Originally 621pages

Leabharean Bhioball

Leabharan Bhioball

AN SOISGEUL A REIR MHATA 1

AN SOISGEUL A REIR MHARCUIS 165

AN SOISGEUL A REIR LUCAIS 271

AN SOISGEUL A REIR EOIN. 447

Leabharean Bhioball” air ais

AN SOISGEUL A REIR MHATA

s

Caibideil I

1 Sinnsearachd, 18 gineamhuinn, 21 breith, 23 agus mineachadh ainm' Chriosd.

LEABHAR ginealaich Iosa Criosd, mhic Dhaibhidh, mhic Abrahaim.

2 Ghin Abraham Isaac, as-us ghin Isaac Iacob,agus ghin Iacob ludas agus a bhràithrean.

3 agus ghin ludas Phares agus Sara o Thamar, agus ghin Phares Esrom, agus ghin Esrom Aram.

4 Agus ghin Aram Aminadab, agus ghin Aminadab Naason, agus ghin Naason Salmon.

5 Agus ghin Salmon Boos o Rachab, agus ghin Boos Obed o Rut, agus ghin Obed Iese.

6 Agus ghin Iese Daibhidh an rìgh, agus ghin Daibhidh an rìgh Solamh o'n mhnaoi a bha aig Urias.

7 Agus ghin Solamh Roboam, agus ghin Roboam Abia, agus ghin Abia Asa.

8 Agus ghin Asa Iosaphat, agus ghin Iosaphat Ioram, agus ghin Ioram Osias.

9 Agus ghin Osias Ioatam, agus ghin Ioatam Achas, agus ghin Achas Esecias.

10 Agus ghin Esecias Manases, agus ghin Manases Amon, agus ghin Amon Iosias.

11 Agus ghin Iosias Iechonias agus a bhràithrean, mu àm an giùlain do Bhabilon.

12 Agus an déigh an toirt do Bhabilon, ghin Iechonias Salatiel, agus ghin Salatiel Serobabel.

13 Agus ghin Serobabel Abiud, agus ghin Abiud Eliacim, agus ghin Eliacim Asor.

14 Agus ghin Asor Sadoc, agus ghin Sadoc Achim, agus ghin Achim Eliud.

15 Agus ghin Eliud Eleasar, agus ghin Eleasar Matan, agus ghiu Matan lIacob.

16 Agus ghin Iacob Ioseph fear-pòsda Mhuire, o'n d'rugadh losa, d'an goirear Criosd.

17 Uime sin na h-uile ghinealaich o Abraham gu Daibhidh, is ceithir ginealaich deug iad; agus o Dhaibhidh gu bruid Bhabiloin, ceithir ginealaich deug; agus o bhruid Bhabiloin gu Criosd, ceithir ginealaich deug.

18 Agus mar so bha breith Iosa Criosd: oir an déigh do cheangal-pòsaidh bhi air a dheanamh eadar a mhàthair Muire agus Ioseph, roimh dhoibh teachd cuideachd, fhuaradh torrach i o'n Spiorad Naomh.

19 Ach air bhi do Ioseph a fear 'n a dhuine cothromach, agus giin toil aige ball-sampuill a dheanamh dhi, bu mhiann leis a cur uaith os ìosal.

20 Ach ag smuaineachadh nan nithean sin dha, feuch, dh'fhoillsich aingeal an Tighearn' e fhéin da ann am bruadar, ag ràdh, A Ioseph, a mhic Dhaibhidh, na bitheadh eagal ort do bhean Muire a ghabhail a d'ionnsuidh: oir an ni a tha air a ghineamhuin innte, is ann o'n Spiorad Naomh e.

21 Agus beiridh i mac, agus bheir thu Iosa mar ainm air; oir saoraidh e a shluagh fhéin o'm peacaidhean.

22 (Agus rinneadh so uile chum gu'n coimhliontadh an ni a thuirt an Tighearn leis an fhàidh, ag ràdh,

23 Feuch, bithidh maighdean torrach, agus beiridh i mac, agus bheir iad Emanuel mar ainm air, is ionnan sin r'a ràdh. air eadar-theangachadh, Dia maille ruinn.)

24 Agus air mosgladh do Ioseph as a chodal, rinn e mar a dh'iarr aingeal an Tighearn' air, agus ghabh e d'a ionnsuidh a bhean:

25 Agus cha d'aithuich e i gus an d'rug i a ceud-ghin mic; agus thug e Iosa mar ainm air.

air ais dhan Soisgeul REIR MHATA

Caibideil II

1 Thxig na druidhean urram do Chriosd: 14

Theichloseph leisdo'n Eiphit, ISagus mharbh

Herod na leanabain.

AGUS an uair a rugadh Iosa ann am

Betlehem Iudea, ann an làithibh

Heroid an ràgh, feuch, thàinig druidhean

o'n àird an ear gu Ierusalem,

2 Ag ràdh, C'àit am bheil rìgh sin nan

Iudhach a tha air a bhreith ? oir chunnaic

sinne a reult 's an àird an ear, agus tha sinn

air teachd a thabhairt aoraidh dha.

3 An nair a chuala Herod an rìgh sln,

bha e fo thrioblaid, agus Ierusalem uile

maille ris.

4 Agus air cruinneachadh nan àrd-shagart

uile dha, agus sgrìobhaichean an t-sluaigh,

dh'fheòraich e dhiubli c'àit an robh Criosd

gu bhi air a bhreith.

5 Agus thuirt iad ris, Ann am Bet-

lehem Iudea: oir mar so sgi-àobhadh leis an

fhàidh.MATA, III.I

6 Agus thusa Bhetiehem ann an tìr Iudah,

cha tu idir a's lugha am measg cheaunard

luda: oir asadsa thig Uachdarau a stiàiras

mo shluagh Israel.

7 An siu air do Herod na druidhean a

ghaii-m os àosal d'a ionusuidh, gheur-fhios-

raich e dhiubh cia an t-àm anns an d'fhoill-

sicheadh an reult.

8 Agus chuir e iad gu Betlehem, agus

thubhairt e, Imichibh, agus iarraibh gu

dàchiollach an uaoidhean; agus an déigh

dhuibh'fliaotainn, innsibh dhomhsa e, chuni

gu'n rachainn-sa fhéin, agus gu'n deanaiuu

aoradh dha.

9 Agas an uair a chual' iad an ràgh, dh'àm-

ich iad; agus, feuch, chaidh an reult a

chunnaic iad 's an àird an ear rompa, gus an

d'thàiuig i agus gu'n do stad i os ceann an

ionaid'an robh an naoidhean.

10 Agus an uair a chunnaic iad an reult,

rinn iad gairdeachas le h-aoibhneas ro nihòr.

1 1 Agus air dol a steach dhoibh do'utaigh,

fhuair iad an naoidhean maille r'a mhàthair

Muire, agus thuit iad sìos agus rinn iad

aoradh dha: agus air fosgladli an ioumhas

dhoibh, thug iad dha tàodhlacan; òr, agus

tàiis, agus mirr.

12 Agus air faotainn rabhaidh o Dhia ann

am bruadar, gun iad a philltinn a dh'ionn-

suidh Heroid, chaidh iad d'an dàithaich fhéin

air slighe eile.

13 Agus an uair a dh'imich iad air an ais, feuch, nochdadh aingeal an Tighearna do Ioseph ann am bruadar, ag ràdh, Eirich, agus gabh an naoidhean agus a mhàthair, agus teich do'n Eiphit, agus bi an sin gus an labhair mise riut: oir iarraidh Herod an naoidhean g'a mhilleadh.

14 Agus dh'éirich e, agus ghabh e d'a ionnsuidh an naoidhean agus a mhàthair 's: an oidhche, agus dh'imich e do'n Eiphit:

15 Agus bha e an sin gu bàs Heroid: a chum gu'n coimhliontadh an ni a labhair an Tighearn leis an fhàidh, ag ràdh, A mach as an Eiphit ghoir mi mo Mhac.

16 An sin an uair a chunnaic Herod gu'n: d'rinn na druidhean fanoid air, las e le feirg ro mhòir, agus chuir e luchd-marbhaidh uaith, agus mharbh e na bha de leanabaibh mac ann am Betlehem, agus 'n a crìochaibh uile, o aois dhà bhliadhna agus foidhe, a réir na h-aimsir a dh' fhòghluim e gu dìchiollach o na druidhean.

17 An sin choimhlionadh an ni a labhradh le Ieremias am fàidh, ag ràdh,

18 Chualas guth ann an Rama, caoidh, agus gul, agus bròn ro mhòr, Rachel a' caoineadh a cloinne, agus cha b'àill leatha sòlas a ghabhail, a chionn nach 'eil iad beò.

19 Ach an uair a dh'eug Herod, feuch, nochdadh aingeal an Tighearn' ann am bruadar do Ioseph 's an Eiphit,

20 Ag ràdh, Eirich, agus gabh an naoidhean agus a mhàthair, agus imich gu talamh Israeil: oir fhuair an dream a bha 'g iarraidh anama an leinibh bàs.

21 Agus dh'éirich esan, agus ghabh e an leanabh agus a mhàthair d'a ionnsuidh, agus thàinig e gu talamh Israeil.

22 Ach an uair a chual e gu'n robh Archelaus 'n a rìgh 'au tìr Iudea 'an àite Heroid 'athar, bha eagal air dol an sin: ach, air faotainn rabhaidh dha o Dhia ann am bruadar, thionndaidh e gu crìochaibh Ghalile:

23 Agus thàinig e agus ghabh e còmhnuidh ann am baile d'an goirear Nasaret, a chum gu'n coimhliontadh an ui a labhradh leis na fàidhean, Gu'n goirear Nasarach dheth.

air ais dhan KEIR MHATA

Caibideil III

1 Teagasg, dreuchd, agus caitheamh-beaitha Eoin Baistidh, 7 Thug e ach mhasan do na Phairisich. 13 Bhaist e Criosd ann an uisge Iordain.

AGUS anns na làithibh sin thàinig Eoin Baistidh, a' searmonachadh ann am fàsach Iudea,

2 Agus ag ràdh, Gabhaibh aithreachas: oir tha rìoghachd nèimh am fagus.

3 Oir is e so an ti ud mu'n do labhair Esaias am fàidh, ag ràdh, Guth an ti a ghlaodhas anns an fhàsach, Ulluichibh slighe an Tighearna, deanaibh a cheuman dìreach.

4 Agus bha a chulaidh aig Eoin de fhionna chàmhal, agus crios leathair aige timchioll a leasraidh; agus is e 'bu bhiadh dha locuist agus mil fhiadhaich.

5 Chaidh Ierusalem a mach d'a ionnsuidh an sin agus Iudea uile, agus luchd-àiteachaidh na dàithcha timchioll Iordain uile.

6 Agus bhaisteadh iad leis-san ann an Iordan, ag aideachadh am peacaidhean.

7 Ach an uair a chunuaic e mòran de na Phairisich, agus de na Sadusaich a' teachd a chum a bhaistidh-san, thuirt e riu, A shìol nan nathraichean nimhe, cò a thug rabhadh dhuibh-sa teicheadh o'n fheirg a tha ri teachd.

8 Air an adhbhar sin thugaibh a mach toradh iomchuidh do'n aithreachas.

9 Agus na smuainichibh a ràdh annaibh féin, Tha Abraham 'n a athair againn: oir tha mi ag ràdh ribh, gur comasach Dia air clann a thogail suas do Abraham de na clachaibh sin.

10 Agus a nis tha an tuadh air a cur ri freumh nan crann: air an adhbhar sin, ge b'e crann nach toir a mach toradh maith, gearrar sios e, agus tilgcar 's an teine e.

11 Gu deimhin tha mise'g'ur baisteadh le h-uisge chum aithreachais; ach an ti a thig a'm' dhéigh, is cumhachdaiche e na mi, agus chan airidh mise air a bhrògan a ghiulan: baistidh esan sibh leis an Spiorad Naomh, agus le teine:

12 Aig am bheil a ghuit 'n a làimh, agus glanaidh e gu ro bhaileach ùrlar-bualaidh agus cruinnichidh e a chruithneachd d'a thaigh-tasgaidh; ach loisgidh e am moll le teine nach feudar a mhùchadh.

13 An sin thàinig Iosa o Ghalile gu Iordan a dh'ionnsuidh Eoin, chum gu'm bitheadh e air a bhaisteadh leis.

14 Ach bhac Eoin e, ag ràdh, Tha feum agamsa bhi air mo bhaisteadh leatsa, agus am bheil thusa a' teachd do m' ionnsuidh-sa?

15 Agus fhreagair Iosa agus thuirt e ris, Leig do'n chùis a bhi mar so a nis: oir mar so is iomchuidh dhuinn gach uile fhìreantachd a choimhlionadh. An sin dh' fhulaing e dha.

16 Agus an uair a bhaisteadh Iosa, chaidh e air ball suas as an uisge; agus, feuch, dh'fhosgladh nèamh dha, agus chunnaic e Sporad Dhéa'tuirling mar choluman, agus a teachd air-san:

17 Agus, feuch, guth o nèamh, ag ràdh, Is e so mo Mhac gràdhach, anns am bheil mo mhòr-thlachd.

Caibideil IV

1 Bhuair an diabhul Criosd. 17 An déigh do Iosa buadhachadh air, thòisich e air searmonachadh. 24 Shlànuich e sluagh a bha euslan.

AN sin threòraicheadh Iosa leis an Spiorad do'n fhàsach, chum gu'm bitheadh e air a bhuaireadh leis an diabhul.

2 Agus an uair a thraisg e dà fhichead là agus dà fhichead oidhche, an déigh sin bha ocras air.

3 Agus air teachd do'n bhuaireadair d'a ionnsuidh, thuirt e, Ma's tu Mac Dhé, thoir àithne do na clachaibh so a bhi 'n an aran.

4 Ach fhreagair esan agus thuirt e, Tha e sgrìobhta, Cha-n ann leh-aran a mhàin a bheathaichear duine, ach leis gach uile fhocal a thig o bheul Dhé.

5 An sin thug an diabhul e do'n bhaile naomh, agus chuir e air binnein an teampuill e,

6 Agus thuirt e ris, Ma's tu Mac Dhé, tilg thu fhéin sìos oir tha e sgrìobhta, gu'n toir e àithne d'a ainglibh mu d' thimchioll, agus togaidh iad suas thu 'n an làmhan, chum nach buail thu uair air bith do chos air cloich.

7 Thubhairt Iosa ris a rìs, Tha e sgrìobhta, Cha bhuair thu an Tighearn do Dhia.

8 Thug an diabhul e a rìs chum beinne ro àird,agus nochd e dha uile rìoghachdan an domhain, agus an glòir;

9 Agus thuirt e ris, Iad so uile bheir mise dhuit, ma thuiteas tu sìos agus ma ni thu aoradh dhomhsa.

10 An sin thuirt Iosa ris, Imich uam, a Shàtain: oir tha e sgrìobhta, Bheir thu aoradh do'n Tighearn do Dhia, agus dhasan 'n a aonar ni thu seirbhis.

11 An sin dh'fhàg an diabhul e; agus, feuch, thàinig ainglean agus fhritheil iad da.

12 Ach an uair a chual Iosa gu'n do chuireadh Eoin 'an làimh, dh'imich e do Ghalile.

13 Agus air fàgail Nasaret da, thàinig e agus ghabh e còmhuuidh ann an Capernaum, a tha ri taobh na fairge,ann an lethiomall Shabuloin agus Nephtalim:

14 A chum gu'n coimhliontadh an ni a labhradn le Esaias am fàidh, ag ràdh

15 Talamh Shabuloin, agus talamh Nephtalim, slighe na fairge air an taobh thall de Iordan, Galile nan Cinneach:

16 Am pobull a bha 'n an suidhe 'an dorchadas, chunnaic iad solus mòr; agus tha solus air éirigh do na daoinibh a bha 'n an suidhe an tìr agus 'an sgàil a' bhàis.

17 O sin a mach thòisich Iosa air searmoin a dheanamh, agus a ràdh, Gabhaibh aithreachas, oir tha rìoghachd néimh am fagus.

18 Agus ag imeachd do Iosa ri taobh fairge Ghalile, chunnaic e dithis bhràithrean, Simon d'an goirear Peadar, agus Aindreas a bhràthair, a' tilgeadh lìn 's an fhairge: (oir b'iasgairean iad.)

19 Agus thuirt e riu, Leanaibh mise, agus ni mi iasgairean air daoinibh dhibh.

20 Agus air ball dh'fhàg iad na lìontan, agus lean iad esan.

21 Agus air triall da as a sin, chunnaic e dithis eile bhràithrean, Seumas mac Shebede, agus Eoin a bhràthair, ann an luing maille r'an athair Sebede, a' càradh an lìon: agus ghairm e iad.

22 Agus air ball dh'fhàg iad an long agus an athair, agus lean iad e.

23 Agus dh'imich Iosa timchioll Ghalile uile, a' teagasg 'n an sionagogaibh, agus a' searmonachadh soisgeil na rìoghachd, agus a' slànuchadh gach gné thinnis, agus gach gné ecail am measg an t-sluaigh.

24 Agus chaidh a chliu feadh Shiria uile: agus thug iad d'a ionnsuidh iadsan uile a bha euslan, agus a bha air an cuibhreachadh le galaraibh, agus iomadh gné phian, agus iadsan aig an robh deamhain annta, agus air an robh an tuiteamach, agus luchd pairilis; agus shlànuich e iad.

25 Agus lean cuideachd mhòr e o Ghalile, agus o Dhecapolis, agus o Ierusalem, agus o Iudea, agus o na crìochaibh a tha an taobh thall de Iordan.

Air ais dhan An Soisgeul a keir Mhata

j

"^- I gheibh iad sòlas.

Caibideil V

1 Searmoin Chriosd air a' bheinn, anns an bheil na h-ochd beannachdan, 17 agus mín' eachadh an lagha.

AGUS an uair a chunnaic Iosa an sluagh, chaidh e suas air beinn; agus air suidhe dha, thàinig a dheisciobuil d'a ionnsuidh.

2 Agus dh'fhosgail e a bheul, agus theagaisg e iad, ag ràdh,

3 Is beannaichte iadsan a tha bochd 'n an spiorad: oir is leo rìoghachd nèimh

4 Is beaunaichte iadsan a tha ri bròn: oir gheibh iad sòlas.

5 Is beannaichte na daoine niacauta: oir

sealbliaichidh iad an talamh mar oigh-

reachd.

6 Is beannaichte an dream air am bheil

ocras agus tart na còrach: oir sàsuichear

iad,

7 Is beannaichte na daoiue tròcaireach:

oir gheibh iad tròcair.

S Is beannaichte na daoine a tha glau

'n an cridhe: oir chi iad Dia.

9 Is beaunaichte luchd-deauamh na sàthe:

oir goirear clann Dlié dhiubh.

10 Is beannaichte an dream a tha 'fulang

geur-leanmhuiun air son na còrach: oir is

leo-sau ràogliachd uéimh.

11/5 beauuaichto bhitheas sibh an uair a

bheir daoine auacainut dliuibli, agus a ui

iad geur-leauudiuiuu oirhh, agus a h^bliras

iad gach uile dliroch fliocal ribh gu breug-

ach, air mo sgath-sa.

12 Deanaibli gairdeachas, agus bithibh ro

sluibliach; oir is mòr blmr duais air néamli:

oir mar siu rinn iad geur-leanmhuiuu air na

fàidhibli a bha roinihibh.

13 Is sibhse salauu na talmhainn: gidh-

cadh ma chailleas an salauu a bhlas, ciod

leis an saillear e? cha-n'eil I'eumTighearno siu

suas, ach a thilgeadh mach,agus ashaltairt

fo chosaibh dhaoiue.

14 Is sibhse solus an t-saoghail. Cha-u

fheudar baile a tha air a shuidheachadh air

sliabh fholach.

15 Agus cha las daoine coinueal, chum

gu'n cuir iad i fo shoitheach, achTighearnan

coinuleir, agus ui i solus do na bheil a

stigh.

16 Gu ma h-ann mar sin a dhealraicheas bhur solus an làthair dhaoine, chum gu faic iad bhur deadh oibre, agus gu'n toir iad glòir do bhur n-Athair a tha air néamh.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

17 Na measaibh gu'u d'thàinig mise a

bhriseadli an lagha uo uani fàidhean; cha-n

ann a bhriseadh a thàinig mi, ach a choimh-

liouadh.

18 Oir tha mi ag ràdh ribh gu fàrinneach,

Gus an téid uéamh agus talamh thairis, cha

téid aon lide uo aon phuuc de'u lagh thairis,

gus an coimhliouar gach aon ni.

19 Air an adhbhar sin ge b'eueach a bhris-

eas aon de na h-àitheautaibh so a's lugha,

agus a theagaisgeas daoine mar siu, goirear

an duine a's higha dheth ann an ràoghachd

néimh: ach ge b'e ueach a ni, agus a theag-

aisgeas ?ac?goirear duine mvr dieth ann an

ràoghachd uéimh.

20 Oir tha mi ag ràdh ribh, Mar toir bhur

fàreautachd-sa barrachd air fàreantacbd

uan sgrìobhaichean agus uam Phairiseach,

nach téid sibh air chor air bith a steach do

ràoghachd uéimh.

21 Chuala sibh, gu'n dubhradh ris na smn-

siribh, Na deau mortadh; agus ge b'e ueacli

a ui mortadh, bithidh e 'au cuuuart a'

bhreitheanais.22 Ach tha mise ag ràdh ribh, Ge b'e

neach aig aui bi fearg r'a bhràthair guu

aobhar, gu'm bi e 'an cunnart a' bhreith-

eauais: agus ge b'e neach a their r'a bhràth-

air, Kàca, gu'm bi e 'au cuuuart na comh-

airle: ach ge b'e neach a their, Amadam,

gu'm bi e 'an cunuart teine ifrinn.

23 Uime siu ma bheir thu do thabhartas

chum na h-altarach, agus gu'n cuimhnich

thu an sin gu bheil ni air bith aig do

bhrkthair a'd' aghaidh;

24 Fàg do thabhartas an siu an làthairna

h-altarach, agus imich, agus dean réite air

tùs ri d' bhràthair, agus an déigh siu thig

agus tabhair uait do thàodhlac.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

25 Bi reidh ri d' eascaraid gu luath, am

feadh a bhitheas tu maille ris 's an t-sHghe;

air eagal gu'u toir an t-eascaraid thairis thu

do'u bhreitheamh, agus gu'n toir am breith-

eamh thu do'n mhaor, agus gu'u tilgear 'am

pràosau thu.

26 tha mi ag ràdh riut gu f àrinueach nach

téid thu mach as a siu, gus an àoc thu an

fheoirhug dheircanuach.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

27 Chuala sibh gu'u dubhradh risuasinu-

siribli, Na deau adhaltrauuas.

2S Ach tha mise ag ràdh ribh, Ge b'e

neach a dh'amhairceas air muaoi chum a

miauuachadh, gu'n d'riun e adhaltraunas

leatha cheaua 'n a chridhe.

29 Agus ma bheir do shùil dheas adhbhar

tuislidh dhuit, spàou a mach i, agus tilg

uait i: oir is fearr dhuit gu 'n sgriosar aon

de d' bhallaibh, na do cliorp uile bhi air a

thilgeadh do ifriun.

30 Agus ma bheir do làmh dheas oil-

bheum dhuit, gearr dhàot i, agus tilg uait i:

oir is fearr dhuit gu'n sgriosar aon de d'

bhallaibh, na do choi'p uile bhi air a thilg-

eadh do ifriuu.

31 Agus a dubhradh, Ge b'e 'chuireas a

bhean-phòsda air falbh, thugadh e litir-

dhealachaidh dhi.

32 Ach tha mise ag ràdh ribh, Ge b'e

ueach a chuireas air falbh a bheau-phòsda

féiu, ach a mhàiu air sou stràopachais, gu

bheil e 'toirt oirre adhaltrauuas a dheau-

amh: agus an ti a pliòsas a' bheau sin a

chuireadli air falbh, tha e a' deanamh adh-

altrannais.

33 Mar an ceudua, chuala sibh gu'u dubh-

radh ris na sinusiribh, A"a tabhair mionnan

eitlieich, ach coimhlion do mhiouuau do'n â– 

Tighearu.

34 Ach thi mise ag ràdhribh, Natugaibh

miounan idir: na tugaihh air uéamh, oir is

e ràgh-chaithir Dhé e.

35 2s'a tugaibh air an talamh, oir is e stòl

a chos e: na tugaibh air Ierusalem, oir is e

)j&i'e ijf fàgh mliòir e.

36 Na tabliair miouuan air do cheauu, oir

cha-u urraiuu thu aon f Luiltein a dheauamh

geal uo dubh.

37 Ach gu ma h-e is comhradh dhuibh,MATA, VI.Seaclli, seadh: Ni h-eaclh, ni h-eadh; oir ge

b'e ni a bhitheas os ceann so, is ann o'u olc

& tha e.

38 Chuala sibh gu'n dubhradh, Sàiil air

son siila, agus fiacail air son fiacla.

39 Ach tha mise ag ràdh ribh, Na cuiribh

an aghaidh an uilc: ach ge b'e neach a

bhuaileas tu air do ghial deas, tionndaidh

thuige an gial eile mar an ceudna.

40 Agus an ti le'ni b'àill thusa athagradh

's an lagh, agus do chòta a bhuntainu dàot,

leig leis d'fhalluinn mar an ceudna.

41 Agus ge b'e 'bheir leis màle a dh'ain-

deoin thu, imich leis dà mhàle.

42 Tabhair do'n ti a dh'iarras ort; agus

uaithsan le'm bu mhiann iasachd fhaotainn

uait, na pill air falbh.

43 Cimala sibh gu'n dubhradh, Gràdhaich-

idh tu do choimhearsnach, agus bithidh

fuath agad do d' nàmliaid.

44 Ach tha mise ag ràdh ribh, Bitheadh

gràdh agaibh do bhur naimhdibh, beann-

aichibh an dream a mliallaicheas sibh, dean-

aibh maith do na daoinibh air am beag

sibh, agus deanaibh uruuigh air son na

muinntir a tha 'buntuinn ribh gu naimhdeil,

agus a tha 'g 'ur geur-leanmhuinn:

45 A chum gu'm bi sibh 'n 'ur cloinn aig

bhur n-Athair a tha air néamh: oir tha

esan a' tabhairt air a gliréiu fhéin éirigh air

na droch dhaoinibh, agus air na daoinibh

maithe, agus a' cur uisge air na f àreauaibh

agus air na neo-fhàreanaibh.

46 Oir ma bhitheas gràdh agaibh do'n

mhuinntir aig am bheil gràdh dhuibh, ciod

an duais a gheibh sibh / nach 'eil eadhon

na càs-mhaoir a' deanamh an ni ceudua ?

47 Agus ma chuireas sibh f àilte air bhur

bràithribh fhéin a mliàiu, ciod a tha sibh a'

deanamh thar chàich ? nach 'eil na càs-

mhaoir léin a' doanamh an ui ceudua ?

48 Air an adhbhar sin bithibh-sa coimh-

liouta mar tha bhur n-Athair a tha air

néamh coimhlionta.

Caibideil VI

1 Tha Criosd a' labhairt mu dhéirc, 5 mu urn-

uigh, 14 wm mhaitheanas d'ar bràithribh, 16

mu thrasffadh, 25 agus mu ro-chùram 'ihaobh

an t-saoghail so.

THUGAIBH an aire nach toir sibh bhur

déirc 'am fiauuis dhaoiue, chum gu'm

faicear leo sibh; no clia-u fhaigh sibh tuar-

â–  asdal bhur u-Athair a tha air néamh.

2 Uime sin, an uair a bheir thu do dhéirc,

na toir faiuear galltromp a shéideadh

romhad, mar a ni na cealgairean, anns na

sionagogaibli, agus anns na sràidibh, chum

gu faàgh iad glòir o dhaoinibh. Gu fàrinn-

each tha mise ag ràdh ribh, gu bheil an

tuarasdal aca.

3 Ach an uair a bheirthusadéirc,nabith-

eadh fios aig do làimh chlà ciod a tha do

làmh dlieas a' deanamh;

4 Chum gu'm bi do dhéirc'an uaignidheas:

7j agus bheir d'Athair a chi 'an uaignidheas

duais dhuitse gu follaiseach.

I 5 Agus an uair a ni thu urnuigh, na bi

I mar luchd an f Imar-chràbhaidh: oir is ion-

mhuiun leo uruuigh a dheanamh anns na

; sionagogaibh, agus ann an coinneachadh

nan sràid 'n an seasamli, chum gu'm faicear

le daoinibh iad. Gu deimhin tha mise

ag ràdh ribh, gu bheil an tuarasdal aca.

6 Ach thusa, an uair a ni tlm urnuigh,

imich a steach do d' sheòmar, agus air

dàinadh do dhoruis duit, deau urnuigh ri

d'Athair a tha 'au uaiguidlieas, agus blieir

d'Athair a chi 'an uaiguidheas, duais dhuit

gu follaiseach.

7 Ach an uair a ni sibh uruuigh na guàth-

aichibh ath-iarrtais dliàomhain, mar na

Ciunich: oir saoilidh iadsau gu'n éisdear

riu air son làonmlioireachd am briathar.

8 Uime sin na bithibh-sa cosmhuil riu:

oir tha fios aig bhur n-Athair cia iad na

nithean a tha dh'uireasbhuidh oirbh, mu'n

iarr sibh air iad.

9 Air an adhbhar sin deauaibh-sa urnuigh

air a' mhodh so: Ar u-Athair a tha air

néamh, Gu naomhaichear d'ainm.

10 Thigeadh do ràoghachd. Deanar do

thoil air an talamh, mar a nàthear air

nòamh.

11 Tabhair dhuinn an diugh ar n-aran

laitheil.

12 Agus maith dhuinn ar fiachau, amhuil

mar a mhaitheas sinne d'ar luchd-fiach.

13 Agus na leig 'am buaireadh sinn; ach

saor sinn o olc: oir is leatsa an ràoghachd,

agus an cumhachd, agus a' ghlòir, gu sàorr-

uidh. Amen.

14 Oir ma mhaitheas sibh an cionta do

Ihaoinibh, niaithidh bhur n-Athair nàamh-

aidh dhuibhsa mar an ceudna.

15 Ach mur niaith sibh an cionta do

dhaoinibh, cha mhò a mhaitheas bhur

n-Athair dhuibh-sa bhur cionta.

I 16 Agus an uair a ni sibh trasgadh, na

bitheadh gruaim air bhur gnàiis, mar luchd

an fhuar-chràbhaidh: oir cuiridh iadsan

mi-dhreach air an aghaidh chum gu faicear

jle daoinibh iad a bhi 'trasgadh. Tha mi

ag ràdh ribh gu fàrinneach, gu bheil an

' tuarasdal aca.

17 Achthusa, anuair ani thu trasgadh, cuàr

oladh air do cheann, agus ionnail d'aghaidh:

18 Chum nach faicear le daoinibh gu bheil

thu a' deanamh trasgaidh, ach le d'Athair

j a tha 'an uaignidheas: agus bheir d'Athair

a chi 'au uaiguidheas, duais dhuit gu foll-

! aiseach.

j 19 Na taisgibh dhuibh fcin ionmhais air

I an talamh, far an truaill an leòmann agus

I a' mheirg e, agus far an cladhaich na meir-

I lich a stigh agus an goid iad.

20 Ach taisgibh ionmhais dhuibh fhéin air

j néamh, far nach truaill an leòmann uo »'MATA, VII.niheirg, agus nach cladhaich, agus nach

goid iia meirlich.

21 Oir ge b'e àit 's am bheil bhur n-ion-

mhas, is ann an sin a bhitheas bhur cridhe

mar an ceudna.

22 Is i an t-sàiil solus a' chuirp: uime sin

ma bhitheas do shùil glan,bithidh dochorp

uile làn soluis.

23 Ach ma bhitheas do shàiil gu h-olc,

bithidh do chorp uile dorcha. Air an

aobhar sin ma tha an solus a tha annad

'n a dhorchadas, cia mòr an dorchadas sin à

24 Cha-n urrainn neach air bith seirbhis

a dheanamh do dhà Thighearn: oir an dara

cuid bithidh fuath aige do neach aca, agus

gràdh do 'n ncach eile; no gabhaidh e le

neach aca, agus ni e tàir air an ueach eile.

Cha-n urrainn sibh seirbhis a dheanamh do

Dhia agus do Mhamon.

25 Uime sin tha mise ag ràdh ribh, Na

Ditheadh ro-chùram oirbh mu thimchioU

bhur beatha, ciod a dh'itheas no dh'òlas

sibh; no mu thimchioU bhur cuirp, ciod a

chuireas sibh umaibh. Kacli mò a' bheatha

na 'm biadh, agus an corp na'n t-eudach?

26 Amhaircibh air eunlaith an athair: oir

cha cliuir iad sàol, agus cha bhuain iad,

agus cha chruinnich iad ann an saibhlibh:

gidheadh tha bhur n-Athair néamhaidh-sa

'g am beathachadh. Is'ach fearr sibhse gu

mòr na iadsan ?

27 Agus cò agaibh le mòr-chiàram a

dh'fheudas aon làmh-choille a chur r'a

àirde fhéin.

2S Agus carson tha sibh ro clmramach

mu thimchioU bhur culaidh ? fòghlumaibh

cionnus tha na lilighean a' fàs 's a' mhach-

air; cha saothraich iad, agus cha snàomh

iad.

29 Gidheadh tha mise ag ràdh ribh, Nach

robh Solamh fhéin 'n a uile ghlòir, air eud-

achadh mar aon diubh so.

30 Air an adhbhar sin, ma tha Dia mar sin

a' sgeadachadh feoir na macharach, a tha

an diugh ann, agus am mkireach air a

thilgeadh 's an àmhuinn, nach mò na sin a

sgeadaicheas e sibhse, a dhaoine air bheag

creidimh?

31 Uime sin na bithibh làn de clmram,

ag ràdh, Ciod a dh'itheas sinn ? no ciod

a dh'òlas sinn? no ciod a chuireas sinu

umainn ?

32 (Oir iad so uile iarraidh na Cinnich;)

oir tha fios aig bhur n-Athair néamhaidh

gu bheil feum agaibh-sa air na nithibh so

uile.

33 Ach iarraibh air tàis ràoghachd Dhé,

agus 'fhàreantachd-san, agus cuirear na

nithean so uile ribh.

34 Uime sin na bitheadh ro-chùram oirbh

mu thimchioll an là màireach: oir bithidh

a làn de cliàiram air an là màireach nm

thiinchioll a nithean fhéin: is leòr do'n là

'olc fhéin.Caibideil VII

1 Tha ar Slànuidlieu.r «' cronachadh hreth

ghrad, 6 «' toirmeasg nithean naomha 'chur

'an neo-shuim, 7 agus ag orduchadh urnuigh a

dheanarnh. 13 Cnomhairlich e do gadi neaxJi

dol a steach air an dorus diumhann.

NA tugaibli breth, chum nach toirear

breth oirbh:

2 Oir a réir na breth a bheir sibh, bheirear

breth oirbh: agus leis an tomhas le'u tomh-

ais sibh, tomhaisear dhuibh a ràs.

3 Agus carson tha thu a' faicinn an smàiir-

nein a tha 'an sùil do bhràthar, ach nach

'eil thu 'toirt faiuear an t-sail a tha ann do

shùil fhéin ?

4 No cionnus a their thu ri d'bhràthair,

Fulaing dhomh an smùirneiu a siDÃŒonadh

as do shàiil; agus, feuch, an t-sailTighearndo

shùil fhéin ?

5 A chealgair, buin air tàis an t-sail as do

shùil fhéin; agus an sin is léir dhuit gu

maith an smùirnein a bhuntuinn L sùil do

bhrathar.

6 Na toiribh an ni naomh do na madraibh,

agus na tilgibh bhur uéamhnuidean 'am

fianuis uam muc, air eagal gu'u saltair iad

orra le'n cosaibh, agus air pilltinn doibh

gu'n reub iad sibh fhéin as a cheile.

7 larraibh, agus bheirear dhuibh: siribh,

agus gheibh sibh: buailibh an dorus, agus

fosgailear dhuibh:

8 Oir gach uile neach a dh'iarras, glacaidh

e: agus ge b'e a shireas, gheibh e: agus

do'n ti a bhuaileas an dorus, fosgailear.

9 Oir cò an duine agaibh-sa, ma's e 'sgu'n

iarr a mhac aran, a bheir clach dha ?

10 Agus ma's iasg a dh'iarras e, an tabhair

e nathair dha?

1 1 Air an adhbhar sin ma's aithne dhuibh-

sa'tha olc, tàodhlacan maithe a thabhairt

do bhur cloinn, nach mò na sin a bheir bhur

n-Athair a tha air néamh nithean maithe

I dhoibhsan a dh'iarras air iad.^

12 Uime sin gach uile ni 'bu mhainn leibh

j daoine a dheanamh dhuibh-sa, deanaibh-sa

, a leithid dhoibhsan mar an ceudua: oir is

j e so an lagh agus na fàidhean.

13 Imichibh a steach air an dorus chunih-

ann; oir is farsuinn an dorus, agus is

1 leathan an t-slighe a tha 'treòrachadh chum

sgrios, agus is làonmhor iad a tha 'dol a

steach oirre:

14 Ach is cumhann an dorus, agus is aimh-

leathan an t-slighe a tha 'treòrachadh chum

na beatha, agus is tearc iad a tha 'g amas

I oirre.

I 15 Coimhidibh sibh fhéin o na fàidhibh

bréige, a thig d'ur n-iounsuidh ann an cul-

aidhibh chaoi-ach, ach a tha o'n leth a stigh

' 'n am madaibh-alluidh.

16 Air an toraibh aithnichidh sibh iad:

an tionail daoine dearcan-f àona de dhrisibh,

; no fàgisean de na foghannanaibh à

I 17 Agus mar sin bheir gach uile chrannMATA

maith toradh maith: ach bheir an di-och

chrauu droch thoradh.

IS Gha-u fheud a' chraobh mhaith droch

tlioradh a ghiulau, uo an droch chraobli

toradh maith a thabhairt.

19 Gach uile chrauu naeh giulaiu toradh

maith, gearrar sìos e, agus tilgear 's an

teiue e.

20 Air an adhbhar siu is ann air an toraibh

a dh'aithuicheas sibh iad.

21 Gha-u e gach uile ueach a their riumsa,

A Thighearn', a Thighearu', a théid a steacli

do ràoghachd néimh; ach an ti a ni toil m'

Atharsa a tha air néamh.

22 Is iomadh iad a their riumsa 's an là ud,

A Thighearu', a Thighearu', nach d'rinu sinu

ni.idheadaireachd a' d'aium-sa à agus a

d'ainm-sa nacli do thilg siuu a mach deamh-

aiu? agus a' d'aium-sa nach d'rinn sinn

iomadh miorbhuil à

23 Agus an siu aidichidh mise gu follais-

each dhoibh, Cha b'aithue dhomh riamh

sibh: imichibh uam, a luchd-deauamh na

h-eucorach.

24 Air an adhbhar sin, gach uile neach a

chluiimeas na briathran so agamsa, agus a

ni iad, samhluichidh mi e ri duine glic, a

thog a thigh air carraig:

25 Agus thuirliug an t-uisge, agus thàinig

na tuilteau, agus shéid na gaothau, agus

blmail iad air antaighsin: agus cha do

thuit e, oir bha a bhuuadh suidhichte air

carraig.

26 Agus gach uile neach a chluinneas na

briathran so agamsa, agus nach coimldiou

iad, samhluichear e ri duine amaideach a

thog a thigh air a' ghaineamh:

27 Agus thuirliug an t-uisge, agus thàinig

na tuilteau, agus sliéid na gaothan, agus

bhuail iad air autaighsiu: agus thuit e;

agus bu mhòr a thuiteam.

28 Agus tharladh an uair a chràochnaich

losa na briathrau so, gu'u do ghabh am

pobull iongautas r'a theagasg-sau:

29 Oir theagaisg e iad mar neach aig an

robh cundiachd, agus cha-n ann mar na

sgrìobhaicheau.

Caibideil VIII

1 Ohlan Criosd an lobhar; 5 sàdànuàcli. e seirbh-

iseach a' Chaiptein-ceud; lA^gus màthair-

chéile Pheadair: 23 Chiùinich e an fhairge,

28 uiius thilg e 7)ta h deamhain d dithis

dhaoine.

AGUS air teachd a uuas o'n bheinn dha,

leau cuideachd mliòr e.

2 Agus, feuch, thàinig lobhar, agus rinn e

aoradli dha, ag ràdh, A Thighearna, ma's

àill leat, is comasach thu air mise a ghlan-

adh.

3 Agus shàn Iosa mach a làmh, agus bhean

e ris, ag ràidh. Is àill leam; bi thusa glan.

Agus air ball bha a luibhre air a glauadli.

4 Agus thuirt Iosa ris, Feuch nach

inuis thu do dhuine sam bith, ach imich,

taisbein thu fhéin do'n t-sagart, agus thoir

d'a ionnsuidh an tàodhlac a dh'àithn Maois,

mar fhianuis dhoibh.

5 Agus air dol do losaa steach do Chaper-

naum, thàinig d'a ionnsuidh Caiptin-ceud,

a' guidhe air,

6 Agus ag ràdh, A Thighearna, tha m'òg-

lach 'n a luidhe a stigh le pairilis, agus air

a phiauadh gu h-auabarrach.

7 Agus thuirt Iosa ris, Théid mise,

agus leighisidh mi e.

8 Agus air freagairt do'n Chaiptin-ceud,

thubhuirt e, A Thighearna, cha-n araidh

mise air thusa a theachd a steach fo m'

chléith: ach a mhàin abair am focal, agus

slànuichear m'òglach.

9 Oir is duine mise fhéin a tha fo ùghdarras,

aigambheil saighdearanfodham: agus their

mi ris an fhear so, Imich, agivs imichidh e:

agus ris an fhear so eile, Thig, agus thig e:

agus ri m' sheirbhiseach, Dean so, agus ui

se e.

10 'N uair a chual' Iosa so, ghabh e iong-

antas, agus thuirt e ris a' mhuiuntir a

lean e, Gu fàrinueach tha mi ag ràdh ribh,

ann an Israel fhéin nach d'fhuair mi creidimh

co mòr as so.

1 1 Agus tha mi ag ràdh ribh, gu'n tig mòr-

an o'u àird an ear, agus o'n àird an iar,

agus gu'n suidh iad maille ri Abraham,

agus Isaac, agus lacob, ann an ràoghachd

néimh:

12 Ach gu'u tilgear clann na ràoghachd

auu an dorchadas a tha 'n leth a muigh;

bithidh an siu gul agus gàosgau fhiacal.

13 Agus thuirt Iosa ris a' Chaiptin-

ceud, Imich romhad, agus bitheadh dhuit

a réir mar a chreid thu. agus shlànuich-

eadh 'òglach air an uair sin fhéin.

14 Agus an uair a thàinig Iosa gutaigh

Pheadair, chuunaic e màthair a mhnà 'n a

luidhe, agus i ann am fiabhrus.

15 Agus bheau e r'a làimh, agus dh'fhàg

am fiabhrus i: agus dh'éirich i, agus rinn i

frithealadh dha.

16 Agus an uair a bha am feasgar air

teachd, thug iad d'a ionnsuidh mòrau anns

au robh deamhain; agus thilg e na spioraid

a mach le 'i'hocal, agus shlàuuich e iad uile

a bha euslan:

17 A chum gu'n coimhlioutadh an ni a

labhradh le Esaias am fàidh, ag ràdh,

Ghabh esan aru-aumhuinneachdan airféin,

agus ghiòlain e ar u-euslaiutean.

IS xAgus an uair a chuunaic Iosa sluagh

mòr m'a thimchioll, dh'àithn e dol à siu

do'u taobh eile.

19 Agus thàinig sgrìobhaiche àraidh, agus

thubhairt e ris, A mhaighstir, leanaidh mise

thu, ge b'e taobh a théid thu.

20 Agus thuirt Iosa ris, Tha tuill aig

na sionnaich, agus uid aig eunlaith an ath-

air; ach cha-n'eil aig mac an duine iouad

anns an cuir e a cheann foidh.MATA

21 Agus thuirt fear eile d'a dheisciob-

luibh ris, A Thighearna, leig dhomh-sa im-

eaclid air tùs agus m' athair adhlacadli.

22 Ach thiibhairt Iosa ris, Lean mise, agus

leig leis na mairbh am mairbh fhéin adlilac-

adh.

23 Agus air dol dhàsan a steach do luing,

lcan a dheisciobuil e.

24 Agus, feuch, dh'éirich doinionn mhòr

air an fhairge, ionnus gu'n d'fholaich na

tuinn an long: ach bha esan 'n a chodal.

25 Agus thàinig a dheisciobuil d'a ionn-

suidh, agus dhùisg iad e, ag ràdh, A Thigh-

earna, teasairg sinn: tha sinn caillte.

26 Agus thuirt e riu, carson a tha

sibh fo eagal, siblise air bheag creidimh ?

An sin dh'éirich e, agus chronuich e na

gaotlian agus an fliairge; agus bha ciàiine

mhòr ann.

27 Ach ghabh na daoine iougantas, ag

ràdh, Ciod e 'ghné dhuine so, gu blieil na

gaothan fhéin agus an fhairge ùmlial dha à

28 Agus air teachd dha do'n taobh eile,

gu tìr nan Gergeseneach, thacliair dithis

dhaoine air, anns an robh deamhain, a' te.achd

a mach as na h-àitibh-adhlaic, agus iad ro

gharg, ionnus nach feudadh duine sam bith

an t-slighe sin a ghabhail.

29 Agus, feuch, ghlaodh iad, ag ràdh, Ciod

e ar gnothuch-ne riut, Iosa a Mhic Dhé ?

An d'tliàinig thu an so g'ar piauadh roimh

an àm à

30 Agus bha trcud mhòr nihuc 'am fad

uatha, ag ionaltradh.

31 Agus dh'iarr na deamhain a dh'ath-

chuinge airsau,ag ràdh, Mathilgeas tu mach

sinn, leig dhuinn dol 's an treud mhuc ud.

32 Agus thuirt e riu, Imichibh. Agus

air dol a mach dhoibh, chaidh iad auns an

treud mhuc: agus, feuch, ruith an treud

nihuc uile gu dian sìos air ionad corrach,

do'n chuan; agus chailleadh 's na h-uisg-

eachaibh iad.

33 Agus theich na buachaillean, agus

chaidh iad do'n bhaile, agus dh'innis iad na

nithean so uile, agus na thachair dhoibh-

san auns an robh na deamhain.

34 Agus, feuch, chaidh am baile uile a

mach a choinneachadh Iosa; agus an uair

a chunnaic iad e, ghuidh iad air imeachd

as an crìochaibh-san.

Air ais dhan An Soisgeul a keir Mhata

Caibideil IX

l An déigh do Chriosd neach air an rohh arn

pairilis a lcigheas, 9 ghairm e Mata o bhòrd

na càse; 10 dh'ith e mailleri càs-mhaoir of/us

riptacaich; 20 shlànuich e bean air an robh

dortadh fola; 32 agus duine balbh anns an

robh deamhan.

AGUS air dol 'an luing dha, chaidh e

thar an uisge,agas thkinig e d'abhaile

feiii.

2 Agus, feuch, thug lad d'a ionnsuidh

duine air an robh am pairilis, 'n a luidheIX.

an creidimh, thuirt e ri fear na pairilis,

Bitheadh deadh mhisneach agad, a mhic,

tha do pheacaidheau air am maitheadh

dhuit.

3 Agus, feuch, thuirt dream àraidh de

na sgrìobhaichibh annta fhéin, Tha am fear

so a' labhairt toibheim.

4 Agus air do Iosa an smuaintean fliaicinn,

thubhairt e, carson tha sibh a' smuain-

eachadh uilc ann bhur cridheachaibh?

5 Oir cia a's usadh a ràdh, Tha do pheac-

aidheanairam maitheadhdhuit? noaràdh,

Eirich agus imich ?

6 Ach a chum gu'm bi fàos agaibh gu bheil

cumhachd aig Mac an duine peacaidheana

mhaitheadh air an talamh, (thubhairt e an

sin ri fear na pairilis,) Eirich, tog do leab-

adh, agus imich do d' thigh.

7 Agus dh'éirich e, agus chaidh e d'a thigh

féin.

8 Ach an uair a chunnaic am pobull so,

ghabh iad iongantas, agus thug iad glùir do

l)hia, a thug a leithid so a chumhachd do

dhaoinibh.

9 Agus ag dol do Iosa as an àite sin, chunn-

aic e duine 'n a shuidho aig bòrd na càse,

d'am b'ainni Mata; agus thuirt e ris,

Lean mise. Agus dh'éirich e, agus lean

se e.

10 Agus tharladh, air suidhe do Iosa aig

biadh 's an taigh, feuch, thàinig mòran cliàs-

mhaor agus pheacach, agus shuidh iad sào8

maille ris-san agus r'a dheisciobluibh.

1 1 Agus an uair a chunnaic na Phairisich

so, thuirt iad r'a dheisciobluibh, C'ar

son a dh'itheas bhur maighstir-sa maille i-i

càs-mhaoir agus ri peacaich ?

12 Ach an uair a chual' Iosa so, thuirt

e riu, Cha-n ann aig a' mhuinntir a tha slàn

tha feum air an léigh, ach aig a' mhuiuntir a

tha euslan.

13 Ach imichibh agus fòghlumaibh ciod

a's ciall da so, Tròcair is àill leani, agus

cha-n àobairt: oir cha d'thàinig mise a

ghairm nauà fàr-eanach, ach nam peacach;

chum aithreachais. '

14 An sin thàinig deisciobuil Eoin d'a

ionnsuidh, ag ràdh, carson a tha sinne '

agus na Phairisich a' trasgadh gu minic, ach

ni 'm bheil do dheisciobuil-sa a' trasgadh ?

15 Agus thuirt Iosa riu, Am feudclann

seòmair an fhir-nuadh-phòsda 'bhi brònach,

am feadh a bhitheas am fear-nuadh-pòsda

maille riu? Ach thig na làithean anns an

toirear am fear nuadh-pòsda uatha, agus an

sin ni iad trasgadh.

16 Cha chuir duine sam bith màr de eudach '

nuadh air seanu eudach: oir buinidh an ni

a chuireadh g'a làonadh suas as an eudaoh,

agus nithear an reubadh ni's niiosa.

17 Cha nihò a chuireas daoine fion nuadh

anu an scanu searragaibii: no brisear na

_ ^ „ ,„^ ^, ,, „ „ „ searragan, agus dòirtear am f àon, agus caill-

air leabaidh: agus an uair a chunnaic Iosa ' ear na searragan: ach cuiridh iad f.ion nuadli

10MATA, X.ann an searragaibli nuadha, agus bithidh

iad araon téaruiiite.

18 'X uair a bha e a' labhairt nan nithean

so riu, feuch, thhiuig uachdaran àraidh,

agus thug e aoradh dha, ag ràdh, Fhuair

mo nighean bàs air ball: ach thig-sa agus

cuir do làmh oirre, agus bithidh i beò.

19 Agus dh'éirich losa, agus lean e fhéin

agus a dheisciobuil e.

20 (Agus, feuch, thàinig beau, air an

robh dòrtadh fola ré dhà bhhadhna dheug,

air a chàilaobh, agus bhean i ri iomall

'eudaich: |

21 Oir thuirt i innte fhéin, Ma bheanas

mi ach ri 'eudach, bithidh mi slàu. |

22 Ach air tionndadh do Iosa mu'n cuairt, [

chunnaic e i, agus thuirt e, A nighean,

bitheadh deadh mhisneach agad; shlànuich !

do chreidimh thu. Agus bha a' bhean slàn

o'n uair sin.)

23 Agus an uair a thàinig Iosa gutaigh

an uachdaraiu, agus a chunnaic e an hichd-

ciàiil, agus a' chuideachd a' deauamh toirm

bhròiài,

24 thuirt e riu, Imichibh roirahibh,

oir cha-n'eil an nigheauag marbh ach 'n a

codal. Agus rinn iad gàire fochaid ris.

25 Ach an uair a chuireadh a' chuideachd

a mach, chaidh e a steach, agus rug e air

làimh oirre, agus dh'éirich an uigheanag.

â– 26 Agus chaidh iomradh sin a mach air

feadh )ia tìre sin uile.

27 Agus an uair a dh'imich Iosa as a sin,

lean dithis dhall e, ag éigheach, agus ag

ràdh, A Mhic Dhaibhidh, deau tròcair

oirnne.

2S Agus an uair a thàinig e eteach do'n

tigh, thkinig na doill d'a ionnsuidh: agus

thubhairt Iosa riu, Am bheil sibh a' creid-

Hiun gur comasach mise so a dheanamh à

Thubhairt iad ris, Tha, a Thighearua.

29 an siu bheau e r"an sùilibh, ag ràulb,

Bitheadh e dhuibh a réir bhur creidimh.

30 Agus dh'fhosgladh an sùileau, agus

bbag'air Iosa gu geur orra, ag ràdh, Faicibh

nach faigh neach air bith fios air so:

31 Ach an uair a divimich iad a mach,

sgaoil iad a chliài air feadh na dàithcha sin

uile.

32 Agus ag dol dhoibhsan a mach feuch,

thug iad d'a iounsuidh duine balbh auus an

robh deamhau.

33 Agus an déigh do'n deamhan a bhi air

a thilgeadh a mach, labhair am balbhan:

agus ghabh an sluagh iongantas, ag ràidh,

Cha-n fhacas a leilhid so ann an Israel

riamh.

34 Ach thuirt na Phairisich, Troimh

phi-ionnsa nan deamhau tha e a' tilgeadh a

mach dheamhan.

35_Agus ghabh Iosa mu chuairt nan uile

chaithrichean agus bhailtean, a' teagasg

'nan sionagogaibh, agus a' seannouachadh

soisgeil na ràoghachd, agus a' srauuchadh

ligach uile euslaint agus eucail am measg a'

phobuill.

36 Ach an uair a chunnaic e an sluagh,

ghabh e truas diubh, air son gu n robh iad

air fannachadh, agus air an sgapadh o

'chéile, mar chaoraich aig nach 'eil ]>uach-

aill.

37 An sin thuirt e r'a dlieisciobluibh,

Gu deimhin is mòr am fogharadh, ach i.s

tearc an luchd-oibre.

3S Uime sin guidhibh-sa air Tighearn an

fhogharaidh, luchd-oibre'churamach chum

'fhogharaidh fhéin.

AN SOISGEUL A KEIR MHATA AIR AIS

Caibideil X

1 Chuir Criosd a mack a dhà Ahstol deug, agm

thiui e cumhaclid dhoibli màorbhuilean a dhean-

amh: 5 tiieagaisg e iad: 16 thug e misneach

dhoibh an aghaidh geur-leanmhuinn, 40 agus

glieall e heannachadh do'n dream a ghabhadk

riu.

AGUS air gairm a dhà dheisciobul deug

d'a ionnsuidh,thug e cumhachd dhoibh

an aghaidh nan spiorad neòghlau, gu'u

tilgeadh a mach, agus a shlàuuchadh gach

' gné euslaint , agus gach gné eucail .

j 2 Agus is iad so ainmean an dà Abstol

deug; an ceud fhear, Simou d'an goirear

! Peadar, agus Aindreas a bhràthair, Seumas

I mac Shebede, agus Eoin a bhràthair;

I 3 Philip agus Bartolomeu, Toraas, agus

Mata an càs-mhaor, Seumas mac Alpheuis,

agus Lebeus d'au co-aium Tadeus;

4 Simou an Canaanach, agus ludas Isca-

riot, an neach fòs a bhrath esau.

i 6 Chuir Iosa an dà fhear dheug so a mach,

I a' tabhairt àithne dhoibh, ag ràdh, Na

gabhaibh gu slighe nan Ciuneach, agus na

rachaibh a steach do aon bhaile a bhuineas

do na Samaritanaich:

6 Ach gu ma fearr leibh dol a dh'ionnsuidh

chaorach chaillte taighe Israeil.

7 Agus air imeachd dhuibh, seannon-

aichibh, ag ràdh, Tha ràoghachd uéimh am

fagus.

5 Leighisibh an dream a thatinn^ glanaibh

na lobhair, dàiisgibh na mairbh, tilgibh a

mach na deamhaiu: a nasgaidh fhuair sibh,

a nasgaidh thugaibh seachad.

9 Xa solairibh òr, no airgiod, no luuha ann

bhur sporanaibh;

10 Xo màla chum bhur turuis, no dà chòta,

no brògan, no bataicheau: (oir is airidh am

fear-oibre air a lòn.)

1 1 Agus ge b'e air bith caithir no baile d'an téid sibh a steach, feòraiCaibideil cò a tha

'n a dheadh airidh innte; agTis fauaibh an

sin gus aui fàg sibh an t-àite sin.

12 Agus an uair a thig sibh steach do

thigh, beannaichibh dha.

13 Agus ma"s airidh an tigh sin, thigeadh

bhur sàth air; ach mur airidh, pilleadh

bhur sàth do bhur n-ionnsuidh fhéin a ràs,

14 agus ge b'e neach nach gabh ribh, agus

nach éisd ri 'ur briathraibh; air dol amach

2 CMATA, XI.as an taigh, no as a' bhaile sin dhuibh, crath-

aibh dhibh duslach bhur cos.

15 Gu deimhin tha mi ag ràdh ribh, gur

so-iomchaire a bhitheas staid fearainn

Shodoim agus Ghomorah ann an là a'

bhreitheanais, na staid a' bhaile sin.

16 Feuch, cuiream-sa sibhse mach mar

chaoraich am measg mhadadh-alluidh: air

au adhbhar sin bithibh-sa glic mar na

nathraichean, agus neò-chrouail mar na

columain.

17 Ach bithibh air bhur faicill o dhaoin-

ibh; oir bheir iad 'an làimh sibh do chomh-

aii'Ubh, agus sgiùrsaidh iad sibh 'n an sion-

agogaibh:

18 agus bheirear sibh an làthair uach-

darau agus ràghrean air mo sgàth-sa, mar

fhianuis dhoibh-sau agus do na Ciunich.

19 Ach an uair a bheir iad 'an làimh sibh,

na biodh e 'n a ro-chàs oirbh cionnus no

ciod a labhras sibh; oir bheirear dhuibh

's an uair sin fhéin an ni a labhras sibh.

20 Oir cha sibhse a labhras, ach Spiorad

bbur n-Athar fhéin a labhras annaibh.

21 Agus bheir am bràthair a bhràthair

féin suas chum bàis, agus an t-athair am

mac; agus éiridh a' chlann an aghaidh am

pàrantan, agus bheir iad fainear gu'n cuir-

ear gu bàs iad.

22 Agus bithidh fuath aig na h-uile dhaoin-

ibh dhuibh air son m'aiume-sa: ach ge

b'e 'bhuauaicheas giis a' chràoch, is e so a

théaruar.

23 Agus an uair a ni iad geur-leanmhuinn

oirbh 's a' bhaile so, teichibh gu baile eile;

oir gu deimhin tha mi ag ràdh ribh, Nach

iniich sibh air feadh bhailtean Israeil mu'n

tig Mac an duine.

24 Cha-u'eil an deisciobul os ceann a

mhaighstir, no an seirbhiseach os ceann a

thighearna.

25 Is leòr do'n deisciobul a bhi mar a

nihaighstir, agus do'n t-seirbhiseach a hhi

mar a thigheai'u: ma ghoir iad Beelsebub

de fhear an taighe, nach mò na sin a ghoir-

eas iad e d'a mhuinntir ?

26 Uime sin na bitheadh eagal oirbli

rompa: oir cha-n'eil ni sam bith folaichte,

nach foillsichear; agus 'an cleith, nach

deauar aithuichte.

27 An ni a dh'innseas mise dhuibh 's an

dorchadas, labhraibh e 's an t-sohis; agus

an ni a chluiuneas sibh 's a' chluais, sear-

monaichibh e air mullach nan taighean.

28 Agus na bitheadh eagal na muinntir

Bin oii'bh a mharbhas an corp, ach aig nach

'eil comas an t-anam a mharbliadh: acli gu

ma mò bhitheas eagal an Ti siu oirbh, a's

uiTainn an corp agus an t-auaui a mhilleadh

araon ann an ifrinn.

29 Xach 'eil dà ghealbhonn air an reic air

fheoirling? agus cha tuit a h-aon diubh

air an talamh as eugmhais frcasdail bhur

u-Athar-sa.

1230 Ach tha eadhon fuilteinean bhur cinn

uile air an àireamh.

31 Air an adhbhar sin na bitheadh eagal

oirbh, is fearr sibhse na mòran ghealbhonu.

32 Uime siu ge b'e 'dh'aidicheas mise 'am

^ flanuis dhaoine, aidichidh niise esan mar

' an ceudna 'am fiauuis m'Athar a tha air

uéamh.

33 Ach ge b'e 'dh'àicheadhas mise'am

fiauuis dhaoiue, àicheadhaidh mise esan 'am

' fiauids m'Athar a tha air néamh.

I 34 Xa measaibh gu'u d'thàinig mise a cliur

â–  sàthe air an talamh: cha-n ann a chursàthe

1 a thàinig mi, ach a chur claidheimh;

I 35 Oir thàinig mi a chur duine an aghaidh

I 'athar, agus na nighinn an aghaidh a màthar,

agus bean a' mhic an aghaidh a màthar-

chéile.

36 Agus is iad muinntir a theaghlaich fhéin

a hhithcas 'n an uaimhdeau do dhuiue.

37 An ti a ghràdhaicheas athair no màth-

air ni's mò na mise, cha-n airidh orm e:

agus an ti a ghràdhaicheas mac no nigheau

, os mo cheann-sa, cha-n airidh orm e:

j 38 Agus an ti nach glac a chrann-ceusaidh,

agus nach leau mise, cha-n airidh orm e.

i 39 an ti a gheibh 'anam, caillidh se e: ach

an ti a chailleas 'auam air mo shousa,

gheibh se e.

I 40 An ti a ghabhas ribhse, gabhaidh e

riumsa; agus an ti a ghabhas riumsa, gabh-

aidh e ris an ti a chuir uaith mi.

41 An ti a ghabhas ri fàidh ann an aium

j fàidh, gheibh e duais f àidh; agus an ti a

ghabhas ri f àrean ann an aium f àreiu, gheibh

I e duais f àrein.

42 Agus ge b'e 'bheir cupan a dh'uisge

! fuar a mhàin r'a òl do aon neach de 'n

\ fheadhain bheaga so, ann an aium deis-

: ciobuil, gu deiuihin tha mi ag ràdh ribh,

nach caill e air chor sam bith a dhuais.

Air ais dhan An Soisgeul a keir Mhata

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

air ais dhan KEIR MHATA

Caibideil XI

1 Chuir Eoin a dheisciobuil a dh'ionnsuidh Chriosd. 7 Fianuis Chriosd mu thimchioll Eoin. 18 Barail an t-sluaigh mu thimchioll Eoin agus mu thimchioll Chriosd. 20 Chronuich Criosd muinntir Bhetsaida, &c. 28 A ghairm thròcaireach do'n t-sluagh a tha fo throm uallach.

AGUS tharladh, an uair a chrìochnaich Iosa àitheantan a thabhairt d'a dhà dheisciobul deug, gu'n d'imich e as a sin a theagasg agus a shearmonachadh 'n am bailtibh.

2 A nis an uair a chual' Eoin 's a' phrìosan gnìomharan Chriosd, chuir e dithis d'a dheisciobluibh d'a ionnsuidh,

3 Agus thuirt e ris, An tusa an ti ud a bha ri teachd, no am bi sùil againn ri neach eile.

4 Fhreagair Iosa agus thuirt e riu, Imichibh agus innsibh do Eoin na nithean a tha sibh a' cluinntinn agus a' faicinn:

5 Tha na doill a' faotainn an radhairc. agus na bacaich ag imeachcl, tha na lobhair air an glanadh, agus na bothair a' cluinntinn, tha na mairbh air an dùsgadh, agus an soisgeul air a shearmonachadh do na bochdan.

6 Agus is beannaichte an ti nach faigh oilbhenm annam-sa.

7 Agus air imeachd dhoibhsan air falbh, thòisich Iosa air labhairt ris an t-sluagh mu thimchioll Eoin, ag ràdh, Ciod e an ni a chaidh sibh a mach do'n fhàsach a dh'fhaicinn? an i cuile air a crathadh le gaoith

8 Ach ciod G an ni a chaidh sibh a mach a dh'fhaicinn? an e duine air a sgeadachadh ann an eudach mìn? feuch, a' mhuinntir a chaitheas eudach mìn, isTighearnan taighibh nan rìghrean a tha iad.

9 Ach ciod e an ni a chaidh sibh a mach a dh'fhaicinn? An e fàidh? seadh, tha mi ag ràdh ribh, agus ni's mò na f àidh.

10 Oir is e so an ti mu'm bheil e sgrìobhta, Feuch, cuiream-sa mo theachdair roimh do ghnùis, a dh'ulluicheas do shlighe romhad.

11 Gu deimhin tha mi ag ràdh ribh, 'n am measg-san a rugadh le mnàibli, nach d'éirich neach a's mò na Eoin Baistidh: gidheadh, an ti sin a's lugha ann an rìoghachd nèimh, is mò e na esan.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

12 Agus làithibh Eoin Baistidh gus a

nis, tha ràoghachd néirah a' fulang ainneirt,

agus hichd na h-ainneirt 'g a glacadh le

làmhaclias-làidir.

13 Oir rinn na fàidhean uile, agus an lagh

fàidlieadaireaclid gu can Eoin.

14 Agus ma's toil leibh a ghabhail, is e so

Elias a bha ri teachd.

15 Ge b'e aig am bheil chiasan chum éisd-

eachd, éisdeadh e.

16 Ach co ris a shamlduicheas mise an

ginealach so? Is cosmliuil e ri cloinn a

shuidheas anns a' mliargadh, agus ag éigh-

'iach r'an companaich,

17- agus ag ràdh, Rinn sinne pàobair-

eachd dhuibhse, ach cha d'rinn sibhse

dannsa: rinn sinne tuireadh dhuibhse, ach

cha d'rinn sibhse gul.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

18 Oir thàinig Eoin cha-n ann ag itheadh

no ag òl, agus tha iad ag ràdh, Tha deamh.an

aige.

19 Thàinig Mac an duine ag itlieadh agus

ag òl, agus tha iad ag ràdh, Feuch, duine

geòcach agus pòiteir fiona, caraid chàs-

mliaor agus pheacach: ach tha gUocas air a

fìreanachadh le a cloinn.

20 An sinthòisich e air achmhasan a thabh-

airt do na bailtibh anns am mò a rinn-

eadh d'a oibribh cumhachdach, air son nach

d'rinn iad aithreachas.

21 Is an-aoibhinn duit, a Chorasin; is an-

aoibhinn duit,aBhetsaida: oir nambitheadh

na h-oibre cumhachdach a rinneadh ann-

aibh-sa, air an dcanamh ann an Tirus agus

»au an Sidou, is fada o'n a dlieanadh Tad

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

13j aithreachas ann an sac-eudach agug 'au

hiaithre.

, 22 Ach tha mi ag ràdh ribh, Gu'm bi staid

; Thiruis agus Shidoin ni's so-iomchaire ann

I an là a' bhreitheanais, na bhitheas bhur

! staid-sa.

23 Agus thusa, a Chapernaum, a tha air

' do thogail suas gu néarah, tilgear sìos gu

h-ifrinn thu: oir nam bitheadh na h-oibre

cumhachdach a rinneadli annad-sa, air an

deanamh ann an Sodom, dh' fhanadh e gun

a sgrios gus an diugh.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

24 Ach tha mi ag ràdh ribh, gur so-iom-

chaire a bhitheas e do fhearann Shodoim

ann an là a' bhreitheanais, na dhuitse.

I 25 Anns an àm sin fhreagair Iosa agus

tluibhairt e, tha mi a' toirt buidheachais

j dluiit, Athair, Thigliearna néimh agus na

talnihainn, air son gu 'n d'fholuich thu na

nithean so o dhaoinibh eagnuidh agus tuig-

I seach, agus gu'n d'fhoillsich thu iad do

leanabaibh.

I 26 Seadh, Athair, do bhràgh gu'm b'ann

' mar sin a bha do dheadh thoil-sa.

27 Tha na h-uile nithean air an tabhairt

thairis dhorahsa o m'Athair: agus cha-n

aithne do neach air bith am Mac, ach do'n

Athair: ni mò is aithne do neach air bith

an t-Athair, acli do'n Mhac, agus do gach

aon d'an àill leis a' Mhac 'flioilàseachadh.

28 Thigibh a m'ionnsuidh-sa, siblise uile

atha ri saothair, agus fo throm uallach, agus

] bheir mise suaimhneas dhuibh.

; 29 Gabhaibh mo chuing oirbh, agus fògh-

j lumaibh uam, oir tha mise macanta agus

iriosal ann an cridhe: agus gheibh sibh fois

do bhur n-anamaibh.

30 Oir tha mo chuing-sa so-iomchar, agus

tha m'uallach eutrom.

air ais dhan KEIR MHATA

Caibideil XII

1 Chronuicli Criosd doille nam Pkairiseach mv

thimchioll brisidh na sàbaid , 3 le sgriohtmr-

ibh, 11 le reuson, 13 agus le màorbhuil. 22

j Shlànuich e an duine dall agus balbh anns an

I robh deamhan. 31 Cha mhaithear toibheum,

\ an aghaidh an Spioraid naoimh.

CHAIDH Iosa 's an àm sin air là na

sàbaid troimh na h-achaibh arbhair,

agus bha ocras air a dlieisciobuil, agu.s

! thòi.sich iad air diasan arbhair a bhuain,

agus itheadh.

2 Ach an uair a chunnaic na Phairisich

I so, thuirt iad ris, Feuch, tha do dheis-

; ciobuil a' deanamh an ni nach còir a dhean-

amh air là na sàbaid .

! 3 Agus thuirt esan riu, Kach do leugh

! sibh ciod a rinn Daibhidh an uair a l>J.a

ocras air fhéin, agus air a' mhuinntir a bha

j maille ris;

I 4 Cionnus a chaidh e steach do thigh Dhe,

agus a dh'ith e aran na fianuis , nach robh

ceaduichte dha fhéin itheadh, no dhoibhsan

a bha maille ris, ach do na sagartaibh a

mhàin ?

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùúMATA, XII.5 No nach do leugh sibh 's an lagh, gu

bheil na sagartau anns an teauipuU air

làithibh na sàbaid a' briseadh na sàbaid ,

agus iad neò-chiontach ?

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

6 Ach tha inise ag ràdh ribh, gu'm bheil

's an ionad so ueach a's mò na'u teampull.

7 Agus nam bitheadh fhios agaibh ciod a's

ciall da so, Tròcair is àill leam agus cha-u

àobairt, cha dàteadh sibh an dream a tha

neò-chiontach.

8 Oir is e Mac an duine Tighearn na sà-

baid .

9 Agus air dha itneachd as a siu, chaidh e

steach d'an sionagog;

10 Agus, feuch, bha duine ann, aig an robh

làmh sheargta: agusdh'fheòraichiaddheth,

ag ràdh, Am bheil e ceaduichte leigheas a

dheauamh air làithibh na sàbaid ? chum

gu'm bitheadh cùis dhàtidh aca 'n a aghaidh.

11 Agus thuirt esan riu, Cò an duine

dhibh-se, aig am bi aon chaora, agus ma

thuiteas iTighearnau slochd air là na sàbaid ,

nach beir e oirre, agus nach tog e nìos i à

12 Nach mòr ma ta is fearr duine na caora?

Uime siu tha e ceaduichte maith a dhean-

anih air làithibh na sàbaid .

13 An siu thuirt e ris an duiue, Sàu a

mach do làmh: agus shàn e mach i; agus

bha i air a h-aiseag slàn. mar an làinh

eile.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

14 Ach chaidh na Phairisich a mach, agus

chum iad comhairle 'n a aghaidh, ciounusa

dh'fheudadh iad a mhilleadh.

15 Ach an uair a thuig Iosa so, dh'imich e

as a sin: agus leau slòigh mhòr' e, agus

leighis e iad uile.

16 Agus thug e sparradh dhoibh chum

nach deauadh iad aithnichte e:

17 A chum gu'n coimhliontadh an ni a

labhradh le Esaias am fàidh, ag ràdh,

18 Feuch, mo sheirbhiseach fhéin a thagh

mi; m'aon gràdhach auus am bheil tlachd

aig m'anam: cuiridh mi mo Spiorad fhéin

air, agus nochdaidh e breitheauas do na

Cinuich.

19 Cha dean e strà, agus cha ghlaodh e;

ni mò a chluinneas neach air bith a ghuth

air na sràidibh.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

20 Cha bhris e a' chuilc bhrùite, agus cha

mhàich e an iàon as am bi deatacli, gus an

tabhair e mach breitheauas chum buaidh.

21 Agus is ann à ainm-sau abhitheasmuin-

ighinn aig na Cinnich.

22 An sin thugadh d'a iounsuidh duine

auns an robh deamhau, dall agus balbh:

agus shlànuich se e, ionnus gu'u do labh-

air am balbhan agus gu'n robh an dall a'

faicinn.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

23 Agus ghabh am pobull uile iongantas,

agus thuirt iad, An e so Mac Dhaibhidh?

24 Ach an uair a chuala na Pljairisich so,

thubhairt iad, Cha-n'eil am Jear so a'

tilgeadh a mach dheamhau, ach troimh

Bheelsebub prloiuisa nan deamhan.

1425 Agus thuig Iosa an smuaiutean, agus

thubhairt e riu, Gach ràoghachd a tha

roiunte 'n a h-aghaidh fhéin, uithear 'n a

fàsach i; agus gach uile bhaile no tigh a

tha roinute 'n a aghaidh fhéin, cha seas e.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

26 Agus ma thilgeas Sàtau a mach Sàtan,

tha e roiuuto 'n a aghaidh fhéin; air an adhbhar

siu cionnus a sheasas a ràoghachd ?

27 Agus ma tha mise troiudi Bheelsebub

a' tilgeadh a mach dheamhan cò troinih

am bheil bhur clann-sa 'g an tilgeadli a

mach ? Uime sin bithidh iad 'n am breith-

eamhnau oirbh:

28 Ach ma's ann le Spiorad Dhe a tha mise

a'tilgeadh amach dlieamhan, thàinig ràogh-

achd Dhe do bhur n-ionnsuidh-sa.

29 No cionnus is urrainn neach dol do

thigh duine làiidir, agus airneis a thighe a

chreachadh, mur ceaugail e air tàis an duine

làidir ? agus an sin creachaidh e a thigh.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

30 An ti nach 'eil leam, tha e a' m'

aghaidh; agus an ti nach cruiunich leam,

sgapaidh e.

31 Air an adhbhar sin tha mi ag ràdh ribh,

Gu'm maithear gach peacadh agus gach

toibheum do dhaoinibh; gidheadh cha

mhaithear toibheum an aghaidhan Spioraid

Naoimh do dhaoinibh.

32 Agus ge b'e neach a labhras focal an

aghaidh Mhic an duine, maithear dhae:

ach ge b'e neach a labhras an aghaidh an

Spioraid Naoimh, cha mhaithear dha e, anns

an t-saoghal so, no auus an t-saoghal a tha

ri teachd.

33 an dara cuid deanaibh a' chraobh

niaith, agus a toradh maith; no deanaibh a'

chraobh truaillidh, agus a toradh truaillidh:

oir is ann air a toradh a dh'aithnichear a'

chraobh.

34 A shliochd nan nathraichean nimhe,

cionnus a dh'fheudas sibh nitheau maithe

a labhairt, o tha sibh fhéin olc ? oir isTighearnà

pailteas a' chridhe a labhras am beul.

35 Bheir duine maith a mach nithean

maithe à deadh ioumhas a chridhe: agus

bheir an droch dliuine mach droch nitheau

as a dhroch ionmhas.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

36 Ach tha mi ag ràdh ribh, Gu'n toir

daoine cunntas ann an là a' bhreitheanais

air son gach focail dhàomhaiu a labhras

iad.

37 Oir is ann le d'fhoclaibh a shaorar thu,

agus is ann le d'flioclaibh a dhàtear thu.

38 An sin fhreagair dream àraidh de na

sgrìobhaicheau agus de na Phairisich, ag

ràdh, A mhaighstir, bu mhiaun leinn comh-

ara fhaicinu uait.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

39 Ach fhreagair esan agus thuirt e

riu, Tha ginealach olc agus adhaltrannach

ag iarraidh comhara, agus cha toirear coniii-

ara dhoibh, ach comhar' an fhàidh lonais.

40 Oir mar a bha lonas 'am broinn na

muice-mara tri làithean agustri oidhchean;

isTighearnmar sin a bhitheas Mac an duiueTighearnMATA. XIll.an cridhe na talmhainn tri làithean agus tri [ 5 Thuit cuid air ionadaibh creagach, far

! nach robh niòran tahnhainn aige; agus air

bhreith-; ball dh'fhàs e suas, a chionu nach robh

eanas maille ris a' ghinealach so, agus dàt- 1 doinilnieachd tahuhainn aige.oidhchean.

41 Eiridh muinntir Ninebheh 's !idh iad e; oir riun iad aithreachas aig '

searmoin lonais; agus, feuch, tha ni's mò

na lonas an so.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

42 Eiridh ban-righinn na h-kirde deas 's a' j

bhreitlieanas maille ris a' ghinealach so,

agus dàtidh i e: oir thàinig i o na h-kitibh

a's iomallaiche de'ntalamh a dh'éisdeachd ,o Ach air éirigh dou ghreiu dhothadh e;

agus a chiouu nach robh freumli aige,shearg

e as.

7 Agus thuit cuid am measg droighinn:

agusdh'fhàs an droighionn suas,agusmhùch

se e,

Ach thuit cuid eile ann am feai-anngliocais Sholaimh; agus, feuch, tha ni's mò maith, agus thug e toradh a mach, cuid

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

na Sohxmh ancheud uiread, cuid a thri fichead, cuid a43 An déigh do'n spiorad neòghhm dol a ' dheich thar fhichead uiread 's a chuùmach a duine, imichidh e troimh ionadaibli

tiorma, ag iarraidh fois, agus clia-n fhaigh e. eadh.

9 Ge b'(neach aig am bheil cluasan chumàÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

44 An sin their e, Pillidh mi do m' thigh éisdeachd, éisdeadh

as an d'thàinig mi; agus air teachd dha, ! 10 Agus thkinig na deisciobuil, agus thu-

gheibh e falamh, sguabta, agus deadh- â–  bhairt iad ris, carson a tha thu a' labhairt

mhaiseach e. riu ann an cosamhlachdaibh à

45 Imichidh e an sin, agus bheir e leis ' 1 1 Fhreagair esan agus thuirt e riu, Do

seachd spioraid eile a's miosa na e fhéin, agus i bhràgh gu u dthugadh dhuibh-sa eòlas a bhi

tliéid iad a steach a^us gabhaidh iadcòmh- j agaibh air rùn dàomhair ràoghachd néimh,

nuidh an sin: agus bithidh cor deireauuach j ach dhoibhsan cha-n'eil so air a thoirt.au duine sin ni's miosa na a cheud chor. i

IsTighearneadhon mar sin a thachaireas do'n

ghinealach aingidh so.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

46 Agus air dha bhi fathast a' labhairt ris

a' phobull, feuch, sheas a mhàthair agus a

bhràithrean a muigh, ag iarraidh labhairt

ris.

47 An sin tiiubhairt neach éigin ris, Feuch,

tha do mhàthair, agus do bhràithrean 'n

au seasamh a muigh, ag iarraidh labhairt

riut.àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

12 Oir ge b"e ueach aig am bheil, dhàsan

bheirear, agus bithidh aige an tuilleadh

pailteis: ach ge b'e neach aig nach 'eil,

uaithesau bheirear eadhou an ni a tha

aige.

13 Uime sin tha mise a' labhairt riu ann

an cosamhlachdaibh, do bhràgh air dhoibh

sealltuiuu nach faic iad,agus éisdeachd nach

cluinu iad, agus nach tuig iad.

14 Agus auuta-sau tha faidheadaireachd

Esaiais air a coimhlionadh, a tha'gràdh, Le48 Ach fhreagair esan agus thuirt e ris h-eisdeachd cluiuuidh sibh, agus cha tuig

au ti a dh'innis so dha, Cò i mo mhàthair à j sibh; agus le h-amharc chi sibh, agus clàa-n

agus cò iad mo bhràithrean à aithnich sibh.

49 Agus air sàueadh a làimlie chum a| 15 Oir tha cridhe a' jihobuill so air fàs

dheisciobul, thuirt e, Feuch mo mhàth- 1 reamhar, agus an cluasau mall chum éisdair, agus mo bhràithrean ! eachd, agus dhruid iad an sàiilean; air eagal

50 Oir ge b'e neach a ni toil m' Athar-sa j uair air bith gu'm faiceadh iad le'n sàdlibh,

agus gu'n cluiuueadh iad le'u cluasaibh,'

agus gu'u tuigeadh iad le'n cridbe, agus

gu'm biodh iad air an iompachadh, agus

gu'n slàuuichiun-sa iad.

16 Ach is beanuaichte bhur sàiilean-sa, oir

tha iad a' faicinu; agus bhur cluasan, oir tha

iad a' cluiuntinn.

17 Oir tha mi ag ràdh ribh gu fàrinneacli,

Gu'ni b'iomadh fàidh, agus fàrean leis am

bu mhiaun na nitheau so fhaiciun a tha

sibhse a' faicinu, agus nach fac' iad: agus

na nitheau so chluinntiuu a tha sibhse a'

cluinntinu, agus nach cual iad.

18 Eisdibh air an adhbhar sin ri cosamh-

lachd an t-sàoladair.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

19 An uair a chluinneas neach air bith

focal na ràoghachd, agus nach toir e fainear

e, thig an droch spiorad, agus bheir e air

falbh an ni a chuireadh'n a chridhe: is eso

esan auns an do chuireadh an sàol ri taobh

au rathaid.

20 Ach esan a fhuair sàol ann an àitiWia tha air néamh, is e siu fhéin mo bhràthair,

agus mo phiuthar, agus mo mhàthair.

Caibideil XIII

1 Cosamhladid an tsàoladair afius an t-sàl. 18

air eadar-mlnneacliadài. 24 Cosamàdachd uC

chogaill; 31 an t-sàl màius'aird; 33 na laibhin;

44 an ionmliais fholaiclde; 45 arjus na néarnh-

nidd. 54 Rinii muiiinlira dhùthcha tàir air

Criosd.

AIR an là sin fhéin chaidh Iosa mach as

au taigh, agus shuidh e ri taobh na

fairge.

2 Agus chruinnich sluagh mòr d'a ionn-

suidh, air chor as air dol a steach do luiug

dha, gu'n do shuidh e; agus sheas an sluagh

uile air an tràigh.

3 Agus labhair e mòran de nithean riu ann

an cosamhlachdaibh,ag ràdh, Feuch,chaidh

sàoladair a mach a cluir sàl.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

4 Agus ag cur an t-sàl da, thuit cuid dheth

n taobh an rathaid; agus thàinig uah-eun-

laith agus dh'ith iad e.

15MATA. XIII.creagach, is e so an ti a chluinneas am focal,

agus a gliabhas e air ball le gairdeachas;

21 Gidheadh cha-n'eil freunih aigeann fhéin,

ach fanaidh e ré tamuill: agus an uair a

thig trioblaid no geur-leanmhuinn air son

an fhocail, air ball gheibh e oilbheura.

22 Esan mar an ceudna a ghabh sàol am

measg an droighinn, is e so an ti a tha

'cluinntinn an fliocail; agus tha ro-chùrani

an t-saoghail so, agus mealltaireachd beart-

ais a' mùchadh an fhocail, agus bithidh e

gun toradh.

23 Ach an ti ud a ghabh sàol ann an deadh

fliearann,is e sin an neach a tha 'cluinntinn

an fhocail, agus 'g a thoirt fainear; neach

mar an ceudna 'tha 'giàilan toraidh, agus a

tha 'toirt a mach cuid a cheud uiread, cuid

a thri ficliead, agus cuid eile a dheich thar

fhichead uiread 's a chuireadh.

24 Chuir e cosamldaclid eilemach dhoibh,

ag ràdh, Is cosmhuil ràoghachd néimli ri

duine a chuir sàol maith 'n a fhearann:

25 Agus an uair a bha daoine 'n an codal,

Ihàinig a nàmhaid agus chuir e cogal am

measg a' cliruithneachd, agus dh'imich e

roimhe.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

26 Ach an uair a thàinig an t-arbhar fo

dhéis, agus a thug e mach a thoradh,

dh' fhoillsich an cogal e fhéin mar an ceudna.

27 AgTis air teachd do sheirbhisich fhir-

an-tighe thuirt iad ris, A Thighearna,

nach do chuir thusa sàol maith ann ad

fhearann? c'àite ma seadh as an d'fhuair e

an cogal?

28 thuirt esan riu, Rinn nàmhaid éigin

so. Agus tlmbhairt na seirbhisich ris, An

àill leat uime sin gu'n teid sinne agus gu'n

cruinnich sinn ri 'cliéile iad 'à

29 Ach thuirt esan Cha-n àill; air eagal

'n uair a chruinnicheas sibh an cogal, gu'm

spàon sibh an cruithneachd maille ris.

30 Leigibh leo fàs araon gus an tig am

fogharadh: agus ann anàni an fhogharaidh

their mise ris an hichd-buain, Cruinnichibh

air tùs an cogal, agus ceanglaibh e 'na

clieanglachain cliumalosgaidli: ach cruiun-

ichibh an cruithneachd do m' shabhal.

31 Chuir e mach cosamhlachd eile dhoibh,

ag ràdh, Tha ràoghachd néimli cosmhuil ri

gràinne de shàol mustaird, a gliabh neach

agus a chuir e 'n a fhearann.

32 Ni gun amharus a's luglia de gach uile

phòr: gidheadh air f às da, is e a's mò de na

luibhean, agus fàsaidh e 'n a chrann: ionnus

gu'u tig eunlaith an athair, agus gu'n dean

iad nid 'n a gheugaibh.

33 Cosamhlachd eile kbhaireriu; Iscos-

mhuil ràoghachd néimh ri taois ghoirt, a

ghabh bean agus a dh'f Iiolaich i ann an tri

tomhasaibh mine, gus an do ghoirticheadh

an t-iomlan.

34 Na nithean sin uile labhair Iosa ris a'

phobuU ann an cosamhlachdaibli; agus guu

chosamhlachd cha do labhair c riu:

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

1635 A chum gu'n comihliontadh an ni a

labhradh leis an fhàidh,agràdh,Fosglaidh

mi mo bheulTighearnan cosamhlachdaibh, cuir-

idh mi'u céill nithean a bha folaichte o

thoiseach an t-saoghail.

36 An sin chuir Iosa am pobull air falbh,

agus chaidh e steach do'n taigh: agus thàinig

a dheisciobuil d'a ionnsuidh, ag ràdh,

Mànich dhuine cosamhlachd cogail an fhear-

ainn.

37 Agus fhreagair esan agus thuirt e

riu, An ti a chuireas an sàol maith is e Mac

an duine e:

38 'S e 'm fearann an domhan: agus is e

an sàol maith clann na ràoghachd: ach is e

an cogal clann an droch spioraid:

39 'S e an nàmhaid a chuir iad an diabhul:

's e am fogharadh deireadh an t-saoghail:

agus is iad na buanaichean na h-aingil.

40 Agus amhuil mar a chruinnichear an

cogal, agus a loisgear le teine e, is ann mar

sin a bhitheas ann an deireadh an t-saogh-

ail so.

41 Cuiridh Mac an duine 'aingil uaith, agus

tiouailidh iad as a ràoghachd na h-uile nith-

ean a bheir oilbheum, agus iadsan a tha

'deananih aingidheachd;

42 Agus tilgidh siad iad anns an àmhuinn

air dearg-lasadh: an sin bithidh gul agus

gàosgan fhiacal.

43 an sin dealraichidh na f àreanan mar a'

gàirian ann an ràoghachd an Athar fhéin. Ge

b'e aig am bheil cluasan chum éisdeachd,

éisdeadh e.

44 A ràs, tha ràoghachd néimh cosmhuil ri

ionmhas air ' fholach ann am fearann; ni an

déigh fhaotainn, a dh'fholaich duine, agus

air sgàth a ghairdeachais air a shon, dh'im-

ich e agus reic e na bha aige uile, agus

cheannaich e am fearann sin.

45 A ràs, is cosmhuil ràoghachd néimh ri

ceannaiche àraidh ag iarraidh néamhnuid-

ean maiseach:

46 Agus air amas da air aon néamhnuid

ro luachmhoir, dh'imich e agus reic e na

bha aige, agus cheannaich e i.

47 A ràs, tha ràoghachd iiéimh cosmhuilri

làon air a thilgeadh 's an fhairge, agus a

chruinnich de gach uile sheòrsa éisg:

48 Agus air dha bhi làn, tharruing na

h-iasgaireatt e chum na tràighe, agus air

suidhe dhoibh, chruiunich iad na h-éisg

mhaithe ann an soithichean, ach thilg iad

na droch éisg a mach.

49 Is ann mar sin a bhitheas ann an deir-

eadh an t-saoghail: théid na h-aingil a

mach, agus dealaichidh iad na droch

dhaoine à measg nam fàreanach;

50 Agus tilgidh siad iad 's an àmhuinn

theinntich: ansin bithidh gul agus gàosgan

fhiacal.

51 thuirt Iosa riu, An do thuig sibh

na nithean souile? thubhairtiad ris,Thuig,

a Thighearna.MATA, XIV.52 Agus thuirt esan riu, Air an adhbhar

8in gach uile sgrìobhaiche a tha fòghluimte

chum ràoghachd néimh, is cosmhuil e ri

fear-tighe, a bheir a mach as 'ioumhas uith-

ean nuadha agus sean.

53 Agus thachair an uair a chràochnaich

losa na cosamhlachdan so, gu'n d'imich e

as a sin.

54 Agus an uair a thàinig e d'a dhàithaich

féin, theagaisg e iad 'n an sionagog, ionnus

gu'n do ghabh iad iongantas, agus gu'n

dubhairt iad, C'àit an d" fhuair am fear so

an giiocas so, agus na feartau ud à

55 Xach e so mac an t-saoir à nach e ainm

a mhàthar Muire.^ nach iad a bhràithreau,

Seumas, agus loses, agus Simon, agus

ludas ?

56 Agus a pheathraichean, nach 'eil iad

uile maille niiun? c'àit uime siu an d'fhuair

an duine so na nithean ud uile ?

57 Agus fhuair iad oilbheum ann. Ach

thubhairt Iosa riu, Cha-n'eil fàidh gun

m-ram, ach 'n a dhàithaich fhéin, agus 'n a

thigh fhéin.

58 Agus cha d'rinn e mòran oibre cumh-

achdach an sin, air son am mi-chreidimh.

Caibideil XIV

1 Barail Htroid mu tàdmddoll Càiriosd. 3

Chaidh an ceann a bhuntaiàin a dKEoin

Baistidh. 13 C'haidh Iosa gu ionad fàsail,

15 far an do bheathaich e cùig màlefear le cùig

builionnaibh, agus dà iasg. 22 Dh'imich e

air an fhairge a dKionnsuidh, a dheisciobul.

34 Shlànuich e sluagh a bha euslan.

' O AN àm sin chuala Herod an Tetrach

O cliu losa,

2 Agus thuirt e r'a sheirbhisich, Is e

so Eoin Baistidh; dh'éirich e o na mairbh,

agTis uime sin tha feartau air an oibreach-

adh leis.

3 Oir an uair a ghlac Herod Eoin,

cheangail se e, agus thilg e ann am pràosan

6 air son Herodiais, mnà PhiHp a bhràthar

féin..

4 Oir thuirt Eoin ris, Cha-n'eil e dligh-

each dhuit i bhi agad.

5 Agus an uair bu mhiann leis a chm' gu

bàs, bha eagal a' phobuill air, oir bha meas

fàidh aca air.

6 Ach an uair a bha co-ainm là-breithe

Heroid air a chumail, rinn nighean Herod-

iais dauusa 'n an làthair, agus thaitinn i ri

Eerod:

7 lonnus gu'n do gheall e le mionnaibh,

gu'n tugadh e dhi ge b'e air bith ni a dh'iarr-

adh i.

8 Agus air dhise bhi air a teagasg le a

màthair roimh làimh, thuirt i, Thoir

dhomh an so ceann Eoin Baistidh air méis.

9 AgTis bha 'n rìgh doilich: ach air son a

mhionuan, agus na muinntir a bha 'n an

suidhe aig biadh maille ris, dh'àithn e a

thabhairt di.

10 Agus air cur fir-maràjàiaidh uaith,

17bhuin e a cheann de Eoin anns a' phrào-

sau.

1 1 Agus thogadh a cheann air méis, agus

thugadh do'n chailin e: agus thug ise da

màthair e.

12 Agus thàinig a dheisciobuil, agus thug

iad an corp leo, agus dh'adhlaic iad e, agus

thàiuig iad agus dh'innis iad sin do losa.

13 An uair a chual' Iosa so, chaidh e as a

siu air luing gu iouad fàsail air leth: agus

au uair a chual' am pobull sm, lean iad d'an

cois e as na bailtibh.

14 Agus air dol a mach do losa, chunnaic

e coimhthional mòr, agus ghabh e truas

mòr dhiubh, agus shlànuich e an dream aca

'bha euslan.

15 Agus an uair a b'fhea.sgar e, thàinig a

dheisciobuil d'a ionnsuidh, ag i-àdh, Is àite

fàsail so, agus tha an t-àm a nis air dol

seachad; cuir an sluagh air falbh, chum

gu'u téid iad do na baiitibh, agus gu'n

ceaunaich iad biadh dhoibh fhéin.

16 Ach thuirt Iosa riu, Cha ruig iad a

leas falbh; thugaibh-sa dhoibh r'a itheadb.

17 Agus thuirt iad ris, Cha-n'eil againn

an 80 ach càiig builionnan, agus dà iasg.

18 thuirt esan riu, Thugaibh an so

iad a m' ionnsuidh-sa.

19 Agus dh'àithn e do'n t-sluagh suàdhe

sàos air an fheur, agus ghlac e na cùig

builionuan, agus an dà iasg, agus air amharc

dha suas gu néamh, bheannaich agus bhris e,

agus thug e na builonnand'a dheisciobluibh,

agus thug na deisciobuil do'n t-sluagh iad.

20 Agus dh'ith iad uile, agus shàsuicheadh

iad: agus thog iad làn dà chliabh dheug

de'n bhiadh bhriste,« bha dh'fhuigheall aca.

21 Agus bha iadsan a dh'ith muthimchioll

càiig màle fear, thuilleadh air mnathan agus

air cloinn.

22 Agus air ball cho-éignich Iosa a dheis-

ciobuil gu dol ann an luing, agus dol roimhe

chum an taoibh eile, gus an cuireadh esan

an sluagh air falbh.

23 Agus an uair a leig e an sluagh uaith,

chaidh e suas air beinn 'n a aonar a dhean-

anih urnuigh: agus an uair a bha am feasgar

air teachd, bha e an sin 'n a aonar.

24 Ach bha an long 's an àm siuTighearnam

meadhou na fairge, air a tilgeadh a null

agus a nall leis na tonnaibh: oir bha a'

ghaoth 'n an aghaidh.

25 Agus anns a' cheathramh faire de'u

oidhche, chaidh Iosa d'an ionnsuidh, ag im-

eachd air an fhairge.

26 Agus an uair a chunnaic na deisciobuil

e ag imeachd air an fhairge, bha iad fo

bhuaireas, ag i-àdh, Is spiorad a tha ann;

agus ghlaodh iad a mach le h-eagal.

27 Ach labhair Iosa riu air ball, ag ràdh,

Biodh misneach mhaith agaibh; is mise a

tha ann, na. bitheadh eagal oirbh.

28 Agus fhreagair Peadar e agus thuirt

e, A Thigheama, ma's tu a tha ann, iarr

orrnsa teachd a cVionnsuidh air na h-uisg- 1

eacliaibh.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

29 Agus thuirt esan, Thig. Agus an

uair a bha Peadar air teachcl a nuas as an

hiing, dh'imich e air na h-uisgeachaibh, i

chum teachd gu h-Iosa.

30 Ach an uair a chunnaic e a' ghaoth

làidir, ghabh e eagal: agus an uair a thòisich

e air dol fodha, ghlaodh e, ag ràdh, A;

Thighearna, fòir orm. 1

31 Agus air ball shàn Iosa mach a làmh, I

agus rug e air, agus thuirt e i'is, thusa j

air bheag creidimh, carson a bha thu fc j

amharus à \

32 Agus an uair a chaidh iad a steach do'n

hiing, luidh a' ghaoth.

33 An sin thàinig iadsan a bha's anluing,

iigus rinn iad aoradh dha, ag ràdh, Gu

fàrinneach is tu Mac Dhé.

34 Agus an uair a chaidh iad chum an

taoibh eile, thàinig iad gu talamh Ghcnes-

arct.

35 Agus an uair a fhuair luchd an àite sin

fiosrachadh uime, chuir iad fios air feadh na

tàre sin uile air gach taobh dhiubh, agus

thug iad d'a ionnsuidh an dream sin uile a

blia euslan.

36 Agus ghuidh iad air, gu'm feudadh iad

beantuinu ri iomall 'eudaich a mhàin-. agus

a mheud dhiubh as a bhean, shlànuicheadh

gu h-iomlan iad.

37 Ach amhuil a bha làithean Noe, mar sin

mar an ceudna bithidh teachd Mhic an

duine.

38 Oir mar a bha iad anns na làithibh

roimh an tuil ag itheadh agus ag òl,a' pòsadh

agus a' toirt 'am pòsadh, gus an là 's an

deachaidh Noe a steach 's an àirc, i

39 Agus nach robh fhios aca gus an

'

d'thàinig an tuil, agus an do thog i leatha 1

iad uile; mar sin mar an ceudna bithidh

teachd Mhic an duine.

40 An sin bithidh dithis air a' mhachair

:

gabhar fear dhiubh, agus fàgar am fear

eile.

41 Bithidh dithis bhan a' meileadh anns

a' mhuilean; gabhar a h-aon diubh, agus

fàgar an aon eile.

42 Uime sin deanaibhse faire, oir cha-n'eil

fhios agaibh cia an uair 's an tig bhur Tighearn.

43 Ach tha fiiios so agaibh, nam b'l'hiosrach

fear an tighe cia an uair 's an tigeadh

an gaduiche, gu'n deanadh e faire, agus

nach fulaingeadh e gu'm bitheadh a thigh

air a bhristeadh troimhe.

44 Uime sin bithibh-sa ullarah mar an

ceudna: oir is ann an uair nach saoil sibh,

a thig Mac an duine.

45 Cò e ma seadh a tha 'n a òglach fìrinneach agus glic, a chuir a Thighearn os ceann a mhuinntir, a thabhairt bìdh dhoibh 'n a àm fhèin?

46 Is beannaichte an t-òglach sin, a gheibh a Thighearn, ri àm dha teachd, a' deanarah mar sin.

47 Gu deimhin tha mi ag ràdh ribh, gu'n cuir se e os ceann a mhaoin gu h-iomlan.

48 Ach ma their an droch sheirbhiseach ud 'n a chridhe, Tha mo Thighearn a' cur dàil 'n a theachd;

49 Agus ma thòisicheas e air a chomhsheirbhisich a bhualadh, agus air itheadh agus òl maille ri luchd-misge;

50 Thig Tighearn an òglaich sin ann an là nach 'eil sùil aige ris, agus ann an uair nach fios da,

51 Agus gearraidh e 'n a bhloighdibh e, agus bheir e a chuibhrionn da maille ris na cealgairibh: an sin bithidh gul agus gìosgan fhiacal.

Air ais dhan An Soisgeul a keir Mhata

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

Caibideil XV

1 Chronuicli Criosd na sgrìobhaicàiean agus na

Phairisich air son càilheantan Dhé a bhriseadh

Yn gnàthachadh-san; 11 tha e cC teagasg nach

e an ni a théid a steach do'n hheul a thruaill-

eas an duine. 21 Shlànuich e nighean na

mnà de mhuinntir Chanaain, 32 Shàsuich

e ceithir màle fear, <i:c. le seaclid builionnan,

agus le beagan iasga meanbha.

AN sin thàinig sgrìobhaichean agus

Phairisich o Ierusalem gu losa, ag

ràidh,

2 carson tha do dheisciobuil a' dol an

aghaidh gnàthachaidh uan sinnsear ] oir

cha-n ionnlaid iad an làmhau an uair a

dh'itheas iad aran.

3 Ach fhreagair esan agus thuirt e riu,

Car son tha sibhse a' briseadh àithne Dhé

le bhur gnàthachadh fhéin à

4 Oir thug Dia àithne, ag ràdh, Thoir

urram do d'athair agus do d' mhàthair:

agus ge b'e 'mhallaicheas 'athair no 'mhàth-

air, cuirear gu bàs e.

5 Ach their sibhse, Ge b'e neach a their

r'a athair no r'a mhàthair, Bitheadh e 'n a ,

thàodhlac do'n teampull gach ni leis am j

feudadh tu buannachd àhaotainn uamsa; |

6 Nach feum e urram a thabhairt d'a 1

athair no d'a nihàthair. Mar sin chuir

sibhse 'an neò-bhrigh àithne Dhé le bhur

gnàthachadh fhéin.

7 A chealgairean, is maitli a rinn Esaias

fàidheadaireachd m' ur timchioll, ag ràdh,

188 Tha an sluagh so a' dliàthachadh riurasa

le'm beul, agus a' toirt urraim dhomh le'ni

bilibh: ach tha an cridhe fada uam.

9 Ach is ann an dàomhanas tha iad a'

deanamh aoraidh dhomhsa, a' teagasg àith-

eantan dhaoine mar theagasg.

10 Agus air gairm an t-sluaigh dha, thubh-

airt e riu, Eisdibh agus tuigibh:

11 Cha-n e an ni a théid a steach 's a'

bheul a shalaicheas an duine; ach an ui a

thig a mach as a' bheul, is e so a shalaicheas

an duine.

12 An sin thàinig a dheisciobuil, agus

thubhairt iad ris, Am bheil fhios agad

gu'n do ghabh na Phairisich oilbheum, an

déigh dhoibh na briathran ud a chluinntinn à

13 Ach fhreagair esan agus thuirt e,

Gach uile luibh nach do shuidhich m' Athair

néamhaidh-sa, spàonar à 'bhun e.

14 Leigibh leo: is cinn-iùil dhall nan dall

iad. Agus ma threòraichcas dall dall eile,

tuitidh iad araon auns a' chlais.

15 Agus fhreagair Peadar agus thuirt

e ris, Mànich dhuinn a' chosamhlachd sin.

16 Agus thuirt losa, Am bheil sibhse

fathast mar an ceudna giin tuigse à

17 Nach 'eil sibh a' tuigsiun fathast ge b'e

ni a théid a stcach 's a' bheul, gu'u téid e

's a' bhroinn, agus gu'n tilgear a mach do"u

t-slochd shalchair e?

18 Ach na nithean sin a thig a mach as a'

bheul, tha iad a' teachd o'n chridhe, agus

is iad sin a shalaicheas an duine.

19 Oir is ann as a' chridhe thig droch

smuaintean, mortadh, adhaltraimas, stràop-

achas, gadachd, fianuis bhréige, toibheum:

20 Is iad so na nithean a shalaicheas an

duine: ach ithcadh le làmhan gun ionnlad,

cha salaich sin an duine.

21 Agus air dol do Iosa as a sin, chaidh e

gu crìochaibh Thiruis agus Shidoin.

22 Agus, feuch, thàinig bean de mhuinn-

tir Chanaain o na crìochaibh sin, agus

ghlaodh i ris, ag ràdh, Dean tròcair orra, a

Thighearn', a Mhic Dhaibhidh; tha mo

nighean air a buaireadh gu truagh le

deamhan.

23 Ach cha d'thug esan freagradh sam

bith dhi. Agus thàinig a dheisciobuil d'a

ionnsuidh, agus dh'iarr iad air, ag ràdh,

Cuir air falbli i, oir tha i a' glaodhaich 'n ar

déigh.

24 Ach fhreagair esan agus thuirt e,

Cha do chuireadh mise acli a chum chaor-

ach cliaillte thighe Israeil.

25 A.a sin thàinig ise agus rinn i aoradh

dha, ag ràdh, A Thighearna, cnidich leam.

26 Ach fhreagair esan agus thuirt e,

Cha chòir aran na cloinue a ghlacadh, agus

a thilgeadh chum nan con.

27 Agus thuirt ise, Is fàor, a Thigh-

earna: ach ithidh na coin de'n sbruileach

thuiteas o bhord am niaighstirean.

28 An sin fhreagair Iosa agus thuirtMATA. XVI.e rithe, O bliean, is mòr do chreidimh: i

bitheadh e dliuit mar is toil leat. Agus !

rinneadh a nigheau slàm o'u uair siu a|

mach. j

29 Agus air imeachd do Iosa as a sin i

thàinig e làimh ri fairge Ghalile; agus an

uair a chaidh e suas air beinn, shuidh e

sàos an sin.

30 Agus thàinig mòr-shluagh d'a ionn-

suidh, agus aca maille riu bacaich, doill,

balbhain, dmine ciurramach, agus mòran

eile, agus thilg iad sìos aig cosaibh Iosa iad,

agus shlànuich e iad:

31 lonnus gu'n do ghabh an sluagh iongaut-

as 'n uair a chunuaic iad na balbhaiu a'

labhairt, na daoine ciurramach slàn, na

bacaich ag imeachd, agus na doill a' faicinn:

agus thug iad glòir do Dhia Israeil.

32 An sin ghairm Iosa a dheisciobuil d'a

iounsuidh, agus thuirt e, Tha mi a'

gabhail truais de'u t-sluagh, oir dh'fhau iad

maille rium a nis ré thri làithean, agus

cha-n'eil ui air bith aca r"a itheadh: agus

cha chuir mi uam 'n an trasg iad, air eagal

gu'm fanuaich iad air an t-slighe.

33 Agus thuirt a dheisciobuil ris, Cia

as a gheibheamaid na h-uiread a dh'aran

's an fhàsach, 's a bu leòir a shàsuchadh

sluaigh co mhòr à

34 Agus thuirt Iosa riu, Cia làoubuil-

ionn a tha agaibh à agus thuirt iadsau,

Seachd, agus beagan a dlviasgaibh beaga.

35 Agus dh'hithn e do'n t-sluagh suidhe

sàos air an làr.

36 Agus air glacadh nan scachd builioim

agus uan iasg dha, agus air tabhairt buidh-

eachais, bhris e iad, agus thug e d'a dheis-

ciobluibh, agus thug na deisciobuil do'n

t-sluagh iad.

37 Agus dh'ith iad uile, agus shàsuicheadh

iad: agus thog iad de'u bhiadh bhriste a

dh'fhàgadh làn sheachd bascaid.

38 Agus b'iad a' mhuiuntir a dh'itli, ceithir

màle fear, thuilleadh air mnàibh agus air

cloinn.

39 Agus air dha an sluagh a leigeadh

uaith, chaidh e air luiug, agus thàinig e gu

crìochaibh Mhagdala.

Caibideil XVI

1 DKiarr na Phairisich comharadh. 6 Thng

losa rahhadh d'a dheisciobluibh mu thiàncJiioll

droch theagaisg ?iam Phairiseach agus nan

Sadusach. 13 Barail an t-sluaiyh mu thim-

diioll Chriosd. 21 Poimh-innis e a bhàs; 23

dironuich e Peadar; 24 agus chuir e mar

fhiachaibh orra-san le'm b'àill a leantuinn, an

a-ann-ceusaidh a ghiùlan.

AGUS air teachd do na Phairisich agus

do na Sadusaich 'g a dhearbhadh,

dh'iarriadaircomharadha uochdadh dhoibh

uéamh.

2 Ach flireagair esan agus thuirt eriu,

An uair is feasgar e, their sibh, Bithidh

deadh aimsir ann; oir tha an t-athar

dearg:

193 Agus air maduinn, Bithidh drocli aimsir

ann an diugh; oir tha an t-athar dearg agu3

dorcha. A chealgairean, is aithne dhuibh

breth a thoirt air guàiis an athair, agus nach

'eil e'u comas duibh comharau nan aimsir

a thuigsinn?

4 Tha ginealach aingidh agus adhaltrann-

acli ag iarraidh comharaidh, agus cha

toirear comharadh dhoibh, ach comharadh

au fhàidh lonais. Agus air dha am fàgail,

dh'imich e as a sin.

5 Agus an uair a thàinig a dheisciobuil a

dh'ionnsuidh an taoibh eile dhà-chuimhnich

iad aran a thabhairt leo.

6 Agus thuirt Iosa riu, Thugaibh an

aire, agus gleidhibh sibh fhéin o thaois ghoii-t

uam Phairiseach, agus nan Sadusach.

7 Agus bha iad a' reusonachadh eatorra

féin, ag ràdh, Is ann air son nach d'thug

sinn aran lcinn.

S Agus 'n uair a thuig Iosa sin, thubliaàrt

e riu, sibhse air bheag creidimh, carson

a tha sibh a' reusonachadh eadaraibh fhéin,

gur ann a chiouu nach d'thug sibh aran

leihh?

9 Nach 'eil sibh fathast a' tuigsinn, uo a'

cuimhneachadh càiig builionnau uan càiig

màle, agus cia làon cliabh a thog sibh l

10 Xo seachd builionnan nan ceithir màle,

agus cia làou bascaid a thog sibh ?

11 Ciounus nach 'eil sibh a' tuigsinn, nach

ann mu ai-an a thuirt mi ribh, sibh a

bhi air bhur faicill o thaois ghoirt nam

i Phairiseach, agus nan Sadusach ?

I 12 an siu thuig iad cionnus nach d'iarr e

, crra 'bhi air am faicill o thaois ghoirt an

arain, ach o theagasg uam Phairiseach, agus

I uan Sadusach.

I 13 Agus air teachd do Iosa gu crìochaibh

Chesarea Philipi, dh'fheòraich e d'a dheis-

ciobluibh, ag ràdh, Cò 'tha daoine ag ràdh

is e ]\Iac an duine ]

14 agus thuirt iadsau, Tha cuid ag

ràdh Eoin Baistidh, cuid Elias, agus cuid

eile leremias, no aon de na fàidhibh.

15 thuirt esan riu, Ach cò 'tha sibhse

ag ràdh is màà

I 16 Agus fhreagair Simon Peadar agus

1 thuirt e, Is tusa Criosd, Mac an Dé

: bheò.

17 Agus fhreagair Iosa agus thuirt e

j ris, Is beanuaichte thusa, a Shimoiu Bhar-

; lona; oir cha d'fhoillsich fuil agus feoil sin

duitse, ach m'Athair-sa a tha air néamh.

I 18 Agus tha mise ag ràdh riut, Gur tusa

j Peadar, agus air a' charraig so togaidh

mise m' eaglais: agus cha toir geatachan

ifrinn buaidh oirre.

, 19 Agus bheir mi dhuitiuchraichean ràogh-

achd uéimh: agus ge b'e ui a cheanglas tusa

air talamh, bithidh e ceangailte air néamh;

agus ge b'e ni a dh' fhuasglas tusa air talamh,

bithidh e fuasgailte air néamh.

1 20 An sin dh'àithu e d'a dheisciobluibh

2 C2MATA, XVII.gnn iad a dh'innseaclh do neach air bith,

gu'm b'esau Iosa an Ci'iosd.

21 O'n àm sin a mach thòisich Iosa air

a nochdadh d'a dheisciobluibh, gur éigin

dhàsan dol suas gu Ierusalem, agus mòran

de nithibh fimlang o na seanairibli, agus

na h-àrd-shagartaibh, agus na sgrìobhaich-

ibli, agus a bhi air a chur gu bàs, agus a bhi

air a thogail suas air an treas là.

22 Agus ghabh Peadar e, agus thòisicli e

air aclnnhasan a thabhairt dha, ag ràdh,

Gu ma fada .sin uaitse, a Thighearna; cha

tachair sin duitse.

23 Ach air tionndadh dhàsan, thuirt

e ri Peadar, Imich air mo chàil, a Shàtain;

is oilbliouin dhomh tlm: oir cha-n'eil spéis

a^ad dc nithibh Dhé, ach denithibh dhaoine.

24 An sinthubhairt losar'adlieisciobluibh,

Ma's àill le neach air bith teachd a'm' dhéigh-

sa, àicheadhadh se e fhéin, agus togadh e

air a clirann-ceusaidh, agus leanadh e mise.

25 Oir ge b'e neach le'm b'àill 'anam a

ghleidheadài, caillidh se e; agus ge b'e

neach a cliailleas 'anam air mo sgàth-sa,

gheibh se e.

26 Oir ciod an tairbhe a th' ann do dhuine,

ged cliosnadli c an saoghal uile, agus 'anam

féin a chall à no ciod 1 a' mhalairt a bheir

duine air son 'anania 1

27 Oir thig Mac an duine ann an glòir

'Athar, maiile r'a aingiibli; agus an sin

blieir e do gach neach a réir a ghnàomh-

aran.

28 Gu deimhin tha mi ag ràdh ribh, Gu

bheil cuid de'n dream a tha 'n an seasamli

an so, nach blais bàs, gus am faic iad Mac

an duine a teachd 'n a ràoghachd fhéin.

Caibideil XVII

1 A tharracliadh agus dealà-achadh crutha losa.

li Shlànuich e an leanabh air an robh an

tuiteamach. 22 DKinnis e yhulangas roimh-

laimh, 24 agus cWàoc e a' chàs.

AGUS an déigh sliélàitheau,ghabhIo.sa

Peadar, agus Seumas, agus Eoin a

bhràthair, agus threòraich e iad air leth

gu beinu àrd,

2 Agus dh'atharraicheadh a chruth 'n an

làthair; agus dhealraich 'aghaidh mar a'

ghrian, agu? anns 'eudach geal mar an

solus.

3 Agus, feuch, chunuacas leo Maois agus

Elias a' comhradh ris.

4 An siu fhreagair Peadar, agus thuirt

e ri losa, A Thighearu', is maith dhuinne

bhi an so: ma's àill leatsa, deanamaid tri

pàilliunau an so: aon duitse, aon do Mhaois,

agus aon do Elias.

5 Air dha bhi fathast a' labhairt, feuch,

thilgneul soillseach sgàile orra: agus, feuch,

gutli as an ueul, ag radh, Is e so mo Mliac

gràdhach-sa, auns am bheil mo mhòr-

thlachd, éisdibh ris.

6 Agus an uair a chuala na deisciobuil «0,

20thuit iad air an aghaidh, agus ghabh iad

eagal ro mhòr.

7 Agus thàinig Iosa agus bhean e riu, agus

thubhairt e, Eiribh, agus na bitheadh eagal

oirbh.

8 Agus an uair a thog iad suas an sàiileau,

cha-u fhac iad neach air bith, ach Iosa 'n a

aonar.

9 Agus 'an àm dhoibh teachd a nuas o'u

bheiuu,thug lo-sa àithne dhoibh, ag ràdh,

Na inusibh do neach air bith an ni a chunu-

aic sibh, gus an éirich Mac an duine o na

marbhaibh.

10 Agus dh'fheòraich a dheisciobuil dheth,

ag ràdh, carson nia seadli a their na

sgrìobhaichean, gur éigiu Elias a theachd

air tàis '/

11 Agus fhreagair Iosa agus thuirt e

riu, Thig Elias gu fàrinneach air tàis, agus

aisigidh e na h-uile nithean:

12 Ach tha mise ag ràdh ribh, Gu'n d'thài-

nig Elias cheana, agus cha d'aithnich iad

e, ach rinn iad gach ni a bu toil leo ris: is

ann mar sin mar an ceudna a dh'fhulaingeas

Mac an duineuatha.

13 An sin thuig na dcisciobuil gu'm b'aun

mu Eoin Baistidh a labhair e riu.

14 Agus an uair a thàinig iad chum an

t-sluaigh, thàinig duine àraidh d'a ionn-

suidh, a' tuiteam air a ghlùiuibh dha, agus ag

ràdh,

15 A Thighearna, dean tròcair air mo

mliac, oir tha e gu tinn leis an tuiteamaich,

agus is mòr an cràdh a tha e a' fulang: oir

tha e gu minic a' tuiteam 's an teiue, agus

gu tric 's an uisge.

16 Agus thug mi e dh'ionusuidh dodheis-

ciobul, agTis cha b'urrainn iad a leigheas.

17 Agus fhreagair Iosa agus thuirt e,

A ghinealaich neo-chreidich, agus choirbte,

cia fhad a bhitheas mi maille rùibh à cia

fhad a dh'fhulaiugeas mi sibh ? thugaibh a

m' ionusuidh-sa an so e.

18 Agus chronuich Iosa an deamhan,agus

dh'imich e as: agus shlàuuicheadh anlean-

abh o'n uair sin a mach.

19 An sin an uair a thàiinig na deisciobuil

chum Io.sa fa leth, thuirt iad, carson

nach b'urrainn siuue a thilgeadh a mach ?

j 20 Agus thuirt Iosa riu, Air son bhur

mi-chreidimh: oir gu fàriuueach tha mi ag

ràdh ribh, Nam bitlieadh agaibh creidimh

mar ghràiuue mustaird, theireadh sibh ris

a' bheiuu so, Atharraich à so an sud, agus

j dh'atharraicheadh i; agus cha bhitheadh ni

! air bith eu-comasach dhuibh.

: 21 Gidheadh, cha téid a' ghné so mach,

I ach le h-urnuigh agus le trasgadh.

22 Agus am feadh a bha iad a' fautuiun

ann an Galile, tlmbhairt Iosa riu, Bithidh

Mac an duine air a bhrath thairis do làmh-

au dhaoine:

1 23 Agus marbhaidh iad e, ach an treas là

éiridh e. Agus bha iadsau ro bhrònach.MATA, XVIII.24 Agus air teachd dhoibh do Ciiapev-

naiim, thàinig luchd-togail na càse gu

Peadar, agus thuirt iad ris, Xach 'eil

bhur maighstir-sa ag àocadh na càse à

25 thuirt esan, Tha. Agus an uair a

chaidh e steach do'n taigh, hibhair Iosa ris

air tàis, ag ràdh, Ciod i do bharail-sa, a

Shimoiu à co uaith tha ràghrean na talmh-

ainu a' togail càdnc no càse à An ann o'n

cloinn fhéin, uo o choigrich à

26 thuirt Peadar lis, choigrich.

Thubhairt Iosa ris-san, Air an adhbhar sin

tha a' chlann saor.

27 Gidheadh, chum nach tugamaid oil-

blieum dhoibh, imich thusa chum na fairge,

agus tilg dubhan innte, agus tog an ceud

iasg a thig a nàos: agus air fosgladh a bheoil

duit, gheibh thu bonu airgid; siu gabh, agus

tabhair dhoibh air mo shou-sa, agus air do

shon fhéin.

Air ais dhan MHAT

Caibideil XVIII

1 Thug Criosd àithne iCa dheisdobluibh ^bhi

làmhal agus neo-chronail, 7 oilbheum asheach-

nadh, agus gun iad a dheanamh tàir air cloinn

hhig. 15 Labhair CHosd niu thimchioU mailh-

eanais. 23 CosamJdachd an rìgh a ghabh

cunntas d'a sheirbhisich.

ANNS an àm sin fhéin thàinig na deis-

ciobuil chum losa, ag ràdh, Cò a's mò

ann an ràoghachd néimh à

2 Agus air do Iosa leauabh beag a ghairm

d'a ionusuidh, chuir e 'n am lueadhon e,

3 Agus thuirt e, Gu fàrinneach tha mi

ag ràdh ribh, Mur iompaichear sibh, agus

mur bi sibh mar leanabanaibh nach téid

sibh a steach do ràoghachd uéimh.

4 Air an adhbhar sin ge b'e 'dlVàsIicheas e

féiu mar an ieauaban so, 's e sin fhéin a's mò

ann an ràoghachd néimh.

5 Agus ge b'e 'ghabhas aon leauaban d'a

leithid so ann am ainm-sa, gabhaidh e mise.

6 Ach ge b'e neach a bheir oilbheum do

aou neach de'u mhuiuntir bhig so a tha

'crerdsinu aunam-sa, b'fhearr dha gu'm

bitheadh clach-mhuilinn air a crochadh r'a

mhuiueal, agus gu'm bitheadh e air a bhàth-

I adh ann an doimhne na fairge.

I 7 Is an-aoibhiun do'n t-saoghal air son oil-

1 bheuman: oir is éigin do oilbheumaibh

I teachd; aeh is an aoibhiuu do'n duine sin

1 troimh an tig an t-oilbheum.

8 Uime sin ma bheir do làmh no do chos

r adhbhar oilbheim dhuit, gearr dhiot iad, agus

tilg uait iad: is fearr dhuit dol a steach

do'n bheatha air leth-chois no air leth-

làimh, na dà làimh no dà chois a bhi agad,

; agus thu'bhi air do thilgeadh anns an teine

1 shàorruidh.

9 Agus ma bheir do shàiil adhbhar oilbheim

â–  dhuit, spàon asad i, agus tilg uait i: is fearr

dhuit dol a steach chum na beatha air leth-

shùil, na dà shùil a bhi agad agus thu 'bhi

; air do thilgeadh ann an teine ifrinn.

10 Thugaibh an aire nach deau sibh tarcuis

21air aon ueacli de'n mhuinutir bhig so; oir

tha mise ag ràdh ribh, gu bheil an aiugil-

san air néamh a' faicinn a ghnàth guàiis m'

Athar-sa, a tha air néamh.

11 Oir thàinig Mac an duine a shaoradh

an ni sin a bha caillte.

12 Ciod a'sbarail dhuibhse? ma bhitheas

aig duine ceud caora, agus gu'n téid aon

diubh air seacharan. nach fag e na naoi

caoraich dheug agus ceithir fichead air na

beanutaibh, agus nach téid e dh'iarraidh tia

caorach a chaidh air seacharan.

13 Agus ma tharlas da gu'm faigh e i, gu

1 deimhin tha mi ag ràdh ribh, Gu'n deau e

tuilleadh gairdeachais air son na caorachsin,

na air son nan naoi caorach dheug agus cei-

thir fichead, nach deachaidh air seacharan.

14 Mar so cha-n e toil bhur u-Athar-sa a

tha air néamh, gu'n rachadh aon neach de'n

à mhuinntir bhig so a chall.

j 15 Uime sin ma pheacaicheas do bhràthair

a'd' aghaidh, imich agus inuis a lochd dha

eadar thu fhéin agus esan a mhàin: ma

dh'éisdeas e riut, choisinu thu do bhriithair.

16 Ach mur éisd e riiit, thoir leat aon no

dithis eile, chum gum bi gach ni air a

dheanamh seasrahach 'am beul dithis no

triuir de fhianuisibh.

17 Agus ma dhiultas e iadsan éisdeachd,

iunis do'n eaglais e: ach ma dhiultas e 'n

eaglais éisdeachd, bitheadh e dhuit mar

i Gheintileach agus inar chàs-mhaor.

i 18 Gu deimhin tha mi ag ràdh ribh, Ge

b'e air bith nitheau a cheauglas sibhse air

thalamh, bithàdh iad ceangailte air néamh:

agus ge b'e air bith nithean a dh'fhuasglas

sibhse air thalamh, bithidh iad fuasgailte

; air néarah.

j 1 9 a rìs tha mi ag ràdh ribh, Ma choirdeas

dithis agaibh air thalamh mu thimchioll

aoiu ni a dh'iarras iad, nithear so dhoibh

le m'xithair-sa a tha air néamh.

20 Oir ge b'e àit am bheil dithis no triuir

: air an cruinneachadh'an ceann a chéile a'm'

j ainm-sa, tha mise an siu 'n am meadhou.

I 21 Air dol do Pheadar d'a ionusuidh 's an

j àm sin, thnbhairt e, A Thighearna, cia

minic a pheacaicheas mo bhràthair a'm'

aghaidh, agus a mhaitheas mi dha ? An ann

gu ruig an seachdamh uair à

22 thuirt Iosa ris, Cha-n abair mi riut,

gus an seachdamh uair, ach gu deich agus

tri fichead seachd uairean.

23 Air an adhbhar sin is cosmhuil ràogh-

achd néimh ri rìgh àraidh le'm bàill cunntas

' a dheauauih r'a sheirbhisich.

I 24 Agus an uair a thùisich e air cunntas a

j dheauamh, thugadh aon d'a ionnsuidh air

an robh aige deich màle tàlann:

i 25 Ach do bhràgh nach robh aige ni leis

an dàoladh e, dh'àithn a thighearn e fhéin,

agus a bheau, agus a chlann, agus na h-uile

nithean a bha aige a reic, agus dàoladh a

dheanamh.MATA, XIX.25 Air an adhbhar sin thuit an seirbhiseach '

sin sìos agus rinn e umhlachd dha, ag ràdh,

A Thighearna, dean Ibighidinn rium, agus 1

àocaidh mi dhuit an t-iomlan.

27 An sin air do thighearn an òglaich sin j

truas mòr a ghabhail dheth, leig e a chead i

da, agus mhaith e na fiachan dha. ^ j

28 Ach an uair a chaidh an seirbhiseach ^

sin fhéin a mach, fhuair e aon d'a chomli-

sheirbhisich air an robh aige ceud peghinn: 1

agus chuir e làmh ann, agus rug e air

sgornan air, ag ràdh, loc dhomh na bheil |

agam ort. '

29 Agus tlniit a chomh-sheirbhiseach sìos

aig a chosaibh, agus ghuidh e air, ag i'àdh,

Dean foighidinn rium, agus àocaidh mi

dhuit an t-iomlan.

30 Agus cha b'àill leis-san sin: ach dh'ira-

ich e agus thilg e 'am pràosan e, gus an

àocadh e na fiachan.

31 Agus an uair a chunnaic a chomh-.sheir-

bhisich na nithean a rinneadh, bha iad ro

dhoihch, agus tluiinig iad, agus dh'fhoill-

sich iad d'an Tighearn gach ni a rinneadh.

32 An sin ghairm a thighearn air, agus

thubhairt e ris, A dhroch sheirbhisicli,

nihaith mi dhuit na fiachan ud uile, do

bhràgh gu'n do chuir thu impidh orm:

33 Nach bu chòir dhuitse mar an ceudna

tròcair a dheanamh air do chomh-sheir-

bhiseach fhéin,amhuil mar a rinii mise tròcair

ortsa ]

34 Agus ghabh a thighearn fearg, agus

thug e do na ceusadairibh e, gus an àocadh

e 'fhiachan uile dha.

35 Agus mar sin ni m'Athair néamhaidh

ribhse, mur maith gach aon agaibh o bhur

cridheachaibh d a bhràthair an cionta.

Air ais dhan An Soisgeul a keir Mhata

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

Caibideil XIX

1 Shlànuich Criosd a' mkuinntir a bha tinn:

3 fhreagair e na Phairisich nm ilwnchioll

dealachaidh: 10 nochd e c'uin a Iha am pòsadh

feumail; 13 agus ghabh e ri cloinn bhig. 23

DKinnis e d'a dheiscioUuibh cho cruaidh is

a tha e air duine saoibhir dul a steach do

ràoghachd néimh.

AGUS tharladh, an uair a chràochnaich

losa na briathran sin, gu'n d'imich e

Ghalile, agus thàinig e gu crìochaibh

Iudea, air an taobli thall de Iordan:

2 Agns lean sluagh mòr e, agus shlànuich

e iad an sin.

3 Thàinig na Phairisich mar an ceudna d'a

lonnsuidh 'g a dhearbliadh, agus ag ràdh

ris, Am bheil e ceaduichte do dhuine a

bhean a chur uaith air gach uile adhbhar ?

4 Agus fhreagair esan agus thuirt e

riu, Nach do leugh sibh, An ti a rinn air

tàis iad, gu'n d'rinn e iad fear agus bean ?

5 Agus thuirt e, Air an adhbhar so Kig-

aidh duine 'athair agus a mhàthair, agus

dlàith-leanaidh e r'a mhuaoi: agus bithidh

iad araon 'n an aon fheoil.

6 Air an adhbhar sin cha dithis iad ui's mò,

22ach aon fheoil. Uime sin an ni a cheangail j

l)ia, na sgaoileadh duine.:

7 thuirt iad ris, carson ma seadh a |

dh'àithn Maois litir-dhealachaidh a thabh-

airt dhi, agus a cur air falbh à

8 thuirt esan riu, Dh'fhulaing Maois

dhuibh-sa an- son cruais bhur cridhe, bhur

mnathan a chur uaibh: ach cha robh e mar

sin thùs.

9 Agus tha mise agràdh ribh,Ge b'e 'chuir-

eas uaith a bhean, ach air son stràopachais,

agus a phòsas bean cile, tha e a' deanamli

adhaltrannais: agus ge b'e neach a phòsas

ise a chuireadh air falbh, tha e a' deauamh

adhalti-annais.

10 thuirt a dheisciobuil ris, Ma's e sin

cor an fhir r'a mluiaoi, cha-n'eil am pòsadh

maith r'a dheanamh.

11 Ach thuirt esan riu, Cha-n'eil na

h-uile dhaoine comasach air a' chainnt so a

ghabhail, ach iadsan d'an d'thugadh e.

12 Oir tha cuid 'n an caillteanaich, a rug-

adh mar sin o bhroinn am màthar; agus

tha cuid de chaillteanaich ann, a rinneadli

'n an caillteanaich le daoinibh; agus tha

caillteanaich ann, a rinn iad fhéin 'n an caill-

teanaich air son ràoghachd néimh. Ge b'e

neach a tha comasach air a ghabhail d'a

ionnsuidh, gabhadh sc e.

13 An sin thugadh clann bheag d'a ionn-

suidhjChum gu'n cuireadli e a làmhan orra,

agus gu'n deanadh e urnuigh: agus chron-

uich na deisciobuil iad.

14 Ach thuibhairt losa, Fulaingibh do na leanabaibh, agus na baCaibideil dhoibh teachd

a m' ionnsuidh: oir is ann d'an leithidibJi

sin tha ràoghachd néimh.

15 Agus an déigh dha a làmhan a chur

orra, dh'imich e as a sin.

16 Agus, feuch, thàinig neach agus thubh-

airt e ris, A mhaighstir mhaith, ciod am

maith a ni mi chum gu'm faigh mi a' blieatha

mhaireannach ?

17 Agus thuirt esan ris, carson a

ghoireadh tu maith dhiom-sa? cha-n'ei7

neach maith ach a h-aon, eadhon Dia: ach

rna's àill leat dol a steach chum na beatha,

coimhid na h-àitheantan.

18 thuirt e.san ris, Cia iad? agus thubh-

airt losa, Na dean mortadli. Na dean

adhaltrannas. Na goid. Na toir fianuis

bhi'eige.

19 Thoir urram do d'athair, agus do d'

mhàthair: agus, Gràdhaich do choimhears-

nach mar thu fhéin.

20 thuirt an t-òganach ris, Choimhid

mi iad sin uile o m'òige: ciod a tha dh'uir-

easbhuidh orm fathast ?

21 thuirt Iosa ris, Ma's àill leat a bhi

coimhlionta, imich, reic na bheil agad, agus

tabhair do na bochdaibh, agus gheibh thu

ionmhas air néamh; agus thig, agus lean

mise.

22 Ach an uair a chual an t-òganach naMATA, XX.

briathran sin, dh' fhalbh e brònach: oir airt e riii, carson tha sibh 'n 'ur seasamh

bha mòr-shaoibhreas aige. an so feadh an là dàomhauach à

23 An sin thuirt Iosa r'a dheisciob- | 7 thuirt iad ris, A chionn nach do

luibh, Ga f àrinneach tha mi ag ràdh ribh, thuarasdalaich duine air bith sinn. Thubh-

gu bheil e cruaidh air duine saoibhir dol a airt esan riu, Imichibh-sa mar an ceudna

steach do ràoghachd néimh. do'n ghùradh fhàona, agus ge b'e ni a tha

2-i Agus a rìs tha mi ag ràdh ribh, Gur ceart, gheibh sibh e.

usadh do chàmhal dol troimh clu'ò snàth- 8 Agus 'n uair thàinig am feasgar, thubh-

aid , na do dlmiue saoibhir dol a steach do airt Tighearn a' ghàraidh fhàona sin r'a

ràoghachd Dhé. ^ stiùbhard, Gairra an luchd-oibre, agus thoir

25 Agus 'n uair a chual a dheisciobuil so, dhoibh an tuarasdal, a' tòiseachadh o'n

ghabh iad iongantas mòr, ag ràdh, Cò ma dream a thàinig mu dheireadli gu ruig na

seadh an neach a dh'fheudas a bhi air a ' ceud daoine.

shaoradh? j 9 Agus an nair a thàinig iadsan a thuar-

26 Ach air amharcdoIosaorra,thubhairt r/.9rffl/«ic/((?rtrfÀ mu thimchioU na h-aoin

riu, Do dliaoinibh tha so eu-comasach, uaire deug, f liuair gach duine dhiubh

ach do Dhia tha na h-uile nithean comasacli. peghinn.

27 An sin fhreagair Peadar, agus thubh- 1 10 Ach an nair a thàinig an ceud dream,

airt e ris, Feuch, thréig sinne na h-uile shaoil iadsan gu'mfaigheadh iadnibumhò;

nithcan, agus lean sinn thusa; air an ach fhuair gach aon diubh mar an ceudna

aobhar sin ciod a gheibh sinn à lieghinn.

28 Agus thuirt Iosa riu, Gu deimhin , 11 Agus air dhoibh 'fhaotainn, rinn iad

tha mi ag ràdh ribh, Sibhse a lean mise, gearan an aghaidh fhir-an-tighe,

anns an ath-ghineamhuin,anuair a shuidh- , 12 Ag ràdh, An dream sin a thàinig mu

eas Mac an duine air caithir a ghlòire fhéin, dheireadh, cha d'rinn iad obair ach aon

gu'u suidh sibhse mar an ceudna air dà; uair, agus rinn thu iad ionann ruiune, a

chaithir dheug, a' toirt breth air dà thréibh ghiàilainuallach agus teas an là.

dheug Israeil. j 13 Ach fhreagair esan agus thuirt e ri

29 Agus ge b'e neach a thréig taighean, no \ fear dhiubh, A charaid, cha-n'eil mi a' dean-

bràithrean, no peathraichean, no athair, no amh eucoir ort: nach do choird thu rium

màthair, no bean-phòsda, no clann,nofear- air pheghinn ]

ann air sgàth m'ainme-sa, gheibh ea'cheud 14 Tog leat do chuid fhéin, agus imich

uiread, agus a' bheatha mhaireannach mar romhad: is i mo thoil-sa a thabhairt do'n

oighreachd. ti so « thàinig mu dheireadh, mar a thug

30 Ach tha mòran air thoiseach a bhitheas mi dhuit-sa.

air dheireadh; agus airdheireadh a hhith-

eas air thoiseach.AN SOISGEUL A KEIR MHATA AIR AIS

Caibideil XX

1 Dhearhh Criosd, le cosamhlacJul air a ghahh-

ail luchd saoithreacJi ann an gàradh fàona,

nach ^eil Dia fo fhiachaibh do dhuineairbùh;15 Xach 'eil e ceudaichte dhomh-sa an ni

a's toii leam a dheanamh ri mo chuid fhéin?

am bheil do shàiil-sa olc, air son gu bheil

mise maith à

16 Mar sin bithidh an dream dheireannach

air thoiseach , agus an dream a tha air thois-

17 roivih-innis 'e a bltàs; 20 theagaisg e ci'à \ eacli air dheireadh: oir tha mòran air an

clheisciùbluiljh a bhi umhal; 30 agus thuge an gairm, ach beagan air an taghadh.

radharc do dhilhis dhaoine dalla. j 17 Agus aig dol do Iosa suas gu leru-

OIR is cosmhuil ràoghachd néimh ri salem, thug e an clà dheisciobul deug leis

fear-tighe, a chaidh a mach moch air a leth taobh anns an t-slighe, agus thubh-

nihaduinn a thuarasdalachadh luchd-oibre; airt e riu,

d'a ghàradh fàona. j 18 Feuch, tha sinn a' dol suas gu lerusa-

2 Agus an déigh dha cordadh ris an luchd- 1 lem; agus bithidh Mac an duine air a bhrath

oibre air pheghinn Romhanaich 's an là, I thairis do na h-krd-shagartaibh, agusdo na

chuir e d'a ghài-adh f àona iad. ' sgi'àobhaichibh, agus dàtidh iad chum bàis e.

3 Agus an uair a chaidh e mach timchioll j 19 Agus bheir iad thairis e do na Cinuich

na treas uaii-e, chunnaic e dream eile 'n an chimi fanoid a dheanamh air, agus chum a

seasamh dàomhanach 's a' mhargadh. j sgiàirsadh, agus a cheusadh: ach air an

4 Agus thuirt e riu, Imichibh-sa mar treas là éiridh e a ràs.

an ceudua do'n ghàradh fhàona, agus ge b'e j 20 An sin thàinig d'a ionnsuidh màthair

ni a bhitheas ceart, bheir mi dhiiibh e. 1 cloinne Shebede, maille r'a mic, a' toirtAgus dh"imich iad.

5 An uair a chaidh e mach a rìs timchioll

na seathamh agus na naothamh uaire, rinn

e mar an ceudna.

6 Agus an uair a chaidh e mach mu thim-

chioU na h-aoin uaire deug, fhuair e di-eam

eile 'n an seasamh dàomhanach, agus thubh-aoraidh dha, agus ag iarraidh ni àraidh air.

21 Agus thuirt esan rithe, Ciod a b'àill

leat ? thuirt i ris, Abair gii'n suidh iad

so mo dhithis mhac, fear aca air do làimh

dheis, agus fear eile air do làimh chlà, a'd'

ràoghachd.

22 Ach fhreagair Iosa agus thuirt e,MATA, XXI.Cha-n'efl fhios agaibli càod a tha sibh ag

iarraidh. Am bheil sibh comasach air a'

chupan sin òl a dh'òlas mise, agus a blù air

bhur baisteadh leis a' bhaisteadh leis am

baistear misel thuirt iad ris, Tha sinu

comasach.

23 Agus thuirt esan riu, Olaidh sibh

gu deimhin de m' chupan-sa, agus baistear

sibh leis a' bhaisteadh leis am baistear

mise; ach suidhe air mo làimh dheis agus

chlà, cha leamsa sin a thabhairt, acli clhoibh-

mu d' am bheil e air ulluchadh le m'Ath-

air-sa.

24 agus 'n uair a chual an deichncar so,

bha iad diombach air an dithis bhràithrean.

25 Ach ghairm Iosa iad d'a ionnsuidh,

ao-us thuirt e, Tha fhios agaibh gubheil

aig uachdaranaibh nan Cinneach Tighearnas

orra, agus gu bheil aig an daoinibh mòra

smachd orra.

26 Ach mar sin cha bhi e 'n 'ur measg-sa:

ach ge b'e neach le'm b'àill a bhi mòr 'n 'ur

measg, bitheadh e dhuibh 'n a fhear-frith-

ealaidh.

27 Agus ge air bith le'm b'àill toiseach a

bhi aige 'n 'ur measg, bitheadh esan 'n a

sheirbhiseach dhuibh:

28 Amhuil mar nach d'thàiuig Mac an

duine chum gu'n deantadh frithealadh dha,

ach a dheauamhfrithealaidh,agus athabh-

airt 'anama fhéin mar éiric air son ndiòran.

29 Agus ag dol a mach dhoibh à lericho,

lean sluagh mòr e:

30 Agus, feuch, dithis dhaoine dalla, a bha

'n an suidhe ri taobh na slighe, 'n uair a

chual iad gu'n robh Iosa a' dol seachad,

ghlaodh iad, ag ràdh, Dean tròcair oirnne,

a Thighearn', a Mhic Dhaibhidh.

31 Agus chronuich an sluagh iad, chum

gu'm bitheadh iad 'n an tosd: ach is mòid

a ghlaodh iadsan, ag ràdh, Dean tròcair

oirnn, a Thighearn', a Mhic Dhaibhidh.

32 Agus sheas losa, agus ghairm e iad,

agus thuirt e, Ciod a's àill leibh mise a

dhcauamh dhuibh à

33 thuirt iadsan ris, a Thighearna, ar

sùilean a bhi air am fosgladh,

34 Agus ghabh Iosa truas dhiubh, agus

bheau e r'an siiilibh: agus air ball thàmig

radharc d'au sàiilibh, agus lean iad e.

Caibideil XXI

1 Mharcaiclh Iosa gu Ierusalem air asail; 12

thilg e mach aii luclul-reicidh agus ceannachd

as an teampull; 17 mludluich e an crann-fàge,

23 càiuir e na sagartan '?i an tosd; 28 agus

chronuich e iad le cosamhlacàid.

AGUS an uair a dhruid iad và Ierusalem,

agus a thàinig iad gu Betphage, gu

sliabh nan crann-olaidh, an sin chuir Iosa

dith'.s cVa dheisciobluibh uaith,

2 Ag ràdh riu, Rachaibh do'n bhailc a

Iha thall fa 'ur comhair, agus air ball ghcibh

pibh asid ceangailte ann, agus loth maille

24rithe: fuasglaibh, agus thugaibh a m' ioun-

suidh-sa iad.

3 Agus ma labhras aon duine ni air bith

ribh, abraibh, Gu bheil feum aig an taigh-

earu orra; agus cuiridh e uaith air ball

iad.

4 Rinneadh na nithean so uile, chum gu'n

coimhliontadh an ni a labhradh leis an

fhàidh ag ràdh,

5 Innsibh do nighean Shioin, Feuch, tha

do rìgh a' teachd a d' ionnsuidh gu ciùin,

agus e 'n a shuidhe air asail, agus air loth

mac na h-asail.

6 Agus dh'imich na deisciobuil, agus rinn

iad mar a dh'àithn Iosa dhoibh;

7 Agus thug iad an asal agus an loth leo,

ngus chuir iad am falluinuean orra, agus

chuir iad esan 'n a shuidhe air am nmin.

S Agus sgaoil mòr-shluagh am falluinnean

air an t-slighe; agus ghearr dream eile

geugan de na crannaibh, agus leag iad air

an t-slighe iad.

9 Agus thog an sluagh a bha roimhe agus

'n a dhéigh iolach, ag ràdh, Ilosauna do

Mhac Dhaibhidh: beannaichte gu robh an

Ti a thig ann an ainm an Tighearna; Ho-

sauna anns na h-àrdail»h.

10 Agus 'n uair thàinig e steach do lerusa-

lem, ghluaiseadh am baile uile, ag ràdh, Cò

e so ?

11 Agus thuirt an sluagh, Is e so Iosa

am fàidh o Nasaret Ghalile.

12 Agus chaidh Iosa a steach do theampuU

Dhé, agus thilg e mach iadsan uile a bha

'reic agus a' ceannaeh anns an teampull,

agus thilg e buird luchd malairt an airgid

thairis, agus caithrichean luchd-reicidh nan

columan.

13 Agus thuirt e riu, Tha e sgrìobhta,

Goireartaighurnuigh de m' thigh-sa; ach

rinn sibhse 'n a gharaidh luchd-reubainn e.

14 Agus tàiàinig na doill agus na bacaich

d'a ionusuidh auus an teampull, agus shlàn-

uich e iad.

15 Agus an uair a chunnaic na h-àrd-shag-

artan agus na sgrìobhaichean na gnàomh-

aran iougantach a rinn e, agus a' chlann a'

glaodhaich 's an teampull, agus ag ràdh,

Hosauna do Mhac Dhaibhidh, bha corruich

ruhòr orra.

16 Agus thuirt iad ris, an cluiun thu

ciod a tha a' mhuiuntir sin ag ràdh l Agus

thubhairt Iosa riu, Tha mi 'cluinntinn;

nach do leugh sibhse riamh, A beul uaoidh-

ean agus chàochran choimhlion thu moladh ?

17 Agus an uair a dh'fhàg e iad, chaidh e

mach as a' bhaile gu Betaui, agus dh'fhau e

an sin.

IS Agus an uair a phill e chum a' bhaile air

mhaduinn, bha ocras air.

19 Agus air dha cranu-fàge fhaicinn air an

t-slighe, thàinig e d'a ionnsuidh, agus cha

d' fhuair e ni air bith air, ach duilleach a

mhàiu; agus thuirt e ris, Na fàsadhMATA, XXII.toradb o so suas gn bràth ort. Agus cliràou

au cranu-f àge air ball.

20 Agus an uair a chuunaic na cleisciobuil

e, ghabh iad iongautas, ag ràdh, Cia hiath

a shearg an crann-fàge as ?

21 Agus fhreagair Iosa agus thuirt e

riu, Gu deimhin tha nii ag ràdh ribh, ma

bhitlieas creidimh agaibh, agus nacli bi sibh

fo amharus, cha-n e mhàiii gu'n dean sibh

an ui a rinneaclh do'n chrann-fliàge, ach

mar an ceudua ma their sibh ris a' bheinn

so, Togar tlui, agus tilgear 's an fhairge thu,

bithidh e deanta:

22 Agus ge b'e air bith uithean a dh'iarras

sibh ann bhur n-urnuigh, ma chreideas sibh,

gheibh sibh iad.

23 Agus an uair a thàinig e do'n teampull,

thàinig na h-àrd-shagartan agus seanairean

a' phobuill d'a ionusuidh, agus e a' teagasg,

ag ràdh ris, Ciod e an t-àighdarras leis am

bheil thusa a' deauamh nan nitheau so?

agus co 'thug an cumhachd so dhuit ?

24 Agus fhreagair Iosa agus thuirt e

riu, Feòraichidh mise mar an ceudna aon ni

dhibhse, agus ma dh'innseas sibh dhomh e,

innsidh mise dhuibhse air mhodh ceudna

cia an t-iighdarras leis am bheil mi 'dean-

amh nan nithean so.

25 Baisteadh Eoin, cia as a thàinig e ?

néamh, no o dhaoinibh ? Ach reusonaich

iadsan 'n am measg fhéin, ag ràdh, Ma their

sinn, néamh, their esan rainu, carson

ma seadh nach do chreid sibh e à

26 Ach ma their sinu, dhaoinibh, tha

eagal a' phobuill oiruu; oir tha meas fàidh

aig gach uile dhuine air Eoiu.

27 Agus fhreagair iad losa, agus thuirt

iad, Cha-n'eil fhios againu. Agus thuibhairt

esan riu, Ni mò dh'innseas mise dhuibhse

cia an t ùghdarras leis am bheil mi 'deau-

amh nan nithean so.

2S Ach ciod i bhur barail-sa 1 Bha aig

duiue àraidh dithis mhac, agus thàinig e

dh'ionnsuidh a' cheud ??i7i«c, agusthubhairt

e, A mhic, imich, dean obair an diugh a'm'

ghàradh fàona.

29 Agus fhreagair esan agus thuirt e,

Cha dean: ach 'n a dhéigh sin, ghabh e

aithreaclias agus dh'imich e.

30 Agus thàinig e gus an dara mac, agus 1

thubhairt e mar an ceudua. Agus fhreagair

esan agus thuirt e, Théid, a Thigheama; I

gidheadh cha deachaidh e. |

31 Cò de'n dithis a rinn toil 'athar ? Thubh-;

airt iadsan ris, An ceud fliear. thuirt

losa riu, Gu firiuneach tha mise ag ràdh

ribh, gu'n teid na càs-mhaoir agus na stràop-

aicheau do ràoghachd Dhe roimhibh-sa.

32 Oir thàinig Eoin do 'ur ioun-suidh 'an

slighe na f àreantachd, agus cha do chreid

sibh e: ach chreid na càs-mhaoir agus na

stràopaicliean e. Agus ged chunuaic sibhse

5'^', cha do gliabh sibh aitln-eachas 'n a

dliéigh sin, a chum gu'n creideadh sibh e.33 Eisdibh ri cosamhlachd eile; Bha fear-

tighe àraidh aun, a phlanuduich fàon-Hos,

agus chuir e gàradh m'a thimchioU, agus

chladhaich e ionad-bruthaidh fiona ann,

agus thog e tàir, agus shuidhich e air tuath

e; agus chaidh e fhéin air choigrich.

34 Agus an uair a dhruid riu àm an tor-

aidh, chuir e a sheirbhisich a dh'ionnsuidh

na tuatha, a dh'fhaotainn a thoraidh.

35 Agus rug an tuath air a sheirbhisich,

agus ghabh iad air fear dhiubh, agus

ndiarbh iad fear eile, agus chlach iad fear

eile.

36 A ris, chuir e seirbhisich eile uaith,

tuilleadh na's a' cheud chuideachd; agus

riun iad on-a-san mar an ceudna.

37 Ach mu dheireadh, chuir e a mhac fhéin

d'an ionnsuidh, ag ràdh, Bheir iad urram do

mo mhac.

38 Ach an uair a chunnaic an tuath am

mac, thuirt iad eatorra fhéin, 'S e so an

t-Oighre, thigibh, marbhamaid e, agus

glacamaid 'oighreachd-san dhuinnféin.

39 Agus rug iad air, agus thilg iad a mach

as an fhàon-Hos e, agus mharbh iad e

40 Air an adhbhar sin anuair a thigTighearn

an fhàon-lios sin, ciod a ni e ràs an tuath

siu?

41 thuirt iad ris, Sgi'iosaidh e gu

truagh na droch dhaoine sin, agus suidh-

ichidh e am fàon-Hos air tuath eile, a bheir

a thoraidliean dha 'n an aimsiribh fhéin.

42 thuirt Iosa riu, IS'ach do leugh

sibh riamh annsna sgriobtuiribh, A' chlach

a dhiult na clachairean.rinneadh i'nacloich-

chinn na h-oisne: 's e an Tighearn a rinn

so, agus tha e iongantach 'n ar sàiiHbhne ?

43 Uime sin tha mi ag ràdh ribh, Ga'n

toirear ràoghachd Dhé uaibhse, agus gii'n

toirear do chinneach eile i, a bheir a tor-

aidliean uatha.

44 Agus ge b'e rieach a thuiteas air a'

chloich so, brisear e; ach ge b'e air an tuit

i, ni i màu-hiaithre dheth.

45 Agus an uair a chuala na h-àrd-shag-

I artan agus na Phaùisich a chosamhlachda-

! san, thuig iad gu'm b'auu mu'n timchioll

I fhéin a labhair e.

I 46 Ach an uair br mhiann leo breith air,

I bha eagal a' phobuill orra, oir bha meas

fàidh ac' airsan.

Caibideil XXII

1 Cosamldachd hainnse mhic an Hàgh. 9 Gairm

nan Cinneach: 12 peanas anfhàr a bha dlCuir-

eashhuidh trusgain nahainnse. 15 Is còir ds

àocadh do Cheasar. 23 Barail mhearachdacJi

nan Sadusach mu tàdmchioll aiseiriffh nam

marhh,

AGUS fhreagair losa, agus labhair e riu

a ràs ann an cosamhlachdaibh, ag

ràdh,

2 Is cosmhuil lioghachd néimh ri rìgh

àraidh, a rinn cuirm-pòsaidh d'a mhac fhéin;

3 Agus chuir e a sheirbhisich a ghairm naMATA, XXII.muànntiraniuair cuàreadh cluim nabainnse:

ach cha b'àill leo-san teachd.

4 A ràs, chuir e d''an ionnsuidh seirbhis-

ich eile, ag ràdh, Abraibh-sa ris a' nihuinntir

d'an d'thugadh cuireadh, Feuch, dheasaich

mi mo dhànneir: tha mo dhaimh agus mo

spréidh bhiadhta air am marbhadh, agus

tha na h-uilenitheanuUamh; thigibhchum

ua bainnse.

5 Ach chuir iadsan 'an suarachas e, ngus

dh'imich iad ronipa, fear dhiubh chum

'fhearainn, agus fcar eile chum a cheann-

achd:

6 Agus rug a' chuid eile dhiubh air a sheir-

bhisich, agus thug iad masladh dhoibh, agus

mharbh siad iad.

7 Ach an uair a chual' an rìgh so ghabh e

fearg; agus chuir e 'armailtean uaithe,agus

sgrios e an luchd-mortaidh sin, agus loisg

e am baile-san.

8 An si>n thuirt e r'a sheirbhisich, Gu

fàrinneach tha a' bhanais ullanih, gidheadh

an dream a fhuair cuireadh cha b'araidh iad

air.

9 Air an adhbhar sin imichibh-sa gus na

rathaidibh mòra, agus a làon daoine 's a

gheibh sibh, cuiribh iad chum na bainnse.

10 Agus chaidh na seirbhisich sin a mach

air na rathaidibh, agus chruinnich iad gach

uile neach a flmair iad, eadar o'.c agus

mhaith: agus làonadhtaighna bainnse le

muinntir a shuidh chum bàdh.

11 Agus air dol a steach do'n rìgh a

dli'fhaicinn nan aoidhean,clRmnaic eansin

duine aig nach robh trusgan na bainnse

uime:

12 Agusthubhairt eris,A charaid,cionnus

a thàinig thusa steach an so, guu trusgau

na bainnse umad à Ach dh'fhau esan 'n a

tliosd.

13 An sin thuirt an rìgh ris na seirbhis-

ich, Air a cheangal duibh eadar chosan agus

làmhan, togaibh leibh e, agus tilgibh e auns

an dorchadas iomallach: an sin bithidh gul

agus gàosgan fhiacal.

14 Oir tha mòrau air an gairm, ach beagan

air an taghadh.

15 An sin dh'imich na Phairisich, agus

ghabh iad comhairle cionnus a dh'fheudadh

iad esan a ribeadh 'n a chainut

16 Agus^ chuir iad d'a ionnsuidh an deis-

ciobuil fhéin, maille ri luchd-Ieanmhuinu

Heroid, ag ràdh, A mhaighstir tha fhios

againn gu bheil thusa fàor, agus gu bheil

thu 'teagasg slighe Dhe ann am fàrinn,agus

nach 'eil suim agad do dhuine sam bith: oir

cha-n'eil thu ag amharc air pearsaibh

dhaoine.

17 Uime sin innis dhuinne do bharail, Am

bheil e ceaduichte càs a thabhairt do Chea-

sar, uo nach 'eil à

18 Ach air tuigsinn am mà-ruin a dh'Iosa,

thubhairt e, C'ar 8on a tha sibh ga m'

bhuaireadh, a chealgairean à

2619 Nochdaibh dhomhsa airgiod na cÌ3e.

Agus thug iad d'a ionnsuidh peghinn.

20 Agus thuirt e riu, Co dha a bhuineaa

an dealbh so, agus an sgrìobhadh a tha m'a

thimchioll?

21 thuirt iadsan ris, Do Cheasar. An

sin thuirt esan riu, Thugaibh uime siu

do Cheasar na uithean a's le Ceasar; agus

do Dhia, na nithean a's le Dia.

22 Agus an uair a chual' iad so, ghabh iad

iongantas, agus dh'fhàg iad e, agus dh'imich

iad rompa.

23 Air an là sin fhéin thàinig d'aionnsuidh

na Sadusaich, a their nach 'eil aiseirigh anu,

agus chuir iad ceisd air,

24 Ag ràdh, Amhaighstir,thubhairt Maois,

Ma gheibh duine bàs g'.m chlann aige, gur

còir d'a bhràthair a bhean-san a phòsadh a

dhlighe daimhe, agus sliochd a thogail d'a

bhràthair.

25 A nis bha geachdnar bhràithrean 'n ar

measg-ne; agusairdo'j- cheudfheardhiubh

bean a phòsadh, fhuair e bàis, agus a chioun

nach robh sliochd aige, dh'fhàg e a bhean

d'a bhràthair.

26 Agus thachair mar an ceudna do'n

dara, agus do'n treas hràthair, gu ruig an

seachdamh.

27 Agus 'n an déigh uile fhuair a' bhean

bàs mar an ceudua.

28 Air an adhbhar sin anns an aiseirigh,

cò de'n t-seachdnar d'am beau i 1 Oir bha

i aca uile.

29 Agus fhreagair Iosa agus thuirt e

riu, Tha sibh air seacharan, gun eòlas

agaibh air na sgriobtuiribh, uo air cumli-

achd Dhé:

30 Oir anns an aiseirigh cha dean iad pòs-

adh, ni mò a bheirear'am pòsadh iad; ach

tha iad mar aingil Dhé air uéamh.

31 Ach muthimchioll aiseirigh nam marbh,

nacli do leugh sibh an ni sin a labhradh

ribh le Dia, ag ràdh,

32 Is mise Dia Abrahaim, agus Dia Isaaic,

agus Dia Iacoib? cha-n e Dia Dia uam

marbh, ach nam bcò.

33 Agus an uair a chual' am pobull so,

ghabh iad iongantas r'a thcagasg-san.

34 Ach an uair a chuala na Fhairisich gu'n

do chuir e na Sadusaich 'n an tosd, chruinu-

icheadh iad 'au ceann a cheile.

35 An sin chuir neach àraidh dhiubh, a

b'fhear teagaisg an lagha, ceisd air, 'g a

dhearbhadh, agus ag ràdh,

36 A mhaighstir, cia i an àithne a's mò 's

an lagh ?

37 thuirt Iosa ris, Gràdhaichidh tu an

Tighearn do Dhia le d'uile chridhe, agus le

d'uile auam, agus le d'uile iuntinu.

38 Is i so a' cheud àithne agus an àithne

mhòr.

39 Agus is cosmhuil an dara rithe so

f Gràdhaichidh tu do choimhearsuach mar

I thu fhéinMATA, XXIII.40 Air an dà àitline so tha'u lagh uile,

agus na faidheau 'an crochadh.

41 Ach air do na Phairisich a bhi cruinn

'an ceann a chéile, dh' fheòraich Iosa dhiubh,

42 Ag ràdh, Ciod i bhur barail-sa mu

thimchioU Chriosd à cò d'am mac e à thubh-

airt iadsan ris, Do Dhaibhidh.

43 Thubhairtesanriu, Cionnas ma seadh a

ghoireas Daibhidh 's an spiorad a Thigh-

earn dheth, ag ràdh,

44 thuirt an Tighearn ri m Thighearn,

Suidh air mo làimh dheis, gus an cuir mi

do uaimhdean 'n an stòl fo d' chosaibh à

45 Air an adhbhar sin ma ghoireas Daibhidh

a Thighearn dheth, cionuas is mac dha e à

46 Agus cha b'urrainn aon neach freagradh

sam bith a thabhairt air; ui mò a bha

chridhe aig aon neach o'n là siu suas ni air

bith fheòraich dheth.

Caibideil XXIII

1 Chom/iaàrlich Criosd ddn t-Hlv.arih éisdeachd

ri deadk theagasfj nan saràohltaichean. agus

nam Phairiseach; a^hgunandrocheiseamplair

aleantuinn: 5 is còir d'a dkeiscioUuibh a bhi

air am faicill an aghaidhan uabhair; l'àtha

e a' cronachadh nam Phairiseach air son an

cealgaireachd, 34 agus ag innseadài roimh-

làimh sgrios leà-usaleim.

AX sin labhair Iosa ris an t-sluagh, agus

r'a dheisciobluibh fhéin,

2 Ag ràdh, Tha na sgrìobhaichean agus

ua Phairisich 'n an suidheTighearnan caithir

Mhaois;

3 Air an adhbhar siu na h-uile nitheau a

dh'iarras iad oirbh-sa a choimhead, coimh-

idibh agus deanaibh iad; ach na deanaibh

a réir an oibre: oir their iad, agus cha dean

iad.

4 Oir ceanglaidh iad uallaàchean troma,

agus do-iomchar, agus cuiridh siad iad air

guaihaibh dhaoiue; gidheadh cha charuich

iad fhéin iad le h-aon d'am meuraibh.

5 Ach an oibre uile tha iad a' deanamli

chum a bhi aiv am faiciuu le daoiuibh: ni

iad am phihicteridh leathan, agus iomall an

eudaich mòr;

6 Agus is ionmhuinn leo na ceud ionadan-

suidhe anns na féillibh, agus na ceud chaith-

richean anns na coimhthioualaibli,

7 Agus làilte fhagàiail air na raargaidh-

ibh, agus daoine a ghairm Rabbi, Rabbi

dhiubh.

8 Ach na goirear Rabbi dhibhse: oir is

aon àrd-mhaighstir a tha agaibli, Criosd;

agus is bràithrean sibh fhéin uile.

9 Agus na goiribh bhur u-athair de dhuine

sam bith air thalamli: oir is aon Athair a

tha agaibh, a tha air uéamh.

10 Cha mhò a ghoirear krd-mlàaighstirean

dhibh: oir is aon àrd-mhaighstir a tha

agaibh, Criosd.

^ 11 Ach an ti a's mò 'u'ur measg, bithidh e

'n a òglach agaibh.

12 Agus g(à b'e neach a dh'àrdaicheas e

27féin, àslichear e; agus ge Ve neach a

dh'àslicheas e fhéin, àrdaicliear e.

13 Ach is an-aoibhinn dhuibhse, a sgi-àobh-

aichean agus Phairiseacha,a chealgaireau, a

chionn gu bheil sibh a' druideadh ràoghachd

néimh an aghaidh dhaoine: oir cha teid sibh

fein a steach, agus cha-n fhulaing sibh do'n

dream a tha 'dol a stigh dol ann.

14 Is au-aoibhiuu dhuibh, a sgi-àobhaichean

agus Pliairiseacha, a cliealgairean; oir tha

sibh ag itheadh suas taigheau bhautrach,

agus air sgàth deadh choslais a' deanamh

urnuighean fada; uime sin gheibh sibh an

damnadh a's mò.

15 Is an-aoibhinn dhuibh, a sgi-àobhaicheau

agus Phairiseacha, achealgaireau; oircuairt-

ichidh sibh muir agus tìr chum aon duine a

dheanamh de bhur creidimh fhéin; agus an

uair a nithear e, ui sibh mac ifrinn dheth

dà uair ni"s mò na sibh fhéin.

16 Is au-aoibhinn dhuibli, a chinn-iàiil

dlialhx, a their,Ge b'e duine a bheir mionnan

air an teampull, cha ni air bith siu: ach ge

b'e 'bheir miounau air òr an teampuill, tha

e ceangailte.

17 Amadana, agus a dhaoiue dalla ! oir

cò aca a's mò an t-òr, no an teampull a tha

'naomliachadh an òir à

18 Agus,Ge b'e 'bheir mionuan air an altair,

cha-n'eil suim ann: ach ge b"e'bheir miouuai)

air an tàodhlac a tha oirre, tha e ceaugailte.

19 Amadana, agus a dhaoiue dalla! oir

cò aca a's mò an tàodhlac, no'n altair a tha

'naomhachadh an làodhlaic ?

20 Air an adhbhar sin ge b'e 'mhionuaicheas

air an altair, tha e a' miounachadh oirre

féiu, agus air gach ni a tha oirre.

21 Agus ge b'e 'mhionnaicheas air an

teampull,tlia c a' mionuachadh airsan, agus

air an Ti a tha 'n a chòmhnuidh ann.

22 Agus ge b'e neach amhiouuaicheas air

néamh, tha e a' mionuachadh air ràgh-

chaithir Dhé, agus airsau atha 'n a sliuidhe

oirre.

23 Is an-aoibhinu dhuibh, a sgrìobhaicheau

agus Phairiseacha, a chealgairean: oir tha

sibh a' toirt an deachaimh as a' mhionnt,

agus an anàse, agus a' chuimin, agus dhàob-

air sibh nitheau cudthromach an lagha,

ceartas, tròcair,agus f àrinn: bu chòir dhuibh

iad so a dheanamh, agus gun iad sud fhàg-

ail gun deauamh.

24 A chinn-iàiil dhalla, a shàolaidheas a'

mheanbh-chuileag, agus a shluigeas an

cùmhal.

25 Is an-aoibhinn dhuibh, a sgrìobhaichean

agus Phairiseacha, a chealgairean; oir glan-

aidh sibh an taobh a muigh de'n chupan,

agus de'n mhéis, ach tha iad an taobh a

stigh làn reubaii.n, agus eucoir.

26 Phairisich dhoill, glan air tùs an taobh

a stigh de'u chupau agus de'n mhéis, chum

gum bi an taobh a muigh dhiubh glan mar

uu ceudna.MATA

27 1 8 an-aoibbinn dbuibb, a sgràobbaicbean

agus Pbairiseacba, a cbealgairean: oir is

cosmliuil sibb ri uaigbibb gealaicbte, a tba

deadb-mbaiseach air an taobb a muigb,

acb air an taobb a stigb a tba làu de

cbnàmlian dbaoine marbba, agus de'n uile

sbalacbar.

28 Mar an ceudna tba sibbse an letb a

muigb 'am fianuis dbaoine ann an coslas

f bàreanan, acb 's an taobb a stigb làn ceilg,

agus eusaontais.

29 Is an-aoibbiuu dbuibb, a sgrìobhaicb-

eau agus Phairiseacba, a cbealgairean; oir

tba sibh a' togail àiteau-adhlacaidh nam

fàidbean, agus a' deanamb leac-btbidb nam

fàrean deadh-mhaiseach,

30 Agus ag ràdb, Kam bithcamaid ann an

làithibh ar n-aithrichean, cha bhitheadh

comhpàirt againn riu ann am fuil nam fàidh-

ean.

31 Mar sin tba sibh 'n'ur fianuisibb 'n'ur

n-agbaidb fhéin, gur sibb clann na muinntir

a mharbh na fàidbean.

32 Mar sin làonaibbse suas tomhas bhur

n-aithricbean.

33 A nathraicbean, a sbàol nan natliraich-

ean nimbe, cionuus a dh'fheudar leibh dol

as dhamnadh ifrinn ?

34 Air an adhbhar sin feucb, cuiream-sa

d'ur iouusuidb fàidhean, agus daoiue gbce,

agus sgrìobhaichean; agus cuid dbiubh

marbbaidh agus céusaidh sibb, agus cuid

dhiubli sgiùrsaidh sibh ann bbur siouagog-

aibh, agus ui sibh geur-leanmhuinn orra o

bhaile gu baile:

35 Chum gu'n tig oirbh gach uile fhuil

fliàreauta a dhòirteadh air an talamh, o

fhuil Abeil flùreauta, gu fuil Sbachariais,

mhic Bharachiais, a mharbb sibh eadar an

teauipull agus an altair.

36 Uu firinueacb tha mi ag ràdb ribh,

Gu'u tig na nithean so uile air a' ghineal-

ach so.

37 A Ierusalem, a Ierusalem, a mharblias

na fàidhean, agus a chlachas an dream a

cbuirear a d'iounsuidb, cia minic a b'àill

leam do cblann a chruiuneachadh r'a chéile,

mar a cbruiuuicbeas cearc a h-eoin fo a

sgiatbaibh, agus cha b'àill leibh!

38 Feuch, fagar bhurtaighagaibh 'n a

fhàsach.

39 Oir tha mise ag ràdh ribb, nacb faic

sibb misc o so suas, gus an abair sibb, Is

beanuaichte an Ti a tbig ann an ainm an

Tighearna.

air ais dhan KEIR MHATA

Caibideil XXIV

1 Dh'innis Criosd roimh-làimh sgrios Ierusaleim: 3 ciod iad agus cia mòr na trioblaidean a bhitheas roimhe sin: 29 comharan a theachd gu breitheanas. 36 Do bhrìgh gu bheil là a' bhreitheanais foluichte, is còir do gach neach faire a dheanamh.

AGUS chaidh Iosa mach, agus dh'imich e o'u teampull; agus thàinig a dheisciobuil d'a ionnsuidh, a nochdadh dha aitreabh an teampuill.

2 Agus thuirt Iosa riu, Nach faic sibh iad so uile ? gu fìrinneach tha mi ag ràdh ribh, Nach fagar clach air muin cloiche an so, nach tilgear sìos.

3 Agus air suidhe dha air sliabb nan crann-olaidh, thàinig a dheisciobuil d'a ionnsuidh 'an uaignidheas, ag ràdh, Innis dhuinne, c'uin a thig na nithean sin gu crìch? agus ciod e comhara do theachd-sa, agus deiridh an t-saoghail?

4 Agus fhreagair Iosa agus thuirt e riu, Thugaibb an aire nach meall aon neach sibh:

5 Oir thig mòran a'm' ainm-sa, ag ràdh, Is mise Criosd; agus meallaidh iad mòran.

6 Agus cluinnidh sibh cogannan, agus tuairisgeul chogannan: thugaibh an aire nach bi sibb fo amhluadh: oir is éigin do na nithibh sin uile teacbd gu crìch, ach chan eil a' chrìoch ann fathast.

7 Oir éiridh cinneach an aghaidh cinnich, agus rìoghachd an aghaidh rìoghachd: agus bithidh gorta, agus plàighean, agus criothannan-talmhainn ann am mòran àitean.

8 Agus chan eil annta so uile ach toiseach thruaighean.

9 An sin bheir iad thairis sibh chum àmhghair, agus marbhaidh iad sibh: agus bithidh fuath aig gacb uile chinneacb dhuibh air sgàth m'ainme-sa.

10 Agus an sin gabhaidh mòran oilbheum, agus brathaidh iad a chéile, agus bithidh fuath aca d'a chéile.

11 Agus éiridh mòran fhàidhean bréige, agus meallaidh iad mòran.

12 Agus do bhrìgh gu'm bi an eucoir air a meudacbadb, fuaraichidb gràdh mhòrain.

13 Ach ge b' e 'bhitheas seasmhach chum na crìche, 's e so a thèarnar.

14 Agus bithidh soisgeul so na rìoghachd air a shearmonachadb air feadh an domhain uile, mar fhianuis do na b-uile chinnich: agus an sin thig a' chrìoch.

15 Air an aobhar sin an uair a chi sibhse gràineileachd an léir-sgrios, air an do labhair Dauiel am fàidh, 'n a seasamh anns an ionad naomh, (tuigeadh an ti a leughas,)

16 An sin teicheadh iadsan a tha ann an Iudea, chum uam beann:

17 An ti a tha air mullacb an taighe, na tigeadh e nuas a thabhairt ni sam bitb leis as a thaigh:

18 Agus an ti a tba 's a' mhacbair, na pilleadh e air ais a thogail 'fhalluinn leis.

19 Agus is aun-aoibhinn do na mnàibh torrach, agus dhoibb-san a bbeir cìoch uatha 's na làithibh siu.

20 Ach guidbibh-sa gun bbur teicheadh a bhi 's a' gheamhradh, no air an t-sàbaid:

21 Oir anns an àm sin bithidh àmhghar mòr ann, amhuil nach robh ann o thùs an dombain gus a nis, agus nacb mò a bhitheas a chaoidh.

22 Agus mur bitheadh na làithean sin air an giorrachadh, cha bhitheadh feoil sam bith air a tèarnadh: ach air son nan daoine taghta bithidh na làithean sin air an giorrachadh.

23 An sin ma their aon duine ribh, Feuch, tha Criosd an so, no an sud; na creidibh e:

24 Oir éiridh Criosdan bréige, agus fàidhean bréige, agus ni iad comharan agus mìorbhuilean mòra, ionnus gu mealladh iad, nam feudadh e 'bhi, na daoine taghta fhéin.

25 Feuch, dh'innis mi dhuibli e roimh-làinih.

26 Uime sin ma their iad ribh, Feuch, tha e 's an fhàsach, na rachaibh a mach: feuch, tha e 's na seòmraichibh uaigneach, na creidibh sin.

27 Oir a réir mar a thig an dealanach o'n àird an ear, agus a dhealraicheas i gus an àird an iar; mar sin maran ceudna bithidh teachd Mhic an duine.

28 Oir ge b'e àit 's am bi a' chairbh, is ann an sin a chruinnichear na h-iolairean.

29 Air ball an déigh trioblaid nan làithean ud, dorchaichear a' ghrinn, agus cha tabhair a' ghealach a solus, agus tuitidh na reultan o nèamh, agus bithidh cumhachdan nan nèamh air an crathadh.

30 Agus an sin foillsichear comhara Mhic an duine ann an nèamh: agus an sin ni uile threubhan na talmhainn bròn, agus chi iad Mac an duine a' teachd air neulaibh nèimh, lo cumhachd agus glòir ro mhòr.

31 Agus cuiridh e mach 'aingil le fuaim mhòir na galltruimp, agus cruinnichidh iad a shluagh taghta o na ceithir gaothaibh, o leth-iomall néimh gus an leth-iomall eile.

32 Ach fòghlumaibh cosamhlachd o'n chrann-fhìge: an uair a bhitheas agheug a nis maoth, agus a dh'fhàsas an duilleach, aithnichidh sibh gur fagus an samhradh:

33 Agus mar an ceudna, an uair a chi sibhse na nithean sin uile, bitheadh fios agaibh gu bheil e am fagus, eadhon aig na dorsaibh.

34 Gu deimhin tha mi ag ràdh ribh, Naclh téid an ginealach so fhéin thairis, gus an tachair na nithean so uile.

35 Théid néamh agus talamh thairis, ach cha téid mo bhriathran-sa thairis a chaoidh.

36 Ach cha-n'eil fios an là no na h-uaire sin aig duine air bith, no fòs aig ainglibh néimh, ach aig m'Athair-sa a mhàin.

37 Ach amhuil a bha làithean Noe, mar sin mar an ceudna bithidh teachd Mhic an duine.

38 Oir mar a bha iad anns na làithibh roimh an tuil ag itheadh agus ag òl, a' pòsadh agus a' toirt 'am pòsadh, gus an là 's an deachaidh Noe a steach 's an àirc,

39 Agus nach robh fhios aca gus an d'thàinig an tuil, agus an do thog i leatha iad uile; mar sin mar an ceudna bithidh teachd Mhic an duine.

40 An sin bithidh dithis air a' mhachair: gabhar fear dhiubh, agus fàgar am fear eile.

41 Bithidh dithis bhan a' meileadh anns a' mhuilean; gabhar a h-aon diubh, agus fàgar an aon eile.

42 Uime sin deanaibhse faire, oir cha-n'eil fhios agaibh cia an uair 's an tig bhur Tighearn.

43 Ach tha fhios so agaibh, nam b'fhiosrach fear an taighe cia an uair 's an tigeadh an gaduiche, gu'n deanadh e faire, agus nach fulaingeadh e gu'm bitheadh a thigh air a bhristeadh troimhe.

44 Uime sin bithibh-sa ullamh mar an ceudna: oir is ann an uair nach saoil sibh, a thig Mac an duine.

45 Cò e ma seadh a tha 'n a òglach fìrinneach agus glic, a chuir a Thighearn os ceann a mhuinntir, a thabhairt bìdh dhoibh 'n a àm fhéin?

46 Is beannaichte an t-òglach sin, a gheibh a Thighearn, ri àm dha teachd, a' deanamh mar sin.

47 Gu deimhin tha mi ag ràdh ribh, gu'n cuir se e os ceann a mhaoin gu h-iomlan.

48 Ach ma their an drocli sheirbhiseach ud 'n a chridhe, Tha mo Thighearn a' cur dàil 'n a theachd;

49 Agus ma thòisicheas e air a chomhsheirbhisich a bhualadh, agus air itheadh agus òl maille ri luchd-misge;

50 Thig Tighearn an òglaich sin ann an là nach 'eil sùil aige ris, agus ann an uair nach fios da,

51 Agus gearraidh e 'n a bhloighdibh e, agus bheir e a chuibhrionn da maille ris na cealgairibh: an sin bithidh gul agus gìosgan fhiacal.

air ais dhan KEIR MHATA

Caibideil XXV

1 Cosamhlachd nan deich òighean, 14 agus nan

tàlann: 31 mar an ceudna mion-innseadh,

miCn hhreitlieanas dheireannach.

AN sin samhlaichear ràoghachd néimh ri

deich òighibh, a thug leo an lòclirain,

agus a chaidh a mach 'an còdhail an fhir

nuadh-phòsda.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

2 Agus bha cùignear dhiubh glic, agus

càiignear amaideach.

3 Thug iadsan a bha araaideach an lòch-

rain leo, ach cha d'thug iad oladh leo.

4 Ach iadsan a bha glic, thug iad oladh

leo 'n an soithichibh raaille r'an lòchran-

aibh.

5 Agus air cleanamh moille do'n fliear

uuadh-phòsda, thuit clò codail orra uile,

agus suain.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

6 Ach anns a' raheadhon-oidhche rinneadh

glaodh, Feuch, tha am fear nuadh-pòsda

a' teachd; rachaibh a mach g'a clioinn-

eachadh.

7 An sin dh'éirich na h-òighean ud uile,

agus dheasaich iad an lòchrain.

8 Agus thuirt na h-òighean amaideach

riusan a bha glic, Thoiribh dhuimie cuid

de bhur u-ohacUi; oir tha ar lòchraiu a'

dol as.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

9 Ach flireagair iadsan a bha glic, ag ràdh,

Air eagal nach bi na 's leoirTighearndliuiuu

teiu agus dhuibhse gu ma fearr leibh dol a

chum an luchd-reicidh, agus ceauuaichibh

dhuibh fhéin.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

10 Agus am feadh a bha iad a' dol a cheann-

ach, thàinig am fear nuadh-pòsda; agus

chaidh iadsau a bha ullauih a steach leis

chum a' phòsaidh, agus dhniideadh an

dorus.

11 'N a dhéigh sin thàinig mar an ceudna

na h-òighean eile, ag ràdh, A Thighearn', a

Thighearua, ibsgail dhuinne.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

12 Ach fhreagair esan agus thuirt e,

Gu deimhiu tha mi ag ràdh ribh, nacli

aithne dhomh sibh.

13 Deauaibh faire air an adhbhar siu, do

blu-àgh nach aithne dluiibli an là uo an uair,

air an tig Mac an duiue.

14 Oir is cosmhuil e ri duine a' dol air

clioigrich, a ghairra a shcirbhisich, agus a

thug dhoibh a mhaoiu:

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

15 Agus do h-aon diubh thug e cùig tàl-

annan, agus do ueach eile a dhà, agus do

neach eiie a h-aou; do gacli aon fa letli a

réir a cliomais; agus air ball ghabli e a

thurus.

16 Agus dh'imich esan a flniair na càug

tàlanuau, agus rinn e ceannachd leo, agus

bhuaunaich e cùig talaunau eile.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

17 Agus mar an ceudua esan a fhuair a

dhà, bhuannaich e dithis eile.

18 Ach an ti a flmair a h-aon, dh'imich e

agus chladhaich e 's an talamh, agus

dh'fholaich e airgiod a raliaiglistir.

19 An déigh aimsir fhada thàinig taigh-

earn nan seirbhiseach sin, agus rinn e cunn-

tas riu.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

20 Agus thàinig esan a fhuair na cùig

tàlannan, agus thug e leis ciiig tàlannan

eile, ag ràdh, A Thighearna, thug thu

dliorah-sa càiig tàllanuau: feuch, bhuannaich

mi càiig tàlanuau eile thuillcadh orra.

21 Agus thuirt a Thighearu ris, Is

maith, a dheadh sheirbhisich fàiàrinnich;

bha thusafiriuncachaunara beagan, cuiridh

mise os ceann nihòrau thu: imicli a steach

do aoibhneas do Thighearu'.

22 Agus thàinig esan a fluiair an dà thàl-

ann, agus thuirt e, A Thighearna, thug

thu dhomh-sa dà thàlaun: feuch, bhuanu-

aich mi dà thàlauu eile thuilleadh orra.

23 thuirt a Thighearn ris, Is maith, a

dheadh sheirbhisich fhàriuuich; bha thusa

firiuneach ann am beagan n ithibh, cuiridh

mise os ceannrahòran nithean thu: imich a

steach do aoibhueas do Thighearn'.

24 Ach an uair a thàinig esan a fliuair an

t-aon tàlann, thuirt e, A Thighearua,

bha fhios agam gur duine cruaidh thu, a

bhuaineas 's an àite 's nach do chuir thu,

30agus a thionaileas 's an iouad anns nach do

sgaoil thu;

25 Agus air dhomh'bhifoeagal, chaidh mi

agus dh'fholaich rai do thàlauu 's an talanih:

feuch, sin agad do chuid fhéin.

26 Fhreagair a Thighearn agus thuirt

e ris, A sheirbhisich uilc agus leisg, bha

fhios agad gu'm buainira-sa 's an àit auns

nach do chuir rai, agus gu'n tionalani as an

ionad anns nach do sgaoil mi;

27 Bu chòir dhuit uime sin ra'airgiod a

thabhairt do'n luchd-nialairt, agus air

dhomh teachd gheibhiuu rao chuid fhéin

maillc r'a riadh.

I 28 Buinibh uaith uirae sin an tàlann,agus

i tlmgaibh dhàsau e, aig am bheil na dcich

tàlannan.

I 29 (Oir do gach neach aig am bheil bheir-

ear, agus bithidh aige gu pailt: ach uaith-

sau aig nach 'eil, bheirear cadhou an ui sin

a tha aige.)

I 30 Agus tilgibh an seirbhiseach mi-tharbh-

1 ach so do dhorchadas iomallach: an sin

] bithidh gul agus gàosgan fhiacal.

Air ais dhan An Soisgeul a keir Mhata

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

31 An uair a thig Mac an duine 'n a ghlòir, agus na h-aingil naomha uile maille ris, an sin suidhidh e air caithir rìoghail a ghlòire;

32 Agus cruinnichear 'n a làthairnah-uile chinnich; agus sgaraidh e iad o 'chéile, amhuil a sgaras buachaill na caoraich o na gabhraibh:

33 Agus cuiridh e na caoraich air a làimh dheis, ach na gabhair air a làimh chlì.

34 An sin their an Rìgh riu-san air a dheis, Thigibh, a dhaoiue beannaichte m'Atharsa, sealbhaichibh mar oighreaclid an rìoghachd a tha air a deasachadh dhuibh o leagadh bunaitean an domhain:

35 Oir bha rai ocrach, agus thug sibh dhomh biadh: bha mi tartmhor, agus thug sibh dhomh deoch: bha mi a'm' choigreach, agus thug sibh aoidheachd dhomh:

36 Lomnochd, agus dh'éid sibh mi: bha mi euslan, agus thàinig sibh g'am amharc: bha mi 'am prìosan, agus thàinig sibh a m' ionnsuidh.

37 An sin freagraidh na fàreanan e, ag ràdh, A Thighearna, c'uin a chunnaic sinn ocrach thu, agus a bheathaich sinn thu? no tartmhor, agus a thug sinn deoch dhuit?

38 No c'uin a chunnaic sinn a'd' choigreach thu, agus a thug sinn aoidheachd dhuit? no lomnochd, agus a dh'éid sinn thu?

39 No c'uin a chunnaic sinn euslan thu, no 'am prìosan, agus a thàinig sinn a d'ionnsuidh?

40 Agus freaghaidh an Rìgh, agus their e riu, Gu deimhin tha mi ag ràdh ribh, a mheud 's gu'n do rinn sibh e do aon de na bràithribh a's lugha agam-sa, rinn sibh dhomh-sa e.

41 An sin their e mar an ceudna riusan air an làimh chlì, Imichibh uam, a shluagh malluichte, uidh, a dhulluicheadh do'n diabhul agus d'a ainglibh:

42 Oir bha mi ocrach, agus cha d'thug sibh dhomh biadh: bha mi tartmhor, agus cha d'thug sibh dhomh deoch:

43 Bha mi a'm' choigreach, agus cha d'thug sibh aoidheachd dhomh: lomnochd, agus a cha d'èid sibh mi: euslan, agus 'am prìosan,agus cha d'thàinig sibh gam amharc.

44 An sin freagraidh iadsan mar an ceudna e, ag ràdh, A Thighearna, c'uin a chunnaic sinne thu ocrach, no tartmhor, no'd' choigreach, no lomnochd, no euslan, no 'am prìosan, agus nach do fhritheil sinn dhuit?

45 An sin freagraidh esan iad, ag ràdh, Gu deimhin tha mi ag ràdh ribh, a mheud 's nach d'rinn sibh e do'n neach a's lugha dhiubh so, cha d'rinn sibh dhomh-sa e.

46 Agus imichidh iadsan chum peanais shìorruidh: ach na fìreanan chum na beatha maireannaich.

I 12 Oir air dòrtadh na h-olaidh so dhi air

fa chomhair m'adhlaic13 Gu deinihin tha mi ag ràdh ribh, Ge

43 Bha mi a'm' choigreach, agus cha d'thug b'e àit 'am bi an soisgeul so air a shearmon-

sibh aoidheachd dhomli: lomnochd, agus achadh air feadh an t-saogliail gu h-iomlan,cha d'éid sibh mi: cuslan, agus 'am pràos-

an, agus cha d'thàinig sibh gam amliarc.

44 An sin freacTaidh iadsan mar an ceudnaaithrisear an ni a rinn a' bhean so, mar

chuimhne oirre.

14 An sin dh'imich aon de'n dà flieare, ag ràdh, A Thighearna, c'uin a chunnaic dheug, d'am b'ainm ludas Iscariot, chum

sinne thu ocrach, no tartmhor, uo'd' choig- nan àrd-shagart.

reach, no lomuochd, no eusian, no 'ani 15 Agus thuirt e, Ciod a bheir sibh

pi-àosan, agus nach do fhritheil sinn dhuit à dhomh-sa, agus brathaidh mi dhuibh e à

45 An siu freagraidh esan iad, ag ràdh, Agus clioird iad ris air dheichbuinn fhich-

Gu deimhin tha mi ag ràclh ribh, a mheud ead airgid.nach d'rinn sibh e do'n ncacli a's higlia

dhiubh so, cha d'rinn sibh dhomh-sa e.

46 Agus imichidh iadsan chum peanais16 Agus o'n àm sin a mach dh'iarr e fàth

air esan a bhrath.

17 Agus air a' cheud là def/iéill an arainshàorruidh: ach na fàreauau chum na beatha neo-ghoirtichte, thàinig na deisciobuil chummaireannaich.

dh'ionnsuidh an teine shìorr- maille ribh, ach cha-n'eil mise agaibh a ghnàth. mo chorp-sa, is an

a rinn i e.

Caibideil XXVI

\Ghabh nah-vjxchdarain comliaiàie dium Iosa __ _ _

aghlamdh agus a chur gubùs. 6 m'w«j/ ! ^[j'iie ffuàe'ithid

oean araulh a cheannleolauUi luachmhoir. 14

Reic ludas e ris na k-àrd-shagartaihh. 1losa, ag i-àdh ris, C'àit an àill Icat siuue a

dli'uUucIiadh dhuit, chum gu'n ith thu a'

chàisg ?

18 Agus thuirt esan, Rachaibh do'n

de dliuine, agus abraibh

•is, Tha am maighstir ag ràdh, Tha m'àmDKith Criosd a' chùisg maille fa dheisciob- 1 am fagus, cumaidh mi a' chàisg aig do thigh-Inibh, 26 agus dàCorduich e an t-suipeirnao7nh.

47 Bhruth ludas losa, agu-s thugadh e an 1

làlhairChaiaphaisanàrd-shayairt. BdDh'àicli-

eadh Feadar e. |

AGUS tharladh, 'n uair a cln-àochnaich '

losa na briathran so uile, gu'u dubh- 1

airt e r'a dheisciobluibh, j

2 Tha fhios agaibh gu bheil a' chàisg an j

déigh dà là, agus tha Mac an duine air a;

bhrath gu bhi air a chéusadh. jsa maille ri m' dheisciobluibh.

19 Agus rinn na deisciobuil mar a dh'or-

duich Iosa dhoibh, agus dheasaich iad a'

chàisg.

20 Agus an uair a thàinig am feasgar,

shuidh e maille ris an dà fhear dheug.

21 Agus ag itheadh dhoibh, thuirt e,

Gu deimhin tha mi ag ràdh ribh, gu'm

brath fear dhibh mise.

22 A.gus bha iad ro bhrònach, agus thòis-3 An siu chruinnich uachdarain nan sagart, ich gach aon aca fa leth air a ràdli ris, Am

agus na sgrìobhaichean, agus seanairean a' < mise e, a Thighearna àphobuill, gu talla an àrd-shagairt, d'an I

goirear Caiaphas,

4 Agus ghabh iad comhairle le 'chéile chum ' rium-sa, brathaidh esan mi

losa a ghlacadh le feall, agus a chur gu bàs. '23 Agus fhreagair esan agus thuirt •

An ti a thumas a làmh 's a' mhéis maille5 Ach thuirt iad, Xa cleanamaid e 's an

fhéi.ll, air eagal gu'm bi buaireas am measg

a' phobuill.

6 Agus air do Iosa a bhi ann am Betani,

ann antaighShimoiu an lobhair,

7 Thàinig bean d'a ionusuidh aig an robh

bocsa alabastair làu olaidh ro luachmhoir,

agus dhòirt i air a cheann e, agus e 'n a

shuidhe aig hiadh.

8 Ach anuair a chunnaica dheisciobuil sin,

bha fearg orra, ag ràdh, Ciod a's ciall do'n

ana-caitheadh so /

9 Oir dh'fheudadh an oladh so 'bhi air a24 Gu deimhin tha Mac an duine ag im-

eachd, a réir mar tha e sgTÃŒobhta m'a thim-

chioll: ach is anaoibhinn do'n duine siu

le'm brathar Mac an duine: bumhaith do'n

duine sin mur beirteadh riamh e.

25 An sin fhreagair ludas a bhratli e, agus

thubhairt e, A mhaighstir, am mise ef

Thubhairt esan ris, thuibhairt thu.

26 Agus ag itheadh dhoibh, ghlac Iosa

ai-an, agus air tabhairt buidheachais, bhris

se e, agus thug e do na deisciobluibh e, agus

thubhairt e, Gabhaibh, ithibhj is e so mo

chorp-sa.

27 Agus air glacadh a' chupain, agus airreic air mhòran, agus abhi air a toirt do na tabhairt buidheachais, thug e dhoibh e, agbochdaibh.

10 Ach air aithneachadh so do losa, thubh-ràdh, Olaibh uile dheth:

28 Oir is i so m'fhuil-sa an tiomnaidhairt e riu, carson a tha sibh a' cur dragha ' uuaidh, a dhòirtear air son mhòrau chum

air a' mhnaoi ? oir rinn i deadh obair ] maitheanais pheacaidhean.dhomh-sa.

1 1 Oir tha na bochdan agaibh a ghnàth

31I 29 Ach tha mi ag ràdh ribh, Xach òl

i so .suas de thoradh so na f àonain, gusmia

au \Ì3.MATA, XXVI.sin auns an òl rai e nuadh maille ribli aiui

an ràoghaclid m'Athar.

30 Agus air dhoibh laoidh a sheinn, chaidh

iad a mach gu sliabh nan cranu-olaidh.

31 An sin thuirt Iosa riu, Gheibh sibh

uile oilbheum annam-sa an nochd; oir tha

e sgrìobhta, Buailidh mi am buachail!, agus

sgapar caoraich an treuda.

32 Ach an déigh dhomh-sa éirigh a ràs,

théid mi roimhibh do Ghahle.

33 Agus fhreagair Peadar agus thuirt

e ris, Ged gheibh na h-uile dhaoine oil-

bheum annad, cha-n fhaigh mise oilbheum

gu bràitli.

34 Thabhairt Iosa ris, Gu deimhin tha mi

ag ràdh riut, air an oidhche so fhéin mu'n

goir an coileach, gu'n àicheadh thu mi tri

uairean.

35 thuirt Peadar ris, Ged a b'éigin

dhomh bàsachadh maille riut, cha-n àich-

cadh mi thu. Agus thuirt na deiscio-

buil uile mar an ceudna.

36 An sin thkinig Iosa maille riu gu ionad

d'au goirear Getsemane, agus thuirt e

ris na deisciobluibh, Suidhibh-sa an so,gus

an téid mise a dheanamh urnuigh an sud.

37 Agus thug e Peadar leis, agus dithis

mhac Shebede, agus thòisich e air a bhi

brònach, agus ro dhoilgheasach.

38 An sin thuirt e riu, Tha m'anam ro

bhrònach, eadhongubàs: fanaibli-sa an so,

agus deauaibh faire maille riumsa.

39 Agus dh'imich e beagan air adhart,

agus thuit e air 'aghaidh, a' deauamh

urnuigh, agus ag rùdh, m' Athair, ma

dh'fheudas e bhi, rachadh an cupan so

seachad orm: gidheadh, na bitheadh e mar

is àill leamsa, ach mar is toil leatsa.

40 Agus thàinig e chum nan deisciobul,

agus fhuair e 'n an codal iad, agus thubh-

airt e ri Peadar, An ann mar sin,nach b'

urrainn sibh faire a dheanamh aon uair a

inhàin nuiille rium-sa l

41 Deanaibh faire agus uruuigh, chum

nach tuit sibh 'ani buaireadh: tha gun

amharus an spiorad togarach; ach tha

'n f Jieoil anmhunn.

42 a rìs an dara uair, dh'imich e agus

rinn e urnuigh, ag ràdh, m' Athair, uuir

feudar gu'u téid an cupau so seachad orm,

guu mi 'g a òl, do thoil-sa gu robh deanta.

43 Agus thàinig e agus fhuair e iad a rìs

'n an codal: oir bha an sàiilean troni.

44 Agus dh'fhàg e iad, agus dh'imich e a

ràs, agus rinn e urnuigh an treas uair, ag

ràidh uam briathran ceudna.

45 an sin thàinig e chum a dheisciobul,

agus thuirt e riu, Coidlibh roimhibh a

nis, agus gabhaibh fois; feuch, tha an uair

air druideadh, agus tha Mac an duine air a

bhrath thairis do làmhan pheacach.

46 Eiribh. imicheamaid: feuch, tha an ti a

bhrathas mise am fagus.

47 Agus air dha bhi fathast a' labhairt,

3-2feuch, tiiàiuig ludas, aon de'n dà fhear

dheug, agus maille ris cuideachd mhòr le

claidhibh agus bataibh o na h-àrd-shagart-

aibh agus o sheanairibh a' phobuill.

4S A nis bha an ti a bhrath esan air tabh-

airt comlaaraidh dhoibh, ag ràdh, Ge b'e

neach a phògas mise, is e sin e; deanaibh

greim air.

49 Agus air ball thàinig e chum losa, agus

thubhairt e, Fàilte dhuit, a mhaighstir;

agus phòg se e.

50 Ach thuirt Iosa ris, A charaid, c'ar

sou a thàinig thui An sin thàinig iad, agus

chuir iad làmh ann an losa, agus ghlac iad e.

51 Agus, feuch, shàn a h-aon diubhsan a

bha maille ri Iosa a làmh, agus tharruing

e a chlaidheamh, agus air dha seirbhiseach

an àrd-shagairt a bhualadh, ghearr e a

chluas dheth.

52 An sin thuirt Iosa ris, Cuir a rìs do

chlaidheamh air ais 'n aionad fhéin: oir iad-

sau uile a ghlacas an claidheamh, tuitidh

iad leis a' chlaidheamh.

53 An saoil thusa nach feud mise a nis

m'Athair a ghuidhe, agus bheir e dhomh

tuilleadh is dà legion deug de ainglibh à

54 Ach cionnus an sin bhitheadh na sgriob-

tuirean air an coimhlionadh, a tha 'g ràdh

gur ann mar so is éigin tacliairt à

55 Anns an uair sin fhéin thuirt Iosa

ris an t-sluagh, an d'thàinig sibh a mach

mar gu'm b'ann an aghaidh gaduiche, le

claidhibh agus bataibh chum mise a ghlac-

adh? Bha mi gach là a'm' shuidhe maille

ribh 's an teampull a' teagasg, agus cha do

chuir sibh làmh anuam.

56 Ach thachair so uile, chum gum bith-

eadh sgriobtuirean nam fàidhean air an

coimhlionadh. An sin thréig na deisciobuil

uile e, agus theich iad.

57 Agus air dhoibh-san Iosa a ghlacadh,

thug iad leo e gu Caiaphas an t-àrd-shagart,

far an robh na sgrìobhaichean agus na sean-

airean air cruinneachadh.

5S Ach lean Peadar e fada uatha, eadhon

gu talla an àrd-shagairt, agus chaidh e

steach, agus shuidh e maille ris na seii

bhisich, a dh' fhaicinn na cràche.

59 Agus dh'iarr na h-àrd-shagartan agus

na seanaireau, agus a' chomhairle uile,

fianuis bhréige an aghaidh losa, chum a

chur gu bàs.

60 Ach cha d'fhuair iad: seadh, ged a

thàinig niòrau de fhianuisibh bréige, cha

d' fhuair iad. Fa dheòidh thàinig dà fhianuis

bhreige.

61 Agus thuirt iad, thuirt a.mfear

so, Is urrainnmise teampull Dhé a leagadh,

agus a thogail a rìs 'an tri làithibh.

62 Agus air do'n àrd-shagart éirigh, thubh-

airt e ris, Nach freagair thu 'bheag? Ciod

e a tha iad sin a' toirt fianuis a'd' aghaidh ?

63 Ach dh'fhau Iosa 'n a thosd. agus

fhreagair an t-àrd-shagart agus thuirtMATÀ, XXVII.e rls, Tha mi 'g a d' mluoimachadh air an

Dia bheò, gu'u iimseadh tu dhuiim, an tu

Criosd Mac Dhé.

64 thuirt Iosa ris, Tlmbhairt thu:

gidlieadh tha mi ag ràdh ribh, 'N a dhéigh

so chi sibh Mac an duine 'n a shuidhe air

deas làimh cumhachd Z>Ae, agus a teachd

air ueulaibh uéimh.

65 an siu reub an t-àrd-shagart 'eudach,

ag ràdh, gTi'n do labliair e toibheum; Giod

am feum tuilleadh a tha againn air fiauuis-

ibh ? feuch, a nis chuala sibh a thoibheum.

66 Ciod i bhur barail-sa? riu-cagair iad-

san agus thuirt iad, Tha e toillteanach

air a' bhàs.

67 An siu thilg iad smugaid 'n a cudan,

agus bhuail iad le 'ra basaibh e; agus ghabh

cuid eile air le slataibh,

6S Ag ràdh, Dean fàidheadaireachd

dhuiun, a Chriosd, Cò e a bhuail t!ui à

69 Agus shuidh Peadar a mach auns an

talla: agus thàinig cailin àraidh d'a ioun-

suidh, ao- ràdh, Bha thusa mar an ceudna

maille ri Iosa o Ghalile.

70 Ach dh'àicheadh esan 'n an làthair uile,

ag ràdh, Cha-n'eil fhios agam ciod a tha

thu ag ràdh.

71 Agus air dol a mach dha do'n fhòr

dhorus, chunuaic cailln eile e, agusthubh-

airt i riusan a bha 'n siu, Bha 'm fear so

mar an ceudua maille ri Iosa o JS'asaret.

72 Agus dh'àicheadh e a i'às le mionnaibh,

ar/ ràdh, Cha-n aithue dhomli an duiue.

73 Agus tamull beag 'n a dhéigh sin

thàiuig an dream a bha 'n an seasamh a

làthair, agus thiibhairt iad ri Peadar, Gu

firiuneach is ann diubh sud fhéin a tha thusa;

oir tha do chainut ga d' bhrath.

74 An siu thòisich e ri mallachadh agus

mionnachadh,«^ ixidh, Cha-n aithue dhomh

an duiue. Agus air ball ghoir an coileach.

75 Agus chuimhuich Pcadar briathran

losa, a thuirt ris, Mu'n goir an coileach,

, àicIiÈadhaidh tu mi tri uairean. Agus air

dol a mach dha, ghuil e gu goii't

Caibideil XXVI T

1 Càieangail na h-uaclidarain agus 'ua seanair-

ean Criosd, agus thug iad thairis e do Philat.

3 Chroch ludas e fhéin. 19 Fhuair Pilat rabh-

adh o ^mhnaoi mu thimchioll Ohriosd; 20

[ dKionnlaid e a làmhan; 26 agus leig e

Barabas fa sgaoil. 29 Chv'ùrtadh Criosd le

droighionn; 84 agy,^ rheusadh e. 50 A hhàs

agus 'adhlac. 60 Chuir na h-uadidarain

faire air ' uaigh,

AIRteachd do'n mhaduànn, ghabh uach-

daraiu nan sagart uile, agus seanair-

ean a' phobuill, comhairle le 'chéile an agh-

aidh losa, chum a chur gu bàs.

2 Agus air dhoibh esan a cheangal, thug

iad leo e, agus thug iad thairis e do Phon-

tius Pilat an t-uachdaran.

3 an .sin an uair a chunnaic ludas a bhrath

e, gu'n do dhàteadh e, ghabh e aithre?.chas.agus thug e air an ais na deich buinn fhich-

ead aii-gid do na h-àrd-shagartaibh, agus

do na seanairibh,

4 Ag ràdh, Pheacaich mi, ann am brath

na fola neò-chioutaich. Ach thuirt iad -

san, Ciod e sin duiune? amhairc thusa air

sin.

5 Agus airtilgeadh uaith nam bonn airgid

anns an teampull, dh'imich e roimhe, agus

chaidh e agus chroch se e fhéin.

6 Agusghlac na h-àrd-shagartan na buinn

airgid, agus thuirt iad, Cha chòir an cur

's an iouuihas, oir is luach fola iad.

7 Agus air gabhail corahairle dhoibh,

cheannaich iad leo fearaun a' chriadhadair,

chum a bhi 'n a àit-adhlaic do choigrich.

8 Air an adhbhar sin goirear de'u fhearann

sin, Fearann na fola, gus an là'n diugh.

9 (An sin choimhlionadh an ni a labhradh

lc lereraias am fàidh, ag à'àdh, Agus ghabh

iad na deich buinn fhichead airgid, luach

au ti a mheasadh, neach a mheas iadsan a

hha de chloinn Israeil,

10 Agus thug siad iad air son fearainn a'

chriadhadaiv,maradh'orduich an Tighearn

dhorah-sa.)

11 Agus sheas Iosa an làthair an uachdar-

ain: agus dh'fhiosraich an t-uachdaran

dheth, ag ràdh, An tusa rìgh nan Iudhach ?

Agus thuirt Iosa ris, thuirt thu.

12 Agus an uair a clmir na h-àrd-shagartan

agus na seauairean cionta as a leth, cha do

fiiveagair e ni sara bith.

13 An sin thuirt Pilat ris, Nach cluinn

thu cia làon nithean air am bheil iada' toirt

fianuis a'd' aghaidh ?

14 Agus cha d'thug e freagradh dha air

aon fhocal; ionnus gu'n do ghabh an t-uachd-

aran iongantas ro mhòr.

15 A nis ri àm na féille chleachd an

t-uachdaran aon phràosauach a b'àill leo

'chur fa sgaoil do'n phobull.

16 Agus bha aca 's an àm sin pràosanach

I ro choinharraichte, d'am b'ainra Barabas.

17 Air an adhbhar sin an uair a bha iad

cvuinn an ceaun a chéile, thuirt Pilat riu^

Cò a's àill leibh raise a chur fa sgaoil duibh ?

i Barabas, no losa, d'au goirear Criosd ?

j 18 Oir bha fhios aige gu'ra b'aun o fharmad

a thug iad thairis e.

â–  19 Agus an uair a bha e 'n a shuidhe air

caithir a' bhreitheanais, chuir a bhean

teachdaireachd d'a iounsuidh, ag ràdh, Na

bitheadh agad-sa guothuch sam bitli ris

' an fhàrean sin: oir is raòr a dh'fhulaing raise

au diugh ann am bruadar, air a shon-sau.

20 Ach chuir na h-àrd-shagartan agus na

j seanairean iuipidh air a' phobull gu'u iarr-

I adh iad Barabas, agus gu'm milleadh iad

losa. , ^

I 21 Agus fhreagair an t-uachdaran agus

thubhairt e riu, Cò de'n dithis a's àill leibh

I mise a chur fa sgaoil duibh 1 thuirt

iadsau, Borabas.MATA, XXVII.

22 thuirt Pilat riu, Ciod ma seaclh a fòir ort fhéin: ma's tu Mac Dhé, thig a nuas

ni mi rà losa, d'au goirear Criosd? Thubh- \ o'n chrann-cheusaidh.

airt iad ris uile, Ceusar e. 41 Mar an ceudna thuirt na h-àrd-

23 Agus thuirt an t-uachdaran, C'ar shagartan maille )-is na sgrìobhaichibli, agus

son ? ciod an t-olc a rinn e à ach is mò gu na seanairibli, a' fauoid air,

mòr a ghlaodh iadsan, ag ràdh, Ceusar e. 42 Shaor e daoine eile, e fhéin a shaoradh

24 Agus an uair a chunnaic Pilat nach cha-u eil e comasach: ma's e llàgh Israeil,do bhuadhaich e 'bheag sam bith, ach gu'n

d'éirich an tuilleadh buaireis, ghabh e uisge,

agus dh'ionnlaid e a làmhan 'am fianuis an

t-sluaigh, ag ràdh, Tha mise neò-chiontach

de fhuil an fhàrein so; faicibh-sa sin.

25 Agus fhreagair am pobull uile, agus

thubhairt iad, Bitheadh 'fhuil oirnne, agus

air ar cloinn.

26 An sin leig e fa sgaoil Barabas dhoibh:

ach air dha Iosa a sgiùrsadh, thug e thairis

e chum a cheusadh.

27 An sin thug saighdearan an uachdarainthigeadh e nis a nuas o'n chrann-cheusaidh,

agus creididh sinn e.

43 Chuir e a dhòighTighearnan Dia; saoradh

e a nis e, ma tha toil aige dha: oir thuirt

e, Is mise Mac Dhé.

44 Agus thug na gaduicliean, a cheusadh

maille ris, am beum ceudna dha.

4.5 A nis o'n t-seathamh uair bha dorch-

adas air an tìr uile gus an naothamh uair.

46 Agus mu thimchioll na naothamh uaire

dh'eigh Iosa le guth àrd, ag ràidh, EIi, eli,

lama sabachtani? is e sin r'a ràdh, Mo

leo Iosa do thalla a' bhreitheanais, agus ' Dhia, mo Dhia, carson a thréig thu mi ?

cliruinnich iad a' bhuidheann uile m'a | 47 Agus air cluinntinn sin do chuid diubh-thimchioll.I san a bha 'n an seasamh an sin, thuirt

28 Agus air dhoibh a rùsgadh, cliuir iad | iad, Tha am fear so a' glaodhaich air Elias.

uime falluiun scarlaid. ! 48 Agus air ball ruith a h-aon diubh, agus

29 Agus air dhoibh cràin droighinn fhigh- ghabh e spong, agus làon e de fhàon geur i,

cadh, chuir iad m'a cheann e, agus slat agus air dha a cur air slait chuilcc, thug e

chuilce 'n a làimh dheis: agus lùb iad an ' dlia r'a òl.glàm 'n a làthair, agus rinn iad fanoid air,

ag ràdh, Gu'm beannaichear thu, a llàgh nan

Iudhach.

30 Agus thilg iad smugaid air, agus ghlac

iad an t-slat chuilce, agus bhuail iad 's a'

cheann e.

31 Agus an déigh dhoibh fanoid a dhean-49 Ach thubhairtcàch, Lcigdha, faiceam-

aid an tig Elias g'a théarnadh.

50 Agus an uair a dh'éigh Iosa a rìs le

glaodh mòr, thug e suas a spiorad.

51 Agus, feuch, reubadh brat-roinn an

teampuill 'n a dhà chuid, o mhullach gu

àochdar; agus chriotlmuich an talamh, agusamh air, thug iad an fhalluinn dheth, agus sgoilteadh na creaganchuir iad 'eudach fhéin uime, agus thug iad

leo e chum a cheusadh.

32 Agus an uair a chaidh iad a mach,

fhuair iad duine o Chirene, d'am b'ainm

Simon: esan dh'éiguich iad gu a chraun-

ceusaidh-san a ghiàilan.

33 Agus an uair a thàinig iad gu ionad

d'au ainm Golgota, sin r'a ràdh, àite-cloig-

inn.52 Agus dh'fho.sgladh na h-uaigliean, agus

dh'éirich mòran de chorpaibh nan uaomh, a

bha 'n an codal,

53 Agus chaidh iad a mach as na h-uaigh-

ibh an déigh 'aiseirigh-san, agus chaidh iad

a steach do'n bhaile naomh, agus nochdadh

iad do mhòran.

54 A nis an uair a chunnaic an ceannard-

ceud, agus iadsan a bha maille ris a' coimh-34 Thug iad dha r'a òl fìon geur, measgta ead losa, a' chrith-thalmhainn, agus na

le domblas: agus air dha a bhlasad, cha-n nithean eile a rinueadh, ghabh iad eagal

òladh se e. j mòr, ag ràdh, Gu fàriuneach b'e so Mac

35 Agus an uair a cheus iad e, roinn iad a Dhé.

thrusgan eatorra, a' tilgeadh crannchuir: | 55 Agus bha an siu mòran bhan (ag amharc

chum gu'n coimhliontadh an ni a labhradh am fad,) a lean losao Ghalile, a' frithealadh

leis an fhàidh, Koinn iad m'eudach eatorra, dha:

agus chuir iad crannchur air mo bhrat. | 56 Am measg an robh Muire Magdalen,

36 Agus shuidh iad, agus rinn iad faire air agus Muire màthair Sheumais agus loseis,

an sin: | agus màthair cloinne Shebede.

37 Agus cliuir iadachihis-dhàtidh sgrìobhta 57 Agus air teachd do'n fheasgar, thàinig

osacheann, IS E SO Iosa IIIGII NAN duine saoibhir o Arimatea, d'am b'aium

Iudhach. 1 loseph, a bha e fhéin 'n a dheisciobul aig

38 An sin cheusadh maille ris dà ghad- , Iosa mar an ceudna.

uiche; fear air alàimh dheis, agus fcar eile 58 Chaidh esan gu Pilat, agus dh'iarr e

air a làimh chlà. j corp Iosa: an siu dh'àithu Pilat an corp a

39 Agus thug iadsan a bha 'dol seachad thabhairt da.

toibheum dha, a' crathadh an ceann, 59 Agus ghlac loseph an corp, agus phaisg

40 Agus ag ràdh, Thusa a leagas an team- 1 eTighearnan làon-eudach fàor-ghlan e.pull agus a chuireas suas 'an tri làithibh e, |

3460 Agus chuir se e 'n a uaigh nuaidh fhéin,MATA, XXVIII.a clilaclhaich e ann an carraig: Agus cliai'-

ulch e clach mhòr gu dorus na h-uaighc,

agus dh'imich e roimhe.

Gl Agus bha Muire Magdalen, agus a'

Mliuire eile 'n an suidhe fa chomhair na

h-uaighc.

62 A nis air an là màireach, an là'n déigh

au uiluchaidh, chruinnicheadh na h-àrd-

sliagartan agus na Phairisicli gu Pih^t,

(jo Ag ràdh, A thighearua,is cuimlme leinn

an uair a bha am mealltair iid fathast beò,

gu'n dubhairt e, Eiridh mi an déigh thri

làitliean.

64 Orduich uime sin an uaigh a bhi air a

coimliead gu cinuteach gus an treas là, air

eagal gu'u tig a dlieisciobuil 's an oidhche,

agus gu'u goid iad leo e, agus gu'u abair

iad ris an t-sluagh, dh'eirich e ouamarbh-

aibli: agus mar sin bithidh am mearachd

deireauuach ui's miosa na'u ceud mhear-

achd.

65 thuirt Pilat riu, Tha faire agaibh;

iniichibh, deanaibh an uaujh cho téaruiute

"s is aithne dhuibli.

66 Agus dh'imich iad agus rinn iad an

uaigh ciunteach a' cur seula air a' chloich,

maille ri faire.

Caibideil XXYIII

1 Tàia akeirigh Chriosd air a' cur an céill do na

mnàibh: 9 nochd Criosdeféin doibh. 11 Thug

ita ÃŒL-àrd-sliagarlaii airgiod do na saighdear-

hibh dtum yu'n abradh iad gu'ndo ghoideadh

as 'uaigh e.

VN déigh na sàbaid , aig briseadh na

fàire air a' cheud là de'n t-seachduin,

thàiinig Muire Magdaleu, agus a' Mhuire

eile, a dh"fhaicinn na h-uaighe.

•2 Agus, fcuchjbha crith-thalmhaiuu mhòr

ami; oir thàinig aingeal an Tighearna uuas

uéamh, agus air teachd dha charuich e a'

chlach o'n dorus, agus shuidh e oirre.

3 Agus bhaaghnàiis mar dhealauach,agus

'eudach geal mar shueachd.

4 Agus air eagal roimhe chriothnuich an

luchd-coimhid, agus chaidh iad 'au riochd

mairbh.

5 Ach fhreagair an t-aingeal agns thubh-

airt e ris na mnàibh, Na bitheadh eagal

oirbhse: oir tha fhios agam gu bheil sibh

ag iarraidh losa, a chaidh a cheusadh.

6 Cha-ueil e 'n so; oir dh'éirich e, mar a

tlmbhairt e: thigibh, faicibh an t-àit 's an

robh an taigheara 'n a luidhe.

367 Agus imichibh gu luath, agus innsibh

d'a dheisciobluibh gii'n d"éirich e o na

marbhaibh: agus, feuch, tha e 'dol roimh-

ibh do Ghalile; an sin chi sibh e; feuch,

thubhairt mise ribh e.

8 Agus dh'imich iad gu luath o'n uaigh, le

h-eagal agus mòr-ghairdeaehas, agus ruith

iad a dh'iunseadh d'a dheisciobluibJi.

9 Agus ag imeachd dhoibhsan a dh'inn-

seadh d'a dheisciobluibh, feuch, thachair

losa fhéin orra, ag ràdh, Fàilte dhuibh.

Agus thàinig iad am fagus da, agus rug

iad air a chosaibh, agus rinn iad aoradh

dha.

10 an sin thuirt Iosa riu, Xabitheadh

eagal oirbh: iraichibh, abraibh ri ni' bhràith-

ribh iadsan a dhol do Ghalile, agxis an siu

chi iad mi.

1 1 Agus an uair a bha iadsan ag imeachd,

feuch, thàinig cuid de'n luclul-faire dou

bhaile, agus nochd iad do na h-àrd-shagart-

aibh gach ni a thachair.

12 Agus air cruinueachadh diioibh-san'an

ceann a chéile maille ris na seanairibh, agus

air gabhail comhairle dhoibh, thug iad

mòran airgid do na saighdearaibh,

13 Agràdh, Abraibh-sa gu'u d'thàinig a

dheisciobuil anns an oidhche, agus gu'n

do ghoid iad e, an uair a biia sinue 'n ar

codal.

14 Agus ma chluinneas an t-uaclidaran so,

cuiridh sinne impidh air, agus ni sinn sibhse

téaruinte.

15 Agus ghabh iad an t-airgiod,agus rinn

iad mar a theagaisgeadh dhoibh: agus tha

a' chainut so air a h-aithris am measg nan

ludliach gus an là'n diugh.

16 an sin chaidh an t-aou deisciobul deug

do Ghalile, do'n bheinu far an d'orduich

losa dhoibh.

17 Agus an uair a chunnaic iad e, rinn

iad aoradh dha: acli bha cuid aca fo amh-

arus.

18 Agus thàinig losa, agus labhair e riu,

ag ràdh, Thugadh dhomh-sa gach uile

chumhachd air néamh agus air talamh.

19 Uime sin imichibh-sa, agus deanaibh

dei.sciobuiI de gach uile chinueach, 'g am

baisteadli ann an ainm an Athar, agus a'

Mhic, agus an Spioraid naoimh;

20 A'teagasgdhoibh gach uile ni a dh àithn

mise dhuibh a choimhead: Agus, feuch,

tha mise maille ribh a ghuath, gu deireadh

an t-saoghail. Auieu.Leabharean Bhioball” air ais

AN SOISGEUL A REIR MHARCUIS

Caibideil I

1 Dreuchd Eoin Bhaistidh. 9 Bhaisteadh losa.

14 Sliearmonaich e soisgeui ràoghachd Dhé.

16 Ghairm e Peadar, Aindreas, Seumas agus

Eoin. 23 Leighàs e aon anns cin rohh deamh-

an, 32 agus mòrap d/' mhuinntir a bha euslan.

rpOISEACH Soisgeil Iosa Criosd, Mhic

JL Dhé:

2 A réir mar tha e sgrìobhta anns na

fàidhibh, Feuch, cmream nio theachdair

roimh do ghnùis, a dh'ulhiicheas do shlighe

romhad.

3 Guth an ti a' dh'éigheas anns an fhàsach,

Ulluichibh sHghe an Tighearna, deanaibh a

cheuman dìreach.

4 Bha Eoin a' baisteadh anns an fhàsach,

agus a' scarmonachadh baistidh an aith-

reachais, chum maitheanais pheacaidliean.

5 Agus chaidh a mach d'a ionnsuidh tìr

Iudea uile, agus luchd-àiteachaidh lerusa-

leim, agus bhaisteadh leis iad uile ann an

andiainn Iordain, ag aideachadh ani peac-

aidhean.

6 Agus bha Boin air'eudachadh le fionna

chàmhal, agus crios leathair m'a leasraidh;

agus bu bhiadh dha locuist agus mil fhiadh-

aich.

7 Agus shearmonaich e, ag ràdh, Tha

neach a' teachd a'm' dhéigh a's cumhachd-

aiche na mise, neach nach airidh mise air

cromadh sìos agus barr-iall a bhròg fhuas-

gladh.

8 Bhaist mise gu dearbh sibh le h-uisge:

ach baistidh esan sibh leis an Spiorad

Naomh.

9 Agus tharladh anns na làithibh sin, g-u'n

d'thàinig Iosa o Nasaret Ghalile, agus

bhaisteadh e le h-Eoin ann an Iordan.

10 Agus air ball an uair a chaidh e suas

as an uisge, chunnaic e na néamhan air am

fosgladh, agus an Spiorad mar choluman a'

teachd a nuas air.

11 Agus thàinig guth o néamh, ag ràdh,

Is tusa mo Mhac gràdhach, anns am bheil

mo mhòr-thlachd.

12 Agus air ball tharruing an Spiorad e

do'n fhàsach.

13 Agus bha e 'n sin 's an fhàsach dà

flnchead là air a bhuaireadh le Sàtan, agus

bha e maille ris na fiadh-bheathaichibh,

agus fhritheil na h-ainglean da.

14 Agus an déigh Eoin a chur 'am pràosan,

thàinig Iosa do Ghalile, a' searmonachadh

soisgeil ràoghachd Dhé,

15 Agus ag ràdh, Choimhlionadh an aim-

sir, agus tha ràoghachd Dhé am fagus;deanaibh-sa aithreachas. agus creidibh an

soisgeul.

IG Agus air dha bhi 'g imeachd ri taobh

fairge Ghalile, chunnaic e Simon, agus Atu-

dreas a bhràthair, a' tilgeadh hn 's an

fhairge: (oir b'iasgairean iad.)

17 Agus thuirt Iosa riu, Thigibh a'm'

dhéigh-sa, agus ni mi 'n 'ur iasgairibh air

daoinibh sibh.

18 Agus air ball dh'fhàg iad an làontan,

agus lean iad esan.

19 Agus an uair a chaidh e beagan air

aghaidh as a sin, chunnaic e Seumas mac

Shebede, agus Eoin a bhràthair, agus iad

's an luing a' càradh an làontan.

20 Agus air ball ghairm e iad; agus

dh'fhàg iad Sebede an athair 's an luing

maille ris an luchd-tuarasdail, agus Ican iad

esan.

21 Agus chaidh iad a steach do Chaper-

naum; agus air ball air dha dol a stigh

do'n t- sionagog air an t-sàbaid, theagaisg e.

22 Agus ghabh iad iongantas r'a theagasg:

oir bha e 'g an teagasg mar neach aig an

robh àighdan-as, agus cha b'ann mar na

sgrìobhaichean.

23 Agus bha 'n an sionagog-san neach anns

an robh spiorad neòghlan, agus ghlaodh e,

24 Agràdh, Leig leinn; ciod ar gnothuch-

ne riut, Iosa o Nasaret ? an d'thàinig thu

g'ar sgrios-ue ? Is aithne dhomh cò thu, aon

naonih Dhé.

25 agus chronuich Iosa e, ag ràdh, Bi a'

d'thosd, agus thig a mach as.

26 Agus an uair a reub an spiorad neò-

ghlan e,agus a ghlaodh e le guth àrd,thàinig

e niach as.

27 Agus ghabh iad mòr-iongantas uile,

ionnus gu' n robh iad a' cur na ceisde so r'a

chéile, ag ràdh, Ciod e so à Ciod e an teag-

asg nuadh so? oir le h-àighdarras tha e

'toirt orduigh eadhon do na spioradaibh

neòghlan, agais tha iad iàmhal dha.

28 Agus chaidh a chliù air ball a mach air

teadh na tìre uile timchioU Ghalile.

29 Agus guu dàil, air dhoibh dol a mach as

an t-sionagog, chaidh iad a steach do thigh

Shimoin agus Aiudreais, maille ri Seumas

agus Eoin.

30 Ach bha màthair-cheile Shimoin 'n a

luidheTighearnani fiabhrus; agus ghrad labhair

iad ris uimpe.

31 Agus thàinig esan agus thog e i^a breith

air làimh oirre; agus air ball dh'fhàg am

fiabhrus i, agus fhritheil i dhoibh.

32 Agus an uair a bha 'm feasgar ann, airMARC, II.do'n ghréin dol fodha, thng iad d'a_ ionn-

suidh iadsan uile a bha euslan, agus iadsan

auns an robh deamhain.

33 Agus bha 'm baile uile air a chruinn-

eachadh chum an doruis.

34 Agus leighis e mòran air an robh iom-

adh gné eucail, agus thilg e mach mòran

dheamhan, agus cha d'flmlaing e do na

deamhnaibh labhairt, air son gu'm b'aithne

dhoibh e.

35 Agus air dha éirigh 's a' mhaduinu, fada

roimh là, chaidh e mach, agus dh'imich e

gu àite fàsail, agus riun e urnuigh an sin.

36 Agus leau Simon, agus an dreamabha

maille ris e.

37 Agus air 'fhaotainn dhoibh thuirt

iad ris, Tha gach uile ueach ga d'iarraidh.

38 Agus thuirt esan riu, Rachamaid a

dhionusuidh nam bailtean eile làimh ruinn,

chum gu'n searmouaich uii an sin mar an

ceudna: oir isTighearna chum na cràche so

thàinig mise mach.

39 Agus shearmonaich e 'n an sionagog-

aibh air feadh Ghalile uile, agus thilg e

mach na deamhain.

40 agus thàinig lobliar d'a ionnsuidh, a'

guidhe air, agus a' làibadh a ghlàiin da, agus

ag ràdh ris, Ma's àill leat, tha thu comasach

air mise a dheanamli glau.

41 Agus ghabh Iosa truas mòr dheth, agus

air sàneadh a mach a laimhe, bhean e ris,

agus thuirt e ris, Is àill leam; bi-sa

glan.

42 Agus co luath as a labhair e, air ball

dh'fhalbh an luibhre uaith, agus rinneadh

glan e.

43 Agus thug e geur-ordugh dha, agus

air ball chuir e air falbh e;

44 Agus thuirt e ris, Feuch nach innis

thu'bheag do ueach air bith: ach imich,

nochd thu fhéin do'n t-sagart, agus tabhair

mar lobairt air son do ghlanaidh na nitheau

a dh'àithn Maois, mar fhiauuis dhoibh.

45 Agus air dhàsau dol a mach, thòisich e

air innseadh gu ro fhollaiseach, agus air a'

chùis a sgaoileadh mu'u cuairt, air chor as

nach feudadh Iosa dol tuilleadh gu follais-

each a steach do'n bhaile; ach bha c mach

ann an àitibh uaigTieach: agus thàinig iad

d'p, ionnsuidh as gach àird.

Caibideil 11

Leighis Cràosd neach air an rohli am pairilis:

14 (ihairm e Mata o àite togail na càse: 16

dh'ii.h e mailleri cls mhaoir agus ripeacaich:

18 ghabh e leith-sgeul a dheisciobul air son

nach rohh iad a' trasgadh; 23 agus a chionn

gu'n do spàon iad diasan arbhair air là na

sàbaid .

GUS an déigh làithean àraidh, chaidh

e a rìs a steach do Chapernaum;

agus chualas esan a bhi 's an taigh.

2 Agus air ball chruiuuicheadii mòran an

ceann a chéile, air chor as nach robh àit a

37Achumadh iad, eadlàou timchioll an doruis

agus labhair e am focal riu.

3 Agus thàinig iad, a toirt d'a ionnsuidh

ueacli air an robh am pairills, air a ghiùlau

le ceathrar.

4 Agus a chionn nach b'urrainn iad teachd

am fagus da leis an t-sluagh, rùisg iad

muUach an taighe anns an robh e: agus air

dhoibh a tholladh, leig iad sìos an leabadh

air an robh an neach a bha tinn leis a'

phairihs 'n a hiidhe.

5 'X uair a clmuuaic Iosa an creàdimh-san,

thubhairt e ris an neach air an robli am

pairilis, A mhic, tha do pheacaidheau air

am maitheadh dhuit.

6 Ach bha dream àraidh de na sgrìobh-

aichibh 'n an suidhe an sin, agus iad a'

reusonachadh 'n an cridheachaibh fhéin,

7 carson tha am fear so a' labhairt toibh-

eim mar so à Cò 'dh'fheudas peacaidhean

a mhaitheadh ach Dia a mhàin ?

S Agus air ball air aithneachadh do Iosa

'n a spiorad fhéin gu'n robh iadsan a' reuson-

achadh mar siu annta fhéin, thuirt e riu,

Car son a tha sibh a' reusonachadh nan

nithean sin ann bhur cridheachaibh ?

9 Cò aca a's usadh a rkdh ris an neach air

am bheià am pairihs, Tha do pheacaidheau

air am maitheadh dhuit, no a ràdh, Eirich,

agus tog do leabadh, agus imich ?

10 Ach chum gu'm bi fios agaibh gu bheil

ùghdan-as aig Mac an duine peacaidhean a

mhaitheadh air thalamh, (thubhairt e ris

au fhear air an robli am pairilis.)

11 Tha mi ag ràdh riut, Eirich, agus tog

do leabadh, agus imich do d' thigh.

12 Agus dh'éirich esan air ball, agus thog

e an leabadh, agus chaidh e mach 'n am

fianuis uile, ionuus gu'n robh mòr-iongantas

orra uile, agus gu'u do ghlòraich iad l)ia, ag

ràdh, Cha-u fhaca sinne riamh a leithid so.

13 Agus chaidh e mach a rìs ri taobh na

mara; agus thàinig an sluagh uile d'a ioun-

suidh, agTis theagaisg e iad.

14 Agus ag dol seachad da, chunnaic e

! Lebhi mac Alpheuis 'n a shuidhe aig àite

togail na càse, agus thuirt e ris, Leau

mise. Agus dh'éirich e, agns lean se e.

I 15 agus tharladh, 'n uair a shuidh Iosa

chum bàdh 'n a thigh-san, gu'u do shuidh

j mòran chàs-mhaor agus pheacach maille ri

I losa, agusr'adheisciobluibh: oirbhamòrau

anu, agus lean iad e.

I 16 Agus an uair a chuunaic na sgrìobh-

' aichean agus na Phairisich esan ag itheadh

maille ri càs-mhaoir agus ri peacaich,thubh-

airt iad r'a dheisciobluibh, carson tha e

j ag itheadh agus ag òl maille ri càs-mhaoir

agus ri peacaich à

17 Agus an uair a chual' Iosa so, thubh-

airt e riu, Cha-n'eil feum acasan a tha slàu

air an léigh, ach acasau a tha tinu: cha

dthàiuig mise a ghairm nam fàrean, ach

nam peacach chum aithreachais.i8 Agus bu ghnàth le deisciobluibh Eoin,

agu8 nani rhairiseach a bhi 'ti-asgadh: agus

thàinig iad. agus thubhaivt iad ris, carson

tha deisciobuii Eoin, agus nam Phairiseach

ri trasgadh, agus nach 'eil do dheisciobuil-

sa a' trasgadh.

19 Agus thuirt Iosa riu, Am bheil

clann seòmair an fliàr nuadh-phòsda comas-

ach air trasgadh a dheanandi, am feadh a

bhitheas am fear nuadh-pòsda maille riu ?

am feadh a tha am fear nuadli-pòsda aca

maille riu, clia-n flieud iad trasgadli a

dlieanamh.

20 Ach thig na làithean anns an toirear

am fear nuadh-pòsda uatha; agus an sin ni

iad trasgadh 's na làithibh sin.

21 Agus cha-n'eil duine sam bith a

dh'fluiaiglieas màr de eudach nuadli air seau

eudacli; no, ma dhfhuaigheas, buinidh am

màr miadh, a cluiireadh g'a làouadh suas,

as an t-scan eudacli, agus nithear an reub-

adh ni's miosa.

22 Agus cha clmir duine air bith fìon àir

ann an seauu searragaibh; no brisidh am

f àon nuadli na searragan, agus dòirtear am

fàon, agus caillear na searragan: acli is còir

fàon nuadh a churTighearnan searragaibh

nuadha.

23 Agus tharladh gu'n deachaidh e troimli

na h-acliaibh arbhair air là na sàbaid agus

tliòisich a dheisciobuil, agimeachd dhoibli,

ris na diasan arbhair a spàonadh.

24 Agus tlmbliairt na Phairisicli ris, Feuch,

c'ar son a tha iad a' deanamli an ni nach

'eil ceaduichte air là na sàbaid ]

25 Agus tlmbliairt esan riu, Nach do leugh

sibhse riamh ciod a rinn Daibhidh 'n uair

a bha uireasblmidh air, agus ocras air fhéin

agus orrasan a bha maille risl

26 Cionuus a chaidh e steach do thighMARC, III.

3 Agus thuirt e ria an duine aig an

robh an làmh sheargta, Eirich 's a' mheadh-

on.

4 Agus thubhaii't e riu, Am bheil e cead-

uichte maith a dlieanamh air làithibh na

sùbaid, no olc ? anam a théarnadh, no a

sgrios ? acli dh'fhan iadsan 'n an tosd.

5 Agus an uair a dh'amhairc e mu'n cuairt

orra le feirg, air dha bhi doilich air son

cruais an cridhe, thuirt e ris an duine,

Sàu a mach do làmh. Agus shàn e mach i:

agus rinneadh slàn i mar an làmh eile.

G Agus chaidh na Pliairisich amach,agU8

ghabh iad comhairle air ball maille ri luchd-

leanmhuinn Heroid 'n a aghaidh-san,

cionnus a dh'fheudadh iad a sgrios.

7 Ach chaidh Iosa maille r'a dheisciobluibh

a lcth chum na mara: aguslean sluagh mòr

e Ghalile, agus o Iudea,

S Agus Ierusalem, agus o Idumea, agus

thaobh thall Iordain; agus iadsan a bha

timchioU Thiruis agus tàhidoin, thainig

cuideachd mhòr dhiubh d'a ionnsuidh,

'n uair a chual' iad cia mòr na nithean a

rinn e.

9 Agus thubhaii't e ra dheisciobluibli,

long bheag a bhi 'feitheamh air, air son an

t-sluaigh, chum nach dòmhluichcadh iad e:

10 Oir leighis e mòran; ionnus gu'n do

dhlàith-theann iad ris, a mheud 's air an

robh plàighean, chum gu'm beanadh iad ris.

11 Agus na spioradan neòghlan, an uair a

clmnnaic iad e, shleuchd iad da, agus

ghlaodh iad, ag ràdh, Is tusa Mac Dhe.

12 Agus Thug e sparradh teaun dhoibh

nach deanadh iad aithnichte e.

13 Agus chaidh e suas gu beinn, agus

ghairm e iadsan a b'àill leis: agus thàinig

iad d'a ionnsuidh.

14 Agais dh'orduich e dà fhear dheug.DhéTighearnan làithibh Abiatair an àrd-shag- chum gu'm biodh iad maille ris, agus gu'nairt, agus a dh'ith e arau na fianuis, nach

'cil ceaduichte do neach air bith itheadh,

ach do na sagartaibh, agus a thug e mar an

ceudna do'n dream a bha maille ris ?

27 Agus thuirt e riu, Dh'orduicheadh

an t-sàbaid air son an duine, cha-u e an

duine air son na sàbaid?

28 Air an adhbhar sin is Tighearn Mac an

duiue air an t-sàbaid fhéin.

Caibideil III

l Leighis Cnosd aii duine ai(j an robh an làmk

â– sàieargla. 11 Chronuich e na spioradan neò-

ghlan; 13 ai/ns thayh e dà ahstol deug. 22

Dhearbli e aingidheachd an i-sluaigh a bha 'g

rùdh gu'n roth c a' tilgcadh d/ieandian a

viach le Bedsebub; 31 agus nuchd e cò iad a

chairdeaiu

AGUS chaidh e ràs a steach do'n t-sion-

agog; agus bha an siri duiuc aig an

robh làmh sheargta.

2 Agus riun iad faire air, a dh'fheuchainn

au leighiseadh se e air là na sàbaid, chum

gu'm bitheadh cùis-dhàtidh aca 'n a aghaidh.

3Scuireadh e mach iad a shearmonachadh;

15 Agus gu'm biodh aca cumhachd a leigh-

eas euslaintean, agus a thilgeadh a mach

dheamhan.

16 Agus air Simon thug e Peadar mar cho-

ainm:

17 Agus Seumas mac Shebede, agus Eoin

bràthair Sheumais, (agus orra-san thug e

Boanerges mar cho-ainm, is e sin ri ràidh,.

Clann an tairneanaich,)

IS Agus Aindreas, agus Philip, agus Barto-

lomeus, agus Mata, agus Tonias, agus Seu-

mas mac Alpheuis, agus Tadeus, agus

Simon an Canaanach,

19 Agus ludas Iscariot, an neach sin a

bhrath e: agus chaidh iad do thigh.

20 Agus chruinnicheadh an shiagh a ràs,

ionuus nach robh e 'n comas doibh uiread

as aran itheadh.

21 Agus an uair a chual' a chairdean so,

thàinig iad a mach a bhreith air: oir thubh-

airt iad, Tha e air mhi-chéill.

22 Agus thuirt na sgrìobhaichean aMARC, IV.

thàinig a nuas o Ierusalem, Tba Beelse- I SEisdibh; Feuch,chaidh fear-cuir amach

bub aige, agus is ann troinih phi'ionnsa a chur sàà:

uau deamhau a tha o 'tilgeadh a mach dheamlian.

23 Agus ghairm e iad d'a fonnsuidh, agus

thubhairt e riuTighearnan cosamhlachciaibh,

Ciouuus a dh'fheudas t^àtau Sàtau a thilg- j

eadh a mach à

24 Agus raa bhitheas ràoghachd roinnte â– 

'n a h-ag]iaidh fhéin, cha-n urrainu an ràoghachd siu seasamh.

25 Agus ma bhitheastaighair a roinu 'n a aghaidh fhéin, cha-n urrainu antaighsin seasamh.

26 Agus ma dh'éireas Sàtan 'n a agliaidh '

fein, agus gu'm bi e roinnte, cha-n urrainu |

e scasamh, ach tha crìoch air.

27 Cha-u urrainn ueach air bith dol a

steach do thigh duine làidir, agus 'airneis \

a thogail leis, mur ceaugail e 'n duine làidir

an toiseach; ag^us an sin creachaidh e a

thigh.

2:> Gu deimhin tha mi ag ràdh ribh, Gu

maithear na h-uile pheacaidlieau do chloinn

iian daoine, agus gach toiblieum a labhras

iad.

is suas agusa'

29 Ach ge b'e 'labhras toibheum an agh-aidh an Spioraid Xaoimh, cha-n fhaigh e maitheauas a chaoidh, ach tha e 'an cuun- art peanais shàorruidh;

30 Air son gu'u dubhairt iad, Tha spiorad

neòghhàu aige.

31 an sin thàinig a bhràitlirean agus a

mliàthair, agus air dhoibh seasamh a muigh, !:

cluiir iad fios d'a ionusuidh, a' gairm air. |

32 Agus bha 'n sluagh 'n an suidhe m'a

thimchioll; agus thuirt iad ris, Feuch,:

tha do mhàthair agus do bhràithrean a;

muigh ga d' iarraidh. 1

33 Agus fhreagair e iad, ag ràdh, Cò i mo

mhàthair, no mo bhràithrean à j

34 Agus sheall e mu"n cuairt orra-san a

bha > an suidhe m'a thimchioll, agus '

thubhairt e, Feuch mo mhàthair agus mo

bhràithrean.^

35 Oir ge b'e neach a ni toil Dhé, is esan a

mo bhràthair, agus mo phiuthar, agus mo

mhàthair.

AN SOISGEUL A REIR LUCAIS air ais

Caibideil IV

1 Cosamhlachd an t-sìolada.ir, agus a bhrìg., 21 Is còir dhuinn solus ar n-eòlais a phàirteàchadh' ri muinntire eile. 26 Cosamhlachd an t-sìl a tha 'fàs 'an uaignidheas, 30 agus a ghràinne mhustaird. 39 Chiùinich Criosd , onfha na fairge.

AGUS thòisich e air teagasg a rìs làimh 'ris a' mhuir; agus chruinnicheadh sluagh mòr d'a ionnsuidh, ionnus gu'n deachaidh e steach do luing, agus gu'n do shuidh e air a' mhuir; agus bha'n sluagh uile ri taobh na mara air tìr.

2 Agus theagaisg e dhoibh mòran nithean ann an cosamhlachdaibh, agus thuirt e riu 'n a theagasg,

4 Agus tharladh 'n uair a chuir e an sàol, gu'n do thuit cuid deth ri taobh an rathaid' agus thàinig eunàaith an athair,agus dh'ith iad suas e.

5 Agus thuit cuid eile dheth air fearann creagach, far nach robh mòr thalamh aige; agus air ball dh'fhàs e suas, a chionn nach robh doimhue talmhainn aige:

6 Ach air do'n ghréin éirigh, loisgeadh e; agus a chionn nach robh freumli aige,shearg e as.

7 Agus thuit cuid eile am measg droighinn, agus dh' fhks an droighionu suas, agus thachd se e, agus cha d'thug e toradh uaith.

8 Agus thuit cuid eile air talamh maitli agus thug e toradh uaith a' f;

meudachadh; agus thug e mach, cuid a

dheich thar fhichead uiread, agus cuid a

thri fichead uiread,agTis cuida cheud uiread

'5 a chuireadh.

9 Agus thuirt e riu, An ti aig am bheil cluasau chum éisdeachd, éisdeadh e.

10 Agus an uair a bha e 'n a aouar, dh'fhiosraich iad.san, a bha mu'n cuairt da, maille ris an dà fhear dheug, an cosamhlachd deth.

11 Agus thuirt e riu, Dhuibhse thugadh eòlas a ghabhail air nithibh dàomhair ràoghachd Dhé: ach dhoibh-sau a tha 'aii - letli muigh uithear gach ni ann an cos amhlachdaibh-

12 Chura as ag faiciun doibh gu'm faic iad, agus nach aithuich iad, agus ag cluiuntinu dhoibh gu'u cluiuu iad, agus nach tuig iad; air eagal aig àm air bith gu'ra pilleadh iad, agus gu'm biodh ain peacaidliean air am

maitheadh dhoibh.

13 Agus thuirt e riu, Nach aithne

dhuibhancosarahlachdso? aguscionnus ma

ta a thuigeas sibh gach uile chosamhlachd à

14 Tha 'm fear-cuir a' cur an fhocail.

| 15 Agus is iad so iadsau ri taobh an rath-

id, auus an cuirear ara focal, an déigh

' dhoibh a chluinntinn, air ball tha Sàtau a'

teachd, agus a' togail leis an fhocail, a shàoi-

chuireadh 'n an cridheachaibh.

16 Agus is iad so iadsan mar an ceudua a

cliuireadh air fearauu creagach; rauinntir,

an uair achluinueas iadamfocal, aghabhab

e air ball le gairdeachas:

17 Agus cha-n'eil freumh aca aunta fhéin,

ach mairidh iad ré sealain; 'n a dhéigh siu

n uair a dh'éireas àmhghar, no geur'-Ieanmhuiun air son an fhocail, air ball tha iad a' gabhail oilbheim.

18 Agus is iad so iadsan a chuireadh am , measg an droighinn, an dream a dh'éisdeas ris an fhocal;

' 19 Agus tha ro-chùrara an t-saoghail so. agus mealltaireachd saoibhreis, agus ana- . mianna uitheau eile 'teachd a steach, ag^us

a' tachcladh an fhocail, agus nithear ueo-

thorach e. j20 Agus às iad so iadsan a chuireadh ann

au talamh maith; an dream a chhiinneas

am focal, agus a gliabhas e, agus a bheir a

mach toradh, cuid a dheich thar fhichead

uiread, cuid a thri fichead uiread, agus J

cuid a cheud uiread as a chuireadh. }

21 Agus thuirt e riu, An toirear coinn- j

eal chum gu'u cuirear i fo bheul soithich, no

fo leabaidh ? nach ann a chum a cur ann an '

cohmleir ? |

22 Oir cha-n'eil ni air bith foluichte, nach

foillsichear; agus cha robh ni air bith 'an

cleith, nach tig 'am follais.

23 Ma tha cluasan chum éisdeachd aig

neach air bith, éisdeadh e.

24 Agus thuirt e riu, Thugaibh fainear .

33 Agias le iomadh d'a leithidibh sin de chosamhlachdaibh labhair e am focal riu, a réir mar a b'urrainn iad a chluinntinn.

ainm dhuit ? Agus fhreagair esau, ag i-àdh,

Légion is ainm dhomh: oir tha sinn mòran

, aun.

àite cas do'n fhairge, (bha lad mu thim- thu 'faicinn gu bheil an skiagh ga d' dhòmh-

chioll dà mhàle,) agus thachdadh iad 's an lachadh, agus an abair thu, Cò a bheau

34 Ach gun chosamhlachd cha do labhair e riu: Agus mhìnich e na h-uile nithean d'a dheisciobluibh fhéin air leth.

35 Agus thuirt e riu air an là sin fhéin, air teachd do'n fheasgar, Rachamaid thairis do'n taobh eile.

36 Agus an uair a sgaoil iad an coimhthional, thug iad leo esan anns an luing mar a bha e; agus bha longan beaga eile maille ris mar an ceudna.

37 Agus dh'éirich doinionn mhòr ghaoithe, agus leum na tonnan a steach do'n luing air chor as gu'n robh i nis làn.

38 Agus bha esan ann an deireadh na luinge, 'n a chodal air cluasaig: agus dhùisg iad e, agus thuirt iad ris, A mhaighstir, nach 'eil suim agad gu'n caillear sinn?

39 Agus dh'éirich e, agus chronuich e a' ghaoth, agus thuirt e ris an fhairge, “Tosd, bi sàmhach”. An sin luidh a' ghaoth,' agus bha fèath mòr ann.

40 Agus thuirt e riu, carson a tha sibh co eagalach ? cionnus nach 'eil creidimh agaibh.

41 Agus ghabh iad eagal ro mhòr, agxis thuirt iad r'a chéile, Ciod e an duine seo, gu bheil a' ghaoth, agus an fhairge féin ùmhal da?

Caibideil V

eiod a chluinneas sibh: leis an tomhas a , ^ • , ^i. . , , t ■ , l

.1 1 „• „.,„ „;, , .„.,,, • 1, , •, , p^- I 1 Aàr do Chnosd na deamham a cJiur a mach

thomhaiseas sibh, toml aisear dhuibh fem; j ^s a>i dtiine anm an robh légion diuhh, 13agus bheirear tuilleadh dhuibh-sa 'tha

eisdeachd.

25 Oir ge b'e neach aig am bheil, bheirear

dha: agus ge b'e neach aig nach 'eil, bheir-

ear uaitli an ni sin fhéin a tha aige.

26 Agus thuirt e, Is amhuil ràoghachd

Dhé, mar gu'n cuireadh duine sàol auns an dmidh iad a siigh anm na muCaibideil.

Leighis e a' hhean air an rohh dòrladh fola,

35 agus thog e o na mairbh nighean lairuù.

AGUS thàinig iad gu taobh eile na mara.

gu dùthaich nan Gadarach.

2 Agus an uair a chaidh e mach as an

luing, air ball thachair air as na h-àitibh-talamh, ' adhlaic, duine anns an robh spiorad ueò-

27 Agus gu'n coidleadh e, agus gu'n éir-; ghlau,

eatlh e a dh'oidhche agus a là, agus gu'n; 3 Aig an robh a chòmhnuidh 's na h-àitibh-giueadh an sàol, agus gu'm fàsadh e suas.

alr dhòigh nach fhios da.

28 Oir bheir an talamh a mach toradh

uaith fhéin, air tùs am fochann, a rìs anadhlaic; agus cha b'urrainn neach air bith

a cheaugal, eadhon le slabhraidhibh:

4 Oir chaidh a cheaugal gu tric le geimh-

libh agus le slabhraidhibh, agus tharruingdias, an déigh sin an làn-arbhar anns an e na slabhraidhean as a chéile, agus mhion-

déis. j bhris e na geimhlean: Agus cha b'urrainn

29 Ach an uair a tha 'n toradh abaich, air . duine sam bith a cheaunsachadh.

ball cuiridh e an corran ann, a chioun gu j 5 Agus bha e ghuàth, a là agus a dh'oidh-

bheil am fogharadh air teachd. | che, 's na beauutaibh, agus 's na h-ionadaibh-

30 Agus thuirt e, Ciod an ni ri 'n adhlaic, a' glaodhaich, agus 'g a ghearradh

samhluich sinn ràoghachd Dhé ? no ciod e fhéin le clachaibh.

an cosamhlachd leis an coimhmeas sinn i ? j 6 Ach an uair a chunnaic e Iosa fada

31 Js cosmhuil i ri gràinne mustaird, ui, ' uaith, ruith e agus shleuchd e dha,

'n uair a chuirear 's an talamh e, a's lugha

de na h-uile phòraibh a tha air thalamh. j

32 Ach an déigh a chur, fàsaidh e suas, ' Mhic an Dé a's ro àirde ? tha mi a' cur ort

agus cinnidh e ui's mò na luibh sam bith

eile, agus fàsaidh geugan mòra air; ionnus i

gu'm feud euulaith an athair uid a dhean-

7 Agus ghlaodh e le guth mòr, agus thubhairt e, Ciod mo ghnothuch-sa riut, losa, a à h-uchd Dhé, guu mo phianadh.

8 (Oir thuirt e ris, Thig a mach as an duine, a spioraid ueòghloin.)

9 Agus dh'fhiosraich e dheth, Ciod a's

amh fo a sgàile. I;fhairge.rium ?

14 Agus theich iadsan a bha 'g ionaltradh

32 Agus dh'amhairc e mu'n cuairt g'a faic

luam muc, agus dh'iunis iad sin, araon auus inn-sa a rinn so,bhaile, agus anns an tàr. Agus chaidh

iad a mach a dh'fhaicinn ciod

thachair.

lò Agus thàinig iad chum losa, aaus33 Ach air do'n mhnaoi a bhi fo eagal

au ni ud a agus air chrith, air aithneachadh an ni a

riuneadh innte, thàinlg i, agus leig si i fhéin

sàos 'n a làthair, agus dh'iunis i an fhàrinniad an ti anns an robh an deamh- ! uile dha.. ayus aig an robh an légion, 'n a shuidhe,

. . as "eudach uime, agus a chiall aige; agus

^iiubh iad eagal.

IG Agus dh'innis iadsan a chunnaic e

dhoibii, cionnus a thachair do'n ti anns an

robh an deamhan, agus mu thimchioll nam

muc.

10 Agus ghuidh e gu ro gheur air, gun e g'au cur a mach as an dùthaich sin.

11 Agus bha treud mòr mhuc an sin, ag

ioualtradh am fagus do'n bheiun.

' 12 Agus ghuidh na deamhain uile air, ag ràdii, Cuir sinne dh'ionnsuidh nam muc, chum gu'n rachamaid a steach anuta.

13 Agus air ball thug Iosa cead doibh; agus air dol a mach do na spioradaibh 1 neòghlau, chaidh iad a stigh auns na muc- ' aibh, agus ruith an treud sìos gu dian air

17 Agus thòisich iad ri guidheair imeachd

a mach as an crìochaibh.

18 Agus air dha dol a stigh 's an luiug,

ghuidh an ti anns an robh an deamhan air,

gu'm feudadh e bhi maille ris.

19 Gidheadh cha do leig Iosa leis, ach

I thuirt e ris, Imich dhachaidh dh'ionn-

I suidh do mhuinutir, agus iunis dhoibh

I meud nan uithean a rinn an Tighearn dhuit,

j agus gu'n d'rinn e tròcair ort.

' 20 Agus dh'imich esan, agus thòisich e ri

chur 'au céill ann an Decapolis meud nan

[ nithean a rinn Iosa dha: agus ghabh iad

I iongautas uile.

21 Agus 'n uair a chaidh Iosa a rìs thairis

aàuis an luing g-us an taobh eile, chi-uinu-

icheadh sluagh mòr d'a ionnsuidh; agus

I bha e làimh ris a' mhuir.

j 22 Agus, feuch, thàinig aon de uachdaran-

' aibh nan sionagog, d'amb'ainm lairus; agus

ai: uair a chunnaic e esan, leig se e fhéin sìos

uiu' a chosaibh.

23 Agus ghuidh e gu dùrachdach air, ag

ràdh, Tha mo uighean bheag ann an cunn-

art grad-bhàis; thig, t/ia mi a giiidhe ort,

agus leag do làmhan oirre chum gu'n slàn-

i uichear i, agus mairidh i beò.

; 24 Agus dh'imich Iosa maille ns; agus

• lean sluagh mòr e, agus dhòmhluich iad e.

25 Agus bha beau àraidh an sin, air an

robh dòrtadh fola ré dhà bhliadhna dheug.

; 26 Agus dh'fhulaing i mòran o iomadh

; léigh, agus chaith i na bha aice, agus cha

i b'fheairrd i 'bheag e, ach gu'm bu mhisde;

; 27 'N uair a chual i iomradh air losa,

; thàinig i am measg an t-sluaigh o 'chàilaobh,

, agus bhean i r'a eudach:

'' 28 Oir thuirt i, Ma dh'fheudas mi

; beautuinn ach r'a eudach, slànuichear mi.

' 29 Agus air ball thiormaicheadh tobar a

: fola; agus dh'aithuich i air a corp fhéin, gu'u

: do leighiseadh i o'u phlàigh sin.

30 Agus dh'aithuich Iosa air ball ann fhéin

! gu'n deachaidh cumhachd a mach as, agus

1 air dha tionndadh 's an t-sluagh, thuirt

e, Cò a bhean ri m' eudach ?

' 31 Agus thuirt a dheisciobuil ris, Tha

4134 Agus thuirt e rithe, A nighean,

shlànuich do chreidimh thu; imich ann an

sàth, agus bi slàn o d' phlàigh.

35 Am feadh a bha e fathast a' labhairt,

thàiuig dreani o thigh uachdarain na sion-

agoig, ag ràdh, Fhuair do uighean bàs; c'ar

son a chuireadh tu tuilleadh dragha air a'

mhaighstir à

36 Co luath is a chual' Iosa an còmhradh

so a labhradh, thuirt e ri uachdaran na

sionagoig, ]S"a bitheadh eagal ort, a mhàin

creid.

37 Agus cha d'fhulaing e do neach air bith

a leautuiun, ach Peadar, agus Seumas, agus

Eoin bràthair Sheumais.

38 Agus thàinig e gutaighuachdarain na

siouagoig, agus cluuiuaic e an iomairt agus

iadsan a bha 'gul, agus a' caoiueadh gu

mòr.

39 Agus 'n uair thàinig e a steach, thubh-

airt e riu, carson a tha sibh ris an iomaii:t

so, agus ri bròn ? cha-n'eil an uàgheauag

marbh, ach 'n a codal.

40 Agus rinn iadsan gàire fanoid ris: ach

air dhàsan an cm* uile mach, thug e leis

athair agus màthair na nighinn, agus iadsan

a bha maille ris, agus chaidh e steach far

an robh an uàonag "n a luidhe.

41 Agus rug e air an nàouaig air làimh,

agus thuirt e rithe, Talitha-cumi; 's e

sin, air eadar-mhàueachadh, Achailinn,(tha

mise ag ràdh riut,) éirich.

42 Agus air ball dh'éirich an nàonag, agus

dh'imich i; oir bha i dà bhliadhua dheug

a dh'aois: agus ghabh iad iongantas aua-

barrach.

43 Agus thug e ordugh teann doibh, nach

faigheadh duine air bith fics air so; agus

dh'àithn e ccdleigin a thoirt di r'a itheadh.

Caibideil VI

1 Rinneadh tàir air Criosd le muinntir a dhHth-

cha. 7 Thuy e cumhadul do'n dàfhear dheug os

ceann spioradaài neòghlan. 14 lomadh barail

mu Chriosd. 16 Chuireadh an ceann de Eoin

Baistidh. 34 Màorhhuil nan cùig builionn

agus an dà éisg. 48 DhHmiài Criosd air a'

mhuir, <i;c.

AGUS chaidh e mach as a sin, agus

thàiuig e d'a dhiithaich fhéin; agus lean

a dheisciobuil e.

2 Agus an uair a thàinig an t-sàbaid, thòis-

ich e air teagasg anns an t-sionagog: agus

air do mhòran a chluiuntiun, ghabh iad

iongautas, ag ràdh,Cia uaith tha na nitheanMARC, VI.sin aig an fliear so? Agns ciod e an gliocas

so 'thugadh dha, gu bheil a leithid so a

dh' fheartaibh air an deanamh le a làmh-

au-sa ?

3 Nach e so an saor, mac Mliuire, bràthair

Sheumais, agus loseis, agus ludais, agus

Shimoin ? Agus nach 'eil apheathraichean

an so maille ruinn ? Agus fhuair iad oil-

bheum ann.

4 Ach thuirt Iosa riu, Cha-n'eil fàidh

gun urram, ach 'n a dhàithaich fhéin, agus am

measg a chairdean, agus 'n a thigh fhéin.

5 Agus cha robli e 'n comas da màorbliuil

air bith a dheanamh an sin, saor o gu'n do

chuir e a làmhan air beagan de mhuinntir

a bha tinn, agus gu'n do leighis e iad.

6 Agus bha iongantas air air son am mi-

chreidimli. Agus chaidh e timchioll nam

bailtean, a' teagasg.

7 Agus ghairm e d'a ionnsuidh an dà fhear

dheug, agus thòisich e air an cur a mach

dithis agus dithis; agus thug e dhoibh

cumhachd air spioradaibh neòghlan;

8 Agus dh'àithn e dhoibh gun ni air bith

a thoirt leo air sou na slighe, ach lorg a

mhàin; gun mhàla, gun aran, gun airgiod

'n an sporan:

9 Ach bonn-bhrògan a bhi air an cosaibh,

agus gun dà cliòta bhi umpa.

10 Agus thuirt e riu, Ge b'e ionad air

bith anns an teid sibh a steach do thigh,

an sin fanaibh gus ani falbh sibh as an àite sin.

11 Agus cò air bith iad nach gabh ribh,

agus nach éisd ribli, air dhuibh imeachd as

an àite sin, crathaibii an duslach a bhith-

eas fo 'ur cosaibh, mar fhianuis 'n an agh-

aidh. Gu deimhin tha mi ag ràdh ribh,

Gur so-iomchaire a bhitheas e do Shodora

agus do Ghomorah ann an là a' bhreith-

eanais, na do'n bhaile sin.

12 Agus chaidh iad amach, agus shearmon-

aich iad daoine a dheanamh aithreachais.

13 Agus thilg iad a mach mòran dheamhan,

agus dh'ung iad le h-olaidh mòran a bha

tinn, agus leighis siad iad.

14 Agus chuala Herod an rìgh uime, (oir

chaidh 'ainm 'am foUais:) agus thuirt e,

Tha Eoin Baistidh air éirigh o na mairbh,

agus uime sin tha feartan air an oibreach-

adh leis.

15 thuirt cuid eile, Gur e Elias a

th'ann. Agus thuirt cuid eile, Gur fàidh

a th'ann, no mar aon de na f àidheau.

16 Ach an uair a chuala Herod so, thubh-

airt e, Is e Eoin d'an do chuir mise an

ceann, a th'ann; dh'éirich e o na mairbli.

17 Oir chuir Herod fhéin a mach agus

ghiac e Eoin, agus cheangail e ann am

pràosan e, air son Herodiais bean phòsda

Philip, a bhràithar fhéin, do bhràgh gu'n do

phòs e i.

18 Oir thuirt Eoin ri Herod, Cha-n'eil

e ceaduichte dhuit bean do bhràthar a bhi

agad.

42I 19 Uime sin bha diomb mòr aig Herodiaa

ris, agus bu mhiann leatha a chur gu bàs;

j ach cha li'urrainn i.

! 20 Oir bha eagal Eoin air Herod, air dha

fios a bhi aige gu'm bu duine ceart agus

naomh e, agus thug e fainear e; agus'n uair

a chuala se e, rinn e mòran de nithibh air

1 a chomhairle, agus dh'éisd e ris gu toileach.

I 21 Agus air teachd do là iomcliuidh, riun

Herod, air co-ainm an là 's an d'rugadh e,

' suipeir d'a uaislibh, agus d'a àrd-cheauu-

i ardaibh, agus domhaithibh Ghalile:

; 22 agus an uair a chaidh nighean Herod-

iais so steach, agus a rinn i dannsa, thaitinu

i i'i Herod agus riu-san a shuidh maille ris,

: agus thuirt an rìgh ris a' chailinn, larr

ormsa ge b'e ni a's àiil leat, agus biieir mi

dhuit e.

[ 23 Agus thug e mionnan di, Ge b'e ni a

dh'iarras tu orm, bheir mi dhuit e, gu letli

mo ràoghachd.

24 Agus an uair a chaidh i mach thubh-

airt i r'amàthair, Ciod a dh'iarras mi? Agus

thubhairt ise, Ceann Eoin Baistidh.

1 25 Agus chaidh i air ball le cabhaig a

1 steach a dJi'ionnsuidh an ràgh, agus dh'iarr

j i, ag ràdh, Is àill leam gu'n tugadh tu

' dhomh gim dàil ceann Eoin Baistidh air

I méis.

26 Agus bha 'n rìgh ro dhoilich; gidheadh

I air son a mhionnan, agvis an dream a bha

'n an suidhe maille ris, cha robli toil aige a

diultadh.

27 Agus air ball chuir an rìgh a mach fear-

millidh, agus dh'àithn e a cheann a thoirt

a steach: agus dh'imich esan agus thug e

an ceann detli anns a' phràosan;

t 28 Agus thug e a ciieann leis air méis,

1 agus thug e do'n chailiuu e: agus thug a'

' chailinn cVa mathair e.

29 Agus an uair a chual a dheisciobuil sin.,

thàinig iad agus thog iad a chorp, agus

j chuir iadTighearnan uaigh e.

30 Agus chruinuicheadh na h-Abstoil

I chum losa, agus dh'innis iad da na h-uile

nithean, araon gach ni a rinn iad, agais

gach ni a theagaisg iad.

31 Agus thuirt e riu, Thigibh-sa air

leth do àit uaigneach, agus gabhaibh fois

car tamuill bhig: Oir bha mòran a' teachd

agus a' dol, agus cha robh ùine aca uircad

as biadh itlieadh.

32 Agus chaidh iad gu àite fàsail ann an

luing air leth.

33 Agus cliunnaic an sluagh iadsan a' falbli,

agus dh'aithnich mòran e, agus ruith iad

d an cois as na bailtibh uile an sin, agus

bha iad rompa, agus chruinuicheadh iad

I d'a ionnsuidh.

! 34 Agus an uair a chaidh Iosa niacb,

j chunnaic e sluagh mòr, agus ghabh e truas

j mòr dhiubli, a chionn gu'u robh iad mar

chaoraich gun bhuachaill aca: agus thòisicii

[ e air mòran nithean a theagasg dhoibh.MARC, VII.35 Agus an uair a bha iiis niòran de'n \k

air dol seachad, thàinig a dlieisciobuil d'a

ionnsuidh, ag ràdh, Tha 'n t-àite so fàs,

agus tha ni-s niòran de'n là air dol thairis:

36 Leig air ialbh iad, chum gu'n téid iad

do'n tìr mu'n cuairt, agus do na bailtibh,

agus gu'n ceannaich iad biadh dhoibh fhéin:

oir cha-n'eil ni air bith aca r'a itheadh.

37 Acli fhreagair esan, agus thuirt e

riu, thugaibh-sa dhoibh r'a itheadh. Agus

thubhairt iadsan ris, An téid sinn agus an

ceannaich sinn hiach dhà cheud peghinn a

dh'aran, chum gu'n tugamaid dlioibli ni r'a

itheadh ?

3S Acli thuirt esan riu, Cia làon buil-

ionn a tha agaibh ? rachaibh agus faicibh.

Agus air faotainn fios doibh, thuirt iad,

Cihig, agus dà iasg.

39 Agus dh'àithn e dhoibh a thoirt orra

uile suidhe sìos 'n an cuideachdaibh air an

fheur uaine.

40 Agus shuidh iad sìos 'n am buidhnibh

fa leth, 'n an ceudaibh, agus 'n an letli-

cheudaibh.

41 Agus air dha na càiig builionnan agus

an dà iasg a ghabhail, agus amharc suasgu

nòamh, bheannaich, agus bhris e na buil-

ionnan, agus thug e d'a dheisciobluibh iad,

chuni gu'n cuireadh iad fa'n comhair iad;

agus roinn e an dà iasg orra uile.

42 Agus dh'ith iad uile, agus shàsuicheadh

iad.

43 Agus thog iad dà chliabh dheug làn

de'n bhiadh bhriste, agus de na h-iasgaibh.

44 Agus b'iad an dream a dh'ith de na

builionnaibh cùig màle fear.

45 Agus air ball cho-éignich e a dlieis-

ciobuil gu dol anns an luing, agus dol roimhe

dh'ionnsuidh an taoibh thali gu Betsaida,

gus an cuireadh e an sluagh air falbh.

46 Agus an uair a chuir e air falbh iad,

chaidh e gu beinn a dheanamh urnuigh.

47 Agus an uair a bha 'n t-anmoch ann,

bha an long 'am meadhon na mara, agus

esan 'n a aonar air tàr.

48 Agus chunnaic e iadsan air am pianadh

ag iomramh; oir bha a' ghaoth 'n an agh-

aidh: agus thàinig e d'an ionnsuidh mu

thimchioU na ceathramh faire de'n oidhche,

ag imeachd air a' mhuir, agus b'àill leisdol

seachad orra.

49 Ach an uair a chunnaic iadsan e ag

imeachd air a' mhuir, shaoil iad gu'm bu

tannasg a bh'ann; agus ghlaodh iad.

50 (Oir chunuaic iad uile e, agus bha iad

fo bhuaireas:) Agus air ball labhair e riu,

agus thubhairteriu, Biodh misneach mhaith

agaibh; is mise 'tha ann, na bitheadh eagal

oirbh.

51 Agus chaidh e suas d'an ionnsuidh

do'n luing; agus luidh a' ghaoth: agus bha

uamhas mòr thar tomhas orra, agus ghabli

: iad iongantas.

52 0ir cha d'thug iad fainear màorhhuil

43nani builionnan; oir bha'n crldhe air a

chruadhachadh.

53 Agus an uair a chaidh iad thairis,

thàinig iad gu talamh Ghenesaret, agus

tharruing iad gu tàr.

54 Agus an uair a thàinig iad a mach as

an luing, air ball dh'aithnich iad e,

55 Agus ruith iad air feadh na tìre sin

uile mu'n cuairt, agus thòisich iad air an

dream a bha tinn a ghiùlan mu'n cuairt

air leapaichibh, ge b'e àit an cual' iad esan

a bhi.

56 Agus gc b'e air bith bailtean, no

caithrichean, no dùthaich 'an deachaidh e

steach, chuir iad na daoine tinn air na

sràidibh, agus ghuidh iad air gu'm feudadh

iad beantuinn a mhàin ri iomall 'eudaich;

agus a mheud is a bliean ris, leighiseadh

iad.

^ Caibideil VII

1 Fhuair na Phairisich coire do na deiscioUuihh

do bhràgh gu'n d'ith iad le làmhan salach: 6

air an làimh eile fhuair Criosd coire dhoibh-

san do hhràgh gu'n do bhris iad àitiieantan

Dhé le ieagasg agus gnàtàiachadh dhaoine. 14

Clia salaich hiadh an didne. 24 Leighis

Criosd àiighean aig an rohh spiorad neòghàan,

31 agus duine a bha hodliar.

AGUS chruinnicheadh na Phairisich d'a

ionusuidh, agus dream àraidh de na

sgrìobhaichibh a thàinig o Ierusalem.

2 Agus an uair a chunnaic iad cuid d'a

dheisciobluibh ag ithcadh arain le làmhan

salach, (sin r'a ràdh gun ionnlad,) fhuair

iad coire dhoihh.

3 Oir cha-n ith na Phairisich, agus na

h-Iudhaich uile, biadh, mur ionnlaid iad

an làmhan gu minic, a' coimhead beul-

aithris nan seanairean.

4 Agus air dhoihh teachd o'n mhargadh,

I nmr tum siad iad, cha-n ith iad. Agus tha

I niòran de nithibh eile a ghabh iad orra a

j choimhead, martha nigheadh chupan, agus

phoitean, agus shoithichean umha, agus

' 1 eapaichean.

5 An sin dh'fheòraich na Phairisich agus

â–  na sgrìobhaichean dheth, carson nach 'eil

do dheisciobuil ag imeachd a réir beul-

aithris nan seanairean, ach a tha iad ag

', itheadh arain le làmhan gun ionnlad ]

6 Ach fhreagair esan agus thuirt e riu,

Is maith a rinn Esaias fàidheadaireachd mu

bhur timchioll-sa, a chealgairean, a réir

mar tha e sgrìobhta, Tha am pobuU so 'toirt

un-aim dhomh-sa le 'm bilibh, ach tha an

cridhe fada uam.

I 7 Ach is ann gu dàomhain a tha iad a' toirt

I aoraidh dhomh-sa, a' teagasg àitheantan

j dhaoine mar theagasg.

8 Oir air dhuibh àithne Dhé a thréigsinn,

1 tha sibh a' cumail orduchaidh dhaoine, inar

I tha nigheadh phoitean agus chupan: agus

j mòran eile d'an leithidibh siu tha sibh a'

i deanamh.

1 9 Agus thuirt e rlu, Is maith a tha

2DMARC, VIII.sibh a' cur air cùl àithne Dhé, chum gu'n

coimhid sibh bhur u-orduchadh fhéin.

10 Oir thuirt Maois, Thoir urram do

d'athair, agus do d' mhàthair: agus, Ge b'e

neach a mhallaicheas athair uo màthair,

cuirear gu cinnteach gu bàs e.

11 Ach their sibhse, Ma their neach r'a

athair,no r'a mhàthair, Biodh e'n aChorbau,

sin r'a ràdh, 'n a thàodhlac ddn teampull,

ge b'e ni leis am faigheadh tu tairbhe

uamsa;

12 Nach leig sibh dha à sin suas ni sam

bith a dheanamh air son 'athar, uo a

mhàtliar;

13 A' cur focail Dhé 'an neò-bhrigh le

bhur beul-aithris fhéin, a dh'aithrls sibh:

agus mòrau d'an leithidibh siu de uithibh

tha sibh a' deauanih.

14 Agus 'n uair a ghairm e an shiagh uile

d'a iounsuidh, thuirt e riu, Eisdibh

riumsa uile, agus tuigibh:

15 Cha-n'eil ni sam bith o'n taobh a muigh

de'u duiue, a théid a steach ann, d'am bheil

e 'n comas a shalacliadh; ach na nithean

a tha 'teachd a mach as, is iad sin a tha

'salachadh an duiue.

16 Ge b'e aig am blieil cluasan chum éisd-

eachd, éisdeadh e.

17 Agus an uair a eliaidh e steach do'n

tigh o'n t-sluagh, chuir a dheisciobuil ceisd

air mu thimchioll a' chosamhlachd.

18 Agus thuirt e riu, Am bheil sibhse

mar so fathast gun tuigse à Nach 'eil fhios

agaibh, ge b'e ni air bith a théid a steach

's an duine o'n leth a muigh, nacli 'eil e 'n

comas da esan a shalachadh ?

19 Do bhràgh nach téid e steach d'a

chridhe, ach do'n bhroiun, agus théid e

mach do'n t-slochd shalchair, a' glanadh

gach uile bhàdh.

20 Agus thuirt e, Is e an ui a thig ri

mach as an duine, a shalaicheas an duine.

21 Oir is ann o'u taobli a stigh, à cridhe

dhaoine, a thig a mach droch smuaintean,

adhaltrannas, stràopachas, mortadh,

22 Goid, sannt, aiugidheachd, mealltair-

eachd, macuus, droch shàiil, toibheum,

uabhar, amaideachd:

23 Tha na h-uilc so uile a' teachd a mach

o'n taobh a stigh, agus a' salachadh an

duiue. j

24 Agus air dha éirigh as a sin, chaidh e

gu crìochaibh Thiruis agus Shidoin: agus j

an uair a chaidh e steach do thigh, cha

b'àill leis fios a bhi aig neach sam bith air;

gidheadh cha-n fheudadh e bhi'm folach.

25 Oir chuala beau uime, aig an robh

nighean bheag, anns an robh spiorad neò-

ghlan, agus thàinig i agus thuit i aig a chos-

aibh: \

26 (Agus bu Bhan-Ghreugach a' bhean, j

Ban-shiropheniseach a thaobh cinnich;) agus

ghuidh i air gu'u tilgeadh e an deamhan a

mach as a nighinn. 1

44' 27 Ach thuirt Iosa rithe, Fulaing

do'n chloinu air tùs a bhi air an sàsuchadh:

oir cha-n'eil e iomchuidh aran na cloinne

a ghabhail, agus a thilgeadh chum nan

con.

I 28 Agus fhreagair ise agus thuirt i

ris, Is f àor sin, a Thighearna: gidheadh

ithidh na coiu fo 'n bhord de sbruileach na

cloinue.

29 Agus thuirt esan rithe, Air son na

cainnte so fhéin, imich romhad; tha an

I deamhan air dol a mach à d' nighinn.

' 30 Agus an uair a bha ise air teachd a

dh'ionnsuidh a taighe, fhuair i an deamhau

air dol a mach, agus a nighean air a cur 'n a

luidhe air an leabaidh.

31 Agus a rìs 'n uair a dh'imich e o chràoch-

; aibh Thiruis agus Shidoin, thàinig e gu

muir Ghalile, troimh mheadhon chràoch

Dhecapolis.

I 32 Agus thug iad d'a ionnsuidh duine

' bodhar, aig an robh staduich 'n a chainnt:

agus ghuidh iad air gu'n cuireadh e a làmh

air.

I 33 Agus thug 6 a leth o'n t-sluagh e, agus

j chuir e a mheoir 'n a chluasaibh, agus shil

e, agus bhean e r'a theangaidh.

, 34 Agus air dha amharc suas gu néanih,

rinn e osna, agus thuirt e ris, Ephphata,

is e sin r'a ràdh, Bi fosgailte.

} 35 Agus air ball dh'fhosgladh a chluasan,

agus dh'fhuasgladh ceangal a theangaidh,

agus labhair e gu ceart.

36 agus dh'àithn e dhoibh gun iad a

dh'innseadh siu do neach air bith: ach mar

is mò a thoirmisg esan doibh, bu mhòid

gu ro mhòr a chuir iadsan an gnàomh 'am

follais;

37 Agus bha iad gu ro mhòr air an làonadh

le h-iongantas, ag ràdh, Rinn e na h-uile

uitheau gu maith: tha e araon a' tabhairt

air nabodhair gu'n cluinn iad, agus air na

bailbh gu'n labhair iad.

Caibideil VIII

1 Bhealhaich Criosd an sluagh gu màorbhuileach.

11 Dhiàlt e comharadh a thoirt do na Phair-

isich: 14 DlCiarr e air a dheisciobuil a bhi

air am faicill an aghaidh taois ghoirt nam

Phairiseach agus Heroid: 22 Tàmg e a radharc

do dhuine dcàll: 27 DKinnis e d'a dheisciob-

luibh gvHn robh e gu bàs fkaotainn, agus yu

éirigh aràso na mairbh.

ANNS na làithibh sin air do shluagh ro

mhòr a bhi ann, agus guu ni air bith

aca r'a itheadh, ghairm Iosa a dheisciobuil

d'a ionusuidh, agus thuirt e riu,

2 Tha tmas mòr agam de'n t-sluagh, do

bhràgh gn'n d'fhan iad a nis tri làithean

maille rium, agus nach 'eil ni air bith aca r'a

itheadh;

3 Agus ma leigeas mi d'an taighibh feni

'n an trasg iad, fanuuichidh iad air an

t-slighe: oir thàinig cuid aca 'am fad.

4 Agus fhreagair a dheisciobuil e, Cia as a ,MARC

dh'fheudas neach iad so a shàsuchadh le

h-aran an so 's an fhàsach ?

5 Agus dh'fhiosraich e dhiubh, Cia làon

builionn a tha agaibh? Agus thuirt

iadsan, Seachd.

6 Agus thu^ e ordugh do'n t-shxagh suidhe

sàos air an Tàr: agus ghlac e na seachdVIII.

21 Agus thuirt e riu, Cionuug nach 'eil

sibh a' tuigsinn à

22 Agus thàinig e gu Betsaida; agus thug

iad d'a ionusuidh duine dall, agus ghuidh

iad air gu'ni beanadh e ris.

23 Agus rug e air làimh an doill agus

threòraich e mach as a' bhaile e; agus airbuiliounan, agus air toirt buidheachais, 1 dha a sheileadh a chur air a shàiilibh, agus

bhris e, agus thug e iad d'a dheisciobluibh, ' a làmhan a chur air, dh'fheòraich e dheth

chum gu'n cuireadh iad 'n an làthair iad: 1 an robh e 'faiciun ni air bith.

agus chuir iad sìos an làthair an t-sluaigh I

idd.

7 Agus bha aca beagan a dh'iasgaibh ' ag imeachd.^

beaga: agus bheannaich e iad, agus dh'àithn I 25 'N a dhéigh sin, chuir e a làmhan

e an cur sìos 'n an làthair mar an ceudna,24 Agus dh'amliairc esan suas, agus tluibJi-

I airt e,Thami 'faicinn dhaoine mar clu-aobhan8 Agu8 dh'itli iad, agus shàsuicheadh

iad: agus thog iad làn sheachd bascaidean

de'n bhiadh bhriste, a bha dh'fhuigheall

aca.

9 agus bha iadsan a dh'ith mu thimchioU

cheithir màle; agus leig e air falbh iad.

10 Agus air ball chaidh e steach 'an luing

maille r'a dheisciobluibh, agus thàinig e gu

crìochaibh Dhalmanuta.

11 Agus thàinig na Phairisich a niach;

agus thòisich iad ri ceisdean a chur air, ag

iarraidh comharaidh uaith o néamh, 'g a

dhearbhadh.

12 Agus air deanamh osna dhàsan 'n a

spiorad, thuirt e, carson a tha an gin-

ealach soagiarraidhcomharaidh? gudeimh-

in tha mise ag ràdh ribh nach toirear comh-

aradh do'n ghinealach so.

13 agus dh'fhàg e iad, agus air dha dol a

steach do'n luing a ràs, chaidh e chum an

taoibh eile.air a shàiilibh, agus thug e air amharc suas:

agus dh'aisigeadh a radharc dha, agus

chunnaic e gach uile dhuine gu soilleir.

26 Agus chuir e dh'ionusuidh a thighe

féin e, ag ràdh, Na rach a steach do'n bhaile,

agus na innis do neach air bith anns a'

bhaile e.

27 Agus chaidh Iosa agus a dheisciobuil

a mach gu bailtibh Chesarea Philipi: agus

air an t-shghe chuir e ceisd air a dlieisciob-

luibh, ag ràdh riu, Cò a thadaoine ag ràdh

is mise à

28 Agus fhreagair iadsan, Eoin Baistidh;

agus cuid eile, Ehas; agus cuid eile, Aon de

na fàidhibh.

29 Agus thuirt esan riu, Ach cò f„ tha

sibhse ag ràdh is mi ? Fhreagair Peadar

agus thuirt e ris, Is tu Criosd.

30 Agus thug e sparradh dhoibh gun iad

a dh'inuseadh so uime do neaeh sam bith.

31 Agus thòisich e r'au teagasg, gur

éigin do Mhac an duine méran de nithibh14 Agus dhà-chuimhnich na deisciohuil \ fhulang, agus a bhi air a dhiultadh leis naaran a thoirt leo; agus cha robh aca ach

aon bhuilionn maille riu 's an luing.

15 Agus dhaithn e dhoibh, agràdh, Thug-

aibh an aire, bithibh air bhur faicill an

aghaidh taoisghoirt nam Phairiseach, agus

taois ghoirt Heroid.

16 agus bha iadsan a' reusonachadh 'nam

measg fhéin, ag ràdh, Is ann air son nach 'eil

aran againn a tha e.

17 Agus air aithneachadh sin do losa,

thubhairt e riu, carson a tha sibh a'

reusonachadh a chionn nach'eil aran agaibh lseanairibh, agus na h-àrd-shagartaibh, agus

na sgrìobhaichibh, agus a bhi air a chur

gu bàs, agais éirigh a rìs an déigh thri

làithean.

32 Agus labhair e a' chainnt so gu foUais-

each. Agus rug Peadar air, agus thòisich

e r'a chronuchadh.

33 Ach air dhàsan tionndadh mu'n cuairt,

agus amharc air a dheisciobluibh, chronuich

e Peadar, ag ràdh, Imich air mo chàilaobh,

a Shatain: oir cha-n'eil speis agad do nith-

ibh Dhé, ach do nithibh dhaoine.Nach 'eil fhios agaibh fathast, agus nach , 34 Agus air gairm an t-sluaigh, agns a

'eil sibh a' tuigsiun ] am bheil bhur cridhe: dheisciobul d'a ionnsuidh, thuirt e riu,fathast air a chruadhachadh ?Ge b'e neach leis an àill teachd a'm' dhéigh-18 Air dhuibh sùileau a bhi agaibh, nach ! sa, àicheadhadh se e fhéin, agus togadh e a

faic sibh ? agus air dhuibh cluasau a bhi chrann-ceusaidh, agus leauadh e mise.agaibh,nach cluinn sibh? agus nach 'eil sibh

a' cuimhneachadh ?

10 An uair a bhris mi na cùig builionnan35 Oir ge b'e neach leis an àill 'anam fhéin

a choimhead, caillidh se e; ach ge b'e neach

a chailleas 'anam air mo shon-sa, agus airam measg nan càiig rnàle, cia làon cliabh làn , son an t-soisgeil, coimhididh esan e.de bhiadh briste a thog sibh? thuirt

iajdsan ris, A dhà dheiig.

20 Agusan uair a bhris mi na seachd am

measg nan ceithir màle, cia làon bascaid làn

de bhiadh briste a thog sibh ? Agus thubh-

airt iadsan, Seachd.

4536 Oir ciod e an tairbhe do dhuiue, ged

chosnadh e an saoghal gu h-iomlan, agus

'anam a chall ?

37 No ciod a bheir duine ann an éiric

'anama ?

38 Oir ge b'e ueach a ghabhas ukire dhiomsa, agns dc m' fboclaibli, aiius a' gbiuealacb

adhaltraunaoh agus olc so, dbetb-sau gabb-

aidh Mac an duine uàire, 'n uair a tbig

e 'an glòir 'Atbar, maille ris na b-aiuglibh

uaomba.

Caibideil IX

1 DlCalharraàchmdh cruth losa. 11 Theagaisg

e a dheisciobuil mu thimchioll ieachd Eliais:

14 Thilg e mach Spiorad balbh agus bodhar:

30 Roimh-innis e m' a bhàs agus 'aiseirigh.

33 Chomhairlicft e d'a dheisciobluibh a bhi

iriosal.

AGUS tbubbairt e riu, Gu deimhiu tba

mi ag ràdb ribli, gu bbeil cuid dhiubb-

sau a tba 'n an seasauih an so, nach blais

bàs, gus am faic iad ràogbacbd Dbé a'

teachd le cumbacbd.

2 Agus an ceann sbé làithean, tbug Iosa

Peadar, agus Seumas, agus Eoiu leis, agus

threòruicb e iad leo fhéin alr leth gu beiuu

àird: agus dh'atbarraicheadh a chruth 'n am

fianuis.

3 Agus rinneadh 'eudach deah-ach, ro

gheal mar an sneachd; air mbodb uacb

robb e 'n comas do gblanadair-eudaich sam

bitli air talamh a gbealacliadb.

4 Agus dh'fboillsicbeadb dboibh Elias

maille ri Maois agus bha iad a' còmbradli

ri losa.

6 Agus f breagair Peadar, agxis tbubbairt

6 ri losa, A mhaighstir, is maith dhuinne

bhi an so: air an adhbhar siu deauamaid tri

pàilliuuau; aon duitse, agus aon do Mhaois,

agus aon do Elias.

6 Oir cha robli fhios aige ciod a tbeireadh

e: oir bha iad fo eagal ro mhòr.

7 Agus thàinig ueul a cluxir sghile orra,

agus tbàiuig g-utli as an ueul, ag ràdh, Is e

so mo Mbac gi-àdbacb-sa, éisdibh ris.

8 Agus air ball, an uair a dh"amhairc iad

mu'u timchioll, cha-n fliac iad ueach air

bith à siu suas, acb Iosa 'n a aonar maille

riu.

9 Agus ag teacbd dhoibh a nuas o"u

bbeiun, dh'àithu e dboibb gun nanithean a

chuuuaic iad innseadh do neach sam bith,

gus an éireadli Mac an duine a rìs o na

mairbh.

10 Agus ghleidb iad a' cbainut so acaféin,

a fiosracbadb d'a chéile ciod a bu cbiall do'n

aiseirigb o na mairbh.

1 1 Agus db' fheòraich iad deth, ag ràdh,

C'ar sou a tha na sgrìobhaicbeau ag ràdh,

gur éigiu do Elias teachd air tàis à

12 Agus fhreagair esan agus tbubhairt e

riu, Thig Elias gu dcimbiu air tàis, agus

aisigidh e na b-uile nitbean,agus mar a tha

e sgrìobhta mu Mbac an duiue, gu blieil e

gu mòran de nithibh fliulaug, agus a bhi air

a chur 'an dàmeas.

13 Ach tha mi ag ràdh ribh, gu bbeil

Elias da ràreadh air teachd, agns rinn iad

ris gftch ni a thogair iad, a voir mar tba e

sgrìobhta uiuie.

4$' 14 Agus 'n uair a tbainig e chum a dbeis-

ciobul, cbunuaic e sIuagTi mòr mu'u tim-

chioll, agus na sgiiobhaicheau a' deas-

boireachd riu.

15 Agus air ball bha'n sluagh uile, 'n uair

a chunnaic iad e, fo uamhas mòr, agus air

dhoibh ruith d'a ionnsuidh, chuir iad fàilte

air.

16 Agus dh'fhiosraich e de na sgrìobh-

I aichibh, Ciod e mu 'm bheil sibb a' deasboir-

eachd riu ]

I 17 Agus air freagairt do neach de'u

t-sluagb, tbubbairt e, A mhaigbstir, thug

mi a d' ionnsuidh mo mhac auns am bheil

spiorad balbh:

j 18 Agus ge b'e ionad sam bith 's an glac

I se e, tha e 'g a thariiiing as a cbéile; agais

tba e 'cur cobbair as a bheul, agus a' gàosg-

arnaicb le 'fhiaclaibb, agus tba e a' seargadh

as: agus tbubhairt mi ri d' dbeisciobluibh.

iad g'a chur a mach, agus cha b' urrainu

iad.

19 Ach flireagair esan, agus thuirt e

ris, O chinnicb giui chreidimh, cia fbad a

i bhitheas mi maille ribh à cia fhad a dh'fiiuil-

j geas mi sibh à thugaibh e a m' ioun-

suidh.

20 Agus thug iad d'a ionnsuidh e: agus

au uair a chuimaic se e, reub an spiorad

air ball e; agus thuit e air an talamh, agus

hha e 'g a aoirneagau feiu, agus a' cur

cobhair as a hheuL

21 Agus dh'fhiosraicb e d'a atbair, Cia

I fhad an aimsir o thàinig so air ? agus thubh-

airt e, bha e 'n a leauabh.

I 22 AgTis gu miuic tbilg e 's an teine e,

agus anns an ui.sge, cbum gu milleadh se e:

ach ma tha tbusa comasacb air ui sam bith

i a dbeauamh, gabh truas dinn, agus cuidich

leinn.

I 23 Ach tbubhairt Iosa ris, Ma 's un-ainn

thusa creidsinn, tha gach aon ni comasach

do'u ueacb a chreideas.

24 Agus ghlaodb athair an leinibh a mach

i air ball, agus tbubhairt e le deuraibb, Tha

i mi a" creidsiuu, a Tbigbearua; cuidicb thusa

le mo udii-chreidimh.

2.3 Agus an uair a chunnaic losaan sluagh

I a' ruith cuideacbd, chrouuich e an spiorad

ueòghlau, ag ràdb ris, A spioraid bhailbh

agus bhodhair, tha mi 'g orduchadh dhuit,

Tbig a mach as, agus na rach a steachTighearn

ui's mò.

26 Agus ghlaodh an s^xiorad, agus reub e

gu ro chràiteach e, agus cbaidb e mach as:

agus bha e 'n riochd mairbb, ionuus gu'n

dubhairt mòran, Tha e mavbb.

27 Ach air do Iosa a gblacailh air làimh

' tbog e suas e, a^us db'éivieli e.

I 28 Agus an uair a chaidh c steach do'n

tigh, dh'fhiosraicb a dbeisciobuil deth 'an

â–  uaiguidheas, carson uacb b' uvvainn sinue

a tbiIgeadJi macb?

I 29 Agus thubhaivt esan riu, Cha-u'eil eMARC, X.comasacli gu'n teid a' glinò so mach le ui

air bitli, ach le h-urnuigh agus trasgaclh. j

30 Agus dh'imich iad as a sin, agus chaidh |

iad troimh Ghalile; agus cha b aill leis fhios '

so bhi aig aon neach. |

31 Oir theagaisg e a dheisciobuil fhéin, agus

thubhairt e riu, Tha Mac an duine air a

thabhairt thairis do làmhan dhaoine, agus

cuiridh iad gu bàs e; agus an déigh a chur

gu bàs, éiridh e a rìs an treas là. i

32 Ach cha do thuig iad a' chainnt so, agus

blia eagal orra fheòraich dheth.

33 Agus thàinig e gu Capernaum; agus

air dha 'bhi 's an taigh, dh'fhiosraich e

dhiubh, Ciod e mu'n robh sibh a' deasboir-

eachd eadaraibh fhéin, air an t-sHghe?

34 Ach dh'fhan iadsan 'n an tosd: oir air

an t-slighe bha iad a' reusonachadh eatorra

fein, co aca bu mhò a bhitheadh. j

35 Agus air suidhe dha, ghairm e'n dà

fliear dheug d'a ionnsuidh, agus thuirt

e riu, Ge b'e neach leis am miann a bhi air

thoiseach, bithidh esan air dheireadh air

chàch uile, agus 'n a sheirbhiseach do na

h-uile.

36 Agus ghabh e leanabh, agus chuir e

'n am meadlion e: agus an uair a thog e

suas 'n a uchd e, thuirt e riu,

37 Ge b'e neach a ghabhas ri h-aon d'an i

leithidibh so de leanabaibh a'm' ainm-sa, '

tha e a' gabhail riumsa; agus ge b'e neach:

a ghabhas riumsa, cha mhise ris am bheil;

e a' gabhail, ach an Ti a chuir uaith mi.

3S Agus fhreagair Eoin e, ag ràdh, A

mhaighstir, chunnaic sinne neach nach 'eil |

'g ar leantuinn a' tilgeadh a mach dheamh- 1

an a'd'ainm-sa; agus bhac sinn e, a chionn

nach 'eil e 'g ar leantuinn fhéin. j

39 Ach thuirt losa, Na baCaibideil e: oir J

cha-n'eil neach sam bith a ni màorbhuil a'm'l

ainm-sa, d'am bheil e'n comas olc a labhairt '

gu h-ealamh umam. '

40 Oir ge b'e neach nach 'eil 'n ar u-agh- 1

aidh, tha e leinn.

41 Oir ge b'e neach a bheir cupau uisge

dhuibh-sa r'a òl a'm' ainm-sa, a chionu gur i

le Criosd sibh, gu deimhin tha mi ag ràdh !

ribh, nach caill e a dhuais. j

42 Agus ge b'e 'bheir adhbhar oilbheim do;

aon neach de 'n fheadhain bheaga so, a tha 'â– 

'creidsinu annam-sa, b' fhearr dha gu'm

bitheadh clach-mhuiliun air a crochadh m'a

mhuineal, agus gu'm bitheadh e air a thilg-

eadh 's an fhairge.

43 Agus ma bheir do làmh adhbhar oil-

bheim dhuit, gearr dhiot i: isfearr dhuit dol

a steach do'n bheatha air leth-làimh,ua dà '

làimh a bhi agad, agus dol gu n- ifrinn, do"n '

teine nach mùchar a chaoidh; j

44 Far nach bàsaich an cnuimh, agus nach

téid an teine as.

45 Agus ma bheir do chos aobliur oilblieim

dhuit, gearr dhiot i: is fearr dhuit dol a

steach do'n bheatha air leth-chois, na dà;

47chois a bhi agad, agus a bhi aàr do thilg-

eadh ann an ifrinn, do'n teiue nach mùchar

a chaoidh;

46 Far nach bàsaich an cnuimh, agus nach

téid an teine as.

47 Agus ma bheir do shùil adhbhar oilbheim

dhuit, spàon asad 1: is fearr dhuit dol a

steach do ràoghachd Dhé air aon sùil, na

dà shàiil a bhi agad, agus a bhi air do thilg-

cadhTighearnan teine ifrinn;

48 Far nach bàsaich an cnuirah, agus nach

tcid an teine as.

49 Oir saillear gach aon ueach le teiue,

agus saillear gach aon àobairt le salanu.

50 Is maith an salann: ach ma chailleas

au salann a shaillteachd, ciod e leis an dean

sibh deadh-bhlasda e? Bitheadh agaibh

salauu annaibh fhéin, agus bithibh sàochail

r'a chéile.

AN SOISGEUL A REIR LUCAIS air ais

Caibideil X

1 Tha Gràosd cC reusonachadh ris na Phairisidi

viu thimchiolldealachuidhfir agusmnà pòsda:

13 bheannaich e clann a thugadh d'a ionn-

suidh: 17 dh'innis e do dhuine saoibhir

cionnus a dliflieudas e a' bheatha shuthain a

shealbhachadh. 32 Eoimh-innis e a bhàs agus

'aiseirigh. 46 Dh'aisig e a radharc do Bhar-

timeus.

AGUS air éirigh dha as a siu, thàinig e

gu crìochaibh Iudea troirah an dioth-

aich a tha air an taobh thall de loi'dan:

agus thàinig slòigh d'a iounsuidh a ràs; agas

mar bu ghnàth leis, theagaisg e iad a ràs.

2 Agus thàinig na Phairisich d'a iouu-

suidh,agus dh'fhiosraich iad deth, Am bheil

e ceaduichte do dhuine a bheau a chur air

falbh ? 'g a dhearbhadh.

3 Ach fhreagair esan agns thuirt e riu,

Ciod a dh'àithn Maois dhu'bh ?

4 Agus tlnibhairt iadsau, Thug Maois cead

duinn litir-dhealachaidh a sgrìobhaclh,agus

a cur air falbh.

5 Agus fhreagair Iosa agus thuirt e

riu, Àir sou cruais bhur cridhe, sgrìobh e

an àithne so dhuibh.

6 Gidheadh o thoiseach na cruitheachd,

riun Dia iad fear agus bean.

7 Air an adhbhar so fàgaidh duine 'athair

agus a mhàthair, agus dlàith-leanaàdh e r"a

mlmaoi-phòsda:

8 Agus bithidh iad araon 'n an aon fheoil:

ionnus nach dithis iad o sin suas, ach aon

fheoil.

9 Air an adhbhar sin an ui a chuir Dia cuid-

eachd, na cuireadh duine o 'chéile.

10 Agus auns autaighdh'fheòraich a dheia-

ciobuil deth a rìs mu thimchioll an ni

cheudna. I

11 Agus thuirt e riu, Ge b'e neach a

chuireas air falbh a bheau fhéin, agus a

phòsas heaii eile, tha e a' deanamh adhalt-

rannais 'n a h-aghaidh.

1 2 Agus uia chuireas bean air falbh a fear

fein, agus ma bhitheas i air a pòsadh ri fear

eile, tha 1 a' deauamh adhaltraunaia.MARC, X.13 Agus thug iad leanabain d'a ionnsuidh,

chum gu'm beaiiadh e riu; agus chvonuich

a dheisciobuil a mhuinntir a thug leo iad.

14 Ach an uair a chunnaic Iosa sin, bha

e ro dhiombach, agus thuirt e riu,

Leigibh do na leanabanaibh teachd a m' ionnsuidh, agus na baCaibideili iad: oir is ann

d'an leithidibh a tha ràoghachd Dhé.

15 Gu deimhin tha mi ag ràdh ribh, Ge

b'e neach nacli gabli ràoghachd Dhé mar

leanabh beag, nach téid e gu bràth a steach

innte.

16 agus ghlac e 'n a uchd iad, agus chuir

e a làmhan orra, agus bheannaich e iad.

1 7 Agus an uair a chaidh e mach air an

t-slighe, thàinig neach 'n a ruith, agus leig

se e fhéin air a glilàiinibh dha, agus dh'fheòr-

aich e dheth, A mhaighstir màiaith, ciod a

ni nii chum gu'n sealbhaich mi a' bheatha

mhaireannach à

18 Agus thulihairt Iosa ris, carson a

ghoireas tu maith dhiomsal cha-n'eil neach

sam bith maitli, ach a h-aon, is e sin Dia.

19 Is aithne dhuit na h-àitheantan, Na

dean adhaltrannas, Na dean mortadh, Ka

goid, Na toir fianuis bhréige, Na dean

eucoir, Thoir urram do d'athair, agus do d'

mliàthair.

20 Ach fhreagair esan agus thuirt e

ris, A mhaighstir, choimhid mi iad so uile

m'òige.

21 Agus air amharc do Iosa air, ghràdh-

aich se e, agus thuirt e ris, Tha aon ni

dli'uireasbhuidh ort: imich, reic na bheil

agad, agus tabhair do na bochdaibh, agus

bithidh agad iomnhas air néamh; agus thig,

tog an crann-ceusaidh, agus lean mise.

22 Agus bha doilghios air-san air son nam

briathran sin, agus dh'fhalbh e gu tàiirs-

cacli; oir bha mòran saoibhreis aige.

23 Agus air amharc do Iosa mu'n cuairt,

thubhairt e r'a dlieisciobluibh, Cia deacair

do'n mhuinntir sin aig am bheil mòr-

shaoibhreas dol a steach doràoghachd Dhé!

24 Agus bha mòr-uamhas air na deisciob-

hiibh air son a bliriathran. Ach fhreagair

losa a ràs, agus thuirt e riu, A chlann,

cia deacair dhoibh-san a clmireas an dòigh

ann an saoibhreas, dol a steach do ràogh-

aclid Dhe!

25 Is usadh do chàmhal dol troimh chrò

na snàthaid, na do dhuine saoibhir dol a

steach do ràoghachd Dhé.

26 Ach bha uamhas orra-san thar tomhas,

ag ràdh eatorra fhéin, Cò ma seadh a

dh'fheudas a bhi air a shaoradh?

27 Agus air do Iosa amhavc orra, thubh-

airt e, Do dhaoinibh tha so eu-comasach,

ach cha-n'e/7 e do Dhia: oir do Dhia tha na

h-uile nitheau comasach.

2S Agus thòisich Peadar air a ràdh ris,

Feuch, thréig sinne na h-uile nithean, agus

leau sinn tlmsa.

29 Ach flireagair losa, agus thuirt e,

48Gu deimhin tha mi ag ràdh ribh, nach 'eil

neach sam bith a dh'fhkg taigh, no bràith-

reau, no peathraichean, no athair, no màth-

air, no bean-phòsda, no clann, no fearann,

air mo shonsa agus air son an t-soisgeil,

30 Nach faigh a cheud uiread 's an aimsir

so féiii, taighean, agus bràithrean, agus

peathvaichean, agus màthraichean, agus

clanu, agus fearaun, maille ri geur-lean-

mhuinn; agus anns an t-saoghal a tha ri

teachd, a' bheatha mliaireanuach.

31 Ach tha mòran air thoiseach, a bhitheas

air dheireadh; agus air dheireadh, a hhith-

eas air thoiseach.

32 Agus bha iad air an t-slighe a' dol suas

: gu Ierusalem: agus bha Iosa ag imeachd

j rompa; agus ghlac uamhas iad, agus ag

' dhoibh esan a leantuinn, bha eagal orra.

I Agus thug e an dà fhear dheug air leth a

I ràs, agus thòisich e air na nithean a bha gu

f tachairt da innseadh dhoibh,

33 Ag ràdh, Feuch, tha sinn a' dol suas

gu Ierusalem; agus bithidh Mac an duine

air a thoirt thairis do na h-àrd-shagartaibh,

agus do na sgrìobhaichibh: agus dàtidh iad

chum bàis e, agus bheir iad thairis e do na

Cinnich;

34 Agus ni iad fanoid air, agus sgiùrsaidh

! iad e, agus tilgidh iad smugaid air, agus

cuiridh iad gu bàs e: agus air an treas là

i éiridh e a ràs.

35 Agus thàinig d'a ionnsuidh Seumas

agus Eoin, mic Shebede, ag ràdh, A mhaigh-

stir, is àill leinn gu'n dean thu dhuinne ge

b'e ni a dh'iarras siun.

36 Agus thubhaivt esan riu, Ciod a's àill

i leibh mise a dheanamh dhuibh ?

I 37 Agus thubhaivt iadsan ris, Deònuicli

[ dhuinne gu'u suidheamaid, fear air do

j làimh dheis, agus am fear eile air do làimh

' chlà, ann ad ghlòir.

' 38 Ach thubhaivt Iosa riu, Cha-n aithne

dhuibh ciod a tha sibh ag iarraidh: am

1>heil sibh comasach air a' chupan òl a

dh'òlas mise à agus a bhi air bhur baisteadh

I leis a' bhaisteadh leis am baistear mise à

39 thuirt iadsau ris, Tha sinn comas-

ach. Ach thuirt lo.sa riu, Olaidh sibhse

gu deimhin an cupau a dh'òlas mise; agus

baistear sibh leis a' bhaisteadh leis am

baistear mise:

40 Ach suidhe air mo làimh dheis, agus

air mo làimh chlà,cha leamsa sin r'a thabh-

airt, ach dhoibli-san d'an d'ulluicheadh e.

41 Agus air cluiuntimi so do'n deichnear,

thòisich iad air mòr-chorruich a ghabhail

ri Seumas agus Eoin.

42 Ach ghaivm Iosa iad d'a ionnsuidh,

agus thubhaivt e viu, Tha fhios agaibh gu

bheil acasan a tha air am meas mar uach-

darain air na Ciunich, àrd-thighearnas orra;

agus gu bheil aig an daoinibh mòra làa

àighdavras orra.

43 Acii chu bhi e mai' sia 'n "ur mcasg-sa: ach ge b'e neacli le'n àiàl a bhi niòr 'n 'ur

measg-, bithidh e 'n a òglach agaibh;

44 Agus ge b'c neacJi agaibh le'n àill toi*-

each a bhi aige, bithidh e 'n a sheirbhiseach

do na h-uile.

45 Oir cha d'thàinig eadhon Mac an duine6 Agus thuirt iadsan riu mar a dh'àithn

losa dhoibh: agus leig iad uatha iad.

7 Agus thug iad an searracli chum losa,

ugus chuir iad am falluinnean air; agus

àJiuidh esan air.

8 Agus sgaoil mòran am falluinnean fhéinchum gu'n deantadh frithealadh dlia, ach a air an t-sliglie: agus ghearr cuid eile geugan

dheauamli frithealaidh,agusathoirt'anama de na craobhan, agus sgaoil iad air an

féin mar éiric air son mhòran. t-slighe iad.46 Agus thàinig iad gu lericho: agus air j

imeachd dhàsan agus d'a dheisciobluibh, ,

agtis do shluagh mòr, a mach à lericho,

bha Bartiuieus an dall, mac Thimeuis, 'n a

shuidhe ri taobh na slighe, ag iarraidh j

déirce.

47 Agus an uair a chual e gu'm b'e Iosa o

Nasaret a bh'ann, thòisich e ri glaodhaich,

agus ri ràdh, losa, Mhic Dhaibhidh, dean

tròcair orm.

48 Agus chronuich mòran e, chum gu'ra

bitheadh e 'n a thosd: ach bu ro mhòid a

ghlaodh esan, A Mhic Dhaibhidh, deau

tròcair orm.

49 Agus sheas losa, agus dh'àithn e esan

a ghairm d'a ionnsuidh: agus ghairm iad

an dall, ag ràdh ris, Bitheadh misneach

agad, éirich; tha e ga d'ghairm.

50 Agus air dhàsan 'fhalluinn a thilgeadh

uaith, dh'éirich e, agus thàinig e gu losa.

51 Agus fhreagair losa, agus thuirt e

ris, Ciod a's àill leat mise a dheanamh

dliuit/ thuirt an dall ris, A Thigh-

earna, mi dh'fhaotainn mo radhairc.

52 Agus thuirt Iosa ris, Imich; shlàn-

uich dc chreidimh thu. Agus air ball fhuair

e a radharc,agus lean e Iosa 's an t-slighe.

AN SOISGEUL A REIR LUCAIS air ais

Caibideil XI

1 Mharcaich Iosa gu buadkach do leruscdem;

12 mhcdluich e a' chraobh air an rohh duill-

each gun mheas; 15 ghlan e an team.puU; 20

dh'earalaich e a dheisciobuil iad a bhi seas-

mhach 's a' chreidimh, à;c.

AGUS an uair a thàinig iad am fagus do

Ierusalem, gu Betphage agus Betani,

aig sliabh nan crann-olaidh, chuir e uaith

dithis d'a dheisciobluibh,

2 Agus thuirt e riu, Rachaibh do'n

bhaile ud thall fa bhur comhair; agus air

ball an uair a théid sibh a steach ann,

gheibh sibh searrach ceangailte, air nacli

do shuidh aon duine riamh; fuasglaibh e,

agus thugaibh leibh e.

3 Agus ma theirneach airbith ruibh,C'ar

son a tha sibh a' deanamh so ? abraibh, Gu

bheil feum aig an Tighearn air; agus air

ball cuiridh e'n so e.

4 Agus dh'imich iad, agus fhuair iad an

searrach ceangailte a muigh aig an dorus,

aig coinneachadh dà shlighe; agus dh'fhuas-

gail iad e.

^ 6 Agus thuirt cuid dhiubh-san, a bha

n an seasamh an sin, riu, carson a tha

sibh a' fuasgladh an t-searraich ?

499 Agus ghlaodh iadsan a bha 'g imeachd

roimhe, agus iadsan a bha 'g a leantuinn, ag

ràdh, Hosauna, is beannaichte an ti a tha

'teachd ann an ainm an Tighearna.

10 Is beannaichte ràoghachd ar n-Athar

Daibhidh, a tha 'teachd [ann an ainni an

Tighearna;] Hosanna anns na h-àrdaibh.

11 Agus chaidh Iosa a steacli do leru-

salem, agus do'n toampull; agus an uair a

dh'amhairc e air gach ni mu'n cuairt, agus a

bha 'm feasgar a nis air teachd, chaidh e

mach gu Betani maille ris an dà fhear

dheug.

12 Agus air an là màireach, 'n uair a

chaidh iad a mach à Betani, dh'fhàs e

ocrach.

13 Agus air faicinn craoibh-fhàge fada

uaith, air an robh duilleach, thàinig e,

dh'fheuchainn am faigheadh e ni sam bith

oirre: agus air dha teachd d'a h-ionnsuidh,

cha d'fluiair e ni sam bith ach duilleach;

oir cha robh àm tionail nam f àge fathast

aun.

14 Agus fhreagair Iosa agus thuirt e

rithe, Nar itheadh neach sam bith toradh

dhiot-sa so suas a chaoidh. Agus chual

a dheisciobuil e.

15 Agus thàinig iad gu Ierusalem: agus

chaidh Iosa a steach do'n teampull, agus

thòisich e air an dream a bha a' reic agus

a' ceannach 's an teampull a chur a mach,

agus thilg e thairis bùird luchd-malairt an

airgid, agus caithrichean na muinntir a bha

'reic choluman:

16 Agus cha-n fliuilgeadh e gu'n giulain-

eadh neach sam bith soitheach troimh an

teampull.

^ 17 Agus theagaisg e, ag ràdh riu, Nach

'eil e sgrìobhta, Goireartaighurnuigh de m'

thigh-sa leis na h-uile chinnich ? Ach rinn

sibhse 'n a gharaidh luchd-reubainn e.

18 Agus chuala na sgrìobhaichean agus na

h-àrd-shagartau so, agus dh'iarr iad cionnus

a dh'fheudadh iad esan a mhilleadh: oir

bha 'eagal-san orra, do bhràgh gu'n robh an

sluagh uile fo iougautas mòr r'a theagasg.

19 Agus an uair a bha am feasgar air

teachd, chaidh e mach as a' bhaile.

20 Agus air mhaduinn, ag gabhail seachad

dhoibh, chunnaic iad an craun-fàge air

cràonadh o 'fhreumhan.

21 Agus air cuimhneachadh do Pheadar,

thubhairt e ris, A mhaighstir, feuch, tha a'

chraobh-fhàge, a mhalluich thu, air cràou>-

adh.MARa XII.22 Agus flireagair losa, agus thuirt e

riu , Bitheadh creidimh agaibh 'an Dia.

23 Oir gu deimhin thami agràdhribh,ge

b'e neach a their ris a' bheinn so, Bi air do

thogail, agus air do thilgeadh 's an fhairge,

agus nach bi fo amharus 'n a chridho, ach a

chreideas gu'n tachair na nithean a their e,

thig gach ni a their e gu cràch dha.

24 Air an adhbhar sin tha mi ag ràdh ribh,

Ge be nithean air bith a dh'iarras sibh ann

an urnuigh, creidibli gu'm faigh sibh, agus

gheibh sibli.

25 Agus an uair a sheasas sibh a deanamh

urnuigli, maithibh, ma tha ni air bith agaibh

an aghaidh aoin duine; chum gu maith

bhur n-Athair a tha air néamh bhur peac-

aidhean fhéin duibhse.

26 Ach mur maitli sibhse, cha mhò a

mhaitheas bhur n-Athair a tàia air néamh

bhur peacaidhean fhéin duibhse.

27 Agus thàinig iad a rìs gu Ierusalem:

agus air dhàsan bhi a' spaisdeireachd anns

an teampull, thàinig d'a ionnsuidh na h-àrd-

shagartan, agus na sgrìobhaichean, agus na

seanairean.

28 Agus thuirt iad ris, Ciod e an

t-ùghdarras leis ain blieil thu a' deanamh

nan nithean so ? Agus cò 'thug dhuit an

t-àighdarras so chum na uitheau so a dhean-

amh à

29 Agus fhreagair Iosa agus thuirt e

riu, Feòraichidh mise mar an ceudna aon ni

dhibhse, agus freagraibli mi, agus innsidh

mise dhuibh-sa ciod e an t-àighdarras leis

ara bheil mi a' deananih nan nithean so.

30 An ann o néamh, no o dhaoinibh a

thàinig baisteadh Eoin à freagraibh mi.

31 Agus bha iad a' reusonachadh eatorra

féin, ag ràdh, Ma their sinn, néanih; their

esan ruinn, carson ma seadh nach do

clireid sibh e à

32 Ach ma their sinn, dhaoinibh; bha

eagal an t-sluaigh orra: oir b'e meas gach

uile air Eoin gu'm b'fhàidh e gu fàriinieach.

33 Agus air freagairt dhoibh, thuirt

iad ri losa, Cha-n'eil fhios againn. Agus

fiireagair Iosa agus thuirt e riu, Cha

mhò a dh'innseas mise dliuibhse ciod e an

t-tighdarras leis am blieil mi a' deanamh

nan nithean so.

Caibideil XII

1 Ann an cosamhlachd an fhàoii-Uos a shuidh-

icheadk air tuath mhi-thainueil, dh'innis

Criosd roimh-laimh diilltadh nan Iudhach,

agiJLS gairm nan Cinneach. 13 Sheachainn e

an ribe a chuir na Phairisich, agus na

Herodianaich roimhe, mu thimchioll àocadh

càse do Cheasar: 18 nochd e mearachd nan

Sadusadi mu thimchioll aiseirigh nammarbh.

41 MhoL e a' bhantrach bhochd.

AGUS thòisich e air labhairtriu ann an

cosamhlachdaibh. Shuidhich duine

àraidh fàon-lios, agus chuir e gàradh mu'n

cuairt air, agus chladhaich e ionad-bruth-

aidh àuiàn, fàon-dhearc, agus thog e tùr.

50agus shuidhich e air tuath e, agus ghabh e

a thurus as a dhàithaich.

2 Agus 's an àm dhhgheach chuir e seir-

bhiseach a dh'ionnsuidh na tuatha, chum

gu'm faigheadh e de thoradli an fhàon-lios

o'n tuath.

3 Ach air dhoibh-san esan a ghlacadh,

bhuail iad e, agus chuir iad uatlia falamli e.

4 Agus a rìs chuir e seirbhiseach eile d'an

ionnsuidh; agus chlach iad e, agus reub iad

a clieann, agus chuir iad uatha e le h-eas-

urram.

5 Agus a rìs chuir e neach eile cVan ionn-

suidh; agus esan mharbh iad: agus mòran

eile, a' bualadh cuid diubh, agus a' marbh-

adh cuid eile.

6 Fathast uime sin, air dha aon Mhac a bhà

aige, a b' ionmhuinn leis, chuir e esan mar

an ceudna fa dheoidh d'an ionnsuidh, ag

ràdh, Bheir iad urram do m' Mhac.

7 Ach thuirt an tuath sin 'n am measg

féin, Is e so an t-oighre; thigibh, marbha-

maid e, agus bithidh an oighreachd againn

féin.

8 Agus rug iad air, agus mharbh iad e, agus

thilg iad a mach as an fhàon-Iios e.

9 Ciod e uime sin a ni Tighearn an fliàon-

lios ? Thig e agus sgriosaidh e 'n tuath sin,

agus bheir e ara fàon-lios do dhaoinibh

eile.

10 Nach do leugh sibh an sgriobtuir so ?

A' chlach a dhiàilt naclachairean, rinneadh

ceann na h-oisinne dith.

11 Rinneadh so leis an Tighearn, agus is

iongantach e 'n ar sàiilibh-ne.

12 Agus dh'iarr iad breith air, ach bha

eagal an t-sluaigh orra; oir thuig iad gu'm

b'ann 'n an agliaidh fhéin a labhair e an cos-

amhlachd: agus air 'fhàgail doibh, dh'imich

iad rompa.

13 Agus chuir iad d'a ionnsuidh di'eam

àraidh de na Phairisich, agus de luchd-

leanmhuinn Heroid, chum gu'u glacadh iad

e 'n a chainnt.

14 Agus air dhoibh-san teachd, thuirt

iad ris, A mhaighstir, tha fhios againn gu

bheil thusa f àrinneach, agus nach 'eil suim

agad do neach air bith: oir cha-u'eil thu ag

amharc air gnàiis dhaoine, ach a' teagasg

slighe Dhé ann ara flrinn. Ani bheil e

ceaduichte càs a thoirt do Cheasar, no nach

'eil ? an tabhair, no nach tabkair sinn i ?

15 Ach air dlùisan an cealg a thuigsinn,

thubhairt e riu, carson a tha sibh ga m'

bhuaireadh à thugaibh peghinn a m' ionn-

suidh, chuni gu'm faic mi i?

16 Agus thug iad d'a ionnsuidh i, agus

thubhairt e riu, Cò d'an àomhaigh so, agus

C() rf' am buin an sgrìobhadh so ? Agus

thubhairt iadsan ris, I)o Cheasar.

17 Agus fhreagair losa, agus thuirt e

riu, Thugaibh do Cheasar na nithean a's le

Ceasar, agus do Dhia na nitheau a's le Dia.

Agus ghabh iad iongantas ris.MARC, XIII.

18 an sin thàinig na Sadusaich d'a ionn- j mar e fhéin, is mò sin na na h-uile làn àobairt-

suidh, a tha 'g ràdh nach 'eil aiseirigh aun; ean-loisgte, agus thabhartasau.

agus dh'fheòraich iad deth, ag ràdh, 34 Agus an uair a chunnaic Iosa gii'n do

19 A mhaighstir, sgi'àobh Maois dhuinne, ! fln-eagair e gu tuigseach, thuirt e ris,

Nam faigheadh bràthair duine air bith bàs, i Cha-n'eil thu fada o ràoghachd Dhé. Agus

agus gu'm fàgadh e bean, agus nach fògadli cha robh de mhisuich aig neach air bith o

e clanu, gu'n gabhadh a bhràthair a bhean sin suas ceisd a chur air.

da vjnààsuid/i, agus gvCn togadh e sliochd

d'a bhràthair.

20 A nis bha seachdnar bhràithrean ann:agus ghabh an ceud fheav dhiubh bean, Mac Dhaibhidh à35 Agus fhreagair Iosa agus thuirt e,

a' teagasg anns an tearapull, Cionnus a tha

na sgrìobhaichean ag ràdh gur e Criosd36 Oir thuirt Daibhidh fhéin troimh

an Spiorad naomh, thuirt an Tighearn

ri m' Thighearn-sa, Suidh air mo làimh

dlieis, gus an cuir mi do uaimhdean 'n an

stòl fo d' chosaibh;

37 Air an adhbhar sin tha Daibhidh fhéin a'

gairm a Thighearn dheth; cionnusma seadh

is e a mliac e 'à Agus dh'éisd am mòr-shluagh

ris gu toilichte.

38 Agus thuirt e riu 'n a theagasg,

Bithibh air bhur faicill ona sgrìobhaichibh,

leis an ioumhuinn imeachd ann an culaidh-

"bh fada, agus fàilte fhaotainn air naagus an uair a dh'eag e, cha d'fhag e

sliochd.

21 Agus ghabh an dara fear i, agus fhuair

esan bàs, agus cha mhò a dh'fhàg esan

sliochd: agus an treas fear mar an ceudna.

22 Agus ghabh an t-seachdnar i,agus cha

d'fhàg iad sliochd: 'n an déigh uile, chaoch-

ail a' bhean mar an ceudna.

23 Anns an aiseirigh uime sin, an uair a

dh'éireas iad, cò dhiubh d'am bean i / oir

bha i aig an t-seachduar 'n a mnaoi.

24 Agus fhreagair Iosa agus thuirt e

riu, Nach 'eil sibh uime sin ann am mear- ,

achd, do bhràgh nach 'eil eòlas agaibh air niargaibh,

na sgriobtuiribh, uo air cumhachd Dhé ? 39 Agus'na ceud chaithrichean anns na

25 Oir an uair a dh'éireas iad o na mairbh, [ sionagogaibh, agus na ceud àiteachan-

suidhe aig na féillibh:

40 A dh'itheas suas taighean bliantrach,

agus air sgàth deadh choslais a ni urnuigh-

ean fada: gheibh iad sin an dàteadh a's

mò.

4 1 Agus air do Iosa suidhe fa chomhair

ùite-coimhid an ionmhais, thug e fainear

cionnus a bha 'm pobull a' cur an airgid

27 Cha-u e Dia nam marbh e, ach Dia nam ] auns an ioumhas: agus cliuir mòran de

beò: tha sibhse uime sin ann am meai-achd , dhaoinibh saoibhir mòran ann.

42 Agus air teachd do bhautraich bhochd,

thilg i dà bhonu bheag aun, a dheauadh

feoirling.

43 Agus air dha a dheisciobuil a ghairm

d'a ionnsuidh, thuirt e riu, Gu deimhin

tha mi ag ràdh ribh, gu'n do chuir a' bhan-

trach bhochd so tuilleadh 's an ionmhas, na

iadsan uile a thilg ann.

44 Oir thilg iadsan uile ann d'am mòr-

phailteas; ach thilg ise as a gainne na bha

aice uile, eadhon a beathachadh gu h-iom-cha phòs iad, ni mò a bheirear 'am pòsadh

iad; ach tha iad mar na h-aiuglibh a tha

air néamh.

26 Ach mu thimchioll nam marbh, gu'n

éirich iad, nach doleugh sibh ann an leabhar

Mhaois, cionnus a labhair Dia ris anns a'

phreas, ag ràdh, Is mise Dia Abrahaim,

agus Dia Isaaic, agus Dia Iacoib à28 Agus thàinig neach de na sgrìobhaich-

ibh,agus an uair a chual e iadsan a' deasboir-

eachd r'a chéile, agus a thuig e gu'n do

fhreagair e gu maith iad, chuir e ceisd air,

Cia i a' cheud àithue de na h-àitheantaibh

uile ]

29 Agus fhreagair Iosa e, 'S 1 so a' cheud

àithne de na h-àitheantaibh uile, Eisd, O

Israel, an Tighearn ar Dia-ne, is aon taigh-

earn e;

30 Agus gràdhaichidh tu an Tighearn do lan

Dhia le d'uile ehridhe, agus le d'uile auam, !

agus le d'uile inntinn, agus le d'uile neart:

is i so a' cheud àithne:

31 Agus is cosmhuil an dara àithne rithe

so, Gvàdhaichidh tu do choimhearsnach

mar thu fhéin: cha-n'eil àithne eile ann a's

raò na iad so.

32 Agus thuirt an sgi-àobhaiche ris, Is

maith, gu firinneach, a Mhaighstir, a thubh-

airt thu: oir tha aon Dia auu, agus cha-u'eil

atharrach ann ach e fhéin.Caibideil XIII

j 1 DlCinnis Cràosd roimh laiiah sgràos an tearn-

puill, 9 geur-leanmhuiiin air son an i-soisgeil,

I 10 gur éigin an soisgeul a hhi air a shear-

I monachadhdo gach uile chinneach; Hagus

i gu'n tig àmhgharan mòra air na h-Iudh-

aich: 24 Dòigh a theachd-san chum breithean-

' ais, <Lc.

AGUS an uair a bha e 'dol a mach as an

teampull, thuirt neach d'a dheis-

ciobluibh ris, A Mhaighstir, feuch, ciod ~33 Agus esan a ghràdhachadh leis an uile a' ghué chlach so, agus ciod e a' ghne ait-

chridhe, agus leis an uile thuigse, agus leis reibh so ! , , , •

an uile anam, agus leis an uile neart, agus: 2 Agus fhreagair Iosa agus thuirt e

neach a ghràdhachadh a choimhearsuaich ris, Am faic thu an aitreabh mhòr so ] cha-n

51 2D2MARC, XIII.fliàgar clach air muin cloiche, nach sgarar

3 'chéile.

3 Agus 'n uair a shuidh e air sHabh nan

crann-olaidh, fa chomhair an teampuill,

dh'fheòraicb Peadar, agris Seumas, agus

Eoin, agus Aindreas 'an uaignidheas deth,

4 Innis duinue c'uiu a bhitheas na nithean

sin, agus ciod e 'n comharadh 'n uair a |

bhitheas na nithean sin gu léir air an

coimhlionadh. I

5 Agu.s fhreagair Iosa iad, agus thòisich e I

air a ràdh, Thugaibh an aire nach meall [

aon neacli sibh: i

6 Oir thig mòran ann am ainm-sa, ag ràdh, i

Is mise e: agus meaàlaidh iad mòran.

7 Agus an uair a chhiinneas sibh cogannan,

agus tuairisgeul chogannan, na bitheadh

buaireas oirbh: oir is éigin iad so teachd;

ach cha-w'e«7 a chriocli ann fathast.

8 Oir éiridh cinneach an aghaidh cinnich,

agus ràoghachd an aghaidh ràoghachd: agus

bithidh critheannan talmhainn ann an

iomadh àit, agus bithidh gorta agus triob-

laidean ann: is iad siu toiseach dhòruinnean.

9 Ach thugaibh an aire dhuibh fhéin: oir

bheir iad thairis sibh do chomhairlibh:

agus anns na sionagogaibh sgiàirsar sibh,

agus cuirear sibh an làthair uachdaran agus

ràghrean air mo shonsa, mar fhiauuis

dhoibh-san.

10 Agus is éigin air tàis an soisgeul a bhi

air a shearmonachadh do na h-uile chinnich.

1 1 Ach an uair a bheir iad leo sibh, 'g 'ur

tabhairt thairis, na bitheadh e 'n a ro-

chùran oirbh ciod e a labhras sàbh, agus

na smuainichibh roimh-laimh air: ach ge

b'e ni a bheirear dhuibh 's an uair sin fhéin,

abraibh e: oir cha sibhse a tha 'labhairt,

ach an Spiorad naomh.

12 Agus bheir am bràthair a bhràthair

thairis chum bàis, agus an t-athair a mhac:

agus éiridh a' chlann suas an aghaidh am

pàrantan, agus bheir iad fainear an cur gu

13 Agus bithidh sibh air bhur fuathachadh

leis na h-uile dhaoinibh air sgàth m'ainn)e-

sa: ach an ti a bhuanaicheas chum na cràche,

is e so a shaorar.

14 Ach an uair a chi sibh gràineileachd

an léir-sgrios, air an do labhair Daniel am

fàidh, 'n a seasamh anns an ionad 's nach

bu chòir dhi, (tuigeadh an ti a leughas,) an

sin teicheadh iadsan, a tha ann an tìr

Iudea, chum nani beann:

15 Agus na tigeadh esanathaair mullach

an taighe, a mias do'n taigh, agus na rachadh

e steach, a thoirt ni air bith as a thigh. I

16 Agus an ti a tha 's a' mhachair, na pill- ,

eadh e air ais a thogail 'fhalluinn leis. '

1 7 Ach mo thruaigh iad na mnathan sin a

tha torrach, agus iadsan a tha 'toirt càche '

's na làithibh sin ! !

18 Agus guidhibh-sa gun bhur teicheadh

a bhi 's a' gheamhriidh.

5219 Oir bithidh àmhghar anns na làithibh

siu, amhuil nach robh a leithid ann o thois-

each na cruitheachd a chruthaich Dia; gus

a nis, agus nach mò a bhitheas.

20 Agus mur giorraicheadh an Tighearn

na làithean ud, cha rachadh feoil air bith

as: ach air son an t-sluaigh thaghta, a thagh

e fhéin, ghiorraich e na làithean ud.

21 Agus an sin ma their neach air bith

à-ibh, Feuch, tha Criosd an so, no, Feuch,

tha e 'n sin, na creidibh e:

22 Oir éiridh Criosdan bréige, agus f àidh-

ean bréige, agus ni iad comharan, agus

màorb huilean, chum, nam bu chomasach

e, na daoine taghta fhéin a mhealladh.

23 Agus thugaibh-sa an aire: feuch, roimh-

innis mi dhuibh na h-uile nithean.

24 Ach anns na làithibh sin, an déigh an

àmhghair ud, bithidh a' ghrian air a dorch-

achadh, agus cha toir a' ghealach a solus

uaipe;

25 Agus tuitidh reultan néimh, agus bith-

idh na cumhachdan a tha 's na néamhan air

an crathadh.

2G Agus an sin chi iad Mac an duine a'

teachd anns na neulaibh, maille ri mòr-

chumhachd, agus glòir.

27 Agus an sin cuiridh e 'aingil a mach,

agus cruinnichidh e r'a chéile a dhaoine

taghta fhéin o na ceithir gaothaibh, o leth-

iomall na talmhainn gu leth-iomall néimh.

28 A nis fòghlumaibh cosamhlachd o 'n

chraoibh-fhàge: An uair a bhitheas a geug

a nis maoth, agus a chuireas i mach a duill-

each, tha fhios agaibh gu bheil an samhradh

am fagus:

29 Agus mar an ceudna sibhse, an uair a

chi sibh na nithean sin a' tachairt, biodh

fhios agaibh gu bheil e 'm fagus, eadhon

aig na dorsaibh.

30 Gu deimhin tha mi ag ràdh ribh, nach

téid an ginealach so thairis, gus an coimh-

lionar na nithean sin uile.

31 Théid néamh agus talandi seachad; ach

cha téid m' fhocail-sa seachad a chaoidh.

32 Ach cha-n'eil fios an là no na h-uaire

sin aig neach air bitli, cha-n'eil aig na

h-ainglibh a tha air néamh, no aig a' Mhac,

ach aig an Athair.

33 Tluigaibh fainear, deanaibh faire agus

urnuigh: oir cha-n'eil fhios agaibh c'uin a

thig an t-àm.

34 Oir tha Mac an duine mar dhuine a

chaidh air thurus, agus a dh'fhàg a thigh

féin, agus a thug tl'a sheirbhisich cumh-

aclid, agus 'obair fhéin do gach ncach, agus

a thugàithne do'n dorsair faire a dheanamh.

35 Uime sin deanaibh-sa faire, (oir cha-

n'eil fhios agaibh c'uin a thig maighstir an

tighe; an ann air feasgar, no air mheadhon-

oidhche, no aig gairm-choileach, no anns a'

mhaduinn;)

36 Air eagal air teachd dha gu h-obann,

gu'm faigh e sibh 'n 'ur codal.MARC, XIV.37 Agus na nithean a tha mi ag ràdh

ribhse, tha mi ag ràdh ris na h-uile dhaoiu-

ibh, Deanaibh faire.

Caibideil XIV

1 Comhairle an aghaidh Chriosd. 3 Dhòirteadh

oLadh phràseil air a cheann. 10 Beic ludas

a Mhaighstir air son airgid. 12 Tha Criosd

féiài ag innseadh roimh-lùimh cionnus a òha

e gu bhi air a bhrath le h-aon d'a dheisciob-

luàbh. 22 Dh^òrduich e an t-suijxir naonih, t£'C.

AGUS bha a' chàisg, agus fhéin an arain

neò-ghoirtichte an déigh dà là: agus

dh'iarr na h-àrd-shagartan agus na sgTÃŒobh-

aichean, cionnus a ghlacadh iad esan le

foill, agus a chuireadh iad gu bàs e.

2 Ach thuirt iad, Cha-n ann air an

fliéill, air eagal gu'u éirich buaireas ani

measg an t-sluaigh.

3 Agus air dha bhi ann am Betani, ann an

tigh Shimoin an iobhair, an uair a bha e

'n a shuidhe air bòrd, thàinig bean, aig an

robh bocsa alabastair de olaidh spicnaird,

ro luacluuhoir; agus bhris i am bocsa, agus

dhòirt i air a cheann e.

4 Agus bha cuid diubh diorabach annta

féin, agus ag ràdh, carson a anns an

t-ana-caitheadh os air an olaidh à

5 Oir dh'fheudadh i bhi air a reic air son

tuilleadh na tri cheud peghinn, agus air a

toirt do na bochdaibh. Agus riun iad

gearan 'n a h-aghaidh.

G Ach thuirt losa, Leigibh leatha; c'ar

son a tha sibh a' cur draglia oirre ? rinn i

obair mhaith ormsa.

7 Oir tha na bochdan a ghnàth màille ribh,

agus ge b'e uair is àill leibh, feudaidh sibh

maith a dheanamh dhoibh: ach cha-n'eil

mise a ghnàth agaibh.

8 rinn i na dh'fheudadh i: thàinig i

roimh-làimh a dh'ungadli mo chuirp chum

adhlaic.

9 Gu deimhin tha mi ag ràdh ribh, Ge b'e

earranu air bith air feadh an domliain uile

am bi an soisgeul so air a shearnionachadh,

bithidh mar an ceudua an ui so a riun i air

innseadh, mar chuimhne oirra

10 Agus dh'imich ludas Iscariot, aon de'n

dà fhear dheug, chum nan àrd-shagart, gu

esan a bhrath dhoibh.

1 1 Agus 'n uair a chual iadsan so, bha iad

aoibhneach, agus gheall iad airgiod a thoirt

da. Agus dh iarr e ciounus a dh'fheudadh

6 gu h-iomchuidh esan a bhratii.

12 Agus air a' cheud là de fhéill an arain

neo-ghoirtichte, an uair bu ghnàth leo an

t-uan càisge a mharbhadh, thuirt a

dheisciobuil ris, C'àit an toil leat sinue

dhol a dh'ulluchadh, chum gu'n itheadh tu

a' chàisg à

13 Agus chuir e dithis d'a dheisciobluibh,

agus thuirt e riu, Rachaibh a steach

do'n bhaile, agus coinnichidh duine sibh a'

giulau soithich uisge: leauaibh e.

14 Agus ge b'e àit an téid e stigh, abraibhsa ri fear-au-tighe, Tha am Maighstir ag

ràdh, C'àit am bheil an seòmar aoidheachd,

anns an ith mi a' chàisg maille ri m'

dheisciobluibh ?

15 Agus nochdaidh esan dhuibb seòmar

àrd, farsuinn, 'n a làn uidheam agus deas-

aichte: an sin ulluichibh dhuinn.

16 Agus chaidh a dheisciobml a mach,

agus thùiuig- iad do'n bhaile, agus fhuair iad

mar thuibhairt e riu: agus dh'ulluich iad a'

chàisg.

17 Agus air teachd do'n fheasgar, thàinig

esau maille ris an dà fhear dheug.

18 Agus an uair a bha iad 'n an suidhe,

agus ag itheadh, thuirt Iosa,Gu deimhin

tha mi ag ràdh ribh, gu'm brath aon agaibh-

sa, a tha 'g itheadh maille rium, mise.

19 Agus thòisich iad air a bhi dubhach,

agus air a ràdh ris an déigh a chéile, Am

mise ? agus fear eile, Am mise e ?

20 Agus air freagairt dhàsan thuirt e

riu, Is fear de'u dà fhear dheug e, a tha

'tumadh maille riumsa 's a' mhéis.

21 Tha mac an duine gu deimhiu ag im-

eachd, mar tha e sgrìobhta uime, ach is

an-aoibhiuu do'n fhear sin le'm brathar Mac

an duine: bu mhaith do'n duine sin mur

beirteadh riamh e.

22 Agus ag itheadh dhoibh, ghlac Iosa

aran, agus an déigh a bheannachadh, bhris

e, agus thug e dhoibhsau e, agus thuirt

e, Gabhaibh, ithibh: is e so mo chorp-sa.

23 Agus air gl?,cadh a' chupain, agus air

tabhairt buidheachais, thug e dhoibhsan e:

agus dh'òl iad uile as.

24 Agus thuirt e riu, Is i so m'fhuil-sa

an Tiomnaidh-uuaidh, a dhòirtear air son

mhòrau.

25 Gu deimhin tha mi ag ràdh ribh, Nach

òl mi ui's mò de thoradh na fàouain, gus an là

siu 's an òl mi uuadh e ann an ràoghachd Dhé.

26 Agus air dhoibh laoidh a slieiuu, chaidh

iad a mach gu sliabli nan crann-olaidh.

27 Agus thuirt Iosa riu, Gheibh sibh

uile oilbheum aunam-sa an nochd: oir tha e

sgrìobhta, Buailidh mi am buachaill, agus

sgapar na caoraich.

28 Ach an déigh dhomh éirigh, théid mi

roimhibh do Ghalile.

29 Ach thuirt Peadar ris, Ged fhaigh

iadsau uile oilbheum annad, gidheadh cha-w

fhaigh mise e.

30 Agus thuirt Iosa ris, Gu deimhin

tha mi ag ràdh riut, An diugh, air an

oidhche so fhéin, mu'n goir an coileach dà

uair, gu'n àicheadh thusa mi tri uairean.

31 Ach is ro mhòid a thuirt esan, Ged

is éigiu domh am bàs fhulang maille riut,

cha-n àicheadh mi chaoidh thu. Agus mar

siu thuirt càch uile uiar an ceudua.

32 Agus thàinig iad gu iouad d'am b'ainm

Getsemaue; agus thuirt e r'a dheisciob-

luibh, Suidhibh-sa an so, gus an dean mise

uruuigh.MARC, XIV33 Agus Thug e leis Peadar, agus Seumas,

agus Eoin, agus thòisich e aiv a bhi fo uamh-

unn, agus fo aiiabarra bròin.

34 Agus thuirt e riu, Tha m'anam ro

bhrònach, eadhon g\\ bàs: fanaibh-sa an so,

agus deanaibh faire.

35 Agus chaidh e beagan air aghaidh, agus

thuit e air an talarali, agus rinn e urnuigh,

nam bu chomasach e, gu'n rachadh an uair

thairis air.

36 Agus thuirt e, Abba, Athair, tha

gach ni so-dheanta dhuitse; cuir an cupan

so seachad orm: gidlieadh, na b'e an ni a

b'àill leamsa, ach an ni a's toil leatsa.

37 Agus thàinig e, agus fhuair e iadsan

'n an codal, agus thuirt e ri Peadar, A

l^himoin, am bheil thu a'd' cliodal à nach

b'urrainn tlui faire a dheanamh aon uair à

38 Deanaibli faire agus urnuigh, chum

nach tuit sibh ann am buaireadh: tha an

spiorad gu deimhin togarrach, ach tha an

flieoil anmhunn.

39 Agus air dha imeachd a ràs, rinn e ur-

nuigh, ag ràdh nam briatliran ceudna.

40 Agus an uair a phill e, fhuair e iad a

ràs 'n an codal, (oir bha'n sùilean trom,)

agus cha robh fhios aca ciouuus a bheir-

eadh iad freagradh air.

41 Agus thàinig e an treas uair, agus

thubhairt e riu, Coidlibh roindiibh a nis,

agus gabhaibh fois: is leoir c, thàinig an

uair; feuch, tha Mac an duine air a bhrath

thairis do làmhan nam peacach.

42 Eiribhjimicheamaid; feuch, tha an ti a

bhrathas mise am fagus.

43 Agus air ball, air dha bhi fathast a'

labhairt, thàinig ludas, aon de'u dà fhear

dheug, agus sluagh mòr maille ris le claidh-

ibh agus bataichibh, o na h-àrd-shagartaibh,

agus na sgrìobhaichibh, agus na seanair-

ibh.

44 Agus bha an ti a bhrath esan air toirt

comharaidh dhoibh, ag ràdh, Ge b'e neach d'an toir mise pòg, is e sin e; glaCaibideil e,

agus thugaibh leibh e gu téaruinte.

45 Agus air teachd dha, chaidh e air ball

d'a ionnsuidh-san,agus thuirt e, Fàilte

dhuit, a mhaighstir; agus phòg se e.

46 Agus chuir iadsan làmh ann, agus ghlac

iad e.

47 Agus air tarraing claidheimh do fliear

de na bha làthair, bhuail e òglach an krd-

shagairt, agus ghearr e a chluas deth.

48 Agus flireagair Iosa agus thuirt e

riu, An d'thàinig sibh a mach gu mo ghlac-

adh-sa, mar gu'm b'ann an aghaidh fir-reub-

ainn le claidhibh agus le bataichibh?

49 Bha mi gach là maille ribh 's an team-

pull, a' teagasg, agus cha do ghlac sibh mi:

ach tha so chum gu'm bithcadh na sgriob-

tuirean air an coimhlionadh.

50 Agus air do na h-uile a thréigsinn,

theich iad.

51 Agus lean òganach àraidh e, aig an

54rolih làon-eudach air a chur m'a chorp lom-

nochd; agus rug na h-òganaich air.

52 Ach air dhàsan an làon-eudach fliàgail,

theich e lomnochd uatha.

53 Agus thug iad leo Iosa chum an àrd-

shagairt: agus chruinnicheadh maille ris na

h-àrd- shagartan uile, agus na seanairean,

agus na sgrìobhaichean.

54 Agus lean Peadar e fada uatha, gus an

deachaidh e steach do thalla an àrd-shag-

airt: agus bha e 'n a shuidhe maille ris na

seirbhisich, agus 'g a gharadh ris an teine.

55 Agus dh'iarr na h-àrd-shagartan, agus

a' chomhairle uile fianuis an aghaidh losa,

chum a chur gu bàs; agus cha d'fhuair

iad.

56 Oir rinn mòran dhaoine fàanuis bhréige

'n a aghaidh, ach cha do chòird am fianuia

r'a chéile.

57 Agus dh'éirich dream àraidh, agus thug

iad fianuis bhréige 'n a aghaidh, ag ràdh,

58 Chuala sinne e ag ràdh, Leagaidh mi

-sàos an teampuU sn, a rinneadh le làmhan,

agus ann an tri laithibh, togaidh mi team-

puU eile neo-dheanta le làmhan.

59 Agus mar sin fhéin cha robh am fianuis

a' teachd air a chéile.

60 Agus air éirigh suas do'n àrd-shagart

's a' mheadhou, chuir e ceisd air losa, ag

ràdh,Nach toir thu freagradli air bithuait.^

ciod sin mu bheil iad so a' toirt fianuis a'd'

aghaidh ?

61 Ach dh'fhan esan 'n a thosd, agus cha

do flireagair e ni sam bith. a rìs dh'fheò-

raich an t-àrd-shagart deth, agus thuirt

e ris, An tu Criosd, Mac an ti bheann-

aichte 1

62 Agus thuirt losa, Is mi: agus chi

sibh Mac an duine 'n a shuidhe air deas

làimh cumhachd Dhé, agus a' teachd lo

neulaibh néimh.

63 An sin reub an t-àrd-shagart 'eudach,

agus thuirt e, Ciod am feum a tha againn

tuilleadh air fianuisibh ?

64 Chuala sibh an toibheum: ciod i bhur

barail-sa? Agus thug iad uile breth 'n a

aghaidlà gu'n do thoill e am bàs.

65 Agus thòisich cuid diubh air smugaid

a thilgeadh air, agus'aghaidh fliolach,agu3

a bhualadh le'n dornaibh, agus a radh ris,

Dean faidheadaii'eachd: agus ghabh na

seirbhisich le 'm basaibh air.

66 Agus air do Pheadar a bhi shàos anns

an talla, thàinig aon de bhanoglaich an àrd-

shagairt:

67 Agus an uair a chunnaic i Peadar'g a

gharadh, agus air dhi beachdachadh air,

thubhairt i ris, Bha thusa cuideachd maille

ri Iosa Xasaret.

68 Ach dh'àicheadh esan, ag ràdh, Cha-n

aithne dhomh, agus cha-n'eil mi 'tuigsina

ciod a tha thu 'g ràdh. Agus chaidh esan

a mach do'n fhor-dhorus; agus ghoir an

coileach.

69 Agus air do bhanoglaich fhaicinn a ràs, ! 11 Ach bhrosnuich na h-ànl-shagartan, an

tliòisich i air a ràdh riu-san a bha 'n an ! shiagh, chum gu'm b'fhearr leis Barabas a

seasamha làthair,Is ann diubh a tha'm fear I chur fa sgaoil doibh.

80. ! 12 Agus fhreagair Pilat, agus thuirt e

70 A<rus dh'àicheadh e ràs. Agus an ceaim riu a ràs, Ciod ma seadh a's àill leibh mi a

beagan ilinc 'n a dhéigh sin,thubhairt iadsan dlieanamli ris an duine sin, d' an goir sibh

a bha 'n an seasamli a làthair a rìs ri Peadar, , llàgh nan Iudhach àGu fàriniieach is ann diubli sud tlui: oir is

GaHleach tlm, agus is cosuihuil do chainnt

rÃŒH.

71 Ach thòisich esan air mallachadh agus

air mionnacliadh, aff ràdh, Cha-n aithno

dhomli an diiiue so mu 'm bhcil sibh a,'

labhairt.

72 Agus glioir an coilcach an dara uair.

Agus cluiimhnich Peadar am focal a thubh-

airt Iosa ris, Mu'n goir an coileacli dà uair,

àicheadliaidh tu mi tri uairean. Agus an

uair a smuainich e air, ghuil e.

Caibideil XV

1 Tkufiadh Iosa ceangaille an lcdhaàr PhilaiL

15 Àir son glaodhaich an t-sluaigh chaidh

mortai)-, eadhon Baraba-% a leigeil as, agus

losa a thoirt thairis gu bhi air a cheusadh:

17 Chuireadh coron sgithich air, 19 chaidh

smugaid a thilgeadh air, 20 agus fanoid a

dheanamh air. 21 Chuir iadSirnonaqlmdan

cC chroinn-cheusaidh; 27 chrocliadh e eadar

dà ghaduiche, d-c

AGUS air ball 's a' mhaduinu chum na

h-àrd-shagartan maille ris na sean-

airibh, agus na sgràobluaichibh, agus a'

cliomliairle gu h-iomlau, comhairle, agus air

dhoibh Iosa a cheangal, thug iad leo e, agus

thug iad thairis e do Philat.

2 Agus dh'fhiosraich Pilat deth, An tusa

ràgh nan Iudhach? Agus air freagairt dha,

thubhairt e ris, thuirt thu e.

3 Agus chuir na h-àrd-shagartan mòran de

nithean as a leth: ach cha do fhreagair esan

aon ni.

4 Agus chuir Pilat aràs ceisd air, ag ràdh,

Nach freagair thu ni sam bith? feuch cia

làon ni air am bheil iad sin a' toirt fianuis

a'd'-aghaidh.

5 Ach cha do fhreagair Iosa ni sam bith

tuilleadh; air chor as gu'n do ghabh Pilat

iongantas.

6 A nis air an fhéill bu glniàth leis aon

phràosanach, ge b'e air bith a dh'iarradh

iad, a leigeadh as doibh.

7 Agus bha ncach àraidh d'am b'ainm

Barabas,ceangailte maille r'a chompanaich-

ceannairce, muinntir a bha air deanamh

mortaidh anns a' cheannairc.

8 Agus air glaodhaich gu h-àrd do'n

t-sluagh, thòisich iad air iarraidh air, a

dhcanamh dhoibh mar a rinn e 'an còmh-

miidh.

9 Ach fhreagair Pilat iad, ag ràdh, An

àill leibh gu'n cuir miPàgh uan Iudhach fa

sgaoil duibh à

10 (Oir bha fhios aige gu'm b'ann troimh

fliarmad a tUug na h-ard-shagartan thai-

ris e.)

6513 Agus ghlaodh iad a ràs, Ceus e.

14 An sin thuibhairt Pilat riu, Car son,

ciod e 'n t-olc a rinn e à Ach bu ro mhòid

a ghlaodh iadsan, Ceus e.

15 Agus air do Philat a bhi toileach

gnàomhtaitneach adheanamhdo'n t-sluagh,

dh'fhuasgail e Barabas dhoibh, agus thug

e thairis losa, an déigh dha a .sgiàirsadh,

chum a cheusadh.

16 Agus thug na saighdearan leo e steach

do'n talia, eadhon càiirt an uachdai'ain: agus

ghairm iad a' chuideachd uile an ceann a

chéile.

17 Agus chuir iad uime eudach purpuir,

agus air dhoibh coron droighinn fhigheadh,

chuir iad air e.

IS Agus thòisich iad air beannachadh

dha, ag ràdh, Fàilte dhuit, a rìgh nan

Iudhach !

19 Agus bhuail iad 's a' cheann e le slait

chuilce, agus thilg iad smugaid air, agus a'

làibadh an glàm, rinn iad aoradh dha.

20 Agus an déigh dhoibh fanoid a dheau-

amh air, thug iad deth an t-cudach pur-

puir, agus chuir iad 'eudach fhéin uime, agus

thug iad a mach e cluim gii'n ceusadh iad e.

21 Agus dh'éignich iad duine àraidh a bha

'dol seachad, Simon o Chirene, (athair

Alecsandeir agus Rufuis, a bha 'teachd as

a' mhachair,) chum a chrann-ceusaidh a

ghiulan.

22 Agus thug iad e giiàonaù. d'am Vainm

Golgota, is e sin air eadar-theangachadh,

àite cloiginn.

23 Agus thug iad da r'a òl, fìon air a

mheasgadh le mirr: ach cha do ghabh

esan e.

24 Agus an uair a cheus iad e, roinn iad

a thrusgan, a' tilgeadh croinn air, ciod a'

chuid a bhiodh aig gach duine dheth.

25 Agus bha 'n treas uair ann; agus cheus

iad e.

26 Agus bha sgrìobhadh a chùise-dàtidh

air a soràobhadh osacheann, RIGH NAN

Iudhach.

27 Agus cheus iad maille ris dà ghaduiclie;

fear air a làimli dlieis, agus fear air a làimh

chlà.

28 An sin choimhlionadh an sgriobtuir, a

thubhairt, Agus bha e air àireamh am measg

nan ciontach.

29 Agus thug iadsan a bha 'dol seachad

anacainnt da, a' crathadh an ceann, agus ag

ràdh, thusa a leagas an teampull, agus a

thogas e ann an tri làithibh,

30 Fòir ort fhéin, agus thig a uuas o'd

chrann-cheusaidh.MARC, XVI.

31 Agusmaraaceudnatnubhairtnah-àrd- 1 Muire mùihalr loseis, air an àite 's an do

.K„„„„*.,„ „™ „ „„..i„uu„;„i,_„„ ..•. .1 <;i_ ^ chuireadh e.shagartan agus nasgrìobhaicheanr'acliéile

a' fanoid air, Shaor e daoine eile; cha-n'eil i

6 comasach air e fhéin a sliaoradh. |

32 Thigeadh a nis Criosd rìgh Israeil a !

nuas o'n chraun-clieusaidh, chum gu'm faic

agus gu'n creid sinn. Agus thug iadsan a 1

chaidh a cheusadh mailie ris, auacainnt j

da. j

33 Agus an uair a thàinig an seathamh \

uair, bha dorchadas air

ruig an naothamh uair

34 Agus air an naothamh uair dh'éigh , Muire màthair Sheumais, agus Salome,,

losa le guth àrd, ag ràdh, Eloi, Eloi, lama spàosraidh deadh fhaile, chum air dhoiljh

sabachtani à is e sin, air eadar-theangach- j teachd gu'n ungadh iad e.Caibideil XVL

Chuir aincieal 'an céill aiseirigh Chriosd do

thri mnàibh. 9 Dh'/hoiàlsicheadh Criosd do

Mhuire Magdalen: 12 Chunnacas e le diihia

a bhà 'dol do'n dùihaicài; 14 an déigh sin leis

na h-Abstoil: 15 chuir e mach iad a shcar-

monacàiadh an i-soisyeil; 19 ayus chaidhe/éin

suas gu néamh.

au lalamh uile, gu j A GUS air dol do'n t-sàbaid seachad,

I XIl. cheannaich Muire Mao^dalen, agusthréigadh, Mo Dhia, mo Dhia, carson

thu mi ?

35 Agus air cUiinntinn sin do cliuid diubh-

san a bha 'n an seasamh a làthair, thubh-

airt iad, Feuch, tha e a' gairm Eliais.

36 Agus ruith fear dhiubh, agus air dha

spòng a làonadh de fhàon geur agus a cur | 4 (Agus air dhoibh amharc, chunnaic iad

air shiit chuilce, thug e deoch dha, ag ràdh, gu'n robh a' chlach air a h-atharrachadh air

Leigibh lcis: faiceamaid an tig Elias g'a ' falbh,) oir bha i ro mhòr.2 Agus thàinig iad gu ro mhoch air mad-

uinn a' cheud là de'n t-seachduin chum na

h-uaiglie, aig éirigh na gréine.

3 Agus thuirt iad eatorra fhéin, Cò a

charuicheas dhuinn a' chlach o dhorus na

h-uaighe àthoirt a nuas.5 Agus air dhoibh dol a stigh do'n àit-37 Agus air do Iosa éigheachle guth àrd, i adhkcaidh, chunnaic iad òganachthug e suas an dcò.

38 Agus bha brat-roinn an teampuill air

a reubadh 'n a dhà chuid o mhullach gu

àochdar.

39 Agus an uair a chunnaic an ceanuard-

ceud, a bha 'n a sheasamh fa chomhair,

gii'n d'thug e suas an deò, a' glaodliaich

raar sin, thuirt e, Gu fàrinneacli b'e 'n

duiue so Mac Dhé.shuidlie air an làimh dheis, mu 'n robh

trusgan foda geal; agus bha eagal orra.

6 Agus tluibliairt esan riu, Na bitheadh

eagal oirbh: tha sibh ag iarraidh Iosa o

Nasarct, a cheusadh: dh'éirich e, cha-n'eil

e 'n so: faicibh an t-àit anns an do chuir

iad e:

7 Ach imichibh,innsibh d'a dheisciobluibh

I agus do Pheadar, gu bheil e dol roimhibh do40 Agus bha mar an ceudna muathan 'am j Ghalile: chi sibh an sin e, mar thuirt e

' -ibh.

S Agus air dol a mach dhoibh,theich iadfad uatlia ag amliarc: 'n am measg sin bha

Muire Magdalen, agusMuiremàthairSheumais a bu lugha, agus loseis, agus Salome; , o'n uaigh; oir bha ball-chrith agus uamhunn

41 Muinutir a lean e mar an ceudna, an orra: agus cha dubhairt iad ni sam bith ri

uair a bha e ann an Galile, agus a bha ' neach air bith; oir bha eagal orra.

'frithealadh dha; agus mòran eile de i 9 Agus air éirigh do Iosa 's a' mhaduinn

mhnàibh a chaidh suas maille ris gu leru- air a' cheud là de'n t-seachduin, nochdadh

e air tùs do Mhuire Magdalen, as an do

thilg e seachd deamhain.

10 Agus air imeachd dhise, dh'innis i sin

dhoibh-san abhamaille ris, agus iad ri bròn

agus gul.

11 Agus iadsan, an uair a chual' iad gu'n

robh e beò, agus gii'm facadh leatha-sa e,

cha do chreid iad.

12 'N a dhéigh sin, nochdadh edodhithisBalem.

42 Agus a nis air teachd do'n fheasgar,

(a chioun gu'm b'e là an ulluchaidh e,

eadhon an là roimh an t-sàbaid,)

43 Thàinig loseph o Arimatea, comhairl-

each urramach, aig an robh mar an ceudua

sùil ri ràoghachd l)hé, agus chaidh e steach

gu dàna dh'ionusuidh Fhilat, agus dh'iarr

e corp losa. j

44 Agus b'ioghnadh le Pilat ma bha e diubh ann an cruth eile, ag imeachd dhoibh, icheana marbh: Agus air dha an ceannard-

ceud a ghairm, dh'fhiosraich e dheth, An

robh fad' o fhuair e bàs.

45 Agus air dha fios fhaotaiuu o'n cheann-

ard-ceud, thug e 'n corp do loseph.

46 Agus cheannaich esan làon-eudach

grinn, agus thug e nuas e, agus phaisg e

's an làou-eudach e, agus chuir se e ann an

uaigh a chladhaicheadh à carraig, agus

charuich e clach gu dorus na h-uaighe.

47 Agus dh'amhairc MuireMagdaleu, agus

56agus iad a' dol do'n dàithaich.

i 13 Agus dh'imich iadsau agus dh'iuuis

iad e do chàch: agus cha mhò a chreid iad

iadsau.

14 An déigh sin nochdadh e do'n aon

fhcardeug, agusiad'n an suidhe aigbiadb,

agus thilg e orra am mi-chreidimh, agus

an cruas-cridhe, a chionn nach do chreid

iad iadsan a chunnaic e an déigh dha

éirigh.

15 Agus thuirt e riu, Imichibh aix feadh an t-saoghail uile, agus searmouaich-

ibh an soisgeul do gach dùil.

16 Ge b'e 'clireideas agus a bhaistear,

saorar e, ach ge b'e nach creid, dàtear e.

1 7 Agus lcauaidh na comharan so an dreani a clireideas: Ann am ainm-sa tilgidh iad a

niach deamhain; labhraidh iad le teangaibh iiuadha;

18 Togaidh iad nathraichean uimhe; agus ma dh'òlas iad ui air bith marbhtach, cha

chiùrr e iad; cuiridh iad an làmàian air daoiniljh tinne, agus bithidh iad slàn.

19 Mar sin an déigh do'n Tighearn labhairt riujghabhadh .suasgu néamh e, agus shuidh

e air deas làimh Dhé.

20 Agus air dhoibh-sau dol amach,shear-

monaich iad aims gach àit, air bhi do'n

Tighearn a' co-oibreachadh leo, agus a'

daingneachadh an fhocail leis na comhar-

aibh a lean e. Amen.

Leabharean Bhioball” air ais

Agus thuirt na h-abstoil ris an Tighearn,

Meudaich ar creidimh.

AN SOISGEUL A REIR LUCAIS

Caibideil I

1 Boimh-radh Lucais d'a shoisgeul gu h-iomlan-

5 Ghahhadh Eoiii Baiatidh ^am broinn Elis'

ahet, 26 agus Criosd 'am broinn Mhuire. 39

Fàidheadaireachd Elisabet, agus Mhuire mu

thimchioll Càiriosd. 57 Breith Eoin Baistidh.

DO bhràgh gu'n do ghabli mòran os

làimh eachdraidh a sgrìobhadh ann

an ordugh air na nithibh sin a tha air an

coimhlionadh 'n ar measg-ne,

2 A réir mar a dh'aithris na daoiue sin

dhuiuue iad, a chuunaic iad o thàis le 'n

sàxilibh, agus a bha 'n an luchd-frithealaidh

iiii fhocail:

;) Chuunacas iomchuidh dhomh-sa mar an

coudna, a Theophiluis ro oirdheirc, air

faotainn dearbh fhios uan uile uithean

dhomh o'n fhàor thoiseach, sgrìobhadh a d'

ionnsuidh-sa 'an ordugh,

4 Chum gu'ni bitheadh fios agad air ciunt-

eachd nan uithean anns an deachaidh do

theagasg.

5 |>HA ann an làithibh Heroid rìgh

-D Iudea, sagart àraidh d'am b'aium

Sacharias, de sheal Abia; agus Iha a

bhean de nigheanaibh Aaroin, agus 5'aium

dhi Elisabet.

6 Agus bha iad le 'chéile ionraic 'am fàan-

uisDhé, ag imeachd ann an uile àitlieantaibh

agus orduighibh an taighearua, gu neo-

lochdach.

7 Agus cha robh duine cloinne aca, do

bhràgh gu'u robh Elisabet ueo-thorrach,

agus bha iad le 'chéile aosmhor.

S Agi\s tharladh, am feadh a bha esan a'

frithealadh mar shagart an làthair Dhé ann

an ordugh a slieala,

9 A réir gnàtha na sagartachd, b'e a

chrannchur tùis a losgadh, air dha dol a

Bteach do theampull an taighearua.

10 Agus bha coimhthional an t-sluaigh uile

a' deauamh uruuigh a muigh, ri àm na tàiise.

6711 Agus chuunacas leis-san aiugeal an

Tighearna 'n a sheasamh air taobh deas

altarach na tùise.

12 Agus an uair a chunnaic Sacharias e,

bha e fo thrioblaid, agus thuit eagal air.

13 Ach thuirt an t-aingeal ris, Na gabh

eagal, a Shachariais; oir fhuair d'uruuigh

oisdeachd, agus beiridh do bheau Elisabet

mac dhuit, agus bheir thu Eoin mar ainm

air.

14 Agus bithidh aoibhneas agus subhachas

ort; agus ni mòran gairdeachas r'a bhreith.

15 Oir bithidh e mòr an làthair an taigh-

earn', agus cha-n òl e fìon no deoch làidir:

agus bithidh e air a làouadh leis an Spiorad

naomh, eadhon o bhroinu a mhàthar.

16 Agus pillidh e mòran de chloinn Israeil

clium an Tighearn an Dé.

17 Agus théid e roimhe-san ann an spiorad

agus ann an cumhachd Eliais, a thiouudadh

cridhe uan aithrichean chum na cloinue,

agus uan eas-umhal gu gliocas nam f àrean,

a dh'ulluchadh pobuill deas do'n Tighearn.

18 Agus thuirt Sacharias ris an aingeal,

Cionnus a bhitheas fhios so agam? oir is

seann duine mise, agus tha mo bhean

aosmhor.

19 Agus fhreagair an t-aingeal agus thubh-

airt e ris, Is mise Gabriel a sheasas an

làthair Dhé; agus chuireadh mi a labhairt

riut-sa, agus a dh'innseadh an naidheachd

mhaith so dhuit.

20 Agus, feuch, bithidh tubalbh agusgun

chomas labhaii't, gus an là anns an tig na

uitheau so gu cràch, a chionn nach do chreid

thu mo bhriathran-sa, a bhitheas air an

coimhliouadh 'n an àm fhéin.

21 Agus bha am pobull a' feitheamh ri

Sacharias, agus b'iougantach leo a' mhoille

a riun e 's an teampull.

22 Agus an uair a thàinig e mach, cha

b'urrainn e labhairt riu: agus thuig iadLUCAS, I.gvCm fac e sealladh néamhaidh 's an team

imll: oir bha e 'sméideadh orra, agus dh'fhan

e 'n a thosd.

23 Agus tharladh, an uair a choimhlionadh

làithean a fhritheahiidh, gu'u deachaidh e

d'a thigh fhéin.

24 Agus an deigh nan làitheau sin dh'fhàs

a bhean Elisabet torrach, agus dh'fhohxich

si i fhéin ré chàiig màosan, ag ràdh,

25 Is ann mar so a rinn an Tighearn dhomh

anns na làithibh air an d'audiairc e orm

a thogail diom mo mhaslaidh am measg

dhaoine.

26 Agus anns an t-seathamh màos, chuir-

eadh an t-aingeal Gabriel o Dhia, gu caithir

de Ghahle, d'am b'ainm Nasaret,

27 Dh'ionnsuidh òigh a bha fo cheangal

pòsaidh aig fear d'am b'ainni loseph, de

thigh Dhaibhidh; agus Ue aium iia h-òigl

]\Iuire.

28 Agus air dol a steach do'n aingeal d'a

h-iounsuidh, thuirt e, Fàilte dluiit, o

thusad'an do nochdadhmòr dheadh-gliean,

tha an Tighearn maille riut: is beauuaichte

thu am measg blian.

29 Agus an uair a chunnaic i e, bha i fo

thrioblaid inntinu air son a chainute, agus

a' reusonachadh ciod a' ghné altachadh-

beatha 'dh'fheudadh a bhi 'n so.

30 Agus thuirt an t-aingeal rithe, Na

bithcadli eagal ort, a Mhuire: oir fhuair thu

deadh-ghean o Dhia.

31 Agus, feuch, gabhaidh tu a'd' bhroinn,

agus beiridh tu niac, agus bheir thu Iosa

mar ainm air.

32 Bithidh e mòr, agus goireav ]\Iac an

Ti a's ro àirde dheth; agus bheir an taigh-

earn Dia dha ràgh-chaithir 'athar fhéin

Dliaibhidh.

33 Agus bithidh e 'n a rìgh airtaighIacoib

gu bràth, agus cha bhi crìoch air a ràogh-

achd.

34 Agus thuirt Muire ris an aingeal,

Cionnus a bhitheas so, do bhràgh nach 'eil

aithne agam-sa air duine ?

35 Agus fhreagair an t-aingeal agus thubh-

airt e rithe, Thig an Spiorad naomh ort,

agus cuiridh cumhachd an Ti a's àirde sgàil

ort: uinie sin an ni naomh sin a bheirear

leat, goirear Mac Dhé dheth.

36 Agus, feucli, do bhau-charaid Elisabet,

tha ise fhéin torrach air mac 'n a seau aois;

agus is e so an seathamh màos dhise d'an

goirteadh bean neo-thorracii;

37 Oir cha-n'eil ni sam bith do-dheanta do

Dhia.

38 Agus thuirt Muire, Feucli banog-

lachau'Jjghearna; bitheadh e dhomh-saréir

d' fhocail. Agus dh' fhalbli an t-aingcal uaipe.

39 Agus air éirigh do Mhuirc 's na làith-

ibh sin, chaidh i le cabhaig do dhàithaich

uam beann, gu baile de luda,

_ 40 Agus chaidh i steach do thigh Shachar •

iais, agus chuir i fàilte air Elisabet.

5841 Agus tharladh, an uair a chual' Elàsabet

beannachadh Mhuire, gu'n do leum an

naoidheau 'n a broinn: agus làonadh Elisabet

leis an Spiorad naomh.

42 Agus ghlaodh i mach le guth àrd,agus

thubhairt i, Is beannaichte thu am measg

bhan, agus is beanuaichte toradh do

bhronn.

43 Agus cionnus a dKéirich so dhomh-sa,

gu'n tigeadh màthair mo Thighearn' a m'

ionnsuidh à

44 Oir feuch, co luath as a thàinig fuaim

do bheanuachaidh a'm' chluasaibh, bhriosg an

naoidhean le h-aoibhneas aim am bhroiuu.

45 Agus is beannaichte ise a chreid: oir

coimhJionar na nitheau a labhradh rithe leis

au Tighearn.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

46 Agus thuirt Muire, Tha m'anam ag àrd-mholadh an Tighearna,

47 Agus tha mo spiorad a' deanamh gairdeachais ann an Dia mo Shlànuidhear:

48 A chionn gu'n d'amhairc e air staid àosail a bhanoglaich: oir feuch, o so suas goiridh gach linn beannaichte dhiom.

49 Do bhrìgh gu'n d'rinn an Ti a tha cumhachdach nithean mòra dhomh; agus is naomh 'ainm.

50 Agus tha a thròcair-san o linn gu linn, do'n dream d'an eagal e.

51 Nochd e neart le 'ghairdean, sgap e na h-uaibhrich ann an smuaintibh an cridhe fhéin.

52 Thug e nuas na daoine cumhachdach o'n caithrichibh rìoghail, agus dh'àrdaich e iadsan a bha ìosal.

53 Lìon e 'n dream a bha ocrach le nithibh maithe; agus chuir e uaith na daoine saoibhir falamh.

54 Rinn e còmhnadh ri Israel'òglach fhéin, ann an cuimhneachadh a thròcair,

55 Mar a labhair e r'ar n-aithrichibh, do Abraham agus d'a shliochd gu bràth.

56 Agus dh'fhan Muire maille rithe mu

thimchioll thri màosan, agus phill i d'ataigh

féin.

57 A nis thàinig làn inbhe Elisabet, gu'm

bitheadh i air a h-aisead; agus rug i mac.

58 Agus chual' a coimhearsuaich agus a

càirdean mar a nochd an Tighearn mòr-

thròcair dhi: agus rinn iad gairdeachas

maille rithe.

59 Agus tharladh air an ochdamh là gu'n

d'thàiuig iad a thimchioll-ghearradh an

uaoidhcin; agus ghairm iad Sacharias deth,

a reir ainme 'athar.

60 Agus fhreagair a mhàthair, agus thubh-

airt i, Ni h-eadh; ach goirear Eoin deth.

61 Agus thuirt iad rithe, Cha-n'eil aon

neach de d' chàirdibh d' an gairmear an

t-ainm so.

62 Agus sméid iad air 'athair, ciod an

t-aium a b'àill leis a thoii't air.

63 Agus air iarraidh clàir-sgiùobhaidh

dhàsau, sgrìobh e, ag ràdh, Is e Eoiu a'sLUCAS

ainm (Hia, Agus gliabh iaJ iongautas

uile.

64 Agus air ball dh'fhosgladh a bheul,

agus dKfhmisgladh a theangadh, agus

hxbhair e, a' moladh Dhé.

(i5 Agus thàinig eagal air an coimhears-

naich uiie: agus dh'aithriseadh na nithean

sin gu léir feadh dhàithaich àrd Iudea uile.

66 Agus iadsan uile a chuala na ntthean

sin, thaisg iad 'n an cridlie iad, ag ràdii,. 11.^Ciod a' ghné leinil:ih a bhitheas an so àAgus bha làmh an Tighearna maille ris.

67 Agus bha Sacharias 'athair air a làou-

adli leis an Spiorad naomh, agus rinn e

fàidheadaireachd, ag rkdh,

6S Gu ma beaunaichte an Tighearn Dia

Israeil, air son gu'u d'fhiosraich e, agus gu'n

d'thug e saorsa d'a phobull

69 Agusgaudothogesuasdhuinneadharc àit aca 's an taigh-òsda.

slàinte,TighearnantigliDhaibhidh'òglaichféin; j S Agus bha auns an dùthaich sin buach-

70 A réir mar a labhair e le beul 'fhàidh- aillean a' f:iutuinn a muigh, agus a' dean-ean naomha fhéin, a bhaTighearno thoiseach an

t-saoghail; i

71 A thoirt saorsadhuiuu oarnaimhdibh. !

agus làimh na muiuutir siu uile le'm fuath- j

ach sinn: j

72 A choimhlionadh na tròcair a gheall e

d'ar u-aithrichibh, agus a chuimhueachadh

a choimhcheangail uaoimh fhéin:

73 Na mionnau a mhiounaich e d'ar n-ath-

air Abraham,

74 Gu' n tugadh e dhuinn, air dhuinn a bhi

air ar saoradh o làimh ar naimhdeau, gu'n

deanamaid seirbhis dha as eugmhais eagail.

75 Ann an naomhachd agus ann am fir-

eautachd 'n a làthair fhéin, uile làithean ar

beatha.

76 Agus thusa, a leiuibh, goirear dhiot

Fàidh an Ti a's àirde: oir théid thu roimh

aghaidh an taighearu', a dh'uUuchadh a

shlighe;

77 A thoirt eòlais na slkinte d'a phobull,

aun am maitheauas am peacaidheau

78- Troimh thròcair ro mhòir ar Dé-ne, leis na buachaillean r'a chéile, Rachamaid a ms

an dh'fhiosraich an àir-mhaduiun o'u ionad: eadhon do Bhetlehem, agus faiceamaid ana's àirde siun,

79 A thoirt soluis dhoibhsan a tha 'n an

suidhe ann an dorchadas agus ann an sgàil

a' bhàis, a threòrachadh ar cos air slighe na

sàthe.

80 Agus dh'fhàs an leauabh, agus neart-

aicheadh 'au spiorad e, agus bha e 's an

fhàsach gu là 'fhoillseachaidh do Israel.LUCAIS air ais

Caibideil II

1 Mheas Augustus Impireachd nan Romanach uile. 6 Brnth Chriosd: 8 chuir aingeal so is 'an céill do na buachaillibh: 13 thug mòran diubh clià do Dhia air a shon. 21 Tha Griosd air thimchioll-ghearradh. 25 Rinn Simeon agus Anna fàidheadaireachd mu timchioll Chriosd, &c

AGUS tharladh 's na làithibh sin, gu'n deachaidh ordugh a mach o Cheasar Augustus, an domhan uile a mheas.

2 (Agus rinneadh an ceud mheas so 'n nair a bha Cirenius 'n a uachdaran air Siria.)

3 Agus chaidh iad uile chum a bhi air am meas, gach aon fa leth d'a bhaile fhéin.

4 Agus chaidh Ioseph mar an ceudna suas o Ghalile, à, baile Nasaret, do Iudea, gu baile Dhaibhidh, d'an gairmear Betlehem, (do bhrìgh gu'n robh e de thaigh agus de shliochd Dhaibhidh,)

5 Chum gu'm bitheadh e air a mheas maille ri Muire a bha fo cheangal pòsaidh dha, agus i mòr-thorrach.

6 Agus tharladh, am feadh a bha iad an sin, gu'n do choimhlionadh làithean, a h-inbhe, chum i bhi air a h-aisead.

7 Agus rug i a ceud-ghin mic,agus phaisg i e ann am brat-speilidh, agus chuir i 'n a luidhe 'am prasaich e; do bhrìgh nach robh àit aca 's an taigh-òsda.

8 Agus bha anns an dùthaich sin buachaillean a' fantuinn a muigh, agus a' deanamh faire-oidhche air an treud.

9 Agus, feuch, thàinig aingeal an Tighearna orra, agus dhealraich glòir an Tighearna mu'n timchioll; agus ghabh iad eagal mòr.

10 Agus thuirt an t-aiugeal riu, Na itheadh eagal oirbh: oir feuch, tha mi ag innseadh dhuibh deadh sgeòil mhòr-aoibhneis, a bhitheas do'n uile shluagh:

11 Oir rugadh dhuibh an diugh Slànuidhear, ann am baile Dhaibhidh, neach a's e Criosd an Tighearn.

12 Agus bithidh so 'n a chomharadh dhuibh: Gheibh sibh an naoidhean paisgte ann am brat-speilidh 'na luidhe 'am prasaich.

13 Agus air ball bha maille ris an aingeal cuideachd mhòr de armailtibh nèimh, a' moladh Dhé, agus ag ràdh,

14 Glòir do Dhia anns na h-àrdaibh, agus air talamh sìth, deadh-ghean do dhaoinibh.

15 Agus tharladh, 'n uair a dh'fhalbh na h-ainglean uatha do néamh, gu'n dubhairt na buachaillean r'a chèile, Rachamaid a nis eadhon do Bhetlehem, agus faiceamaid an ni so a rinneadh, a dh'fhoillsich an Tighearn dhuinne.

16 Agus thàinig iad gu grad, agus fhuair iad Muire agus Ioseph, agus an leanabh 'n a luidhe 's a' phrasaich.

17 Agus an uair a chunnaic iad sin,dh'aithris iad an ni a dh'innseadh dhoibh mu thimchioll an leinibh so.

18 Agus ghabh gach neach a chuala so, iongautas ris na nithibh sin a dh'innseadh na buachadhbh.

19 Ach ghléidh Muire na nithean sin uile, a' beachd-smuaineachadh orra 'n a cridhe.

20 Agus phill na buachaillean, a' tabhairt glòire agus molaidh do Dhia air si nan nithean sin uile a chual agus a chunnaic iad, a réir mar a labhradh riu.

21 Agus an uair a choimhlionadh ochd làithean chum an leauabh a thimchioll-ghearradh, thugadh IOSA mar ainm air, eadhon an t-ainm a ghairm an t-aingeal deth mu'n do ghabhadh 's a' bhroinn e.

22 Agus an uair a choimhlionadh làithean

a glanaidh, a réir lagha Mhaois, thug iad

esan gu Ierusalem, chum a thaisbeanadh

do'n Tighearn;

23 (Mar tha e sgrìobhta ann an lagh an

Tighearna, Gach ceud-ghin mic a dh'fhos-

glas a' bhrài, gairmear naomh do'n taigh-

earn e;)

24 Agus a thoirt àobairt a réir mar a their-

ear ann an lagh an Tighearna, dà thurtur,

no dà choluman òg.

25 Agus, feucli, bha duine ann an lerusa-

lem d'am b'ainmSimeon; agus bha 'n duine

so ionraic agus diadhaidh, agus bha dàiil

aige ri sòlas Israeil: agus bha'n Spiorad

naomh air.

2G Agus dh'fhoillsicheadh dha leis an

Spiorad naomh, nach faiceadh e bàs, gus

am faiceadh e Criosd an Tighearn.

27 Agus thàinig e le treòrachadh an

Spioraid do'n teampuU: Agus an uair a

thug na pàrantan an leanabh Iosa a stigh,

chum gu'n deanadh iad air a shon a réir

gnàthachaidh an lagha,

28 An sin ghlac esan 'n a uchd e, agus

bheannaich e Dia, agus thuirt e,

29 A nis, a Thighearna, tha thu 'leigeadh

flo d' sheirbhiseach siubhal 'an sàth, a réir

d'fliocail;

30 Oir chunnaic mo shàiilean do shlàinte,

31 A dh'ulluich thu roimh ghnùis nan uile

shluagh:

32 Solus a shoillseachadh nan Cinueach,

àgus glòir do phobuill Isvaeil.

33 Agus ghabh loseph agus a mhàthair

iongantas mu na nithibh a labhradh uime.

34 Agus bheannaich Simeon iad, agns

tliubhairt e ri Muire a mliàthair, Feuch,

chuireadh an leanahh so chum tuiteam agus

aiseirigh mhòran ann an Israel, agus 'n a

chomharadh an aghaidh an labhrar:

35 (Agus théid claidlieamh troimh d'

anam-sa fhéin,) chum gu'm foillsichear

smuaintean cridheachan mhòrain.

36 Agus bha Anna, ban-fliàidh, nighean

Phanueil, do thréibh Aseir; hhsi i ro

aosmhor, agus chaith i seachd bliadhna

maille i-'a fear o àm dhi bhi 'n a h-òigh:

37 Agus bu bhantrach i mu thimchioll

ceithir bliadhna agus ceithir fichead a

dh'aois, nach deachaidh o'n teampull, a'

deanamh seirbhis do Dhia a là agus a

dh'oidhche le trasgadh agus le h-urnuigh.

38 Agus air teachd dhise a stigh 's an uair

sin fhéin, thug i moladh do'n Tighearn, agus

labhair i m'a thimchioll riusan uile aig an

robh sàiil ri saorsa ann an Ierusalem.

39 Agus an uair a choinihlion iad na h-uile

nithean a réir lagha an Tighearna, phill iad

dc Ghalile, d'am baile fhéin Nasaret.

40 Agus dh'fhks an leanabh, agus neart-

aicheadh 'an splorad e, air a làonadh lo

gliocas; agus bha gràs Dhé air.

I 4 1 Agus chaidh a phàrantan gach bliadhna

gu Ierusalem, aig féill na càisge.

42 Agus 'n uair a bha e dà bhliadhna

dheug a dh'aois, chaidh iad suas gu leru-

saJem, a réir gnàtha na féille.

\ 43 Agus air coimhlionadh nan làithean

sin doibh, 'n uair a phill iadsan, dh'fhan an

leanabh Iosa 'n an déigh ann an Ierusalem;

agus cha robh fàos aig loseph no aig a

I mhàthair air sin.

! 44 Ach air dhoibh a shaoilsinn gu'n robh

: e 's a' chuideachd, dh'imich iad astar là;

agus dh'iarr iad e 'measg an càirdean, agus

an luchd-eòlais.

45 Agus an uair nach d'fliuair lad e, phill

iad gu Ierusalem, 'g a iarraidh.

46 Agus tharladh an déigh thri làithean,

gu'n d'fhuair iad e 's an teampull, 'n a

shuidhe 'am meadhon an luchd-teagaisg,

araon 'g an éisdeachd, agus a' cur cheisd

orra.

47 Agus ghabh a' mhuinntir uile a chual

e iongantas r'a thuigse agus r'a fhreagraibh.

48 Agus an uair a chunnaic iad e, ghlac

luamhas iad: agus thuirt a mhàthair ris,

A mhic, carson a rinn thu mar so oirnn à

feuch, bha d'athair agus mise gu brònach

ga d'iarraidh.

i 49 Agus thuirt esan riu, carson a bha

' sibh ga m' iarraidh ? nach robh fhios agaibh

< gu'm bu chòir dhomh-sa bhi ann antaighm'

'Athar?

! 50 Agus cha do thuig iadsan an ni a labh-

air e riu.

! 51 Agus chaidh e sìos maille riu, agus

thàinig e gu Nasaret, agus bha e àimhal

doibh: ach ghléidh a mhàthair na nithean

sin uile 'n a cridhe.

52 Agus thàinig Iosa air aghaidh ann an

gliocas agus 'am meudachd, agus ann an

deadh-ghean aig Dia, agus aig daoinibh.

LUCAIS air ais

Caibideil III

1 Searmonachadh Eoin Baididh. 15 'Fhianuis mu thimchioll Chriosd. 20 Chuir Herod Eoin ann am prìosan. 21 Bhaisteadh Criosd, agus < fhuair e fianuis o nèamh. '23 Aois agus sinn sireachd Chriosd.

ANIS anns a' chùigeamh bliadhna deug de impireachd Thiberiuis Cheasair, air bhi do Phontius Pilat 'n a uachdaran air Iudea, agus Herod 'n a Thetrarc air Galile, agus Philip a bhràithair 'n a Thetrarc air Iturea agus dùthaich Thrachonitis, agus Lisanias 'n a Thetrarc air Abilene.

2 An uair a bha Annas agus Caiaphas 'n an àrd-shagartaibh, thàinig focal thainig focal Dhé chum Eoin, mhic Shachariais, anns an fhàsacg,

3 Agus thàinig e do'n dùthaich uile timchioll Iordain, a' searmonachadh baistidh an aithreachais, chum maitheanais pheaaidhean;

4 Mar tha e sgrlobhta aiin an leabhar bhriathran an fhàidh Esaiais, ag ràdh, Guth an ti a dh'éigheas anns an fhàsach, Ulluichibh slighe an Tighearna, deanaibh a cheuman dìreach.

5 Bithidh gach glean air a lìonadh, agus gach beinn agus cnoc air an ìsleachadh; agus bithidh na nithean cama air an deanamh dìreach, agus na slighean garbha air an deanamh rèidh;

6 Agus chi gach uile fheoil slàinte Dhé.

7 Uinie sin thubhuirt e ris an t-shiagh a

thàinig a niach chuni bhi air ani baisteadh

leis, A shàl nan nathraichean nimhe, cò a

thug rabhadh dhuibh-sa teicheadh o'n

ilieirg a tha ri teachd 'à

8 Air an adhbhar sin thugaibh a mach

toradh iomchuidh an aithreachais, agus na

tòisichibh air a ràdh annaibh fhéin, Tha

Abraliam 'n a Athair againn: oir tharaà ag

ràdh ribh, gur comasach Dia, de na clach-

aibh so, air clann a thogail suas do Abraham.

9 Agus a nis fhéin tha 'n tuagh air a' cur ri

bun uan craobh: air an adhbhar siu gach

craobh nach toir a niach toradh maith,

gearrar sìos i, agus tilgear 's an teine i.

10 Agus dh'fhiosraich an sluagh dheth ag

ràdh, Ciod uirae sin a ni sinne?

11 Agus fhreagair esan agus thuirt e

riu, An ti aig am bheil dà cliòta, roinneadh

e ris an ti aig nach 'eil; agus an ti aig am

bheil biadh, deanadh e mar an ceudna.

12 Agus thàinig mar an ceudna càs-rahaoir

gu bhi air am baisteadh, agus thuirt iad

ris, A mliaighstir, ciod a ni sinne ?

13 Agus thuirt esan riu, Na deanaibh

ni air bith os ceann na dh'orduicheadli

dhuibh.

14 Agus dh'fhiosraich na saighdearan mar

an ceudna dheth, ag ràdh, Agus ciod a ni

sinne] Agus thuirt e riu, Na deanaibh

foirneart air neach sam bith, no casaid-

bhréige, agus bithibh toihchte le 'ur tuar-15" Agus air bhi do'nphobuU a' feitheamh,

agus na h-uile dhaoiiie a' reusonachadh 'n

an cridheachaibh fhéin mu thimchioU Eoin,

am b'e Criosd a bh'ann;

16 Fhreagair Eoin, ag ràdh riu uile, Tha

mise gu dearbh 'g'ur baisteadu le h-uisge;

ach tha neach a' teachd a's cumhachdaiche

na mise, agus cha-n airidh mise air barr-iall

a bhròg fhuasgladh: baistidh esan sibh leis

an Spiorad naomh, agus le teine.

17 Aig am bheil a ghuit 'n a làimh, agus

ro-ghlanaidh e 'ùrlar, agus cruinnichidh e

an cruithneachd d'a thigh-tasgaidh; ach

loLsgidh e ara moU le teine nach fheudar a

mhtichadh.

18 Agus ag earalachadh raòran nitheaneile,

shearmonaich e do'n t-shiagh.

19 Ach air do Herod an Tetrarc a bhi air

a chronachadh leis air son Herodiais bean a

bhràthar (Philip,) agus air son gaih olc a

rinn Herod,20 Chuir e so ris gach olc eile, gu'n do

dhruid e Eoin 'am pràosan.

21 Agus tharladh, 'n uair a bha 'n sluagh

uile air am baisteadh, air do Iosa mar an

ceudna 'bhi air a bhaisteadh, agus e ri

urnuigh, gu'n d'fhosgladh néamh,

22 agus gu'n d'thàinig an Spiorad naomh

a nuas air 'an coslas corporra, raar cholumau,

agus gu'u d'thàinig guth o néamli, ag ràdh,

Is tusa mo Mhac gràdhach, anns am bheil

rao raliòr-tlilachd.

23 Agus thòisich Iosa fhéin air a bhi rau

thirachioll deich bliadhna fichead a dh'aois,

air dha bhi, (a reir barail dhaoine.) 'n a rahac

do loseph, mac Heli,

24 3Ihic Mhatait, mhic Lebhi, mhic Mhel-

chi, mhic lanna, m/izc Ioseiph,

25 Mhic Mhatatiais, mhic Araois, mhic

Nauim, mhic Esli, ànhic Nage,

26 Mhic Mhaait, mhic Mhatatiais, mhic

Sheraei, mhic Ioseiph, mhic Iudah,

27 Mhic loanna, mhic Rhesa, mhic Sher-

obabeil, mhic Shalatieil, mhic Neri,

28 Mhic Mhelchi, mhic Adi, mhic Chos-

aim, mhic Ehuodaim, mhic Eir,

29 3Ihic lose, mhic Eliescir, mhic loreim,

mhic Mhatait, mhic Lebhi,

30 Mhic Shimeoin, mhic Iudah, mhic

loseiph, mhic lonain, mhic Eliacim,

31 Mhic Mhelea, mhic Mhainain, mhic

Mhatata, mhic Natain, mhic Dhaibhidh,

32 Mhic lese, mhic Obeid, mhic Bhoois,

mhic Shalmoin, mhlc Naasoin,

33 Mhic Aminadaib, mhic Araim, mhic

Esroim, mhic Phareis, mhic Iudah,

34 Mhic Iacoib, nihic Isaaic, mhic Abra-

haim, mhic Thara, mhic Nachoir,

35 Mhic Sharuich, mhic Ragau, mhic

Phaleic, mhic Ebeir, mhic Shala,

36 iI//tàcChainain, wAic Arphacsaid,»iAzc

Shera, mhic Noe, mhic Laraeich,

37 Mhic Mhatusala, mhic Enoich, ànhic

lareid, mhic Mhaleleeil, mhic Chainain,

38 Mhic Bnois, mhic Shet, mhic Adh-

aimh, mhic Dhé.

Caibideil IV

1 Bumreadh agus trasgadh Chnosd: 13 Thug

e buaidh air an diabànd; 14 thòisich e ri sear-

monachadh: 16 Ghabh pobull Nasaret ion-

gantas r'afhodaibh gràsnihor, 33 Leighis e

an duine 's an robh deamhan, 38 agu^ mùth-

air-chéile Pheadair, dlr.

AGUS air do Iosa bhi làn de'n Spiorad

naomh, phill e air ais o Iordan, agus

threòraicheadh e leis an Spiorad do'n fhàs-

ach,

2 Agus bha e air a bhuaireadh ré dhà

fhichead là leis an diabhul; agus cha d'ith

6 ni sam bith anns na làithibh sin: agus air

dhoibh bhi air an cràochnachadh, an siu

dh'fhàs e ocrach.

3 Agus thuirt an diabhul ris, Ma's

tu Mac Dhé, abair ris a' chloich so 'bhi 'n a

h-aran.LUCAS, IV.

4 Agus nireagair Iosa e, ag ràaàh, Tha e 1 22 Agus thug iad uile fianuia da, agus

sgrìobhta, nach ann le h-aran a mhàin a ! ghabh iacl iougantas ris na briathraibhthig duine beò, ach le gach uile fhocal Dhé.

.5 Agus air do'n diabhul a thoirt gu beinu

àrd, nochd e dha uile ràoghachdan an douih-

aiu ann ani niiouaid aimsir.

6 Agus thuirt an diablud ris, Bheir

mise an cumhachd so uile dhuit, agus an

glòir; oir thugadh dhomh-sa sin; agus bheir

mi e do neach air bith a's toil leam.

7 Uime siu ma ni thu aoradh dhomh-sa, is

leat iad uile.

8 Agus fhreagair Iosa agus thuirt e

ris, tìr air mo chàxlaobh, a Sliatain: oir

tlia e sgràoblita, Ni thu aoradh do'n Tigli-

earu do Dhia, agus dhàsan 'n a aonar ni

thu seirbhis.gràsmhora thàinig a mach as a bheul. Agus

thubhairt iad, Nach e so mac Ioseiph à

23 Agus thuirt e riu, Gun amharus

thubhairt sibh rium an gnàth- fhocal so, A

léigh, leighis thu fhéin: ge b'e air bitli iad

na nithean a chuala sinn a rinneadli leat 'an

Capernaum, deau mar an ceudna iad an so

a'd' dlmthaich fhéin.

24 Agus tludihairt e, Gu deimhin tha mi

ag ràdh ribh, nacli 'eil fàidh air bith tait-

neach 'n a dliùthaich fhéin.

25 Ach gu fàrinneach tha mise ag ràdh

i'ibh, gu'n ro'oh mòran bliantrach ann an

Israel 'an làithibh Ehais, anuair a dhruid-

eadh néamh ré thri bhadhna agus shé9 Agus thug se e gu Ierusalem, agus chuir màosan, agus a bha gorta mhòr air feadh

e air binnein an teampuill e, agus thubh-: na tìre uile:

airt e ris, Ma's tu Mac Dhé, tilg thu fhéin 26 Ach cha do chuireadh Elias dh'ionn-

sàos à so. [ suidh aoin diubh, ach gu Sarepta Shidoiu,

10 Oir tha e sgrìobhta, Bhcir e àithue d'a c])um mnà a bha 'n a bantraich.

ainglibh mu d' thimchioll, thusa a choimh- 27 Agus bha mòran lobhar ann an Israel

ead. I ri linn Eliseuis an fhàidh; agus cha do

11 Agus togaidh iad suas thu 'n an làmh- ! ghlanadh a h-aon aca, ach Naamau an Siri-an, air eagal g-u'm buail thuuair air bith do

chos air cloich.

12 Agus air freagart do Iosa thuirt e

ris, A dubliradh, Na buair thusa an taigh-

earn do Dhia.

13 Agus an uair a chràochnaich an diabhul

am buaireadh uile, dh'imich e uaith ré

tamuill.

14 Agus phill Iosa ann an cumhaclid an

Spioraid chum Ghalile; agus chaidh 'iom-

radh-san air feadh na dàithcha mu'u cuairt

gu h-iomlan.

15 Agus theagaisg e 'n an sionagogaibh,

a' faotainn glòire o na h-uile dhaoiuibh.

16 Agus thàinig e gu Nasaret, far an d'àr-

aicheadh e: agus chaidh e steach, mar bu

ghnàth leis, air làl na sàbaid do'n t-siona-anach.

28 Agus làonadh iadsan uile a bha 's an

t-sionagog le feirg, an uair a chual iad na

nithean sin;

29 Agus dh'éirich iad suas, agus thilg iad

a mach as a' bhaile e, agus thug iad leo e

gu malaidh a' chnoic, air an robh am baile

togta, chum a thilgeadh sìos 'an coinneamh

a chinn.

30 Ach air gabhail dhàsan troimh am

mheadhon, dh'fhalbh e,

31 Agus chaidh e sìos gu Capernaum,

baile de Ghalile, agus bha e 'g an teagasg

air làithibh na sàbaid:

32 Agus ghabh iad iongantas r'a theagasg;

do bhràgh gu'n robh 'fhocal le cumhachd.

33 Agus bha anns an t-sionagog duine^og, agus dh'éirich e 'n a sheasamh chum anns an robh spiorad deamhain neòghloiu,

leughaidh. i agus ghlaodh e le guth mòr.

17 Agus thugadh dha leabhar an fàiàidh 34 Ag ràdh, Leig leinu; ciod e ar gnoth-

Esaiais; agus air fosgladh an leabhair dha, i uch-ne riut, Iosa o Nasaret? an d'thàinig

fhuair e 'n t-àit anns an rolih e sgrìobhta, j thu g'ar sgrios à tha fhios agam cò thu, Aoq

18 Tha Spiorad an Tighearn' orm, do | naomh Dhé.

bhràgh gu'n d'ung e mi a shearmonachadh 35 Agus chronuich Iosa e, ag ràdh, Bi

au t-soisgeil do na bochdaibh; chuir e mi ! a' d' thosd, agus thig a mach as. Agus air

a shlàuuchadh na muinntir aig am bheil I do'n deamhau esan a thilgeadh sìos 'n am

an cridhe briste, a ghairm fuasglaidh do meadhon, thàinig e mach as, gim chiurradh

na braighdibh, agus aiseag an radhairc do sam bith a dheanamh air.

na doill, a thoirt saorsa do'n mhuinntir a I 36 Agus thàinig uamhas on-a uile, agus

tha brùite, j labhair iad r'a chéile, ag ràdh, Ciod a' ghné

19 A shearmonachadh bliadhna thaitnich ! cainnte s,oà oir le h-àighdarras agus cunih-

an Tighearna. j achd tha e 'toirt orduigh do na spioradaibh

20 Agus air dàiuadh an leabhair dha, thug ! neòghlan, agus tha iad a' teachd a mach.e do'n fhear-frithealaidh e, agus shuidh e

agus bha sàiilean na bha 's an t-sionagog

uile a' geur-amharc airsan.

21 Agus thòisich e air a ràdh riu, An

diugh tha 'n sgriobtuir so air a choimhlion-

aùh ann bhur cluasaibh-sa.

6237 Agus chaidh iomradh airsan a mach

j feadh gach àite de'n dùthaich mu'n cuairt.

38 Agus dh'éirich e as an t-sionagog, agus

' chaidh e steach do thigh Shimoin: agus

bha fiabhrus mòr air màthair-chéile Shim-

lOÃŒn; agus ghuidh iad air as a leth.39 Agus air dha seasamh os a ceann, chron-

uich e am fiabhrus, agus dh'fhàg e i. Agus

dh'éirich ise air ball, agus rinn i frithealadh

dhoibh.

40 Agus ag dol fodha na gréine, thug iad-

san uile aig an robh daoine euslan le iomadh

gné tinnis d'a iounsuidh iad: agus chuir

esan a làmlian air gach aon diubh, agus

leighis e iad.

41 Agus chaidh mar an ceudna deamhain

a mach à mòran, a' glaodhaich agus ag ràdh,

Is tu Criosd Mac l)hé. Agus chronuich e

iad, agus cha d'fhulaiug e dhoibh labhairt:

oir bha fhios aca gu'm b'esan Criosd.

42 Agus air teachd do'n là, chaidh e mach,

agus dh'imich e gu àite fàsail: agus bha 'n

shiagh 'g a iarraidh, agus thàinig iad d'a

ionnsuidh, agus b'àill leo a chumail, chum

nach rachadh e uatha.

43 Ach thubhaivt esan riu, Is éigin dhomh-

SM ràoghachd Dhé a shearmonachadh do

bliailtibh eile mar an ceudna; oir is ann

clmm so a chuireadh mi.

44 Agus shearmonaiclà e ann an sionagog-

aibh Ghahle.Caibideil V

1 theagaisg Criosd an sbiaf/h d luing Pheadair;

4 le tarruing mhlorbhuileach éisg, nochd e

cionnus a bàia e gu Peadar agus a chompan-

aich a dheanamh 'n an iasgairibh air daoin-

àlih: 12 ghlan e neach a bha 'n a lobhar, 16LUCAS, V.

Iniich uamsa, a Thigheania, oir is duine

peacach mi.

9 Oir ghlac uamhas e fhéin agus iadsan uilo

'bha maille ris, air son an tarruing éisg a

ghlac iad:

10 Agus mar an ceudna Seumas agus

Eoin, mic Shebede, a bha 'n an companaich

aig Simon. Agus thuirt Iosa ri Simon,

Na bitheadh eagal ort; à so suas glacaidh

tu daoine.

1 1 Agus an uair a thug iad an longan gu tàr,

dh'fhàg iad na h-uile ni, agus leau iad esan.

12 Agus an uair a bha esan ann am baile

àraidh, feuch duiuc làn de luibhre: agus

air dha Iosa fliaicinn, thuit e sìos air 'agh-

aidh, agus ghuidh e air, ag ràdh, A Thigh-

earna, ma's toil leat, tha thu comasach air

mise a ghlanadh.

13 Agus shàn e a làmh, agus bhean e ris,

ag ràdh, Is toil leam; bi glau. Agus air

ball dh'fhàg an luibhre e.

14 Agus dh'àithn e dha, gun innseadh do

neach air bith: Ach imich, agus nochd thu

féin do'n t-sagart, agus thoir seachad air

son do ghlanaidh, mar a dh'àithn Maois, mar

fhianuis doibh.

15 Ach bu mhòid a sgaoileadh 'iomradh-

san: agus thàinig sluagh mòr an ccann a

chéile chum éisdeachd, agus chum a bhi air

an slànuchadh leis o'n eucailibh.'â– inn e urnuigh anns an fhàsach, 18 shlànuich \ agus rinn e urnuio:h

-â–  neach a bha linn leis a' phairilis, <tc.16 Agus chaidh e air leth chum an flmsaich,A17 Agus tharladh air là àraidh, 'n uair a

GUS tharladh, 'n uair a bha am pobull | bha e a' teagasg, gu'n robh 'n an suidhe an

a' dlàith-theannadh air, chum focal | s«iPhairisichagusluchd-teagai.sg an lagha,

a thàinig as crach uile bhaile de Ghalile,Dhe éisdeachd, gu'n do sheas e làimh ri

loch Ghenesaret,

2 Agus chunnaic e dà luiug 'n an seasamh

ri taobh an locha: ach bha na h-iasgairean

air dol a niach asda, agus a' nigheadh an

làontan.

3 Agus chaidh e steach do aon de na long-

aibh a bu le Simon, agus dh'iarr e air dol

a mabh beagan o thàr: agus air suidhe dha,

theagaisg e an sluagh as an luing.

4 A nis an uair a sguir e de labhairt, thubh-

airt e ri Simon, Cuir a mach chum na doimh-

ne,

tarruing.

5 Agus fhreagair Simon, agus thuirt e

ris, A mhaighstir, shaothraich sinn fad na

h-oidhche uile, agus cha do ghlac sinn ni

sam bith: ach air d'fhocal-sa leigidh mi

sàos an làon.agus de Iudea, agus o Ierusalem: agus bha

cumhachd an Tighearn' a làthair chum an

slàuuchadh.

18 Ag-us, feuch, ghiulain daoine air leab-

aidh duine air an robh am pairilis: agus

dh'iarr iad a thoirt a steach, agus a chur

'n a làthair-san.

19 Agus an uair nach d'fhuair iad seòl air

am feudadh iad a thoirt a steach, le meud

na cuideachd, chaidh iad suas air an tigli,

. , agus leig iad sìos troimh mhullach an taighe

agus leigibh sìos bhur làontan chum j e fhéin agus a leabadh, auns a' mheadhon 'aulàthair losa.

20 Agus an uair a chunnaic e an creidimh,

thubhairt e ris, A dhuine, tha do pheacaidh-

ean air am maitheadh dhuit.

21 Agus thòisich na sgrìobhaichean agus

na Phairisich air reusonachadh, ag ràdh,

6 Agus an uair a rinn iad so, chuairtich iad j Cò e so a tha 'labhairt toibheim ? cò 'dh'-

tachdar mòr éisg; ionnus gu'ndobhriseadh fheudas peacaidhean a mhaitheadh achan làon

7 Agus sméid iad air an companaiclDia a mhàin ]

22 Ach air aithueachadhan smuainteanbha 's an luing eile, teachd agus còmhuadh ' do losa, fhi-eagair e agus thuirt e riu.a dheanamh h

làon iad an dàleo. Agus thàinig iad, agus i Ciod e a

à luing, ionnus gu'n robh iad ' cridheachtha sibh a' reusonachadh 'n 'ur

cridheachaibh ?an inbhe dol fodha,

8 'N uair a chunnaic Sinion Peadar

thuit e sìos aig glàiinibh losa, ag ràdh, 1 Eirich agus imich ?

6323 Co aca a's usadh a ràdh, Tha do phcac-

aidhean air am raaitheadh dhuit, no 'ràdh,LUCAS, VI

24 Ach a clmm gu'm bi fios agaibh gu

bheil cumhachd aig Mac an duine peacaidh-

eau a rahaitheadh air thalamh, (thubhairt

e ri fear a phairilis,) Tha mi aj
ràdli riut, 1

éirich, agus tog do leabadh, agus imich do j

d' thigh. ^ , I

25 Agus dh'éirich e air ball 'n an làthair,

agus thog e an leabadh air an robh e 'n a

hiidhe, agus chaidh e d'a thigh fhéin, a' toirt

glòire do Dhia.

26 Agus ghlac uamhas iad uile, agus thug

iàid glòir do Dhia, agus làouadh le h-eagal

iiid, ag ràdh, Chunnaic sinne nithean do- am bruthadh Ic'nlàmhan,

clireidsinu an diugh.

27 Agus an déigh nan nithean sin, chaidh

moch, agus chunnaic e càs-mhaor d'am -

b'ainm Lebhi, 'n a shuidhe aig àite togail

na càse; agus thuirt e ris, Lean mise.

28 Agus air fagail nan uile nithean dha,

dh'éirich e, agus lean se e.

LUCAIS air ais

Caibideil VI

1 Chronuich Criosd doille nam Phairiseach mu thimchioll coimhead na sàbaid, le sgriobtuir, le reuson, agus le mìorbhuil; 13 tha'gh e dà abstol deug; 17 shlànuich e muinntir a bha tinn; 20 shearmonaich e d'a dheisciobluibh mu bheannachdaibh agus mu mhallachdaibli, &c.

AGUS tharladh air a' cheud là sàbaid an déigh an dara là de fhéill na càisge, gu'n deachaidh e troimh na h-ach-aibh arbhair; agus spìon a dheisciobuil na diasan arbhair, agus dh'ith iad, an déigh am bruthadh le'n làmhan.

2 Agus thuirt cuid de na Phairisich riu, carson a tha sibh a' deanamh an ni nach'eil ceaduichte r'a dheanamh air làithibh na sàbaid?

3 Agus fhreagair Iosa iad, agus thuirt

Nach do leugh sibhse an ni so 'riuu

Daibhidh, 'n uair a bha ocras air fhéin, agus29 Agus rinn Lebhi cuirm mhòr dha 'n a orra-san a bha maille risthigh fhéin: agus bha cuideachd mhòr de

chàs-rahaoir,agus demhuinntireile a shuidh

maille riu.

30 Agus rinn an sgrìobhaichean agus am

Phairisich gearan an aghaidh a dheisciobul-

san, ag ràdh, carson tha sibh ag itheadh,

agus ag òl maille ri càs-mhaoir agus ri

peacaich ?4 Cionnus a chaidh e steach do thigh Dlié,

agus a ghabh e aran na fianuis, agus a dh'ith

c fhéin, agus a thug e raar an ceudna dhoibh-

san a bha maille ris; ni nach'eil ceaduiclite

'itheadh ach do na sagartaibh a mhàiu .'

5 Agus thuirt e riu, Is Tighearn Mac

an duine air an t-sàbaid fhéin.

6 Tharladh mar an ceudna air sàbaid eile,1 Agus fhreagair Iosa agus thuirt e gu'n deachaidh e steach do'n t-siona;riu, Cha-n'eil feum aca-san a tha slàn air an

leigh, ach aca-san a tha tinn.

32 Cha d'thàinig mise a ghairm nan\ fàrean

ach nara peacach chuiu aithreachais.agus gu'n do theagaisg e; agus bha an siii

duiue, aig an robh a làmh dheas air searg-

adh. V

7 Agus rinn na sgrìobhaichean agus na33 Agus thuirt iadsan ris, carson a i Phairisich faire, a dlifheuchainn an leigli-

tha deisciobuil Eoin gu tric ri trasgadh, | iseadh e air an t-sàbaid; chuni gu'm faigli-

agus a' deanamh urnuigh, agus mar an

ceudna deisciobuil nam Phairiseach; ach

tha do dheisciobuil-sa ag itheadh agus

agòl?

34 Agus thuirt esan riu, Am feud sibh

a thoirt air cloinn seòmair an fhir nuadh-

phòsda trasgadh a dheanamh, am feadh

's a tha am fear nuadh-pòsda raaille riu ?eadh iad càiis dhàtidh 'n a aghaidh.

8 Ach thuig esan an sniuaintean, agus

thubhairt e ris an duine aig an robh an

lànih sheargta, Eirich, agus seas a raacli

's a' mheadhon. Agus dh'éirich esan, agus

sheas e.

I 9 An sin thuirt Iosa riu, Feòraichidhj

' mise aon ni dhibh; Am bheil e ceaduichtej35 Ach thig na làithean an uair a bheirear j air làithibh na sàbaid maith a dheanamh,

am fear nuadh-pòsda uatha; an sin ni iad I no olc? anam a shaoi-adh, no a sgrios?trasgadh anns na làithibh sin.

36 Agus labhair e mar an ceudna cosamh-

lachd riu; Cha chuir neach air bith màr a

dh'eudach nuadh air seann eudach: uo,10 Agus air dha amharc mu'n cuairt orra

uile, thuirt e ris an duine, Sàn a mach

do làmh. Agus rinn e sin: agus dh'aisig-

eadh a làmh slàn da mar an lòmh eile.reubaidh an t-eudach nuadh e, agus cha j 11 Agus làonadh iadsan le cuthach; agustig ara màr de'n eudach nuadh

t-seann eudach.

37 Agus cha chuir duine sam bith fìonlabhairiad r'a chéile, ciod a dheanadh iad

ri losa.

12 Agus anns na làithibh sin chaidh esan.nuadh ann an seann searragaibh; no, brisidh: gu beinn a dheanamh urnuigii, agus bhuanam f ion nuadh na searragan, agus dòirtear

e fhéin, agus caillear na searragan.

S8 Ach is còir f àon nuadh a chur ann an

searragaibh nuadha; agus bithidh iad le

'chéile téaruinte.

39 Agus cha-n'eil duine sam bith, air dhaaich e ré na h-oidhche ann an urnuigh ri.

Dia.

13 Agus air teachd do'n là, ghairm e d'a

ionnsuidh a dheisciobuil; agus thagh e dà

fhear dheug asda, d'an do ghoir e Abstoil:,

14 Simon, (air an tug e mar an ceudna.39aiin fhàon òl, a dh'iarras air ball fion ' Peadar raar ainni,) agus Aindreas a bhràth-

nimdh' oir their e, Is e an seann//ùo« a's i air, Seumas agus Eoin, Philip agus Burtolomeus-

fearr.

15 Mata agus Tomas, Seumas mac Alpheuis, agus Simon d'an goirear Selotes,

16 ludas bràthair Sheumais, agus ludas Iscariot, osan a bha 'n a fhear-brathaidh.

17 Agus thàinig e nuas leo, agus sheas e air ionad còmhnard, agus coimhthional a dheisciobul, agus buidheann mhòr-shluaigh o Iudea uile agus o Ierusalem, agus o chois fairge Thiruis agus Shidoin, muinntir a thàinig g'a éisdeachd, agus gu bhi air an leigheas o'n euslaintibh;

18 Agus iadsan a bha air am pianadh le spioradaibh neòghlan: agus leighiseadh iad.

19 Agus dh'iarr an sluagh uile beantuinn ris: oir chaidh cumhachd a mach as, agus shlànuich e iad uile.

20 Agus thog e suas a shùilean air a dheisciobluibh, agus thuirt e, Is beannaichte 'ibhse 'tha bochd: oir is leibh rìoghachd Dhé.

21 Is beannaichte sibhse 'tha ocrach a nis: oir sàsuichear sibh. Is beannaichte sibhse tha 'caoidh a nis; oir ni sibh gàire.

22 Is beannaichte sibh, 'n uair a bheir daoine fuath dhuibh, agus a chuireas iad as an cuideachd sibh, agus a bheir iad cainnt mhaslach dhuibh, agus a thilgeas iad a mach bhur n-ainm mar ni ole, air son Mhic an duine.

23 Deanaibh-sa gairdeachas 's an là sin, agus leumaibh le h-aoibhneas: oir feuch, is mòr bhur duais air nèamh: oir is ann mar sin a rinn an aithrichean air na fàidhibh.

24 Ach is an-aoibhinn duibhse a tha saoibhir: oir fhuair sibh bhur sòlas.

25 Is an-aoibhinn duibhse a tha sàthach: oir bithidh ocras oirbh. Is an-aoibhinn duibhse a tha 'gàireachdaich a nis: oir ni sibh bròn agus gul.

26 Is an-aoibhinn duibhse 'n uair a labhras daoine maith umaibh: oir is ann mar sin a rinn an aithrichean ris na fàidhibh bréige.

27 Ach tha mi ag ràdh ribhse 'tha 'g éisdeachd, Gràdhaichibh bhur naimhdean, deanaibh maith dhoibh-san le'm fuathach sibh;

28 Beannaichibh iadsan a tha 'g 'ur mallachadh, agus deanaibh urnuigh air son na muinntir a tha 'buntuinn gu naimhdeil ribh.

29 Ris an ti a bhuaileas thu air aon ghial, cum an gial eile; agus do'n ti a bheir d'fhalluinn dhiot, na bac do chòta mar an ceudna.

30 Thoir do gach neach a dh'iarras ort, agus o'n neach a bheir uait do mhaoin, na h-iarr air ais i.

31 Agus mar a b'àill leibh daoine 'dheanamh ribh, deanaibh-sa mar an ceudna riusan.

32 Oir ma ghràdhaicheas sibh iadsan aig am bheil gràdh dhuibh, ciod ara buidheachas a th' agaibh ? oir gràdhaichidh peacaich fhéin an dream aig am bheil gràdh dhoibh.

33 Agus nia ni sibh maith clo'n mhuinntir a ni maith dhuibh, ciod am buidheachas a th'agaibh? oir ni peacaich an nisoféin mar an ceudna.

34 Agus ma bheir sibh iasachd dhoibhsan o'm bheil dàiil agaibh r'a fhaotainn a rìs, ciod am buidheachas a th' agaibh? oir bheir peacaich fhéin iasachd do pheacaich, chum gu'm faigh iad uiread a rìs.

35 Ach gràdhaichibh-sa bhur naimhdean, agus deanaibh maith, agus thugaibh iasachd, gun dùil a bhi agaibh ri ni sam bith 'n a éiric: agus bithidh bhur duais mòr agus bithidh sibh 'n 'ur cloinn do'n Ti a's àirde: oir tha esan tabhartach dhoibhsan a tha mi-thaingeil agus ole.

36 Bithibh-sa uime sin tròcaireach, mar a tha bhur n-Athair tròcaireach.

37 Agus na tugaibh breth, agus cha toirear breth oirbh: na dìtibh, agus cha dìtear sibh: thugaibh maitheanas, agus bheirear maitheanas dhuibh.

38 Thugaibh uaibh, agus bheirear dhuibh deadh thomhas, air a dhinneadh, agus air a chrathadh ri 'chéile, agus a' cur thairis, bheir daoine ann bhur n-uchd; oir leis an tomhas le'n tomhais sibh, tomhaisear dhuibh a rìs.


39 Agus labhair e cosamhlachd riu, Am

feud an clall dall a threòvachadh? nachtuit

iad le 'chéile ann an slochd à

40 Cha-n'eil an deisciobul os ceann a

mhaighstir: ach ge b'e neach a tha coimli-

liouta, bithidh e mav a mhaighstiv.

41 Agus carson a tha thu 'faicinn an

smàiirnein a tha 'an sàiil do bhràthar, agus

nach 'eil thu 'toirt faineav an t-sail a tha ann

ad shàiil fhéin à

42 No cionnus a dh'fheudas tu i'àdh vi

do bhràthair, A bhvàthair, leig dhomh an

smàiivnein a thoivt à d' sliàiil, agus nach 'eii

thu 'toivt faineav an t-sail a tha ann ad

shàiil fhéin? A chealgaiv, tilg a mach air

tùs an t-sail as do shàiil fhéin, agus an sin is

léiv dhuit gu soilleiv an .smàiivnein a tha ann

au sùil do bhvàthav a thoirt aisde.

43 Oir cha deadh chraobh a bheir a mach

droch thoradh: agus cha droch chraobh a

bheir a mach deadh thoradh.

44 0ivaithnicheargach craobh airatoradh:

oir cha tionail daoine figean de dhroighionn,

no caoran fàona de'n fheaiT-dhris, . ,

45 Blieir duine maith ni raaith a mach a

deadh ionrahas a chridhe; agus bheir droch

dhuine ni olc a raach à dvoch ioumhas a

chvidhe: oir is axm à pailteas a' chridhe a

labhras a bheul.

46 Agus carson a ghoireas sibh, a Thigh-

earn', a Thighearn', dhiom-sa, agus nach

j dean sibh na nithean a tha mi ag vàdh à

- 47 Gach neach a thig a m' ionnsuidh-sa,

agus a chluinneas rao bhviathvan, agus a

ni iad, feuchaidh mi dhuibh co ris tha

, e cosrahuil:65LUCAS, VII.48 Is cosnihuil e ri cluine a thog taigh,

agus a chladhaich domhain, agus a chuir a':

bhunait air carraig: agus an uair a thàinig

an tuil, bhuail an sruth gu dian air antaigh

sin, agus cha b'urrainn e charach .-dh; oir

bha e air a shuidheachadh air carraig.

49 Ach an ti a chluinneas, agus nach dean,

is cosmhuil e rà duine a thogtaighair an

talamh gun blumait, air an do bh ail an

sruth gu dian, agus air baU thuit e; agus

bu mhòr tuiteani an taighe siu.

Caibideil VII

1 Leigliàs Criosd seirbhismcli ceannaird-ceud.

11 Thog e mac na bantraich ann an Nain

ò'n hhàs; 19 dhearhh e do theachdaià'ibh

Eoin, le oibrihh màorhhvileach a rinn e 'n an

làtha.ir, u'in oe fhéin an Criosd a bha ri

teadid; 24 nochd, e do'n t-sluagh ciod i a hhar-

ail mu Eoin, d;c.

ANIS an uair a chràochnaich e a bhriath-

ran uile ann an éisdeachd an t-sluaigh,

cliaidh e stcach do Chapernaum.

2 Agus bha seirbhiseach ceannaird-ceud

àraidh, a b'ionmlminn leis, gu tinn, agus ri

h-uchd bàis.

3 Agus an uair a chual' e mu losa, chuir e

seanairean nan Iudhach d'a ionnsuidh, a'

cur impidh air gu'n tigeadh e, a^us gu'n

leighiseadh e a sheirbhiseach.

4 Agus an uair a thàinig iad gu losa,

ghuidh iad air gu dàirachdach, ag ràdh,

Gu'm b'airidh e gu'n deanadh esan so dha:

6 Oir is toigh leis ar cinneach-ne, agus thog

e dhuinn sionagog.

6 Agus chaidh Iosa maille riu. Ach air

dha bhi nis fagus do'n taigh, chuir an ceann-

ard-ceud càirdean d'a ionnsuidh, ag ràdh

ris, A Thighearna, na cuir dragh ort fhéin;

oir clia-n airidh mise gu'n racliadh tu steach

fo m' chléith:

7 Uime sin cha mhò a mheas mi gu'm b'air-

idh mi fhéin air teachd a d' ionnsuidh: ach

a mhàin abair am focal, agus slànuichear

na' òglach.

8 Oir is duine mise fhéin air mo chur fo

ùghdarras, aig am bheil saighdearan fodh-

am; agus their mi ris an fhear so, Imich,

agus imichidh e; agus ri fear eile, Tln'g,

agus thig e; agus ri m' sheirbhiseach, Dean

so, agus ni se e.

9 Agus an uair a chual' Iosa na nithean

so, gliabh e iongantas ris, agus air tionndadh

dha, thuirt e ris an t-sluagh a lean e,

Tha mi ag ràdh ribh, nach d'fhuair mi

creidimh co mòr as so, ann an Israel fhéin.

10 Agus air pilltinn air an ais do'n tigh do

na teachdairibii a chuireadh cf a ionnsmdh,

fhuair iad an seirbhiseaeh a bha tinn, slàn.

11 Agus tharhidh an là 'n a dheigh sin,

gu'n deachaidh e chum baile d'an goirear

Nain;agus chaidh a dheisciobuil maille ris,

agus sluagh mòr.

12 A nis an uair a thàinig e am fagus do

gheata a' bliaile, feuch, ghiàilaineadh a mach

66duine marbh, aonmhac a mhàthar, agusbu

bhantrach i: agus bha smagh mòr de

mhuinntir a' bhaile maille rithe.

1 3 Agus an uair a chunnaic an Tighearn '\, i

ghabh e truas dith, agus thuirt e rithe!

Na guii.

14 Agus thàinig e agus bhean e ris a' ghiàil-

an; (agus sheas'iadsan a bha'ga ionichar;);

agus thuirt e, Oganaich, tha mi ag ràdh

riut, éirich.

15 Agus dh'oirich an duine 'bha marbh 'n a

shuidhe, agus thòisich e air labhairt: agus

thug e d'a mhàthair e.

1 6 Agus ghlac eagal iad uile: agus thug iad j

glòir do Dhia, ag ràdh, Dh'éirich fàidh mòr j

'n ar measg-ne; agus, Dh'amhairc Dia air a (

shluagh fhéin. |

17 Agus chaidh an t-iomradh so niach i

airsan air feadh Iudeauile, agus na dàithcha

mu'n cuairt uile.

18 Agus dh'innis a dheisciobuil do Eoin

mu thimchioll nan nithean sin uile.

19 Agus ghairm Eoin d'a ionnsuidh dithis ,

àraidh d'a dheisciobluibh, agus chuir e iad i

gu losa, ag ràdh, An tusa esan a bha ri <.

teachd, no 'm bi sùil againn ri neach eile ? '

20 Agus àir teachd do na daoinibh d'a

ionnsuidh, thuirt iad, Chuir Eoin Baist-:

idh sinne a d' ionnsuidh, ag ràdh, An tusa

an ti a bha ri teachd, no 'm bi sùil againn

ri neach eile ?

21 Agus anns an uair sin fhéin leighis e

mòran o 'n euslaintibh agus o 'm plàighihh,

agus dhroch spioradaibh; agus thug e 'n

radharc do mhòran a bha dall.

22 Agus fhreagair losa, agus thuirt e

riu, Imichibh-sa agus innsibh do Eoin na

nitliean a chunnaic agus a chuala sibh, gu

blieil na doill a' faicinn, na bacaich ag im-

eachd, na lobhair air an glanadh, na bodh-

air a' cluinntinn, na mairbh air an dvisgadh, '

an soisgeul air a shefrmonachadh do na

bochdaibh.

23 Agus is beannaicnte esan nach faigh

oilbheum annam-sa.

24 Agus an uair a dh'fhalbh teachdairean

Eoin, thòisich e air labhairt ris an t-sluagh

mu thimchioU Eoin, Ciod an ni a chaidh

' 8ibh a mach do'n fhàsach a dh'fhaicinn ? an

i cuilc air a crathadh le gaoith ?

25 Ach ciod e an ni a chaidh sibh a mach

a dh'fhaicinn? an e duine air a sgeadachadh

ann an eudach màn? feuch, iadsan a tha

sgeadaichte le eudach ràomhach, agus a' ,

caitheadh am beatha gu sòghail, is ann 'an i

cùirtibh nan ràghrean a tha iad.

26 Ach ciod e an ni a chaidh sibh a mach

a dh'fhaicinn ? an e fòidh ? seadh, tha mi ag

ràdli ribh, agus ni's mò na fàidh.

27 Is e so an ti mu'm bheil e sgrìobhta,

Feuch, cuiridh mi mo theachdair roimh do

ghnùis, a dh'ulluicheas do shlighe romhad.

2S Oir tha mi ag ràdh ribh, 'N am meas^-

I Ban a rugadh le muàibh, cha-n'eil fàidh aaLUCAS^

mò na Eoin Baistidh: gidheadh an ti a's

lugha ann an ràoghachd Dhé, is mò e na esan.

29 agus dh'fliàreanaich am pobuU uile a

chual' e, agus na càs-mhaoir Dia, air dhoibh

bhi air am baisteadh le baisteadh Eoin.

30 Ach chuir na Phairisich agus an kichd-

lagha càil ri comhairle JDhé d'an taobh fhéin,

am feadh nach do bhaisteadli iad leis.

31 Agus thuirt an Tighearn, Cò ris

uime sin a sliamhlaiclieas nii daoine a' ghin-

ealaich so à agus cò ris a tha iad cosmhuil .'

32 Tha iad cosmhuil ri cloinn a tha 'n an

suidhe 's a' mhargadh, agus a dh'éigheas

r'a chéile, ag ràdh, Rinn sinne pàobaireachd

dhuibh-sa, agus cha d'rinn sibhse dannsa:

rinn sinne tuireadh dhuibh-sa, agus cha

d'rinn sibhse gul.

33 Oir thàinig Eoin Baistidh, cha-n ann

ag itheadh arain, no ag òl f lona; agus their

sibh, Tha deamhan aige.

34 Thàinig Mac an duine ag itheadh agus

ag òl; agus their sibh, Feuch duine geòcacli,

agus pòitear-fàona, caraid chàs-mhaor agus

pheacach.

35 Ach tha ghocas air a fireanachadh lea

cloinn uile.

36 Agus dh'iarr duine àraidh de na Phair-

isich air, gun itheadh e biadh maille ris.

Agus chaidh e steach do thigh an Phairis-

ich, agus shuidh e sìos chum bàdh.

37 Agus, feuch, an uair afhuair bean anns

a' bhaile, a bha 'n a peacach, fios gu'n robh

e 'n a shuidhe aig biadh ann antaighan

Phairisich, thug i leatha bocsa alabastair

làn de olaidh chàibhraidh,

3S Agus sheas i aig a chosaibh air a chàd-

aobh a' gul, agus thòisich i air a chosan a

fhliuchadh le a deuraibh, agus thiormaich

i iad le folt a cinn, agus phòg i a chosan,

agus dh'ung i leis an olaidh iad.

39 Agus an uair a chunnaic am Phairis-

each, a thug cuireadh dha, so, labhair e ann

féin, ag ràdh, Xam b'fhiiidh an duine so,

bhiodh fhios aige cò i a' bhean so a tha

'beantuinn ris, agus ciod is gné dhi; oir is

peacach i.

40 Agus fhreagair losa, agus thuirt e

ris, A Shimoin, tha ni agam ri ràdh riut.

Agus thuirt esan, A mhaighstir, abair e.

41 Bha aig fear-fiacha àraidh dithis luchd-

fhiach: bha aige air aon fhear càiig ceud

peghinn, agus air an fiiear eile leth-cheud.

42 Agus do bhràgh nach robh aca ni leis

an dàoladli iad, mhaith e gu saor dhoibh

araon. Innis dhomh-sa uime sin, cò dhiubh;

ÃŒ3 mò a ghràdhaicheas e à \

43 Agus fhreagair Simon agus thuirt

e, Is i nio bharail gur e an neach is mò d'an

do mhaith e. Agus thuirt e ris, Is ceart |

a thug thu breth.

44 Agus thionndaidh e ris a' mhnaoi, agus

thubhairt e ri Simon, Am faic thu a' bheauVIII. ^

dh'ionnlaid ise mo chosan le dcuraibh, agus

thiormaich i iad le folt a cinn.

45 Cha d'thug thusa dhomh pòg: ach o

thàinig ise stigh, cha do sguir i a phògadh

mo clios.

46 Cha d'ung thusa mo cheann le h-olaidh:

ach dh'ung ise mo chosan le h-olaidh chùbh-

raidh.

47 Uime siu tha mi agràdh riut, Gu bheil

a peacaidheau a tha làonmhor, air am maith-

eadh; air an adhbhar sin ghràdhaich i gu

mòr: ach ge b'e ueach d'am maithear

beagan, bithidh a ghràdh beag.

48 Agus thuirt e rithe, Tha do pheac-

aidhean air am maitheadh.

49 Agus thòisich iadsan a bha 'n an suidhe

aig biadh maille ris, air a ràdh anuta fhéin,

Cò e so a tha eadhon a' maitheadh pheac-

aidhean ?

50 Agus thuirt e ris a' mhnaoi, Shlàn-

uicli do chreidimh thu; imich ann an sàth.

LUCAIS air ais

Caibideil VIII

1 Fkritheil mnathan do Chriosd le am ànaoin.

4 Aii déigk do Chriosd searmoin a dheanamh

àit gu h-àit, agus e air a leanluinn le abstol-

aibh, lahhair e cosamhladid an t-sàoladair,

16 agus na coinnle; 21 diuir e 'an céill cù iad

amhàthcdr, agusa bhràithrean, 2:2 dironuicài

e ci' ghautÃŒL, 26 agus tkil'/ e mac/i d duine

légion d.e dheamhnaibh, iLc.

GUS tharladh an deigh sin, gu'a

d'imich esan troimh gach caithir agus

baile, a' searmonachadh, agais a' cur 'an céill

soisgeil ràoghachd Dhe, agus an dà fhear

dhcug maille ris;

2 Agus mnathan àraidh a leighiseadh o

dhroch spioradaibh agus o euslaintibh,

Muire d'an goirear Magdalen, as an deach-

aidh seachd deamhaiu,

3 Agus loanna bean Chusa stiàibhaird

Heroid, agus Susanna, agus mòran eile, a

bha 'frithealadh dha le am maoit.

4 Agus an uair a chniinnich sluagh mòr,

agus a thàinig iad as gach baile d'a ionn-

suidh, labhair e ann an cosamhlachd:

5 Chaidh fear-cuir a mach a chur a shàl:

agus ag cur da, thuit cuid ri taobh an rath-

aid; agus shaltradh sìos e, agus dh'ith

eunlaith an athair suas e.

6 Agus thuit cuid eile air carraig, agus

air fàs da, shearg e, do bhràgh nach robh

siigh aige.

7 Agus thuit cuid eile am measg droigh-

iun, agus dh'fhàs an droighionn maille ris,

agus thachd se e.

i 8 Agus thuit cuid eile air talamh maith,

agus dh'fhàs e suas, agus thug e toradh

uaith a cheud uiread as a chuireadh. Agus

\ air dha na nitheau sin a ràdh, ghlaodh e,

I Ge b'e aig am bheil cluasan chimi éisd-

eachd, éisdeadh e.

1 9 Agus dh'fhiosraich a dheisciobuil deth.A'80? thàinig mi steach do d' thigh, cha d'thug ag ràdh, Ciod e an cosamhlachd so ?thu dhomhchummo chos; ach ' 10 Agus thuirt esan, Thugadiidhuibh-LUCAS, VIII.sa eòlas fhaotainii air rùn dàomhair ràogh-

achd Dhé; ach do chàch ann an cosamh-

lachdaibh, ionnus ag faicinn doibh nach

faiceadh iad, agus ag cluinntinn doibh nach

tuigeadh iad.

11 Ach is e so an cosanihlachd: Is e an

sàol focal Dhe.

12 ladsau ri taobh an rathaid, is iad sin a

dh'éisdeas: 'n a dhéigh sin tha an diabhul

a' teachd, agus a' togail air falbh an fhocail

as an cridheachaibh, air éagal gu'n creid-

eadh iad agus gum bitheadh iad air an

saoiadli.

13 An dream air a' charraig, is iad sin

iaclsan, an uair a dh'éisdeas iad, a ghabhas

amfocal d'anionnsuidh legairdeachas; ach

cha-n'eil aca so h'e\msh,mmnntir a chreid-

eas ré tamuill, agus 'an àm buairidh a tha

'tuiteam air falbh.

14 Agus an ni atlmitammeasgdroighinn,

is iad sin an dream a dh'éisdeas, agus air

dhoibh dol a mach, tha iad air an tachdadh

le càii'am, agus le saoibhreas, agus le sàimh

na bcatha so, agus cha-n'eil iad a' toirt

toraidh uatha chum foirfeachd. j

15 Ach an ni a thmfs. an talamh mhaith, |

is iad sin iadsan, air dhoibh am focal éisd-

eachd, a tha 'g a choimhead ann an cridhe

treibh-dhireach agus maith, agus a' toirt

toraidh uatha le foighidinn.

16 Cha-n'eil neach air bitli, air dha coinn-

eal a lasadh, a dh'fholaiclieas fo shoitheach

i, no 'chuireas fo leabaidh i: ach cuiridh e

ann an coinnleir i, chum gu ui faàc iadsan a

thig a stigh an solus.

17 Oir cha-n'eilni sam bith folaichte, nacli

deanar follaiseach; no uaigneach, nach aith-

nichcar, agus nach tig 'am foUais.

18 Air an adhbhar sin thugaibh fainear

ciounus a dh'éisdeas sibh: oir ge b'e neach

aig am bheil, bheirear dha; agus ge b'e

neach aig nach 'eil, bheirear uaith eadhon

an ni siu a shaoilear a bhi aige.

19 An sin thàinig d'a ionnsuidh a mhàth-

air agus a bhràithrean, agus cha' b'urrainn

iad teachd 'am fagus da leis an dòmhlas.

20 Agus dh'innseadh dhale dream àraidh,

a thubhairt, Tha do mhàthair agus do

bliràithrean 'n an seasamh amuigh,agiarr-

aidh d'fhaicinn.

21 Agus fhreagair esan agus thuirt e

riu, Is iad mo mhàthair agus mo bhràith-

rean iadsan a dh'éisdeas ri focal Dhé, agus

a ui e.

22 Agus tharladh air lààraidh, gu'n deach-

aidh e fhéin agus a dheisciobuil a stigh do

luing: agus thuirt e riu, Rachamaid

thairis gu taobh thall an locha. Agus chuir

iad a niach o thàr.

23 Ach ag seòladh dhoibh,tliuit codal air-

san: agus thàinig ànradh gaoithe a nuas air

an loch, agus làonadh iad le h-uisge, agus

bha iad ann an gàbhadh.

24 Agus thàinig iad d'a ionusuidh, agus

68dhàiisg iad e, ag ràdh, A mhaighstir, a

mhaighstir,thasinncaillte! An sindh'éirich

esan, agus chronuich e a' ghaoth, agus onfha

an uisge: agus sguir iad, agus thàinig féath

ann:

25 Agus thuirt e riu, C'àit am bheil

bhur creidimh ] agus air dhoibh a bhi fo

eagal, ghabh iad iongantas, ag ràdh r'a

cheile, Ciod a' ghné dhuine so l oir tha e

'toirt àithne do na gaothaibh, agus do'n

uisge fhéin, agus tha iad iimhal dha.

26 Agus thàinig iad air tìr aig dàithaich

nan Gadareneach, a tha thall fa chomhair

Ghalile.

27 Agus an uair a chaidh e mach air tàr,

choinnich duine àraidh as a' bhaile e, anns

aa robh deamhain i'é aimsir fhada, agus

aig nach biodh eudach uime, agus nach

fanadh ann an taigh, ach auns na h-àitibh-

adhlaic.

28 An uair a chunnaic e losa, ghlaodh e

mach, agus thuit e sìos 'n a làthair, agus

thubhairt e le guth àrd, Ciod e mo ghnoth-

uch-sa riut, losa, a Mhican Dé a's ro àirdel

guidheam ort, na pian mi.

29 (Oir bha e air toirt àithne do'n spiorad:

neòghlan dol a mach as an duine. Oir bui

tric a rug e gu naimhdeil air: agus cheang-l

ladh e le slabhruidhibh, agus choimhideadhl

'angeimhlibh e; agusair briseadh a chuibh-i

reachan dha, dh'iomaineadh e leis an

deandian do'n fhàsach.)

30 Agus dh'fhiosraich Iosa dheth, ag ràdh,

Ciod a's ainm dhuit ? agus thuirt esan,

Legion: a chioun gu'n deachaidh mòran

dhoamhan a steach ann.

31 Agus ghuidh iad air, guu àithne thoii

doibh dol sìos do'n doimhneachd.

32 Agus bha treud làonmhor mhuc an s

ag ionaltradh air an t-sliabh: agus ghui

iad air cead a thoirt doibh dol a st

annta. Agus thug e cead doibh.

33 An sin air dol do na deamhnaibh a mi as an duine, chaidh iad anns na rauCaibideill

agus ruith an treud mhuc gu dian sìos 1

bruthach do'n loch, agus thachdadh iad

34 Agus an uair a chuunaic an dream a bh

'g am biadhadh an ni a rinneadh, theich ia

agus dh'innis iad e anns a' bhaile, agus an

an dùthaich.

35 Agus chaidh iadsauamach a dh'fhaicii

an ni a rinneadh; agus thàinig iadgu loi

agus fhuair iad an duine as an deachai

na deamhain, 'n a shuidhe aig cosaibh losi

air 'eudachadh, agus e 'n a chéill:

ghabh iad eagal.

36 Agus dh'innis an dream a chunnaic

dhoibh, cionnus a shlànuicheadh an duin(

's an robh na deamhain.

37 an sin dh'iarr muinntir dùthcha n:

Gadareneach uile airsan imeachd uatha; oii

ghlacadh le h-eagal mòr iad: agus chaidh

's an luing, agus phill e air ais a ràs.

38 A nis ghuidh an duine as ao deachaidlLUCAS, IX.

na deamhain air, e fhéin a bhi maille ris: ach dh'éirich i air ball: agus dh'àithn e biadh achuir Iosa uaith e, ag ràdh,

39 Pill do d' thigh fhéin, agus cuir 'an céillthoirt di.

56 Agus ghlac uanihas raòr a pàrantan:nieud nan nithean a rinn Dia dhuit. Agus ach thug esan àithnc dhoibh gun an ni adli'imich e roimhe, ag innseadh gu follais-

each air feadh a' bhaile uile, meud nan

uithean a rinn Iosa dha.

40 Agus tharladh, an uair a phill Iosa air

ais, gu'n do ghabh an sluagh gu toileach ris:

oir bha iad uile 'g a fheitheamh.

41 Agus, feuch, thàinig duine d'ara b'ainm

lairus, a bha 'n a uachdaran air an t-siona-

gog; agus thuit e aig cosaibh losa, agus

ghuidh e air gu'n tigeadh e d'a thigh:

42 Do bhràgh gu'n robh aon-ghin nighinn

aige, mu thimchioll dà bhliadhna dheug, ' X\. ceaun a chéile, agus thug e cumh-

agus i 'faotainn a bhàis. (Ach air dha bhi ! achd agus ùghdarras doibh air na h-uilefinneadh innseadh do neach air bith.

AN SOISGEUL A REIR LUCAIS AIR AIS

Caibideil IX

1 Cliuir Criosd a mach \ibstoil a dh'oibreackadh

mhàorbhuilean, agus a shearmonachadh. 7

Tha togradh aig Herod Criosd fhaicinn. 17

Thug Criosd lòn do chùig màle gu màorbhuil-

each, 22 clKinnis e 'fhulangas roiniài-laimh,

23 2.9 éigin do na h-uile, le'm Vàill a hhi 'n an

cleisciohuil da, eisiomplair-san a leantuinn.

28 A tharrachadh a chrutha. 37 Shlànuich e

leanahh air an robh an tuiteamach,

GUS ghairm e an dà fhear dheug an'^A•g imeachd, bha'n sluagh 'g a theannadh.

43 Agus thàinigheiin airan robh dòrtadh

fola dà bhliadhna dheug, agus a chaith a

beathachadh uile ri lighichibh, agus nach

b'urrainn 'bhi air a leigheas le neach air

bithdheamhnaibh, agus a chum euslaintean a

lcigheas.

2 Agus chuir e mach iad a shearmonach-

adh ràoghachd Dhé, agus a shlànuchadh

nan euslan.

3 Agus thuirt e riu, Na tugaibh ui air44 Thàinig ise air a chàilaobh, agus bhean bith leibh chum na slighe, bataichean, no

i iomall 'eudaich: agus sguir a dòrtadh ! màla, no aran, no airgiod; ui mò bhios dà

' chòta aig gach fear agaibh.

4 Agus ge b'e air bithtaighd'au téid sibh afola air ball

45 Agus thuirt losa, Cò 'bhean rium ?Air àicheadh do nah-uile,thubhairt Peadar: steach, fanaibh an sin, agus à sin rachaibh

ris, agus iadsan a bha maille ris, A mhaigh- a mach.

stir, tha 'n sluagh ga d' dhòmhlachadh, agus | 5 Agus cò air bith iad nach gabh ribh, air

ga d' theannadh, agus an abair thu, Cò j dhuibh dol a mach as a' bhaile sin, cratli-

'bheaurium?

46 Agus thuirt losa, Bhean neach

éigin rium: oir mhothaich mi cumhachd a'

dol asam.aibh dhibh eadhou an duslach o bhui' cos-

aibh mar fhianuis 'n an aghaidh.

6 Agus chaidh iadsan a mach, agus ghabh

iad troimh na bailtibh, a' searmouachadh

47 Agus an uair a chunnaic a' bhean nach; an t-soisgeil, agus a' leigheas anns gach àit,robh i 'an ain-fhios, thàinig i air chvith

agus a' sleuchdadh dha, chuir i'n céill da7 Agus chuala Herod an Tetrarc na h-uile

nithean a rinneadh leis: agus bha e ann anlàthair an t-sluaigh uile, carson a bhean ] imcheist, do bhràgh gu'n dubhradh le cuiJ,i ris, agus mar a shlànuicheadh i gu grad

48 Agus thuirt esan rithe, A nighean,

biodh misneach agad: shlàuuich do chreid-

imh thu; imich ann an sàth.

49 Am feadh a bha e fathast a' labhairt.gu'n robh Eoin air éirigh o na marbhaibh;

8 Agus lecuid,gn'nd'fhoiIIsicheadhEIias;

agus le cuid eile, gu'n robh aon de na seauu

fliàiidhibh air éirigh a ràs.

9 Agus thuirt Herod, Thug mise anthhinig neach o thigh Uachdarain na siou- ceann de Eoin: ach cò e am fear so mu 'magoig, ag rkdh ris, tha do nighean marbh

na cuir dragh air a' mhaighstir.

50 Ach an uair a chual Iosa so, flireagair

se e "bheil mi 'cluiuutinn a leithid so denithibh/

Agus dh'iarr e 'fhaiciun.

10 Agus air pilltiuu do na h-abstolaibh,ràdh, Xa bitheadh eagal ort: a ' dh'innis iad dha gach ni a rinn iad. Agus

mhàin creid, agus bithidh i air a slànuchadh. thug e leis iad, agus chaidh e fa leth gu

51 Agus an uair a chaidh e do'n taigh, cha ' àite fàsail, a bhuineadh do'n bhaile dau

do leig e le neach air bith dol a stigh, ach ' goirear Betsaida.Peadar, agus Eoin, agus Seumas, agus ath-

air agus màthair na nighinn.

52 Agus bha iad uile a' gul, agus a' dean-

amh caoidh air a son: ach thuirt esau,

Na guilibh; cha-n'eii i mai-bh, ach 'n a

codal.

53 Agus rinn iad gàire fanoid ris, a chionn

gu'n robh fhios aca gu'n robh i marbh.11 Agus an uair a fiiuair an sluagh fios

air lean iad e: agus gliabh e d'a ionnsuidh

iad, agus labhair e riu mu thimchioU ràogh-

achd Dhé, agus leighis e iadsau aig an robh

feum air leigheas.

12 Agus an uair a thòisich an là air teir-

eachdainn, thàinig an dà fliear dheug, agus

thubhairt iad ris, Cuir air falbh an sluairh.54 Agus air dha an cur a mach uile, ghlac chum gu'n téid iad do na bailtibh agus do'n

eair Ikimh i, agus ghlacdh e, ag ràdh, A tìr mu'n cuairt, agus gu'n gabh iad tàmii

nighean, éirich. agus gu'm faigh iad biadh; oir tha sinn an

35 Agus thàinig a spiorad air ais, agus so ann an àite fàsail.

69LUCAS, IX.13 Ach thuirt esan riu, Tluigaibh-sa

dhoibh ni r'a itlicadh. Agus thuirt iad-

san, Cha-u'eil againn tuilleadh na càiig

builionnan agus dà iasg: mur teid sinn agus

biadh a cheannach do'n t-sluagh so uile.

14 Oir bha iad mu thimchioll cùig màle

fear. Agus thuirt e r a dheisciobluibh,

Cuiribh 'n an suidhe iad, leth-cheud anns

gach cuideachd.

15 Agus rinn iad mar sin, agus chuir iad

'n an suidiie iad uile.

16 Agus ghabh e na càiig builionnan agus

an dà iasg, agus air amliarc suas gu néamli,

bheannaich e iad, agus bliris e, agus thug e

cl'a dheisciobluibh iad gu'n cur an l'athair an

tsluaigh.

17 Agus dh'ith iad, agus shàsuicheadh iad

uile: agus thogadh dà chUabh dheug dc

bhiadh briste, a bha dh'fhuigheall aca.

18 Agus tharladh, air dha bhi ri urnuigh

fa leth, gu'n robh a dlieisciobuil maille ris:

agus dh'fheòraich e dhiubh, ag ràdh, Cò a

tha an sluagii ag ràdh is misei

19 riireagair iadsan agus thuirt iad,

Eoin Baistidh: ach tha cuid agràdh Elias:

agus cuid eile, gu bheil aon de na sean

fhàidhibh air éirigh a ràs.

20 thuirt e riu, Ach cò a tha sibhse ag

ràdh is mi à Agus fhreagair Peadar, agus

thubhairt e, Criosd Dlié.

21 agus air dha sparradh teann a thoirt

doibli, dh'àithn e guu iad a dh'inuseadh so

do neach .sam bitli;

22 Ag ràdh, Gur éigin do Alhac an duinc

mòran fhulang, agus a bhi air a dhiultadh

leis na seauairibli, agus na h-àrd-sliagart-

aibh, agus na sgrìobhaichibli, agus a bhi air

a chur gu bàs, agus air a thogail suas air an

treas là.

23 Agus thuirt e riu uile, Ma's àill le

neach air bith teachd a'm' dhéigh-sa, àich-

eadhadh se e fhéin, agus togadli e a chrann-

ceusaidh gach là, agus leanadh e mise.

24 Oir ge b'e neach le'm b'àill 'anam a

théarnadh, caillidh se e: ach ge b'e neach a

chailleas 'anam air mo sgàth-sa, saoraidh

esan e.

25 Oir ciod e an tairbhe do dhuine, ged

chosnadh e an saoghal gu h-iomlan, agus e

féin a chall, no a bhi air a sgrios ?

26 Oir ge b'e ncacli a ghabhas nàire dhiom-

sa agus do m' bhriathraibh, gabhaidh Mac

an duine nàire dheth-san, an uair a thig e

'n a ghlòir fhéin, agus \in glòir 'Athar, agus

nan aingeal naoinha.

27 Ach tha mise ag ràdh ribh gu f àrinn-

each, gu bheil cuid'n an seasamh an so,

nach blais bàs, gus am faic iad ràoghachd

Dhé.

28 Agus tharladh, mu thimchioll oclid

làithean an déigh nam briathran so, gu'n

d'thug e Icis Peadar, agus Eoin, agns

Seumas, agus gu'n deachaidh e suas gu

beiuu a dheanamh urnuigh.

7029 Agus an uair a bha e ri uruuigh, bha

dreach a ghnàiise air atharrachadh, agus

rinneadh 'eudach geal agus dealrach.

30 Agus, feuch, bha dithis fhear a' còmh- â– 

radh ris, eadhon Maois agus Elias,

31 A nochdadli ann an glòir, agus a bha

'labhairt m'a bhàs, a bha esan gu choimhlion-

adh ann an Ierusalem. I

32 Ach bha Peadar, agus iadsan a bha

maille ris, trom 'n an codal: agus an uair a '

dhùisg iad, chuunaic iad a gldòir, agus an i

dithis fiiear a bha 'n an seasamh maille ris. \

33 Agus an nair a bha iadsan a' dealachadh i

ris, thuirt Peadar ri losa, A mhaighstir,:

is maith dhuinne bhi an so; agus deanamaid

tri pàilliunaii, aon duitse, agus aon do

Mhaois, agus aon do Elias; gun fhios aige

ciod a bha e ag ràdh.

34 Am feadh a bha e ag ràdh so, thàinig '

neul, agus chuir e sgàile orra: agus ghabb

iad eagal an uair a bha iad a' dol a stigh

's an neul.

35 Agus thàinig guth as an neul, ag ràdh,

Is e so mo Mhac gràdhach-sa; éisdibh ris.

36 Agus an uair a rhmeadh an guth so,

fhuai'adh Iosa 'n a aonar: agus dh'fhau

iadsan 'n an tosd, agus cha d'innis iad do

neach air bith anns na làithibh sin aon ni de

na chunuaic iad.

37 Agus tharladh, an là 'n a dhéigh sin,

an uair a thàinig iad a nuas o'n bheinn, gu'u

do thachair sluagh mòr air.

38 Agus,feucli, ghlaodh duine àraidh de'n

t-sluagh, ag ràdh, A mhaighstir, tha nii a'

guidhe ort, amhairc air mo mhac, oir is e i

m' aon duine cloinne e.

39 Agus, feuch, tha spiorad a' breith air,

agus tha e gu h-obann ag éigheach; agus

tha e 'g a tharruing as a chéile, air chor as

gu bheil e 'cur cobhair a mach, agus an

deighachomli-bhruthadh is gannadh'fhàgas

se e.

40 Agus ghuidh mà air do dheisciobluibh ,

gu'n cuireadh iad a mach e, agus cha b'urr-

ainu iad.

41 Agus fhreagair Iosa agus thuirt e,

ghinealaich mhi-chreidich agus fhiair, cia

fhad a bhitheas mi maille ribh, agus a

dh'fhuilgeas mi sibh 'à Thoir an so do

mhac.

42 Agus am feadh a bha e fathast a' teachd,

thilg an deamhan sìos e, agus reub se e:

agus chronuich Iosa an spiorad neòghlau,

agus shlàiuuich e an Icanabh, agus thug e

d'a athair e.

43 Agus ghabh iad nanihas uile ri niòr-

chumhaclid Dhe. Ach air dhoibh uile 'bhi

gabhail iongautais ris na h uile nithibh a

riun losa, thuirt e r'a dheisciobluibh.

44 Taisgibh na briathran soann bhur cluas-

aibh: oir tha Mac an duine gu bhi air a

tlioirt thairis do lànihan dhaoine. i

45 Ach cha do thuig iadsau an còmhranh

so, agus bha e folaichte uatha, air chor asnacli b'aithne dhoibh e: agus bha cagal

orraceisd a chur air mu thimchioU a" chòmh-

raidh so.

46 an sin dh'eirich deasboireachd eatorra,

cò aca 'bu mhò a bhitheadh.LUCAS, X.

air bith, a chuireas a làmh ris a' chrann-

araidh, agus a sheallas 'n a dhéigh, iom-

clmidh air sou ràoghachd Dhé.Caibideil Xt7 Agus air do Iosa smuaintean an cridlie 1 Chuir Criosd a mach a dlCaon uair deich agustri fichead deisciobula shearàuonadiadh; VJ

dk'iarr e orra bhi iriosal, cnjus dh'innis e

dhoibh ciod e an ni anns am buineadh dhoibh

gairdeachas a dheanamh; 21 thug e buidh-

eachas d'a Athair air son a yhràis; 23a.(/MS

chiLÃŒr e 'an céill slaid shona a dheiiciobul.

41 Chronuich e Marlha.

AN déigh nan uithean sin, dh'orduich

an Tighearn mar an ceudna deichnear

agus tri fichead eile, agus chuir e hon

dithis agus dithis roimh a ghnàiis iad, do

gach baile, agus àit, auns an robh e fhéin gu

a chiouu nach 'eil e 'g ar | teaclid.

I 2 Air an adhbhar sin thuirt e riu, Thafhaicinn, ghabh e leanabli, agus chuir e

làimh ris fhéin e,

45 Agus thuirt e riu, Ge b'e 'ghabhas j

ris an leanabh so ann am ainm-sa, tha e a' |

gabliai! riumsa: agus ge b'e neach a gliabh- |

as riumsa, tha e 'gabhail ris an ti a chuir

. uaith mi: oir an neach a"s lugha 'n ur

measg-sa uile, bithidh esan mòr.

49 Agus fhreagair Eoin, agus thuirt e,

A mhaighstir, chunnaic siuue duine àraidh

a' tilgeadh mach dlieamhau a' d'aium-sa;

agus bliac sinu

1 leantuinn-ne. \

50 Agus thuirt Iosa ris, Xa baCaibideil j am fogharadh g\i f àrinneacli mòr, ach tha

. e: oir ge b'e nach'eil'n ar u-aghaidh,tha e ! an hichd-oibre tearc: guidhibh uime sin

leinn.51 A nis an uair a choimhlionadh làitheau

a ghabhail suas, shuidhich e a ghuùis chum

doi gu Ierusalem;

52 Agus clmir e teachdairean roimh a

ghnùis: agus dh'imich iad, agus chaidh iad

a steach do bhaile leis na Samaritauaich, a

dh'uUuchadh air a shon-san.

53 Agus cha do ghabh iadsan ris, a chionu

gun robli 'aghaidh mar gu'm bitheadh e

'dol gu Ierusalem.

54 Agus an uair a chunnaic a dheisciobuil

Seumas agus Eoiu so, thuirt iad, A

Thighearn', an àill leat gu"u abramaid teine

a theachd a uuas o néamh, agus an losgadh,

eadliou mar a rinn Elias ]air Tighearn an fhogharaidh, hichd-oibre

chur a mach chum "fhogharaidh fhéin.

3 Imichibh: feuch, tha mise 'g ur cur a

mach mar uain am measg mhadadh-aUuidh.

4 Xa giàilainibh sporan, nomàla, nobrògan;

agus na beannaichibh do ueach air bith

's an t-sUghe.

5 Agus ge b'etaighd'an téidslbh asteach,

abraibh air tùs, Sàth do"n tigh so.

! 6 Agus nia bhitheas mac na sàthe an sin

gabhaidh bhur sith còmlniuidh air: acli mur

bi, pillidh hhiir sàth do bhur n-ionnsuidh

i fhéin a ràs.

7 Agus fanaibh anns antaighsin, ag ith-

eadh agus ag òl nan nithean a bheirear

i dhuibh: oir is airidh an t-oibriche air a55 Ach thionndaidh esan agus chronuich ! thuarasdal. Xa rachaibh o thigh gu tieh.e iad, agus thuibhairt e, Cha-n'eil fhios

a^aibh ciod a' ghnc spioraid d'am bheil

sibli:

56 Oir cha d'thàinig Mac an duine a sgrios

anaman dhaoiue, ach g'an saoradh. Agus

chaidh iad gu baile eile.

57 Agus tharladh, an uair a bha iad ag

imeachu air an t-slighe, gu'n dubhairt duine

àraidh ris, A Thighearna, leanaidh mise

thu ge b'e àit an téid thu. |

5S Agus thuibhairt Iosa ris, Tha tuill aig

na sionnaich, agus nid aig eunlaith an

athair; ach cha-n'eil àit aig Mac an duine

anns an cuir e a cheann foidhe.

59 Agus thuirt e ri duine eile, Lean

mise: ach thuirt esan, A Thighearua,

leig dhomh dol air tàis agus m'athair adii-

lac.t) Agus ge b'e baile d'an téid sibh a steach,

agus 's an gabh iad ribh, ithibh na uitheau

sin a chuireas iad 'n 'ur làthair.

9 Agus leighisibh a' mhuinntir a tha euslan

ann, agus abraibh riu, Tha ràoghachd Dhé

air teachd am fagus duibh.

10 Ach ge b'e baile d'au téid sibh a steach,

agus nach gabh iad ribh, air dhuibh dol a

mach air a shràidibh, abraibh,

11 Eadhon duslach bhur baile a lean ruinn,

tha sinne a' glanadh dhinn 'n'ur u-aghaidh-

sa: gidheadh, bitheadh fhios so agaibh gu'n

do dhruid ràoghachd Dhé ribh.

12 Ach tha mise ag ràdh ribh, gur so-

iomchaire a bhitheas e do Shodom 's an lé

ud, na do'n bhaile sin.

13 Is an-aoibhinn duit, a Chorasiu ! is an-

aoibhinn duit, a Bhetsaida ! oir nam bith-60 Ach thuirt Iosa ris, Leig leis na eadh na h-oibre cumhachdach a rinneadhmairbh am mairbh fhéin adhlac; ach imich

thusa agus searmonaich ràoghachd Dhé.

61 Agus thuirt ueach eile mar an ceud-

na, A Thighearna, leanaidh mise thu: ach

ieig dhomh air tùs mo chead a ghabhail

diubhsan a tha aig mo thigh.

62 Ach thuirt Iosa ris, Cha-n'eil ueaeh

71aunaibh-sa air an deanamh ann an Tirus

agus ann an Sidon, is fad o'u a dheanadh

iad aithreachas, 'n an suidhe ann an saic-

eudach agus ann an luaithre.

14 Ach bithidh e ui's so-iomchaire do

Thirus agus do Shidon anns a' bhreitheanas,

na dhuibh-sa.LUCAS, XI;15 Agus thusa, a Cbapernaum, a tha air 30 Agus fhreagair losa, agus thuirt e,

ràrdachadh gu uéamh, tilgear sìos gu Chaidh duine àraidh sìos o lenisalem guh-ifriim thu.

16 Esana dh'éisdeas ribhse, éisdidh e rium-

sa: agus esan a dhiultas sibhse, tha e ga

r.io dhiultadh-sa: agus an neach a dhiultas

mise, tha e a' diultadh an ti a chuir uaith

mi.

17 Agus phill an deichnear agus an tri

fichead le gairdeachas, ag ràdh, a Thigh-

earna, tha na deamhain fhéin fo smachd

againne troimh d'ainm-sa.

18 Agus thuirt e riu, Chunnaic mi

Sàtan, mar dhealanach, a' tuiteam o néamh.

19 Feuch, tha mi 'toirt dhuibh cumhachd

saltairt air nathraichibh, agus air scorpion-

aibli, agus air uile neart an uàmhaid; agus

cha ghoirtich ni air bith air aon dòigh

sibh.

20 Gidheadh na deauaibh gairdeachas air

son gu bheil na spioraid fo bhur smachd;

ach deanaibh gairdeachas air son gu bheil

bhur n-ainmean sgrìobhta anns na néamhan.

21 Anns an uair sin fhéin riun Iosa gaird-

eachas 'n a spiorad, agus thuirt e, Tha

mi 'toirt buidheachais duit, Athair, a

Thigliearna néimh agus talmhainn, air sou

gu'n d'fholaich thu na nithean siu o dliaoin-

ihh glice agus tuigseach, agus gu'n d'fhoill-

sicli thu iaddouaoidhcanaibh: seadh, Atli-

air, oir is ann mar siu bu toil leatsa.

22 Tha na h-uile nithean air an tabliairt

domh-salem' Athair: agus cha-n aithue do

neach air bith cò e am Mac, acli do'n Atlilericho, agus tluiit e am measg hichd-rcub-

ainn, agus air dhoibh a rtisgadh, agus a

lotadh, dh'imich iad rompa, air 'fhàgail-san

doibh leth-mharbh.

31 Agus tharladh, gu'n d'imich sagart àr-

aidh sìos air an t-slighe sin: agus an uaira

chunnaic se e, ghabh e seachad air an taobh

eile.

32 Agus mar an ceudna air do Lcbhith-

each bhi dlàith do'n ionad sin, thàinig e

agus dh'amhairc e air, agus ghabh e seachad

air an taobh eile.

33 Ach air do Shamaritanach àraidh bhi

'gabliail an ratliaid, thàinig e far an robh

esan: agus an uair a chunnaic se e, ghabh

e ti'uas mòr clheth,

o4 Ajiis thàinig e d'a ionnsuidh, agus

cheangail e suas a chreuchdan, a' dortadh

ohiidh agus tàona annta, agus chuir e air

'ainuihidh fhéin e, agus thug e gu taigh-òsda

e, agus gJiabh e cùram dheth.

35 Agus air an là màireach, 'n uair a

dii'fhalbh e, thug e mach dà pheghinn

Romanacài, agus thug e do fhear an taigh-

òsda iad., agus tlmbhairfc e ris, Gabh cùram

dhetli; agus ge b'e ui tuilleadh a chaitlicas

tu, an uair a philleas mise air m'ais, dàolaidh

nii dhuit e.

36 Cò a nis de'n triuir so, a shaoileas tu, a

bu choimlieavsuach dhàsan a thuit 'am

measg an luchd-reubainn?

37 Agus thuirt esau, An tiariun tròc-air; no cò ean t-Athairachdo'nMhac,agus j air air. An sin thuirt Iosa ris, Imichan neach d'au àill leis a' Mhac fhoillsoach-

adh.

23 Agus air tionndadh r'a dheisciobluibh

thubhairt e riu ann anthusa, agus dean mar an ceudna.

I 38 Agus ag imeachd dhoibh, chaidh o

steach do bhaile àraidh; agus ghabh beanbeaunaichte na sixilean a china nithcau'tha

siblise a' faicinn:

24 Oir tha mi ag ràdh ribh, Gu'm b'iom-

adh fàidh agus righ, le'm bu mhiann na

uitheau fhaiciun a tha sibhse a' faicinn, agus

nach fac iad; agus na uithean a chluinntinu,

a tha sibhse a' cluiuntinn, agus nach cual

iad.

25 Agu8, feuch, sheas fear-lagha àraidh

suas, 'g a dliearbhadh, agus ag ràdh, A

mhaighstir, ciod a ni mi chum gu'n sealbu-

aich mi a' bheatha mhaireannach à

26 Agus thuirt e ris, Ciod a tha

ggràobhta 's an lagh \ cionnus a leughas tu?

27 Agus ag freagairt dàsau, thuirt e,

Gràdliaichidh tu an Tighearn do Dhia le

d'uile chridhe, agus d'uile anam, agus le

d'uile neart, agus le d'uileiimtiun; agusdo

choimhearsnach raar thu fhéin.

28 Agus thuirt esan ris, Is ceart a

Ihreagair thu: dean-sa so, agus bithidh tu

beò.

29 Ach air dhàsan toil a bhi aige e fhéin

fliàrcanachadh, thuirt e ri losa, Agus

cò e mo choimhearsnach ]

72uaiguidheas, Is | àraidh, d'ani b'ainm Marta, d'ataighfein e.

li i-if* i^ifl ./-».-» i-t '+Vn-i •3Q A mio Klio v\in+l-ioi» oir»o /Tqi-. n-riii'f oQn ri39 Agus bha piuthar aice d'ari goirteadh

Muire, a shuidh aig cosaibh losa, agus a

bha 'g éisdeachd 'fhocail.

40 Ach bha Marta fo chùram le mòran

frithealaidh, agus air seasamh dhi 'n a làtli-

air, thuirt i, A Thighearna, nach 'eil

suim agad gu'n d'fhàg mo phiutàiar mise

a'm' aonar ri frithealadh à uime sin abair

rithe cuidoachadh leam.

41 Agus fhreagair losa, agus thuirt e

rithe, a Mharta, a Mharta, tha thusa làn

càiraim, agus trioblaid mu thimchioU mòr-

aiu de nithibh:

42 Ach tha aon ni feumail. Agus rinn

Muire roghainn de'n chuid mhaith siu, nach

toii-ear uaipe.

AN SOISGEUL A REIR LUCAIS AIR AIS

Caibideil XL

1 Theagaisg Criosd da dheisdòbluibh urmnqh

a dheanamli yu hithdheanta. 14 Thilg e mach

deamhan a bha balbh, afjus chronuich e na

Phairisich air son an toibheim, 2S Nochd e

cò iad a tha beannaichte, 37 agii^s càironuiih «

na Pàiairisicli agus na sgrìobhaichean.

GUS tharladh air dha bhi ann an iona«I

àmidh ri h-urnuigh, 'n uair a sguirA'LUCAS, XI. V

e, gu'n dubhairt neacli àraidh d'a dheis- ' a roinn 'n a aghaidh fhéin, cionnus a sheasag

ciobluibh ris, A Thighearua, teagaisg a ràoghachd? oir tha sibhse ag ràdh, gu

dhuinne uruuigh a dlieanamh,uiaratheag- blieil mise ti'oimh Blicelsebub a' tilgeadha

aisg Eoin d'a dheisciobkiibh fhéin. mach dheamhan.

2 Agus thuirt e riu, 'N uair a ni sibh 19 Agus ma 's ann troimh Bheelsebub a

urnuigh, abraibh, Ar n-Athair a ta air tha mise a' tilgeadli mach dhearahan, cò e

uéamh, Gunaomhaiclieard'ainni. Thigeadh troimh am bheil blmr clann-sa '^- an tilg-

do ràoghachd. Deanar do thoil, mar air eadh mach? uime sin bithidh iadsau 'n am

néamh, gu ma h-amlduidh sin air thalamh. breitlieamlmaibh oirbh.

"20 Ach ma 'sTighearnle méur Dhé a tha mise

a' tilgeadh mach dheamhan, tha ràogliachd

Dhé, guu teagamh, air teachd oirbhse.

21 'N uair a ghleidheas duine làidir fo

armaibh a thalla fhéin, tha na bhuineas da3 Thoir dhuinn o là gu là ar u-aran hithail.

4 Agus maith dhuinn ar peacaidhean: oir;

tha siune fhéin a' maithcadh do gach aon air

am bheil fiachan againn. Agus na leig ann

ara buaireadh sinn, ach saor sinn o'u olc. i

5 Agus thuirt e riu. Cò agaibh-sa aig ann an sàtham bi caraid, agus a théid d'a iounsuidh air

mheadhon-oidhche,agus a their ris, A char-

aid, thoir dhomh tri buiiionnau airiasachd;

6 Oir thàinig caraid dhomh a m' ionnsuidh

as a shlighe, agus cha-n'eil ni agam a chuir-

eas mi na làthair:

7 Agus gu'm freagair esan o'u taobh a

stigh agus gu'n abair e, Na cuir dragh orni:22 Ach an uair a thig duine a's treise na

e, agus a bheir e buaidh air, bheir e uaith

'arraachd uile anns an robh a dhòigh, agus

roinnidh e a chreach.

23 An neach nach 'eil leam-sa, tha e a'm'

aghaidh; agus an neach nach 'eil a' cruinn-

eachadh leam-sa, sgapaidh e.

24 'N uair a théid an spiorad ueòghlan atha 'n dorus a nis air a dhùuadh, agus tha mach à duine, imichidh é troimh iouadaibh

mo chlann maille rium 's an leabaidh; cha-u tiorraa, ag iarraidh foise: agus an uair nach

fhaigh mi éirigh agus an toirt duit. j faigh e sin, their e, Pillidh mi dh'ionusuidh

8 Tha nii ag ràdh ribh, Ged nach éirich e mo thighe as an d'thàinig mi.

agus nach toir e dha, air sou gur e a char- 25 Agus air dha teachd, gheibh se e air a

aid e; gidheadh air son a liosdachd, éiridh sguabadh agus air a dheauamh maiseach.

e agus bheir e dha 'mheud as a tha dh'uir- 26 An sin imichidh e, agus bheir e leis

easbhuidh air. seachd spioradan eile a's miosa na e fhéin;

9 Agus tha raàse ag ràdh ribh, larraibh, agus air dhoibh dol a steach, gabhaidh iad

agus bheirear dhuibh: siribh, agus gheibli còmhnuidh an siu: agus bithidh cor deir-

sibh; buailibh an clorus, agus fosgailear eannach an duine sin ni's miosa na a cheud

dhuibh. chor.

10 Oir gach neach a dh'iarras, glacaidh e: 27 Agus an uair a bha e 'labhairt uan

agus an ti a shireas, gheibh e: agus do'n ti nitheau so, thog bean àraidh de'n t-sluagh

a bhuaileas, fosgailear. j a guth, agus thuirt 1 ris, Is beannaichte

11 Ma dh'iarras mac aran air aon neach: a' bhrài a ghiàdain thu, agus na càochau a

agaibh-sa 'tha 'n a athair, an toir e dha , dheoghail thu.

clach ? no ma cWiarras e iasg, an toir e 28 Ach thuirt esan, Is mò gur beann-

uathair dha 'an àit éisg ? aichte iadsan a dh'éisdeas ri focal Dhé, agus

12 No ma dh'iarras e ubh, an toir e scor- a choimhideas e.

piou da ? 29 Agus an uair a chruinnich an sluagh gu

13 Air an adhbhar sin ma's aithne dhuibh-: tiugh cVa ionnsuidh, thòisich e air a ràdii,

sa a tha olc, tàodhlacau maithe a thoirt do Is droch ghiuealach so: tha iadag iarraidh

'ur cloinu, nach mòr is mò na sin a bheir comharaidh; agus cha toirear comharadii

bhuru-AthairnéamhaidhanSpioradnaomh; dhoibh, ach comharadh lonais an fhàidh.

dhoibh-sau a dh'iarras air e ? 1 30 Oir mar a bha lonas 'n a choraharadh

14 Agus bha e 'tilgeadh a raach deanih- j do mhuinntir Ninebheh, is ann mar sin mar

ain, agus bha e balbh. Agus air dol do'n \ an ceudua bhitheas Mac an duine do'n

deamhau a mach, labhair ambalbhau; agus ghinealach so.

ghabh an sluagh iongantas. 31 Eiridh bau-righinn na h-àirde deas suas

15 Achthubhairtcuiddiubh,Isann troimh I anns a' bhreitheanas maille ri daoiuibh a'

Bheelsebub ceannard nan deamhan a tha e ghinealaich so, agus dàtidh i iad: oir thài-

'tilgeadh mach dheamhau.

16 Agus dh'iarr dream eile dhiubh, 'g a

dhearbhadh, comharadh air o néamh.

17 Ach air dhàsanan smuaintean a thuig-

siun, thuirt e riu, Gach ràoghachd atha

roinnte 'n a h-aghaidh fhéin, fàsaichear i;

agus gachtaigha tha roinnte 'n a aghaidh

féin, tuitidh e.

18 Agus ma tha Sàtan mar an ceudna air

73uig ise iomallaibh na talmhainn, a dh'éisd-

eachd ri gliocas Sholaimh; agus, feuch, tha

ni's mò na Solamh an so.

32 Eiridh muinutir Ninebheh suas anns a'

bhreitheauas maille ris a' ghinealach so,

agus dàtidh iad e: oir rinn iadsau aith-

reachas le searmoin lonais; agus, feuch, tha

ni's mò na lonas an so.

33 Cha-n'eil neaeh sam bith air dha coiun-LUCA3, XII.oal a lasadh, a chuireas 'am folach i, no fo

shoitheach; ach ann an coinnleir, chum

gu'm faic an dream a thig a stigh an solus.

34 Is i an t-sùil solus a' chuirp: uime sin

an uair a bhitheas doshùil glan^bithidh do

chorpuilelàn soluis: ach anuaira bhitheas

do shàil olc. bithidh do chorp mar an ceudna

dorcha.

35 Uime sin thoir an aire, nach bi an solus

a tha annad 'n a dhorchadas.

36 Air an adhbhar sin ma bhitheas do chorp

uile soillseach, gun chuid sam bith dhetii

dorcha, bithidh e soillseach gu h-iomlan,

mar an uair a shoillsicheas coinneal thu le

dealradh.

37 Agus a' labhairt dhàsan, dh'iarr Phair-

iseach àraidh air a dhinneir a ghabhail

maille ris: agus chaidh e stigh, agus shuidh

e chum bàdh.

38 Agus an uair a cliunnaic am Phairiseach

sin, b'ioghnadh leis nach d'iounlaid se e fhéin

roindi a dhinneir.

39 Agus thuirt an Tighearn ris, A nis,

riiairiseacha, glanaidh sibhse an taobh a

mnigh de'n cliupan agus de'n mhéis: ach

tha 'n taobh a stigh dhibh làn de reubainn

agus de aingidheachd.

40 Aniadana, an ti a rinn an ni a tha 'n

taobh a muigli, nach do rinn e an ni a tha

'n taobh a stigh mar an ceudna ?

41 Ach thugaibh uaibli deirc de na nith-

ibh a th' agaibh: agus, feuch, tha na h-uile

ni glan duibh.

42 Ach is an-aoibhinn duibh, Phairis-

eacha: oir tha sibh a' toirt deachaimh à

mionnt, agus à rài, agus as gach uile ghné

luibhean, agus a' deanamh dearmaid air

breitheanas agus air gràdh Dlié: bu chòir

dhuibh iad so a dheanamh, agus gun iad

sud fhàgail gun deanamh.

43 Is an-aoibhinn duibh, Phairiseacha:

oir is ionmhuinn leibli na ceud àiteachan-

suidhe anns na sionagogaibh, agus fàilte

fhaotainn air na margaibh.

44 Is an-aoibhinn duibh, a sgrìobhaichean

agus Phairiseacha, a chealgairean: oir tha

sibli mar uaighean nach faicear, agus do

nach toir na claoiue a tha 'g imeachd thairis

orra, an aire.

45 Agus fhreagairduine àraidh de'n luclxl-

lagha, agus thuirt e ris, A mhaighstir,

le so a labhairt, tha thu 'toirt maslaidh

dhuinne mar an ceudna.

46 Agus thuirt esan, Is an-aoibhinn

dhuibh-sa mar an ceudna, a luchd-lagha: oir

tha sibh a' cur uallachan troma do-ghiàilan

air daoinibh, agus cha bhean sibh fhéin ris

na h-uallaichibh le h-aon de bhur méur-

aibh.

47 Is an-aoibhinn duibh: oir tha sibh a'

togail àitean-adhlaic nam fàidhean, agus

is iad bhur n-aithrichcan a mharbh iad.

48 Gu deimhin tha sibh a' toirt fianuis gu

bheil sibh ag aontachadh le gnàoraharaibh

bhur n-aithrichean: oir mharbh iadsan gu

deimhin iad, agus tha sibhse a' togail an

àitean-adhlaic.

49 Air an aobhair sin thuirt gliocas

Dhé, Cuiridh mise fàidhean, agus abstoil

d'an ionnsuidh,agus c^tiV^diubhmarbhaidh

iad, agus CHÃŒdeiltà geur-leanaidh iad.

50 Chum gu'n agrar air a' ghincalach so

fuil nam fàidhean uile a dhòirteadh o thois-

each an domhain;

51 O fhuil Abeil gu fuil Shacliariais, a

chaidh mharbhadh eadar an altair agus an

tcampull: gu deimhin thami agi-àdh ribh,

gu'n agrar i air a' ghinealach .so.

52 Is an-aoibhinn duibh, a luchd-lagha:

oir thug sibh air falbh iuchair an eòlais:

cha deachaidh sibh fhéin a steach, agus an

dream a bha 'dol a steach, bhac sibh iad.

53 Agus an uair a bha e 'labhairt nan

nitheau so riu, thòisich na sgrìobhaichean

agus na Phairisich air a cliur thuige gu

dian, agus a tharruing gu labhairt air

niòran de nithibh:

54 A' deanandi feall-aire air, agus ag iarr-

aidh ni éigin a ghlacadh as a bheul,

chuni gu'm bitheadh càiis-dhàtidh aca 'n a

agliaidh.

Caibideil XII

1 Shearmonaich Uriosd d'a dheiscioblnihh iad

a siteachnadh céilg, agus geilt ann an cur

a theagaisg^ancéiil. 13 Rabhadh do^n t-sluagh

a bld air am faicill an agàiaidh sannta. 22

CJia-n fheud sinn a hàd ro chùramacài mu

nithibh talmhcddh; 31 ach is còir dlminn

ràogàiachd Dhé iarraidh, 33 déirc a thoirl

ucdnn, 36 cunis a bhi uUamh gus an dorua

fliosgladh ddr Tighearn, ge ò'e àm 's an

tig e, Sc

ANNS an àm sàn, an uair a bha sluagh

gun àireandi air cruinneachadh, ionn-

us gu'u robh iad a' saltairt air a chéile,

thòisich e air a ràdh r'a dhcisciobluibh fhéin,

Roimli gach ni bithibh air bhur faicill o

thaois ghoirt nam Phairiseach, eadhon ceal-

gaireachd.

2 Oir cha-n'eil ni air bith foluichte, nach

foillsichear; noiuiigneach, air nach faighear

fios.

3 Air an adhbhar sin ge b'e ni a labhair

Ribh 's an dorchadas, cluinnear e 's an

t-solus: agus an ni alabhair sibh 's a' chluais !

ann an seòmraichibh uaigneach éighear e

air mullach nan tigliean.

4 Agus tha nii ag ràdh ribhse, mo chàird-

ean, Na bitlicadh eagal oirbh roirah 'n

mhuinntir sin a mharbhas an corp, agus

'n a dhéigh sin aig nach 'eil ni tuilleadh

'dh'fheudas iad a dheanarah:

5 Ach nochdaidh mi dhuibh cò e roinih an

còir dhuibh cagal a bhi oirbh: Bitheadh

eagal an Ti uil oirbh, aig am bheil cumh-

achd, an déigh neachamharbhadh,athi]g-

eadh do ifrinn; seadh, tha mi ag ràdh ribh,

Bitheadh eagal an Ti so oirbh.

6 Nach 'eil cùig gealbhoinn air an reic cÀvLUCAS, XII.

dà fheoirling, agu8 cha-n'eil aon diubh air 24Thugaibhfainearnafithich: oircna-n'ell

dhearmad 'am fianuis Dhé ? iadsan a' cur no a buain; cha-n"eil aca

7 Ach tha eadhon fuilteinean bhur cinn taigh-tasgaidh no sabhal: agus thaDia'gam

uile air an àireamh. Uime sin nabitlieadh beathachadh: Cia mòr is fearr sibhse na 'n

eagal oirbh: is fearr sibhse na mòran eunlaith?

ghealbhonn. 25 Agus cò agaibh-sa, le ro-chàiram, is

8 Agus tha mise ag ràdh ribh, Ge b'e urrainu aon làmh-choille a chur r'a kirde

neacli a dh'aidicheas mise 'am fianuis fhéin à

26 Mur 'eil sibh uime sin comasach air an

ni a's lugha a dheanamh, carson atha sibh

ro-chàiramach mu nithibh eile?27 Thugaibh faiuear na lilighean, cionnus

a tha iad a' fàs: cha-n'eil iada' saoithreach-, dhaoine, aidichidh Mac an duine esan mar

an ceudna 'an làthair ainglean Dhé:

; 9 Ach ge b'e neach a dh'àicheadhas mise

i 'am fianuis dhaoine, àicheadhar esan 'am

' fiauuis ainglean Dhé.

10 Agus ge b'e neach a labhras focal an ] adh, no a' sniomh: gidheadh thamiagràdh

, aghaidh Mhic an duine, maithear dha e: ribh, nach robh Solamh fhéin'n a ghlòir uile,

. ach do'n ti a labhras toibheum an aghaidh , air a sgeadachadh mar aon diubh so.

. an Spioraid naoimh, cha toirear maith- j 2S Agus ma tha Dia mar sin a' sgeadach-

; eanas. adh an fheoir, a tha 'n diugh 's a' mhachair,

1 1 Agus an uair a bheir iad sibh chum nan j agus am màireach air a thilgeadh 's an

sionagog, agus nan uachdarau, agus nan àmhuiun; nachmòv ÃŒ6 mò a sgeadaicheas e

dadine cumhachdach, na bitheadh e 'n a ] sibhse, dhaoine air bheag creidimh ?

ro-chùram oirbh ciouuus no ciod a fhreag- 29 Uime sin na iarraibh-sa ciod a dh'itheas

ras sibh, no ciod a their sibh; ! sibh, uo ciod a dh'òlas sibh, agus na bithibh

!•- Oir teagaisgidh an Spiorad naomh i amharusach.

dhuibh anns an uair sin fhéin na uithean a's j 30 Oir na nithean so uile tha Cinnich an

còir dhuibh a ràdh. t-saoghail ag iarraidh: ach tha fhios aig

lo Agus thuirt neach àraidh de'n j bhur u-Athair-sa gu bheil feum agaibh air

t-sluagh i'is, A mhaighstir, abair ri m' 1 na uithibh siu.

bliràthair an oighreachd a roinn rium.

14 Agus thuirt e ris, A dliuine, cò a

chuir mise a'm' bhreitheamh, no a'm' fhear-

roiiui os bhur ceann ?

15 Agus thuirt e rin, Thugaibh an ' achd a thoirt duibh.

aire, agusgleidhibh sibh fhéin o shanut: oir , 3:5 Reicibh na bheil agaibh, agusthugaibh

cha-uTighearn'am mòr phailteas uan nithean j déirc uaibh: deanaibh dhuibh fhéin sporain

a tha e 'sealbhachadh tha beatha an duine. nach fàs seau, ioumhas nach teirig anns na

i(j Agus labhair e cosamhlachd riu, ag néamhan, far nach tig gaduiche am fagus,

ràdh, Thug feai-ann duine shaoibhir àraidh agus nach truaill an leòmann.

bitrr pailt uaith: ' 34 Oir ge b'e àit am bheil bhur n-ionmhas,

17 Agus smuainich e ann fhéin, ag ràdh, an sin bithidh bhur cridhe maran ceudna.

Ciod a ni mi, a chionu nach 'eil agam àit ^ 35 Bitheadh bhur leasraidh crioslaichte

aims an cruinnich mi mo thoraidh ? ' mu'n cuairt, agus hhur lòchrain air an

l^ Agus thuirt e, Xi mi so: leagaidh , lasadh;

uii nio shaibhlean, agus togaidh mi saihh- , 36 Agus sibh fhéin cosmhuil ri daoinibh a

lean a's mò; agus cruinniehidh mi annta sin ! tha 'feitheamh an Tighearn,"an uair a phill-

mo thoraidh uile, agus mo mhaoiu. { eas e o'n phòsadh; chum air dha teachd

19 Agus their mi ri m' anam, Anam, tha agus bualadh, gu'n grad-fhosgail iad dha.

; agad mòrau de nithibh maithe air an tasg- 1 37 Is beaunaichte na seirbhisich sin, a

! adh fa choiahair mòraiu bhliadhnachan; gheibh an Tighearn, 'an uair a thig e, ri

gabh fois, ich, òl, agus bi subhach. 1 faire: gu deimhin tha mi ag ràdh ribh, gu'n

â–  20 Ach thuirt Dia ris, Amadaiu, air , crioslaich se e fhéin mu'n cuairt, agus gu'n

an oidhche so fhéin iarrar d'anamuait: an cuire 'n an suidhe iad chum bàdh, agus

sin cò dha a bhuineas na nithean siu a gu n tig e mach agTis gu'n dean e frithealadh31 Ach iarraibh-sa ràoghachd Dhé, agus

cuirear na nithcan so uile ribh.

32 Na bitheadh eagal ort, a threud bhig;

oir is e deadh thoil bhur n-Atltar an rào^Ii-dh'ulluich thu ?

21 Is ann mar sin a tha an ti a thaisgeas

ionmhas dha fhéin, agus nach 'eil saoibhir a

thaobh Dhé.

22 Agus thuirt e r"a dheisciobluibh,

Uime siu tha mise ag ràdh ribh, na bitheadh

ro-chùram oirbh mu thimchioll bhur beatha,dhoibh.

3S Agus ma thig e 's an dara faire, no ma

thig e 's an treas faire, agus gu'm faigh e

iaà mar sin, is beannaichte na seirbhisich

sin.

39 Agus bitheadh cinnt agaibh air so,nam

bitheadh fhios aig fear an taighe cia an uairciod a dh'itheas sibh; no mu thimchioU bhur auns an tigeadh an gaduiche, gu'ii deanadti

cuirp, ciod a chuireas sibh umaibh. e faire, agus nach fuilgeadh e a thiah abbi

23 Is mò a' bheatha na 'm biadh, agus an air a bhriseadh troimh.

corp na 'n t-eudach. 40 Bithibh-sa uimc sin dtus mai an

75 2ELUCAS, XIIIceudna: oir thig Mac an duine 'n uair nach

saoil sibh.

41 Agus thuirt Peadar ris, A Thigh-

earn', an ann ririnne tha thu 'labhairt a'

chosarahlachd so, no ris gach uile à

42 Agus thuirt an Tighearn, Cò e uime

sin an stiùbhard f àrinneach agus glic sin, a

chuireas a Thigheam os ceann a theagh-

laich, a thoirt doibh an cuibhrinu bàdh'n a

àm fhéin ?

43 Is beanuaichte an seirbhiseach sin, a

gheibh a Thighearn, an uair a thig e, a'

deanamh mar sin.

44 Gu fàrinneach tha mi ag ràdh ribh,

gu'n cuir se e os ceann na bheil aige.

45 Ach ma their an seirbhiseach sin 'n a

chridhe, Tha mo Thighearn a' cur dàile 'n a

theachd; agus ma thòisicheas e air na

h-òglaich agus na bauoglaich a bhualadh,

agns itheadh, agus òl, agus a bhi air

mhisg:

46 Thig Tighearn an t-seirbhisich sin ann

an là nach 'eil sàiil aige ris, agus ann an

uair nach fios da, agus gearraidh e 'n a

bhloighdibh e, agus bheir e a chuibhrionn

da maille ris na mi-chreidich.

47 Agus an seirbhiseach sin d'am b'aithue

toil a mhaighstir, agus nach d'ulluich eféin,

agus nach d'rinn a reir a thoile, buailear

e le mòran bhuillean.

4S Ach an ti do nach b'aithne, agus a rinn

uitheau a b'airidh air buillibh, buailear

esau le beagau de hhiiillean. Oir gach

ueach d'an d'thugadh mòrau, iarrar mòran

uaith: agus ge b'e ri 'n d'earbadh mòran,

iarrar an tuilleadli air.

49 thàinig mise a chur teiue air an talamh,

agus ciod a's àill leam, ma tha e cheana air

fhadadh.

50 Ach tha baisteadh agam ri bhi air mo

bhaisteadh leis, agus cionnus a tha mi air

mo theannadh gus an coimhlionar e !

51 Am bheil sibh a' saoilsinn gu'n d'thàinig

mise a thoirt sàtlie air an talamh / ni h-eadh,

tha mi ag ràdh ribh, ach aimhreit.

52 Oir bithidh a so suas càiignear ann an

aontaighair an roinn, triuir an aghaidh

dithis, agus dithis an aghaidh triuir.

53 Bithidh an t-athair air a roinn an agh-

aidh a' mhic, agus am mac an aghaidh an

athar; a' mhàthair an aghaidh na nighiun,

agus an uigheau an aghaidh na màthar; a'

mhàthair-chéile an aghaidh muà a mic,

agus bean a' mhic an aghaidh a màthar-

chéile.

54 Agus thuirt e mar an ceudna ris an

t-sluagh, 'N uair a chi sibh ueul ag éii'igh

's an àird an iar, air ball their sibh, Tha

' fras a' teachd; agus tha e mar sin.

55 Agus an uair a chi sibh a' ghaoth à

deas a' séideadh, their sibh, Bithidh teas

I aun; agus tha e 'tachairt.

I 56 A chealgairean, is aithne dhuibh breth

I a thoirt uir aghaidh nan speur, agus na tal-

! 76mhainn; ach cionnus nach 'eil sibh a' loirt

breth air an aimsir so ?

57 A^s carson nach 'eil sibh eadhon

uaibh téin a' breithueachadh an ni sina tha

ceart ?

58 'N uair a théid thu maille ri d' eascar-

aid chum an uachdarain, dean dàchioll 's an

t-slighe air a bhi air do shaoradh uaith; air

eagal gu'n tarruing e chum a' bhreitheimh

thu, agus gu'n toir am breitheamh thairis

do'n mhaor thu, agus gu'n tilg am maor

'am pràosan thu.

59 Tha mi ag ròdh riut, nach téid tha

mach as a sin, gus an àoc thu eadhon a'

pheghinn dheireanuach.

Caibideil XIII

1 Shearmonaich Criosd aithreachas o'n sgrios a thàinig air na Galiléaich, agus air muinntir eile. 6 Cosamhlachd na craoibhe-fhìge gun toradh. 11 Shlànuich Criosd bean a bha air a cromadh le h-eucail phiantaich ré ochd bliadhna deug; 18 agus nochd e oibreachadh cumhachdach an fhocail le cosamhlachd a' ghràinne mhustaird agus na taoise.

AGUS bha làthair 's an àm sin daoine àraidh a dh'innis dha mu thimchioll nan Galiléach, muinntir aig an do mheasg Pilat am fuil maille r'an ~iobairtibh.

2 Agus fhreagair Iosa agus thuirt e riu, Am bheil sibh a' saoilsinn gu'n robh na '; Galiléaich sin 'n am peacaich ni's mò na na Galiléaich uile, air son gu'n d' fhulaing iad a leithid so?

3 Ni h-eadh, tha mi ag ràdh ribh: ach mur dean sibhse aithreachas, sgriosar sibh uile mar an ceudna.

4 No na h-ochd fir dheug sin air an do thuit an tùr ann an Siloam, agus a mharbhadh leis, an saoil sibh gu'n robh iadsan 'n am peacaich os ceann nan uile dhaoine a bha 'n an còmhnuidh ann an Ierusalem?

5 Ni h-eadh, tha mi ag ràdh ribh: ach mur dean sibhse aithreachas, sgriosar sibh uile mar an ceudna.suidhichte 'n a ghàradh-fìona: agus thàinig; e ag iarraidh toraidh air, agus cha d'fhuair e.

7 An sin thuirt e ris a' ghàradair, Feuch, tha mi ré thri bliadhna a' teachd a dh'iarraidh toraidh air a' chrann-fhàge so, agus cha-n'eil mi 'faotainn a' bheag: gearr sìos e, cason a tha e 'fàsachadh na talmhainn?

8 Agus fhreagair esan agus thuirt e ris, A Thighearna, leig leis air a' bhliadhna so mar an ceudna, gus an cladhaich mi m'al thimchioll, agus gu'n cuir mi aolach m'a bhun;

9 Agus ma ghiùlaineas e toradh. is maith' sin: ach mur giùlain, 'n a dhéigh sin gearraidh tu sìos e.

10 Agus bha e a' teagasg ann an aon ie

na sionagogaibh air an t-sàbaid.LUCAS, XIV.

11 Agus, feuch, bha bean àraidh a làihair 26 An sin tòisichidh sibh air a ràdh, dh'ith

aig an robh spiorad anmhuinneachd ré ochd sinn agus dh ol sinn a'd' làthair, agus theag-

bliadhna deug, agus bha i air a cromadh ri aisg thu 'n ar sràidibh.

'chéile, agus gun cliomas aice air chor sam 27 Ach their esan, tha mi ag ràdh ribli,

bith i fhéin a dhàreachadh. ! cha-n aithne dhomh sibh.ciaas a tha sibh'-12 Agus an uair a chunnaic Iosai,ghairm

6 d'a ionnsuidh i, agus thuirt e rithe,

A bhean, tha thu air d' fliuasgladh o d'

aumhuinneachd.

13 Agus chuir e a làmhan oirre; agus air

ball rinneadh dìreach i, agus thug à glòir

do Dhia.

14 Agus fhreagair uachdaran na sionagoig,

agus e làn feirg' air son gu'n d'rinn Iosa

leigheas air là na sàbaid, agus thuirt e

ris an t-sluagh, Tha sé làithean auns an còir

obair a dheanamh: orra so air an adhbhar

siu thigibh, agus bithibh air bhur leigheas,

agus na b'ann air là na sàbaid.

15 An sin fhreagair an Tighearn e, agus

thubhairt e, A chealgair, nach fuasgail gach

aon agaibh a dhamh no 'asal o'n phrasaich,

agus nach toir e gu uisge e air là na

sàbaid 'à

16 Agus nach bu chòir a' bhean so, a tha

'n a uighinn do Abraham, a bha air a

ceangfal leiraichibh uam uile, a luchd-deanamli na

h-eucorach.

28 An sin bithidh gul agusgàosgan fhiacal,

an uair a chi sibh Abraham, agus Isaac,

agus lacob, agus na fàidhean uile ann an

rào^hachd Dhé, agus sibh fhéin air bhur tilg-

eadh a mach.

^ 29 Agus thig iad o'n àird an ear, agus o'n

àird an iar, agus o'n àirde tuath agus

deas, agus suidhidh iad ann an ràoghachc'

Dhe.

30 Agus, feuch, tha daoine air dheireadh

a bhitheas air thoiseach, agus air thoiseach

a bhitheas air dheireadh.

31 Air an là sin fhéin thàinig Phairisich àr-

aidh d'a ionnsuidh, ag ràdh ris, Gabh a

maclà agus imich à so: oir tha toil aig Herod

do mharbhadh.

32 Agus thuirt e riu, Imichibh agus

innsibh do'n t-sionnach sin, Feuch, tha mi

a'tilgeadh mach dheamhan, agus tha mi aSatan a nis ré ochd bliadhna deanamli leigheas an diugh, agus an màir-

^iv fi fnnco'l*à(lài n'n r»hniKlivr»npli ' n-ir-li ort'nc oàv on fvnoo P> Ki + l»à/^ll> ini .^ài. i^-»r»deug, a bhi air a fuasgladh o'n chuibhreach

so air là na sàbaid 'à

17 Agus an uair a thuirt e na nithean

sin, chuireadh a naimhdean uile gu nàire:

ach rinn an sluagh uile gairdeachas, air son

uan uile nithean glòrmhor a rinneadh leis.

18 An sin thuirt e, Go ris a tha ràogh-

achd Dhé cosmhuil à agus co ris a shamh-

laicheas mi i à

19 Tha i cosmhuil ri gràinne de shàol

mustaird, a ghabh duine, agus a chuir e

'u aghàradh: agus dh'fhàs e, agus rinneadh

craobh mhòr dhetli; agus rinn eunlaith an

athair nid 'n a gcugaibh.

20 Agus thuirt e a ràs, Go ris a shamh-

laicheas mi ràoghachd Dhé?

21 Tha i cosmhuil ri taois ghoirt, a ghabh

beau-agus a dh'fholaich i ann an tri tomh-

asaibh mine, gus an do ghoirticheadli an

t-iomlan.

22 Agus chaidh e troimh gach caithir

agus baile beag, a' teagasg, agus a' gabhail

na slighe gu Ierusalem.

23 An sin thuirt neach àraidh ris, A

Thighearna, an tearc iad a shaorar? Agus

thubhairt esan riu.cach, agus air an treas lài bithidhmi airmo

dheananih foirfe.

33 Gidheadh, is eigin domh imeachd an

diugh agus am màireach, agus an là 'ii a

dhéigh sin: oir cha-n fheud e bhigu'u cuir-

ear fàidh gu bàs a mach à Ierusalem.

34 A Ierusalem, a lerusalcm, a mharbhas

na fàidhean, agus a chlachas an dream a

chuirear a d" ionnsuidh: cia minic a b'àill

leam do chlann a chruinneachadh, mar a

chruinnicheas cearc a h-àlach fo a sgiath-

aibh, agus cha b'àill leibh !

35 Feuch, dh' fhàgadh bhurtaighfàs agaibh:

agus gu deimhin tha mi ag ràdh ribh, nach

faic sibh niise, gus an tig an t-àm, anns an

abair sibh, Is beannaichte an ti a thig ami

an ainm an Tighearna.

GAIB. XIV.

1 Shlànuich Criosd neach air an robh a' vihend-

bhronn, 7 theagaisg e irioslachd. 16 Le

cosa7nhlachd na suipeir ànòire, nochde cionnus

a bhitheas daotne suoghalta, a ni tàir air foccd

Dhé, air an druideadh a inach d ràoiihacJid

néimh. 25 Is còir do'n dream le'm b'àill a

bhi 'n an deisciobuil da an crann-ceusaidh a

ghiulan.24 Deanaibh spairn cliruaidh gu dol a stigh j A GUS tharladh, an tràth chaidh e gu

air a'gheata chumhann: oirtha mi agràdh I J\.taighuachdarain àraidh de na Phair-

ribh, gu'n iarr mòran dol a stigh, agus nach ' isich a dh'ithea,dh bàdh air là na sàbaid,

un-ainn iad. | gu'u robli iad a' deanamh geur-fhaire air.

25 O'n uair a dh'éireas fear an taighe, agus j 2 Agus, feuch, bha duine àraidh 'n a làth-

a dhàiineas e 'n dorus, agus a thòisicheas \ air air an robh a niheud-bhromi.

sibhse air seasamh a muigh, agus an dorus ] 3 Agus fhreagair losa, agus labhair e ris

abhuaIadh,agràdh,AThighearna,aThigh- an luchd-lagiia, agus ris na Phairisich, ag

earna, fosgail duinn; agus airdhàsanfreag- radh, Am bheil e ceaduichte leigheas a

airt their e ribb, Gha-u aithue dhomh sibh, dheanamh aii- là na sàbaid à

cia as a tha sibh: I 4 Ach dh'fhan iadsan 'n an tosd. Ague

77LUCAS. XIVair dha breith air, leighis se e, agus leig e

uaith e:

5 Agus fhreagair e iadsan, ag ràdh, Cò ag-

aibh-sa, ma thuiteaa 'asal uo a dhauih ann

an slochd, nach tarruing a mach gu grad e

air là na sàbaid à

6 Agus cha b'urrainn iad a fhreagairt a rìs

anns na nithibh sin.

7 Agus labhair e cosamhlachd riu-san a

fhuair cuireadh, 'n uair a thug e fainear mar

a thagh iad na ceud àiteachan-suidhe, ag

ràdh riu,

8 'N uair a gheibh thu cuireadh o neach

air bith chum bainnse, na suidh auns a'

cheud àit; air eagal gu'n d'fliuair duine a's

urramaiche na thusa cuireadh uaith;

9 Agus gu'n tig an ti a thug cuireadh

dhuitse agus dhàsan, agus gu'n abair e riut,

Thoir àit do'n duine so; agus gu'n tòisich

thusa an sin le nàire air .suidhe anns an àit

a's àsle.

10 Ach an uair a gheibh thu cuireadh,

imich agus suidh auns an àit a's àsle; chum,

'n uair a thig esan a thug cuireadh dhuit,

gii'n abair e riut, A charaid, suidh suas ui's

àirde: an siu ghcibh thu urram an làthair

na muinntir a tha 'n an suidhe air bord

maille riut.

11 Oir ge b'e neach adh'àrdaicheas eféiu,

àslichear e; agus ge b'e neach a dh'àslicheas

e fhéin, àrdaichear e.

12 An sin timbhairt e ris an ti mar an

ceudua a thug cuireadh dha, 'N uair a ui

thu diuneir no suipeir, na gairm do chàird-

ean,no do bhràithreau, uo doluchd-dàimh,

no do choimhearsnaich shaoibhir; air eagal

gu'n toir iadsau mar an ceudua cuireadli

dhuitse a i-às, agus gu'm faigh thu a' chom-

ain cheudua.

13 Ach an uair a ui thu cuirm, gairm na

bochdan, na daoiueciurramach,na bacaich,

na doill:

14 Agus bithidh tu beanuaichte, a chionn

nach urrainn iad a' chomain cheudna 'thoirt

duit: oir gheibh thu couiaiu ann an aiseirigh

nam fàrean.

15 Agus an uair a chual aon de na shuidh

maille ris air bord na nitheau siu, thuirt

e ris, Is beauuaichte an ti sin a dh'itheas

aran ann an ràoghachd Dhé.

16 Ach thuirt esan ris, Rinn duine àr-

aidh suipeir mhòr, agus thug e cuireadh do

mhòrau:

17 Agus chuir e a sheirbhiseach uaith "an

àra na suipeir a ràdh ris a' mhuiuntir a

flmair cuireadh, Thigibh, oir tha na h-uile

ni a nis ullamh.

18 Agus thòisich iad uile a dh'aon ghuth

air an leithsgeul a ghabhail. thuirt an

ceud fliear ris, Cheauuaich mi fearann, agus

is éigin domh dol a mach agus 'fhaicimi:

tha mi ag guidhe ort, gabh mo leithsgeul.

19 Agus thuirt fear eile, Cheaunaich

mi càiig cuiug dhamh, agus tha mi'dol g'au; dearbhadh: tha mi ag guidhe ort, gabh nio

leithsgeul.

20 Agus thuirt fear eile, Phòs mi bean,

' agus air an adhbhar siu cha-n'eil e 'n couias

domh teachd.

I 21 Agus thàinig an seirbhiseach sin, agus

dhinuis e uanitheau siu d'a thighearu. an

I sin air gabhail feirge do fhear an taighe,

thubhairt e r'a sheirbhiseach, Gabh a mach

gu grad gu sràidibh agus gu caol-shràidibb

a' bhaile, agus thoir a stigh an so na bochdan

I agus na daoiue ciurramach, agus na bacaich,

agus na doill.

I 22 Agus thuirt an seirbhiseach, A

1 Thighearna, riuueadh mar a dh'òrduich thu,

I gidheadh tha ààxIq filamhTighearnfathast.

23 Agus thuirt an Tighearn ris an

t-seirbhiseach, Gabh a mach gus na rath-

aidibh mòra agus na gàraidhibh, agus co-

éiguich iad gu teachd a steach, chum gu'm

bi mo thigh air a làonadh.

24 Oir tha mi ag ràdh ribh, nach blais aon

de na daoinibh ud a fhuair cuireadh, de ni'

shuipeir-sa.

25 Agus bha sluagh mòr ag imeachd maille

ris; agus air dha tionudadh, thuirt e riu,

26 Ma thig ueach air bith a m' ionusuidh-sa,

agus nach fuathaich e 'athair, agus a mliàth-

air, agus a bheau-phòsda, agus a chlauu,

agus a bhi-àithreau, agus a pheathraicheau,

seadh, agus a bheatha mar an ceudna,

cha-n'eil e 'n comas da bhi 'n a dheisciobul

dhomh-sa.

27 Agus ge b"e ueach nach giàdaiu a

chranu-ceusaidh, agus nach lean mise, cha-

n'eil e 'n comas da bhi 'n a dheisciobiil

dhorah-sa.

28 Oir cò ara fear agaibh-sa leis am miann

tùr a thogail, nach suidh sìos air tùs, agus

uach meas an costus, a dh'fheuchaiuu am

bheil aige na chuireas crìoch air /

29 Air eagal an déigh dha a bhuuadh a

leagadh, agus gun bhi comasach air ciùoch

a chur air, gu'n tòisich na h-uile a chi e ri

fanoid air,

30 Ag ràdh, Thòisich an duine so airtaigh

a thogail, agus cha b'urrainn e a chràoch-

nachadh.

31 No cò an ràgh, ag dol a mach dlia gu

cogadh an aghaidh rìgh eile, nach suidb

sàos air tàis, agus nach gabh comhairle, a

dh'fheuchainu an urrainn e le deich màle

coinneamh a thoirt dàsan a tha 'teachd le

fichead màle 'n a aghaidh \

j 32 No air bhi dàiàsan fathast fada uaith,

I cuiridh e teachdaireachd a dh'iarraidh

I cumhachan sàthe.

33 Mar sin mar an ceudna, gach neach

1 agaibh-sa, nach treig na h-uileui a th' aige,

! cha-n'eil e'u couias da bhi 'n a dheisciobul

j dhomh-sa.

I 34 Tha 'n salaun maith: ach ma chailleai

j an salaun a bhlas, ciod e leis an deanar

1 deadh-bldasda e?LUCAS, XV.

35 Cha-n'eil e iomcluiidh chum na tal- j 16 Agus bu mhiann lcis a bhrù a làonadh

mhainn, uo chum an dàiuain; ach tilgidh ! de na plaosgaibh a bha na mucan ag ith-

daoine mach e. An ti aig am bheil cluasan eadh; ach cha d'thug neach aiv bith dha,

chum éisdeachd, éisdeadh e.

Caibideil XV17 Agus an uair a tlùiinig e d'a ionnsuidh

féin, thuirt e, Cia llon de luchd-tuar-

1 CosaivUachd na caorarji caillte, 8 a' m^àr ' asdail m'athar-sa aig am bhcil aran gu leoirAairgid, 11 agm a' màiic struidheiLN sin thàinig na càs-mhaoir uile agus , bàsachadh le gorta?agus r'a sheachnadh, 'n uair a tha mise a'eachd ris.peacaich am fagus da, chum éisd- j18 Eiridh mi, agus théid mi dh'ionnsuidh

m'athar, agus their mi ris, Athair, pheac-2 Agus rinn na Phairisich agus na sgrìobh- | aich mi an aghaidh fhlaitheanais, agus a'd'aichean gearan, ag ràdh, Tha am fear

'gabhail pheacach d'a ionnsuidh, agus ag

itheadh maille riu.làthair-sa.

19 Agus cha-n airidh mi tuilleadh gu'u

goirteadh do mhac-sa dhiom: dean mi mar3 Agus labhair esan an cosamhlachd so aon de d' luchd-tuarasdail.riu, ag ràdh

4 Cò an duine dhibhse aig am bheil ceud

caora, ma chailleas e aon diubh, nach fàg an

naoi deug agus an ceithir fàchead amis an

fhàsach, agus nach téid an déigh na caorach

a chailleadh, gus am faigh e i àI 20 Agus dh'éirich e, aguschaidh e dh'ionn-

suidh 'athar. Ach air dha bhi fathast fada

uaith, chunnaic 'athair e, agus ghabh e

truas mòr dheth, agus ruith e, agus thuit

e air a mhuineal, agus phòg se e.

21 Agus thuirt ani mac ris, Athair,5 Agus air dha a laotainn, cuiridh e air a pheacaichmi anaghaidh fhlaitheanais, agusj a'd^ làthair- sa, agus cha-n airidh mi tuill-ghuaillibh i le gairdeachas

6 Agus an uair a thig e dhachaidh, gairm- 1 eadh gu'n goirteadh do mhac dhioni

idh e a chàirdean agus a choimhearsnaich ! 22 Ach thuirt an t-athair r'a sheirbhis-

'an ceann a chéile, ag ràdh riu, Deanaibh ich, Thugaibh a mach a' chulaidh a's fearr,

gairdeachas maille rium-sa, a chionn gu'n agus cuiribh uime i; agus cuiribh fàinne

air a làimh, agus brògan air a chosaibh.

23 Agus thugaibh an so an laogh biadhta,d' fhuair mi mo chaora 'bha caillte.

7 Mar sin, tha mi ag ràdh ribh, gu'm bi

aoibhneas air uéamh air son aoin pheacaich [ agus niarbhaibh e; agus itheamaid agusni aithreaclias, ni's mò na air son naoi

deug agus ceithir fichead f àrean, aig nach

'eil feum air aithreachas.

8 No cò a' bhean aig am bheil deich buinu

airgid, ma chailleas i aon bhonu diubh,

nach las coinneal, agus nach sguab an taigh,

agus nach iarr gu dàchiollach gus am taigh

ie?

9 Agus air dhi 'fhaotainn, gairmidh i a

ban-chairdean agus a ban-choimhearsnaich

an ceann a chéile, ag ràdh, Deanaibh gaird-

eachas maille riumsa, oir fhuair mi am

bonn a chaill mi.

10 Mar an ceudna tha mi ag ràdh ribh,Tha' gairdeachas an làthair ainglean Dhé, fallain e.

air son aoin pheacaich a ui aithreachas. ' ~" '

11 Agus thuirt e, Bha aig duine àiraidh

dithis mhac:

12 Agus thuirt am mac a b'òige dhiubh

r'a athair, Athair, thoir dhomh-sa a' chuid-

roinn a thig orm de d' mhaoin. Agus roinn

e eatorra a bheathachadh.

13 Agusan déighbeagain làithean chruinn-

ich am mac a b'òige a chuid uile, agus

ghabh e a thurus do dhùthaich fad' air

astar, agus an sin chaith e a mhaoin le

beatha struidheasaich.bitlieamaid subhach:

24 Oir bha mo nihac so marbh, agus tha e

beò a ràs; bha e caillte, agus fhuaradh e.

Agus thòisich iad air a bhi .subhach.

25 A nis bha a mhac a bu shinc mach 's an

fhearann: agus an uair a thàiinig e, agus a

tharruing e ara iagus do'n taigh, chual e an

ceòl agus an dannsa.

26 Agus ghairm e d'a ionnsuidh aon de na

h-òglaich, agus dh'fheoraich e ciod a bu

chiall do na nithibh sin ?

27 Agus thubhaivt esan ris, Thàinig do

bliràlthair; agus mharbh d'athair an laogh

biadhta, a chioun gu'n d'fhuair e ràs slàn28 Agus ghabh esan fearg, agus cha b'àill

leis dol a stigh: air an adhbhar sin thàinig

'athair a mach, agus chuir e impidh air.

29 Ach flireagair esan agus thuirt e r'a

athair, Feuch, tha mise a' deanamh seirbhis

duit an uiread so de bhliadhnaibh, agus

uair air bith cha do bhris mi d'àithne,

gidheadh cha d'thug thu meann rianili

dhomh, chum gu'm bithinn subhach maille

ri m' chàirdibh.

30 Ach an uair a thàinig do mhac so, a

dli'ith suas do bheathachadh maille ri14 Agus an uair a chaith e a chuid uile,; stràopaichibh, mharbh thu an laogh biadhta

dh'eirich gorta ro mhòr 's an tìr sin; agus dha.

thòisich e ri bhi ann an uireasbhuidh. | 31 Agus thuirt e ris, A mhic, tha thusa

15 Agus chaidh e agus cheangail se e fhéin ' a ghnàth maille rium, agus na h-uile nithean

ri aon de shaor-dhaoinibh na clùthcha sin; ' as leamsa, is leatsa iad.

agus chuir e d'a Ihearanu e, a bhiadhadh | 32 Bu chòir dhuinn a bhi subhach, agusmàii79aoibhneach, oir bha do bhràthair so marbh,LUCAS, XVI.

agus thii e beò a ris; agus bha e caillte, ' air seirbhis a dheanamh do Lhia agus do

agus fhuaradh e. 1 Mhamou.

14 AguschualaiiaPhairisich,abhasannt-

AN SOISGEUL A REIR LUCAIS AIR AIS

Caibideil XVI

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

1 Cosamhlachd an stiùbhaird eucoraich. 14 Chronuich Criosd cealg nam Phairiseach sanntach. 19 Cosamhlachd an duineshaoibhir,agus an duine bhochd Lasaruis.

1 AGUS thuirt e mar an ceudna r'a dheisciobluibh, Bha duine saoibhir àraidh ann aig an robh stiùbhard; agus chasaideadh ris e, mar neach a bha 'deanamh ana-caithidh air a mhaoin.

2 Agus ghairm se e, agus thuirt e ris, Ciod e so a tha mi 'cluinntinn mu d' thimchioll à thoir cunntas air do stiùbhardachd; oir cha-n fheud thu bhi ni's faide a'd' stiùbhard.

3 An sin thuirt an stiùbhard ann fhéin, Ciod a ni mi ? oir tha mo mhaighstir a' toirt na stiùbhardachd uam: cha-n urrainn mi ruamhar a dheanamh, is nàr leam déire iarraidh.

4 Tha fios agam ciod a ni mi, chum an uair a chuirear as an stiùbhardachd mi, gu'n gabh iad a steach d'an taighibh mi.

5 Agus air dha gach aon diubhsan air an robh fiachan aig a Thighearn a ghairm d'a ionnsuidh, thuirt e ris a' cheud fhear, Cia meud a tha aig mo Thighearn ortsa?

6 Agus thuirt esan,Ceud tomhas olaidh. Agus thuirt e ris, Gabh do sgrìobhadh, agus suidh sìos gu h-ealamh, agus sgrìobh leth-cheud.

7 An sin thuirt e ri fear eile, Agus cia meud a tha aig ortsa? Agus thuirt esan, Ceud tomhas cruithneachd. Agus thubhairteris.Gabh do sgrìobhadh, agus sgrìobh ceithir fichead.

8 Agus mhol an Tighearn an stiùbhard eucoiach, a chionn gu'n d'rinn e gu glic: oir tha clann an t-saogliail so 'n an ginealach fèin ni's glice na clann an t-soluis.

9 Agus tha mise ag ràdh ribh, Deanaibh dhuibh fèin càirdean le Mamon na h-eucorach; chum an uair a shiubhlas sibh, gu'n gabhar sibh do àitibh-còmhnuidh sìorruidh.

10 An ti a tha fìrinneach anns an ni a's lugha, tha e firinneach mar an ceudna ann ara mòran; agus an ti a tha encorach anns an ni a's lugha, tha e eucorach ann am mòrau mar an ceudna.

11 Air an adhbhar sin mur robh sibh fìrinneach anns an t-saoibhreas eucorach, cò a dh'earbas ribh an saoibhreas fìor?

12 Agus mur robh sibh fìrinneach ann an cuid duine eile, cò a bheir dhuibh an ui a's leibh fèin?

13 Cha-n'eil seirbhiseach sam bith comasach air seirbhis a dheanamh do dhà thighearn; oir an dara cuid fuathaichidh e aon diubh, agas bheir e gràdh do'n fhear eile; no gabhaidh e le aon diubh agus ni e tàir air an fheareile. Cha-n'eil sibh comasach air seirbhis a dheanamh do Dhia agus do Mhamon.

14 Agus chuala na Phairisich,abhasannt-

ach, iia nithean sin uile: agus rinn iad

] lanoid air.

15 Agus thuirt e riu, Is sibhse an

\ dreara a tha 'g ur f àreanachadh fhéin 'am

fianuis dhaoine; ach is aithne do Dhia bhur

cridheachan: oir an ni sin a tha ro uiheasail aig daoinibh, is gràineileachd e 'am fianuis ' Dhé

16 Bha an lagh agus na fàidhean ann gu ' teachd Eoin: o sin tha ràoghachd Dlié air - j a searmonachadh, agus tha gach duine a' dol le dian strà a steach innte.17 Agus is usadh do néanih agus do'n

talarah dol thairis, na do aon lide de'n lagh

tuiteam.

18 Gach neach a chuireas uaith a bhean,

agus a i^hòsas bean eile, tha e 'deanamh

adhaltrannais: agus ge b'e neach a phòsas

a' bhean a chuireadh air falbh o a fear, tha

e 'deanamh adhaltrannais.

19 Bha duine saoibhir àraidh ann, a bha

air a sgeadachadh le purpur agus làon-

eudach grinn, agus bha e 'caitheadh a

bheatha gach là gu sòghail le mòr-ghreadh-

naclias:

20 Agus bha duine bochd àraidh ann, d'am

b'ainm Lasarus, a chuireadh 'n a luidhe aig

a dhorus, làn chreuchd,

21 Agus bu mhiann leis a bhi air a shàs-

uchadh leis an sbruileach a bha 'tuiteam o

bhord an duine shaoibhir: seadh, agus

meud a tha rtz^f ortsa? Agus thubhairtesan, t thàinig na madraidh agus dh'imlich iad a

Ceud tomhas cruithneachd. Agus thubh- j chreuchdan.

airteris.Gabh do sgrìobhadh, agus sgrìobh ' 22 Agus tharladh gu'n d'fhuair an duine

ceithir fi^chead. | bochd bàs, agus gu'n do ghiùlaineadh leis

8 Agus mhol an Tighearn an stiùbhard ! na h-ainglibh e gn uchd Abrahaim: fhuair

eucoiach, a chionn gu'n d'rinn e gu glic: an duine saoibhir bàs mar an ceudna, agus

oir tha clann an t-saogliail so 'n an gineal- dh'adhlaiceadh e.ach fhéin ni's glice na clann an t-soluii

9 Agus tha mise ag ràdh ribb, Deanaibh

dhuibh fhéin càirdean le Maraon na h-eucor-

ach; chuiu an uair a shiubhlas sibh, gu'n

gabhar sibh do àitibh-cònihnuidh sàorr-

uidh.

10 An ti a tha fàrinneach anns an ni a's23 Agus ann an ifrinn thog e suas a shàiil-

ean, air dha bhiTighearnam piantaibh, agus

chunnaic e Abraham fada uaith, agus Las-

arus 'n a uchd.

24 Agus ghlaodh e, agus thuirt e, Ath-

air Abrahaira, dean tròcair orra, agus cuir

Lasarus, chum gu'n tum e bàrr a mheoirlugha, tha e f irinneach mar an ceudna ann ' ann an uisge, agus gu'm fuaraich e mo

ara mòran; agus an ti a tha eucorach auns theangadh; oir tha rai air mo ro-phianadh

an ni a's lugha, tha e eucorach ann aiu 's an lasair so.

mòrau mar an ceudua. j 25 Ach thuirt Abraham, A rahic,

1 1 Air an adhbhar sin mur robh sibh f àr- j cuimhnich gu'n d'fhuair thusa do nitheau

inneach anns an t-saoibhreas eucorach, cò , raaithe ri àm dhuit a bhi beò,agus Lasarus

a dh'earbas ribh an saoibhreas f àor ? ' mar an ceudiia droch nithean: ach a nis

12 Agus mur robh sibh fàrinneach ann an tha esan a' faotainu sòlais, agus tha thusa

cuid duine eile, cò a bheir dhuibh an ui a's air do phianadh.

leibh fhéin ? I 26 Agus a bhàrr air so uile, tha doimhne

13 Cha-n'eil seirbhiseach sam bitli comas- ' nihòr air a cur eadar siiine agus sibhse, air

ach air seirbhis a dheanamh do dhà thigh- ' clior agus iadsan le am b'àill dol à so do 'ur

earn; oir an dara cuid fuathaichidh e aon ' n-ionnsuidh-sa,nach'eiI e 'n comas doibli;

diubh, agas bheir e gràdh do'n fhear eile; [ agus nach mò tha e 'ii comas do aon neach

no gabhaidh e le aon diubh agus ni e tàir teachd as sin d' ar n-ionnsuidh-ne.

air an fheareile. Cha-n'eil sibh comasach ' 27 An sin thuirt e, Uime tiiu tha raia'

bO

guidhe ort, athair, gu'n cuireadh tu e gu

tigh in'athar:

28 Oir tha càiiguear bhràithrean agani;

chum gu'n toir e fiauuis doibh, air eagal

gu'n tig iadsan mar an ceudna do'n iouad

ro phiantach so.

•29 thuirt Abraham ris, Tha Maois

agus na fàidhean aca, éisdeadh iad riu-san.

30 Agus thuirt esau, Ni h-eadh, Ath-

air Abrahaim: ach ma théid ueach d'au

ionnsuidh o na mairbh, ni iad aithreachas.

31 agus thuirt e ris, Mur éisd iad ri

Maois agus ris na fàidhibli, cha mhò a

chreideaa iad, ged éireadh ueach o na

mairbh.

AN SOISGEUL A REIR LUCAIS air ais

Caibideil XVII

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

1 Theagaisg Criosd gur còir dhuinn adhbhar oilbheim a sheachnadh, 3 agus maitheanas a thoirt d'a chéile; 6 nochd e mòr-chumhachd beò-chreidimh, 7 gu'm bheil sinne fo cheangal do Dhia, agus nach 'eil esan mar sin dhuinne. 1 1 Shlànuich e deichnear lobhar. 22 Labhair e mu rìoghachd Dhé, agus mu theachd mhic an duine.

1 AN sin thuirt e r'a dheisciobluibh, Cha-n fheudar nach tig oilbheuman: ach is an-aoibhinn dàsan troimh an tig iad.

2 B'fhearr dha gu'm bitheadh clach-mhuilinn air a crochadh m'a mhuineal, agus gu'm bitheadh e air a thilgeadh 's an fhairge, na gu'n tugadh e oilbheum do aon neach de'n mhuinntir bhig so.

3 Thugaibh an aire dhuibh fhéin: ma pheacaicheas do bhràthair a'd' aghaidh, cronuich e; agus ma ghabhas e aithreachas, thoir maitheanas da.

4 Agus ma pheacaicheas e a'd' aghaidh seachd uairean 's an là, agus gu'm pill e riut seachd uairean 's an là, ag ràdh, Tha aithreachas orm; thoir maitheanas da.

5 Agus thuirt na h-abstoil ris an Tighearn, Meudaich ar creidimh.

6 Agus thuirt an Tighearn, Nam bitheadh agaibh creidimh mar ghràinne de shìòl mustaird, theireadh sibh ris a' chraoibh Shicamin so, Bi air do spìonadh as do fhreumhan, agus bi air do shuidheachadh 's a' chuan; agus bhitheadh i ùmhal duibh.

7 Ach cò agaibh-sa aig am bheil seirbhiseach a' treabhadh, no ri buachailleachd, a their ris, an déigh dha teachd a steach o'n fhearann, Thig air ball, agus suidh sìos chum bìdh?

8 Agus nach dòchadh e ràdh ris, Ulluich ni a ghabhas mise gu m' shuipeir, agus crioslaich thu fhéin, agus fritheil domh, gus an ith agus an òl mi; agus 'n a dhéigh sin ithidh agus òlaidh tusa ?

9 An toir e buidheachas do'n t-seirbhiseach sin do bhrìgh gu'n d'rinn e na nithean a dh'orduicheadh dha? cha saoil mi gu'n toir.

10 Mar sin sibhse, 'n uair a ni sibh na h-uile ni a dh'àithneadh dhuibh, abraibh, Is seirbhisich neo-tharbhach sinn: oir rinn sinn a mhàin an ni 'bu dligheach dhuinn a dheanamh.

11 A nis, ag dol suas da gu Ierusalem, chaidh e troimh mheadhon Shamaria agus Ghalile.

12 Agus an uair a bha e 'dol a stigh do bhaile àraidh, thachair deichnear dhaoine air a bha 'n an lobhair, a sheas fada uaith:

13 Agus thog iad suas an guth, ag ràdh, losa, a mhaighstir, dean tròcair oirnn.

14 Agus an uair a chunnaic e iad, thuirt e riu, Imichibh, nochdaibh sibh fhéin do na sagartaibh. Agus ag imeachd dhoibh, ghlanadh iad.

15 Agus an uair a chunnaic aon diubh gu'n do leighiseadh e, phill e air ais, a' toirt glòire do Dhia le guth àrd,

16 Agus thuit e air 'aghaidh aig a chosaibh-san, a' toirt buidheachais da: agus bu Shamaritanach e.

17 Agus fhreagair Iosa agus thuirt e, Nach do ghlanadh deichnear? ach an naoiuear, c'àit am bheil iad?

18 Cha d'fhuaradh a phill a thoirt glòire do Dhia, ach an coigreach so.

19 Agus thuirt e ris, Eirich, imich; shlànuich do chreidimh thu.

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

20 Agus an uair a dh'fheòraich na Phair-

isich dheth, c'uin a thigeadh ràoghachd

Dhé, fhreagair e iad agus thuirt e, Cha

tig ràoghachd Dhé air chor 's gu mothaich-

ear i.

21 Cha mhò a their iad, Feuch an so, no,

Feuch an siu: oir feuch, tha ràoghachd Dhé

an taobh a stigh dhibh.

22 Agus thuirt e ris na deisciobluibh,

Thig na làithean anns am miannach leibh

aon de làithibh Mhic an duine fhaiciuu,

agus cha-n fhaic sibh e.

23 Agus their iad ribh, Feuch an so, no,

Feuch an sud: na rachaibh, agus na leauaibh

iad.

24 Oir mar tha an dealanach a dhealraich-

eas o aon ionad fo néamh, a' soillseachadh

gus an ionad eile fo néamh, is ann mar sin

bhitheas Mac an duine mar an ceudna 'n a

là fhéin.

25 Ach is éigin da air tàis mòran nithean

fhulang, agus a bhi air a dhiultadh leis a'

ghinealach so.

26 Agus mar a bha e ann an làithibh Noe,

mar sin mar an ceudna bithidh e ann an

làithibh Mhic an duine:

27 Bha iad ag itheadh agus ag òi, a' pòsadh

agus air an toirtTighearnam pòsadh, gus an là

*s an deachaidh Koe a steach do'n àirc: agus

thàinig an dàle, agus sgrios i iad uile.

28 Amhuil fòs mar a thachair ann an làith-

ibh Lot; bha iad ag itheadh agus ag òl, a'

ceannach agus a' reic, a' plaundachadh agus

a' togail aitreabh:

29 Ach air an là sin fhéin anns an deachaidh

Lot a mach à Sodom, fhrasadh teine agu*

pronnusc o néamh agus sgrios e iad uile.LUCAS,

30 Is ann mar sin a bhàtheas anns an là

's am foillsichear Mac an duine.

31 Anns an là sin, an ti a bhitheas air

muUach an taighe, agus 'airneis anns an taigh,

na tigeadh e nuas gu a toirt leis; agus an ti

a tha 's a' mhachair, na pilleadh esan air ais

ni's mo.

32 Cuimhnichibh bean Lot.

33 Ge b'e ncach a dh'iarras a bheatha fhéin

athéarnadh, caillidh e i; agus ge b'e neach

a chailleas a bheatha, gleidhidh e i.

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùúé

34 Tha nii ag ràdh ribh, auns an oidhche

sin bithidh dithis dhaoiue 's an aon leab-

aidh; gabhar aon diubh, agus fàgar am fear

eile.

3.5 Bithidh dithis bhan a' bleith cuideachd;

gabhar té dhiubh agus fàgar an té eile.

36 Bithidh dithis dhaoine anns a' mhach-

air; gabliar fear dhiubh agus fàgar amfear

eile.

37 Agus fhreagair iadsan agus thuirt

iad ris, C'àit, a Thighearna ? agus thuirt

esan riu, Ge b'e àite 's am hi an corp, an sin

cruinnichear na h-iolairean.

Caibideil XVIIL

IMu, IhimchioU na bantraich liosda. 9 Mii'n

PhairiseacJi agus mu'n càds-mhaor. 15 tha

clann air an tabhairt gu Criosd. 18 B'àill le

uachdaran àraidh Criosd a leantuinn, ach

tha e air a bhacadk le a shaoibhreas. 31

Roimh-innis Criosd a bhàs: 35 DKaiaig e a

radharc do dhuine dall.

AGUS hxbhair e cosamhlachd riu, a'

nochdadh gur còir urnuigh a dhean-

amh a ghnàth, agus gun fhannacliadh;

2 Ag ràdh, Bha breitheamh ann am baile

àraiclh, air nach robh eagal Dhé, agus aig

nach robh urram do dhuiue:

3 Agus bha bantrach àraidh 's a' bhaile

sin, agus thàinig 1 d'a ionnsuidh, ag ràdh,

Cuni còir rium an aghaidh mo nàmliaid.

4 Agus cha b'àill leis ré tanudll: ach 'n a

dhéigh sin thuirt e ann fhéin, Ged nach

'eil eagal Dhé orm, no urram agam do

dhuine;

5 Gidheadh air son gu bheil a' bhantrach

so 'cur dragha orm, cuinaidh mi còir rithe,

air eagal le a sàor-theaclid gu'n sgàthich

i mi.

6 Agus thuirt an Tighearn, Eisdibh

ciod a tha am breitheamh eucorach ag ràdli.

7 Agus nach dean Dia dàoglialtas air son

a dhaoine taghta fhéin, a tha 'g éigheach ris

a là agus a dh'oidhche, ged tha e fad-

fhulangach mu'n timchioll ]

8 Tha mi ag ràdh ribli gu'n deau e dàogh-

altas air an sou gu luath. Gidheadh, an

uair a thig Mac an duine, am faigh e creid-

imh air an talamh à

9 Agus labhair e an cosamldaclid so ri

dream àraidh a bha 'g earbsadh asda fhéin

gu'n robh iad 'n am f àreanaibli, agus a bha

'deanamh tàir air dream eile:

10 Chaidh dithis dhaoine suas do'n team-

82XVIIL

pull a dheanamh urnuigh; feardhiubh'n a

Phairiseach, agus am fear eile 'n a chàs-

mhaor.

11 Sheas am Phairiseach leis fhéin, agus

rinn e urnuigh mar so, A Dhé, tha mi

'toirt buidheachais duit nach 'eil mi mar tha

daoine eile, 'n an luchd-foireigin, eucorach,

adhaltrannach, no eadhon mar aa càs-

mhaor so.

1 2 Tha mi a' trasgadh dà uair 's an t-seachd-

uin, tha mi 'toirt deachaimh as na h-uile

nithibli a tha mi 'sealbhachadh.

13 Agus air seasamh do'n chàs-mhaor fad'

air ais, cha b'àill leis fiù a shàil a thogail

suas gu néamli, ach bhuail e 'uchd, ag

ràidh, A Dhia, deau tròcair ormsa a tha 'ani

plieacach.

14 Tha mi ag ràdh ribh, gu'n deachaidh

am fear so sìos d'a thigh air ' fhàreanachadh

nis mò na'm fear ud eile: oir ge b'e neach

a dh'àrdaiclieas e fhéin, àshchear e; agus ge

b'e a dh'àslicheas e fhéin, àrdaichear e.

15 Agus thug iad d'a ionnsuidh mar an

ceudna naoidheanan, chum gu'm beanadh e

riu: agus an uair a chunnaic na deisciobuil

so, chronuicli siad iad.

16 Ach air dolosaaugaiinnd'aionnsuidh,

thubhairt e, Fuilgibh do na leanabaibli teachd a m' ionnsuidh-sa, agus na baCaibideili

iad; oir is ann d'an leithidibh so a tha

ràoghachd Dhé.

17 Gu deimhin tha mi ag ràdh ribh,ge b'e

nach gabh ràoghachd Dhé mar leauabh

beag, nach téid e air chor sam bith a steach

innte.

18 Agus dh'fheòraich uachdaran àraidh

dheth, ag ràdh, A mliaiglistir mhaith, ciod

a ni mi chum gu'n sealbliaich mi a' bheatha

mhaireannach à

19 Agus thuirt Iosa ris, carson a

ghoireas tu maithdhiomsa? cha-n'eil neach

sam bith maith ach a h-aon, eadhon Dia.

20 Is aithiie dhuit na h-àitheantan, Na

dean adhaltrannas, Na dean mortadh, Na

goid, Na toir fianuis bhréige, Thoir urram

do d'athair agus do d' mhàthair.

21 Agus thuirt esan, Choimhid mi iad

sin uile m' òige.

22 Agus an uair a chual Iosa so, thubh-

airt e ris, Tha aon ni fathast a dh'uireas-

bhuidh ort: reicna h-uile nithean a tha agad,

agus roinn air na bochdaibh, agus bitlhdh

agad ionmhas air néamh; agus thig, agus

lean mise.

23 Agus an uair a chual e so, bha e ro

dhoilich: oir bha mòr-bheartas aige.

24 Agus an uair achunnaic losagu'nrobh

e làn tuirse, tlmbliairt e, Cia deacair dhoibh-

san aig am bheil saoibhreas, dol a steach do

ràoghachd Dhé !

25 Oir is usadh do chàmhal dol troimh

clirò snàthaid, na do dhuine saoibhir dol a

steach do ràoghachd Dhé.

26 Affus thuirt iadsan a chuala so, Cò

ma seadh a dh'fheudas a bhi air a sliaor-

adh?

27 Ach thuirt esan, Xa nithean a tha

eucomasach do dhaoinibh, tha iad comasach

do Dhia.

2S An sin thuirt Peadar, Feuch, thréig

sinne na h-uile nithean, agus lean sinn thusa.

29 Agus thuirt esan riu, Gu deimhin

tha mi ag ràdh ribh, nach 'eil aon neach a

threig taigh, no pàrantan, no bràithrean, no

bean-phòsda, no clann air son ràoghachd

Dhé,

30 Kach faigh mòran ni's mò anns an aim-

sir so a tha làthair, agus anns an t-saoghal

a tha ri teachd a' bheatha mhaireaunach.

31 Agus ghabh e an dà fhear dheug d'a

ionnsuidh, agus tlmbhairt e riu, Feuch, tha

sinn a' dol suas gu Ierusalem, agus bithidh

na h-uile nithean a tha sgrìobhta leis na

fàidhibh mu Mhac an duine, air an coimh-

lionadh.

32 Oir bheirear thairis e do na Cinnich,

agus théid fanoid a dheanamh air, agus

masluichear e, agus tilgear smugaid air;

33 Agus sgiàirsaidh agus marbhaidh iad e:

agus air an treas là éiridh e a ràs.

3-4 Agus cha do thuig iadsan aon ni dhiubh

so: agus bha nabriathran sofohiichte orra,

agus cha b'aitlme dhoibh na nitliean a

chaidh a labhairt.

35 Agus tharladh, an uair a dhruid e ri

lericho, gu'n robh dall hraidh 'n a shuidhe

ri taobh na slighe, ag iarraidh deirce;

36 Agus air cluinntiun an t-shiaigh a' dol

seachad, dh'fhiosraich e ciod e so.

37 Agus dh'innis iad da, gu'm b'e Iosa o

Nasaret a bha 'gabliail seachad.

38 Agus ghlaodh c, ag x-àdh, losa, Mhic

Dhaibhidh, dean tròcair orm.

39 Agus chronuich iadsan a bha air thois-

each e, cluim gu'm biodh e 'n a thosd: ach

bu mhòid gu mòr a ghlaodh esan, A Mhic

Dhaibhidh, deau tròcair orm.

40 Agns air seasamh do losa, dh'àithn o

a thoirt d'a ionusuidh: agus an uair a thài-

nig e am fagus da, dh'fiiiosraich e dheth,

41 Ag ràdh, Ciod a's àill leat mise a dhean-

amh dhuit ? agus thuirt esan, a Thigh-

eama, mi dh'fhaotainn mo radhairc.

42 Agus thuirt Iosa ris, Gabh do radh-

arc: shlànuich do chreidimh thu.

43 Agus air ball fhuair e a radharc, agus

lean se e, a' toirt glòire do Dhia: agus thug

an sluagh uilecliu do Dhia,'n uairachunu-

aic iad «o.

AN SOISGEUL A REIR LUCAIS air ais

Caibideil XIX

1 Mu thivàcldoll ShacÀeuis a' chls-viàiaoir. 11

Xa deich puind airgid. 28 Mharcaich Criosd

do Ierusalem le greadhiacha.s; 41 rinn e

caoidh air a son; 45 thilij e mach an luchd

ceannaich acrus reic as an tea.mpull: 47 B'àill

leis na h-uachdarain a mharhkadh.

AGUS air do Iosa dol a steach, chaidh e

troimh lericho.

83I 2 Agus, feuch, bha duine ann d'am b'ainm

Sacheus, agus b'àrd chàs-mhaor esau, agus

bha e saoibhir:

I 3 Agus bha déidh aige air Iosa fhaicinn,

\cò e; agus cha b'urrainn e air son an

t-sluaigh, a chionn gu'n robh e àosal 'n a

phearsa.

4 Agus ruith e roimhe, agus streap e suas

ann an craoibh Shicamoir, chum gu'm faic-

, eadh se e; oir bha e gus an t-slighe sin a

ghabhail.

j ^ 5 Agus an uaàr a thàinig Iosa chum an

àite sin, air dha amharc suas, chunnaic se

e, agus thuirt e ris, A Shacheuis, thig a

j nuas gugrad; oir is éigin domh-sa stad an

' diugh aig do thigh.

6 Agus thàinig e nuas le cabhaig, agus

gliabli e ris gu mbhach.

7 Agus an uair a chunnaic iad so, rinn iad

uile gearan, ag ràdh, Gu'n deachaidh e

steach air aoidheachd gu duine a tha 'n a

pheacach.

I 8 Agus sheas Sacheus agus thuirt e ris

an Tighearn, Feuch, a Thigheai-na, tha mi

'toirt leth mo mhaoin do na bochdaibh:

I agus ma thug mi aon ni o neach air bith le

casaid bhréige, tha mi 'toirt dha a cheithir

uiread.

9 Agus thuirt Iosa ris, Thàinig slàinte

an diugh a dh'ionnsuidh an taighe so, do

bhràgh gur mac do Abraham esan mar an

ceudna.

10 Oir thàinig Mac an duine a shireadh

agus a théarnadh an ni sin a bha caillte.

11 Agus ag cluinntinn nan nithean sin

dhoibh, chuir e ris, agus labhair e cosamh-

I lachd, do bhràgh gu'n robh e am fagus do

I Ierusalem, agus gu'n do shaoil iadsan gu'm

bitheadh ràoghachd Dhé air a grad-fhoill-

seachadh.

12 Air an adhbhar sin thuirt e, Chaidh

duine uasal àraidh do dhùthaich fad as a

dh'fhaotainu ràoghachd dha fhéin, agus a

! philltinn air ais.

I 13 Ach ghairm e a dheich seirbhisich, agTis

j thug e dhoibh deich puinnd, agus thuirt

e riu, Cuiribh gu buil iad, gus an tig mise.

j 14 Ach bha fuath aigmuinntir a dhàithcha

dha, agus chuir iad teachdaireachd 'n a

dhéigh, ag ràdh, Cha-n àill leinn an duine

1 so bhi 'n a rìgh oimn.

I 15 A nis an uair a phill e air ais, an déigh

dha an ràoghachd fhaotainn, an sin dh'ord-

uich e na seirbhisich ud a bhi air an gairm

d'a ionnsuidh d'an d'thug e 'n t-airgiod,

chum gu'm bitheadh fios aige ciod a bhuann-

aich gach aon diubh leis a'bhuileachadh.

16 An sin thàinig an cc\xàfhear,Q.g ràdh,

A Thighearua, bhuidhinu do phund deich

puind.

17 Agus thuirt e ris, Is maith, a dheadh

sheirbhisich: a chionn gu'n robh thusa

firinneach ann an ro-bheagan, bitheadh

agad-sa uachdaranachd air deich bailtibh.

2E:.'LUCAS, XX.18 Agus thàinig an dara fear^ ag ràdh, A

Thighearna, rinii do phund càiig puind.

19 Agus thuirt e ris-san, Bi-sa mar an

ceudna os ceann chùig bailtean.

20 Agus thàinig fmr eile, ag ràdh, a

Thighearna, feuch do pliund, a bha agam-

sa taisgte ann an néapaicin:

21 Oir bha eagal orm romhad, do bhràgh

gurduinegeur-theannthu: thathu a'togail

an ni nach do leag thu, agus a' buaiu an ni

nach do chuir thu.

22 Agus thuirt e ris, As do bheul fhéin

bheir mi breth ort, a dhroch slieirbhisich.

Bha fhios agad gu m bu duine geur-theanu

mi, a' togail an ni nach do leag mi, agus a'

buain an ni nacli do chuir mi:

23 Air an aobiiar sin carson nach d'thug

thu m' airgiod do'n luchd-malairt, agus air

teachd dhomh-sa thogainn e le riadli ?

24 Agus thuirt e riusan a bha 'n an

seasanlh a làthair, Thugaibh uaith am p md,

agus thugaibh dhàsan e aig i.m bheil na

deich puind.

25 (Agus thubh?,irt iad ris, A T*iighearna,

tha deicli puind aige;)

26 Oir tha mi ag ràdh ribh, Gu n toirear

do gach neach aig am bheil: ach uaithsan

aig nach 'eil, bheirear cadhon an ni sin a

tha aige.

27 Ach thugaibh an so na naimhdean ud

agam-sa, leis nach b'àill mise 'bhi 'am rìgh

os an ceann, agus marbhaibh a'm' fhianuis

iad.

28 Agus air dha so a ràdh, dh'imich e

rompa, a' dol suas gu Ierusalem.

29 A nis an uair a dhruid e ri Betphage

agus Betani, làimh ris an t-sliabh d'an

goirear sliabh nan crann-olaidh, chuir e

dithis d'a dheisciobhiibh uaith,

30 Ag ràdh, Imichibh do'n bhaile 'tha fa '

'ur comhair; annsam faigh sibli, air dhuibli 1

dol a steach, searrach ceangailte, air nach j

do shuidh aon duine riamh: fuasglaibh,

agus thugaibh an so e.

31 Agus ma dh'fhiosraicheas neach airbith

dhibh, carson a tha sibh 'g a flmasgladh?

mar so their sibh ris, Tha feum aig an taigh-

earn air.

32 Agus air imeachd dhoibhsan a chuir-

eadh air falbh, fhuair iad mar thuirt e

riu.

33 Agus an uair a bha iad a' fuasgladh an

t-searraich, thuirt a shealbhadairean;

riu, carson a tha sibh a' fuasgladh an j

t-searraich? |

34 Agus thuirt iadsan, Tha feum aig

an Tighearn air. j

35 Agus thug iad gu Iosa e: agus thilg

iad am falluinnean air an t-searrach, agus

chuir iad Iosa air.

36 Agus ag imeachd dhàsan, sgaoil iad am

falluinnean foidhe air an t-shghe. [

37 Agus an uair a thàinig e am fagus,

eadhon gu dol sìos sléibli nancranu-olaidh,

84thòisich mòr-chuideachd nan deisciobul

uile ri gairdeachas a dheanamh, agus mol-

adh a thoirt do Dhia le guth àrd, air son

nau uile oibre cumhachdach a chunnaic iad.

38 Ag ràdh, Gu ma beannaichte an rìgh

a tha 'teachdTighearnan ainm an Tighearna:

sàth air néamh, agus glòir anns na h-àrd-

aibh.

39 Agus thuirt cuid de na PhairisicL

mheasg an t-sluaigù ris, A mhaighstir,

crouuich do dheisciobuil.

40 Agus flireagair esan, agus thuirt f

riu, Tha mi ag ràdh ribh, nam fanadh iad

sin 'n an tosd, gu'n glaodhadh na clachan

féin.

41 Agus an uair a thàinig e am fagus,

chunnaic e am baile, agus ghuil e air a

shon.

42 Ag ràdh, Nam b'aithne dhuit, eadhon

dhuitse, air bheag sam bith ann ad là so

fein, na nithean a bhuineas do d' shàth !

ach a nis tha iad folaichte o d' shàiilibh.

43 Oir thig na làithean ort, anns an tilg

do naimhdean dàg mu d' thimchioU, agus

an iadh iad umad mu'n cuairt, agus an

druid iad a stigh air gach taobh thu,

44 Agus an leag iad co àosal ris an làr

thu, agus do chlann annad, agus nach fug

iad annad clach air muin cloiche; do bhràgh

nach b'aithne dhuit aimsir d'fhiosrachaidh.

45 Agus chaidh e steach do'n teampull,

agus thòisich e air an dream a bha 'reic,

agus a' ceannach ann a thilgeadh a mach.

46 Ag ràdh riu, Tha e sgrìobhta, Istaigh

urnuigh mo thigh-sa; ach rinn sibhse 'n a

gharaidh luchd-reubainn e.

47 Agus bha e gach là a' teagasg 's en

teampull. Ach dh'iarr na h-àrd shagartan

agus na sgrìobhaichean, agus ceaniiardan a'

pliobuill esan a mharbhadh,

48 Gidheadh cha robli fhios aca ciod a

dheanadh iad: oir bha am pobull uile ag

eisdeachd ris le ro-aire.

Caibideil XX

1 Dhearbh Criosd gu'n robh tlgruta'ras aige,

le ceisd mu hhaisteadk Eoin. 9 Cobamhlaclid

an fhàon-lios. 19 Mu thimchioU càs a thoirt

do Cheasar. 27 Dhearbh e mearadid nan

Sadmach, a bha 'g àicheadh aiseirigh nam

marbh. 45 Thug e rabhadh da dheisciob-

luibh, &c.

AGUS tharladh air aon de na làithibh

sin, an uair a bha e 'teagasg a' phob-

uill 's an teampull, agus a' searmonachadh

an t-soisgeil, gu'n d'thàinig na h-àrd-shag-

artan agus na sgrìobhaicheau air, maille

ris na seauairibh.

2 Agus labhair iad ris, ag ràdh, Innis

duinn ciod e an t-ùghdarras leis am bheil

thu a' deanamh nan nithean so ? no cò esan

a thug an t-ùghdarras so dhuit?

3 Agus flireagair esan agus thuirt e

riu, Feòraichidh mise mar an ceudna aon

ni dhibhse; agus freagraibh mi:LUCAS, XX.

4 Baisteadh Eoiu, an ann o néamh a bha e, | 21 Agus dh'fhiosraicL iad deth, ag ràdh, A

no dhaoinibh à j nihaighstir, tha fhios againn gu bheil thu a'

labhairt agus a' teagasg gu ceart, agus nach

'eil suim agad do phearsa dutrie sam bith,5 Agus reusonaich iad eatorra fhéin, ag

ràidh, Ma their sinn, néamh; their esan,

Car son ma ta nach do chreid sibh e l

6 Ach ma their sinn, dhaoinibh, clach-

aidh an shiagh uile sinn; oir is deimhin

leo gu'm b'fhàidh Eoin.

7 Agus fhreagair iadsan, Nach robh fhios

aca cia uaith a bha e.

8 Agus thuirt Iosa riu, Ni mò a dh'inn-

seas mise dhuibh-sa ciod e an t-àigdarras

leis àm oheil mi a' deauamh nan uithean so.

9 An sin thòisich e air a' chosamhlachd

60 a labhairt ris an t-sluagh; Phlannduich

duine àraidh fàon-Iios, agus shuidhich e air

tuath e; agus chaidh e air choigrich ré

aimsir fhada.

10 Agus anns an àm dhligheach chuir e

seirbhiseach dh'ionusuidh na tuatha, chum

gu'u tugadh iad da de thoradh an fhàon-

hos: ach ghabh an tuath air, agus chuir

iad uatha falamh e.

11 Agus a rìs chuir e seirbhiseach eile

uaith; agus ghabh iad airsan mar an ceudna,

agus mhaslaich iad e, agus chuir iad uatha

falamh e.

\2 Agus a thuilleadh air sin chuir e an

treas seirbhiseach uaith; agus lot iad esan

mar an ceudna, agus thilg iad a mach e.

13 An siu thuirt Tighearn an fhàon-

lios, Ciod a ni mi ? cuiridh mi mo Mhac

gràdhach d'an ioàmsuidh: feudaidh e bhith,

'n uair a chi iad e, gu'n toir iad urram

dha.

14 Ach an uair a chunuaic an tuath e,

reusonaich iad eatorra fhéin, ag ràdh, Is e

so an t-oighre: thigibh, marbhamaid e,

chimi gu'm bi an oighreachd againn fhéin.

15 Agus thilg iad a mach as an fhàon-Iios

e, agus mharbh iad e. Ciod uime sin a ni

Tighearn an fhàon-Iios riu à

16 Thig e agus sgriosaidh e an tuath ud,

agus bheir e am f àon-Iios do dhaoiuibh eile.

Agus an uair a chual iad so, thuirt iad,

Nar leigeadh Dia.

17 Agus air dhàsan amharc orra, thubh-

airt e, Ciod e so ma seadh a tha sgrìobhta,

A' chlach a dhiult na clachairean, rinneadh

ceann na h-oisue dhith à

18 Ge b'e neach a thuiteas air a' chloich

sin, brisear e: ach ge b'e neach air an tuit

i, pronnaidh i gu luaithre e.

19 Agus anns an uair sin fhéin dh'iarr na

h-àrd-shagartan agus na sgrìobhaichean

làmh a chur ann; ach bha eagal an t-sluaigh

orra; oir thuig iad gu'm b'ann 'n an aghaidh

féin a labhair e'n cosamhlachd so.

20 Agus rinn iad geur-fhaire air, agus

chuir iad a mach luchd-foill, a leigeadh orra

féin a bhi 'n am fàreanaibh, chum gu'n

deanadb iad greim air 'fhoclaibh, air chor's

gu'n tugadh iad thairis e do chumhachd

agus do àiglKlarcatà an uachdaraiu.

boach gu bheil thu 'teagasg slighe Dhé a réir

na fàrinn.

22 Am bheil e ceaduichte dhuinn càs a

thoirt do Cheasar, no nach 'eil ?

23 Ach thuig esan an cuilbheartachd, agus

thubhairt e riu, carson a tha sibh ga m'

bhuaireadh ?

24 Nochdaibh dhomh peghinn: co leis an

dealbh agus an sgrìobhadh a tha oirre?

Fhreagair iadsan agus thuirt iad, Le

Ceasar.

25 Agus thuirt esan riu, Thugaibh-sa

air an adhbhar sin do Cheasar na nithean

a's le Ceasar, agus do Dhia na nithean a's

le Dia.

26 Agus cha b'urrainn iad greim a dhean-

amh air 'fhoclaibh 'am fàanuis an t- sluaigh:

agus ghabh iad iongantas r'a fhreagairt,

agus dh'fhan iad 'n an tosd.

27 an sin thàinig d'a iounsuidh dream

àraidh de na Sadusaich, a tha 'g àicheadh

gu blieil aiseirigh anu, agus dh'fheoraich

iad deth,

28 Ag ràdh, A mhaighstir, sgrìobh Maois

dhuiuu, Nam faigheadh bràthair duine air

bith bàs, agus beau-phòsda aige, agus gu'm

faigheadh e bàs gun chlann, gu'n gabhadh

a bhràthair a bhean, agus gu'n togadh e

suas sliochd d'a bhràthair.

29 Air an adhbhar siu, bha seachdnar

bhràithrean ann: agus ghabh an ceud fhear

bean, agus fhuair e bàs gun chlann.

30 Agus ghabh an dara fear i mar mhnaoi,

agus fhuair esan bàs gun chlann.

31 Agus ghabh an treas fear i; agus mar

au ceudna an t-seachduar. Agus cha d'fhàg

iad clann, agus fhuair iad bàs.

32 Ma dheireadh uile fhuair a' bhean bàs

mar an ceudna.

33 Anus an aiseirigh uime sin, cò dhiubh

d' am bean i à oir bha i aig an t-seachdnar

'n a mnaoi.

34 Agus fhreagair losa, agus thuirt e

riu, Tha clann an t-saoghail so a' pòsadh,

agus air an toirt ann am pòsadh:

35 Ach an dream sin a mheasar gur àiridh

iad air an t-saoghal ud fhaghail, agus an

aiseirigh o na mairbh, cha-n'eil iad a' pòs-

adh, no air an toirt ann am pòsadh.

36 Agus cha-n urrainn iad bàs fhaghail ni's

mò; oir tha iad 'au co-inbhe ris na h-aing-

libh; agus is iad clann Dhé iad, air bhi

dhoibh 'n an cloinn do'n aiseirigh.

37 Ach gu'n éirich na mairbh, nochd Maois

féin aig a' phreas, an uair a tha e a' gairm

de'n Tighearn, Dia Abrahaim, agus Dia

Isaaic, agus Dia Iacoib.

38 A nis cha-n e Dia nam marbh e, ach

nam beò: oir tha iad uile beò dhàsan.

39 An sin fnreagair dream àraidh deLUCAS. XXI.iia sgrìobhaichibh, agus thuirt iad, A

nahaighstir, is iiiaith a hibhair thu.

40 Agus cha robh chridhe aca tuilleadh ni

sam bith flieòraich dhetli.

41 Agus thuirt e riu, Cionuus a their

iad gur e Criosd mac Dhaibhidh à

42 Agus tha Daibhidh fhéin ag ràdh ann an

leabhar nan Sahn, thuirt an Tighearn

ri mo Thighearn, Suidh air rno làiimh

dheis,

43 Gus an cuir mi do naimhdean "u an stòl

fo do chosaibh.

44 Tha Daibhidh air an adhbhar sin a'

gairma Thigliearna dheth,cionnus ma seadh

is e a mhac e 'à

45 An sin thuirt e ra dheisciobhiibh,

ann an éisdcachd an t-skaigh uile,

46 Thugaibh an aire dhuibli fhéin o na

sgrìobhaichibh, leis am miann imeachdann

an culaidhibh fada, agus leis an ionmhuinn

fàilte fhaotainn air na margaidhibh, agus

na cai'thrichean a's àirde anns na sionagog-

aibh, agus na ceud àiteachan-suidhe aig

féillibh;

47 A shhiigeas suas taigheau bhantrach,

agus air sgàth deadh choslais a ni urnuigh-

ean fada: gheibh iad sin an dàteadh a's mò.

AN SOISGEUL A REIR LUCAIS air ais

Caibideil XXI

1 Mhol Criosd a' bhanirack bhochd: 4 roimh-

innis e sgrios an ieampuill, agus bhaile leru-

saleim; '25 mar an ceudna na comharana

bkitheas ann roimh an là dkeireannach. 34

Earail ckumfaire a dkeanamlt.

AGUS air dha amharc suas, chunnaic e

na daoine saoibhir a' tilgeadli an

tàodhlacan ann an àite-coimhead an ion-

mhais.

2 Agus chunnaic e mar an ccudna bantrach

bhochd àraidh a' tilgeadh dà leth-fheoirhng

an sin.

3 Agus thuirt e, Gu fàrinneach tha mi

ag ràdh ribh, gu'n do chuir a' bhantrach

bhochd so ni's mò ann na iad uile.

4 Oir thilg iad so uile d'am pailteasa steach do thàodlilaCaibideil Dhé: ach thilg ise d'a

h-uireasblmidh fhéin am beathachadh uile a

bha aice.

5 Agus air do chuid diubh 'bhi 'labhairt

mu'n teampull, mar a bha e air a dheanamh

maisea,ch le clachaibh sgiamhacli, agus le tàodhlaCaibideil, thuirt e,

6 A thaohh nan nithean so a chi sibh, thig

na làithean,anns nach fàgar cUich air muin

cloiche dhiubh, nach tilgear sìos

7 Agus dh'fniosraich iadsan deth, ag ràdh,

A mhaighstir, c'uiu ma ta 'bhitheas na

nithean so? agus ciod e an comharadh'n uair

a bhitheas na nithean so gu teachd gu

cràch ?

8 Agus thuirt esan, Feuchaibh nacli

meallar sibh; oir thig mòran ann am ainm-

sa, ag ràdh, Is mise Criosd; agus tha an

t-àm am fagus; uime sin na leanaibh iad.

9 Ach an uair a chluinneas sibh mu chog-

86annaibh, agus nm cheannaircibh, na bith-

eadh mòr-gheilt oirbh: oir is éigin do na

nithibh so tachairt air tùs; ach cha-?i'ei7 a'

chràoch air ball.

10 An sin thuirt e riu, Eiridh cinneach

an aghaidh cinnich, agus ràoghachd an

aghaidh ràoghachd:

11 Agus bithidh critheanna mòra tal-

mhainn ami 'an iomadh àit, agTis gortan,

agus plàigliean; agus nithean uamhasach,

agus comhai'an niòra o néamh.

12 Ach rompa so uile cuiridh iad làmh

annaibhse,agus geur-leanaidh iadsi&/«.,'g'ur

tabhairt thairis do choimhthionalaibh, agus

do phràosanaibh, 'g 'ur tabhairt chum ràgh-

rean agus uachdaran air sgàth m'ainme-sa.

13 Agus tacliaraidh so dhuibhse mar

fhianuis.

14 Air an adhbhar sin daingnichibh ann

bhur cridlieachaibh, gun smuaineachadh

roimh làimh, ciod a fhreagras sibh air bhur

son fhéin:

15 Oir bheir mise dhuibh beul agus ghocas,

nach bi bhur naimhdean uile comasach air

labhairt no cur 'n a aghaidh.

16 Agus brathar sibh le'rcr pàrantaibh,

agus le hir bràithribh, agus le 'ur hichd-

dàimhe, agus le '?///'cairdibh; agus bheir iad

fainear cuid dhibh a chur gu bàs.

17 Agus bithidh fuath aig na h-uile dhaoin-

ibh dhuibh air son m'ainme-sa.

18 Acli cha chaillear fuiltein de ghruaig

bhur cinn.

19 Ann bhur foighidinn sealbhaichibh bhur

n-anaman fhéin.

20 Agus an uair a chi sibh Ierusalem air

a cuairteachadh le ai-mailtibh, an sin

bitheadh fhios agaibh gu bheil a fàsachadh

am fagus.

21 (An sin teicheadh iadsan a tha ann an

Iudea chum nam beann,) agus imicheadh

iadsan a tha 'n a meadhon-sa mach aisde;

agus na rachadh iadsan atha's a' mhachair,

a steach iunte.

22 Oir is iad sin làithean an dàoghaltais,

chum gii'n coimhlionar na h-uile ni a tha

sgrìobhta.

23 Ach mo thruaigh na mnatlian a bhith-

cas torracli, agus iadsan a bhitheas a' toirt

càche anns na làithibh sin! oir bithidh

teanntaclid mhòr 's an dàithaich, agus fearg

ris a' phobuU so.

24 Agus tuitidh iad le faobhar a' chlaidh-

eimh, agus bheirear iad 'am braighdeanas

chum nan uile chinneach: agus bithidh

Ierusalem air a saltairt sìos fo na Cinnich,

gus an coimhlionar aimsirean nan Cinneach.

25 Agus bithidh comharan anns a' ghréin,

agus anns a' ghealaich, agus amis na reult-

aibh; agus air an talamh airc nan cinneach,

ann an ioma-chomhairle; an cuan agus na

tonnan a' beuchdaich;

26 Cridhe dhaoine 'g an tréigsinn troimh

, eagal, agus fheithcamh nan nithean sin aLUCAb, XXII.tha 'teachJ air an clomhan: oir hithidh

cuiiihuchdau uan uéamli air an crathadh.

•27 Agus an sin chi iad Mac an duine a'

toachd ann an neul, le cumhachd agus

ui'ir-ghlòir.

-> agus an uair a thòisicheas na nitheanh-àrd-shagartaibh agus ri ceaunardaibh an

tcampuill, cionnus a bhrathadh se esan

doibh.

5 Agus bha iad toilichte, agus rinn iad

coimhcheaugal airgiod a thoirt" da.

6 Agus gheall esau, agus dh'iaiT e àra

ir tachairt, an sinamhaircibh suas, agus iomchuidh air a bhratli dhoibh gun an

xibh bhur cinn; oir tha bhur saorsa am sluagh a bhi làthair.

is. i 7 An sin thàinig là an araiu ueo-ghoirt-

ichte, anns am b'éigin an t-uan-càisge a

mharbhadh.

8 Agus chuir e uaith Peadar agus Eoin, ag

ràdh, Imichibh, agus uUuichibh dhuinn a'•2:i Agus labhair e cosamhlachd riu, Auih-

u i rcibh air a' chraoibh-fhàge, agus na craobh-

aii uile; 1

;àn 'X uair a bhitheas iad clieana a' cur a '

iii icli (111 duillàch, tha sibh a' faicinu, agus , chàisg, chum gii'n ith sinn i.

ul:- uitliueacliadh uaibh fhéin, gu bheil an ' 9 Agus thuirt iadsan ris, C"àit an àill

sanihradh a nis am fagus. i leat sinn a dh'uUuchadh ]

31 Agus mar an ccudna sibhse, 'n uair a ' 10 Agus thuirt e riu, Feuch, air dhuibh

chi sibh na uithean so a' tacliairt, bitheadh dol a steach do'n bliaile, tacharaidh oirbh

fhios agaibh gu bheil ràoghachd Dhé fagus , duiue, a' giàilan soithich uisge; leanaibh e

do làimh. I do'utaighanns an téid e steach.

32 Gu deimhiu tha mi ag i-àdh ribh, nach j 11 Agus abraibh ri fear an taighe, Tha am

téid an ginealaoli so thairis, gus an coimh- , maighstir ag ràdh riut, Càit am bheil an

lionar na nithean so uile.; seòmar aoidheachd auus an ith mi a' chàisg

33 Théid néamli agus talamh thairis: ach maille ri mo dheisciobluibh ?

cha téid mo bhriatlu-an-sa thairis achaoidli. 12 Agus feuchaidh e dhuibh àrd-sheòmar

34 Agus thugaibh an aire dluiibh feiu, air farsuiun uidhimichte: ulluichibh an sin.

eagal uair air bith gu'm bi blmr cridlie fo 13 Agus dh'imich iad agus fhuair iad mar

uallaich le geòcaireachd, agus le misg, agus thubhaii't e riu: agus dh'uUuich iad a'

le ro-chùram mu nithibli na beatha so, agus , chàisg.

gu'n tig an là sin oirbh gu h-obann. 14 Agus an tràth thàinig an uair, shuidh e

35 Oir mar ribe thig e air na h-uile dhaoin- ' sìos agus an dà abstol deug maille ris.

ibh, a tha 'g àiteachadh aghaidh na tal- j 1.5 Agus thuirt e riu, Le mòr-thogradh

mhainn uile. mhiaunaich mi a' chàisg so itheadh maille

36 Deanaibhse air an adhbhar sin faire, a' ribh roimh dhomh fulaug:

deauamhurnuigh gachàm, chumgumeasar , 16 Oir tha mi ag i'àdh ribh, nach ith mi

gur kiridh sibh air dol as o na nithibh siu dhith tuilleadh,gu3 an coimhlionar i ann an

uile a tha gu teachd, agus seasamh an ràoghachd Dhé.

làthair Mhic an duine. j 17 Agus ghlac e cupan, agus air dha buidh-

37 Agus bha e 's an là a' teagasg 's an , eachasathabhairt,thub]iairte,Gabhail)h80,

teampull, agus's an oidhche chaidh e mach, ' agus roiunibh eadaraibh fcin e.

agus dh'fhau e air an t-sliabh, d'an goirear j IS Oir tha mi ag ràdh ribh, nach òl mi de

sliahh uan crann-olaidh. i thoradh na fàonain, gus an tig ràoghachd

38 Agus thàinig an sluagh uile gu moch , Dhé,d'a ipnnsuidh 's an teampull, a dh'éisdeachd

ris.

Caibideil XXII

1 Ghahh na h-Judhaich covihairle an aghaidh

losa. SDh'aom Sàtan ludas gu esan a bhrath.

1 Dh'ulluidi na h abstoil a' diàlsg. 19 Dh'ord-

uich Criosd an t-suipeir naomh. 32 DàCianis

t do Pheadar nadi dàohradh a direidimh e;19 Agus ghlac e aran, agus an déigh buidh-

eachas a thabhairt, bhris e, agus thug e

dhoibh-sau e, ag ràdh, Is e so mo chorp-sa

'tha air a thoirt air bhur son-se: deauaibh

so mur chuimhueachau ormsa.

20 Agus mar an ceudua an cupan, an

déigh na suipeir,ag ràdh, Is e an cupau so

au tiomuadh nuadh ann am fhuil-sa, a:34 ach gu'n àidieadlmdh e esan iri uairean; dhòirteadh air bhur son-se.I rinn e urnuigh, 47 bhralhadh e le pòig.

DlCàidteadh Peadar e.AXIS dhruid rlu féill an araiu neo-

ghoirtichte, dau goirear a' chàisg.21 Ach feuch, làmh an ti a bhrathas mise

maille rium air a' bhòrd.

22 Agus gu fàrinneach tha Mac an duine

agimeachd, a réir mar a dh'ordiiicheadh:2 Agus bha na h-àrd-shagartan agus na ach is an-aoibhiuu do'n duine siu leis am

sgrìobhaichean ag iarraidh cionuus a dh'- brathar e.fheudadh iad esan a chur gu bàs; oir bha

eagal an t-sluaigh orra.

3 An sin chaidh Satan ann an ludas d'an

co-ainm Iscariot, a bha de àireamh an dà

fhir dheug.

4 Agus dh'imich e, asrus labhair e ris na

bl23 Agus thòisich iadsau air fiosrachadh

eaton-a fhéin, cò aca 'bha gus an ni so a

dheanamh.

24 Agus bha mar an ceudna comhstri eat-

orra, co aca bu mhò a bhitheadh.

25 Ach thuirt esan riu, Tha aig ràgh-LUCAS

riljh nan Cinneach Tighearnas ovra; agus 1

gcirear daoine fiala dhiubh-san,aig am bheil |

ùglidarras orra. |

2G Ach na bithibhse mar sin: ach anneach

a's mò "n 'ur measg, bitheadh e mar an neach

a's òige; agus an ti a's àirde, mar esan a tha

ri frithealadh.

27 Oir co aca a's mò, an ti a shuidheas air

bòrd, no esan a fhritheileas? nach e 'n ti a

shiùdheas; ach tha mise 'n 'ur measg-se mar

fhear-frithealaidh,

28 Is sibhse iadsan a dh'fhan maille rium-

sa ann am dheuchainuibh;

29 Agus tha mise ag orduchadh dhuibh

ràoghachd, mar a dh'orduich m'Atliair i

dliomh-sa; !

30 Chum gu'n ith agus gu'n òl sibh air mo |

bhòrd-sa ann am ràoghachd, agus gu'n suidh '

sibh air caithrichibh ràoghail, a' toirt breth !

air dà thréibh dheug Israeil. j

31 Agus thuirt an Tighearn, A Shim- j

oin, a Shimoin, feuch, dh'iarr Sàtan sibhse,

chum bhur criaradh mar chruitlineachd.

32 Ach gliuidh mise air do shonsa, nach i

dàobradh do chreidimh thu: agus an uair;

a dh'iompaichear thu, neartaich do bhràith-

rean.

33 Agus thuirt esan ris, A Thighearn',

tha mise ullamh gu dol maille riut araon

chum pràosain, agus a chum bàis.

34 Agus thuirt esan, Tha mà ag ràdh j

riut, a Pheadair, nach goir an coileach an ]

diugh, gus an àicheadhaidh thu tri uairean i

gur aithne dhuit mi. 1

35 Agus thuirt e riu, 'N uair a chuir i

mi uam sibh gun sporan, agus gun mliàla, |

agus gun bhrògan, an robh uireasbhuidh

ni sam bith oirbh? Agus thuirt iad, Cha

robh.

36 An sin thuirt e riu, Ach a nis ge

b'e aig am bheil sporan, togadh se e, agus

mar an ceudna a mhàla: agusan tiaignach

eil claidheamh, reiceadh e 'fhalluinn, agus

ceannachadh e aon.

37 Oir tha mi ag ràdh ribh, gur éigin

fathast an ni so a tha sgrìobhta a choimh-

lionadh annamsa, Agus bha e air àireamh

am measg nan ciontach: oir tha crìoch aig

ua nithibh ud, a tha mu m' thinichioU-sa.

38 Agus thuirt iadsau, A Thighearna,

leuch, tha dà chlaidhearah an so. Agus

thnbhairt esan riu, Is leoir e.

39 Agus air dha dol a mach, chaidh e, mar

bu ghnàth leis, gu sliabh nan cranu-olaidh;

agus leau a dheisciobuil e.

40 Agus an uair a thàinig e do'n àit,

thubhairt e riu, Deanaibh urnuigh, chum

uach tuit sibh ann am buaireadh.

41 Agus thairngeadh esan uatha mu thim-

chioll urchuir cloiche, agus leig se e fhéin

air a ghlùiuibh, agus rinn e urnuigh,

42 Ag ràdh, Athair, ma's toil leat, cuir an

cupan so seachad orm: gidheadh, na b'i mo

thoil-sa, ach do thoil-sa g-u robh deanta.

83, XXII.

43 Agus dh'fhoillsicheadh dha aingeal o

uéamh, 'g a neartachadh.

44 Agus air dha 'bhi ann an cruaidh-

ghleachd auama, rinn e urnuigh ni bu dùr-

achdaiche: agus bha 'fliallus mar bhraon-

aibh mòra fola a' tuiteam sìos air an

talamh.

45 Agus air dha éirigh o urnuigh, thàinig

e chum a dheisciobul, agus fhuair e 'n an

codal iad troimh thuirse.

46 Agus thuirt e riu, carson a tha

sibh 'n 'ur codal 1 éiribh, agus deanaibh

urnuigh, chum nach tuit sibh ann am buair-

eadh.

47 Agus an uair a bha e fathast a' labh-

airt, feuch sluagh, agus dh'imich esan d'am

bainm ludas, aon den dà fhear dheug,

ronipa, agus dhruid e ri losa, chum a

phògadh.

48 Ach thuirt Iosa ris, A Indais, am

bheil thu le pòig a' trath Mhic a,\i duine l

49 Agus an uair a chuur^ic iadsan a bha

mu thimchioll-san an ni a bha gu tachairt,

thubhairt iad ris, A Thighearna, am buail

sinu leis a' chlaidheamh à

50 Agus bhuail aon diubh seirbhiseach an

àrd-shagairt, agus ghean* e dheth a chluas

dbeas.

51 Agus fhreagair Iosa agus thuirt e,

Fulaingibh gu so. Agus bheau e r'a chluais,

agus shlànuich e i.

52 An sin thuirt Iosa ris na h-àrd-

shagartaibh agus ri ceanuardaibh an team-

puill, agus ris na seanairibh, a thàinig d'a

ionnsuidh, An d'thàiuig sibh a mach le

claidhibh agus le bataichibh, mar gu'm

b'aun an aghaidh fir-reubainn /

53 'N uair a bha mi gach là maille ribh

's an teampull, cha do shàu sibh a mach

bhur làmhan a'm' aghaidh: ach is i so

bhur n-uairse, agus cumhachd an dorch-

adais.

54 An siu rug iad air, agus thug iad leo e

do thigh an àrd-shagairt. Agus lean Peaclar

am fad uaith e.

55 Agus air dhoibh teine fhadadh ann am

meadhon an talla, agus suidhe slos maille

ri 'chéile, shuidh Peadar 'n am meadhon.

56 Ach chunnaiccailiu àraidh e'n ashuidhe

aig an teine, agus air dhi amharc gu geur

air, thuirt i, Bha'm fear so mar an

ceudna maille ris.

57 Agus dh'àicheadh esan e, ag ràdh, A

bhean, cha-n aithne dhomh e.

58 Agus beagan 'n a dhéigh sin chunuaic

neach eile e, agus thuirt e, Is ann diubh

thusa mar an ceudna. Agus thuirt

Peadar, A dhuine, cha-n ann.

59 Agus muthimchioll àiine aoin uaire 'n a

dhéigh sin, chòmhdaich neach eile air, ag

ràdh, Gu fàrinneach bha am fear so mar an

ceudna maille ris; oir is Galiléach e.

60 Agus thuirt Peadar, A dhuine, cha-n

aithne dhomh ciod a tha thu 'g ràdh. AguhLUCAS, XXIII.

air ball, am feadh a bha e fathast a' labh-

airt, ghoir an coileach.

61 Agus air tionudadh do'n Tighearn,

dh'amliairc e air Peadar; agus chuimhnich j

Peadar focal an Tighearna, mar thuibhairt e !

ris, Mun goir an coileach, àicheadhaidh tu

mi tri uairean.

62 Agus chaidh Peadar a mach, agus ghuil

e gu goirt.

63 Agus rinn na daoine, achum losa, fan-

oàd air, 'g a bhualadh.

64 Agus an uair a dh' fholuich iad a shàiil-

ean, bhuail iad e 's an aghaidh, agus

dh'fheoraich iad deth, ag ràdh, Dean fàidh-

eadaireachd cò e a bhuail thu à

65 Agus h^bhair iad niòran de nithibh eile

gu toibheumach 'n a aghaidh.

GG Agus an uair a bha an là air teachd,

chruinnich seanadh an t-sluaigh, agus na

h-àrd-shagartan, agus na sgrìobhaichean

an ceann a cheile, ag^is thug iad esan chum

an comhairle,

67 Ag ràdh, An tusa Criosd? inuisdhuinn.

Agus thuibhairt e riu, Ma dh'innseas mi

dhuibli, cha chreid sibh:

6S Agus ma dh'fhiosraicheas mi ni air

Uth, cha toir sibh freagradh dhomh, agus

cha leig sibh as mi. j

69 O'u àm so bithidh Mac an duine 'n a |

shuidhe air deas làimh cumhachd Dhé. |

70 An sin thuirt iad uile, An tusa ma

seadh Mac Dhé à Agus thuirt e riu, Tha

sibhse ag ràdh gur mi.

71 Agus thuirt iad, Ciod tuilleadh am

feum a tha againn air fianuis à oir chuala

sinn fhéin i as a bheul fhéin.

^Caibideil XXIII

1 Chasaid na h-Iudhaich air Criosd an làthair

Philait. 8 Rinn Herod fanoid air. 12 hinn-

eadh Herod a.gus Pilat 'w an cairdibh. 18 j

DKiarradh Barahas leis an tsluagh. agus air i

[fhuasgladh le Pilat, thug e Iosa thairis gu

bhi air a cheusadh; 34 Ghuidh Criosd air son '

a naimhdean. 46 A bhàs, 59 agus 'adhlac

AGUS air éirigh d'an cuideachd uile,

thug iad e gu Pilat.

2 Agus thòisich iad airachasaid,agràdh,

Fhuair sinn am fear so a' claonadh a' chinn- 1

ich, agus a' bacadh càs a thoirt do Cheasar, '

ag ràdh, Gur e fhéin Criosd an ràgh. 1

3 Agus dh'fheoraich Pilat deth, ag ràdh, |

An tusa rìgh nan Iudhach ] agus fhreagair ,

esan agus thuirt e, Tha thu 'g a ràdh. 1

4 An sin thuirt Pilat ris na h-àrd-

shagartaibh agus ris an t-shiagh, Cha-u'eil

mi 'faotainn coire air bith 's an duine so.

5 Agus bha iadsan ni bu ro dhéine, ag

ràdh, Tha e' buaireadh an t-sluaigh, a'

teagasg troimh Iudea uile, a' tòiseachadh

Ghalile gus an àit so.

6 'N uair a chuala Pilat mu Ghalile,

dh'fhiosraich e am bu Ghaliléach an duine.

7 Agus an uair a chual e gu'm b'ann fo

uachdaranachd Heroid a bha e, chuir se e

89gu Herod, a bha e fhéin ann an Ierusalem

's na làithibh sin.

8 Agus an uair a chunnaic Herod losa,

bha aoibhneas mòr air: oir bha dùidh aige

ré ùine fhada air esan fhaicinn, do bhràgh

gu'u cual e mòran uime; agus bha dàiil aigt

gu'm faiceadh e nnorbhuil éigin air a dheau

amh leis.

9 An sin dh'fheòraich e mòran de cheisd-

ean dheth; ach cha d'thug e freagradh sam

bith dha.

10 Agus sheas na h-àrd-shagartan, agus

ua sgrìobhaichean 'g a chasaid gu dian.

11 Ach chuir Herodagusa luchd-cogaidh

'an neo-mheas e, agus rinn iad fanoid air,

agus an déigh a sgeadachadh 'an eudach

dealrach chuir e air ais gu Pilat e.

12 Agus rinneadh Pilat agus Herod 'n an

cairdibh d'a chéile 's an là sin: oir bha iad

roimhe sin 'an naimhdeas r'a chéile.

13 Agus an uair a ghairm Pilat an ceann

a chéile na h-àrd-shagartan, agus na h-uach-

darain, agus an sluagh,

14 thuirt e riu, Thug sibh a m' ioun-

suidh-sa an duine so, mar neach a tha

'tionndadh an t-sluaigh a thaobh: agus,

feuch, air dhomh a cheasnachadh ann bhur

làthair, cha d'fhuair mi coire air bith 's an

duine so 'thaobh nan nithean sin mu 'm

bheil sibh a' deanamh casaid air;

15 No mar an ceudna Herod: oir cbui'-

mi d'a ionnsuidh sibh, agus, feuch, cha

d'rinneadh ni air bith leis toilltinneach air

bàs.

16 Uime sin, air dhomh-sa a smachdach-

adh, leigidh mi as e.

17 (Oir b'éigiu da aon a leigeadh as doibh

air an fhéill.)

18 Agus ghlaodh iad a mach dh'aon ghuth,

ag ràdh, Beir uainn am fear so, agus leig

air a chomas duinn Barabas:

19 (Neach air son ceannairc àraidh arinn-

eadh anns a' bhaile, agus air son mortaidh,

a thilgeadh 'am pràosan.)

20 Air an adhbhar sin labhair Pilat riu a

ris, air dha 'bhi toileach Iosa a chur fa

sgaoil.

21 Ach ghlaodh iadsan, ag ràdh, Ceus e,

ceus e.

22 Agus thuirt e riu an treas uair,

Car son? ciod an cron a rinn e? cha d'fhuair

mise càiis bhàis air bith ann: uime sin, an

déigh dhomh a smachdachadh, leigidh mi

as e.

23 Agus luidh iadsan air le guthaibh mòra,

ag iarraidh esan a cheusadh: agus bhuadh-

aich an guthan-san, agus guthan nan àrd-

shagart.

24 Agus thug Pilat breth gu'n deautadli

na dh'iarr iad.

25 Agus leig e mach dhoibh esan a thilg-

eadh 'am pràosan air son ceannairc agus

mortaidh, an neach a dh'iarr iad; ach thug

e thairis Iosa d'an toil.LUCAS XXIV.26 Agus an tràth 'thug iad leo e, rug iad

air Simon, duine àraidh o Chirene, a bha

'teachd o'n dàithaich, agus chuir iad an

cranu-ceusaidh air, g'a ghiàilau an deigh

losa.

27 Agus lean cuideachd mhòr e de'n

t-sluagh, agus de mhnàibh, a oha mar an

ceudna ri bròn, agus 'g a chaoineadh-san.

28 Ach air tionndadh do Iosa riu, thubh-

airt e, A nigheana lerusaleini, na guilibh

air mo shonsa, ach guilibh air bhur son fhéin,

agus air son bhur cloinne:

29 Oir feuch, tha na làithean a' teachd,

anns an abair iad, Is beannaichte na mnath-

an neo-thorrach, agus na brounan nach do

ghiàilain clann, agus na càochau nach d'tliug

bainne.

30 An sin tòisichidh iad air a i-àdh ris na

beanntaibh, Tuitibh oirnne; agus ris na cnoCaibideil, Folaichibh sinn.

31 Oir ma ni iad na nithean so ris a' chraun

àir, ciod a ni iad ris a' chràonaich à

32 Agus thugadh mar an ceudna dithis

eile, a bha 'n an luchd droch-bheirt, chum

bhi air an ceusadh maille ris.

33 Agus an uair a thàinig iad do'n àit

d'an goirear Calbhari, an sin cheus iad e

féin,agus na droch dhaoine; fear dhiubh air a

iàimh dheis,agus am fear eileaira làimhchlà.

34 an sin thuirt losa, Athair, maith

dhoibh; oir cha-n'eil fhios aca ciod a tha

iad a' deanamh. Agus roinn iad 'eudach,

agjis thilg iad cmnnchur air.

35 Agus sheas an sluagh ag araharc: agus

rinn na h-uachdaraiu fauoid air maille

riusan, ag ràdh, Shaor e daoine eile; saor-

adh se e fhéin, ma's e so Criosd, aon taghta

Dhé.

36 Agus rinn na saighdearan mar an

ceudna fanoid air, a' teachd d'a iounsuidh,

agus a' tairgseadh fàou geur dha,

37 Agus ag ràdh, Ma's tu rìgh nan ludh-

ach, teasairg thu fhéin.

38 Agus bha sgrìobhadh mar an ceudna

air a sgrìobhadh os a cheann, ann an litrich-

ibh Gréigis, agus Laidiu, agus Eabhra, IS

E SO RIGH NAN Iudhach.

39 Agus thug aon de na droch dhaoinibh,

a chrochadh, toibheum dha, ag ràdh, Ma's

tu Criosd, saor thu fhéin agus sinne.

40 Ach fhrcagair .am fear eile, agus

chronuich se e, ag rkdh, Nach 'eil eagal

Dhé ortj agus gu bheil thu fo 'n aon dàteadh

ris?

41 Agus sinne da ràreadh 'an ceartas; oir

tha sinn a' faotainn nan nitheau sin a thoill

ar gnàomharan: ach cha d'riun an duine so

cron air bith.

42 Agus thuirt e ri losa, A Thighearna,

cuimhuich ormsa 'n uair a thig thu do d'

ràoghachd.

43 Agus thuirt Iosa ris, Op deimhin

tha mi ag ràdh riut, gu'm bi tl'* maille

riumsa an diugh ann am pàrras.

9044 Agus bha e mu thimchioii na seathanih

uaire, agus bha dorchadas air an talamh uHe

gus an naothamh uair.

45 Agus dhorchaicheadh a' ghrian, agus

reubadh brat-roinn an teampuiil 'ù a

mheadhon.

46 Agus an udr a ghlaodh Iosa le guth

mòr, thuirt e, Athair, tha mi 'tiomnadh

nio spioraid a'd' làmhan-sa: agus an uair a

thubhairt e so, thug e suas an deò.

47 A nis an uair a chunnaic an ceannard-

ceud an ni a rinneadh, thug e glòir do

Dhia, ag ràdh, Gu fàrinneach b'ionracan an

duine so.

48 Agus an gluagh uile a chruinnich

dh'ionnsuidh an t-seallaidh sin, an uair a

j chuunaic iad na nithean a rinneadh, phill

' iad air an ais, a' bualadh an uchd.

49 Agus sheas a luchd-eòlais uile, agus na

mnathan a lean e o Ghalile, am fad uaith.

ag amharc air na nithibh sin.

50 Agus, feuch, duine àraidh d'am b'ainm

loseph, comhairleach, a bha 'n a dhuine

maith, agus 'n a fhàrean;

51 (Cha d'aontaich an duine so r'an comh-

airle no r'an gnàomh;) Arimatea, baile leis

na h-Iudhaich; neachmar an ceudua aigau

robh sàiil ri ràoghachd Dhé.

52 Chaidh esan gu Pilat, agus dh'iarr e

corp losa.

63 Agus air dha a thoirt a nuas, phaisg

e ann an làon-eudach e, agus chuir e ann

an uaigh e a chladhaicheadh à carraig,

anns nach do chuireadh aon duine riamh

! roimhe.

I 54 Agus b'e sin là an ulluchaidh, agus bha

an t-sàbaid am fagus.

I 55 Agus lean na mnathan a thàinig maille

ris Ghalile, agus chunnaic iad an uaigh,

agus cionnus a chuireadh a choip.

56 Agus phill iad, agus dh'ulluich iad

spàosraidh, agus oladh deadh fhàile; agus

ghabh iad tàmh air là na sàbaid, a réir na

h-àithne.

LUCAIS air ais

Caibideil XXIV

1 Chuireadh aiseirigh Chriosd ^an céill le dà

aingeal do na mndibh a thàinig a dh'am/iarc

nah-uaighe; 13 Dh'fhoillsicheadh Criosdféiu

do^n dithis dheiscioiul a chaidh gu h-Emaus:

36 'm a dhéigh sin dh'fhoillsicheadh e do na

h-abslolaibh, agus chronuich e iad air son am

mi-chreidimh: 47 th-ug e àiiline dhoibh, • 4S

gheall e an Spiorad naomh, 51 agus chaidf

e suas do néamh.

AIs IS air a' cheud là de'n t-seachduin,

gu ro mhoch air mhaduinn, thàinig

iad chum na h-uaighe, a' toirt leo nan

spàosraidh a dh'ulluich iad, agus mnathan

àraidh eile maille riu.

2 Agus fhuair iad a' chlach air a caruchadh

o'n uaigh.

3 Agus air dhoibh dol a steach, cha

d'fliuair iad corp an Tighearn' losa.

4 Agus am feadh abha iad'an iouia-clieisdLUCAS, XXIV.oiu'n ni 80, feuch, sheas dithis dhaoiue làimh

riu ann an eudaichibh dealrach. j

5 Agu9 air dhoibh a bhi fo eagal, agus a' '

cromadh an aghaidh chum na tahnhainn,

tlmbhairt iad riu, carson a tha sibh ag

iarraidh an ti a tha beò am measg uam

marbh ? |

6 Cha-n'eil e 'n so, ach dh'éirich e: cuimh-

nichibh mar a labhair e ribh air dha 'bhi

fathast ann an Gahle,

7 Ag ràdh, Is éigin do INIhac an duine'bhi !

air a thoirt thairis do làmlian dhaoiue peac-

ach, agus a bhi air a cheusadh, agus éirigh

a ràs an treas là.

8 Agus chuimhnich iad a bhriathran.

9 Agu8 air dhoibh pilltiuu o'n uaigh,

dh'iuuis iad na nitliean so uile do'n aon

fhear deug, agus do chàch uile. i

10 Agus b'i Muire Magdalen, agus loanna,;

agus Muire màthair Sheumais, agus

mnathan eile maille riu, a dh'iunis na uith-

ean so do na h-abstolaibh.

11 Agus mheasadh am briathran leo-san

mar sgeula faoine, agus cha do chreid siad

iad.

12 An sin air eirigh do Pheadar, mith e

chum na h-uaighe; agus air dha cromadh

sàos, chuuuaic e'n làon-eudach 'n a luidhe

lois fhéin, agus dh'fhalbh e, a' gabhail iong-

antais leis fhéin mu'u ni so a rinueadh.

13 Agus, feuch, bha dithis diubh a' dolair

an là siu fhéin gu baile d'am b'aium Emau8,

a bha tri fàchead stàid o Ierusalem.

1-i Agus bha iad a' labhairt eatorra fhéin

mu thimchioU nan uitheau ud uile a

tliachair.

15 Agus an uair a bha iad a' còmhradh,

agus a' co-reusouachadh, thàinig Iosa e fhéin

am fagus, agus dh'imich e maille riu.

16 Ach blia'n sàiileau air an cumail, air

chor as nach d'aithnich iad e.

17 Agus thuirt e riu, Ciod e an còmh-

radh so air am bheil sibh a' teachd eadar-

aibh fhéin, ag imeachd dhuibh, agus sibh

dubhach ?

18 Agus flireagair fear diubh d'amb'ainm

Cleopas, agus thulibairt e ris, Am bheil

thusa a mhàin a'd' choigreachTighearnau le-;

rusalem, agus gun fhios agad air na uithibh ]

a riuneadh iuute auus na làithibh so à |

19 Agus thuirt e riu,Ciod na nithean? j

Agus thuirt iadsau ris, Xa nitheau a '

thaobh Iosa o Xasaret, a bha 'n a fhàidh \

cumhachdach ann an g-nàomh agus ann am j

focal 'am fianuis Dhé, agus an t-sluaigh

uile: i

20 Agus ciouuus a thug na h-àrd-shagartau

jvgus ar n-uachdaraiu thairis chum dàtidh

iniis e, agus a cheus iad e.

21 Ach bha dàiil agaiuue gu'm b'esan an ti

a bha gu Israel a shaoradh; agus a thuill-

eadh air so uile, is e 'n diugh an treas là o

rinneadh na uitheau so.

22 Agus mar an ceudna, chuir mnathan ,

91àraidh dhiun fhéin, a chaidh gu moch a

dh'iounsuidh na h-uaighe, mòr-àoghnadh

oirnu:

23 agus an uair nach d'fhuair iad a chorp,

thàinig iad, ag ràdh, gu'm fac iad sealladh

de ainglibh, a thuirt gu bheil e beò.

24 Agus cluiidh dreani àraidh dhiubhsan

a bha maille ruinu fhéin, chum na h-uaighe,

agus fhuair iad eadhon mar a thuirt na

mnathau; ach cha-n fhac iad esan.

25 An sin thuirt e riu, O dhaoine

amaideach, agus mall-chridheach a chreid-

siuu nan nithean sin uile a labhair na

ihidheau !

26 Nach b'éigin do Chriosd na nithean so

fhulang, agus dol a steach d'a ghlòir ?

27 Agus air dha tòiseachadh o Mhaois,

agus na fàidhibh uile, dh'eadar-mhàuich e

dhoibh auus na sgriobtuiribh uile na uith-

eau m'a thimchioll i'éiu.

28 Agus dhruid iad ris a' bhaile, d'an robh

iad a' dol: agus leig esan air gu'n rachadh

e ni b'fhaide.

29 Ach cho-éignich iadsan e, agràdh, Fan

maille ruiuue, oir tha e dlùth do'n fheasgar

agus tha deireadh an là auu. Agus chaidh

e steach a dh'fhuireach maille riu.

30 Agus an uair a shuidh e gu biadh maille

riu, air dha arau a ghlacadh, bheauuaich se

e, agus bhris se e, agus thug e dhoibh e.

31 Agus dh'fhosgladh un sùileau, agus

dii'aithuich iad e; agus chaidh e as an

t-sealladh.

32 AgTis thuirt iad r'a chéile, nach robh

ar cridhe a' lasadh anuainu, am feadh a bha

e a' labhairt ruinu air an t-slighe, agus an

uair a dh'fhosgail e dhuiuu na sgriobtuir-

ean?

33 Agus dh'éirich iad air an uair siu fhéin,

agus pihill iad gu Ierusalem,agusfhuair iacl

an t-aon fhear deug cruinu 'au ceaun a

chéile, agus an dream a bha maille riu,

34 Ag ràdh, Dh'éirich an Tighearn da rlr-

eadh, agus chuuuacas le Simou e.

35 Agus dh'iunis iad na nitheau a rànn-

eadli air an t-slighe, agus mar a dh'aithnich-

eadh leo e ann am briseadh an araiu.

36 Agus ag labhairt nan uitheau so dhoibh,

sheas Iosa fhéin 'n am uieadhou, agus thubh-

airt e riu, Sàth maille ribh.

37 Ach bha iadsau fo gheilt-chrith agus fo

eagal, agus shaoil iad giir spiorad a chuun-

aic iad.

38 Agais thuirt e riu, carson a tha

sibh fo bhuaireas, agus carson a tha

smuaintean ag éirigh suas ann bhur cridh-

eachaibh à

39 Feuchaibh mo làmhau agus mo chosan,

gurmi fhéin a th'anu: laimhsichibh mi, agus

faicibh; oir cha-n'eil aig spiorad feoil agus

cuàmhan, mar a chi sibh agam-sa.

40 Agus an uair a thuirt e so, nochde

dhoibh a Ikmhau agus a chosau.

41 Affus air dhoibh'bhi fathast mi-chreideach troirah aoiblineas, agus iad fo iongantas, thuirt e riu, Am bheil biadh sara bith agaibli an so ?

42 Agus thug iad da màr de iasg ròiste,

agus de caàr-raheala.

43 Agus ghlac se e, agus dh'ith e 'n ara

fianuis.

44 Agus thuirt e riu, 'S iad so na

briathran a labliair mi ribh, 'n uair a bha

mi fathast maille ribh, giu' éigin do na h-uile

nithibh a tha sgrìobhta ann an lagh Mhaois,

agus anns na fàidhibh, agus an7is na sahii-

aibh mu m' thimchioU-sa, 'bhi air an coimh-

lionadh.

45 An sin dh'fhosgail e an tuigse, chum

gu'n tuigeadh iad na sgriobtuirean.

46 Agus tlmbhairt e rhi, Mar so tha e

sgrìobhta, agus mar so b'éigin do Chriosd

fulang, agus éirigh o na mairbh an treas là:

47 Agus aithreachas agus maitheanas peac-I aidh 'bhi air an searraonachadh 'n a ainra-

j san, do na h-uile chinnich, a' tòiseachadh aig

I lerusalera.

48 Agus is fianuisean sibhse air na nith-

j ibh so.

i 49 Agus, feuch, cuiridh mise gealladh ra'

Athar oirbh: ach fanaibhse ann am baile

I lerusaleira, gus an sgeadaichear le cumh-

! achd na h-ardaibh sibh.

I 50 Agus thug e mach iad co fhad ri Betani;

agus thog e suas a làmhan, agus bheannaich

e iad.

51 Agus am feadh a bha e 'g am beann-

achadh, dhealaicheadh riu e, agus thogadli

suas gu néamh e.

52 Agus rinn iad aoradh dha, agus phill

iad gu lerusalera le gairdeachas mòr:

53 Agus bha iad a ghnàth anns an teara-

pull, a' moladh agus a' beanuachadh Dlié.

Amen.

Leabharean Bhioball” air ais

AN SOISGEUL A REIR EOIN.

Caibideil I

1 Diadhachd, daoineachd, agus dreuchd Iosa Criosd. 15 Fianuis Eoin. 39 Gairm A indreais, Pheadair, 43 Philip, 45 agus Natanaeil.

AN toiseach bha am Focal, agus bha am Focal maille ri Dia, agus b'e am Focal Dia.

2 Bha e so air tùs maille ri Dia.

3 Rinneadh na h-uile nithean leis; agus as 'eugmhais cha d'rinneadh aon ni a rinneadh.

4 Ann-san bha beatha, agus b'i a' bheatha solus dhaoine.

5 Agus tha'n solus a' soillseachadh anns an dorchadas, agus cha do ghabh an dorchadas e.

6 Chuireadh duine o Dhia, d'am b'ainm Eoin.

7 Thàinig esan mar fhianuis, chum fianuis a thoirt mu'n t-solus, chum gu'n creideadh na h-uile dhaoinetrìd-san.

8 Cha b'esan an solus sin, ach chuireadh e chum gu'n tugadh e fianuis mu'n t-solus.

9 B'e so an solus fior a tha 'soillseachadh gach uile dhuine 'tha 'teachd chum an t-saoghail.

10 Bha e anns an t-saoghal, agus rinneadh an saoghal leis, agus cha d'aithnich an saoghal e.

11 Thàinig e dh'ionnsuidh a dhùthcha fhéin, agus cha do ghabh a mhuinntir fhéin ris.

12 Ach a mheud as a ghabh ris, thug e dhoibh cumhachd a bhi 'n an cloinn do Dhia, eadhon dhoibh-san a tha 'creidsinn 'n a ainm:

13 A bha air an gineamhuin, chan ann o fhuil, no o thoil na feòla, uo o thoil duine, ach o Dhia.

14 Agus rinneadh am Focal 'n a fheoil, agus ghabh e còmhnuidh 'n ar measg-ne, (agus chunnaic sinn a ghlòir, mar ghlòir aoin-ghin Mhic an Athar,) làn gràis agus fìrinn.

15 (Thug Eoin fianuis uime, agus ghlaodh e, ag ràdh, Is e so an ti mu'n do labhair mi, An ti a tha 'teachd a'm' dhéigh, tha toiseach aig orm; oir bha e romhan.)

16 Agus as a lànachd-san fhuair sinne uile, agus gràs air son gràis.

17 Oir thugadh an lagh le Maois, ach thàinig an gràs agus an fhìrinn le Iosa Criosd.

18 Chan fhaca neach air bith Dia riamh; an t-aon-ghin Mic, a tha ann an uchd an Athar, is esan a dh'fhoillsich e.

19 Agus is i so fianuis Eoin: An uaira

chuir na h-Iudhaich sagartan agus Lebh-

ithich o Ierusalem, chum gu'm fiosraich-

eadh iad deth, Cò thusa?

20 Dh'aidich esan, agus cha d'àicheadh e;

ach dh'aidich e, Cha mhi Criosd.

21 Agus dh'fhiosraich iad deth, Ciod ma

seadh? An tu Blias? Agus thuirt e,

Cha mhi. An tu am fàidh ? Agus fhreag-

air e, Cha mhi.

22 An sin thuirt iad ris, Cò thu ? chum

gu'n toir sinn freagraLÃŒt dhoibh-san a chuir

uatha sinn: ciod a tha thu 'g ràdh mu do

thimchioU fhéin ?

23 thuirt e, Is mise guth an ti a

ghlaodhas anns an fhàsach, Deanaàbh dir-

each slighe an Tighearna, mar 'thubhairt

am fàidh Esaias.

24 Agus an dream a chuireadh leis an

teachdav-eachd, b'ann de na Phairisich

iad.

25 Agus dh'fhiosraich iad deth, agus thubh-

airt iad ris, carson ma seadh a tha thu a'

baisteadh, mur tu Criosd, no Elias, no am

fàidh?

26 Fhreagair Eoin iad, ag ràdh, Tha mise

a' baisteadh le h-uisge; ach tha neach 'n a

sheasamh 'n 'ur raeasg, nach aithne dhuibh;

27 Is e so an ti, a tha 'teachd a'm' dhéigh-

sa, aig am bheil toiseach orm, neach nach

airidh mise air barr-iall a bhròige fhuas-

gladh.

28 Rinneadh na nithean so ann am Betani

air an taobh thall de Iordan, far an robh

Eoin a' baisteadh.

29 Air an là màireach chunnaic Eoin Iosa

a' teachd d'a ionnsuidh, agus thuirt e,

Feuch Uan Dhé, a tha 'toirt air falbh

peacaidh an t-saoghail !

30 Is e so an ti mu'n dubhairt mi, Tha

fear a' teachd a'm' dhéigh, aig am bheil

barrachd orm; oir bha e romham.

31 Agus cha robh aithne agam-sa air: ach

a chum gu'm bitheadh e air fhoillseachadh

do Israel, uime sin thàinig mi a' baisteadh

le h-uisge.

32 Agus thug Eoin fianuis, ag ràdh, Chunn-

aic mi an Spiorad a' teachd a nuas mar

choluman o néamh, agus ghabh e còmh-

nuidh air.

33 Agus cha b'aithne dhomh-sa e: ach an

ti a chuir mi a bhaisteadh le h-uisge, thubh-

airt esan rium, Ge b'e air am faic thu an

Spiorad a' teachd a nuas agus a' gabhail j

còmlinuidh air, is e sin an ti a bhaisteas

leis an Spiorad naomh.

34 Agus chunnaic mi, agus rinn mi fianuis,

giu- e so Mac Dhé.

35 Air an là màireach a rìs sheas Eoin,

agus dithis d'a dheisciobluibh;

36 Agus air dha amharc air Iosa agus e ag

imeachd, thuirt e, Feuch Uan Dhé !

87 Agus chual an dithis dheisciobul e a'

labhairt, agus lean iad losa.

38 Agus air tionndadh do losa, chunnaic

e iad 'g a leantuinn, agus thuirt e riu,

Ciod a tha sibh ag iarraidh? thuirt iad-

san ris, Rabbi, (is e sin r'a ràdh, air eadar-

theangachadh, A mhaighstir,) c'àit am bheil

thu 'gabhail còmhnuidh ?

39 thuirt e riu, Thigibh agus faicibh.

Thàinig iad agus chunnaic iad c'àit an robh

e 'gabhail còmhnuidh, agus dh'fhan iad

maille ris an là sin: oir bha e mu thim-

chioll na deicheamh uaire.40 B'e Aindreas, bràthair Shimoin Phead-

air, aon de'n dithis a chual Eoin a' labhairt^

agus a lean esan.

41 Fhuair esan air tùs a bhràthair fhéin

Simon, agus thubhah-t e ris, Fhuair sinne

am Mesias, is e sin, air eadar-theangach-

adh, Criosd.

42 Agus thug e chum Iosa e; Agus an

uair a dh'amhairc Iosa air, thuirt e, Is

tusa Simon mac lona: gairmear Cephas

dhiot, is e sin air eadar-theangachadh,

Peadar.

43 Air an là 'n a dhéigh siu, bu toil le Iosa

dol a mach do Ghalile, agus fhuair e Phillp,

agus thuirt e ris, Lean mise.

44 A nis bha Philip o Bhetsaida, baile

Aindreais agus Pheadair.

45 Fhuair Philip Natanael, agus thubh-

airt e ris, Fhuair sinne an ti mu'n do sgrìobh

Maois anns an lagh, agus na fàidhean, Iosa

Nasaret, mac Ioseiph.

46 Agus thuirt Natanael ris, Am feud

ni maith air bith teachd à Nasaret ? Thubh-

airt Philip ris, Thig agus faic.

47 Chunnaic Iosa Natanael a' teachd d'a

ionnsuidh, agus thuirt e uime, Feuch

Israeleach da ràreadh, anns nach 'eil cealg !

48 thuirt Natanael ris, Cionnus is

aithne dhuit mi? Fhreagair Iosa agus

thubhaù-t e ris, Mun do ghaùm Philip thu,

'u uair a bha thu fo 'n chrann-fhàge, chunn-

aic mise thu.

49 Fhreagair Natanael agus thuirt e

ris, Rabbi, is tusa Mac Dhé; is tu rìgh

Israeil.

50 Fhreagair Iosa agus thuirt e ris,

A chionn gu'n dubhairt mi riut, Chunnaic

mi thu fo'n chrann-fhàge, am bheil thu

'creidsinn ? chi thu nithean a's mò na

iad so.

51 Agus thuirt e ris, Gu deimhin

deimhin tha mi ag ràdh ribh, 'N a dhéigh

so chi sibh néamh fosgailte, agus aingleau

Dhé a' dol suas agus a' teachd a nuas air

Mac an duine.

Caibideil II

1 Rinn Criosd fìon de'n uisge: 12 chaidh o

do Chapernaum, agus do Ierusalem, 14 far

an do ghlan e an teampull o luchd reic aguit

ceannaich: 19 roimh-innis e a bhàs agus 'ais-

eirigh. 23 Chreid mòran ann air son a mhtor-

bhuilean, ach cha d'earb se ef€in riu.

AGUS air an treas là bha pòsadh ann

an Càna GhaUIe; agus bha màthair

losa an sin.

2 Agus fhuair Iosa mar an ceudna agus a

dheisciobuil cuireadh chum a' phòsaidh.

3 Agus air teireachdainn do'n fhàon,

thubhairt màthair Iosa ris, Cha-n'eil fìon

aca.

4 thuirt Iosa rithe, Ciod e mo ghnoth-

uch-sa riut, a bhean ? cha d'thàinig m' uair-

sa fathast.

5 thuirt a mhàthair ris an luchd-EOIN, III. Vfrithealaiflh, Ge b'e ui a their e ribli, dean-

aibli e.

6 Agus bha sé soithichean uisge de chloidi

air an cur an sin, a réir gnàtha glanaidh

nan ludliach, a ghabhadh dà fheirciu uo

tri gach aon diubh.

_ 7 thuirt Iosa riu, Làouaibh na soitli-

ichean le uisge. Agus làon siad iad gus am

beul.

8 Agus thuirt e riu, Tairugibh a nis,

agus tluigaibh chum uaclularaiu na cuirme.

Agus thug iad ann e.

9 'N uair a bhlais uaclidarau na cuirme an

t-uisge a riuneadh 'n a fhàon, (agus cha robli

fhios aige cia as a thàinig e; ach bha fiiios

aig an luclul-fritliealaidh a tharruing an

t-uisge,) gliairm uachdaran na cuirme am

fear uuadh-pòsda.

10 Agus tlmbhairt e ris, Cuiridh gach

duiue fìon maith a làthair air tàis; agus an

uair a dh'òlas daoiue gu leoir, an sin am

fàon a's miosa: ach ghléidh tluisa am fìon

maith gus a uis.

1 1 an toiseach so de mhàorbhuilibh rinn

losa ann an Càua Ghalile, agus dh' fhoillsich

e a ghlòir; agus chreid a dheisciobuil auu.

12 An déigh so chaidh e sìos do Chaper-

uaum, e fhéin, agus a mhàthair, agus a

bhràithreau, agus a dheisciobuil; agus cha

d'fhan iad ann mòrau làithean.

13 Agus bha càisg nan Iudhach amfagus;

agus chaidh Iosa suas gu Ierusalem.

14 Agus fhuair e 'n an suidhe auns an

teampull luchd reicidh cruidh, agus chaor-

ach, agus choluman, agus luchd-malairt an

airgid:

15 Agus air deanamh sgiàirsair dha de

cliordaibh caola, dh'fhuadaich e mach as an

teampull iad uile, agus na caoraich agus

an crodh; agus dhòirt e mach airgiod an

luchd-malairt, agus thilg e uabuirdthairis;

16 Agus thuirt e riusau a bha 'reiceadh

choluman, Togaibh iad sin à so; na deauaibh

tigh m'Athar-sa 'n a thigh marsandachd.

17 Agus chuimhuich a dheisciobuil gu'u

robh e sgrìobhta, Dh'ith eud do thighe

suas mi.

18 An siu flireagair na h-Iudhaich, agus

thubhairt iad ris, Ciod an comharadh a

uochdas tu dhuinne, a thaobh gu bheil thu

'deauamh nan uitheau sin à

19 Fhreagair Iosa agus thuirt e riu,

Leagaibh sìos an teampull so, agus ann an

tri làithibh cuiridh mise suas e.

20 An siu thuirt na h-Iudhaich, Sé

bliadhua agus dà fhichead bha an tcampull

so 'g a thogail, agus an cuir thusa suas ann

au tri làithibh e à

21 Ach labhair esan mu thcampull a

chuirp.

22 Uime sin an uair a bha e air éirigh o na

mairbh, chuimhnich a dheisciobuil gu'n

dubhairte so: agus chreid iad an sgriobtuir,

agus am focal a tlmbhairt losa.

9423 A nis an uair a bha eTighearnau Ierusalem

aig a' chàisg, air an fhéill, chreid mòrau 'n a

aium, an uair a chunuaic iad na màorbhuil-

ean a rinn e.

24 Ach cha d'earb Iosa e fhéin riu, do

bhràgh gu'm b'aithue dlia na h-uile dhaoine,

25 Agus nach robh feum aige neach air

bith a dheauamh fiauuis air duiue: oir bha

fhios aige ciod a bha auus an duiue.

Air ais dhan SOISGEUL A REIE EOIN

Caibideil III

1 Theagaisg Criosd do Nicodemus feum na

hath-ghineamhuin. 14 Mu chreidimh 'n a

hhàs. 16 Mòr-ghràdh Dhé do'n chinne-daoine.

23 Baisteadh, fianuis, agus teagasg Eoin.

AGUS bha duine de na Phairisich, d'am

b'ainm Nicodemus, a bha 'n a uachd-

aran air na h-Iudhaich:

2 Thàinig esan chum Iosa 's an oidhche,

agus thuirt e ris, A mhaighstir, tha

fhios againn gur fear-teagaisg thu a thàinig

Dhia: oir cha-n urrainu duine air bith na

màorbhuilean so 'dheauamh a tha thusa a'

deanamh, mur bi Dia maille ris.

3 Fhreagair Iosa agus thuirt e ris, Gu

deimhiu deimhiu tha lui ag ràdli riut, mur

beirear duine a ràs, nach h-urrainn e ràogh-

achd Dhé fliaiciun.

4 thuirt Nicodemus ris, Cionuus is

urrainn duine bhi air a bhreith 'n uair tha

e aosda? am bheil e comasach air dol a stigh

an dara uair do bhroinn a mhàthar, agus a

bhi air a bhi-eith ?

5 Fhreagair losa, Gu deimhiu dcimhin tha

mi ag ràdh riut, mur bi duine air a bhreith

uisge, agus o'u Spiorad, cha-n urrainn e

dol a steach do ràoghachtl Dhé.

6 an ni siu a tha air a bhreith o'n fheoil,

is feoil e; agus auni sin a tha air a bhreith

o'n Spiorad, is spiorad e.

7 Na gabh iougautas gu'u dubhairt mi riut,

Is éigiu duibh bhi air bhur breith a ris.

8 Tha a' ghaoth a' séideadh far an àill

1 leatha, agus tha thu a' cluiuntiun a fuaim,

ach cha-u'eil fhios agad cia as a tha i

'teachd, no c'àit a tha i 'dol: is ann uiar

sin a tha gach neach a tha air a bhreith o'u

Spiorad.

9 Fhreagair Nicodemus agus thuirt e

ris, Cionnus is urraiuu na uithean so bhi à

10 Fhreagair Iosa agus thuirt e ris,

Am bheil thusa a'd' fliear-tcagaisg Israeil,

agus nach aithue dhuit na uithean so 1

11 Gu deimhiu deimhiu tha mi ag ròdh

riut, gu bheil sinue a' labhairt an ui a's

fios duinn, agus a' toirt fianuis air an ui sin

a cluuuiaic siuu; agus cha ghabh sibhse ar

fianuis.

12 Ma dh'inuis mi dhuibh nitheau tal-

mhaidh, agus nach creid sibh, ciomius a

chreideas sibh ma dh'inuseas mi dhuibh

uithean uéamhaidh ?

13 Agus cha deachaidh aon neach suas do

néamh, ach an ti a thàinig a nuas o néamh,

Mac an duine a tha air uéamh.EOIN, IV.14 Agus mar a tbog Maois siias an nath-

Bir 's an fluisach, is ann mar sin is éigin do

Mhac an duine bhi air a thogail suus:

15 Chum as ge b'e neach a chreideas ann,

nach sgriosar e, ach gu'm bi a' bheatha

mhaireannach aige.

16 Oir isTighearnmar sina ghràdhaich Dia an

saoghal, gu'n d'thug e 'aou-ghin Mhic fhéin,

chum as ge b'e neach a chreideas ann, nacli

sgriosar e, ach gu'm bi a' bheatha shàorruidh

: aige.

17 Oir cha do chuir Dia a Mhac do'n

t-saoghal, chum gii'n dàteadh e an saoghal,

ach a chum gu'm bitheadh an saoghal air a

shaorailh tràd-sau.

IS An ti a chreideas ann, cha dàtear e: acli

au ti nach creid, tha e air a dhàteadh cheana,

a chionn nach do chreid e ann an ainm aoin-

ghiu ]\Ihic Dhé.

19 Agus is e so an dàteadh, gu'n d'thàinig

an solus do'n t-saoghal, agus gu'n do ghràdh-

aich daoine an dorchadas ni's mò na'n sohis,

a chionn gu'n robh an gnàomharan olc.

20 Oir gach neach a tha 'deanamh uilc, tha

e 'toirt fuatha do'n t-solus, agus cha-n'eil e

'teachd chum an t-sohiis, air eagal gu'm

bitheadh 'oibre air an cronachadh.

;: 21 Ach an ti ani an fhàrinn, thig e chum

; an t-soluis, chuni gu'm bi 'oibre foUaiseach,

I; gur ann 'au Dia a rinneadh iad.

; ,' 22 An déigh sin thàinig Iosa agus a dheàs-

; ciobuil do thàr Iudea; agus dh'fhan e an

i sin maille riu, agus bhaist e.

' 'â– â–  23 Agus bha Eoin mar an ceuduaa' baist-

â–  eadh ann an Enon, làimh ri Sahm, a chionn

gu'n robh mòran uisgeachan an sin; agus

thàinig iad, agus bhaisteadh iad.

, i 24 Oir cha robh Eoin fathast air a thilgeadh

) 'am pràosan.

' 25 An sin dh'éirich ceisd eadar deisciobuil

Eoin agus na h-Iudhaich, mu thimchioll

, glanaidh.

26 Agus thàinig iad chum Eoin, agus thu-

bhairt iad ris, A mhaighstir, an ti a bha

maille riut an taobh thall de Iordan, d'an

d'thug tlui fianuis, feuch, tha esan a' baist-

eadh, agus tha na h-uile dhaoine a' teachd

d'a ionusuidh.

27 Fhreagair Eoin agus thuirt e,

â–  Cha-n'eil duine comasach air ni sam bith a

ghabhail, mur bi e air a thoirt da o néamh.

28 Tha sibhse fhéin a' toirt fianuis dhomh-

sa, gu'n dubhairt mi, Cha mhi Criosd, ach

' gu'n do cluiireadh roimhe mi.

29 An ti aig am bheil a' bhean nuadh-

phòsda, is e am fear nuadh-pòsda e: ach

caraid an fhir nuadh-phòsda, a tha 'n a

sheasamh agus ag éisdeachd ris, tha e a'

deanamh gairdeachais mhòir air son gutha

an fhir nuadh-phòsda: uime sin tha mo

ghairdeachas so air a choimhlionadh.

30 Is éigin dàsan fàs, ach dhomh-sa bhi air

mo highdachadh.

31 an ti a thig a nuas, tha e os ceann nan

95A'uile: an ti a tha o'n talamh, tha o tal-

mhaidh, agus labhraidh e air mhodh tal-

mhaidh: an ti a thig o néamh, tha e os

' ceann nan uile.

32 Agus an ni a chunnaic agus a chual e,

i air sin tha e 'toirt fianuis; agus cha-n'eil aon

duine a' gabhail i-'a fhianuis.

I 33 An ti a gliabh r'a fhianuis-san, chuir e

a sheula ris, gu bheil Dia fàor.

34 An ti a chuir Dia viaith, tha e a' labh-

airt bhriathran Dhé: oir cha-n ann a réir

tomhais a tha Dia a' toirt an Spioraid da.

' 35 Is toigh leis an Athair am Mac, agus

thug e na h-uile nithean 'n a làimh.

1 36 An ti a chreideas anns a' Mhac, tha a'

blieatha mhaireannachaigc; ach anti nach

'eil a' creidsinn anns a' Mhac, cha-n fhaic e

beatha; ach tha fearg Dhé a' gabhail còmh-

[ nuidh air.

Air ais dhan SOISGEUL A REIE EOIN

Caibideil IV

1 Binn Criosd còmhradh ris a' Bhan-samaritan-

aidi, agus dKfhoillsich se e fhéin cli. 27 Tha

^dheisciobuil fo iongantas. 31 Chuir e ^an

céill doihh 'eud fhéin air son glòire Dhé. 39

Chreid mòran de na SamarUanaich ann. 43

Chaidh e do Ghalile, agus shlànuich e mac an

tiachdarain a bha 'n a luidhe gu tinn ann an

Capernaum.

IR an adhbhar sin an uair a thuig Iosa

gu'n cuala na Phairisich gu'n robh e a'

deanamh agus a' baisteadh tuilleadh dheis-

ciobul na Eoin,

2 (Ged nach do bhaist Iosa fhéin iad; ach

a dheisciobuil,)

3 Dh'fhàg e Iudea. agus chaidh e a rìs do

Ghalile.

4 Agus b'éigiu da dol troimh Shamaria.

5 an sin thàinig e gu baile a hhuineadk

do Shamaria, ris an abrar Sichar, fagus

do'n fhearann a thug Iacob d'a mhac loseph.

6 A nis bha tobar Iacoib an sin. Uime

sin air do Iosa bhi sgàth le a thurus, shuidh

e mar sin làimh ris an tobar; agus bha e

mu thimchioll na seathamh uaire.

7 Thàinig bean o Shamaria a tharruing

uisge: thuirt Io.sa rithe, Thoir dhomh-sa

deoch.

8 Oir bha a dheisciobuil air dol do'n bhaile

a cheannach bàdh.

9 an sin thuibhairt a' bhean o Shamaria

ris, Cionnus tha thusa agus gur Iudhach

thu, ag iaiTaidh deoch uam-sa, a tha 'am

Bhan-samaritanaich à oir cha-n'eil comunn

aig na h-Iudhaich ris na Samaritauaich.

10 Fhreagair Iosa agus thuirt e rithe,

Nam b'aitlme dhuit tiodhlac Dhé, agus cò e

a tha 'g ràdh riut, Thoir dhomh deoch,

dh'iavradh tu airsan, agus bheireadh e uisge

beò dhuit.

11 thuirt a' bhean ris, A Thighearna,

cha-n'eil inneal tariiiing agad, agus tha'n

tobar domhain: uime sin cia as a tha an

t-uisge beò sin agad à

12 Am mò thusa na ar n-athair lacob, aEOIN, IV.thiig dhuinue an tobar so, agus a dh'òl as e 1 31 'S an àm siu fhéin ghuidh a dhciscicbuil

léin, agus a chlann, agus a spréidh à ' air, ag ràdh, A mhaighstir, ith.

13 Fhreagair Iosa agus thuirt e rithe, ! 32 Ach thuirt esan riu, Tha agam-sa

Ge b'e neach a dh'òlas de'n uisge so, bithidh biadh r'a itheadh air nach 'eil fhios ag- 'tart air a ris:aibh-sa.14 Ach ge b'e neach a dh'òlas de'n uisge a 33 Uime sin thuirt na deisciobuil r'abheir mise dha, cha bhi tart gu bràth air

ach an t-uisge a bheir mise dha, bithidh e

'n a thobar uisge anu, a' sruthadh suas chum

na beatha maireannaich.

15 Thubliairt a' bhean ris, A Thighearna,

thoir dhomh-sa an t-uisge so, chum nacli bi

tart orm, agus nach tig mi an so a tharr-

uing.

16 thuirt Iosa rithe, Imich

d^ihenY-pdsda, agus thig an so.

17 Fhreagair a' bhean agus thuirt i,

Cha-n'eil fear agam. thuirt Iosa rithe,

Is maith a thuirt thu, Cha-n'eil fear

agam:

18 Oir bha càiignear fhear agad, agus esan

a tha agad a uis, clia-n e d'fhear fhéin e:

thubliairt thu so gu fàor.

19 thuirt a' bhean ris, A Thighearna,

tlia mi 'faiciun gur fàidh thu,chéile, An d'thug ueach air bith ni d'a

ionnsuidh r'a itheadh à

34 thuirt Iosa riu, Is e mo bhiadh-sa

toil an ti a chuir uaith mi a dheanamh, agus

'obair a chràochnachadh. â– 

35 Nach abair sibhse, Tha icine cheithir

màosan ann fathast, agus an sin thig am

fogharadh ? feuch, tha mi ag ràdli ribli,

gairm i Togaibh suas bhur sàiilean, agus seallaibh

air na h-achaibh; oir tha iad cheaua geal

chum an fhogharaidh.

36 Agus an ti a bhuaineas tha e 'faotaiuu

tuarasdail, agus a' cruinneachadh toraidh

chum na beatha maireannaich; chum gu'n

dean an ti a chuireas, agus an ti a bhuain-

eas, gairdeachas le 'chéile.

37 Agus an so tha an ràdh ud fàor, Gu

bheil neach a' cur, agus ueach eile a' buaiu.

3S Chuir mise sibhse a bhuain an ui sin20 rinn ar n-aitliricliean aoradh 'a an nachdoshaothraichsibh: shaothraichdaoinet-shabh so; agus tha sibhse ag ràdh, gur

ann 'an Ierusalem a tha an t-ionad anns

an còir aoradh a dheanamh.

21 thuirt Iosa rithe, A bheau, creid

mise, gu bheil auuair a' teachd, auns nach

dean sibh aoradh do'n Athair aon chuid

's an t-sliabh so, no ann an Ierusalem.

22 Tha sibhse a' deauamh aoraidh do'n ui

nach aithue dhuibh: tha siuue a' deanamh

aoraidh do'n ni a's aithue dhuinn

ann o na h-Iudhaich a tha slàiute.

23 Ach tha an uair a' teachd, agus tha 'i

nis auu, anns an dean am fàor luchd-aoreile, agus chaidh sibhse steach 'n an saoth-39 Agus chreid mòran de Shamaritanaich

a' bhaile siu ann , air sou caiuute na muà, a

tliug fianuis, a(/ ràdh, Dh'iunis e dhomli na

h-uile uithean a rinn mi riamh.

40 Uime siu an uair a thàinig na Samar-

itanaich d'a ionnsuidh, ghuidh iad air fau-

tuinn maille riu: agus dh'fhuirich e an sin

oir is , dà là.

I 41 Agus chreid mòran tuilleadh air son

fhocail fhéin:

42 Agus thuirt iad ris a' mhuaoi, thaaidh aoradh do'n Athair ann an spiorad sinn a' creidsinn, cha-n aim à so suas air

agusTighearnam f àrinu: oir tha an t-Athair ag sou do chòmhraidh-sa: oir chuala siuu fhéin

iarraidh an leithidean so de luchd-aoraidh. e, agus tha fhios againn gur e so da ràreadh

24 Is Spiorad Dia, agus is éigiu d'a luchd- , Criosd, Slànuidhear an t-saoghail.aoraidh, aoradh a dheauamh dha ann an

spiorad agus ann am f àrinu.43 Agus an déigh dà là dh'fhalbh e as a

^,.^.^.. c.g,^o ...... ..... ......... siu, agus chaidh e do Ghalile:

25 thuirt a' bheau ris, Tha fhios agam i 44 Oir thug Iosa fhéin fianuis, nach 'eilgu bheil am Mesias a' teachd, ris an abrar , urram aig fàidh 'n a thàr fhéin.Criosd: 'n uair a thig esan, inusidh e na

h-uile nitheau dhuiuu.

26 thuirt Iosa rithe, Is mise

'labhairt riut.45 Uime siu, an uair a thàinig e do Ghalile,

gliabh na Galiléaich ris, air dhoibh na uith-

tha J ean sin uile fhaicinn a rinn e ann an leru-

; salem air an fhéill: oir chaidh iadsan mar27 Agus air a so thàinig a dheisciobuil, an ceudua chum na féille.agus b'iougantach leo gu'n robh e 'labhairt

ris a' mhnaoi: ach cha dubhairt aon ueach,

Ciod a tha thu 'g iarraidh ? no, carson a

tha thu 'labhairt rithe ?

28 An sin dh'fhàg a' bhean a soitheach

uisge, agus dh'fhalbh i do'n bhaile, agus

thubhairt i ris na daoinibh,

29 Thigibh, faicibh duine a dh'innis

lihomh-sa na h-uile nithean a rinn nii

riamh: Nach e so Criosd?

30 An sin chaidh iad a mach as a' bhaile,

,agus thàinig iad d'a ionnsuidh-sau.

9646 an siu thàinig Iosa a rìs do Chana Gha-

lile, far an d'rinn e f àou de'u uisge. Agus

blia duine cumhachdach àraidh, aig an robh

; a mhac gu tinn ann an Caperuaum.

I 47 'N uair a chual esan gu'u robh Iosa air

. teachd à Iudea do Ghalile, chaidh e d'a

[ ionnsuidh, agus ghuidh e air gu'u racbadh

e sìos agus gu'n slànuicheadh e a mhac:

, oir bha e ri h-uchd bàis.

I 48 an siu thuirt Iosa ris, Mur faic

Bibh comharau agus màorbhuileau, cha

chreid sibh.EOIN, V.! 40 Thubliairt an duàne cumhachdach ris,

A Thighearna, rach sìos u'm faigh mo

leanaban bàs.

' 50 thuirt Iosa ris, Imich; tha do mhac

beò. Agus clireid an duine am focal a

labhair Iosa ris, agus dh'imich e.

51 Agus am feadh a bha e fathast a' dol

sàos,choinnich asheirbhisiche, agusdh'innis

iad da, ag ràdh, Tha do mhac beò.

52 An sin dh'fhiosraich e dhiubh an uair

anns an deachaidh e 'am feabhas: agus

thubhairt iad ris, An dé air an t-seachd-

amh uair dh'fhàg am fiabhrus e.

53 An sin dh'aithnich an t-athair gu'm

h'i an uaiv sin fhéin, anns an dubhairt Iosa

ris, Tha do mhac beò; agus chreid e fhéin,

agus a theaghlach uile.

54 'Se so a rìs an dara màorbhuil a rinn

losa, 'n uair a thàinig e à Iudea do Gha-

lile.

Air ais dhan SOISGEUL A REIE EOIN

Caibideil V

1 Lrighis Iosa air là na sàbaid an duiiie a

bliafo leònré oclid bliadlina deug thar fhidi-

cad: 10 Rinn na ii-Iudhaich uime sin conn-

sacàiadh ris, agus geur-leanmàminn air. 17

Fhreagair e air a shon fhéin, agus nochd e

dàioibh cò e, le teisteas ^athar, agus as na

sgriobtuiribh,

' "VT A dhéigh so bha féill nan Iudhach

Ì.Ì ann; agus chaidh Iosa suas gu leru-

salcm.

2 A nis tha ann an Ierusalem làimh ri

geafa nan caorach loehan, ris an abrar 's a'

chainnt Eabhruidhich, Betesda, aig am

blieil càxig taighean-fasgaidh.

3 Annta sin bha 'n an luidhe mòr-bhuidh-

eann de dhaoinibh euslan, dalla, bacach,

scargta, a' feitheamh ri caruchadh an uisge.

4 Oir chaidh aingeal sìos 'an àm àraidh

du'u lochan, agus chuir e an t-uisge troimh

'cheile: uime sin an ceud neach a rachadh

sàos ann, an déigh cur troimh 'chéile an

uisge, rinneadh slàn e a dh'aon tinneas a

blia air.

5 Agus bha duine àraidh an sin, a bha

ochd bliadhna deug thar fhichead ann an

euslaint.

6 'N uair a chunnaic Iosa esan 'n a luidhe,

agus fios aige gu'n robh e nis ùine fhada

mar sin, thuirt e ris, Am miann leat a

bhi air do dheanamh slànl

7 Fhreagair an duine euslan e, A Thigh-

earna, cha-n'eil duine agam, an uair a chuir-

ear an t-uisge troimh a chéile, a chuirea.3

anns an lochan mi: ach am feadh a tha

mise 'teachd, tha neach eile a' dol sìos

romham.

8 thuirt Iosa ris, Eirich, tog do leab-

adh, agus imich.

9 Agus air ball rinneadh an duine slàn,

agus thog e a leabadh, agus dh'imich e:

agus bha'n t-sàbaid ann air an là sin.

10 Uime sin thuirt na Ii-Iudhaich ris

an ti a shlànuicheadh, Is i an t-sàbaid a thaann; cha-n'eil e dlighcach dhuit do leabadh

a ghiàilan.

11 Flireagair e iad, An ti a rinn slàn mi,

thubhairt esan rium, Tog do leabadh agus

imich ?

12 An sin dh'fhiosraich iad deth, Cò an

duine a thuirt riut, Tog do leabadh

agus imich ?

13 Agus cha robh fhios aig an ti a shlàn-

uicheadh, cò e: oir chaidh losaas a sheall-

adh, air do mhòr-shluagh bhi anns an àite.

14 'N a dhéigh so fhuair Iosa e anns an

teampuU, agus thuirt e ris, Feuch, rinn-

eadh slàn thu: na peacaich ni'a mò, air

eagal gu'n tachair ni's miosa dhuit.

15 Dh'imich an duine, agus dh'innis e do

na h-Iudhaich gu'm b'e Iosa a rinn slàn e.

16 Agias air a shon so rinn na h-Iudhaich

geur-leanmhuinn air losa, agus dh'iarr iad

a mharbhadh, do bhràgh gu'u d'rinn e na

nithean so air an t-sàbaid.

17 Ach fhreagair Iosa iad, Tha m'Athair

ag oibreachadh gus a nis, agus tha mise ag

oibreachadh.

18 Uime sin bu mhòid a dh'iarr na h-Iudh-

aich a mharbhadh, a chionn nach e mhàin

gu'u do bhris e 'n t-sàbaid, ach gu' n dubh-

airt e mar an ceudna gu'm b'e Dia 'Athair-

san, 'g a dheanamh fhéin co-ionann ri Dia.

19 Air an adhbhar sin fiireagair losa, agus

thubhairt e riu, Gu deimhin deimhin tha

mi ag ràdh ribh, nach 'eil am Mac comasacli

air ni sam bith a dheanamh uaith fhéin, ach

an ni a chi e an t-Athair a' deanamh: oir

ge b'e nithean a ni esan, na uithean siu

féin ni am Mac mar an ceudna.

20 Oir is ionmhuinn leis an Athair am

Mac, agus tha e a' foillseachadh dha nan

uile uithean a tha e fhéin a' deanamh: agus

foillsichidh e dlia oibre a's mò na iad so,

air chor as gu'm bi iongantas oirblise.

21 Oir mar tha an t-Athair a' dùsgadh,

agus a' beothachadh nam marbh, is amhuil

sin a tha am Mac a' beothachadh an dream

a's àill leis.

22 Oir cha-n'eil an t-Athair a' toii-t breth

air duine sam bith; ach thug e gach uile

bhreitheanas do'n Mhac:

23 Chum gu'n tugadh na h-uile dhaoine

urram do'n Mhac, amhuil mar a tha iad a'

toirt urraim do'n Athair. An ti nach 'eil

a' toirt urraim do'n Mhac, cha-n'eil e 'toirt

ui'raim do'n Athair a chuir uaith e.

24 Gu deimhin deimhin tha mi ag ràdh

ribh, An ti a dh'éisdeas ri m' fhocal-sa,

agus a tha 'creidsinn anns an ti a chuir

uaith mi, tha a' bheatha mhaireannach aige,

agus cha tig e chum dàtidh; ach chaidh e

thairis o bhàs gu beatha.

25 Gu deimhin deimhin tha mi ag ràdh

ribh, Gu bheil an uair a' teachd, agus gu

bheil i nis ann, anns an cluinn na mairbh

guth Mhic Dhé: agus an dream a chluinu-

eas, bithidh iad beò.EOIN, VI.26 Oir mar tha aig an Athair beatba ann

féin, is amhuil siu a tiiug e do'n Mhac beatha

a bhi aig ann fhéin;

27 Agus thug e mar an ceudua dha iàglid-

arras chum bretli a thabhairt, do bhràgh

gur e Mac an duine.

28 Na gabhaibli iongantas deth so; oir

tlia an uair a' teachd, auns an cluinn iadsan

uile a tha 's na h-uaighibh a ghuth-san:

29 Agus théid iad a niach; iadsau a rinn

maitli, chum aiseirigh na beatha; agus iad-

san a rinn olc, chum aiseirigh an damnaidh.

30 Cha-n'eil mise comasach air ni sam bith

a dheanamli uam fhéin: mar a chluinneas

mi bheir mi breth: agus tha mo bhreith-

eanas ceart; do bhràgh nach 'eil mi ag iarr-

aidh mo thoile fhéin, ach toil an Atliar a

chuir uaith mi.

31 Ma blieir mise fàanuis mu m' thimchioll

fein, cha-n'eil m' fhianuis fàor.

32 Tha neach cile a' toirt fàanuis mu m'

thimchioll, agas tha fhios agam gur f àor an

fluanuis a tha e 'deanamh mu m' thimchioli.

33 Chuir sibhse chum Eoin, agus thug e

fàanuis do'n fhàrinn.

34 Acli cha-n'eil mise a' gabhail fàanuis o

dliuiue: acli tha mi ag ràdh uan nithean so,

chum gu'm bi sibhse air bhur téarnadh.

35 B'esan an lòcliran lasarach agus deal-

rach: agus bha sibhse toileach car tamuill

gairdeachas a dheanamh 'n a sholus.

36 Ach tha agam-sa fianuis a's mò na

fàanuis Boin: oir na h-oibre a thug an

t-Athair dhomh-sa chum gu'n cràochnaich-

inn iad, tha na h-oibre siu fhéin a tha mise

a' deanamh, a' toirt fianuis mu m' thini-

chioU, gu'n do cliuir an t-Athair uaith mi.

37 Agus an t-Athair fhéin a chuir uaith mi,

thug e fàanuis mu m' thimchioll. Cha chuala

sibh riamh a ghuth, ni mò a chunnaic sibh

a choslas.

38 Agus cha-n'eil 'fhocal-san agaibh a'

gabhail còmhnuidh annaibh: oir an ti sina

chuir esan uaith, cha-n'eil sibh 'g a chreid-

siun.

39 Rannsaichibh na sgriobtuirean, oir tha

sibh a' saoilsinn gu bheil a' bheatha mhair-

eannach agaibh annta-san; agus is iad sin

a tha 'toirt fianuis mu m' thimchioll-sa.

40 Gidheadh cha-n àill leibh teachd a m'

ionnsuidh-sa, chuiu gii'm faigheadh sibh

beatha.

41 Cha-u'eil mise a' gabhail urraim o

dhaoinibh.

42 Ach is aithne dhomh sibhse, nach 'eil

gràdh Dhe agaibh annaibh.

43 Thàinig mise 'an ainm m' Athar, agus

cha-n'eil sibh a' gabhail rium; ma thig

neach eile 'n a ainm fhéin, gabhaidh sibh

ris-san.

44 Cionnus a dh'fheudas sibh creidsinn, a

tha 'gabhail urraim o 'chéile, agus nach 'eil

ag iarraidh an urraim a thig o Dhia a

mhàiu àj 45 Na saoilibh gu'n dcau mise bhur casaid

' ris an Athair: tha aon a tha 'deanamh cas-

aid oirbh, Maois, auns am bheil sibh a' our

bhur dòchais.

46 Oir nan creideadh sibh Maois, chreid-

eadh sibh mise: oir sgrìobh esan mu m'

thimchioll.

47 Ach mur creid sibh a sgrìobhadh-san,

cionnus a chreideas sibh mo bhriathran-sa.

Caibideil VI

1 Bheathaich Criosd càig màle jear le cùig huil-

ionnaibh arain. agus dà iasg: 15 Air an

aobhar sin Vàill leis an t-sluagh esan a dhean-

amh 'n a ràgh: IGAdi air dhàsan e.féin a sgar-

adh uatlia, chaidh e suas gu 'beinn, agus

dKimich e air a' mhuir a dh'ionnsuidh a

dheisciohul. 66 Dh'fhàg mòran da dàieia-

ciobluihh e, d;c.

' "Vr A dhéigh sin chaidh Iosa thar muir

1 1 Ghalile, no Thiberiais.

2 Agus lean sluagh mòr e, a chionn gu'm

fac iad a mhàorbhuilean a rinn e air an

dream a bha euslau.

3 Agus chaidh Iosa suas air beinn, agus

shuidh e an sin maille r'a dheisciobluibh.

4 Agus bha a' chàisg, fhéin nan Iudhach,

am fagus.

5 An sin an uair a thog Iosa suas a shàiil-

ean, agus a chunuaic e gu'n d'thàiuig

buidheann mhòr shluaigh d'a ionnsuidh,

thubhairt e ri Philip, Cia an t-àit as aii

ceauuaich sinn aran chum gu'u ith iad

'â–  so?

I 6 (Ach thuirt e so 'g a dhearbhadli-

san; oir bha fhios aige fhéin ciod a dhean-

adh e.)

7 Fhreagair Philip e, Cha leoir dhoibh

luach dhà cheud peghinu a dh'aran, chum

; gu'n gabhadh gach aon diubh beagan.

I 8 thuirt aon d'a dheisciobluibh, Aind-

reas, bràthair Shimoin Pheadair, ris,

I 9 Tha òganach an so, aig am bheil ciiig

I builiounan eòrna, agus dà iasg bheag: ach

j ciod iad so am measg na h-uiread à

10 Agus thuirt losa, Thugaibh air na

daoiuibh suidhe sìos A nis bha mòran

feoir auus an àit. Air an adhbhar siu shuidh

i na daoine sìos 'an àireamh timchiull chùig

I màle.

1 11 Agus ghlac Iosa na builionnan, agus air

j tabhairt buidheachais da, roinn e air na

deisciobluibh iad, agus na deisciobuil orra-

' sau a shuidh: agus mar an ceudna de na

h-iasgaibh beaga, 'mheud as a b'àill leo.

12 'N uair a shàsuicheadh iad, thubhairte

r'a dheisciobluibh, Cruinnichibh ani biadh

briste a tha thuilleadh aun, chum nach

caillear a bheag.

13 Air an adhbhar sin chruinnich iad e r'a

chéile, agus làou iad dà chliabh dheug de

sbruileach nan càiig builionnan eòrua, a bha

dh'fhuigheall aig a' mhuiuntir a dh'ith.

14 an sin an uair a chunnaic na daoinesin

am màorbhuil a rinn losa, thuirt iad, GuEOIX, VI.firinneach is e so am faidb a bha gu teachd !

chum an t-saoghail.

15 Uime siu an uair a thuig Iosa gu'n robh

iad air tà teachd agus breith air le Ikimh

làidir, chum gu'u deauadh iad rìgh dheth, 1

dh'imich e ràs do"u blieinu 'n a aonar. j

16 Agus an uair a thàinig am feasgar,

chaidh a dheisciobuil sìos chum na mara.

17 Agus air dol 'au luiug dhoibh, chaidh

iadtliar a' nihuir gu Caperuaum: agus bha

au dorchadas a nis auu, agus cha robh Iosa

air teachd d'an ionnsuidh.

IS Agus ag séideadh do ghaoith mhòir,

dli"éirich a' mhuir.

19 Uime sin an uair a rinn iad iomramh

timchioll cùig no deich thar fhichead stàid,

chuuiKiic iad Iosa ag imeachd air a' mhuir,

agus a' druideadhris an luiug; agus ghabh

iad eagal.

20 Ach thuirt esan riu, Is mise 'tha

auu; na bitheadh eagal oirbh.

•21 Uime siu ghabh iad gu toileach a steach

do'n luiug e: agus air ball ràiuig an loug an

tàr giis an robh iad a' dol.

22 Air an là 'n a dhéigh sin, an uair a

chuuuaic an sluagh a sheas air taobh eile na

uiara, nach robh loug eile an sin, ach an

I 'ug siu anns an deachaidh a dheisciobuil a

^teach, agus nach deachaidh Iosa 's an hiiug

maille r'a dheisciobhiibh, ach giin d"flialbh

a dheisciobuil 'n an aonar;

23 (Gidheadh thàinig longan beaga eile o

Thiberias, làimh ris an àite's an d'ith iad an

t-arau, an déigh do'n Tighearn buidheachas

a thoirt;)

24 Uime sin an uair a chunnaic an sluagh

nach robh Iosa an sin, no a dheisciobuil,

chaidh iad fhéin mar an ceudna ann an long-

aibh, agus thàinig iad gu Caperuaum, ag

iarraidh losa.

25 Agus air dhoibh 'fhaotainn air an taobh

tliall de'n mhuir, thuirt iad ris, A

ijihaighstir, c'uin a thàinig thu an so ?

2(j Fhreagair Iosa iad agus thuirt e, Gu

dfimhiu deimhin tha mi ag ràdh ribh, Tha

sibh ga m' iarraidh, cha-n ann a chionn

gu'm faca sibh na màorbhuilean, ach a

chionn gu'n d'ith sibh de na builionnaibli,

gus gu'n do shàsuicheadh sibh.

27 Deanaibh saothair cha-nTighearnair son a'

bhàdh a theirgeas, ach air sou a' bhàdh a

rahaireas chum na beatha shàorruidh, a

bheir Mac an duine dhuibh: oir esan sheul-

aich Dia an t-Athair.

28 An sin thuirt iad ris, Ciod a ni sinn,

chum as gu'n oibrich sinn oibre Dhé ?

£9 Fhreagair Iosa agus thuirt e riu, Is

i so obair Dhé, gu'n creid sibh anns an ti a

ehuir e uaith.

30 Uime sin thuirt iad ris, Ciod an

comharadh a ni thusa ma ta, chum gu'm

faic siuu, agus gu'u creid sinn thu ] ciod an

obair a ui thu ?

31 Dh'ith ar n-aithrichean mana 's an fnàs-

99ach; a réir mar tha e sgrìobhta, Thug a

dhoibh aran o néamh r'a itheadh.

32 an sin thuirt Iosa riu, Gu deimhin

deimhin tha mi ag ràdh ribh, nach d'thug

^laois dhuibh an t-arau o néauih; ach tha

m'Athair-sa a' toirt dhuibh an arain fhàor o

néamh.

33 Oir is e sin aran Dhé a tha 'teachd a

nuas néamh, agus a tha 'tabhairt beatha

do"n t-saoghal.

34 An siu thuirt iad ris, A Thigheama,

thoir dhuinne an t-aran so an còmhnuidh.

35 Agus thuirt Iosa riu, Is mise aran

na beatha: an ti a thig do 'm ionnsuidh-sa,

cha bhi ocras gu bràth air; agus an ti a

chreideas anuam-sa, chi bhi tart gu bràth air.

36 Ach mar a thuirt mi ribh, ged

chuunaic sibh mi, cha-n'eil sibh a' creidsinn.

37 Gach ni a bheir an t-Athair dhomh-sa,

thig e a m' iouu.suidh; agus an ti a thig a

nv ionnsuidh, cha tilg mi air chor sam bith

a mach e.

38 Oir thàinig mi nuas o néamh, cha-n ann

chum gu'n deauainn mo thoil fhéin, ach toil

au ti a chuir uaith mi.

39 Agus is i so toil an Athar a chuir uaith

mi, nach caillinn a bheag sam bith de'n

uile a thug e dhomh, ach gu'n togainn suas e

ràs air an là dheireannach.

40 Agus is i so toil an ti a chuir uaith mi,

gu'm bitheadh a' bheatha mhaireanuach aig

gach neach a chi am Mac, agus a chreideas

ann: agus togaidh mise suas e air an là

dheireanuach.

41 An sin rinn na h-Iudhaich gearan nime,

a chionn gu'n dubhairt e, Is mise an t-arau

a thàinig a nuas o néamh.

42 Agus thuirt iad, Xach e so Iosa mac

loseipli. neach aig an aithue dhuinn 'athair

agus a mhàthair ? cionnus ma seadh a tha e

ag ràdh, Thàinig mi nuas o néamh.

43 Air an adhbhar sin fhreagair Iosa agus

thubhairt e riu, Xa deanaibh gearau 'n 'ur

measg fhéin.

44 Cha-n urrainn neach air bith teachd a

m' iounsuidh-sa, mur tarruing an t-Athair a

chuir uaith mise e: agus togaidh mise suas

e air an là dheireannach.

45 Tha esgrìobhta's uafàidhibh, Agusbith-

idh iad uile air an teagasg o Dhia. Uime sin

gach neach a chuala, agus a dh'fhùghluim

o'n Athair, thig e a m' ionusuidh-sa.

I 46 Cha-n e g-u'ni faca neach sam bith an

I t-Athair, ach an ti a tha o Dhia; chuuuaic

' esan an t-Athair.

I 47 Gu deimhin deimhin tha mi ag ràdh

j ribh, An ti a tha 'creidsinn annam-sa, thaa'

bheatha mhaireanuach aige.

48 Is mise arau na beatha.

49 Dh'ith bhur n-aithrichean mana 's an

fhàsach, agus fhuair iad bàs.

50 Is e so an t-aran a tha 'teachd a nuaso

néamh, chum as guu ith neach dheth, agna

nach i'aigh e bàs.EOIN, VII.61 Is mise an t-aran beò, a thàinig a nuas

néamh: ma dh'itheas neach air bith de'n

aran so, bithidh e beò gu sàorruidh: agusan

t-aran a blieir mise uam, is e m'fheoil e, a

bheir mi air son beatha an t-saoghail.

52 Air an adhbhar sin bha connsachadh aig

na h-Iudhaich r'a chéile, ag ràdh, Cionnus a

dh'fheudas an duine so 'flieoil a thoirt duiun

r'a itheadh.

53 An sinthubhairt Iosa riu, Gu deimhin

deimhin tha mi ag ràdh ribh, mur ith sibh

feoil Mhic an duine, agus mur òl sibh Thuil,

;;ha-n'eil beatha agaibh annaibli.

54 Bsan a dh'itheas m' fheoil-sa, agus a

dh'òlas m' fhuil-sa, tha a' bheatha shàorruidh

aige; agus togaidh mise suas e air an là

dheireannach.

55 Oir is biadh gu f àrinneach m'fheoil, agus

is deoch gu fàrinneach m' fhuil.

56 Bsan a dh'itheas m' fheoil-sa, agus a

dh'òlas m' fhuil-sa, tha e 'gabhail còmhnuidh

annam-sa, agus mise annsan.

57 Mar a tha 'n t-Athair beò a chuir uaith

mise, agus atha mise beò troimhan Athair;

is amhuil sin esan a dh'itheas mise, bithidh

e mar an ceudna beò tromham-sa.

58 Is e so an t-aran sin a thàinig a nuas

o néamh; cha-n ann mar a dh'ith bluu'

n-aithrichean maua, agus a fhuair iad bàs:

esau a dh'itheas an t-arau so, bithidh e beò

am feasd.

59 thuirt e na uithean so anns an

t-sionagog, a,u uair a bha e a' teagasg ann

an Capcruaum.

60 Uime sin 'n uair a chuala mòran d'a

dheisciobluibh so, thuirt iad, Is cruaidh

a' chainnt so; cò a dh'fheudas éisdeachd

rithe.

61 'N uair a thuig Iosa ann fhéin gu'n robh

a dheisciobuil ri gearan uime so, thubh-

airt e riu, Am bheil so a' toirt oilbheim

dhuibhse à

62 Agus ciod nam faiceadh sibh Mac an

duiue a' dol suas do'n àit anns an robh e

roimhe à

63 IseauSpioradabheothaiclieas;cha-n'eil

tairbhe air bith 's an fheoil: na briathrau

a tha mise a' labhairt ribh, is spiorad agus

is beatha iad. 1

64 Ach tha cuid dibhse nach 'eil a' creid-

siuu. (Oir b'aithne do Iosa o thùs, cò iad

nach robh a' creidsinn, agus cò an ti a;

bhrathadh e.) I

65 Agus thuirt e, Air an adhbhar sin

thubhairt mi ribh, nach urrainn ueach air

bith teachd a m' ionusuidh, mur bi e air a

thoirt da o m' Athair.

66 O'n àm sin chaidh mòrau d'a dheisciob-

luibh air an ais, agus cha d'imich iad ui's

mò maille ris.

67 An sin thuirt Iosa ris an dà fliear

dheug, an àill leibhse falbh cuideachd 'à

68 an sin fhreagair Simon Peadar e, A

Thighearna, co dh'ionnsuidh an téid sinn ?

100agadsa tha briathran na beatha maireann'

aich.

69 Agus tha siune a' creidsinu, agus tha,-

fhios againn gur tusa Criosd Mac an De'

bheò.

70 Fhreagair Iosa iad, Nach do thagh mise

sibhse dà fhear dheug, agus tha fear agaibh

j 'n a dhiabhul ?

I 71 Ach labhair e mu ludas Iscariot, mac

Shimoin: oir is e so an ti a bha gu esan a

bhrath, air dha 'bhi 'n a aon de'n dà fhear

I dheug.

Caibideil VII

[ 1 Chronuich Iosa àrd-innlinn agus dànadas a \

diairdean; 10 chaidh e suas o Ghalile gn féill l

nam pàilliun; 14 agu^ theagaisg e anns an^

teampull. 40 lomadh gné bharail mu thim-

chioll Iosa am measg an t-sluaigh. 45 Tha na

Phairisich 'an corruich ris na maoir do bhràyli

nach do ghlac iad losa; 50 IViug iad ach-

mhasan do Nicodemus.

AGUS an deigh nan nithean sin, bha

losa ag imeachd mu'n cuairt ann an

Galile: oir cha b'àill leis a bhi ag imeaclal '

ann an Iudea, a chionn gu'n robh na h-Iudh-

I aich ag iarraidh a mharbhadh.

I 2 Agus bha féill nan Iudhach, eadhon féi

nam pàilliuu, am fagus.

3 Uime sin thuirt a bhràithrean ris

Imich à so agus rach do Iudea, chum gu'm

faic do dheisciobuil mar an ceudna d'oibre

a tha thu a' deauamh.

4 Oir cha dean ueach air bith aon ui 'am

folach, a dh'iarras e fhéin a bhi 'am follais:

ma tha thu a' deauamh nan uithean so,

nochd thu fhéin do'n t-saoghal.

i 5 Oir cha do chreid a bhràithrean fhéin

: aun.

I 6 An sin thuirt Iosa riu, Cha d'thàinig

m' àm-sa fathast; ach tha bhur n-àmsa a

ghuàth deas.

7 Cha-n'eil e'n comas do'n t-saoghal sibhse

fhuathachadh; ach fuathaichidh e mise, do

bhràgh gu bheil mi 'toirt fianuis m'a thim-

chioU gu bheil 'oibre olc.

8 Rachaibhse suas chum na féille so: cha

téid mise suas fathast chum na féille so, do

bhràgh nach 'eil m' àm fathast air a choimh-

lionadh.

I 9 'N uair 'thubhairt e na uithean ao rlu,

I dh'fhau eTighearnan Galile.

10 Ach an uair a chaidh a bhràithrean ,

suas, an sin chaidh esan suas mar an ceudua

chum na féille, cha-n ann 'am follais, ach

mar gu'm b'aun 'an uaignidheas.

11 An sin dh'iarr na h-Iudhaich e air an

fliéill, agus thuirt iad, C'àit am bheil e?

12 Agus bha borbhan mòr am measg an

t-sluaigh m'a thimchioll: oir thuirt cuid,

Is duine maith e: ach thuirt cuid

eile, Cha-u eadh; ach tha e 'mealladh an

t-sluaigh.

13 Gidheadh cha do labhair neach sam

bith gu follaiseach uime, air eagal uan

Iudhach.EOIX, VII.A14 A nis niu luheadlion na feille. chaidh '

losa suas do'n teampull, agus theagaisg e.

15 Agus ghabh na h-Iudhaich iougantas,

ag ràdh, Cionnus is aithne do'n duine so

litrichean, agus nach d'fliòghluim e ?

IG Fhreagair Iosa iad, agus thuirt e,

Cha leam fhéin mo theagasg, ach leis-san a

clmir uaith mi. !

17 Ma's àill le neach sam bith a thoil-sau

a dheanamh, bithidh fios aige mu u teagasg,

an ann o Dhia a tha e, no 'm bheil mise a'

labhairt uam fhéin.

18 An ti a iabhras uaith fhéin, tha e 'g iarr-

aidh a ghlòire fhéin: ach ge b'e 'dli'iarras

glòir an ti a chuir uaith e, tha esan f àriun-

each, agus eha-n'eil eucoiv air bith ann. |

19 Kach d'thug Maois an lagh dhuibh, '

(Lgus gidheadh cha-n'eàl aon neach agaibh

a' coimhlionadh an lagha ? carson a tha

sibh ag iarraidh mise a mharbhadh ?

2u Flneagair an sluagh agus thuirt

iad, Tha deamhan agad: cò 'tlia ag iarraidh

do mharbhadh ?

21 Fhreagair Iosa agus thuirt e riu,

Riun mise aon obair, agus tha iongantas

oirbh uile air an adhbhar sin.

22 ThugMaois dhuibh an timchioU-ghearr-

adh, (cha-n e gur ann o Mhaois a tha e, ach

na h-aithrichibh,) agus timchioU-ghearr-

aidh sibhse duine air an t-sàbaid.

23 Ma tha duine air an t-sàbaid a' gabhail

timchioll-ghearraidh, chum nach bi lagh

Mliaois air a bhriseadh; am bheil fearg

agaibh riumsa, a chionn gu n d'rinn mi

duine uile slàn air an t-sàbaid ?

24 Xa tugaibh breth a reir coslais, ach

tliugaibh breth clieart.

2.5 An sin thuirt cuid de mhuinntir

lerusaleim, Nach e so esan a tha iad ag

iarraidh a mharl)liadh ?

26 Agus, feuch, tha e 'labhairt gu follais-

each, agus cha-n'eil iad agràdhni sambith

ris: am bheil dearbh-fhios aigna h-uachd-

avain gur e so da ràreadh Criosd ?

27 Gidheadh isaithne dhuinn an duine so

cia as da: ach an uair a thig Criosd, cha-n

aithne do neach air bith cia as da.

25 An sin ghlaodh Iosa 's an teampull,

agus e a teagasg, ag ràdh, Is aithne dhuibh

araon mise, agus cia as donih: agus cha

d'thàinig mi uam fhéin, ach tha esan f àor

a chuir uaith mi, air nach 'eil eòlas ag-

aibhse.

29 Ach tha eòlas agam-sa air; oir is ann

uaith a tha mi, agus chuir esan uaith mi.

30 An sin dh'iavr iad a ghlacadh: ach cha

do chuir neach air bith làmh ann, a chionn

nach robh 'uair-san fathast air teachd.

31 Agus clireid mòran de'n t-sluagh air,

agus thuirt iad, 'N uair a thig Criosd,

an dean e ni"s raò de mhàorbhuilibh na iad

sin a rinn an duine so à

32 Chuala na Phairisich gu'n robh an

sluagh a' borbhanaich mu na nithibh so

101m'a thimchioU: agus chuir na Phairisich

agus na h-àrd-shagartau maoir g'a ghlac-

adh.

33 An sin thuirt losa, Fathast tamull

beag tha mise maille ribh, agus an sàn tha

mi 'dol chum an ti a chuir uaith mi.

34 laiTaidh sibh mi, agus cha-n fhaigh

sibh mi: agus do'n àite 's am bi mi, cha-u

urrainn sibhse teachd.

35 An sin thuirt na-Iudhaich eatoiTa

féiu, C'àit an téid am fear so, nach fuigh

sinu e à an téid e chum na muinntir a tha

air an sgapadh 'am mea.sg nan Greugach,

agus an teagaisg e na Greugaich ?

36 Ciod i a' chainnt so a thuirt e, larr-

aidh sibh mi, agus cha-n fhaigh sibh mi:

agus do'n àit 's am bheil mise, cha-n

urrainn sibhse teachd ?

37 Air an là dheireaunach, là mòr sin na

féiHe, sheas Iosa agus ghlaodh e, ag ràdh,

Ma tha tart air ueach sam bith, thigeadh

e 'm'ionusuidh-sa, agus òladh e.

3S An ti a chreideas anuam-sa, mar tha

an sgriobtuir ag ràdh, sruthaidh as a

bhroinn aimhnichean de uisge beò.

39 (Ach labhair e so mu'n Spiorad, a bha

iadsan a chreideadh auusan gu fliaighinn:

oir cha robh an Spiorad fathast air a

thahlmirt, do bhràgh nach robh Iosa fathast

air a ghlòi'achadh.)

40 Uime sin, an uair a chuala mòran de'n

t-sluagh a' chaiimt so, thuirt iad. Gu

f àriuneach is e so am fàidh.

41 thuirt cuid eile, Is e so Criosd.

Ach thuirt dream eile, An ann o Ghalile

a thig Criosd ?

: 42 ÃŒvach dubhairt an sginobtuir, Gu'n tig

Criosd de .shàol Dhaibhidh, agus à Betle-

hem, am baile 's an robh Daibhidh ?

I 43 Air an adhbhar sin dh'eirich eas-aonachd

am measg an t-sluaigh air a shon-san.

44 Agus b'àill le cuid diubh a ghlacadh;

ach cha do chuir duine air bith làmh anu.

45 An siu thàinig na maoir chum uan àrd-

sbagart agus nam Phairiseach; agus thubh-

airt iadsan riu, carson nach d'thug sibh

Iribh e ?

46 Fhreagair na maoir, Cha do labhair

^VLVae riamh mar an duine so.

47 An sin fhreagair na Phairisich iad, Am

bheil sibhse mar an ceudna air bhur meall-

adh?

48 An do chreid aon air bith de na

h-uachdarain ann, no de na Phairisich?

49 Ach an sluagh so aig nach 'eil eòlas an

lagha, tha iad malluichte.

50 thuirt Xicodemus riu, (esan a

thàinig d"a ionnsuidh 's an oidhche, air dha

bhi 'n a aon diubh,)

51 Am bheil ar lagh-ue 'toirt brcth air

duine sam bith gus an cluinn e uaith fhéin

au toiseach, agus gus am bi fhios aige ciod

a tha e a' deanamh à

52 Fhreagair iadsan agus thuirt iadEOIX, VIII.x

ris, Am bheil thusa mar an ceudua o ! fhios agam cia as a thàinig mi, agus c'àit

Ghalile ? Rannsaich, agus faic: oir à Galile \ am bheil mi 'dol; ach cha-n'ell fhioscha d'éirich fàidh.

53 Agus dh'imich gach aon d'a thigh fhéin.

Air ais dhan SOISGEUL A REIE EOIN

Caibideil VIII

1 Dliàon Criosd cC bhean a glilacadh'' an adhalt-

ranas o pheanas: 12 shearmonakh e gur e

féin aolus aài t-saoghail, agus dhearbh e gu

bheil a theagasg ceart. 33 Fhreagair e na

h-Iudhaich a bha 'deanamh bòsd d A bra-

ham: 39 agus thug se eféin as dn an-iodid.

ACH chaidh Iosa chum sléibh nan crann-

olaidh:

2 Agus gu moch air mhaduinn thàinig e

ràs do'n teampull, agus thàinig an shiagh

uile d'a iounsuidli; agus air suidhe dha,

theagaisg e iad.

3 Agus Thug na sgrìobhaichean agus na

Pliairisich bean d'a ionnsuidh a ghlacadh

'an adhaltrauas; agus air dhoibh a cur anns

a' mheadhon,

4 thuirt iad ris, A mhaighstir, ghlac-

adh a' bhean so anns a' ghuàomh fhéin, a'

deanamh adhaltranais.

5 A nis dh'àithn Maois dhuinn 's an lagh,

an leithid so a chlachadh: ciod ma seadli

tha thusa ag ràdh ?agaibhse cia as a thàinig mi, no c'kit am

bheil mi 'dol.

15 Tha sibhse a' toirt breth a réir na feòla;

cha-n'eil mise a' toirt breth air aon duine.

16 Agus gidheadh ma bheir mise breth,

tha mo bhreth f àrinneach: oir cha-n"eil mi

'm 'aonar, ach mise agus an t-Athair a chuir

uaith mi.

17 Agus tha e sgrìobhta ann bhur lagh

féiu, gu bheil fianuis dithis dhaoine fàor.

18 Is aon mise a tha 'deanamh fianuis mu

I m' thimchioll fhéin, agus tha an t-Athair a

chuir uaitli mi, a' deanamh fianuis mu m'

thimchioll.

19 An sin thuirt iad ris, C'àit am bheil

d'Athair? Flireagair losa, Cha-n aithne

dhuibhse aon chuid mise no m' Athair: nam

bitheadli eòlas agaibh ormsa, bhitheadh

eòlas' agaibh air m' Athair mar an ceudna.

20 Labhair Iosa na briathrau so 'an taigh-

coimhead an ionmhais, ag teagasg dha 's an

teampuU: agus cha do chuir duine air bith

làmh ann; oir cha robh 'uair fathast air

teachd.

21 An sin thuirt Iosa riu a ràs, ThaThubhairt iad so 'g a dhearbhadh, chum à mise a' falbh, agus iarraidh sibh mi, agus

gu'm bitheadh aca cùis-chasaid 'n a agh- j bàsaichidh sibh ann bhur peacadh: clia-naidh. Ach chrom Iosa sìos agus sgrìobh e

le 'mheur air an làr, (mar nach bitheadli e

'g an cluinntinn.)

7 Mar sin air dhoibh buanachadh a' feòr-

aich dheth, thog se e fhéin suas agus thubh-

airt e riu, An neach agaibhse, a tha gun

pheacadh tilgeadh e a' ciieud chlach oirre.

8 Agus chrom e sìos a ràs, agus sgrìobh e

air an làr.

9 Agus an uair a chual iadsan so, (air

dhoibh 'bhi air an agairt le'n coguis fhéin,)

chaidh iad a mach an déigh a chéile, a' tòis-

eachadh o'n dream 'bu shine, gus an dream

mu dlieireadh: agus dh'fliàgadh 'n a aonar

losa, agus a' bhean 'n a seasamh 's a'

mheadhon.

10 Agus 'n uair a dh'éiricli Iosa suas, agus

nach fac e aon air bitli ach a' bhean, thubh-urrainu siblise teaclid do'n kit gus am bheil

mise a' dol.

22 An sin thuirt na h-Iudhaich, Am

marbh se e fhéin ? do bliràgh gu bheil e 'g

ràdh, Far am bheil mise a' dol, cha-n un--

ainu sibhse teachd.

23 Agus thuirt e riu, Tha sibhse o

sliàos, tha mise o shuas: tha sibhse de'n

t-saoghal so, cha-n'eil mise de'n t-saoghal so.

2-1 Uime sin tlmbliairt mi ribh, Gu m bàs- aich sibhTighearnbhur peaCaibideil: oir mur creid

sibh gur mise e, gheibh sibh bàs ann bhur peaCaibideil.

25 An sin tlmbhairt iad ris, Cò thusa?

Agus thuirt Iosa riu,^;i neach sin fhéin

a thuirt mi ribh o thàis.

26 Tha mòran agam ri ràdh, agus r'a

bhreithneacliadh m'urtimchioll-se: achthaairt e rith^, A bhean, c'àit am bheil iad sud ! an ti a chuir uaith mi firinneach; agus tha

do luchd-casaid ? an do dhàt duine air bith mise a' labhairt ris an t-saoglial nan uith-

thu ? l ean a chuala mi uaith-san.

11 thuirt ise, Cha do dhàt aon duiue, j 27 Cha do thuig iad gu'm b'aun mu thim-

a Thighearna. Agus thuirt Iosa rithe, i chioll an Athar a labhair e riu.

Cha mhò a tha mise ga d' dhàteadh: imich | 28 An sin thuirt Iosa riu, 'X uair a

romhad, agus na peacaich ni's mò. I thogas sibh .suas Mac an duine, an sin bith-

12 An 8in labhair Iosa riu a ràs, ag ràdh, idh fios agaibh gur mise e, agusuach 'eil nii

Is mise solus an t-saoghail: an ti a leanas 'deanamh ni sani bith uara fhéin: ach mar a

mise, cha siubhail e 'an dorchadas, ach theagaisg m'Athair mi, gu bheil mi 'labli-

bithidh solus na beatha aige. airt nan nithean so.

13 Uime 8in thuirt na Phairisich ris, 29 Agus tha 'n ti a chuir uaith mi mailie

Tha thu 'toirt fianuis mu d' thimchioll fhéin; rium: cha d'fhàg an t-Athair a'm' aouar mi,

cha-n'eil d'fhianuis fàor. l do bhràgh gu bheil mi 'deanamh a glmàth

14 Fhreagair losa, agus thuirt e riu,; uan nithean sin as taitneach leis.

Ged tha mi 'toirt fianuis mu m' thimchioll i 30 An uair a bha e 'labhairt nan nitheao

féin, gidheadh tha m' fhianuis fàor: oir tha ' so, chreid mòran ani..

. 31 An 8ÃŒn thuirt Iosa ris na h-luilhaich

a chreid ann, Ma bhuanaicheas sibh ann am

fliocal-sa, bithidh sibh da ràreadh 'n 'ur

deisciobuil agara;

i 32 Agus bithidh eòlas agaibh air an fhàrinn,

I agus ni an fhlrinn saor sibh.

j 33 Fhreagair iad e, Is sinne sliochd Abra-

liaim, agus cha robh sinn riamh fo dhaorsa

aig duine sam bith: cionnus tha thusa ag

ràdh, Bithidh sibh saor à

. 34 Fiireagair Iosa iad, Gu dcimhin deimhiu

i tha mi ag ràdh ribli, ge b'e 'ni peacadh, is

, seirbhiseach do'n phcacadh e.

t 35 Agus cha-n fhan an seirbhiseach 's antaigh

i gu bràth: ach fanaidh am mac gu bràth.

1 36 Uime sin ma ni am Mac saor sibh, bith-

j idh sibh saor da ràreadli.

37 Tha fhios agam gur sibh sliochd Abra-

haira; ach tha sibh ag iarraidh mise a

mliarbhadh, do bhrlgh nacli 'eil àit aig m'

fhocal annaibh.

38 tha raise a' labhairt an ni sin a chunn-

aic mi aig m'Athair; agus tha sibhse a'

deanamh an ni a cliunuaic sibh aig bhur

n-athair fhéin.

39 Fhreagair iadsan agus thuirt iad ris,

Is e Abrahara ar n-athair-ne. thuirt

losa riu, Nam bu chhxnn do Abraham sibh,

dheanadh sibh oibre Abrahaira.

â–  40 Ach a nis tha sibh ag iarraidh raise a

mharbhadh, duine a dh'innis duibh an fhàr-

inn, a cluiala nii o Dhia: cha d'rinn Abra-

hani so.

41 Tha sibhse a' deanarah oibre bhur

n-athar fhéin. An sin thuirt iad ris, Cha

d'rugadh 'an stràopachas sinne; tha aon

Athair againn, eadhon Dia.

42 An sin thuirt Iosa riu, Nam b'e Dia

bhur n-Athair, ghràdhaicheadh sibhmise:

oir chaidh mise mach, agus thàinig mi o

Dhia; agus cha d'thàinig rai uam fhéin, ach

chuir esan uaith mi.

43 carson nach 'eil sibh a' tuigsinn mo

chòmhraidh à do bhràgh nach urrainu sibh

éisdeaclid ri m' fhocal.

44 Tha sibhse o hhnr n-athair an diabhul,

i agus is iad ana-miannan bhur n-athar a's

i toil leibh a dheanarah: bha esan 'n a rahort-

' air thàis, agus cha d'fhan e 's an fhàrinn,

; a chionn nach 'eil fàrinn ann. 'N uair a

labhras e breug, is ann uaith fhéin tha e 'labh-

airt: oir is breugaire e, agus is e athair na

bréige.

, 45 Agus do bhràgh gu bheil raise ag inn-

seadh na fàrinn, cha-n'eil sibh ga ra' chreid-

sinn.

46 Cò agaibhse 'chuireas peacadh as mo

leth-sa? agus ma tha rai ag innseadh na

fàrinn, carson nach 'eil sibh ga ra' chreid-

siun à

: 47 An ti tha o Dhia, éisdidh e ri briath-

raibh Dhé: uime sin cha-n'eil sibhse ag

éisdeaclid, a chionn nach ann o Dhia a tha

Bibh.

10348 An sin flireagair na h-Tudhaich, agus

thubhairt iad ris, Xach raaith a thuirt

siun gur Saraaritanach thu, agus gU bheil

dearahan agad ?

49 Fhreagair losa, Cha-n'eil dearaliau

agara; ach tha mi 'toirt urraim do ra' Ath-

air, agus tha siblise 'toirt eas-urraini

dhorah-sa.

50 Agus clia-n'eil nii 'g iarraidh mo ghlòire

fein: tha neach a tha 'g iarraidh agus a'

toirt breth.

51 Gu deimhin deirahin tha mi ag ràdh

ribh, Ma choinihideas neach m' fhocal-sa,

cha-n fhaic e bàs ara feasd.

52 An sin thuirt na h-Iudhaich ris, A

nis tha fhios againn gu bheil deamhan agad.

I Fhuair Abraham bàs, agus na faidhean;

! gidheadh tha thusa ag ràdh, Ma choimhid-

' eas duine m'fhocal-sa, cha bhlais e bàs ara

feasd.

j 53 Ara mò thusa na ar n-athair Abraham,

I a fhuair bàs à agus fhuair na fàidhean bàs:

cò a tha tku 'deanarah dhiot fhéin à

54 Fhreagair losa, Ma tha mi 'toirt glòire

! dhomh fhéin, cha-n'eil ach neo-ni a'm' ghlòir:

is e m' Athair a tha 'toirt glòire dhomh,

neach a tha sibhse ag ràdh gur e bhur

Dia e:

j 55 Gidheadh cha do ghabh sibh eòlas air;

ach tha eòlas agara-sa air: agus nan abrainn,

j Nach aithne dhorah e, bhithinn cosrahuil

! ribhse a'ra' bhreugaire: ach is aithne dhomh

e, agus tha mi 'coimhead 'fhocail.

56 Bha déidh rahòr aig Abraham bhur

n-athairse air mo là-sa fhaicinn: agus

chuiraaic se e, agus rinn e gairdeachas.

57 An sin thuirt na h-Iudhaich ris,

Cha-n'eil thu fathast leth-cheud bliadhna

dh'aois, agus ara faca tu Abraham?

58 thuirt Iosa riu,Gu deimhin deirahin

tha mi ag ràdh ribh, Mun robh Abraham

ann, THA MISE.

59 An sin thog iadsan clachan chum an

tilgeadh air: ach dh'fholaich Iosa e fhéin,

agus chaidh e mach as an teampull, a' dol

troimh am raeadhou, [agus raar sin chaidh

e seachad.]

Air ais gu aN SOISGEUL A REIE EOIN

Caibideil IX

1 dh'aisigeadh a radharc do dhuine a rugadh

dall: 13 Thugadh e chum nam Phairiseach:

15 ghabh iad corruich ris. agus thilg iad a

inach as an t-sionagog e; 35 ach tha Griosd a'

gahhail ris. 39 Cò iadsan a tJia Griosd a'

soillseachadh.

AGUS an uair a ghabh Iosa seachad,

^ chunnaic e duine a bha dall o rug-

adh e.

I 2 Agus dh'fheòraich a dheisciobuil deth,

I ag ràdh, A rahaighstir, cò a pheacaich, an

1 duine so, no a phàrantan, gu'n d'rugadh

'dalle?

I 3 Fhreagair losa, Cha do pheacaich aon

chuid an duine so, no a phàrantan: ach a

1 chum gu'ni foillsichteadh oibre Dhé anu.E01x\, IX.4 Is éigin domh-sa oibre an ti a chuir

uaith mi a dheanainh, am feadh is lài e:

tha'n oidhche a' teachd, anns nach urrainu

aon duine obair a dheanamh.

5 Am feadh a tha mise 's an t-saoghal, is

mi sokxs an t-saoghail.

6 'N uair a thuirt e na nithean so, chuir

e sile air an talamh, agus rinn e criadh de'u

t-sile, agus sgaoil e a' chriadh a;r sùiiibh an

doill.

7 Agus thuirt e ris, Imicli, ionnlaid ann

au lochau Shiloaim, (is c siu air eadar-

theangachadh, Air a chur.) Uime sin

dli'imich e, agus dh'ionnlaid e, agus thàinig

e a' faicinn.

8 Uime sin thuirt na coimhearsnaich,

agus iadsan a chunnaic dall e roimhe sin,

Kach e so esan a bha 'n a shuidhe ag iarr-

aidh na déirce à

9 thuirt cuid, Is e soe; cuidcile,Tha

e cosmhuil ris: thuirt e fhéin, Is mise e.

10 Air an adhbhar sin thuirt iad ris,

Cionnus a dh'fhosgladh do shùilean ?

11 Fhreagair esan agus thuirt e, rinn

duiue d'an ainm Iosa criadh, agus sgaoil e

air mo shùilibh i, agus thuirt e rium,

Imich gu lochan Shiloaim, agus ionnlaid:

agus dh'imich mi agus dh'ionulaid mi, agus

fliuair mi mo radharc.

12 An sin thuirt iad ris, C'àit am

blieil e à thuirt esan, Cha-n aithue

dhomh.

13 Thug iad chum nam Phairiseach esan

a bha roimhe dall.

14 Agus b'i an t-sàbaid a bha ann an uair

a rinn Iosa a' chriadh, agus a dh'fhosgail e

'sliàiilean.

1.3 an sin a rìs dh'fheòraich na Phairisich

dheth mar an ceudna cionnus a fliuair e a

radharc. Agus thuirt esan riu, Chuir

e criadh air mo shùilibh, agus dh'ionnlaid

mi, agus tha mi a' faicinu.

16 Uime siu thuirt cuiddena Phairis-

ich, Cha-u'eil an duine so o Dhia, do bhràgh

nach 'eil e 'gleidheadli na sàibaid. Thubh-

airt cuid eile, Cionnus a dh'fheudas duine

a tha 'n a pheacach, an leithid so de mhàor-

bhuilibh a dheanamh ? Agus bha eas-aon-

achd 'n am measg.

17 thuirt iad a rìs ris an duine dhall,

Ciod e a tha thusa ag ràdh uime, a thaobh

gu'u d'fhosgail e doshiiilean? Agusthubh-

airt esan, Is fàidh e.

15 Ach cha do chreid na h-Iudhaich m'a

thimchioll, gu'n robh e dall, agus gu'u

d'fhuair e a radharc, gus an do ghairm iad

pàrautan an ti a fhuair a radharc.

ly Agus dh'fhiosraich iad dhiubh, ag ràdh,

An e so bhur mac-se, a tha sibh ag i-àdh a

rugadh dall à cionnus ma seadh tha e nis a'

faicinn ?

20 Fhreagair a phàrantau iad agus thubh-

«irt iad, Tha fhios againn gur e so ar mac,

agus gu'n do rugadirdall e:

10421 Ach cionnus tha e nis a' faicinu, cha-

n'eil fhios againn; uo cò a dh'fhosgail a

shùilean, cha-n aithue diminu: tha e fhéin

air teachd gu aois, feòraichibh dhetli, labh-

raidh e air a shou fhéin.

22 thuirt a phàrautau na briathran

so, a chioun gu robh eagalnan Iudhach orra:

oir shuidhich na h-Iudhaich cheana eat-

orra fhéin, Nan aidicheadh duine sam bitli

gu'm b'esan Criosd, gu'n rachadh a chur as

au t-siouagog.

23 Air an adhbhar siu thuirt a phàr-

antan, Tha e air teachd gu aois, feòraichibh

dheth fhéin.

24 Air an adhbhar sin ghairm iad an dara

uair an duine a bha dall, agus thuirt

iad ris, Thoir glòir do Dhia: tha fhios

againne gur peacach an duine so.

25 An siu fhreagair esan agus thuirt

e, Am peacach e cha-n aithne dhonih: air

aon ni tha fhios agam, air dhomh 'bhi dall,

gu bheil mi nis a' faicinu.

26 Ach thuirt iad ris a ràs, Ciod a rinn

I e dhuit? ciounus a dh'fhosgail e do shàxil-

eau ?

27 Fhreagair e iad, Dh'innis mi dhuibh

cheana, agus cha d'éisd sibh; carson a

b'àill leibh a chluinntiuu a rìs à am bheil a'

mhiann oirbhse 'bhi 'n 'ur deisciobuil aige

mar an ceudna ?

j 28 An sin chàin iad e, agus thuirt iad,

j Is tusa a dheisciobul; ach is sinne deiscio-

' buil Mhaois.

I 29 Tha fhios againn gu'n do labhair Dia

j ri Maois: ach mu thimchioU an fhir so,

cha-n'eil fhios againn cia as da.

30 Fhreagair an duine agus thuirt e

riu, an so tha ui iongantach, nach 'eil fhios

' agaibh cia as da, agus gu'u d'fhosgail e rao

shàiilean;

31 Ach tha fhios againn nach éisd Dia ri

I peacaich: ach ma tha neach air bitli 'n a

I fhear-aoraidh do Dhia, agus a' deanamh a

thoile, ris-san éisdidh e.

32 thoiseach an t-saoghail cha chualas

gu'u d'fhosgail aon ueach siiilean duine a

rugadh dall.

33 Mur bitheadh an duine so o Dhia, cha

b'urrainn e ni sam bith a dheanamh.

34 Fhreagair iadsan agus thuirt iad

ris, Rugadh thusa gu h-uile ann am peac-

aibh, agus am bheil thu 'g ar teagasg-ne?

agus thilg iad a mach e.

35 Chual Iosa gu'u do thilg iad a mach e;

agus air dha'fhaotainu, thuirt e ris, Am

, bheil thu 'creidsinn ann am Mac Dhé ?

36 Fhreagair esan agus thuirt e, Cò e,

] a Thighearna, chum gu'n creid mi ann ?

I 37 Agus thuirt Iosa ris, Chunuaic thu

j araon e, agus an ti a tha 'labhairt riut, "

j esan e.

38 Agus thuirt esan, Tha mi 'creid^

sinu, a Thighearna Agus rinn e aoi-adh"

i dha.EOIN, X

39 Agns thuirt losa, Is ann chum

breitheauaisathàinig mise chum ant-saogh-

ail so, chum iadsan nach 'eià a' faicinn, gu'm

faiceadh iad; agus gu'm bitheadh iadsan a

tha 'faicinn, air an deanamh dall.

40 Agus chuala cuid de na Phairisich, a

bha maille ris na nitliean so, agus th'abh-

airt iad ris, Am bheil sinne dall mar an

ceudna à

41 thuirt Iosa riu, Nam bitheadh sibhgur fear-tuarasdail e, agus nach 'eil suim

aige do na caoraich.

14 Is mise ani buachaill maith, agus is

aithne dhomh mo chaoraich fhéin, agus

aithnichear le m chaoraich fhéin mi.

15 Mar is aithne do'n Athair mise, mar

sin is aithue dhomh-sa an t-Athair: agus

tha mi 'leigeadh m'anama sìos air sou uan

caorach.

16 Agus tha caoraich eile agam, nach 'eildall, cba bhitheadh peacadh agaibh: ach a de'n chrò so: is éigin domh iad sin mar an

nis tha sibh ag ràdh, Is léir dhuinn; uime ceudna 'thoirt a stigh, agus éisdidh iad risin tha bhur peacadh a' fantuiuu

Caibideil X

l Is e Criosd an doà~us agus an deadh bhuach-

aill. 19 lomadh gné bharail m'a thimcJiioU.

24 Dhearbh e le 'oibribh gur e fhéin Criosd

Mac Dhé: 39 chaidh e as o na h-Iudhaichm ghuth; agus bithidh aontreud a,un,agm

aoQ bhuachaill.

17 Air an adhbhar so is ionmhuinn leis an

Athair mise,air songu'n leigmi sìos 'anam,

chum gu'n glac mi e a ràs.

18 Cha-n'eil neach air bith 'g a thoirt uam.

40 agus ràinig e laobh thall Iordain, far an ' ach tha mi 'g a leigeadh sìos uam fhéin: thado cfcreid mòran ann.GU deimhin deimhin tha mi ag ràdh cumhachd agam a ghlacadh a rìs

ribh, An ti nach téid a stigh troimh àithne so fhuair mi o m' Athair.cumhachd agam a leigeadli sìos agus tha

Anan dorus do chrò nan caorach, ach a théid

suas air sheòl eile, is gaduiche agus fear-

reubainn esan.

2 Ach an ti a théid a steach air an doras,

is esan buachaill nan caorach.

3 Dhàsan fosglaidh an dorsair; agus éisd-

idh na caoraich r'a ghuth: agus gairmidh

e a chaoraich fhéin air an ainm, agus treòr-

aichidh e mach iad.

4 Agus an uair a chuireas e mach a chaor-

aich fhéin, imichidh e rompa, agus leanaidh

n;i caoraich e: oir is aithne dhoibh a ghuth.

5 Agus cha leau iad coigreach, ach teich-

i' lli iad uaith, do bhràgh nach aithne dhoibh

guth choigreach.

; An cosamhlachd so labhair Iosa riu: ach

i a do thuig iadsan ciod iad na nithean a

1 'hair e riu.

7 an siu thuirt Iosa riu a ràs, Gu

deimhin deimhin tha mi ag ràdh ribh, gur

uiise dorus nan caorach.

S ladsau uile a thàinig romham-sa, is gad-

uichéau agus luchd-rcubainn iad: ach cha

d éisd na caoraich riu.19 Air an adhbhar siu dh'éirich eas-aonachd

a ràs am measg nan Iudhach air sou uam

briathran so.

20 Agus thuirt mòrau diubh, Tha

deamhan aige, agus thà e air bhoile; carson

a tha sibh ag éisdeachd ris à

21 thuirt cuid eile, Cha-n iad so briath-

ran duine anns am bheil deamhau; am

bheil deamhau comasach air sàiileau nan

dall fhosgladh à

22 Agus bha féill-chuimhne an ath-chois-

reagaidh ann an Ierusalem, agus b'e an

geamhradh a bha anu.

23 Agus bha Iosa a' sràid-imeachd 's an

teampull ann an sgàth-thigh Sholaimh.

, 24 An sin chruinuich na h-Iudhaich m'a

thimchioU, agus thuirt iad ris, Cia fhad

a chumas tu arn-anaman'auamharus? ma's

' tu Criosd, innis dhuinn gu follaiseach.

25 Fhreagair Iosa iad, Dh'iuuis mi dlmibh,

agus cha do chreid sibh: na h-oibre a tha

mi 'deanamh ann an aium m'Athar, tha iad

sin a' toirt fiauuis niu m' thimchioll.

26 Ach cha-n'eil sibhse a' creidsinn; oir9 Is mise an dorus: ma théid neach air cha-nTighearnde 'm chaoraich sibh, mar thubli-

bith steach tromham-sa, téaraar e, agus airt mi ribh.

27 Tha mo chaoraich-sa ag éisdeachd ri m'

ghuth, agus is aithne dhouih iad, agus lean-

aidh iad mi:

28 Agus bheir mi a' bheatha mhaireannach

dhoibh; agus cua sgriosar iad am fcasd, ni

mò a spàouas ueach air bith as mo làimh iad.

29 ÃŒI'Athair a thug dhoiuh-sa iad, is mò

e na ua h-uile; aguscha-u urrainn neachair

bith an spàonadh à làimh m'Athar.

30 Mise agus an t-Athair, is aon siuu.

31 Uime siu thog na h-Iudhaich clachan a

ràs chum a chlachadli.

32 Fhreagair Iosa iad, Xochd mi dhuibh

mòrau deoibribh maitheo m'Athair; ciiide

na h-oibribh sin air son am bheil sibh gam'

chlachadh ?théid e steach agus a mach, agus gheibh e

ionaltradh.

10 Cha tig an gaduiche ach a ghoid, agus a

mharbhadh, agus a mhilleadh: thàinigmise

chum gu'm bitheadh beatha aca, agus gu'm

bitheadh i aca ni's pailte.

11 Is mise am buachaill maith: leigidh am

biiachaill maith 'anam sìos air son nan

caorach.

12 Ach am fear-tuarasdail, agus an ti nach

e ara buachaill, agus nach leis fhéin na caor-

aich,chi e am madadh-alluidh a' teachd,agus

fàigaidh e na caoraich, agus teichidh e: agus

glacaidh am mada dh-alluidh iad, agus sgap-

aidh e na caoraich.

13 Ach teichidh am fear-tuarasdail. achionn

103EOIN, XI.33 Fhreagair na h-Iudhaich e, ag v'adh, Air

Bon oibre maithe cha-n'eil sinnga d'chlach-

adh; ach air son toibheim, agus air son,air

bhi dhuit-sa a'd' dhuine, gu bJieil thu 'dean-

amh Dé dhiot fhéin.

34 Fhreagair Iosa iad, Nach'eil e sgràoblita

ann bhur lagh-se, thuirt mi, Is diathan

sibh ?

35 Ma thuirt e diathan riusan, dh'ionn-

suidh an robh focal Dlié, agus nach feudar

an sgriobtuir a bhriseadh;

36 An abair sibh ris-san, a naomhaich an

t-Athair, agus a chuir e chum an t-saogliail,

Tha thu a' labhairt toibheim; air son gu'n

dubhairt mi, Is mi Mac Dhé 'à

37 Mur dean mi oibre m'Athar, na creid-

ibh mi.

38 Ach ma ni, ged nach creid sibh mise,

creidibh na h-oibre, chum gu'm bi fios

agaibh, agus gu'n creid sibh gu bheil an

t-Atliair annam-sa, agus mise aunsan.

39 Uime sin dh'iarr iad a rìs a ghlacadh:

ach chaidh e as an làimh.

40 Agus chaidh e ràs gus an taobh thall de

Iordan, do'n ionad anns an robh Eoin air tàis

ri baisteadh; agus rinn e còmlmuidh an siu.

41 Agus thàinig mòran d'a ionnsuidh,

agus thuirt iad, Cha d' riun Eoiu aon

mlùorbhuil: ach bha na h-uile nitheau a

thubhairt Eoiu mu'n duine so fàor.

42 Agus chreid mòran 's an àite sin air.

Caibideil XI

1 Thoc/ Cràosd suas Lasarus an dcigh dlia bhi

ceilldr làithean 's an uaigk 45 Chreid mòran

de na h-Iudhaich. 47 Chum na h-àrd-sliaii-

artan agus na Phairisich comhairle an agh-

aidh Cliriosd. 49 Rinn Caiapàias fàidhead-

aireackd. 55 A ig a' cliàisg dh'iaàT an sluagh

Criosd; 57 dliealhh na h-uadidarain innleach-

dan gu esan a ghlacadh.

ANIS bha duine àraidh gu tinn, d'am

&'«i/2j?^LasarusoBhetani,baileMhuire

agus Mharta a peathar.

2 (B'i 'Mhuire sin a dh'ung an Tighearn le

olaidh luachmhoir, agus a thiormaich a

chosan le a folt, aig an robli a bràthair

Lasarus gu tinn.)

3 Uime sin chuir a pheathraichean fios d'a

ionnsuidh, ag ràdh, A Thighearna, feuch,

tha'n ti a's ionmhuinn leat tinn.

4 'N uair a chual Iosa so, thuirt e,

Cha-n'eil an tinneas so clmm bàis, ach a

chum glòire Dhé, chum gu'm bi Mac Dhé air

a ghlòracliadli d'a thaobh.

6 A nis b'ionmliuiuu le Iosa Marta, agus a

piuthar, agus Lasarus.

6 Uime Bin an uair a chual e gu'n robli

esan tinn, dh'flian e fatliast dà là anns an

ionad 's an robh e.

7 'N a dliéigh sin thuirt e r a dheisciob-

luibli, Rachamaid a rìs do Iudea.

8 thuirt a dheisciobuil ris, A Mhaigh-

6tir, a nis dh'iarr na h-Iudhaich do chlachadh;

agus am bheil thu 'dol a rìs an sin ?

1069 Fhreagair lo.sa, Nach 'eil dà uair dheug

's an là ? Ma dh'imicheas duine anns an là,

cha tuislich e, oir tha e 'faiciun soluis an

t-saoghail so:

10 Ach ma dh'imicheas duine anns an

oidhche, tuislichidh e, do bhràgh nach 'eil

an solus ann.

11 Na nithean so labhair e: agus 'n a

dhéigh sin thuirt e riu, Tha ar caraid

Lasarus 'n a chodal; ach tha mise a' dol

chum gu'n dùisg mi as a chodal e.

12 An sin thuirt a dheisciobuil, A

Thighearna, ma tha e 'n a chodal, bithidh e

slàn.

13 Gidheadh labhair Iosa m'a bhàs: ach

shaoil iadsan gu'n do labhair e mu thim-

chioll fois codail.

14 An sin thuirt Iosa riu gu soilleir,

Fhuair Lasarus bàs:

15 Agus tha mi toilichte air bhur son-sa

nach robh mi an sin, chum gu'n creid sibh;

ach rachamaid d'a iounsuidh.

16 An sin thuirt Tomas, ris an abrar

Didimus, r'a cho-dheisciobluibh, Racha-

maid-ne mar an ceudna, chum gu'm faigh

sinn bàs maille ris.

17 an sin an uair a thàinig losa, fhuair se

e an déigh dha bhi cheaua ceithir làitheaa

's an uaigh.

18 (A nis bha Betani fagus do lerusalera,

mu thimchioll cùig stàidean deug uaith.)

19 Agus thkinig mòi'au de na h-Iudliaich

chum Mhai'ta agus Mhuire, gu comhfimrt-

achd a thoirt doibh a thaobh am bràthar.

20 An sin an uair a chuala Marta gu'n robh

losa a' teachd, chaidh i 'n a chòdhail: acb

shuidh Muire 's an taigh.

21 An siu thuirt Marta ri losa, A

Thighearna, nam biodh tusa an so, cha-n

fhaigheadh mo bhràthair bàs.

22 Ach tha fhios agam auis fhéin,ge b'e air »

bith nithean a dh'iarras tu air Dia gu'n toir

Dia dhuit iad.

23 thuirt Iosa rithe, Eiridh do bhràth-

air a ràs.

24 Thubhaii't Marta ris, Tha fhios agam

gu'u éirich e a rìs 's an aiseirigh air an là

dheireannach.

25 thuirt Iosa rithe, Is mise an ais-

eirigh, agus a' bheatha: an ti a chreideas

aunam-sa, ged gheibheadh e bàs, bithidh e

beò:

26 Agus ge b'e neach a tha beò, agus a' i

creidsinn auuam-sa, cha-n fhaigh e bàs am

feasd. Am bheil thu 'creidsinn so ?

27 thuirt i ris, Tha, a Thighearna: tha

mi 'creidsiun gur tusa Criosd, Mac Dhé, a

bha gu teachd chum an t-saoghail.

28 Agus air dhi na nitheau so a ràdh,

dh'fhalbh i, agus ghairm i a piuthar Muire "

'an uaignidheas, ag ràdh, Thàinig am

Maighstir, agus tha e ga d' ghairm.

29 'N uair a chual ise sin, dh'éirich i gu

grad, agus thàinig 1 da ioiàu&aidh.EOIX, XII.30 A nis cba robh Iosa fathast air teachd

do'u bhaile, ach bha e anns an àite 's an do

choiuuich Marta e.

31 An siu na h-Iudhaich a bha maille rithe

s an taigh, agus a' toirt comhflmrtachd dhi,

'u uair a chuuuaic iad Muire gu'u d'éirich i

gii grad, agus gu'u deachaidh i mach, leau

iad i, ag ràdh, Tha i 'dol chum na h-uaighe,

a chaoiueadh an sin.

32 An sin an uair a thàinig Muire do'n àite

's an robli losa, agus a chunnaic i e, thuit 1

aig a cliosaibh, ag ràdh ris, A Thighearna,

nam bitheadh tusa an so, cha-n fliaigheadh

nio bhràthair bàs.

33 Uiuie siu an uair a chunuaic Iosa i a'

gul, agus na h-Iudhaich a thàinig maille

rithe a' gul mar an ceudna, rinn e osna 'n a

spiorad, agus clmir se e fhéin fo àmhghar.

34 Agus thuirt e, C ait an do chuir sibh

eà thuirt iad ris, A Thighearua, thig

agus faic.

35 Ghuil losa.

36 An sin thuirt na h-Iudhaich, Feuch

ciounus a ghi-àdhaich se e !

37 Agus thuirt cuid diubh,Xach feud-

adh an duine so a dh'ihosgail siiilean an

doill, a thoirt fainear nach faigheadh eadhon

am fear so bàs ?

3S Uime sin thàinig losa, ag osnaich a rìs

aun fhéin, chum na h-uaighe. Agus b'uaimh

i, agus bha clach air a cur oirre.

39 thuirt losa, Togaibh a' chlach.

Thubhairt Marta,piuthar an duiuemhairbh,

ris, A Thighearua, tha nis droch bholadn

dheth; oir is e so an ceathramh là.

4u thuirt Iosa ritiie, Xach dubhairt

nii riut, Ma chreideas tu, gu'm faic thu glòir

Dhé?

41 An sin thog iad a' chlach (ò'n àit anns

au robh an duine marbh air a chur.) Agus

tliog Iosa suas a shùilean, agus thuirt e,

Athair, tha mi 'toirt buidheachais duit gu'n

d eisd thu rium.

42 Agus bha fhios agam gu bheil thu ag '

éisdeachd rium a ghuàth: ach thuirt mi |

e air sou an t-sluaigh a tha 'n an seasamh '

mu m' thimchioll, chum gu'n creid iad gu'n

do chuir thusa uait mi.

43 Agus an uair a labhair e na nithean so,

ghlaodh e le guth mòr, A Lasaruis, thig a

mach.

44 Agus thàinig esan a bha marbh amach,

agus a chosan agus a làmhan ceangailte leis

an eudach-mhairbh: agus bha 'aghaidh

ceangailte mu'n cuairt le neapaicin. Thubh-

airt Iosa riu, Fuasglaibh e, agus leigibh

leis imeachd.

45 An siu chreid mòran de na h-Iudhaich

ann, a thàinig chum Mhuire, agus a chuun-

aic na nithean a rinn losa.

46 Ach dhfhalbh cuid diubh chum nam

Phairiseach, agus dh'iunis iad dhoibh na

nitheau a riun losa.

47 An sin chruiuuich na h-àrd-shagartan

107agus na Phairisich comhairle, agus thubh-

airt iad, Ciod a tha sinn a' deanamh à oir

tha an diiine so 'deanamh mòrain mhàor-

bhuilean.

4S Ma leigeas sinn leis air an dòigh so,

creididh na h-uile dhaoiue anu; agus thig

na Ròmanaich, agus sgriosaidh iad ar n-àit,

agus ar cinneach.

49 An sin thuirt fear àraidh dhiubh rf'

am b'aimn Caiaphas, air dha bhi 'n a àrd-

shagai-t air a' bhliadhna sin, riu, Cha-n

aithne dhuibh ni sam bith^

50 Xi mò 'tha sibh a' toirt fainear gur

iomchuidh dhuinne gu'm faigheadh aon

duine bàs air son an t-sluaigh, agus nach

bitheadh an cinueach uile air a sgrios.

51 Ach cha b'ann uaith fhéin alabhair e so:

ach air dha bhi 'n a àrd-shagart air a'

bhliadhna sin, rinn e faidheadaireachd gu'm

faigheadh Iosa bàs air sou a' chinnich sin;

52 Agus cha-n ann air sou a' chinnich sin

a mhàin, ach a chum mar an ceudna gu'n

cruinnicheadh e an ceaun a chéile 'n an aon

clann Dhé a bha air an sgapadh.

53 Uime sin o'u là sin a mach, chuir iad an

comhairle r'a chéile chum esan a chur gu

bàs.

54 Air an adhbhar sin cha d'imich Iosa ni's

mò gu iollaiseach arù measg nan Iudhach;

ach chaidh e as a sin do dhàithaich làimh

ris an fhàsach, gu baile ris an abrar Eph-

raim, agus an siu ghabh e còmhnuidh maille

r'a dheisciobluibh.

55 Agus bha càisg nan Iudhach am fagus:

agus chaidh mòrau suas as an dùthaich do

Ierusalem roimh an chàisg, chum iad fhéin a

ghlanadli.

_ 56 An sin dh'iarr iad losa, agus labhair

iad r'a chéile 'n an seasamh 's an teampull,

Ciod bhur barail-sa à an e nach tig e chum

na féille à

57 A nis bha araon na h-àrd-shagartan,

agus na Phairisich air toirt àithne, nam

bitheadh fhios aig neach air bith c'àit an

robh e, gu'n innseadh se e, chum gu'n glac-

adh iad e.

Caibideil XII

I G!iabh_ Iosa leiihsgeul Mhuire air son gu'n

d'ung i a dwsan. 9 Thàiniy an sluagh 'n am

huidhnibh a dhJhaicinnLasaruis. 10 Ghabh

na h-àrd-shagartan cowhairle chum Lasarus

a mharhhadh. 12 Mharcaich Criosd gu leru-

salan. 23 Roimh-innis e a hhàs. 37 Tlta

na h-Iudliaich air an dalladh.

AX sin thàinig losa, sé làithean roimh

an chàisg, gu Betani, far an rohh

Lasarus a bha marbh, ueach a thog esan o

na mairbh.

2 Uime sin rinn iad suipeir dha an sin;

agus bha Marta a' frithealadh: ach bha

Lasarus 'n a aon diubh-sau a shuidh air

bord maille ris.

3 An sin ghabh Muire puud de olaidh spic-

naird ro luachmhoir, agus dh'ung i cosan

2FEOIN, XII.losa, agus thiormaich i a chosan le a folt: '

agus làonadh antaighle f àile càibhraiclh na

h'olaidh.

4 An sin thuirt aon d'a dheisciobhxibh,

ludas Iscariot, àimc Shimoin, a bha gu esan \

a bhrath,

5 carson nach do reiceadh an oladh so;

air son tri cheud peghiun, agus nach d'thug- ,

adh do na bochdaibh e ] j

6 Thubliairt e so, cha b'ann a chionn gii'n

robh suim aige do na boehdaibh; ach a

chionn gu'ra bu ghaduiclie e, agus gu'u {

robh an sporan aige, agus gu'n do ghiàilaiu

e na nithean a chuireadh aun.

7 an siu thuirt losa, Leig leatha: fa

chomhair la m' adhlaic ghléidh i so.

S Oir tha na boclidan a ghnkth agaibh

maille ribh, ach cha-neil mise agaibh a

ghuàth. I

9 Agus bha fiiios aig sluagh mòr de na

a-Iudhaich gu'u robh e an sin: aguSi thàinig

iad, cha-n ann a mhàin air sou losa, ach a

chum gu'm faiceadh iad mar an ceudna

Lasarus, a thog esan o na mairbh.

10 Ach ghabh na h-àrd-shagartan comh-

airle, chum Lasarus mar an ceudna a

mharbhadh;

1 1 Do bhràgh air a shousan gu'n d'imich

mòran de na h-Iudhaich,agus gu'u do chreid

iad ann an losa.

12 Air an là màireach, air cluinntinn do

mhòr-shluagh a thcàinig chum na féille, gu n

robh Iosa a' teachd gu Ierusalem,

13 Ghlac iad geugau pailme, agus chaidh

iud a mach 'n a chòdhail, agus g-lilaodh iad,

liosanna, beannaichte gu robh rìgh Israeil

a tha "teachd ann an aium an Tighearna !

1-1 Agus air do Iosa asal òg fhaotainn,

shuidh e air; a réir mar tha e sgrìobhta,

15 NabitheadheagaIort,anigheanShioin:

feuch, tha do rìgh a' teachd, 'n a shuidhe

air loth asail.

16 Cha do thuig a dheisciobuil na nithean

so air tàis: ach an uair a ghlòraicheadh

losa, an sin chuimhnich iad gu'n robh na

hithean so sgrìobhta uime, agus gu'n d'rinn

iad na uitheau so ris.

17 Uime sin rinn an sluagh a bha maille

ris fàauuis, gu'n do ghairm e Lasarus as an

uaigh, agus gu'n do thog e o na mairbh e.

IS Air an adhbhar siu mar auceudua choinu-

ich an sluagh e, a chionn gu'u cual iad gu'n

d'rinn e am uiàorbhuil so.

19 thuirt na Phairisich uime sin eat-

orra fhéin, Am faic sibh nach 'eil sibh a'

buadhachadh 'bheag sam bith ? feuch, tha'n

saoghal air dol 'n a dhéigh.

20 Agus bha Greugaich àraidh am measg

na muinntir a chaidh suas chum aoradh a

dheanamh aig an fhéill:

21 Air an adhbhar sin thàinig iadsan gu

Philip, a bha o Bhetsaida Ghalile, agus

dh'iarr iad air, ag ràdh, A thighearna, bu

mhiaun leinn Iosa fhaicinu

lOS22 Thàinig Philip agus dh'innis e do Aind-

reas; agus a rìs dh'innis Aindreas agus

Philip do losa.

23 Agus fhreagair Iosa iad, ag ràdh,

Thàinig an uair, chum gu'm bitheadh Mac

an duine air a ghlòrachadh.

24 Gu deimhiu deimhin tha mi ag ràdh

ribh, Mur faigh an gràiuue cruithneachd a

thuiteas auus an talamh bàs, fauaidh e 'n a

aonar: ach ma gheibh e bàs, bheir e toradh

mòr uaith.

25 Esan a ghràdhaicheas 'anam, caillidh

se e; agus esan a dh'fhuathaicheas 'anam

anns an t-saoghal so, gleidhidh se e chum

na beatha maireannaich.

26 Ma ni neach air bith seirbhis dhomh-

sa, leanadh e mi; agus ge b'e àite 's am bi

mise, an sin bithidh mo sheirbhiseach mar

an ceudna: ma ni ueach seirbhis dhomh-sa

bheir m'Athair urram dha.

27 A nis tha m'anam fo àmhghar; agus

ciod a their mi à Athair, saor mi o'n uair so:

ach is ann air a shou so a thàinig mi chum

na h-uaire so.

28 Athair, glòraich d'ainra. An sin thàinig

guth o uéarah, ag ràdh, Ghlòraich rai araon

e, agus glòraichidh rai ràs e.

29 Uinie sin thuirt an sluagh a sheas

a làthair, agus a chuala so, Gu'u robh tàir-

neanach ann: thuirt cuid eile, Labhair

aiugeal ris.

30 Fhreagair Iosa agus thuirt e, Cha-n

anu air rao shon-sa thàinig an guth so, ach

air bhur son-sa.

31 A nis tha breitheanas an t-saoghail so

ann: a nis tilgear uachdaran an t-saoghail

so raach.

32 Agus raise, ma thogar suas o'n talamh

mi, tairngidh mi na h-uile dhaoine a m'

ionnsuidh.

33 (Ach thuirt e so, a' ciallachadh ciod

a' ghné bàis a gheibheadh e.)

34 Ehreagair an sluagh e, Chuala siuneas

an lagh, gu'ra fan Criosd gu sàorruidh: a^'us

ciouuus a tha thusa ag ràdh, Gur éigin

do Mhac an duine bhi air a thogail suas?

cò e Mac so an duine ?

35 an siu thuirt lo^a riu, Fathast ré

tarauill bhig tha'n solus mailleribh: gluais-

ibh am feadh 's a tha an solus agaibh, chum

nach beir an dorchadus oirbh: oir an ti a

tha ag imeaclid 's an dorchadas, cha-n

aithne dha c'àit am bheil e 'dol.

36 Am feadh as a tha 'n solus agaibh

creidibh 's an t-solus, chum gu'm bi sibh

'u 'ur cloinn do'n t-solus. Labhair Iosa na

uitheau so, agus dh'fhalbh e, agus dhfhol-

: aich se e fhéin uatha.

1 37 Ach ged 'riun e a choimhlion so de

mhàorbhuilibh 'n an làthair, cha do chreid

jiadann:

. 38 Chum gumbitheadh briathran an fliàidh

I Esaiais air an coimlilionadh, a thuirt e,

1 A Thighearna, cò a chreid ar n-aithvis-ue 1EOIN, XIII.

cò dha a dh'fhoillsiclieadh gairdean ludais Iscarioit, mhic Shimoin,agus

an Tigliearua?

39 Air an adhbhar so cha robh e'u comasblirath,)

3 Air aithneachadh do Iosa gu'n d'thug an

doibh creidsinn, do bhràgh gu'n dubhairt ^ t-Athair na h-uile nithean'nalàmhan,agus

Esaias a ris, ! gur ann o Dhia a thàijiig e, agus gur ann a

40 Dhall e an sàiilean, agus chruaidhich e dli'iounsuidh Dhé a bha e 'dol;

an cridhe, chum nach faiceadh iad le'u sùil- 1 4 DU'éirich e o 'shuipeir, agus chuir eibh, agus nach tuigeadh iad le'u cridhe,

agus nach piileadh iad, agus gu'u slàuuich-

iun iad.

41 Thubliairt Esaias na uithean so, 'n uair

a cliunnaic e a ghlòir-san, agus a labhair e

uime.

42 Gidheadh chreid mòran de na h-Uachd-

aranaibh fhéin auu: ach air son uam Phair-

iseach cha d'aidich iad e, air eagal gu'u

cuirteadh mach as an t-sionagog iad.

43 Oir b'anusa leo glòir dhaoine na glòir

Dhé.

44 Agus ghlaodh losa, agus thuirt e,

Au ti a tha 'creidsiuu annam-sa, cha-u ann

annam-sa tha e 'creidsiuu, ach auns an ti a

chuir uaith mi.

45 Agus an ti a tha ga m' fhaicinu-sa, tha

e 'faiciuu an ti a chuir uaith mi.

46 Thàinig mi a'ui' sholus clmm aut-saogh-

ail, chum ge b'e 'chreideas annam, nach

fauadh e ann an dorchadas.

47 Agus ma cliluinneas neach air bith mo

bhriathrau-sa, agus nach creid e, cha-u'eil

mise 'g a dhàteadh: oir cha d'thàinig mi a

dliàteadh an t-saoghail, ach a shaoradh an

t-saoghail.

48 an ti a tha 'cur càiil rium-sa, agus nach

'eil a' gabhail ri m' bhriathraibh, tha aige

neach a bheir breth air: am focal a labhair

mi. bheir e sin breth air's anlà dheireann-

ach.

49 Oir cha do labhair mi uam fhéin; ach

au t-Athair a chuir uaith mi, thug e àithne

dhomh, ciod a theirinn, agus ciod a labh-

rainn.

50 Agus tha fhios agam gTir beatha mhair-

eauuach 'àithue-san: air an adhbhar siu na

nithean a tha mi a' labhairt, mar thuirt

an t-Athair rium, mar sin tha mi a' labh-

airt.

Caibideil XIII

1 Nàgh Criosd cosan nan deisciobul, 13 dh'earal

aich eorra''bhi iriosalagusse.irceil; 18 dh'inn-

is e roimh-laimh, agus dhfhoillsich e do Eoin

le comharadh, gu'm 6'e ludas a hhrathadh e;

31 thug e àithne dhoibh iad a ghràclhachadh a

chéile; 36 agus roimh-iàinis e do Pheadar gu'n

robh e gu esan àicheadh.

ANIS roimh fhéill na càisge, air do

losa fios a bhi aige gu'n robh 'uair

air teachd, auns an rachadh e as an t-saogh-

al so chum an Athar, air dha a mhuinntir

féin a bha anns an t-saoghal a ghràdhach-

adh, ghràdhaich e gus a'chràch iad.

2 Agus an uair a bha 'n t-suipeir thairis,

(air do'n diabhul a nis a chur 'an cridhe

109dheth 'fhalluiuu, agus ghlac e làmh-anart,

] agus cheangail e uinie e.

I 5 'N a dhéigh sin, thaom e uisge ann an

soitheach-ionnlaid, agus thòisich e air cosan

' uan deisciobul ionnlad, agus an tiormach-

adh leis an làmh-anart a bha ceaugailte

uime.

I 6 an siu thàinig e gu Simou Peadar: agus

thubhairt esan ris, A Thighearu', am bheil

thusa ag iouulad mo chosan-sa ?

7 Fhreagair Iosa agus thuirt e ris, an

ni so a tha uii 'deanamh clia-n aithne

dhuitse a uis; ach bithidh fios agad air an

déigh so.

8 thuirt Peadar ris, Cha nigh thu mo

chosan-sa gu bràth. Fhreagair Iosa e, Mur

nigh mi thu, cha-u'eil cuid agad maille

rium.

9 thuirt Simou Peadar ris, A Thigh-

earna, cha-u iad mo chosan a mhàin, ach

mar an ceudna mo làmlian agus mo cheann.

10 thuirt Iosa ris, an ti a tha air

ionnlad, cha-n'eil feuui aige ach a chosan

ionnlad, ach tha e gu h-iomlan glan: agus

tha sibhse glan, ach cha-u'eil sibh mÃŒGglan.

1 1 Oir bha fhios aige cò a bhrathadh e;

uime sin thuirt e, Cha-n'eil sibh uile

glan.

12 An siu, an deigh dha an cosan ionnlad,

agus 'fhalluiun a ghabhail d'a ionnsuidh,

shuidh e a ràs, agus thuirt e riu, Am

bheil fhios agaibh ciod a riun mi dhuibh ?

13 Tha sibh a' gairm Maighistir, agus taigh-

earu dhiom-sa: agus tha sibh ag ràdh gu

maith; oir is mi sin.

14 Uime sin ma dh'ionulaid mise, bhur

Tighearn agus bhur Maighstir, bhur cosan-

sa, is còir dhuibh-sa mar an ceudua cosan a

chéile ionulad.

15 Oir thug mi eisempleir dhuibh, chuui

mar a rinn mise dhuibh, gu'n deauadh

sibhse mar an ceudna.

16 Gu deimhiu deimhiu tha mi ag ràdh

ribh, Cha mhò an t-òglach na 'mhaighstir,

agus cha mhò an teachdair na 'n ti a chuir

uaith e.

17 Ma's aithne dhuibh na nithean so, is

beaunaichte sibh ma ni sibh iad.

18 Cha-u'eil mi 'labhairt oirbh uile: is

aithne dhomh cò a thagh mi: ach is éigin

an sgriobtuir a choimhhonadh, an ti a tha

'g itheadh araiu maille rimn, thog e a shàil

a"m' aghaidh.

19 A nis tha mi ag ràdh so ribh mu'ntig

e gu cràch, chum, 'n uair a tharlas e, gu'u

creid sibh gur mise e.

20 Gu deimhiu deimhiu tha mi ag ràdhEOIN

ribli, an ti a ghabhas ri iieach sam bith a

chuireas mise uam, gabhaidh e rium-sa;

agus an ti a ghabhas rium-sa, gabhaidh e

ris an ti a chuir uaith mi.

21 Air do Iosa na uitheau so 'ràdh, bha e

fo thrioblaid 'n a spiorad, agus rinn e

fianuis, agus thuirt e, Gu deimhm

deimhiu tha mi ag ràdh ribh, gu'm brath

aon agaibh mise.

22 An siu dh'amhairc na deisciobuil air a

chéile, fo amharus co uime a hUjhair e.

23 A nis bha aon d'a dheisciobluibh, 'n a

luidhe 'an uchd losa, neach a b'ionmhuiuu

le losa.

24 Air an adhbhar sin sméid Simon Peadar

airsan, gu'm feòraicheadh e co uime a labh-

air e.

25 An sin air dh^san aomadh ri uchd losa,

thubliairt e ris, A Thighearna cò e à

26 Fhreagair losa, Is e an ti sin e, d'an

toir mise an greim, an déigh dhomh a

thumadh. Agus an uair a thum e an greim,

thug se e do ludas Iscariot, mac Shimoin.

27 Agus an sin an déigh a' ghreama,

chaidh Sàtan a steach ann-sau. An sin

thubliairt Iosa ris, An ui a tha thu a' dean-

amh, dean gu grad e.

28 A nis cha do thuig aon diubh-san a

bha 'n an suidhe air a' bhord carson a

thubhairt e so ris.

29 Oir shaoil cuid diubh, a chioun gu'n

robh an sporan aig ludas, gu'n dubliairt

losa ris, Ceanuaich na ti ithean a tha dli'uir-

easbhuidh oirnn chum na féille; no gu'n

tugadh e ni-éigin do na bochdaibh.

30 An sin an déigh dhàsan an greim a

ghabhail, chaidh e machair ball; agus bhan

oidhche auu.

31 Uime siu, 'n uair a chaidh esan a mach,

thubhairt losa, A nis tha Mac an duine air

a ghlòrachadh, agus tha Dia air a ghlòrach-

adli ann.

32 Ma tha Dia air a gldòrachadh ann, glòr-

aichidh Dia esan mar an ceudnaTighearnfhéin,

agus air ball glòraichidh se e.

33 A chlann bheag, fathast ùine bheag tha

mise maille ribh. larraidh sibh mi: agus

mar a thuirt mi ris na h-Iudhaich, Do'n

àite d'an téid mise, cha-n'eil e 'n comas

duibhse teachd; mar sin tha mi ag ràdli

ribhse nis.

34 Aithiie nuadh tha mi 'toirt dhuibh,

Gu'n gràdhaich sibh achéile; maraghràdh- ]

aich mise sibhse, gu'n gràdhaich sibh fhéin 1

a chéile mar an ceudna. [

35 Le so aithnichidhnah-uile dhaoinegur |

sibh mo dheisciobuil-sa, ma bhios gràdh

agaibh fhéin d'a chéile.

36 thuirt Simou Peadar ris, A Thigh-

carna, c'àit an téid thu \ Fhreagair Iosa e,

Do'n àite d'an téid mise, cha-n urrainu thusa j

nis mo leantuiun; gidheadh leauaidh tu mi j

'n a dhéigh so.

37 thuirt Peadar ris, a Thighearna, '

110XIV.

c'ar son nach un-ainu mi do leautuinn a nàs

Leigidh mi sìos m'anam air do shon.

38 Fhreagair Iosa e, An leig thu d'auam

sàos air mo shonsal Gu deimhiu deimhin

tha mi ag ràdh riut, Nach goir an coileach,

gus an àicheadh thu mi tri uaireau.

Caibideil XIV

1 Tàiug Criosd comhfhurtachd da dheisciob-

luibh le dòchas fhlaitlteanais: 6 dh'innise gur

e /éin an t-slighe, an fkàrinn, agus a' hheatha,

agus gur aon e fhéin agus an t-A thair: 13

thug e fios doibh gu'm bi an urnuiyhean 'n a

ainm-san éifeachdadi. 16 Gheall e an spiorad

naomh dhoibh.

NA bitheadh bhur cridhe fo thrioblaid:

tha sibh a' creidsinn ann an Dia,

creidibh annam-sa mar an ceudna.

2 Ann antaighm'Athar-sa tha iomadh

àite-còmhnuidli: mur bitheadh e mar stn,

dh'inusinn-sa dhuibh. Tha mi 'dol a dh'ull-

uchadh àite dhuibh.

3 Agus ma théid mi agus gu'n ulluich mi

àite dhuibh, thig mi ràs, agus gabhaidh mi

sibh a m' ionnsuidh fhéin; chumfar am bheil

mise, gu'm bi sibhse mar an ceudna.

4 Agus is aithne dhuibh c'àit am bheil mi

'dol, agus is aithne dhuibh an t-slighe.

5 thuirt Tomas ris, A Thighearna,

cha-n'eil fhios againn c'àit am bheil thu

'dol; agus cionuus a dh'fheudas eòlas na

slighe 'bhi againn ?

6 thuirt Iosa ris, Is mise an t-slighe,

agus an fhàriun, agus a' bheatha: cha tig

aou neach chum an Athar ach tromham-sa.

7 Nam b'aithne dhuibh mise, b'aithue

dhuibh m'Athair mar an ceudna: agus à

so suas is aithne dhuibh e, agus chuunaic

sibh e.

8 thuirt Philip ris, A Thighearna

foillsich an t-Athair dhuinne, agus is leoir

leinn e.

9 thuirt Iosa ris, Am bheil mise ùine

co fhada maille ribh, agus nach aithne dhuit

fathast mi, Philip? an ti a cliunnaic mise,

chunnaic e 'n t-Athair; agus ciomuis a

tha thu ag ràdh, FoiIIsich an t-Athair

dhuinu à

10 Nach 'eil tlui 'creidsinu gu bheil mise

anns an Athair, agus an t-Athair annam-sa?

na briathrau a tha mi 'labhairt ribh, cha-n

anu uam fhéin a tha mi 'g an labhairt: ach

an t-Athair, a tha 'gabhail còmhnuidh

annam-sa, tha esan a' deauamh nan oibre.

11 Creidibh mise gu bheiàim anns an Atli-

air, agus an t-Athair annam-sa; no, creid-

ibh mi air son nan oibre fhéin.

12 Gu deimhin deimhiu tha mi ag ràdh

ribh, An ti a chreideas annam-sa, na h-oibre

a tha mise a' deauamh, ni esan mar an

ceudna; agus ni e oibre a's mò na iad so, do

bhràgh gu bheil mise 'dol chum m'Athar.

13 Agus ge b'e ni a dh'iarras sibh a'ra'

ainm-sa, ni mise sin: chum gu'm bi an t-A th-

air air a ghlòrachadh anns a' Mhac.EOIX, XV.

1* Ma dh'iarras sibh ui air bith a m' ainm- 1 31 Ach a chum gu'm bi fios aig aii t-saoghalsa, ui mise e.

15 Ma's toigh leibh mise, coimhidibh

m'àitlieantan:

16 Agus guidhidh mise an t-Athair, agus

bheir e dhuibh Comhfhurtair eile, chum

gu'm fan e maille ribh gu bràth;

17 Spiorad na fàrinn; neach nachurrainn

an saoghal a ghabhail, do bhràgh nach 'eil

e 'g a fhaicinn, agus nach aithne dha e: ach

is aithne dhuibhse e, oir tha e 'fantuinn

maille ribh, agus bithidh e annaibh.

IS Cha-n fliàg mi sibh 'n 'ur dàUeachdain;

thig mi do 'ur u-ionusuidh.

19 TamuU beag fathast, agus cha-n fhaic

an saoghal mi tuilleadh; ach chi sibhse mi:

dobhràgh gu bheil mise beò, bithidh sibhse

beò mar an ceudna.

20 Auns an là sin bithidh fios agaibh gu

hheil mise ann am Athair, agus sibhse

annam-sa, ag'us mise annaibh-sa.

21 An ti aig am biieil maitheantan-sa,

agus a tha 'g an coimhead, is esan aig am

bheil gràdh dhomh-sa: agus an ti aig am

bheil gràdh dhomh-sa, gràdliaichear le ui'

Athair e, agus gràdhaichidh mise e, agus

foillsichidh mi mi fhéin da.

22 Thubhaii-t ludas, (cha-n e Iscariot,) ris,

A Thighearna, carson a dh'fhoillsicheas tu

thu fhéin dhuinne, agus nach dean thu sin

do'n t-saoghal à

23 Fhreagair Iosa agus thuirt e ris,

Ma ghràdhaicheas neach mise, coimhididh

e m' fhocal: agus gràdhaichidh m'Athair

esan, agus thig sinn d'a ionn.suidh, agus ni

sinn còmhnuidh maille ris.

24 An ti nachgràdhaich mise,cliachoimhid

e mo bhriathran; agus am focal a tha sibh

a' cluinntiun, cha leam-sa e, ach leis an Ath-

air a chuir uaith mi.

25 Jva nithean so labhair mi ribh, air

dhonih bhi "m' chòmhuuidh maille ribh:

26 Ach an Comhfhurtair, an Spiorad

naomh, a chuireas an t-Athair uaith a'm'

ainm-sa, teagaisgidh esan dhuibJi na h-uile

nithean, agus cuiridh e'n cuimhne dhuibh

na h-uile nithean a labhair mise ribh.

27 Tha mi 'fàgail sàthe agaibh, mo shàth-

sa a tha mi 'toirt duibh: cha-n ann mar a

bheir an saoghal, a tha mise 'toirt duibh.

Na bitheadh bhur cridhe fo thrioblaid,

agus na bitheadh eagal air.

28 Chuala sibh mar thuirt mi ribh, Tha

irii 'falbh, agus thig mi rkdo'ur n-ionnsuidh.

Nani bitheadh gràdh agaibh dhomh-sa,

bhitheadh aoibhneas oirbh, a chionn gu'n

dubhairt mi, Tha mi 'dol chum an Athar:

oir is mò m'Athair na mise.

29 Agus a nis dh'inuis mi dhuibh so roimh

dha teachd gu cràch, chum, 'n uair a thig e

gu cràch, gu'n creideadh sibh.

30 A so suas cha labhair mi mòran ribh:

oir tha uachdaran an t-saoghail so a' teachd,

agus cha-n'eil ui air bith aige anuam-sa.

111I gur ionmhuiuu leam an t-Athair; agusmar

a thug an t-Athair àithne dhomh, mar sin

tha mi a' deauaudi. Eiribh, rachamaid à so.

Caibideil XV

1 An sdlas a tha aig deiscioUuihh Chriosd; 9

an gràdh agus an coimhcheangal a tha eadar

iad agus esan. 18 Comàifàiurtachd fo fhuath

agus gheur-leanmhuinn an t-saoghail so. 26

Dreudid an Sjnoraid imoimli, agus nan

abstol.

IS uiise an fhàouain fhàor, agus is e

m'Athair an treabhaiche.

2 Gach uile gheug anuam-sa nach 'eil a'

giàdan toraidh, bheir e air falbh; agus gach

uile gheug a tha 'tabhairt toraidh, glanaidh

e i, chum gu'n giùlain i tuilleadh toraidh.

3 A nis tha sibhse glan tre an fhocal a

labhair mi ribh.

4 Fauaibh aunam-sa, agus mise anuaibh

sa. Mar nach urrainn a' gheug toradh a

thoirt uaipe fhéin, mur fau i 's an fhàonain,

cha mhò is urrainn sibhse, mur fan sibh

auuam-sa.

5 Is mise an fliàouain, sibhse na geugau: an

ti a dh'fhanas annam-sa, agus mise annsan,

bheir esan mòr-thoradh uaith; oir as m'eug-

mhais-sa cha-n urrainn sibh aon ni a dhean-

amh.

6 Mur fan neach auuam-sa, tha e air a

thilgeadh a mach mar ghéig, agus air cràoià-

adh; agus tiouailidh daoine iad, agustilgidh

iad 's an teiue iad, agus loisgear iad.

7 Ma dh'fhanas sibh anuam-sa, agus ma

dh'thauas m"fhocail-sa annaibh sa, iarraidh

sibh gach ui a's àill leibh, agus nàthear

dhuibh e.

8 An so tha m' Athair-sa air a ghlòrach-

adh, gu'n toir sibhse mòr-thoradh uaibh;

agusbithidhsibh'n'ur deisciobuil dliomh-sa.

9 Mar a ghràdhaich an t-Athairmise,mar

sin ghràdhaich uiise sibhse: fauaibh ann am

ghràdh-sa.

10 Ma choimhideas sibh m'àitheantan,

fanaidh sibhTighearnam ghràdh; mar a

choimhid mise àitheautau m'Athar, agus a

tha mi a' fantuiun 'n a ghràdh.

11 Na nitliean so labhair mi ribh, clmm

gu'm fanadh mo ghairdeachas anuaibh, agus

gu'm bitheadh bhur gairdeachas-sa làu.

12 Is i so m'àithue-sa, gu'n gràdhaich

siMise a chéile, mar a ghràdhaich mise

sibhse.

13 Gràdh a's mò na so cha-n'eil aig ueach

air bith, gu'u leigeadh duine 'auam sìos air

son a chairdeau.

14 Is sibhse mo chairdean-sa, ma ni sibh

gach ni a tha mi ag àithueadh dhuibh.

15 A so suas cha ghairm mi seirbhisich

dhibh; oir cha-n aithne do'n t-seirbhiseach

ciod a tha a Thighearn a' deanamh: ach

ghairm mi càirdean dhibh; oir na h-uile

uithean a chuala mi o m'Athair, thug mi fios

duibhse orra.EOIN, XVI. X16 Cha sibhse a thagh mise, ach is mise a

thagh sibhse, agus dh'orduich mi sibh, chum

S^'n rachadh sibh, agus gu'n tugadh sibh a

mach toradh, agus gu maireadh bhur tor-

adh: chum ge b'e ni a dh'iarras sibh air an

Atliair ann am ainm-sa, gu'n toir e dhuibh e.

17 Tha mi 'g àithncadh nan nithean so

dhuibh, clmm gu'n gràidhaich sibh a clieile.

1 8 Ma tha an saoghal 'g 'ur fuathachadh,

tha fiiios agaibh gu'n d'fhuathaich e niise

roimhibh.

19 Nam b'ann de'n t-saoghal sibh, ghràdh-

aicheadh an saoghal a cliuid fhéin: ach do

bhràgh nach ann de'n t-saoghal sibh, ach

gu'n do thagh mise sibh as an t-saoghal,

uime sin tha fuath aig an t-saoglial duibh.

20 Cuimhnichibh am focal a thuirt mi

ribli, Cha-n'eil an seirbhiseach ni's mò na a

Thigliearn. Ma rinn iad geur-leanmhuinn

ormsa, ni iad geur-leanmhuinn oirbhse mar

an ceudna: ma choimhid iad m'fhocal-sa,

coimhididh iad hàmr focal-sa mar an ceudna.

21 Ach na nithean so uile ni iad oirbh air

Bon m'ainme-sa, do bhràgh nach aithne

dhoibh esan a chuir uaith mi.

22 Mur bithinn-sa air teachd, agus air

labhairt riu, cha bhitheadh peacadh aca:

a^h a nis cha-n'eil leitlisgeul am peacaidh

aca.

23 An ti aig am bheil fuath dhomh-sa, tha

fuath aige do m'Athair mar an ceudna.

24 Mur bithinn-sa air deanamh nan oibre

'n am measg nacli d'rinu aon neach eile, cha

bhitheadh peacadh aca: acli a nis chunnaic

siad iad, agus dh'fhuathaich iad araon mise

agus m'Athair.

2.5 Ach rinneadh so chum gu'n coimliliont-

adh am focal a tha sgrìobhta 'n an lagh fhéin,

Dh'fhuathaich iad mi gun aobhar.

26 Ach an uair a thig an Couihfhurtair,

a chuireas mise do'urn-ionnsuidho'n Athair,

Spiorad na f àrinn, a tha 'teachd a mach o'n

Athair, ni esan fianuis mu m' thimchioll-.sa.

27 Agus ni sibhse fianuis mar an ceudna,

do bhràgh gu bbeil sibh maille rium o thàis.

Air ais dhan SOISGEUL A REIE EOIN

Caibideil XVI

\ Thug Criosd comhfhurtachd d'a dheisciobluàhh

an aghaidh triohlaid le gealladh an Spioraid

naoimh, agus 'aiseirigh fhéin a.gus a dliol siias

air néamh; 23 thug e cinnte dhoihh gu^rn bi na

h-urnuighean a nithear '« o ainm-san taitneach

d'a Atàiair; 33 tha sàth ann an Criosd, ach

anns an t-saoghal, trioblaid.

NA nithean so labhair mi ribh, chum

nach faigheadh sibh oilbheum.

2 Cuiridh iad asan t-sionagog sibh: seadh,

thig an uair, ge b'e neach a mliarbhas sibh,

gu'n saoil e gu bheil e 'deanamh seirbhis do

Dhia.

3 Agus ni iad na nithean so, do bhràgh

nach aithne dhoibh an t-Athair, no mise.

4 Ach dh'innis mi na nithean so dlmibh,

chum 'n uair a thig an t-àim, gu'n cuimhnich

sibh gu'n d'innis mi dliuibh iad. Ach cha

112dubliairt mi na nithean so ribh o tlms, do

bhràgh gu'n robh mi maille ribli.

5 Ach a nis tha mi 'dol chum an ti a chuir

uaith mi; agus cha-n'eil a h-aon agaibh-sa a'

feòraich dhiom, C'àit a bheil tlm 'dol l

6 Ach a chionn gu'n dubhairt mi nanithean

so ribh, làon dubh-bhròn bhur cridhe.

7 Gidheadh tha mi ag innseadh dhuibh

na fàrinn, Is buannachd dhuibh mise a

dli'fhalbh: oir mur falbh mi, cha tig an

Comhfhurtair do'urn-ionnsuidh-sa; ach ma

dh'fhalbhas mi, cuiridh mi esan do 'ur

n-ionnsuidh.

8 Agus an uair a thig esan, bheir e dearbh-

shoilleireachd do'n t-saoghal mu pheacadh,

agus mu fhàreautachd, agus mu bhreith-

eanas:

9 Mu pheacadh, do bhràgh nacli 'eil iad a'

creidsinn annam-sa;

10 Mu fhàreantachd, do bhiigh gu bheil

mi 'dol a dh'ionnsuidh m'Atliar, agus nach

faic sibh ni's mò mi;

11 ]\Iu blireitlieanas, a chionn gu bheil

uachdaran an t-saoghail so air a dhàteadh.

12 Tha mòran nithean agam fathast ri rkdh

ribli, acli cha-n urrainn sibh an giùlan an

tràth so.

13 Ach an uair a thig esan, Spiorad na

fàrinn, treòraichidh e sibh chum gach uile

fhàrinn: oir cha labhair e uaith fhéin: ach

Iiibhraidh e na h-uile nithean a chluinneas

e: agus foillsichidh e dhuibhse nithcan a tha

ri teachd.

14 Bheir esan glòir dhomh-sa: oir gheibh

e de m' chuid-sa, agus nochdaidh e dhuibh-

15 Na h-uile nithean a tha aig an Athair, is

leam-sa iad: airan aobharso thuirt mi,

gu'm faigh e de m' chuid-sa, agus nochdaidh

e dhuibhse e.

16 TamuII beag agus cha-n fliaic sibh mi:

agus a ràs, tamull beag agus chi sibh mi, do

bhràgh gu bheil mi 'dol chum an Athar.

1 7 An sin thuirt cuid d'a dheisciobluibh

eatorra fhéin, Ciod e so a tha e ag ràdh ruinn,

Tamull beagagus cha-n fhaic sibh mi: agus

a ràs, tamull beag agus chi sibh mi: agus,

Do bhràgh gu bheil mi 'dol chum an Athar?

18 Air an adhbhar sin thuirt iad, Ciod

e so a tha e ag ràdh, TamuII beag? Cha-n'eil

sinne a' tuigsinn ciod a tha e ag ràdh.

] 9 A nis dh'aithnich Iosa gu'n robh toil aca

fheòraich dheth, agus thuirt e riu, Am

bheil sibh a' fcòraich 'n 'ur measg fhéin mar

a thuirt mi, TamuU beag agus cha-n

fhaic sibh mi: agus a ràs, tamull beag agus

chi sibh mi à

20 Gu deimhin deimhin tha mi ag ràdh

ribh, gu'n dean sibhse gul agus caoidh, ach

ni an saoghal gairdeachas: agus bithidh

sibhse do-bhrònach, ach pillear bhur bròn

gu gairdeachas.

21 'N uair a bhitheas bean ri saothair-

chloinne, bithidh i fo dhoilgheas, chiouu guEOIN, XVII.bheil a h-uair air teachd: ach an uair a

b heireas i an leauabh, cha chuimhuich 1 a

b -àiuhghau ui's mò, tre aoibhneas gu'u

.l'rugadh duine chum an t-saoghail.

22 Agus tha nis uime sin doilgheas oirbh-

se: ach chi mise a rìs sibh, agus ni bhur

jridhe gairdeachas, agus bhur gairdeachas

cha bhuin neach air bith uaibh.

23 Agus air an là sin cha-u fiieòraich sibh

ni air bith dhiom-sa: Gu deimhin deimhin

tha mi ag ràdh ribh, Ge b'e nithean a

dh'iarras sibh air an Athair ann am ainm-sa,

gu'n toir e dhuibh iad.

24 Gus a so cha d'iarr sibh ni air bith ann

am ainm-sa: iarraibh, agus gheibh sibh,

chum gu'm bi bhur u-aoibhueas làn.

25 Na nitheau so labhair mi ribli ann am

briathraibh dorcha: ach thig an uair auns

nach labhair mi ui's mò ribli ann aiu briath-

raibh dorcha, acli innsidh mi gu soilleir

mu'n Athair dhuibh.

26 Anus an là sin iarraidh sibh a'm' ainm-

sa: agus cha-n'eil mi ag ràdh ribh, gu'u

guidh mi an t-Athair air bhur son:

2 , Oir is toigh leis an Athair téin sibh,

air son gu'n dthug sibh gTàdh dhomh-sa,

ag s gu'n do chreid sibh gur ann o Dhia a

thàinig mi.

2 8 Thàinig mi mach o'n Athair, agus tha

iui airteachd chum an t-saoghail: a ràs, tha

tui 'fàgail an t-saoghail, agus a' dol chum an

Athar.

29 Tlmbhairt a dheisciobuil ris, Feuch, a nis

tiia thu 'labhairt gu soilleir, aguscha-n'eil

thu labhairt cosamhlachd air bith.

;;ii A nis tha fhios againngur aithne dhuit

na h-uile nithean, agus nach feum thu duine

air bith a dh'fheòraich dhiot: air a shon

80 tha sinn a' creidsinn gur ann o Dhia a

tliàinig thu.

â– A Fhreagair Iosa iad, Am bheil sibh a

nis a' creidsinn?

;;2 Feuch, thig an t-àm, seadh, tha e cheana

air teachd, anns an sgapar o 'chéile sibh,

ga h aon g'a ionad fhéin, agus anns am fàg

sibh mise a'm' aonar: gidheadh cha-n'eil

mi&e a'm' aonar, oir tha an t-Athair maille

riu u.

33 Na nithean so labhair mi ribh, chum

gu' n bitheadh sàth agaibh annam-sa. Anns

an t-saoghal bithidh àmhghar agaibh: ach

bitl eadh deadh mhisueach agaibh, thug

mise buaidh air an t-saogl.al.

Caibideil XVII

1 TÃŒM Criosd a' deanamk urnuigh r'a Afhair

gu'n glòraicheadh se e, 6 gu'n coimhideadh e

'aostoil, 11 ann an aonachd, 17 agus anns an

fhàrinn; 20 gu'n (jlòraicheadh e iad, agus na

h-uile chreidmhick maille risféin air néamh.

IABHAIR Iosa na briathran so; agus

À thog 6 suas a shiiilean gunéamh,agus

tl ubhairt e, Athair, thàinig an uair; giòr-

aich do Mhac, chum gu'n glòraich do Mhac

thusa mar an ceudna:

1131 2 Chum mar a thug thu cumhachd dha air

gach feoil, na h-uile a thug thu dha, gu'n

tugadh esan dhoibh a' bheatha mhaii-eann-

, ach.

3 Agus is i so a' bheatha mhaireannach,

eòlas a bhi aca ortsa an t-aou Dia f àor, agus

air Iosa Criosd a chuir thu uait.

I 4 Ghlòraich mise thusa air thalamh:

chràochnaich mi 'n obair a thug thu dhomh

r'a dheanamh.

5 Agus a nis, Athair, glòraich thusa mise

maille riut fhéin, leis a' ghlòir a bha agam

maille riutmu'n robh an saoghal anu.

6 Dh'fhoillsich mise d'aium do na daoiuibh

a thug thu dhomh as an t-saoghal: bu leatsa

, iad, agus thug thu dJiomh-sa iad; agus

] choimhid iad d'fhocal.

1 7 A nis thuig iad gur ann uait a tha na

h-uile nithean, a thug thu dhomh-sa.

8 Oir thug mi dhoibh na briathran a thug

^ thusa dhomh; agus ghabh siad iad, agus

, thuig iad gu f àriuneach gur ann uait-sa

'thàinig mi, agus clireid iad gu'n do chuir

thu uait mi.

j 9 Air an sonsan tha mi 'guidhe: cha-n'eil

mi 'guidhe air sou an t-saoghail, ach air son

I na muinntir sin a thug thu dhomh, oir is

i leat-sa iad.

' 10 Agus Ì8 leatsa na h-uile nithean a's

leamsa, agus is leamsa na nithean a's leatsa;

agus tha mi air mo gblòrachadh annta.

j 1 1 Agus a nis cha-u'eil mise ui's mò anns

an t-saoghal, ach tha iadsan 's an t-saoghal,

agus tha mise a' teachd a d' ionnsuidh-sa.

Athair naoimh, coimhid iadsan tre d'ainm,

a thug thu dhomh-sa, chum gu'm bi iad

j 'n an aon, mar a tha sinne.

I 12 Am feadh 's a bha mise maille riu anns

au t-saoghal, choimhid mi iad tre d'ainm-

! sa: ghléidh mi a' mhuinntir a thug thu

^ dhomh, agus cha do chailleadh a h-aon

} diubh, ach mac an sgrios; chum gu'm bith-

eadh an sgriobtuir air a choimhlionadh.

1 3 Agus a nis tha mi 'teachd a d'ionusuidh-

sa; agus tha mi 'labhairt nan nithean so

anns an t-saoghal, chum gu'm bitheadh

mo ghairdeachas aca air a choimhlionadl'

^ annta.

14 Thug mi d'fliocal dhoibh; agus thug an

saoghal fuath dhoibh, air son nach ann de'n

t-saoghal iad, mar nach 'eil mise de'n

t-saoghal.

I 15 Cha-n'eil mi 'guidhe gu'n tugadh tu as

an t-saoghal iad, ach gu'n coimhideadh tu

1 o'n olc iad.

! 16 Cha-n'eil iadsan de'n t-saoghal, mar

nach 'eil mise de'n t-saoghal.

17 Xaomhaich iad troimh an fhàrinn: is e

d'fhocal-sa an fhàrinn.

18 Mar a chuir thusa mise chum an

t-saoghail, mar sin chuir mise iadsan chum

au t-saoghail.

19 Agus air an sonsan tha mise ga m'

naomhachadh fhéin, clumi gu'm bi iadsaaEOIN,

inar an ceudna aàr an naomhachadh troimh

an fhàrinn.

20 Agus cha-n'eil mi 'guidhe air an sonsan

a mhàin, ach mar an ceudna air son na

muinntir sin a chreideas anuam-sa troimli

am focal-san:

21 Chum gu'm bi iad uile 'n an aon; chum

mar a tha thusa, Athair, annam-sa, agus

mise anuad-sa, gu'm bi iadsan mar an

ceudna 'n an aon annainne; chum gu'n creid

an saoghal gu'n do chuir thusa uait mi.

22 Agus Thug mise dhoibh-san a' ghlòir a

thug thusa dhomh-sa chum gu'm bi iad 'n an

aon, mar tha sinne 'n ar n-aon;

23 Mise annta-san, agus thusa annam-sa,

chum gu n deauar coimhlionta iad ann an

aon; agus a chum gu'm bi fios aig an

t-saoghal gu'n do chuir thusa uait mi, agus

gu'n do ghràdhaich thu iadsau, mar a

ghràdhaich thu mise.

24 Athair, is àill leam an dream a thug

thu dhomh, gu'm bi iad maille rium, far am

blieil mi; chum gu'm faic iad mo ghlòir a

thug: thu dhomh: oir ghràdhaich thusa mi

mu'ndoleagadh bunaitean an domhain.

25 Athair chothromaich, cha b'aithne do'n

t-saoghal thusa; ach b'aithne dhomh-sa

thu, agus thuig iad so gu'n do chuir thusa

uait mi.

26 Agus dh'fhoillsich mise d'aium dhoibh,

agus foillsichidh mi <?, chum gu'm bi an

gràdh leis an do ghràdhaich thu mise,

annta-sau, agus niise annta.

Caibideil XVIII

1 Bhrath ludas losa. 6 Thuit na maoàr sios

air an talamh, 10 Ghearr Peadar duas

Mhaldmis dheth. 12 Ghlac na maoir losa.

agus thug iad gu Annas agus Caiaphas e. 15

Aidieadh Pheadair. 19 Chaidk Criosd a

dieasnadiadh an làthair Chaiaphais. 40

DKiarr na h-Iudhaidi Barabas.

'"VT UAIR a labhair Iosa na briathran

JLà so, chaidh e raaille r'a dheisciobluibh

thairis air sruth Chedroin, far an robh hos,

anns an deachaidh e fhéin agus a dheis-

ciobuil.

2 Agus b'aithne do ludas, a bhrath esan,

an t-àit: oir thàinig Iosa gu tric an sin

maille r'a dheisciobluibh.

3 An sin air do ludas buidheann agus

maoir fhaotainn o na h-àrd-shagartaibh

agus na Phairisich, thàinig e do'n àit sin le

leusaibh, agus lòchranaibh, agus armaibh.

4 Uime sin air do Iosa fios a bhi aige air na

h-ui'e nithibh a bha gu teachd air, chaidh e

mach, agus thuirt e viu, Cò a tha sibh

ag iarraidh à

5 Fhreagair iadsaiv e, Iosa o Nasaret.

Thubhairt Iosa riu, Is mise e. Agus sheas

mar an ceudna ludas. a bhrath esan, maille

riu.

6 An sin co luath 's a thuirt e riu, Is

mise e, chaidh iad air an ais, agus thuit iad

air an làr.

lUXVIII.

7 An sin dh'fheòraich e dhiubh a ràs, Cò

a tha sibh ag iarraidh à thuirt iadsan,

losa Nasaret.

8 Fhreagair losa, thuirt mi ribh giu*

mise e. Uime sin ma's mise 'tha sibh ag

iarraidh, leigibh leo sin falbh:

9 Chum gu'n coimhliontadh am focal a

labhair e, An dream a thug thu dhomh,

cha do chaill mi aon diubh.

10 An sin air do Shimou Peadar claidh-

eamh a bhi aige, tharruing se e, agus bhuail

e òglach an àrd-shagairt, agus ghearr e a'

chluas dheas deth. Agus b'e ainm an

òglaich Malchus.

11 An sin thuirt Iosa ri Peadar, Cuir

do chlaidheamh 's an truaill: an cupan a

thug m' Athair dhomh-sa, nach òl mi e ?

12 An sin rug a' bhuidheann, agus an

ceannard, agus niaoir nan Iudhach air losa,

agus cheangail iad e,

13 x\gus thug iad leo e air tàis gu Annas;

(oir b'esan athair-céile Chaiaphais, a bha

'n a àrd-shagart air a' bhliadhna sin.)

14 A nis b'e Caiaphas a thug comhairle

do na h-Iudhaich, gu'm b'iomchuidh gu'm

fiiigheadh aon duine bàs air son ant-sluaigh.

15 Agus lean Sinion Peadar agus deiscio-

bul eile losa. B'aithue do'n àrd-shagart

an deisciobul sin, agus chaidh e steacli

maille ri Iosa do chùirt an àrd-shagairt.

1 6 Ach sheas Peadar aig an dorus an letli

muigh. Uime sin chaidh an deisciobul sin

eile a b'aithne do'n àrd-shagart a mach,

agus labhair e ris a' bhan-dorsair, agus thug

e Peadar a steach.

17 An sin thuirt a' bhanoglach a bha

'gleidheadh an doruis i-i Peadar, Nach ann

de dheisciobluibh an duine so thusa mar

au ceudna? thuirt esan, Cha-n ann.

18 Agus bha na seirbhisich agus namaoir

'n an seasamh, air dhoibh teine guail achur

suas, oir bha'm fuachd ann, agus bha iad

'g an garadh fhéin: agus bha Peadar 'n a

sheasamh maille riu, agus 'g a gharadh

féiu.

19 An sin dh'fhiosraich an t-àrd-shagart

de Iosa mu thimchioU a dheisciobul, agus

mu thimchioll a theagaisg.

20 Fhreagair Iosa e, Labhair mise gu foll-

aiseach ris an t-saoghal; theagaisg mi a

ghnàth anns an t-sionagog, agus. anns an

teampull, far am bheil na h-Iudhaich a'

cruinneachadh as gach àit; agus 'am folach

cha do labhair mi ni air bith.

21 carson a tha thu a' fiosrachadh dhiom-

sa? Fiosraich dhiubh-san a chuala, ciod a

thubhairt mi riu: feuch, tha fhios aca-san

ciod a thuirt mi.

22 Agus an uair a thuirt e na nithean

so, bhuail aon de na maoraibh, a bha 'n a

sheasamh a làtliair, a bhas air losa, ag

ràdh, An ann mar so a fhreagras tu an

t-àrd-shagart à

23 Fhreagair Iosa e, Ma labhair mi TiJiOlJN, XIX.h-olc, dean fianuis air an olc: ach ma's ann '

gu maith, c'ar sonalthathu ga m' bhualadh? j

24 (A nis chuir Aunas e ceaugailte gu

Caiaphas an t-ard-shagart.) | ^ ^ ^_

25 Agus bha Simon Feadar 'n asheasamh as duine dluirbh air a°chààsg: uimesin anràs chum nan Iudhach, agus thuirt e

riu, Cha-n'cil mise a' faotainn coire air bith

ann.

39 Ach tha gnàth agaibhse, gu'n leiginnagus 'g a gharadh: Uime sin thuirt iad

ris, Nacli aon d'a dheisciobkiibh thusa mar

an ceudna à dh'àicheadh esan, agus thubh-

airt e, cha mhi.

26 thuirt aon de sheirbhisich an àrd-

shagairt, (caraid do'n fhear de'n do ghearr

Peadar a chluas,) JS^ach faca mise thu 's an

lios maille ris à

27 An sin dh'àicheadh Peadar a ràs, agus

air ball ghoir an coileach.

2S An siu thug iad Iosa o Chaiaphas gu

àit a' bhreitheanais: agus b'i a'mhaduinn

a bh'ann, agus cha deachaidh iad fhéin do

àit a' bhreitheanais, chum nach bitheadh

iad air an salachadh; ach gu'n itheadh iad

a' chàisg.

29 An sin chaidh Pilat a mach d'an ionn-

suidh-san, agus thuirt e, Ciod a' chasaidàill leibh mi a leigeadh rìgh nan Iudhach

fa sgaoil duibh ?

40 An sin ghlaodh iadsan uile, ag ràdh,

Cha-n e an duine so, ach Barabas. A nia

b'fhear-reubainn a bha ann am Barabas.

Caibideil XIX

1 Chaidh Crioscl a sgiùrsadh, a chrùnadh le

droighiàin, agus a bhualadh. 4 Bha Pilat

togarrach a leigeadh fa sgaoil, ach air dha

hhi air aomadh le gdraich nan Iudhach,

thug e thairis e gu 'bhi air a cheusadh. 23

Thilg iad croinn air "eudach: 26 DKearb esan

a mhàihair ri Eoin: 28 Fhuair e bàs:

38 Dh'adhlaic loseph agus Nicodemus e.

AN sin air an adhbhar sin ghlac Pilat

losa, agus sgiàirs se e.

2 Agus dh'fhigh na saighdearan crùn

droighiun, agus chuir iad air a cheann e,a tha sibh a' toirt an aghaidh an duine agus chuir iad falluinn phurpuir uime,

so à 3 Agus thuirt iad, Fàilte ort, a rìgh

30 Fhreagair iadsan agus thuirt iad nan Iudhach ! agus bhuail iad le'm bas-ris, à\Iur b'fhear droch-bheirt e, cha tuga

maid thairis dhuitse e.aibh e.

4 An sin chaàdh Pilat a mach a ràs, agus31 an sin thuirt Pilat riu, Gabhaibhse | thuirt e riu, Feuch, tha mise 'g a thoirt

e, agus thugaibh breth air a reir bhur lagha a mach do 'ur n-ionnsuidh, chum gu'm biféiu. An sin thuirt na h-Iudhaich

Cha-n'eil e ccaduichte dhuinne neach air

bith a chur gu bàs:

32 Chum gu'm bitheadh focal Iosa air a

choimhlionadh, a labhair e, a' ciallachadh

ciod a'ghné bàis a bha e gu fhaotainn.

33 An siu chaidh Pilat a steach a rìs dofios agaibh nach 'eil mise 'faotainn

sam bith ann.

5 An sin thàinig Iosa mach, agus an crùn

droighinn air, agus an fhalluiuu phurpuir

uime. Agus thuirt Pilat riu, Feuch

an duine !

6 Uime sin, an uair a chunnaic na h-àrd-àit a' bhreitheanais, agus ghairm e losa, shagartan agus na maoir e, ghlaodh iad, agagus thuirt e ris, An tusa rìgh nan

Iudhach ]

34 Fhreagair Iosa e, Am bheil thu ag

ràdh so uait fhéin, no an d'inuis daoine eile

dhuit e mu m' thimchioll-sa à

35 Fhreagair Pilat, an Iudhach mise?

Thiig do chinneach fhéin, agus na h-àrd-

shagartau thairis dhomh-sa thu: ciod a riun

thu ]

36 Fhreagair losa, Cha-n annde'n t-saogh-

al so tha mo ràoghachd-sa: nam b'ann de'n

t-saoghal so bhitheadh mo ràoghachd,

dheauadh mo sheirbhisich cogadh, chum

nach tugtadh thairis do na h-Iudhaich

mi: ach a nis cha-n ann o so tha mo ràogh-

achd.

37 Air an adhbhar sin thuirt Pilat ris,

Au rìgh thu ma seadh? Fhreagair losa,

Thubhairt thusa gur rìgh mi. 'S ann chum

na cràche so a rugadh mi, agus chum na

cràche so thàinig mi do'n t-saoghal, chum

gu'n deauainn fianuis do'n fhàrinn. Gach

ueach a tha air taobh na fàrinu, éisdidh e

ri m' ghuth-sa.

38 thuirt Pilat ris, Ciod i an fhàrinn ?

Agus air dha so a ràdh, chaidh e mach a

115ràdh, Ceus e, ceus e. thuirt Pilat riu,

Gabhaibhse e, agus ceusaibh e: oircha-n'eil

mise a' faotaiuu coire sam bith aun.

7 Fhreagair na h-Iudhaich e, Tha lagh

againne, agus a réir ar lagha-ue is còir a

chur gu bàs, air son gu'n d'rinn e Mac Dhé

dheth fhéin.

S Uime sin an uair a chuala Pilat a' chainnt

sin, bu mhòid a bha dh'eagal air;

9 Agus chaidh e steach a rìs do àit a'

bhreitheanais, agus thuirt e ri losa,

Cia as duit ? ach cha d'thug Iosa freagradh

air.

10 An sin thubhaii't Pilat ris, Nach labhair

thu riumsa ? nach 'eil fhios agad gu bheil

cumhachd agam-sa do cheusadh, agus gu

bheil cumhachd agam do chur fa sgaoil à

\ 11 Fhreagair losa, Cha bhitheadh cumh-

achd air bith agad a'm' aghaidh-sa, mur

tugtadh dhuit o'n àird e: air an adhbhar siu

au ti a thug mise thairis dhuit, tha aige-

san am peacadh a's mò.

12 Agus siu suas dh'iarr Pilat a chur fa

sgaoil: ach ghlaodh na h-Iudhaich, àg ràdh,

I Ma leigeas tu am fear so fa sgaoil, cha

charaid do Cheasar thu: ge b'e neach a

2 F2EOIN, XIXtha 'g a dheanamh fém 'n a ràgh, tha e

labhairt an agliaidh Cheasair.

13 Uime sin an uair a chuala Pilat a' cliainnt

sin, thug e mach losa, agus shuidh e air a'

chaithir-bhreitheanais, anns an ionad ris

an abrar an Leac-iirlar, ach anns an Eabhra,

Gabata.

14 Agus b'e là-ulkichaidh na càisge e,

agus mu thimchioll na seathamh uaire: agus

thubhairt e ris na h-Iudliaich, Feuch bhur

ràgh I

15 Ach ghlaodh iadsan a mach, Beir uainn,

beir uainn, ceus e. thuirt Pilat riu,

An ceus mi bliur rìgh ? Fhreagair na h-àrd-

shagartan, Cha-n'eil rìgh againne ach

Ceasar.

16 An sin air an adhbhar sin thug e thairis

dhoibh e, gu 'bhi air a cheusadh. Agus

ghUxc iad losa, agus thug iad leo e.

17 Agus chaidh e mach,a'giàdan a chroinn-

ceusaidh, do'n ionad d'an goirear àit a'

chloiginn, d'an ainm 's an Eabhra, Gol-

gota.

18 An sin cheus iad e, agus dithis eile

maille ris, fear air gach taobh, agus Iosa

's a' mheadlion.

1 9 Agus rinn Pilat mar an ceudna sgriobh-

adh, agus chuir e air a' chrann-cheusaidh

e. Agus b'e an sgrìobhadh, Iosa NA-

SARET RIGH NAN Iudhach.

20 Uime sin leugh mòrau de na h-Iudhaich

an sgrìobhadh so: oir bha-u t-àit auns an

do cheusadh Iosa fagus do'n bhaile: agus

bha an sgrìobhadh 'auEabhra, 'au Greugais,

agus 'au Laidin.

21 An sin thuirt àrd-shagartan nan

ludhacli ri Pilat, Na sgrìobh, rìgh nan

ludliach; ach gu'n dubhairt e fhéin, Is mi

ràgh nan Iudhach.

22 Fhreagair Pilat, An ni a sgrìobh mi,

sgràobli mi e.

23 an sin an uair a cheus na saighdearau

losa, ghlac iad a thrusgan, (agus rinn iad

ceithir earrannan, earranu do gach saigh-

dear,) agus a chòta mar an ceudna: agus

bha'u còta gun fhuaigheal, air fhigheadh o

'bhràigh sìos gu h-iomlan.

24 thuirt iad uime sin eatorra fhéin,

Na reubamaid e, ach tilgeamaid croinn air,

cò aig a bhitheas e: chum gu'n coimhliou-

tadh an sgriobtuir, a tha 'g ràdh, Roiuu iad

mo thrusgan eatorra, agus thilg iad croinn

air mo bhrat. Air an adhbhar sin rinn na

saighdearan na uitheau so.

25 A nis sheas làimh ri crann-ceusaidh

losa, a mhàthair, agus piuthar a mhàthar,

Muire hean Chleophais, agus Muire Mag-

dalen.

26 Uirae sin an uair a chunnaic Iosa a

mhàthair, agus aii deisciobul a b'ioumhuinn

leiià 'n a sheasamh a làthair-, thuirt e

r' a mhàthair, A bhean, feuch do mhac !

27 An sin thuirt e ris an deisciobul,

"Ftàuch do mhàthair! Agus o'n àra sin a

116mach thug an deiscàobul sin leis i d'a thigh

[ fhéin.

28 An déigh so air do Iosa fios a hhi

1 aige gu'n robh na h-uile nithean a nis air

' an cràochnachadh, chum gu'n coimhlion-

tadh an sgriobtuir, thuirt e, Tha tart

I orm.

i 29 A nis bha an srn soitheach làn de fhàona

I géur: agus air dhoibh-san spong a lionadh

leis an fuàon gheur, agus a chur air hisop,

shàn iad chum a bheoil e.

30 an sin an uair a ghabh Iosa am fìon

geur, thuirt e, Tha e cràochnaichte:

agus air croraadh a chinn da, thug e suas a

spiorad.

31 an sin chum nach fanadh na cuirp air

a'chranu-cheusaidh air an t-sàbaid,a chionn

gu'm b'e là an ulluchaidh a bha auu, (oir

bu là mòr an là sàbaid sin,) dh'iarr na

h-Iudhaich air Pilat gu'n rachadh an luirg-

neau a bhriseadh, agus gu'u tugtadh air

falbh iad.

32 An sin thàinig na saighdearan, agus

bhris iad luirgnean a' cheud fhir, agus

luirgue an dara fir, a cheusadh maille

ris.

33 Ach air dhoibh teachd chum losa, an

uair a chuuuaic iad gu'n robh e cheana

marbh, cha do bhris iad a luirgne-sau.

34 Ach lot fear de na saighdearaibh a

thaobh le sleagh, agus air ball thàinig a

mach fuil agus uisge.

35 Agus thug an ti a chuimaic sin fàanuis,

agus tha 'fhianuis fàriuueach: agus tha

fhios aige gu bheil e 'labhairt na fàriun,

chum gu'n creideadh sibhse.

36 Oir rinneadh na nithean so chum gu'n

coimhliontadh an sgriobtuir, Cha bhrisear

cnàimh dheth.

37 Agus a rìs tha sgriobtuir eile ag ràdh,

Arahaircidh iad airsan a lot iad.

38 'N a dhéigh so, dh'iarr loseph o

Ariraatea, (a bha 'n a dheisciobul aig

losa, ach 'ara folach air eagal nan ludh-

ach,) air Pilat coraas corp Iosa a thoirt

' leis: agus leig Pilat sin leis. Thàinig

e air an adhbhar sin, agus thug e leis corp

losa.

39 Thàinig mar an ceudna Nicoderaus, (a

j thàinig air tùs gu Iosa 's an oidhche,) agus

thug e leis mu thimchioll ceud pund de

nihirr agus de aloes air ara raeasgadh feadh

' a cheile.

1 40 An sin ghabh iad corp losa, agus

j cheangail iad e ann an làon-eudaichibh,

maille ris an spàosraidh, mar is gnàth leis

[ na h-Iudhaich adhlac a dheauamh.

41 A nis bha lios anns an àite 's an

do cheusadh e; agus anns an lios uaigh

\ nuadh, anns nach do chuireadh aon duine

riamh.

I 42 Air an adhbhar siu air son uiluchaidh

càisge nan Iudhach, do bhràgh gu'u robh

an uaigh am fagus, clmir iad Iosa an sin

Air ais dhan SOISGEUL A REIE EOIN

Caibideil XX

l Thàinig Muire chum na h-uaighe; 3 agns

Peadar agios Eoin, agus iud gun fhios aca

air aiseirigh C'hnoMÌ. 14 Dh'fhoilU-iclieadh

Criosd do Mhuire Magdalen, 19 agus d'a

dlieisciohluibh. 24 Mi-clirddimh agus aid- j

mheil Thomais. 30 Tha an sgriohtuir fogh-

ainteach chum slainte.

AIR a' cheud là cle'n t-seacbduin thainig

Muire Magdàdeu gu nioch, agus an

dorcliadas fathast ann, chum na h-uaighe,

agus chunijaic i a' chlach air a togail o'n i

uaigh.

2 Ruith i an sin, agus thàinig i gu Simon j

Peadar, agus gus an deisciobul eile a b'ion-

mhuiun le losa. agus thuirt i rin, Thug

iad leo an Tighearn as an uaigh, agus cha-

n'eil fhios againn càit an do chuir iad e.

3 Uime sin chaidh Peadar a mach, agus

an deisciobul siu eile, agus thàinig iad

chum na h-uaighe.

4 Agus ruith iad 'n an dithis cuideachd:

agus ruith an deisciobul eile ni bu luaithe

na Peadar, agus thàinig e air tùs chum na !

h-uaighe. j

5 Agus air cromadh sìos da, chunnaic e'n

làon-eudach 'n a luidlie; gidheadh cha;

deachaidh e steach. '

6 An sin thàinig Simou Peadar 'g a leant-

oinn, agus chaidh e steach do'nuaigh,agus j

shuunaic e'n làon-eudach 'n a luklhe;;

7 Agus an neapaicin a bha m"a cheann,

cha-u ann 'n a luidhe maille ris an làon-

eudach, ach air leth air 'fhilleadh ann an ,

aon àit.

8 An sin chaidh a steach mar an ceudna J

an deisciobul sin eile a thàinig air tàls 1

chum na h- uaighe, agus chunuaic, agus j

chreid e. i

9 Oir cha do thuig iad fathast an sgi'iob-

tuir, gu'm b'éigin gu'n éireadh esan a rìs o

iia mairbh.

10 An sin dh'imich na deisciobuil a rìs

chum an cuideachd fhéin.

11 Ach sheas Muire aig anuaigh a muigh,

a' gul: agus ag gul di chrom i sìos ag amh-

arc a steach do'n uaigh, i

12 Agus chunnaic i dà aingeal ann &ncuà-

aidhihh geala, 'n an suidhe, fear aig a'

cheanu, agus fear aig na cosaibh, 's an àite

's an robh corp Iosa 'n a luidhe;

13 Agus thuirt iadsan rithe, A bheau,

c'ar son a tha thu 'gul à thuirt i riu,

Air son gu'n d"thug iad mo Thigheam leo,

agus nach 'eil fhios agam c'àit an do chuir

iad e.

14 Agus an uair a thuirt i so, phill i

air a h-ais, agus chunnaic i Iosa 'n a sheas-

amh, agus cha d'aithnich i gu'm b'e Iosa

'bha ann.

15 thuirt Iosa rithe, A bhean, carson

a tha thu 'gul 'i co 'tha thu 'g iarraidh / air

saoilsinn d'ise gu"m b'e an gàradair a bh'ann,

thubhairt i ris, A thighearua, ma thug

thusa leat e, innis dhomh-sa c'àit an do

chuir thu e, agus bheir mise leam e.

16 thuirt Iosa rithe, A Mhuire. Air

tioundadh dh'ise, thuirt i ris, Rabboui,

's e sin r'a ràdh, A Mhaighstir.

17 thuirt Iosa rithe, Xa bean riuni;

oir cha deachaidh mi fathast suas chum

m'Athar: ach imich chum mo bhràithrean,

agus abair riu, Tha mise 'dol suas chum

m'Athar fhéin agus bhur n-Athar-se, agus

chuni mo Dhé fhéin agus bhur Dé-se.

IS Thàinig Muire Magdaleu agus dh'innia

1 do na deisciobluibh, gu'm fac i an taigh-

earn, agus gu'n dubhairt e na nithean so

rithc.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

19 Agus air teachd do'n fheasgar an là sin fhéin, air a' cheud là de'n t-seachduin, agus a dorsan dùinte far an robh na deisciobuil cruinn air eagal nan Iudhach, thàinig Iosa agus sheas e 's a' mheadhon, agus thuirt e riu, Sìth dhuibh.

20 Agus air dha so a ràdh, nochd e dhoibh a làmhan agus a thaobh. An sin bha aoibhneas air na deisciobluibh an uair a chunnaic iad an Tighearn.

21 An sin thuirt Iosa riu a rìs, Sìth dhuibh: mar a chuir an t-Athair uaith mise, mar sin tha mise 'g 'ur cur-se uam.

22 Agus air dha so a ràdh, shéid e orra, agus thuirt e riu, Gabhaibh-se an Spiorad naomh.

23 Cò air bith iad d'am maith sibh am peacaidhean, tha iad maithte dhoibh; agus cò air bith iad d'an cum sibh am peacaidhean gun am maitheadh, tha iad air an cumail.

24 Ach cha robh Tomas, aon de'n dà fhear dheug, d'an goirear Didimus, maille riu, 'n uair a thàinig Iosa.

25 Uime sin thuirt na deisciobuil eile ris, Chunnaic sinne an Tighearn. Ach thuirt esan riu, Mur faic mise aileadh nan tairngean 'n a làmhan, agus mur cuir mi mo mheur ann an aileadh nan tairngean, agus mur cuir mi mo làmh 'n a thaobh, cha chreid mi.

26 Agus 'an ceann ochd làithean 'n a dhéigh sin, bha a dheisciobuil a rìs a stigh, agus Tomas maille riu: thàinig losa, agus na dorsan dùinte, agus sheas e 's a' mheadhon, agus thuirt e, Sìth dhuibh.

27 'N a dhéigh sin thuirt e ri Tomas, Cuir an so do mheur, agus feuch mo làmhan; agus sìn an so do làmh, agus cuir a'm' thaobh i: agus na bi mi-chreidmheach, ach creidmheach.

28 Agus fhreagair Tomas, agus thuirt e ris, Mo Thighearn' agus mo Dhia.

29 Thubhairt Iosa ris, Air son gu faca tu mi, a Thomais, chreid thu: is beannaichte iadsan nach faca, agus a chreid.

30 Agus rinn Iosa gu fìrinneach mòran de mhìor bhuihbh eile 'am fianuis a dheisciobul nach 'eil sgrìobhta 's an leabhar seo.

31 Acb tha iad so sgrìobhta, chum gu'n creideadh sibh gur e Iosa an Criosd Mac Dhé, agus ag creidsinn duibh, gu'm bitheadh agaibh beatha troinih 'ainm-san.

Air ais dhan SOISGEUL A REIE EOIN

Caibideil XXI

1 Dh^fàioillsich Criosd eféin a rìs d'a dhmciob-

Inibh, a/jus dài'aitlmiclieadh leo e leis an tarr-

uing inhùr éisg: 12 Ghahh e a dhànneir maille

riu: 15 thug e sparradh do Fheadar hiain

agusadiaoraich a bhiadhadh; 18 roimh-innis

e a bhàs dha, 22 chronuich se e air son a

thograidh air fios fhaotainn mu bhàs Eoin.

25 Comhdhùnadh an leabhair.

AN déigh nan nithean sin dh'fhoillsich

. Iosa e fhéin a rìs d'a dheisciobluibh aig

muir Thiberiais; agus air an dòigh so nochd

se e fhéin.

•2 Bha maille r'a chéile Simon Peadar, agus

Tomas d'an goirear Didimus, agus Natanael

Cliàna Ghalile, agus mic Shebede, agus

dithis eile d'a dheisciobluibh.

3 thuirt Sinion Peadar riu, Tha mi

'dol a dh'iasgach. Thubhaii't iadsan ris,

Tha sinne a' dol maille riut. Dh'imich iad

a mach, agus chaidh iad a steach do hiing

airball; agus cha do ghlac iad ni air bith

an oidhche sin.

4 Ach an uair a bha a' mhaduinn a nis air

teachd, sheas Iosa air an tràigh: gidheadh

cha robh fhios aig na deisciobkiibh gu'm

b'e Iosa 'bha ann.

5 An sin thuirt Iosa riu,A chlann,am

bheil biadh air bith agaibh ? Fhreagair

iadsau e, Cha-n'eil.

6 Agus thuirt esan riu, Tilgibh an làou

air an taobh deas de'n luing, agus gheibh

sibh. Thilg iad uime siu, agus a nis cha

b'urrainn iad a tharruing air son làonmhoir-

eachd an éisg.

7 Uime sin thuirt an deisciobul sin, a

b'ionmhuinn le losa, ri Peadar, Is e'n taigh-

earn a th' ann. A nis an uair a chuala

Simon Peadar gur e 'n Tighearn a bh'ann,

cheangail e a chòt-uachdair uime, (oir bha

e lomnochd,) agus thilg se e fhéin 's a' mhuir.

8 Thàinig na deisciobuil eile ann an.luing

bhig; (oir cha robh iad fada o thàr, ach niu

thimchioll dà cheud làmh-choille,) a' tarr-

uing an làu éisg.

9 Uime sin an uair a thàinig iad air tàr,

chunuaic iad gràosach an sin, agus iasg air

a chur oirre, agus aran.

10 thuirt Iosariu,Thugaibh an so de'n

iasg a ghlac sibh a nis.

1 1 Chaidh Simon Peadar suas, agus tharr-

uing e 'an làon gu tàr, làn a dh'iasgaibh

mòra, ceud agus leth-cheud agus tri: agus

ged bha'n uiread sin ann, cha do bhriseadh

an làon.

12 thuirt Iosa riu, Thigibh, gabhaibh

bliur dànneir. Agus cha robh a chridhe

aig a h-aon de na deisciobluibh fheòraich

dheth, Cò thusa ? oir dh'aithnich iad g'ur e

an Tighearn a bha ann.

11813 An sin thàinig losa, agus ghlac e aran,

agus thug e dhoibh e, agus iasg mar an

ceudna.

14 Is i so a nis an treas uair a nochd Iosa

e fhéin d'a dheisciobluibh, an déigh dha

éirigh na mairbh.

16 An sin an déigh dhoibh an dànneir a

ghabhail, thuirt Iosa ri Simon L'eadar,

A Shimoin mhic Iouais,am bheil barraclid

gràidh agad dhomh-sa orra sin 1 Thubh-

airt e ris, Tha, a Thigliearna; tha fios agad

gur toigh leam tim. thuirt e ris,

Beathaich m'uain.

16 thuirt e ris a rìs an dara uair, A

Shimoin mhic lonais, an toigh leat mise?

Thubhairt e ris, Seadh, a Thighearna; tha

fios agad gur toigh leam thu. thuirt e

ris, Beathaich mo chaoraich.

17 thuirt e ris an treas uair, A

Shimoin mhic lonais, an toigh leat mise ?

Bha Peadar doiHcli a chionn gu'n dubhairt

e ris an treas uair, An toigh leat mise ?

Agus thuirt e ris, A Thighearna, is

aithne dhuit na h-uile nithean; tba fhio.-*

agad gur toigh leam thu. thuirt loso

ris. f^eathaich nio chaoraich.

18 Gu deimhin deimhin tha mi ag ràdh

riut, an uair a bha thu òg, chrioslaich tlui

thu fhéin, agus dh'imich thu an taobh 'bu

mhiann leat: ach an uair a bhitheas tu

aosmhor, sànidh tu mach do làmhan, agus

crioslaichidh neach eile thu, agus bheir e

thu an taobh nacli àill leat.

19 So thuirt e, a' ciallachadh ciod a'

ghné bàis leis an tugadh e glòir do Dhia.

Agus air dha so a ràdh, thuirt e ris,

Lean mise.

20 An sin air do Pheadar tionndadh,

chunuaic e an deisciobul a b'ionmhuinu le

losa, a' leantuinn; an ti mar an ceudna a

hiidh air uchd Iosa aig a shuipeir, agus a

thubhairt ris, A Thighearna, cò e a bhrathas

thu?

21 Air do Pheadar esan fhaicinn, thubh-

airt e ri losa, A Thighearna, ciod a ni am

fear so ?

22 thuirt Iosa ris, Ma's àill leam-sa e

'dh'fhantuinn gus an tig mi, ciod e sin

duitse ? Lean thusa mise.

23 Uime siu chaidh an ràdh so mach ara

measg nam bràithrean nach faigheadh an

deisciobul sin bàs: gidheadh cha dubhairt

losa ris, nach faigheadh e bàs: ach, Ma'si

mo thoil-sa e 'dh'fhantuinn gus an tig mi,

ciod e sin duitse ?

24 Is e so an deisciobul a tha 'deanarah

fianuis air na nithibh so, agus a sgrìobh na

nithean so: agus tha fhios againne gu bheil

'fhianuis fàor.

25 Agus tha mar an ceudna mòran de

nithibh eile a rinn losa, agus nam bitheadh

iad uile sgrìobhta, is i mo bharail nach

cumadh an saoghal fhéin na rachadh a

sgi-àobliadh de leabhraichibh. Amen.

Leabharean Bhioball” air ais