do'n t-slochd

8 'N uair a their mise ris an aillgidh, O

dhuine aingidh, gheibh thu gu deimhin

bàs; mur labhair thusa chum an t-aingidh a

thoirmeasg o 'shlighe, gheibh an duine

aingidh sin bàs 'n a aingidheachd: ach air

do làimh-sa iarraidh mise 'fhuil.

9 Gidheadh, ma bheir thusa rabhadh do'n

ESECIEL

aingidh mu thimchioll a shlighe, gu pill-,

eadh uaipe: mur pill e o 'shlighe, gheibh

e bàs 'n a aillgidheachd, ach théaruinu thusa '

d' anam.

10 Uime sin, a mhic an duine, hibhair

thusa ri taigh Israeil, Mar so deir sibh, ag

ràdh, Ma bhitheas ar cionta agus ar lochd-

an oirnn, agus gu'n searg sinn aunta, I

cionnus a dh'fheudas sinn mar sin a bhi

heòà I

1 1 Abair rill, Mar is beò mise, deir an j

Tighearn Dia, chan eil tlachd air bith ]

agam-sa ann am bàs an aillgidh; ach gu'm;

pilleadh an t-aillgidh o 'shlighe, agus gu'm

bitheadh e beò: pillibli, pillibh, o'ur droch

sldighibh, carson a bhàsaicheas sibh,

thigh Israeil?!

12 Uime sin, a mhic an duine, abair thusa

ri cloinn do shluaigh, Cha dean f àreautachd

au fhàreill a shaoradh ann an là a chiollta:

agus 'n a aillgidheachd cha tuit an t-aill-

gidh anns an là 's am pill e o 'chiollta;

ui mò dh'fheudas am fàrean a bhi beò

air son 'fhàreantachd anns an là's ampeac-

aich e. i

13 'N uair a their mise ris an fhàrean gu

mair e gu deimhill beò: mu ni e bnn à

'fhàreantiichd fhéin,agus gu'n dean e aingidh-;

eachd, cha chuimlmichear 'uile fhàreaut- '

achd; ach air son 'aillgidheachd a rinn e,

air son sin gheibh e bàs.

14 A ràs, an uair atheir mise ris an aingidh,

Gheibh thu gu deimhin bàs: ma philleas e

'pheacadh, agus gu'u dean e an ni sin a

tha dligheach agus ceart; i

15 Ma bheir an t-aingidh air ais an geall, .

agus gu'u aisig e a rìs an ni a ghoid e, gu'n j

gluais e ann an reachdaibh na beatha, gun

aingidheachd a chur 'an g-uàomh; mairidh

e gu deimhin beò, chan fhaigh e bàs.

16 Cha chuimhuichear dha lochd air bith!

a rinn e: rinn e an ni a tha dleasdauach agus

ceart: mairidh e gu cinuteach beò.

17 Gidheadh tha clann do shluaigh-sa ag

ràdh, chan eil slighe an Tighearna coth-

romach. Ach air an son-sau, chan eil an

slighe cothromach.

18 'N uair a philleas am fàrean air ais o

'fhàreantachd, agus a chuireas e 'n gnàomh i

aingidheachd, gjieibh e bàs d' a chionn.

1 9 Ach ma philleas an t-aillgidh air falbh

o 'aingidheachd, agus gu u dean e an ni sin a

tha dleasdauach agus ceart, mairidh e beò

d' a chionn.

20 Gidheadh tha sibh ag ràdh, chan eil

slighe an Tighearna cothromach: thaigh

Israeil, bheir mise breth oirbh, air gach

aon a réir a shlighe. i

21 Agus tharladh anns an aon bhliadhua

deug d' ar bruid, anns an deicheamh màos,

air a' chàiigeamh là de'u mhàos, gu'n d'thàinig

aon a theich o Ierusalem am' ionnsuidh-sa,

ag ràdh, Bhuaileadh am baile.

22 Agus bha lùmh an Tighearn' orm anns

au anmoch, mu'n d'thàinig esan a theich,

agus dh'fhosgail i mo bheul, gus an d'thàinig

e thugam anns a' mhaduinn; agus dh'fhos-

gàadh mo bheul, agus cha robh mi ni bu

mhò balbh.

23 An sin thàinig focal an Tighearn' a m'

ionnsuidh, ag ràdh,

24 A mhic an duine, tha iadsan a tha 'g

àiteachadh nan iolladan f àsa sin de fliearann

Israeil a' labhairt, ag ràdh, Bha Abraham

'n a aollar, agus shealbhaich e am fear-

ann: ach tha sillne làonmhor, thugadh am

fearann dhuinn mar sheilbh.

25 Air an adhbhar sin, abair rill, Mar so tha

an Tighearn Dia ag ràdh, Tha sibh ag ith-

eadh maille ris an fhuil, agus a' togail 'ur

sàd suas ri 'ur n-àodholaibh, agusa' dòrtadh

fola; agus an sealbhaich sibh am fear-

ann ?

26 Tha sibh a' seasamh air 'ur claidheamh,

tha sibh a' deanamh grkilleileachd, agus a'

truailleadh, gach aon agaibh, muà a choimh-

earsuaich; agus an sealbhaich sibh am

fearaun ]

27 Abair thusa riu mar so, Mar so tha an

Tighearn Dia ag ràdh, Mar is beò mise, gu

deimhin tuitidh iadsau a tha anns na h-ioll-

adaibh f àsa leis a' chlaidheamh: agus esan

a tha 's a' mhachair luim, bheir mise do na

beathaichibh i-'a itheadh; agus bàsaichidh

iadsanabhitheas anns na dainguichibh agus

anus na h-uamhaibh leis a' phlàigh.

28 Oir f àgaidh mise am fearann ro fhàsail,

agus sguiridh mòrachd a threise: agus

bithidh sléibhtean Israeil fàs, air chor as

uach téid aon neach trompa.

29 An sin aithuichidh iad gur misean taigh-

earn, 'n uair a ni mi ani fearaun ro fhàsail,

air son an uile ghràilleileachdan a chuir iad

'an guàomh.

30 AgTis thusa, a mhic an duille, tha clann

do shluaigh an còmhnnidh a' labhairt umad

ri taobh uam ballachan, agus ann an dors-

aibh nan taigheau, agus a' labhairt aon r'a

chéile, gach aon r'a bhràthair, ag ràdh,

Thigibh, guidheam oirbh, agus éisdibh

ciod am focal a tha 'teachd a mach o'n taigh-

earn.

31 Agus tha iad a' teachd a d' ionnsuidh

mar chruillneachadh sluaigh, agus tha iad

a' suidhe ann ad làthair mar mo phobnn-sa,

agus tha iad ag éisdeachd do bhriathran,

ach chan eil iad 'g an deanamh: oir tha

iad a' taisbeanadh mòran gràidh le'm beul,

ach tha an cridhe a' dol an déigh an

sannt.

32 Agus, feuch, tha thnsa dhoibh mar òran

ro thaitneach duine aig am bheil guth binn,

agus a chluicheas gu maith air inneal-cillil:

oir tha iad ag éisdeachd do bhriathran, ach

cha-n'eil iad 'g an deanamli.

33 Agus 'n uair a thig so gu crìch, (feuch

tha e 'teachd,) an sin aithnichidh iad gu'n

robh faidh 'n am measg.

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

Air ais dhan ESECIEL

CaibidealXXXIV.

1 Achmhasan do aodhairibh Israeil. 7 Breitheanas Dhé 'n an aghaidh: 11 A fhreasdal mu . Thimchioll a shluaigh. 20 Beannachdan rìoghachd Chriosd.

AGUS thàinig focal an Tighearn' a m', agus ann an uile ionadaibh àitichte na

ionnsuidh, ag ràdh, tàre.

2 A mhic an duine, dean fàistneachd an

aghaidh aodhairean Israeil, dean fàist-

neachd, agus abair i'ill, aodhairean, mar '

so tha an Tighearn Dia ag ràdh, Mo mhaitl]

thruaighe aodhairean Israeil, a tha 'g ani

beathachadh fhéin; nach bu choir do na

h-àodhairibh an treud a bheathachadh.

3 Tha sibh ag itlieadh na saill, agus 'g 'ur

n-eideadh fhéin leis an olainn, tha sibh a' [

mavbhadh nan ainmhidhean biadhta: cha- j

n'eil sibh a' beathachadh an treud. 1

Ir cha do neartaich sibh an lag, ni mò a bhriseadh, agus neartaichidh mi a' chuid

leighis sibh an tinn, ni mò 'cheangail sibl

suas e sin a bha briste, ni mò thug sibh air

ais a' chuid a sgapadh, ni mò 'dh'iarr sibh

a' chuid a chailleadh; ach le h-ainneart

riaghlaich sibh iad, agus le h-an-iochd.

5 Agus sgapadh iad le dàth aodhairean:

agus bha iad 'n am biadh do uile bheath-

aichibh na macharach, an uair a bha iad

air an sgapadh

6 Chaidh mo chaoraich-sa air seacharan air

feadh nan uile bheann, agus air gach sliabh

àrd: seadh, bha mo threud air a sgapadh

air aghaidh na talmhainn uile, agus cha robh

aon neach 'g an sireadh no 'g an iarraidh.

7 Uime sin, aodhairean, éisdibhse focal j

an Tighearna.

8 Mar is beò mise, tha an Tighearn Dia

ag ràdh, gu deimhin a chioHU gu'n robh

mo threud 'n an creich, agus gu'n d'rinn-

eadh mo threud 'n am biadh do uile bheath-

aichibh na macharach, a chionn nach robh

aodhair sam bith ann, ni mò dh'iarr m'

aodhairean mo threud, ach bheatliaich na

h-aodhairean iad fhéin, agus cha do bhiath

iad "mo threud-sa:

i aibh, agus ag òl an ni sin a rinn 'ur cosan a | thruailleadh.

9 Uime sin, aodhaii'ean, éisdibh focal an Tighearna.

10 Mar so tha an Tighearn Dia ag ràdh, Feuch, tha mise an aghaidh nan aodhairean. agus iarraidh mi mo threud air an làimh, agus bheir mi orra sgur de bhiathadh an treud; ni mò bheathaicheas na h-aodhairean iad fhéin tuilleadh; oir saoraidh mise mo threud as am beul, a chum nach bi iad dhoibh 'n am biadh.

11 Oir mar so tha an Tighearn Dia ag ràdh, Feuch, lorgaichidh mise, mise fhéin, mo chaoraich, agus iarraidh mi mach iad,

12 Amhail a lorgaicheas aoghaire a mach a threud, anns an là 'bhitheas e 'measg a chaorach a chaidh a sgapadh; mar sin iarraidh mise mo chaoraich fhéin, agus saoraidh mi iad as na h-uile àite gus an robh iad air an sgapadh, anns an là neulach agus dhorcha.

13 Agus bheir mi mach iad o mheasg an cinneach, agus cruinnichidh mi iad o na dùthchaibh, agus bheir mi iad gu'm .fearann fhéin, agus ionaltraidh mi iad air sléibhtibh Israeil, 'an cois nan aimhnichean, agus ann an uile ionadaibh àitichte na tìre.

14 lonaltraidh mi iad ann an innis mhaith, agus bithidh am buaile air sléibhtibh àrda Israeil: an sin luidhidh iad ann an cluain mhaith, agus ionaltraidh iad ann an innis reamhair air sléibhtibh Israeil.

15 Beathaichidh mise mo threud, agus bheir mi orra luidhe sìos deir an Tighearn Dia.

16 larraidh mi a chuid a chailleadh, agus bheir mi air ais a' chuid a dh'fhuadaicheadh air falbh, agus ceanglaidh mi suas a' chuid a bha tinn: ach sgriosaidh mi an reamhar agus an làidir; beathaichidh mi iad sin le breitheanas.

17 Agus air 'ur son-sa, mo threud; mar so tha an Tighearn Dia ag ràdh, Feuch, bheir mise breth eadar spréidhagus spréidh, eadar na reitheachan agus na gabhair fhirionn.

18 An ni suarach leibhse an innis mhaith

itheadh suas, ach gu'n saltair sibh

| chuid eile de'n ionaltradh sìos fo 'ur cos-

aibh ? agus òl de na h-uisgeachan domhain,

ach an éigin duibh a' chuid eile a shalachadh

[ le 'ur cosaibh.

19 Agus air son mo threud-sa, tha iad ag

j itheadh an ni sin a shaltair sibh fo 'ur cos-

20 Air an aoblmr sin, mar so tha an taigh-

earn Dia ag ràdh rill, Feuch, bheir mise,

mise fhéin, breth eadar an spréidh reamhar

agus an spréidh chaol.

21 A chionn gu'n do thulg sibh le taobh

agus le slinnein, agus gu'n d'rinn sibh an

t-euslan uile a phurradh le'ur n-adharcaibh,

gus an do sgap sibh iad o chéile:

I 22 Uime sin téarnaidh mise mo threud,

agus cha bhi iad ni's mò 'n an creich;

I agus bheir mi breth eadar spréidh agus

spréidh.

23 Agus cuiridh mi suas aon aodhair os

| an ceann, agus beathaichidh esan iad,

ju "-'-•- mrfAo?z mo sheirbhiseach Daibhidh; bcath-

,.n,.;„.! <■>.,•., j.„:n„„,ii;.. ^:

24 Agus bithidh mise Iehobhah 'n am Dhia

dhoibh, agus mo sheirbhiseach Daibhidh

'n a phrionnsa 'n am measg; labhair mise

Iehobhah e.

25 Agus ni mise coimhcheangal sìthe rill,

agus cuiridh mi cosgadh air na droch

bheathaichibh anns an fhearann; agus

gabhaidh iad còmhnuidh gu téaruinte 'a

au fhàsach, agus coidlidh iad anns na

coilltibh.

aichidh esan iad, agus bithidh e dhoibh

'n a aodhair.

26 Agus ni mi iaclsan, agus na h-iolladau |

timchioll mo shléibh 'n am beannachadh;

agus bheir mi air an fhras teachd a nnas

'n a h-àm: bithidh frasan de bheannach- j

daibh aun.

27 Agus bheir craobh na macharach

seachad a toradh, agus bheir an talarah

seachad a chinueas, agus bithidh iad téar- j

uillte 'n an dàithaich, agus aithnichidh iad,

gur mise an Tighearn, 'n uair a bhriseas mi

cuibhricliean an cuillge, agus a shaoras mi

iad à làimh na muinntir a ghabh seirbhis

dillbh.

28 Agus chabhi iad ni's mò 'n an cobhart-

aich do na cinnich, ni mò ni beathaichean

au f liearainn an shxgadh suas: ach gabhaidh ^

iad còmhnuidh gu téaruillte, agus cha chuir;

aoll neach eagal orra.

29 Agus togaidh mi suas doibh meangan I

cliùiteach, agus cha bhi iad air an claoidh

ni's mò le gort anns an fhearann, ni mò

ghiàdailleas iad masladh nan cinueach ni's

faide.

30 Mar so aithuichidh iad gu bheil mise

an Tighearn Dia maille rill,agus gur iadsan,

tigh Israeil, mo shluagh, deir an Tighearn

Dia.

31 Agus sibhse, mo threud, treud m'

ionaltraidh, is daoine sibh, agus is mise

bhur Dia, deir an Tighearn Dia.

Amhail regard; aoghaire herdsman; treud flock; am measg amongst; sgapadh scattering; saoraidh saviour; neulach cloudy; dorcha darkness;

Air ais dhan ESECIEL

CaibidealXXXV

\ Nlthear hreitlieanas air sliabh Sheir, 4 agàts

cuirear a bhailtean fàs do bhrlgh gu'n do

dhòirt e fuil doinne Israeil.

OS bàrr, thàinig focal an taigheam' a m'

ionnsuidh, ag ràdh,

2 A mhic an duine, cuir d'aghaidh ri sliabh

Sheir, agus dean f àistneachd 'n a aghaidh,

3 Agus abair ris, Mar so tha an Tighearn

Dia ag ràdh, Feuch, O shléibh Sheir, tha

mise a'd' aghaidh, agus sànidh mi mo làmh

a mach a'd' aghaidh, agus ni mi sgrios agus

léir-sgrios ort.

4 Ni mi do bhailtean 'n am fàsach, agus

bithidh tu a'd' nochd-Iàraich, agus bithidh

fios agad gur mise an Tighearn.

5 A chionn gu'n robh fuath bith-bhuan

agad, agus gu'n do dhòirt thu fuil cloinne

Israeil le neart a' chlaidheinih, ann an àm

an airce, anns an àm 's an robh deireadh

aig an aingidheachd.

6 Air an adhbhar sin, mar is beò mise, tha

an Tighearn Dia ag ràdh, ulluichidh mi

thusa air son fola, agus ni fuil do dhian-

ruagadh: a chionn nach d' fhuathaich thu

fuil, ni fuil do dhian-ruagadh.

7 Mar so ni mi léir-sgrios air sliabh Sheir,

agus gearraidh mi uaithe an ti 'théid a

mach, agus an ti a philleas air ais.

8 Agus làonaidh mi a shléibhtean le

'dhaoine marbhta: air do chnocaibh, agus

ann ad ghleanntaibh, agus ann ad uile

ainihuichean tuitidh iadsan a mharbhar leis

«».' chlaidheamh.

718

9 Ni mise f àsaichean sàorrufdh dhiot, agus

cha togar a rìs do bhailtean; agus aith-

nichidh sibh gur mise an Tighearn;

10 A chionn gu'n d' thuirt thu, Bith-

idh an dà chinneach so, agus an dà dhàith-

aich so agam-sa, Agus sealbhaichidh sinu

iad: gcd bha an Tighearn an sin:

11 Uime sin, mar is beò mise,thaan taigh-

earn Dia ag ràdh, ni mi eadhon a réir

d'fheirge, agus a réir d'fharmaid a nochil

thu, le d'fhuath 'n an aghaidh; agus ni mi

mi fhéin aithnichte 'n am measg, an uair a

bheir mi breth ortsa.

12 Agus aithnichidh tusa gur mi an taigh-

earn, agus gu'n cuala mi d' uile thoibheum

an aghaidh shléibhtean Israeil, ag ràdh,

Dh'fhàgadh fàs iad, agus thugadh iad

dhuinne g' an slugadh.

13 Mar so le 'ur beul rinn sibh uaill ann

am aghaidh-sa, agus mheudaich sibh 'ur

briathran ann am aghaidh; chuala mise.

14 Mar so tha an Tighearn Dia ag ràdh,

An uair a ni an talamh uile gairdeachas, ni

mise fàs thusa.

15 Mar a riun thusa gairdeachas os ceann

oighreachd taighe Israeil, achionngu'nrobh

i f às, mar sin ni mise rilltsa: bithidh tu f às,

shléibh Sheir, agus Idumea uile, an

t-iomlan deth; agus aithnichidh iad gui

mise an Tighearn.

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

Air ais dhan ESECIEL

CaibidealXXXVI

1 Sgriosar fuigheall nan cinneach a chionn gu'n

d'rinn iad gairdeachas thar léir-sgrios ludea,

7 agus àrdaichear sléibhtean Israeil. 20 Thilg

Dia sluagh Israeil uaithe air son am peac-

aidhean, ach cruinnichidh e iad a rìs le mòr-

thròcair.

MAR an ceudna, a mhic an duine, dean

fàistneachd do shléibhtibh Israeil,

agus abair, A shléibhtean Israeil, cluinnibh

focal an Tighearna.

2 Mar so tha an Tighearn Dia ag ràdh, A

chionn gu'n d' thuirt an nàmhaid 'n 'ur

n-aghaidh, Aha, is leinne fòs na seanu

ionadan àrda mar sheilbh:

3 Uime sin, dean fàistueachd agus abair,

Mar so tha an Tighearn Dia ag ràdh, A

chionn gu'n d'rinn iad f às sibh, agus gu'n

do shluig iad suas sibh air gach taobh, gu

bhi 'n 'ur seilbh do fhuigheall nan cinneach,

agus gu bheil sibh air 'ur gabhail ann am

beul luchd seanachais, agus 'n 'ur mi-chlill

am measg dhaoine:

4 Air an adhbhar sin, a shléibhtean Isi'aeil,

éisdibh focal an Tighearna, IMar so tha an

Tighearn Dia ag ràdhrisna sléibhtibh agus

ris na cnocaibh, ris na sruthaibh, agus ris

na gleanntaibh, ris na fàsaichibh uaigneach,

agus ris na bailtibh a thréigeadh, a dh'fhàs

'n an cobhartaich agus 'n am ballfanoid do

fhuigheall nan cinneach mu'n cuairt;

5 Air an adhbhar sin mar so tha an taigh-

earn Dia ag ràdh, Gu deimhin ann an tc-ne

m'eud labhair mi 'n aghnidh fnighi]! naa

cinneacli, agus an af^haidh Iclmuea uile, a

ghabh mo dhùthaich-sa gu bhi 'n a seilbh

dhoibh, le gairdeachas an uile chridhe,

1-2 iillitinn aingidh, g'a toirt thairis mar

thrcich.

6 Dean fàistueachd uime sin mu thim-

ehioll fearailln Israeil, agus abair ris na

sleibhtibh agus ris na cnocaibh, ris na sruth-

aibh agus ris na gleanntaibh, Mar so thaau

Tighearn Dia ag ràdh, Feuch, labhair mise

aun am eud agus ann am chorruich, a

chionn gu'n do ghiàilain sibh tàmailt nan

cinueach.

7 Air an adhbhar sin, mar so tha an taigh-

earu Dia ag ràdh, Thog mise suas mo làmh;

Gu deimhill na cinnich mu'u cuairt duibh

giàdainidh iad fhéin am masladh.

S Ach sibhse, shléibhtean Israeil,

cuiridh sibh a mach 'ur geugan, agus bheir

sibh 'ur toradh do m' sliluagli-sa Israel, oir

tha iad am fagus a. clnnu teachd.

9 Oir feuch, tha mise leibh, agus pillidh

mi ruibh, agus bithidh sibh air 'ur treabh-

adh agus air 'ur cur.

10 Agus ni mi daoine làonmhor oirbh,uile

thigh Israeil gu h-iomlan; Agus bithidh na

bailtean air an àiteachadh, agus bithidh na

h-iolladan fàs' air an togail.

1 1 Agus ni mi làonmhor oirbh duine agus

ainmhidh, agus fàsaidh iad làollmhor, agus

bheir iad toradh; agus suidhichidh mi sibh

mar a bha sibh o shean, agus ni mi ruibh

ui's fearr )ia ann 'ur ceud chor; agus aith-

nichidh sibh gur mise an Tighearn.

12 Seadh, bheir mi air daoine coiseachd

oirbh, eadhon mo pliobull Israel, agus

sealbhaichidh iadsau thu, agus bithidh tu

dhoibha'd'oighreachd, agus cha dean thu

iad ui's mò uireasbhuidheach.

13 Mar so tha an Tighearn Dia ag ràdh,

A chionu gu'n abair iad riut, Thusa a sliluig

suas daoine, agus a dh'fhàg gun sliochd do

chinnich:

14 Uime sin cha sluig thu daoine ni's mò,

agus chan fhàg thu do chinuich ui's mò

gun sliochd, deir an Tighearn Dia.

15 Ni mò dh'fhuilingeas mise gTi'n cluinn-

ear tàmailt nan cillneach aunad tuilleadh,

ni mò ghiàilaineas tu masladh an t-sluaigh

ni's faide, ni mò bheir thu air do chinuich

tuiteam tuilleadh, deir an Tighearn Dia.

16 Os bàrr, thàinig focal an Tighearn' a

m' ionnsuidh, ag ràdh,

17 A mhic an duine, 'n uair bha taigh

Israeil a' chòmhnuidh 'n an dàithaich fhéin,

thruaill iad i le an slighe feill, agus le an

deanadas: bha an slighe ann am làthair-sa

mar neòghloine muà a chuireadh air leth.

18 Air an adhbhar sin dhòirt mi orra mo

ohorruich, air son na fola a dhòirt iad air

f»u f liearanu, agus air son an àodholau leis

an d'rinn iad a thruailleadh:

19 Agus sgap mi iad am measg nan cinn-

«ach, agus bha iad air an sgaoileadh air

feadh nan dàithchannan. A réir an slighe,

agus a réir an deanadais thug mise breth

orra.

20 Agus 'n uair a chaidh iad a steach a

i chum nan cinneach gus an deachaidh iad,

thruaill iad sin m' ainm uaomh-sa, 'n uair a

I thuirt iad rill, Is iad so sluagh an taigh-

earna, gidheadh cliaidh iad a mach as 'fhear-

, aun.

21 Ach ghabh mise truas diubh air son

m' aillme naoiillh fhéin, a thruaill taigh Israeil

am measgnan cinneachgTisan deachaidhiad.

j 22 Air an adhbhar sin,abair ri taigh Israeil,

j Mar so tha an Tighearn Dia ag ràdh,

j chan eil mi 'deanamh so air 'ur son-se,

j thaigh Israeil, ach air son m' ainme naoimh

féin, a thruaill sibhse am measg nan cinn-

I each gus an deachaidh sibh.

I 23 Acb naomhaichidh mi m' ainm mòr fhéin,

i a bha air a thraailleadh am measg nan cinn-

j each, a thruaill sibhse 'n am meadholl; agus

i aithuichidh na cinnich gur mise an taigh-

earn, tha an Tighearn Dia a«- ràdh, 'n uair

I a bhitheas mi air mo naomnachadh aun-

aibhse fa chomhair an sàil.

{ 24 Oir bheir mi sibh o mheasg nan cinn-

each, agus tionailidh mi sibh as na h-uile

I dhàithchaibh, agus bheir mi sibh gu 'ur

I fearann fhéin:

1 25 An sin crathaidh mi uisge glan oirbh,

i agus bithidh sibh glan: o 'ur n-uile shalchar,

I agus o 'ur n-uile àodholaibh glanaidh mi

j sibh.

26 Bheir mà fòs dhuibh cridhe nuadh, agus

cuiridh mi spiorad nuadh an taobh a stigh

' dhibli; agus buinidh mi air falbh an cridhe

cloiche as 'ur feòil, agus bheir mi dhuibh

cridhe feòla.

27 Agus cuiridh mi mo spiorad an taobh a

stigh dhibh, agus bheir mi oirbh gluasad

i ann am reachdaibh, agus coimhididh sibh

mo bhreitheanais, agus ni sibh iad.

28 Agus gabhaidh sibh còmhnnidh anns an

fliearanu a thug mise do 'ur u-aithrichibh,

agus bithidh sibh 'n 'ur sluagh dhomh-sa,

agus bithidh mise ann am Dhia dhuibhse.

] 29 Saoraidh mi sibh fòs o 'ur u-uile neo-

I ghloille; agus gairmidh mi air an arbhar,

agus meudaichidh mi e, agus cha chuir mi

! gort air bith oirbh.

j 30 Agus meudaichidh mi meas na craoibhe,

I agus cillneas na macharach, air chor as nach

faigh sibh ui's mò masladh gorta measg nan

cinueach.

31 an sin cuimhnichidh sibh 'ur droch

shlighe fhéin, agus 'ur deauadais nach robh

maith, agus fuathaichidh sibh sibh fhéin ann

'ur sealladh fhéin, air son 'ur u-euceartan,

agus air son 'ur gràilleileachdau.

32 chan ann air 'ur son-se 'tha mise a'

deanamh so, tha an Tighearn Dia ag ràdh,

bitheadh fàos agaibh: bitheadh nàire Agus

amhluadh oirbh air son 'ur slighean fhéin,

thiah Israeii.

33 Mar so tha an Tighearn Dia ag ràdh, j

Anns an là 's an glau mi sibh o 'ur u-uile i

aillgidheachd,bheirmi fòsfaillear gu'u gabh

sibh còmhnuidh anns na bailtibh, agus bitli-

idh na h-iolladan fàs' air an togail. |

34 Agus bithidh am fearann fàs au- a

tlireabhadh, 'au àit e bhi'u a luidhe fàs 'au ^

sealladh gach aoill a ghabh seachad. j

35 Agus their iad, Tha an tìr so a bha '

uaigueach, air fàs mar ghàradh Edeill; agus |

na bailtean falamh, f às', agus millte, tha [

iad air an daillgucachadh, agus air an àit-

eachadh.

36 An sin aithuichidh na cnnuch a dh nuig- |

adh air gach taobh dhibh gur misc an Tigli- 1

earu a thogas na h-àitean sgriosta, a shuidh-

icheas an t-ionacl f àsail: mise Iehobhah j

labhair, agus ni mi. 1

37 Mar so tha an Tighearn Dia ag ràdh,

Bithidh mise fathasd air m' iarraidh 's an |

ui so le taigh Israeil, a chum a dheauarah air;

au son; ni mi làollmhoriad ledaoillibh mar

threud.

3S Mar an treud uaomh,marthreud Ie)-u-

saleim 'n a fhéinibh àrda: mar sin bithidh na

bailtean fàs' air an làolladh le treudaibh

dhaoine; agus aithnichidh iad gur mise an

Tighearn.

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

Air ais dhan ESECIEL

CaibidealXXXVII

1 Le ais-eirigh nan cnàmhan tiorma nochd Dia do'n fhàidh gu'n ath-bheòthaicheadh e a shluagh le a spiorad. 15 Nithear Israel agus Iudah 'n an aon sluagh. 21 Na beannachdan a shruthas d'an ionnsuidh o Chriosd an rígh.

BHA làmh an Tighearn' orm, agus thug e mach mi ann an spiorad an Tighearn', agus chuir e sìos mi annam meadhon a' ghlinne a bha làn de chnàmhan.

2 Agus thug e orm gabhail seachad orra mu'n cuairt, air gach taobh: agus, feuch, bha iad ro lìonmhor anns a' mhachair sgaoilte; agus, feuch, bha iad ro thioram.

3 Agus thuirt e rium, A mhic an duine, am feud na cuàmhan so teachd beò? agus fhreagair mise, O Thighearna Dhia, agad-sa tha fios.

4 An sin thuirt e rium, A mhic an duine, dean fàistneachd do na cuàmhan so, agus abair riu, chnàmha tiorma, éisdibh-se focal an Tighearna.

5 Mar so tha an Tighearn Iehobhah ag ràdh ris na cnàmhan so, Feuch, cuiridh mise anail annaibh, agus bithidh sibh beò.

6 Agus cuiridh mi fèithean oirbh, agus bheir mi air feoil fàs oirbh, agus còmhdaichidh mi sibh le craicionn, agus cuiridh mi anail aunaibh; agus bithidh sibh beò, agus aithnichidh sibh gur mi an Tighearn.

7 Mar sin rinn mise fàistneachd mar a dh'àithneadh dhomh: agus am feadh a bha mi ri fàistneachd, bha toirm ann, agus, feuch, crith-ghluasad, agus thàinig na cnàmhan chum a chéile, cnàimh a chum a chnàmha.

8 Agus an uair a dh'amhaire mi, feuch, dh' fhàsféithean agus feoil orra, agus chòmhdaich an craicionn iad; ach cha robh anail annta.

9 An sin thuirt e rium, Dean fàistneachd do'n anail, dean fàistneachd, a mhic an duine, agus abair ris an anail, Mar so tha an Tighearn Iehobhah ag ràdh, Thig o na ceithir ghaothaibh, O anail, agus séid air na mairbh so, chum gu'm bi iad beò.

10 Is amhuil a rinn mise fàistucachd mar a dh'àithneadh dhomh, agus thàinig an anail do'n ionnsuidh, agus dh'fhàs iad beò, agus sheas iad air an cosaibh, armailt anbharr mòr.

11 An sin thuirt e rium, A mhic an duine, is iad na cnàmhan so an t-iomlan de thaigh Israeil; feuch tha iad ag ràdh, tha ar cnàmhan air tiormachadh, agus ar dòchas air a chall, is ann a tha sinn air ar gearradh as.

12 Air an adhbhar sin dean fàistneachd, agus abair riu, Mar so tha an Tighearn Iehobhah ag ràdh, Feuch, O mo shluagh, fosglaidh mise bhur n-uaighean, agus bheir mi oirbh teachd a nìos as 'ur n-uaighibh, agus bheir mi sibh gu fearann Israeil.

13 Agus aithnichidh sibh gur mise an Tighearn an uair a dh'fhosglas mi 'ur n-uaighean, O mo shluagh, agus a bheir mi sibh a nìos as 'ur n-uaighibh,

14 Agus a chuireas mi mo spiorad annaibh, agus a bhitheas sibh beò, agus a shuidhicheas mi sibh 'n 'ur fearann fhéin: an sin aithnichidh sibh gur mise Iehobhah a labhair, agus gu'n d'rinn mi, deir an Tighearn.

15 Thàinig focal an Tighearn' a ni' iolln-

suidh a ràs, ag ràdh,

16 A bhàrr air so, a mhic an duine, gabh

thusa dhuit fhéin aon mhaide, agus sgrìobh

air, Air son illdah, agus air son cloinne

Israeil a cliorapauaich: an sin gabh maide

eile, agus sgrìobh air, Air son Ioseiph,

maide Ephraim, agus uile thighe Israeil a

chorapanaich.

17 Agus ceaugail iad aon ra chéile 'n an

aoll nihaide; agus fàsaidh iad'n an aon ann

ad làimh.

IS Agus an uair a labhras clann do shluaigh

rillt, ag ràdh, Nach feuch thu dhuilln ciod

a's ciall duit leis na nithibh so ?

19 Abair rill, ISIar so tha an Tighearn leho-

bhah ag ràdh, Feuch, gabhaidh mise maide

loseiph a tha 'n làimh Ephraira, agus fin-

eachau Israeil, a chompanaich,aguscuiridh

mi iad maille ris, maille ri maide illdah,

agus ni mi aon mhaide dhillbh, agus bithidh

iad 'n an aon ann am làimh.

20 Agus bithidh na maidean air an sgrìobh

thu ann ad làirah fa chomhair an sàd.

21 Agus abair rill, Mar so tha an Tighearn

Ichobhah ag ràdh, Feuch, bheir mise clann

Israeil o mheasg nan cinneach gus am blieu

ESECIEL, aXXYIII.

iad air imeachd, Agus cnunuichidh mi iad

air gach taobh, agus bheir mi iad gu'n

dùthaich fhéin.

22 Agus ni mi aon chinneach dhillbh anns

an fhearanu, air sléibhtibh Israeil, agus

bithidh aon rìgh 'n a rìgh dhoibh uile: agus

cha bhi iad ni"s mò 'n an dà chinueach, ni

mò bhitheas iad air an roinn 'n an dà

ràogliachd tuilleadh air aon chor.

23 Xi mò thruailleas siad iad fhéin tuill-

eadh le 'n àodholaibh, no le 'n nithibh fuath-

ach, no le aon air bith de'n euceartaibh:

ach saoraidh mise iad o'u uile cheannaircibh

aims an robh iad ciontach, agus glanaidh

mi iad: mar sin bithidh iadsau 'n an sluagh

dhomh-sa, agusbithidh mise ann am Dhia

dhoibh-sau.

24 Agus bithidh m' òglach Daibhidh 'n a

rígh os an ceann: agus bithidh aon bhuach-

aill ac' uile: gluaisidh iad fòs ann am

reachdaibh, agus bheir iad faillear m' ord-

uighean, agus ni siad iad.

25 Agus gabhaidh iad còmhnuidh 's an

fhearann a thug mise do m' òglach lacob,

anns an do ghabh 'ur n-aithrichean còmh-

nuidh: agus gabhaidh iadsan còmhnnidh

aun, iad fhéin, agus an clann, a.gus clann an

cloillne gu bràth; agus bithicàh m' òglach

Daibhidh 'n a rìgh dhoibh gu sìorruidh.

26 A thuilleadh air so, ni mise coimh-

cheangal sìthe rill; bithidh e 'n a choimh-

cheaugal sìorruidh rill, agus suidhichidh

mi iad, agus ni mi làonmhor iad, agus cuiridh

mi mo naomh-ionad 'n am meadholl gu

bràth.

27 Bithidh mo phàillilln mar an ceudna

maille rill: seadh, bithidh mise dhoibhsan

ann am Dhia, agus bithidh iadsan dhomhsa

'u an sluagh.

28 Agus aithnichidh na cillnich gur mise

Iehobhah a uaomhaicheas Israel, an uair

a bhitheas mo uaomh-iollad 'n am meadholl

gu sìorruidh.

CaibidealXXXVIII

1 Fààstneachd an aghaJdh Ghog: 10 a dhroch

STiillaiàiiean 's na bliadhnaibh deireannach.

14 Sgriosar e fhéin agus a inhòr-sMuagh le

breitheanas uamhasach,

AGUS thàinig focal an Tighearn' a m'

ionnsuidh-sa, ag ràdh,

2 A mhic an duille, cuir do ghnùis an agh-

aidh Ghog, tìr Mhagog, àrd phrionusa Mhe-

seich agus Thubail, agus dean fàistneachd

'n a aghaidh,

3 Agus abair ris, Mar so tha an Tighearn

Dia ag ràdh, Feuch, tha mise a'd' aghaidh,

Ghog, àrd phrionnsa Mheseich agus

ThHbail;

4 Agus pilUdh mi air d' ais thu, agus

cuiridh mi dubhaill ann ad ghialaibh, agus

bheir mi mach thu fhéin, agus d' fheachd

uile, eich agus marcaich, iad uiie air an

éideadh leis gach uile ghué armachd;

cuideachd mhòr le targaidibh Agus le sgiath-

721

aibli, an t-iomlan diubh ag iomairt chlaidh-

ean.

5 Persia, Etiopia, agus Libia maille rill;

an t-iomlan diubh le sgéith agus ceann-

bheart:

6 Gomer agus a chuideachdan uile, tigb

Thogarmah o na céaiTiaibh tuatha, agus

'uile bhuidhnean; mòran sluaigh maille

rillt.

7 Bi thusa deas, agus ulluich air do shon

féin, thu fhéin agus d' uile chuideachd a tha

air an cruinneachadhthugad, agus bi dhoibh

a'd' dhàdein.

8 An déigh mhòran làithean thigear g'ad

amharc: anns na bliadhnaibh deireanuach

thig thu do'n fhearann a thugadh air ais

o'u chlaidheamh, a chruinnicheadh a mòran

chillneach, an aghaidh shléibhtean Israeil,

a bha fada fàs: ach thugadh a mach as na

cinuich e, agus gabhaidh iadsau mle còmh-

nuidh ann an téaruillteachd.

9 Eiridh tu suas, Agus thig thu mar dhoin-

illn, bithidh tu cosmhuil ri ueul a dh'fholach

an fhearainu, thu fhéin agus d' uile bhuidh-

nean, agus mòran sluaigh maille rillt.

lOMarsotha an Tighearn Dia ag ràdh,

Tarlaidh anns an là sin gu'n tig uithean ann

ad aire, agus gu'u smuaillich thu droch

smuaillteau.

11 Agus their thu, Théid mi suas gu tìr

nam bailtean gun bhallachau, thig mi air a'

mhuillntir a tha aig fois, a tha 'gabhail

còmhnuidh ann an téaruillteachd, iad uile

'gabhail còmhnuidh gun bhallachan, agus

gun chroinu no dorsau aca,

12 A ghlacadh creiche, agus a ghlacadh

cobhavtaich; a thionndadh do làimhe air

na h-ionadau fàsa a tha nis air an àit-

eachadh, agus air an t-sluagh a chruinnich-

eadh a mach as na cinnich, a fhuair seiibh

agus maoin, a tha 'chòmhnuidh ann am

meadholl na tàre.

13 Their Seba, agus Dedan, agus ceann-

aichean Tharsis, agus a chuid bailtean,

rillt, Am bheil thu air teachd a ghlacadh

cobhai-taich ? an do chruinnich thu do

chuideachd a ghlacadh creiche? a thoirt

leat òir agas airgid; a thoii-t air falbh

spréidhe Agus maoin; a ghlacadh creiche

mòire à

14 Uime sin, a mhic an duine, dean f àist-

neachd, agus abair ri Gog, Mar so tha an

Tighearn Iehobhah ag ràdh, Anns an là 's

an gabh mo shluagh-sa Israei còmhnnidh

gu téaruinte, nach bi làos agad ?

15 Agus thig thu à d' àite, raach as na

céaruaibh tuatha, thu fhéin agus mòran

sluaigh maille riut, iad uile a' marcachd air

eachaibh, buidheanu mhòr, agus feachd

cumhachdach: «

16 Agus thig thu nìos an aghaidh mo

shluaigh-sa Israeil, mar neul a dh'fholach

au fhearainn, tai'laidh e 's na làithibh

deireannach, agus bheir mise thu an agh-

ESECIEL, XXXIX,

aidh m' fhearainn, a clillm gu'n aithnich

na cmmch ini, 'n uair a bhitheas mi air mo

naorahachadh annad-sa, Ghog, fa chomh-

air an sùl.

17 Mar so tha an Tighearn Dia ag ràdh,

An tusa an ti mu'n do hibliair mi o shean

le m' sheirbhisich, f àidhean Israeil, a rinn

f àustneachd anns na làithibh sin, ré bhhadh-

nachan, gu'n tugainn-sa thu 'n an aghaidh!

18 Agus tarlaidh anns an àm cheudna, 'n

uair a thig Gog an aghaidh fearainn Israeil,

tha an Tighearn Dia ag ràdh, gu u tig mo

chorruich-sa nìos ann am eudan.

19 Oir ann am eud, ann an teine mo

chorruich, labhair mi: Gu cinnteach anns

an là sin bithidh crith mhòr air fearanu

Israeil:

20 Air chor as gu'n criothnuich ann am

làthair-sa iasgan na fairge, agus eunlaith an

athair, agus beathaichean na macharach,

agus na h-uile nithean snàgach a shnàgas

air uachdar na talmhainn, agus na h-uile

dhaoine a tha air aghaidh na talmhainn;

agus tilgear na sléibhtean sìos agus tuitidh

na h-ionadan àrda, agus tuitidh na h-uile

balla gu talamh.

21 Agus gairmidh raise air son chiidheimh

'n a aghaidh air feadh m' uile shléibhtean,

thaan Tighearn Iehobhah ag ràdh; bithidh

claidheamh gach aoin duine an aghaidh a

bhràthar.

22 Agus tagraidh mi 'n a aghaidh le plàigh

agus le fuil, agus frasaidh mi air fhéin, agus

air a bhuidhnean, agus air a' mhòr-shluagh

a tha maille ris, frasau tuilteach, agus

clachan-meallain mòra, teine agus pronnusc.

23 Mar so ni mi mòr mi fhéin, agus naomh-

aichidh mi mi fhéin; agus aithnichear mi ann

an sùiHbh rahòran chinneach, agus bithidh

fios aca gur mi an Tighearn.

CaibidealXXXIX.

1 Breitheanas Dhé an wjhaidh Ghog. 8 Bheir

Israel buaiclh airashluagh, 11 Adhlaicear

Gog ann an gleann Hamon-Gog. 17 Ithidh

eoin an alhair feoil nan cumha.chdnclt, agus

òlaidh iad fuil phrionnsachan na talmhainn

air sléibldibh Israeil. 25 Biieirear air ais

braighdeanas Iacoib.

UIi\IB sin, dean thusa, a mhic an duine,

fàistneachd an aghaidh Ghog, agus

abair, Mar so tha an Tighearn Dia ag

ràdh, Feuch, tha mise ann ad aghaidh,

O Ghog, àrd-phrionnsa Mheseich agTis

Thubail:

2 Agus pilHdh mi air d' ais thu, agus

cha-n fhàg ini ach an séatliamh cuid dhiot,

agus bheir mi ort teachd a nìos o na céarn-

aibh tuatha, agus bheir mi thu gu sléibhtean

Isracil:

3 Agus buailidh mi do bhogha à do làimh

ehlà, agus bheir rai air do shaighdean tuit-

eara à do làinih dheis.

4 Tuitidh tu air sléibhtibh Israeil, thu fhéin

agus do bhuidhnean uile, agus an sluagh a

722

tha maille rillt: bheir mi thu do'n eunlaith

fhuileachdach de gach seòrsa, agus do

bheathaichibh na talrahainn, a chum a bhi

air do shlugadh suas.

' 5 Tuitidh tu air a' nihachair sgaoilte; oir

labhair mise, deir an Tighearn Iehobhah.

6 Agu3 cuiridh mi teine air Magog, agus

am measg na muinntir a tha 'cliòmhnuidh

gu neo-umhaileach anns na h-eileanaibh;

agus aithnichidh iad gur mi an Tighearn.

7 Mar so ni mi m' ainra naomh aitlmichte

ann am meadholl mo phobuill Israeil, agus

cha leig mi m' ainra naonih a thruailleadh

ni's mò; agus bithidh fios aig na cinuich

gur mi an Tighearn, aon naorah Israeil.

8 feuch thàillig e gu crìch, agus rmneadh

e, tha an Tighearn leliobliah ag ràdh: is e

so an là mu'n do labhair mise.

9 Agus théid iadsan a tha 'chòmhnuidh

ann ara bailtibh Israeil a mach, agus cuir-

idh iad ri theine, agus loisgidh iad na

h-airm, an targaid, agus fòs an sgiath, am

bogha, agus na saighdean, agus an gath,

agus an t- sleagh, agus loisgidh iad le teine

iad seachd bhadhna:

10 Air chor as nach toir iad connadh air

bith as a' mliachair, ni mò ghcarras iad «'

bheagr de na coilltibh: oir loisgidh iad na

h-airm anns an teine, agus creachaidh iad

an dream le 'n do chreachadh iad, agus

spàiinuidh iad an dream le 'n do spùinneadh

iad, deir an Tighearn Iehobhah.

1 1 Agus tarlaidh air an là sin gu'n toir

mise do Ghog an sin àite air son uaighean

ann an Lsrael, gleanu an luchd-sillbhail air

taobh an ear na fairge; agus bacaidh e 'n

luchd-sillbhail: agus an sin adhlaicidh iad

Gog, agus a shluagh uile; agus goiridh iad

ris, Gleaun sluaigh Ghog.

j 12 Agus bithidh taigh Israeil 'g an adhlac-

I adh, a chum am fearann aghlanadh, seachd

; màosan.

j 13 Seadh, bithidh uile shluagh an fhear-

i ainn 'g an adhlacadh, agus bithidh là rao

ghlòire-sa iomraiteach 'n am measg, deir an

Tighearn Iehobhah.

i 14 Agus cuiridh iad air leth daoine dean-

j adach, a shiùbhlas feadh an fhearainn, a

dh'adhlacadh, leis an luchd-sillbhail, na

muinntir a tha fathasd air agliaidh na

talrahainn, a chum a ghlanadh; 'an ceann

sheachd raàosan bithidh iad 'g an iarraidh.

15 Agus an luchd-sillbhaii a tha 'g imeaclul

troimh an fhearann,'n uair achi aon neach

cnàimh duine, an sin cuiridh e coraharadh

suas làimh ris, gus an adhlaic an luchd-adh-

lacaidh e ann an Gleann Hamon-Gog.

16 Agus fòs bithidh Haraonah mar ainm

j air a' bhaile: mar so glanaidh iad am fear-

ann.

j 17 Agus thusa, a mhic an duine, mar go

' tha an Tighearn Iehobhah ag ràdh, Labhair

ris gach eun iteagach, agus ri uile bheath-

aichibh na macharach, Cruinnichibh sibh

ESECIEL, XL.

éin, agus thigibh; cruinnichibh sibh fhéin o

gach taobli, gu m' ìobairt-sa 'tha mi 'dcan-

amh air 'ur son, eaclhon àr mòr air sléibht-

ibh Israeil, a chum gu'u ith sibh feoil, agus

gu'n òl sibh fuil.

18 Ithidh sibh feoil nan cumhachdach,

agus òlaidh sibh fuil phriollnsachan na

tahuliainn, fHÃŒl reitheachan, uan, agus

ghabhar, agus tharbh; iad uile air am

biathadh ann am Bàsan.

19 Agus ithidh sibh saill gus am bi sibh

sàtliach, agus òlaidh sibh fuil gus am bi sibh

air mhisg, de m' ìobairt-sa a mharbh mi air

ur son.

20 Mar so lìonar sibh air mo bhord-sa le

h-eachaibh, agus le carbadaibh, le daoine

cumhachdach, agus leis na h-uile fhear-

cogaidh, deir an Tighearn Iehobhah.

21.Agus cuiridh mi mo ghlòir am measg

nan cinneach,aguschinacinnich mobhreith-

eanas a rinn mi, agus molàmh a leag miorra.

22 Mar sin aithnichidh taigh Israeil gur

mise an Tighearn an Dia o'n là sin, agus

uaithe sin a mach.

23 Agus aithnichidh na cinnich gu'ndeach-

aidh taigh Israeil gu daorsa air son an ain-

gidheachd: a chionngu'n do plieacaich iad

a' m' aghaidh-sa, uime sin dh'fholuich mi

mo ghnùis uatha, agus thug mi iad do

làimh an naimhdean; mar sin thuitiad uile

leis a' chlaidheamh.

24 A réir an neòghloine, Agus a réir an

cionta rinn mise rill, agus dh'fholuich mi

mo ghnàiis uatha.

2.5 Air an adhbhar sin, mar so tha an taigh-

earn Iehobhah ag ràdh, A nis bheir mi

air aia braighdeanas Iacoib, agus ni mi!

tròcair air uile thigh Israeil, agus bithidh '

mi eudmhor air son m' ainme naoimh:

26 An déigh dhoibh an nàire a ghiùlau,

agus an uile chionta leis an do chiontaich

iad a'm' aghaidh-sa, 'n uair a ghabhas iad

còmhnuidh gu téaruinte'n an dùthaich fhéin,

agus' nach cuir aon neach eagal orra.

27 an uair a bheirmise air an aisiado na

cinnich,agus achruinnicheasmi iadodhàith-

chaibh an naimhdean, agus a naomhaichear

mi annta ann an sealladh mhòran chinneach.

25 An sin aithnichidh iad gur mise leho-

bhah an Dia, a thug fainear iad a bhi air an

toirt ann an daorsa am raeasg nan cinneach:

ach chruinnich mi iad chum an dàithcha fhéin,

agus cha d'fhàg mi aon diubh ni's mò an sin.

29 Ni mò dh'fholaicheas mi tuilleadh mo

ghnàiis uatha: oir dhòirt mi mach mo

spiorad air taigh Israeil, deir an Tighearn

Iehobhah.

CaibidealXL.

1 Taisheanadh mu thimchioll cumadh na caith-

reach. 9 Tomhas geatachan an sqàthUhigke.

27 Geatachan na cùirte stigh. 39 Na h-ochd

cldir air an do mharbhadh na h-ìobairtean.

ANNS a' chiiigeamh bliadhna fichead

d' ar braighdeanas, ann an toiseach na

723

bliadhna, air an deicheamh là de'n mhàos,

(b' i sin an ceathramh bliadhna deug an

déigh do'n bhaile 'bhi air a bhualadh,) air

a' cheart là sin bha lànih an Tighearn' orm,

agus thug e chum an àite sin mi.

2 Ann an taisbeanadh Dho thug e mi gu

tàr Israeil, agus chuir e mi air sliabh ro àrd,

làimh ris an robh samhladh cumadh baile

thall fa choillhair.

3 Agus thug e 'n sin mi, agus feuch,duine,

agus a dhreach mar dhreach umha, le sreing

làn 'n a làimh, agus le slait-thomhais; agus

sheas e anns a' gheata.

4 Agus thuirt an duine rium, A mhic

an duine, faic le d' shàiilibh, agus cluinn le

d' chluasaibh, agus socruich do chridhe air

ua h-uile ni a dh'fheuchas mise dhuit; oir

is ann a chum gu'm feuchailln duit iad a

thugadh an so thu; foillsich gach ni a chi

thu do thaigh Israeil.

5 Agus, feuch, bha balla air taobh a mach

an taighe mu'n cuairt, agus ann an làimh an

duine bha slat-thomhais sé làmhan-coille

air fad, le leud boise ris gach aon làmh-

choille: mar sin thomhais e leud a' bhalla,

aon slat; agus 'àirde, ao)i slat.

6 an sin thàinig e gus an geata 'tha 'g

amharc ris an àird' an ear, agus chaidh e

suas air a cheumaibh, agus thorahais e

stairsueach a' gheata, aon slat air leud, agus

an t-àrd-dhorus cuideachd, aon slat air leud.

7 Agus bha gach seòmar beag aon slat air

fad, agus aon slat air leud, agus eadar na

seòmraiehean beaga bha cùig làmhan-coille,

agus bha stairsneach a' gheata, aig sgàth-

thigh a' gheata an taobh a stigh, aon slat.

8 Thomhais e mar an ceudna sgàth-thigh

a' glieata an taobh a stigh, aon slat.

9 An sin thomhais e sgàth-thigh a' gheata,

ochd làmhan-coille, agus a phuist, dà làmh-

choille; agus bha sgàth-thigh a' gheata an

taobh a stigh.

10 Agus bha tri de sheòmraichibh beaga

geata na h-àird' an ear, air an taobh so,

agus tri air an taobh ud; bha iad 'n an tri

'dh' aon tomhas, agus bha na puist a dh'

aon torahas, air an taobh so agus air an

taobh ud.

11 Agus thorahais e leud dol a steach a'

gheata, deich làmhau-coille, agus fad a'

gheata tri deug làmh-choille.

12 B'e an dealachadh fòs fa chorahair nan

seòniraichean beaga aon làmh-choille air

an t,aohh so, agus aon làmh-choille an deal-

achadh air an taobh ud; agus bha na

seòmraichean beaga sò làmhan-coille air an

taobh so, agus sé làmhan-coille air an taobh

ud.

13 Thomhais e n sin an geata o rahnnach

aoin seòraair bhig gu mullach aoill eile: b' e

an leud càiig làmhan-coille thar fhichead,

dorus fa chomhair doruis.

14 Thorahais e mar an ceudna puist tri

fichead làmh-choille, eadhon gu bhi 'n am

taobh de'n

puist do'n gheata, air gach

chùirt.

15 Agus aghaidh geata an dol a steach,

gu aghaidh sgàtli-thighe a' glieata-stigli,

bha deich agus dà fhichead làmh-choille.

16 Agus bha uillneagan cuinhann ris na

seòmraichibh beapra, agus ri 'n aghaidh an

e an gcata mu dheas a réir nan tomhas

ceudna.

29 Agus a sheòmraicliean beaga, agus a

phuist, agus a sgàth-thighean, a reir nan

tomhas ceudna; agus bha uinneagan ann,

agus 'n a sgàth-thighean air gach taobh

mu'n cuairt: b' e deich agus dà fhichead

taobh a stigh de'n gheata mu'u cuairt, agus: làmh-choille ' fhad, agus càiig làmhan-coille

mar an ceudua ris na sgàth-thighean; agus

bha uinneagan mu'n cuairt air an taobh

a stigh: agus air gach post bha croinn-

phailme.

17 An sin thug e mi do'n chàiirt a stigh,

agus, feuch, seòmraichean agus urlar deauta

air soll na càiirte timchioll air gach taobh:

bha deich seòmraichean fichead anns an

urlar.

18 Agus an t-urlar ri taobh nan geatachan,

thall fa chomhair leud nan geatachan, b' e

sin an t-urlar a b' àsle.

19 An sin thomhais e 'n leud o aghaidh a'

thar fhichead a leud.

30 Agus bha na sgàth-thighean air gach

taobh mu'n cuairt, càiig làmhan-coille thar

fhichead air fad, agus cùig làmhan-coille

air leud.

31 Agus bha a sgàth-thighean risa' chàiirt

a mach, agus croinu-phailme air a phuist:

agus bha ochd ceuman 'n a dhol suas.

32 Agus thug e mi gus a' chùirt a stigh

leth ris an àirde 'n ear, agus thomhais e an

geata a réir an tomhais so.

33 Agus bha a sheòmraichean beaga, agus

a phuist, agus a sgàth-thighean a réir nan

gheataab'àsle, guaghaidh araach nacàiirte I tomhas so; agus bha uinneagan ann, agus

a b' fhaide steach, ceud làmh-choille ris an 1 'n a sgàth-thighean air gach taobh mu'ii

àird' an ear.

cuairt; deich agus dàfhichead làrah-choille

20 an sin thug e mi gus an taobh mu j ' fhad, agus ctiig làmhan-coille thar fhich-

thuath, agus thomhais efadgcatanacàiirte

mach a tha 'g amharc ris an àirde tuath,

agus a leud.

21 Agus b' iad a sheòmraichean beaga, tri

air an taobh so, agus tri air an taobh ud,

agus bha a phuist agus a sgàth-thighean a

réir tomhais a' cheud gheata; b' e deich

agus dà fhichead làrah-choille 'fhad; agus

càiig làmhan-coille thar fhichead 'àirdc.

22 Agus bha an uinneagan, agus an sgàtli-

thighean, agus an croilln-phailme a réir

tomhais a' gheata 'tha 'g amharc ris an

àirde 'n ear; agus chaidh iad suas d'a ionu-

suidh le seachd ceumaibh; agus bha asgàth-

thighean fa 'n comhair.

23 Agus bha geata na càiirte stigh fa

chomhair a' ghcata 'tha 'g amliarc ris an

àirde tuath, mar e sin ris an àirde 'n ear;

agus thomhais e o gheata gu geata ceud

làmh-choille.

24 an déigh sin thug e mi air slighe na

h-àirde deas, agus, fcuch, geata ris an àirde

deas; agus thomhais e a phàiist, agus a

sgàth-thigheau, a réir nan tomhas ceudna.

25 Agus bha uinneagan anu, agus 'n a

sgàth-thighcan mu'u cuairt air gach taobh,

cosmhuil ris na h-uinneagaibh sin; b' e

' fhad deich agus dà fhichead làmh-choille,

agus a leudcàiiglàmhan-coille thar fhichead.

26 Agus bha seachd ceuraa gu dol suas

thuige, agus bha a sgàth-thighean fa chomh-

air; agus bha croinn-phailrac air, aon air

au taobh so, agus aon eile air an taobh ud,

air a phuist.

27 Agus bha geata's a' chùirt a stigh ri

deas, agus thonihais e o ghcata gu geata ri

deas, ccud làmh-choille.

ead a lcud.

34 Agus bha a sgàth-thighean ris a' clmirt

a mach, agus croinn-phailme air a phuist

air an taobh so, agus air an taobh sin;

agus bha ochd ceumau 'n a dhol suas.

35 Agus thug e nii gus an geata tuath,

agus thorahais e a réir nan tomhas so:

36 A sheòmraichean beaga, a phuist, agus

a sgàth-thighean, agixs 'uinneagau air gach

taobh mu'n cuairt: deich agus dà fhichead

làmh-choille ' fhad, agus cùig làmhau-coille

thar fhichead a leud.

37 Agus bha a i^huist ris a' chàiirt a mach,

agus croinu-phailme air a phuist air an

taobh so, agus air an taobh ud, agus 'n a

dhol suas bha ochd ceuman.

38 Agus bha na seòmraichean agus an dol

a steach làirah ri puist nan gcatachan, far

. an do nigh iad na tabhartais-Ioisgte.

I 39 Agus ann an sgàth-thigh a' gheata bha

' dà chlàr air an taobh so, agus dà chlàr air

an taobh ud, a chum an ìobairt-Ioisgte, Agus

an ìobairt-pheacaidh, agus an ìobairt-eus-

. aontais a mharbhadh orra.

40 Agus air an taobh a mach, mar théid

' aon suas gu fosgladh a' gheata thuath, bha

j dà chlàr; agus air an taobh eile, aig sgàth-

thigh a' ghcata bha dà chlàr.

I 41 Bha ceithir clàir air an taobh so, agus

ceithir clàir air an taobh ud, ri taobh a'

gheata; ochd clàir, air an do mharbh iad

an ìobairtean.

\ 42 Agus bha na ceithir clàir dc chloich

shnaighte air son na h-ìobairt-Ioisgte, làmh-

choille gu leth air fad, agus làmh-choille gu

leth air leud, agus aon làmh-choille air

; àirde; air an do leag iad mar an ceudua an

28 Agus thug e nii do'n chàiirt a stigh [ acfhuinn leis an do niharbh iad an tabb-

troimh 'n gheata mu dheas, agus thomhais artas-loisgte agus an ìobairt.

724

ESECIEL. XLI.

43 Agus bha dubhain iaruinn de leud boise

an taobh a stigh, air an daingncachadh nill'n

cuairt air gach taobh; agus air na clàraibh

bha feoil na h-ìobairt'.

44 Agus thug e mi chum a' gheata stigh;

agus, feuch, an sin bha dà shcòmar anns a'

chàiirt a stigh; aon air taobh tuath a'

gheata, ag amharc ris an àirde deas, agus

an t-aon eile air taobh deas a' gheata, ag

amharc ris an àirde tuath.

45 Agus thuirt e rium, Tha anseòmar

so 'tha "g amharc ri deas, air son nan sagart

a tha 'frithcaladh air coimhcad an taighe.

46 Agus tha an seòmar a tha 'g amharc ri

tuath air son nan sagart a tha 'frithealadh

air coimliead na h-altarach: is iad so mic

Shadoic am mcasg mhac Lebhi, a tha

'teachd dlùth do'n Tighearn chum fritheal-

adh dha.

47 Mar sin thomhais e a' chàiirt, ceud

làmh-choille air fad, agus ceud làmh-choille

air leud, ceithir-chearnach; agus an altair

ri aghaidh an teampuiIL

48 Agus thug e mi gu sgàth-thigh an

teampuill, agus thomhais e gach post de'n

sgàtài-thigh, càug làmhau-coillc air an taobh

so, agus càiig làmhan-coillc air an taobh sill;

agus b' e lcud a' gheata tri làmhan-coille

air an taobh so, agus tri làmhan-coille air

an taoàjh sin.

49 B' e fad an sgàth-thighe fichead làmh-

choille, agus a leud aon làmh-choille deug,

agus anns an dol suas d'a ionnsuidh bha

deich ceuman: agus bhapruip aignapuist,

aon air an taobh so, agus aon air an taobh

sill.

CaibidealXLI

1 TomJias, 6 seòmraichean, ] 8 ceruhan, 23 agus

dorsaài an teampnill.

' "Vr A dhéigh sin thug e mi do'n team-

1 1 pull, agus thomhais e na puist, sò

làmhan-coille air leud air an aon taobh,

agus sé làmhan-coille air leud air an taobh

eile, b' e so leud gach puist.

2 Agus b' e leud an doruis deich làmhan-

coille; agus bha ursannan an doruis càiig

làmhan-coille air an aon taobh, agus càiig

làmhan-coille air an taobh eile: agus thomh-

ais e 'fhad, dài fhichead làmh-choille, agus '

a leud fichead làmh-choille.

3 An sin chaidh e gus an taobh a stigh,!

agus thomhais e post an doruis dà làmh-

choille, agus an dorus fhéin sé làmhau-coille

air leud, agus air gach taobh de'n dorus

seachd làmhau-coille.

4 Mar sin thomhais e 'fhad fichead làmh-

choille, agus an leud fichead làmh-choillo,

fa chomhair aghaidh an teampuill; agus

thubhairt e rium, Is e so an t-iollad" ro

naomh. 1

5 'N a dhéigh sin thomhais e balla an team-

puill sé làmhan-coille; agusleudgach seòm-

air-thaoibh ceithir làmhan-coille, timchioll

an teampuill air gach taobh. [

725

6 Agus bha na scòmraichean-taoibh aon

an déigh aoin, tri deug thar fhichead 'an

àireamh, agus bhuineadh iatl do'n bhalla

sin a bha mu'n cuairt air an teampull air càil

nan seòmraichean-taoibh, bha grenu aca

dheth, ach cha robh greim aca ann am balla

an tearnpuill.

7 Agus bha farsuinneachd agus sàor dhol

mu'n cuairt an àird chum nan seòmraichean-

taoibh, oir chaidh cuairteachadh an taighe

do ghnàth suas mu thimchioll an taighe:

! agus mar sin bha leud an taighe shuas, agus

air an dòigh sin bha e 'dol 'am meud o'n

t-seòmar àochdarach gus an aon a b' àirde

aig a' mheadhon.

S Chunnaic mi fòs mu'n cuairt air an taigh,

àochdar stéidh nan seòmraichean-taoibh,

gu'm b' e àirde gach aoin diubh slat iomlan

shé làmhan-coille mòra.

9 B' e leud a' bhalla, a bha eadar na seòm-

air-thaoibh a mach càiig làmhan-coille; b' e

sill fhad as a bha eadar na seòmraichean-

taoibh a bha ri taobh an taighe.

10 Agus eadar na seòmraichean eile bha

ficliead làmh-choille air gach taobh, mu'n

cuairt do'n taigh.

11 Agus bha dorsan nan seòmraichean-

taoibh ris an iollad a dh'fhàgadh, aon dorus

ris an àirde tuath, agus dorus eile ris an

àirde deas; agus b' e leud an ionaid a

dh'fhàgadh càiig làmhan-coille air gach

taobh mu'n cuairt.

12 A nis bha an aitreabh a bha fa chomh-

air an àite air leth, ris an àird an iar, deich

agus tri fichead làmh-choille airleud; agus

blia balla na h-aitreibh cùig làmhan-coille

air tillighead gach taobh mu'n cuairt; agus

b'e ' fhad deich agus ceithir fichead làmh-

choille.

13 Mar sm thomhais e an taigh ceud làmh-

choille air fad, agus an t-àit air leth, agus

an aitreabh le a ballachaibh, ceud làmh-

choille air fad.

14 Mar an ceudna lcud aghaidh an taighe,

agus an ionaid air leth i'is an àird an ear,

ceud làmh-choillc.

15 Agus thomhais e fad na h-aitrcibh fa

chomhair an àit air leth, agus a bha air a

cluilaobh, agus a sheòmraichcan air an

taobh so agus air an taobh eile, ceud làmh-

choille, maille ris an teampuh a stigh, agus

ri sgàth-thighibh na cùirte.

16 Bha puist an doruis agus na h-uinn-

cagan cumhann, agus na seòmraichean mu'n

cuairt air an tri urlair, thall fa chomhair an

doruis, foluichte le fiodh timchioll mu'u

cuairt, agus o'n làr suas gu miig na h-uinn-

eagan; agus bha na h-uinneagan air an

còmhdachadh.

17 Ach os ceann an doruis, agus anns an

teampull a mach, gu e sin a b' fhaide steach,

agus air a' bhalla uile mu'n cuairt do'n

teampull a stigh agus a muigh,

18 Bha ceruban air an deanamh, agus

ESECIEL, XLII.

croinn-phailme, air clior as gu'u robh crann- ' a b'àochdaraiche agus a bu niheadhonaiche

paihue eadar cerub agus ccrub; agus aig o'u làr.

gach cerub bha dà aghaidh:

7 Agus bha am balla 'bha mach fa chomh-

19 Air chor as gu'u robh aghaidh duine air nan seòmraichean, leth ris a' chàiirt a

ris a' chrann-phailme air an aon taobh, agus b' fhaide niach air beulaobh nan seòmraich-

aghaidh leòmhain òig i'is a' chrann-phaihne ean, leth-clieud làmh-choille air fad.

air an taobh eile: bha so deauta feadh an

tighe uile mu'n cuairt.

8 Oir b' e fad nan seòmraichean a bha 's a'

chàiirt a mach leth-cheud làmh-choille;

O'n làr gu os ceann an doruis bha ceni- agus, feuch, fa chomhair an teampuill bha

bau air an deanamh, agus croilln-phailme.

agus air balla an teampuill.

21 Bha puist an teampuill ceithir-chear-

nach, agus aghaidh an ionaid naoimh air a'

chumachd cheudna.

22 Bha an altair de fhiodh tri làmhan-

ceud làmli-choille.

9 Agus fo na seòmraichean so bha 'n dol a

steach air an taobh an ear, mar théid aon

a steach annta o'n cliàiirt a muigh.

10 Bha na seòmraichean ann an tillighead

balla na càiirte ris an àird an ear, thall fa

coille air àirde, agus dà làmh-choille air chomhair an ionaid air leth, agus thall fa

fad; air a dcauamh cearnach le oisnibh

agus clàraibh fiodha: agus thuirt e

rium, So am bord a tha fa chomhair an

Tighearna.

23 Agus bha dà dhorus aig an teampull,

agus aig an ionad uaomh.

chomhair an taighe.

11 Agus bha an t-àite spaisdearachd aig

an aghaidh cosmhuil ri sin a bha aig seòm-

raichean na h-àirde tuath; ionnan ann ani

fad, agus ionnan ann an leud; agus bha an

i uile dhol a mach ai-aon air an aon dreach.

24 Agus bha dà dhuilleig aig gach dorus, | agus fòs an dorsan.

dà dhuilleig a' tionndadh; dà dhuilleig air I 12 Agus a réir dorsan nan seòmraichean

son an aoin doruis, agus dà dhuilleig air j a bha ris an àirde deas, bha dorus ann an

son an doruis eile.; ceann na slighe, na slighe dàreach fa chomli-

25 Agus bha ceruban agus croinn-phailme air a' bhalla, ris an àird an ear, mar a théid

deanta orra, air dorsaibh an teampuill, mar aon a steach orra.

a bha deanta air na ballachan, agus bha 13 Ausillthubhairt erium, Naseòmraich-

déileachau tillgha air aghaidh an sgàth- ean mu thuath, agus na seòmraicliean nm

thighe a mach.

dheas, a tha fa chomhair an ionaid air leth

26 Agus bha uinneagan cumhann agus is seòmraichean naomJia iad, far an ith na

croinn-phailme air an aon taobh agus air, sagartan a thig dlùth do'n Tighearn na

an taobh eile, air taobhau an sgàth-thighe, 1 nithean a's ro naoàmh

agus air seòmraichean-taoibh an taighe

agus air na déileachan tillgha.

an sin cuiridh iad

na nithean a's ro naomha,agus antabhartas-

bàdh, agus an tabhartas-peacaidh, agus an

tabhartas-eusaontais; oir tha an t-ionad

naomh.

14 'N uair a théid na sagartan a steach

ann, an sin cha téid iad a mach as an ionad

naomh gus 'a chàiirt a mach, ach an sin

AN sin thug e mach mi gus a' chàiirt a cuiridh iad an eudaicheau, far am bheil iad

mach, air slighe na h-àirde tuath, a' frithealadh; oir tha iad naomha: agus

agus thug e mi do'n t-seòmar a bha os ceann cuiridh iad orra eudaichean eile, agus thig

CaibidealXLII

1 Seòmraichean nan sagart. 13 Naermhaichear

iad do'n Tighearn. 15 Tomhas na cùirle

macJi.

an ionaid air letli, agus a bha fa chomhair

ua h-aitreibh ris an àirde tuath.

2 Fa chomhair fad cheud làmh-choille bha

an dorus tuath; agus b' e an leud leth-

cheud 'àmh-clioille.

3 Fa chomhair dhorsan na cùirte steach

iad dlùth do na nithibh sin a tha air son a'

phobuill.

15 A nis 'n iiair a chuir e crìoch air tomh-

as an taighe stigh, thug e mach mi chum a'

gheata a tha 'g amharc ris an àird an ear,

agus thomhais e mu'u cuairt

agus fa chomhair an urlair a bha air son na j 16 Thomhais e an taobh an ear

cuirte mach, bha seòmar air aghaidh seòm-

air air tri urlair.

4 Agus fa chomhair nan seòmraichean bha

t-slait-thomhais, càiig agus ceud slat, leis an

t-slait-thomhais timchioll mu'n cuairt.

17 Thomhais e an taobh mu thuath, càiig

àite spaisdearachd deich làmhan-coille air Agus ceud slat, leisau t-slait-thomhais tim

leud a stigh, agusceudlàmh-choilleair fad; ' chioll mu'n cuairt.

agus bha na dorsau ri tuath.

18 Thomhais e an taobh deas, càiig agus

5 Agus bha na seòmraichean uachdarach ceud slat, leis an t-slait-thomhais.

cumhanu: oir aca so chràochnaich na seòm-

raichean beaga, a dh'éirich gus

agus an dara urlar de'n aitreibh.

6 Oir bha iad 'n an tri urlair, ach cha robh

19 Thionndaidh e mu n cuairt gus an taobh

a' cheud ' an iar, agus thomhais e ciiig agus ceud

slat, leis an t-slait-thomhais.

20 Thomhais e air na ceithir taobhan e:

pruip aca mar phruip nan càiirtean: uime bha balla aige mu'u cuairt, cùig agus ceud

sill bha 9,n taigh ni bu chumhainne na 'chuid slat air fad, agus càiig agus ceud air leud,

726

ESECIEL, XLIII.

a dlieanamh dealachaidh eadar an t-iollad

naomh agus an t-àite mi-naomh.

CaibidealXLIII

1 Thàinig glòir an Tighearna chum an team-

puill. 7 Gheall Dia còmhnuidài a ghahhail

ann, nan tréigeadh an sluagh am peacaidh-

ean. 10 Chmn gu'n gabhadk iad ndire dé'n

euceariaibh dWfheuch am fàidh dhoibh mmh-

ladh agus dreach an teampuill. 13 T'omiias

na h-cdtradi.

»~Yr A dhéigh sin thug e mi chum a'

il gheata, an geata 'tha 'g amharc ris

an àird an ear:

2 Agus, leuch, thàinig glòir Dhé Israeil o

shlighe na h-àirde'n ear: agus bha aghuth

mar thoirm mhòran uisgeachan, agus dlieal-

raich an talamh le 'ghlòir.

3 Agus bha an sealladh so a chunnaic mi

cosinhuil ris an t-sealladh sin a chunnaic mi,

'n uair thàinig e chum am baile a sgrios:

agus bha a' choslas mar an coslas a chunn-

aic mi aig sruth Chebair: agus thuit mi air

ra' aghaidh.

4 Agus thàinig glòir an Tighearna chum

an teampuill, air slighe a' gheata 'tha 'g

amliarc ris an àird an ear.

5 An sin thog an spiorad suas mà, agus

tlillg e mi gus a' chtiirt a stigh, agus, feuch,

holl glòir an Tighearn' an teampull.

6 Agus chuala mi e 'labhairt rium a mach

as an teampull; agus sheas an duine làimh

rillra.

7 Agus thuirt e rillra, A mhic an duine,

tha thu 'faicilln àite mo rígh-chaithreach,

agus ionad bhonn mo clios, far an gabh mi

còmlmuidh ann am meadhon cloinue Israeil

gu sìorruidh, agus m' ainm naomh-sa cha

truaill taigh Israeil ni's mò, iad fhéin no'n

ríghrean, le 'n stràopachas, no le closaich-

ibh an ríghrean 'n an ionadaibh àrda.

8 Le suidheachadh an stairsneich aig mo

stairsueich-sa, agus arn puist aig mo phuist-

sa, agus am balla eadar rnise agus iadsan,

rinu iad eadhon m' alum naomh a thruaill-

eadh le 'n gràineileachdaibh achuir iad'an

gnàomh: uime sin chaith mise iad ann am

chorruich.

9 A nis cuireadh iad air falbh an stràop-

achas, agus closaichean an ríghrean fada

iiam, agus gabliaidh mi còrahnuidh 'n am

meadhon gu sìorruidh.

10 A rahic an duine, feuch an teampull so

do thaigh Israeil, a chum gu'n gabh iail uàire

de'n euceartaibh; agus tomhaiseadh iad an

I sàmhladh.

11 Agus ma bhitheas nàire orra de gach

'; m a rinn iad, feuch dhoibh dreach an taighe,

agus a chumachd, agus a dhol a mach, agus

a theachd a stigh, agus 'uile choslas, agus

'uile orduighean, agus 'uile dheilbh, agus

'uile reachdan; Agus sgrìobh e 'n an seall-

adh, achum g-u'u coimhid iad 'uile dhreach,

agus 'uile orduighean, agus gu'u dean siad

àad.

12 Is e so reachd an taighe; Air mullach an

t-sléibh bithidh a chràoch uile mu'n cuairt

ro naomh: feuch is e so reachd an taighe.

13 Agus is iad so toimhsean na h-altarach

ann an làmhan-coille, le leud boise ris gach

aon làmh-choille; bithidh eadlion làmh-

choille 'n a bonn, agus làmh-choille 'n a leud,

agus réis 'n a h-iomall air an oir mu'n cuairt;

agus bithidh so 'n a chuairteachadh do'n

altair.

14 Agus o'n bhonn air an làr gu ruig an

suidheachadh àochdarach bithidh dà làmh-

choille, agus aonlàmh-clioilleanleud; agus

o'n t-suidheachadh a's lugha gus an suidli-

eachadh a's mò, bithidh ceithir làmhau-

coille, agus an leud aon làmh-choille.

15 Mar sin bithidh an altair ceithir làmhau-

coille; aguso'n altair an àird bithidh ceithir

adhairceau.

16 Agus bithidh an altair dà làmh-choille

dheug air fad, a dhà-dheug air leud, ceithir-

chearnach 'n a ceithir chearnaibh.

17 AgTis bithidh am bonn ceithir ^àmAan-

coille deug -air fad, agus ceithii'-deug air

leud, 'n a cheithir chearnaibh; agus bithidh

an oir mu'n cuairt oirre leth làmh-choille;

agus bithidh a bonn làrah-choille mu'n

cuairt, agus amhaircidh a ceuman ris an

àird an ear.

18 Agus thuirt e rium, A mhic an

duine, mar so tha an Tighearn Dia ag ràdh,

Is iad so orduighean na h-altarach anns an

là 's an dean iad i, chum tabhartasan-Ioisg-te

àobradh oirre, Agus a chum fuil a chrathadh

oirre.

19 Agus blieir thu do na sagartaibh na

Lebhithich a tha de shliochd Shadoic, a

thig dlùth dhorah-sa, chum frithealadh

dhorah,tha an Tighearn Dia agràdh, tarbh

òg raar thabhartas-peacaidh.

20 Agus gabhaidh tu d' a fhuil, agus cuir-

idh tu i air a ceithir adhaircibh, agus air

ceithir chearnaibh a buinn, agus air an oir

mu'n cuairt: mar so glanaidh agus nighidh

tu i.

I 21 Gabhaidh tu fòs tarbh na h-ìobairt-

' pheacaidh, agus loisgidh esan e ann an

ionad orduichte an taighe, an taobh a mach

de'n naomh-ionad.

i 22 Agus air an dara là àobraidh tu meann

'' de na gabhraibh gun ghaoid, air son tabh-

artais-pheacaidh; agus glanaidh iad an alt-

air, mar a ghlan iad i leis an tarbh.

23 'N uair a sguireas tu d' a glanadh, àob-

raidh tu tarbh òg gun ghaoid, agus reithe

as an treud gun ghaoid.

I 24 Agus àobraidh tu iad an làthair an

Tighearna; agus tilgidlilla sagartan salann

orra, agus àobraillh iad suas iad mar àob-

airt-loisgte do'n Tighearn.

25 Seachd làithean deasaichidh tu, gach

aon là, gabhar air son ìobairt-pheacaidh:

deasaichidh iad fòs tarbh òg agus reithe as

1 an treud gun ghaoid.

26 Seachd làithean glanaidh iad an altair,

agus nighidh iad i, agus uaomhaichidh siad

iad fhéin.

27 Agus an uair a bhitheas na làithean so

air an cràochnachadh, tarlaidh air an ochd-

amh là, agus mar sin sìos gu'n dean na

sagartan 'ur n-ìobairtean-Ioisgte air an

altair, agus 'ur u-ìobairtean-sàth, agus gabli-

aidh mise ruibh, deiran Tighearn Iehobhah.

CaibidealXLIV.

1 Cliaidh an geata 'tha 'g amharc ris an àircl an

ear a shonrachadh dd'n phrionnsa. 4 Thug-

adh geur-achmhasan don t-sluagh do hhrígh

gvHn d.o leig iad le coigrich cin t-ionad naomh

a thruailleadh. 9 Giùlainidh na LebhithicJi,

a dKfhalbh air seacharan an déigh an àodhol-

an, an aingidheachd, 17 Orduighean mu

thimchioll nan sagarL

AN sin Thug e mi air m' ais air slighe

geata an iollaid naoimh a muigh, a tha

'g amliarc ris an àird an ear, agus bha e

dàiillte,

2 An sin thuirt an Tighearn rium,

Bithidh an geata so dàiinte, chan fliosgail-

ear e, agus cha téid neach air bith a steach

air, a chiolln gu'n deachaidh an Tighearn

Dia Israeil a steach air.

3 Uime sin bithidh e dùinte air a' phrionn-

sa; ani priollnsa fhéin suidhidh ann a dh'ith-

eadh arain an làthair an Tighearna; théid

e steach air slighe cùirt' a' gheata, agus thig

6 mach air an t-slighe cheudua.

4 An sin thug e mi air slighe a' gheata

thuath, fa chomhair an teampuill, agus

dh'amhairc mi, agus, feuch, làoll glòir an

Tighearna teampull an Tighearna; agus

thuit mise air m' aghaidh.

5 Agus thuirt an Tighearn rium, A

mhic an duine, thoir geur-aire, agus feuch

le d' shùilibh, agus cluinn le d' chluasaibh,

gach ni a their mise riut mu thimchioll uile

orduighean taighe an Tighearn', agus 'uile

reachdan, agus thoir aire mhaith do dliol

a steach an taighe, le uile dhol a mach an

ionaid uaoimh.

6 Agus their thu ris an taigh cheannairc-

each, ri taigh Israeil, Mar so tha an Tighearn

Dia ag ràdh, thaigh Israeil, gu ma leòr

leibh d 'ur n-uile ghràineileachdaibh,

7 Gu'n d'thug sibh coigrich neo-thimchioll-

gheari-ta 'n an cridhe, agus neo-thimchioll-

ghearrta 'n am feoil, gu bhi ann am uaomh-

iollad-sa, a thruailleadh mo thighe, am

feadh a tha sibh a' tiodhlacadh dhomhsa an

araill, na saill, agus na fola; agus bhris

sibh mo choimhcheaugal le 'ur n-iiile ghràill-

eileachdaibh.

8 Agus cha do ghléidh sibh càu'am mo

nithean uaomha; ach chuir sibh luchd-

coimhid mo chùraim ann am iollad uaomh

. air 'ur son fhéin.

9 Mar so tha an Tighearn Dia ag ràdh,

I Cha téid aon choigreach neo-thimchioll-

ghearrta 'n a chridhe, no neo-thimchioll-

I 728

ghearrta 'n a fheoii a steach do m' iollad

; uaomh-sa, de choigreach air bith a tha

j 'measg cloinne Israeil.

j 10 Agus na Lebhithich a dh'imich am

' fad uamsa, 'n uair a chaidh Israel air seach-

j arau, a dh'fhalbh air seacharau uamsa an

déigh an àodhol, giàilaillidh eadhon iadsan

au aillgidheachd.

I 1 1 Gidheadh bithidh iad 'n an luchd-frith-

ealaidh ann am iollad uaomh, air am bi

cùram gheatachan an teampuill, agus a

bhitheas a' frithealadh do'n teampull:

marbhaidhiad an tabhartas-Ioisgte agusan

ìobairt air son an t-sluaigh, agus seasaidh

\ iad 'n an làthair gu frithealadh dhoibh:

I 12 A chionn gu'n d'rilln iad frithealadh

dhoibh ann an làthair an àodhol, agus gu'n

d'thug iad air tigh Israeil tuiteam gu

aiiigidheachd; uime sin thog mise suas uio

làmh 'n an aghaidh, tha an Tighearn

lehobliah ag ràdh, agus giùlaillidh iad an

j aillgidheachd.

I 13 Agus cha tig iad am fagus domh-sa, a

' dheauamh dleasdanais sagairt domh, no

'theachd dlùth do bheag air bith de m '

nithibh naomha 's an iollad a's ro uaoimhe:

! ach giàilaillidh iad an nàire, agus an gràill-

eileachdau a chuir iad 'an gnàomh.

I 14 Ach ni mi iad 'n an luchd-coimhid

ci^iraim an taighe, air son 'uile sheirbhis,

agus air son gach uile ni 'bhitheas ri dhean-

[ amh ann.

I 15 Ach na sagartan na Lebhithich, mic

Shadoic, a choimhid càiram m' ionaid

naoimh, 'n uair a chaidh clann Israeil air

seacharan uam, thig iadsau dlùth dhomh,

I chum frithealadh dhomh, agus seasaidh iad

! ann am fhianuis a dh'àobradh dhomh na

saill agus na fola, deir an Tighearn Iehobhah:

16 Théid iad a steach do m' ionad naomh,

agus thig iad dlùth do m' bhord, a chum

frithealadh dhomh, agus coimhididh iad mo

I chàiram.

17 Agus tarlaidh, 'n uair a théid iad a

' steach air geatachaibh na càiirte stigh,

gu'm bi iad air an éideadh le eudach làn;

agus cha tig olailln air bith orra, am feadh

a tha iad a' frithealadh ann an geatachaibh

ua càiirte steach, agus an taobk a stigh.

18 Bithidh curraichdean làn air an cinn,

agus bithidh trillghais làn air an leasraibh:

cha chrioslaich siad iad feill le aon ni a

thogas fallus.

19 Agus 'n uair a theid iad a mach do'n

chàiirt a muigh, a chum an t-sluaigh, cuiridh

iad dhillbh an eudaichean anns an d'rilln

iad frithealadh, agus cuiridh iad anns na

seòmraichibh naomha iad, agus cuiridh iad

orra eudaichean eile, agus cha naomhaich

iad am pobull 'n an eudaichibh.

20 Ni mò a lomas iad an cilln, no dh'fhuil-

illgeas iad do'n ciabhan fòs fada; cha dcan

iad ach a mhàin an cinn a bharradh.

21 Ni mò dh'òlas sagarfc air

'n uair théid iad a

stigh.

22 Ni mò ghabhas iad dhoibh fhéin mar

mhnaoi banntraeh, no bean a chuireadh air

falbh: ach gabhaidh iad maighdeanan de

shliochd taighe Israeil, no banutrach aig an

•ol)h sagart roimhe,

ESECIEL, XLV.

bith f àon, ' leth-cheud làmh-choille mu'n cuairt, air son

steach do'n chùirt a, a dhlàith-bhailtcan.

I 3 An déigh an tomhais so toimhsidh tu

anu am fad càiig màle fichcad, agus ann an

leud deich màle; agus an sin bithidh an

t-iollad naomh, an t-àite ro naomh.

4 Bithidh a' chuid so de'n fhearann

naomh do na sagartaibh, luchd-frithealaidh

'2:3 Agus teagaisgidh iad do ni' shluagh-sa an ionaid naoimh, a thig dlùth chum frith-

aa dealachadh eadar naomh agus mi-uaomh,

I agus bheir iad orra dealachadh a chur eadar

an glan agus an neòghlan.

! 2-t Agus ann an comhstri seasaidh iad

: ann am breitheauas; bheir iad breth air a

\ réir mo reachdan-sa; agus coimhididh iad

' mo lagh agus mo reachdau, ann am uile

choimhthionalaibh, agus naomhaichidh iad |

mo shàbaidean.

1 25 Agus cha tig iad dlùth do dhuine

fr marbh gu iad fhéin a thruailleadh: ach air

i soa athar, no air son màthar, no air son mic,

') no air son nighinn, air son bràthar, no air

I son peathar uig nach robh fear, feudaidh

I siad iad fhéin a thruailleadh.

ealadh do'n Tighearn; agus bithidh e 'n a

iollad air son an taighean, agus 'n a àite

naomh air son an naomh-ioaaid.

5 Agus fòs càiig màle fichead air fad, agus

deich màle air leud bithidh aig na Lebh-

ithich, luchd-fritliealaidh an taighe, air an

son fhéin, mar sheilbh air son fichead seòmar.

6 Agus orduichidh sibh mar sheilbh na

caithreach càiig màle làmh-choille air leud,

agus cùig màle fichead air fad, thall fa

chomhair àite an ionaid naoimh: bithidh e

aig uile thaigh Israeil.

7 agus bithidh aig an uachdaran air an

aon taobh, agus air an taobh eile de chuibh-

riolln an iollaid naoillih, asus de sheilbh na

26 Agus an déigh dha bhi air a ghlanadh, caithreach, fa chomhair cuibhrinn an iollaid

àirmhidh iad dha seachd làithean.

naoimh, agus fa chomhair seilbh na caith-

27 Agus air an là 's an téid e steach do'n reach, o'n taobh an iar, ris an iar; agus

iollad naomh, do'n chàiirt a stigh gu frith- o'n taobh an ear, ris an ear; agus bithidh

ealadh anns an ionad naoillh, bheir e am fad thall fa chombair aoin de na h-earr-

seachad tabhartas-peacaidh, deir an taigh- â–  anuaibh, o'n iomall an iar gus an iomall an

ear.

8 Anns an fhearann bithidh a shealbh

ann an Israel; agus cha sàruich m' uachd-

araill-sa ni's mò mo shluagh: agus amfear-

aan bheir iad do thaigh Israeil a réir am

filleachan.

9 Mar so tha an Tighearn Dia ag ràdh, Gu

ma leòr leibh, uachdaraua Israeil: cuiribh

uaibh ainueart agus creach, agus deanaibh

-n Dia.

28 Agus cha bhi oighreachd air bith aca; |

is mise an oighreachd-san: agus cha toir,

sibh dhoibh sealbh air bith ann an Israel;

is mise an sealbh.

29 Ithidh iad an tabhartas-bàdh, agus an

tabhartas - peacaidh, agus an tabhartas-

eusaontais; agus aca-sau bithidh gach uile

ni coisrigte ann an Israel.

30 Agus bithidh toiseach ceud thoraidh breitheanas agus ceartas, togaibh leibh 'ur

nan uile nitheau, agus gach uile thabhartas

de gach seòrsa de 'ur tabhartais aig na

sagartaibh, bheir sibh mar an ceudna do'n

t-sagart toiseach 'ur taoise, chum gu'u toir

e air a bheannachadh còmhnuidh a ghabh-

ail ann ad thigh.

31 chan ith an sagart de ni air bith a

dh'eugas leis fhéin, no'bhitheas reubta, ma's

eun no ainmhidh e.

CaibidealXLV.

1 An earrann de'n fhearann air son an ionaid

naoimh, 6 air son a' bhaiie, 7 agus air son

a' phrionnsa. 9 Orduighean mu thimchioll a'

phrionnsa.

MAR an ceudua 'n uair a roinneas sibh

le craunchur am fearann mar oigh-

reachd, bheir sibh tabhartas do'n Tighearn,

n-aillTighearnas o m' shluagh-sa, deir an

TigheaiTi Iehobhah.

10 Bithidh agaibh meighean cothromach,

agus ephah chothromach, agus bat coth-

romach.

1 1 Bithidh an ephah agus am bat de aon

tomhas, air chor as gu'n cum am bat an

deicheamh cuid de homer, agus an ephah

au deicheamh cuid de homer: bithidh a

thomhas a réir an homeir:

12 Agus bithidh ann an secel fichead

gerah: fichead secel, càiig seceil thar fhich-

ead, càiig seceil deug, bithidh sin 'n a

mhaueh agaibh.

13 So an tabhartas a bheir sibh uaibh; an

séathamh cuid de ephah à homer cruith-

neachd, aerus bheir sibh an séathamh cuid

earraun uaomh de'n fhearann: is e ' fhad de ephah à homer eorua.

cùig màle fichead làmh-choille, agus a leud

deich màle: bithidh so naomh 'n a uile

chràochaibh mu'n cuairt.

2 pheth so à)ithidh air son an ionaid

naoimh cùig ceud airjad, le càiig ceud air

leud, ceithir-chearnach mu'n cuairt; agus

729

14 A thaobh reachd na h-olaidh am bat

olaidh, bheir sibh uaibh an deicheamh cuid

de bhat as a' chòr, is e sin homer dheich

bhat; oir is deich bait a tha ann an homer:

15 Agus aon nan as an treud, à dà cheud,

a h-iollaltradh reamhar Israeil, air son

ESECIEL, XLVI.

tabhartais-bhàdh, agxis air son ìobairt- sé làithean oibre: ach air an t-sàbaid bith-

loisgte, agus air son thabhartas-sàth, chum idh e fosgailte, agus air là na ré nuaidh

réite 'dheanamh air an soll, deir an taigh-, bithidh e fosgailte.

earn Dia. | 2 Agus théid an t-uachdaran a steach air

16 Bheir uile shluagh an fhearainn an slighe sgàth-thighe a' gheata an taobh a

tabhartas so air son an uachdarain ann an mach, agus seasaidh e aig ursann a' gheata

Israel. | agus deasaichidh an sagart a thabhartas'

17 Agus buinidh e do'n phrionnsa tabh- loisgte, agus a thabhartais-shàth, agus ni e

artais-loisgte, agus tabhartai.s-bàdh, agus aoradhaig stairsnicha' gheata: ansin théid

tabhartasan-dibhe thoirt uaitheairnalàith- e mach, ach cha druidear an geata gu

ibh féill, agus air na gealaichibh nuadh, anmoch.

agus air na sàbaidibh, agus air uile àrd- 3 jMar an ceudna ni sluagh an fhearainn

fhéillibh taighe Israeil: deasaichidh e 'n aoradh aig dorus a' gheata so an làthair an

tabhartas-peacaidh,agusantabhartas-bàdh, Tighearna, air na sàbaidibh, agus air na

agus an tabhartas-Ioisgte, agus na tabh- gealaichibh nuadJia.

artasan-sàth, a dheanamh réite air son taighe

Israeil.

18 Mar so tha an Tighearn Dia ag ràdh,

Anns a' cheud tàihàos, air a' cheud là de"n

mhàos, gabhaidh tu tarbh òg gun ghaoid,

agus glauaidh tu an naomh-ionad.

4 Agus is i an ìobairt-Ioisgte a bheir an „

t^uachdaran do'n Tighearn air là na sàbaid, i

sé uain gun ghaoid, agus reithe gim ghaoid.

5 Agus is e an tabhartas-bàdh ephah air

son reithe, agus an tabhartas-bàdh air son

nan nan mar a bhitheas 'n a chomas a thoirt

19 A^us gabhaidh an sagart de fhuil na uaithe, agus hin olaidh air son ephah.

h-ìobairt-pheacaidh, agus cuiridh e i air 6 Agus air là na gealaiche nuaidh bheir e

puist an taighe, agus air ceithir chearnaibh tarbh òg gun ghaoid, agus sé uain, agus

builln na h-altarach, agus air puist geata, reithe: bithidh iad gun ghaoid.

na càiirte stigh. 7 Agus deasaichidh e tabhartas-bàdh,

20 Agus marsin nithuairan t-seachdamh ' ephah air son tairbh, agus ephah air son

là de'n mhios, air son gach aoin a théid air reithe: agus air son nan nan a réir mar a

seacharan, agus a ni gu h-amaideach: mar bhitheas

sin ni sibh rcite air son an teampuill. soll epha!

21 Anns a' cheud mhàos, air a' cheath- S Agus

'n a chomas, Agus hin olaidh air

1.

'n uair a théid an t-uachi!arau a

•amh là deug de'n mhàos, bithidh a' chàisg stcach, théid e stigh air slighe sgàtli-thighe

agaibh, féill sheachd làithcan; ithear aran

gun ghoirteachadh.

22 Agus air an là sin deasaichidh am

prionnsa air a shon fhéin, agus air son uile

shluaigh an fhearahm, tarbh air son ìobairt-

pheacaidh.

23 Agus air seachd làithean na féille deas-

a' ghoata, agus théid e mach air a shlighe sm.

9 Ach 'n uair a thig muinntir an fhearainn

an^ làthair an Tighearna, anns na h-àrd-

fhéillibh, esan a théid a steach air slighe a'

gheata thuath gu aoradh, théid a mach air

slighe a' gheata dheas; agus esan a théida

steach air slighe a' ahcata dheas, théid e

aichidh e ìobairt-Ioisgte do'n Tighearn, mach air slighe a' gheata thuath: cha phill

seachd tairbh, agus seachd reitheachan gun e air slighe a' gheata air an deachaidh e

ghaoid, gach Ih,, fad nan seachd làithean, steach, ach theid e mach thall fa chomhair.

agus meann de na gabhraibh gach là air son! 10 Agus théid an t-uachdaran a steach

ìobairt-pheacaidh. j 'n am meadhon 'n uair théid iad a steach;

24 Agus deasaichidh e tabhartas-bàdh, ' agus 'n uair théid iadsan amach,théidesan

eadhon ephah air son tairbh, agus ephah a mach.

air son reithe, agus hin olaidh air son 1 1 agus air na féillibh, agus air na h-àrd-

ephah. fhéillibh, is e an tabhartas-bàdh ephah air

25 Anns an t-seachdamh màos, air a' chiàig- son tairbh, agus ephah air son reithe, agus

eamh là deug de'n mhàos, ni e a réir sin air son nan nan a réir a chomais, agus hin

air fhéin nan seachd làithean, a réir an tabh- olaidh air son ephah.

artais-pheacaidh, a réir na h-ofrail-lòisgte, ' 12 A nis 'n uair a dheasaicheas an t-uachd-

agus a réir an tabhartais-bhàdh, agus a réir aran o 'thoil fhéin ìobairt-loisgte, no tabh-

na h-olaidh. " artais-shàth, gu toileach doll Tighearn, fosg-

CaibidealXLVI

ailear dha an sin an geata 'tha 'g amharc

1 ElaghaUtean mu ihimcfnoll à' vhnoruisa, 9 t'J'JÃŒ^^''''^^''^f!'W''f'''^^^^^^^

agus mu thimddoll an t-sluaigh: 16 mu. thim- i loisgte agus a thabhartasan-sith marannn

diioll ihàodhlacan a' phrionnsa d' a mhacaibh, \ ^ ^^^ ^^ "a sabaid: an sin théid e mach,

agusdasheirbhisidi. 21 Ant-àit'sajnbruich agus an déigh dha dol a mach, druidear an

an sagairt an ìobairt-eusaontais agus an àob- dorus.

avrt-pheacaidh. \ 13 uiluichidh tu gach là tabhartas-Ioisgte

uan de'n cheud bhliadhna

ulluichidh tu e f^ach aon

MAR so tha an Tighearn Dia ag ràdh, j do'n Tighearn,

Bithidh geata na càiirte stigh, a tha sam grhaoid:

'g amharc ris an àird an ear, druidte' air na

730

gim ghaoid;

mhaduinn.

ESECIEL, XLVII.

14 Agus nnuichidh tu tabhartas-bàdh air

a shoii gach aon mhaduinn, an séathamh

â–  cuid de cphah, agus an treas cuid de hin

1 olaidh, chum a mheasgadh leis a' mhàn-

i chruithneachd; tabhartas-bàdh do ghnàth,

I le ordugii sìorruidh do'n Tighearn.

' 15 Mar so ulhiichidh iad an t-uan, agus an

; tabhartas-bàdh, agus an oladh gach aon

; mhaduinn, mar ìobairt-loisgte ghnàth-

I aichte.

I 16 Mar so tha an Tighearn Dia ag ràdh,

, Ma bheir an t-uachdaran tàodldac do aon

i air bith d'a mhic, bithidh a shealbh sin aig

j a mhic; bithidh a shealbh aca mar oigh-

reachd.

\ 17 Ach ma bheir e tàodhlac do aon d'a

• sheirbhisich, an sin bithidh e aige-san gu

: bhadhna na saorsa: 'n a dhéigh sin pillidh

e clmm an uachdarain; ach bithidh 'oigh-

reachd aig a mhic dhoibh fhéin.

18 A thuilleadh air so cha gliabh an t-uach-

: daran de oighreachd an t-sluaigh le h-ainn-

: eart, a chum an tilgeadh a mach as an

: seilbli: ach bheir e d' a mhic oighreachd as

a slieilbh fhéin: a chum nach bi mo slduagh-

sa air an sgapadh gach aon o 'sheilbh.

19 'N a dhéigh sin thug e mi troimh an

fhosgladh, a bha aig taobh a' gheata, gu

seòmraichean naomha nan sagart, a bha 'g

amliarc ri tuath; agus, feuch, bha àite an

sin aig oisinn na h-àird' an iar.

20 An sin thuirt e rium, So an t-àite

's am bruich na sagartan an ìobairt-eus-

aontais, agus an ìobairt-pheacaidh, far am

fuin iad an tabhartas-bàdh: a chum nach

tnir iad a mach iad gus a' chàiirt a mach,

gus an skiagh a uaomhachadh.

21 An sin thug e mach mi gus a' chùirt a

mach, agus thug e orm gabhail seachad air

ccithir oisinnibh nacàiirte; agus, feuch^Ma

cùirt anns gach aon oisinn de'n chàiirt.

22 Ann an ceithir oisinnibh na càiirte bha

cùirtean ceangailte rithe, dà fhichead làmh-

choille air fad, agus deich thar fhichead air

leud: bha na ceithir oisinnean so de aon

tomhas.

j 23 Agus bha aca balla mu'n cuairt doibh

'n an ceithir, agus ionadan-bruichidh deanta

fo 'n bhalla, mu'n cuairt. j

i 24 An sin thuirt e rium, Is iad so àit- '

! eachan na muinntir a bhruicheas, far am

bruich luchd-frithealaidh an teampuill àob-

: airtean an t-sluaigh.

CaibidealXLVII.

1 Taishean nan uisgeachan àiaomha; 6 Leigh-

I isidh iad gach bealhach a tha ^gluasad. 13

I Cràochan an fhearainn. 22 TMid am /earanài

a roinn le crannclmr.

' l^ A dhéigh sin thug e mi ràs gu dorus

à Jh an teampuill, agus, feuch, blirùchd

' uisgeachan a mach o àochdar stairsnich an

tighe ris an àird an ear: oir bha aghaidh

an taighe ris an àird an ear, agus thàinig na

h-uisgeachan a nuas foidhe, o thaobh deas

an taighe, air taobh mu dheas na h-altarach.

2 An sin thug e mach mi air slighe a'

gheata mu thuath, agus thug e orm sillbhal

nm'n cuairt air an t-slighe muigh gus an

geata mach, air an t-slighe 'tha 'g amharc

ris an àird an ear, agus, feuch, ruith uisg-

eachan a mach air an taobh deas.

3 Agus 'n uair a chaidh an duine aig an

robh an t-sreang 'n a làimh, a mach air

slighe na h-àird' an ear, thomhais e mlle

làmh-choille, agus thug e mi troindi na

h-uisgeachan: bha na h-uisgcachan gu ruig

na h-aobranan.

4 a rìs thomhais e màle, agus thug e mi

troimh na h-uisgeachan; bha na h-uisgeach-

an gu ruig na glùinean: a rìs thomliais e

màle, agus thug e mi troimh na h-uisg-

eachan; bha na h-uisgeachan gu ruig na

leasraidh. •

5 'N a dhéigh sin thomhais e màle; agus

bha e 'n a shruth nach b'urrainn mi dol

thairis air: oir bha na h-uisgeachan air

éirigh, uisgeachan air son snàmh annta,

amhainn nach feudtadh dol troimpe.

6 Agus thuirt e rium, Nacii faca tu,

a mhic an duine? an sin thug e leis mi,

agus thug e orm pilleadh gu bruaich na

h-airahne.

7 A nis an uair a phill mi, feuch, air bruaich

na h-aimhne bha ro-mhòran chraobh, air an

taobh so, agus air an taobh eile.

8 An sin thuirt e rium, Tha na h-ui.sg-

eachan so ag imeachd a mach rathad tìre

na h-àirde 'n ear, agus a' dol sìos do'n

f liàsach, agus a' dol a steach do'n fhairge;

'n uair bheirear iad a mach a chum na fairge,

leighisear na h-uisgeachan.

9 Agus tarlaidh, gach aon bheathach beò,

a tha 'gluasad, taobh air bith gus an tig na

h-aimhnichean, mairidh e beò: agus bithidh

ro-mhòran éisg ann, a chioim gu'n tig na

h-uisgeachan so thuige: oir leighisear iad,

agus mairidh gach ni beò far an tig an

amhainn.

10 Agus tarlaidh,gu'n seas na h-iasgairean

oirre, o Engedi gu ruig Eneglaim; bithidh

iad 'n an ionad a sgaoileadh a mach làon,

bithidh an iasg a réir an seòrsa, mar iasg

na fairge mòire, ro làollmhor.

11 Ach a làthach, agus a h-àiteachan

flillcha cha bhi air an leigheas, bheirear iad

thairis gu salaun.

12 Agus air taobh na h-aimhne, air a bru-

aich, air an taobh so, agus air an taobh sin,

fàsaidh na h-uile chraobhan air son bàdh,

aig nach bi an duilleach air seargadh, no an

toradh air a chaitheamh: bheir e mach tor-

adh nnadh a réir a mhàosan, do blirígh gu'n

do shruth 'viisgeachan a mach o 'n ionad

naomh; agus bithidh a thoradh air son

bàdh, agus a dhuilleach air son leighis.

13 Mar so tha an Tighearn Dia ag rkdh,

So a' chràoch leis an sealbhaich sibh am

ESECIEL, XLVIII.

fearann, a reir dà threubh dheug Israeil:

bithidh dà roinn aig loseph.

14 Agus sealbhaichidh sibh e, aon co

maith r'a chéile: oir am fearann so nm'n do

thog mise suas mo làmh, gu'n tugainn e do

'ur n-aithrichibh, tuitidh oirbhse mar oigh-

reachd.

15 Agus so cvàoch an fhearainn air an

taobh mu thuath, o'n fhairge mhòir, slighe

Hetloin, mar a théid daoine gu Sedad:

16 Hamat, Berotah, Sibraim, a tha eadar

cràoch Dliamascuis agus crìoch Hamait;

Hasar-haticon, a tha làimh ri iomall Haurain.

17 Agus o'n fiiairge bithidh a' chràocliaig

Hasar-enan, crìoch Dhamascuis, agus an

àirde tuath air an taobh mu tluiatli, agus

cràoch Hamait: agus so an taobh mu

tlillath.

18 Agus an taobh an ear toimlisidh sibh o

Haurau, agus o Dliamascus, agus o Ghilead,

agus fhearann Israeil làimh ri lordan, o'n

chràch gu ruig an fhairge 'n ear: agus so an

taobh an ear.

19 Agus an taobh deas mu dlieas o Tha-

mar, gu ui.sgeachau na strà ann an Cades,

an sruth gus an fhairge mhòr: agus so an

taobh deas mu dheas.

20 An taobh an iar mar an ceudna bithidh

aig an fhairge mhòir o'n iomall, gus an tig

duine uall fa chomhair Hamait: so an taobh

an iar.

21 Mar so roinnidh sibh am fearann so

dhuibh, a réir threubhan Israeil.

22 Agus tarlaidh gu'n roinn sibh e le

crannchur air son oighreachd dbuibh fhéin,

agus do na coigi-ich a bhios air chuairt 'n 'ur

measg, a ghineas clann 'n 'ur measg: agus

bithidh iad dhuibh mar gu'm bitheadh iad

air ani breth 's an dùthaich am measg

cloinne Israeil; bithidh oighreachd aca

maille ruibh, am measg threubhan Israeil.

23 Agus tarlaidh, anns an treubh anns am

bi an coigreach air chuairt, an sin gu'n toir

sibh dha 'oighreachd, deir an Tighearn Dia.

CaibidealXLVIIL

1 CràocJmn an dà threubh dheug, 8 an ionaid

naoimh, 15 a' bhaile agus nan dhUh-bhaillean,

21 agus an uadcdarain. 30 Tomhas agus

geata a' bàiaile.

ANIS is iad so ainmean nan treubh, o'n

cheann nui thuath gu iomall slighe

Hetloin, mar a théid neach gu Haiiiat,

Hasarenan, crìoch Dhamascuis mu thllatli,

gu iomall Hamait, (oir is iad so a thaebhan

an ear agus an iar,) bithidh aon roinu aig

Dan.

2 Agus làimh ri crìch Dhain, o"n taobh an

ear gus an taobh an iar, aon aig Aser.

3 Agus làimh ri crìch Aseir, o'n taobh an

ear gus an taobh an iar, aon aig Naphtali.

4 Agus làimh ri crìch Naphtali, o'n taobh

an ear gus an taobh an iar, aon aig Man-

aseh.

732

5 Agus làimh ri crìch Mhanaseh, o'n taobh

an ear gus an taobh an iar, aon aig Eph-

raàm.

6 Agus làinih ri crlch Ephraim, o'n taobh

an ear giis an taobh an iar, aon aig Reuben.

7 Agus làimh ri crìch Reubein, o'n taobh

an ear gus an taobh an iar, aon aig illdah.

8 Agus làimh ri crìch illdah, o'u taobh an

ear gus an taobh an iar, bithidh tabhartas

a bheir sibh seachad, càiig màle fichead

làành-choille air leud, agus air fad mar aon

de na h-earrannaibh eile, o'n taobh an ear

gus an taobh an iar, agus bithidh an t-ionad

naorah 'n a mheadhon.

9 An tabhartas a bheir sibh seachad do'n

Tighearn, bithidh e càiig màle fichead/àmA-

choille air fad, agus deich màle làmh-choille

1 air leud.

j 10 Agus air an son-san, air son nan sag-

' art, bithidh an tabhartas naonih so, ris an

àirde tuatli, cùig màle fichead làmh-choille

airfad, agus ris an àird an iar, deich màle

j làmh-choille air leud, agus ris an àird an

I ear, deich màle làmli-choille air leud, agus

â–  ris an àirde deas, càiig niàle fichead làmh-

choille air fad; agus bithidh ionad naomh

i an Tighearna 'n a mheadhon.

11 Bithiilh e air son nan sagart a tha uaoniliaichte, de mhacaibh Shadoic, a

choimhid an ni a dh'earb mise rill, nach

deachaidh air seacharau an uair a chaidh

clann Israeil air seacharan, mar a chaidh

na Lebhithich air seacharan.

12 Agus is ro naomh dhoibh-san tabhartas

so an fhearainn, làimh ri crìch nan Lebh-

itheach.

13 Agus thall fa chomhair crlche nan

i sagart, bithidh aig na Lebhithich càiig

màie fichead làmh-choille air fad, agus

deich màle làmh-choille air leud; is e am

fad uile cùig màle fichead làmh-choille, agus

an leud deich màle.

14 Agus cha reic iad deth, ni mò ni iad a

mhalairt, no bheir iad uatha ceud thoradh

an fhearainn: oir tha e naomh do'n Tighearn.

15 Agus bithidh na càug màle làmh-choille

a tha air am fàgail anns an leud, thall fa

chomhair nan cùig màle fichead, 'n a ionad

nach bi naomh, air son a' bhaile, air son

còrahnuidh, agus air son dlùth-bhailtean;

agus bithidh am baile 'n a mheadhon.

16 Agus so a thoimhsean; an taobh mu

thuath ceithir màle agus càiig ceud, agus an

taobh mu dheas ceithir màle agus cùig ceud,

agus air an taobh an ear ceithir màle Agus

càiig ceud, agus an taobh an iar ceithir màle

agus càiig ceud.

17 Agus bithidh dlùth-bhailtean na caith-

reach ris an àirde tuath dà cheud agus leth-

cheud, agus ris an àirde deas dà cheud

agus leth-cheud, agus ris an aird an ear dà

cheud agus leth-cheud, agus ris an àird an

iar dà cneud agus leth-cheud.

I 18 Agus bithidh a" chuid eile air leud, thall

ESECIEL, XLVIII.

( fachomliairtabhartais a'chuibhrinn naoinih,

i deich màle ris an taobh an ear, agus deich

màle ris an taobh an iar: agus bithidh e

thall fa chomhair tabhartais a' chuiblirinn

naoimh; agus bithidh a chinneas mar lòn

i do luchd-frithealaidh na caithreach.

' 19 Agus ni a' mhuinntir a fhrithealas do'n

! bhaile frithealadh dha à uile threubhan

â–  Israeil.

! 20 Is e an tabhartas uile càlig màle fichead,

le cùig màle fichead: bheir sibh seachad an

tabhartas naomh ceithir-chearnach, maille

' ri seilbh na caithreach.

i 21 Agus bithidh a' chuid eile air son an

i uachdarain, air an taobh so, agus air an

: taobh eile de'n tabhartas naomh, agus de

; sheilbh na caithreach, thall fa chomhair

j nan càiig niàle fichead de'n tabhartas leth

ris a' chrich an ear, agus an taobh an iar

) thall fa chomhair nan càiig màle fichead leth'

â–  ris a' chràch an iar, thall fa chomhair nan

cuibhrionn air son an uachdarain; agus

bithidh e so 'n a thabhartas naomh, agus

bithidh naomh-ionad an teampuill 'n a

: mheadhon.

22 An déigh seilbh nanLebhitheach, agus

! seilbh na caithreach, bithidh sin anns a'

â–  mheadhon aig an uachdaran, eadar crìoch

illdah agus crìoch Bheniamin, bithidh so

aig an uachdaran.

23 A thaobh na cuid eile de na treubhan,

o'n taobh an ear gus an taobh an iar, bith-

idh aon roitm aig Beniamin.

; 24 Agus làimh ri crìch Bheniamin, o'n

taobh an ear gus an taobh an iar, aon aig

Sinieon.

25 Agus làimh ri crìch Shimeoin o'n taobh

au ear gus an taobh an iar, aon aig Isachar.

26 Agus làimh ri crìch Isachair, o'n taobh

an ear gus an taobh an iar, aon aig Se-

bulun.

27 Agus làimh ri crìch Shebuluin, o'n

taobh an ear gus an taobh an iar, aon aig

Gad.

28 Agus làimh ri crìch Ghaid, aig an

taobh deas mu dheas, bithidh a' chràoch o

Thamar, eadhon gu uisgeachan na strà ann

an Cades, gus an amhailln leth ris an fhairge

mhòir.

29 So am fearann a roinneas sibh le crann-

chur do threubhan Israeil air son oigh-

reachd, agus so na cuibhrionnan aca, deir

an Tighearn Dia.

30 Agus so dol a mach na caithreach air

an taobh mu thuath, ceithir màle agus càiig

ceud tomhas.

31 Agus bithidh geatachan na caithreach

a réÃŒY ainmean thi-eubhan Israeil, tri geat-

achan ris an àirde tuath; aon gheata do

Reuben, aon gheata do illdah, aon gheata

do Lebhi.

32 Agus air an taobh an ear ceithir màle

agus càiig ceud: agus tri geatachan; aon

gheata do loseph, aon gheata do Bhenia-

min, aon gheata do Dhan.

33 Agus air an taobh mu dheas ceithir

màle agus ciiig ceud tomhas: agus tri geat-

achan; aon gheata do Shimeon, aongheata

do Isachar, aon gheata do Shebulun.

34 Air an taobh an iar ceithir màle agus

cùig ceud, le 'n tri gheatachaibh; aon

glieata do Ghad, aon gheata do Aser, aon

ghcata do Naphtali.

35 Bha e mu'n cuairt ochd màle deug tomhas; agus bithidh mar ainm air a

chaithir o'n là sin, Tha an Tighearn an sill.

Leabharean Bhioball” air ais

DANIEL

air ais dhan DANIEL

CaibidealI

1 Braighdeanas Iehoiacim. 3 Fhuair Aspenas ordugh foghlum agus teangadh nan Caldéach a theagasg do Dhaniel, Hananiah, Mhisael agus Asariah. 8 Dhiùlt siad iad fhéin a thruailleadh le biadh an rìgh; 16 uime sin fhuair iad peasair r'a h-itheadh, agus uisge r'a òl. 17 Dh'fhàs iad ann an gliocas agus ann an tuigse.

ANNS an treas bliadhna de linn lehoiacim rìgh illdah, thàinig Nebuchad- esar rìgh Bhabiloin gu Ierusalem, agus chuairtich e le feachd e.

2 Agus thug an Tighearn lehoiacim rìgh illdah d'a làimh, le cuid de shoithichean taighe Dhé, a thug e gu tìr Shìnair, gu taigh a dhé; seadh, thug e na soithichean gu taigh-tasgaidh a dhé.

3 Agus labhair an rìgh ri Aspenas uachdaran a chaillteanach, gu'u tugadh e leis cuid de chloinn Israeil, agus de shliochd an rìgh, agus de na prionnsachaibh.

4 Clann air nach robh cillrram air bith, ach a bha maiseach, agus foghluimte anns na h-uile ghliocas, agus fiosrach ann an eòlas, agus seòlta air ealaidhean, agus a bha comasach air scasamh ann an lùchairt an rìgh, agus d' am feudadh iad foghlum agus teangadh nan Caldéach a theagasg.

5 Agus dh'orduich an rìgh dhoibh lòn lathail de bhiadh an rìgh, agus de'n fhìon a bha e ag òl: mar sin 'g an àrach tri bliadhna, a chum gu'n seasadh iad 'an ceann na h-aimsir' sin an làthair an rìgh.

6 A nis am measg na muinntir' so bha, de chloinn illdah, Daniel, Hananiah, Misael, agus Asariah:

7 D'an d'thug uachdaran nan caillteanach ainmean: oir thug e air Daniel mar ainm Beltesasar; agus air Hananiah Sadrach; agus air Misael Mesach; agus air Asariah Abednego.

8 Ach ghabh Daniel rùn 'n a chridhe nach truailleadh se e fhéin leis a' chuibhriolln de bhiadh an rìgh, no leis an fhìon d' an d' òl e: uime sin ghuidh e air uachdaran nan caillteanach, nach bitheadh e air a shalachadh.

9 A nis thug Dia do Dhaniel deadh-ghean agus caoimhneas gràdhach o uachdaran nan caillteanach.

10 gus thuirt uachdaran nan caillteanach ri Daniel, Tha eagal orm roimh mo thighearn an rìgh, a dh'orduich 'ur biadh agus 'ur deoch: oir ciod uime am faiceadh e 'ur n-aghaidhcan ni's miosa coslas na chlann eile d'ur seòrsa? an sin cuiridh sibh mise ann an cunnart mo chinn o'n rìgh.

11 An sin thuirt Daniel ri Melsar, a chuir uachdaran nan caillteanach os ceann Dhanieil, Hananiah, Mhisaeil agus Asariah.

12 Dearbh do sheirbhisich, guidheam ort, deich làithean, agus thugar dhuinn peasair ri h-itheadh, agus uisge r' a òl.

13 An sin amhaircear air ar n-aghaidhean ann ad làthair-sa, agus air aghaidh na cloinne 'tha 'g itheadh de chuibhrionn bìdh an rìgh: agus mar a chithear ceart duit, buin ri d'sheirbhisich.

14 Is amhuil a dh'aontaich e leo anns a' chùis so, agus dhearbh e iad deich làithean.

15 Agus 'an ceann dheich làithean bha dreach an aghaidhean ni bu mhaisiche agus ni bu shultmhoire na an uile chlann a dh'ith an cuibhrionn de bhiadh an rìgh.

16 Mar so thug Melsar air falbh cuibhrionn am bìdh, agus am fìon a bu chòir dhoibh òl; agus thug e dhoibh peasair.

17 A thaobh na ceathrar chloinne so, thug Dia dhoibh eòlas agus tuigse anns na h-uile fhoghlum agus ghliocas: agus bha tuigse aig Daniel anns na h-uile sheallanaibh agus; bhruadaraibh.

18 A nis aig ceann nan làithean, anns an d' thuirt an rìgh gu'n tugadh e steach iad, an sin thug uachdaran nan caillteanach a steach iad an làthair Nebuchadnesair.

19 Agus rinn an rìgh còmhradh rill; agus'n am measg uile cha d' fhuaradh aon cosmhuil ri Daniel, Hananiah, Misael, agus Asariah: air an adhbhar sin sheas iad fa chomhair an rìgh.

20 Agus anns na h-uile ghnothuichibh gliocais agus tuigse a dh'fhiosraich an righ dhillbh, fhuair e iad deich uairean ni b'fhearr na na h-uile dhruidhean agus speuradairean a bha 'n a rìoghachd uile.

21 Agus mhair Danel gu ceud bhliadhna rìgh Chiruis.

air ais gu DANIEL

CaibidealII

1 Ghairm Nebuchadnesar druidhean agus luchd. fiosadid nan Caldéach 'n a làthair, 5 agus dh'iarr e gu'n tugadh iad fios da air a bhrua dar a bha air dol as aire. 10 'N uair a dh'aidich iad nach b'urrainn doibh an gnothuch fhoillseachadh do'n rígh, dh'onduich e an cur gu bàs. 18 Chaidh am bruadar fhoillseachadh do Dhaniel ann an sealladh na h-oidhche. 31 Am bruadar agus a bhrìgh..

AGUS anns an dara bliadhna de linn Nebuchadnesair, bhruadair Nebuchadnesar bruadar, leis an robh 'inntinn air a buaireadh, agus dhealaich a chodal ris.

2 An sin dh'àithn an rìgh na druidhean, agus na speuradairean, agus an luchd-fiosachd, agus na Caldéich a ghairm, a dh'fheuchainn d'on rìgh bhruadair: mar sin thàinig iad, agus sheas iad an làthair an rìgh.

3 Agus thuirt an rìgh rill, Bhruadair mi bruadar, agus bha m' inntinn air a buaireadh a dh'fhaotainn fios a' bhruadair.

4 An sin labhair na Caldéich ris an rìgh anns a' chànain Shirianaich, a rìgh, mair beò gu bràth: innis do d' sheirbhisich am bruadar, agus feuchaidh sinne a bhrígh.

5 Fhreagair an rìgh agus thuirt e ris na Caldéich, Tha an ni air dol as m' aire; mur toir sibhse fios dhomh air a' bhruadar le 'bhrígh, gearrar sibh 'n 'ur bloighdibh, agus nìthear 'ur taighean 'n an dùn aolaich.

6 Ach ma dh'fheuchas sibh am bruadar agus a bhrígh, gheibh sibh uam-sa tìodhlacan agus duais, agus onoir mhòr: uime sin feuchaibh dhomh am bruadar agus a brìgh.

7 Fhreagair iadsan a ràs, agus thuirt iad, Innseadh an rìgh d'a sheirbhisich am bruadar, agus feuchaidh sinne a bhrìgh.

8 Fhreagair an rìgh agus thuirt e, Tha fios agam gu deimhin gu'm b' àill leibh ùine fhaotainn, a chionn gu bheil sibh a' faicinn gu bheil an ni air dol as m' aire.

9 Ach mur toir sibh fios domh air a bhruadar, cha-neil ach an aon bhreth dhuibh: oir dh'ulluich sibh briathran breugach agus truaillidh gu labhairt am làthair-sa, gu atharrachadh na h-aimsir: uime sin innsibh dhomh am bruadar, agus aithnichidh mi gur urrainn sibh a bhrígh fheuchainn dhomh.

10 Fhreagair na Caldéich ann am fianuis an rìgh, agus thuirt iad, chan eil duine air an talamh a's urrainn gnothuch an rìgh fhoillseachadh: air an adhbhar sin chan eil rìgh, no Tighearn, no fear-riaghlaidh dh'iarr ao leithid so de nithibh air aon druidh, no speuradair, no Caldéach.

11 Agus is ni deacair a tha an rìgh ag iarraidh, agus chan eil aon air bith eile a's urrainn 'fheuchainn fa chomhair an rìgh, ach na diathan aig nach 'eil an còmhnuidh maille ri feoil.

12 Air an adhbhar so bha 'n rìgh ann am feirg, agus ann an teas-chorruich, agus dh'àithn e uile dhaoine glice Bhabiloin a mhilleadh.

13 Agus chaidh an t-ordugh a mach gu'm bitheadh na daoine glice air ani marbhadh; agus dh'iarr iad Daniel agus a chompanaich gu bhi air am marbhadlh;

14 An sin fhreagair Daniel, le comhairle agus le gliocas, Arioch, ceann-feadhna freiceadain an rìgh, a chaidh a mach a mharbhadh dhaoine glice Bliabiloin.

15 Fhreagair e agus thuirt e ri Arioch, ceann-feadhna an rígh, carson a tha 'n t-ordugh cho dian o'n rìgh? an sin dh'innis Arioch a' chùis do Dhaniel.

16 An sin chaidh Daniel a steach, agus ghuidh e air an rìgh gu'n tugadh e dha ùille, agus gu'm feuchadh e do'n rìgh a' bhrígh.

17 An sin chaidh Daniel g'a thigh, agus dh'innis e a' chùis do Hananiah, Mhisael, agus Asariah, a chompanaich;

18 A chum gu'n iarradh iad tròcair air Dia nèimh mu thimchioll na dìomhaireachd so; a chum nach bàsaicheadh Daniel agus a chompanaich leis a' chuid eile de dhaoine glice Bhabiloin.

19 An sìn bha an dìomhaireachd air a foillseachadh do Dhaniel ann an sealladh 's an oidhche: an sin bheannaich Daniel Dia nèimh.

20 Fhreagair Daniel agus thuirt e, Bcannaichte gu'n robh ainm Dlié gu saoghal nan saoghal; oir is leis-san gliocas agus cnnihachd.

21 Agus atharraichidh e na h-amannan, agus na h-aimsirean: atharraichidh e rìghrean, agus cuiridh e suas rìghrean: bheir e gliocas do'n ghlic, agus eòlas dhoibhsan d'an aithne tuigse.

22 Foillsichidh e na nithean domhain agus dìomhair: is aithne dha ciod a tha 's an dorchadas, agus tha an solus a chòmhnuidh maille ris.

23 Tha mi 'toirt buidheachais agus cliù dhuit, thusa, a Dhia m' aithrichean, a thug dhorah gliocas agus cumhachd, agus a thug fios duinn a nis air an ni a dh'iarr sinn ort: oir thug thu fios duinn a nis air gnothuch an rìgh.

24 Uime sin chaidh Daniel a steach gu Arioch, a shonraich an rìgh gu daoine glice Bhabiloin a mhilleadh: chaidh e agus labhair e mar so ris, Na sgrios daoine glice Bhabiloin: thoir mise steach ann am fiannis an rìgh, agus feuchaidh mi do'n rìgh an seadh.

25 An sin thug Arioch a stigh Daniel ann am fianuis an rìgh gu luath, agus thuirt e mar so ris, Fhuair mi duine de bhraighdibh illdah, a bheir fios do'n rìgh air an t-seadh.

26 Fhreagair an rígh, agus thuirt e ri Daniel, d' am b' ainm Beltesasar, An urrainn thusa fios a thoirt domh air a' bhruadar a chunnaic mi, agus air a bhrígh?

27 Fhreagair Daniel ann am fianais an rìgh, agus thuirt e, An dìomhaireachd a dh'iarr an rìgh chan urrainn na daoine glice, na speuradairean, na druidhean, no an luchd-fiosachd fheuchainn do'n rìgh;

28 Ach tha Dia ann an nèamh a dh'fhoillsicheas nithean dìomhair, agus a tha 'toirt fios do Nebuchadnesar ciod a thachras anns na làithibh deireannach. Do bhruadar, agus aislingean do chinn air do leabaidh, is iad so iad:

29 (Do d' thaobh-sa, a rìgh, thàinig do smuaintean ann ad aire air do leabaidh, na nithean a bha ri tachairt 'n a dhéigh so; agus tha esan a dh'fhoillsicheas nithean dìomhair a' toirt fios duit ciod a thig gu crìch.

30 Ach do m' thaobh-sa, chan eil an dìomhaireachd so air a leigeadh ris domh air son gliocais air bith a tha agam thar aon duine beò, ach air an son-san a ni a' bhrìgh aithnichte do'n rìgh; agus a chum gu'm bitheadh fios agad-sa air smuaintean do chridhe:)

31 Chunnaic thusa, O a rìgh, agus feuch ìomhaigh mhòr: sheas an ìomhaigh mhòr so, aig an robh dealradh oirdheirc, fa d' chomhair, agus bha a dreach uamhasach.

32 Bha ceann na h-ìomhaigh so dh' òr fìnealta, a h-uchd agus a làmhan a dh'airgiod, a brià agus a sléisdean a dh' umha,

33 A luirgnean de iarunn, a cosan, cuid de iarunn, agus cuid de chriadh.

34 Chunnaic thu gus an robh clach air a gearradh a mach gun làmhan, a bhuail an ìomhaigh air a cosan a bha de iarunn agus de chriadh, agusa bhris 'n am bloighdibh iad.

35 An sin bha an t-iarunn, a' chriadh, an umha, an t-airgiod agus an t-òr, air am briseadh 'n am bloighdibh le 'chéile, agus dh'fhàs iad cosmhuil ri moll nan urlar-bualaidh anns an t-samhradh, agus thug a' ghaoth air falbh iad, air chor as nach d'fhuaradh àite sam bith dhoibh: agus dh'fhàs a' chlach a bhuail an ìomhaigh 'n a sliabh mòr, agus lìon i an talamh uile.

36 So am bruadar; agus inusidh sinn a bhrígh an làthair an rìgh.

37 O a rìgh, is rìgh os ceann rìghrean thusa: oir thug Dia uèimh dhuit rìoghachd, cumhachd, agus neart, agus glòir.

38 Agus c'àit air bith am bheil clann nan daoine a' gabhail còmhnuidh, beathaichean na macharach, agus eunlaith an athair, thug e do d' làimh-sa, agus rinn e uachdaran diot os an ceann uile:

39 Agus ann ad dhéigh-sa éiridh rìoghachd eile, ni's lugha na thusa, agus treas rìoghachd eile a dh'umha, aig am bi uachdaranachd os ceann an domhain uile.

40 Agus bithidh an ceathramh rìoghachd làidir mar iarunn: amhuil a bhriseas iarunn ann am bloighdibh, agus a chlaoidheas e na h-uile nithean: agus amhuil iarunn a bhriseas iad so uile, brisidh i ann ain bloighdibh, agus bruthaidh.

41 Agus mar a chunnaic thu na cosan agus na meoir, cuid de chriadh a' chriadhadair a roinn; ach bithidh innte de neart an iaruinn, ann a' mheud as a chunnaic thu an t-iarunn air a mheasgadh le criadhlàthaich.

42 Agus mar a bha meoir nan cos, cuid a dh' iarunn, agus cuid de chriadh; bithidh cuid d' an rìoghachd làidir, agus cuid briste.

43 Agus mar a chunnaic thu iarunn air a mheasgadh le criadh-làthaich, measgaidh iadsan iad fhéin le sìol dhaoine: ach cha ghreimich iad r'a chéile, amhuil mar nach gabh iarunn tàthadh ri criadh.

44 Agus ann an làithibh nan ríghrean so, cuiridh Dia nèimh suas rìoghachd nach téid gu sìorruidh a sgrios: agus cha bhi an rìoghachd air a fàgail aig sluagh eile, ach brisidh i 'n am bloighdibh, agus caithidh i na rìoghachdan so uile, agus seasaidh i gu sìorruidh.

45 Ann a' mheud as gu'm facadh tu gu'n robh a' chlach air a gearradh a mach as an t-sliabh as eugmhais làmhan, agus gu'n do bhris i 'n am bloighdibh an t-iarunn, an lumha, a' chriadh, an t-airgiod agus an t-òr; thug an Dia mòr fios do'n rìgh ciod a thig gu crìch 'n a dhéigh so: agus tha am bruadar cinntcach, agus a bhrígh dearbhta.

46 An sin thuit an rìgh Nebuchadnesar air 'aghaidh, agus thug e urram do Dhaniel, agus dh'àithn e gu'n tugadh iad dha tabhartas agus boltrach cùbhraidh.

47 Fhreagair an rìgh Daniel, agus thuirt e, Gu firinneach is e bhur Dia-sa Dia nan diathan, agus Tighearn nan ríghrean, agus fear-foillseachaidh nithean dìomhair, air dhuitse bhi comasach an dìomhaireachd so fhoillseachadh.

48 An sin rinn an rìgh duine mòr de Dhaniol, agus thug e dha mòran thìodhlacan luachmhor, agus rinn e fear-riaghlaidh dheth os ceann mhòr-roinn Bhabiloin uile, agus ceannard air na h-uachdarain os ceann uile dhaoine glice Bhabiloin.

49 An sin dh'iarr Daniel air an rígh, agus chuir e Sadrach, Mesach, agus Abednego os ceann ghnothuichean mhòr-roinn Bhabiloin: ach shuidh Daniel ann an geata an rìgh.

Fianais: in sight, witness urrainn: ability bhruadar( bruadar): dream/vision bhrígh: purport, meaning nithean: things aithnichte: known, recognised ìomhaigh image, statue oirdheirc: famolls, noble dealradh: splendollr chomhair : direction dreach, shape fìnealta, fine, elegant brià: town sléisdean: thigh umha: bronze luirgnean : shaft, shin iarunn: iron chriadh: clay bloighdibh: fragment

air ais gu DANIEL

CaibidealIII

1 Chuir Nebuchadnesar suas ìomhaigh òir, agus dh'orduìdch e. do gach sluagh aoradh a thoirt di. 8 Dhiùlt Sadrach, Mesach, agus Ahednego so a dheanamh. 13 Bhagair an rìgh orra: 16 A m freagradh; 19 Thilgeadh iad 'am meadhon na h-àmhuinn theinntich: 24 Chuir Dia aingeal maille rill, agus cha robh cumhachd air bith aig an teine air an cuirp. 26 Thug Nebuchadnesar a mach as an àmhuinn iad.

RINN Nebuchadnesar an rìgh ìomhaigh òir, a bha tri fichead làmh-choille air àirde, agus sé làmhan-coille air leud: chuir e suas i ann am machair Dhura, ann am mòr-roinn Bhabiloin.

2 An sin chuir Nebuchadnesar an rìgh fios a chum gu'n cruinnichteadh ri 'chéile na prionnsachan, na fir-riaghlaidh, agus na cinn-fheadhna, na breitheamhnan, luchdcoimhid an ionmhais, na comhairlich, na fir-lagha, agus uile luchd-riaghlaidh nam mòr-roinn, gu teachd a chum coisreagaidh na h-ìomhaigh a chuir Nebuchadnesar an rìgh suas.

3 An sin bha na prionnsachan, na fir- riaghlaidh. na cinn-fheadhna, na breitheamhnan, luchd-coimhid an ionmhais, na comhairlich, na fir-lagha, agus uile luchd-riaghlaidh nam mòr-roinn air an cruinneachadh ri 'chéile, chum coisreagadh na h-ìomhaigh a chuir Nebuchadnesar an rìgh suas; agus sheas iad fa chomhair na h-ìomhaigh a chuir Nebuchadnesar suas.

4 An sin ghlaodh fear-éighich gu h-àrd, Dhuibhse tha e air 'àithneadh, O shluagh, fhineachan, agus a theangan,

5 Ciod air bith àm 's an cluinn sibh fuaim na trompaid, an fheadain, na clàrsaich, sacbuit, saltair, dulsimeir, agus na h-uile seòrsa ciùil, gu'n tuit sibh sìos agus gu'n toir sibh aoradh do'n ìomhaigh òir a chuir an rìgh Nebuchadnesar suas.

6 Agus cò air bith nach strìochd sìos agus nach dean aoradh, tilgear e 's an uair sin fhéin ann am builsgean àmhuinn theinntich dhian-loisgich.

7 Uime sin anns an àm sin, an uair a chuala an sluagh uile fuaim na trompaid, an fheadain, na clàrsaich, sacbuit, saltair, agus na h-uile seòrsa ciùil, thuit an sluagh uile, na fineachan, agus na teangan, sìos agus thug iad aoradh do'n ìomhaigh òir a chuir an rìgh Nebuchadnesar suas.

8 Air an adhbhar sin, anns an àm sin thàinig Caldéich àraidh am fagus, agus rinn iad casaid air na h-illdhaich.

9 abhair iad, agus thuirt iad ris an rígh Nebuchadnesar, O a rígh, mair beò gu bràth.

10 Thug thusa, O a rígh, ordugh gu'n deanadh gach aon a chluinneadh fuaim na trompaid, an fheadain, na clàrsaich, sacbuit, saltair, agus dulsimeir, agus na h-uile seòrsa ciùil, strìochdadh agus aoradh, do'n ìomhaigh òir:

11 Agus cò air bith nach strìochd sios, agus nach dean aoradh, gu'm bitheadh e air a thilgeadh ann am builsgean àmhuinn theinntich dhian-loisgich.

12 Tha ludhaich àraidh, a chuir thu os ceann ghnothuichean mhòr-roinn Bhabiloin, Sadrach, Mesach, agus Abednego; cha d'thug na daoine so, O a rígh, meas ortsa, chan eil iad a' deanamh seirbhis do d'dhiathan, no 'toirt aoraidh do'n ìomhaigh òir a chuir thu suas.

13 An sin dh'àithn Nebuchadnesar, 'n a fheirg, agus 'n a chorruich, Sadrach, Mesach, agus Abednego, a thoirt d"a ionnsuidh: an sin thug iad na daoine so an làthair an rìgh.

14 Labhair Nebuchadnesar, agus thuirt e rill, Am bheil so fìor, OShadraich, a Mhesaich, agus Abednego? nach 'eil.sibhse 'toirt seirbhis do nr dhiathan-sa, no 'toirt aoraidh do'n ìomhaigh òir a chuir mi suas ?

15 A nis nia bhitheas sibh deas, ge b'e air bith àm anns an cluinn sibh illaim na trompaid, an fheadain, na clàrsaich, sacbuit, saltair, agusdulsimeir, agus na h-uile seòrsa ciùil, gu strìochdadh sìos Agus aoradh a dheanamh do'n ìomhaigh a rinn mise, is maith: ach mur dean sibh aoradh, tilgear sibh anns a' cheart uair sin ann am builsgean àmhuinn theinntich dhian-loisgich; Agus cò anDia sin a's urrainn 'ur téarnadh as mo làmhan-sa ?

16 Fhreagair Sadrach, Mesach, agus Abednego, agus thuirt iad ris an rìgh, O Nbuchadnesair, chan eil suim againne freagradh a thoirt duit anns a' chùis so.

17 Ma's ann mar sin a bhitheas, tha ar Dia-ne, d'am bheil sinn a' toirt seirbhis, comasach air ar saoradh o'n àmhuinn theinntich dhian-loisgich, agus ni e ar saoradh as do làimh-sa, O a rìgh.

18 Ach mur dean, bitheadh fios agad, O a rìgh, nach toir sinn seirbhis do d' dhiathan, no aoradh do'n ìomhaigh òir a chuir thu suas.

19 An sin bha Nebuchadnesar làn corruich, agus bha dreach a ghnùise air caochladh an aghaidh Shadraich, Mhesaich, agus Abednego: labhair agus dh'àithn e gu'n teasaicheadh iad an àmhuinn seachd uairean ni bu mhò na bu ghnàth leo a teasachadh.

20 Agus dh'àithn e do na daoinibh a bu treise 'n a fheachd, Sadrach, Mesach, agus Abednego a cheangal, agus a thilgeadh do'n àmhuinn theinntich dhian-loisgich.

21 An sin cheangladh na daoine so 'n an cètaichibh, 'n an trillghasaibh, agus 'n an ceann-eudaichibh, agus 'n an eudaichibh i eile, agus thilgeadh iad anN am meadhon Na h-àmhuinn theinntich dhian-loisgich.

22 Air an adhbhar sin, a chionn gu'n robh àithne an rìgh ro theann, agus an àmhuinn ro theith, mharbh lasair an teine na daoine sin a thog suas Sadrach, Mesach, agus Abednego.

23 Agus thuit an trillir dhaoine so, Sadrach, Mesach, agus Abednego sìos ceangailte ann am builsgean na h-àmhuinn theinntich dhian-loisgich.

24 An sin bha an rìgh Nebuchadnesar làn uamhuinn, agus dh'éirich e suas ann an deifir, agus labhair e, agus thuirt e r'a luchd-comhairle, Nach do thilg sinn trillir dhaoine ceangailte do mheadhon an teine? Fhreagair iadsan agus thuirt iad ris an rìgh, Is fìor, O a rìgh.

25 Fhreagair esan agus thuirt e, Feuch, chi mi ceathrar dhaoine fuasgailte, a' coiseachd ann am meadhon an teine, agus chan eil dochann sam bith orra, agus tha coslas a' cheathramh mar mhac Dhé.

26 An sin thàinig Nebuchadnesar dlùth do bheul na h-àmhuinn theinntich dhian-loisgich, agus labhair e, ag ràdh, A Shadraich, Mhesaich, agus Abednego, òglacha an Dé a's àirde, thigibh a mach, agus thigibh an so. An sin thàinig Sadrach, Mesach, agus Abednego a mach à meadhon an teine.

27 Agus chunnaic na prionnsachan, na h-uachdarain, agus na cinn-fheadhna, agus luchd-comhairle an rìgh, a bha cruinn 'an ceann a chéile, na daoine so, nach robh cumhachd air bith aig an teine air an cuirp, ni mò bha fuiltean d' an ceann dàithte, no an còtaichean air an caochladh, no fàile an teine dhillbh.

28 An sin labhair Nebuchadnesar, agus thuirt e, Gu ma beannaichte gu'n robh Dia Shadraich, Mhesaich, agus Abednego, a chuir a nuas 'aingeal, agus a shaor 'òglaich a chuir an dòchas ann, agus a chuir an aghaidh focail an rìgh, agus a thug seachad an cuirp a chum nach tugadh iad seirbhis no aoradh do dhia air bith, ach an Dia fhéin.

29 Uime sin tha mise a' toirt teann-orduigh, gu'm bi gach sluagh, cinneach, agus teangadh, a labhras ni sam bith air dhochair an aghaidh Dhé Shadraich, Mhesaich, agus Abednego, air an gearradh 'n am bloighdibh, agus an taighean air an deanamh 'n an dùn aolaich, a chionn nach 'eil Dia air bith eile ann a's urrailln tèarnadh air an dòigh so.

30 An sin dh'àrdaich an rìgh Sadrach, Mesach, agus Abeduego ann am mòr-roinn Bhabiloin.

àithne ceangailte dlùth eudaichibh Freagradh teasachadh theinntich

CaibidealIV

1 Chuir Nebuchadnesar 'an céill gu'n ròbh uachd-aranachd an Tighearna o linn gu linn. 4 Dh'aithris e an aisling a chunaic e. 8 Dh'innis Daniel dha ciod a bu bhrlyh dhi. 28 Choimhlionadh an aisling.

NEBUCHADNESAR an rìgh chum nan uile shluagh, fhineachan agus theangan a tha chòmhnuidh air an talamh uile: Gu meudaichear sìth dhuibh.

2 Chunnacas ceart dhomh-sa gu'n cuirinn 'an céill na comharan agus na mìorbhuilean a dh'oibrich an t àrd Dhia do m' thaobh:

3 Cia mòr a chomharan! agus cia cumhachdach a mhìorbhuilean! a rìoghachd-san is rìoghachd shìorruidh i, agus tha 'uachdaranachd o linn gu linn.

4 Bha mise Nebuchadnesar gu suaimhneach ann am thigh, agus gu h-àluinn ann am lùchairt:

5 Chunnaic mi bruadar a chuir eagal orm, agus rinn mo smuaintean air mo leabaidh, agus aislingean mo chinn mo bhuaireadh.

6 Uime sin thug mi teann-ordugh uile dhaoineglice Bhabiloin a thoirt a steach a' m' fhiannis, a chum gu'n tugadh iad fios domh air brìgh a' bhruadair.

7 An sin thàinig a steach na druidhean, na speuradairean, na Caldeich, agus na, fiosaichean: agus dh'innis mi am bruadar 'n an làthair; ach cha d'thug iad fios domh air a bhrìgh..

8 Ach mu dheireadh thàinig Daniel a steach a' m' làthair, (d' am b' ainm Beltesasar, a réir ainme mo dhé-sa, agus anns am bheil spiorad nan diathan naomha) agus 'n a lathair-san dh'innis mi am bruadar, ag ràdh,

9 O Bheltesasair, thusa a's àirde de na druidhibh, a chionn gu bheil fios agam gu bheil spiorad nan diathan naomha annadsa, agus nach cuir dìomhaireachd air bith dragh ort, innis domh sealladh mo bhruadair a chunnaic mi, eadhon a bhrìgh.

10 Mar so bha aisling mo chinn air mo leabaidh; Chunnaic mi,agus, feuch, craobh ann am meadholl na talmhainn, agus bha a h-àirde mòr.

11 Dh'fhàsa' chraobh, agus bha i làidir, agus ràinig a h-àirde gu nèamh, agus a sealladh gu crìch na talmhainn uile:

12 Bha a duilleach maiseach, agus a toradh pailt, agus innte bha biadh air son na h-uile: bha aig beathaichean na macharach sgàile, foipe, agus ghabh eunlaith an athair còmhnuidh 'n a geugaibh, agus bheathaicheadh na h-uile fheoil uaipe.

13 Chunnaic mi ann an aislingibh mo chinn air mo leabaidh, agus, feuch, thàinig fear-faire, eadhon aon naomh a nuas o nèamh:

14 Ghlaodh e gu h-àrd, agus thuirt mar so, Gearr sìos an cranu, agus sgath dheth a gheugan, crath dheth a dhuilleach, agus sgap a thoradh ; imicheadh na beathaichean o bhi foidhe, agus na h-cunlaith o 'gheugaibh.

15 Gidheadh, fàg bun a fhreumh anns an talamh, eadhon le bannaibh iaruinn agus umha, ann am feur maoth na faiche ; agus bitheadh e flillch le dealt nèimh, agus a chuibhrionn leis na beathaichibh ann am feur na talmhainn.

16 Bitheadh a chridhe air atharrachadh o bhi 'n a chridhe duine, agus thugar dha cridhe ainmhidh; agus gabhadh seachd aimsirean thairis air.

17 Tha a' chùis so le teann-ordugh nam fear-faire, agus an t-iarrtus air focal nan naomh: a chum gu'm bitheadh fios aig na bheil beò gu bheil an Ti a's àirde a' riaghladh ann an rìoghachd dhaoine, agus 'g a tabhairt do neach air bith a's àill leis, agus 'a' cur suas os a ceann an ti a's suarraiche de dhaoine.

18 Am bruadar so chunnaic mise Nebuchadnesar an rìgh: a nis, O Bheltesasair, foillsich thusa a bhrìgh, a chionn nach 'eil uile dhaoine glice mo rìoghachd comasach air fios a thoirt domh air a bhrìgh: ach tha thusa comasach, oir tha spiorad nan diathan naomha annad.

19 An sin bha Daniel, (d' am b' ainm Beltesasar,) air a lìonadh le h-uamhunn car aon uaire, agus rinn a smuaintean a bhuaireadh: labhair an rìgh, agus thuirt e, A Bheltesasair, nadeanadh am bruadar no a bhrìgh do bhuaireadh. Fhreagair Beltesasar, agus thuirt e, Mo thighearna, bitheadh am bruadar dhoibhsan le am fuathach thu, agus a bhrìgh do d' naimhdibh.

20 An crann a chunnaic thu, a dh'fhàs, agus a bha làidir, a ràinig 'àirde gu nèamh, agus a shealladh gus an talamh uile;

21 Aig an robh a dhuilleach maiseach, agus a thoradh pailt, agus anns an robh biadh do na h-uile; foidh an do ghabh beathaichean na macharach còmhnuidh, agus aig an robh air a gheugaibh àite-tàimh do eunlaith an athair:

22 Is tusa sin, O a rìgh, a tha air fas agus air cinntinn làidir: oir tha do mheud air fàs agus a' ruigheachd gu nèamh, agus d' uachdaranachd gu crìch na talmhainn.

23 Agus mar a chunnaic an rìgh fear-faire, agus aon naomh a' teachd a nuas o nèamh, agus ag ràdh, Gearr an crann sìos agus sgriose; gidheadh fag bonn a fhreumh anns an talamh, eadhon le bannaibh iaruinn agus umha ann am feur maoth na faiche; agus bitheadh e flillch le dealt nèimh, agus a chuibhrionn le beathaichibh na macharach, gus an gabh seachd aimsirean thairis air:

24 So a' bhrìgh, O a rìgh, agus so ordugh e an Ti a's àirde, a tha air teachd air mo thighearn an rìgh:

25 Gu'm fògair iad thu o dhaoinibh, agus gu'm bi do chòmhnuidh le beathaichibh na macharach, agus bheir iad ort feur itheadh mar dhaimh, agus flillchaidh iad thu le dealt nèimh, agus théid seachd aimsirean thairis ort, gus am bi fios agad gu bheil an Ti a's àirde a' riaghladh ann an rìoghachd dhaoine, agus 'g a tabhairt do neach air bith a 's àill leis.

26 Agus mar a dh'àithn iad bun freumh a' chroinn fhàgail, bithidh do rìoghachd cinnteach dhuit, an déigh dhuit fios a bhi agad gu bheil na nèamhan a' riaghladh.

27 Uime sin, O a rìgh, bitheadh mo chomhairle-sa taitneach leat, agus bris air falbh do pheacaidhean le fìreantachd, agus d' euceartan le tròcair a nochdadh do na bochdaibh, a dh'fheuchainn am buanaichear do shìochaint.

28 Thàinig so uile air rìgh Nebuchadnesar.

29 An ceann dà mhìos deug bha e spaidsearachd ann an lùchairt rìoghachd Bhabiloin.

30 Labhair an rìgh agus thuirt e, Nach i so Babilon mhòr, a thog niise mar thaigh na rìoghachd, le neart mo chumhachd, agus air son onoir mo mhòrachd?

31 Am feadh a bha am focal ann am beul an rìgh, thuit guth o nèamh, ag ràdh, a rìgh Nebuchadnesair, rilltsa tha e air a labhairt, Tha an rìoghachd air dealachadh rillt.

32 Agus fògraidh iad thu o dhaoinibh, agus bithidh do chòmhnuidh le beathaichibh na macharach: bheir iad ort feur itheadh mar dhaimh, agus théid seachd aimsirean thairis ort, gus am bi fios agad gu'm bheil an Ti a's àirde a' riaghladh ann an rìoghachd dhaoine, agus 'g a tabhairt do neach air bith a 's àill leis.

33 Air an uair sin fhéin choimhlionadh an ni sin air Nebuchadnesar; agus bha e air fhògradh o dhaoinibh, agus dh'ith e feur mar dhaimh, agus bha a cholann flillch le dealt nèimh, gus an d'fhàs 'fhionna mar chloimh na h-iolaire, agus 'iongannan mar spuirean eun.

34 Agus an ceann nan làithean thog mise Nebuchadnesar suas mo shùilean ri nèamh, agus phill mo thuigse a m' ionnsuidh, agus bheannaich mi an Ti a's àirde, agus chliùthaich mi, agus thug mi onoir dhà-san a tha beò gu sìorruidh, aig am bheil 'uachdaranachd 'n a h-uachdaranachd sìorruidh, agus a rìoghachd olinn gu linn.

35 Agus tha uile luchd-àiteachaidh na talmhainn air am meas mar neo-ni: agus ni esan mar is àill leis ann am feachd nèimh, agus am measg luchd-àiteachaidh na talmhainn: agus chan urrainn aon neach a làmh a bhacadh, no ràdh ris, Ciod a tha thu 'deanamh?

36 Anns an àm sin fhéin phill mo thuigse thugam; agus a thaobh glòir mo rìoghachd, phill m' onoir agus mo mhòrachd thugam; agus dh'iarr mo luchd-comhairle agus mo thighearnan a m' ionnsuidh; agus bha mi air mo dhaingneachadh ann am rìoghachd, agus thugadh tuilleadh dhomh de mhòr-achd òirdheirc.

37 A nis tha mise Nebuchadnesar a' cliùth achadh agus ag àrdachadh, agus a' toirt onoir do Rìgh nèimh, aig am bheil 'uile oibre 'n am fìrinn, agus a shlighean 'n am breitheanas; agus a mhuinntir a shiùbhlas ann an uabhar, tha esan comasach air ìsleachadh.

CaibidealV

1 Cuirm aingidh Bhelsasair: 5 Rinn a smuaintean a bhuaireadh 'n uair a chunnaic e an làmh sgrìobhaidh air a' bhalla. 25 Dh'innis Daniel do'n rìgh brìgh an sgrìobhaidh.

RINN Belsasar an rìgh cuirm mhòr do mhìle d'a thighearnaibh, agus dh'òl e fìon ann an làthair a' mhìle.

2 Dh'àithn Belsasar, 'n uair a bhlais e am fìon, na soithichean òir agus airgid a thug 'athair Nebuchadnesar as an teampull a bha ann an Ierusalem a thoirt d'a ionnsuidh, a chum gu'n òladh an rìgh agus a mhòr uaislean, a mhnathan agus a choimhleabaicb asda.

3 An sin thug iad thuige na soithichean òir a thugadh à teampull taighe Dhé, a bha ann an Ierusalem; agus dh'òl an rìgh agus a mhòr-uaislean, a mhuathan agus a choimhleabaich asda.

4 Dh'òl iad f ìon, agus chliùthaich iad na diathan òir agus airgid, umha, iaruinn, fiodha, agus cloiche.

5 Anns an uair sin fhéin thàinig a mach meoir làimhe duine, agus sgrìobh iad thall fa chomhair a' choinnleir, air aghaidh balla lùchairt an rìgh; agus chunnaic an rìgh a' chuid de'n làimh a sgrìobh.

6 An sin chaochail gnùis an rìgh, agus rinn a smuaintean a bhuaireadh, air chor as gu'n robh uilt a leasraidh air am fuasgladh, agus bhuail a ghlùinean an aghaidh a chéile.

7 Ghlaodh an rìgh gu h-àrd na speuradairean, na Caldéich, agus na fiosaichean a thoirt a stigh: agus labhair an rígh, agus thubh airt e ri daoine glice Bhabiloin, Cò air bith a leughas an sgrìobhadh so, agus a dh'fhoill sicheas domh-sa a bhrìgh, sgeudaichear e le sgarlaid, Agus cuirear slabhruidh òir m'a mhuineal,agus is e an treas fear-riaghlaidh a bhitheas anns an rìoghachd.

8 An sin thàinig uile dhaoine glice an rìgh a steach; ach cha b'urrainn iad an sgrìobhadh a leughadh, no fios a thoirt do'n rìgh air a bhrìgh.

9 An sin bha an rìgh Belsasar gu mòr air a bhuaireadh, agus bha a ghnùis air a h-atharrachadh, agus bha uamhas air a thighearnaibh.

10 A nis thàinig a' bhan-righinn air son bhriathran an rìgh agus a thighearnan, a stigh gu taigh na cuirme; agus labhair a' bhan-righinn, ag ràdh, O a rìgh mair beò gu bràth: na deanadh do smuaintean do bhuaireadh, agus na bitheadh do ghnùis air a caochladh.

11 Tha duine ann ad rìoghachd anns am bheil spiorad nan dia naomha, agus ann an làithibh d'athar, bha solus, agus tuigse, agus gliocas, mar ghliocas nan dia,air am faotainn ann; neach a rinn an rìgh Nebuchadnesar d'athair, d'athair-sa, O a rìgh, 'n a uachdaran air na druidhibh, speura dairibh, Caldéich, agus fiosaichibh;

12 Do bhrìgh gu'n d'fhuaireadh spiorad òirdheirc, agus eòlas, agus tuigse, mìneachadh bhruadar, agus taisbeanadh cheistein cruaidhe, agus fuasgladh imcheistein, anns an Daniel so fhéin, air an d'thug an rìgh mar ainm Beltesasar: a nis gairmear Daniel, agus foillsichidh esan a bhrìgh.

13 An sin thugadh Daniel a steach an làthair an rìgh; agus labhair an rìgh, agus thuirt e ri Daniel, An tusa an Daniel sin a tha de chloinn bhraighdeanais illdah, a thug an rí rìgh gh, m' athair á tìr nan illdhach?

14 Chuala mise iomradh ort, gu bheil spiorad nan dia annad, agus gu bheil solus, agus tuigse, agus gliocas òirdheirc air 'fhaotainn annad.

15 Agus a nis thugadh na daoine glice, na speuradairean a steach a'm' fhianuis, a chum gu'n leughadh iad an sgrìobhadh so, agus gu'n tugadh iad dhomh-sa fios air a bhrìgh: ach cha b'urrainn iad brìgh na cùise fhoillseachadh.

16 Agus chuala mi do d' thaobh-sa, gur urrainn thu brìgh a thoirt á ni, agus ceistein fhuasgladh; a nis ma's urrainn thu an sgrìobhadh a leughadh, agus a bhrìgh 'fhoillseachadh dhomh-sa, éidichear thu le sgarlaid, agus cuirear slabhruidh òir mu d'mhuineal, agus is tu an treas fear-riaghlaidh a bhitheas anns an rìoghachd.

17 An sin fhreagair Daniel, agus thuirt e an làthair an rìgh, Bitheadh do thiodhlacan agad fhéin, agus thoir do dhuaisean do neach eile, gidheadh leughaidh mise an sgrìobhadh do'n rìgh, agus leigidh mi ris a bhrìgh dha.

18 thusa a rìgh, thug an Dia a's àirde do Nebuchadnesar d'athair rìoghachd, agus mòrachd, agus glòir, agus onoir.

19 Agus air son na mòrachd a thug e dha, bha crith agus eagal air na h-uile shloigh, fhineachaibh, agus theangannaibh roimhe: mharbhadh e an ti a b'àill leis, agus an neach a b'àill leis chumadh e beò, agus an neach a b'àill leis chuireadh e suas, agus an neach a b'àill ieis chuireadh e sìos

20 Ach an uair a bha a chridhe aira thogail suas, agus 'inntinn air acruadhachadh ann an uabhar, chuireadh sìos o 'chaithir rìoghail e, agus thug iad a ghlòir uaith.

21 Agus dh'fhògradh e o chloinn nan daoine, agus bha a chridhe mar na h-ainmhidhean, agus a chòmhnuidh leis na h-asalaibh fiadhaich: bhiadh iad e le feur mar dhaimh, agus bha a chorp flillch le drùchd nèimh, gus an d'aithnich e gum b'e an Dia a's àirde 'bha 'riaghladh ann an rìoghachd dhaoine, agus gu bheil e 'g orduchadh os a ceann an ti a's àill leis.

22 Agus thusa a mhac, O Bhelsasair, cha d'ìslich thu do chridhe, ged bha fios agad air so uile:

23 Ach thog thu suas thu fhéin an aghaidh Tighearna nèimh, agus thug iad soithichean a thighe ann ad làthair, agus dh'òl thu fhéin, agus do thighearnan, do mhnathan, agus do leannain, fìon asda, agus chliùthaich thu na diathan airgid, agus òir, umha, iaruinn, fiodha, agus cloiche, aig nach 'eil léirsinn no claisteachd, no aithne: agus an Dia aig am bheil d'anail 'n a làimh, agus do'm buin d'uile shlighe, cha do ghlòraich thu.

24 An sin chuireadh a' chuid de'n làimh uaith, agus bha an sgrìobhadh so air a sgrìobhadh.

25 Agus so an sgrìobhadh a bha air a sgrìobhadh, Mene, mene, tecel, upharsin.

26 So brìgh na cùise; Mene, rinn Dia do rìoghachd àireamh, agus chrìochnaich e i.

27 Tecel, tha thu air do thomhas air a' mheigh, agus fhuaireadh easbhuidheach thu.

28 Peres, roinneadh do rìoghachd, agus thugadh i do na Medich agus do na Persich.

29 An sin dh'àithn Belsasar gu'n èideadh iad Daniel le sgarlaid, agus gu'n cuireadh iad slabhruidh òir m'a mhuineal, agus gu'n glaodhadh iad m'a thimchioil gu'm b'e an treas fear-riaghlaidh a bhitheadh anns an rìoghachd.

30 Air an oidhche sin chaidh Belsasar rìgh nan Caldéach a mharbhadh.

31 Agus ghlac Darills am Medach an rìoghachd, agus e mu thimchioll tri fichead agus dà bhliadhna dh'aois.

air ais dhan DANIEL

CaibidealVI

1 Chuireadh Daniel os ceann nan nachdaran: 4 rinn iadsan ceannairr 'n, a aghaidh, agus thug iad air Darills a thilgeadh do gharaidh nan leòmhan. 18 Theasairg Dia e air dòigh ro iongantach. 24 Thilgeadh a naìmhdean do'n gharaidh, agus mharbh na leòmhain iad. 25 Chlìuthaich Darills Dia.

B'i toil Dhariuis ceud agusfichead uachdaran a chur os ceann na rìoghachd, muinntir a bhitheadh os ceann na rìoghachd uile;

2 Agus os an ceann so tri àrd-uachdarain, (de'm b'e Daniel an ceud aon,) a chum gu'n tugadh na h-uachdarain an cunntais doibh, agus nach bitheadh calldach air bith aig an rìgh.

3 An sin bha Daniel so air 'àrdachadh os ceann nan uachdaran, agus nam prionnsachan, a chionn gu'n robh spiorad òirdheirc ann; agus bha e'n aire an rìgh a chur os ceann na rìoghachd uile.

4 An sin dh'iarr na h-uachdarain agus na prionnsachan cùis fhaotainn an aghaidh Dhanieil a thaobh na rìoghachd, ach cha b'urrainn iad cùis air bith fhaotainn no coire: do bhrìgh gu'n robh e dìleas, ni mò 'fhuaireadh mearachd no coire sam bith ann.

5 An sin thuirt a' mhuinntir so, Chan fhaigh sinn cùis air bith an aghaidh an Danieil so, mur faigh sinn i 'n a aghaidh a thaobh reachd a Dhé.

6 An sin chruinnich na h-uachdarain agus na prionnsachan so ri 'chéile chum an rìgh, agus thuirt iad ris mar so, A rìgh Dhariuis mair beò gu bràth.

7 Ghabh uile uachdarain na rìoghachd, an à luchd-riaghlaidh, agus na prionnsachan, na comhairlich agus na cinn-fheadhna, comhairle le 'chéile gu reachd rìoghail a dhaingneachadh, agus ordugh làidir a dheanamh, ge b'e 'dh'iarras athchuinge air bith air aon dia no duine ré deich làithean fichead, ach ortsa, O a rìgh, gu'n tilgear e ann an garaidh nan leòmhan.

8 A nis, O a rìgh, daingnich an t-ordugh, agus seulaich an sgrìobhadh, a chum nach caochlaidhear e, a réir reachd nam Médach agus nam Persach, nach fheudar atharrachadh.

9 Uime sin sheulaich rìgh Darills an sgrìobhadh agus an t-ordugh.

10 A nis 'n uair a thuig Daniel gu'n deachaidh an sgrìobhadh a sheulachadh, chaidh e chum a thighe, agus air da 'uinneagan a bhi fosgailte 'n a sheòmar ri Ierusalem, thuit e sìos air a ghlùinibh tri uairean anns an là, agus rinn e urnnigh, agus thug e buidheachas an làthair a Dhé, mar a rinn e 's an aimsir roimhe.

11 An sin chruinnich na daoine so, agus fhuair iad Daniel ri urnnigh, agus a' deanamh athchuinge ann an làthair a Dhé.

12 An sin thainig iad am fagus, agus labhair iad ann am fianuis an rìgh mu thimchioll orduigh an rígh, Nach do sheulaich thusa reachd, gach duine sam bith a ni athchuinge ri aon dia no duine, an taobh a stigh de dheich làithean fichead, ach rilltsa, O a rìgh, gu'n tilgear ann an garaidh nan leòmhan e? Fhreagair an rìgh, agus thuirt e, Tha an ni fìor a réir reachd nam Médach agus nam Persach, nach atharraichear.

13 An sin fhreagair iadsan, agus thuirt iad ann an làthair an rìgh, Daniel sin a tha de chloinn bhruid illdah, chan eil suim aige dhiot-sa, O a rìgh, no do'n reachd a sheulaich thu, ach tha e ri athchuinge tri uairean anns an là.

14 An sin bha 'n rìgh, 'n uair achual e na briathran, ro dhiombach dheth fhéin, agus shuidhich e a chridhe air Daniel g'a shaoradh:-agus shaothraich e gu dol fodha na gréine chum a thèarnadh.

15 An sin chruinnich na daoine so chum an rìgh, agus thuirt iad ris an rìgh, Bitheadh fios agad, a rìgh, gur e lagh nam Médach agus nam Persach, nach feudar ordugh no reachd air bith a dhaingnich an rìgh a chaochladh.

16 An sin dh'àithn an rìgh, agus thug iad leo Daniel, agus thilg iad e do gharaidh nan leòmhan: agus labhair an rìgh ri Daniel, ag ràdh, Do Dhia, d'am bheil thu a' deanamh seirbhis a ghnàth, ni esan do théarnadh.

17 Agus thugadh clach, agus leagadh air beul na garaidh i; agus sheulaich an rìgh le 'sheula fhéin i, agus le seula a thighearnan; a chum nach bitheadh a' chomhairle air a h-atharrachadh mu thimchioll Dhanieil.

18 An sin chaidh an rìgh d'a lùchairt, agus chaith e an oidhche ri trasg: ni mò 'thugadh innil ciùil 'n a làthair; agus dh'imich a chodal uaith.

19 An sin dh'éirich an rìgh gu ro mhoch anns a' mhaduinn, agus chaidh e gu luath gu garaidh nan leòmhan.

20 Agus an uair a thàinig e chum na garaidh, ghlaodh e le guth muladach ri Daniel; seadh labhair an rìgh, ag ràdh ri Daniel, O Dhanieil, òglaich an Dé bheò, am bheil do Dhia, d'am bheil thu a' deanamh seirbhis an còmhnnidh, comasach air do thèarnadh na leòmhanaibh?

21 An sin thuirt Daniel, a rìgh mair beò gu bràth.

22 Chuir mo Dhia-sa nuas 'aingeal, agus dhruid e beoil nan leòmhan, air chor as nach drinn iad mo dhochann: do bhrígh 'n a fhianuis gu'u d'fhuaireadh neo-chiontach mi; agus fòs a'd' fhianuis-sa, a rìgh, cha d'rinn mi cron sam bith.

23 An sin bha an rìgh ro aoibhneach air a shon, agus dh'àithn e gu'n tugadh iad Daniel a nìos as a' gharaidh: mar sin thugadh Daniel a nìos as a' gharaidh, agus cha d'fhuaireadh gnè air bith dochainn air, a chionn gu'n do chreid e 'n a Dhia.

24 Agus dh'àithn an rìgh, agus thug iad leo na daoine sin a rinn casaid air Daniel, agus thilg siad iad do gharaidh nan leòmhan, iad fhéin, an clann, agus am mnathan; agus thug na leòmhain buaidh orra, agus bhris iad an cnàmhan uile 'n am bloighdibh, mu'n d' ràinig iad ìochdar na garaidh.

25 An sin sgrìobh Darills a chum nan uile shluagh, chinneach agus chànain a tha chòmhnnidh air an talamh uile, Gu robh sìth air a meudachadh dhuibh.

26 Tha mise a' toirt orduigh, anns gach uile thighearnas de m' rìoghachd, gu'm bi crith agus eagal air daoine roimh Dhia Dhanieil: oir is esan an Dia beò, agus bunaiteach gu bràth, agus a rìoghachd-san cha sgriosar a chaoidh, agus 'uachdaranachd tha gus a' chrìoch.

27 Saoraidh esan, agus téarnaidh e, agus oibrichidh e comharan agus mìorbhuilean air nèamh agus air talamh, neach a shaor Daniel o chumhachd nan leòmhan.

28 Mar so shoirbhich Daniel so ann an linn Dhariuis, agus ann an linn Chiruisa Phersaich.

air ais dhan DANIEL

CaibidealVII

1 A sling mu thimchioll nan ceithir beathaichean mòra a thàinig a nìos as an fhairge. 8 agus mu thimchioll caithir-rìoghail an Tighearna. 15 Brìgh nan aisling.

ANN an ceud bhliadhna Bhelsasair rìgh Bhabiloin, chunnaic Daniel bruadar, agus aisling a chinnair a leabaidh: an sin sgrìobh e am bruadar, agus dh'innis e suim nan nithean

2 Labhair Daniel agus thuirt e, Chunnaic mi ann am aisling anns an oidhche, agus, feuch, ghleachd ceithir ghaothan nèimh air an fhairge mhòir.

3 Agus thàinig ceithir beathaichean mòra nìos as an fhairge, eag-samhuil aon o 'chéile.

4 Bha a' cheud aon cosmhuil ri leòmhan, agus bha sgiathan iolaire aige: agus dh'amhaire mi gus an do spìonadh a sgiathan, agus thogadh suas o'n talamh e, agus thugadh air seasamh air a chosaibh mar dhuine, agus thugadh dha cridhe duine.

5 Agus feuch beathach eile, an dara aon, cosmhuil ri math-ghamhuinn, agus thog e suas e fhéin air aon taobh, agus bha aige tri gialan 'n a bheul, an taobh a stigh d'a fhiaclaibh: agus thuirt iad ris mar so, Eirich, sluig mòran feòla.

6 N a dnéigh so dh'amhaire mi, agus, feuch, aon eile amhuil liopard, aig an robh air a dhruim ceithir sgiathan eoin; bha aig a' bheathach mar an ceudna ceithir chinn; agus thugadh dha uachdaranachd.

7 'N a dhéigh so chunnaic mi ann an aislingibh na h-oidhche, agus feuch ceathramh beathach; eagalach agus uamhasach, agus ro làidir; agus bha fìaclan mòra iaruinnaige: shluig e suas agus bhris e ann am bloighdibh, agus shaltair e 'm fuigheall le 'chosaibh; agus bha e eu-cosmhuil ris na h-uile bheathaichean a bha roimhe; agus, bha deich adhaircean air.

8 Thug mi fainear na h-adhaircean, agus, bheag eile, roimh an robh tri de na ceud adhaircibh air an spìonadh a nìos as am freumhan: agus, feuch, anns an adhairc so bha sùilean mar shùilean duine, agus beul a' labhairt nithean mòra.

9 Dh'amhaire mi gus an robh na rìgh-chaithrichean air an suidheachadh, agus shuidh Aosda nan làithean, aig an robh a thrusgan geal mar shneachdadh, agus folt a chinn mar olainn ghloin; a chaithir-rìoghail mar lasair theine, a rothan mar theine-loisgeach.

10 Bhrùchd sruth teinnteach, agus thàinig 'e mach o a làthair: bha mìle de mhìltibh a' frithealadh dha, agus sheas deich mìle uair deich mìle 'n a fhianuis: shuidhicheadh am breitheanas, agus dh'fhosgladh na leabhraichean.

11 Dh'amhairc mi an sin, do bhrìgh guth nam briathran mòra a labhair an adharc: dh'arahairc mi gus an do mharbhadh am beathach, agus gus an robh a chorp air a sgrios, agus air a thoirt do'n lasair loisgich.

12 A thaobh na cuid eile de na beathaich- I ibh, thugadh an uachdaranachd air falbh: gidheadh shìneadh am beatha, ré tamuill, agus aimsir.

13 Chunnaic mi ann an aislingibh na, h-oidhche, agus, feuch, thàinig neach cosmhuil ri mac an duine le neulaibh néimh, agus thàinig e chum Aosda nan làithean, agus thug iad e dlùth 'n a làthair.

14 Agus thugadh dha uachdarauachd, agus glòir, agus rìoghachd, a chum gu'u tugadh na h-uile shluagh, chinneacn, agus theangaidh, seirbhis dha: 'uachdarauachd is uachdaraunachd shìorruidh i, nach sillbhail thairis, agus a rìoghachd cha sgriosar i.

15 Bha mise Daniel muladach ann am spiorad, ann am meadhon mo chuirp, agus rinn aislingean mo chinn mo bhuaireadh.

16 Thàinig mi am fagus do aon dhiubhsan a sheas dlùth, agus dh'fheòraich mi dheth brìgh an iomlain deth so: an sin dh'innis e dhomh, agus thug e fios domh air brìgh nan nithean.

17 Na ceithir beathaichean mòra so, is ceithir rìghrean iad, a dh'eireas a mach as an talamh.

18 Ach glacaidh naoimh an Ti a's àirdean rìoghachd, agus sealbhaichidh iad an rìoghachd gu sìorruidh, eadholl gu saoghal nan saoghal.

19 An sin b'àill leam fios fhaotailln air seadh a' cheathramh beathaich, a bha eugsamhuil ri càch uile, anbharr uamhasach, aig an robh ' fhiaclan de iarunn, agus 'iongannan de phrais; a shluig suas, a bhris ann am bloighdibh, agus shaltair e 'm fuigheall le 'chosaibh;

20 Fòs air seadh nan deich adharc a bha 'n a cheann, agus na h-aoin eile a thàinig a nìos, agus roimh an do thuit tri, eadhon na h-adhairc sin aig an robh sùilean, agus beul a labhair nithean ro mhòr, aig an robh sealladh ni bu chruadalaiche na càch.

21 Dh'amhairc mi, agus rinn an adharc chcudna cogadh ris na naoimh, agus bhuadhaich i 'n an aghaidh;

22 Gus an d'thàinig Aosda nan làithean, agus an d'thugadh bi'eitheanas do naoimh an Ti a's àirde; oir thàinig an t-àm anns an do shealbhaich na naoimh an rìoghachd.

23 Mar so thuirt e, Is e an ceathramh beathach an ceathramh rìoghachd a bhitheas air an talamh, a bhitheas eug-samhuil o na h-uile rìoghachd, agus a shluigeas suas an talamh uile, agus a shaltras sìos e, agus a bhriseas e 'n a bhloighdibh.

24 Agus na deich adhaircean as an rìoghachd so, is deich rìghrean iad a dh'éireas suas: agus éiridh aon eile 'n an déigh; agus bithidh e eug-samhuil o 'n cheud aon, agus ceannsaichidh e tri rìghrean.

25 Agus labhraidh e briathran an aghaidh an Ti a's àirde, agus claoidhidh e naoimh n Ti a's àirde, agus bithidh dùil aige aimsirean agus rcachdan a chaochladh: agus bheirear iad d'a làimh gu aimsir, agus aimsirean, agus roinn aimsir.

26 Agus suidhidh am breitheanas, agus blieir iad air falbh a thighearnas, gu 'chaitheamh, agus gu a sgrios gu ruig a' chrìoch.

27 Agus bheirear an rìoghachd agus an uachdaranachd agus mòrachd na rìoghachd fo néamh uile, do mhuinntir naomh an Ti a's ro àirde, aig am bheil a rìoghachd 'n a rìoghachd shìorruidh, agus bheir na h-uile thighearnais umhlachd agus géill da.

28 An so bha crìoch na cùise. Air mo shonsa Daniel, rinn mo smuaintean gu ro mhòr mo bhuaireadh, agus dh'atharraich mo ghnùis annam; ach ghléidh mi a' chùis ann am chridhe.

air ais dhan DANIEL

CaibidealVIII

1 Taisbeanadh Dhanieil mu thimchioll an reithe agus a' bhuic-ghaibhre. 15 Thug Gabriel comhfhurtachd do Dhaniel, 19 agus dh'innis e dha brlgh an taisbeinidh.

ANNS an treas bliadhna de linn rìgh. Bhelsasair, chunnacas aisling leamsa, leamsa Daniel, an déigh na h-aisling sin a chunnacas leam an toiseach.

2 Agus chunnaic mi ann an aisling, (agus tharladh 'n uair a chunnaic mi, gu'n robh mi ann an Susan, anns an àros, a tha ann am mòr-roinn Elaim,) agus chunnaic mi ann an aisling, agus bha mi aig amhainn Ulai.

3 An sin thog mi suas mo shùilean, agus chunnaic mi, agus, feuch, sheas fa chomhair na h-aimhne reithe, aig an robh dà adbairc; agus bha an dà adhairc àrd; ach aon ni b'àirde na 'n aon eile; agus thàinig an aon a b'àirde nìos mu dheireadh.

4 Chunnaic mi an reithe a' purradh le 'adhaircibh an iar, agus mu thuath, agus mu dheas; air chor as nach feudadh beathach air bith seasamh fa 'chomhair, ni mò bha neach ann a b'urrainn saoradh as a làimh, ach rinn e a réir a thoile, agus dh'fhàs e mòr.

5 Agus am feadh a bha mi a' beachdachadh, feuch, thàinig boc-gaibhre o'n àird an iar, air aghaidh na talmhainn uile, agus cha do bhean e do'n làr: agus bha adharc shònraichte aig a' bhoc eadar a shùilean.

6 Agus thàinig e chum an reithe aig an robh dà adhaire,a chunnaic mi 'n a sheasamh fa chomhair na h-aimhue, agus ruith e d'a ionnsuidh ann an cuthach a threise.

7 Agus chunnaic mi e 'teachd teann air an reithe, agus dhùisg 'fhearg 'n a aghaidh, agus bhuail e 'n reithe, agus bhris e a dhà adhaire; agus cha robh cumhachd air bith aig an reithe gu seasamh roimhe, ach thilg e sìos chum an làir e, agus shaltair e air: agus cha robh neach air bith a b'urrainn an reithe a théarnadh as a làimh.

8 Air an adhbhar sin dh'fhàs am boc-gaibhre ro mhòr: agus 'n uair a bha e làidir, chaidh an adharc mhòr a bhriseadh; agus 'n a h-àite thàinig a nìos ceithir adhaircean sònraichte, ri ceithir ghaothaibh néimh.

9 Agus a mach as aon diubh thàinig adharc bheag, a dh'fhàs anbharr mòr, ris an àirde deas, agus ris an àird an ear, agus ris an tìr thaitnich.

10 Agus dh'fhàs i mòr gu ruig feachd nèimh, agus thilg i sìos cuid de'n fheachd, agus de na reultaibh a chum an làir, agus shaltair orra.

11 Seadh, rinn i uaill aisde fhéin an aghaidh prionnsa an fheachd, agus leatha thugadh air falbh an ìobairt lathail, agus bha àite a naomh-ionaid air a thilgeadh sìos

12 Agus thugadh feachd dhi an aghaidh na h-ìobairt lathail, do bhrìgh euceirt, agus thilg i sìos an fhìrinn a chum an làir; agus dhealbh i innleachdan, agus shoirbhich i.

13 An sin chuala mi aon naomh a' labhairt, agus thuirt naomh eile ris an naomh àraidh sin a labhair, Cia fhad a bhitheas an aisling mu thimchioll na h-ìobairt lathail, agus a bheirear thairis euceart gu milleadh, agus a bhitheas an naomh-ionad agus am feachd air an saltairt fo chois?

14 Agus thuirt e rium, Gu dà mhìle agus tri cheud là: an sin glanar an naomh-ionad.

15 Agus tharladh an uair a chunnaic mise, mise Daniel, an sealladh, agus a dh'iarr mi air son na brìgh, an sin feuch, sheas fa m' chomhair amhuil coslas duine.

16 Agus chuala mi guth duine eadar bhruachan Ulai, a ghlaodh, agus a thubhairt, A Ghabrieil, thoir air an fhear so an sealladh a thuigsinn.

17 Agus thàinig e dlùth do'n kite 's an do sheas mi: agus 'n uair a thàinig e, bha eagal orm, agus thuit mi air m' aghaidh: ach thuirt e rium, Tuig, mhic an duine, oir anns an aimsir dheireannaich bithidh an sealladh.

18 A nis, am feadh a bha e 'labhairt rium, bha mi ann an codal trom, air m' aghaidh ris an talamh: ach bhean e dhomh, agus chuir e suas gu dìreach mi.

19 Agus thuirt e, Feuch, bheir mise fios duit ciod a thachras ann an crìch dheireannaich na dian-fheirge: oir anns an àm a shònraicheadh thig a' chrìoch.

20 An reithe a chunnaic thu, aig an robh dà adharc, is iad sin rìghrean Mhedia agus Phersia.

21 Agus a' ghabhar ribeach is e sin rìgh na Gréige; agus an adharc mhòr a tha eadar a shùilean, is e sin an ceud rìgh.

22 A nis, air dha sin briseadh, mar a sheas ceithir suas 'n a àite, seasaidh ceithir rìoghachdan suas as a' chinneach, ach chan ann 'n a neart-san.

23 Agus ann an aimsir dheireannaich na rìoghachd, 'n uair a bhitheas luchd an eusaontais air an coimhlionadh, seasaidh suas rìgh aig am bi aghaidh bhorb, agus a thuigeus briathran dorcha.

24 Agus bithidh a neart cumhachdach, ach chan ann le 'threise fhéin: agus sgriosaidh e gu h-iongantach, agus soirbhichidh leis, agus bheir e gu crìch, agus millidh e na cumhachdaich agus an sluagh naomh.

25 Agus le a sheòltachd fòs bheir e air ceilg soirbheachadh 'n a làimh; agus ni e naill as fhéin 'n a chridhe, agus le foill sgriosaidh e mòran: seasaidh e fòs suas an aghaidh prionnsa nam prionnsachan, ach brisear e as eugmhais làimhe.

26 Agus tha aisling nan làithean, a chaidh innseadh, fìor: air an adhbhar sin druid thusa suas an sealladh, oir bithidh e an ceann mhòran làithean.

27 Agus ormsa Daniel thàinig fàilinn, agus bha mi tinn car làithean àraidh; 'n a dhéigh sin, dh'éirich mi suas, agus rinn mi gnothuichean an rlgh; agus bha uamhas orm mu'n aisling, ged nach d'thug aon neach sin fainear.

air ais dhan DANIEL

CaibidealIX

1 Dh'aidich Daniel peacaidhean an t-sluaigh an làthair an Tighearna. 16 Ghuidh e air son Ierusaleim. 24 Tha deich agus tri fichead seachduin air an orduchadh a chriochnachadh lochdan agus euceirt.

ANN an ceud bhliadhna Dhariuis mhic Ahasueruis, de shìol nam Médach, a rinneadh 'n a rìgh os ceann rìoghachd nan Caldéach.

2 Anns a' cheud bhliadhna d'a linn-san, thuig mise Daniel,le leabhraichean, àireamh nam bliadhnachan, mu'n d'thàinig focal an Tighearna gu Ieremiah am fàidh, gu'n coimhlionadh e deich agus tri fichead bliadhna 's am bitheadh Ierusalem 'n a làraichibh.

3 Agus chuir mi m' aghaidh ris an Tighearn Dia, g'a iarraidh le urnuigh agus le athchuinge, le trasg, agus le eudach-saic, agus le luaithre:

4 Agus rinn mi urnuigh ris an Tighearn mo Dhia, agus rinn mi m' aidmheil, agus thuirt mi, O Thighearn', an Dia mòr, agus uamhasach, a tha 'cumail coimhcheangail agus tròcair riusan a ghràdhaicheas e, agus do'n dream a choimhdeas 'àitheantan:

5 Pheacaich sinne, agus chuir sinn 'an gnìomh euceart, agus rinn sinn gu h-aingidh, agus bha sinn ceannairceach, eadhon le dealachadh ri d' àitheantaibh agus ri d' breitheanais.

6 Ni mò dh'éisd sinn ri d' sheirbhisich na fàidhean, a labhair ann ad ainm-sa ri ar rìghribh, ri ar n-uachdaranaibh, agus ri ar n-aithrichibh, agus ri uile shluagh an fhearainn.

7 O Thighearna, buinidh fìreantachd dhuit-sa, ach dhuinne uàire gnùise, mar air an là an diugh: do mhuinntir illdah, agus do luchd-àiteachaidh Ierusaleim, agus do uile Israel, am fagus agus am fad as, feadh nan uile dhùthchan gus an d'fhògair thusa iad, air son am peacaidhean a pheacaich iad aim ad aghaidh-sa.

8 O Thighearna, dhuinne huinidh nàire gnùise, do ar rìghribh, do ar prionnsachaibh, agus do ar n-aithrichibh, a chionn gu'n do pheacaich sinn a'd' aghaidh.

9 Do'n Tighearn ar Dia buinidh tròcairean agus maitheanais, ge do rinn sinne ár-amach 'n a aghaidh.

10 Ni mò thug sinn géill do ghuth an Tighearn' ar Dia, a chum gluasad 'n a reachdaibh a chuir e romhainn le 'sheirbhisich na fàidhean.

11 Seadh, bhris Israel uile do reachd, eadhon le dol a thaoibh, a chum nach tugadh iad géill do d' ghuth; air an adhbhar sin tha am mallachd air a dhòrtadh oirnn, agus an truaighe a tha sgrìobhta ann an lagh Mhaois òglaich Dhé, a chionn gu'n do pheacaich sinn 'n a aghaidh.

12 Agus dhaingnich e a bhriathran a labhair e 'n ar n-aghaidh, agus an aghaidh ar breitheamhnan a thug breth oirnn, le dòrainn mhòr a thoirt oirnn; oir fo nèamh uile cha d'rinneadh mar a rinneadh air Ierusalem.

13 Mar tha e sgrìobhta ann an lagh Mhaois, tha an t-olc so uile air teachd oirnn; gidheadh cha d'rinn sinn ar n-urnuigh an làithair an Tighearn' ar Dia, a chum gu'm bitheamaid air ar pilleadh o'r n-euceartaibh, agus gu'n tuigeamaid d'fhàrinn.

14 Uime sin rinn Dia faire air an olc, agus thug e oirnn e: oir tha an Tighearn ar Dia ceart 'n a uile oibribh a tha e 'deanamh: oir cha d'thug sinne géill d'a ghuth.

15 Agus a nis, Thighearn' ar Dia, a thug do shluagh a mach à tìr na h-Eiphit le làimh chumhachdaich, agus a fhuair dhuit fhéin cliù, mar air an là an diugh, pheacaich sinne, rinn sinn gu h-aingidh.

16 O Thighearn', a réir d' uile fhìreantachd, guidheam ort, leig 1e d' chorruich agus le d'fheirg pilleadh air falbh o d' chaithir Ierusalem, do shliabh naomh: a chionn, air son ar lochdan, agus air son aingidheachdan ar n-aithrichean, gu bheil Ierusalem agus do shluagh 'n am masladh do na h-uile mu'n cuairt duinn.

17 A nis, uime sin, O ar Dia, éisd urnuigh d'òglaich, agus 'athchuinge, agus thoir air do ghnuis dealradh air d' ionad naomh a tha 'n a làraich air sgàth an Tighearna.

18 O mo Thighearna, crom do chluas agus cluinn; fosgail do shùilean, agus faic ar sgaoileadh, Agus a' chaithir a tha air a gairm air d'ainm: oir chan eil sinn a' taisbeanadh ar n-athchuingean a'd' làthair air son ar n-ionracais, ach air son do mhòr-thròcair fhéin.

19 O Thighearn', éisd; Thighernia, maith; OThighearna, cluinn agus dean; na dean moille, air do shon fhéin, mo Dhia: oir tha do chaithir agus do shluagh air an gairm air d' ainm.

20 Agus am feadh a bha mi a' labhairt, agus ri urnuigh, agus ag aideachadh mo lochd, agus lochd mo shluaigh Israeil, agus a' taisbeanadh m' athchuinge an làthair an Tighearna mo Dhia, air son sléibh naoimh mo Dhé:

21 Seadh, am feadh a bha mi a' labhairt ann an urnuigh, an neach ceudna, a chunnaic mi anns an aisling air tùs, Gabriel air: an d'thugadh itealaich gu luath, bhean rium mu àm na h-ìobairt fheasgair;

22 Agus thug e fios dhomh, agus labhair i e rium, agus thuirt e, O Dhanieil, tha mise nis air teachd a mach a thoirt duit gliocais agus tuigse.

23 Aig toiseach d'athchuinge thàinig an àithne a mach, agus thàinig mise a dh'fheuchainn duit: oir tha thu air do ghràdhachadh gu ro mhòr: uime sin, tuig a' chùis, agus thoir fainear an aisling.

24 Tha deich agus tri fichead seachduin air an orduchadh air do shluagh, agus air a' chaithir naoimh, a chrìochnachadh euceirt, agus a chur crìch air lochdan, agus a dheanamh reite air son aingidheachd, agus a thoirt a steach fìreantachd shìorruidh, agus a sheulachadh suas na h-aisling agus na fàistneachd, agus a dh'nngadh an Ti a's ro naoimhe.

25 Aithnich uime sin agus tuig, o dhol a mach na h-àithne, gu Ierusalem aiseag agus a thogail suas, gu Mesiah am Prionnsa, gu'm bi seachd seachduinean, agus tri fichead agus dà sheachduin: togar an t-sràid a rìs agus am balla, eadhon ann an aimsiribh carraideach.

26 Agus an ceann nan tri fichead agus dà sheachduin, gearrar Mesiah as, ach chan ann air a shon fhéin: agus sgriosaidh sluagh a' phrionnsa a thig am baile, agus an naomh-ionad; agus bithidh a chrìoch sin le tuil, agus gu deireadh a' chogaidh tha léir-sgrios air 'orduchadh.

27 Agus daingnichidh esan an coimhcheangal ri mòran car aon seachduin: agus ann am meadhon na seachduin bheir e air an ìobairt agus air an tabhartas sgur; agus anns an teampull bithidh gràineileachd an léir-sgrios, gus an coimhlionar an sgrios a dh'orduicheadh, air a làraich fhàsail.

air ais dhan DANIEL

Caibideal X

1 'N uair a dh'irioslaich Daniel e fhéin chunnaic e taisbeanadh glòrmhor, Agus bha e fo eagal. 10 Thug aingeal misneach dha, 19 agus neartaich se e.

ANN an treas bliadhna Chiruis rìgh Phersia, dh'fhoillsicheadh ni do Dhaniel, (do 'm b' ainm Beltesasar,) agus bha an ni fìor, agus mu thimchioll feachd mhòir: agus thuig e a' chùis, oir bha e eòlach ann an sealladh.

2 Anns na làithibh sin bha mise Daniel ri bròn tri seachduinean iomlan.

3 Cha d'ith mi aran taitneach air bith, ni mò thàinig feoil no fìon ann am bheul, ni mò dh'ung mi mi fhéin idir, gus an robh tri beachduinean iomlan air an coimhlionadh.

4 Agus air a' cheathramh là fichead de'n cheud mhìos, an uair a bha nii ri taobh na h-aimhne mòire, Hidecel;

5 An sin thog mi suas mo shùilean, agus dh'amhairc mi, agus, feuch, duine àraidh ann an eudach lìn, aig an robh a leasraidh crioslaichte le òr grinn Uphais:

6 Bha a chorp fòs cosmhuil ri beril, agus a ghnùis mar dhreach dealanaich, agus a shùilean mar lòchran teine, agus a ghairdeanan agus a chosan cosmhuil ann an dath ri umha lìomhta, agus fuaim a bhriathran cosmhuil ri guth sluaigh mhòir.

7 Agus chunnaic mise Daniel a mhàin an sealladh: oir chan fhaca na daoine 'bha maille rium an sealladh: ach thuit crith mhòr orra, ionnus gu'n do theich iad gu iad fhéin fholach.

8 Air an adhbhar sin dh'fhàgadh mise ann am aonar, agus chunnaic mi an sealladh mòr so, agus cha d'fhan cumhachd air bith annam: oir dh'atharraicheadh annam mo mhaise gu duaichneachd, agus cha do mhair neart annam.

9 Gidheadh chuala mi fuaim a bhriathran: agus an uair a chuala mi fuaim a bhriathran, an sin bha mi ann an codal trom air m' aghaidh, agus m' aghaidh ris an làr.

10 Agus, feuch, bhean làmh rium, a chuir mi air mo ghlùinibh, agus air basaibh mo làmh.

11 Agus thuirt e rium, Dhanieil, a dhuine ro ionmhuinn, tuig na briathran a tha mise a' labhairt riut, agus éirich ann ad sheasamh: oir a d' ionnsuidh-sa tha mi nis air mo chur. Agus an uair a labhair e am focal so rium, sheas mi air chrith.

12 An sin thuirt e rium, Na bitheadh eagal ort, a Dhanieil; oir o'n cheud là 's an do shuidhich thu do chridhe chum tuigsinn, agus chum thu fhéin irioslachadh ann an làthair do Dhé, bha do bhriathrun air an cluinntinn, agus tha mise air teachd air son do bhriathran.

13 Ach sheas prionnsa rìoghachd Phersia ann am aghaidh là thar fhichead: ach feuch, thàinig Michael, aon de na h-àrd phrionnsachan gu m' chòmhnadh; agus dh'fhan mi an sin le ríghribh Phersia.

14 A nis tha mi air teachd a thoirt ort a thuigsinn ciod a thachras do d' shluagh anns na làithibh deireannach: oir tha an sealladh fathasd ré mhòran làithean.

15 Agus an uair a labhair e an leithid so de bhriathraibh rium, chuir mi m' aghaidh ris an làr, agus bha mi ann am thosd.

16 Agus, feuch, bhean neach cosmhuil ri samhladh mhac dhaoine ri m' bhilibh; an sin dh'fhosgail mi mo bheul, agus labhair mi, agus thuirt mi ris-san a sheas fa m' chomhair, mo thighearna, leis an t-sealladh, tha m' àmhghar air pilltinn orm, agus thréig mo neart mi.

17 Oir cionnus a dh'fheudas òglach an tì so mo thighearna labhairt ris an ti so mo thighearn à oir air mo shon-sa, air ball cha d'fhan neart air bith annam, ni mò a dh'fhàgadh anail annam.

18 An sin thainig a rìs agus bhean rium, neach cosmhuil ri samhladh duine, agus neartaich e mi.

19 Agus thuirt e, dhuine ro ionmhuinn, na bitheadh eagal ort; sìth dhuit, bi làidir, seadh bi làidir. Agus an uair a labhair e rium, neartaicheadh mi, agus thuirt mi, Labhradh mo thighearn; oir rinn thu mo neartachadh.

20 An sin thuirt e, Am bheil fios agad c'ar son a thàinig mi a d' ionnsuidh? agus a nis pillidh mi gu cogadh ri prionnsa Phersia: agus an uair a théid mise a mach, feuch, thig prionnsa na Gréige.

21 Ach nochdaidh mi dhuit an ni sin a tha comharaichte ann an sgriobtuir na fìrinn; agus chan eil aon a chuireas leamsa anns na nithibh so ach Michael 'ur prionnsa-sa.

air ais dhan DANIEL

CaibidealXI

1 Sgriosar Persia le rìgh na Gréige. 5 Coimhcheangal eadar rìgh na h-àirde deas agus rìgh na h-àirde tuath. 14 Co-bhoinn an aghaidh rìgh na h-àirde deas.

AGUS ann an ceud bhliadhna Dhariuis a' Mhédich, sheas mise gu 'dhaingneachadh agus gu 'neartachadh.

2 Agus a nis foillsichidh mi dhuit an fhìrinn; Feuch, seasaidh suas fathasd tri rìghrean ann am Persia; agus bithidh an ceathramh ni's beartaiche gu mòr na iad uile: agus le 'chumhachd, trìd a bheartais, dùisgidh e suas na h-uile an aghaidh rìoghachd na Gréige.

3 Agus seasaidh rìgh cumhachdach suas a riaghlas le tighearnas mòr, agus a ni a réir a thoile fhéin.

4 Agus an uair a sheasas e suas, brisear a rìoghachd, agus roinnear i ri ceithir ghaothan nèimh; agus chan ann d' a shliochd, no a réir a thighearnais, leis an do riaghail e: oir bithidh a rìoghachd air a spìonadh a nìos, eadhon air son muinntir eile a bharrachd orra so.

5 Agus bithidh rìgh na h-àirde deas làidir, ach bithidh aon de na prionnsachaibh eadhon ni's làidire na esan; agus bithidh aige tighearnas ni's mò na 'thighearnassan.

6 Agus'an ceann bhliadhnachan ceanglaidh siad iad fhéin r'a chuile; oir thig nighean rìgh na h-àirde deas a chum rìgh na h-àirde tuath a dheanamh réite eatorra: ach cha ghléidh i cumhachd a' ghairdein, ni mò 'sheasas i fhéin no a sliochd: ach bheirear ise seachad, agus iadsan a thug leo i, agus esan a ghin i, agus esan a neartaich i anns na h-aimsiribh so.

7 Ach a mach à meangan d'a freumh seasaidh aon suas 'n a inbhe, a thig le feachd, agus a théid a steach gu daingneach rìgh na h-àirde tuath, agus cuiridh e 'n an aghaidh, agus bheir e buaidh.

8 Agus bheir e fòs 'n am braighdibh do'n Eiphit, an diathan, maille ri'm prionnsachan, agus ri an soithichibh luachmhor airgid agus òir; agus mairidh e tuilleadh bhliadhnachan na rìgh na h-àirde tuath.

9 Mar sin thig rìgh na h-àirde deas d'a rìòghachd-san, agus pillidh e g'a dhàithaich fhéin.

10 Ach bithidh a mhic air an dùsgadh suas, agus cruinnichidh iad sluagh a dh' fheachdan mòra: agus thig aon gu deimhin, agus sgaoilidh e thairis, agus imichidh e troimh: an sin pillidh e, agus dùisgear suas e, gu ruig a dhaingnich.

11 Agus lìonar rìgh na h-àirde deas le feirg, agus thig e mach, agus cogaidh e ris, eadhon ri rìgh na h-àirde tuath: agus cuiridh e mach sluagh mòr; ach bheirear am mòr-shluagh thairis d'a làimh- san.

12 Agus 'n uair a bheir e air falbh am mòr-shluagh, bithidh a chridhe air a thogail suas, agus tilgidh e sìos deich mìltean; gidheadh cha neartaichear e.

13 Oir pillidh rìgh na h- àirde tuath, agus cuiridh e sluagh mòr a mach, a's mò na 'cheud sluagh, agus thig e gu cinnteach, (au déigh bhliadhnachan àraidh,) le feachd mòr, agus le pailteas saoibhreis.

14 Agus anns na h-aimsiribh sin seasaidh mòran suas an aghaidh rìgh na h àirde deas: mar an ceudna ni luchd-creachaidh mo shluaigh-sa, iad fhéin àrdachadh a chum an sealladh a dhaingneachadh, ach tuitidh iad.

15 Mar sin thig rìgh na h-àirde tuath, .agus tilgidh e suas tòrr, agus glacaidh e na bailtean a's làidire; agus cha seas gairdeanan na h-àirde deas 'n a aghaidh, no a shluagh taghta, ni mò bhitheas neart air bith a chuireas 'n a aghaidh.

16 Ach ni esan a thig 'n a aghaidh a réir a thoile fhéin, agus cha seas neach air bith roimhe: agus seasaidh e 's an tìr ghlòrmhoir, a bhitheas air a sgrios le a làimh.

17 Suidhichidh e fòs 'aghaidh gu dol a steach le neart a rìoghachd uile, agus daoine ionraic maille ris: mar so ni e; agus bheir e dha nighean nam ban g'a truailleadli: ach cha seas i air a thaohh-san, ni mò bhitheas i air a shon.

18 N a dhéigh so tionndaidhidh e 'aghaidh ris na h-eileanaibh, agus glacaidh e mòran: ach bheir prionnsa air a shon fhéin fainear gu'n sguir am masladh a thug e uaith: gun; mhasladh dha fhéin bheir e air pilleadh airsan;

19 An sin tionndaìdhidh e 'aghaidh ri daingneach a thìre fhéin: ach gheibh e tuisleadh agus leagadh, agus cha bhi e ri 'fhaotainn.

20 An sin seasaidh suas 'n a àite aon a chuireas fear-togail chìsean thar an rioghachd ghlòrmhoir; ach 'an ceann bheagan làithean sgriosar e, chan ann 'an corruich no 'an cath.

21 Agus 'n a àite-san seasaidh suas neach snarrach, do nach toir iad onoir na rìoghachd: ach thig e steach gu sìochail, agus gheibh e'n rìoghachd le miodal.

22 Agus le gairdeanan na tuile bàthar iad as a làthair, agus brisear iad; seadh, fòs prionnsachan a' choimhcheangail.

23 Agus an déigh na réite ris, buinidh e gu cealgach; agus thig e nìos, agus fasaidh e làidir le sluagh beag.

24 Théid e steach gu sìochail eadhon air na h-ionadan a's fearr de'n mhòr-roinn, agus ni e an ni nach d'rinn 'aithrichean, no aithrichean 'aithrichean; sgapaidh e 'n am measg a' chreach, agus a' chobhartach, agus an saoibhreas: agus dealbhaidh e 'innleachdan an aghaidh nan daingnichean làidir, eadlion ré seal.

25 Agus dùisgidh e suas a chumhachd agus a chruadal, an aghaidh rìgh na h-àirde deas le feachd mòr; agus bithidh rìgh na h-àirde deas air a dhùsgadh suas gu cath, le feachd ro mhòr agus cumhachdach; ach cha seas e: oir dealbhaidh iad innleachdan 'n a aghaidh.

26 Seadh, marbhaidh iadsan a dh'itheas cuibhrionn d'a bhiadh e, agus sgaoilidh 'fheachd a mach mar thuil: agus tuitidh mòran sìos marbh.

27 Agus bithidh cridheachan nan rìghrean so araon air aimhleas a dheanamh, agus labhraidh iad breugan air aon bhord; ach cha soirbhich sin: oir fathasd bithidh a' chrìoch anns an àm a shonraicheadh.

28 An sin pillidh esan gu 'dhùthaich le saoibhreas mòr; agus bithidh a chridhe an aghaidh a' choimhcheangail naoimh: agus an déigh so a dheanamh, pillidh e gu 'thìr fhéin.

29 Anns an àm a shonraicheadh pillidh e, agus thig e ris an àirde deas; ach cha bhi na nithean ma dheireadh mar na ceud nithean.

30 Oir thig longan Chitim 'n a aghaidh: air an adhbhar sin bithidh doilghios air, agus pillidh e, agus bithidh fearg air an aghaidh a' choimhcheangail naoimh: mar sin ni e; eadhon pillidh e, agus cumaidh e bàigh riu-san a' threigeas an coimhcheangal naomh.

31 Agus seasaidh làmhan air a thaobh, agus truaillidh iad naorah-ionad an neirt, agus bheir iad air falbh an ìobairt lathail, agus suidhichidh iad a' ghràineileachd a chuireas fàs.

32 Agus a' mhuinntir a ni gu h-olc an aghaidh a' choimhcheangail truaillidh e le miodal: ach an sluagh aig am bheil eòlas air an Dia, bithidh iadsan làidir, agus ni iad gu treun.

33 Agus iadsan aig am bheil tuigse am measg an t-sluaigh, teagaisgidh iad mòran: gidheadh tuitidh iad leis a' chlaidheamh, agus leis an lasair, le daorsa, agus le creich, ré mòran làithean.

34 A nis 'n uair a thuiteas iad, cuidichear iad le beagan cuideachaidh: ach leanaidh mòran riu le miodal.

35 Agus tuitidh cuid dhiubhsan aig am bheil tuigse, chum an dearbhadh, agus an glanadh, agus an deanamh geal, eadhon gu àm na cràche; a chionn gu bheil e fathasd air son àm' a shonraichcadh.

36 Agus ni an rìgh a réir a thoile fhéin; agus àrdaichidh se e fhéin, agus togar e 'n a mhòr-chuis os ceann gach dé, agus labhraidh e nithean iongantach an aghaidh Dhé nan dia, agus soirbhichidh leis gus an coimh-lionar a' chorruich: oir nithear an ni sin a dh'orduicheadh.

37 Ni mò bhitheas suim aige de dhia 'aithrichean, no de thoil bhan, no suim de dhia air bith: oir meudaichidh se e fhéin os ceann nan uile.

38 Ach 'n a àite bheir e onoir do'n dia Mahusim: agus do dhia nach b'aithne d'a aithrichean bheir e onoir le h-òr agus airgiod, agus le clachaibh rìomhach, agus nithibh taitneach.

39 Mar so ni e; do luchd-coimhid Mhahusim, dhé choimhich, a tha esan ag aideachadh, bheir e onoir mhòr, agus bheir e orra riaghladh thar mòran; agus roinnidh e am fearann air son duaise.

40 Agus 'an àm na crìche ni rìgh na h-àirde deas a phurradh, agus thig rìgh na h-airde tuath' 'n a aghaidh mar chuairt-ghaoith, le carbadaibh, agus le marcaichaibh, agus le mòran longan; agus théid e steach do na dùthchaibh, agus sgaoilidh e mar thuil, agus siùbhlaidh e thairis.

41 Théid e fòs a steach do'n tìr ghlòrmhor, agus bithidh mòran dhùthchan air an tilgeadh bun os ceann; ach théid iad so as o 'làimh, Edom, agus Moab, agus rogha cloinue A moin.

42 Sìnidh e fòs a mach a làmh air na dùthchaibh; agus cha téid tìr na h-Eiphit as.

43 Ach bithidh cumhachd aige os ceann nan ionmhasan òir agus airgid, agus os ceann uile nithean rìomhach na h-Eiphit: agus bithidh na Libianaich agus na h-Etiopaich air a lorg.

44 Ach ni sgeul o'n àird an ear, agus o'n àirde tuath a bhuaireadh: air an adhbhar sin théid e mach le corruich mhòir gu sgrios, agus gu mòran a mhilleadh gu tur.

45 Agus suidhichidh e pàilliunan a lùchairtean eadar na cuaintean, anns an t-sliabh ghlòrmhor naomh; gidheadh thig e gu 'chrìch, agus cha chuidich neach air bith leis.

air ais dhan DANIEL

CaibidealXII

1 Saoraidh Michael Israel ann an aimsir an earraid, 2 An aiseirigh choitchionn. 5 Fhuair Daniel eòlas mu thimchioll nan aimsirean.

AGUS anns an àm sin seasaidh Michael suas, am prionnsa mòr a tha 'seasamh air son cloinne do shluaigh-sa; agus bithidh aimsir carraid ann, mar nach robh riamh o bha cinneach ann, gus an uair sin fhéin: agus anns an àm sin saorar do shluagh-sa, gach aon a gheibhear sgrìobhta 's an leabhar.

2 Agus dùisgidh mòran dhiubhsan a tha 'n an codal ann an duslach na talmhainn, cuid gu beatha shìorruidh, agus cuid gu nàire agus masladh bith-bhuan.

3 Agus dealraidh iadsan a tha glic mar shoilleireachd nan speur; agus iadsan a thionndaidheas mòran gu fìreantachd mar na reultan fad saoghail nan saoghal.

4 Ach thusa, O Dhanieil, druid suas na briathran, agus seulaich an leabhar, gu àm na crìche: ruithidh mòran sìos agus suas, agus bithidh eòlas air a mheudachadh.

5 An sin dh'amhairc mise Daniel, agus, feuch, sheas dithis eile, aon air an taobh so de bhruaich na h-aimhne, agus aon air an taobh cile de bhruaich na h-aimhne.

6 Agus thuirt neach ris an duine 'bha sgeudaichte le lìon-eudach, a bha air uisgeachan na h-aimhne, Cia fhad a bhitheas gu crìch nan iongantas so?

7 Agus chuala mi an duine 'bha sgeudaichte le lìon-eudach, a bha air uisgeachan na h-aimhne, 'n uair a thog e suas a làmh dheas agus a làmh chlì gu nèamh, agus a mhionnaich e airsan a tha beò gu sìorruidh, gu 'm bi e gu aimsir, agus aimsirean, agus leth aimsir: agus 'n uair a sguireas e de sgapadh feachd an t-sluaigh naoimh, crìochnaichear na nithean so uile.

8 Agus chuala mi, ach cha do thuig mi: an sin thuirt mi, mo Thighearn', ciod a' chrìoch a bhitheas aig na nithean so?

9 Agus thuirt e, Imich romhad, a Dhanieil: oir tha na briathran air an druideadh suas, agus air an seulachadh gu àm na crìche.

10 Bithidh mòran air an glanadh, agus air an deanamh geal, agus air an dearbhadh: ach ni na h-aingidh gu h-olc; agus cha tuig aon neach de na h-aingidh; ach tuigidh na daoine glice.

11 Agus o'n àm 's an toirear air falbh an ìobairt lathail, agus 's an cuirear suas a' ghràineileachd a ni leir-sgrios, bithidh mìle, dà cheud, ceithir fichead agus deich làithean.

12 Is beannaichte esan a dh'fheitheas, agus a thig gus am mìle, an tri cheud agus an cùigeamh la deug thar fhichead.

13 Ach imich thusa romhad gus an tig a' chrìoch: oir gabhaidh tu fois, agus seasaidh tu ann ad chrannchur aig crìch nan làithean.