Originally 252 pages

Leabharean Bhioball

Leabharan Bhioball

s

HOSEA 1

IOEL 44

AMOS 66

OBADIAH 102

IONAH 105

MICAH 121

NAHUM 148

HABACUC 164

SEPHANIAH 180

HAGAI 197

SECHARIAH, 211

MALACHI 258

Leabharean Bhioball” air ais

HOSEA

Caibideil I.

1 An t-am 's an drinn Hosea fàidlieadair-

eachd. 2 Chum gu'n nochdadh e striopachas

na tìre ghabh Hosea d'a iomisuidh bean

stràopachais, 4 agus rug i lesà-eel, Loruhamah,

agus Lo-ammi dha.

FOCALan Tighearn' a thàinig gu Hosea,

mac Bheeri, ann an làithibh Usiah,

lotaim, Aliais, agus Heseciah, ràghrean

Iudah; agus ann an làithibh leroboaim,

mhic lohais, rìgh Israeil.

2 Toiscach focail an Tighearna le Hosea.

Agus thuirt an Tighearn ri Hosea,

Imich, gabh a d' ionnsuidh bean stràopacli-

ais: agus clann stràopachais: oir rinn am

fearann stràopachas mòr ann an dealach-

adh ris an Tighearn.

3 Agus dh'imich e, agus ghabh e Gomer

nighean Dhiblaim; agus dh'fhàs 1 torrach,

agus nig i mac dha.

4 Agus thuirt an Tighearn ris, Goir

lesreel mar ainm air; oir fòs tamuU beag,

agus dàolaidh mise fuil lesreeil air taigh

lehu, agus cuiràdh mi cosgadh air ràogli-

achd taighe Israeil.

5 Agus tarlaidh air an là sin, gu'm bris

mise bogha Israeil ann an gleann Iesreeil._

6 Agus dh'fhàsi torrach a ràs, agus rug i

nighean; agus thuirt Dia ris, Goir

Loruhamah, Cha d'j7inaireas tròcair, mar

ainm oirre; oir cha dean mise tròcair ni's

mò air taigh Israeil, ach bheir mi gu tur air

falbh iad.

7 Ach air taigh Iudah ni mi tròcair, agus

téarnaidh mi iad leis an Tighearn an Dia,

agus cha-n ann le bogha no le claidheamh

a théarnas nii iad, no le cath, no le h-each-

aibh, no le marcaicli.

8 Agus chuir i o'n chàch Loruhamah, agus

dh'fhàs i torrach, agus rug i mac.

9 An sin thuirt Z>/«, GoirLo-amrai,

Sluagh nach leamsa, mar ainmair: oir cha

siblise mo sliluagh-sa, agus cha bhi mise

ann am Dhia dhuibhse.

10 Gidheadh bithidh àireamh cloinne la-

raeil mar gliaineamh na fairge, nach gabh

tomlias uo àii-eaiuh; agus tarlaidh, anns an '

àite 's an dubhradh riu, Cha sibh mo

shkiagh-sa, gu"u abrar riu, Is sibh mic an |

De bheò

11 Agus bithidh clann Iudah agus clann

Israeil air an cruinneacliadli ri 'cheile, agus

gabhaidh iad dhoibh fhéin aon cheaun, agus

thig iad a uàos as an tàr: oir is uiòr a bhith-

eas là lesreeil.

Caibideil II. I

1 C/iomhairlicheadh dd'n Usluagh an drodi i

(ilinàùmliaran a thréigsinn. _ 14 Bhrosnuich \

Dia iad gu jnlltinn da ionmuidài fiàin le \

geallannailàh Irocaireach.;

ABRAIBIISE ri 'ur bràithribh, Auàrai, !

3Io shluagh-sa, agus ri 'ur peath-

raichibh, Ruhamah, Fhuaireas trdcair.

2 Tagraibh ri 'ur màthair, tagi'aibh: oir

cha-n i mo bhean-sa,ni mò ismise a fear-sa: !

cuireadh i air falbh uime siu a stràopaohais '

as a sealladh, agus a h-adhaltranais o

'li-uchd: I

3 Air eagal gu'n ràiisg mise i lomnochd, \

agus gu'u cuir mi i mar auns an là 's an

d'rugadJi i, agus gu'n dcan mi i mar fhàs- ,

ach,agusgu'm fàg mi i mar flicaranu tioram,

agus gu marbh mi i le tart:

4 Agus nacli gabh mi truas d'a cloinu, oir

is clann stràopachais iad. j

5 Oir riun am màthair stràopachas: rinn |

ise a ghabh 'n a broiuu iad gu beag-uai-ach: ]

oir thuirt i, théid mà an déigh mo luohd- j

gaoil, a tha 'toirt dhomh m' arain agus rn':

uisge, ni' olainn agus mo làn, m' olaidh agus

mo dhibhe. j

6 Uime sin feuch, druididh mise suas a '

slighe le droighiouu, agus dùiuidh mi a:

callaid, air chor as nach amais i air a ceum- i

aibh. I

7 Agus leauaidh i an déigh a luchd-gaoil, â– 

ach cha bheir i orra; agus iarraidh i iad,

ach cha-n amais i orra: an sin thcir i,

Siùbhlaidh mi agus pillidh mi gu m' cheud

fhear, oir bha mi ni b'fhearr dheth an sin na

au Dis. I

8 Agus cha robh fios aice gu'n d'thug mise

dhi arbhar, agus fàon, agus oladh, agus an

t-airgiod a rinn mi pailt dhi, agais an t-òr a

thug iad mar thabhartas do Bhaal.

9 Uime sin pillidh mise, agus bheir mi m'

arbhar leam 'n a àm, agus m' fhàou'n aàm,:

agus bheir mi leani m' olann agus mo làon, a

thiigadh a chòmhdachadh a lumnochduidh. !

10 agus a nis leigidh mi ris a neòghloine !

anu an sealladh a luchd-gaoil, agus cha saor

duiue sam bith as mo làimh i. |

11 Bheir mi fòs air a h-aighear uile sgiu';

a ré uuadh, agns a skbaid, agus a h-àrd-

fheillean uile.

12 AgTis millidh mi a f àouaiu agus a crann-

fàge, mu'u d'thubhairt i, Is iad so mo

dhuais a fh.uair mi o m' luchd-gaoil: agus

ni mi fasach dhiubh, agas ithidh beath- i

aichean na macharach iad. \

749

13 Agus agraidh mi oirre làithean Bhaalim.

anus an do loisg i tùis doibh, agus anns an

do sgeudaich si i fhéin le a cluas- fhàinnibh

agus le a seudaibh, agus auns an deachaidh

i an déigh a leannan, agus anns an do

dhà-chuimhnich i mise, deir an Tighearn.

14 Gidheadh feuch, bheir mise oirre mo

leantuiuu, agus bheir mi i do 'n fhàsach,

ag^is labhraidh mi rithe gu cairdeil.

15 Agus as a sin bheir mi dhi a fàon-Iiosan,

agus gleauu Achoir mar dhorus dòchais;

agns seinnidh i an sin, mar ann an làithibh

a h-òige, agus mar anns an là 's an d'thàinig

i nìos a tìr na h-Eiphit.

16 Agus tarlaidh air an là siu, tha an

Tighearn ag ràdh, gii'n goir thu dhiom-sa,

M'fhear, agus nach goir thu rium ni's niò,

Mo Bhaal.

17 Oir bheir mi ainmean Bhaalim a mach

as a beul, agus cha-n ainmichear ni's mò,

iad air an ainm.

IS Agus anns an là sin ni mise coimhchean-

gal air an son, ri beathaichibh na machar-

aeh, agus ri enulaith néimh, agus rà nithibh

snàgach na talmhainn: agus am bogha,

agus an claidheamh, agais an cath, brisidh

mi a mach as an fhearann, agus bheir mi

orra gii'n luidh iad sìos ann an téaruin-

teachd.

19 agus pòsaidh mi thu riuni fhéin gu

bràth; scadh, pòsaidh mi rium fhéin thu

ann am fàreantachd, agus ann an ceartas,

agus ann an caoimhneas, agus ann an caomh-

ghràdh;

20 Seadh, ni mi ceangal-pòsaidh riut ann

am fàrinn, agus gabhaidh tu eòlas air an

Tighearn.

21 Agus tarlaidh air an là sin, cluinnidh

mise, tha an Tighearn ag ràdh, cluinnidh

mise na néamhan; agus cluinnidh iadsan an

talamh;

22 Agus cluinnidh an talamh an t-arbhar,

agus am f àon, agus an oladh; agus cluinnidh

iadsau lesreel.

23 Agus suidhichidh mi dhomh fhéin i

anus an fhearann, agus ni mi tròcair oirre-

sa nach d'fhuair tròcair; agus their mi

riu-sau nach robh 'n an sluagh dhomh, Is

tu mo shluagh; agns their iadsan,/s tumo

Dhia.

Caibideil III.

1 Lc han-adhcdlranadi. a ghahhail, 4 diuir ar.

fàidh \in céill triohluidean Israeil, 5 agus o.n

aiVireadias anns na làithihh deireannach.

OS bàrr thuirt an Tighearn rium,

Imich a ràs, gi-kdhaich bean, (ion-

mlmiimle a caraid, ged tha i 'n a ban-adhalt-

ranaich,"! a réir gi'àidh an Tighearna do

chloinn Israeil, ged 'tha iadsan ag amharc

ri diathan eile, agus a' gràdhachadh chopan

fàona.

2 Mar sin cheannaich mi dhomh fhéin i air

cliàiig biiinn deug airgid, agus homer eortiA,

agus leth homeir eoma.

HOSEA, IV, V.

3 Agus thuirt mi rithe, Fanaidh tu

leam-sa mòran làithean; cha dean thu

stràopachas, ni mò bhitheas tu aig fear eile;

mar sin bithidh mise mar an ceudna agadsa.

4 Oir fanaidh clann Israeil niòran làithean

gun ràgh, agus gun phrionnsa, agns gun

iobairt, agus gun àomhaigh, agus gun ephod,

agus gun teraphim:

5 'N a dhéigh sin pillidh clann Israeil, agus

iarraidh iad an Tighearn an Dia, agus

Daibhidh an rìgh; agus bithidh eagal an

Tighearn' agus a mhaitheis orra, anns na

làithibh deireannach.

Caibideil IV.

1 Bha comhstri aig Dia ri doinn Israeil, 6 agm

r'an sagartaihh air son am peacaidhean. 15

Thiigadh rabhadh do luduh le léir-sgrios

Israeil.

EISDIBHSB focal an Tighearn',

chlann Israeil: oir tha comhstri aig

an Tighearn ri hichd-àiteachaidh na tàre;

a chionn nach 'eil f Irinn, no tròcair, no eòlas '

Dlié anns an fhearann.

2 Le mionnaibh, agus breugaibh, agus

marbhadh, agus goid, agus deanamh adhalt-

ranais, bhris iad a mach; agus tha fuil a'

ruiglieachd gu fuil. |

3 Uime sin ni am fearann caoidh, agus i

seargaidh gach aon a tha 'chòmhnuidh ann,

maille ri beathaichibh na macharach, agus

ri eunlaith an athair; seadh, bheirear éisg

na fairge fòs air falbh.

4 Gidheadh cha-n'eil duine sam bith a'

tagradh, agus cha-n'eil duine sam bith a'

oronuchadh: oir tha mo shhiagh mar

dhreara a ni strà ris an t-sagart.

5 Uime sin tuitidh tu 's an là, agus tuitidh

am fàidh fòs lcat anns an oidhche; agus

sgriosaidh mise do mhàthair.

6 Tha mo shhiagh-sa air an sgrios le dàth

eòlais. A chionn gu'n do chuir thu càil ri

eòlas, cuiridh mise fòs cùl riutsa, air clior

as nach bi thu agam a'd' shagart: a chionn

gu'n do dhcarmaid thu lagh do Dhé, dcar-

maididh mise fòs do chlann-sa.

V Amhhiidh mar chaidh iad ann am meud,

mar sin chiontaich iad a'm' .ighaidh-sa:

caoclilaidh mise an glòir gu nàire.

S tha iad ag itheadh suas peacaidh mo

5hluaigh-sa, ag

air an euceart.

shluaigh-sa, agus a' socruchac

peacaiai

dh an 01

idhe

9 Agus amhuil a bhitheas an shiagh, mar

sin bithidh an sagart; agus smachdaichidh

mise iad air son an shghean, agus dàolaidh

mi orra an deanadas.

10 Agus ithidh iad, ach oha bhi iad sàs-

uichte; ni iad stràopachas, agus clia-n fhàs

iad làonmhor: oir leig iad dhiubh a bhi

'toirt aire do'n Tighearn.

1 1 Bheir stràopachas, agus f àon^ agus f àou

nuadli air falbh an cridhe.

12 Tha mo shluagh-sa ag iarraidh comh-

airle air an cranuaibh, agus tha an lorg a'

dtanamh foillseachaidh dhoibh: oir thug

750

spiorad an stràopachais orra dol air seach-

aran, agus chaidh iad le stràopachas air

falbh o'n Dia.

j 13 Air mullaichibh nan sliabh tha iad ag

àobradh, agus air na sléibhtibh tha iad a'

losgadh tùise; fo chrannaibh daraich, agus

' crithinn, agus ouiHnn, a chionn gu bheil an

! sgàile taitneach: air an adhbhar sin tha 'ur

' nigheanan ri stràopachas, agus 'ur mnathau

' ri adhaltranas.

1 14 Nach smachdaich mise bhur nigheanan,

\ a chionn gu bheil iad ri stràopaclias ? agus

j 'ur mnathan a chionn gu blieil iad ri adhalt-

' ranas ? a ohionn gu bheil iad 'g an cur fhéin

air leth le stràopaichean, agus ag àobradh

le luchd neòghloine; uime sin, an sluagh

aig naoh 'eil tuigse, tuitidh iad.

j 15 Ged dheanadh tusa stràopachas,

Israeil, gidheadh na cioutaioheadh Iudah;

agus na tigibhse gu Gilgal, ni mò théid sibh

suas gu Bet-abhen; ni mò a mhionnaicheas

sibh, Mar is beò an Tighearn.

16 Oir tha Israel a' claonadh air ais, mar

agh càil-sleamhnach: a nis biadhaidh an

Tighearn iad mar uan ann an àite fars-

uinn.

17 Tha Ephraim air a dhlàith-cheangal ri

àodholaibh, leig leis:

18 Tha an deoch searbh: rinn a h-uachdar-

ain stràopachas gun chlos; ghràdhaich iad

ni nàrach:

19 Cheangail a' ghaoth suas i 'n a sgiath-

aibh; agus bithidh nàire on-a a thaobh an

àobairtean.

CAIB V.

1 Breitheanas an aghaidh nan sagart, an

t-sluaigh, agus phrionnsachan Israeil air son

am r>eacaidhean agus aài ceannairc.

CLUINNIBHSE so, a shagartan; agus

thugaibhse aire, O thigh Israeil; agus

thugaibhse fainear, thigh an rìgh; oir

tha breithcanas dlàith dhuibh; a chioun

gu'n robh sil)h mar rib air Mispah, agus

mar làon sgaoilte air Tabor.

2 Agus rinn na ceannaircich marbhadh

donihain; uime sin bhcir mise smachdach-

adh air an iomlan diiibh.

3 Is aithne dhomhsa Epliraim, agus Israel

cha-n'eil 'am folach orm: oir a nis rinn Eph-

raim stràopachas; tha Israel air a thruaill-

eadh.

4 Clia dealbh iad an deanadas gu pilleadh

chum an Dé: oir tha spiorad stràopachais

'n am mcadlion, agus air an Tighearn cha

do ghabh iad còlas.

5 Air an adhbhar sin àslichear uabhar Israeil

fa chonihair a shùl; agus Israel, agus Eph-

raim tuisliohidh 'n an aingidheachd: tuis-

lichidh f^s Iudah maille riu.

6 Le 'n treudaibh agus le 'm buar, théid

iad a dh'iarraidh an taighcarna: ach cha-n

fhaigh iad e; tharruing se e fhéin uatha.

7 Bhuin iad gu fealltach an aghaidh an

TÃŒKhearn'; oir ghin iad clann choimheauh;

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

HOSEA, VI, VII.

a nis sluigidh niàos iad maille r' an

cuiblirionnaibh.

5 Séidibhse an trompaid ann an Gibeah,

am buabhull ann an Raraah: éighibh cais-

meachd chatha ann am Bet-abhen: an

nàmhaid air do thòir, Bheniamin.

9 Bithidh Ephraim 'n a fhàsach ann an là

anaclimliasain: am measg threubhan Israeil

rinn mise aithnichte an ui sin a thig gu

cràch gu deinihin.

10 Bha priounsachan Iudah cosmhuil riu-

san a dh'atharraicheas an comharadh-fear-

ainn: dòirtidh mise mo chorruich a mach

orra raar uisge.

11 Tha Ephraim sàruichte, briste ann am

breitheanas; a chionn gu'n do ghluais e gu

toileach an deigh na h-àithne.

12 Uirae sin bithidh niise mar leòman

do Ephraim: agus mar lobhadli do thigh

Iudah.

13 'N uair a chunnaic Ephraim a thinneas,

agus Iudah a chreuchd, an sin chaidh

Ephraim a chum an Asirianaich, agus

chuir e fios gu rìgh lareb: gidheadh cha

b'urrainn e 'ur leigheas, ni mò 'shlànuich e

'ur creuchd.

14 Gu deimhin bithidh mise mar leòmlian

do Ephraim, agus mar leòmhan òg do

thigh Iudah: reubaidh mise, eadhon mise

féin, agus imichidh mi romham; bheir

mi leam, agus cha bhi aon neach ann a

théarnas:

15 Imichidh rai, agus pillidh mi gu m' àite,

gus an aidich iad an cionta, agus an iarr iad

m' aghaidh: 'n an àmhgliar iarraidh iad mi

gu moch.

Caibideil VI.

1 Earail gu aithreachas. 4 BitiJi am fàidh

gearan an aghaidh Israeil agws Iudah a

cldonn gu'n do bhuanaich iad 'ii an stràop-

achas.

THIGIBH, agus pilleamaid ris an taigh-

earu: oir is esan a reub, agus is e a ni

ar leigheas; is e a bhuail, agus ceanglaidh

e suas sinn.

2 an ceann dà là ni e ar n-ath-bheoth-

acliatlh, air an treas là dàiisgidh e suas sinn,

agus bithidh sinn beò 'n a shealladh.

3 Agus bithidh eòlas againn; théid sinn

air ar n-aghaidh a ghabhail eòlais air an

Tighearn: tha a dhol a mach air 'ulhichadh

mar a' mhaduinn; agus thig e d' ar n ionn-

suidh mar an t-uisge; mar an t-uisge

deireanuach, agus an ceud uisge air an

talamh.

4 Ciod a ni mi riut, O Bphraim ? Ciod a

ni mi riutsa, Iudah ? oir tha 'ur maitheas

mar ueul maidne, agus mar an dràichd

moch, a shiùblilas air falbh.

_ 5 Uirae siii sgath rai sìos iad leis na fàiidli-

ibh: mharbh mi iad le briathraibh mo

bheoil; agus bha do bhreitheanais mar an

s^lus 'n a dhol a mach.

6 Oir dh'iarr mise tròcair agus ni h-e

751

àobairt; agus eòlas Dhé ni's mò na àobair-

] tean-loi.sgte.

7 Ach bhris iadsan an coimhcheangal mar

Adhamh: an sin bhuin iad gu fealltach a'm'

aghaidh-sa.

S Is caithir luchd-deanamh eucorach Gil-

ead; air a truailleadli le fuil.

9 Agus amhuil a dh' fheitheas buidheann

air son duine, tha cuideachd nan sagart a'

marbhadh anns an t-slighe gu Sechem a

dh'aou-bheachd; oir rinn iad gu dàna ain-

gidheachd.

10 Ann an taigh Israeil chunnaic mi ni

I ro ghràineil: an sin tha Ephraira ri stràop-

achas; tha Israel air a thruailleadh.

' 11 Air do shon-sa, mar an ceudua,

[ Iudah, tha fogharadli air a shònrachadh, an

uair a philleas mise air ais braighdeanas

mo shhiaigh.

I Caibideil VII.

1 Chronaicheadh sluagh Israeil air son am

^xacaidhean. 11 B/ta fearg air Dia 'w an

i aghaidh air son an cealgaireadid.

AN uair a b'àill leamsa Israel a leigheas,

an sin leigeadh ris aingidheachd

j Ephraira, agus euceart Sharaaria: oir tha

iad a' cur 'au gnàorah ceilge: seadh, tha an

gaduiche a' dol a steach; tha a' cheathairne

ri creach a muigh.

I 2 Agus cha-n'eil iad a' toirt faiuear 'n an

' cridha gur cuirahne leanisa an uile aiugidh-

\ eachd: a nis cliuairtich an gnàoraharau fhéin

' iad air gach taobh; tha iad fa chomhair m'

aghaidh-sa.

3 Le'n aingidheachd tha iad a' deanamli

1 an rìgh ait; agus nan uachdaran le 'm

! breugaibh.

I 4 Is adhaltranaich iad uile; mar àmhuinn

' air a teasachadh leis an fhuineadair, an

[ uair a sguireas fear-oiljreachaidh na taoise

d'a fuineadh gus am bi i air a gortachadh.

I 5 Air là féille ar ràgh, 'n uair a bha na

prionnsachan air an teasachadh le f àon,

shàn esan a mach a làrah le hxchd-fanoid.

j 6 Oir dh'ulluich iad an cridhe raar àrah-

uinn, am feadh a tha iad ri feall- fholach:

fail na h-oidhche tha ara fuineadair a' codal;

anns a' mhaduinn tha i 'losgadh mar theine

lasarach.

7 Theasaich iad uile iad fhéin mar àmhuinn.

agus shhxig iad am breitheamlman; tha an

ràghrean uile air tuiteara; cha-n'eil aon

'u am measg a tha 'gairm orm-sa.

8 Ephraim, mheasg esan e fhéin leis na

cinnich; is aran nach deachaidh a thionnd-

adh Ephraim.

9 Sliluig coigrich suas a neart, agus cha-

n'eil fios aigair: seadh, tha fuilteauan liatha

' air an sud agus an so, gidheadh cha-n'eil

fios aig air.

10 Agus tha uabhar Israeil a' tabhaiii

fianuis fa chorahair a shùl: gidheadh cha-

n'eil iad a' pilleadh ris an Tighearn an Dia.

no 'g a iarraidh air son so uile.

11 Tha Ephraim fòs mav choluman amaid-

eacli, gun eòlas: tha iad a' glaodhaich ris

an Eiphit, tha iad a' triall gu Asiria.

12 An uair a thriallas iad, sgaoilidh mise

mo làon thairis orra; mar eunlaith an atliair

bheir mi nuas iad: smachdaichidh mi iad

an uair a dh'éisdeas iad ri 'n coimhthional.

13 Mo thriiaighe iad ! oir theich iad uamsa:

léir-sgrios dhoibh. oir chiontaich iad a'm'

aghaidh-sa: ged shaor mi iad, gidheadh

labhair iad breugan a'm' aghaidh.

14 Agus cha do ghlaodh iad riumsa le 'n

cridhe; ged rinn iad donnalaich air an

leapaichibh air son arbhair agus f àona: tha

iad a' cruinneachadh 'an ceann a chéile,

tha iad ag éirigh suas a'ni' aghaidh-sa.

15 Seadh, smachdaich mi iad; neartaich

mi fòs an gairdeanan; gidheadh tha iad a'

dealbh aimhleis a'm' aghaidh.

16 Tha iad a' tionndadh an déigh ni gun

bhuannachd: tha iad mar bhogha cealgach:

tuitidh an uachdarain leis a' chlaidheamh,

air son nimhe an teangaidh: so ciiis am

maslaidh ann an tìr na h-Eiphit.

Caibideil VIII.

i Bhagradh Israel aijus Iudah le léir-sgrios air

8011 am mi-dhiadhachd agus an àodhol-aor-

aidh.

AN trompaid ri d' bheul ! mar iolair an

aghaidh taighe an Tighearna thig e:

a chionn gu'n do bhris iad roo choimh-

cheangal-sa, agus gu'n do chiontaich iad an

aghaidh mo reachd.

2 llium-saglaodhaidh iad, ODhia Isracil,

is aithne dhuinne thu.

3 Chuir Israel uaith 'am fad an ni 'tha

maith: ni nàmhaid a ruagadh.

4 Chuir iad suas ràghrean, ach cha-n ann

uamsa: rinn iad uachdarain, agus cha robh

agamsa fios air: d' an airgiod agus d' an

òr rinn iad dhoibh fhéin àodholan, a chum

gu'n gearrar as iad.

5 Cuir 'am fad uait do laogh, Sharaaria;

tha mo chorruich-sa air lasadh 'n an aghaidh:

cia fhad a bhitheas iad gun ruigheachd air

neo-chionta à

6 Oir bha so fòs o Israel: dhealbh am fear-

oibre e; agus cha Dia 'tha ann: oir brisear

'n a bhloighdibh laogh Shamaria.

7 Oir chuir iad a' ghaoth, agus buainidh

iad a' chuairt -ghaoth: cha-n'eil toradh air

an déis; cha toir i uaipe min; no ma bheir,

sluigidh coigrich suas i.

8 Tha Israel air a shlugadh suas: a nis

tha iad am measg nan cinncach, mar shoith-

each anns nach 'eil tlachd air bith.

9 Oir chaidh iad suas gu Asiria: is asal

fhiadhaich 's an aonach Ephraim; thuar-

asdalaich iad leannain.

10 Seadh, ged thuarasdalaich iad am

mcasg nan cinneach, a nis tionailidh mise

iad ri 'chéile; agus bithidh iad gu goirid air

an cràdh le uallach an rìgh agus 'uachd-

11 A chionn gu'n d'rinn Ephraim mòran

altairean gu peacachadh, altairean gu

peacachadh tha aige.

12 sgrìobh mise d'a ionnsuidh nithean

mòra mo reachd; ach mheasadh iad mar

ni nach buineadh dhoibh.

13 Tha iad ag àobradh feòla mar thabh-

artas dhomhsa, agus 'g a h-itheadh; ach cha

ghabh an Tighearn riu: a nis cuimhnich-

idh e an aingidheachd, agus smachdaichidh

e an iochdan: pillidh iad air an ais do'n

Eiphit.

14 Oir dhà-chuimhnich Israel a Chruith-

fhear, agus thog e teampuill: agus chuir

Iudah 'an làonmhoireachd bailtean daingean:

aclà cuiridh mise teine air a bhailtibh, agus

Ioi.sgidh e a lùchairtean.

Caibideil IX.

1 Teanntacàid agus braighdeanas Israeil air son

ain peacaidhean, gu h-àraidh air son an

àodhol-aoraidh,

NA dean aoibhneas, Israeil, na dean

gairdeaclias mar na cinnich: oir

chaidh thu air stràopachas o d' Dhia;

ghràdhaich thu duais air gach uile urlar

arbhair.

2 An t-urlar arbhair agus an dabhach-

flùona cha dean am beathachadh, agus

meallaidh am f àon nuadh an dòchas.

3 Cha ghabh iad còmhnuidh ann am fear-

ann an Tighearn': ach pillidh Ephraim do'n

Eiphit; agus ann an Asiria ithidh iad nith-

ean neòghlan.

4 Cha-n àobair iad tahharlaiS'iàiàowiL do'n

Tighearn, ni mò bhitheas iad taitneach

dlia: bithidh an àobairtean doibh mar aran

luchd-bròin; bithidh iadsan uile a dh'itheas

deth air an salachadh; gu dearbh cha tig

an aran air son an anama gu taigh an taigh-

earna.

5 Ciod a ni sibh ann an là na h-àrd-fhéille,

agus ann an là féille an Tighearna ?

6 Oir feuch, dh'imich iad air falbh o làth-

air an fhir-mhillidh: tionailidh an Eiphit

iad, adhlaicidh IMemphis iad: na h-ionadan

taitneach a cheaiinaich iad le 'n airgiod,

sealbhaichidh an eauntagach iad: 'n am

p'aiIIiunaibh/àSf'u'J/i an droighionn.

7 Thàinig làithcan an smachdachaidh,

thàinig làiithean na hiighcachd: aithnichidh

Israel gu'm b' araadan am fàiidh, gu'n robh

fear an spioraàd air bhoile; air son ro-

mheud d' aingidheachd, agus air son d'

fhuath mhòir.

S Tha fear-faire Ephraim le m' Dhia-sa:

tha am ftiidh mar làon aneunadair'n auile

slilighibh-san: neartaich iad am fuath an

aghaidh taighe mo Dhé.

9 Thruaill siad iad fhéin^ mar ann an làith-

ibh Ghibeah: cuimhnichidh esan an aiug-

idheachd, smachdaichidh e an lochdan.

10 Mar dhearcan-fàona 's an fhàsach, fhuair

mise Israel; mar am meas hiath air a

chrann-fhàge 'n a cheud àm, chunnaic nai

HOSEA, X, XI.

'nr n-aithrichean. Ach chaidh iad gu Baal-

peor, agus dhealaich siad iad fhéin a chum

an ui naraich siu; agus dh'fhàs iad gràineil,

mar cJiuspair an gràidh. |

11 Air sou Ephraiui, itealaichidh an glòir ,

air falbh mar eun; o"u bhreth, agus o'n

bhroinn, agus o'n ghiueamhuiuu.

12 Seadh, ged dh' àraicheas iad an clann,

sgriosaidh mise iad o mheasg dhaoine; seadh,

is an-aoibhinndoibh, an uair a dh'imicheas

mise uatha.

13 Tha Ephraim, mara chunnaic mi Tirus,

air a shuidheachadh ann an ionad taitneach:

ach bheir Epliraim a mach a chlann do'n

fhear-mhillidh.

14 Tiioir, Thighearna. Ciod a bheir

thu? thoir dhoibh brù chaillteach, agus

clochan seasga.

15 Tha an ciouta gu léir ann an Gilgal fa 1

m' chomhair: oir an siu thug mise fuath i

dhoibh: air sou aingidheachd an deauadais !

lomainidh mi as mo thigh iad; cha toir mi

ni's faide gràdh dhoibh; tha am maithean

uile càil-sleamhuach.

16 Tha Ephraim buailte; thiormaicheadh

suas am freumh; cha ghiàilain iad a' bheag

de thoradh: seadh, ged bheireadh iad, 1

gidheadh marbhaidh mise toradh gi'àdhach j

am brouu. I

17 Tilgidh mo Dhia air falbh iad,achionu!

nach d'éisd iad ris: agus bithidh iad 'n am â– 

fògaraich am measg uan cinueach. j

Caibideil X. !

1 Bhagradh clann Israeil air son am mi- \

dhiadhachd aijus aii àodlwl-aoraidh, 12 agus \

thugadh earail dhoibh aithreachct-i a ghabhail. |

B' FHIONAIX thorrach Israel: thug

e mach toradh dha féiu: a réir pail-

teis a thoraidh chuir e altairean 'an làon-

mhoireachd; a réir maitheis "fhearainn rinn

e dealbhau àluinn.

2 Tha an cridhe air a roinn; a nis gheibh-

ear ciontach iad: brisidh esan sìos an altaii'-

ean.: sgriosaidh e an dealbhan.

3 Oir a nis tha iad ag ràdh, Cha-n'eil rìgh

air bith agaiuu, a chionn nach robh eagal

an taigheara' oirnn: ciod uime sin a dhean-

adh rìgh dhuinn ?

4 Labhair iad briathran /MÃŒne, 'n uair a

mhionnaich iad; breugau an uair a rinn iad

coimhcheangal: mar so tha breitheanas a'

fàs a nàos, mar an iteotha ann an claisibh

na macharach.

5 Air son laoigh Bhct-abhein bithidh

eagal air luchd-àiteachaidh Shamaria; oir

ni a shluagh caoidh os a cheaun, agus a

shagartau acaiu air a shon; air sou a

ghlòire, oir dhealaich i ris.

6 Os bàrr bheirear e feiu gu Asiria, mar

thabhartas do rìgh lareb: ni masladh greim

air Ephraim, agus gabhaidh Israel uàire

d'a chomhairle fhéin.

7 Air sou Shamaria, ghearradh a rìgh as

aaar an cobhar air uachdar an uisge.

753

8 Sgriosar fòs ionadanàrda Abhein, cionta

Israeil: thig an droighionn agus am fogh-

annan a nìos air an altaii-ean; agus their

iad ris na sléibhtibh, Folaichibh siuu, agus

ris na beanutaibh, Tuitibh oirnn.

9 Israeil, chiontaich thu ni's mò na ann

au làithibh Ghibeah: an sin sheas iad:nach

d'rug an cath orra ann an Gibeah ?

10 An agliaidh cloinne na h-aingidheaehd

thàinig mise, agus smachdaich mi iad. Agus

cruinnichear na slòigh 'n an aghaidh-sau

'n uair a smachdaichear iad air son an dà

chionta.

1 1 Agus bithidh Ephraim 'n a agh fogh-

luimte, le 'm miaun a bJii 'saltairt a mach

an arbhair; ach chaidh misc thairis air a

niuineal sgiamhach. Bhcir mi air Ephraim

marcachd; treabhaidh Iudah, brisidh lacob

'fhòidean.

12 Cuiribh dhuibh fhéin ann am f àreantachd,

buainibh ann an toradh na tròcair: brisibh

suas 'urfearannneo-threabhta: oirismith-

ich lehobhah iarraidh, gus an tig e; agus

am fras e oirbh f àreantachd.

13 Threabh sibh aiugidheachd, bhuain j

sibh euceart; dh'ith siblx toradh bhreugan: j

a chionn gu'n d'earb thu as do shlighe, à

mòr-chuideachd do dhaoine treuna;

14 Uime siu éiridh buaireas am measg do

shluaigh, agus bithidh d' uile dhainguichean !

air am milleadh, amlrail a mhill Salmon Bet- |

arbel ann an là a' chatha; ghearradh 'n am

bloighdibh a' mhàthair agus a' chlann le

'chéile.

15 Is amhuil a nithear ruibhse, Bhetel,

air son ro-mheud bhur n-aingidheachd: ann

am maduinu gearrar as gu ciuuteach rìgh

Israeil.

Caibideil XI.

1 Bha duagh Israeil mi-thaingeil ddn Tighearn ^

air son a thròcairean. 5 Breitheanas Dhé j

'n an aghaidh. 8 A thròcair d'aii taobh. 12 |

Cealgaireachd E^^hraim. \

'l^ UAIR a bha Israel 'n a lcanabh, an

J. 1 siu thug mise gràdh dha; agus a

mach as an Eiphit ghairm mi nio mhac.

2 'X uair a ghairm iad orra, an siu dh'imich

iadsan uatha: dh'àobair iad do Bhaahm,

agus loisg iad tàiis do dhealbhau snaighte.

3 Theagaisg mise fòs do Ephraim cois-

eachd, 'g an togail ann am ghairdeanaibh;

ach cha robh fios aca gu'u do leighis mi iad.

4 Tharruiug mi iad le cordaibh duiue, le

cennglaichibh gràidh; agus bha mi dhoibh

mar neach a thogas dhiubh a' chuing air an j

giallaibh a gus chuir mi sìos biadh dhoibh.

5 Cha phill e gu tìr na h-Eiphit, ach bith- ]

idh an t-xVsiriauach 'n a rìgh air, achionn j

, gu'u do dhiùlt iad pilleadh riumsa. j

; 6 Agus tuitidh an claidheamh gu tromair i

I a bluxiltibh, agus caithidh e a gheugan; i

agus sluigidh e, air son an comhairlean.

; 7 Agus tha mo shluagh-sa 'au tà air cùl-

i sleamhnachadh uam; ged ghlaodh iad ris

an Ti a's àirde, cha-n àrdaicheadh aon

neach e.

8 Cionnus a bheir mi thairis thu, Eph-

raini! cionnus a bheir mi seachad thu,

Israeil! cionnus a ni mi thu mar Adniah !

a chuircas mi thu mar Sheboim ! tha mo

chridhe an taobh a stigh dhiom air tionnd-

adh; tha ra' aithreachais air lasadh le

'cliéile.

9 Cha chuir mi 'n gnàorah mo dhian-chorr-

uich, cha phill mi amhilleadh Ephraini; oir

is Dia mise, agus cha duine; an Ti naomh

ann ad mheadhon; gidheadh nach 'eil a'

tathaich bhailtean.

10 Siùbhhiidh iad an déigh an Tighearna:

beucaidh e mar leòmlian: anuair a bheucas

e, an sin criotlmaichidh na mic o'n àird an

iar.

1 1 Itealaichidh iad mar eun as un i?]iphit,

agus mar choluman à tìr Asiria; agus

suidhichidh mise 'n an taighibh iad, deir an

Tighearn.

12 Tha Ephraim 'g am chuairteachadh le

breugaibh, agus taigh Israeil, le ceilg: ach

fothast tha Iudah a' i-iaghladh maille ri

Dia; agus tha e dàleasmaillerisnanaoimh.

Caibideil XII.

1 À inqidheaclid Epliraim agus Iudah. 8 Chomh-

airUr.headh dhoibh aithreachas a ghabàiail. 7

Chuir peacaidhean Epàiraim campar air an

Ti'jhearn,

T'^IIA Ephraim ag ionaltradh air gaoith,

agus ag imeaclid an déigh na gaoitlie

an ear: gach aon la tha e 'cur bhreug agus

rcubainn 'an làonmhoireachd; rinn iad fòs

coimliclieangal ri Asiria, agus tha oladh

'g a giàdan do'n Eiphit.

2 Tha connsachadh fòs aig an Tighearn ri

Iudah, agus ni e peanas air lacob a réir a

shhgliean; a réir a dheanadais blieir e dl\a

luigheachd.

.; Anns a' bhroinn ghlac e a bhràthair air

shàil; agus le a ueart bha cumhachd aige

maille ri Dia.

HOSEA, XII, XIII.

fòs còmhnuidh'ghabhail ann am pàilliun-

aibh, mar ann an làithibh na h-àrd-fhéille.

1 Labhair mi fòs leis na f àiidhean, agus

rinn mi làonmhor seallannan; agus le frith-

ealadli nam fàidliean ghnàthaich rai cos-

amlilachdan.

1 1 Gu dearbh ann an Gilead tha euceart;

gu cinnteach is dàomhanas iad; tha iad ag

àobradli tharbh ann an Gilgal; seadh, tha

an altairean mar chàiirn ann an claisibh na

macharach.

12 Ach theich lacob gu dàithaich Shiria;

agus rinn Israel seirbhis air son ranà; agus

air son mnà ghléidh e caoraich.

13 Agus le fàidh thug an Tighearn Israel

a mach as an Eiphit; agus le f àidh théarn-

adli e.

14 Blirosnuich Ephraim e chum feirge gu

ro sliearbh: uime sin f àgaidh a Thighearn

' fhuil air fhéin; agus pillidh e thuige fhéin a

mliasladh.

Caibideil XIII.

1 Dh\fhalbh glòir Ephraim mar mhoU air

[fhùadachadh le cuairtghaoith. 4 Sgriosaidh

Dia iad dohhràgh gu'n do mhi-ghnàthaichiad

a thròcairean. 15 Breitheanas Shamaria air

son a ceannairc.

AN uair a labhair Ephraim le crith,

dh'àrdaich se e fhéin ann an Israel;

ech an uair a chiontaich e ann am Baal,

bhàsaich e.

2 Agus a nis tha iad a' ciontachadh ni's

mò agus ni's mò, agus rinn iad dhoibh fhéin

dealbh leaghta d'an airgiod: àodholan a réir

an seòltachd fhéin; an t-iomlan deth obair

nam fear-ceirde: tha iad ag ràdh do'n

taobh, Deanadh a' mhuiimtir a tha 'g àob-

radh na laoigha phògadh.

3 Air an adhbhar sin bithidh iad mar neul

na raaidne; agus mar an dràichd moch a

shiàibhlas air falbh: mar am moll air 'fhuad-

achadh le cuairt-ghaoith o'n urlar-bhual-

aidh; agus raar dheathach a mach as an

luidheir.

4 Gidlieadh is mise an Tighearn do Dhia,

4 Seadh, bha cumhachd aàge maille ris an a thug a nìos thu o thàr na h-Eiphit, agus

aingeal; agus thug e buaidh: ghuil e, agus cha bhi aithne agad air dia air bith acli

rinn e guidhe ris: fhuair e ann aniBetele, niise; oir cha-n'eil slànuidhear ann ach un.

agus an sin labhair e ris

5 E;idlion lehobhah Dia nan sluagh, is e

lehobhah a chuimlmeachan

5 B'aithne dhomh-sa thu 's an fhàsach,ann

am fearann an tarta mhòir:

6 'N an ionaltradh bha iad air an làonadh:

6 Uime sin pill thusa ri d' Dhia: coimhid bha iad air an làonadh, agus dh'àrdaichcadh

tròcair agus breitheanas; agus feith air do an cridhe: air an adhbhar sinn dhà-chuinih-

Dhia a ghnàth

7 Is fear-malairt e

'n a làimh tha meigh

nich iad mise.

7 Uime sin bithidh niise dhoibh

na niealltaireachd; is toigh leis a bhi ri lcòrahan: mar liopardannsan t-slighebheir

ainneart. i mi iainear iad.

8 Agus thuirt Ephraim, Gu dcimhin ' 8 Coiunichidhmiiadmarrahath-ghamhuin

tha nii air fàs saoibhir, fhuair mi dhomh o'n do bhuineadh « c?«7mntà!n, agus reub

féin stòras: ann am shaothairibh uilo cha-n aidh mi sgairt an cridhe; agus an sin sluig-

fhaigh iad euceart air bith annam; bhith- idh mi iad mar leòmhau boirionn: ni fiadli-

eadh sin 'n a chionta. bheathach na macharach an reubadh.

f) Agus mise lehobhah do Dhia, a thug a 9 Israeil,sgriosthu thufein,achannan)-

nàosàhuo thàr na h-Eiphit, bheir mi ort ga tha do chabhair.

754

HOSEA, XIV.

10 Bithidh mise ann am rìgh dhuit: cait

ain blieil aon neach eile a théarnas thu ann

ad cliaitln-ichibh uile! agus do bhreith-

eamhnan uile ris an d' thuirt thu, Thoir

dhonih rìgh agus prionnsaclian.

11 Thug mise rìgh dhuit ann am fheirg,

agus thug mi air falbh e ann am chorruich.

12 Tha aingidheachd Ephraim air a carn-

adh suas: tha a chionta air a thasgadh.

13 Thig ioghannan muàri saothair air: is

mac nacli 'eil giic e so; no cha-u fhanadh e

(iada ann an àite briseadh a mach na

cloinne.

14 Fuasglaidh mise iad o chumhachd na

h-uaigiie: saoraidh mi iad o'n bhàs: O

bhàis, bithidh mise a'm' phlàigh dhuit; O

uaigh, bithidh mise a'm' sgrios duit; bith-

idh aithreachas air 'fliolach o m' shàiilibh.

15 Ged bha e torrach am measg a bhràith-

rean, thig gaoth an ear, thig gaoth an Tigii-

earna nìos o'n f liàsach, agus fàsaidh 'fhuar-

an tioram, agus tiormaichearsuasathobar:

bithidh ionmhas uile shoithichean taitneach

air a chreachadh.

16 Bithidh Samaria 'n a fàsach, oir rinn i

ceannairc an aghaidh a Dé: tuitidh iad leis

a' chlaidheamh, brisear an naoidheanan 'n

am bloighdibh; agus reubar suas am mnath-

an torrach.

Caibideil XIV.

1 Earail chtim ailhreachais. 4 Leighisidh Dia

cùl-deamhnachadh a sàduaiyh.

PILL, Israeil, ris an Tighearn do Dhia,

oir thuit thu le d' aingidheachd.

2 Thugaibh leibli briathran, agus pillibh

ris an Tighearn; abraibh ris, Thoir air falbh

ar n-uile chionta, agus gabh ruinn gu

gràsmhor: mar sin bheir sinn seachad laoigh

ar bilean.

3 Cha dean Asur ar téarnadh; air each-

aibh cha dean sinn marcachd; ni mò their

siun tuilleadh ri obair ar làmhan fhéin, Is

sibhse ar diathan: oir annad- sa gheibh an

dàlleachdan tròcair.

4 Leighisidh mise an cùl-sleamhnachadh,

gràdhaichidh mi iad gu saor: oir phill mo

I chorruich air falbh uaith.

5 Bithidh mi mar an dràichd do Israel:

fàsaidh e mar an liligh, agus cuiridh e mach

a fhreumhan mar Lebanon.

6 Sgaoilidh a gheugan, agus bithidh a

mhaise mar an cranu-oladh, agus ' fhàile mar

Lebanon.

7 PiIIidh iadsan a tha 'chòmhnuidh fo a

sgàile: mar an t-arbhar bithidh iad air an

ath-bheothachadh; agus fàsaidh iad mar an

fhàonain: bithidh 'fliàile mar fhàon Leban-

oin.

8 Their Ephraim, Ciod mo ghnothuch-sa

tuilJeadhriàodhoIail^h? Chualamisee; agus

thug nii fainear e; is cosmhuil mi ri crann

uaine giuthais; uamsa tha do thoradh r'a

fhaotainn.

9 Cò a tha giic, agus tuigidh esan na nithean so ? cràonna, agus aithnichidh e iad oir tha slighean an Tighearna ceart, agus gluaisidh na fàreanan annta: ach gheibh na ciontaich tuisleadh annta.

Leabharean Bhioball” air ais

IOEL

Caibideil I.

1 Chuir lod ^an céill léir sgrios na talmhainn

leis anlocnst, cCclinàmh-hàieist, agus cC hhurrus.

8 Chomhairlich e ddn t-sluagh trasg a ghairm,

agus iadféin irioslachadh an lathair an Tigli-

earna chum gumpilleadh e air falbhahhreith-

eanais.

FOCAL an taighcam' a thàinig a chum

loeil, mhic Phetueil.

2 Cluinnibh-sa so, a sheann daoine; agus

thugaibh-sa fainear, uile luchd-àiteachaidh

na tàre: an robh so 'n 'ur Ikithibh-sa; no 'n

làithibh bhur n-aithrichean?

3 Innsibh-sa do 'ur cloinn e, agus inn-

seadh 'ur clann do'n cloinn-san, agus an

clann-san do ghinealach eile.

4 An ni sin a dh'fhàg a' phailm-chnuimh,

dh'ith an locust; agus an ni a dh'fhàg an

locust, dh'ith a' chnàmh-bheist; agus an ni

siu a dh'fhàg a' chnàmh-bheist, dlVith am

burrus.

5 Dàiisgibh, a mhisgearan, agus guihbh;

(igus deanaibh-sa caoidh, uile phòitearan

755

fàona, air son an fhàon-nuadha, oir tha e

air a ghearradh air falbh o 'ur beul.

j 6 Oir tha cinneach air teachd a nìos air

m' fhearann-sa, treun, agus thar àireamh;

\ is fiaclan leòmhain am fiaclan; agus tha

j fiaclan càiil leòmhain bhoirinn aca.

I 7 Dh'fhàg iad m' fhàonain-sa 'n a fàsach,

; agus riiisg iad mo chrann-f àge: ràiisg iad e

I gu buileach, agus thilg iad air falbh e; tha

a gheugan air an deanamh geal.

8 Dean caoidh mar òighe criosluichte le

eudachsaic air son céile a h-òige.

9 Tha an tabhartas-bàdh air a ghearradh

' air falbh, agus an tabhartas-dibhe o thigh

' an Tighearna: deanaibh-sa bròn, O shag-

[ arta, òglacha an Tighearna.

I 10 Tha a' mhachair 'n a fàsach, tha an

talamh ri caoidh; oir tha an t-.irbhar air a

mhilleadh; tha am f àon nuadh air seargadh,

dh'fhàihiich an oladh.

j 11 Gabhaibh nàire, threabhaichean

! deanaibh-sa caoidh, luchd-deasaichidh

' na fàonain, air son a' chruithneachd, agufl

lOEL, II.

air son an eorna: a chionn gu' u do niheath

fogharadh na macharach.

12 Tha an fhàonain air tiormachadh suas,

agus an crann-f àge air seargadh; tha am

pomgranat, an crann-paihue fòs, agus an

crann-ubhall, eadlion uile chraobhan na

macharach, air seargadh: gu deimhin

sliearg aoibhueas air falbh o chloiuu nan

daoine.

13 Crioshiichibh sibh fhéin àe eudach-saic,

agus tuiribh, shagarta: deanaibh ulart-

aich, a hichd-frithealaidh na h-altarach:

thigibh, hiidhibli fad na h-oidhche ann an

eudach-saic, òglacha mo Dhé: oir tha an

tabhartas-bàdh agus an tabhartas-dibhe air

a clmmail air ais o thigh ar Dé.

14 Naomliaichibh-sa trasg, gairmibh là

toirmisg, cruinnichibh na seanaireau, uile

luchd-àiteachaidh na tàre, gu taigh an Tigii-

earna 'ur Dé, agus glaodhaibh ris an taigh-

earn,

15 Och air son an là! oir tha là an taigh-

earna dlàith, agus mar léir-sgrios o'n Uile-

chumhachdach thig e.

'n a fliàsacài uaigueach; seadh, cha bhi dol

as aig aon ni uatha.

4 Bithidh an coslas mar chosh^s eacli;

agus mar mharcaichean is amhluidh a ruith-

eas iad.

5 Mar fnarum charbad air mhuUach nam

beauu leumaidh iad; mar thoirm lasair

theine a loisgeas an asbhuaiu: mar sliluagh

làidir air an cur 'au ordugh catha.

6 lloimh an gnùis bithidh geur-ghoimh air

an t-sluagh: tionaihdh na h-uile aghaidh

dubhachas.

7 Ruithidh iad air an aghaidh mar dhaoine

cumhachdach; streapaidh iad am balki mar

luchd-cogaidh; agus siùbhlaidh iad gach

aou air a sldighe, agus cha bhris iad an

ordugh.

8 IS'i mò theauuaicheas aon air aon eile;

coisichidh iad gach aon 'n a cheum fhéin:

agus ma thuiteas iad air a' chlaidiieamh,

cha bhi iad air an leònadh.

9 Ruithidh iad air an ais agus air an

aghaidh auns a' bliaile: ruithidh iad air a'

Ijhalla: streapaidh iad suas do na taighean

16 Nach 'eil ar lòu air a ghearradh as fa i théid iad a steach air na h-uinneagaibh mar

chomhair ar sàil ? aoibhneas agus luaghair , mheirleach.

thigh ar Dé ? 10 Bithidh ball-chrith airautalamh rompa,

17 Lobh an sàol f'a fhòidibh; dh'fhàgadh

fàs na h-ionadan-tasgaidh; bhriseadh sìos

ua saibhlean: a chionn gu'u do shearg an

t-arbhar.

18 Ciouuus a tha na beathaicheau ag

criotlmaichidh na uéamlian: bithidh

ghrian agus a' gliealacli dorclia, agus cum-

aidh na reultau air ais an dealradh.

11 Agus cuiridh an Tighearn a mach a

ghuth fa chomhair 'fheachd: oir tha a

osnaich ? tha na buailean spréidhe ann an j champ ro mhòr; oir is treun esan a thoirt

airc, a chionn nach 'eil ionalti'adh aca: tha ! gu buil 'fhocail; oir tha là an Tighearna mòr

ua treudan chaorach fòs air am milleadh. \ agus ro uamhasach, agus cò 'dh'fheudas

19 Riutsa, OThigliearua, glaodhaidh mise;

oir chaith an teine cluaiuteau an fhàsaich,

agus loisg an lasair uile chraobhau na mach-

arach.

20 Tha beathaichean na macharach fòs a'

glaodhaich riutsa: oir thiormaicheadh suas

ua h-aimhnichean uisge, agus chaith an

teine cluaintean an fhàsaich.

Caibideil II.

1 Chvir am fàidh 'an céill rneudaclal armaill

Dhe: 12 chomhairlich e do'n t-sluayh ailh-

reachas a ghabhail, 13 dh'ordnich e Irasg, 18

agus gheaÃŒL e tròcair dhoibh o Dhia. 21 Thug

e comhflmrtachd do ShioàU

SEIDIBHSE an trompaid ann an Sion,

agus éighibh caismeaclid catha ann am

shliabh uaomh-sa: criothuaicheadh uile

luchd-àiteachaidh na tlre: oir tha là an

Tighearn' a' teachd, oir tha e am fagus.

2 Là dorchadais agus ogluidheachd: là

neul agus tiugh-dhorchadais; mar an doill

' fhulang ?

12 Uime sin a nis mar an ceudna, tha an

Tighearu ag rkdh, pillibh a m' ionnsuidh-sa

le 'ur u-ui!e chridhe, agus le trasg, agus le

gul, agus le caoidh.

13 Agus reubaibh bhur cridhe, agus ni h-€

'ur n-eudach; agus pillibh ris an Tighearn

bhur Dia: oir tha e tròcaireach agus

iochdmhor, mall a chum feirge, agus làu de

chaomhalachd, agus gabhaidh e aithreachas

mu'n olc.

14 Cò aig am bheil fios nach pill, agus

uach gabh e aithreachas, agus uacli fag e

i beannachd 'n a dhéigh, tabhartas-bàdh agus

tabhartas-dibhe, do'n Tighearn bhur Dia.

15 Séidibh an trompaid ann an Sion,

naomhaichibh ti'asg, gairmibh là toirmisg.

16 Cruinnichibh an shiagh, naomhaichibh

au coimhthioual; gairmibh na seanairean;

tionailibh a' chlann, agus iadsan a tha

'deòthal na càche: rachadh am fear uuadh-

eireachd air a sgaoileadh air na sléibhtibh, ' pòsda mach as a sheòmar, agus a' bhean

thig sluagh làonmhor agus làidir; an leithid nuadh-phòsda mach as a seòmar uaigneach.

cha robh ann o shean, agus cha bhi ni'smò 17 Deanadh na sagartan, seirbhisich an

'u an déigh, eadhou gu bliadhnachau mhòrau Tighearna, gul eadar an sgàth-thigh agus

ghiuealach. an altair, 'agus abradh iad, Caomha-in,

3 Rompa tha teiue ri sgrios, agus 'n an Thighearna, do shluagh, agus na toir d'oigh-

déigài tha lasair a' losgadh: tha am fearann reachd thairis gu masladh: a cluim gu'n

mar ghàradh Edein rompa, agus'n an déigh riaghladli na cinnich os an ceann: c' uim' an

756

lOEL, III.

abradh iad am measg nan cinneach, C'àit

am bheil an Dia à

18 Ansinbithidh anTighearn eudmhor m a

fliearann.agus gabhaidh e truas d'aslikiagh.

19 Seadh, freagraidh an Tighearn, agus

their e r'a shhiagh; Feuch, cuiridh mi d'ur

n-ionnsuidh arbhar, agus fàon, agus oladh,

agus bithidh sibh air 'ur sàsuchadh leo;

agus cha dean mi sibh ni's mò 'n 'ur masladh

am measg nan cinneach.

20 Ach atliarraichidh mi 'am fad uaibh

^eachd na h-airde tuath, agus fògraidh mi

e gu fearann falamh fàsail, a thoiseach gus

an fhairge 'n ear, agus a dheireadh gus an

fliairge 'n iar; agus thig a bhréiue nàos,

agus éiridh a dhroch fhàile, a chionn gTi'u

do mhaoidh e nithean mòra.

21 Na bitheadh eagal ort,0 fhearainn; bi

hiaghaii-each agus ait: oir ni auTighearn

nithean niòra.

22 ]S"a bitheadh eagal oirbh abheathaiche

na macharach: oir tha chiaintean an fhàs-

aich a' briseadh a nìos; oir tha a' chraobh

a' giàilan a toraidh; tha an crann-fàge agus

an fhàonain a' toirt .seachad an neirt.

23 Bithibh ait ma ta, chlann Shioin,

agus deanaibh gairdeachas anns an taigh-

earn bhur Dia; oir thug e dhuibh an t-uisge

a's tràithe ann an ccart-thomhas; agus bheir

e air frasail^h tcaclid a nuas d'ur n-ionn-

suidh, an ceud uisge, agus an t-uisge deir-

eannacli amliuil roimhe so.

24 Agus bithidh na h-urlair-bhualaidh làn

de cliruithueachd, agus cuiridh na dabhach-

an thaii-is le fion agus le h-oladh.

25 Agus aisigidh mise dhuibh na bliadh-

nachan a dh'ith an locust, a' chuàmh-bheist,

am burrus, a' phailm-chnuimh, m' fheachd

mòr, a chuir mi 'n 'ur measg.

26 Agus ithidh sibh ann am pailteas, agus

bithidh sibh sàthach, agus cliàithaichidh

sibh ainm an Tighearna bhur Dia, a bhuin

ruibh guh-iougantach: agus cha uàraichear

am feasd mo shluagh-sa.

27 Agus aithnichidh sibh gu bheil mise

ann ani meadhon Israeil, agus gur mi an

Tighearn 'ur Dia, agus nach aon air bith

eile: agus cha nàraichear am feasd mo

shluagh.

28 Agus tarlaidh 'n a dhéigh sàn, gu'n

dòirt mise mach mo spiorad air gach uile

fheoil, agus ni bhur mic agus bhur nigh

eanan f'aistneachd, bruadairidh 'ur seami

daoine bruadair, agus chi 'ur n-òganaich

seallannan:

29 Agus fòs air na h-òglachaibh agus air

na_ banoglachaibh, anns na làithibh sin,

dòirtidh nii mach mo spiorad.

30 Agus nochdaidh mi iongantais anns na

néamhan, agus air an talamh; fuil, agus

teine, agus smiiidrich dheathaich.

31 lompaichear a' ghrian gu dorchadas,

agus a' ghealach gu fuil, mu'n tig là mòr

agus i'amhasach an Tighearna.

757

O'

32 2\gus tarlaidli.ge b'e air bitha ghairm-

eas air ainm an Tiglieania, téarnar e: oir

ann an sliabh Shioin agus ann an Ierusalem

bithidh téarnadh, mar a thuirt an taigh-

earn; eadhon am measg an iarmaid a

gliairmeas an Tiglicaru.

Caibideil III.

1 Tcifjraidh Dia ris na cinnich air son a

shlvaigh Israeil, 4 agus dàolaidh e dhoibh

a réir an gnàomJiaran. 18 Beannachdan na

h-eaylais.

IR feuch, anns na làithibh sin, agus

anns an àm sin, 'n uair a bheir mise

air a h-ais bruid Iudah, agus lerusaleim,

tarlaidh,

2 Gu'n cruinnich mi na h-uile chinnicli,

agus blieir mi sìos iad gu gleann lehosa-

phait, agus tagraidh mi riu an sin air son

mo shluaiglà, agus air son m' oighreachd

Israeil, a sgap iad am measg nan cinneach;

agus roinn iad mo dhàithaich.

3 Agus thilg iad croinn air son mo

shluaigh; agus thug iad macan air son

stràopaich, agus reic iad nigheanag air son

f àona, chum gu'n òladh iad.

4 Seadh, agus ciod 'ur gnothuch-sa rium-

sa, Thiruis, agus a Shidoin, agus uile

chràochau Phalestin? an dàol sibh dhomh

luigheachdl a nis ma bheir sibh dhomh

luigheachd, gu luath, gu grad dàolaidh lui

'ur luigheachd air 'ur ceann fhéin;

5 A chionn gu'n do ghabh sibh m' airgiod

agus m' òr, agus gu'n do ghiàilaiu sibh gu

bhur teampuill mo nithean luachmhor tait-

neach.

6 Clann Iudah fòs, agus clann lerusaleim

reic sibh ris na Greugaich, a chum gu'n

atharraicheadh sàbh iad ani fad o'n cràch

féin.

7 Feuch, togaidh mise iad as an àite gus

an do reic sibh iad; agus pillidh mi bhur

luighcachd air bhur ceann fhéin.

8 Agus reicidh mi 'ur niic agus 'ur nigli-

eanau gu làimh cloinne Iudah; agus reicidh

iadsan iad ris na Sabéich, ri sluagh fad as;

oir labhair an Tighearn e.

9 Eighibh-sa so am measg nan cinneach;

ulluichibh cogadh, dàiisgibh suas na cumh-

achdaich; thigeadh na fir-chogaidh uile am

fagus, thigeadh iad a nàos.

10 Deauaibh claidhean de 'ur coltraibh,

agus sleaghau de 'ur corranaibh-sgathaidh;

abradh an lag, Tha mi làidir.

11 Cruinnichibh sibh fhéin, agus thigibh, a

chinneacha gu léir, agus tionailibh o gach

taobh mu'n cuairt: an sin bheir thusa air

na cumhachdaich teachd a nuas, Thigh-

earna.

12 Dàiisgeadh na cinnich, agus thigeadh

iad a nìos gu gleann lehosaphait: oir an

sin suidhidh mise gu breth a thoirt air na

cinnich uile mu'n cuairt.

13 Sàthaibh an corran, oir tha am fogh- aradh abuich; thigibh, gabhaibh sìos oir tha fui t-aiiiar-fàona làn, tha na dabhachan a' cur thairis: oir tha an aingidheachd mòr.

14 iMòr-chuideachdan, mòr-chuideachdan, ann an gleann a' ghcarraidh; oir tba là an Tighearna dlàith ann an gleann a' ghearraidh.

15 Dorchaichear a' ghrian agus a' ghealacli, agus cumaidh na reultan air ais an dealradh.

16 Agus beucaidh an Tighearn a raach à Sion, agus o Ierusalem cuiridh e mach a ghuth, agus bithidh crith air na néamhan, agus air an talamh: ach bithidh an Tighearn 'n a ionad-dàdein d'a shhiagh; agus 'n a dhaingneach làidir do chloinn Israeil.

17 Mar .sin aithnichidh sibh gur misc an Tighearn 'ur l)ia, a tha 'chòmhnuidh ann an Sion, mo shliabh naomh: an sin bithidh Icrusaleni naomh, agus cha téid coigrich , troimhc ni's mò.

18 Agus tarlaidh anns an là sin, gu'n sil na sléibhtean a nuas fion nuadh,agT.is sruthaidh na beanntan le bainne; agus sruthaidh uile I aimhnichean Iudah le h-uisgeachaibh; agus thig tobar a mach o thigh an Tighearna, ' agus uisgichidh e gleann Shitim.

19 Bithidh an Eiphit'n a nochd-làraich,

agus bithidh Edom 'n a fhàsach uaigueach;

! air son an ainneirt an aghaidh cloinne

Iudah; a chionn gu'n do dhòirt iad fuil nan

neò-chiontach 'n am fearann.

20 Ach gabhaidh Iudah còmhnuidh gu

sàorruidh, agus Ierusalem o linn gu linn.

21 Agus glanaidh mise am fuil-san, nach

do ghlan mi; agus gabhaidh an taigheara

còmimuidh ann an Sion.

Leabharean Bhioball” air ais

AMOS

Caibideil I

l An t-àm 's an cVrinn Amos fàidheadaireaclnl. 3 Nochd e na hreitheana.is a bha gu leachd air

Siria, 6 air na PhiListich, 9 air Tirus, 11 air Edom, 13 agus air Moab.

BRIATHRAN Amois, a bha am measg

bhuachaillean Thecoa, a fhuair e mu

thimchioll Israeil, ann an làithibh Usiah

ràgh Iudah, agus ann an làithibh leroboaim

nihic lohais, rìgh Israeil, dà bhliadhna

roimh an chriththahuhainn.

2 Agus thuirt e; Beucaidh lehobhah

Shion, agus o Ierusalem cuiridh e mach

a ghuth; agus ni ionadan-còmlniuidh nani

buachaillcan bròn, agus seargaidh muHach

Cliarmcil.

3 Mar so tha an Tighearn ag ràdh; Air

son thri lochdan Dhamascuis, agus air son

chcithir, cha phill mi air falbh a pheanas;

a chionn gu'n do bliuail iad Gilead le inn-

ealaibh-buahiidh iaruinn.

4 Acli cuiridh mise teine airtigh Hasaeil,

a loisgeas lùchairtean Bhenhadaid.

5 Brisidh mi fòs crann-druididh Dhamas-

cuis, agus gcarraidh mi as ara i'ear-àiteach-

aidh chòmlmard Abhein, agus csan a

gljlacas an t-slat-ràoghail o tiiàgh Edein:

agus siàibhlaidh shiagh Shiria ann am bruid

gu Cir, deir an taighcarn.

6 Mar so tha an Tighearn ag ràdh; Air

son thri lochdanGhasa,agusair son cheithir,

clia phill mi air falbh a pheanas; a chionn

gun d'thug iad a' bhruiduile air falbh 'am

l>raiglideanas, a chum an toirt seachad do

Edom:

7 Ach cuiridh mi teine air balla Ghasa, a

sgriosas a làichairtean.

758

8 Agus gearraidh mi am fear-àiteachaidh

air falbh o Asdod, agus esan a ghlacas an

t-slat-ràoghail o Ascelon; agus tionndaidh-

idh mi mo làmh an aghaidh Ecroin: agus

bàsaichidh fuigheall nam Philisteach, dcir

an Tighearn lehobhah.

9 Mar so tha an Tighearn ag ràdh; Air

son thri lochdan Thiruis, agus air son

cheithir, cha phill mi air falbh a pheanas;

a chionn gu'n d'thug iad suas a' bhruid uile

do Edom, agus nach do chuimhnich iad an

coirahcheangal bràthaireil.

10 Ach cuiridh mi teine air balla Thiruis,

a loi.sgeas 'àrois ràoghail.

1 1 Mar so tha an Tighearn ag ràdh; Air

son thri lochdan Edoim, agus air sou

cheithir, cha phill mi air falbh a pheanas;

a chionn gu'n do ruaig e a bhràthair leis a'

chlaidheamh, agus gu'n do thilg e uaith na

h-uile iochd, agus gu'n do reub 'fhearg a

ghnàth, agus gu'n doghléidh e a chorruich

an còmlmuidh.

12 Ach cuiridh mi teine air Teman, a loisg-

eas làichairtean Bhosrah.

13 Mar so tha an Tighearn ag ràdh; Air

son thvi lochdan chloinne Amoin, agus air

son chcithir, cha phill mi air falbh a, phean-

as; a chionn gu'n doreubiad suasnmathan

torrach Ghileaid, a chuni an cràochan fhéin

a chur 'am farsuinneachd.

14 Ach fadaidh mise teine air balla Rabah,

agus loisgidh e sìos a làichairtean, le iolaich

ann an là a' cliatha, le cuairt-ghaoith ann

an là na doininn.

15 Agus iraichidh an rìgh ann am braighd-

eanas, e fhéin agus a mhòr-uaislean le 'chéile,

I deir an Tighearn.

AMOS. II, III.

Caibideil II.

1 TVa hreitheanais a bJta gu teackd air Moah, 4 air

Iudah, 6 agus air lirael. 9 Bhagair an Tighearn

sluagh Israeil air son am peacaidhean.

MAR so tba an Tighearn ag ràdh; Air

son thri lochdan Mhoaib, agus air son

cheithir, cha phill mi air falbh a pheanas;

achinnngu'ndoluisgecnàmhan rìgh Edoim

gu h-aol.

2 Ach cuiridh mi teine air Moab, agus

loisgidh e lùchairtean Cbirioit, agus bàs-

aàchidh Moab le co-ghaoir, le iolaich, le

fuaim na trompaid.

3 Agus gearraidh mi as am breitheamh

à 'mheadhon, agus marbhaidh mi 'uile

phrionnsachan maille ris, deir an taigh-

earn.

4 Mar so tha an Tighearn ag ràdh; Air

Bon thri lochdan Iudah, agus airson cheithir,

cha phill mi air falbh a pheanas; a chionn

gu'n d'rinn iad dàmeas air reachd an taigh-

earna. agus nach do choimhid iad 'àith-

eantan; agus thug an diathan breige orra

dol air seacharan, iad sin a chaidh an aith-

richean air an déigh.

5 Ach cuiridh mi teine air Iudah, agus

loisgidh e làichairtean lerusaleim.

6 31ar so tha an Tighearn ag ràdh; Air

Bon thri lochdan Israeil,agusairsoncheithir,

cha phill mi air falbh a pheanas; a chionn

gu'n do reic iad am f àrean air son airgid,

agus am bochd air son bhròg.

7 Tha iad a' saltairt sios choann nam bochd

ann an duslach na talmhainn, agus a'

fiaradh slighe nan daoine ciùine: agus

tha duine agus 'athair a' dol a steach a

chum na h-aoin ghruagaich, a thruailleadh

m'ainme naoimh sa.

8 Agus tha iad "g an sàneadh fhéin air eud-

aichibh a ghabhadh 'an goall, aig taobh

gach altarach; agus tha i;id ag òl tiona na

muinntir a dliàteadh ann an taigh an dé.

9 Gidheadh sgrios mise an t-Amorach

rompa, a bha krd mar àirde nan seudar;

agus làidir mar na daragaibh: gidheadh

sgrios mise a thoradh os a cheann, agus a

fhreumhan foidhe.

10 Fòs thug mi sibhse a nìos o thàr na

h-Eiphit, agus stiàiir mi sibh truimh an

fhàsach dàf bicheadbliadhna; achum gu'n

sealbhaicheadh sibh fearann nan Amorach.

11 Agus thog mi suas cvÀd de 'ur macaibh

air son fhàidhean, agus de 'ur n-òganaich

air son ^'àsarach. Nach ann mar so a tha

e, chlann Israeil ? deir an Tighearn.

12 Ach thug sibh do na Nksaraich fìon

r'aòl; agus dh'àithn sibh do no faidhean,

ag ràdh, na deanaibh. fàistneachd.

13 Feuch bruthaidh mise bhur n-àite,

mara bhruthas earbad luchdaichte le arbhar

a sguaban.

1-1 Agus tréigidh a luathas anduinc luath,

agus cha bhi n duine iàidir treun 'n a neart,

759

ni mò nà 'n duine cumhachdach e fhéin a

; shaoradh.

1 15 Cha seas esan fòs a laimhsicheas ara

Ibogha, agus cha saor an luath-chosach e

féin; ni mò théarnas an ti a mharcaicheas

an t-each e fhéin.

' 16 Agus esan a tha 'daingneachadh a

chridhe am nieasg nan cumhachdach, teich-

, idh e air falbh rùisgte 's an là sin, deir an

' Tighearn.

AMOS air ais

Caibideil III.

1 Aohhar nam hreitheanas a thug t>ia air cU.inn

Israeil. IZ 'S an là anns an agair Dia lochdan

I Israeil air, sgriosaidh e altairean Bhaail.

CLUINNIBII am focal so a labhair an

I Tlghearn 'n 'ur n-aghaidh, chlann

j Israeil, an agbaidh an uile theaghlach a

thug mi nìos o thàr na h-Eiphit, ag ràdh.

2 Is sibhse mliàin air an do ghabh mi eùlas

de uile theaghlaiohibh natalmhuinn: uime

sin smachdaichiih mi sibh air son 'ur n-uile

1 lochdan.

3 Am feuddlthis imeachd le 'chéile, mur

bi iad reidh ?

' 4 Am beuc an leòmhan anns a' choille, an

uair nach 'eil creach air bith aige ? an éigh

I an leòmhan òg as a' gharaidh, mur do ghlac

, e aon ni ?

I 5 Am feud eun tuiteam ann an làon aisan

talamh, far nach 'eil aon rib air a shon ? an

tog neach eangach suas o'n talamh, agus

1 gun ni air bith a glacadh ?

6 An seidear an trompaid ann am baile,

: agus gun eagal a bbi air an t-sluagh: am bi

, dorainn ann am baile, agus nach e an taigh-

earn a cbuir ann e ?

7 Gu deimhin cha dean an Tighearn leho-

bhah aon ni gun arùn-dàomhair fhoillseach-

adh d'a sheirbbisich na fàidhean.

8 Bheue an lcòmhan; cj air naeh bi

eagal ? labhair an Tighearn lehobhah, cò

uach deanadb fàistneachd ?

9 Cuiribh "an céill anns na lùchairtibh 'an

Asd'jd, agus anns na tallachaibh'an tìr na h-

Eiphit, agus abraibh, Cruinnichibh sibh fhéin

air sléibhtibh Shamaria; agus feuchaibh

an t-ioma-luasgadh mòr a tha 'n a meadhon,

agus iadsan a tha air an sàruchadh innte.

10 Oir cha-n aithne dhuibh a' chùir a

dheanamh, tha an Tighearn ag ràdh; tha

iad a' tasgadh suas fòirneirt agus creich

'n an lùchairtibh.

11 Air an adhbhar sin, mar so tha an taigh-

earn lehobhah ag rkdb, Bithidh eascaraid

fos mun cuairt air an fhearann; agus bheir

e nuas do neart uait, agus creachar do lùch-

airtean.

12 Mar so tha anTighearn ag radh, Amhuil

a spàonas am buachaill a mach à beul

an leòmhain dà chois, no màr de chluais;

mar sin bheirear a mach clann Israeil, a tha

'chòmhnuidb ann an Samaria, ann an cùil

leapach; agus ann an Damascus, air uirigh.

AMOS, IV, V.

13 Eisclibh-sa agus togaibh fianuis do thigh gidheadh cha do phill sibh riumsa, deir an

Iacoib, tha an Tighearn lehobhah, Dia nan taigheari

! 11 Sgri

los mi cuid dibh. mar a sgrios Dia

sluagh, ag ràdh,

14 Anns an là 's an agair mise lochdan â–  Sodom agus Gomorah, agus bha sibh mar

IsraeÃŒl air, ^^n'n oo'*àiv ini fAc qÃŒv QÃŒfoÃŒTOon MÃŒflàiinà^i oà-**.-* c^>-.^^,i.-.,n-. r^^ ^^ l.,^ — .n, . __!-n

'u agair un fòs air altairean àithinne air aspàonadhas anlosgadh: gidli-

Bheteil; agus gearrar adhaircean na h-alt-

arach dhi, agus tuitidh iad chuni an làir.

15 Agus buailidh mi an taigh-geamhraidh

maille ris an taigh-shamhraidh; agus sgriosar

na taigheau deud-chnàmh, agus thig crìoch

air na taighean mòra, deir an Tighearn.

Caibideil IV.

eadh cha do phill sibh riumsa, deir an taigh-

earn.

12 Air an adhbhar sin mar so ni mi riut,

Israeil; agus a chionn gu'n dean mi so riut,

ulluich thu fhéin gu cùdhail a chumail ri d'

Dhia, Israeil.

13 Oir feuch, esan a dhealbhas na sléibh-

1 Chronaicheadh Israel air son am fòirneirt, 4 , tean, agus a chruthaicheas a' ghaotli, agus

an àodholaoraidh, 6 agus an ceannairc «?i adh'fhoillsicheasdo dhuinecioda's smuain-

a(/haidh an Tiyhearna.

tean dha; esan a ni a' mhaduinn 'n a dorch-

/^LUINNIBHSB am focal so, a spréidh adas, agus a shaltras air ionadaibh àrda na

vy Bhàsain, a tha air sliabh Shamaria; a

tha 'sàruchadh nam bochd, a tha 'bruthadh

nam feumach; a tha 'g ràdh ri am maigh-

stiribh, Thugaibh d'ar n-ionusuidh agus

òlamaid.

2 Mhionnaich an Tighearn lehobhah air a

naomhachd, Feuch, gu'n tig oirbh na làith-

ean anns an toir e sibh air falbh le dubhan-

aibh, agus bhur sliochd

iasgaich.

talmhainn, lehobhah, Dia nan sluagh, is e

'ainm.

Caibideil V.

1 Tuireadh air son Israeil. 4 Earail chum

aithreachais. 21 Chuir Dia cùl ri seirbhis

chealf/ach ctn l-sluaigh.

EISDIBHSE am focal so a tha mise 'cur

'an céill 'n'ur n-aghaidh, eadhon tuir-

dubhanaibh- ' eadh, O thigh Israeil.

2 Thuit, acjus cha-n éirich ni's mò, òigh

3 Agus théid sibh a mach air na bealaich, j Israeil: tha i sànte mach air a fearann fhéin;

gach hò air cC hhccdach m'a coinneamh; , cha-n'eil neach ann g'a togail suas.

agus tilgear sibh anns an taigh-chasgairt,

deir an Tighearn.

4 Rachaibh gu Betel agus ciontaichibh;

aig Gilgal deauaibh 'ur lochdan làonmhor;

agus thugaibh leibh bhur n-àobairtean gach

maduinn, 'ur deachamh gach tri bliadhna;

5 Agus àobraibh àobairt-bhuidheacliais le

taois ghoirt, agus éighibh, cuiribh 'an céill

na saor-thabhartais; oir tha so taitneach

dhuibh, chlann Israeil, deir an Tighearn

lehobhah.

6 Agus thug mi fòs dhuibh gloine fhiacal

3 Oir mar so tha an Tighearn lehobhah

ag ràdh; A' chaithir a chaidh a mach 'n a

' màle, fàgaidh i ceud; agus i sin a chaidh a

mach 'n a ceud, fàgaidh i deichnear aig

: taigh Israeil.

I 4 Uime sin, mar so tha an Tighearn ag

ràdh ri taigh Israeil; larraibh-sa mise, agus

mairidh sibh beò:

5 Ach na h-iarraibh Betel, agus na rach-

aibh a steach gu Gilgal, agus na siàibhlaibh

thairis gu Beer-seba: oir théid Gilgal gu

deimhiu 'am braighdeanas, agus thig Betel

'n'ur n-uile bhailtibh, agus gainne arain ann \ gu neo-ni.

'ur n-uile làichairtibh: gidheadh cha do phill I

sibh riumsa, deir an Tiahearn

6 larraibh an Tighearn agus mairidh sibh

beò; air eagal gu'm bris e mar theine air

7 Agus chum mi uaibli mar an ceudna an taigh Ioseiph, agus gu'n loisg e taigh Israeil,

t-uisge, 'n uair a bha fathasd tri màosan gu j agus nach bi aon neach ann gu 'mhùchadh.

fogharadh; agusthug mi air frasadh air aon | 7 Sibhse a tha 'tionndadh breitheanais gu

bhaile, agus gun fhrasadh air baileeile; air , searbhadas, agus a' leigeadh dhibh fàreaut-

aon chuid thàinig an t-uisge; agus a' chuid achd air an talanih,

eile air nach d'tbàinig an t-uisge, shearg e. ' 8 larraihh esan a tha 'deanamh nan

8 Agus .shiubhail dà uo tri de bhailtean seachd reultan agus Orion; agus a' tionnd-

gu aon bhaile, a dh'òl uisge; ach cha robh adh sgàile a' bhàis gu maduinn, agus a ni

iad air an sàsuchadh: gidheadh chadophill ' an là dorcha mar an oidhche: a tha 'gairm

sibh riumsa, deir an Tighearn.

! air uisgeachan na fairge, agus 'g an dòrtadh

9 Bhuail mi sibh le seargadh agus le crith- à a mach air aghaidh na talmlianin; is e leho-

reothadh; 'n uair a dh'fhàs 'ur gàraidhean bhah 'ainm:

agus 'ur fàon-liosan, 'ur croinn-f lùge, agus | 9 A neartaicheas an duine creachta an

'ur croinn-oladh, dh'ith a' phailm-chuuimh aghaidh an tréin- fhir; air chor as gu'n tig

iad: gidheadh cha do phill sibh riumsa, an di<<«e creachta an aghaidh an daingnich.

deir an Tighearn

10 Chuir mi 'n'ur measg a' phlàigh, a reir

nòis na h-Eiphit mharbh mi 'ur n-òganaich

leis a' chlaidheamh, agus thug mi air falbh

'ur n-eich, agus thug mi air droch fhàile

bhur caimp teachd a nàosgu'r cuineinibh:

760

10 Is fuath leo esan a bheir achmiiasan

anns a' gheata; agus is gràin leo esan a

labhras gu h-ionraic.

11 Air an adhbhar sin, a chionn gu bheil

sibh a' saltairt air a' bhochd, agus a' gabh-

ail uaith duaise de chruithueachd: ge do

thog sibh taighean de chlachan snaighte,

gidheadh cha-n àitich sibh iad; ge^ do

shuidhich sibh fàon-liosan taitneach, gidh-

eadh cha-n òl sibh fìon diubh.

12 Oir is aithne dhomh-sa bhur lochdan

làon-mhor, agus bhur peacaàdhean mòra;

sibhse a tha 'claoidh an fhàrein, a tha 'gabh-

ail duaise, agus a' cur a' bhochd a leth-

taobh anns a' gheata.

13 Air an adhbhar sin fanaidh an duine glic

'n a thosd anns an àm sin; oir is aimsir olc i.

14 larraibh-sa maith, agus ni h-e olc, a

chum gu niair sibh beò: agus mar sin bith-

idh an Tighearn Dia nan sluagh leibh, mar

a labhair sibh fhéin.

15 Fuathaichibh an t-olc, agus gràdhaich-

ibh am maith, agus daingnichibh breith-

eanas anns a' gheata; theagamh gu'm bi an

Tighearn Dia nan sluagh gràsmhor do

iarmad Ioseiph.

16 Oir mar so tha lehobhah Dia nan

sluagh, an Tighearn, ag ràdh; Bithidh

caoidh anns na h-uile shrkidibh; agus their

iad anns na h-uile rathaidibh mòra, Mo

thruaighe, mo thruaighe ! agus gairmidh iad

an treabhaiche gu bròn, agus iadsan a tha

eòlach air caoidh gu tuii-eadh.

17 Agus anns na h-uile fàon-lios bithidh

saoineadh: oir gabhaidh mise troimh do

mheadhDn, deir an Tighearn.

1 8 Is truagh dhuibh-sa 'tha 'g iarraidh là

an Tighearna. Ciod e sin duibh-sa là an

Tighearna? dorchadas agus cha-n e solus.

19 Ceart mar gu'n teicheadh duine o

leùmhan, agus gu'n coinnicheadh math-

AMOS, VI.

Caibideil VI.

1 Smachdaichear Israel alr son an neo-r/heam'

nuidheachd, 12 agus air son am peacaidhean.

IS truagh dhoàbhsan a tha gu suaimh-

neach ann an Sion, agus ag eai'bsadh à

sliabh Shamaria; a tha '«; an ainmeachadh

féin air tàis nan cinneach, gus am bheil im-

eachd taighe Israeil.

2 Siàibhlaibh thairis gu Calneh, agus faio-

ibh; agus rachaibh as a sin gu Hamat mòr:

an sin rachaibh siosguGat nam Philisteach:

am fearr iadsan na na ràoghachdan so?

no am bheil an criochan ni's mò na 'ur

cràoch-sa?

3 Is truagh dhoibh-san a tha 'cur an droch

là fada uatha, agus a' toirt am fagus àite-

suidhe an fhòirneirt:

4 A tha 'luidhe air leapaichibh deud-

chnàmh, agus 'g an sint'adh fhéin air an uirigh-

ean; a tha ag itheadh uan an treud, agus

nan laogh à meadhon an taigh-bhiadhaidh:

5 A tha 'seinn do fhuaim na clàrsaich;;l

tha cosmhuil ri Daibhidh, a' dealbh dhoibh

fein innealan-ciùil:

6 A tha 'g òl fiona ann an cuachaibh, agus

'g an ungadh fhéin le rogha gach olaidli: ach

nach 'eil doilich air son àmhghair Ioseiph.

7 Air an adhbhar sin a nis theid iad am

bruid leis a' cheud chuid a dh'fhalbhas ann

am braighdeanas; agus bheirear air falbh

cuirm na muinntir a bha 'g an sàneadh fhéin.

8 Mhionnaich an Tighearn lehobhah air

féin, tha lehobhah Dia nan sluagh ag ràdh;

Is gràin leam òirdheirceas Iacoib, agus is

fuath leam a hichairtean: uime sin bheir

ghamhuinn e; no gu'n rachadh e steach d'a j mi seachad am baile, agus gach ni a tha ann.

thigh, agus a làmh a leigeadh air a' bhaila, '. 9 Agus tarlaidh ma dh'fhanas deichnear

agus gu'n deanadh nathair a theumadh. I fhear ann an aon taigh, gu'm faigh iad bàs.

20 Nach bi là an Ti|!;hearna 'n a dhorch- 10 Agus togaidh caraid duine suas e, agus

' esan a loisgeas e, chum nacnàmhan athoirt

adas, agus ni h-ann 'n a sholus ? eadhon ro

dhorcha, agus gunsoilleireachd air bith ann?

21 Is fuath leam, is beag orm 'ur làithean-

féiile, agus cha gabh mi tlachd ann am fàile

'ur n-àrd-fhéillean.

22 Ged àobair sibh dhomh àobairtean-

loisgte, agus tabhartais-bhàdh, cha ghabh

mi iacl: ni mò bheir mi fainear tabhartais-

shith 'ur beathaichean reamhra.

23 Buàn uam fuaim d' ùran; agus ceòl do

chlàrsach cha-n éisd mi.

24 Ach ruitheadh breitheanas sìos mar

uisgeachan, agus fàreantachd mar shruth

làidir,

25 An do thairg sibh dhomh-sa àobairtean

agus tabhartais anns an fhàsach re dà

fhichead bhliadhna, thigh Israeil?

26 Ai h-eadh, ach ghiiilain sibh pàilliun

'ur dé Moloich, reul bhur dé Chiuin, bhur

dealbhan, a rinn sibh dhuibh fhéin.

27 Uime sin bheir mise oirbh imeachd 'am

bruid taobh thall Dhamascuis. tha an taigh-

earn, do'n ainm Dia nan siuagh, ag ràdh.

761

loisge

a mach as an taigh; agus their e ris-san a

tha steach 's an taigh, am bheil aon neach

fathasd leat? Agus their esan, Cha-n'eil:

An sin their e, Bi a'd' thosd. A chionn

nach 'eil iad a' toirt luaidh air ainm leho-

bhah.

11 Oir feuch, ùithnidh an Tighearn, agus

buailidh e an tii;h mòr le bearnaibh, agus

an taigh beag le sgoltaidhean.

12 An ruith eich air carraig ? an treabhar

i le daimh? oir thionndaidh sibh breith-

eanas gu domblas, agus toradh an ionracais

gu iteodha.

13 Sibhse a tha ri gairdeachas ann an ni

a's neo-ni; a tha ag ràdh, Nach do ghabh

sinn do ar n-ionnsuidh uachdaranachd lo ar

ncart fhéin ?

14 Agus. fcuch, dùisgidh mise suas cinn-

each 'n 'ur n-aghaidh, thigh Israeil, tha

lehobhah Dia nan siuagh ag ràdh; agus

sàruichidh iad sibh o dhol a steach Hamait,

gu ruig amhainn an fhàsaioh.

AMOS, VII, VIII.

'] 15 Agus thug an Tighearn mi o bhà 'leant-

� uiiin an treud; agusthubhaivt an Tighearn

reachas a thaobli an uilcabha e gu Uioirt air , i'ium, Falbh,dean fàistneachd do m'phobull

Israel. 7 Le balla agus sreing-ria;jhaill Israel.

nodidadh léir-sgrios Israeil. 10 Rinn A inas-

Caibideil VII.

1 Rinn Amos urnuigh agus ghahh Dia aith

iah gearan an aghaidh Amois,

Amos 'an céill a dhreuchd.

14 Cliuir

M

Israel.

16 A nis uime sin, cluinn thusa focal an

Tighearna: tha thu ag ràdh, Na dean

fàiistneachd an aghaidh Israeil, agus na sil-

iRsothaisbein an Tighearn lehobhah eadh d'fhocal an aghaidh taighe Isaaic.

17 Air an adhbhar sin,mar sotha an taigh-

earn ag ràdh, Bithidh do bheau 'n a stràop-

dhomh-sa, agus, feuch, dhealbh

locuist ann an toiseach teachd a nìos an

fhàis mu dheireadh; agus, fcueh, b'e sin am aich anns a' bhaile, agus tuitidh do mhic

ias deireanuach, an deigh buaiu an rlgh. agus do nigheanan leis a' chlaidheamh; agus

2 Agus tharladh 'n uair a dmir iad crloch bithidh d'fhearann air a roinn leis an

air itheadh luibhean na tàre,gu'n d'thubh- t-sreing: agusgheibh thu bàsann am fear-

airt mise, O Thighearna lehobhaji, maith, , ann truaillte, agus théid Israel gu deimhin

guidheam ort; cò a thogas suas lacob ? oir , air falbh ann am braighdeanas, a mach à

tha e ro bhea^

3 Ghabh an Tighearn aithreachas dheth

so: Cha tachair so, deir an Tighearn.

4 Mar so thaisbein an Tighearn lehobhah

dhomh-sa; agus, feuch, ghairm an Tighearn

lehobhah gu breitheanas le teine, agus

loisg e an doimhne mhòr: agus shluig e suas

earrann.

5 An sin thuirt mise, Thighearna

lehobhah, sguir, guidheamort: còa thogas

suas lacob ? oir tha e ro bheag.

6 Ghabh an Tighearn aithreachas dheth

so: Cha tachair so fòs, deir an Tighearn le-

hobhah.

7 Mar so thaisbein e dhomh; agus, feuch, | Tighearn rium, Tha a' chràoch air teachd air

dhàithaich fhéin.

Caibideil VIII.

1 Le cliahh de mheas samhraidh nochdadh gv!n

robh crìoch Israeil am fagus. 4 Thugadh

achmhasan dhoihh do bhràyh gvHn robh iad a'

toirtair bochdan an fhearainn fàilneachadh.

11 Bhagradh an sluagh le dàth fkocal an

Tighearna.

MA R so thaisbein an Tighearn lehobhah

dhomh-sa; agus, feuch, cliabh de

mheas samhraidh.

2 Agus thuirt e, Ciod a tha thu 'faicinn,

Amois? Agus thuirt mise, Cliabh de

mheas samhraidh. An sin thuirt an

mo shluagh-sa Israel; cha ghabh

seachad oi-ra ni's mò.

sheas an Tighearn air balla togta le sreing-

riaghailt, agus sreang-riaghailt 'n a làimh

8 Agus thuirt an Tighearn rium; Ciod I 3 Agus bithidh òrain an teampuill'n an

a thathu'faicinn, Amois? Agus thuirt ulartaich anns an là .sin, tha an Tighearn

mise, Sreang-riaghailt. an sin thuirt lehnbhahagràdh: &i7/iirfAmòrande chuirp

an taighearu, feuch, cuiridh mise sreang- mliarbha anns gach ionad: tilgidh iad gu

tosdach a mach m(i.

4 Cluinnibh so, sibhse a tha 'slugadh

suas an ainnis, eadhon a thoirt air bochdau

an fhearainn fàilneachadh,

5 Ag ràdh, C'uin a théid a' ghealach 'ur

riaghailt ann am meadhon mo shluaigh

Israeil; cha ghabh mi ni's mò seachad orra

tuilleadh. j

9 Agus cuirear ionadau àrda Israeil fàs;:

agus nithear naomh-ionaid Israeil 'n an làr- }

aich sgaoilte, agus éiridh mise an aghaidh \ seachad, a chum gu'n reiceamaid sàol \ agus

tighe leroboaim leis a' chàaidheamh.

10 An sin chuir Amasiah sagart Bheteil

fios gu leroboam rìgh Israeil, ag ràdh,

Dhealbh Amos foill a'd' aghaidh ann am

meadhou taighe Israeil: cha-n urrainn am

fearann a bhriathran uile a ghiùlan.

11 Oir mar so tha Amos ag ràdh, Gheibh

leroboam bàs leis a' chlaidheamh; agus

bheircar Idrael gu deimhin air falbh ann am

braighdeanas as an tìr fhéin.

12 thuirt Amasiah mar an ceudna ri

Amos; fhiosaiche, falbh, teich thusa gu

tàr Iudah, agus ith aran an siu, agus an sin

dean f àistneachd:

13 Ach na dean fàistneachd ni's mò ann

am Betel: oir is esin naomh-ionad an ràgli,

agus is e sin taigh na ràoghachd.

an t-sàbaid, a chum gu'n tugamaid a mach

cruithneachd ? a' deanamh an ephah beag,

agus an t-seceil mòr; agus a' deanamh na

meighe mearachdach le ceilg:

6 A' ceannach uam bochd air sou airgid,

agus an fheumaich air son bhròg; a' reic

fòs deireadh a' chruithuea,chd.

7 Mhionnaich an Tighearn air òirdheirceaa

Iacoib, Gu deimhiu cha dà-chuimhnich mi

gu bràth an uile oibre

8 Nach criothnuich am fearann air son so 1

agus nach dean gach duine a tha 'chònih-

nuidh ann caoidh ? agus nach éirich anihuil

tuil thar an iomlan deth? nach tilgear a

mach, agus nach bàthar e, mar gu'm b'ann

le amhainn na h-Eiphit.

9 Agus tarlaidh air an là sin, tha an

14 An sin fhreagair Amos, agus thuirt Tighearn lehobhah ag ràdh, gu'n toir mise

e ri Amasiah, Cha b'fhàidh mise, ni mò bu air a' ghréin dol fodha air mheadhon-Ib,,

mhac fàidh mi; ach bu bhuachaill spréidhe agus ni mi an talamh dorcha 's an là

mi agus fear-tionail meas sicamoir: i slioilleir.

762

AMOS, IX.

10 agus tiouudaidhidh mi 'ur feilleau gu

bròn, agus 'ur u-òraiu uile gu tuireadh;

agus bheir mi eudach-saic air na h-uile

leasraibh, agus maoile air gach aon cheaun,

agus ui mi e mar chumha air sou aoin mhic,

agus a chràoch mar là searbh.

11 Feucli tha na làitheau a' teachd, tha an

Tigliearu Ieho1)hah ag ràdh, 's an cuir mise

gort anns an fliearann; cha-n igort a dlùth

arain, no tart a dhàth uisge, ach a dhàth

éisdeachd fhocal an Tighearna.

12 Agus siàibhlaidh iad o fhairge gu fairge,

agus o'n àirde tuath, eadhou gus an àird an

ear; ruithidh iad air an ais agus air an

aghaidh, a dh'iarraidh focail an Tighearna,

agus cha-n fhaigh iad e.

13 Anus an là sin fanuaichidh na h-òighean

maiseach, agus na h-ògauaich le tart.

14 ladsau a tha 'miouuachadh airpeacadh

Shamaria, agus ag ràdh, Tha do dhia-sa

beò, O Dhaiu, agus tha càiis-aoraidh Bheer-

seba beò; tuitidJi eadhou iadsan, agus cha-u

éirich iad suas gu bràth tuilleadh.

Caibideil IX.

ILàn-dearbliadliléirscjriosIsraeil. 11 Togaidh

Dia suas pàilliun Dhaihhidh, 14 agus bheir

e air a h-ais hruid a shluaigh.

C^HUNNAIC mi an Tighearn 'n a sheas-

'' amlà air an altair; agus thuirt e,

Buail an t-àrd-dhorus, air chor as gu'u

criothuuich na h-ursauuau: oir geaiTaidh

mise 's a' cheann iad, an t-iomlau diubh;

agus an sliochd marbhaidh mi leis a'

chlaidheamh: an ti a theicheas dhiubh cha

téid e as; agus an ti a ghabhas an ruaig

dhiubh cha téarnar e.

2 Ged chhidhaieh iad gu ruig an t-ionad

àochdarach, as a siu bheir mo làmh-sa nìos

iad; ged théid iad suas gu uéamh, as a sin

bheir mise nuas iad:

3 Agus ged fholuicheadh siad iad fhéin

aun am mulh\ch Charmeil, rannsaichidh

mise, agus bheir mi mach as a siu iad;

agu's ged bhitheadh iad air am folach o m'

shealladh ann an àochdar na faii-ge, an sin

bheir mi àithne do'n nathaàr, agus ni i an

teumadh.

4 Agus ged rachadh iad gu daorsa roimh

an naimhdean, an sin bheir mise àithue

do'n chlaidheamh, agus marbhaidh e iad:

agus leagaidh mi mo shàiileau orra chum

uilc, agus ni h-ann a chum maith.

5 Oir is e an Tiglàeani le.liobhah Dia min

Bluagh a blieauas ris an fnearann, agXtS

763

leaghaidh e: agus ui na h-uile a tha

cliòmhiuiidh dun caoidh: agus eiridh e suas

gu h-iomlan mar thuil, agus 'Dàthar e, mar

gu'm b' ann le amluiiun na h-Eiphit.

6 Is esan a thogas 'àrd-sheòmraichean auus

na néamhan, agus a shuidhiclieas a thigh-

j tasgaidh air an talamh; an ti a gliairmeas

air uisgeachan na fairge, agus a dhòirteas

iad a mach air aghaàdh na talmhainn: is e

lehobhah 'aium.

7 Nach'eil sibh mar chloinu nan Etiopach

dhomh-sa, chlauu Israeil ? tha an Tigli-

j earn ag ràdh. Nach d'thug mise Israel à

tàr na h-Eiphit: agus na Philistich à Caphtor,

' agus na Sirianaich à Cir ?

j 5 Feuch, tha sàiileau an taighearu' leho-

bhah air an ràoghachd chiontaich, agus

sgTÃŒosaidh mise bhàrr aghaidh na talmhainn

i: a mhàin cha mhill mi gu tui' taigh Iacoib,

deir an Tighearn.

9 Oir feuch, bheir mise àithne, agus

criathraidh mi taigh Israeil am measg nan

uiie chinueach, mar a chriathrar slol ann an

criathar, gidheadh cha tuit an sàleau a's

lugha dheth air an talamh.

10 Bàsaichidh uile pheacaich mo shluaigh-

i sa leis a' chlaidheamh, a tha 'g i-àdh, Cha

bheir an t-olc oirnn, agus cha ghlac e siuu

gu h obann.

11 Anus an là sin togaidh mise suas

pàilliuu Dhaibhidh a tha air tuiteam, agus

dàiiuidh mi suas a buearnan; agus togaidh

mi suas a làraichean, agus cuiridh mi suas

e mar anns na làithibh o sheau:

12 A chmu g-u'u sealbliaich iad na mhaireas

' de Edom, agus na h-uile chiunich a diraiu-

michear air m' ainm-sa, deir an Tighearn a

ni so.

, 13 Feuch tha na làithean a' teachd, tha

an Tighearn ag i-àdh, anns am beir an

treabhaiche air a' bhuauaiche, agus fear-

bruthaidh nam f àou-dhearc air fear cur an

t-sàl; agus silidh na sléibhtean fìon milis,

agus leaghaidh na h-uile chnuic.

I 14 Agus bheir mise air a h-ais a rìs bruid

mo shluaigh Israeil, agus togaidh iad na

bailtean fàsa, agus ui iad an àiteachadh;

agus suidhichidh iad fàon-liosau,agus òlaidh

iad am f àou; ni iad fòs liosan, agus ithidh

iad an toradh.

15 Agus suidhichidh mise iad 'n am fearanBv'àg'ifi cha bhi iad ui's mò air an spàouadh a nios as an fhearann a thug mise dhojbh, deir an Tighearn do L>hia-

Leabharean Bhioball” air ais

OBADIAH

1 Léir-srjrios Edoim, 3 air aon nabhair a chridhe,

]0 agm a ghiùlain a Ihaobh sluaigh Israeil

'n an teanntachd. 17 Saorsa agus buaidh

Iacoib.

SEx\LLADH Obadiah. Mar so tha an

Tigheani lehobhah ag ràdh a thaobh

Edoim; Chuala sinii aithris o'n Tighearn,

agus chuireadh teachdair am measg nan

cinueach, ag ràdhj Eiribh-sa, agus eiream-

aid-ue suas 'n a h-aghaidh ann an cath.

2 Feuch, rinn mise beag thu measg nan

cinneach: tha thu gu mòr air do chur fo

dhàmeas.

3 Mlieall uabhar do chridhe thu, thusa

a tha chòmhnuidh ann an sgorraibh nan

creag, ann ad cliòmhnuidh àrd; a tha 'g

i-àdh ann ad chridhe, Cò a bheir a nuas mi

chum an làir à

4 Ged àrdaich thu thu fhéin mar an iolair,

agus ged shuidhich thu do nead am measg

nan reultan, as a sin blieir mise nuas thu,

deir an Tighearn.

5 Ma thig meirlich a d'ionnsuidh,ma thig

gaduichean anns an oidhche, (cionnus a

ghearradh as thu !) nach goideadh iad gus

am bitheadh gu leòr aca? nan tigeadh

luchd-tional nam fàon-dhearc a d'ionn-

suidh, nach fiigadh iad dàoghlum de na

dearcan ]

6 Cionnus a tha esan air iarraidh a mach !

a nithean foluichte air an rannsachadh !

7 Thug uile dhaoine do chomuinn a chum

na cràche thu; na daoine a bha 'n sàth

riut, a dh'ith arau ]eat, mheall iad thu,

agus bhuadhaich iad ann ad aghaidh: leag

iad rib fodhad: cha-n'eil tuigse sani bith

annad.

8 Nach sgrios mise 's an là sin, tha an

Tighearn ag ràdh, araon na daoine glice

mach à Edoni, agus tuigse à shabh esan à

9 Agus claoidliear do dhaoiue treuna-sa,

Themain; a chum gu'n gearrar as gach

duiue de sliHabh esan le h-àr.

10 Air son d' ainneirt an aghaidh do

bhràthar Iacoib, ni nàire do chòmhdachadh,

agus bithidh tu air do ghearradh as gu

bràth.

11 Anns an là 's an do sheas thu air an

taobh eile, anns an là 's an d'thug na coimh-

ich a shluagh 'am braighdeauas, anns an

deachaidh coigrich a steach air a gheat-

achan, agus auns an do thilg iad crunnchur air Ierusalem, bha eadhon thusa mar aoii

diubh.

12 Ach cha bu chòir dhuit amharc lesòlas

air là do bhràthar, anns an là 's an d'rinn-

eadh coigreach dheth: ni mò bu chòir dhuit

gairdeachas a dheanamh os ceann cloinne

Iudah ann an là an léir sgrios: ni mò bu

chòir dhuit labhairt gu h-uaibhreach ann

an là an àmhghair.

13 Cha bu chòir dhuit dol a steach air

geata mo shluaigh-sa ann an là an àmhghair;

seadh, cha bu chòir dhuit amharc le sòlas

air an teinn ann an là an airce; no làmh

a chur air am maoin ann an là an àmhghair.

14 Xi mò bu chòir dhuit seasamh anns an

t-sHghe tharsuinn. a ghearradh as na dream

a chaidh as d'a mhuinntir; ni mò bu chòir

dhuit iadsan a mhair d'a chuideachd a thoirt

suas ann an là na dòrainu.

15 Oir tha là an Tighearna dhith air na

h-uile chinnich: mar a rinn thusa, nithear

riut: pilhdh do luigheachd air do cheauu

féin.

16 Oir amhuil a dh'òl sibhse air mo shliabh

naomhsa, òlaidh na h-uile chinnich mu'u

cuairt; seadh òlaidh, agus sluigidh iad

sàos; agus bithidh iad mar nach bitheadh

iad idir ann.

17 Ach air shabh Shioin bithidh saorsa,

agus bithidh naomhaclid; agus sealbhaich-

idh taigh Iacoib an sealbh fhéin.

IS Agus bithidh taigh Iacoib 'n a theine,

agus taigh Ioseiph 'n a lasair; agus tgh

Esau 'n a asbhuain; agus lasaidh, agus

loisgidh iadsan iad; agus cha-n fhàgar a

h-aon beò de thigh Esau; oir labhair an

Tighearu.

19 Agus gabhaidh iadsan o dheas sealbh

air sliabh Esau; agus iadsan o'n chòmhnard

air na Philistich; agus sealbhaichidh iad

machair Ephraim, agus machair Shamaria;

agus sealhàiaichidh Beniamin Gilead.

20 Agus sealbhaichidh braighdeau an

t-shiaigh so chloinne Israoil, fearann uan

Canaanach, eadhon gu Sarephat; agus

sealbhaichidh braighdean lerusalcini, a

tha aim an Sepharad, bailtcan na h-àirde

deas.

21 Agus thig fir-shaoraàdh nìos air sliabh Shioin, a thoirt breith air shabh Esau; agus bithidh an ràoghachd leis an taighearu.

Leabharean Bhioball” air ais

IONAH

Caibideil I.

[ mar sin bithidh an fhairge ciàiin dhiiibh-sa:

1 Dh'onluàch Dla <(o lonah dol gu yineljheh, 3 oir tha fios agam gur ann air mo shou-sa ach theich e gu Tarsis. 4 Bhac Dia e air an tha'n doinionn mhòr so oirbh. t-diyhe le doininn ro

vihùir. 11 Thilyeadh j 13 Gidheadh dh'iomair na daoine <^\\ dfnfhairge e leis 7ia maraichean, 17 ayus cruaiilh, a chum pilleadli gu tìr ach cha shluig lasg mor suas e. ! b'urrainn iad; oir dh' fhàs on fha na fairge ANIS thàinig focaà an Tighearna gu ' ni bu mhò agus ni bu mhò 'n an aghaidh. lonah mac Amitai, ag ràdh, j 14 Air an adhbhar siu, ghlaodh iad ris an

2 Eiridà, imich gu Ninebheli,am bailemòr j Tighearn, agus thuirt iad, Guidlieamaid 8in, agus tog do gluith 'n a aghaidh; oir tha ort, Thighearna, na leig dhuinne bàsach- an aingidheachd air teachd a nìos a'm' làth- 1 adh air son anama an duine so, agus na leig air-sa. j oirnn fuil neò-chiontach: oir rinn thusa, O

3 Ach dh'éirich lonah suas gu toicheadh , Thighearna, mar a b'àill leat fhéin. do Tharsis o fhianuis an Tiffhearn'; ag:us I 15 An siu ghlac iad lonah, agus thilg iad chaidh e sìos gu lopa; agus fliuair e longa' dol gu Tarsis, agus phàigh e 'n t-airgiod- aisig, agus chaidh e sìos innte, gu dol leo gu Tarsis, o lùthair an Tighearna.

4 Ach chuir an Tighearn a mach gaoth

mhòr air an fhairge, agus bha on fha ro mhòr

air an fhairge; ionnus gu'n do shaoil iad

gu'm biodh an long air a briseadh,

a mach e anns an fhairge; agus sguu- an

f liairge d'a boile.

l(j An siu bha eagal an Tighearna gu ro

mhòr air na daoinibh, agus dh'àobair iad

àobairt do'n taighearu, agus thug iad bòid-

ean.

1 7 A nis dh'ulluich an Tighearn iasg mòr

chum lonah a shlugadh suas; agus bhu

5 An sin bha eagal airnamaraichean,agus: lonah ann am broinu an éisg tri làitheai

ghlaodh iad gach duine r'a dhia; agus thilg ' agus tri oidhchean.

iad a mach am bathar a bha 's an luing do'n }

fliairge,chuma h-eutromachadh: achcliaidh

lonah sìos gu taobhan na luinge; agus luidh

e, agus bha e 'n a shuain chodail.

6 An sin thàinig maighstir na luinge d'a

ionnsuidh, agus thuirt e ris, Ciod a's

ciall duit, thusa a tha a'd' chodal? cirich,

gairm air do Uhia; theagamh gu'n smuain-

ich Dia oirnn, a chum nach bàsaich sinn.

7 Agus thuirt iad, gach aon r'a chom-

panach, Thigibh, agus tilgeamaid croinn a i chu^r^'tu^a mo ghuth.

chum ffu n aithnicheamaid co air son a tha

CAIB II.

Urnuirjh agus breih-buidheachais lonah.

10 Thilff an t-ias'j lonah a mach air

Lalamh tioram.

AN sin rinn lonah urnuigh ris an taigh-

earn a Dhia, à broinn an éisg,

2 Agus thubhairte; Ghlaodh mi a thaobh

m' ànihghair ris an Tighearn, agus dh'éisd

"um; à broinn na h-uaighe ghlaodh mi;

an t-olc so air teachd oirnn. Mar sin thilg

iad croinn, agus thuit an cranuchur air

lonah.

8 An sin thuirt iad ris, Innis duinn,

guidlieamaid ort, ciod a b' adhbhar do'n olc

so teachd oirnn; ciod a's dreuchd dhuit l

agus cia as a thàinig thu? cioda's dàithaich

dhuit? agus cò na daoine de 'm bheil

thu?

9 Agus thuirt e riu, Is Eabhruidheach

mi, agus tha eagal an Tighearna Dia néimh

orm, an Ti a rinn an cuan agus an talamh

tioram.

10 An sin bha na daoine fo aubharr eagail,

agus thuirt iad ris, carson a rinn thu

so ? (oir thuig na daoine gu n do theich

làthair an taighearu'; oir dh'innis e

dhoibh.)

11 An sin thuirt iad ris, Cioda ni sinn

3 Oir thilg thu mi 's an doimhne, ann am

meadhon na fairge; agus dh'iadh na tuiltean

mu "m thimchioll; chaidh do shumainnean

agus do thonnan-sa uile thairis orm.

4 An sin thuirt mi, Tha mi air mo

tnilgeadh a mach à fradharc do shùl; gidh-

eadh seallaidh mi a rìs ri do theampull

naomh.

5 Dh'iadh na h-uisgeachan mu 'm thim-

chioll, eadhon gu ruig an t anani: chòmh-

daich an doimhne mi mu'n cuairt; bha mo

cheann air a ribeadh anns an fheaniainn.

6 Chaidh mi sìos gu h-àochdar nan sléibh-

tean; dhruid an talamh a croinn gu bràth

orm: gidheadh thug thusa a nìos as an

t-slochdmobheatha,OThighearna mo Dhia.

7 'N uair a dh'fhannaich manam an taobh

a stigh dhiom, chuimhnich mi air an-Tigh-

earn; asus thàinie; m' urnuigh a d'ionn-

riut, a chum gu'm bi an fhairge ciàiin i suidh, gu d' theampuU naomh.

dhuinn? (oir bha onfha na fairgo a' fàs ni

bu mhò agus ni bu mhò.)

12 Agus thuirt e riu, Togaibh suas mi,

agus tilgibh a mach mi anns an fhairge;

76o

8 ladsan a tha 'leantuinn air dàomhanasan

breugach, tha iad a' treigsinn an tròcair

fein.

9 Ach àobraidh mise dhuitse le guth

lONAH, III, IV.

buidheachais; àecaidh mi annisin a Uioid-

àd\ uii; is ann do'n Tighearn a bhuineas

slàinte.

10 Agus labhair an Tighearn ris an iasg,

agus thilg e mach lonah air an talamh

thioram.

Caibideil III. I

1 Chmreadh lonah a rìs a dh'ionnsuidh Nine-

bheh, agus labhuir e rin aims na briaihraibh a

dlCàithn Dia dha. 5 Ghabh muinntir Nine-

bheh aithreachas, 10 agus phill Dia o ^dhian-

diorruàch 'n an aghaidh.

AGUS thàinig focal an Tighearna gu

lonah an dara uair, ag ràdh,

2 Eirich, imich gu Ninebheh, am baile mòr

sin, agus labhair ris anns na briathraibh a

dh'àithueas mise dhuit.

3 Agus dh'éirich lonah, agus chaidh e gu

Niuebheh, a réir focail an Tighearna. (A

nis bu bhaile ro mhòr Ninebheh, astar thri

làithean.)

4 Agus thòisich lonah air dol troimh an

bhaile, astar aoin là; agus ghlaodh e, agus

thubhairt e, Fathasd dà fhichead là, agus

sgriosar Ninebheh.

5 Agus chreid muinntir Ninebheh Dia,

agus dh'éigh iad trasg, agus chuir iad umpa

eudacli-saic, o'u aon a bu mhò dhiubh gus an

aon a bu lugha.

6 Oir thàinig an sgeul gu rìgh Ninebheh;

agus dh'éirich e o a ràgh-chaithir, agns

chuir e ' fhalluinn uaith, agus chòmhdaich

se e fhéin le eudach-saic, agus shuidh e ann

au luaithre.

7 Agus thug e fainear a ghhiodhach agus

a chur 'an céill feadli Ninebheh, (le ordugh

au rìgh agus 'uaisleau,) ag riidh; Na blais-

eadh duine no beathach, buar no treud,

aon ni; na h-ionaltradh iad, agus na h-òladh

iad uisge.

8 Ach bitheadli duine agus ainmhidh air

an còmhdacliadh le eudach-saic, agus

glaodhadh iad gu treun ri Dia: seadh,pill-

eadh iad gach aon o 'dhroch shlighe, agus

o'n fhòirneart a tha 'n an làmhan.

9 Cò aig am bheil fios nach pill Dia, agus

uach gabh e aithreachas, agus nach pill e o |

'dhian-chorruich; air chor as nach bàsaich j

sinn ? I

10 Agus chunnaic Dia an oibre, gu'u do

phill iad o'n droch shlighe; agus ghabh Dia

aithreachas mu"n olc a thuirt e gu u:

deanadh e orra, agus cha driuu se e. I

766

OAIB. IV.

1 Bha feorg mhòr air lonah do bhràgh gu'n do

nochd Dia tròcair do Ninebheh. 4 Chron-

aicheadh e le samldadh luibh-sgàile.

AGUS mhi-thaitinn sin ri lonah gu ro

mhòr, agus bha fearg mhòr air.

2 Agus ghuidh e ris an Tighearn, agus

thubhairt e, Guidheam ort, Thighearua,

nach dubhairt uiise so, 'n uair a bha uii

fathasd ann am dhùthaich fhéin? Uime siu

theich mi roimhe so gu Tarsis: oir bha fios

agam gur Dia gràsmhor thusa. agus tròcair-

each, mall a chum feirge, agus pailt ann an

iochd, agusgu'u gabh thu aithreachas mu olc,

3 Uime siu a uis, Thighearua, buiu,

guidheam ort, m'anam uam; oir is feun

dhomh bhi marbh na beò.

4 An sin thuirt an Tiglieani, Am maith

a thig dhuit fearg a bhi ort à

5 A nis bha louah air dol a mach as a'

bhaile, agus shuidh e air an taobh an ear

de'n bhaile, agus an sin rinn e dha fhéin

bothau, agus shuidh e foidhe 's an dubhar,

gus am faiceadh e ciod a thachradh do'n

bhaile.

6 Agus dh'ulluich an Tighearn Dia hubh-

sgàile, agus dh'fhàs i suas os ceaun louah,

achum gu'm bitheadh i mar siràile thara

cheanu, g'a shaoradh o 'dhoilghios. Agus

bha Touah ro ait air sou na luibh-sgàile.

7 Ach dh'ulluich Dia cuuimh an uair a

dh'éirich a' mhaduinn air an ath là, agus

bhuail i an luibh-sgàile, agus shearg i.

8 Agus tharladh 'n uair a dh'éirich a

ghriau, gu'n do dheasaich Dia gaoth theatli

o'u ear; agus bhuail a' ghriau air ceauii

louah, ionuus gu'n d' fhannuich e, agus

ghuidh e ann fhéin bàs fhaotainn,agus thubh- j

airt e, Is fearr dhomh bhi marbh na beò. ,

9 Agus thuirt Dia ri lonah, an ceart .

dhuit do chorruich a bhi air lasadh air son

na luibh-sgàile? Agus thuirt csau, Is;

ceart domh a bhi ann an corruich gu bàs. I

10 an siuthubhairt an Tighearn, cliaomh- j

aiueadh tusa an luibh-sgàile, air son nach j

do shaothraich thu, ni mò 'thug thu oirre;

fàs, a dh'fhàs suas ann an oidhchc, agus a ,

chaidh seachad ann an oidhche.

11 Agus nach caomhanainn-sa Ninebheh,;

am baile mòr sin, auus am bheil tuilleadh;

agus sé fàchead mlle \)earsa, do nach aithne

au làuih dheas seach an làmh chlà; agus

mòran spreidhei

MICAH

air ais dhan MICAH

Caibideal I

1 An t-àm's an d'rinn Micah fàidheadaireachd, 2 Nochd e fearg Dhé an agaiaidh lsraeil agus Iudah air son an ìodhol-aoraidh. 10 Caoidh an fhàidh.

FOCAL an Tighearn', a thàinig gu Micah am Morastach, ann an làithibh Iotaim, Ahais, agus Heseciah, rìghrean Iudah; a chunnaic e a thaobh Shamaria agus Ierusaleim.

2 Eisdibh, shlòigh, an t-iomlan dibh: thoir fainear, O thalaimh, agus na h-uile a tha ann; agus biodh an Tighearn lehobhah 'n a fhianuis 'n'ur n-aghaidh, an Tighearn à 'theampull naomh.

3 Oir feuch, thig an Tighearn a mach as 'àite; agus thig e nuas, agus saltraidh e air lonadaibh àrda na talmhainn.

4 Agus leaghar na sléibhtean foidhe, agus sgoiltear na glinn: mar chéir fa chomhair an teine, mar uisgeachan a dhòirtear thar bruaich chorraich.

5 Air son eusaontais Iacoib tha so uile, agus air son lochdan taighe Israeil. Ciod e eusaontas Iacoib? Nach e Samaria? agus ciod iad ionadan àrda Iudah? nach iad sin a tha 'an Ierusalem?

6 Uime sin ni mise Samaria 'n a carn 's a' mhachair, 'n a h-àit air son suidheachaidh fhìon-lios; agus taomaidh mi sìos a clachan do'n ghleann, agus leigidh mi ris a bunaitean.

7 Agus brisear a dealbhan snaighte gu léir 'n am bloighdibh, agus loisgear a tuarasdal gu léir le teine, agus an t-iomlan d'a h-ìodholaibh leigidh mise sìos 'n an làraich: oir de thuarasdal strìopaich chruinnich i a h-ionmhais; agus do thuarasdal strìopaich pillidh iad.

8 Air an adhbhar sin ni mise caoidh agus àrd-ghul; siùbhlaidh mi rùisgte agus lomnochd: ni mi caoidh mar na dragoin, agus, cumha mar nigheanan na caillich-oidhche.

9 Oir tha a creuchd do-leigheas, oir thàinig i gu Iudah; thàinig i gu geata mo shluaighsa, gu Ierusalem.

10 Na cuiribh 'an céill e ann an Gat; na guilibh air aon chor; ann an taigh Aphrah deau thu fhéin aornagain 's an luaithre.

11 Imich air falbh, a bhean-àiteachaidh Shaphir, le d' nàire air a leigeadh ris: cha deachaidh luchd-àiteachaidh Shanain a mach gu tuireadh: O Bheteseil, gheibh e uaibhse 'àite-seasaimh.

12 Gu dearbh tha bean-àiteachaidh' Mharoit a' feitheamh air son maith; gu dearbh thàinig olc a nuas o'n Tighearn gu geata lerusaleim.

13 Ceangail an carbad ris an each luath, thusa 'tha 'g àiteachadh Lacheis. B' ise 'bu toiseach peacaidh do nighean Shioin; oir annad-sa fhuaireadh cusaontais Israeil.

14 Uime sin bheir thu tìodhlacan do Mhoreset-Gat: bithidh taighean Achsib 'n am mealladh do rìghribh Israeil.

15 Agus bheir mise oighre a d' ionnsuidhsa, bhean-àiteachaidh Mharesah; thig e gu Adulam, glòir Israeil.

16 Dean thu fhéin maol, agus dean do bhearradh air son do chloinne àillidh; sgaoil, mar an iolair, do mhaoile; oir dh'fhalbh iad uait 'am braighdeanas.

Bunaitean.: dibh: eusaontais: foidhe: leaghar: lochdan: naomh: holy sgoiltear: shlòigh: sléibhtean: Thaobh: glinn:

air ais dhan MICAH

Caibideal II

1 Breitheanas an Tighearn' an aghaidh luchd-fòirneirt. 4 Tuireadh air son atharrachaidh an t-sluaigh. 7 Thugadh achmhasan doibh air son an aingidheachd.

Is truagh dhoibhsan a tha 'dealbh aingidheachd, agus a' cur 'an guìomh uile air an leapaichibh; an uair a shoillsicheas a' mhaduinn tha iad 'g a dheanamh, a chionn gu bheil e 'n comas an làimhe.

2 Agus tha iad a'sanntachadh mhachraichean, agus 'g an glacadh le fòirneart, agus thighean, agus tha iad 'g an toirt air falbh: mar sin tha iad a' sàruchadh duine agus a thighe; duine mhòir agus 'oighreachd.

3 Air an adhbhar sin, mar so tha an Tighearn ag ràdh; Feuch, an aghaidh an Teaghlaich so tha mise a' dealbh uile, o nach buin sibh air falbh bhur muineil, ni mò dh'imicheas sibh gu h-naibhreach: oir is aimsir olc so.

4 Anns an là sin togar cosamhlachd 'n 'ur n-aghaidh, agus nithear tuireadh le cumha brònach, ag ràdh; Tha sinn gu tur air ar creachadlh; dh'atharraich e cuibhrionn mo shluaigh: cionnus a dh'atharraich e uam e? roinn e ar machraichean, a shaoil sinn a bhitheadh air an aiseag dhuinn fhéin.

5 Gu dearbh cha bhi aon neach agad a shìneas a mac sreang le crannchur ann an coimhthional an Tighearna.

6 Na deanaibh-sa fàistneaclid, O sibhse 'tha ri fàistueachd: cha dean iad fàistneachd dhoibh; cha toir esan air falbh am masladh.

7 Am bheil taigh Iacoib ag ràdh, Am bheil Spiorad an Tighearn' air a chumhannachadh? An iad so a ghnìomharan? Nach'eil mc bhriathran-sa a' deanamh maith do'n neach a ghluaiseas gu h-ionraic?

8 Ach a chian fada dh'éirich mo shluagh suas mar nàmhaid: tha sibh a' spìonadh na falluinn, maille ris an trusgan, o'n mhuinntir a tha 'g imeachd seachad gu tèaruinte, mar dhaoine gun spéis de chogadh.

9 Mnathan nio phobuill thilg sibh a mach o'n taighibh taitneach; o'n cloinn thug sibh air falbh mo ghlòir gu bràth.

10 Eiribh, agus imichibli, oir cha-n i so bhur còmhnuidh: a chionn gu bheil e air a shalachadh, sgriosar e; agus bithidh an sgrios mòr.

11 Ma ni duine sam bith, ag imeachd ann an spiorad bréige agus ceilg, fàistneachd dhuit air son fìona agus air son dibhe làidir, bithidh eadhon esan 'n a fhàidh do'n t-sluagh so.

12 Cruinnichidh mi gu cinnteach,0 Iacoib, an t-iomlan diotsa: cruinnichidh mi gu cinnteach iarmad Israeil; cuiridh mi iad ri'chéile mar chaoraich Bhosrah,mar threud ann am meadhon an crò: ni iad farum mòr le lìonmhoireachd dhaoine.

13 Thàinig am fear-brisidh a nìos rompa: bhris iad an geata, agus chaidh iad troimhe; agus chaidh iad a mach d'a thrìd; agus siùbhlaidh an rìgh air an toiseach, eadhon an Tighearn air an ceann.

air ais dhan MICAH

Caibideal III

1 Chronaicheadh na prionnsachan air son am fòirneirt, 5 agus na fàidhean air son an cealgaireachd. 11 Aingidheachd nan ceannardan, nan sagart, agus nam fàidhean.

AGUS thuirt mi, Eisdibh, guidheam oirbh, cheannarda Iacoib, agus a phrionnsacha taighe Israeil; nach buin duibhse fios a bhi agaibh ciod a tha ceart?

2 Sibhse 'tha 'fuathachadh a' mhaith, agus a' gràdhachadh an uile; a tha 'spìonadh dhiubh an croicinn, agus am feòla bhàirr an cnàmh:

3 A tha fòs ag itheadh feòla mo shluaighsa, agus a' fionnadh dhiubh an croicinn, agus a' briseadh an cnàmh, agus 'g an gearradh 'n ara bloighdibh, mar fheoil air son na poite, agus mar bhiadh ann am meadhon a' choire.

4 An sin glaodhaidh iad ris an Tighearn, ach cha chluinn e iad: folaichidh e fòs a ghnùis uatha 's an àm sin, mar a ghiùlain siad iad fhéin gu h-olc 'n an gnìomharaibh.

5 Mar so tha an Tighearn ag ràdh mu thimchioll nam fàidhean a tha 'toirt air mo shluagh-sa dol air seacharan, a tha 'tenmadh le 'm fiaclaibh, agus a' glaodhach, Sìth: ach air son an ti nach cuir 'n am beul, tha iad ag ulluchadh cogaidh 'n a aghaidh.

6 Air an adhbhar sin thig oidhche oirbh, air chor as nach faic sibh sealladh; agus thig dorchadas oirbh, air choras nach dean sibh fàistneachd; agus théid a' ghrian sìos air na fàidhean, agus b'th'dh an là os an ceann dorcha.

7 An sin bithidh nàire air na fiosaichean, agus amhluadh air na fàidhean; seadh, còmhdaichidh iad uile am beul, oir cha-n'eil freagradh air bith o Dhia.

8 Ach gu deimhin tha mise làn de chumhachd, de spiorad an Tighearn', agus de bhreitheanas, agus de neart; a leigeadh ris 'ensaontais do Iacob, agus a pheacaidh do Israel.

9 Cluinnibh so,guidheam oirbh, a cheannarda taighe Iacoib, agus a luchd-stiùiraidh taighe Israeil; sibhse aig am bheil fuath do bhreitheanas, agus a tha 'fiaradh gach uile cheartais:

10 A tha a' togail Shioin suas le fuil, agus Ierusaleim le dò-bheart.

11 Tha an ceannardau a' toirt breth air son duaise, agus an sagartan a' teagasg air son tuarasdail, agus am fàidhean a' fàistneachd air son airgid; gidheadh leigidh iad an taic air an Tighearn, ag ràdh, Nach 'eil an Tighearn 'n ar meadhon? cha tig aon olc oirnn.

12 Uime sin, air bhur son-sa bithidh Sion air a treabhadh mar mhachair, agus bithidh Ierusalem 'n a carnaibh; agus sliabh an taighe mar ionadaibh àrda na frìthe.

air ais dhan MICAH

Caibideal IV

1 Daingneachadh rìoghachd Chriosd; 3 bithidh a rìoghachd sìochail. 6 Buaidh na h-Eaglais.

ACH tarlaidh anns na làithibh deireannach gu'm bi sliabh taighe an Tighearn' air a dhaingneachadh air mullach nan sliabh, agus àrdaichear e os ceann nam beann; agus si'uthaidh na slòigh d'a ionnsuidh.

2 Agus théid mòran chinneach, agus their iad, Thigibh, agus rachamaid suas gu sliabh an Tighearna, agus gu taigh Dhé Iacoib; agus teagaisgidh e dhuinn m'a shlighibh, agus gluaisidh sinne 'n a cheumaibh; oir à Sion théid an lagh a mach, agus focal an Tighearn' à Ierusalem.

3 Agus bheir e breth am measg mhòran shluagh, agus bheir e achmhasan do chinnich làidir fad as; agus buailidh iad an claidhean gu coltair, agus an sleaghan gu corranaibh-sgathaidh: cha tog cinneach claidheamh an aghaidh cinnich, agus cha-n fhòghluim iad cogadh ni's mò.

4 Ach suidhidh iad, gach duine fo 'fhìonain, agus fo 'chrann-fìge fhein, agus cha chuir aon neach eagal orra: oir beul Iehobhah Dhia nan sluagh labhair e.

5 Oir gluaisidh na h-uile shluagh, gach aon ann an ainm a dhé fhéin; ach gluaisidh sinne ann an ainm Iehobhah ar Dé-ne, gu saoghal nan saoghal.

6 Anns an là sin, tha an Tighearn ag ràdh, cruinnichidh mi ise 'tha bacach, agus tionailidh mi ise 'tha air a fògradh a mach, agus ise a chuir mi fo àmhghar.

7 Agus ni mi ise 'bha bacach 'n a h-iarmad, agus ise 'bha a'r .a tilgeadh air falbh, 'n a cinneach laìdir; gus riaghlaidh an Tighearn os an ceann ann an sliabh Shioin, o so a mach, eadhon gu sìorruidh.

8 Agus thusa, O thùir an treud, a dhaingnich làidir nighinn Shioin, thig d' àm-sa; agus pillidh an t-sean nachdaranachd, an rìoghachd, gu nighinn Ierusaleim.

9 A nis carson a tha thu 'glaodhaich gu h-àrd? am bheil rìgh air bith annad? an do bhàsaich d'fhear-comhairle ? oir ghlac ioghannan thu, mar mhnaoi ri saothair.

10 Bi ann an saothair, agus beir, nighean Shioin, mar mhnaoi ri saothair: oir a nis théid thu mach as a' chaithir, agus gabhaidh tu còmhnuidh anns a' mhachair, agus théid thu eadhon gu Babilon; an sin saorar thu; an sin fuasglaidh an Tighearn thu à làimh do naimhdean.

11 A nis fòs tha mòran chinneach air cruinneachadh a'd' aghaidh, a tha 'g ràdh, Bitheadh i air a truailleadh, agus faiceadh ar sùil ar miann air Sion.

12 Ach cha-n aithne dhoibh so smuaintean an Tighearna, ni mò tlhuigeas iad a chomlhairle: oir ni e an cruinneachadh mar na sguaban a chum an urlair.

13 Eirich agus buail an t-arbhar, nighean Shioin; oir ni mise d' adharc 'n a h-iarunn, agus d'iongannan 'n an umha; agus buailidh tu 'n am bloighdibli mòran chinneach; agus coisrigidh tu an ionmhas do'n Tighearn; agus am maoin do Thriath na talmhainn uile.

air ais dhan MICAH

Caibideal V

1 Fàidheadhaireachd mu thimchioll Chriosd: 4 a rìoghachd ghlòrmhor: 8 Bheir e buaidh air a naimhdibh.

A NIS cruinnich thu fhéin ann am buidhnibh, O nighean bhuidhnean: chuairtich iad le feachd sinn; bhuail iad le slait air a' ghiall breitheamh Israeil.

2 Agus thusa, a Bhetlehem-Ephratali, ged tha thu beag am measg mhìltean Iudah; gidheadh asad thig a mach a m' ionnsuidhsa neach a bhitheas 'n a uachdaran air Israel; aig an robh a dhol a mach o shean, làithibh na sìorruidheachd.

3 Air an adhbhar sin bheir e thairis iad, gus an t-àm anns an toir ise, a tha gu leanabh a bhreth, dhachaidh clann; agus gus an iompaichear fuigheall am bràithrean, maille ri macaibh Israeil.

4 Agus seasaidh e, agus ionaltraidh e a threud ann an neart an Tighearna; ann am mòrachd ainme an Tighearn' a Dhia; agus bithidh iadsan air an iompachadh: oir a nis bithidh esan mòr gu ruig crìochan na talmhainn.

5 Agus bithidh esan 'n a shìth. 'N uair a thig an t-Asirianach d'ar tìr, agus a shaltras e 'n ar lùchairtibh, an sin togaidh sinn 'n a aghaidh seachd buachaillean, agus ochd cinn-fheadhna sluaigh.

cruinnich: assemble; buidhnibh: profit(?); bhuidhnean: troop; ghiall: jowl; chuairtich: enclose; slait: slats; mhìltean: miles; gidheadh: however; uachdaran: landlord; làithibh: forever; sìorruidheachd: eternity; adhbhar: motive; iompaichear: will be persuaded; fuigheall: remnant;

6 Agus cuiridh iad fearann Asiria fàs leis a' chlaidheamh, eadhon fearann Nimroid 'n a dhol a steach: mar so saoraidh iad sinn o'n Asirianach 'n uair a thig e chum ar fearainn agus 'n uair a shaltras e an taobh a stigh d'ar crìochan.

7 Agus bithidh fuigheall Iacoib am measg mhòran shluagh, mar an drùchd o'n Tighearn, mar na frasan air an fheur nach feith ri duine, agus nach fan ri macaibh dhaoine.

8 Agus bithidh fuigheall Iacoib am measg nan cinneach,'am meadhon mhòran shluagh, mar leòmhan am measg bheathaichean na frìthe, mar chuilean leòmhain 'am measg nan treud chaorach: e sin, ma théid e roimhe, araon saltraidh sìos agus reubaidh, agus cha téaruinn aon neach.

9 Togar do làmh suas os ceann do naimhdean, agus bithidh d'eascairdean gu léir air an gearradh as.

10 Agus tarlaidh anns an là sin, tha an Tighearn ag ràdh, gu'n gearr mise do chuid each a mach as do mheadhon, agus sgriosaidh mi do charbaid.

11 Agus gearraidh mi as bailtean d'fhearainn, agus tilgidh mi sìos d' uile dhaingnichean.

12 Agus gearraidh mi na druidhean a mach as do mheadhon; agus cha bhi fiosaichean air bith agad.

13 Do dhealbhan snaighte mar an ceudna gearraidh mi as, agus do dhealbhan seasmhach a mach as do mheadhon; agus cha toir thu ni's mò aoradh do obair do làmh.

14 Agus spìonaidh mi nìos do dhoireachan as do mheadhon: sgriosaidh mi fòs do naimhdean:

15 Agus ni mi dìoghaltas, ann am feirg agus ann an corruieh, air na cinnich, ionnus nach cual iad a leithid.

iompachadh: spìonaidh:

air ais dhan MICAH

Caibideal VI

1 Bha comhstri aig an Tighearn r'a shluagh air son am mi-thaingealachd. 13 Thug e achmhasan dhoibh air son an aingidheachd, 16 agus air son an iodhol-aoraidh.

EISDIBHSE nis ciod a tha an Tighearn ag ràdh; Eirich, tagair fa chomhair nam beann, agus cluinneadh na cnuic do ghuth.

2 Eisidibh-sa, O shléibhte, còmhstri an Tighearna; agus sibhse, a bhunaite làidir na talmhainn: oir tha còmhstri aig an Tighearn r'a shluagh, agus tagraidh e ri Israel.

3 O mo shluagh, ciod a rinn mise ort? agus ciod anns an do sgìthich mi thu? tog fianuis a'm' aghaidh.

4 Oir thug mi nìos thu a tìr na h-Eiphit, agus à taigh nan tràillean shaor mi thu; agus chuir mi romhad Maois, Aaron, agus Miriam.

5 O mo shluagh, cuimhnich a nis ciod a' chomhairle a ghabh Balac rìgh Mhoaib; agus ciod am freagradh a thug Balaam mac Bheoir dha, o Shitim gu Gilgal; a chum gu'n aithnich sibh fìreantachd an Tighearna.

6 Ciod leis an tìg mi ann am fiannis an Tighearna; leis an strìochd mi mi fhéin an làthair an Dia a's àirde? an tig mi 'n a fhianuis le ìobairtibh-loisgte; le laoigh a bhithcas bliadhna dh'aois?

7 Aui bi an Tighearn toilichte le mìltibh de reitheachaibh, le deich mìltibh de shruthaibh olaidh? an toir mi mo cheud-ghin air son mo chionta; toradh mo chuirp air son cionta m'anama?

8 Dh'fheuch e dhuit, O dhuine, ciod a tha maith; agus ciod a tha an Tighearn ag iarraidh ort, ach ceartas a dheanamh, tròcair a ghràdhachadh, agus gluasad gu h-iriosal maille ri d' Dhia.

9 Tha guth an Tighearna 'glaodhach ris a bhaile, agus bheir an duine glic fainear d'ain: éisdibh-sa an t-slat, agus an Ti a dh'orduich i.

10 Am bheil fathasd ionmliasan na h-aingidheachd ann an taigh an droch dhuine; agus an tomhas gann a tha gràineil?

11 Am meas mise glan i leis na meighibh eucorach, agus le màla nan cothrom cealgach?

12 Aig am bheil a daoine beartach làn ainneirt: agus labhair a luchd-àiteachaidh breugan; agus tha an teangadh cealgach 'n am beul.

13 Uime sin tionsgnaidh mise air do bhualadh, air do dheanamh fàs air son do lochdan.

14 Ithidh tu, ach cha sàsuichear thu; agus bithidh do leagadh ann ad mheadhon; agus gabhaidh tu greim, ach cha glileidh thu: agus an ni sin a ghléidheas tu, bheir mise do'n chlaidheamh.

15 Cuiridh tu, ach cha bhuain thu: bruthaidh tu meas a' chroinn-olaidh, ach cha-n ung thu thu fhéin le h-olaidh; agus dearcan an fhìon- nuaidh, acli cha-n òl thu fìon.

16 Oir choimhid thu reachdan Omri, agus uile oibre taighe Ahaib; agus tha sibh ag imeachd 'n an comhairlibh; a chum gu'n deanainn-sa 'n a h-ionad fàs i,agus a luchd-àiteachaidh 'n an sgeig; agus gu'n giùlain sibhse masladh mo shluaigh-sa.

air ais dhan MICAH

Caibideal VII

1 Chuir an Eaglais a muinghin ann an Dia. 8 Rinn i gairdeachas 'n a dòchas ri saorsa. 11 Thug Dia misneach dhi le bhi 'gealltuinn gu'n smachdaicheadh e a naimhdean. 18 Tròcairean Dhé do thaohh a shluaigh.

MO thruaighe mise! oir dh'fhàs mi mar luchd-tionail a' mheas shamhraidh; mar luchd-dàoghluim an fhìon-fhogharaidh: cha-n'eil aon bhagaide r'a h-itheadh: tha m'anam ag iarraidh a' cheud thoraidh.

2 Bhàsaich an t-ionracan as an fhearann, agus cha-neil neach treibhdhireach am measg dhaoine: tha iad uile a' gabhail fath air son fola: tha iad, gach aon, a' sealg a bhràthar le lìon.

3 A chum gu'n dean iad olc le uile dhìchioll an làmh; tha am prionnsa agus am breitheamh ag iarraidh duaise: agus tha an duine mòr a' foillseachadh a dhroch thograidh: mar sin tha iad 'g a phasgadh suas.

4 Tha an ti a's fearr dhiubh mar dhris; tha an ti a's ionraice 'n am measg mar phris dhroighinn: is e so là do luchd-faire; tha do smachdachadh air teachd; a nis bithidh ad ann an imcheist.

5 Na h-earbaibh á caraid; na cuiribh muinighin ann am fear-iùil: o'n té a luidheas ann ad uchd gléidh dorsan do bheoil.

6 Oir tha am mac a' toirt eas-onoir do'n athair; tha an nighean ag éirigh suas an aghaidh a màthar, bean a' mhic an aghaidh a màthar-cheile: is iad naimhdean duine muinntir a thighe fhéin.

7 Ach seallaidh mise ris an Tighearn: bithidh modhòchas ann an Dia mo shlàinte: éisdidh mo Dhia rium,

8 Na dean gairdeachas a'm' aghaidh, mo nàmhaid; ged thuit mi, éiridh mi; ged shuidh mi ann an dorchadas, bithidh an Tighearn 'n a sholus dhomh.

9 Giùlainidh mi corruich an Tighearn', a chionn gu'n do pheacaich mi 'n a aghaidh; gus an tagair e mo chùis, agus an toir e breth air mo shon: bheir e mach mi chum an t-soluis; chi mi 'fhìreantachd.

10 Agus chi mo nàmhaid sin, agus còmhdaichidh nàire ise 'thubhairt rium, C' àit am bheil an Tighearn do Dhia? chi do shùilean am miann oirre; a nis saltrar sìos i mar chlàbar nan sràid.

11 Anns an là 's am bi do bhallachan air an togail, anns an là sin cuirear 'am fad uait an t-ordugh.

12 Anns an là sin fòs thig iad a d'ionnsuidh Asiria, agus o na bailtibh daingnichte; agus o'n daingneach eadhon gus an amhainn; agus fhairge gu fairge, agus o shliabh gu sliabh.

13 Gidheadh bithidh an talamh 'n a fhàsach, air son a luchd-àiteachaidh, air son toraidh an deanadais.

14 Beathaich do shluagh le d' luirg, treud d' oighreachd, a tha 'gabhail còmhnuidh gu h-uaigneach 's an fhrìth; ann am meadhon Charmeil ionaltradh iad, ann am Bàsan agus 'anGilead, mar anns na làithibh o shean.

15 Mar anns na làithibh 's an d' thàinig iad a mach á tìr na h-Eiphit, nochdaidh mise dhoibh nithean mìorbhuileach.

16 Chi na cinnich, agus bithidh iad fo amhluadh air son an uile chumhachd: cuiridh iad an làmh air am beul, bithidh an cluasan bodhar.

17 Imlichidh iad an duslach mar nathair; gluaisidh iad a mach as an tuill mar chnuimhean na talmhainn: bithidh eagal orra roimh an Tighearn ar Dia-ne, agus bithidh iad fo gheilt air do shon-sa.

18 Cò a's Dia ann cosmhuil riutsa, a mhaitheas aingidheachd, agus a ghabhas seachad air eusaontas iarmaid 'oighreachd? cha ghléidh e a chorruich gu sìorruidh a chionn gur toigh leis tròcair.

19 Pillidh e a ràs, gabhaidh e truas dinn: comhdaichidh e ar n-eusaontais: seadh, tilgidh tu an uile lochdan ann an doimhneachdaibh na fairge.

20 Coimhlionaidh tu an fhàriim do Iacob agus an tròcair do Abraham, a mhionnaich thu do ar n-aithrichibh o na làithibh o shean.

Leabharean Bhioball” air ais

NAHUM

Caibideil I.

1 Mòrachd an Tighearna. 7 Bithidh e ^n a dàiaingàieach làidir dhoibh-san a chuireas an dòchas ann; 8 ach hheir e crìoch iondan air a naimhdibh.
AN fliàistneachd mu thirachioU Nine- bheh. Leabhar seallaidh Nahuim an Elcosich.

2 Tha Dia eudmhor, agus ni an Tighearn

dìoghaltas; ni an Tighearn dìoghaltas, agus

tha e ann am feirg; ni an Tighearn dàogh-

altas air 'eascairdibh; agus taisgidh e

corruich air son a naimhdean.

3 Tha 'n Tighearn mall a chum feirge, agus

mòr ann an cumhachd, agus cha saor an

Tighearn air chor air bith an t-aingidh.

Anus a' chuairt-ghaoith agus anns an

doiuinn tha a slihghe, agus is iad na neoil

luaithre a chos.

4 Bheir e achmhasan do'n fhairge, agus ni

e tioram i; agus tiormaichidh e suas na

h-aimhnichean uile: shearg Bàsan agus

Carmel; agustha blàth Lebanoin air cràon-

adh.

5 Criothnaichidh na sléibhtean roimhe-san,

agus leaghaidh na cnuic; agus tha an talamh

air a losgadh suas 'n a làthair; an saoghal,

agus 'uile luchd-àiteachaidh.

G Cò a's urrainn seasamh roimh 'fliearg-

san ? agus cò 'dh'fheudas fuireach ann an

dian-theas a chorruich.^ tha a chorruich air

a dòrtadh a mach mar theine, agus tha na

creagan air an tilgeadh sìos leis.

7 Is maith an Tighearn, is daiugneach

làidir e ann an là na h-airce, agus is aithne

dha iadsan a tha 'cur an dòchais anu.

_ 8 Ach le tuil a' ruith thairis bheir e crìoch

iomlan air an dream a dh'éireas 'n a agh-

aidh; agus ruaigidh dorchadas a naimh-

dean.

9 Ciod a tha sibh a' srauaineachadh an

aghaidh an Tighearna ? ni e crìoch iomlan;

cha-n éirich àmhghar suas an dara uair.

10 Oir ara feadh a tha iad air am fàlleadh

's a'chéilemarsgitheach; agusmar gura b';

ann air mhisg le 'ra f àon, caithear iad mar j

asbhuain làn thioram. i

11 Asad-sa chaidh aon a mach a dhealbh j

olc an aghaidh an Tighearna; droch fhear-

comhairle. |

12 Mar so tha an Tighearn ag ràdh, Ged

tha iad sànihach, agus fòs làonrahor, gidh- \

eadh gearrar as iad, agus siàiblilaidh iad air

771

falbh. Ge doriun mi thusa chlaoàdh, cha

clilaoidh mi thu ni's raò.

13 Oir a nis brisidh mi a chuing-san

dhiot, agus sgaoilidh mi as a chéile do

cliuibhrichean.

U Agus thug an Tighearn àithne mu d'

thimchioll, nach froisear a mach d' ainra

ni's mò. A mach à taigh do dhiathau gearr-

aidh raise an àomhaigh shuaighte, agus an

àomhaigh leaghta; orduichidh mi d' uaigh,

oir dh' fhàs thu gràineil.

15 Feuch air na sléibhtibh cosan an ti a

tha 'toirt deadh sgeoil leis, a tha 'craobh-

sgaoileadh sàthe: Iudah, gléidh d' àrd-

fhéillean; coimhlion do bhòidean: oir cha

siubhail an t-aingidh ni's mò tromhad; tha

e gu tur air a ghearradh as.

Caibideil IL

1 Aisigidh Dia òirdheirceas Iacoib a ràs: S

ogus bheir e armaillean mòra an aghaidh

Ninehheh chum a/àsacàiadh gu tur,

^r^HA esan a phronnas ann am bloighdibh

JL air teachd a nìos fa d' chomhair;

gléidh an daingneach, cuir faii-e air an

t-sHghe, dean do leasraidh làidir, neartaich

gu treuu do chumhachd.

2 Oir aisigidh an Tighearn a rìs òirdheirc-

eas Iacoib, raar òirdlieirceas Israeil: oir

rahill an luchd-millidh iad, agus sgiios iad

an geugan.

3 Rinneadh sgiath a dhaoine cumhachdacli

dearg, tha na gaisgich ann an sgarlaid:

bithidh na carbadan mar leusaibh lasavach

ann an là 'ulluchaidh; agus crathar gu

h-uamhasach nasleaghan giubhais.

4 Bithidh na carbadan air bhoile auns na

sràidibh, buailidh iad an aghaidh a chéile

anns na h-ionadaibh farsuinn: bithidh an

dreach mar leusaibh, ruithidh iad mar

dhealanaich.

5 Ni e àireamh air a dhaoine trenna a ràs:

leagaidh iad a sìos 'n an imeachd: ni iad

deifir a chum a bhalla, agus ulluichear an

dàdeiu.

6 Fosgailear geatachan na h-aimhne, agus

bithidh an làichairt air a sgaoileadh.

7 Agus bheirear Husab air falbh 'ara

bruid, bheirear suas i; agus a gruagaichean

'n a co-imeachd mar le guth cholumaja, a'

buahxdh air an uchd.

8 Ach tha sruthan Ninebheh mar linne

uisge; agus tha iadsau a' teicheadh. Seaa-

NAIIUM, III.

Fibh, seasaibh; ach cha seall aon ueach 'ii a

dhéigh. 9 Glacaibh-sa a' chreach airgid, glacaibh

a' chreach òir; oir cha-n'eil crìoch air an

ionmhas ghlòrmhor, leis gach uile sheòrsa

de shoithichibh ràomhach.

10 Tha i falamh, agus faoiu,agus fàs, agus

tlia an cridhe a' leaghadh, agus na glàiineau

a' bualadh air a chéile; agus tha mòrau

cràidh auns na h-uile leasraibh; agus tha |

an aghaidheau gu léir a' tionail dorchadais. j

11 C'àitam bheil còmhnuidh uan leòmhan, i

agus àite-beathachaidh nan leòmhan òga à |

far an do ghluais an leòmhau, an seanu

leòmhan, agus cuilean an leòmhain, guu

aon air bith a chur geilt orm.

12 Reub an leòmhau gu leòr air sou a

chuileanan, agus mharbli e air sou a leòmh-

an-boirionn, agus làou e a thuill le cobh-

artach, agus 'uaimh le crcich.

13 Feuch tha mise ann ad agliaidh, tha

Tighearn nan sluagh agràdli,agusloisgidh

mi do charbadau 's an teine; agus ithidh

an claidheamh do leòmliain òga; agus

gearraidh mise do chreach o'n talamh, agus

cha chluinnear ui's mò guth do theachd-

airean.

Caibideil III.

1 Fààstneachd mu (àdmcMollléir-sgriosNinehlieli..

9 Cka-nurrainn a ludi-d-cuideacliaidh aùéarn-

adh.

IS truagh do'n chaithir fhuiltich ! tha i

uile 'n a ceilg, làu de i'oubainn; clia-

u'eil sgur air a' chreich.

2 Fuaim slait-sgiùrsaidh, agus tormau

farum nan rothau, agus nan each meam-

uach, agus nan carbad leumuach !

3 Togaidh aui marcach suas araon an

claidheamh loiunreach, agus an t-sleagh

Ilomhaidh; agus tha mòran de mhairbh ann,

agus àireamhmhòrde chorpaibh: cha-u'eil

cràoch air an closaichibh; tha iad a' tuis-

leachadh air an corpaibh:

4 Air son làonmhoircachd stràopachais na

stràopaich maisich, bau-mhaighstir nan

druidheachdau; a tha 'rcic chinneach le

a stràopachas, agus theaghlaicheau le a

druidheachdan.

5 Feuch, tha mise a'd' aghaidh, tha taigh-

earn nan sluagh ag ràdh, agus leigidh mi

ris do sgiortan air d' aghaidh, agus foill-

sichidh mi do na cinnich do lomuochduidh,

agus do na ràoghachdaibh do mhasladh.

6 Agus tilgidh mi salchar gi-àineil ort,

agus ni mi suarach thu, agus cuiridh mi

thu mar bhall-amhairc.

7 Agus tai-Iaidh, iadsau uile a dh'amh-

772

airceas ort, gu'n teich iad uait, ag^us their

iad, Rinneadh Ninebheh 'n a fàsach, cò

'chaoidheas i à cia as a dh'iarras mi luchd-

comhfhurtachd air do shou ?

8 Am fearr thusa na Ko sluaghmhor a

bha air a suidheachadh am measg nan aimh-

nicheau; aig an robh na h-uisgeachan mu'n

cuairt di, aig an robli an fhairge mar dhàd-

eiu, agus a' mhuir marbhalla.

9 B'e Etiopia agus an Eiphit a neart, agus

blia siu anbharrach: b' iad Put agus Lubim

'â–  a luchd-cuideachaidh.

I 10 Gidheadh thugadh air falbh i, dh'imich

i ann am braighdeanas: bha a clann òg fòs

1 air am pronuadh 'n am bloighdibh aig

ceanu nan uile shràidean: agus thilg iad

croinn air sou a daoineurramach,agusbha

a daoine mòra gu léir air an ceangal ann

an slabhruidhean.

I 11 Bithidh tusa fòs air mhisg; folaichidh

tu thuféin; iarraidh tu dàdeiu o'n nàmhaid.

j 12 Bithidh d'uile dhaingnichean làidir mar

! chroinn-fhàge leis na ceud fhàgibh abuich:

ma ehrathar iad, tuitidh iad ann am beul

an ti a dh'itheas iad.

13 Feuch, tha do dhaoiue mar mhnathan

ann ad mheadhou: sgaoilear gu farsuiuu

do d' uaimhdibh geatachan do thàre; caith-

idh an teiue do chroinn-dhruididh.

14 Tarruiug uisge dJiuit fhéin air son an

i fheachd, neartaich do dhainguichean làidir:

rach a stcach do'n chriadh, agus post an

làthach; daiugTiicli an àth-chriadha.

15 An sin ni an teine do chaitheamh;

gcarraidh an claidheamh as thu, ithidh e

suas thu mar a' clinùmh-chnuimh: dcau thu

! fhéin làonmhor mar a' chnàmh-chnuimli, deau

thu fhéin làonmhor mar an locust:

â–  16 Rinn thu do luchd-malairt làonmhor

thar reultau uéimh: millidh a' chnamh-

chnuimh, agus siàibhlaidh i air falbh.

! 17 Thaiadsan a chrùnadh aunad inar na

i locuist, agus do chiun-fhcadhua mar na

fionnain-fheoir, a cliòmhuuicheas anns na

bai-rauaibh 's an là fhuar; ach 'n uair a

dh'éireas a' ghrian teichidh iad air falbh,

agus cha-n'eil fios cia an t-àit'am bheil iad.

IS Tha do bhuachaillean ri clò-chodal,

ràgh Asiria: tha d' uaisleau 'n an tànih: tha

do shluagh air an sgapadh air na sléibhtean,

agus cha-n'eil aon neach ann g' an cruinu-

eachadh.

19 Cha-n'eil leigheas air do bhruthadh:

tha do lot nimhneach: na h-uile a chluinn-

eas iomradh ort, buailidh iad am basau 08

do cheanu; oir cò air nach do shiubhail d'

olc an còmhuuidh à

HABACUC

Caibideil I.

1 Binn Hàbacuc gearan a hhrhjli fòirneirt agus

ainrjidheachd a shluaigh. 5 Nochdadài, dha

dloghaltas eagalach an Tigkearna le Idimh

nan Caldcach,

AN fhàistneachd a chuunaic Habacuc

am fàidh.

2 Cia fhad, Thighearn', a ghlaodhas mi,

agus nach éisd i\\\xà a ghlaodhas mi riut air

sou fòirueirt, agus nach saor thu]

3 carson a tha thu 'iiochdadh dhomh

aingidheachd, agus a' toirt orm sealltuinu

air doilghios] oir tha creach agus fòirneart

fa m' chomhair; agus luchd-dàisgaidh strà

agus aimhreite.

4 Air an adhbhar sin tha an reachd air fàil-

neachadh, agus cha-u'eil breitheauas uair

air bith a' dol a mach: oir tha an cioutach

ag iadhadh mu thimchioll an fhàrein: uime

8in tha breitlieauas eucorach a' dol air

aghaidli.

5 Faicibh am measg nan cinueach, agus

amhaircibli, agus gabhaibh iougantas gu

mòr: oir ui mise obair 'n 'ur làithibh, nach

creid sibh ged iuusear i duibh.

6 Oir feuch, dùisgidh mi suasna Caldcich,

an ciuueach searbli agus éasgaidh siu, a

dh'imiclieas troimh leud an fhearainu, a

ghabhail seilbh air na h-àiteachaibh-còmh-

uuidh nach leo féiu.

I 7 Tha iad uamliasach agus eagalach: thig

am breitheauas agus an òirdheirceas a

mach uatha féiu.

8 Tha 'n eich fòs ui's luaithe na liopaird,

agus tha iad ni's buirbe na madaidh-alluidh

an aumoich: agus sgaoilidh am marcaichean

iad fhéin, agus thig am marc-shluagh o ioma-

chéiu: itealaichidh iad mar an iolair a

dheifricheas gu itheadh.

9 Thig iad uile air sou ainneirt: sgriosaidh

iad rompa mar a' ghaoth an ear; agus

cruinuichidh iad braighdeau mar a' ghaiu-

eamh.

10 Agus ni iad sgeig air ràghribh, agus

bithidh priouusachan 'n an càiis-mhagaidh

dhoibh: ni iad fauoid air gach daingneach

làidir; agus cruachaidh iad suas talamh,

agus glacaidh iad e. |

11 An sin caochhiidh an inntinn, agus

siùbhlaidh iad air falbh, agus measar iad

cioutach. Tha an ueart so aca o an dia.

12 Nach 'eil thusa o shàorraidheachd,

Thighearua, mo Dhia-sa, lu' aon uaomh ?

cha bhàsaich siuu. O Thighearna, dh'orduich

thu iadsan air son breitheauais; agus

Dlié chumhaclidaich, dhaingnich thu iad air

sou smachdachaidh.

13 tha do shùilcau ni's gloiue na gu'n seall

thu air olc, agus cha-u fheud thu amharc

uir aiugidheachd: c' uim' am blieil thu 'g

773

amharc air luchd-ceannairc, agus a' fantuinn

a'd' thosd an uair tha 'n t-aiugidh a' slugadJi

suas an duine a's iouraice na e fhéin à

14 Agus c'uim' am bheil thu 'deanamh

dhaoine mar iasg na fairge, mar na uithibh

suàgach aig nach 'eil aon fhear-riaghlaidh

os an ceauu à

15 Tha iad 'g an togail suas uile leis an

dubhau; tha iad 'g an glacadh 'n an làou,

agus 'g an cruiuueachadh 'n an eaugaich;

uime siu tha iad aoibhneach agus ait.

16 Air an adhbhar sin tha iad ag àobradh

d an làou, agus a' losgadh tàiise d' an eaug-

aich: a chionn leo sin gu bheil an cuibh-

rioun reamhar, agus an lòn pailt.

17 An dean iad air an adhbhar sin an làon

falamh, agus uacli caomhain iad a bhi sàor-

mharbhadli nan ciuueach ?

Caibideil II.

1 Dh' ordxdcheadh do Hahacuc an fhàistneadid

a sgrìobhadh. 6 Nithear breithe'anas air an

t-sluagh a mheudaicheas an ni nach leo fhéin,

9 orrasan a shanntaicheas droch shamit, 12

agus orrasan a dhaingnicheas an caitldr le

aingidheachd.

SEASAIDH mi air m' fhaire, agus cuiridh

mi mi fhéin air an tùr, agus fcuchaidh mi

ciod a their e rium, agus ciod a fhreagras

nii 'n uair a chronuicliear mi.

2 Agus fhreagair an Tighearn mi, agràdh;

sgrìobh an t hàistueachd, agus dean soilleir

1 air clàraibh, air chor as gu'm feud esan

ruith a leughas i.

3 Oir tha 'n fhàistneachd fathasd air son

aimsir sliòuraichte, ach air a' cheann mu

dheireadh labhraidh i, agus cha deau i

breug: ged a uà i uioille, feithrithe; oirgu

I deimhiu thig i, cha bhi i air dheireadh.

j 4 Feuch, cha-n'eil 'anam-sau, a tha air a

! thogail suas, ceart an taobh a stigh dheth:

ach mairidh am f àrean beò le a chreidimh.

5 Seadh fòs, uiar dhuiue 'théid as an

rathad le fàou, tha e uaibhreach, agus

cha-u'eil e 'gabhail fois; a' meudachadh a

chàocrais raar an uaigh; agus mar am bùs

cha-n fheudar a shàsuchadh; agus tha e

'cruinueachadh d'a ionusuidh uan uile

chiuueach, agus a' tional dha fhéin nan uile

shluagh.

6 Kach tog iad so uile suas cosamhlachd

'n a aghaidh, agusgnùth-fhocal tàmailteach

ui'a thimchioll, ag ràdh, Is truagh dha-san

a raheudaicheas an ui nach leis fhéin ! cia

fhad? agus dha-san a luchdaieheas e fhéin

le criadh thiugh.

7 Nach éirich iadsan suas gu grad a

theumas thu; agus nach dùisg iadsau a

chuireas dragh ort? agus nach bi thusa

dhoibh mar chobhartach?

S 1 chiouu gu'u do chreach thu mòruu

IIABACUC, III.

chinneach, creacliaicUi uile iarmad nan cinn-:

eacli thusa: air son fola dbaoino, agus

sàruchaidh an fhearainn, na caithreach,

agus a h-uile luchd-àiteachaidh.

9 Mo thruaighe esan a tha 'sanutachadh

le droch shannt d'a thigh; a chum a nead

a shuidheachadh gu h-àrd; gu e fhéin a

shaoradh o cliumhaclid àmhghair.

10 Dhealbh thu nàire do d' thigh, le

mòran shhiagh a ghearradh as; agus pheac- j

aich thu an aghaidh d' anama fhéin. 1

1 1 Oir glaodhaidh a' chlach a mach as a'

bhalla; agus freagi-aidh an t-sail as an '

fJiiodh i. I

12 Is an-aoibhin dha-san a thogas bailele ^

fuil, agus a dhaingnicheaa caithir le aing- '

idheachd.

13 Feuch, nach ann o Thighearn nan

sluagh a tha so, gu'n saothraicheadh daoine

anns an toine, agus gu' n sgàthicheadh slòigh

iad fhéin air son ni faoin ?

14 Gu cinnteach làonar an talamh le eòlas

glòire an Tighearna, mar tha na h-uisgeach- ,

an a' còmhdacliadh na fairgc.

15 Is an-aoibhiu dha-san a tha 'toirt air a

choimhearsnach òl, a tha'cur ris a' chopain,

agus'gachurairmhisgmarau ceudna,cimm

gu'n amhairceadh e air a lomnochduidh. I

16 Tha thu air do làonadh le nàire 'an àite

glòire: òl thusa fòs, agus bitheadh do roimh-

chraicionn air a leigeadh ris: riutsa pillear ^

cupan làimhe deise an Tighearn'; agus

bithidh sgeith nàrach air do ghlòir.

17 Oir ni ainneart Lebanoin do chòmh-

dachadh, agus cuiridh sgrios ainmhidhean

eagal ort; air son fola dliaoine, agus air sou

sàruchaidh an fhearainn, na caithrcach,

agus a h-uile luchd-àiteachaidh.

18 Ciod an tairbhe 'tha 's an àomhaigh

shnaighte, gu'n d'rinn am fear a dhealbh i

a snaigheadh: anns an àomhaigh leaghta,

agus ann am fear-teagasg nam breug, gu'n

earbadh fear-deanamh na h-oibre so aisde, '

a dheanamh àodholan balbha ? !

19 Is truagh dha-san a tha ag ràdh ris an

fhiodh, Dàiisg: ris a' chloich bhailbh, Eirich.

An teagaisg i? Feuch, tha i air a cur thairis

le h-òr agus airgiod; agus cha-n'eil anail

air bith an taobh a stigh dhi.

20 Ach tha an Tighearn 'n a theampull

naomh: bi a' d' thosd 'n a fhianuis, tha- j

laimh uile. '

Caibideil III. I

1 Urnuigh Habacuc. 3 Mòruchd an Tirihearna. \

17 Nodid am fàidh gun robh a chreidiinh

àààdir ann an Dia a shlàinte.

URNUIGH Habacuc an fhàidh air

Sigionot.

2 Thighearna, chuala mi do chainnt; bha

eagal orm: Thighearn', ath-bheothaich d'

obair ann am meadhou uam bliadhnachan,

ann am meadhon nam bliadhnachan dean

aithnichte; ann an coiTUÃŒch cuimhnich

Iròcair. i

774

3 Thàinig Dia o Themau, agus an Ti naomh

shliabh Pharaiu. Selah. Chòmhdaich a

ghlòir na néamhan, agus bha an talamhlàu

d'a chliàl.

4 Agus bha a shoilleireachd mar a' ghrian;

a làimh shruth déarsauuan soluis; agus

an siu bha àite foluich a mhòrachd.

5 Roimh a ghuàiis chaidh a' phlàigh; agus

chaidh eibhleau teiue mach o 'chosaibh.

6 Sheas e, agus thomhais e an talamh;

dh'amhairc e, agus sgap e na cinnich as a

chéile; agus bha na sléibhtean sàorruidh

air am briseadh; chrom na cnuic bhith-

bhuan; tha a shlighe maireauuach.

7 Chunnaic mi pàilliunau Chusain ann an

àmhghar: chriothnuich brat-sgàile fearainu

Mhidiain.

S An robh corruich air an Tighearn ris na

tuiltibh ? an robh d'fhearg an aghaidh nan

aimhuichean ? an robh do chorruich an

aghaidh na fairge, gu'n do mharcaich thu

air d' eachaibh, agus air do charbadaibh-

slàiute ?

9 Rinneadh do bhogha glan-riiisgte, a réir

nam mioun do na treubhan, caclhon d'fho-

cail. Selah. Sgoilt thu an talamh le sruth-

aibh.

10 Chunnaic na sléibhtean thu agus

chriothnuich iad: ghabh tuil uan uisgeachan

seachad: chuir an t-aigeiu a mach a ghuth,

thog an doimhne suas a làmhan.

1 1 Sheas a' ghrian agus a' ghealach 'n an

àite: 'w an solus shiubhail do shaighdeau;

'n an dealradh do shleaghan làomhaidh.

12 Dh'imich thu troimh an fhearanu ann

am feirg, bhuail tlm na cinuich ann an

corruich.

13 Chaidh thu mach air sou téarnaidh do

shluaigh, air son téarnaidh do nihuini tir

ungta: bhuail thu 'n ceann o thigh an

aingidh; leig thu ris na bunaitean gu ruig

a' mhuineil. Selah.

14 Bhuail thu le d' shlait ceann a bhail-

tean. Ruith iad a mach mar chuairt-

ghaoith gu ar sgapadh; bha an gairdeachas

mar gu'n sluigeadh iad am bochd gu

h-uaigueach.

15 Choisich thusa troimh an fhairge le

d'eachaibh: troimh chruinneachadh nan uisg-

eachan mòra.

16 'N uair a chuala mi, chriothnuich mo

chom: bha nio hh.\\Q air chrith roimh do

ghuth: chaidh lobhadh a steach ann am

chnàmhan, agus chriothnuich mi ann am

àite; a chum gu'm biodh fois agam ann an

là an àmhghair: 'n uair a théid e suas an

aghaidh an t-sluaigh, agus a chlaoidheas e

iad le 'bhuidhnibh.

17 Ged nach toir an crann-f àge uaith blàth,

agus ged nach f às air an fhàonain ciuneas;

ged fhàiluich meas a' chroinn-olaidh, agus

ged nach toir na machraicheau uatha lòu;

ged ghearrar an treud as o 'n mhainnir, agus

ged nach bi buar aii- bith auus na buailtibh j

18 Gidheadh ni mise gairdeachas anns an agus ni e mo chosan mar chosaibh éildo, Tighearn, ui mi aoibhueas ann an Dia mo j agus bheir e orm coiseachd air m' ionadaibh shlàinte. j àrda. Do'n ard-fhear-chiuil air m' inueal-

19 Is e an Tighearn lehobhah mo ueart, I aibh teudach.

Leabharean Bhioball” air ais

SEPHANIAH

Caibideil I.

1 An t-àm 's an (Trinn Sepham'àh fàidheadair-eachd. 2 Smachdaidndk Dia duayh Ivdah

air son am peacaidhean,

FOCAL an Tighearn' a thàinig gu Seph-

aniah mac Chusi, mhic Ghedaliah,

nihic Amariah, mhic Hisciah, ann an làitli-

eau losiah, mhic Amoiu, rìgh Iudah.

2 Sgriosaidh mise gu tur na h-uile nithean

bhàrr aghaidh an fhearaiuu, deir an taigh-

earn.

3 Sgriosaidh mi duine agus ainmhidh,

sgriosaidh mi eunlaith an athair, agus

iasgan na fairge,agus na cip-thuislidh raaille

ris na h-aingidh: agus geari'aidh mi as an

duine bhàrr aghaidh an fhearaiuu, deir an

Tighearn.

4 Sànidh mi fòs a mach mo làmh air Iudah,

agus air uile luchd-àiteachaidh lerusaleini;

agus gearraidh mi as fuigheall Bhaail o'n

àite so; ainm an luchd-àobraidh maille ris

na sagartan;

5 Agus iadsan a tha 'g aoradh do fheachd

néimh air mhuUach nan taighean; agus iadsan

a tha 'g aoradh, agus a' mionnachadh air

an Tighearn, agus fòs a' mionuachadh air

Malcham;

6 Agus iadsau a phill air an ais o'u taigh-

earn; agus iadsan nach d'iarr an Tighearn,

agus nach dfhiosraich dheth.

7 Bithibh tosdach an làthair an Tighearn'

lehobhah, oir tha là an Tighearna dlàith;

oir.dh'uUuich an Tighearn iobairt, ghairm

e 'aoidheau.

8 Agus tarlaidh ann an là àobairt an

Tighearna gu'n smachdaich mise na prionn-

saehan, agus clann nan ràghrean, agus na

h-uile a tha air an eideadh le culaidh

choimhicli.

9 Agus air an là cheudna smachdaichidh

mi iadsan uile a tha 'leum air a' stairsnich,

atha 'làonadh taighean am maigh.stirean le

ainneart agus le ceilg.

10 Agus tarlaidh air an là sin, 'iha an

Tighearu ag ràdh, gu'm bi fuaim éighich o

gheata an éisg, agus ulartaich o'u dara baile, agus bruanadh mòr o na cnocaibh.

11 Ard-ghuilibh, a luchd - àiteachaidh

Mhacteis, oir tha 'n luchd-malairt gu h-iom-

lan air an gearradh as; tha uile luchd-

giàilain an airgid air am milleadh.

12 Agus tarlaidh anns an àm siu, gu'u

rannsaich mise Ieru.salemle coinnIibh,agus

775

[ smachdaichidh mi na daoine a tha socaàr

I air an deasgaiuibh; a tha 'g ràdh 'n an

cridhe, Cha dean an Tighearn maith, ni mò

ni e olc.

13 Air an adhbhar sin bithidh am maoiu

'n a chobhartach, agus an taighean 'n ani

fàsach: agus togaidh iad taighean, ach cha-u

àitich iad; agus suidhichidh iad fàon-liosan

ach cha-n òl iad am fàon.

14 Tha là mòr an Tighearna dliàth, tha e

dlùth, agus a' greasadh gu mòr: tha guth

là an Tighearna searbh: guilidh an siu an

cumhachdach.

15 Is là feirge an là sin, là trioblaid agus

teauutachd; là fàsalachd agus léir-sgrios;

là dorcliadais agus ogluidheachd; là neul

agus tiugh-dhorchadais;

16 Là, trompaid agus iolaich an aghaidh

nam bailtean dainguichte, agus an aghaidh

nan tàir àrda.

17 Agus bhoir mise airc air daoine, iounus

gu'n siubhail iad mar dhoill, a chioun gu'n

j do pheacaich iad an aghaidh an Tighearn':

agus dòirtear a mach am fuil mar dhuslach,

agus am feoil mar aolach.

18 Ni mò dh'fheudas an airgiodno 'n òr an

saoradh ann an là feirge an Tighearna; ach

le teine 'eud-san loisgear am fearanu uile;

oir bheir e gu deimhin léir-sgrios obanu aii

uile luchd-àiteachaidh na tàre.

Caibideil II.

1 Earail chum ailhreachais. 4 Breitàieanas an

aghoÀdh nam Philisteach, 8 Mhoaib agus

A moin, 12 Etiojna, 13 agus Nànebheh.

CRUINNICHIBH sibh fhéin ri 'chéile,

seadh cruinnichibh ri 'chéile, fhin-

[ eadh gun iarraidh:

2 Mu'n tig an t-ordugh gu buil, mu'n siubh-

[ail 'ur là seachad mar mholl; mu'n tig

corruich gharg an taighearu' oirbh, mu'n

tig là feirge an taighearu' oirbh.

3 larraibh-sa an Tighearn, uile dhaoiue

ciàiine na talmhainn, a dh'oibrich a bhreith-

, eanas; iarraibh fàreantachd, iarraibh mac-

[ antachd: fcudaidh e bhith gu'n téaruar

sibhse ann an là feii'ge an Tighearna.

I 4 Gu dearbh tréigcar Gasa, agus cuirear

fàs Ascelou: fògraidh iad a mach Asdod

air mheadhou-Ià; agus bithidh Ecron air a

spàonadh à freumh.

[ 5 Mo thruaighe luchd-àiteachaidh sliosa

na fairge, cinneach nan Cereteach: tha

focal an Tighearna 'n 'ur n-aghaidh. O

SEPHANIAH, III.

Chanaain, a thàr nam Philisteach, sgrios-

aidh mise thu, ionuus nach bi aon 'g ad

àiteachadh.

6 Agus bithidh taobh na fairge 'n a bhoth-

ain aig buachaillibh, agus 'n a mhainneir-

ean aig treudaibh.

7 Agus bithidh an slios aig iarmad taighe

Iudah; ionaltraidh iad air: ann an taighibh

Asceloin luidhidh iad sìos anns an anmoch:

oir thig an Tighearn an Dia g' an amharc,

agus blieir e air an ais am braighdean.

8 Chuala mise masladh Mhoaib, agus

anacainnt cloiune Anioin, leis an d'rinn iad

mo shluagh-sa mhaslachadh, agus iad fhéin

a mheudachadh an aghaidh an cràochan.

9 Air an adhbhar sin mar is beò mise, tha

Tighearn nan sluagh, Dia Israeil, ag ràdh;

gu deimhin bithidh Moab mar Shodom,

agus clann Amoin mar Ghomorah, 'n a

f liàsach eanntagaich, agus 'n a phuill shal-

ainn, agus 'n a léir-sgrios sàorruidh; ni

fuigheall mo shhiaigh-sa an creachadh,

agus iarmad mo chinnich an sealbhachadh.

10 So gheibh iad air sou an uabhair, a

chionn gu'n d'thug iad masladh, agas gu'n

do mheudaich siad iad fhéin an aghaidh

cinnich Tighearna nan sluagh.

11 Bithidh an Tighearn uarahasach 'n an

agliaidh: oir bheir e gort air uile dhiath-

an na talmhainn; agus bheir iad aoradh

dha-san, gach aon o 'àite fhéin, eadhon uile

eileanan nan cinneach.

12 Sibhse, mhuiuntir Etiopia, mar an

ceudna, mai-bhar sibh fhéin leis a' chlaidh-

eamh,

13 Agus sànidh e mach alàmh an aghaidh

na h-àirde tuath, agus sgriosaidh e Asiria;

agus ni e Ninebheh'n a làraich luim, tioram

mar an fhàsach.

14 Agus luidhidh treudan sàos'n a meadh-

on, uile bheathaichean natalmhainn: gabh-

aidh am pelican agus a' ghràineag tàmh

'n a h-àrd-dhoruis: bithidh am fuaim 'n a

h-uinneagaibh; bithidh fàsalachd anns an

sgàth-thigh: oir leigidh e ris a h-obair

sheudair.

15 So a' chaithir luathghaireach a ghabh

còmhnuidh gu téaruinte; a thuirt 'n a

cridhe, Tha mi, agus cha-n'eil ann ach mi.

Cionnus a dh'fhàs i 'n a fàsach, 'n a h-àite

air son bheathaichean gu luidhe sìos ann !

ni gach aon a théid seachad oirre sgeig,

ayus crathaidh e a làmh.

Caibideil III.

1 Thugadh geur-achmhasan do na h-Iudhaich

airson am peacaidhean. 8 Earail gu feith-

eamh air an Tighearn, 14 agusyu gairdiadias

a dheanamh 'w a shlàinle.

IS an-aoibhin dh'ise a tha ceannairceach

agus truaillte, do'n chaithir a tha ri

sàruchadh.

2 Oha d'thug 1 géill do'n ghuth; cha do

gliabh i crouachadh: cha d'earb i as an

776

Tighearn: cha do tharruinu i dlàith d'a

Dia.

3 Tha a prionnsachan an taobh a stigh dhà

'n an leòmhain bheucach; is madaidh-

alluidh an anmoich am breitheamhnau

cha-n fheith iad gus a' mhaduinn gun na

cnàmhan itheadh.

4 Is daoine eutrora fealltach a fàidhean:

thruaill a sagartan an t-iouad naorah: bhris

iad an reachd.

5 Tha an Tighearn cothromach 'n a meadh-

on: cha deau esan euceart: gach maduinn

bheir e breitheanas gu solus, cha-n fhàil-

nich e: ach cha-n'eil eòlas aig an eucorach

air nàire.

6 Ghearr mi as na cinnich: tha an tùir

uaigneach; rinn nii fas an sràideau, air

chor as nach 'eil aon 'g an imeachd: tha

am bailtean air an sgrios, gun duine sara

bith annta, guu aon ueach 'g an àitoachadh.

7 thuirt uii, Gu deiuihin bithidh ra'

eagal ort, gabhaidh tu tcagasg: mar siu

oha bhitheadli an àite-còrahnuidh air a

gliearradh as, cionnus air bith a smachd-

aichinn iad: ach dh'éirich iad gu moch,

agus thruaill iad an uile dheanadas.

8 Uinie siu feithibh-.sa riuuisa, tha an taigh-

earn ag ràdh, gus an là 's an éiricli nii suas

a chuui na creiche: oir is e mo rtiu na

cinuich a chruiuneachadh, na ràoghachdau

a tharruiug ri 'chéile; a dhòrtadh orra rao

chorruich, uile theas ni' fheirge: oir loisg-

ear an talamh gu h-iomJan le teine m'

eud-sa.

9 Gu deimhin pillidh mi 'n sin air na slòigh

teaugadh ghlan, gu gairra gu léir air ainm

an Tighearna, gu seirbhis a dheanarali dha

le aon rùu.

10 O thaobh thall airahuichean Etiopia,

bheir mo luchd-athchuinge, am measg rao

nihuiuutir sgapta, tabhartas a ni' ioira-

suidh.

11 Anns an là sin cha nàraichear thu air

son d' ui'Ie dheanadais, leis an do chiontaich

thu ann am aghaidh-sa: oir an sin bheir

mi air falbh as do mheadhon iadsan a tha

ri gairdeachas ann ad uabhar; agus cha-n

àrdaich thu ni's mò thu fhéin ann am shliabh

naomh-sa.

12 Fàgaidh nii fòsann ad mheadhon sluagh

anshocrach agus dàblidh; agus cuiridh iad

an dòchas ann an ainm an Tighearna.

13 Cha dean iarmad Israeil aingidheachd,

ni mò labhras iad breugan: ni niò gheibh-

ear teangadh chealgach 'n am bei3. Oir

ionaltraidh agus luidhidh iad sìos agus cha

chuir aon neach eagal orra.

14 Seiun, nigheau Shioin; tog iolach,

Israeil; bi ait, agus dean gairdeachas le

d' uile chridhe, nigliean lerusaleira.

15 Thug an Tighearn fiir falbii do bhreith-

eanais; phill Kàgh Israeil air falbh do

nainilKlean: tha'n taighearuann ad raheadh-

on; cha-n fhaic thu olc ni's mò.

HAGAI, I, II.

16 Amis an lài sin theirear ri Ierusalem,

Na bitheadh eagal ort; agus ri tàion, iXa

bitheadli do làmhan hig.

17 Tha'n Tighearn Dia ann admheadhon

cumhachdach; ui e do théarnadh; ni e

gairdeachas os do cheaun le hiathghair;

gabhaidh e fois 'n a ghràdh; ni e gaird-

eaclias os do cheann le seinn.

18 Cruinuichidh mi iadsan a'd' mheasg

a tha ri caoidh air son an àrd-choimh-

thionail, do'n roò/t a mhashidh 'n a eallaich.

19 Feuch, milhdh misc d' uile luchd-

j sàruchaidh anns an àm siu; agus leighisidh

mi ise a tha bacach, agus cruinnichidh mi

j ise a bha sgaoilte _; agus gheibh mi dhoibh

chià agus deadh ioniradh anns gach aon

j tìr anns an d' fhuair iad nàire.

20 Anns an àm sin bheir mi air bhur n-ais [ sibli; agus anns an àm 's an cruiunich mi sibh, bheir mi gun amharus dhuibh aium agus chài am measg uile chinneach na talrahainn, an uair a philleas nii air ais ['ur braighdeauas fa chomhair an sùl-sau, , deir an Tighearn.

HAGAI

Caibideilean na HAGAI


Caibideil I. 174

Caibideil II. 177

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

Caibideil I.

1 Chronuich am fàidh an sluagh do bhrìgh gu'n do ghabh iad còmhnuidh ann an taighean maiseach, 'n uairb ha taigh Dhé na fhàsach; 8 agus hbhrosnuich e iad gus an teampull a thogail.

ANN an dara bliadhna Dhariuis an rìgh, anns an t-sèathamh mìos, air a' cheud là de'n mhìos, thàinig focal an Tighearna le Hagai am fàidh gu Serubabel mac Shealtieil, uachdaran Iudah, agus gu Iosua. mac losedeich, an t-àrd shagart, ag ràdh;

2 Mar so Labhair Tighearn nan sluagh, ag ràdh, thuirt an sluagh so, Cha d' thàinig an t-àm gu taigh an Tighearn' a thogail.

3 An sin thàinàg focal an Tighearna le Hagai am fàidh, ag ràdh,

4 An àm dhuibh-se, O sibhse, còmhnuidh ghabhail 'n ur taighean maiseach, agus an taigh so 'n a fhàsach?

5 A nis ma ta mar so tha Tighearn nan sluagh ag ràdh, Thugaibh fainear bhur slighean.

6 Chuir sibh mòran, agus is beag a thug sibh a steach; tha sibh ag itheadh, ach cha-u'eil gu leòr agaibh: tha sibh ag òl, ach cha-n'eil sibh sàthach: tha sibh 'g ur u-éideadh, ach cha-n'eil aon neach blàth: agus esan a tha 'cosnadh tuarasdail, tha e 'g a chosnadh gu 'chur ann an spòran tolltach.

7 Mar so tha Tighearn nan sluagh ag ràdh, Thugaibh fainear bhur slighean.

8 Rachaibh suas a chum an t-sleibh, agus thugaibh leibh fiodh, agus togaibh an taigh; agus gabhaidh mise tlachd ann, agus bithidh mi air mo ghlòrachadh, deir an Tighearn.

9 Bha sùil agaibh ri mòran, agus, feuch, thàinig e gu beagan; agus an uair a thug sibh dhachaidh e, shéid mise air. Car son.? tha Tighearn nan sluagh ag ràdh. Air son mo thighe a tha fàs, agus sibhse a' ruith gach duine g'a thigh fhéin.

10 Air an adhbhar sin chum na néamhan os 'ur ceann air ais an drùchd, agus ghléidh an talamh a thoradh.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

11 Agus ghairm mise tart air an fhearann, agus air na sléibhtean, agus air an arbhar, agus air an fhìon nuadh, agus air an olaidh; agus air gach ni a bheir an talamh a mach; agus air duine,agus air ainmhidh; agus air uile shaothair nan làmh.

12 An sin thug Serubabel mac Shealtieil, agus IosuahmacIosedeich,an t-àrd-shagart,

leis a' chuid eile de'u t-sluagh uile, géill do

ghuth an Tighearn' an Dia, agus do bhriath-

raibh Hagai an fhàidh, (mar a chuir an

Tighearn an Dia fios leis,) agus bha eagal

air an t-sluagh roimh an taighearu.

13 An sin labhair Hagai teachdair an

Tighearna, ann an teachdaireachd an taigh-

earna, ris an t-sluagh, ag ràdh, Tha mise

leibh, deir an Tighearn.

14 Agus dhàiisg an Tighearn spiorad

Sherubabeil mhic Shealtieil, uachdarain

Iudah, agus spiorad Iosua. mhic losedeich,

au àrd-shagairt, agus spiorad na cuid eile

de'n t-sluagh uile; agus thàinig iad, agus

rinu iad obair ann an taigh Tighearna nan

sluagh, an Dia,

15 Air a' cheathramh là fichead de'n

t-seathamh màos, ann an dara bliadhna

Dhariuis an ràgh.

HAGAI air ais

Caibideil II.

1 Dh'innis Hagaigu'm bitheadh glòir an dara

teampuill ni's mò na glòir a' cheud theampuilL

10 Chuir peacaidhean an t-sluaigh moille air

an ohair.

ANNS an t-seachdamh màos, air an aon

là fichead de'u mhàos, thàinig focal

an taighearaa leis an fhàidh Hagai, ag

ràdh;

2 Labhair a nis ri Serubabel mac Sheal-

tieil, uachdaran Iudah, agns ri Iosua. mac

losedeich an t-àrd-shagart; agus ris a' chuid

eile de'u t-sluagh, ag ràdh,

3 Cò a tha air ' fhàgail 'n 'ur measg a chunn-

aic an taigh so 'n a cheud ghlòir? agus

cionnus a tha sibh 'g a fhaiciuu a nis à

2B 2

HAGAI, II.

nach 'eil e 'n 'ur sùilibh, làimh ri sin, mar e, Is amhuil a bha an skiagh so, agus is

ueo-ni ? I amliuil a bha an cinneacli so ann am làtliair-

4 Gidheadh a nis bi làidir, Shei'ubabeil, â–  sa, tha an Tigliearu agràdh; agusisamhuil

tha an Tighearn ag ràdh; agus bi làidir, a bha uile obair an làmli; agus an tabhirtas

losuah, mhic losedeich, àrd-shagairt; a,gus ' a thug iad seachad an sin bha e neòghlan.

bithibh-sa làidir, uile shluagh an fhearainn, [ 15 Agus a nis guidlieam oirbh, thugaibh

tha an Tighearn ag ràdli; agus deanaibh fainear; o'u là 'n diugh, agus o sin suas,

obair: oir tha mise leibh, deir Tighearn nan mu'n do leagadh clacli air cloich ann an

sluagh.

5 A réir an fhocail a dhaingnich mi ruibh

'n uair a thàinig sibh a mach as an Eiphit,

mar sin tha mo spiorad a' fantuinn 'n 'ur

mcasg: na bitlieadli cagal oirbh.

6 Oir mar so tha Tighearn uan shiagh ag

ràdh; Fathasd aon uair, ann an ùine bhig,

teampuU an Tighearna:

16 'N uair a tbàinig aon gu cruaich fhich-

ead tomhas, cha robh aunach deich: 'nuair

a thàinig aon gu amar-bruthaidh an fhàona,

gu leth-cheud soithcach a tharruing a mach

as an amar, cha robli ann ach fichead.

17 Bhuail mi sibh le seargadh, agus le

crathaidh mise na néamhan, agus an talamh, fuar-dhealt, agus le cloich-mheallainn, ann

agus an f liairge, agus am fearann tioram

7 Agus crathaidh mi na h-uile chinnich,

agus thig mianu nan uile chinneach; agus

làonaidh mi an taigh so le glòir, deir taigh-

earn nan sluagh.

8 Is leamsa an t-airgiod, agus is leamsa an

t-òr, deir Tighearn nan sluagh.

9 Bithidh glòir an taighe dheireannaich so

ni's mò na glòir a' cheud thighe, tha taigh-

earn nan sluagh ag ràdh; agus anns an

àite so bheir mise sàth, deir Tighearn nan

sluagh.

10 Air a' clieathrarah là fichead de'n naoth-

amh màos, ann an dara bliadhna Dhariuis,

thàinig focal an Tighearna, le Hagai am

laidh, ag ràdh;

11 Mar so tha Tighearn nan shiagh ag

ràdh, Feòraich a nis de na sagartaibh mu'n

reachd, ag ràdh,

12 Ma ghiàdaineas aon feoil naomh ann an

sgiobul a thrusgain, agus gu'm bean a

thrusgan ri aran, no brochan, uo fàon, no

olaidh, no biadh sam bith, am bi sin naomh?

Agus fhrcagair na sagartan, agus thubh-

airt iad, Cha bhi.

13 An sin thuirt Hagai, Ma bheanas

aon a tha ueòghlan le corp marbh ri aon

air bith de na nithean so, am bi sin neò-

an uile shaothair bhur làmh; gidheadh cha

do phill sibh riumsa, deir an Tighearn.

18 Thugaibh faincar a nis o'n là 'n diugh,

agus siu suas, o'n cheathramh là fichead

de'n naothamh màos, agus o'n là 's an do

leagadh bunaitean teampuill an Tighearna:

thugaibh fainear.

19 Am bheil sàol fathasd anns an t-sabhal ?

seadh gu ruige so, cha d'thug an fhàonain,

no a' chraobh-fhàge, no a' phomgranat, uo

an crann-olaidh, seachad toradh. Ach o'u

là so mach beannaichidh mise.

20 Agus thàinig focal an Tighearn' a rìs

gu Hagai, air a' cheathramli là fichead de'n

mhàos, ag ràdh;

21 Labhair ri Serubabel uachdaran Iudah,

ag ràdh, Crathaidh mise na néamhau, agus

an talamh;

22 Agus tilgidh mi caithir ràoghachdan

bun os ceaun, agus sgriosaidh mi neart

ràoghachdan nan cinneach; agus tilgidh mi

buu os ceann na carbaid, agus iadsan a tha

'marcachd orra, agus tuitidh na h-eich agus

am marcaichean sìos gach aon le claidli-

eandi a bhràthar.

23 Anns an là sin, tha Tighearn nan sluagh

ag ràdh, gabhaidh mi thusa, O Sherubabeil,

a mhic Shealtieil, m' òglaich, tha an taigh-

earn ag ràdh, asrus ni mi thu mar sheula;

ghlau ? Agus fhreagair na sagartan, agus

thubhairt iad, Bithidh e neòghlan. j o:r ròghnaich mise thu, deir Tighearn nan

14 An siu fhreajrair Hajrai agus thuirt I sluagh.

Leabharean Bhioball” air ais

SECHARIAH,

Caibideilean na Sechariah


Caibideil I. 4108

Caibideil II. 4112

Caibideil III. 4114

Caibideil IV. 4116

Caibideil V. 4118

Caibideil VI. 4120

Caibideil VII. 4123

Caibideil VIII. 4126

Caibideil X. 4133

Caibideil XI. 4135

Caibideil XII. 4138

Caibideil XIII. 4140

Caibideil XIV. 4144

MALACHI 4148

Caibideil I. 4148

Caibideil II. 4150

Caibideil IIL 4154

Caibideil IV. 4158

AN SOISGEUL A KEIR MHATA 4159

Caibideil I. 4159

Caibideil II. 4162

Caibideil III. 4166

Caibideil IV. 4170

+ Caibideil V. 4174

Caibideil VI. 4181

Caibideil VII. 4187

Caibideil VIII. 4192

-Caibideil IX. 4197

Caibideil X. 4203

d'an tèid sibh a steach, feòraicaibh cò a tha 4205

I Caibideil XI. 4210

Caibideil XII. 4215

Caibideil XIII. 4226

Caibideil XIV. 4233

xCaibideil XV. 4238

Caibideil XVI. 4244

Caibideil XVII. 4249

Caibideil XVIII. 4253

aCaibideil XIX. 4259

leanabaibh, agus na bacaibh dhoibh teachd 4262

Caibideil XX. 4265

Caibideil XXI. 4268

Caibideil XXII. 4276

Caibideil XXIII. 4282

^Caibideil XXIV. 4289

Caibideil XXV. 4296

Caibideil XXVI. 4305

Caibideil XXVI T 4316

Caibideil XXYIII. 4326

AN SOISGEUL A REIR MHARCUIS 4329

Caibideil I. 4329

Caibideil 11. 4335

Caibideil III. 4342

Caibideil IV. 4346

24 Agus thubhairt e riu, Thugaibh fainear . Caibideil V. 4348

dmidh iad a siigh anm na mucaibh. 4349

Caibideil VI. 4356

^ Caibideil VII. 4365

Caibideil VIII. 4371

Caibideil IX. 4378

39 Ach thubliairt losa, Na bacaibh e: oir J 4384

> Caibideil X. 4386

ionnsuidh, agus na bacaibli iad: oir is ann 4388

Caibideil XI. 4395

Caibideil XII. 4400

Caibideil XIII. 4407

Caibideil XIV. 4413

d'an toir mise pòg, is e sin e ; glacaibh e, 4419

Caibideil XV. 4423

Caibideil XVL 4428

AN SOISGEUL A REIR LUCAIS 4434

Caibideil I. 4434

/Caibideil II 4447

Caibideil III. 4453

Caibideil IV. 4458

Caibideil V. 4464

Caibideil VI. 4470

Caibideil VII. 4482

> Caibideil VIII. 4490

as an duine, chaidh iad anns na raucaibhl 4497

Caibideil IX. 4499

Caibideil X. 4509

50 Agus thubhairt losa ris, Xa bacaibh j am fogharadh g\i f ìrinneacli mòr, ach tha 4510

Caibideil XL 4520

Caibideil XII. 4528

Caibideil XIII. 4536

Caibideil XV. 4548

Caibideil XVI. 14 AguschualaiiaPhairisich,abhasannt- 4554

Caibideil XVII. 4559

Caibideil XVIIL 4564

teachd a m' ionnsuidh-sa, agus na bacaibli 4567

Caibideil XIX. 4571

Caibideil XX. 4578

aCaibideil XXI. 4585

do thìodlilacaibh Dhè: ach thilg ise d'a 4586

tìodhlacaibh, thubhairt e, 4586

Caibideil XXII. 4592

^Caibideil XXIII. 4600

cnocaibh, Folaichibh sinn. 4605

Caibideil XXIV. 4608

AN SOISGEUL A REIE EOIN. 4616

Caibideil I. 4616

Caibideil II. 4623

XCaibideil IIL 4627

Caibideil IV. 4632

Caibideil V. 4641

Caibideil VI. 4648

j XCaibideil VII. 4659

XCaibideil VIII. 4666

aich sibh aun bhur peacaibh : oir mur creid 4670

peacaibh. 4670

Caibideil IX. 4676

Caibideil X. 4683

Caibideil XI. 4689

Caibideil XII. 4697

Caibideil XIII. 4705

Caibideil XIV. 4711

Caibideil XV. 4716

;rCaibideil XVI. 4720

Caibideil XVII. 4725

Caibideil XVIII. 4730

Caibideil XIX. 4736

Caibideil XX. 4745

Caibideil XXI. 4750

GNIOMHARAN NAN ABSTOL 4755

Caibideil L 4755

Caibideil II. 4759

vCaibideil III. 4767

Caibideil IV. 4772

Caibideil V, 4774

CAIB VI. aghaidh an iouaid uaoimli 4781

Caibideil VIII. 4794

Caibideil IX. 4800

Caibideil X. 4809

ann maitheanas 'n am peacaibh tre 'aium- 4816

Caibideil XI. 4817

Caibideil XII. 4822

Caibideil XIII. 4825

XCaibideil XIV. 4835

Caibideil XV. 4841

i Caibideil XYI. 4847

Caibideil XVIL 4854

Caibideil XVIII. 4858

Caibideil XIX { 4863

Caibideil XX. 4870

Caibideil XXI. 4876

Caibideil XXII. I 4884

Caibideil XXIII. 4890

Caibideil XXIV. 4894

\ Caibideil XXV. 4899

Caibideil XXVI. 4904

Caibideil XXVII. 4910

Caibideil XXVIII. 4918

LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUiM NAN ROMANACH 4924

Caibideil I. 4924

Caibideil II. 4929

Caibideil III. 4934

vCaibideil IV. 4939

Caibideil V. 4944

Caibideil VI. 4947

xCaibideil VII. 4951

Caibideil VIII. 4955

^Caibideil IX. I 4964

Caibideil X. I 17 Uime sin, is anu o èisdeachd a tbig 4969

Caibideil XI. 4972

Caibideil XII. 4978

(j Uime sin air bhi do thìodhlacaibh againn, 4979

17 Na h-ìocaibh olc air son uilc do dhuine 4981

Caibideil XIII. 4982

Caibideil XIV. 4984

Caibideil XV. 4988

Caibideil XVI. 4993

CEUD LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM KAN CORINTIANACH, 4997

Caibideil I. 4997

Caibideil II. 5002

Caibideil III. ! 5005

Caibideil IV. 5008

>Caibideil V. 5011

â– Caibideil VI. 5014

Caibideil VII. 5018

Caibideil VIII. 5026

Caibideil IX. 5026

Caibideil X. 5032

j Caibideil XI. 5038

Caibideil XII. 5042

I Caibideil XIII. 5049

1 Clia-rCeil brìgh sam hith anris na tìodldacaibh 5049

Caibideil XIV. 5051

dheanamh, agus na bacaibh labhairt le 5057

Caibideil XV. 5057

bhur peacaibh. 5060

eile aig na corpaibh talmhaidh. j Caibideil XVI. 5063

DARA LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM NAN CORINTIANACH 5067

Caibideil I. 5067

Caibideil II. 5071

Caibideil III. 5074

Caibideil IV. 5076

Caibideil V. 5081

Caibideil VI. 5084

Caibideil VII. 5088

Caibideil VIII. 5091

Caibideil IX. 5096

Caibideil X. 5098

Caibideil XI. 5101

Caibideil XII. 5107

Caibideil XIII. 5111

LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM KAN GALATIANACH 5113

Caibideil I. 5113

Caibideil II. 5117

i Caibideil III. 5121

Caibideil IV. 5127

Caibideil V. 5131

Caibideil VI. 5136

Caibideil I. 5138

Caibideil II. 5141

Caibideil III. 5145

Caibideil IV. 5148

Caibideil V. 5153

Caibideil VI. 5158

13 Uime sin glacaibh do 'ur n-ionnsuidh 5160

j 17 Agus glacaibh clogaid na slàinte, agus 5161

LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUAl NAM PHILIPIANACH 5162

Caibideil I. 5162

Caibideil II 5168

Caibideil III. 5173

Caibideil IV. 5177

LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM NAN COLOSIANACH. 5181

Caibideil I. 5181

Caibideil II. 5186

Caibideil III. 5190

Caibideil 17. 5194

Caibideil I. I 5197

Caibideil II. 5199

Caibideil III. 5202

xCaibideil IV. 5205

Caibideil V. 5208

DAEA LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM NAN TESALOT^IANACH, 5212

Caibideil I. 5212

Caibideil IL 5214

CEUD LITlR AN AESTOIL PIIOIL CHUM T H I M O T E U I S. 5218

Caibideil I. 5218

Caibideil II 5221

Caibideil III. 5224

Caibideil IV. 5226

. Caibideil V. 5231

5 A nis cuiridh ise a tha 'n abantraich da 1 de pheacaibh dhaoine eile: coimhid thu 5233

Caibideil VI. 5234

DARA LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM THIMOTEUIS. 5238

Caibideil I. 5238

Caibideil II. 5241

I Caibideil III. 5245

Caibideil IV. 5248

LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM THITUIS. 5251

Caibideil I. 5251

Caibideil II. 5255

Caibideil III. 5256

LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM NAN EABHRUIDHEACH 5263

Caibideil I. 5263

Caibideil II. 5264

Caibideil III. 5265

samlila, agus le tìodhlacaibh an Spioraid 5266

Caibideil IV. 5270

Caibideil V. 5273

Caibideil VI. 5276

Caibideil VII. 5279

Caibideil VIIL 5282

Caibideil IX. 5287

Caibideil X. 5293

Caibideil XI 5301

d'a thìodhlacaibh : agus tre sin, air dha 5301

Caibideil XII. 5303

Caibideil XIII. 5306

LITIR CHOITCHIONN AN ABSTOIL SHEUMAIS 5309

Caibideil I. 5309

^ Caibideil II. 5313

Caibideil III. 5317

Caibideil IV. 5320

Caibideil V. 5326

CEUD LITIR CHOITCHIONN AN ABSTOIL PHEADAIR. 5327

Caibideil 1. 5327

Caibideil II. 5333

Caibideil III. 5337

9 Na h-ìocaibh olc air «on uilc, no càin- 5341

Caibideil IV. 5342

Caibideil V. 5346

DARA LITIR CHOITCHIONN AN ABSTOILPHEADAIR. 5348

Caibideil I. 5348

<Caibideil II. 5352

Caibideil III. 5357

CEUD LITIR CHOITCHIONN AN ABSTOIL EOIN 5360

Caibideil I. 5360

Caibideil II. 5362

Caibideil III. ' 5368

Caibideil IV. 5371

Caibideil V. 5375

DARA LITIR AN ABSTOIL EOIN 5379

TREAS LITIR AN ABSTOIL EOIN 5381

LITIR CHOITCHIONN AN ABSTOIL IUDAIS. 5383

TAISBEANADH EOIN AN DIADHAIR. 5388

Caibideil I. 5388

>Caibideil II. 5392

Caibideil III. 5397

Caibideil lY. 5401

Caibideil V. 5404

Caibideil VI. 5407

Caibideil VII. 5410

Caibideil IX. 5414

Caibideil VIII, 5417

adharcaibh na h-altair òir, a tham tìanuis 5420

' Caibideil X. 5422

Caibideil XI. 5423

Caibideil XII. 5428

Caibideil XIII. 5431

Caibideil XIV. 5435

Caibideil XV. 5439

Caibideil XVI. 5441

Caibideil XVII. 5445

Caibideil XVIIL 5448

l^eacaibh, agus nach faigh sibh cuid d'a 5449

>Caibideil XIX. 5453

Caibideil XX. 5458

+Caibideil XXI. 5461

Caibideil XXII. 5465

Caibideil I.

1 DÃŒCearalaich Secàuiriah an sluagh gu aith-reacliasa ghabhaiL 7 Taisheanadh nan. each

ruadha, bhreaca, agus bàiàna. 12 Geallanna trùcaireach a thaobh Jerusaleim. 18 Tais-

beanadh van ceilhir ad/iaircean. 20 iV^a cei- ihir fir-clieirde.

ANNS an ochdamh màos, ann an dara bliadhna Dhariuis, thàinig focal anTàghearna gu Sechariah mac Bharachiah, mhic Ido, am fàidh, ag ràdh,

2 Bha corruich ro mhòr air an Tighearn

ri bhur n-aithrichibh:

3 Agus abair thusa riu, Mar so tha taigh-

earn nan sluagh agràdh, PiIIibh-sa riumsa,

tha Tighearn nan sluagh ag ràdh; agus

pillidh mise ruibhse, deir Tighearn nan

sluaah.

SECHARIAH, II.

4 Na bithibh mar bhnr n-aithricliean, ris

an do ghlaoàh na fàidhean a bhann roinihe

so, ag ràdh; ]Mar so tha Tighearn nan sluagh

ag ràdh; Pillibh-sa nis o bhur dr( ch shhgh-

ibh, agus bhur droch dheanadais. Ach

cha d' éisd iad, ni mò 'thug iad aire dhomh-

sa, deir an taighearu.

5 'Ur n-aithrichean, c'àit am bheil iad?

agus na fàidliean, am mair iad beò am

feasd ?

6 Ach mo bhriathran-sa, agus mo reach-

dan, a dhàithn mi do m' òglaich na fàidh-

ean, nach d'rinn iad greim air bliur n-aith-

richean à agus nach d' thuirt iad,

Amhuil mar a sliaoil Tighearn nan sluagh

a dheanamh ruinne, a réir ar sHghean,

agus a réir ar deanadais, mar siu rinn e

ruinn.

7 Air a' cheathramh là fichead de'n aon

mhàos deug, (sin am màos Sebat,) ann an

dara bHadlma Dhainuis, thàinig focal an

Tighearna gu Sechariah, mac Bharachiah,

mhic Ido, am fàidh, ag ràdh;

8 Cbunnaic mi 's an oidhche, agus feuch

duine a' marcachd air each raadh, agus ,

sheas e measg nan craobhan-miortail a bha

's a' ghleann, agus air a chùlaobh bha eich

ruadha, bhreaca, agus bhàna.

9 An sin thuirt mi, Ciod iad so, mo

Thighearn' à Agus thuibhairt an t-aingeal

a labhair rium, Feuchaidh mise dhuit ciod

iad so.

10 Agus fhreagair am fear a bha 'n a

sheasamh am measg nan ci-aobhan-miortail,

agus thuirt e, So iadsan a chuir an Tigli-

eam gu siubhal sìos agus suas air feadh na

talmhainn.

11 Agus fhreagair iad aingeal an taigh-

earn', a sheas am measg nan craobhan-

miortail, agus thuirt iad,Shiubhail sinne

nàos agus sìos air feadh na talmhainn; agus,

feuch, tha an talamh uile 'n a thàmh, agus

a' gabhail fois.

12 An sin fhreagair aingeal an Tighearn',

agus thuirt e; Thighearua nan shiagh,

cia fhad a bhios tu gim tròcair a dheanamh

air Ierusalem, agus air bailtibh Iudah, ris

am bheil thu ann an corruich a nis deich

agus tri fichead bhadlma à

13 Agus fhreagair an Tighearn an t-aingeal

a labhair riumsa, le briathraibh maithe, le

briathraibh sòlasach.

14 Mar sin thuirt an t-aingeal a bha

'labhairt rium, Gàaodh thusa, ag ràdh, Mar

80 tha Tighearn nan shiagh ag ràdh, Tha

mise euduihor air son lerusaleim, agus air

son Shioin le eud mòr:

15 agus tha mi ann an comiich ro mhòrr

ris na cinuich a tha suaimhneach; oir cha

robh ormsa ach corruich bheag, agus chuid-

ich iadsan air a h-aghaidh an'dòrainn.

16 Air an adhbhar sin mar so tha an taigh-

earn ag ràdh; Phill mi ri Ierusalem le

tròcau-ibh: bithidh mo thigh air a thogail

779

ann, tha Tighearn nan shiagh ag ràdh, agus

bithidh sreang-tliomhais air a sgaoileadh a

mach air Ierusalem.

17 Glaodli fathasd, ag ràdh, 'M&r so tha

Tighearn nan sluagh ag ràiHi, Bithidh mo

bhailtean-sa fathasd air an sgaoileadh a

mach le soirbheachadh, agus bheir an taigh-

earn fathasd comh fhurtachd do Shion, agu8

ròghnaichidh e fathasd Ierusalem.

18 An sin thog mi suas mo shùilean, agus

chunnaic mi; agus feuch ceithir adh-

aircean.

19 Agus thuirt mi ris an aingeal abha

'labhairt rium, Ciod iad so? Agus fhreagair

esan mi, Is iad so na h-adhaircean a sgap

Iudah, Israei, agus Ierusalem.

20 Agus dh'fheuch an Tighearn dhomh

ceithir fàr-clieirde.

21 An siu thuirt mi, Ciod a thàinig

iad so gu dheanamh à Agus labhair esan,

ag ràdh; Is iad so na h-adhaircean a sgap

Iudah, ionnus nach do thog aon duine suas

a cheann: acli thàinig iad so chum eagal

a chur orra, a thilgeadh amach adhaircean

nan cinneach a thog suas an adharc an

aghaidh feai-ainn Iudah, chum a sgapadh.

Caibideil II.

1 Cliuireadh aingeal a thomkas lerusaleim. 6

Thugadh rahlladh dd'n t-duagh Babilon a

thréigsinn. 10 G'heall Dia còmhnuidh a ghabh-

ail'ammeadhon a shluaigh.

THOG mi suas mo shùilean a ràs, agus

dh'amhairc mi; agus, feuch, fear le

sreing-thomliais 'n a làimh.'

2 An sin thuirt mise, C'àit am bheil

thu'dol? Agus thuirt erium, A thomhas

lerusaleim, a dh'fheuchaiuu ciod e a leud,

agus ciod e a fad.

3 Agus, feuch, chaidh an t-aingeal a labhair

rium a mach, agus chaidh aingeal eile mach

'n a chòdhail.

4 agus thuirt e ris, Ruith, labhair ris

an òganach sin, ag ràdh; Bithidh Ierusalem

air a h-àiteachadh mar bhailtean gim

bhahachan, le làonmhoireachd nan daoine

agus na spi'éidhe'bhitheas innte.

5 Oir bithidh mise, tha an Tighearn ag

i-àdh, ann am bhalla teine dhi mu'n cuairt,

agus bithidh mi ann am glilòir 'n a meadhon.

6 Ho! ho! f/?/^/&Aagusteichibho'ntàrmu

thuath, tha an Tighearn ag ràdh; oir ri

ceithir gliaothan an athair sgaoil mise sibh

a niach, deir an Tighearn.

7 Ho ! a Shioin, tìr as, thusa a tha

'chòmlmuidh maihe ri nighinn Bhabiloin.

S Oir mar so tha taigheara nan sluagh ag

ràdh; an déigh na glòire so chuir e mise

chum uan cinueach a chrcach siblise; oiran

ti'bheanas rmbhse, beanaidh e ri cioich a

shùla-san.

9 Oir feuch, crathaidh mise mo Ihmh oiTa,

agus bithidh iad 'n an cobhartaich d' an

tràilHbli: agus aithnichibh sibhse gn'n do

chuir Tighearn nan sluagh fios leamsa.

SECHARIAH, III. IV.

10 Seinn, agus dean gairdeachas, nigh-

ean Shioin; oir feuch, tha mise a' teachd,

agus gabhaidh mi còmhnuidh ann ad

mheadhon, deir an Tighearn.

11 Agus bithidh mòran chinneach air an

cur ris an Tighearn's an là sin, agus bithidh

iad 'n an sluagh dhomh-sa: agus gabhaidh

mise còmhnuidh ann ad mheadhon; agus

bithidh fios agad gu'n do chuir Tighearn

nan sluagh mise a d' ionnsuidh.

12 Agus sealbhaichidh an Tighearn Iudah,

a chuibhrionn, anns an feharann naomh;

agus ròghnaichidh e Ierusalem a ris.

13 Bi tosdach, O uile fheoil, an lcàthair an

Tighearna: oir tha e air a thogail suas o

ionad-còmhnuidh naomli.

Caibideil III.

1 Le samhladh culaidh mhaisich lcis an cV

éidicheadh Iosua. an t-àrd-shagart, 8 chuir-

eadh 'an céill tcachd Chriosd a thoirt airfalhh

aingidhcachd,

k GUS thaisbein e dhomh Iosua. an

-^ t-àrd-shagart, 'n a sheasamh an làthair

aingeil an Tighearna; agus Sàtan'n a shea-

samh aig a làimh dheis, gu cur 'n a aghaidh.

2 Agus thuirt an Tighearn ri Sàtan,

Gu'n deanadh an Tighearn do chronacliadh,

Shàtain; gu'ndeanadheadhonanTighearn

a ròghnaich Ierusalem, do chronachadh;

nachàithinnee so, air a spàonadhas an teine?

3 A nis bha Iosua.i air 'éideadh le eudach

salach, agus sheas e an làthair an aingeil.

4 Agus flireagair esan, agus labhair e riu-

san a sheas'n a Làthair, ag ràdh, Thugaibh

dheth an t-eudach salach. Agus ris-san

thubhairt e, Feuch, thug mi air d' aingidh-

eachd imeachd uait, agus éididh mi thu le

culaidh mhaisich.

5 Agus thuirt e, Cuireadh iad ceann-

eudach maiseach air a cheann: agus chuir

iad ceann-eudach maiseach air a cheann,

agus dh'éid iadelefalluinnibh; agusslieas

aingeal an Tighearna leo.

6 Agus dhearbh aingeal an Tighearna do

losuah, ag ràdh,

7 Mar so tha Tighearn nan shiagh ag ràdh,

Ma ghluaiseas tu ann am shlighibh-sa, agus

ma choimhideas tu mo reachd; an sin bheir

thu mar an ceudna breth air mo thigh, agus

gléidhidh tu fòs mo cliàiirtean; agus bheir

mi dhuit àiteachan coiseachd am measg na

muiuntir so 'n an seasamh leat.

8 Eisd a nis, Iosua., àrd-shagairt, thu

féinagus do chompanaich a tha 'n an suidhe

a'd' làthair: oir is daoine a tha 'n an ion-

gantas iad: oir feuch, blieir mise mach m'

òglach, Am Meangan.

9 Oir feuch, a'chlach a leag niise fa chomh-

air Iosua.: air aon chloich tha seachd

sùilean. Feuch gearraidh mise a gearradh,

tha Tighearn nan sluagh ag ràdh, agus ath-

arraichidh mi aingidheachd an fhearainn

60 ann an aon là.

780

10 Ànns an là sin, thaTighearn nan sluagh

ag ràdh, gairmidh sibh gach fear a choimh-

earsnach fo'n fhàonain, agus fo 'n chrann-

fhàge.

Caibideil IV.

1 Lcis a' choinnleir a bha uile de òr, nochdadh

soirbheachadh stéidh an teampuill; 14 agus le

dd chrann-olaidh shamhluicheadh an dithis

ungta a shcas Idimh ris an Tighearna.

A GUS thainig an t-aingeal a labhair

-^_ rium a ràs, agus dhàiisg e mi, mar

dhuine air a dhùsgadh as a chodal.

2 Agus thuirt e rium, Ciod a tha thu

'faicinn 1 Agus thubbairt mise, Dh'amhairc

mi, agus, feuch, coinnleir uile dh' òr, le

'chopan air a mhullach, agus a sheachd

lòchrain air, agus seachd i'eadain gus na

seachd lòchrain a tha air a mhullactà.

3 Agus dà chrann-oladh làimh ris, 'aon air

taobh deas a' chopain, agus aon air a thaobh

clàth.

4 An sin fhreagair mi, agus labhair miris

an aiugeal a bha ri còmhradh rium, ag ràdh,

Ciod iad so, mo thighearna.

5 Agus fhreagair an t-aingeal a bha 'labh-

airt riuni, agus thuirt e rium, Nach 'eil

fios agad ciod iad so ? Agus thuirt mise,

Cha-u'eil, mo thighearna ?

6 An sin fhreagair e agus labhair e rium,

ag ràdh, Is e so focal an Tighearna ri Seru-

babel, ag ràdh, Cha-n ann le neart, no le

cumhachd, ach le m' spiorad-sa, deir taigh-

earn nan sluagh.

7 Cò thusa,Oshléibhmhòir? Roimh Sheru-

babel fdsaidh tu a\l' chòmlmard; agus

bheir e mach a' chlach-chinn le h-iolach, a'

glaodhaich, Gràs, gràs gu'n robh dhi.

8 Os bàrr, thàinig focal an Tighearn' a m'

ionnsuidh-sa, ag ràdla;

9 LeagLàmhan Sherubabeilsteidh an taighe

so; ni a làmhan fòs a chriochnachadh: agus

bithidh fios agaibh gu'n do chuir Tighearn

nan sluagh mise do bhur n-ionnsuidh.

10 Oir cò 'rinn dàmeas air là nan nithean

beaga ? ni eadhon iadsan gairdeachas, agus

chi iad an t-sreang-thomhais 'an làimh

Sherubabeil. Is aid an t-seachdnar so sùil-

ean an Tighearna; tha iad a 'ruith sios agus

suas air feadh na talmhainn uile.

1 1 An sin f lireagair mise, agus thuirt

mi ris, Ciod iad an dà chrann-olaidh so air

taohh deas a' choinnleir, agus air a thaohh

cli?

12 Agus fhreagair mi a ràs, agus thuirt

mi ris, Ciod iad dà ghé g nan crann-oladb,

a tha làimh ris an dà fheadan òir a' taomadh

na h-olaidh asda fhéin ?

13 Agus fhreagair e mi, agus thuirt e,

Nach 'eil fios agad ciod iad so à Agus thubh-

airt mise, Cha-n'eil, mo thighearna.

14 an sin thuirt esan, Is iad so an

dithis ungta 'tha 'n an seasamh làimh ri

Tisfhearn na talmhainn uile.

Caibideil V.

1 Le mmhladh ròla ag itealaich noduladh mall-

achd an t-duaiyh a ghoideas, agus a mhionn-

aiclieas gu breugach air ainm an taighrarna.

5 Le samhladh mnà 'n a. suidhe ann an ephah

cliuireadk 'an cédl aingidheaclid na làre.

AGUS thog mi suas mo shùilean a rìs

agus dh'amhairc mi, agus, feuch, ròla

ag itealaich.

2 Agus thuirt esan rium, Ciocl a tha thu

'faicinn? Agus fhreagair mise,tlia mi'foicinn

ròla ag itealaich, fichead làmh-choille air

fad, agus deich làmhan-coille air leud.

3 An sin thublmirt e rium, Is e so am

mallachd a tha 'dol a mach air aghaidh an

fhearaina uile; agus gearrar as gach aon a

ghoideas, mar air an taobh so dlieth: agus

gearrar as gach aon a mhiounaicheas, mar

air an taobh sin deth.

4 Thug mise mach e, tha Tighearn nan

sluagh ag ràdh, agus théid e steach do thigh

a' mhéirlich, agus dothigh an ti atha'mionn-

achadh gu breugach air m' ainm-sa; agus

fanaidh e ann am meadhon a thighe, agus

sgriosaidh e, eadar fhiodh agus chloich e.

5 An sin chaidh an t-aingeal a labhair

rium a mach, agus thuirt e rium, Tog

suas a nis do shiiilean, agus faic ciod so a tha

'dol a mach.

6 Agus thuirt mise, Ciod e 1 Agus

thubhairt esan, So Ephah a tha'dol a mach.

Agus thuirt e, Is i so an samhladh anns

an fhearann uile.

7 Agus, feuch, bha tàiann luaidhe air a

thogail suas: agus, feuch, bean 'n a suidhe

ann am meadhon na h-ephah.

8 Agus thuirt e, Is i so Aingidheachd:

agus thilg e i ann am meadhon na h-ephah;

agus chuir e'n cothi-om luaidhe air a beul.

9 An sin thog mi suas mo shàiilean, agus

dh'amhairc mi; agus, feuch, thàinig a mach

dà mhnaoi, agus a' ghaoth 'n an sgiathaibh;

(oir bha sgiathan aca mar sgiathau corra-

glaise;) agus thog iad an ephah suas eadar

an talamh agus na néamhan.

10 An sin thuirt mise ris an aingeal a

labhair rium, C'àit am bheil iad so a' giùlan

na h-ephah ]

11 Agus thuirt erium, Athogail taighe

dhi ann an tìr Shànair; agus bithidh i aira

daingneachadh, agus air a suidheachadh an

sin air a bonn.

Caibideil VI.

1 Taishean nan ceithir charhad a thdinrg amach

eadar dhà shliabh. 9 Lesamhladh cràlin òir

a chuireadh air ceann Iosua. nochdadh

òirdheirceas rloghachd Cliriosd.

AGUS a ris thog mi suas mo shùilean,

agus dh'amhairc mi; agus, feuch,

thàinig ceithir carbadan a mach o eadar dhà

shhabh; agus bu shléibhtean umha na

sléibhtean.

2 Ris a' cheud charbad bha eich ruadha,

agus ria an dara carbad eich dhubha,

781

SECHARIAH, V-VII.

3 Agusris an treas carbad eich gheala,agu3

ris a' cheathramh carbadeich bhalla-dliearg.

4 An sin fhreagair mi, agus thuirt mi

ris an aingeal a bha 'labhairt rium, Ciod iad

so, mo thighearna ?

5 Agus fhreagair an t-aingeal, agus thubh-

airt e rium, Is iad so ceithir spioradan nan

néamh, a tha 'dol a mach o bhi 'n an seas-

amh an làthairTighearna na talmhainn uile.

6 Théid na h-eich dhubha a tha ann a

mach do'n tìr mu thuath, agus théid na

h-eich gheala mach 'n an déigh; agus théid

na h-eich bhalla-dhearg a mach ris an tìr

mu dheas.

7 Agus chaidh na h-eich bhalla-dhearg a

mach, agus thairg iad imeachd a chum gu n

siùbhladh iad sìos agus suas air feadh na

talmhainn: Agus thuirt e, Falbhaibh,

imichibh sìos agus suas air feadh na talmh-

ainn. Is amhuil a dh'imich iad sìos agus

suas air feadh na talmhainn.

8 An singhairm e orm,agus labhair e rium,

ag ràdh; Feuch, iad so'ad tha'g imeachd

gus an tìr mu thuath, chiùinich iad nio

spiorad anns an tìr mu thuath.

9 Agus thàinig focal an Tighearn' a m'

ionnsuidh, ag ràdh;

10 Gabh dhiubhsan a tha de'n bhruid, de

theaghlach Heldai, agus Thobiah, agus

ledaiah; agus falbhaid'h tu air an là che'ud-

na, agus théid thu steach do thigh losiah

mhic Shephaniah, a phill o Bhabilon.

1 1 Agus gabhaidh tu airgiod agus òr, agus

ni thu crùn, agus cuiridh tu e air ceann

losuah, mhic losedeich, an àrd-shagairt:

12 Agus labhraidh tu ris,ag ràdh; Marso

labhair Tighearn nan sluagh, agràdh; Feuch

an duine do'n ainm Am Meangan; agus

fàsaidh e nìos as 'àite, agus togaidh e

teampull an Tighearna.

13 Togaidh eadhon esan teampull an taigh-

earn', agus gheibh e glòir, agus suidhidh e,

agusriaghlaichidh eairaràgh-chaithir; agus

bithidh e 'n a shagart air a ràgh-chaithir;

agus bithidh comhairle na sàthe eatorra

araou.

14 agus bithidh cràin aig Helem, agus

aig Tobiah, agus aig ledaiah, agus aig Hen

mac Shephaniah, mar chuimhneachan ann

an teampuU an Tighearna.

15 Agus thig iadsan a tha fad as, agus

togaidh iad ann an teampull an Tighearna;

agus bithidh fios agaibh gu'u do cliuir taigh-

earn nan sluagh mise do bhur n-ionnsuidh.

Agus thig so gu cràch, ma bheir sibh géill

gu cùramach do ghuth an Tighearn' 'ur Dia.

IEREMIAH air ais

Caibideil VII.

1 Nocàtd Dia do'n t-sluagh gu'n do thraisg iad

gu dàomhain do bhrlgh àiach do thraisg iàd air

a shon-san. 4 Chronuich Sechariah iad air

son an cealgaireachd, 6 agus dàomhairlich e

dhoibh aitlireachas a ghabhail.

A GUS tharladh ann an ceathramh

bliadhna Dhariuis, gu'n d'thàinig focal

SECHARIAII, VIII.

au Tighearnagu Sechariah,aii'a' cheathramh

lU de'n naothamh màos, eadhon Chisleu.

'2 ('X uair a chuiriad gu taigh Dhé, Scresar

agusRcgemelcch,agus an daoine,a dh't'hios-

rachadh an làthair an Tighearna; à

.3 A labhairt ris na sagartaibh a bha 'an

tigh Tighearna nan shiagh, agus ris na

fàidhean, ag ràdh; An dean mi gul anns a'

cliùigeamh màos, 'g am dhealachadh fhéin,

mar a rinn mi an iomadh bliadhna so?) |

4 An sin thàinig focal taigheai'na nan sluagh

a m' ionnsuidh-sa, ag ràdh; |

5 Labhair riuile shluaghan fliearainn,agus

ris na sagartaibh, ag ràdh; 'N uair a thraisg

agusaghuilsibh annsa'chàiigeamhagusanns |

an t-seachdamh màos, eadhon na deich agus

trificheadbliadhnaso,an dothraisgsibh idir '

air mo shon-sa, eadhon air mo shon-sa à 1

6 Agus an uair a dh'ith sibh, agus 'n uair

a dh'òl sibh, nach d'ith sibh air hhur son

feiàà, agus nach d'òl sibh air bhur sonféin? j

7 Nach iad so na briathran a dh'éigh an

Tighearn leis na ceud fhàidhean, 'n uair bha

Ierusalem air a h-àiteachadh, agus a' soirbh-

eachadh, agus a bailtean mu'n cuairt di;

agus an taobh deas agus an còmlmard air

an àiteachadh à ]

8 An sin thàinig focal an Tighearna gu Se-

chariah, ag ràdh;

9 Mar so labhair Tighearn nan sluagh,ag

ràdh; Cuiribh 'an gnàomh ceart-bhreith- 1

eanas, agus nochdaibh tròcair agus iochd

gach duine d'a bhràthair: j

10 Agus na sàruichibh a' bhantrach,no an |

dàlleachdan, an coigreach, no am bochd; i

agusna smuainicheadh neachair bith agaibh '

'n 'ur cridhe, olc an aghaidh a bhràthar. j

1 1 Ach dhiùlt iadsan éisdeachd,agus tharr-

uing iad a' ghualadh o'n chuing, a.gi\s dhruid

iad an cluasan, a chum nach cluinneadh iad. j

12 Seadh, rinn iad an cridheachan mar |

chloich adamaint, mu'n cluinneadh iad an

lagh, agus na briathi'an a chuir Tighearn |

nan sluagh le a Spiorad, leis na fàidhean

roimhe so: air an adhbhar sin, thàinig corr-

uich mhòr o Thighearn nan sluagh. |

13 Agus thachair, amhuil a ghlaodh mise,

agus nach d'éisd iadsan; mar sin ghlaodh

iadsan, agus cha d'éisd mise, deir Tighearn

nan sluagh.

14 Ach sgap mi iad le cuairt-ghaoith, am

measg nan uile chinneach nach b'aithne '

dhoibh: agus bha am fearann fhs 'n an '

déigh, air chor as nach do shiubhail neach |

air bith troimhe, air ais no air aghaidh: '>

agus rinn iad an tìr thaitneach 'n a fàsach.

Caibideil VIII.

1 Soirbheachadh lerusaleim. 9 Thiigadh mis-

neach dd'n t-sluwjh an teaànptdl a Uiogail. 16

DKiarr Dia ceartas agus fàreantachd uapa.

18 Ghecdladh aoiihneas agus soirbheachadh

dd'n Eaglais.

AGUS thàinig focal Tighearna nan

sluagh a ni' ionnsuidh, ag ràdh;

7Ã’2

2 Mar so tha taighcam nan slaagh ag

ràdh; Bha mise eudmhor air son Shioin lo

eud mòr, agus bha mi eudmhor air a son le

mòr-chorruich.

3 Mar so tha Tighearn nan sluagh ag

ràdh; Phill mise gu Sion, agus gabhaidh

mi_ còmhnuidh ann an Ierusalem; agus

goirear ri Ierusalem, Baile fàrinn, agus ri

sliabh Tighearna nan sluagh, Sliabh naomh.

4 Mar so tha Tighearn uan sluagh ag ràdh,

Gabhaidh seann daoine, agus seana mhnath-

an còmhnuidh fathasd ann an sràidibh

lerusaleim, agus gach duine le a luirg 'n a

làimh le ro-aois.

5 Agus bithidh sràidean a' bhaile làn de

mhacanaibh agus de nigheanagaibh, a'

cluicheadh 'n a sràidibh.

6 Mar so tha Tighearn nan sluagh agràdh,

Ma bhitheas e iongantach ann an sùilibh

iarmaid an t-sluaigh so anns na làithibh sin,

am bi e iongantach ann ani shàiilibh-sa

fòs, deir Tighearn nan sluagh ?

7 Mar so tha Tighearn nan sluagh ag ràdh,

Feuch, saoraidh mise mo shluagh o'ntàran

ear, agus o'n tìr an iar:

8 Agus bheir mi air an ais iad,agusgabh-

aidh iad còmhnuidh ann an Ierusalem, agus

bithidh iad 'n an sluagh dhomh-sa, agus

bithidh mise 'am Dhia dhoibh-san, ann am

fàrinn, agus ann an ceartas.

9 jNIar so tha Tighearn nan sluagh agràdh;

Bitheadh bhur làmhan làidir, sibhse 'tha

'cluiuntinn anns na làithibh so nam briath-

ran so à beul nam fàidhean, a tha 's an là

's am bheil stéidh taighe Tighearna nan

sluagh 'g a shuidlieachadh, eadhon an

teampuill, a chum gu'm bitheadli e air a,

thogail.

10 Oir roimli na làithean so, cha robh

luach saothaireach air bith aig duine, uo

luach saothaireach air bith aig ainmhidh;

ni mò bha sàth aig an ti a rachadh a mach,

no 'thigeadh a stcach, leis an tciun; oir

chuir mise na h-uile dhaoine, gach aon an

agluiidh a choimhearsnaich.

11 Ach a nis cha bhi mi do iarmad an

t-sluaigh so mar anns na làithibh roimhe so,

deir Tighearn nan sluagh.

12 Oir soirbhichidh an sàol; bheir an fhàon-

ain seacliad a meas, agus bheir an talamh

seachad a thoi-adh, agus bheir na néamhau

seachad an dràichd; agus bheir mise air

iarmad an t-sluaigh so na nithean so gu léir

a shealbhachadh.

13 Agus tarlaidh, mar a bha sibh 'n 'ur

mallachadh am measg nan cinneach,

thigh Iudah, agus a thigh Israeil, is amhuil

a shaoras mise sibh,agusbithidhsibh 'n'ur

beannachadh. Na bithcadh eagal oirbb,

bitheadh 'ur làmhau làidir.

14 Oir mar so tha Tighearnnan sluagh ag

ràdh, Mar a chuir mi romham olc a dhcan-

amh oirbh, an uair a bhrosnuich bhur

n-aithrichean mi gu feirg, tha Tighearn nan

SECHARIAH, IX, X.

sluagh ag r^iclh, agus nach do ghabh ini amhuil a bhitheas Ecron, oir nàraicbeadli a

aithreachas; dòchas: agus bàsaichidh an rìgh o Ghasa,

15 Mar sin smuainich mi a ràs, anns na agus cha-n àitichear Asceàon.

làithibh 80, maith a dheanamh do lerusa-

lem, agus do thigh Iudah. Na bitheadh

eagal oirbhse.

16 So na nithean a ni sibh, Labhraibh,

gach neach an fhàrinn r'a choimhearsnacli:

6 Agus gabhaidh clann dàolain còmhnuidh

ann an Asdod; agus gearraidh mise as

uabhar nam Philisteach.

7 Agus bheir mi air falbh ' fhuil as a bheul.

agus a ghràineileachdan o eadar ' fhiaclan:

deanaibh breitheanas na firinn agus na ach an ti a mhaireas, bithidh esan air son

sàthe 'n 'ur geatachaibh: ar De-ne, agus bithidh e mar uachdaran

17 Agus na dealbhaibh 'n 'ur cridhe, gach ann an Iudah, agus Ecrou mar an lebusach.

aon ueach olc an aghaidh a choimhears- 8 Agus camiàaichidh mise timchioll mo

naich, agus na gràdhaichibh mionuau bréige thighe, V <^ dhàonadh o'n fheachd a bhith-

sam bith: oir na nithean so uile is fuathach cas 'dol seachad, no a bhitheas a' pilltinn;

leamsa, deir an taighearu. i ni mò théid am fear-sànichaidh trompa ni's

18 Agus thàiuiug focal Tighearna nan ' mù: oir a nis chunnaic mi le ra' shtiilibh.

sluagh a m' ionnsuidh, ag ràdh; 1 9 Dean gairdeachas gu mòr, nighean

19 Mar so tha Tighearn nan sluagh ag Shioin; tog iolach, nigheau lerusaleira:

ràdh.Tx-asga' cheathramh màosa, agustra.sg ' feuch, tha do rìgh a' teaclid a d' iounsuidh:

a' chàigeamh, agus trasg an t-seachdamh, ' is fàrean, agus is Slànuidhear e; iriosal,

agU8 trasg an deicheamh, bithidh do thigh agus a' marcachd air asail, agus air searr-

Iudah 'n an aoibhneas agus 'n an gaird-

eachas, agus 'n am féillean subhach; a mhàin

gràdhaichibh-sa fàrinn agus sàochainnt.

20 Mar so tha Tighearn nan sluagh ag ràdh.

ach, mac na h-asail.

10 Agus gearraidh mi as an carbad o

Ephraim, agus an t each o Ierusalem; agus

gearrar as am bogha-cogaidh; agus laljh-

Fathasd tarlaidh gu'u tig mòrau dhaoine,; raidh esan sàth ris na cinnich: agusbithidh

agus luchd-àiteachaidh mhòran bhailtean: 'uachdarauachd o rahuir gu muir, agus o'n

21 Agus théid luchd-àiteachaidh aoin amhainn gu iomallaibh na tàre.

hhaile gu aon eile, ag ràdh, Racliamaid da

ràreadh a dheanamh uruuigh 'an làthair an

Tighearu', agus a dh'iarraidh Tighearn'

nau sluagh: théid mise mar an ceudua.

22 Seadh, thig mòran shluagh, agus cinnich

chumhachdach a dh'iaiTaidh Tighearna nan

sluagh ann an Ierusalem, agus a ghuidhe

an làthair an Tighearna.

11 Air do shon-sa fòs, le fuil do choimh-

cheangail chuir mi mach do phràosanaich as

an t-slochd anns nach robh uisge sara bith.

12 Pillibh a chum an daingnich, phràos-

anacha an dòchais; eadhon air an là an

diugh tha mi 'g innseadh gu'u dàol rai dhuit

heannachdan dvibailte.

13 Oir làib mi dhomh fhéin Iudah, làon rai

23 Mar so tha Tighearn nan sluagh ag am bogha le Ephraira; agus togaidh rai

ràdh, Auus na làithibh siu tarlaidh gu'u suas do mhic-sa, Shioin, an aghaidh do

dean deichnear gTcira, à uile chànainibh rahac-sa, Ghréig, agus ui mi thu mar

nan ciuueach, eaclhon gu'u dean iad gi'eira chlaidheamh cluine chumhachdaich.

air sgiort an ti a bhitheas 'n a ludhach, ag 14 Agus chithear an Tighearn os an ceaun,

ràdh, Théid siune leat, oir chuala sinn gu agus théid a shaighead a mach mar an deal-

bheil Dia leibh. j auach: agus séididh an Tighearn lehobhah

PATR TX I an trompaid, agus théid e mach le ioma-

1 Ann am meadhon a hhr'eitheanais avr na , gj'f^haibh na h-àirde deas

cinnich teasairgidh Dia an Eaglais. 9 Chcmh- 15 IS iTighearn nan sluagh an dion: agus

airlicheadh do Shion gairdeadcasa dheanamh ' ithidh lad, agus ceaunsaichidh ladleclach-

air son teachd Chrlosd. 12 Gheall Dia saorsa ' aibh-tabhuill; agus òlaidh iad, agus ni iad

agus huaidh dUi phohull. [ iolach mar le f àou; agus làouar iad raar

FAISTNEACHD focail an taigheama. chopain, mar oisinnibh na h-altarach.

AirfearannHadraich,agusairDaraascus 16 Agus téarnaidh an Tighearn an Dia iad

gabhaidh i tkmh: (oir tha sùil gach duine, anns an là sin, mar threud a shluaigh; oir

agusuilethreubhau IsraeiI,airanTighcarn.) togar suas clachan-buaidh an cràiin air

2 Agus fòs air Hamat a tha làimh ris; ai.' feadh am fearainn.

aich,

Tirus agus air Sidou, ged tha i ro ghlic

3 Ge do thog Tirus dhi fhéin daiiigneach

làidir, agus ge do charu i suas aii'giod mar

an duslach, agus òr f àor-ghlan mar phoU subhach.

nan sràidean; 1

4 Feuch, tilgidh an Tighearn mach i, agus

buailidh e 's an fhairge a neart; agus

sgriosar i le teiue.

5 Chi Ascelou, agus bithidh eagal oin-e;

Gasa fòs, agus bitlndh i ro bhrònach; is

783

17 Oir cia mòr an soirbheachadh, aguscia

mòr am maise! ni an t-arbhar na h-ògai>-

agus am fàon-nuadh na h-òighean.

Caibideil X.

1 Is còir iarraidh a dlà' ionnsvidài Dàié, 2agus

cha-n ann a dh'ionnsuidh àodhola. 3 Cruinn-

ichidh Dia a shluayh, agvs saoraidh e iad.

IARRAIBHSE air an Tighearn uisge

aun an àm an uisge dheii-oanuaioh; ni

SECHARIAH, XI.

an taigheavn dealaRacli, agus bbeir e dhuibh

pailteas uisge; do gach aon feur auus an

fhaiche.

2 Oir labhair na h-àodholan dàomhauas,

agTis chuuuaic na fiosaicheau breug, agus

dh'iuuis iad aisHngean faoine; is dàouihaiu

an comhfhurtachd: uime siu dh'imicli iad

air falbh mar threud; bha iad air an chioidh,

a chionn nach robh buachaill air bith ann.

3 An aghaidh uam buachaillean las mo

chorruich-sa, agus na gabhair smachdaich-

idh mi. Ach dh'amhairc Tighearn uan

shiagh air a threud, taigh Iudah; agus ni

e iad mar each maiseach auns a' chath.

4 Uaith-san thig a mach a' chhich-oisue,

uaith-san an tarann, uaith-sau am bogha-

catha, uaith-san gach uile uachdarau le

'chéile.

5 Agus bithidh iad ann an cath cosmhuil

ri gaisgich a shaltras air clàbar uan sràtid •

agus cogaidh iad, a chiouu gu bheil an

Tighearn maille riu; agus cuirear marc-

aichean nan each gu nàire.

6 Agus neartaichidh mise taigh Iudah, agus

téarnaidh mi taigh Ioseiph; agus suidhichidh

mi iad a ràs; oir tha truas agam dhiubh:

agus bithidh iad mar nach tilginn fada uam

iad: oir is mise lehobhah an Dia, agus éisd-

idh mi riu.

7 Agus bithidh Ephraim mar ghaisgeach;

agus ui an cridhe gairdeachas, mar le f àou:

seadh, chi an clann, agus bithidh iad ait;

ni an cridhe gairdeachas anns an taigh-

earn.

8 Gairraidh mise iad, agus cruiunichidh

mi iad, oir shaor mi iad: agus meudaichidh

iad, eadhon mar a mheudaich iad.

9 Agus cuiridh mi iad mar shàol am measg

nan cinneach; agus cuimhuichidh iad ormsa

ann an dàithchauuaibh fad as; agus mairidh

iad beò le 'n cloiun, agus pillidh iad a

i-às.

10 Agus bheir mi air an ais iad o thàr na

h-Eiphit, agus cruiunichidh mi iad a mach

à Asiria; agus bheir mi iad air an ais gu

tàr Ghileaid agus Lebanoin; agus cha bhi

àite ni's leòr r'a fhaotainn doibh.

11 Agus théid e troimh an fhairge, le dòr-

ainn: agus buailidh e na tonnau anns an

fhairge; agus tiormaichidh uile dhoimh-

neachdau na h-aimhue suas: agus bheirear

a nuas uabhar Asiria, agus imichidh slat-

ràogliail na h-Eiphit seachad.

12 Agus ueartaichidh mi iad anns an taigh-

eavn; agus 'n a ainm-sau ghiaisidh iad, deir

au Tighearn.

Caibideil XI.

1 Léir-sgrios lenisaleiin. 4 Càram Chriosd d'a

threud. 15 Samàdad/i agus mallachd huach-

ailL amaidich.

FOSGAIL do dhorsan, Lebanoin, a

chum gu'n loisg an teiue do sheiulaiv.

2 Guil gu h-àrd, chi-aobh ghiuthais, oir

thuit an seudar; oir tha iadsau a b' àirde

784

air am milleadh: deanaibh gul, dharaga

Bhàsain, oir ghearradh fvàth na callaid.

3 Guth ulavtaich nam buachaillean ! a

chionn gu bheil an g'.òir air a milleadh"

guth beucaich nan leòmhan òga! oir tha

uabhar lordaiu air a chreachadh.

4 Mar so thuirt an Tighearn mo Dhia,

Beathaich thusa treud a' chasgraidh

5 A tha an sealbhadairean a' marbhadh,

agus 'g am meas fhéin ueò-chiontach: agus

tha iadsan a tha 'g an reic ag ràdh, Beann-

aichte gu'n robh an Tighearn, oir tha mi

saoibhir: agus cha-u'eil truas aig in aodh-

airibh fhéin diubh.

6 Oir cha ghabh mise ni's mò truas de

luchd-àiteachaidh na tàre, tln an Tighearn

ag ràdh: ach feuch, bheir mi thairis daoine,

gach aon do làimh achoimhearsnaich, agus

do làimh a rìgh; agus buailidh iad am fear-

aun, agus cha saor mi as an làimh.

7 Agus beathaichidh mi treud a' chasg-

raidh, eadhon sibhse, 'bhochdan an treud.

Agus ghabh mi a m' ionnsuidh dà luirg:

air aon diubh thug mi mar ainm Maise,

agus air an aon eile thug mi mar ainm

Cuibhricheau; agus bheathaich mi an

treud.

8 Tri aodhairean fòs ghearr mi as ann an

aon mhàos; agus bha gràin aig m' anam-sa

dhiubh-san, agus bha fuath aig an auam-san

dhomh-sa.

9 An sin thuirt mi, Cha bheathaich mi

sibh: an ni sin a bhàsaicheas, bàsaicheadli

e; agus an ni siu a tha gu bhi aira ghearr-

adh as, gearrar as e: agus itheadh a' chuid

eile, gach aon feoil a choile.

10 Agus ghabh mi mo \oY^,eadhon Maise,

agus ghearr mi 'n a bloighdibh i, chum gu'm

brisinn mo choimhcheaugal a rinn mi ris na

slòigh uile.

11 Agus bhriseadh e 's an là sin: agus

mar sin dh'aithuich bochdan an treud a

thug an aire dhomh, gu'm b'e sin focal an

Tighearua.

12 Agus thuirt mi riu, Ma chithear

ceart duibh, thugaibh dhomh mo luach:

agus mui' faicear, leigibh leis: mar sin

thomhais lad air son mo luach, deich 'buinn

fhichead airgid.

13 Agus thuirt an Tighearn rium,Tilg

a chum a' chriadhadair e: luach ciatacli leis

an robh mise air mo mheas leo-san. Agus

ghabh mi na deich buinn fhichead airgid,

agus thilg mi iad ann an taigh an taigh-

earn', a chum a' chriadhadair.

14 Agus ghearr mi as a chéile mo lorg

eile, eadhon Cuibhrichean; a chum gu'm

brisinn am bràithreachas eadar Iudah

agus Israel.

15 Agus thuirt an Tighearn rium a

ràs, Gabh a d' iounsuidh fathasd iunealan

biuxchaill' amaidich:

16 Oir feuch, togaidh mise suas buachaill

's an fhearanu, nach seall an déigh an ui sin

SECHARIAH, XII, AUI.

A ghearrar as; nach iarr a' chuid a tha òg; spiovad iian gras agus nan athcluiiu'>-can;

agus nach leighisa'chuidaflmair dochauu; agus amhaircidh iad airsau a lot iad,\gu3'

ni niò bheatliaicheas e a' chuid a sheas: ui iad caoidh air a shou, nior a chaoidheas

ach ithidh e feoil na codach a tha reaiuhar, duine air son aoin nihic: agus bithidh an

agus reubaidh e an crodhaiu 'n am bloighd- doilghios air a shon mar dlioilghios air sou

ibh.

17 Is tiTJagh do'n droch bhuachaill a

dh' fhàgas an treud: thig sgrios air a ghaird-

eau, agus air a shùil dheis: seargaidh a

ghairdeau gu tur, agus dorchaichear a shùil

dheas gu h-iomlan.

Caibideil XII.

1 NUhear Ter-usalem'n a copan haU-càiri'h, arms

'n a cloich chndtàiromaick do na slùi;/h uile.

ceud ghiu.

11 Auus an là siu bitLidh cumlia mhòr

anu an Ierusalem, cosmhuil ri cumha Ha-

dadrimoiu, ann an gleaun Mhegidoin.

, 12 Agus ni am fearauu caoidh, gach aon

j teaghlach air leth: teaghhich taighe Dhaibh-

i idh air leth, agus am muathau air leth:

j teaghlach taighe Natain air leth, agus am

_ ^ _,^., ^,__ I mnathau air leth:

6Buaidh uachdaran ÃŒudah. ÃŒO Aithrec chaa \ 13 Teaghlach taighe Lebhi air leth, agus

lerusaleim. \ am muathan air leth: teaghlach Shimei air

I^AISTXEACHD focail an Tighearna, ' leth, agus am muathau air leth:

- A thaobh Israeil, tha an Tighearn ag j 1-1 Na h-uile theaghlaichean eile, gach

ràdh, a tha 'sgaoileadh a mach nan néamh, i teaghlach air leth, agus ammuathau airleth.

agus a' suidlieachadh stéidh na talmhainn,

agus a' cruthachadh spioraid duine 'au

taobh a stigh dheth.

2 Feuch, ni mise lei-usalem 'n a copan ball-

chrith do na slòig-h uile mu'n cuairt: air

son ludali mar an ceudna bi*biuh e 's an

fheachd an aghaidh lerusaleiii^

3 Agus anns an là sin ui mi Ierusalem 'n a

cloich thruim do na slòigh uile; na h-uile a aidh agus air son neòghloiue!

Caibideil XIII.

1 An tobar a dh'fiiosgailear do luchd-àiteacli-

aidh lerusaleim air son peacaidài, agus air

son ncògàdoine. 7 BàsCliriosd, agus téai-uint-

eachd trian de'n t-sluagh.

AKN S an là sin bithidh tobar air 'fhosg-

hidh do thigh Dhaibhidh, agus do

luchd-àiteachaidh lerusaleim, air sou peac-

ghabhas i mar uallach orra féiu, gearrar

iad 'n am bloighdibh: agus 'n a h-aghaidh

bithidh uile ciiiuuich an domhain air an

cruinueachadh ri 'chéile.

4 Auus an là siu, tha an Tighearn ag rkdh.

2 Agustarlaidh air aulà siu,tha Tighearn

nau sluagh ag ràdh, gii'n gearr mise mach

aiumeau nan àodhol as an fhearann, agus

cha chuimhnichear iad ni's niò: agus fòs

bheir mi air na fiosaicheau, agus air na

buailidh mise gach each le uamhas, agus a spioradaibh ueòghlan siubhal a mach

uiharcach le cuthach; agus fosglaidh mimo

shàiileau air taigh Iudah,agusgach aoneach

aig na slòigh buailidh mi le doille.

6 Agus their uachdaraiu Iudah 'n an

cridhe, Is iad luchd-àiteachaidh lerusaleim

mo neart ann an Tighearn uan sluagh an

Dia. j

6 Anns an là sin ni mise uachdarain Iudah

mar theallach teine am measg couuaidh.

fàiearauu.

3 Agus tarlaidh, 'n uair a ni duine sam

bith fàistueachd, an sin gu'n abair 'athair

agus a mhàthair a ghin e ris, Cha mhair

thu beò; oir labhair thu breugan ann an

ainm an Tighearna: agus ni 'athair agus a

mhàthair a ghin e, a bhualadh troimhe an

uair a ui e faistneachd.

4 Agus tarlaidh auns an là sin, gu'm bi

agus mar leus teiue ann an sguaib; agus uàireairnafàidhibh,gach aoud'ashealladh,

loisgidh iad air an Ikimh dheis, agus air au; 'n uair a ni e fàistneachd: ni mò chuireas

làimh chlà, na slòigh uile mu'n cuaii't: agus , iad unipa falluinueau molach gu mealladh,

àitichear Ierusalem a ràs, 'n a h-ionad féiu, 5 Ach their gach aon, Cha-n fhàidh mise,

ann an Ierusalem.

7 Saoraidh an Tighearn fòs pàilliuuau orm o m" òige.

gach

is treabhaiche mi; oir tha còir aig duine eile

Iudah, mar o shean; mu'n dean glòir taighe

Dhaibhidh, no glòir luchd-àiteachaidh le-

rusaleim, iad fhéin àrdachadh an aghaidh

Iudah.

8 Anns an là sin dàonaidh an Tighearn

luchd-àiteachaidh lerusaleim; agus bithidh

esan a tha lag 'n am measg auns an là sin

mar Dhaibhidh; ngus taigh Dhaibhidh mar

Dhia, mar aingeal an Tighearna 'n an làth-

air.

9 Agus tarlaidh anns an là siu, gu'n iarr

mise na h-uile chinnich a thig an aghaidh

lerusaleim a mhilleadh. '

10 Agus dòirtidh mi air taigh Dhaibhidh,

agus air luchd - àiteachaidh lerusaleim,

765

6 Agus their aon ris, Ciod iad na lotan

siu ann ad Jàmhan? an sin freagi-aidh

esau, lad sin leis an do lotadh mi ann an

tigh mo chairdeau.

7 Dàii.sg, chlaidheimh, an aghaidh mo

bhuachaill',agus an aghaidh an duine 'tha

'n a dhlùth-chompauach dhoiuh-sa, tha

Tighearu nan sluagh ag ràdh. Buailidh

mise am buachaill, agus bithidh an treud

air a sgapadh; agus tiouudaidhidh mi mo

làmh air a' mhuinutir bhig.

8 Agus tarlaidh anns an fhearann uile,

tha an Tighearn ag radh, gu'n gearrar as dà

thrian aau, agus gu'm bàsaich iad; ach

bithidh an treas triun air 'fhàgail ann.

SECHARIAH, XIV.

9 Agus bheir mise an treas trian troiuili

an teine, agus glanaidh mi iad mar a ghlanar

an t-airgiod, agus dearbliaidh nii iad mar a

dhearbliar an t-òr: gairmidh iad air m'

ainm-sa, agus eisdidh mise riu; their mi, Is

iad mo shluagli; agus their iadsan, Is e an

Tighearu mo Dhia.

Caibideil XIV.

1 Léir-sgnos lerusaleim. 3 Teaclid Chriosd.

12 Bnailidh Dia naimhdean lerusaleim le

plàigh. 16 Pillidh amfuigheall ris an taigh-

eara.

FEUCH, tha là an Tighearn' a' teachd,

agus roinnear do chreach ann ad

mheadhon.

2 Oir cruinnichidh mise na h-uile chinnich

an aghaidh lerusaleim gu cogadh; agus

glacar am baile, agus creachar na tigliean,

agus éignichcar na mnathan; agus théid

leth a' bhaile air falbh 'am bruid; agus cha

ghearrar a' chuid eile de'u t-sluagh as o'n

bhaile.

3 Agus théid an Tighearn a mach, agus

cogaidh e an aghaidh nan cinneach sin, mar

a chog e ann an là a' cliatlia.

4 Agus seasaidh a chosan air an là sin air

shabh nan Oladh, a tha fa chomliair leru-

saleim air an taobh an ear: agus sgoiltidh

sliabh nan Oladh 'n a mheadhon, ris an àird

an ear, agus ris an àird an iar, air chor as

giCm bi gleann romhòrann: agus gluaisidh

leth an t-sléibh ri tuath, agus an ietli eile

ri deas.

5 Agus teichidh sibhse rathad glinn nan

shabh: oir ruigidh gleann nan sliabh gu

h-Asal: seadh, teichidh sibh mar a theich

sibh roinih an chrith-thalmhainn, ann an

Ikithibh Usiah rìgh Iudah: agus thig an

Tighearn mo Dhia-sa, agus a naoimh uile

maille ris.

6 Agus tarlaidh anns an là sin, nach bi

solus soilleir agus dorchadas anu;

7 Ach bithidh e 'n a aon là, a bhitheas

aithnichte do'n Tighearn: cha là, agus cha-n

oidhche' bhitheas ann: ach tarlaidh air trà

feasgair gu'm bi solus ann.

8 Agus tarlaidh air an là sin, gu'n teid

uisgeachan beò a mach à Ierusalem; leth

dhiubh ris an fhairge 'n ear, agus leth

dhiubh ris an fhairge 'n iar: anns an t-samh-

radh agus anns a' gheamhradh bithidh e.

9 Agus bithidh an Tighearn 'n a rìgh os

ceann na talmhainn uile: anns an là sin

bithidh aon Tighearn aun, agus 'ainm 'n a

aon.

10 Agus cuairtichidh e am fearann uile

mar chòmhnard, o Gheba gu Rimon, nm

dhoas de Ierusalem: agus togar suas i, agus

786

àitichear i 'n a h-ionad, o gheaia Bheniamin

gu àit a' cheud gheata, agus gu geata na

h oisne, agus o tlmr Hananeeil gu fàon-

amair an ràgh.

11 Agus ni daoine còmhnuidh innte, agus

cha bhi leir-sgrios ann ni's mò; ach bithidh

Ierusalem air a h-àiteachadh ann an

téaruinteachd.

12 Agus so a' phlàigh leis am buail an

Tighearn na slòigh uile a chog an aghaidh

lerusaleim: leaghaidh am feoil air falbh am

feadh a tha iad 'n an seasamh air an cos-

aibh, agus leaghaidh an sàiilean air falbh 'n

an sluichd, agus leaghaidh an teangadh air

falbh 'n am beul.

13 (Agus tarlaidh anns an là sin gu'm bi

buaireas mòr o'n Tighearn 'n am meayg:

agus glacaidh iad greim,gach aon delàimh

a choimhearsnaich; aguséiridh alàmhsuas

an aghaidh làimhe a choimhearsnaich.

14 Agus cogaidh Iudahfòs aig Ierusalem;

agus cruinuichear ri 'chéile maoin nan uile

chinneach mu'n cuairt, òr, agus airgiod,

agus earradh, ann am pailteas mòr.)

15 Agus bithidh plàigh an eich, na muil-

eid, a' chàmhail, agus na h-asail, agus nan

uile bheathaichean a bhitheas annsna camp-

aibh so, mar a' phlàigh so.

16 Agus tarlaidh gu'n teid gach aon a

dh'fhàgar, de na h-uile chinnich a thàinig

an aghaidh lerusaleim, suas o bhliadhna gu

bliadhna gu aoradh a dheanamh do'n Ràgli,

Tighearn nan sluagh, agus a choimhead

féille nam pàilliunan.

17 Agus tarlaidh, cò sam bith de uile

theaghlaichibh na talmhainn nach téidsuas

gu Ierusalem, a dheanamh aoraidh do'n

Ràgh, Tighearn nan sluagh, eadhon orra sin

cha tig uisge sam bith.

18 Agus mur téid teaghlach na h-Eiphit

suas, agus mur tig iad' orra-sau bithidh a'

])hlàigh sin leis am buail an Tighearn na

cinnich nach téid suas a choimhead féille

nam pàilliunan.

19 So peauas na h-Eiphit, agus peanas nan

uile chinneach nach téid suas a choimhead

féille nam pàilliunan.

20 Anus an là sin, bithidh air cluig nan

each, Naowhachd Do'n taighe en: agus bith-

idh na coireachan ann an taigh an Tighearna

mar na cuachan fa chomhair na h-altarach.

21 Seadh, bithidh gacli poit ann an leru-

salem,agusann an Iudah,'n an naomhachd

do Thighearn nan sluagh: agusthig iadsan

uile a dh'àobi-as, agus gabhaidh iad dhiubh,

agus bruichidh iad annta: agus cha bhi ni's

mò an Canaanach ann an taigh lehobhali

Dhia nan sJnagh, 's an là sin.

Leabharean Bhioball air ais

MALACHI

Caibideil I.

j oir bithidh m' ainm mòr am measg nan cinn-

1 Rinn Malach i gearan an afjhaidh an t-sluaigh \ each, deir Tighearn nan sluagh.

air son an aingidheadid. 6 Càmir e 'an céill I 12 Ach thruaill sibhse e, le sibh a bhi 'g

(loibh an neò-càiùram mu Ihimddoll seirhhisan j ràdh, Thabord an Tighearna truaillte; agus

Tighearna. | an tabhartas air, eadhon a bkiadh, tha e

FAISTNEACHD focail an Tighearna ' suaiTach.

chum Israeil, le ]\Ialachi. I 13 thuirt sibh fòs, Cia mòr an sgàose?

2 Ghràdhaich mise sibh, tha an Tighearn j agTis shéid sibh uaibh e, tha Tighearn nan

agràdh: Gidheadh thasibhse ag ràdh, Ciod [ sluagh ag i-àdh! agus thug sibh a m' ioàm-

's an do ghràdhaich thu sinn ? Xach h'e\suidh an ni a Iha reubta, agus bacach.

Esau bràtiiair Iacoib, tha an Tighearn ag

ràdh.? gidheadli ghràdhaich mise lacob,

3 Agus dh'fliuathaich mi Esau; agus chuir

mi a shléibhtean fas, agus tha 'oighreachd

aig nathraichibh an fhàsaicli.

4 Mar tha Edom ag ràdh, Rinneadh bochd

sinn, acli pillidh sinn agus togaidh sinn na

agus tinn; mar so thug sibh tabhartas: an

gabh mise sin o bhur làimh, deir Tighearn

nau sluagh ?

14 Ach malluichte gu robh am mealltair,

aig am bheil firionn "n a threud, agus a

bhòidicheas agus a dlvàobras ni tiiiaillidh

do'n taighearu: oir is rìgh mòr mise, tha

h-ionadan sgaoilte; mar so 1}ha taigheara j Tighearn nan sluagh ag ràdh, agus tha m'

nan sluagh ag ràdh, Togaidh iadsan, ach

tilffidh mise sìos agus goirear riu, Cràoch

na h-aingidheachd, agus an sluagh ris am

bheil corruich aig an Tighearn g-u sàorruidh.

5 Agus chi bhur sùilean-sa, agus their sibh,

Bithidh an Tighearn air àrdachadh thar

cràochan Israeil.

6 Bheir mac onoir d'a athair, agus seirbh-

iseach damhaighstir; ma 's athair mise ma

ta, c ait am bheil m' onoir ? agus ma 's i

maighstir mi, c ait am bheil m' eagal ? tha j

Tighearn nan sluagh ag ràdh mibhse, ! suim i, chum glòir a thoirt do m' ainm-sa,

shagartan atha'deanamh tàireairm' aium- 1 tha Tighearn nan sluagh ag ràdh, cuiridh

sa; agus tha sibh ag ràdh, Ciod anns an mise eadhon mallachd oirbh; agus mall-

aium uamhasach am measg nan cinneach.

Caibideil II

1 Chronuicheadh na sagartan do hhràgh àiadi do

chuir iad 'an suim un àiihne; 10 agus an

sluagh a chionn gun do phòs iad mnaihan

coimheach, 13 gu'n cPrinn iad ceannairc, 17

agus gu'n do chuir iad 'an gnàomh aingidh-

eadtd,

\ GUS a nis dhuibh-sa tha 'n àithne so,

J\. shagartan.

2 Mur éisd sibh, agus mur cuir sibh 'an

d'rinn sinne tàir air d' aium ?

7 Tha sibh a toirt seachad arain thruaillte

air m' altair; agus tha sibh ag ràdh, Ciod

anns an d'rinn sinne do thruailleadh ? Le

sibh a bhi 'g ràdh, Tha bord an Tighearna

suarrach.

8 A nis ma thairàreas sibh an ni "tha dall i sibh fhéin maille ris.

aichidh mi bhur beaunachdan: seadh mhail-

aich mi iad cheana, a chionn nach 'eil sibh

g a chur 'an suim.

3 Feuch, bheir mi air an t-sàol nach fàs e,

agus tilgidh mi aolach 'n 'ur n-aghaidh,

aolach bhur n-àrd-fhéillean; agus giàilainear

4 agus aithuichidh sibh gu'u do chuir mise

do 'ur n-ionusuidh an àithne so, chum gu

maireadh mo choimhcheangal le Lebhi, deir

Tighearn nan sluagh.

Bha mo choimhcheangal ris-san, mu

thimchioll beatha agus sàthe, agus thug mi

dha iad, air son an eagail leis an robh (

mar àobairt, nach olc sin ? agus ma thairg-

eas sibh an ni 'tha bacach agus tiun, nach

olc sin? tairg e nis do d" uachdaran, am bi

e toihchte leat, no 'n gabh e riut, deir taigh-

earn nan sluagh ?

9 Agus a nis, guidheam oirbh, iarraibh

aghaidh an TigÃŒiearna gu'm bi e tròcaireach

dhuinn. Is annobhur làimh-sa thàinigso; J air romham, agTis leis an robh geilt air

an gabh mise ri aon agaibh gu taitneach à roimh m' ainm.

deir Tighearn nan sluagh. i 6 Bha lagh na fàrinn 'n a bheul, agus cha

10 Gu cinnteach druidear na dorsan 'n 'ur d'fhuaireadh aingidheachd 'n a bhilibh;

n-aghaidh; agus cha-n fliadaidh sibh teiue | ghluais e leamsa ann an sàth agus ann an

air ni' altair-sa gu dàomhain. Cha-neil; ionracas, agus phill e mòran air falbh o

tlachd air bith agam anuaibh, tha Tighearn eu-ceart.

nan sluagh ag ràdh, ni mò ghabhas mi tabh- 1 7 Oir bu chòir do bhilibh an t-sagairt eòlaa

artas air bith o bhm* làimh. } a choimhead, agus bu chòir an reachd iarr-

11 Oir, éirigh na gréine gu ruig a dol: aidh as a bheul: oir is esan teachdair taigh-

fodha bithidh m' ainm-sa mòr am measg nan ^ earna nan sluagh.

cinneach; agus anns gach àite tairgear tàiis I S Ach chaidh sibh air seacharan o'u

do m' ainm-sa, agus tabhai-tas fàor-ghlan: i t-slighe; thug sibh air mòrau tuisleachadh

aJr an reachd: thruaill sibh coimhcheangal

Lebhi, deir Tighearn nan shiagh.

9 Uime sin rinn mise fòs sibhse euarrach

agns tàireil ann an sealladh an uile shhiaigh,

a réir mar nacli do choimhid sibh mo

shlighean, ach gu'n robh sibh leth-bhreith-

each anns an lagh.

10 Nach 'eil aon athair againn uile? nach

aon Dia a chruthaich sinn? c'uime am bheil

sinn a' buntainn gu fealltacli, gacli duine

an aghaidh a bhràthar, le bhi 'briseadh

coimhcheangail ar n-aithrichean ?

11 Bhuin ludali gu fealltach, agus chuir-

eadh gràineileachd 'an gnàomh ann an Israel

agus ann an Ierusalem: oir thruaill Iudah

naomhachd Dhé a's ionmhuinn leis, agus

phòs e nighean dé choimhich.

12 Gearraidh an Tighearn as an duine a ni

so; am fear-faire, agus am feai'-freagraidh,

a mach à pàilliunaibh Iacoib; agus esan a

bheir tabhartas do Thighearn nan sluagh.

13 Agus so fòs rinn sibh; chòmhdaich sibh

le deuraibh altair an Tighearna, le gul, agus

le h-éigheach; ionnus nach 'eil suim aige do

thabhartas ni's mò, agus cha ghabh e Ic

deadh-ghean o bhur làimh e.

14 Gidheadh tha sibh ag ràdh, carson ?

A chionngu'n robh an Tighearn 'n a fhianuis

eadar thu agus bean d' òige, i'isan do bhuin

thu gu fealltach: gidheadh b' i do bliana-

chompanach i, agus bean do choimhcheau-

gail.

15 Agus nach d'rinn e aon jlieoil diuhh?

agus tha fuigheall an spioraid aige. Agus

ciod a tha esan ag iarraidh? sliochd diadh-

aidh. Uime siu biodh faicill agaibh air

bhur spiorad, agus na buineadh ueach air

bith gu fealltach an agliaidh mnà 'òige.

16 Oir is fuath leam-sa esan a chuireas air

falbh, tha an Tighearn Dia Israeil ag ràdh:

agus esan a dh'fholaicheas ainneart le

'thrusgan, tha Tighearn nan sluaghagràdh.

Uime sin biodh faicill agaibli air bhur

spiorad, nach buin sibii gu fealltach.

17 Sgàthich sibh an Tighearn le bhur

briathraibh: gidheadh tha sibh ag ràdh,

Ciod anns an do sgàthich sinne e à Le sibh

a bhi 'g ràdh, Tha gach aonatha'deanamh

uilc taitneach ann an sealladh an taigh-

earna; agus tha tlachd aig annta: uo, C'àit

am bheil Dia*a' bhreitheauais ]

Caibideil III

1 Thig Mesiah a ghlanadh na h-Eaglais, agus a thoirt breth air na h-aingidh. 7 Thugadh rabhadh do'n t-sluagh aithreachas a ghabhail. 8 An cionta uamhasach.

FEUCH, cuiridh mise mach mo theachdair, agus ulluichidh e'n t-slighe romham; agus thig an Tighearn a tha sibh ag iarraidh, g'a theampull gu grad; eadhon teachdair a' choimhcheangail, anns am bheil bhurtlachd; feuch thig esan, deir Tighearn nan sluagh.

2 Ach cò 'dh'fheudas là a theachd a ghi�lan? agus cò a sheasas an uair a dh'fhoillsichear e? oir is cosmhuil e ri teine an fhir-leaghaidh, agus ri acfhuinn-ghlanaidh an fhir a nigheas eudach:

3 Agus suidhidh e mar fhear-leaghaidh agus glanaidh airgid: agus glanaidh e mic Lebhi, agus saoraidh e o shal iad, mar òr agus mar airgiod, chum gu'm bi iad 'n an òglaich do'n Tighearn, a' tairgseadh dha tabhartais ann am fìreantachd.

4 An sin bithidh tabhartas Iudah agus Ierusaleim taitneach do'n Tighearn, mar anns na làithibh o shean, agus anns na bliadhnaibh roimhe so.

5 Agus thig mise dlùth dhuibh gu breith-

eanas, agus bithidh mi a'm' fhianuis luath

an aghaidh fhiosaichean, agus an aghaidh

adhaltrannach, agus an aghaidh na muinn-

tir a bheir mionnan-eithich, agus an agh-

aidhna muinntir a tha 'cumail air ais a

thuarasdail o'n t-seirbhiseach, a' sàruchadh

na bantraich agus an dàUeachdain, agus a' •

cur a' choigi-ich a thaoibh, agus air nach 'eil

eagal romham-sa, deir Tighearn nan sluagh. .

6 Oir is mise lehobhah, cha chaochail mi: |

air an adhbhar sin cha-u'eil sibhse, chlann

Iacoib, air 'ur sgrios. '

7 Eadhou o làithibh 'ur n-aithrichean

chlaou sibh o m' reachdaibh-sa, agus cha do

choimhid sibh iad: pillibh riumsa, agus

pillidh mise ruibh-sa, tha Tighearn uan

sluagh ag ràdh: Ach tlmbhairt sibh.se, Ciod

anns am pill sinn ?

8 An creach duineDia? gidheadh chreach

sibhse mise: acli tha sibh ag ràdh, Ciod

amis an do chreach sinn thu ? Ann an

deachamh agus ann an tabhartasaibh.

9 Tha sibh malluichte le mallachd: oir

spàiinnsibh mise; eadhonan cinneach souile.

10 Thugaibh an deachamh uile chum an

tigh-thasgaidh, air chor as gu'm bi biadh

ann am thigh-sa; agus dearbhaibh mi nis

leis an ni so, tha Tighearn nan sluagh ag

ràdh, mur fosgail mi dhuibh uinneagan nan

néamh, a dhòrtadh a mach beannachd oirbh,

gus nach bi àit ann g'a chumail.

11 Agus crouuichitlh mi am milltear air

'ur sgàth-sa, agus cha mhill e toradh bhur

fearainn, ui mò thilgeas bhur fionain a nieas

an-abuich 's an fhaiche, deir Tighearn uan

sluagh.

12 Agus goiridh nah-uile chinnich beaun-

aichte sibh: oir bithidh sibh 'n ur dàithaich

thaitnich, deir Tighearn nan sluagh.

13 Bha bhur briathran dalma ann am agh-

aidh-sa, tha an Tighearnagràdh; gidheadh

tha sibh ag ràdh, Ciod a labhair sinu a'd'

aghaidh.

14 thuirt sibh, Is dàomhain seirbhis a

thoirt do'n Tighearn; agus ciod a' bhuaun-

achd dhuinn gu' n do choimhid sinn 'ordugh,

' agus gu'n do ghluais sinn gu brònach an

j làthair Tighearna nan sluagh l

I 15 Agus a nis tha sinn a' meas nan uaibh-

; reach sona: seadh tha iadsan a tha 'cur

MALACHI, lY.

'an gnàonih aingidheachd air an àrdachadh:

seadh, tha iadsan a tha 'buaireadh Dhé,

eadhon air an saoradh.

16 xin sin labhair iadsanair an robh eagal

an Tighearna, gach aon gu tric ri 'chéile;

agus dh'éisd an Tighearn,agus chual' e, agus

b!ia leabhaii'-cuimhne air a sgrlobliadh 'n a

làthair air son na muinntir air an robh eagal

au Tighearn', agus a smuainich air 'ainm.

17 Bithidh iad agam-sa, tha Tighearn nan

shaagh ag ràdh, anns an là sin anns an dean

mi suas mo sheudan; agus caomhainidh

7vA iad, mar a chaomhaineas duine a mhac

fc-iu a tha 'deanamh seirbhis da.

IS An sin pillidh sibhse, agus chi sibh an

dealachadh eadar am firean agus an t-aing-

idh; eadar an ti a tha 'deananih seirbhis do

Dhia, agus an ti nach 'eil ri seirbhis da idir.

Caibideal IV

1 Breithe.anas Dhé air na h aingidh, agus a

mhaitheas dhoibhsan aig am bheil eagul

roiàyihe. 4 Chomhairlicheadib do'n t-sluagh

lagh an Tighearn' a chuimhneachadh. 5

Dreuchd anfhàidh Eliah.

OIR feuch, tha 'n là a' teachd, a loisgeas

mar àmhuinn; agusbithidhna h-iiaibh-

78y

reich uile, seadh, gach neach a tha ri aàtlg^

idheachd, mar asbhuain; agus loisgidh an

là 'tha 'teachd suas iad, tha Tighearn nan

sluagh ag ràdh; oir cha-n fhàg e bun no

bàrr dhiubh.

2 Ach dhuibh-sa air am bheil eagal m'

ainme-sa éiridh Grian na fàreantachd le

slàinte 'n a sgiathan; agus théid sibh a

mach, agus fàsaidh sibh suas mar laoigh

bhiadhta.

3 Agus saltraidh sibh sìos na h-aingidh:

oir bithidh iad mar hiaithre fo bhonnaibh

'ur cos, anns an là 's an dean mise so, deir

Tighearn nan sluagh.

4 Cmmhnichibh-sa lagh Mhaois m' òglaich,

a dh'àithn mise dha ann an Horeb, air sou

Israeil uile, eaclhon na reachdan agus na

breitheanais.

5 Feuch, cuiridh mise do bhur n-ionn-

suidh Eliah am fàidh, roimh theachd là

mhòir agus uamhasaich an Tighearna.

6 Agus tionndaidhidh esan cridhe nan

aithrichcan a chum na cloinne, agus cridhe

na cloiune chum an aithrichean, air eagal

gu'n tig mise, agus gum buail mi am fear-

anu le léir-sgrios.