Originally more than 1173 pages

Leabharean Bhioball

Leabharan Bhioball

GNIOMHARAN NAN ABSTOL 1

LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM NAN ROMANACH 167

CEUD LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM KAN CORINTIANACH, 234

DARA LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM NAN CORINTIANACH 301

LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM KAN GALATIANACH 347

LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM NAN EPHESIANACH, 367

LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM NAM PHILIPIANACH 388

LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM NAN COLOSIANACH. 407

CEUD LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM NAN TESALONIANACH 422

DARA LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM NAN TESALONIANACH 437

CEUD LITlR AN AESTOIL PHOIL CHUM THIMOTEUIS 443

DARA LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM THIMOTEUIS. 461

LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM THITUIS. 471

LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM PHILEMOIN 478

LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM NAN EABHRUIDHEACH 482

LITIR CHOITCHIONN AN ABSTOIL SHEUMAIS 526

CEUD LITIR CHOITCHIONN AN ABSTOIL PHEADAIR. 545

DARA LITIR CHOITCHIONN AN ABSTOIL PHEADAIR. 565

CEUD LITIR CHOITCHIONN AN ABSTOIL EOIN 577

DARA LITIR AN ABSTOIL EOIN 596

TREAS LITIR AN ABSTOIL EOIN 598

LITIR CHOITCHIONN AN ABSTOIL IUDAIS. 601

TAISBEANADH EOIN AN DIADHAIR. 605

SAILM DHAIBHIDH, DAN GAIDHEALACE 684

A- CIIRIOCIL LAOIDHEAN KA SGRIOPTUIRIBH NAOMHA. 1113

Leabharean Bhioball” air ais

GNIOMHARAN NAN ABSTOL

Caibideil I

l Dol suas Iosa gu néamh, 10 an déù/h a dhol

suas thug dà aingeal rabhadh do na h-abslol-

aibh iad a dhHmeachd rompa, agus a shocrach-

adh an inntinn air ^ath-theachd-san: 12 a

réir sin phill iad, agus rinn iad urnuigh,

a.gus thagh iad Àlatias gu bhi 'w a A bstol 'an

àit Iudais.

RINN mi an ceud leabhar, a Theoplnl-

uis, mu thimchioll nan uile uithean a

thòisicli Iosa air a dheanamh agus a theag-

asg,

2 Gus an là 's an do thogadh suas e, an

deigh dlia, troimh an Spiorad.Naomh, àith-

eantan a thoirt do na h-abstolaibh a thagh e:

3 D'an d'rinn e mar an ceudna e fhéin a

nochdadh beò an déigh 'fhulangais, le

mòran de chomharaibh fìrinneach, air dha

'bhi air 'fhaicinu leo feadh dhà fhiclàcad là,

agus e 'labhairt mu na nithibh sin a bhuin-

eadh do ràoghachd Dhé:

4 Agus air dha 'bhi maille riu, dh'àithn e

dhoibh gun iad a dhol o Ierusalem, ach

feitheamh ri gealladh an Athar, ars esan, a

chuala sibh uam-sa.

5 Oir bhaist Eoin gu deimhin le uisge: ach

baistear sibhse leis an Spiorad naomh, air

bheag de làithibh an déigh so.

6 Uime sin an uair a chruinnich iad 'an

ceann a cheile, dh'fheòraich iad deth, ag

ràdh, A Thighearn', an aisig thu 's an àm so

an ràoghachd do Israel?

7 Ach thubhairt esan riu, Cha bhuin e

dhuibhse fios nan aimsir no nan àm fliaot-

ainn, a chuir an t-Athair 'n a chumhachd

fhéin.

8 Ach gheibh sibhse cumhachd an uair a

thig an Spiorad naomh oirbh: agusbithidh

sibh 'n 'ur fianuisibh dhomh-sa, araon ann

an Ierusalem, agus ann an Iudea uile, agus

ann an Samaria, agus gu iomall na tal-

mhainn.

9 Agus an uair a thubhairt e na uithean

so, thogadh suas e, agus iadsan 'g a fhaicinn;

agus thug neul as an sealladh e.

10 Agus am feadh a bha iadsan a' geur-

amharc gu néamh, agus esan a' dol suas,

feucU, sheas dithis fhear làimh riu ann an

eudach geal;

11 Agus thubhairt iad, Fheara Ghalile,

c'ar son a tha sibh 'n 'ur seasamh ag amharc

gu néamh? An t-Iosa so a thogadh suas

uaibh gu néamh, is amhuil sin a thig e, mar

» chunnaic sibh e a' dol gu néamh.

119

12 xVn sin phill iad gu Ierusalem, o'n

t-sliabh ris an abrar sliabh nan crann-oladh,

a tha'm fagus do Ierusalem, astar là sàb-

aid as.

13 Agus an uair a thàinig iad a stigh.

chaidh iad suas do sheòmar uachdarach, far

an robh a' fantuinn Peadar, agus Seumas,

agus Eoin, agus Aindreas, Philip agus

Tomas, Bartolomeus, agus Mata, Seumas

mac Àlpheuis, agus Simou Selotes, agus

ludas hràthair Sheumais.

14 Bhuanaich iad so uile a dh'aon inntinn

ann anurnuigh, [agus'an guidhe,] maille ris

ua mnàibh, agus Muire màthair Iosa, agus

maille r'a bhràithribh.

15 Agus anns na làithibh sin dh'éirich

Peadar ann am meadhon nan deisciobul,

agus thubhairt e, (b'e àireamh nan ainni

a bha làthair, mu thimchioll ceud agus

fichead,)

16 Fheara agus a bhràithre, b'éigin an

sgriobtuir so bhi air a choimhlionadh, a

roimh-labhair an Spiorad naomh le beul

Dhaibhidh timchioll Iudais, a bha 'n a

cheann-iuil aca-san a ghlac Iosa.

17 Oir bha e air àireamh maille ruinne,

agus fhuair e cuibhrionn de'n fhrithealadh

so.

18 A nis cheannaich am fear so fearann le

duais na sgrìobhh-eucorach; agus air dha tuiteam

sàos air 'aghaidh, sgàin e 's a' mheadhon,

agus bhràichd a mhionach uile mach.

19 Agus rinneadh so aithnichte do luchd-

àiteachaidh Ierusaleim uile; air chor as gu'n

abrar ris an fhearann sin 'n an cainnt fhéin,

Aceldama, sin ri ràdh, Fearann fola.

20 Oir tha e sgrìobhta ann an leabhar nan

Salm, Bitheadh 'àite-còmhnuidh 'n a fliàs-

ach, agus na gabhadh neach sam bith tàmh

anu: agus, Glacadh neach eile a dhreuchd.

21 Air an adhbhar sin is còir aon de na

daoinibh sin a bha maille ruinne, ré na

h-aimsir sin uile anns an deachaidh an

Tighearn Iosa steach agus a mach 'n ar

measg-ue,

22 A' tòiseachadh o bhaisteadh Eoin, gus

an là's an do thogadh suas uainn e, 'bhi air

a dheanamh 'n a fhianuis air 'aiseirigh-san

maille ruinne.

23 Agus shonraich iad dithis, loseph ria

an abrar Barsabas,d'am bu cho-ainmlustus

agus Matias.

24 Agus rinn iad urnuigh, agus thubhairl

iad, Thusa a Thighearna d'an aithne cridheachan nan uile dhaoine, foillsich cò de'n

dithis so a thagh thu,

25 A ghabhail cuibhrinn de'n fhrithealadh

agus de'n abstolachd so, o'n do thuit ludas

le seacharan, gu dol d'a àite fhéin.

26 Agus thilg iad an crannchur; agus thuit

an crannchur air Matias; agus bha e air

àireamh maille ris an aon abstol deug.

Air ais dhan GNIOMHARAN NAN ABSTOL

Caibideil II

1 Lìonadh na h-abstoil leis an Spiorad naomh, agus labhair iad iomadh gné cainnte; 7 ghabh cuid iongantas riu, agus rinn cuid eile fanoid orra: 14 Nochd Peadar gu'n do labhair na h-abstoil le cumhachd an Spioraid naoimh, gu'n d'éirich Criosd o na marbhaibh, agus gu'n deachaidh e suas air néamh, &c.

AGUS an uair a thàinig là na caingis, bha iad gu léir a dh'aon inntinn ann an aon àit.

2 Agus thàinig gu h-obann toirm o nèamh, mar shéideadh gaoithe ro thréin, agus lìon i an taigh uile far an robh iad 'n an suidhe.

3 Agus dh'fhoillsicheadh dhoibh teangan sgoilte, mar de theine, agus shuidh e air gach aon diubh fa leth:

4 Agus lìonadh iad uile leis an Spiorad naomh, agus thòisich iad air labhairt le teangaibh eile, a réir mar a thug an Spiorad comas labhairt dhoibh.

5 Agus bha a' gabhail còmhnuidh ann an Ierusalem, Iudhaich, daoine cràbhach, de gach uile chiuneach fo néamh.

6 A nis an uair a sgaoileadh an t-iomradh so, thàinig an sluagh an ceann a chéile, agus bha iad fo amhluadh, do bhrìgh gu'n cuala gach aon iad a' labhairt 'n a chànain fhéin.

7 Agus bha iad uile fo uamhas agus ghabh iad iongantas, ag ràdh r'a chéile, Feuch, nach Galiléich iad sin uile a tha 'labhairt?

8 Agus cionnus a tha sinne 'g an cluinntinn gach aon 'n ar cànain fhéin, anns an d'rugadh sinn?

9 Partaich, agus Medich, agus Elamaich, agus luchd-àiteachaidh Mhesopotamia, Iudea, agus Chapadocia, Phoutuis, agus Asia,

10 Phrigia, agus Phamphilia, na h-Eiphit, agus chrìoch na Libia timchioll Chirene, agus coigrich o'n Ròimh, Iudhaich agus Proselitich,

11 Muinntir Chrete, agus Arabia, tha sinn 'g an cluinntinn a' labhairt 'n ar teangaibh fhéin gnìomharan mòralach Dhé.

12 Agus bha iad uile fo uamhas, agus ann an ioma-chomhairle, ag ràdh gach aon r'a chéile, Ciod a's ciall da so?

13 Ach thubhairt dream eile a' fanoid, Tha na daoine so làn de fliàon àir.

14 Ach air seasamh do Pheadar maille ris an aon fhear deug, thog e a ghuth, agus thubhairt e riu, Fheara Iudea, agus sibhse uile a luchd-àiteachaidh Ierusaleim, bitheadh fios so agaibh, agus éisdibh ri m' bhriathraibh-sa:

15 Oir cha n'eil iad so air mhisg, mar tha sibhse a' meas, oir is i an treas uair de'n là a tha ann.

16 Ach is e so an ni a chaidh a labhairt leis an fhàidh Ioel:

17 Agus tarlaidh annsna làithibh deireann- ach, (arsa Dia,) dòirtidh mise de m' Spiorad air gach uile fheoil; agus ni bhur mic agus bhur nigheanan fàidheadaireachd, agus chi bhur n-òganaich seallannan, agus bruadaraidh bhur seann daoine bruadaran:

18 Agus dòirtidh mise air m'òglaich, agus air mo bhanoglaich de m' Spiorad anns na làithibh sin; agus ni iad fàidheadaireachd:

19 Agus nochdaidh mise iongantais anns na néamhan shuas, agus comharan air an talamh a bhos; fuil, agus teine, agus duibhneul deataich.

, 20 lompaichear a' ghrian gu dorchadas,

' agus a' ghealach gu fuil, rau 'n tig là mòr

' agus comharaichte sin an Tighearna:

21 Agus tarlaidh, ge b'e neach a ghairm-

\ eas air ainm an Tighearna, gu'n téarnar e.

22 Fheara Israeil, éisdibh ris na briathraibh so: Iosa o Nasaret, duine a dhearbhadh le Dia 'n 'ur measg-sa, le cumhachdaibh agus le mìorbhuilibh agus le comharaibh, a rinn Dia leis-san 'n 'ur meadhon-sa, mar tha fhios agaibh fhéin;

23 An duine so, a thugadh thairis le comhairle chinntich agus roimh-eòlas Dhé,ghlac sibhse, agus le làmhan dhroch dhaoine cheus agus mharbh sibh e:

24 Neach a thog Dia suas, air dha piantan a' bhàis fhuasgladh; do bhrìgh nach robh e'n comas gu'n cumtadh esan leis:

25 Oir thubhairt Daibhidh m'a thimchioll, Chunnaic mi an Tighearn romham a ghnàth; oir tha e aig mo dheas làimh, chum nach gluaisteadh mi.

26 Air an adhbhar so rinn mo chridhe gairdeachas, agus rinn mo theangadh aoibhneas: tuilleadh fòs, gabhaidh m'fheoil còmhnuidh fhoisneach ann an dòchas:

27 Do bhrìgh nach fàg thu m'anam shìos 's an uaigh, ni mò a dh'fhuilingeas tu do d' naomh Aon fhéin gu'm faic e truaillidheachd.

28 Dh'fhoillsich thu dhomh-sa slighean na beatha; lìonaidh tu mi de shubhachas le d' ghnùis.

29 Fheara agus a bhràithre, leigibh leam-sa labhairt gu dàna ribh mu'n phrìomh-athair Daibhidh, araon gu'n d fhuair e bàs, agus gu'n d'adhlaiccadh e, agus gu bheil 'uaigh maille ruinne gus an là 'n diugh:

30 Air an adhbhar sin air dha bhi 'n a fhàidh, agus fiosrach gu'n do mhionnaich Dia le mionnaibh dha, de thoradh a leasraidh, [a réir na feòla, gu'n togadh e suas Criosd,] gu suidhe air a rìgh-chaithirsan.

31 Air dhàsan so a roimh-fhaicinn, labhair e mu aiseirigh Chriosd, nach d'fhàgadh 'anam ann an ifrinn, agus nach fac 'fheoil truaillidheachd.

32 an t-Iosa so thog Dia suas, air am bheil sinne uile 'n ar fìanuisibh.

33 Uime sin air dha bhi air àrdachadh le deas làimh Dhé, agus gealladh an Spioraid naoimh fhaotainn o'n Athair, dhòirt e mach an ni so, a tha sibhse nis a' faicinn ag'us a' cluinntinn.

34 Oir cha deachaidh Daibhidh suas chum nan néamh: ach tha e fhéin ag ràdh, Thubhairt an Tighearn ri m' Thighearn, Suidh air mo làimh dheis,

35 Gus an cuir mi do naimhdean 'n an stòl fo d' chosaibh.

36 Uime sin bitheadh fios gu cinnteach aig taigh Israeil uile, gu'n d'rinn Dia 'n a Thighearn agus 'n a Chriosd an t-Iosa so fhéin, a cheus sibhse.

37 A nis an uair a chual iad so, bha iad air am bioradh 'n an cridhe, agus thubhairt iad ri Peadar, agus ris a' chuid eile de na h-abstolaibh, Fheara agus a bhràlthre, ciod a ni sinn?

38 An sin thubhairt Peadar riu, Deanaibh aithreachas, agus bithibh air bhur baisteadh gach aon agaibh ann an ainm Iosa Criosd, chum maitheanais pheacaidhean, agus gheibh sibh tìodhlac an Spioraid naoimh.

39 Oir tha an gealladh dhuibh-sa, agus do'ur cloiun, agus do na h-uile a tha fad' o làimh, eadhon a mheud as a ghairmeas an Tighearn ar Dia.

40 Agus le mòran de bhriathraibh eile rinn e fianuis agus dh'earalaich e iad, ag ràdh, Saoraibh sibh fhéin o'n ghinealach fhiar so.

41 An sin bhaisteadh iadsan a ghabh r'a fhocal gu toileach: agus air an là sin fhéin chuireadh riu timchioll tri mìle anam.

42 Agus bhuanaich iad gu seasmhach ann an teagasg nan abstol, agus ann an co- chomunn, agus ann am briseadh arain, agus ann an urnuighibh.

43 Agus thàinig eagal air gach anam: agus rinneadh mòran de mhìorbhuilibh agus de chomharaibh leis na h-abstolaibh.

44 gus bha iadsan uile a chreid ann an aon àit, agus bha na h-uile nithean aca coitchionn;

45 Agus reic iad an seilbh agus am maoin, agus roinn iad air na h-uile iad, a réir mar a bha feum gach ueach.

46 Agus ag buanachadh dhoibh gach là a dh'aon inntinn anns an teampull, agus a'

briseadh arain o thaigh gu taigh, chaith iad am biadh le gairdeachas agus le aon-fhillteachd cridhe,

47 A' moladh Dhé, agus deadh-ghean aca o'n t sluagh uile. Agus chuir an Tighearn gach là ris an eaglais an dream a théaruinear.

Air ais dhan GNIOMHARAN NAN ABSTOL

Caibideil III

I Leighis Peadar agus Eoin duine bacach; 12

d/i imiis lad do'n l-sluagh a bha air cruinn-

eaclMdh nach d'rinneadh am viwrbhuU so le

^(^ornJiaclal nan Abstol, ach le cumhachd

diadhaidh Chnosd; IS chronuich siad iad air

son esana chur gu bàs; 19 thug iad earaU

doibh atihreadias a ghabhail, ctc

AGUS chaidh Peadar agus Eoin le

'chéile suas do'n teampull, aig uair

na h-urnuigh, eadhon an naothamh uair.

2 Agus bha duine àraidh a bha 'n a bhac-

ach o bhroinn a mhàthar air a ghiùlan,

neach a chuireadh gach là aig dorus sin an

teampuill ris an abrar Sgiamhach, a dh'iarr-

aidh déirce orra-san a bha 'dol a steach do'n

teampull:

3 Neach, an uair a chunnaic e Peadar agus

Eoin air tà dol a steach do'n teampull, a

dh'iarr déirc.

4 agus air do Pheadar sealltuinn gu geur

air, niaille ri Eoin, thubhairt e, Amhairc

oirnne.

5 Agus thug esan aire dhoibh 'an dòchas

gu'm faigheadh e ni-éigiu uatha.

6 An sin thubhairt Peadar, Airgiod no òr

cha-n'eil agam; ach an ni a tha agam, so

bheir mi dhuit: 'An aium Iosa Criosd o

Xasaret, éirich agus imich.

7 Agus air dha breith air a làimh dheis,

thog e suas e; agus air ball neartaicheadh

'aobrunnan agus a throidhean.

8 Agus leum e suas, agus sheas, agus

dh'imich e, agus chaidh e steach maille riu

do'n teampull, ag imeachd, agus a' leum-

naich,agusa' toirt ciiu do Dhia.

9 Agus chunnaic an sluagh uile e ag im-

eachd, agus a' toirt cliu do Dhia.

10 Agus dh'aithnich iad esan gu'm b'e a

bha 'n a shuidhe aig geata Sgiamhach an

teampuill ag ian-aidh déirce: agus lìonadh

iad le h-iongantas agus le h-uamhas air son

an ni sin a thachair dha.

II Agus ag cumail Pheadair agus Eoin,

[do'n bhacach a chaidh a leigheas J raith an

sluagh uile d'an ionusuidh anns an sgàth-

thigh ris an abrar sgàth-thigh Shoiaimh,

làn iongantais.

12 Agus an uair a chunnaic Peadar so,

fhreagair e an sluagh, Fheara Israeil, c'ar

son a tha iongautas oirbh mu'u ni so ? no

c'ar son a tha sibh a' geur-amharc oirnne,

mar gu'm b'ann le ar cumhachd no ar

naomhachd fhéin a tluig siuu air an duine so

imeachd ?

13 Ghlòraich Dia Abrahaim, agus Isaaic,

agus Iacoib, Dia ar n-aithrichean a Mhac

losa; a thug sibhse thairis, agus a dh'àich-

eadh sibh an làthair Philait, an uair a b'i a

bhreth a chur fa sgaoil.

14 Ach dh'àicheadh sibhse an t-Aon naomh, agus am Fàrean, agus dh'iarr sibh mortair a thàodhlacadh dhuibh;

15 Agus mharbh sibh Prionnsa na beatha, athogDia o na mar'bàiaibli; air am bheil: iad 'am pràosan iad e-us an làmaireach: oir

sinne 'n ar fiamiisibh. | b'e nis am feasgar a oh'ann.

16 Agus ti'e chreidimh 'n a ainm neartaich j 4 Gidheadh, chreid mòran diubh-san a

e an ti so, a tha sibhse a' faicinn, agus a's chualamfocal; agus b'e àii'eamh nan daoine

aithne dhuibh: seadh, thug 'ainm-san agus ^ timchioll chàiig màle.

an creidimh a tha trid-san, dhàsan an I 5 Agus tharhidh air an là maireach, gu'n

t-slainte iomlan so 'n 'ur làthair-sa uile.

17 Agus a nis, a bhràithre, tha fhios

agam gur ann troimh aineolas a rinn sibh

e, mar a rinn mar an ceudna bhur n-uach-

dai-ain.

do chruinnicheadh an ceann a chéile an

uachdarain, agus an seanairean, agus an

sgrìobhaichean, ann an Ierusalem,

6 Agus Annas an t-àrd-siiagart, agus Cai-

1 aphas, agus Eoin, agus Alecsander, agus a

18 Ach choimhlion Dia air an dòigh so na mheud as a bha de chinneach an àrd-shag-

nithean sin a roimh-fhoillsich e le beul airt.

'fhàidhean uile, gu'm fuilingeadh Criosd. | 7 Agus air dhoibh iadsan a chur anns a'

19 Air an adhbhar sin deanaibh-sa aith- mheadhon, dh'fhiosraich iad, Ciod e an

reachas agus bithibh air bhur n-iompach- cumhachd, no ciod e an t-ainm anns an

adhjChum gu'm bi bhvu'peacaidliean airan d'rinn sibh so?

gUinadh as, an uair a thig amannan fionn- j 8 An sin air do Pheadar a bhi air a làon-

uaireachd o làthair an Tighearna, adh leis an Spiorad naomh,tluibhairt eriu,

20 Agus a chuireas e Iosa Criosd d'ur Uachdarana a' phobuill, agus a sheanairean

n-ionnsuidh, a chaidh a roimh-orduchadh •.: Israeil,

21 Neach is éigin do néanih a ghabhail gu j 9 Matha sinne an diugh air ar ceasnach-

aimsiribh aisig nan uile nithcan, air an do adh mu'n deadh ghnàomh a rinneadh do'n

labhair Dia le beul 'fhàidhean naomha ' duine euslan, cionuus a shlànuicheadh e;

uile, thoiseach an t-saogliail. 10 Biodh e aithnichte dhuibh-sa uile, agus

22 Oir gu fàrinneach thubhairt Maois ris do phobull Israeil uile, gur ann tre ainm

na h-aithrichibh,TogaidhanTighearn bhur j Iosa Criosd o Nasaret, a cheus sibhse, a

Dia suas fàidh dhuibh, de 'ur bràithribh, thog Dia o na mairbh, eadhon tràd-san a

cosmhuil riumsa; ris-sau éisdidh sibh anns ! tha 'n duine so 'n a sheasamh an so 'n 'ur

na h-uile nithibh a labhras e ribh. làthair-sa slàn,

23 Agus tarlaidh, gach anam nach éisd ris 11 Is i so a' chlach sin a dhiultadh leibhse

an fhàidh sin, giin sgriosar a màch as an a luchd togail, a rinneadh 'n a ceann na

t-sluagh e,

24 Seadh, dh'fhoillsich na fàidhean uile o

Shamuel, agus iadsan a lean o sin, a mheud

diubh as a labhair, roimh-Iàimh mu na làith-

ibhso.

25 Is sibhse clann nam fàiidhcan, agus a'

choimhcheaugail a rinn Dia r'ar n-aithrich-

ibh, ag ràdh ri Abraham, Agus ann ad

shliochd-sa bithidh uile theaglaichean na

talmhainn air am beannachadh.

26 Air do Dhia a Mhac Iosa 'thogail suas,

chuir e do 'ur n-ionnsuidh-sa e air tàis,

chum gu'm beannaicheadh e sibh, leis gach

aon agaibh iompachadh o bhur lochdaibh.

Caibideil IV.

1 Chuir uachdarain nan ludhach Peadar af/iis

Eoin 'am pà-àosan, air son iad a bhi 'sear

h-oisne.

12 Agus chan eil slàinte ann anneach air

bith eile: oir chan eil ainm air bith eile fo

néamh air a thoirt am measg dhaoine, tre

am feud sinn a bhi air ar téarnadh.

13 A nis an uair a chunnaic iad dànachd

Pheadair agus Eoin, agus a thuig iad gu'm

bu daoine gun fhòghlum agus cumanta iad,

ghabh iad iongantas; agus dh'aithnich siad

iad gu'n robh iad maille ri Iosa.

14 Agus air faicinn an duine a leighiseadh

'n a sheasamh maille riu, cha robh ni air

bith aca ri làdh 'n a aghaidh.

15 Agus an deigh dhoibh orduchadh

dhoibh-san dol a mach as a' chomhairle,

chuir iad an comhairle ri 'cheile.

16 Ag ràdh, Ciod a ni sinn ris na daoinibh

monachadh' lomdo'nt-sluagh: 5andéàghan\sol Ã’ir gu'n deachaidh nùorbhuil aith-

ceasjiachadh chuir Peadar 'ancéill gv^n do nichte 'dheanamh leo, tha e follaiseach do

leighiseadh am bacach le cumhachd diadh- I i,,f.i,f].j,ifp.,pivii,ll, Iprii^nlfim inlp flo-na

aidh Iosa a mhàin, agus gur ann trld-san i ^V '^iteacnainn ierusaicmi uiie, agus

'« a aonar a tha slainte shàorruidh /« chan urrainu sinne aicheadh

Jaghail. 13 Thugadh sparradh teann doibhà 17 Ach a chum nach sgaoilear e ni's niò

'gun iad a shearmonachadh ni's mò ann an air feadh an t-sluaigh, bagramaid orra gu

ainm Iosa. geur, gun iad a labhairt ni's niò ri neach

AGUS am feadh 's a bha iad a' labhairt air bith anns an aiiini so.

ris an t-sluagh, thàinig orra na sagart- 1 18 Agus air dhoibh an gairm, dh'àithn iad

an, agus ceannard an teampuill, agus na ' dhoibh gun iadalabhairtairchor sam bith,

Sadusaich; no a theagasg ann an ainm Iosa.

2 Agus bha iad fo dhoilgheas gu'n robh [ 19 Ach fhreagair Peadar agus Eoin agus

àadsan a' teagasg an t-sluaigh, agus a' sear- thubhairt iad riu, Am bheil e ceart 'ani

monachadh tre Iosa aiseirigh nam marbh. fianuis Dhé, éisdeachd ribhse roimh Dhia,

3 Agus chuir iad lànih annta, agus chuir , thiigaibh fhéin breth.

122

GNIOMHARAN, V.

20 Oir chan eil e n comas duinue guu na ' e: agus roinneadh e air gach neach a réir

nithean a chunnaic agus a chuala sinn a 'fheuma.

labhairt. 1 36 Agus air do fhearann a bhi aig loscs

21 Ach air dhoibh-san tuillcadh bagraidh ^ d'an do ghoireadh leis na h-abstolaibh Bar-

a dheanamh orra, leig iad as iad, gun dòigh nabas, (is e sin, air eadar-theangachadh,

air bith fhaotainn air am feudadh iadpeanas Mac na comhfhurtachd,) Lebhitheach, d'am

a dheanamh oira, air son an t-sluaigh: oir bu dàithaich Ciprus,

bha na h-uile a' toirt glòire do Dhia air sou ' .37 Reic se e, agus thug e'n t-airgiod, agus

an ni a rinneadh. ' chuir e aig cosaibh nan abstol e.

22 Oir bha an duine air an d'rinneadh am

màorbhuil-leiffhis so tuilleadh as dà fhich-

Caibideil V,

ead bliadhna dh'aois. \ Air son an céilge thuit Ananias agus Saphira

23 Agus an uair a leigeadh as iad,thàinig f °? '«"^,^^* ^f, cronachadh Pheadair 12

iad dh'ionnsuicm am muinntir ^in agus; ^'S^S^oZ ^ c^t^^^l

dh mnis lad na h-uile uitliean a thubhau-t «„, 19 ach tha iad air an leigeadh as le

na h-àrd-shagartan, agus na seanairean; aingeal, a thug orduyh doibh searmonachadh

riu. j gu follaiseach, ctc.

_ 24 Agus an uair a chual iadsan so, thog ! \ CH reic fear àraidh d'am b'ainm An-

iad suas a dh'aon inntinn an guth ri Dia, ' jTjl anias, maille r'a mhuaoi Saphira,

agus thubhairt iad, A Thighearn', is tusa sealbh fearainn,

an Dia a rinn néamh agus talamh, agus an | 2 Agus cheil e cuid de'n luach, le fios a

fhairge, agus na h-mle nifhean athaannta: mhnà, agus air dha cuid-éigin a thoirt leis,

25 A thubhairt le beul Dhaibhidh do sheir- chuir e aig cosaibh nan abstol e.

bhisich, Car son a ghabh na Cinnich boil, 3 Ach thubhairt Peadar, Ananias, c'ar

agus a smuainich an sluagh nithean dàomh- 1 son a lìon Satan do chridhe a dheanamh

ain? bréige do"n Spiorad naomh, agus a cheilt-

26 Sheas ràghrean na talmhainn suas, agus inn cuid de luach an fliearainn ?

chruinnicheadh na h-uachdarain an ceann 1 4 Am feadh 's a dh'fhuirich e gun reic^

a chéile, an aghaidh an taighearu', agus an nach bu leat fhéin e ? agus an déigh a reic

aghaidh a Chriosd. j nach robh e a'd' chomas fhéin ? carson a

27 Oir gu fàrinneach chruinnicheadh an smuainich thu ann ad chridhe an gnàomh

ceann a chéile, an aghaidh do Leinibh so? cha d'rinn thu breug do dhaoinibh,

naoimh Iosa, a dh'ung thu, araon Herod j ach do Dhia.

agus Pontius Pilat, maille ris na Cinnich, 5 Agns an uair a chual Ananias na briath-

agus sluagh Israeil, | ran so, thuit e sìos agus chaidh an deò as:

28 A dheanamh gach ni a roimh-orduich agus thàinig eagal mòr air na h-uile a chuala

do làmh agus do chomhairle a bhi deanta. ' na nithean so.

29 agus a nis, a Thighearn', amhairc air 6 Agus air éirigh do na h-òganaich, phaisg

am bagraidhibh: agus deònaich do d' , iad ann an eudach-mairbh e, agus air

sheirbhisich fhéin, d'fhocal a labhairt leis , dhoibh a ghiàilan a mach, dh'adhlaic iad e.

gach uile dhànachd. 1 7 Agus tharladh mu thimchioll tri uair-

30 Le d' làimh a shàneadh a mach chum ' ean 'n a dhéigh sin, gu'n d'thàinig a bhean

leighis: agus gu'm bi comharan agus màor-; a steach, gun fhios aice air an ui a rinu-

bhuilean air an deanamh tre ainm do Lein- eadh.

ibh naoimh Iosa. j 8 Agus fhreagair Peadar i, Innis dhomh-

31 Agus air dhoibh urnuigh a dheanamh, sa an ann air an uiread so a reic sibh am

chrathadh an t-àit annsanrobhiadcruiun; fearaun? Agus thubhairt ise, Is anu, air

agus lìonadh iad uile leis an Spiorad son an uiread sin.

naomh, agus labhair iad focal Dhé le dàn- j 9 An sin thubhairt Peadar rithe, Car son

achd. a cho-aoutaich sibh gu Spiorad an taigh-

32 Agus bha aig a' chuideachd a chreid earna a dhearbhadh? feuch, tha cosan na

aon chridhe, agus aon anam: agus ni mò a muinntir a dh'adhlaic d'fhear aig an doms,

thubhairt neach air bith dhiuhh, gu'm bu agus giàilainidh iad thusa mach.

leis fhéin aon ni a shealbhaich e; ach bha 10 An sin thuit i air ball aig a chosaibh,

na h-uile ni coitchionn aca. agus chaidh an deò aisde: agus air do na

33 Agus le luòr-chumhachd thugnah-ab- h-òganaich teachd a steach, fhuair iad i

stoil fianuis airaiseirighanTighearnalosa: marbh, agus air dhoibh a giàilan a mach,

agus bha mòr-ghràs orra uile.: dh'adhlaic iad làimh r a fear i.

34 Agus ni mò a bha aon neach uireas- 1 1 1 Agus thàinig eagal mòr air an eaglais

bhuidheach'n ammeasg: oir a mheud as a uile, agus air na h-uile a chuala na nith-

bha'n an sealbhadairibh fearainn, no thigh- ean so.

ean, air dhoibh an reic, thug iad luach nan 12 Agus riuneadh mòran chomharan agus

nithean a chaidh a reic leo; mhàorbhuilean am measg a' phobuill le

35 Agus chuir iad aig cosaibh nan abstol ààmhau nan abstol; (agus bha iad uile

123

GNIOMHARAN, V.

dh'aon inntinn ann an sgàth-thigh Sliol-

yimh:

1.3 Agus cha robh chridhe aig aon de chach

e fhéin a cheangal riu:) ach bha luòr-mheas

aig a' phobuU orra.

14 Agus is niòid a chuireadh creidich ris

an Tighearn, buidlieann mhòr aracn de

fhearaibh agus de mhnàibh:

15 Air chor as gu'n d'thug iad a mach a'

mhuinntir euslan air na sràiidibh, agus gu'n

do clniir iad air leapaichibh agus air uirigh-

ibh iad, chum ag teachd do Pheadar gu'n

cuireadh 'fhaileas, mar bu higha, sgàile air

neach éigiu aca.

16 Agus thàinig mar an ceudna mòr-

shhiagh as na bailtibh mu'n euairt air leru-

salem, a* toirt leo muinntir euslain, agus

dream a bha air am buaireadh le spiorad-

aibh neòghlan: agus leighiseadh iad uile.

17 An sin dh'éirich ant-àrd-shagart, agus

iad.san uile a bha maille ris, (eadhou luchd-

bliarail nan Sadusach,) agus lìonadh iad le

tuàith,

15 Agus chuir iad làmh anns nah-abstol-

aibh, agus chuir iad 's a' phràosan chum-

anta iad.

19 Ach dh'fhosgail aingeal an Tighearna

dorsan a,' phràosain 's an oidliche, agus thug

e iadsau a mach, agus thubhairt e,

20 Imichibh, agus ag seasamh dhuibh

labhraibh 's an teampull ris an t-sluagh,

uile bhriathran na beatha so.

21 Agus an uair a chual iad so,chaidh iad

gu moch a steach do'n tearapull, agus theag-

aisg iad. Ach thàinig an t-àrd-shagart

agus iadsau a bha niaille ris, agus ghairm

iad a' chomhairle, agus seanadh chloinn

Israeil uile an ceann a chéile, agus chuir

iad do'n phràosan chum gu'n tugtadh iad-

san d' an ionnsuidh.

22 Ach an uair a thàinig na maoir, cha

d'fhuair iad 's a' pliràosau iad, agus air

pilltinu dhoibh, dh'innis iad,

23 Ag ràdh, Fhuair sinne gu fàrinneach

ain pràosan dàiinte gu ro théarainte, agus

an hichd-coimhead 'n an seasarah a mach

fa chomhair nan dorsan; ach an uair a

dli'fhosgail sinn, cha d'fhuair sinu aon duine

a stigh.

24 A nis an uair a chual an t-àrd-shagart, I

agus ceannard an teampuill, agas uachdar- '

aiu nan sagart na briathran so, bha iad

fo amharus mu'n timchioll ciod gus an tig- \

eadh so.

2.5 An 8ÃŒn thàinig neach àraidh agus

dh'iunis e dhoibh, ag ràdh, Feuch, tha na

daoine a chuir sibh 's a' phràosan, 'n an

seasamh 's an teampull, agus a' teagasg a' '<

pliobuill.

26 An sin dh'imich an ceannard maille

ràs na maoraibh, agus thug e leis iad gun

ainneart: (oir bha eagal oira roimh an

t-sluagh, gu'm bitheadh iad air an clach-

adh àso.) \

124

27 Agus an uair a thug iad leo iad, chuir

iad ann am fianuis na comhairle iad: agus

dh'fheòraich an t-àrd-shagart diubh,

28 Ag ràdh, Nach dtlmg sinne geur-

ordugh dhuibh guu teagasg a dheanamh

's an ainm so ? agus, feuch, lìon sibh leru-

salem le 'ur teagasg, agus is àill leibh fuil

an duine so a tharruing oirnne.

29 an sin fln-eagair Peadar agus na h-ab-

stoil eile, agus thubhairt iad, Is còir géill a

thoirt do Dhia ni's mò na do dhaoinibh.

30 Thog Dia ar n-aithrichean Iosa, a

mharbh sibhse agus a chi-och sibh air crann.

31 esan dh'àvdaich Dia le a dheas làimh

'n a Cheannard agus 'n a Shlànuidhear,

a thoirt aithreachais agus maitheanais

pheacaidhean do Israel.

32 Agus tha sinne 'n ar fianuisibh dha air

na nithibh so; agus mar an ceudna an

Spiorad naomh, a thug Dia dhoibh-san a

tha ùmhal dha.

33 Agus an uair a chual iadsan so, bha iad

air an gonadh, agus ghabh iadcomhairle an

cur gu bàs.

34 An sin dh'éirich Phairiseach àraidh

anns a' chomhairle, d'am b'ainm Gamalicl,

fear-teagai.sg an lagha, air an robh meas

aig an t-sluagh uile, agus dh'orduich e na

h-abstoil a chur a mach ré tamuill;

35 Agus thubhairt e riu, Fheara Israeil,

thugaibh aire dhuibh fhéin, ciod a tha roimh-

ibh a dheanamh mu thirachioll nan daoine

sin.

36 Oir roimh na làithibh so dh'éirich

Teudas suas, ag ràdh, gu'm bu neach éigin

raòr e fhéin, agus cheangail àircarah dhaoine,

timchiollceithircheud, iad fhéin ris: mharbh-

adh esan, agus a mheud 's a dh'aontaich

leis, sgaoileadh iad uile as a chéile, agus

chaidh iad gu neo-ni.

37 An déigh an fiiir so dh'éirich ludas an

Galiléach suas, ann an làithibh na càs-

mheasaidh, agus tharruing e mòran sluaigh

'n a dhéigh: sgi'iosadh esan mar an ceudna,

agus a raheud 's a ghéill da, sgapadh iad uile.

38 Agus a nis tha rai ag ràdh ribh, Fan-

aibh na daoinibh so, agus leigibh leo: oir

ma's ann o dhaoinibh a tha a' chomhairle so,

no an obair so, thig i gu neo-bhi-igh:

39 Ach raa's ann o Dhia a tha i, chan

urrainn sibhse a cur gu neo-bhrigh: air

eagal gu'n tarladh gu'm faighear sibh eadh-

on a' cogadh an aghaidh Dhé.

40 Agus dh'aontaich iad leis-san: agus an

uair a ghairra iad na h-abstoil, agus a ghabh

iad orra, dh'orduich iad dhoibh guu labhairt

auu an ainm Iosa, agus leig iad as iad.

41 Agus dh'iraich iadsan o làthair na

corahairle, le gairdeachas a chiouu gu'n do

mheasadh gu'ra b'airidh iad air eas-urram

fhulang air son 'ainrae-san.

42 Agus gach là anns an teampuU, agus o

thigh gu taigh, cha do sguir iad a bhi 'teag-

asg, agus a' searmonachadh Iosa Criosd.

agus

G]!^10MIiAKAN, VI, VII.

CaibideilVI.

aghaidh an iouaid uaoimli

1 Thngh na h-abstoil seachdnar gu frithealadh \ ,° ?;.

do uireasbhuidh nam bochd: 5 Vaon diubh | ^^ Uir cnuala smn e ag ràdh, gu'n sgrioa

80 Stephen, neach a bha làn de chreidimh, , an t-Iosa so o Nasaret an t-àite so, agus

agus de'n Spiorad naomh: 12 Ghlacadh esan \ gu'n caochail e na gnàthannan a thuo- Maois

agus chaidh' agairt gu h-eucoruch an lùthair | dhuinne. °

àia comhairle, leis an dream a chuir e 'n an\ ir, AcniQ orV rlhnàKl, -^o., „;i^ i - >

tosd le reusonachadh. I '^?,^^^^ f\ dhoibh-san uile a ]) la 'n an

A j suidhe s a chomhairle aniharc gu geur air,

GUS anns na laithibh sin, an uair a ' chunnaic iad 'aghaidh mar aghaidh aiuo-ii

bha àireamh nan deisciobul a' meud- i n a tts ^ttt "

GUS anns na làithibh sin

bha àireamh nan deisciobul a' meud

achadh, dh'éirich gearan am nieasg nan '

Greugach an aghaidh nan Eablirach, a

chionn gu'n do dhearmaideadh am bant-

raichean 's an fhrithcaladh laitlieil.

2 An sin ghairm an dà fhear dheug mòr-

chuideachd nan deisciobul d'an ionnsuidh,

agus thubhairt iad, Cha-n'eil e iomchuidh

sinne dh'fhàgail focail Dhé, agus a fhrith-

ealadh do bhordaibh.

3 Uime sin, a bhràithrean, iarraibh amach

'n 'ur measg seachdnar dhaoine fo dheadh

1 A ir doStephen comas fliarihail freagairt air a

shon fhéin, 2 nochd e gu'n d'riàin Abraham

aoradh do Dhia gu taitneach; 37 gu'n d'lhiig

Maois fhéin fianuis mu Chriosd; 51 chronuich

e iad air son an ceantiairc, agus morta

Chriosd: 54 air a so cldach iad gù bàs e. 59

Tha e Hiomnadh anama du àosa, agus a'

guidhe Dhé air an sonsan.

AN sin thubhairt an t-àrd-shagart, Am

bhcil ma ta na nitheau so mar so à

2 Agus thubhairt esan, Pheara, a bhràith-

iomradh, làn de'n Spiorad naomh agus de rean, agus aithrichean, éisdibh; Dh'fhoiII-

ghliocas, a chuireas sinue os ceaun an \ sicheadh Dia na glòire d'ar n-athair Abra-

dreuchd so. [ hain, 'n uair a bha e ann am Mesopo-

4 Ach buanaichidh sinne a ghnàth ann an tamia,mu'ndo ghabh e còmhnuidh ann an

urnuigh, agus ann am ministreileachd an i Charan.

fhocail. I 3 Agus thubhairt e ris, Rach a mach à d'

5 Agusbha'chainntsotaitneachanlàthair thàr fhéin, agus o d' chinneach, agus thig

na mòr-chuideachd uile: agus thagh iad

Stephen, duine làn de chreidimh, agus de'n

Spiorad naorah, agus Philip, agus Proch-

orus, agus Nicanor, agus Timon, agus Par-

menas, agus Nicolas proseliteach de mhuir.n-

tir Antioch:

6 Chuir iad iadsan an làthair nan abstol:

agus air deanamh urnuigh dhoibh, chuir

iad an làmhan orra.

7 Agus dh'fhàs focal Dhé; agus mheud-

aicheadh àireamh nan deisciobul gu ro

mhòr ann an Ierusalem; agus bha cuid-

eachd mliòr de na sagartaibh iimlial do'n

chi'eidimh.

8 Agus rinn Stephen, làn de chreidimh

agus de chumhachd, màorbhuilean agus

comharan mòra am measg an t-sluaigh.

9 An sin dh'éirich dream àraidh de'n t-sio-

nagog, ris an abrar sionagog nan Libertin-

each, agus nan Cirenianach, agus mhuinn-

tir Alecsandria, agus na dream o Chilicia,

agus o'n Asia, a' deasboireachd ri Stephen.

chum na tìre a nochdas mise dhuit.

4 An sin chaidh esan a mach à tìr nan Caldéach, agus ghabh e còmhnuidh ann an Charan: agus as a sin, an déigh bàis 'athar, dh'atharraich se e do'n fhearann so anns am bheil sibhse nis 'n 'ur còmhnuidh.

5 Agus cha d'thug e dha oighreachd sam

hith ann, cha d'thug leud troidhe: gidh-

eadh gheall e gu'n tugadh e mar sheilbh e

dha fhéin agus d'a shliochd 'n a dhéigh, ged

uach robh fathast duine cloinne aige.

6 Agus labhair Dia air an dòigh so, Gu'm

bitheadh a shliochd air chuairt ann an dàith-

aich choigrich, agus gu'n deauadh iad tràill-

ean diubh, agus gu'm buineadh iad gu h-olc

riii ré cheithir cheud bliadhna.

7 Agus air a' chinneach sin d'am bi iadsan

fo dhaorsa, bheir mise breth, arsa Dia:

agus an déigh nan nithean sin thig iad a

mach, agus ni iad seirbhis dhomh-sa anns

an àite so.

Agus thug e dha coimhcheangal an tim-

10 Agus cha b'urrainu iad cur an aghaidh ! chioll-ghearraidh: agus mar sin ghin Abra-

a' ghliocais agus an spioraidleisando labh

air e.

11 An sin thug iad a steach 'an uaignidheas daoine a thubhairt, Chuala sinne e 'labhairt bhriathran toibheumach an agli-

aidh Mhaois, agus Dhé.

12 Agus dhtiisg iad suas an sluagh, agus

ham Isaac, agus thimchioll-ghearr se e air

an ochdamh là: agus ghin Isaac lacob,

agus lacob an dà phràomh-athair dheug.

9 Agus a' gabhail farmaid reic na pràoinh-

aitlirichean loseph do'n Eiphit: ach bha

Dia maille ris,

10 Agus shaor se e as a thrioblaidibh uile,

.seanairean, agusnasgrìobhaichean,agus agus thug e deadh-ghean agus gliocas da

thàinig iad air, agus ghlac iad e, agus thug an làthair Pharaoh rìgh na h-Eiphit; agus

iad an làthair na comhairle e, \ chuir se e 'n a uachdaran air an Eiphit,

13 Agus chuir iad suas fianuisean bréige, agus air a theaghlach fhéin uile.

a thubhairt, Cha-n'eil an duine so a' sgur | 11 Nis thàinig gorta agus amhghar mòr

♦ie labhairt bhriathran toibheumach an air an Eiphit uile, agus air talamh Chana-

ain; agus cha d'flniair

teachd-au-tàr.

12 Ach gu iiair a chuala lacob gu'n robh

arbhar 's an Eiphit, chuir e mach ar n-aith-

richean air tùs.

n-aithrichean so, agus bha

'n a choigreach ann an di\th-

aich Mhidiain, far an do ghin e dithis mliac.

30 Agus an uair a choimhlionadh dà fhich-

ead bliadhna, dh'fhoiilsiclieadh dha ann am

fasach beinue Shiua, aiugeal an Tighearna

1.3 Agus air an dara?m/>'rinneadh loseph ann an lasair theine ann am preas.

aithuichte d'a bhràithribh; agus riuneadh

cinneach Ioseiph follaiseach do Pharaoh.

31 Agus an uair a chuuuaic Maois sn^

ghabh e iougantasmu'nt-sealladh; agusair \

14 An sin chuir lose-ph fios uaith, agus diia teachd am fagusgu beachdachadhrttV,

ghairm e d'a ionnsuidh lacob 'athair, agus thàinig guth an Tighearna d'a ionusuidh,

a hichd-dàimhe uile, càiig anaman deug

agus tri fichead.

32 Ag ràdh, Is mise Dia d'aithrichean,

_ _ Dia Abrahaim, agus Dia Isaaic, ag^is Dia

15 Agus chaidh lacob sìos do'n Eiphit, Iacoib. An sin chriothnuich Maois, agus

agus fliuair e bàs, e fhéin agus ar n-aith- cha robh a chridhe aige amharc.

richean.;

33 An sin thubhairt an Tighearn ris,

16 Agus ghiidaineadh thairis iad gu Fuasgail do bhrògan o d'chosaibh: oir is

Sichem, agus clmircadh iad anns an àit- talamh naomh an t-àit air am bhcil thu a'd'

adhlaic a cheanuaich Abraham air suim

airgid mhic Emoir, athar Shicheim.

sheasamh.

34 Chunnaic mi gu cinnteach àmhghar mo

17 Ach an uair a dhruid àm a' gheallaidh, phobuill a tha 's an Eiphit, agus chuala mi

a mhionnaich Dia do Abraham, dh'fhùs an; an osnaidh, agus thàinig mi uuas g'an saor-

shiagh agus rinneadh iad làonmhor 's an adh. Agus a nis thig, cuiridh mi do'n

Eiphit, I Eiphit thu.

35 Am Maois so fhéin a dhiùlt iadsan, ng

Cò 'riun uachdaran agus brcitheamh

IS Gus an d'éirich rìgh eile, do nach j

b'aithne loseph. j ràdh,

19 Bliuiu esan gu cuilbheirteach r'ar ciun- dhiot-sal esan chuir Dia gu bhi 'n a uach-

each, agus rinn e olc air ar n-aithrichibh, | daran agus 'n a fliear-saoraidh le làimh an

air chor as gu'n d'thug e orra an uaoidh- aiugi] a dh'fhoillsicheadh dlia 's a' phreas.

cauau a thilgeadh a mach, chum nach sàol-

aicheadh iad.

20 Auns an àm sin rugadh Maois, agus

bha e ro sgiamhach, agus dh'altrumadh e

tri màosan ann antaigh'athar:

21 Agus an uair a thilgeadh a mach e,

thog nigliean Pharaoh leatlia e, agus

dh'altrum i e mar mhac dhi fhéin.

22 Agus thengaisgeadh Maois ann an uile

ghliocas nan Eiphiteach, agus bha e cumh-

achdach ann am briathraibh agus 'an

guàomharaibh.

23 Agus an uair a bha e dà fhichead

bliadhna iomlau a dh'aois, thàinig e 'n a

chridhe a bhràithrean clann Israeil fhios-

rachadh.

24 Agus air dha duine àraidh dhiuhh

'fhaiciun a' fulaug eucoir, theasairg se e,

agus air bualadh an Eiphitich dha, rinn e

dioghaltas air son an fhir air an d'riuneadh

an eucoir:

25 Oir shaoil e gu'n tuigcadh a bhràith-

rean, gu'n tugadh Dia le a làimh-san saorsa

dhoibh; ach cha do thuig iadsan,

36 Thug esan a mach iad an déigh dha

màorbhuilean, agus comharau a dheanamh

aun an tìr na h-Eiphit, agus annsa' mhuir

ruaidh, agus annsan fhàsach ré dhà fhich-

ead bliadhna.

37 Is e so am Maois ud a thubhairt ri

cloinn Isracil, Togaidh an Tighearn bhur

Dia suas fàidh dhuibh de 'ur bràithribh,

cosmhuil riumsa; ris-san éisdidh sibli.

38 So esan a bha's an eaglais auns an fhàs-

ach, maille ris an aingeal a labhair ris ann

am beinn Shina, agus maille r'ar u-aithrich-

ibh-ne: neach a fimair briathran na beatha

chum an toirt dhuinne:

39 Do nach b'àill le ar n-aithrichibh a bhi

àimhal, ach chuir iad uatha e, agus 'n an

cridhe phill iad air an ais do'n Eiphit,

40 Ag ràdh i'i Aaron, Dean dhuinne diath-

an a théid romhaiuu: oir mu thimchioll a'

^lhaois so, a thug a mach sinu à tìr na

h-Eiphit, cha-n"eil flùos againn ciod a

dh'éirich dha.

41 Agus rinn iad laogh 's na làithibh sin,

agus thug iad àobairt do'n dealbh, agus rina

26 Agus air an là 'n a dhéigh sin nochd sc iad gairdeachas ann an oibribh an làmhan

e fhéin doibh agus iad a' comhstri, agus b'àill ^ fhéin.

leis sìth a dheanamh eatorra, ag ràdh, A ] 42 An sin phill Dia, agus thug e thairis iad

dhaoine, is bràithrean sibh féiu; c'ar son a; chum aoradh a dheanamh do armailt néimh,

tha sibh a' dcauamh eucoir air a chéile ? i a réir mar a tha e sgrìobhta ann an leabhar

27 Ach chuir am fear a rinn an eucoir air nam fàidheau, an d'thug sibh dhomh-sa

a choimhearsuach uaith e, ag ràdh, Cò a j beathaichean marbhta, agus àobairtean ré

rinn thusa a'd' uachdaran agusa'd' bhreith- dhà fhichead bliadhna annsan fhàsach,

eamh oirune?

2S Am miann leat niise a mharbhadh, mar

a mharhh tltu an t-Eiphiteach an dé ?

29 an sin theich Maois air son an fliocail

126

a thigh Israeil ?

43 Seadh, thog sibh suas pàilliun Mlioloich,

agus reult bhur dé Remphain, dealbhan a

rinn sibh chum aoraidh dhoibh: uiuie sin

GNIOMHARAN

atharraichidh mi sibh dh'iounsuidh antaobh-

thall de Bhabilon.

4:4 Bha pailHun na fianuis aig ar n-aith-

richibh 's an fhàsach, a réir mar a

dh'àithn an ti a labhair ri Maois, gu'n

deanadh se e a réir an t-samhlaidh a chunn-

aic e.

45 An ni a thug mar an ceudna ar n-aith-

richean a bha 'n an déigh, a steach maille

ri Iosa do slieilbh nan Cinneach, athilg Dia

a mach roimh ghnàiis ar n-aithrichean, gu

làithibh Dliaibhidh;

46 Neach a fliuairdeadh-ghean'amfianuis

Dhé, agus a dh'iarr pàilliun fhaotainn do

Dhia Iacoib.

47 Ach thog Solamhtaighdha.

48 Gidheadh clia-n'eil an ti a's àirde a'

gabhail còmhnuidh ann an tcampluibh

làmh-dheanta; mar a tha am fàidh ag

ràdh,

49 Is e néamh mo ràgh-chaithir, agus an

talamh stòl mo chos: ciod antaigha thogas

sibh dliomh? tha an Tighearn ag ràdh: no

ciod e ionad mo thàimh ]

50 Nach do rinn mo làmh na nithean so

uile ?

51 A dliaoine cruaidh-mhuinealach, agus

neo-thimchioll-ghearrta ann an cridhe agus

ann an cluasaibli, tha sibh a ghnàtli a' cur

aii aghaidh an Spioraid naoimh: mar a rinn

bhur n-aithrichean, mar sin tha sibhse rt'

di'anamh.

ry2 Cò de na fàidhibh air nach d'i'inn

bhur u-aithrichean geur-Ieanmhuinn? agus

inliarbh siad iadsan a roimh-fhoillsich

teachd an Fhàrein ud; air anrobh sibhsea

nis 'n 'ur luchd-brathaidh, agus'n'ur mort-

airibh:

53 Sihhse a fhuair an lagh le frithealadh

nan aingeal, agus nach do choimhid e.

54 'N uair a chual' iad iia nithean sin, bha

iad air an gonadh 'n an cridhe, agus chas

iad am fiaclan ris.

55 Ach air dhàsan a bhi làn de'n Spiorad naomh, dh'amhairc e gu geur suas gu néamh, agus chunnaic e glòir Dhé, agus Iosa 'n a sheasamh air deas làimh Dhé;

56 Agus thubhairt e, Feuch, tha mi 'faicinn nan néamhan fosgailte, agus Mac an duine 'n a sheasamh air deas làimh Dhé.

57 An sin ghlaodh iadsan le guth mòr, agus dhruid iad an cluasan, agus leum iad air a dh'aon inntinn,

58 Agus air dhoibh a thilgeadh a mach as a' bhaile, chlach iad e: agus thilg na fiannisean an eudach sìos aig cosaibh òganaich, d'am b'ainm Saul.

59 Agus chlach iad Stephen, agus e a' gairm air Criosd, agus ag ràdh, A Thighearn' Iosa, gabh ri mo spiorad.

60 Agus air dha e fhéin a leigeadh air a ghlùinibh, ghlaodh e le guth mòr, A Thighearna, na cuir am peacadh so as an leth. Agus air dha so a ràdh, choidil e.

Air ais dhan GNIOMHARAN NAN ABSTOL

Caibideil VIII

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

1 Shearrnanaicheadh ansoisgeul ann an Samaria

le Philip, a bhaist mòran, agm am measg

chàicài Simonan Druidài. 14 thàinif/ Peadàr

afiiis Eoin a dhaingneachadh na h-eaglais:

n le cur an làmh air an dream a chreid, bha

an Spiorad naomh air a thàodàdacadh: 18

'w uair a h'àill le Simon an tàodhlac ceudna

'cheannach uatha le h-airgiod, 20 chronuidi-

eadh gu geur e le Peadar, h-o.

AGUS bha Saul ag aontachadh le a

_ bhàs-san. Agus dh'éirich anns an

àm sin geur-Ieanmhuinn mhòr an aghaidh

na h-eaglais a bha ann an Ierusalem; agus

bha iad uile air an sgapadh air fcadh tìre

ludea agus Shamaria, ach na h-abstoil a

mhàin.

2 Agus ghiàilain daoine diadhaidh Stephen

chum 'adhlaic, agus i'inn iad caoidh mhòr

air a shon.

3 Ach bha Saul a' f ùsachadh na h-eaglais,

a'_ dol a steach do gachtaigh; agus ag tarr-

uing a mach fhear agus bhau, chuir e 'am

pràosan iad.

4 Uime sin dh'imich an dream a sgapadh,

feadh gach àite, a' searraonachadh an ihoc-

ail.

5 An sin chaidh Philip sìos do bhaile Sha-

maria, agus shearmonaich e Criosd doibh.

6 Agus thug an sluagh a dh'aon toil aire

do na uithibh a labhradh le Philip, ag éisd-

eachd ris, agus a' faicinn nam màorbhuilean

a rinn e.

7 Oir chaidh spioradan ueòghlan a mach

a mòrau anns an robh iad, a' glaodhaich le

guth mòr; agus chaidh mòran air an robh

am pairilis, agus a bha 'n am bacaich, a

shlànuchadh.

8 Agus bha gairdeachas luòr 's a' bhaile

sin.

9 Ach bha roimhe sin duine àraidh 's a'

bhaile sin d'am b'aium Simon, a ghnàthaich

druidheachd, agus a mheall muinntir Sham-

aria, ag ràdh gu'm bu ueach mòr éigiu e

féin.

10 Dhàsan thug iad uile aire o'n bheag

gus a' mhòr, ag ràdh, Is e an duine so

cumhachd mòr Dhé.

11 Agus thug iad an aire dha, a chionn

gu'n do mheall e iad ré tiine fhada le a

dhruidheachd.

12 Ach an uair a chreid iad Philip, a'

searraonachadh nan uithean a bhuineas do

ràoghachd Dhé, agus do ainm Iosa Criosd,

bhaisteadh iad eadar fheara agus mhnathan.

13 An sin chreid Simou fhéin mar an

ceudna: agus an uair a bhaisteadh e,

dh'fhan e maille ri Philip, agus a' faiciun

uau comharadh agus uam feart a riun-

eadh, ghabh e iongantas ro mhòr.

14 Agus an uair a chuala na h-abstoil a

bha ann an Ierusalem, gu'n do ghabh Sam-

aria focal Dhé, chuir iad d'au ionnsuidh

Peadar agus Eoin:

15 Agus an uair a chaidh iad sìos ghuidh

GNIOMHARAN, IX.

iad air an son gu'ra faigheadh iad an Spiorad

naouih.

16 (Oir cha d'thàinig e fathast a nuas air

aon aca: ach a mhàiin bhaisteadh iad ann an

ainra an Tighearna Iosa.)

1 7 An sin chuir iad an làmhan on-a, agus

fhuair iad an Spiorad naomh.

18 Agus an uair a chunnaic Simon gun

robh an Spiorad naomh air a thoirt tre

làrahan nan abstol a chur orra, thairg e

airgiod dhoibh,

19 Ag i'àdh, Thugaibh dhomh-sa mar an

ceudna an cumhachd so, b'e neach air an

cuir mi mo làmhan, gTi'mfaigh ean Spiorad

naomh.

20 Ach tlmbhairt Peadar ris, Gu rachadh

d'airgiod 'am mugha maille riut fhéin, a

chionn gu'n do niheas thu gu'm feudtadh

tàodhlac Dhé a cheannach le h-airgiod.

21 Cha-n'eil agad cuid no crannchur 's a'

chàiis so: oir chan eil do chridhe dàreach

'am fianuis Dhe.

22 Gabh aithreachas uime sin de d'olc so,

agus guidh air Dia, ma dh'fheudar gu maith-

ear dluiit smuaine do chridhe.

23 Oir tha mi'g ad fliaicinn ann an domblas

na seirbhe, agus fo chuibhreach na h-eucor-

ach.

2-4 An sin fhreagair Simon, agus thubhairt

e, Guidhibh-se an Tiglicarn air mo shon,

nach tig aon de na nithibh sin a thubhairt

sibh orm.

25 An sin air dhoibh-san fianuis a dhean-

amh agus focal an Tighearn' a labhairt, phill

iad gu Ierusalem, agus shearmonaich iad an

soisgeul ann am mòran de bhailtibh nan

Samaritanach.

26 Agus labhair aiugeal an Tighearna ri

Philip, ag ràdh, Eirich agus imich chum na

h-àirde deas, chum na slighe a tha 'dol

sàoso lerusalera guGasa, a tha 'n afhàsach.

27 Agus dh'éirich e, agus dh'imich e: agus,

fench, duine àraidh, caillteanach o Etiopia,

aig an robh mòr-àighdarras fo Chaudace

ban-righinn na h-Etiopia, agus a bha os

ceann a h-ionmhais uile, agus a bha air

teachd gu Ierusalem chum aoradh a dhean-

arah,

28 Bha e a' pilltinn air ais, agus 'n a

shuidhe 'n a charbad, agus bha e a' leughadh

an fhàidh Esaiais,

29 An sin thubhairt an Spiorad ri Philip,

Imich am fagus, agus druid ris a' charbad

so.

30 Agus ruith Philip d'a ionnsuidh, agus

chuala se e a' leughadh an fhàidh Esaiais,

agus thubhairt e, Am bheil thu a' tuigsiun

nan nithean a tha thu a' leughadh ?

31 Agus thubhairt esan, Ciounus is urr-

ainn mi, mur seòl neach éigin mi ? Agus

dli'iarr e air Philip teachd a nàos, agus

auidhe maille ris.

32 A' chuibhrionn de'n sgriobtuir a bha e

leughadh, b'i go i, Thugaclh e mar chaora

12S

chum marbhaidh; agus mar uan a tha 'n a

thosd 'ara fianuis an fnir-lomairt, mar sin

cha d'fhosgail e a bheul:

33 'N a àsleachadh thugadh a bhreitheanas

air falbh: agus cò a nochdas a ghinealach ?

oir thogadh a bheatha o'n talamh.

34 Agus fhreagair an cailltcanach, agus

thubhairt e ri PhiIip,Guidheam ort, co uime

tha am faidh ag ràdh so? uime fhéin, no mu

neach éigin eile ?

35 An sin dh'fhosgail Philip a bheul, agus

a' tòiseachadh o'n sgriobtuir sin,shearmon-

aich e Iosa dha.

36 Agus an uair a dh'iraich iad air an

t-slighe, thàinig iad gu h-uisge àraidh:

agus thubhairtan caiIIteanach,Feuch,uisge;

ciod a tha 'bacadh mise 'bhi air mo bhaist-

eadh à

37 Agus thubhairt Philip, Ma tha thu a'

creidsinn le d' uile chridhe, fcudaidh tu.

Agus fhreagair e agus thubhairt e, Tha

mi a' creidsinn gur e Iosa Criosd Mac Dhé.

38 Agus dh'àitlm e 'n carbad a sheasamh:

agus chaidh iad sìos le 'cheile do'n uisge,

araon Philip agus an caillteanach; agus

bhaiist se e.

39 Agus an uair a thàinig iad a nìos as an

uisge, thug Spiorad an Tighearna Philip

leis, agus chan fhac an caillteanach tuill-

eadh e: agus dh'imich e air 'aghaidh le

gairdeachas.

40 Ach fhuaradh Philip ann an Asotos:

agus shearraonaich e anns na bailtibh uile,

a' dol troimh ar dàUhaich, gus an d'thàinig

e gu Cesarea.

Caibideil IX.

1 Tha Saul, air dha 'bld 'g imeachd gu DamaS'

cus, air a leagadh sìos gu talamh le dealradh,

agus gulh o néamh: 10 ghairmeadh e chum

na ài-abstolachd, 18 agus bhaùieadh eleA nan-

ias: 20 â– 'ihearmonaich e Criosd gu dàna. 23

Chuir na h-ludhaicli, agus mar an ceudna

na Grevgaich, an comhairle ri 'chéile chum

a mharbhadh. 31 Leigheas Peadar Eneas

de'n phairilis; 38 thug e Tabita beò.

AGUS air do Shaul bhi fathast a' séid-

eadh bagraidh, agus sgrios an aghaidh

dheisciobul an Tighearna,chaidh e chuman

àrd-shagairt,

2 Agus dh'iarr e litrichean uaith gu Da-

mascus chum nan sionagog, chum nam

faigheadh e aon neach de'n t-slighe so, co i

aca b'fhir no mnathan iad, gu'n tugadh e lei8 I

ceangailte gu Ierusalem iad.

3 Agus ag imeachd dha, tharladh gu'n do

dhruid e ri Damascus: agus dhealraich gu

h-obann mu'n cuairt air solus o néarah.

4 Agus air tuiteam dha air an talamh,

chual e guth ag ràdh ris, A Shauil, A

Shauil, c'ar son a tha thu 'g am gheur-

leaumhuinn-sa ?

5 Agus thubhairt esan, Cò thu, a Thigh-

earna? Agus thubhairt an Tighearn, la

I mise Iosa a tha thusa a' geur-leaumhuinn ,

GNIOMHARAN

isi cnxaidh dhuit-sa breabadh an aghaidh

oan dealg.

6 Agus air dhàsan a bhi air clirith agus

làn uarahainn, thubhairt e, A Thighearna,

ciod a's àill leat mise a dheanamh? Agus

thubhairt an Tigliearu ris, Eirich, agus rach

IX.

agus thubhairt iad, Nach e so esan a bha

'sgrios ann an Ierusalem na muinntir a bha

'gairm air an ainm so, agus a thàinig an so

clium na cràche so, gu'n tugadh e ceangailte

iad dh'ionnsuidh uachdaran nan sagart?

22 ach bu mhòid a neartaicheadh Saul.

a steach do'n bhaile, agus inusear dhuit ciod agus chuir e gu h-amhhiadh na h-Iudhaich

còir dhuit a dheanamh.

a bha chòmhnuidh ann an Damascus,

7 Agus sheas na daoine,'bha 'g imeachd dearbhadh gur e so an Criosd.

maille ris.'n an tosd,a' chiinntiun a'ghutha, i

ach gun neach air bith fhaicmn. ^

8 Agus dh'éirich Saul o'n talamh, agus air esan a mharbhadh:

fosgladh a shàil dha, chan fhac e neach air ! 24 Ach thugadh fios do Shaul air am foill:

bith: ach air dhoibh breith air a làimh, agus bha faire aca air na geatachaibh a là

23 Agus air dol do mhòran làithean seach-

ad, rinn na h-Iudliaich comhairle r'a chéiàe

threòraich iad e gu Damascus.

1 agus a dh'oidhche chum a mharbhadh.

9 Agus bha e tri làitheau gun radharc, | 25 An sin ghabh na deisciobuil e 's

agus cha d'ith agus cha d'òl e ui air bith.

10 Agus bha deisciobul àraidh ann an

Damascus, d'am b'ainm Ananias; agus

I oidhche, agus chuir iad a mach thar a' bhalla

I e, agus leig iad sìos ann an chabh e.

26 Agus an uair a thàinig Saul gu lerusa-

thubhairt an Tighearn ris ann am foills- j lem, dh'fheuch e ri e fhéin a cheangal ris

àachadh, Ananiais. Agus thubhairt esan,

Feuch tha mi an so, a Thighearna.

deisciobhiibh: ach bha eagal orra uile

roimhe, agus cha do chreid iad gu'm bu

11 Agus thitbhairt an Tighearnris, Eirich, deisciobul

agus imich do'n t-sràid, ris an abrar Dàr- 27 Ach ghabh Barnabas d'a ionnsuidh e,

e.'ah, agus iarr ann an tigh Iudais, duine o I agus thug e chum nan abstol e, agus chuir

Tharsus d'an goirear Saul: oir feuch, tha e e'n céill doibh cionnus a cliunnaic e'n taigh-

ri urnuigh.

j earn anns an t-slighe, agus gu'n do labliair

12 Agus cluinnaic e ann am foillseachadh j e ris, agus cionnus a shearmouaich e gu

duine d'an ainm Auanias, a' teachd a steach, dàua ann an Damascus ann an ainm Iosa.

agus a' cur a làimhe air, chum gu'm faigh-

eadh e a radharc.

13 An sin fhreagair Auanias, A Thigh-

cavua, chuala mi o mhòran mu'n duine

28 Agus bha e maille riu a' teachd a steach,

I agus a' dol a mach ann an Ierusalem.

: 29 Agus labhair e gu dàna ann an ainm an

j Tighearna Iosa, agus rinn e reusonachadh

cia lìon olc a rinn e do d' naoimh ann an . an aghaidh nan Greugach: ach chuir iadsan

Ierusalem:

14 Agus tha an so ùghdarras aige o uachd-

aranaibh nan sagart, iadsan uile a cheangal

a tha 'gairm air d'ainm-sa.

15 Ach thubhairt an Tighearn ris, Imich;

oir is soitheach taghta dhomh-sa e, chum

iii'ainm a ghiàilan 'am fianuis nan Cinneach, |

agus ràghrean, agus chloinn Israeil. j

16 Oir nochdaidh mise dha cia mòr na i

rompa esan a mharbhadh.

30 Ach an uair a thuig na bràithrean so,

thug iad sìos e gu Cesarea, agus chuir iad

air falbh gu Tarsus e.

31 An sin bha fois aig na h-eaglaisibh

troimh Iudea uile, agus Ghalile, agus Sha-

maria, agus air dhoibh a bhi air an togail

suas, agus a' siubhal ann an eagal an taigh-

earna, agus ann an comhfhurtachd an

nithean a's éigin da fhulang air sgàth Spioraid naoimh, mheudaicheadh gu mòr

mamme-sa.

17 Agus dh'imich Ananias, agus chaidh e

steach do'n taigh; agus chuir e a làmhan air,

asus thubhairt e, A Siiauil, a bhràthair,

clmir an Tighearn, (eadhon Iosa a dh'fhoills- \

i(_lieadh dhuit-sa anns an t-sliglie air an

d thàinig thu,) mise chum gu'm faigheadh

tu do radharc, agus gu'm bitheadh tu air do

riouadh leis an Spiorad naomh. I

18 Agus air ball thuit o 'shàiilibh mar gu'm;

bitlieadh lanuan; agus dh'aisigeadh a radh-

arc dha guu dàil, agus air dha éiridh, i

bhaisteadh e.

1 9 Agus an uair a ghabh e biadh, neartaioh- j

eadh e. An sin bha Saul làithean àraidh i

raaille ris na deisciobluibh a bha ann an

Daraascus.

20 Agus air ball shearmonaich e Iosa anns

na sionagogaibli, gur esan Mac Dhé.

'il Ach bha na h-uile a chual e fouamhas,

129

iad.

32 Agus tharladh, air do Pheadar imeachd

troimh gach àite, gu'n deachaidh e sàoa mar

an ceudna chum nan naomh a bha 'ga hail

còmhnuidh ann an Lida.

33 Agus fhuair e an sin duine àraidh d'am

b'ainm Eneas, a bha ré ochd bliadhna air a

leabaidh, agus e gvi tinn leis a' phairiHs

34 Agus thubhairt Peadar ris, Eneais, tha

Iosa Criosd ga d' leigheas: éirich agus dean

do leabadh. Agus air ball dh'éirich e.

35 Agus chunuaic iadsan uile e, a bha'

chòmhnuidh ann an Lida, agus ann an

Saron, agus phill iad chum an Tighearna

36 A nis bha ban-deisciobul ài*aidh ann n

lopa d'am b'ainm Tabita, 's e sin, air eadai*-

theangachadh, Dorcas: bha a' bhean so làn

de dheadh oibribh, agus de dhéircibh a

rinn 1.

37 Agus tharladh auns na làithibh sin, air

GNIOMHARAN, X.

dhi 'bhi gn tinn gu'n d'fliuair i bàs: Agus cràbhach de'u dream a bha ghnàth a' feith

air dhoibh a h-ionnlad, chuir iad ann an

seòmar uachdarach i.

38 Agus air do Lida 'bhi fagus do lopa,

agus air cluinntinn do na deisciobluibh gu'n

robh Peadar an sin, clmir iad dithis dhaoiue

d'a ionnsuidh, a' guidhe air e' theachd d'an

ionnsuidh gun dàil.

39 An sin dh'éirich Peadar, agus chaidh e

maille riu. Agus an uair a bha e air teachd,

threòraich iad suas e do'n t-seòmar uachdar-

ach: agus sheas na bantraichean uilelàimh

ris a' caoineadh, agus a' nochdadh nan còta

agus nan trusgau a rinn Dorcas am feadh a

bha i maille riu.

40 Ach air do Pheadar an cur a mach uile,

leig se e fhéin air a ghlàiinibh agus rinn e

urnuigh; agus air dha tionndiKlh ris a'

chorp, thubhairt e, A Thabita, éirich. Agus

dh'fhosgail ise a sàiilean: Agus air dhi

Peadar fhaicinn, dh'éirich i 'n a suidhe.

41 Agus thug e a làimh dhi, agus thog e

'n a seasamh i; agus an uair a ghairm e na

naoimh agus na bantraichean, chuir e 'n an

làthair beò i.

42 Agus fhuaradh fios air so ti-e lopa uile;

agus chreid mòran anns an Tighearn.

43 Agus tharladh gu'n d'fhan e mòran de

laithean ann an lopa maille ri Simon àr-

aidh fear-deasachaidh leathair.

Caibideil X

1 Air do Chornelius, duine crubhach, àithne

fhaotaiim o aingeal, cliuir e fios air Peaclar,

11 a bha air a theayasg ann an taisbeanadh

gun e dheanamh tàir air na Cinnich: 34 Am

feadh a bha e ' searmonachadh Chriosd do

Chornelius agus d'a chuideachd, thàinig an

Spiorad naomh a nuas orra, agus bhaisteadh

iad.

AGUS bha duine àraidh ann an Cesarea,

d'am b'ainm Cornelius, ceannard-ceud

de'n chuideachd ris an abrar a' chuicleachd

Eadailteach,

2 Duine cràbhach, agus air an robh eagal

Dhé maille r'a thigh uile, a bha 'toirt mòr-

ain déirce do'n t-sluagh, agus a' deanamh

urnuigh ri Dia a ghnàtli.

3 Chunnaic e ann an sealladh gu soilleir,

mu thimchioll na naothamh uaire de'n Ih.,

aingeal Dhe a' teachd a stigh d'a ionnsuidh,

agus ag ràdh, A Chorneliuis.

4 Agus air dhàsan amharc gu geur air,

ghabh e eagal, agus thubhairt e, Ciod e, a

Thighearna? Agus thubhairt e ris, Chaidh

d'uruuighean agus do dhéircean suas mar

chuimhneachan ann am fianuis Dhé.

eamh air

8 Agus an uair a chuir e an t-iomlan an

céill doibh, chuir e iad gu lopa.

9 Agus air an là màireach, 'n uair a bha

iadsan air an turus, agus a' teachd 'am fagus

do'n bhaile, chaidh Peadar suas air mullach

an taighe a dheanamh urnuigh, mu thim-

chioll na scathamh uaire.

10 Agus dh'fhàs e ro ocrach, agus bu

mhiann leis ft^a^/Aitheadh: ach amfeadha

bha iadsan ag ulluchadh, thuit e ann an

neul,

11 Agus chunnaic e néamh fosgailte, agus

soitheach àraidh a' teachd a nuas d'a ionn-

suidh, mar bhraith-Iàn mhòir, ceangailte air

a ceithir oisuibh, agus air a leigeadh sìos

air an talamh;

12 Anns an robh gach uile ghné bheath-

aichean ceithir-chosach na talmhainn, agus

bheathaichean fiadhaich,agus bhiasda snàig-

each, agus eunlaith an athair.

13 Agus thàinig guth d'a ionnsuidh, Eirich,

a Pheadair; marbh agus ith.

14 Ach thubhairt Pcadar, Ni h-eadh, a

Thighearua; oir cha d'ith mi riamh aon ni

coitchionn no neòghlan.

15 Agus tlmhhairt an guth ris a rìs an

dara uair, Na nithean sin a ghlan Dia, na

gairm thusa coitchionn.

16 Agus rinneadh so tri uairean: agus

thogadh an soitheach a rìs suas gu uéamh.

17 A nis an uair a bha Peadar fo amharus

aun fhéin ciod a bu chiall do'n t-sealladh a

chunnaic e, feuch, bha na daoine a chuir-

cadh Chornelius, an déigh dhoibhtaigh

Shimoin iarraidh, 'n an seasamh aig an

dorus.

18 Agus air gairm dhoibh, dh'fheòraich

iad an robh Simon d'an co-ainm Peadar, air

aoidheachd an sin.

19 Am feadh a bha Peadar a' smuaineach-

adh air an t-sealladh, thubhairt an Spiorad

ris, Feuch, tha triuir dhaoine ga d' iarraidh.

20 Uime sin éirich, agus gabh sìos agus

imich maille riu, gun amharus air bith abhi

ort: oir is mise a chuir uam iad.

21 Agus chaidh Peadar sìos chum nan

daoine, [a chuireadh d'a ionnsuidh o Chorne-

lius,] agus thubhairt e, Feuch, is mise an ti

a tha sibh ag iarraidh: ciod e an t-aobhar

mu'n d'thàinig sibh ']

22 Agus thubhairt iadsan, Fhuair Corne-

lius an ceannard-ceud, duine cothromach,

air am bheil eagal Dhé, ajjus fo dheadh

5 Agixs a nis cuir daoinc gu lopa, agus ainm aig cinneach nan ludhach uile, rabh

cuir fios air Simon, d'an co-ainm Peadar:

6 Tha e air aoidlieachd maille ri Simon àr-

aidh fear-deasachaidh Icathair, aig am bheil

a thigh làimh ris an fhairge: innsidh esan

duit ciod is còir dhuit a dheanamh.

adh Dhia le aingeal naomh, fios a chur

ortsa d'a thigh, agus briathran a chluinu-

tiun uait.

23 An sin ghairm e steach iad, agus thug

e aoidheachd clhoibh. Agus air an là

7 Agus an uair a dh'fnalbh an t-aingeal a màireach dh'imich Peadar maille riu, agus

labhair ri Cornelius, ghairm e d'a ionnsuidh chaidh dream àraidh de na bràithribh o

dithis de mhuinntir a thighe, agus saighdear lopa maille ris.

130

GXIOMHARAX, XI.

24 Aini> nir an là màireach chaidh iacl a nan Iudhach,agus ann an lenisalem; neach

steach do Chesai'ea: agus bha Cornelius a'

feitheanih riu, agus air gairm a hichd-dàimh j

agus a chàirdean dàleas an ceann a clieile. j

25 Agus an uair a bha Peadar a' dol a 1

a niharbh iad, 'g a chrochadh air craun:

26 Ach thog Peadar suas e, ag radh, Seas

suas; is duine mise mar an ceudua.

steach, choinnich Cornelius e, agus tluiit e

sios aig a chosaibb, agus rinn e aoradh

clha.

27 Agus ag còmhradh ris, chaidh e steach,

agus fbuair e mòr-mhuinntir cruinn.

2S Agus thubhairt e riu, Tha fios agaibh

gu bheil e mi-dhligheach do dhuine a tha

'n a ludhach, conihluadar a chumail ri

neach a tha de chiuneach eile, no teachd

am fagus da; ach nochd Dia dhomh-sa,

gun duine air bith a gliairm coitchionn no

neòghhà.n.

29 Uime sin thàinig mise 'n uair a chuir-

eadh fios orm,gun aon ni a ràdh'n a aghaidh:

air an adhbhar sin tha mi'feòraich c'ar son a

chuir sibh fios orm ]

;30 Agus tlmbhairt Cornelius, O'n cheath-

ramli là gus an uair so bha mi a' deanamh

trasgaidh; agus air an naothamh uair bha

uii 'deanamh uruuigh ann am thigh, agus,

feuch, sheas duine am' làthair ann an eud-

ach deah'ach,

31 Agus thubhairt e, A Chorneliuis, fhuair

d'urnuigh éisdeachd, agus tha do dhéircean

air an cuimhneachadh 'am fianuis Dhé.

32 Uime sin cuir gu lopa, agus cuir fios air

Simon, d"an co-ainm Peadar; tha e air aoidh-

L'achd ann antaighShimoiu fear-deasachaidh

leathair, raimli risa' mhuir; neach,'u uair a

thig e, a labhras riut.

33 Uime sin chuir mi air ball fios ort;

agus is maith a rinn thu teachd. Air an

aobhar sin tha siime uile an so a làthair 'am

fianuis Dhé, a dh'éisdeachd nan uile nithean

a tha air an àithneadh dhuit-sa le Dia.

34 An sin dh'fhosgail Peadar a bheul, agus thubhairt e, Gu fìrinneach tha mi 'g aithneachadh nach 'eil Dia ag amharc air pearsaibh seach a chéile:

35 Ach anns gach uile chinneach tha an neach air am bheil 'eagal-san, agus a tha 'g oibreachadh fìreantachd, taitneach aige.

36 Am focal a chuir Dia gu cloinn Israeil a' searmonachadh sìth tre Iosa Criosd, (neach a's e Tighearn nan uile,)

37 Am focal sin a's aithne dhuibh, a sgaoileadh air feadh tìre Iudea uile, agus a thòisich Ghalile, an déigh a' bhaistidh a shearmonaich Eoin:

38 Cionnus a dh'ung Dia Iosa o Nasaret leis an Spiorad naomh, agus le cumhachd; neach a chaidh mu'n cuairt a' deanamh maith, agus a' slànuchadh nan uile a bha air am foireigneachadh leis an diabhul oir bha Dia maille ris.

39 Agus tha sinne 'n ar fianuisibh air na h-uile nithibh a rinn e, araon ann an tìr nan Iudhach agus ann an Ierusalem; neach a mharbh iad, 'g a chrochadh air crann:

40 Esan thog Dia suas air an treas là, agus nochd se e gu follaiseach;

41 Chan ann do'n t-sluagh uile, ach do fhianuisibh, a thaghadh le Dia roimh-làimh, eadhon dhuinne, a dh'ith agus a dh'òl maille ris an déigh dha éiridh o na marbhaibh.

42 Agus dh'àithn e dhuinne searmonachadh do'n t-s!uagh, a;.gus fianuis a dheanamh gur esan a dh'orduicheadh le Dia 'n a bhreitheamh air bheòthaibh agus air mhairbh.

43 Dhàsan tha na fàiidhean uile a' toirt fianuis, gu'm faigh gach neach a chreideas ann maitheanas 'n am peacaibh tre 'ainmsan.

44 Am feadh a bha Peadar fathast a' labhairt nam briathar sin, thuirling an Spiorad naomh orra-san uile a chual am focal.

45 Agus ghabh na creidich de'n timchioll-ghearradh, a mheud diubh 's a thàinig maille ri Peadar, iongantas mòr, do bhrìgh gu'n do dhòirteadh air na Cinnich mar an ceudna tìodhlac an Spioraid naoimh.

46 Oir chuala siad iad a' labhairt le teang-

aibh, agus ag àrd-mholadh Dhé. An sin

fhreagair Peadar,

47 Am feud ueach sam bith uisge a thoir-

measg, chum nach rachadh iad so a bhaist-

eadh, a fhuair an Spiorad naomh, co maith

ruinne ?

4S Agits dh'orduich e iad a bhi air am

baisteadh ann an ainm an Tighearna. An

sin ghuidh iad air fantuinn ma'dle riu làith-

ean àraidh.

Caibideil XI.

1 Fhuaradh cron do Plieadar air son comhlua-

dar a ghleidlieadh ris na Cinmch: 4 dh'innis

e a reuson, agus thailinàc sin à-'a ludid-dàtidh,

19 Sgaoileadh an soisgeul feadh Phenice,

agus Chijyruis, agtos Antiocli. 26 Thugadh

ri'ar ainm air na deisciobluibh Criosduidliean

air tùs ann an Antioch, (bc.

AGUScImalana h-abstoil agus na bràith-

rean a bha ann an Iudea, gu'n do

ghabh na Cinnich mar an ceudna ri focal

Dhé.

2 Agus an uair a chaidh Peadar suas gu

Ierusalem,rinn iadsau abha de'n timchioll-

ghearradh, connspoid ris,

3 Ag ràdh, Chaidh thu steach a dh'ionn-

suidh dhaoine nach robh air an timchioll-

ghearradh, agus dh'ith thu maille riu.

4 Agus thòisich Peadar, agus chuir e'n

t-lomlan 'an céill doibh ann an ordugh, ag

ràdh,

5 Blia mi ann am baile lopa ri urnuigh;

agus ann an neul chunnaic mi sealladh,

Soitheach àraidh a' teachd a nuas, mar

bhraith-Iàn mhòir, air a leigeadh a nuas o

néamh air a ceithir oisnibh; agus thàinig i

a m' ionnsuidh-sa.

6 Agus air dhomh beachdachadh gu geur

GNIOMHARAN, XII.

oirre, thug mi faiiiear, agus chunuaic mi

beathaichean, ceithir-chosach na talmhainn,

a^us na fiadh - bheathaichean, agus na

biasdan snàigeach, agus eunlaith an atliair.

7 Agus chuahi mi guth ag ràdh rium,

Eirich, a Pheadair; marbh agus ith.

8 Ach thubhairt mise, Ni h-eadh, a Thigh-

earna: oir cha deachaidh riamli aon ni

coitchionn no neòghlan a steach do m'

bheul.

9 Ach flireagair an guth mi an dara uair

néamh, Na nithean a ghlan Dia na meas

thusa neòghlan.

10 Agus rinneadh so tri uairean: agus

thogadh an t-iomlan a rìs suas gu néamh.

11 Agus, feuch, air ball bha triuir dhaoine

air teachd chum an taighe anns an robh mi,

a chuireadh o Chesarea a m' ionnsuidh.

12 Agus thubhairt an Spiorad rium dol

maille riu, gun amharus air bith a bhi orm.

Agus chaidh mar an ceudna an t-seathnar

bhràithrean so maille rium, agus chaidh

sinn a steach do thigh an duine:

13 Agus nochd e dhuinn cionnus a chimn-

aic e aingeal 'n a sheasamh 'n a thigli, a

thubhairt ris, Cuir daoiue gu lopa, agus

cuir fios air Siraou, d'an co-aium Peadar;

14 Neach a labhras briathrau riut, leis an

téarnar thu fhéin agus do thigh uile.

15 Agus an uair a thòisich mi air h^bhairt,

thuirUng an Spiorad naomh orra-san, mar

oirnue air tàis.

16 an sin chuimhuich mise focal anTigh-

earna, mar a thubhairt e, Bhaist Eoiu guu

amharus le h-uisge; ach baistear sibhse leis

an Spiorad naomh.

17 Uime sin ma thug Dia dhoibh-sau

tàodlilacan co-ionann ruinne, a chreid anns

au Tighearn Iosa Criosd, cò mise gu'm

bithinn comasach bacadh a chur air Dia à

18 Agus an uair a chual iad na uithean so,

thosd iad, agus thug iad glòir do Dhia, ag

ràdh, Thug Dia ma seadh mar an ceudna do

na Cinnich aithreachas chum beatha.

19 A nis chaidh iadsan a sgapadh a mach

leis an àmhghar a dh'éiricli air son Stephein,

gu ruig Pheuice, agus Ciprus, agus Antioch,

gun am focal a labhairt ri aon neach ach ris

ua h-Iudhaich a mhàin.

20 Agus bha cuid diubh o Chijjrus, agus o

Chirene, dream air dhoibh dol a steach do

Antioch, a labhair ris na Greugaich, a' scar-

monachadh an Tighearna Iosa.

21 Agus bha làmh an Tighearna raaille

riu: agus chreid àireamh nihòr, agus phill

iad chum an Tighearna.

22 Agus thàinig sgeul air na nithibh sin g-u

cluasaibh na h-eaglais a bha ann an leru-

salem; agus chuir iad Barnabas uatha, chum

gu'u rachadh e gu Antioch:

23 Neach an uair a thàinig e, agus a chunn-

aic e gràs Dlié, a rinn gairdeachas, agus a

dh'earaihchorrauiIe,gu'u dlàith-leanadh iad

ris an Tighearn lc rùn cridhe.

132

24 Oir bha e 'n a dhuine maith, agus làn

, de'n Spiorad uaomh, agus de chreidimh.

Agus clmireadh shiagh mòr lùs an taigh-

earn.

' 25 an sin chaidh Barnabas gu Tarsus, a

dh'iarraidh Shauil.

! 26 Agus air dha 'fhaotaiuu, thug e leis e

gu Antioch. Agus tharladh, gu'n robh iad

re bliadhna ioralaiu air an cruiuneachadh

maille ris an eaglais, agus gu'n do theagaisg

iad sluagh mòr; agus gu'n do ghoireadh

Criosduidhean de na deisciobluibh air tàis

: ann an Antioch.

27 Agus anns na làithibh sin thàinig fò,idh-

ean o Ierusalem gu Antioch.

28 Agus air seasamh suas do aon diubh

d'am b'ainm Agabus, dh'fhoillsich e troimh

an Spiorad, gu'ra bitheadh gorta nihòr air

feadh an domhain uile: ni mar an ceudna a

I thachair ri linn Chlaudiuis Cheasair.

I 29 An sin chuir gach aon de na deisciob-

luibh roimhe, a réir a chomais, còmhnadh a

1 chur chum uam bràithreau, a bha' chònih-

uuidh ann an Iudea.

i 30 Ni raar an ceudna a rinn iad, agus chuir

I iad e chum nan seanairean le làimh Bhar-

nabais agus Shauil.

Caibideil XII.

1 Binn Herod geur-lecmmhuinn air na Criosd-

vidhibh, 2 nihar-bh e Seumas, 3 afius chuir e

Feadar ann am pràosan, neach a lliugadh a

mach le aingeal tre urnuighibh na h-eaglais:

23 Bàiuaileadh Herod le aingeal, agus bJiÀs-

aich egu truagh: 24 Shoirbhich le focal Dhé

an déigh bàis Heroid.

ANIS mu'n àm sin, shàn Herod an rìgh

a làmhan, a dheauamh uile.air dream

àraidh de'u eaglais.

2 agus luharbh e Seumas bràthair Eoiu

leis a' chlaidheamh.

3 Agus an uair a chunnaic e gu'n do

thaitinn sin ris na h-Iudhaich, chaidh e air

aghaidh a ghlacadh Pheadair mar an ceud-

na. (Agus b'iad làithean an arain neo-

ghoirtichte a bh'ann.)

4 Agus ghlac e agus chuir e'm pràosan e,

agus thug se e r'a ghleidheadh do cheithir

cheathrar shaighdearau, fa rùu a thoirt à

mach do'n t-sluagh an déigh na càisge.

5 Air an adhbhar sin ghleidheadh Peadar

anns a'phràosan: achbhagnàth-urnuighair

a deanamh leis an eaglais ri Dia air a shou.

6 Agus an uair a b'àill le Herod a thoirt a

mach, 's an oidhche sin fhéin bha Peadar 'n a

chodaleadar dithis shaighdearan,ceaugailte

le dà shlabhruidh: agus bha'u luchd-faire fa

chorahair an doruis a' coinihead a' phràosain.

7 Agus, feuch, thàinig aingeal an taigh-

earn' air, agus dhealraich solus anns a'

phràosan: agus blmail e taobh Pheadair,

agus dhùisg se e, ag ràdh, Eirich gu grad.

Agus thuit a cheanglaichean d'a lànihau.

8 Agus thubhairt an t-aingeal ris, Crios-

laich thu fhéin. agus ceaugail ort do biiouu-

GXIOMHARAN, XIII

bbrògan: agus rinn e mar siu. Agus tbu-

bhairt e ris, Tilg d'fhalluinn umad, agus lean

mise.

9 Agus chaidh e mach, agus lean se e;

agus cha robh fhios aige gun robh e fàor an

ni a rinneadh leis an aingeal: ach sbaoil e

gu'm bu taisbeanadh a chuunaic e.

10 Agus air dhoibh dol troimh 'n cheud

agus an dara faire, thàinig iad chum a'

gheata iaruinn a tha 'treòrachadh do'n

bhaile, a dh'fhosgail doibh leis féiu: agus

air dol a mach dhoibh, chaidh iad air an

aghaidh troimh aon sràid, agus air ball

dh'fhalbh an t-aingeal uaith.

11 Agus an uair a thàinig Peadar d'a ionn-

suidh fhéin, thubhairt e, A nis tha fhios

agam gu fàrinueach gu'n do chuir an taigh-

earn 'aingeal uaith, agus gu'n do shaor e mi

làimh Heroid, agus o uile dhàiil pobuill

nan ludhaeh.

12 Agus an uair a smuainich e air a'

chàds, thàinig e gutaighMhuire màthar

Eoin, d'au co-ainm Marcus, far an robh

mòran muinntir cniinn, agus iad ri urn-

uigh.

13 Agus an uair a bha Peadar a' bualadh

doruisa' gheata, thàinig gi-uagach d'am

b'aium Roda a dh'éisdeachd.

agus 'n a shuidlie air a i-àgh-chaithir, labh-

air e gu deasbhriathrach riu.

22 Agus rinn an shiagh iohxch, ag ràdh^

Is guth Dé so, agus cha ghuth duine.

23 Agus air ball bhuail aiugeal an taigh-

earn' e, do bhrìgh nach d'thug e a' ghlòir

do Dhia: agus dh'itheadh le cuuimhibh e,

agus chaidh an deò as.

24 Ach dh'fhàs focal an Tighearn' agus

mlieudaicheadh e.

25 Agus phill Barnabas agus Saul o leru-

saàem, air dhoibh am ministrealachd a

choimhlionadh, a' toirt leo mar an ceudna

Eoin, d'an co-ainm Marcus.

Caibideil XIII.

1 Thaghadh Pòl agus Barnabas gu dol chum

nan Cinneach. 7 2Iu thimdiioU Shergiuis

Paàduis, agus Elimais an druidh. 14 Shear-

monaich Pòl aig Antiodi, gur e Iosa an

Criosd. 42 Chreàd na Cinnidi, ach labàiair

na h-Iudhaich an aghaidh na fàrinn.

ANIS bha anns an eaglais a bha aig

Antioch, fàidhean, agus luchd-teag-

aisg àraidh; mar tha Barnabas, agus

I Simeon ris an abrar Xiger, agus Lucius o

Chirene, agus Manaen comh-alta Heroid an

Tetrairc, agus Saul.

2 Agus air dlaoibh bhi ri ministrealachd

14 Agus an uair a dh'aithnich i guth do'n Tighearn, agus a' trasgadh, thubhairt

Pheadair. tre aoibhneas cha d'fhosgail i an

geata, ach raithi stigh, agus dh'inuis i gu'n

robh Peadar 'n a sheasamh aig a' gheata.

15 Ach thubhairt iad rithe, Tha thu air

mhi-chéill. Ach bha ise 'toirt dearbh-chinu-

te gu'n robh e mar sin. An sin thubhairt

iad, Is e 'aingeal a tha ann.

16 Ach bhuanaich Peadar a' bualadh an

doruis: agus an uair a dh'fhosgail iad,

agus a chunnaic iad e, bha iad làn uamhais.

an Spiorad naomh, Cuiribh air leth dhomh-

sa Baniabas agus Saul, chum na h-oibre

gus an do ghairm mi iad.

3 An sin air dhoibh trasgadh agus um-

uigh a dheanamh, agus an làmhan a chur

orra, leig iad uatiia iad.

4 Mar sin air dhoibh-san a bhi air an cur a

mach leis an Spioradnaomh, chaidh iad sìos

gu Seleucia; agus o sin sheòl iad gu Ciprus.

5 Agus air dhoibh a bhi ann an Salamis,

17 Ach air dhàsan sméideadh orra le a shearmonaich iad focal Dhé ann an siona-

làimh iad a bhi 'n an tosd, clniir e'u céil

doibh ciounus a thug an Tighearn as a'

phràosan e. Agais thubhairt e, Innsibh na

nithean so do Sheumas agus do na bràith-

jogaibh nan ludhach: agus bha mar an

ceudna Eoin aca mar fheai'-frithealaidh.

6 Agus an uair a chaidh iad troimh an

eilean gu Paphos, fhuair iad druidh

ribh. Agus air dol a mach dha, chaidh e | àraidh, fàidh bréige, ludhach, d'am b'ainm

gu àit eile.

18 Agus air teachd do'n là bha iomairt ,

nach bu bheag am measg nan saighdearan,

ciod a thachair do Pheadar.

19 Agus an uair a dh'ian* Herod e, agus

nach d'fhuair se e, rannsaich e an luchd-

coimhead, agus dh'orduich e an toirt air

ÃŒ2ÃŒMà. chum ^yeanais. Agus chaidh e sìos

ludea gu Cesarea, agus rinn e còmhnuidh

an sàn.

20 Agus bba fearg mhòr aig Herod ri

muinntir Thirais agus Shidoin: ach thàinig gu geur air.

Bariesus

7 Neach a bha maille ri Sergius Paulus an

t-uachdaran, duine tuigseach: air dhàsan

Barnabas agus Saul a ghairm d'a ionn-

suidh, dh'iarr e focal Dhé a chluinntinn.

8 Ach chuir Elimas an druidh, (oir is ann

mar so a dh'eadar-theangaichear 'aium,)

'n an aghaidh, ag iarraidh an t-uachdaran a

thioundadh o'n chreidimh.

9 An sin air bhi do Shaul, (d'an goirear Pòl,)

làn de'n Spiorad naomh, agus ag amharc

dsan a dh'aou inntiun d'a ionnsuidh, agus

air dhoibh Blastus seomradair an ràgb a

thoirt air an crann, dh'iarr iad sàth; do

bhràgh gu'n robh an tìr air a beathachadh

le tìr an ràgh.

21 Agus air là orduichte, air do Herod a

bhi air a sgeadachadh le eudach ràoghail,

133

10 Thubhairt e, thusa a tha làn de'n

uile cheilg, agus de'n uile dhroch-bheirt, a

mhic an diabhuil, a nàmhaid na h-uile

fhàreantachd, nach sguir tlui a dh' fhiaradh

shhghean dàreach an Tighearna?

11 Agus feuch a nis, tha làmh an taigh-

eani' ort, agus bithidh tu dall gun a'

GXIOMHARAX, XIII.

ghrian fliaiciun ré tamuill. Agus air ball

thuit ceò agus dorchadas air; agus a' tionn- j

dadh mu'n cuairt, dh'iarr e dream a threòr- ,

aicheadh air làimh e. |

12 An sin an uair a chunnaic an t-uach-:

daran an ui a rinneadh, chreid e, air dha

bhi làu iongantais mu theagasg an taigh-

earna.

13 Agus air gabhail luinge do Pliòl agus |

d'a chuideachd o Phaphos, thainig iad gu

Perga na Pamphilia: agus air do Eoin am

fàgail, phill e gu Ierusalem.

14 Ach air dhoibh-san imeachd o Pherga, |

thàinig iad gu Antioch na Pisidia, agus

chaidh iad a steach do'n t-sionagog air là

na sàbaid, agus shuidh iad.

15 Agus an deigh leughadh an lagha agus

nam Fàidhean, chuir uachdarain na siona-

goig d'an ionnsuidh, ag ràdh, Fheara agus

a bhràithre, nia tha focal earail agaibh

do'n t-shiagh, abraibh e.

16 An sin an uair a sheas Pòl suas agus a

sméid e orra le 'làimh, thubhairt e, Fheara

Isi-aeil, agus sibhse air am bheil eagal Dhc,

éisdibh.

17 Thagh Dia a' phobuill so Israeil ar

n-aithrichean, agus dh'àrdaich e"m pobull

'n uair a bha iad air choigrich ann an tìr na

h-Eiphit, agus le làimh àird thug e iad a

mach aisde.

18 Agus mu thimchioll ùine dhà fhichead

bliadhna ghiàilain e le 'm beusaibh anns an

fhàsach.

19 Agus an uair a sgi-ios e seachd cinnich

ann an tlr Chanaain, roinn e am fearann

orrasan le cranncliur.

20 Agus 'n a dhéigh sin mu thimcluoll cei-

thir cheud agus leth-cheud bliadhna, thuge

^Ao<&/tbreitheamhuan, gu Saiuucl am fàidh.

21 Agus 'n a dhéigh sin dh'iarr iad ràgh:

agus thug Dia dhoibh Saulmac Chis, duine

de thréibh Bheniamin, ré dhà fhichead

bHadhna.

22 Agus air dha esan atharrachadh, thog

e suas Daibhidh gu bhi 'n a rìgh dhoibh;

d'an d'thug e mar an ceudna fianuis, ag

ràdh, Fhuair mi Daibhidh mac lese, duine

a réir mo chridhe fhéin, a ni m' uile thoil.

23 De shhochd an duine sothogDia suas

do Israel a réir a gheallaidh, Slànuidhear,

eadhon Iosa:

24 Air do Eoiu roimh a theachd-san,

baisteadh an aithreachais air tùs a shear-

monachadh do phobuU Israeil uile.

25 Agus mar a choimhlion Eoin a thriall,

thubhairt e, An ti a tha sibh a' saoilsinn is

mise, cha mhi e. Ach feuch, tha neach a'

teachd a'm' dliéigh, nach airidh mi air

brògan a chos fliuasgladh.

26 Fheara agus a bhràithre, a chlann fine

Abrahaim, agus a mheud agaibh 's air am

bheil eagal Dhé, is ann do 'ur n-ionnsuidh-

sa a cluiireadh focal na slàinte so.

27 Oir iadsan a tha 'chòmhnuidh ann an

134

Ierusalem, agus an uachdarain, air dhoibh

'bhi aineolach airsan, agus air foclaibh

nam Fàidhean a tha air an leughadh gach

sàbaid, le esan a dhàteadh choimhlion siad

iad.

28 Agus ged nach d'fhuair iad coire bàis

air bith ann, dh'iarr iad air Pilat gu'n

cuirteadh esan gu bàs.

29 Agus an uair a choimhHon iad na

h-uile nithean'bhasgrìobhta mu 'thimchioll,

tJiug iad a nuas o'n chrann e, agus chuir iad

ann an uaigh e.

30 Ach thog Dia suas o na mairbh e:

31 Agus chuunacas e ré mòrain làithean

leosan a chaidh suas maille ris o Ghalile gu

Ierusalem, dream a tha 'n am fianuisibh

airsan do'n t-sluagh.

32 Agus tha sinne a' soisgeulachadh

dhuibh-se a' gheallaidh, a rinneadh do na

h-aithrichibh,

33 Gu'n do choimhlion Dia so dhuinne an

clann, air dha Iosa 'thogail suas; mar tha

e sgrìobhta mar an ceudna 's an dara

Salm, Is tu mo Mhac-sa, an diugh ghin mi

thu.

34 Agus mar dhearhhadh gu'n do thog e

suas e na niarbhaibh, gun e a philltinn

air ais tuilleadh chum truaillidheachd,

thubhairt e mar so, Bheir mise dhuibh

tròcairean cinnteach Dhaibhidh.

35 Uime sin thubhairt e mar an ceudna

ann an Salm eile, Chan fhuiling thu do d'

Aon naomh gu'm faic e truaillidjieachd:

36 Oir an déigh do Dhaibhidh a ghinea-

lach fhéin a riarachadh a réirtoiIeDhé, choi-

dil e, agus chuireadh e chum 'aithrichean,

agus chunnaic e truaillidheachd:

37 Ach an ti a thog Dia suas, chan fhac e truaillidheachd.

38 Uime sin bitheadh fhios agaibh-sa,

flieara agus a bhràithre, gur ann tre'n

duine so tha maitheanas pheacaidhean air

a shearmonachadh dhuibh:

39 Agus tràd-san tha gach neach a chreid-

eas air a shaoradh o na h-uile nithibh, o

nach robh e"u comas duibh a bhi air bhur

saoradh le lagh Mhaois.

40 Thugaibh aire uime sin, nach tig oirbh

an ni a tha air a ràdh auns na Fàidhibh:

41 Feuchaibh, a luchd-tarcuis, agus gabh-

aibh iongantas, agus rachadh as duibh: oir

oibrichidh mise obair ann bhur làithibh-sa,

obair nach creid sibh idir, ged 'chuireadh

duine 'an céill duibh e.

42 Agus an uair a chaidh na h-Iudhaicha

mach as an t-sionagog, ghuidh na Cinuicb

gu'n rachadh na briathran so a labhairt riu

féin air an t-sàbaid 'n a dhéigh sin.

43 A nis an uair a sgaoil an coimhthional,

lean mòrau de na h-Iudhaich agus de na

proselitich chrùbhach Pòl agus Barnabas:

agus labhair iadsau riu, agus chuir ia'i

impidh orra buauachadh ann an gràs Dhé.

44 Agus air an là sàbaid a b fhaigse, u

GNIOMHARAN, XLV.:

beag nach do cbruinnich am baile gu

i.. \ h-iomlan a dh'éisdeacbd ri focal Dlié.

). I 45 Ach an uaira cliunnaic na h-Iudbaich

•i i na slòigh, làonadb iad le h-eud, agus hibbair

iad an aghaidh nan nitbean sin a labhradh

. le Pòl, a' labhairt 'n an agbaidb agus a'

tabbairt toibheim.

46 An sin dh'fbàs Pòl agus Barnabas dàna,

agus thubhairt iad, B'éigin focal Uhe 'bhi

I air a labbairt ribbse air tàis: ach do bhrìgh

j i' gu'n do cbuir sibh cùl ris, agus gur i bbur

: 1 breth oii'bh fhéin nacb airidh sibb air a'

i bheatba mbaireannaich, feucb, tba sinne a'

r; pilltiun cbuni nan Cinneacb.

47 Oir is ann mar sin a db'àitlm an taigh-

' earn dbuinn, ag ràdh, Cbuir nii tbu mar

sholus do na Cinnich, cbum gu'm bitbeadb

tu mar sblàinte gu iomall na talmhainn.

48 Agus an uair a chuala na Cinnicb so,

rinn iad gairdeacbas, agus gblòraich iad

focal an Tighearna: agus chreid a mheud

's a bba air an orducbadb chum na beatha

niaireannaicb.

4iJ Agus sgaoileadb focal an Tigbeania

feadh na tìre uile.

50 Ach bhrosnuicb na h-Iudbaich na

nuiathan cràbbach agus urramach, agus

daoine uaisle na caitbreacb, agus tbog iad

geur-leanmbuinn air Pòl agus Barnabas,

agus thilg iad a macb as an cràocbaibh iad.

51 Acb cbratb iadsan duslach an cos

dhiubh 'n an agbaidh, agus thàinig iad gu

Iconium.

52 Agus bha na deisciobuil air an làonadb

le b-aoibhneas, agus leis an Spiorad naomh.

XCaibideil XIV.

1 Dhian-ruaqadh Pòl afju-'s Barnabas o Iconmm.

8 Aiy Listra leiglieis Pòl criojjlach: uime sin

vàheasadh iad 'n an diathan. 19 Chladiadh

Pòl: 21 chaidh iad troimh iomadh eaglais, a'

daingneachadh nan deisciobul ann an creid-

imli agus ann amfoighidin: 26 agus an uair

a phill iad gu Avtioch, dh'ailàiris iad na

nilhf^un a rinn Dia leo.

AGUS tharladb ann an Iconium, gu'n

deacbaidb iad araon a steach do

shionagog nan ludbach, agus gu'n do labbair

iad air cbor as gu'n do chreid cuideachd

nihòr de na h-Iudhaich, agus mar an ceudna

de na Greugaicb.

2 Acb bhrosnuich na b-Iudbaich mhi-

chreideacb, agus lìon iad de dhroch ràm

, inntinu nan Cinneacb an aghaidb nam

j bràitbrean.

1 3 Uime sin dh'fhau iad aim.sir fhada a'

i labhairt gu dàna mu thimchioll an Tigb-

i earn', a rinn fianuis do fhocal a ghràis,

â–  agus a thug fainear comharan agus màor-

bhuilean a bhi air an deanamh le'n làmb-

an-san.

4 Ach bba sluagh a' bhaile air an roinn:

agus bba cuid diubh leis na h-Iudbaich,

agus cuid eile leis na h-abstolaibh.

' 6 Agus an uair a tbugadb ionnsuidh araon

135

leis na Cinnicb, agus mar an ceudna leis na

b-ludhaich,iiiaille r'an uachdarauaibh,chum

iadsan a mhaslachadh agus a cblacbadh,

6 'N uair a tbuig iadsan so, tbeich iad gu

Listra agus Derbe, bailtean de Licaonia,

agus cbum na dàitbcba mu'n cuairt:

7 Agus bha iad a' searmonacbadh an

t-soisgeil an sin.

8 Agus bba ann an Listra duine àraidh

gun làith 'n a cbosaibb ann a sbuidhe, a

bba bacach o bbroinu a mhùthar, neach nach

d'imich riamh:

9 Chual' esan Pòl a' labbairt: ueacb air

dha amharc gu geur air, agus a thuigsinn

gu robh creidimh aige cbum a leigheas,

10 Tbubbairt e le guth àrd, Seas suas gu

dàreach air do chosaibh. Agu3 leum esan

agus dh'imich e.

1 1 Agus an uair a chunnaic an sluagh an

ni a rinn Pòl, tbog iad an gutb, ag ràdb ann

an cànairi Licaonia, Tba na diatban air

teacbd a nuas 'an coslas dhaoine d'ar n-ionn-

suidb-ne.

12 Agus ghoir iad de Bharnabas, lupitcr;

agus de Phòl, Mercurius, do bhrìgh gu'm

b'e am pràomh fliear-Iabbairt e.

13 An sin tbug sagart lupiteir, a bha fa

cbombair an caithreach-san, tairbh agus

lus-chràman chum nan geata, agus b'àill leis

àobairt a dheauamh maille ris an t-sluagb.

14 Ach an uair a cbuala na h-abstoil Bar-

nabas agus Pòl so, reub iad an eudach, agus

ruith iad a steach am measg an t-sluaigb,

ag éigheach,

15 Agus agràdh, A dhaoiue,c'ar sou a tha

sibh a' deanamh nan nitbean so] oir is

daoine sinne cosmbuil ribh fhéin thaobh ful-

angais, a' searmonacbadh dbuibbse, pill-

tinn na nithibh dàomhaiu sin chum an

Dé bbeò, a rinn néamh, agus an talamh,

agus an cuan, agus na h-uile nitbean a tha

annta:

1 6 Neach anns na linnibh a chaidb seachad,

a dh'fbuiling do na h-uile Cbinnicb imeachd

'n an sligbibb fhéin.

17 Gidheadb, cha d'fhàg se e fhéin gun

fhianuis, a' deanamb maith, agus a' toirt

dbuinn uisge o néamh, agus aimsirean

tarbhach,a'làonadbar cridbeachan le biadh

agus le subbacbas.

18 Agus ag ràdb nan nitbean so dhoibh,

is gann a chum iad an sluagh gun àobairt a

dheanamb dboibh.

19 Agus tbàinig ludbaicb o Antiocb agus o

Iconium, agus cliomhairlicb iad an sluagb,

agus air dhoibb Pòl a chlachadb, tharruing

iad a mach as a' bbaile e, a' saoilsinn gu

robb e luarbb.

20 Ach air seasamh do na deisciobluibh

m'a tbimchioU, dh'éirich e, agus cbaidb e

steach do'n bbaile; agus air an là màireach

dh'imich e maille ri Baruabas gu Derbe.

21 Agus an uair a sbearmouaich iad an

soisgeul do'n bbaile sin, agus a rinn iad

GNIOMHAliAN, XV.

mòran dheisciobul, phill iad gu Listra, agus 7 Agus an déigh mòrain deasboireachd

Iconium, agus Antioch, dh'cirich Peadar agus thubhairt e riu'

22 A' neartachadh anaman nan deisciobul, Fheara agus a bhràithre, tha fhios agaibh'

agm ag earalachadh orra buanachadh 's a' o cheann fliada gu'n do ròglmuich Dia 'n an-

chreidimh, agus «' teagasg gur ann tre , measg-ne, o' m' bheul-sa gu'n cluinneadh

iomadh àmhghar is éigin duinn dol a steach ' na Cinnich focal an t-soisgeil, agus gu'n

do ràoghachd Dhé. creideadh iad:

23 Agus an uair a dh'orduich iad seanair- 1 8 Agus rinn an Dia d'an aithne an cridhe,

ean dhoibh anns gach eaghiis, agus a rinn fiauuis dhoibli, a' tabhairt an Spioraid

iad urnuigh maille ri trasgadh, dh'earb naoimh dhoibh, mar a thug e dhuinne

9 Agus cha d'rinn e eadar-dhealachsdh

eadar sinne agus iadsan, a' ghinadh aa

cridhe le creidimh.

10 Car son uime sin a nis a tha sibh a'

brosnuchadh Dhé, le cuing a chur air muin-

I eal uan deisciobul, nach robh aon chuid ar

I n-aitlirichean no sinne comasach air a

siad iad ris an Tighearn, anns an do chreid

iad.

24 Agus an deigh dhoibh dol troimh Phi-

sidia, thàinig iad gu Pamphilia.

25 Agus air dhoibh am focal a labhairt ann

am Perga, chaidh iad sìos gu Atalia:

26 Agus sheòl iad as a sin gu Antioch, an

t-àit o'n d'earbadh iad ri gràs Dhé, chum ' ghiàilan ?

na h-oibre a choimhHon iad. 1 1 Gidheadh tha sinn a' creidsinn, tre

27 Agus an uair a thàinig iad, agus a ' gliràs an Tighearna Iosa Criosd, gu'n

chruinnich iad an eaglais an ceann a chéile, ' saorar sinn amhuil mar iadsau.

dh'aithris iad meud nan nithean a rinn Dia j 12 An sin dh'fhan a' chuideachd uile 'n

leo, agus gu'n d'fhosgail e dorus creidimh an tosd, agus thug iad éisdeachd do Bhar-

do na Ciniiich. nabas agus do Phòl, ag innseadh meud

28 Agus dh'fhan iad an sin aimsir nach bu I nan comharan agus uam màorbhuileau a

rinn Dia leo-san am measg nan Cinneach.

13 Agus an déigh dhoibh a bhi 'n an

bheag maille ris na deisciobluibh.

Caibideil XV.

I Dh'éirich connsachadh mòr mu thimchioll an

tirnchioll-ghearraidh: 6chum na h-abstoilcomh-

airle mvSn chùis sin, 22 agus chuir iad or-

dugh na comhairle ann an litrichihh chum

nan eaglaisean. 36 Air do Pliòl agus do

tosd, fhreagair Seumas, ag ràdh, Fheara

agus a bhràitlire, éisdibh riumsa:

14 Chuir Simeon an céill cionnus a

dh'fhiosraich Dia na Cinnich air tàis, le

pobull a ghabhail as am measg d'a ainm

Bharnahas a hhi 'smuaineachadh air dol fhéin.

araon a dh'amharc am bràilhrean, chuir iad j 15 Agus do so tha briathran nam fàidh-

a mach air a chéile, agus dhealaich iad. | g^n a' co-fhreagairt; a réir mar tha e

AGUS theagaisg dream àraidh, a thài- \ sgrìobhta,

nig a nuas o Iudea, na bràithrean, ag j 16 An déigh so pillidh mi, agus togaidh

ràdh, Mur timchioll-ghearrar sibh a reir

gnàtha Mhaois, chan eil e'ncomas duibha

bhi air bhur téaruadh.

2 Uime sin air do Phòl, agus do Bharna-

bas connsachadh agus deasboireachd nach

bu bheag a bhi aca riu, dh'orduich iad Pòl

agus Bai-nabas, agus dream àraidh eile

dhiubh féiu, a dhol suas chum nan abstol

agus nan seanairean gu Ierusalem mu thim-

chioll na ceisde so.

3 Agus air dhoibh a bhi air an toirl iur an

mi suas a rìs pàilliun Dhaibhidh, a tha air

tuiteam; agus togaidh mi a rìs an ni a

thuit deth, agus cuiridh mi suas e:

17 Chum gu'n iarr fuigheall nan daoine â– 

an Tighearn, agus na h-uile Chinnich, air

an goirear m'ainm-sa, tha an Tighearn ag !

ràdh, a tha'deanamh nan nithean sin uile. j

18 Aithnichte do Dhia tha 'oibre fhéin uile |

thoiseach an t-saoghail. !

19 Uime sin is i mo bhreth-sa, nach cuir (

sinn mi-shuaimhneas orra-san cle na Cinu-

aghaidh leis an eaglais, chaidh iad troimh ' ich, a tha air pilltinn chum Dhé:

Phenice, agus Shamaria, a' cur an céill j 20 Ach gu'n sgrìobh sinn d'an ionnsuidh, ,

= -1— j> — r^: 1- •'-1 — -•-! j iad a sheachnadh truaillidheachd àodholan, j

I agus stràopachais, agus ni tachdta, agus !

I fola.

I 21 Oir tha aig Maois o na linnibh cian

I anns gach baile daoine a tha 'g a shear-

monachadh, air dha bhi air a leughadh gach

1 là sàbaid anns na sionagogaibh.

iompachadh nan Cinneach: agus thug iad

aoibhneas mòr do na bràithribh uile.

4 Agus an uair a thàinig iad gu Ierusalem,

ghabhadh riu leis an eaglais, agus na

h-abstolaibh, agus na seanairibh, agus

dh'innis iad meud uan nithean a rinn Dia

leo-san.

5 Ach dh'éirich dream àraidh de bharail 22 An sin chunnacas iomchuidh do na

nam Phairiseach abha'nan creidinhich, ag h-abstolaibh, agus do na seauairibh, niaille

ràdh, Gurcòir an timchioII-ghearradh,agu8 ris an eaglais uile. daoiue taghta dhiubh

àithneadh dhoibh lagh Mhaois a choimhead. fhéin a chur gu Antioch, maille ri Pòl agus

6 Agus thàinig na h-abstoil agus na sean- Barnabas; eadhon, ludas d'an co-ainui

airean an ceann a chéile a dh'fheuchainn Barsabas, agus Silas, daoiue inbhcach am

mu'n chàiis so. ^ mcasg nam bràithrean:

13«

GNIOMHARAN, XVI.

23 Agus sgràobh iad litricheau leo air an

dòigh so, Tha na h-abstoil, agus na seau-

aireau, agus na bràithrean a' cur beauu-

achd chuiu uam bràithrean de na Ciuuich

a tha ann an Autioch, agus ann an Siria,

agus ann an CiHcia:

24 Do bhrìgh gu'n cuahx sinne, gu'n do

chuir dream àraidh a chaidh uainne mi-

shuaimhneas oirbh le briathraibh, ag ath-

arrachadh bhur u-inntiuu, ag ràdh, Gur

còir dhulbh a bhi air bhur timchioll-

ghearradh, agus an lagh a choimhcad; do

uachd'thug sàimQ aleithidslnadh'\x.\i\me:

25 Chuuuacas iomchuidh dhuiuue, air

dhuiuu a bhi cruinu a dh'aon toil, daoiue

taghta a chur do 'ur n-ionnsuidh-sa, maille

ri ar hràithribh gràdhach Baruabas agus

Pòl;

26 Daoine a thug an auaman fhéin air son

aiume ar Tighearna Iosa Criosd.

27 Chuir sinn uime sin ludas agus Silas

uaiuu, a dh'iuuseas dhuibh na nitheau

ceudna le cainnt bheoil.

28 Oir chuuuacas iomchuidh do'n Spiorad

naomh, agus dhuiuue, gun ni air bith tuill-

eadh a chur oirbh a dh'uallaich ach na

nithean feumail so;

29 Sibh a sheachnadh nitheau a chaidh

àobradh do àodholaibh, agus fola, agus ni

tachdta, agus stràopachais: uatha so ma

choimhideas sibh sibh féiu, ni sibh gu

maith. Slàu leibh.

30 Uime sin an uair a leigeadh uatha iad,

thàiuig iad gu Autioch: agus air cruinn-

eachadh an t-sluaigh dhoibh, thug iad

seachad an litir.

31 Agus an uair a leugh iad sin, rlnn iad

gairdeachas air sou na comhfhurtachd.

32 Agus air bhi do ludas agus do Shilas

'n am fàidhibh iad féiu, le mòrau bhriath-

raibh dh'earailich, agus neartaich iad na

bràithrean.

33 Agus air fuireach ré àiine dhoibh, leig-

eadh air falbh 'an sìth iad o na bràithribh

chum nan abstol.

34 Gidheadh chuunacas iomchuidh do

Shilas còmhnuidh a dheanamh an sin.

35 Dh'fhan Pòl mar an ceudna agus Bar-

nabas ann an Autioch, a' teagasg agus a'

searmonachadh maille ri mòran eile mar an

ceudua, focail an Tighearna.

36 Agus an déigh làithean àraidh, thubh- i

airt Pòl ri Baruabas, Pilleamaid agus

faiceamaid ar bràithrean, auns gach baile

auus an do shearmonaich siuu focal an

Tighearna, cionnus a tha iad. i

37 Agus b'àill le Baruabas iad a thoirt [

Eoin d'au co-aium Marcus leo. |

38 Ach cha do mlieas Pòl gu'm bu chòir

dhoibh esan, a dh'fhalbh uatha o Pham-

philia, agus nach deachaidh maille riu

chum na h-oibre, a thoirt leo.

39 Dh'éirich uime sin connspoid eatorra

cho dian, as gu'n do sgai-adh o 'cheile iad:

137

' agus mar sin thug Barnabas leis Marcus,

agus chaidh e air luiug gu Ciprus;

i 40 Ach thagh Pòl Silas, agus dh'imich e,

air dha bhi air earbsadh ri gràs Dhé leis

j na bràithribh.

I 41 Agus shiubhail e troimh Shiria agus

Chilicia, a' daingneachadh nan eaglaisean.

i Caibideil XYI.

j 1 Thimddoll-ghearr Pòl Timoteus: 7 ghairm-

I eadh e leis an Spiorad o dhùthaich gu

! dàthaich; l-idh'iompaidieadhLidia: 16 thilg

I e a àiiach spiorad fiosachd: 19 uime sia b/ia

\ eféin agus Hilas air an sgiùrsadh, pjjus air an

\ cur 'arn pràosaiu 26 DÃŒL'fliosgladh dorsan a'

I phrànsain, agus dh'iompaiclieadh an dorsair.

I 35 Chuireadh iadsan ja sijaoil.

AN sin thàinig e gu Derbe agus Listra:

agus, feuch, bha deisciobul àraidh an

sin, d'am b'ainm Timoteus, mac muà àraidh

, de'n chiuneach ludhach, a bha 'n a ban-

chreidmhich; ach bu Ghreugach a b'ath-

air dha:

2 A bha fo dheadh aium aig na bràithribh

a bha ann an Listra agus ann an Icouium.

3 Bha toil aig Pòl am fear so a dhol a mach

maille ris; agus ghabh e agus thimchioU-

ghearr se e, air sou uan ludhach a bha auns

na h-àitibh siu: oir bha fios aca uile gu'm

bu Ghreugach 'athair.

4 Agus mar a shiubhail iad troimh na

bailtibh, thug iad doibh na h-orduigheau

r'au coimhcad, a dh'orduicheadh leis na

h-abstolaibh agus na seauairibh a bha ann

au Ierusalem.

5 Agus mar sin bha na h-eaglaiseau air an

daiugneachadh anns a' chreidimh, agus

mheudaicheadh iad gach là ann an àir-

eamh.

6 A nis an uair a chaidh iad troimh

Phrigia, agus tìr Ghalatia, agus a bhacadh

dhoibh leis an Spiorad uaomh am focal a

labhairt 's an Asia,

7 an déigh dhoibh teachd gu Misia,

dh'fheuch iad ri dol gu Bitiuia: ach cha do

leig an Spiorad leo.

8 Agus air dhoibh gabhail seachad air

Misia, chaidh iad sìos gu Troas.

9 Agus chunuacas sealladh le Pòl 's an

oidhcàae: Sheas duine àraidh o Mhacedenia,

agus ghuidh e air, ag ràdh, Thig thairis gu

Macedouia, agus cuidich leinne.

10 Agus an uair a chuunaic e an sealladh,

air ball dh'iarr sinn dol thairis gu Macedo-

nia, a' dcarbh-thuigsiuu gu'n do ghairm an

Tighearn sinn chum an soisgeul a shear-

monachadh dhoibh.

1 1 Uime sin air dhuinn long a ghabhail o

Throas, thàinig sinn gu dàreach gu Samot-

racia, agus air an là 'n a dhéigh sin gu

Neapolis;

12 Agus sin gu Philipi, ceud bhaile na

cuid sin de Mhacedonia, agus 6'iir-threabh-

achas e: agus bha siuu a chòmhnuidh auuE

a' bhaile sin làitheau àraidh.

GNIOMHARAN

13 Agus air là na sàbaid chaidh sinn

mach as a' bhaile ri taobh aimline, far am

b'àbhaist urnuigh a dheanamh; agus air

dhuinn suidhe, labhair sinn ris na mnàibh

a chruinnicheadh an sin.

14 Agus dh'éisd bean àraidh ruinn d'ara

b ainm Lidia, bean-reicidh purpuir, o bhaile

Thiatira, a bha 'deanamh aoraidh do Dhia;

aig an d'fhosgail an Tighearn a cridhe,

ionnus gu'n d'thug i aire do na uithibh a

labhradh le Pòl.

15 Agus an uair a bhaisteadh i, agus a

XVII.

27 Agus air do fhear-coimhead a' phràos-

ain dàisgadh à codal, agus air faicinn dorsan

a' phràosain fosgailte, tharruing e a chlaidh-

eamh, air ti e fhéin a mharbhadh, a' saoilsimi

gu robh na pràosanaich air teicheadh.

28 Ach ghlaodh ròl le guth àrd, ag rùdh,

Na deau cron sam bith ort feiu; oir tha

sinn uile an so.

29 Agus air gairm sohiis dàsan, leum e

steach, agus thàinig e air chrith, agus tlmit

6 sìos an làthair Phòil agus Shilais;

30 Agus air dha an toirt a mach, thubh-

teaghlach, ghuidh i oirnn, ag ràdh, Ma airt e, A mhaighstirean, ciod a dh'fheumas

mheas sibh mise 'bhi dàleas do'n Tighearn, mi a dheanamh chum's gu'n téarnar mi^

thigibh a steach do m' thigh, agus dean

aibh còmhnuidh ann

sinn.

16 Agus th.arladh, ag dol dhuinne chum

urnuigh, gu'n do thachair oirnn banoglach

àraidh aig an robh spiorad fiosachd, a thug

mòr-bhuannachd d'a maighstiribh le fios-

achd a dheanamh:

17 Lean ise Pòl agus sinne, agus ghlaodh

1, ag ràdh, Is iad na daoine so seirbhisich an Dé a's ro-àirde, a tha'nochdadh dhuinne slighe na slàinte.

18 Agus rinn i so ré mòraiu làithean. Ach

air do Phòl a bhi doilich, thionndaidh e

agus thubhairt e ris an Spiorad, Tha mi 'toirt orduigh dhuit ann an ainm Iosa Criosd

dol a mach aisde. Agus chaidh e mach air

an uair sin fhéin.

19 Agus an uair a chunnaic a maighstir-

ean gu'n d'fhalbh dòchas am buannachd,

rug iad air Pòl agus air Silas, agus tharr-

uing iad do'n mhargadh iad, chum nan

uachdaran;

20 Agus air dhoibh an toirt chum luchd-

riaghlaidh a' bhaile, thubhairt iad, Tha na

daoine so a' buaireadh ar baile gu ro mhòr,

air dhoibh a bhi 'n an ludhaich,

21 Agus tha iad a' teagasg ghnàthannan

nach 'eil ceaduichte dhuinne a ghabhail no

'lcantuinn, do bhrìgh gur Rònianaich sinn.

22 Agus dh'éirich an sluagh dh'aou-

fhcachd 'n an aghaidh: agus reub na

h-uachdarain an eudach diubh, agus

dh'aithn iad an sgiàirsadh le slataibh.

23 Agus an déigh dhoibh iomadh buille a

leagadh orra, thilg iad 'am pràosan iad, a'

toirt sparraidh do fhear-coimhead a' pluios-

airo an gleidheadh gu téaruinte.

24 Neach air dha an àithne sin fhaotainn,

a thilg iad do'n phràosan a b'fhaidea stigh,

agus a dhaingnich an cosan 's a' cheap.

25 Agus mu mheadhon-oidhche air do

Phòl agus do Shilas urnuigh a dheanamh,

bheiun iad laoidh-mholaidh do Dhia; agus

chuala na pràosanaich iad.

26 Agus gu h-obanu bha crith-thalmhainn

nihòr ann, air chor as gu'n do chrathadh

bunaitean a' phràosain: agus air ball

dh'fhosgladh na dorsan uile, agus dh'fhuasg-

ladh cuibhreachau gach neach aca.

138

31 Agus thubhairt iadsan, Creid anns an

Agus cho-éignich i j Tighearn Iosa Criosd, agus téaruar thu féiu,

I agus do thigh.

32 Agus labhair iad focal an Tighearna ris,

agus riusan uile a bha 'n a thigh.

33 Agus air dha an toirt leis air an uair

sin fhéin de'n oidhche, nigh e ati creuchdau;

agus bhaisteadh e fhéin, agus a mhuiuntir

uile, gun dàil.

34 Agus an uair a thug e d'a thigh iad,

chuir e bortl rompa, agus rinn e gairdeachas

maille r'a thcaghlach uile, a' creidsinn ann

au Dia.

35 Agus air teachd do'n là, chuir an luclul-

riaghlaidh na maoir uatha, ag ràdh, Lcig air

an comas na daoine sin.

36 Agus dh'innis fear-coimhead a' phràos-

ain na briathran so do Phòl, Gu'n do chuir

an luchd-riaghlaidh fios uatha sibhse a leig-

eadh as: uime sin rachaibh a mach, agus

imichibh ann an sàth.

37 Ach thubhairt Pòl riu, an déigh dhoibh

ar sgiàirsadh gu follaiseach guu ar dàteadh,

agus gur Ròmanaich sinn, thilg iad 'am

pràosan sinn; agus a nis am b'àill leoarcur

a mach 'an uaignidheas à chan eadh gu

deimhin; ach thigeadh iad fhéin agus thug-

adh iad a mach sinn.

38 Agus dh'innis na maoir na briathran

sin do na h-uachdaranaibh: agus gliabh

iad eagal an uair a chual' iad gu'm bu

Ròmanaich iad,

39 Agus thàinig' iad agus chuir iad impidh

orra,agus air dhoibh an toirt a mach,ghuidh

iad orra imeachd a mach as a' bhaile.

40 Agus air dol a mach as a' phràosan

doibh, chaidh iad a steach do thigh Lidia:

agus an uair a chunnaic iad na bràithreau,

thug iad comhfliurtachd dhoibh,agus dh'im-

ich iad rompa.

Caibideil XVII

1 Shearmonaich Pòl aig Tescdonica, ifarando

chreid cuid agus an drinn cuid eile geur-

leanmhuimi air. 10 Chuireadh e guBe>-ea,

agus shearmonaich e an sin. 13 Rinneadh

geur-leanmhuinn air; 15 thàinigegu hailem

h-Aithne, agus shearmonaich e dhoihh an Dia

heò: 34 tha cuid airan iompachadh gu Criosd.

A

NIS air dhoibh imeachd troimh Amphi-

polis, agus Apolonia, thàinig iad gu

'fesalonica, far an robh sionagog aig na

h-Imlliaich:

2 Agus mar bu ghnàth le Pòl, chaidh e

steach d'an iounsuidh, agus air tri làithibh

riu 's an Aithne, bha a spiorad air a bhros-

nuchadh ann, do bhrìgh gu'm fac e am

bailc làn àodhol-aoraidh.

17 Airan adhbhar sinrinn e deasboireachd

sàbaid reusonaich e riu as na sgriobtuiribh, ' ris na h-Iudhaich, agus ris na daoinibh

3 'G am fosgladh agus a' dearbhadh gu'm ^ cràbhach anns an t-sionagog, agus air a'

b'éigin do Chriosd fulang, agus éiridh a rìs mhargadh gach là riu-san a thachair air.

na mairbh: agus gur e an t-Iosa so a tha j IS an sin thug feallsanaich àraidh de na

mise a' searmonachadh dhuibh, Criosd. h-Epicuraich, agus de na Stoicich, aghaidh

4 Agus chreid cuid diubh, agus lean iad ri air; agus thubhairt cuid, Ciod a b'àill leis

Pòl agus ri Silas: agus de na Greugaich ] anfliearbhith-bhriathrachsoaràdli? thubh-

chràbhach buidheanu mhòr, agus de na airt cuid eile, Is cosmhuil gu bheil e a'

mnàibh inbheach àireamh nach bu bheag. j searmouachadh dhiathan coimheach; do

5 Ach air do na h-Iudiiaich mi-chreid- bhrìgh gu'n do shearmonaich e dhoibh Iosa,

mheach a bhi airani brosnuchadh lefarmad, agus an aiseirigh.

ghabh iad d'an ionnsuidh droch dhaoine | 19 Agus rug iad air, agus thug iad leo e

àraidh de na corraibh margaidh, agus air; gu Areopagus, ag ràdh, Am feud sinu fios

tionalcuideachdmòiredhiubh.chuiriadam fhaotainn ciod e an teagasg uuadh so, a

baile uile thar a cliéile, agus chuairtich iad labhrar leat ]

tigh lasoin, agus dh'iarr iad an toirt a mach 20 Oir tha thu 'toirt uithean àraidh neo-

ciium an t-shiaigh. ghnàthach chum ar cluasan: b'àill leinn

6 Agus an uair nach d'fliuair siad iad, uime sin fàos fhaotainu ciod a's ciall doibh

tharruing iad lason, agus bràithrean àraidh sin.

clmm uachdaran a' bhaile, ag éigheach, Tha 21 (Oir cha do chaith muinntir na h-Aithne

na daoine so a chuir an saoghal bun os uile agTis a' choigrich a bha air chuairt 'n am

ceann, air teachd an so mar an ceudna; measg, an àiiue ri ni air bith eile, ach ri inu-

7 l)an d"thug lason aoidheachd: agus seadh, no ri cluinntinn ni éigin nuadh.)

tlia iad so ui!e a' cur an aghaidh orduigh

Clieasair, ag ràdh, Gu bheil rìgh eile anu, i

eadhon Iosa. 1

8 Agus chuir iad buaireas fo'u t-shiagh, |

agus fo uachdarain a' bhaile, 'n uair a chual' i

iad na nithean so. j

Agus an uair a ghabh iad urras o lason,

agus chàch, leig iad uatha iad. |

à u Agus air ball chuir na bràithrean Pòl:

agus Silas 's an oidhche gu Berea: agus air;

teachd dhoibh-sau an sin, chaidh iad a

steach do shiouagog uan ludhach. 1

11 Bha iad sin ni b'uaisle na muinntir

Thesalonica, oir ghabh iad am focal d'an !

ionnsuidh leis an uile thogradh, a' rauns-

achadh nan sgriobtuirean gach aon là, a '

dlij heuchainn an robh na uithean sin j

mar so.

12 Uime sin chreid mòran diubh: agus

mar an ceudna de mhnhibh uaisle de na

Greugaich, agus de fhearaibh àireamh nach

bu bheag. I

13 Ach an uaira thuig na h-Iudhaich o !

Thesalonica gu'n do shearmonaicheadh | -

focal Dhé le Pòl 'am Berea, thàinig iad an \

sin mar an ceudna, a' brosuuchadh an

t-sluaigh. j

14 An sin air ball chuir na bràithrean -

uatha Pòl, chum gu'n rachadh e mar gu'm

bann chum namara: ach dh'fhan Silas agus i

Timoteus an sin fathast. |

15 Agus threòraich luchd-coimheadachd

Phòil e g\\ baile na h-Aithue; agus air

faghail hithne dhoibh gu Silas agus Timo-;

teus, iad a theachd d'a ionnsuidh-sau mar ,

'hu luaithe, dh'imich iad rompa. j

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

16 A nis am feadh a bha Pòl a' feitheamh


22 An sin air seasamh do Phòl 'am meadhon Areopaguis, thubhairt e, A mhuinntir na h-Aithne, tha mi 'faicinn gu bheil sibh anns na h-uile nithibh cràbhach thar tomhas:

23 Oir air dhomh 'bhi 'dol seachad, agus ag amharc air bhur nithibh naomha, fhuair mi altair air an robh an sgrìobhadh so. DO'N DIA NEO-AITHNICHTE. Uime sin esan d'am bheil sibh a' deanamh aoraidh gun eòlas agaibh air, is e a tha mise a' searmonachadh dhuibh.

24 An Dia a rinn an saoghal, agus na h-uile nithean a tha ann, do bhrìgh gur e fhéin Tighearn néimh agus na talmhainn, chan eil e 'gabhail còmhnuidh ann an teampluibh làmh-dheanta:

25 Ni mò a bheirear aoradh dha le làmhan dhaoine, mar gu'm bitheadh uireasbhuidh ni sam bith air; oir is e fhéin a tha 'toirt do na h-uile beatha, agus anail, agus nan uile nithean:

26 Agus rinn e dh'aon fhuil uile chinnich dhaoine, chum iad a ghabhail còmhnuidh air aghaidh na talmhainn uile, agus shonraich e nah-amannan roimh-orduichte, agus crìochan an àite-còmhnuidh;

27 Chum gu'n iarradh iad an Tighearn, a dh'fheuchainn an tarladh dhoibh, le mion-rannsachadh,gu'm faigheadh iad e, ged nach 'eil e fada o gach aon againn:

28 Oir annsan tha sinn beò,agus a' gluasad, agus tha ar bith againn; mar a thubhairt maran ceudna dream àraidh de'ur bàrdaibh fhéin, Oir is sinne fòs a ghineal-san.

29 Uime sin do bhrìgh gur sinn gineal Dhé, cha chòir dhuinn a shaoilsinn gu bheil an Diadhachd cosmhuil ri h-òr, no ri h-air- giod, no ri cloich, nithean a ghearradh h-ealadhain agus innleachd dhaoine.

30 A nis air do Dhia amharc thairis air aimsiribh an aineolais so, tha e nis ag àithneadh do na h-uile anns gach àit aithreachas a dheanamh:

31 Do bhrìgh gu'n do shuidhich e là anns an toir e breth air an t-saoghal ann am fìreantachd, tre'n duine sin a dh'orduich e; agus air so thug e dearbhadh do na h-uile dhaoinibh, le esan a thogail suas o na uarbhaibh.

32 Agus an uair a chual iad mu aiseirigh

nam marbh, rinn cuid diubh fauoid: ach

thubhairt cuid eile, Bisdidh siuu riut a rìs

mu'u ui so.

?3 Agus mar sin chaidh Pòl a mach as am

meadhon.

34 Gidheadh, leau cuid de dhaoinibh ris,

agus chreid iad. 'N am measg so bha

Dionisius an t-Areopagach, agus bean d'ani

b'ainm Damaris, agus dream eile maille

riu.

Caibideil XVIII.

1 Rinn Pòl obair le a làmhan fhéin, agus shear-

monaich e do na Cinnich ann an Corintus:

9 Thug an Tighearn misneach dha ann an

taisheanadh: 12 chaidh a chasaid an làihair

an uachdarain Olialio, ach leirjcadh as e: 18

'?i a dliéigh sin, chaidh eohhaile gubaile, agus

ncartaich e na deisciobuil, d;c.

AN déigh nan nithean so, dh'fhhg Pòl

baile na h-Aithne, agus thàinig e gu

Corintus;

2 Agus fhuair e ludliach àraidh d'ara

b'ainm Acuila, a rugadh ann am Pontus,

air ùr-theachd as an Eadailt, maille r'a

mlinaoi Priscila, (a chiouu gu'n d'orduich

Claudius do na h-Iudhaich uile an Ròimh

fhàgail,) agus thàinig e d'an ionusuidh.

3 Agus a chionn gu'n robh e dh'aou cheird

riu, dh'fhan e maille riu, agus bha e ag

obair, (oir bu cheird doibh a bhi 'deauamh

phàilliun.)

4 Agus thagair e auns an t-sionagog gach

aon là sàbaid, agus chuir e impidh air ludh-

aich agus Greugaich.

5 Agus an uair a thàinig Silas agus Tim-

oteus Mhacedouia, bha Pòl air a theann-

adh 'n a spiorad, agus rinn e fiauuis do na

h-Iudhaich, gu'm b'e Iosa an Criosd.

6 Agus an uair a chuir iad 'n a aghaidh,

agus a labhair iad toibheum, chratli e 'eud-

ach, agus thubhairt e riu, Bitheadh blmr

fuil air bhur ceann féiu; tha mise glau:

à so suas théid mi chum nan Cinneach.

7 Agus chaidh e as a sin, agus thàinig e

gutaighduiue àraidh, d'am b'ainm lustus,

a bha 'deanamh aoraidh do Dhia, agus

aig aa robh a thigh làimh ris an t-siou-

agog.

S Agus chreid Crispus, prlomh uachdaran

na sionagoig anns an Tighearn, maille r'a

theaghlach uile: agus chreid mòran de na

140

GNIOMHARAN, XVIII

le

Corintianaich, air dhoibh éisdeachd ris,

agus bhaisteadh iad.

9 An sin tlmbhairt an Tighearn ri Pòl ann

an sealladh 's an oidhche, Na bitheadh

eagal ort, ach labliair, agus na bi a'd'

thosd:

10 Oir tha mise raaille riut, agus cha toir

duiueaam bith ionusuidhort,chum do chrou

a dheanamh: oir tha mòr-shhiagh agam-sa

auus a' bliaile so.

1 1 Agus dh'fhan e bliadhna agus sé màosau

mi sin, a' teagasg focail Dhé 'n am measg.

12 Agus an uair a bha Galio 'n a uachd-

arau air Achaia, dh'éirich na h-Iudhaich

a dh'aon iuutiuu an aghaidh Phòil, agus

thug iad e gu caithir a' bhreithcanais,

13 Agràdh,Tha'u duinesoa'comhairleach-

adh dhaoine aoradh a dheanamh do Dhia

an aghaidh an lagha.

14 Agus an uair a bha Pòl a'dol a dh'fhosg-

ladh a bheoil, thubhairt Galio ris na h-Iudli-

aich, Nam b'eucoir no droch giiuàomh;i

bhitheadh ann, ludhacha, bu reusont;i

gu'n giàilainiun leibh:

15 Ach ma's ceisd a th' ann timchioll

fliocal, agus ainmean, agus bhur laghaféin,

amhaircibh fhéin air sin; oir chan àill leani-

sa 'bhi 'm' bhreitheamh air an leithidiLIi

sin de uithibh.

16 Agus dh'flmadaich e iad o chaithir a'

bhreitlieanais.

17 an sin rug na Greugaich uile air Soste-

ues, uachdarau na sionagoig, agus gliabh

iad air an làthair caithir a' bhreitheauais:

agus cha do ghabh Galio suim do ui sam

bith dhiubh siu.

18 Agus dh'fhan Pòl fathast àiine mhaith

's «' hhaile sin, agus an sin an déigh a chead

a ghabhail de na bràithribh, chaidh e air

luing o sin gu Siria, agus maille ris-saa

Priscila agus Acuila; an déigh a cheann a

bhearradh ann an Cenchrea: oir bha bòid

air.

19 Agus thàinig 6 gu h-Ephesus, agus

dh'fhàg e iadsan an siu: ach chaidh e fhéin

a steach do'n t-siouagog, agus reusonaich

e ris na h-Iudhaich.

20 Agus an uair a dh'iarr iad a/rfuireach

maillc riu ui b'fhaide, cha d'aontaich e:

21 Ach ghabh e a chead diubh, ag ràdh,

Is éigin domh air gach aon chor an fhéili

80 a tha 'teachd a choimhead ann an leru-

salem: ach pillidh mi a rìs do 'ur u-ionn-

suidh-se, ma's toil le Dia. Agus shcòl e o

Ephesus.

22 Agus thàinig e gu tìr aig Cesarea, agus

air dha dol suas agus fàilt a chur air an

eaglais, chaidh c sìos gu Antioch.

23 Agus an uair a dh'fhan e ré tamuill an

sin, dh'imich e, agus chaidh e 'an ordugh

troimh thàr Galatia uile agus Phrigia, a'

neartachadh naii deisciobul uile.

24 Agus thainig gu h-Epliesus ludhach

àraidh d'am b'ainm Apollos, a rugadh ann

GNIOMHARAX, XIX.

an Alecsandria, duine deas-bhriathrach,

agus cnmhachdach anns na sgriobtuiribh.

2.5 Bha'n duine so air a theagasg ann an

shghe an taighearua; agus air dha 'bhi

dian 'n a spiorad, labhair agus theagaisg e

gu dàchiollach na nithean a bhuineadh do'n

Tighearn, agus gun eòàas aige ach air

baisteadh Eoin.

26 Agus thòisich e aàr labhairt gu dàna

's an t-sionagog. Agus air do Acuila agus

do Phriscila a chhiinntinn, ghabh iad d'an

ionusuidh e, agus nihàuich iad dha slighe

Dhé ni bu choiiuhlionta.

27 Agus an uair bu mhiann leis dol gu

Achaia, an déigh a chomhairleachadh,

sgrìobh na bràithrean chum nan deisciobul

iad a ghabhail ris: neach, air dha teachd,

a rinn còuihnadh mòr riu-san a chreid tre

ghràs:

28 Oir le mòr-dhàchioll reusonaich e ris

na h-Iudhaich gu follaiseach, a' dearbhadh

lei3 na sgi-iobtuiribh, gur e lo.'Ja an Criosd.

Caibideil XIX {

1 TIm an Spiorad naoinh air a mabmirt le \

làrnhan PhòU. 9 Tiiug na h-ludhaich toibh-

eum d'a theai/a-sg, a bha air a dhaingneaciadh

le màorblMÃŒlùjh. 13 Bhuaileadh na h-Iudh-

aich a bha 'cur spiorad jo gheasaibh leis

an Diabhàd. 19 Loisgeàdh leabhraichean

Druidlieadid. 24 A ir ghaol buannadid d!a

féin bhuair Demetrius am pobuLl an aghaidh

Phòii.

AGUS tharladh, 'n uair a bha Apollos

annan Corintus,airdo Phòl dol troimh

na cràochaibh uachdarach, gu'n d'thàinig e

gu Ephesus. Agus air faotainn dheisciobul

àraidh, i

2 Tlmbhairt e riu, An d'fhuair sibh an

Spiorad naorah o chreid sibh ? Agus

thubhairt iadsan ris, Cha chuala sinn uiread

as gu bheil Spiorad naomh ann.

3 Agus thubhairt e riu, Ciod ma seadh

anns an do bliaisteadh sibh à Agus thubh-

airt.iadsan, Ann ara baisteadh Eoin.

4 An sin thubhairt Pòl, Bliaist Boin gu

deimhin le baistealh an aithreachais, ag

ràdh ris an t-shxagh, iadsan a chreidsinn

anns an neach a bha gu teachd 'n a dhéigh-

san, sin r'a ràdh, ann an iosa Criosd.

5 Agus an uair a chual iad so, bhaisteadh

iad ann an ainra an Tighearna Iosa.

6 Agus air do Phòl a làuihan a chur orra,

thàinig an Si^iorad naorah orra; agus labh-

air iad le teangaibh, agus rinn iad fàidh-

eadaireachd.

7 Agus bha ann uile mu dhà fhear dheug.

8 Agus chaidh esan a steach do'n t-sion-

agog, agus labhair e gu dàna ré thri

niàosan, a' i-eusonachadh agus a' comhairl-

eachadh nan nithean a bhuineas do ràogh-

achd Dhé.

9 ach an uair a chruadhaicheadh cuid,

agus nach do chreid iad, ach a labhair iad

oic mu'u t-slighe sin an làthair an t-sluaigh,

141

dh'fhàg e iad, agus sgar e na deisciobuil

uatha, agus bha e gach là a' reusonachadh ann

an sgoil neach àraidhfZ'a??^ 6'aii/zmTirannus.

10 Agus rinneadh so ré dhà bhliadhua;

air chor as gun cuala luchd-àiteachaidh na

h-Asia uile, eadar ludhaich agus Ghreug-

aich, focal an Tighearna Iosa.

11 Agus rinn L>ia màorbhuilean nach bu

bheag le ramhan Phòil:

12 Air chor as guu d'thugadh o 'chorp-san

chum nan daoiue tinne, neapaiceau no

aprain, agus gu'n d'fhalbh an euslaintean

uatha, agus gu'n deachaidh na droch spior-

aid a mach asda.

13 Agus ghabh dream àraidh de na

h-Iudhaich, a bha 'g imeachd o àit gu h-ait,

a' cur spioradau fo gheasaibh, os làimh

aium an Tighearna Iosa ainmeachadh os

ceann na muinntir sin anns an robh droch

spioraid, ag ràdh, Cuireamaid fo gheasaibh

sibh tre Iosa a tha Pòl a' searmonachadh.

14 Agus bha aig Scebha ludhach àraidh,

aon de na h-àrd-shagai'taibh, seachdnar

mhac a bha 'deanarah so.

15 Agus fhreagair an droch spiorad, agus

thubhairt e, Tha eòlas agam air Iosa, agus

is aithne dhomh Pòl: ach cò sibhse ?

16 Agus leuni an duine annsan robh an

droch spiorad orra, agus air dha làmh an

uachdar fhaotainn orra, thug e buaidh orra,

air chor as gu'n do theich iad a mach as an

tigh sin lomnochd agus reubta.

17 Agus fhuair na h-Iudhaich uile agus

mar an ceudna na Greugaich a bha

'tàrah ann an Ephesus fios air so; agus

thuit eagal orra uile, agus bha aium an

Tighearua Iosa air àrdachadh.

18 Agus thàinig mòran diubh-sanachreid,

ag aideachadh,agus ag inuseadh an gnàomh-

arau.

19 Agus thug mòrau diubh-sau a bha

'guàthachadh dhroch innleachdan,au leabh

raichean leo, agus loisg siad iad 'am fianuis

uan uile: agus rinn iad an luach àireamh,

agus fhuair iad e 'n a leth-cheudmàle&o?*;*

airgid.

2U Mar sin le cumhachd dh'fhàs agus

bhuadhaich focal an taighearua.

21 Agus an uair a choimhliouadh na uith-

eau so, chuir Pòl roimhe 'n a spiorad, an

déigh dha imeachd troimh Mhacedonia,

agus Achaia, dol gu Ierusalem, ag i'àdlj,

An déigh dhomh 'bhi an sin, is éigin dorah

I an Ròinih fhaicinn mar an ceudua.

' 22 Agus air dha dithis dhiubh-sau a bha

'frithealadh dha, Timoteus, agus Erastus, a

chur do Mhacedonia, dh'fan e fhéin ré tam-

uill "s an Asia.

23 Agus dh'éirich mu'n àm sin iomairt â– 

' nach bu bheag mu thimchioU na slighe sin.

I 24 Oir bhaceard-airgid àraidh d'am b'aium

Demetrius ann, a bha 'deauamh theampull

airgid do Dhiana, agus a thug buaunachd

nach bu bhcag do'n luchd-ceirde;

GNIOMHARAN, XX.

25 Agus air dlia iadsau a clu'uinneachadh dJboihh, agus tha uachdarain ann: agradh

an ceann a chéile, agus a' mhuinutir eile

bha dh'aon cheird riu, thubhairt e, Fheara,

tiia fhios agaibh gur ann o'n cheird so tha

ar beartas againne:

26 Os bàrr, tha sibh a' faicinn agus a'

cluinutinn gu bheil am Pòl so le 'chonih-

airle air tionndadh air falbh sluaigh mhòir,

cha-n ann a mliàin ann an Ephesus, ach

cha mhòr 's an Asia uile, ag ràdh, Kach

diathan iad a nithear le làmhau:

27 Air chor as nach e mhàin gu bheil e'n

cunnart gu'n deanar tàir air ar ceird; ach

mar an ceudna gu'n cuirear teampuU na

ban-dé mòire Diana 'an ueo-phràs, agus

gu'n claoidhear a mòrachd-sa, d'am bheil

an Asia uile, agus an domhan a' deauamh

aoraidh.

28 Agus an uair a chual iadsau so, lìonadh

le feirg iad, agus ghlaodh iad, ag ràdh, 1»

mòr Diana nan Ephesianach.

29 Agus bha am baile uile air a lìonadh le

mi-riaghailt: Agus ruith iad a dh'aon toil

chum àite-cruinneachaidh an t-sluaigh, a'

tarruiug leo Ghaiuis agus Aristarchuis

Macedonaich, luchd comh-thuruis Phòil.

30 Agus an uair a b'àill le Pòl dol a steach

chum an t-sluaigh, cha do leig na deisciobuil

leis.

31 Agus mar an ceudna clmir cuid de

uachdaranaibh na h-Asia, a bha 'n an

càirdibh dlia, fios d'a ionnsuidh, a' guidhe

air nach rachadh e gu àite-cruiuueachaidh

an t-sluaigh.

32 Ghlaodh uime sin cuid diubh aon ni,

agus cuid ui eile: oir bha an coimhthioual

troimh a cliéile, agus cha robh fios aig a'

chuid a bu mhò c'ar son a thàinig iad cuid-

eachd.

33 Agus tharruing iad a mach Alecsaiàder

as an t-sluagh, air bhi do na h-ludhaich

'g a iomaiu rompa. Agus sméid Alecsauder

le 'làimh, agus b'àill leis a leithsgeul a

ghabhail ris an t-sluagh.

34 Ach an uair a tluiig iad gu'm b' ludh-

ach e, rinneadh àrd-iolach leo uile nui thim-

chioll ùiue dhà uair, a' glaodhaich, h mòr

Diaua nan Ephesianach.

35 Agus an uair a chiàxnaich an cléireach

au sluagh, thubhairt e, Flieara Ephesuis, cò

an duine aig nach 'eil fios gu bheil baile nan

Ephesianach a' deanamh aoraidh do'n bhan-

dia mhòir Diana, agus do'n dealbh a thuit a

nuas lupiter à

36 Air an adhbhar sin do bhrìgh nach

fheudar cur an aghaidh nan nitheau so, is

còir dhuibhse 'bhi ciàiin, agus guu ni sam

bith a dheanamh gu h-obauu.

37 Oir thug sibh an so na daoiue so, ged

uach 'eil iad a' creachadh theampuU, no a'

toirt toibheim d'ar ban-dia.

3S Uime sin ma tha aig Demetrius agus

aig an luchd-ceird a tha maille ris, cùis an

aghaidh ueach air bith, tha'n lagh reidh

iad a chéile.

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

39 Ach ma tha ceisd sam bith agaibh mu

nithibh eile, réitichear sin ann an coimh-

thional dligheach.

40 Oir tha sinn 'an cunnart a bhi air ar

u-agairt air son ceaunairc air an là'n diugh,

do bhrìgh nach 'eil càiis sam bith againn a

dh'fheudas sinn a thoirt seachad mar adhbhar

a' chi-uinneachaidh so.

41 Agus air dha so a ràdh, sgaoil e an

coimhthional.

Caibideil XX.

1 Chaidh Pòl do Mhacedonia: 1 fhrilheil e

suipeir an Tiyhearna, agus shearmonaich e:

9 air do Eutichm tuiteam sìos ^an riochd

mairbh, thogadh suas beò e. 17 A ig Miletus

ghairm Pòl seanairean na h-eaglais an ceann

a chéde, agus dh'innis e dhoibh ciod a bha gu

tachairt dhaféin, d-c.

AGUS an dòigh do'n chomh-ghàir sgur,

ghairm Pòl na deisciobuil d'a iouu-

suidh, agus air dha a chead a ghabhail

diubh, thriall e gu dol do Mhacedouia.

2 Agus air dha dol troimh na cràocliaibh

sin, agus mòr-earail a thoirt dhoibh, thài-

uig e do'n Ghréig;

3 Agus dh'fhan e an sin tri màosan: agus

au uair a bha na h-Iudliaich ri feall-fholach

air a shou, agus a ràin air dol air luing do

Shiria, chuir e roimhe pilltinn troimh

Miiacedonia.

4 Agus chaidh 'n a chuideachd gu h-Asia,

Sopater o Bherca; agus de mhuiuutir

Thesalouica, 'Aristarchus agus Secundus;

agus Gaius o Dherbe, agus Timoteus; agus

de mhuinntir na h-Asia, Tichicus agus

Trojihimus.

5 Air dhoibh so imeachd romhainne,

dh'fheith iad ruinu ann an Troas.

6 Agus sheòl sinn o Philipi, an déigh làith-

ean an araiu ueo-ghoirtichte, agus thàinig

sinn d'an iounsuidh-sau gu Troas ann an

cùig làithibh, far an d'fhau sinn seachduiu.

7 Agus air a' cheud là de'n t-seachduiu,

air do na deiscioblnibh cruiuneachadh an

ceann a cheile a bhriseadh arain, shear-

mouaich Pòl doibh, agus a ràm airimeachd

uatha air an là màireach, agus lean e air

labhairt gu meadhou-oidhche.

8 Agus bha mòrau lòchran anns an

t-seòmar uachdarach, far an robh iad

cruinn.

9 Agus bha ògauach àraidh d'am b'ainra

Eutichus 'n a shuidhe ann an uinueig, air

tuiteam ann an trom chodal: agus air do

Pl)òl a bhi ré fad a' searmouachadh, siiàr-

uicheadh leis a' chodal e, agus thuit e sìos

o"n treas lobhta, agus thogadh marbh e.

10 Agus chaidh Pòl sìos agus thuit e air,

agus air dha a ghlacadh 'n a uchd, thubh-

aa-t e, Na bitiieadh trioblaid oirbh; oir

tha 'auam ann.

1 1 Agus air dol suas da a rls, bhris e aran

GNIOMHARAX, XXI.

agus db'ith e, a^s labhair e riu ré tiine duibh air an là'n diugh, gu bheil mise glan

fhada, eadhon gu teachd na maidne, agus ! o fhuil nan uile.

niar sin dh'fhalbh e. ! 27 Oir cha do sheachainn mi uile chomh-

12 Agus thug iad leo an t-òganach agus e airle Dhé fhoillseachadh dhuibh.

beò, agus rinn iad gairdeachas nach bu 28 Air an adhbhar sin thugaibh aire dhuibh

bhea"-. fhéin, agus do'n treud uile, air an d'rinn an

13 Agus air dhuinne imeachd air thois- Spiorad naomh luchd-coimhead dhibh, a

each chum na luinge, sheòl sinn gu Asos, bheathachadh eaglais Dhé, a cheannaich

fa rùn Pòl a ghabhail a steach an sin: oir is o le ' fhuil fhéin.

ann mar sin a dh'orduich e, a' cur roimhe j 29 Oir tha fhios agam-sa air so, an déigh

gu'n imicheadh e fhéin d'a chois. \ m' imeachd-sa gu'n tig madaidh-allaidh

14 Agus an uair a choinnich e sinn aig ghai'ga 'n 'ur mcasg, nach caomhain an

Asos, ghabh sinn a steach e, agus thàinig treud.

siun gu Mitilene. | 30 Agus éiridh daoine dhibh fhéin, a labh-

15 Agus air seòladh dhuinu as a sin, thài

nig sinn air an là màireach fa chomhair

Chiois; agus air an là 'n a dhéigh sin thài-

nig sinn gu Samos, agus dh'fhan sinn aig

Trogillium; agus air an là b'fhaisge thàinig

sinn gu Miletus.

16 Oir chuir Pòl roimhe seòladh seach

P]phesus, chum nach tarladh dha moille a

dlieanamh anns an Asia: oir rinn e cabhag

chum,nam feudadh e,'bhiannan Ierusalem

air là na Cuingeis.

17 Agus chuir e fios o Mhiletus gu h-Ephe-

sus, agus ghairm e d'a ionnsuidh seanairean

ua h-eaglais.

18 Aorus an uair a thàinig iad d'a ionn-

ras nithean fiara, chum deisciobuil a tharr-

uing 'n an déigh fhéin.

31 Uime sin cleanaibh faire, a' cuimhneach-

adh nach do sguir mise ré thri bliadhna, a

chorahairleachadh gach aon agaibh alàagus

a dh'oidhche le deuraibh.

32 Agus a nis, a bhràithre, earbam sibh

ri Dia, agus ri focal a ghràis, a tha com-

asach air bhur togail suas,agusoighreachd

a thoirt duibh am uieasg na muinntir sin

uile a tha air an naomhachadh.

33 Cha do shanntaich mi airgiod, no òr,

no eudach duine sam bith.

I 34 Seadh, is aithne dhuibh fhéin, gu'n do

fhritheil na làmhan so do m' uireasbhuidh

suidh, thubhairt e riu, Tha fhios agaibh, fhéin, agus do'n mhuinntir sin a bha maille

cionnus a bha mi 'n 'ur measg anns an uile rium.

aimsir, o'n cheud là a thàinig mi do'n Asia, ' 35 Nochd mi na h-uile nithean dhuibh, gur

19 A' deanamh seirbhis don Tighearn leis: ann le saoithreachadh mar so iscòir dhuibh

gach uile irio.sIachd inntinn, agus maille ri , còmhnadh a dheanamh riu-sau a tha au-

mòran dheur, agus dheuchainnean,athach- mhunn; agus focail an Tighearna Iosa a

air dhomh le ceilg nan ludhach. chuimhneachadh, mar a thubhairt e, Ttm

20 Agus cionnus nach do ghléidh mi ni e ni's beannaichte ni a thoirt na 'ghabh-

sam bith 'am folach a bha feumail dhuibhse, ' ail.

gun a nochdadh dhuibh, agus gun sibhse

theagasg 'am follais, agus o thigh gu taigh,

21 A' deanamh fianuis araon do na h-Iudh-

aich, agus do na Greugaich, mu aithreachas

a thaobh Dhé, agus mu chreidimh a thaobh

ar Tighearna Iosa Criosd.

22 Agus a nis feuch, tha mi 'dol gu leru-

36 Agus air dha na briathran so a ràdh,

leig se e fhéin air a ghlàiinibh, agus rinn e

urnuigh maille riu uile.

37 Agus ghuil iad uile gu goirt, agus thuit

iad air muiueal Phòil, agus phòg iad e,

38 Air dhoibh a bhi gu h-àraidh brònach

air son nam briathar so a thubhairt e, Nach

salem ceangailte 's an Spiorad, gun fhios | faiceadh iad a ghnàiis-san ui's mò. Agus

agam ciod iad na nitheau a tharlas dhomh

an sin;

23 Ach a mhàin gu bhcil an Spiorad

naomh a' deanamh fiauuis anns gach baile,

ag ràdh, Gu bheil geimhlicliean agus triob-

laidean a' feitheamh orni.

24 Ach chan eil suim agam do ni airbith,

ni mò 'tha mi a' meas m'anama fhéin luach-

mhor dhomh, chum gu'n cràochnaich mi mo

thurus le h-aoibhneas, agus gvàw coimhlion

mi a' mhinistreileachd a fhuair mi o'n taigh-

earn Iosa, a dheanamh fianuis do shoisgeul

gràis Dhé.

thug iad coimheadachd dha chum na

luinge.

Caibideil XXI.

1 Clia (jhahhadh Pòl comhahieacJiadh o dhol

gu lerusqlem. 8 Mu PhiLip an soisgeidaiche

agus a chealàirar nifjliean a bha 'ii am han-

fhàidhibh. 17 Thàinig Pòl gu Ierusalem,

27 far an robh e air a gldacadh agus ann

an cunnart mòr. 31 Tàitcmiirgeadh e leis an

àrd-chaiplin.

AGUS air dhuinn dealachadh riu-san,

sheòl sinn romhainn, agus thàinig siua

gu dàrcach gu Coos, agus air an là màir-

25 Agus a nis feucli, tha fhios agam nach , each gu Rodos, agus as a sin gu Patara:

faic sibhse uile, mea.sg an d'imich mise a' i 2 Agus air dhuinu long fhaotainn a bha a'

sc-.irmonachadh ràoghachd Dhé, mo glmùis gabhail thairis gu Pheuicia, chaidh sinn

ni's mo.; air bord, agus sheòl sinn romhainu.

26 Uime sin tha mi a' deanauih fianuis 1 3 Agus air dhuinn teachd 'an sealladh

143

GNIOMHARAN, XXI.

Chipruis, agus fhàgail air gu làimh clilà,

sheòl sinn gu Siria, agus thàinig sinn gu tìr

aig Tirus: oir is ann an sin a bha an long

gus a hichd a chur a mach.

4 Agus air dhuinn deisciobuil fhaotainn,

dh'fhan sinn an sin seachd làithean: muinn-

tir a thuibhairt ri Pòl tre'n Spiorad, gun j

e dhol suas gu Ierusalem. à

5 Agus an uair a chràochuaicheadh na '

làithean sin, chaidh sinn a mach, agus !

thriall sinn romhainn; agus thàinig iadsan !

uile maille ri mnàibh agus ri cloinn 'n 'ur |

cuideachd, a mach as a' bliaile: agus chaidh

sinn air ar glùinibh air an tràigh, agus rinn

sinn urnuigh.

6 Agus an déigh dhuinn ar cead a ghabh-

ail d'a cliéile, chaidh sinn do'n luing; agus

phill iadsan d'an taighibh fhéin.

7 Agus an uair a chràochnaich sinn ar

turus Thirus, thàinig sinn gu Ptolemais,

agus chuir sinn fàilte air na bràithribh,

agus dh'fhan sinu aon là maille riu.

S Agus air an là màireach, air dliuinne, a

bha de chuideachd Phòil, imeachd,thàinig

sinn gu Cesarea; agus chaidh sinn a steach

do thigh Philip an t-soisgeulaiche, (a bha

de'n t-seachdnar,) agus dh'fhan sinn aige.

9 Agus bha ceathrar nighean aige-san,

òighean, a bha ri fàidheadaireachd.

10 Agus ag fantuinn duinn mòran làithean

an sin , thàinig a nuas o Iudea fàidh àraidh,

d'am b'ainm Agabus.

1 1 Agus an uair a thàinig e d'ar n-ionn-

suidh-ne, gliabh e crios Phòil, agus cheang-

ail e a lamlian agus a chosan féiu, agus

thubhairt e, Mar so tha an Spioi-ad naomh

ag ràdh, Is ann mar so a cheanglas na

h-Iudhaich ann an Ierusalem an duine

d'am buiu an crios so, agus bheir iad thai-

rig e do làmhan nan Cinneach.

12 Agus an uair a chuala sinne na nithean

so, ghuidh sinn fhéin agus muinntir an àite

air, gun e dhol suas gu Ierusalem.

13 An sin fhreagair Pòl, Ciod a's ciall

duibh a' gul, agus a' briseadh mo chridhe à

oir tha mise ullamh chan e a mhàin gu bhi

air mo cheangal, ach eadhon gu bàsachadh

ann an Ierusalem air son ainme an taigh-

earna Iosa.

14 Agus an uair nach gabhadh e comh-

airle, sguir sinne, ag ràdh, Deanar toil an

Tighearna.

15 Agus an déigh nan làithean so, air

dhuinn a bhi ullamli, chaidh sinn suas gu

Ierusalem.

16 Agus chaidh mar an ceudna maille

ruinn cidd de na deisciobluibh o Chesarea.a'

toirt leo Mhnasoin o Chiprus, seann deis-

ciobul àraidh, aig an robh sinn gu 'bhi air

aoidheachd.

17 Agus an uair a thàinig sinn gu leru-

salem, ghabh na bràithrean ruinn gu subh-

ach.

18 Agus air an ath làj chaidh Pòl maille

144

ruinne dh'ionnsuidh Sheumais; agus bha ui

seanairean uile a làthair.

19 Agus air dhasan fàilte 'chur orra, chuir

e'n céill doibh fa leth na nithean a rinn Dia

le 'mhinistreileachd-san am measg nan

Cinneach.

20 Agus an uair a chual iadsan so, thug

iad glòir do'n Tighearn, agus thubhairt iad

ris-san, Tha thu 'faicinn, a bhràthair, cia

làon màle de na h-Iudhaich a tha 'creidsinn;

agus tha iad uile ro eudmhor mu'n lagh.

21 Agus chual iad umad-sa, gu bheil thu

'teagasg do na h-Iudhaich uile a tha 'measg

nan Cinneach, Maois a threigsinn, ag radh

riu, Nach còir dhoibh an clann a thimchioll-

ghcarradh, no gluasad a réir nan gnàth.

22 Ciod uime .sin a n'dliear? Cun teag-

amh, is éigin do'n t-sluagh cruinneachadh:

oir cluinnidh iad gu'n d'thàinig thu.

23 Uime sin dean an nà so a tha sànne ag

ràdh riut: Tha ceathrar fhear maille ruinne.

air am bheil bòid;

24 Thoir iadsan leat, agus bi air do ghlan-

adh maille riu, agus dean costus leo, chum

gu'm bearr iad an cinn: agus gu'm bi fhios

aig na h-uile nach 'eil ach neo-ni anns na

chual iad mu d' thimchioll-sa, ach gu bheil

thu fhéin mar an ceudna ag imeachd gu

riaghailteach, agus a' coimhead an lagha.

25 Ach mu thimchioU nan Cinneach a

chreid, sgrìobh sinne agus b'i ar breth, gun

iad a ghleidheadh a h-aon de na uithibh

sin, ach a mhàin iad fhéin a choimhead o

nithibh a chaidh àobradh do àodholaibh,

agus fhuil, agus o ni tachdta, agus o

stràopachas.

26 An sin ghabh Pòl na daoine; agus air

an là màireach air dha 'bhi air a ghlanadh

maille riu, chaidh c steach do'n tcampull,

a' foillseachadh coimhlionaidh làithean a'

ghlanaidh, gus an tugtadh tabhartas air son

gach aon aca.

I 27 Agus an uair a bha na seachd làithean

' ach beag air an coimhlionadh, air do na

h-Iudhaich o'n Asia esan fhaicinn's an team-

pull, bhrosnuich iad am pobull uile, agus

chuir iad lànih ann.

28 Ag éigheach, Fheara Israeil, cuidich-

I ibh: is e so an duine a tha 'teagasg nan uile

dhaoine annsgach àit an aghaidh a'phobuill,

' agus an lagha, agus an àite so: agus os

I bàrr, thug e steach Greugaich do'n team-

pull, agus shalaich e'n t-ionad naomli so.

29 (Oir chunnaic iad Trophiraus an t-Ejjhe-

sianach roimhe sin anns a' bhaile maille ris,

agus shaoil iad gu'n d'thug Pòl a steach

do'n teamijull e.)

30 Agus ghluaiseadh am baile gu h-ioni-

lan, agus ruith an sluagh cuideachd: agus

air dhoibh breith air Pòl, tharruing iad a

mach as an teampull e: agus air ball dlmin-

I eadh na dorsan.

31 Agus an uair a b'àill leo a mharbhadh,

chaidh sgeula dh'ionnsuidh àrd-cheauuaird \

GXIOMHARAX, XXII.

na cuideachd, gu'n robh lerusaleui uile thar

a chéile:

32 Xeach air ball a thug leis saighdeavan,

agus ceannardan-cheud, agus a ruith sìos

d'an ionusuidh: Agus an uair a chimnaic

iadsan an t-àrd-cheannard agus na saigli-

dearan, sguir iad de bhualadh Phòil.

33 An sin thàinig an t-àrd-cheannard am

lagus agus rug e air, agus dh'àithu e a

cheangal le dà shlabhi'aidh; agus dh' fhios-

raich e, Cò e, agus ciod a rinn e. '

3-4 Agus ghlaodh aon chuid am measg an

t-sluaigh aon ni,agus cuid eile ni eile: agus

an uair nach robh e 'an comas da cinnt-

eachd na càdse a thuigsinn air son na h-àrd-

bhruidhne, dh'orduich e esan a thoirt do'n

chaisteal.

35 Agus an uair a thàinig e chum na

staidhreach, tharladh gu'n do ghiàilaineadh

e leis na saighdearaibh, air son tbireigiu

au t-sluaigh.

36 Oir lean am mòr-shhiagh e, a' glaodh-

aich, Beir uainn e.

37 Agus an uair a bha Pòl gu bhi air a

thoirt a steach do'n chaisteal, thubhairt e

ris an àrd-cheaunard, An cead domh-sa ni

a labhairt riut à agus thubhairt esan, An

labhair thu Greigis ?

38 Xach tusa an t-Eiphiteach sin a thog

ceannairc roimh na làithibh so, agus a thug

leat do'n fhàsach ceithir màle fear a bha ,

'n an hichd-mortaidh ? 1

39 Ach thubhairt Pòl, Is duine mise a

tha a'm' ludhach gun amharus o tharsus,

saor-dhuine de bhaile ro iubheach ann an

Cihcia: agus guidheam ort, thoir cead |

domh labhairt ris an t-sluagh.;

40 Agus an uair a thug e cead da, Air do

Phòl seasamh air an staidhir, sméid e le

'làimh air an t-sluagh,ag ian-aidh éisdeachd:

agus air fantuinu ro thosdach dhoibh-san,

labhair e riu 's a' chànain Eabliruidhich, aar

ràdh,

Caibideil XXII. I

1 Cliuir Pòl gu pailt an céillcionnus a dhHomjJ-

aicheadh e chum a' chreidimh, 17 agus a i

ghairmeadh e chum na h-abstolachd. 22

'iV xiair a dh'ainmich e na Cinnich, thog am j

vobull aon ghàir ris: 24 Bha e gu 'bhi air a i

sgiùrmdh; 25 ach air dha a diòirshaorsa \

mar Romanach agairt, leigeadh as e. '

FHEARA, a bhràithre, agus aithriche, '

éisdibh-se ri m' dliàon-chainnt ribh a

nis: I

2 (Agus an uair a chual iadsan gu'n do

labhair e riu 's a' chànain Eabhruidhich, bu 1

mhòid a thosd iad: agus thubhairt esan,)

3 Is ludhach mise da rài-eadh, a rugadh

aun an Tarsus na Cilicia, ach a thogadh

suas 's a' bhaile so, aig cosaibh Ghamalieil,

agus a theagaisgeadh gu coimhhonta a réir

guàtha lagha nan aithrichean, agus bha rai

eudmhor a thaobh Dhé, mar a tha sibhse

uile an diugh. |

14£

4 Agus rinn mi geur-leanmhuinu gu bàs

air an t-slighe so, a' ceangal fhear agus

bhan, agus "g an tarruing gu pràosan:

5 Mar a ni an t-àrd-shagart mar an ceudna

fàanuis domh, agus comhairle nan sean-

airean uile; o'n d'fhuair mise mar an ceud-

na htricheau chum nam bràithrean, agus

chaidh mi gu Damascus, chum an dream a

bha'n sin a thoirt ceangailte su Ierusalem,

chum gu'n deantadh peanas ori'a.

6 Agus tharladh, air dhorah 'bhi 'g im-

eachd, agus a' druideadh ri Damascus mu

raheadhon-Ià,gu'ndodheaIraich gu h-obanu

néamh solus mòr mu'u cuairt orm.

7 Agus thuit mi air an talamh, agus chuala

mi guth ag ràdh, A Shauil, a Shauil, c'ar

son a tha thu 'g am gheur-Ieanmhuinu-sa à

S Agus fhreagair mise, Cò thu, a Thigh-

earna? Agus thubhairt e riura, is mise

losa Xasaret, air am bheil thusa a' dean-

amh geur-Ieanmhuinn.

9 Agus chunnaic na daoine a bha maille

rium an solus gu deimhin, agus ghabh iad

eagal; ach cha chual iad guth an ti a labh-

air rium-sa.

10 Agus thubhairt mise, Ciod a ni mi, a

Thighearna à Agus thubhairt an Tighearn

rium, Eirich, agus iraich gu Damascus, agus

an sin labhrar riut mu thimchioll nan nith-

ean sin uile a dh'orduicheadh dhuit-sa a

dheanamh.

11 Agus an uair nach bu léir dhomh tre

ghlòir an t-soluis sin, air dhomh 'bhi air mo

threòrachadh air làimh leo-san a.bha maille

rium, thàinig nii gu Damascus.

12 Agus air do dhuine àraidh dam Vainm

Ananias, a bha cràbhach a réir an lagha,

agus air an robh deadh theisteas aig na

h-Iudhaich uile a bha 'chòmhnuidh an sin,

13 Teachd a m' ionnsuidh, agus seasamh

làimh rium, thubhairt e rium, A Shauil a

bhràthair, faigh do radharc. Agus air an

uair sin fhéin dh'amhairc mi suas air.

14 Agus thubhairt esan, Thagh Dia ar

n-aithrichean roinih-làimh thusa, chum

gu'u gabhadh tu eòlas air a thoil, agus gu'm

faiceadh tu an t-Aon cothromach sin, agus

gu'n cluiuueadh tu guth as a blieul.

15 Oir bithidh tu a'd' fhiauuis aige chum

nan uile dhaoine, air na nithibh a chunnaic

agus a chuala tu.

16 Agus a nis c'ar son a tha thu a' dean-

amh raoille ? Eirich, agus bi air do bliaist-

eadh, agus ionnlaid uait do pheacaidhean,

a' gairm air aium an taighcarna.

17 Agus tharladh, 'n uair a phill mise gu

lerusaiem, agus a bha mi a' deanamh ur-

nuigh 's an teampull, gu'n deachaidh mi ann

^n neul,

18 Agus gu'm faca mi esan ag ràdh

rium, Dean deifir, agus imich gu grad à

lerusalera; oir cha ghabh iad ri d' theist-

eas mu m' thimchioU-sa.

19 Agus thubhairt mise, A Thigheurna.

GNIOMHARAN, XXIII.

tha fhios aca gu'n robh mise a' tilgeadh j a bhràithre, anns an uile dheadh choguis

aun am pràosan, agus a' sgiàirsadh anns ! chaith mise mo bheatha a thaobh Dhé gu3

gach sionagog iadsan a chreid annad-sa: i an là'n diugh.

20 Agus an uair a dhòirteadh fuil do 1 2 Agus dh'àithn an t-àrd-shagart Ananias

mhairtirich Stephein, bha mise mar an dhoibh-san a bha 'n an seasanih làimh ris,

ceudna a'm' sheasamh a làthair, agus ag a bhualadh air a blieul.

3 An sin thubhairt Pòl ris, Buailidh Dia

thusa, a bhalla ghcalaichte: oir am bheil

thusa a'd' shuidhe a thoirt breth ormsa a

réir an lagha, agus an aghaidh an lagha ag

orduchadh mo bhualadh à

4 Agus thubhairt iadsan a sheas làimh

ris, Am bheil thusa a' toirt ana-cainnt do

àrd-shagart Dhe à

aontachadh leis a mliarbhadh, agusa'coimh-

ead eudaich na muinntir a mharbh e.

21 Agus thubhairt e rium, Imich: oir

cuiridh mise thu 'ani fad chum nan Cinn-

each.

22 Agus dh'éisd iad ris gus an fhocal so,

agus thog iad an sin an guth gu h-àrd,

ag ràdh, Beir o'n talamh a leithid so de

dhuine; oir cha chòir e 'bhi beò. ^ 1 5 An sin thubhairt Pòl, Cha robh fhios

23 Agus an uair a bha iadsan agéigheach, ' agani, a bhràitlire, gu'm b'e an t-àrd-sli;ig-

agus a' tilgeadh dhiubh an eudaich, agusa' I art e: oir tha e sgrìobhta, Na labhair olc

tilgeadh luaithre 's an athar, J mu uachdaran do phobuill.

24 Dh'àithn an t-àrd-cheannard esan a 6 Ach an uair a thuig Pòl, gu robh cuid

thoirt do'n chaisteal, ag orduchadh a diubh 'n an Sadusaich, agus a' chuid eile

cheasnachadh le a sgiàirsadh; chum gu'm 'n am Phairisich, ghlaodh e anns a' chomh-

faigheadh e fàos ciod i a' choire mu'n airle, Fheai-a agus a bhràithre, is Phairis-

robh iad a' glaodhaich mar sin 'n a each mise, mac Phairisicii: is ann à leth

aghaidh. 1 dòchais agus aiseirigh nam marbh, a tha

25 Agus an uair a bha iad 'g a cheangal mi air mo thoirfc 'am breitheanas.

le iallaibli, thubhairt Pòl ris a' cheannard- 1 7 Agus air dhàsan so a labhairt, dh'éirich

ccud a sheas a làthair, Am bheil e cead- , comhstri eadar na Phairisich agus na Sad-

uichte dhuibhse duine a tha 'n a Roman- usaich: agus roinneadh an coimlithional gu

ach a sgiàirsadh, agus gun e air a dhàt- aghaidh a chéile.

eadh? | 8 Oir tha na Sadusaich ag radh nach 'eil

26 Agus an iiair a chual an ceannard-ceud , aiseirigh, no aingeal, no spiorad ann; ach

so, dh'imich e agus dh'innis e do'n àrd- tha na Phairisich ag aideachadh gach aon

cheannard, ag radh, Thoir fainear ciod a diubh.

ni thu; oir is Romanach an duinc so. i 9 Agus dh'éirich gàur mhòr: agus air seas-

27 An sin thàinig an t-àrd-cheannard d'a amh suas do na sgrìobhaichibh a bha air

ionnsuidh,agus thubhairt e ris, Innis domh- taobh nam Phairiseach, chatliaich iad 'n an

sa, an Romanach thu'? Agus thubhairt rt^Aa/<:/A, ag ràdh, Chan eil sinne 'faotainn

esan, Is seadh. j cron air bith 's an duine so: ach ma labhair

28 Agus fhreagair an tàrd-cheannard, Is spiorad no aingeal ris, na cogamaid an

mòr an t-suim air an do cheannaich mise aghaidh Dhé.

an t-saorsa so. Agus thubhairt Pòl, Ach ! 10 Agus an uair a dh'éirich connsachadh

rugadh mise saor. raòr eatorra, air do'n àrd-cheannard a bhi

29 An sin dh'imich iadsan uaith air ball a fo eagal gu'n rachadh Pòl a tharruing as a

bha gus a cheasnachadh: agus ghabh an chéile leo, dh'àithn e do na saighdearaibh

t-àrd-cheannard mar an ceudna eagal dol sìos agus esan a thogail leis an làinih

'n uair a thuig e gu'm bu Romanach e, agus làidir as am meadhon, agus a thoirt do'n

a chionn gu'n do cheangail se e. \ chaisteal.

30 Agus air an là màireach, air dha 'bhi 11 Agus air an oidhche 'n a dhéigh sin,

togarrach air fios cinntcach fhaotainn ciod sheas an Tighearn làimh ris, agus thubh-

1 a' choire a bha na h-Iudhaich a' cur as a airt e, Bitheadh misneach mhaith agad, a

leth, dh'fhuasgail se e o a chuibhreachaibh, Phòil; oir mar a rinn thu fianuis mu m'

agus dh'àithn e do na h-àrd-shagartaibh thimchioll-sa ann an Ierusalem, is amhuil

agus d'an comhairle uile teachd a làthair, sin is éigin duitfiauuis adlieauamhannsan

agus air dha Pòl a thoirt sìos chuir e 'n am Ròimh.

A

12 Agus air teachd do'n là, chruinnich

dream àraidh de na h-Iudhaich 'an ceann a

chéile, agus chuir siad iad fhéin fo mhallach-

adh, ag ràdh,nach itheadh agus nach òladh

iad gus am marbliadh iad Pòl.

13 Agus bha iad osceann dà fhichead/car

a rinn an co-mhionnachadh so.

14 Agus thàinig iad chum nan àrd-shagart,

. ^^ ^ ^„.^„ ^ _.- „ agus nan scanairean, agus thubhairt iad,

chomhairle, thubhairt e, Fheara agus \ Chuir sinne sinn fhéin fo àrd-mhallachadb,

146

fianuis e.

Caibideil XXIII.

1 Thagair Pòl a chùis. 2 DlCorduich A nanras

a hliualadh. 7 Coànisachadhammeasr/aluchd-

casaid. 11 Thuff Dia misneach dha. 14

Kodidadh fecdl nan ludhach an aghaidh

Pliòil ddn 'àrd-cheannard. 23 Cliuir se e gu

Fdics an t-uachdaran.

GUS air dcarcadh do Phòl air a'

GNIOMHARAX, XXIV,

nacb blais sinn ni sam bitb gus am marbh

sinn Pòl.

15 A nis uime sin iarraibb-sa maille ris a'

chombairle air an àrd-cheannard, gu'n tug-

adh e do 'ur n-ionusuidh-sa e am màireach,

mar gu"m bitheadh a ràui oirbh fios fhaot-

ainn ni bu choimhlionta air ni éigin m'a

thimchioll; agus tha sinne dcas chum esan

a mharbhadh, nui"n tig e'm fagus duibh.

16 Agus an uair a chuala mac peathar

Phòil am feall-fholach so, thàinig e, agus air

dha dol a steach do'n chaisteal, dh'innis e

sin do Phòl.

17 An sin ghairm Pòld'aionnsuidhaon de

na ceanuardaibh-cheud, agus thubhairt e,

Thoir an t-òganach so chum an àrd-cheann-

aii'd; oir tha ni àraidh aige i''a iuuseadh

dha.

18 An sin thug e leis e, agus threòraich se

e chum an àrd-cheannaird, agus thubhairt

6, Ghairm Pòl ampràosanach mise d'aionu-

suidh, agus ghuidh e orm an t-òganach so

thoirt a d' ionnsuidh-sa, aig am bheil ni-

éigin r'a innseadh dhuit.

19 An sin i'ug an t-àrd-cheannard air a

làimh, agus chaidh e a leth-taobb 'an uaig-

Didheas inaille ris, agus dh'fhiosraich e

dheth, Ciod a tha agad r'a innseadh

dhomh-sa à

20 Agus thubhairt esan, Rinn na h-Iudh-

aich comhairle iaiTaidh ortsa, gu'n tugadh

tu Pòl am màireach do'n chomhairle, mar

gu'm bitheadh iad gu rannsachadh ni's

géire a dheanamh air ni-eigin m'a thim-

chioll.

21 Ach na aontaich thusa leo: oir tha os

ceanu dà fhichead fear dhiubh ri feall- fhol-

ach 'n a agliaidh, a chuir iad fhéin fo mhall-

achadh, nach ith agus nach òl iad gus am

marbh iad e: agTis a nis tha iad ullamh, a'

feitheamh ri gealladh uaitse.

22 An sin leig an t-àrd-cheannard uaith

an t-òganach, agus dh'àithn e dha, ag ràdh,

Feuch nach inuis thu do neach sam bith,

gu'u d'fhoillsich thu na nithean so

dhomh-sa.

23 Agus ghairm e d'a ionnsuidh dà cheann-

[ ard-ceud, agus thubhairt e, Ulluichibh dà

cheud saighdear a théid gu Cesai'ea, agus

deich agus tri fichead marcach, agus dà

cheud fear-sleagha, air an treas uair de'u

oidhche.

24 Agus ulluichibh eich, chum air dhoibh

Pòl a chur orra, gu"n toir iad e gu tearuinte

chura an uachdarain Felics.

25 Agus sgi-àobh e litir air a' mhodh so:

26 Beatha agus slàinte o Chlaudius Lisias,

chum an uachdarain ro òirdlieirc Felics.

27 Ghlacadh an duine so leis na h-Iudh-

aicli, agus an uair a bha iad air tà a mharbh-

adh, thàinig mise orra le saighdearaibh,

agus thug mi dhiubh e, a' tuigsinn gu'm bu

Romanach e.

28 Agus air dhomh 'bhi toileach air fios an

147

aobhair fhaotainn air son an d'agair iad e,

thug mi slos e chum an comhairle-san:

29 Agus thuig mi gu'n robh e air agairt

mu cheisdibh d'an lagh fhéin, gun ni sam

bith air a chur as a leth a b'airidh air bàs

no air ceanglaichibh.

30 Ach an uair a dh'innseadh dhomh gu'n

robh na h-Iudhaich gu feall a chaitheadh

air an duiue, air ball chuir mi a d' ioun-

suidh-sa e, agais thug mi àithne mar an

ceudna d'a luchd-casaid, gach ciiis a bha

aca 'n a aghaidh a chur 'an céill a'd' làth-

air-sa. Slàn leat.

31 An sin air do na saighdearaibh Pòl a

ghabhail, a réir mar dh'àithneadh dhoibh,

thug iad 's an oidhche e gu Antipatris.

32 Agus air an là màireach leig iad do'n

mharc-shluagh dol leis, agus phill iad fhéin

do'n chaisteal.

33 Agus an uair a chaidh iad a stigh do

Chesarea, agus a thug iad an litir do'n

uachdaran, chuir iad mar an ceudna Pòl

'n a fhiauuis.

34 Agus an uair a leugh an t-uachdaran an

làtir, dh"fhiosraich e cò an dàithaich o'n

robh e. Agus an uair a thuig e gur ann o

Chilicia bha e,

35 Thubhairt e, Eisdidh mi riut, 'n uair a

thig do luchd-casaid mar an ceudua. Agus

dlràithu e esan a choimhead ann an talla-

breitheanais Heroid.

Caibideil XXIV.

1 Air do Phòl a bhi air a chasaid le Terlulbm

an teang-fhear, 10 fhreagair e air a shon fcin

thaobh a chaithe-beatha agus a thmgaUg:

shearmonaich e Criosd do'n uachdaran agus

da nihnaoi, 26 Bha sùit aige-san ri airgiod

fàiaotainn uaith, ach ''an dàoànhain: 27 fa

dlieireadh, 'n uair a chuireadh as a dhreucàid

e, dh'f/iàg e Pòl 'arn p)-àosan.

AGUS an ceann chàiig làithean 'n a

dhéigh sin, chaidh Auanias an t-àrd-

shagart sìos maille ris na seauairibh, agus

ri Tertullus fear-tagraidh àraidh, muinutir

a nochd iad fhéin an iàthair an uachdarain

an aghaidh Phòil.

2 Agus an uair a ghairmeadh a mach e

thòisich TertuIIus air a chasaid, ag ràdh, Do

bhràgh gu bheil siuu ti'omhad-sa a' mealtuinn

mòr-shàth, agus gu'n d'riuneadh iomadh

deadh ghnàomh do'n chinneach so tre do

ghliocas-sa,

3 Tha sinne 'gabhail ri so, anns gach hm

agus anns gach àit, Fhelics ro òirdheirc,

maille ris gach uile bhuidheachas.

4 Ach, chum nach cuirinn mòr-mhoille ort,

guidheam ort, de d' shuairceas gu'n éisd thu

ruiun gu h-ath-ghoii'id.

5 Oir fhuair sinu am fear so 'n a phlàigh,

agus a' dvisgadh uan ludhach uile gu

ceannairc air feadh an domhain, agus 'n a

cheann-feadhna do luchd saobh-chreidimh

nan Nasarenach.

6 Xeach mar an ceudna a thogair an team-

2G2

GNIOMHARAN, XXV.

Cull a shalachadh; agus a ghlac sinne, agus

'àill leiun breth a thoirt air a réir ar lagha

féin:

7 Ach air teachd do Lisias an t-àrd-

cheannard oirnn, thug e le mòr-ainneart as

ar làmhan e.

8 Ag àithneadh d'a luchd-casaid teachd

a d' ionusui(lh-sa; neach o'm feud thu le a

cheasnachadh, fios fhaotainn air na h-uile

nithibh a tha sinne a' cur as a letli.

9 Agus dh'aontaich na h-Iudhaich mar an

ceudna, ag ràdh, Gu'n robh na uithean sin

mar sin.

10 An sin air do'n uachdaran sméideadh

air Pòl e a labhairt, fhreagair esan, Is

mòid mo mhisneach gu freagairt air mo

shon fhéin, gu blieil fhios agam gu'n robh

thusa ré mòrain bhliadhna a'd' bhreith-

eamh air a' chinueach so:

11 Oir feudaidh tu fios fhaotainn, nach

' lò na dà là dheug o chaidh mi suas gu

Ierusalem a dheanamh aoraidh.

12 Agus cha d'fhuair iad mi a' deasboir-

eachd ri aon neach 's an teampuU, no a'

brosnuchadh an t-sluaigh gu ceannairc, aon

chuid 's na sionagogaibh, no anns a' bhaile.

13 Ni mò is urrainn iad na nithean sin a

dhearbhadh a tha iad a' cur as mo leth.

14 Ach tha mi ag aideachadh so dhuitse,

giir ann a reir na slighe sin ris an abair

iadsan saobh-chreidimh, a tha mise a'

deaiiamh aoraidh do Dhia m'aithrichean, a'

creidsinn nan uile nithean a tha sgrìobhta

's an lagh agus anns na fàidhibh:

15 Agus tha dòchas agam 'an Dia, ris am

bheil sàiil mar an ceudna aca fhéin, gu'n tig

aiseirigh nam marbh, nam fàrean araon

agus nan neo-fliàrean.

16 Agus an so tha mi a' saoithreachadh a

gluuith coguis neolochdach a bhi agam a

thaobh Dhe, agus a thaobh dhaoine.

17 A nis an déigh mòrain bhliadhnachan,

tliàinig mi a thoirt déirce chum mo chiun-

ich, agus thabhartas.

18 Air a so fhuair ludhaich àraidh o'n

Asia mi air mo ghlauadh 's an teampuU,

guu sluagh, agus gun bhuaireas.

19 Muinntir d'am bu chòira bhi'n so a'd'

làthair-sa, agus m'agairt, nam bitheadh ni

sam bith aca a'm' aghaidh.

20 No abradh iad so fhéin, ma fàmair iad

eucoir sam bith annam-sa, 'n uair a sheas

mi an làthair na comhairle;

21 Mur ann a mhàin air son an aoin

fliocail so, a ghlaodh mi a'm' sheasamh 'n

am measg, Gur ann air son aiseirigh nam

marbh, a tha mi air mo thoirt gu breith-

eauas leibhse an diugh.

22 Agus an iiairachuala Felicsuauithean

so, air dlia eòlas ni bu diongmhalta bhi aige

air an t-slighe sin, chuir e air dàil iad, ag

ràdh, 'N uair a thig Lisias an t-àrd-cheann-

ard a nuas, làu-rannsaichidh mi bhur càiis.

2S Agus dh'àithnedocheaunard-ceudPòl

148

a ghleidheadh, agus e bhi fuasgailte aige

agus gun neach d'a mhuiuntir fhéin a

bhacadh o fhrithealadh dha, no teachd d'a

I ionnsuidh.

I 24 AgTis an déigh làithean àraidh, 'n uair

• a thàinig Felics maille r'a mhnaoi DrusiIIa,

a bha 'n a Ban-Iudhach, chuir e fios air Pòl,

agus dh'éisd e ris mu thimchioll a' chreid-

imli ann an Criosd.

j 25 Agus air dhàsan a bhi a' reusonachadh

mu fhàreantachd, stuaim, agus breitheanas

rà teachd, ghabh Felics eagal mòr, agus

fln-eagair e, Imich romhad an tràth so;

'n uair a bhitheas àiine agam, cuiridh mi

fios ort.

26 Bha dàiil aige mar an ceudna gu'n

rachadh airgiod a thoirt da le Pòl, chum

gu'm fuasgladh se e: uime sin chuir e fios

! air ni bu trice, agus labhair e ris.

' 27 Ach air do dhà bhliadhna 'bhi air an

coimhlionadh, thàinig Porcius Festus 'an

àit Fhelics: agus air do Fhelics a bhi toil-

each comain a chur air na h-Iudhaich,

dh'fhàg e Pòl ceangailte.

Caibideil XXV

1 I Chasaid na h-Iudhaich Pòl an làthair Fhest-

j uis: 8/hreaf/air Fòl air a shonféin, 11 agus

tàiog e a chùis gu Ceasar. 14 I)h'fhos:/ail

' Festus cùis FhòildoAgrijM, agus dh'innis e

\ nach d'fhuaraclh còire air bith ann a Vairidh

\ air hàs.

ANIS 'n uair a thàinig Festus do'n

mhòr-roinn, 'an ceann tri làithean

chaidh e suas o Chesarea gu Ierusalem.

2 Agus uochd an t-àrd-shagartagus nuiith-

ean nan ludhach iad fcin 'n a làthair an

aghaidh Phòil, agus chuir iad impidh air,

3 Ag iarraidh fàbhair 'n a aghaidh, gu'n

cuireadh e fios air gu Ierusalem, agus iad

a dheanamh feall-fliolach chum esan a

mharbhadh air an t-slighe.

4 Ach flireagair Festus, Gu'ni bu chòir

Pòl a ghleidheadh ann an Cesarea, agus

gu'n rachadh e fhéin an sin gu h-aithghearr.

5 Uime sin, ars' esau, rachadh iadsau

'n 'ur measg a dh'fheudas, sìos maille riuin-

sa, agus ma tha coire air bith 's an duine so,

cuireadh iad sin as a leth.

6 Agus air dha fautuinn 'n am measg os

ceann deich làithean, chaidh e sìos do

Chesarea; agus air an là màireach shuidh

e air a' chaithir-bhreitheanis, agus dh'àithn

e Pòl a thoirt a làthair.

7 Agus an uair a thàinig esan, sheas na

h-Iudhaich a thàinig a nuas o Ierusalem

m'a thimchioU, a' cur choireannan làoumhor

agus mòra à leth Phòil, nach b'urrainn iad

a dhearbhadh:

8 'N uair a fhreagair esan 'g a shaoradh

fjin, Cha d'rinu mi ciouta sam bith an agh-

aidh lagha nan ludhach, no 'n aghaidh an

teampuill, no'n aghaidh Cheasair.

9 Ach air bhi do Fhestus togarrach air

toileachas-iuntinn a thoirt do na h-Iudh-

GNIOMIIARAN, XXVI.

aicài, fhreagair e Pòl, agus thubhairt e, An

àill leatsa dol suas gu Ierusalem, agus an

sin dol fo blireitheanas thaobh nan nithean

sin ann am làthair-sa à

10 An sin thubhairt Pòl, Thami'm'sheas-

arah aig caithir-breitheanais Cheasair, far an

còir breth a thoirt orm: air na h-Iudhaich

cha d'rinn mi eucoir sam bith, mar is maith

tha fios agadsa.

1 1 Oir ma tha mi 'deanamh eucoir, agus

nia rinn mi ni sam bith a thoill bàs, chan eil

mi 'diultadh bàs fhulang: ach mur 'eil ni

sam bith dhiubh sàn /lor a tha iad so a' cur

as mo leth, chan fheud duine sam bith mo

thoirt thairis doibh. Tha mi 'togail mo

chàiis gu Ceasar.

12 An sin an déigh do Fhestus hibhairt ris

a' chomhairle, fhreagair e, An do thog thu

do chùis gu Ceasar? gu Ceasar théid tlui.

13 Air dol do làithibh àraidh seachad,

thàinig Agripa an rìgh agus Bernice gu

Cesarea a chur fàilte air Festus.

14 Agus air dhoibh mòran làithean a

chaitheadh an sin, chuir Festus càiis Phòil

'an céill do'n ràgh, ag ràdh, Dh'fhàgadh

duine àraidh le Felics 'n a phràosanach.

15 Air-san, an uair a bha mise ann an

Ierusalem, rinn na h-àrd-shagartan agus

seanairean nan ludhach casaid rium, ag

iarraidh binne 'n a aghaidh.

16 D'an d'tluig mise am freagradh so,

Cha-n e gnàth nan Romanach duine sam

bith a thoirt thairis chum bàis, gus am bi

aig an neach a tha air agairt, a luchd-cas-

aid aghaidh ri h-aghaidh, agus gu'm bi

cothrom aige air e fhéin a shaoradh o'n choire

a chuireadh as a leth.

17 Uime sin an uair a thàinig iad araon an

so, gun mhoille sam bith shuidh mi air an

là màireach 's a' chaithir-bhreitheanais,

agus dh'àithn mi'n duine a thoirt a làthair.

18 Agus an uair a sheas a luchd-casaid m'a

thimchioll, cha do chuir iad coire air bith

as a letli de na nithibh a shaoil mise:

19 Ach thug iad ceisdean àraidh 'n a agh-

aidh mu thimchioll an creidimh féiu, agus

mu thimchioll Iosa àraidh, a fhuair bàs,

neach a thubhairt Pòl a bha beò.

20 Agus a chiomi gu robh mise amharus-

ach mu thimchioll an leithideau sin de

cheisdibh, dh'fheòraich mi dheth am b'àill j

leis dol suas gu Ierusalem, agus an sin dol I

fo bhreitheanas mu na nithibh so. j

21 Ach an uair a dh'iarr Pòl a choimhead

gus am fiosraichteadh a clniis-san le

Augustus, dh'àithn mi e 'bhi air a ghleidh-

eadh gus an cuirinn gu Ceasar e.

22 An sin thubhairt Agripa ri Festus,

B'àiII leamsa fhéin an duine so 'chluinntinn.

Am màireach, thubhairt esan, cluinnidh

tu e.

23 Uime sin air an là màireach, 'n uair a

thàinig Agi'ipa, agus Bernice, le mòr- .

Khreadhnachas, agus a chaidh iad a steach â– 

149

maille ris na h-àrd-cheannardaibh a^.'.s

pràomh-dhaoinibh na caithreach do'n ionad-

éisdeachd, air do Fhestus àithne a thoirt,

thugadh Pòl a làthair.

24 Agus thubhairt Festus, A rìgh Agripa,

agus sibhse a dhaoine uile a tha làthair an

so maille ruinn, tha sibh a' faicinn an duino

so, mu'n do chuir sluagh nan ludhach uile

iompaidh ormsa, araon ann an Ierusalem,

agus an so, a' glaodhaich nach bu chòir e

bhi ni b'fhaide beò.

25 Ach an uair a thuig mise nach d'rinn e

ni sam bith a thoill bàs, agus a chionu gu'n

do thog e fhéin a chàiis gu Augustus, shon-

raich rai a chur d\i ionnsuidh.

26 Munach 'eil ni sam bith cinnteach agam

r'a sgrìobhadh chum mo Thighearna. Uime

sin thug mi mach e do 'ur n-iounsuidh-sa,

agus gu h-àraidh a d' ionnsuidh-sa, a rìgh

Agripa, chum an déigh rannsachadh a

dheanamh, gu'm bitheadh agam ni éigin r'a

sgrìobhadh.

27 Oir is mi-reusonta a'm' bheachd-sa

pràosanach a chur uam, agus guu na cùis-

ean a tha 'n a aghaidh ainmeachadh.

Caibideil XXVI.

1 An làihair Agripa, chuir Pòl ^an céill a

chaithe-beatha o 'òige, 12 agus cionnus a dK-

lompaicheadh e gu màoibhuileach, agus a

ghairmeadh e gu bhi 'n a àbstol. 24 Chuir

Festus as a leth gun robh e air a chuthach. ach

fhreagair esan gu séimh. 31 Mheas a' diuid-

eachdgu h-iomlan neo-chiontach e.

AN sin thubhairt Agripa ri Pòl, Tha

cead agad labhairt air do shon fhéin.

An sinshàn Pòl amachalàrah,agusflu*eag-

air e air a shou fhéin,

2 Tha mi 'g am mheas fhéin sona, a rìgh

Agripa, do bhrìgh gu bheil mi gu freagairt

air mo shon fhéin an diugh a'd' làthair-sa,

thaobh nan nithean sin uile atha air an cur

as mo leth leis na h-Iudhaich.

3 Gu hàraidh, a chionn gu bheil thusa

eòlach air gach guàth agus ceisd a tha am

measgnan ludhach: uime sin guidheam ort,

éisd rium gu foighidneach.

4 Tha mo bheatha-sa o m'òige, a chaith-

eadh airtiis am measgmochinnich fhéinann

an Ierusalem, aithnichte do na h-Iudhaich

uile;

5 D'am b'aithne mi o thàis, (nam b'àill leo

fiauuis a dheanamh,) gu'n do chaith mi mo

bheatha a'ni' Phairiseach, a réir an luchd

comh-bharail a's teinne d'ar creidimh-ne.

6 Agus a nis tha mi 'm' sheasamh fo

bhreitheanas air son dòchais a' gheallaidh

a rinneadh le Dia d'ar n-aithrichibh:

7 Chum am bheil dàiil aig ar dà thréibh

dheug-ne teachd, a' deanamh seirbhis do

Dhia a là agus a dh'oidhche do ghnàth;

agus air son an dòchais so tha mise, a rìgh

Agripa, air m'agairt leis na h-Iudhaich.

8 Car son a mheasar leibhse mar ui do-

chreidsinn, gu'n dàiisgeadh Dia na mairbhl

GN10MHARA.\. XXVil.

9 Gu deimhin mlieas mise amiam féiu,

gu'm bu chòir dliouih mòran nithean a

dheanamh an aghaidh ainme Iosa o Nasaret.

10 Ni mar an ceudna a rinn mi ann an le-

rusalem: agus air faotainn vighdarrais o na

h-àrd-shagartaibh, dhruid mi mòran de na

naoimh ann am pràosanaibh; agus an uair

a chuireadh gu bàs iad, thug mi mo ghuth

'n an aghaidh.

11 Agus a' deanamh peanais orragu minic

anns gach sionagog, cho-éignich mi iacl gu

toibheum a hibhairt; agus air dhomh 'bhi

gu ro mhòr air bhoile 'n an aghaidh, rinn

mi geur-leanmhuinn orm, eadhon gu bailt-

ibh coigreach.

12 Air a so 'n uair a bha mi 'dol gu Da-

mascus, le cumhachd agus bai'antas o na

h-àrd-shagartaibh;

13 Mu mheadhon-là, a rlgh, chunnaic

mi air an t-slighe soàus o néamh, a bu

shoilleire na sohis na gréine, a' dealrachadh

mu'n cuairt orm, agus orra-san a bha 'g

imeachd maille rium.

14 Agus an uair a thuit sànn uile air an

talamh, chuala mi guth a' hxbhairt rium,

agus ag ràdh annsa' chainnt Eabhruidhich,

A Shauil, a Shauil, c'ar son a tha thu ga m'

gheur-leanmhuinn ? Is cruaidh dhuitse

'bhi 'breabadh an aghaidh nan dealg.

15 Agus thubhairt mise, Cù thu, a Thigh-

earn' à Agus thubhairt esan, Is mise Iosa

a tha thusa a' geur-leanmhuiim.

16 Ach éirich, agus seas air do chosaibh;

oir dh'fhoillsich mi mi fhéin duit chum na

cràche so, gu'n orduichinn thu a'd' mhinis-

teir agus a'd' fhianuis araon air na nithibh

8in a chunnaic thu, agus air na nithibh anns

am foillsich mi mi fhéin duit;

17 Ga d' shaoradh o'n t-shiagh, agus o na

Cinnicli, chum am bheil mi nis ga d' chur.

18 A dh'fhosgladh an sàil, chum gu'n

tionndaidh iad o dhorchadas gu solus, agus

chumhachd Shàtain gu Dia, chum gu

faigJi iad maitheanas pheacaidhean, agus

oighreachd maille ris a' mlminntir sin a tha

air an naomhachadh tre'n chreidimh a tha

annam-sa.

19 Uime sin, a rìgh Agripa, cha robh mi

eas-ùmhal do'n taisbeanadh néamhaidh:

20 Ach shearmonaich mi air tàis dhoibh-

san ann an Damascus, agus ann an lerusa-

lem, agus air feadh tìre Iudea uile, agus

an sin do na Cinnich, iad a dheauamh

aithreachais agus pilltinn ri Dia, a' dean-

amh oibre iomchuidh an aithreachais.

21 Air son nan nithean so ghlac na

h-Iudliaich mi 's an teampull, agus b'àill leo

mo mharbhadh.

22 Uime sin air dhomh còmhnadh

fhaotainn o Dhia, bhuanaich mi gus an

là'n diugh, a' deanamh fianuis do'n bheag

agus do'n mhòr, gun ni air bith a' labhairt

ach na nithean sin a thubhairt na fàiidheau

agU9 Maois a bha gu teachd; i

150

23 Gu'n robh Criosd gu fulang, agu$ gu'n

robh e gu éirigh an ceud neach o na

marbhaibh, agus gu'm foillsicheadh e solus

do'n pliobull, agus do na Cinnich.

24 Agus air dlia 'bhi 'labhairt nan nithean

so air a shon fhéin,thubhairt Festus le guth

j àrd, Tha thu air mhi-chéill a Phòil; tha

j mòr-fhòghlum ga d' chur air bhoile.

I 25 Ach thubhairt esan, Cha-n'eil mi air

bhoile, Fhestuis ro òirdheirc; ach tha mi

a' labhairt bhriathran na fàrinn agus na

céille.

i 26 Oir tha fhios aig an rìgh roimh am

j bheil mise a' labhairt gu saor, air na

nithibh so: oir tha cinnt agam nach 'eil a

' h-aon de na nithibh so 'an ain-fhios da;

oir chan ann 'an càiil a rinneadh so.

27 Am bheil thu 'creidsinn nam faidhean,

a rìgh Agripa ? tha fhios agam gu'm bheil

thu 'g an creidsinn.

' 28 An sin thubhairt Agripa ri PòI,Is beag

nach 'eil thu 'g am aomadh gu bhi 'am

j Chi-iosduidh.

29 Agus thubhairt Pòl, B'e mo ghuidhe

air Dia, gu'm bitheadh chan e mhàin

thusa, ach mar an ceudna iadsan uile a tha

'g éisdeachd rium an diugh, ann am beag

agus 'am mòr, rnar tha mise, saor o na

geimhlibh so.

I 30 Agus air dha nabi-iathran so a labhairt,

dh'eirich an ràgh, agus an t-uachdaran,

agus Bernice, agus an dream a shuidh

maille riu:

31 Agus an uair a chaidh iadaleth-taobh,

labhair iad r'a chéile, ag ràdh, Cha-n'eil

an duine so a' deanamh ni air bith toill-

teanach air bàs, no air geimhUbh.

32 An sin thubhairt Agripa ri Festus,

Dh'fheudtadh an duine so a leigeadh as,

mur bhitheadh gu'n do thog e a chàiis gu

Ceasar.

Caibideil XXVII.

1 Ghaih Pòl long dd'n Ròimh; 9 dh'innis e

roimh-làimh cunnart an turuis, ach cha

cTthugadh creideas da. 14 Luaisgeadh iad a

null agus a àiall le stoirm, agus dh'fhuiling

iad long-hhriseadli; 44 gidheadh thàmig iad

air tìr gu téaruinte.

AGUS an uair a thugadh breth sinne a

sheòladh do'n Eadailt, thug iad Pòl

thairis maille ri pràosanaich àraidh eile, do

cheannard-ceud d'am b'ainm lulius, de

chuideachd Augustuis.

2 Agus air dhuinn dol air bord luinge lo

Adramitium, thog sinn ar siàiil, a' cur

romhainn seòladh seachad air cràochaibh na

h-Asia, air do Aristarchus Macedouach o

Thesalouica 'bhi maille ruinn.

3 Agus air an là raàireach, thàinig sinn

gu Sidon. Agus air do lulius buntuinn gu

suairce ri Pòl, leig e dha dol a dh'ionn-

suidh a chàirdeau chum comhfhurtachd

fhaotainn.

4 Agus air dhuinn stiùradh as asin,sheòl

GNIOMHARAN, XXVII.

Binn fo Clnprus, a chionn gu robh na

gaothan 'n ar n-aghaidh.

5 Agus an uair a sheòl sinn troimh'n

fliairge 'tha làimh ri Cilicia agus Pamphilia,

thàinig sinn gu Mira baile de Licia.

thugadh an sin uainn gach uile dhòcliaa

gu'n teasairgteadh sinn.

21 ach air dhuinn a bhi fada 'n ar trasg,

an sin air seasamh do Phòl 'n am meadhon,

I thubhairt e, Fheara, bu chòir dhuibh mo

6 Agus fiiuair an ceaniiard-ceud long an cliomhairle-sa 'ghabhail, agus gun fhuas-

ladh Chrete, agus an docliann agus an

call so a sheachnadh.

sm Alccsandria, a bha 'seòladh do'n

Eadailt, agus chuir e sinu a steach inntc.

7 Agus an uair a sheòl sinn gu mall ré j 22 Agus a nis guidheam oirbh, bitheadh

mòrain làithean, agus a thàinig sinn air misneach mhaith agaibh: oir cha bhi call

éigin fa chomhair Chniduis, a chionn nach

do leig a' gliaoth leiun, sheòl sinn fo

Chrete, fa chomhair Shalmone;

8 Agus air dhuinn seòladh air éigin

seachad air, thàinig sinn gu ionad àraidh

ris an abrar, Na calaidhean sgiamhach, am

fagus d'an robh baile Lasea.

9 Agus air do mhòran àiine dol seachad,

'n uair a bha scòladaireachd a nis cunnart-

ach, a chionn gu'n deachaidh an trasgadh

cheana seachad, chomhairlich Pòl iad,

10 Ag ràdh riu, Flieara, tha mi 'faicinn

gu'm bi an t-seòladaireachd so le dochann

agus call mòr, chan e nihàin do'n luchd

agus do'n luing, ach d'ar n-anamaibh

féin.

11 Gidheadh, is mò 'chreid an ceannard-

ceud an seòladair agus maighstir na luiuge,

na na nithean a labhradh le Pòl.

12 Agus a chionn gu'n robh an caladh neo-

iomchuidh gus an geamhradh a chaitheadh

ann, b'i comhairle na cuid a bu mhò seòladh

as a sin mar an ceudua, agus nam feudadh

iad air chor sam bith teachd gu Pheuice,

caladh de Chrete a tha 'g amharc chum an

iar- dheas, agus an iar-thuath, agus fantuiun

ré a' gheamhraidh an sin.

13 Agus an uair a shéid a' ghaoth à deas

gu ciàiin, shaoil iad gu'n d'fhuair iad an

anama sam bith 'n 'ur nieasg, ach a mhàin

na luinge,

23 Oir air an oidhche nochd sheas làimh

rium-sa aingeal an Dé sin, d'am buin mi,

agus d'am bheil mi 'deanamh seirbhis,

24 Ag ràdh, A Phòil, na bitheadh eagal

ort; is éigin duit a bhi air do thoirt an

làthair Cheasair: agus, feuch, thàodhlaic

l)ia dhuit iadsan uile a tha 'seòladh maille

riut.

25 Uime sin, fheara, bitheadh agaibh

deadh mhisneach: oir tha mi 'creidsinn

Dhé, gu'n tachair ceart mar a labhi-adh

rium.

26 Ach is éigin duinn a bhi air ar tilgeadh

air eilean àraidh.

27 Agus an uair a bha an ceathramh

oidhche deug air teachd, air dhuinne 'bhi

air ar séideadh a null agus a nall ann an

cuan Adria, mu mheadhon-oidhche b'i

barail nam maraicheau gu'n robh iad am

fagus do thàr éigin:

28 Agus air leigeadh na luaidhe sìos

doibh, fhuair iad an doimhne fichead

aitheamh; agus an uair a chaidh iad

beagau air an aghaidh, leig iad sìos an

luaidh a ràs, agus fhuair iad 1 'n a cùàg

aitheamh deug.

29 An sin air dhoibh a bhi fo eagal gu'i

ràm, agus ag togail an seòi dhoibh, stiuir buaileadh iad air ionadaibh garbha, thilg

iad ri taobh Chrete,

14 Ach an ceann beagain iiiue 'n a dhéigh

sin, shéid gaoth ànrathach 'n a h-aghaidh,

ris an abrar Euroclidon.

15 Agus air bhi do'n luing air a fuad-

achadh, agus gun chomas ch dol an aghaidh

na gaoithe, leig sinn ruith dhi.

16 Agus air dhuinnruith a stigh fo eilean

beag àraidh d'am b'ainm Clauda, is ann le

éigin a ràinig sinn air a' bhhta:

17 Agus air dhoibh a togail suas, ghnàth-

aich iad gach gleus còmhnaidh, a' criosadh

na luinge foipe; agus air dhoibh a bhi fo

eagal gu'n tuiteadh iad 's a' bheò-ghaineimb,

leig iad an seòl a sìos agus mar sin

dh'iomaineadh iad.

iad ceithir acraichean à deireadh na luinge,

agus ghuidh iad an là a theachd.

30 Agus an uair a bha na maraichean air

tà teicheadh a mach as an luing, agus a leig

iad sìos am bàta do'n fhairge, a' gabhail

orra 'bhi tilgeadh a mach acraicheau à

toiseach na luinge,

31 Thubhairt Pòl ris a' cheannard-ceud,

agus ris na saighdearaibh, Mur fan iad sin

's an luing, chan eil e'n comas duibh a bhi

air bhur teasairgiun.

32 An sin ghearr na saighdearan cuird a'

bhàta, agus leig iad leatha tuiteam sìos

33 Agus am feadh a bha an là a' teachd,

thug Pòl a chomhairle orra uile biadh a

ghabhail, ag ràdh, Is e so an ceathramh là

18 Agus air dhuinne 'bhi gu ro mhòr air ' deug dhuibh a' feitheamh, agus a' fantuinn

ar luasgadh leis an doininn, air an là 'n a ' 'n 'ur trasg, gun bhiadh sam bith a ghabh-

dhéigh sin thilg iad a mach an luchd,

19 Agus air an treas là thilg sinn le ar

Ihmhau fhéin a mach ac fhuinn na luiuge.

ail.

! 34 Uime sin guidheam oirbh biadh a

I ghabhail; oir tha so chum bhurslàinte: oir

20 Agus an uair nach robh a' ghriannona cha chaillear fuiltean à ceann a h-aoin ag-

reultau r'am faicinn ré niòrain làithean, ' aibh.

ag\is a luidh doinionn nach bu bheag oirnn, 1 35 Agus air dha na nithean so a labhairt,

131

GNIOMHARAX, XXVIII.

ii<;u8 araa a glilacadh, Thug e buidheachas

cio Dhia 'n an làthair uile; agus air dha a

bàiriseadh, thòisicli e ri itheadh.

36 An sin ghlac iad uile deadhmhisueach,

agus ghabh iad biadh mar an ceudua.

37 Agus bha siuu a dh'anamaibh \iilc anns

au hiing, dà cheud agus sé deug agus tri

ficliead.

38 Agus an uair a shàsuicheadh iad le

biadh, dh'eutromaich iad an loug, agus

thilg iad a mach an cruithneachd 's an

fhaii'ge.

39 Agus an uair a bha'n là air teachd, cha

d'aithnich iad am fearann: ach thug iad an

aire do lùib àraidh aig an robh tràigh,anns

an robh 'mhiauu orra, nam b'urrainn iad,

an long a chur gu tàr.

40 Agus air togail nan acraichean doibh,

leig iad ris an fliairge i, agus an uair a

dh'fhuasgail iad ceanglaicheau na stiàiire,

agus a thog iad am pràomh sheòl ris a'

ghaoith, sheòl iad chum na ti-àighe.

41 xigus air tuiteam dhoibJi ann an ionad

àraidh far an do choinnich dà fhaii'ge a

chéile, bhuail iad an loug air grunnd; agus

air sàthadh d'a toiseach 's a' ghruund,

dh'fhan e gun charachadh, ach bhriseadh a

deireadh le ainncart nan tonu.

42 Agus b'i comhairle nan saighdearau gu

niarbhadh iad na pràosauaich, air eagal gu'n

suàmhadh neach sam bith dhiubh a mach,

agus gu'n rachadh iad as.

43 Ach air do'n cheauuard-ceud a bhi toil-

each Pòl a theasairgiim, chum e air ais o'n

comhairle iad, agus dh'àlthn e dhoibh-san

d'am b'aithne suàmh iad fhéin a thilgeadh

's a' chuau air tàis, agus dol a raach air

tàr:

44 Agus do chàch d'tààithn e, cuid diubh

\lhol air clàraibh, agus cuid eile air màrihh

briste de'n luiug: agus mar sin tharladh

gu'n deachaidh iad uile téaruiute gu tàr.

Caibideil XXVIII.

\ An déigh an long-bhrisidh thug an sluaqh horh

aoiclheachd <ju suairce do Phòl. 5 Cha do

chiùrradh a làmh le nathair nimhe a lean

riihe. 8 Shlànuich e mòran eucailean 's an

eilean. 11 Ghahh iad nn turus chum na

Ròimhe. 17 Chuir Pòl \m céill dn na

h-Iiidhaich adhbhar a theachd dd'n Ròimh.

AGUS an uair a thearnadh iad, thuig

iad an sin gu'm b'e ^lelita ainm an

eilein.

2 Agus nochd an sluagh borb caoimhneas

nach bu bheag dhuinu: oir air fadadh teine

dhoibh, ghabh iad ruinn uile, air son an

uisge a bha ann, agus air son an fhuachd.

3 Agus air do Phòl dorlach bhiorau a

thioual, agus an cur air an teine, thàinig

nathair nimhe mach as an teas, agus shàs i

'n a làimh.

4 Agus an uair a chunnaican sluagh borb

bhéisd 'an crochadh r'a làimh, thubhairt

duine so, do nach fuiling dìoghaltas a bhi

beò, ged 'thcasairgeadh o'n fhairge e.

5 Agus air dhàsan a' bheisd a chrathadh

dheth auns an teiue, cha d'fliulaiug e doch-

auu sam bith.

6 Ach bha iadsau a' feitheamh c'uin a

dh'atadh e, no a thuiteadh e sìos marbh gu

h-obann: ach an uair a dh'fheith iad iiine

fhada, agus nach fac iad dochann sam bith

a' teachd air, dh'atharraich iad an iuutinn,

agus thubhairt iad gur dia e.

7 Agus bha mu thimchioll an àite sin fear-

aun aigpi'lomhdhuiueau eileiu,d'am b'ainra

Publius, a ghabh ruinne agus a thug ré

thri làitheau aoidheachd dhuinn gu càirdeil.

8 Agus tharladh gu robh athair Phubliuis

'u a luidhe g-u tiun le fiabhrus, agus gearr-

thach fola: air do Phòl dol a steach d'a ionn-

suidh, rinn e urnuigh, agus air dhaa làmh-i

an a chur air, leigheas se e.

9 Agus an uair a rinneadh so, thàinig mar

an ceudna muinutir eile a bha euslan 's an

eileau d'a ionnsuidh, agus leighiseadh iad:

10 Muinntir raar an ceudna a thug mòr-

urram dhuinn; agus an uair a dhfhalbh

siun, chuir iad na nitlieau sin leinn a bha

fcumail diiinn.

1 1 Agus an deigh thri màosan sheòl sinn

ann an luing o Alecsandria, a chaith an

gcamhradh 's an eileau, d'am bu shuaich-

eantas Castor agus PoIIucs.

12 Agus an uair a chaidh sinn air tìr aig

Siracuse, dh'fhan sinu an sin tri làithean.

13 Agus air seòladh dhuinn timchioll as a

sin, thàinig sinn guRegium: agusau ceann

là 'n a dhéigh sin shéid a' ghaoth à deas,

agus thàinig sinn an t-ath là gu Puteoli:

14 Air dhuinu bràithrean fhaotainn an

siu, chuireadh iorapaidh oirun leo fantuinn

seachd làithcan maille riu: agus mar sin

thriall sinu chum na Ròirahe.

15 Agus as a sin, air faotainn ar sgeòil do

na bràithribh, thàinig iad 'n ar coinneanih

gu Apii-foruni, agus na Tri taighibh-òsda;

agus an uair a chuunaic Pòl iad, thug e

buidheachas do Dhia, agus ghabh e mis-

neach.

16 Agus an uair a thàinig sinn do'n Ròimh,

thug an ceannard-ceud thairis na pràosan-

aich do cheannard an fhreiccadaiu: ach

thugadh comas do Phòl a bhi leis féiu,

raaille ri aon saighdear a bha 'g a ghleidh-

eadh.

17 Agus tharladh, an déigh thri làitheau,

gu'u do ghairm Pòl raaithean nan ludhach

an ceauu a chéile. Agus an uair a chruinn-

icheadh iad, thubhairt e riu, Fheara agus

a bhràitlu-e, ged nach d'rinn raise ui sam

bitli an aghaidh a' phobuill no ghnàthan

nan aithrichean, thugadh thairis nii a'ra'

phràosanach o lerusaleni do làuihan nan

Roraauach.

18 Muiuutir an deigh dhoibh mo cheas-

iad r'achéiIe,Gu ciuuteach is mort-fhear an nachadh, leisara bu mhiaun mo leigcadh aa,

a chionn nach robh coire bàis sam bith

anuam.

19 Ach an uair a bha na h-Iudhaich

a' labhairt an aghaidh so, b'éigin domh mo

chàiis a thogail gu Ceasar; chan e gu bheil

coire sam bith agam r'a chur à leth mo

chinnich.

20 Air an adhbhar so uime sin chuir mi fios

oirbhse, chum gu'm faicinn sibh, agus gu'n

I labhrainn ribh: oir is ann air son dòchais

Israeil a tha mi ceangailte leis an t-slabh-

raidh so.

21 Agus thubhairt iadsan ris, Cha d'fhuair

sinne htricheau sam bith à Iudea mu

d' thimchioll, cha mhò dh'fhoillsich no

dh'innis aon cle na bràithribh a thàinig, olc

sam bith uniad.

22 Ach bu mhaith leinn achhiinntinnuaitse

ciod i do bharail: oir mu thimchioU na

gné-chreidimh so, tha fhios againn gu'n

lablirar sgach àit 'n a h-aghaidh.

23 Agus air suidheachadh là ris, thàinig

mòran d'a ionnsuidh chum 'ionad-comh-

nuidh; d'an do mhànich e ràoghachd Dhé,

a' deanamh fianuis uimpe, agus a' cur

iompaidh orra thaobh nan nithean a

bhuineas do Iosa, araon à lagh Mhaois, agus

as na fàidhibh, o mhoch-tlirath gu feasgar.

24 Agus chreid cuid na nitliean a labh-

radh, agus cha do chreid cuid eile dhiubh.

2.5 Agus aàr dhoibh a bhi an aghaidh a

chéile, .sgaoil iad, air do Phòl aon fhocal a

ràdh, Is maith a labhair an Spiorad naomh

tre'n fhàidh Esaias, r'ar n-aithrichibh,

26 Ag ràdh, Imich chum a' phobuill so,

agus abair, Le éisdeachd chiinnidh sibh,

agus cha tuig sibh; agus le sealltuinn chi

.sibh, agus chan aithnich sibh.

27 Oir tha cridhe a' phobuill so air fhs

reamhar, agus tha iad a' chiinntinn gu

mall le'n cluasaibh, agus chaog iad an

sàiilean; air eagal gu'm faiceadh iad ie'w

sùilibh, agus gu'n cluinneadh iad le'»

cluasaibh, agus gu'n tuigeadh iad Ie'»

cridhe, agus gu'm pilleadh iad, agus gu'n

slànuichinu-sa iad.

28 Uime sin bitheadh fhios agaibh-sa,

gu'n do chuireadh slàinte Dhé chum nan

Cinneach, agus éisdidh iadsan.

29 Agus an uair a thubhairt e na briath-

ran so, dh'imich na h-Iudhaich rompa,

agus bha mòr-reusonachadh aca eatorra

féin.

30 Agus dh'fhan Pòl dà bhliadhna iomlan

'n a thigh-màil fhéin, agus ghabh e ris na

h-uile dhaoinibh a thàinig d'a ionnsuidh,

31 A' searmonachadh i'àoghachd Dhé, agus

a' teagasg nan nithean a bhuineas do'n

Tighearn Iosa Criosd, leis an uile dhànachd,

gun toirraeasg.

Leabharean Bhioball” air ais

LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM NAN ROMANACH

Caibideil I

1 Mhol Pòl a dhreuchd do na Romanaich, agus dh'innis e a thogradh gu teachd d'an ionnsuidh. 16 Ciod e soisgeul Chriosd, agus an fhireantachd a tha e a' foillseachadh. 18 Tha fearg aig Dia ris gach uile ghné peacaidh. 21 Ciod iad peacaidhean nan Cinneach.

POL, seirbhiseach Iosa Criosd, a ghairmeadh gu bhi 'n a abstol, a chuireadh air leth chum Soisgeil Dhé,

2 (A roimh-gheall e le 'fhàidhibh fhéin anns na sgriobtuiribh naomha.)

3 Mu thimchioll a Mhic Iosa Criosd ar Tighearni, a rinneadh de shìol Dhaibhidh, a réir na feòla;

4 A dhearbhadh a bhi 'n a Mhac do Dhia le cumhachd, a réir Spioraid na naomhachd, tre 'aiseirigh o na mairbh:

5 Tre an d'fhuair sinne gràs agus abstolachd chum umhlachd a' chreidimh 'am nan uile chinneach air sgàth 'ainme-san:

6 Am measg am bheil sibhse mar an ceudna air bhur gairm le Iosa Criosd:

7 Chum nan uile a tha 's an Ròimh, air an gràdhachadh le Dia, air an gairm gu bhi 'n an naoimh: Gràs gu robh dhuibhse, agus sìth Dhia ar n-Athair, agus dn Tighearn Iosa Criosd.

8 Air tùs, tha mi 'toirt buidheachais do m' Dhia tre Iosa Criosd, air bhur son-se uile, do bhrìgh gu bheil bhur creidimh iomraideach air feadh an domhain gu léir.

9 Oir is e Dia m'fhianuis, d'am bheil mi a' deanamh seirbhis le m' spiorad ann an soisgeul a Mhic, gu bheil mi gun sgur a' deanamh luaidh oirbh,

10 A ghnàth a' guidhe ann am urnuighibh, (nam feudainn a nis fa-dheoidh air aon chor le toil Dhéturus soirbheasach fhaotainn,) ri teachd do 'ur n-ionnsuidh-sa.

11 Oir tha deidh agam air sibhse fhaicinn, chum is gu'm pàirtich mi tiodhlac àraidh spioradail ribh, chum bhur neartachadh;

12 Sin ri ràdh, chum gu'm faigh rai comhfhurtachd annaibh-se, tre chreidimh a chéile, bhur creidimh-se, agus mo chreidimh-sa.

13 Agus chan àill leam, a bhràithre, e bhi'n ain-fhios duibhse gu'n do clmir mi romham gu minic teachd do 'ur n-ionnsuidh, (ach bliacadh mi gus a so,) chum gu'm faighinn toradh éigin 'n 'ur measg-se fòs, mar'am measg nan Cinneach eile.

14 Oir tha mi fo fhiachaibh araon do na Greugaich, agus do na daoinibh borba, araon dhoibh-san a tha glic, agus dhoibh-san a tha neo-ghlic.

15 Uime sin, mheud 's a tha 'an comas domh, tha mi ullamh chum an soisgeul a shearmonachadh dhuibhse mar an ceudna a tha 's an Ròimh.

16 Oir cha nàr leam-sa soisgeul Chriosd: oir is e cumhachd Dhé e chum slàinte do gach neach a chreideas, do'n ludhach air tùs, agus mar an ceudna do'n Ghreugach.

17 Oir tha fìreantachd Dhé air a' foillseachadh ann tre chreidimh gu creidimh: mar a tha e sgrìobhta, Bithidh am fìrean beò tre chreidimh.

18 Oir tha fearg Dlié air a foillseachadh o néamh an aghaidh gach uile mhi-dhiadh-aidheachd, agus eucoir dhaoine, a tha 'bacadh na fìrinn ann an neo-fhìreantachd;

19 Do bhrìgh gu bheil an ni air am feudar fios fhaotainn a thaobh Dhé follaiseach annta-san; oir rinn Dia follaiseach dhoibh e.

20 Oir riamh o chruthachadh an t-saoghail tha a nithean-sa nach feudar fhaicinn, eadhon a chumhachd sàorruidh agus a Dhiadhachd, air am faicinn gu soilleir, air dhoibh a bhi so-thuigsinn o na nithibh a rinneadh; chum gu'm bitheadh iad gun leithsgeul aca:

21 Do bhrìgh 'n uair a b'aithne dhoibh Dia, nach d'thug iad glòir dha mar Dhia, agus nach robh iad taingeil, ach gu'n d'fhàs iad dìomhain 'n an reusonachadh fhéin, agus gu'n do dhorchaicheadh an cridhe amaideach.

22 Ag ràdh gur daoine glice iad fhéin, rinneadh amadain diubh:

23 Agus chaochail iad glòir an Dé neothruaillidh gu dealbh a rinneadh cosmhuil ri duine truaillidh, agus ri eunlaith, agus ainmhidhibh ceithir-chosach, agus béisdibh snàigeach.

24 Uime sin thug Dia thairis iad mar an ceudna, tre ana-miannaibh an cridhe fhéin, chum neòghloine, a thoirt eas-urraim d'an corpaibh fhéin eatorra fhéin:

25 Muinntir a chaochail fìrinn Dhé gu bréig, agus a thug aoradh agus a rinn seirbhis do'n chreutair ni's mò na do'n Chruithear, a tha beannaichte gu sìorruidh. Amen.

26 Air a shon so thug Dia thairis iad do anamiannaibh gràineil: oir chaochail eadhon am mnathan an gnàthachadh nàdurra chum a' ghnàtha a tha an aghaidh nàduir:

27 Agus mar an ceudna na fir, air tréigsinn doibh gnàthachadh nàdurra na mnà, loisgeadh iad le'n togradh d'a chéile, firionnaich ri firionnaich ag oibreachadh gràineileachd agus iad a' faotainn dìol-thuarasdail an seacharain annta fhéin, mar bu chòir.

28 Agus amhuil mar nach bu toil leo eòlas Dhé a chumail, thug Dia thairis iad do inntinn mhi-chéillidh, a dheanamh nithean nach robh iomchuidh:

29 Air dhoibh a bhi air an lìonadh leis an uile eucoir, strìopachas, olc, shannt, mhìrun: làn farmaid, mortaidh, connsachaidh, ceilg, droch-bheusan; 'n an luchd-cogarsaich,

30 N an luchd-anacainnt, 'n an luchdfuath air Dia, 'n an luchd-tarcuis, uaibhreach, 'n an luchd-ràiteachais, 'n an luchdcumadh uile, easùmhal do phàrantaibh.

31 Eu-céillidh,'n an luchd-brisidh coimhcheangail, gun ghràdh nàdurra, do-réiteachaidh, neo-thruacanta:

32 Muinntir d'an aithne ceartas Dhé, (gu bheil iadsan a ni an leithid sin de nithibh toillteannach air bàs,) gidheadh chan e mhàin gu'm bheil iad fhein 'g an deanamh, ach tha mar an ceudna tlachd aca dc'n mhuinntir a ni iad.

Caibideil II

1 Iadsan a tha 'peacachadh, ged iha iad a' cronachadh so'an daoinibh eile, chan urrainn iad an leithsgeul fhéin a ghabhail, 6 agus is lugha gu mòr na sin a dh'fheudas iad dol as o cheart-bhreitheanas Dhé, mà's Iudhaich no Cinnich iad. 14 Chan eil na Cinnich comasach air dol as, 17 no idir na h-Iudhaich, 25 do nach eil feum 's an timchioll-ghearradh, ur coimhid iad an lagh.

UIME sin tha thu gun leithsgeul, O a dhuine, co air bith thu a tha 'toirt breth: oir an uair a tha thu 'toirt breth air neach eile, tha thu ga d' dhìteadh fhéin; oir thusa a tha 'toirt breth, tha thu 'deanamh nan nithean sin fhéin.

2 Ach tha fios againne gu bheil breitheanas Dhé a reir fìrinn, an aghaidh na muinntir a tha 'deanamh an leithid sin.

3 Agus an .saoil thusa so, a dhuine, a tha toirt breth orra-san a ni an leithid sin, agus a tha 'g an deanamh thu fhéin, gu'n téid thu as bhreitheanas Dhé?

4 No 'n dean thu tarcuis air saoibhreas a mhaitheis, agus 'fhoighidin, agus 'fhadfhulangais, gun fhios a bhi agad gu bheil maitheas Dhé ga d' threòrachadh chum aithreachais?

5 Ach a réir do chruais agus do chridhe neo-aithireachail, tha thu 'càrnadh suas feirge dhuit fhéin fa chomhair là na feirge, agus foillseachaidh ceart-bhreitheanais Dhé;

6 A bheir do gach aon a réir a ghnìomharan;

7 Dhoibh-san a tha le buanachadh gu foighidneach ann an deadh obair, ag iarraidh glòire, agus urram,agus neo-bhàsmhorachd, a' bheatha mhaireannach:

8 Ach dhoibh-san a tha connspoideach, agus nach 'eil ùmhal do'n fhìrinn, ach a tha ùmhal do'n eucoir, diom agus fearg;

9 Amhghar agus teanntachd air gach anam duine a tha 'deanamh uile. do'n Iudhach air tùs, agus mar an ceudna do'n Ghrcugach:

10 Ach glòir, agus urram, agus sìth, do gach duine a ni maith, do'n Iudhach air tùs agus do'n Ghreugach mar an ceudna:

11 Oir chan eil spéis aig Dia do phearsa seach a chéile.

12 Oir a mheud as a pheacaich gun an lagh, sgriosar iad gun an lagh; agus a mheud as a pheacaich fo an lagh, dìtear iad leis an lagh:

13 (Oir chan iad luchd-éisdeachd an lagha a tha 'n am fìreanaibh 'ara fianuis Dhé, ach bithidh luchd-deanamh an lagha air am fìreanachadh.

14 Oir an uair a tha na Cinnich aig nach 'eil lagh, a thaobh nàduir a' deanamh nan nithean a tha 's an lagh, air dhoibh-san a bhi gun lagh tha iad 'n an lagh dhoibh fhéin:

15 Muinntir a tha 'nochdadh obair an lagha sgrìobhta 'n an cridheachaibh, air bhi d'an coguis a' deanamh fìanuis leo, agus an smuaintean eatorra fhéin 'g an agairt, no a' gabhail an leithsgeil:)

16 'S an là anns an toir Dia breth air nithibh uaigneach dhaoine, a réir mo shoisgeil-sa, tre Iosa Criosd.

17 Feuch, goirear Iudhach dhiot-sa, agus tha thu 'cur dòigh 's an lagh, agus a' deanamh uaill à Dia;

18 Agus is aithne dhuit a thoil, agus tha thu a' dearbhadh nan nithean a's fearr, air dhuit a bhi air do theagasg as an lagh,

19 Agus tha thu dòchasach gur ceann-iuil thu fhéin do na doill, solus dhoibhsan a tha ann'an dorchadas,

20 Fear-fòghluim do dhaoinibh neo-eagnaidh, fear-teagaisg do leanabaibh, aig am bheil samhladh an eòlais agus na fìrinn a tha 's an lagh.

21 Thusa uime sin a tha 'teagasg neach eile, nach 'eil thu ga d' theagasg fhéin? Thusa a tha 'searmonachadh gun ghoid a dheanamh, am bheil thu ri goid?

22 Thusa tha 'g ràdh gun adhaltranas a dheanamh, am bheil thu 'deanamh adhalt-ranais? thusa le'n gràin ìodholan, am bheil thu ri naomh-ghoid?

23 Thusa a tha'deanamh uaill as an lagh, an tabhair thu, le briseadh an lagha, easurram do Dhia?

24 Oir tha ainm Dhé a' faotainn toibheim do 'ur taobh-se ara measg nan Cinneach, mar a tha e sgrìobhta.

25 Oir tha tairbhe gu fàrinneach anns an timchioll-ghearradh, ma ghleidheas tu an lagh: ach ma's fear-brisidh an lagha thu, tha do thimchioll-ghearradh 'n a neo-thimchioll-ghearradh dhuit.

26 Uime sin, ma ghleidheas an neo-thimchioll-ghearradh fìreantachd an lagha nach measar a neo-thimchioll-ghearradhsan mar thimchioll-ghearradh?

27 Agus nach dìt an neo-thimchioll ghearradh thaobh nàduir, a tha a' coimhlionadh an lagha, thusa a tha tre'n litir agus tre'n timchioll-ghearradh a'd' fhear-brisidh an lagha?

28 Oir chan ludhach esan, a tha mar sin o'n leth muigh; agus chan e sin an timchioll-ghearradh, a tha gu follaiseach 's an fheoil:

29 Ach is Iudhach esan, a tha mar sin 's an taobh a stigh; agus is e sin an timchioll-ghearradh a tha 's a' chridhe, agus 's an .piorad, chan ann 's an litir, aig am bheil a chliu chan ann o dhaoinibh, ach o Dhia.

air ais dhan ROMANACH

Caibideil III

1 Sochair nan Iudhach; 3 nach do chaill iad: 9 gidheadh dh'fhàg an lagh shìos iad mar an ceudna thaobh peacaidh. 20 Uime sin chan eil feòil air bith air a saoradh tre'n lagh, 28 ach tha na h-uile air an saoradh tre chreidimh a mhàin, 31 gidheadh chan eil an lagh air a chur gu neo-bhrìgh.

CIOD e uime sin barrachd an Iudhaich? no ciod e tairbhe an timchioll-ghearraidh?

2 Is mòr sin air gach dòigh: air tùs, do bhrììgh gur ann riu-san a dh'earbadh briathran Dhé.

3 Oir ciod e sin ged nach do chreid cuid? an dean am mi-chreidimh-san fìrinn Dhé gun éifeachd?

4 Nar leigeadh Dia: ach bitheadh Dia

i fior, agus gach duine 'n a bhreugaire; a

Iréir mar tha e sgrìobhta, Chum gu'm bi

thu ceart ann ad bhriathraibli, agus gu u

toir thu buaidh 'n uair a bheirear breth ort.

5 Ach raa mholas ar n-eucoir-ne fàrean-

tachd Dhé, ciod a their sinu à am bheil Dia

eucoraeh a tha 'deanarah dioghaltais à (tha

mi a' labhairt raar dhuine,)

6 Nar leigeadh Dia: no cionnus a bheir

Dia breth air an t-saoghal à

7 Oir ma tha fàrinn Dhé tre rao bhréig-sa

air a meudachadh chum a ghlòire-san; c'ar

son a tha raise air mo dhàteadh mar

pheacach à

8 Agus c'ar son nach dean sinn olc, chum

gu'n tig maith as à (mar a labhrar gu toibh-

eumach uraainue, agus raar a thuibhairt

cuid gu bheil sinn ag ràdh,) mulnntir

d' am bheil an dàteadh a réir ceartais.

9 Ciod uime sin? am bheil barrachd

againne? chan eil airaonchor: oirdhearbh

sinn roirahe gu bheil ai-aon na h-Iudliaich

agus na Ciunich uile fo pheacadh;

10 Mar tha e sgvàoblita, Clia-n'eil ionracan

ann, chan eil fiu a h aon:

1 1 Cha-n'eil neach ann a thuigeas, chan eil

neach ann a tha 'g iarraidh Uhe.

12 Chlaon iad uiie as an t-sUghe, tha iad

iiile mi-tharbliach; cha-n'cil neach a tha

'deananih maith, chan eil fiu a h-aon.

_ 13 Is uaigh fhosgailtean scòrnan; labhair

iad cealg le'n teangaibh; tha nimh nan

nathraichean nimhe fo 'm biHbh:

14 Aig am bheil am beul làn mallachaidh

agus seirbhe:

15 Tha an cosan luath adhòrtadh fola:

16 Tha léir-sgrios agus truaiglie 'n an

slighibh:

17 Agus slighe na sìthe.cha b'aithne

dhoibh:

18 Cha-n'eil eagal Dhé fa comhair an sùl.

19 A nis tha fhios againn ge b'c nithean a

tha'n lagh a' labhairt, gur ann riu-san a tha

fo 'n lagh a tha e 'gan labhairt: chumgu'n

druidear gach nile bheul, agus gu'm bi an

saoghal iiile air fhaotainn ciontach 'am

fianuis Dho.

20 Uime sin cha bhi feòil air bith air a

fìreanachadh, 'n a fhianuis-san, tre oibribh

an lagha: oir is ann tre an lagh a tha eòlas

peacaidh.

21 Ach a nis tha fìreantachd Dhé air a

foillseachadh as eugmha's an lagha, a' faot-

ainu fianuis o'n lagh agus o na fòidhibh;

22 Eadhon fàrcantachd Dhé tre chreidimh

Iosa Criosd, do na h-uilc, agus air na h-uile '

a chreideas; oir clia-n'eil eadar-dhealach- j

adh ann: |

23 Oir pheacaich na h-uile, agus tha iad

air teachd gcarr air glòir Dhé; [

24 Air dhoibh a bhi air am fìreanachadh

gu saor le a ghi-às, tre an t-saorsa a tha ann

an Iosa Criosd: j

2.5 Neach a sliònraich Dia 'n a àobairt-

reitich, tre chreidimh'n a fhuil, chum 'fhàr-

eantachd fhoillseuchadh le maitheanas nam

peacaidhean a chaidh seachad, tre fhad-

fliulangas Dhé: {

26 A dh'fhoillseachadh, tha mi ag ràcih,

'fhàreantachd-san 's an àm a tha làthair;

chum gu'm bitheadh e cothromach, agus

gu'm f àreanaicheadh e an ti a chreideas ann

an Iosa.

27 C'àit uime sin am bheil uaill ? Dhruid-

eadh a mach i. Ciod e an lagh leis an do

dhrnideadh a mach i? an e lagh nan oibre?

Cha-n e; ach tre lagh a' chreidimh. j

28 Tha sinn uime sin a' nieas gu bheil

duine air fliàreanachadh tre chreidimh as

eugmhais oibre an lagha.

29 an e Dia nan ludhach a mhàin e?

Nach e mar an ceudna Dia nan Cinneach?

Gu deimhin nan Cinneach mar an ceudna:

30 Do bhrìgh giir aon Dia, a dh'fhàrean-

aicheas an timchioU-ghearradh o chreidimh,

ttgusan neo-thimchioll-glaearradh treclireid-

imh. I

156

31 Am bheil sinn uime .sàn a cur an lagha

'an neo-bhràgh tre'u chreidimh? Nar leig-

eadh Dia: ach tha sinne a' daingneachadh

an lagha.

air ais dhan ROMANACH

Caibideil IV

1 Mheasadh creidimh Abrahaim dha mar fhìreantachd. 10 mu'ndo thimchioll-ghearradh e. 13 Tre chreidimh a mhàin shealbhaich e fhéin agus a shliochd an gealladh. 16 Is e Abraham athair nan uile dhaoinie a tha 'creidsinn. 24 Bithidh ar creidimh-ne mar an ceudna air a mheas dhuinn mar fhìreantachd.

CI0D ma ta a their sinn a fhuair ar n-athair Abraham a réir na feòla?

2 Oir ma dh'fhìreanaicheadh Abraham le oibribh, tha adhbhar uaill aige, ach chan ann a thaobh Dhe.

3 Oir ciod a tha an sgriobtuir ag ràdh? Chreid Abraham Dia, agus mheasadh sin da mar fhìreantachd.

4 A nis do'n ti a ni obair chan ann mar ghean-maith a mheasar an tuarasdal, ach mar fhiachaibh.

5 Ach do'n ti nach dean obair, ach a tha creidsinn anns an ti a dh'fhìreanaicheas an duine mi-dhiadhaidh, measar a chreidimh mar fhìreantachd.

6 Amhuil mar a tha Daibhidh a' cur 'an céill beannachadh an duine sin d'am meas Dia fìreantachd as eugmhais oibre, ag ràdh,

7 Is beannaichte iadsan a fhuair maitheanas 'n an euceirtibh. agus aig am bheil am peacaidhean air am folach.

8 Is beannaichte an ti nach cuir an Tighearn peacadh as a leth.

9 Am bheil ma ta am beannachadh so 'teachd àir an timchioll-ghearradh a mhàin, no mar an ceudna air an neo-thimchioll-ghearradh? Oir tha sinn ag ràdh gu'n do mheasadh creidimh do Abraham mar fhìreantachd.

10 Cionnus ma ta a mheasadh dha e? An ann an uair a bha e 's an timchioll-ghearradh, no 's an neo-thimchioll-ghearradh? Chnn ann 's an timchioll-gliearradh, ach 's an neo-thimchioll-ghearradh.

11 Agus fhuair e comharadh an timchioll-ghearraidh, seula fìreantachd a' chreidimh a bha aige 's an neo-thimchioll-ghearradh, chum gu'm bitheadh e 'n a athair aca-san uile a tha 'creidsinn 's an neo-thimchioll-ghearradh, chum gu'm meastadh fìreantachd dhoibh-san mar an ceudna:

12 Agus 'n athair an timchioll-ghearraidh dhoibh-san nach 'eil a mhàin de'n timchioll-ghearradh, ach mar an ceudna a tha 'g imeachd ann an ceumaibh creidimh sin ar n-Athar Abrahaim, a bha aige 's an neo- thimchioll-ghearradh.

13 Oir cha b'ann tre'n lagh a thugadh an gealladh do Abraham no d'a shìol, Gu'm bitheadh e 'n a oighre air an t-saoghal,ach tre fhìreantachd a' chreidimh.

14 ir ma tha iadsan a bhuineas do'n lagh 'n an oighreachaibh, tha creidimh air a dheanamh dìomhain, agus an gealladh gun bhrìgh:

15 A chionn gu bheil an lagh ag oibreachadh feirge: oir far nach 'eil lagh, chan eil an sin briseadh lagha.

16 Uime sin is ann o chreidimh tha an oighreachd, ionnus gu'm bitheadh i tre ghràs: chum gu'm bitheadh an gealladh daingean do'n t-sìol uile, chan ann a mhàin dhoibh-san a bhuineas do'n lagh, ach mar an ceudna dhoibh-san a bhuineas do chreidimh Abrahaim, neach is e ar u-athair-ne uile,

17 (A réir mar tha e sgrìobhta, Dh'orduich mi thu a'd' athair mhòran chinneach,) 'n a làthair-san anns an do chreid e, eadhon Dia, a tha 'beothachadh nam marbh, agus a tha 'gairm nan nitliean sin nach 'eil idir ann mar gu'm bitheadh iad ann:

18 Neach an aghaidh dòchais a chreid 'an dòchas, chum gu'm bitheadh e 'n a athair mhòran chinneach; a réir mara dùbhradh, Mar so bithidh do shliochd.

19 Agus air dha gun bhi anmhunn aun an creidimh, cha do chuir e 'an suim gu'n robh a chorp fhéin a nis marbh, air dha 'bhi timchioll ceud bliadhna dh'aois, no mairbhe bronn Shara:

20 Agus cha do chuir e 'an amharus gealladh Dhé le mi-chreidimh; ach bha e làidir ann an creidimh, a toirt glòire do i Dhia:

21 Agus bha làn-chinnt aige, an ti a thug tu gealladh, gu'm bu chomasach esan air a choimhlionadh.

22 Agus uime sin mheasadh so dhàsan mar fhìreantachd.

23 A nis cha b'ann air a shonsan a mhàin a sgrìobhadh, gu'n do mheasadh so dha;

24 Ach air ar son-ne mar an ceudna, d'am measar e, ma chreideas sinn ann-san a thog suas Iosa ar Tighearn o na mairbh,

25 A thugadh thairis air sou ar cionta, agus a thogadh suas a rìs air son ar fireanachadh.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

Caibideil V

1 Air dhuinn a bhi air ar saoradh o chionta peacaidh tre chreidimh, tha sìth againn ri Dia, agus gairdeachas ann an dòchas: 8 do bhrìgh gu'n d' fhuair sinn réite tre fhuil Chriosd, 'n uair bu naimhdean sinn, is mò gu mòr na sin a shaorar sinn a nis air dhuinn an réite fhaotainn, 12 Mar a thàinig peacadh agus bàs tre Adhamh, is mò gu mòr na sin a tha fìreantachd agus beatha tre Iosa Criosd. 20 Far an robh peacadh mòr thug gràs barrachd.

UIME sin air dhuinne 'bhi air ar fìreanachadh tre chreidimh, tha sìth againn ri Dia, tre ar Tighearn Iosa Criosd:

2 Tre'm bheil againn mar an ceudna slighe gu dol a steach tre chreidimh chum a' ghràis so anns am bheil sinn n ar seasamh, agus tha sinn a' deanamh gairdeachais ann an dòchas glòire Dhé.

3 Agus chan e so a mhàin, ach tha sinn mar an ceudna a deanamh uaill ann an trioblaidibh, do bhrìgh gu bheil fìos againn gu'n oibrich trioblaid foighidin;

4 Agus foighidin, dearbhadh; agus dearbhadh, dòchas:

5 Agus cha nàraich an dòchas, do bhrìgh gu bheil gràdh Dhé air a dhòrtadh a mach ann ar cridheachaibh, tre'u Spiorad naomh a thugadh dhuinne.

6 Oir air dhuinne 'bhi fathast gun neart, ann an àm iomchuidh bhàsaich Criosd air sou nan daoine neo-dhiadhaidh.

7 Oir is gann a dh'fhuilingeas duine bàs air son duine chothromaich: ach theagamh gu'm bitheadh aig neach éigin de mhisnich eadhon bàs fhulang air son duine mhaith.

8 Ach tha Dia a' moladh a ghràidh fhéin duinne, do bhrìgh an uair a bha sinn fathast 'n ar peacaich gu'n d'fhuiling Criosd bàs air ar son.

9 Is mò gu mòr uime sin, air dhuinn a nis a bhi air ar fìreanachadh tre 'fhuil, a shaorar trìdsan o fheirg sinn.

10 Oir ma 's e is air dhuinn 'bhi 'n ar naimhdibh, gu'n d'rinneadh réidh ri Dia sinn tre bhàs a Mhic; is mò gu mòr, air dhuinn a bhi air ar deanamh réidh, a shaorar tre a bheatha sinn.

11 Agus chan e mhàin sin, ach tha sinn a' deanamh gairdeachais ann an Dia, tre ar Tighearn Iosa Criosd, tre an d'fhuair sinn a nis an réite.

12 Uime sin mar a thàinig peacadh a steach do'n t-saoghal tre aon duine, agus bàs tre'n pheacadh; mar sin mar an ceudna thàinig bàs air na h-uile dhaoinibh, do bhrìgh gu'n do pheacaich iad uile.

13 Oir gus an lagh, bha peacadh anns an t-saoghal: ach cha chuirear peacadh à leth dhaoine far nach 'eil lagh.

14 Gidheadh, rìoghaich am bàs o Adhamh gu Maois, eadhon air an dream nach do pheacaich a réir coslais eas-umhlachd Adhaimh neacha'se samhladh an ti ud a bha ri teachd:

15 Ach chan ann mar an cionta, a tha'n saor-thìodhlac. Oir ma fhuair mòran bàs tre chionta aoin, is mò gu mòr na sin a tha gràs Dhé, agus an tìodhlac troimh ghràs a tha tre aon duine, Iosa Criosd, pailte do mhòran.

16 Agus chan ann mar tre aon duine a pheacaich, mar sin a tha'n tabhartas: oir bha am breitheanas tre aon chionta, chum dìtidh: ach tha'n saor-thabhartas o mhòran chiontaibh chum fìreanachaidh.

17 Oir ma's e as tre chionta aoin duine, gu'n do rioghaich am bàs tre aon, is mò gu mòr na sin a rìoghaicheas iadsan, a gheibh pailteas gràis, agus tabhartais na fìreantachd, ann am beatha tre aon, eadhon Iosa Criosd.

18 Uime sin mar tre chionta aoin duine a ihàinig breitheanas air na h-uile dhaoinibh chum dìtidh, is amhuil sin mar an ceudna tre fhìreantachd aoin, thàinig an saor-thìodhlac air na h-uile dhaoinibh chum fìreanachaidh na beatha.

19 Oir mar tre eas-umhlachd aoin duine a rinneadh mòran 'n am peacaich, is amhuil sin tre ùmhlachd aoin duine a nithear mòran 'n am fìreanaibh.

20 Ach thàinig an lagh a steach, chum gu meudaichteadh an cionta: ach far an do mheudaicheadh am peacadh, bu ro-mhò a mheudaicheadh gràs:

21 Chum as mar a rìoghaich am peacadh chum bàis, mar sin gu'n rìoghaicheadh gràs tre fhìreantachd chum na beatha maireannaich, tre Iosa Criosd ar taighearn.

Caibideil VI

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

1 Chan fheud sinn ar beathia a chaitheadh 'am peacadh; oir tha sinn marbh dha mar tha'm baisteadh a' dearbhadh. 12 Na bitheadh tighearnas aig a' pheacadh ni's mò, 18 do bhrìgh gun d'thug sinn sinn fhéin thairis do sheirbhis na fìreantachd, 23 agus a chionn gur e am bàs tuarasdal a' pheacaidh.

CIOD ma ta a their sinn ? Am buanaich sinn ann am peacadh, chum gu meudaichear gràs?

2 Nar leigeadh Dia: cionnus a dh'fheudas

sinne a tha marbh do'n pheacadh, ar beatha

a chaitheadh ni's faide ann 'à

3 Nach 'eil fhios agaibh, a mheud againu

as a bhaisteadh ann an Iosa Criosd, gu'n

do bhaisteadh chum a bhàis sinn ?

4 Air an adhbhar sin dh'aillihiiceadh sinn

maille ristre'nbhaisteadhchumbàis: ionn-

us mar a thogadh Criosd suas o na mairbh

le glòir an Athar,mar sin gu'n ghiaiseamaid-

ne mar an ceudna ann annuadhachd beatha.

5 Oir ma chaidh ar suidheachadh maraon

aun an coslas a bhàis, bithidh sinn mar an

ceudna air ar suidheachadh ann ancoslas

'aiseirigh.

6 Air fhios so a bhi againn, gu bheil ar

seann duine air a cheusadh maille ris

ionnus gu'm bitheadh corp a' pheacaidh air

a sgrios, chum à so suas nach deanamaid

seirbhis do'n j)hcacadh.

7 Oir an ti a fhuair bàs, rinneadh saor e

o'n pheacadh.

8 A nis ma flmair sinn bàs maille ri Criosd,

tha sinn a' creidsinn gu'm bi sinn beò maille

ris mar an ceudna:

9 Air dhuinu fios a bhi againn air do

Chriosd éirigh o na mairbh, nach bàsaich e

ui's mò; chan eil Tighearnas aig a' bhàs

ni's mò air.

10 Oir a mheud 's gu'n d'fhuaàr e bàs, is

ann do'n pheacadh a fhuair e bàs aon uair

a mhàin: ach a mheud 's gu bheil e beò,

ÃŒ8 ann do Dhia tha e beò.

158

11 Mar sin mar anceudna measaibh-es gu

bheil sibh fhéin gu deimhin marbh do'n

pheacadh, ach beò do Dhia tre Iosa Criosd

ar Tighearn.

12 ir an adhbhar sin na ràoghaielieadh am

peacadh ann bhur corp bàsmhor, air chor

as gu'n tugadh sibh àimhlachd dha 'n a ana-

mianuaibh.

13 Agus na tugaibh bhur buill 'n an

armaibh euceirt do'n pheacadh; ach thug-

aibh sibh fhéin do Dhia, mar dhream a tha

beò na mairbh, agus bhur buill 'n an

armaibh fìreantachd do Dhia.

14 Oir cha bhi aig a' pheacadh Tighearnas

oirbh: oir clia-n'eil sibh fo 'n hgh, ach fo

ghràs.

15 Ciod uime sin? ara peacaich sinn, do

bhràgh nach 'eil sinn fo 'n hagh, ach fo

ghràs ? Nar leigeadh Dia.

16 Nach 'eil fhios agaibh, an tà d'an toir

sibh sibh fhéin mar sheirbhisich chum ùmh-

lachd, gur seirbhisich sibh do'n ti d'an dean

sibh ùmhLachd; ma's ann do'n pheacadh

chum bàis, no do ùmhlachd chum fàreant-

achd.

17 Ach buidhcachas do Dhia, an déigh

dhuibh a bhi 'n 'ur seirbhisich do'n plieac-

adh, gu'n d'thug sibh o bhur cridhe ùmli-

lachd do'n chumadh teagaisg sin d'an

d'thugadh sibh thairis.

18 Air dhuibh ma ta 'bhi air bhur dean-

amh saor o'n pheacadh, rinn sibh seirbhii'

do'n fhàreantachd.

19 Tha mi a' Labhairt mar dhuine, air son

anmhuinneachd bhur feòLa-sc: oir mar a

thug sibh bhur buill mar sheirbhisich do

neòghloine, agus do euceart chum euceirt,

arahuil sin a nis thugaibh bhur buill mar

sheirbhisich do'n fhàreantachd, chum

naomhachd.

20 Oir an uair a bha sibh 'n 'ur seirbhisicli

do'n pheacadh, bha sibh saor o'n flùreaut-

achd.

21 Air an adhbhar sin ciod an toradh a bha

agaibh an sin anns na nithibh sin, a tha nis

a' cur nàire oirbh à oir is e crìoch nan nith-

ean sin am bàs.

22 Ach a nis air dhuibh a bhi saor o'n

pheacadh, agus 'n 'ur seirbhisich do Dhia,

tha bhur toradh agaibh chum naomhachd,

agus a' chrìoch a' blieatha nihaireaunach.

23 Oir is e tuarasdal a' pheacaidh ain bàs:

ach is e saor-thàodhlac Dhé a' blieatlia

mhaireannach, tre Iosa Criosd ar taigh-

air ais dhan ROMANACH

Caibideil VII

1 Cha-n'eU aig an lagh cumhachd os ceann duine

nisfaide ààa's beò e. 4 Ach tha sinne marbh

do'n laqh; 7 gidheadh chan eil an lagh 'n a

pheacadii, 12 ach naomh, ceart, agun maith,

tfcC.

NACH eil fhios agaibh, a bhràithre, (oir

is ann riusan d'an aithne an Ligh a tha

mi a' labhairt,) gu bheil Tighearnas aig an nach b aill leam, tha mi 'g aontachadh leig

lagh air duine, am fad 's is beò eà . . ....

^'Oir a' bhean a tha pòsda ri fear, tha i

ceangailte leis an lagh r a fear am fad 's is

beò e:;;ch ma gheibh a fear bàs, tha i fuas-

gailte lagh a tir.

3 Uime sin am feadh 's is beò a fear, ma

phòsar i ri fear eile, goirear ban-adhalt-

ranach dhi: ach ma gheibh a fear bàs, tha

i saor o'n lagh sin, air chor as nach ban-

adhaltranach i, ged robh i aig fear eile.

4 Air an adhbhar sin, mo bhi'àithre, tha

sibhse mar an ceudna marbh do'n lagh tre

chorp Chriosd; ionnus gu'm bitheadh sibh

g,òsda ri fear eile, eadhon ris-san a thogadh

an lagh, gu bheil e maith.

^ 17 A nis ma ta cha mhiso ni'g mò a tha

'deanamh so, ach am peacadh a tha 'gabh-

ail còmhnuidh annam.

18 Oir tha fhios agam, aunam-sa, (sin ri

liulh, ann am fiieòil,) nach 'eil maith sam

bith a' gabhail còmhnuidh: oir than toil a

làthair maille rium, ach dòigh sam bith

chum maitli a dheanamh cha-n'eii mi a'

faotainn ]

19 Oir chan eil mi 'deanamh am maith

'bu mhiann leam: ach an t-olc nach b'àill

leam, is e sin a tha mi a' deaiiamh.

_ 20 A nis ma tha mi a' deanamh an ni nach

na mairbh, chum gu'n tugamaid toradh j b'àill leam, cha mhise ni's mo a tha 'dean-

auih so, ach am peacadh a tha 'gabhail

a mach do Dhi

5 Oir an uair a bha sinn 's an flieòil, bha | còmhnuidh annam?

miaunan nam peacaidhean, tre'n lagh, ag 21 Uinie sin tha mi'faotainn

oibreachadh ann ar buill, chum toradh a , a b'àill leam am maith

thoirt a mach gu bàis.

6 Ach a nis tha sinn air ar deanamh saor

o'n lagh, air dha sin a bhi mai'bh leisau do

chumadh sinn; chum gun deanamaid

seirbhis ann an nuadhachd spioraid, agus

cha-n ann 'an seanachd nalitreach.

7 Ciod uime sin a their sinn ? am bheil

an lagh 'n a pheacadh ] Xar leigeadh Dia.

Ni h-eadh, cha baithue dhomli peacadh,

ach tre' n lagh: oir cha bhitheadh eòlas

agam air saunt, mur abradh an lagh, àsa

sauntaich.

8 Ach air do'n pheacadh fàth a ghlacadh

tre'u àithne, dh'oibrich e aunam gach uile

gliné an-tograidh: oir as eugmhais an lagha

hha "m peacadh marbh.

i» Oir bha mise beò as eugmhais an lagha

uair-éigiu: ach air teachd do'n àithne,

dh'ath-bheothaich am peacadh, agus fhuair

mise bàs.

10 Agus an àithne a dliorduicheadh chum

beatha, fhuaradh dhomh-sa chum bàis i,

11 Oir air do'n pheacadh f àth a ghlacadh

tre'u àithue, mheall e mi, agus le sin mharbh

e mi;

12 Air an adhbhar sin tha 'n lagh naomh;

agus tha 'n àithne uaomh, agus cothromach,

agus maith.

13 Uime sin an d'rinneadh anni sin abha

maith, 'n a bhàs domiisa à Nar leigeadh

Dia. Ach am i^eacadh, chum gu'm faict-

eadh gur peacadh e, ag oibreachadh bàis |

annam-sa, leis an ni sin a tha maith; chum ' do Dhia ann an coslas feòla peacaich, ag

a, nuair

dheauamh, gu

bheil an t-olc a làithair agam.

22 Oir tha tlachd agam ann an lagh Dhe,

a réir an duine 's an taobh a stigh;

23 Ach tha mi 'faicinn lagha eile a'm'

bhuill a' cogadh an aghaidh lagha m'innt-

inn, agus ga m' thoirt ann am bruid do

lagh a' pheacaidh, a tha ann am bhuill.

24 Ocli is duine truagh mi ! cò a shaoras

mi chorp a' bhàis so à

25 Tha mi 'toirt buidheachais do Dhia,

tre Iosa Criosd ar Tighearn. Uiuie sin,

tha mise fhéin leis an mutinn a' deanamh

seirbhis do lagh Dhé; ach leis an fheòil do

lagh a' pheacaidh.

Caibideil VIII

1 Tha iadsan a tha ann an Criosd, ac/us a'

caitheadh am beatha a réir an Spioraid, saor

o dhàteadh. 5 Ciod an cron a tldg dn fheòil,

14 agus ciod am maith a thig dn Spiorad;

17 agus ciod e a bhi 'n ar cloi'nn do Dhia: 19

dream aig am blieil, roimh na h-uile ni, déidh

air an saorsa, djc.

IR an adhbhar sin chan eil a nis dàteadh

sam bith do'n dream sin atha annau

Iosa Criosd, a tha 'gluasad chan ann aréir

ua feòla, ach a reir an Spioraid.

2 Oir shaor lagh Spioraid na beatha, ann

an Iosa Criosd, mise o lagh a' pheacaidh

agus a' bhàis.

3 Oir an ui nach robh 'an comas do'n lagh

a dheauamh, do bhi'àgh gu'n robh e

aumhunn tre'n fheòil, ag cur a Mhic fhéin

tre'n àithne gu'm fàsadh am peacadl;

pheacach.

14 Oir tha fhios againne gu bheil an lagh

spioradail: ach tha mise feòlmhor, air mo

reiceadh fo 'n pheacadh,

15 Oir an ui a tha mi 'deanamh, cha tait- an Spioraid.

'n a àobairt air son peacaidb, dhàt

peacadh 's an fheòil:

4 Chum gu'm bitheadh fìreantachd an

lagha air a coimhlionadh annainne, a tha

'giuasad chan ann a réir na feòla, ach a réir

neach leam e: oir an ni a b'àill leam, chan

e a tha mi a' deauamh; ach an ni

5 Oir an dream a tha a réir na feòla, tha

an aire air na nithibh sin a bhuineas do'n

fuathach leam, is e sin a tha mise a' dean- flieòil; ach an dream a tha

amh.

16 Uime sin ma tha mi 'deanamh an ni ' Spiorad

159

Spioraid, air na nithibh sin a bhuineas do'n

6 Oir an iiintinn fheòlmhor is bàs

an inntinn spioradail is beatha

sàth i:

7 Do bhrìgh gur naimhdeas an inntinn

fhcòhnlior an aghaidh Dhé; oir chan eil i

ùmhal do lagh Dhé, agus cha nihò a tha'n

comas ch 'bhi.

S Uime sin clia-n urrainn iadsan a tha 's an

flieùil Dia a thoileachadh.

9 Ach chan eil sibhse 's an fheòil, ach

'a an Spiorad, ma tha Spiorad Dhé a'

gabhail còmhnnidh annaibh. A nis mur

'eil Spiorad Chriosd aig neach, cha bhuin e

dlia.

10 Agus ma tha Criosd annaibh, tha'n

corp marbh gu deimhinathaobh pcacaidir,

ach is boatha an spiorad a thaobh fàreant-

achd.

ach

agus

annainn fhéin, a' feitheamh ris an uchc

mhacachd, mdàa>n saorsa ar cuirp.

24 Oir is ann le dòchas a suaorar sini;

ach dòchas a chithear, cha dòchas e: oir a

ni a tha an duine 'faicinn, c'ar son

bhitheas dòchas aige ris à

25 Ach ma tha dòchas againn ris an n

nach 'eil sinn a' faicinn, feithidJi sinn gi

foighidneach ris.

26 Tha an Spiorad fhéin mar an ceudna g

deanamh còmhnaidh le ar n-anmhuinn

eachd: oir chan aithne dhuinn ciod;

ghuidheamaid mar bu chòir dlininn; acl

tha an Spiorad fhéin a' deanamli eadar

ghuidhe air ar son le osnail)h do-labhairt.

27 Agus is aitlme dhàsan a tha'rannsach

adh nan cridlieachan ciod i inntinn ai

Spioraid, do bhràgh gu bheil e a' deanaml

1 1 Ach ma tha Spioi-ad an ti a thog Tosa eadar-gliuidhe air son nan naomh a réii

na mairbh a' gabhail còmhnuidh annaibh, toile Dho.

an ti a thog Criosd onamairbh, bcotiiaich-

idh e mar an ccudnabhur cuirp bhàsmhor-

se, tre a Spiorad-san a tha 'cliòmhnuidh

28 Agus tha fhios againn gu'n comh

oibrich na h-uile nithean chum maitii, do"i

dream aig am biieil gràdh do Dhia, eadhoi

I dhoibh-san a ghainneadh a reir a rùin.

I 29 Oir an dream a roimli-aitlinich e

fhiachaibh, clia-n ann do'n fheòil, chum ur roimli-orduich e iadmar an ceudnac/t^m*

annaibh

12 Uime sin, a bhràithre, tha sinn fo

bcatha a chaitlieadh a réir na feòla.

hhi comh-chosmimil ri àomhaigh a Mhic

13 Oir ma ciiaitlicas sibh bhur beatha a chum gu'm bitlieadh esan 'n a cheud-ghii

reir na feòla, glieibh sibh bàs: ach ma am measg mòrain bhràitlirean.

mharblias sibh trc'n Spiorad gnìomharan

na colla, bithidh sibh beò.

14 Oir a mheud 's a tha air an treòrach-

adh le Spiorad Dhe, is iad mic Dhé.

15 Oir chad'fliuair sibh Spiorad na daorsa

a ràs chum eagail; ach fhuair sibh Spiorad

na liuclid-miiacachd, tre an glaodh sinn,

Abba, Athair.

16 Tha an Spiorad fhéin a' deanamh fàanuis

maille r'ar spiorad-ne, gur sinn clann Dhe:

17 Agus ma's clann, is oighreachan; oigh-

reachan air Dia, agus comli-oighreachan

maille ri Criosd: ma 's e is gu'm fuilinsr

1 30 Agus an dream a roinili-orduich e

ghairm e iad mar an ceudna: agus an drean

a ghairm e, dh'flùreanaich e mar anceudna

agus an dream a dh'fhàreanaicii e, ghlòraicl

e mar an ceudna.

31 Ciod uime sin a their sinn ris na nitli

ibh sin ] Ma tha Dia leinn, co 'dh'fheudch

a hhi 'n ar n-aghaidh \

32 An ti nacii do chaonàhain a Mhac feiu

ach a thug thairis e air ar son-ne uile

cionnus maille ris-san nach toiv e mar ai.

ceudna dhuinn gu saor na h-uile nithean à

33 Cò a chuireas coire sam bith à letli

sinn maille ris, chum gu'n glòraichear sinn daoine taghta Dhé à Is e Dia a dh'fhlr-

maille ris mar an ceudna.

18 Oir tha mi a' meas nach airidh ful- |

angais na h-aimsir a tha làthair a bhi air

an coimhmeas ris a' ghlòir a dh'fhoillsich-

ear onnainn.

19 Oir tha dùil dlmrachdach a' chruth-

achaidh a' feitheamh ri foillseachadh

cloinne Dhé.

20 Oir chuireadh an cruthachadh fo

dhàomhanas, chan ann le 'thoil, ach tràd-

san a chuir fo dhàomhanas e:

eanaicheas.

34 Cò a dhàteas à Is e Criosd a fhuaii

bàs, seadh tuiIJeadh fòs, a dh'eirich a ràs.

agus a tha air deas làimli Dhé, neach a tlm

mar an ceudna a' deanamh eadar-glmidlie

air ar son-ne.

35 Cò a sgaras sinn o ghràdh Chriosd i

an dean trioblaid, no àmhghar, no geur-

leanmhuinn, no gorta, no lomnochduidh, no

cunnart, no claidheamh à

36 (A réir mar tha e sgrìobhta, Air do

21 'An dòchas gu'n saorar an cruthachadh slion-sa mharbhadh sinn re an là; mhcasadh

féin fòs dhaorsa na truaillidheachd, gu

saorsa ghlòrmhor cloinne Dhé.

22 Oir tha fhios againne gu blieil an

cruthachadh uile ag osnaich, agus ann am

péin gu léir, mar mhnaoi ri saothair, gus an

àm so:

sinn mar chaoraich chum marbhaidh.)

37 Ni h-eadh, ach anns na nithibh sinuile

tha sinn a' toirt tuilleadh agus buaidh,tràd-

san a ghràdhaich sinn.

38 Oir tha dearbh-bheachd agani, nach bi

bàs, no beatha, no aingil, no uachdaranachd-

23 Agus chan e so a mhàin, ach sinn fhéin an, no cumhachdan, no nithean a tha làthair,

mar an ceudna, aig am bheil ceud thoradh ' no nitliean a tha ri teachd,

an Spioraid, tha eadhon sinne ag osnaich I 39 No àirde, no doimhne, no creutair sam

160 i

jith eile, comasach air siuiie a sgaradh o

jbràdh Dhé a tha auia an Iosa Criosd ar

fighearn.

air ais dhan ROMANACH

Caibideil IX

1 Tha Pòl doilich air son nan ludÃŒMch. 7 Cha

Uiad sliodid Ahrahaimuile clann o' gheall-

aidh. IS Tha Dia a' deanamh Iròcair airan

\ dream a's loil leis. 21 Feudaidhan cumadair

an ni à's àill leis a dheanamh ris a' dtriadh. !

25 Tha gaià-m nan Cinneach, agus cur-air-cul

nan ludluich air an roimh-innseadh, <£;c

THA mi a' labhairt na fàriun ann an

Criosd, cha dean mi breug, (air bhi do

m" choguis a' deanamh fianuis domh 's an

Spiorad naomh:)

•2 Gu bheil doilgheas mòr orm, agus cràdh '

uir mo chridhe an còmhuuidh.

3 Oir gliuidhiun mi fhéin a bhi dealaichte o

Chriosd, air son mo bhraithrean, mo luchd-

dùimh a thaobh na feòla:

4 A tha 'n an Israelich; d'am huin an

uciid-mhacachd, agus a' ghlòir, agus na

coimhcheangail, agus tabhairt an lagha,

agus seirbhis Dhé, agus na geallannan;

d D'am buin na h-aithricl>ean, agus o'm

bheil Criosd a thaobh na feòla, neach is e

Dia os ceauu nan uile, beaunaichte gu

sàorruidh. Amen.

6 chan e gu bheil focal Dhé gun éifeachd. \

C'ir chan Israelich iadsan uile a tha o j

Lsraeà: !

7 Agus ni mò do bhrìgh gur sliochd do 1

Abraham iad, a tha iad uile 'n an cloinn: •

ach, ann an Isaac ainmichear do shàoh

^ Is e sin ri ràdh, Chan iad clann na feòla

clanu Dhé: ach is iad clann a' gheallaidh a j

iiiheasar mar shàol. i

,9 Oir is e so focal a' gheallaidh, A réir an

àim so thig mi, agus bithidh mac aig Sara. i

10 Agus chan e mhàin so, ach Rebeca mar i

an ceudna 'n uair a riuueadh toiTach 1 o .

â– don, eadhon Isaac ar u-athair-ne; i

11 (Oir mu'ndorugadh na naoidheanan, '

:;L;us-mu'nd'riuu iad maith no olc, chum

guàu bitlieadh rùn Dhé a réir an taghaidh \

Mjasmhach, chan ann o oibribh, ach o'n ti j

u ghairmeas;)

1 2 A dubhradh rithe, Ni an neach a's

seiue seirbhis do'n ueach a's òige. |

13 A réir mar tha e sgTÃŒobhta, Ghràdh- j

aich mi lacob, ach dh'fhuathaich mi Esau. >

14 Ciod a their sinn ma ta à am bheil

eucoir maille ri Dia ? Nar leigeadh Dia.

15 Oir tha e ag ràdh ri Maois, Ni mi tròc- i

air air an neach air an dean mi tròcair, agus

gabhaidh mi truas de'u neach d'au gabh mi

truas. i

16 Uime sin chan ann o'u ti leis an àill,

no o'n ti a ruitheas,;ich o Dhia a ni tròc-

air.

17 Oir tha an sgriobtuir ag ràdh ri

Pharaon, Is ann chum na cràche so fhéin a

thog mi suas thu, chum gum foillsichinn

mo chumhachd annad, agus chmn gu'm

bitheadh m'ainm iomraideach air feadh na

talmhainn uile.

18 Uime sin ui e tròcair air an ti a'&

àill leis, agus an ti a's àill leis cruaidh-

ichidh e.

19 Their thu ma ta rium, Car son a tha e

ma seadh a' faghail croin ? oir cò a chuir an

aghaidh a thoile ?

20 Ni h-eadh, ach a dhuine, cò thusa a

tha 'tagradh an aghaidh Dhé ? An abair

an ui a chumadh ris an ti a chum e, Car son

arinu thu mi mar so à

21 Nach 'eil cumhachd aig a' chriadhadair

air a' chriadh, iouuus gu'n deanadh e de'n

aon mheall aon soitheach chum urraim,agu3

soitheach eile chum eas-urraim.

22 Ciod ma's e, air bhi do Dhia toileach

'fhearg a nochdadh, agus a chumhachd a

dheauamh aithuichte, gu'n d'fhuiliug e le

mòr fhad-fhulaugas soithicheau na feirge

air an ulluchadh chum sgrios:

23 Agus chum gu'n deanadh e aithnichte

saoibhreas a ghlòire air soithichibh na

tròcair, a dh'ulluich e roimh-làimh chum

glòire,

24 Eadhon sinne a ghairm e, chan e

mhàin de na h-Iudhaich, ach mar anceudna

de na Cinuich.

25 Mar tha e ag radh mar an ceudna ann

an Hosea, Goiridh mi mo phobull diubh-

san nach robh 'n am pobull domh; agus

hean ghrùdhach dh'ise, nach robh gràdh-

ach.

26 Agus tarlaidh, anns an ionad 's an

dubhradh riu, Cha sibh mo phobuU-sa;

au sin gu'n goirear Clann an Dé bheò

dhiubh.

27 Tha Esaias mar an ceudna ag éigheach

mu thirachioll Israeil, Ged tha àireamh

chloiun Israeil mar ghaiueamh na fairge, is

fuigheall a thearuar.

28 Oir cràochnaichidh e an obair, agus

gearraidh e goirid i 'an ceartas: do bhrìgh

gu'u deau an Tighearn obair ghoirid air an

talamh.

29 Agus mar a thubhairt Esaias roàmhe,

Mur fàgadh Tighearn nan sluagh sàol

againue, dheautadh sinu mar Shodom, agus

bhitheajuaid cosmhuil ri Gomorrah.

30 Ciod a their sinn ma seadh ? Gu'n

d'ràiuig na Ciuuich, nach robh a' leautuiun

fàreantachd, air fàreantachd, eadhon an

fhàreautachd a tha o chreidimh:

31 Ach cha do ràinig Israel, a bha 'àeau-

tuiun lagha na fàreantachd, air lagh na

fireantachd.

32 Car son ? A chioun nach ann o

chreidimh, ach mar gu'm b'ann o oibribh

an lagha a dhlarr iad i: oir thuislich iad

air a' chloich-thuislidh sin;

33 Mar tha e sgi'àobhta, Feuch, cuiream

auu an Sion clach-thuislidh, agus carraig

oilbheim: agus gachueach a chreideas auu-

sau, cha chuirear gu nàire e.

air ais dhan ROMANACH

Caibideil X

17 Uime sin, is ann o éisdeachd a tbig

1 Tha an snrioUmr a' nodidadh an m^ar- ^ ^^^i^f {^i' fS^s eisdeachd he fhocal i)hé

dhealachaidh a tha eadar flreantachd an ' ^^ ^'^'^ tha mi ag radh Jvach cual lad ?

lagha, agus a' chreidimh; "ll agus nach , Chuaia gu demilnn, chaulli am fuaini air

cuirear a h-aon de na h-Iudhaich, no de na \ feadh gach tìre a mach, agus am briathrau

gu iomallaibh an domhain.

19 Ach tha mi ag ràidh, Nach robh fios

Cinnich sin uiie a chreideas, fo amhluadh;

18 agus gu'n gabh na Cinnich ris an fhoccd,

agus gun creid iad. 19 Gha robh Israel

aineolach air na nithibh sin,

ABHRAITHREAN, is e dùrachd mo

chridhe, agus m' urnuigh ri Dia air

sou Israeil, gu'm bitheadh iad air an

tearnadh.

2 Oir tha mi 'deanamh fianuis doibh, gu

bheil eud aca thaobh Dhé, ach chan ann a

réir eòhiis.

3 Oir air dhoibh 'bhi aineolach air fàreant-

achd Dlié, agus ag iarraidh am fìreantachd

féin a chur air chois, cha do stràochd iad do

fhàreantachd Dhé.

4 Oir is e Criosd crìoch an higha, chum

fàreantachd do gach neach a chreideas.

5 Oir tha Maois a' cur 'an céill na tlreant-

achd a tha o'n higli, eadhon, An duine a ni

ua nithean sin, gu'm bi e beò leo.

6 ach mar so tha an f liu-eautaQhd a tha o

clireidimh ag ràidh, Na h-abair ann ad

cliridlie, Cò 'théid suas air néamh ? (sin r'a

ràdh, a thoirt Chriosd a nuas;)

7 No, Cò a theid sìos do'n doimhne 1 (sin

r'a ràdh, a thoirt Chriosd a rìs air ais o na

mairbh:)

8 Ach ciod a tha i ag ràdh ? Tha'm focal

am fagus duit, ann ad blieul, agus ann ad

chridhe: 's e sin focal a' clireidimh a tha

sinne a' searmonachadh,

9 Ma dh'aidicheas tu le d' bheul an taigh-

earn Iosa, agus nia clireideas tu ann ad

chridhe, gu'n dothogDia o na mairbh e,

gu'n saorar thu.

10 Oir is ann leis a' chridlie a chreidear

chum fàreantachd, agus leis a' bheul a

dh'aidichear clmm slàinte.

11 Oir tha an sgriobtuir ag ràdh, Ge b'e

neach a chreideas ann-san, cha uàraichear e.

12 Oir chan eil eadar-dhealachadh eadar

an t-Iudhach agus an Greugach: oir an

t-aon Tighearn a tha os ceann nan uile,tha

e saoibhir do na h-uile a ghairmeas air.

13 Oir ge b'e neach a ghairmeas air ainm

an Tighearna, tearnar e.

14 Ach cionnus a ghairmeas iad airsan

anns nach do chreid iad ? agus cionnus a

chreideas iad anns an ti air nach cual' iad

iomradh? agus cionnus a chluinneas iad

gun searmonaiche •

15 Agus cionnus a ni iad searmoin, mur

cuirear iad ? mar tha e sgrìobhta, Cia

sgiamhach cosan na muinntir sin a tha

'searmonachadh soisgeil na sìthe. a tha

'toirt sgeòil aoibhneich air nithibh maithe !

i6 Ach cha robh iad uile ùmhal do'n

t-soisgeul. Oir tha Esaias ag ràdh, A

Thighearna, cò a chreid ar n-aithris-ne ?

162

aig Israel ? Air tàis, tha Maois ag ràdh,

Cuiridh mi eud oii-bh le Cinneach nach

'eil 'n an Cinueach, agus le Cinneach neo-

thuigseach cuiridh mi fearg oirbh.

20 Ach tha Esaias ro dhàn, agus tha e

ag ràdh, Fhuaradh mi leo-sau nach d'iarr

mi; dlf fhoillsicheadh mi dhoibhsan nach

d'fhiosraich air mo shon.

21 Ach ri Israel tha e ag ràdh, Shàn mi

mach mo làmhan re an là gu h-iomlan ri

pobull eas-ùmhal agus a labhras a'm' agh-

aidh.

air ais dhan ROMANACH

Caibideil XI

1 Cha do thilg Dia Israel uile uaith. 7 Thagh-

adh cuul, ged 'c/iruaidhicJieadh a' chtad eile.

16 Tha dòdias mu'n cLth-philleadh. 18 Chan

fheudna Cinnich uaill-lhàir a dheanamh orra;

26 oir tha gealladh gu'n tearnar iad. 33 l'Ita

breitheanais Dàié do-rannsachaidh.

THA mi ag ràdh ma seadh, An do thilg

Dia a phobull uaith à Nar leigeadh

Dia. Oir is Israeleach mise i'éin mar an

ceudna, de shliochd Abrahaim, de thréibh

Bhcniamin.

2 Cha do thiIgDiauaith aphobuU a roimh-

aithnieh e. Nach 'eil fhios agaibh ciod e

a tha an sgriobtuir ag ràdh mu Elias à

cionnus a tha e a' deanamh eadar-ghuidhe

ri Dia an aghaidh Israeil, ag ràdh,

3 A Thighearna, mharbh iad dfiùiidhcan,

agus leag iad sìos d'altairean; agus dh' fhàg-

adh niise a'm' aonar, agus tha iad ag iarr-

aidh m'anama.

4 Ach ciod a tha freagradh Dhé ag ràdh

ris? Dh' fhàg mi dhcmh fhéin seachd màle

fear, nach do lùb an glàin do dhealhh

Bhaail.

5 Agus mar sin mar an ceudna tha 's an

àm so a làthair fuigheall a réir taghaidh a'

ghràis.

6 Agus ma's ann tre ghràs, chan ann o

oibribh ni's mò: no cha ghràs gràs ni's mò.

Ach ma's ann o oibribh, chan ann o ghràs

à sin suas: no chan obair à sin suas obair.

7 Ciod nia seadh ? an ni sin a tha Israel

ag iarraidh, cha do ràinig e air; ach ràinig

an taghadh air, agus chaidh a' chuid eile a

dhalladh:

8 Mar tha e sgrìobhta, Thug Dia dhoibh

spiorad na suaine, sàiilean chum nach faic-

eadh iad, agus cluasan chum nach cluinn-

eadh iad, gus an là an diugh.

9 Agus tha Daibhidh ag ràdh, Bitheadh

am bord mar ribe, agus mar inneal-glacaidh,

agus mar cheap-tuislidh, agus mar dhàol-

thuarasdail dholbh:

10 Bitheadh an sùilean air an dorchachadh,

chura nach faàc àad; agus crom-sa an druim sibhse 'bhi aineolach air an ràm-dìomhair

an còmhnuidh.

11 Tha mi ag: ràdh uime sin, An do thuis

so, (chum nach bitheadh sibh gààc 'n 'nr

barail fhéin,) gu'n do tharhidh doille ann an

hch iad ionnus gu'n tuiteadh iad ? Nar: cuid do Israel, gus an tig iomUxnachd

; leigeadh Dia: ach tre an tuiteam-san

: tha slàinte air tcachd. chum nan Cinn-

; each, chum iadsan a bhrosnuchadh gu

h-eud.

12 Ma's e an tuiteam-san saoibhreas an

domhain, agus an lughdachadh saoibhreas

nan Ciuneach; cia's mò na sin a hhitheas

an lànachd ?

13 Oir is ann ribhse tha mi a' labhairt, a

Chiuneacha; do bhrìgh gur nii abstol uan

Cinneach, tha mi 'toirt urraim do m'

dhreuchd:

14 Ma dh'fheudas mi air chor sam bith

mo chomh- fheòil a bhrosnuchadh gu h-eud,

agus gu'n tearuinn mi dream àraidh

dhiubh.

15 Oir ma's e an tilgeadh-san air falbh

réiteachadh an domhain; ciod e an ath-

gàiabhail, ach beatha o na marbhaibh ?

lU Oir ma tha an ceud-thoradh naomh,

tlia am meall naomh mar an ceudna: agus

ma tha an fhreumh naomh, tha na geugan

inar sààà mar an ceudna.

17 Agus ma tha cuid de na geugaibh air

am briseadh dlieth, agus gu bheil thusa, a

bha a'd' chrann-olaidh fiadhaich, air do

shuidheachadh 'n am measg, agus maille

riu a' faotainu comhpairt de fhréimh agus

de reamhrachd a' chroinn-olaidh;

1 S Na dean uaill an aghaidh nan geug:

ach ma ni thu uaill 'n an aghaidh, cha

tusa a dh'iomchaireas an fhreumh, ach an

fhreumh thusa.

19 Their thu uime sin, Bhriseadh dheth

ua geugan, chum gu'n suidhichteadh mise

'n an àite.

•20 Ro mhaith; air son am mi-chreidimh

bhriseadh iadsan dlieth, agus tha thusa a'

seasamh tre chreidimh. Na bi àrd-iunt-

inneach, ach fo eagal.

21 Oir mur do chaomhain Dia na geugan

nàdurra, hithcadh eagal ort nach caomh-

ain e thusa mar an ceudna.

22 Feuch uime sin maitheas agus geur-

cheartas Dhé: geur-clieartas d'an taobh-

san a thuit; ach do d' thaobh-sa, maitheas,

ma bhuanaicheas tu 'n a mhaitheas; agus

mur buauaich, gearrar dheth thusa mar an

ceudna.

23 Agus suidhichear iadsan mar an ceud-

na, mur buanaich iad 'n am mi-chreidimh:

oir tha Dia comasach air an suidheachadh

a ràs.

24 Oir ma ghearradh thusa as a' chrann-

olaidh a bha fiadliaich a thaobh nàduir,

agus gu'n do shuidhicheadh ann an deadh

chrann olaidh thu an aghaidh nàduir; cia

mòr a's mò na sin a shuidhichear na yeugan

nàdurra 'n an craun-olaidh fhéin ?

25 Oir cha b'àill leam, a bhràithrean,

1G3

Cinneach a steach.

26 Agus mar sin bithidh Israel uile air an

tearnadh: mar tha e sgrìobhta, Thig am

Fear-saoraidh o Shion, agus tionndaidhidh

e mi-dhiadhachd o lacob:

27 Oir is e so mo choimhcheangal riu,

'n uair a bheir mi air falbh am peacaidh-

ean.

28 Thaobh an t-soisgeil, is naimhdean iad

air bhur sousa: ach a thaobh an taghaidh,

tha iad gràdhaichte air son nan aithrieh-

ean.

29 Oir tha tàodhlacan agus gairm Dhe gun

aithreachas.

30 Oir mar a bha sibhse roimlie so eas-

ùmhal do Dhia, ach a nis a fhuair sibh

tròcair tre am mi-chreidimh-san:

31 Amhuil sin tha iadsan 's an àm so eas-

ùmhal, chum tre bhur tròcair-sa gu'ra faigh

iad tròcair mar an ceudna.

32 Oir dhruid Dia iad uile ann am mi-

chreidimh, chum tròcair a dheauamh air

na h-uile.

33 doimhne saoibhreis araon gliocais

agus eòlais Dhé ! Cia do-rannsachaidh a

bhreitheauais,agusdo-Iorgachaidh a shligh-

ean !

34 Oir cò aig an robh fiosinntinn an taigh-

earna, no cò a b' fhear-comhairle dha?

35 No cò 'thug dha air tàis, agus a làndàolar a ris dha e à

36 Oir is ann uaithe-sau, agus tràd-san,

agus air a shonsau a tha na h-uile nith-

eau: dhàsau gu robh glòir gu sàorruidh.

Amen.

air ais dhan ROMANACH

Caibideil XII

1 Is còir do tJiròcair Dhé siniie aomadài gu Dia

a t/ioileachadài: 3 càia chòir do dàiuine sam

hith meas tuilleadh is mai'ài 'hhi aige airfcin:

6 ach is còir do ffacJi aon Jeitheamh air an

dreuchd sin, a dh'eurbadh ris. 9 Tha gràdài,

agus mòran dhleasdanas eile air an iarraidh

uainn. 19 Tha dioghattas gu sonruiclde air

a thoirmeasg dliuinn.

AIR an adhbhar sin guidheam oirbh, a

bhràithre tre thròcairibh Dhé, bhui

cuirp a thoirt u am beo-àobairt, naomh,

thaituich do Dhia, àii ds e bhur seirbhis

reusonta.

2 Agus na bithibh air bhur cumadh ris

an t-saoghal so: ach bithibh air bhur

cruth-atharrachadh tre ath-nuadhachadh

bhur n-inntinn, chum gu'n dearbh sibh

ciod i toil mhaith, thaitneach, agus dhiong-

mhalta sin Dhé.

3 Oir tha mi ag ràdh, troimh a' ghràs a

thugadh dhomh-sa, ris gach neach _'n 'ur

measg, guu smuaineachadh uiàue fhéin ni's

àirde na 's còir

smuaineachadh

dha smuaineachadh; ach

'am measarrachd, a rcir

mar a roinu Dia ris gach neach tomhas a'

chrcidimh.

4 Oir mar tha mòran bhall againn ann an

aon chorp, agus nach e'n t-aon ghnàomh a

th'aig gach ball;

5 Amhuil sin ged tha sinne 'n ar mòran, ig

aon chorp ann an Criosd siim, agus Ì8 buill

sinn gach aon fa leth d'a chéile.

(j Uime sin air bhi do thàodhlaCaibideil againn,

eadar-dhealaichte a réir a' ghràis a thugadh

dhuinn, ma's fàidheadaireachd, deanam-

aid fàldheadaireachd a réir tomhais a'

chreidimh:

7 No ma's frithealadh, thugamaid aire

d'ar frithealadh; no an ti a theagaisgeas,

thufjadh e aire d'a theagasg;

8 No an ti a bheir earail, thxigadh e aire

d'a earaàl: an ti a roinneas an déirc, roinn-

eadh e i 'an treibhdhireas; an ti ariaghlas,

deanadh se e le dàirachd; an ti am tròcair,

deanadh se e gu suilbhir.

9 Bitheadh hàiur gràdh gun cheilg. Bitli-

eadh gràin agaibh de'n olc, dlutli-leanaibh

ris an ni a tha maith.

10 Bithibh teo-chridheach i*'a chéile le

gràdh bràthaireil, ann an urrara a' toirt

toisich gach aon d'a chéile:

U Gun bhi leasg ann an gnothuichibh:

dùrachdach 'n 'ur spiorad; a' deanamh

seirbhis do'n taighearu:

1 2 A' deanamh gairdeachais ann an dòchas:

foighidneach ann an trioblaid; maireauu-

ach aim an m-nuigh:

13 A' comh-roinn ri uireasbhuidh uan

naomh; a' gnàthachadh aoidheachd.

14 Beannaichibh an dream a tha 'dean-

amh geur leanmhuinn oirbh: beannaichibh,

agus na nàallaichibh.

15 Deanaibh gairdeachas maille riusan a

tha ri gairdeachas, agus caoidh maille riusan

a tha ri caoidh.

16 Bithibh a dh'aon rtm d'a chéile. Na

bitheadh bhur cion air nithibh àrda, ach

cuiribh sibh fhéin 'an comh-inbhe riu-san a

tha àosal. Na bithibh glic 'n 'ur barail

féin. 17 Na h-àoCaibideil olc air son uile.do dhuine

sam bith. Ulluichibh nithean ciatach 'am

fianuis nan uile dhaoine.

18 Ma dh' fheudas e bhi, mheud 's a tha

e'n comas duibh, bithibh 'an sìth ris na

h-uile dhaoinibh.

19 A chàirdean gràdhach, na deanaibh

dìoghaltas air bhur sou féiu, ach thugaibh

àite do'n fheirg: oir tha e sgrìobhta, Is

leam-sa dìoghaltas; àocaidh mi, tha an

Tighearn ag ràdh.

20 Uime sin ma bhitheas do nàmhaid

ocrach, thoir biadh dha; ma bhitheas e

tartmhor, thoir deocli dha: oir le so a

dheauamh càrnaidh tu éibhlean teine air a

cheauu.

21 Na toirear buaidh ort leis an olc, ach

thoir-sabuaidh air an olc leis a' rahaith.

air ais dhan ROMANACH

Caibideil XIII

1 Umhlachd, agus dleasdanais eile a's còir dhuinn a chur 'an gnìomh do uachdaranaibh, 8 'S e gràdh coimhlionadh an lagha. 11 Tha geòcaireachd, agus misg, agus oibre an dorchadais ro neo-chubhaidh do àm an t-soisgeil.

BITHEADH gach anam ùmhal do na h-àrd-chumhuchdaibh. Oir cha n'eil cumhachd ann ach o Dhia: agus na cumhachdan a tha ann, is ann le Dia a dh'orduicheadh iad.

2 Air an adhbhar sin ge b'e air bith a chuireas an aghaidh a' chumhachd, tha e 'cur an aghaidh orduigh Dhé: agus iadsan a chuireas 'n a aghaidh, gheibh iad breitheanas dhoibh fhéin.

3 Oir chan eil uachdarain 'n an adhbhar eagail do dheadh oibribh, ach do dhroch oibribh. Uime sin am miann leat a bhi gun eagal an uachdarain ort? dean am maith, agus gheibh thu cliu uaith.

4 Oir is esan seirbhiseach Dhé chum maith dhuit. Ach ma ni thu an t-olc, bitheadh eagal ort; oir chan ann gu dìomhain a tha e 'giùlan a' chlaidheimh: oir is e seirbhiseach Dhé e, 'n a dhìoghaltair feirge air an ti a ni olc.

5 Uime sin is éigin a bhi ùmhal, chan ann a mhàin air son feirge, ach mar an ceudna air son coguis.

6 Oir air an adhbhar so tha sibh mar an ceudna a' toirt cìse dhoibh: oir is iad seirbhisich Dhé iad, a' sìor-fheitheamh air an ni so fhéin.

7 Air an adhbhar sin thugaibh do na h-uile an dlighe fhéin: càin dhàsan d'an dlighenr càin, cìs dhàsan d'an dlighear cìs, eagal dhàsan d'an dlighear eagal, agus urram dhàsan d'an dlighear urram.

8 Na bitheadh fiachan sam bith aig aon neach oirbh, ach a mhàin a chéile a ghràdhachadh: oir an ti aig am bheil gràdh do neach eile, choimhlion e an lagh.

9 Oir an ni so, Na dean adhaltrannas, Na dean mortadh, Na goid, Na dean fianuis bhréige, Na sanntaich; agus ma tha àithne sam bith eile ann, tha i air a cur sìos gu h-aithghearr fo 'n fhocal so, Gràdhaich do choimhearsnach mar thu fhéin.

10 Cha dean gràdh lochd do choimhearsnach: air an adhbhar sin is e an gràdh coimhlionadh an lagha.

11 Agus so, air dhuibh fios na h-aimsir a bhi agaibh, gur mithich dhuinn a nis mosgladh chodal: oir tha ar slàinte nis ni's faigse na 'n uair a chreid sinn.

12 Tha cuid mhòr de'n oidhche air dol seachad, tha an là am fagus: uime sin cuireamaid dhinn oibre an dorchadais, agus cuireamaid umainn armachd an t-soluis.

13 Gluaiseamaid gu cubhaidh mar anns an là; chan ann 'an ruidhteireachd agus 'am misg, no 'an seomradaireachd agus 'am macnus, no 'an aisith agus 'am farmad.

14 Ach cuiribh umaibh an Tighearn Iosa Criosd, agus na deanaibh ulluchadh air son na feòla, chum a h-ana-miannan a choimhlionadh.

air ais dhan ROMANACH

Caibideil XIV

1 Chan fheud daoine tàir a dheanamh, no chéile a dhíteadh air son nithean coimh-dheas: 13 ach a bhi faicilleach gun oilbheum a thoirt seachad; 15 oir dhearbh an t-abstol, le iomadh reuson, gu bheil sin mi-cheaduichte.

GABHAIBH ris an neach a tha anmhunn 's a' chreidimh, ach chan ann chum deasboireachd amharusach.

2 Oir tha aon a' creidsinn gu'm leud e na h-uile nithean itheadh: ach tha esan a tha anmhunn ag itheadh luibliean.

3 Na deanadh esan a tha 'g itheadh, tàir airsan nach 'eil ag itheadh; agus na tugadh esan nach 'eil ag itheadh, breth air an ti a dh'itheas: oir ghabh Dia ris.

4 Cò thusa a tha 'toirt breth air seirbhiseach duine eile? d'a mhaighstir fhéin seasaidh, no tuitidh e: seadh, cumar suas e; oir is comasach Dia air a chumail 'n a sheasamh.

5 Tha meas aig ueach air là thar là: agus tha meas aig neach eile air gach là mar a chéile. Bitheadh làn-dearbhadh aig gach duine 'n a inntinn fhéin.

6 an ti aig am bheil suim do'n là, is ann do'n Tighearn a tha suim aige dha; agus an ti aig nach 'eil suim do'n là, is ann do'n Tighearu nach 'eil suim aige dha. An ti a tha 'g itheadh, isann do'n Tighearn a tha e 'g itheadh, oir tha e 'toirt buidheachais do Dhia; agus an ti nach 'eil ag itheadh, isann do'n Tighearn nach ith e, agus bheir e buidheachas do Dhia.

7 Uir chan eil a h-aon againn beò dha fhéin, agus chan eil a h-aon againn a' bàsachadh dha fhéin.

8 Oir ma's beò dhuinn, is ann do'n Tigearn a tha sinn beò: agus ma's bàs duinn, is ann do'n Tighearn a tha sinn a' bàsachadh: uime sin ma's beatha no bàs dhuinn, is leis an Tighearn sinn.

9 Oir is ann chum so a fhuair Criosd bàs, agus a dh'éirich e, agus a tha e beò a rìs, chum gu'm bitheadh e 'n a Thighearn air na beothaibh agus air na marbhaibh.

10 Ach c'ar son a tha thusa a' toirt breth air do bhràthair? no carson a tha thusa a' deauamh tarcuis air do blu'àthair ? oir seasaidh sinn gu léir 'am fianuis caithir-breitheanais Chriosd.

11 Oir tha e sgrìobhta, Mar is beò mise, tha an Tighearn ag ràdh, lùbaidh gach glùn dhomh-sa, agus aidichidh gach teangadh do Dhia.

12 Air an adhbhar sin bheir gach aon againn cunntas uime fhéin do Dhia.

13 Uime sin na tugamaid breth air a chéile ni's mò: ach gu ma fearr leibh a' bhreth so 'thoirt, gun aobhar-tuiteam no oilbheim a thoirt do bhràthair.

14 Oir tha fhios agam, agus is dearbh leam anns an Tighearn Iosa, nach 'eil ni sam bith neòghlan dheth fhéin: ach do'n ti a mheasas ni sam bith neòghlan, dhàsan tha e neòghlan.

15 Ach ma bhitheas doilgheas air do bhràthair air son bìdh, a nis chan eil thu a'gluasad a réir a' ghràidh. Na sgrios le d' bhiadh esan air son an d'fhuiliug Criosd bàs

16 Air an adhbhar sin na labhrar olc mu bhur maith.

17 Oir cha bhiadh agus deoch rìoghachd Dhé, ach fìreantachd. agus sìth, agus aoibhneas anns an Spiorad naomh.

18 Oir ge b'e 'ni seirbhis do Chriosd anns na nithibh so, tha e taitneach do Dhia, agus tha e dearbhta do dhaoinibh.

19 Uime sin leanamaid na nithean a bhitheas chum sìthe, agus na nithean a bhitheas chum togail suas a chéile.

20 Na sgrios obair Dhé air son bìdh. Gu deimhin tha na h-uile nithean glan; ach is olc do'n duine sin a dh'itheas le h-oil-bheum.

21 Is maith an ni gun fheòil itheadh, no fìon òl, no ni air bith a dheanamh leis am faigh do bhràthair tuisleadh no oilbheum, no leis an deanar lag e.

22 Am bheil creidimh agad Bitheadh e agad dhuit fhéin 'am fianuis Dhé: Is beannaichte an duine sin nach dàt e fhéin anns an ni sin a mheasas e ceaduichte.

23 Ach esan a ni eadar-dhealachadh tha e air a dhàteadh ma dh'itheas e, a chionu nach ann chreidimh a tha e'githeadh: oir gach ni nach 'eil o chreidimh, is peacadh e.

Tarcuis Breth inntinn sheasanh itheadh bàsachadh

air ais dhan ROMANACH

Caibideil XV

1 Is còir dhoibh-san a tha làidir giùlan leo-san a tha anmhunn. 2 Chan fheud sinn sinn fhéin a thoileachadh, 3 oir cha d'rinn Criosd sin, 7 ach gabhail r'a chéile, mar a rinn Criosd ruinn uile, 9 araon ris na h-Iudhaich agus ris na Cinnich. 15 Ghabh Pòl a leithsgeul fhéin.

UIME sin is còir dhuinne a tha làidir, giùlan le anmhuinneachd na muinntir sin a tha lag, agus gun sinn fhéin a thoileachadh.

2 Toilicheadh gach aon againn a choimhearsnach g'a mhaith chum a thogail suas.

3 Oir cha do thoilich eadhon Criosd e fhéin; ach a réir mar tha e sgrìobhta, Thuit toibheum na muinntir sin a thug toibheum dhuit ormsa.

4 Oir ge b' iad nithean air bith a sgrìobhadh roimh so, is ann chum ar teagaisg-ne a sgrìobhadh iad; chum tre fhoighidin agus comhfhurtachd nan sgriobtuir gu'm bitheadh dòchas againne.

5 A nis gu'n tugadh Dia nà foighidin agus na comhihurtachd dhuibh-se 'bhi dh'aon inntinn a tluiobh a chéile, a réir Iosa Criosd:

6 Chum gu'm feud sibh a dh'aon inntinn, agus le aon bheul glòir a thoirt do Dhia, eadhon Athair ar Tighearna Iosa Criosd.

7 Uime sin gabhaibh-sa r'a chéile, eadhon mar a ghabh Criosd ruinne, chum glòire Dhé.

8 A nis tha mi ag ràdh, Gu robh Iosa Criosd 'n a mhinistcir an timchioll-ghearraidh air son fìrinn Dhé, chum geallannan nan aithrichean a dhaingneachadh:

9 Agus chum gu'n tugadh na Cinnich glòir do Dhia air son a thròcair; a réir mar tha sgrìobhta, Air an adhbhar so aidichidh mi thu am measg nan Cinneach, agus seinnidh mi ceòl do d' ainm.

10 Agus a rìs tha e ag ràdh, Deanaibh gairdeachas, a Chinneacha, maille r'a phobull-san.

11 Agus a rìs, Molaibh an Tighearn, a Chinneacha uìle, agus thugaibh cliu dha, a shlòigh uile.

12 Agus a rìs tha Esaias ag ràdh, Bithidh freumh Iese ann, agus an ti a dh'éireas suas chum uachdaranachd a bhi aige air na Cinnich, annsan cuiridh na Cinnich an dòchas.

13 A nis gu'n lìonadh Dia an dòchais sibhse de'n uile aoibhneas agus shìth ann an creidsinn, chum gu'm bi sibh pailt ann an dòchas, tre chumhachd an Spioraid naoimh.

14 Agus tha cinnt agam-sa fhéin do 'ur taobh-sa, mo bhràithrean, gu'm blieil sibhse làn de mhaitheas, air bhur lìonadh leis an uile eòlas, agus comasach mar an ceudna air a chéile a chomhairleachadh.

15 Gidheadh, a bhràithre, sgrìobh mi do 'ur n-ionnsuidh leis an tuilleadh dànadais, 'an càileigin, mar gu'n cuirinn 'an cuimhne sibh, air son a' ghràis a thugadh dhomh-sa o Dhia,

16 Ionnus gu'm bithinn a'm' mhinisteir aig Iosa Criosd do na Cinnich, a'frithealadh soisgeil Dhé, chum gu'm bitheadh tabhartas nan Cinneach taitneach, air a naomhachadh leis an Spiorad naomh.

17 Uime sin tha adhbhar uaill agam tre Iosa Criosd, anns na nithibh sin a bhuineas do Dhia.

18 Oir cha bhi dànachd agam labhairt air a' bheag de na nithibh sin, nach d'oibrich Criosd leam, chum na Cinnich a dheanamh ùmhal ann am focal agus 'an gnàomh.

19 Le cumhachd chomharan agus mhìor-bhuilean, le cumhachd Spioraid Dhé; ionnus o Ierusalem agus mu'n cuairt gu Iliricum, gu'n do làn-shearmonaich mi soisgeul Chriosd.

20 Seadh, mar sin bha ro-dhéidh agam air an t-soisgeul a shearmonachadh, chan ann 's an ionad 's an robh Criosd air 'ainmeachadh, chum nach togainn air bunait neach eile:

21 Ach a réir mar tha e sgrìobhta, Chi iadsan ris nach do labhradh uime; agus tuigidh iadsan nach cuala.

22 Uime sin mar an ceudna chuireadh gu minic bacadh orm o theachd do 'ur n-ionnsuidh-sa.

23 Ach a nis do bhrìgh nach 'eil agam ionad ni's mò anns na crìochaibh so, agug gu bheil mòr-thogradh agam o cheann mòrain bhliadhnachan teachd do 'ur n-ionnsuidh-sa;

24 Ge b'e uair a thriallas mi do'n Spàinn, thig mi do 'ur n-ionnsuidh-sa: oir tha dùil agam sibhse fhaicinn 's an dol seachad, agus a bhi air mo thoirt air m' aghaidh leibhse chum an ionaid sin, ma bhitheas mi air tùs 'an càil-eigin air mo lìonadh le 'ur comhluadar-sa.

25 Ach a nis tha mi 'dol gu Ierusalem, a' fhrithealadh do na naoimh.

26 Oir bu toil leo-san ann am Macedonia, agus ann an Achaia, comh-roinn àraidh a dheanamh ris na naoimh bhochda 'tha ann an Ierusalem.

27 Bu toil leo gu deimhin, agus tha iad fo fhiachaibh dhoibh. Oir ma rinneadh na Cinnich 'n an luchd comhpairt d'an nithibh spioradail-san, is còir dhoibh ministrealachd a dheanamh dhoibh-san 's na nithibh a bhuineas do'n choluinn.

28 Uime sin air dhomh so a chrìochnachadh, agus an uair a sheulaicheas mi an toradh so dhoibh, gabhaidh mi 'ur rathad-sa do'n Spàinn.

29 Agus tha fhios agam, air dhomh teachd do 'ur n-ionnsuidh-sa, gu'n tig mi ann an lànachd beannachaidh soisgeil Chriosd.

30 A nis guidheam oirbh, a bhràithrean, air sgìth an Tighearna Iosa Criosd, agus air son gràidh an Spioraid, gu'n dean sibh gleachda maille rium-sa ann an urnuighibh air mo shon ri Dia;

31 Chum gu'n saorar mi uatha-san nach 'eil a' creidsinn ann an Iudea; agus chum gu'm bi mo sheirbhis air son Ierusaleim, taitneach do na naoimh:

32 Chum gu'n tigmi do 'ur n-ionnsuidh-sa le h-aoibhneas tre thoil Dhé,agus gu'm taigh mi suaimhneas maille ribh.

33 A nis gu robh Dia na sìthe maille ribh uile. Amen.

air ais dhan ROMANACH

Caibideil XVI

1 Thug Pòl ordugh do na bràithribh f'lilli^'chur air mòran; 17 agus chomhairlich e dhoibh aire a thoirt do'n mhuinntir a tha 'togail connsachaidh agus a' toirt oilbheim: 21 aqm an déigh iomadh beannadul chrlodinaich e le breith-buidheachais do Dhia.

THA mi ag earbadh ribh Phebe ar piuthar, a tha 'n a searbhanta do'n eaglais a tha ann an Cenchrea:

2 Chum gu'n gabh sibh rithe anns an Tighearn, mar is cubhaidh do naoimh, agusgu'n dean sibh còmhnadh rithe anns gach gnothuch anns am bi feum aice oirbh: oir rinn i fhéin còmhnadh ri mòran, agus rium-sa mar an ceudna.

3 Cuiribh fàilte air Priscila agus Acuila mo chomh-oibrichean ann an Iosa Criosd:

4 (Muinntir a leag sìos am muineal fhéin air son m'anama-sa: d'am blieil chan e mhàin mise, ach mar an ceudna eaglaisean nan Cinneach uile, a' toirt buidheachais.

5 Mar an ceudna cuiribh fàilte air an eaglais a tha'n an taigh-san. Cuiribh fàilte air Epenetus a's ionmhuinn leam-sa, neach a' se ceud thoradh Achaia do Chriosd.

6 Cuiribh f àilte air Muire, a rinn saothair mhòr air ar son-ne.

7 Cuiribh fàilte air Andronicus agus Iunia mo luchd-dàimh agus mo chomh-phrìosanaich, a tha cliuiteach am measg nan abstol, agus a bha ann an Criosd romham-sa.

8 Cuiribh fàilte air Amplias a's ionmhuinn leam-sa 's an Tighearn.

9 Cuiribh fàilte air Urbanus ar comh-oibriche ann an Criosd, agus air Stachis fear mo ghràidh-sa.

10 Cuiribh fàilte air Apelles a tha dearbhta ann an Criosd. Cuiribh fàilte orra-san a tha de theaghlach Aristobuluis.

11 Cuiribh fàilte air Herodion mo charaid. Cuiribh fàilte orra-san de theaghlach Narcisuis, a tha 's an Tighearn.

12 Cuiribh fàilte air Triphéna agus Triphòsa, mnathan a tlui 'saoithreachadh 's an Tighearn. Cuiribh fàilte air Persis a's ionmhuinn leam, bean a shaothraich gu mòr anns an Tighearn.

13 Cuiribh fàilte air Rufus a tha taghta 's an Tighearn, agus air a mhàthair agus mo mhàthair-sa.

14 Cuiribh fàilte air Asincritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes, agus air na bràithribh a tha maille riu.

15 Cuiribh fàilte air Philologus, agus Iulia, air Nereus, agus a phiuthar, agus Olimpas,agus na naoimh uile a tha maille riu.

16 Cuiribh fàilte air a chéile le pòig naoimh. Tha eaglaisean Chriosd a' cur fàilte oirbh.

17 A nis guidheam oirbh, a bhràithre, comharaichibh iadsan a tha 'togail roinnean agus a' toirt oilbheim, an aghaidh an teagaisg a dh'fhòghluim sibh; agus seachnaibh iad.

18 Oir chan eil an leithid so a' deanamh seirbhis do 'ur Tighearn Iosa Criosd, ach d'am broinn fhéin; agus tha iad lo briathraibh mìlse agus le miodal a' mealladh cridheachan na muinntir sin a tha neolochdach.

19 Oir tha bhur n-ùmhlachd-se air teachd chum nan uile dhaoine. Uime sin tha mise a' deanamh gairdeachais do 'ur taobh-se: gidheadh b'àill Icam sibhse 'bhi glic chum a' mhaith, ach aon- fhillte thaobh an uile.

20 Agus bruthaidh Dia na sìthe Sàtan fo 'ur cosaibh gu h-aithghearr. Gràs ar Tighearna Iosa Criosd gu robh maille ribh.Amen.

21 Tha Timoteus mo chomh-oibriche a' cur fàilte oirbh, agus Lucius agus Iason agus Sosipater, mo luchd-dàimhe.

22 Tha mise Tertius, a sgrìobh an litir so, a' cur fàilte oirbh 's an Tighearn.

23 Tha Gaius, a tha 'toirt aoidheachd dhomh-sa agus do'n eaglais uile, a' cur fàilte oirbh. Tha Erastus stiùbhard a' bhaile a' cur fàilte oirbh, agus Cuartus bràthair.

24 Gràs ar Tighearna Iosa Criosd gu robh maille ribh uile. Amen.

25 A nis dhàsan a tha comasach air sibhse a dhaingneachadh a réir mo shoisgeil-sa, agus searmonachaidh Iosa Criosd, (a réir foillseachaidh an rùin-dìomhair, a bha 'am folach thoiseach an domhain,

26 Ach a dh'fhoillsicheadh a nis, agus tre sgriobtuiribh nam fàidhean, a réir àithne an Dé bhith-bhuain, a tha air a dheanamh aithnichte do na h-uile chinnich chum ùmhlachd a' chreidimh.)

27 Do Dhia a tha mhàin glic, gu robh glòir tre Iosa Criosd gu sìorruidh. Amen.

Leabharean Bhioball” air ais

CEUD LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM NAN CORINTIANACH,

Caibideil I

1 An déigh fàilte agus breith-buidheachais, 12 dh'earalaich an t-abstol na Corintianaich, agus chronuich e iad air son an aimhréite. 18 Sgrìosaidh Dia, gliocas nan daoine eagnuidh le amaideachd searmon achaidh

POL a ghairmeadh gu 'bhi 'n a abstol do Iosa Criosd, tre thoil Dhé, agus Sostenes ar bràthair,

2 Chum eaglais Dhé, a tha ann an Corintus, chum an dream a tha air an naomhachadh ann an Iosa Criosd, air an gairm gu bhi 'n an naoimh, maille riusan uile a tha 'gairm air ainm ar Tighearna Iosa Criosd anns gach àit, an Tighearna-san, agus ar Tighearna-ne:

3 Gràs dhuibh-se, agus sìth o Dhia ar n-Athair, agus o 'n Tighearn Iosa Criosd.

4 Tha mi 'toirt buidheachais do m' Dhia a ghnàth do 'ur taobh-se, air son gràs Dhé a thugadh dhuibhse ann an Iosa Criosd;

5 Air son gu'n d'rinneadh saoibhir leis san sibh anns gach uile ni, anns gach ùrlabhradh, agus anns gach eòlas:

6 A réir mar a dhaingnicheadh fianuis Chriosd annaibh:

7 Ionnus nach 'eil sibh 'an déidh-làimh ann an tiodhlac sam bith; a' feitheamh ri foillseachadh ar Tighearna Iosa Criosd,

8 Neach mar an ceudna a dhaingnicheas sibh gus a'chrìoch, chum gu'm bi sihh neolochdach ann an là ar Tighearna Iosa Criosd.

9 Tha Dia fìrinneach, leis an do ghairmeadh sibh chum comh-chomuinn a mhic Iosa Criosd ar Tighearna.

10 A nis guidheam oirbh, a bhràithre, tre ainm ar Tighearna Iosa Criosd, gu'n labhair sibh uile an t-aon ni, agus nach bi roinnean 'n 'ur measg; ach gu'm bi sibh ceangailte r'a chéile gu diongmhalta ann an aon inntinn, agus ann an aon bharail.

11 Oir nochdadh dhomh-sa, a bhraithre, m'ur timchioll-se, leo-san a tha de theaghlach Chloe, gu bheil comhstri 'n 'ur measg.

12 A nis tha mi ag radh so, gu'n abair gach aon agaibh, Is le Pòl mise; agus is le Apollos mise; agus is le Cephas mise; agus is le Criosd mise.

13 Am bheil Criosd air a roinn? an e Pòl a cheusadh air bhur son? no an ann 'an ainm Phòil a bhaisteadh sibh?

14 Tha mi 'toirt buidheachais do Dhia, nach do bhaist mi aon agaibh, ach Crispus agus Gaius:

15 Air eagal gu'n abradh neach, gu'n do bhaist mi a'm' ainm fhéin.

16 Agus bhaist mi mar an ceudna teaghlach Stephanais: a thuilleadh air so, chan fhios domh an do bhaist mi aon neach eile.

17 Oir cha do chuir Criosd mi a bhaisteadh, ach a shearmonachadh an t-soisgeil; chan ann 'an gliocas focail, chum nach cuirteadh crann-ceusaidh Chriosd 'an neobhrigh.

18 Oir tha searmonachadh a' chroinn-cheusaidh 'n a amaideachd dhoibh-san a chaillear; ach dhuinne a shaorar, is e cumhachd Dhé e.

19 Oir tha e sgrìobhta. Sgriosaidh mi gliocas nan daoine glice, agus cuiridh mi air cùl tuigse nan daoine tuigseach.

20 C'àit am bheil an duine glic? c'àit am bheil an sgrìobhaiche? c'àit am bheil deasboir an t-saoghail so ? Nach do rinn Dia gliocas an t-saoghail so amaideach?

21 Oir an uair, ann an gliocas Dhé, nach b'aithne do'n t-saoghal, tre ghliocas, Dia, bu toil le Dia le amaideachd an t-searmonachaidh iadsan a thearnadh a tha 'creidsinn.

22 Oir tha na h-Iudhaich ag iarraidh comharaidh, agus tha na Greugaich a' sireadh gliocais:

23 Ach tha sinne a' searmonachadh Chriosd air a cheusadh, 'n a cheap-tuislidh do na h-Iudhaich, agus do na Greugaich, 'n a amaideachd.

24 Ach dhoibh-san a tha air an gairm, araon ludhaich agus Greugaich, Criosd cumhachd Dhe, agus gliocas Dhé:

25 Do bhrìgh gur glice amaideachd Dhé na daoine, agus gur treise anmhuinneachd Dhé na daoine.

26 Oir chi sibh fhéin bhur gairm, a bhràithre, nach iomadh iad a tha glic a thaobh na feòla, nach iomadh cumhachdach, nach iomadh uasal a tha air an gairm:

27 Ach ròghnuich Dia nithean amaideach an t-saoghail so, chum gu'n cuireadh e nàire air na daoinibh glice; agus ròghnuich Dia nithean anmhunn an t-saoghail, chum gu'n cuireadh e gu nàire na nithean cumhachdach;

28 Agus nithean an-uasal an t-saoghail, agus nithean tarcuiseach ròghnuich Dia, agus na nithean nach 'eil ann, chum gu'n cuireadh e na nithean a tha ann, 'an neobhrìgh:

29 Ionnus nach deanadh feòil sara bith uaill 'n a fhianuis.

30 Ach naithe-san tha sibhse ann an Iosa Criosd, neach a rinneadh dhuinne le Dia 'n a ghliocas, 'n a fhìreantachd, 'n a naomhachd, agus 'n a shaorsa:

31 Ionnus, a réir mar a tha e sgrìobhta, An ti a ni uaill, deanadh e uaill anns an Tighearn.

Caibideil II

1 Chuir Pòl an céill ged nach 'eil a shearmonachadh ann an oirdheirceas cainnte, 4 no ann an gliocas dhaoine; 5 gidhieadh gu bheil e a' co-sheasamh ann an cumhachd Dhé. agus a' toirt barrachd air gliocas an t-saoghail agus air cumhachd dhaoine.

AGUS an uair a thàinig mise do 'ur u-ionnsuidh-sa, a bhràithre, cha b'ann le oirdheirceas cainnte, no gliocais a thàinig mi, a' cur 'an céill duibh teisteis Dhé.

2 Oir chuir mi romham gun eòlas a ghabhail air ni sam bith 'n 'ur measg, ach air Iosa Criosd, agus esan air a cheusadh.

3 Agus bha mi 'n 'ur measg ann an anmhuinneachd, agus ann an eagal, agus 'am mòr-chrith.

4 Agus cha robh m'fhocal agus mo shearmonachadh ann am briathraibh mìlse gliocais dhaoine, ach ann an làn-dearbhadh an Spioraid, agus a' chumhachd:

5 Chum gu'm bitheadh bhur creidimh-sa chan ann 'an gliocas dhaoine, ach 'an cumhachd Dhé.

6 Ach gidheadh tha sinn a' labhairt gliocais am measgnan daoine iomlan: ach chan e gliocas an t-saoghail so, no uachdarauan an t-saoghail so, a théid 'an neo-bhrìgh:

7 Ach tha sinn a' labhairt gliocais Dhé ami gu rùn-dìombair, a' ghliecais sin a bha folaichte, a dh'orduich Dia roimh an t-saoghal chum ar glòir-ne:

8 An gliocas nach b'aithne do aon neach de uachdaranaibh an t-saoghail so: oir nam b'aithne dhoibh e, cha cheusadh iad Tighearn na glòire.

9 Ach a réir mar a tha e sgrìobhta, Chan fhaca sùil, agus cha d'thàinig ann an cridhe duine, na nithean a dh'ulluich Dia dhoibh-san aig am bheil gràdh dha.

10 Ach dh'fhoillsich Dia dhuinne iad le a Spiorad fhéin: oir tha an Spiorad a' rannsachadh nan uile nithean, eadhon, nithean doimhne Dhé.

11 Oir cò an duine d'an aithne nithean duine, ach do spiorad an duine a tha ann? mar sin chan eil fios aig neach sam bith air nithibh Dhé, ach aig Spiorad Dhé.

12 A nis fhuair sinne, chan e spiorad an t-saoghail, ach an Spiorad a tha o Dhia; chum gu'm bitheadh aithne againn air na nithibh sin a thugadh dhuinn gu saor o Dhia.

13 Nithean mar an ceudna a tha sinn a' labhairt, chan ann 'am briathraibh a theagaisgeas gliocas dhaoine, ach 'am briathraibh a theagaisgeas an Spiorad naomh; a' coimhmeas nithean spioradail ri nithibh spioradail.

14 Ach cha ghabh an duine nàdurra ri nithibh Spioraid Dhe: oir is amaideachd leis iad; agus chan eil e'n comas da eòlas a ghabhail orra, do bhrìgh gur ann air mhodh spioradaiI a thuigear iad.

15 Ach bheir an duine spioradail breth air na huile nithibh, gidheadh chan eil e fhéin fo bhreth duine sam bith.

16 Oir cò d'am b'aithne inntinn an Tighearna, agus a theagaisgeas e? ach tha inntinn Chriosd againne.

air ais dan Corintianach

Caibideil III

1 Tha bainne iomchuidh air son cloinne. 3

Tha strà agus aimhréile 'h an comharadh

cinnteach air inntinn fheòlmhoir. 7 Cha-n'eil

anns an ti a shuidhicheas, agus anns an ti a

dh'uisgicheas, ach neo-ni. 9 /5 cornh-oibridi-

ean minùteirean an t-soisgeil le Dio. 11 '.S"

e Criosd an t-aon bhunail. 16 Is iacl daoine

teampuill Dhé, 17 a"s còir a choimhead

naomli. 19 Is amaideadid aig Dia gliocas an

t-saojliail so.

AGUS, a bhràithre, chan fheudainu-sa

labhairt ribhse mar ri daoinihh spior-

adail, ach mar ri daoinihh feòlmhor, amhuil

ri naoidheanaibh ann an Criosd.

2 Bheathaich mi le bainne sibh, agus chan

anu le biadh: oir fathast cha b'un-ainn sibh

a ghahhail, agus a nis fhéin chan urrainn

sibh.

3 Oir tha sibh fathast feòlmhor: oir a

thaobh gu bheil farmad 'n 'ur measg, agus

169

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

strà, agus aimhréite, nach 'eil sibh feòlnihor,

agus ag imeachd mar dhaoine à

4 Oir an uair a tha neach ag ràdh, Is le

Pòl mise; agus ueach eile, /s le Apollos

mise: nach 'eil sibh feòlmhor à

5 Cò e ma seadh Pòl, agus cò e Apollos,

ach ministeirean tre'n do chreid sibh, eadhon

mar a thug an Tighearn do gach aon à

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

6 Shuidhich mise, dh'uisgich Apollos: ach

's e Dia a thug am fàs.

chuala cluas, agus cha

7 Uime sin ma seadh, chan eil anns an ti

a shuidhicheas no annsan ti a dh'uisgich-

eas, bràgh sam bith; ach ann an Dia a tha

'toirt an fhàis.

8 An ti a shuidhicheas, agus an ti a

dh'uisgicheas, is aon iad: agus gheibh gach

aon a dhuais féiu, a réir a shaothair féiu.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

9 Oir is comh-Iuchd-oibre do Dhia sinne:

is sibhse treabhachas Dhé, is sihh aitreabh

Dhé.

10 A réir gràis Dhé a thugadh dhomh-sa,

mar fhear-togail aitreabh glic leag mi am

bunait, agus tha ueach eile a' togail air,

ach thugadh gach neach an aire cionuus a

thogas e air.

11 Oir bunait eile chan urrainn duine sani

bith a leagadh, ach am hunait a leagadh

cheana, eadhon Iosa Criosd.

12 A nis ma thogas neach air a' bhunait

so, òr, airgiod, clachau luachmhor, fiodh,

feur, couulach;

13 iXithear obair gach aoiu duine follais-

each: oir nochdaidh an là i, do bhrìgh gu'm

foillsichear i le teine; agus dearbhaidh an

teiue obair gach aoiu, cioda'sg-ué dhith.

14 iMa dh'fhauas obair ueach sam bith a

thog e air, gheibh e duais.

15 i;^Ia loisgear obair neach sam bith,fuilg-

idh e call: ach saoi-ar e fhéin; gidheadh mar

tre theiue.

16 iXach 'eil fhios agaibh gur sibh team-

puU Dhé, agus gu bheil Spiorad Dhé, 'n a

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

chòmhnuidh annaibh à

17 Ma thruailleas neach air bith teampull

Dhé, sgi-iosaidh Dia an ti sin: oirthateam-

puU Dhé naomh, agus is sibhse e.

18 Xa mealladh ueach air bith e fhéin: ma

shaoileas neach air bith 'n 'ur measg eféin

a bhi glic 's an t-saoghal so, bitheadh e 'n a

amadau, chum gu'm bi e glic.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

19 Oir is amaideachd le Dia gliocas an

t-saoghail so: oir tha e sgiiobhta, Glacaidh

e na daoine glice 'n an innleachdaibh féiu.

20 Agus a ràs, Is aithue do'n taigheara

smuainteau nan daoine glice, gur dàomhaiu

iad.

21 Uime sin nadeauadh neach air bith uaill

à daoinibh. oir is leibhse na h-uile nithean:

22 Ma 's e Pòl, no Apollos, no Cephas, no

au saoghal, no beatha, no bàs, no nitheau a

tha làthair, no uithean a tha ri teachd; is

leibhse iad uile;

23 Agus is le Criosd sibhse; agus is le Dia

Criosd.

air ais dan Corintianach

Caibideil IV

1 Ciod e am meas a bhuineadh do dhaoinibh

'bhi aca air ministeiribh. 7 Cha-ài'eil againn

ni airbithach na fhuair sinn. 9 Na h-ab-

stoil 'n am ball-amhairc dd'n t-saoghal, do

ainglibh, agus do dhaoinihh, 13 viar shal agu.s

anabas an t-saoghail; 15 gidheadh is iad ar

n-aitàirichean ann an Criosd, 10 agus bu diùir

dhuinn an leanluinn.

BITHEADH a sliamhuil so de mheas

aig duine oinme, mar mhiuisteiribh

Chriosd, agus mar stiàibhardaibh rùna-

dìomhair Lhé.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

2 Os bàrr iarrar ann an stiùbhardaibh, gu

faighear neach dàleas.

3 Ach agam-sa is ro blieag an ni gu'n tug-

tadh breth orm leibhse, no le breitheanas

duine: seadh, chan eil mi 'toirt breth orm

féin.

4 Oir chan fhios donih ni san; bith do m'

thaobh fhéin; gidheadh chan eil mi lesoair

m'fhàreanachadh: ach is e an Tighearn an

ti a bheir breth orm.

5 Uime sin na tugaibh breth air ni sam

bith roimh an àm, gus an tig an Tighearn,

neach faraon a bheir gu soilleireachd nith-

ean folaichte andorchadais,agus a dh'fhoill-

sicheas comliairlean nan cridheachan: agus

an sin gheibh gach neach cliu o Dhia.

6 Agus, a bhràithre, ghabh mi na nithean

80 a m' ionnsuidh fhéin, agus a dh'ioniisuidh

Apollois ann an samhladh, air bhur son-

chum gu'm fòglduniadh sibh nainne, gun

bhai-ail a bhiagaibh airdaoinibh osccann

ua bheil sgràol^hta, chum nach bitlieadh a

h-aon agafbh air a shcideadh suas air son

aoin duine an aghaidh duine eile.

7 Oir cò a tha 'deanamh eadar-dhealach-

aidh ortsa o ncach eile? Agus ciod e 'tha

agad nach d'fhuair thu ? a nis ma fhuair

tliu e, c'ar son a tha thu 'deanamh uaill

mar nach faigheadh tu e ?

8 A nis tha sibh sàthach, a nis rinneadh

saoibhir sibh, ràogliaich sibh as ar n-eug-l X neò-ghloine'n'urmeasg, agusa leithid

mhais-ne: Agus bu mhiann leam gu'm bu sin de neògljloine, nach 'eil uircad as air

ràglirean sibh, chum gu'm bitlieadhmaid-ne| ainmeachadliam measgnan Cinneach,gu'm

'n ar ràghribh maille ribh. l bitlieadh aig neach bean 'athar.

9 Oir is i mo bharail gu'n do chuir Dia 2 Agus tha sibh air bluir séideadh suas,

sinne na h-abstoil a mach mu dheireatlh, agus cha d'rinn sibh bròn mar bu chòir,

mar dhream a tha air an orduchadh chiun chum gu'n tugtadh air falbh uaibh am fear

bàis. Oir riuneadh sinn 'n ar ball-amhairc a rinn an gnàomh so.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

13 Air faghail toibheim dhuinn, tha sinn

a' guidhe: rinneadh sinn mar shalacharan

t-saoghail, mar anabas nan uile nithean gus

an là'n diugh:

14 Cha-n'eil mi a' sgrìobhadh nan nithean

so a chum nàire a chur oirbh, ach mar mo

chloinn ghràdhaich tha mi '</ '«r conihairl-

eachadh.

15 Oir ged bhitheadh deich màle luchd

teagaisg agaibh ann an Criosd, gidheadh

cha-àieil agaibh mòran aithrichean: oir ann

an Iosa Criosd, ghiu mise sibh troimh an

t-soisgeul.

16 Uime sin guidheam oirbh, bithibh 'n 'ur

Uichd-leaumhuinn ormsa.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

17 Chum na cràche so chuir mi Timoteus

do 'ur n-ionnsuidh, neach a tha 'n a mhac

gi-àdhach dhomh, agus dàleas 's an taigh-

earn, neach a chuireas 'an cuimhne dhuibb

mo shlighean-sa a tha ann an Criosd, a réir

mar a tha mi 'teagasg aniis gach àit 's gach

eaglais.

] 8 A nis tha cuid air an soideadh suas

mar nach tiginn do 'ur n-ionnsuidh.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

19 Gidheadh thig mi do 'ur n-ionnsuidh

gii h-aitlàghearr, ma's toil leis an Tighearn,

agus bithidh fios agam, chan ann air cainnt

na muinntir a tha air an séideadh suas, ach

air an cumhachd.

20 Oir chan ann 'am focal a tlta ràogh-

achd Dhé, ach ann an cumhachd.

21 Ciod a's àill leibh ? An tig mi do 'ur

n-ionnsuidh le slait, no ann an gràdh, agus

ann an spiorad na macantachd ?

air ais dan Corintianach

Caibideil V

1 Tha an duine neòghlan ni's mò 'n a cliùis-nàire

dhoibh, na '?i a adhbhar gairdeadiais. 7 h

cùir an t-seann gheur-thaois a gàdanadh a

mach. 10 Is còir ^jeacaich ghràineil a

sheachàiadh.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

\ rpH A e air aithris gu coitchionn gu bheil

do'n t-saoghal, agus do ainglibh, agus do

dhaoinibh.

10 Is amadain sinne air son Chriosd, ach

tha sibhse glic ann an Criosd: tha sinne

lag, ach tha sibhse làiidir: tha sibhse ann

an urram, ach sinne ann an eas-urram.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

3 Oir gu deimhin air dhomli-sa 'bhi uaibh

ann an corp, ach a làthair agaibh ann an

spiorad, thug mi breth cheana, mar gu'm

bithiuu a làthair, air an neach a rinn so

mar so;

4 Ann an ainni ar Tighearna Iosa Criosd,

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

11 Gus an uair so fhéin, tha sinn araon . air dhuibhse, agus do m' spiorad-sa 'bhi

ocrach, agus àotmhor, agus lomnochd, agus cruinn 'an ceann a chéile, maille ri cumh-

air ar bualadh le dornaibh, agus guu aon achd ar Tighearna Iosa Criosd,

àite-còmhuuidh seasmhach againn;

5 A shamhuil so de dhuine athoirtthairis

12 Agus ri saothair, ag oibreachadh le ar do Shàtan chum sgrios nafeòla,chum gum

làmhan fhéin: Air fulang anacainnt dhuinn, bi an spiorad air a shaoradh ann an là an

tha sinn a' beannachadh: 'n uair a gheur- 1 Tighearna Iosa.

leauar sinn tha sinn 'g a ghiulan:

Chn-neil bhur n-uaill maith; nach 'eil

fhios agaibh gu'n goirtich beagan taois

ghoirt am meall uile à

7 Glanaibh a mach uime sin ant-seaun taois

ghoirt, chum gu'm bi sibh 'n 'ur raeall

nuadh, mar a tha sibh neo-ghoirtichte. Oir

tha eadhon Criosd ar n-nan càisge air àob-

radh air ar son.

8 Uime sin cumamaid a' chuirm, na b'aun

le seann thaois glioirt, no le taois ghoirt a'

mhà-ruin agus an uile. ach le aran neo-

ghoirtichte an treibhdhireis agus na firiun.

9 sgrìobh mi do 'ur n-iounsuidh ann an

litir, gun chomhluadar a bhi agaibh ri luclul

neòghloine.

10 Gidheadh chan ann gu h-uileri luchd-

neòghloine an t .tajghail so, no ri luchd-

sanut', no luchd-foireigne, no luchd àodhol-

aoraidh; oir an sin b'éigin duibh dol a mach

as an t-saoghal.

11 Ach a nis sgrìobh mi do 'ur n-ionn-

suidh, gun chomhluadar a ghléidheadh, ma

tha neach air bith ris an abrar bràthair 'n a

fhear-neòghloine, no sanntach, no 'n a fhear

àodhol-aoraidh, no 'n a fhear-anacainnt, no

'n a mhisgeir, no "n a fhear-foireigne, maille

r'a leithid so de dhuinegun uiread as biadh

ithcadh.

12 Oir ciod e mo ghnothuch-sa breth a

thoirt orra-sau a tha muigh? nach 'eil sibhse

a' toirt breth air an dream a tha stigh à

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

13 Ach tha Dia a' toirtbreth orra-san a tha

an leth muigh. Uime sin cuiribh air falbh

an droch dhuine sin as blmr meadhon féiu.

air ais dan Corintianach

Caibideil VI

1 Chan fheud na Corintianaich dragh a chur

air am hràithrihh le'n agairt dium lagha, 6 gu

h-àraidh an làthair nan ana-creideach. 9

C/ia sealbhaich na neo-fhàreanaich ràoghadid

Dhé. 15 'S iad ar ruirp huill Chriosd, 19

agus teampuill an Spioraid, naoinih: 16

Ùime sin chan fheudar an truailleadh.

AM bheil a chridhe aig aon neach agaibh,

aig am bheil cùis an aghaidh duine

eiIe,dolfobhreitheanasnandaoineeucorach,

agus chan ann fo bhreàtheanas uan naomh ]

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

2 Xach 'eil fhios agaibh gu'n toir na naoimh

breth air an t-saoghal \ agus ma bheirear

breth air an t-saoghal leibhse. an e nach fiu

sibh a bhi 'n 'ur breitheamhuaibh air na cùis-

ibh a's lugha à

3 Xach 'eil fhios agaibh gu'n toir sinne

breth air ainglibh? cia mò na sin air nithibh

a bhuineas do'n bheatha so à

4 Uime sin ma tha breitheanais agaibh mu

thimchioll nan nithean sin a bhuineas do'n

bheatha so, cuiribh 'n ti suidhe chum

breitheanaisa.n dream a's ugha meas anns

an eaglais.

5 Chum bhur nàire tha mi a' labhairt. An

ann mar sin nach 'eil aon duine glic 'n 'ur

measg à nach 'eil fiu a h-aon a's urrainu

breth a thoirt eadar a bhràithrean ?

6 Ach tha bràtliair a' dol gu lagh le bràtb-

air, agus so an làthair nan ana-creideach.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

7 A nis uime sin tha gu cinnteaoh lochd

171

ACH, YI, VII.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

'n 'ur measg, do bhrìgh gu bheil sibh a' dol

gu lagh r'a chéile: c'ar son nach feaT leibh

eucoir fhulang ? c'ar son nach fearr leibh

calldach a ghabhail ?

j 8 Gidheadh tha sibh a' deanamh eucoir

agus dàubhail, agus sin air hhiir bràithribh?

I 9 Nach 'eil fhios agaibh nach sealbhaich

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

luchd deanamh na h-eucorach ràoghachd

j Dhé ? Na meallar sibh: cha sealbhaich

j Iuchd-stràopachais,no luchd àodhol-aoraidh,

no luchd-adhaltranuais, no luchd-macuuis,

no na daoine a tha ciontach de neòghloine

mhi-nàdurra,

I 10 X"o gaduichean, no daoine sanntach,no

I misgeirean, no luchd-anacainnt, no luchd-

fuireigue, ràoghachd Dhé.

I 1 1 Agus mar so bha cuid dibhse: ach tha

, sibh air bhur u-ionulad, ach tha sibh air

j bhur naomhachadh; ach tha sibh air bhur

j f àreanachadh ann an ainm an Tighearna

I Iosa, agus tre Spiorad ar Dé-ne.

I 12 Tha na h-uile ui ceaduichte dhomb-sa,

I ach chan eil na h-uile ni iomchuidh; tha

I na h-ui!e ni ceaduichte dhomh, ach cha

chuirear mi fo clnmihachd ni sam bith.

13 Tha ara biadh air son na bronn, agus

a' bhrài air son a' bhàdh: ach sgriosaidh Dia

maraon so agi;s sud. A nis chan ann air son

neòghloineathaan corp,ach air son an taigh-

earna: agus an Tighearn air son a' chuirp.

14 Agus thog Dia maraou an Tighearn

suas, agus togaidh e sinne suas tre a chumh-

j achd fhéin mar an ceudna.

15 Xach 'eil fhios agaibh, gur iad bhur

|cuirp builIChriosd? uime sin an gabh mise

j buill Chriosd, agus an deau mi buill stràop-

[ aich dhiubh ? Xar leigeadh Dia.

I 16 an e nach 'eil fios agaibh, an ti sin a

i tha ceangailte ri stràopaich, gur aon chorp

rithe e? Oir (tha e ag ràdh,) bithidh dithis

'u an aon fheòil.

17 Ach an ti a tha ceangailte ris an taigh-

earu, is aon Spiorad ris e.

18 Teichibh o stràopachas. Tha gach aon

i pheacadh a ni duine an leth muigh de'u

chorp: ach an ti a ni stràopachas, tha e

, 'peacachadh an aghaidh a chuirp féiu.

19 An e nach 'eil fhios agaibh gur e bhur

[ corp teampuU an Spioraid naoimh a tha

aunaibh, a tha agaibh o Dhia, agus cha leibh

fein sibh ?

! 20 Oir cheannaicheadhleluachsibh: uime

sin thugaibh glòir do Dhia le bhur cori>,

agus le bhur spiorad, a's le Dia.

air ais dan Corintianach

Caibideil VII.

1 J/w phòsadh. 10 C/ia chòir do bhanàiaibh-

pòsaidh a bhi air am fuasgladh air bheag

aobhair. 18 Is còir do gach duine 'hhitoilichte

le a ghairm. 25 Car son is còir òiglieadid a

ròghnachadh: 35 àia reusoin air son am hu

chòir pòsadh, no gun jàhòsadh.

ANIS a thaobh nan nithean mu'n do

sgiiobh sibh a m' ionnsuidh: Is maith

do fhear gun bheantuinn ri ranaoi.

2 Gidheadh. chum stràopachas a sheach-

nadh, bitheadh a bheau féia aig gach fear,

agus aig gach mnaoi a fear fhéin.

3 Thugadh am fear an deadh-ghean dligh-

each do'n mhuaoi; agus a' bheau mar an

ceudna do'n fhear.

4 Clia-n'eil comas a cuirp fhéin aig a'

mhuaoi, ach aig an fhear: agus mar an

ceudna chan eil comas a chuirp fhéin aig an

fhear, ach aig a' mhuaoi.

5 Na cumaibh bhur dlighe o 'chéile, ach le

toil a chéile ré tamuill, chum sibh fhéin a

thoirt do thrasgadh agus do urnuigh; agus

thigibh cuideachd a ràs, chum nach buair

iSàtan sibh air son bhur ueo-glieamnuidh-

t'achd.

6 Ach tha mi a' labhairt so mar ni cead-

uichtc, 'igus chan ann mar àithne.

7 Oir bu mhianu leani gu'm bitheadh na

h-uile dhaoine mar mi fhéin: gidheadh thaa

thiodhlac fhéin aig gach duine o Dhia,aig aon

ueach mar so, agus aig ueach eile mar sud.

S Uime sin tha mi ag ràdh ris an dream

uach 'eil pòsda, agus ris na bautrachaibh, Is

maith dhoibh ma dh' fhauas iad eadhon mar

a tha mise.

9 Gidheadh mur urraiuu iad iad fhéin a

ghleidheadh geamniiidh, pòsadh iad: oir

is fearr pòsadh na losgadh.

10 Agus dhoibh-sau a tha pòsda tha mi

ag àuthueadh, gidheadh cha mhise, ach an

Tighearn, guu a' bhean a dhealachadh r'a

fear:

11 Ach ma dhealaicheas 1, fanadh i gun

phòsadh, no bitheadh i réidh r'a fear: agus

ua cuireadh am fear uaith a bheau.

12 Ach ris a' chuid eile tha mise agràdh,

clia-n e an Tigliearu, Ma bhitheas aig

bràtliair sam bith beau aua-creidmheach,

agus gu bheil i toileach còmhnuidh a ghabh-

ail maille ris, na cuireadh e uaith i.

13 Agus a' bhean aig am bheil fear ana-

creidmheach, agus gu bheil esan toileach

còmhnuidh a ghabhail maille rithe, na cuir-

eadh i uaipe e.

14 Oir tha am fear ana-creidmheach air a

uaomhachadh leis a' mhnaoi, agus tha a'

bhcau aua-creidmheach air a naomhachadh

leis an fhear- no bhitheadh bhur clann

neòghlan; ach a nis tha iad uaomha.

15 ach ma dh'fhalbhas am fear ana-

creidmlieach, falbliadh e. Cha-n'eil bràth-

air no piutliar fo dhaorsa 'n an leithidibh

siu a chàsaibh: ach ghairm Dia sinne chum

slthe.

16 Oir ciod am fios a tha agad-sa, O

bhcau, nach saor thu d'fhear à no ciod am

fios a tha agad-sa, O fhir, nach saor thu

do bheau ]

17 Ach a réir mar a roiuu Dia ris gach

duine, mar a ghairni an Tighearn gach aon,

mar sin gluaiseadh e: agus mar sin tha

mise 'g orduchadh anns na h-eaglaisibh

uilc.

172

18 An do ghairmeadh neach sam bith agug

e timchioll-ghearrta à na deanar e neo-

thimchioU-ghearrta: an do ghairmeadh

neach sam bith guu e 'bhi timchioll-ghearr-

ta ? na timchioll-ghearrar e.

I 1 9 Cha-u'eil éifeachd 's an timchioll-ghearr-

adh, agus chan eil éifeachd's an neo-thim-

chioU-ghearradh, ach ann an coimhead

àitheantan Dhé.

j 20 Fauadh gach aon anns a' ghairm anns

au do ghairmeadh e.

! 21 An do ghairmeadh thu a'd' sheirbhis-

each à na bitheadh suim agad dhetli; ach

ma dh' fheudas tu 'bhi saor, gu ma h-e sin

! do roghainn.

22 Oir an ti a ghairmeadh 's an Tighearn

I 'n a sheirbhiseach, is duine saor an taigh-

earn' e: mar an ceudna an ti a ghairmeadh

agus e saor, is e seirbhiseach Chriosd e.

23 Cheanuaicheadh air luach sibh; na

bithibh 'n 'ur seirbhisich do dhaoinibh.

j 24 A bhràithre, 's an staid annsan do

ghairmeadh gach neach, an sin fauadh e

I maille ri Dia.

25 A nis thaobh òighean, chan eil àithne

agam o'n Tighearn: gidheadh tha mi toirt

I breth, mar neach a fhuair tròcair o'n taigh-

; earn gu bhi dàleas.

I 26 Tha mi a' meas uime sin gu bheil so

j maith air son na teanntachd a tha Ihtliair,

tha tni ag ràdh, gu bheil e maith do dhuiue

'bhi mar sin.

27 Am bheil thu ceangailte ri mnaoi ? na

iarr fuasgladh. Am bheil thu fuasgailte o

mhnaoi ? na iarr bean.

1 28 Ach ma phòsas tu, cha do pheacaich

thu; agus ma phòsas òigh, cha do pheac-

aich i: gidheadh, bithidh aig an leithidibh

so trioblaid 's an fheòil; ach tha mi 'g 'ur

caomhnadh.

29 Ach tha mi ag ràdh so, a bhràithre,

gu bheil an aimsir goirid 's na bheil ri

teachd: ionuus araon gu'm bi iadsau aig

i am bheil muathan, mar nach bitheadh

mnathau aca;

I 30 Agus iadsau a tha ri caoidh, mar nach

bitheadh iad ri oaoidh; agus iadsan a tha

I ri gairdeachas, mar mhuinutir nach 'eil ri

gairdeachas; agus iadsau a tha ri ceann-

achd, mar dhaoine nach 'eil a' sealbhach-

' adh:

I 31 Agus iadsan a tha 'gnàthachadh an

t-saoghail so, mar dhream nach 'eil 'g a

mhi-ghnàthachadh; oir théid cumadh an

t-saoghail so seachad.

32 Ach b'àill leam sibhse 'bhi gun ro-

chàiram. An ti nach 'eil pòsda, bithidh

cùram nan nithean sin a bhuineas do'n

Tighearn air, cionuus a thoilicheas e an

. Tighearn:

' 33 Ach an ti a tha pòsda, bithidh cùram

nithean an t-saoghail air, cionnus a dh'-

fheudas e a bheau a thoileachadh.

[ 34 Tha mar an ceudna eadar-dhealach-

1 COKINTIANACH, TIII, IX.

adh eadar bean agus òigh: tha cùvam oirre- l"sa Criosd, tre am bheil na h-uile nithean,

sa nach 'eil pòsda nm nithibh an Tighearna, agus sinne tràd-san.

chum gu'iu bi i naomh, maraon 'n a corp 7 Uicincadh ch\x-neU an t-eòlas soannsna

agus 'n a spiorad; ach bithidh càiram air h-uile dhaoinibh: oir tha cuid le coguis

a" mhnaoi a tha pòsda mu nithibh an thuobh an àodhoil gus an àm so, ag itheadh

t-saoghail, cionuus a dh' fheudas i toil a fàr «' hlùdh mar ni a dh'àobradh do àodhol;

a dheauamh.

agus air d'an coguis a bhi anmhuuu, tha i

;i'5 Agus so tha mi a' labhairt chum bhur; air a salachadh.

tairbhe fhéin; chan ann chum gu' n cuirinn I 8 Ach cha mhol biadh sinn do Dhia: oir

ribc oirbh, ach a chum an ni sin a tha ciat- j ma dh'itheas siuu, cha'n fheairrd sinn e;

ach, agus gu'm feitlieadh sibh air an taigh- ni mò mur ith sinu, is misd sinn e.

earn gun bhuaireadh.

9 ach thugaibh an aire nach bi an comas

36 Ach ma shaoileas duine sam bith gu J so a tha agaibh air aon dòigh 'n a adhbhar

bheil e 'g a ghiùlan fhéin gu mi-chiatach oilbheim do'n dream a tha lag.

thaobh a mhaighdiuu, ma chaidh blàth a! 10 Oir ma chi neach thusa aig am bheil

h-aimsir thairis, agus gur còir a dheanamh eòlas a' suidhe chum bìdh ann an teamjmll

mar sin, deanadh e na's àill leis, cha-u'eil , àodhoil, nach ueartaicliear coguis an ti sin

e a' peacachadh: pòsadh iad.

37 Gidheadh, an ti sin a tha suidhichte

gu daingeau 'n a chridhe, agus gun éigin

sam bith air, ach aig am bheil cumhachd

air a thoil fhéin, agus a chuir roimhe 'n a

chridhe a mhaighdeau a choimhead, tha e |

a" deanamh gu maith. j

a tha Lag chum na nithean sin a dh'àobradh

do àodholaibh itheadh:

11 Agustre d'eòlas-sa an téid dobhràthair

Lag 'ani mugha, air son an d'fhuair Criosd

bàs?

12 Ach le peacachadh dhuibh raar sin an

aghaidh nam bràithrean, agus le an coguis

3S Uime sin ma seadh, tha an ti a bheir j aurahunn a lotadh, tha sibh a' peacachadh

seachad ann am pòsadh i, a' dcauamh gu an aghaidh Chriosd

maith; ach tha an ti nach toir ann am

pòsadh i, a' deanamh ni's fearr.

39 tha a' bhean ceaugailte leis an lagh

ré na h-àiiue 's am beò d'a fear: ach ma

gheibh a' fear bàs, tha i saor gu pòsadh ri

aon neach a's toil leatha; a mhàin annsan

Tighearn.

40 Ach tha i ni's sona, ma dh' fhanas i mar

sin, a réir mo bhreth-sa: agus is i mo

bharail-sa gu bheil Spiorad Dhé agam.

Caibideil VIII.

1 /5 còir fantuinn o hhiadhaibh a cVClòbradh do

àodholaibh. 8 Chan fheud sinn ar saorsa

Chriosduidh a mhi-ghnàthadiadh, chum oil-

bheim cVarhràithriàjh; 11 achis còir dhuinn

ar n-eòlas a cJàosnachadh le gràdh.

KIS a thaobh nitheau a dh'iobradh do

A

13 Uime sin ma bheir biadh adhbhar oil-

bheim do ni' bhràthair, chan ith mi feòil a

chaoidh, chum nach toir rai adhbhar oilbheim

do m' bhràthair.

Caibideil IX.

1 Nochd an t-abstol a shaorsa, 7 agus giCm.

buineadh don mhinisteir a hhi air a hheath-

achadh leis an t-soisgeul: 15 gidheadh d'a

dheadh-ghean maith fhéin gu'n dfhan esan o

'hhi costail clhoibh, 22 agus o oilbheuni a Uioirt

do neach sam bith 'an cùisibh coimài-dhtus. 24

TIm ar bealha cosànhuil ri réis.

NACH abstol mise? nach 'eil mi saor?

Nach fhaca mi Iosa Criosd ar taigh-

earn ? nach sibhse m'obair 's an Tighearn ?

2 Mur 'eil mi a'm' abstol do dhaoiuibh eile,

gidheadh gu ciuuteach tha mi dhuibhse; oir

eòlas againn uile. Ataidh an t-eòlas suas, ' earn.

ach bheir gràdh fòghlura,

2 Agus ma tha aon duine a' saoilsinn gu chuireas ceisd orni.

I 3 Is e so mo fhreagradh do'n dream

bheil eòlas ni sam bith aige, chan aithne

dha aon ni fathast mar bu chòir dha aith-

neachadh. |

3 Ach ma tha gràdh aig duine sam bith do ,

Dhia, tha esan air'aithueachadh leis.

4 Uime sin, rau thimchioll itheadh nan j

nithean sin a dh'àobradh do àodholaibh, tha mhàin,

fhios againne nach ni air domhan àodhol, obair à

agus nach 'eil Dia sam bith eile ann ach a

h-aon.

4 Nach'eil againne comas itheadh agus òl?

5 Nach 'eil againne comas piuthar, bean-

phòsda a thoirt leiuu rau'u cuairt, arahuil

mar na h-abstoil eile, agus bràithrean an

Tighearna, agus Cephas ?

6 'No ara bheil raise agus Barnabas a

gun chomas agaiuu a bhi saor o

Cò a théid chum cogaidh uair air bith air

I a chostus fhéin? cò a shuidhicheas fàoulios.

5 Oir ged thaiadannris an abrar diathan, ' agus nach ith d'a thoradh? no cò a blieath-

nia's ann air néarah no air talamh, (amhuil | aiclieas treud, agus nach blais de bhaiuue

mar a tha ioraadh dia, agus ioraadh Tighearn j an treud ?

8 An ann mar dhuine a tha mi a' labhairt

nan nithean so ? no nach abair an lagh na

6 Gidheadh cha-rCeil dhuinnc och aon Dia,

au t-Athair,o'm 6^ci7nah-uilenithean, agais nithean so mar an ceudna?

siune air a shousau; agus aon Tighearn

173

9 Oir tha e sgrìobhta ann an lagh Mhaois,

1 CORINTIAXACH, X.

Na cuir ceangal air beul an daimh a tha mi 's an uile chruth do na h-uile, chum air

'saltairt an arbliair. Am bheil Dia agabhail gach uile dhòigh gu'n saorainn cuid éigin.

càiraim de na daimh?

23 Agus so tha mi a' deanamh air son an

10 No nach ann gu h-àraidh air ar sou-ne t-soisgeil, chum gu'm bi mi a'm' fhear comh-

a tha e ag ràdh so^ gu deimhiu is ann air | roinne dheth.

ar son-ne 'tha e sgrìobhta: chum gur ann à 2-1 Nach 'eil fhios agaibh iadsan a tha

'an dòchas is còir do'n treabhaiclie treabh- ' 'ruith annsa' bhlàr-reise, gu'n ruith iad

adh; agus a clmm an neach a bhuaileas ann | uile, ach is aon duine a gheibh an duaisi

an dòchas, gu'm bi e 'n a fhear comhpairt; gu ma h-amhuil a ruitheas sibhse, ionnu?

d'a dhòchas. _ ' ""''

11 Ma clmir sinne nithean spioradail

dhuibhse, an ni mòr e ma bhuaiueas sinn

bhur nitheau feòlmhor-se à

12 Ma tha muinntir eile'n an luchd-comh-

pairt de'n chumhachd so thairis oirbh, nach

mò is còir dhuinne hhi? Gidheadh, cha do

chuir sinn an cumhachd so 'an cleachda;

ach tha sinu a' fulang nan uile uithean,

chum nach cuireamaid bacadh air soisgeul

Chriosd.

13 Nach 'eil fhios agaibh gu'm bheil iadsan

gu'u glac sibh an diiais.

25 Agus tha gach uile ghleachdair meas-

arra anns na h-uile nithibli: a nis tha iad-

san a' deanamh sin chum gu'm faigh iad

crùu truaillidh; ach sinne air son criiin

neo-thruaillidh.

26 Uime sin is amhuil a tha mise a' ruith,

cha-u ann mar gu neo-chinnteach: is amh-

uil a tha mi a' cur catha, chan ann mar

ueach a bhuaileas an t-athar:

27 Ach tha mi a'trom-bliualadh mo chuirp,

,„^,„^„ , „„^, ^ „. agus 'g a chur fo smachd: air eagal air

tha 'saoithreachadh mu thinichioll nitheau j chor sam bith an déigh dhomh searmonach-

naomha, air am beathachadh o'n teampull à adh do dhream eile, gu'n cuirear mi feiu

agus iadsau a tha 'frithealadh don altair,

gu'm bheil comh-roinn aca ris an altair à

14 Agus mar sin dh'orduich an Tighearn

mar aài ceudna dhoibh-san a tha 'searmon-

achadh an t-soisgeil, an teachd-au-tàr fhaot-

ainu o'u t-soisgeul.

15 Ach cha do ghnàthaich mise a h-aon

diubh so, agus cha do sgrìobh mi na nitli-

eau so, chum gu'n deantadh mar sin dhonih:

oir b'fhearr dhomh am bàs fhaghail, na

gu'n cuireadh ueach air bith m'uaill 'an

ueo-bhràgh.

Ità Oir ged shearmonaich mi an soisgeul,

cha-n'eil adhbhar uaill agam: oir tha éigiu

air a cur orm; seadh, is au-aoibhiuu doudi,

nuir searmouaich mi an soisgeul.

17 Oir ma's ann gu toileach a tha mi 'dean-

amh so, tha duais agam: ach ma's ann an

aghaidh mo thoile a tha ministrealachd air

a h-earbsadh rium,

18 Ciod i mo dhuais ma seadh? eadhonso,

chum 'n uair a tha mi 'searmonachadh an

t-soisgeiI,gu'u suidhichinu soisgeul Chriosd

gun chostus, chum nach mi-ghnàthaichinu

mo chumhachd 's an t-soisgeul.

19 Oir ged tha mi saor o na h-uile dhaoiu-;

ibh, gidheadh rinn mi mi fhéin a'm' sheirbhis-

each do na h-uile, chum gu'n cosuaiuu an

tuilleadh

20 Agus riuueadh mi do na h-Iudhaich

mar ludhach, chum gu'n cosuainn na

h-Iudhaich; dhoibh-sau a tha fo 'n lagh,

mar dhaine fo 'n lagh, chum gu'n cosuaiuu

iadsan a tha fo an lagh;

2 1 Dhoibh-san a tha gun lagh, mar dhuine

guu lagh, (ged nach 'eil mi gun lagh do

Dhia, ach fo lagh do Chriosd,) chum gu'n

cosnainu iadsau a tha guu lagh.

22 Rinneadh mi dhoibhsau a tha an-

mhuun mar dhuine aumhunu, chum gu'n

cosaaiuu an dream a tha anmhuuu: Blia

ar cùl.

Caibideil X

1 Tha sacramaintean nan Iudhach 'n an samhladh air ar sacramaintibh-ne, 14 agus am peanas-san mar rabhadh dhuinn ìodhol-aoradh a sheachnadh. 21 Chan fheud sinn a bhi 'n ar luchd comhpairt de bhord an Tighearna, agus dhiabhul araon, &c.

OS bàrr, a bhràithrean, cha b'àill leam sibhse a bhi aineolach, gu'n robh ar n-aithrichean uile fo 'n neul, agus gu'n deachaidh iad uile troimh 'n mhuir;

2 Agus gu'n do bhaisteadh iad uile do Mhaois 's an neul, agus anns a' mhuir;

3 Agus gu'n d'ith iad uile an t-aon bhiadh spioradail;

4 Agus gu'n d'òl iad uile an t aon deoch spioradail: (oir dh'òl iad de'n charraig spioradail sin a lean iad: agus b'i a' charraig sin Criosd:)

5 Ach le mòran diubh cha robh Dia toilichte: oir sgriosadh 's an fhàsach iad.

6 A nis bha na nithean sin 'n an saimpleiribh dhuinne, chum nach miannaicheamaid droch nithean, eadhon mar a mhiannaich iadsan,

7 Agus na bithibh-sa 'n ur luchd-ìodholaoraidh, mar a bha cuid diubh-san; a réir mar tha e sgrìobhta, Shuidh am pobull sìos a dh'itheadh agus a dh'òl, agus dh'éirich iad a chluicheadh.

8 Agus na deanamaid strìopachas, mar a rinn cuid diubh-sau, agus a thuit diubh ann an aon là tri mìle fiichead.

9 Agus na dearbhamaid Criosd, mar a dhearbh cuid diubh-san, agus a sgriosadh iad le nathraichibh nimhe.

10 Agus na deanaibh sa gearan, mar a rinn cuid diubh-san gearan, agus a sgriosadh iad leis an sgriosadair.

11 A nis thachair na nithean so uile dhoibh-san mar eisempleiribh: agus sgrìobhadh iad chum teagaisg duinne, air am bheil deireadh an domhain air teachd.

12 Uime sin an ti a shaoileas a bhi 'n a sheasamh, thugadh e aire nach tuit e.

13 Ciia do thachair deucliainn air bith ribh, ach ni a tha coitchionn do dhaoinibh: ach tha Dia dìleas, nach leig dhuibh a bhi air bhur feuchainn thar bhur comas; ach a ni maille ris an deuchainn slighe dol as mar an ceudna, chum gu'm bi sibh comasach air a giùlan.

14 Air an adhbhar sin, a mhuinntir mo

ghràidh, teichibh o àodhol-aoradh.

15 Tha mi a' labhairt mar ri daoinibh

tuigseach: thugaibh-sa bretli air an ni a tha

mi ag ràdli.

16 Cupan a' bheannachaidh a tha sinne a'

beannachadh, nach e comunn fola Chriosd

e à An t-aran a tha sinn a' briseadii, nach e

comunn cuirp Chriosd e à

17 Oir ged tha sinne 'n ar mòran, is aon

aran, agus aon chorp sinn: oir tha againn

uile comlipairt de'n aon aran.

18 Tlmgaibh fainear Israel a réir na

feòla: nach 'eil aca-san a tha 'g itheadh

nan àobairt comh-roinn ris an altair à

19 Ciod a their mi uime sin / gu bheil

bràgh air bith auns an àodhol, no gu bheil

bràgh air bith 's an ni a dh'àobradh do àodh-

olaibh à

20 Achiha mi ag ràdh. n^\\\i\\exm atha na

Cinnich ag àobratlh, gur ann do dlieanih-

naibh a tha iad 'g an àobradh, agus nach ann

do Dhia: agus cha b'àill leam comunn a

bhi agaibh-se ri deamhnaibh.

21 Cha-n'eil e 'an comas duibh cupan an

Tighearn' òl, agus cupan dheamhan. Cha-

u'eil e 'an comas duibh comh-roinn a bhi

agaibh de bhord an Tighearn', agus de

bhord dheamhan.

22 Am brosnuich sinn an Tighearn gu

feirg à an treise sinn na esan à

23 Tha na h-uile nithean ceaduichte

dhomh-sa, ach chan eil na h-uile nithean

iomchuidh: tha na h-uile nithean ceaduichte

dhomh-sa, ach cha toir na h-uile nitheau

fòghlum.

24 Na h-iarradh neach air bith an ni sin a

bhuineas dha fhéin; ach iarradh gach aon

an ni sin a thig ri maith neach eile.

2.5 Ithibh gach ni a reicear ann am marg-

adh na feòla, guu cheisd air bith fheòraich

air son coguis.

26 Oir is leis an Tighearn an talamh, agus

a làn.

^ 27 Ma bheir aon neach dhiubh-san nach

'eil 'n an creidich cuireadh dhuibh, agus

gur toil leibh dol maille ris; ithibh gach ni

a chuirear roimhibh, gun ni sam bith fheòr-

aich air son coguis.

28 Ach ma their duine sam bith ribh,

Dh'àobradh an ni so do àodholaibh, na h-ith-

ibh, air a shon-sau a nochd dhuibh e, agu.s

175

air son coguis. Oir is lcis an Tighearn an

j talamii, agus a làn.

I 29 Air son coguis, tha mi ag ràdh, clia-n

I i do choguis fhéin, ach coguis an ncach ud

i eile: oir c'ar son a bheirear breth air mo

shaorsa-sa le coguis duine eile à

30 Oir, ma tha comhpairt hàdh agam-sa

tre ghràs, c'ar son a labhrar olc umam a

I thaobh an ni sin air son am bheil mi a' toirt

i buidheachais ]

I 31 Uiiae sin cò aca dh'itheas no dh'òlas

sibh,no ge b'eni a nisibh, deanaibh na h-uile

nithean chum glòire Dhé.

I 32 Na tugaibh adhbhar oilbheim do na

I h-Iudhaich, no do na Greugaich, no do

I eaglais Dhé:

I 33 A réir mar tha miso a' deanamh toile

i nan uile dhaoine anns na h-uiie nithibh,

[ guu a bhi 'g iarraidh mo bhuannachd fhéin,

ach huannachd mhòrain chum gu'n téarnar

I iad.

air ais dan Corintianach

Caibideil XI

1 Fhuair Pòl coire do na Gorintianaiclu gu rohli

i 'n an coimthionail amjir a' deanamh urnuiyh,

j agus an cinn air an còmhdachadh, agus am

mnaihan gun chòmhdacriadh air an cinn: 17

I agus do bhrìgh gu robh gu coitchionn an

j cruinneachadh chan ann chum mailli, ach

chum uile. 20 gu sonruiclite, air son gu robh

iad le'ài cuirmibh fhéin a' mi-naomliadiadh

I suipeir an Tighearna, d-c,

BITHIBH-SA 'n ur luchd-leanmhuinn

ormsa, amhuil mar tha mise air Criosd.

i 2 A nis thanii'g'ur moladh, a bhràithrean,

do bhrìgh gu bheil cuimhne agaibh ormsa

anns na h-uile nithibh, agus gu bheil sibh

! a' coimhead nan orduighean, mar a thug

mise dhuibh iad.

I 3 xich bu mhiann leam fios a bhi agaibh,

gur e Criosd ceann gach fir, agus gur e am

; fear ceaun na mnà, agus gur e Dia ceauu

j Chriosd.

' 4 Gach fear a tha 'deanamh urnuigh no

: fàiidheadaireachd, agus foiach air a cheann,

tha e 'toirt eas-urraim d'a cheann.

5 Ach gach bean a tha 'dcanamh urnuigh

no fàidheadaireachd gun fholach air a

ceann, tha i 'toirt eas-urraim d'aceaun: oir

j is ionnan sin agus ged bhitheadh i air a

i bearradh.

i 6 Oir mur bi folach air ceann na mnài,

j bearrar i raar an ceudna: ach ma's grannda

do mhnaoi i 'bhi air a bearradh no air a

â–  lomadh, cuireadh i folach oirre.

I 7 Oir gun amharus cha chòir do fhear a

chcann a chòmhdachadh, do bhrìgh gur e

i àomhaigh agus glòir Dhe: ach is i a' bhca)i

glòir an fhir.

8 Oir chan eil am fear o'n mhnaoi, ach a'

i bhean o'n fhear.

I 9 Agus cha do chruthaicheadh am fear air

[ son na mnà, ach a' bhean air son an fhir.

j 10 Uime sin is còir do'n mhnaoi cumhachd

a bhi aice air a ceanu, air son nan aingeal.

I 11 Gidheadh, chan eil am fear as eugniliais na mnà, no a' bhean as eugmhais an mar sin itheadh e de'n aran so, agus òladh

fhir anns an Tighearn.

12 Oir mar tha a' bhean o'n fhear, is arah-

uil sin tha 'm fear tre'n mhnaoi mar an

ceudna: ach is ann o Dhia a tha na h-uile

nithean.

13 Measaibh annaibh fhéin; am bheileciat-

ach do mhnaoi urnuigh a dheanamh ri Dia

gun fholach air a ceann.

14 Nach 'eil nàdur fhéin a' teagasg dhuibh,

ma bhitheas gruag fhada air fear, gur nàr

dha e ?

e de'n chypan so:

29 Oir ge b'e 'dh'itheas agus a dh'òlas gu

neo-iomchuidh, tha e 'g itheadh agus ag òl

breitheanais dha fhéin, do bhrìgh nach 'eil e

a' deanamh aitlme air corp an Tighearna.

30 Air a shou so tha mòran 'n 'ur measg

lag agus tinn, agus tha mòran 'n an codal.

31 Oir nan tugamaid breth oirnn fhéin, cha

tugtadh breth oirnn.

32 Ach an uair a blieirear breth oirnn

tha sinn air ar smachdachadh leis an taigh-

15 Ach ma bhitheas gruag fhada air earn, chum nach bitheamaid air ar dàteadh

mnaoi, is glòir dhi e: oir thugadh a gruag mailie ris an t-saoghal.

dhi air son còmhdaich

16 Ach ma bhitheas neach air bith conn

spoideach, chan eil aleichid sin de ghnàth- ] aibh r'a chéile.

achadh againne, no aig eaglaisibh Dhé,

33 Uime sin, mo bhràithrean, 'n uair a thig

sibh 'an ceann a chéile chum itheadh, fan-

34 Agus ma bhitheas ocras air aon neach,

17 A nis anns an ni so a tha mi 'cur 'an itheadh e aig antaigh; chum nach tig sibh

céill duihh, cha mhol mi sibh, do bhrìgh gu ] 'an ceaun a chéile gu breitheanas. Agus

bheil sibh a' teachd'an ceann achéile, chan cuiridh mise gach ni eile 'an ordugh 'n uair

ann chum an ni a's fearr, ach an ui a's miosa.

18 Oir air tàis,'n uair a tha sibh a' cruinn-

eachadh 'an ceann a chéile 's an eaglais, tha

mi 'cluinntinn gu bheil roinnean 'n 'ur

measg; agus tha mi an cuid'ga chreidsinn.

19 Oir is éigin saobh-clireidimh a bhi

eadaraibh, chum gu'n deanar follaiseach an

dreani a tha dearblita 'n 'ur measg.

20 Uime sin an uair a thig sibh 'an ceann

a chéile do aon àite, cha-/i c sin suipeir an '

Tiffhearn' itheadh. i

21 Oir ithidh gach aon air tàis a shuipeir bhi aineohich.

thig mi.

air ais dan Corintianach

Caibideil XII

1 Tha tlodhlacan spioradail iomadach a thaobh

gné, 7 gidheadh tha iad uile gu tairbhe, 8 agus

chum na cràche so air an toirt air caochladh

dòigh: 12 chum a réir mar a tha huill oC

chuirp nàdurra uile chum maise, 22 agus

seirbhis an aoin chuirp; 27 mar shi gu'm

biiheamaid-ne d'a chéile, a dheanamh suas

cuirp dhàomhair Chriosd.

ANIS a thaobh thàodhlacan spioradail,

a bhràithrean, chan àill leara sibh a

féin, agus tha neach ocrach, agus neach eile

air mhisg.

22 An e nach 'eil taighean agaibh chum

itheadh agus òl annta ? no am bheil sibh a'

deanarah tàire air eaglais Dhé, agus a'

2 tha fios agaibh gu'n robh sibh 'n 'ur

Cinnich, air bhur tarruing gu àodholaibh

balbha, a réir raar a threòraicheadh sibh.

3 Uinie sin tha mi 'toirt fios duibh, nach

abair duine sam bith a tha 'labhairt o

nàirachadh na muinntir aig nach 'eil? Ciod Spiorad Dhé, gu bheil Iosa malluichte;

a their mi ribh ? Am mol mi sibh anns a'

chlds so ? cha mhol.

agus nach urrainn duine sam bith a ràdh

gur e Iosa an taigheaani, ach tre an Spiorad

23 Oir fhuair mise o'n Tighearn an ni mar | naomh.

an ceudna a Thug mi dhuibhse, Gu'u do 4 A nis tha eadar-dhealachadh thàodhlacan

glilac an Tighearn Iosa aran, anns an oidh- ann, ach chan eil ach aon Spiorad ann.

che 's an do bhrathadh e: 5 Agustha eadar-dhealachadh frithealaidh

24 Agus air tabhairt buidheachais, bhris ann, gidheadh cha-rCeil ach aon Tighearn

se e, agus thubhairt e, Gabhaibh, ithibh: is ann.

e so mo chorp-sa, a tha air a bhriseadii air

bhur son-se: deanaibh so mar chuimhn-

eachan ormsa.

25 Agus air a' mliodh cheudna an cupan,

an déigh na suipeir, ag ràdh, Is e an cupan

so an coirahcheangal nuadh ann ara fhuil-

sa: deanaibhse so, cia minic as a dh'òlas

sibh e, mar chuimlineachan ormsa.

26 Oir cia minic as a dh'itheas sibh an

t-aran so, agus a dh'òlas sibh an cupan so.

6 Agus tha eadar-dhealachadh oibreach-

aidh ann, ach is e an t-aon Dia, a tha ag

oibreachadh nan uile niihean anns na

h-uile.

7 Ach tha foillseachadh an Spioraid air a

thoirt do gach neach, chum tairbhe.

8 Oir do aon duine tha focal a' ghliocais air

a thoirt leis an Spiorad; agus do dhuine eile

focal an eòlais leis an Spiorad cheudna;

9 Do neach eile creidirah leis an Spiorad

tha sibh a' foillseachadh bàis an Tighearna sin fhéin; do dhuine eile tabhartas leighis

gus an tig e.

27 Uime sin, ge b'e neach a dh'itheas an

t-aran so, agus a dh'òlas cupan so an taigh-

earna gu neo-iomchuidh, bithidh e ciontach

de chorp agus de fhuil an Tighearna.

2S Ach ceasnuicheadh duine e féiu, agus ! eile eadar-mhàneachadh theangadh

tre an Spiorad cheudna;

10 Do ueach eile oibreachadh mhàorbhuil-

ean; do neach eile fàidheadaireachd; do

neach eile aithneachadh spiorad; do neach

eile iomadh erné theansradh; affus do neach

11 Ach na uithean sin uile tha an t-aon

Spiorad ceudna ag oibreachadh, a' roinu ris

gdch aon fa leth a réir mar is àill leis.

12 Oir mar is aon an coqj, agus mòran de

bhuill aige, agus a tha uile bhuill an aoin

chuirp siu, ge h-iomadh iad, 'n an aon

chorp; mar sin tha Criosd.

13 Oir tre aon Spiorad bliaisteadh sinn uile

do aon chorp, ma's ludhaich siuu no Greug-

aich, ma's daor no saor sinn; agus thugadh

deoch r'a h-òl duiun uile chum aoin Spior-

aid.

14 Oir chan aon bhall an corp, ach mòran.

15 Ma their a' chas, Do bhrìgh nach mi an

làmii, chan ann de'n chorp mi; nach 'eil i

de'n chorp air a shou sin à

16 Agus ma their a' chluas, Do bhrìgh

nach mi an t-sàiil, chan ann de'n chorpmi;

nach ann de'n chorp i air a shou sin à

17 Nam hitheculh an corp uile 'n a shàiil,

c'àit am hitheadh a' chlaisteachd ? Xam

hitheadh e uile 'n a chlaisteachd, C'àit am

bitheadh an fhàile ?

Ib Ach a nis shuidhich Dia na buill gach

aon diubh 's a' chorp, mar bu toil leis.

19 Agus nam bitheadh iad uile'n an aon

bhail, c "àit am hitheadh an corp à

20 Ach a nis Hm iad 'n am mòran bhall,

ged nach 'eil ann ach aon chorp.

21 agus chan un-ainu an t-sàiil a ràdh ris

au làimh, Cha-n'eil feum agam ort: no a

ràs, an ceann ris na cosaibh, Chan eil feum

agam oirbhse.

22 Ach g-u ro mhòr ni's mò tha na buill sin

de'n chorp, a's anmhuiuue a thaobh coslais,

feumail.

23 Agus air na huill sin de'n chorp a's

lugha uiTam 'n ar measg-ue, tha sinn a' cur

an tuilleadh urraim; agus na6M<7/sin dhinn

a's lugha maise. tha aca sin gu ro mhòr an

tuilleadh maise.

24 Oir air na huill mhaiseach againn

cha-n'eil uireasbhuidh: ach rinn Dia an

corp a chomh-chumadh r'a chéile, air dha

au tuilleadh urraim gu mòr a thoirt do'n

chuid air an robh uireasbhuidli:

25 Chum nach bitheadh eas-aonachd air

bith 's a' chorp; ach gu'm bitheadh an t-aon

chùrani aig na buill d'a chéile.;

26 agus ma dh'fhuilgeas aon bhall, comh-

fhuilgidh na buill uile: no ma gheibh aon

bhall urram, ni na buill uile gairdeachas i

maille ris.

27 A nis is sibhse corp Chriosd, agus ù

buill sihh fa leth.

28 Agus chuir Dia dream àraidh 's an eag-

lais, air tùs abstolan, 's an dara aite fàidli-

ean, 's an treas àite luchd-teagaisg, a rìs

màorbhuileau, 'n a dhéigh sin tabhartais-

leighis, luchd-cuideachaidh, uachdaran-

achdau, iomadh gué theaugadh.

29 Am bheil na h-uile 'n an abstolaibh ?

Am bheil na h-uile 'n am fàidhibh ? Am

6/àeiZ na huile 'n an luchd-teagaisg? Am

177

hheil na h-uile 'n an luchd-deauamh mhàor-

bhuilean ?

I 30 Am bheil aig na h-uile tabhartais

leighis? An labhair na h-uile le teangaibh?

An dean na h-uile eadar-theangachadh ?

' 31 Ach bitheadh miaun dùrachdach nan

tàodhlacau a's fearr oirbh: agus gidheauh

tha mise a' nochdadh dhuibh slighe a's ro-

fhearr.

air ais dan Corintianach

Caibideil XIII

1 Clia-rCeil bràgh sam bith anris na tàodldaCaibideil

uile. d'am feabhas. as eugmhais a' ghràidh:

4 diu a' ghràidh, 13 agus a bharradid air

dòclias agus creidimh.

GED labhrainn le teangaibh dhaoine,

agus aingeal, agus gun ghràdh agam,

tha mi a'm' umha a ni fuaim, no a'm'

chiombal a ni gleangarsaich.

\ 2 Agus ged bhitheadh agam fàidheadair-

' eachd, agus ged thuigiuu na h-uile ràina-

dìomhair, agus gach uile eòlas; agus ged

bhitheadh agam gach uile ghné creidimh,

iouuas gTi'n atharraichiun sléibhtean, agus

mi guu ghràdh agam, cha-n"eil aunam ach

neo-ni.

j 3 Agus ged chaithinn mo mhaoin uile

chum na bochdan a bheathachadh, agus

ged bheiriun mo choii) chum a losgadh,

' agus gun ghràdh agam, chan eil tairbhe

sam bith clhomh anu.

I 4 Tha an gràdh fad-fhulangach, agus

caoimhneil; cha ghabh an gràdh farmad;

cha deau an gTàdh ràiteachas, chan eil e

air a shéideadh suas,

5 Cha ghiàilain se e fhéin gu mi-chiatach,

cha-n iarr e na nithean sin a bhuiueas da

féin, chan eil e so-blirosnuchaidh chum

Jeirge. cha smuaiuich e olc sam bith,

6 Cha dean e gairdeachas 's an eucoir, ach

ni e gairdeachas 's an fhàrinn:

7 Fuilgidh e na h-uile uitheau, creididh e

na h-uile nithean, bithidh sàiil aige ris na

h-uile nithibh, giùlaiuidh e na h-uile nith-

eau.

S Cha téid an gi'àdh air càil a chaoidh: ach

ma's ftiidheadaireachdan a tK ann, théid

iad air càil; ma's teaugaidhean, sguiridh iad;

ma's eòlas, cuirear air càil e.

9 Oir tha eòlas againu ann an tomhas,

agus tha sinn ri fàiidheadaireachd ann an

tomhas.

10 Ach an uair a thig an ui a tha iomlan,

cuirear air ciàl an ni sin nach 'eil ach ann

an cuid.

11 'N uair a bha mi a'm' leauaban, labhair

mi mar leanaban, thuig mi mar leanabau,

reusonaich mi mar leauabau: ach air fhs

domh a'm' dhuine, chuir mi na nithean lean-

abaidh air càil.

12 Oir tha sinn a' faicinn 's an àm so gu

dorcha tre ghloiue; ach an sin chi sinn

aghaidh ri h-aghaidh: 's an àm so is aithne

dhomh ann an tomhas; ach an sin aithuich-

idh mi eadhou mar a tha aithne orm.

13 Agus a nis mairidh creidimh, dòchas,

gràdh, na tri nilhean so; ach ÃŒ8 «'n gràdh

a's mò dhiubh so.

air ais dan Corintianach

Caibideil XIV

1 Mhol Pòl fàidheadaireadid, 2 agm thug e

nrram dhi roimh labhaiH le teaàigaibh, 6 le

cosamhlachd uir a thoirt o iàmealaibh-ciùil:

12 is còir an gnàthachadh faraon, chumtogail

suas na h-eaglais, 22 mar a' chrìoch sin gus an

d'orduicheadh iad. 26 Tha fàor-fheum gach

aoin diubh air a theagasg, agus am mi-ghnàth-

achadh air a chronuchadli.

LBANAIBHgràdh, agus bitheadh raòr-

mhiann thiodhlacan .spioradail oirbh,

ach gu ma mò bhur togradh gu'n deanadh

sibh faidheadaireachd,

2 Oir an ti a labhras ann an teangaidh

choimhich, chan ann ri daoinibh a labhras

e, ach ri Dia: oir chan eil neach sam bith

'g a thuigsinn; ged tha e anns an Spiorad

a' labhairt ràiiotean-dìomhair.

3 Ach an ti a tha 'deanamh fàidheadair-

eachd, tha e a' labhairt ri daoinibh chum

teagaisg, agus chum earail, agus chum

comhfhurtachd.

4 An ti a tha 'labhairt ann an teangaidh

choimhich, tha e 'g a theagasgféin: ach an

ti a ni fàidheadaireachd, tha e 'teagasg na

h-eaglais.

5 Bu mhaith leam gu'n labhradh sibh uile

le teangaibh, ach b'fliearr !eam sibh a

dheanamh iaidheadaireachd, oir is mò an

ti a ni fàidheadaireachd, na an ti a labhras

le teangaibh, mur eadar-tiieangaich e, chum

gu'm laigheadh an eaglais fòghlum.

6 A nis, a bhràithrean, ma thig rai do 'ur

n-ionnsuidh a' labhairt le teangaibh, ciod an

tairbhe a ni mi dhuibh, mur labliair mi

ribh ann am foillseachadh, no 'an eòlas, no

'am fàidheadaireachd, no 'an teagasg à

7 Air an dòigh cheudna na nithean gun

bheatha a ni fuaim, ma's pàob no clàrsach,

mur dean iad eadar-dhealachadh 'n am

fuaimibh, cionnus a thuigear an ni a sheinn-

ear air a' phàob no air a' chlhrsaich ?

8 Oir ma bheir a' ghall-tromp fuaira neo-

chinnteach uaipe, cò a dh'ulluicheas e fhéin

chuni a' chatha à

9 Is amhuil sin sibhse, mur labhair sibh

leis an teangaidh briathran so-thuigsinn,

cionnus a dh'aithnichear an ni a labhrar ?

oir is ann ris an athar a labhras sibh.

10 Tha, feudaidh e bhi, an uiread de

ghuthan 's an t-saoghal, agus chan eil a

h-aon diubh gun bhlagh.

1 1 Uime sin, niur tuig mi bràgh a' ghutha,

bithidh mi do'n ti a labhras, borb; agus

hithidh an ti a labhras, borb dhomh-sa.

12 Mar sin raar an coudna sibhse, do

bhràgh gu bheil déigh agaibh air tàodhlac-

aibh spioradail, iarraibh sibh fhéin a thoirt

barrachd chum fòghluim na h-eaglais .

13 Uime sin, an ti a labhras ann an teang-

aidh choimhich, guidheadh e gu'n deanadh

e eadar-thcangachadh.

14 Oir ma ni raise urnuigh ann an teang-

aidh choimhich, tha niospiorada' deanamh

urnuigh, ach tha mo thuigse neo-tharbhach.

15 Ciod ma seadh? ni nii urnuigh leis an spiorad, agus ni mi urnuigh leis an tuigse raar an ceudna: seinnidh rai leis an Spiorad, agus seinnidh mi leis an tuigse raar an ceudna.

16 No 'n uair a bheannaicheas tu leis an

spiorad, cionnus a their an ti a tha ann an

àit an duine gun fhòghlum Anien ri d'

bhreith-buidheachais, o nach aitlme dha an

ni a tha thu ag ràdh ?

17 Oir gu deimhin tha thusa 'toirt buidh-

eachais gu raaith, gidheadh chan eil an

neach eile air a theagasg.

18 Tha nii 'toirt buidheachais do m' Dhia,

gu bheil mi a' labhairt le teangaibh tuill-

eadh na sibh uile:

19 Ach b'fhearr leam càiig focail a labh-

airt 's an eaglais le m' thuigse, chum gu'n

teagaisginn daoine eile mar an ceudna,

na deich màle ibcal ann an teangaidh

choimhich.

20 A bhràithrean, na bithibhse 'n 'ur

leanabaibh 'an tuigse: gidlieadh, ann am

mà-run bithibh 'n 'ur leanabaibh, ach ann

an tuigse bithibh 'n 'ur daoine foirfe.

21 Tha e sgrìobhta 's an lagh, Labhraidh

mi ris a' phobull so ann an teangaibh eile,

agus ann am bilibh eile: gidheadh an déigh

sin uile chan cisd iad rium, tha an taigh-

earn ag ràdh.

22 Uime sin tha teangan coimheach 'n an

comharadh, chan ann do'n dream a tha

'creidsinn, ach dhoibh-san a tha mi-chreid-

each: ach tha fàidheadaireachd chan ann

air an son-san nach 'eil a' creidsinn, ach air

an sonsan a tha 'creidsinn.

23 Uime sin ma chruinnicheas an eaglais

uile 's an aon àit, agus ma labhras iad uile le

teangaibh coimheach, agus gu'n tig dream

a tha gun fhòghlum a steach, no daoine mi-

chreideach, nach abair iad gii'ra bheil sibh

air a' chuthach ?

24 Ach ma ni iad uile fàidheadaireachd,

agus gu'n tig duine gun chreidimh a steach,

no neach a tha gun fhòghlum, cronuichear

e leis na h-uile, agus bheirear breth air leis

na h-uile:

25 Agus raar sin tha nithean folaichte a

chridhe airam foillseachadh; agus marsin,

air dlia tuiteam aii''aghaidh, ni e aoradh do

Dhia, ag aithris gu bheil Dia gu fàrinneach

annaibhse.

26 Ciod e sin ma ta, a bhràithrean ? 'n

uair tha sibh a' teachd 'an ceann a chéile,

tha sahii, tha teagasg, tha teangadh, tha

foillseachadh, tha eadar-theangachadh, aig

gach aon agaibh. Bitheadh na h-uile nith-

ean air an deanamh chum fòghluim.

27 Ma labhras aon ncach ann an teang-

aidh choimhich, labhradh dithis, no air a'

chuid a's mò triuir, agus sin an déigh a

oLeiIe; agus deanadh a h-aon eadar-theang-

achadh.

28 Ach mur bi eadar-theangair ann, fan-

a<lh e 'n a thosd 's an eaglais; no labhradh e

ris fhéin, agus ri Dia.

29 Labhradh dithis no triuir de na fò,idh-

ibii, agus thugadh a' chuid eile breth.

30 Ach ma dh'fhoillsichear ni do neach

eile a tha 'n a shuidhe, titheadh an ceud

dhaiàie'n a thosd.

31 Oir feudaidh sibh uile fàidheadaireachd

a dheanamli gach aon an déigh a chéile,

chum gu' m faigh na h-uile fòghlum, agus na

h-uile comhfhurtachd.

32 Agus tha spioraid nam fàidheau ùmhal

do na fàidhibh.

33 Oir chan e Dia ùghdar na mi-riaghailt, ach na sìthe. mar ann an eaglaisibh nan naomh uile.

34 Biodh bhur mnathan 'n an tosd 's na

h-eaglaisibh; oir cha-u'eil e ceaduichte

dhoibh labhairt; ach is cùir dhoihh 'bhi

ùmhal, mar tha an lagh mar an ceudna ag

ràdh.

3.5 Agus ma's miauu leo ni sam bith

fhòghlum, feòraicheadh iad dam fearaibh

féiu aig an tigh e: o:r is mi-chiatach do

mhuàibh labhairt 's an eaglais.

36 An ann uaibhse 'thhiuig focal Dhé a

mach ] no an ann do 'ur u-iounsuidhse a

mhàiu a thàinig e.

37 Ma shaoileas duine sam bith gur fhidh,

no gur duine spioradail e féiu, aidicheadh

e na nithean a tha mise a' sgrìobhadh do

'ur n-ionnsuidh, gm- iad àitheantan an

Tighearna.

35 Ach ma tha neach sam bith aineolach,

bitheadh e aineolach.

39 Uime siu, a bhràithrean, bitheadh ro-

thogradh agaibh air fàidheadaireachd a

dheanamh, agus na baCaibideil labhairt le

teaugaibh.

40 Deauar na h-uile nithean gu deadh-

mhaiseach, agus a réir orduigh.

air ais dan Corintianach

Caibideil XV

1 aiseirigh Chriosd, 12 dhearbh an t-abstol

giCnéiriclisinne, an aghaidh na muinntiv sin a

tha 'y dicheadh aistirigh na colla: 21 Toradh,

35 agusdòigh na h-aiseirigh, 51 agus caochladh

na muinntir sin a gheibhear beò, air an là

dlieireannacJi.

OS bhrr, a bhrhithrean, tha mi 'cur 'an

céill duibh an soisgeul a shearmou-

aich m. dhuibh, ris an do ghabh sibhse mar

an ceudua, agus anns am bheil sibh 'n "ur

seasamh;

2 Troimh mar an ceudna am bheil sibh air

bhur tearnadh, ma chumas sibh gu daing-

ean an ui a shearmonaich mi dhuibh, mur

do chreid sibhse gu dìomhain.

3 Oir thug mi dhuibh air tàis an ni a

fhuair mi mar an ceudua, Gu'n d'fhuair

Criosd bàs air sou ar peacaidhean a réir nan

sgriobtuir:

179

I 4 Agus gu'n^ d'adhlaiceadh e, agus gu'n

, d'éirich e a rìs air an treas là a réir uan

sgriobtuir:

I 5 Agus gu'm facas e le Cephas, 'n a dliéigh

siu Ieis.au dà fhear dheug.

j 6 'N a dhéigh sin, chunnacas e le tuilleadh

; as càiig ceud bràthair air aon àm; d'am

bheil a' chuid a's mò beò gus a uis, ach tha

cuid dhiuhh 'ài an codal.

I 7 'N a dhéigh sin, chuunacas e le Seumas;

agus a rìs leis na h-abstolaibh uile.

j 8 'X an déigh uile chuunacas leam-sa e

' mar an ceudna, mar neach a rugadh ann an

an-àm.

! 9 Oir is mi a's lugha de na h-abstolaibh,

I neach nach fiu abstol a ghairm dhiom, do

I bhrìgh gu'n robh mi a' geur-Ieaumhuiuu

eaglais l3hé.

! 10 Ach tre ghrhs Dhé is mi an ni a's mi:

agus cha robha ghrhs,a hhuilicheadh orm,

guu bhràgh; ach shaothraich mi ni's pailte

ua iad uile; gidheadh cha mhise, ach gi-às

Dhé a bha maille rium.

j 11 Uime sin cò air bith iad dhinn, mise no

iadsau, is ann mar so a tha sinne a' sear-

mouachadh, agus is ann mar so a chreid

' sibhse.

I 12 A nis ma shearmonaichear Criosd gu'n

d'éirich e na marbhaibh, cionnus a tha

feadhain 'n 'ur measg-sa ag rhdh, Xach 'eil

1 aiseirigh nam marbh ann à

1 13 Ach mur 'eil aiseirigh nam marbh ann,

ni mò a dh'éirich Criosd.

I 14 Agus mur d'éirich Criosd, gu deimhin

I is dìomhain ar searmoin-ue, agus is dàomh-

ain bhur creidimhse mar an ceudua.

! 15 Seadh fhuaradh sinne 'n ar fianuisibh

bréige air Dia; do bhrìgh gu'n d'riuu sinn

fianuis a thaobh Dhé, gu'n do thog e suas

Criosd: neach nach do thog e suas, mur

éirich na mairbh.

16 Oir mur éirich na mairbh, ni mò a

dh'éirich Criosd:

j 17 Agus mur d'éirich Criosd, tha bhur

j creidimhse dìomhain; tha sibh fathast ann bhur peaCaibideil.

18 Mar sin mar an ceudna tha an d;-oam a

; choidil ann an Criosd, caillte.

; 19 Ma's anns a' bheatha so a mhhiu a tha

dòchas againn ann an Criosd, is siuu a's

truaighe de na h-uile dhaoinibh.

20 Ach a nis tha Criosd air éirigh o na

marbhaibh, agus rinneadh dheth an ceud

thoradh dhiubh-san a choidil.

21 Oir mar is ann tre dhuiue Hhàinig am

bhs, is ann tre dhuiue thig aiseirigh nam

marbh mar an ceudua.

i 22 Oir mar, ann an Adhamh, a tha na

h-uile a' faghail a' bhàis, is amhuil sin mar

an ceudna a nàthear na h-uile beò ann an

Criosd.

: 23 Ach gach uile dhuine 'n a ordugh fhéin:

^ Criosdan ceud thoradh, "u a dlteigh siuiad-

san a's le Criosd aig a theachd

2 H 2

24 An sin hithidh a' chràocli dheireann- j 43 Cuirear e ann an eas-urram, togar ann

ach, 'n uair a bheir e suas an ràoghachd do an glòir e: cuirear ann an annihuinneachd

Dhia, eadhou an t-Athair;'n uair a cliuireas e, éiridh e ann an cumhachd:

e as do gach uile uachdaranachd, agus gach ' 44 Cuirear e 'n a cliorp nàdurra, éirigh e

uile àighdarras, agus chumhachd. j 'n a chorp spioradail. Tha corp nàdurra

25 Oir is éigin gu'n ràoghaich e, gus an ann, agus corp spioradail.

cuir e a naimhdean uile fo a chosaibh. j 45 Agus mar so tha e sgrìobhta, Rinneadh

26 Sgriosar an uàmhaid deireannach, am an ceud dhuine Adhamh 'n a anam beò, an

bàs. I t-Adhamh deireannach 'n a Spiorad a

27 Oir chuir e na h-uile nithean fo a bheothaicheas.

chosaibh. Ach an uair a tha e agràdhgun 46 Gidheadh chan e an ni spioradail a

do chuir e na h-uile nithean fodha, zV m bha ann air tàis, ach an ni nàdurra; agus

follaiscach gu bheil esan a cliuir na h-uile ' 'n a dhéigh sin an ni spioradail.

nitliean fodba, 'an letli muigh dheth so. 1 47 An ceud duine o'n talamh, talmhaidh:

28 Agus an uair a cliuirear na h-uile an dara duine, an Tighearn o néamh.

nithean fodha, an sin bithidh am Mac fhéin ' 48 Mar an daine talmhaidh, is amhuil sin

fo 'n ti a chuir na h-uile nithean fodha-san, ' iadsan a tha talmhaidh: agus mar a tha an

chum gu'm bi Dia 'n a uile anns na h-uile. | duine néamhaidh, is ann mar sin iadsan a

29 No ciod a ni iadsan a bhaistear air son tha néamhaidh.

nam marbh, mur éirich na mairbh air aon ! 49 Agus mar a ghiàilain sinn àomhaigh an

dòigh? c'ar son ma seadh a bhaistear iad air duine thalmhaidh, giàilainidh sinn mar an

son nara marbh ? ceudna àomhaigh an duine néamhaidh.

30 Agus c'ar son a tha sinne 'an gàbhadh 50 A nis so tha nii ag ràdh, a bhràithre,

gach uair ? j nach urrainn feòil agus fuil rloghachd Dhé

31 Air bhur gàirdeachas-se a tha agam a shealbhachadh; ni mò a shealbhaicheas

ann an Iosa Criosd ar Tighearn, tha mi truaillidheachd neo-thruaillidheachd.

'faghail a' bhàis gach là. j 51 Feuch, tha mi a' labhairt ni dàonihair

32 Ma chòmhraig mi mar dhuine ri fàadh- ribh; Cha choidil sinn uile,ach caochlaidh-

bheathaichibh ann an Ephesus, ciod i mo ear sinn uile,

thairbhe, mur éirich na maii'bh? itheamaid 52 Ann an tiota, 'am priobadh na sàil, ri

agus òlamaid, oir am màireach gheibh sinn guth na trompaid deireannaich, (oir seididh

bàs. ! an trompaid,) agus éiridh na mairbh neo-

33 Na meallar sibh: truaillidh droch thruaillidh, agus caochlaidhear sinne.

chomhluadar deadh bheusan. j 53 Oir is éigin do'n chorp thruaillidh so

34 Dàiisgibh chum fàreantachd, agus na neo-thruaillidheachd a chur uime, agus do'n

deanaibh peacadh, oir chan eil eòlas air chorà) bhàsmhor so neo-bhàsmhorachd a

Dia aig cuid: chum bhur nàire tha mi a' cbur uime.

labhairt so.; 54 Agus an uair a chuii-eas an corp truaill-

35 Ach their neach éigin, Cionnus a dh'éir- ' idh so neo-thruaillidheachd uime, agus a

eas na mairbh? agus ciod a' ghné cuirp leis chuireas an cor]) bàsmhor so neo-bhàsrahor-

an tig iad? ] achd uirae, an sin coimhlionar am focal a

36 Amadain, an ni sin a chuireas tu, cha tha sgrìobhta, Shluigeadh suas ara bàa le

bheothaichear e, mur bàsaich e air tùs: j buaidh.

37 Agus an ni a chuireas tu, chan e an 55 'bhàis, c' àit am bheil do ghath ?

corp a bhitheas a tha thu 'cur, ach gràinne uaigh, c'àit am bheil do bhuaidh ?

lom, feudaidh c bhi de chruithneachd, no de 56 Is e am peacadh gath a' bhàis; agus is e

sheòrsa éigin eile: neart a' pheacaidh an lagh:

38 Ach tha Dia a' toirt cuirp dha mar bu 57 Ach buidheachas do Dhia, a tha 'toirt

toil leis, agus do gach uile .shàol a chorp fhéin. dhuinne na buadha, tre ar Tighearn Iosa

39 Chan aon fheòil gach uile fheòil: ach Criosd.

i/ia feòiIairIethaigdaoinibh,agusfeòileiIe 58 Uime sin, mo bhràithre gràdhach,

aigainmhidhibh,/6'òi7eileaigiasgaibh,a(7?<s bithibh-se daingean, neo-ghluasadach, a'

fedil eile aig eunlaith. [ sàor-mheudachadh ann an obair an taigh-

40 Agus tha cuirp néamhaidh ann, agus earna, air dhuibh fios a bhi agaibh nach

cuirp thalrahaidh: gidheadh tha glòir air ^ 'eil bhur saothair diomhain anns an taigh-

leth aig na corpaibh néamhaidh, ngvis glòir earu.

eile aig na corpaibh talmhaidh. j

air ais dan Corintianach

Caibideil XVI.

41 Tha aon ghlòir aig a' ghréin, agusglòir ^ j g^^^^^j^ p^^ ^^y ,^„ Corinlianaich fuasgladh

cde aig a ghealaich, agus gloir eile aig na air uireasbhuidh nnm hràithrean hociida ann

reultaibh; oir tha dealachadh eadar reult ' an Ierusalem; 10 mhol e Timoteus; 13 agm

agus reult thaobh glòire. an déigh chomhairlean càirdeil, 19 chràoch-

42 Agus is ann mar sin a bhitheas aiseirigh ' naich e an litir le iomadh fàilte.

nammarbh. Cuirear ann an truaillidheachd A NIS a thaobh an tionail air son nan

e; togar ann an neo-thruaillidheachd e. | J\. naomh, mar a dh'orduich mi do eaglais-

180

ibh Ghalatia, mar sin dcanaibh-se mar an | n-ionnsuidh-se mnille ris na bràithribh: ach

ccudna. I

2 Air ceud là gach seachduin, cuireadh

gach aon agaibh ni seachad anns an ioundias,

a réir mar a slioirbhich lcis, chum nach bi

tionail r'an deanamh 'n uair a thig mise.

3 Agus an uair a thig mi, cò air bith iad a

niholas sibh le 'ur htrichibh, cuiridh mi

iadsan a ghiàilan bhur tabhartais gu leru-

salem.

4 Agus ma's iomchuidh mise a dhol mar an

ceudna, théid iadsan a'm' chuideachd.

5 Agus thig mi do 'ur u-ionnsuidh-se,

'n uair a théid mi troimh Mhacedonia:

(oir tha mi 'dol troimh Mliaccdonia:)

6 Agus feudaidh e bhi gu'm fan mi, no

eadlion gu'n caith mi an geamhradh maille

ribh, chum gu'n toir sibh air m'agliaidh mi,

ge b'e àit d'an téid mi.

7 Oir chan àill leara bhur faicinn a nis

's an dol seachad; ach tha dàiil agam fan-

tuinn ré tamuill maille ribh, ma leigeas an

Tighearn dhomh.

S Ach fauaidh mi ann an Ephesus gu

Cuingeis.

9 Oir dh'fhosgladh donis mòr agus éifeachd-

ach dhomh-sa, agus tha mòrau eascairdean

ann.

10 A nis raa thig Timoteus, feuchaibh

gu'm bi e gun eagal maillc ribh: oir tha e

a' saoithreachadh ann an obair auTighearna,

mar tha mise.

1 1 Uime sin na deanadh neach sam bith

tàir air: ach thugaibh air aghaidh e 'an sàth,

chum gu'n tig e a m' ionnsuidli-sa: oir tha

sàiil agam lis maille ris na bràithribh.

12 Mu thimchioll ar bràthar Apollois,

ghuidh mi gu dàirachdach air teachd do 'ur

cha b'i a thoil air chor sam bith teachd

's an àra so; ach thig e 'n uair a gheibh e

àm iomcluiidh.

13 Deanaibh faire, scasaibh gu daingean 'a

a' chreidimh, bithibh fearail, bithibh làidir.

14 Bitheadh bhur n-uile nithean air an

deanamh le gràdh.

15 Agus guidheam oirbh, a bhràithre, (d's

aithne dhuibh teaghlach Stephauais, gur

iad ceud thoi-adh Achaia, agus gu n d'thug

siad iad fhéin chum frithealaidh do na

naoimh;)

16 Gu m bi sibh iirahal d'an leithidibh sin,

agus do gach aon a ui obair agus saothair

niaille ruiiine.

1 7 tha mi subhach air son teachd Steph-

anais, agus Fhortunatuis, agus Achaicuis:

oir rinn iad suas an ni sin a bha dh'uir-

easbliuidh do 'ur taobh-se.

18 Oir thug iad suaimhueas do m' spiorad-

sa,agusdo'ur spiorad-se: uime sin bitheadh

meas agaibh air an leithidibh sin.

19 Tha eaglaisean na h-Asia a' cur fàilte

oirbh. Tha Acuila agus Priscila, maille ria

an eaglais a tha 'n an taigh, a' cur mòr-

fhàilte oirbh anns an Tighearn.

20 Tba na bràithrean uile a' cur fàilte

oirbh. Cuiribh-se fàilte air a chéile le pòig

naoirah.

21 Fàilte uamsa Pòl le m' làimh fhéin.

22 Ma tha neach sam bith nach gràdhaich

an Tighearn Iosa Criosd, bitheadh e 'n a

Auatema Maranata.

23 gu robh gràs an Ti'ghearna Iosa Criosd

maille ribh.

24 Mo ghràdh-sa maille ribh uile ann an

Criosd. Amen.

Leabharean Bhioball” air ais

DARA LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM NAN CORINTIANACH

Caibideil I.

1 TJwg an t-ahdol Pòl mimeach do va Corànti-

anaich an aghaidh Ihriohlaicl thaohh na comh-

fhurtachd agus an fhuasglaidh a thug Dia

dhàsan 'n a uile 'thrioblaidibh fhéin, 8 gu

sonruichte 'n a chvnnart 's an Asia: 12 agus

ghairm e an coguis-san, agus a choguis téin

chum Jianuis giCn do shearmonaich e an soi-

sgeul gu tréibhdhireadi, cL-c.

POL, abstol Iosa Criosd tre thoil Dhé,

agus Timoteus ar bràthair, clmm

eaglais Dhé a tha ann an Corintus, raaille ris

na h-uile naoimh a tha ann an Achaia uile:

2 Gràs dhuibhse, agus sìth o Dhia ar

n-Athair, agus dn Tighearn Iosa Criosd.

3 Beannaichte gu robh Dia, eadhon Athair ar Tighearna IosaCriosd, Athair nan tròcair,

' agus Dia na h-uile chomh fhurtachd;

4 A tha 'toirt comhflmrtachd dhuinne

'n ar n-uile àmhghar, chum sinne 'bhi com-

asach air corahfhurtachd a thoirt dhoibh-

san a tha ann an àmhghar sam bith, tre a'

chomh fhurtachd leis am bheil sinn fhéin a'

; faotainn corah fhurtachd o Dhia.

I 5 Oir mar tha fulangais Chriosd pailt aun-

ainne,is amhuil sin tha arcomlifhurtachd-ne

mar an ceudna pailt tre Chriosd.

6 Agus ma tha sinn fo àmhghar, is ann

air son bhur comhfhurtachd agus bhur

slàinte-se, a tha air a h-oibreachadh le sibh

a dh'fhulang uam fulaugas ceudna, a tha

Binne a' fulang: no raa's comhfhurtachd

dhunin, is ann chum bhur comh fhurtachd

agus bhur slàinte-se.

7 Agus tha ar dòchas daingean do 'ur

taobh-se, do bhrìgh gu bheil fios againn,

mar tha sibh 'n 'ur hichd-comhpairt de na

fulangasaibli, gu'm hi sibh mar an ceudna

de'n chomhf iiurtachd.

8 Oir cha b'àill leinn, a bhràithre, sibhse

'bhi ain-fhiosrach niu thimchioll ar n-àmh-

gliair athachair dhuinne 's an Asia, gu'n do

bhrutliadh sinn gu ro mhòr thar ar neart,

ionnus gn'n robh sinn fo amharus eadhon

mu'r beatha:

9 Ach bha againn binn ar bàis annainn

féin, chun\ nach bitheadh againn dòigh

annainn fhéin,achann an Dia a dhàiisgeasna

mairbh:

10 Neach a shaor sinne o bhàs co mòr,

agus a tha 'g ar saoradh; anns am bheil

ar dòclias gu'n saor e sinn fathast:

1 1 Air dluiiblise 'bhi a' co-oibreachadh le

'chéile ann an urnuigh air ar son-ne, chum

gu'n tugar buidheachas le mòran air ar

son-ne, a leth an tàodhlaic a thugadh

dliuinn, tre mhòran.

12 Oir is e so ar gairdeachas-ne, fianuisar

coguis, gur ann 'an aon- fhillteachd agus

'an trciblulhireas diadhaidh, aguscha-nann

'an gliocas feòlmhor, ach ann an gràs Dhé,

a chaith sinn ar beatlia 's an t-saoghal, agus

gu h-àraidh do 'ur taobh-se.

13 Oir clia-n'eil sinn a' sgrìobhadh nithean

sam bith eile do 'urn-ionnsuidh-se,ach nan

nithean a tha sibh a' leughadh, no a tha

sibh ag aideachadh, agus a tha dàiil agam a

dh'aidicheas sibh gus a' chràoch;

14 Amhuil mar a dh'aidich sibh 'an cuid,

gur sinne bhur gairdeachas, mar is sibhse

mar an ceudna ar gairdeachas-ne ann an

là an Tighearna Iosa.

15 Agus anns a' mhuinghin so b'àillleara-

sa teachd do 'ur n-ionnsuidh air tiis, ionnus

gu'ra faigheadh sibhse ath-gliràs.

16 Agus gabhail uaiblise gu Macedonia,

agus teachd o Mhacedonia a rìs do 'ur

n-ionnsuidh-se, agus a bhi air mo thoirt

air m'aghaidh leibhse 's an t-slighe gu

ludea.

17 Uimesin an uair achuirmi soromham,

an do glmàthaich mi eutruimeachd ? no an

ann a réir na feòla tha mi 'cur romham, na '

nithean a tha mi a' cur roraham, ionnus

gu'ra bitheadh agam seadh, seadh, agus

cha-n eadh, chan eadh à

18 Ach mar tha Dia fàrinneach, cha b'e

ar còmhradh riblise seadh, agus chan

eadh?

19 Oir Mac Dhé Iosa Criosd, a shearmon-

aicàieadh 'n 'ur measg-se leinne, cadhon

lcam-sa, agus le Siluanus, agus le Timoteus,

cha robh e 'n a sheadh agus 'n a chan eadh,

ach ann-san bha seadh.

20 Oir gcallaidhean Dhé uile, ann-san iÂseadh iad, agus ann-san is Amen iad,chum

glòire Dlié do ar taobli-ne.

21 A nisan ti a dhaingnicheas sinnemaille

ribhse ann an Criosd, agus a dh'ung sinn,

is e Dia:

22 Neach mar an ceudna a chuir seula

oirnne, agus a thug dhuinn geall daingnich

an Spioraid ann ar cridheachaibli.

23 Ach tha mi a' gairm Dhé mar fhianuis.

air m'anam, gur ann clmm sibhse a

ciàaomhnadh nach d'thainig rai fathast gu

Corintus.

24 Chan e gu blieil againne Tighearnas

air bhur creidimh-se, ach is luchd-cuid-

eachaidh sinn do'ur n-aoibhneas: oirisann

tre chreidirah a slieasas sibh.

Caibideil II.

1 Air do Phòl an revson a chiir 'an céill airson

nach d'thàinig e. dài ionnsuidh nan Corintian-

ach, 6 dhHarr e orra maitheanas agus comh-

fhiirlachd a thoirt dd'n duine a dhruideadh a

mach leo as an eaglais, 10 eadhon mar a thug

eféin mar an ceudna maifheanas da, air son

'fhàor aitlireachais. 12 Chuir e 'an céill c'ar

son a chaidh e o Throas gu Macedonia, 14

agus mar a shoirhàdch Dia gu pailt leis,

ACH chuir mi so romhara annam fém,

gun teachd a rìs fo dhoilgheas do 'ur

n-ionnsuidh.

2 Oir nia ni mise doilich sibhse, cò e ma

ta 'ni subhach mise, ach an ti air an do

chuireadh doilgheas leara ?

3 Agus sgrìobh mi an ni so fhéin do 'ur

n-ionnsuidh, chum air dhomli teachd, nach

cuirteadh doilgheas orm leis a' mhuinntir

sin o'mbu chòir dhomh aoibhneasfhaotainn,

air dhomh 'bhi muinghinneach asaibh uile,

gur e m'aoibhneas bhur n'aoibhncas uile.

4 Oir à trioblaid mhòiragus cràdh cridhe.

sgrìobh mi do 'ur n-ionnsuidh le iomadh

deur; chan ann chum gu'm bithcadh

doilgheas oirbh, ach chum gu'm bitheadh

fios agaibh air a' ghràdh a tha agam gu ro-

phailt dhuibh.

5 Ach ma thug neach sam bith aobhai

doilgheis, cha do chuir e doilgheas ornisa,

ach 'an cuid: chum nach cuirinn ro-uallach

oirbh uile.

6 Is leoir d'a leithid sin a dhuine am

peanas so, a leagadh air le mòran.

7 lonnus air an làirah eile, gur mò is còir

dhuibh maitheanas agus comh fhurtachd a

thoirt da, air eagal gu'm bitheadh a leithid

so a dhuine ar a shlugadh suas le anabarra

doilgheis.

8 Uime sin gaiidheara oirbh, gu'n daing-

nicheadh sibh hhur gràdh dha.

9 Oir is ann chum na cràche so a sgrìobh

mi do 'urn-ionnsiiidh, chum gu'm bitheadh

fios bhur dearbhaidh agam, am bheil sibh

ùmhal anns na h-uile nithibh.

10 Ge b'e neach d'an toir sibh raaitheanas

ann an ni sara bith, bheir mise mar an

ceudna: oir ma thug mise maitheanas ann

an ni sam bith, cia b'e d'an d'thug mi am

2 CORINTIANACH, III, lY.

maitheauas, is ann air bhur son-se a thug clann Israeil amharc gu genr air gnùia

'ara fianuis Chriosd;

Mhaois, air son glòire a ghnàiise, a chuir-

11 Air eagal gu'm faigheadh Satan an eadh air càil,

cothrom oirnn le 'chuilbheartachd: oir ' 8 Cionnus nach mò na sin a bhitheaa

ciia-n'eil sinn aineolach air 'innleachdaibh. | ministreileachd an Spioraid glòrmhor ?

12 Os bàrr, 'n uair a thàinig mi gu Troas 9 Oir ma bha ministreileachd an dàtidh

chum soisgeul Clu'iosd a shearmonachadh, glòrmhor,is ro mhò na sin a blieir ministreil-

agus a dh' fhosgladh dorus dhomh leis an eachd na fàreautachd barraclàd ann an glòir.

Tighearn,

];3 Cha robh fois agani ann amspiorad,do

bhràgh nach d'f luiair mi Titus mo bhràth-

air: ach air gabliail mo chead diubh,

dh'imich mi o sin do Mhacedonia.

lU Oir eadhon an ni a riuneadh glòrmhor,

cha robh glòir sam bith aige 's a' chàs so,

thaobh na glòire a tha 'toirt ban*achd.

II Oir ma bha an ni a clmireadh air cùl

glòrmhor, is ro mhò na sin a tha an ni a

U A nis buidheachas do Dhia, a tha bhuanaicheas glòrmhor.

ghuàth a' toirt oirune buadhachadh ann an

Criosd, agus a tha 'foillseachadh deadh

fhàile 'eòlais fhéin leiuue auns gach àit.

15 Oir tha sinne do l>hia 'n ar fàile càibh-

raidh Chriosd, anns an dream a thearnar,

agus anns an dream a sgriosar:

16 Do'u aon dream tha sinn 'n ar boltrach

bàis clmm bàis; agus do'n dream eile, 'n ar

boltrach beatha chum beatlia: agus cò a

tha foghainteach chum uan nithean so à

17 Oir chan eil siuue mar mhòran, a

thruailleas focal Dhé: ach mar o thréibh-

dhireas, ach mar o Dhia, tha sinn a' hibh-

airt 'am fianuis Dhé ann an Criosd.

Caibideil III.

1 Air eagal gu'n cuireadh luchdleagaisg bréige

as a let/i gu'n robh e 'deaàiamh uaill gu

dìomhain, nochd Pòl gu'ii robh gràsan nan

Corintianach 'n an adhbhar motaidh d' a

mhinistreiieachd. 6 Air so chomh-sldn

12 Uime sin a chionn gu bheil againn a

shamhuil so de dhòclias, tha sinn a' cleach-

dadh mòr-dhànachd cainnte.

13 Agus cha-n'<'?7 sinn mar Mhaois, a

chuir folach air 'aghaidh, chum nach amh-

airceadh clann Israeil gu geur gu cràch an

ni a chuireadh air càil.

14 Ach dhalhdh an inutinn: oir gus an

là'n diugh ann an leughadh an t-seann-

tiomnaidh, tVia'm folach ceudna a' fautuinn

guu atliaiTachadh, ni a chuireadh air cùl

ann an Criosd.

15 Ach eadhon gus an là'u diugh 'n uaira

leugluir Maois, tha am folach air an cridhe.

16 Gidheadh 'n uair a philleas e chum an

Tighearna, togar am folach dheth.

17 A nis is e an Tighearn an Spiorad sin:

agus far am bheil Spiorad an Tighearna, tha

saorsa an sin.

18 Ach air bhi dhuinne uile le aghaidh

linisieirean an lagtia, agus an t-soisgeil r'a | gun fholach, ag amharc marannan sgàthan

chéiie, 12 agus dliearbh e gu'n robh a mhinis

treiteachd-san ro òirdheirc.

A

air glòir an taighearua, tha sinn air ar

n-atharrachadh chum na h-àomhaigh

N tòisich sinn a rìs air sinn fhéin a ' ceudua, o ghlòir gu glòir, mar le Spiorad

mholadh ? no am bheil feum againu, ' an Tighearna.

Caibideil IV

1 CJtnir Pòl ^an céill giCn do shearmonaich e an

soisgeul le dàchioll agus ann an tréibàidàiireas;

mar aig dream àraidh, air litrichibh mol

aidh do 'ur u-ionusuidh-se, no air litrichlbh

molaidh uaibh ?

2 Is sibhse ar litir-ne a tha sgrìobhta 'n ar

cridheachaibh, air a h-aithueachadh agus

air a leughadh leis na h-uile dhaoiuibh:

3 A ir dha 'bhi follaiseach gur sibh litir

6 agus cionnus a dlioihrich na trioblaidean

agus an geur-leanmhuinn a dh'fhuiling e aira

shoii, chum aiù cumhachd Dhé, Vlchum maith

na h-eaglais, 16 agus chum glòàr shlorruidh

nan abstolféin.

Chriosd, a fhrithealadh leiune, a tha air a ' TTIME sin, air do'n mhinistreileachd so

sgrìobhadh chan ann le dubh, ach le i U 'bhi againn, a réir mar a fhuair sinn

Spiorad an Dé bheò; chan annair clàraibh; tròcair, cha-u'eil sinn a' fannachadh:

cloiche, ach air clàraibh feòlmhor a' chridhe.: 2 Ach chuir sinn cùl ri nithibh folaichte

4 Agus tha a leithid so de dhòchas againne ' na nàire, gun sinn bhi a' siubhal ann an

tre Chriosd a thaobh Dhe: 1 ceilg, no a' truailleadh focail Dhé, ach le

5 Chan e gu bheil sinn foghainteach uainn ! foillseachadh na fàrinn, 'g ar mnladh fhéin do

féin chum ui sam bith a smuaiueachadh mar | choofuisnan uiledhaoineannau sealladh Dhe.

uainnféiu:achisannoDhiaa^/iaarfoghaint- j 3 Ach ma tha ar soisgeul-ne folaichte, is

eachd

6 A rinn sinne mar an ceudna "n ar minis-

teiribh foghainteach an tiomnaidh nuaidh:

ann dhoibh-san a tha caillte tha e folaichte:

4 Anns an do dhall dia an t-saoghail so

iuntinn na dream nach 'eil 'n an creidmhich.

cha-n ann de'n litir, ach de'n Spiorad: oir \ air eagal gu'n dealraicheadh orra solus sois-

marbhaidh an litir, ach bheir an Spiorad geil ghlòrmhoir Chriosd, neach a's e àomh-

beatha,

7 Ach ma bha ministreileachd a' bhàis

aigh Dhé.

5 Oir chan eil sinue 's

ar searmonachadh

ann^an sgrìobhadh air a gheaiTadh air i fhéin,aoh Iosa Criosd auTighearn; agus sinn

claciiaibh, glòrmhor, ionnus nach b'urrainn; fhéin 'n ar seirbhi.sich dhuibhse air son Iosa.

isa

6 Oir is e Dia a tlmbhairt ris an t-solus

soillseachadh à dorchadas, a dheah-aich ann

ar cridhcachaibh-ue, a thoirt soluis eòlais

glòire Dhé, ann an gnùis Iosa Criosd.

7 Ach tha an t-ionnihas so againu ann an

soithichibh creadha,chumgu'mbi òirdheirc-

eas a' cliumhachd o Dhia, agus chan ann

uainne.

8 Tha sinn fo thrioblaid air gach taobh,

gidhoadh c\m-n''eil sinn ann an teanntachd;

thasinn ann an ioma-chomhairle, gidheadh

gun sinn ann an eu-dòchas;

9 Air ar geur-leanmhuinn, gidheadh gun

sinn air ar tréigsinn; air ar tilgeadh sìos

gidheadh gun sinn air ar sgrios;

10 A' giùlan a ghnàth bàsachaidh an taigh-

earna Iosa mu'n cuairt, anns a' chorp, chum

gu'm bitheadh bcatha Iosa mar an ceudna

air a deanamh follaiseach aim ar corp-ne.

11 Oir tha sinne a tha beò, a ghnàth air ar

toirt chum bàis air son Iosa, chum gu'm

bitheadh mar an ceudna beatha Iosa air a

deanamh follaiseach 'narfeoil bliàsmhoir-ne.

12 Uime sin tha bàs ag oibreachadh anu-

ainne, ach beatha annaibh-se.

13 Air dhuinn an spiorad creidimh sin

féin a bhi againn, a réir mar tha e sgrìobhta,

Chreid mi, agus uime sin labhair mi: tha

sinne a' creidsinn mar an ceudna, agus uime

sin tha sinn a' labhairt;

14 Air dhuinn fios a bhi againn, an ti a

thog suas an Tighearn Iosa, gu'n tog e sinne

suas mar an ceudna tre Iosa, agus gu'n cuir

6 'n a làthair sin n maille ribhse.

15 Oir tha na h-uile nithean air bhur

son-se, chum gu'm bitheadh an gràs a tha

saoibhir, tre bhuidheachas mhòrau,ro phailt

chum glòire Dhé.

16 Uime sin chan eil sinn a' fannachadh, ach ged thruaillear ar duine o'n leth muigh, gidheadh tha an duine o'n leth stigh air athnuadhachadh o là gu là.

17 Oir tha ar n-àmhghar eutrom, nach 'eil

ach ré sealain,ag oibreachadh dhuinne trom-

chudthrom glòire a tha ui's ro anabarraich'

agus sàor-mhaireannach;

18 Air dhuiuu a bhi ag amharc chan ann

air na uithibh a tha r'am faiciun, ach air na

nithibh nach 'eil r'am faicinn: oir tha na

nithean a chithear, aimsireil; ach tha na

nithean nach faicear, sàorruidh.

Caibideil V

1 Chuir Pòl ^an céill gvàn roàih e ^an dòchas

glòire sàorruidh, agus ie sùil rifhe, agus ris a'

bhreih dheireannaich, a' deanamh dàchill air

deadh choguis a choimhead; 12 chan ann

chum gu'n deanadh e bòsd asféin a thaobh so,

14 acài mar neach a fàiuair beatha o Chriosd,

tha e dàdiiollach chum a bheatha a chaitheadh

do Chriosd a mhàin, 16 agus chvni muinntir

eile a dheanamh réidh ri Dia tre Chriosd mar

an cmdnat

IR tha fios againn, nan sgaoilteadh o

chéile artaightalmhaidh a' phàilliuin so, gu bheil againn aitreabh o Dhàa,taigh

nach do thogadh le làmhan, sàorruidh anna

na néamhau.

2 Oir tha sinn ri osnaich an so, a' miann-

achadh 'bhi air ar u-éideadh le artaigho

néamh:

3 air dhuinn bhi air ar n-éideadh, nach

faighear lomnochd sinn.

4 Oir tha sinne a tha anns a' phàilliun so

ri osnaich,air dhuinn a bhi fo uallaich: chan

e air son gu'm bu mhiann leinu bhi air ar

rùsgadh, ach air ar n-eudachadh, chum

gu'm bi bàsmhorachd air a slugadh suas le

beatha.

5 A nis an ti a dh'oibrich sinne chum

so fhéin, is e Dia e, a thug dhuinne

mar an ceudna geall-daingnich an Spior-

aid.

6 Uime sin tha sinn a ghnàth deadh-

mhisneachail, air dhuinn fios a bhi againn

am feadh a tha sinn aig antaigh's a' ehol-

uinn, gu bheil sinu air choigrich o'n taigh-

earn:

7 (Oir tha sinn a' gluasad a réir creidimh,

agus chan ann a réir seallaidh.)

8 Tha deadh mhisneach againn, agus bu

ròghnuiche leinn gu mòrabhiairchoigrich

as a' clioluinn, agus a bhi làthair maille ris

an Tighearn.

9 Uime sin tha sinn a' deauamh ar

dàchill, chum cò aca bhitheas sinn a làthair

no air choigrich, gu'm bi sinn taitneach

dhàsan.

10 Oir is éigiu duinn uile 'bhi air ar nochd-

adh an làthair caithir-breitheanais Chriosd;

chum gu faigh gach neach na nithean a

rinn e 's a' clioluinn, a réir an ni a rinn e,

ma's maith no olc e.

11 Uime sin air dhuinu fios a bhi againn

air uamhas an Tighearna, tha sinn a' cur

impidh air daoinibh; ach tha sinn follais-

each do Dhia, agus tha dòchas agam mar

au ceudna gu bheil sinn air ar deanamh

follaiseach ann bhur coguisibh-se.

12 Oir chan eil sinn 'g ar moladh fhéin a

ràs dhuibhse, ach tha sinn a' toirt fàth uaill

dhuibh do ar taobh, chum gu'm bi frcag-

radh agaibh dhoibh-san a tha 'deanamh

uaill ann an gniiis, agus chan ann 'an

cridhe.

13 Oir ma tha sinn a dh'easbhuidh céille,

is ann do Dhia: agus ma tha ar ciall againn,

is ann duibh-se.

14 Oir tha gi-àdh Chriosd 'g ar co-éig-

neachadh, air dhuinu breithueachadh mar

so, ma fhuair a h-aon bàs air son nan uile,

gu'n robh na h-uile marbh.

15 Agus gu'n d'fhuair e bàs air son nan

uile, chum iadsan a tha beò, nach bitheadh

iad à so suas beò dhoibh fhéin, ach dhàsau

a dh' fhuiling am bàs air an son, agus a

dh'éirich a ràs.

16 Uime sin, chan aithne dhuinne a so

suas aon duine a réir na feòla: seadh, ged

b'aitlme dhuinn Criosd a réir na feòla,

gidheadh a nis chan aithne dhuinn e ni's

niò.

17 Uime sin ma tha neach sam bith ann

an Criosd, is creutair nuadh e: chaidh na

seann uitliean seachad, feuch, rinneadh na

h-uile nithean nuadb.

18 Agus is ann o Dhia tha na h-uile

nithean, neach a rinn sinne reidh ris fhéin

tre Iosa Criosd, agus a thug dhuinn

ministreileachd na réite;

19 Eadhon, gu'n robh Dia ann an Criosd,

a' deanamh an t-saoghail réidh risféin, gun

a bhi a' meas an cionta dhoibh; agus dh'earb

e ruinne focal na reite.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

20 Uime sin is teachdairean sinn air son Chriosd, mar gun cuireadh Dia impidh leinne: tha sinne a' guidhe oirbh as uchd Chriosd, bithibh réidh ri Dia.

21 Oir rinn e esan do nach b'aithne peacadh, 'n a ìobairt-pheacaidh air ar son-ne; chum gu'm bitheamaid air ar deanamh 'n ar fìreantachd Dhé annsan.

Caibideil VI

1 Gu'n do dhearbh Pòl e fhéin 'n a mhinisteir fìrinneach do Chriosd, araon le earailibh, 3 agus le ionracas a bheatha, 4 agus leis gach gné trioblaid agus maslaidh fhulang gu foighidneach air son an t-soisgeil: 10 umpa so labhair e gu dàna riu, a chionn gu'n robh a chridhe fosgailte dhoihh; 13 agus gu'n robh dùil aige ris an aigne cheudna uatha, &c.

UIME sin tha sinn mar chomh-oibrichean leis san, a' guidhe oirbh, gun sibh ghabhail gràis Dhe 'an dìomhain.

2 (Oir tha e ag ràdh, ann an àm taitneach dh'éisd mi riut, agus ann an là slàinte rinn mi còmhnadh leat: feuch, a nis an t-àm taitneach; feuch, a nis là na slàinte.)

3 Gun a bhi 'toirt aobhair oilbheim air bith ann an aon ni, chum nach faigheadh a' mhinistreileachd mi-chliu:

4 ach anns gach ui 'g ar dearbhadh fhéin mar mhinisteiribh Dhé, ann am mòr-fhoighidin, ann an àmhgharaibh, ann an uireasbhuidh, ann an teanntachdaibh,

5 Ann am buillibh, ann am prìosanaibh, ann an luasgadh o àit gu h-àit, ann an saothair, ann am faire, ann an trasgaibh,

6 Ann am fìor-ghloine, ann an eòlas, ann am fad-fhulangas, ann an caoimhneas, anns an spiorad naomh, ann an gràdh gun cheilg,

7 Ann am focal na fìrinn, ann an cumhachd Dhé, le airm na fìreantachd air an làimh dheis agus chlì,

8 Tre urram agus eas-urram, tre mhi-chliu agus dheadh-chliu: mar mhealltairibh, gidheadh fìrinneach;

9 Mar dhream nach aithnichear, gidheadh air am bheil deadh aithne; mar dhream a tha 'faghail a' bhàis, gidheadh feuch, tha sinn beò; mar dhream a smachdaichear, agus gim am marbhadh;

10 Mar dhream a tha brònach, gidheadh a ghnàth a' deanamh gairdeachais; mar dhaoine bochda, gidheadh a tha 'deanamh mòrain saoibhir; mar dhaoine aig nach 'eil ni sam bith, gidheadh a' sealbhachadh nan uile nithean.

11 Tha ar beul-ne fosgailte dhuibhse, Oa

Chorintianacha, tha ar cridhe air a dhean-

amh farsuinn.

12 Cha-n'eil sibh ann an cumhannachd

annainne, ach tha sibh ann an cumhanuachd

aun bhur n-innibh fhéin.

13 A nis mar ath-dhàoladh 's an ni sin

féiu, (tha mi a' labhairt raar ri m' chloinn,)

bithibh-se farsuinn mar an ceudua.

14 Na cuing-cheanglar gu neo-chothrom-

ach sibh maille ri mi-chreidmhich: oir ciod

e caidreamh na fìreantachd ri neo fhàr-

eantachd ? agus ciod e comunn an t-soluis

ris an dorchadas ?

15 Agus ciod an réite a tha eadar Criosd

agus Belial ? no ciod i cuid a' clireidmhich,

maille ri ana-creidmheach ?

16 Agus ciod a' cho-réite a tha aig team-

puU Dhé ri h-àodholaibh ? oir is sibhse

teampull an Dé bheò; a réir mar a thubh-

airt Dia, Gabhaidh mise còmhnuidh annta,

agus gluaisidh mi 'n am measg; agus bith-

idh mise a'm' Dhia acasan, agus bithidh

iadsan 'n an sluagh agam-sa.

17 Uime sin thigibh a mach as am meadh-

on, agus dealaichibh rhi, tha an Tighearn

ag ràdh, agus na beanaibh ris an ni

neòglilan; agus gabhaidh mise a m' ionn-

suidh sibh,

18 Agus bithidh mi a'm' Athair dhuibh,

agus bithidh sibhse 'n 'ur mic agus 'n 'ur

nigheauaibh dhomh-sa, tha an taighearH

uile-chumhachdach ag ràdh.

Caibideil VII

1 Dh'earailich Pòl na Gorintianaich chum gloine

beatha, 2 agus chum an inntinn a bhi aca

dhàsan a tha aige dhoibh: 3 air eagal gu'n

saoilteadh gun robh e 'cur so 'an aniharus,

chuir e \an céill doibh meud na chomhfhurtachd

afhuaire 'n a thrioblaidibh, o'n sgeul a thug

Titus dha air am bròn diadhaidh, 13 agàis

air an caoimhneas agus an ùmhlachd do

Thitus.

UIME sin, a mhuinntir mo ghràidh, air

dhuinn na geallaidheau so 'bhi againn,

glanamaid siuu fhéin o gach uile shalachar

feòla agus spioraid, a' coimhlionadh naomh-

achd ann an eagal Dhé.

2 Gabhaibh ruinne: cha d'rinu sinn eucoir

air aon duine, cha do thruaill sinn aon

duàne, cha do mheall sinn aon duine.

3 Chan ann chum bhur dàtidh tha mi a'

labhairt so: oir thubhairt mi roimh, gu

bheil sibh ann ar cridheachaibh-ne chum

bàsachadh maille ribh, agus a bhi beò

maille ribh.

4 Is mòr mo dhànachd cainnte do 'ur

taoblhse, is mòr m'uaill as bhur leth: làon-

adh le comhfhui-tachd mi, tha mi thar

tomhas aoibhneach ann ar u-uile àmh-

ghar-ne.

5 Oir an uair a thàinig sinn gu Macedonia,

cha d'fhuair ar feòil fois sam bith, ach bha

sinn fo àmhghar air gach taobh; an leth

am muigh bàui còmhraig, an leth a stigh

hha eagal:

6 Ach Dia a bheir comhfliurtachd

dhoibh-san a tha air an leagadh sìos

thug e comhfhurtachd dhuinue le teachd

Thituis:

7 Agus chan e le a theachd-san a

mhàin, ach mar an ceudna leis a' chomh-

fhurtachd a fhuair esan uaibhse, 'n uair

a chuir e 'an céill duinn bhur dian-thog-

radh, bhur caoidh, bhur teas-ghràdh

dhomh-sa; air chor as gur mòid a rinn mi

gairdeachas.

8 Oir ge do chuir mi doilgheas oirbh leis

an htir, chan eil aithreachas orm, ged 'bha

aithreachas orm: oir tha mi 'faicinn gu'n

do cluiir an htir sin doilgheas oirbh, ged

nach (/' rinn i so ach ré tamuill.

9 A nis tha gairdeachas orm, chan ann

air son sibh a bhi doilich, ach gu robh sibh

doilich chum aithreachais: oir bha doil-

gheas oirbh air mhodh diadhaidh, chum

nach tigeadh call oirbh ann an aon ui do ar

taobh-ne.

10 Oir oibrichidh am bròn diadhaidh aith-

reachas cluim slàinte de nach gabhar

aithreachas: ach oibrichidh doilgheas an

t-saoghail bàs.

11 Oir feuch, an ni so fhéin doilgheas

diadhaidh a bhi oirbh, ciod e meud an

dàirachd a dh'oibrich e annaibh, seadh,

ciod an glanadh oirbh fhéin, seadh, ciod an

ro-dhiom, seadh, ciod an t-eagal, seadh,

ciod an dian-thogradh, seadh, ciod an t-eud,

seadh, ciod an togracih dioghaltais à anns

gach ui dhearbh sibh sibh fhéin a bhi glan

's a' chàiis so.

12 Uime sin ge do sgrìobh mi do 'ur

n-ionnsuidh, cha b'ann air a shon-sau a rinn

an eucoir, no air a shon-san air an d'rinn-

eadh an eucoir, ach a chum gu foillsicht-

eadh dhuibh ar càiram-ne mu'r timchioll-

se 'am fàauuis Dhé.

13 Uime sin fluiair sinn comhflmrtachd air

6on bhur comhfhurtachd-se: seadh, bu ro

mhò a rinn sinn gairdeachas, air sou gaird-

eachais Thituis, do bhrìgh gu'n d'fhuair a

spiorad suaimhueas uaibhse uile.

14 Oir ma rinn mi bòsd sam bith ris-san

asaibhse, cha-u'eil uàire orm; ach mar a

labhair sinn na h-uile nithean ann am fàrinu

ribhse, is amhuil sin a fhuai'adh fàriuueach

ar bòsd asaibhse ri Titus.

15 Agus tha dilrachd a chridhe-sau ni's

pailte do 'ur taobh-se, air dha 'bhi a' cuimh-

neachadh bhur n-àimhlachd uile, mar a

ghabh sibh i-is le h-eagal agus ball-chrith.

16 Uimesin tha gairdeachas orm gu blieil

dànachd agam asaibh anna gach ui.

Caibideil VIII

1 Bhrosnuich Pùl na Corinlianaicfi gu tional

seirceil a dheanamh airson nan naomh bochda

ann an Ierusalem, le eisempleir nam Mace-

donach, 7 le moladh an dian-thoyraidh a bha

aca fhéin roimh, 9 le eisempleir Chriosd, 14

agus leis an tairbhe spioradail a Ihigeadh

dhoibh fhéin ò'n tabhartas siài. 16 Mhol e

dhoibh deadh-thoil Tiiituis, agus nam bràiih-

rean eile.

ANIS, a bhràithre, tha sinn a' toirt fios

duibh air gràs Dhé, a thugadh do

eaglaisibh Mhacedonia:

2 Eadhon gu'n robh, ann am mòr-dhearbh-

adh àmhghair, pailteas an aoibhueis, agus

doimhne am bochdainu, ro phailt chum

faoibhreia am tàaluidheachd.

3 Oir (tha mi 'toirt fiauuis,) gu'n robh iad

uatha fhéin toileach a réir an comais, seadh,

thar an coiuas:

4 A' guidhe oirune gu dàirachdach, gu'n

gabhamaid an tiodhlac, agus comh-roiun an

fhrithealaidh do na naoimh.

5 Agus chan ann mar a shaoil sinne, ach

thug siad iad fhéin air tiàs do'n Tighearn,

agus '« a dhéigh sin dhuinne a réir toil

Dhé:

6 Air chor as gu'n do chuir sinn impidh

air Titus, a réir mar a thòisich e roimh, mar

siu gu'n cràochnaicheadh e annaibh-se an

gràs sin fhéin mar an ceudna.

7 Uime sin mar tha sibh pailt anns gach

uile ni, ann an creidimh, ann an àir-Iabh-

radh, agus ann an eòlas, agus ann an uile

dhàchioll, agus ann bhur gràdh dhuinne,

bithibh pailt anns a' ghràs so mar an

ceudna.

8 Cha-n'eil mi a' labhairt so mar àithne,

ach a thaobh dàirachd dhaoine eile, agus a

dhearbhadh tréibhdhireas bhur gràidli-se.

9 Oir is aithue dhuibh gràs ar Tighearna

Iosa Criosd, ged bha e saoibhir, gidheadh

gu'n d'rinneadh bochd e air bhur son-se,

chum gu'm bitheadh sibhse saoibhir tre a

bhochdainu-sau.

10 agus anns an ni so tha mi 'toirt ààio

chomhairle: oir tha so tarbhach dhuibhse,

a thòisich roimh, chan e mhàin air deau-

amh, ach air a bhi togarrach o cheann

bliadhna.

11 A nis air an adhbhar sin coimhliouaibh

au gnàomh; iouuus mar a bha sihh ullamh

chuni na toile, mar sin gu'w hi sihh uà\ù,mh

chum coimhliouaidh as na bheil agaibh.

12 Oir ma bhitheas air tiàs inutinn thoil-

each ann gabhar ris a réir mar a tha aig

neach, agus chan ann a reir nan uithean

nach 'eil aige.

13 Chan ann chum ga"m bitheadh socair

aig daoine eile, agus àmhghar agaibh-se.

14 Ach a thaobh co-cheartais, chum 's an

àm so nis gu^m hi bhur pailteas-se 'n a

choimhUasachadh air an uireasbhuidhsan,

agus mar an ceudna chum gu'm bi am

Dailteas-sau 'ndiChoimhleasachadh air bhur

n-uireasbbuidh-se, air clior as gu'm bi co- uUamh, gu'm bi nàire oàrnne, (gun a ràdh

cheartas eadaraihh;

oirbhse,) à dànadas na h-uaill'

so.

15 A réir mar a tha e sgrìobhta, An ti a i 5 Uime sin bhreithuich mi gu'm b'fheumail

thionail mòran, cha robh anabarr aige; j iompaidh a chur air na bràithribh, iad a

agus an ti a thionail beagan, cha robh dhol air tusdo'urn-ionnsuidli-se,agus bhur

easbhuidh air. tabhartas, air an do labhradh ribh roirah, a

16 ach buidheachas do Dhia, a chuir an ' dheanamh deas, chum gu'm bitheadh sin

cùram dàirachdach sin fhéin do 'ur taobh-se ullamh, mar thàodhlac, agus chan ann mar

ann an cridhe Thituis.

17 Oir gu deirahin ghabh e ri« an impidh;

ach air dha 'bhi ni bu togarraiche, ciiaidh

e d'a thoil fhéin do 'ur u-ionnsuidh.

18 Agus chuir sinne maille ris am bràth-

air, aig am bheil a chhu 's an t-soisgeul,

feadh nan eaglaisean uile:

ni a dh'aindeoin.

6 ach so tha mi ag ràdh, An ti a chuireas

gu gann, buainidh e gu gann mar an ceudna;

agus an ti a chuireas gu pailt, buainidh e

gai pailt mar an ceudna.

7 Thugadh gach duine seachad a réir rùin

a chridhe; na b'ann 'an doilgheas, no le

19 (Agus chan e so a mhàin, ach thaghadh; h-éigin: oir is toigh le Dia an neach a bheir

e leis na h-eaglaisibh raar an ceudna mar i seachad gu suilbhir.

chompanach turuis dhuinne, leis an tàodhlac

so a fhritheahidh leinne chum glòire an

Tighearnasin fhéin,agus chumfoilUeachaidh

bhur n-inutinu uUamh-se.)

20 A' seachnadh so, nach tugadh neach

air bith mi-chliu dliuiune thaobh a' phailteis

so a fhritheahxdli leinne:

21 Air dhuinn a bhi ag ulluchadh nithean

ciatach, chan e mhàin 'am fiauuis an Tigli-

earn', ach mar an ceudna 'am fianuia

dhaoine.

22 Agus chuir sinn maille riu ar bràthair, a

dhearbh sinu gu minic dàirachdach 'am

mòran nithean, ach a nis ni's ro dhàirachd-

aiche, a thaobh an ro-earbsa 'tha aige

as;iibhse.

•2.3 Ma dKfhiosraichear ni sam bith mu

Thitus, is e mo chompanach-sa e, agus mo

chonih-oibriche do 'ur taobh-sa: no mu

th imch ioll nam bràitlirean, ^'.s iad teachdair-

ean nan eaghxiseau, agus glòir Chriosd.

24 Uime sin nochdaibh dhoibh-san, agus

'am fianuis nan eaglaisean, dearbhadh bhur

gràidb-se, agus ar n-uaill-ne do 'ur taobh.

Caibideil IX

IDKinnis Pòl an reuson air son, ged a aitJine

dha mòr-thoiiradlb nan Corintianadi. an do

diuir e Titics agus na bràithrean roimhlàimh

d'an ionnsuidh f/'am brosnuchadh gu déirc a

thoirt gu padt, do bhrlgh gur gné shàol-chuir

iad, 10 a bàteir bàrr paUt dhoibh fhéin, 13 agus

aobhar iobairt mòr-mholaidh do Dlda.

OIR a thaobh frithealaidh do na naoimh,

is neo-fheumail dhomh-sa sgrìobhadh

do 'ur n-ionnsuidh.

2 Oir is aithne dhomh togarrachd bhur

n-inutinn, as leth am bheil mi 'deanamh

uaill asaibhse ris na Macedonaich, ag ràdh,

Gu robh Achaia ullamh o càieann bliadhna;

agus bhrosnuich bhur n-eud-se ro-mhòrau.

3 Gidheadh chuir mi na bràithrean do

''ur n-ionnsuidh, air eagal gu'm bitheadh

ar n-uaill-ne asaibh dìomhain 's a' chàiisso;

chum, mar a thubhairt mi, gu'm bitheadh

sibh ullamli:

4 Air eagal ma thig na Macedonaich maille

rium, agus gu'm faigh iad sibhse neo-

8 Agus is comasach Dia air gach gràs a

dheanamh ro phailt dhuibhse, chum air

dhuibh anns gach uile ni làn leoir a bhi

agaibh a ghnàth, gu'm bitheadh sibh pailt

chum gach deadh oibre.

9 (A réir mar tha e sgrìobhta, Sgaoil e a

chuid; thug e do na bochdaibh: mairidh

'fhàreantachd a chaoidh.

10 A nis an ti a bheir sàol do'n fhear-càmir,

agus arau chum bàdii, gu'n tugadh e agus

gu meudaicheadh e bhur curachd-se, agus

gu'n tugadh e do thoradh bhur fìreantachd

fàs.)

11 Air dhuibh a bhi air bhur deanamh

saoibhir anns gach uile ni chum gach uile

thabhartais,ni a dh'oibricheas leinne breith-

buidheachais do Dhia.

12 Oir tha frithealadh na seirbhis so,

cha-n e mhàin a' leasachadh uireasbhuidh

nau naomh, ach tha e mar an ceudna pailt

tre mhòran breith-buidheachais do Dhia;

13 (Air dhoibh a bhi tre dhearbhadh an

fhrithealaidh so a' toirt glòire do Dhia air

son bhur n-àimhlachd do shoisgeuIChriosd a

réir bhur n-aidniheil, agus air son bhur

tabhartais fhialuidh dhoibh-san, agus do na

h-uile dluioinihh:

14 Agus tre an urnuigh air bhur son-se,

aig am bheil mòr-dhéidh oirbh air son gràis

Dhé a tha ro phailt annaibh.

15 Buidheachas do Dhia air son a thàodh-

laic do-labhaii*t.

Caibideil X

\ An aghaidh nan aJjstol hréige, a hha''deanamh

tàir air anmhuinàieachd a pheaàsa agus

air a làthaireachd diorpon-a, chuir Pùl 'an

céill an neart agus an t-ùglidarras spioradail

sin leisan darmaidieadh e an aghaidh cumh-

achdan a naimàidean uile; 7 thug e cinnte

dhoibh, air dha teadid, gum faigheadh iad e

co diumhadidach ann am focal agus a tha e

nis ann an sgrlobhadh, 'n uair tha e as an

lòlhair, <tc.

ANIS tha niise fhéin Pòl a' guidhe oirbh,

tre mhacantas agus shéimheachd

Chriosd, neach air dhomh a bhi làthair a

tha àosal 'n 'ur nieasg, ach air dhomh a bhi

uaibh a tha dàna oirbh:

2 Acb tha mi ag iarraidh oirbh a dKath-

chuiàigb, gun sibh a thoirt orm, an uair a

bhitheas mi làthair, a bhi dàua, leis a'

mhuinghin leis an saoilear mi 'bhi dàna an

aghaidh dream àraidh a tha 'toirt raeas

oirnne, mar gu'm bitheamaid ag imeachd a

réir na feòla.

3 Oir ged tha sinn ag imeachd anns an

flieòil, chan ann a reir na feòla tha sinn a'

cogadh:

4 (Oir ar n-airm-chogaidh chan eil iad

feòluihor, ach cumhachdach o Dhia chum

daingnichoan a leagadh:)

5 A' tilgeadh sìos reusonachaidh,agus gach

ni àrd a dh'àrdaicheas e fhéin an aghaidh

eòlais Dhé, agus a' toirt 'am braighdeanas

gach smuain chum àimhlachd Chriosd:

G Agus dìoghaltas ullamh againu r'a

dheanamh air gach uile eas-àimhlachd,

'u uair a choimhlionar bhur n-iimhlachd-se.

7 an amhairc sibh air nithibh a réir an

coslais à ma tha dòchas aig aon neach as

féin, gur le Criosd e, smuainicheadh e so a

ràs uaith fhéin, mar is le Criosd esan, gur le

Criosd sinne mar an ceudna.

8 Oir ged dheanainn càileigin ni's mò

dh'uaill as ar cumhachd-ne, (a thug an

Tighearn dhuinu chum fòghluim, agus chan

ann clmm bhur sgrios-se,) cha bhitheadh

nàire orm:

9 Chum nach measar mà mar gu'm bithinn

a' cur eagail oirbh le litrichibh.

10 Oir tha a litrichean, (tha iadsan ag

ràdh,) cudthromach agus làidir, ach tha a

làthaireachd chorporra anmhunn, agus a

chainnt tàireil.

11 Smuainicheadh a leithid sin de dhuine

so, mar a tha sinne ann am focal tre litrich-

ibh, agus sinn as an làthair, mar sin gu'y«

hi sinn ann an gnàomh air dhuinn a bhi

làthair.

12 Oir chan eil a dhànadas againne sinn

féin a chur 'an àireamh, no a choimeas ri

dream àraidh a mholas iad fhéin: ach air

dhoibh-san a bhi 'g an tomhas fhéin eatorra

féin,agus 'g an coimeas fhéin riu fhéin, chan eil

iad glic.

1 3 Ach cha dean sinne uaill à nithibh a

tha thar ar tomhas, ach a réir tomhais na

riaghailt a i'oinn Dia dhuinne, eadhon

tomhas a ruigeas oirbhse.

14 Oir chan eil sinne 'g ar sàneadh fhéin

thar ar tunihas, mar nach ruigeamaid

sibhse; oir thàinig sinn eadhon do 'ur

n-ionusuidhse, le soisgeul Chriosd:

15 Gun sinn a bhi 'deauamh uaill à nithibh

a tha thar ar tomhas, eadhon à saothairibh

dhaoine eile; ach tha dòchas againn,'nuair

a mheudaichear bhur creidimh-se, gu'm

faigh sinn farsuinneachd gu pailt annaibh a

réir ar riaghailt-ne,

16 Chum an soisgeul a shearmonachadh

anns na h-ionadaibh an taobh thall duibhse,

agus chan ann chum uaill a dheanamh

ItàS

ann an riaghailt duine eile, à nithibh a tha

ullamh cheaua.

17 Ach an ti a ni uaill, deanadh e uaill

anns an Tighearn.

18 Oir chan e an ti a mholas e fhéin a tha

ionmholta, ach an ti a mholar leis an taigh-

earn.

Caibideil XI.

1 Tre ro-mheud cùrahn Pàiòil de na Corintian-

aich, thòi.sich e dh'aimleoi/i ri e fhéin a mhol-

adh; 5 dh'innis e nach robh e a bheag goirid

air na h-abstoil a bu mhò, 7 gu'n do shear-

monaicJi e an soisneul dhoibh gu saor, 13 agus

nochd e nach robh e a bheag a dheidh-làimh

air an luchd-oibre chealgach sin, thaobh aon

sochair a bhuineadh du'n lagh, cL-c.

B'FHEARR leam gu'n giààlaineadh sibh

beagan le m' amaideachd; agus da

ràreadh giùlainibh leam.

2 Oir tha mi eudmhor umaibh le h-eud

diadhaidh; oir rinn mi ceangal-pòsaidh

eadar sibh agus aon fhear, chum blmr cur

mar òigh fhàor-ghloin an làthair Chriosd.

3 Ach tha eagal orm, mar a mheall an

nathair Eubha le a cuilbheartachd, mar sin

air dòigh sam bith, gu'n truaillear bhur

n-inntinnse o'u aon- fhillteachd atha ann an

Criosd.

4 Oir nan deanadh an neach a thig, Iosa

eile a shearmonachadh nach do shearmon-

aich sinne, no nam faigheadh sibhse spiorad

eile, nach d'fhuair sibh, no soisgeul eile ris

nach do ghabh sibh, dh' fheudadh sibh gu

maith giàilan leis.

5 Oir is i mo bharail-sa nacb robh mi

a bheag goirid air na h-abstolaibh a

b'àirde.

6 Ach ged tha mi neo-fhòghluimte ann an

cainnt, gidheadh chan eil mi mar sin ann

an eòlas; ach rinneadh sinn làn- fhollaiseach

anns na h-uile nithibh 'n 'ur measg-se.

7 An d'rinn mi cionta le mi fhéin àsleach-

adh chum gu'ni bitheadh sibhse air bhur

n-àrdachadh, no a chionn gu'n do shear-

monaich mi soisgeul Dhé a nàsgaidh

dhuibh?

8 Chreach mi eaglaisean eile, a' gabhail

tuai'asdail uatha, chum seirbhis a dheanamh

dliuibhse.

9 Agus an uair a bha mi làthair maille

ribhse agus uireasbhuidh orm, cha do leig

mi mo throm air duine sam bith: oir leas-

aich na bràithrean, a thàinig o Mhacedonia

m'uireasbhuidh: Agus anns na h-uile nith-

ibh choimhid mi mi fhéin o m' throm a leig-

eadh oirbhse, agus coimhididh.

10 Mar tha fàrinn Chriosd annam, cha

chumar an uaill so uam ann an cràochaibh

na h-Achaia.

11 C'ar sou? An ann a chionn nach 'eil

gràdh agaiu dhuibh ? Tha fios aig Dia.

12 Ach an ni a tha mi 'deauamh, ui mi

fathast e, chum gu'n toir mi air falbh cion-

fàth uathasan le'm bu mhiann cion-fàth

fhaotainn, chum anns an ni as am bheil iad

2 CORINTIANACH, XII

a' deananih uaill, gu'm faighear iad eadhon

mar sinne.

13 Oir is ann d'an leithidibh sin a tha

abstolan bréige, hichd-oibre cealgach, 'g an

oui* fhéin ann an cosamhlachd abstola

Chriosd.

14 Agus chan iongantach sàn: oircuirear

Satan fhéin 'an cruth aingil soillse.

15 Uime sin cha ni mòr e ged chuirear

ann an cruth mhinisteirean na fàreant-

achd a mhinisteirean mar an ceudna; aig

ain bi an crìoch dheireanuach a réir an

oibre.

16 Tha mi ag ràdh a ràs, Na measadh aon

neach gur amadan mi; no fòs, gabhaibh

rium mar amadau fhéin, chum gu'n dean mi

beagau uaill asani fhéin.

17 An ni a tha mi a' labhairt, chan ann a

reir an Tighearna a tha mi 'g a labhairt. ach

niar gu'm b'aun gu h-amaideach anns an

dànadas uaille so.

18 Do bhrìgh gu bheil mòran a' deanamh

u;iill a réir na feòla, ui mise uaill mar an

ccudna.

19 Oir giùlainidh sibh gu toileach le

aniadanaibh, do bhrìgh gu blieil sibh fàin

glic.

20 Oir fuilgidh sibh ma bheir neach ann

an daorsa sibh, ma dh'itheas neach sihh,

ma bheir neach bhur cuid dhibh, ma

dli ardaicheas neach e fhéin, ma bhuaileas

neach air an aghaidh sibh.

21 Tha mi a' labhairt a thaobh eas-urraim,

mar gu'm bitheamaid anmhunn: ach, ge b'e

ui anns am bheil neach air bith dàna, (tha

mi a' labhairt gu h-amaideach,) tha mise

dàna ann mar an ceudna.

22 An Eabhruidhich iad? mar sin tha

niise mar an ceudna: An Israelich iad /

ànar sin tha mise mar an ceudna: An

sliochd do Abraham iad ? mar sin tha mise

mar an ceudna:

23 Am ministeirean do Chriosd iad ? (tha

mi a' labhairt mar dhuine mi-chéillidh,) tha

mise os an ceann 's an nl so: ann an saoth-

airibh ni's pailte, ann am buillibh ni's ro

mhò, ann am pràosanaibh ni's trice, ann am

bàsaibh gu miuic.

24 Fhuair mi o na h-Iudhaich càiig uairean

dà fhichead buille ach a h-aon.

25 Ghabhadh le slataibh orm tri uairean,

chlachadh mi aon uair, dh' fhuiiing mi long-

bhriseadh triuaireau; là agus oidhche bha

mi 's an doimhne:

26 Ann an turusaibh gu rainic, ann an

gàbhadh aimhnichean, ann an cunnartaiòu

fhear-reubainn, ann an cunnartaibh o m'

chinneach fhéin, ann an cunnartaibh o na

Cinnich, ann an cunnartaibh 's a' bhaile,

ann an cuunartaibh 's an fhàsach, ann an

cunnartaibh 's an fhairge, ann an cuuuart-

aibh am measg bhràithrean breugach;

27 Ann an saothair agus sgàos, ann am

fairibh gu miuic, ann an ocras agus tart, uairean, gu'n imicheadh so uam.

189

'an trasgaibh gu minic,'am faachdagus 'an

lomnochduidh.

28 A bhàrr air na nithibh a tha an leth

muigh, an ni a tha 'teachd orm gu lathail,

ro-chàiram nan eaglaisean uile.

29 Cò a tha lag, agus nach 'eil mise lag ?

cò a tha 'faotainn oilbheim, agTis nach 'eil

mise a' losgadh ?

30 Ma's éigin domh uaill a dheanamh, is

ann as na nithibh a bhuineas do m' an-

mhuinneachd a ni mi uaill.

31 Tha fios aig Dia, eadhon Athair ar

Tighearua Iosa Criosd, a tha beannaichte

gu sàorruidh, nach 'eil ini 'deanamh bréige.

32 Ann an Damascus chuir uachdaran «'

phobuill fo Aretas an ràgh, freiceadau air

baile nan Damasceneach, 'an ràin mise a

ghlacadh:

33 Ach tre uinneig leigeadh sìos ris a'

bhalla mi ann an cliabh, agus chaidh mi as

a làmhan.

Caibideil XII.

1 Chum abdolachd a mholadh, ged fheudadh

Pòl uaill a dheanamh as a thaisbeinibh ion-

gantach, dgidheadh is fearr leis uaill a dhean-

amh as 'anmhuinnrachd; 11 fhuair e cion

doibh a chionn gyCn d'éignich iad e chum na

h-uaille dìomhain so: 14 gheall e teachd a rìs

d\m ionnsuidh, 15 ach gu tur te aignibh ath-

aireit.

deimhin chan eil e iomchuidh

dhomh-sa uaill a dheanamh: ach thig

mi chum seallaidhean agus taisbeauan an

Tighearna.

2 B'aithne dhomh duine ann an Criosd

ceithir bliadhna deug roimhe so, (ma's anns

a' choluinn, chan fhios domh; no as a'

choluinn, chan fhios domh; aig Dia tha

fios;) a leithid sin dedhuine thogadhchum

an treas néamh.

3 Agus b'aithue dhomh a leithid sin de

dhuine, (ma's anns a' choluinn, no as a'

choluinn, chan fhios domh: aig Dia tha

fios;)

4 Gu'n do thogadh suas e gu pàrras, agus

gu'n cual' e briathran do-labhairt, nach

feud duine a labhairt.

5 M'a leithid sin de dhuine ni mi uaill:

ach asam fhéin cha dean mi uaill, mur dean

mi à m' anmhuinneachdaibh.

6 Oir ged a b'àill leam uaill a dheanamh,

cha bhi mi a'm' amadan; oir labhraidh mi

au fhàrinn: gidheadh tha mi a' cumail ovm

féin, air eagal gu'm bi meas aig duine dhioui

thar mar thae'g am fhaicinn, no a' cluinn-

tinn umam.

7 Agns air cagal gu'm bithinn air m'àrd-

achadh thar tomhas, tre ro-mheud nao

taisbean, thugadh dhorah sgolb'san flieoil,

teachdair Shàtain clmra gu'ra buaileadh e

mi, air eagal gu'm bithinu air ra'àrdachadh

thar torahas.

8 Air a shon so ghuidh rai an Tighearn tri

GU

d:

2 CORINTIANACH, XIII.

9 Agus thubhairt e rium, Is leoir mo ghràs-

sa dhuit: oir tha mo chumhachd air a

dheauarah foirfe ann an anmhuinneaclul.

Uime sin is ro thoiliche a ni mi uaill à m'

anmhuinneachdaibh,chum gu'n gabh cumh-

achd Chriosd còmhnuidh orm.

10 Uime sin tha mi '^abhail tlachd ann an

anrahuinneachdaibh, ann 'am maslaibh, ann

an uireasbhuidhibh, ann an geur-lean-

mluiinnibh, ann an teanntachdaibh air son

Chriosd: oir an uair a tha mi lag, an sin

tha mi làidir.

11 Rinneadh a'm' amadan mi le uaill a

dheanamh; dh'éignich sibhse mi: oir bu

chòir dhomh 'bhi air mo mholadh leibhse:

oir cha robh mi 'bheag sam bith fo na

h-abstolaibh a's àirde, ged nach 'eil annam

ach neo-ni.

12 Gu deimhin dh'oibricheadh comharan

abstoil ann bhur measg-se anns gach uile

fhoighidin, ann an comharaibh agus 'an

iongantasaibh, agus 'an cumhachdaibh.

13 Oir ciod an ni anns an robh sibh ni bu

lugha na eaglaiscan eile, mur e nach do

leig mi fhéin mo throra oirbh à thugaibh

maitlieanas dhomh 's an eucoir so.

14 Feuch, tha mi ullamh a nis an treas

uair gu teachd do 'ur n-ionnsuidh; agus

cha chuir mi mo throm oirbh; oir chan

e bhur cuid a tha mi 'g iarraidh, ach sibh

féin: oir clia-n'cil e mar fhiachaibh air a'

chloinn ionmhas a chruinneachadh fa

chomhair nam pàrantan, ach airnapàrant-

aibh fa chomhair na cloinne.

15 Agus is ro thogarrach a ni raise caith-

eadh agus a chaithear mi air son bhur

n-anama-sa, ged mar is ro phailte a tha

gràdh agam dhuibh, gur ann is Uxgha bhur

gràdh-sa dhomh.

16 Ach bitheadh e mar sin, nach do chuir

mi trom oirbh: gidheadh air dhomh 'bhi

innleachdach, glilac mi le seòltachd sibh.

17 An d'rinn mise tre aon neach dhiubh-

san a chuir mi do 'ur n-ionnsuidh buann-

achddhibh?

18 Ghuidh mi air Titus doldo hir n-ionn-

suidh, agus chuir mi bràthair raaille ris:

an d'rinn Titus buannachd dhibh? nach do

ghluais sinn 's an aon spiorad ? agus anns

ua h-aon cheumaibh ?

19 A ràs, am bheil sibh a' saoilsinn gu bheil

sinne 'gabhail ar leithsgcil ribh? tha sinn

a' labhairt 'am fianuis Dhé ann an Criosd:

ach tha gu t-ioralau, a chàirdean, chum bhur

fòghluim-se.

20 Oir is eagal leam, air dhomh teachd,

nach faigh mi sibh mar is mianu leam, agus

gu'ra faighear mise dhuibhse mar nach bu

mhiann leibh { air cagal gu'm bi connsach-

adh, farraad, fearg, comhstri, càil-chàin-

eadh, cogarsaich, àrdain, ceanuairc 'w 'ur

measg:

21 Air eagal an uair a thig mi a ràs, gu'n

àslich mo ÃŒ)hia mi 'n 'ur measg, agus gun

m

dean mi caoidh air son mòrain de'n dreara

a pheacaich cheana, agus nach do ghabh

aithreachas de'n neòghloine, agus stràop-

achas, agus mhacnus a rinn iad.

Caibideil XIII.

1 Bhagair Pòl cumhachd 'ahstolachd an aghaidh

pheacach cruaidh-mhvinealacài: 5 agus chomh-

airlich e dhoibh an creidimh a dhearbhadh,

7 agu^ am beatha a leasachadh mu 'n tigeadh

e: 11 chomh-dhùin e an litir le earail choit-

chionn agus le h-urnuigh.

IS i so an treas uair a tha mi a' teachd

do 'ur n-ionnsuidh: ann am beul dithis '

no triuir fhianuisean bithidh gach focal

seasmhach.

2 Dh'innis mi cheana, agus tha rai roimh-

làimh ag innseadh dhuibh, mar gu'm bith-

inn a làthair an dara uair; agus a nis air

dliomh 'bhi as bhur làthair, tha mi a'

sgrìobhadh chum na dream a pheacaich

roimh so, agus chum chàich uile, ma thig

mi a ràs, nach caomhain mi:

:3 tha sibh ag iarraidh dearbhaidh air

Criosd a' labhairt annara-sa, neach do 'ur

taobh-se nach 'eil anmhunn, ach a tha cumh-

achdach annaibh.

4 Oir ged a cheusadh e tre anmhuinn-

eachd, gidheadh tha e beò tre chumhachd

Dhé: oir tha sinne mar an ceudna anmhunn

ann-san, gidheadh bithidh sinn beò maille

ris tre chumhachd Dhé do 'ur taobh-se.

5 Ceasnaichibh sibh fhéin, am bheil sibh 's

a' chreidimh; dearbhaibh sibh fhéin: nach

aithne dhuibh sibh fhéin, gu bheil Iosa

Criosd annaibh, mur daoi)iea chuireadh air

càil sibh ?

6 Ach tha dòchas agani gu'ra bl fhios

agaibh nach daoine a chuireadh air càd

sinne.

7 A nis tha mi 'guidhe air Dia gun sibhse

a dheanamh uile.air bith; chan ann chum

gu'm faicear sinne 'bhi dearbhta, ach chum

gu'n deanadh sibhse an ni sin a tha maith,

ged robh sinne mar dhaoine a chuireadh air

cùl.

8 Oir chan urrainn sinn ni air bith a

dheanamh an aghaidh na fàrinn, ach air son

na fàrinn.

9 Oir tha sinn subhach an uair a tha sinn

féin anmhunn, agus sibhse làidir: agus tha

sinn a' guidhe so raar an ceudna, sibhse 'bhi

coimhlionta.

10 Is ann uime so a sgrìobh mi na nithean

80 do \ir n-ionnsuidh air dhomh 'bhi as

bhur làthair, chum air dhorah a bhi làthair

nach bithinn garg, a reir a' churahachd a

thug an Tighearn dhomh chum fògliluim,

agus chan ann chum sgrios.

11 Fa dheòidh, a bhràithrean, slàu leibh:

bithibh diongmhalta, bithibh subhach, bith-

ibh a dh'aon inntinn, bithibh sàochail; agus

bithidh Dia a' ghràidh agus na sìthe.niaille

ribh.

12 Cuiribb fòilte air a cbéile le pòigj 14 Gràs an Tighearna Iosa Criosd, agus

naoimb. gràdb Dbé, agus comb-cbomunn an Spfor-

13 Tba na naomib uile a' cur beannacbd aid naoimb. giin robh maille ribb uile

do 'ur n-iunnsuidb. Amen.

Leabharean Bhioball” air ais

LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM KAN GALATIANACH

air ais dhan GALATIANACH

Caibideil I

1 Tha iongantas air Pòl gu'n do thréig na Gal-

atianiach esan agus an soisgeul co luath: S

agus mhalluich e an dream sin a shearmon-

aicheas aon soisgeid eile ach nct shearmonaic/i

ejéin; 11 dh'/hòghluim e'n soisgeid chab'ann

o dhaoinibh, ach o Dhia, 13 agus nochd e

ciod a ghné dhuine 'bha ann mu 'n no ghairm-

eadh e.

POL abstol, (cba-n ann o dbaoinibb, no

tre dbuine, ach tre Iosa Criosd, agus

tre Dhia an t-Atbair, a thog suas e o na

marbliaibb,)

2 Agus na bràitbrean uile a tba maille

rium, cbum eaglaisean Ghalatia:

3 Gràs duibb, agus sàtli o Dhia an t-Atb-

air, agus o ar Tigbearn Iosa Criosd,

4 A tbuge fhéin airson arpeacaidhean,chum

gu'n saoradh e sinn o'n drocli shaogbal a tba

làthair, a réir toile Dhéa,a;us aru-Atliar-ne:

5 Dhàsan gu robh glòir gu saoghal uan

saoghal. Amen.

6 Is ionghnadlileam gu'n d'atbarraicheadb

sibb co luatb uaitb-san a ghairm sibb tre

gbràs Cbriosd, gu soisgeul eile:

7 Ni nacb soisgeul eile; acb thadream àr-

aidb 'g 'ur buaireadb, le'n àill soisgeul

Chriosd a tbilgeadb bun os ceann.

8 Ach nan deanamaid-ne, no aingeal o

néamh, soisgeul eile a shearmonachadb

dhuibb, ach an solsgeul a shearmouaich

sinne dhuibb, bitheadh e malluicbte.

9 Amhuil mar a thubhairt sinn roirab, tha

mise ag ràdb a nis a rìs mar an ceudua, Ma

sliearmonaicheas neacb sam bitb soisgeul

eile dhuibh, acb an soisgeul a gbabh sibb,

bitbeadb e malluicbte.

10 Oir am bheil mi nis a' cur impidb air

daoinibh, no air Dia à no am bbeil mi

'g iarraidh daoine a thoileacbadh ? oir nam

bithinn fathast a' toileachadh dhaoine, cba

bbitbinn a'm' sheirbbiseacb aig Criosd.

11 Acb tha mi 'toirt fios duibh, a bhi'àith-

rean, an soisgeul a sbearraonaicheadh leam-

sa, nach ann a réir duine a tha e.

12 Oir cha b'ann o dbuine a fhuair mi e,

ni mò a theagaisgeadb dbomb e, acb tre

fboillseachadb Iosa Criosd.

13 Oir chuala sibb mo chaitbe-beatba-sa

's an aimsir a cbaidh seacbad, ann an

creidimb nan ludbach, gu'n d'rinu mi thar

191

tomhas geur-Ieanmhuinn air eaglais D^e,

agus gu'n d'f bàsaicb mi i:

14 Agus gu'n d'thàinig mi air m'aghaidb

ann an creidimb nan ludbach thar mòran

de m' chomh-aoisibh am measg mo cbinnicb

féiu, air dhomh 'bbi ni bu ro eudraboire mu

gbnàthannaibh mo sbinnsireacbd.

15 Ach an uair a b'i deadh thoil Dlié, a

sgar o bhroinn mo mhàtbar mi, agus a

gbairm mi tre a gbràs,

16 A Mbac fhéin fboillseacbadb annam,

chum gu'n searmonaicbinn e am measg nan

Cinneacb; air ball cba do cbuir mi comb-

airle ri feòil agus fuil:

1 7 Ni mò 'chaidb mi suas gu lerusalera,

chura na muinntir sin a bba 'n an abstol-

aibh rorahaiu; acb cbaidb mi gu Arabia,

agus a ràsthàinigmi air m'aisgu Damascus.

IS An déigh sin 'an ceann tbri bliadbna,

cbaidh mi suas gu Ierusalem, a db'f baicinn

riieadair, agus dh' fhan mi maille ris càiig

làithean deug.

1 9 Ach neacb air bitb eile de na b-abstol-

aibh chan fhaca mi, acb Seumas bràtbair

an Tighearna.

20 A nis anns na nithibb a tha mi a'

sgràobbadb dbuibh, feuch, an làtbair Dbé,

cba-n'eil mi 'deanamh bréige.

21 'N a dbéigb sin thàinig rai gu cràocb-

aibh Shiria agTis Cbilicia;

22 Agus cha robh eòlas orm athaobb ra' fliaic-

inn aigeaglaisibhludea, abbaannan Criosd:

23 Acb a mbàin chuar iad, An ti anns an

àra a chaidh seachad a bha 'g ar geur-Iean-

nibuinn, gu bheil enis a' searraonachadb a'

chreidirab a bba e a' sgrios roinibe so:

24 Agus thug iad glòir do Dhia air mo

shon-sa.

air ais dhan GALATIANACH

Caibideil II

1 Cliuir an t-abstol 'an céill c'uin a chaidh e siiaa

gu lenisalem, agus c'ar son àiach do thim-

chioU-gheaàTadh Titus. 11 Cliuir e'n aghaidh

Pheadair, agas dhinnis e dha a reuson, 14

c'ar son a tha e fhéin, agus muinntir eile, a tha

'n an ludhaich, a' creidsiàin gu'm bi iad air

am fàreanadiadh tre chreidimh ann an

Criosd, agus chan ann tre oibribh. 20 C/ia

chaith an dream a tha air am flreanachadh

tre direidimh am beatha ann am peacadh.

AN sin 'an ceann cheitbirbliadhna deug

cbaidh mi a ris suas gu Ierusalem,

GALATIANACH, III.

maille ri Barnabas, a' toirt Thituis leam

mar an ceudua.

2 Agus chaidh mi suas a réir foillseach-

aidh, agus chuir mi 'an céill dhoibh an

soisgeul a tha mi a' searmouachadh am

measg uan Cinueach, ach ann an uaignidh-

eas dhoibh-san d'au robh meas, air eagal

air chor sam bith gu'n ruithiun, no gu'n do

ruith mi an dìomhain.

3 Ach cha b'éigin do Thitus fhéin a bha

a'm' chuideachd, a bhi air a thimchioU-

ghearradh, ged bu Ghreugach e:

4 Agus sin air son bhràithrean breige, a

ghoid a steach 'n ar measg, a thàinig a

steach 'an uaignidheas a dh'fhaicinn ar

saorsa, a tha againn ann an Iosa Criosd,

cbum ar toirt fo dhaorsa.

5 Do nach do ghéill sinn eadhon ré uaire;

chum gu'm buanaicheadh fàrinn an t-soi-

sgeil maille ribhse.

6 Ach o'n dream sin, a mheasadh gu'm 1:)U

niéiginiad, (geb'e air bith'Lh'annta roimh,

cha-n'eil suim ann domh-sa: cha-u'eil meas

aig Dia do phearsa duine,) oir iadsan a

mheasadh giCm bu ni éigiài iad, cha do

phàirtich iad le'n còrahradh 'bheag sam bith

rium-sa.

7 Ach air an làimh eile,'n uair achunnaic iad

gu'n d'earbadh soisgeul an neo-thimchioU-

ghearraidh rium-sa, mar a dKmrhadh

soisgeul an timchioll-ghearraidh ri Peadar;

8 (Oir an ti a dh'oibrich gu h-éifeachd-

ach ann am Peadar chum abstolachd an

timchioll - ghearraidh, dh'oibrich e gu

cumhachdach annam-sa mar an ceudna

chum nan Ciuneach:

9 Agus an uair a thuig Seuraas, agus

Cephas, agus Eoiu, a tha air am meas 'n am

puist, an gràs a thugadh dhomh, thug iad

dhomh-sa agus do Bharnabas deas làmh a'

chomuinn; iounus gu'ii rachamaid chum

nan Cinueach, agus iad fhéin chum an

tirachioll-ghearraidh.

10 A mliàin Vàill leo gu'm bitheamaid

cuimhneachail air na bochdaibh; ni mar an

ceudna a bha ro-thoil agam fhéin a dhean-

amh.

11 Ach an uair a thàinig Peadar gu

Antioch, sheas mi 'n a aghaidh as an eudan,

a chioim gu'n robh e r'a choireachadh.

12 Oir roimh do dhream àraidh teachd o

Sheumas, dh'ith e biadh maille ris na Cinn-

ich: ach an uair a thàinig iadsan, chaidh e

a thaobh agus thearbaidh se e fhéin, air eagal

na muinntir a bha de'n timchioll-ghearradh.

13 Agus rinn na h-Iudhaich eile gnàiis-

mhealladh maille ris maranceudna; ionnus

gu'n d'thugadh Barnabas mar an ceudna a

thaobh le'n cluain.

14 Ach an uair a chuimaic mise nach do

ghluais iad gu tréibhdhireach, a reir firiiin

an t-soisgeil, thubhairt mi ri Peadar 'n am

fianuis uile, Ma tha thusa, a tha a'd' ludh-

ach, a' caitheadh do bheatha a réir nan

192

Cinueach, agus chan ann a réir nan ludh-

\ ach, c'ar son a ta thu 'g éigueachadh nan

Cinneach am beatha 'chaitheadh mar na

h-Iudhaich ?

15 Air dhuinne a tha 'n ar n-Iudhaich a

thaobh nàduir, agus chan ann 'n ar peac-

aich de na Cinuich,

16 Fios a bhi againn nach 'eil duine air

fliàreauachadh o oibribh an lagha, ach tre

chreidimh Iosa Criosd, chreid sinne fhéin ann

an Iosa Criosd; chum gu'm bitheamaid air

ar fìreanachadh o chreidimh Chricsd, agus

cha-n ann o oibribh an lagha: oir o oibribh

au lagha cha bhi feòil sam bith air a fàreau-

achadh.

I 1 7 Ach air dhuinne 'bhi 'g iarraidh a bhi air

I ar fìreanachadh tre Chriosd, ma gheibhear

'n ar peacaich sinu fhéin,rtw bheil, uime siii,

Criosd 'n a nihiuisteir peacaidh ] Nar leig-

eadh Dia.

', 18 Oir ma thogas mi a rìs suas na nitheau a

^ leagmi,thami'deauamh ciontaich dhiomfeiu.

I 19 Oir tha mise tre'u lagh marbh duu

lagh, chum gu'm bithinn beò do Dhia.

20 Tha mi air mo cheusadh maille ri

Criosd: gidheadh tha mi beò; ach cha

mhise, ach Criosd a thabeò aunam: agus a'

I bheatha a tha mi nis a' caitheadh 's an

fheòil, tha mi 'g a caitheadh tre chreidimh

Mhic Dhé, a ghràdhaich mi, agus a thug e

j fhéin air mo shon.

I 21 Cha-u'eil rai a' cur gràis Dhé 'an neo-

bhràgh: oir ma tha fireautachd tre'n lagh,

is ann gun adhbhar a fhuair Criosd bàs.

air ais dhan GALATIANACH

Caibideil III

1 DÃŒCfheòraich an t-abs'ol ciod a dKaom na Gal-

aUanaich yus an creidimh a thréigsinn, agus

dòigh a diur 's an lagh. 6 Tha'n dream a tha

'creidsinn air am fìreanachadh, 9 agus air a m

beannachudh maille ri Abraham: 10 dhearbh

Pòl so le iomadh reuson.

OA Ghalatianacha amaideach, cò a

chuir druidheachd oirbh, ionnus

nach bitheadh sibh ùmhal do'n fhàrinn, d'an

' robh Criosd air a uochdadh gu soilleir fa

chomhair bhur sùl, air a cheusadh 'n 'ur

measg ?

2 So a rahàin b'àill leara fhòghlum uaibh,

] an ann o oibribh an lagha a fhuair sibh an

Spiorad, no o éisdeachd a' chreidirah ?

j 3 Am bheil sibh coaraaideach as sin? air

\ dhuibh tòiseachadh 's an Spiorad, am bheil

sibh a nis air bhur deauarah foirfe leis an

fheòil à

I 4 an d'fhuiling sibh na h-uiread sin de

nithibh gu dàomhaiu? mas ann da ràreadh

\ gu dìomhain.

I 5 An ti uime sin a tha'frithealadh dhuibh

an Spioraid, agus ag oibreachadh mhàor-

bhuilean 'n 'ur raeasg, an ann tre oibribh an

lagha, no tre éisdeachd a' chreidirah a ni

e so ?

j 6 Amhuil mar a chreid Abraham Dia, agui

a mheasadh sin dha mar fhàreantachd.

GALATIANACH, IV.

7 Uime sin bitheadh fhios agaibh, an j eaclh comasach air beatha 'thoirt uaith, gu

gur iad sin deimhin is ann o'n lagh a bhitheadh fàreanfc-

I achd.

22 Ach dh'fhàg an sgriobtuir na h-uile

dàiaoine dùinte 's a' pheacadh, chum gu'm

bitheadh an gealladh tre chreidimh Iosa

Criosd air a thoirt dhoibh-san a tha 'creid-

droara a tha de'n chreidimh

, clann Abraliaim

8 Oir air fliaicinn roimh do'n sgriobtuir

[ gu'm fireanaicheadh Dia na Ciunich tre \

\ cin-eidimh, shearmonaich e an soisgeul

roimli-làimh do Abraham, ag ràdh^ Beann- [

aicliear na h-uile Chinnich annad-sa. i

9 Uime sin tha an dream a tha de'n chreid-

I imli,air am beannachadh maille ri Abraham, !

[ fàor-clireidmheach. j

I 10 Oir a mheud 's a tha de oibribh an lagha,

i tha iad fo 'n mliallachadh: oir tha e

sgrlobhta, Is malluiclite gach neach nach

buaiiaich anns na h-uile nithibh a tha

sgrìobhta ann an leabhar an lagha chum an

deanamh.

I 1 1 ach is ni follaiseach, nach fàreanaichear .

I neach sam bith tre'n lagh 'am fianuis Dhé: \

i oir, Bithidh am fàrean beò tre clireidimh. j

12 Agus chan eil an lagh o chreidimh:^

ach, An duine a ni iad gheibh e beatha

annta. j

13 Shaor Criosd sinne o mhallachadh an

laglia, air dha 'bhi air a dheanamh 'n a

mhallachadh air ar son: oir tha e sgrìobh-;

ta, Is malluichte gach aon a clirochar air

crann:

14 Chum gu'n tigeadh beannachadh Abra-

haim air na Cinnich tre Iosa Criosd; iounus

gu faiglàeamaid gealladh an Spioraid tre

chreidimh.

15 A bhràithrean, tha mi a' labhairt mar

dhuine; ged nach bi ann ach coimhcheangal

duine, ma tha e air a dliaingneachadh, cha

chuir neach air bith air càil e, agus cha

chuirear ni sam bith ris.

16 A nis is ann do Abraham a thugadh na

geallaidhean agus d'a shàol. Chan abair

e, Agus do shàolaibh, mar gu'm bitheadh

e'làbhairt mu mhòran; ach mar mu aon,

Agus do d' shàol-sa, neach a's e Criosd.

17 Agus tha mi ag ràdh so, nach fheudar

gu'n- cuir an lagh, a thugadh 'an ceann

cheithir cheud agus dheich bliadhna fich-

ead 'n a dhéigh, an coimhcheangal 'an neo-

bhràgh, a dhaingnicheadh roimh le Dia ann

an Criosd, ionnus gu'n cuireadh e an geall-

adh air càil.

18 Oir ma's ann o'n lagh a tha an oigh-

reachd, ch^-n'eil i ni's mò o'n ghealladh:

ach thug Dia gu saor i do Abraham tre

ghealladh.

19 Car son uime sin a thugadh an lagh?

thugadh e air son eusaontais, gus an tig-

eadh an sàol, d'an d'riuneadh an gealladh;

air 'orduchadh le ainglibh 'an làimh eadar-

mheadhonair.

20 A nis an t-eadar-mheadhonair, chan

ann air son aoin a tha e'n aeadar-mheadh-

onair; ach is aon Dia.

21 Uime sin am bheil an lagh an aghaidh

gheallaidhean Dhé ? Nar leigeadh Dia: oir

nam bitheadh lagh air a thabhairt a bhith-

193

23 Achmu'nd'thàinigan creidimh,choimh-

ideadh sinu fo 'n lagh, air ar druideadh a

steach chum a' chreidimh, a bha gu bhi aiv

'fhoillseachadh.

24 Uime sin b'e an lagh, ar n-oide-fògh

luim g'ar tredrachadh gu Criosd, chum

gu'ra bitheamaid air ar fireanachadh tre

chreidimh.

2.3 Ach air teachd do'n chreidimh, cha-

n'eil sinn ni's mò fo oide-fòghluim.

26 Oir is sibhse uile niic Dhé tre chreid-

imh ann an Iosa Criosd. '

27 Oir a mheud agaibh 's a' bhaisteadh do

Chriosd, chuir sibh umaibh Criosd.

28 Cha-n'eil ludhach no Greugach, cha-

n'eil saor no daor, chan eil firionn no boir-

ionn ann: oir is aon sibh uile ann an Iosa

Criosd.

29 Agus ma's le Criosd sibh, is sibh sàol

Abrahaim gun amharus, agus is oighreach-

an sibh a réir a' gheallaidh.

air ais dhan GALATIANACH

Caibideil IV

1 Bha sinn fo'n lagh. gus an d'thàinig Criosd, mar a tha an t-oighré fo 'oide-fòghluim gus an tig e gu h-aois. 5 Ach shaor Criosd sinn ò'n lagh: 7 uime sin chan eil sinn 'n ar seirbhisich ni's faide dha. 14 Chuir Pòl 'an cuimhne dhoihh an deadh-ghean dàsan, agus a dheadhrùn fhéin doibh-san; 22 agus nochd e gur sinne clann Abrahaim thaobh na mnà saoire.

A NIS tha mi ag ràdh, am feadh a bhitheas an t-oighre 'n a leanabh, nach 'eil eadar-dhealachadh sam bith eadar e agus seirbhiseach, ged is e Tighearn nan uile;

2 Ach tha e fo luchd-coimhid, agus fo luchd-riaghlaidh gu teachd na h-aimsir a dh'orduich an t-athair.

3 Agus mar an ceudna sinne, 'n uair a bha sinn 'n ar leanabaibh, bha sinn 'an daorsa fo cheud fhòghlum an t-saoghail:

4 Ach an uair a thàinig coimhlionadh na h-aimsir, chuir Dia a Mhac fhéin uaith, a ghineadh o mhnaoi, a rinneadh fo 'n lagh,

5 Chum gu'n saoradh e iadsan a bha fo 'n lagh, ionnusgu faigheamaid-ne uchd-mhacachd na cloinne.

6 Agus do bhrìgh gur mic sibh,chuir Dia Spiorad a Mhic fhéin ann bhur cridheachaibh, ag éigheach, Abba, Athair.

7 Uime sin cha seirbhiseach thu ni's mò, ach mac; agus ma's mac, is oighre mar an ceudna air Dia tre Chriosd.

8 Gidheadh, an uair nach b'aithne dhuibh Dia, rinn sibh seirbhis dholbh-san nach 'eil 'n an diathan thaobh nàduir.

9 Ach a nis air dhuibh Dia aithneachadh, no mar is fearr a dh'fheudar a ràdh, a bhi air bhur n-aithneachadh le Dia, cionnus tha sibh ag ath-philleadh chum nan ceud-thoiseach anmhunn agus bochda, d'am miann leibh a bhi a rìs fo dhaorsa?

10 Tha sibh a' coimhead làithean, agus mhìosan, agus aimsirean, agus bhliadhnan.

11 Tha eagal orm do 'ur taobh gu'n do chaith mi gu dìomhain mo shaothair oirbh.

12 Guidheam oirbh, a bhràithre, bithibh mar tha mise; oir tha mise mar sibhse: cha d'rinn sibh eucoir sam bith orm.

13 Tha fhios agaibh gu'm b'ann tre anmhuinneachd na feòla, a shearmonaich mi dhuibh an soisgeul air tùs.

14 Agus air mo bhuaireadh a bha ann am fheòil, cha d'rinn sibh tarcuis, agus cha do ghabh sibh gràin diom; ach ghabh sibh rium mar aingeal Dhé, mar Iosa Criosd.

15 Ciod e ma seadh an sonas sin a bha agaibh? oir tha mi 'deanamh fianuis duibh, nam bu chomasach e, gu'n spìonadh sibh a mach bhur sùilean fhéin, agus gu'n tugadh sibh dhomh-sa iad.

16 Uime sin an d'rinneadh nàmhaid duibh dhiom, air son mi dh'innseadh na fìrinn duibh?

17 Tha iadsan eudmhor umaibh, ach chan ann gu maith; ach b'àill leo sinne dhruideadh a mach, chum gu'm bitheadh sibhse eudmhor umpa fhéin.

18 Ach is maith a bhi eudmhor ann an ni maith aghuàth, agus chan e mhàin an uair tha mise a làthair maille ribh.

19 Mo chlann bheag, air am bheil mi a rìs ri saothair, gus an dealbhar Criosd annaibh

20 B'àill leam a bhi nis a làthair maille ribh, agus mo ghuth a chaochladh, oir tha mi fo amharus umaibh.

21 Innsibh dhomh, sibhse le'm miann a bhi fo 'n lagh, nach cluinn sibh an lagh?

22 Oir tha e sgrìobhta, gu'n robh aig Abraham dithis mhac; aon ri banoglaich, agus am mac eile ri mnaoi shaoir.

23 Agus esan a bh'aige ris a' bhanoglaich, ghineadh a réir na feòla e; ach esan a bh'aige ris a' mhnaoi shaoir, tre ghealladh.

24 Na nithean so is samhladh iad; oir is iad so an dà choimhcheangal; aon diubh o bheinn Shinai, a tha a' breith chum daorsa, a's i Agar.

25 Oir is i Agar beinn Shinai ann an Arabia,agus tha i a' comh-fhreagradh do Ierusalem a tha nis ann, agus tha i fo dhaorsa maille r'a cloinn.

26 Ach tha an Ierusalem a tha shuas saor, agus is màthair dhuinn uile i.

27 Oir tha e sgrìobhta, Dean gairdeachas, a bhean neo-thorrach nach 'eil a' breith cloinne; bris a mach agus glaodh, thusa nach 'eil ri saothair: oir is lìonmhoire clann na mnà, aonaranaich, na na mnà aig am bheil fear.

28 A nis, a bhràithre, is sinne, mar a bha Isaac, clann a' gheallaidh.

29 Ach mar a rinn esan a rugadh a réir na feòla, 's an àm sin geur-leanmhuinn airsan a rugadh a réir an Spioraid, is amhuil sin a tha nis mrir an ceudna.

30 Ach ciod tha an sgriobtuir ag ràdh? Tilg a mach a' bhanoglach agus a mac: oir cha bhi mac na banoglaich 'n a oighre maille ri mac na mnà saoire.

31 Uime sin, a bhràithre, cha sinne clann na banoglaich, ach na mnà saoire.

air ais dhan GALATIANACH

Caibideil V

1 Bhrosnuich an t-abstol na Galatianaich gu seasamh 'n an saorsa, 3 agus gun an timchioll-ghearradh a ghnàthachadh: 13 ach roghuinn a dheanamh de ghràdh, ni à's e coimhlionadh an lagha: 19 chuir e sìos oibre na feòla, 22

agus dh'ainmich e toradh an Spioraid; 25

agus dh'earalaiciiechujngluasad's anSpiorad,

UIME sin seasaibh gu daingean anns an

t-saorsaleis an d'rinn Criosd saor sinn, \

agus na bithibh a rìs air bhur cuibhreach-

adh le cuing na daorsa.

2 Feuch, tha mise Pòl ag ràdh ribh, ma

thimchioll-ghearrar sibh, nach bi tairbhe

air bith dhuibh ann an Criosd.

3 Oir tha mi a rìs a' deanamh fianuis do

gach uile dhuine a thimchioll-ghearrar, gu

bheil e mar fhiachaibh air an lagh gu

h-iomlan a choimhlionadh.

4 Cha-u'eil tairbhe sam bith ann an Criosd

dhuibhse a tha air bhur fàreauachadh tre'n

lagh; thuit sibh o ghràs.

5 Oir tha sinne tre'n Spiorad a' feitheamh

ri dòchas f àreantachd o chreidimh.

6 Oir ann an Iosa Criosd, chan eil éifeachd

sam bith ann an timchioll-ghearradh, no

ann an neo-thimchioll-ghearradh, ach ann.

an creidimh a dh'oibricheas tre ghràdh.

7 Is maith a ruitli sibh; cò a bliac sibh o

'bhi ùmhal do'n fhàrinu à

8 Cha cVthàinig an impidh so o'n ti a

ghairm sibh.

9 Goirtichidh beagan de thaois ghoirt am

meall uile.

10 Tha muinghin agam asaibh 's an taigh-

earn, nach bi sibh dh'aon dòigh air atharr-

achadh iuntiuu: ach an ti a tha 'cur dragha

oirbh, giàilaiuidh e a bhreitheauas, cò air

bith e.

11 Agus mise, a bhràithre, ma shearmou-

aicheas mi fathast an timchioll-ghearradh,

c'ar sou a nithear fathast geur-Ieaumhuiun

orm \ an sin bhitheadh oilblieum a' chroinu-

cheusaidh air a chur air càil.

12 B'fhearr leam gu'm bitheadh iadsau a

tha 'cur mi-shuaimhneis oirbh eadhon air an

gearradh uaibh.

13 Oir, a bhràithre, ghairmeadh chum

saorsa sibh; a mhàin na deanaihh an t-saorsa

'n a cionfàith do'n fheòil, ach le gràdh dean-

aibh seirbhis d'a chéile.

14 Oir tha an lagh uile air a choimh-

lionadh ann an aon fhocal, eaclhon an so,

Gràdhaichidh tu do choimhearsnach mar

thu fhéin.

15 Ach ma bhitlieas sibh a' teumadh agus

ag itheadh a chéile, thugaibh aire nach

daoidhear le a chéile sibh.

16 Tha mi ag ràdh ma seadh, Gluaisibh

's an Spiorad, agus cha choimhlion sibh

anamiann na feòla.

17 Oir tha an fheòil a' miannachadh an

Aghaidh an Spioraid, agus an Spiorad an

aghaidh na feòla: agus tha iad sin an agh-

aidh a chéile; ionuus nach faigh sibh na

nithean a bu mhiann leibh a dheanamh.

18 Ach ma threòraichear leis an Spiorad

sibh, chan eil sibh fo 'n lagh.

19 A nis tha oibre na feòla follaiseach,

a's iad «o, Adhaltrannas, stràopachas, neò-

ghloine, macnus,

20 lodhol-aoradh, druidheachd, naimh-

deas, connsachadh,co-fliarpuis, fearg, comh-

stri, aimhreite, saobh-chreidimh,

21 Farmad, mortadh, misg.ruidhteireachd,

agus an leithidsin: mubheilmiaginnseadh

dhuibh roimh-làimh, mar a dh'innis mi

dhuibh cheaua mar an ceudna, nach sealbh-

aich iadsan a ni an leithid sinràoghachdDhé.

22 Ach is e toradh an Spioraid gràdh,

aoibhneas, sàth, fad-fhulangas,caomhaIachd,

maitheas, creidimh,

23 Macantas, stuaim: an aghaidh an

samlmil sin chan eil lagh.

24 Agus iadsan a's le Criosd, cheus iad an

fheòil,maille r'a h-an-tograibh agus a h-ana-

miillinaibh.

15 Ma's beò dhuinn 's an Spiorad, gluais-

eamaid 's an Spiorad mar an ceudna,

3 Oir ma shaoileas duine gur ni éigiu e

féin, gun a bhi ann ach neo-ni, tha e 'g a

mhealladh fhéin.

4 Ach dearbhadh gach neach 'obair fhéin,

agus an sin bithidh adhbhar gairdeachais

aige d'a thaobh fhéin a mhàin, agus chan

anu a thaobh neach eile.

5 Oir giàilainidh gach neach 'uallach fhéin.

6 Comh-roinneadh an neach a tha air

a theagasg 's an fhocal, ris an neach a

tha 'g a theagasg, anns na h-uile nithibh

maithe.

7 Na meallar sibh; cha deanar fanoid air

Dia: oir ge b'e ni a shàol- chuireas duine an

ni ceudna buainidh e.

8 Oir an ti a chuireas d'a fheòil fhéin, buaiu-

idh e o'n fheòil truaillidheachd; ach an ti

a chuireas do'n Spiorad, buainidh e o'n

Spiorad a' bheatha shuthainn.

9 Agus na fàsamaid sgàth de mhaith a

dheanamh: oir ann an àm iomchuidh buaiu-

idh sinn, mur fannaich sinn.

10 Uime sin a réir mar tha cothrom

againn, deauamaid maith do na h-uile

dhaoinibh, ach gu h-àraidh dhoibh-san a

tha de theaghlach a' chreidimh.

11 Tha sibh a' faicinn meud na litreach a

sgrìobh mi dhuibh le mo làimh fcin.

12 A mheud 's le'm mianu iad fhéin a

thaisbeanadh gu sgiamhach's an fheòil, tha

iad 'g 'ur n-éigneachadh gu bhi air bhur

timchioll-ghearradh; a mhàin chum nach

deantadh geur-Ieanmhuinn orra air sou

crann-ceusaidh Chriosd.

13 Oir chan eil iadsan fhéin a tha air an

timchioll-ghearradh a' coinihead an lagha:

ach is àill leo sibhse 'bhi air bhur timchioli-

26NabitheamaiddéidheiIairgIòirdhàomh- ghearradh, chumas gu'n deau iaduaill ann

ain, a' brosnachadh a chéile, a' gabhail flirm- ,

aid r'a chéile. |

air ais dhan GALATIANACH

Caibideil VI

bhur feòil.

14 Ach nar leigeadh Dia gu'n deanainn-sa

uaill ach ann an crann-ceusaidh ar taigh-

1 DlCiarr Pòl air na Galatianaich huntainn pu \ earna Iosa Criosd, tre m bheil an saoghal

séimh ri bràthair a thuislich, 2 agus uaHach \ air a cheusadh dhomh-sa, agus mise do'n

a chéile a Qhiùlan, 6 a bàd tabhartac/i (£an \ t-saoglial.

luchd-teagaisg, 9 agus gun sgàlheachctdh de\ jg qjj. ann an Iosa Criosd chan eil éif-

mhailh a dheanamh: 12 nochd e ciod a tha .„-i,j „• uui, „„„ „,, timfhinll P-hparrndh

iadsan a tha 'searmonadtadh an timchioll- i ^^^^^ ^'^ '^^^'^ '^"" .^^^ tin cmoll gneanaan,

ghearraidh ag iarrauih: 14 cha dean e fhéin ! "o ann an neo-thunchio I-ghearradh, ach

uaill à ni sam bith ach à crann-ceusaidh ' ann an cruthachadh nuadh.

Chriosd. j 16 Agus a mheud 's a shiubhlas a réir na

ABHRAITHRE, ma ghlacar neach ann riaghailt so, sìth orra, agus tròcair, agus

an coire air bith gu h-obann, sibhse a; air Israel Dhé.

tha spioradail, togaibh suas a shamhuil sin i 17 so a mach na cuireadh neach sam

de dhuine ann an spiorad na macantachd; bith dragh orm; oir tha mi 'giàilan chomh-

a' toirt aire dhuit féiu, nach buairear thu arun an Tighearna Iosa ann am chorp.

mar an ceudna. 18 A bhràithre, gu robh grhs ar taigh-

2 Giàilainibhuallaichean achéile,agusmar earna Iosa Criosd maille ri bhur spiorad.

siii coimhlionaibh lagh Chriosd. i Amen.

LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM NAN EPHESIANACH,

Caibideil I

1 An déigh fàilte, 3 agus breith-buidheadiais air son nan Ephesianach, 4 labhair Pòl mu thaghadh, 6 agus uchd-mhacachd a thaobh gràis, 11 ni a's e am fìor thohar o'm bheil slàinte a' chinne-daoine a sruthadh, &c.

POL, abstol Iosa Criosd tre thoil Dhé, chum nan naomh a tha ann an Ephesus, agus nan creidmheach ann an Iosa Criosd:

2 Gràs dhuibh, agus sìth o Dhia ar u-Athair, agus o'n Tighearn Iosa Criosd.

3 Beannaichte gu robh Dia, eadhon Athair ar Tighearna Iosa Criosd, a bheanuaich sinne leis gach uile bheannachadh spioradail ann an ionadaihh néamhaidh ann an Criosd:

4 A réir mar a thagh e sinne ann-san, mu'n do leagadh bunait an domhain, chum gu'm bitheamaid naomha, agus neo-choireach 'n a làthair-san ann an gràdh:

5 Anroimh-orduich sinune chum uchd-mhacachd na cloinne tre Iosa Criosd dha fhéin réir deadh-gheau a thoile.

6 Chum cliu glòire a ghràis, tre an d'rinn e sinne taitneach ann a Mhac gràdhach:

7 Anns am bheil againne saorsa tre 'fhuilsan, maitheanas nam peacadh, a réir; saoibhreis a ghràis;

8 Anns an robh e ro phailt dhuinne 's an uile ghliocas, agus thuigse:

9 A dh'fhoillsich dhuinn rùn-diomhair a thoile, a réir a dheadh-ghean fhéin, a rùnaich e ann fhéin:

10 Chum ann am frithealadh coimhlionaidh nan aimsir, gu'n cruinnicheadh e ann an aon na h-uile nithean ann an Criosd, araon na nithean a tha air néamh, agus na nithean a tha air thalamh, eadhon ann-san:

11 Anns an d'fhuair sinne mar an ceudna oighreachd, air dhuinn a bhi air ar roimhorduchadh a réir rùin an ti a tha 'g oibhreachadh nan uile nithean a réir comhairle a thoile fhéin;

12 lonnus gu'm bitheamaid-ne, a chuir air tùs dòchas anun an Criosd, chum cliu a ghlòire-san.

13 Anns an do chuir sibhse mar an ceudna dòchas, air dhuibh focal na fìrinn a chluinntinn, eadhon soisgeul bhur slàinte: neach an déigh dhuibh creidsinn ann, chuireadh seula oirbh le Spiorad naomh sin a' gheallaidh,

14 Neach a's e geall-daingnich ar n-oighreachd-ne, gu teachd saorsa na seilbhe a cheannaicheadh, chum cliu a ghlòire.

15 Uime sin air cluinntinn domh-sa mar an ceudna bhur creidimh-se anns an Tighearn Iosa, agus bhur gràidh do na naoimh uile,

16 Cha-n'eil mi a' sgur de bhi'toirt buidheachais air bhur son, a' luaidh oirbh ann am urnuighibh;

17 Gu'n tugadh Dia ar Tighearna Iosa Criosd, Athair na glòire, spiorad gliocais agus foillseachaidh dhuibh, ann an eòlas airsan;

18 Sùilean 'ur n-inntinn a bhi air an soillseachadh, chum fios a bhi agaibh ciod e dòchas a ghairme-san, agus ciod e saoibhreas glòire 'oighreachd san anns na naoimh,

19 Agus ciod e ro-mheud a chumhachd do ar taobh-ne a tha 'creidsinn, a réir oibreachaidh a thréun ueirt;

20 A dh'oibrich e ann an Criosd, 'n uair a thog e o na mairbh e, agus a chuir e 'n a shuidhe air a dheas-làimh fhéin e anns na h-ionadaibh néamhaidh,

21 Gu ro àrd os ceann gach uile uachdaranachd, agus cumhachd, agus neirt, agus Tighearnais, agus gach ainme a dh'ainmichear, chan e mhàin 's an t-saoghal so, ach 's an t-saoghal ri teachd mar an ceudna:

22 Agus chuir e na h-uile nithean fo a chosaibh, agus thug se e gu bhi 'n a cheann os ceann nan uile nithean do'n eaglais,

23 A tha 'n a corp aige, lànachd an ti a tha 'lionadh nan uile nithean anns na h-uile.

Caibideil II.

1 Le bhi 'coimheas r'a chéile ar cor a thaohh

nàduir, 5 agus ciod e ar cor a thaobh gràis,

10 cJmir Pòl 'an céill giCn do chrvtàmicheadh

smn air son dheadh oihre; agus air dhuinn <

a bhi air ar toirt am fagus tre Chriosd, 11

nacài còir dhuinn ar beatha a chaitheadh mar

Chinnich, 12 agus nuir choigrich, amhuUi

anns an àm a chaidh seachad, 19 ach mar

luchd aoin hhaile ris na naoimh, agus mar

theaghlach Dhé.

AGUS sibhse bheothaich e, a bha marbh

anu an euceartaibh agus ann am

peacaidhibh;

I 2 Anns an do ghluais sibh 's na h-amaibh

a chaidh seachad, a réir gnàtha an t-saogh-

ail so, a réir uachdaraiu cumhachd an ath-

air, an spioraid a tha nis ag oibreachadh

ann an cloinn na h-eas-umhlachd:

3 Am measg an robh agaiuu uile mar an

[ ceudna ar caithe-beatha roimh so, ann an

ana-miaunaibh ar feòla, a' deauamh toil aa

, feòla, agus nan smuaiu; agus bha sinn ft

thaobh nàduir 'n ar cloinn feirge, eadhon

i mar chàch.

I 4 Ach Dia, a tha saoibhir ann an tròcair,

i air son a luliòr-ghràidh leis an do ghràdh-

; aich e sinn,

5 Eadhon air dhuinn a bhi marbh ann am

peacaidhibhjchomh-blieothaichesiunmaille

ri Criosd; (le gràs tha sibh air bhur tearu-

adh;)

6 Agus chomh-thog, agus chomh-shuidh-

j ich e sinu ann an ionadaibh uéamhaidh ann

â–  an Iosa Criosd:

; 7 Chum gu'm foillsicheadh e anns na linn-

i ibh ri teachd saoibhreas ro phailt a ghràis,

: ann an caoimhneas d'ar taobh-ne tre Iosa Criosd.

8 Oir is ann le gràs a tha sibh air bhur tearnadh, tre chreidimh; agus sin chan ann uaibh fhéin: is e tìodhlac Dhé e:

9 Chan ann o oibribh, chum nach deanadh neach air bith uaill:

10 Oir is sinne 'obair-san, air ar cruthachadh ann an Iosa Criosd chum dheadh oibre, air son an d'ulluich Dia roimh-Iàimh sinn, chum gu'n gluaiseamaid annta.

11 Uime sin cuimhnichibh, air dhuibh a

bhi 's an aimsir a chaidh thairis'n'ur Ciuu-

ich 's an fheòil, ris an abrar an neo-thim-

chioll-ghearradh leo-san d'au goirear an '

I timchioll-ghearradh làmh-dheauta 's an ,

fheòil; I

12 Gu'u robh sibh 's an àm sin as eug- ,

nihiiis Chriosd, 'n 'ur coimhich do chomh-

fhhiitheachd Israeil, agus 'n 'ur coigrich do

cluiimhcheanglaibh a' gheallaidh, as eug- '

mhais dòchais, agus gun Dia anns an

t-saoghal:

, 13 Ach a nis ann an Iosa Criosd, tha

t sibhse a bha roimh so fad o làimh, air bhur

\ toirt am fagus tre fhuil Chriosd. |

\ 14 Oir is esan ar sàth-ne, a rinn aon dhinn

i araou, agus a bhris sìos balla meadhonach

I an eadar-dhealachaidh; |

\ 15 Air dha an uaimhdeas a char air càil

I tre 'fheòil fhéin, eadhon lagh nan àitheautau,

a chuireadh sìos Siim an orduighibh,chum

I gu'n deanadh e ann fhéin de dhithis aon

duine uuadh, mar sin a' deanamh sìthe. \

16 Agus gu'n deanadh e réidh faraon iad

ri Dia ann an aon chorp tre a' chranu-cheus- 1

aidh, air dha an naimhdeas a mharbhadh le ]

siu: j

17 Agus thàinig e agus shearmonaich e

sàth dhuibhse a bha 'am fad, agus dhoibh-

sau a bha 'am fagus. I

18 Oir tràd-san tha araon slighe agaiuu

gu dol a steach tre aon Spiorad chum an

Athar. I

19 A nis uime sin cha-u'eil sibh ui's mò

'n 'ur coigrich agus'n 'ur coimhich, ach 'n 'ur

luchd aoin bhaile ris na uaoimh, agus 'n 'ur

muiuutir-teaghlaich Dhé;

20 Agus tha sibh air bhur togail suas air

buuait uan abstol agus nam fàidheau air

bhi do Iosa Criosd fci.". 'n a chloich-chhm

na h-oisiuu;

21 Auus am bheàl an aitreabh uile, ceaug-

ailte gu ceart fa chéile, a' fàs suas chum a

bhi 'n a teampull naomh 's an taighearu:

22 Anus am bheil sibhsc nmr an ceudna

air bhur comh-thogail suas chum a bhi 'n 'ur

tiglvcòmhuuidh do Dhia tre an Spiorad.

Caibideil III.

1 Rinneadh an rùn-dìomhair, gum bitheadh na Cinnich air an saoradh, fhoillseachadh do Phòl; 8 agus thugadh an gràs dhàsan sin a shearmonachadh: 13 dh'iarr e air na Ephesianaich gun iad a dh'fhiannachadh air son a thrioblaid-san, 14 agus ghuidh e gu'n tuigeadh iadsan mòr-ghràdh Chriosd d'an taobh.

AIR an aobhar so, tha mise Pòl a'm'

phràosauach Iosa Criosd, air bhur

sou-se, a Chiuueacha;

2 chuala sibh mu fhrithealadh gràis

Dhé, a thugadh dhomh-sa air bhur sou-se:

3 Gu'u d'rlnne aithnichte dhomh tre fhoill-

seachadh an ràm-dìomhair, (mar a sgrìobh

mi roimh gu h-aithghearr, '

4 Leis am feud sibh, air dhuibh a leugh-

adh, m'eòlas ann an rùu-diomhair Chriosd a

thuigsinu;)

5 Ni, ann an linnibh eile, air nach d'thug-

adh fios do chloinu nan daoine, mar tha e

uis air'fhoillseachadhd'a abstolaibh naomlia

agus d'a fliàidhibh tre an Spiorad;

6 Gu'm bitheadh na Cinuich "n an comh-

oighreachaibh, agus 'n an comh-chorp, agus

'n an luchd-comhpairt d'a ghealladh-san ann

I an Criosd, tre an t-soisgeul:

7 Air an d'rinneadh mise a'm' mhinisteir,

I a réir tàodhlaic gràis Dhé a thugadh dhomh,

a réir oibreachaiclh éifeachdaich a chumh-

achd-san,

1 8 Dhomh-sa, a's lugha na'n ti a's lugha

' de na naoimh uile, thugadh an gràs so,

saoibhreas Chriosd, nach feudar a rannsach-

I adh, a shearmouachadh am measg nan Cinn-

each;

9 Agus gu'n deanainn soilleir do na h-uile

dhaoinihli, ciod e comunn an ràiin-dàomh-

air sin, a bha folaichte ann an Dia o thois-

\ each an t-saoghail, a chruthaich na h-uile

uithean tre Iosa Criosd;

I 10 Chu'm gu'n deantadh aithuichte nis do

\ na h-uachdarauachdaibh, agus do na cumh-

j achdaibh ann an ionadaibh uéamhaidh, leis

au eaglais, gliocas eagsamhuil Dhé,

1 1 A réir an rtiin shàorruidh a ràinaich e

auu an Iosa Criosd ar taighearu:

12 Anus am bheil againu dàuachd agus

slighe gu dol a steach ann am muinghin trc

a chreidimh-san.

13 Uime sin tha mi ag iarraidh nach lag-

aich sibh à leth mo thrioblaideau-sa air

bhur son, ui a's e bhur glòir-sa.

14 Air an adhbhar so tha mi a' lùbadh mo

ghlàiine do Athair ar Tighearna Iosa

Criosd,

15 Air an ainmicliear an teaghlach uile air

ùéamh agus air talamh,

16 Gu'n deònaicheadh e dhuibh a réir

saoibhreis a ghlòire, 'bhi air bhur neart-

achadh gu treun, tre a SiJÃŒorad-san anns

an duine an leth stigh;

17 lonnus gu'n gabh Criosd còmhnuidh

aun bhur cridhe tre chreidimh; chum air I

dhuibh 'bhi air bhur freumhachadh, agus

air bhur stéidlieachadh ann an gràdh, i

18 Gu'm bi sibh comasach maille ri8 na

naoimh uile, air a thuigsinn ciod e leud, '

agus fad, agus doimhne, agus àirde;

19 Agus air gràdh Chriosd aithneachadh,

a chaidh thar gach uile eòlas, chum gu'm

bi sibh air bhur lìonadh le uile làuachd I

Dhé. I

20 A nis dhasan d'an comas na h-uile nith- i

ean a dheanamh gu h-anabarrach ro pliailt, j

thar gach ni a's urrainn sinne iarraidh no

smuaineachadh, a réir a' chumhachd a tha |

'g oibreachadh gu h-éifeachdach annainn, '

21 Dhàsan gu robh glòir anns an eaglais

tre Iosa Criosd,air feadh gach uile Hnn, gu

saoghal nan saoghal. Amen.

Caibideil IV.

1 DlCearalaich an t-abstol na h-Ephesianaich

càium aonacàid; 7 agus càniir e'an céill gu'n

dHhug Dia chum àia crlche so tàodhlacan

eagsamhuii do dhaoinibh, 13 ionnus giim

biiheadh 'eaglais air a togail, 16 agus gu'm

fànadh i suas ann an Ci-iosd: 18 ghnirm e iad

o neòghloine nan Cinneach, 24 chum an

nuadhdhuine a chur umpa.

UIME siu, tha mise pràosanach an taigh-

earna, a' guidhe oirbh gu'n ghiais sibh

gu cubhaidii do'n ghairm leis an do ghairm-

eadh sibh;

2 Leis gach uile irioslachd inntinn agus

mhacantas, le fad-fhulangas, a' giùlau le

'chéile ann an gràdh;

3 A' deanamh dàchill air aonachd an Spior-

aid a choimliead ann an ceangal na sìthe.

4 Is aon chorp agus aon Spiorad a tha

ann, amhuil mar an ceudna a gliairmeadh

sibh ann an aon mhuinghin bhur gairme;

5 Aon Tighearn, aon chreidimh, aon

bliaisteadh,

6 Aon Dia agus Athair nan uile, a tha os

ceann nan uile, agus tre na h-uile, agus

annaibli-se uile.

7 Ach thugadh gràs do gach aon againn,

a réir tomluiis tiodhlaic Chriosd.

8 Uime sin tha e ag ràdh, Air dol suas da

an àird, thug e bruid 'am braighdeanas,

agus thug e tàodhlacan do dhaoinibh.

9 (A nis gu'n deachaidh e suas, ciod e ach

gu'n deachaidh e air tùs sìos gu ionadaibh

àochdarach na talmhainn à

10 An ti a chaidh sìos is e sin feiu e a

chaidh suas mar an ceudna gu ro àrd os

ceann nan uile néamh, chum gu'n lìonadh e

na h-uile nithean.

11 Agus thug e dreara àraidh gu'bhi 'n an

abstolaibh; dreara eile,gu'bhi 'n am faidh-

ibh; agus dream eile, gu 'bhi 'n an soisgeul-

aichibh; agus dream eile, gu 'bhi 'n an

aodhairibh, agus 'n an luchd-teagaisg;

12 Chum na naoimh adheasachadh,chum

oibre na ministreileachd, chum togail suas

cuirp Chriosd:

13 Gus an tig sinn uile ann an aonachd a'

chreidimh, agus eòlais Mhic Dhé, cluuu

duine iomlain, chum torahais àirde lànachd

Chriosd:

14 Chum as nach bi sinn à so suas 'n ar

leanabaibh, air ar tonn-Iuasgadh, agus air

argiàilan mu'n cuairt leis gach uile ghaoith

teagaisg, le cleasachd dhaoine, agus seòlt-

achd cliealgaich, leis am bheil iad gu h-inn-

leachdach ri feall- fholach chum meallaidh:

15 Ach a' labhairt na fàrinn ann an gràdh,

gu 'm fàis sinn suas anns na h-uile nithibh

chuige-san, a's e an ceann, eadhon Criosd:

16 O'ra bheil an corp uile, air a cheangal

gu ceart, agus air a dhlàithachadh tre an ni

sin a tha gach alt a' toirt uaith, a réir '

oibreachaidh éifeachdaich ann an tonihas

gach buill, a' faghail fàs cuirp, chum a

thogail fhéin suas ann an gràdh.

17 So uime sin tha rai ag ràdh, agus ag

guidhe 'am fianuis an Tighearna, gun sibh

a dh'imeachd à so suas mar a tha na Cinn-

ich eile ag imeachd, ann an dàomhanas an

inntinn fhéin;

18 Aig am bheil an tuigse air a dorchach-

adh, air dhoibh a bhi 'n an coimhich do

bheatha Dhé, thaobh an aineolais a tha

annta, tre chruas an cridhe:

19 Muinntir, air dhoibh am mothachadha

chall, a thug iad fhéin thairis do mhi-nàire,

chum gach uile neòghloine 'chur 'an gnàomh

le càocras.

20 Ach cha d'fhòghluim sibhse Criosd mar ,

so;

21 chuala sibh e, agus o theagaisgeadh

leis sibh, mar tha an fhàrinn ann an Iosa;

22 Gu'n cuir sibh dhibh, thaobh a' cheud

chaithe-beatha, an seann duine, a tha

truaillidh a réir nan ana-raiann cealgach;

23 Agus gu'ra bi sibh air bhur n-athnuadh-

achadh ann an spiorad bhur n-inntinn;

24 Agus gu'n cuir sibh umaibh an nuadh-

dhuine, a tha air a chruthachadh a reir Dhc

ann am fireantachd agus ann am fàor-

naomhachd.

25 Uime sin air dhuibh a' bhreug a chur

uaibh, labhraibh an fhàrinn gach neach

r'a choimhearsnach: oir is buill sin d'a

chéile.

26 Bitheadh feargoirbh, agus napeacaich-

ibh: na luidheadh a' ghrian air bhur corr-

uich:

27 Agus na tugaibh àite do'n diabhul.

28 an ti a ghoid, na goideadh e ni's raò:

ach gu ma fearr leis saothair a dheanarah,

ag oibreachadh an ni a tha raaith le a

làrahan, chum gu'm bi aige ui r'a phàir-

teachadh ris an neach air am bheil uircas-

bhuidli.

29 Na tigeadh cainnt thruaillidh air bith a

raach as bhur beul, ach an ui sin a tha

maith chum deadh-f liòghluim, ionnus gu'n

toir e gràs do'n luchd-éisdeachd.

30 Agus na cuiribh doilgheas air Spiorad

naomh Dhé, leis an do chuireadh seula

oirbh gu là na saorsa.

31 Bitlieadh gach uile sheirbhe, agus corr-

uich, agus fearg, agus gàrrthaich, agus

toibheum air an togail uaibh, maille ris gach

uile mhàrun.

32 Agus bithibhcaoimhneil teo-chridheach

: d'a chéile; a' toirt maitheanais d'a chéile,

' eadhon mar athugDia maitheanas dhuibhse

i ann an Criosd.

Caibideil V.

1 An déigh earaihan coitchionn chum cjrdidh,

3 dtuvi slà'àopachas a sheachnadh, 4 agus na

h-inle neògàiloine, 7 gun chom/duadar a chum-

atl ri daoinibh aingidh, 15 imeachd gufaicill-

, euch, 18 agus a bhi air an llonadh leis an

Spiorad, 22 labhair Pòl mu dhlea.'àdanasaibh

]a telh, cionnus is còir do mhnàibh' bhi ùmhal

d am fearaibh-pòsda, 25 agus is còir do nafir

aiii vinathan a ghràdhachadh.

UIMB sin bithibh-se 'n 'ur luchd-

leanmhuiun air Dia, mar chloiun

ghràdhaich;

I 2 Agus gluaisibh ann an gràdh, eadhon

mar a ghràdhaich Criosd sinne, agus a thug

se e fhéin air ar son, 'n a thabhartas agus

'n a àobairt deadh-fhàile do Dhia.

3 Ach na bitheadh stràopachas, agus gach

uile neòghloine, no sannt, uiread as air an

ainmeachadh 'n'ur measg, mar is cubhaidh

do naoimh:

4 No draosdachd, no còmhradh amaid-

each, no bao-shùgradh, nithean nach 'eil

iomcliuidh: ach gu ma fearr leibh brcith-

buidheachais.

6 Oir tha fios agaibh air so, nach 'eil aig

fear-stràopachais air bith, no aig neach

neòghlan, no aig duine sanutach, (a tha 'n a

fhear-àodhol-aoraidh,) oighreachd ann an

ràoghachd Chriosd agus l3hé.

6 Na mealladh neach air bith sibh le

briathraibh dìomhain: oir air son nan

nithean sin tha fearg Dhé a' teachd air

cloinn na h-eas-ùmhlachd.

7 Na bithibh-se uime sin 'n 'ur luchd-comh-

pairt riu.

8 Oir bha sibh uair-eigin 'n 'ur dorchadas,

acha nis ihnsibh 'n 'ur solus's an Tighearn:

gluaisibh mar chloinn an t-soluis;

9 (Oir tha toradh an Spioraid anns an

uile mhaitheas, agus ionracas, agus fhàr-

inn;)

10 A' dearbhadh ciod an ni a tha tait-

neach do'n Tighearn.

11 Agus nabitheadh comh-chomunnagaibh

ri oibribh neo-tharbhach an dorchadais, ach

gu ma fearr leibh an cronachadh.

12 Oir is gràiueil eadhon r'au inuseadh na

nitheau a tha air an deanamh leo, ann an

uaignidheas.

13 Ach tha na h-uile nithean a tha air an

cronachadh, air an deanamh follaiseach leis

an t-solus: oir gach uile ni a ni soilleir, ia

solus e.

14 Uime sin tha e ag ràdh, Mosgail, thusa

a tha a'd' chodal, agus éirich o na mairbh,

agus bheir Criosd solus duit.

15 Feuchaibh uime sin gu'n gluais sibhgu

faicilleach, chan ann mar amadain, ach mar

dhaoiue glice,

16 Ag ath-cheannach na h-aimsir, do

bhràgh gu bheil na làithean olc.

17 Air an adhbhar sin na bithibh-se nco-

ghlic, ach a' tuigsinn ciod i toil an taigh-

earna.

18 Agus na bithibh airmhisg lefàon, anns

am bheil anabarr; ach bithibh air bhur

làonadh leis an Spiorad:

19 A' labhairt ribh fhéin ann an salmaibh,

ann an laoidhibh, agus ann an dànaibh

spioradail, a' seinn agus a' deanamh ciuil

'n 'ur cridhedo'n Tighearn:

20 A' toirt buidheachais a ghnàth air son

nan uile nithean do Dhia, eadhon an

t-Athair, ann an ainm ar Tighearna Iosa

Criosd;

21 Air dhuibh a bhi ùmhal d'a chéile ann

an eagal Dhé.

22 A mhnathan, bithibh ùmhal do 'ur fear-

aibh fhéin, mar do'n Tighearn.

23 Oir is e am fear ceann na mnà, eadhon

mar is e Criosd ceann na h-eaglais: agus is

esan Slànuidhear a' chuirp.

24 Uime sin mar a tha'n eaglais ùmhal

do Chriosd, mar sin bitheadh na mnathan

j d'am fearaibh fhéin mar an ceudna anns

j gach ni:

25 Fheara, gràdhaichibh bhur mnathan

féin, eadhon mar a ghràdhaich Criosd an

eaglais, agus a thug se e fhéin air a son;

26 Chum gu naomhaicheadh, agus gu'n

glanadh e i le iounlad an uisge tre an

fhocal.

27 Chum gu'n cuireadh e 'n a làthair fhéin

1 'n a h-eaglais ghlòrmhoir, gun smal, gun

phreasadh, no ni air bith d'an leithidibh

sin: ach chum gu'm bitheadh i naomh, agus

I neo-lochdach.

I 28 Is amhluidh sin is còir do na fearaibh

I am mnathan fhéin a ghràdhachadh, mar an

cuirp fhéin: an ti a ghràdhaicheas a bhean,

tha e 'g a ghràdhachadh fhéin.

I 29 Oir cha d'thug duine air bith riamh

fuath d'a fheòil fhéin; ach altrumaidh agus

eiridnidh e i, eadhou mar a tha an taigh- j

earn a' deanamh do'n eaglais:

30 Oir is buill sinn d'a chorp, d'a fheòil,

agus d'a chnànihau-san.

31 Air an adhbhar so fàgaidh duine 'athair

agus a mhàthair, agus dlàith-leanaidh e r'a

mhnaoi, agus bithidh an dithis 'n an aoD

fheòil.

32 Is dàorahaireachd mhòrso: ach tha mi

a' labhairt mu Chriosd agus an eaglais.

33 Gidheadh, thugadh gach aon agaibh-se

fa leth gradh d'a mhnaoi amhuil mar dha

féiu , agus feuchadh a' bheau gu'n toir i

arram d'a fear.

Caibideil VI

l Dleasdanas doinne d'am pàrantaàbh, 5 agus

sheirbhiseach d'am maighstiribh. 10 Is cog-

adh ar bea'ha, 12 chan ann a mhàin an

aghaidhfola agus feòla, ach mar an ceudna

an aghaidh naimhdean spioradail. 13 A irm

a'Chriosdaidh, 18 agus cionnus is còir an

gnàlhadiadh. 21 Tha Tichicus air a mJtol-

adh.

ACHLANN, bithibh ùmhal do 'ur pàr-

antaibh fhéin 's an taighearu: oir tha

80 ceart.

2 Thoir urram do d' athair agus do d'

mhàthair, (is i so a' cheud àithne le geall-

adh,)

3 Chum gu'n éirich gu maith dhuit, agus

gu'm bi thu fad-shaoghalach air an talamh.

4 Agus aitliriche, na brosuuichibh bhur

clann chum feirge: ach togaibh iad ann an

oilean agus ann an teagasg an Tighearna.

5 A sheirbhiseacha, bithibh ùmhal do 'wr

maighstiribh a réir na feòla, le h-eagal agus

crith, ann an tréibhdhireas bhur cridhe,

mar do Chriosd:

6 Chan ann le sàiil-sheirbhis, mar dhream

a ni toil dhaoine, ach mar sheirbhisich

Chriosd, a' deanamh toil L>lié o'u chridhe;

7 Le deadh thoil a' deauamh seirbhis, mar

do'n Tighearn, agus chan ann do dhaoin-

ibh:

8 Air dhuibh fios a bhi agaibh, ge b'e

maitli air bith a ni aon neach, gu'm faigh

e an ni so fhéin o'n taighearu, ma'« saor no

daor e.

9 Agus a mhaighstirean, deanaibh-se na

nitliean ceudna dhoibl\-sau, a' leigeadh

dhibh bagraidh: air dhuibh fios a bhi

agaibh gu bheil bhur maighstir fhéin air

néamh mar an ceudua, agus nach 'eil gTiàiis-

bhreth maille ris.

10 Fadheoidh, mo bhràithre, bithibh làidir

's an Tighearn, agus ann an neart achumh-

achd-san.

11 Cuiribh umaibh uile armachd Dhe,

chum gu'm bi sibh comasach air seasamh

m aghaidh cuilbheirtean an diabhuii.

12 Oircha-n'eil sinn a'gleachdadh amhàin

rà fuil agus feòil, ach ri uachdarauachdaibh,

ri cumhachdaibh, ri riaghlairibh dorchadaia

an t-saoghail so, ri aingidheachd spioradail

ann an ionadaihh àrda.

13 Uime sin glaCaibideil do 'ur n-ionnsuidh

uile armachd Dhé, chum gu'm bi sibh com-

asach air seasamh an aghaidh a' hhuairidh

's an droch là, agus air dhuibh na h-uile ni

a dheanamh, chum seasamh.

14 Seasaibh uime sin, air bhi do 'ur leas-

' raidh air an crioslachadh le fàrinn, agus

uchd-eididh na fìreantachd uuiaibh;

I 15 Agus ulluchadh soisgeil na sìthe.mar

bhrògan agaibh air bhur cosaibh;

j 16 Thar gach uile ni, a' glacadh do 'ur

n-ionnsuidh sgéithe a' chreidimh, leis am

I bi sibh comasach air uile shaighdean teinn-

teach an droch Spioraid a mhàichadh. j 17 Agus glaCaibideil clogaid na slàinte, agus

I claidheamh an Spioraid, ni a's e focal

, l)hé:

18 A' deanamh urnuigh aghnàth leis gach

uile ghné urnuigh agus asluchaidh 's an

Spiorad, agus a' deauamh faire chum an

ni so fhéin maille ris gach uile bhuanach-

adh, agus ghuidheadh air son nan naomh

uile;

19 Agus air mo shonsa, chum gu'n toirear

{ dhomh comas labhairt, le fosgladh mo

I bheòil ann an dànachd, chum gu foillsich

mi rùn-dìomhair an t-soisgeil;

I 20 Air son am bheil mi a'm' theachdair

ann an geimhlibh: chum gu'n labhair mi gu

dàna uime, mar is còir dhomh labhairt.

I 21 Ach a chum gu'm bi fhios agaibh-se

mar an ceudna air na nithibh a bhuineas

dhomh-sa, agus ciod a tha mi a' deanamh,

foillsichidh Tichicus, bràthair gràdhach

i agus ministeir fàriuneach 's an Tighearn,

na h-uile ui dhuibh:

22 Neach a chuir mi do 'ur n-ionnsuidh

air son an aobhair so fhéin, chum gu'm bith-

eadh fios nan nithean a bhuineas duiuue

agaibh, agus gu'n tugadh e comh fhurtachd

do 'ur cridhe.

23 Sàth gu robh do na bràithribh, agus

gràdh maille i-i creidimh, o Dhia an t-Ath-

air, agus an Tighearn Iosa Criosd.

24 Gu robh gràs maille riusan uile a tha

'gràdhachadh ar Tighearn Iosa Criosd ann

I an treibhdhij-eas. Amen.

Leabharean Bhioball air ais

LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM NAM PHILIPIANACH

Caibideil I.

1 Chuir an t-abstol 'an céill a thaingealachd do Dhia, agus a ghràdh do na Philipianaich, air son toraidh an creidimh, agus an comhpairt 'n a fhulangas; 9 rinn e urnuigh a ghnàth ri Dia gu'm fàsadh iad ann an gràs: 12 nochd e an tairbhe a fhuair creidimh Chriosd o 'fhulangas-san anns an Ròimh, 21 agus co toileach 's a tha e air Criosd a ghlòradiadh,le a bheatha no le 'bhàs. 27 Dh'earalaich e lad chum aonadid inntinn.

POL agus Timoteus, seirbhisich Iosa Criosd, chum nan naomh uile ann an Iosa Criosd, a tha ann am Philipi, maille ris na h-easbuigibh agus ris na deaconaibh:

2 Gràs duibh agus sìth o Dhia ar Athair, agus o'n Tighearn Iosa Criosd.

3 Tha mi 'toirt buidheachais do m' Dhia gach uair a chuimhnicheas mi oirbh,

4 A ghnàth ann am uile urnuighibh air bhur sou-se uile, le gairdeachas a' deanamh guidhe,

5 Air son bhur comh-roinn de'n t-soisgeul, o'n cheud là gus a nis;

6 Air dhomh 'bhi dearbhta as an ni so féin, eadhon an ti a thòisich air deadh obair annaibh, gu'n coimhlion e i gu là Iosa Criosd:

7 Eadhon mar is còir dhomh so a smuaineachadh umaibh uile, do bhrìgh gu bheil sibh agam ann am chridhe, agus gu bheil sibh uile 'n 'ur luchd comh-roinn de m' ghràs-sa, araon ann am gheimhlibh, agus ann an seasamh air son, agus ann an daingneachadh an t-soisgeil.

8 Oir is e Dia m'fhianuis, cia mòr mo dhéidh oirbh uile, ann an innibh Iosa Criosd.

9 Agus tha mi a' guidhe so, gu'm bitheadh bhur gràdh-se air a mheudachadh ni's mò agus ni's mò ann an eòlas, agus ann an uile thuigse:

10 Chum gu'n dearbh sibh na nithean a's fearr; chum gum bi sibh tréibhdhireach, agus gun tuisleadh gu là Chriosd;

11 Air bhur lìonadh le toraibh na fireantachd, a tha tre Iosa Criosd chum glòire agus cliu Dhé.

': 12 Ach is àill leam, a bhràithrean, fios a

i bhi agaibh, na nitheau a thachair dhomh-

â–  sa, gur mò a dh'éirich leo an soisgeul a chur

I air 'aghaidh:

j 13 lounus gu bheil mo gheimhleau-sa ann

I an Criosd iomraideach anns an lùchairt

1 uile, agus anns gach àit eile;

i4 Agus gu bheil mòran de na bi'àith-

201

[ nbh 's an Tighearn a' gabhail misnich o m'

gheimhlibh, leis an tuilleadh mòr-dhànachd

a' labhairt an fhocail guu eagal.

I 15 Tha cuid gu dearbh a' searmoi achadh

Chriosd tre fharmad agus strà, agus cuid

eile tre dheadh thoil.

! 16 Tha aon dream a' seariuouachadh

Chriosd tre chonnspoid, chan ann gu

tréiblidhireach, a' saoilsinu àmhghar a chur

ri m' gheimhlibh-sa:

i 17 Ach an dream eile o ghràdh, air dhoibh

fios a bhi aca gu'n do chuireadh mise gu

seasamh air sou an t-soisgeil.

18 Ciod ma ta? gidheadh air gach aon

chor, co aca is ann 'an coslas a mhàin, no

da ràreadh, tha Criosd air a shearmonach-

adh; agus air a shou so tha mise a' deau-

amh gairdeachais, seadh, agus ni mi gaird-

, eachas.

I 19 Oir tha fhios agam gu'n tig so chum

slàiute dhomh-sa tre bhur n-uimiighse,

' agus tre fhrithealadh Spioraid Iosa Criosd,

I 20 A réir mo ro-dhùil, agus mo dhòcliais,

uach cuirear uàire orm ann an ni air bith,

ach leis an uile dhàuachd labhairt, mar a

ghnàth, gu'm bi Criosd a nis mar an ceudna

air 'àrdachadh a'm' chorp-sa, ma's ann tre

I bheatha no tre bhàs.

I 21 Oir dhomh-sa 'bhi beò is e sin Criosd,

agus bàs fhaotainu is buannachd dhomh so.

22 Ach ma's beò dhomh 's an fheòil, 's e

so toradh m'oibre: ach ciod d'an deanainn

roghainn, chan fhios domh.

23 Oir tha mi air mo theanuachadh eadar

i dhà ni, air dhomh 'bhi togarrach air

siubhal, agus a bhi maille ri Criosd; oir is

e so a's ro fhearr:

I 24 Gidheadh, 's e mi dh'fhantuinn 's an

fheòil a's feumaile dhuibhse.

I 25 Agus air dhomh 'bhi cinnteach à so,

tha fhios agam gu'm fuirich uii agus gu'n

còmhnuich mi maille ribh uile, chum bhur

cur-se air bhur n-aghaidh, agus chum gaird-

eachais a' chreidimh:

j 26 Chum gu'm bi bhur gairdeachas ni's

pailte ann an Iosa Criosd do m' thaobh-sa,

air son mi 'bhi a rìs a làthair niaille ribh.

i 27 A mhàin caithibh bhur beatha gu cubh-

aidh do shoisgeul Chriosd: chum cò aca a

thig mi agus a chi mi sibh, no a bhitheas

\ mi as 'ur làthair, gu'n cluinu mi mu 'ur

' timchioll, gu bheil sibh a' seasamii gu

' daingeau ann an aon spiorad, le aon iuutinu,

a' gleacadh le 'chéile air son creidimh an

t-soisgeil;

PniLIPIANACH, II.

28 GuTi gheilt ann an ni sam bith oirbh o araon an toil agufe an gnàomh a réir a

bhur naimlidibh: ni a tha dhoibh-san 'n a dheadh-ghean fhéin.

chorahara cinnteach air sgrios, ach dhuibhse

air slàiute, agus sin o Dhia.

29 Oir thàodhlaiceadh dhuibhse air son

Chriosd, chan e mhàin creidsinu aun, ach

mar an ceudna ialang air a shon;

30 Air dhuibh an còmhrag ceudna 'bhi

14 Deanaibh nah-uile nithoan gunghearan,

agus gun deasboireachd:

15 Chum gu'm bi sibh neo-choireach, agus

neo-chronail, 'n 'ur cloinn do Dhia, neo-

lochdach, 'am meadhon gineahvicli fhiair

agus chrosda, 'measof am bheil sibhse a'

agaibh a clmnnaic sibh aunara-sa, agus a dealrachadh mar lòchrain sholuis

tha &ibh a nis a' cluinntinn a bhi annam.

PHILIPIANACH air ais

Caibideil II

t-saoghal;

16 A'cumail amach focail na beatha; chum

gu'n dean mise uaill ann an là Chriosd, do

1 Dh'earalaich Pòl na Philljnanaich c/mm , yjj-àgjj nach do ruith mi gu dàorahain, agus

aonachdagus iriodadid rnn)mn, le eisempleir , ^^^j^ ^j^ shaothraich rai gu dàoraliain.

lòleadiaidh agus ardadunah thriosd; iZ

dium iad a dhol air an ayhaidh gu cùramarh

ann an slighe na slàinte, tomius gu'm biiheadh ' agus seirbhis fliollaiseach bhur creidimhse

iad 'n an solus dd'n tsaoghal aingidh, 16 , tha aoibhneas orra, agus tha mi°' '^i^'^"«"'i>

agus 'n an comhfhurtadid dliàian an abatol- j gairdeachais maille ribhse uile,

17 Seadh agus raa dh'àobrar rai airàobairt

eidimhse,

deanamh

san, neadb a tha ullamh eadhondium a bhi air \

iobradh suas do Dhia air an son.

UIME sin ma tha comhflmrtachd air

bith ann an Criosd, ma tha sòlas air

bith gràidh, ma tha comh-clionmun air bith

an Spioraid, ma tha truas air bith agus tròc-

airean;

2 Coimhlionaibh moghairdeachas,gu'mbi

sibh a dh'aon inntinn, a dh'aon ghràdh, a

dh'aon toil, a dh'aon bhreithneachadh.

3 Na deanar aon ni tre chonnspoid, no

tre ghlòir dhàorahain, ach ann an irioslachd

inntinn measadh gach aon gur fearr neach

eile na e fhéin,

18 Air an dòigh cheudna bitheadh aoibh-

neas oirbhse, agus deanaibh gairdeachas

maille riurasa.

19 Ach tha dòchas agam anns an Tighearn

losa, Timoteus a chur gu goirid do 'ur

n-ionusuidh, chum gu'm bi raise mar an

ceudna ann an deadh mhisnich, air dhonih

tàos fhaotainn ciod a's cor dhuiblise.

20 Oir chan eil duine air bith agam comli-

ioiiaun inntinn ris-san, air ara bi càiram nan

nithean a bhuineas dhuibhse gu dùrachd-

ach.

21 Oir tha na h-uile ag iarraidh nan nith-

ean abhuineas doibh fhéin, chan iad na nith-

4 Na seallaibh gach aon air na nithibh sin i ean a bhuineas do Iosa Criosd

a bhuineas da fhéin, ach gach aon air na

nithibh a bhuineas do dhaoinibh eile mar

an ceudna.

5 Uime sin bitheadh an inntinn cheudna

annaibhse, a bha ann an Iosa Criosd:

6 Neach air bhi dha ann an cruth Dhé,

nach do mheas e 'n a reubainn e fhéin a bhi

corah-àonann ri Dia:

7 Ach chuir se e fhéin ann an dàraeas, a'

gabhail air fhéin cruth seirbhisich, air a

dlicanamh ann an coslas dhaoine:

8 Agus air dha 'bhi air 'fliaghail ann an

cruth mar dhuine, dh'irioshxich se e fhéin,

agus bha e ùmhal gu bàs, eadhon bàs a'

chroinn-clieusaidh.

9 Air an adhbhar sin dh'àrdaich Dia e gu

ro àrd raar an ceudna, agus thug e dha

ainm os ceann gach uile ainm:

10 Chum do ainm Iosa gu'n lùbadh gacl

22 Ach is aitlme dhuibh a dhearbhadh-san,

mar mhac d'a athair, gu'n d'rinn e seirbhis

maille riurasa anns an t-soisgeul.

23 Uime sin tha dàiil agam esan a chur do

'ur n-irmnsuidh air ball, co luath as a chi

mi ciod a's cor dhorah fhéin.

24 Ach tha earbsa agam anns an Tighearn,

gu'n tig mi fhéin do 'ur n-ionnsuidh gu

h-aitlighearr raar an ceudna.

25 Gidheadh mheas mi gu'm b'fheumail

Epaphroditusmobhràtliair,agus niochomh-

oibriche, agus mo chomh-shaiglidear, ach

bhur teachdair-se, agus an ti a f liritlieil do

m' uireasbhuidh, a chur do 'ur n-ionnsuidh.

26 Oir bha déidh rahòr aig oirbh uile, agus

bha e làn tuirse, do bhrìgh gTi'n cuala

sibhse gu'n robh e tiun.

27 Agus gu deirahin bha e tinn fagus do'n

bhàs: gidheadh rinn Dia tròcair air; agus

glàm, de nithibh a tha air néanih. agus de cha b'ann airsan amliMn.ach ornisa maran i

nifhibh a tha air thalamh, agus denithibh 'ceudna, chum nach bitheadh doilgheas air

a thyi fo 'n talarah;

il Agus gu'n aidicheadh gach teangadh

gur e Iosa Criosd an taigheuru, chum glòirc

Dhé an Athar.

12 Uime sin, a mhuinntirmoghràidh,raar .

a bha sibh ùmhal a ghnàth, chan e a rahàin

nmin doilglieis orra.

28 Uinie sin bu togarraiche a chuir mi do

'ur n-ionnsiiidh e, chum air dhuibh " fhaic-

inn a i'às, gu'ni bitheadh aoibiineas oirbh,

agus gu'm bu lughaid mo dhoilgheas-sa.

29 Air an adhbhar sin gabhaibh ris 's

a'm' làthair-sa, ach ni's ro rahò as mo làth- 1 Tighearn leis an uile aoibhneas, agus bith-

air, làn-oibrichibh bhur slàinte fhéin le ' eadh meas mòr agaibh air an leithidihh

h-eagal agus ball-chrith.

13 Oir is c Dia a dh'oibriciicas annaibh,

2U2

30 Do bhrìgh air son oibre Chriosd gu

rHILIPIAXACH, III, IV.

robh e cUùth do'n bhàs, agus nach robh suim

aige d'a blieatlia fhéin, chum gu'n deanadh e

guas uireasbhuidh bhur seirbhis-se do m'

thaobh-sa.

PHILIPIANACH air ais

Caibideil III.

1 Thug Pòl rabhadh do na Philipianaicài iad a

bhi air am faicill o luchd-teayaisg bréige an

tiinchioll-ghearraidh; 4 nochd e gu bheil aige

féin tuilleadh aobhair na aca-san, earbsadh d

flreantachd an lagha; 7 ni gidheadh a mheas

e mar aolach agusmardiaÙ chum IosaCriosd

agus 'fhàreantadid-san achosnadh: 12 dh'aid-

ich e a àieo-fhoiàfeacàid fhéin anns an ni so, Sc.

OS bàrr, mo bhràithre, deanaibh gaird-

eachas 's an Tighearn. Gu deimhin

cha leasg leam-sa na nitliean ceudna a

sgrìobhadh do bhur n-ionnsuidh, ach

dhuiblise tha so tearuinte.

2 Bithibh air bhur faicill o mhadraibh,

bithibh air bhur faicill o dhroch luchd-

oibre, coimhidibh sibh fhéin o'n chomh-

ghearradh.

3 Oir is sinne an timchioll-ghearradh, a tha

'deanamh aoraidh do Dhia 's an Spiorad,

agus a' deanamh gairdeachais ann an Iosa

Criosd, agus nach 'eil a' cur muinghin 's an

fheòil:

4 Ged dh'fheudainn-sa mar an ceudna

muinghin a bhi agam 's an fheòil. Ma

shaoileas aon neach eile gu'm feud e

muinghin a chur 's an fheòil, is mò na sin a

dh'fheudas mise:

5 Air mo thimchioU-ghearradh air an ochd-

amh là, de chinneach Israeil, de thréibh

Bhenianiin, a'm' Eabhruidheach de na

h-Eabhruidhich; a réir an lagha, a'm'

Phairiseach;

6 A thaobh eud, a' deanamh geur-Iean-

mhuinn air an eaglais; a réir na fàreant-

achd a tha 's an lagh, neo-choireach.

7 Ach na nitheau a bha 'n am buannachd

dliomh, mheas mi iad sin 'n an call air son

Chriosd.

8 Seadh gun andiarus, agus tha mi a' meas

nan uile nithean 'n an call, air son ro-òirdh-

eirceis eòlais Iosa Criosd mo Thighearna:

air son an d'fhuiling mi call nan uile nith-

ean, agus tha mi a' meas gur aolach iad

chum gu'n cosnaiim Criosd,

9 Agus gu'm faighear ann-san mi, gun

m' fhàreantachd fhéin agam, a tha o'n lagh,

ach an fhàreantachd sin a tha tre chreid-

inih Chriosd, an fhìreantachd a tha o Dhia

tre chreidimh:

10 Chum eòlas a bhi agam airsan, agus air

cumhachd 'aiseirigh-san, agus air comh-

chomunn ' fhulangais, air bhi dhomh air mo

chur ann an coslas crutha r'a bhàs;

11 Dh'fheuchainn am feudainn air aon chor

teachd chum aiseirigh nam marbh.

12 Chan e gu'n d'ràinig mi cheana, no gu

bheil mi chearia foirfe: ach tha mi a' leant-

uinn, dh'fheuchainu am faigh mi greim de'n

iii sin fhéin air son an do ghabhadh greim

dhiom le Iosa Criosd.

203

13 A bhràithrean, chan eil mi a' meas

gu'n do ghlac mi greim: ach aon ni tha mi

a' deanamh, air dhomh na nithean, a tha

air mo chàil a dhà-chuimhneachadh, agus a

bhi 'g am shàncadh fhéin chum nan nithean a

tha romham,

14 Tha mi a' dian-ruith dh'ionnsuidh a'

chomharaidh, chum duaise àrd-ghairme

Dhé ann an Iosa Criosd.

15 Uime sin a' mheud dhinne 's a tha

diongmhalta,bitheadh an iniitinn so againn:

agus ma tha sibh ann an ni sam bith air

atharrachadh inntinn, foillsichidh Dia an ni

so fhéin duibh.

16 Gidheadh, an ni air an d'ràinig sinn

càieana, gluaiseamaid a réir aoin riaghailt,

bitheamaid a dh'aon inntinn.

17 A bhràithrean, bithibhse le'chéile'n 'ur

luchd-leanmhuinn ormsa, agus thugaibh ai\

aire dhoibh-san a tha 'gluasad air an dòigb

sin, mar tha sinue 'n ar u-eisempleir

agaibh.

18 (Oir tha mòran a' gluasad, mu'n dubh-

airt mi gu minic ribh, agus mu'm bhcil mi

nis, eadhon a' gul, ag ràdh ribh, gur

naimhdean iadào chrann-ceusaidhChriosd:

19 D'an crìoch a bhi air an sgrios, d'an

dia am brù; agus aig am bheil an glòir 'n an

nàire, aig am bheil an aire air nithibh

talmhaidh.)

20 Oir tha ar caithe-beatha-ne air néamh,

an t-ionad as am bheil dàiil againn fòs ris

an t-Siànuidhear, an Tighearn Iosa Criosd;

21 A cliruth-atharraicheas ar corp dàblidh,

chum gu'n deanar e comh-cliosmhuil r'a

chorp glòrmhor fhéin,a réir an oibreachaidh

leis am bheil e comasach air na h-uile nith-

ean a chur fo cheannsal fhéin.

PHILIPIANACH air ais

Caibideil IV.

1 cliomhairlibh màonaideach, 4 chaidh an

t-abstol air aghaidh chum earailean coitchionn;

10 nochd e donnus a rinn e gairdeachas air

son an tabhartais dha, agus e 'n a luidhe 'am

pràosan; 19 agus chriochnaich e le h-urnuigh

agus beannadidaibh.

UIME sin, mo bhràithrean gràdliach

agus air am bheil mo dhéidh, m'aoibh-

neas agus mo chrùu, seasaibh mar so gu

daingean 's an taighearu, a mhuinntir mo

ghràidh.

2 Tha mi a' guidhe air Euodias, agus tha

mi a' guidhe air Sintiche, iad a bhi dh'aon

inntinn 's an Tighearn.

3 Agus tha mi ag iarraidh ortsa mar an

ceudna, a chompanaich dhàleis, dean còmh-

nadh ris na mnàibh sin a rinn saothair

maille rium-sa 's an t-soisgeul, maille ri

Clemens, agus a' chuid eile de m' chomh-

oibrichibh, aig am bheil an ainmeau ann an

leabhar na beatha.

4 Deanaibh gairdeachas 's an Ti.ghearn a

ghnàth: a rìs tha mi ag ràdh, Deanaibh

gairdeachas.

6 Bitheadh bhur raeasarrachd follaiseach

21

ThoCn Tighearn i 13 Is

do na h-uile dhaoinibh. Thdw Tighearn i

am fagus. ,

6 Na bitheadh ro-chùram ni sam bith j

oirbli: ach anns gach uile ni le h-urnuigh

agus asluchadh maille ri breith-buidheach

ais, bitheadh bhur n-iarrtuis air an dean-

amh aithuichte do Dhia.

7 Agus coimhididh sìth Dhé, a fcha. tbar

gach uile thuigse, bhur cridhe ugus bhur

n-inntiun ann an Iosa Criosd.

6 Fa dheoidh, a bhràitlirean, ge b'e nith-

eau a tha fàor, ge b'e nithean a tha urr-

amach, ge b"e nitheau a tha ceart, ge b'e

nitheau a tha fàor-ghlan, ge b'e nithean a

Iha iou-ghràidh, goj b'e uithean a tha ion-

mholta; ma iAa deadh-bheus air bith ann^

ma tha moladh air bith ann, smuaiuichibh

air na uithibh sin.

9 Na nithean sin ai'aou a dh'fhòghluim,

agus a ghabh sibh, agus a chual' agus a

chunnaic sibh aunam-sa, deanaibh: agus

bithidh Dia na sìthe.maille ribh.

10 Ach rinn mi gairdeachas gu mòr 's an

Tighearu do bhrìgh gu'n d'ath-àiraicheadh

a nis fa dheireadh bhur càiram umam-sa;

ni mar an ceudna anns an robh sibh càiram-

ach, ach cha robh cothrom agaibh.

11 Chan e gu bheil mi a' labhairt a thaobh

uireasbhuidh: oir dh'fhòghluim mi, ge b'e

staid 's am bheil rai, a bhi toilichte.

12 Is aithue dhomh a bhi àosal, agus is

aithue dhomh mar an ceudna pailteas a

mhealtuiuu: uuus gach àit, agus anns na

h-uile nithibh theagaisgeadh mi, ai'aou a

bhi sàthach agus ocrach, araou pailteas a

shealbhachadh agus uireasbhuidh fhulaus:.

13 Is urrainn mi na h-uile nithean a dheanamh tre Chriosd, a neartaicheas mi.

14 Gidheadh, is maith a rinn sibh gu'n dc chomh-phàirtich sibh ri m' thrioblaid.

15 Agus a nis bitheadh fhios agaibhse,

'PhiIipianacha, ann an toiseach an t-soisgeil,

'n uair a dh'fhàg mi Macedouia, nach

do roiiin eaglais air bith rium-sa, thaobh

tabhairt agus gabhail, ach sibhse a

mhàin.

16 Oir eadhon ann an Tesalonica chuir

sibh aon uair agus a rìs a m' ionusuidh

leasachadh do m' uireasbhuidh.

17 Chan e gu bheil mi ag iarraidh tabh-

artais: ach tha mi ag iarraidh toraidh a

bhitheas pailt chum bhur cuuutais-se.

18 Ach tha mi 'sealbhachadh nan uile

nithean, agus tha pailteas agam: làouadh

mi, air dhomh na nithean fbaotainn o

Epaphroditus a chuireadh uaibhse, fàile

deadh-chùbhraidh, àobairt thaitneach, anns

am bheil tlachd aig Dia.

19 Ach leasaichidh mo Dhia-sa bhur u-uir-

easbhuidh uile, a réir a shaoibhreis ann an

glòir, tre Iosa Criosd.

20 A nis do Dhia agus ar n-Athair-ne

gu robh glòir gu saoghal nan saoghal.

Amen.

21 Cuiribh fàilte air gach uile uaomh ann

an Iosa Criosd. Tha na brhithrean a tha

maille rium, a' cur fàilte oirbh.

22 Tha na naoimh uile a' cur fàilte oirbh,

gu h-àraidh iadsan a tha de theagblach

Cheasair.

23 Gràs ar Tighearna Iosa Criosd^w robh

maille ribh uile. Amen.

Leabharean Bhioball” air ais

LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM NAN COLOSIANACH.

Caibideil I.

\ An déigh fàilte ^cliur air na Colosianaich, ihug

Pol buidheachas do Dhiaair sonan creidimh,

7 dhaingnich e teagasg Epaijhrais, 9 ghuidh e

yàim bitheadh an gràs air a mhevdachadh, 14

chuir e 'an céill cò e am flor Ghriosd, 21 thug

e mimeach dhoiith gu gabhail ri Criosd; 25

agus mliol e a mhinistreileachd fhéin.

POij abstol Iosa Criosd tre thoilDhé,

agus Tinioteus ar bràthair,

2 Chum nan naomh agus nam bràthar

dàleas ann an Criosd, a tha ann an Colose:

Gràs gu robh dhuibh, agus sìth o Dhia ar

n-Athair, agus dn Tighearn Iosa Criosd.

3 Tha sinn a' toirt buidheachais do Dhia,

agus Athair ar Tighearna Iosa Criosd, a'

aàor-dheanamh uruuigh air bhur son-se;

4 chuala sinn iomradh bhur creidimh

204

ann an Iosa Criosd, agus bhur gràidh do

na naoimh uile;

5 Air son an dòchais a tha air a thasgadh

fa 'ur comhair air néamh, air an cuala sibh

iomradh roimh ann am focal fàrinn an

t-soisgeil:

6 A thàinig do 'ur n-ionnsuidhse, mar anns

an t-saoghal uile; agus a tha 'toirt toraidh

uaith, mar tha e 'dea)iainhmarù.nceiidm

'n 'ur measg-se, o'u là anns an cuala sibh e,

agus 's an d fhuair sibh eòlas air gràs Dhé

ann am fàrinn.

7 A réir fòs mar a dh'fhòghluini sibh o

Epaphras ar comh-slieirbhiseach gràdhach-

ne, a tha air bhur son-se 'n a mhinisteir

dàleas do Chriosd;

8 A chuir 'an céill dhuinne mar an ceudna

bliur gradh-se auns an Spiorad.

COLOSIANACH

9 Air an adhbhar so, chan eil sinne mar an

ceudna a' sgur, o'n là a chuala sinn e, a

dheananih urnuigh air bhuv son-se, agus a

ghuidhe gu'ni bitheadh sibh air bhur làon-

adh le eòlas a thoile, 's an uile ghliocas agus

thuigse spioradail;

10 Chum gu'n gluaiseadh sibh gu cubh

aidh do'n Tighearn chum gach uile thoil-

eachaidh, a' toirt toraidh uaibh 's an uile

dheadh obair, agus a' fàs ann an eòlas Dhé;

11 Air bhur neartachadh leis an uile neart

a réir a chumhachd ghlòrmhoir-san, chum

an uile fhoighidin agus fhad-fhulangais

niaille ri gairdeachas;

12 A' tabhairt buidheachais do'n Athair,

a rinn sinne iomchuidh cluim a bhi 'n ar

luchd comh-pairt a dh' oighreachd nan

naomh 's an t-solus:

13 A shaor sinn o chumhachd an dorch-

adais, agus a dh'atliarraich sinn chum

ràoghachd Mic a ghràidh-san:

14 Anns am bheil againn saorsa tre'fhuil-

san, eadhon maitheanas nam peacadh:

15 Neach a's e àomhaigh an Deneo-fhaic-

Binnich, ceud-ghin a' chrutliachaidh uile:

IG Oir is ann leis-san a chruthaicheadh na

h-uile nithean a tha air néamh, agus a tha

air talamh, faicsinneach agus neo- fhaicsinn-

each, ma's àrd-chaithrichean iad, no taigh-

carnais, no uachdaranachdan, no cumhach-

dan; is ann leis-san agus air a shou-san a

cliruthaicheadh na h-uile nithean:

17 Agus tha esan roimh na h-uilenàthibh,

agus tràd-san tha na h-uile nithean a'

cumh-sheasamh.

18 Agus is e ceann a' chuirp, eadhon na

h-eaglais: neach a's e an toiseach, an ceud-

ghin o na mairbh; chum gu'm bitheadh

aige àrd-cheannas anns na h-uile.

19 Oir b'e deadh thoil an Athar, gu'n

còmhnuicheadh gach uile iomlanachd ann-

san;

20 Agus gu'm bitheadh na h-uile air an

deanamh réidh ris fhéin tràd-san, air dha sìth

a dheanamh tre fhuil a chroinn-cheusaidh-

san; tràd-san, thamiag ràdh, ma's nitliean

iad a tha air talamh, no nithean a tha air

néamh.

21 Agus sibhse a bha uair-éigin 'n 'ur

coimhich, agus 'n 'ur naimhdibh ann hhur

n-inntinn thaobh dhroch oibre, nis rinn e

réidh ris féiu.

22 Ann an corp ' fheòla fhéin tre'n bhàs,

chum sibhse a chiar naomha, agus neo-

lochùach, agus neo-choireach, 'n a làthair-

23 Ma dh'fhanas sibh anns a' chreidimh

bunaiteach agus daingean, gun a bhi air

bhur n-atharrachadh o dhòchas an t-soi-

sgeil, a chuala sibh, agus a shearmonaich-

eadh do gach uile chreutair a tha fo néamh;

air an d'rinneadh mise Pòl a'm' mhinisteir.

24 tha mi nis a' deanamh gairdeachais

ann am fhulangasaibh air bhur soa-se, agus

206

II-

I a' coimhlionadh a mheud 's a tha dhéidh-

làimh de àmhgharaibh Chriosd ann am

fheòil, air son a chuirp-san, eadhora na

h-eaglais:

25 D'an d'rinneadh misc a'm' mhini.steir, a

reir stiubhardachd Dhé a thugadh dhomh

air bhar son-se, a choimhlioradh focail Dhé;

26 Eadhon an ràin-dìomhair a bha fol-

aichte o na Iinnibh,aguso na ginealachaibh

a chaidh seachad, ach a nis a thaair'fhoill-

seachadh d'a naoimh-san:

27 D'am bu toil le Dia fhoillseachadh ciod

e saoibhreas glòire an ràiin-dìomhair so am

raeasg nan Cinneach; neach a's e Criosd

annaibhse, dòchas na glòire;

28 Neach a tha sinne a'searmonachadh,a'

toirt rabhaidh do gach duine, agus a'teagasg

gach uile dhuine anns an uile ghliocas;

chum gu nochd sinn gach uile dhuine 'n a

làthair-san iomlan ann an Iosa Criosd:

29 An ni chum am bheil mise mar an

ceudna a' saoithreachadh, a' deanamh sbàirn

a réir 'oibreachaidh-san, a tha 'g oibreach-

adh annam gu cumhachdach.

Caibideil II.

1 DKearalaàch Pòl na Cotosianaich a bhi

buàiaiteach ann an Criosd, 8 afjus a bhi air

am faicilt o hheutaithrisiòh dìomhain, 18 o

aoradh do ainalibh: 20 agus o dheas-ghnàlh-

aibh an lagha, nithean a chràochnaiclieadh ann

an Criosd.

OIR b'àill leam fàos a bhi agaibh ciod e

meud mo chòmhraig air bhur son-se,

agus air son na dream a tha ann an Laodi-

cea, agus air son a mheud 's nach faca

in'aghaidh anns an fheòil:

2 lonnus gu'mU'aigheadh an cridhe sòlas,

;ur dhoibh a bhi air an dlùth-cheangal r'a

clicilo ann an gràdh,agus chum uileshaoibh-

reis an làn dearbh-bheachd tuigse, chum

eòlais rùin-dàorahair Dhé, eadhon an Athar,

iigus Chriosd;

3 Anns am bheil uile ionmhais a' ghliocais

agus an eòlais folaichte.

4 Agus so tha mi ag ràdh, air eagal gu

mealladh neach air bith sibh le briathraibh

seòJta.

5 Oir ged tha mi uaibh 's an fheòil, gidh-

eadh tha mi maille ribh 's an Spiorad, a'

deananih gairdeachais agus a' faicinn bhur

n-orduigh, agus seasmhachd bhur creidimh

ann an Criosd.

6 Uimc sin mar a ghabh sibh do 'ur n-ionn-

suidlianTighearnIosaCriosd,gluaisibhann:

7 Air dhuibh a bhi air bhur freurahachadh

agus air bhur togail suas annsan, agus air

bhur daingneachadh 's a' chreidinih, a réir

mar a theagaisgeadh sibh, a' meudachadh

ann le breith buidheachais.

8 Tlmgaibh an aire nach dean neach air

bith foirneart oirbh tre fheallsanachd agus

raealltaireachd dhàorahain, a reir beul-

aithris dhaoine, a réir ceud-thoiseachan

an t-saoghail, agus chan ann a réir Chiiosd:

COLOSIANACH, III.

9 Oir aniisan tha uile ionilanachd na diadh-

achd a' gabhail còmhnuidh gu corporra.

10 Agus tha sibhse coimhlionta annsan,

neach a's e ceann gach uile uachdaranachd

agus chumhachd;

11 Anns am blteil sibh mar an ceudna air

bhur timchioll-ghearradh leis an timchioll-

gliearradh nach d'rinneadh le làmhan, ann

an cur dhibh cuirp pheacaidhean na feòla,

lo timchioll-ghearradh Chriosd:

12 Air dhuibh a bhi adhlaicte maille ris

ann am baisteadh, anns am bheil sibh mar

an ceudna air bhur togail suas maille ris tre

chrcidimh air 'oibreachadh le Dia, a thog

suas esan o na mairbh.

13 Agussibhse a bha marbh'n'urn-euceart-

aibh agusannmà neo-thimchioll-ghearradh

bhur feòla, bheothaich e maille ris, a' maith-

eadh dhuibh nan uile euceart;

14 A' dubhadh a mach làmh-sgrìobhaidh

nan orduighean do ar taobh-ne, a bha 'n ar

n-aghaidh, agus thug e as an t-slighe i, air

dlia a sparradh ri a chrann-ceusaidh-san:

1.5 Air dha uachdarauachdan agus cumh-

achdan a chreachadh, rinn e ball-sampuill

diubh gu follaiseach, a' deanamh buaidh-

chaithreim os an ceann tre 'n chrann ud fhéin.

16 Uinie sin na tugadh aon neach breth

oirbh air son bìdh, no dibhe, no thaobh là

féille, no gealaich nuaidh, no shàbaidean:

17 A tha 'n an sgàile air na nithibh a tha

ri teachd; ach is le Criosd an corp.

18 Na mealladh aon neach bhur duais

uaibh le irioslachd fhéin-thoile, agus aoradh

do ainglibh, a' foirneadh a steach gu dàna

chum nan nithean nach fac e,gu dìomhain air

a shéideadh suas le 'inntinn fheòlmhoir fhéin;

19 Agus gun an ceann a chumail, o'm

bheil an corp uile, air dha 'bhi air a bheath-

achadh tre altaibh agus bhaunaibh, agus air

a dhlàith-cheangal r'a chéile, a' fàs le fàs Dhé.

20 Uime sin ma fhuair sibh bàs maille ri

Criosd o cheud thoiseachaibh an t-saoghail,

c'ar son, mar dhaoine a tha beò 's an

t-saoghal, a tha sibh fo orduighibh,

21 (Na bean, na blais, na làimhsich;

22 Nithean a théid uile gu neo-ni le'n

gnàthachadh,) a réir àitheantan agus teag-

asgan dhaoine à

23 Nithean gun amharus aig am bheil

samhladh gliocais ann an aoradh fhéin-thoile

agus irioslachd, agus mi-chaomhnadh a'

chuirp, chan ann 'an urram sam bith chum

sàsachadii na feòla.

Caibideil III.

1 Nochd Pòl do na Colosianaich c'àit an còir

dhuinn Criosd iarraidh: 5 Chomhairlich e

dhoibh an ana-miannan feòlmhor a chlaoidh,

10 an seann duine 'chur dhiuhh, agus Criosd

a chur vnipa; 12 dKearalaich e ia.d chum

seirce, irioslachd, agus iomadh dlcasdanas

eile.

DIB sin ma dh'éirich sibh maille ri

Criosd iarraibh na nithean a tha

u

ghuas, far am bheil Criosd 'n a shuidhe aig

deas làimh Dhé.

2 Suidhichibh bhur n-aigne air na nithibh

a tha shuas, agus chan ann air na nithibh

a tha air an talamh.

3 Oir tha sibh marbh, agus tha bhur beatha

folaichte maille ri Criosd ann an Dia.

4 'N uair a dh' fhoillsichear Criosd, neach

a's e ar beatha-ne, an sin bithidh sibhse mar

au ceudna air bhur foillseachadh maille ris

ann an glòir.

5 Uime sin claoàdhibh bhur buill a tha air

an talamh, striopachas, neòghloine, fonn-

collaidh, ana-miannan, agus sannt, ni a's

àodhol-aoradh:

6 Nithean air son am bheil fearg Dhé a'

teachd air cloinn na h-eas-ùmhlachd.

7 Auns an robh sibhse mar an ceudna a'

gluasad uair-éigin, 'n uair a bha sibh a'

caitheamh bhur beatha 'n am measg.

8 Ach a nis cuiribhse uaibh na nithean so

uile; fearg, corruich, mà-run, toibheum,

cainnt shalach as bhur beul.

9 Na deanaibh breug d'a chéile, do bhrìgh

gu'n do chuir sibh dhibh an seann duine

maille r'a ghnàomharaibli,

10 Agus gu'n do chuir sibh uraaibh an

duine nuadh, a tha air ath-uuadhachadh

ann an eòlas, a réir àomhaigh an ti a chruth-

aich e.

11 Far nach 'eil Greugach no ludhach,

timchioll - ghearradh, no neo - thimchioll-

ghearradh, duine borb, Sitianach, daor no

saor: ach is e Criosd na h-uile, agus anns

na h-uile.

12 Uime sin cuiribhse umaibh, (mar

dhaoine taghta Dlio, naomha agus ion-

mhuinn,) innigh thròcairean, caomhalachd,

irioslachd inntinn, macantas, fad-fhul-

angas';

13 A' giiilan le 'chéile, agus a' maitheadh

d'a chéile, ma tha càiis ghearaiu aig neach

an aghaidh neach: mar a thug Criosd

maitlieanas dhuibhse, mar sin deanaibhse

mar an ceudna.

14 Agus thar na nithibh so uile, cuiribh

àimaibh gràdh, ni a's e coimhcheaugal na

foirfeachd.

15 Agus bitheadh sìth Dhé a' riaghladh ann

bhur cridhe, chum am bheil sibh mar an

ccudna air bhur gairm ann an aon chorp;

agus bithibh taingeil.

16 Gabhadh focal Chriosd còmhnuidh ann-

aibh gu saoibhir 's an uile ghliocas, a' teag-

asg agus a' comhairleachadh a chéile le

salmaibh, agus laoidhibh, agus dànaibh

spioradail, a' deanamh ciuil do'n Tighearn

le grhs ann bhur cridhe.

1 7 Agus gach ni air bith a ni sibh ann am

focal no ann an gnàomh, deanaibh iad uile

ann an aium an Tighearna Iosa, a' toirt

buidheachais do Dhia, eadhon an t-Athair

tràd-san.

18 A mhnathan, bithibh ùmhal do 'ur

COLOSIANACH, IV.

fearaibh fhéin, mar is cubhaidh, auns an

Tighearn.

19 Fheara-pòsda, gràdhaichibh bhurmnA-

than, agus na bithiblt scarbh 'n an agh-

aidh.

20 A cWann, bithibh ùmhal do'urpàrant-

aibh anns na h-uile nithibh: oir thaso tait-

neach do'n taighcarn.

21 Aithrichean, na brosnuichibh bhur

clann chumfcirge, air eagal gu'n caill iad

am misneach.

22 A sheirbhiscachu, bithibh timhal do

'ur maighstiribh a réir na rcòla, anns na

h-uile nithibh; chan ann lc scirbhis-sàil,

mar dhream atha'toileacluulh dliaoinc, ach

ann an tréibhdhireas cridlie, ann an cagal

Dhé:

23 Agus ge b'e air bith ni a ni sibh, deanaibh o bhur cridhe e, mar do'n Tighearn, agus chan ann do dhaoinibh;

24 Air dhuibh fios a bhi agaibh, gn'm

faigh sibh o'n Tighearn thiais na h-oigh-

reachd: oir is ann do'n Tighearn Criosd a

tha sibh a' deanamh seirbhis.

25 Ach an ti a ni eucoir, gheibh e toill-

teanas na h-eucorach a rinn e: agus cha-

n'eil leth-bhreth ann.

Caibideil 1V

1 Chuir Pòl impidh air na Colosianaich a bhi

dùrachdach ann an urnidgh, 5 agus (jlitnmd

gu glic ihaobh na àààuinntir sin nach 'eil fat'/i.-

ast air (mdul clàum flor eòlais Cnriosd. 10

Chuir i fàilte orra, agm ghuidh e gach- uile.

ghné soirbheadiaidh doibh,

AMHAIGHSTIREA:J,thugaibh do'Mf

seirbhisich an ni sin a tha ceart agus |

cothromach, air dhuibh fios a bhi agaibh

gu bheil agaibh fhéin maighstir mar an ceud-

na air néamh.

2 Buanaichibh ann an urnuigh, a' deanamh

faire innte le breith-buidheachais;

3 Ag urnuigh mar an ceudna air ar son-ne.

chum gu'm fosgladh Dia dhuinn dorus na,

h-àir-labhraidh, a chur'an céill rùin-dàomh-

air Chriosd, air son am bheil mise ann an

cuibhreachaibh:

4 Chum gu'm foillsich mi e, mar is còir

dhomh labhairt.

5 Gluaisibh ann an gliocas thaobh na

dream sin a tha an leth muigh, ag ath-

cheaunach na haimsir.

6 Bitheadh bhur còmhradh a gl.nàth ann

au gràs, air a dheanamh blasda le salann,

chum gu"m bi fhios agaibh cionnus is còir

dhuibh gach neach a fhreagairt.

7 Foillsichidh Tichicus, bràthair gràdhach,

agus ministeir dàleas, agus comh-sheirbhis-

each 's an Tighearn, gach ni dhuibh mu m'

thimchioll-sa:

8 A chuir mi do 'ur n-ionnsuidh clmm na

cràche so fhéin, gu'm bifeheadh fios bhur

staidse aige, agus gu'n tugadh e comhfhurt-

achd do 'ur cridheachaibh.

9 Maille ri Onesimus, bràthair dàleas agus

gràdhach, a tha dhibh fhéin: ^i iad aithn-

ichte dhuibh na h-uile nithean a tha

an so.

10 Tha Aristarchus mo chomh-phràosan-

ach a' cur fàilte oirbh, agus Marcus, mac

peathar do Bharnabas, (mu"n d'f àuair sibh

iutheantan; ma thig e do 'ur n-ionnsuidh,

gabhaibh ris;)

1 1 Agus Iosa. ris an abrar lustus, muinn-

tir a tha de'n timchioll-ghearradh. 'S iad

sin a mhàin mo chomh-oibrichean chum

ràoghachd Dhé, a bha'n ancomhfhurtachd

dhomh,

12 Tha Epaphras, a tha dhibh fhéin, seir-

bhiseach Chriosd, a' cur fàilte oirbh, a

ghnàth a' deanamh sbàirn dhùrachdaich

air bhur son ann an urnuighibh, chum gu'n

seas sibh foirfe, agus eoimhlionta ann an

uile thoil Dhé.

13 Oir tha mi 'deanamh fianuis dha, gu

bheil mòr theas-ghràdh aige dhuibhse, agus

dhoibh-san a tha ann an Laodicea, agus

do'u mhuinntir a tha ann an Hierapolis.

14 Tha Lucas an léigh gràdhach, agus De-

mas a' cur fàilte oirbh.

15 Cuiribh fàdlte airr.a bràithribh a tha

ann an Laodicea, agus air Nimphas, agus

air an eaglais a tha 'n a thigh.

16 Agus an uair a leughar an htir so 'n 'ur

measg-se, thugaibh fainear gu'n leughar i

ann an eaglais nan Laodiceanach mar an

ceudna; agus gu'n leugh sibhse cuideachd

an litir o Laodicea.

17 Agus abraibh ri Archipus, Thoir an

aire do'n mhinistreileachd a fhuair thu 's an

Tighearn, gu"n coimldion thu i.

18 Fàilte uam-sa Pòl le m' làimh fhéin.

CEUD LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM NAN TESALONIANACH

Caib nan CEUD LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM NAN TESALONIANACH


Caibideal I 447

Caibideal II. 449

Caibideal III. 453

xCaibideal IV. 455

Caibideal V. 458

Cuimhnichibh mo chuibhreachau. Gras

</u robh maille ribh, Amen.

Caibideil I

1 ThugPòlfiosdona Tesalonianaidico chuirnh-

neachail as a bhae oira anns gach àtn, ann am Oreithbuidheadiais agus urnuighairan\

son; 5 agus mar an ceudna dio dearbàda

's a bha e de fhàrinn, agus de thréibhdhir-

eas an creidimh, agus an iornpachaidh gu

Dia.

POL, agus Siluanus, agus Timoteus chum

eaglais nan Tesalonianacb, a tha ann

an Dia an t-Atliair, agus anns an taigh-

earn Iosa Criosd: gràs duibh, agus sìth

o Dhia ar n-Athair, agus o'n Tighearn Iosa

Criosd.

2 Tha sinn a' toirt buidheachais do Dhia

a ghuàth air bhur son-se uile, a' toirt iom-

raidh oirbh ann ar n-urnuighibh-ne;

3 A' cuimlmeachadh gam sgur obair bhur

creidimh, agus saothair hhur gràidh, agus

foighidin bhur dòchais 'n ar Tighearn Iosa

Criosd, 'am fianuis Dhé, agus ar n-Ath-

ar-ne:

4 Air dhuinn fios a bhi againn, a bhràithre

gràdliaichte le Dia, air bhur taghadh-sa.

5 Oir cha d'thàinig ar soisgeul-ne do 'ur

n-iounsuidh-se ann am focal a nihàtin, ach

mar an ceudna ann an cumhachd, agus auns

au Spiorad naomli, agus ann am mòr làn-

dearbhachd; mar is aithne dhuibh ciod a'

ghné dhaoine 'bha auuainn 'n 'ur measg air

blmr son-se.

6 Agus rinneadh sibh 'n 'ur hxchd-leau-

uihuinn oirnue, agus air an Tighearn, 'n uair

a ghabh sibh ris an fhocal ann am mòr-

àmhgluir, le h-aoibhneas an Spioraid

naoimli:

7 lonnus gu robh sibh 'n 'ur n-eisempleir-

ibh dhoibh-sau uile a tha 'creidsinn ann am

Macedonia, agus ann an Achaia.

8 Oir uaibhse chaidh fuaim focail an taigh-

earna mach, chan ann a mhàin ann am

Macedonia agus ann an Achaia, ach mar an

ceudua auns gach àit, tha blmr creidimh

anu an Dia air a sgaoileadh a mach,iounus

nach 'eil feum air sinne a labhairt ni air

bith.

9 Oir tha iad fhéin a' foillseachadh mu

ar timchioll-ne, ciod a' ghné dhol a steach

a bha againu do 'ur n-ionnsuidh-se, agus

cionnus a phill sibh chum Dhé o àodholaibh,

a dheanamh seirbhis do'n Dia bheò agus

fliàor,

10 agus gu fcitheamh r'a Mhac o néamh,

athoge suas o na mairbh, eadlion Iosa a

shaor sinue o'u fheirg a tha ri teachd.

Caibideil II.

1 Gàiuir Pòl 'an céill cionnus a chaidh ansoisgevà,

a shearmonachadh do na Tesalonianaich,

agus ciod an dòigh air an do ghabh iad ris.

17 Thug e reuson seachad <^ar son a bha e co

fhada uatha, agus mar an ceudna c'ar son a

tha 7iis a thogradh co mòr r'' am faicinn.

OIR is aithne dhuibh fhéin, a bhràithre,

ar dol-ne a steach do 'ur u-ionnsuidJi,

nach robh e ann an dìomhain:

2 Ach fòs air dhuinn fulang roimh, agus

au déigh ar maslachaidh ann am Phihpi,

mar is aithne dhuibh, bha dànachd againn

ann ar Dia-ne soisgeul Dhé a labhairt ribhse

aun am mòr-ghleachd.

3 Oir cha robh ar n-earail-ne o mhealltair-

eachd, no o neògliloiue, no ann an ceilg:

4 Ach mar a mheasadh sinne le Dia iom-

chuidh gu'm bitiieadh an soisgeul air

earbsadh ruiun,is amhuil sina lablu-amaid,

clia-n ann mar dhream a tha 'toileachadh

dliaolne, ach Dhé, a tha 'dearbhadh ar

cridheachan.

5 Oir cha do ghuàthaich sinn uair air bith

briathran miodalach, mar is aitline dhuibh,

no leithsgeul sannta; 's e Dia ar fianuis:

6 Ni mò dh'iarr sinn urram o dhaoinibh,

no uaibhse, no o dhaoinihh eiàe, ged

flieudamaid ar trom a leagadh oirhhse,

mar abstolaibh Chriosd.

7 Ach bha sinn caomh 'n 'ur measg-se,

amhuil a dh'altrumas banaltrum a clann

féiu:

8 Mar sin, air bhi dhuinne ro dheidheil

oirbhse, bu toileaeh leinu clia-u e nihàun

soisgeul Dhé a phàirteachadh ribh, ach mar

au ceudna ar n-anaman fhéin, do bhrìgh gu'n

robh sibh ro ionmhuinu leiun.

9 Oir is cuimhne leibh, a bhràithre, ar

saothair, agus ar sgàos-ne: oir air dhuinn

a bhi ri h-obair a dh'oidhche agus a là, chum

nach cuireamaid trom air neach sam bith

agaibh, shearmonaich sinn duibh soisgeul

Dhé.

10 Is fianuisean sibhse, agus Dia, cia

naomh, agus cia cothromach, agus ueo-

lochdach a ghiàilaiu sinne sinn fhéin 'n 'ur

measg-sa a tha 'creidsinn:

1 1 Mar is aithne dhuibh, cionnus a dh'ear-

ailich sinn, agus a thug sinu comh fhurtachd,

agus a chuir sinn impidh air gach aon

agaibh fa leth, (mar a ni Athair d'a chloinn,)

12 Gu'u gluaiseadh sibh gu cubhaidh do

Dhia, a ghairm sibhchuma rloghachd agus

a ghlòire fhéin.

13 Uimo sin tha sinne mar an ceudna a'

toirt buidheachais do Dhia gun sgur, do

bhràgh 'n nair a ghabh sibh ri focal Dhé a

chuala sibh uainne, gu'n do ghabh sibh ris

cha-n ann mar fhocal dhaoiue, ach, (mar is

e gu fàriuueach, focal Dbé, a tha 'g oib-

reachadh gu h-éifeachdach annaibh-sa a tha

'creidsinn.

14 Oir rinneadh sibhse, a bhràithre, 'n 'ur

luchd-leaumhuinn air eaglaisibh Dhé, ann

an Iudea, a tha ann an Iosa Criosd: oir

dh' fhuiliug sibhse na nithean ceudna o bhur

hichd-diithcha fhéin, mar a dhyhuiling

iadsan o na h-Iudhaich:

15 A chuir ai'aon an Tighearn Iosa, agus

am faidhean fhéin gu bàs, agus a rinn geur-

leaumhuiun oirnue; agus nach'eil a'toileach-

adh Dhé, agus a tha'n aghaidh nan uile

dhaoine:

16 A tha 'bacadh dhuiuue labhairt ris na

Cinnich, chum gu'm bitheadh iad air an

tearnadh, chum sàr - làonaidh suas am

peacaidheau: oir thàinig an fhearg orra

mu dheireadh.

17 Ach air dhuinne, a bhràithre, 'bhi air

ar dealachadh uaibhse ré tamuil bhig 'am

pearsa, ach chan ann 'an cridhe, is ro

mhòid a rinn siuu dàchioll air bhur n-agli-

aidh fhaiciun le mòr-tliogradh.

18 Uime sin bu mhiauu leiuu teachd do

'ur n-ionnsuidh, (eadhon leam-sa Pòl,) uair

uo dhà: ach bhac Satan sinn.

19 Oir ciod e ar dòchas-ne, no ar n-aoibh-

ueas, no ar cràin-uaille à nach sibhse fhéin e

'am fianuis ar Tiglicarna Iosa Criosd aig a

theachd ?

20 Oir is sibhse ar glòir-ne agus ar n-aoibh-

neas.

Caibideil III.

1 Dhearbh Pòl a mhòr-ghràdh do na Tesaloni-

anaidi, le Timoteus a chur d'aài ionnsuidh

dmm an neartachadh agus comhfhurtadid a

thoirt doibh, agus le a yhairdeadias 'w an

deadh ghiùlan, 18 agus le urnuigh a dhean-

amh air an son, agus le a mhòrthogradÃŒL air

teachd gu téaruinte dan ionn-suidh.

AIR an adhbhar sin, an uair nach b'urr-

ainn sinn cumail oimn fhéin ui b'fhaide,

bu taitueach leiun a bhi air ar fàgail 'n ar

n-aouar 'am baile na A-Aithue:

2 Agus chuir sinn Timoteus ar bràthair

agus ministeir Dhé, agus ar comh-oibriche

ann an soisgeul Chriosd, clmm sibhse a

dhaiugneachadh, agus comhfhurtachd a

thoirt duibh mu thimchioU bhur creidimh;

3 Chum nach gluaisteadh neach air bith

agaibh leis na trioblaidibh so; oir tha fhios;

agaibh fhéin gu'n d'orduicheadh sinn a

dh'iounsuidh so. i

4 Oir gu deimhin, an uair a bha sinn

maille ribh, dh'innis sinn duibh roimh- 1

làimh, gu robh sinu gu àmhghar fhulang;

eadhon mar a tbachair, agus is aithne

Ohuibh. 1

200

5 Air an adhbhar so, 'n uair nach robh niiso

comasach air cumail orm fhéin ni b'fhaide,

chuir mi a dh'fhaghail fios mu 'ur creidimh,

air eagal air chor sam bith gu'n do bhuair

am buaireadair sibh,agus gu'm bitheadhar

saothair-ne dìomhain.

6 Ach a nis an uair a thàinig Timoteus

uaibhse do ar u-iouusiudh-ne, agus a thug

e deadh sgeul duiuu m\. 'ur creidimh agus

bhur gràdh, agus gu bheil cuimhue mhaith

agaibh oirnne a ghuàth, a' miannachadh gu

mòr sinue fhaicinn, amhuil a tha sinne mar

an ceudna sibhse fhaicinn.

7 Uime so, a bhràithre, fhuair sinne comh-

fhurtachd do 'ur taobh ann ar n-uile

àmhghar agus theiuu tre bhur creidimh-se:

5 Oir tha sinue beò a nis, ma sheasaa

sibhse gu buuaiteach 's an taighearu.

9 Oir ciod am buidheachas a dh'fheudas

sinn àocadh do Dhia as bhur leth-se, air

sou an aoibhneis sin uile leis am bheil sinn

ri gairdeachas do 'ur taobh 'am fianuis ar

Dé-ue,

10 A dh'oidhche agus a là a' guidhe gu ro

dhàirachdach gu'm faiceamaid bhur n-agh-

aidh-se, agus gu'n leasaicheamaid uireas-

bhuidh bhar creidimh \

11 A nis gu'n deauadh Dia fhéin, eadhou ar

n-Athair, agus ar Tighearn Iosa Criosd ar

slighe-ne a threòrachadh do 'ur n-ionn-

suidh-se.

12 Agus gu'n tugadh an Tighearn oirbh

fòs agus a bhi ro phailt ann an gràdh d a

chéiie, agus do na h-uile dhaoinibh, mar a

tha sinne dhuibhse;

13 Chum gu'n dainguich e bhur cridh-

eachan neo-choireach ann an naomhachd

'am fianuis Dhé, eadhou ar n-Athar-ue, aig

teachd ar Tighearna Iosa Criosd maille r'a

naoimh uile.

Caibideil IV

1 Chuir Pòl impidh air na Tesalonianaich dcl

air an aghaidh anns gach uile ghné dhiadh-

achd, 6 am beatha a chaitheadh gu na.omh

agus gu cothromach, 9 a diéile a ghràdhach-

adh, 11 an gnothuidiean fhéin a leantuinn gu

sàmhach; YÃ’agusfa dheireadh brdniomchuidh

a dheunamh air son nam marbh,

OS bàrr ma ta, a bhràithre, cuiream-

aid a. dh'impidh agus a dh'athchuinge

oirbh tre'n Tighearn Iosa, mar afliuairsibh

uainue ciouuus is còir dhuibh imeachd, agus

Dia a thoileachadh, gu meudaicheadh sibh

mar sin ni's mò agus ni's mò.

2 Oir tha fhios agaibh ciod iad na h-àith-

eautau a thug sinue dhuibh tre'n Tighearn

losa.

3 Oir ÃŒ8 i so toil Dhé, eadhon bhur naomh-

achadh-se, sibh a sheachnadh stràopaoh-

ais:

4 Gu'm b'aithue do gach aon agaibh a

shoitheach fhéin a shealbhachadh ann an

naomhachd, agus ann an urram;

6 Chan ann ann am fouu aua-miannach,

mar a àià na Cinuich aig nach 'eil eòlas air

Dia:

6 Gun neach air bith a dheanamh eucoir

no mealltaireachd 's a' chàiis air a bhràth-

air; do bhrìgh gur e'n Tighearn a ni dàogh-

altas air an uile leithidibh sin, a réir mar a

dh'innis sinne mar an ceudna duibh roimh,

agus a rinn sinn fianuis.

7 Oir cha do ghairm Dia sinne gu neò-

ghloine, ach gu naomhachd.

8 Uime sin an neach a ni tàir, chan ann

air duine tha e 'deanamh tàir, ach air Dia,

a thug dhuinne a Spiorad naomh fhéin.

9 Ach a thaobh gràidh bhràthaireil, cha-

n'eil feum agaibh mise a sgrìobhadh do 'ur

n-ionnsuidh: oir tha sibh fhéin air bhur

teagasg o Dhia gràdh'a thoirt d'a chéile.

10 Agusgu deimhin tha sibh a' deanamh

so thaobh nam bràthar uile, a tha ann am

Macedonia gu h-iomlau: ach guidheamaid

oirbh, a bhràithre, sibh a mheudachadh ni's

mò agus ni's mò;

11 Agus gu'n dean sibhbhur dichioll abhi

ciùin, agus bhur gnothuichean fhéin a dhean-

amh, agus saoithreachadh le 'ur làmhan

féin, (amlmil a dh'àithn sinne dhuibh;)

12 Chum gu'n gUiais sibh gu cubhaidh

thaobh na muinntir sin a tha'n leth muigli,

agus nach bi uireasbhuidh ni sam bith

oirbh.

13 Ach chab'àill leam, a bhràithre, sibha

bhi aineolach thaobh na muinntir sin a tha

'n an codal, chum nach deau sibh bròn,

eadhon mar dhaoine eile aig nach 'eil

dòclias.

14 Oir ma chreideas sinn gu'n d'fhuair Iosa bàs, agus gu'n d'éirich e ràs, arahuil sin

mar an ceudna an dream a choidil ann an

losa, bheir Dia maille ris.

15 Oir so tha sinn ag ràdh ribh ann am

focal an Tighearna, nach bi againne a tha

beò agus a dh'fhàgar gu teachd an taigh-

earna, toiseach orra-san a tha 'n an codal.

16 Oir thig an Tighearn fhéin a nuas o

néamh le àrd-iolaich, le guth an hrd-aingil,

agus le trompaid Dhé: agus éiridh na

mairbh ann an Criosd air tùs:

17 An déigh sin sinne a bhitheas beò

agus a dh'fhàgar, togar suas sinn maille

riu-san anns na neulaibh, 'an còdhail an

Tighearna 's an athar: agus mar sin bith-

idh sinn gu sàorruidh maille ris an taigh-

earn.

18 Uime sin thugaibh comhfhurtachd d'a

chéile leis na briathraibh so,

Caibideil V.

1 Chaidh an t-abstol air aghaidh ann an M)h-

airt viu theachd Chriosd gu hreilheanas, J6

thug e iomadh cmnhairle geachad, 23 agus

cliomh-dhùin e an litir.

ACH mu thimchioll nan aimsirean agi.is

nan àm clia-n'eil feum agaibh-se, a

bhràiithre, mise a sgi-àobhadh do 'ui' n-ionn-

suidh.

2 Oir tha sàr fhios agaibh fhéin gu'n tig \àh

an Tighearna mar ghaduiche 's an oidhche.

3 Oir an uair a their iad, Sàth agus tear-

uinteachd, an sin thig sgrios obann orra,

mar shaothair air mnaoi thorraich; agus cha

téid iad as.

4 Ach chan eil sibhse, a bhràithre, 's an

doi'chadas, ionnus gu'm beireadh an là sin

oirbh mar ghaduiche.

5 Is sibhse uile clann an t-soluis, agus

clann an là: chan ann de'n oidhche, no de'n

dorchadas sinn.

6 Uime sin na coidleamaid mar dhaoine

eile; ach deanamaid faire agus bitheamaid

stuama.

7 Oir an dream a choidleas, is anns an

oidhche a choidleas iad: agus an dream a

tha air mhisg, is anns an oidhche 'tha iad

air mhisg.

8 Achbitheamaid-ne a tha de'n là stuama,

a' cur oirnn uchd-éididh a' chreidimh agus

a' ghràidh, agus mar chlogaid, dòclias na

slàinte.

9 Oir cha d'orduich Dia sinn clmm feirge;

ach chum slàinte fhaotainn tre ar Tighearn

Iosa Criosd,

10 A fhuair bàs air ar son, chum co aca is

faire no codal dhuinn, gu'm bitheamaid

beò maille ris.

11 Uime sin thugaibh comfliurtachd d'a

chéile, agus togaibh suas gach aon a chéile,

eadhon mar tha 6ibh a' deanamh.

12 Agus guidheamaid oii'bh, a bhràithre,

aithne 'bhi agaibh air an dream a tha

'saoithreachadh 'n 'ur measg, agus a tha os

bhur ceann 's an taighearu, agus a tha 'g 'ur

comhairleachadh;

13 Agus meas mòr a bhi agaibh dhiubh

ann an gràdh air son an oibre. Bithibh

sàochail 'n 'ur measg fhéin.

14 A nis guidheamaid oirbh, a bhràithre,

thugaibh rabhadh dhoibh-san a tha mi-

riaghailteach, thugaibh comhfhurtachd

dhoibh-san a tha lag-chridheach, cumaibh

8uas iadsan a tha anmhunn, bithibh foigh-

idneach a tbaobh nan uile dhaoine.

1.5 Feuchaibh nach àoc neach olc air son

uilc do dhuine sam bith; ach leanaibh-se a

ghnàth an ni a tha maith,araon do 'ur taobh

féin, agus a thaobh nan uile dhaoine.

16 Deanaibh gairdeachas a ghnàth.

17 Deanaibh urnuigh gun sgur.

18 Anns gach uile ni thugaibh buidheach-

as; oir is i so toil Dhé ann an Iosa Criosd

do 'ur taobh.

19 Na mùchaibh an Spiorad.

20 Na deauaibh tàir air faidheadair-

eachd.

21 Dearbhaibhna h-uile nithean: cumaibh

gu daingean an ui sin a tha maith.

22 Seachnaibh gach uile choslas uile.

23 Agus gu'n deanadh Dia na sithe fhéin

naomha sibh gu h-iomlan; agus {/u'n deòn-

! aicheadh Dia gu m bi bhur n-uile spiorad,

agus anam, agus chorp air an gleidheadh

gu neo-choireach, gu teachd ar Tighearna

Iosa Criosd.

24 Is fàrinneach an Ti a tha 'g 'ur gairm,

neach mar an ceudna a ni e.

25 A bhràithre, deauaibh uruuigh air ar

26 Cuiribh fàilte air na bràithribh uile lo

pòig naoinih.

27 Tha mi a' sparradh oirbh à h-uchd an

Tighearna, gu'n leughar an litir so do na

bràithribh naomha uile.

28 GiCn robh gràs ar Tighearna Iosa

Criosd raaille ribh. Amen.

Leabharean Bhioball” air ais

DAEA LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM NAN TESALONIANACH

Caibideilean na Dara Litir nan TESALONIANACH


Caibideal I. 462

Caibideal II 464

CaibidealIII 466

Caibideil I.

1 thug Pòl fios do na Tesalonianaich. air an

deadh bharail a tha aige mu'n a-eidimh, an

gràdh, agus am foighidin; 5 agus ghnàthaich

e reusonan chum comhfhurtachd athoirtdoibh

fo'n geur-leanmhuinn, gu h-àraidh o dieuài-

bhreitheanas Dhé.

POL, agus Siluanas,agus Timoteus, chum

eaglaisnanTesalonianach,annanDiaar

n- Athair, agus annsan Tighearn Iosa Criosd:

2 Gràs gu robh dhuibh, agus sìth o l)hia

ar n-Athair, agus o'u Tighearn Iosa Criosd.

3 Tha e mar fhiachaibh oirnne buidh-

eachas a thoirt do Dhia a ghnàth air bhur

son-se, a bhràithre, mar is cubhaidh, do

bhràgh gu bheil bhur creidimh a' fàs gu ro

mhòr, agus gu bheil gràdh gach aoin agaibh

uile a' meudachadh d'a chéile:

4 lonnus gu bheil sinne fhéin a' deanamh

uaille asaibh-se ann an eaglaisibh Dhe, air

sou bhur foighidin agus bhur creidimh ann

bhur n-uile gheur-Ieanmhuinnibh agus

àmhgharaibh a tha sibh a' fulang:

5 Ni a tha 'n a chomharadh follaiseach air

ceart-bhreitheanas Dhé, chum gu measar

gur h-airidh sibhse air ràoghachd Dhé, air

son am bheil sibh a' fulang:

6 Do bhrìgh gur ceart an ni do Dhia, àmh-

ghar àocadh dhoibh-san a tha 'cur àmh-

ghair oirbh;

7 Agus dhuibhse a tha fo àmhghar, fois

maille ruinne, 'n uair a dh'fhoillsichear an

Tighearn Iosa o néamh, maille r'a ainglibh

cumhachdach,

8 Ann an teiue lasarach, a' deanamh dàogh-

altais air an dream aig nach 'eil eòlas air

Dia, agus nach 'eil ùmhal do shoisgeul ar

Tighearna Iosa Criosd.

9 Muinntir air an deanar peanas le sgrios

sàorruidh o làthair an Tighearna, agus o

ghlòir a chumhachd;

10 'N uair a thig e gu bhi air a ghlòrach-

adh 'n a naoimh, agus chum gu'n deanar

iongantach e aunta-sanuileatha'creidsinn

's an là sin, (do bhrìgh gu'n do chreideadh

ar fianuis-ne 'n 'ur measg-se.)

11 Air an adhbhar so tha sinne mar an

ceudna a' deanamh sàor-urnuigh air bhur

son-se, chum gu meas ar Dia-ne gur air-

idh sibhse air a' ghairm so, agus gu'n coimh-

lion e uile dheadh-ghean a mhaitheis, agus

obair a' chreidimh le cumhachd:

12 Chum gu'm bi ainm ar Tighearna Iosa

Criosd air a ghlòrachadh annaibh-se, agus

sibh-se aun-san, a réir gràis ar Dé-ne, agus

an Tighearna Iosa Criosd.

TESALONIANACH air ais

Caibideil II

1 Is àillle Pòl gu'm buanaicheadh na Tesaloni-

anaich 's an fhàrinn ris an do ghabh iad: 3

nochd e gu'm bi claonadh ò'n chreidimh ann,

9 agus gu'm foillsichear an t-ava-Criosd roimh

theachd là an Tighearna; 15 agus ^an lorg so

dh'aithris earàs a cheud earail, agus rinn e

urnuigh air an son.

ANIS guidheamaid oirbh, a bhràithre,

thaobh teachd ar Tighearna Iosa

[ Criosd, agus ar comhchruinneachaidh-ne

d'a ionnsuidh,

2 Gun sibh a bhi gu h-ealamh air bhur

crathadh 'n 'ur n-inntinn, no fo bhuaireas,

le spiorad, no le focal, no le litir, mar uainne,

mar gu'm bitheadh là Chriosd am fagus.

3 Na mealladh neach sam bith sibh air aon

chor: oir cha tig an là sin mur tig air tàis

tréigeadh-creidimh, agus miir foillsichear

duine sin a' pheacaidh, mac an sgrios;

4 A tha 'cur an aghaidh agus 'g a àrdach-

adh fhéin os ceann gach ni ris an abrar Dia,

no d'an deanar aoradh; ionnus mar Dhia

gu'm bheil e 'n a shuidhe ann an teampuU

l)hé, 'g a nochdadh fhéin gur Dia e.

5 Nach cuimhne leibh, air dhomh 'bhi

fathast maille ribh,gu'n d'innis mi na nith-

ean so dhuibh ?

6 Agus is aithne dhuibh ciod a tha 'bac-

adh nis e 'bhi air fhoillseachadh 'n a àm

féin.

7 Oir tha ràin-dàonihair na h-ain-diadhachd

ag oibreachadh cheana, a mhàin gus an

toirear air falbh an ti a tha nis a' bacadh.

8 Agus an sin foillsichear an t-aingidh sin,

a chlaoidheas an righearn le h-anail a bheoil

fein, agus d'an cur e as le dealradh a theachd:

9 Eadhon esan, aig am bheil a theachd a réir oibreachaidh Shàtain, maille ris an uile chumhachd, agus chomharaibh, agus iong-antasaibh breugach,

10 Agus maille ri uile mhealltaireachd na h-eucorach anntasan a chaillear; a chionn nach do ghabh iad gràdh na fàrinn, chum gu'n tearuinteadh iad.

11 Agus air a shon so cuiridh Dia treunoibreachadh meallaidh d'an ionnsuidh, ionnus gu'n creid iad a' bhreug:

12 Chum gu'm bi iad uile air an dìteadh, nach do chreid an fhàrinn, ach aig an robh tlachd anns an eucoir.

13 Ach tha e mar fhiachaibh oirnne buidheachas a thoirt do Dhia a ghnàth air bhur son-se, a bhràithre, ionmhuinn do'n Tighearn, do bhrìgh gu'n do thagh Dia sibh o thùs chum slàinte, tre naomhachadh an Spioraid, agus creidsinn na firinn:

14 Chum an do ghairm e sibh tre ar soisgeul-ne, chum sibh a dh'fhaotainn glòire ar Tighearna Iosa Criosd.

15 Uime siu, a bhràithre, scasaibh gu daingean, agus cumaibh na teagasgan a thugadh dhuibh, co dhiubh is ann le focal, no le ar litir-ne.

16 A nis gu'n tugadh ar Tighearn Iosa Criosd e fhéin, agus Dia, eadhon ar n-Athair-ne, a ghràdhaich sinn, agus a thug dhuinn sòlas siorruidh, agus dòchas maith tre ghràs,

17 Comhfhurtachd do 'ur cridhe-sa, agus gu'n daingnicheadh e sibh anns gach uile dheadh fhocal agus ghnàomh.

CaibideilIII

1 Dh'iarr Pòl urnuigh nan Tesalonianach air a shon fhéin; 3 chuir e 'an céill meud an earbsa a tha aige asda: 5 ghuidh e Dia as an leth; 6 thug e iomadh comhairle orra,gu h-àraidh iad a sheachnadh dìomhanais, agus droch cuideachd; 16 agus fa dheireadh chriochnaich e le iomadh beannachd d'an ionnisuidh, agus le urnuigh air an son.

Fa dheoidh, a bhràithre, deanaibh urnuigh air. ar son-ne, chum gu'n ruith focal an Tighearna, agus gu'm bi e air ghlòrachadh mar ann bhur measg-se;

2 Agus chum gu'n saorar sinne dhaoinibh mi-reusonta agus olca: oir chan ann aig na h-uile a tha creidimh.

3 Ach tha an Tighearn dìleas, a dhaingnicheas agus a choimhideas o'n ole sibh.

4 Agus tha earbsa againn 's an Tighearn do 'ur taobh-se, gu bheil sibh araon a' deanamh, agus gu'n dean sibh, na nithean a tha sinn ag àithneadh dhuibh.

5 Agus gu'n seòladh an Tighearn bhur cridheachan chum gràidh Dhé, agus chum foighidin Chriosd.

6 A nis àithneamaid dhuibh, a bhràithre, ann an ainm ar Tighearna Iosa Criosd, sibh fhéin a dhealachadh ris gach uile bhràthair a tha 'g imeachd gu mi-riaghailteach, agus chan ann a réir an teagaisg a fhuair e uainne.

7 Oir tha fhios agaibh fhéin cionnus is còir ' dhuibh ar lorg-ne 'leantuinn: oir cha do ghiùlain sinne sinn fhéin gu mi-riaghailteach 'n 'ur measg;

8 Ni mò a dh'ith sinn aran duine sam bith a nasgaidh; ach le saothair agus an-shocair, a dh'oidhche agus a là ri h-obair, chum nach cuireamaid ar trom air aon agaibh:

9 Cha-n e nach 'eil comas againn, ach a chum gu'n deanamaid sinn fhéin 'n ar n-eis- empleir dhuibhse, gu ar leantuinn.

10 Oir an uair a bha sinn maille ribh, thug sinn an àithne so dhuibh, mur àill le neach obair a dheanamh, gun e dh'itheadh bìdh.

11 Oir tha sinn a' cluinntinu gu bheil

daoine àraidh ag imeachd gu mi-riaghailt each 'n 'ur measg, nach 'eil a' deanamh oibre sam bith, ach a' gabhail gnothuich ri nithibh nach buin doibh.

12 A nis tha sinu a' toirt àithne d'an leith ' idibh sin, agus ag earalachadh orra tre ar Tighearn Iosa Criosd, le saoithreachadh u ciùin, gu'n ith iad an aran fhéin.

13 Agus sibhsc, a bhràithre, na sgàthich-

.


14 Agus ina tha neach sam bith nach toir

ùmhlachd do ar focal-ne tre an litir so,

,^„,, „ • 1 -i , , •., n'

,'''''^^f^^f^^^^ .efU- agus na bitheadh

F comhluadar agaibh ris, chum gu m bi naire

air.

15 Gidheadh na measaibh e mar nàmhaid,

ach thugaibh comhairle air mar bhràth-

16 A nis gu'n tugadh Tighearn na sìthe.e

a fhéin sìth dhuibhse a ghnàth, air gach aon

{ chor. Gun robh an Tighearn maille ribh

uile.

17 Fàilte uamsa Pòl le m' làimh fhéin, ni

a's e an comharadh annsgachuile litir: mar

- so tha mi a' sgrìobhadh

18 Gràs ar Tighearna Iosa Criosd gu rvbh

maille ribh uile. Amen.

Leabharean Bhioball” air ais

CEUD LITlR AN AESTOIL PIIOIL CHUM THIMOTEUIS

Caibideil I.

l Tha an t-ordugh a tàmgadh do Thimotem 'n uair a cluiidh PòL do Mhacedonia, air a chur

'an cuimhne dha. 5 Mu thimddoU feum dligheach an lagha, 11 agus gairm Phòii gu

'hhi 'ji a abslol; 28 agus viu thimchioll Him-

eneuis agus Alecsauder,

POL abstol Iosa Criosd, a réir àithne

I)hé ar Slàouidhir, agus an Tighearna

Iosa Criosd, tieach ds e ar dòchas;

2 Chum Thiinoteuis m'fhàor mhic anns a'

chreidimh: Gràis, tròcair, agus sìth o Dhia

ar n-Athair, agus o Iosa Criosd ar taighearu.

3 Mar a dh'iarr mi ort fantuinn ann an

Ephesus, 'n uair a chaidh mi do Mhace-

donia, chum gu'n tugadh tu ordug)i do

dhream àraidh gun atharrachadh teagaisg

a thoirt uatha;

4 Agus gun aire a thoirt do sgeulachdaibh,

agus do shloinnteireachd neochràochnaich,

a bheir adhbhar do cheisdibh, ni's niò na

dh' fhòghUim diadhaidh, a tha tre chreid-

imh: dean mar sin.

5 A nis is e a's crìoch do'n àithne gràdh

à cridhe glan, agus à coguis mhaith, agus

à creidimh neo-chealgach:

6 Nithean air do dhream àraidh claonadh

uatha, chaidh iad a thaobh chum dàorah-

anais cainnte;

7 A' miannachadh 'bhi 'n an luchd-teag-

aisg an Uxgha, agus gun iad a' tuigsinn ciod

a tha iad ag ràdh, no eiod iad na nithean

mu'm bheil iad a' toirt cinnte.

8 Ach tha fhios againn gu blieil an lagh

maith, ma giinàthaicheas neach gu dligli-

each e:

9 Air do fhios air so a bhi aige, nach ann

do dhuine fàreanach a dh'orduicheadh an

lagh, ach do dhaoinibh neo-dhligheach agus

eas-vimhal, dhoibli-san a tha mi-dhiadhaidh

agus do pheacaicli, do dhaoinibh mi-naomha

agus neo-chràbhach, do luchd-marbhaidh

aithrichean agus do luchd - marbhaidh

mhàithrichean, do luchd-mortaidh,

10 Do luchd-stràopachais, do luchd-ana-

mianna mi-nàdurra, do luchd-goid dhaoine,

do bhreugairibh, do àuchd-eithich, agus ma

tha ni sam bith eile a tha'n aghaidh teag-

aisg fhallain,

11 A réir soisgeil ghlòrmhoir an Dé

bheannaichte, a dh'earbadh rium-sa.

12 Agus tha mi a' toirt buidheachais do

Iosa Criosd ar Tighearn, a neartaich mi,

do bhrìgh gu'n do mheas e mi dàleas, 'g am

chur 's a' mhiuistreileachd;

13 A bha roimh 'am fhear-labhairt toibh-

eim, agus 'am fheargeur-leanmhuinn. agus

'ara dhuine eucorach. Ach fhuairrai tròc-

air, do bhrìgh gu'n d'rinn mi so tre ain-

eolas, ann am rai-chreidimh:

14 Agus bha gràs ar Tighearna thar

tomhas ro phailt dhomh, maille ri creid-

irah, agus ri gràdh a tha ann an Iosa

Criosd.

15 Is fàor an ràdh so, agus is airidh e air

gach aon chor air gabhail ris, gu'n d'thàinig

Iosa Criosd do'n t-saoghal a thearnadh

pheacach, d'am mise an ceud-fhear.

16 Gidheadh, air a shon so fhuair mi tròc-

air, chum gu'm foillsicheadh Criosd annara-

sa air tàis, an uile fhad-fhulangas, mar

shaimpleir dhoibh-san a chreideadh ann,

an déigh so, chum na beatha maireannaich.

17 A nis do'n rìgh shioi-ruidh, neo-

tlu'uaillidh, neo-fliaicsinncach, do Dhia a

tha rahàin glic, gu robh urram agus glòir,

gu saoghal nan saoghal. Amen.

18 An àithne so tha rai ag earbsadh riut,

Thiraoteuis a rahic, a réir nara fàiidheadair-

eachd a rinneadh uniad roimh so, chum

tràdsan gu'n cogadh tu deadh chogadh;

19 A' coimhead creidimh agus deadh

choguis; ni air do chuid de dJiaoinihh a

chur uatha, rinn iad long-bhriseadh thaobh

a' chreidimh.

20 D'am bheil Himeneus agus Alecsander;

muinntir a thug mise thairis do Shàtan,

chum le'n smachdachadh gu'm fòghluraadh

iad gun toibheura a labhairt.

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

Caibideil II

1 Nochd Pòl gur còir urnuigh agus breithbuidheachais a ghnàthachadh air son nan uile dhaoine. 9 Cionnus is còir do mhnàibh a bhi air an sgeadachadh; 12 chan eil e ceadaichte dhoibh teagasg a thoirt uatha: 15 saorar iad ann am breith cloinne ma bhuanaicheas iad 's a' chreidimh.

1 THA mi ag iarraidh uime sin, roimh na h-uile nithibh, gu'n deanar athchuinge, urnuighean, eadar-ghuidhe, agus breith- buidheachais air son nan uile dhaoine:

2 Air son rìghrean, agus air son nan uile a tha ann an ùghdarras: chum gu'n caith sinn ar beatha gu foisneach agus gu sìochail, anns an uile dhiadhachd agus chiatachd.

3 Oir tha so maith agus taitneach 'am fianuis Dhé¨ ar Slànuidhir:

4 Neach leis an àill na h-uile dhaoine 'bhi air an tearnadh, agus iad a theachd chum eòlas na fìrinn.

5 Oir is aon Dia a tha ann, agus aon eadar-mheadhonair eadar Dia agus daoine, an duine Iosa Criosd;

6 A thug e fhéin 'n a èiric air son nan uile, mar fhianuis ann an àm iomchuidh;

7 Chum an d'orduicheadh mise a'm' shearmonaiche, agus a'm' abstol, (tha mi a' labhairt na fìriun ann an Criosd, chan eil mi a' deanamh breige.) 'am fhear-teagaisg nan Cinneach ann an creidimh agus ann am fìrinn.

8 Uime sin is àill leam na fàr a dheanamh

urnuigh 's gach àit, a' togail suas làmhan

naomha, gun fheirg, gun amharus:

9 Air an dòigh cheudna, na mnathan a chur

eudaich iomchuidh umpa, 'g an sgeadachadh

féiu le nàisneachd agus stuaim: chan ann

le casadh an gruaige, no le h-òr, no le

neamhnuidibh, no le culaidhibh hiachmhor;

10 Ach, (mar is cubliaidh do mhuathaa a

tha 'g aideachadh diadhachd,) le deadh

oibribh.

11 Fòghlumadh a' bhean ann an ciùineas

leis an uile ùmhlachd.

12 Ach chan eil mi a' ceadachadh do

mhnaoi teagasg a thoirt uaipe, no ceanuas a

ghlacadh air an fhear, ach i 'bhi 'n a tosd.

13 Oir is e Adhamh a cln-uthaicheadh air

tàis, agus 'n a dliéigh sin Eubha.

14 Agus cha b'e Adhamli a mliealladh, ach

air do'n mhuaoi 'bhi air a mealladh, bha i

's a' chiouta.

15 Gidheadh téarnar i trebhreith cloinue,

ma bhuauaicheas iad ann an creidimh, agus

ann an gràdh, agus ann an uaomhachd,

maille ri stuaini.

Caibideil III.

1 Càod iadna buaidhean a's còir ahhi air na

h-easbuigibh, agus air na deaconaibh, ag-is

air am mnaihan; 14 agus ^ar son a sgràohh

Pòl na nithean so gu Timoieus. 15 Mu thim-

chioUna h-eaglais, agus na fàrinnheannaidite

a tha air a leagasg agus air a h-aideachadh

innle.

IS ràdh fàor so, Ma tha togradh aig aon

duine chum dreuchd easbuig, tha e

'miaunachadh deadh oibre.

2 Uime sin is còir do easbuig a bhi neo-

lochdach, 'n a fhear aoin mhuatha, faireil,

ciallach, deadh-bheusach, fialuidh, ealamh

gu teagasg;

3 Gun a bhi 'n a phòitear, gun a bhi tuas-

aideach, guu a bhi déidheil air buauuachd

shalaich; ach macauta, neo-thuasaideach,

neo-shanntach;

4 'N a dhuiue a riaghlas a thigh fhéin gu

maith, aig am bheil a chlaun fo smachd

maille ris an uile shuidheachadh-iuntinn;

5 (Oir nmr aithne do dhuiue a thigh fhéin

a riaghladh, cionnus a ghabhas e càirara de

eaglais Dhé ?)

6 Gun a bhi 'n a nuadh-chreideach, air

eagal, air dha 'bhi air at le h-uabhar, gu'n

tuit e ann an dàteadh an diabhuil.

214

7 Is còir dha mar an ceudna deadh theist-

eas a bhi aige uathasan a tha'n leth muigh;

air eagal gu'n tuit e ann an scainnil, agus

ann an ribe an diabhuil.

8 Mar an ceudna is còir do na deaconaibh

a&Ai suidhichte, gun anteangadh'bhileaju,

leat, gun a bhi ciouail air mòrau fàona, guu

a bhi déidheil air buanuachd shalaich;

9 A' cumail ràiu-dàomliair a' chreidimh ann

an coguis ghloiu.

10 Agus bitheadh iadsan mar an ceudna

air an dearbhadh an toiseach; agus an sin

gnàthaicheadh iad dreuchd deacoin, air

dhoibh a bhi air am/aghail nQO-c\\o\re2ic\\.

11 Is amhuii sin is còirào na muathan a

bhi suidhichte, gun a bhi 'n an luchd-tuail-

eis; ach a hhi raeasai-ra, iouraic 's nah-uile

nithibh.

12 Bitheadh na deacoin 'n ara fir aoin

mhnatha, a' riagliladh an cloinue, agus an

tighe fhéin gu maith.

13 Oir an dream a ghuàthaich dreuchd

deacoin gu maith, tha iad a' cosnadh deadh

chenm dhoibh fhéin, agus dànachd mhòr 's

a' clireidimh, a tha ann an Iosa Criosd.

14 Tha mi a' sgrìobhadh nan nithean so a

d' ionnsuidh, 'an dòchas teachd gu grad a

d'ionnsuidh:

15 Ach ma ni mi moille, chum gu'm bi

fhios agad ciouuus is còir dhuit thu fhéin a

ghiàilan ann antaighDhé, ni a's e eaglaisan

Dé bheò, post agus stéidh-dhaiugneachaidh

ua firiun.

16 Agus gun amharus is mòr rùn-dàomh-

air na diadhachd: dh'fhoillsicheadh Dia

's an fheòil, dh'fhàreanaicheadh e 's an

spiorad, chunnacas leaiuglibh e, shearmon-

aicheadh e do na Ciuuich, chreideadh ann

air an t-saoghal, ghabhadh suas e chum

glòire.

Caibideil IV.

1 Boimh-innis Pòl gv!n téid daoine anns na

h-ainmrihh deireannach air seacharan d'n

chreidimh: 6 agus chum nach bitlieadh

Timoleus a dhéidh-laimh 'w a dhleasdanas,

thug e comÃŒMÃŒrlean eag-samhuil air.

NIS tha an Spiorad ag ràdh gu soill-

eir, anns na h-aimsiribh deireauuach

gu'n tréig dream àraidh an creidimh, a' toirt

aire do spioradaibh mealltach, agus do

theagasgaibh dheamhan;

2 Tre cheilg bhreugairean, air bhi d'an

coguisibh air an losgadh le iaruun dearg;

3 A' toirmeasg pòsaidh, agusag iarraidh

bidheanuan a sheachnadh, achruthaich Dia

chuni an gabhail maille ri breith-buidh-

eachais leosan a tha 'creidsinu, agus aig aro

bheil eòlas na fàriun.

4 Oir is maith gach ui a chruthaich Dia,

agus chan ion ni sam bith a dhiilltadh, a

ghabhar le breith-buidheachais:

5 Oir tha e air a naomhachadh le focal Dhe

agus le h-urnuigh.

6 Ma chuireas tu na nithean so 'an cuimhne

A

1 THIMOTEUIS, V.^

do iia bi-àithribh, bithidh tu acV dheadh | 7 Uime sin àithn na nithean so dhoibh.

mhinisteir do Iosa Criosd, air d'altrum suas chum gu'm bi iad neo-lochdach

ann am briathraibh a' chreidimh, a^is an

deadh theagaisg, air an do ghabh thu

eòhis:

7 Ach diùlt sgeulachdan mi-dhiadhaidh

shean bliau, agus cleachd thu fhéin chum

diadhachd.

S Oir tha an cleachdadh corporra tarbhach

clium beas nithean; ach than diadhachd 1

8 Ach mur dean duine solar air son a

chuideachd fhéin, agus gu h-àraidh air son

muinntir a theaghlaich, dh'àicheadh e'u

creidimh, agus is miosa e na ana-creideach.

9 Xa gabhar bantrach s an àireamh a

bhitheas fo thri fichead biiadhua dh'aois, a

bha 'n a mnaoi aoin duine,

10 Air am bheil teisteas a thaobh dheadh

tarljliach chum nan uile nithean. aig am I oibre; nia thog i clann, ma thug i aoidh

bheil gealladh na beatlia "tha lùthair, agus 1 eachd seachad, ma dh'iounlaid i cosan nan

chum teachd

9 Is ràdh fàrinneach so, agus is airidh e

air gach aon chor air gabhail ris.

10 Oir is ann uime so a tha sinn an dà

chuid ri saothair, agus a' fulang maslaidh,

naomh, ma dh'fhòir 1 air luchd-àmhghair,

ma lean i gu dàchioUach gach deadh obair.

1 1 Ach diàilt na bantrachan òga: oir an

uair a dh'fhàsas iad mear an agliaidh

Chriosd, is miann leo pòsadh:

do bhrìgh gu bheil dòchas againn's an Dia j 12 Muinntir a tha fo dhàteadh, a cbionn

blieò, neach a's e Slànuidhear nan uile I gu'n do thréig iad an ceud chreidimh.

dhaoine, gu h-àraidh nan creidmheach.

11 Aithu agus teagaisg na nithean so.

I ISAgusos bàrr, fòghlumaidh iad a bhi

I dàomhanach, a' dol mu'n cuairt o thigh gu

12 Xa deanadh duine sam bith tarcuis air â– taigh; agus chan e mhàin dàomhanach, ach

d'òige; ach bi thusa a'd' eisempleir do na i mar an ceudna gabhannach, agus a' gabhail

creidmhich, ann am focal, ann an caithe

beatlia, ann an gràdh, ann an spiorad, ann

an creidimh, ann am fàor-ghloine.

13 Gus an tig mi,thoir an aii'e do leughadh,

do earail, do theagasg.

14 Na dearmad an tiodhlac a tha annad. a

thugadh dliuittre fliàidheadaireachd,maille

ri leagadh làmh na seanaireachd ort.

15 Smuainich air na nithibh sin; thoir thu

féin gu tur dhoibh, chum gu'm bi do

gnothuich ris na nithibh nach buin doibh,

a'labhairt nithean nach bu chòir dhoibh.

14 Is àill leam uime sin na mnathan òga

a phòsadh, iad a bhreith cloinne, a stiiir-

adh an taighe, agus gim chion-fàth air bith

a thoirt do'n eascaraid labhairt gu toibh-

eumach.

15 Oir tha cuid cheana air dol a thaobh

an déigh Shàtain.

1 6 Ma tha aig creidmheach no aig ban-

theachd air d"aghaidh follaiseach do na chreidmheach bantrachan, fòireadh iad

h-uile.

16 Thoir aire dhuit fhéin, agus do d' theag-

asg; buanaich annta: oir le so a dheanamh,

saoraidh tu araon thu fhéin, agus iadsan a

tha 'g éisdeachd riut.

Caibideil V.

1 Eiagliailtean as còir a leantuinn nnn an cron-

achadh. 3 Mv hhantrachaibh. 17 M u shean-

airibài. "23 Comhairle do Tàdmoteus mu

thimchioU a shlàinte, d:c

"VJ'A garg-chronaich seanair, ach cuir

j orra, agus na bitheadh an trom air an

eaglais; chum gu'n dean i cabhair orra-san

a tha 'n am bantrachaibh da ràreadh.

I 17 Measar gur airidh na seanairean a

riaghlas gu maith air urram dùbailte, gu

h-hraidh ladsan a tha 'saoithreachadh 's an

I fhocal agus ann an teagasg.

I 18 Oir tha an sgriobtuir ag ràdh, Na

! ceangail beul an daimh a tha 'saltairt an

I arbhair: agus. Is airidh an t-oibriche air a

thuarasdal.

impidh air mar athair, agus air na 19 Xa gabh casaidanaghaidh seanair, ach

h-òig-fhir mar bhràithribh

2 Na mnathan aosda mar mhàithrichibh,

na mnathan òga mar pheathraichibh, maille

ris an uile fhàor-ghloine.

3 Thoir urram do bhantrachaibh a tha 'n

am bantrachaibh da ràreadh.

le dithis no triuir a dh' fhianuis.bh.

•20 ladsan a tha 'peacachadh cronaich an

làthair nan uile, chum gu'n gabh càch eagal

mar an ceudna.

21 Tha mi a' sparradh ort 'am fianuis Dhé,

agus an Tighearna Iosa Criosd, agus nan

4 Ach ma tha bantrach air bith aig am ' aiugeal taghta, gu'n coimhid thu na nith-

bheil clann no oghachan, fòghlumadh iad

air tàis a bhi dleasdanach 'n an taighibh fhéin,

agus ath-dhàol a thoirt d'am pàrantaibh: oir:

ean so, gun aon a chur roimh ueach eile,

gun ni air bith a dheauamh le claon-bhreth.

22 Xa leag do làmhan gu h-obann air duine

tha so maith agus taitueach 'am fianuis l)hé. , sam bith, agus na bitheadh comhpairt agad

5 A nis cuiridh ise a tha 'n abantraich da 1 de pheaCaibideil dhaoine eile: coimhid thu

ràreadh, agus air a fàgail 'n a h-aonar,

dòchas ann an Dia, agus buauaichidh i a là 1

agus a dh'oàdhche ann an atlichuingibh,

agus ann an urnuighibh.

6 Ach ise a tha 'caitheadh a beatha 'am |

macnus, air dhi 'bhi beò, tha i marbh. I

féin glan.

23 Na h-òl uisge ni's mò, ach cleachd

beagan fàona air son do ghoile, agus d'an-

mhuinneachd nihinic.

24 Tha peacaidhean cuid de dhaoinibh

follaiseach roimh-làimh, a' dol rompa chunn breitheanais; ?igvL^ tha. peacaidhean dhream

àraidh 'g an leantuinu.

10 Oir is e gaol an airgid freumh gach

uilc: ni am feadh a mhianuaich dream

9,r) Mar an ceudna tha deadh oibi'e cuid àraidh, chaidh iad air seacharau o u chreid-

follaiseach roimh-làimh; agus na h-oibre imh,agus throimli-lotsiadiadféinleiomadh

a tha de ghué eile, chan f lieudar am cràdh.

folach.

Caibideil VI.

1 Mu dhleasdanas sheirbhiseadi: 3 Cha cliòir

comu>i?i a bhi againn ri droch luchd-teagaisg.

6 Is buannachd mhòr an diadhachd. 10 'S e

gaol an airgid freumh gach mlc. 11 Ciod is

còir do Thiinoteus a sheachnadh, agus a lean-

I 1 1 Ach thusa, òglaich Dhé, teich o n-i

j nithibh sin: agus lean fàreantachd, diadh-

[ achd, creidimh, gràdh, foighidin, ceauus-

achd.

12 Còmhraig deadh chòmhrag a' chreid-

inih, gabh greim de'u blieatha mhaireann-

iich, chum mar an ceudna an do ghairm-

tuirin; 17 agus ciod vuàn còjr dha rabhadh a eadh thu,agus dh'aidich tlui deadh aidmheil

an làthair mhòran fhianuisean.

thoirt do'n dream a tha saoibldr.

MEASADH a' mheud 's a tha fo 'n

chuiug 'n an seirbhisich, gur airidh

am maighstirean fhéin air an uile urram;

chum nach faigh aium Dhé, agus a theag-

asg toibheum.

2 Agus iadsau aig am bheil maighstirean

creidmheach, na deanadh iad tarcuis orra,

air son gur bràithrean iad: ach gu ma fearr

leo seirbhis a dheanamh dhoihh, dobhràgh

gu bheil iad creidmheach agus ionmhuiun,

'n an luchd-comhpairt de thàodhlac «'

ghràis. !Na nithean so teagaisg agus ear-

ailich.

3 Ma bheir aon neach atharrachadh teag-

aisg uaith, agus nach aoutaich e do bhriath-

raibh fallain, eadhon do bhriathi'aibh ar

Tighearna Iosa Criosd, agus do'n teagasg,

a tha réir na diadhachd

13 Tha mi a' sparradh ort ann am fianuis

Dhe, a bheothaicheas na h-uile nithean,

agus 'amjianuis Iosa Criosd, a rinn fianuis

air deadh aidmheil an Ihthair Phontiuis

Philait;

14 Thu 'choimhead na h-àithue so guu

smal, guu lochd, gu teachd ar Tighearna

Iosa Criosd:

15 Ni, 'n a àmaibh fhéin, a dh'fhoillsicheas

an ti a tha beaunaichte, agus a mhàin

cumhachdach, rìgh uan rìgh agus Tighearn

nau Tighearn;

16 Neach 'n a aonar aig am bheil neo-

bhàsmhorachd, a tha 'n a chòmhuuidh 's an

t-solus dh'ionusuidh nach feudar teachd;

neach nach faca duine sam bith, agus nach

niò 'dli'fheudas e fhaiciun: dhàsau gnn rohlt

urram agus cundiachd sàorruidh. Amen.

4 Tha e uaibhreach, g-un eòlas aige air ni 17 Thoir àithue do na daoinibh a tha

sam bith, ach e as a chéill mu thimchioll | saoibhir 's an t-saoghal so, guu iad a bhi

cheisdeau, agusbhriathar-counsachaidh,o'n I àrd-inntiuueach, agus guu dòchas a chur

tig farmad, comhstri, anacainnt,drochamh

arusau,

5 Fiar-dheasboireachd dhaoine aig am bheil inntinn thruaillidh, agus as eugmhais na fàriuu, a' meas gur buaunachd an diadhachd: dealaich ri an leithidibh sin.

6 Ach is buannachd mhòr an diadhachd maille ri inutinn thoilichte,

7 Oir cha d'thug sinu ui •à.àvhith. leinn do'n t-saoghal so, agus is soilleir nach urrainn sinn ni sam bith a thoirt as.

8 Uime sin air dhuinn biadh agus eudach a bhi againn, bitheamaid toilichte leo sin.

9 Ach an dream le'n àill a bhi beartach, tuitidh iad ann am buaireadh, agus ann an ribe, agus ann an iomadh aua-miauu amaideach agus ciàirrail, a bhàtlias daoine ann aiii milleadh agus ann an sgrios. ann an saoibhreas neo-chinnteach,ach anns an Dia bheò, a tha 'toirt duinn nan uile nithean gu saoibhir r'am mealtuiun:

18 lad a dheanamh maith, iad a bhi

saoibhir ann an deadh oibribh, ealamh gu

roiuu, comh-pàirteach;

19 A' tasgadh suas doibh fhéin deadh bhun-

ait fa chomhair an àm ri teachd, chum gu'n

dean iad greim air a' bheatha mhaireann-

aich.

20 O Thimoteuis, coimhid an ni sin a

dh'earbadh riut, a' seachnadhfaoin-chòmh-

raidhean mhi-naomha, agus comh-chogadh

eòlais d'an toirear gu breugach an t-ainm

sin.

21 Xi air bhi do dhream àraidh ag aid-

niheil, chaidh iad air seacharau thaobh a'

chreidimh. Gràs gu robh maille riut

Amen.

Leabharean Bhioball” air ais

DARA LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM THIMOTEUIS.

Caibideil I.

1 Gràdh Phòil do Thimoteus: 5 an creidimh tréibhdhireach a bha ann an Timoteus fhéin. agus 'n a mhàthair agus 'n a shean-mhàthair. 6 Chuir e impidh air tìodhlac Dhé a bha ann a dhùsgadh suas, 8 e bhi seasmhach agus foighidneach fo gheur-leanmhuinn, 13 agus e a bhuanachadh ann an earail agus ann am fìrinn an teagaisg a dh'fhòghluim e uaithsan, &c.

POL abstol Iosa Criosd tre thoil Dhé, a réir geallaidh na beatha, a tha ann an Iosa Criosd.

2 Gu Timoteus mo mhac gràdhach: Gràs, tròcair, agus sìth o Dhia an t-Athair, agus Iosa Criosd ar Tighearn.

3 Tha mi 'toirt buidheachais do Dhia, do'm bheil mi a' deanamh seirbhis o m' shinnsiribh le coguis ghloin, gu bheil agam cuimhne ortsa a ghnàth a là agus a dh'oidhche ann am urnuighibh;

4 Air dhomh 'bhi ro thogarrach air thusa fhaicinn, a' cuimhneachadh do dheur, chum gu'm bi mi air mo lìonadh le gairdeachas;

5 'N uair a chuimhnicheas mi an creidimh neo-chealgach a tha annad-sa, a chòmhnuich air tùs a'd' shean-mhàthair Lois, agus a'd' mhathair Eunice: agus is deimhin leam a tha annad-sa mar an ceudna.

6 Air an adhbhar so tha mi 'cur 'an cuimhne dhuit, thu dh'ath-bheothachadh tìodhlaic Dhé, a tha annad tre chur mo làmh-sa ort.

7 Oir cha d'thug Dia dhuinne spiorad na geilt; ach spiorad a' chumhachd, agus a' ghràidh, agus nà h-inntinn fhallain.

8 Uime sin na gabh-sa nàire de fhianuis ar Tighearna, no dhiom-sa a phrìosanach: ach bitheadh do chuid agad a dh'àmhghar an t-soisgeil,a réir cumhachd Dhé;

9 A shaor sinne agus a ghairm sinn le gairm naomh, chan ann a réir ar n-oibre, ach a réir a rùin fhéin, agus a ghràis a thugadh dhuinne ann an Iosa Criosd, roimh thoiseach an t-saoghail;

10 Ach a dh'fhoillsicheadh a nis troimh theachd ar Slànuighir Iosa Criosd, a chuir as do'n bhàs, agus a thug beatha agus neo-bhàsmhorachd chum soluis, tre an t-soisgeul;

11 Chum an d'orduicheadh mise a'm' sheaimonaiche, agus a'm' abstol, agus a'm' fhear-teagaisg nan Cinneach:

12 An t-aobhar air son am bheil mi mar an ceudna a' fulang nan nithean so: gidheadh chan eil nàire orm: oir tha fhios agam co ann a chreid mi, agus is dearbh leam gu bheil esan comasach air an ni sin a dh'earb mi ris a choimhead fa chomhair an là sin.

13 Cum gu daingean samhladh fàriuneach nam briathar fallain, a chuala tu uam-sa, ann an creidimh agus ann an gràdh a tha ann an Iosa Criosd.

14 Coimhid an taisgeach maith sin a dh'earbadh riut, tre an Spiorad naomh, a tha 'chòmhunidh annainn.

15 Tha fhios so agad, gu'n do phill iadsan nile a tha 's an Asia uam-sa; d'am bheil Phigellus agus Hermogenes.

16 Gu'n tugadh an Tighearn tròcair do theaghlach Onesiphoruis; oir is minic a thug e sòlas dhomh-sa, agus cha do ghabh e nàire de m' shlabhraidh.

17 Ach an uair a bha e 's an Ròimh dh'iarr e mach mi gu dìchiollach, agus fhuair e mi.

18 Gu'n deònaicheadh an Tighearn dhàsan gu'm faigh e tròcair o'n Tighearn 's an là sin: agus tha sàr-fhios agad, cia lìon ni anns an d'rinn e frithealadh dhomh-sa ann an Ephesus.

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

Caibideil II.

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

1 Ohuir Pòl impidh air Timoteus a ris a bhi

seasmhach agus huan-Tnhaireannach, agus

dleasdanas fàor-òglaich an Tighearna 'càiur

'an gnàomh, leis anfhocal a roinn gu ceart, agus

faoin-chainnt mhi-dhiadhaidh a sheachnadh.

17 Mu Himeneus agus Philetus. 19 Tha

bunait an Tighearna cinnteach. 22 Cionnus

is còir do sheirbhiseach an Tighearn' e fhéin a

ghiùlan.

UIMB sin bi-sa, a mhic, Ihidir anns a'

ghràs a tha ann an Iosa Criosd.

2 Agus na nithean a chuala tu uam-sa am

raeasg mhòrain fhianuisean, earb thusa na

nithean sin fhéin ri daoinibh fàrinneach, »

bhitheas iomchuidh gu daoine eile a

theagasg mar an ceudua.

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

3 Fuiling thusa uime sin cruaidh-chàs,

mar dheadh shRÃŒghdear Iosa Criosd.

4 Cha dean neach sam bith a leanas an

cogadh e fhéin a i*ibeadh ann an gnothuichibh

ua beatha so: chum gu'n toilich e an ti a

thagh e gu bhi 'n a shaighdear.

5 Agus mar an ceudna ged a ni fear air

bith sbàirn, cha chrùnar e mur dean e

Kbàirn gu dligheach.

G Is còir do'n troabhaiche a shaoithricheas

air tàis, comh-roinn fhaotainn de'n toradh.

7 Smuainich air na nithibh a tha mi ag

ràdh; agus gu'n tugadh an Tighearn dhuit

I tuigse anns na h-uile uithibh.

àÁèéìÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

8 Cuimhnich gu'n do thogadh o na mairbh Iosa Criosd, de shàol Dhaibhidh, a réir mo shoisgeil-sa;

9 Air son am bheil mise a' fulang mar fhear droch-bheirt, eadhon gu geimhlibh; ach chan eil focal Dhé ceangailte.

10 Uime sin tha mi ag iomchr nan uile nithean air son nan daoine taghta, chum gu'm faigh iadsan mar an ceudna an t-slàinte a tha ann an Iosa Criosd, maille ri glòir shìorruidh.

11 Is ràdh fìor so, Ma bhàsaicheas sinn maille ris, gu'm bi sinn beò mar an ceudna maille ris:

12 Ma dh'fhuilingeas sinn, rìghichidh sinn mar an ceudna maille ris: ma dh'àicheadhas sinn e, àicheadhaidh esan sinne mar an ceudna.

13 Mur creid sinne, gidheadh tha esan a' fantuinn firinneach; chan eil e'n comas da e fhéin àicheadh.

14 Cuir na nithean sin 'an cuimhne dhoibh, a' cur sparraidh orra 'am fianuis an Tighearna, gun iad a bhi 'connsachadh mu fhoclaibh anns nach 'eil tairbhe sam bith, ach a thilgeas bun os ceann an luchd-éisdeachd.

15 Dean dìchioll air thu fhéin a nochdadh dearbhta do Dhia, a'd' shaothraiche, nach ruig a leas nàire a ghabhail a' roinn focail na fìrinn gu ceart.

16 Ach seachainn faoin-chainut mhi-

naomha; oir théid iad air aghaidh chum an

tuilleadh mi-dhiadhachd.

17 Agus ithidh am focal mar chuàmhuinn;

cTam bheil Himeueus agus Philetus;

18 Muinntir thaobh na flrinn a chaidh air

seacharan, ag ràdh gu'n deachaidh an ais-

eirigh cheana seachad; agus a tha 'tilgeadh

creidimh dream àraidh bun os ceann.

19 Gidheadh, tha bunait Dhé a' seasamh

daingean, aig am bheil an seula so, Is aitliue

do'n Tighearn an dream sin a's leis. Agus,

Gach neach a tha 'g ainmeachadh ainm

Chriosd, tréigeadh e eucoir.

20 Ach ann antaighmòr chan e mhàin gu

bheil soithicliean òir, agus airgid, ach mar

an ceudna soithichean fàodha, agus creadha;

agus cuid diubh chum urraim, agus cuid eile

clmm eas-urraim.

21 Uinie sin ma ghlanas neach e fhéin uatha

so, bithidh e 'n a shoitheach chum urraim,

air a naomhachadh, agus iomchuidh chum

feum a' mhaighstir, deas chum gach uile

dheadh oibre.

22 Teich uime sin ana-miaunaibh na

b-òige: ach lean fàreantachd, creidimh,

gràdh, sàth, maille riu-sau a tha 'gairm air

an Tighearn chridhe glan.

23 Ach seachainn ceisdean amaideach agus

neo-fhòghUiimte, air dhuit fios a bhi agad

gu'n tog iad connsaichidhean.

24 Agus chan fheud òghich an Tighearna

'bhi counspoideach; ach ciiiin ris na h-uile

218

; dhaoiuibh, ealamh chum teagaisg, foighid-

ueach,

I 25 ann an ceannsachd a' teagasg na dream

a sheasas 'n a aghaidh; dhfheuchainn an

toir Dia uair air bith aithreachas dhoibh,

\ chum aidmheil na fìrinn.

' 26 Agus air mosghidh dhoibh gu'n téid

iad as o ribe an diabhuil, aig am bheil iad

air am beò-ghlacadh chum a thoile.

DARA LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM THIMOTEUIS air ais

Caibideil III.

1 Thug Pòl rahhadh do Thimotem mu thimcJdoU

nan amaii ri teachd; 6 dh'innis e cò iad

naimhdean na fàrinn; 10 chuir e ^eisempleir

I féiài roimhe, 16 agus inhol e na sgriobtuirean

naomha,

A CH bitheadh fhios so agad, gu'n tig

J\. auns na làithibh deireannach aimsirean

cunnartach.

2 Oir bithidh daoine fhéin-speiseil, sann-

tach, ràiteachail, uaibhreach, toibheumach,

eas-àimlial do phàrantaibh, mi-thaingeil,

mi-naomha,

3 Gun ghràdh 7iàdurra, 'n an luchd brisidh

coimhcheangail, tuaileasach, neo-gheam-

\ nuidh, borb, gun ghaol do'n mhaith,

j 4 Fealltach, ceann-laidir, àrdanach, aig

am bheil bàrr gràidh do shàimh na tha aca

do Dhia;

I 5 Aig am bheil coslas diadhachd, ach a

i tha 'g àicheadh a cunihachd: o'n leithidibh

sin tionndaidh-sa air falbh.

6 Oir is ann diubh so a tha 'n dream sin a

[ dli ealaidheas a stigh do thighean, agus a

I bheir leo 'am braighdeanas mnathan suar-

' ach air an uallachadh le pcacaidhibh, air an

I iomain le iomadh gné aua-mianna,

7 A'sàor- fhòghlum. agus guu chomas doibh

gu bràth teachd chum eòlais na fìrinn.

8 Agus mar a chuir lannes agus lambres

au aghaidh Mhaois, mar sin tha iadsan a'

cur an aghaidh na fàriun: daoine aig am

bheil iuntinu thruaillidh, guntuigse thaobh

a' chreidimh.

9 Ach cha téid iad ni's faide air an aghaidh:

oir bithidh am mi-chiall follaiseach do na

h-uile dhaoinihh, mar a bha am mi-chiall-

san mar an ceudna.

10 Ach tha làn-fhios agad air mo theag-

asg-sa, mo ghné beatha, mo rùn, mo

i chreidimh, Hi'fhad- fhulangas, àno sheirc

Wi'l'hoighidin,

{ ] 1 Mo gheur-leanmhuinnibh, m'fhulan-

gais a thàinig orm ann an Antioch, ann an

Icouium, ann an Listra; ciod e meud nan

' geiu'-lcanmhuiun a gldùlaiu mi: ach asda

uile shaor an Tiglicaru nii.

12 Seadh, fuilirigidh iadsan uile leis an

àill am beatha a ciiaitiicudh gu diadhaidh

ann an Iosa Criosd, gcur-Ieaumhuinn.

13 Ach fasaidh droch dhaoine agus meallt-

' airean ni's miosa agus ni's miosa, a' meall-

adh, agus air am meaUadh.

14 Ach buanaich thusa anns na nithibh a

dh'fhòghluim thu, agus air an d'rinueadh

2 THIMOTEUIS, IV.

thu dearbh-fhiosrach, air dhult fios a bhi I fàreantachd, a bheh' an Tighearn, am breith-

agad ciauaith a dh'fhòghluim thu iad; 1 eamh cothromach, dhomh 's an là ud: agus

15 Agus o bha thu'ad' leauabh gu'm b' chan ann dhomh-sa a mhàin, ach dhoibh-

aithne dluiit na sgriobtuirean naomha, a tha i san uile mar an ceudna, leis an ionmhuinn

comasach air do diicanamh glic chum slàinte, a theachd-san.

tre 'n clu-eidimli a tha ann an Iosa Criosd.

16 Thawa. sgriobtuir uile air a dheachdadh

le Spiorad I)hé, agus tha e tarbhach chum

teagaisg, chum spreige, cluim leasachaidh,

chum oilein ann am f àreantachd:

17 Chum gu'm bi òglach Dhe coimhlionta,

làu deas chum gach uile dheadh oibre,

Caibideil IV.

1 Cliuir Pòlimpidhair Timoteus a dJileasdanas

a dheaiiamh leis an uile càiùram agus dldchioll;

6 thug e cinnte dha gu blieil a bhàs fhéin am

fagus; 9 is àill leis e 'tlieachd gu grad d'a

ioansuidh, agus Marcus a thoirt leis, agus

nilhean àraidh eile mu'n do sgrlobh e d'a

ionnsuidh; 14 thug e rabhadh dha 'bhi air

fhaicill Alecsander an ceard-umha, ibc.

^pHA mi a' sparradh ort uime sin 'am

JL fianuis Dhe, agus an Tighearna Iosa

Criosd, a bheir breth air nabeothaibh agus

air na marbhaibh, aig a theachd dhealrach,

agus ann a ràoghachd:

2 Searmouaich am focal, bi dùrachdach

ann an àm agus ann an au-àm: S])reig, cron-

aich, earailich leis an uile fhad-fhulangas

agus theagasg.

3 Oir thig an t-àm auris n:ich bi fu1an<? aca

9 Dean do dhàchioll air teachd a m' ioun-

suidh gu luath:

10 Oir threig Demas mi, air dha an saoghal

soa tha làthair a ghràdhachadh,agus chaidh

e do Thesalonica; Crescens do Ghalatia,

Titus do Dhalmatia.

11 Tha Lucas 'n a aonar maille rium,

Gabh Marcus agus thoir leat e: oir tha e

feumail dhomh-sa chum na ministrealachd.

12 Ach chuir mi Tichicus gu h-Ephesus.

13 An fhalluing a dh'fhàg mi ann an Troas

aig Carpus, 'n uair a thig thu, thoir leat,

agus na leabhraichean, ach gu h-àraidh na

meambranan.

14 Rinn Alecsander an ceard-umha iom-

adh olc orm: gu'n tugadh an Tighearn dha

a réir a ghnàomharan:

ISBithusamaranceudnaaird'fhaiciIluaith,

oir chuir e gu mòr an aghaidh ar briathar-ne.

16 Aig mo cheud fhreagradh cha robh aon

neach leam, ach thréig na h-uile mi: uior

agrar orra e.

1 7 Gidheadh, sheas an Tighearn làimh rium,

agus neartaich e mi; chum tromham-sagu'm

bitiieadh an searmonachadh airalàn-fhoills-

air teagasg fallain: ach air do chluasaibh ! eachadh, agus gu'n cluinneadh na Cinnich

tachasach a bhi aca, caruaidh iad .snas

dhoibh fhéin luchd-teagaisg a reir an aua-

miaunan;

4 Agus tionndaidh iad an cluasan o'n fliàr-

inn, agus iompaichear iad clnuu sgeulachdan

faoine.

5 Ach dean thusa faire anns nah-uile nith-

ibh, fuiliugcruaidh-chàs,dean obair soisgeul-

aiche, coimhlion do mhinistrealachd.

6 Oir tha mise nis gu 'bhi air m'àobradh,

agus tha àm mo shiubhail am fagus.

7 Chòmhraig mi an deadh chòmhrag.

ui!e e: agus shaoradh mi à beul an leòmhain.

IS Agus saoraidh an Tighearn mi o gach

uile dhroch obair, agus gleidhidh e mi chum

a ràoghachd néamhaidh fhéin: dhà-san gu'n

rohh glòir gu saoghal nan saoghal. Amen.

19 Cuir fàilte air Prisca, agus air Acuila,

agus air teaghlach Ouesiphoruis.

20 Dh'fhau Erastus annau Corintus: ach dh'-

fhàgmi Trophimusgu tinu ann am Miletum.

21 Dean dàchioli air teachd roimh'n

gheamhradh. Tha Eubulus, agus Pudeus,

agus Linus, agus Claudia, agus na bràith-

chrjochnaich mi tno thurus, ghleidh mi an rean uile a' cur fàilte ort.

creidimh. | 22 Gu'n robh an Tighearn Iosa Criosd

8 80 mach taisgear % m' chomhaircrùn maillerid'spiorad. Gràsmailleribh. Amen.

Leabharean Bhioball” air ais

LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM THITUIS.

Caibideil I.

I Dhé, agus aidmheil na fàrinn a tha réir

(Tar son a dKfhctgadh Titus ann an Crete. 6 , diadhachd: ...

Ciod na buaidhean ù c.òir ^bhi aca-san a \ 2 Ann an dòchas na beatha maireannaich,

thaghar 'n am ministeiribh. U Is éigin beòil a gheall Dia, do nach comasach breug a

droch hichd-teagaisg a dhruideadh: 12 dod a' j dheanamh, roimh chruthachadh an t-saogh-

ghné dhaoine a tha annta. |ail

â–º OL seirbhiseach Dhé, agus abstol Iosa 3 Ach dh'fhoillsich e 'fhocal fhéin, ann an

Criosd, aréir creidimh dhaoine taghta ' àm iomchuidh tre shearmonachadh, a dh'- earbadh rium-sa, a réir àithne Dhé ar Slàn-

uidhir:

4 Chum Thituis mo dhearbh mhic fhéin a

réir a' chreidimhchoitchionn: Gràs, tròcair,

agus sìth o Dhia an t-Athair, agus o'n taigh-

earn Iosa Criosd ar Slànuidhear.

5 Air a shon so dh'fhàg mi thu ann an

Crete, chum gu'n cuireadh tu 'n ordugh na

nitheau a dh'fhàgadh guu deanamli, agus

gu'n suidhicheadh tu seauairean anns gach

baile, a réir mar a dh'àithn mise dhuit.

6 Ma tha neach sam bith neo-lochdach, 'n a

fliear aoiu mhnatha, aig am bheil a chlann

creidmheach, nach 'eil fo mhi-chliu thaobh

ana-caitheimh, no eas-àimhal:

7 Oir is còir do easbuig a bhi neo-choir-

each, mar stiàibhard Dhé; gun a bhi fhéin-

thoileil, no feargach, no òlmhor, no tuasaid-

each, no déidlieil air buannachd neòghloin;

8 Ach aoidheil, déidheil air daoinibh

maithe, ciallach,cothromach,naomh, meas

arra;

9 A' cumail an fhocail fhàor gu daingean

a réir teagaisg, chum gu'm bi e comasach le

teagasg fallain, araon air earail a thabhairt,

agus an dream a sheasas 'n a aghaidh a chur

as am barail.

10 Oir tha mòran ann a tha mi-riaghailt-

each, a labhras gu dìomhain, agus a tha

'n am mealltairibh, gu h-àraidh iadsan a tha

de'n timchioll-ghearradh:

1 1 Muinntir a's còir am beul a dhruideaclh,

àam a tha 'tionndadh thighean iomlan uithibh

2 Eadhon na daoine aosda 'bhi aireii,

suidhichte, measarra, fallaiu 's a' chreidimh,

ann an gràdh, ann am foighidin:

3 Mar an ceudna na mnathau aosda 'hhi

'n an gitilan mar is cubhaidh do naomhachd,

gun a bhi 'n an luchd-tuaileis, gun a bhi

trom air fàon, a bhi 'n an luchd-teagaisg air

nithibh maithe;

4 Chum gu'n teagaisg iad na mnathan òga

'bhi ciallach, gràdhach air am fearaibh,

gràdhach air an cloinn,

5 'Bhi eagnuidh, geamnuidh,'fantuinn aig

an taigh, a hhi maith, vimhal d'am fearaibh

chum nach faigh focal Dhé mi-chliu.

6 Cuir impidh air na daoinibh òga mar an

ceudna, iad a bhi ciallach.

7 Anns na h-uile nithibh 'g ad nochdadh

féin ann ad eisempleir dheadh oibre: ann

an teagasg ci' nochdadài. neo-thruaillidh-

cachd, suidheachadh inntinn,tréibhdhireis,

S Càinnt fhallain nach fheudar a dhàt-

eadh; chum gu'm bi nàii'e air an neach a

tha 'n 'ur n-aghaidh, a chionn nach 'eil

droch ni sam bith aige r'a labhairt uraaibh.

9 Earailich seirbhisich a bhi ùuàhal d'am

maighstiribh fhéin, agus an deadh-thoileach-

adh anns na h-uile nithibh: gun 'bhi a'

labhairt 'n an aghaidh;

10 Gun a bhi ceileachadh aon ni d'an

cuid, ach a' nochdadh gach uile dheadh

thairisneachd; chum gu'n dean iad teaga.'^g

Dhé ar Slànuidhir maiseach anns na h-uile

bun os ceann, a' teagasg nan nithean nach

còir a theagasg, air ghaol buannachd shal-

aich.

12 Thubhairt neach àraidh dhiubh fhéin,

eadhon fàidh dhiubh fhéin, Is breugairean a

ghnàth na Cretich, droch fhiadh-bheath-

aicheau, builg mhall.

13 Tha an fhianuis so fàor: air an adhbhar

sin crouaich gu geur iad, chum gu'm bi iad

fallain 's a' chreidimh;

14 Gun'bhi 'toirt aire do fliaoin-sgeulachd â– 

aibh Iudhach,agus doàitheantaibh dhaoine,

a thionndaidheas o'n fhàrinn

15 Oir gu deimhin tha na h-uile nithean

glan do'n dream a tha glan: ach dhoibh-san

a tha salach, agus mi-chreidmheach , c/ta-n'6«7

aon ni glan; ach tha an inutinn agus an

coguis fhéin air an salachadh.

16 Tha iad a' gabhail orra eòlas a bhi aca

air Dia; ach ann an oibribh tha iad 'g a

àicheadh, air dhoibh a bhi gràineil, agus

eas-ùmhal, agus a thaobh gach deadh oibre

as eugmhais tuigse.

Caibideil II.

1 Comhairlean air an tabhairt do Thitus araon mu thimchioll a theagaisg agus a chaithe-beatha. 9 Mu dhleasdanas sheirbhiseach, agus mar an ceudna mu dhleasdanas nan uile Chriosduidhean.

ACH labhair thusa na nithean a thig ri teagasg fallain:

11 Oir dh'fhoillsicheadh gràs slàinteil Dhé do na h-uile dhaoinibh,

12 A' teagasg dhuinn gach mi-dhiadhachd agus ana-miann saoghalta àicheadh, agus ar beatha a chaitheadh gu stuama, gu cothromach, agus gu diadhaidh anns an t-saoghal so làtliair;

13 Air dhuinn sùil a bhi againn ris an dòchas bheannaichte sin, eadhon foillseachadh glòire an Dé mhòir, agus ar Slànuidhir Iosa Criosd:

14 A thug e fhéin air ar son, chum gu'n saoradh e sinn o gach aingidheachd, agus gu'n glanadh e dha fhéin sluagh sonruichte, eudmhor mu dheadh oibribh.

15 Na nithean so labhair, agus earailich, agus cronaich leis an uile àighdarras. Na deanadh duine sam bith tàir ort.

Caibideil III.

1 Tha Titus air a sheòladh le Pòl, araon mu thimchioll nan nithean a bhuineadh dha 'theagasg, agus nach buineadh; 10 is àill leise'chur cùl ri luchd saobh-chreidimh: 12 an déigh so, dh'innis e dha an t-àm, agus an t-àit anns am b'dill leis e theachd da ionnsuidh; agus mar sin chrìochnaich e.

CUIR 'an cuimhne dhoibh a bhi ùmhal do uachdaranachdaibh agus do chumhachdaibh, géill a thoirt do luchd-riaghlaidh, 'bhi ullamh chum gach uile dheadh oibre.

2 Gun olc a labhairt mu neach air bith, a bhi nec-thuasaideach, ciùin, a'taisbeanailli an uile cheannsachd do na h-uile dhaoinibh.

3 Oir bha sinne fhéin uair-éigin eu-céillidh, eas-àimhal, air scacharan, a' deanamh seirbhis do iomadh gnè ana-miann agus au-toil, a' caitheamh ar beatha ann am mì-run agus 'am farmad, fuath-thoillteannach, agus 'a toirt fuath d'a chéile.

4 Ach an uair a dh'fhoillsicheadh caoimhneas agus gràdh Dhé ar Slànuidhir do dhaoinibh,

5 Chan ann o oibribh fìreantachd a rinn sinne, ach a réir a thròcair fhéin shaor e sinn, ' tre ionnlad na h-ath-ghineamhuinn, agus ath-nuadhachadh an Spioraid naoimh:

6 A dhòirt e oirnne gu saoibhir, tre Iosa Criosd ar Slànuidhear;

7 Chum air dhuinn a bhi air ar fìreanachadh tre a ghràs-san, gu'm bitheamaid air ar deanamh 'n ar n-oighreachaibh a réir dòchais na beatha maireannaich.

8 Is fìor an ràdh so, agus is àill leam thu 'thoirt dearbh-chinnte air na nithibh sin, chum gu'm bitheadh iadsan a chreid ann an Dia, càiramach air toiseach a bhi aca ann an deadh oibribh: oir tha na nithean so maith agus tarbhach do dhaoinibh.

sloinnteireachd, agus connspoidean, agus

connsachadh mu' n lagh; oir tha iad gun

tairbhe agus dàomhaiu.

10 Duine a tha'n a shaobh-chreidmheach,

an déigh na ceud agus na dara comhairle

diult:

11 Air do fhios a bhi agad gu bheil a leithid sin a dhiiine air a chur bun os ccann.

agus gu bheil e a' peacachadh, air dha "bhi

air fhéiu-dhàteadh.

12 'N uair a chuireas mi Artemas a d'

ionnsuidh, no Tichicus, dean dàchioU air teachd a m' ionnsuidh gu Nicopolis: oir is ann an sin a chuir mi romham an geamh

radh a chaitheadh.

13 Thoir Senas am fear-lagha agus ApoUos

air an aghaidh 's an t-slighe gu diirachd-

ach, chum nach bi iii air bith dh'uireas-

bhuidh orra.

14 Agus fòghlumadh ar muinntir-ne mar

an ceudna deadh oibre a dhcanamh gu

diirachdach fa chomhair ghnàthachadh

feumail, chum nach bi iad

9 Ach seachaiuu ceisdea^ amaideach, agus

, -tharbh-

ach.

15 Tha'n dream atha maille rium uile a'

cur fàilte ort. Cuir fàilte orra-san le'n

ioundiuiun siuue 's a' chreidimh. Gràs

maille ribh uile. Amen.

LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM PHILEMOIN

1 Is taitneach lePòl a bhi 'cluinntinn mu chreid-

imh agus ghràdh Phileuioin: 9 air am bheil

e ^g iarraidh maitheanas a thabhairi do One-

simus a sheirbhiseach, agus gabhail ris a rìs

gu càirdeil.

POL, pràosanach Iosa Criosd, agus Ti-

moteus ar bràthair, chum Phileiuoin

a's ionmhuinn leiuu, agus ar comh-shaoth-

raiche,

2 Agus chum Aphia ionmhuinn, agus

Archipuis ar comh-shaighdear, agus chum

na h-eaglais a tha ann ad thigh:

3 Gràs gu robh dhuibh, agus sìth o Dhia

ar n - Athaii', agus o'n Tighearn Iosa

Criosd.

4 Tha mi a' toirt buidheachais do m' Dhia,

a' sàor-thoirt luaidh ort-sa ann am urnuigh-

ibh,

5 Air dhomh 'bhi 'cluinntinn mu d' ghràdh,

agus chreidimh, a tha agad a thaobh an

Tighearua Iosa, agus a thaobh nan uile

naonih;

6 Chmu gu'm bi comh-chomunn do chreid-

inih éifeachdach ann an aidmlieil an uile

mhaith a tha annaibh ann an Iosa Criosd.

221

I 7 Oir tha subhachas ro mhòr agus comh-

fhurtaciid againne ann do ghràdh-sa, do

bhràgh gu bheil innigh nan naomh air

faotainu: uaimhueis tromhad-sa, a bhràth-

air.

8 Uime sin ged fheudainn a bhi ro dhàna

ann an Criosd, chum an ni a tha iomchuidh

àithneadh dhuitse,

9 Gidheadh is fearr leam air son gràidh

impidh a chur ort, air'bhi dhomh mar Phòl

au t-aosda, agus a nis mar an ceudna am'

phràosanach air son Iosa Criosd.

10 Guidheam ort air sou mo mhic Ouesi-

muis, a ghin mi ann am gheimldibh:

11 Xeach a bha uair-éigin neo-tharbhach

dhuitse, ach a nis a tha tarbhach dhuitso

agus dhomh-sa:

12 Neach a chuir mi air ais: uime sin

gabh-sa ris mar ri m' iunigh fhéin.

13 Neach a bu mhiaun leam a chumail

maille rium fhéin, chum gu'n deanadh e

frithealadh dhomh ann ad àite-sa, ann an

geimhlibh an t-soisgeil:

14 Ach as eugmhais d'iuntinn-sa cha bu

toil leam ui sam bith a dheanamh; chuui nach bitheailh do mhaith-sa mav gu b'aun

a dh'aindeoin, ach o d' thoil féiu. 1

15 Oir theagarah gur ann air a shon so a

dh'fhàg e thu ré tamuill, chum gu'm faigh- 1

eadh tu e gu sàorruidh; 1

16 chan ann à sosuas mar sheirbhiseach,

ach os ceann seirbhisich, 'n a bhràthair

gràdhach, gu h-àraidh dhemh-sa, agus nach

mò na sin dhuitse, araon anns an fheòil,

agus anns an Tighearn ? 1

17 Uime sin ma mheasas tu mise mar

fliear comh-roinne, gabh ris-san mar rium

féin.

18 Agus ma rinn e eucoir ort,no ma tha e

ann am fàachaibh sam bith dhuit, cuir sin

as mo leth-sa.

19 sgrìobh mise Pòl le m' làimh fhéin e,

agus dàolaidh mi e: ged nach 'eil mi ag

ràdh riut, gu'n dlighear leat thu fhéin oj>

bàrr dhomh.

20 Seadh, a bhràthair, faigheam gaird-

eachas do d' thaobh 's an Tighearn: dean

suaimhneach mo chridhe 's an taigheam.

21 Air dhomh 'bhi earbsach à d'àimhlachd

sgrìobh mi a d'ionnsuidh, oir tha fhios agam

gu'n deau thusa mar an ceuthia ni's mò na

a tha mi ag ràdh.

22 Ach maille ri so ulluich maran ceudna

fardoch air moslion: oir tha dòchas agam,tre

bhur n urnuighibh-se,gu'n toirear mi dhuibli.

23 Tha Epaphras mo chomh-phràosanach

ann an Iosa Criosd,

24 Marcus, Aristarchus,Demas, Lucas, mo

chomh-luchd-oibre, a' cur fàilte ort.

25 Gràs ar Tighearna Iosa Criosd gu robh

maille ri 'ur spiorad-se. Amen.

Leabharean Bhioball” air ais

LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM NAN EABHRUIDHEACH

air ais dhan EABHRUIDHEACH

Caibideil I

1 Tha Criosd a thàinig o'n Athair anns na h-amaibh deireannach so, 4 ni^s mò na na h-ainglean, araon thaobh a phearsa agus a dhreudul.

DIA, a labhair o shean gu minic, agus air iomadh dòigh ris na h-aithrichibh leis na fàidhibh,

2 Labhair e anns na làithibh deireannach so ruinne tre a Mhac, a dh'orduich e 'n a oighre air na h-uile nithean, tre'n do chruthaich e fòs na saoghail.

3 Neach air 'bhi dha 'n a dhealradh a ghlòire-san, agus 'n a fhìor ìomhaigh a phearsa, agus a' cumail suas nan uile nithean le focal a chumhachd, 'n uair a ghlan e ar peacaidhean troimh fhéin, shuidh e air deas làimh na mòrachd anns na h-àrdaibh:

4 Air dha 'bhi air a dheanamh ni's ro òirdheirce na na h-ainglean, mheud 's gu'n d'fhuair e mar oighreachd ainm a bu ro fhearr na iadsan.

5 Oir cò de na h-ainglean ris an dubhairt e uair air bith, Is tu mo Mhac-sa,an diugh ghiu mi thu? agus a ràs, Bithidh mise a'm' Athair dhà-san, agus bithidh esan 'n a Mhac dhomh-sa.

6 Agus a rìs, 'n uair a tha e a' tabhairt a' cheud-ghin a steach do'n t-saoghal, tha e ag ràdh, Agus deanadh uile ainglean Dhé aoradh dha.

7 Agus a thaobh nan aingeal tha e ag ràdh, Neach a tha 'deanamh 'ainglean 'n an spioradaibh, agus a mhinisteirean 'n an lasair theine.

8 Ach ris a' Mhac tha e ag ràdh, tha do rìgh-chaithir,a Dhé, gu saoghal nan saoghal; is slat-rìoghail ro chothromach slat do rììoghachd-sa:

9 Ghràdhaich thu fireantachd, agus thug thu fuath do aingidheachd; uime sin dh'ung Dia, do Dhia-sa, thu le oladh aoibhneis os ceann do chompanach.

10 Agus, Leag thusa, a Thighearna, bunaitean na talmhainn air tùs; agus is iad na néamhan oibre do làmh:

11 Teirgidh iadsan, ach mairidh tusa: agus Hisaidh iad uile sean mar eudach;

12 Agus fillidh tu iad mar bhrat, agus caochlaidhear iad: ach is tusa an ti ceudna, agus chan fhàilnich do bhliadhnachan.

13 Ach cò de na h-ainglibh ris an dubhairt e uair air bith, Suidh air mo dheas-làimh, gus an cuir mi do naimhdean 'n an stòl-chos fo d'chosaibh?

14 Nach spioradan frithealaidh iad uile, air an cur a mach chum frithealadh dhoibhsan a bhitheas 'n an oighreachaibh air slàinte?

air ais dhan EABHRUIDHEACH

Caibideil II

1 Is còir dhuinn a bhi ùmhal do Chriosd, 5 agus sin do bhrigh gu'n d'aontaich e ar nàdur-ne a ghabhail air fhéin, 14 mar a bha sin feumail.

UIME sin is còir dhuinn an ro thuilleadh aire a thoirt do na nithibh a chuala sinn, air eagal uair sam bith gu'n leigeamaid ruith leo.

2 Oir ma bha am focal a labhradh le h-ainglibh seasmhach, agus gu'n d'fhuair gach uile bhriseadh agus eas-ùmhlachd dìol-thuarasdal dligheach;

3 Cionnus a théid sinne as, ma ni sinn dìmeas air slàinte co mòr, a thòisich air tùs air 'bhi air a labhairt leis an Tighearn, agus a rinneadh dearbhta dhuinne leo-san a chual e;

4 Air bhi do Dhia a' deanamh comh-fhianuis leo, araon le comharaibh agus le h-iongantasaibh, agus le feartaibli eagsamhla, agus le tìodhlacaibh an Spioraid naoimh, a réir a thoile fhéin?

5 Oir cha do chuir e fo cheannsal nan aingeal an saoghal ri teachd, mu'm bheil sinn a' labhairt,

6 Ach rinn neach fianuis ann an ionad àraidh, ag ràdh, Ciod e an duine gu'n cuimhniclieadh tu air? no mac an duine gu'm fiosraicheadh tu e?

7 Rinn thu e ré tamuill bhig ni's ìsle na na h-ainglean; chrùn thu e le glòir agus le h-urram, agus chuir thu e os ceann oibre do làmh.

8 Chuir thu na h-uile nithean sìos fo a chosaibh. Oir ann an cur nan uile nithean fodha dha, cha d'fhàg e ni air bith gun chur foidhe. Ach a nis cha-n'eil sinn a' faicinn nan uile nithean fathast air an cur f'a cheannsal.

9 Ach chi sinn Iosa, a rinneadh rè ùine bhig ni b'ìsle na na h-ainglean, chum tre ghràs Dhe gu'm blaiseadh e bàs air son gach uile dhuine, tre fhulang a' bhàis air a chrùnadh le glòir agus le h-urram.

10 Oir b'iomchuidh dhàsan, air son rtm bheil na h-uile nithean, agus tre'm bheil na'h-uile nithean, ann an tabhairt mhòran mhacchum glòire, ceannard an slàintc a dheanamh foirfe tre fhulangasaibh. 9 Far an do bhuair bhurn-aithricheanmi,

11 Oir tha araon an ti a naomhaicheas,agus iadsau a naomhaichear; uile o aon: air an adhbhar sin cha nàr leis bràithrean a ghairm diubh,

12 Ag ràdh, Cuiridh mi d'ainm 'an cèill do m' bhràithribh, ann am meadhon na h-eaglais seinnidh mi cliu dhuit.

13 Agus a rìs, Cuiridh rai mo dhòchas ann. Agus a rìs, Feuch mise, agus a' chlann a thug Dia dhomh.

14 Uime sin, mheud 's gu bheil aig a' chloinn comh-roinn a dh' fheòil agus a dh'fhuil, ghabh esan mar an ceudna roinn diubh sin; chum tre'n bhàs gu'n claoidheadh e esan, aig am bheil cumhachd a' bhàis, 's esin, an diabhul;

15 Agus gu'n saoradh e iadsan a bha tre eagal a' bhàis rè am beatha uile fo dhaorsa.

16 Oir gu deimhin cha do ghabh e nàdur nan aingeal air ; ach ghabh e sìol Abrahaim air.

17 Uime sin b'fheuraail da anns na h-uile nithibh a bhi air a dheanamh cosmhuil r'a bhràithribh; chum gu'm bitheadh e 'n a àrd-shagart tròcaireach agus dìleas ann an nithibh a thaobh Dhé, chum rèite a dheanamh air son pheacaidhean an t-sluaigh;

18 Oir a mheud 's gu'n d'fhuiling e fhéin, air dha 'bhi air a bhuaireadh, is comasach e air eabhair a dheanamh orra-san a tha air am buaireadh.

air ais dhan EABHRUIDHEACH

Caibideil III

1 Is mò Criosd na Maois: 7 uime shi mur creid sinn annsan, bithidh sinn nis toillteanaiche air dìoghaltas na Israel cruaidh-chridheach.

UIME sin, a bhràithre naomha, a tha 'n 'ur luchd-comhpairt de'n ghairm néamhaidh, thugaibh fainear Iosa Criosd, abstol agus àrd-shagart ar n- aidmheil;

2 A bha dìleas dhàsan a dh'orduich e, amhuil a bha Maois mar an ceudna 'n a thigh-san uile.

3 Oir mheasadh gu'm b'airidh an Ti so air glòir a bu mhò na Maois, mheud 's gu bheil tuilleadh urraim aig an neach a thog an taigh, na aig an taigh fhéin.

4 Oir tha gach uile thigh air a thogail le aon éigin; ach an ti a thog na h-uile nithean, is e Dia.

5 Agus gu deimhin bha Maois dàleas 'n a thigh-san uile mar sheirbhiseach, chum fianuis air na nithibh sin a bha gu bhi air an labhairt an déigh sin;

6 Ach Criosd mar Mhac os ceann a thighe fhéin: agus is sinne a thigh-san, ma chumas sinn dànachd, agus gairdeachas an dòchais, gu daingean gus a' chrìoch.

7 Uime sin, mar tha an Spiorad naomh ag ràdh, An diugh, ma chluinneas sibh a ghuth

8 Na cruaidhichibh bhur cridhe, mar anns a' bhrosnuchadh, ann an là a' bhuairidh 's an fhàsach:

9 Far an do bhuair bhur n-aithrichean mi, agus a dhearbh iad mi, agus a chunnaic iad m'oibre ré dhà fhichead bliadhna.

10 Uime sin bha diomb orm ris a' ghinealach sin, agus thubhairt mi, Tha iad a ghnàth air seacharan 'n an cridhe; agus cha do ghabh iad eòlas air mo shlighibh-sa.

11 Ionnus gu'n d'thug mi mo mhionnan a'ra' fheirg, Nach téid iad a steach do m'shuaimhneas.

12 Thugaibh an aire, a bhràithre, air eagal gu'm bi ann an aon neach agaibh droch cridhemi-chreidimh, ann an tréigsinn an Dé bheò.

13 Ach earailichibh a chéile gach aon là, am feadh a ghoirear An là 'n diugh dheth; air eagal gu'n cruaidhichear neach air bith agaibh tre mhealltaireachd a' pheacaidh

14 Oir rinneadh sinne 'n ar luchd-comhpairt de Chriosd, ma chumas sinn toiseach ar muinghin gu daingean gus a' chrìoch;

15 Am feadh a theirear, An diugh, ma chluinneas sibh a ghuth, na cruaidhichibh bhur cridhe, mar anns a' bhrosnuchadh.

16 Oir air do dhream àraidh cluinntinn, bhrosnuich iad: ach cha b'iadsan uile a thàinig a mach as an Eiphit le Maois.

17 Ach cò ris a bha diomb air re dhà fhichead bliadhna? nach ann riusan a pheacaich, muinntir aig an do thuit an coluinnean anns an fhàsach?

18 Agus cò iad d'an d'thug e a mhionnan nach rachadh iad a steach d'a shuaimhneas, ach dhoibh-san nach do chreid?

19 Mar so chi sinn nach b'urrainn iad dol a steach air son mi-chreidimh.

air ais dhan EABHRUIDHEACH

Caibideil IV

I Thafoià nan Criosduidhfan air a fac/hail tre

chreidimh. 12 Gumhachd focail Dhé. 14

Tà-e ar n-àrdshagart Iosa Mac Dhé, a bha

fo thrioblaidibh, ach saor o pheacadh, 16 is

còir dhuinn, agus feudaidh sinn dol gu dàna

chum cailhir nan gràs,

UIME sin bitheadh faitcheas oirnn, air

eagal air bhi do gliealladh dol a steach

d'a sliuaimhneaa air fhàgail againn, gu'n

tigeadh aon neach agaibh a dhéidh-làimh

air.

2 Oir slioarmonaicheadh an soisgeul

dhuinne, amhuil a rlnneadh dhoibh-san:

ach cha robh tairblie dhoibh anns an fhocal

a chaidh a sliearmonachadh, do bhràgh

nach robh e air a mheasgadh le creidimh

anns an dream a chual e.

3 Oir tha sinne a chreid a' dol a steach

do shuaimhneas, amhuil a thubhairt e, Mar

a thug nii mo mhionnan a'm' fheirg, Nach

téid iad a stoach do m'shuaimhneas: gcd

bha na h-oibre cràochnaiclito o thoiseach

an t-saoghail.

4 Oir labhair e ann an ionad àraidh mu'n

t-seachdamh là air an dòigh so, Agusgliabh

Dia fois air an t-seachdamh là o 'oibribh

uile.

5 Agus anns an ionad so a ràs, Cha téid

iad a steach do m' shuaimhneas.

6 Do bhrìgh uime sin gu'n tuigear uaith

80 gu'n teid dream àraidh a steach ann,

agus nach deachaidh an dream, d'an do

shearmonaicheadh o air tàis, a steach air

son am mi-chreidimh;

7 A ràs, tha e 'suidheachadh là àraidh, ag

ràdh ann an Daibhidh, An diugh, an déigh

aimsir co fhada; mar a theirear, An diugh,

ma chluinneas sibh a ghuth, na cruaidhicli-

ibh bhur cridhe.

8 Oir nam bitheadh Iosua.air toirt suaimh-

neis dhoibh, cha labhradh e an déigh sin

mu là eile.

9 Uime sin dh'fhàgadh fois fa chomhair

sluaigh Dhé.

10 Oir an ti a chaidh steach d'a shuaimh-

noas-san, ghabh esan tàmh o 'oibribh-san,

amhuil a ghahh Dia o 'oibribh fhéin.

I I Deanamaid dàchioU uime sin air dol a

steach do'n t-suaimhneas sin,air eagal gu'n

tuit aon neach a reir eisempleir cheudna a'

mhi-chreidimh.

12 Oir tha focal Dhe beò agus cumhachd-

ach, agus ni's géire na claidheamh dà

fhaobhair air bith, a' ruigheachd eadhon

chum eadar-sgaraidh an anama agus

pioraid,agus nan alt agnsnan smiàar, agus

a' toirt breth air smuaintibh agus rtinaibh i

a' chridhe. I

^ 13 Agus chan eil creutair sam bith nach j

'eil follaiseach 'n a làthair-san: ach tha na '

h-uile nithean lomnochd, agus fosgailte do

shàiilibh an ti d'am feura sinn cunntas a

thabhairt,

^ 14 Do bhrìgh uime sin gu bheil againn

àrd-shagart mòr, a chaidh a steach do na

uéamhan, Iosa Mac Dhé, cumamaid gu

daingean ar n-aidmheil.

15 Oir chan eil àrd-shagart againn nach

'eil comasach air comhfhulangas a bhi aige

r'ar n-anmhuinneachdaibh; ach a bhuair-

cadh 's na h-uile nithibh air an dòigh

cheudna ruinne, ach as eugmhais peacaidli.

16 Thigeamaid uime sin le dànachd gu

ràgh-chaithir nan gràs, chum gu faigh sinn

tròcair, agus gu'n amais sinn air gràs chum

cabhair ann an àm feuma.

Caibideil V

1 Ughdarras agus urram sagarlachd ar Slàn-

uidhir: 11 màirnealachd '« an eòlas air a

chronachadh.

OIR tha gach uile àrd-shagart, air a

thoirt mheasg dhaoine, air orduch-

adh air son dhaoine ann an nithibh a thaobh

Dhé, chum gu'n toir e suas araon tàodhlacau

agus àobairtean air son pheacaidhean:

2 Neach a tha comasach air truas aghabh-

ail ris an dream a tha aineolach, agus air

seacharau; do bhrìgh gu bheil e fhéin mar

an ceudna air a chuairteachadh le h-an-

mhuiuneachd:

3 Agus air a shon so, is còir dha -ob-

radh air son pheacaidhean, mar as leth an

t-sluaigh, is amhuil sin as a leth fhéin n.ar

an ceudna.

4 Agus cha ghabh aon duine an t-urram so

dha féiu, ach an ti a tha air a ghairm o

Dhia, mar bha Aaron:

5 Is amhuil sin, cha do ghlòraich Criosd e

féin, gu 'bhi air a dheanamh 'n a àrd-shag-

art; ach an ti a thubhairt ris, Is tu iuo

Mhac, an diugh ghin mi thu.

6 A réir mar tha e ag ràdh mar an ceud-

na ann an ionad eile, Is sagart thu gu

sàorruidh a réir orduigh Mhelchisedeic.

7 Neach ann an làithibh 'fheòla, an deigh

dha ui'uuighean agus athchuingean, maille

ri h-àrd-éighich agus deuraibh, àobradh suas |

do'n ti a bha comasach air a shaoradh o'n j â– 

bhàs, agus dh'éisdeadh ris thaobh an ni '

roimli an robh eagal air.

8 Ged bu Mhac e,dh'fhòghluim e ùmhlachd

na nithibh a dh'fhuiling e:

9 Agus air dha 'bhi air a dheanamh foirfe,

rinneadh e 'n a àighdar slàinte sliàorruidh

dhoibh-san uile a bhitheas ùmhal dha;

10 Air a ghairm le Dia 'n a àrd-shagart

roir orduigh Mhelchisedeic.

11 Mu'm blieil mòrau againn r"a labhairt,

agus cruaidh r'am màneachadli; do bhrìgh

gu bheil sibh mall 'n 'ur n-éisdeachd.

12 Oir ged bu chòir dhuibh a réir na h-aim-

sif *bln 'n "ur luchd-teagaisg,tha feum agaibh

gu'n teagaisgeadh neach dhuibh a rìs ciod

iad ceud-thoiseachau bhriathar Dhe: agus

tha sibh air tcachd chum na h'inhhe sin,

gur mò a tha bainue dh'uireasbhuidh oirbh

na biadh làidir.

13 Oir gach ueach a tha 'gnàthachadh

bainne, tha e neo-theòma air focal na fàr-

eautachd: oir is uaoidhean e.

14 Ach is ann do dhaoiuibh foirfe a bhuin-

eas biadh làidir,aig am bheil an ceudfaidh,

tre ghnàthachadh fada, air an cleachdadh

ri eadar-dhealachadh a chur eadar maith

agus olc.

Caibideil VI.

1 Cliuir Pòl impidhairnah Eaihruidhicài,;/un

iad a thuiteam air an ais o'n chreidimli; 11

ach a hÃŒLÃŒ seasmhacàt., 12 dàchiollach, agus

feilheamh gu foighidneach ri Dia, 13 do

bhràgh gu bheil esan fàor agus cinnteach 'n a

ghealladh.

XTIME sin air fàgail duiun ceud-thoi.s-

J eachau teagai.sg Chriosd, rachamaid

air ar n-aghaidh chum foirfeachd; gun a

bhi ràs a' suidheachadh bunaitean aith-

reachais o oibribh marbha, agus creidimh

thaobh Bhe,

2 Bunaitean teagaisg nam baisde, agus

leagaidh uan làmh, agus aiseirigh uam

marbh, agus breitheanais shàorruidh.

3 Agus ni sinn so, ma cheadaicheas Dia.

4 Oir is eu-comasach an dream sin a chaidh

aon uair a shoillseachadh, agus a bhlais an

tàodhlac néamhaidh, agus a rinneadh 'n an

luchd-comhpairt de'u Spiorad naomh,

5 Agus a bhlais deadh fhocal Dhé, agus

cumhachdan an t-saoghail ri teachd,

6 Agus athuit air falbh.atli-uuadhachadh

chum aithreachais: do bhrìgh gu bheil iad

a' ceusadh Mhic Dhéaràs dhoibh féiu, agus

'g a chur gu nàire fliollaisich.

7 Oir an talamh a dh'òlas a steach an

t-ui,sge a tha 'teachd gu minic air, agus a

bheir uaith luibheau iomchuidh do'n dream

leis an saothraichear e, gheibh e beanuach-

adh Dhia:

_ 8 Ach an talamh sin a bheir uaith droigh-

ionn agus drisean, tha e air a chur air càil,

agus fagus do mhallachadh; d'an deireadh

'bhi air a losgadh.

9 Ach is dearbh leinn nithean a's fearr

mu'r timchioll-se, a mbuinntir ionmhuinn,

agus nitheau a tha dhith do shlàinte, ged

tha sinn a' labhairt mar so.

10 Oir chan eil Dia mi-chothromach, gu'n

dà-chuimhnicheadh e obair agus saothair

bhur grhidh, a uochd sibh a thaobh 'aiume-

san, am feadh gu'n d'rinn sibh frithealadh

do na naoimh, agus gu bheil sibh a' frith-

ealadh.

11 Agus is miann leinne gu'n dean .gach aon agaibh an dùrachd ceuthia a nochdadh, chum làn-dearbhaidh an dòchais gus a' chrìoch:

12 Chum nach bi sibh leasg, ach 'n 'ur

luchd-leaumhuiuu orra-san, a tha tre

chreidimh agus flioighidin a' sealbhachadh

uau geallaidheau.

13 Oir an uair a thug Dia gealladh do

Abraham, do bhrìgh nach feudadh e mionn-

an a thoirt air ueach 'bu mhò, thug e

mionnau air fhéin.

14 Ag ràdh, Gu fàrinne.ach, beauuaichidh

mi gu luòr thu, agus ui mi ro làonmhor thu.

15 Agus mar sin an déigh dhàsau feith-

eamh gu foighidueach, flmair e sealbh air a'

ghealladh.

16 Oir gu deimhin bheir daoiue mionnan

air an ueach a's mò: agus dhoibh-san is

cràoch air gach uile chonusachadh mionnan

chum daiugneachaidh.

17 Uime sin air bhi do Dhia toileaeh air

neo-chaochluidheachd a chomhairle fheuch-

ainn ni's pailte do oighreachaibh a' gheall-

aidh, dhaingnich e le mionnaibh e:

18 Chum tre dhà ni ueo-chaochluidheach,

anus an robh e eu-comasach gu'n deanadh

Dia breug, gu'm bitheadh againne comh-

fhurtachd làidir, a theich chum dàdein gu

greim a dheanamh air an dòchas a chuireadh

rumhainu:

19 ]M a tha againn mar acair an anama,

araon cinnteach agusdaiugeau,agusa théid

a steach do'n iouad sin a tha'u taobh stigh

de'u bhrat-roinn,

20 Far an deachaidh an roimh-mith-fhear

a steach air ar sou-ue, cadhon Iosa, a riun-

eadh 'n a àrd-shagart gu sàorruidh a réir

orduigh Mhelchisedeic.

Caibideil VII.

1 Is sagart Iosa Criosd a réir orduigh Mhelchis-

edeic; 11 agus mar sin ?n's ro òirdàieirce na

na sagarlan a tha de ordugh Aaroin.

OIR b'e am Melchisedec so rìgh Shaleim,

sagart an Dé a's ro àirde, neach a

choiuuich Abraham a' i:)illtiuu o mharbhadh

uan ràghrean, agus a bhcannaich e;

2 D'au d'thug Abraham eadhon deachamh

de'n uile: neach a's e air tàis, air 'eadar-

theaugachadh, rìgh na fàreantachd, agus

'u a dhéigh sin mar an ceudna, rìgh Shaleim,

's e sin, rìgh na sìthe.

3 Gun athair, giui mhàthair, gun sinnsir-

eachd, gun toiseach làithean, guu deireadh

beatha aige; ach air a dheauamh cosmhuil

ri Mac Dhé, tha e 'fautuinn 'n a shagart gu

sàorruidh.

' 4 A nis thugaibh an aire cia mòr an duine

so, d'an d'thug eadhon am pràomh-athair

Abraham an deachamh de'n chreich.

5 Agus gu deimhin iadsan de chloiun

Lebhi, a tha 'faotainu na sagartachd, tha

àithne aca deachamh a thogail o'u t-sluagh

a réir an lagha, sin r'a ràdh, o'm brhithribh

EABHRUIDHEACH, VIII.

féin, gcd thàinig iad a nuch à leasraidh

Abrahaim:

6 Ach an ti nach 'eil air a shloinneadh

uatha-san, fliuair a deachauih o Abraham,

agus bheaunaich e esan aig an robh na

geallaidhean.

7 Agus guu agadh sambith,beannaichear

an ti a's lugha leis an ti ii's fearr.

8 Agus an so tha daoine a gheibh bàs a'

suidh Dhé tràd-san a théarnadh gn h-iomlan,

do bhrìgh gu bheil e beò gu sàorruidh gu

eadar-ghuidhe a dheanamh air an son.

_ 26 Oir bha' shamhuil sin de àrd-shagart

iomchuidh dhmime,a bha uaorah, neo-lochd-

ach, neo-thruaillidh, air a dhealachadh o

pheacaich, agus a rinneadh ni's àirde na na

uéamhan;

27 Nach feum gach là mar na h-àrd-shag-

faotainu deachaimh: ach an sin an ti aig am: airt ud àobairtean a thoirt suas, air tàis air

bheil fianuis gu bheil e bcò

son a pheacaidhean fhéin, agus an déigh sin

9 Agus mar a dh'fheudas mi 'ràdh, fhuar- 1 air son jjheacaidhean an t-sluaigh: oir rinn

adh ann an Abraham deachamh o Lebhi

féin, a thogas an deachamh:

10 Oir bha e fathast ann an leasraidh

'athar, an uair a choinnich Melchisedec e

11 A nis nan tigeadh foirfeachd tre shag-

artachd nan Lebhitheach, (oir is ann r'a hun

a thugadh an lagh do'n t-sluagh,) ciod am

feum a bha air sagart eile éirigh a réir

orduigh Mhelchisedeic, agus nach bitheadh

e air a ghairm a réir orduigh Aaroin à

12 Oir air do'n t-sagartachd a bhi air a

h-atharrachadh, is éigin an lagh a bhi air

atharrachadh mar an ceudna.

13 Oir an ti air an labhrar na nithean sin,

buinidh e do thréibh eile, de nach d'rinn

aon neach frithealadh aig an altair.

14 Oir is soilleir gur ann o Iudah dh'eir-

e so aon uair, 's an àm 's an tug se e fhéin mar

àobairt.

28 Oir tha an lagh a' deanamh àrd-shag-

artan de dhaoinibh aig am bheil anmhuinu-

eachd; ach focal nam mionnan a bha an

déigh an lagha, a' deanamh àrd-shagairt

de'n Mhac, a tha air a dheauamh iomlan gu

sàorruidh.

Caibideil VIIL

1 Le sagartachd shàorruidh Chriosd tha sagart-

achd Lebhilheach Aaroin air a cur air càl:

7 agus an coimhcheangat aimsireil a rinneudh

ris na sinnsiribh, le covidhcheangal sàorruidh

an i-,soisged.

ANIS is e so.suim nan nithean a labhair

sinn: Tha'shamhuil sin de àrd-shagart

againn, a tha air suidhe air deis ràgli-

ch ar Tighearn, treubh air nach do labhair j chaithreach na mòrachd auns na néamhan;

Maois ni air bith thaobh sagartachd

15 Agus tha c fathast ni's ro shoilleire, am

feadh gu'n d'òirich sagart eile a réir coslais

Mhelchisedeic,

16 A rinneadh 'n a shagart, chan ann a

réir lagha àithne fheòlmhoir, ach a réir

cumhachd beatha guu chràch.

17 Oir tha e 'deanamh fiauuis, Gur sagart

thu gach linu a réir orduigh Mhelchisedcic.

18 Oir gu deimhin tha an àithnc roimhe

air a cur air cùl, air sou i 'bhi anmhunn

agus neo-tharbhach.

19 Oir cha d'rinn an lagh ni sam bitl

2 Ministeir nan ionad uaomha, agus an

fhàor phàilliuin, a shuidhich an Tighearn,

agus cha bu duine.

3 Oir tha gach uile àrd-shagart air 'orduch-

adh chum tàodhlacau agus àobairtean a

thoirt suas: uime sin b"eigin gu'm bitheadh

aig an duine so mar an ccudna ni-éigin r'a

tliabhairt suas.

4 Oir iiam bithcadh e air thalamh, cha

bhithcadh e 'n a shagart, do bhrìgh gu

bheil sagartan ann a tha 'tabhairt suas

thàodhlac a roir an lagha:

5 jMuinntir a tha 'dcanamh seirbhis le

foirfe, ach rinn toirt a steach dòchais a's samhladh agus .sgàile uan nithean néamh

fearr e; tre'm bheil siuu a' teachd am fagus

do Dhia.

20 Agus a mheud's nach d'rinneadh sag-

art deth gun mhiounaibh;

21 (Oir rinneadh sagartau dhiubh-san as

eugmhais mhionnan: ach dheth - san le

raionnaibh, tre'u ti a thubhairt ris, Mhionn-

aich an taighcaru, agus cha ghabh e aith

aidh, a réir raar a dh'orduicheadh do Mhaois

le Dia 'n uair a bha e air tà am pàilliun a

chur suas. Oir fcuch, (tlia e ag ràdh,) guu

dean thu na h-uile nithean réir an t-saim-

pleir a nochdadh dhuit 's an t-sliabh.

6 Ach a nis fhuair e niiuistreilcachd a's

ro fhearr, a mheud 's gu bheil e mar an

ceudna 'n a eadar mheadhonair air coimh-

reachas, Is sagart thu gu sàorruidh, a reir cheangal a's fcarr, a chaidh a dhaingucach-

orduigh Mhelchisedeic;)

22 Is co mòr as sin a rinneadh Iosa 'n a

urras air coirahcheangal a's fearr.

23 Agus bha gu deinihin mòrau diubh-san

'n an sagartaibh, dobhràghgu'u dobhacadh

dhoibh leis a' bhàs a bhi raaireann:

24 Ach an duine so, do bhrìgh gu mair e

gu sàorruidh, tha sagartachd ueo-chaoch-

luidheach aige.

25 Air an adhbhar sin tha e mar an ceudna

comasach air an dream a thig a dh'ionu-

226

adh air geallaidhnibh a's fearr.

7 Oir nam bitheadh an ceud choirahchean-

gal sin guu uireasbhuidh; chan iarrtadh àit

do'n dara coinihcheangal.

8 Oir, a' faotainn croin dhoibh, tha e ag

ràdh, Feuch thig na làithean, (tha an taigh-

earn ag ràdh,) anns an dean nii coimhchean-

gal nuadh ritaighIsraeil, agus ritaigh

Iudah:

9 Chan ann a reir a' choimhcheangail a

rinn mi r an aithrichibh, anns an là a rug

KABHllUlDaEACH, IX

mi air làimh orra chum an treòrachadh a comSsach air an ti a bha 'deanamh na

mach à talamh na h-Eiphit; do bhràglinach ' seirbhissina dheanamhcoimhliouta,tliaobh

d'fhau iad ann am choimhcheaugal, agus

chuir luise suarach iadsau, tha an Tighearn

ag ràdh

choguis

10 An t-seirhhis a bha mhàin ann am

biadhaibh agus ann andeochaibh,agus ann

ÃŒO Oir is e so an coimhcheangal a ni mi ri [ an iomadh gué ionulaid, agus deas-ghuàth-

tigh Israeil an déigh nan làithean ud, tha l achaibh a thaobh na feòla, a chuireadh mar

an Tighearn agràdh; Cuiridh mi moreachd- uallaich orra gu àiu an leasachaidh.

an 'n an iuutiuu, agus sgrìobhaidh mi iad

air an cridheachaibh: agus bithidh mi a'm'

Dhia dhoibh, agus bithidh iadsau 'n an

sluagh dhomh-sa.

11 Agus cha teagaisg iad gach aon a

choimhearsnach, agus gach aon a bhràthair,

ag rhdh, Gabh eòlas air an taighearu: oir

bithidh eòlas aca uile orm, o'n ueach a's

lugha gus an neach a's mò dhiubh.

12 Oir bithidh mise tròcaireach r'an euc-

eartaibh, agus am peacaidheau agus an

aingidheachd cha chuimhuich mi ui's mò.

13 Am feadh a tha e ag ràdh, Coimlichean-

gal uuadh, rinn e'u ceud cJioimhcheanffal

seau. A nis an ni a tha aosda agus air fàs

sean, tha e fagus do dhol as an t-sealladh.

Caibideil IX.

1 Tha Pòl a' màneachadh nan àobairtfd'n lagh,

agu-igach gnàthachaidh a b/ia '« an cuideadid;

11 tha iad gu mòr thaobh feobhais goirid air

fuil agus àobairt Chriosd.

BHA ma seadh gu dearbh aig a' clieud

jjhàilliun orduigheau athaobh seirbhis

Dhé, agus uaomh-iouad saoghalta.

2 Oir dheasaicheadh an ceud phàilliuu,

auus an robh an coinnleir, agus am bòrd,

agus aran na fiauuis, ris an abrar an t-ionacl

uaomh.

3 Agus an taobh a stigh de'u dara roinn-

bhrat, am pàilliun ris an abrar an t-ionad

a's ro uaoimhe;

4 Anns an robh an tàiiseir òir, agus àirc a'

choimhcheangail air a còmhdachadh mu'u

cuairt le h-òr, anns an robh a' phoit òir 's an

robh am mana, agus slat Aaroiu a bha fo

bhlàth, agus clair a' choimhcheaugail;

5 Agus os a ceauu, cherubau na glòire, a'

cur sgàile air caithir na tròcair; mu nach

urraiuu siuu a nis labhairt fa leth.

6 A nis an uair a bha na uithean so air an

cur 'an ordugh mar so, chaidh na sagartan

a ghnàth a steach do'n cheud ijhàillmu, a'

coimhlionadh seirbhis Dhé:

7 Ach do'n dara pàilliun chaidh an t-àrd-

shagart 'n a aouar a steach aon uair 's a'

bhliadhna, cha b'ann as eugmhais fola, a

thug e suas air a shon fhéin, agus air son

seacharaiu an t-sluaigh:

11 Ach air teachd do Chriosd 'n a àrd-

shagart uan nithean maithe a bha ri teachd,

tre phàilliun a bu mhò agus a bu diong-

mhalta, nach d'riuneadh le làmhau, sin r a

ràdh, nach robh de'u togaii so;

12 Agus cha b'auu tre fimil ghabhar agus

laogh, ach tre 'fhuil fhéin a chaidh e steach

aon uair do'n ionad naomh, air dha saorsa

sliàorruidh fhaotainu clhuinne.

13 Oir ma ni fuil tharbh, agus ghabhar

agus luaithre aighe air a crathadh air an

dream a bha ueòghlan, an uaomhachadh

chum glanaidh na feòla;

14 Cia mòr a's mò 'ni fuil Chriosd, a thug

e fhéin suas tre'n Spiorad shàorruidh guu

lochd do Dhia, bhur coguis-se 'ghlanadh o

oibribh marbha chum seirbhis a dheauamh

do'n Dia bheò à

15 Agus aii- a shon so is esan eadar-

mheadhonair an tiomuaidh-nuaidh, ionnus

tre fhulangas a' bhais, chum saorsa uan

euceart a bha fo 'n cheud thiomuadh a

chosnadh, gu'm faigheadh iadsau a tha air

an gairm gealladh na h-oighreachd shior-

ruidh.

16 Oir far am bheil tiomnadh, is éigin bàs

an tàomnaidh-fhir a bhi ann maran ceudna.

17 Oir tha tiomuadh daiugean an deigh

bàis dhaoine: ach cha-u'eil bràgh sam bith

aun am feadh a tha'u tiomnaidh-fiiear beò.

18 A réir sin, ui mò 'bha'u ceud th iomnadh

air a choisreagadh as eugmhais fola.

19 Oir an uair a labhradii gach uileàithne

réir an lagha ris an t-sluagh uile le Maois,

air dha fuil laogh agus ghabhar a ghabhail,

maille ri h-uisge, agus oluinu scarlaid, agus

hàosop, chrath e iad araon air an leabliar

agus air an t-sluagh uile,

20 Ag ràdh, 'S i so fuil an tiomuaidh a

dh aithn Dia dhuibh.

21 Os bàrr, chrath e mar an ceudna an

fhuil air a' phàilliun, agus air soithichibh na

naomh-sheirbhis uile.

22 Agus is beag nach 'eil na h-uile nithean

air an glanadh le fail a réir an lagha; agus

as eugmhais dòrtadh fola cha-u'eil maith-

eanas r'a fhaotaiuu.

23 B'fheumail uime sin gu'm bitheadh

8 Air bhi do'n Spiorad naomh a' nochdadh samhlaidh nan nithean a tha 's na néamhau

_ ), nach robh fathast an t-slighe chum an

iouaid a bu ro naoimhe air a foillseachadh,

am feadh 's a bha an ceud phàilliuu fathast

'n a sheasamh:

9 Ni a bha 'n a shamhladh do'n aimsir a

tha làthair, anns an robh araon tàodhlacau

agus àobairteau air an toirt suas, nach robh ' ionad

227

air an glanadh leo so: ach na nitheau

uéamliaidh fhéin le àobairtibh a b'fhearr na

iad so:

24 Oir cha deachaidh Criosd a steach do

na h-ionadaibh naomha làmh-dheanta, nith-

eau a tha 'n an samhlachas air an fhàor

ach do uéamh féiu, chum a uia o

EABHRUIDHEACIl, X.

féin a nochdadh ann am fianuis Dhé air ar

8on-ne:

25 No fòs chum e fhéin àobradh gu minic,

mar a théid an t-àrd-shagart gach bHadhna

steach do'n iouad naomh, le fuil nach leis

féin.

26 (Oir mar sin b'éigin gu'm fulaingeadh e

gu minic thoiseach an t-saoghail;) ach a

nis dh'fhoillsicheadh e aon uair ann an deir-

eadh an t-saoghail, cbum peacadh a chur

air càil tre e fhéin àobradh.

27 Agus amhuil a tha e air orduchadh do

11 Agus tha gach uile shagart a'seasamh

gach là, a' frithealadh agus a' toirt suas nan

àobairt cheudna gu miuic, nithean do nach

'eil e'n comas a chaoidh peacaidheau a

thoirt air falbh:

12 Ach an duine so, an déigh dha aon

àobairt a thoirt suas air son peacaidh,

shuidh e a chaoidh tuilleadh air deas làimh

Dhé;

13 A' feitheamh o sin suas gus an cuirear

a naimhdean 'n an stòl-chos fo 'chosaibh.

14 Oir le aon àobairt riiui e chaoidh foirfe

dhaoiuibh bàs fhaotainn aon uair, ach 'n a i iadsan a tha air an naomhachadh.

dhéigh so breitheanas:

28 Mar sin thugadh Criosd suas aon uaii

a thoirt airfalbh peacaidhean mhòrain,acl

an dara uair as eugmhais peacaidh foillsicl

15 Agus tha an Spiorad naomh mar an

ceudna a' deanamh fianuis duinne air na

nithihh so: oir an déigh dha 'ràdh roiuili,

16 Is e 80 an coimhcheangal a nimiriu im

ear e dhoibh-san aig am bheil sùil ris, chum déigh nan làithean ud, tha an Tighearn

slàinte.

Caibideil X.

1 Anmhuinneac/id àobairtean an lagha. 10

Thug àobairt cuirp Chriosd, a thugadh suas

aon uair, peacadh gu sàorruidh air falhh. 19

Earail chum an creidimh a yldeidheadh gu

daingean, le foighidin agus huidheachas.

tTIME sin air bhi aig an lagh sgàile

J nithean maithe ri teachd, agus chan

e fàor-choslas uan nithean fhéin, chan eil e

comasach dha an dream a thig d'a ionnsuidh

a chaoidh a dheanamh coimhlionta leis na

h-àobairtibh sin, a bha iad a' toirt suas o

bhliadhna gu bliadhna a ghnàth.

2 Oir an sin nach sguireadh iad de bhi 'g

an toirt suas ? do bhrìgh nach bitheadh

aig luchd deanamh

tuilleadh coguis air bith peacaidh, air

dhoibh a bhi aon uair air an glanadh.

3 Ach anns na h-àohairtihh sin nithear

ath-chuimlmeachadh air na peac'aibh gach

bliadhna.

4 Oir chan eil e'n comas gu'n tugadh fuil

tharbh agus ghabhar peacaidhean air falbh.

6 Uime sin ag teachd dha do'n t-saoghal,

tha e ag ràdh, lobairt agus tabhartas cba

b'àill leat,ach dh'ulluichtbucorpdhomb-sa:

6 Ann an àobairtibh-Ioisgte, agus ann an

àobairtibh air son peacaidh cha robh tlachd

agad:

7 An sin thubhairt mise, Feuch,tha mi a'

teachd, (ann an ròla an leabhair tha sud

sgrìobhta orm,) chum do thoil-sa a dhean-

amh, Dhé.

8 Air dha a ràdh roimh sin, lobairt, agus

tabhartas, agus àobajrtean-Ioisgte, agus

àobairt air son peacaidh cha b'àill leat, agus

cha robh do thlachd annta, (a tha air an

toirt suas a réir an lagha;)

9 An sin tbubhairt e, Feucli, tha mi a'

teachd a dheanamh do thoil-sa, Dbé.

Tha e 'cur air cùl a' cheud ni, chum gu'n

daingnich e an dara ni.

10 Leis an toil so tha sinne air ar naomb-

achadh, tre toirt suas cuirp Iosa Criosd aon

uair.

rhdh, Cuiridh mi mo reachdan 'n an cridbe,

agus sgrìobhaidh mi iad air an inntinn:

17 Agus am peacaidhean agus an eu-

ceartan cha cbuimbnich mi ni's mò.

18 A uis, far am bheil maitheanas nan

nithean so, cba-n'eil tabhartas air sun

peacaidh ann ni's mò.

19 Uime sin, a bhràithrean, do bhrìgh gu

bheil dànachd againn chum dol a steach

do'n ionad a's naoimbe tre flmil Iosa,

20 Air slighe nuaidb agus bheò a cboisrig

e dbuinne, tre'n roinn-bhrat, sin r'a ràdh,

tre 'fheòil fhéin:

21 Agus do bhrìgh gu bheil againn àrd-

shagart os ceann taighe Dbe,

22 Thigeamaid am fagus le cridbe fàor,

naomh-sbeirbbis ' ann an làn dearbh-bheachd a' chreidimb, le

ar cridbeachaibh air an crath-ghlanadb o

dbroch coguis, agus le ar cuirp air an uigh-

eadh le h-uisge glan.

23 Cumamaid gu daingean aidmheil ar

dòcbais gun chlaonadh, (oir is fàrinneach

an ti a gheall:)

24 Agus thugamaid an aire d'a chéile

cbum ar brosnachadh gu gràdh, agus gu

deadh oibribh:

25 Guu bhi 'leigeadh dhinn sinn fhéin a

chruinneacbadh 'an ceann a chéile, mar is

gnàth le dream àraidh; ach a' combairl-

eachadh a cAe//e; agus gu ma mòid « ni

sinn so, gu bbeil sibh a' faicinn an là a'

tarruing am fagus.

26 Oir ma pbeacaicheas sinn de ar toil

féin an déigh dhuinu eòlas na fàrinn fbaot-

ainn, chan fliàgar tuilleadh dhuinn àobairt

air son peacaidh,

27 Acb dàiil eagalach ri breitheanas, agus

fearg theinnteacb, a sgriosas na h-eascaird-

ean.

28 An neach a rinn tàir air lagh Mhaois,

bbàsaich e gun tròcair, fo dbithis no

tbriuir a dh' fhianuisibb:

29 Cia mòr is niò na sin am peanas a

shaoileas sibh air am measar esan toill-

tcanach, a shaltair fo 'cbosaibb Mac Dbé,

aaus a mheas mar ni mi-naomh fuil a'

EABHEUIDHEACH, XI.>

shoimhcheangail, leisan donaomhuiclieadh 6 Ach as eugrahais crcidinih chan eil e'n

agus a rinn tarcuis air Spiorad nan gràs? comas a thoileachadh: oir is éigin do'n ti a

30 Oir is aithne dhuinn an Ti atlmbhairt,

Ts leam-sa an dàoglialtas, agus blieir mi

dàoladh uam, tha an Tighearn ag ràdh:

agus a ràs, Blieir an Tighearn breth air a

shluagh.

31 /*• ni eagalach tuiteam ann an làmhan

an De bheò.

32 Ach bitheadh ath-cliuimhne agaibh air

na làithibh a chaidh scachad, anns an

d'fliuiling sibli, an déigh dluiibh a bhi air

bhur soillseachadh, gleachdamòr fulangais;

33 Ann an cuid am feadh a rinneadh sibh

thig a dh'ionnsuidh Dhé a chreidsinu gu

bheil e ann, agus gur e an Ti e a bheir

duais do'n dream a dh'iarras e gu dàchio]!-

ach.

7 Tre chreidimh air do Noah rabhadh

fhaotainu o Dhia mu thimchioll uithean

nach robh idir r'am faicinn, agus eaga1 a

ghabhail, dh'ulluich e àirc chuin tearnadh a

theaghlaich; tre'u do dhàt e an saoglial

agus rinneadh e 'n a oighre air an fhàreant-

achd a tha thaobh creidimh.

Tre chreidimh, 'n uair a ghairmeadh

'n 'ur ball-amhairc, araon tre mhaslaibh j Abraham gu dol a mach do ionad a bha e

agus thrioblaidibh; agus ann an cuid, am gu fhaotainn an déigh sin mar oighreachd,

feadh a rinneadh sibh 'n 'ur compauaich fhreagair e; agus dh'imich e mach guu

dhoibh-sau ris an do bhuineadh mar siu.

34 Oir bha comh-fhulangas agaibh rium-

; fhios a bhi aige c'àit an robh e 'dol.

I 9 Tre chroidimh bha e air chuairt ann an

sa ann am gheimhlibh, agus ghabh sibh le: tìr a' gheallaidh, mar ann an tìr choimhich,

luathghair ri creachadh bhur maoin, air i a' gabhail còudinuidh ann am pàilliunaibh

dliuibh fios a bhi agaibh annaibh fhéin gu maille ri h-Isaac agus lacob, comh-oigh-

blieil agaibh air néamh maoina's fearr, agus , reachan a' gheallaidh chcudna.

a tha maireannach.

3.'j Uime sin na tilgibh uaibh bhur muin-

ghin, aig am bheil mòr dhiol-thuarasdal.

'Ã’G Oir tha feum agaibh air foighidin;

chum an déigh dhuibh toil Dhé a dheau-

I amh, gu'm faigh sibh an gealladh.

10 Oir bha sàiil aige ri baile aig am bhei)

bunaitean, air am bheii Dia 'n a fhear-

dealbhaidh agus 'n a fhear-togail.

1 1 Tre chreidimh mar an ceudna fhuair

Sàrah fhéin neart gu .sliochd a ghabhail 'n a

; broinn, agus rug i leanabh an déigh dhi

37 Oir fathast sealan beag, agus an ti a dol thar aois cloinne do bhrìgh gu'n do

tha ri teachd thig e, agus cha dean e mheas i gu'n robh esan fàrinneach a thug

nioille.

38 A nis

bithidh am fàrean beò tre

an gealla

12 Uime sin ghineadh o aon a mhàin, agus

chreidimh: ach ma philleas weacA «rtm 6?'<A j esan ionanu agus marbh, shochd mar

air ais, cha bhi aig m'auam-sa tlachd ann. j reultan néimh thaobh làonmhoireachd,

39 Ach chan eil sinne de'n dream sin a | agus mar a' ghaineamh air tràigh na fairge

do-àircamh.

13 Fhuair iad so uile bàs ann an creidimh,

guu na geallaidhean fhaotainu, ach air

dhoibh am faicinn fad o làimh, (agus an

làn-chreidsinn,) ghabh iad riu, agus dh'aid-

ich iad gu'm bu choigrich agus luchd-

cuairt air an talamh iad fhéin.

14 Oir an dream a tha ag ràdh nan

nithean sin, tha iad a' nochdadh gu soilleir

gu bheil iad ag iarraidh dàithcha.

15 Agus gu fàrinneach nam bitheadh iad philleas air an ais chum sgrios; ach de'u dream a chreideas, chum tearuaidh an anama.

Caibideil XI

1 Ciod e creidimh. 6 As eugmhais creidimh dia-n'eil e'n comas duinn toil Dhé a dheanamh: 7 deadh thoradh a' ghràis sin anns na h-aithrichibh o shean.
ANIS is e creidimh bràgh nan nithean ri'm bheil dòchas, dearbh-chinute nan nithean nach faicear

2 Oir is ann tre so a fhuair na sinnsirean cuimhneachail air an dàithaich: deadh theisteas. t 3 Tre chreidimh tha sinn a' tuigsinn gu'n ' do chruthaicheadh na saoghail tre fhocal

'â– : Dhé, air chor as nach d'rinneadh na nithean '

: a chithear de nithibh a bha r'am faicinn.

4 Tre chrcidimh thug Abel suas do Dhia

! àobairt ni b'fliearr na 'thug Cain, tre an

I d'thugadh teisteas dha gu' n robh e 'n a

: fhàrean, air bhi do Dhia a' deanamh fianuis ' d'a thàodhlaCaibideil: agus tre sin, air dha

'bhi marbh, tha e fathast a'Iabhairt.

5 Tre chreidimh dh'atharraicheadh Enoch

chum nach faiceadh e bàs; agus cha

d'fhuaradh e, do bhrìgh gai'n d'atharraich

Dia e: oir roimh 'atliarrachadh thugadh

fianuis da, Gu'n do thaitinn e ri Dia. ! sm, as an d'thàinig iad a mach, dh'fheudadh iad àm

iomchuidh fhaghail air pilleadh:

16 Ach a nis tha déidh aca air dhthalch

a's fearr, eadhon dàithaich néamhaidh:

uime sin cha nàr le Dia, gu'n goirear an

Dia-san dheth: oir dh'ulluich e dhoibh baile.

17 Tre chreidimh dh'àobair Abraham, air dha 'bhi air a dhearbhadh, a mhac Isaxc; agus thug an ti a fhuair na geallaidhean suas 'aon-ghin mhic;

18 Ris an dubhradh, Ann an Isaac goirear do shliochd:

19 A' meas gu'm bu chomasach Dia air a thogail eadhon o na marbhaibh; o'n d'fhuair se e eadhon ann an cosamhlachd.

20 Tre chreidimh bheannaich Isaac lacob agus esan mu thimchioll nithean a bha ri teachd.

21 Tre chreidimh bheannaich lacob, ag faghail bàis da, dithis mhac loseip; agus rinn e aoradh, a' leigeadh a chudthrom air bàrr a bhata.

22 Tre chreidirah rinn loseph, ri àm faghail a' bhàis da, iomradh air dol a mach chloinn Israeil; agus thug e àithne mu thimchioll a chnàmh.

23 Tre chreidimh an uair a rugadh Maois, dh'fholaicheadh e tri mìosan le 'phàrantaibh, do bhrìgh ad gu'm bu leanabh tlachdmhor e; agus cha robh eagal orra roimh àithne an righ.

24 Tre chreidimh air tcachd gu h-aois do Mhaois, dhiùlt e 'bhi air a ghairm 'n a mhac do nighinn Pharaoh;

25 A' ròglinachadh àmhghar fhulang maille ri sluagh Dhé, roimh shòlas a' pheacaidh a mhealtuiun ré seal;

26 A' meas gu'm bu mhò an saoibhreas masladh Chriosd na ionmhais na h-Eiphit: oir bha sàiil aige ris an luach-saoithreach.

27 Tre chreidimh thréig e'n Eiphit, gun eagal a bhi air roimh chorruich an rìgh: oir bha e làidir 'n a inntinn, mar neach a bha 'faicinn an ti a tha neo-fhaicsinneach.

28 Tre chreidimh ghléidh e a' chàisg. agus an dòrtadh fola, chum nach beauadh an ti a sgrios na ceud-ghin riusan.

29 Tre ohreidimh chaidh io,d tre na mhuir ruaidh, mar tre thalamh tioram: ni 'n uair a thug na h-Eiphitich iounsuidh air a dheanamh, bhùtiiadh iad.

30 Tre chreidimh thuit ballachan lericho, an déigh a bhi air an cuairteachadh ré sheachd làithean.

31 Is ann tre chreidimh nach do sgriosadh Rahab an stràopach maille riusan nach do chreid, 'n uair a ghabh i ris an luchd- brathaidh ann an sàth.

32 Agua ciod tuilleadh a their mi ? oir theirgeadh an àiine dhomh ann an labhairt mu Ghideon, Bharac agus Shampson, agus lephthah, Dhaibhidh mar an ceudna, agus Shamuel, agus na fàidhibh:

33 Muinntir, tre chreidimh, a cheannsaich ràoghachdan, a dh'oibrich fàreautachd, a fhuair geallaidhean, a dhruid beoil leòmhan,

34 A mhàich neart tcine, a chaidh as o fhaobhar a' chlaidheimh, o anmhuinneachd a rinneadh neartmhor, a dh'fhàs treun ann an cath, a chuir air theicheadh armailtean nan coimheach.

35 Fhuair mnathan am mairbh air an togail a rìs gu bcatha: agus chraidh-phianadh dream eile, gun iad a ghabhail ri saorsa; chum gu faigheadh iad aiseirigh a bTliearr.

36 Fhuair dreani eile deuchainn a dh'fhanoidibh, agus de sgiàirsaibh, seadh fòs, de gheimhlibh agus de phràosan.

37 Chlachadh iad, shàbhadh as a chéile iad, bhuaireadh iad, chuireadh gu bàs leis a' chlaidheamh iad: chaidh iad mu'n cuairt 'n am/dgaraich ann an croicinnibh chaor- ach agus ghabhar, ann an uireasbhuidh, ann ' an trioblaidibh, ann an cràdh;

38 (Dreani air nach b'airidh an saoghal;) a' dol air seacharan ann am fò,saichibh, agus air sléibhtibh, agus ann an uamhaibh agus ann an slochdaibh na talmhainn.

39 Agus air dhoibh so uile deadh theisteas fhaotainn tre chreidimh, cha d'fhuair iad an gealladh:

40 2^ir do Dhia ni éigin a's fearr a sholar dhuinne, ionnus nach bitheadh iadsan air an deanamh foirfe as ar n-eugmhais-ne.

EABHRUIDHEACH air ais

Caibideil XII.

1 Earail chum a hld bunaiieach ann an creidimài, foighidin, agus diudliachd. 22 Aloladh an T iomnaidh-nuaidh os ceann an t-aeann- Tiomnaidh.
UIME sin, air dhuinne'bhi airarcuairt- eachadh le neul co niòr a dh' fhianais- ibh, cuireamaid dhiun gach lethtrom, agus ' am peacadh a tha gu furas ag iadhadh umuinn, ayus ruitheaniaid le foighidin an rt'is a chuireadh romhairm,

2 Ag amharc air Iosa, ceannard agus foar- cràochnachaidh ar creidimh, neach air son gu aoibhneis a chuireadh roimhe, a dh'fhuiliug an crann-ceusaidh, a' cur na nàire 'an neo- shuim, agus a shuidh air deis ràgh-chath- rach Dhé.

3 Uime sin thugaibh fainear esan a

dh'fhuiling a shamhuil sin de ana-cainut o

pheacaich 'n a aghaidh fhéin, air eagal gu'ui

bi sibh sgàth agus lag ann bhur n-iuntinn-

ibh.

4 Cha do sheas sibh fathast gu fuil, a'

cathachadh an aghaidh peacaidh.

5 Agus dhà-chuimhnich sibh an earail a

tha 'labhairt ribh mar ri cloinn, A mhic, na

cuir suarach smachdachadh an Tighearn',

agus na fanuaich 'n uair a chronaichear leis

thu:

6 Oir an ti a's ionmhuinn leis an Tighearn,

smachdaichidh se e, agus sgiàirsaidh e gach

mac ris an gabh e.

7 Ma ghiàlaineas sibh smachdachadh, tha

Dia a' buntuinn ribh mar ri cloinn: oir cò ,

am mac nach smachdaich an t-Athair /

8 Ach ma tha sibh as eugmhais smachd-

achaidh, d'am bheil na h-uile 'n an luchd- j

comhpairt, an sin isclann dàolain sibh,agU8 '

cha chlann dligheach. '

9 Os bàrr, bha againn aithrichean thaobh i

na feòla, a smachdaich sinn, agus thug sinn j

urram dhoibh: nach mò gu mòr is còir

dhuinn a bhi ùmhal do Athair nan spiorad,

agus a bhi beò ]

10 Oirgu deimhin smachdaich iad.san sinu

ré beagain làithean a réir an toile fhéin; ach ^

esan chum ar leas, ionnus gu'm bitheamaid

'n ar luchd-comhpairt d'a naomhachd.

11 Ach cha mhoasar smachdachadh air bith ain feadh a tha e làthair sòlasach, ach

doilgheasach: gidheadb, 'n a dhéigh sin

bheir e uaith toradh sàochail na fàreantachd,

do'u dream a tha gu dligheach air an

cleachdadh ris.

12 Uinie silljtogaibh suasnalàmhan atha

air tuiteam sìos agus neartaxchihh na

glùinean laga;

13 Agus deanaibh cos-cheuman dàreach

do 'ur cosaibh, air eagal gu'm bi an ni sin a

tha bacach air a thionndadh as an t-sHghe;

ach gu ma mò 'bhitheadh e air a shlànuch-

adh.

14 Leanaibh sìth maille ris na h-uile

dhaoinibh,agus naomhachd, ni as eugmhais

nach faic neach air bith an Tighearn:

15 A' toirt an ro-aire, air eagal gu'n tig

neach sam bith a dhéidh-làimb air gràs

Dhé; air eagal air fàs suas do fhréimh

seirbhe sam bith, gu'n cuir e dragh oirbh,

agus le so gu'm bi mòran air an salachadh:

16 Air eagal gu'mbi fear stràopachais ann,

no neach mi-naomh sam bith, mar Esau, a

reic air son aoin ghreim bìdh còir a cheud-

blireithe.

1 7 <Jir tha fhios agaibh 'n i;air a b'àill leis

aii deigh sin am beannachadh a shealbhach-

adh, gu'n do dhiùltadh e: oircha d'fhuaire

àit aithreachais, ged dh'iarr se e gu dàir-

achdach le deuraibh.

18 Oir cha d thàinig sibh chum an t-sléibh

ris am feudtadh beantuinn, agus a bha

'losgadh le teine, no chum duibhre, agus

dorchadais, agus doininn,

19 Agus fuaim na tronipafd, agus guth nam

briathar, ionnus gu'n doghuidh an dreama

chual' e nach labhairteadh am focal riu

tuilleadh:

20 (Oir cha b'urrainn iad an ni sin a chaidh

' àithneadh dhoibh iomchar, Agus ma bheanas

' fiu ainmhidh ris an t-sliabh, clachar e, no

• cuirear sleagh a mach troimhe.

21 Agus bu co uamhasach an sealladh, as

gu'n 'dubhairt Maois, Tha eagal ro mhòr

agus crith orm:)

22 Ach tha sibh air teachd gu sliabh Shioin,

26 Neach aig an do chrath a ghuth an

talamh an sin: ach a nis gheall e, ag ràdh,

Aon uair eile fathast crathaidh nii chan

e an talamh a mhàin, ach néamh mar an

ceudna.

27 Agus tha am focal so, Aon uair eile, a'ciallachadh atharrachaidh nan nithean sin

a ghabhas crathadh, mar nithean a rinneadh, chum gu'm fanadh na nithean nach

gabh crathadh.

28 Uime sin air dhuinne ràoghachd fhaot-

ainn nach feudar a ghluasad, bitheadh

againn gi-às, leis an dean sinn seirbhis gu

taitneach do Dhia, le h-urram agus eagal

diadhaidh:

29 Oir tha ar Dia-ne 'n a theine diau-lois-

geach.

Caibideil XIII.

1 Coànhairlean eagsamhuil chum seirc, 4 chum

caithe-beaOia ciatach, 5 chum sannt a sheach-

nadh, 7 clmm a bhi dleasdanach do ludid-

searmonachaidh an t-soisgeil, 9 a bhi air ar

faicill o theagasgaibh coimheach, 16 déirce

Hlioirt seachad, 17 a hhi ùmàial do uachdaran-

aibh, 18 urnuigh a dheanamh air son an abstoil.

19 Aài comh-dhùnadh.

FANADH gràdh bràthaireil agaibh.

2 Na dearmadaibh aoidheachd a thoirt

do choigrich; oir le so thug dream àraidh

aoidheachd do ainglibh gun fhios doibh.

3 Bithibh cuimhneachail orra-san a tha

ceangailte, mar gu'm bitheadh sibh ceang-

ailte maille riu; agus air an dream a tha

'fulang aushocair, mar mhuinntir a tha sibh

féiu mar an ceudna anns a' choluinn.

4 Tha'm pòsadh urramach anns na h-uile,

agus an leabadh neo-shalach: ach air luchd-

stràopachais agus adhaltranais bheir Dia

breth.

6 Bitheadhhhur c^iihQ-hciiih^i giin sannt;

agus bithibh toilichte leis na nithibh a tha

làthair agaibh: oir thubhairt e, chan fhàg,

agus cha tréig mi am feasd thu.

6 lonnus gu'm feud sinn a ràdh gu dàna,

Is e'n Tighearn m'fhear-cuideachaidh, agus

cha-n eagal leam aon ni a dhfheudas duine agus gu caithir an Dé bheò, an Ierusalem \ 'dheanamh orm

néamhaidh, agus cuideachd do-àireamh a

dh' ainglibh,

23 Gu làn-choimhthional agus eaglais nan

ceud-ghin, a tha sgrìobhta 's na néamhan,

agus gu Dia breitheamh nan uile, agus

gu spioradaibh nam fàrean air an deauamh

foirfe,

24 Agus gu Iosa eadar-mheadhonair a'

choimhcheangail nuaidh, agus chum fola a'

chrathaidh, a tha 'labhairt nithean a's fearr

na/?/i!7 Abeil.

2,5 Thugaibh an aire nach divilt sibh esan

a tha 'labhairt: oir mur deachaidh iadsan as

7 Bithibh cuimhneachail air bhur cinn-iùil,

a labhair ribh focal Dhé: leanaibh an creid-

imh-san,a' beachdachadh air cràch an caithe-

beatha:

I 8 Iosa Criosd an dé, agus an diugh, agus

gu sàorruidh an ti ceudua.

9 Na bithibh air bhur giùlan mu'n cuairt

\ le teagasgaibh eugsanihuil coindieach: oir is

! maith an ni an cridhe 'bhi air a dhaingneach-

adh le gràs, chan ann le biadhaibh, nithean

I nach d'thug tairbhe do'n dream a ghuàth-

aich iad.

10 Tha altair againne, de nach 'eil còir a dhiùlt an ti a labhair o Dhia riu air aca-san a bheag itheadh, a tha 'deanamh talamh, is lugha gu mòr na sin a théid sinne seirbhis do'n phàilliun.

a«, mathionndaidheas sinn air falbhuaithe-

san a tha 'labhairt o néamh:

11 Oir tha cuirp nan ainmhidhean sin, aig am bheil am fuil air a toirt a steach air son peacaidh do'n ionad naomh lcis an àrd- dòigh leinn gu bheil deadh choguis againn, shagart, air an losgadh an leth muigh de'n air dhuinn a bhi toileach ar beatha a chaithchanip. j eadh gu cubhaidh anns na h-uile nithibh.

12 Uime sin chum gu'n deanadh Iosa an 19 Ach is mòid a ghuidheam oirbh so a

sluagh a naomhachadh le 'fnuil fhéin, dh'fhuil- dlieanamh, chum gur luathaid a dh'aisigear

ing e mar an ceudna an taobh a muigh de'n ' mise dhuibh. gheata. 1 20 A nis gu'n deanadh Dia na sìthe. a thug

13 Air an aobiiar sin rachamaid a mach ' air ais o na marbhaibh ar Tighearn Iosa,

d'a ionnsuidli-san an taobh a nmigh de'n àrd-bhuachaill nan caorach, tre fliuil a*

champ, a' giàilan a mhaslaidh-san. choimhcheangail shàorruidh,

14 Oir an so chan eil againn baile a mhair- 21 Sibhse coimhHonta anns gach uile

eas, ach tha sinn ag iarraidh aoin a tha ri dheadh obair, chum sibh a dheanamh a

teachd. I thoile-san, ag oibreachadh annaibh an ni atha

15 Uime sin tràd-sau thugamaid suas àobairt buidheachais do Dhia a glmàtb, 's e

sin, toradh ar bilean, a' toirt molaidh d'a

ainm.

16 Ach na dà-chuimhnichibh maith a dheantaitneach 'n a làthair-san, tre Iosa Criosd j

dhàsan^?* robh glòir gu saoghal nan saoghaL

Amen.
Agus guidheam oirbh, a bhràithrean, sibh a ghiàilan focal na h-earalach; oir amli, agus comh-roinn a thoirt uaibh: oir sgrìobh mi gu h-aithghearr do 'ur n-ionn-> tha an leithidean sin a dh' àobairtibh tait- ' suidh. ncach do Dhia. ' 23 Bitheadh fhios agaibh gu'n do chuir-

17 Bithibh ùmhal do 'ur cinn-iàiil, agus eadh ar bràthair Timoteus air a chomas; thugaibh géill doibh: oir tha iad ri faire maille ris-san, ma thig e gu h-aithgliearr, air bhur n-anamaibh, mar mhuinntir d'an chi mi sibh.
éigin cunntas a thoirt uatlia: chimi gu'n 24 Cuiribh fàilte orra-san uile a tha 'n an dean iad e le gairdeachas, agus chan ann ' cinn-iàiil duibh, agus air na naoimh uile. le doilgheas: oir tha so neo - tharbhach Tha muinntir na h-Eadailt a' cur fàilte dhuibhse. I oirbh.

18 Deanaibh urnuigh air ar son-ne: oir is ' 25 Gràs gu robh maille ribh uile. Amen.

Leabharean Bhioball” air ais

LITIR CHOITCHIONN AN ABSTOIL SHEUMAIS

Caibideil I

1 Cha còir dhuinn ffairdeadias a dheanamh fo

thrioblaid, 5 giiocas iarraidh o Dhia, 13 agus

ann ar deuchainnibh gun sinii a chur ar

n-anmhuinneuchd no ar peacaidhean as a

leth-san, 19 ach gu'm bu fearr leinn a bhi

ùmhal da fhocal.

rilHA Seumas seirbhiseach Dhé, agus an

X taighcarn' Iosa Criosd, a' cur beanuachd

chum an dà thréibh dheug a tha air an

sgapadh o 'cliéile.

2 Mo bhràithrean, measaibh mar an uile

ghairdeachas 'n uair a thuiteas sibh ann an

iomadh gué dheuchainnean;

3 Air dhuibh fios so bhi agaibh, gu'n oibrich

dearbhadh bhur creidimh foighidin.

4 ach bitheadh aig anfhoighidin ah-obair

choimhlionta fhéin, chum gu'm bi sibh diong-

mhalta agus iomlan, guu uireasbhuidh ni

sam bith.

5 Ma tiia aon neach agaibh a dh'uireas-

bhuidh gliocais, iarradh e o Dhia, a blieir do

gach neach gu pailt, agus nach dean maoidli-

eauih; agus bheirear dha e.

6 Ach iarradh e le creidimh, gun a bhi fo

amharus sam bith: oir an ti a tha fo amh-

2.S2

arus, is cosmhuil e ri tonn na fairge, a shéid

ear le gaoith, agus a tha air a luasgadh a *

nuU agus a nall.

7 Oir na saoileadh an duine sin gu'm faigh

e ui air bith o'n Tighearn.

8 Tha fear na h-inntinn dhàibailte neo-

sheasmhach 'n a uile shlighibh.

9 Deanadh am bràthair a tha àosal gaird-

eachas 'n a àrdachadh:

10 Ach an duine saoibhir, 'n a àsleachadh:

j do bhrìgh mar bhlàth an flieoir gu'n teid e

seachad:

1 1 Oir air éirigh do'n ghréin le dian-theas,

bheir i cràonadh air an flieur, agus tuitidh

a bhlàth, agus théid maise a dhreach am

mugha: is amhuil sin mar an ceudna a

sheargas an duine saoibhir 'n a shlighibh.

12 Is beannaichte an duine a ghiùlaiueas

buaireadh: oir'nuair adhearbhare,gheibh

j e cràm na beatha, a gheall an Tighearn do'n

j dream a ghràdhaichcas e.

13 Na h-abradh neach sam bith 'n uair a

j bhuairear e, Tha mi air mo bhuaireadh le

Dia: oir cha chomasach Dia a bhuaireadh

le h-olc, ni mò a bhuaireas e ueach sam

bith.

SHEUMAIS, II.

14 Ach tha gach duine air a bhuaireadh,

'n uair a thairngear, agus a thàlaidhear e

le 'ana-miaun fhéin. I

15 An sin air bhi do'n ana-miann torrach,

beiridh e peacadh: agus air do'n pheacadh

a bhi air a chràochuachadh, beiridh e bàs.

16 Na bithibh air bhur mealladh, mo

bhràithrean gràdhach.

17 Tha gach uile dheadh thabhartas, agus

gich uile thàodhlac iomlau o'n àirde, a'

tcachd a uuas o Athair na soillse, maille ris

nach 'eil atharrachadh,no sgàile tioundaidh.

1 > 'thoil fhéin ghin e sinu le focal na f àr-

iiui. chum gu'm bitlieamaid 'n ar gué cheud-

tnruidh d'a chreutairibh.;

iy Uime sin, mo bhràithrean gràdhach, i

bitheadh gach duine ealamh chum éisd-

eachd, mall chum labhairt, mall chum

fejrge:

20 Oir chan oibrich fearg duine fàreant-

achd Dhé.

21 Uime sin cuiribh uaibh gach uile shal-

achar, agus anabharr mà-ruin, agus gabh-

aibh do bhur n-ionnsuidh le macantas am

focal a tha air a shuidheachadh anuaibh, a

tha comasach air bhur n-anaman a thearu-

adh.

22 Ach bithibhse 'n 'ur luchd-cur-an

gnàomh an fhocail, agus na b'ann 'n 'ur

luchd-éisdeachd a mhàin, 'g 'ur mealladh

féin.

23 Oir ma tha neach air bith 'n a fhear-

éisdeachd an fhocail, agus chan ann 'n a

fhear-deauaimh cVa réià\ is cosmhuil e ri

duine a tha 'g amharc air 'aghaidh nàdurra

féin ann an sgàthau:

24 Oir bheachdaich e air fhéin, agus dh'im-

ich e roimhe, agus dhà-chuimhnich e air ball

ciod an coslas duine a bh'ann fhéin.

25 Ach ge b'e 'bheachdaicheas gu dàirachd-

ach air lagh coimhlionta na saorsa, agus a

bhuanaicheas ann, guu e bhi 'n a fhear-

éisdeachd dearmadach, ach 'n a fhear-deau-

aimh na h-oibre, bithidài an duine so beann-

aichte "n a dheanadas.

26 Ma shaoileas neaeh air bith 'n 'iy

measg gu bheii e diadhaidh, gun a bhi 'cur

sréiu r'a theangaidh, ach a' mealladh a

chridhe fhéin, is dìomhain diadhachd an

duine so.

27'Si so andiadhachd fhàor-ghlanagus neo-

shalach 'am fianuis Dhé agus an Athar, dàU-

eachdain agus bantrachan fhiosrachadh

'n an trioblaid, agus neach 'g a choimhead

féin gun smal o'n t-saoghal.

Air ais dhan SHEUMAIS

Caibideil II

1 Cha-n'eil e ^comh-fhrmgradh 6!ar n-aidmheil

Chriosdaidh suim abhi againn de dàiaoinibh

saoibhir agustàir a dlieanamh air ar hràith-

ribh bociida; 13 is mò 'bu chòir dhuinn a bhi

seirceil agus tròcaireach: 14 agus gun vaill

a dheanamh à creidimh far nach 'cil oibre,

<i-c

MO bhràithrean, na bitheadh agaibh

creidimh ar Tighearna Iosa Criosd,

233

Tighearna na glòire, maille ri gnùi&-

bhreth.

2 Oir ma thig a steach do 'ur coimhthional

duine air am bheil fàinne òir, ann an eudach

dealrach, agus gu'n tig a steach mar an

ceudna duine bochd ann an eudach suarach;

3 Agus gu'n amhairc sibh le meas air an

duine sin air am bheil an deadh thrusgan,

agus gu'n abair sibh ris, Suidh thusa an so

ann an àit inbheach; agus gu'n abair sibh

ris an duine bhochd, Seas thusa an sin, no

suidh an so fo stòl mo chos:

4 Xach 'eil sibh mar sin leth-bhretheach

aunaibh fhéin, agus nach d'rinneadh sibh

'n 'ur breitheamhnaibh dhrochsmuaintean?

5 Eisdibh, mo bhràithrean gràdhach, nach

do thagh Dia bochdan an t-saoghail so,

saoibhir ann an creidimh, agTis 'n an oigh-

reachaibh air an ràoghachd, a gheall e

dhoibh-san a ghràdhaicheas e ?

6 Ach thug sibhse masladh do'n bhochd.

Nach 'eil na daoine saoibhir ri ain-tigh-

earnas oirbh, agus 'g 'ur taiTuing gu caith-

richibh-breitheanais ?

7 Nach 'eil iad a' toirt toibheim do'n ainm

òirdheirc, a dh'ainmichear oirbh ?

8 Ma choimlilionas sibh an lagh ràoghail a

réir an sgi'iobtuii", Gràdhaich do choimh-

earsnach mar thu foin, is maith a ni sibh:

9 Ach ma ui sibh leth-bhreth air daoin-

ibh, tha silih a' deanamh peacaidh, agus

tha sibh air bhur lùgail sliàos leis an lagh

mar a luchd-brisidh.

10 Oir ge b'e neach a choimhideas an lagh

uile, agus a thuislicheas ann an aon àithne,

tha e ciontach de'n iomlan.

11 Oir an ti a thubhairt, Na dean adhalt-

rauas, thubhairt c mar an ceudna, Na deau

mortadh. A nis ged nach dean thu adhalt-

ranas, gidheadh ma ni thu mortadh, rinn-

eadh fear-brisidh an lagha dhiot.

12 Gu ma h-amhluidh sin a labhras sibhse,

agus gu ma h-amhluidh a ni sibh, mar iad-

san air an téid breth a thoirt le lagh na

saorsa.

13 Oir gheibh esan breitheanas gun tròc-

air, nach d'rinn tròcair; agus ui tròcair

gairdeachas an aghaidh breitheanais.

14 Ciod an taii'bhe, mo bhràithreau, ged

their aon neach gu bheil creidimh aige,

agus gun oibre 'bhi aige ? an urrainn creid-

imh a thearnadh à

15 Ma bhitheas bràthair no piuthar lom-

nochd, agus a dh'uireasbhuidh teachd-an-

tàr lathail;

16 Agus gu'n abair neach agaibhse riu,

Imichibh 'an sàth, bithibh air bhur garadh,

agus bithibh air bhur sàsuchadh: gidheadh

nach toir sibh dhoibh na nithean sin a tha

feumail do'n chorp; ciod an tairbhe 'tha

ann ?

17 Is amhuil sin creidirah mar an ceudna.

mur bi oibre aige, tha e marbh, air dha 'bhi

leis féiu.

SHEUMAIS, III, IV

18 Ach tha neach àraidh ag ràdh, Tha '

creidimh agad-sa, a^s tha oibre agam-sa: '

nochd dhomh-sa do chreidimh as eugmhais j

doibre, agus nochdaidh mise dhuitse mo

chreidimh le m' oibribh. |

19 Tha thu 'creidsinn gu bheil aon Dia

ann; is maitli a ni thu: tha na deamhain a'

creidsinn mar an coudna, agus tha iad a' j

criothnachadh. |

23 Ach, dhuine dhàomhain, an àill leat

fios fhaotainn, gu blieil creidimh as eug-

mhais oibre marbh ?

21 Nach deachaidh ar n-athair Abraham

fhàreanachadh le oibribh, 'n uair a thug e

suas a mhac Isaac air an altair ?

22 Nach leir dhuit gu'n do chomh-oibrich

creidimh le 'ghniomharaibh, agus gu'n

d'rinneadh creidimli iomla)! le oibribh ?

23 Agus choimhhonadh an sgriobtuir a tha

agràdh,Chreid Abraham Dia, agus mheas-

adh sin da mar fliàrcantachd: agus glioir-

eadh caraid Dlié dhetli.

24 Chi sibh uime sin gu'm fàreanaichear

duine le oibribh, agus clia-u ann le creid-

imli a nihàin.

25 Amhuil sin mar an ceudna, nach robh

Rahab an stràopach air a fìreanachadh le

oibribh, 'n uair a ghabh i ris na teachdair-

ibh, agus a chuir i mach air shghe eile iad?

26 Oir mar a tha an corp marbh as cug-

mhais an spioraid, mar sin mar an ccudua

tha creidimh marbh as eugmliais oibre.

Air ais dhan SHEUMAIS

Caibideil III

1 Cha chòir grad-bhreth a thoirt air daoine eile, no an cronudiadh gu ladurna; 5 ach is mò is còir dhuinn srian a chur r' ar teangaidh, ball beag, ach a tha 'n a h-inneal cumhachdach chum mòr mhaith no olc a dheanamh: 13 tha'n dream sin a tha fìor-ghlic ciùn agus siochail, gun tnù, gun strì.

MO bhràithrean, na bithibh 'n 'ur mòran mhaighstirean, air dhuibh fios a bhi agaibh gu'm faigh sinn an tuilleadh breitheanais.

2 Oir ann am mòran nithibh tha sinn uile ciontach. Mur 'eil duine ciontach ann am focal, is duine iomlan an ti sin, comasach mar an ceudna air srian a chur ris a' chorp uile.

3 Feuch, tha sinn a' cur shrian am beul nan each, chum gu'm bi iad ùmhal dhuinn; agus tionndaidh sinn an corp uile mu'n cuairt.

4 Feuch mar an ceudna na longan, ged a tha iad co mòr, agus ged a shéidear iad le garbh-ghaothaibh, gidheadh tionndaidhear mu'n cuairt iad le stiùir ro bhig, ge b'e taobh gus am miann leis an stiùradair.

5 Is amhuil sin is ball beag an teangadh, agus ni i mòr-uaill. Feuch, cia mòr an connadh a lasas teine beag!

6 Agus is teine an teangadh, saoghal a dh' aingidheachd: mar sin tha an teangadh air a suidheachadh am measg ar ball, ionnus gu'n salaich i an corp gu h-iomlan, agus gu'n las i cùrsa an nàduir; agus i fhéin air a lasadh o ifrinn.

7 Oir tha gach uile ghnè fhiadh-bheathaichean, agus eunlaith, agus nithean snàigeach, agus nithean 's an fhairge, air an ceannsachadh; agus cheannsaicheadh iad leis a' chinne-daoine:

8 Ach cha chomasach do dhuine air bith an teangadh 'cheann.sachadh; is olc dochasgaidh i, làn de nimh marbhtach.

9 Leatha-sa tha sinn a' beannachadh Dhé, eadhon an Athar; agus leatha-sa tha sinn a' mallachadh dhaoine, a rinneadh a réir iomhaigh Dhé.

10 As an aon bheul tha beannachadh agias mallachadh a' teachd a mach. Mo bhràithrean, cha chòir do na nithibh so 'bhi mar so.

11 An cuir tobar a mach as an aon sùil uisge milis agus searbh.

12 An urrainn craobh-fhìge, mo bhràithrean, dearcan olaidh a thoirt uaipe? no a' chraobh-fhìona, fìgean? mar sin chan urrainn tobar sam bith sàile agus uisge milis a thoirt uaith araon.

13 Cò a tha 'n a dhuine glic agus aig am bheil eòlas 'n 'ur measg? nochdadh e à deadh chaithe-beatha 'oibre fhéin le ceannsachd gliocais.

14 Ach ma tha eud searbh agus comhstri agaibh 'n 'ur cridhe, na deanaibh uaill, agus na deanaibh breug an aghaidh na fìrinn.

15 Chan ann o'n àirde tha 'n gliocas so a' teachd a nuas, ach tha e talmhaidh, collaidh, diabhluidh.

16 Oir far am bheil farmad agus comhstri, an sin tha buaireas, agus gach uile dhroch ghnìomh.

17 Ach tha an gliocas a tha o'n àirde air tùs glan, an déigh sin sìochail, ciùin, agus so-chomhairleachaidh, làn de thròcair agus de dheadh thoraibh, gun leth-bhreth agus gun cheilg.

18 Agus tha toradh na fìreantachd air a chur ann an sìth do luchd-dcananih na sìthe.

Air ais dhan SHEUMAIS

Caibideil IV

1 Is còir dhuinn cathachadh an aghaidh sannta, 4 neo-mheasarrachd. 5 uabhair, 11 cùl-chàineadh, agus breth ghrad mu dhaoinibh eile; 13 agus gun a bhi ro earbsach à soirbheachadh ann ar gnothuichibh saoghalta, &c

CIA as tha cogaidhean agus còmhragan a' teachd 'n 'ur measg? nach ann as a so, eadhon u bhur n-ana-miannaibh, a tha 'cogadh ann bhur ballaibh?

2 Tha sibh a' miannachadh, agus chan eil agaibh: tha sibh a' marbhadh, agus a' dian-shanntachadh, agus chan eil e'n comas duibh ni fhaotainn: tha sibh a' cathachadh agus a' cogadh, gidheadh chan eil agaibh, do bhrìgh nach 'eil sibh ag iarraidh.

3 Tha sibh ag iarraidh, agus chan eil sibh a' faotainn, do bhrìgh gu bheil sibh ag iarraidh gu h-olc, chum gu'n caith sibh e air bhur n-ana-niiannaibh.

4 Adhaltrannacha, agus a bhan-adhaltrannacha, nach 'eil fhios agaibh gur naimhdeas an aghaidh Dhé càirdeas an t-saoghail? ge b'e air bith neach uime sin leis an àill a bhi 'n a charaid do'n t-saoghal, tha e 'n nàmhaid do Dhia.

5 Am bheil sibh a' smuaineachadh gu bheil an sgriobtuir gu dìomhain a' labhairt? Tha an spiorad a tha 'chòmhnuidh annainn a' togradh gu farmad.

6 Ach bheir e gràs a s mò uaith: uime sin tha e ag ràdh, Tha Dia a' cur an aghaidh nan uaibhreach, ach a' toirt gràis dhoibh-san a tha iriosal.

7 Uime sin ùmhlaichibh sibh fhéin do Dhia; cuiribh an aghaidh an diabhuil, agus teichidh e uaibh:

8 Dlùthaichibh rì Dia, agus dlùthaichidh e ribh: glanaibh bhur làmhan, a pheacacha, agus glanaibh bhur cridhe, sibhse aig am bheil an inntinn dhùbailte.

9 Bithibh ann an àmhghar, agus deanaibh caoidh, agus gul: bitheadh bhur gàire air a thionndadh gu bròn, agus bhur n-aoibhneas gu tùirse.

10 Irioslaichibh sibh fhéin 'am fianuis an Tighearn', agus àrdaichidh e sibh.

11 Na labhraibh olc mu 'chéile, a bhràith re. An ti a tha 'labhairt uile.m'a bhràthair, agus a' toirt breth air a bhràthair, tha e 'labhairt uile mu'n lagh, agus a' toirt breth air an lagh: ach ma tha thu 'toirt breth air an lagh, chan fhear-coimhlionaidh an lagha thu, ach breitheamh.

12 Tha aon fhear-tabhairt lagha ann, a's urrainn saoradh agus sgrios: co thusa a tha 'toirt breth air neach eile?

13 Imichibh a nis, sibhse a tha ag ràdh, Théid sinn an diugh no màireach gus a' leithid so de bhaile, agus fanaidh sinn an sin ré bliadhna, agus ni sinn ceannachd, agus gheibh sinn buannachd:

14 'N uair nach 'eil fhios agaibh ciod a tharlas air an là màireach: oir ciod i bhur beatha? is deatach i a chithear ré ùine bhig, agus an déigh sin a théid as an t-sealladh.

15 An àite gu'm bu chòir dhuibh a ràdh, Ma's toil leis an Tighearn, bithidh sinn beò, agus ni sinn so, no sud.

16 Ach a nis tha sibh a' deanamh uaille as bhur ràiteachas fhéin: is olc gach uile shamhuil sin a dh' uaill.

17 Uime sin dhàsan d'an aithne maith a dheanamh, agus nach dean e, is peacadh e dha.

Air ais dhan SHEUMAIS

Caibideil V

1 Tha adhbhar aig daoinihh aingidh saoibhir eagal a bhi orra roimh dhioghaltas Dhé. 7 Bu chòir dhuinn a bhi foighidneach a réir eisempleir nann fàidhean, agus Iob: 12 mionnan a sheachnadh; 13 urnuigh a ghnàthachadh ann an anshocair, agus sailm a sheinn ann an socair, &c.

IMICHIBH a nis, a dhaoine saoibhir, deanaibh gul agus caoidh air son bhur n-àmhghar a tha 'teachd oirbh.

2 Tha bhur saoibhreas air truailleadh, agus bhur n-eudach air itheadh leis an leomann.

3 Tha bhur n-òr agus bhur n-airgiod air meirgeadh; agus bithidh am meirg-san 'n a fhianuis 'n 'ur n-aghaidh, agus ithidh i bhur feòil mar theine: thaisg sibh ionmhas fa chomhair nan làithean deireannach.

4 Feuch, tha tuarasdal an luchd-oibre, a bhuain sìos bhur n-achaidh, ni a chumadh uatha leibhse le foill, ag éigheach: agus tha glaodhaich na muinntir a bhuain, air dol a stigh chum cluasan Tighearna nan sluagh.

5 Chaith sibh bhur beatha ann an sògh air thalamh, agus bha sibh mear; dh'altrum sibh bhur cridheachan, mar ann an là a' mharbhaidh.

6 Dhìt agus mharbh sibh am fìrean, agus chan eil e 'cur 'n 'ur n-aghaidh.

7 Uime sin, a bhràithre, bithibh foighidneach ga teachd an Tighearna. Feuch, feithidh an treabhaiche ri toradh luach-mhor na talmhainn, agus fanaidh e gu foighidneach ris, gus am faigh e an ceud uisge agus an t-uisge deireannach.

8 Bithibh-se foighidneach mar an ceudna;

- socraichibh bhur cridheachan: oir tha

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

9 Na deanaibh gearan an agliaidh a chéile,

a bhràithre, chum nach dàtear sibh: feucli,

tha am Breitheamh 'n a sheasamh aig an

dorus.

10 Gabhaibh, mo bhràithre, na faidhean,

a labhair ann an ainni an Tighearna, 'n an

11 Feuch, measar sona leiim iadsan a

dh'fhuilingeas. Chuala sibh iomradh air

foighidin lob, agus chunnaic sibh crìoch an

Tighearna; gu bheil an Tighearn ro iochd-

mhor agus tròcaireach.

12 Ach roimh na h-uile nitliean, mo

eisempleir air aushochair fhulang, agus air


bhràithre, na tugaibh miounan, aon chuid

air néamh, no air an talamh, no air aon

mhionnan eile: ach gu'm b'e h\m.Y còmh-

radh Seadh, seadh, agus Chan eadh, chan

' " eadh; aireagal gu'n tuit sibh ann an dàt-

eadh.

13 Am bheil neach sam bith fo thrioblaid

'n 'ur measg à deanadh e uruuigh. Am

bheil neach sam bith subhach à seiuneadh

e sailm.

14 Am bheil neach sam bith tinn 'n 'ur

measg ? cuireadh e fios air seauairibh na

h-eaglais; agus deanadh iad urnuigh os a

cheann, 'g a ungadh le h-olaidh ann an

urnuigh a' chreidimh

an t-euslau, agus togaidh an Tighearn suas

e: agus ma rinn e peacaidheau, niaithear

dha iad.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

16 Aidichibh bhur lochdan d'a chéile,

agus deauaibh urnuigh air son a chéile,

2 K

1 PnEADAIR, I.

chutn gu'n tearuar sibh; tha mòr éifeachd uéamh uisge uaith, agus thug an talamh a

ann an uruuigh dhùrachdaich an fhàr- i mach a thoradh.

ein. 1 9 A bhràithre, ma théid aon neach agaibh-

17 Bu duine Elias aig anrobhcomh-aigne ! se air seacharan o'n fhàriun, agus gu'n

ruiune, agus ghuidh e gu dàirachdach gun iompaich ueach e;

uisge 'bhi aun: agus cha d'thàinig uisge 20 Bitheadh fhios aige, an duine a dh'iomp-

air an taiamh ré thri bliadhna agus shé , aicheas peacach o sheacharau a sldighe,

màosan. | gu'n saor e anam o bhhs, agus gu'm folaich

18 Agus rinn e uruuigh a ràs, agus thug . e mòran pheacaidheau.

àÁèéÍÍòÓÙÚàáèéìíòóùú

Leabharean Bhioball” air ais

CEUD LITIR CHOITCHIONN AN ABSTOIL PHEADAIR.

Caibideil 1.

1 Bheannaich Peadar Dia air son a ghràsan

iomarcach spioradail; 10 nochd e nach naidh-

eachd ilr slàinte tre Chriosd, ach ni mu'nrobh

fùidheadaireachd o shean: 13 agus a réir sin

chuir e impidh orra am heatha a chaitheadh

gu diadhaidh, do hhràgh gu bheil iad a nis air

aài nuadh-bhreth le focal Dhé.

PEADAR abstol Iosa Criosd, chum uan

coigreach a tha air an sgapadh tre

Phontus, Ghalatia, Chapadocia, Asia, agus

Bhitiuia,

•2 A thaghadh a réir roimh-eòlais Dhé an

Athar, tre uaomhachadh an Spioraid, clmm

ùmhlachd, agus crathadh fola Iosa Criosd:

Gràs agus sìth gu robh air am meudachadh

dhuibhse.

3 Gu ma beaunaichte gu rdbh Dia agus

Atliair ar Tighearna Iosa Criosd, neach a

réir a mhòr-thròcair, a dh'ath-ghin sinue gu

beò-dhòchas, tre aiseirigh Iosa Criosd o na

mairbh,

4 Chum oighreachd neo-thruaillidh, agus

neo-slialaicli, agus nach searg as, a tha air

a tasgadh 's na néamhan dhuibhse,

5 A tha air bhur coimhead le cumhachd

Dlié tre chreidimh chum slàinte, a tha

uliamh r'a foillseachadh 's an aimsir dheir-

eannaich:

6 Ni anns am bheil sibh a' deanamh mòr-

ghairdeachais, ged tha sibh a nis ré ùine

bhig, (ma's feumail e,) fo thùirse tre iomadh

buaireadh.

7 Chum gu faighear dearbhadh bhur creid-

imh, ni's luachmhoire gu mòr na òr a théid

am mugha, ged dhearbhar le teine e, chum

cliu, agus urraim, agus glòir aig foillseach-

adh Iosa Criosd;

8 D'am bheil sibh a' toirt gràidh, ged nach

faca sibh e; agus ged nach 'eil sibh a nis

'g a fliaicinn, air dhuibh 'bhi 'creidsinn ann,

tha sibh a' deanamh mòr-ghairdeachais le

h-aoibhneas air dol thar labhairt, agus làu

de ghlòir:

9 A' faotainn cràche bhur creidimh, eadhon

3làiute bhur u-auama:

236

10 Slàinte mu'u d'fhiosraich na fàidheau,

agus mu'u d'riuu iad geur-rannsachadh,

muinntir a rinn fàidheadaireachd mu'n

ghràs a bha gu teachd do 'ur n-ionusuidh-se;

11 A' rannsachadh ciod t, no ciod a' glmé

aimsir a bha Spiorad Chriosd annta-san a'

foillseachadh, 'n uair a rinn e fàanuis roimh-

laimh air fulangasaibh Chriosd, agus a'

ghlòir a bha gu'n leantuinn.

12 Muinntir d'an d'fhoillsicheadh, nach

b'ann doibh fhéin, ach dhuinne a fhritheil iad

na nithean a tha nis air an cur 'an céill

I duibh leo-sau a shearmonaich an soisgeul

duibh, leis an Spioi'ad naomh achuireadh a

; nuas o néamh; nitheau air am miaun leis na

i h-ainglibh beachdachadh.

13 Uime sin crioslaichibh leasraidh bhur

n-inntiun, bithibh measarra, agus bitheadh

I dòchas diongmhalta agaibh as a' ghràs a

j bheirear dhuibh aig foillseachadh Iosa

Criosd;

I 14 Mar chloinu àimhal, gim a bhi 'g 'ur

comh-cliumadh fhéin ris na h-ana-miaun-

1 aibh, a bha agaibh roimh ann an àm bhur

I n-aiueolais:

' 15 Ach a réir mar tha esan aghairm sibh

naomh, bithibh-se naomha mar an ceudna

j 'n 'ur n-uile chaithe-beatha:

16 Do bhrìgh gu bheil e sgrìobhta, Bithibh-

se naomha, oir tha mise uaomh.

17 Agus ma gliairmeas sibh air an Athair,

a bheir Iireth a réir oibre gach neach, gun

; chlaon-bhàigh ri neach seach achéile,caith-

! ibh aimsir bhur euairt an so le h-eagal:

18 Air dhuibh fios a bhi agaibh nach do

shaoradh sibh le nithibh truaillidh, inar

tha airgiod agus òr, o bhur caithe-beatha

dìomhain, a thugadh dhuibh o bhur sinnsir-

eachd:

19 Ach le fuil luachmhoir Chriosd, mar

fhuil Uain guu chron, gun smal:

20 Neach gu deimhin a roimli-orduich-

eadh roimh chruthachadh an t-saoghail, ach

i a dh'fhoillsicheadh anns na h-aimsiribh

deireannach air bhur son-se;

I 21 Muinntir tràd-sau a tha 'creidsinn ann

1 PHEADAIR, U.

an Dia athogesau o na mairbh, agus a

tliug glòir dha, clmm gu'm bitheadh bhur

creidimh agus bhur muiughin ann an

Dia.

22 Do bhrìgh gu'n do ghlan sibh bhur

n-anaman le àimhlachd a thoirt do'n fhàrinn

tre 'n Spiorad, chum gràidh neo-chealgaich

do na bràithribh; jeuchaihh gun toir sibh

gràdh d'a chéile à cridhe glan gu dùrachd-

ach:

23 Air dliuibh 'bhi air bhur n-ath-ghin-

eamhuin, chan ann o shàol truaillidh, ach

neo-thruaillidh, le focal an Dé bheò, agus a

mhaireas gu sàorruidh

raichte; chum gu'n caireadh sibh 'an céill

feartan an ti a ghairm à dorchadas sibh

chum a shohxis iongantaich fhéin:

10 Xach robh uair-éigin 'n 'urshiagh, ach

a^ nis is sibh sluagh Dhé: dream nach

d'fhuair tròcair,ach a nis a tha air faotainn

tròcair.

11 A mhuinntir mo ghràidh, guidheam

oirbh, raar choigrich agus luchd-cuairt, sibh

asheachnadh aua-miannan feòlmhor, a tha

'cogadh an aghaidh an anama;

12 Air dhuibh deadh chaithe-beatha 'bhi

agaibh am measg nan Cinneach; chum 'an

i àit olc a labhairt umaibh mar luchd mi

24 Oir tha gach uilefheòil mar fheur, agus ' ghuàomli, gu'n dean iad o bhur deadh oib-

uile ghlòir dhaoine mar bhlàth an flieòir. ribh a chi iad, Dia a ghlòrachadh ann an là

Seargaidh am feur, agus tuitidh a bhlàth ' an fiiiosrachaidh.

dheth

25 Ach fanaidh focal an Tighearna gu

sàorruidh. Agus is e so am focal a shcàr-

mouaicheadh dhuiblise anns an t-soisgeul.

Caibideil II.

13 Uime sin bithibh-se ùmhal dogach uile

riagliailt dhaoine air son an Tighearna:

ma's ann do'n ràgh, mar an ti a's àirde

inbhe;

14 No do uachdranaibh, mar do'n mhuiun-

^ ,.,.â– , r^ , ,,,.,,.,,, ., tir a chuireadh uaith cliuni dàoglialtais air

^'?â„¢'^''l''^.^'=^.-^,^"'^?':,^"i^''^:?'A"*J'*^^/^':^',^- luchd-deauamii an uile. ach chum cliu

imh an aghaidh mi-sheircealachd; 4 nochd e

gur e Criosd am bunadh air am oheil iad air

an togail; 11 ghuidh e orra fantuinn o ana-

miannaibhfeòlmlior., 13 agus a bhiH-inJial do

uachdaranaibh; ISis còir do sheirbhisich abhi

ùmhal d'am maiglistiribh, 20 agvM fulang gu

foighidneach air son mxiith a dheanamh à réir

eisempleir Chriosd.

UIME sin a' cur uaibh gach uile mhà-

ruin, agus gach uile mliealltaireachd,

agus chealg, agus fharmadan, agusgach uile

ana-cainnt,

2 Mar naoidheanau air an àir-bhreith, ian-- {

aibh bainne fàor-ghlan an fhocail, chum as maighstiribh maille

gu'm fàs sibh leis;

dhoibh-san a ni maith.

15 Oir is i toil Dhe gu'n cuireadh sibhse

le deadh dheanadas tosdairaineolasdhaoine

amaideach:

16 Mar dhaoino saor, agus guu bhitr saorsa

a ghnàthachadh mar bhrat-folaich do'n olc,

ach mar sheirbhisich Dhé.

17 Thugaibh urram do na h-uile dhaoine.

Gràdhaichibh na bràithrean. Bitheadh

eagal Dhé oirbh. Thugaibh urram do'n

ràgh.

IS A sheirbhiseacha, hithihh ùmhal do 'ur

au uile eagal, chan

tha maith agus

e mhàin dhoibh-san

3 Ma's e as gu"n do bhlais sibh gu hheii an | ciùiu, ach mar an ceudna dhoibh-san a tha

Tighearn gràsmhor. i borb.

4 A' teachd d'a ionnsuidh-san, mar ga\ 19 Oir tha so cHu-thoilIteannach, ma

cloich bheò, a dhiùltadh gu deimhiu le j dh'iomchaireas neach sam bith doilgheas

daoinibh, ach air a taghadh o Dhia agus \ air son coguis a thaobh Dhé, a' fulang gu

agus

luachmhor;

5 Tha sibhse mar an ceudna mar chlach-

aibh beò. air bhur togail suas 'n 'urtaigh

spioradail, "n 'ur sagartachd uaomh, chum

àobairtean spioradail a thoirt suas, taitneach

do Dhia tre Iosa Criosd.

6 Uime sin tha so mar an ceudna air a

chur sìos anns an sgi-iobtuir. Feuch, cuiridh

mi ann an Sion pràomh chlach-oisnethaghta.

fulang gu

h-eucorach.

20 Oir ciod an t-aobhar molaidh a tha

ann, ma's e anuair a gliabhar oii'bh air soi:

bàiur cionta, gu'n giùlain sibh gu foighid-

ueach e ? ach ma's e 'n uair a tha sibh a'

deanavùh maitli, agus a' fulaug air a sàton,

gu'n giùlain sil)h e gu foighidneach, tha so

taitneach do Dhia.

21 Oir is ann a dh'ionnsuidh so a ghairm-

luachmhor: agus an ti a chreideas ann. cha eadh sibh: do bhrìgh gu'n d'fhuiling Criosd

chuirear gu nàire e.

7 Dhuiàjhse uime sin a chreideas, tha o ! emplcir agaibh, chum gu-nlcanadh sibh

luachmhor: ach dhoibh-san athaeas-vimhal. â–  cheumau:

mar an cciidna air bhur son, a' fàgaii eis-

a clilach a dhiùlt na clachairean, riimeadh

ceann na h-oisne dith,

8 Agus clach-thuislidh, agus carraig oil-

bheim, dhoihh-san a thuislicheas air an

fliocal, air dhoibh'bhi eas-àimhal. chummar

an ceudna an d'orduicheadh iad.

22 Iseach nach d'rinn peacadh, ui mò a

fhuaradh cealg 'n a bjieul:

23 Neach, 'n uair a chàineadh e, nach do

chàin a ràs; 'n uair a dh'fhuiliug e, nachdo

bhagair; ach a dh'earb eféin ris-san a bheir

breth clieart:

9 Ach is ginealach taghta sibhse, sagart- 24 Xeach a ghiùlain ar pcacaidhean d fhéin

achd ràoghail, cinneach naomh, sluagh son- i 'n a choi-p fhéin air a' chrann, chum air

1 PIIEADAIR

dliuinn a bhi marbh do'n pheacadh, gu'm

bitheamaid beò do fhìreantachd: neach le

a bhuillibh-san a tha air sibhse a thearn-

adh.

25 Oir bha sibh mar chaoraich a' dol air

seacharan; ach philleadh sibh a nis chiim

Buachaill agus Easbuig bhur n-auama.

III, IV

Caibideil III.

1 Theagaisg Peadar dleasdanas bhan agusfheor-

pòsda d'a chéile, 8 dh'earalaich e 7ia h-iale

dhaoine clivm aonachd agus gràidh, 14 agus

eanaibh, ugus a. chlua^an fosgailte r'au

urnuigh: ach tha gnùis an Tighearna an

aghaidh na muinntir a ni olc.

13 Agus cò e a ni olc oirbh, ma bhitheas

sibh 'n 'ur luchd-loanmhuinn air an ni sin a

tha maith à

14 Ach eadhon ma dh'fhuilingeas sibh air

sgàth fireantachd, is sona sibh: agus na

bitheadh fiamh an eagail-san oirbh,agusna

bithibh mi-shuaimhneach;

15 Ach naomhaichibh an Tighearn Dia

ann bhur cridheachaibh: agus bithibh

geurdeanmhuinn fhulang .; 19 Chuir e mar I ^u^j^i^ ^ vjliuàth chum freagradh a thoirt,

an ceudna an cedl sochairean Chriosaaon^ - - ° - -

t-seannt saogha!.

MAR an ceudna, a mhnathan, bithibh

àlmhal do 'ur fearaibh fhéin, cluim ma

tha dream air bith eas-àimlial do'n fhocal,

gu'm bi iadsan mar an ceudna, as eugmhais

an fhocail, air an cosnadh le deadh chaithe-

beatlia nam ban.

2 'N uair a bheachdaicheas iad air bhur

mailic 1-1 oeannsachd agus eagal, do gach

uile dhuine a dh'iarras oirbh reuson an

dòchais a tha annaibli:

16 Air dhuibh deadh choguis a bhi agaibh;

chum, 'n uair a tha iad a' hibhairt uile.

'n 'ur n-aghaidh mar luchd mi-glmàomli,

gu'n gabh iadsan nàire, a tha 'toirt toibli-

eim do 'ur deadh chaithe-beatha ann an

Criosd.

caithe-beatha geamnuidh mailleri h-eagal. 17 Oir is fearr, ma's e sin toil Dhé, sibh a

3 Na b'i bhur breaghachd, figheadh an

fhuilt agus a' cur òir oirbh, agus dheadh

thrusgan umaibJi, a' bhreaghachd sin o'n

leth muigh:

4 Ach duine fohxichtc a' chridlie, ann an

neo-thruaillidhcachd spioraid mhacanta

agus chiàiin, ni a tha ro luachmhor ann an

sealladh Dhé.

5 Oir b'ann mar so a rinn na mnathaii

naomha o shean, aig an robh am muinghin

ann an Dia, iad fhéin breagha, air dhoibh

'bhi ùmhal d'am fearaibh fhéin;

dhfliulang air son maith a dheanamh, na

air son olc a dheanamh.

1 S Oir dh' fhuiling Criosd fhéin aon uair air

son pheacaidhean, am fàrean air son nan

neo-fhàrean, (clium gu'n tugadh e sinne gu

Dia,) air dha 'bhi air a chur gu bàs 's an

fheòil, ach air a bheothachadh tre an

Spiorad:

19 Leis an deachaidh e mar an ceudna,

agus an do shearmonaich e do na spiorad-

aibh ann am pràosan;

20 A bha o shean eas ùmhal, 'n uair a

6 Amhuil a thng Sarah ùmhlachd do [ dh'fheith fad-fnulangas Dhé aon uair ann

Abraham, a' gairm Tighearna dheth: d'an

nigheanan sibhsc am feadh 's a ni sibh gu

nuiith, agus gun gheilt oirbh le h-uamhas

sam bith.

7 Mar an ceudna, flieara, gabhaibh-se

còmhnuidh maille riu a réir eòlais, a' tabh-

airt urraim do'n mhnaoi mar do 'n t-soith-

each a's anmhuiniie, agus mar mhuinntir a

tha 'n an comh-oighreachaibJi air gràs na

bcatha; chum nach cuirear bacadh airbhur

n-urnuighibh

an làithibh Noah, am feadh a bha àirc 'g a

h-ulluchadh, anns an robh beagan, sin r'a

ràdh, ochd anaman, air an tearnadh tre

uisge.

•21 Tha am baisteadh, mar shamhlachas a

tha'comh-fhreagradh dha so, (cha-n e cur

dhinn sal na feòla, ach freagradh deadh

choguis thaobh Dhé,) nis 'g ar tearnadh-ne,

tre aiseirigh Iosa Criosd:

22 Neach air dha dol gu néamh, a tha air

deas làimh Dhé. air do ainglibh, agus do

S^a. à\\oo\à\\,bithihh uile.a dh'aon inn- 1 uachdranachdaibh, agus dochumhachdaibl

tinn, bitheadh comh-fhulangas agaibh r'a 1 'bhiair an cur fo 'cheannsal-san.

chéile, gràdhaichibh a chéile mar bhràith- ! r^ i^td r-ir

ribh, bithihh truacanta, càirdeil:

9 Na h-àoCaibideil olc air «on uile. no càin-

eadh air son càinidh: ach 'n a aghaidh sin,

beannaichibh; air dhuibh fios a bhi agaibh

gur ann a dh'ionubuidh so a ghairmeadh

sibh,chum gu'n sealbhaicheadh sibh beann-

achadh mar oighreachd:

10 Oir ge b'e le'm b'àill beatha a ghràdh-

achadh, agus làithean maitlie fiiaicinn.

Caibideil IV.

1 Dh'earalaich Peadar iuchd-aidmheila' chreùl-

imh gu sgur de pheacad/i eisevipleir Chrinsil,

agus do bhrìgh gu bheil a' chrìoch dheireann-

ach a' dlàth-theannadh oirnn: 12 agus thvg e

comhfhurtachd dhoibh an aghaidh geur-lean-

mhuinn.

^IME 8in, dh'flàuiling Criosd air ar

son-ne 's an fheòil, armaichibh-so

mar an ceudna sibh fhéin leis an inntinn

T^IM

curaadh e a theangadhooIc,agus a bhilean ! cheudna: oir an ti a dh'flmiling auns an

labhairt ceilsr.

I fheòil, sguir e de plieacadh;

1 1 Seachnadh e olc, agus deanadh e maith; ! 2 Chum nach caitheadh e fuigheall 'aimsir

iarradh e sàth, agus leanadh e i.

12 Oir tha sùileau an Tighearn' air na fir-

238

i anns an fheòil, a réir ana-miannan dhaoine,

ach a réir toile Dho

1 PIIEADAIR, V.

I 3 Oir is leoir dhuinu a' cliuid a chaidh

seachad de airasir ar beatha gu toil nan

Cinneach a dheanamh, 'n uair a shiubliail

ginn ann am macnus, ann an ana-miann-

aibh, ann an anabharra fiona, ann an geòc-

aireachd, ann am pòiteireachd, agus ann

an àodhol-aoradh an-dligheach:

4 Xi anns am bheil iad a' gabhail iongant-

ais, a chionu nach 'eil sibhse a' ruith maille

riu anns an neo-mheasarrachd cheudna gun

tomhas, a' labhairt uile.umaihh:

5 Muinntir a bheir cunntas dhàsan, a tha

uUamh gu breth a thoirt air na beothaibh

agus air na mairbh.

6 Oir is ann chum na cràche so a shear-

monaicheadh an soisgeul dhoibh-san a tha

marbh mar an ceudna, chum gu'n tugtadh

breth orra a réir dhaoine 's an fheòil, ach

gu'm bitheadh iad beò a réir Dhé 's an

Spiorad.

7 Ach tha crìoch nan uile nithean am

fagus: uime sin bithibh measarra, agus

deanaibh faire chum urnuigli.

8 Agus roimh na h-uile nithibh bitheadh

agaibh teas-ghràdh d'a chéile; oir cuiridh

gràdh folach air mòran pheacaidhean.

9 Thugaibh aoidheachd d'a chéile gun

ghearau.

10 A réir mar a fhuair gach aon an tàodh-

lac, inar sin deanaibh frithealadh d'a chéile,

mar dheadh stiàibhardaibh air gi-às eag-

samhuil Dhé.

11 ]\Ia labhras neach sam bith, labhradh e

mar bhriathraibh Dhé; ma tha neach sam

bith ri frithealadh, deanadh se e mar o'n

chomas a bheir Dia dha; chum gu'm bi

Dia air a ghlòrachadh anns na h-uile nithibh

tre Iosa Criosd: dhàsan gu robh glòir agus

cumhachd gu saoghal nan saoghal. Amen.

12 A mhuinntir mo ghràidh^ua bitheadh

iongantas oirbh thaobh na deuchainn

theinntich, a thig oirbh chum bhur dearbh-

adh, mar gu'n tarladh ni-eigin neo-ghnàth-

ach dhuibh:

13 Ach do bhrìgh gu bheil sibh 'n 'ur

luchd-comhpairt de fhuiangasaibh Chriosd,

deanaibh gairdeachas; chum maran ceudna,

ann an àm foillseachaidh a ghlòire, gu'n

dean sibh gairdeachas le h-aoibhueas ro

mhòr.

1-1 Ma mhaslaichear sibh air son ainme

Chriosd, is sona sibh; oir tha Spiorad na

glòire, agus Dhé a' gabhail còmhnuidh

oirbh; d'an taobh-san gu deimhin tha e

'faotainn toibheim, ach do 'ur taobh-se tha

e air a ghlòrachadh.

15 Ach na fuilingeadh aon agaibh mar

mhortair, no mar ghaduiche, no marPaQnx

droch-bheirt, no mar neach a ghabhas

gnothuch ri nithibh nach buin da.

16 Gidheadh ma dKfhuilingeas duine

mar Chriosduidh, na bitheadh nàire air;

ach thugadh e glòir do Dhia as a leth so.

17 Oir thàinig an t-àra anna an tòisich

239

breitheanas aigtaighDhe: agus nia thòisich-

eas e againne, ciod as crìoch dhoibhsan a

tha eas-iimhal do shoisgeul Dhé .'

IS Agus nia's ann air éigin a thearnar am

fàrean, c'àit an taisbein an duine mi-dhiadh-

aidh agus am peacach e fhéin à

19 Uime sin, an dream a dh'fhuilingeas a

réir toile Dhé, earbadh iad an anaraan ris- i

san ann an deanamh maith, mar ri Cruith-

ear dàleas.

Caibideil V.

1 Chuir Feadar impidh air na seanairibh treud

Dhé a bheathadiadh; 5 air an òiyridh'bhi

ùmhal, 8 agus orra uile'bhi stuama, faireil,

agus daingean^ 's a' direidimh; 9 agus cur an

agàmidh ar nàmliaid an-iodid,nhoir an dia-

bhu:

NA seanairean a tha 'n 'ur measg tha mi

ag earalachadh,air bhi dhomh fhéin a'm'

slieanair mar an ceudna, agus a' m' fhianuis

air fulangasaibh Chriosd, agus mar an

ceudna a' m' fhear comhpairt den ghlòir sin,

a tha gu bhi air a foillseachadh:

2 Beathaichibh treud Dhé a tha 'n 'ur

measg, a' gabhail càiraim dheth, chan ann

a dh'aindeoin, ach gu deòuach; chan ann

air son buaunachd shalaich, ach le h-iuntinu

ealamh;

3 Xi mò mar thighearuaibh os ceann oigh-

reachd Dhé, ach mar dhream a tha 'n an

eisempleiribh do'n treud.

4 Agus an uair a dh' fhoillsichear an t-àrd-

bhuachaill, gheibh sibh cràin na glòire nach

searg as.

5 Mar an ceudna, a dhaoine òga, bithibh

àirahal do na seauairibh: seadh, bithibhuile

àirahal d'a chéile, agus bithibh air bhur

sgeadachadh le h-irioslachd: oir tha Dia a'

cur an aghaidh nan uaibhreach, ach a' toirt

gràis dhoibh-san a tha iriosal.

6 Uime sin irioslaichibh sibh fhéin fo làimh

chumhachdaich Dhé, chum as gu'n àrdaich

e sibh ann an àm iomchuidh:

7 A' tilgeadh bhur n-uile chùraim airsan;

oir tha cùram aige dhibh.

8 Bithibh stuama, deauaibh faire; do

bhràgh gu bheil bhur uamhaid an diabhul,

mar leòrahan beuchdach, ag imeachd nm'a

cuairt, a' sireadh cò a dh'fheudas e 'shlug-

adh suas.

9 Cuiribh-sa 'n a aghaidh, air dhuibh'bhi

daingean 's a' ciireidmih, agus fhios a bhi

agaibh gu bheil na fulangais cheudua air an

coimhlionadh ann bhur bràithribh, a tha

's an t-aaoghal.

10 Ach gu'n deanadh Dia feiu nan uile

ghràs, a ghairm sinne chum a ghlòire shàorr-

uidh tre Iosa Criosd, an déigh dhuibh fulang

ré àiiue bhig, iomlau sibh; gu'n daingnich-

eadh, gu'n neartaicheadh, gu'n socraicheadh

e sibh.

1 1 Dhàu;an gu robh glòir agus cumhachd,

gu saoghal nan saoghal. Araen.

12 Le tSiluanus bràthair dileas, (a reir mo

2PIIEADA1R, I, IT.>

bharail-sa,) sgrìobh mi do 'ur u-ionnsuidh

gu h-aithghearr, a'teagasg, agus a' deananih

tàanuis, gur e so fàor-ghràs Dhé, anns am

bheil sibh 'n 'ur seasamh.

13 Tha ati eaglais ann am Babilon, a thagh-

adh maille ribhse, a' cur failte oirbh, agus

Marcus mo mhac.

14 Cuiribh fàilte air a chéile le pòig

ghràidh. Sàth gu robh maille ribh uile a

tiia ann an Iosa Criosd. Amen.

Originally more than 1237 pages

Leabharean Bhioball” air ais

DARA LITIR CHOITCHIONN AN ABSTOILPHEADAIR.

Caibideil I

l Chum luchd-aidmheil a' chreidimh a dhaingneachadh 'an dòchas meudachaidh gràis Dhè, 5 chuir Peadar impidh orra le creidimh agus deadh oibribh, an gairm a dheanamh cinnteach: 12 bha e cùramach mu so 'chur 'an cuimhne dhoibh, do bhrìgh gu robh fios aige a bhàs 'bhi 'm fagus: 16 agus thug e rabhadh dhoibh 'bhi bunaiteach ann an creidimh Chriosd, &c.

SIMON Peadar, seirbhiseach agus abstol Iosa Criosd, dhoibh-san a fhuair an creidimh luachmhor ceudna ruinne, tre fhìreantachd ar Dé agus ar Slànuidhir Iosa Criosd:

2 Gu'n robh gràs agus sìth air am meudachadh dhuibh, tre eòlas Dhé, agus Iosa ar Tighearna,

3 A réir mar a dheònuich a chumhachd diadhaidh-san dhuinne na nithean sin uile a bhuineas do bheatha agus do dhiadhachd, tre eòlas an ti sin a ghairm sinn chum glòire, agus deadh-bheus:

4 Tre an d'thugadh dhuinn geallaidhean ro mhòr agus luachmhor, chum d'an trìdsan gu'm bitheadh sibhse air bhur deanamh 'n 'ur luchd-comhpairt de nàdur na diadhachd, air dhuibh dol as o'n truaillidheachd a tha anns an t-saoghal tre ana-miann.

5 Agus a thuilleadh air so, air deanamh an uile dhìchill duibhse, cuiribh ri 'ur creidimh, deadh-bheus;agus ri deadh-bheus, eòlas;

6 Agus ri h-eòlas, stuaim; agus ri stuaim, foighidin; agus ri foighidin, diadhachd;

7 Agus ri diadhachd, gràdh bràthaireil; agus ri gràdh bràthaireil, seirc.

8 Oir ma bhitheas na nithean so annaibh, agus pailte, bheir iad oirbh gun bhi leasg, no mi-thorrach ann an eòlas ar Tighearna Iosa Criosd.

9 Ach an ti aig nach 'eil na nithean sin, tha e dall, agus gearr-sheallach, a' dìo-chuimhneachadh gu'n do ghlanadh e o a sheann pheacàibh.

10 Uime sin, a bhràithre, deanaibh tuilleadh dìchill chum bhur gairm agus bhur taghadh a dheanamh cinnteach: oir ma ni sibh na nithean so, cha tuit sibh a chaoidh:

11 Oir mar sin frithealar gu pailt dhuibh slighe a steuch do rìoghachd shiorruidh ar Tighearna agus ar Slànuidhir Iosa Criosd.

12 Uime sin cha dearmad mi na nithean so ghnàth-chur 'an cuimhne dhuibh, ged is aithne dhuibh iad, agus ged tha sibh air bhur daingneachadh 's an f hìrinn a làthair.

13 Ach tha mi a' meas gur còir, am feadh 's a tha mi 's a' phàilliun so, sibhse a bhrosnuchadh le 'ur cur'an cuimhne:

14 Air dhomh fios a bhi agam gur fagus dhomh àm cur dhiom mo phàilliuin so, amhuil a dh'fhoillsich ar Tighearn Iosa Criosd dhomh.

15 Ach ni mise dìchioll, chum an déigh dhomh siubhal, gu'm bi agaibh-sa gnàth-chuimhne air na nithibh so.

16 Oir cha do lean sinne faoin-sgeulachdan a dhealbhadh gu h-innleachdach, 'n uair a chuir sinn 'an céill duibh cumhachd agus teachd ar Tighearna Iosa Criosd, ach rinneadh sinn 'n ar sùil-fhianuisibh air a mhòrachd-san.

17 Oir fhuair e o Dhia an t-Athair urram agus glòir, 'n uair a thàinig a' shamhuil so de ghuth d'a ionnsuidh o'n ghlòir òirdheirc, Is e so mo Mhac gràdhach-sa, anns am bheil mo mhòr-thlachd.

18 Agus chuala sinne an guth so a thàinig o néamh, 'n uair a bha sinn maille ris air an t-sliabh naomh.

19 Tha againn mar an ceudna focal fàidheadaireachd a's cinntiche; d'am maith a ni sibh aire a thoirt, mar do lòchran a tha 'toirt soluis uaith ann an ionad dorcha, gus aun soillsich an là, agus an éirich an reult-mhaidne 'n 'ur cridheachaibh:

20 Air dhuibh fhios so a bhi agaibh air tùs, nach 'eil fàidheadaireachd air bith de'n sgriobtuir o thogradh dhaoine fhéin.

21 Oir cha d'thàinig an fhàidheadaireachd a réir toil' duine o shean: ach labhair daoine naomha Dhé, mar a sheòladh iad leis an .Spiorad naomh.

Caibideil II

1 Eoimh-innis Peadar mu thimchioll luchd-

teagaisg bréige, a' nodidadh am mi-dhiadh-

achd,agus an sgrios a thig araoti oira fhéinugua

air an luchd-leanmhuinn; lò'n saorardaoine

diadhaidh, mar a shaoradh Lot d Sodom; 10

agus diuir e an céill giùlan nam meaUtairean

mi-dhiadhaidh sin dium gu'^n feudtadh an

aithneadiadh agàis an seadmadh.

ACH bha fàiidhean bréige mar an ceudna

am measg an t-sluaigh, amhuil a bhith-

I

2 PIIEADAIR, m.

eas luchd-teagaàsg bréige 'n 'ur measg-sa, ichte; aigam bhcilancridheair a chleachd-

dream a bheir a steach "an uaignidheaa adh ri guàomharaibh sanutach; clann nam

saobh-chreidimh millteach, eadhon ag àich

eadh an Tighearn' a cheauuaich iad, agus

a bheir sgrios obanu orra fhéin

mallachd:

15 A thréig an t-shghe dhàreach, agus a

chaidh air seacharan, a' leautuiuu slighe

2 AgusTeanaidh mòran an shghean mill- Bhalaaim ?ftA.;'c'Bhosoir, aghràdhaichduais

teach tre am faigh slighe na fàriuu mi-chliu.

3 Agus tre shanut ni iad ceaunachd oirbh

le briathraibh mealltach: dream nach 'eil

am breitheanas a nis o chian a' deanamh

moille, agus chan eil an sgrios a' tur-

chodal.

4 Oir mur do chaomhain Dia na h-ainglean

h-eucorach;

16 Ach a fnuair achmhasau air son 'aing-

idheachd: oir labhair an asal bhalbh le

cainnt duiue, agus thoirmisg i mi-chéill an

I fhàidh.

i 17 Is tobraichean gun uisge iad so, neoil

air an iomain le iom-ghaoitl); fa chomhair

a pheacaich, ach air dha an tilgeadh .sàos am bheil duibhre an dorchadais air a thasg-

j- ic: — — '-, j'ii „ ii,„;..:„ „-,.-7 — 'Ki.; I 3^,-^-^ â„¢ sàorruidh.

do ifriuu, gu'n d'thug e thairis iad gu 'bhi

air an coimhead ann an slabhraidhibh

dorchadais, fa chomhair breitheanais.

5 Agus nach do chaomhaiu e an seaun

saoghal,ach gu'n do shaor e Noah an t-ochd-

amh pearsa, searmonaiche fàreautachd, air

dha àn dàle a thoirt air saoghal nan daoiue

mi-dhiadhaidh;

6 Agus a' tionudadh bailteau Shodoim

agus Ghomorrah gu hiaithre, gu'n do dhàt

e le léir-sgrios iad, 'g an deanamh 'n am

ball-sampuill dhoibh-san, a bhitheadh mi-

dhiadhaidh an déigh siu;

7 Agus gu'n do shaor e Lot am fàreau, a

bha fo champar le caithe-beatha ueòghlan

nan aiugidh:

8 (Oir chràidh an t-ionracan sin, agus e

'gabhail còmhuuidh 'n am measg, 'auam

f ài-eauta o là ga là, le 'bhi 'faiciun agus a'

cluiuntiuu an guàomharau au-dligheach:)

9 Is aithue do'n Tighearn na daoine diadh-

18 Oir an uair a labhras iad hriathrau

atmhor dàomhauais, meallaidh iad tre ana-

mianuaibh na feòla, tre mhacuus, iadsan a

chaidh gu glan as uatha-san a tha 'caith-

eadh am beatha ann an seacharan:

19 A' gealltuinu saorsa dhoibh, agus gun

anuta fhéin ach tràilleau na truaillidheachd:

oir ge b'e ni le'm buadhaichear air duiue,

do'n ni sin fhéin tha e air a chur fo dhaorsa.

20 Oir an déigh dhoibh dol as o shalchar-

aibh an t-saoghail tre eòlas an Tighearn'

agus an t-Slànuidhir Iosa Criosd, mabhith-

eas iad a rìs air an ribeadh aunta, agus air

an cur fo ghéill, tha an crìoch ni's miosa na

an toiseach.

21 Oir b'fhearr dhoibh gun eòlas a bhi aca

air slighe na fàreautachd, na, an déigh a

h-eòlas fhaotaiuu, pilleadh o'n àithue naomh

a thugadh dhoibh.

22 Ach thachair dhoibh a réir an t-sean-

aidh a shaoradh o bhuaireadh, agus na I fhocail fhàrinnich, Phill am madadh air ais

daoine eucorach a choimhead gu là a' I chum a sgeith fhéin; agus, A' mhuc a chaidh

bhreitheanais chum peanas a dheanamh I a nigheadh, chum a h-aoirneagan 's an

orra:

10 Ach gu h-àraidh iadsan a leanas an

fheòil ann an ana-miann na ueòghloiue, agus

a ui tàir air uachdaranachd: Air dhoibh a

bhi an-dàua, féiu-thoileil, chan eagal leo

ana-cainut a thoirt dhoibh-san a tha ann

an àrd-inbhe:

11 An uair nach toir aingleau a's mò

aun an ueart agus ann an cumhachd, casaid

thoibheumach 'n an aghaidh 'am fiauuis an

Tighearna.

12 Ach iadsan, mar ainmhidheau nàdurra

eu-ceillidh, a riuneadh gu 'bhi air an glac-

adh agus air an sgrios, air dhoibh a bhi

'labhairt gu toibheumach uiu na nithibh

nach tuig iad, sgriosar iad 'n an truaillidh-

eachd féiu;

13 Agusgheibh iadtuarasdal nah-euceirt,

mar dhream a mheasas mar shubhachas abstolan an taighearu' agus an t-SIànuidhir:

sògh 's an là: is smala iad agus aobhar- 3 Air dhuibh fhios so bhi agaibh air tàis,

maslaidh, a' gabhail toileachas-iuutinn 'n am gu'n tig auns na làithibh deireauuach luchd-

mealltaireachd fhéin, am feadh a tha iad air fochaid, ag imeachd a réir an ana-miaun fhéin.

làthaich.

Caibideil III

1 I'hug Peadar dnnte do ludid-aidmheil a

(hreidimh mu theadid Chriosd chum hreith-

eanais, an aghaidh luchd-fanoid; 8 thuff e

rabhadh do dhaoine mi-dhiadhaidh o fhad-

fhoighidin Dhé, iad a ghreasadh an aithreach-

ais: 12 chuir e mar an ceudna 'an céill am

modh air an sgriosar an saoghal so: 17

dh'earalaich e iad o sin chum an uile naomh-

achd beatha, d'c.

AN dara litir so, a mhuinntir mo ghràidh,

tha mi a' sgi'àobhadh do 'ur u-ionn-

suidh a nis; annta le 'chéile tha mi a' bros-

nachadh bhur u-inutinu fhàor-ghloiu le 'ur

cur 'an cuimhue:

2 Chura gu'm bi sibh cuimhneachail air

na briathraibh a labhradh roimhe leis na

fàidhibh uaomha, asrus air ar u-àithue-ne.

cuirmibh maille ribh;

14 Aig am bheil an siiilean làn adhalt-

ranais, agus do nach 'eil e'u comas sgur de

pheacadh; a' mealladh auamau neo-shuidh-

241

4 Agus ag ràdh, C'àit am bheil gealladh

a theachd à oir o ehoidil na h-aithrichean.

tha na h-uile nitheau a' fantuinnmar a bha

iad thoiseach a' chruthachaidh.

2 PHEADAIR,,III.

6 Oir tha iad aineolach air so dan deoin, adh cnum teachd là Dlié, anns am bi na

gu'n robh na néamhan ann o chian, agus an j néamhan air dhoibh a bhi ri theine, air an

talamh 'n a sheasamh as an uisge, agus anns sgaoileadh o 'chéile, agus anns an leagliar na

an uisge, tre fhocal Dhé

6 Tre'n deachaidh an saoghal a bha'n sin

ann a sgi'ios, air teachd do'n dàle air.

7 Ach tha na néamlian agus an talamh a

tha nis ann, leis an fhocal sin fhéin air an

tasgadh suas, agus air an gleidheadh fa

chomhair teine air cheann là a' bhreithean-

ais, agus sgrios dhaoine ain-diadhaidh.

8 Ach, a mhuinntir mo ghràidh, na bith-

ibhse aineolach air an aon ni so, Gu bheil

aon là aig an Tighearn mar mhàle bliadhna,

agus màle bliadhna mar aon là.

9 Cha-n'eil an Tighearn mall a thaobh a

gheallaidh, (mar a mheasas dream àraidh

moille,) ach tha e fad-fhulangach do ar

taobh-ne, gun toil aige dream sam bith a

bhi caillte ach na h-uile dhaoim 'theachd

gu aithreachas.

10 Ach thig là an Tighearna mar ghaduiche

's an oidhche; anns an téid na néamlian

thairis le toirm mhòir, agus anns an leagh

na dàiilean le dian-theas; agus bithidh an

talamh mar an ceudna, agus na h-oibre a

tha air, air an losgadh suas.

11 Uime sin do bhrìgh gu'm bi na nithean

80 uile air an sgaoileadh as a chéile, ciod a'

ghné dhaoine 'bu chòir a bhi annaibh, ann

an caithe-beatha naomh, agus diadhachd,

12 Le sàiil a bhi agaibh ris, agus luathach-

dùile le dian-theas ?

13 Gidheadh tha dùil againne ri néamhan

nuadha agus talamh nuadh, a réir a gheall-

aidh, anns an còmhuuich fàreantachd.

14 Uime sin, a mhuinntir ionmhuinn,o tha

dùil agaibh ris na nithibh sin, deanaibh

bhur dàchioll chum gu faighear leis-san ann

an sìth sibh, gun smal agus neo-Iochdach:

15 Agus measaibh gur slàinte fad-fhulang-

as ar Tighearna; amhuil a sgrìobh ar bràth-

air gràdhach Pòl mar an ceudna do 'ur

n-ionnsuidh, a réir a' ghliocais a thugadh

dha;

16 Amhuil mar 'n alitrichibh uile,a' labh-

airt annta mu na nithibh so: anns am bheil

cuid de nithibh do thuigsinn, a tha an dream

a tha neo-fhòghlumta agus neo-sheasmhach

a' fiaradh, amhuil mar na sgriobtuirean eile,

chum an sgvios fhéin.

17 Ach sibhse, a mhuinntir mo ghràidh,

o's aithne dhuit»h na nithean so roindi-

làimh, thugaibh aire air eagal air dhuibhse

mar an ceudna 'bhi air bhur tarruing air

falbh le seacharan nan daoine ain-diadh-

aidh, gu'n tuit sibh o bhur seasmhachd fhéin.

18 Ach fàsaibh ann an gràs, agus ann an

eòlas ar Tighearn' agus ar Slànuidhir Iosa

Criosd. Dhàsan gu rohJi glòir a nis agus

gu sàorruidh. Amen.

Leabharean Bhioball” air ais

CEUD LITIR CHOITCHIONN AN ABSTOIL EOIN

Caibideil I.

1 Lahliair Eoin mu phearsa Chriosd, anm am

bheil againn beatha mhaireannach, thaqbh

comh-chomuinn ri Dia; 5 ris an éiqin duinn

naomhadid beailia a cJiur, a dhearbhadh

fàrinn a' chomh-diomuinn sin, chum gu'm

faigheamaid cinnte air maitheanas tre bhcàs

Chriosd,

AN ni a bha ann o thàis, an ni a cliuala

sinne, a chunnaic sinn le ar sàiilibh, air

an d'amhairc sinn, agus a làimhsich ar

làmhan'thaobh focail na beatha;

2 (Oir dh'fhoillsicheadh a' bheatha, agus

chunnaic sinne i, agus tha sinn a' deanamh

fianuis, agus a' cur 'an céill dhuibhse na

beatha maireannaich ud a bha maille ris an

Athair, agus a dh'fhoillsicheadh dhuinne;)

3 An ni a chunnaic agus a chuala sinn, tha

sinn a' cur 'an céill duibhse, chum gu'm bi

agaibhse mar an ceudna comunn ruinne:

agus gu fàrinneach tha ar comunn-ne ris an

Athair, agus r'a Mhac Iosa Criosd.

4 Agus tha sinn a' sgrìobhadh uan nithean so do 'ur n-ionnsuidh, chum gu'm bi

bhur gairdeachas coimhlionta.

5 Agus is i so an teachdaireachd a chuala

sinn uaith-san, agus a tha sinn a' cur 'an

céill dhuibhse, Gur solus Dia, agus nach 'eil

dorchadas air bith annsan.

6 Ma their sinn gu bheil comunn againn

ris, agus sinn a' gluasad ann an dorchadas,

tha sinn a' deanamh bréige, agus chan eil

sinn a' deanamh na firinn:

7 Ach ma ghluaiseas sinn anns an t-solus,

mar a tha csan 's an t-solus, tha comunn

againn r'a chéile, agus glanaidh fuil Iosa

Criosd a Mhic sinn o gach uile pheac-

adh.

8 Ma their sinn nach 'eil peacadh againn,

tha sinn 'g ar mealladh fhéin, agus chan eil

an fhàrinn annainn.

9 Ma dh'aidicheassinnarpcacaidhean,tha

esan firinneach agus ceart, chum ar peac-

aidhean a mhaitheadh dhuinn, agus ar glan-

adh o gach uile neo-fhàreantachd.

10 Ma their sinn nach do pheacaich sinn.

1 EOIN, II.

tha sinn a' deanamh brcugaire dheth-san,

sgus chan eil 'fhocal annainu.

Caibideil II.

I Thug Eoin comhfhurlachd do luchd-aidrnlieil

a chreidimh aài aghaidh peacaidh anmàiuinn-

eachd. 3 'S e fàor-eòlas Dhé 'àitheantan

a choimhead, 9 ar bràithrean a ghràdhachadhy

15 agus gun ghràdh a Ihoirt dò'n t-saoghal.

18 Is éif/in duinn a bhi air ar faicill an

aghaidh luchdmeallaidh, d-c.

MO chlann bheag, na nithean so tha mi

a' sgrìobhadh do 'ur n-ionnsuidh,

chum nach peacaich sibh. Agus ma pheac-

aicheas neach air bith, tha fear-tagraidh

againu maille ris an Athair Iosa Criosd am

firean:

2 Agus is esan an àobairt-réitich air son ar

peacaidhean; agus chan e air son ar peac-

aidhean a mhàin, ach mar an ceudna air

6on peacaidhean an t-saoghail uile.

3 Agus le so tha fhios againn gur aithne

dhuinn e, ma choimhideas sinn 'àith-

eantan.

4 An ti a their, Is aithne dhomh e, agus

nach 'eil a' coimhead 'àitheantan, is breug-

aire e, agus chan eil an fhàrinn ann.

5 Ach ge b'e 'choimhideas 'fliocal, ann-san

gu deimhin tha gràdh Dhé air a choimhlion-

adh: le so is aithne dhuinn gu bheil sinn

ann-san.

6 An ti a their gu bheil e 'fantuinn ann-

san, is còir dhàsan mar an ceudna ghiasad,

eadhon mar a ghluais esan.

7 A bhràithrean, chan eil mi a' sgrìobh-

adh àithne nuaidh do 'ur n-ionnsuidh, ach

seann àithne, a bha agaibh o thoiseach:

is i an t-seann àithne am focal a chuala sibh

thùs.

8 a rìs tha mi a' sgrìobhadh àithne nuaidh

do 'ur n-ionnsuidh, ni a tha fàor ann-san

agus annaibhse: do bhrìgh gu'n d'imich an

dorchadas thairis, agus gu bheil a nis an

solus fàor a' dealrachadh.

9 an ti a their gu bheil e 's an t-sohis, agus

a tha 'fuathachadh a bhràtliar, tha e 's an

dorchadas gus a nis.

10 An ti aig am bheil gràdh d'a bhràthair,

tha e 'n a chòmhnuidh 's an t-sohis, agus

cha-n'eil adhbhar oilblieim air bith ann.

I I Ach an ti a tha'fuatliachadh a bhràthar,

tha e anns an dorchadas, agus ag imeachd

anns an dorchadas, agus chan aithne dha

c'àit am bheil e 'dol, do bhrigh gu'n do

dhall an dorchadas a shàiilean.

12 Thami a' sgrìobhadh do'ur n-ionnsuidh,

a chlann bheag, do bhrìgh gu bheil bhur

peacaidhean air am maitheadh dhuibh air

sgàth 'ainme-san.

13 Tha mi a' sgrìobhadh do 'ur n-ionnsuidh,

aithrichean, do bhrìgh gu'm b'aithne dhuibh

csan a tha o thàis. Tha mi a' sgriobhadh

do 'ur n-ionnsuidh, òganacha, do bhrìgh gu'n

d'thug sibh buaidh air an droch aon. Tha

mi a' sgrìobhadh do 'ur n-ionnsuidh, a

243

1 chlann bheag, do bhrìgh gu'm b'aithne

dluiibh an t-Athair.

I 14 sgrìobh mi do 'ur n-ionnsuidh, aith-

richean, do bhrìgh gai'm b'aithne dhuibh an

ti a tha ann o tlms. sgrìobh mi do 'ur

n-ionnsuidh, òganacha, do bhrìgh gu bheil

sibh làidir, agus gu bheil focal Dhe 'n a

chòmhnuidh annaibh, agus gu'n d'thug

sibh buaidh air an droch aon.

15 Na gràdhaichibh an saoghal, no na

nitheau a tha 's an t-saoghal. Ma ghràdh-

aicheas neach air bith an saoghal, chan eil

gràdh an Athar ann.

16 Oir na h-uile a tha anns an t-saoghal,

ana-mianu na feòla, agus ana-miann nan sùl,

agus uabhar na beatha, chan ann o'n Ath-

air a tha iad, ach o'n t-saoghal.

17 Agus siubhlaidh an saoghal seachad,

agus 'ana-miann: ach an ti a ni toil Dhé,

mairidh e chaoidh.

18 A chlann bheag, is i an aimsir dheir-

eannach a tha ann: agus mar a chuala sibh

gu'n tig an t-ana-Criosd,is ann mar sin a

tha nis iomadh ana-Cràosd ann; o'm bheil

siun a' tuigsinn gur h-i'n aimsir dheireann-

ach a tha ann.

19 Chaidh iad a mach uainne, ach cha

robh iad dhinn: oir nam bitheadh iad dhinn,

gu deimhin dh'fhanadh iad maille ruinn:

ach chaidh iad a mach, chum gun dean-

tadh follaiseach iad, nach robh iad uile

dhinn.

20 Ach tha agaibhse ungadh o'n ti naomh,

agus is aithne dhuibh na h-uile nithean.

21 Cha do sgrìobh mi do 'ur n-ionnsuidh,

do bhrìgh nach aithue dhuibh an fhàrinn;

ach do bhrìgh gur aithne dhuibh i, agus

nach 'eil breug air bith o'n fhàrinn.

22 Cò a tha 'n a bhreugaire, ach esan a

dh'àicheadhas gur e Iosa an Criosd à Is e

so an t-ana-Criosd, a tha 'g àicheadh an

Athar agus a' Mhic.

23 Ge b'e neach a dh'àicheadhas am Mac,

cha-n'eil an t-Athair aige: [ach an ti a

dh'aidicheas am Mac, tha an t-Athair aige

mar an ceudna.]

24 Uime sin fanadh an ni sin annaibhse a

chuala sibh o thàis. Ma dh'fhanas an ni a

chuala sibh o thàis annaibh, fanaidh sibhse

mar an ceudna anns a' Mhac, agus anns an

Athair.

25 Agus is e so an gealladh a gheall e

^\m.\m\,eadhon a' bheatha mhaireannach.

26 sgrìobh mi na nitheau so do 'ur n-ionn-

suidh, mu thimchioll na dream a tha 'g 'ur

mealladh.

27 Ach tha an t-ungadh a fhuair sibh

uaith-san, a' fantuinn annaibh: agus cha-

n'eil feum agaibh gu'n teagaisgeadh aon

neach sibh: Ach, mar a tha an t-ungadh

so fhéin 'g 'ur teagasg mu thimchioll nan

uile nithean, agus a tha e fàor, agus nach

breuge, eadhon uiar a theagaisg e sibh,

fanaibh ann.

2K2

1 tOIX, III, IV.

28 Agns a nis, a clilann bheag, fanaibh

auu-san: chum 'n uair a dh'fhoillsichear e,

gu'm bi dànachd againn, agus nach bi nàire

oiruu 'n a làthair aig a theachd.

29 Ma tha fhios agaibh gu bheil esan fàr-

eauta, tha fhios agaibh gu bheil gach ueach

a ni f àreantachd, air a bhreith uaith-san.

14 Tha fhios agaànn gu'n deachaidh sinn

thairis o bhàs gu beatha, a chionn gu bheil

gràdh againn do na bràithribh: an ti nach

gràdhaich a bhràthair, fanaidh e ann am

Caibideil III. '

1 Chuàr an Uabstol 'an céill gràdh iongantach

Dhé dladnne, le ar deanamh 'n ar doinn \

dha fhéin: 3 is còir dhuinn uime sin 'àitheantan j

a choimhead le h-urra^n, 11 agv.s mar an j

ceiidna gràdh brdthaireii a hhi againn d'a

chéile.

FEUCHAIEH, ciod a' ghné ghràidh a

thug an t-Athair dhuinue, gu'n goirt-

eadh clann Dhe dhiuul uime sin chan

aithue do'n t-saoghai sinn, do bhrìgh nach

b'aitline dha esan.

2 A mliuiuutir mo ghràidh, a nis is sinne

mic Dhé; agus clia-n'eil e soiàleir fathast

ciod a bhitheas sinu: ach tha fhios againu,

'n uair a dh'fhoillsichear esan, gu'm bi sinn

cosmhuil ris; oir chi sinn e uiar a tha e.

3 Agus gach neach aig am bheil an dòch-

as so aun, glanaidh se e féiu, mar a tha

esan glan.

4 Ge b'e neach a ni peacadh, tha e mar an

ceudua a' briseadh an lagha: oir is e am

peacadh briseadh an lagha.

5 agus tha fhios agaibh gu'n d'fhoillsich-

eadh esan chum ar peacaidlieau a thoirt i

air falbh; agus chan eil peacadh sam bith I

ann-san.

6 Gach neach a dh'fhanas ann-san, cha

dean e peacadh: ge b'e air bith a pheac- j

aicheas, chan fhac e esan, agus cha robh

eòlas aige air.

7 A chlann bheag, na mealladh neach air

bith sibh: an ti a ni f àreautachd is f Irean

e, mar is fàrean esan:

8 an ti a ni peacadh, is ann o'n diabhul a

tha e: oir tha an diabhul a' peacachadh o

thiis. Is ann chum na cràche so a dh'fhoill-

sicheadh Mac Dhe, gu'n sgriosadh e oibre

an diabhuil.

9 Ge b'e neach a ghineadh o Dhia, cha

dean e peacadh: oir tha a shàol-san a' fant-

uinu ann: agus chan eil e 'n comas da peac-

adh a dheanamh, do bhrìgh gu'n do ghin-

eadh o Dhia e.

10 An so tha clann Dhé, agus clann an

diabhuil follaiseach: Ge b'e ueach nach

df.an fireantachd, chan ann o Dhia a tha

e, no an ti nach gràdhaich a bhràthair.

1 1 Oir is i so an teachdaircachd a chuala

sibh o thàis, sinn a thoirt gràidh d'a chéile.

12 Chan ann mar Chàin, a bha o'n droch

aon, agus a mharbh a bhràthair: Agus c ar

sou a mharbh se e? A chioun gu'n robh

'oibre fhéin olc, agus oihre a bhràthar fir-

eauta.

13 Xa bitheadhioghnadhoirbh,mobhràith-

rean, ged dh'fhuathaicheas an saoghal sibh.

244

15 Gach neach a dh'fhuathaicheas a bhràth-

air, is mort-fliear e; agus tha fhios agaibh

nach 'eil aig mort-fhear sam bith a' bheatha

mhaireaunach a' fantuinn auu.

16 Le so is aithne dhuinn gi-àdh Dhé, do

bhràgh gu'n do leig esan a sìos 'auam fhéin

air ar son-ne: agus is còir dhuinne ar n-an-

ama fhéin a leigeil a sìos air son nam bràith-

rean.

17 Agus ge b'e neach aig am bheil maoin

au t-saoghail so, agus a chi a bhràthair ann

an uireasbhuidh, agus a dhruideas a chridhe

'u a aghaidh, ciouuus a tha gràdh Dhé a'

gabhaii còmhnuidh ann-san à

18 Mo chlanu bheag, na gràdhaicheamaid

auu am focal, no ann an teaugaidh; ach ann;

au guàomh agus ann am f àrinu. j

19 Agus le so is aithue dhuinn gu bheil 1

sinu de'n fhàrinn, agus bheir sinn dearbh-

bheachd do 'ur cridheachaibh 'n a làthair.

|20 Oir ma dhàteas ar cridhe sinn, is mò

Dia na ar cridhe, agus is aithne dha na 1

h-uile nithean. j

21 A mhuinutir mo ghràidh, mur dàt ar

cvidhe siuu, tha dàuachd againu a thaobh

Dhé.

22 Agus ge b'e ni a dh'iarras siuu, gheibh

siuu uaith e,a chionu gu bheil sinna' coimh-

ead 'àitheantan, agus a' deauamh nan nith-

ean a tha taitueach 'n a fhiauuis-san.

23 Agus is i so 'àithue-san,gu'u creideam-

aid ann an ainm a Mhic Iosa Criosd, agus

gu'n gràdhaicheamaid a chéile, mar a thug

e.san àithne dhuinn.

24 Agus an ti a choimhideas 'àitheanta-

sau, tha e 'gabhail còmhnuidh anu, agus esan

ann-san: agus le so is aithue dhuinu gu

biieil esan a' fuireach auuainn, o'n Spiorad

a thug e dhuinn.

Caibideil IV.

1 Thug an t-aUtol rahhadh dhoihh gun iad a

chreidsinn gadi, nile luchd-teagaisg a ni bòsd

as an Spiorad, ach an dearhhadh le riaghailt-

ibh a' chreidimh choitdiionn: 7 bhrosnuich e iad

le h-iomadh reuson gu gràdh bràihaireil.

AMHUINNTIR ionnihuinn, na creid-

ibh gach uile spiorad, ach dearbhaibh

na spioradan, an ann o Dhia a tha iad: do

bhràgh gu bheil mòrau fliàidhean bréige air

dol a mach do'n t-saoghal.

2 Le so aithuichibh Spiorad Dhe: gach

uile spiorad a dh'aidicheas gu'n d'thhiuig

Iosa Criosd 's an fheòil, is ann o Dhia a

tha e.

3 Agus gach uile spiorad nach aidich gu

blieil Iosa Criosd air teachd 's an fheòil,

cha-n ann o Dhia a tha e: agus is e so

spiorad sin an aua-criosd, neach a chuala

EOIN, V.

sibh e 'bhi 'teachd, agus a nis tha e cheana

anns an t-saoghal.

4 A chlann bheag, tha sibhse o Dhia, agus

tliug sibh buaidh orra-sau; do bhrìgh gur

mò csan a tha aunaibhse,na esaua tha anns

au t-saoghai.

5 Tha iadsan o'n t-saoghal: uime sin tha

iad a' labhairt mu'n t-saoghal, agus tha'n

saoghal ag eisdeachd riu.

6 tha sinue o Dhia: an ti aig am bheil

eòlas air Dia, éisdidh e ruinne; an ti nach

'eil Dhia, clia-n éisd e ruinn. so

aithnichidh sinn spiorad na fàrinn, agus

spiorad an t-seacharain.

7 A mhuinntir ionmhuinn, gràdhaicheam-

aid a cheile: oir is ann o Dhia'tha'n gràdh;

agus gach neach a gliràdliaicheas, ghineadh

Dhia e, agus is aithue dha Dia.

8 An ti nach gràdhaich, chan aithne dha '

Dia; oir is gràdh Dia.

9 An so dh'fhoillsicheadh gràdh Dhé !

dhuinne, anns gu n do chuir Dia aon-ghin '

Mhic do'n t-saoghal, chum gu'm bitheamaid [

beò tràd-san.

10 An so tha gràdh, chan e gu'n do |

ghràdhaich sinue Dia, ach gu'n do ghràdh- 1

aich esan sinne, agus gu'n do chuir e a

Mhac fhéin gu hhi 'n a àobairt-réitich air son

ar peacaidhean.

11 A mhuinntir ionmhuinn, ma ghràdh-

aich Dia sinne mar sin, tha e mar fhiach-

aibh oirnne a chéile a ghràdhachadh mar an

ceudna.

12 Chan fliaca neach air bith Dia riamh.

Ma ghràdhaicheas sinn a chéile, tha Dia

'u a chòmhnuidh annainn,agus thaaghràdh

air a choimhlionadh annainn.

13 so is aitlme dhuinn gu bheil sinne

'n ar còmhnuidh ann-san, agus esan ann-

ainne, do bhrìgh gu'n d'thug e dhuinn d'a

Spiorad.

14 Agus chunnaic sinn agus tha sinn a'

deanamh fianuis, gu'n dochuir an t-Athair

amMac uaith mar Shlànuidhear an domhain.

15 Ge b'e neach a dh'aidicheas gur e Iosa

Mac Dhé, tha Dia 'n a chòmhnuidh ann-

san, agus esan ann an Dia.

16 Agus fhuair sinn aithne air agus chreid

sinn an gràdh a tha aig Dia dhuinn. Is

gràdh Dia; agus an ti a tha 'fantuinn ann

an gràdh, tha e 'n a chòmhnuidh ann an

Dia, agus Dia ann-san.

17 An so tha ar gràdh-ne air a dheanamh

coimhlionta, chum gu'm bi againn dànachd

ann gu là a' bhreitheanais: a chionn mar a

tha esan, gur amhuil sin a tha sinne anns

an t-saoghal so.

18 Cha-n'eil eagal ann an gràdh; achtilg-

idh gràdh diongmhalta an t-eagal a mach;

do bhrìgh gu bheil pian 's an eagal: an ti a

tha eagalach, cha d'rinneadh coimhlionta

ann an gràdh e.

19 Tha gràdh againne dhàsan, do bhrìgh

gu'u do ghràdhaich esan sinne an toiseach

245

20 Ma their neach. Tha gràdh agam do

Dhia, agus fuath aige d'a bhràthair, is

breugaire e: oir an ti naeh gràdhaich a

bhràthair a chunuaic e, cionnus a dh'fheudas

e Dia nach fac e a ghràdhachadh ?

21 Agus an àithne so tha againn uaith-

san, An ti a ghràdhaicheas Dia, gu'n gràdh-

aich 8 a bhràthair mar an ceudna.

Caibideil V.

\ An tileis an ionmhuinn Dia, ix ifmmhuinn

leis a chlann, agus coimhididhe 'àitaeantan, a

tha eutrom, so-choimhead do na creid.mhich.

9 '5 e Iosa Mac Dhé , agus tha e comasach

air sirine a thearnadh, 14 agm air ar

n-àirnuighean, a ni sinn air ar sonféin, agus

air son muinntir eile, a fhreagairt.

CIA b'e neach a chreideas gur e Iosa an

Criosd, ghineadh o Dhia e; agus cia

b'e 'ghràdhaicheas an ti a ghin, gràdhaich-

idh e mar an ceudna an ti a ghineadh leis.

2 so is aithne dhuinn gu bheil gràdh

againn do chloinn Dhé, 'n uair a ghràdh-

aicheas sinn Dia, agus a choimhideas sinn

'àitheantan.

3 Oir is e so gràdh Dhé, sinn a choimhead

'àitheantan: agus chan eil 'àitheanta-san

trom.

4 Oir gach uile ni a ghinear o Dhia, bheir

e buaidh air an t-saoghal: agus is i so a'

bhuaidh a bhuadhaicheas air an t-saoghal,

eadhon ar creidimh-ne.

5 Cò an ti a bhuadhaicheas air an t-saoghal,

ach esan a tha 'ci'eidsinn gur e Iosa Mac

Dhé.

6 Is e so esan a thàinig tre uisge agus tre

fhuil, Iosa Criosd; chan e tre uisge a

mhàin, ach tre uisge agus fuil: agus is e

an Spiorad a ni fianuis, do bhrìgh gur fàrinn

an Spiorad.

7 Oir tha triuir a tha 'deanamh fianuis air

néamh, an t-Athair, am Focal, agus an

Spiorad naomh: agus an triuir sin is aon

iad.

8 Agus tha triuir a tha 'deanamh fianuis

air an talamh, an Spiorad, agus an t-uisge,

agus an fliuil: agus thig an triuir sin r'a

chéile ann an aon.

9 Ma ghabhas sinn ri fianuis dhaoine, 's i

fianuis Dhé a's mò: oir is i so fianuis Dhé,

a thug e mu thimchioll a Mhic.

10 An ti a chreideas ann am Mac Dhé,

tha'n fhianuis aige ann fhéin: an ti nach

creid Dia, rinn e breugaire dheth, do bhrìgh

nach do chreid e an fhianuis a rinn Dia mu

thimchioll a Mhic.

11 Agus is i so an fhianuis, gu'n d'thug

Dia dhuinn beatha mhaireannach: agus tha

a' bheatha so 'n a Mhac.

12 An ti aig am bheil am Mac, tha beatha

aige: an ti aig nach 'eil Mac Dhé, chan eil

beatha aige.

13 Na nitliean so sgrìobh mi do'ur n-ionn-

suidh, a tha 'creidsinn ann an ainm Mhic

Dhé; chum gu'm bi fios agaibh gu bheil a'

2 EOIN.

blieatha mhaireannach agaibh, agus chum

gu'n creitl sibh ann an ainm Mhic Dhé.

14 Agus is e so an dòchas a tha againn

ann-san, ma dJi'iarras sinn ni sam bith a

réir a thoile, gu'n éisd e ruinn.

15 Agus ma tha fhios againn gu'n éisd e

ruinn, ciab'e ni a dh'iarras sinn, tha fhios

againn gu bheil ar n-iarrtuis a dh'iarr sinn

air againn.

16 J\Ia chi neach sam bith a bhràthair a'

peacachadh peacaidh nach 'eil a chum

bàis, iarraidh e, agus bheir e beatha dha,

dhoibh-san nach 'eil a' peacachadh chum

bàis. Tha peacadh chum bàis ann: a

thaobh sin, chan eil mi ag ràdh gur còir

dha guidhe.

17 Is peacadh gach uile eucoir: agus

tha peacadh ann nach 'eil a chum

bàis.

18 Tha fhiosagainn ciab'eneach a ghineadh

le Dia, nach peacaich e; ach an ti a ghin-

eadh Dhia, coimhididh se e féir, agusclia

bhean an droch aon ris.

19 Tha fhios againn gur ann o I»hia a tha

sinne, agus tha'n saoghal uile 'n a luidhe

's an olc.

20 Agus tha fhios againn gu'n d'thàinig

Mac Dhé, agus gu'n d'thug e tuigse dhuinn,

chum gu'm bitheadh aithne againn air-san

a tha fàor: agus tha sinne ann-san a tha

fàor, ann a Mhac Josa Criosd. Is e so an

Dia fàor, agus a' bheatha mhaireannach.

21 A chlann bheag, coimhidibh sibh fhéin o

àodholaibh. Amen.

Leabharean Bhioball” air ais

DARA LITIR AN ABSTOIL EOIN

1 Chomhairlich Eoin do mhnaoi oirdheàrc

ùraidh agus d'a cloinn buanachadh anns a'

, chreidimh agus ann an gràdh Criosdaidh, 8

air eagal gu'n caillea.dh iad duais na h-aid-

'. mheil a rinn iad roimh; 10 agxis gun

ghnothuch a hhi aca ris na mealltairibh sin

7iach toir fàor-theagasg Iosa Criosd leo d'an

ionnsuidh.

AN seanair chum na ban-tiglieama

taghta, agus chum a cloinue, a's ion-

mhuinn leam-sa anns an fliàrinn; agus

cha-u ann leam-sa mhàin, ach leo-san uile

inar an ceudna a ghabh eòlas air an

fliàrinu;

2 Air son na fàrinn a tha 'n a còmhnuidh

annainne, agus a bhitheas maille ruinn gu

bràth:

3 Gràs, tròcair, agus sìth gu robh niaille

ribh Dhia an t-Athair, agus o'n Tighearn

Iosa Criosd Mac an Athar, ann am fàrinn

agus ann an gràdh.

4 Bha gairdeachas mòr orm, a chionn gu'n

d'fimair mi de d' chloinn-sa ag imeachd

anns an fhàrinn, a réir mar a fiiuair sinne

àitlme o'n Athair.

5 Agus a nis guidheam ort, a bhan-tigh-

earna, clia-n e mar gu'n sgràobliainn àithne

nuadh a d'ionnsuidh, ach an òithne a bha

againn o thàis, gu'n gràdhaicheamaid a

chéile.

6 Agus ÃŒ8 e so an gràdh, gu'n imicbeamaid a réir 'àitlieanta-san. 'S i so an àithne,

mar a chuala sibh o thùs, gu'n imicheadh

sibh innte.

7 Oir tha mòran mhealltairean air teachd

a steach do'n t-saoghal, nach 'eil ag aid-

eachadh gu bheil Criosd air teachd 's an

fheòil, Is mealltair so agus ana-criosd.

8 Thugaibh aire dhuibh fhéin, nach caill

sinn na nithean sin a shaothraich sinn, ach

gu faigh sinn làn-duais.

9 Ge b'e neach a bhriseas an lagh, agus

nach fan ann an teagasg Chriosd, chan eil

Dia aige: an ti a dh'fhanas ann an teagasg

Chriosd, tha araou an t-Athair agus am

Mac aige.

10 Ma thig neach air bith do 'ur n-ionn-

suidh, agus nach toir e an teagasg so leis,

na gabhaibh e steach do 'ur taigh, agus na

h-abraibh ris, Gu'n soirbhich leat.

11 Oir ge b'e neach a their ris, Gu'n

soirbhich leat, tha comhpairt aige d'a

dhroch oibribh.

12 Air dhomh mòran a bhi agam r'a

sgrìobhadh do 'ur n-ionnsuidh, cha b'àill

leam sgrìobhadh le paipeir agus dubh; ach

tha dòchas agam teachd do 'ur n-ionnsuidh,

agus labhairt beul ri beul, chum gu'm bi ar

gaii'deachas coinihlionta.

13 tha clann do pheathar taghta a' cur

fàilte ort. Amen.

Leabharean Bhioball” air ais

TREAS LITIR AN ABSTOIL EOIN

1 Mlial an t-abstol Gaius air son a dhiadhacM,

5 ayus 'aoidheachd do'n flùor lachd-teagaisg;

9 agus air an làimh eiit rinn e yearan air

gnàthachadh ini-cliàirdeil Dhio'repheis uaibh-

ridi.; 11 dh^innis e àiacJi còir 'eiseànpleir-san a

leantuinn; 12 agus thug e teisleas sonraichte

do'n deadh iomradh a bha aig Demetrius.

AN seanair chum Ghaiuis ghràdhaich,

a's ionmliuinn leam 's an fhàrinn.

2 A bhràthair ghràdhaich, 's e mo ghuidhe

thaobh gach uile ni gu n soirbhicheadh leat

agus gu'm bitheadh tu slàu, mar tha soir-

bheachadh le d' anam.

3 Oi'' rinn mi gairdeachas gu raòr 'n uair

a thàinig na bràithrean, agus a rinn iad

fianuis do'n fhàrinn a tha annad-sa, mar a

tlia thusa ag imeachd 's an fhàrinn.

4 Cha-n'eil gairdeachas agam a's mò n?-

'bhi 'cluinntinn gu bheil mo chlann ag im-

eachd 's an fhàriun.

5 A bhràthair ghràdhaich, is dàleas a ni

thu gach ni a tha thu 'deanamh do na

bràithribh, agus do choigi'ich;

6 Muinntir a rinn fianuis air do ghràdh

an làthair na h-eaglais: ma bheir thu air

an aghaidh iad 'n an sHghe mar is cubhaidh

do Dhia, is maith a ni thu:

7 Oir chaidh iad a mach air sgàth 'ainme-

san, gun ni air bith a ghabhail o na Cinn-

ich.

8 Uime sin tha e mar fhiachaibh oirnne

gabliail r'an leithidibh sin, chum gn'm bith-

eamaid 'n ar comh-shaothraichibh do"n fhàr-

inn.

9 sgrìobh mi chum na h-eaglais: ach cha

ghabh Diotreplies, leis am miann àrd-

cheannas a bhi aige 'n am measg, ruinne.

j 10 Uime sin ma thig nii, cuiridh mi 'an

cuimhne 'oibre a tha e 'deanamh, a' bith-

labhairt 'n ar n-aghaidh le briathraibh aing-

idh: agus cha leoir leis sin, ach ni mò a tha

; e fhéin a' gabliail ris na bràithribh, agus tha

I e a' bacadh na dream leis am b'àill, agus

' 'g an tilgeadh mach as an eaglais.

' 11 A hhràthair ghràdhaich, na lean an

ni a tha olc, ach an ni a tha maith. An ti

j a ni maith, is ann o Dhia a tha e; ach an ti

, a ni olc, chan fàiac e Dia.

12 Tha deadh theisteas air Demetrius o na

, h-uile, agus o'n fliàrinn fhéin: agus tha sinne

I mar an ceudna a' deauamh fianuis; agus

' tha fios agaibh gu blieil ar fianuis - ne

1 fior.

13 Bha mòran agam r'a sgrìobhadh, ach

cha-n àill leam sgrìobhadh le dubh agus

peann a d'ionnsuidh:

I 14 Ach tha dòchas agam d'fliaicinn gun

i dàil, agus h\bhraidh sinn beul ri beul. Sàth

maille riut. Tha na càirdean a' cur fàilte

ort. Cuir fàilte air na càirdibh air an

Leabharean Bhioball” air ais

LITIR CHOITCHIONN AN ABSTOIL IUDAIS.

1 Bhrosnuich an i-ahstol luchd-aidmheil a

clireidiành gu ^bhi hunaiteach: 4 Tha ludid-

teagaisg bréige air teachd a steach 'n am measg

clium am viealladh; agus tha peanas ro

eagalach air ulludiadh fa chomhair na

muinntir sin, air son an droch theagaisg agus

an caitàie-beatàia mhi-naomha, <i:c.

IUDAS seirbhiseach Iosa Criosd, agus

bràthair Slieumais, chum na dream a

tlia air an naomhachadh le Dia an t-Athair,

agus air an coimhead le Iosa Criosd, air an

gairm: |

2 Gu robh tròcair, agus sàth, agus gràdh

air am meudachadh dhuibhse.

3 A mhuinntir ionmhuinn, air dhomh an

uile dhàchioll a dheananih chum sgrìobhadh

dn 'ur n-ionnsuidh muthimchioll na slàinte

cnoitchionn, b'fheumail domh sgrìobhadh do bhur n-ionnsuidh, 'g 'ur n-earalachadh

sJbh a chathachadh gu dàchiollach air son

u chreidimh a thugadh aon uair do na

naoimh.

4 Oir ghoid daoine àraidh a steach, a

dli'orduicheadh roimh c shean chum an dàt-

idh so, daoine mi-dhiadhaidh, a' tionndadh

gràis ar Dé-ne gu macnus,agus agàicheadh

Dhé, a's aon Uachdaran ann, agus ar taigh-

earn Iosa Criosd.

5 Uime sin is àill leam bhur cur 'an cuimh-

ne, ged bha fhios agaibh aon uair air so,

cionnus an déigh do'n Tighearn am pobull

a shaoradh à tìr na h-Eiphit, a sgrios e an

déigh sin an dream nach do chreid. ^

6 Agus na h-ainglean nach do ghleidh an

ceud inbhe,ach a dh'fiiàg an àite-còmhnuidh

féin, choimhid e ann an geimhlibh sàovruidb

fo dhorchadas, fa chomhair breitheanais an

là mhòir.

7 Amhuil a tha Sodom agus Gomorrah

agus na bailtean mu'n cuairt orra, a thug

iad fhéin thairis do stràopachas air a' mhodh

cheudna, agus a bha 'leantuinn feòla coimh-

ich, air an cur suas 'n am ball-sampuill, a'

fulang dàoghaltais teine shàorruidh.

8 Mar an ceudna fòs tha an hichd-bruad-

air sin a' salachadh na feòla, a' deanamh

tàir air uachdaranaciid, agus a' labhairt gu

toibheumach air àrd-inbhibh.

9 Gidheadh cha do ghabh Michael an

t-àrd-aingeal, 'n uair a chathaich c an agh-

aidh an diabhuil, agus a rinn e deasboir-

eachd mu chorp Mliaois. dànadas air casaid

thoibheumach a thoirt 'n a aghaidh, ach

thubhairt e, Gu'u cronuicheadh an Tighearn

thu.

10 Ach tha'n dream sin a' labhairt gu

toibheumach air na nithibh nach aithne

dhoibh: ach na uithean sin a's aithne

dhoibh air mhodh nàdurra, raar ainmhidh-

ibh gun reuson, tha iad 'g an truailleadh

féin annta.

11 Is an-aoibhàn doibh ! oir dh'imich iad

ann an slighe Chàin, agus ruitli iad gu

togarrach ann an seacharan Bhahiaim air

ghaol tuarasdail, agus sgriosadh iad ann an

anacainnt cheannaircich Chore.

12 Is smal iad sin ann bhur cuirmibh

gràidh, 'n uair a thaiad aircuirmibhmaille

ribh, 'g am beathachadh fhéin gun eagal: is

neòil iad gun uisge, air an giàUan mu'n

jjuairt le gaothaibh; craobhan soarg-mheas-

ach, gun toradh; dà uair marbh, air an

spàonadh as am freumhan;

13 Garbh thonnan na fairge, a sgeitheas

an nàire fhéin mar chobhar; reultan seach-

ranach, d'am bheil duibhre an dorchadais

gu sàorruidh air a thasgadh.

14 Agus rinn Enoch mar an ceudna, an

seachdamh pearsa o Adhamh, fàidheadair-

eachd umpa sin, ag ràdh, Feuch, tha'n

Tighearn a' teachd le deich màle d'a

naoimh,

15 A dheanamh breitheanais airnah-uile,

agus chum iadsan uile a tha mi-dhiadhaidh

'n am measg fhàgail ris, a thaobh an uile

ghnàomharan mi-dhiadliaidh a rinn iad gu

mi-dhiadhaidh, agus a thaobh an uile

bhriathar cruaidhe, a labhair peacaich mi-

dhiadhaidh 'n a aghaidh.

16 Is luchd cànrainagus gearain andream

so, a tha 'g imeachd a réir an anamiann

féin; agus tha'm beul a' labhairt bhriathar

atmlior, agus iad a' toirt meas do phears-

aibh dhaoine air sgàth buannachd.

17 Ach cuimhnichibh-se, a mhuinntir mo

ghràidh, na focail a labhradh roimh le

abstolaibh ar Tighearna Iosa Criosd;

18 Mar a thubhairt iad ribh, gu m bith-

eadh anns an aimsir dheireannaich luchd-

fanoid, a ghluaiseadh a réir an ana-miannan

mi-dhiadhaidh fhéin.

19 'S iad sin an dream a sgaras iad fhéin

chàch, collaidh, gun an Spiorad aca.

20 Ach air bhi dhuibhse, a mhuinntir ion-

mhuinn, 'g 'ur togail fhéin suas ann bhur

creidimh ro naomh, a' deanamh urnuigh

's an Spiorad naomh,

21 Coimhidibh sibh fhéin ann an gràdh

Dhé, le sàii! ri tròcair ar Tighearna Iosa

Criosd chum na beatha maircannaich.

22 Agus gabhaibh truas do dhream àraidh,

a' deanamh eadar-dhealachaidh:

23 Agus tearuaibh dream eile le h-eagal,

'g an spàonadh as an teiue; a' fuathachadh

eadhon an eudaich air am bheil smal na

feòla.

24 A nis dhàsan a tha comasach air bhur

gleidheadh o thuisleadh, agus bhur cur

gu neo-lochdach an làthair a ghlòire le

h-aoibhneas ro mhòr,

25 Do'n Dia a tha mhàin glic, ar Slànuidh-

ear, gu robh glòir agus mòralachd, neart

agus cumhachd, a nis agus air feadh nan

uile liun. Amen.

Leabharean Bhioball” air ais

TAISBEANADH EOIN AN DIADHAIR.

Caibideil I.

1 S'jràobh Eoin a thaisbeanadh chum seachd

eaglaisean na h-Asia, a tha air an ciaUacIi-

acàh leis na seachd coinnleiribh òir. 7 Teachd

Chriosd: 14 A chumhachd glòrmhor, agus a

ànliòrcdacJuL

TAISBEANADH Iosa Criosd, a thug

Dia dha, a dh'fhoillseachadh d'a

sheirbhisich nithean a's eigin teachd gu

cràch ann an ùine ghearr; agus chuir e teachdaireachd uaith, agus le 'aingeal fhéin

dh'fhoillsich e iad d'a slieirbhiseach Eoin:

2 A rinn fianuis air focal Dhe, agus air

teisteas Iosa Criosd, agus air gach ni a

chunnaic e.

3 Is beannaichte an ti a leughas, agus

iadsan a dh éisdeas ri briathraibhna faidh

eadaireachd so, agus a choi ahideas na

nithean a tha sgràobnta innte: oir tha'n

t-àm am fagus.

4 T? OIN chum nan seachd eaglaisean a

J2j tha 's an Asia: Gràs dhuibh, agus

sàth o'n Ti a tha, agus a bha, agus a tha ri

teachd; agus o na seachd spioradaibh a

tha 'm fiauuis a ràgh-chaithreach-san;

5 Agus o Iosa Criosd, an fhiauuis fhàor,

an ceud-ghin o na mairbh, agus uachdaran

ràgbrean na talmhainn: Dhhsan a ghràdh-

aich sinn, agus a dh'iounlaid sinn o ar peac-

aidhibh 'n a fliuil féiu,

6 Agus a rinn ràghrean dhinn agus sagart-

an do Dhia agus d'a Athair-san; dhàsan

gu robh glòir agus cumhachd gu saoghal

nan saoghal. Amen.

7 Feuch, tha e 'teachd le neulaibh; agus

chi gach sàiil e, agus iadsau làiar an ceudna

a lot e: agus ni uile tlu-eubhau na tal-

mhainn caoidh air a shon-san: gu ma

h-amhhiidh a bhitheas. Amen.

8 Is mise Alpha agus Omega, an toiseach

agus a' chràoch, tha an Tighearn ag ràdh,

a tha, agus a bha, agus a tha ri teachd, an

t-Uile-chumhachdach.

9 Bha mise Eoin, bhur dearbh-bhràthair,

agus bhur companach ann an àmhghar,

agus ann an ràoghachd agus 'am foighidin

Iosa Criosd, anns an eilean ris an abi-ar

Patmos, air son focail Dhé, agus air sou

fianuis Iosa Criosd.

10 Bha mi 's an Spiorad air là an taigh-

earna, agus chuala mi air mo chàilaobh guth

mòr, mar ghuth trompaid,

11 Ag ràdh, Is mise Alpha agus Omega.

an ceud neach agus an neach deii'eanuach:

agus sgrìobh-sa ann an leabhar an ni a chi

thu, agus cuir e, chum nan seachd eaglais-

ean a tha 's an Asia; chum Ephesuis, agus

chum Smirna, agus chum Phergamois, agus

chum Thiatira, agus chum Shardis, agus

chum Philadelphia, agus clmm Laodicea.

12 Agus thionndaidh mi a dh'fhaicinn a

ghutha a labhair rium. Agus air tionnd-

adh dhomh, chunuaic mi seachd coinnleir-

ean òir;

13 Agus ann am meadhon nan seachd

coinnleirean, neach cosmhuil ri Mac an

duine, air an robh eudach a ràinig sìos gu

'shàiltibh, agus crioslaichte le crios òir mu

'chàochaibh.

14 Bha a cheann agus ' fholt geal mar ol-

uinn ghil, mar shneachda; agus a shàiilean

mar lasair theine;

15 Agus a chosan cosmhuil ri umha fàor-

ghlan, mar gu'm bitheadh iad a' dearg-

losgadh ann an àmhuinn; agus a ghuth

mar thoirm mhòran uisgeachan.

16 Agus bha aige'n a làimh dheis seachd

reultan: agus claidheamh geur dà-fhaobh-

air a' teachd a mach as a bheul: agus bha

a ghnàiis mar a' ghrian a' dealrachadh 'n a

làn neart.

17 Agus an uair a chunnaic mi e, thuitmi

sàos aig a chosaibh 'an riochd mairbh: agus

chuir e a làmh dheas orm, ag ràdh rium,

249

Na bitheadh eagal ort: is mise an ceud

neach agus an neach deireannach. .

18 Is raise an ti a tha beò, agus a bha

marbh; agus, feuch, tha mi beò gu saoghal

nan saoghal, Amen; agus tha iuchraiclieau

ifrinn agus a' bhàis agam.

19 Sgi'àobh na nithean a chunnaic thu,

agus na uithean a tha ann, agus na nithean

a bhitheas an déigh so:

20 Rùn-dìomhair nan seachd reultan a

chunnaic thu ann am làimh dheis, agus nan

seachd coinnleirean òir. Is iad na seachd

reultan, ainglean nan seachd eaglaisean:

agus i.s iad na seachd coinnleirean a chunu

aic thu, na seachd eaglaisean.

Air ais dhan aisbeanadh Eoin an Diadhair

Caibideil II

1 Ciod a dlCàithnmdh do Eoin a sgràòbhadh

chum ainglean, (is iad sin, ministeirean.J nan

eaglaisean, 1 Èphesuis, 8 Smirna, 12 Pherga-

mois, 18 Thiatira: agus ciod a tha air a

mlioladh, no a fhuaradh uireasbhuidheach

annta-san.

CHUM aingil eaglais Ephesuis, sgrìobh;

Is iad so na nithean a tha an ti a tha

'cumail nan seachd reultan 'n a làimh dheis,

a tha 'g imeachd ann am meadhon nan

seachd coinnleirean òir, ag ràdh;

2 Is aithnedhomh d'oibre,agus do shaoth-

air, agus d'fhoighidin, agus nach urrainn

thu g-iùlau leo-san a tha olc; agus guu do

dhearbh thu iadsan a their gur abstoil iad

féin, agTis nach eadh, agus gu'n dfhuair thu

iad breugach;

3 Agus gu'n do ghiiàlain thu, agus gu bheil

foighidin agad, agus air sgàth m'ainme-sa

gu'u d'rinn thu saothair, agus nach d'thug

thu thairis.

4 Gidheadh, tha ni-eigin agam a d' agh-

aidh, do bhrìgh gu'n do thi-éig thu do cheud

ghràdh.

5 Cuimlmich uime sin cia uaith a thuit thu,

a^us gabh aithreachas, agus dean na ceud

oibre; no thig mi ort gu grad, agus atharr-

aichidh mi do choinnleir as 'àite, mur gabh

thu aithreachas.

6 Ach tha so agad, gur fuathach leat

oibre nan Xicolaiteach, nithean mar an

ceudna a's fuathach leam-sa.

7 An ti aig am bheil cluas, éisdeadh e ciod

a tha an Spiorad ag ràdh ris na h-eaglais-

ibh; Do'n ti a bhuadhaicheas bheir mise

r'a itheadh de chraoibh na beatha, a tha

ann am meadhon iihàrrais Dhé.

8 Agus chum aingil eaglais Smirna, sgrìobh ,

Na nithean so tha esan ag ràdh, an ti a's

e'n ceud neach agus an neach deireannach,

a bha raarbh, agus a tha beò;

9 Is aithne dhomh d'oibre,agus d'àmhghar,

agus do bhoc'.idainn, (gidheadh tha thu

beartach,) agus is aithne dhomh toibheum

na muinntir a their gur ludhaich iad fhéin,

agus nach eadh, ach sionagog Shàtain.

10 Na bitheadh eagal ort roimh aon de na

nithibh sin a dh'fhuilingeas tu: feuch. tilgidh an diabhul cuid dhibh ann am pràosan, i

chum gu'n dearbhar sibh; agus bithidh '

àmhghar agaibh ré dheich làitheau: bi-sa j

firinneach gu bàs, agus bheir miso dhuit

crùn na beatha.

11 An ti aig am bheil cluas, éisdeadh e

ciod a tha an Spiorad ag ràdh ris na h-eag- }

laisibh: An ti a bheir buaidh, cha chiàxrrar i

leis an dara bàs e.

12 Agus chum aingil na h-eaglais a tha

ann am Pergamos, sgrìobh; Na nithean so ]

tha esan, aig ara bheil an claidheamh geur

dà-fhaobhair, ag ràdh:

13 Is aithne dhomh d'oibre, agus c'àit am

bheil thu a'd' chòmhnuidh, eadhon far am

6/iei7 caithir Shàtain: agusthathua' cumail

m'ainme-sa gu daingean, agus cha d'àich-

eadh thu mo chreidimh, eadhon anns na

làithibh sin anns an robh Antipas 'n a fhian-

uis fhàrinneach dhomh, a mharbhadh 'n 'ur

measg, far am bheil Sàtan 'n a chòmhnuidli.

14 Gidheadh, tha beagan agam a' d' agh-

aidh, do bhrìgh gu bheil agad an sin an

dream a tha 'cumail teagaisg Bhalaaim, a

theagaisg do Bhalac ceap-tuislidh a chur

roimh chloinn Israeil, chum nithean a

dh'àobradh do àodholaibh itheadh, agus

stràopachas a dlieanamh.

15 Is amhuil sin tha agad mar an ceudna

an dream a tha 'cumail teagaisg nan Nicol-

aiteach, ni a's fuathach leam-sa.

16 Dean aithreachas, no thig mi a d'ionn-

suidh gu grad, agus cogaidh mi 'n an agh-

aidh le claidheamh mo bheòil.

17 An ti aig am bheil cluas, éisdeadh e ciod

a tha an Spiorad ag ràdh ris na h-eaglais-

ibh: Do'n ti a bhuadhaicheas bheir mi r'a

itheadh de'n mhana fholuichte, agus bheir

mi dha clach gheal, agus air a' chloich ainm

nuadh sgrìobhta, nach aithne do neach air

bith, ach do'n ti a gheibh *'.

18 Agus chum aingil na h-eaglais a tha

ann an Tiatira, sgrìobh; Na nithean so tha

Mac Dhé, aig am bheil a shùilean mar lasair

theine, agus a chosan mar umha fàor-ghlan,

ag ràdh;

19 Is aithne dhomh d'oibre,agusdo gliràidh,

agus do sheirbhis, agus do chreidimh, agus

d'fhoighidin, agus d'oibre deireannach; gu

hheil iad ni's mò na do cheud oibre.

20 Gidheadh, tha agam beagan de nithibh

a' d' aghaidh, gu bheil thu a' fulang do'n

mhnaoi sin Isebel, a tha 'g ràdh gur ban-

fliàidh i fhéin, mo sheirbhisich a theagasg

agus a mhealladh chum stràopachasadhean-

amh, agus nithean a dh'àobradh do àodhol-

aibh itheadh.

21 Agus thug rai dhi viine gu aithreachas

a ghabliail d'a stràopachas; agus cha do

ghabh i aithreachas.

22 Feuch, tilgidh mi i ann an leabaidh,

agus iadsan a tha 'deanarah adhalti'annais

rithe ann an àmhghar mòr, mur gabh iad

aithreachas d'an gnàomharaibh. '

250

23 Agus raarbhaidh mi a clann leis a' bhh.8

agus bithidh fhios aig na h-eaglaisibh uile

gur mise an ti sin a sgrùdas na h-àirnean

agus nacridheachan: agus bheir mi dogach

aon agaibh-se a réir blmr n-oibre.

24 Ach ribhse tha mi ag ràdh, agus ris a'

chuid eile ann an Tiatira, Mheud aig nach

'eil an teagasg so, agus do nach b'aithne

doimhneachdan Shàtain, raar a their iad,

cha cliuirmi uallacheile oirbh;

25 Ach cumaibh gu daingean an ni a tha

agaibh, gus an tig mi.

26 Agus an ti a bhuadhaicheas, agus a

ghleidheas m'oibre gus a' chràoch, dliàisan

bheir mi cumhachd os ceann nan Cinn-

each.

27 (Agus riaghlaidh e iad le slait iaruinn:

mar shoithichibh creadha brisear 'n am

bloighdibh iad:) arahuil a fhuair mise o ni'

Athair.

2S Agus bheir nii dha reult na maidnc.

29 An ti aig am bheil chias, éisdeadii e

ciod a tha an Spiòrad ag ràdh ris na h-eag-

laisibh.

Caibideil III.

1 Tha aàngeal eaglavi Shardis air a chronach-

adh, 3 cdr earalachadh gu h-aithreachas, agus

air a bhagairt mur dean e aithreac/ias. 8 'J'ha

aingeal eaglais Philaddphia air a mholadh

air son a dhàchill agus fhoighidin. 15 2Via

aingeal eaglais Laodicea air a c/ironachadh

a chionn riach robh e fuar no teth. 20 Tha

Criosd 'n a sheasamh aig an dorus, agus 'g a

hhualadK

AGUS chum aingil na h-eaglais a tha

ann an Sardis, sgrìobh; Na nithean

so tha an ti aig am bheil seachd spioradan

Dhé, agus na seachd reultan, ag ràdh; Is

j aithne dhomli d'oibre, gu bheil ainm agad,

! gu bheil thu beò, gidheadh tha thu marbh.

j 2 Bi faireil, agus neartaich na nithean a

thalàthair, agus a tha ullamh gubàsachadh:

' oir cha d'fhuair mi d'oibre coimhlionta 'am

â–  fàanuis Dhé.

I 3 Cuimhnich uime sin cionnus a flmair

agus a chuala tu, agus gléidh, agus gabh

aithreachas. Uime sin raur dean thu faire,

, thig rai ort raar ghaduiche, agus cha bhi

fios agad ciod i an uair anns an tig nii ort.

I 4 Tha beagan ainmean agad eadhon ann

an Sardis, nach do shalaich an eudach;

agus imichidh iad raaille riura-sa ann an

culaidhibh geala: oir is airidh iad.

' 5 An ti a bheir buaidh, sgeadaichear e ann

an eudach geal; agus cha dubh rai mach

I 'ainm à leabhar na beatha, ach aidichidh mi

'ainra-san 'am fianuis ra'Athar, agus 'am

fianuis 'aingle-san.

6 An ti aig ara bheil cluas, éisdeadh e

ciod a tha an Spiorad ag ràdh ris na h-eag-

i laisibh.

7 Agus chum aingil na h-eaglais ann am

Philadelphia, sgrìobh; Na nithean so tha

an ti naomh ag ràdh, an tifior, an ti aigam

bheil iuchair Dhaibhidh, an ti a dh'fhosglas,

TaiSBEAXADH, IV.

agU8 cha dùiu neacb air bitli; agus a dhàiin-

eas, agus chan fhosgail neach air bith:

8 Is aithne dhomh d'oibre: feuch, clmir mi

dorus fosgailte romhad, agus chan urrainn

neach air bith a dhàmadh: oir tha neart

beag agad, agus ghléidh thu m'fhocal, agus

cha d'àicheadh thu m'ainm.

9 Feuch, bheir mise ori\i-san de shionagog

Shàtain, (a tha 'g ràdh gur h-Iudhaich iad

féin, agus nach eadh, ach a tha 'deanamh

bréige,; feuch, bheir mise orra gu'n tig iad

agua gu'n dean iad aoradh aig do chosaibh,

agus gu'm bi fios aca gu'n do ghràdhaich

mise thu.

10 A chionn gu'n do ghléidh thu focal

m'fhoighidin-sa, gleidhidh mise thusa mar

an ceudna o uair a' bhuairidh, a thig air an

t-saoghal uile, a dhearbhadh na muinntir

sin a tha 'n an còmhnuidh air an talamh.

11 Feuch, tha mi a' teachd gugrad: dean

greim daingeau air na bheil agad, chum

uach glac neach air bith do chràin.

12 an ti a bheir buaidh, ni mi e'n a phost

ann an teampull mo Dhé, agus cha téid e

ni's mò a mach as: agus sgrìobhaidh mi

ainm mo Dhé air, agus ainm caithreach mo

Dhé, as i Ierusalem nuadh, a thig a nuas

néamh o m' Dhia: agus sgrìobhaidh lui

m'ainm nuadh fhéin air.

13 An ti aig am bheil chias, éisdeadh e

ciod a tha an Spiorad ag ràdh ris na h-eag-

laisibh.

14 Agus chum aingil na h-eaglais ann an

Laodicea, sgrìobh; Na nithean so a tha an

Amen. an fhiauuis dhàleas agus fhàrinueach,

toiseach cruthachaidh Dhé, ag ràdh;

15 Is aithne dhomh d'oibre, nach 'eil thu

aon chuid fuar no teth: b'fheaiT leam gu'm

bitheadh tu fuar no teth.

16 Uime sin do bhrìgh gu bheil thu meagh-

bhlàth, agus nach 'eil thu aon chuid fuar

no teth, sgeithidh mi thu mach as mo

bheul.

17 Do bhrìgh gu bheil thu ag ràdh, Tha

mi beartach, agus air fàs ann an saoibhreas,

agus guu fheum agam air ni sam bith; agais

gun fhios agad gu bheil thu dòruinneach,

agus truagh, agus bochd, agus dall, agus

lomnochd:

18 Comhairlicheam dhuit òr a cheannach

uamsa, air a dhearbhadh 's an teine, chuju

gu'm bi thu saoibhir; agus eudach geal,

chum gu'n còmhdaichear thu, agus nach bi

nàire do lomnochduidh follaiseach; agus

ung do shùilean le sàbh-shàil, chum gur

léir dhuit.

19 Mheud agus is ionmhuinn leam, tha mi

a' cronachadh agus a' smachdachadh; uime

sin bitheadh agad-sa teas-ghràdh, agus dean

aithreachas.

20 Feuch, tha mi a'm' sheasamh aig an

dorus, agus a' bualadh: ma dh'éisdeas neach

sam bith ri m' ghuth, agus gu'm fosgail e'u

dorua, thig mi a steach d'a iounsuidh, agus

251

gabhaidh mi mo shuipeir mairle ris, agus

esan maille rium-sa. j

21 Do'n ti a bhuadhaicheas bheir ui comas l

suidhe maille rium-sa air mo ràgh-chaithir,

amhuil fòs a bhuadhaich mise, agus a shuidh

mi maille ri m' Athair air a ràgh-cliaithir-san.

22 An ti aig am bheil cluas, éisdeadh e

ciod a tha an Spiorad ag ràdh ris na h-eag-

laisibh.

Caibideil lY.

1 Chunnaic Eoin ràyh-chailhir Dhé ann am

jlaitheanas. 4 Na ceithir seanairean fich-

ead. 6 Na ceilhir beò-chreutairean làn de

shàillbh air am beulaobh agus airan cùlaobh.

10 Thiiff na seanairean sios ancrùinlean^ ayua

rinn iad aoradh do'n ti a bha 'n a shuidhe air

an ràgh-chaithir.

AN déigh so dh'amhaircmi,agus, feuch,

hha dorus fosgailte air néamh; agus

hha an ceud ghuth a chuala mi, m-àr fhaaim

' trompaid a' labhairt rium, ag ràdh, Thig a

i nìos an so, agus nochdaidh mise dhuit nith-

ean a's éigin tachairt an déigh so.

2 Agus air ball bha mi 's an Spiorad: agus,

feuch, bha ràgh-chaithir air a suidheachadh

à air néamh, agus bha neach 'n a shuidhe air

an ràgh-chaithir.

3 Agus bha an ti a shuidh, ri amharc air,

cosmhuil ri cloich lasper, agus Shardis:

agus bha bogha-frois timchioll na ràgh-

càiaithreach uui'n cuairt, cosmhuil, i-'a

fhaicinn, ri Emerald.

4 Agus timchioll na ràgh-chaithreach mu'u

cuairt bha ceithir chaithrichean fichead;

agus air na caithrichibh chunnaicmi ceithir

seanairean fichead 'n an suidhe, air an

sgeadachadh ann an culaidhibh geala; agus

bha aca air an cinn cràiin òir.

5 Agus chaidh a m.ach as an ràgh-chaithir

dealauaich, agus tairneanaich, agus guthan:

agus bha seachd lòchraiu theine a' dearg-

lasadh 'am fiauuis na ràgh-chaithreach, a's

iad seachd spioradan Dhé.

6 Agus roimh an ràgh-chaithir bha fairge

ghloine cosmhuil ri criostal: agus ann am

nieadhon na ràgh-chaithreach, agus mu'n

I cuairt do'n ràgh-chaithir, bha ceithir beò-

chreutairean làn de shàiilibh air am beul-

aobh agus air an càilaobh.

I 7 Agus hlia an ceud beò-chreutair cosmhuil

ri leòmhan, agus an dara beò-chreutair

cosmhuil ri laogh, agus bha aig an treas

beò-chreutair aghaidh mar dhuine, agus

I bha an ceathramh beò-chreutair cosmhuil

ri iolaii ag itealaich.

8 Agus aig na ceithir beò-chreutairibh, aig

' gach aon diubh fa leth, bha sé sgiathau

I mu'u cuairt da, agus bha iad làu de shàiilibh

au taobh a stigh; agus cha do sguir iad a

là no dh'oidliche, ag ràdh, Naomh, uaomh,

naonih, an Tighearn Dia uile-chumhachd-

ach, a bha, agus a tha, agus a bhitheas.

9 Agus an uair a thug na beo-chreutair-

ean sin glòir, agus urram, agus buidheachaa

TAISBEANADH

do'n ti a bha 'n a shuidhe air an ràgh-

cliaithir, a tha beò gu saoghal nan saoghal,

10 Thuit na ceithir seanairean fichead. sìos

an làthair an ti a bha 'n a shuidhe air an

ràgh-chaithir, agus rinn iad aoradh dhàsan

a tha beò gu saoghal nan saoghal, agus

thilg iad sìos an cràiinteau an làthai)* na

ràgh-chaitlireach, ag ràdh,

1 1 Is airidh thusa, a Tighearna, air glòir,

agus urram, agus cumhachd fhaotainn; oir

chruthaich thu na h uile nithean, agus air

son do thoile-sa tha iad ann, agus chruth-

aicheadh iad.

Caibideil V.

V, VI.

1 An lcabhar air a slieulachadh le seachd seul-

aibh, 9 a Vairidh a mhàin an t- Uan a chaidh

mharbhadh air fhosgladh: 12 uime sin thug

na seanairean diu dha, agus dKaidich iad

gu'n do shaor e iad le yhuilfcin.

AGUS chunnaic mi ann an làimh dheis

an ti a shuidh air an ràgh-cliàithir,

leabliar sgrìobhta 's an taobh a stigh dhetli

agus air a chùlaobh, air a sheulachadh le

seachd seulaibh.

2 Agus chunnaic mi aingeal treun a'

gairm le guth àrd, Cò a's airidh air an

leabhar fhosgladh, agus air a sheulachan

fhuasgladh ?

3 Agus cha robh aon neach air néamh, no

air thalamh, no fo 'n talamh comasach air

an leabhar fhosgladh, no sealltuinn air.

4 Agus ghuil mi gu mòr, do bhrìgh nach

d'fhuaradh aon neach a b'airidh air an

leabhar fhosgladh, agus a leughadh, no

sealltuinn air.

5 Agus thubhairt aon de na seanairibh

lium, Na guil: feuch, bhuadhaich an

Leòmhan a tha de thréibh Iudah, Freumh

Dhaibhidh, air an leabhar fhosgladh, agus

a sheachd seulachan fhuasgladh.

6 Agus dh'amhairc mi, agus, feuch, ann

am meadhon na ràgh-chaithreach, agus nan

ceithir bheò-chreutair, agus ann am

meadhon nan seanairean, Uan 'n a sheas-

amn mar gu'm bitheadh e air a mharbliadh,

aig an robh seachd adhairceau, agus seachd

suileau, a's iad seachd spioradan Dhé, a

chuireadh a mach chum na talmhainn

uile.

7 Agus thàinig e, agus ghlac e an leabhar

à deas làimh an ti a bha 'n a shuidhe air

an ràgh-chaithir.

8 Agus an uair a ghlac e'n leabhar, thuit

na ceithir beò-chreutairean, agus na ceithir

seanairean fichead sìos an làthair an Uain,

agus aig gach aon diubh clàrsaichean, agus

tàiis-shoithichean òir làn de nithibh deadh-

fhàile, nithean a's iad urnuighean nan

naomh.

9 Agus sheinn iad òran nuadh, ag ràdh, Is

airidh thusa air an leabhar aghlacadh, agus

a sheulachan fhosgladh, do bhrìgh gu'n do

mharbhadh thu, agus gu'n do shaor thu

siune do Dhia le d'fhuil fhéin, as gach uile

252

thréibh, agus theangaidh, agus shluagh

agus chinneach;

10 Agus gu'n d'rinn thu ràghrean dhinn

agus sagartan do ar Dia: agus ràghichidh

sinn air an talamh.

11 Agus dh'amhairc mi, agus chuala mi

guth mhòran aingeal timchioll na ràgh-

chaithreach, agus nam beathaichean, agus

nan seanairean; agus b'e an àireamh deich

màle uaiv deich màle, agus màltean de

rahàltibh;

12 Ag ràdh le guth àrd, Is airidh an

t-Uan a chaidh a mharbhadh, air cumh-

achd, agus saoibhreas, agus gliocas, agus

neart, agus uiTam, agus glòir, agus moladh

fliaotainn.

13 Agus chuala mi gach uile chreutair a

tha air néamh, agus air an talamh, agus fo

'n talamh, agus a tha air a' chuan, agus na

h-uile ni a tha annta, ag ràdh, Moladh, agus

urram, agus glòir, agus cumhachd, gu robh

dhàsan a tha 'n a shuidhe air an ràgh-

chaithir, agus do'n Uan gu saoghal nan

saoghal.

14 Agus thubhairt na ceithir beo-chreut-

airean, Amen. Agus thuit na ceithir sean-

airean fichead sìos agus rinn iad aoradh

dhàsan a tha beò gu saoghal nan saoghal.

Caibideil VI.

1 Fosgladh nan seul ^an ordugh, far am bheil

fdidheadaireachd air a cur sìos niu thim-

chioll nithean gu deireadh an t-saoghail.

GUS chunnaic mi, 'n uair a dh'fhosgail

an t-Uan aon de na seulaibh, agus

chuala mi aon de na ceithir bheò-chreut-

airibh ag ràdh, mar le fuaim tairneanaich,

Thig agus faic.

2 Agus chunnaic mi, agus, feuch, each

geal; agus bha aig an ti a shuidh air,

bogha: agus thugadh dha cràin, agus

chaidh e mach a' buadhachadh, agus chum

gu'm buadhaicheadh e.

3 Agus an uair a dh'fhosgail e'n dara seula,

chuala mi an dara beò-chreutair ag ràdh,

Thig, agus faic.

4 Agus chaidh each eile mach, a bha

dearg; agus thugadh cumhachd dhàsan a

shuidh air, chum sìth a thoirt o'n talamh,

ionnus gu marbhadh iad a chéile: agus

thugadh claidheamh mòr dha.

5 Agus an uair a dh'fhosgail e an treas

seula, chuala mi an treas beò-chreutair ag

rhdh, Thig, agus faic. Agus dh'amhairc

mi, agus, feuch, each dubh, agus bha aig

au ti a shuidh air, meidh 'n a làimh.

6 Aguschualami guthaunammeadhonnan

ceithir bheo-chreutairean ag ràdh, Tomhas

cruithneachd air son peghinn, agus tri

tomhasan eòrna air pheghinn; agus na

dean crou air an olaidh, no air an fhàon.

7 Agus an uair a dh'fhosgail e'n ceath-

ramh seula, chuala mi guth a' cheathramh

beò-chreutair ag ràdh, Thig, agus faic.

A'

TAISBEANADH, VII.

8 Agus dh'amhairc mi, agus feuch each

glas; agus b'e ainm an ti a shuidh air, am

Bàs, agus lean ifrinn 'n a chuideachd: agus

thugadh dhoibh-san cumhachd aira'cheath-

ramh cuid de'n talamh, a mharbhadh le

claidheamh, agus le gorta, agus le bàs,

agus le fàadh-bheathaichibh na tahnhainn.

9 Agus an uair a dh'fhosgail e an càiig-

eamh seula, clmnnaic mi fo 'n altair, aua-

man na muinntir sin a mharbhadh air son

focail Dhé, agus air son na fianuis a chum

iad:

10 Agus ghlaodh iad le guth mòr, ag ràdh,

Cia fhad a bhitheas, Thighearna naoimli

agus fhàrinnich, gus an dean thu breith-

eanas, agus an dàol thu ar fuil-ne orra-san

a tha 'n an còmhnuidh air an talamh ?

11 Agus thugadh do gach aon diubh

ti'usganan fada geala, agus chaidh a ràdh

viu, iad a ghabhail fois fathast ré iàiue bhig,

gu.s am bitheadh an comh-sheirbhisich mar

aii ceudna, agus am bràithrean a rachadh a

niliarbhadh mar a chaiclh iadsan, air an

coimblionadh.

1 2 Agus dh'amhairc mi 'n uair a dh'fho.sg-

ail e an seathamh seula, agus, feuch, bha

ciith mhòr thahnhainn ann; agus dh'fhàs

a' ghrian dubh mar shaic-eudach de

fijionnadh, agus dh'fhàs a' ghealach mar

fluiil.

13 Agus thuit reultan néimh air an tal-

ainh, mar a thilgeas craobh-fhàge a fàgean

an-abaich, 'n uair a chrathar i le gaoith

nihùir.

14 Agus chaidh néamh thairis mar rola

leabhair air fhilleadh air a chéile; agus

dh'atharraiclieadh gach beinu agus eilean

as an ionadaibh féiu:

15 Agus dh'fholaich ràghrean na tal-

njliainn, agus na daoine mòra, agus na

daoine saoibhir, agus na h-àrd-cheannard-

aij, agus na daoine cumhachdach, agus

gach tràill, agus gach duine saor, iad fhéin

aun an uamhaibh agus ann an creagaibh

nam beann;

IG Agus thubhairt iad ris na sléibhtibh

itgus ris na creagaibh, Tuitibh oirnne, agus

folaichibh sinn o ghnàiis an ti a tha 'n a

sljuidhe air an ràgh-chaithir, agus o fheirg

aii Uain:

17 Oir thàinig là mòr 'fheirge-san; agus

cò a dh'fheudas seasamh à

Caibideil VII.

1 Chuir aingeal seula air seiibhisich Dhé 'w an

eudanaibh. 4 Aireamh na muinntir a sheul-

aicheadh: 5 de threubhan Jsraeil fa leth àir-

eamh shonà'uichte, 9 de gach cinneach eile

cuideachd mhòr gun àireamh, a tha 'n an

seasamh an làthair na ràgh-cliaithreach, air

an syeadachadh ann an trusganaibh geala:

14 Chaidh an eudach a nigl'.eàdh ann amfuil

an Uain.

AGUS an déigh nan nithean sin, chunn-

aic mi ceithir ainglean 'n an seasamh

air ceithir oisinnibh na talmhainn a' cum-

2Ã’3

ail ceithir ghaothan na talmhainn, chum

nach séideadh a' ghaoth air an talamh, no

air an fliairge, no air aon chraoibh.

: 2 Agus chunnaic mi aingeal eile ag éirigh

o'n àird an ear, aig an robh seula an à)é

I bheò _: agus ghlaodh e le guth mòr ris na

! ceithir ainglibh, d'an d'thugadh cunihachd

â–  cron a dheanamh air an talamh agus air an

fhairge,

3 Ag ràdh, na deanaibh dochanu do'n tal-

I amh, no do'n fhairge, no do na craobhan,

I gus an cuir sinn seula air seirbhisich ar

I Dé air clàraibh an eudain.

j 4 Agus chuala mi àireamh na dream a

1 sheulaicheadh: ceud agus dà fhichead agus

ceithir màle, a sheulaicheadh de uile

threubhan chloinn Israeii.

5 De thréibh Iudah sheulaicheadh dà

mhàle dheug. De thréibh Reubein sheu!-

aicheadh dà mhàle dheug. De thréibh

Ghad sheulaicheadh dà mhàle dheug.

6 De thréibh Aseir sheulaicheadh dà mhàle

dheug. De thréibh Nephtalim sheulaich-

eadh dà mhàle dhcug. De thréibh Mhan-

aseis sheulaicheadh dà mhàle dheug.

7 De thréibh Shimeoiu sheulaicheadh dà

mhàle dheug. De thréibh Lebhi sheulaich-

eadh dà mhàle dheug. De thréibh Isachair

sheulaicheadh dà mhàle dheug.

8 De thréibh Shabuloin sheulaicheadh dà

mhàle dheug. Do thréibh Ioseiph sheul-

aicheadh dà mhàle dheug. De thréibh

Bheniamin sheulaicheadh dà mhàle dheug.

9 An déigh so dh'amhairc mi, agus, feuch,

sluagh mòr, nach robh neach sam bith

comasach air àireamh, de na h-uile chinn-

ich, agus threubhan, agus shlòigh, agus

theangaibh, 'n an seasamh an làthair na

ràgh-chaithreach, agus an làthair an Uain,

air an sgeadachadh le trusganaibh fada

geala, agus pailm aca 'n an làmhan;

10 Agus ghlaodh iad le guth àrd, ag ràdh,

Slàinte do ar Dia-ne a tha 'n a shuidhe air

j an ràgh-chaithir, agus do'n Uan.

11 Agus sheas na h-ainglean uile tim-

chioll na ràgh-chaithreach, agus nan seau-

} airean, agus nan ceithir bheò-chreutairean,

j agus thuit iad air an aghaidh an làthair na

ràgh-chaithreach, agus rinn iad aoradh do

Dhia,

! 12 Ag ràdh, Amen: Moladh, agus glòir,

agus gliocas, agus buidheachas, agus urram,

: agus cumhachd, agus neart gu robh do ar

Dia-ne gu saoghal nan saoghal. Amen.

j ] 3 Agus fhreagair aon de na seanairibh,

ag ràdh rium, Cò iad sin a tha air an

sgeadachadh le trusganaibh fada geala \

I agus cia as a thàinig iad ?

14 Agus thubhairt mi ris, A Thighearua,

tha fhios agad-sa. Agus thubhairt erium,

: Is iad so iadsan a thàinig à h-àmhghar mòr;

agus uigh iad an trusgain, agus rinn iad

geal iad ann am fuil an Uain.

I 15 Uime sin tha iad an làthair righ-

TAISBEANADH, VIII, IX.

chaithreach Dhé, agus a' deanamh aoraidh ! h-uisgeachaibh, do bhrìgh gu'n d'rinneadh

dha a là agus a dh'oidhche 'n a theampull: \ searbh iad

agus gabhaidh an ti a tha 'n a shuidhe air

an ràgh-chaithir còmhnuidh 'n am measg.

12 Agus shéid an ceatliramh aingeal, agus

bhuaileadh an treas cuid de'n gliréin, agus

16 Cha bhi ocras orra tuilleadh, no tart 'j an treascuid de'n gliealaich, agus an treas

cuid de na reultaibh; ionnus gu'n d'rinn-

eadh an treas cuid diubh dorcha, agus nach

do dhealraich an là ré an treas cuid dheth,

no an oidhche air a' mhodh cheudna.

13 Agus dh'amhairc mi, agus chuala mi

aingeal ag itealaich ann am meadhon néimh,

ag ràdh le guth àrd, Is truagh, truagh,

truagh, do luchd-àiteachaidh na talmhainn,

air son guthan eile trompaid nan tri aingeal

a tha fathast gu séideadh !

Caibideil IX.

1 Air séideadh dd'n chùigeamh aingeal, thnit

reuLt o néamh, d'am bheil iuchair sluicltd an

dubh-aigein air a tabhairt: 2 dh'fhosgail e an

slochd, agiLS thàinig locuist cosmhuii ri scor-

pionaibh a mach, 12 Tha a' dieud truaighe

air dol thairis. 13 Chaidh an seathamh

trompaid a shéideadh. 14 Tha ceilldr aingil

a bha ceangaille, air am fuasgladh.

AGUS shéid an cùigeamh aingeal a

thrompaid, agus chunnaic mi reult a'

tuiteani o néamh chum na talmhainn: agus

thugadh dha iuchair sluichd an dubh-aigein.

2 Agus dh'fhosgail e slochd an dubh-

aigein, agus dh'éirich deatach as an t-slochd,

mar dheataich àmhuinn mhòir theintich;

agus rinneadh a' ghrian agus an t-athar

dorcha le deataich an t-sluichd.

3 Agus thàinig a mach as an deataich air

an talamh locuist; agus thugadh cumhachd

dhoibh, a réir mar a tha cumhachd aig

scorpionaibh na talmhainn.

4 Agus chaidh a ràdh riu gun iad a dhean-

amh dochainn air feur na tahnhainn, no air

ni sam bith glas, no air craoibh sam bith;

ach air na daoinibh sin a mhàin aig nach

'eil seula Dhé air clàr an eudain.

5 Agus thugadh dhoibh, chan e gu'm

marbhadh slad iad, ach gu'm bitheadh iad

air am pianadh ré clmig màosan: agus bha

am pian cosmhuil ri pein scorpion, 'n uair a

bhuaileas e duine.

6 Agus anns na làithibh sin iarraidh

daoine am bàs, agus chan fhaigh iad e;

agus bithidh déidh aca air bàsachadh, agus

teichidh am bàs uatha.

7 Agus bha cruth nan locust cosmhuil ri

h-eachaibh air an uUuchadh chum catha;

agus bha air an cinn mar gu'm bitheadh

cràiin cosmhuil ri h-òr, agus bha an aghaidh-

ean cosmhuil ri h-aghaidhibh dliaoine.

8 Agus bha folt orra cosmhuil ri folt

bhan, agus bha am fiaclan mar fhiaclaibh

leòmhan.

9 Agus bhaacauchd-éididhean,maruchd-

éididliean ianiinn; agus bha fuaini an

sgiathan mar fhuaim charbadan nihòrau

each a' ruith chum catha.

I 10 Agus bha earbuill aca cosnihuil ri

ni's mò; cha mhò a bhuaileas a' ghrian

orra, no teas air bith.

17 Oir beathaichidh an t-Uan a tha ann

am meadhon na ràgh-chaithi-each iad, agus

treòraichidh e iad gu beò-thobraichibh

uisge: agus tiormaichidh Dia gach deur

o'n sùihbh.

Caibideil VIII,

1 W uair a dlCfhosgladh an seachdamh seula,

2 chaidh seachd trompaidean a thoirt do

sheachd ainglibh: 3 Ghuir aingeal eile tàis

mailLe ri urnuighibh nan naomh air an altair

òir. 6 Sheid ceithir dhiubh an trompaidean,

agus lean pLàighean mòra an Lorg sin.

AGUS an uair a dh'fhosgail e an seachd-

amh seula, bha tosd air néamh mu

thimchioll leth-uaire.

2 Agus chunnaic mi na seachd ainglean a

sheas 'am fianuis Dhé; agus thugadh

dhoibh-san seachd trompaidean.

3 Agus thàinig aingeal eile, agus sheas e

aig an altair, agus tàiisear òir aige; agus

thugadh dha mòran tàiise, chum gu'n tug-

adh se e maille ri urnuighibh nan uile

naomh air an altair òir, a bha\\ làthair na

ràgh-chaithreach.

4 Agus chaidh deatach na tiiise suaa

maille ri urnuighibh nan naomh, o làimh

an aingil, an làthair Dhé.

5 Agus ghlac an t-aingeal an tàiiseir, agus

làon se e le teine na h-altarach, agus thilg

e air an talamh e: agus bha guthan, agus

tairneanaich, agus dealanaich, agus crith-

thalmhainn ann.

6 Agus dh'ulluich na seachd ainglean aig

an robh na seachd trompaidean iad fhéin,

chum an séideadh.

7 Agus shéid an ceud aingeal, agus bha

clachan-meallain ann, agus teine air am

measgadh le fuil, agus thilgeadh air an tal-

amh iad; agus loisgeadh an treas cuid de

na craobhan, agus am feur glas uile.

8 Agus shéid an dara aingeal, agus thilg-

eadh mar gu'm bu bheinn mhòr a' losgadh

le teine anns an fliairge: agus dh'fhhs an

treas cuid de'n fliairge 'n a fuil:

9 Agus fluiair an treas cuid de na creut-

airibh a bha anns an fhairge, aig an robh

anam, bàs; agus mhilleadh an treas cuid

de na longaibh.

10 Agus shéid an treas aingeal, agus thuit

reult mhòr o néamh , a' dearg-Iasadh mar

lòchran, agus thuit i air an treas cuid de na

h-aimhnichibh, agus air na tobraichibh

uisge;

11 Agus is e an t-ainm a ghoirear de'n

reult Burmaid: agus rinneadh an treas

cuid de na h-uisgeachaibh 'n ara burmaid;

agus fhuair mòran dhaoine bàs leis na

254

Bcorpionaibh; agus bha gathan 'n an earb-

uill: agus b'e an cunihachd daoiue a chiurr-

adh ré chùig màosan.

11 Agus bha rìgh acaos an ccàim, eadhon

aingeal an dubh-aigein, agus '* e (Cs ainm

dha 's an Eabhra, Abadon, ach anns a'

Ghréigis 's e a's ainm dha Apolion.

TAISBEANADH, X,.XI.

3 Agus ghlaodh e le gutti àrd, mar a

bheuchdas leòmhan: agus an uairaghlaodh

" labhair seachd tairueauaich an gutlian

féin.

4 Agus an uair a labliair na seachd tair-

neauaich an guthan fhéin, bha mi 'dol a

sgrìobhadh: agus chuala mi guth o néamh,

12 Chaidh aon truaighe thairis; feuch, tha ag ràdh rium, Seulaich na nithean alabhair

dà thruaighe ri teachd fathast an déigh so.

13 Agus shéid an seathamh aingeal a

thrompaid, agus chuala mi guth o cheithir adharcaib na h-altair òir, a tham tàanuis

Dhé.

14 Ag ràdh ris an t-seathamh aingeal aig

na seachd tairneanaich, agus na sgrìobh

iad.

5 Agus thog an t-aingeal, a chunnaic mi

'u a sheasamh air a' mhuir, agus air an

talamh, a làmh gu néamli,

6 Agus mhiounaich e airsan a tha beò fju

an robh an ti-ompaid, Fuasgail na ceithir | saoghal nan saoghal, a cliruthaich néaiàih

aingil a tha ceangailte aig an amhainu mhòir agus na nithean a tha ann, agus an talamh

Euphrates

agus na nithean a tha ann, agus an fhairjre

15 Agus dh'fhuasgladh na ceithir aingil, a; agus na nithean atha innte, xs^ach biaimsir

bha ulluichte fa chomhair uaire, agus là, ann ni's mò

agus miosa, agus bliadhna, chum gum

marbhadh iad an treas cuid de dhaoiuibh.

16 Agus Ve àireamli araiailtean a' mharc-

shhaaigh fichead màle de diieich màltibh:

agus chuala mi an àireamh.

17 Agus mar so chunnaic mi na h-eich anns

an taisbeauadh, agus iadsan a sbuidh orra,

aig an robh uchd-éididheau de theiue, agus

7 Ach ann an làithibh gutha an t-seachd-

ainih aingil, 'n uair a thòisicheas e air séid-

eadh, an sin gu'm bitheadh ràiu-dìomhair

Dhé air a chràochuachadh, mar a dh'innis e

d'a sheirbhisich na fàidhean.

S Agus labhair an guth a chuala mi o

néamh, rium a ris, agus thubhairt e, Imich,

glac an leabhran a tha fosgailte ann an

de hiaciut, agus de phrouuuse: agus bha làimh an aingil a tha 'n a sheasamh air

cinn nan eacb mar chiun leòmhan; agus as

am beoil thàinig a mach teine, agus deat-

ach, agus pronnusc.

IS Leis na tri j^làighà'bh so mharbhadh an

treas cuid de dhaoinibh,Ieis an teine, agus

leis an deataich, agus leis a' pbronnusc, a

chaidh a mach as am beoil.

19 Oir tha an cumhachdan "n am beul,

agus 'n an earbuill: oir bha an earbuill

cosmhuil ri nathraichibh nimhe, agus bha

cinn aca, agus leo sin ni iad dochaun.

20 Agus cha do ghabh a' chuid eile de na

daoinibh,nach do mharbhadh leis naplàigh-

ibh sin, aithreachas de oibribh an làmh,

ionnus nach deanadh iad aoradhdodheamh-

naibh, agus do dhealbhan òir, agus airgid,

agus umha, agus cloiche, agus fiodha;

nach urrainn faiciun, no cluinntinn, no

imeachd:

21 Agus cha mhò a ghabh iad aithreachas

d'am mortaibh, no cVan druidheachd, no

d'an stràopachas, no d'an gadachdaibh.

Air ais dhan aisbeanadh Eoin an Diadhair

Caibideil X.

1 Chiinnaic Eoin aingeal treun aig an robh

lenòhar Josgaille 'n a làimh: 6 neach a Ihug

mionnan airsan a tha beù gu sàomiidh, nach

bi aimsir ni's mò ann. 8 Thugadh àithne do

Eoin an leabhar a ghabhail agus itheadh.

AGUS chunnaic mi aingeal cumhachd-

ach eile a' teachd a nuas o néamh,

air a sgeadacbadh le neul, agus bogha-frois

fhairge, agus air an talamh.

9 Agus chaidh mi dh'ionnsuidh an aingil,

agus thubhairt nii ris, Thoir dhomh-sa an

leabhran: agus thubhairt esan rium Glac,

agus ith suas e; agus ni e do bhroinn

searbh, ach bithidh e ann ad bheul milis

mar mhil.

10 Agus ghlac mi an leabhran à làimh ar

aingil, agus dh'ith mi suas e; agus bha 6

ann am bheul milis mar mhil; agus an uair

a dh'ith mi e, rinneadh mo bhrù searbh.

11 Agus thubhairt e rium, Is éigin duit a

ràs fàidheadaireachd a dheanamh'am fianuis

shlògh, agus chinneach, agus theangau, agus

ràghrean làonmhor.

Caibideil XI.

1 Binn an dà fhiamiis fdidheadaireachd: 6

thugadh cumhachd dhoibh riéamli a dhruid-

eadh, ionnus nach bi uisge ann: 7 ni am

beathach cogadh 'n an aghaidh, agus marbh-

aidh e iad: 8 luidlddh iad gun adhlac, 11

agus an déigh thri Idilliean agus leth Id é'iridh

iad a ràs. 14 Chaidh an dara tniaighe

tàiairis. 15 Chaidh an seachdamh trompaid

a sheideadh.

AGUS tlmgadh dhomh cuilc cosmhuil ri

slait: agus sheas an t-aingeal, ag

ràdh, Eirich, agus tomhais teampull Dhé,

agus an altair, agus iadsan a tha 'deanamh

aoraidh aun.

2 Ach fàg a mach a' chviirt a tha'n taobh a

muigh de'n teampull, agus na tomhais i

air a cheann, agus 'aghaidh mar a' ghrian, } oir thugadh i do na Cinnich: agus saltraidh

agus a chosan mar phuist teiue. | iad fo 'n cosaibh am baile naomh ré dhà

2 Agus bha aige 'n a làimh leabhran fosg- 1 mhàos agus dhà fhichead.

ailte: agus chuir e a chos dheas air an

fhairge, agus a chos chlà air an talamh

255

3 Agus bheir mise cumhachd do m' dhithia

I fhianuisean, agus ni iad fàidheadaireachd

TAISBEANADH, XII.

àé màle agus dà cheud agus tri fichead là,

eudaichte ann an saic-eudach.

4 Is iad so an dà chrann olaidh, agus an

dà chohmleir a tha 'n an seasamh an làth-

air Dhé na talmhainn.

5 Agus ma chiàirras neach air bith iad,

théid teine a mach as am beul, agus claoidh-

idh e an naimhdean: agus ma chiùrras

neach air bith iad, is éigin da 'bhi air a

mliarbhadh mar so.

6 Tha cumhachd aca so néamh a dhùnadh,

ionuus nach bi uisge aun, ann an laithibh

am fòidheadaireachd-san: agus tha cumh-

achd aca air uisgeachaibh chum an tionnd-

adh gu fuil, agus an talamh a bhualadh leis

an uile phlàigh, co minic 's is toil leo.

7 Agus an uair a chràochnaicheas iad am

fiauuis, ni am fiadh-bheathach a dh'éireas

as an t-sloclid guu iochdar cogadh 'n an

aghaidh, agus bheir e buaidh orra, agus

marbhaidh e iad.

8 Agus bithldh an cuirp mharbha 'n an

luidlie ann an sràid a' bhaile mhòir, ris an

abrar gu spioradail Sodom agus an Eiphit,

far mar an ceudna an do cheusadh ar taigh-

earn.

9 Agus chi cuid de na sloigh, agus de

tlireubhan, agus de theangaibh, agus de

chiunich, an cuirp mharbha i'é thri làithean

gu leth, agus cha leig iadan cuirp mharbha

a churaun an uaighibli.

10 Agus ni luchd - àiteachaidh na tal-

mhainn gairdeachas os an ceann , agus bi thidh

iad subhach, agus cuiridh iad tàodhhicau

dh'ionnsuidh a chéile; do bhrìgh gu'n do

phian an dà fliàidh so iadsan a bha'chòmh-

nuidh air an talamh.

11 Agus an déigh thri làithean gu leth,

chaidh Spiorad na beatha o Dhia a steach

annta, agus sheas iad air an cosaibh; agus

thuit eagal mòr orra-san a chunnaic iad.

12 Agus chual' iad guth mòr o néamh, ag

ràdh riu, Thigibh a nìos an so. Agus

chaidh iad suas do néamh air neul; agus

chuunaic an naimhdean iad.

13 Agus anns an uair sin fhéin bha crith

mhòr thahuhainn ann, agus thuit an deich-

eamh cuid de'u bhaile, agus mharbhadh

seachd nùle pearsa 's a' chrith-thalmhainn:

agus ghabh a' chuid eile eagal, agus thug

iad glòir do Dhia néimh.

14 Chaidh an dara truaighethairis: feuch,

thig an treas truaighe gu h-aithghearr.

15 Agus shéid an seachdamh aingeal a

thrompaid; agus bha guthan mòra air

néamh, ag ràdh, Rinneadh ràoghachdan an

t-saoghail 'n an ràoghachdaibh do ar taigh-

earn, agus d'a Chriosd-san; agus bithidh e

'n a rìgh gu saoghal nan saoghal.

16 Agus thuit na ceithir seanairean fich-

ead, a bha 'n an suidhe air an caithrichibh

'am fiauuis Dhé, sìos air an aghaidh, agus

rinn iad aoradh do Dhia,

17 Ag ràdh, Bheireamaid buidheachas

256

duit-sa, Thighearna Dhé uile-chumh-

achdaich, a tha, agus a bha, agus a bhith-

eas; air son gu'n do ghabh thu do chumh-

achd mòr a d'ionnsuidh, agus gu'n dc

ràghich thu.

18 Agus bha fearg air na cinnich, agus

thàinig d'fhearg-sa, agus àm nam marbh

gu'n tugtadh breth orra, agus gu'n tugadh

tusa duais do d' sheirbhisich na fàidhean,

' agus do na naoimh, agus dhoibh-sau air am

bheil eagal d'ainme, do na big agus do na

mòir, agus gu 'n sgriosadh tu iadsan a

sgriosas an talamh.

i 19 Agus dh'fhosgladh teampull Dlié air

j néamh, agus chunnacas ann a theampull

! àirc a' choimhcheangail: agus bha dealau-

aich, agus guthau, agus tairneanaich, agus

crith-thalmhainn agus clachau-meallain

mòra aun.

Caibideil XII.

1 Tha bean a bha sgeadaidite leia a' ghréin ri

\ saothair-diloinm: 4 tha'n dragon mòr dearg

'n a sheasamàh fa comhair., ullamh giis a lean-

abh a shlugadh suas. 6 'N uair a dàCaisead-

adhi, theichidd'nfàiàsach. 7 Chog Michael

agus 'aingil an aghaidh an dragoin. 13 Tha

an dragon, an déigh a thilgeadh sìos air an

talamfi, a' dian-ruagadh na mnà.

AGUS chunnacas iongantas mòr air

néamh, beau air a sgeadachadh leis a'

ghréin, agus a' ghealach fo a cosaibh, agus

air a ceann crùn de dhà reult dheug.

2 Agus air dhi 'bhi torrach, ghlaodh i, ri

saothair-chloinne, agus bha i air a pianadh

chum a h-aisead.

3 Agus chunnacas iongantas eile gu

néamh, agus, feuch, dragon mòr dearg, aig

an robh seachd cinn, agus deich adhaircean,

agus air a chinn seachd cràiin.

4 Agus tharruing 'earball an treas cuid de

reultaibh néimh, agus thilg e iad chum na

talmhainn: agus sheas an dragon fa chomh-

air na mnà, a bha ullamh gu 'bhi air a

h-aisead, chum a leanabh a shlugadh suas

'n uair a bheireadh i e.

5 Agus rug i leanabh mic, a bha gus na

cinnich uile a riaghladh le slait iaruinn:

agus thogadh a leanabh suas chum Dhe,

agus chum a ràgh-chaithreach-san.

6 Agus theich a' bhean do'n fhàsach, far

am bheil aice ionad air ulluchadh le Dia,

chum gu'm bitheadh i air a beathachadh

an sin ré màle agus dà cheud agus tri fich-

ead là.

7 Agus bha cogadh air néamh; rinn

Michael agus 'aingil cogadh an aghaidh an

dragoin; agus chog an dragon agus 'aingil

féin;

8 Agus cha d'thug iad buaidh, cha mhò a

fhuaradh an àite ni's mò air néamh.

9 Agus thilgeadh a mach an dragon mòr,

an t-seann nathair sin, ris an abrar an

diabhul agus Sàtan, a tha 'mealladh an

t-saoghail uile: thi'geadh a mach e chum

TAISBEANADH, XIII.

na tulmhainn, agus thilgeadh a mach 'aingil

maille ris.

10 Agus chuala mi guth mòr ag ràdh air

néamh, A nis tha slàinte agus neart, agus

ràoghachd ar Dé-ne, agus cumhachd a^

Chriosd air teachd; oir thilgeadh sìos fear-;

casaid ar bràithrean, a bha 'g an casaid an |

làtliair ar Dé-ne a là agus a dh'oidhche. i

11 Agus thug iad buaidh air tre fhuil an 1

Uain, agus tre fhocal am fianuis-san; agus i

cha do ghràdhaich iad an anaman fhéin gu j

bàs.

]2Uime sin bitheadh gairdeachas oirbh, !

a néamhan, agus oirbhse a tha 'n 'ur

còmhnuidh annta. An-aoibhin do luchd-

àiiteachaidh na tahuhaiuu, agus na fairge ! i

oir thàinig an diabhul a nuas do 'ur n-ionn- !

suidh, agus fearg ro mhòr air, do bhrìgh j

gur fiosrach e nach 'eii aige ach tiine

gliearr. |

1 3 Agus an uair a chuunaic an dragon j

gu'u do thilgeadh e chum na talmhainn,

riiiu e geur-leanmhuinn air a' mhnaoi a rug

au leauabh mic.

11: Agus do'n mhnaoi thugadh dà sgéith

iolaire mòire, chum gu'n rachadh i air iteal- \

aich leo do'n fhàsach, chum a h-ionaid fhéin;

far am bheil i air a h-altrum ré aimsir, agus i

aini.sirean, agus leth-aimsir, o aghaidh na i

nathrach.

lò Agus thilg an nathair as a beixl uisge

mar thuil, an déigh na mnà, chum gu'n

tuuadh i oirre 'bhi air a giàilan air falbh i

Ifis an t-sruth. |

1 G Agus rinn an talamh còmhuadh ris a';

iuhuaoi; agus dh'fhosgail an talamh a bheul,

agus shluig e suas an tuil, a thilg an dragon

iL.s a bheul.

1 7 Agus bha fearg air an dragon ris a'

luiiuaoi, agus chaidh e 'dheanamh cogaidh

ris a' chuid eile d'a sliochd, a tha'coimhead j

àuUieantan Dhé, agus aig am bheil fianuis

Iosa Criosd.

Caibideil XIII.

1 Dàb'éiricli fiadh-bheathach as an fliairge le

seachd cinn agus deich adhaircean: dliàmn

thug an dragon a chwmhachd. 11 Thdinig

Jiadh-bheathach eile a nìos as an talamh, 14

agus thug e fainear dealbh a bhi air a dhean-

amh do'n cheud fhiadh-bheathach, 15 agus

gu'n deanadh daoine aoradh dha, 16 agus

guhi gabhadh iad a chomharadh.

AGUS sheas mi air gaineimh na fairge,

agus chunnaic mi fiadh-bheathach ag

éirigh suas as an fhairge, aig an robh seaclul

cinn, agus deich adhaircean, agus air 'adh-

aircibh deich criiin, agus air a chinn ainm

toibheim.

2 Agus bu chosmhuil am fiadh-bheathach

a chuunaic mi ri liopard, agus bha a chosan

mar chosaihh math-ghamhain, agus a

bheul mar bheul leòmhain: agus thug an

dragon a ueart, agus a chaithir, agus cumh-

achd mòr dha.

257

3 Agus chunnaic mi aon d'a chinn mar

gu'm bitheadh e air a lotadh gu bàs; agus

leighiseadh a lot bàsmhor: agus ghabh an

taàamh uile iongautas an déigh an fhiadh-

bheathaich.

4 Agus rinn iad aoradh do'n dragon, a

thug a chumhachd do'n fhiadh-bheathach:

agus rinn iad aoradh do'n fhiadh-bheath-

ach, ag ràdh, Cò a tha cosmhuil ris an

fhiadh-bheathach à Cò a tha comasach air

cogadh a dheanamh 'n a aghaidh ?

5 Agus thugadh dha beul a' labhairt nith-

ean mòra, agus thoibheum; agus thugadh

cumhachd dha cogadh a dheanamh ré dhà

rahàos agus dà fhichead.

6 Agus dh'fùosgail e 'bheul ann an toi-

bheum an aghaidh Dhé, chum toibheum a

thoirt d'a ainm, agus d'a phàilliun, agus

do'n dream a tha 'n an còmhnuidh air

néamh.

7 Agus thugadh dha cogadh a dheanamh

au aghaidh nan naomh, agus buaidh a thoirt

orra: agus thugadh dha cumhachd os ceaun

gach uile threibh, agus theangaidh, agus

chinnich.

S Agus ni iadsan uile, a tha 'n an còmh-

uuidh air an talamh, aoradh dha, aig nach

'eil an ainmean sgrìobhta ann an leabhar

beatha an Uain, a mharbhadh o thoiseach

an t-saoghail.

9 Ma tha cluas aig neach air bith, éisd-

eadh e.

10 Ma bheir neach air bith ann am

braighdeauas, théid e fhéin 'am braighd-

eanas: ma mharbhas neach air bith leis

a' chlaidheamh, is éigin e fhéin a bhi air a

mharbhadh â–  leis a' chlaidheamh. Is ann an

so atha foighidin agus creidimh nan naomh.

11 Agus chunnaic mi fiadh-bheathach eiie

ag éirigii as an talamh; agus bha aige dà

adhairc cosmhuil ri uan, agus labhair e mar

dhragon.

12 Agus tha e a' cur 'an gnàomh cumhachd

a' cheud fhiadh-bheathaich uile'n a fhianuis,

agus tha e 'toirt air an talamh, agus orra-

sau a tha 'n an còmhnuidh ann, aoradh a

dheanamh do'n cheud fhiadh-bheathach

aig an robh a lot bàsmhor air a leigheas.

13 Agus tha e a' deanamh chomharan

mòra, ionnus gu bheil e 'toirt air teiue

teachd a nuas o néamh air an talamh, ann

am fianuis dhaoine.

14 Agus tha e a' mealladh na dream a tha'u

an còmhnuidh air an talamh, leis na comhar-

aibh sin a thugadh dha a dheanamh an

làthair an fhiadh-bheathaich, ag ràdh ri

luchd-àiteachaidh na talmhainn, àomhaigh

a dheanamh do'n bheathach aig an robh an

lot 'n chlaidheamh, agus a bha beò.

1 5 Agus thugadh cuuiliachd dha beatha a

thoirt do àomhaigh an fhiadh-bheatliaich,

ionnus gu'n labhradh àomhaigh an fhiadh-

bheathaich, agus gu'n tugadh e fainear

gu'm bitheadh a niheud as nach deauadh

TAISBEANADH, XIV, XV.

aoradh do àomliaigh an Ojiadh-bheathaich,

air am marbhadh.

16 Agus tha e'toirt air na h-i\à\e dhaoine,

araon beag agus mòr, saoibhir agus bochd,

saor agus daor, comharadh a ghabhail air

an làimh dheis, no air clàr an eudain;

17 Agais nach feudadh neach sam bith

ceannach no reic, ach esan aig am bitlieadh

an comliaradh, no ainm an fhiadh-bheath-

aicli, no àireamh 'ainme.

18 an so tha gUocas. An ti aig am bheil

tuigse, àirmheadh e àireamh an fhiadh-

bheathaich: oir is àireamh duine e; agus

is e 'àireamh sé ceud agus tri fichead

agus sé.

Caibideil XIV.

1 An t-Uan 'ài a aheasamh air sliabh Shioin

maille r'a chnideachd. 6 Tha aingeal a' sear-

monadiadh an tsoisgeiL 8 Tuiteam Bhabi-

loin. 15 Foffhar an tsaoghail, agus cur a'

chorrain aàin, 20 Fo'jhar agus preas-fàona.

feirge Dhé.

AGUS dh'anihairc mi, agus, feuch, Uan

'n a sheasamh air sliabh Shioin, agus

maille ris ceud agus dà fhichead agus

ceithir màle, aig an robh ainm 'Athar-san

sgrìobhta air clàr an eudain.

2 Agus chuala mi guth o fhlaitheanas, mar

fliuaim mhòran uisgeachan,agus mar fhuaim

tairneanaich mhòir; agus chuala mi fuaim

chlàrsairean, a' deanamh ciàiil le'u clàrsaich-

ibh fhéin;

3 Agus sheinn iad mar gu'm b'òran nuadh

e an làthair na ràgh-chaithreach, agus an

làthair nan ceithir bheathaichean, agus nan

seanairean: agus cha b'urrainn neach sam

bith an t-òran sin fhòghlum, ach an ceud

agus dà fhichead agus na ceithir màle, a

shaoradh o'n talamh.

4 Is iad so an dream nach do shahich-

eadh le boiriounaich; oir is òighean iad:

is iad 80 an dream a tha 'leantuinn an Uaiu

ge b'e àit an téid e: shaoradh iad so o

mheasg dhaoine, 'n an ceud thoradh do

Diiia, agus do'n Uan.

5 Agus 'n am beul cha d'fhuaradh cealg:

oir tha iad gun lochd an làthair ràgh-

chaithreach Dhé.

6 Agus chunnaic mi aingeal eile ag iteal-

aich ann am meadhon néimh, aig an robh

an soisgeul sàorruidh r'a shearmonachadh

dhoibh-san a tha 'n an còmhnuidh air an

talamh, agus do gach uile chinneach, agus

thréibh, agus theangaidh, agus shhiagh,

7 Ag i-àdh le guth àrd, Bitheadh eagal

Dhé oirbh, agus thugaibh glòir dha; oir

thàiuig uair a bhreitheanais: agus dean-

aibh aoradh dhàsan a rinn néamh, agus

talamh, agus an fhairge, agus na tobair

uisge.

8 Agus lean aingeal eile, ag ràdh, Thuit,

thuit Babilon, am baile niòr sin, do bhrìgh

gu'u d'thug i air gach uile chinneach òl de

fliàon feirge a stràopachais.

9 Agus leau an treas aingeal iad, ag ràdh

258

! le guth àrd, Ma ni neach air bith aoradh

I do'n fhiadh-bheathach, agus d'a àomhaigh,

I agus ma ghablias e a chomharadh air clàr

j 'eudain, no air a làimh,

10 Olaidh esan de fhàon feirge Dlié, a tha

I air a dhòrtadh gun mheasgadh, ann an

cupan 'fheirge-san; agus bithidh e air a

phianadh le teine agus pronnusc, 'am

I fianuis nan aingeal naomha, agus 'am

fianuis an Uain.

11 Agus bithidh deatach am péine-san ag

éirigh suas gu saoghal nan saoghal: agus

cha-n'eil fois sam bith a là no dh'oidhche

aca-san a ni aoradh do'n fhiadh-bheathach

I agus d'a àomhaigh, no aig neach air bith a

ghabhas comharadh 'aiume-san.

12 An so tha foighidin nan naomli: an so

tha\\ dream a choimhideas àitheantan Dhé,

agus creidimli Iosa.

13 Agus chuala mi guth o néamh, ag ràdh

rium, sgrìobh, Is beannaichte namairbh a

gheibh bàs 's an Tighearn, à so a mach:

Seadh, tha an Spiorad ag ràdh, chum gu

faigh iad fois o'n saothair; agus leanaidh an

oibre iad.

14 Agus dh'amhairc mi, agus, feucli, neul

geal, agus air an neul neach 'n a shuidhe

cosmliuil ri Mac an duine, aig an robh

crùn òir air a cheann, agus corran geur 'n a

làimh.

15 Agus thàinig aingeal eile mach as an

teampuli, a' glaodhaich le guth àrd ris an

ti a bha 'n a shuidhe air an neul, Sàth a

steach do chorran, agus buain: oir thàinig

àm dhuit buain; oir tha foghar na tal-

mhainn abuich.

16 Agus shàth an ti abha 'n a shuidhe air

an ncul, a chorrau 's an talamh; agus

bhuaineadh an talamh.

17 Agus thàinig aingeal eile mach as an

teampull a tha air néamh, agus corrau geur

aige-san mar an ceudna.

18 Agus thàinig aingeal eile mach o'n

altair, aig an robh cumhachd os ceann teine,

agus ghlaodh e le glaodh àrd ris an ti aig an

robh an corran geur, ag ràdh, Sàth a steach

do chorran geur, agus cnuasaich baguidean

fàonain na talmhainn: oir tha a fàou-

dhearcan làn abuich.

1 9 Agus shàth an t-aingeal a chorrau 's an

talamh, agus chnuasaich e fàonain na tal-

mhainn, agus thilg e i ann am fàou-amar

j mòr feirge Dhé.

I 20 Agus shaltradh am fàon-aniar an taobh

j a muigh de'n bhaile, agus thàinig fuil a

j raach as an fhàon-amar, gu srianaibh uaD

each, feadh mhàle agus shé ceud stàid.

Caibideil XV.

1 Na seadul aingd leis na seachd plàighibh

deireannach. 3 Oran na muinnlir a bhuadh-

aidieas air an fhiadh-bheathach, 7 Na seachd

soithichean làn de fheirg Dlié.

AGUS chunnaic mi comharadh eile air

néamh, mòr agus iongantach, seachd

TAISBEANADH, XVI.

aingil aig an robh na seachd plàighean

deireannach; oir annta so tha fearg Dhé air

a coimhHonadh.

2 Agus chunnaic mi mar gu'm b'fhairge

ghloine, air a measgadh le teine; agus

iadsan a thug buaidh air an fhiadh-bheath-

ach, agus air 'àomhaigh, agus air a chomh-

aradh, agits air àireamh 'ainme, 'n an

seasamh air an fliairge ghloiue, agus

clàrsaichean Dhé aca.

:} Agus tba iad a' seinn òrain Mhaois

òglaich Dhé agus òrain an Uain, ag ràdh,

Is mòr, agus is iongantach d'oibre, a Thigh-

earna Dhé uile-chumhachdaich; is ceart

agus /* fàor do shlighean-sa, a rìgh uan

naomh.

4 Cò air nach bitheadh eagal romliad,

Thighearna, agus nach tugadh glòir do

d'ainm à oir is tusa a mhàin a tha naomh:

oir thig na h-uile chinnich, agus ni iad

aoradh ann ad làthair; do bhrìgh gu bheil

do bhreitheanais air an deanamh follais-

each.

5 Agus an déigh so dh'amhairc mi, agus,

feuch, dh'fhosgladh teampuU pàilUuin na

fianuis air néamh.

6 Agus thàinig a mach as an teampull na

seachd aingil, aig an robh na seachd

plàigheau, air an sgeadachadh le làon-

eudach glau agus deah'ach, agus air an

crioslachadh mu'n uchd le criosaibh òir.

7 Agus thug aon de na ceithir bheathaich-

ibh do na seachd aingil seachd soithichean

òir, làn de fheirg an Dé a tha beò gu saoghal

nan saoghal.

8 Agus honadh an teampull le deataich o

ghlòir Dhé, agus o 'chumhachd-san; agus

cha b'urrainn ueach sam bith dol a stigh

do'n teampuU, gus am bitheadh seachd

plàighean uan seachd aingeal air an coimh-

lionadh.

Caibideil XVI.

1 Dhòirtna h-aingil a mach an soiihichean làn

de fheirg: 6 Na ^^làighean a tha 'leantuinn

air sin. 15 Thig Criosd mar ghaduidie: is

heannaicJUe iadsan a nifaire.

AGUS chuala mi guth mòr as an team-

pull, ag ràdh ris na seachd aiugil,

Imichibh, agus taomaibh soithichean feirge

Dhé air an talamh.

2 Agus dh'imich an ceud aingeal, agus

thaom e a shoitheach air an talamh; agus

dh'éirich droch neasgaid nimhneach air na

daoiuibh sin aig an robh comharadh an

fhiadh-bheathaich, agus orra-san a rinn

aoradh d'a àomhaigh.

3 Agus thaom an dara aingeal a shoitheach

's an fliairge; agus rinneadh i mar fhuil

duine mhairbh: agus fhuair gach anam beò

bàs anns an fliairge.

4 Agus thyoai an treas aingeal a shoitli-

each anns na h-aimhnichibh agus anns na

tobraichibh uisge; agus rinneadhiad 'uam

fuil.

2.J9

5 Agus chuala mi aingeal nan uisgeachan

ag ràdh, Is cothromach thusa, Thigh-

earn', a tha, agus a bha, agus a bhitheas,

do bhrìgh gu'n d'thug thu breth air an

dòigh so:

6 Oir dhòirt iadsan fuil naomh agus f liàidli-

ean, agus thug thusa dhoibh fuii r'a h-òl;

oir is toillteanach iad.

7 Agus chuala mi neach eile o'n altair ag

ràdh, Seadh, aThighearna Dhé uile-chumh-

achdaich, istior agus cothromach dobhreith-

eanais.

8 Agus thaom an ceathramh aingeal a

shoitheach air a' ghréin; agus thugadh

cumhachd dha daoine a phianadh le h-aiu-

teas teine.

9 Agus bha daoine air an losgadh le teas

mòr, agus thug iad toibheum do ainm Dhé,

aig am bheil cumhachd air na plàighibh

sin: agus cha d'rinn iad aithreachas, chum

glòir a thoirt dhàsan.

10 Agus thaom an cùigeamh aingeal a

shoitlàeach air ràgh-chaithir an fiiiadh-

bheathaich; agus rinneadh a ràoghachd

dorcha; agus chagainn daoine an teangan

tre phéin,

1 1 Agus thug iad toibheum do Dhia néimh

air son am piantan agus an creuchdan, agus

cha do ghabh iad aitlireachas d'au guàomhar-

aibh.

12 Agus thaom an seathamh aingeal a

shoitheach air an amhainn mhòirEuphrates;

agus thiormaicheadh a h-uisge, chum gu'n

ulluichteadh shghe ràghrean na h-àirde 'n

ear.

13 Agus chunnaic mi 'teaclul a mach à beul

an dragoin, agus à beul an fhiadh-blieath-

aich, agus a beul an fhàidh-bhréige, tri

spioradan neòghlan, cosmhuil ri losguinn.

14 Oir is iad sin spioradan dheamhan, a'

deanamh chomharan, a tha 'dol a mach

chum ràghrean na talmhainn, agTis an

domhain uile, gu'n cruinneachadh chum

catha là mhòir sin an Dé uile-chumhachd-

aich.

15 Feuchjtha mi a' teachd mar ghaduiche.

Is beannaichte esin a ni faire, agus a

ghleidheas 'eudach, chum nach imich e

lomnochd, agus nach faic daoine a nàire.

16 Agus chruinnich e iad r'a chéile chum

ionaid ris an abrar 's an Eabhra, Arma-

gedon.

17 Agus thaom an seachdamh aingeal a

slioitheach 's an athar; agus thàinig guth

mòr a mach à teampull néimh, o'u ràgli-

chaithir, ag ràdh, Tha e deanta.

18 Agus bha guthan, agus taimeanaich,

agus dealanaich ann; agus bha crith mhòr

thalmliainn ann, nach robh a leithid ann o

bha daoiue air an talamh, a samhuil de

chritli-thahuliainn co mbòr.

19 Agus bha am baile mòr air a roinn 'n a

thri earrannaibli, agus tl)uit bailteau nan

cinneach: agus thàmig Babilou mhòr 'an

TAISBEANADH, XVII

cuimhne an làthair Dhé, a thoirt ch copan

fàona fraoich 'fheirge.

20 Agus theich gach uile eilean as, agus

cha d'fhuaradh na beanntan.

21 Agus thainig clachan-mcallain mòra a

nuas néamh air daoinibh, gach clach co

throm ri tàlann: agus thug daoine toibheum

do Dhia, air son plàigh nan clachan-meall-

ain; oir bha am plàigh-san ro mhòr.

Caibideil XVII.

1 Tha hean air a sgeadaciiadh le purpur agus

scarlaid. agus copan òir 'n a làim/i, 'ra a suidhe

air an fhiadh-hheathach, 5 neach a'* i Babilon

mhòr, mcUhair nan gràineileachd. 9 Eadar-

mhàneachadh nan seachd ceann, 12 agus àian

deicài adhaircean. 14 Buaidh an Uain; 16

agus peanaa na stràopaiche.

AGUS thàinig aon de na seachd aingil

aig an robh na seachd soithichean,

agus labhair e rium, ag ràdh rium, Thig an

so; nochdaidh mi dhuit breitheanas na

stràopaiche mòire, a tha 'n a suidhe air

mòran uisgeachan:

2 Ris an d'rinn ràghrean na talmhainn

stràopachas, agus aig an do chuireadh luchd-

àiteachaidh na talmhaiuu air mhisg le fìon

a stràopachais.

3 Agus thug e leis mi auns an spiorad do'n

fhàsach: agus chunnaic mi bean 'n a suidhe

air fiadh-bheathach air dliath scàrlaid, làn

de ainmibh toiblieim, air an i'obh seachd

cinn agus deich adhaircean.

4 Agus bha a' bhean air a sgeadachadh

ann am purpur, agus ann an scàrlaid, agus

air a deanamh breaglia le h-òr, agus clach-

aibh luachmhor, agus neamhnuidibh, agus

copan òir aice 'n a làimh, làn de ghràineil-

eachd agus de neò-ghloine a stràopachais.

5 Agus air clàr a h-eudain bha ainm

sgrìobhta, RUN-DIOMHAIR, BABILON

MHOR, MATHAIR NAN STRIOPACH

AGUS GHRAINEILEACHDAN NA

TALMHAINN.

6 Agus chunnaic mi a' bhean air mhisg le

fuil uan naomh, agus le fuil fhianuisean

losa: agus an uair a chunnaic mi i, ghabh

mi iongantas le h-iongantas mòr.

7 Agus thubiiairt an t-aingeal rium, C'ar

son a ghabh tlm iongantas ? Innsidh mise

dlmit rùn-dìomhair na mnà, agus an fhiadh-

bheathaich a tha 'g a giàilan, air am bheil

na seachd cinn agus na deich adhaircean.

8 Am fàadh-bheathach a clmnnaic thu, bha

e, agus chan eil e ann; agus éiridh e suas

à sloclid an dubh-aigein, agus théid e am

mugha: agus gabhaidh luchd-àiteachaidh

na talmhainn, (aig nach 'eil an ainmeau

sgrìobhta ann an leabhar na beatha o thois-

each an t-saoghail,) iongantas, 'n uair a chi

iad am fiadh-bheathach a bha, agus nach talmhainn stràopachas rithe, agus"rinueadh

'eil, agus a bhitheas ann. saoibhir ceannaicliean na talmhainn le pailt-

9 An so tha an inntinn aig am bheil eas a sògha.

gliocas. Na seachd cinn is seachd sléibh-; 4 Agus chuala mi guth eile o néamh, ag

teau iad, air am bheil a' bhean 'n a suidhe. ' radh, Thigibh a mach aisde, mo phobuU,

260

XVIII.>

10 Is seachd ràghrean iad mar an ceudua:

tha càiig dhiubh air tuiteam, agus tha

h-aon ann: cha d'thàiuig am fear eile fath-

ast; agus an uair a thig e, is éigin da

fantuiun ré àiine bhig.

11 Agus am fiadh-bheathach a bha, agus

uach 'eil aun, is esan an t-ochdamh, agus

tha e o'n t-seachdnar, agus théid e am

mugha.

12 Agus na deich adhaircean a chunnaic

thu, is deich ràghrean iad, nach d'fhuair

ràoghachd fathast, ach a tha 'faotainn cumh-

achd mar ràghrean ré aon uaire maille ris

an fhiadh-bheathach.

13 Tha aca sin aon inntinn, agus bheir iad

an neart agus an cumhachd do'n fhiadh-

bheathach.

14 Ni iad sin cogadh an aghaidh an Uain,

agus bheir an t-Uan buaidh orra: oir is esan

Tighearn nan Tighearn, agus rìgh nan

Ràgh; agus tha an dream a tha maille ris,

air an gairm, agus air an taghadh, agus

dàleas.

15 Agus tha e ag ràdh rium, Na h-uisg-

eachan a chunnaic thu, far am bheil an

stràopach 'n a suidhe, is slòigh, agus coimh-

thionail, agus cinnich, agus teangan iad.

16 Agus na deich adhaircean a chunnaic

thu air an fhiadh-bheathach, bheir iad sin

fuath do'n stràopaich, agus ni iad fàsi, agus

lomnochd, agus ithidh iad a feòil, agus

loisgidh iad i le teine.

17 Oir chuir Dia'n an cridhe a thoil a

choimhlionadh, agus a bhi dh'aon chomh-

airle,agus an ràoghachdathoirt do'n fhiadh-

bheathach, gus an coimhlionar briathrau

Dhé.

18 Agus is i a' bhean a chunnaic thusa, am

baile mòr sin, a tha 'ràoghachadh os ceann

ràghrean na talmhainn.


jjinm an Tighearna:

- l^ ^gus slanu.chidh^

Air ais dhan aisbeanadh Eoin an Diadhair

Caibideil XVIII

1 Thuit Bàbilon: 4 thugadh àithne do phobull

Dhé imeachd aisde: 9 rinti ràghrean na tal-

mhainn, 11 ma.ille 7-is na ceannaichibh agus'jia

maraichibh, hròn air a son: 20 rinn na

naoimh gairdeadias air son breitheanais Dhé

oirre.

AGUS an déigh nan nithean so chunnaic

mi aingeal eil 'teachd anuas o néamh,

aig an robh cumhachd mòr; agus dheal-

raich an talamh le 'ghlòir.

2 Agus ghlaodh e gu làidir le guth raòr,

ag ràdh, Thuit, thuit Babilon mhòr, agus

rinneadh i 'n a h-àite-còmhnuidh dheamhan,

'n a pràosan do gach spiorad neòghlan, 'n a

h-ionad cumail do gach eun neòghlan agus

fuathmhor.

3 Oir dh'òl na h-uile chinnich de fhàon

feirge a stràopachais, agus rinn ràghrean

TAISBEANADH

chum nach bi sibh conihpairteach d'a l^eaCaibideil, agus nach faigh sibh cuid d'a

plàighibh;

5 Oir tha a peacaidhean air ruigheachd

suas gu uéamh, agus chuimhnich Dia a

h-euceartan.

tà Thugaibh ath-dhàol ch mar a dhàol ise

ribh, agus thugaibh dhi a dhà uiread, a i'éir

a h-oibre: anns a' chupan a lìon i, làouaibh

a diià uiread di.

7 A mheud as a ghlòraich si i fhéin, agus

a chaith i a beatha gu sòghail, co mòr as

sin thugaibh dhi de pheanas agus de

ni gnothuichean air

bhròn: oir tha

Tha mi a'm' shuidhe a'm' bhan-righinn

agus cha bhantrach mi, agus chan fhaic

mi bròu.

s Uime 8in ann an aon là thig a plàighean,

Ijùs, agus bròn, agus gorta; agus loisgear i

gu tur le teine: oir is neartmhor an taigh-

earn Dia a bheir breth oirre.

9 Agus ni ràghrean na talmhainn, a rinn

XIX.-

agus a' mheud

fairge, 'am fad,

18 Agus ghlaodh iad, an uair a clmnnaic

iad deatach a losgaidh, ag ràdh, Cò e am

baile a's cosmhuil ris a' bhaile mhòr so à

19 Agus thilgiad duslach airan cinn, agus

ghlaoclh iad, a' gul agus a' caoidh, ag ràdh,

Is truagh, is truagh, am baile mòr sin,anns

an d'rinneadh saoibhir iadsan uile aig an

robh longan air an fhairge, tre a ghreadh-

nachas-san ! oir ann an aon uair dh'fhàsaich-

eadh e.

20 Dean gairdeachas os a cheann, o a

ag ràdh 'n a cridhe fhéin, néamh, agus sibhse abstola naomha agus

.4,iu„ „)„,! i,u„„ _:„i-,- — fhàidheau; oir dhàol Dia sibhse air.

21 Agus thog aingeal treuu clach mar

chloich-mhuiHnn miiòir, agus thilg e 's an

fhairge i, ag ràdh, Is ann mar so le neart a

thilgear sìos am baile mòr sin Babilon, agus

cha-n fhaighear e ni's mò.

22 Agus cha chluinnear annad ui's mò

fuaim chlàrsairean, agus luchd-ciùil, agus

stràopachas agus a chaith am beatlia gu ' phàobaireau, agus thrompadair

suyhail maille rithe, gul agus caoidh air a

8011, 'n uair a chi iad deatach a losgaidh,

1 A' seasamh fad as, tre eagal a peauais,

ag ràdh, Mo thruaighe, mo thruaighe ! a'

chaithir mhòr sin Babilon, a' chaithir threuu

siu ! oir ann an aon uair thàinig do bhreith-

ean; agus

11 Agus ni ceannaichean na talmhainn

gul agus caoidh air a son; oir cha cheann-

aich neach sam bith am bathar ni's mò.

12 Bathar òir, agus airgid, agus chlach

luachmhor, agus neamhnuidean, agus làon-

eudaich ghrinn, agus phurpuir, agus shàoda,

agus scàrlaid, agus gach uiie ghué fhiociha

thine, agus gach uile ghné shoithichean

ibhori, agus gach uile ghué shoithicheau

fiodha ro luachmhor, agus umha, agus iar-

uiun agus mharmoir,

13 Agus canal, agus nithean deadh-fhàile,

agus oladh-uugaidh, agus tùis, agus fàon,

agus oladh, agus min mhàn, agus cruith-

neachd, agus ainmhidhean, agus caoraich,

agus eich, agus carbadan, agus tràillean,

agus anamau dhaoine.

14 Agus dh'imich na toraidhean air anrobh

mòr dhéidh d'anama, uait, agus dh'imich

na h-uile ni aunasach agus maiseach uait,

agus chan fhaigh thu iad ni's mò.

15 Seasaidh ceanuaichean nan nithean so } chaidh a deatach suas gu saoghal nan

a rinneadh saoibhir leatha, 'am fad, air j saoghal.

cha-n fhaighear annad ui's mò fear-ceird,

de ghné ceirde sam bith; agus cha chluir/a-

ear fuaim cloiche-muilinu anuad ni's mò;

23 Agus cha soillsich solas coinnle annad

ni's mò; agus cha chluinnear anuad ni's mò

guth fear-bainnse no bean-bainnse: oir

b'iad do cheannaichean daoine mòra na

talmhainn; agus le d' dhruidheachd bha

na h-uile chinnich air am mealladh:

24 Agus fhuaradh ann fuil fhàidheau, agus

naomh, agus uan uile dhaoine a mharbhadh

air an talamh.

.

16 Agus ag ràdh, Is truagli, am baile mòr:

sin, a bha air a sgeadachadh lc làon-eudach

grinn, agus purpur, agus scàrlaid, agus a air an ràgh-chaithir.

bha air a dheanamh breagha le h-òr, agus Aleluia.

le clachaibh luachmhor, agus le neamhnuid-

ibh!

17 Oir ann an aon uair thugadh saoibhreas

cò mòr gu neo-ni. Agus sheas gach uile

long-mhaighstir, agus gach uile chuideachd

a théid air longaibh, agus na seòiadairean,

261

Air ais dhan aisbeanadh Eoin an Diadhair

Caibideil XIX.

1 Tha Dia air a chliùthachadh, air son gv!n cTthug e breth air aài stràopaich mhòir, agics gu'n do dhàol e fuil a naomh. 7 Banais an Uain, (bc

1 AGUS an déigh nan nitheau so, chuala mi guth àra mhòr-shluaigh air néamh, ag ràdh, Aleluia; Slaiute, agus glòir, agus urram, agus cumhachd do'n Tighearn ar Dia-ne:

2 Oir is fàor agus is cothromach a bhreitheanais; oir thug e breth air an stràopaich mhòir, a thruaill an talamh le a stràopachas, agus dhàol e fuil a sheirbhiseach fhéin air a làimh.

3 Agus a rìs thubhairt iad, Aleluia. Agus eagal a peanais, a' gul agus a' caoidh,

4 Agus thuit na ceithir seanairean fichead, agus na ceithir bheò-chreutairean sìos, agus rinn iad aoradh do Dhia, a bha 'n a shuidhe air an rìgh-chaithir, ag ràdh, Amen. Aleluia.

5 gus thàinig guth a mach o'n rìgh-chaithir, ag ràdh, Molaibh ar Dia-ne, sibhse uile a's seirbhisich dha, agus air am bheil 'eagal-san, eadar bheag agus mhòr.

6 Agus chuala mi mar ghuth mòr-shluaigh, agus mar fhuaim mhòran uisgeachan, agus mar thoirm tairneanaich chumhachdaich, ag ràdh, Aleluia: oir tha an Tighearn Dia uile-chumhachdach a' rìoghachadh.

7 Bitheamaid aoibhinn agus deanamaid gairdeachas, agus thugamaid glòir dhàsan: oir thàinig pòsadh an Uain, agus dh'ulluich a bhean i fhéin.

8 Agus thugadh dhi gu'm bitheadh i air a sgeadachadh le lìon-eudach grinn, glan agus dealrach: oir is e an lìon-eudach grinn fireantachd nan naomh.

9 Agus thubhairt e rium, sgrìobh, Is beannaichte iadsan a tha air an cuireadh gu suipeir-bainnse an Uain. Agus thubhairt e rium, Is iad so briathran firinneach Dhé.

10 Agus thuit mi sìos aig a chosaibh chum aoradh a dheanamh dha: agus thubhairt e rium, Feuch nach dean thu e: is comh-sheirbhiseach dhuit fhéin mise, agus do d' bhràithribh aig am bheil fianuis Iosa: dean aoradh do Dhia: oir is i fianuis Iosa spiorad na fàidheadaireachd.

11 Agus chunnaic mi néamh air fhosgladh, agus, feuch, each geal; agus ghoireadh de'n ti a shuidh air Dìleas, agus Fìor; agus ann am fireantachd tha e 'deanamh breitheanais agus cogaidh.

12 Agus bha a shùilean mar lasair theine, agus air a cheann bha mòran chràin; agus bha ainm aige sgrìobhta, nach b'aithne do neach sam bith ach e fhéin;

13 Agus bha e air a sgeadachadh le trusgan tumta ann am fuil: agus is e'n t-ainra a ghoirear dheth, FOCAL DHE.

14 Agus lean na h-armailtean a bha air néamh e air eachaibh geala, air an sgeadachadh le lìon-eudach grinn, geal agus glan.

15 Agus as a bheul tha claidheamh geur a' dol a mach, chum gu'm buaileadh e na cinnich leis; agus riaghlaidh e iad le slait iaruinn: agus tha e a' saltradh fìon-amair fraoich feirge an Dé uile-chumhachdaich.

16 Agus tha aige air a thrusgan agus air a léis ainm sgrìobhta, RIGH NAN RIGH, AGUS TIGHEARN NAN TIGHEARN.

17 Agus chunnaic mi aingeal àraidh 'n a sheasamh 's a' ghréin; agus ghlaodh e le guth àrd, ag ràdh ris an eunlaith uile, a bha 'g itealaich ann am meadhon néimh, Thigibh, agus cruinnichibh sibh fhéin chum suipeir an Dé mhòir;

18 Chum gu'n ith sibh feòil rìghrean, agus feòil àrd-cheannard, agus feòil dhaoine cumhachdach, agus feòil each agus na muinntir a shuidheas orra, agus feòil nan uile dhaoine, araon saor agus daor, araon beag agus mòr.

19 Agus chunnaic mi am fiadh-bheathach, agus rìghrean na talmhainn, agus an armailtean air an cruiuneachadh, a dheanamh cogaidh an aghaidh an ti a bha 'n a shuidhe air an each, agus an aghaidh 'armailt-san.

20 Agus ghlacadh am fiadh-bheathach, agus maille ris-san am fàidh-bréige a rinn mìorbhuilean 'n a làthair, leis an do mheall e an dream a ghabh orra comharadh an fhiadh-bheathaich, agus iadsan a rinn aoradh d'a ìomhaigh. Thilgeadh iad sin 'n an dithis beò ann an loch teine a' dearg-lasadh le pronnusc.

21 Agus mharbhadh a' chuid eile le claidheamh an ti a bha 'n a shuidhe air an each, a thàinig a mach as a bheul: agus bha an eunlaith uile air an lìonadh le'm feòil.

Air ais dhan aisbeanadh Eoin an Diadhair

Caibideil XX

1 Sàtan ceangailte ré mhìle bliadhna. 5 A' cheud aiseirigh: 6 tha iad beannaichte aig am bheil cuid dhith. 7 Sàtan a ris air fhuasgladh. 8 Gog agus Magog. 10 Thilgeadh an Diabhul do'n loch theine agus phronnuisc. 12 An aiseirigh dheireannach agus choitchionn.

AGUS chunnaic mi aingeal a' teachd a nuas o néamh,agus iuchair sluichd an dubh-aigein aige, agus slabhraidh mhòr 'n a làimh.

2 Agus rug e air an dragon, an t-seann nathair nimhe sin, a's e an diabhul agus Sàtan, agus cheangailse e rémhìle bliadhna;

3 Agus thilg se e do shlochd an dubh-aigein, agus dhùin e stigh e, agus chuir e seula air, chum nach mealladh e na cinnich tuilleadh, gus an crìochnaichteadh am mìle bliadhna: agusan déigh sin, is éigin gu'm fuasgailear e ré ùine bhig.

4 Agus chunnaic mi rìgh-chaithrichean, agus shuidh iad orra, agus thugadh breitheanas doibh: agus chunnaic mi anaman na muinntir de 'n do chuireadh na cinn air son fianuis Iosa, agus focail Dhé, agus nach d'rinn aoradh do'n fhiadh-bheathach, no d'a ìomhaigh, agus nach do ghabh a chomharadh air clàr an eudain, no air an làmhan; agus bha iad beò, agus rìghich iad maille ri Criosd ré mhìle bliadhna.

5 Ach cha d'ath-bheothaicheadh a' chuid eile de na mairbh gus an robh na mìle bliadhna air an crìochnachadh. Is i so a' cheud aiseirigh.

6 Is beannaichte agus is naomh an ti aig am bheil cuid anns a' cheud aiseirigh: orra so chan eil cumhachd aig an dara bàs; ach bithidh iad 'n an sagartaibh do Dhia, agus do Chriosd, agus righichidh iad maille ris mìle bliadhna.

7 Agus an uair a chrìochnaichear am mìle bliadhna, fuasgailear Sàtan as a phrìosan,

8 Agus théid e mach a mhealladh nan cinneach, a tha ann an ceithir chearnaibh na talmhainn, Gog agus Magog, chum an cruinneachadh gu cath; muinntir a tha ann an àireamh mar ghaineimh na fairge.

9 Agus chaidh iad suas air leud na talmhainn, agus chuairtich iad camp nan naomh, agus am baile ionmhuinn: agus thàinig teine nuas o Dhia à néamh, agus chuir e as doibh.

10 Agus thilgeadh an diabhul a mheall iad,'s an loch theine agus phronnuisc, far am bheil am fiadh-bheathach, agus am faidh-bréige, agus bithidh iad air am pianadh a là agus a dh'oidhche, gu saoghal nan saoghal.

11 Agus chunnaic mi rìgh-chaithir mhòr gheal, agus an ti a shuidh oirre, neach aig an do theich nèamh agus talamh o a ghnùis; agus cha d'fhuaradh àite dhoibh.

12 Agus chunnaic mi na mairbh, beag agus mòr, 'n an seasamh 'am fianuis Dhé; agus dh'fhosgladh na leabhraichean: agus dh'fhosgladh leabhar eile, eadhon leabhar na beatha: agus thugadh breth air na mairbh as na nithibh sin a bha sgrìobhta 's na leabhraichibh, a réir an gnìomharan.

13 Agus thug an fhairge uaipe na mairbh a bha innte; agus thug am bàs agus an uaigh uatha na mairbh a bha annta: agus thugadh breth orra gach aon a réir gu gnìomharan.

14 Agus thilgeadh am bàs agus ifrinn do'n loch theine: Is e so an dara bàs.

15 Agus ge b'e air bith nach d'fhuaradh sgrìobhta ann an leabhar na beatha, thilgeadh e 's an loch theine.

Air ais dhan aisbeanadh Eoin an Diadhair

Caibideil XXI

1 Nèamh nuadh agus talamh nuadh, 10 An Ierusalem néamhaidh, malle ri làn-mhìneachadh oirre: 23 chan eil feum aice air gréin; oir is i glòir Dhé a solus. 24 Tha rìghrean na talmhainn a' toirt an saoibhreis d'a h-ionnsuidh,

AGUS chunnaic mi nèamh nuadh, agus talamh nuadh: oir chaidh an ceud nèamh agus an ceud talamh thairis; agus cha robh fairge ann ni's mò.

2 Agus chunnaic mise Eoin am baile naomh, Ierusalem nuadh, a' teachd a nuas Dhia à neamh, air ulluchadh mar bhean-bainnse air a sgeadachadh fa chomhair a fir.

3 Agus chuala mi guth mòr à néamh ag ràdh, Feuch, tha pàilliun Dhé maille ri daoinibh, agus ni esan còmhnuidh maille riu, agus bithidh iadsan 'n an sluagh dha, agus bithidh Dia fhéin maille riu, agus 'n a Dhia dhoibh.

4 Agus tiormaichidh Dia gach deur o'n sùilibh; agus cha bhi bàs ann ni's niò, no bròn, no éigheach, agus cha bhi pian ann ni's mò; oir chaidhna ceud nithean thairis.

5 Agus thubhairt an ti a bha 'n a shuidhe air an rìgh-chaithir, Feuch, tha mi a' deanamh nan uile nithean nuadh. Agus thubhairt e rium,Sgrìobh, oir tha na briathran so fìrinneach agus dìleas.

6 Agus thubhairt e rium, Tha e deanta. Is mise Alpha agus Omega, an tùs agus a' chrìoch: bheir mi dhàsan air am bheil tart, de thobar uisge na beatha gu saor.

7 Sealbhaichidh an ti a bheir buaidh na h-uile nithean; agus bithidh miso a'm' I'hia dhàsan agus bithidh esan 'n a mhac dhomh sa.

8 Ach aig an dream sin a tha gealtach, agus mi-chreidmheach, agus gràineil, agus aig luchd mortaidh, agus strìopachais, agus druidheachd, agus ìodhol-aoraidh, agus aig na h-uile bhreugairibh, bithidh an cuibhrionn anns an loch a tha 'dearg-lasadh le teine agus pronnusc; ni a's e an dara bàs.

9 Agus thàinig a m' ionnsuidh aon de na seachd ainglibh, aig an robh na seachd soithichean làn de na seachd plàighibh deireanuach, agus labhair e rium, ag ràdh, Thig an so, nochdaidh mise dhuit a' bhean nuadh-phòsda, bean an Uain.

10 Agus thug e leis mi anns an spiorad gu beinn mhòir agus àird, agus dh'fheuch e dhorah am baile mòr sin, Ierusalem naomh, a' teachd a nuas à néamh o Dhia,

11 Aig an robh glòir Dhé: agus bha a shoillse cosmhuil ri cloich ro luachmhoir, mar chloich Iaspis, soilleir raar chriostal;

12 Agus bha balla mòr agus àrd aig, air an robh dà gheata dheug, agus aig na geataibh dà aingeal dheug, agus ainmean sgrìobhta orra, eadhon ainmean dà thréibh dheug chloinn Israeil.

13 Air an taobh an ear, tri geatachan; air an taobh thuath, tri geatachan; air an taobh deas, tri geatachan; agus air an taobh an iar, tri geatachan.

14 Agus bha aig balla a' bhaile dà bhunait dheug, agus annta-san ainmean dh abstol deug an Uain.

15 Agus bha aig an ti a labhair rium, cuilc-shlat òir, chum gu'n toinhaiseadh e am baile, agus a gheatachan, agus a bhalla.

16 Agus tha am baile 'n a luidhe ceithir-chearnach, agus tha 'fhad co mòr r'a leud: agus thomhais e am baile leis a' chuilc-shlait, dà mhìle dheug stàide: is ionann fad, agus leud, agus àirde dha.

17 Agus thomhais e a bhalla, ceud agus dà fhichead agus ceithir làmhan-coille, a réir tomhais duine, eadhon an aingil.

18 Agus bha a bhalla air a thogail de chloich Iaspis; agus b'òr fìor-ghlan am baile, cosmhuil ri gloine shoilleir.

19 Agus bha bunaitean balla a' bhaile air an deanamh sgiamhach leis gach uile ghné chlachan luachmhor. Bu iaspis an ceud bunait; bu shaphir, an dara; bu chalcedon, an treas; b'emerald, an ceathramh bunait;

20 Bu shardonics, an cùigeamh; bu shardius, an seathamh; bu chrisolit, an seachdamh; bu bheril, an t-ochdamh; bu topas an naothamh: bu chrisoprasus, an deicheamh; bu hiacint, an t-aon deug; b'ametist, an dara bunait deug.

21 Agus an dà gheata dheug bu dà neamhnuid dheug iad; bha gach aon fa leth de na geataibh air a dheanamh de aon neamhnuid; agus b'òr fìor-ghlan sràid a' bhaile, mar ghloine shoilleir.

22 Agus chan fhaca mi teampull ann: oir is e'n Tighearn Dia uile-chumhachdach, agus an t-Uan a's teampull da.

23 Agus chan eil feum aig a' bhaile air a' ghréin, no air a' ghealaich a dhealrachadh ann: oir shoillsich glòir Dhé e, agus is e an t-Uan a's solus da.

24 Agus gluisidh cinnich na muinntir sin a shaorar 'n a sholus: agus bheir rìghrean na talmhainn an glòir agus an urram d'a ionnsuidh.

25 Agus cha dùinear a gheatachan 's an là oir cha bhi oidliche an sin.

26 Agus bheirear glòir agus urram nan cinneach d'a ionnsuidh.

27 Agus cha téid air chor sam bith a steach ann ni air bith a shalaicheas, no a dh'oibricheas gràineileachd, no a ni breug: ach iadsan a mhàin a tha sgrìobhta ann an leabhar beatha an Uain.

Air ais dhan aisbeanadh Eoin an Diadhair

Caibideil XXII

1 A mhainn uisge na bealha, 2 craobh na heaiha,

5 'S e Dia fhéin solus na caithreach. 9 Chan

fhulaing an t-aingeal aoradh a dheanamli

dha. 18 Chan fheudar ni sam bith a diur ri

focal Dhé, no Hlioirt uailJi.

AGUS dh'fheuch e dhomh amhainn

fhàor-ghlan de uisge na beatha, soill-

eir mar chriostal, a' teachd a mach à ràgh-

chaithir Dhé, agus an Uain.

2 Ann am meadhon sràide na caithreach,

agus air gach taobh de'n amhainn, bha

craobh na beatha, a' giàilan dà ghné dheug

tlioraidh, agus a' toirt a toraidh uaipe gach

uile mhàos; agus bha duilleadh na craoibhe

chum leighis nan cinneach.

3 Agus cha bhi mallachd air bith ann ni's

mò: ach bithidh ràgh-chaithir Dhé agus an

Uain iunte; agus ni a sheirbhisich seir-

bhis da.

4 Agus chi iad 'aghaidh; agus bithidh

'aium-san air clàr an eudaiu.

5 Agus cha bhi oidhche an sin, agus cha-

n'eil feum aca air coinuil, no air solus na

gréine; oir bheir an Tighearn Dia solus

doibh: agus ràghichidh iad gu saoghal uan

saoghal.

6 Agus thubhairt e rium, Tha na briath-

ran so dàleas agus fàrinueach. Agus chuir

an Tighearn, Dia nam fàidhean uaomha,

'aingeal fhéin a nochdadh d'a sheirbhisich na

nithean sin a's éigin tachairt gu h-aitli-

ghearr,

7 Feuch, tha mi a' teachd gu luath: ig

beannaichte an ti a choimhideas briathran

fàidheadaireachd an leabliair so.

8 Agus chunuaic mise Eoiu na uithean so,

agus chuala mi iad: agus an uair a chuala

agDJs » chimnaic mi iad, thuit mi sìos a' deanamh aoraidh aig cosaibh an aingil, a

nochd na nithean so dhomh.

9 An sin thubhairt e rium, Feuch nach

dean thu e: oir is comh-sheirbhiseach

dhuit mise, agus do d' bhràithribh na faidh-

ean, agus dhoibli-san a choimhideas briath-

ran an leabhair so: dean aoradh do Dhia.

10 Agus thubhairt e rium, Na seulaich

focail fàidheadaireachd an leabhair so: oir

tha an t-àm am fagus.

11 An ti a ni eiicoir, deauadh e eucoir a

ghnàth: agus an ti a tha salach, bitheadh e

salach a ghuàth: agus an ti a tha 'n a

fhàrean, bitheadh e 'n a fhàrean a ghuàth:

agus an ti a tha naomh, bitheadh e naomh

a ghuàth.

12 Agus, feuch, tha mi a' teachd gu h-aith-

ghearr; agus tha mo luach-saoitlireach

maille rium, a thoirt do gach aon fa leth, a

réir mar a bhitheas a ghnàomharan.

13 Is mise Alplia agusOmega,an toiseach

agus a' chràoch, an ceud neach agus an

neach deireannach.

14 Is beanuaichte iadsan a ni 'àitheanta-

sau, chum gu'm bi còir aca air craoibh na

beatha, agus gu'n téid iad a stigh tre na

geataibh do'n bhaile.

15 Oir an taobh a muigh tha madraidh,

agus luchd-druidheachd, agus luchd-stràop-

achais, agus luchd-mortaidh, agus hichd

àodhol-aoraidh, agus gach ueach a ghràdh-

aicheas agus a ui breug.

16 Chuir niise Iosa m'aiugeal adheauamh

fiauuis duibhse air na nithibh so anns na

h-eaglaisibh. Is mise freumh agus giueal

Dhaibhidh, an reult dhealrach agus mhaidne.

17 Agus tha an Spiorad agus a' bhean

uuadh-pliòsda agràdii, Thig. Agus abradh

an ti a chluiuueas, Thig. Agus an neach

air am bheil tart, thigeadh e. Agus ge b'e

neach leis an àill, gabhadh e uisge na beatha

gu saor.

18 Oir tha mi 'deauamh fiauuis do gach

uile neach a chluiuneas briathran fàidh

eadaireachd an leabhair so, Ma chuireas

neach air bithris na nithibh so, cuiridh Dia

airsau na plàighean a tha sgrìobhta auns an

leabliar so:

19 Agus ma bheir ueach air bith o bliriath-

raibh leabhair na faidheadaireachd so,

bheir Dia a chuibhrioun-san à leabliar na

beatha, agus as a' bhaile naomh, agus as na

uithibh a tha sgrìobhta auns an leabhar so.

20 Tha an ti a tha 'toirt fiauuis air na

nithibh so ag ràdh, Gu deimhiu tha mi a'

teachd 'an aithghearr. Amen. Seadh, thig,

a Thighearua Iosa.

21 Gràs ar Tighearna Iosa (ywi^àgurobh

maille ribh uile, Amen.

A' CHRIOCH.

SAILM DHAIBHIDH, DAN GAIDHEALACE

EDINBUEGH:

PRINTED FOR

THE NATIONAL BIBLE SOCIETY OF SCOTLAND

SAILM DHAIBHIDH


SALM I.

[gluais

1 'O BEAXXAICHT'anduinesinnach

O 'an comhairle nan daoi, [gl

'An shglie fhiair nan pcacach baoth',

'n a sheasamh fòs nach bi;

'An caithir fanoid luchd an spòrs

nach togair suidh' gu bràth:

2 Ach 'g am bheil toil do naomh-reachd

'g a smuaiueach' oidhcli' is là. [Dhé,

3 Mar chraoibh is amhluidh bithidh e

'n cois aimhne fàs a ta,

A bheir 'n a h-aimsir toi-adh trom,

gun duilloach chall no blàth.

Soirbhichidh leis gach ni d'au deau:

4 ^ ui h-amhluidh sin do bhi

Na daoine peacach; ach mar mholl

air fhuadachadh le gaoith.

5 Is uime sin cha seas a suas

^ na h-aingidh auns a' bhreth,

Xo peacaich ann an comunn naomh

nam fàreanach air leth.

6 Oir 's fiosrach Dia air slighe ghloin

nam fireanach air fad;

Ach slighe fhiar nam peacach baoth',

Di-mhilltear i gu grad.

SALM II

1 ri ARSON a ghabh na Cinnich boil',

\~J 's na slòigh le chéile cruinn,

A'smuaineachadh beairt dhàomhanaich,

nach feudar chur an suim ?

2 Ràghre na talmhainn dh'éirich suas,

's na h-uachdarain gu léir;

'N aghaidh lehobhah chruinnich iad;

- 's 'n aghaidh aoin uugta Dé.

3 Xis briseamaid an cuibhreach dhinn,

^ (sud thubhairt iad air fad.)

Na boiun a b'àill leo iadhadh oirnn,

dhinn tilgeamaid gu grad.

4 An Ti air néamh 'n a shuidhe ta,

ni esan gàire riu;

Is mar chàiis-mliagaidh bithidh iad

do Thighearn àrd nan dùl.

5 'N sln labhraidh e am briathraibh borb

'n a chorruich riu gu garg;

Is cuiridh e gu cabhaig iad,

le lasan is le feirg.

6 Gidheadh do dh' uugadh leam mo Righ

gu fior air Sion caomh;

Is chuir mi e 'n a uachdaran

suas air mo thulaich naoimh.

7 Cuiridh mi 'n céill an t-ordugh ud;

thubhairt lehobhah rium,

3

Is tu mo mhacsa; 's ann an diugh

a ghineadh thusa leam.

S larr orm, 's mar oighreachd bheir mi

na fineacha gu léir: [dhuit

'S mar sheilbh ro-dhàleasbheir mi dhuit,

fad iomail crlch' gach tàr'.

9 Nithear le slait de'n iarunn chruaidh,

gu luath am briseadh leat;

'N am bloighdibh beaga pronnar iad,

mar phota cré le d' neart.

10 ràghrean, uime sin, a nis,

gabhaibh-sa ciall gu léir;

A bhreitheamhna na talmhainn fòs,

grad-fhoghlumaibh deadh bhcus.

11 Do'u Tighearna lehobhah mòr

aoraibh-sa sìos gu ceart,

Le h-eagal deanaibh seirbhis mhaith

do Thighearna nam feart,

'S le ball-chrith deanaibh gairdeachas.

12 Do'n mhac grad-thugaibh pòg,

Air eagal gu las 'fheargsan ruibh,

g'ur milleadh anns an ròd.

An uair a bhitheas corruich air

a' lasadh ach gu beag.

Is beannaicht' iad, gach uile neach,

au dòohas air a leag.

SALM III.

1 l^ ACH lionmhor iad mo naimhde,Dhia

1.1 sàor-dhol am meud gach là ?

Is luchd mo thrioblaid iomadh iad,

ag éiridh rium a ghnàth.

2 Ri m'anam iomadh their nach 'eil

aon fliurtachd aig an Dia:

3 Ach 's tu fear-togalach mo chinn,

mo ghlòir, is tu mo sgiath.

4 Air Dia do ghairm mi fhéin le m' ghuth,

dh' éisd as a thulaich naoimh:

5 Luidh, choidil, agus mhosgail mi,

chum Dia mi suas gu caomh.

6 Chan eagal leam deich màle sluagh,

ged chuairticheadh iad mi.

7 Mo Thighearn éirich suas gu luath,

is cuidich leam, a Dhe:

Mo naimhde bhuail thu air an gial;

bhris fiacla fòs nan daoi.

8 'S le Dia an fhurtachd: air do shluagh

do bheanuachd tha gun dàth.

SALM IV.

1 /~\ TIIUSA Dhia ud m'ionracais,

vy éisd rium tràth éigheam riut;

'S tu dh'fhuasgail orm 's mi ann an teinn;

fòir orm, is éisd mo scread.

2L

SAILM V,

2 Mo ghlòir cia fhad, a chlann nan daoin',

gu nàire chaochl'eas sibh ?

A' tabhairt gràidh do dhàorahauaa,

is leauas breugau ruibh ?

3 Biodh agaibh fios gu'n d' ròghnuich Dia

dha fhéin an duine naomh;

'N uair dh'éigheas mi, bheir e gu beachd

sar-éisdeachd do mo ghlaodh.

4 Biodh eagal oirbh 's na deauaibh lochd:

labhraibh ri 'ur cridh' fhéin,

Gu h-uaigneach air 'ur leabaichibh

bibh tosdach mar an ceudn'.

5 Deadh àobairt thaitneach thugaibh uaibh,

do'n ionracas a ghnàtli;

'S 'ur dòchas cuiribh ann an Dia,

ag earbsadh as gach là.

6 Ni maith co nochdas duinn a nis ?

tha mòran ac' ag ràdh: ^

Ach deah-adh glan do ghimise, Dhe,

tog oirnne suas a ghnàth.

7 'S mò chuir thu dh'aoibhneas ann am

no'n uair a's lionmhoir' coirc, [chridh',

No, aca sud, a's saoibhre fiou

a' cinneachduinn gun airc.

8 An sàth-shàimh luidhidh mi faraon,

is coidlidh mi le suain:

Oir's tusa mhtiin bheir dhomh, a Dhe,

fo dhàdeau, còmhnuidh bhuan.

SALM V.

1 y\ m' bhriatliraibh tabhair aire, Dho,

JU is beachdaich air mo smuain.

2 Eisd guth mo ghlaoidh, mo rìgh 's mo

oir guidheam ort gu dian. [Dhia.

3 Mo ghuth do chluinnear leat, a Dhé,

air maduiun gach aoin là:

Gu moch do dhcanam urnuigh riut,

is dearcam ort a ghnàth.

4 Cha tus' an Dia le 'm miann an t-olc;

is lochd cha cliaidir thu:

5 Cha seas an t-amadan a'd' làth'r;

's fuath leat hichd-uilc nach fiu.

6 Do sgriosar leat hichd-labhairt bhreug:

is gràin le Dia faraon

An duine fuileachdach, 's an tà

chum cealgaircachd a chlaon,

7 Ach mise, thig mi chum do theach,

thaobh meud do ghràsa caomh':

Is ann ad eagal aoraidh mi,

m'aghaidh ri d'theampuU naomh.

8 Fa chàiis mo naimhde, treòraich mi,

a'd' cheartas naorah, a Dhe,

Is deansa roniham, air gach ball,

do shliglie dàrcach réidh.

9 Oir chan 'eil cinnt no ceart 'n am beul,

fior-aing'eachd annta ta;

An sgòrnan fosgailt' tha mar uaigh,

le miodal teangaidh tlàth.

10 Len corahairUbh leig tuiteam dhoibh;

sgrios iad, a Dhé, 'n an lochd:

'N am peaCaibideil Honmhor fuadaich iad,

oir rinn iad ccannairc ort.

•i

VI, VII.X

11 Ach aoibhneas air gach neach gu robh

ni barrant dhiot 'n an airc:

Is deanadh iad buan ghairdeachas,

oir ni thu dàioibh cùl-taic':

Biodh annad ait, le'n ionmhuinn d'ainm,

12 oir beannaichidh tu, Dhé,

Am fàrean: ni thu le do ghràs

a chuairteach', maj- le sgeith.

SALM VI.

1 4 THIGHEARN, ann ad chorruich

J\. na cronuich mi gu garg; [mhòir

Na dean mo smachdachadh gu geur,

an uair a lasas d'fhearg.

2 Dcan tròcair orm, a Dhia nan gràa,

oir lag tha mi gun cheisd:

Dhia, slànuich mi a nis a'm' flieum,

oir tha mo chnàmhau brist'.

3 Tha m'anam air a chràdh gu geur:

ach thusa, Dhé, cia fhad ?

4 Pill, fuasgail m'anam; agus fòir

le tròcair orm gu grad.

5 Oir ovt, a Thighearna, 's a' bhàs,

cha chuimhnichear gun cheisd:

Cò bheir dhuit buidhcaòhas 's an uaigh,

no bheir ort luaidh ara feasd à

6 Le m' osnaich tha mi sgàth; 's an oidhch

a' cur mo leab' air snàmh:

Le m'dheuraibh m'uirigh uisgicheam

's an àm bu chòir dhomh tàmh.

7 Mo shùil a ta air fàilneachadh

fa chùis mo bhròin gach tràth;

Is tha i dol gu h-aois, air son

m' uil' eascairde a ghnàtlij.

8 A hichd na h-aingidheachd gu léir,

imichibh uam am fad:

Oir chuala Dia gu tròcaireach

àrd-ghuth mo chaoidh gun stad.

9 an athchuinge a chuir nii suas,

chuaUi lehobhah i;

Is gabhaidh e gu toileach uam

an urnuigh a ui mi.

10 Air m' eascairdibh gu robh air fad

nàir' agus cùradh geur:

Is pilleadh iad air ais gu luath

\c masladh mòr gu léir.

xSALM VIL

1 f\ DHIA, mo Thighearu, earbam riub

\_/ orra furtaich agus fòir,

Is saor mi fòs o shàruchadh

mo nàmh tha orra an tòir.

2 Air eagal, mar ni lcòrahau treun,

gu'u reubar ra'anani leis:

A' deanamh Hodairt air gu màn,

guu ueach ga m' flmasgladh aà.

3 Ichobhah Dhé, ma rinn rai so;

raa tha lochd air mo làimh:

4 Ma dh'àoc mi olc do'n fhear a bha

an sàochant dhomli, 's an dàunh;

(Ni h-arahluidh sin, ach rinn mi'n ti

a theasairginn gu blàth,

A bha giin aobhai* is g-im chùia

'u a uàmhaid dhoiuh gach là.)

5 Leanadh an nàmhaid ni'anam fhéin,

giacadh se e, 's gu làr

Saltradh mo bheatha, leagadh fòs

m'urram 's an dus le tàir,

6 Eirich, a' dTheirg, tog suas thu fhéin

fa chorruich m' eascair threin

Is chum na bi-eth a dh'orduich thu

mosgail fa m cliàiis, a Dhé.

7 Mar sin ni coimhthional an t-shiaigh

do chuairteachadh gun tàmh;

Is uime sin fa'n cùis, a Dhé,

pill fhéin gu ionad àrd.

8 Breth air an t-sluagh gu léir bheir Dia:

reir m'ionracais deau breth,

A réir mo neòchiont fhéin, a Dhé,

gu teann cuir as mo leth.

9 thigeadh ciioch air olc nan daoi,

ach daingnich daoine còir':

'S fear-sgrudaidh cridh', is rannsaich airn'

Dia cothromach na glòir'.

10 'S e Dia mo sgiath, 's e dh'tlim-taicheas

air luchd a' chridhe cheirt.

11 Breitlieamh luchd-còrach Dia, gach là

am feirg ri luchd droch-bheirt.

12 ila 's e 's nach pill an daoi air ais,

a chlaidheamh làomhaidh Dia:

Air lagh a bhogha chuir gu teann,

gu caitheamh ullamh diau.

13 Fior-acfuiu agus innil bàis

sin dheasaich e dha fhéin;

'S a shaighde guiueach leig e mach

au aghaidh lucàid dhrochbheus.

14 Mar mhnaoi ri saoth'r is amhluidh sin,

au daoi ri olc a ta;

Feuch aimhleas ghabh mar thorachas,

breug rugadh leis gun stà.

15 Chladhaich e slochd, is threachail e,

is thuit 's a' chlais a rinu:

16 Thig 'aimhleas air a chloigionn fhéin,

is "fhòirueart air a cheaun.

17 A réàr a cheartais molaidh mi

au Tighearn, air gach àm:

Do ainm lehobhah seiuuidh mi,

oir 's e a's àirde th'ann.

xSALM VIIL

1 T EHOBHAH Dhia, cia mòr tha daium

L air feadh gach uile thir !

Do ghlòir do shocraich thu os ceann

uam flaitùeas is nan speur.

2 A beul uan naoidh 's nan ciochran maoth'

bhràgh d'eascair dh'orduich neart,

An uàmhaid chum gu coisgeadh tu,

's an dioghaltach mi-cheart.

3 Do speurau tràth thug mi fainear,

obair do mheura feiu;

A' ghealach is na reulta glau',

a dh'orduich thu le cheil':

5

SAILM VlIIf IX.

à 4 Duine ciod e, gu'n cuimhnichtcadh ?

uo 'mhac gu m fiosraicht' leat à

5 De'u inbhe, 's beag a chum thu uaith'j

air 'n d'fhuair na h-aiugil ceart;

Oir chuir thu coron àluiun air,

le maise 's glòir thar chàch.

6 Air oibribh fòs do làmh thug thu

dha uachdranachd air fad.

Gach dàiile chu'r fo 'chosaibh dha,

a chruthaich thusa riamh:

7 Caoraich, is buar, 's gach ainmhidh fòs,

tha 'g imeachd air an t-sliabh.

8 An eunlaith tha 's an athar shuas,

au t-iasg a ta 's a' chuau,

'S na shiubhlas fòs air slighe tuiun,

sin thug thu dha gu buan.

9 A Dhia, ar Tighearn is ar Dia,

d'ainm-sa cia h-uasal e !

Air feadh gach talmhainn agus tìr

is mòr e sud, a Dhé.

SAL^E IX.

1 T E m'idle chridhe bheir mi dhuit,

JLi àrd-mholadh binn, a Dhé;

Is d'oibre màorbhuileach air fad

sior chuiridh mi an ceill.

2 Fòs ui mi aunad aoibhneas ait,

is gairdeachas gu mòr:

Do d'aium-sa seinuidh mise cliu,

Thi a's àirde glòir.

3 a rìs tràth phillear air an ais,

mo uaimhde, theid gu làr;

Oir tuitidh iad is théid doibh as,

a'dfhianuis fhéin guu dàil.

4 Mo chòir rinn thusa sheasamh dhomh,

gu daingean is gu treuu:

A'd' cliaithir chothroim shuidh thu shuas,

mar bhreitheamh ceart am binn.

5 Is thug thu air na ciunich smachd,

sgrios thu na daoiue daoi:

Au ainm do chuir thu as gu glan,

liuu gu. linn a chaoidh.

6 (Air sgrios an uàmh chaidh crioch am

le^ig thu am bailte treun'; [feasd:)

An iomradhsan 's an cuimhue fòs

do theirig sin leo fhéin.

7 Ach mairidh Dia gu bunaiteach:

chuir caithir suas chum breth.

8 Bheir air an domhan cothrom ceart,

le còir do'n t-sluagh fa leth.

9 Mar dhaingueach bithidh Dia nam feart

do'n ti a ta fo leòu:

An trioblaid, tearmuun dàleas e,

ri faiciun neach fo bhròu.

10 Gach neach 'g am bheil air d'ainm-sa

ui duchas dhiot, is bun: [fios

Oir mheud 's a ta ga d' iarraidh, Dhé,

cha tréig thu iad gu tur.

11 Do'u Triath d'an còmhuuidh Sionnaomh,

seinuibh-sa cliu gu biun;

SALM X.

Aithrisibh fÃ’3 am measg an t-sluaigh

ua guàomharau a riuu.

12 Tràth ni e ranusachadh air fuil,

'n sin cuimhueach orra ta;

Cha leig air dearmad glaoJh uam bochd,

a ghairmeas air a ghuàth.

13 Fòir orm, a Dhé, is amhairc air

mo thrioblaid o luchd m'fluiath';

A Dhé, a ta ga m' thogail suaà

o dhorsaibh bàis gu luath.

14 An dorsaibh nighinn Shioiu chaoimh

gu sgaoiliun d uile chliu:

Is ui mi gairdeachas air sgàth

na slàinte dheòuaich thu.

15 Thiiit sios na ciuuich anns an t-slochd

a chladhaich iad do chàch;

Is auns an lion a dh'fholuich iad,

tha'u cosa fhéin an sàs.

16 Aithuichear Dia 's a' bhreth a ni,

'n uair thuiteas daoi 's an drip;

Is ann an gniomh a làmha fhéin

teaun-ghlacar e 's an rib.

17 Piliear luchd-uilc is aingidheachd

gu h-ifrinn sìos gu léir;

'S na fàueachan nach cuimhnich Dia,

pillcar iad sios le cheil'.

IS An t-aiuuis truagh cha téid am feasd,

air dearmad no air dltli;

Air dòchas fòs an duine bhochd^

gu bràth chan fhaicear daoidh.

19 A Thighearn, éirich, 's na leig buuiùh

le ueach d'an dual am blis;

Bretli thugar air na ciuueachaib'a

a'd'fhiauuis auns gach càs.

20 Cuir eagal orrasan gu raòr,

lehobhah Dhia nam feart;

Gu'u aithuicheadh na slòigh gu leir

iad fhéin nan daoiue meafc'.

SALM X.

1 /^IOD uime 'n seas thu fad o iLiirali,

\J lehobhah laidir thréin ?

Au aimsir teinn is trioblaid mhòir

an deau thu d'fholach iv'm à

2 An droch dhuin' tha na àrduu borb

gu diau air tòir a' bhochd:

Ach glacar iad 's na h-iuuleachdaiuh

a dhealbh iad fhéin chum lochd

à Oir ni an droch Jhuiu' rùiteachas

à miauu a ciiridlie féiu;

'S na daoiue sauntach mulaidh e,

ge beag air Dia am méiu.

i An droch dhuiu' a'm' fior-àrdau grua:dli

cha glioir e air nu Triath;

'Xa chridhe chan 'eil uair a'.r bith

I gué smuaiueachaidh air Dia.

I 5 tha 'uile shlighe doilghiosach,

o 'shealladh 's àrd do bliretli:

I A' séideadh pluic gu fauoideach,

I mu 'eascairdibh gach letli

6 'N a chràdhe fhéin do labhair e,

am feasd cha ghluaisear mi: ^

Oir cha tig àmhghar orm gu bràth,

no trioblaid fòs g'am chlaoidh.

7 Do'u iogan, mhallachadh, 's do ghò,

a bheulsau làn a ta:

Tha aimhleas mòr is dàomhanas

fo 'theangaidh-san a ghnàth.

8 An diomhaireachd nam bailte beag*

gnàth-suidhidh e gun fhios;

Tha 'shùil air bochd 's air neòchiontach,

'gam mort an uaignidheas.

Tha 'shùile nimhneach mar an ceudn',

ro-ghuineach geur gu lochd,

A' dearcadh ann an dìomhaireachd

chum sgrios an firirein bhochd.

9 Mar leòmhan luidh' am foill a ta,

'u a thàmh an garaidh diou,

Ghabhail nam bochd: is ghlac e iad

'g an tarruiug ann a liou.

10 Crùbaidh is cromaidh e gu làr,

chum dha nach mothaich neach:

Le 'laochraibh chum gu'n leagadh e

am bochd a' gabhail seach.

11 Is thubhairt e 'n a chridhe fhéin,

dhàchuimhuicli Dia guu cheisd:

Scadh dh'fholuich e a ghuùis an ceiu,

cha leir dha sud am feasd,

12 lehobhah, éirieh suas an àird,

a Dlùa ta ueartmhor treun,

Togsuasdolàmh: 'snadearmaid chaoidh

na deòraidh bochd 'n am feum.

13 Xa daoine dona c'uim' an deau

iad tarcuis ort, a Dhé à

Au neach ud thul)hairt'n a chridh' feiii,

cha-u fhiosraichear leat e.

14 Chunnaic thu sin, oir dhuit is leir

gach dochair is gach spàd,

A chum le d'iàimh gu toir thu dhoibh

comain an uile.a ni'd:

S" ann ortsa dh'fhàg an duine bochd

e fhéin a chur fo dhàon,

O's tu fear-cuidich agus ueart

uau dàlleachdan guu mhaoiu.

Gairdean an droch dhuin' is an daoi

leòn thus', i.-* bhris, a Dhé;

Is rauusaich 'uile lochd gu geur,

gu ruig nach faighear e.

Gu suthain isgu siorruidh fòs,

lehobhah ta 'n a Righ:

Sgriosadh na cinuich as gu tur,

is ghlauadh as a thàr.

Miann nan daoin' ùmhal chual tu' Dhé;

au cridlie ni tlm gleust;

Is bheir thu air do chluais gu beachd

an gearansan gu'n eisd:

A chumail ceirt ri dàUeachdain,

's ri daoinibh brùite truagh',

A chum nach tugadh duiu' o'u ùir

ui 's mò air fòirueart luaidh.

SAILM XI, XII, XIII, XIV, XV.

SALM XI. 8 Gluaisidh gach aon taubh luchcl an oàIq,

1 IX/TO dhòehas chuir mi ann an Dia;

-LtjL ciod uime 'n abradh sibh

Ri m'anam, chum mo chur air glicilt,

teich as mar eun gu d' shhabh à

2 Feuch cimir na h-aingidh bogh air lagh,

air sreing an saighead ghleus,

Thilgeadh 's an dùrch' an ti ta ceart

'u a chridhe fòs 's 'n a bheus.

3 Ma théid na bunaite air dhàtli,

ciod ni an duine còir ?

4 tha Dia 'n a theampuU naomh, air

tlia 'chaithir làn do glilò'r: [néamh,

Is léir d'a shùilibh-san gach dùil,

's an domhan mhòr a ta:

Le 'rosgaibh clann nan daoiu' air fad

rannsiuchidh e a ghnàth.

5 Rannsaichidh Dia na fàreanaich;

ach luchd na h-aingidheachd

Is fuath le 'anam, is gach neach

thug spéis do ragaireachd.

6 Air daoinibh droch-mhuint' dòirtidh Dia

nuas ribeachan gun dàth;

Is teine, pronnusc, 's doinionn gharbh,

cuibhrionn an cup' do ni.

7 Oir Dia tha cothromach is ceart,

is ionmhuinn leis a' chòir:

Ag araharc air na fàreanaibh

le deadh ghuùis làn do ghlòir.

I

SALM XII. j

1 lyrJS fòir, is cuidich leam, a Dhe, !

i. 1 's gun deadh dhuin' idir ann:

Natreibhdhirichmeasgchloinn nandaoin' j

ri 'm faghail tha ro ghann. j

2 Labhraidh gach neach r'a choimhear- i

a' bhreug le uiiodal béil: [snach;

Le cridhe dàibailt' làn do cheilg, |

sior-Iabhraidh iad ri chéil'. I

3 Gach beul tha làn do ghabhann tlàth, 1 .

• d'an guàth bhi leam is leat; 1

An teangadh bhruidhneach àrdanach |

sgathar le Dia nam feart.

4 A thubhairt, Orra bheir sinn buaidh

le'r teangaidh feiu a mach;

'S leinn fhéin ar beul: cò e an Triath

a chuireas siuu fo smachd à

5 Ri sàruchadh nan deoradh tniagh',

ri osnaich dhaoine bochd,

Nis éiridh mi, (ars' Dia,) g'an dion,

o'n dream ta bagradh lochd.

6 Is fiorghlan focal Dhé gu de.irbh;

amhluidh mar airgiod e,

A leaghadh is a ghlanadh fòs

seachd cuairt an suacau cré.

is togaidh iad an ceann .

An t-àm 's an cuiroar suas gu h-àrd

na daoin' a's suaraich' t'aun.

SALM XIIL

1 /^IA fliad a dhearmadar mi leat,

\y a Dhia, an ann gu bràth ?

Cia fhad a cheileas tu do ghnùis

m'anam truagh gach tràth à

2 Cia fhad bhios imcheist ann am choin,

le cridhe trom gach là à

Cia fhad a chuirear tharum suas

au ti bha dhomh 'n a nàmh i

3 Tabliair fainear, is frcagair mi,

a Thighearna mo Dhia;

SoiIIsich mo shùile, codal troni

chum bàis nach coidii mi.

4 Eagal gu'n abair rium mo nàanh,

chaidh agam air a nis;

S gu'n dean mo naimhde gairde.chas,

an uair a dh' aomar mis'.

5 Ach dh'earb nii a do ghràs; is bidh

mo spiorad ait a'd' shlàint:

6 Is seinnidh mi gu biun do Dhia

air son a phailteis ghnà'ichf.

'N

SALM XIV.

A chridhe deir an t-amadan,

cha-n 'eil ann Dia air bith:

Taid truaillidh, 's oillteil, fòs gu gnàomh:

cha-n 'eil ann neach ni maith.

An Tighearn dh'amhairc e o né;tmli,

air cloiun nan daoine nuas;

A dh'fheuchainn an robh tuigs' aig neach

na dh'iarradh Dia uan gràis.

Ach chlaon an t-iomlan diubh a thaobh,

ro-shalach taid gu léir;

Cha-n 'eil aon neach a' deanamh malt'i,

cha-n 'eil fiu aon fo'n speur.

Am bheil aig droch-dhaom' tuigs' air bith

tha 'g itheadh suas gu dian

Mo phobuill-sa, mar aran blast',

's nach 'eil a' gairm air Dia.

5 An sin do ghabh iad eagal mùr,

air son gu bheil gu fior

Dia ann an ginealach is linn,

nam fireanach do shior.

6 Comhairl' an truaghain nàraich sibh,

chionn Dia 'n a thearmunn da:

Coimhididh tus' iad uile, Dhé,

dionaidh tu iad a ghnhth.

O'n ghinealach so nis a th'ann,

's sin a mach eu brhth.

7 A Sion g-u tigeadh mach

slàint' Israeil gach là !

An uair bheir Dia air ais o bhruid

a phobull fhéin le cheil',

Air lacob bithidh aoibhueas mòr,

's aiteas air Israel.

SALM XV.

1 à~^0 dh'fhanas ann ad phàilliun shuaa?

I v_y a Thighearna, cò e à

SAILM XVI

Air do clmoc uaomh cò 'n ti sin leat |

a cliòmhuuicheas gach re ?

2 an ti a ghluais gu treibhdhireach,

is iouracas a chleachd,

Labhras an fhàrinn sin a mach

a ta 'n a chridhe steach.

3 An ti nach dean air ueach air bith,

càil-chaiueadh 'm feasd le 'bheul,

Nach dean aon lochd d'a choimhearsnach

's nach tog air fòs droch sgeul.

4 A ni trom-thailceas air an daoi:

ach urram dhoibh a bheir

D'an eagal Dia; 's nach caochail mionn

ged thigeadh calldach air.

5 Airgiod air ocar nach do chuir;

an aghaidh fòs uan saoi

Duais nach do ghabh: cha ghluaiscar e

gu bràth mar sin a ni.

XVIL

SALM XVII.

'D

SALM XVI.

HIA, coimhid mi, oir anuad fcin

a ta mo dhòigh gu fior;

2 m'auam, thubhairt thu ri Dia,

is tu mo Thriath gu sior.

3 Mo mhaitheas ort gu dearbh cha ruig;

ach air na naoimh a ta

Air thalamh, 's air na flaithibh fior,

'g am bheil mo gheau 's mo ghràdh.

4 Mòr-mheudaichear an doilghios doibh,

a dheifricheas gu luath

Air lorg dhée eile choimheach bhréig',

a' cur ri cràbhadh truagh:

Auàobairt-dhibhe tha de fhuil

cha-n ofrail mi guu cheisd,

Is air an aiumibh ann am bheul

cha toir mi luaidh am feasd.

6 Cuibhrionn mo chup' is m'oighreachd Dia:

's tu sheasas dhomh mo chrauu.

6 an àitibh aoibhueach tluiit mo lion:

's leam oighreuchd bhreagh nach gaun.

7 Bheir mise buidheachas do Dhia,

thug comhairl' orm a'm' fheum: ^

Tha m'airue fòs an àm na h-oidhch'

ga m' theagasg mar an ceudn'.

8 Do chuir mi romham, anns gach càiia,

an Tighearn niòr a ghuàth;

Chiouu air mo dheas làimh gu bheil e,

cha ghluaisear mi gu bràth.

9 Mo chridh' ni aoibhneas uime sin,

ni gairdeachas mo ghlòir;

Ni m'fheoil fòs còmhnuidh fhoistineach

le diou an dòchas mòr,

10 Oir anns an uaigh chan fliàgar leat

ifhios m'anam, air aon achd:

'S cha leig thu fòs do d'sheirceiun naomh

gu' m faic e truaillidheachd.

11 Dhomh sligh' na beatha nochdaidh tu:

a'd' làth'r làu aoibhueas ta,

Is aig do dhcas làimh fhéin a Dhé,

mòr shubhachas gu bràth.

1 Tj^ ISD thus', a Thighearn, ris a' choir,

Hà mo ghlaodh thoir aire dha;

Is cluinn an uruuigh thig a mach

o m' bheul gun bhreug, gun ghò.

2 Mo bhreth o d' fhiauuis thigeadh i:

le d' shàiilibh léirsiuueach,

Seall air na nithibh siu, a Dhé,

ta ceart is cothromach.

3 Dhearbh thu mo chridh', is dh'fhiosraich

's an oidhche; dh'fhioun gu geur; [thu

Cha d'fhuair thu maoin: oir b'e mo rùu

nach peacaichinn le m' bheul.

4 Mu thimchioll oibre dhaoine fòs,

ghléidh mi mi fhéin gu beachd

Le guth do bheil, o cheumauuaibh

luchd-braid is ragaireachd.

5 Cum m' imeachd suas, a Dhia nam feartj

a'd' shlighibh ceart gu treun:

A' d' ròidibh dàreach cuni mi suas,

nach sleamhuuich uam mo cheum.

6 Oir ghairm mi ort, a Dhe, a chiouu

gu'n éisdear leatsa riuiu;

Do chluas a m' ionnsuidh crom a nuas,

is fòs mo ghearan cluiuu.

7 Taisbeiu do chaoimhueas iougautach.

tha gràdliuch làn de chliu;

thus' a shaoras le d' dheas-làimh,

au droiug d'an dòchas thu,

0"n dream 'n an aghaidh thogas ceauu.

8 O coimhid mi gu treun,

Mar chloich do shàil: dean folach orm,

fo sgàil' do sgiathan fhéin.

9 O'u droch dhuiu' tha ri fòirueart orm,

o naimhdibh sgriosach treuu,

A ta ga m' chuairteachdh gach taobh,

nio choimhead uatha deau.

10 'N an saill a ta iad druidte suas,

cainnt uaibhreach tha 'n am beul.

11 Chrom iad gu làr, is dhearc le'u sàiil;

is chuairtich iad ar ceum.

12 Mar leòmhan gionach togarach

chum cobhartaich a gluiàth.

Mar leòmhan òg an dìomhaireachd

a' luidh' am plaid a ta.

13 Eirich, a Dhé, is caisg mo nàmh,

leag sìos gu talamh e:

O'n droch dhuiu, ta 'n a chlaidheamh

saor m'auam uaith', a Dhé. [dhuit,

14 O'n dream tha dhuit-sa, Dhé, mar làimh,

dhaoiuibh saoghalt' dàn',

'G am bheil an cuibhrioun ia an cuid

's a' bheatha so a mhàiu.

D'am bheil thu tabhairt làu am broun

ii d'ioumhas dioudiair fòs:

Tha'u gineil lioumhor, is am maoin

iagaidh d'au leaubaibh òg'.

15 Ach air mo shousa, dearcam air

do ghnàiis am fireautachd:

Air mosgladh dhomh làn-dhiolar mi,

a Dhé, ie d'chosamhlachd.

SALM XVIII.

SALi[ XVIIL

1 1\ /1 chion ort fhéin, a Dhia, mo thi-eis.

2 i tX i\Io cliarraig Dia gu ceart,

Mo dhaingncach, is rao Shlànuighear:

mo Thigliearn, is mo ueart:

An ti 's an cuir mi dòclias fÃ’3,

mo thargaid is mo sgiath,

Adharc mo shlàinte e gu beachd,

mo bhaideal àrd 's e Dia.

3 Nis gaireara air an Tighearna,

d'an dligliear moladh eior:

Mar sin o ra'eascairdibh gu léir

coimhidear mi gu fior.

4 Chuir tuilte dhroch dhaoin' eagal orm,

chaidh uraara guin an éig.

5 Pian ifrinn agus liontan bàis,

roniham 's gach àite feuch.

6 A'm' éigin ghoir mi air mo Thriath.

dh' éigh rai gu h-àrd le m' ghlaodh:

Is as a theampull naomha fhéin

dh'éisd e rao ghuth gu caomh.

'N a fhianuis is 'n a éisdeachd fhéin,

mo ghlaodh do ràinig suas;

7 An talarah air gach ceuni an sin

do chriothuuich, chrathadh, ghluais •

Bunaitean nan cnoc 's nam beann,

do ghluaiseadh sin gu garg,

Do chriothnuicheadh is chratlidh iad,

a chionn gu robh air fearg.

8 Chaidh deatach as a shròin a mach,

is teine loisgeach mòr

Chaidh as a bheul, is lasadh leis

de eibhlibh ni bu leòr.

9 Is làib e fòs na néamha fuidh',

's a nuas do thuirling e:

Fior-dhorchadas is dubh-aigein

bha sin fo chosaibh Dhé.

10 Air cherub raharcaich e gu h-àrd,

air iteig fòs do chaidh;

Is bha e luath ag itealaich,

air bharraibh sgiath na gaoith'.

ll.Dubh-dhorchadas mar dhàomhaireachd

do chuir e uime fhéin:

Bu phàilliun da na h-uisgean dorch',

is neulta tiugh' nan speur.

12 Do chaidh a neulta tiugh' le chéil',

is clacha-meallain fòs,

Is eibhlean teiu' air thoiseach air,

o'u dealradh bha 'n a ghnàiis.

13 rinn Dia sna speuraibh tairneanach,

is leig an Ti a's àird,

A ghuth a mach, le cloich-shneachd

is eibhlibh teith 's gach àit.[chruaidh,

14 A shaighde leig e uaith' a mach,

is sgaoil e iad air fad,

Tein-athair orra thilg gu mòr,

is chlaoidheadh iad gu grad.

15 Aigein an uisge chunn'cas ris,

bha steidh an domhain nochdt';

Le séideadh anail t'fheirge, Dhé,

le d' achmhasan 's do smachd.

9

16 As 'ionad àrd do chuir e uuas,

is blmin e mise mach,

Is rinn mo tharruing mar an ceudn'

à h-uisgibh iomarcach.

17 m'eascar tlnil-chuiseach is threun

thug e dhorah fuasgladh deas,

'S luchd mo mhi-ruiu agus m'fhuath,

bu treis' gu mòr na mis'.

18 An là mo thriolilaid is mo theinn,

thug ionusuidh orm guu fhios:

Ach bha rao Dhia 'n a thaice dhomh,

cha sleamhuuich uam mo chos.

19 Gu ionad farsuinn agus réidh

thug esan mi a mach:

Mo theasairginu do rinneadh leis,

oir ghabh e aunam tlachd.

20 Réir ra'ionracais, is gloine làmh,

do chuàtich Dia raaith riura:

21 Air seachran uaith' cha deachaidh mi:

a shlighe choimhdeadh leam.

22 Oàr 'uile bhreth a'm' fhiannis tha:

a statuin uam uior chuir.

23 Bu treibhdhireach 'n a làthair ml:

m' aing'eachd fhéin do sguir,

24 Réir m'ionracais is gloine làmh,

an sealladh beachd a shùl,

Do rinneadh mise chuàteachadh

gu caorah le Dia nan diil.

25 Do'n duine gliràsail, gràsmhor thu,

dheach do'n treibhdhireach.

26 Glan thu do'n duine ghlan, is fiat'

do'u duine fhiat' fa seach.

27 Na daoine tha fo thrioblaid mliòir,

làn-shaoraidh tu 's gach àit;

Ach blieir thu uuas a' mhuiuntir sin

'g ara bheil an sealladh àrd.

28 Oir lasaidh tu mo choinneal domh,

is ui mo Dhia 's mo Righ

Mo dhorchadas a shoiHseachadh,

chum soilleir glan gu 'm bi.

29 Mor bhuidheauu sluaigh, le d' threis', a

do bhriseadh leam air fad: [Dhé,

Le ueart mo Dhia thar balla leum,

is chaidh mi fhéin gun stad.

30 Ach Dia, a ta shlighe ceart:

is dhearbhadh focal Dé;

Do'u uile dhreara a dh'earbas as,

g'an dion' is targaid e.

31 Oir cò is Dia, ach thusa Dhé à

cò's carraig ach ar Triath ?

32 An neach an ni mo shlighe ceart,

's a bheir dhomh neart, 'se Dia.

33 Mar chosaibh féidh ta luath chum ruith

mo chosa do rinn e,

Air m'àitibh àrd' ga m'shocrachadh,

a chum nach gluaisteadh mi.

34 Gu comhrag theagaisg e mo làmh,

ionnus gu d'thug mi buaidh,

A' briseadh le mo ghairdeiuibh

bogha do'n stàilinu chruaidh.

SAILM XIX

35 Thug thusa sgiath do shlainte dhomh, '

do dheas làinh chum mi suas;

Thug orm do chaoimhneas is do ghràdh

gu h-inbhe mhòir gu'n d'fhàs. ^

36 Mo cheuma rinn thu farsuinn fo'm

sin domh mar fimaradh thus';

lonnus gur socrach sheasas mi,

cha sleamhnuich uam mo chos.

37 Lean rai mo naimhde anns an ruaig,

is orra rug gu cas:

Is gns 'n do chlaoidheadh iad gu Isir,

nior phill mi fhéin air m'ais.

38 Gun chomas éirigh lot mi iad,

is thuit iad sìos fo m' cliois.

39 Le neart chum cath' 's tu chrioslaich mi;

na dh'éirich rium leag thus'.

40 Air mhuineal thug thu dhomh mo nàmh;

luchd m'fhuatli' gu'n claoidh gu léir.

41 Ghlaodh iad, 's d'am furtachd cha robh

air Dia, 's cha d'fln-eagair e. [neach:

42 Amhluidh mar dhus a'dol le gaoitli,

gu màn do phronn mi iad;

Is thilg mi iad a raach a rìs

mar chlàbar air an t-sràid.

43 strà nan daoine shaor thu mi;

rinn ceann nan cinneach dhiom;

Na daoine riamh nach b'aithne dhomh,

ri scirbhis dhomh do chi ra'.

44 Air cluinntinn dhoibh-san iomradh orm,

géillidh iad dhomh gun stad;

Is ni dhomh coigrich mar an ceudn'

an àsleachadh air fad.

45 Làn-sheargaidh is dubh-chrionaàdb as,

na coigrich ud gu léir;

A' tcachd le h-eagal 's uamliunn mhòr

a mach o'n garaidh fhéin.

46 Dia beò a ta, beannaiclit' gu robh

mo charraig fhéin gu bratli:

Is Dia mo shlàinte bitlieadh e

air 'àrdachadh a ghnàtli.

47 Mo dhioghaltas, 's mo leasachadh,

's e Dia a bheir a mach;

'S e fòs a chuireas dhomh fo smachd

na slòigh gu h-iomadach.

48 'S e dh'fhuasglas mi o m' eascairdibh:

's tu thog mi thar gach neach

A dh'éirich rium; is thug mi saor

o fhear na h-eucorach.

49 Am raeasg nan cinneach, uime sin,

bheir raise dhuit, a Dhé,

Mòr bhuidheachas; do d'ainra-sa fòs

àrd-raholadh seinnidh mi.

50 Bheir esan fuasgladh mòr d'a righ:

le pailteas ni e gràs

Air Daibhidh, neach a dh' ungadh leis,

is air a sliliochd gu brath.

SALM XIX.

1 f^ LOIR Diiélàn-flioillsichidhnanéamh,

VJf' 's na speura guàomh a làmh.

2 tha Ib, a' deanamh sgéil do là,

is oidhche dh'oidhtli' gun tàmh

10

XX.

A' teagasg eòlais, anns gach àit.

3 Oir chan 'eil ionad ann,

No cainnt, no uirghioll fòs air bith,

nach cual an guth gach àra.

4 Chaidh'ra fuaira air feadh gach tìre mach,

am focal chaidh an cein

Gu cràch na cruinne, chuir e annt'

buan-phàilUun àrd do'n ghréin:

6 Neachtlia raarnuadh fhear-pòsda teachd

'sheòmar fhéin a mach,

Ta ait, mar ghaisgeach treun a' ruith

a reis' gu togarach.

6 A' dol a mach o cln-àch nan speur,

mu'n cuairt g'an cràch a ghnàth:

'S chan flioluicliear o theas na grein',

aon ni 's a' chruinne ta.

7 Is ioralan lagh lehobhah nihòir;

an t-anam iomp'chidh e .

Tcisteas an Tighearna tha dearbh;

au simphdh glic 's e ni.

8 tha statuin fòs an taigheavn ceart,

'g cur aoibhncis anns a' cliridh';

Glan-àitlmte Dé a' soillseachadh,

nan sàil nach niaith a chi.

9 Eagal an Tighearn fàor-ghlan e,

buan-mhaireanach a glmàth:

Fior agus cotliromach air fad,

a bhreitheanais a ta.

10 Is fearr r'an iarraidh iad na'n t-òr,

an t-òr a's fearr air bith:

Xi 's milse na a' rahil ta iad,

lio càr mheala r'a h-ith.

1 1 A' faotainn rabhaidh fòs a ta

d'òghichsa uath' a ghnàth,

'S 'n an coirahead cùramach gu dcarbb

mòr-thuarasdal a ta.

12 Cò thuigeas uile sheachrain fcin?

glan lochd dàorahair nii.

13 pheaCaibideil dànadais air ais

cum d'òglach fhéin, a Dhé;

Na bitheadh ac' àrd-cheanuas orm:

an sin biom treibhdhireach,

Is fòs o'n pheacadh mhòr bidh mi,

fior-iouraic ucòchioutach.

14 Dhia, mo ncart, 's mo shlànuighear,

an deadh thoil gabh uam fhéin,

Xa srauainte ta a'ra' cln-idhe stigh,

is briatbra glan mo bhéil.

SALM XX.

1 f^ U freagradh Dia tlm ann an là

VJT do thrioblaid, is do pliéin !

Gu deanadh ainm Dlié Iacoib fòs

sior-choimhead ort a'd' fheum:

2 Gu'n cuireadh thugad cuidcachadh,

tràtli, as a thcampuU naondi:

Is deanadh e do neartachadh

à, Sion fhéin gu caonih.

3 Cuimhnicheadh e gu gràsmhor dhuit

d'uil' ofraile gu grad.

la gabhadh e gn taitneach uait

d àobairte loisgt' air fad.

4 A réir deadh rùin do chridhe fhéin,

tiàibhradh e dhuit gu maith;

CoimhHonadh e gach comhairle

tha ann jxd chridhe stigh.

5 Ni sinne aoibhneas ann ad shlàint',

is an ann ainm ar Dia,

Suas togaidh sinn ar brataichean:

Dia dheònaich' t'uile mhiann !

6 Nis 's fiosrach mi gu teasairg c

an ti a dh' ungailh leis:

Is le neart-saoraidh deas làimh' Dhé

néamh gu'n éisdear ris.

7 Tha cuid ag earbs' à carbadaibh,

is cuid à h-eachaibh àrd';

Ach ainni an Tighearna ar Dia

cuimhnichidh sinn 's gach àit.

8 Dh' àslicheadh iadsan, 's thuit iad sios:

ach dh'éirich sinn is sheas.

9 Dhia, foir, is éisdeadh ruinu an Righ,

tràth ni sinn gearan ris.

SALM XXI.

1 \ M meud do neirt-sa, Dhé nan dàil,

jTX. bidh aoibhneas air an Righ:

Is ann ad shlàinte thròcairich

sòlas cia mòr do ni à

2 Lùn mhiann is ràin a chridhe feiu

thug thusa dha gu seth:

Aon athchuinge a dlviarr a bheul

cha d' rinn thu air a cleith.

3 Oir beanr.achadh do mhaitheis mhòir'

sin tluig thu dha gu moch:

Is chuir thu coron àrd m'a cheann,

do'n òr a s deirge dreach.

4 Do dh' iarr e ortsa beatha bhuan,

sin thug thu dha gu fior:

Is thug thu sàneadh saoghail dha,

a chum bhi beò gu sior.

5 .A thaobh na slàinte thug thu dha,

is mòr a ghlòir gach àm;

Ard-urram agus moralachd

chuir thusa air a cheann.

6 Oir rinneadh leat ro-bheannaicht' e

air feadh gach ré gu beachd;

Is rinn thu e làn-aoibhneach fòs

le d' ghniàis an tròcaireachd.

7 Oir ann an Dia lehobhah mor

earbaidh an righ a ghnàth:

Tre thròcair fòs an Ti a's àird',

cha ghluaisear e gu bràth.

6 Aimsidh do ghlac air d'uile nàmh;

air d'eascar do làmh dheas.

9 Mar àmhuinn theinutich ni thu iad,

an aimsir d'fheirg' g'an sgrios:

'N a chorruich mhòr ni Dia gu fior,

an slugadh sios air fad.

Is nithear orra milleadh fòs

le teine mòr gu grad.

11

SAILM XXI, XXIL

10 An toradh sgriosaidh tu o'n tàr,

's an siol o dhaoinibh as.

1 1 Oir rinn iad feall a'd' aghaidh: 's dhealbh

do-bheart nach d'fheud' cur leis:

12 Bheir thusa orra, uime sin,

gu'n tionndaidh iad an càd,

Oir saighde geur do bhogh' air sreing

ri'n aghaidh gleusaidh tu.

13 Ardaich thu fhéin,a'd' chumhachdaibh,

a Thigheama nara feart:

Mar sin sior-chanaidh sinn do chliù,

is molaidh sinn do neart.

^ SALM XXII.

1 1\ TC) Dhia, mo Dhia c'uim' thréig thu

lyi. le d'fliurtachd uam an céin; [mi ?

bhriathraibh goirt mo bhùiridh àird,

gun fhuasgladh orm a'm' fheum à

2 Mo Dhia, cha d' thug thu freagi-adh

's an là 'n do ghairm mi ort: [dhomh,

An uair bu chòir dhomh tàmh'san oidhch',

cha-n 'eil mi fhéin a'm' thosd.

3 Gidheadh tha thusa fior-ghlan naomh'

a Dhé, os ceann gach sgéil,

A'd' chòmhnuidh anns an àros sin,

's am bheil cliu Israeil.

4 Do rinn ar sinnsir dhiotsa bun;

Is shaor thu ia'l mar dh'earb.

5 Do ghlaodh iad riut, is shaoradh iad:

dh'earb riut, gun aghaidh dhearg.

6 Ach mise fòs cha duin', ach cnuimh:

gràin dhaoin', is tàir nan slògh.

7 Càiis crathaidh cinn, is casaidh bhéil,

spòrs do na chi mo dhòigh.

S Ag ràdh, Do rinn e bun à Dia,

chum fuasgladh air 'na fheura:

Nis deanadh e a theasairgiun,

thug e dha làn-spéis.

9 Ach 's tus' an ti a bhuin a mach

à broinn mo mhàthar mi;

Is tu bu bharrant dòchais dhomh,

'nuair bha mi air a' chàch.

10 Ou bhroinn do thilgeadh ortsa mi,

air bhith dhomh òg is maoth;

thàiuig mi o'n bhroinn a mach,

is tu mo Dhia ro-chaomh.

11 A Dhé na bi-sa fada uam,

Oir 's dlàith dhomh trioblaid theann;

'S gun agam neach gu m' chuideachadh

no aon a chuireas leam.

12 Do chuairtich umam mòran tharbh,

mu m' thimchioll air gach làimh;

Dh'iadh umam tairbh ro-làidir bhorb'

am Basan bha 'n an tàmh.

13 Gu farsuinn dh'fhosgail iad am beul,

mar leòmhan allta garg;

A' tabhairt sithidh reubaidh orm

le bàiireadh fiadhaich borb.

14 Mar uisge dhòirteadh mise mach,

mo chnàmhan sgàiut' o chéil':

2 L 2

SAILM XXIII, XXIV.

Mo cliridh' a'm' chom an taobh a stigh,

air leaghadh ta mar chéir.

15 Air tiormachadh mar phota cré

a ta mo neart, a Dhé;

Mo theangadh leantuinn tha ri m' ghial,

gu h-ùir-bhàis thug thu mi.

16 Oir dh'iadh mu'u cuairt orm madraidh

bhuail umam thall 's a bhos igharg'

Mòr-bhuidheann hichd na h-aingidh-

lot iad mo làmh 's mo choa. [eachd;

17 Mo chnàmhan uile feudaidh mi

an àirearah aon is aon:

Gu geur tha iad ag auiharc orm,

a' dearcadh orm gach taobh.

18 Mo thrusgan eatorra do roinn,

croinn thilg iad air mo bhrat.

19 Ach fad o m' chobhair, Dhia mo neirt,

na fan, ach deifrich ort.

20 Do m'anam tabhair fuasgladh deas

o'n chlaidheamh sgaiteach gheur;

Is m'aon-ghràdh caomli gu saorar leat,

o neart nam madradh treun'.

21 bheul nan leòmhan làidir borb'

Dlie, fiiasgail orni gun stad:

adliarCaibideil nam buabhull treun';

oir chual thu mi gu grad.

22 Do m' bhi-àithribh cuiream d'ainms' an

's an cireachd molam tlui. ^ [céill;

23 Shàl Iacoib, 's a luehd eagail Dé,

glòir thugaibh dha is cliu:

Oirbhs', larmad Israeil air fad,

biodli 'eagal-san gu mòr:

24 Oir tarcuis riamh cha d'rinn air bochd,

's nior ghabh e gràiu d' a leòn:

Cha d'fhohiich, 's cha do cheil a ghnùis,

g'a tlu-éigsinn ann a theinn;

'Nuair rinn e glaodh is gearan ris,

thug éisdeachd dha gu binn.

25 'S an ortsa bhios mo niholadh àrd

's an éireachdas, a Dhé:

Mo bliòidean àocam fòs an làth'r

na dream d'an eagal e.

26 Na daoine sin tha macanta

ithidh, is gheibh an sàth:

Na dh'iarras Dia àrd-mliolaidh e;

bhur cridh' bidh beò gu bràth.

27 Pillidh ri Dia gach iomall tàr',

is cuimhniclùdh iad air:

Seadh shiagh nam fineacha gu léir

dhuit goill is urram bheir.

28 Air son gur le lehobhah mòr

an ràoghachd le còir cheart:

'S am measg nam fineachan air fad

's leis uachdranachd is neart.

29 Na daoine reamliar anns gach tàr,

ithidh, is geillidh dha:^^

Dha cromaidh sìos na thcid 's an uaigh,

cha chum neach 'anam beò.

30 Thig sliochd is seirbhis ni do Dhia,

diia raea.sar iad mar linn.

12

31 Innsidh a cheart do'n àl ri teachd,

gu 'm b'esan sud a rinn.

SALM XXIII.

1 T S e Dia fhéin a's buachaill dhomh,

-L cha bhi mi ann an dàth.

2 Bheir e fainear gu'n luidhinn sios

air chiainibh glas' le sàth:

Is fòs ri taobh nan aimhnicheaa

théid seachad sios gu raall,

A ta e ga mo threòrachadh,

gu màn reidh anns gach ball.

3 Tha 'g aisig m'anam' dhomh air aLs •

's a' treòrachadh mo cheum

Air shghibh glau' na fireantachd,

air sgàth 'dheadh ainme fhéin.

4 Seadh fòs ged ghluaisinn eadhon tràd

ghlinn dorcha sgàil' a' bhàis,

Aon olc no urchuid a theachd orm

ni h-eagal leam 's ni 'n càs;

Air sou gu bheil thu leam a ghnàth,

do lorg, 's do bhata treuu,

Tha iad a' tabhairt coralifhurtachd

is fuasglaidh dhomh a m' flieum.

5 Dhomh tlheasaich bord air beul mo nàmh

le h-oladh dh'ung mo clieann;

Cur thairis tha rao cluipan fòs,

aig meud an làin a t'ann.

6 Ach leanaidh raaith is tròcair rium,

au cian a bhios mi beò;

Is còrahnuicheam an àros Dé,

ri fad mo ré 's mo lò.

SALM XXIV.

1 ' O LE Dia an talarah, is a làn:

O an domhan, 's na bhcil ann.

2 Oir shocraich e air cuantaibh e,

air sruthaibh leag gu tcann.

3 Cò e am fear sin a théid suas

gu tulaich naomha Dhé ?

Is fòs 'n a ionad naomhasau,

cò sheasas ann gu réidh à

4 An ti 'g am bheil na ru,ralian glan',

is ci-idhe neòchiontach;

'Anam nior thog ri dàorahanas,

's nior lùgh niionn àoganach.

5 an ti sin beannachadh o Dlùa

gheibh e gu saoibhir pailt,

Is ionracas faraou o'n Dia

's buu slàinte dha 'n a airc.

6 'S i sin a' ghinealach 's an dream

a dh'iarras e gu mòr;

Ta 'g iarraidh d'aghaidh is do ghnùis,

Iacoib, mar is còir.

7 Togaibh, gheatacha, bhur cinn,

is éiribh suas gu h-àrd,

dhorsa siorruidli; lligh na glòir'

gu'n tigeadh e g a àit.

8 Cò e sin fhéin Ard-Righ na glòir' ?

an Tighearn làidir treun,

Iehol:)hah neartmhor, cruaidh an cath,

bhcir buaidh a raach dha fhéin.

SAILM XXV,

9 Togaibh, gbeatacha, bhur cinn,

is eiribh suas gu h-àrd,

dhorsa siorruidh: Righ na glòir'

gu'n tigeadh e g'a àit.

l\> Cò e sia fhéin Ard-Righ na glòir' ?

lehobhah mòr nan slògh,

'.Se fhéin a's Righ na glòir' a t'aun,

guu choimeas idir dha.

SALM XXV.

I "TVHIA, togam m'anam riutsa suas.

jlJ 2 Mo Dhia, mo mhuiughinu dheaa;

A m' iounsuidh na leig adhbhar nàir';

do meascar gairdeachas.

3 Fo nàir' is mhasladh na leig neach

d"au gnàth bhi feitheamh ort:

Ach uàire gu robh air an dream

a ni guu aobhai' lochd.

4 FoiHsich do shlighe dliomh, a Dhé ,

a'd' cheumaibh teagaisg mi:

5 Is treòraich mi a' d' fhàrinn ghloin,

's mo theagasg deau, a Dhé:

Oir 's tu a's Tighearn ann gu dearbh,

's tu "s slàinte dhomh a ghnàth,

Is ort a ta mi feitheamh fos

le foighid mhòir gach là.

6 Cuimhuich, a Dhé, do thròcair chaomh,

do chaoimlmeas làu de ghràdh:

chian nan ciau a ta iad auu,

's an aimsir fad o"u là.

7 Na cuimhuich peacaidh m'òige dhomh:

's na lochdau a rinn mi;

A réir do thròcair cuimlinich orm,

air sgàth do glu-àis, a Dhé.

8 Is maith 's is direach Dia uan dàd:

is air an adhbhar ud

Do nithear leis na peacaich thruagh'

a theagasg anns an ròd.

9 Treòraichidh e na daoine ciàiin'

am breitheanas gu ceart:

'S na daoine màue teagaisgidh

'n a shhghe, Dia nam feurt.

10 An tròcair is an fhàrinn réidh

sud sligh' ar Dé 's gach ball;

Do'n dream a chumas gealladh ris,

's nach leig a theist air ciiaU.

II Sgàth d'ainme, lagh mo chionta fòs,

oir tha sud mòr, a Dhé.

12 Cò 'm fear d'au eagal Dia ? 'S an t-shgh'

's ion-roghnuidh seòlaidh e.

13 An seasgaireachd ni 'auam tàmh,

's le 'shiiochd le ceart an tàr.

14 Tha riin an Tighearn aig an dream

dan eagal e gu fior:

Is nithear leis a clmmhnant fòs

fhoillseachadh dhoibh gu ceart.

15 A ta mo shiiile fhéin a ghnàth

ri Tighearna nam feai-t,

Air son gu'n spàonar leis mo chos

gu h-aithghearr as an rib.

13

XXVI, XXVII.

16 Pill thugam, is dcan tròcair orm:

a'm' aonar taim, 's fo dlirip.

17 Tha teinu mo chridh' a' dol am meud;

saor mi o m"àmhghar geur.

18 Seall air mo phéin, is m'anshocair,

's mo pheacaidh iagh gu léir.

19 Mo naimhde guiueach thoir faiuear,

oir tha iad lioumhor anu;

Fuath nimhneach agus mi-runach

tha aca dhomh nach gann.

20 Dhia, coimhid m'anam, 's furtaich orm ,'

na leig fo nàire mi;

Mo dhòchas uile leig mi ort,

air sou gur tu mo Iligh.

21 Nis deanadh iouracas is còir

mo dhion; 's mi feitheamh ort.

22 Dhia, fuasgail air cloinn Israeil,

o'u uile àmhghar goirt.

SALM XXVI.

1 n^HOIR omisa breth, a Dhia nan dàil,

JL a'm' neòchiont ghluais mi fhéin,

Oir rinn mi dòchas maith à Dia,

cha sleamhnuich uam mo cheum.

2 Dhia, fiouu mo chridh', is m'àirne fòs,

fidir is ceasnuich n;i.

3 Oir^ dhearc mi air do chaoimhneas gràidh:

a'd' fhàriun ghluais mi, Dhé.

4 Le cuideachd dhàomhain riamh nior

cha siubhlam le luchd-saoibh. [shuidh;

5 Is beag orm coimhthional an uile.

's cha suidh mi slos le bao'ibh.

6 An neòchiont glanaidh mi mo làmh,

is cuairt'cheam d'altair, Dhé;

7 Gu foillsichinn le moladh àrd,

do mhiorbhuile gu léir.

8 Còmhnuidh do theach is ionmhuinn leam,

a Thighearn is a Dhé,

Gnàth-àite bunaidh d'onorach,

is leam ro ionmhuinn e.

9 Le peacaichibh, luchd-deauamh uile.

ua cruinnich m'anam bochd,

Xa cuir mo bheath' 'n an cuideachd sud

Tha fuileachdach gu lochd.

10 'G am bheil an t-aimhleas mòr 'nan glaia

duais-bhratha 'nau làimh dheis,

11 Ach gluaisidh mi a'm' neòchiont fhéin,

a'd' thròcair saor-sa mis'.

12 'X a seasamh ta mo chos gu beachd

air ionad còmhuard réidli:

Is ann an coimhthional nan naomh,

Eeannaicheam thus' a Dhé.

SALM XXVII.

1 ? O E Dia mo sholus, is mo shlàànt',

O cò chuireas eagal orm ?

'S e neart mo blieatha Dia nan dùl,

cò chuireas fait"cheas fo'm ?

2 Mo naimhde, m'eascairde, luchd-uilc,

tràth thàinig orm gu bras,

Gu gionach dh'itheadh m'fheòla sua3,

fhuair tuisleadh, thuit gu cas.

SAILM XXVIII, XXIX.

3 Ged chanipaicheadh a'ni' aghaidh feachd,

cha-n eagal le mo chridh':

Ged éireadh cogadh p' aghaidh fòs,

à so mo bliun do ni.

4 Aon ni a mhiannaich mi o Dhia,

gu minic iarram e:

A bhi a'm' chòmhnuidh feadh mo là

an tigh 's an àros Dé;

A chum gu faicinn fhéin gu glan

maise lehobhah mhòir,

Gu jfiosraichinn 's gu faighinn sgeul,

'n a theampull mar is còir.

5 Oir ni e m'fholach 'n àm na h-airc'

'n a phàilliun: dion do ni

An dìomhaireachd a pliàilliuin dhonih;

air carraig cuiridh mi.

6 Os ceann mo naimhde ta mu m' chuairt,

nis togar suas mo cheann:

Gh\n àobairt aoibhneis uime sin

d'a phàilliun bheirear leam:

Is scinnidh mi gu togai-ach,

seadh, canaidh mi gu binn,

Ceol agus moladh àrd do Dhia

air fcadh mo ré 's mo linn.

7 Le guth mo bhcoil tràth éigheam rlut,

tlioir eisdeachd dhomh, a_Dlié:

Le iochd dean tròcair orm, is fòir,

gu gràsmhor freagair mi.

8 larr m'aghaidh, 'n uair thubhairt thu

an sin thuirt m'anam leat, [rmm,

Do ghnùis, is t'aghaidh fhéin a Dhé,

sin iarraidh mi gu h-ait.

9 Na folaich uam do ghnàiis, am feirg

na dibir d'òglach fhéin:

'S tu clmidich leam: a Dhé mo shlànit

na fagsa mi 's na tréig.

10 'N uair thréigeas m'athair mi gu tur,

's mo mliàthair fòs fai'aon,

Do ni an Tighearna an sin

mo thogail suas gu caoiu.

11 Dhia, teagaisg dhomh do shlighe fhéin,

is treòraich mise, Dhé,

Fa chàiis mo naimhde mi-runach,

air ccumaibh dàreach réidh.

12 Do mhi-run m'eascairde ro-gheur

na tabhair thairis mi:

Oir dh'éirich rium luchd-fianuis bhreig,

is dream a bhràiclidas nimh.

13 Rachadh mo mhisneach uil' air càil,

mur creidinn maitheas De,

Gu faicinn sin an tìr nam beò,

ga m' fhuasghidh ann am fheum.

14 Fuiricli gu foighidneach ri Dia,

glac tlmgad misneach mhòr,

Is bheir e spionnadh cridhe dhuit:

fuirich ri Dia na glòir'.

SALM XXVIII.

1 A DHIA, mo charraig, eigheam riut,

J\. a'd' thosd na bi-sa uam:

Eagal le d' thosd, gur cosmhuil mi

ri dream théid sìos do'n uaigh.

14

2 Guth m' atlichuinge, tràth éigheam riut,

éisd thus' an sin, a Dhé:

'X uair thogas mi mo làmhan suas

gu d' theampull naomlia fhéin.

3 Le luchd an uile.'s na h-eucorach,

na tarruing mi gu bràth;

R'an comhearsnaich a labhras sàth,

ach olc 'n an cridhe ta.

4 A reir an oibre, tabhair dhoibh,

a reir an rùiu chum lochd:

Is diolsa riu droch ghniomh an làmh,

amhluidh mar thoill iad ort.

5 Do bhrìgh nach tuig iad oibre Dlié,

no gniomli a làmlia fòs,

Do ni e milleadh orr' is claoidh,

's cha dean an togail suas.

6 Air son gutli m' athchuinge gu'n d'eisd,

mùr-bheannaicht' gu robh Dia.

7 Do chuir mo chridh' a dhòchas ann;

's e Dia mo neart 's mo sgiath.

Tha mi a' faghail cuideach' uaith',

mar sin le h-aoibhneas ait

Mo chridh' a ta; 's le m'òran biun

sior-mholam e gu pailt.

8 'S e Dia a's neart, 's a's treise dhoibh

oir tha e fhéin gu deas

'Xa ncart, 's 'n a spionnadh slàinte dlùtb

do'n ti a dh' ungadh leis.

9 Dhia, furtaich air do phobuU caomh,

is beannaich d'oighreachd fhéin:

Dhoibh tabhair beath', is teachdantir,

tog iad am feasd, a Dhé.

SALM XXIX.

1 rniIUGAIBH, a laochraidh làldit

JL do Thighearna nam feart, [threun,

Thugaibh do'n Tighearn ud faraon

glòir, urram, agus neart.

2 A' ghlòir a's cubhaidh fòs d a ainm,

thugaibh do'n Dia ro-threun:

Sleuchdaibh do'n Tighearna, faraon

am mais' a naorahachd fhéin.

3 Tha guth Dhé air na h-uisgeachaibh;

is fòs ni Dia na glòir'

Ard-thairneanach, is suldhidh e

air uisgibh làidir mòr'.

4 Tha guth an Tighearna gu beachd

mòr chumhachdach is treun:

Tha guth an Tighearna faraon

làn moralachd ann fhéin.

6 Brisidh an Tighearna le 'ghath

na seudair a ta fàis;

Is brisear seudair Lebanoin

le 'ghuthsan aig a chruas.

6 Is bheir e orra leum gu clist',

amhluidh mar ghamhuinn bò:

Sliabh Shirioin is Lebauoin,

mar bhuabhuU meargant' òg.

7 Sgoiltidh giith Dhé an dealanach;

am fàsach crathaidh e;

SAiLM XXX, XXXI.

8 Seadh fusach Chadeis mar an ceudii'

's e I>ia a chrathas e.

9 Bheir guth l>hé fos air aighibh àllt'

grad-sgarachdaimi r' an laoigh;

Is lomaidh sud na coillte dlàith',

'a ràisgadh bhlirr nan craobh:

Is ann a theampull naomhasan,

cuiridh gach neach an céill

Glòir agus urram mòr ar Dia;

g' a mlioladlisan d'a reir.

10 Tha Dia 'n a chòmhnuidh air an tuil;

's 'n a shuidli' ara feasd 'n a Ràgh.

11 Bheir Dia d'a phobull neart; is bheir

dhoibh beannachadh le sàth.

SALM XXX.

1 TPvHIA, molam thu, oir thog thu mà,

_Ly gàir' m'cascair cha d'rinn dhàom.

2 A Dhia mo Thighearn, glilaodh mi riut,

is dh'fluirtaich orm a'm' fheum.

3 Do thogadh m' anam leatsa, Dlié

ghi,n as an uaigh a nios;

Is ghléidh thu mi gu tearuint' beò,

do'n t-slochd nach rachain sios.

4 Do'u Tighearn àrd gu ceòhnhor binn

scinnibh, a naomh-shhiagh fhéin,

Ri cuimhneach' air a uaomhachdsan,

sgaoilibh a chliu an céiu.

5 Oir 'fhearg cha mhair ach mionaid bheag,

'n a dheadh gliean beatlia ta:

Trath feasgair fòs ged robh ann bròn,

thig aoibhneas leis an là.

6 A'm' shocair thubhairt mi mar so,

cha ghluaisear mis' am feasd:

7 Le d'thròcair thug tlui air mo chnoc

gu daingean suas g-u'n sheas:

A Dhé, do cheil thu orm do ghnàiis,

chuir sin gu trioblaid mi.

8 Dhia, ruit do ghlaodh: is rinn ri Dia

mo ghearan is mo chaoidh:

9 Ciod i an tairbh' 'a'm fluiil-sa ta,

an déigh mo chur 's an uaigh /

• Am molar thusa leis an àiir?

an toir air ffhàrinn luaidh ?

10 Eisd rium a nis, a Dhia nan dùl,

dean tròcair orm is gràs;

Is bi-sa, Dhé, d'fhear-cuidich leam,

'u uair tharlas dhomh bhi 'n shs.

11 Mo bhròn gu dannsadh chaochail thu,

is m'eudach saic faraon

Do sgaoil thu dhàom, is chrioslaich mi

le h-aoibhneas air gach taobh:

12 Mo ghlòir gu seinneadh dhuit-sa cliu,

gun idir bhi 'n a tosd:

A Dhia mo Thighearn, bheir mi dhuit

mòr-bhuidheachas um feasd.

SALM XXXI.

1 A SADSA, Dhé, ni mise bun;

-LA. nàir' orm na leig am feasd:

Dean fuasgladh dhomh a't' ionracas,

thrioblaid is o cheisd.

15

2 Do chluas a m'ionnsuidh crom a nua?,

is furtaich orm gu dian:

A'd' charraig dhaingean bi-sa dliomh,

tigh-tearmuinn chum mo dhion.

3 Oir's tu a's carraig dhàleas dhomh

's mo dhaingneach làidir treun,

Is uime sin sgàth d'ainme, Dhé,

treòraich, is stùir mo cheum.

4 Saor as an rib a dh'fholaich iad

buin mise mach, a Dhé:

Air son gur tus' an ti a mhàin

a's neart, 's a's trcòir dhomh fhéin.

5 A'd' làimh-sa mhàin, a Dhia nan dàil,

mo spiorad tiomnam suas:

A Dhia na firinn, is mo Thriath,

's tu dh'fhuasgail air mo chruas.

6 Is fuath leam iad a bheir fa'near

na breuga dìomhaineach:

Ach dòchas ann an Dia nan gràs

chuir mi gu muinghiueach,

7 A'd'thròcair biom gu h-aoibhneach ait:

oir thug thu, Dhé, fa'uear

Mo thrioblaid; 's m'anam ann an teinn

bha thusa fiosrach air.

8 Cha d'riuneadh leat mo dhruideadh suag

an làimh mo nàmhaid thréin:

An àite farsuinn shocruich thu

mo chosau is mo cheum.

9 tha mi, Dhé, an trioblaid mhòir,

deau tròcair orm gu cas:

Mo shùile, m'anam, is mo bholg,

le bròn air seargadh as.

10 Oir chlaoidlieadh m'anam as le bròu,

's mo bhliadhnacha le caoidh:

Do bhrìgh mo lochd chaidh as do m'

mo chnàmhan air an claoidh. [ueart,

11 Mar adhbhar fanoid tha mi fòs

do m' eascairdibh gu leir,

Gu h-àraidh do mo choimhearsnaich,

mar mhasladh tha mi féiu:

Is do luchd m'eòlais fòs a taim

a'm' adhbhar geilt is fuath':

Gach neach a chi mi air an t-sràid,

a' teicheadh uam gu luath.

12 Mar dhuine marbh air dol à cuimhn';

mar shoitheach briste mi:

13 Oir chualas toibheum mòran dhaoin';

eagal gach taobh do bhi:

A'm' aghaidh 'n uair a chruinnich iad,

dhealbh iad mo bheath' a sgrios:

14 Ach dhiotsa, Dhé, rinn mise bun;

is tu mo Dhia, deir mis'.

15 Tha m'aimsirean a'd' lùimh-sa Dhé,

orm furtaich agus fùir

làimh mo naimhdean, is o'n dream

tha leantuinn orm an tòir.

16 Do ghnàiis is d'aghaidh dealraicheadh

air t'òglach dàleas fhéin:

Air sgàth do ghràsa carthannach,

mo shaoradh dean gu treun.

SAILM XXXII, XXXIII.

17 Na leig fo nàire mhaslaidh mi,

a Dhia, oir ghairm mi ort:

ach nàire biodh air luchd an uile.

san uaigh biodh iad 'nan tosd.

18 Cuir bSil nam brcug, a Dhé, 'nau tàmh,

hibhras gu h-àrdanach,

'N agliaidh nara fàrean spreigeadh

gu spàdeil tarcuiseach. [cruaidh,

19 Cia meud do mhaith a thaisg thu dhoibh,

d'an eagal thu faraon;

'S a rinn thu do na dh'earbas riut,

am fàanuis chàoinn nan daoin' !

20 àilgheas dliaoine ni thu 'n dàon,

fo dlùomhaireachd do ghnùis';

'S am pàilliun fòs, o strà nan teang",

ni dàdean dhoibh 'n an cùis.

21 Dia gu ma beannaichte gu bràtli;

oir dh'fhoillsich e dhomh fhéin

A chaoimhneas càirdeil iongantach,

an caithir làidir thréin.

22 l^huirt mi a'm' dheifir, Scaitht' tha mi

o bheachd do sliàil a mach:

A.ch cliual tlm 'nuair a glilaoclh mi riut,

guth m'asluich ghearanaich.

23 G ràdhaichibh Dia, naoinih, air fad;

oir Dia do'n treibhdhireach

Do ni shr-dhion, is diol gu pailt

do'n uaibhreach àilgheasach.

24 S" blise a chuir an Dia nan gras

bhur dòchas mar is còir,

Bibh misneachail, is cuiridh e

neart ann blmr cridh' is treòir.

SALM XXXII.

1 'Q BEANNAICIIT' an duine sin a

l^ 'n a plieacadh maitheanas; [fliuair

A fhuair le tròcair folach air

a chiont' is eusaontas.

2 'S beannaiclit' an ti nach agair Dia

'n a sheaclu'anaibh ni's mò;

Is ann a .spiorad fòs nach 'eil

claon-cliealgaireachd no gò.

:à A' fantuinn dhomh gu fad a'm' thh,mb,

Luidh air mo cluiàmliaibh aois,

Is b'amhluidh sin gach là mo chor,

le dol do m'bhiiireadh suas.

1 Oir ormsa bha do làiinh gu trom,

air feadh gach oidhch' is là:

Mo bhrìgh gu tart an t-samhraidh theitli

air ath'rrachadh a ta.

5 Làn-flioillsich nii mo plieacadh dhuit,

nior clieil mi m'aingidheachd:

Aidmlieil (thuirt mi) do Dhia ni mis',

is mliaith thu cron mo lochd.

6 So fath mu'n guidhe riut gach naoinli,

's an àm am faighear thu:

Ciu dcarbh an tuil nan uisgean mòr',

cha i'uig iad air gu dlàith.

7 Tha thu a' t'ionad fohiich dhomh,

ni coimhead orm o theinn;

Ib nithcar leat mo clmairteachadh

le h-òran saorsa binn.

16

8 Dlniit teagaisgidh is seòlaidh mi

am bealach is an t-iùil,

'S an tigeadh dhuitse triall gu ceart;

sin seòhira dhuit le m'sliàiil.

9 Na bi mar mliuilcid, no mar each,

na h-ainmhidhean gun cliéill:

Ri'n cuirear, chum nach tig iad ort,

teann-sparrag sréin 'n am beul.

10 Is Honmhor bròn aig luchd an uile.

ach neach d'am barrant Dia,

Tha 'thròcaii' dol m'a thimchioUsan

g'a dliàonadh mar ni sgiath.

11 A dhaoine treibhdhireach, an Dia

bibh aoiblmeach agus ait:

Is tleanaibh gairdeachas, gach neach

'g am bheil an cridhe ceart.

SALM XXXIII.

1 f\ SIBIISE ta 'n 'ur fireaniùbh,

\J biodh aiteas oirbh an Dia:

Oir 's cubhaidh do na daoinibh còir,

bhi 'tabhairt cliu do'n Triath.

2 Air clàrsaich thugaibh mohidh dha;

is air an t-saltair ghrinn,

Air inneal-ciàiil nan teuda deich

seinnibh do Dhia gu binn.

3 Is canaibh dhasan òran nuadh:

àrd-sheinnibh fonn gun stad.

4 Oir's ceart a reachd: am firinn fòs

ta 'oibre deant' air fad.

5 Is ionmhuinn leis-san còir is ceart:

làon maitheas De gach tàr.

6 Rinn focal Dé na néamh', 's an sluagh

rinn guth a blieoil gu léir.

7 Mar thòrr a ta c carnadh suas,

uisge na fairge mòir':

A' coimhead fòs na doimlme suas,

gu dàleas an taigh-stòir.

8 Nis roimh an Tighearna gu mòr

biodh eagal air gach tìr;

Is air na dh'àiticheas an saogh'x

biodh fiamh roimh 'ainm gu léir.

9 Oir labliair Dia, is rinneadh e:

dli'orduich, is cliuir air cliois:

10 Chuir comhairle nan sluagh air càll:

is innleachd dhaoin' air ais.

1 1 Tha comhairle leliobhah xihòir

gii seasmhach buan am feasd:

Smuaintean a cln-idhe mar an ceudn'

o linn gu Hnn gun clieisd.

12 'S beannaicht' an cinneach sin 'g am

mar Dhia lehobliah treun: [bheil

'S am pobull fòs a ròglmaich e _

mar oighreachd bliuan dha fhéin.

13 Air cliloinn nan daoine seallaidh Dia,

néamh nan speur a nuas.

14 'S léir dhagach neach 's a' cliruinne-ché,

'ionad-còmhnuidh slmas.

16 An cridh' air aon dòigh chumadh lcis;

thug e fa' near an gniomh.

I

SAILM XXXIV, XXXV

16 Cha téaruiiui righ le meud a shluaigh;

do'n laoch, neart mor cha dion.

17 An t-each an còmhrag 's dìomhain e,

a dheanamh furtachd leis;

No dheanamh fuasglaidh ri àm féim,

ge mòr a làith 's a threis'.

18 Feuch, siiilean Dé gu furachar

air a hichd eagail fhéin,

Is air an dream sin as a ghràs,

ni muinghinn Ihidir treun:

19 An anam chum a dhion o'n bhàs,

's o'u ghort an cumail beò.

20 Ar n-anam feithidh e air Dia;

ar neart, 's ar sgiath gach lò.

21 Oir anusan ni ar cridh' a stigh

àir-ghairdeachas gun dàth:

Is cuiridh sinn 'n a ainm ro-uaomh

ar muinghinn fòs a chaoidh.

22 Do thròcair gu robh oirnn gu caomh,

a taighearua, gach là,

A réir mar chuir sinn annad fhéin

ar dochas treun a ghnàth.

SALM XXXIV.

1 7 EHOBHAH beauuaicheam gu h-àrd,

J. gach aimsir is gach tràth:

A chliu "s a mholadh ann am bheul

gu h-iomraiteach a ghuàth.

2 Is anns an Tighearna ro-threun

ni m'auam uaill is glòir:

Na daoine séimh', tràth chluinneas sud,

ni gairdeachas gu mòr.

3 Ardaichibh leamsa Dia nam feart,

mohimaid 'ainni le chéil':

4 Dh'iarr mise Dia. chual' e, is bhuin

mi as gach gàbhadh geur.

5 Dh'amhairc iad air, is dheah-aich iad;

gim nàire air an gruaidh.

6 Do ghlaodh am bochd, is dh'éisd ris Dia,

Is dh'fhuasgail as gach truaigh.

7 Tha aingeal Dé a' campachadh'

mu'n dream d'an eagal e,

G'am fuasgladh is g'an teasairginn

o'n trioblaidibh gu léir.

8 blaisibh agus faicibh so,

gur maith, 's gur mihs Dia:

Am fear sin "s beannaicht' e gu beachd

a dh' earbas as an Triath.

9 Fior eagal Dé, biodh oirbh, a naoimh;

oir uireasl:à'uidh no dith

Cha bhi air a luchd eagail-sau,

fàor-chràbhadh dha a ni.

10 Bidh easbhuidh air na leòmhnaibh òg'

is ocras orr' air leth;

Ach air an dream a dh'iaiTas Dia

cha cheilear aon ni maith.

11 Thigibh a chhiun, ÃŒ8 éisdibh rium:

dhuibh nochdam eagal Dé.

12 Cò'm fear le'm b'àill bhi fada beò,

chum maith gu faiceadh e 1

13 Coimhid do theaugadh fhéin o'u olc,

'8 labhairt ceilg' do bheul.

17

14 Seachainn an t-olc, is dean am maith:

iarr sàochaint, 's àeau gu geur.

15 Tha sùile Dhé air fii-eanaibh,

's a chluas ri'u glaodh gu fior.

16 Tha gnàiis Dlié 'n aghaidh daoi, a chum

au cuimhne sgrios à tàr.

17 Do ghlaodh na tàreana ri Dia,

is dh'éisd e riu gu grad;

Thug furtachd agus fuasgladh dhoibh

o'n àmhgharaibh air fad.

18 Do'n mhuinntir 'g am bheil cridhe brùitf

is dlùth dhoibh Dia gun cheisd:

Ni esan furtachd fòs do'n dream

'g am bheil an spiorad brist'.

19 Is lionmhor trioblaid agus teinn

thig air an fliàrean chòir;

Ach asd' air fad ni Dia nan gràs

a theasairginn fadheoidh.

20 A chnàmhan uile coimhdidh e:

cha-n'eil a h-aon diubh brist'.

21 Ach marbhaidh olc an duine daoi

is claoidhear e gun cheisd:

Is luchd an fharmaid, a bheir fuat

do dhaoinibh còir is ceart,

Mòr-chiontach fàigar iad 'n an lochd,

di-mhilltear iad gu beachd.

22 Anam a sheirbhiseach gu léir

saor fhuasglaidh Dia gach àm,

Cha mhillear idir neach dhiubh sud

chuireas an dòchas auu.

SALM XXXV.

1 npAGAIR, a Dhia, ri luchd mo strà;

JL cuir cath ri luchd mo chath'.

2 Glac fhéin do thargaid, is do sgiath,

éirich, dean còmhnadh maith.

3 Glac fòs do shleagb, 's air luchd mo thòii

am bealach druid gu teann:

Ki m'anam abair fhéin mar so,

Is mi do chòmhnadh anu.

4 Trom-nàir' is masladh gn robh dhoibh

ta 'g iarraidh m'auam bhochd:

Is pilleadh iad le h-amhluadh geur,

ta smuaineuchadh dhomh lochd.

5 Biodh iad mar mhuillueiu dol le gaoith:

'n an tòir biodh aingeal Dé:

6 Biodh aingeal Dé 'g an ruith gu teaun

dorch sleamhuinn biodh an ceum.

7 Oir làontan leag iad air mo shon,

gun adhbhar no cion-fàth:

Is siochd guu adhbhar chladhaich iad,

chum m'anam chm- an sàs.

8 Gun fhios da, thigeadh doruinu air,

is glacar e 's an lìon

A dh'fholuich e: 's an dòruiuu cheudn'

tuiteadh e fhéin gu diau.

9 Ni m'anam gairdeachas an Dia;

's 'n a fhurtachd sòlas mòr.

10 Is their mo chuàmhan uile Dhé,

cò choimea/S riuts' is còir à

SALM XXXVI.

Ni teasairginn do'n diiine bhoclid

o'n neach ta air ro-threun, _

An t-ainnis is am bochd o'n ti

le'm b'àill a chlaoidh gu léir.

11 Luchd fianuis bhréige dh'éirich rium,

is chuir iad as mo leth

Ifa nithe sin gu h-eucorach,

nach b' fhiosrach mi am bith.

12 OIc dliàol iad rium an eiric maith,

chum m'anam chur fo leòn.

13 Ach mis', air bhi dhoibh sud gu tinn,

ghabh umam culaidh bbròin:

M'anam le trasgadh dVàimhlaich mi,

's phill m'urnuigh ann am chrios.

14 Mar charaid, bràth'r, no fear-caoidh

gu brònach crom ghluais mis'. [màth'r

15 Ach chruinnich iad, is bha iad ait,

air bhi dhomh ann an teinu:

Guu fhios donih, chruinnich cuideachd

gun tànih mo reubadh rinn. [tliair,

16 Le cealgairibh gu fanoideach,

'n am féisd rmn spòrsa dhiom,

Do chasadh leo am fiacla rium,

ri magadh orra gu dian.

17 Cia fhad is léir dhuit so, a Dhé 1

saor m'anam fhéin gu cas

O'm milleadhsan: mo sheircein fòs,

tcaruiun o leòmhnaibh bras.

18 Làu-bhuidheachas do blieir mà dhuit

am measg an tionail mhòir;

'S am measg an t-sluaigh tràth 's lion-

àrd-mholam thu le glòir. [mhor iad,

19 Mo naimhde ta gun adhbhar i'ium,

na biodh ac' aoiblincas dhiom:

Do'n dream a thug dhomh fuath gun

a'm' chaogadh sàil na biom. [cliàiis

20 Oir ann an sìth cha-u'eil an tlachd,

ach ann am beartaibh claon,

An aghaidh dhaoine ciàiin na tàr',

'g am buaireadh air gach taobh.

21 Gu farsuinn dh'fhosgail iad am beul,

is rium, ha, ha, a deir,

Chuunaic a nis ar sàiil an ni

bu mhiannach leinn teachd air.

22 Ach chunnaic thusa so, a Dhia,

na bi a'd' thosd a'ni' flieum:

A Thighearn is a Dhia nam feart,

na fuirich uam an céin.

23 Tog ort, is mosgail chum mo cheirt,

fa m' chàiis, mo Dhia, 's mo Righ.

24 Dhia, dean a réir do cheartais bretli,

is dhoibh na b'aoibhneas mi.

25 'N an cridh' na h-abradh iad riu fhéin,

ha, ha, 's e sud ar miann:

Is fòs na h-abradh iad a chaoidh,

do shluig sinn e gu dian.

26 Biodh orra nàir', is tairngear iad

gu h-amhluadh mòr le chéil',

A ta gu suilbhir is gu h-ait,

ri faicinn m'àmhghair ghéir:

IS

Is biodh iad air an sgeudachadh

le masladh is le nàir',

Tha 'g iarraidh urraim mhòir dhoibh fhéin

a'm' aghaidh-sa guu tàmh.

27 Biodh aoibhneas orra, 's gairdeachas,

a sheasas dhomh mo chòir:

Is abradh iad, Mòr-chliu gu robh

do Thighearna na glòir',

Tha gabhail tlachd do shonas buan

a .sheirbhisich a ghiiàth.

28 Is air do cheartas thig mo blieul,

is air do chliu gach là.

SALM XXXVI.

1 "TVEIR eusaontas an droch-dhuin' so,

jlJ 'n a chridhe stigh 's 'n a chliabh

Fior-eagal Dé am beachd a shàil

cha-n'eil, is cha robh riamh.

2 Oir ni e brionnal baoth ris fhéin

a réir mar thaitneas ris;

A chionta gus am foillsichear

mar adhbhar fuath d'a sgrios.

3 Fior-chluaintearachd is eucoir mhùr.

sud cainnt a bheoil gu tric:

Is sguir e fòs o dheanamh maith,

is leig e dheth bhi glic.

4 Aimhleas 'n a leabaidh tha e dealbh';

's an t-slighe nach 'eil ceart

Shuidhich is shocruich se e fhéin;

cha-n oillteil leis droch bheart.

6 Do thròcair tha 's na néamhaibh shuas,

a Thighearn is a Dhé:

Gu ruig na neoil, is àird nan speur,

làn ruigidh dfhàrinn reidh.

6 Do cheartas mar na sléibhtibh àrd',

do bhreth mar dhoimhneachd mhòir;

Air duine 's ainmhidh ni tlui, Dhé,

deadh-choimhead agus fòir.

7 Dhia ! is pràseil urramach

do chaoimhneas gràdhach caoin;

Fo sgàil do sgéith ni uime sin,

làn dòchas clann nan daoin'.

8 Le sàill do theach is t'ài-ois phailt

sàsuichear iad gu mòr;

A d'amhainn làn do shòlasaibh

deoch bheir thu dhoibh i-'a h-òl.

9 Tobar na beatlia tha gu dearbh

agadsa, Dhia nan dàd;

Is ann ad sholus dealrach glan,

chi sinne solus iùil.

10 Maireadh do chaoimhneas gràidh, a Dhé,

do'n dream chur eòlas ort:

Is buanaich dfhàreantachd fai'aon

do luchd a' chridhe cheirt.

11 Na leig do chois an àrdain bhuirb

a'm' aghaidh teachd, a Dhé:

Is làmh an droch dhuin' aingidh fòs

gu bràth na gluaiseadh lui.

12 an sin do thuit luchd-deanamh uile.

is leagadh iad a sìos

SALM XXXVII.

Ag diobhail luith chan flieuclar leo,

gu'n éirich iad a nàos.

SALM XXXVIL

1 T ASAN no compav na biodh ort

I À mu dhaoinibh aingidh olc,

Is na gabh farmad ris an dream

a bhios a' deanamh lochd.

2 Oir amhluidh mar is dual do'n flieur,

glan-sgathar iad gu grad,

Is amhhiidh mar na lusa maoth'

criou-seargaidh iad air fad.

3 Cuir-sa do dhòchas ann an Dia,

is deanar maitheas leat,

Mar sin sior-mhealaidh tu an tàr,

's beathaichear thu gu beaclul.

4 Gabh tlachd an Dia, is bheir e dliuit

làn rùn do cln-idh' a chaoidh.

5 Do shlighe tabhair suas do Dhia;

earb ris, is bheir gu cràch.

6 Foillsichidh e do chòir 's do cheavt,

mar sholus glan nan tràith;

Is amhluidh mar àrd-mheadhou-lh,

do bhreitheanas a ghnàth.

7 Gu sàmhach fan ri Dia nan dàil,

is feith le foighid leis;

An ti 'n a shligh' a shoirbhichcas,

na gabhsa farmad ris:

Fa clià^iis an fhir a blieir gu buil

a dhroch-bheavt innleachdach.

8 Leig covruich dhàot, tréig feai'g: chum

na bi-sa frionasach. [uilc

9 Oir droch-dhaoin is luchd-deanamh uile.

glan sgathar as gu léir:

Ach lion 'g am bheil an sàiil ri Dia,

buan-mliealaidh iad an tàr.

10 Oir feith gu foil ré tamuill bhig,

's an droch dliuin' cha bhi ann:

'S 'n a ionad fòs, ma bheir fa'near,

cha bhi e fhéin no 'chlann.

1 1 Ach mealaidh daoine séimh am feaed

â–  am fearann is an tìr:

Lan-shòlas bheirear dhoibh faraon,

an saoibhireachd na sàth'.

12 Tha 'n t-aingidh cuniadh lochd do'n

's a' casadh 'fhiacla ris [t-saoi,

13 Ni Dia air fanoid: oir dha 's léir

gur dlàith air là a sgrios.

14 Na h-aingidh tharruing iad an lann;

is chuir am bogh' air ghleus,

A leagadh aim-beartach is bhochd,

's a mbarbhadh luchd deadh bheus.

15 An claidheamh theid 'n an cridhe fhéin,

théid air am bogha claoidh.

IS 'S fearr beagan aig an duine chòir,

na saoibhreas mòr nan daoi.

17 Oir gairdeana luchd aingidheachd

màn-bhrisear air an cruas;

Ach daoine còir is fireanach

ui Dia an cumail suas.

19

18 Air aimsiribh nam fireanach

is fiosrach Dia gun cheisd:

An oighreachd is an seilbh faraon,

dhoibh 's maireannach am feasd.

19 Cha chuirear iad gu rudhadh gruaidh,

's an ainisir gliàbhaidh olc:

Oir gheibh iad uil' an sìth gu leòr

An làithibh gaiime 's gort'.

20 Ach sgriosar droch dhaoin' naimhde

bidh iad mar shaill nan uan: [Dhé,

Làn-mhiIIear iad, is théid dhoibh as,

mar dheataich nach 'eil buan.

21 An iasachd gabhaidh daoine daoi,

's cha dàol a rìs air ais;

Am firean tha e tròcaireach,

is nithear pailteas leis.

22 Oir ineud 's a fhuair a bheannachdsan,

sior-mhealaidh iad an tìr:

'S an dream a gheibh a mhallachdsan,

lom-sgriosar iad gu léir.

23 Tha Dia a' stiànreadh cheuraannsh

an duine naomha chòir:

Is tha e gabhail tlachd is toil'

d'a shlighe-san gu mòr.

24 Nan tarladh dha gu'n tuitcadh e,

cha tilgoar tur e sìos :

Oir tha an Tighearna le 'làimh

'g a chumail suas a ràs.

25 Bha mise òg, 's a nis an aois \

is riamh chan fhaca mi

'N a dhiobrachan an duine còir,

No 'shliochd ag iarraidh bìdh.

26 Sior-thruacant' e, is coingheallach:

beannaicht' a shliochd a ta.

27 Seachainn an t-olc, is dean am niaith,

is còmhnuidh gabh gu bràth.

2S Is toigh le Dia ceart bhreithoanas,

a naoimh cha ti'éig e chaoidh;

Sior-choimhdear iad: ach sgathar sìos

droch shliochd nan daoine daoi.

29 Mealaidh na fireana an tìr;

buan-chòmhnuidh ni iad innt'.

30 Thig beul an t-saoi air gliocas glan,

a theang' air rogha cainnt.

31 Tha lagh a Dhé 'n a chridh' a stigh:

cha sleamhnuich uaith a cheum.

32 Tha'n droch dhuin' feitheamh air an

g'a mharbhadh is g'a theum. [t-saoi,

33 Chan fliàg an Tighearn e 'n a làirali,

a dheanamh air droch-bheii't;

Cha-n fhàgar ris e ann am biun,

tràth chuirear e fo cheirt.

34 Feith thus' air Dia, 's 'n a shligh' ghiais

is àrduichear leis thu,

An tìr gu meal thu; is droch dhaoin'

'g am railleadh chi do shùil.

35 An duine raalluicht' chunnaic mi

an neart, 's an inbhe mhòir,

'G a sgaoileadh fhéin a mach niarchraoibh,

a' fàs gu dosrach àir;

SAILM XXXVIII, XXXIX.

aS Ach chaidh e seach, is feuch cha robh;

dh'iarr, is cha d'fhuaras c.

37 Amhairc is feuch gur sìth is crioch

do'n duine dhàreach réidh.

3S Ach sgriosar luchd an eusaontais,

is théid dhoibh as faraon:

Di-mhilltear agus sgatliar sios

crioch dheireaunach dhroch dhaoin'.

39 Ach furtachd fhior uam fàreaa fòs,

thig sin Dhia nan dùl:

Is anns an aimsir thrioblaidich,

's e 's barrant air an càil.

40 Thig treis is furtachd tluic' o Dhia,

le fuasgladh an deadii àm;

Saorar iad leis o dliaoiuibh olc,

oir chuir iad muinghinu ann.

SALM XXXVIII.

1 \ THIGHEARX, ann ad chorruich

x\_ na cronuicli mi gu garg; [mhòir

Na dean mo smachdachadh gu geur,

an uair a lasas d'fliearg.

2 Oir tha do shaighde guineach geur

sàitht' annam fhéin gu teann:

Is orm a ta do lùmh gu trom,

'g am chuuuiil sìos gach am.

3 Chan 'eil maoin fhallaiueachd a'm' fheòil,

air sou do chorruich gheir;

A'm' chuàmhaibh chan eil tàmh nofoia,

air son mo pheacaidh fhéin.

4 Oir chaidh mo pheacaidh os mo cheann;

taid orm 'n an eire thruim.

5 Mo chreuchda ta ro-Iobhta, 's breun;

mo ghòi-uich 's coireach rium.

6 Tha mi gu cràiteach, euslan, crom,

a' triali gach là le bròu.

7 Mo leasraidh làu do ghalar breuu':

gun fhallaiueachd a'ni' fheòil.

8 Taim lag is bràiit': a' bàiireadh fòs

tràd an-shocair mo chridh'.

9 A'd' làth'r, a Dhé, tha m'uile mhianu:

cha-u fholuicht' ort mo chaoidh.

10 Mo chridhe ta sior-phloscartaich,

mo ueart chaidh uam gu glan;

Au taic ri fradharc geur mo shàil,

sin agam fòs cha d'fhau.

11 Tha luchd mo ghaoil 's mo chairde

a' seasamh fad o 'm blieum, [caomh

Mo choimhearsuaich is luchd mo phàirt,

a' teicheadh uam an cein.

12 Sealg orm a ta luchd iarraidh m'anm':

luchd iai'raidh m'uilc a ghnàth,

A' labhairt nithe aimhleasach,

's a' smuaineach' ceilg' gach àh.

13 Ach mise fòs mar bhodhar mi,

uach cluinueadh guth no sgeul:

Is cosmhuil mi ri duine balb'h,

guu chomas fosglaidh béil.

14 Mar sin mar dhuine mi nach cluinn,

gun achmhasan 'n a bheul.

20

15 Oir dh' earb mi riut, a Dhe, mo Thriath:

Dhia, freagi-aidh tus' a'm' flieum.

16 Thubhairt mi, chum nach maoidheadh

thoir freagradh dhomh gu cas; [iad,

la chum nach dean iad gairdeachas

'n tràth shleamhuuicheas mo chas.

17 Oir 's dRith chum claonaidh mi, 's mo

a'm' fhianuis tha do ghuàth. [bhròn

18 Mo lochd do innseam, is fo m' chiont',

mòr aimheal ormsa ta.

19 Ach mheud 's a ta'uan naimhde dhomh,

's ro bheothail iad 's is treun;

Is luchd mo mhi-ràiu eucorach,

taid lioumhor mar an ceudu'.

20 'S iad sin a's naimhde dhomh gu fàor,

luchd-dàolaidh maith le h-olc;

Air sou gu bheil nii leautuiun air

au ni tha maith guu lochd.

21 Na treig mi, Thighearua: mo Dhia,

ua bi-sa uani an céiu.

22 Dhia, greas a chum mo chuideachaidh,

oir 's tu mo shlàinte féiu.

SALM XXXIX.

1 nnHUBHAIRTmi,bheir mi fhéin fa'near

-L mo shlighe; 's ni mi fòs

Mo theangadh choimhead mar le sréiu,

air bhith do'n daoi a'm' chòir.

2 Dh'fhan ni gu tosdach balbh a'm' thàmh,

o'n ni sin fhéin bu mhaith;

Mhosgail mo thrioblaid is mo bhrcn

anuam gu mòr a stigh.

3 Air bhith dhomh smuaiueachadh mar so

do ghabh mo chridhe teas:

Is las an teiue: is mar so

le m'theangaidh labhair mis';

4 Thoir fios, a Dhé, dhomh air mo chràch,

touihas mo là ciod e:

Gu faighinn eòlas agus fios

cia h-aumhuun gearr mo ré.

5 Feuch rinn thu mar leud bois' mo làith',

mar neo-ui agad m'aois:

Gach neach d'a fheabhas, e gu fior,

's ni dàomhauach gun phràs.

6 An samhladh breig' a' siubhal fòs

gach duine ta gu dearbh:

Gun suaimhneas fòs 'g am buaireadh fhéin,

an dàomhauas guu tairbh':

A' torradh nithe, 's cur ri cheil'

mòr bheartais air gach dòigb,

Gun fhios co'u t-oighre chruiunicheas,

no mhealas iad fadheòidh.

7 Ciod nis ri'ui feitheam féiu, a Dhé ?

mo dhòchas dhiot do uiui'.

8 Saor mi o m'uile loclid; 's na dean

ball-maslaidh au-daoin' dhàom.

9 Dh'flian mi a'm' thosd, gun fhosgladh béil,

oir leatsa riuneadh e.

10 Tog dhàom do bhuille, Dhé: le beum

do làimhe chlaoidheadh mà.

1 1 Tràth chronuichear leat neach m' a lochd,

mar chuuimh théid as d'a fchnuadh:

SAILM XL, XLL

Gu deinihin fhéin 's fior-dlùomhauas

gach duin' air bith do'n t-sluagh.

12 Dhiaéisd ri m'urnuigh, is ri m' ghlaodh;

ri m' dheòir a d' thosd na bi;

Oir coigi'each agad, is fear-cuairt,

mar m'aithriclnbh tha mi.

13 Dhia, coigil agus caomhain mi,

gu faighinn neart ri m' bheò

Mu'n siubhail mi, a' dol do'n eug,

's nach bi mi ann ni's mò.

SALM XL.

iT^HFHEITHmilefoighidmhaithriDia,

A-J chrom thugam, dh'eisd mo ghuth:

2 Is thug se à sloclid uamhuinn mi,

à clàbar criadlia tiugli:

Air carraig chòmhnaird chuir mo chos;

mo cheunian sliocruich e.

3 Is òran nuailh clniir c a'm' bheul,

gu b'e sud moladh Dhé:

Chi mòran e, 's fo eagal bi"d,

is earbaidh iad à Dia.

i 'S beannaicht' an duine sin gu dearbh

ni dòchas as an Triath,

Is nach gabh tlachd na toil air bith

do luchd an àrJain mliòir,

Xo fòs do'n drcam a théid a thaobh

gu ceilg, le saobhadh glòir'.

5 Is làonrahor d'oibre iongantach,

a Thighearn is a Dhé,

'S do smuaiuteau oirnn: chan àirmhear

an ordugh dhuit gu reidh: [iad

Na"n cuirinu iad an céill gu màu,

uo fòs na 'n innsinu iad,

Au àireamh rachadh thar mo ueart,

aig làonmhoireachd is mcud.

6 Ofrail no àobairt leat cha mhiann,

dh'fiiosgail thu fhéin mo chluas:

Lochd-àobairt agus àobairt-Ioisgt'

cha d'iarr thu dhuit chur suas.

7 An sin do labhair mise, feuch,

•a nis a ta mi 'teachd:

An ròl' an leabhair ormsa fòs

sud sgrìobhta tha gu beachd.

8 'S e sud mo thlachd 's mo mhiauu, a Dhé,

do thoil gu dcautadh leam:

Do reachd gu dearbh a ta gu buau

a'm' chridhe stigh, 's a'm' chom.

9 Air t'fhàreantachd 's a' choinueimh mhòir,

a Dhé, rinn misc sgeul:

Oir feuch, a Dhé, mar 's aithue dhuit,

uior chaisg mi fhéin mo bheul.

10 A'm' chridhe d'fhlreantachd nior cheil;

ach d'fhàrinu chuir mi'n ceill;

Do shlàint', 's do chaoimhneas gràdhach

o'n t-sluagh nior cheil mi fhéin. [caomh

11 Do thròcair chaomh na cumsa uam,

a Thighearna gu bràth;

Do chaoimhueas gràdhach, d'fliàriun fòs

gleidheadh iad mi a ghnàth.

21

12 Oir is do-aireamh iad na h-uilc

ta 'g iadhadh orm mu'n cuairt;

Do ghlac mo plicacaidh mi co teann

's nach feud mi sealltuinn suas:

O's làonmhoir' iad na folt mo chinn,

is thréig mo chridhe mi.

13 Dhia, gu ma toil leat furtachd orm,

grad-chuidich leam, a Dhé.

14 Biodh nàir' is amhluadh dhoibh faraon

do m'anam dh'iarras claoidh:

Ruaig orr' air ais, is rudhadh gruaidh',

le 'm b'àill mo chur gu dàth.

15 Gun àird, guu àiteach' gu robh iad,

mar thuarasdal d'an uàir',

A thubhairt rium gu fanoideach,

aha, aha, le gàir.

16 Aoiblineas is aidhear do gach neach,

'g a d'iarraidh fhéin a ta:

Is abradh iad le'n toigh do shlàint'

Dia g-u ma mòr a ghuàth.

17 Ach mis' ged tha mi aiuuis bochd,

smuainichidh orm an Triath:

M'fhear cabhair thu 's mo Shlànuighear;

moille na dean, a Dhia.

1 'O B

SALM XLL

BEANMAICHT' am fear a bheir gu

fa'near an duine boclid: [glic

Au uair a thrioblaid is a theiuu,

bheir Dia e saor o'n olc.

2 Ni Dia a dhàon, 's a chumail beò,

is beanuaicht' e 's an tìr:

Gu toil a naimhde mi-runach

ua tabhair e gu sior.

3 Air leabadh 'thinneis iarganaich

bheir Dia dha ueart is treòir:

A leabadh ui thu dha air fad

ri h-àm a thinneis mhòir.

4 Thubhairt mi, deausa tròcair orm,

a Thighearn is a Dlié;

Is leighis m'auam euslau bochd,

oir t-aghaidh pheacaich mi.

5 Tha'u dream sin a's fior-naimhde dbomb

a' labhairt orm le bcum:

c'uiu a sgriosar 'ainm-san as,

's a théid e sìos do'u eug ?

6 jNIa thig e m'amharc, labhraidh e

cainnt dhàomhanach le 'bheul:

Ta 'chridh' a' torradh nimh a stigh,

's a muigh a' deauamh sgéil.

7 Sàor-chogarsaich an cluais a chéil',

luchd m' fhuath' a ta air fad:

A' smuaincachadh 's a' cumadh lochd

a'm' aghaidh fhéin gun stad.

8 Droch thiuueas (deir iad) tha gu dlizth

a' leautuinn i'is r' a bheò;

Air bhith dha nis 'na luidh' gu tiun,

cha-n éirich e ui's mò.

9 Am fear bu charaid dàleas domh,

ri'u earbaiuu gach ni b'àill,

SAILM XLII, XI III, XLIV,

'S a dh'itli do m'aran air mo bhòrd,

a'm' aghaidh thog e 'shàil.

10 Ach thusa, Dhé, dean tròcair orm,

is tog mi ràs an àird,

A chum gu tugainn hiigheachd dhoibh

is comain cheart gun dàil.

11 Tro so is fiosrach mi gu beachd

gur ionmhuinn leatsa mi:

Air son nach d'thng mo naimhde buaidh

's nach d'rinneadh leo mo chlaoidh.

12 Ach mise, ann am ionracas,

's tu sheasas mi a ghnàth:

Am fianuis fòs do ghnàiise, Dhé,

ga m' shocruchadh gu bràtli.

13 lehobhah Dia chloinn Israeil,

beannaiclit' gu robh e fhéin,

aois gu h-aois suthain sàor,

Amcn, agus Amen.

SALM XLII.

1 "TV/TAR thogras fiadh na sruthan uisg'

iM. le bàiireadh àrd gu geur,

Jlar sin tha m'anam ploscartaich,

ag éigheach riutsa, Dhé.

2 Tha tart air m'anam 'n geall air D:a,

'n geall air an Dia ta bcò:

c'uin a thig 's a nochdar mi

am fiauuis Dhia na glòir' ?

3 Gach lài is oidhch' is iad mo dheòir

a's cuibhrionn dlionih 's a's biadh .

An uair a deir iad rium a ghuàth,

c'àit bheil a nis do Dhia 'à

4 Tha m'anam air a dliòrtadh mach,

a' cuimlineachadh gach ni;

Oir chaidh mi leis a' chuideachd mhòir,

'dol leo gu teampull Dé;

Seadh chaidh mi leo le gairdeachas,

is mohidh fòs le chéil',

Seadh leis a' chuideachd sin a bha

a' coimhead làithe feill'.

5 m'anam ! e'uim' a leagadh thu

le dàobhail misnich sìos ?

Is c'uim'am bheil thu'n taobh stigh dhàom

fo thrioblaid is fo sgàos à

Cuir dòclias daingean ann an Dia,

oir fathast molam e,

Air son na furtachd is na slàint'

thig dhomh o 'eudan réidh.

6 Thiùt m'anam annam sìos a Dhé,

ghrad-chuimhnich mi 'n sin ort;

tlialamh Iordain, Ilermoin àird,

Mhitsar fòs nan cnoc.

7 Le fuaim do sliruthan uisge fhéin,

ta doimlm' air dhoimhne gairm:

Do stuaidliean, is do thonnan àrd'

dol tharum tha le toirm.

8 Orduichidh Dia d'a ghràisaibh dhonih,

a cliaoimhneag anns an lò:

'S an oidliclie ni mi guidhe 's ceòl

ri Dia a chum mi beò.

22

9 Mo charraig, c'uim' a thréig tlui mi ?

ri Dia a deir mi féiu:

Is e'uim' am bheil mi triall fo bhròn,

bhràgh fòirneirt m'eascair throin ?

10 Mar lann a'm' chnàmhaibh, m'eascairde

toirt toibheim dhomh a ta:

Tràtli their iad riiuu gu finoideach,

c'àit bheil do Dhia à gach là.

110 m'anam, c'uim' a leagadh thu,

le dàobhail mi.snich sìos à

Is c'uim' am bheil thu'n taobh stigh

fo aimheal is fo sgàos à [dhàom

Cuir dòchas daingean ann an Dia:

oir molam e a ghnàth,

C 's e a's slàinte do mo ghnùis,

is e mo Dhia gu bràtli.

SALM XLIIL

CUM cothrom rium, is tagair féni

mo chàiis, o'n fhineach olc,

O'n eucorach, 's o fhear na ceilg',

Dhé, saorsa mi o'n lochd.

2 Car son a thilg thu mise uait 1

's gur tu mo Dhia 's mo threòir;

Car son bhrìgh fòirneirt m'eascairde,

an siubhlam fhéin fo bhròn ?

3 Dhia, d'fhlrinn is do sholus glan

leig thugam iad a mach:

Ga m' sheòladh chum do thulaich naoimhj

's mo thabliairt chum do theach.

4 'N sin racham dh'ionnsuidh altair Dhé,

an Dé sin m' aoibhneis mhùir:

Air clàrsaich bhinn do mholam thu

Dhia, mo Dhia na glòir'.

5 m' anam, c'uim' a leagadh thu,

le dàobhail misnich sìos ?

Is c'uim' am bheil thu'n taobh stigh dhlom

fo aimheal is fo sgàos ?

Cuir dòchas daingean ann an Dia;

oir molam e a ghnàth,

's c a's slàinte do mo ghnàiis,

is e mo Dhia gu bràth.

SALM XLIV.

1 T E'R cluasaibh chuala sinn, a Dlié,

JLi ar sinnsir chuir an céill

Na gnàomhara a rinneadh leat,

'n an aimsir, fad o chéin.

2 Le d' làimh mar thilg thu mach na slòigh,

is iadsan chuir 'n an àit:

Jlar rinn thu air na cinnich claoidh,

ach dhoibhsan thug an sàth.

3 Oir sealbh 's an tìr cha d'flmaireadh leo

le'u claidheamh no le'n loiun'

Ni mò a rinn an gairdean fhéin

an teasairginn 'n an teiun: [bhuaidh.

Ach do làmh dheas thug dhoibh a

do ghairdean neartmhor treuu,

Is solus glan do ghnàiis', a chionu

gu'n d' thug thu dhoibhsan spéis.

â– i Oir s' tusa fhéin, a Dhia nam feart,

mo Thighearn is mo Righ:

SALM XLV.

Furtachd do lacob orduich uait,

is fiiasgail air grm dàth.

C 'S ann tre do ueartsa leagar sàoa

na h-uile 's naimhde dhuinn:

Tre d"ainm-sa saltraidh sinn gu làr

au dream a dh'éireas ruinn.

6 Oir as mo bhogh' cha dean mi bun,

cha-n fhurtachd dhomh mo lanu.

7 Ach 's tusa nàirich luchd ar fuath',

o'r naimhdibh shaor thu sinu.

8 Air feadh an là 's ann an Dia,

a ni sinn uaill is glòir:

Is d'ainm-sa fòs air feadh gach hnn,

àrd-mhohxidh sinn gu mòr.

9 Ach rinn thu nis ar tilgeadh dhàot,

is nàiirich thusa sinn:

'S a mach le'r n-armailtibh 's le'r feaehd

cha-n 'eil thu foin dol leinn.

10 Gu teicheadh chuir thu sinn air ais,

o'n uàmhaid gheur 's a' chatli:

Is hichd ar mi-ruin tha dhoibh fhéin

a' deauamh creicli' is sgath'.

11 ]\Iar chaoraich thugthu sinn'u ar biadh;

measg chiuneach sgaoileadh sinn.

12 Reic thu do phobull fhéin gun fhiach,

's gun mheud air maoin d'an cinn.

13 Do rinn thu toibheum dhinn gu truagh

d'ar coimliearsnaich gu léir;

Ball-fanoid do na bheil mu'n cuaàrt,

's bali-magaidh mar an ceudn'.

H Am measg uan Geiutileach air fad,

giihth-fhocal rinn thu dhinn;

'S am measg a' phobuill anns gach àit

'n ar n-aobhar crathaidh ciun.

15 Tha m' amhluadh is mo mhasladh gcur

a'm' fhiauuis fhéin a ghuàth,

Rinn nàir' is rudhadh fòs mo ghruaidh'

m' fholach gi.i truagh gach là.

16 'S e sin mo chor thaobh guth an fhir

a chàiueas mi gu h-olc,

'S a spreigeas mi; 's a thaobh an nàmh,

's an dioghaltaich gu lochd.

17 Sud uile ge do thàinig oirnu,

nior dhearmaid sinne thu;

Cha d'rinn sinn breug no briscadh elaou

'n aghaidh do chùmhuaint dhlàith.

18 Cha d' aom ar n-aigne uaitse riamh,

ar cridh' cha dcach air càil:

d' shlighe cha do chlaon ar cos

's cha deach air seachran iùil.

19 An ionad dhràgon ge do phronu

thu sinne sios gu làir,

Is ge do dh'fholuich thusa sinn

le sgàil is dubhar bàis.

20 Ma 's e gu'n leig sinn as ar cuimhn'

ainm uasal àrd ar Dia,

No gu dia eile coimheach bréig'

ar làmh ma shàn sinn riamh:

21 Xach ranusuich Dia so fhéin a mach 1

oir aige ta làn-fhios

23

Air dìomhaireachd a' chridhe stigh,

gach car a t'aun is cleas.

22 Oir, air do shonsa mharbhadh sinn,

air feadh an là gu leir,

'S mar chaoraich tha sinu air ar meas,

a chasgaireadh gu geur.

23 Mosgail; c'ar son a chcidleas tu ?

Dhia, fairich as do shuain;

Gu bràth na tilg-sa sinn a mach,

na triall-sa fada uainn.

24 Ciod uim' am foluich thu do ghniàis ?

ciod uim' an dearmaid thu

Ar n-àmhghar, is ar n-éigin mhòr

tha 'g iadhadh oirnn gu dlùth à

25 Oir chrom ar n-anam sios do 'n ùir,

ar brài ri talamh theann.

26 A'd' thròcair éirich, cuidich leiuu,

ie furtaich oiruu 's an àm.

SALM XLY.

1 "T^EADH adhbhar òrain naoimh is ciàlil

1-J a' deachdadh ta mo chridh':

Is labhram air na nithibh s:n

a rinn mi fhéin do'n Righ:

Mar pheann an làimh fir-sgriobhaidh

a chuireas sìos gu luath, [dheis,

Is amhluidh sin, mo theaugadh ta

air t-urram àrd a' luaidh.

2 Is maisich' thu na clann nan daoiu';

gràs dhòirteadh ann ad bheul:

Is air an adhbhar sin rinn Dia

do bheannachadh gach ial.

3 Dcasuich do chlaidheamh air do léis,

thus' a ghaisgich mhòir:

Le d' chumhachd is le d'mhòralachd,

le gi-eadhuachas is glùir.

4 Bhràgh firinn, suairceis, agus ceirt,

marcaich gu buadhach àrd,

Is nithe uamhor teagaisgidh

do dheas làmh dhuit 's gach àit.

5 Rachadh do shaighde geur' gu cridh'

gach eascaraid an Righ:

Tre sin am pobuU tuitidh fo'd',

is nithear leat an claoidh.

6 Gu suthain is gu siomiidh ta

do chaithir àrd, a Dhé:

Slat-shuaicheantais do rloghachdsa

is slat ro chothrom i.

7 's ionmhuinn leatsa còir is ceart,

is thug thu fuath do'n olc;

Os ceann do chompanach chuir Dia,

do Dhia-s' ol' aoibhneis ort.

8 Do'n alos, mhirr, is chasia,

d'eudach fàile théid:

Leo sud do chuir iad aoibhneas ort,

d' làichairt geal mar dheud.

9 Am measg do mhnathan urramach

ta nigheana nan righ:

'S an òr na h-Ophir, air do dheis,

do bhan-righ seasaidh i.

SAILM XLVI,

10 A nigliean, éisd is amliairc fòs,

is ci'omsa sìos do chluas;

Tigh t'athar, is do mhninntir fhéin

na cnimhnich à so snas.

1 1 Gabhaidh mar sin an Righ làn-toil

do d'àille thlachdmhor fhéin:

Oir 's 6 do Thighearn is do Thriath,

thoir urram dha is géill.

12 Thig nigheaii Thiruis thugad fòs,

le tiodhlaCaibideil gu tric;

'S na daoine saoibhir tha 'n am measg

ag asluch' gràis is iochd.

13 Nighean an Righ gu dearbh a stigh,

tha uile làn do ghlòir:

Tha 'culaidh eudaich uimpe fòs,

air oibreachadh le h-òr.

14 Am brat do obair ghréis le snàth'd,

bheirear i gus an rigli:

Thig thugad luchd a coimlieadachd,

's a maighdcana 'n a déigh.

15 Théid iad gu càiirt an Righ a steach,

ait, aoibhneach bheirear iad.

16 Air son do shinnsir bidh do chlaun,

mar phrionnsaibh anns gach àit.

17 D'ainm glòrmhor do gach linn a thig,

air chuimhne cuiridh mi:

Is bheir mar sin am pobull duit

àrd-mholadh feadh gach ré.

SALM XLVI.

munn duinn gu beachd,

1 'QEDiaa'stear

O ar spionnadl

An aimsir carraid agus tcinn,

ar cabhair e ro-dhcas.

2 Mar sin ged ghluaist' an talamh trom,

cha-n adhbhar eagail duinn:

Ged thilgeadh fòs na sleibhte mòr'

am builsgein fairg' is tuinn.

3 Na h-uisgeacha le beucaich bhuirb,

god rachadh thar a cheil':

Le'n ataireachd ged bhiodli air chrith

na beanntan àrd' gu leir.

4 Ta amhainn ann, le 'sruthaibh séimh,

ni caithir Dhé ro-ait;

Fior-àite naomh an ti a's àird',

am bheil sior-chòmhnuidh aig.

5 Tha Dia 'n a mcadhon innte stigh;

mar sin cha ghluaisear i;

Oir cuideachadh is còmhnadh leath'

's e Dia gu moch a ni.

6 Do ghabh na cinnich boil', is ghluais

na ràoghachda gu cas:

Air cur do Dhia a ghuth a mach,

do leagh an talamh as.

7 Tha Dia nan sluagh leinn fhéin a ghnàth;

Dia Iacoib 's tcarmunn duinn.

8 Thigibh, is faicibh oibre De,

gach sgrios air talamh rinn.

9 Gu h-iomall fòs an domhain mhòir

an cogadh ni e chosg:

Am bogha bhris, an t-sleagh do ghearr

au carbad-cogaidh loisg.

24

XLVII, XLVIIL

10 Bibh sàmhach, 's tuigibh gur mi Dia:

àrduichear mi gu sior

Am measg nan sluagh, biodh urram

air feadh gach uile thàr. [dliomh

11 Tha Dia nan slnagh ri còmlmadh leinn,

's an còmhnuidh air ar crann:

Is e Dia Iacoib 's tearmunn duinn,

d'ar furtachd anns gach àm.

SALM XLVII.

1 "OUAILIEH'ur basan, uile shlòigh,

XJ ta chòmhnuidh anns gach àit;

Le guth 's le gairdeachas do Dhia,

suas togaibh iolach àrd:

2 Oir Dia ro-àrd is uamhunn e;

Righ mòr os ceann gach tàr'.

3 Am pobull cuiridh e fo'r smachd,

fo'r cois na slòigh gu léir.

4 Mòrachd Iacoib d'an d'thug e gràdh,

mar oighreachd dhuinne thagh:

6 Chaidh Dia le caithream àrd a suas,

le trompaid 's fuaimneach bladh.

6 Seinnibh do Dhia, seinn moladh: seirm

d'ar Righ, scinn moladh binn:

7 Oir's Righ Dia mòr os ccann gach tàr',

seinn da gu h-eòlach grinn.

8 Tha Dia 'n a shuidh' 'n a chaithir naoimh

's e 's Righ air cinnich ann.

9 Prionnsa nan sluagh do chruinnich iad,

pobull Dhé Abrahaim;

Air son gur le lehobhah mhàin

sgiath dhàdein do gach tìr:

'S e fhéin a's àird' 's a's urramaich,

's dha dlighear raoladh sior.

^ SALM XLVIIL

1 TS mòr lehobhah, Dia nam feart,

X 'an cathair àurd ar Dia;

Is air sliabh àrd a naomhachd fhéin,

ion-mholta chaoidh an Triath.

2 Beinn Shioin 's breagh' a suidheachadh,

aoibhneas gach fearainn i;

Is dhith dhi air an taobh mu thuath,

tha caithir an Ard-Righ.

3 Aithnichear Dia 'n a hichairtibh,

mar thearmunn anns gach airc.

4 Oir feuch, tràth bha na ràghre cruinn,

le chéile ghabh iad thart'.

5 Chunnaic iad sud, is b'iongnadh leo,

le cabhaig dheifrich as.

6 Ghlac eagal iad an sin, is pian,

niar mhnaoi ri saoth'r gu cas.

7 Cabhlach Tharsuis le gaoith an ear,

màn-bhrisear leat gu hiath.

8 Mar chual, is amhluidh chunnaic sinn,

am baile Righ nan sluagh,

Am bail' ar De; 's e Dia gu bràth

ni daingean e le neart. [caomh,

9 A'd' theampull, air do chaoimhncas

Dhia, smuainich sinn gu ceart.

10 Mar d'ainm, is amhluidh sin do chliu,

gu cràch na talmhainn ta;

SAILM XLIX, L.

Do dheas làmh làn de flùreantachd,

Dhia, anns gach beart a ghnàth.

11 Beinn Shioin gu ma h aoibhinn i,

is Nighean Iudah ait,

Air sou do bhrcitheanas, a Dhe,

ta cothrouiach is ceart.

12 SiàibWaibh niu thimchioll Shioin naoimh,

is cuairt'chibh i maraou:

Airmhibh a baideaUi gu dlàith,

's a turaito gach aon.

13 Thugaibh fa near a bàbhuin bhreagh',

s a caisteil àrd le beachd:

Chum sin gu cuireadh sibh an céill

do'u àl a ta ri teachd.

14 Oir 's e an Dia so fhéin ar Dia

gu siorruidh is gu bràth:

'S e fòs a stiàiras siuu gu ceaii.

gu h-uair is àm ar bàis.

SALM XLIX.

1 T7ISDIBHSE £0 gach uile shluagh

iJ na bheil 's a' cln-uiuue-ché:

2 Is cluiunibh eadar mhòr is bheag,

ma's bochd no beartach e.

3 Air tui^se smuainichidh mo chridh',

air gliocas thig mo bhcul.

4 Aomaidh mo clùuas gu samhlachaibh:

nochdam caiuut dhorch air teud.

5 Droch làitliean c'uira' am b'eagal leam

gu'n cuiriun iad an suim,

Mòr aiugidheachd is locJid mo shal

tràth dh'iadh iad orm gu cruiun ?

6 Na daoine sin 'n an saoibhreas mòr

'ta deanamh dòigh is treis',

Is ann an làonmhoireachd an stòir

a ta ro-bhòsdail leis.

7 A bhràth'r chan fhuasgail ueach dhiubh

à gàbhadh no à péin, [sud

A thabhairt ciric as do Dhia,

ni fheudar leis 'n a fheum:

8 ^Oir saors' an anama 's priseil e,

sguiridh e 'm feasd gu beachd:)

9 Gu maireadh e gu .siorruidh beò,

's nach faiceadh truaiilidhcachd,

10 Oir chi e fòs na daoine glic,

's an dream air dhiobhail céill;

'S na h-àimaidh, fàigail toic do chàch,

is faghail bàis iad féiu.

11 'S e 'n smuaiueachadh gu mair an taigh,

's an còmhuuidh feadh gach ré,

A' tabhaii't air am fearanu ainm,

a réir an aiume fhéin.

12 Gidheadh, an duin' an urram mòr

cha mhair e ann gu buan:

Ach amhluidh mar an t-aiumhidh truagh

chum bàis a shiùbhlas uainn.

13 an sHghe sud ge gòrach i,

taituidh an cainut r'an sliochd.

14 Mar chaoraich dol sau uaigh tha iad,

'n am biadh do'n bhàs gim iochd:

Xa fireanaich gheibh os an ceann

Ihu-uachdranachd gu mocu,

'S 'n an ionad còmhnuidh anns an uaigh,

seargaidh an àill' 's an dreach.

15 Bheir Dia do m'anam fuasgladh saor

chumhachd bàis is uaigh',

Oir gabhaidh e mi thuigc féiu,

ga m' theasairgiun le buaidh.

16 An uair a nithcar saoibhir neach,

na glacadh faitcheas thu;

'S an t-àm a chinneas glòir a theach,

na cuireadh sud ort tuù,

17 Oir 'n uair a shiùbhlas e do'n eug,

aou ni cha toir e leis;

'S an uair a théid e sìos do'n uaigh,

a ghlòir cha lean i ris.

18 Seadh 'anam ge do bhcannaich e

am feadh a bha e beò;

'S thusa, ma ui thu maith dhuit feiu,

dhaoinibh gheibh thu glòir.

19 Gu h-àl a shiuusear siàibhlaidh e,

solus chan fhaic gu brhth.

20 An duiu' an urram, 's e guu chéill,

mar aiumhidh gheibh e bàs.

SALM L.

1 T ABHAIR an Dia lehobhah treun

-Li an talamh ghairm gu léir,

O'u àird an ear gu h-àird an iar,

éirigh gu luidh gréiu',

2 A Siou àrd, a's foirfe mais',

do dhealruich Dia uam feart.

3 Oir thig ar Dia 's cha bhi 'n a thosd

ach labhraidh e le ueart:

Théid teine millteach roimh a ghuàiia,

a' lasadh suas gu garg:

'S m'a thimchioUsau gu doinionuach,

bidh e 'n a chaoiribh dearg'.

4 Air talamh, is air uéamh uan neul,

àrd-ghairmidh e gu treun,

Gu'n tugadh e ceart bhreitheanas

air 'uile phobull fhéin.

5 A m'ionnsuidh cruiunichibh mo naoimh,

is tioualaibh an dream

A rinn gu dàleas is gu diàith,

le h-àobairt, càimhuaut leam.

6 A cheartas-sau ni néamh nan ueul

a chur an céill 'n a àm:

Oir 's e lehobhah fhéin gu beachd

a's aon àrd-bhreitheamh auu.

7 Mo phobull Isra'I éisdibh rium,

is labhraidh mi gu ceart;

A'd* aghaidh togam fianuis fhior,

's mi Dia, do Dhia gu beachd.

8 Mu d'ofrailibh chan agram thu,

no fòs mu fàobairt-Ioisgt',

Oir 'm fhianuis thug thu iad a ghuàth,

is fhuaras iad gun fhois.

9 Oir as do thigh cha ghabhainn uait

mar àobairt biorach bò;

SALM LI.

'S cha ghabhainn gabhar fhirionn fòa

mar ofrail as do chrò.

10 Gach ainmhidh beò a ta 'an coill

is leamsa sin gu léir,

'S na h-uile spréidh air mhàle cnoc,

ta 'g ionaltradh air feur,

11 An eunlaith 's aithne dhomh air fa

ta 'g itealaich feadh bheann:

'S leam gach fiadh-bheathach uile fùs,

fcadh gharbhluich agus ghleann.

12 Geur-ocras nam biodh orm, no gort,

cha chuirinn duits' an céill,

Oir 's leam an domhan mu'n iadh grio

is na bheil ann gu léir.

13 Fuil ghabhar 'n e gu'n òlainn uait?

feòil tharbh an ithinn i ]

14 loc àobairt buidheachais do Dhia,

's do bhòidean do'n Ard-Righ.

15 An là do thrioblaid is do theinn,

goir orm an sin gu ceart:

Ort fuasglam, is bheir thusa glòit*

do m'ainnis' a chuidich leat.

16 Ach ris an droch dhuin' labhraidh Dia,

mo statuin chur an céill

Am buineadh dhuit, no ghabhail fòs

mo chàimhnaint ann ad bheul.

17 Do m' achmhasan o thug thu fuath,

's an spéis riamh e nior chuir;

Ach thilg mo bhriathran air do chàil,

'g an diùltadh uait gu tùr à

18 Tràth chunnaic thu an gaduich' dàn,

dh'aontaich thu leis 'n a olc:

'S le luchd an adhaltranais a ràs.

bfhear-comuinn thu 'nan locnd.

19 Do theangadh thug thu chumadh brci

chum uile.thng thu do bheul.

20 Do d' bhràthair shuidh thu thabhaiit

's do rahac do mhàthar beum'. [guth';

21 Na nithe so do rinneadh leat,

is dh'fhan mi dhiot a'm' thosd;

Is shaoil thu mar a ta thu fhéin,

gu b'amhluidh mi gach achd:

Ach cronaicheam do pheacaidh dh

a' d' amharc cuiream iad;

A chum gu faiceadh do dhà shàiil,

nach fol'chear ormsa bcud.

22 siblis' a dhream nach cuimhnich

nis tuigibh so 'n a àm;

Mu'n deau mi liodart oirbh gu cas,

gun neach d'ur furtachd ann.

23 An ti bheir àobairt molaidh uaith',

's 6 sin bheir dhomhsa glòir:

Oir nochdam slàinte Dhé do'n fhear

a ghluaiseas mar is còir.

SALM LI.

1 T\EAN tròcair orm, a Dhia nan gits,

A-J gu h-àochdmhor saorsa mis',

Keir làonmhoireachd do thròcair chaoimh

glan as m'uil' eusaontas.

26

2 Gu hiomlan ionnail mi o m' lochd,

glan mi o m' chiont' a'd' ghràdh:

3 Oir tha mi 'g aidmheil m'eusaontais,

's léir dhomh mo lochd a ghnàth.

4 A' d'aghaidh,d'aghaidh foin a mhàin;

do pheacaich mi gu trom,

Is ann ad fhianuis fhéin, a Dhé,

an t-olc so rinneadh leam:

Do chum air labhairt duit a raacb,

gu biodh tu cothromach;

'S gu biodh tu glan trùth bheir thu breth^

is ccart neo-eucorach.

6 Am peacadh, feuch, do dhealbhadh mi,

is ann an cionta fòs

Do ghabh rao ndiàithair mi 'n a broinn,

tràth ghineadh mi o thàis.

6 An taobh a stigh do'n chridhe, feuch,

an fliàrinn 's ionmhuinn leat:

'S an ionad fholuiclit' bheir thu orni

gu'n tuig mi gliocas ccart.

7 Le hisop deansa mise glan,

is bitheam glan gu beachd;

Dean ni'ionnlad fòs, raar sin bidh nii

ni's gile dhuit na sneachd.

8 Guth subhachais thoir oi'ui gu'n cluinn,

is fonn an aoibhneis ait,

Mar sin ni gairdeachas gu mòr,

na cnàmhan bhriseadh leat.

9 m' pheaCaibideil is o m'eusaontais

foluich do ghuàiis, a Dlié;

Mo sheachrain is m'uil' eucoir fòs

glau thusa uam gu réidh.

10 Dhia, cruthaich annam cridhe glan;

ath-nuadhaich spiorad ceart.

11 Na tilg d' shealladh mi; "s na buin

do spiorad naomha leat.

12 Is aisig dhomh ùr-ghairdeachas

do slilàinte chàirdeil fhéin;

Is dcansa fòs mo churaail suas,

le d' spiorad saor gu treun.

13 'N sin teagaisgeam do shlighe, Dhe,

do'n dream a bhris do reachd;

Is pillear riut le h-aithreachas

na peacaich thruagh gu beachd.

14 chionta fola saorsa mi,

Dhia, a Dhé mo shlàinf:

Seinnidh gu h-àrd air d'fhàreantachd

mo theangadh anns gach àit.

15 Mo bhile, ta air druideadh suas,

fosgail, a Dhé nan gi-às;

An sin do mlioladh le mo bheul

cuiridh mi'n céill gu h-àrd.

16 Oir àobairtean chan iarrar leat,

no bheirinn duit gach ré:

An ofrail-loisgte fòs air bith

cha-n 'eil do thlachd, a Dhé.

17 An spiorad briste, tuirseach, trom,

sud àobairt Dhé nan dàil:

Ri cridhe briste bràiit', a Dhé,

gu bràth cha chuir thu cùl.

SAILM LII, LIII, LIV

13 A'd'dheadh-glieau deansa maith, a Dhia,

a'.r Sion do chnoc fhéin:

Ball in Ierusaleim gu hiath,

tog suas le d' làimh gn treun.

19 'N sin taitnidh àobairt cheartais riut,

ofrail, 's lùn ofrail loisgt';

'N sin bhcirear colpaich dhuit-sa suas,

air d'altair naomh gun fhois.

LV

SALM LII.

1 /^IOD uime 'n dean thu, ghaisgich

\J uaill as an olc gu mòr ? [thréin,

Mairidh am feasd gun cheann gun chràch,

deadh mhaitheas Righ na glòir'.

2 Do theaug' a' dealbh an aimhleis chlaoiu;

chum ceilg' mar caltuinn ghéir.

3 Is annsadh leat an t olc na maith,

is breug na briathra fior.

4 A theangadh chealgach,'s ionmhuiun leat

gach focal millteach olc.

5 Ni Dia gu siorruidh mar an ceudu'

làn-sgrios a tharruing ort:

Glau-sgathar thu, is as do theach

grad spàonar thu gu tur,

A taLamh is à tìr nam beò

buaiuear do fhreumh à bun.

6 Sud chi am firean, gabhaidh fiamh,

is ni e gàire fòs:

7 Feuch, so am fear nach d'earb à Dia,

raar dhaingneach is mar threòir:

Ach ann an làoumhoireachd a stòir

a dhòchas chuir gu treuu,

'N a shaoibhreas is 'n a aingidheachd,

do ueartaich se e féiu.

y Ach mis' mar ùr-chrann ohiidh ta

'an àros Dé a glmàtli:

A' cur mo dhòchais ann a ghràs,

ri fad mo ré 's mo là.

9 Gu siorruidh suthain molam thu,

chionn sud gu'n d' rinneadh leat:

Feitheam air t'ainm, oir tha e maith,

au làth'r do naomh gn beachd.

SALM LIIL

1 ? Vr A chridhe deir an t-amadau,

Là chan 'eil ann Dia air bith:

Taid truailUdh, 's gràiueil fòs an lochd:

cha-n 'eil ann neach ni maith.

2 Dh'amhairc an Tighearna o néamh

air cloiun uan daoiue nuas,

A dh'fheuchainn an robh tuigs' aigneach,

a dh'iarradh Dia uan gràs.

3 An t-iomh\u diubh chaidh air an ais,

ro-slialach iad gu léir:

Cha-u 'eil aon neach a' deanamh uiaith,

cha-n 'eil fiu aon fo speur.

4 Ambheilaig droch dhaoin' tuigs' airbith

ta 'g itlieadh suas gu dian,

Mo phobuill-sa mar aran blasd',

's nach 'eil a' gairm air Dia.

B An sin do ghabh iad eagal mòr,

guu adhbhar eagail ann:

Sgaoil Dia a chnàmhasau o cheàl',

chuir séisdeadh ort gu teauu;

Is mar an ceudna chuir thu iad

gu rudhadh gruaidh' is uàir',

Do bhràglà gu 'n d'rinneadh orr' le Dia

trom-tliarcuis agus tàir.

6 'S e so mo ghuidh' is m athcluiinge,

gu'n tugadh Dia nam feart

Cabhair d'a phobuU Israel,

à Sion fhéin le ueart !

An uair bheir Dia air ais o bhruid

a phobull fhéin le cheil',

Air lacob bithidh aoibhneas mòr,

's aiteas air Israel.

SALM LIV.

1 npRE d'ainm-sa teasairg mise, Dhé,

X cum cothrom rium le d' ueart.

2 Eisd m'uruuigh, thoir fa ncar, a Dhé,

briathra mo bhéil gu cemx.

3 Oir dh'éirich coigrich rium sa suas,

luclul-fòirneirt tha gu diau

An tòir air m'anam; 's cha do chuir

iad Dia fa'n comhair riamh.

4 Ach feuch, 's e Dia m'fhear-cuideachaidh

gu m'sheasamh anns gach cruas:

Bithidh lehobhah leis an dream

a chumas m'anam suas.

6 Aimhlcas do m'naimhdibh diolaidh Dia:

a'd' fhàriuu dean an sgath'.

6 Gu toileach bheir mi àobuirt dhuit:

Dhé molam d'ainm, ta raaith.

7 Oir rinn e saors' is fuasgladh dhomh

ra'uile theinn gu trcun:

louuus gu faca mi mo mhiauu

air ra'eascairdibh gu luir.

SALM LV.

1 X> I m'urnuigh éisd: 's o m' ghuidhe,

A\) na foluich thus' thu feiu. [Dhé,

2 Thcir aire 's freagradh dhomh, ta caoidJi

le bròn 's le bàiireadh geur:

3 Air sou guth m'eascairde gu léir,

is fòirueart fòs uan daoi:

Oir euceart thilg iad orm, am feirg

dhomh thug iad fuath gun dàth.

4 Mo chridh' a'm' chom thacràiteach goirt;

thuit ormsa uamhuuu bàis.

5 Crith, oillt, is uamhuuu thàinig orm,

ga m' shlugadh is mi 'n sàs.

6 'X sin thubhairt mi, Is truagh nach robh

sgiath colmaiu agam nis !

'N sin theichinn as ag itealaich,

is glieibhinn tàmh is fuis.

7 Feuch, shiubhlaiuu fò& air ànradh fad,

chum tàimh am fasach cliruaidh;

8 Is dheauaiuu deifir gu dol as

dhoiuionu gharbh na gaoith'.

9 Dhia, roinn is sgrios an teaug'; 's a bhail'

bha fòirneart agus strà.

10 Taid dol m'a bhailaibh oidhch' is là:

tha aimhleas ann is caoidh.

11 Eucoir ro-mhòr is olc a ta

'n a mheadhon sud gun cheisd:

Seadh feall r'a shràidibh agus cealg

clia dealaich sud am feasd.

12 Cha b'e mo nàrah thug masladh dhomh

oir dh'flniilginn sud gu réidh:

Chab'e fear mfhuath' a dh'éirich rium,

oir dhionain uaith' mi fhéin,

13 Ach thusa, fear bu choimpir dhomh,

fear m'eòlais, is fear m'iùil;

14 Bu bhlasd' ar comhairl', dol le càch,

gu h-ài'os Dhé nan dàil.

15 Sealbh gabhadh orr' am bàs gu grad,

's gu h-ifrinn théid iad beò: Lghnàth,

Oir aingidheachd 'n an comhnuidh

's 'n am builsgean tha gach lò.

16 Ach mise, glaodham suas ri Dia,

saoraidh lehobhah mi.

17 aiaodh àrd, is urnuigh ni mi ris,

moch, feasgar, 's meadhon-là;

Is éisdidh e gu grad ri m' ghlaodh:

18 M'anam 's e shaor an sàth,

O'n chath's o'n chòmhraig dh'éirich rium,

is mòran rium ri stvà.

19 Chiinnidh an Dia ta làidir beò,

's bheir dòruinn orra 's pian:

Seadh fòs an Dia air mairionn ta,

's a bha o chian nan cian.

Is air an aobhav fòs nach 'eil

caochladh air bith 'n an staid,

Eagal an Tighearn uime sin

do thilg iad dliuibh air fad.

20 A làmh do shàn 'n an aghaidh sud,

a bha an siochaint ris:

A chumhnant is a nasgadh dlùth,

gu fealltach orra bln-is.

21 Bu slileamhna briathra bhéil na'nt-im,

ach cogadh cruaidh 'n a vàin:

Bu bhuige 'cliainut na oladh thlàth,

's i ghuàth mar chlaidlieamh ràiisgt'

22 Ach tilg-sa d'eallach trom air Dia,

's e ni do cliumail suas:

Cha leig e 'm feasd do'n fhàrean chòir,

'shocair fhéin gu'n gluais,

23 Ach thus', a Thighearaa nam feart,

a'd' chori-uich cheirt gu geur,

An slochd d'am milleadh tilgidh tu

an aitim ud gu léir:

Na daoine sligheach fuileachdach,

cha mhaiv iad leth an làith':

Ach annad cuividh mis', a Dhé,

mo dhòchas is mo dhòigh.

SALM LVI.

1 /^RMSA dean iochd, a Dhé, oir b'àill,

\J le duin' mo shlugadh suas:

Esan a tha ga m' shàruchadh

gach là le cogadh cvuaidh.

2 Seadh b'àill le m'eascaivdibh gun ioclid

mo shlugadh suas gach là:

Oiv 's lionmhov iad tha cogadh rium

gun aobhav no cion-fath.

28

SAILM LVI, LVII

3

An làithibh m'eagail earbam rlut:

an Dia, a bhviathar fhéin

i Ard mholaidh mi, is ann an Dia

chuir mi mo dhòigh gu tveun.

Cha ghabh mi gealtachd uime sin,

's am feasd chan eagal leaiu,

Na dh'fheudas feoil a dheanamh orm

do lochd, le iomaivt theann.

5 Mo bhviathav tha iad 'fiaradh fòs,

gach là mar 's toileach leo:

Chum doilgheis agus dochair dhomh

ta 'n smuainte-san gach lò.

5 Tha iad le cheil' a' cruinneachadh,

is iad 'g am folach fhéin,

'A feitheamh m'anam', air bhith dhoibb

ro fiiurachar mu m'cheum.

7 Gu saor an teid iad as mav sin,

le'n eucoir mhòiv gun tàmh à

A' d' fheivg-sa leig am pobuU sìos

a Thigheavna le d' làimh.

8 Mo sheachvain air an àireamh leat.;

a' d' shearvaig taisg mo dheòiv:'

Nach 'eil iad aiin ad leabhav shàos,

aiv chuimhue sgvàobht' gach uair

J Mo naimhde pillidh aiv an ais,

tvàth ghaiveam ort gu teann:

Is aithne dhomhsa so gu beachd,

oiv tha lehobhah leam.

10 An Dia, a bhviathav molaidh mi:

molam a.n Dia a veachd;

11 an Dia do chuiveadh leam gu treun

mo dhòchas fhéin gu beaehd.

Ib air an adhbhar ud, a Dhé,

cha-n cagal idiv leam

Na dh'fheudas duin' a dheanamh orm,

nach 'eil dheth fhéin ach fann.

12 Do bhòide ta iad ovmsa, Dhé:

is àocam dhuit-sa cliu.

13 Oiv m'anam bochd gu saov o'n bhàa,

gu gvàsmhor dh'fhuasgail thu:

Is choimhead thu mo chosa fòs

shlcamhnachadh ni's mò,

A chum gu'n gluaisinn an ad làth'r

an solus dhaoine beò.

SALM LVIL

1 T'\EAN tròcair orra, a Dhia nan gré-s,

1_J deau tvòcaiv ovra gach ré,

Oir annadsa tha m'anam truagh

a' cuv a dhòigh gu léiv:

Is gabhaidh mi fo sgàil do sgéith

mo thearmunn is mo neavt,^

Gu vuig an uaiv sin anns an téid

na h-uilc ud uile thavt'.

2 Eighidh mi vis an Dia a's àivd';

vi Dia ta làidiv ti-eun,

A chuiveas leam gach cùis gu cràcb,

mar chi e orrasa feura.

3 Cuividh e neavt o néarah, do m' dhàon

o bhcum an fhir le'm b'àill

SAILM LVIII, LIX.

!Mo shhigadh; cuiridh Dia a mach

'fhàriim '3 a ghràs gim dàil.

4 Tha m'auam bochd an còmhnuidh fòs

am builsgeau leòmhau garg",

Am measg na dream a'm' luidh' a taim

air lasadh ta le feirg:

Daoine, 'g am bheil am fiacla fòs

mar shleagh 's mar shaighde geur;

Mar chlaidheamh guineach, 's amhluidh

an teangadhsan gu léir. [sin

6 Os ceann nan néamh, Dhia, t Jg thu fhéin;

os ceauu gach tàr' do glilòir.

B Air son mo cheuma ghleus iad làou,

chroiu m'auam sìos gu làr:

Slochd romham chladhaich iad, is thuit

iad feiu 's an t-slochd a rinn.

7 'S gleusta mo chridhe, 's gleust', a Dlié,

dhuit canam moladh binn.

8 Mosgail mo ghlòir, 's a shaltair fòé,

a chlàrsaich dùisg an àird:

Air maduiun mo.sglam fhéin gu moch,

is seiuueam ceòl gu h-àrd.

9 Dhia, measg a' phobuill, raohxm thu;

dhuit seinueam measg an t-shiaigh:

10 Oir d'fhàriun is do thròcair mliòr,

gu uéamh uan ueul chaidii suaa.

11 Arduicliear thus', a Dhia uam feart,

os ceann àrd-uéamh uan speur:

Is togar suas do ghlòir gu h-àrd,

Oà ceauu gach tàr' gu leir.

â– SALM LVIII.

1 A N labhair sibhs', a choimhthionail,

I J\. an fliàrinn cheart ueo-chlaou ?

'S an tabhair sibh gu cothromach,

bretli cheart, a clilanu nan daoin' ?

2 Is ann bhur cridh' tha sibh a' 'dealbh'

mòr aingidheachd gun tàmh:

'S air taUimli tha sibh tomlias fòs,

fòireigiu chruaidh 'ur làmh.

3 Luchd-uilc, o thig iad as a' bhroinn,

siùbhlaidh air slighe fhiair:

Tràth bheirear iad, air seachrau théid,

a' labhairt bhreug gach ial.

4 An nimh mar nimh na nathrach ta:

mar uatliair dliruid a cluas;

5 Ri gutli nan druidh tha eaguaidh seòlt',

nach éisd, is fòs nach gluais.

6 Am fiacla bris, a Dhé, 'n am beul;

a Thighearn làidir thréiu,

Froun fiacla agus tui.sg ro-mhòr

nan leòmhan òg' gu leir.

7 Gu' u leaghadh iad, a' sileadh sìos

mar uisge ruith le gleanu:

'S a shaighde bris, tràth chuii'eas e

a bhogh' air lagh gu teaun.

8 Mar sheilcheig bhios a' leaghadh as,

rachadh iad as gu diau;

Mar thoraicheas au-abuieh muà

na faiceadh iad a' ghrian.

25»

9 Mu'm motliaich seadh 'ur coireachan

choille chriouaich teas,

Ni Dia, 's iad beò, 'n a chorruich ghéir

le cuairt-ghaoith dhiau an sgrios.

10 Bidh aoibhueas air an fhàrean chòir,

'n uair chi e 'n dioghaltas:

Is ann am fuil luchd-aiugidheachd

nighidh e fòs a clios.

11 Their duine 'n sin, gu bheil gun cheisd,

deadh dhuais aig daoiuibh còir;

'S gu bheil air talamh fòs, gu beachd,

'u a bhreitheamli Dia na glòir'.

-SALM LIX.

1 rpEASAIRG, is saor mi, mo Dhia,

i m' naimhdibh dh'éireas rium.

2 luchd an uile.ta fuileachdach,

dion mis', is cuidich leam.

3 Feuch 'n aghaidh m'auam' luidh am fàth

is chruiunich daoiue treun:

Cha-n auu, a Dhia, air son mo lochd,

uo crou a rinn mi fhéin.

4 A' ruith tha iad, guu chron a'm' thaobh,

's gu h-u!lamh clol air ghleus:

Chum teachd do m' fhurtachd mosgail

is thoir faiuear am beus. [tràth,

5 Dhé uan sluagh, Dhé Israeil,

mo.sgaiI 's gu fiosraicht' leat

Na ciuuich: 's na deau iochd air neach

gu h-aiugidh bhris do reachd.

6 Air teachd do'n fheasgar pillidh iad:

a' douualaich gu h-àrd,

Mar choin, mu'n bhail' a' cuairteachadh,

is amhluidh sin tha iad.

7 Feuch, brùchdaidh iad a mach le'm beul j

'u am bilibh claidheamh geur;

Cò chluinueas sin, no bheir fa'near ?

's e sud a's cainut dhoibh féiu.

8 Ach thusa, Dhia lehobhah mhòir,

ni gàire fauoid riu;

Is mar bhall-magaidh bithidh fòs

na cinnich ann ad shùil.

9 Air sou gur mòr 's gur maith do neart,

sàor-fheitheam ort a ghuàth:

Do bhrìgh gu bheil dhomh Dia uan dàil,

'n a dhàclean dlàith gu bràth.

10 Bi 'dh Dia o'u tig mo thròcair chaomh,

dol romham air gach ceum:

'S e Dia bheir dhomh air m' eascairdibh

mo riiu gu faic mi fhéin.

11 Mu'm bi mo phobull dàchuimhneach,

na marbh an aitim ud:

Dhia ar sgiath, sgaoil iad le d' ueart

is leag gu h-iosal fo'd.

12 Fa lochd an teangaidh, 's cainnt am béil,

'n an àrdan glacar iad:

Fa chàiis nam mallachd, is uam breug

a labhair iad os àird.

13 Sgrios iad a'd' fheirg, sgrios iad gu tur

is théid iad as gu clian:

Is tuigidh 'n sin gach uile thàr,

righ Iacoib gur e Dia.

SAILM LX,

14 'S air teachd do'n fbeasgar pilleadh iad,

a' donnalaich gu h-àrd,

Mar choiu, mu'n bhail' a' cuairtcachadh,

is amhluidh bitheadh iad.

15 Ag iarraidh bìdh gu seachranach,

's gu luaineach ann an teinn;

A' deanamh gearain anns an oidhch',

mur bi an sìth 'n am broinn.

IG ach mise molar leam do neart;

gu moch a' seinn do ghràis,

Air son gur tu mo thearmunn trcun,

's mo dhaingneach fhéin 's gach càs.

17 'S tu fhéin mo neart, dhuit canam fonn,

's e Dia mo dhàdean treun:

'S 6 'n Dia sin fhéin rinn tròcair orm,

's a chuidich leam a'm' fheum.

SALM LX.

1 4 DHE, do thilg thu sinne uait,

J\. dh' fimadaich thu sinn air fad,

Oir bha thu ruinn an corruich gheir;

pill ruinn thu fhéin gu grad.

2 Chuir thus' an talamh trom air chrith;

is fòs do bhris thu e;

Slànuich a bhriseadh, oir gu beachd

air criothnachadh tha e.

3 Do thaisbein thusa nithe cruaidh

do'n t-sluagh a's leat le còir:

Fion buaireasach clmir uamlmun oirnn,

thug thusa dhuinn r'a òl.

4 Ach thug thu bratach àrd, a Dhé,

do'n dream d'an eagal thu:

A chum gu sgaoilteadh sud a mach,

bhràgh firiuu duit le cliu.

5 dhaorsa cliura gu saorar lcat

do phobuU ionmliuiun fhéin:

Eisd rium, is slànuich mi gu grad

le d' dheas làimli làidir thréin.

6 'Na naomhachd labhair Dia nam feart,

bidh aoiblmeas orm nach gann:

Air tSechem ni mi roinu gu ceart,

gleann Shucoit toimhsear leam

7 'S leam Gilead le dlighe chcirt,

Manaseh 's leam gu beachd;

'S i treubh Epliraim neart mo chinn,

bheir ludali mach mo reachd.

8 Is soitheach-ionuUxid Moab dliomh;

tilgeam thar Edom tln-uaigh

Mo bhròg; is ni mi caitlu-eam biuu

thar Palestin le buaidh.

9 Cò bheir do'n chaithir diiaingein mi ?

's gu Edom bheir gu ceart /

10 Nach tusa, Dhia, le'u d' tlu-éigeadh sinn à

1 's nach deachaidh mach le'r feachd à

1 11 thrioblaid tabhair còmlmadh dhuinn,

1 oir 's dàomhaiu furtachd dliaoin'.

' 12 Tre Dhia ni sinne treubhantas,

'8 e shaltras nairulide foiilli'n.

SALM LXI.

1 T) I glaodh mo ghearain éisd, a Dhé

XV' is m'urnuigh thoir fainear.

LXI, LXIL

2 iomall tahuhainn éigheam riut,

's mo chridhe trom fo smal:

Dhia, treòraich chum na carraig mi

a's àirde na mi fhéin.

3 Bu tearmunn tlm, 's bu chaistcal dhomh

m'eascairdibh gu léir.

4 A'd' phàilliun naomh ni mise tàmh

gach aimsir is gach tràth:

Mo dliòigh fo dhubhar sgàil', do sgéitli,

cuiridh mi fhéin gu bràtli.

5 Oir chuala tu mo bhòide naomh',

's an gealladh a thug mi:

Oighreaciid na muinntir tlnig thu dhomh

d'an eagal d'ainm, a Dhé.

6 Saoghl' maireann agus aimsir chian

biieir thusa, Dhia, do'n Righ:

Mar iomadh ginealach is liun,

a bhliadhnacha 's tu ni.

7 Mairidh e buan am fianuis Dé,

gu bunaiteach 's gu bràth:

Tròcair is firinn deasaich dha,

g'a choimhead-san gach tràtli.

8 Mar sin gu siorruidh seinnoam cliu

do d'ainm ro uasal àrd,

'S mo bliòide naomlia dàolam dhiut,

là gu là gu bràtli.

SALM LXIL

i T E foighidinn tha m'anam bochd

±J 'feitlieamli air Dia gu beachd:

'S ann uaith' tha furtachd agus fòir

orm air gach taobh a' teachd.

2 'Se mliàin a's carraig dliàdcMi dhomh,

is m'fhurtachd e ro-dhcas:

Mo thearmunn dàleas e faraon,

gu mòr cha ghluaisear mis'.

3 Cia fhad a dhealbliar aimhlcas leibh à

làn-mharbhar sibh gu beachd,

Mar bhall' air chritli, 's mar ghàradh

tlia leagadh oirbh a' teachd. [dh'aom,

4 urram àrd ga thilgeadh sìos

tlia 'n comhairlean a' ruith:

'Si 's miann lco breug: beannachd 'n am

ach mallachd an taobh stigh. [beul,

5 m'anam feith gu foighidneach

ri Dia a mhàin mar clileachd:

Oir annsan tha mo mhuinghinn thrcun,

's mo dhòchas fhéin gu beachd.

G 'S e mliain a's carraig dhàlcas tlhonili,

's e mhàin mo shlàinte dheas:

Mo thearmunn daingean e faraon,

mar sin cha ghluaisear mis'.

7 Mo shlàinte ta 's mo ghlòir an Dia,

ris earbam fhéin a ghnàth:

i Carraigmoneii-t,'s mo thearmunn trcun,

t 's e Dia, gu buan 's gu bràth.

, 8 phobull, cuiribh ann an Dia

bhur dòchas anns gach àm;

'N a fhianuis dòirtibh mach 'ur cridh'

'8 e Dia ar tcarmunn ann.

SAILM LXIII, LXIV, LXV

'O

9 'S ni dàoinhain daoine beag' gu fàor,

Iha daoine mòr' 'n am bréig:

Air meidh ri'u tomhas, 's eatruim' iad

na dàomhanas gu léir.

10 Xa h-earb a foirneart, 's na dean uaill

à reubainn no droch-bheart:

Na socruich fòs do chridli' air stòr,

'u tràth chiuneas saoibhreas leat.

11 Do labhair Dia aon uair a mach:

sud chualas uair no dhà,

Gur leis an Dia ta cumhachdach

treis agus neart gach là.

12 Tròcair, a Thighearn, buinidh dhuit,

is grasa mòr faraon:

Oir bheir thu réir a ghnàomhara,

a luigheachd do gach aon.

SALM LXIII.

DIIIA, is tu mo Dhia, gu much

iarraidh mi thu gach ÃŒà:

Ro-thartmhor a ta m'anam bochd,

au geall ort fhéin a ghnàth;

Tha miann, is ciocras mòr air m'flieoil,

au geall ort fhéin gach àm,

An tìr ro-thioraim, thartmhoir, thcitli

guu uisg' air bith bhi ann.

2 Do chumhachd chum gu faicinn fhéin,

's do ghlòir a ta ro-chaomh:

A réir mar chunnacas roimhe thu,

le cliu a' d'àros naomh.

3 Air son gur fearr na beatha fòs

do chaoimhueas gràdhach caoiu:

Ard-mholadh dliuit le h-iomadh cliu

mo bhile bhcir faraou.

4 Mar sin an cian a bhios mi beò,

beaunaicheam thu a ghnàth:

Is ann ad naomh ainm togam suas

mo làmhan riut gach trhth.

5 Sàsuichear m'anam mar le smior,

's le saill ro-rcamhar réidh:

Is blieir mo bheul 's mo bhile dhuit

ùrd-mholadh ait, a Dhé:

6 'N tràth ni mi air mo leabaidh fòs,

do chuimhnoachadh le tlachd,

'S an àm na faire sniuaineach' ort,

a' dol do'n oidhche thart'.

7 Air son gur tu b'flicar cabhair dhomh

a Thigliearn is a Dhé;

Bidh aoilihueas agus aiteas orm,

fo dhubhar sgàil do sgeith.

8 Tha m'anam leantuinn riut gu dlàith:

do dheas làmh chum mi suas.

9 Luchd iarraidh m'anam' bhochd g'a sgrios,

théid iadsan sìos do'n uaigh.

10 Le faobhar claidheimh agus arm

sàos tuitidh iad gu làir:

Mar chuibhrionn do na sionnachaibh

do nithear iad le tàir.

11 Ach aoibhneach bidh an rìgh an Dia:

ua lùghas e gun bheud

Ni iadsan uaill: ach druidear beul

gach neach a labhras breug.

31

SALM LXIV.

1 r

'pilATH ni mi urnuigh riut, a Dhé,

X thoir éisdeachd dhomh gu luath;

eagal nàmhaid coimhid fòs,

gu téaruint' m'anani truagh.

2 chomhairl' dhàomliair dhaoine daoi,

o iomisuidh ghairbh faraon,

Luchd deananili uile.is aingidheachd,

cuir folach orra gu caoin.

3 An teangadh fhéin do gheuraich iail,

mar chlaidheamh guineach geur;

Tha'm bogh' air lagh, 's an saighde deas,

's iad briathra searbh am béil;

4 Gu'n caitheadh iad an dìomhaireachd

an neach sin foirfe ta;

Gu h-obauu taid 'g a chaitheamh fòs,

gun eagal is guu sgàth.

6 A' gabhail misneich taid 's an olo,

's a labhairt tric le chéil'

Mu leagadh lìon an uaiguidheas,

ag ràdh, Cò 'n ti d'an léir ?

6 Gach olc do ranusaich iad a mach;

seadh rinn iad sgràidadh geur,

An ràm a stigh 's ro-dhomhain e,

's an cridhe mar an ceudu'.

7 Ach saighead tilgidh orra Dia,

bhios guineach agus geur;

Grad-bhuailear agus lotar iad,

'g an gortuchadh gu léir.

8 Mar sin bheir iadsau orra fhéin

toradh an teang' gu grad:

Gach uile neach d"an léir an dòigh

teichidh iad uath' am fad.

9 Mòr-eagal bithidh air gach neach

is nochdaidh obair Dhé:

Oir bheirear leo gu glic fa'near

an gnàomh ud a rinn e.

10 Xi 'm fàrean aoibhneas mòr un Dia,

a' cur a dhòchais auu:

'S gach neach 'g am bheil an cridhe ceart

ni gairdeachas nach ganu.

SALM LXV.

1 rriHA ann an Siou 'fcitheamh ort

X moladh, a Dhe, guu dàth:

'S ann duit a dhàolar fòs gu pailt

a' bhoid mar gheallar i.

2 thus' a dh'éisdeas uruuigh glilau,

's ann thugad thig gach aou.

} Mo sheachrain tha an uachdar orm:

Glan thus' ar peacaidh uainu.

4 'S beannaicht' an duine sin a chaoidh

a thaghar leatsa, Dhe,

'S a bheir thu fòs am fagus duit:

còmhnuidh a'd' chùirt gheibh e.

Sàsuichear sinu le raaitheas mòr

do theach, 's do theampuill naoimh.

6 Le nithibh uamhasach, bhcir dhuinn,

a'd' cheartas, freagradh caomh:

A Dhia ar slàinte, 's tu gu dearbli,

làn dòchas cràch gach tir';

SAILM LXVI, LXVII.

'S na bheil 's an fliairge fada uainn,

au dòchas 's tu do shior.

6 Le 'ueartsan shocruich sléibhte mòr',

e crioslaicht' fòs le treis.

7 'S e chaisgeas fuaini gach mara 's tuiun,

is comh-stri dhaoiue leis.

8 Na daoine ta an còmhnuidh thall,

's na tàribh fad a mach,

'N a uamhunn orra ta gu mòr,

do chomhar màorbhuileach:

Is tusa bheir air dol a mach

na maidue gach aon là,

'S air dol an fheasgair mar an ceudn'

bhi aoibhiuu ait a ghuàth.

9 An talamh tha thu fiosrachadh,

's 'g a uisgeacluielli gu réidh:

Le amhainu Dhé tha làu de'n uisg',

tròm beartach ni thu e.

Dhoibh arbhar tha thu deasachadh,

le d'flireasdal caomha fhéin;

10 'S ag uisgeachadh le pailteas mòr,

nan iomairean gu màu:

A sgrioban leagaidh tu a sìos

le frasaibh ui thu tais;

A chinneas agus 'fhochann fòs,

beannaichidh tu le niàis'.

11 Mu'n bhliadhna coron tha thu cur,

le d' mhaitheas féiu, a Dhé;

Tha saill a' sileadh anns gach àit,

d' cheumauuaibh gu réidh.

12 Air cluainibh glas an fhàsaich luim,

uuas silidh iad gu niàn;

Na tulaich bheag', gach taobh a ta

làu aoibhneis agus gean.

13 Na cluainean air an sgeudachadh

le treudaibh anns gach àit;

Na gliun, le h-arbhar folaichte,

a' seinn le h-iolaich àrd.

SALM LXVI.

1 nnOGAIBH, gach uile thàr gu h-àrd,

X iolach do Lhia uan dul

2 D'a ainn ro-uasal seinnibh glòii',

a' tabhairt dhasan cliu.

3 Abraibh ri Dia, Cia h-uauihasach

gach beart do nithear leat à

Oir géillidh dhuit do naimhde borb,

air son gur luòr do neart.

4 Sleuchdaidh gach uile thalamh dhuit,

ag iomradh ort gu binu:

Do d'aium ro-uasal iougantach

Ni'd moladh mòr a sheiuu.

5 Thigibh an so is amhaircibh

air oibribh Dhé gu geur:

Ta uamhasach 'n a ghuàomharaibh

air chloiuu nan daoin' gu léir.

Mar thalamh tioram rinn e 'n cuan:

is tràd nan sruth bu luath

D'au cois chaidh daoiue; "u uair a bha

8inn aunsau ait le buaidh.

32

7 Le 'threun-neart riaghlaidh e a chaoidhj

na slòigh d'a shàiilibh 's léir:

'S na h-àrdaicheadh luchd-eusaontais

gu h-amaideach iad fhéin.

8 dhaoine, beaunaichibh ar Dia,

àrd-mholaibh e gun chlos.

9 'S e chum ar n-auam beò, 's e bheir

nach carruichear ar cos.

10 Mar airgoid leaghta ghlau thu sinn:

's tu dh'fhidir sinn, a Dhé:

11 Chuir umainn làou; ar leasraidh chuir

fo dhòrainn is fo phéin.

12 Thug thu air daoinibh marcachd oirnn,

tre theine 's uisge chaidh;

A ràs gu h-ionad saoibhir réidh,

's tu fhéin thug sinu le buaidh.

13 Racham do d' thigh le ofi-ail-loisgt':

dhuit coimhliouam mo bhòid,

14 A ghealladh leam le fosgladh béil,

tràth bha mi 'n éigin mhòir.

15 Do'n fheudail reamhar, àobairt-loisgt'

le tàiis is saill uan rcith';

Ofrail uam bò, 's nan gabhar fòs

sud bheir mi dhuit fa leth.

16 Thigibh, is éisdibh so, gach neach

air am bheil eagal Dé,

Gach maith do rinn air m'auam bochd,

sud aithriseam gu reidh.

17 Do ghlaodh mi ris gu h-àrd àe m'bheul:

le m'theaugaidh dh'àrdaich' e.

18 A'm' chridh' ma bheir mi spéis do'n olc,

cha-u éisd an Tighearn mi.

19 Gu dearbh dh'éisd Dia rium: thug fa'near

guth m'urnuigh lligh nan dàil.

20 Moladh do Dhia, nior cheil a ghràs,

's mo ghuidh' uior chuir air cùl. '

SALM LXVIL

1 /~^ U'N deanadh Dia mòr thròcair oiniu

vjr 's ar beauuachadh a ghuàth;

Is togadh e gu gràsmhor oirnu

dealradh a ghuuis' gu bràth.

2 Chum fios do slilighe bhi gu fior

's gach uile thàr air bith:

Is iomradh air do shlàiute chaoiml

measg fhiueacha fa leth.

3 Moladh am pobuU thus', a Dhé:

nioladh gach pobull tlui.

4 Biodh gairdeachas air fiueachaibh,

gu h-ait a' seiun do chliài:

Oir ceart-bhreth bheir thu air an t-sluagh,

riaghlaidh air thalauih iad.

5 Moladh gach pobull thus', a Dhé:

moladh iad thu 's gach àit.

6 'N sin bheir gach talamh is gach fonn

deadh thoradh trom gu pailt:

Is cuiridh Dia ar Tighearn oirnu

a bheaunachadh guu airc.

7 Ni Dia ar beauuachadh guu cheisd,

's bidh 'eagalsau gu fior

Air gach aon ueach a dh'àiticheas

iad iomaill cràch gach tàr'.

SALM LXVIII.

SALM LXVIII.

1 T? IREADH ar Dia, is sgaoilear leis

iJ an dream a's iiaimlide dha:

'S gu aitim sin Thug dhasan fuath,

teicheadh o 'ghnàiis gu bràth.

2 Mar sgapar deatach, fuadaich iad:

mar leaghas teine céir,

Mar sin gu sgriosar droch dhaoin' as

à fianuis Dhé gu leir.

3 Ach gairdeachas air daoinibh còir,

is aoibhueas gu'n robh ac'

Am fianuis Dhé, le luathghair mhòir,

's iad suilbhir agus ait.

4 Seinnibh do Dhia, sior-mholaibh 'aium:

àrdaichibh 'n Ti a ta

Marcachd air néarah, tre'ainm-san lAH,

bibh ait 'n a lath'r a glmàth.

5 Do dhàlleachdain is athair Dia;

do bhantraichibh gun neart,

Antaigha naomhachd tha e ghnàth

'u a bhreitheamh dàreach ceart.

6 Suidhichidh Dia 'an teaghlaichibh

an dream tha uaigneach truagh:

Is saoraftdh e gu tròcaireach

na bheil fo chuibhreich chi-uaidh;

Ach meud 's a bhios gu h-eucorach

ri ceannairc is ri loclid,

Ni iadsan còmhnuidh bhunaiteach

'am fearann tioram bochd.

7 Air ceann do shhiaigh tràth dh'imich thu

a Dhé, 's an fhàsach chruaidh;

8 Chriothnaich an talamh, shil an speur,

an làthair Dhé nan sluagh:

SHabh Shinai fhéin tha daingean ài*d,

chriothnaich is luaisg gu mòr,

An làthair Dhé, Dé Israeil,

tha urramach an glòir.

9 Shil thusa, Thighearna, gu pailt

frasan a nuas gun dàth;

Is shuidhich agus dh'fhurtaich thu

air d'oighreachd, is i sgàth.

10 Bha fòg do choimhthional 's do shhiagh

'n an còmhnuidh innt', a Dhé,

Do d' luhaitheas rinn thu deasachadh

do d' dhaoinibh bochda féiu.

11 An Tighearna ta làidir treuu,

leig e a ghuth a mach,

'S a' chuideachd sin a dh'fhoillsich e

bu lioumlior iomarcach.

12 Ràghrean nan armaiite 's nam feachd,

au sin le deifir theich:

'S ise a dh'fhuirich aig an taigh,

bha i a' roinn na creich'.

13 Measg phota luidh sibh, ach bidh s.bh

mar sgiath nan colman luath,

Foluicht' le h-airgiod, is an cleit'

le h-òr a's deirge suuadh.

14 Tràth sgaoil Dia uile-chumhachdach

na ràghrean innt' a steach:

'2\' sin bha i geal mar Shalmon àrd,

's i uile làu de shueachd.

33

15 An sliabh ud, Dhé, is cosrahuil e,

ri Basan measg nam beann,

Mar Bhasan mòr is amhluidh e,

gTi h-àrd a thog a cheanu.

16 Car son a leum sibh, bheannta àrd ?

's e so àrd-thulaich Dhé,

Am miann leis tàmh, is bithidh e

'n a chòmhnuidh ann gach ré.

17 Tha carbaid Dhu 'ii am fichead màl';

màlte de ainglibh treuu':

'N a theampull naomh tha Dia 'n am

ioàinan 's 'n a Shinai fhéin. [measg

18 Is chaidh thu suas air ionad àrd,

thug bruid am braighdeanas,

Do dhaoinibh fliuair tlm tiodhlaca,

le'n dean thu toirbheartas:

'S ann cheana fòs do'n mhuinntir ud

ro-cheannairceach a ta,

A chum gu'm biodh lehobhah Dia

'n a chòmhuuidh ac' a ghuàth.

19 Dia gu ma beannaicht' gu robh e,

tha dòrtadh oirnn gach lò

A thiodhlaca, 's e Dia ar slàiut',

an Dia a chum sin beò.

20 Is leinn an Dia ta làidir treun,

ni cabhair anns gach càs:

Do Dhia lehobhah buinidh fòs

làn-teasairginn o'u bhàs.

21 Ach ceann a naimhde brisidb Dia;

is claigioun greannach cruaidh

An fhir a dh'imicheas gu dài

'n a chionta fhéin gach uair.

22 Deir Dia, Bheir mise air an ais

mo shluagh o Bhasan àrd;

'S dhoimhneachd fairge bheir mi ràs,

a nlos iad le mòr bhaigh.

23 Chum ann am fuil do naimhde dian,

do chos gu'n deanar dearg,

'S gu'n tumar fòs 'n am fuil-san fhéin

teangadh do mhadradh garg'.

24 Do thriallsa chunnaic iad, a Dhé,

a Thigheama ro-chaoimh,

'S e triall mo Thighoarn is mo Rigl^

's ann annsan àros naomh.

25 Luchd-òrain dh'imich iad air tàis,

luchd-iuneil ciàiil a ris:

'Nam measg a' bualadh thiompan fds

na maighdeana gu màn.

26 Deanaibh-sa Dia a bheannachadh,

'n 'ur coimhtlional le chéil',

Eadhou lehobhah Dia uam feai-t,

thobar Israeil.

27 Beniamin beag le'n triath an sud,

bha prionnsan iudah ann,

Le'n comhairl', prionnsan Naphtali,

is prionnsan Shebuluin.

28 DoDhia 'se dh'àithnis dh'ofduich dh

do neart is fòs do threòir:

An gnàomh a rinn thu air ar son

ueartaich, a Dhe na glòir'.

SALM LKIX.

29 Air son do thcarapuill naoimli, a Dhé,

ta aig Ierusalem,

Do bheir na ràghre ta mu'n cuairt

deadh thiodhlaca dhuit fhéin.

30 Thoir achmhasan do luchd nan sleagh,

's do chuideachd mhòir nan tarbh,

Do laoghaibh fòs a' phobuill ud,

thoir achmhasan gu garbh,

Le màribh airgid gus an géill

iad sud gu leir do d' smachd:

Sgaoil thus' am pobuU ud, a Dlié,

a ghabh do'n chogadh tlachd.

31 Thig prionnsan mòr' o'n Eiphit mach,

'.s ni Etiopia fòs

A làmhan shàneadh mach gu luath

suas ri Ard-lligh na glòir'.

32 ràogliachdan an domhain nihòir,

seinnibh do Dhia gu grinn;

Do'n Dia a's Righ 's a's Tighearn ann,

seinnibh-sa moladh binn.

33 Do'n mharcach àrd air néamh nan uòamh,

ta ann o'u aimsir chuiu:

Feuch, tha e cur a mach a glmth',

a ghuth' ta làidir trcun.

34 Sàor thugaibh neart do Dhia: oir tha

a ghlòir thar Israel,

'S a threis a ta 's na néamhaibh àrd,

's an neulaibh tiugh' uan speur.

35 d'naomh-thigh 's uamhasach thu Dhe:

Dia Israeil gu beachd,

D'a phobull bheir sàr-neart is treòir:

's beaunaichte Dia nam fcart.

SALM LXIX.

1 f\ TEASAIRG mise, Dhé mo neart,

\J oir dhòirt na tuilte orm,

Is thàinig fòs air m'anam bochd

na h-uisgeacha le toirm.

2 An làthaicii dhomhain tha mi'n sàs,

gun àit an seasainn ann;

Le h-uisgibh dfimhain ghlacadh mi,

is srutli dol thar mo clieann.

3 Taim sgàth le m' ghlaodhaich; agus tha

mo sconian loisgt' le tart:

Mo shilile ta air failneachadh,

feitheamh air Dia nam feart.

4 Is lionmhoire na falt mo chinu

mo naimhde gun chion fàth,

'S an dream ud fòs le'm D'àill mo chlaoidh

ro ghuineac-. làidir ta.

An sin an ni nach d'thug mi leam,

dh'aisig ni uam gu bcachd.

5 l)Iiia, 's fiosrach thu air m'amaideachd,

cha-n fiioluichf ort mo lochd.

6 Nàir air mo sgàtlisa, l)hé, na leig,

Thighearna nan sluagli,

Air neach air bith do'n aitim ud

tha 'feitheamh ort gach uair;

An dream sin, Dhia Israeil,

ga diurraidh ftin a ta,

3^

Na leig gu bràth fo uàire iad,

no masladh air mo sgàth.

7 Oir masladh dh'flmiling air do sgàth;

làonadh mo ghnàiis le nàir'.

8 Do m' bhràthraibh is fear coigreach mi,

coimheach aig cloiun mo mhàth'r.

9 Le eud do theachsa shluigeadh mi;

meud 's a bheir masladh dhuit,

'S ann orms' an toibheum sud gu léir

gu leth-tromach a thuit.

10 M'anam tràtii thraisg, 's a rinn mi gul,

'u sin mhasluich iad mo ghniondi.

11 'S 'n uair chuir mi umau eudach saic,

ball-magaidh rinn iad dhàom.

12 Dhoibhsan a shuidheas anns a' gheat',

's càus chòmhraidh mi gach la:

'S do luchd na misg' ri hm am pòif ,

a'm' òran tha mi ghnàth.

13 Ach mise, Dhé, ni'm uruuigh riut,

's an uair a's taitneach leat:

Eisd rium, a Dhé, r6ir meud do ghràis

le d' chabhair fhior thoir neart.

11 O'n làthaich saor mi, mo Dhia !

chum fuidh nach rachainu sìos :

luchd mo mhi-ruin teasairg mi,

's dhoimhneachd uisge nàos.

15 Na rachadh tharum tuiltcach uisg',

na shiigeadh doimhneachd mi,

An slochd na druideadh orm a bhcul

gu h-iomlan chum mo chlaoidh.

16 Eisd rium, Dhia, oir 's maith do ghràs:

pill rium a'd' thròcair phailt.

17 Du ghnàiis na ceil air f ògàach fhéin,

éisd rium gu luath, 's mi'n airc.

18 Ri m'anam druid, is fuasgail e:

m' nàmhaid dean mo dhàon.

19 Mo mhasladh, m'eas-urram, 's mo nàir' ,

's mo naimhde, 's léir dhuit fhéin.

20 Lc toibheum tha mo chridhe brisf ,

is mi gu h-iarganach:

Dh'iarr mi luchd trnais is comhfliurtachd,

is dhiubh cha d'fhuaras neach.

21 Seadh, thug iad domblas dhomh mar

's 'am àotadh thug fion geur. [bhiadh,

22 Mar eangach dhoibh g\\ robh am bord;

's mar rib an àgh gu léir.

23 Gun léirsinn biodh an sàiilean dall,

's an leasraidh ghnàth air chrith.

24 Dòirt orra d'fhearg,'s le d'chorruich ghéir

glac iad gach uair sam bith.

i 25 Mar fhàsach lom guu àiteachadh

gu robh an tàmh 's an teach,

Is anns na pàilliunaibh bu leo

còmhnuidh na gabhadh neach.

26 Oir lean iad le dian-flioireigneadh

au ti a bhuaileadh leat;

Is hibhair iad chum doilgheis mhòir,

do'n dream a rinn thu lot.

27 Cuir cionf ri 'n aingidheachd. 's na leig

a'd' clicartas iad a steach:

SAILM LXX, LXXL

28 A leabhar fòs uam beò gu tur

dubhar ia J sud a mach;

Is maille ris na fireanaibh

a bhuineas duit gun clieisd,

Is ann an àireamh dhaoine còir

na sgràobliar iad am feasd.

29 Ach mise ta gu h-ainnis bochd,

is làn do bhròn faraon:

Togadh do shlàinte mi an àird,

a Dhé, gu gràsmhor caoiu.

30 Le h-òrau binu sior-mholaidh mi

deadh ainm mo Dhé gach là,

'S a chHàisan fòs sior-thogar leam

lc buidheachas gu h-àrd.

31 'S fearr leis an Tighearn sud gu mor

na damh ta adharcach,

Xo àobairt fòs a bheireadh neach

do bhiorach crobhanach,

32 Na daoine séimh tràth chi iad so,

<