Originally 994 pages

Leabharean Bhioball

Leabharan Bhioball

GENESIS 4

ECSODUS 258

LEBHITICUS 462

DEUTERONOMI 812

IOSUA 987

BREITHEAMHNAN 1106

RUT 1177

CEUD LEABHAR SHAMUEIL 1195

DARA LEABHAR SHAMUEIL 1356

CEUD LEABHAR NAN RIGH. 1487

DARA LEABHAR NAN RIGH 1637

CEUD LEABHAB NAN EACHDRAIDH. 1780

DAEA LEABHAB NAN EACHDRAIDH 1934

ESRA 2107

NEHEMIAH 2159

ESTER 2231

IOB 2269

LEABHAR NAN SALM 2388

GNATH-FHOCAIL. 2670

ECLESIASTES, 2790

DAN SHOLAIMH 2822

ISAIAH 2840

IEREMIAH 3014

TUIREADH IEREMIAH 3260

ESECIEL 3280

DANIEL 3523

HOSEA 3542

IOEL 3578

AMOS 3590

OBADIAH 3619

IONAH 3623

MICAH 3632

NAHUM 3638

HABACUC 3646

SEPHANIAH 3656

HAGAI 3666

SECHARIAH, 3672

MALACHI 3718

AN SOISGEUL A REIR MHATA 3736

AN SOISGEUL A REIR MHARCUIS 3897

AN SOISGEUL A REIR LUCAIS 4003

AN SOISGEUL A REIR EOIN. 4179

GNIOMHARAN NAN ABSTOL 4316

LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM NAN ROMANACH 4478

CEUD LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM KAN CORINTIANACH, 4524

DARA LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM NAN CORINTIANACH 4589

LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM KAN GALATIANACH 4634

LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM NAN EPHESIANACH, 4654

LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUAl NAM PHILIPIANACH 4675

LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM NAN COLOSIANACH. 4694

CEUD LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM NAN TESALONIANACH 4710

DAEA LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM NAN TESALONIANACH 4725

CEUD LITlR AN AESTOIL PIIOIL CHUM THIMOTEUIS 4731

DARA LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM THIMOTEUIS. 4749

LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM THITUIS. 4760

LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM PHILEMOIN 4766

LITIR AN ABSTOIL PHOIL CHUM NAN EABHRUIDHEACH 4769

LITIR CHOITCHIONN AN ABSTOIL SHEUMAIS 4810

CEUD LITIR CHOITCHIONN AN ABSTOIL PHEADAIR. 4823

DARA LITIR CHOITCHIONN AN ABSTOILPHEADAIR. 4845

CEUD LITIR CHOITCHIONN AN ABSTOIL EOIN 4855

DARA LITIR AN ABSTOIL EOIN 4874

TREAS LITIR AN ABSTOIL EOIN 4876

LITIR CHOITCHIONN AN ABSTOIL IUDAIS. 4879

TAISBEANADH EOIN AN DIADHAIR. 4883

SAILM DHAIBHIDH, DAN GAIDHEALACE 4957

A- CIIRIOCIL LAOIDHEAN KA SGRIOPTUIRIBH NAOMHA. 5398

Leabharean Bhioball” air ais

LEABHRAICHEAN T-SEANN TIOMAIDH

AIR AN TARRUING

O'N CHEUD CHANAIN

CHUM GAELIG ALBANNAICH;

AIR AN CUR A MACH LE H-UGHDARRAS ARD-SHEANAIDH EAGLAIS

NA H-ALBA,

THE NATIONAL BIBLE SOCIETY OF SCOTLAND;

HEAD OFFICES: 5 ST. ANDREW SQUARE, EDINBURGH;

AND 224 WEST GEORGE STREET, GLASGOW.

ABREVIATIONS AND MARKS.

A' for " an" the article, as " a' bhean" the woman”, for " an bhean."

A' for " ag," sign of the pres. part. of verbs beginning with a consonant, as " a' bualadh" strilking, but " ag òl" drinking.

A' for "ann" in, as "a'd' cheann" in thyhead, for " ann do cheann."

A for " as" out of, marked with an acute ac- cent, as " à teine" out offire.

'Ar for "thar" over, above, as, "deich 'ar


fhichead" thirty.

B' for " bu" was, as " b'e" he was.

C' for " cia" who, what, as " c'àit" where or in


ivhai j)lace ? " c'uin" when or at what time ?

D' for " do" thy, thine, as " d'athair" thyfather;


for "do" preposition to for "de" the prepo-


sition of.

D' dh' for " do" sign of the preterite tense of


verbs, as "an d'aidich e" has he confessed ?


" dh'aidich mi" / have confessed.

'G for " ag" sign of the pres. part. of verbs, as


" 'g a dheanamh" doing it.

'G' for " gu" to, as " g'a cheann'Vo the end thereof.

M' for "mo" my, as " m'anam" my soul.

M' for " mu" abovi, as, "m'a cheann" about his


'head.

'N a for "ann a'^ iti his, as "'n a chridhe" in


his hearU

'N an for " ann an" in ilieir, as " 'n an taighibh''


in their houses.

'N ar for " ami ar" in our, as " 'n ar dùthaich"


in our country.

'N 'ur for "ann.bhur" in your, as "'n 'ur fear-


ann" in your land.
'N uair for " an uair" in the time, tohen.


'E, for "ar" our, as "o'r sinnsiribh" /ro»» our

ancesiors.


'E. for " bhur" your, as " le'r sinnsiribh" with

your ancestors.


R' for "ri" to, as "r'ar guth" to our voice,


'S an, s a' for anns an" in the, as " 's an àm" in

the time, "'s a' bhaile" in the city,


*S na for " anns na" in the, as "'s na coilltibh"

in the ivoods.


{ ' ) Grave accent. Vowels marked with thia

accent are always sounded long; and such

as are not are generally sounded short.


(,') Acute accent. When the vowel e is sounded

like ai in pain, or the Latin ce in Phcebus, as

the Scotch pronounce it, it is commonly

marked with this accent.


( ' ) Apostrophe. When there is an elision of

one or more letters, it is usually marked

with an apostrophe. Thus when the pre-

ceding word ends or the following word be-

gins with a vowel, there is an elision of the

poasessive pronoun "a," as "le 'shàdl" wUh

his eyefoY "leashàlil;" "call 'anama".jAe

loss o fhis soul for " call a anama." A;few

GaeHc words admit of a final vowel, or not,

as the euphony requires it, as "àit" or

" àite" a place, " naomh" or " naomha'''

holy, " fad" or *' fada" long, " camp" or

" campa" a camp; but as these final vo wels

are not essential to the words, their ab-

sence is noi; aiways marked with an apos-

trophe.


Leabharean Bhioball” air ais

CEUD LEABHAR MHAOIS, D'AN AINM

GENESIS

Caibideilean na Ghenesis


CAIB. I. 4

CAIB. II. * 10

CAIB. III. 14

CAIB. IV. 18

CAIB. V, 22

CAIB. VI. 26

CAIB. VII. 30

CAIB. VIII. 33

CAIB, IX. 37

CAIB. X. 41

CAIB. XI. 45

CAIB. XII. 50

CAIB. XIIL 53

CAIB. XIV. 56

CAIB. XV. 60

CAIB. XVI. 63

CAIB. XYII. 66

CAIB. XVIII. 71

CAIB. XIX. 76

CAIB. XX. 82

CAIB. XXI. 87

CAIB. XXII. 92

CAIB. XXIII. 96

CAIB. XXIV. 97

j CAIB. XXV. 110

CAIB. XXVL 115

CAIB. XXVIL 121

CAIB. XXVIII. 130

CAIB. XXIX. 134

CAIB. XXX. 140

CAIB. XXXL 146

CAIB. XXXII. 155

CAIB. XXXIII. 159

CAIB. XXXIV. 165

â–  CAIB, XXXV. 171

CAIB. XXXVI. 175

CAIB. XXXVII. 181

CAIB. XXXVIII. 187

CAIB. XXXIX. 192

CAIB. XL. 196

CAIB. XLIL 210

CAIB. XLIII. 217

CAIB. XLIV. 223

CAIB. XLV. 232

CAIB. XLYI. 234

CAIB. XLVII. I 239

CAIB. XLVIII. 246

CAIB. XLIX. 249

CAIB. L. 255Caibideal I.

I Cruthachadh nan nèamh agus na talmhainn, 3 An t-soluis, 14 Na grèine, na gealaich, agus nan reult, 20 Eisg agus ennlaith, 24 Spréidh agus bheathaichean eile na talmhainn, 20 agus crithachadh an duine ann an coslas Dhé.

AN toiseach chruthaich Dìa na nèamhan agus an talamh.

2 Agus bha 'n talamh gun dealbh agus falamh; agus bha dorchadas air aghaidh na doimhne: agus bha Spiorad Dhé a' gluasad air aghaidh nan uisgeachan.

3 Agus thuirt Dia, Bitheadh solus ann: agus bha solus ann.

4 Agus chunnaic Dia an solus, gu'n robh e maith: agus chuir Dia dealachadh eadar an solus, agus an dorchadas.

5 Agus thug Dia mar ainm air an t-solus, Là, agus air an dorchadas thug e mar ainm, Oidhche: agus b'iad am feasgar agus a' mhaduinn an ceud là.

6 Agus thuirt Dia, Bitheadh athar'am meadlion nan uisgeachan, agus cuireadh e dealachadh eadar uisgeachan agus uisgeachan.7 Agus rinn Dia an t-atliar, agus chuir e

dealachadh eadar na h-uisgeachan a bha

fo 'n athar, agus na h-uisgeachan a bha os

ceann an athair: agus bha e mar sin.8 Agus thug Dia mar ainm air an athar,

Kèamh: agus b'iad am feasgar agus a' mhad-

\Ùuu an dara là.9 Agus thuirt Dia, Bitheadh na h-uis-

geaclian a iha fo nèamh air an cruinneach-

adli dh'aon àite, agus leigear ris an tìr

thioram: agus bha e mar sin.10 Agus thug Dia mar ainm air an tìr

thioram, Talamh, agus air cruiuneachadh

nan uisgeachan thug e mar ainm, Fairgea-

chan: agus chunnaic Dia gu 'w robh e

maith.11 Agus thuirt Dia, Thugadh an talamh

a mach feur, hiibh a ghineas sàol, craobh-

mheas a bheir a mach meas a reir a gnè,

aig am bheil a sàol innte fèin air an talamh:

agus bha e mar sin.12 Agus thug an talamh a mach feur, luibh

a ghineas sàol a rèir a guè, agus craobh a

bheir a mach meas, aig am bheil a sàol

innte fèin a rèir a gnè: agus chunnaic Dia

SivHn robh e maith.613 Agus b'iad am feasgar agus a' mhaduiiinau treas là.14 Agus thuirt Dia, Bitheadli soluis

ann an speuraibh nèimh a chur dealachaidh

eadar an là agus an oidhche, agus bitheadh

iad air son chomharan, agus air son aim-

sirean, agus air son làithean, agus bhliadh-

nachan.15 Agus bitheadli iad mar sholusaibh ann

an speuraibli nèimh, a thoirt soluis air an

talamh: agus bha e mar sin.16 Agus rinn Dia dà sholus mhòr, an soh^s

a's mò a riaghladli an là, agus an solus a's

lugha a riaghladh na h-oidhche; agus na

reultan.17 Agus shuidhich Dia iad ann an speur-

aibh nèimh, a thoirt soluis air an talamh,18 Agus a riaghladli 's an là, agus 's an

oidliche, agus a chur dealachaidh eadar an

solus agus an dorchadas: agus chunnaic Dia

gnn robh e maith.19 Agus b' iad am feasgar agus a' mhad-

uinn an ceathramh là.20 Agus thuirt Dia, Thugadli na h-uis-

geachan a mach gu pailt an creutair gluasa-

dach anns am bheil beatha, agus bitheadh

eunlaith ag itealaich os ceann na talmhaiim

air aghaidh speuran nèimh.21 Agus chruthaich Dia mucan-mara mòra,

agus gach uile chreutair beò a ghluaiseas, a

thug na h-uisgeachan a mach gu pailt a rèir

an gnè, agus gach emi iteagach a rèir a

ghnè: agus chmmaic Dia gVLnrobhe maiih.22 Agus bheannaich Dia iad, ag ràdh,

Sàolaichibh, agus fàsaibh làoumhor, agus

làonaibh na h-uisgeachan anns na fairgibh,

agus fàsadh an eunlaith làonmhor air an

talamh.23 Agus b'iad am feasgar agus a' mhad-

uiun an càiigeamh là.24 Agus thuirt Dia,Thugadli an talamh

a mach an creutair beò a rèir a ghnè,

sprèidh, agus gach ni a shnàigeas, agus

beathaichean na talmhainn a rèir an gnè:

agus bha e mar sin.2.5 Agus rinn Dia beathaichean na talmli-

ainn a rèir an gnè, agus an sprèidh a rèir

an gnè, agus gach ni a shnàigeas air an

talamh a rèir a ghnè: agus chunnaic Dia

gii'n rdbh e maith.26 Agus thuirt Dia, Deanamaid an

duine 'n ar dealbh fèin, a rèir ar coslais fèin, l 8 Agus shuidhich an Tighearn Dia gàr-agris bitheadh uachdaranachd aca os ceann ! adh ann an Eden 's an àird an ear, agusèisg na mara, agus os ceann eunlaith nan ' ' " " 'speur, agus os ceaun na sprèidhe, aguscliuir e an sin an duine a dhealbh e.

9 Agus thug an Tigl.earn Dia air gach

ceann na talmhainn uile, agus os ceann 1 uile chraoibh fàs as an talamh a tha tait-

gach ni a shnàigeas a tha 'snàigeadh air an neach do'n t-sealladh, agus maith a chumtalamh27 Agus chruthaich Dia an duine 'n a

dliealbh fèiu; ann an dealbh Dhè chnithaich

se e: firionnach agus boirionnach chruthaich

e iad.28 Agus blieannaich Dia iad, agus thubh-

airt Dia riu, Sàolaichibh, ag"us fàsaibh

làonmhor, agus làouaibh an tahxmh, agus

ceannsaichibh e; agus bitheadh uachdaran-

achd agaibh os ceann eisg na mara, agus

os ceann eimlaitli nan speur, agus os ceann

gacli ni beò a ghluaiseas air an talamh.29 Agus thuirt Dia, Feuch, thug mi

dhuibh gach luibh a gluneas sàol, a tha air

aghaidh na talmhainn uile, agus gach craobh

anns am bheil meas craoibhe a ghineas sàol;

dhuibhse bithidh e mar bhiadh.30 Agus do uile bheathaichibh na tal-

mhaiuu, agus do uile eimlaith nan speur,

agus do gach ni a slmàigcas air an talamh,

auns am bheil beatha, thug ini gach luibh

ghorm mar bhiadh: agus bha e mar sin.31 Agus chuunaic Dia gach ni a rinn e,

agus, feuch, bha e ro mhaith. Agus b' iad

am feasgar agus a' mhaduinn an seathamh

là.CAIB. II. *\ An seachdamh là air a naomhachadh. 8

Gàradh Edein. 17 Craohh eòlais a mhaith

agus an uilc. 21 Gndhachadh na mnàth agus

òrduchadh a phòsaidh.AGUS chràochnaicheadh na nèamhan

agus an talamh, agus an sluagh uile.2 Agus chràochnaich Dia air an t-seachd-

amh là 'obair a rinn e; agus ghabh e fois

air an t-seachdamh là o 'obair uile a rinn e.3 Agus bheannaich Dia an seachdamh là,

agus naomhaich se e; do bhràgh giu" ann

air a ghabh e fois o 'obair uile, a chruthaich

Dia agus a rinn e.4 Is iad so ginealaich nan nèamh agus na

talmhainn, 'n uair a chruthaicheadli iad, 's

an là anns an d'rimi an Tighearn Dia an

talamh agus na neamhan.5 Agus cha robh aon de phreasaibh na

macharach fathast anns an taÃŒamh, agus cha

d'fhàs fatliast aon de lusaibh na macharach;

do bhràgh nach d'thug an Tighearn Dia

air uisge frasadli air an talamh, agus cha

rol^h duine ann a shaoithreachadh na tal-

mhainn.6 Ach chaidh ceò suas o'n talamh, agus

dhuisgich e aghaidh na tahnhainn uilebàdh: craobh na beatha mar an ceuckia ann

am meadhon a' ghàraidh, agus craobh eòlais

a' mhaith agus an mlc.10 Agus chaidh amhainn a mach à h-Eden

a dh'uisgeachadh a' ghàraidh; agus as a sin

roinneadh i, agus dh'fhàs i 'n a ceithir

meuraibh.\\ Is e ainm na ceud aimhàie Pison; so i

a tha 'cuartachadh tìre Chabhilah uile, far

am bheil òr.12 Agus tÃŒM òr na tìre sin maith: an sin

tha bdellium, agus a' chlach onics.13 Agus is e ainm na dara aimhne Gihon:

is i siu a tha 'cuartachadh tìre Chuis uile.14 Agus is e ainm na treas aimhne Hide-

cel: is i sin a tha'dol do'n taobh an ear de

Asiria. Agus is i a' cheathramh amhainn

Euphrates.15 Agus ghabh an Tighearn Dia an duine,

agus chuir se e ann an gàradh Edein,

g'a shaoithreachadh, agus g'a ghleidheadh.16 Agus dli'aithu an Tighearn Dia do'n

duine, ag ràdh, De gach uile chraoibh 's a'

ghàradh feudaidh tu itheadh gu saor:17 Ach de chraoibh eòlais a' mhaith agus

an uilc, cha-n ith thu dh'i sin; oir anns an

là a dh'itheas tu dhith, gu cinnteach bàsai-

chidh tu.18 Agus thuirt an Tighearn Dia, Cha-

n'eil e maith gu'm biodli an duine 'n a

aonar: Ni mi dlia còmhnadli d'a rèir fèin.19 Agus dliealbh an Tighearn Dia as an

talamh uile bhcathaicheau na macharach,

agnis uile cuulaith nan speur, agus thug e

iad a chum Adliaimh, a dh'fhaicinn cion-

nas a bheireadh e ainm orra: agnis ge b'e

ainm a thug Adliamh air gach creutair beò,

Ve sin a ?*'ainm dlia.20 AgTis thug Adliamh ainmean air an

sprèidh uile, agus air euulaith nau speur,

agus air uile bheathaichibh na macharach:

ach do Adhamh cha d'fhuaradh còmhnadh

d'a rèir fèin.21 Agus thug an Tighearn Dia air codal

trom tuiteam air Adhamh, agus choidil e:

agus ghabh e h-aou d'a aisnibh, agus dhàiin

e an fheoil suas 'n a h-àite.22 Agus thog an Tighearn Dia an aisinn

a thug e o'n duine suas 'n a mnaoi, agus

thug e i chum an duiue.23 Agus thuirt Adhamh, So a nis

cnàmh de m' chnàmhaibh, agus feoil de m'

fheoil-sa: goirear bean dith, do bhràgh gur7 Agus dhealbh an Tighearn Dia an | ann as an duiuc a thugadh i.duine de dlmslach na talmhainn: agus

slieid e ann an cuinueinibh a shròine anail

na beatha; agus dii' fhàs an duine 'n a

anam beò.24 Air an adhbhar siu fàgaidh fear 'athair

agus a mhàthair, agus dlàith-leanaidh se r'a

mhuaoi; agus bithidh iad 'n an aon fheoil.là Agus bha iad le chèile lorauochd, aadiiine a^is a bhean; agus cha robh nàire ' a sàol-sa: bruthaidh esan do cheann,orraCAIB. III.1 Cealg na nathrach. 6 Peacadh an duine, 15agus gealladh saorsa o Dhia iràd sU na mnà.bruthaidh tusa a sliàil-san. '16 Kis a' mlinaoi thuirt e, Meudaichidh

nii gu mòr do dhoilgheas agus do thoirri-

cheas; 'am pèin beiridh tu clann, agus ri d'ANIS bha an nathair ni bu sheolta na fhear bithidh do tiiogradh, agus bithidh

h-aon de blieatliaichibh na macharach 1 uachdaranachd aia-e ort.h-aon de blieatliaichibh na macharach

a rinn an Tighearn Dia; agus thuirt i

ris a' mhnaoi, Seadh, an dubhairt Dia, Cha-n

ith sibh de gach craoibh 's a' ghàradh?2 Agus thuibhairt a' bhean ris an nathair,

De mheas craobhan a' ghàraidh feudaidh

siun itheadli:3 Ach de mheas na craoibhe a tha ann am

meadlàon a' ghàraidh, thuirt Dia, Cha-n

ith sibh dlieth, agus cha bhean sibh clha, a

chum nach faigh sibh bàs.4 agus thuirt an nathair ris a' mhnaoi,

Gu ciunteach cha-n fhaigh sibh bàs:5 Oir atafiosaigDia,'s an làannsanithsibh

dheth, gu'm fosgailear bhur sàiilean, agus

giCm bi sibh mar dhèe, fiosrach air maith

agTis air olc.6 Agus chimnaic a' bhean gu'?i rdbh a'

chraobh maith a chum bàdh, agus gvHn rohh

i taitueach do 'n t-sàiil, agus 'n a craoibh r a

miannachadh a dlieanamh neach glic; agus

ghabh i d'a meas agus dh'ith i , agus thug i mar

an ceuckia d'a fear maillerithe, agus dh'ith e.7 Agus dh'fhosgladli an sàiilean le'chèile,

agus dli'aitliuich iad gu'« robh iad lomnochd;

agus dli' fliuaigh iad duilleacli croinn-fhàge

r'a chèile, agais rinn iad dhoibli fèin apraiu.8 Agus cliual' iad guth an Tigiiearna Dè

ag imeaclid 's a' gliàradh 'am fiounfhuaii'-

eachd an là: agus dh'fholaich Adhamh agus

a bhean iad fèin o ghnàiis an Tighearna Dè

am measg chraobhan a' ghàraidh.9 Agus dli'èigh an Tighearn Dia air

Adliamh, agus thuirt e ris, C'àit am

hheil thu?10 agus thuirt e, Chuala mi do ghuth

's a' ghàradh, agus bha eagal orm a chionn

gu'wro&Ami lomnochd, agus dh'fholaich

nii mi fèin.11 Agus thuirt e, Cò 'dh'innis dliuit

gu'?i rolh tlm lomnochd? An d'ith thu

de'n chraoibh, a dh'àithn mise dhuit gun

itheadh cUiith?12 Agus thuirt an duine, A' bhean a

thug thu gu &Ai mailleriumjtlmg ise dhomh

de'n chraoibh, agus dh'ith mi.13 Agus tlmbhairt an Tighearn Dia ris

a' mhnaoi, Ciod es,oa rinn thu? agus thubh-

airt a' bhean, Mheall an nathair mi, agus

dh'ith mi.14 Agus thuirt an taigheara Dia ris

an nathair, A chionn gu'n d' rinn thu so,

tha thumallaichte thar gach ainmhidh,agus

thar uile blieathaichean na macharach: air

do bhroinn imichidh tu, agus duslach ithidh

tu uile làithean do bheatha.15 Agus cuiridh mi naimhdeas eadarthusa

ftgus a' bhean, agus eadar do shàol-sa agus7uachdaranachd aige ort.17 Agus ri h-Aclhamh thuirt e, Do

bhràgh gu'n d'èisd tlm ri giith do mhnà,

agus gu'n d'ith thu de'n chraoibh a (ÃŒi'

àithnmisedhuit,agràdh,Cha-niththudhith,

tha\\ talamh mallaichte air do shon; ann an

doilgheas ithidh tu dheth uile làithean do

bheatha.18 Agus droighionn agus cluarain bheir e

mach dhuit, agus ithidJi tu luibh na mach-

arach.19 'Am fallus do ghniiise ithidh tu aran,

gus am pill thu dli' ionnsuidh na talmhainn;

oir aisde thugaclh thu: oir is duslach thu,

agus gu duslach pillidh tu.20 Agus thug Adhamh Eubha mar ainm

air a mhnaoi, do bhràgh gu'm b'i màthair

nan uile bheò.21 Agus rinn an Tighearn Dia do Adhamh

agus ct'a mhnaoi, còtaichean croicinn, agus

chòmhdaich e iad.22 Agus thuirt an taigheai-n Dia,

Feuch, tha'n chiine air fàs mar aon dhinnfèin, fiosrach air maith agus olc. Agus a

nis air eagal gu'n sàueadh e mach a làmh,

agus g-u'n gabhadh e mar an ceuchia de

chraoibh na beatha, agus gu'n itheadh e,

agais gii'm biodli e beò g-u sàorruidli:23 Air an adhbhar siu chuir an taigheara

Dia a mach e à gàradh Edein, a shaoith-

reachadh na talmhainn, as an d'thugadh e.24 Agus dh' fhògair e niach an duine; agus

shuidhich e 's an taobh an ear de ghàradli

Edein Cheruban, agus claidlieamh lasarach,

a bha 'tioundadh air gach làimh, a ghleidh-

eadh slighe craoibhe na beatha.CAIB. IV.

1 Breith Chain agus Abeil. 8 Mortadh Aheil.

11 Mallacliadh Clmin. 19 Lamecài agus a

dlià mhnaoi.AGUS dh'aithnich Adhamh a bhean

Eubha, agus dh'fhàs i torrach, agus

rag i Cain, agus thuirt i, Fhuair mi

duine o'u taigheam.2 Agus a rìs rug i a bhràthair Abel: agus

bha Abel 'n a bhuachaille chaorach, ach

bha Cain 'n a threabhaiche fearainn.3 Agus tharladli anceann làithean àraidh,

gu'n d' thug Cain de thoradh an fhearainn

tabhartas do'n taigheam.4 Agus thug Abel mar an ceuchia de

cheudghinibh a thrèid, agus d'an saill; agus

bha meas aig an Tighearn air Abel, agus

air a thabhartas:5 Ach air Cain, agus air a thabhartas, cha

robh meas aige. agus bha Cain fo throm

flieirg, agus thuit a ghnùis.6 agus thuirt an taigheara ri Cain,Car son a tha fearg ort? a^s c'ar son a

thuit do ghnùis?7 Ma ni thu gu maith, nach gabhar riut?

agus mur dean thu gu maith, aig an dorus

tha peacadh 'n a luidhe. Agus riutsa

hithidh a thogradh, agus bithidh uachdar-

anachd agad air.8 Agus labliair Cain ri h-Abelabhràthair:

agus 'n uair a bha iad 's a' mhachair, dh'-

éirich Cain suas an aghaidh Abeil a bhrà-

thar, agus mharbh se e.9 Agus thuirt an Tighearn ri Cain,

C'àit am hhoil Abel do bhràthair ? Agus

thubhairt esan, Cha-n 'cil fhios agam. Am

mise fear-gleidhidh mo bhràthar ?10 Agus thuirt esan, Ciod a rinn thu?

Tha guth fola do bhràthar ag èigheach

riumsa o'n talamh.11 Agus a nis tfia thu mallaichte o'n

talamh, a dh'fhopgail a bheul a ghabhail

fola do bhràthar o d'làimh.12 'N uair a shaoithricheas tu an talamh,

cha toir e dhuit à so suas a neart. A'

d'fhògarach agus a' d'fhear-fuadain bithidh

tu air an talamh.13 Agus thuirt Cain ris an Tighearn,

Is mò mo pheauas na gur urrainn mi

'ghiàilan.14 Feuch, dh' fhògair thu mi mach an

diugh bhàrr aghaidh na talmhainn: agus o

d' ghniiis-sa folaichear mi, agus bithidh mi

a'm'fhògarach agus a'm' fhear-fuadain air

an talamh; agus tarlaidh, gach neach a

gheibh mi, gu marbh e mi.15 Agus thuirt an taigheai-n ris, Uime

sin ge b'e air bith a mharbhas Cain, nithear

a sheachd uiread de dliàoghaltas air. Agus

chuir an Tighearn comharadh air Cain, a

chum ge b'e neach a gheibheadh e nach

marbhadh se e.16 Agais chaidh Cain a mach à làthair an

Tighearn',agu3 ghabh e còmhnuidh ann an

tàr Nod an taobh an ear a dh' Edeii.17 Agus dh'aitlmich Cain a bhean, agus

dh'fhàs i torrach, agus rug i Enoch: agus

thog e baile, agus ghoir e ainm a' bhaile a

rèir ainm a mhic, Enoch.18 Agus rugadli do Enoch Irad; agus ghin

Irad Mehuiael; agus ghin Mehuiael Metu-

sael; agus ghin Metusael Lamech.19 Agus ghabh Lamech dha fèin dà

rahnaoi: Ue ainm a h-aon diu'jh Aclah,

agus ainm na mnà eile Sillah.20 Agus ghin Adah labal: b'esan athair j nighcanan.

na muinntir a tha'gabhail còmhnuidh 'am | 11 Agus b' iad ui

bàithaibh, agus na muinntir aig am bheil

sprèidh.21 Agusft'eainm a bhràthar lubal: b'esan

atliair nan uile a laimhsicheas clàrsach agus

organ.22 agus SiIIah, mg ise mar an cendna Tu-

balcain, fear-teagaisg gach uile fhir-ceird

•inn an umha agus 'an ianmn: agus Vi

piuthar Thubalcain Naamah.23 Agus thuirt Lamech r'a mhnàibh,

Adah agus SiIIah, Cluinnibh mo ghuth, a

mhnathan Laraeich, èisdibh ri m' chamnt:

oir mharbh mi duine a chum mo lotaidh,

agus òganach a chum mo chiuiTaidh.24 Ma dhàclar Cain a sheachd uiread, gu

deimhin dàolar Lamech a sheachd-deug

agus a thri fichead uiread.25 Agus dh'aithnich Adliamh a rìs a

bheau, agus rug i mac, agus thug i Set mar

ainm air; oir dli'òrduich Dia, thuhhairt i,

dhomhsa sliochd eile 'an àit Abeil, a

mharbhadh le Cain.26 Agus do Shet fèin mar an ceudua

riigadh mac, agus Thug e Enos mar ainm

air: an sin thòisich daoiue ri gairm air

ainm an Tighearna.CAIB. V,1 Ginealach, beatha, agus bàs nam pràomh

ailàirichean, o Adhamh gu Noah. 24 Diadh-

aidheachd Enoidi, agus a ghabhail suas do

fhlaitheanas.TS e so leabhar ghinealach Adliaimh: '8

-*• 'an là 'an do chruthaich Dia an duine,

ann an coslas Dhè rinn se e.2 Firionnach agus boirionnach chruthaich

e iad; agus bheannaich e iad, agus thug e

Adhamh mar ainm orra, 's an là. 'an do

chruthaicheadh iad.3 Agus bha Adhamh beò ceud agus deich

bliadlma fichead, agus ghin e mac 'n a

choslas fèin, a rèir àomhaigh fèin: agus thug

e Set mar ainm air.4 Agus b'iad làithean Adhaimh an déigh

dlia bet a ghintinn, ochd ceud bhadlma:

agus ghin e mic agus nigheanan.5 Agus b'iad uile làithean Adhaimh a bha

e beò, naoi ceud agus deich bliadhna fich-

ead; agus fhuair e bàs.6 Agus bha Set beò ceud agns càiig bliadh-

na, agus ghin e Enos.7 Agus bha Set beò, an déigh dlia Enos a

ghintinn, ochd ceud agus seachd bhadlma,

agus ghin e mic agus nigheanan.8 Agus b'iad uile làithean Shet naoi ceud

agus dà bhliadhna dheug; agus fhuair e

bàs.9 Agus bha Enos beò ceithir fichead

bliadhna agus a deich, agus ghin e Cainan.10 Agus bha Enos beò, an déigh dha

Cainaa a ghintinn, ochd ceud agus cùig

bliadhna deug, agus ghin e mic, aguslàithean Enois naoi

ceud agus càlig bliadhna; agus fhuair e12 Agus bha Cainan bcò deich bliadlma

agus tri fichead, agus ghin e Mahalalcel.13 Agus bha Cainan beò, an déigh dha

Mahalaleel a ghintinn, ochd ceud agus dà

fhichead bliadhna, agus ghin e mic agus

nigheanan.14 Agus b'iad uile làithean Chainain naoiceud agiia doicli bliadhna; agus fhuair e

bàs.15 Agus bha Mahalaleel beò ciàig bliadhna

agus tri fichead, agus ghin e lared.16 Agus bha Mahalaleel beò, an déigh

dha lared a ghiutiuu, ochd ceud agus deich

bliadlina fichead, agus ghiu e inic agus

nigheanan.17 Agus b' iad uile làithean Mhahalaleeil

ochd ceud, ceithir fichead, agus cuig bliadh-

na deug; agus fliuair e bàs.18 Agus bha lared beò ceud, tri fichead

agus dà bhliadhna, agus ghin e Enoch.19 Agus bha lared beò, an déigh dha

Enoch a ghintinn, ochd ceud bliadhna, agus

ghin e mic agus uigheanan.20 Agus b' iad uile làithean lareid naoi

ceud, tri fichead, agus dà bhliadhna; agus

fhuair e bàs.21 Agus bha Enoch beò tri fichead agus

càiig bliadhna, agus ghiu e Metuselah.22 Agus ghluais Enoch maille ri Dia, an

dèigh dlia Metuselah a ghiutinn, tri cheud

bliadhna, agus ghin e mic agus nigheanan.23 Agus b' iad uile làithean Euoich tri

(>heud, agus tri fichead, agus càiig bliadlina.2-4 Agus ghluais Enoch maille ri Dia, agus

cha robh e ann, oir thug Dia leis e.25 Agus bha Metusehxh beò ceud, agus

ceithir fichead, agus seachd bliadhna, agus

ghin e Lamech.26 Agus bha IMetuselah beò, an déigh dlia

Lamech a ghintinn, seachd ceud, ceithir

fichead, agus dà bhliadhna, agus ghin e mic

agus nigheauan.27 Agus b' iad uile làithean Mhetuselah

naoi ceud tri fichead agus naoi bliadhna;

agus fhuair e bàs.28 Agus bha Lamech beò ceud, ceithir

fichead agus dà bhliadlma, agus ghiu e

mac.29 Agus thug e Noah mar ainm air, ag

ràdh, Bheir an ti so fèin sòlas dhuinne

thaobh ar n-oibre agus saoithreach ar ààmh,

a thaobh na talmhainn a mhallaich an taigh-

eam.30 Agus bha Lamech beò, an déigh dha

Koah a ghintinn, càiig ceud, ceithir fichead,

agus cùig bliadlma deug; agus ghin e mic

agus nigheanan.31 Agus b' iad uile làithean Lameich,

seachd ceud tri fichead agus seachd bliadh-

na deug; agus fliuair e bàs.32 agus bha Noah cùig ceud bliadhna

dh'aois: agus ghin Koah Sem, Ham, agus

laphet.CAIB. VI.1 Truaillidneachd d! chinne-daoine. a hhrosnaichDia gu an sgrios le tuil, saor o Noah agus atheaghlach, li An àirc air a h-ordudàxulh.A GUS 'n uair a thòisich daoine ri fàsdhaoiue, gu'w rohh iad sgiamhach, phabh

iad dhoibh fèin muathau de gach uile a

ròghnaich iad.3 Agus thuirt an Tighearn, Cha bhi

mo Spiorad a' strà ris an duine a ghuàth,

do bhràgh gur feoil a mliàin e: gidheadh

bithidh a là 'n a cheud agus fichead bliadh-

na.4 Bha famhairean air an talamh 's na

làithibh sin; agi^s mar an ceudna 'n a

dhèigh sin, 'n uair a thàinig mic Dhè a

steach a chum nigheanan dhaoine, agus a

rug iad dann dhoibh, clKfhds iad sin 'n

au daoiuibh treuna, a àjha o shean 'n an

daoiuibh ainmeil.5 Agus chunnaic an Tighearn gu'm hu,

mhòr aingidheachd an duine air an talamh,

agus gvCnrdbh uilebhreithneachadh smuain-

tean a chridhe a mhàin olc gach aon là.6 Agus b'aithrcaeh leis an Tighearn gu'n

d' rinn e an duine air an talamh, agus thog

e doilgheas da 'n a chridhe.7 AgTis thuirt an taighcara, Sgriosaidh

mi an duine, a chruthaich mi, bhàrr aghaidh

na talmhainn, araon duine agus ainmhidh,

agus an creiitair a shnàigeas, agus emilaith

nan speur; oir is aithreach leam gu'n d'

riun mi iad.8 Ach fhuair Noah deadh-ghean ann an

sàiilibh an Tighearna.9 Is iad so ginealaich Noah: Bha Noah 'n

a dliuine cothromach, agus iomlau 'n a linn;

agus ghluais Noah maille ri Dia.10 Agus ghiu Noah triuir mhac, Sem,Ham,

agus laphet.11 agus bha 'n talamh truaillidh 'am

fiauuis Dhè, agus làonadh an talamh le fòir-

neart.12 Agus dh'amhairc Dia air an talamh,

agus, feuch, bha e truaillidh; oir thruaill

gach uile fheoil a slighe air an talamh.13 Agus thuirt Dia ri Noah, Thàinig

cràoch gach uile fheòla a'm' fhianuis; oir

tha'u talamh air a làonadh le fòirueart d'an

tràd-san: agus, feuch, sgi'iosaidh mise iad

maille ris an talamh.14 Dean dliuit fèin àirc de fhiodh gopher;

seòmraicheau ni thu 's an àirc, agus còmh-

daichidh tu i a stigh agus a muigh le pàc.15 Agus so a' cli umachd air an dean thu i:

Tri cheud làmh-choille fad na h-àirce, leth-

clieud làmh-choille a leud, agus deich 'ar

fhichead làmh-choille a h-àirde.16 Uinneag ui thu do'n àirc, agus'aulàmh-

choille cràochnaichidh tu i 'n a mullach;

agus doms na h-àirce cuiridh tu 'n a taobh:

U lohhtaihh àochdarach, meadhouach, agus

uachdarach ni thu i.17 Agus, feuch, bheir mise, eadhon mise,

dàle uisgeachau air an talamh, a sgràos

gach uile flieòla, auns am bheil anail nalàonmhor air aghaidh na talmhainn, beathafo nèamh:rt^?^sgheibh gachui a tha

agus a mgadli nigheanan dhoibh, air an talamh bàs.2 Agus a chunnaic mic Dhè nigheanan I 18 Ach daiuguichidh mi mochoimhchean-

9 A2gal riutsa: agus théid thu a steach do'n

àirc, th.ufèi7i, agus do rnhic, agus do bhean,

agus mnathan do mhac maille riut.19 Agus de gach uile ni beò de'n uile

fheoil, dithis de gàchsedrsa bheir thu steach

do n àirc, gvCn gleidJieadh beò maille riut:

firionn agus boirionn bithidh iad.20 De'n eunlaith a rèir an gnè, agus de'n

sprèidh a rèir an gnè, agus de gach ni a

shnàigeas air an talamh a rèir a ghnè: théid

dithis de gach seòrsa steach a d' ionnsuidh,

gu'w gleidheadh beò.21 Agus gabh thusa dhuit de gach uile

bhiadh a dli'ithear, agus cruinnichidh tu a

d' ionnsuidh e; agus bithidh e dhuitse agus

dhoi1:)hsan air son beathachaidh.22 Mar so rinn Noah; a rèir gach ni a

dh'àithn Dia dlia, mar sin rinn e.CAIB. VII.1 Ohaidh Noah, agus gach creutair a bha maille

ris a steach dd'n àirc. 10 Toiseach agus

èiridh na dàle. 24 Mhair i ceud agus leth-

cheud là.AGUS thuirt an Tighearn ri Noah,

Kach thusa, agus do thigh uile, a

steach do'n àirc; oir thusa chunnaic mi

cothromach a'm' fhianuis 's a' ghinealach80.2 De gach uile ainmhidh glan gabhaidh

tu dhuit 'n an seachdaibh, am firionn agus

am boirionn; agus de ainmhidhibh nach

'eil glan 'n an càraidibh, am firionn agus am

boirionn:3 Mar an ceudna de eimlaith nan speur 'n

an seachdaibh, firionn agus boirionn, a

ghleidheadh sàl beò air aghaidh na talmh-

ainn uile:4 Oir tathast seachd làithean, agus bheir

mise air uisge teachd air an talamh dà

fhichead là agus dà fhicheadoidhche; agus

sgriosaidh mi gach dùil bhed a riun mi,

bhàn' aghaidh na tahiiliainu.5 agus rinn Noah a rèir gach ni a dh'àithn

an Tighearn dlia.6 Agus bha Noah sè ceud bliadhna dh'aois,

'n uair a bha an dàle uisgeachan air an tal-

amli.7 Agus chaidh Noah steach, agus a mhic,

agus a bhean, agus mnathan a mhac maille

ris, do'n àii-c, air son uisgeachan na dàle.8 De ainmlaidhibh glan, agus de ainmhi-

dhibh nach ^eil glan, agus de eunlaith, agus

de gach ni a slmàigeas air an talamh,9 Chaidh dithis agus dithis a steach a

dli'ionnsuidh Noah do'n àirc, fàrionn agus

boirionn, a rèir mar a dh'àithn Dia do

Noah.10 Agus an déigh sheachd làithean bha

uisgeachan na dàle air an talamh.11 Anns an t-seathamh ceud bhadhna

dh'aois Noah, 's an dara màos, 's an t-seachd

amh là deug de'u mhàos, 's an là sin

ièin. bhriseadh suas uile thobraichean na

doimline mòire, agus bha tuil-dhorsan nannèamh air am fosgiadh.12 Agus bha'n t-uisge air an talamh dà

fhichead là agus dà fhichead oidliche.13 'S a' clieart là sin fèin chaidh Noah, agus

Sem, agus Ham, agus laphet, mic Noah,

agus bean Noah, agus triuir bhan a mhac

maille riu, steach do'n àirc;14 lad fèin, agus gach uile bheathach a

rèir a ghnè, agus an sprèidh uile a rèir an

guè, agus gach creutair a shnàigeas a tha

'snàigeadh air an talamh a rèir a ghnè, agus

an eunlaith uile a rèir an gnè, gach eun de

gach seòrsa.15 Agus chaidh iad a steach a chum Noah

do'n àirc, a làon dithis agus dithis, de gach

uile fheoil, anns am bheil auail na beatha.16 Agus iadsan a chaidh a steach, firionn

agus boirioun chaidii iad a steach de gach

uile fheoil, mar a dh'àithn Dia dha: agus

dliruid an Tighearn stigh e.17 Agus bha 'n dàle dà fhichead là air an

talamh, agus mheudaicheadh na h-uisgea-

chan, agus ghiùlain iad an àirc, agus thog-

adh suas i os ceann na talmhainn.ISAgus bhuadliaich na h-uisgeachan, agus

mheudaicheadli iad gu h-anabarrach air an

talamh; agus shiubhail an àirc air aghaidh

nan uisgeachan.19 Agus bhuadhaich na h-uisgeachan gu

ro anabarrach air an talamh; agus chòmh-

daicheadh na beanntan àrda mle, a bha fo

ua nèamhaibh gu lèir.20 Càiig làmh-choilledheugairààrdebhua-

dhaich na h-uisgeachan; aguschòmhdaich-

eadh na beanntan.21 Agus dh'eug gach uile fheòil a bha

'gluasad air an talamh, araon de eunlaith,

agus de sprèidh, agus de bheathaichibh,

agus de gach ni a shnàigeasatha'snàigeadh

air an talamh, agus gach uile dhuine.22 Gach ni aig an rohh anail na beatha

ann an cuinneinibh a shròine, de na h-uile

a bha air an talamh thioram, dli'eug iad.23 Agus sgriosadh gach uile dhùil a bha

air aghaidh na talmhainn, araon duine agus

ainnihidh, agus an creutair a shnàigeas,

agus euulaith nan speur; agus sgriosadh iad

bhàrr na talmhainn, agus dh'fliàgadh a

mhàin Noah, agus na hlia maille ris 's an

àirc.24 Agus bhuadhaich na h-uisgeachan os

ceann na talmhainn ceud agus leth-cheud

Ih.CAIB. VIII.

1 Thraogh na. h -uisgeadian. 4 Stad an àirc aià

heanntaihh Ararait. 15 A rèir àithne Dàiè

dmidh Noah madi as an àirc; 20 thog e altair,

agus dh'àobair e àohairtean-loisgte.AGUS chuimhnich Dia air Noah, agus

air gach ni bcò, agus air gach uile

sprèidh a bha maille ris 's an àirc, agus thug'

Dia air gaoith dol thairis air an talamh,

agus thraogh na h-uisgeachan.2 agus dhruideadh suas tobraichean na

doimlme, agus tuil-dhorsan nan uèamh;

agus choisg-eadh an t-uisge o na nèamhaibh.3 Agus phill na h-uisgeachan a ghnàth

bhàrr na talmhainn: agus thraogh na h-uis-

geachan an déigh ceud agus letli-cheud là.4 Agus stad an àirc anns an t-seachdamh

màos, air an t-seachdamh là deug de'n

mhàos, air beanntaibh Ararait.5 Agus thraogh na h-uisgeaclian a ghnàth

gus an deicheamh màos: Auns an deich-

eamh màos,SLÃŒr a' cheud là de'n mliàos, chun-

nacas mulhxichean uam beann.6 Agus an ceann dà fhichcad là, dh'fhos-

gail Noah uinneag na h-àirce a rinn e.7 Agus chuir e mach fitheach, a chaidh a

mach a' dol air 'ais agus air 'aghaidh, gus

an do thiormaicheadli na h-uisgeaclian bhàrr

na talmhainn.8 Mar an ceudna chuir e mach columan

uaithe, a dh'fhaicinn an do thraogh na h-uis-

geachan bhàrr aghaidh na talmluiinn.9 Ach cha d'flmair an cohiraan fois do

bhonn a choise, agus phill e d'a ionnsuidh

do'n àirc, do bhràgh gu'« à^obh na h-uisgea-

chan air agliaidh na talmhainn uile. An

sin chuir o mach a làmh, agus rug e air,

agus thug e stigh e d'a ionnsuidh do'n àirc.10 Agus dh'fhan e fathast seachd làithean

eile, agus a rìs chuir e mach an columan o'n

àirc.1 1 Agus thàinig an columan d'a ionnsuidh

's an fheasgar, agus, feuch, duilleag craoibh-

ola, a spàonaclli leis, aige 'n a ghob: agus

dli'aithnich Noah gu'n do thraogh na h-uis-

geachan bhàrr na talmhainn.12 Agus dlVfhan e fathast seachd làithean

eile, agus chuir e mach an columan; agus

cha do phill e ràs d'a ionnsuidh ni's mò.13 Agus anns an t-seathamh ceud bliadhna

agus a h-aou, anns a' cheud mhàos, anns a'

cheud là de'n mhàos, thionnaicheadh na

h-uisgeachan suasbhàrrnatalmhainn: agus

bhuin Noah air falbh còmhdachadh na

h-àirce, agus dh'amhairc e, agus, feuch, bha

aghaidh na talmhainn tioram.14 Agus 's an dara màos, 's an t-seachdamh

là thar fhichead de'n mliàos, bha an talamh

air tiormachadh.15 Agus labhair Dia ri Noah, ag ràdh,16 Rach a mach as an àirc, 'tàm. fèin, agus

do bhean, agus do mhic, agus mnathan do

mhac maille riut.17 Thoir a mach leat gach ni beò a tha

maille riut, de gach uile fheòil, de eunlaith,

agus de sprèicUi, agus de gach uile ni a

shnàigeas a tha 'snàigeadh air an talamh,

chum as gu'n sàolaich iad air an talamh,

agus gu'm bi iad torrach, agus gu'm fàs iad

làonmhor air an talamh.18 Agus chaidh Noah a mach, agus a

mhic, agus a bhean, agus mnathan a mhac

maille ris:19 Chaidh gach uile bheathach, gach ni a11shnàigeas, agus gach eun, gachniaghluais-

eas air an talamh, a rèir an cineil, a mach

as an àirc.20 Agus thog Noali altair do'n Tighearn,

agus ghabh e de gach ainmhidh glan, agus

de gach eun glan, agus thug e suas tabhar-

tais-loisgte air an altair.21 Agus dh'fhairich an Tighearn fàile

càibhraidh; agus thuirt an Tighearn 'n

a chridhe, Cha mhallaich mi ràs an talamh

ni's mò air son an duine; oir tha smuaint-

ean cridhe an duine olc o 'òige; ni mò a sgi-ios-

as mi tuille gach ni beò, mar a riun mi.22 Am feadh a mhaireas an talamh, cha

sguir àm an t-sàl-chur, agus foghar, agus

fuachd agus teas, agus samhradh, agus

geamhradh, agus là, agus oidliche.

CAIB, IX.

I Bheannaich Dia Noah. 8 Dhaingnich e a

choimh-cheangal ris-san agus r'a sMiochd, le

comharadh cC hhogha-fhroise. 20 Thòisich

Noah ttir a bhi^n a threabhaiche, agusshuidh-

ich e fàon-lios. 22 Cionta a mhic Haim. 29

A ois agus hàs Noah.

AGUS bheaimaich Dia Noah agus a

mhic, agus thuirt e riu, Sàolaich-

ibh, agus fàsaibh làoumhor, agus làouaibh

an talamh.

2 Agus bithidh bhur n-eagal agus bhiir

fiamhsa air uile bheathaichibh natalmhainn,

agns air uile eunlaith nan spèur, air gach

ni a ghluaiseas air an talamh, agus air uile

iasgaibh na mara; d'ur làimh-sa tha iad air

an tabhairt.3 Bithidh gach ni gluasadach a tha beò,

dhuibh mar bhiadh; amhuil mar an luibh

ghorm thug mi dhuibh na h-uile nithean.4 Ach feòil maille r'a beatha, eadhon a

fuil, eha-n ith sibh.5 Agus gu deimhin fuil bhur beatha-sa

iarraidh mise; air làimh gach beathaich

iarraidh mi i, agus air làimh an duine; air

làimh bràthar gach duine iarraidh mi bea-

tha an duine.6 Ge b'e 'dhòirteas fuil duine, le duine

dòirtear 'fhuil-san; oir ann an dealbh Dhè

rinn e an duine.7 Agus bithibh-sa sàolmhor, agus fàsaibh

làonmhor, ginibh air an talamh, agus fàsaibh

làonmhor ann.8 Agus labhair Dia ri Noah, agus r'a mhio

maille ris, ag ràdh,9 Agus mise, feuch, daingnichidh mi mo

choimhcheangal ribhse, agus ri'r sliochd 'n

"ur dèigh.10 agus ris gach uile chreutair beò a tha

maille ribh, de eunlaith, de sprèidh, agus

de uile bheathaichibh na talmhainn maille

ribh, gach uile 'tha 'dol a mach as an

àirc, gu uile bheathaichibh na talmhainn.II Agus daingnichidh mi mo choimhchean-

gal ribh, agus cha sgriosar gach uile fheòil

tuille le h-uisgibh na dàle: agus cha bhi dàle

ann ni's mò a sgrios na talmhainn.12 Agus thuibhairt Dia, So comharadh a'

choimhcheangail a tha mi 'toirt eadar mise

agns siblise, agus gacli creiitair beò a tha

maille ribh, air feadh ghinealach sàomiidli:13 Mo bhogha cuiridh mi anns an neul,

agus bithidh e 'n a chomharadhcoimhchean-

gail eadar mise, agus an talamh.14 Agus tarlaidh, 'n uair a bheir mà neul

os ceaun na talmhainn, gu'm faicear am

bogha anns an neul.15 Aguscuimhnichidh mimochoimlichean-

gal, a tha eadar mise agus sibhse, agus gach

creutair beò de'n uile fheòil; agus cha-u

fhàs ni's mò na h-uisgeachan 'n an dàle a

sgrios gach uile fheòla.16 Agus bithidh am bogha anns an neul,

agns amhaircidh mi air, chum as gii'n cuimh-

nich mi 'n coimhcheangal sàorruidh eadar

Dia agus gach creutair beò de'n uile fheòil,

a tha air an talamh.17 Agus thuirt Dia ri Noah, So comh-

aradli a' choimhcheangail, a dhaingnich mi

eadar mi fèin agus gach uile fheòil a tha

air an talamh.18 Agus b'iad mic Noah a chaidhamach

as an àirc, Sem, agus Ham, agus laphet:

agus Ve Ham athair Chanaain.19/5 iad sin triiùr mhac Noah: agus leo

Bin làonadh an talamh uile.20 Agus thòisich Noah air a hhi 'n a fliear-

taoithreach na talmhainn, agus shuidhich

e fàon-ghàradli.21 Agus dh'òl e de'n fhàon, agus bha e air

mhisg, agus bha e lomnochd a stigh 'n a

bhùth.22 Agus chunnaic Ham, athair Chanaain,

nochd 'athar, agus dli'innis e d'a dhà bhrà-

thair a muigh.23 Agus gliabh Sem agus laphet brat, agus

chuir iad le 'chèile air an guailnibh e, agus

chaidh iad 'an comhair an càiil, agus chòmh-

daich iad nochd an athar; agus bha 'n agh-

aidhean air an ais, agus cha-n fhac' iad

nochd an athar.24 Agus dhàiisg Noah o 'fliàon, agus thuig

e ciod a rinn a mhac a b'òige air.25 Agus thuirt e, ^lallaichte giin rdbh

Canaan; 'n a sheirbhiseach nan seirbhiseach

bithidh e d'a bhràithribh.26 Agusthubhairt e,Beannaichte5'w'«ro&A

TigheamDia Sheim; agus bithidh Canaan

'nasheii-bhiseach dlia.27 Ni Dia laphet farsaing, agus còmh-

nuichidh e ann am bàithaibh Sheim; agus

bithidh Canaan 'n a sheirbhiseach dha.28 Agus bha Noah beò an déigh na dàle

tri cheud, agus leth-cheud bliadlina.29 Agus b'iad uile laithean Noah naoi ceud,

agus leth-cheud bliadhna: agus fhuair e

bàs,CAIB. X.1 Gtnmlaich Noah. 2 Mic lapheit, _ 6 MicMainu 15 Sliochd Chanaain. 21 Mic Sheim,12ANIS w iad sin ginealaich mhac Noah;

Sem, Ham, agus laphet: agus rugadh

dhoibh mic an déigh na dàle.2 Mic lapheit; Gomer, agus Magog, agus

Madai, agus labhan, agus Tubal, agus Me-

sech, agus Tiras.3 Agus mic Ghomeir; Ascenas, agus Ri-

phat, agus Togarmah.4 Agus mic labhain; Elisa, agus Tarsis,

Citim, agus Dodanim.5 Leo siu roinneadh eileanan nan cinneach

'n an tàribh fèin, gach aon a reir a theanga,

a rèir an teaghlaichean, 'n an cinneachaibh.6 Agus mic Haim; Cus, agus Misraàm,

agus Phut, agus Canaan.7 Agus mic Chuis; Seba, agus Habhilah,

agus Sabtah, agus Raamah, agus Sabtecha:

agus mic Raamah; Seba, agus Dedan.8 Agus ghin Cus Nimrod: thòisich esan air

a bhi cumhachdach 's an talamh.9 Bha e 'n a shealgair cmnhachdach an

làthair an Tighearna: Uime sin theirear,

Amhuil mar Nimrod an sealgair cumhachd-

acli an làthair an Tighearna.10 Agus b'e toiseach a ràoghachd Bàbel,

agus Erech, agus Acad, agus Calneh, ann

an tìr Shinair.11 As an tìr sin chaidh a mach Asur, agus

thog e Ninebheh, agus baile Rehobot, agus

Calah,12 Agus Rescn eadar Ninebheh agus

Calah: is baile mòr sin.13 Agus ghin Misraàm Ludim, agus Ana-

mim, agus Lehabim, agnis Naphtuhim,14 Agus Patrusim, agus Casluhim, (o 'n

d'thàinigamach Philistim) agus Caphtorim.15 Agus ghin Canaau Sidou a cheud-ghin,

agus Het,16 Agus an lebusach, agus an t-Amorach,

agus an Girgasach,17 Agus an t-Ibheach, agus an t-Harcach,

agus an Sineach,18 Agus an t-Arbhadach, agus an Semar-

ach, agus an t-Hamatach: agus 'n a dlièigh

sin sgaoileadh a mach teaghlaichean nau

Canaanach.19 Agus bha crìoch nan Canaanach o Shi-

don, mar a thig thu gu Gerar gu ruig Gadsa,

mar a théid thu gu Sodom agus Gomorrah,

agus Admah, agais Scboim, gu i'uig Lasa.20 Is iad sin mic Ilaim, a rèir an teagh-

laichean, a rèir an teaugau, 'n an tàribh,

agus 'n an cinneachaibh.21 Agus do Shem fèin mar an ceudna,

athair chloinn Ebeir uile, bràthair lapheit

a bu shine, rugadh clann.22 clann Sheim; Elam, agus Asur, agus

Arphacsad, agus Lud, agais Aram.23 Agus clann Araim; Uds, agus Hul,

agus Geter, agus Mas.24 Agus ghin Arphacsad Salah, agus ghin

Salah Eber.25 Agus do h-Eber rugadh dithis mhac;

Ve ainm aoin diubh Peleg, (oir 'n a làith-GENESIS

Jbh-san roinneadh an talamh); agus ainm a

bhràtliar, loctan.26 Agus ghin loctan Almodad, agus

Seleph, agus Hadsanuabhet, agus lerah,27 Agus Hadoram, agus Udsal, agus Diclah,28 Agus Obal, agus Abimael, agus Seba,XI.phacsad a ghintinn, càlig ceud bliadhna

agus ghin e mic agus nigheanan.12 Agus bha Ai-phacsad beò cùigbliadhna

deug 'ar fhichead, agus ghin e Salah.13 Agus bha Aii>hacsad beò, an déigh dha

Salah a ghiutinn, ceithir cheud, agus tri29 Agus Ophir,agus Habhilah,agus lobab: bliadhna; agus ghin e mic agus nigheananh'iacl sin uile mic loctain.30 Agus bha'n àite-còmhnuidh o Mhesa,

mar a théid thu gu Sephar, beinn 's an

àird an ear.31/5 iad sin mic Sheim, a rèir an teagh-

laichean, a rèir an teangan, 'n an tàribh,

a rèir an cinneacha.

32 Is iad sin teaghlaichean mhac Noah, a

rèir an ginealach, 'n an cinneachaibh: agus

leo sin roinneadh na cinnich anns an takimh

an dèigh na dàle.CAIB. XI.

\ Aon chainnt air an talavih . 3 Tiàr Bhàbeil.

10 Ginealaich Sheim. 27 Ginealaich Therah,

athar Abraim. 31 Turus Theraih o Ur gu

Haran, agus a hhàs.AGUS bha'n talamh uile (?A'aon tean-

gaidh, agus na h-aon fliocail aig gach

neach.2 Agus 'n uair a bha iad air an turus o'n

àird an ear, fhuair iad còmhnard ann an

talamh Shànair, agus ghabh iad còmhnuidh

an sin.3 Agus thuirt iad gach aon ri 'chèile,

Thigibh, deanamaid clachan creadha, agus

Ifen loisgeamaid iad: Agus bha 'chhich chrea-

dha aca air son cloiche, agus bha làthacli

aca air son aoil.4 Agus thuirt iad, Thigibh, togamaid

dhuinn fèin baile, agus tàir, aig am bi a

mhulhich a' ruigheachd gu nèamh, agus

deanamaid dhuinn fèin ainm, air eagal gu u

sgaoilear o 'chèile sinn air aghaidh na talmh-

ainn uile.5 Agus thàinig an Tighearn nuas a dli'

fhaicinn a' bhaile, agus an tviir, a thog clann

nan daoine.6" Agus thuirt an Tighearn, Feuch, is

aon sluagh a tKann., agus aon teanga ac'

uile; agus thòisich iad air so a dlieanamli:

agus a nis cha bhacar dhiubh ni air bith, a

smuainich iad a dheanamh.7 Thigibh, rachamaid a sìos agus cuirea-

maid an cainnt an sin thar a chèile, chum

as nach tuig iad cainnt a chèile.S Mar sin sgaoil an Tighearn iad uaithe

Bin air aghaidh na talmhainn uile: agus

sguir iad de thogail a' bhaile.9 Uime sin thugadh Babel mar ainm air,

a chionn ann an sin gu'n do chuir an taigh-

earn thar a' chèile cainnt na talmhainn

uile: agus uaithe sin sgaoil an Tighearn iad

air aghaidh na talmhainn uile.10 /s iad sin ginealaich Sheim: Bha Sem

ceud bliadhna dli'aois, agus ghin e Arphac-

uad dà bhliadhna an déigh na dàle.11 Agus bha Sem beò, an déigh dha Ar-1314 Agus bha Salah beò deich bliadhna fi-

chead, agus ghin e Eber.15 Agus bha Salah beò, an déigh dha Eber

a ghintinn, ceithir cheud, agus tri bhadhna;

agus ghin e mic agus nigheanan.16 Agus bha Eber beò ceithir bliadhna

dcug 'ar fhichead, agus ghin e Peleg.17 Agus bha Eber beò, an déigh dlia Peleg

a ghintiun,ceithir cheud,agus deich bliadh-

na fichead; agus ghin e mic agus nigh-

eanan.18 Agus bha Peleg beò deich bliadhna fi-

chead; agus ghin e Keu.19 agus bha Peleg beò, an déigh dha Ileu

a ghiutinn, dà cheud, agus naoi bUadhua;

agus ghin e mic agus nigheanan.20 Agus bha Reu beò dà bhliadhna dlieug

'ar fhichead; agus ghin e Serug.21 Agus bha Reu beò, an déigh dlia Serag

a ghintinn, dà cheud, agus seachd bliadhna,'

agus ghin e mic agus nigheanan.22 Agus bha Serug beò deich bliadlma fi*

chead; agus ghin e Nahor.23 Agus bha Serug beò, an déigh dh»

Nahor a ghintinn, dà cheud bliadhna; agus

ghin e mic agus nigheanan.24 agus bha Nahor beò naoi bliadhna fà-

chead; agus ghin e Terah.25 Agus bha Nahor beò, an deigh dha

Terah a ghintinn, ceud, agus naoi bliadhna

deug, agus ghin e mic agus nigheanan.26 Agus bha Terah beò deich'ustri fichead

bliadhna; agus ghin e Abram, Nahor, agus

Haran.27 A nis is iad sin ginealaich Therah: ghin

Terah Abram, Nahor, agus Haran; agus

ghin Haran Lot.28 Agus fliuair Haran bàs roimh Therah

'athair, 's an tìr anns an d' rugadh e, ann

an Ur nan Caldèach.29 agus ghabh Abram agus Nahor mna-

than dhoibh fèiu: Be ainm mnà Abraim,

Sarai; agus ainm mnà Nahoir, Milcah, nigh-

ean Harain, athar Mhilcah, agus athar

Iscah.30 Ach bha Sarai neo-thorrach; cha robh

duine cloinne aice.31 Agus ghabh Terah Abram a mhac, agus

Lot mac Harain mac a mhic, agus Sarai a

bhana-chliamhuinn, bean Abraim a mhic;

agus chaidh iad a mach maille riu à h-Ur

nan Caldèach, gu dol do thàr Chanaain:

agus thàinig iad gu Haran, agus ghabh iad

còmhnuidh an sin.32 Agus b'iad làithean Therah dà cheud,

agus ctiig bliadlma: agus fhuair Terah bàs

aun an Haran,CAIB. XII.

1 Gealladh Mè do Abram a thaobh Chriosd.

4 Dh'imich A hram maille r'a mhnaoi agus ri

Lot do Chanaan; ach a chionn giCn rohh gorta

mhòr '« an tìr sin, chaidh e sìos do'n Eiphit.

14 Thug Pharaoh rìgh na h-Eiphit Sarai

uaith; ach an uair a thuig e gvHm bi a bàiean i,

leig e air falbh iad le 'chèile.AGUS thuirt an Tighearn ri h-

Abram, Rach a mach à d' dhiithaich,

agns d' dhàlsibh, agais àtaighd'atliar, do'n

tàr a nochdas mise cUiiiit.2 Agus ni mi thu a' d' chinneach mòr, agus

beannaichidh mi thu, agus ni mi d'ainm

mòr: agus bithidh tu a'd' bhcannachadh.3 Agus beannaichidh mi iadsan a bhean-

naicheas thu, agus màllaichidh mi iadsan a

mhallaicheas thu,agus annadsa beannaich-

ear uile theaghlaichean na tahnhainn.4 Agus dh'imich Abram, mar a labhair an

Tighcarn ris, agus chaidh Lot maille ris:

agus bha Abram càiig bliadhna dèug is tri

fichead a dli'aois 'n uair a chaidh e mach à

Haran.5 Agus ghabh Abram Sarai a bhean, agus

Lot mac a bhràthar, agus am maoin uile a

clu-uinnich iad, agus na h-anaman a fhuair

iad ann an Haran, agus chaidh iad a mach

gii dol do thàr Chanaain; agus thàinig iad

do thàr Chanaain.6 Agus chaidh Abram air 'aghaidh 's an

fhearann gu àite Shicheim, gu còmhnard

Mhoreli. Agus bha 'n Canaanach an sin

's an tàr.7 Agus dh'fhoillsich an Tighearn e fèin do

Abram, agus thuirt e, Do d' shhochd-

sa bheir mise am fearann so: agus thog e'n

sin altair do'n Tighearn, a dh'fhoillsicheadh

dha.8 Agus chaidh e as a sin gu sliabh air an

taobh an ear de Bhetel, agus shuidhich e a

bhùth, agus Bctel aige air an taobh an iar,

agus Hai air an taobh an ear: agus thog e

'n sin altair do'n Tighearn, agus ghairm e

air ainm an Tighearna.9 Agus dh'imich Abram, a' sàor-dhol air

'aghaidh mu dlieas.10 Agus bha gorta 's an tàr: agus chaidh

Abram sìos do'n Eiphit, gu bhi air chuairt

an sin, a chionn gvCn robh a' ghorta mòr 's

an tàr.11 Agus 'n uair a bha e dlàith do dhol a

stigh do'n Eiphit, thuirt e ri Sarai a

bhean, Feuch a nis, tha fios agam gur bean

mhaiseach thusa ri amharc ort:12 Uirae sin, 'n uair a chi na h-Eiphitich

thu, their iad, So a bhean; agus marbhaidh

iad misc, ach gleidhidh iad thusa beò.13 Abair, guidheam ort, gur tu mo phiu-

thar, chum gu'n éirich gu maith dhomh air

do sgàthsa; agus bithidh m' anam beò air

do shonsa.14 Agus 'n uair a thainig Abram do'n Ei-

phit, chunnaic na h-Eiphitich a' bheau, gu'n

vobh i ro mhaiseach.14GENBSIS, XII, XIII.1.5 Chimnaic mar an ceudna ceannardan

Pharaoh i, agus mhol iad i do Pharaoh:

agus thugadh a steach a' bhean do thigh

Pharaoh.16 Agixs bhuin e gu maith ri h-Abram air

a sgàth-sa: agus bha aige caoraich, agus

daimh, agus asailean firionn, agus òglaich,

agus banoglaich, agTis asailean boirionn,

agus càmhailean.17 Agusbhuail an taigheara Pharaoh agus

a thigh le plàighibh mòra, air son Sharai

mnà Abraim.18 Agus ghairm Pharaoh air Abram, agus

thubhairt e, Ciod so a rinn thu orml c'ar son

nach d'innis thu dhomh gu'm &'i so do

bheanl19 Car son a thuirt thu, 'Si mo phiu-

thar i? Mar sin dh'fheudainn a gabhail do

m' ionnsuidh mar mlmaoi: a nis ma ta,

feuch, do bhean; gabh i, agais bi 'g imeachd.20 Agus thug Pharaoh àithne d' a dhaoin-

ibh m'a thimchioll; agus chuir iad air

falbh e fèm, agus a bhean, agus gach ni

a bK aige.CAIB. XIIL

1 Phill Abram as an Eiphit. 7 Dhealaich e ri

Lot. 14 DK ath-nuadhaich Dia a ghealladh

do Abram, agus dHa shliochd.AGUS chaidh Abrara suas as an Eiphit,

e fhéin, agus a bhean, agus gach ni a

bK aige, agus Lot maille ris, do'n taobh rau

dheas.2 agus bha Abram ro shaoibhir ann an

sprèitlli, ann an airgiod, agus ann an òr.3 Agus dh'imich e 'n a thurusaibh o'n

taobh mu dheas eadhon gu Betel, gu mig

an t-àit anns an robh a bhiith 'an toiseach,

eadar Betel agus Hai;4 Gu àite na h-altarach a rinn e'n sin air

tàis: agus ghairai Abram an siu air ainra an

Tighearna.5 Agus bha mar an ceudna aig Lot, a

dli'imich maille ri h-Abram, caoraich, agus

crotUi, agus biiithean.6 Agus cha robh am fearaun comasach air

an giiilan gu còmhnuidh a ghabhail cuid-

eachd; oir bha am maoin mòr, agus cha b'ur-

rainn iad còmhnuidh a ghabliail cuideachd.7 Agus bha comhstri eadar buachaillean

sprèidhe Abraim,agusbuachailleau spreidhe

Lot: agus bha'nCanaanach,agusam Perid-

seach 's an àm sin a chòmhnuidh 's an tàr.8 Agus thuirt Abram ri Lot, Na bith-

eadh, guidheam ort, comhstri eadar mise

agus thusa, agus eadar mo bhuachaillean

agus do bhuachaillean-sa; oir is bràithrean

sinn.9 Nach 'eil an tìr uile romhad? Dealaich,

guidheam ort, riumsa: ma ghabhas tusa

dli'iounsuidh na làimhe clàthe, an gin théid

mise dli'ionnsuidh na làimhe deise; agus

ma théid thusa dh'ionnsuidh na làimhe

deise, an sin gabhaidh mise dh'ionnsuidh

na làimhe clàthe.GENESIS, XIV.10 agus thog Lot suas a shùilean, agus

cbuunaic e còmhnard Iordain uile, gun

robh e gu lèir air 'uisgeachadh gu maith,

mun do sgi-ios an Tighearn Sodom agus

Gomorrah, eadhon mar ghàradh an taigh-

earna, cosmhuil ri talamh na h-Eiphit, mar

a thig thu gu Soar.11 Agus thagh Lot dha fèiu còmhnard lor-

dain uile; agus ghabh Lot a thurus o'naird

an ear, agus dhealaich na càirdean ri 'chèile.12 Ghabh Abrara còmhuuidh ann an tìr

Chanaain, agus ghabh Lot còmlmuidh 'am

bailtibh a' chòmhnaird, agus shuidhich e a

bhàith aig Sodom.13 Ach bha daoine Shodoim aingidh, agus

'n am peacaich 'am fianuis an Tighearna gu

ro mhòr.14 Agus thuirt an Tighearn ri h-

Abram, an deigh do Lot dealachadh ris,

Tog a nis a suas do shàiilean, agus amhairc

o'n àit 'anns am bheil thu, gu tuath, agus

gu deas, agus gus an àird an ear, agus an

iar:15 Oir am fearann uile a tha thu a' faicinn,

dhuitse bheir mi e, agus do d' shliochd gu

bràth.16 Agus ni mà do shliochd mar dhuslach

na talmhainn; ionnas ma bhios e'n comas

do dhuine duslach na talmhainn àireamh,

an sin gu'n àirmhear do shHochd-sa mar

au ceudna.17 Eirich, imich air feadh an fhearainn, 'n

a fhad, agus 'n a leud, oir dhuitse bheir mi e.18 Agus dh' atharraich Abram a bhiith,

agus thàinig e, agus ghabh e còmhnuidh

ann an còmhnard Mhamre, a tha ann an

Hebron; agus thog e'n sin altair do'n taigh-

earn.CAIB. XIV.1 Catti nan ceiihir ràghrean ri cùig. 12 Hinn-eadh Lot 'n a phràosanacli: 14 ach shaoradh eleA hram. IS Bheannaidi Afelchisedec A hram.AGUS tharladh ann an làithibh Amra-

pheil rìgh Shinair, Arioich rìgh Elas-

air, Chedorlaomeir rìgh Elaim, agus Thidail

ràgh nan cinneach;2 Gààn d' rinn iad sin cogadh ri Bera rìgh

Shodoim, agus ri Birsa rìgh Ghomorrah,

Sinab rìgh Admah, agus Semeber rìgh She-

boim, agus rìgh Bhela, eadhou Shoair.3 Chaidh iad sin uile ann an comh-bhoinn

ri 'chèile ann an gleann Shidim, a tha nis

'n a fhairge shalainn.4 Dà bhliadhna dhèug rinn iad seirbhis do

Chedorlaomer, agus anns an treas bliadhna

deug rinn iad ceannairc.5 Agus anns a' cheathramh bliadbna deug

thàinig Cedorlaomer, agus na ràghrean a

hha maille ris, agus bhuail iad na Rephaim-

àch ann an Asterot Camaim, agus na Susi-

mich ann an Ham, agus na h-Emimich ann

an Sabheh Ciriataim.6 Agus na Horich 'n an sliabh Seir, gu

ruig El-paran, a tfia làimh ris an fhàsach.157 Agus phill iad, agus thà-iuig iad gu Hen-

mispat, eadhon Cades, agus bhuail iad diith-

aich nan Amaleceacli uile, agus mar an

ceudna na h-Amoraich, a bha 'chòmhnuidh

ann an Haseson Tamar.8 Agus chaidh rìgh Shodoim a mach, agus

ràgh Ghomorrah, agus rìgh Admah, agus

ràgh Sheboim, agus rìgh Bhela (eadhou

Slioair,) agus chuir iad cath riu ann an

gleanu Shidim;9 Ri Cedorlaomer rìgh EIaim,agus ri Tidal,

ràgh nan cinueach, agus ri h-Amraphel rìgh

Shinair, agus ri h-Arioch rìgh Elasair; ceithir

ràghrean ri càiig.10 Agus bha gleann Shidim^àn de shluichd

làthaich; agus theich rìgh Shodoim, agus

rlgh Ghomorrah, agus thuit iad an sin; agnis

iadsan a mhair, theich iad do'n t-sliabh.11 Agusthugiad leo uile mhaoin Shodoim

agus Gbomorrah, agus am biadh uile, agus

db'imicb iad.12 Agus thug iad leo Lot, mac bràtbar A-

braim (a bha 'cbòmbnuidh ann an Sodom)

agus a mhaoin, agus dh'imich iad.13 Agus thàinig a h-aon a cbaidh as,agus

dh'innis e do Abram an t-Eabbruidheach,

a bha 'chòmhnuidh ann an còmhnard

Mhamre an Amoraich,bràthar Escoil, agus

bràtbar Aneir: agus bha iad sin ann an

comh-bhoinn ri b-Abram.14 Agus 'n uair a cbuala Abram gu'n do

ghlacadh a bhràtbair 'n a phràosanach,

db'armaich e a sheirbhisich iunnsaichte, a

rugadh 'n athigh fèin, tri cbeud, agus ochd-

deug; agus lean e iad gu Dan.15 Agus roinn se e fèin 'n an aghaidh 's

an oidbcbe,e fèin agus a sheirbhisich, agus

bbuail e iad, agus lean e iad gu Hoba, a

tha air an làimh cblà de Dbamascus.16 Agus thug e air ais a' mhaoin uile,agus

mar an ceudna tbug e air ais a bhràthair

Lot, agus a mhaoin; agus mar an ceudna

na mnatban, agus an sluagh.17 Agus chaidh rìgh Shodoim a mach 'n a

cboinneamh, an déigh dba pilltinn o mhar-

bbadh Chedorlaomeir, agus nan ràgbrean a

bh<i maille ris, aig gleanu Shabheb, eadhon

gleann an ràgh.18 Agus thug Melchisedec rìgh Shàleim a

mach aran agus f àon: agus ft'esan sagart an

Dè a"s ro àirde.19 Agus bbeannaich se e, agus thuirt

e, Beannaichte gu'ti robh Abram o'u Dia

a's ro àirde, sealbbadair nèimh, agus na

talmbainn.20 Agus beannaichte gu'n robh an Dia a's

ro àirde, a thug tbairis do naimhdean do

d'Iàimh. Agus thug e dha deachainh de

gach ni.21 Agus thuirt ràgb Shodoim ri h-A-

bram, Tboir dbomhsa na daoine, agus gabh

a' mhaoin dhuit fèin.22 Agus thubbairt Abram ri rìgh Sbodoim.

Thosr mi mo làmh a smis ris an TigbearaGENESIS:

an Dia a's ro àirde, Sealbbadair nèimh agus

na talmhainn.23 Nach gabh mi o shnàthainn, eadhon gu

h-8ill bròige. agns nach gabh mi 'hhead a

dh'aon ni a's leatsa, chum as nach abair thu,

Kinn mi Abram beartach?24 Saor a mhàin o na dh'ith na h-òganaich,

agus chuibhrionn nan daoine a chaidh

maille rium, Aner, Escol, agus Mamre;

gabhadh iadsan an cuibhrionu.CAIB. XV.

1 TÃŒM Dia à! toirt misnich agussòlaisadK

Abram. 4 Tha e cC gealUaimi dha oighre,

agus sliochd ro llonmhor. 6 Tha Abram air

'//dreaiiadiadh tre chreidimh, &c.' A N dèigh nan nithean sin thàinig focal

j\. an Tighearna gu h-Abram ann an

taisboanadh, ag ràdh, Na bitheadh eagal

ort, Abraim: Is mise do sgiath, agus do

dhuais ro mhòr.2 Agus thuirt Abram, A Thighearna

J)hè, ciod a bheir thu dhomh, is mi 'g im-

eachd gun chloinn, agus gur e Elièser so o

Dhamascus fear-riaghlaidh mo thighe?3 Agus thuirt Abram, Feuch, dhomhsa

cha d'thug thu sliochd air hith: agus, feuch,

is e neach a rugadh a'm' thigh a's oighre

orm.4 Agus, feuch, thàinig local an Tighearna

d'a ionnsuidh, ag ràdh, Cha bhi e so 'n a

oighre ort; ach esan a thig u mach à d'iun-

ibh fèin, bithidh e 'n a oighre ort.5 Agus thug e leis a mach e, agus thubh-

airt e, Amhairc a nis a suas gu nèamh, agus

àir na reultau, ma's urrainn thu'n àireamh:

Agus thuirt e ris, Mar so bithidh do

shliochd.6 Agus chreid e anns an taigheam; agus

mheas e sin dlia mar ionracas.7 Agus thuirt e ris, Is mise an taigh-

earn a thug a mach thusa à h-Ur nan

Caldèach, a thoirt dhuit an fliearainn so,

chum a shealbhachadh mar oighre.8 agus thuirt esan, A Thigheama Dliè,

cia leis a bhios fios agam gu'u sealbhaich

mi e?9 Agus thuirt e ris, Gabh dhomhsa agh

'thri bliadhna dh'aois, agus gabhar 'thri

bliadhna dh'aois, agus reithe 'thri bliadhna

dli'aois, agus turtur, agus columan òg.10 Agus ghabh e dha fèin iad sin uile, agus

roinn e iad 's a' mheadlion, agus chuir e

gach aon de na màribh fa chomhair a leth-

bhreac; ach cha do roinn e na h-eòin.11 Agus 'n uair a bheil an euulaith a

nuas air na cairbhean, dh' fhuadaich Abram

air falbh iad.12_Agus 'n uair a bha'ghrian a' dol fodha,

thuit codal trom air Abram; agus, feuch,

thuit uamhann dorchadais mhòir air.13 Agus tlmbhairt e ri h-Abram, BitheadhCos gu cinnteach agad, gum bi do shliochd'n an coigrich ann an dàithaich nach leo fèiu;16XV, XVI.agus ni iad seirbhis dhoibh, agus buinidh

iad gu cruaidh riu ceithir cheud bliadhna.14 Agus mar an ceudna air a' chiuneach

sin d'au dean iad seirbhis, bheir misebretli:

agus 'n a dhèigh sin thig iad a mach le

niaoin mhòir.15 Agus théid thusa dli'ionnsuidh d'aith-

richean 'an sàth; adhlaicear thu 'an deadh

shean aois.16 Ach anns a' cheathramh linn thig iad

an so air an ais, oir cha-n 'eil aingidlieachd

nan Amorach fathast Hm.17 Agus 'n uair a bha 'ghrian air dol fodha,

bha dorchadas ann; agus, feuch, àmhuinn

dheataich agus leus teine, a chaidh eadar

na màribh sin.18 Air an là sin fèiu rinn an Tighearn

coimhcheangal ri h-Abram, ag ràdh, Do d'

shliochdsa thug mi am fearann so, o amh-

ainn na h-Eiphit, gu ruig an amhainn

niliòr, amhainu Euphrates:19 Na Cenich, agus na Cenidsich, agus na

Cadmonaich,20 Agus na Hitich, agus na Peridsich,

agus na Rephaimich,21 Agus na h-Amoraich, agus na Canaan-

aich, agus na Girgasaich, agus na lebusaich.CAIB. XVI.

1 tha Sarai a' toirt Hagair a banoglaich a cW

A hram mar mhnaoi, 4 'iV" uair a rinn i tàir

air a banamhaighstir, bhuin ise gu cruaidh

rithe, agus theich i air falbh. 9 Thugaingecd

an Tig'hearn' air a h-ais i, <i:c.ANIS cha d'rug Sarai, bean Abrain\

clann dha; agus bha banoglach Eiph-

iteach aice, d'am & ainm Hagar.2 Agus thuirt Sarai ri h-Abram, Feuch

a nis, chum an Tighearn mi o chloinn a

bhreith: rach a steach, guidheam ort, a

dli'ionnsuidh mo bhanoglaich; theagamh

gu'm faigh mi clann leathasa. Agus

dh'èisd Abram ri guth Sharai.3 Agus gliabh Sarai, bean Abraim, Hagar

a' bhan-Ei}»hiteach, a banoglach fèin, an

dèigh do Abram còmhnuidh 'ghabhail deich

bliadhna ann an tìr Chanaain, agus thug si

i d'a fear Abram, gu bhi aige mar mhnaoi.4 Agus chaidh esan a steach gu Hagar,

agus dh'fhàs i torrach: agus 'n uair a clum-

naic i gu'n d'fhàs i torrach, bha a bana-

mhaighstir tàireil 'n a sàiilibh.5 Agus thuirt Sarai ri h-Abram, Bith-

eadh m'eucoir ortsa: thug mi mo bhanoglach

do d' uchd; agus 'n uair a chunnaic i gu'n

d'fhàs i torrach, bha mise tàireil 'n a sàiilibh:

Gu'n d' thugadli an Tighearn breth eadar

mise agus thusa.6 Ach thuirt Abram ri Sarai, Feuch,

tha do bhanoglach a' d' làimh fèin, dean

ritlie mar is àill leat. Agus an uair a bhuiu

Sarai gu cruaidh rithe, theich i o 'gniiis.7 Agus fluiair aingeal an Tighearn' i làimh

ri tobar uisge 's an fliàsach, làimh ris an

tobar 's an t-slighe gu Sur.GENESIS, XVII.8 agus thuibhairt e, A Ilag-air, a bhaiio-

glaich Sharai, cia as a thàiiiig thu, agus

c'àite'bheil thu 'dol à Agus tlmbhairt ise,

Tha mi a' teicheadh o glinàiis Sharai mo

bhanamhaiglistir.9 Agus thuirt aingeal an Tighearna

rithe, Pill a dli'ionnsuidh do bhanamhaigh-

stir, agus àimhlaich thu fèin f a làimh.10 Agus tlmbhairt aingeal an Tighearna

rithe, Meudaichidh mise gu mòr do shliochd,

agus cha-n àirmhear e thaobh làonmhoir-

eachd.11 Agus thuirt aingeal an Tighearna

rithe, Feuch, tha thu torrach, agus beiridh

tu mac, agus bheir thu Ismael mar ainm

air, a chionn gu'u d' èisd an Tighearn ri d'

anshocair.12 Agus bithidh e 'n a dhuine fàadhaich;

hithidh a làmh an aghaidh gach duine, agus

làmh gach duine 'n a aghaidh-sau: agus 'am

fianuis a bhràithrean uile gabhaidh e còmh-

nuidh.13 Agusghoir i ainm auTighearn'tilabhair

rithe, Thusa Dhè a tha 'g am fliaicinn; oir

thubliairt i, An e gu'n robh agams' ann an

80 mar an ceudna sùil ris an Ti sin a tha

'g am fhaicinn à14 Uime sin ghoir i de'n tobar, Beer-la-hai-

roi; feuch, tha e eadar Cades agus Bei*ed.15 Agus nig Hagar mac do Abram: agus

thug Abram Ismael mar ainm air a mhac,

a rug Hagar.16 Agus bha Abram ceithir fàchead agus sè

bliadluia dli'aois, 'n uair a rug Hagar Ismael

do Abram.CAIB. XYII.1 Coimhchean;/al Dàiè ri h-Ahram air ^ath-nuadhachacih, a;n(.s 'ainni air ' atharrachadh^pu Ahraham. ^ An timdnoll-gàiearradh air'orduchadh. 16 I.mac air a gàieaUtamn.AGUS 'n uairabha Abram ceithir fichead

agus naoi bliadhna dèug a cUi'aois,

dh'fhoillsich an Tighearn e fèin dha, agus

thubhairt e ris, Is mise 'n Dia uile-chumh-

achdach; gluais thusa a'm' fhianuis, agus

bi foirfe. |2 Agus ni mi mo choimhcheangal eadar

mise agus thusa, agus meudaichidh mi thu

gu h-anabarrach. |3 Agus thuit Abram air 'eudan, agus;

labhair an Tighearn ris, ag ràdh, j4 Do m' thaobhsa, feuch, tha mo choimh-

cheangal riutsa, agus bithidh tu a' d' athair;

mhòran chinneach: [5 Agus ni'n toirear à so a mach Abram

mar ainm ort, ach bithidh Abraham agad

mar ainm; oir rinn mi thu a' d' athair 1

mhòran chinneach. |6 Agus ni mi thu ro shàohnhor, agus ni '

mi dhàot cinnich, agus thig ràghrean a mach |

asad.7 Agus daingnichidh mi mo choimhcheangal !

eadar mise agus tlmsa, agus do shliochd a'd'

dhèigh, 'n an ginealacliaibh, mar choimh-;171 clieangal sàoiTuidh, gu bhi 'm' Dhia dhuitseagus do d' shliochd a'd' dlièigh.

I 8 Agus bheir mi dhuitse, agus dod'" sUliochda'd' dhèigh, am fearann anns am lilieil thu

i a'd' choigreach, tìr Clianaain uile, marsheilbh shàorruidh; agus bithidh mise a'm'

! Dhia dhoibb.

I 9 Agus thuirt Dia ri h-Abraham, Coi-mhididh tu uime sin mo choimliclieangal,

i tlm /«?*■«, agus do shhochd a'd' dhèigh, 'n anginealachaibh.10 So mo choimhcheangal, a choimhideas

' sibh, eadar mise agus sibhse, agus do

' shliochd a'd' dhèigh; Gu'n timchioll-ghear-

I rar gach leanabh mic 'n 'ur measg.11 agus timchioU-ghcarraidh sibh feòil

j bhur roimh-chroiciun, agus bithidh e 'n a

j chomhar' air a' choimhcheangal eadar mise

' agTis sibhse.12 Agus am mac'n 'ur measg a bhios ochd

làithean a dIi'aois,timchioU-ghearrar e,gach

leanabh mic 'n 'ur ginealachaibh, esan a

bheirear 's an taigh, no 'cheannaichear le h-

airgiod o choigi-each air bith, nach ^eil de

d'shUochd-sa.13 TimchioU-ghean-ar gu cinnteach esan a

bheirear a'd' thigh, agus esan a chean-

naichear le d'airgiod: agus bithidh mo

choimhcheangal 'n 'ur feofl-sa mar choimh-

cheangal sàorruidh.14 Agus an leanabh mic neo-thimchioU-

ghearrta, aig nach timchioU-ghearrar feoil

a roimh-chroicinn, gearrar an t-anam sin

a mach o 'shluagh: bhris e mo choimh-

cheangal.15 Agus tlmbhairt Dia ri h-Abraham, A

thaobh Sharai do mhnà, cha toir thu Sarai

mar ainm oirre, oir is e Sarah a h-ainm.16 Agus beannaichidh mis' i, agus bheir mi

cUiuit mar an ceudna mac uaipe: seadh,

beannaichidh mi i, agus bithidh i 'n a

màthair chinneach; thig ràghrean phoib-

leach uaipe.17 An sin tlmit Abraham air 'aghaidh, agus

rinn e gàire; agus thuirt e 'n a chridhe,

Am beirear ?n«c dhasan a tha ceud bliadhna

dh'aois ? Agus am beir Sarah, a tha deich

agus ceithir fàchead bliadhna dh'aois, mac ?18 Agus thuirt Abraham ri Dia, gu

maireacUi Ismael beò a'd' fhianuis!19 Agus thuirt Dia, Gu cinnteach

beiridh do bliean Sarah mac dhuit; agus

bheir thu Isaac mar ainm air: agus daing-

nichidh mise mo choimhcheaRgal ris mar

choimlicheangal sàorniidh, agus r'a shliochd

'u a dhèigh.20 Agus a thaobh Ismaeil, chuala mi thu:

Feuch,bheannaich mi e, agus ni mi sàolmhor

e, agus cuiridh mi 'n làonmhoireachd e gu

h-anabarrach. Dà cheannard deug giuidh

e, agus ni mi e 'n a chinneach mòr.21 Ach mo choimhcheangal daingnichidh

mi ri h-Isaac, a bheireas Sarah dhuit 's an

àm so anns an atli bhliadhua.GENESIS22 Agus sgiiÃŒT e 'bhi 'labhairt ris

chaiclh Dia suas o Abraham.23 agus ghabh Abraham Ismael a mhac,

agus iadsan uile a rugaclh 'n a thigh, agus

iadsan uile a cheannaicheadli le 'airgiod-

san,gach firionnach am measg dhaoine taighe

Abi-ahaim; agusthimchioll-gheaiTefeoil an

roimh-cliroicinn anns a' cheart là sin fèin,

mar a thuirt Dia ris.24 Agus hlut, Abraham ceithir fichead agus

naoi bUadlma deug a dli' aois, 'n uair a thim-

chioU-ghearradh dliafeoil a roimh-chroicinu.25 Agus bha Ismael a mhac tri bliacUma

deug a dll'aois, 'n uair a thimchioU-ghear-

radh dlia feoil a roimli-chroicinn.26 Anns a' cheart là sin fèin thimchioU-

ghearradli Abraham, agus Ismael a mhac.27 Agus thimchioU-ghearradli maille ris uile

dhaoine a thighe, a rugadli 'n a thigh, agus

iadsan acheannaiclieacllileh-airgiod o mhac

coigrich.CAIB. XVIII.1 Tha Abraham a' toirt aoidheachd do thriuir

ainglean. 17 Tha srjrios Slwdoim air^fhoàll-

eeacJiadh dha. 23 Tha e a' deanamh eadar-

ghuidhe air a shon.k GUS dh'fhoillsich an Tighearn e fèin da

{\. ann an còmhnard Mhamre, agTis e 'n ashuidhe 'an dorus a' bhàitha ann an teas an là.2 Agus thog e suas a shàiilean,agus clli'amh-

airc e, agus, feuch, bha triuir dliaoine a'

seasamh làimh ris; agus 'n uair a clumnaic

e iad, ruitli e 'n an coinneamli o dhorus a'

bhtitha, agus chrom se e fèin gu làr,3 Agus thuirt e, Mo thigliearna, ma

fhuair mi nis deadh-ghean a'd' shàiillbh,

guidheam ort, na racli seachad air do sheir-

bhiseach.4 Thugar an so, guidheam oirbh, beagan

uisge, agus ionnlaidibh blmr cosan, agus

leigibh bhur n-anail fo 'n cliraoibh;5 Agus bheir mise an so gi-eim arain, agus

neartaichibli bhur cridhe: an déigh sin

imichidh sibh roimhibh,oir is ann uime sin a

thàinigsibh a dh'ionnsuicUi bhur seirbhisich.

Agus thuirt iadsan, Dean eadhon mar a

thubhairt tlui.6 Agus ghreas Abraham do'n bhàith a

dh'ionnsuidh Sliarah, agus tlmbhairt e,Dean

cabliag, taoisinn tri miosairean de mhin

phlàiir agus dean breacagau air lic an tein-

tein.7 Agus ruith Abraham a dh'ionnsuidh a'

chruicUi, agus ghabh e laogh maoth agus

maith, agus thug e dh'òganach e, agus rinn

e deifir g'a dheasachadh.8 Agus ghabh e àm agus bainne, agus an

laogh a clheasaich e, agus cliuir e air am

beulaobh iad; agus sheas e làimh riu fo 'n

chraoibh, agus dh' ith iad.9 Agus thuirt iad ris, C'àit am hhdl

Sàrah do bhean ? Agus thubhah-t esan,

Feuch, anns a' bhàith.10 Agus thuirt e, Gu ciimteach pilUdh18XVIII.agus J mia'd'ionnsuidh a rèir àm na beatha; agus,

feuch, hithidh mac aig Sarah do bhean.

Agus chuala Sarah siu ann an dorus a'

bhùtha, a h?ui air a chàil.11 A nis bha Abraham agus Sàrah sean,

agus air dol air an aghaidh gu maith ann

an aois: agus sguir Sàrah a bhi rèir dòigh

nam ban.12 Uime sinn rinn Sàrah gàire iimte fèin,

ag ràdh, an déigh cUiomhsa fas aosda, am

bi subhachas agam, agus gu bheU mo thigh-

earu aosda mar an ceudna ]13 Agus thuirt an Tighearn ri b-Abra-

ham, Car son a rinn Sàrah gàire, ag ràdh,

'N e g-u'm beir mise g-u cinnteach leanahh,

agus mi aosmhor ?14 Am bheil ni air bith do-cUieanta do 'n

Tigheam? 'S an àm shuidhichte pillidh

mi a'd' ionnsuicUi, a rèir àm na beatha, agus

hithidh mac aig Sàrah.15 An siu dh'àicheadh Sài-ah, agràdh, Cha

d' rinn mi gàire: oir bha eagal oirre. Agus

thubhairt esan, Ni h-eacUi,oir rinn thu gàire.16 Agus dh'éirich na daoine as a sin, agus

dh'amhairciadrathadShòdoim: agus chaidh

Abraham maille riu g'an cur air an t-slighe.17 Agus thuirt an Tighearn, An ceil mi

air Abraham an ni sin a tha mi gus a

dheauamli;18 Agus gu'm fàs Abraham gu cinnteach 'n

a chinneach mòr agus cumhachdach, agus

g-u'm beannaichear annsan uile chinuich na

talmliainn à19 Oir is aithne dhomh e, gu'n toir e àithne

d'a chloinn, agus d'a theaghlach 'n a dhèigh,

agusgleicUiidh iadsan slighe an taighearua,a'

deanamh ceartais agns breitheanais; chum

as gu'n toir an Tighearn air Abraham an ni

sin a labhair e m'a thimchioll.20 Agus thuirt an Tighearn, Do bhràgh

gu bheil glaocUi Shodoim agus GhomoiTah

mòr, agus do bhràgh gu bheil am peacacUi

air 'antromachaclh gu h-anabarrach;21 Thèidmi sìos a nis,aguschi mimarinn

iad gu lèir a rèir a' ghlaoidh, a thàinig a' m'

ionnsuicUi; agus mar do i-inn, bithidh fios

agam.22 Agus thionndaidh na daoine an aghaidh

as a sin, agus ghabh iad an t-slighe gu

Sodom: ach sheas Abraham fathast an

làthair an taigheama.23 Agus thàinig Abraham am fagus, agus

thubhairt e, An sgrios thusa mar an ceuclna

an t-ionracan maille ris an aingidh ?24 Ma's e's gu bheil leth-cheud ionracan

an taobh a stigh de'n bhaile, an sgrios thu

mar an ceudna, agus nach caomhaiu thu 'n

t-àit air son an leth-cheud ionracan a tJia ann .25 Gu ma facia uaitse a dheanamh air an

dòigh so, an t-ionracan a mharbhadh maille

ris an aingidh, ionnas gu'm bi an t-ionracan

mar an t-aingidh: gu ma fada sin uaitse.

Nach dean Breitheamh na talmhainn uile

ceartas?GENBSIS, XIX.26 Agus thuirt an Tighearn, Magheibh

mi ann an Soclom leth-clieud ionracan an

taobh a stigh den bhaile, an siu caomh-

naidh mi an t-àit uile air an sgàthsau.27 Agus flircagair Abrahaui, agus thubh-

airt e, Feuch a uis, ghabh mi orm fèin

labhairt ri m' Thighearn, agus gun aunam

ach duslach agus luaithre.28 Ma's e's gu'm bi càiigear a dli'uireas-

bhuidh air an leth-cheud iouracan, an sgTÃŒos

thu'm baile uile air sou easbhuidh chùigir?

Agus thuirt e,Cha sgrios mi e,ma gheibh

mi'n sin càiig agus dà fhichead.29 Agus labhair e ris a ràs, agus thuirt

e, Ma's e's gu'm faighear an siu dà fhichead?

Agus thublKiirt e, Cha deau mi e air sgàth

dlià fhichead.30 Agus thuirt e ris, Och! uabitheadh

fearg air mo Thighearu, agus labhraidla mi:

Ma's e's gu'm faighear an sin deich 'ar

fhichead? Agus thuirt e, Cha deau mi

e, ma ghcibh mi an sin deich 'ar fhichead.31 Agus thuirt e, Feuch a nis, ghabh

mi orm fèin labhairt ri m' Thigheani: Ma's

e's gu'm faighear fichead an sin à agus thubh-

airt e, Cha sgrios mi e air sou fhichead.32 Agus thuirt e, Och! na bitheadh

fearg air mo Thigheam, agus labhraidh mi

mhàin an aon uair so: Ma's e's gu'm faigh-

ear deichuear an siu ? Agus thuirt e,

Cha sgrios mi e air sgàth dlieichnear.33 agus dli'imich an Tighearn roimhe, 'n

uair a sguir e de labhairt ri h-Abraham:

agus phill Abraham g'a àite fèin.CAIB. XIX.1 Tha Lot a' toirt aoidheachd do dhà aingeal.

24 Sodom agus Oomorrah air an sgrios. 26

Peanas mnà Lot. 31 Cionta a dhithis nighean.AGUS thàinig dà aingeal do Shodom 's

au fheasgar, agus bha Lot 'n a shuidlie

ann an geata Shodoim: agus'n uair a chun-

naic Lot iad, dh'éirich e suas 'n an coin-

ueamh, agus chrom se e fhéin air 'aghaidh

gulàr.2 Agus thuirt e, Feuch a nis, mo thigh-

earnan, tionudaidhibh a steach, guidheam

oirbh, do thigh bhur seirbhisich, agus fan-

aibh rè na h-oidliche, agus ionulaidibh bliur

cosan, agus èiridh sibh gu moch, agus théid

sibh air bhur turus. Agus thuirt iad,

Ni h-eadh, ach fanaidh sinn air an t-sràid

rè na h-oidhche.3 Agus choimh-èignich e iad, agus thionn-

daidh iad d'a ionnsuidh, agus chaidh iad a

steach d'a thigh: agus rinn e cuirm dhoibh,

agus dlieasaich e aran neo-ghoirtichte, agus

dh'ith iad.4 Ach mu'n deachaidh iad a luidhe, chuair-

tich daoine a' bhaile an taigh, eadhon daoine

Shodoim, araon sean agus òg, an sluagh uile

gach cearua._ 5 Agus ghairm iad air Lot, agus thuirtiad ris, C'àit am bheil na daoiue a thàinig i19] ad' ionnsuidh an nochd? Thoir a niach iadd'ar n-iouusmdh, chum as gu'n aitlmichsinn iad.

I 6 Agus chaidh Lot a mach d'an ionnsuidhair an dorus, agus dhruid e 'n dorus 'n adheigh,7 Agus thuirt e, Na deanaibh, guidh-

eam oirbh, mo bhràithre, gnàomh cho olc.8 Feuch a nis, tha agam dithis nighean do

nacli b'aithne fear; leigibh leam, guidheam' oirbh, an toirt a mach d'ur n-ionnsuidh, agusI deanaibh riu mar is àill leibh: a mhàin air

na daoinibh so na deanaibh a' bheag, oir is! ann a chum na cràche so a thàinig iad fo

sgàile mo thighe-sa.I 9 Agus thuirt iadsan, Seas air d'ais.: Agus thuirt iad a ràs, Thàinig am fear

so'ààB, aonar air chuairt, agus is àill leis a

bhi 'n a bhreitheamh: a nis buinidh sinne

riutsa ni's miosa na riusan. Agus rinn iad

èigin mhòr air an duine, eadhon air Lot,

agixs bheil iad am fagus a bhriseadh an

doruis.10 Ach chuir na daoine mach an làmh,

agus thug iad Lot a steach d'an ionnsuidh

do'n taigh, agus dhàiin iad an dorus.11 agus bhuail iad na daoine, a bha aig

doras an taighe, le doille, eadar bheag agus

mhòr; iounas gu 'n do sgàthich iad iad fèin

ag iarraidh an doruis.12 Agus thuirt na daoine ri Lot, Cò

tuilleadh a ^A'agad an so? Do chliamhuin,

agus do mhic, agus do nigheanan, agus ge

b'e ni a tlui agad 's a' bhaile, thoir a mach

iad as an àite so:13 Oir tha sinne gus an t-àite so a sgrios,

do bhràgh gu bheil an glaodli air fàs mòrj an làthair an Tighearna; aguschuir an taigh-

j earn sinne g'a sgi-ios.14 Agus chaidh Lot a mach, agus labhair

e r'a chleamlmaibh, a phòs a nigheanan,

agus thuirt e, Eiribh, rachaibh a mach

as an àite so, oir tha'n Tighearn gus am

baile so a sgrios: Ach bha e mar neach a

bha ri fanoid ann an sùilibh a chleamhuan.15 Agus 'n uair a dli'éirich a' mhaduinn,

an sin ghreas na h-aingil Lot, ag ràdh,

Eirich, gabh do bhcan,agus do dhithis nigh-

eau a tha'n so, air eagal gu'n sgriosar thu

ann an aiugidheachd a' bhaile.16 Agus 'n uair a bha e a' deanamh moille,

an sin rug na daoine air làimh air, agus air

làimh air a mhnaoi, agus air làimh air a

dhithis nighean; air do'n Tighearn a bhi

tròcaireach dha: agus thug iad a mach e, agus

chuir iad e'n taobh a muigh de'n bliaile.17 Agus 'n uair a thug iad a mach iad,

thubhairt e, Teichairson d'anama; naseall

a'd' dhèigh, agus na stad 's a' chòmhnard

uile: teich do'n t-shabh, air eagal gu millear

thu.18 Agus thuirt Lot riu, Och! ni h-aun

mar sin, mo thigheama.19 Feuch a uis, fhuair do sheirbWseachdeacUi-gliean a'd' shùilibh, agits mheudaich

thu do thròcair, a nochd thu dhomhsa le

m'anam a theasraiginn: agus cha-n urrainn

mise dol as do'n t-sliabh, air eagal gu'n tig

olc èigin oi-m, agus gu'm faigh mi bàs.20 Feuch a nis, tha 'm baile ud am fagus

gu teicheacUi d'a ioimsuidh, agus e beag;

leigear dliomh a nis teicheadh an sud,

(nach beag e?) agus bithidh m'anam bcò.21 Agus thuibhairt e ris, Feuch, ghabh mi

ri d'atlichuinge 's an ni so mar an ceucbia,

nach sgi'ios mi'm baile so, mu'n do labhair

thu.22 Greas ort, teich an sud, oir cha-n urr-

ainn mi ni air bith a dlieanamh gixs an téid

thu'u sud: uime sin thugadh Soar marainm

air a' bhaile.23 Bha 'ghrian air èirigh air an talamh, 'n

uair a chaidh Lot a steach do Shoar.24 An sin thug an Tighearn air pronnasc

agus teine frasadli air Sodom agus air Go-

morrah, a nuas o'n Tighearn as na uèamh-

an.2.5 Agus sgi-ios e na bailtean sin, agus an

còmhnard uile, agus uile luchd-àiteachaidh

nam bailtean, agus na dh'fhàs air an talamh.26 Ach sheall a bhean 'n a dèigh o 'chài-

laobh, agus dh'fhàs i 'n a carragh salainn.27 Agus chaidh Abraham suas moch 's a'

mhaduinn do'n àit anns an do sheas e an

làthair an Tighearna.28 Agus sheall eair Sodom agus Gomorrah,

agus air fearann a' cliòmlmaird uile, agus

chmmaic e, agus, feuch, chaidh deatach na

tàre suas mar dlieatach àmhainn.29 agus an uair a sgrios Dia bailtean a'

chòmluiaird, an sin chuimhnich Dia air Abra-

ham, agus cluiir e mach Lot à meadhon an

lèirsgrios, 'n uair a sgrios e na bailtean auns

an robh Lot 'n a chòmlmuidh.30 Aguschaidh Lot suasà Soar,agusghabh

e còmhnuidh 's an t-sliabh, agus a cUiithis

nighean maille ris; oir bha eagal air còmh-GENESIS, XX.chum as gu'n glèidh sinn slàochd o ar

n-athair.35 Agus thug iad air an athair fìon òl air

an oiclhche sin mar an ceudna: agus dh'èir-

icli an tè a b'òige, agus kiicUi i maille ris,

agus cha do mhothaich e 'n uair a luidh i

sàos, no 'n uair a cUi'éirich i.36 Mar so bha cUthis nighean Lot torrach

aig an athair._ 37 Agusnig an tè 'bu shine mac, agus thug

i Moab mar ainm air: is esan athair nam

Moabach gus an là'n cUugli.38 Agus an tè a b'òige, rug ise mar an

ceudna mac, agus thug i Beu-ammi mar

ainm air: is esan atliair chloinn Ammoin

gus an là'n diugh.GENESIS air ais

CAIB. XX.

1 Tha Ahraham ag àicheadh a mhnà Sàrah,agusAhimelech ^g a gabàiaiL cCa ionnsuidhfèin.6 Ach air faotainn rahhaidh o Dhia ann anaisling, tha e'g a toirt air a h-ais da.A GUS cUi'imich Abraham as a sin do'ntàr mu cUieas, agus ghabh e còmhnuicUi

eadar Cades agus Sur; agus bha e air

clmairt ann an Gerar.2 Agus thuirt Abraham mu Shàrah a

bhean, 'S i mo phiuthar i: Agus chuir

Abimelech rìgh Gherair teachdaire uaith,

agus ghabli e Sàrah.3 Agus thàinig Dia gu Abimelech ann an

aisHng 's an oidliche, agus thuirt e ris,

Feuch, is duine marbh tlm air son na mnà

a ghabh thu; oir is bean duin' eile i.4 Ach cha d'tliàinig Abimelech am fagus

d'i, agus thuirt e, A Thigheania, am

marbh thu mar an ceucbia cinueach ionraic à5 Nach d' thuirt esan riumsa, '»S' i mo

phiuthar i? agus thuirt ise, eacUion ise

fèin, 'Se mo bhràthair e: ann an treiblicUiir-

eas mo chi'icUie, agus ann an neo-chionta mo

làmh rinn mi so.6 Agus thuirt Dia ris ann an aisHng,

Seadh, tha fios agam gur ann 'an treibh-nuicUi 'ghabhail ann an Soar: agus ghabh e i dhireas do chricUie a rinn thu so, agus chumcòmhnuidh ann an uaimh, e fèin agus a

dhithis nighean.31 Agus thuirt an tè 'bu shine ris an

tè a b' òige, Tha ar n-athair sean, agus cha-w

^eil fear air an talamh gu teachd a steach

d' ar n-ionnsuidh a rèir gnàtha na tal-

mhainn uile.32 Thig, tluigamaid air ar n-athair fìon òl.agus luidlieamaid maille ris, chum as gu'n gach uile a'* leat,mar an ceuchia tlui o plieacachacUi

a'm' agliaicUi: uime sin cha do leig mi leat

beantainn ritlie.

7 A nis mata, thoir air a h-ais do'n duine

a bhean; oir is fàidh e, agus ni e urnuigh

air do shon, agus bithidh tu beò: acli miu"

toir thu air a h-ais i, biodh fios agad gu'm

faigh thu bàs gu cinnteach, thu fèin agusglèidh sinn sHochd o ar n-athair.8 Uime sin dh'éirich Abimelech moch s a33 Agus thug iad air an athair fìon òl air mhaduinn, agus ghairm e a slieirbhisich

an oidhche sin: agus chaidh an tè 'bu shiue uiIe,aguscUi'aithrisenanitlieansinuile'nan

stcach, agus luidh i maille r"a h-athair; agus èisdeachd; agus bha eagal mòr air na daoine.9 An sin ghairm Abimelech air Abraham,

agTis thuirt e ris, Ciocl so a rinn thucha do mhothaich e 'n uair a luidh i sìos

no 'n uair a dh'éirich i.

34 Agus air an /à-màireach thuirt an ' oirnu? agus ciod an eucoir a riun mise ort,

tè 'bu shine ris an tè a b'òige, Feuch, luidh gu'n d'thug thu ormsa, agus air mo ràogh-

mise an raoir niaille ri m' atliair; thuga- achd peacadh mòr? riun thu giùomharan

maid air fìon òl an nochd mar an ceudna, ormsa, nach bu chòir a dheanaudi.

agus theirig a steach, agus luidh maille ris, I 10 Agus thuirt Abimelech ri h-Abra-

20GENESIS, XXI.ham, Càod a cliunnaic thu' gii'n d'rinn thu

an ni so?11 Agus thuirt Abraham, A chionn

gu'n d'tiiubhaii-t mi annamfcin, Gu cinu-

teach clia-n 'eil eagal an Tighearna '3 an

ionad so; agus marbhaidh iad mi air son

mo mhnà-.12 Agus gidheadh is i gu deimhiu mo

phiuthar, nighean m'athar i, ach clia-n i

nighean mo mhàthar: agus bha i agam mar

mhnaoi.13 Agus 'n uair a thug Dia orm dol air

m'aineol thigh m'athar, an sin thuirt

mi r"i, 'S e so do cliaoinihneas a nochdas

tu dliomhsa; Anus gach àite d'an tig sinn,

abair mu m' thimchioll, 'S e mo bhràthair e.14 Agus ghabh Abimelecli caoraich, agus

buar, agus òglaicli, agus banoglaich, agus

thug e iad a dli' Abraham, agus Thug e air a

h-ais dlia Sàrah a bhean.15 Agus thuibhairt Abimelech, Feuch, tha

m'fhcarann fa d' cliomliair; gabh còmh-

nuidh far an taitneach leat.16 agus ri Sàrah thuirt e, Feuch, thug

mimàle honn aii-gid do d' bliràthair: feuch,

tha e dhuitse 'n a chòmhdachadh sàil do gacli

uile a tha maille lùut, agus maille lis gach

uile: mar so fluiair i achmliasan.17 Agus rimi Abraham urnuigh ri Dia;

agus leighis Dia Abimelecli, agus a bliean,

agus a blianoglaicli, agus rug iad clann.18 Oir dliruid an Tighearn suas gach bolg

ann an teaglilacli Abimeleich, air son Sliàrah

mnà Abrahaim.CAIB. XXI.1 Rugadh agus thimchà'oU-ghearradh Isaac 9Hàgar agus a mac Ismael air an cur airfalbh. 22 Coimlicheangal eadar Abirnelechagus Abraham.AGUS dli'amhairc an Tighearn air Sàrah

mar a thuirt e; agus riun an taigh-

earn do Shàrah mar a labhair e:2 Oir dh'fhàs Sàrah torrach, agus rug i

mac do Abraham 'n a sheau aois, 's an àm

shuàdhichte mu'n do labhair Dia ris.3 Agus thug Abraham Isaac mar ainni air

a mhac a rugadli dlia, a rug Sàrah dha.4 Agus thimchioll-ghearr Abraham Isaac

amhac,'nuair a bha e ochdlàitheanadh'aois,

mar a dh'àithn Dia dlia.5 Agus bha Abraham ceud bliadhna dh'aois,

'n uair a rugadh a mhac Isaac dha.6 Agus thubhairtSàrah,thugDiaormgàire

dheanamh: agus gach neach a chluinueas,

ni e gàire maille rium.7 Agus thuirt i, Cò a theireadli ri h-

Abraham, gu'n d'thugadh Sàrah càoch do

chloinn? oir rug mi mac dlia 'n a shean aois.8 Agus dh'fhàs an leanabh, agus chuireadh

bhàrr na càche e: Agus rinn Abraham cuirm

mhòr 's an là 'an do chuireadh Isaac bhàrr

na càche.9 Agus chunnaic Sarah mac Hagair na

ban-Eiphitich a rug i dh' Abraham, ri fauoid.2110 Uime sin thuirt i ri h-Abraham,Tilg

a mach a' bhan-tràill so, agus a mac; oir cha

bhi mac na ban-tràille so 'n a oighre maillo

ri m' mhac-sa, eadlion ri h-Isaac.1 1 Agus bha an ni ro dhoiIgheasa,ch ann

an sàiilibh Abrahaim, air son a mhic.12 Agus thubhaii't Dia ri h-Abraham, Na

biodh e doilgheasach a'd' slmilibh air sou

an òganaich, agais air son do bhan-tràille:

a thaobh gach ni a thuirt Sàrah riut,

èisd r'a guth; oir is ann an Isaac a dli'ain-

michear dhuitse sliochd.13 Agus mar an ceudna de mhac na ban-

tràille ui mise cinneach, do bhràgh gur e do

shHochdsa e.14 Agus dh'éirich Abraham suas gu moch

's a' mhaduinn, agus ghabh e aran, agus

searrag uisge, agus thug e sin do Hàgar,

agus chuir e air a g-ualainn e, agus an lean-

abh; agus chuir e air falbh i: agus dli'imich

i, agus chaidh i air seacharau 'am fàsach

Bheer-seba.15 Agus chaitheadh an t-uisge o'n t-sear-

raig; agus thilg i an leanabh fo aon de

na preasaibh.16 Agus dh'fhalbh i,agu3 shuidh i sìos fa

chomhair, tamull maith uaith, mu thim-

chioll urchuir saighde: oir thuirt i, Na

faiceam bàs an leinibh. Agus shuidh i f ' «

chomhair, agus thog i suas a guth, agus

ghuil i.17 Agus chuala Dia guth an òganaich;

agTis ghairm aingeal Dhè air Hagar o nèamh

agus thuirt e r'i, Ciod a tha Heachd,

riut, a Hagair? Na biodh eagal ort; oir

chuala Dia guth an òganaich far am bheil e.18 Eirich, tog suas an t-òganach, agus

gabh greim a'd' làimh dlieth, oir ni mise 'n

a chinneach niòr e.19 Agus dh'fhosgail Dia a sààilean, agus

chunnaic i tobar uisge; agus chaidh i, agus

lion i an t-searrag le h-uisge, agus thug i

deoch do'n òganach.20 Agus bha Dia leis an òganach, agus dh'-

fhàs e suas: agus ghabh e còmhnuidh 's an

fhàsach, agus bha e 'n a fhear-bogha.21 agus ghabh e còmhnuidh 'am fàisach

Pharain: agus ghabh a mhàthair bean da à

tàr na h-Eiphit.22 Agus 's an àm sin fèin labhair Abime-

lech, agus Phichol ard cheannard a shluaigh,

ri h-Abraham, ag ràdh, Tha Dia leat anns

gach ni a tha thu a' deanamh.23 A nis uime sin mionnaich dhomhsa air

Dia, nach buiu thu gu fealltach riumsa, no

ri m' mhac, no ri mac mo mhic; ach a rèir

a' chaoimhneis a rinn mi riut, ni thusa

riumsa, agus ris an tìr anns an robh thu air

chuairt.24 Agus thuirt Abraham, bheir mi mo

mhionnan.25 Agus thug Abraham achmhasan do

Abimelech air son tobair uisge, a thug seii*-

bhisich Abimeleich a mach le h-ainneart.GENESIS, XXII.26 Agusthubhairt Abimelech,Cha b'fhioa-

rach mise cò 'rinn an gnàomh so: cha d'innis

thu fèin domh, agus cha mhò a cliuala mi

'bheag lyia thimchioll acli an diugh.27 Agus ghabli Abraham caoraich agus

crodh, agus Thug e iad do Abimelech: agus

rinn iad le 'chèile coimhcheangal.28 Agus cliuir Abraliam seachduain bhoi-

rionn de'n treud air leth leo fèin.29 Agus thuirt Abimelech ri h-Abra-

ham, Ciod iad na seachd uain bhoirionn sin,

a chuir thu air leth leo fèin?30 Agus thuirt e, Oir gabhaidh tu na

seachd uain bhoirionn sin o m' làimh; chum

gu'm bi iad 'n am fianuis dhomhsa gu'n do

chladhaich mi an tobar so.31 Uime sin thug e Beer-seba mar ainm air

an àite sin, do bhràgh an sin gu'n d'thug iad

am mionnan le 'chèile.32 Mar so rinn iad coimhcheangal aig Becr-

seba: an sin dh'éirich Abimelech suas, agus

Phichol ard clieannard a shluaigh, agus phill

iad do thàr nam PhiHsteach.33 Agus slmidhich Abraham doire chraobh

aig Beer-seba, agus ghairm e 'n sin air ainm

an Tighearna, an De shàorruidli.34 Agus bha Abraham air chuairt ann an

tàr nam PhiHsteach mòran de làithibh,CAIB. XXII.1 Aitline air a tahliairt a dlC Ahraham gu]nàobà-adh e a mhac Isaac. 3 Tha e a' toirtdearhhaidh air a chreidimh agus air 'ùinh-lachd. 13 Eeithe air 'àohradh^an àit Isaaic.AGUS an déigh uan nithean sin dhearbh

Dia Abraham, agus tlmbhairt e ris,

Abrahaim. Agus thuirt e, Feuch, tha

mi 'm so.2 Agus thuirt esan, Gabh a nis do

mhac, d'aon mhac Isaac,a's ionmhuinn leat,

agus rach do thàr jNIlioriah, agus thoir suas

an sin e mar thabliartas-loisgtc air aon de

na beanntaibli a dli'innseas mise dhuit.3 Agus dli'éirich Abraham gu moch 's a'

mhaduinn, agus dh'uighimicli e 'asal, agus

ghabh e dithis d'a òganaich maille ris, agus

a mhac Isaac; agus sgoilt e fiodh air son an

tabhartais-Ioisgte, agus dh'éirich e suas,

agus chaidh e do 'n àit a dh'innis Dia dha.4 A nis air an treas là thog Abraham suas

a shàiilean, agus chunnaic e an t-àite fada

uaith.5 Agus thuirt Abraham r'a òganaich,

Fanaibhse an so maille ris an asal, agus

thèid mise agus an gille gu ruige sud, agus

ni sinn aoradh, agus thig sinn a rìs d'ur n-

ionnsuidh.6 Agusghabh Abrahamfiodh an tabhartais-

loisgte, agus chuir se e air muin a mhic

Isaaic; agus ghabh e 'n a làimh an teine,

agus an sgian: agus dh'imich iad le 'chèile

cuideachd.7 Agus labhair Isaac r'a athair Abraham,

agus thuirt e, Athair: agus tlmbhairt

esau Feuch, tha mi 'w 5o, a mhic, agus22thubhairt e, Feuch an teine agus am fiodh;

ach c'àit am hhcil an t-uan air son tabhar-

tais-loisgte?8 Agus thuirt Abraham, Gheibh Dia,

a mhic, uan dlia fèin air son tabhartais-

loisgte: Mar sin dh'imich iad cuideachd le

'chèile.9 Agus thàinig iad do'n àit a dh'innis Dia

dha, agus thog Abraham altair an sin, agus

chuir e 'm fiodh 'au òrdugh; agus cheangail

e a mhac Isaac, agus chuir e air an altaàr

e air uachdar an fhiodha.10 Agus shàn Abraham a mach a làmh,

agus ghabh e an sgian a mharbhadh a mhic.11 Agus ghlaodh aingeal an Tighearna

ris nèamh, agus thuirt e, Abrahaim,

Abrahaim. Agus thuirt esan Feuch, tàia

mi 'w so.12 Agus thuirt e, Na leag do làmh air

a' ghille, agus na dean ni sam bith air: oir

a nis tha mi fiosrach gu bheil eagal Dhè ort,

do bhràgh nach do chum thu do mhac, eadh-

on d'aon mhac uamsa.13 Agus thog Abraham suas a shhilean,

agus dh'amhairc e, agus, feuch, reithe air a

chàilaobh 'an sàs ann am preas air 'adhair-

cean: agus chaidh Abraham, agus ghabli e

anreithe,agus thuge suas e mar thabhartas-

loisgte 'an àit a mhic.14 Agus thug Abraham lehobhah-Iireh

mar ainm air an àite sin: mar a theirear giis

an là'n diugh, Ann an sliabli an Tighearna

chithear e.15 agus ghlaodh aingeal an Tighearna ri

h-Abraham an dara uair o nèamh.16 Agus thuirt e, Orm fèin mhionnaich

mi, exs' an Tighearn, a chionn gu'n d'rinn

thu an ni so, agus nach do chum thu ttam

do mliac, eadhon d'aon mhac;17 Gu'm beannaich mi thu gu mòr, agus

gu'n dean mi do shliochdro Honmhor eadhon

mar reultan nèimh, agus mar an gaineamh,a

tha air tràigh na fairge; agus sealbhaichidh

do shliochd geatadli an naimhdean;18 Agus beannaichear ann ad shliochdsa

uile chinnich na talmhainn, a chionn gu"n

d' eisd thu ri m' gluith.19 Mar sin phill Abraham a dli'ionnsuidh

'òganacha; agTis dh'éirich iad suas, agus

chaidh iad cuideachd gu Beer-seba: agus

ghabh Abraham còmhnuidh aig Beer-seba.20 Agus an déigh nan nithean sin dla'inn-

seadli do Abraham, ag ràdh, Feuch, rug

Milcah mar an ceudna mic do d' bhràthair

Nahor;21 Hus a cheud-ghin, agus Buds a bhrà-

thair, agus Cemuel athair Araim,22 Agus Chescd, agus Hadso, agus Pildas,

agus Idalpli, agus Bctuel.23 agus ghin Bctuel Rebecah: anochdnar

sin rugMiIcah doNahor,bràthair Abrahaim.24 Agus a choi-Ieabach, d'am &ainm

Reumah, rug ise mar an ceudna Tebah, ag-ua

Gaham, agus Tahas, agus Maachali.tJENESIS, XXIII, XXIV.

CAIB. XXIII.

1 A ois agus hàs Shàrah. 3 A chadhMàiachpelah air an ceannach

adhlaiceadh Sàrah.AGUS bba Sùrali beò ceud agus seachd

bliadlmaficliead; làiad ^obliadhiiachan

beatha Shàvah.airgiod, a dh'ainmich e ann an èisdeachd

uaimh nihac Het, ceithir cheud secel airgid. a

19 /ar an d' ghabhas an ceannaiche.17 Agus rinneadh achadh Ephroin a &A«

ann am Machpelah, a bha t'a chomhair

Mhanire, an t-achadh, agus an uaimh a bh'

ann, agTis gach craobh a bha 's an achadh,2 agus flmair Sàrah bàs ann an Ciriat- a bha 'n a chràch idle mu'n cuairt,

arba; 's e sin Hebron ann an tìr Chanaain: 18 Daingean do Abraham mar sheilbh,ann

AgTis thàinig Abraham a dlieanamh tuiridh an làthair cloinne Het, 'am fianuis gach

air son Shàrah, agus a cliaoidh air a son. neach a chaidh steach air geatadh a bhaile-3 AgTis dh'eiricli Abraham suas o Ikthair a san.mhairbh, agns hibliair e ri mic Het, ag ràdli. j 19 Agus an déigh sin dh'adldaic Abrahan4 Is coigi-tach agus fear-cuah't mise maille ' Sàrahabhean,anuanuaimhachaidhMhach-

ribh: thugaibh dhomh sealbh àit-adhlaic peIah,fachomhair Mhamre: ^«gsinHebron

maille ribh,agus gu'n adhlaic mi mo mharbh ann an tìr Chanaain.as mo shealladh. j 20 Agus rinneadli an t-achadh, agus an5 agus fhreagair mic Het Abraham, ag uaimh a ^Aa ann daingean do Abraham, marràdli ris,6 Eisd niinne, mo thigheania: is uach-

daran cumhachdach thusa 'n ar measg -ne;

anu an roghaimi ar n-àiteachan-adldaic,

adhlaic do mharbh: cha chum duine 'n ar

measg - ne 'àit-adhlaic uait, gu d' mharbh

adhlaiceadh aàin.sheilbh àit-adlilaic, le mic Het.

CAIB. XXIV.1 Chuir Abraham uaith a sheirbhiseach a dh'

fhaotainn mnà d! a mhac Isaac. 50 Fhuair

e Rebecah. 63 Choiàinich Isaac i,GUS bha Abraham sean, agus air

teachd g-u h-aois mliòir, aiiTis bhean-A'7 Agusdh'éirich Abraham suas,agus chroni naich an Tighearn Abraham anns na h-mlese e fèin do mhuinntir na tàre, eadhon do

mhic Het.8 AgTis labhair e riu, ag ràdh, Ma's àill

leibh gii'n adhlaicinn mo mharbh as mo

shealladh, èisdibh riuni, agus labhraibh air

mo shon ri h-Ephron niac Shohair;9 Chum asgii'n toir e dhomh uaimhMliach-

pelali a^Aa aige,a ^Aa ann an cràch 'achaidh;

air son uiread airgid 's is fiu i, thugadh e

dliomh i mar sheilbh àit-adlilaic 'n 'ur

measgsa.10 Agus bha Ephron 'n a chòmhnuidh

'am measg chloinne Het. agus fhreagair

Ephron an t-Hiteach Abraham ann an èisd-

eachd cloinne Het, eadhon gach neach a

cliaidh steach air geatadh a bhaile-san, ag

ràdh,11 Xa bitheadh e mar sin, mo thighearna,

èisd rium: an t-achadh bheir mi dhuit, agus

an uaimh a tha ann, bheir mi dhuit i; ann an

làthair mhac mo dliaoine bheir mi dlimt i:

adhlaic do mharbh.12 Agus chrom Abraham e fèin sìos an

làthair muinntir na tàre.^13 Agus labhair e ri h-Ephron, ann an

èisdeachd muinntir na tàre, ag ràdh, Ach

ma bheir thu seachad i, guidheam ort, èisd

rium: bheir mi dhuit airgiod air sou an

achaidh, gabh uam e, agus adhlaicidh mi mo

mharljh an sin.14 Agus fhreagair Ephron Abraham, ag

ràdh ris,15 Mo thigheaiTia, èisd inimi: is fiu an t-

achadh ceithir cheud secel airgid; ciod sin

eadar mise agus thusa? uime siu adhlaic do

mharbh.16 Agus dh'èisd Abraham ri h-Ephron,

agus thomhais Abraham do Ephron an t-23nithibh.2 Agus thuirt Abraham r'a sheir-

bhiseach 'bu shine 'n a thigh, aig an robh

riaghladh gach ni a bh'aige, Cuir, guidheam

ort, do làmh fo m' shliasaid;3 agus bheir mi ort mionnachadh air an

Tigheam, Dia nèimh, agus Dia na tal-

mhaimi, nach gabh thu bean do m' mhac

de nigheauaibh uan Canaanach, 'am measg

am bheil mis' am' chòmhnuidh:4 Ach théid thu do rn' dlmthaich fèin,

agus a chimi mo luchd-dàimh^ag-usgabhaidh

tu bean do m' mhac Isaac.5 Agus thuirt an seirbhiseach ris, Ma's

e 's nach bi a' bhean toileach air mis' a

Icantuinn do'n tìr so, an èigin dliomh do

ndiac a thoii-t air 'ais a rìs do'n tìr as an

d'thàinig thu?6 Agus thuirt Abraham ris, Thoir an

ro -aire nach toir thu mo mhac an sin a ràs,7 An Tighearn, Dia nèimh, a thug mise o

thigh m'athar, agus o thlr mo dliàlsean, agus

a labhair rium, agus a mhionnaich dliomh

ag ràdh, Do d' shliochd bheir mi am fearanri

so; cuiridh esan 'aingcal fèin romhad, ag-ua

gabhaidh tu bean do m' ndiac as a sin.8 agus mur bi a' bhean toileach air thusa

a leantuinn, an sin bithidh tu saor o m'

mhionnaibh so: a mhàiin na toir mo mhac

an sin a ràs.9 AgTis cliuir an seirbhiseach a làmh fo

shliasaid Abrahaim a mhaighstir, agus

mhionnaich e dha thaobh an ni sin.10 Agus ghabh an seirbhiseach deich

càmhail de chàmhalaibh a mhaighstir, ag-ua

dh'fhalbh e; oir bha niaoin a mhaighstir

uile aige f a làimh: Agus dh'éirich e, agus

chaidh e gu Mesopotamia, gu baile Kahoir.GENESIS, XXIV.11 Agus thug e air na cànihalaibh an glàln

a lùbadh antaobh a muàgh de'n bhaile,làimh

ri tobar uisge, mu thràth feasgair, eadhon

mu'n àm'an téid mnathauamach a tharruing

uisge.12 Agus thuirt e, Thighearna, Dliè

mo mhaighstir Abrahaim, deòuaich gu'n

soirbhich leams' an diugh, agus nochd

caoimhneas do m'mhaighstir Abraham.13 Feuch tha mi 'm' sheasamh an so làimh

ris an tobar uisge, agus thig nigheanan

muinntir a' bhaile mach a tharruing uisge.14 Agus tachaireadh e, a' mhaighdean ris

an abair mise, Leig sìos gaicUieam ort,

do shoitheach, chum's gu'n òl mi; agus their

ise, 01, agus bheir mise deoch do d' chàmh-

alaibh mar an ceucbia: git ina h-\ sin fèin

a dh' òrduich thu do d' slieirbhiseach Isaac;

agus le sin bithidh fios agam gu'u do uochd

thu caoimhneas do m' mhaighstir.15 Agus mun do sguir e de labhairt, feuch,

thàinig Rebecah a mach, a rugadh do Bhe-

tuel, mac Mhilcah, mnà Nahoir, bràthar

Abrahaim; agus a soitheach air a gualainn.16 Agus bha a' chailin ro mhaiseach ri

amharc oirre, òigli; agus cha b' aithne do

fliear riamh i: agus chaidh i sìos do'n tobar,

agus làou i a soitheach, agus thàinig i uàos.17 Agus ruith an seirbhiseach 'n a coin-

neamh, agus thuirt e, Leig dhomh,

guidlieam ort, beagan uisg' òl as do shoith-

each.18 Agivs thuirt i, 01, mo thighearna:

agus ghreas i oirre, agus leig i sìos a soith-

each air a làimh, agus thug i dha deoch.19 Agus an déigh dh'i deoch a thabhairt

dha, thuirt i, Tairngidh mi iiisge air

son do chamhal mar an ceudna, gus an sguir

iad a clh'òl.20 Agus ghreas i oirre, agus dh'fhalmhuich

i a soitheach 's an amar, agus ruith i ràs

do'n tobar a tharruing uisge; agus thar-

ruing i air son a chànihal uile.21 Agus bhan duine ag araharc le h-ion-

gantas oirre, agits a' fantuiun 'n a thosd, a

dh'fheuchainn an d'thug, no nach d'thug,

au Tighearn air a thvirus soirbheachadh

leis.22 Agus 'n uair a sguir na càmhail a dh'òl,

an sin ghabh an dmne cluas-fhàinne òir, 's

an robh leth seceil a chudthrom, agus dà

làmh-fhail air son a ramh, 's an robh deich

seceil òir a chudthrom.23 agus thuirt e, Cò d'an nighean thu?

innis dhomh, guidheam ort: am bhei! ann

antaighd'athar àitc dhuinn gu tamhaghabh-

ail ann ?24 Agus thuirt i ris, Is mise nighean

Bhetucil, mhic Mhilcah, a rug i do Nahor.25 thuirt i ris mar an ceudna, 2'ha

againne araon connlach, agusinnlinnguleòr,

agus àite gu tàmh a ghabhail ann.26 Agu3 chrom an duine e fèin sìos agus

rmu e aoradh do'n Tighearn.2427 Agus thuirt e, Beannaiclite gu robh

au Tighearn, Dia mo mhaighstir Abrahaim,

nach do bhuin a thròcair agus 'fhàrinn o m'

mhaighstir: air dhomhsa bài 's an t-slighe,

stiur an Tighearn mi gutaighbhràithrean

mo mhaighstir.28 Agus ruith a' mhaighdean, agus dh'-

innis i na nithean so do mhuinntir taighe a

màthar.29 Agus bha bràthair aig Rebecah, d'am

b'ainm Laban: agusruith Laban a dh'ionn-

suidh an duine a mach chum an tobair.30 Agus 'n uair a chunnaic e a' chluas-

fliàinne, agus na làmh-fhailean air làmhan

a pheathar, agus 'n uair a chual' e briathrau

Rebecah a pheathar, ag ràdh, Mar so labh-

air an duine rium; an sin thàinige dh'ionn-

suidh an duine, agus, feuch, sheas e làimh

ris na càmhalaibh aig an tobar.31 Agus thuirt e, Thig a steach, thusa

'tha beauuaichte o'n Tighearn; c'uime

sheasas tu a muigh à oir dh'ulluich mise an

tigh, agus àite do na càmhalaibh.32 Agus thàinig an duine do'n taigh, agus

dli'fhuasgail e na càmhail, agus thug e

seachad connlach agus innlinu air son nan

càmhal, agus uisge a dli'ionnlad a chosan,

agus cosan nan daoine a bha maille ris.33 Agus chuireadh biadh air a bheulaobh

gu itheadh: ach thuirt e, Cha-n ith mi,

gus an innis mi mo ghnothuch. Agus thubh-

airt esan, Labhair romhad.34 Agus thuirt e, Is mise seirbhiseach

Abrahaim;35 Agus bheannaich an Tighearn mo

mhaighstir gu mòr, agus tha e air fàs

cumhachdach: agus thug e dha caoraich,

agus crodh, agus airgiod, agus òr, agus

òglaich agus banoglaich, agus càmhail agus

asail.36 Agus rug Sàrah, bean mo mhaighstir,

mac do m' mhaighstir 'n a sean aois; agus

thug e dhàsan gacli ni a bh' aige;37 Agus thug mo mhaighstir ormsa mo

mhionnan a thabhairt, ag ràdh, Cha ghabh

thu bean do m' mhac de nigheanaibh nan

Canaauach, muinntir a tlm mise a' chòmh-

nuidh 'n am fearann:38 Ach théid thu dh'ionnsuidh taighe m

athar, agus a dh'ionnsuidh mo dliàlsean,agu3

gabhaidh tu bean do ni' mhac.39 Agus thuirt mi ri m' mhaighstir,

Theagamh nacli lean a' bhean mi:40 Agus thuirt esan rium, Cuiridh an

Tighearn, 'an làthair an do ghluais misc,

'aingeal fèin leat, agus soirbhichidh e do

thurus; agus gabhaidh tu bean do m' mhac

o m' dhàlsibh, agus o thigh m'athar.41 An sin bithiclh tu saor o m' mhionnaibh-

sa, 'n uair a thig thu chum mo dhàlsean;

agus mur tabhair iad dhuit bean., an siu

bithidh tu saor o m' nihionnaibh.42 Agus thàinig mi'n diugh chum an to-

bair, agus thuirt mi, Thighearaa, DhèGEXESIS, XXV.

mo mhaighstir Abraliaim,ma shoirbhicbeas ' ruiuiie air a' chuid a's lngha deich làithean,

tu nis mo thurus air am bheil mi 'gimeachd; 'n a dhèigh sin falbhaidh -

43 Feuch, tha mi 'm'sheasamh làimh ris an '

tobar uisge; agus 'n uair a thig a' mhaigh-56 Agus thuirt e riu, Na cuiribh moille

orm, oir shoirbhich an Tighearn mo thurus:

dean a machathan-uing?<%^, agus a their cuiribh air falbh mi, chum guu téid mi

mirithe,Thoirdhomh,guidheamort,beagan dli'ionnsuidh mo mhaighstir.

uisge ri òl as do shoitheach; 57 Agus thuirt iad, Gairmidh sinn air44 Agus a their ise rium, 01 thu fèin, a'mhaighdinn,agusfiosraichidhsinud'abeid

agus tairngidh mise mar an ceuchia do fèiu.d'chàmhalaibh: gu ma h-à sin fèin a' bhean , 5S Agus ghairm iad air Rebecah,agus thu-

a dli'òrduich an Tighearn do mhac mo bhairt iad r'i, An teid thu leis an duineso? Agus thuirt i, Thèid.

59 Agus chuir iad air falbh Rebecah ammhaighstir.

45 Agus mun do sguir mi de labhairt a'm'

chridhe, feuch, bheil Rebecah a mach, piuthai-, agus a banaltrum, agus seirbh-

?gus a soitheach air a giialainn; aguschaidh I iseach Abrahaim, agus a dliaoine.

'â–  sìos do'n tobar, agus thamiing i uisge: \ 60 Agus bheanuaich iad Rebecali, agus

Agus thuirt mi ri, Thoir dhomh deoch, \ thuirt iad r'i, 'S tu ar piuthar, bi-saguidheam ort46 Agus ghreas i oin'e, agus le:

soitheacla o 'gualainài, agus tlnibhairt i, 01

agus bheir mi deoch do d' chàmhalaibh marsid! 7nhàthair mlùltean de mhuillionaibh;

sàos a agus sealbhaicheadh do shliochd geata na

muinntir sin le "m fuathach iad.

61 Agus dh'éirich Rebecah agus a maigh-an ceudua: agus dh' òl mi, agus thug i air na deanan, agus mharcaich iad air na càmhal-eàmhalaibh òl mar an ceudna.aibli agus lean iad an duine: agus ghabh an47Agai3dh'fhiosraichmidh'i,agusthubhairt seirbhiseach Rebecah, agus dh'fhalbh e

mi, Còd'annigheauthusa? Agus thuirt roimhe.ise, Is mi nigheau Bhetueil, mhic jS'ahoir,

a rug Milcah dlia: Agus chuirmi a' chluas-

fhàinne air a h-aghaidh, agus na làmh- ' an tìr mu dheas.62 Agus bha Isaac a' teachd o shlighe an

tobair Lahai-roi; où- bha e 'chòmhnuidh 'sfhailean air a làmhau.63 Agus chaidh Isaac a mach a bheachd-48 Agus chrom mi sìos mo cheann, agus smuaineachadh 's an fliaiche air feasgarrinn mi aoradh do'n taighearu, agus bhean-

naich mi an Tighearn, Dia mo mhaighstir

Abrahaim, a threòraich mi 's an t-slighe

cheart, a ghabhail nighinn bi-àthar mo

mhaighstir d"a mhac.49 Agus a nis,ma bhuineas sibh gu caoimh-

neil agus gu firinneach ri m' mhaighstir,

innsibh dliomh; agus mur buin, innsibh

dhomh; chum as gu'n tionndaidh mi dh'-

ionnsuidh na làimhe deise, no na làimhe

clàthe.50 An sin fhreagair Laban agus Betuel,

agus thuirt iad, '^S* ann o 'n Tighearn

thàinig an ni so: cha-nurrainn sinne olc no

maith a ràdh riut.51 Feuch, tha Rebecah a'd' làthair, gabh

i, agus imich; agus biodh i 'n a mnaoi aig

mac do mhaighstir, mar a labhair an taigh-

eam.52 Agus'n uair a chuala seirbhiseach Abra-

haim am briathran, chrom se e fèin gu làr

do'n taigheam.53 Agus thug an seirbhiseach a làthair

seudan airgid agus seudan òir, agus eudach,

agus thug e iad do Rebecah: thug e mar

an ceudna nithean luachmhor d'a brathair

agua d'a màthair.agus thog e suas a shàiilean, agus clumnaic' e, agus, feuch, bha na càmhalan a' taighinn.] 64 Agus thog Rebecah suas a siiilean,agus

'n uair a chunnaic i Isaac, theiring i bhàrrj a' chàmhail,

65 Agus thuirt i ris an t-seirbhiseach,

Cò e 'n duine so a tha 'sràid-imeachd 's an

fhaiche g"ar coinneachadh à Agus thuirt

an seirbhiseach,'/S'e momhaighstir a th'aun:

an siu ghabh i gnàiis-bhrat, agus chòmh-, daich si i fèin.I 66 Agus dh'innis an seirbhiseach do Isaac

na h-uile nithean a i'inn e.I 67 Agus Thug Isaac i do bhàith Shàrah a

mhàthar, agus gliabh e Rebecah, agus bha

i aige 'n a mnaoi; agus ghràdhaich e i:

agus flmair Isaac sòlas an déigh bàis a

nihàthar.j CAIB. XXV.1 Màc Alrahaim riCetv.rah: 7 Aois Ahrahaàm

\ agus a hàiàs. 12 Ginealaich Ismaeil. 24

Rugadh do Isaac esan agus lacob. 29 Meic

Esau a c/iòir-bhreith.AX sin ghabh Abraham bean a ràs, d'am

6' ainm Ceturah.

2 Agus TOg i dha Simran, agus Tocsan, agus54 Agus dh'ith iad, agus dh'òl iad, e fèin Medan, agus Mi(ban,agus Isbac.agus Suah.agus na daoiue a bha maille ris, agus dh'fhan

iad rè na h-oidhche: agus dh'éirich iad's a'

mhaduinn; agus thuirt esan, Cuiribh

air falbh mi dh'ionnsuidh mo mhaighstir.

55 Agus thuirt a bràthair asMS, a3 Agus ghin locsan Seba, agus Dedan.

Agus b' iad mic Dhedain Asurim, agus

Letusim, agus Leumim.4 Agus mic Mhidiain; Ephah, agus Epher,

agus Hanoch, asriis Abidah, agus Eldaah:matuair, Fanadh a' mhaighdean maille 6' iad sin uile mic Chetm-ah.

25GENESIS, XXVI.5 AgxTS thug Abrabam gach ni a bh' aige

do Isaac.6 Ach do mhic nan coi-leabach a&A'aig Abra-

ham, thug Abraham tiodhlacan; agus chuir

e air falbh iad o 'mhac Isaac, 'n uair a bha

e fèin fathast beò, do'n taobh an ear, do

thàr na h-àirde 'n ear.7 Agus ù iad so làithean bhHadhnachan

beatha Abrahaim a bha e beò; ceud, agus

tri fichead, agus cùig bliadhna deug.8 An sin thug Abraham suas an deò, agus

fhuair e bàs ann an deadh shean aois 'n a

sheann duine, agus làn de hhliadhnaibh;

agus chruinnicheadli e chum a mhuimitir.9 Agus dh'adhlaic a mhic Isaac agus Ismael

e ann an uaimh Mhachpehih, ann an acliadh

Ephroin, mhic Shoair an Hitich, a tha fa

chomhair Mhamre;10 An t-achadh a cheannaich Abraham o

mhic Het: ann an sin dh'adhlaiceadh Abra-

ham, agus Sàrah a bhean.11 Agus an déigh bàiis Abrahaim, bhean-

naich Dia Isaac a mhac: agus ghabh Isaac

còmlmuidh làimh ri tobar Laluii-roi.12 A nis is iad sin ginealaich Ismaeil,

mhic Abrahaim, a rug Hagar a' bhan-

Eiphiteach, banoglach Shàrah do Abraham.13 Agus is iad sin ainmean mhac Is-

maeil, 'n an aiumibh, a rèir an ginea-

lach: ceudghin Ismaeil, Nebaiot; agus

Cedar, agns Adbeel, agus Mibsam,14 Agus Misma, agus Dumah, agus Masa,15 Hadar, agus Tcma, letur, Naphis, agus

Cedemah.16 Is iad sin mic Ismaeil, agus is iad sin

an ainmean 'n am bailtibh, agus 'n an

daingneachaibh; dà cheannard deug a reir

am fineachan.17 Agus is iad sin bliadlmachan beatha

Ismaeil, ceud, agus seachd bliadhna deug

'ar fhichead: agus thug e suas an deò, agus

cUi'eug e, agus chruinnicheadh e chmn a

mhuinntir.1 8 Agus ghabh iad còmhnuidh o Habhilah

gu ruig Sur, a tha fa chomhair na h-Eiphit,

mar a theid thu gu h-Asiria. An làthair a

bhràithrean uile fhuair e bàs.1 9 Agus is iad sin ginealaich Isaaic mhic

Abrahaim: Ghin Abraham Isaac.20 Agus bha Isaac dà fhichead bliadlma

dh'aois 'n uair a ghabh e Rcbccah, nighean

Bhetueil, an t-Siriauaich o rhadan-aram,

piuthar Labain an t-Sirianaich dlia fèin 'n

a mnaoi.21 Agus ghuidh Isaac an Tighearn air

son a mhnà, a chionn gu'w rohh i neo-thor-

rach: agus dh'èisd an Tighearn i-is, agus

dh'fhàs Rebecah a bhean torrach.22 Agus bha a' chlaun a' coimhghleacadh

an taobh a stigh dh'i: agus thuirt ise,Ma

tlia 'chàis mar sin, c'ar son a t/t,a uii mar

so] Agus chaidh i a dh'fhiosrachadh de'n

Tighearn.2a Agus thuirt an Tighearn r'i, Tha

26dà chinneach a'd' bholg, agus bithidh dà

shluagh air an sgaradh o d'innibh: agu8

bithiclh aon sluagh dhiuhh so ni's treise na

'w sluagh eile; agus ni esan a's siue seirbhis

dliasan a's òige.24 Agus 'n uair a choimhlionadh a làithean

gu bhi air a h-aisead, feuch, bha leth-aona 'n

a bolg.25 Agusthàinigan ceud-ghin amachdearg,

is e uile mar flialluinn mholaich: agus thug

iad esan mar ainm air.26 Agus 'n a cUièigh sin thàinig a bhràthair

a mach agus greim aig a làimli de shàil

Esau; agus thugadh lacob mar ainm air:

agus bha Isaac tri fichead bliadhna dh'aois,

'n uair a rugadh iad.27 Agus cUi'fhàs na gillean; agus bha esan

'n a shealgair seòlta, 'n a fhear macharach;

agus bha lacob 'n a dhuine coimhlionta, a'

gabhail còmhnuicUi 'am bàithaibh.28 Agus ghràdhaich Isaac Esau, a chionn

gu'n d'ith e d'a shithinn; ach ghròdhaich

Kebecah lacob.29 Agus bhruich lacob brochan: agns thài-

nig esan o'n mhachair, agus e fann.30 Agus thuirt esan ri lacob, Leig

dhomh itheacUi, guidheam ort^ de'n hhro-

c/iaw cUiearg siu fhéin; oir ^Aamifann: uime

sin thugadh Edom mar ainm air.31 Agus thuirt lacob, Reic rium an

diugh do chòir-bhreithe.32 Agus thuirt Esau, Fcuch, tha mi

dlùth do 'n bhàs; agus ciod an tairbhe a

tha s' a' chòir-bhreithe so cUiomhsa?33 Agus thuirt lacob, Mionnaich dhomh-

sa an diugh; agus mhionnaich e dha: agus

reic e a chòir-bhreithe ri lacob.34 An sin thug lacob do esan aran, agus

brochan de ghall-pheasair; agus dh'ith e

agus dh'òl e, agus dh'éirich e, agais cUi'fhalbh

e roimhe: mar so rinn esan dàmeas air a

chòir-bhreithe.CAIB. XXVL1 Chaidh Isaac do Gherar, agus bheannaich Dia

e. 26 i?tn?i Abimelech coimhcheangal ris aig

Beer-seha.AGUS bha gorta s' an tìr a bharsachd air

a' clieud ghorta a bha ann an làithibh

Abrahaim: agus chaicUiIsaac guAbimelech

ràgh nam Philisteach, do Gherar.2 Agus dhfhoillsich an Tighearn e fèin

dha, agus thuirt e, Na rach sìos do'n

Eiphit: gabh còmhnuidh anns an tìr a cUi'

inuseas mise dhuit.3 Bi air chuairt 's an tìr so, agus bithidh

mise maille riut, agus beaunaichicUi mi thu:

oir cUuiitse, agais do d' shliochd, bheir mise

na dàithchannan sin uile,agus coimhliouaidh

mi na mionnan a mhionnaich mi do d'athair

Abraham:4 Agus bheir mi air do shliochd fàs làon-

mhor mar reultan nèimh, agus bheir mi do

d' shliochd na dàithchannan sin uile: agusGEXESIS, XXVI.

beannaichear a'd' shliochd-sa uile chin-

nich na talmhainn;5 Do bhràgh gu'n d'èisd Abraham ri m'

ghuth, agus gu'n do ghlèidh e m'iarrtus, m'

àitheantan, m'orduighean, agus mo lagh-

annan.6 Agus ghabh Isaac còmhnmdh ann an

Gerar.7 Agus dh'fhiosraich daoine an àite dKe

m"a mhnaoi; agus thuirt e, 'Si moijhiu-

thar 1: oir bha eagal air a ràdh, 'S i mo

bhean i; air eagal, ars' esan, gu'm mar-

bhadh daoine an àite mi air son Rebecah, a

chioun gu'ft robh i maiseach ri amharc oirre.8 Agus 'n uair a bha e aimsir fhad' an sin,

sheall Abimelech rìgh nam Fhilisteach a

mach air uinneig, agus chuunaic e, agus,

feuch, bha Isaac a' sùgradh r"a mhnaoi Re-

becah.9 Agus ghairm Abimelech air Isaac, agusleinne an t-uisge: agus thug e Esec mar

ainm air an tobar, a chionn gu'n d'rinn iad

connsachadh ris.21 agus chlatUiaich iad tobar eile, agus

rinn iad counsachadh tume sin cuideachd:

agus thug e Sitnah mar aium air.22 Agus chaidh e air imrich as a sin,

agus chladliaich e tobar eile; agus cha

d'rinn iad connsachadh uime siu: agus

thug e Reholjot mar ainm air; agus thubh-

airt e, Oir thug an Tighearn a nis farsain-

geachd dhuinn; agusfàsaidh sinn làonmlior

's an tàr.23 Agus chaidh e suas as a sin gu Beer-

seba.2i Agus dh'fhoillsich an Tighearn e fèin

dha 's an oidhche sin fèin, agus thuirt e,

Is mise Dia Abrahaim dathar; na biodh

eagal ort, oir tha mise maille riut, agus

beannaichidh mi thu,agus ni mi do shhochdthubhairt e, Feuch, gu cinnteach 's i do I làonmhor air sgàth mo sheirbhisich Abra-bhean i: agus cionnus a thuirt thu, 'S i

mo phiuthar i à agus thuirt Isaac ris, A

chionn gu'n d' thuirt mi, Air eagal gu'm

bàsaich mi air a son.10 Agus thuirt Abimelech, Ciod e so

a rinn thu oirnu à dh'fheudadli a h-aou de"n

t-sluagh luidhe le d" mhnaoi,agus bheireadh

tu ciouta oimne.11 Agus thug Abimelech àithne d'a

shluagh uile, ag ràdh, Esan a bheanas ris

an duine so, no r'a mhnaoi, gu cinnteach

cuirear gu bàs e.12 An sin shàol-chuir Isaac 's an tìr sin,

agus fhuair e's a' bhliadhna sin fèiu a' cheud

uiread 's a chuir e, agus bheannaich an

Tighearn' e.13 Agus dh'fhàs an duine mòr, agus chaidh

e air aghaidh, agus dli fhàs e, gus an robh e

ro mhòr:14 Oir bha aige sealbh chaorach, agus

sealbh cruidh, agus mòran sheii'bhiseach.

Agus ghabh na Phihstich farmad ris.15 Agus dhiiin na PhiHstich suas na tob-

raichean uile a chladhaich seirbhisich'athar,

ann an làithibh Abrahaim 'athar, agus llon

iad le h-àiir iad.16 Agus thuirt Abimelech ri h-Isaac,

Imich uainne; oir is cimihachdaiche thu gu

mòr na sinne.17 Agus dh'imich Isaac as a sin, agus

Bhuidhich e a bhùthann an gleann Gherair,

agus ghabh e còmhuuidh an sin.IS Agus chladhaich Isaac a rìs na tobraich-

ean uisge, a chladhaicheadh ann an làith-

ibh Abrahaim 'athar; oir dhùin na Philistich

, suas iad an déigh bàis Abrahaim: agus thug

e ainmean orra a rèir nan ainm a thug'athair

oiTa.19 Agus chladhaich seirbhisich Isaaic's a'

ghleann, agus fhuair iad an sin tobar fàor-

uisge.20 Aoms rinn buachaillean Gherair conn-

sachadh ri buu.ehaillean Isaaic, ag ràdh, Is27haim.25 Agus thog e altair an sin, agus ghairm

e air ainm an Tighearn', agus shuidhich e

an sin a bhàith: agus chladhaich seirbhisich

Isaaic tobar an sin.26 An sin chaidh Abimelech d'a ionnsuidh

Gherar,agus a charaid Ahudsat, agus Phi-

chol àrd cheannard a shluaigh.27 Agus thuirt Isaac riu, Car son a

thàinig sibh a m'ionnsuidh, agus gu bheil

fuath agaibh dhomh, agus gu'n do chuir

sibh uaibh mi ?28 Agus thuirt iadsan, Chunnaic sinn

gu cinntcach gu'n robh an Tighearn

leat; agus thuirt sinn, Bitheadh a nis

mionnan eadaniinn, eadhon eadar sinne

agus thusa, agus deanamaid coimhcheangal

riut;29 Xach dean thu oimne cron sam bith,

mar nach do bhean sinne riutsa, agus mar

nach do rinn sinn ni sam bith ort ach maith,

agus a chuir sinn uainn thu 'an sàth: Tha

tlmsa nis air do bheannachadh leis an

Tigheam.30 Agus rinn e dhoibh cuirm, agus dh'itb

agus dh'òl iad.31 Agus cQi'éirich iad gu moch 's a' mha-

duinn, agus mhionnaich iad d"a chèile: agus

chuir Isaac air falbh iad, agus dh'imich iad

uaith 'an sàth.32 Agus air an là sin fèin thàinig seir-

bhisich Isaaic, agus dh'innis iad dha mu

thimchioU an tobair a chladhaich iad, agus

thubhairt iad ris, Fhuair sinn uisge.33 Agus thug e Seba mar ainm air: uime

sin is e Beer-seba ainm a' bhaile sin gus an

là'n diugh.34 Agus bha esan dà fhichead bliadhna

dh"aois; agus ghabh e mar mhnaoi ludit,

nighean Bheeri an Hitich, agus Basemat

nighean Eloin an Hitich:35 Agus bha iad sin 'n am briseadh-cridhe

do Isaac agus do Rebecah.CAIB. XXVIL1 (Jhuir Isaac esan a shealg sithinn. 18 Le

seòladh BebecaJi thàinig lacob a dh'ionnsuidh

'atàiar le biadh blasda 'an riochd Esau, agus

fhuair e a bheannachadh, 41 Thug esan

fuath do lacob, agus bhagair e a mharbhadh.AGUS 'n uair a bha Isaac air fàs sean,

agus a bha a shùileau dall, air chor as

nach faiceadh e, ghairm e air esan a mhac

a bu shine, agus thuirt e ris, A mhic:

agus tlmbhairt esan ris, Feuch, tha mi '« so.GEl^rESIS, XXVII.17 Agus thug i ara biadh blasda, agus ant-ai'an a dheasaich i, do làimh a mic Iacoib .18 Agus thàinig e dh'ionnsuidh 'athar,

agus tlmbhairt e, Athair: agus thuirt

esan, Feuch, tha mi '« so; cò thusa, a mhic ?19 Agus thuirt lacob r'a athair, Is mise

Esau do cheud-ghin; rinn mi mar a dh'iarr

thu orm: èirich, guidheam ort, suidh agus

ith de m' shithinn, chimi as gu'm beaunaich

d'anam mi.20 Agus thuirt Isaac r'a mhac, Cionnua2 Agus thuirt esan, Feuch a nis, tha afhuairthui cho luath,arahic/ agus thubh-

mise sean; cha-n'eil fios agara air là mo: airt esan, A chionn gu'n do chuir an taigh-bhàis.

3 Agus a nis, guidheara ort, gabli d' airra.earn do Dhia a'ra' rathad i.

21 Agus thuirt Isaac ri lacob, Thig amdo bholg-saighead agus do bhoglia, agus fagus a nis, agus gu'n lairahsich mi thu, a

falbh a raach do'n mliachair, agus sealg rahic, an tusa fèin mo mhac Esau, no nach

dhomh sithionn;4 Agus dean dliomh biadli blasda, mar is

ionmliuinn leara, agus thoir a ni' ionnsuidh

e, agus gu'n ith rai; chum as gu'ra beannaich

m'anam thu mum faigh mi bàs.5 Agus chuala Rebecah an uair a labliair

Isaac r'a mliac Esau: agus chaidh esan do'n

mhachair a slieal

ionnsuidli.6 Agus labhair Rebecah r"a mac lacob, ag

ràdh, Feuch, chuala mi d'athair a' labhairt

ri h-Esau do bhràithair, ag ràdli.tu.22 Agus chaidh lacob am fagus d'a athair

Isaac, agus lainihsich se e; agus thuirt

e, 'Se 'n guth guth Iacoib , ach is iacl na

làralian làmhan Esau.23 Agus cha daithnich se e, a chionn gu'u

robh a làrahau molach, mar làrahan esan asithinn, gu 'tabhairt d' a \ bhràthar: mar sin bheannaich se e.I 24 Agus thuirt e, An tusa fèin mo mhac

Esau ? agus thuirt esan, Is mi.

2.5 Agus thuirt e, Thoir am fagus domh

e, agus ithidh mi de shithinn mo mhic,chum

7 Thoir a m' ionnsuidh sithionn, agus dean as gu'm beannaich m'anam thu. Agus thug

biadh blasda dhomh, agus gu'n ith mi,agus , e 'm fagus dha e, agus dh'ith e; agus thug gu'm beannaich rai thu an làthair an Tighearna, roirah mo bhàs.

8 A nis uime sin, a mhic, èisd ri ra' ghuth, a rèir an ni a tha nii ag àitlmeadh dhuit.

9 Falbh a nis a dh'ionnsuidh an trèuda, agus thoir a m'ionnsuidh o sin dà dheadli mheann de na gabhraibh; agus ni mise iad e d' a iounsuidh fàon, agus dli'òl e.

26 Agus thuirt 'athair Isaac ris, Thig am fagus a nis, agus pòg mi, a mhic.

27 Agus thàinig e'm fagus, agus phòg se e: agus dh'fhairich e fàileadh 'eudaich; agus bheannaich se e, agus thuirt e, Feuch, tha laile mo mhic mar fhàile fear'n ara biadh blasda air son d'athar, mar is ainn a bheannaich an Tighearn.

ionmhuinn leis

10 Agus bheir

I 28 Uirae sin gu'n tugadh Dia dhuit de

thu dh' ionnsuidh d'athar dhràichd nèimh, agus de reamhrachd na

«, agus gu'n ith e, chum as gu'm beannaich talmhainn, agus pailteas arbhair agus f àona.e thu roimh a bhàs.

11 Agus thuirt lacob ri Rebecah a

mhàthair, Feuch, tha esan rao bhràthair

29 Deanadli slòigh seirbhis dhuit, agus

stràochdadh cinnich dhuit; bi 'd' uachdaran

air do bhràithribh, agus cromadh raic do

a dhuine molach, agus mise a'ra' dhuine loni. | rahàthar sìos dhuit: mallaichte gu'n rohh

12 Ma 's e's gu'n lainihsich m'athair mi, 1 gach neach a mhallaicheas thu, agus bean-

an sin measar mi leis raar neach leis am naichte gu'n rohh gach neach a bheannaich-

b'àill a mhealladh; agus bheir mi mallach- eas thu.

adh orra fcin, agus cha bheannachadh.

30 Agus cho luath agus a sguir Isaac de

13 Agus thuirt a mhàthair ris, Ormsa bheannachadh Iacoib , 'n uair bu ghann bitheadh do mhallachadh, a mhic; a mhàiu

èisd ri m' ghuth, agus falbh, thoir a m' ionn-

suidh iad.14 Agus dh'fhalbh e, agus ghlac e iad,

agus thug e àad a dli'ionnsuidh a mhàthar:biia lacob air dol a mach fathast à làthair

Isaaic 'athar, thàinig a bhràthair esan o

'sheilg.31 Agus rinn esan mar an ceudna biadh

blasda, asTis thuff e dli'ionnsuidh 'athar e;agus rinn a mhàthair biadh blasda, mar a agus thubhairter'aathair,Eireadhm'atliair,b'ionrahuinn le 'athair.15 Agus gliabh Rebecah eudach taitneach

Esau a mic a bu shine, a bli'aice 's antaigh;

agu3 chuir i e air lacob a mac a b'òige. j16 Agus chuir i ci'oicne mheann nan \

gabhar air a làmhan, agus air luirae a

mhuineil. 1agus itheadh e de shithinu a mhic, chimi

gu'ra beannaich d'anara mi.32 Agus thuirt Isaac 'athair ris, Cò

thusa ? agus thuirt esan, Is mi do mliac,

do cheud-ghin, Esau.33 Agus chriothnaich Isaac le ball-chrith

anabai-raich, agus thuirt e, Cò, c' àiteGENESIS, XXVIII.'m bheil esan a glilac sithionn, agus a thug

t'm' ionnsuidh, agus dh'ith mi de'n iomlan

mun d'thainig thusa? agus bheannaich mi

e, seadh agus beannaichte bithidh e.34 'N uair a chual' esan briathran 'athar,

ghlaodh e le glaodh mòr, agus ro shearbh;

agus thuirt e r'a athair, Beannaich mise,

eadhon raise mar an ceudna, athair.35 Agus thuirt e, Thàinigdo bhràthair

le ceilg, agus thug e leis do bheannachadh.36 Agus thuirt esan, Nach ceart a

thugadh lacob mar ainm air? oir thàinig e

fodham an dà uair so: thug e leis mo chòir-

bhreitli'; agus, feuch, a nis thug e leis mo

bheannacliadli. Agus thuirt e, Nach do

ghlèidh thu dliomhsa beannachadh?37 Agus fhreagair Isaac, agus thuirt e

ri h-Esau, Feuch, rinn mi e 'n a uaclidaran

ort, agus a bhràithrean uile thug mi dha

mar sheirbhisich; agus le h-arbhar agus le

fàon chum mi suas e: agus dhuitse ciod a

nis a ni mi, a mhic?38 Agus thuirt esan r' a athaàr, Nacli

'eil agad ach aon bheannachadh, athair?

beannaich mise, eadhon mise mar an ceud-

na, athair. Agus thog esan suas a ghuth,

agus ghuil e.39 Agus fhreagair Isaac'athair, agus thubh-

airt e ris, Feuch, ann an reamhrachd na

talmliainn bithidh do chòmhnuidh, agus

ann an dràichd nèimh o'n àirde.40 Agus le d' chhaidheamh thig thu beò,

agus do d' bhràthair ni tlui seirbhis: agus

'n uair a bhios an uachdaranachd agad, an

sin brisidh tu a chuing o d' mhiiineai.41 Agus dh'flmathaich esan lacob air son

a' bheannachaidh leis an do bheannaich

'athair e: agus thuirt esan 'n a chridhe,

Tha làithean a' bhròin air son m'athar am

fagus, agus an sin marbhaidh mi mo bhrà-

thair lacob.42 Agus dh'innseadh do Rebecah briathran

Esau a mic a bu shine, agus chuir i teach-

daire- iiaij)e, agus gliairm i air lacob a mac

a b'òige, agus thuirt i ris, Feuch, tha do[ bhràthair esan 'toirt comhfhurtachd dha fèin

a d' thaobhsa, a' cur roimhe do mharbhadh.

[ 43 A nis uime siu, a mhic, èisd ri m' ghuth;

f agus èiricli, teicli a dli'ionnsuidh mo blirà-

I thar Labain do Haran.44 AgTis fanaidh tu maille ris beagan

làithean, gus an tionndaidh fraoch feirge do

bhràthar;45 Gus an tionndaidh corruich do bhràthar

uait, agus gu'n dàcliuimhnich e na rinn thu

air: an sin cuiridh mise fios, agus bheir mi

as a sin thu. Car son a chaillinn le 'chèile

Bibh ann an aon là?46 Agus tluibhaii-t Rebecah ri h-Isaac,

Tha mi sgàtli de m' blieatha air son nigheau-

an Het: ma ghabhas lacob bean de

uigheanaibli Ilet, mar iadsan a tha de

niglieanaibh na dùthcha, ciod am mrtith a

ni mo bheatha dliomhsa?29CAIB. XXVIII.1 Bheannaich Imac lacoh, agm cJiuir se e do

Fhadan-aram. U Aisling Iacoib . 18 Clcich

BkeleiL 20 Bòid Iacoib .AGUS ghairm Isaac air lacob, agus

bheannaich se e, agus dh'àithn e dha,

agus thuirt e ris, Cha ghabh thu beau

de nigheanaibh Chanaain.2 Eirich, imich do l'hadan-aram, do thlgh

Bhetueil athar do mhàthar, agus gabh dhuit

fèin as a siu bean de uigheauaibh Labain,

bràthar do mhàthar.3 Agus gu'm beannaicheadh Dia uile-

chumhachdach thu, agus gu'u deanadh e

sàohnhor thu, agus gu'n tugadh e ort fàs

làonmhor,air clior as gu'm bi thu a'd'chomli-

cliruinneachadh chinueach:4 Agus gu'n tugadh e dhuit beannachadh

Abrahaim, dhuitse, agus do d' shliochd

niaille riut; chum gu'n sealbhaich thu am

fearann anns am bheil thu a'd' clioigi-each,

a thug Dia do Abraham.5 Agus chuir Isaac air falbh lacob, agus

chaidh e do Phadan-aram, gu Laban, mac

Bhetueil an t-Sirianaich, bràthair Rebecah,

màthar Iacoib agus Esau.6 'N uair a chunnaic esan gu'n do bhean-

naich Isaac lacob, agus gu'n do chuir e air

falbh e do Phadan-aram, a ghabhail mnà

dha fèin as a sin; agus 'n uair a bheannaich

se e, gu'n d' tluig e àithne dha, ag ràdh,

Cha ghabh thu bean de nigheauaibh Cha-

naain;7 Agus gu'n d'èisd lacob r'a athair, agus

r'a mhàthair, agus gun deachaidh e do

Phadan-aram;8 Agus an uair a chunnaic esan nach do

thaitiun nigheanan Chanaain r'a athair

Isaac,9 An sin chaidh esan dh'ionnsuidh Ismaeil,

agus ghabh e Mahalat nighean Ismaeil mhic

Abrahaim, piuthar Nebaioit, dha fèin mar

mhnaoi a thuilleadh air na mnathau a bh'-

àige.10 Agus chaidh lacob a mach o Bheer-

seba, agus chaidh e gu Haran.1 1 Agus thachair e air àite àraidh, agus

dh'fhan e 'n sin an oidhche sin, a chionn

gu'u robh a' ghrian air luidhe: agus ghabh

e h-aon de chlachaibh an àite sin, agus

chuir e fo a clieann i, agus luicUi e sìos 's

an àite sin a chodal.12 Agus bhruadair e; agus, feuch, fàradh

air a clmr suas air an talamh, agus a bhàrr

a' ruigheachd gu nèamh: agus, feuch, aingil

Dhè a' dol suas agus a' teaclid a nuas air.13 Agus, feuch, sheas an Tighearn os a

cheann, agus thuirt e, Is niise an taigh-

earu Dia Abrahaim d'atliar, agus Dia

Isaaic: am fcaraun air am blieil thu a' d'

luidhe, bheir mise dhuit e, agus do d'

shliochd.14 Agus bithidh do shliochd mar dhuslach

na talmhainn; agus sgaoilidh tu machGENESIS, XXTX.dli'ionnsuidh na h-àird' an iar, agus na h-

àird' an ear, agns a dh'ionnsuidh na h-àirde

tuath agus na h-àirde deas: agus beannaich-

ear annadsa uile theaghlaichean na tal-

mhainn, agus ann ad shliochd.15 Agus, feuch, tha mise maille riut,agus

gleidhidh mi thu anns gach àite d' an téid

thu, agus bheir mi ràs thu dh'ionnsuidh na

tàre so; oir cha trèig mi thu, gus an dean

mi an ni sin a labhair mi riut.16 Agus dhàlisg lacob as a chodal, agus

thubhairt e, Gu cinuteach tha 'n Tighearn

's an àite so, agus cha robli fios agam air.17 Agus bha eagal air, agus thuirt e,

Cia h-uamhasach an t-ionad so! cha n àit

air bith so achtaighDhè, agus is e so geata

nèindi.18 Agus dh'éirich lacob gu moch 's a' mha-

duinn, agus ghabh e a' cldach a chuir e fo

a cheann, agus chuir e suas 'n a carragh i,

agus dliòirt e oladli air a mullach.19 Agus thug e Bet-el mar ainm air an

àite sin: ach &' e Luds ainm a' bhaile sin

air tàis.20 Agus bhòidich lacob bòid, ag ràdh, Ma

bhios Dia leam, agus ma ghleidheas e mi

air an t-slighe sin airam bheil mi'g imeachd,

agus ma bheir e dliomh aran r'a itheadh,

agus eudach r'a chur umam;21 Agus gu'n tig mi ràs 'an sàth a dh'ionn-

suidh taighe m'athar; an sin bithidh an

Tigheam agam 'n a Dhia:22 Agus bithidh a' chlach so, a chuir mi

suas 'n a carragh, 'n ataighaig Dia: agus de

gach àii a bheir thu dhomh, bheir mi gu

cinnteach an deachamh dJauit.CAIB. XXIX.

1 Thàinig lacob gu tohar Hurain, 13 agus thug

Laban aoidheachd dha. 18 Gheall lacob seir-

bàiis sheachd bliadhna do Labun air son a

nighinn Ra.cheil; 23 fhuair e Leah 'n a h-àite;

ach a rìs phòs e Eachel mar an ceudna.AN sin dh'imich lacob air a thurus, agus

chaidh e do dhàithaich dhaoine na

h-àirde 'n ear.2 Agus dli'amhairc e, agais, feuch, tobar

's a' mhachair, agus, feuch, bha 'n sin tri

trèudan chaorach 'n an luidhe làimh ris;

oir as an tobar sin thug iad uisge do namaith: agus, feuch, tha Rachel a nighean

a' taighiun leis na caoraich.7 Agus thuirt e, Feuch, 's e fathast

àird' an là a th' ann, agus cha d thàinig

idir àm cruinneachaidh na sprèicUie: thug-

aibhs' uisge do na caoraich, agus rachaibh

agus ionaltraibh iad.8 Agus thuirt iad, Cha-n urrainn sinn,

gus an cniinnichear na trèudan uile 'n ceann

a chèile, agus gus an caruichear a' chlach

bhàrr beòil an tobair; an sin bheir sinn

uisge do na caoraich.9 Agus am feadh a bha e fathast a' labhairt

riu, thàinig Rachel le caoraich a h-athar;

oir b'i a bha 'g an gleidheadh.10 Agus an uair a chmmaic lacob Rachel

nighean Labain bràthar a mhàthar, agus

caoraich Labain bràthar a mhàthar, an siu

chaidh lacob am fagus, agus chaniich e a'

chlach bhàrr beòil an tobair, agus thug e

uisge do chaoraich Labain bràthar a mhà-

thar.11 Agus phòg lacob Rachel, agus thog e

suas a ghuth, agias ghuil e.12 Agus dli'innis lacob do Rachel gu'm h'e

bràthair a h-athar e, agus gu'm Ve mac

Rebecah e: agus ruith i, agus dh'innis i d'a

h-athair.13 Agus 'n uair a chuala Laban sgoul

Iacoib mhic a pheathar, an sin ruith e 'n a

clioinneamh, agus ghabh e 'n a ghlacai1:ih

e, agus phòg se e, agus thug e d'a thigh

e: agus dh'innis e do Laban na nithean siu

uile.14 Agnis thuirt Laban ris, Gu cinu-

teach is tu mo chnàimh agus m' fheoil:

agus dh'fhan e maille ris rè màos.1.5 Agus thuirt Laban ri lacob, A

chionn gur tu mo bhràthair, am buin c

dhuit seirbhis a dheanamh dhomh a nas-

gaidh? innis dhomh ciod e do thuarasdal.16 Agus hJia aig Laban dithis nigheanan:

Ve ainm na tè 'bu shme Leah, agus ainm na

tè a b'òige Rachel.17 Agus bha sàiilean Leah anmhunn, ach

bha Rachel maiseach 'n a dealbh agus sgiamh-

ach 'n a gnàiis.18 Agus bha gràdh aig lacob air Rachel,

asms thuibhairt e, Ni mi seirbhis dhuittrèudaibh: agus bha clach mhòr air beul j seachd bliadlma air son Racheil do uighinn

an tobair.3 Agus chrainnicheadh a dh'ionnsuidh sin

na trèudan uile; agus charuich iad a' chlachbhàrr beòil an tobair, agus thug iad uisge \sam hith eile: fan maille num.

do na caoraich, agus chuir iad a' chlach a | 20 AgusrinnlacobseirbhisairsonRacheila s oige.19 Agus thuirt Laban, Is fearr dhomh

a toirt duitse na gTi'n tugainn i do dhuine

ràs air beul an tobair 'n a h-àite fèin.

seachd bliadhna; agus bha iad 'n a shàiilibh

4 Agus thuirt lacob riu, Mo bhràith- 1 marbheagandelàithibh,athaobha'ghràidh

rean, cia as a thàinig sibh? Agus thuirt a bh'aige oirre.

iadsan, Haran thàinig smne.

5 Agus thuirt e riu, An aithne dhuibh

21 Agus tlmbhairt lacob ri Laban, Thoir

dhomh mo bhean (oir choimhlionadh mo Labau mac Nahoir? Agus thuirt iadsan, làithean) a chum gu'n téid mi steach d'a

râ€â€;4-i..,. ni..-.. h-ionnsuidh.22 agus chruinnich Laban cuideachd

Is aitluie dhuinn.

6 Agus thuirt e riu, Am hhcil e gu

maith? Agus thuirt iadsan, nia e gu , daoine an àit' uile, agus rinn e cuirm,

23 agus 's an fheasgar ghabli e Leah a

n%hean, agus thug e cVa ionnsuidh i; agus

chaiclli e steach d'a h-iounsuidh.24 Agus thug Labau d a nighinu Leah Sil-

pah a bhanoglach fèin, mar bhanoglaich.25 Agus 's a' mhaduinn, feuch, ÃŒSi Leah'&A'

ann: agTis thuirt e ri Laban, Ciod e so

a rinn thu orm? Nach ann air son Eacheil

a rinn mi seirbhis dhuit ? agus c'ar son a

mheall thu mi ]26 agus thuirt Laban, Cha-n fheud e

bhi mar sin 'n ar dùthaich-ne, an tè a's òige

'thoir,tseachad roimh an tè a's sine.27 Coimhlion a seachduin-sa, agus bheir

sinn dhuit ise mar an ceudna,air son na seir-

bhis a ni thu maille rium fathast rè sheachd

bliadhn' eile.28 Agus rinn lacob mar sin, agus choimh-

lion e a seachduin; agus thug e dha Rachel

a nighean mar an ceudna 'n a mnaoi.29 Agus Thug Laban do Rachel a nigheau

Bilhah a bhanoglach fèiu, mar bhanoglaich.30 Agus chaidh e steach cuideachd a

dli'ionusuidh Racheil, agus ghràdliaich e

mar an ceudna Rachel ni's mò na Leah,

agus rinn e seirbhis maille ris fathast

seachd bliadlm' eile.31 Agus 'n uair a chunnaic an Tighearn

gu'n d' thugadh fuath do Leah, dh'fhosgail

e a bolg: ach bha Rachel grui chlann.â–  32 Agus dh'fhàs Leah torrach, agus nig i

mac, agus thug i Reuben mar aium air: oir

thubhairt i,Gu deimhin dh'amhairc anTigh-

eam air m' àmhghar, a nis uime sin gràdh-

aichidh m'fhear mi.33 Agus dh'fhàs i toiTach a ràs, agus rug i

mac, agus thuirt i, A chionn gu'n cuala

'n Tighearn gu'n robh mi air m'fhuath-

achadh, uime sin thug e dhomh am mac so

cuideachd: agus thug i Simeon mar ainm air.34 Agus dh'fhàs i torrach a rìs agus rug i

mac; agus thuirt i, A nis anns an uair so

dlùthleanaidh m' fhear lùum, do bhràgh

gu'u d'iiig mi dha triuir mhac: uime sin

thug i Lebhi mar ainm air.35 Agus dh'fhàs i toiTach a ràs, agus rag

i mac; agus thuirt i, A nis molaidh

mi 'n Tighearn: uime sin thug i Iudah mar

ainm air. Agus sguir i de bhreith cloinne.

CAIB. XXX.

1 Thug Rachel a hanoglach Bilhah do lacoh

mar mhnuoi. agus rug i Dan agus Ncqàldali.

9 Tàiug Leah dha a banoglach Siljmh mar

mhnaoi, agus rug i Gad agus Aser. 22 Eug

Rachd loseph. 25 Rinii Laban coimhclieangal

nuadh ri lacoh.AGUS an uair a chunnaic Rachel nach

d'rug i clann do lacob, bha farmad

aig Racliel r'a piuthair, agus thuirt i ri

lacob, Thoir dhomh clann, no gheibh mi

bàs.2 Agus las corruich Iacoib ri Rachel, agus

thubhairt e, Am bheil mis' 'an àite Dhè, a

chum uait toradh na bronii?3 Agus thuirt i, Feuch, mo bhanog-

lach Bilhah, theirig a steach d'a h-ionn-

suidh, agus Deiridh i air mo ghlàiinibh, agus

bithicili agam-sa mar an ccudna clann d'a

tràd-sa.4 Agus thug i dha Bilhah a banoglach mar

mhnaoi; agus chaidh lacob a steach d'a h-

ionnsuidh.5 Agus dh'fliàs Bilhah toiTach, agus rug i

mac do lacob.6 Agus thuirt Rachel, Thug Dia breth

orm, agus dhèisd e mar an ceucbia ri m'

ghuth, agus thug e dhomh mac: uime sin

thug i Dan mar ainm air.7 Agus dh'fhàs Bilhah banoglach Racheil

torrach aràs, agus rug i do lacob an dara mac.8 Agus thuirt Rachel, le mòr ghleac

ghleac mi ri m'phiuthair, agus thug mi

buaidh: agus thug i Naphtali mar ainm air.9 'N uair a chmmaic Leah gu'n do sguir i

de bhreith cloinne, ghabh i Silpah a banog-

lach, agus thug i do lacob mar mhnaoi i.10 Agus rug Silpah, banoglach Leah, mac

do lacob.11 Agus thuirt Leah, Tha sonas air

teachd: agus thug i Gad mar ainm air.12 Agus rug Silpah, banoglach Leah, an

dara mac do lacob.13 agus thuirt Leah, is sona mi, oir

goiridh na nigheanan mise beannaichte:

agus thug i Aser mar ainm air.14 Agus chaidh Reubeu a mach ann an

làithibh fogharaidh a' chruithneachd, agus

fhuair e mandragan 's a' mhachair, agus

thug e iad a chum a mhàthar Leah. An sin

thubhairt Rachel ri Leah, Thoir dhomh,

guidheam ort, cuid de mhancb'agaibh do

mhic.15 agus thuirt i rithe, Am beag a'

chàiis gu'n d' thug thu m'fhear uam, agus am

b'àill leat mancb'agan mo mhic a thoirt leat

mar an ceudna? Agus thuirt Rachel,

Uime sin luidhidh e leats' an nochd air son

maudragan do mhic.16 Agus thàinig lacob o'n mhachair 's an

fheasgar, agus chaidh Leah mach 'n a choin-

neamh, agus thuirt i, Thig thu steach

a m' ionnsuidlis', oir gu deimhin cheannaich

mi thu le mandragaibh mo mhic: Agusluidh

e leatha air an oidhche sin.17 Agus dli'èisd Dia ri Leah, agus dh'-

fhàs i torrach, agus rug i do lacob an

càiigeamh mac.18 Agus thuirt Leah, Thug Dia clhomh

mo dhuais, a chionn gTi'n cVthug mi mo

bhanoglach do m'fhear: agus thug i Isachar

mar ainm air.19 Agus dh'fhàs Leah toiTach a ràs, agus

rug i do lacob an sèathamh mac.20 Agus thuirt Leah, Dheònaich Dia

dhomh deadh chuibhrioun: a nis gabhaidh

m'fhear còmhnuidh maille rium, a chionn

gu'n d'rug mi dlia sèathnar mhac; agus thug

i Sobulun mar ainm air.GENESIS, XXXI.21 Agus 'n a dhèigh sin nig i nigliean, agus annta stiallan geala, agus leig e ris an gealtliug i Diuah mar aium oirre22 Agus chuimhnich Dia air Rachel, agus

dh'èisd Dia r'i, agais dh'fhosgail e a bolg.23 Agus dh'fliùs i torrach, agus rug i mac;

agus thuirt i, Thug Dia air falbh mo

mhà-chliu.24 Agus thug i loscph mar ainm air, ag

ràdh, Bheir an taighcam dhomh fathast mac

eile.25 Agus 'n uair a rug Rachel loseph, an

sin thuirt lacob ri Laban, Leig air falbh

mi, chum gai 'n téid mi do màite, agus do

m'dlmthaich fèin.bha 's na slataibh.38 Agus chuir e na slatan a rùisg e anns

na claisibh, anns na h-amair uisge, far an

d'thàinig na treudan a dhol, fa chomhair

nan treud, chum as g-u'm fàsadh iad torrach

an uair a thigeadh iad a dli'òl.39 Agus dh'flms na treudan ton-ach fa

chomhair nan slat, agus nig iad sprèidh

stiallach, bhreac agus bhallach.40 Agus thearbaidh lacob na h-uain, agus

chuir e aghaidh uan treud riusan a bha

stiallach, agns gach heathach a bha dubh-

dhoun ann an treudaibh Labain; agus chuir26 Thoir dhomh mo mhnathan, agus mo e a threudau fèiu air leth, agus cha do chuirchlann, air son an d'rinn mi seirblus duit,

agus gu'm falbh mi; oir is aithne dhuit mo

sheirbhis a rinn mi dhuit.e iad làimh ri treudaibh Labain.

41 Agus ge b'e uair a dh'fhàs an sprèidh

'bu treise torrach, chuir lacob na slatan fa27 Agus thuirt Laban ris, Guidheam chomhair sùl na sprèidhe anns na claisibh.ort, mafhuair mi deadh-ghean a'd' shàiilibh,

fuirich: oir dh'fhòghluim mi o m' fhios-

rachadh fèiu gu'n do bheannaichanTighearn

mi air do sgàth-sa.28 Agus thuirt e, Ainmich do thuarasdal

dhomh, agus bheir mi dhuit echum gu'mfàsadli iad torrach a rèir nan slat.42 Ach 'n uair a bha'n sprèidh anmhimn,

cha do chuir e ann iad: mar sin bu le La-

ban iadsan a b'anmhuinne, agus le lacob

iadsan 'bu treise.43 Agus dh' fhàs an duine ro shaoibhir;29 Agus thuirt e ris, Tha fàos agad \ agus bha mòran sprèidhe aige, agus banog

cionnus a rinn mi seirbhis dhuit, agais cion- i Iaich,agus òglaich,agus càmhail, agusasail.

nus a bha do spreidh agam:30 Oir is beag a bh'agad mun d^ thàinig

mi, agus a nis tha e air fàs 'n a m\\òriiàà;\lThetchIacohairfalbhguh-uaigneachoLauan,

agus bheannaich Dia thii'anlorg mo ^/u'rtcAt?-

sa: agus a nis,c'uin a ni mi mar an ceudnaair

son mo thighe fèin ?31 Agus thuirt e, Ciod a bheirmi dhuit?

Agus thuirt lacob, Cha toir thu ui sani

bith dhonili: ma ui thu an ni so rium, ioual- athair-ne fhuair e dha fèin a' mhòrachd soCAIB. XXXLgu dol do thàr Càianaain. 22 Lean Laban e.

iARinniad coimJicJieangal ri 'chèile aig Galeecl.AGUS chual' e briathran mhac Labain,

ag ràdh, Thug lacob leisgach ni a&A'

aig ar n-athair, agus o'n ni sin 'bu le ar n-traidh mi ràs, agus glaidhidh mi do threud.32 théid luise troimli do threud uile an

diugh, ag atharrachadh as a sin gach sprèidhe

atha breac agusballach, agus gach spreidhe

a tha dubh-dhonn am measg nan caorach,

agus ballach, agus breac am measg uan

gabhar: agus is e so mo thuarasdal.33 Agus freagraidh air mo shonsa m'ion-uile.2 Aguschunnaic lacob gnùis Labain,agus,

feuch, cha robh i leis mar a bha i roimhe sin.3 Agus thulihairt an Tighearn ri lacob,

Pill gu dàitliaich d'aithrichean, agais a

cUi'ionusuidh do dhàlsean; agus bithidh mise

maille riut.4 Agus chuir lacob teachdairean uaith.racas 's an àm ri teachd, 'n uair a thig e nuir agus ghairm e Rachel agus Leah do'n

mo thuarasdal a'd' làthair-sa: gach aon nach , mhachair a dh'ionusuidh a threudan.

hi breac agus ballach am measg nan gabhar, I 5 agus thuirt e riu, Tha mi 'faicinn

agus dubh-dhonn am measg nan caorach,

measar e mar ui bradach agam-sa.34 Agus thulihairt Laban, Feuch, b'fhearr

leam gu'm bitheadh e rèir d'fhocail. I35 Agus dh'atharraich e air an là sin fèingiiiiise bhur n-athar, nach 'eil i leam mar a

hha i roimhe: ach bha Dia m'athar maille

riumsa.

6 agus tha fàos agaibh fèin, le m'uile

dhàchioll gu'n d'riun mi seirbhis do'r n-na gabhair fhirioun a bha stiallach agus , athair.ballach, agus na gabhair bhoirionn uile a 7 Gidheadh mheall bhur n-athair mi,agu3

bha breac agus ballach, agus gach aon air mliàith e mo thuarasdal deich uaireau: ach

an robh gile, agus gach aon a bha dubh- cha do leig Dia leis crun a dlieanamh orm.

dhoun am measg nau caorach, agus Thug e j 8 Ma thuirt e mar so, Bithidh an

iad do làmhan a mhac. sprèidh bhreac 'n an tuarasdal agad, an36 Agus chuir e astar thri làithean eadar sin rug an sprèidh uile à/breac: agus ma

e fèin ajrus lacob: asns bheathaich lacob thuirt e mar so, Bithidh an sprèidha' chuid eile de threudaibh Labaiu.stiallach 'n an tuarasdal ajrad, an sin ruo37 Agus ghabh lacob dlia fèin slatan glasa , an spreidh uile Id stiallach.de'n chritheanu, agus de'u challdainn, agus

de chraoibh nun9 Mar so thug Dia air falbh sprèidh bhur

anm-chnò; agais ràiisg e n-athar, agus thug e dhomhsa iad.

32GENESIS, XXXI.10 Agns 'n uair a dh'fhàs an sprèidh

tovrach, thog mi suas mo shàiileaii, agus

clunuaaic mi ann an aisling, agus, feuch,

Ihct na reitheachan, a bha 'reitheadh na

spreidhe, stiallach, breac agus gràs-fhionn.11 Agus thuirt aingeal an Tighearna

rium ann an aisHng, A Iacoib: agus thu-

bha'irt mise, Tha mi 'n so.12 Agus thuirt esan, Tog suas a nisdo

shàiileau, agus faic na reitheachan uile, a

tha 'reitheadh na spreidhe, gu, bheil iad

stiaUach, breac agus gi-às- fhionn: oir chun-

aaic mise gach ni a rinn Laban ort.13 Is raise Dia Bheteil, far an d'ung thu 'n

carragh, far an do bhòidich thu dhomhsa

bòid: a nis èirich, imich a mach as an tìr so,

figus pill gu tìr do dhàlsean.14 Agus fhreagair Rachel agus Leah, agus

thubhairt iad ris, Am bheil fathast cuibh-

rionn no oighreachd air bith againne ann

antaighar n-athar ?15 Nach 'eil sinn air ar meas leis mar

choigrich? oir reic e sinn, agus struidh e

mar an ceudua gu tur ar n-airgiod:16 Oir an saoibhreas dn uile a thug Dia

o'r n-athair, is leinn fèin, ajus le'r cloinn e:

a nis uime sin, gach ui a thuirt Dia

riutsa, dean e.17 An sin dli'éirich lacob suas, agus chuir

e a mhic agus a mhnathan air càmhalaibh;18 Agus thug e leis a sprèidh uile, agus a

mhaoiu uile a fhuair e, sprèidh achosnaidh,

a fhuair e 'am Padan-aram, gxidol a dli'ionn-

suidh Isaaic 'athar gu tìr Chanaain.1 9 A gix s chaidh Laban a lomairt a chaorach;

agus ghoid Rachel na dealbhan 'hu le a

h-athair.20 Agus theich lacob gun fhios do Laban

au Sirianach, a chioun nach d'inuis e dha

gu'ji robh e gu teicheadh.21 Agus theich e leis gach ni a bh' aige;

agus (Ui'éirich e suas, agus chaidh e thar an

amhainn, agus chuir e 'aghaidh ri sliabh

Ghilead.22 Agus dh'innseadh do Laban, air an

treas là, gu'u do theich lacob.23 Agus thug e a bhràithrean leis, agus

lean se e astar sheachd làithean, agus rug

e air ann an sliabh Ghilead.2-1 Agus thàinig DiaguLabananSirianach

ann an aisliug 's an oidhche, agus thuirt

e ris, thoir an aire nach labhair thu ri

lacob aon chuid maith no olc.2o an sin rug Laban air lacob. A nis

shuidhich lacob a bhàith 's an t-sliabh, agus

shuidhich Laban maille r'a bhràithribh ann

an sliabh Ghilead.26 Agus thuirt Laban ri lacob, Ciod e

so a rinn thu, gu'n do theich thu guu fhios

domh, agus gu'n d'thug thu leat mo nigh-

eanan, mar bhraighdean a thugadh a inach

leis a chlaidheamh à27 Car son a theich thu gu h-uaigneach,

agu3 a dh'fhalbh thu uam, agus nach33d'inuis thu dhomh, agus gu'n cuàrinn aàr

fixlbh thu le subhachas, agus lo h-òrau-

aibh, le tiompan, agus le clàrsaich ?28 Agus nach do leig thu leani mo mhàc

agus mo nigheauan a phògadh? a nis ia

amaideach a fhuaradh tu le so a dheanamh.29 Tha e'n comas mo làimhe-sa cron a

dhcanamh ort: ach labhair Dia d'athar

rium an raoir, ag ràdh, Thoir an aire, nach

labhair thu ri lacob aon chuid maith no

olc.30 Agus a nis, ged a b'èigin duit falbh, a

chionu gii'n robh thu gu ro mhòr 'an geall

airtaighd'athar, gidheadh c'ar son a ghoid

thu mo dhèe ?31 Agus fin-eagair lacob, agus thuirt

e ri Laban, A chionn gu'n robh eagal orm:

oir th .bhairt mi, Theagamh gu'n tugadh

tu uam do nigheanaule h-ainneart.32 Ge b'e neach aig am faigh thu do dlièe,

na maireadh e beò: an làthair ar bràithrean

faic ciod a th' agam a hhuincas duit, agus

gabh thugad e: oir cha robh fhios aig

lacob gu'u do ghoid Racliel iad.33 Agus chaidh Laban a steach do bhùth

Iacoib , agus do blmth Leah, agus do bhùth

an dà bhanoglaich; ach cha d'fhuair e iacl.

An sin chaidh e mach à bàith Leah, agus

chaidh e steach do bhàith Racheil.3-4 A nis ghoid Rachel na dealbhan, agus

chuir i iad ann an acfhuinn a' chàmhail,

agus shuidh i orra: agus rannsaich Laban

am bàith uile, acli cha d'f liuair e iacl.35 Agus thuirt i r'a h-athair, Na

cuireaclh e corruich air mo thighearn nach

vm'ainn mi èirigh suas a' d' fhianuis, oir tha

orm a rèir guatha nam ban: agusrannsaich

e, ach cha d'fhuair e na dealbhan.36 Agus bha fearg air lacob, agus throd

e ri Laban: agus flireagair lacob, agus thu-

bhairt e ri Laban, Ciod i mo choire, agus

ciod e mo pheacadh, gu'n robh thu cho dian

air mo thòir ?37 an déigh dliuit m'airneis uile a rann-

sachadh, ciod a fhuair thu dli'uile ainieis

do thighe? cuir an so e an làthair mo

bhràithreansa agus do bhràithrean fèin,

agus gu'n tabhair iad breth eadaraiuu 'n ar

dithis.3S A nis fàchead bliadlina bha mi maille

riut; cha do thilg do chaoraich an uain, no

do ghabhair am minn, agus reitheachan do

threud cha d'ith mi.39 An ni sin a reubadh le fiadh-hheathaich-

ihh cha d'thug mi a d' ionnsuidh; ghiiilain

mi fèin a chall: o m' 'iàimh-sa dh'iarr thu e,

co ac' a ghoideadli e 's an là, no 'ghoideadh

e 's an oicUiche.40 Ilar so bha mi; 's an là chlaoidh an teas

mi, agus an reothadh 's an oidhche; agaia

dhealaich mo chodal ri m' shàiilibh.41 Mar so bha mi fichead bliadhna a'd'

thigh: ceithir bliadhna deug rinn mi seirbhis

duit air sou do cUiithis nigheanau, agu^ sàBGENESIS, XXXII.

bliadhiia air son do sprèidhe; agus mLiàth |

thu mo thuarasdal deich uairean.42 Mur bhitheadh gu'n robh Dia m'athar,

Dia Abrahaim, agus Eagal Isaaic maille

rium, gu cinuteach chuireadh tu nis air

falbh mi falamh: chunnaic Dia m' àmhghar

agus saothair mo làmh, agus clironaich e

thu 'n raoir.43 Agus fhreagair Laban, agus thuirt

e ri lacob, Na nigheanan so is iacl mo

nigheauan-sa iad, agus a' chlann so is iadCAIB. XXXII.1 Chunnaic lacob ainglean aig Mahanalm. 8Chuire teachdaireau gu Esau. 7 Blia eagal

uir giCn tigeadh e 'n a agliaidh, agus rinn e

urnuvjh ru an Tighearn gu'n saoradh e uaith

e. 13 Chuir e tiodhlac d'a ionnsuidh. 24

Ghleac e ri aingeal aig Feniel, agus thugadh

Israel mar ainm air.AGUS dh'imich lacob air a shlighe,

agus choinnich ainglean Dhè e.

2 Agus thuirt lacoli, 'n uair a chunn-mo chlann-sa, agus an sprèidh so is iad mo aic e iad, Is e so feachd Dhè: agus thug e

sprèidh-sa; agus gach ni a tha thu a' faic- Mahanaim mar aium air an àite sin.

inn, is leamsa e: agus ciod a dh' fheudas [ 3 Agus chuir lacob teachdairean roimhe

mi'dheanamh an diugh ri m' nigheanaibh gu h-£sau a Idiràthair, gu fearanu Sheir,

so, uo i-'an cloinn a rug iad? dàithaich Edoim.44 A nis uime sin thig-sa, deanamaid 4 Agus dh'àithn e dhoibh, ag ràdh, Mar

coimhcheangal, mise agus thusa; agus bith- so their sibh ri m' thigheai-n Esau, jMar so

eadli e mar fhianuis eadar mise agus thuirt do sheirbhiseach lacob, Bha mi

thusa. ^ air chuairt maille ri Laban, agus dh'fhan45 agus ghabh lacob clach, agus chuir e mi maille ris gus a nis.suas i mar charragh. j 5 Agus tha agam buar, agus asail, treud-46 Agus thuirt lacob r' a bhràithribh, an, agus òglaich, agus banoglaich; agus

Cruimiichibhclachan: agusghabhiadclach- 1 chuir mi dh'innseadh do m' thigheani,

an, agus rinn iad carn, agus dh'ith iad an chum gu'm faighinn deadh-ghean a' d' shàiil-

siu air a' charn. 1 ibh.47 Agus thug Laban mar aimu air legar- 6 Agus phill na teachdairean gu lacob,

sahaduta: ach thug lacob mar ainm air ' ag ràdh, Thàinig sinn a dh'ionnsuidh doGaleed.^ 48 agus thuirt Laban, Thn 'n carn so

'n a fhiaums eadar mise agus thusa an

diugh. Uime sin thugadli Galeed mar

ainm air;

49 Agus Midspah; oir thuirt e, Deau-bhràthar Esau, agus mar an ceudna tha e

'teachd a'd' chòdhail, agus ceithir cheud

fear maille ris.7 Agus bha lacob fo eagal mòr, agus ann

an airc; agus roinn e'n sluagh a bha maille

ris, agus na treudan, agus an crodh, agusadh an Tighearn faire eadar mise agus i na càmhail 'n an dà bhuidhinn8 Agus thuirt e, Ma thig esan gu

h-aon de na buidhnibh, agus gu m buail e

i, an sin théid a' bhuidheaun a dh'fhanas as

uaith.9 Agus thuirt lacob, O Dhè m'athar

Abrahaim, agus a Dliè m'athar Isaaic, au a fhianuis eadar mis' agus | Thighearu' a thuirt rium, Pill gu d'

dliùthaich, agus gu d' dhàlsean, agTis ni mi

maith dhuit:10 Cha -u airidh mi air a' chuid a's lugha

de na tròcairibh sin uile, no de'n fhàriun

sin uile, a nochd thu do d'sheirbhiseach;

oir le m' luirg bheil mi thar an lordauthusa, 'n uair a bhitheas sinn a làthair a

chèile.50 Ma bhuineas tu gu cruaidh ri m' nigh-

eanaibh, no ma ghabhas tu mnathan eile

thuilleadh air mo nigheanaibh-sa, cha-ra

'eil duine sam bith maille ruiun; feuch,

tha Dia

thusa.51 Agus thuirt Laban ri lacob, Faic

an carn so, agus faic an carragh so, a shuidh-

ich mi eadar mis' agus thusa.52 Bithcadh an carn so 'n a fhianuis, agus

hitheadh an carragh so 'n a fhiauuis, nach

tèid mise a d'ionnsuidh-sa thar a' cham so, so, agus tha mi nis a'm' dhà bhiùdhiuu.

agus nach tig thus' a m' iounsuidh-sa thar 1 1 Saor mi, guidheam ort, o làimh mo

a' charn so, agus a' charragh so, gu cron. j bhrhthar, o làimh Esau: oir tha eagal onn53 Gu'u tugadh Dia Abrahaim, agus Dia roimhe, gu'n tig e, agus gu'm buail e mi,

Nahoir, Dia an athar, breth eadaniinn. agus a' mhàthair maille ris a' chloinn.

Agus mhiouuaich lacob air Eagal 'athar j 12 Agus thuirt thu, Gu ciunteach ni

Isaaic. ! mi maith dhuit, agus ni mi do shliochd54 An sin thug lacob suas àobairtean 's mar ghaineamh na fairge, nach feudar àir-

an t-sliabh, agus ghairm e air a bhràithribh eamh a thaobh lioumhoireachd.a dh'itheadh arain: agus dli'ith iad aran, \ 13 Agus dh'fhau e an sin 's an oidliche sin

agus dh' fhau iad rè na h-oidhche 's an fèin, agus ghabh e de na thàinig g'a làimh

t-sliabh. I tiodlilac air son esan a bhràthar;55 Agus dh'éirich Laban suas moch 's a' 14 Dà cheud gabhar agus fichead boc, dà

mhaduiun, agus phòg e a mhic agus a nigh- 1 cheud caora agus fichead reithe,eanan, agus bheanuaich e iad, agus dh'- | 15 Deich càmhail fhichead bhainne le 'n

fhalbh e: agus phill Laban g'a àite fèin. i searraich, dà fhichead bò agus deich tairbh,

34fichead asal bhoirionn agus deich searr-

aich.

16 Agus thug e iad do làimh a sheir-bhiseach, gachiomain leatha fèin; agTisthu-

bhairt e r'a sheirbhisich, Imichibli romliam,

ainis cuiribh dealachadh eadar iomain agusGENESIS, XXXIII.chaidh e seach Penuel, agus bha e bacach

air a shhasaid.32 Uime sin cha-n ith clann Israeil de'u

fhèith a chrup, a tha air lag na slèisde, gus

an là'n diugh; a chionn gu'n do bheau e

ri 'lomam.17 Agus dh'àithn e dhàsan a bli'air thois-

each, ag ràdh, 'N uair a choinnicheas mo

bhràthair esan thu, agus a dh' fheòraicheas

e dliàot, ag ràtUi, Co leis thu, agus c'àit a

bheil thu dol ? agus co leis iad sin a tJia

romhad ?18 An sin their thusa, Bmnidh iad do

d'sheirbhiseach lacob; rs tiodhlac a th'ann, â–  fear. Agus roinn e a' chlann do Leah,

a chuireadh a dh"ionnsuidh mo thigliearn'lagus do Rachel, agus do'n dà bhanoglach.lag slèisde Iacoib 's an f lièith a chrup.

CAIB. XXXIII.1 Caoimhneas Iacoib agus Exau <fa chèile '/a

uair a choiunich iad. 18 Aig Sakm cheann-

aich lacob achadh, agus thog e aliaii:AGUS thog lacob suas a shàiilean, agus

dh'amhairc e, agus, feuch, bha esan

a' teaclid, agus maille ris ceithir cheudEsau: agus, feuch, mar an ccudua tha e

fèin 'n ar dèigh.19 Agus dh'àithn e mar sin do'n dara

seirbhiseach, agus do'n treas, agus dhoibh-

san uile a bha 'leantuinn nan iomain, ag

radh, Air an dòigh so labhraidh sibh ri

h-Esau, 'n uair a gheibh sibh e.20 Agixs their sibh cuideachd, Feneh,T7ia2 Agais chuir e na banoglaich agus an

clann air thoiseach, agus Leah agus a clann

'n an dèigh, agus Èachel agus loseph air

dlieireadh.3 agus chaidh e fèin air 'aghaidh rompa,

agus chrom se e fèin gn làr seachd uairean,

gus an d'thàinig e dlùth d'a bhràthair.4 Aaus ruith esan 'n a choinueamh, agus do sheirbhiseach lacob 'n ar deigh-ue: oir \ ghabh e 'n a ghlacaibh e, agus thuit e air a thuirt e, Ni mi rèidh e leis an tiodlilac

a théid romham, agus an déigh sin chi mi a

glmàiis; theagamh gai'n gabh e i'ium.21 Mar sin chaidh an tiodhlac thairis

roimhe: agus dh' fhan e fèin an oidliche sin

's a' chuideachd.22 Agus dh'éirich e suas 's an oidliche sin,

agus ghabh e a dhà mlmaoi, agus a dlià

bhanoglach, agus 'aon mhac deug, agais

chaidh e thairis air àth laboic.mhuineal, agus phòg se e: agns gliuil iad.5 Agais thog e suas a shàiilean, agus chuun-

I aic e na mnathan agns a' chlann; agusthubliairt e, Cò iad sin a tha maille riut ?

agus thuirt esan, A' chlann a thug Lia

gu gi'àsmhor do d'sheirbhiseach.6 An sin thàinig na banoglaich am fogus,

iad fèin agus an clann, agus clu'om siad iad

fèin.7 Agus bheil Leah cuideachd am fagus23 agus gliabh e iad, agus chuir e thairis j maille r'a cloiun, agus chrom siad iad fèiu;

air an t-sruth iad, agus chuir e thairis na agus an déigh sin thàinig loseph am fagusfcA'aige.

24 Agus dh' fhan lacob 'n a aonar; agus \agus Racheà, agus chrom siad iad fèin.

8 Affus thuirt e, Ciod is ciall duit leisglileac diiine ris, gu ruig briseadh na fàire. an iomain so uile, a choinnich mi ? Agus

25 Agus 'n uair a chmmaic e nach do thuirt esan, Gu deadh-ghean fhaghailbhuadliaich e air, an siu bhean e ri lag

shlèisde; agus chaidh lag slèisde Iacoib as

an alt 'n uair a bha e a' gleac ris.26 Agus thuirt e, Leig air falbh mi, oir

tha'n fhàir a' briseadh: agus thuirt

esan, Cha leig mi air falbh thu, mur beann-

aich thu mi.27 Agus thuirt e ris, Ciode is ainm

dhuit i agus thuirt e, lacob.28 Agus thuirt esan, Cha ghoirear

lacob ni's mò dhiot mar ainm, ach Israel:

oir bha cumhachd agad mar uachdaranann an sùilibh mo thighearna.9 Agus thuirt Esau, Tha agamsa pail-

teas, a bhràthair; glèidh dhuit fèin na bheil

agad.10 Agusthubhaii't Iacob,Ni h-eadli,giudli-

eam ort, ma fhuair mi nis deadli-ghean a'd'

shàiilibh, an sin gabh mo thiodlilac o m'

làimh: oir uime sin chunnaic mi do glnmis,

mar gu'ui faicinn gniiis l)hè, agus thaitiun

nii riut.1 1 Gabh, guidheam ort, mo bheannachadh

a thugadh a'd' ionnsuidh, do bhràgh gii'n dori Dia, agus ri daoinibh, agus thug thu bhuin Dia gu toirbheartach rimu, agus gubuaidhbheil agani mòr phailteas: agus rinn e29 Agus dh'fhiosraich lacob dheth, agus earail air, agus ghabh se <thubhairt e, Innis dhomh, gTiidlieam ort,

d'ainm: agus thuirt esau, C' ar sou a

tlia thu a' farraid m'ainme. Agais bheann-

aich e an siu e.12 Agus thuirt e, Gabhamaid ar turus.

agus bitlieamaid ag imeachd, agTis théid

mise niaille riut.13 Agus thuirt e ris, Tha fios aig mo30 Agus thug lacob Peniel mar ainm air , thighearn gnbheil a' chlauu maotli, agais na

an àite: oir cliunnaic mi Dia aghaidh ri ' treudan agus an fheudail a tha maille rium,

h-agliaidh, agus thearnadh m' anam. [ trom le h àl; agus nia tUi'iomainear iad gu31 Agus dh'eirich a' ghriau air, 'n uair a; dian aon là, gheibh an treud uile bàs.35GENESIS, XXXIV.14 Racliadh, ^idheam ort, mo thighearn

geachad roinili a slieirbhiseach: agns gabh-

aidh niise an t-sUghe gu socrach, a rèir

mar a bhitheas an sprèidh a tha romham,

agus a' chhxnn, comasach air fhulang, gus

an tig mi dh'iouusuiclh mo thighearua gu

Seir.15 Agus thuirt Esau, Leig leam a nis

cuid de'n mhuinntir a tha maille rium

fhàgail marriut: Agus tlmbhairt esan, C'ar

80U sin à faigheam-sa deadh-gheau 'an

sùilibh mo thighearna.16 Mar sin phill esan 's an là siu fèin air

a shlighe gu Seir.17 Agus dh'imich lacob gu Sucot, agus

thog e dha fèin tigli, agus rinn e bothain

d'a sprèidh: air an adhbhar siu thugadli

Sucot mar ainm air an àite.18 Agus thàinig lacob do Shalem, baile

Shecheim a iAa ann an tìr Chanaain,'n uair

a thàinig e o Phadan-aram; agus shuidhich

e a bhàith fa cliomhair a' bhaile.19 Agus cheannaich e màr fearainn, far an

do slmidhich e a bhùtli, o làimli chloinue

Hamoir athar Shecheim, air cheud bonn

airgid.20 Agus chuir e suas altair an sin, agus

thug e El-EIohe-Israel mar ainm oirre.CAIB. XXXIV.

1 Thruailleadk Diiiali niyhean Leah. 20

TkimchioU-ghearradh muinntir Shecàieim; 25

M/iarbliadk iad le mic lacoih, 27 Agm

direackadh am baile.AGUS chaidh Dinah nighean Leah, a

rug i do lacob, a mach a dh' fhaicinn

nigheanan na tàre.2 Agus 'n uair a clmnnaic Sechem mac

Hamoir an Ibhich, uachdaran na tìre i,

ghabh e i, agus luidh e leatlia, agus thruaill

e i.3 Agus dhlàith-lean 'anam ri Dinah nigh-

inn Iacoib , agus ghràdhaich e a' ghruagach,

agus labhair e gu caomh ris a' ghruagaich.4 Agus labhair Sechemri Hamor 'athair,

ag ràdh, Faigh dhomhsa a' ghruagach so

mar mhnaoi.5 Agus cliuala lacob gu'n do thruaill e

Dinah a nighean. (Nis bha a mhic maille

r'a sprèidh 's a' mhachair) agus bha lacob

'n a thosd gus an d'thàinig iad.6 Agus chaidh Ilamor atliair Shecheim a

mach a dli'ionnsuidh Iacoib , a labhairt ris.7 Agus thàinig mic Iacoib o'n mhachair

'n uair a chual' iad e, agus bha na daoine

doilich, agus bha fearg mhòr orra, a chioun

gu'n d'rinn e amaideachd ann an Israel, ann

an luidhe le nighinn Iacoib , ni nach bu

chòir a dlieanamh.8 Agus labhair Hamor riu, ag ràdh, Tha

anam mo mhic Shecheim 'an lo-gheall air

blmr nighinn: thugaibh dlia i, guidheam

oirbh, mar mlmaoi.9 Agus deanaibh ceangk'.chean-pòsaidh

raimie; bhur nigheauan-sa thugaibh36dhuinne, agus ar nigheanan-ne gabhaidh

sibh dliuibhse.10 Agus maille ruinne gabhaidh sibhcòmh-

nuidh: agus bithidh an tìr roimhibh;

gabhaibh còmhnuidh, agus deanaibh reic

agus ccannachd innte, agus faighibh sealbh

innte.11 Agus thuirt Sechem r'a h-athair,

agus r'a bràithribh, Faigheam deadh-ghean

n ur sàiilibh; agus ge b'e ni a their sibh

rium, bheir nii dhuibh.12 Air a mheud 's gu'n dean sibh an dubha-

raidh orm, agus an tiodhlac, bheir mi

dhuibh eadhon mar a their sibh rium: a

mhàin thugaibh dliomh a' ghruagach mar

mhnaoi.13 Agus fhreagair mic Iacoib Sechem

agus llamor 'athair le ceilg, agus labhair

iad, (a chionn gu'n do thruaill e Dinah am

piuthar,)14 Agus thuirt iad riu, Cha -n fheud

sinne an ni so dheanamh, ar piuthar a

thoirt do dhuine neo-thimchioll-ghcarrta:

oir bhiodh sin 'n a mhasladh dhuinne.15 Ach an so aontaichidh sinn leibh; ma

bhios sibhse mar a tha sinne, gu'n timchioll-

ghearrar gach firionnach 'n ur mcasg;16 An sin bheir sinne ar niglieanan

dlmibhse, agus bhur nighcanan-sa gabhaidh

sinn dhuinuo, agus gabhaidh sinn còmh-

nuidh maille ribh, agus bithidh sinn 'n ar

n-aon sluagh.17 Ach mur èisd sibh ruinne, sihh a bhà

air bhur timchioll-ghearradh, an sin gabh-

aidh sinne ar nighean, agus falbhaidh

sinn.18 Agus thaitinn am briathran ri Hamor,

agus ri Sechem mac Ilamoir.ly Agus cha do chuir an t-òganach dàil

anns an ni a dheanamh, a chionn gu'u robh

tlachd aige ann an nighinu Iacoib: agus

bha e ni b'urramaiche nataigh'athar

uile.20 Agus thàinig Hamor, agus Sechem a

mhac gTi geatadh am baile, agus labhair iad

ri daoinibh am baile, ag ràidh,21 Tha na daoine so sàochail maille ruinn,

air an adhbhar sin gabhadh iad còmhnuidh

's an tàr, agus deanadh iad reic agus

ceannachd imite; thaobh an fhearainn,

feuch, tha e farsaing ni 's leòir dhoibh:

au nigheanan-sa gabhaidh sinne dhuinue

mar mlmàibh, agus ar nigheanan-ne bheir

sinne dhoibhsan.22 A mhàin auns an ni so aontaichidh na

daoine Ieinn,gaicòmhnuidliaghabhail maille

ruinn, gu bhi 'n ar n-aon sluagh, ma

thimchioll-ghcarrar gach firionnach againne,

mar a tha iadsan air an timchioll-ghearradh.23 Nach leinne an sprèidh, agus am maoin,

agus an aiumhidhean uile? a mhàin aon-

taicheamaid leo, agus gabhaidh iad còmh-

nuidh maille ruinn.24 Agus dh'èisd gach neach a chaidh machGEXESIS, XXXV.aàr gcatadli a bliaile ri Hamor, agus ri

Secheiu a mliac: agns thimclnoU-ghearradh

gach firionuach, iadsau uile a chaidh mach

air geatadh a bhaile.25 Ag'us air an treas là, 'n uair a bha iad

air an cràdh, an siu gliabh dithis de mhic

Iacoib , Simeou agus Lebhi, bràithreau

Dhinah, gach fear aca a cldaidheamh, agnis

thàiuig iad air a' bhaile gu dàna; agus

mharbh iad gach firionnach.26 Agus mharbh iad Hamor agus Sechem

a mhac le faobliar a' chlaidheimh, agus

thug iad Dinah àtaighShecheim, agus

chaidh iad a mach.27 bheil mic Iacoib air na mairbh, agus

chreach iad am baile, a chioun gu'u do

tliniaill iad am piutliar.2S an caoraich, agus am buar, agus an

asail, agus na bÃŒLa 's a" bhaile, agus na bha

's an fhearaun, thog iad:29 Agus am maoin uile, agus an clann

bheag uile, agus am mnathau thug iad leo

'au daorsadh, agus thog iad 's a' chreicli

eadlion gach ui a bha stigh.30 agus thubha'rt lacob ri Simeou agus

ri Lebhi, Chuir sibh trioblaid orm le

m' dlieauamh gi-àineil am measg luchd-

àiteacliaidh na tàre, am measg uau Ca-

uaanach, agus uam Peridseach: agais air

dhomhsa'bhigann'anàireamh,cruinnichidh

siad iad fèiu cuideaclid a' ni' aghaidh, agus' marbhaidh iad mi; agais cuirear as domh,

! agus do m' thigh.' 31 Agus thuirt iad, Am bu chòirdha

bmitainu rir i)iuthaii--uemar ristràopaich ]â–  CAIB, XXXV.I 1 Thàinàg lacob.gu Betel. far an do Oiog e allair

do Dhia. 9 Tka e air a b/ieannachadh. 16

Bàs Radieil. 23 Mic lacoiò. 28 Aois

Isaaic, a bliàs, agus 'adhlac.AGUS thuirt Dia ri lacob, Eiràch,

imich suas gu Betel, agus gabh còmh-

uuidh an sin: agus deau an siu altair do

Dhia, a dh' fhoillsich e fèiu duit an uair a

theich thu o ghnùis esan do bliràthar.2 Agus thuirt lacob r' a theagWach,

agus riu-sau uile a bha maille ris Cuiribh

uaibh na diathau coimheach a tha 'n 'ur

measg, agus bithibh glau, agus mùthaibh

bhur u-eudach:3 Agus èireamaid, agus rachamaid suas

gu Betel; agus ni mise an siu altair do

Dhia, a dli'èisd riuni ann an là mo chruaidh-

chais, agus a bha maille rium 's an t-slighe

air an deachaidh mi.4 Agus thug iad do lacob na diathan

coimheach uile a hho 'n an làimh, agus a>i

cluas-fhàinuean a bha 'n an cluasaibh; agus

dh'fholaich lacob iad fou daraig a bha

làimh ri Sechem.5 Agus dli'imich iad: agns bha eagal Dhè

air na bailtibh a bha mun cuairt orra, agais\ cha d"i-iun iad tòireachd air mic Iacoib .6 Mar sin bheil lacob gu Luds, a tha "an

37' tìr Chanaain, eadlion Betel, e fhéin agus an

sluagh uile a bha maille ris.7 Agus thog e 'n sin altair, agus thug e El-

' betel mar aium air an àite; do bhràgh annau sin gu'n d'fhoillsich Dia e fèin dha, 'n

uair a theich e o ghuùis a bhràthar.8 Ach fhuair Deborah bau - altrum Re-

becah bàs, agus dh'adhlaiceadh i fo Bhetel,

fo dharaig: agus thugadli Alon-bacut marI ainm air.9 Agus dh'fhoillsich Dia e fèin do lacob

a ràs, an uair a bheil e à Padan-aram;' agus bheanuaich se e.I 10 Agus thuirt Dia ris, 'S e lacob a'saium dliuit; cha-uainmichear thulacob ui'smò, ach 's e Israel a bhios 'n a aium ort:

à agus thug e Israel mar aium air.

j 11 Agus thuirt Dia ris, Is mise Diauile-chumhachdach; bi sàolmhor agus fàs

j làonmhor: thig cinneach agus coimlithioual

I chiuueach uait, agus thig ràghrean a machà dleasruidh.

j 12 Agus am fearann a thug mi dli'Abra-ham agus a dh'Isaac, dhuit -se bheir mi e;agus do d' sàdiochd a'd" dheigh bheir mi amfearauu.' 13 Agus chaidh Dia suas uaith 's an àit'

I 'an do labhair e ris.

14 Agus chuir lacob suas carragh 's anàit' 'an do labhair e i'is, can-agh cloiche,

j agus dliòii-t e tabhai-tas-dibhe air, agus

j dliòirt e olatUi air.

j 15 Agus thug lacob Betel, mar ainm airan àite far an do labhair Dia ris

1 16 agus dli'imich iad o Bhetel, agus cha

' robh ach astar beag aca ri teachd gu Ii-Ephrat: agus thàinig tinueas cloiuue a;rRachel, agus bha saothair chniaidh oirre.

i 17 Agus 'n uair a bha i 'au cruaidh shao-

i thair, an sin thuirt a" bhean-ghlùiuerithe, Xa bitheadh eagal ort, oir hithidham mac so agad cuideachd.18 Agus 'n uair a bha 'h-anam a' dealach-

adh ritlie, (oir fhuair i bàs,) thug i Beuoni

mar ainm ah': ach dh'amudiich 'atliaii' e

Beuiamin.19 Agus fhuair Rachel bàs, agus dh'adh-

laiceadh i 's an t-slighe gu h-Ephrat, eadhon

Betlehem.20 agus chuir lacob suas carragh air a

h-uaigh: is e so carragh uaighe Racheil gus

an la n diugh.21 Agus gliabh Israelathurus,agusshuidh-

ich e a bhùth an taobh thall de thùr Edeir.22 Agus 'n uair a bha Israel a chòmhnuicDi

's an làr sin, chaidh Reuben, agus luidh e

le Bilhah leannau â– athar: agus chual' Israel

sin. A nis bha dà mhac dhèug aig lacob.23 Mic Leah; Reubeu ceud-ghiu Iacoib ,

agus Simeon, agus Lebhi, agus Iudah, agus

Isachar, agus Sebulun.24 Mic Racheil; loseph, agus Beuiamin.25 Agus mic Bhilhah, bimoglaich Racheilj

Dan, agus Xaphtali,GENESIS,26 agus mic Shilpah, banoglaich Leah;

Gad agus Aser. Is iad sin mic Iacoib , a

rugadli dha 'am Padan-aram.27 Agus thàinig lacob chum Isaaic 'athar

do Mliarare,gubaile Arbah,eadhon Hebron,

far an robh Abraham agus Isaac air chuairt.2S Agus b'iad làitheau Isaaic ceud bliadhna,

's ceithir fichead.29 Agus thug Isaac suas an deò, agus

dh èug e, agus chruiunicheadh e chum a

mhuinntir fèin, agus e 'n a sheann duine,

agus làn de làithibh. Agus dh'adhlaic a

mhic esan agus lacob e.CAIB. XXXVI.\ Triuir hhan Esau. 9A ghinealaidt ann an

sliuh'i Sheir. 15 Na cinn-fheadhna a tJiàinig

o hàihic.AGUS ?'s iad sin ginealaich Esau, eadlion

Edoim.2 Ghabh esan a mhnathan de nigheanaibh

Chanaain; Adah nighean Eloin an Hitich,

agus Aholibamah nighean Auah, uighiun

Shibeoin an Hibhich;3 Agus Basemat nighean Ismaeil, piutliar

Nebaioit.4 Agus nig Adah do esan Eliphas; agus

rug Basemat Reuel.5 Agus rug Aholibamah Ieus,agus laalam,

agus Corah: Is iad sin mic Esau, a rugadli

dlia ann an tlr Chauaain.6 Agus ghabh esan a mhnathan, agus a

mhic,agus a uigheanan, agus uile mlminntir

a thighe, agus a sprèidh, agais 'ainmhidhean

uile, agus a mhaoiu uile, a fhuair e ann an

tàr Chanaain; agus chaidh e do thàr eile o

ghnùis a bhràthar Iacoib .7 Oir bha 'n saoibhreas ni bu mhò na gu'm

foudadh iad còmlmuidh a ghabhail cuid-

eachd; agus cha b'urrainn an tìr anns an

robh iad 'n an coigrich, an giàilan air son an

eprèidlie.8 i\Iar so ghabh esan còmhmiidh ann an

Bliabh Sheir: is e esan Edom.9 Agus is iad sin ginealaich Esau, athar

nau Edomach, ann an sliabh Sheir:10 Is iad sin ainmeaunan mliac Esau;

Eliphas mac Adah mnà Esau, Reuel mac

Bhasemait muk Esau.11 Agus b'iad mic Eliphais Teman, Omar,

Sepho, agus Gatam, agus Cenas.12 Agus bha Timna 'n a leannan aig Eli-

phas, mac Esau; agus rug i do Eliphas

Amalec: 6'iad sin mic Adah, mnà Esau.13 Agus is iad sin mic Reueil; Nahat,

agus Serah, Samah, agus Midsah: fc'iad sin

mic Bhasemait, nmà Esau.14 Agus 6' iad sin mic Aholibamah,

nighinn Anah, nighinn Shibeoin, mnà Esau:

agus rug i do esan leus, agus laalam, agus

Corah.15 i?'iad sin na cinn-fheadlma de mhic

Esau: mic Eliphais, ceud-ghin Esau; Teman

ceann-feadhna, Omar ceann-feadlma, Sepho

ceauu-feadhna, Ceuas ceaim-feadlma,XXXVI.I 16 Corah ceann-feadhna, Gatam ceann

feadlma, c/ffus Amalec ceaun-feadlma: is

iad sin na cinn-fheadlma a thàinig c

Eliphas, ann an tlr Edoim: i'iad sin mic

Adah.I 17 Agus Ì8 iad sin mic Reueil, mhic

Esau; Nahat ceann-feadliua, Sei'ah ceann-j feadlina, Samah ceaun - feadlma, Midsah

ceaun-f eadhua. Is iad sin na cinn- fheadlma' a thàinig o Reuel, ann an tìr Edoim: ig\ iad sin mic Bhasemait, mnà Esau.18 Agus is iad sin mic Aholibamah, nmà

Esau; leus ceann-feadlma, laalam ceann-

feadlma, Corah ceann-fcadhna: 6' iad sin

na ciun- fheadlma a thàinig o Aholibamah

nighinn Anah, innà Esau.19 /s iad siu mic Esau, eadhon Edoim;

agus is iad sin an cinn- fheadhna.20 Is iad sin mic Sheir an Horich, luchd-

àiteachaidh na tàre; Lotan, agus Sobal,

agus Sibeon, agus Auah,21 Agus Dison, agus Edser, agus Disan:

is iad sin cinn-fheadlina nan Horach,cloinne

Sheir, ann an tìr Edoim.22 Agus V iad clann Lotain Hori, agus

Heman: agus ISi Timna piutliar Lotaiu.23 agus l) iad sin clann Shobail; Albhan,

agus Mauahat, agus Ebal, Sepho, agus

Onam.24 Agus V iad sin clann Shibeoin; araon

Aiah, agus Anah: &' e so an t-Anah, a

fhuair a mach na muileidean 's an fhàsach,

an uair a bha e 'g ionaltradli asalan Shib-

eoin 'athar.25 Agus V iad sin clann Anah; Dison,

agus Aholibamah nighean Anah.2G Agus &'iad sin clann Dhisoin; IlemdaUj

agus Esban, agus Itran, agus Chei-au.27 jB' iad sin clann Eseir; Bilhan, agus

Saabhan, agus Achan.28 B' iad sin clann Dhisain; Uds, agns

Aran.29 B' iadsincinn-flieadlma nan Horach;

Lotan ceanu-feadlma, Sobal ceann-feadhna,

Sibeon ceann-feadlma, Auah ceaim-feadlma,30 Dison ceaun-feadlina, Eser ceann-

feadlma, Disau ceann-feadlma: is iad sin na

cimi-fheadhna a thàinig o Hori, am nieasg

an ceaim-feadhna-san ann an tìr Sheir.31 Agus is iad sin na ràghrean a ràghich

ann an tìr Edoim, mmi do ràghich rìgh

sam hith air cloimi Israeil.32 AgTis ràghich aim an Edom Belah mac

Bheoir; agus Ve aium a bhaile Dinhabah.33 Agus cUi'èug Belah, agus ràghich lobab

mac Sherah o Bhosrah 'n a àite.34 Agus dh'eug lobab, agus ràghich Hus-

am thàr Themaui 'n a àite.35 Agus dh'eug Husam, agus ràghich Ha-

dad mac Bhedaid, a bhuail Midian 'am

fearanu Mhoaib, 'n a àite: agus h'e aium aI bhaile Abhit.36 Agus-dli'eug Hadad, agus ràghich Sam-

1 lah Slhasrecah 'n a 'aite.UEiSESlS, XXXVII.37 Agus clli'eug Sauilah, agus ràghich Saul

o Rehobot, làimh ris an amhainu, 'n a àite.38 agus dh'eug Saul, agus ràghich Baal-

hanan niac Achboir 'n a àite.39 Agus dh'eug Baal-hanan raac Achboir,

agus ràghich Hadar 'n a àite: agus Ve ainm

a bhaile Pau; agus ainm a nihnà Mehetabel,

nighean Mhatreid, nighinn Mhedsahaib.40 Agus is iad sin ainmeannan nan ceann-

feadhna a thàinig o Esau, a rèir an teagh-

laichean, a rèir an àiteachan,'n an ainmibh;

Timnah ceann - leadhna, Albhah ceann-

feadhna, letet ceann-feadlma,41 AhoUbamah ceann-feadhua,Elahceann-

fcadhna, Pinon ceann-feadhna,42 Cenas ceann-feadlma, Temau ceann-

feadhna, Mibsar ceann-feadhna,43 Magdiel ceann-feadlma, Iram ceann-

feadhna: is iad sin cinn-fhcadlma Edoim, a

rèir an àiteacha-còmhnuidh, ann an tìr an

seilbh; is esan Esau, athair nan Edomach.CAIB. XXXVII.1 DK fhitathaicheadh loseph le a òhràithribh.

5 A dhà aiding. 18 Chuir a hhràithrean an

conihairle ri 'chèlle qus a mharbhadh; ach

shaor Eeuben e. 'ÒQÈeiceadh e ri Potiphar 's

an Eiphit.AGUS ghabh lacob còmhnuidh 's an tìr

anns an robh 'athair 'n a choigreach,

anu an tìr Chanaain.2 Is iad so ginealaich Iacoib: 'N uair a bha

loseph seachd bliadhna dèug a dh'aois, bha

e a' buachailleachd an treud' maille r'a

bhràithribh, agus bha 'n t-òganach maille ri

mic Bhilhah, agus maille ri mic Shilpah,

mnathan 'athar; agus thug losephan droch

thuairesgeul-sau a dli'ionnsuidh 'athar.3 AgTis bu docha le h-Israel loseph na

'mhic uile, a chionn gu'??i Ve mac a shean

aois e: agus rinn e dha còta dh' iomadh

dath.4 Agus 'n uair a chimnaic a bhràithrean

gu'm bu doclia le 'athair e na 'bhràithreau

uile, dlifhuathaich iad e, agais cha b'm-rainn

iad labhairt ris gn sàochail.5 Agus chunuaic loseph aisling,agus dh'in-

ni8 e d'a bhràithribh i, agus dh'fhuathaich

iad e fathast ni's mò.6 Agus thuirt e riu, Eisdibh, guidheam

oirbh, ris an aisling so a chunnaic mi:7 Oir, feuch, bha sinn a' ceangal sguab 's

au achadh, agus, feuch, dli'éirich mo sguab-

sa suas, agus sheas i gu dàreach; agus,

feuch, sheas bhur sg-uaban-sa mu'n cuairt

oirre, agus rinn iad àimhlachd do m' sguaib-

sa.8 Agus thuirt a bhràithreau ris, Am

bi thusa guu amharus a'd' rìgh oirune?

Am bi agad d'a ràreadh Tighearnas oirune?feuch, rinn a' ghràan ag-iis a ghealach, agus

an aon reul deug, ùmhlachd dhomh.10 Agus dhiunis e d'a athair i, agus d'a

bhràithribh: agus thug 'athair achmhasau

da, agus tlmbhairt e ris, Ciod i an aisling

so a chimnaic thu? An e gu'n tig d'a ràreadh

mise, agTis do mhàthair, agus do bhràithrean,

chum sinn fèiu a chromadh sìos dhuit - sa

gu làr?11 Agus bha farmad aig a bhràithribh ris;

ach thug 'athair fainear a' chainut.12 Agus chaidh a bliràithrean a dh'ional-

tradli treud an athar do Shecheiiu13 Agus thuirt Israel ri loseph, Nach

'eil do bhràithrean ag ionaltradh an treud

ann an Sechem? Thig, agus cuiridh mi thu

dan ionnsuidh. Agus thuirt e ris, Tàia

mise an so.14 Agus thuirt e ris, Imich, guidheam

ovt, faic am bheil do bhràithreau gu maith,

agus am bheil an treud gu maith; agus thoir

fios do ni' ionnsuidh a ràs. Mar sin chuir e

mach e à gieann Hebroin, agus bheil e

gu Sechem.1 5 A gus fhuair duine à ra idh e, agus, f euch ,

hha e air seacharan 's a' mhachair: agus

dh'fheòraich an duine dh' e ag ràdh, Ciod

a tha thu 'g iarraidh?16 Agus thuirt e, Tha mi 'g iarraidh

mo bhràithrean: innis clhomh,guidheam ort,

c'àit am bheil iad ag ionaltradh an treud.17 Agus thuirt an duine, Dh'fhalbh iad

à so: oir chuala mi iad ag ràdh, Rachamaid

gu Dotau. Agus chaidh loseph an déigh a

bhràithrean, agus fhuair e iad ann an

Dotan.18 Agus 'n uair a chunnaic iad e fada

uatha, eadhou mun d'thàinig e am fagus

doibh, chuir iad an comhairle ri 'chèile 'n a

aghaidh, gus a mharbhadh.19 Agus thuirt iad r'a chèile, Feuch,

tha an t-aisUngiche so a' teachd.20 Thigibh a nis ma ta, agus marbhamaid

e, agus tilgeamaid e ann an slochd èigin;

agus their sinn, Chuir droch bhèist èigin as

da: agus chi sinn ciod giis an tig 'aislingeau.21 Agus chuala Reuben so, agus shaor e as

au làimh e, agus thuirt e, Na cuireamaid

gu bàs e.22 Agus thuirt Reuben riu,Nadòii-tibh

fuil; tilgibh e 's an t-slochd so, a tha 's an

fliàsach, agus làmh na cuiribh air; a chum

as gu'n saoradh e as an làimh e, agus gu'n

aisigeadh e a rìs d'a athair e.23 Agus 'n uair a thàinig loseph a dli'ionn-

suidh a bhràithreau, an sin bhuin iad de

loseph a chòta, còta nan iomadh dath, a

hha air.24 Agus ghabh iad e, agus thilg iad e ann

Agus dh'fhuathaich iad e fathast ni's mò ' an slochd; agais bha 'n slochd falamh, gunairson'aislingean,agus air souabhriathran9 agus chimnaic e fathast aisling eile, agusdh'innis e d'a bhràithribh i, agus thuirt©, Feuch, chimnaic mi aisling eile; agus,39msge ann.

25 Agus shuidh iad sìos adh'itheadh arain;

agus thog iad suas an sùilean agus dh'amli-

airc iad, agus, feuch, bha cuideachd deGENESIS, XXXVIII.chloinn Ismaeil a' teaclid o Ghilead, le'n

cànihalan a' giàilan spàosraidh, agus àoc-

shlaint, agus mirr, a' dol gus an tabhairt

sàos do'n Eijàhit.26 Agus thuirt Iudah r'a bhràithribh,

Ciod an tairbhe a hhios ann dhuinne, ma

mharbhas sinn ar bràthair, agus ma cheileas

sinn 'fhuil?27 Thigibh, agus rciceamaid e ris na h-Is-

maehch, agus na cuireamaid làmh air; oir is

e ar dearbh-bhràthair e, agus ar feòil: agus

dli'èisd a bliràithrean ris.28 An sin cliaidla Midianaich seachad,

ceannaichean; agus tharruing iad agus

thog iad suas losejili as an t-sloclid, agus

reic iad loseph ris iia h-Ismaelich air

fichead bonn airgid. Agus thug iadsau

loseph do'n Eiphit.29 Agus phill Reuben a dh'ionnsuidh an

t-sluichd; agus, feuch, cha rohh loseph 's

an t-slochd: agus reub e 'eudach.30 Agus phill e dli'ionnsuidh a bhràith-

rean, agus thuirt e,Chià,-n'eil an leanabh

ann; agus mise, c'àit an tèld nii à31 Agus ghabh iad còta Ioseiph, agus

mharbh iad meann de na gabhraibh, agus

thum iad an còta 's an fhuil.32 Agus chuir iad uatha còta nan iomaclh

dath, agus thug iadc dh'ionnsuidh an athar;

agus thuirt iad, Fhuair siime so: aithnich

a nis an e so còta do mhic, no nach e.33 Agus dh'aithnich se e, agus thuirt

e, Còta mo mhic; chuir droch bhèisd as da:

tha loseph gun teagamh air a rèubadli as a

chèile.34 Agus reub lacob, 'eudach, agus chuir e

eudach-saic air a leasruidh, agus rinn e

bròn air son a mhic rè mòrain làithean.35 Agus dh'éirich a mhic uile, agus a

nigheanan uile suas, a thabhairt sòlais da;

ach dhiàilt esan sòlas a ghabhail; agus

thubhairt e, Oir théid mi sìos do 'n uaigh

a chum mo mhic ri bròn. Mar so riun

'athair caoidh air a shon.36 Agus reic na Midianaich e 's an Eiphit

ri Potiphar, oifigeach le riiaraoh, ceannard

an fhreiceadain.CAIB. XXXVIII.1 Ghin Iudah Er, Onan, agus Selah. 6 P//Ã’9

Er Tamar. S Cionfa agus hàs Onain. 11

Dh' fhan Tamar ri Stlah.AGUS 's an h-m sin fèin chaidh Iudah

sàos o 'bhràithribh, agus thionndaidh

e steach a dh'ionnsuidh Adidamaich àraidh,

d'am t'ainm Hirali.2 agus chunnaic Iudah an sin nighcan

Canaanaich àraidh, d'am ^'ainm Suah: agus

ghabh e i, agus chaidh e steach d'a

h-ionnsuidh.3 Agus dh' fhàs i torrach, agus rug i mac;

agus thug e Er mar ainm air.4 Agus dh' fhàs i torrach a ràs, agus rug i

mac; agus thug i Onan mar aium air. I40_ 6 Agus dh' fhàs i torrach fathast, agus rug

1 mac; agus thug i Selah mar ainm air: agus

bha esan ann an Chedsib, an uair a rug i e.6 Agus ghabh ludali bean do Er a cheud-

ghin, d' am ft'ainm Tamar.7 Agus bha Er, ceud-ghin Iudah, aingidh

ann an sealladh an Tighearna; agus mharbh

an Tighearn e.8 Agus thuirt Iudah ri h-Onan, Falbh

a steach a dli'ionnsuidh mnà do bhràthar,

agus pòs i, agus tog suas sliochd do d'

bhràthair.9 Agus bha fios aig Onan nach b'ann leis

fèin a bhiodh an sliochd; agus 'n uair a

chaidh e steach a dh'ionnsuidh mnà a

bhràthar, dhòirt e air a' bhlàr e, chum nach

tugadh e sliochd d'a bhràthair.10 Agus bha an ni a rinn e olc ann an

scalladh an Tighearna: uime sin mharbh e

esan mar an ceudna.11 An sin thuirt Iudah ri Tamar mnaoi

a mhic, Fan a'd' bhantraich ann antaigh

d'athar, gus am fàis mo mhac Selah suas;

oir thuirt e, Air eagal gu'm faigheadh

esan bàis mar an ceudna, mar a fhuair

a bhràithrean. Agus dh'fhalbhTamar,agus

dh'fhan i 'ntaigha h-athar.12 Agus ùine fhada 'n dèigh sin fhuair

nighean Shuali, bean Iudah, bàs: agus thog

Iudah a mhisneach, agus chaidh e suas a

dh'ionnsuidh luchd-ÃŒomairt a chaorach, e

fèin agus a charaid Hirah an t-AduIamach,! gu Tinmat.! 13 Agus dh'innseadh do Thamar,ag ràdh,

I Feuch, tha d'athair-cèile a' dol suas gu

Timnat a lomairt a chaorach.14 Agus chuir i a culaidh-bantraich dhith,

agus chòmhdaich si i fèin le gnùis-bhrat,

agus phaisg si i fèin, agus shuidh i ann an

ionad follaiseach, a tha làimhris an t-slighe

gu Timnat: oir chunnaic i gu'n d'f luis

Selah suas, agus nach d'thugadh i dlia mar

mhnaoi.15 'N uair a chunnaic ludali 1, shaoil e

gu'm bu stràopach i, a chionn gu'n do

chòmhdaich i a h-eudan.16 Agus thionndaidh e d'a h-ionnsuidh air

an t-slighe, agus thuirt e, I^eig leam,

guidheam ort, teachd a steach 'ad' ionn-

suidh; oir cha robh fhios aige gu'm Vi

bean a mhic i: agus thuirt i, Ciod a

bheir thu dliomh, a chum as gu'n tig thu

steach do m' ionnsuidh à17 Agus thuirt esan, Cuiridh mi

meann a'd' ionnsuidh o'n treud: agus

thubhairt ise, An toir thu geall domh gus

an cuir thu do ?«' ionnsuidh eà18 Agus thuirt e, Ciod an geall abheir

mi dliuit à Agus thuirt ise, Do sheula,

agus do lànih- fhailean, agus do lorg a tha

'a d' làimh: agus thug e dli'i iad, agus

chaidh e steach d'a h-ionnsuidh, agus

rinneadh i torrach leis.19 Agus dh'éirich i, agus dh'fhalbh àGEÃŒS'ESIS, XXXIX.roimpo, agus cliuir i seacliad a giiùis-blirat j

uaipe, agus chuir i a culaidli-bautraich !

oirre. 120 Agus chuir Iudah am meanu le làimh [

a charaid an Adulamaich, chum as gu"m

faigheadh e 'n geall o làimh na mnà: ach

cha d'fhuair e i.21 An sin dh'fheòraich e de dhaoinibh an

àite sin, ag ràdh, C ait am bheil an stràopach

a bha gu foHaiseach ri taobh na slighe à

agus thuirt iadsan, Cha robh stràopach

sam hith an so.22 Agus phill e dh'ionnsuidh Iudah, agus

thubhairt e, Cha d'fhuair mi i: agus mar

an ceudna tlmbhairt daoine an àite, Cha

robh stràopach sam hith an so.23 Agus thuirt Iudah, Gabhadh i dh'i

fèin e, air eagal gu maslaichear sinn: feuch,

chuir mi am meann so rf' a h-ionnsuidh,

agus cha d'fhuair thu i.24 Agus beul ri tri màosan an déigh sin,

dh'innseadli do Iudah, ag ràdh, Rinn Tamar

beau do mhic stràopachas; agus, feuch,

cuideachd, tha i torrach le stràopaclias.

Agus thuirt Iudah, Thugaibh a mach i,

agus loisgear i.25 '^ uair a thugadh a mach i, chuir i

fios a dli'ionnsuidh a h-athar-cèile, ag ràdh,

Aig an fhear d'am buin iad sin tha mise

lethtromach: agus thuirt i, Faic,guidh-

eam ort, cia leis an seula, agus na làmh-

fhailean, agus an lorg so.26 Agus ghabh Iudah riu, agus thuirt

e, Bha i ni bu cheirte na mise, a chionn

nach d'thug mi i do Shelah mo mliac: agus

cha robh aithne aige oiire ni's mò,**? Agus an uair a bha i ri saothair

ehloinne, feuch, bha leth-aona 'n a bolg.28 Agus an uair a bha i ri saothaàr, chuir a

h-aon diubh mach a làmh: agus rug a'

bheanghlàiine air a làimh, agus cheangail

i snàthainu scàrlaid oirre, ag radh, bheil

e so a mach an toiseach.29- Agus 'n uair a tharruing e a làmh air

ais, feuch, thàinig a bhràthair a mach;

agus thuirt ise, Cionnus a bhris thusa

mach ? hitheadh am briseadh so ortsa: Uime

sin thugadli Phares mar ainm air.30 Agus an déigh sin thàinig a bhràthair

a mach, aig an robh an suàthainn scàrlaid

air a làimh; agus thugadh Sarah mar ainm

air.CAIB. XXXIX.1 Rlnn Potiphar loseph 'n a fhear-riaghlaidh

air a thic/h. 8 A gheamnuidheaclid. 19

Cliuireadk 'am priosan e; 21 ach hàia an

Tighea.rn maille ris, agns nochd fear-

gleidhidh a' phiosain a dheadh rùn da.AGUS thugadh loseph sìos do'n Eiphit;

agus cheannaich Potiphar, oifigeach

le Pharaoh, ceannard an fhreiceadaiu,

Eiphiteach, e o làimh nan Ismaelach, a

thug sìos an sin e.2 Agus bha 'n 1 igheam maille ri loseph,

41agixs bha e 'n a dlmine leis an do shoirbhich

gach ni; agus bha e'ntaighamhaighstir an

Eiphitich.3 Agus chunnaic a mhaighstir gu 'w rohh

an Tighearn maille ris, agus gu'n d'thug

an Tighearn air gach ni a rinn e soirbh-

eachadh 'n a làimh.4 Agus fhuair loseph deadli-ghean 'n a

shealladh, agus rinn e seirbhis dha: agus

rinn se e 'n a fhear-riaghlaidh air a thigh,

ag-iis gach ni a bh'aige chuir e fo 'làimh.5 Agus o'n àm sin fèin 's an d' rinn se e

'n a fhear-riaghlaidh air a thigh, agus air

gach ni a bh'aige, bheannaich an Tighearn

tigh an Eiphitich air sgàth Ioseiph: agus

bha beannachadh an Tighearn' air gach ni

a bh'aige, anns an taigh, agus auns a'

mhachair.6 Agus dh'fhàg e gach ni a M'aige 'an

làimh Ioseiph, agus cha b' fhios da aon ni a

bh'aige, saor o'n aran a bha e 'g itheadli:

agus bha loseph 'n a dhuine maiseach, agus

sgiamhach 's an aghaidh.7 Agus an déigh nan nithean sin leag bean

a mhaighstir a sàiilean air loseph, agus

thubhairt i, Luidh leamsa.8 agus dhiùlt esan, agus thuirt e ri

mnaoi a mhaighstir, Feuch, cha n-'eil fios

aig mo mhaighstir ciod a tha maille rium

's an taigh, agus gach ui a th'aige chuir e fo

m' làimh-sa.9 Cha n-eil neach 's antaighso a's mò na

mise; agus cha do chum e uam ni sam bith

ach thusa, a chionn gur tu a bheau: ciomms

uime siu a ni mise an t-olc niòr so, agus a

pheacaicheas mi an aghaidh Dhè ?10 Agus thachair e, 'n uair a labhair i ri

loseph là gu là, nach èisdeadli esan rithe,

gu luidhe leatha, no bhi maille rithe.11 Agus thachair e air là àraidh, gu'u

deachaidh esan a steach do 'ntaigha dhean-

amh 'oibre fèin, agus cha rohh a h-aou de

dliaoinibh an taighe an sin a stigh.12 Agus rag i air air 'eudach-uachdair, ag

ràdh, Luidh leamsa: agus dh' fhàg e 'eud-

ach-uachdair 'n a làimh, agus theich e, agus

thàr e mach.13 agus an uair a chunnaic ise gu 'n

d'f liàg e 'eudach-uachdair 'n a làimh, agus

gu 'n do theich e mach,14 An sin ghairm i air daoinibh a taighe,

agus labhair i riu, ag ràdh, Faicibh, thug e

steach d'ar n-ionnsuidh EabhruicUieach gar

maslachadh: thàinig e steacli a m' ionu-

suidlis' a luidhe leam, agus ghlaodh mise le

guth àrd:15 Agus 'n uair a chual' e gu'n do thog mi

suas mo ghuth, agus gu'n do ghlaodh mi,

an sin dh'fhàg e 'eudach-uachdair maille

i'ium, agus theich e, agns chaidh e mach.16 Agus thaisg i 'eudach-uachdair làimh

rithe, gus an dthàinig a mhaighstir dliach-

aidh.17 Agus labhair i ris a rèir nam briathranB2(JENESIS, XL.80, ag ràdh, TlAinig an scirbhiseach Eabh-

ruidiieach, a thug thu d'ar n-ionusuidh, a

steach do m' ionnsuidh-sa gu m' mhaslach-

adh:18 Agus an uair a thog mise suas mo

ghuth, agus a ghlaodh mi, an sin dh'f liàg e

'eudacli-uachdair maille rium, agus theich

e iiiach.19 Agus 'n uair a chual' a mhaighstir

briathran a mhnà, a labhair i ris, ag ràdh,

Air an dòigh so rinn do sheirbhiseach orm;

an sin las ' fhearg suas.20 Agus ghabli maighstir Ioseiph e, agus

chuir e 's a pliràosan e, far an robli pràos-

anaich an rìgh ceangailte: agus bha e an

sin 's a' phrlosan.21 Ach bha 'n Tighearn maille ri loseph,

agus nochd e tròcair dha, agus thug e dha

deadh-ghean ann an sàiillbh fhir-gleidhidh

a' phràosain.22 Agus chuir fear-gleidhidh a' phràosain

fo làimh Ioseiph na priòsanaich uile a bha

's a' pliràosan; agus gach ni a rinn iad an

sin, b'esan a rinn e.23 Cha d'amhairc fear-gleidhidh a' phrào-

sain air ni sam bith a bha fo 'làimh, a chionn

gun robh an Tighearn maille ris agxis an

ni sin a rinn e, thug an Tighearn air soir-

bheachadh leis.CAIB. XL.

1 Thihieadh ^am pràosan àrd bhuidealair, agus

àrd fliuineadair rlgh na h-Eiphit. 4 Ch^dr

ceannard an fhreiceadain an cùrarn air

loseph. 5 Bh'eadar-mhànich e an aislingean

dhoibh.AGUS an déigh nan nithean sin chuir

buidealair rlgh na h-Eiphit, agus

'fhuineadair, fearg air am maighstir, rìgh

na h-Eiphit.2 Agus bha corniich mhòr air Pharaoh ri

dithis d'a slieirbhisich, ris an àrd bhuid-

ealair, agus ris an àrd fhuineadair.3 Agus chuir e 'n làinih iad ann antaigh

ceaunaird an fhreiceadain 's a' phriosan,

far aa rohh loseph ceangailte.4 agus chuir ceannard an fhreiceadaiu an

ciiram air loseph, agus fhritheil e dhoibh;

agus dh' fhan iad tanuill ann an làimh.5 Agus chunnaic iad aisling le 'chèile,

gach f ear aca 'aisling fèin 's an aon oidhche,

gach fear a rèir eadar-mhàneachaidh 'ais-

hnge; ara Ijuidealair agus fuineadair rìgh

na h-Eiphit, a bha ceaugailte 's a' phrào-

san.6 Agus thàinig loseph a steach d'an ionn-

suidh 's a' mhaduinn, agus dli'amhairc e

orra, ag^is, feuch, bha iad dubhach.7 AgTis dh'fheòraich e de sheirbhisich

Pharaoh, a bJta 'n làimh maille i-is ann an

tigh a mhaighstir, ag ràdh, Car son a tha

bhur gnàiis co muladach an diugh ?8 Agus thuirt iad ris, Chunnaic sinn

aishug, agus cha n-eil neach againn a

dh'eadar-mhànicheas i. Agus thuirt42\ loseph rlu, Nach ann o Dhia tha gach

[ cadar-mhàneachadh à innsibh dhomhs' iad^guidheam oirbh.

I 9 Agus dh'innis an t-àrd bhuidealair 'ais-hng do loseph, agus tlmbhairt e ris, A'm'aisling-sa, feuch, bha fàonain fa m' chomh-aii'.

I 10 Agus air an fhàonain bha tri mean-glain; agus bha i mar gu'm biodh i a' bris-eadh a mach, agus thàinig i fo a làn bhlàth,agus thug a bagaidean dearcan abuich

' uatha.

1 1 Agus bha cupan Pharaoh a'm' làimh;agus ghabh mi na fàon-dhearcan, agusdli'fhàisg mi iad 'an cupan Pharaoh, agus

j thug mi 'n cupan 'an làimh Pharaoh.

I 12 Agus thuirt loseph ris, 'zS" g so ah-eadar-mhàneachadh: Ka tri meanglain,is tri làithean iad.

I 13 Eadlion';iiiceann thri làithean togaidhPhai-aoh suas do cheaun, agus bheir e ràsgu dàite fèiu thu; agus bheir thu cupanPharaoh 'n a làimh, mar a b'àbhuist duit

j roimhe, 'n uair a bha thu a'd' bhuidealairaige.

14 Ach cuimhnich thusa ormsa 'n uair adli'èireas gu maith dhuit, agus dean, guidh-

I cam ort, caoimhueas domh; agus dean iom-

! radh oi-m ri Pharaoh, agus thoir a mach mi

j as antaighso:I 15 Oir gu deimhin ghoideadli air falbh mi

j à tìr nan Eabhruidlieach, agias mar anceudna'an so cha d'rinn mi ui sam bith gu'n cuirteadh 's an t-slochd mi.

I 16 'N uair a chunnaic an t-àrd fhuinead-

I air gu'n d'eadar-mhàuich e gu maitli, thubh-airt e ri loseph, Blia mise mar an ceudna

I a'm' aisling, agus, feuch, bha tri bascaidean

I geala air mo cheanu:17 Agus anns a' bhascaid ab'àirde bha de

gach seòrsa bàdli air son Pharaoh de dlieas-, acliadli an fhuiueadair; agus dh'ith an emi-

laith iad a mach as a' bhascaid air mo

t cheann.18 AgTis fhreagair loseph, agus thuirt

e, /s e so a h-eadar-mhàneachadh: Ka tri

bascaidean, is tri làitlieau iad.19 'An ceann thri làithean togaidh Pha-

raoh suas do chcauu tihàot, agus crochaidh

e thu air craim, agus ithidh an emilaitli

d' fheòil dliàot.20 Agus air an treas là, comh-ainm là

breithe Pharaoh, rinn e cuirm d'a sheir-

bhisich uile: agus thog e suas ceann an àrd

bhuidealair, agus ceaun an àrd fhuiueadair

am measg a sheirbhiseach.21 Agus thug e an t-àrd bhuidealair a

clium a bhuidcalaireachd a ràs; agus thug

e 'n cupan 'an làimh Pharaoh:22 Ach chroch e 'n t-àrd fhuineadair, mar

a dli'eadar-mliànich losepli dlioibli.23 Gidlieadh cha do chuimhnich an t-àrd

bhuidealair air loseph, acli dlià-chuimlmichCATB. XLI.1 Dà aisling Pharaoh. 25 Dài'eadar-mhànich

losi'ph iad. 33 Thug e comhairle do Pha-

raoh. 3S Rinneadk e 'n a uaclidaran air

làr na h-Eiphit. 56 Bha gorla air aghaidh

na talmhainn uile.AGUS 'an ceann dà bhliaclhna iomlan

chunnaic Pharaoli aishng; agus, feueh,

sheas e làimh ris an amhainu:2 Agns, feucla, thàinig a nìos as an amh-

ainn seachd bà, sgiamhach r'am faicinn,

agus reamhar 'am feoil; agus bha iad ag

ionaltradh ann am màn-fheur.3 Agus, feucli, thàinig seachd bà eile nìos

'n an déigh as an amhainn, gi-annda r'am

faicinn, agus caol 'n am feoil; agus sheas iad

làimh ris na bà eile, air bruaich na h-

aimhne.4 Agus dla'ith na bà a bha grannda r'am

faicinn agus caol 'n am feoil suas na seachd

bà sgiamhach agus reamhar. Mar sin

dhiiisg Pharaoh.5 Agus choidil, agus chunnaic e aisling

an dara uair: agus, feuch, dli'éirich suas

seachd diasan arbhair air aon choinnlein,

reachdmhor agus maith.6 Agus, feuch, dh' fhàs suas 'n an déigh

seachd diasan caohx, agus air an seargadh

leis a' ghaoith an ear.7 Agus shkiig na seaclid diasau caola suas

na seachd diasan reachdmhor agus làn:

agus dhàiisg Pharaoh, agus, feuch, U aisling

a hK ann.8 Agus 's a' mhaduinn bha a spiorad air a

bhuaireadh; agais chuir e Jios uaith, agus

ghairm e uile dliruidhean na h-Eiphit, agus

a daoine glic' uile: agus dh'innis Pharaoh

'aisling dhoibh; ach cha rohh neach ann a

mhànicheadh iad do Pharaoh.9 An sin labliair an t-àrd bhuideahxir ri

Pharaoli, ag ràdh, An diugh tha mis' a'

cuimhneachadh mo lochdan.10 Bha fearg air Pharaoh r'a sheirbhisich,

agus chuire mise 'an làimh annantighcean

naird an fhreiceadaiu, araon mise, agus an

t-àrd fhuineadair.11 Agus chunnaic sinn aisling 's an aon

oidhche, mis' agus esan: chunnaic gach fear

againn aisHng a i'èir mineachaidh 'aishnge.12 Agus bha 'n sin maille ruinn òganach

Eabhniidlieach, seirbhiseach do clieaunard

an flireiceadain; agus dh'innis sinn da, agus

mhànich e dliuinn ar n-aislingean: do gach

fear againn a rèir 'aislinge mhànich e.13 Agus mar a mhànich e dhuinn, mar sin

bha e: mise chuir e ràs ann am àite, agus

esan chroch e.14 Agus chuir Pharaoh teachdaire uaith,

agus ghairm e loseph, agus thug iad le

cabhaig a mach as an t-slochd e: ag-usbheaiT

se e " "GENESIS, XLI.ann a mhànieheas i: agus chuala mi air a

ràdh nui d'thimchiolI-sa,'n uair a chluinneas

tu aisling, g-ur aithue dhuit a màneach-

adh.16 Agus flireagair loseph Pharaoh, ag

ràdh, Cha7i-'e«7c annamsa: bheir Dia freag-

radh sàthe do Pharaoh.17 Agus thuirt Pharaoh ri loseph,

'Am' aisliug, feuch, sheas mi air bruaich na

h-aimhne:18 Agus, feuch, thàinig a nìos as an amh-

ainn seachd bà, reamhar 'am feoil, agus

sgiamhach ann an cruth; agus bha iad ag

ionaltradh ann am màn-fheur;19 Agus, feuch, thàinig seachd bà eile

nàos 'n an dèigh,bochd agus ro ghrannda,

agus caol 'am feoil: cha u iliaca mi 'n sam-

Iiuil riamh ann an uile thàr na h-Eiphit air

olcas.20 Agus dli'ith na bà caola agus grannda

suas na ceud seachd bà reamhra.21 Agus 'n uair a dli'ith iad suas iad, cha n

aithnichteadh orra gu'n d'ith siad iad; ach

hha iad grannda r'am faicinn, mar an tois-

each. An sin dhàiisg mi.22 Agus chunnaic mi a'm' aisling; agus,

feuch, thàinig a nìos seachd diasan air aon

choinnlein, làn agus maitli:23 Agus, feuch, dh'fhàs suas 'n an déigh

seachd diasan, air an cràonadh, caol', agus

seargta leis a' ghaoith an ear;24 Agus shluig na diasan caola suas na

seachd diasan maithe: agus dh'innis mi so

do na druidhibh; ach cha rohh neach ann

a b'urrainn «' chàis fhoillseachadh dho mh.25 Agus thuirt loseph ri Pharaoh,

Aisling Pharaoh, is aon i: an ni sin a tha

Dia gus a dheanamh, dh'fhoillsich e do

Pharaoh.26 Naseachdbàmaithe,is seachd bliadhna

iad; agus na seachd diasan maithe, is seach d

bliadlina iad: is aon an aisling.27 Agus na seachd bà caola agus grannda

a thàinig a nìos 'n an deigh, is seachd

bliadhna iad; agus na seachd diasan fàs',

seargta leis a' ghaoith an ear, bithidh iad

'n an seachd bliadhna gorta.28 So an ni a thuirt mi ri Pharaoh:

An ni a tha Dia giis a dheanamh, nochd e

do Pharaoh.29 Feuch, tha seachdbliadhnamòr phailteis

a' teachd air feadli thàre na h-Eiphit uile:30 Agus èiridh seachd bliadhna gorta suas

'n an dèigh, agusdà-chuimhnichear am pail-

teas uile 'an tìr na h-Eii)hit; agus claoidhidh

a' ghorta an tàr.31 Agus cha-n aithnichear am pailteas

anns an tàr, air son na gorta a leanas: oir

bithidh i ro throm.32 Agus a thaobh gii'n do dlmblaicheadhfèin, agus mhùth e 'eudach, agus an aisling do Pharaoh, tha sin a chionn gu

thàinig e steach a dhionnsuidh Phai*aoh. hJieil an ni air a shuidheachadh le Dia; agus

15 Agus thuirt Pharaoh ri loseph, 1 bheir Dia ann an aithghearradh gu cràc!Chunnaic mi aisling, agus cha n-eil neach

4333 A nis uime sin amhairceadh Pharaoh aGENESIS, XLII.

mach air son duine a tha tuigseach agus ' bailtibh: biadh fearainn gach baile, a bhamu'u cuairt air, thaisg e suas ann.49 Agus chuir loseph r'a chèile sàol mar

ghaineamh na fairge, ro mhòran, gus an do

sguir e d'a àireamh; oir bha e gun àireamh.50 Agus do loseph rugadh dithis mhac

mun d thàinig bhadhnachan na gorta, a rug

Asenat dlia, nighean Photipherah, sagairt

Oin.51 Agus thug loseph Manaseh mar ainmghc, agus cuireadli e os ceann tìre na h-

Eiphit e. I34 Deanadh Pharaoh so, agus orduicher.dh '

e luchd-riaghlaidh os ceann na tàre, agus

togadh iad an càiigeamh cuid de tàioradh

tàre na h-Eiphit anns na seachd bliadhnaibh

pailteis.35 Agus cruinnicheadh iad uile bhiadh

nam bliadhna maithe sin ri teachd, agustaisgeadh iad suas arbhar fo làimh Pliaraoh,: air a' cheud-ghin; oir thug Dia orm ars' esanagus gleidheadh iad biadh anns na bailtibh.36 'igus bithidh am biadh sin 'n a thaisg-

each do'n tàv, fa chomhair nan seachd

bliadhna gorta a bhitheas ann an tìr na

h-Eiphit: chum as nach téid as do'n tìr leis

a' ghorta.37 Agus bha a' chomhairle maith ann an

sùilibh Pharaoh, agus ann an siiilibh a

sheirbhiseach uile.38 Agus thuibhairt Pharaoh r'a sheirbhisich,

Am bheil c 'n comas duinn a leithid so de

dhuine fhaotainn, anns am hhell spiorad

Dhe?39 Agus thuirt Pharaoh ri loseph, A

thaobh gu'n d'fhoillsich I3ia so uile dhuit,

cha n-eil neach ann cho tuigseach agus cho

glic riut fèin.40 Bithidh tu os ceann mo thighe-sa, agus

a rèir d'fhocail bithidh mo shluagh uile air

an riaghladh: a mhàin 's an ngh-chaithir

bithidh mise ni's mò na thusa.41 Agus thuirt Pharaoh ri losepli,

Faic, chuir mi thu os ceann uile thàre na

h-Eiphit.42 Agus thug Pharaoh 'fhàinne bhàrr a

làirahe, agus chuir e air làimh Ioseiph e;

agus sgeadaich se e ann an trusgan de làon-

eudach grinn, agus chuir e slabhruidh òir

m'a mhuineal.43 Agus thug e air marcachd 's an dara

carbad a Wi'aige fèin; agus ghlaodh iad

roimhe, Làibaibh an glùn; agus rinn se e

'?i a uachdaran air tìr na h-Eii)hit uile.44 Agus thuirt Pharaoh ri loseph, Is

mise Pharaoh, agus as d'eugmhais-sa cha

tog duine suas a làmh no a chos ann an tìr

na h-Eiphit uile.45 Agus thug Pharaoh Saphnat-paaneah

mar ainm air loseph; agus thug e dha

Aseuat nighean Photipherah sagairt Oin

mar mhnaoi: agus chaidh loseph a mach

air feadh uile thàre na h-Eiphit.46 Agus bha loseph deich bliadlma fichead

a dh'aois an uair a sheas e 'm fianuis

rharaoh rìgh na h-Eiphit: agus chaidh

loseph a mach o làthair Pharaoh, agus

chaidh e troimh thàr na h-Eiphit uile.47 Agus thug an talamh a mach anns na

seachd bliadhnaibh pailteis 'n a ghlac-

aidibh.48 Agus chruinnich e r'a chèile uile bhiadh

nan seachd bliadhna, a bha 'an tìr na h-

Eiphit; agus thaisg e suas biadh 's na44mo shaothair uile 'dhà-chuimhneachadh,

agustaighm'athar uile.52 Agus air.an dara mac thug e Ephraim

mar ainm; oir thug Dia orm, ars esan, a

bhi sàohnhor ann an tìr m'àmhghair.53 Agus chràochnuicheadh seachd bliadh-

nan a' phailteis a bha ann an tìr na h-

Eiphit.54 Agus thòisich seachd bhadhna na gorta

ri teachd, mar a thuirt loseph; agus

bha a' ghorta anns na dàithchannaibh uile:

ach ann an uile thàr na h-Eiphit bha aran.55 Agus an uair a bha tìr na h-Eiphit

uile ann an uireasbhuidh, an sin ghlaodh

an sluagh ri Pharaoh air son arain: agus

thubhairt Pharaoh ris na h-Eiphitich uile,

Ruigibh loseph; an ni sin a their enjibh,

deanaibh.56 Agus bha a' ghorta air aghaidh na

talmhainn uile: agus dh'fhosgail loseph

na taigheantaisg uile, agus reic e ris na

h-Eiphitich: agus bhuadhaich a' ghorta ann

an tìr na h-Eiphit.57 Agus thàinig gach dàithaich do'n

Eiphit a dh'ionnsuidh Ioseiph a cheannach

hàdh; oir bhuadhaich a' ghorta anns gach

dàithaich.CAIB. XLIL

1 Clàuir lacòb a dheichnear mhac cld'a Eiphil

a clieannach sàl. 17 Ghuir loseph ^am

jjràosan iad mar luchd â– bratha; ach air

cC chiimha qu'm fàgadh iad Simeon, agus

gu'm pilleacih iacl a rìs le'm bràthair a b'òige,

leigeadh as iacl.ANIS an uair a chunnaic lacob gu'n

robh sàol 's an Eiphit, thuirt e

r'a mhic, Car son a tha sibh ag amharc air a

chèile à2 agus thuirt e, Feuch, chuala mi gu

bheil sàol 's an Eiphit; rachaibh sìos an sin,

agus ceannaichibh dhuinn as a sin, chum as

gu'm bi sinn beò, agus nach faigh sinn bàs.3 Agns chaidh deichnear bhràithrean

loseiph sìos a cheannach sàl 's an Eiphit.4 Ach cha do chuir lacob Beniamin

bràthair Ioseiph maillc i-'a bhràiithribh: oir

thubhairt e, Air eagal gu'n éirich olc dha.5 Agus thàinig mic Israeil a cheannach

sàl am measgna nminntir a thàinig: oir bha

a' ghorta ann an tìr Chanaain.6 Agus bha loseph 'n a uachdaran air an

tàr: E" esan a bha a' reiceadli ri sluagh na

tàreuilc. Agus thàinigbràitlirean Ioseiph,agns clivom siad iad

aghaidh gu Ihr.

7 Agus chunnaic loseph a bhràithrean,

agus dli'aithnich e iad, ach rinn se e fèin

'n a clioigreach dhoibh, agus labhair e gu

coimhcach riu; agus thuirt e riu, CiaGENESIS, XLII.fèin sìos da, le 'n ' mar an cendna tha ' fhuil aàr a h-iarraidh

I oirnn.23 Agus cha robh fhios aca-san gu'n rohh

losoph 'g an tiiigsiun; oir bha eadar-

thcangair eatorra.24 Agus thionndaidh se e fèin uatha, agusa thàinig sibhse l Agus thuirt iadsan ghuil e; agus phill e ràs d'an ionnsuidh, agusris, A tìr Chanaain a cheannach bàdh8 Agus dh'aithnich loseph a bhi-àithrean

ach cha d'aithnich iadsan esan.9 Agus chuimlmich loseph air na h-

aisHngibh a chunnaic e nui'n timchiolllabhair e riu, agus thug e Simeon uatha,

agus cheangail se e fa chomhair an sùl.25 An sin dh'àithn loscph an saic a

làonadli le sàol, agus airgiod gach duine a

chur air ais 'n a shac, agTis biadh a thoirtagus thuirt e riu, Is hichd-bratha sibh; doibh air son na slighe: agns is ann mar

a dh' fhaicinu lomnochdaidh na tìre thàinig

sibh.10 Agus thuirt iadris, Cha -n eadh agus càài'imich iad à sin.

mo thighearn', ach is ann a thàinig do ^ 27 Agus an uair a dh' fhosgail fear dhiubha rmn e rui.

2(à Agus thog iad an sàol air an asalaibh.sheirbhisich a cheannach bàdh:1 1 /s mic aon diùne sinne uile, is daoine

f àrinneach sinn; cha luchd-bratha do sheir-

bhisich.12 Agus thuirt esan riu, W\ h-eadh,

ach is ann a dh'fhaicinn lomuochdaidh

na tìre thàinig sibh.13 Agus thuirt iad, Is dll bhràthair

dlieug do sheirbhisich, mic aon duine anna shac, a thoirt bàdh d'a asal 's an taigh-

òsda, clmnnaic e 'airgiod; oir, feuch, bha

e 'm beul a shaic.28 agus thuirt e r'a bhràitliribh,

Thugadh air ais m'airgiod-sa; agus, leuch,

tha e eadlion a'm' sliac. Agus dh'fhàilnich

an cridhe, agus bha eagal orra, ag ràdh

gach fear r'a chèile, Ciod e so a rinn Dia

oirnn ?an tàv Chanaain; agus, feuch, tha'm Jcar 29 Agus thàinig iad a chum Iacoib an

i's òig* an diugh maille r'ar n-athair, agus athar, do thàr Chanaain, agus dh'innis iadtha h-aon nach maireann14 Agus thuirt loseph riu, So an ni a

thubhairt mi ribh, ag ràdh, Is luchd-

bi'atlia sibh.15 Mar so dearbhav sibh; mar is beò

Pharaoh, cha téid sibh a mach à so, mur

cig bhur bràthair a's òige an so.16 Cuivibh uaibh iear agaibh, agusdlia gach ni a thachair dhoibh, ag ràdh,30 Labhair an duine a tha 'n a uachdaran

air an tìr nunn gu coimheach, agus ghabh

e sinn mar hichd-bratha air an dàithaich.31 Agus thuirt sinn vis, Is daoine

fàvinneach siune; cha luchd-bvatha idir

sinn:32 7* dà bhrdthair dheug sinn, mic arthugadheleisbhurbràthaiv,agusgleidheav n-athar; tha aon mhac nach maireann,

sibhse 'am pnosan, chum as gu'n dearbhar agus tha 'm mac a's òige 'n diugh mailler'ar n-athair ann an tìr Chanaain.33 Agus thuirt an duine, uachdaran

na tìre niinn, Mar so aithnichidh mi gur

daoine fàrinneach sibh; fàgaibh aon d'ur

bràithribh maille riumsa, agus gabhaibhbhur briathran, am hheàl no nach 'eil f àrinn

annaibh: no mar is beò Pharaoh, gu

cinnteach is luchd-bratha sibh.17 Agus chuir e 'm priosan iad uile rè

thri làithean.18 Agus thuirt loseph riu air an treas hiadh air son govta bhm- teaghlaichean,

là, Deanaibh so, agus bithibh beò: oir agus bithibh ag imeachd:34 Agus thugaibh bhuv bvàthaiv a's òige

a m'ionnsuidh; an sin bithidh fios agam

nach luchd-bratha sibh, ach gur daoine

f àrinneach sibh: mar sin bheiv mise bhur

bvkthaiv dhuibh, agus ni sibh ceannachd

's an tàv.35 Agus an uair a thaom iad an saic,

feuch, bha ceanglachau aivgid gach duine! 'n a shac fèin, agus an uaiv a chimnaic iad

chèile. TJia fèin agus an athaiv na ceanglachain aivgid,

thaobh av bha eagal ovra.36 agus thuirt lacob an athair riu,agus

tha eagal Dhè ormsa.19 Ma 's daoine f àrinneach sibh, fàgar aon

d'ur bràithribh ceangailte 'antaighbhur

pràosain: agus imichibh-sa, thugaibh leibh

sàol air son gorta bhur teaghlaichean.20 Ach thugaibh bhur bràthair a's òige a

m' ionnsuidh; mar sin dearbhar bhur

briathvan, agus cha-n fhaigh sibh bàs.

Agus vinn iad mav sin.21 agus thubhaivt iad r'a

sinn gu deimhin ciontach i

bràthar, do bhràgh gu'm faca sinn cràdh'anama, 'n uair a ghuidh e oivnn, agus nach Thug sibh uamsa mo chlann: loseph cha

d'èisd sinn vis: uime sin thàinig an aivc so ' mhaireann, agus Simeon cha mhaireami,oimn.22 Agus fhreagair Reuben iad, ag ràdh,Kach do labhair mise ribh, ag ràdh,Na peacaichibh an aghaidh an leinibh ?agns cha d'èisd sibh: Uime sin, feuch,45agus Beniamin bheir sibh air falhh:

'm'aghaidh-sa tha na nithean sin uile.37 Agus labhair Reuben r'a athair, ag

ràdh, Cuir gu bàs mo dhithis mhac, mur

toir mi a d'iounsuidh e: thoir thairis do m'GENESIS, XLIII,

a d'ionnsuicllilàimhs' e, agus bheir

a ràs e.

38 agus thuirt e, Cha teid mo mhac

sàos maille ribh; oir tha a bhràthair mai'bh,

agus dh'fhàgadh esan 'n a aonar: ma

thacliras olc dha 's an t-slighe air an téid

sibh, an sin bheir sibh sìos m'fhalt liath le

bi-òn do'n uaigh.CAIB. XLIII.l Le comhairle Iudah leig lacoh le Beniamin

dol dd'n Eiphit. 15 Thugadh bràilhrean

loseiph a dli' àonnsuidh a tàiighe. 26 GhaUi

egu /i-aoidheil riu, agus dh'iià agusdh'àl iad

maille ris.AGUS bha a' ghoi*taromhòr 's an tàr.

2 Agus an uair a dh'ith iad an sàol

a thug iad as an Eiphit, thuirt an ath-

air riu, Rachaibh a ràs, ceannaichibh dlminn

beagan bàdh.3 Agus labhair ludali ris, ag ràdh, Thug

an duine dearbh-chinnte dhuinn, ag ràdh,

Cha-n fhaic sibh mo ghnùis-sa, mur &^ bhur

bràthair maille ribh.4 Ma chuireas tu ar bràthair maille niinn,

thèid sinn sìos agus ceannaichidh sinn

biadh dhuit;5 Ach mur cuir thii leinn e, cha téid sinn

sàos: oir thuirt an duine ruinn, Cha-n

fhaic sibh mo ghnùis, mur hi bhur brà-

thair maille ribh.6 Agus thuirt Israel, Car son a bhuin

sibh cho olc rium, agus gu'n d'innis sibh

do'n duine gu'n robh bràthair tuilleadh

agaibh ?7 Agus thuirt iad, Dh'fhiosraich an

duine dhinn ^i teann nvar timchioll fcin,

agus mu thimchioU ar càirdean, ag ràidh,

Am bheil bhur n-athair fatliast beò ? am

bheil bràthair eile agaibh ? Agus dh'innis

sinne dha a rèir bràgh nam briathar sin:

Am b'urrainn sinne fios a lihi againn gu

cinnteach gu'n abradh e, Thugaibh bhur òsda, agus a dh' fhosgail sinn ar saic, feuch,

bràthair a nuas ? bha airgiod gach fir 'am beid a shaic, ar n-8 Agns thuirt Iudah ri h-Israel 'ath-: airgiod 'n a lùn chothrom: agus thug sinn

air, Ouir an t-òganach maille riumsa, agus air ais leinn e 'n ar làimh.èiridh sinn, agus imichidh sinn, a chum as 22 Agus airgiod eile thug sinn a nnas

gu'm bi sinn beò agns nach faigh sinn bàs, I leinn 'n ar làimh a cheannach bàdh: cha-

araon sinne, agus thu fhéin, agus mar an 1 n-'eil fhios againn cò 'chuir ar n-airgiod 'n

ceudna ar clann bheag. ! ar sacaibh.9 Bithidh mise a'm' urras air a shon; o m' 23 Agus thuirt e, Sàth gu rohh dhuibh,

làimh-sa iarraidh tu e: mur toir mise a na biodli eagal oirbli: thug bhur Dia fèin,

d'ionnsuidh, agus mur cnir mi a'd' làthair c, ' agus Dia bhur n-athar ionmhas duibh 'n 'n 'ur làimh, agus an t-airgiod a thugadh

air ais 'am beul bhur sac, thugaibh air

ais e 'n 'ur làimh; theagamh gur mearachd

a bh'ann.13 Gabhaibh mar an ceudna bhur bràth-

air; agus èiribh, rachaibh a rìs a dh'ionn-

suidh an duine.14 Agus gu'n tugadh Dia uile-chumhachd-

ach tròcair dhuibh an làthair an duine,

ehum as gu'n leig e air falbh leibh làhur

bràthair eile, agus Beniamin: ach ma chaill

mise mo chlann, chaill mi iad.15 agus ghabh na daoine an tiodhlac sin,

agus thug iad leo airgiod dùbailte 'n an

làimh, agnis Beniamin; agns dli'éirich iad,

agus chaidh iad sìos do'n Eiphit, agus sheas

iad an làthair Ioseiph.IG Agus an uair a chunnaic loseph Ben-

iamin maille riu, thuirt e ri fear-riagh-

laidh a thighe, Thoir na daoine sin dach-

aidh, agTis marbh, agus deasaich; oir maille

riumsa ithidh na daoine sin air mheadhon-

là.17 Agus rinn an duine mar a dh'iarr lo-

seph; agus thug e na daoine do thigh lo-

seiph.18 Agus bha eagal air na daoine, 'chionn

gu'n d'thugadh iad do thigh Ioseiph, agus

thubhairt iad, '>S' ann air son an airgid, a

chuireadh air ai.^'n ar sacaibh a' cheuduair,

a thugadh a stigh sinn; chum gu faigh e

cion-fàth 'n ar n-aghaidh, agus gu'n tuit e

oirnn, agus gu'n gabh e sinn mar thràill-

ean, agus ar n-asail.19 Agns thàinig iad am fagus do fhear-

riaghlaidh taighe Ioseiph, agus labhair iad

ris aig dorus an taighe,20 Agus thnbhairt iad, mo thighearna,

thàinig sinn da ràreadh a nuas an toiseach

a cheannach bàdh.21 Agus an uair a thàinig sinn do'n taigh-an sin biodh a' choire gu bràth orm,10 Oir mur bitheamaid air deanaiah moille,

gii cinnteach bha sinn a nis air pilltinn

air ar n-ais an dara uair so.11 Agus thuirt Israel an athair riu

ur sacaibh: fhuair mise bhur n-airgiod.

Agus thug e Simeon a mach d'an ionnsuiilli.

24 AgTis thug an duine na daoine steaeh

do thigh Ioseiph, agus thug e uisge dhoihh,

agus nigh iad an cosan, agus thug e biadh

Ma clKj'lieumas a' chùis a hhi mar sin a d'an asalaibh.nis, deanaibh so; gùbhaibh de n toradh a's 25 Agus dh'ulluich iad an tiodhlac 'anfearr 's an tìr 'n ur soithichibh, agus thug- coinneamh do loseph teaclid aig meadhon-aibh sìos tiodhlac do'n duine; beagan àoc- là; oir chual' iad gu'n robh iad gu aranshlaint, agus beagan meaJa, spàosraidh, itheadh an sin.agus mirr, cnothau, agus almoinean: 2(3 Agus an uair a thàinig loseph dhach-12 Agus thugaibh leibh airgiod dùbailte aidh, thug iad d'a ionnsuidh an tiodhlac, a

46GENESIS, XLIV.bha 'n an làiinh, do'n tigli: agus clirom

siacl iacl fèin dlia gu làr.27 Agus dh'fheòraicb e 'n robh iad gu

maith, agus thuirt e, Am blieil bhur

n-athair, an seann duine mu'n do Labhair

sibh, gu niaith ? Am bheil e fathast bcò ?•28 Agus thuirt iadsan, tha do shcir-

bhiseach ar n-atliair -ne gu maitli; tha e

fathast beò: agus chrom siad iad fèin sìos

agus rinn iad àimlilaclid.29 Agus thog e suas a shàlilean, agus chun-

naiceBeniamin a bhràthair, macamhàthar,

agus thuirt e, An e so bhur bràthair a's

òige, mu'n do labhair sibh rium? Agus

thubhairt e, Gu'n robh Dia gràsmhor dhuit,

a mhic.30 Agus rinn loseph cabhag, oir bha a

chridhe a' tiomachadh r'a bhràthair; agus

dh'iarr e àit anns an guileadh e; agus

chaidh e steach d'a sheòmar, agus ghuil e

'n sin.31 Agus nigh e 'eudan, agus chaidh e

mach, agus cluun e air fèin, agus thuirt

e, Cuiribh sìos arau.32 Agus chuir iad sìos dhasan leis fèin,

agus dhoibhsan leo fèin, agus do na h-

Eiphitich, a dh'ith maille ris, leo fèin; a

chionn nach feudadh na h-Eiphitich aran

itheadli maille ris na h-Eabhruidhich; oir

is gi'àineileachd sin do na h-Eiphitich.33 Agus shuidh iad sìos 'n a làthair, an

ceudghin a rèir a chòir-bhreithe, agus am

fear a b'òige a rèir 'òige: agus ghabh na

daoiue iongautas gach fear r'a chèile.34 Agus gliabh esan, agus chuir e cuibli-

riouuau o 'làthair fèin dan ionnsuidh: ach

rinn e cuibhrionn Bheuiamin càiig uairean

ni bu mhò na cuid a h-aoiu aca-sau. Agus

dh'òl iad, agus bha iad subhach maille ris.CAIB. XLIV.1 Innlenchd loseàph a chumail Bheniamin. 12

Fhuuradh cupan airgid Ioseiph ^am beidsaic

Bheniamin. 18 A thchuinga iriosal Iudah.A"GUS dh'àithn e do fhear-riaghlaidh a

thighe, ag ràdh, Làon saic uan daoiue

le sàol, a' mheud 's is urrainn iad a ghiàilau,

agus cuir airgiod gach duine 'am beul a

shaic.2 Agus cuir mo chupans', an cupan airgid,

'am beul saic an fhir a's òige, agus airgiod

a shàl: agus riun e a rèir an fhocail a labh-

air loseph.3 Co luath 's a bha 'mhaduinn soilleir,

chuireadh na daoine air falbh, iad fèin agus

au asail.4 Agus an uair a chaidh iad a mach as

a' bhaile, agus guu iad fathast fad o làimh,

thubhairt loseph ri fear-riaghlaidh a thighe,

Eirich, lean na daoine; agus an uair a

bheireas tu orra, abair riu, Car son a dhàol

sibh olc 'an èiric maith ?5 Xach e so an cupan as am bheil mo

thigheam ag òl ? agus leis am bheil e da47' ràreadh a' deanamh fiosachd ? is olc a fhu»-; radh sibh so a dlieanamh.

6 agus rug e orra, agus labhair e riu na^ briathran ceudua.j 7 Agus thuirt iad ris, Car son a labh-

ras mo thighcarn na briathran so ? nar leig-

eadh Dia gn'n deanadh do sheirbhisich a

rèir an ni so.8 Feuch, an t-airgiod a fhuair sinn 'am

j beul ar sac, thug sinn a rìs a d'ionnsuidh àtàr Chauaain; ciounus uime sin a ghoid-

eamaid airgiod no òr àtaighdo thigh-

earua ?9 Cia b'e air hith de d'sheirbhisich aig

am faighear e, cuirear gu bàs esan, agus

bithidh sinne mar an ceudna 'n ar tràillean

aig mo thigheam.! 10 Agus thuirt e, A nàs ma ta hith-' caclh e rèir bhur briathar: bithidh esan aig

am faighear e 'n a sheirbhiseach agamsa;

agus bithidh sibhse neòchoireach.1 1 an sin thug iad a nuas gu grad gach

dmne a shac fèin gu làr, agus cUi' fhosgail

gach duine a shac.! 12 Agus raunsaich esau, agus thòisich e

aig an fhear' bu shine, agus sguir e aig an

fhear a b oige: agus fhuaradh an cupan! ann an sac Bheuiamin.13 an sin reub iad an eudach, agus chuir

gach duine a shac air 'asail, agus phill iad

do'n bhaile.^ 14 Agus thàinig Iudah, agus a bhràithrean' do thigh Ioseiph (oir bha e fathast an sin)j agnis thuit iad sìos 'n a fhianuis air an làr.j 15 Agus thuirt loseph riu, Ciod e an

guàomh so a rinn sibh? nach robh fhios

agaibh giu- aithne do m' leithidse de dhuiue

da ràreadh fàosachd a dheanamh?

16 Agus thuirt Iudah, Ciod a theirI sinn ri m' thighearn? cionnus a labhras sinu?! no cionuus a ghlauas sinn sinn fèin? fhuair

Dia a mach aingidheachddosheirbhiseach;j feuch, tha sinne 'n ar seirbhisich do m'

thighearn, araon sinne, agus esan mar an

ceudua aig an d'fhuaradh an cupan.! 17 Agus thuirt e, Nar leigeadh Dia

gu'u deauainnse so: acli an duine aig an

d'fhuaradh an cupau, bithidh esan 'n a[ sheirbhiseach agamsa; agus d'ur taobhsa,' rachaibh suas 'an sàth a dli'ionnsuidh bhur

n-athar.1 18 An sin thàinig Iudah am fagus da, agus

thubhairt e, Och mo thighearna, leig le d'

sheàrbhiseach.guidheam ort,focaI a labhairt

ann an cluasaibh mo thighearn', agus na

lasacUi d'fhearg an aghaidh do sheirbhisich:

oir is amhuil thusa agus Pharaoh.19 Dh'flieòraich mo thighoara d'a sheir-

bhisich, ag ràdh, Am bheil athair agaibh,

no bràthair?20 agus thuirt sinn ri m' thigheara,

Tha athair againn, seaun duine, agus leanabh

a shean aois, maothrau: agus tha 'bhràthair

marbh, agus dh'fhàgadh esan 'n a aonar dAGENESIS, XLV.

chloinn a mliàthar, agus tha gràclli aig làimh ris; agus ghlaodh e, Cuiribh gach'athair air.21 Agus thuirt thu ri d' sheirbhisicli,

Thugaibh a nuas e do m' ionnsuidlis' a

chum as gu'n socruich mi mo shàiilean air.22 Agus thuirt sinne ri m' thighearn,

Cha-n fheud an leanabh 'athair fhàgail: o\y

nam fàgadh e 'athair, gheibheadh 'athair

bàs.23 Agrus thuirt thusa ri d' sheirbhisich,duine mach uam: agais cha do sheas duine

sam bith maille ris, an uair a rinn loseph

e fèin aithnichte d'a Ijhràithribh.2 Agus ghuil e gu h-àrd: agus chuala na

h-Eiphitich, agustaighPharauh e.3 Agus thuirt losei^h r'a bhràithribh,

Is mise loseph; am bheil m'athair fathast

beò? agus cha b'urrainn a bhràithreau a

fhreagairt; oir bha eagal orra roimh aMur tig bhur bràthair a's òige nuas maille làthair-san.ribh, cha-n fhaic sibh m'aghaidli-sa ni's mò. 4 Agixs thuirt loseph r'a bhràithribh,2-4 Agus an uair a chaidh sinne suas Thigibh am fagus domh, guidheam oirbh;a dh'ionnsuidh do sheirbhisich m'athar, agus thàinig iad am fagus: agus thuirtdh'innis sinn da focail mo thigliearna.25 Agus thul)hairt ar n-athair, Rachaibh sibhse do'n Eiphit.esan, Is mise losej^h bhur bràthair, a reica ris, ceann;aichibli dhuinn beagan bàdh.5 Agus a nis na biodh doilgheas oirbh, no

26 Àg-us thuirt sinne, Cha-n fheud sinn corruich agaibh ribh fèin, a chioun gu'n do

dol sìos ma bhios ar bràthair a s òige maille reic sibh mise an so; oir chuir Dia roimhibh

ruinn, an sin théid sinn sìos oir cha-n mi, gu s/WiS^ a ghleidheadh beò:fheud sinn aghaidh an duine fhaicinn, mur

bi ar bràthair a's òige maille ruinn.6 Oir rè an dà bhliadhna-sa hlca a' ghorta

's an tàr, agus tha fathast càiig bliadlina ri27 Agus thuirt do sheirbhiseach tcachd, anns nach hi aon chuid treabhadh

m'athair ruinn, Tha fhios agaibh gu'n do no foghar.11? mo bhean dithis mhac dhomh.7 Agus chuir Dia mise roimhibh, a ghleidh-2S Agus chaidh aon cliubh a mach uam, eadh dliuibhse iarmaid air thalamh, agus a

as'us thuirt mi, Gu cinnteach reubadh thearnadh bhur beatha le faasgladh mòr.8 A nis uime sin, cha siblise a chuir mise

an so, ach Dia; agus rinn e mi a'm' athair

do riiaraoh, agus a'm' thighcarn os ceann

a thighe uile, agus a m' uaclidaran ann an

tàr na h-Eiphit uile.I 9 Deanail^h cabhag, agus rachaibh suas a

30 A nis uime sin, an uair a thig mise a , chuni m'athar, agus abraibh ris, Mar so thu-

dh'ionnsuidh do sheirbhisich m'athar, gmi ' bhairt do mliac loseph, Rinn Dia mise a'm'

au leanabh maille ruinn; (do bhràgh gu uachdaran air an Eiphit uile; thig a nuaa

bheil 'anamsa ceaugailte ann an anam an am' ionnsuidh, na deau moille:'n a bhloighdibh e; agus cha-n fhaca mi o

sin e.

29 Agus ma bheir sibh am ma^ so uam

mar an ceudna, agus gu'n tig tubaist air,

bheir sibh sìos ni'fhalt liath le bròn do'n

uaigh.leinibh;)

31 Tarlaidh,10 Agus gabhaicUi tu còmlmuidh'am fcar-

uair a chi e nach ^eil an ' ann Ghosein, agus bithidh tu'm fagusleanabh maille ruimi, gu'm fàiigh e bàs: dhomhsa, thu fhéin, agus do chlann, agus

agus bheir do sheirbhiseach sìos falt liath | clann do chloiime, agus do threudau, agus

do sheirbhisich ar n-athar le "

uaidi,bròn do'n: do bhuar, agus gach ni a tha agad.I 11 Agus beathaichhidh mise thu 'n sin,

32"^Oir chaidh do sheirbhiseach 'an urras , (oirfatha.stZ>//'A/(;/AcàiigbIiadImagortaann,)

air son an leinibh do m'athair. ag ràdh, Mur j air eagal gu'u tig thu fèin, agus do theagh-

toir mi a d' ionnsuidh e, an sin bithidh mi , lach, agus gach ni a tha agad, gu bochdainn.fo choire aig m'athair gai bràth.12 Agus, feuch, tha bhur sàiilean a' faicinu,e nio bheul fhéin a tha labhairt ribh.

13 Agus inusidh sibh do m'athair33 A nis uime sin, guidheam ort, leig le [ agus sàiilean mo bhràthar Bhcniamind' sheirbhiseach fantuinu 'an àit an leinibh,a'm' thràill do m' thighearn; agus leig leisan leanabh dol suas niaille r'a bhràithribh. | ghlòir-sa uile 's an Eiphit, agus gach ni a34 Oir cionnus a théid mise suas a dli'ionn- chunnaic sibh; agus ni sibh cabhag, agus

suidh m'athar, agus gmi an leanabh maille | bheir sibh a nuas m'athair an so.

rium? air eagal gu faic mi 'n t-olc a thig air '

m'athair.CAIB. XLV.

1 Finn loseph efèin ailhnichte cVa hhràithrihh;

thuy e comhfhurtachd doihh, agus chuir efios

leo air 'athair. 21 Thug e dhoibh carhadan

agus lòn air son na siighe. 27 ^N uair a phill

iad, agus a dàiinnis iad so do lacoh, dh'ath-

bheothaich a spiorad.AGUS cha b'urrainn loseph cumail air

fèiu 'n an làthair-san uile a sheas

4814 Agus thuit e air muineal a bhràthar

Beniamiu, agus ghuil e; agus ghuil Beu-

iamin air a mliuineal-san.15 Phòg e mar an ceudna a bhràithrean

uile, agus ghuil e os an ceann: agus 'n a

dhèigh sin rinn a bhràithreau cainnt ris.16 AgTis chualas iomraclh so ann antaigh

Pharaoh, ag ràdh, Tha bràithrean Ioseiph

air teachd: agus thaitinn e gu maith ri

Pharaoh, agus r'a sheirbhisich.17 Agus thuirt Pharaoh ri loseph,GENESIS, XLYI.Abair ri d'bhràitliribh, Deanaibh so; sac-

chibh bhi.r n-ainmbidhean, agus imichibh,

rachaibh do thàr Chanaain.18 Agus thugaibh leibh bhur n-athair,

agus bhur teaghlaichean, agus thigibh a m'

ionnsuidlise, agus bheir mise dliuibh maitli

tàre na h-Eiphit; ithidh sibh reamhrachd

na tàre.19 A nis thugadli àithne dhuit; deanaibhse

mar so: thugaibh leibh à tìr na h-Eiiihit

carbadan air son bhur cloiune bige, agus

bhur ban, agus thugaibh bhur n-athair

leibh, agus thigibh.20 Agus na bitheadh suim agaibh d'ur

n-airneis-thighe; oir is leibhse maith tìre

na h-Eiphit uile.21 agus rinn clann Israeil mar sin: agus

thug loseph dhoibh carbadan a rèir ordugh

Pharaoh; agus thug e dhoibh lòn air son na

slighe.22 Thug e dhoibh uile, do gach aon diubh

fa leth, culaidhean eudaich; ach do Bhenia-

min thiig e tri cheud honn airgid, agus càiig

culaidhean eudaich.23 Agus chuir e dh'ionnsuidh 'athar mar

so: deich asail a' giàdan de nithibh maithe

na h-Eiphit, agus deich asail bhoirionn a'

giàilan sàl, agus araiu, agus lòin dan athair

air son na slighe.24 Mar sin chuir e a bhràithrean air falbh,

agus dh'imich iad: agus thuirt e riu,

Feuchaibh nach cuir sibhamach air a chèiàe

air an t-slighe.25 agus chaidJi iad suas as an Eiphit,

agus thàinig iad gu tìr Chanaain a dh'ionn-

siiidh Iacoib an athar.26 Agus dh'innis iad da, ag ràdh, tha

loseph fathast beò,agus</<ae 'n a uachdai-au

air tìr na h-Eiphit uile. Agus dh' fhannaich

cridhe Iacoib , oir cha do chreid e iad.27 Agus dh'innis iad da uile bhriathran

loseiph, a labhair e riu: Agus an uair a

chunnaic e na carbadan a chuir loseph g'a

ghiàilan, dli'ath-bheothaich spiorad Iacoib

an atliar.28 Agus thuirt Israel, Is leòr e; tha

loseph mo mhac fathast beò: théid miagns

chi mi e mmn faigh mi bàs.CAIB. XLYI.

1 Thug Dia màsnench agiia sùlas do lacòb aig

Beer-seba. 5 sin chaidh e fèin agus a

theaghlach ddn Eiphit. 29 Choi'nnich àoseph

e. 31 Sheùl e d'a bhràichribh ciod a theireadh

iad ri Fharaoh.AGUS dh'imich Israel maille ris gach

ni a bh'aige, agus thàinig e gu Beer-

seba, agus thug e suas àobairtean do Dhia

'athar Isaaic.2 Agus labhair Dia ri h-Israel ann an

taisbeanaibh na h-oidhche, agus thuirt

e, A Iacoib , a Iacoib : Agus thuirt esan,

Tha mi 'n so.3 Agus thuirt e, Is mise Dia, Dia

d'athar: na biodh eagal ort dol sìos do'n4yEiphit; oir ni mise a'd' chinneach mòr thuan sin.

4 théid mise maille riut sìos do'n Eiphit;agus bheir mi mar an ceudna gu cinnteach

j a nlos thu r'às: agus cuiridh loseph a làmh

; air do shiàilibhI 5 Agus dh'éirich lacob suas o Bheer-seba:

I agus thug mic Isracil leo lacob an athair,

: agus an clann bheag, agus ani mnathan,anns na carbadan a chciir Pharaoh g'a ghiu-

: lan.I 6 Agus ^habh iad an sprèidh, agus am

j maoin, a thuair iad ann an tìr Chanaain,agus thàinig iad do'n Eiphit, lacob, agus ashliochd uile maille ris;7 A mhic, agus mic a mhac maille ris, a

nigheanan, agus nigheanan a mhac, agus a

shliochd uile thug e maille ris do'n Eiphit.8 Agus is iad so ainmean chloinu Israeil,

a thàinig do'n Eiphit, lacob agus a mhic:

Reuben, ceud-ghin Iacoib .9 Agus mic Reubein; Hanoch, agus Phal-

lu, agus Hesron, agus Carmi.10 Agus mic Shimeoin; lemuel, agus la-

min, agus Ohad, agus lachiu, agus Sohar,

agus Saul mac Ban-chanaanaich.11 Agus mic Lebhi; Gerson, Cohat, agus

Merari.12 Agus mic Iudah; Er, agus Onan, agus

Selah, agus Phares, agus Serah: ach fhuair

Er agus Onan bàs ann an tìr Chanaain.

Agus b'iad mic Phareis, Hesron, agus Ha-

mul.13 Agus mic Isachair; Tola, agus Phub-

hah, agus lob, agus Simron.14 Agus mic Shebuluin; Sered,agus Elon,

agus lahleel.15/5 iad sin mic Leah, a rug 1 do lacob

'am Padan-aram, maille r'a nigiiinn Dinah:

Viad uile anaman a mhac agus a uigheanau

tri-deug 'ar fhichead.16 Agus mic Ghaid; Siphion, agus Hagai,

Simi, agus Esbon, Heri, agus Arodi, agus

Areli.17 Agus mic Aseir; Imnah, agus Isuah,

agus Isui, agus Beriah, agus Serah am piu-

thar. Agus mic Bheriah; Heber, agus

Malchiel.18 /5 iad sin mic Shilpah, a thug Laban

da nighinn Leah; agus rug i iad sin do

lacob, eadhon sè anaman deug.19 Mic Racheil mnà Iacoib; loseph, agus

Beniamin.20 Agus rugadli do loseph ann an tìr na

h-Eiphit, Manaseh agvis Ephraim, a nig

Asenat nighean Photipherah sagairt Oin

dlia.21 Agus&'^'ac? mic Bheniamin; Belah agus

Becher, agus Asbel, Gera, agus Naaman,

Ehi, agus Ros, Mupim, agTis Hupim, agus

Ard.22 Is iad sin mic Racheil, a rugadh dft

lacob: na h-anaman uile, ceithir-deug.23 Agus mio Dhaiu; Husim.GENESIS24 Agus mic Naplitali; laliseel, agvis Gmii,

agus leser, agus Sillem.25 /*â–  iad siii mic Bhilhah, a tluig Laban

d'a nighimi Rachel, a rug i do lacob: na

h-anaman uile, seachdnar.26 Na h-anaman uile a thàinig le lacob

do'n Eiphit, a thàinig a mach as a leasraidh,

a thuilleadh air mnaibh mhac Iacoib ; Viacl

na h-anamanna so uile tri fàchead 's a sè.27 Agus mic Ioseiph a rugadh dlia 's an

Eii:)hit, hu dhà anam iad: uile auaman

thighe Iacoib , a thàinig do'n Eiphit, hu tri

fichead 's a deich iad.28 Agus chuir e Iudah roimhe gu loseph,

chura as gu'n tugadli e fios dha teachd 'n a

làthair ann an Gosen; agus thàiinig iad gu

fearann Ghosein.2.0 agus bheai-taich loseph a charbad, agus

chaidh e suas 'au coinneamh Israeil 'athar

gu Gosen; agais nochd se e fèin _ da, agus j

thuit e air a mhuineal, agus ghuil e air a

mhuineal rè tamuill.30 Agusthubhairtlsraelri loseph, Faigh-

eams' a nis bàs, o clumnaic mi do ghnàiis,

do bhràgh gu bheil thu fathast haò.31 Agus thuirt loseph r'a bhràithribh,

agus ri teaghlach 'atliar, Theid mise siias,

agus cuiridh mi 'n cèill do Pharaoh, agus

their mi ris, Tha mo bhràithrean, agus

teaghlach m'atliar, a bha ann an tìr

Chanaain, air teaclid a m' ionnsuidh: _32 Agus is buachaillean na daoinc, oir bu

luchd-spreidhe iad; agus thug iad leo an

treudan, agus am feudail, agus gach ni a

hK aca. ,33 Agus tarlaidh 'n uair a ghairmeas

Pharaoh oirbh, agus a their e, Ciod is ceird

duibh ?34 Gim-abair sibhse, Bu luchd-sprèidhe do \

sheirbhisicli o'r n-òige eadlion gus a nis, sinn

fèin agus mar an ceudna ar n-aithrichean;

chum as gu'n gabh sibh còmhnuidh ann

am fearann Ghosein, oir is gi-àineileachd do

ua h-Eiphitich gach buachaille s]irèidhe. {CAIB. XLVII. I1 Thug loseph cùignear (.Va hliràitliribh agns

^athair'an (à'hair Pharaoh. 11 Slnddhiche^

iad ann an iàr Eameseis agus hheathaich e

iad. 28 Aois Iacoib : 29 mhionnaidi loseph

dJiagu^nadhlaiceadhse emaille r' aailhrichihh, IAN sin thàinig loseph agus dh'innis e do

Pharaoh, agus thuirt e, Thàinigm'athair agus mo bhràithrean, agus an

treudan, agus am feudail, agus gach ni a hK i

aca, a mach à tìr Chanaain; agus, feuch, '

tha iad ann am fearann Ghosein. {2 Agus ghabh e càiignear d'a bhràithribh, '

agus ohuir e 'n làthair Pharaoh iad. [3 agus thuirt Pharaoh r'a bhràithribh,

Ciod is ceird duibh? Agus thuirt

iadsan ri Pharaoh, Is buachaillean do

sheirbhisich, sinn fèin agusar n-aithrichean. '4 thuirt iad maran ceudna ri Pharaoh, '

^S a?m gu bhi air chuaii't anns an tìr a ,50, XLVII.thàinig siim, oir cha n'-eil feur aig do

sheirbhisich d'an sprèidh, do bhràgh gu

blieil a' ghorta mòr ann an tìr Chanaain: a

nis uime sin, guidheamaid ort, leig le d

sheirbhisich còmhnuidh a ghabhail 'ara

fearann Ghosein.5 agus labliair Pharaoh ri loseph, ag

ràdh, Thàinig d'athair agus do bhràithrean

'ad ionnsuidh:6 Tha tìr na h-Eiphit romhad; anns a'

chuid a's fearr de'n fhearann thoir air

d'athair agus do bhràithribh còmhnuidh a

ghabhail; gabhadli iad còmhnuidh 'ani

fearann Ghosein; agus ma's aithne dhuitgu

bheil 'n am measg daoine comasach, ni thu

iad'n an àrdblmachaillibhairmosprèidh-sa.7 Agus timg loseph lacob 'athair a stigh,

agus chuir e'n làthair Pharaoh e: agus

bheannaic'a lacob Pharaoh.8 Agais thuirt Pharaoh ri lacob, Ciod

a's aois dhuit?9 AgTis thuirt lacob ri Pharaoh, ^Siad

làithean bhliadhnachan mo chuaii-te ceud

agus deich bliadhna fichead: bu tearc agus

olc làithean bhliadlmachan mo bheatha,

aguschad'ràlinig iadlàithean bhliadhnachan

beatha m' aithrichean ann an làithibh an

cuairte-san.10 Agus bheannaich lacob Pharaoh, agus

chaidài e mach à làthair Pharaoh.11 Agus shuidhich loseph 'athair agus a

bhràithrean, agus thug e dhoibh sealbh

ann an tìr na h-Eiphit, anns a' chuid a's

fearr de'n fhearann, ann am fearann

Rameseis, mar a dh'àithn Pharaoh.12 agus bheathaich loseph 'athair, agus a

bhiiiithrean, agus uile theaghlach 'athar le

h-aran, a rèir aài cloinne.13 Agus cha rohh aran anns an tìr uile;

oir bha a' ghorta ro mhòr, air chor as gu'n

robh tìr na h-Eiphit, agus tìr Chanaain

uile fann leis a' gliorta.14 Agus chruinnich loseph an t-airgiod

uile a fhuaradh ann an tìr na h-Eiphit,

agus ann an tìr Chanaain, air son a' bhàdh

a cheaunaich iad: agus thug loseph an

t-airgiod do thigh Pharaoh.15 AgTis an iiair a theirig airgiod ann an

tàr na h-Eiphit, agus ann an tìr Chanaain,

thàinig na h-Eiphitich uile gu loseph, ag

ràdh, Thoir dhuinn aran: c'ar son a

gheibheamaid bàs a'd' làthairl oir theirig

ar n-airgiod.16 Agus thuirt loseph, Thugaibh

seachad bhur sprèidh, agus bheir mise

dhuibh air son bhur spreidhe, ma theirig

airgiod dhuihh.17 Agus thug iad an sprèidh gu losepli:

agus thug loseph dhoibh aran air son each,

agus air son nan caorach, agns air son a'

chruidh, agus air son nan asal; agus

bhcathaich e iad le h-aran, air son an

sprèidhe uile, air a' bhliadhna sin.18 'K uairachriochnaicheadh a'bhliadhnasin, tbàinig iacl d'a ionnsuidh air an dara

bliadlma, àgus tbubbairt iad ris, Cha cheil

sinne air mo tbigbearn gu'n do chaitbeadb

ar n-airgiod; tba mar an ceudna ar treudan

sprièdb aig mo thigbearn; cba d'fbàgadb

ann an sealladb mo tbigbearna acb ar

cuirp, agus ar fearann.19 Car son a gbeibb sinn bàs fa chombair

do shùl, araon sinne agus ar fearann à

Ceannaicb sinne agus ar fearann air son

arain, agus bitbidb sinne agus ar fearann

'n ar seirbbisicb do Pliaraob: agus tboir

dhuiàm sàol, cbum as gu'm bi sinn beò,

agus nacb faigb sinn bàs, agus nacli bi am

fearann 'n a fhàsacb.20 Agus cbeannaicb losepb fearann na

b-Eipbit uile do Pbaraob; oir reic na

h-Eipbiticb gacb duine 'fbearann fèin, a

chionn gu'n do bbuadhaicb a' gbort' orra:

mar sin bu le Pharaob an talamh.21 Agus a tbaobb an t-sluaigb, chuir e air

inirich iad do bbailtibb o aon cbeann

cbràocban na b-Eipbit, eadbon gu ruig an

ceann eile dbitb:22 A mbàin fearann nan sagart cba do

clieannaicb e; oir dh' orduicheadh cuibh-

rionn do na sagartaibb le Pbaraoh, agus

db'itli iad an cuibbrionn a thug Pharaob

dboibb: uime sin cha do reic iad am

fearann.23 Agus thubbairt losepb ris an t-sluagh,

Feucb, cheannaich mi sibh an diugh, agus

bbur fearann do Pharaoh; feucb, so sàol

duibh, agus cuiribb am fearann.24 Agus tarlaidh, de na chinneas gu'n toir

sibb an cuigeamh cuid do Pharaob, agus

bithidh agaibh fhéin ceitbir earrannan, air

son sil an fbearainn, agus air son bhur

bidb, agus air son muinntir bbur teagh-

laichean, agus air son bàdb d'ur cloinn bbig.25 Agus thuirt iadsan, Ghlèidh thu

beò sinn: faigheamaid deadh-gbean ann an

sealladb mo thigbearna, agus bithidh sinn

'nar seirbbisich do Pbaraoh.26 Agus rinn loseph sin 'n a lagh gus an

là 'n diugh air feadh fearainn na h-Eiphit,

gu'm bitbeadh aig Pharaoh an cùigeamb

cuid; saor a mhàin o fbearann nan sagart,

nach bu le Pharaob.27 Agus ghabh Israel còmhnuidh ann an

tir na la-Eiphit, ann an talamh Gbòsein;

agus bha sealbh aca ann, agus shiolaieh

iad, agus db'fhàs iad ro làonmhor.28 Agus bba lacob beò ann an tir na

h-Eipbit seachd bliadhna deug; agus b'iad

bHadhnachan beatha Iacoib uile ceud, agus

dà fbicbead agus seachd bliadhna.29 Agusdblàitbaichant-àmannsam b'èigin

do Israel bàs fbaotainn: agus gbairm e

air a mbac losepb, agus thubbairt e ris,

Mafhuair mi nis deadb-gbean a'd'sbealladh,

cuir, guidbeam ort, do làmh fo m'Ieis, agus

buin gu caoimhneil agus gu firinneach51GENESIS, XLVHI.rium; na h-adblaic mi, guidheam ort, 's an

Eiphit.30 Ach luidhidh mimaillerim'aitbricbibh,

agus giàilainidb tu mi mach as an Eipbit,

agus adhlaicidh tu mi 'n an àit' adhlaic-san.

Agus thuirt esan, Ni mi mar a thuirt

tbu.31 Agus thubhaLrt e, Mionnaich dhomh:

agus mihonnaich e dha. Agus chrom Israel

e fhéin air ceann-adhairt na leapacb.CAIB. XLVIII.

1 C'haidh losejjh a dKfhaicinn 'atha.r, agus e

tinn. 15 Bheannaich lacob e fèin agus

a dhithis mhac, Ejihraim agus Manaseh.

21 Roimh-innis e gu'm pilleadh iad a rìs gu

Canaan.AGUS an dèighnan nithean sin, dh'innis

neach do loseph, Feuch, tha d'athair

tinn: agus tbug e leis a dhà mhac, Manaseh

agus Epbraim.2 Agus db'innis neach do lacob, agus

thubbairt e, Feuch, tba do mhac loseph a'

teacbd a'd' ionnsuidb: agus neartaich Israel

e fhéin, agus shuidh e air an leabaidh.3 Agus tbubhairt lacob ri loseph,

Dh' fhoillsich Dia uile-chumhachdach e fèin

dhombsa aig Luds ann an tìr Chanaain,

agus bheannaich e mi.4 Agus thubbairt e rium, Feuch, ni mise

sàolmbor agus làonmhor thu, agus ni mi

thu a'd' choimbthional chinneach, agus

bbeir mi am fearann so do d'shliochd a'd'

dhèigh mar sheilbh sbiorruidb.5 Àgus a nis do dbitbis mhac, Ephraim

agus Manaseh, a rugadh dhuit ann an tìr na

h-Eiphit mun d' tbàinigmis'a'd' ionnsuidh

do'n Eiphit, is leamsa iad; mar Reuben

agus Sbimeon, bitbidh iad leamsa.6 Agus bitbidh do shliochd, a ghineas tu

'n an dèigh, leat fc'in; a reir ainme am

bràitbrean goirear iad 'n an seilbli fèin.7 Agus air mo shonsa dhetb, 'n uair a

thàinig mi o Phadan, fbuair Eacbael bàs

agam ann an tir Chanaain, air an t-sligdie, 'n

uair nach rohh fathast ach astar goiricl ri

teacbd gu h-Ephrat: agus dh'adhlaic mi

'n sin i air an t-slighe gu h-Epbrat; 's e sin

Betlebem.8 Agus chunnaic Israel mic Ioseiph, agus

thubhairt e, Cò iad sin?9 Agus thuirt loseph r'a atbair, 'Siad

mo mbic-sa iad, a thug Dia dhomh an so:

agus thuirt e, Thoir a m' ionnsuidb iad,

guidbeam ort, agus beannaicbidh mi iad.10 Agus bba sàiilean Israeil trom le h-aois,

air cbor nach bu leir dha gu maith: agus

thug e 'm fagus da iad, agus pbòg e iad,

agus gbabh e 'n a ghlacaibh iad.

11 Agus tbubhairt Israel ri loseph, Cha do shaoil mi gu'm faicinn do gbnàiis, agus, feucb, nochd Dia dbomh mar an ceuctna do shliocbd.

12 Agus thug loseph a mach iad o eadar a ghlàiinean, agus clirom se efèin le 'aghaicUi

gu làr.

13 A-gus ghabh loseph iacl le 'chèile,

Ephraim 'n a làimli cUieis air làimh chlà

Israeil,agusManaseli 'na làimhchlàairlàimh dheis Idraeil; agus thug e 'm fagus da iad.

14 Agus shàn Israel amach a làmh dheas, agus chuir e i air ceann Ephraim, am mac a

b'òige, agus a làmh chlà air ceann Mhanaseh:

stiuir e a làmhan gu seòlta; oir b'e Manaseh

an ceud-ghin.

15 agus bheannaich e loseph, agus

thubhairt e, Gu'n deanadh Dia, 'an làthair

an do ghluais m'aithrichean Abraham agus

Isaac, an Dia a bheathaich mi rè mo

biieatha uile gus an là'n diugh,16 An t-aiugeal a shaor mi o gach olc,

na leimbh a bheannachadh,ag-usainmichear

m'ainm-sa orra, agus ainm m'aithrichean

Abrahaim agus Isaaic: agus mar iasg na

tnara f àsadh iad làonmhor 'am meadhon na

talmhainn.17 Agus an uair a chimnaic loseph gu'n

do chuir 'athair a làmh dheas air ceann

Ephraim, cha do thaitinn e ris: agus chum

e suas làmh 'athar,achum a h-atharrachadhcheann Ephraim gu ceann Mhanaseh.18 Agus thuirt loseph r'a athair, Ni

h-ann mar sin,'athair: oir is e so an ceud-

ghin; cuir do làmh dheas air a cheann.19 agus dhiàilt 'athair, agus thuirt e,

Tha fhios agam, a mhic, tha fhios agam;

bithidh esan cuidcachd 'n a shluagh, agus

fàsaidh e mar an ceudna mòr: ach gu deimh-

in bithidh a bhràthair a's òige ni's mò na

e, agus bithidh a shliochd 'n am mòran

chinneach.20 Agus bheannaich e iad air an là sin, ag

ràdh, Annadsa beannaichidh Israel, ag

ràdh, Gu'n deanadh Dia thu mar Ephraim,

agus mar Mhanaseh: agus chuir e Ephraim

roimh Mhanaseh.21 Agus tlmbhairt Israel ri loscph, Feuch,

tha mis' a' faotainn a' bhàis; ach bithidh

Dia maille ribhse, agus bheir e ràs sibh gu

dàithaich bhur n-aithrichean.22 Agus thug mise dhuit aon chuid-roinne

thar do bhràithrean, a bhuin mi mach à

làimh an Amoraich le m' chlaidheamh agus

le m' bhogha.CAIB. XLIX.1 Ghairm lacoh a mhir. andcachd, ag%is bhean-

naich e iad. 29 Dh'àithn e diioibh gn'n

adldaiceadh iad e ann an tìr Càcanaain. 33

A bhàs.AGUS ghairm lacob air a mhic, agus

thubhairt e, Cruinnichibh sibh fèin an

ceann a chèile,chum as gu'n innis mi dhuibh

ciod a tharlas dhuibh 's na làithibh deirean-

nach.

2 Cruinnichibh sibh fèin an ceann a chèile,

agus cluinnibh, a ndiaca Iacoib , agus èisdibh

ri Israel bhur n-athair.

523 A Reubein, is tu mo cheud-ghin, mo

threise, agus toiseach mo neirt, òirdheirceas

àrd-inbhe, agus òirdheirceas cumhachd.4 Neo-sheasmhach mar uisge, cha toir thu

barrachd, do bhràgh gu'n deachaidh tu suas

do leabaidh d'athair: an sin thruaill thu i;

chaidh e suas do m' uirigh.5 Is bràithrean Simeon, agus Lebhi: tha

innil aingidheachd 'n an àitibh-còmhnuidh.6 'N an dàomhaireachd natigeadh m'anam-

sa; r'an coimhthional na bitheadlim' onoir-

sa air a h-aonadli: oir 'n an corruich mharbh

iad duine, agus 'n am fèin-thoil leag iad

sàos balla.7 Mallaichte 5'?*'» ro'bh an corruich,oir bha

i garg; agus am fearg, oir bha i an-iochd-

mhor: roinnidh mi iad ann an lacob, agus

sgaoilidh mi iad ann an Israel.8 A luclah, molaidh do bhràithrean thusa;

hithidh cfo làmh 'am muineal do naimhdean:

cromaidh clann cVathar iad fhéin sìos a'cl'

làthair.9 Is cuilean leòmhain Iudah; o'n chobhar-

taich, a mhic, chaidh thu suas: chrom se e

fèin sìos chriib e mar leòmhan, agus mar

sheann leòmhan; co 'dlmisgeas suas e?10 Cha dealaich an t-slat-ràoghail ri Iudah,

no lagh-thabhartair o eadar a chosan, gus

an tig Sàloh agus dhasan gèillidh na slòigh:11 A' ceangal a shearraich ris an fhàonain,

agus loth 'asail ris an fhàonain thaghta;

nigh e 'eudach 'am fàon, agus a thrusgan

'am fuil nam fàon-dhearc.12 Bithidh a shùilean ni's deirge na fàon,

agus ' fhiaclan ni's gile na bainne.1 3 G abhaidh Sebulun còmhnuidh aig caladh

a' chuain, agus hithidh e air son calaidh

long; agus hithidh 'eirthir gu ruig Sidon.14 /s asal làidir Isachar, a' crùbadh sìos

eadar dhà eallaich.15 Agus chunnaic e gu'm hu mhaith an ni

fois, agus gu'w rohh am fearann taitneach;

agus cln'om e a ghuala gu iomchar, agus

rinneadh e 'n a sheirbhiseach do chàs.16 Bhèir Dan breth air a shluagh, mar aon

de threubhan Israeil.17 Bithidh Dan 'n a nathair air an ròd, 'n

a nathair-nimhe air an t-slighe, a theumas

sàiltean an eich, air chor as gu'n tuit a

mharcach 'an coinneamh a chàiil.18 Ri d' shlàinte dh'fheith mise, Thigh-

earna.19 Gad, bheir buidheann buaidh air: ach

bheir esan buaidh ma dheireadh.20 A mach à h-Aser hithidh 'aran-san

reamhar, agus bheir e uaith sògh ràoghail.21 Is eilid air a leigeadh fuasgailte Naph-

tali; bheir e focail thaitneach uaith.22 Is geug thorrach loseph, gcug thorracli

làimh ri tobar, aig am bheil a meanglain a

sgaoileadh thar a' blialla.23 Chràidh na fir-bhogha ga geur e, agus

thilg iad air, agus dh'f Imathaich iad e.j 24 Ach dh' fhau a bhogha 'n a neart, agnarinneadh gairdcanan a làmh làiidir le làmh-

an Dhè chnmhachdaich Iacoib; (uaith siu

tha 'm buachaille, clach Israeil:)

25 Eadhon le Dia d'athar, a ni còmhnadh

leat, acrus leis an Uile-fhTnnhaclidach, aGENESIS, L,

Feuch

uaig-hbheannaicheas thu le Iicannaehdaibh nèimh ràs., tha mise a' faghail a' bhàis: a'm

a chladhaich nii dhomh fèin ann an

tàr Chanaain, an sin adldaicidh tu mi. A

nis uime sin leigdhomhdol suas,guidheam

ort, agus m'athair adhlacadh, agus thig mi'n àirde, beannachdaibh na doimhne sliàos,

beannachdaibh n:^n càoch, agus na bronu.26 Thug beaimachdan d'athar barrachd

Bir beannachdaibh mo shinnseara, gri rnig

foiriomall nan sliabh sàorruidh; bithidh iad

air ceann Ioseiph, agus air mullach a chiuu-

san a sgaradh o 'bhràithribh.27 Ni Beniamin fiadhach mar mhadadh-I 6 agus thuirt Pharaoh, Falbh suas,

I agus adhlaic d'athair, a rèir mar a ghabh e

, mionnau dàot.I 7 Agus chaidh loseph snas a dh'adhlacadh

j 'athar: agais maille ris chaidh seirbhisich

Pharaoh suas uile, seanairean a thighe, agus

I uile sheanairean thàre na h-Eiphit,

' 8 Agus teaghlach Ioseiph nile, agus aalluidli:'s a' mhaduinn ithidh e a' chobhart- bhràithreau,agus teaghlach 'athar: a mhàinach, agus 's an fheasgar roiunidh e a'

chreach.2S Is iad sin nile dà threubh dheug Israeil:

agus is e so an ni a labhair an athair riu,

agus bheannaich e iad; gacli aon ac' a rèir

a bheanuachaidh, bheannaich e ind. j29 Agus dh'àithu e dhoibh, agus thuirt

e riu, Crainnichear mise chum mo dhaoiue. j

adhlaicibh mi maille ri m'aithrichibh 's an !

naimh a tha ann an achadh Ex)hroin an |

Hitich;30 'S an uaimh a tha ann an achadh <

Mhachpelah, a tha fa chomhair Mhamre,

aun an tìr Chanaain, a cheanuaich Abrahamdh'lhàgiad anclann bheag, agais an caoraich,

agus am buar, ann an tìr Ghòseiu.9 Agus chaidh suas maille ris, araou car-

badan agus marc-shluagh: agns bha a'

chuideachd ro ndiòr,iO Agus bheil iad gu h-urlar-bualaidh

Ataid, a tha 'n taobh thall de Iordan;agus

rinn iad bròu an siu le caoidh mhòir agus

rochràitich: agus rinn e bròu air sou'athar

seachd làithean.11 Agus an uair a chunnaic Inchd-àiteach-

aidh na tàre, na Canaanaich, am bròu ann

au urlar Ataid, thuirt iad, Is doilgheas-

ach am bròu so do na h-Eiphitich; uime siumaille ris an achadh o Ephron an Hiteach, thugadh Abel-misràim rnar ainm air, a tha

mar sheilbh àit-adhlaic. ' ' '' '31 (An sin dh'adhlaic iad Abraham agus

Sarah a bhean; an siu dh'adhlaic iad Isaac

agus Rebecah a bheau; agusan sin dh'adh-

laic mise Leah.)32 Cheannaicheadh an t-achadh, agus an

uaimh a tha ann, o chloinn Het.33 Agus an uair a chràochnaich lacob

àitheantau a thoirt d'a mhic, chi-uinnich e

a chosan suas do'n leabaidh, agus chaochail

e, agus chniinuicheadh e chum a dhaoiue.CAIB. L.1 Brpn air son hàis lacoh. 7 ^A dhlac. 24 Roimli-

iiinis losejjài cVa hhràithrihh, gun tugadk

Dia a viach iad as an Eipldt gu tìr an aith-

richean. 26 A hhàs.AGUS thuit loseph air aghaidh 'athar,

agus ghuil e air, agus phòg se e.2 Agus dhàithn loseph d'a sheirbhisich

nalèighean,spàosraidhachuraircorp'athar;

agus chuir na lèighean spàosi-aidh air

Israel.3 Agus choimhlionadh air a shon dà fhich-

ead là (oir mar so coimhHonar làithean na'n taobh thall de lordau.12 Agus rinn a mhic dha mar a dh'àithn

e dhoibh:13 Oir ghiàilain a mhic e do thàr Chanaain,

agus dh'adldaic iad e ann an uaimh achaidh

Mhachpelah, a cheaunaich Abraham maille

ris an achadh mar sheilbh àit-adhlaic, o

Ephron an Hiteach, fa chomhair IMhamre.14 Agus phill loseph do 'n Eiphit, e fèin

agus a bhràithrean, agus iadsan uile a

chaidh suas maillc ris a dh'adhlac 'athar, an

dèigh dlia 'athair adhlac.15 Agus an uair a chunnaic bràithrean lo-

seii)h gu'n d'fhuair an athair bàs, thuirt

iad, Theagamh gu'u toir loseph fuath

dhuinu, agais gu'n dàol e gu cinnteach oimu

au t-olc siu uile a rinn siuu air.16 Agus chuir iad teachdairean gu loseph,

ag ràdh, Dh'àithu d'athair muu d'fhuair e

bàs, ag ràdh,17 Mar so their sibh ri loseph, Maith,

guidheam ort a nis, èucoir do bhràithrean,

agus am peacadh, do bhràgh gu'n d' rinn

iad olc oi-t: agus a nis, guidheam ort,maith

eucoir sheirbhiseach Dhè d'athar. Agusmuinutir siu air an cuirear spàosraidh;) agus ' ghuil loseph an uair a labhair iad ris.

nnu na h-Eiphitich bròu air a shou deich j 18 agus chaidh a bhràithreau mar an

^à ^^K ^^^^^^ ^^- ' ccudna, agus thuit iad sìos 'n a làthair, agus4 Agus an uair a chaidh làithean a bhròin; thuirt iad, Feuch, is seirbhisich dhuit

thairis,Iabhair loseph ri teaghlach Pharaoh,ag ràdh A nis ma fhuair mi deadh-gheaun 'ur siiilibh, labhraibh, guidlieam oirbhann an cluasaibh Pharaoh, ag ràdh,6 Ghabh m'athair miouuan diom, ag ràdh53sinne.19 AgusthubhairtlosephrilljNa bitheadli

eagal oirbh; oir am bheil mise 'an àite

Dhè?20 Agus d' ur taobhsa, shònraich sibh olcKCtàODUS, I.a'm' aghaidh; ach sliònraich Dia sin a chnm *

maith, a chum, mar air an là 'n diugh, gu'n

tearnadh e mòr shluagh beò. \21 A nis uime sin na bitheadh eagal

oirbh: altrumaidh mise sibh, agus bhur

cLann bheag. Agus thug e comhlhurtachd

dhoibh, agus labhair e gu caoimhneil riu. '22 Agus ghabli loseph còmhnuidh 's an ,

Eiphit, e fèin agus teaghhàch 'athar: agus i

bha loseph beò ceud agus deich bliadhna.23 Agus chunnaic loseph clann Ephraim,

de'n treas ginealach: thogadh suas mar an

ceudna clann Mhachir, mhic ÃŒMhanaseh, air

glùinibh Ioseiph.24 Agus thuirt loscph r'a bhràithribh

tha mise a' faghail a' bhàis, ach amhaircidh

Dia gu ciunteach oirbhse, agus bheir e

mach sibh as an fhcarann so, do'n fhearann

a mhionnaich e do Abraham, do Isaac,

agus do lacob.25 agus ghabh loseph mionnan de cliloinn

Israeil, ag ràdh, Amhaircidh Dia gu

cinnteach oirbhse, agus giàilainidh sibh mo

chnhmhan-sa suas as a so.26 Agus fhuair loseph bàs, agus e ceud

agus deich bHacUma dh'aois: agus chuir iad

spàosraidh air, agus chuireacUi ann an ciste-

mhairbh e 's an Eiphit.UAEA LEABHAR MHAOIS,D'AX AINMLeabharean Bhioball” air ais

ECSODUS

Caibideilean na Ecsodus


CAIB. I. 258

CAIB. II, 262

CAIB. IIL 266

CAIB. IV. 270

CAIB. V. 276

CAIB. VI. 280

CAIB. VII. 285

CAIB. VIII. 290

CAIB. IX. 296

CAIB. X. 304

CAIB. XI. 309

Caibideal XII 311

CAIB. XIII. 318

CAIB. XIV. 322

CAIB. XV. 328

CAIB. XVI. 332

CAIB. XVII. 338

CAIB. XYIII. 341

CAIB. XIX. 347

CAIB. XX. 351

CAIB. XXI. 355

CAIB. XXII. 360

i CAIB. XXIII. 366

CAIB. XXIV. 371

CAIB. XXV. 374

CAIB. XXVI. 380

CAIB. XXVII. 387

CAIB. XXVIII. 389

CAIB. XXIX. I 397

CAIB. XXX. 404

CAIB. XXXI. 410

CAIB. XXXII. 413

CAIB. XXXIIL 419

CAIB. XXXIV. 423

CAIB. XXXV. 429

CAIB. XXXYI. 435

CAIB. XXXVII. 441

CAIB. XXXVIII. 445

CAIB. XXXIX. 451

CAIB. XL. 459Caibideal I

1 Clann Israeil a' fàs làonmlwr. 8 Tha iacl air an sàruchadh le rìgh ùr air an Eiphit. 15 Diadhaidheachd nam han-ghline. ANIS is iad so ainmeannan chloinn' Israeil, a thàinig do'n Eiphit; thàinig

gach duine agus a theaghhich maille ri

lacob:

2 Eeuben, Simeon, Lebhi, agus Iiidah,

3 Isachar, Sebulun, agus Beniamin,

4 Dan, agus Naphtali, Gad, agus Aser.

5 Agus na h-anaman uile a thàinig a mach

à leasraidh Iacoib , bu deich agus tri fich-

ead anam iad; oir bha loseph 's an Eiphit

cheana.

6 Agus fhuair loseph bàs, agus a bhràith-

rean uile, agus an ginealach sin uile.7 Agus bha clann Israeil sàolmhor, agus

dh'fhàs iad gu mòr, agus rinneadh làon-

mhor iad, agus chinn iad ro chumhachd-

ach; agus làonadh an tir leo.8 A nis dh'éirich righ ùr air an Eiphit, do

nach b'aithne loseph.9 Agus thulihairt e r'a shluagh, Feuch,

tha shiagh chloinn Israeil ni's lionmhoire

agus ni's cumhachdaiche na sinne.10 Thigibh, buineamaid gu seòlta: air

eagal gu'm fàs iad làonmhor, agus gu'n

tachair e, 'n uair a dh'èireas cogadh, gu'n

gabh iadsan mar an ceudna le'r naimhdibli-

ne, agus gu'n cog iad 'n ar n-aghaidh, agus

gu'n téid iad a mach as an tir.1 1 Uime sin chuir iad maighstirean-oibre

orra, chum an sàruchadh le'n eallachaibh.

Agus thog iad bailtean-ionmhais do Pha-

raoh, Pitom agus Eameses.12 Ach mar is niò a shàruich siad iad, 'a

ann is mò a rinneadh iadsan làonmhor agus54a dh' fhàs iad. Agus bha iad fo dhoilgheas

air son chloinu Israeih13 Agus thug na h-Eiphitich air cloinn

Israeil seirbhis a d'heanamh le cruadhas.14 Agus rinn iad am beatha searbh dhoibh

le daorsa chruaidh, ann an criadh, agus ann

an clachaibh-creaclha, agus anns gach gniè

oibi-e 's a' mhachair: bha an obair uile,

anns an d' thug iad orra obair a dheanamli,

le ci-uadhas.15 Agus labhair rìgh na h-Eiphit ri

mnathan-glùine nan EabhiTudheach (tie

ainm aoin diubh Siphrah, agus ainm na tè

eile Puah;)16 Agus thuirt e, 'N uair a ni sibh

gnàomh mnài-glàiine do na mnathau Eabh-

ruidheach, agus a chi sibh iad air na stòl-

aibli, ma's mac a hhios ann, an sin marbli-

aidh sibh e, ach ma's nighean a hhios ann,

bithicUi i beò.17 Ach bha eagal Dhè air na mnathan-

glàiine, agus cha drinn iad mar a dli'àithn

làgh na h-Eiplxit dhoibh, ach ghlèidh iad a'

chlann mhac beò.18 AgTis ghairm rìgh na h-Eiphit air na

mnathan-glàiine, agus thuirt e riu, C'ar

son a rinn sibh an ni so, agus a ghlèidh

sibh a' chlann-mhac beò?19 Agus thuirt na mnathan-glàiine ri

Pharaoh, A chionn nach 'eil na mnathan

Eabhruidheach mar na mnathan Eiphiteach:

oir tha iacl fèiu beothail, agus air an aisead

mu'u tig na mnathan-glùine a steach d'an

ionnsuidh.20 Uime sin bhuin Dia gu maith ris na

mnathan-ghiine: agus rinneadh an sluagh

làonmlior, agus dh'fhàs iad ro chumhachd-

ach.ECSODUS, II, III.21 agus a chioiin gu'u robli eagal Dliè

air na mnatlian-glàiine, rinn e taighean

dhoibli.22 Agus thug Pharaoh àithue d'a shhiagh

uile, ag ràclli, Gach mac a bheirear, tilgidh

s,à\Àà 's an amhainu; agus gach nigheau

gleidhiclli sibh beò.

ÀÁÈÉÌÍÒÓÙÚàáèéìíòóùú

air ais dhan ECSODUS

Caibideal II1 Maois air a Ihreith, agus air a chur ann an

cobhan am mnisg na cuilce, aig bruaich na h-

aimhne. 5 Fhuaradh e, agus dlCaltrumadh e

le nighinn Pharaoh.AGUS chaidh duine de thigh Lebhi,

agus ghabh e uighean do Lebhi 'n a

mnaoi.2 Agus dh'fhàs a' bhean torrach, agus rug

i uiac: agus an uair a chuunaic i gu'n rohài

e 'n a leanabh tlachchuhov, dh' fholaich i e

rè thri màosau.3 Agais an uair nach b'urrainn 1 'fliolach

ni b'fhaide, ghabh i dlia cobhan cuilce,

agus chuir i thairis e le làthaich agus le pic,

agus chuir i an leanabh ann; agus chuir 1

e 's a' chuilc aig bruaich na h-ainihne.4 Agus sheas a phiuthar am fad uaith, a

dh'f liaicinn ciod a dheautadh ris.5 agus thàinig uighean Pharaoh a nuas

g'a nigheadh fèiu 's an amhainn, agus bha

a maighdeanau ag imeachd ri taobh na h-

aimlme; agus an uair a chuunaic i 'n cobh-

an am measg na cuilce, chuir 1 a banoglach

g'a thabhairt d'a h-ionnsuidh.6 AgTis an uair a dh' fhosgail i e, chimnaic

i 'n leanabh: agus, feuch, ghuil an naoidh-

eau. Agus ghabh i truas ris, agus thubh-

airt i, Is aon so de chloiun nan Eabhruidh-

each.7 an siu thuirt a phiuthar ri nighean

Pharaoh, An téid mise, agus an gairm mi

dlmit baualtrum de na mnathan Eabhruidh-

each, a chum as gu'u altrum i 'n leanabh

dlmit?8 Agus thuirt nighean Pharaoh rithe,

Falbh. Agus chaidh a' mhaighdean, agus

ghairm i màthair an leiuibh.9 agus thuirt nigheau Pharaoh rithe,

Thoir an leanabh so leat, agus altnuu

dliomhsa e, agais bheir mi dlaiit do thuar-

asdal. Agus ghabh a' bhean an leanabh,

agus cUi'altram i e.10 Agus dh'fhàs an leauabh, agus thug i

e dh'iounsuidh nighinn Pharaoh, agus bha

e 'n a mhac dli'i. Agus thug i Maois mar

aium air: agus thuirt i, A chionu as an

uisge gu'n do tharruing mi mach e.11 Agustharladh anns na làithibh sin, an

uair a dh'f Iiàs Maois suas, gu'n deachaidh

e mach a dli'ionnsuidh a bliràithrean, agus

gu'n d'amhairc e air an eallachaibh: agus

clmimaic e Eiphiteach a' bualadh Eabh-

ruidhich, aoiu d'a bhràithribh.12 Agus dli'amhaivc e an taoà^h so agusan

taobh ud, agus an uair a chuuuaic o uacli55rolih aon duine ann, mharbh e an t-Eiphit-

cach, agus dh'f liolaich c 's a' ghaineamh e.13 Agus an uair a chaidh e mach an dara

là, feuch, bha dithis de na h-Eabhruidhich

a' strà r'a clièile; agus thuirt e ris-sau a

rinn an eucoir, C'ar sou a bhuaileas tu do

choimhearsnach à14 agus thuirt e, Cò 'rinu thusa a'd'

uachdaran agais a'd' bhrcitheamh oirune?

am miauu Icat mise a mharbhadh, mar a

luharbh thu 'n t-Eiphiteach ? agus ghabh

Maois cagal, agus thuirt e, Gu cinn-

teach tha an ui so aitlmichte.15 A nis an uair a chuala Pharaoh an ni

so, cUi'iarr e Maois a mharbhadh, ach theich

Maois o aghaidh Pharaoh, agus ghabh e

còmhnuidh ann autàrMhidiaiu; agus shuidh

e sìos làimh ri tobar.16 A nis bha aig sagart Mhidiaiu seachd-

uar uigheau: agus bheil iad agus tharr-

uiug iacl uisge, agus làou iad na h-amair a

thoirt uisge do thrèud an athar.17 Agus bheil na buachailleau agus

dh' fhuadaich iad air falbh iad: ach sheas

Maois suas agus chuidich e leo, agus thug

e uisge d'an treud.18 Agus an uair a thàinig iad gu Reiiel ai?

athair, tlmbhairt e, Cionnus a thàinig sibh

co luath an diugh à19 Agus thuirt iad, Shaor Eiphiteach

sinn à làimh uam buachaillean, agus mar an

ceudna tharruing e uisge gu leòr dhuinn,

agus thug e uisge do'n treud.20 Agus thuirt esan r'a uigheanaibh,

Agus c'àit am bheil e ? Car son a dh' fhhg

sibh an duine ? Gairmibh air, a chum's gu'u

ith e arau.21 Agus bha Maois toileach còmhnuidh a

ghabhail maille ris an duiue; agus thug e

Siporah a nighean do Mhaois 'w a mnaoi.22 agus rug i mac dha, agus thug e Ger-

som mar ainm air: oir thuirt e, Bha mi

m' choigreach ann an tìr aiueoil.23 Agus tharladh an ceann mòrain làith-

eau, g-u'n d'flmair rìgh na h-Eiphit bàs,

agus bha clann Israeil ag osnaich air son

na daorsa, agxis ghlaodh iacl; agvis chaidh

au glaodli suas gu Dia, air sou na daorsa.24 Agus chuala Dia an osnaich, agus

chuimhnich Dia a choimhcheangal ri h-

Abraham, ri h-Isaac, agus ri lacob.25 Agus dli'amhairc Dia air cloinn Israeil,

agus clh'fhiosraich e iad.

ÀÁÈÉÌÍÒÓÙÚàáèéìíòóùú

air ais dhan ECSODUS

Caibideal III

1 Bha Maois o' gleidheadh trèud lelro 'athar-

cè'de. 2 DKfhoillsicheadh aingeal an taigh-

earna dha ann an lasair theine d meadhon

pris. 7 Ghulreadh e leis an taighearrC a tha-

bhairt cloinn Israeil a mach as an Eiphit. 14

A theachdaireachd dhoibh.AKIS bha Maois a' gleidheadh treud

Ictro 'athar-ceilc, sagairt Mhidiam:

agus thug e'u treud g-u taobh cùil an

f Imsaicli, agus thàinig e gu sliabh Dhe, gu

Horeb.2 Agus dh'fhoillsicheadli aingeal an taigh-

earna dha ann an hisair thcine à meadhou

pris: agus dh'amliairc e, agus, feuch, bha

'm preas a' lasadli le teine, ach cha robh

am preas air a losgadh.3 Agus thuirt Maois, Tionnda'idh nii

nis a leth-taobh, agus chi mi an sealladh

mòr so, c'ar son nach 'eil am preas air a

losgadh.4 Agus an uair a chunnaic an Tighearn

gu'n do thionudaidh e a leth-taobh a dh'-

fhaicinn sin, ghairm Dia air à meadhon

a' phris, agus tlmbhairt e A Mhaois, a

Mhaois. Agus thuirt esan, Tha mi5 Agus thuirt e, Na tig am fagus an

so; cuir dhàot do bhrògan bhàrr do chos'

oir an t-'àit' air am bheil thu a' d' sheasamh,

is talamh naomh e.6 Tiiu))liairt e mar an ceudna, Is mise Dia

d'athar, Dia Abraliaim, Dia Isaaic, agus Dia

Iacoib . Agus dh' fholaich Maois 'aghaidh:

oir bha eagal air amharc air Dia.7 Agus tlmbhairt an Tighearn, Chunnaic

mi gu cinnteach àmhghar mo shluaigh a

tha 's an Eiphit, agus chuala mi 'n glaodli

air son am maighstirean-oibre: oir is aithne

dhomli an doilgheas.8 Agus thàinig mi nuas g'an saoradli à

làimh nan Eiphiteach, agus g'an toirt suas

a mach as an fliearauu sin, gu fearann

maith agus farsuing, gu fearann a tha

'sruthadh le bainne agus le mil; gu àite

uan Cauaauach, agus nan Hiteach, agus

nan Amoracli, agus nam . Peridseach, agus

nan Ilibheach, agus uan lebusach.9 A nis uime sin, feuch, tha glaodli chloinn

Israeil air teachd a m' ionnsuidh-sa: agus

mar an ceudua cliuunaic mi am fòirneart

leis am bheil na h-Eiphitich 'g am foireig-

neadh.10 Agus a nis thig, agus cuiridh mi thu

dh'ionnsuidh Pharaoh, a chum as gu'n

tabhair thu mach mo shluagh clann Israeil

as an Eiphit.11 Agus thuibhairt Maois ri Dia, Cò mise,

gu'n rachainn a dli'ionnsuidh Pharaoh, agus

gu'n tugainn a mach clann Israeil as an

Eiphit à12 Agus thubhaii-te,Bithidhmisegucinn-

teach leat; agusbithidh so 'n a chomharadli

dhuit, gu'n do chuir mise uam thu: 'n uair

a bheir thu mach an sluagh as an Eiphit,

ni sibh aoradh do Dhia air an t-sliabh so,13 agus thuirt Maois ri Dia, Feuch,

an uair a thig mi dh'ioimsuidh cloinn Israeil,

agus a their mi riu, Chuir Dia bhur n-

aithriehean mise d'ur n-ionnsuidh; agus a

their iad rium. Ciod a's ainm dha ? Ciod a

their mi riu à14 Agus thuirt Dia ri Maois, IS MI

AN TI A'S MI: Agus thuirt e, Mar5tiso their thu ri cloimi Isracil, Chuir IS MI

mise d'ur n-ionnsuidh.15 Agus thuirt Dia thuillcadh air so

ri Maois, Mar so their thu ri cloinn Israeil,

Chuir an Tighearn Dia bhur n-aithrichean,

Dia Abrahaim, Dia Isaaic, agus Dia Iacoib ,

mise d'ur n-ionnsuidh: '# e so m' ainm a

chaoidh; agus is e so mo chuimhneachaa

do gach uile ghinealach.16 Iniich agus cruinnich r'a chèile sean-

airean Israeil, agus abair riu, Dh'fhoillsich

an Tighearn Dia bhur n-aithrichean e fèin

dhomhsa, Dia Abrahaim, Isaaic, agus

Iacoib , ag ràdh, Gu cinnteach dli'amharc

mi oirbh, agus chumiaic mi an ni a rinneadli

oirbh 's an Eiphit.17 Agus thuirt mi, Bheàr mi suas sibh

à h-àmhghar na h-Eiphit, gu fearann nan

Canaanach, agus nan Hiteach, agus nan

Amorach, agus uam Peridscach, agus nan

Hibheach, agus nan lebusach, gu fearann

a tha 'srutliadh le bainne agus le mil.18 Agus èisdidh iadsan ri d' ghuth: agus

thèid thu fèin, agais seanairean Israeil, gu

ràgh na h-Eiphit, agus their sibh ris,

Choinnich an Tighearn, Dia nan Eabh-

ruidheach sinne: agus a nis leig dhuinn,

guidheamaid ort, dol astar thri làithean

do'n fhàsach, chum as gu'n àobair sinn do'n

Tighearn ar Dia.19 Agus is deimhin leam nach leig rìgh

na h-Eiphit leibh imeachd, cha leig eadhon

le làimh làidir.20 Agus sànidh mis' a mach mo làmh, agus

buailidh mi 'n Eiphit le lu' iongautasan uile,

a ni mi 'n a meadlion: agus an déigh sin

leigidh e dhuibli imcachd.21 Agus bheir mise do'n t-shiagh so

deadh-ghean ann an sealladh nan Eiphit-

each: agus tarlaidh, 'n uair a dh'fhalbhas

sibh, nach falbh sibh falamh;22 Ach iarraidh gach bean o 'ban-

choimhearsnaich, agus o'n mhnaoi a bhios

air aoidheachd 'n a taigh, seudau airgid,

agus seudau òir, agus eudach: agus cuiridh

sibh iad air bhur mic, agus air bhur

nigheanaibh; agus creachaidh sibh na h-

Eiphitich.ÀÁÈÉÌÍÒÓÙÚàáèéìíòóùú

air ais dhan ECSODUS

Caibideal IV

1 Slat Mliaois air a tionndadh 'w a nathair. 6

A làsnh lobhrach. 21 Teadidaireaclid an

Tighearna chum Pharaoh.AGUS fhreagair Maois, agus thuirt

e, Ach, feuch, cha chreid iad mi, ni

mò dh'èisdeas iad ri m' gliutli: oir their

iad, Cha do thaisbein an Tighearn e fèiu

dhuit.2 Agus thuirt an Tighearn ris, Ciod

sin 'n ad làimh ? Agus thuirt esan,

Slat.3 Agus thuirt e, Tilg air an làr i; agus

thilg e air an làr i, agus rinneadh i 'n a

nathair: agus theich Maois roimpe.4 Agus thuirt an Tighearn ri Maoia,ECSODUS, V.

Cuir a mach do làmh, agus glac air a h-earr ' bhràithrean a tha 's an Eiphit, agus chi mi1, Agus chuir e mach a làmh, agus rug e

oirre, agus rinncacUi shit dli'i 'n a làimh.5 Chum as gu'n creid iad gu'n d'fhoillsich

an Tighearn Dia an aithrichean,Dia Abra-

haim, Dia Isaaic, agus Dia Iacoib , c fèin

dhuit.6 Agus thuirt an Tighearn a thuilleadhani bheil iad fathast beò. Agus thuirt

letro ri Maois, Imich 'an sàth.19 Agus thuirt an Tighearn ri Maois

ann am Midian, Imich, pill do'n Eiphit: oir

tha na daoine sin uile marbh a bha 'g

iarraidh d' anama.20 Agus ghabh Maois a bhean, agus aair so ris, Cuir a riis do làmh a'd' bhroilleach; mhic, agns chuir e iad air asail, agus phill

agus chuir e a làmh 'n a bhroilleach: agus | do thàr na h-Eiphit. Agus ghabh Maois

an uair a thug e mach i, feuch, bha a làmh slat Dhè 'n a làimli.lobhrach mar shneachda.21 agus thuirt an Tighearn ri Maois,a'd' bhroilleach; agus chuir e a làmh a rìs Eiphit, thoir an aire gn'n dean thu na h-ion'n a bhroilleach, agus thug e mach à

'bhroilleach i, agus, feuch, dh' iompaicheadh

i mar a' chuid eile d' a fheòil.8 Agus tarlaitlli, mur creid iad thu, agus

mur h-èisd iad ri gutli a' cheud chomharaidh,

gu'n creid iad guth a' chomharaidh dlieir-

eannaich.9 Agus tarlaidh, mur creid iad mar an

ceudna an dà chomharadh sin, agus mur

h-èisd iad ri d' ghuth, gu'n gabh thu cuid

a clli' uisge na h-aimhue, agus gu'n dòirt

thu air an talamh thioram e: agus f àsaidh

an t-iiisge a bheir thu as an amhainn, 'n a

fhuil air an talamh thioram.10 Agus thuirt Maois ris an Tighearn,

mo Thighearna, cha duine deas-chainn-

teach mi aon chuid roimhe so, no o'n àm 's

an do labhair thusa ri d' sheirbhiseach: do

bhràgh gu'm bheil mi mall ann an cainnt,

agus mall ann an teangaidli.11 Agus thuirt an Tighearn ris, Cò a

rinn beul an duine ? no cò a rinn am balbh,

no'm bodhar, no'n ti a chi, no'n dall ? Nach

mise an Tighearn ?12 A nis uime sin imich, agusbithidh mise

le d' bheul, agus teagaisgidh mi dhuit ciod

a their thu.13 Agus thuirt e, mo Thighearna,

cuir, guidheam ort, le làimh an ti a chuir-

eas tu.14 Agus las corruich an taigheam' 'anipi!

thugautais sin uile, a chuir mise ann ad làimh,

'am fianuis Pharaoh: ach cruaidhichidhmise

a chridhe, agus cha leig e leis an t-sluagh

imeachd.22 Agus their thu ri Pharaoh, Mar so tha'n

Tighearn ag ràdh, '/S' e Israeà mo mhac, mo

cheud-ghin.23 agus tha mà ag ràdh riut, Leig le m'

mhac imeachd, a chum as gu'n dean e

seirb.his dliomh; agus ma clhi àUtas tu leigeadh

leis imeachd: feuch, marbhaicUi mise do

mhac-sa, eadhon do cheud-ghin.24 Agus tharlacUi air an t-slighe 's an

tigh-òsda, gu'n do choinnich an Tighearn e,

agus gu'n d'iarr c a mharbhadh.25 An sin ghabh Siporah clach gheur, agus

thimchioll-ghearr i roimh-chroicionn a niic,

agus thilg i aig a chosaibh e, agus thuirt

i, Gu cinnteach is fear-pòsda fuileachdach

cUiomh-sa thu.26 agus leig e uaith e: an sin thuirt i,

Is fear-pòsda fuileachdach thu air son an

timchioll-ghearraidh.j 27 agus thuirt an Tighearn ri h-Aaron,

Imich ' an coinneamh Mhuois do'n fhàsach.

Agus dh'imich e, agus choinnich se e ann

an sliabh Dhè, agus phòg se e.

' 28 Agus cUi'innis Maois a dh' Aaron uile

. bhriathran an Tighearn', a chuir uaith e,

I agus na comharan uile a cUi'àithn e dha.

: 29 Agus chaicUi Maois agus Aaron, agusaghaidh Mhaois, agus thuirt e, Naclt, chruinuich iad seanaircan chloinn Israeil

e Aaron an Lebhitheach do bhi-àthair ? tha uile.fios agam gu'n labhair esan gu maith. Agus ^ 30 Agus labhair Aaron na briathran uile

mar an ceudna, feuch, tha e 'teachd a mach a labhair an Tighearn ri INIaois, agus rinn e

a'd' choinneamh: agus an uair a chi e thu, na comharan ann an sealladh an t-sluaigh.

bithidh e subhach 'n a chricUie. | 31 AgTis chreid an sluagh: agus an uair a15 Agus labhraidh tusa ris, agus cuiridh | chual' iad gu'n d'amhairc an Tighearn air

tu focail 'n a bheul: agus bithidh mise le I cloinn Israeil, agus gu 'm fac e an àmhffhar.dpbheul-sa agus le 'bheul-san, agus teag-

aisgidh mi dhuibh ciod a ni sibh.16 Agus labhraidh esan air do shonsa ris

an t-sluagh: agus bithidh esan, bithidh

eadhon esan dhuit 'an àite beoil, agus

bithidh tusa dhasan 'an àite Dhè.17 Agus gabhaidh tu an t-slat 80 ann do

làimh, leis an dean thu comharan.18 Agus dh'imich Maois agus phill e gu

letro 'athair-cèile, agus thuirt e ris,

Thèid mi nis, agus pillidh mi chum mo57an sin chrom iad an ciuu, agus rinn iad

aoracUi.ÀÁÈÉÌÍÒÓÙÚàáèéìíòóùú

air ais dhan ECSODUS

Caibideal V

1 Tha Pharaoh cC diàdtadh cead do ddoinn

1 Israeil dol gu fèill a chumail do'n Tighearn anns an flààsadi. 6 Dh'àilhn e obair ni bu

truime a chur orra. AGUS 'n a dhèigh sin chaidh Maois agus

Aaron a steach, agus thuirt iad n

Pharaoh, Mar so tha'n Tighearn Dia Israeil

ag ràdh,Leig le m' shluagh imeachd,a chumas gu'n glèidh iad fèill dhomhsa

sach.2 Agus thuirt Pharaoh, Cò e an taigh-

earn, gni'n èisdinn-sa r'a ghuth a leigeadh

le h-Israel imeachd à Cha -u aithue dhomhs'ECSODUS, VI.

au fhà- aibh clacha-creadha: agus, feuch, tha dosheirbhisich air am bualadh; ach is ann aij

do shluagh fèiu a tha 'choire.17 Ach tlmbhairt esan, Tha sàhh. dàomhan-

ach, tha sibh dàomhanach: uime siu theiran taighearu, agus mar an ccu.dua cha leig sibh, Rachamaid «(7?^s àobramaid do'n taigh-mi le h-Israel imeadid.

3 Agus thuirt iad, Dh'fhoillsich Diaearn.

IS Uime sinimichibh a nis, deanaibhnan Eabhruidheach e fhéin dhuinne: leig obair; oir cha toirear connlach dhuibh, agus

leinn, guidheamaid oi-t, dol astar thri bheir sibh uaibh làn àireamh nan clacha-

làitheau do'n fhàsach, a chmu as gu'u àobar creadha.siun do'n Tighearn ar Dia, air eagal gu'm

buail e siuu le plàigh,no Ids a' chlaidlieamh.19 AgTis chmmaic luchd-riaghlaidh chloinu

Israeil gTi'm bu chruaidh an càs amis an4 agus thuirt rlgh na h-Eiphit riu, rotiA iad, agus e air a ràdh ri«, Cha lughd-

C'ar sou a tha sibhse, a Mhaois agus Aaroiu, aich sibh dad d'ur clachaibh-creadha, deu

a' toirt air an t-sluagh sgur o'u oibribh? , obair dhligheach lathail.

Rachaibh a chum bhm- u-eallachan. 20 agus choiunich iad Maois agus Aaron,Agus thuirt Pharaoh, Ecuch, tha [ a sheas air an t-slighe, 'n uair a thàinig iadsluagh na tìre a nis làoumhor, agus tha

siblise a' toirt orra bhi 'n an tàmh o'n eal-

lachaibh.6 Agus dh'àithu Pharaoh air an là sin fèin

do mhaighstiribh-oibre an t-sluaigh, agus

d'an iuchd-riaghlaidh, ag ràdh,7 Cha toir sibh coimlach tuilleadh do'n

t-sluagh a dheanamh chlacha-creadha mar

roimhe so: rachadh iad agns cruiuuicheadh

iad counlach dhoibh feiu.8 Agus cuiridh sibh orra àircamh uau

clacha-creadha a rinn iad roimhe: cha leig

sibh sìos a bheag dheth, oir tha iad dàomh-

auach; uime siu tha iad ag èigheach, ag

ràdh, Rachamaid agus àobramaid d'ar Dia.9 Cuircarauobairui's truimeairna daoiue,

chum as gu'u saoraich iad inute: agus na

h-earbadh iad à briathraibh dàomhain.10 Agus chaidh maighstireau-oibre an

t-sluaigh a mach, agus an luchd-riaghlaidh,

agus labhair iad ris an t-sàuagh, ag ràdh,

Mar so tha Pharaoh ag hidh, Cha toir mi

dhuibh couulach.11 Rachaibh, gabhaibh dhuibh fèin coun-

lach far am feud sibh a faotainn: gidheadli

cha leigear sìos a bheag de'r n-obair.12 Uime siu sgaoileadli an sluagh air feadli

tàre na h-Eiphit uile, a chruinneachadh

asbhuain "au àite couulaich.13 agus chuiruamaighstirean-oibrethuige

iad, ag ràdh, Coimhlionaibh bhur n-oibre

cumta lathail, mar an uaii- a thugadh couu-

lach dhuibh.14 Agus bhuaileadh luchd-riaghlaidh

chloinn Israeil a chuir maighstireau-oibre

Pharaoh os an ceauu, ac/us dh' fhiosraich-

eadh dhiubh, C"ar son nach do choimhliou

sibh bhur u-obair chumta ann an deauamh

chlacha-creadlia, araou an dè agus an

diugh, mar a rinn sibh roimhe?15 an siu thàinig luchd-riaghlaidh chloinu

Israeil, agus ghlaodli iad ri Pharaoh, ag

ràdh, Car son a bhuineas tu aii* an dòigh

so ri d' sheirbhisich à16 Chan-'eil conulach air a tabhairt do d'

sheirbhisich, agus "ò^c'their iad riiiuu, Dean-5Sa mach o Pharaoh.21 Agus thuirt iad riu, Gu'n amhairc-

eadh Dia oirbh, agus gu'n tugadli e breth,

do bhràgh gii'n d' rinn sibh ar fàile gi-àiueil

an làthair Pharaoh, agus an làthair a sheir-

bhiseach, a' cur claidheimh 'n an làimh a

chum siuue a mharbhadh.22 Agais phill Maois a dli'ionnsuidh an

Tighearua, agus thuirt e, A Thighcarna,

c'ar son a bhuin thu cho olc ris an t-sluagh

so? c'ar son a chuir thu uait mi?23 Oir o'n àm a thàinig mi gu Pharaoh a

labhairt ann ad aium, rinn e olc don t-

sluagii so; agus cha do shaor thu idir do

shluagh.

ÀÁÈÉÌÍÒÓÙÚàáèéìíòóùú

air ais dhan ECSODUS

Caibideal VI

1 Tha Dia ag ùracliadh a gheallaidh do Mhaois

le 'ainvi Ithobàiah. 14 Ginealadi Reubein, 15

Shimeoin, IQagusLebhi, dnd' thàinig Maois

agus A aron.AN sin thuirt an Tighearn ri Maois,

A nis chi thu ciod a ui mi ri Pharaoli:

oir le làimh làidir leigidh e leo imeaclid,

agus le làimh làidir fuadaichidh e mach as

a dhàithaich iad.2 Agus labhair Dia ri Maois, agus thubh-

airt e ris, Is mise an taighearu.3 Agus dh"fIioiIlsich mi mi fèin do Abra-

ham, do Isaac, agais do lacob, le ainm an

Dè uile-chumhachdaich, ach le m'aium le-

hobah cha robh mi aithuichte dhoibh.4 Agus mar an ceudua dliaingnich mi mo

choimhcheangal riu, gu"n tugainn dhoibh

tàr Chanaain, tìr an cuaii-te, anns an robh

iad 'n an coigrich.5 Agus mar an ceudna chuala mi osnaich

chloinn Isracil, a tha na h-Eiphitich a'

cumail ann an daorsa: agus chuimhnich mi

mo choimhcheangal.6 Uime sin abair ri cloinn Israeil, Is mise

an taighearu, agus bheir mi sibh a mach o

bhi fo eallachaibh nan Eiphiteach, agus

saoraidh mi sibh o'n daorsa: agus fuasg-

laidh mi sibh le gàirdean sàut' a mach, agus

le breitheanasaibh mòra.ECSODUS, VII.

7 agus gabhaidh nii sibh dbomh fhéin mar agus Abiasaph: is iad siu teaghlaicheau uanshhiagli, agus bithidh mi dliuibh a'm' l)hia:

agus bithidh fios agaibh gur mise an taigh-

earn blim- Uia, a tha 'gur tabliairt-sa mach

bhi fo eallachaibh nan Eiphitcach.8 agus bheir mi steacli sibh a dh'iouu-

suidh an fhearainu a mhionuaich mi gu n

tugainu e do Abraham, do Isaac, agus do

lacob; agais bhcir mi e dlmibhse mar oigh-

reachd: Is mise an Tighearn.9 Agus labhair Maois mar sin ri cloinn

Israeil: ach cha d'èisd iad ri Maois, tràd

clu'àidh spioraid, agus tràd cliruaidh dliaorsa.10 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,11 Imich a steach, labhair ri Pharaoh

ràgh na h-Eiphit, e a leigeadli do chloinn

Israeil dol a mach as a dhàithaich.12 Agus labhair Maois an làthair an taigh-

eam', ag ràdh, Feuch, cha d' èisd clann

Israeil rium; cionuus ma tha dh'èisdeas

Pharaoh riumsa, aig am bheil mo bhileau

neo-thimchioll-gheari'ta à13 Agus labhair an Tighearn ri Maois,

agnis ri h-Aarou, agus thug e dhoibh àithne

a chum cloinn Israeil, agus a chum Pha-

raoh rìgh na h-Eiphit, clann Israeil a thoirt

a mach à tìr na h-EipIiit.14 Is iad sin ceannardau thighean an aith-

richean: mic Reubein ceud-ghin Israeil;

Hanoch, agus Pallu, Hesron, agTis Carmi:

is iad sin teaghlaicheau Ileubeiu.15 AgTis mic Shimeoin; Gemuel, agus

lamiu, agus Ohad, agus lachiu, agus Sohar,

agus Saiil mac Ban-chanaanaich: is iad siu

teaghlaicliean Shimeoiu.16 Agus isàSià siu ainmeau mhac Lebhi,a

rèir an ginealach; Gerson, agus Cohat, agus

Merari: agus àjiad bliadhnachan beatha

Lebhi ceud agus seachd bUadhua deug 'ar

fhichead.17 Mic Ghersoin; Libni, agus Simi, a rèir

an teaghlaicheau.18 Agus mic Chohait; Amram, agus Id-

shar, agus Hebron, agus Udsiel: agus h'iad

bliadlmachan beatliaChohaitceud agus tri

biiadhna deug 'ar fhichead.19 Agus mic Mherari; Mahali agus Musi:

is iad sin teaghlaichean Lebhi, a rèir an

gineaàach.20 Agus ghabh Amram lochebed piuthar-

'athar dlia fèiu 'n a mnaoi; agus nig i dlia

Aaron agus Maois: agus Viad bliadhnach-

an beatha Amraim ceud agus seachd bliadh-

na deug 'ar fhichead.21 Agusmicldshair; Corah, agus Nepheg,

agus Sichri.22 Agus mic Udsieil; Misael, agus Elsa-

phan, agus Sitri.23 agus ghabh Aaron EHseba nighean

Aminadaib, piuthar Naasoin, dha fèiu 'n a

mnaoi; agus rug i dha Nadab agus Abihu,

Eleasar agus Itamar.24 Agus mic Choraài: Asir, agus Elcanah,5.9Corhach.25 Agus ghabh Eleasar inac Aaroin aon

de uigheanaibh Phutiel dlia lein 'n a mnaoi;

agus rug i dha Phinehas: is iad sin ceann-

ardan aithrichean uan Lebhitheach, a rèir

an teaghlaichean.26 Is iad so an t-Aaron agus am Maois

ud, ris an d thuirt an Tighearn, Thug-

aibh a mach clann Israeil à tìr na h-Eiphit,

a rèir an slògh.27 Is iad so iadsan a labhair ri Pharaoh,

ràgh na h-Eiphit, a chum clann Israeil a

thoirt a mach as an Eiphit: is iad so am

Maois agus an t-Aaron ud.28 Agus tharladh "s an là air an do labhair

au Tighearn ri Maois ann an tìr na h-

Eiphit,29 Gu'n do labhair an Tighearn ri Maois,

ag ràdh,/smiseanTighearn: labhair thusa

ri Pharaoh rìgh na h-Eiphit gach ni a their

mi riut.30 Agus thuirt Maois an làthair an

Tighearna, Feuch, tàui mise neo-thim-

chioll-ghearrta a'm' bhilibh, agus ciouuus a

dh'èisdeas Pharaoh rium àÀÁÈÉÌÍÒÓÙÚàáèéìíòóùú

air ais dhan ECSODUS

Caibideal VII

1 Glndrcadli Muois a dkHonnsuidk Pkaraok.

10 Bi/inritilli ^lai Aaroin '» a nathair. 13

C'/iruaiilhiclitadk cridlie Pkaraok. 20 Utnffe

na h-aimknt air a tkionndadk gufuil.GUS thuirt an Tighearn ri Maois,APhai-aoh: agus bithidh do bhràthair Aaron

'u a fhàidh agad.2 Labhraidh tusa gach ni a dh'àithneas

mise dliuit: agus labhraidh Aaron do

bhràthair ri Pharaoh, esan a chur cloinn

Israeil a mach as a thàr.3 Agus cruaidhichidh misecridlie Pharaoh,

agus id mi mo chomharan agus m'iougant-

asau làonmhor ann an tìr na h-Eiphit.4 Ach cha-nèisd Phai'aoh ribh, agus leag-

aidh mise mo làmh air an Eiphit, agus

bheir mi mach m'armailteau, agus mo

shluagh clann Israeil, à tìr na h-Eiphit, le

breitheanasaibh mòra.5 Agus ijithidh fios aig na h-Eiphitich gur

mise an Tighearn, 'n uair a shàneas mi mach

mo làmh air an Eiphit, agus a bheir mi

mach clann Israeil o hhi 'n am measg.(à Agus rinn Maois agTis Aarou mar a

dh'àithn an Tighearn dhoibh, mar siu rinn

iad.7 Agus bha Maois ceithir fichead bUadhna

dh'aois, agus Aarou ceithir fichead agus

tri bliadhna dh'aois, an uair a labhair iad ri

Pharaoh.8 Agus labhair an Tighearn ri Maois, agus

ri h-Aarou, ag ràdh,9 'jS' uair a labhras Pharaoh ribh,agràdh,

Nochdaibh iougantas air bhur sou fèin; an

siu their thu ri h-Aarou, Gabh do shlat,ECSODUS, VIII.agus tilg sìos i an làthair Pharaoh, agus

fàsaidh i 'ii a iiathair.10 Agus chaidh Maois agus Aaron a steach

a dh'ionnsuidh Pharaoh, agus rinn iad mar

sin, mar a dh'àithu an Tighearn: agus thilg

Aaron sìos a shlat an làthair Pharaoh, agus

an làthair a sheirbhiseacli, agus rinneadli i

'n a nathair.11 An siu ghairm Pliaraoh mar an ceuihia

air na daoine gUce, agus air an Juehd-

fiosachd: agus rinn mar an ceudna

druidheau na h-Eiphit mar sin le'n druidli-

eachdaibh:12 Oir thilg iad sìos gach duine a shlat,

agus riuneadli iad 'n an nathraichibh: ach

siiluig slat Aaroin suas an slatausa.13 Agus chruaidhicheadli cridlie Pharaoh,

air clior as nacli d'èisd e riu; mar a thubh-

airt an Tighearn.14 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

Chruaidhicheadh cridlie Pliaraoh,thae'diùl-

tadh leigeadh leis an t-sluagh falbh.15 Imich-sa dh'ionusuidh Pharaoh 's a'

mhaduinu, feuch, tha e' dol a mach a dh'-

ionnsuidh an uisge, agus seasaidh tu 'm a

choinneamh air bruaiili na h-aimlme; agus

an t-slat a thioniKlaidhfinlli gu bhi "n a

nathair, gabhaidh tu ad' IliàhiIi.16 Agus their thu ris, Chuir an Tighearn

Dia nan Eabhruidheachmisea'd'ionnsuidh,

ag ràdh, Leig le m'shluagh imeachd, a chum

as gu'n dean iad seirbhis dhomhsa 's an

fhàsach: agus, feuch, gus a so cha b' àili

leat èisdeachd.17 Mar so tha'u Tighearn ag ràdh, Ann

an so aithnichidh tu gur niise an taighcarn:

feuch, buailidh mi leis an t-slait a tha 'm'

làimh, na h-uisgeachan a tha 's an amhainn,

agus tionndaidhear iad gu fuil.18 Agus gheibh an t-iasg a tha 's an

amhainn bàs, agus lobhaidh an amhainn;

agus bithidh gràin air na h-Eiphitich uisge

òl as an amhainn.19 Agus labhair an Tighearn ri Maois,

Abair ri h-Aaron, Gabh do shlat agus sàn

a mach do làmh air uisgeachaibh na h-

Eiphit, air an aimhnichibh, air an sruthaibh,

agus air an lochaibh, agus air uile chomh-

chruinneachadh an uisgeachan, chum as

gu'm f às iad 'n am fuil: agus bithidh fuil air

feadh tìre na h-Eiphit uile, araon ann an

soithichibh fiodha, agus ann an soithichibh

cloiche.20 Agus rian Maois agus Aarou mar sin,

a rèir mar a dh'àithn an Tighearn, agus

thog e suas an t-slat, agus bhuail e na h-

uisgeachan a bha 's an amhainu, ann an

sealladh Pharaoh, agus ann an sealladli a

sheirbhiseach: agus thionndaidheadli na \

h-uisgeachan uile a bha 's an amhainn, gu;

fuil. I21 Agus fhuair an t-iasg a bha 's an

amhaiim bh,s: agus lobh an amhainn, agus '

cha b' urraiuu na h-Eiphitich uisge òl as an '60amhainn: agus bha'n fliuil ann an tìr na

h-Eiphit uile.22 Agus rinn druidheau na h-Eiphit mar

sin le'u druidheachdaibh: agus chruaidh-

ichcadh cridhe Pharaoh, agus cha d'èisd

e riu, mar a thuirt an Tighearn.23 Agus phill Pharaoh, agus chaidh e d'a

thigh; agus cha do shocraich e a chridhe

air so cuideachd.I 2-1 Agus chladhaich na h-Eiphitich uile

timchioll na h-aimhue air son uisge r'a òl:

oir cha b'urrainn iad òl a dh'uisge na h-

aimhne.25 Agus choimhlionadh seachd làithean

an dèigh do'n Tighearn an amhaiuu a

bhualadh.ÀÁÈÉÌÍÒÓÙÚàáèéìíòóùú

air ais dhan ECSODUS

Caibideal VIII2 Losgainn air an cur do'n Eiphit. 16 A71

dwdach a' fàs 'n a mhialaibli. 20 Sgaolh

chuileai/ air feadàt na llre. 32 ChruaÃŒdhich

Pharaoh a chà-idhe.AGUS thuirt an Tighearn ri Maois,

Falbh a dh'iounsuidh Pharaoh, agus

abair ris, Mar so tha 'n Tighearn ag ràdh,

Leig le m' shluagh imeachd, a chuni as gTi'n

dean iad seirbhis dhomh.2 Agus ma dhiàdtas tu 'n leigeadh air

falbh, feuch, buaihdh mi do chràochau uile

le losgannaibh:3 Agus brùchdaidh an amhainn a mach

losgainu, agus théid iad suas, agus thig iad

a steach do d' thigh, agus do d' sheòmar-

leapach, agus air uachdar do leapach, agus

do thigh do sheirbhiseach, agus air do

shluagh, agus do d' àmhuiunibh, agus do d'

amaraibh-fuinidh.4 Agus théid na losgainn suas ort fèin,agus

air do shluagh, agus air do sheirbhisich

uile.5 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

Abair ri h-Aaron, Sàn a mach do làmh le

d' shlait os ceauu nan aimhnichean, os ceann

nan allt, agus os ceann nan lochau; agus

thoir air na losgaunaibh dol suas air talamh

ua h-Eiphit.6 Agus shàn Aaron a mach a làmh os

ceann uisgeachan na h-Eiphit; agus chaidh

ua losgainu suas, agus chòmhdaich iad

talamh na h-Eiphit.7 Agus rinn na druidhean mar sin le 'n

druidheachdaibh, agus thug iad suas los-

gainn air talaudi na h-Eiphit.8 An sin ghairm Pharaoh air Maois agus

air Aaron, agus thuirt e, Guidhibh air

an Tighearn gu'n toir e air falbh na losgainu

uam fhéin, agus m' shluagh; agus leigidh

mise leis an t-sluagh imeachd, a chuni as

gu'n àobair iad don Tighearn.9 Agus thuirt Maois ri Pharaoh, Deau

uaill tharum: c'uiu a ghuidheas mi air do

shou, agus air sou do sheirbhiseach, agus

air son do shluaigh, g-u'u cuircar as do na

losgaunaibh uait iein, agus d' thighibh-ECSODUS;cifnis jm'm fau iad a mhàiin 's anIX.air chor

amliainn à10 Agus thubbairt esan, Am màireach.

Agus tbubhairte,^i7A«7(//iea rèir dfbocail;

a chum as gu'm bi fios agad nach ^cil neach

aun cosmhuil ris an Tighearn ar Dia.11 Agus falbhaidh na losgainn uait fèin,

agus o d' thighibh, agus o d' sheirbhisich,

agus o d' sliluagh; a mhàin 's an amhainn

wiairidh iad..2 Agus chaidh Maois agus Aaron a mach

Pharaoh; agus dh'èigh Maois ris an taigh-

cam a thaobh nan losgaun, a thug e 'n

aghaidh Pharaoh.13 Agus rinn an Tigliearu a rèir focailshluaghsa agus do shluaghsa: air an là

màireach bithidh an comharadh so.2-1 Agus rinn an Tighearn mar sin: agus

thàinig sgaoth auabaiTach chuileag do thigh

Pharaoh, agus do thighibh a sheirbhiseach,

agus do thàr na h-Eiphit uile: thruailleadh

au talamh a thaobh nan cuileag.25 Agus ghairm Pharaoh air Maois agus

air Aarou, agus thuirt e, Kachaibh,

àobraibh d"ur Dia 's an tàr.26 Agus thuirt Maois, Cha n-'eil e

iomchuidh sinn a dheanamh mar sin; oir

àobraidh sinn gràineileachd uan Eiphiteach

dou Tighearn ar Dia. Feuch, an àobair

sinne gi-àineileachd nau Eiphiteach faMhaois: agus bhàsaich na losgainn as na chomhair an sàil, agus nach clach iad sinn?tighibh, as na bailtibh, agus as na mach- j

raichibh. |14 Agus chruinnàch iad r'a chèile 'n an

dùnaibh iad; agus lobh an tàr.15 Ach an uair a chunuaic Pharaoh gu'n

robh fois ann, chruaidhich e a chridhe, agus

cha d'èisd e riu, mar a thuirt an taigh-

earu.16 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

Abair ri h-Aarou, Sàu a mach do slilat, agus

buail duslach na talmhainn, a chiun gu'm

fàs e 'n a mhialaibh air feadh tìre na h-

Eiphit uile.17 Agus rinn iad mar sin; oir shàn Aarou

a mach a làmh le 'shlait, agus bhuail e27 théid sinn astar thri làithean do'n

fhàsach, agus àobraidh siuu do'n Tighearn

ar Dia, mar a dh aithneas e dhuinn.2S Agus thuirt Pharaoh, Leigidh mà

dliuibh imeachd, a chum as gu'u àobair sibh

do'n Tighearn bhiir Dia 's an fhàsach; ach

na rachaibh ro fhad air astar: guidhibh air

mo shonsa.29 Agus thuirt Maois, Feuch, théid

mise mach uait, agus guidhidh mi air an

Tighearu gu'm falbh na cuileagan o Pha-

raoh, 'sheirbhisicli, agus o 'shluagh, am

màireach: ach na buiueadh Pharaoh gu

cealgach tuilleadh,anu an diàiltadh leigeadh

do'u t-sluagh dol a dli'àobradh don taigh-duslach na talmhainn, agus riuneadh e 'n a eam.mhialaibh air duine agus air aiumhidh:

rinueadh uile dliuslach na talmhainn 'n a

mhialaibh air feadh tìre na h-Eiphit uile.18 Agus rinn na dmiellieau mar sin le'n

druidlieachdaibh a thoirt a mach mhial, achcha b'uiTàinn iad: agus bha mialau air duine cha d' faan a h-aon.30 Agus chaidh Maois a mach o Phai-aoh,

agus ghiiidh e air an Tighearn.31 Agus rinn an Tighearn a rèir focail

Mhaois; agus chuir e air falbhna cuileagau

o Pharaoh, o 'sheirbhisich, agus o 'shluagh:agus air ainmhidli.19 An sin thuirt na druidhean ri Pha-

raoh, 'Se meiu- Dhè a th'aun: agus chruaidh-

icheadh cridlie Pharaoh, agus cha d'èisd e

riu; mar a thuirt an taigheam.20 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

Eirich suas gu moch 's a' mhaduinn, agus

seas an làthair Pharaoh, (feuch, tha e 'teachd

a mach a dh'ionnsuidh an uisge) agus abair

ris, Mar so tha'n Tighearn ag ràdh, Leig le32 Agus chruaidhich Pharaoh a chridhe

air an àm so mar an ceuchia, agus cha do

lcig e leis an t-sluagh imeachd.ÀÁÈÉÌÍÒÓÙÚàáèéìíòóùú

air ais dhan ECSODUS

Caibideal IX1 Plàigh mhòr air an sprèidh. 8 Neasgaid

ghràineil air duine agus air ainmhidh. 22

Clach-mheallain mlnltleach 's an t'ir.GUS thuirt an Tighearn ri Maois,

Falbha steachadli'iounsuidh Pharaoh,Am' shluagh imeachd, a chum as gu'n dean agus innis da, ]\Iar so than Tighearn Diaiad seirbhis dhomh.21 Ach uuir leig thu le m' shluagh imeachd,

feuch, cuiridh m-i sgaoth chuileag ort fèin,

agus air do sheirbhisich,agus air do shluagh.uau Eabhi-uidheach ag ràdh, Leig le m'

sliluagh imeachd, a chum as gu'n dean iad

seirbhis dhomh:

2 Oir ma dhiùltas tu leigeadh leo imeachd,agus ann ad thighibh: agus làouar taighean agus gu'n cum thu iad fathast.nau Eiphiteach leis an .sgaoth chuileag, agus

mar an ceudua an talamh air am bheil

iad.22 Agus cuiridh mi air leth air an là sin

fein fearaun Ghosein, anns am bheil mo

shluagh a chòmhnuidh, air chor as nach bi3 Feuch, bithidh làmh an taighearu' air do

sprèidh a tha 's a' mhachair, air na h-eich,

air na h-asail, air na càmhail, air a' chrodh,

agus air na caoraich: bithidh plàigh ro

mhòr ann.4 Agus cuiridh an Tighearn dealachadhcuileagan sara bith an siu; a chum as gum eadar sprèidh Israeil, agus sprèidh na h-;.,- «^_. â€â€â€,1 --:., _†fr:..i- ,,.â€.,;.,.†£ipiiit: agus cha-n fhaigh a bheag bàs adli'aon ni as le cloinn Israeil.

5 Asrus shuidhich an taigheara àm, agam01 fios agad gur mise an Tighearn

meadlion na talmhaiuu.

23 Agus cuiridh mi dealachadh eadar mo

61BCSODUS, IX.ràdh, Am màireacli ui an Tighearn an ni so

'b an tàr.tà Agus rinn an taighèarn an ni sin air an

là màireach, agus f'luiair sprèidh na h-

Eiphit uile bàs: ach de sprèidh chloiuu

Israeil cha d'fhuair a h-aon bàs.7 Agus chuir Pharuoli teachdaire uaith,

agus, feuch, cha robh eadliou a h-aon

de sprèidh nan Israeleach inarbh. Agus

chruaidhiclieadli cridhe Pharaoh, agus cha

do leig e an sluagh air falbh.S Agus tlmbhairt an Tighearn ri Maois,

agus ri Ii-Aarou, Gabhaibli dhuibh fèiu làn

bhur ghxc de luaith an teallaich, agus

crathatUi Maois i ri nèamh ann an sealladh

Pharaoh.9 Agus bithidh i 'n a duslach màn air

feadh tìre na h-Eiphit uile, agus bithidh i

'n a neasgaid a' briseadh a mach 'n a

bolgaibh air duine, agus air ainmhidh, air

feadh tìre na h-Eiphit uile.10 Agus ghabli iad luath an teallaich, agus

sheas iad an làthair Pharaoh, agus chrath

Maois i ri nèamh: agus rinneadh i 'n a

ueasgaid a' briseadh a mach 'n a bolgaibh

air duiue, agus air ainmhidh.11 Agus cha b'urrainn na druidhean

seasamh an làthair Mhaois air son nau

neasgaid; oir bha an neasgaid air na

druidhibh, agus air na h-Eiphitich uile.12 Agus chruaidhich an Tighearn cridhe

Pharaoh, agus cha d'èisd e riu; mar a

labhair an Tighearn ri Maois.13 Agus thubhaii't an Tighearn ri Maois,

Eirich suas gu mouh 's a' mhaduinn, agus

seas an làthair Pharaoh, agus abair ris, Mar

so tha'u Tighearn Dia uau Eabhruidlieach

ag ràdh, Leig le m' shluagh imeachd, a

chum as gu 'n dean iad seirbhis dhomh.14 Oir air an àm so cuiridh mise mo

phlàighean uile air do chridhe-sa, agus air

do sheirbhisich, agus airdo shluagh; a chum

as gu"m bi fios agad nach ^eil neach ann

cosmhuil riumsa 's an talamh uile.15 Oir a nis sànidh mi mach mo làmh,

agus buailidh mi thu fèin agais do shluagh

le plàigh; agus gearrar as thu o 'n talamh.16 Agus gu deimhin air sou so thog mi

suas thu, a chum as gu'u nochdainn annad

mo chumhachd, agus gu'm biodli m'aimu

iomraidcach 's an domlian uile.17 Am blieil thu fatha.st 'g ad àrdachadh

fèiu an agliaidh mo shluaigh, air chor as

nach leig thu leo imeachd 'à18 Feuch, mu'n àm so màireach, bheir

mise air cloich-mheallain ro mhòir frasadh

a uuas, nach robh a samhuil 's an Eiphit,

ou là 's an do leagadli a bunachur eadlion j

gus a nis. I19 Uime siu a nis cuir Jios uait, agus

cruiunich do sprèidh, agus gach ni a t/m

agad 's a' mhachair; oir air gach duine

agus ainmhidh a gheibhear 's a' mhachair, '

agus nach cruinnichear dhachaidh, thifi: a' iG2chlach-mheallain a nuas, agus gheibh iad

bàs.20 An ti a ghabh eagal roimh fhocal an

Tighearua 'measg sheirbhiseach Pharaoh,

thug e air a sheirbhisich agus air a sprèidh

teiclieadh do na taighibh.21 Agus esan nach do ghabh suim de

fhocal an Tighearna, dh'fhàg e a sheirbh-

isich agus a sprèidh 's a' mhachair.22 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

Sàn a mach do làmh gu nèamh, chum as

gu'm bi clach-mheallaiu ann an tìr na h-

Eiphit uile, air duine, agus air ainmhidh,

agus air uile luibh na macharach ann an tìr

na h-Eiphit.23 Agus shàn Maois a mach a shlat gu

nèamh; agus rinn an Tighearn taimeauach

agus clach-mheallain, agus ruith tein-athair

air uachdar na talmhainn; agTis fhras an

Tighearu clach-mheallain air tìr na h-

Eiphit.24 Mar so bha clach-mheallain ann, agus

teine measgta leis a' chloich-mheallain, ro

mhòr, aig nach robh a samhuil ann an tìr

ua h-Eiphit uile, o riuneadh dàithaich

dhith.25 Agus bhuail a' chlach-mheallain air

feadh tìre na h-Eiphit uile gach ni a bha 's

a' mhachair, araon duine agus ainmhidh:

agus bhuail a' chlach-mheallain uileluibhean

na macharach, agus bhris i uile chraobhan

na macharach.2(i A mhàin ann an tìr Gliosein, far an

robh clann Israeil, charobh clach-mheallain.27 Agus chuir Pharaoh teachdaire uaith,

agus ghairm e air Maois agus air Aarou,

agus thuirt e riu Pheacaich mi an uair

so: tha 'n Tighearn ceart, agus mise agus

mo shluagh aingidh.28 Guidhibhs' air an taigheara (oir is leòr

e) nach bi tairneanach anabarrach agus

clach-mheallain ann nis mò; agus leigidh

mise leibh falbh, agus cha-n fhan sibh ni's

faide.29 Agus thuirt Maois ris, Co luath 's

a théid mise mach as a' bhaile, sànidh mi

mo làmhan a mach a chum an Tighearna:

agus sguiridh an tairneanach, agus cha bhi

a' chlach-mheallain ann ni's mò; chum as

gu'm bi fàos agad gur leis an Tighearn an

talamh.30 Ach air do shonsa, agus air son do

sheirbhiseach, tha fhios agam nach bi

eagal oirbh tathast roimh an Tighearn Dia.31 Agus bhuaileadh an làon agus an t-

eòrna; oir hàia 'n t-eòrua fo dhèis, agus an

làou fo ros.32 Ach cha do bhuaileadh an cniithneachd

agus an seagal; oir cha rohh iad air f às suas.33 Agus chaidh Maois a mach o Pharaoh

as a' bhaile, agus shàn e mach a làmlian chum

an Tighearna; agus sguir an tairncanach

agus a' chlach-mheallain, agus cha do

dhòirteadli an t-uisge air an talamh.ECSODUS, X.34 agus an uair a cLunnaic Pbaraoh gu'u; mise leibh fèin agi;sle'rcloiunbhi'gimeachd:

do sguir an t-uisge,agus a chlach-mheallain, amhaircibh, oir tha olc roimhibh.agus an tairueauach, pheacaich e fathast 1 1 Xi h-anu mar siu: imichibh a nis,mar an ceudua, agus chruaidhich e a sibhse a tha 'n 'ur daoiuibh, agus deanaibhchrielhe, e fèiu agus a shcirbhisich. seirbhis do'n Tighearn, oir is e so an ni a35 Agus chruaidhicheadli cridhe Pharaoli, dh'iarr sibh: Agus dh' fhuadaicheadh a

agus cha do leig e clann Isx-aeil air falbh, mach iad à làthair Pharaoh.

mar a labhair an Tighearn le Maois.ÀÁÈÉÌÍÒÓÙÚàáèéìíòóùú

air ais dhan ECSODUS

Caibideal X12 Plàiyh nan locust, 21 agu3 an tiugh dhordia-

dais. 27 Chruaidhidieadh cridhe Fharaoh.GUS thuirt an Tighearn ri Maois,12 Agus thuirt an taigheara ri Maois,

Sàn a mach do làmh thar tìr na h-Eiphit

air son nan locust, a chimi as g-u'n tig iad

suas air tìr na h-Eiphit, agais gu'n ith iad

uile luibh na talmhaiuu, eadhon gach ni a

dh'fhàg a' clilach-mheallain.AGUS thuirt an Tighearn ri Maois, i 13 Agus shàn Maois a mach a shlat thar

Imich a steach gu Pharaoh; oir tìr na h-Eiphit, agus thug an Tighearn

chi-uaidhich mi a chridhe, agus cridhe a gaoth an ear air an tìr rè an là siu uile,

sheirbhiseach, a chimi gu uochdainn iad agais rè na h-oidhche uile: agus 's a'

sin mo chomharan 'n a làthair: â–  ruhaduinn thug a' ghaoth an ear a steach2 Agus gu'n inuseadh tu ann an cluasaibh ' na locuist.do mhic, agus mhac do mhic, na nithean a I 14 Agus chaidh na locuist suas thar tìr

dh'oibrich mi 's an Eiphit, agus mo chomh- \ na h-£iphit uile, agus dh' fhan iad ann

arau a riim mi 'n am measg; agus gu'm bi an cràochaibh na h-Eiphit uile, gu ro

fios agaibh gur mise an Tighearn. dhiubhalach; rompa cha robh riamh an3 Agus chaidh Maois agus Aaron a steach \ leithid de locuist, agus 'n an déigh cha

gu Pharaoh, agus thuirt iad ris, Mar so bhi an leithid:tha'u Tighearn Dia nau Eabhraidlieach 15 Oir chòmhdaich iad aghaidh na tal-

ag ràdh, Cia fhada dhiàiltas tu thu fèiu mhainu uile, air chor as gu'u do dhorchaich-

àsleachadh am' làthair-sa? Leig le m' eadh an talamh; agus dh'ith iad uile

shluagh imeachd, agus gTi'n dean iad luibhean na tahnhainu, agus uile mheas

seirbhis dhomh: nan craobh, a dh'fhàg a' chlach-mheallain:4 Ach ma dhiiiltas tu leigeadh le m' agus cha d" fhàgadh ni sam bith glas 's nashluagh imeachd, feuch, bheir mise am

màireach na locuist a steach do d' chràoch-

aibh.5 Agus còmhdaichidh iad aghaidh na tal-

mhainn, air chor as nach urrainu neach an

talamh fhaicinn: agus ithidh iad fuigheal

an ni sin a théid as, a dh'fhanas agaibh o"u

chloich-mheaUaiu, agus ithidh iad gach

craobh a tha 'fàs dhuibh as a' mhachair.6 Agus làonaidh iad do thighean, agus

tighean do sheirbhiseach uile, agus taigheau

nan Eiphiteach uile; ni nach faca aon chuid

d'aithrichean no aithrichean d'aithrichean,

o'n là a bha iad air an talamh gus an là"n

diugh. Agus phill se e fèiu, agus chaidh e

mach Pharaoh.7 Agus thuirt seirbhisich Pharaoh ris, Eiphit uile.craobhan, no ann an luibhean na macharach

auu an tìr na h-Eiphit uile.16 an sin ghairm Pharaoh air Maois agus

air Aarou le cabhaig, agus thuirt e,

Pheacaich mi an aghaidh an Tighearna

bhm- Dè, agus 'n ur u-aghaidh-sa.17 A nis uime sin maith, guidheam ort,

mo pheacadh a mhàiu an uair so, agus

guidhibh air an Tighearn bhur Dia gai'u

toir e air falbh uam a mhàiu am bàs so.18 Agus chaidh e mach o Pharaoh, agus

ghuidh e air an taigheam.19 Agus thionndaidh an taigheara gaoth

au iar ro làidir, a thug air falbh na locuist,' agus a thilg iad "s a' mhuir ruaidh: cha

' d'fhan aon locust ann an crlochaibh na h-Cia fhada bhios an duine so "n a ribe

dhuinne ? Leig leis na daoine falbh, cluim

gu'n dean iad seirbhis do'n Tighearn an

Dia: nach 'eil fhios agad fathast gu bheil

an Eiphit air a milleaclli à20 Ach chraaidhich an Tighearn cridhe

Pharaoh, agus cha do leig e air falbh clami

Israeil.21 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

Siu a niach do làmh gu nèamh, agus bithidh8 Agus thugadh Maois agus Aaron a rìs dorchadasair feadh tàreuah-Eiphit,eadhougu Pharaoh: agus thuirt e riu Rachaibh

deanaibh seirbhis do'n taigheara bhur Dia:

ach cò iad a théid ?9 Agus thuirt Maois, Le'r n-òigridh

agus le'r daoiuibh aosmhor théid sinne;lermicaguslernigheauaibh, lertreudaibhagus le'r buar théid sinn; oir is èigin duinn ach bha aig cloinn Israeil mle solus "n an

fèill a chumail do'n taigheara.; àitibh-còmhuuidh.10 Agus thuirt e riu, Gu robh an taigh- j 24 agus ghairm Pharaoh air Maois, agus

earn mar sin maille ribh, mar a leigeas thuirt e, Rachaibhse, deanaibh seirbhis>13dorchadas a dh' fheudar a laimhseachadh.22 Agus shàn Maois a mach a làmh gu

nèamh: agus bha tiugh dhorchadas ann an

tàr na h-Eiphit uile rè thri Ikitheau.23 Cha-n fhaca h-aou diubh a chèile, ni mò

a dh'éirich neach o 'àite rè thri làithean:ECSODUS, XI, XII.do'n Tigliearii; a m'aàiu fanadli bliur

treudan agus bhur buar: rachadh bhur

clann bheag mar an ceudna maille ribh.25 Agus thuirt Maois, Feumaidh tu

mar an ceudna iobairtean a thoirt duinn,

agus tabhartais-loisgtc, chum as gu'n àobair

sinn do'n Tighearn ar Dia.23 Agus mar an ceudna théid ar sprèidh

maille ruinn; cha-n fhàgar ionga 'n ar

dèigh, oir is èigin duinn gabhail diubh gu

seirbhis a dheanamh do 'n Tighearn ar Dia;

agus cha-n 'eil fhios againn cia leis a ni

sinn scirbhis do'n Tighearn, gus an tig

sinn an sin.27 Ach chruaidhich an Tighearn cridho

Pharaoh, agus cha leigeadh e leo imeachd.28 Agus thuirt Pharaoh ris, Imich a

mach uam; thoir an aire dhuit fèin, na faic

m'aghaidh ni's mò; oir 's an là sin anns am

faic thu m'aghaidh, gheàbh thu bàs.29 Agus thuirt Maois, Labhair thu gu

maith; cha-n f iiaic mi d'aghaidh ni's mò.ÀÁÈÉÌÍÒÓÙÚàáèéìíòóùú

air ais dhan ECSODUS

Caibideal XIITarrlus Dhè dona ÃŒt-Israflidi gvHn gahhadh iad

sèudan òir agus airgid on coimhearmaicài.

4 Tiia JSlaois a' tuiri fios do Pliaraoh gu'm

faigheadh gach ceud-ghin 's an Eiphit bàs.AGUS thuirt an Tighearn ri Maois,

Bheir mi aon plilàigh fathast air

Pharaoh, agus air an Eiphit; an duigh sin

leigidh e leibh imeaclid, as a so: an uair o

leigeas e leibh imeachd, gu cinnteach fua-

daichibh e mach as a so sibh gu h-iomlan.2 Labhair a nis ann an chiasaibh an t-

sluaigh, agus iarradh gach duine o 'choimlv-

earsnach, agus gach bean o 'ban-choinih-

earsnaich, seudan airgid, agus seudan òir.3 Agus thug anTighearn deadh-gliean do'n

t-shiagh ann an sùilibh nan Eiphiteach:

Mar an ceudna, bha 'n duine Maois ro mliòr

ann an tìr na h-Eiphit, ann an sàiilibli

shcirbhiseach Pharaoh, agus ann an sùihbli

an t-sluaigh.4 Agus thuirt Maois, Mar so tha'n

Tighearn ag ràdh, Mu mheadhou-oidhclie

thoid mi mach do mheadhon na h-Eiphit.5 Agus ghcibh gaih ceud-ghin ann an tìr

na h-Eiphit bàis, o cheud-ghin Pharaoh, a

tha 'n a shuidhe air a vàgh-chaithir,

eadlion gu ceud-ghin na ban-tràille a tha

air cùl a' mhuilinn, agus uile cheud-ghin

nan ainmhidhean.6 Agus bithidh èigheach mliòr ann an tìr

na h-Eiphit uile, nach robh riamh a leithid

aun,ni mò bhitheas a leithid ann tuilleadh.7 Ach an aghaidh aoin dc chloinn Israeil

cha cliaruich madatUi a theanga, aon chuid

an aghaidh duine no ainmhidli; chum as

m bi fios agaibh cionnus a clmireas an j -

'ighcarn dealacliadh eadar na h-Eiphitich

agus Israel.

8 Agus thig iad sin do sheirbhisich uUe

tàos a m' ionnsuidh-sa, agus cromaidh siad 1

lad fèin domh, ag ràdh, Imich a mach, agusan shiagh uile a tha 'g ad leantuinn; agus

an dèigh sin théid mi mach: agus chaidh e

mach Pharaoh ann an corruich mhòir.9 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

Cha-n èisd Pharaoh ribh, a chum as gu

meudaichear m'iongantais ann an tìr na

h-Eiphit.10 Agus rinn Maois agus Aaron na h-ion-

gantais sin uile 'am fianuis Pharaoh: agus

chruaicUiich an Tighearn cridhe Fharaoh,

agus cha do leig e le cloinn Israeil imeachd

as a dhàithaich.Caibideal XII3 A'chàisg air a h-àithneadh. 29 Gach ceudghin ann an tìr na h-Eiphit air a mharbhadh. 31 Na h-Israelich air am fògradh as an tìr. 43 Ordugh na càisge.

ÀÁÈÉÌÍÒÓÙÚàáèéìíòóùú

AGUS labhair an Tighearn ri Maois agus ri h-Aaron ann an tìr na h-Eiphit, ag ràdh,

2 Bithidh am mìos so dhuibh 'n a thoiseach nam mìos: bithidh e dhuibh 'n a cheud mhìos na bliadhna.

3 Labhraibh-sa ri coimhthional Israeil uile, ag ràdh, Air an deicheamh là de'n mhìos so gabhaidh iad dhoibh fhéin gach duine uan, a réir taighe an aithrichean, uan air son taighe.

4 Agus ma bhios an teaghlach ro bheag air son uain, an sin gabhaidh esan agus a choimhearsnach a's faigse d'a thaigh e, a réir àireimh nan anaman; gach duine, a réir 'ithcannaich, àirmhear leibh air son an uain.

5 Bithidh bhur n-uan gun ghaoid, firionn, bliadhna dh'aois: as na caoraich no as na gabhraibh gabhaidh sibh e.

6 Agus gleidhidh sibh a stigh e gu ruig an ceathramh là deug de'n mhìos so: agus marbhaidh comh-chruinneachadh iomlan chloinn Israeil e 's an fheasgar.

7 Agus gabhaidh iad de'n fhuil, agus cuiridh iad i air an dà ursainn, agus air àrd-dorus nan taighean anns an ith iad e.

8 Agus ithidh iad an fheoil 's an oidhche sin fhéin ròiste le teine, agus aran neo-ghoirtichte; maille ri luibhibh searbha ithibh iad e.

9 Na h-ithibh a bheag dheth amh, no idir air a bhruicheadh ann an uisge, ach ròiste le teine: a cheann maille r' a chosaibh, agus maille r'a ghrealaich.

10 Agus chan fhàg sibh a bheag dh' e gu maduinn: agus na dhfhhgar dh' e gu maduinn, loisgidh sibh le teine.

11 agus mar so ithidh sibh e; le'r leasruidh crioslaichte, bhur brògan air bhur cosaibh, agus bhur lorg 'n 'ur làimh: agus ithidh sibh e le cabhaig; is i càisg an Tighearn' a th'ann.

12 Oir théid mise troimh thìr na h-Eiphit air an oidhche so, agais buailidh mi gach ceud-ghin ann an tìr na h-Eiphit, araon duine agus ainmhidh: agus an aghaidh dhée nan Eiphiteach uile cuiridh mi breitheauas 'an gnìomh; is mise an Tighearn.

13 Agus bithidh an fhuil dhuibh mar chomharadh air na tighibh anns am bheil sibh: agus an uair a chi mise an fhuil, théid mi thairis oirbh, agus cha bhi a' phlàigh oirbli a chum bhur milleadh 'n uair a bhuaileas mi tìr na h-Eiphit.

14 Agus bithidh an là so dhuibh mar chuimhneachan; agus gleidhidh sibh e 'n a là-féille do'n Tighearn air feadh bhur ginealach; le h-ordugh sìorruidh gleidhidh sibh e.15 Seachd làithean ithidh sibh aran neo-

ghoirtichte; air a' cheud là fèin cuiridh sibh

taois ghoirt a mach as bhur taighibh; oir

gach ueach a dh"itheas aran goirtichte, o'n

cheud là giis an t-seaclidamh là, gearrar an

t-anam sin as o Israel.16 AgTis air a' cheud là hithidh agaibh

comh-ghairm naomh, agus air an t-seach-

damh là bithidh agaibh comh-ghairm

naomh: obair sam bith cha deauar orra,

saor o ua, dhithear leis gach neach; sin a

mhàiu nithear leibh.17 agus ciuuaidh sibh/c'iY^ a?i araiuueo-

ghoirtichte; oir air an là siu fèiu thug mise

mach bhur slòigh à tìr na h-Eiphit; uime

sin coimhithdh sibh an là so 'n ui- ginealach-

àibh, le h-ordugh sàonniidh.18 'Sa' cheud mhàos, air a' cheathramh là '

deug den mhàos "s an fheasgar, ithidJi sibh

arau nco-ghoirtichte, gu ruig an ceud là

'ar fhichead de"n mhàos 's an fheasgar.19 Rè sheachd làitheau cha-u fhaighear

taois ghoirt 'n ur taighibh; oir ge b'e ueach

a dhitheas aran goirtichte, geaiTar an

t-auam siu fèiu as o choimhthioual Israeil,

co dhiubh is coigTcach e, uo ueach a nigadh

's an tàr.20 Xi air bith goirtichte cha-n ith sibh: 'n

ur n-àitibh-còmhnuidh uile ithidh sibh aran

neo-ghoirtichte.21- An sin ghairm Maois air seanairean

Israeil uile, agus thuirt e riu, Tainigibh

a mach, agus gabhaibh dhuibh fèiu uan, a

rèir bhur teaghlaichean, agus marbhaibh a'

chàisg.22 Agus gabhaidh sibh bad hàosoip, agus

tumaidh sibh e 's an fhuil a tha 's an t>-soith-

each, agus beauaidh sibh do'n àrd-donis,

agus do'n dà ursaiuu, leis an fhuil a tha 's

ant-soitheach: aguschatèid ah-aou agaibha

machairdonisathighe gu niig a' mhaduiuu.23 Agus théid an Tighearn thairis a bhuaà-

adh uau Eiphiteach; agus an uair achi e 'n

fhuil air an àrd-donis, agns air an dà

ursainn, théid an Tighearn thairis air an

donis, agus cha leig e leis a' mhillteir

teachd a steach d"ur taighibh gii'r buaLadh.24 AgTis gleidhidh sibh an ui so mar

ordugh dhuibh fèiu, agus d'ur mic, gu

sàomiidh.25 Agus tarlaidh, 'n uair a théid sibh a65steach do'n fhearann a bheir an Tiglioara

dhuibh, a rèir mar a gheall e, gu'n gleicUi

sibh an t-seirbhis so.26 Agus tarlaidh, 'n uair a their bhur

clauu ribh, Ciod a's ciall duibh leis an t-

seirbhis so à27 Gu'n abair sibh, So àobairt càisge an

Tigheam', a chaidh thairis air taighibh

cliloiuu Israeil 's an Eiphit, 'n uair a bliuail

e na h-Eiphitich, agus a shaor e ar taighean-

ue. Agais chrom an sluagh iad fèm, agus

riuu iad aoradh.28 Agus cUi' fhalbh clann Israeil, agus rinn

iad mar so; mar a dh aithn an Tighearn do

]NIhaois agus do Aaron, mar sin rinn iad.29 Agus air meacUiou na h-oicUiche siu fèiu

bhuail an Tighearn gach ceud-ghin ann an

tàr na h-Eiphit o cheud-ghin Pharaoh a

shuicUi air a ràgh-chaithir, gu ceud-ghiu a'

chiomaich a bha ann an slochcl a' phràosaiu;

agus gach ceucl-ghin aiumhicUi.30 Agus dh'éirich Pharaoh 's an oicUiche,

e fèin agus a sheirbhisich uile, agus na h-

Eiphitich uile; agus bha èigheach mhòr 's

an Eiphit; oir cha robhtaighanus nach à^obh

neach marbh.31 Agus ghaii-Hi e air Maois agus air

Aaron 's an oicUiche, agus thuirt e,

Eiribh, rachaibh a mach à meacUiou mo

sMuaigh, araon sibhse agus chinn Israeil:

agus rachaibh, deauaibh seirbhis do'n

Tighearn, mar a thuirt sibh.32 Thugaibh leibh mar an ceucbia bhur

treudan, agus bhur buar, mar a thuirt

sibh, agus imichibh: agus beannaichibh

mise mar an ceudna.33 Agus thugna h-Eiphitich dian-sparradli

do'u t-sluagh, a chum gu n cuireadh iad le

cabhaig a mach as an tìr iad; oir thuirt

iad, Is daoine marbh sinu gu lèir.34 Agais ghabh an sluagh an taois mmi

do ghoirticheacUi i, an amaran-fuiuicUi

ceangailte 'n an eudach air an guailhbh.35 Agus riun clann Israeil a rèir focail

Mhaois: agus dh'ian- iad o na h-Eiphitich

seudau aàrgid, agus seudau òir agus eudach.36 agus thug an Tighearn deadh-ghean

do'n t-sluagh ann an sàiihbh nan Eiphit-

each, agus thug iad 'au coiugheall dhoibh:

agus chreach iad na h-Eiphitich.37 Agus dhimich clann Israeil o Kameses

gii Sucot, mu thimchioU sè ceud màle fear

cVau cois, a thuilleadh air cloinn.38 Agus mar an ceudua chaicUi iomadaidh

de sliluagh eilesuas maille riu,agus treudan,

agus buar, ro mhòrau sprèidlie.I 39 Agus cUi' fhum iad de'n taois a thugacUi

a mach as an Eiphit breacagau ueo-

ghoirtichte, oir cha do ghoirticheadh i;

do bhràgh g-u'n d'fhuadaicheacUi iad a mach

as an Eiphit, agus nach b'urrainn iacl fuir-

each, agus mar an ceudua nach do dheasaich

iad biadh dhoibh fèin.1 40 A nis Vi aimsir cuairte chloiun IsraeU,

CECSODUS, XIII.a bha iad a cliòmlmuidh 's an Eixihit, an sin coimhididh tu an t-seirbhi& so annisceithir cheud agus deich bliadhna fichead. a' mhàos so.41 Agus aig ceann nan ceithir cheud agus 6 Seachd làithean ithidh tu aran neo-nan deich bliadhna thar fhichead, air an ghoii-tichte, agus air an t-seachdamh làlà sin fèiu chaidh slòigh an Tighearn' uile hithidh fèill do 'n Tighearn.mach à tìr na h-Eiphit.42 Is oidhche so gu bhi air a coimhead gu

h-àraidh do'n Tighearn, air son an toirt-san

a mach à tìr na h-Eiphit: so an oidhche sin

g-u bhi air a coimhead do'n taigheai-n le

cloinn Israeil uile 'n an ginealachaibh.43 Agus thuirt an Tighearn ri Maois

agus ri h-Aaron, So ordugh na càisge:

cha-n ith coigreach sam bith dli'i.44 Agus gach seirbhiseach duine, a chean-

naicheadh le h-airgiod, an uair a thimchioil-

ghearras tu e, an sin ithidh e dli'i.45 Cha-u itli coigreach, no seirbhiseach

tuarasdail dh'i.46 Ann an aontaighithear i: cha ghiàilain

thu'bheag de'n fheoil a mach as an taigh; ni

mò a bhi'iseas sibh cnàimh dh'i.47 Ki coimhthional Israeil uile sin.48 Agus an uair a bhios coigTcach air

clmairt maille riut, agus a chumas e a'

chàisg do'n Tighearn, timchioll-gheaiTar

gach firioiinach aige, agus an sin thigeadh

e am fagus g'a cxmiail, agus bithidh e mar

neach a rugadh 's an tàr: ach cha-n ith

ueachsam bith neo-thimchioll-gheaiTta dh'i.49 Eithidh an t-aou lagh aige-.san a rugadh

's an tàr, agus aig a' choigreach a tha air

chuairt 'n 'ur measg.50 Mar so rinn clann Israeil uile; mar a

dh'àithu an Tighearn do Mhaois agus do

Aarou, mar sin rinn iad.51 Agus air an là sin fèin thug an Tighearn

a mach clann Israeil à tìr na h-Eiphit, a rèir

an slògh.ÀÁÈÉÌÍÒÓÙÚàáèéìíòóùú

air ais dhan ECSODUS

Caibideal XIII

1 Gacài ceud-gàiin aàr a naonihacTiadh dd'n

Tigkearn. 3 DK orduicheadh cuimhne na

càivie. 21 Clann Israeil air an treòrachadh

le Dia air an slighe le mecdl neoil '» an là,

ugus le mecdl teUie ^a an oidhcJie.GUS labhair an Tighearn ri Maois, agA'ràdh.2 Naomhaich dlàomhsa gach ceud-ghin, ge

b'e air bith a dh' fhosglas a' bhrài am measg

chloinn Israeil,eadar dhuiueagus aiumhidh:

is leamsa e.3 Agus thuirt Maois ris an t-sluagh,

Cuimhuichibh an là so, air an d'thàimg sibh

a mach as an Eiphit, àtaighua daorsa; oir le

làimh thrèin thug an taigheara a mach sibh

as a siu: agus cha-n ithear ai-au goirtichte.4 Air an là 'n diugh thàinig sibh a mach,

'am màos Abib.5 Agus an uair a bheir an Tighearn steach

thu do thàr nan Canaanach, agus uan

Hiteach, agus nau Amorach, agus uan

Hiteach, agus nau lebusach, a mhionnaich

e do d' aithrichibh gu'n tugadh c dhuit,

fearann a' srathadh le bainne agus le mil,66j 7 Ithear aran neo-ghoirtichte seachd làith-

ean; agus cha-n fhaicear aran goirtichte

agad, agus ni mò a chithcar taois ghoirt

agad ann ad chràochaibh uile.

, 8 Agus inusidh tu do d' mhac 's an là sin,

I ag ràdh, I^'Hhear so air sgàth an ni sin a

riun an Tighearn dhomhsa, 'n uair a bheil

mi mach as an Eiphit.9 Agus bithidh e dliuit mar chomharadh

air do làimh, agus mar chuimhneachan

eadar do shàiilibh, a chum gu'm bi lagh an

Tighearna ann ad bheul; oir le làimh

thrèin thug an Tighearn mach thu as an

Eiphit.10 Air an adhbhar sin coimhididh tu an

t-ordugh so 'n a thràth fèiu o bhUadhua gu

bliadlma.11 Agus an uair a bheir an Tighearn

steach thu do thàr nan Canaanach, mar a

mhionnaich e dliuitse, agus do d' aithrichibh,

agus a bheir e dhuit e,12 an sin cuiridh tu air leth do'n Tiglicaru

gach ni a dh'fhosglas a' bhrài, agus gach

ceud-ghin a thig o ainmhidh a's leatsa;

huinidh iadsan a tha firiomi ^n am làieasy

do'n taigheara.13 Agus gach ceud-ghin asail fuasgailidh

tu le h-uan; agais mur fuasgail thu e, an

sin brisidh tu 'amhach: agus gach ceud-ghiu

duiue am measg do chloiune fuasgailidh tu.14 Agus an uair a dhfheòraicheas do

mhac dhàot 's an aimsir ri teachd, ag ràdh,

Ciod e so ? an sin their thu ris, Lu làimh

thrèin thug an taighcara amach sinn as an

Eiphit, àtaighna daorsa:15 Agus an uair a chraaidhich Pharaoh c

fèin, agus nach b'àill leis ar leigeadh air

falbh,au sin mharbh an Tighearn gach ceud-

ghiu ann an tìr na h-Eiphit, araon ceud-

ghinduine, agus ceud-ghin ainmhidh; air an

aobhar sin àobraidh mi do'n Tighearn gach

ni a dh' fhosglas a' bhrài, ma 's firionn iad^

ach uile cheud-ghin mo chloiune fuas-

gailidh mi.16 agus bithidh e mar chomharadh air do

làimh,agus mar eudauan eadar do shàiilibh;

oir le làimh thrèin thug an Tighearn a mach

sinn as an Eiphit.17 Agus eadhou an uair a leig Pharaoh

do'n t-sluagh imeachd, cha do threòraich

Dia iad air sliglie tìre uam Philisteach,

ged a bha sin aithghearr: oir thuirt Dia,

Air eagal gu'm bi aithreachas air an t-sluagh

an uair a chi iad cogadh, agus gu'm pill iad

do'u Eiphit.18 Ach threòraich Dia an sluagh mu'n

cuaii't, air slighe fàsaich na mara ruaidhe:

agus chaidh clann Israeil suas 'an orùugb

catha à tìr na h-Eiphit.ECSODUS, XIV.19 Agus thug Maoiscnàmhan loseàftli leis; [ 11 Agus thuirt iad ri Maois, An ann aoir ghabh e niionnan teann de chloinn Is- chionu nach rohh uaighean 's an Eiphit, araeil, ag ràdJi, Gu ciunteach amhaircidh Dia thug thu leat sinn g-ii bàs fhaghaii 's anoirblise, agus bhcir sibh suas mochnàmhan j fhàsach? Car son a rinn thu so oirnn, arleibh as a so.20 Agus dli'imich iad o Shucot, agus cham-

paich iad ann an Etam, ann an iomall an

fhàsaich.21 Agus chaidh an Tighearn rompa 's an

là ann am meall neoil, a chum an treòrach-

adh air an t-sUghe, agus 's an oidhche ann

am meall teine, a thoirt sokiis doibh; gu

imoachd a là agus a dli'oidhche.22 Cha d' thug e air falbh aui meall neoil

's an là, no 'm meall teiue 's an oidliche, à

làtliair an t-skiaigh.CAIB. XIV.1 Chaidài Pharaoh 'aii (òif air cloinn Israeil.

10 llinn iadsan gearan an aijhaidh Mliaois.

1.3 Tkug esan_ comhfhurtadid dhoibh. 21

Chaidh iad iroimh 'n mhuir ruaidh. Bhàth-

adh na h-Eiphiiicfi.AGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,2 Labhair ri cloinn Israeil, gu 'm pill iad,

agus gu'n campaich iad fa chomhair Phih-

ahiroit, eadar Migdol agus an fhairge, fa

chomhair Bhaal-sephoiu; fa choinneamh-san

campaichidh sibh làimh ris an fhairge.3 Oir their Pharaoh mu chloinn Israeil,

77ia iad air seachran 's an tàr, dli'iadh am

fàsacli mu'n timchioll.4 Agus cruaàdhichidh mise cridhe Pha-

raoh, agus théid e air an tòir, agus gheibh

mise glòir a thaobh Pharaoh, agus a shlòigh

uile; agus bithidh fios aig na h-Eiphitich

giir mise an Tighearn. Agus riun iad mar

sin.5 Agus dli'innscadli do rìgh na h-Eiphit

gu'n do theich an sluagh: agus thionndaidh

cridlie Pharaoh, agus a sheirbhiseach an

aghaidh an t-sluaigh, agais thuirt iad,

Ciod e so a rinn siun, gu'n do leig sinn le

h-Israel imeachd as ar seirbhis?6 Agus bheartaich e a charbad, agus thug

e a shluagh maille ris;7 Agus thug e leis sè ceud carbad taghta,

agus uile charbadan na h-Eix)hit, agus ceann-

ardan orra uile.S Agus chruaidhich an Tighearn cridhe

Phai-aoh rìgh na h-Eiphit, agus lean e air

tòir chloinu Israeil: agus chaidh clann

Israeil a mach le làimh àird.9 Ach chaidh na h-Eiphitich air an tòir

(eich agus carbadau Pharaoh, agus a mharc-shluagh, agus 'armailt uile) agus rug iad ' an làimh dheis, agus air an làimh chlà.

orra, a(/us iad a' campachadh làimh ris an | 23 Agus lean na h-Eiphitich, agus chaiclh

fhairge, làimh ri Pihahirot, fa chomhair i iad a steach 'n an dèigh gu meadhon na

Bhaal-sephoin. i fairge, eadhon eich Pharaoh uile, a char-10 Agus an uair a thàinig Pharaoh am badau, agus a mharc-shluagh.fag-us, thog clann Isi'aeil suas an sàiilean, 1 24 Agusaunamfàirenamaidnedh'amhairc

agus, feuch, bha na h-Eiphitich air an tòir, ' an Tighearn air sluagh nan Eiphiteach,

agus bha eagal mòr orra: agus dh'èigh clann troimh 'n mlieall theine agus neoil; agus

Israeii ris an Tighearn. chlaoidh e armailt uan Eiphiteach.G7tabhairt a mach as an Eiphit?12 Nach e so am focal a labhair sinn riut

's an Eiphit, ag ràdh, Leig leinn seirbhis a

dheanamh do na h-Eiphitich? Oir &'fhearr

dhuinu seirbhis a dheanamh do na h-

Eiphitich na bàs fhaghail 's an fhàsach.13 Agus thuirt Maois ris an t-sluagh,

Na bithcadli eagal oirbh, seasaibh, agus

faicibh slàinte an Tighearna,adIi'oibricIieas

edhuibhandiugh; oiriia h-Eiphitich a cliuu-

naic sibh an diugh, cha-n fhaic sibh iad a

chaoidh tuilleachi.14 Cogaiclh an Tighearn air bliur son, agus

fanaidh sibhse 'n 'ur tosd.15 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

Car son a tha thu 'g èigheach riumsa?

Abair ri cloinn Israeil dol air an aghaidh.IG Ach togsa suas do shlat, agus sàn a

mach do lànih os ceann na fairge, agus

sgoilt i;agus théid clann Israeil a steach

'ain meadhon na fairge air talamh tioram.17 Agus cruaidhichidh mise, eadhon mise,

cridlie nan Eiphiteach, agus théid iad a steach

'n an dèigh: agus ghcibh niise glòir a thaobh

Pharaoh, agus a thaobh a shlòigh uile, a

thaobh a charbadan,agus a thaobh a mharc-

shluaigh.18 Agus bithidh fios aig na h-Eiphitich

gur mise an Tighearn, 'n uair a gheibh mi

glòir a thaobli Pharaoh, a thaobh a char-

badau, agus a thaobh a mharc-shluaigh.19 Agus dh'fhalbh aingeal an Tighearn' a

chaidh roimh champ Israeil, agus dh'imich

e 'n an dèigh; agnis dh'fhalbh am meall

neoil o 'm beulaobh, agus sheas e air an

cùlaobh.20 Agus thàinig e eadar camp nan Eiphit-

each agus camp Israeil, agus bha e 'n a

neul, agus 'n a dhorchadas dhoibh sud, ach

shoillsich e 'n oiclhche dhoibh so, air chor

as nach d'thàinig a h-aon diubh am fagus

d'a chèile rè na h-oiclhche.21 Agus shàn Maois a mach a làmh os

ceann na fairge, agus thug an Tighearn air

an fhairge dol air a h-ais le gaoith làidir o

'n ear rè na h-oidhche sin, agus rinn e 'n

fhairge 'n a talamh tioram, agus roinneadh

na h-uisgeachan.22 Agus chaidh clann Israeil a steach 'am

meadhon na fairge air talamh tioram, agus

hha na h-uisgeachan 'n am balla dhoibh airECSODUS, XV.

25 Agus thug e air falbli lotliaii an carbad, ' na h-uisgeachan; sheas na tuiltean guesmar thòrr, chruaidhich na doimhneachdan

'am meadlion na fairge.9 thuirt an nàmhaid, Lcanaidh mi,

beiridh mi orra, roinnidh mi a' chreach:

sàsuicliear mo mhiann orra; ràiisgidh mi

mo chlaidheamh, sgriosaidh mo làmh iad.10 Shèid thu le d' ghaoith, chòmhdaich an

fhairge iad, chaidh iad fodha mar luaidh

anns na h-uisgeachaibh làidir.11 Cò '^ cosmhuil riuts' am measg nan dee,

a Thighearua 1 Cò Hha cosmhuil riut, glòr-ceaun na fairge, agus phill an f liairge g'a | mhor ann an naomhachd, uamhasach ann

neart an uair a shoillsich a' mhaduiun; as'usair chor as gu'n do tharruingeadh iad gu

trom. agus thuirt na h-Eiphitich,

Teicheamaid à làthair Israeil, oir tha 'n

Tighoarn a' cogadh leosan an aghaidh nan

Eiphiteach.26 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

Sàn a mach do làmh os ceann na fairge,

chum gii'n tig na h-uisgeachan air an ais

air na h-Eiphitich, air an carbadaibh, agus

air am marc-shluagh.27 Agus shàn Maois a mach a làimh ostheich na h-Eiphitich 'n a h-aghaidh; agus

chuir an Tighearn na h-Eiphitich fodha 'am

meadhon na fairge.28 Agus phill na h-uisgeachan, agus

dh' fholaich iad na carbaid, agus am marc-

shluagh, agus armailt riiaraoh uile, a

thàinig 's an fhairge 'n an dèigh: cha

d' fhàgadh uiread 's a a-aou diubli.29 Ach dh'imich clann Israeil air taàamJi

tioram 'am meadlion na fairge, agus bha na

h-uisgeachau 'n am balla dhoibh air an

làimh dheis, agus air an làimh chlà.30 Mar so shaor an Tighearn Israel air

an là sin à làimh nau Eiphiteach: agus

chunnaic Israel na h-Eiphitich marbh air

tràigh na fairge.31 Agus chunnaic Israel an obair mhòr

sin a riun an Tighearn air na h-Eiphitich,

agus bha eagal an Tighearn' air an t-sluagli,

agus clireid iad an taighcaru, agus Maois a

sheirbhiseach.CAIB. XV.

1 Laoidh Mhaois. 22 Tha'n sluagh a dhàth

visge. 23 Binneadh uisgeachan searbh Mharah

ààiilis dkoibh. 27 Thàinig iad gu h-Elivi.AN sin chan Maois agus clann Israeil an

laoidh so do'n Tighearn, agus labhair

iad, ag ràdh, Canaidh niise do 'n taighearu,

oir thug e buaidh gu glòrmhor; an t-each

agus a mharcach thilg e 's an fhairge.2 'Se 'n Tighearn mo neart, agus mo dhàn,

agus tha e 'n a shlàiute dliomii: is esan mo

Dhia-sa, agus ni mi àite còmhnuidh lUia;

Dia m'athar agus àrdaichidh mi e.3 Is fear-cogaidh an Tighearn; ^se 'n taigh-

earu a's ainm dha.4 Carbadau Pharaoh, agus 'armailt thilg

e 's an fhairge; agus tha rogha a chean-

iiiirdan air am bàthadh 's an fhairge ruaidh.6 Dh'fholaich na doimhneachdau iad;

chaidh iad sìos do'n aigean mar chloich.6 Rnmeadh do dheas himh, Thighearna,

glòrmhor ann an cumhachd; bhris do

dheas làmh, Thighearn', an nàmhaid 'n a

bhloigdibh.am moladh, a'deauamh nithean iongantach?12 Shàn thu mach do dheas làmh; shluig

an talamh suas iad.13 Threòraich thu ann ad thròcair an

sluagh so a shaor thu; thug thu iad

ann ad neart a chmn àite-còmhnuidh do

naomhachd.14 'N uair a chluiuneas na cinnich,bithidh

eagal orra; thig doilgheas air luchd-àitcach-

aidh Phalestina.15 An sin bithidh uamhann air cinn-

fheadhna Edoim, thig geilt-chrith air daoine

tremia Mhoaib; leaghaidh air falbh luchd-

àiteachaidh Chanaain uile.16 Tuitidh uamhaun agus eagal orra, le

meud do ghairdcin bithidh iad tostlach

mar chloich, gus an téid do shluagh,

thairis, a Thighearna, gus an teid an »Iuagh

so thairis, a cheauuaich thu.17 Bheir thu steach iad, agus suidhichidh

tu iad ann an sliabh d' oighreachdsa, anns

an àit a rinn thu dhuit fèin, a Thighearna,

chum còmhnuidh a ghabhail anu, 's an

ionad-naomh, a Thighearn', a dhaiugTiich

do làmhan-sa.18 Ràghichidh an Tighearn gu saoghal

nan saoghal.19 Oir chaidh eich Pharaoh a stcach le

'charbadaibh, agus le 'mharc-shluagh, 's an

fhairge, agus thug an Tighearn uisgeachau

na fairge air an ais orra; ach dli'imich clann

Israeil air talamh tioram 'am meadlion na

fairge.20 Agus ghlac Miriam a' bhan-fhàidh,

piuthar Aaroin, tiompan 'n a làimh; agus

chaidh na mnathan uile mach 'n a dèigh le

tiompanaibh agus le dauusa.21 AgTis fhreagair Miriam iad, Canaibh

do'n Tighearn, oir thug e buaidh gu glòr-

mhor; an t-each agus a mharcach thilg e

's an fhairge.22 Mar sin thug Maois Israel o'n mhuir

ruaidh, agais chaidh iad a mach gu fàsach

Shuir, agus dh'imich iad tri làithean 'a an

fhàsach, agus cha d'fhuair iad uisge.23 Agus an uair a thàinig iad gu Marah,7 Agus ann am meud d'òirdheirceis cha b' urrainn iad uisgeachan Mharah òl,chlaoidh thu iadsan a dh'éirich suas a'd'aghaidh; chuir thu d'fhearg a mach, loisgi suas iad mar asbhuain.8 Agus le auail do shròine chruiunicheadh68oir bha iad searbh; uime siu thugadh

Mai'ah mar ainm air.

24 Agus rinn an sluagh gearan an aghaidh

Mliaois, ag ràdh, Ciod a dh'òlas sinn ]ECSODUS, XYI.25 Agus cUi'èigh csan ris an taighearu,

agus uochd an Tighearn fiodh dlia, agus

thilg e 's na h-uisgeachaibh e, agus riuueaLlh

ua h-uisgeachau mihs: ann an sin rinn e

lagh agus ordugh dhoibh, agus ann an sin

dliearbh e iad;26 Agus thuirt e, Ma dh'èisdeas tu gu

dùrachdach ri gnth an Tighearna do Dhè,

agus ma ni thu an ni siu a tha ceart 'n a

shealladh, agus ma bheir thu 'n aire d'a

àitheantaibh, agus ma ghleidheas tu a

reaclidau uile, aon de na h-eucailibh a chuir

mi air na h-Eiphitich, cha chuir mi ortsa;

oir is mise an Tighearn a slilànuicheas

tlm.27 Agus thàinig iad guh-EUm far an rohh

dà thobar dheug uisge, agus deich agus tri

fichead crann paihne; agns champaich iad

an sin làimh ris na h-uisgeachaibh.CAIB. XVI.

1 Binn dann Isi-aeil gearanan aghaidh Mhaois

agus Aaroin, a chionn gu'n robh iad gun

hàiiadh. 12 Chuireadh gearra-goiH d'an

ionnsuidh , 14 agu^ Alana. 16 Eiaghailtean

m'a thimdiioll.AGUS dh'fhalbh iad o Elim, agus

thàinig coimhthioual chloinn Israeil

uile gu f àsach Shin, a tha eadar EHm agus

Sinai, air a' chàiigeamh là deug de n dara

màos an déigh dhoibh teachd a mach à tìr

na h-Eiphit.2 Agus rinn coimhthional chloinn Israeil

uile gearan an aghaidh Mhaois agus Aaroin

's an fliàsach.3 Agus thuirt clann Israeilriu, B" fhearr

gu"m faigheamaid bàs le làimh an Tighearn"

aim an tìr na h-Eiphit, an uair a bha sinu

'n ar suidhe làimh ris na ]_x)itibh feòla,

agm an uair a dh'ith sinn aran gur sàth;

oir Thug sibh a mach sinn do'n fhàsach so,

a mliarbhadh a' choimhthionail so uile le

h-ocras.4 An sin thuirt an Tighearn ri Maois,

Feuch, frasaidh mise dliuibli arau o neamh,

agus théid an sluagh a mach, agus cruin-

nichidh iad cuibhrionn gach là air an là

siu fuin, a chum as gu"u dearbh mi iad, co

dhiàibh a ghluaiseas iad ann am lagh, uo

nach gluais.5 Agus air an t seathamh là •ulluichidh

iad an ni sin a bheir iad a steach, agus

bithidh e dhà uibhir agus a chruinnicheas

iad gach là eile.6 Agnis thuirt Maois agus Aarou ri

cloinn Israeil uile, Mu fheasgar, an siu

bithidh fios agaibh gu'n d' thug an Tighearn

a mach sibh à tìr na h-Eiphit:7 Agus 's a' mhaduinn. an sin chi sibh

glòir an taigheama; do bhràgh gu bheil e

a' cluinntimi bhur gearain an aghaidh an

Tighearn': Agus ciod sinne, gu bheil sibh a'

deanamh gearaàn 'n ar n-aghaidh ?8 agus thuirt Maois, Bithidh a chàis

mar so 'n uah- a bheir an Tighearn dhuibh69's an fheasgar feoil r'a h-itheadh, agus aran

's a' mhaduiun gLi"r suth; do bhràgh gu

bheil an Tighearn a'cluiuntinu bhur gearain

a tha sibh a' deauamh 'n a aghaidh: agus

ciod sinne à cha-n ann 'n ar n-aghaidhne tha

bhur gearan, ach an aghaidh an taigheama.9 Agus thuirt Maois ri h-Aarou, Abair

ri coimhthional chloinn Israeil uile, Thigibh

am fagus an làthair an Tighearn', oir chual'

e bhur gearan.10 AgTis an uair a labhair Aaron ri coimli-

thioual chloinn Israeil uile, dh'amhairc iad

a dli'ionnsuidh an fhàsaich, ag-us, feuch,

dh' fhoillsicheadh glòir an taigheam' ann an

neul.1 1 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,12 (Jhuala mi gearan chloinn Israeil;labh-

air riu, ag ràdh, Mu fheasgar ithidh sibh

feoil, agus 's a' mhaduinu sàsuichear sibh le

h-arau: agus bithidh fios agaibh gur mise

an Tighearn bhur Dia.13 Agus an uair a bha 'm feasgar ann, an

sin thàinig na geaiTa-goirt a nàos, agus

chòmhdaich iad an camp; agus anns a'

mhaduinn bha 'n dràichd 'n a luidhe mu

thimchioll a' chaimp.14 Agais an uair a dh'éirich an di'àichd a

bha 'n a luidhe, suas, feuch, bha air aghaidh

an fhàsaich iii beag cruinn, beag mar an

liath-reodh air an talamh.15 AgTis an uair a chunnaic clann Israeil

e, thuirt iad gach aon r"a chèile, Mana:

oir cha robh fhios aca ciod e. agus thu-

bhairt Maois riu, So an t-ai-an a thug an

Tighearn dhuibh r"a itheadh.16 Soau ui a dli'àithn an taigheara,Cminn-

iclùbh dheth gach duine a rèir 'itheannaich,

omer do gach ueach a rèir àireimh bhur n-

auamanna, gabhailh gach duine agaibh air

an son-san a tlui 'n a bhàith.17 Agus riun clann Israeil mar sin, agus

chi-uiunich iad, cuid ni bu mhò, agus cuid

ui bu lugha.18 Agus an uair athomhais iad e\e h-omer,

cha robh a' bheag thairis aige-san a chminn-

ich ni bu mhò, agns air-sau a chminnich ni

bu lugha,cha robh uireasbhuidh: chruinnich

gach dmne a rèir 'itheauuaich.19 agus thuirt Maois riu, Xa fàgadh

duine sam bith dheth gu maduinu.20 Gidheadh cha d'èisd iad ri Maois, ach

cUi'fhàg cuid diubh dheth gu maduinn,agU3

ghiu e cnuimheau, agus lobh e: agus bha

corruich air Maois riu.21 agus chmiunich iad eair gachmaduinn,

gach cluiuea rèir 'itheannaich: ag-is anuair

a dh' fhàs a' ghrian teth, leaghaclh e.22 agus air an t-seathamh là chminnich

iad a dlià uiread araiu, dà omer air son

gach aoiu: agus bheil uachdarain a'

choimhthiouail uile, agus dh'iunis iad sin

do Mhaois.23 agus thuirt e riu, So an ni a labh-ECSODUS, XVII

air an Tighearn, Bithidh fois na sàbaid'

naomh do'n Tighearn am màireach: cC

màieucVs a tha sibh gu fhuineadh, fuinibh

an diitgh, agais a! mheud's a tha sibh gu

bhruicheadh, bruichibh; agnis gach ni a

bhios thairis, taisgibh suas dlmibh fèin g-u

maduiun.24 Agus thaisg iad suas e gu maduinn, mar

a dhàithn Maois; agus cha do lobh e, ni

mò a bha cnuimh sain bith ann.25 Agus thuirt Maois, Ithibh sàn an

diugh, oir tha sàbaid ann an diugh do'n

Tighearn; an diugh cha-n fhaigh sibh e 's a'

mhachair.26 Sè làithean cruinnichidh sibh e, ach air

an t-seachdamh là bithidh an t-sàbaid; cha

bhi e ann air mi là sin.27 Agus tharladh air an t-seachdamh là

gu'n deachaidh cuid de'n t-sluagh a mach

g'« chruiuneachadh, agus cha d fhuair iad28 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

Cia fhad a dhiàiltas sibh m'àitheantan-sa a

choimliead, agus mo reachdan.29 Faicibh, do bhràgh gu"n d'thug an taigh-

eani dhuibh an t-sàbaid, air an adhbhar sin

tlia e a' tabhairt dhuibh air an t-seathamli

là aran dhà là: fanaibh, </<xc/i duine 'n a

àite fèin; narachadh duine sani bith amach

as 'àit air an t-seachdamh là.30 Mar sin ghabh an sluagh fois air an

t-seachdamh là.31 Agus thugtaighIsraeil Mana marainm

air: agus hlta e mar fhrois coriandeir, geal,

agus a bhlas mar abhlain air an deanamh

le mil.32 Agus thuirt Maois, So an ni a

dh'àithn an Tighearn, Làon omer dheth gu

bhi air a glileidheadh air son bhur gineal-

ach, clnim gu faic iad an t-aran leis an do

bheathaich mi sibh 's an fhàsach, an uair a

thug mi mach sibh à tìr na h-Eiphit.33 Agusthubhairt IMaois i'i h-Aaron, Gabh

soitheach, agus cuir ann làn omeir de Mha-

na, agus taisg e an làthair an Tighearna g-u

bhi air a ghleidheadh air son bhur gineal-

acha.34 Mar a dh'àithn an Tighearn do Mhaois,

mar siu thaisg Aaron e an làthair na Fianuis,

gu bhi air a glileidheadh.35 Agus dh'ith clann Israeil am Mana dà

fhichead bUadhna, gus an d'thàinig iad gu

tàr àiticlite: dh'ith iad am Maua, gus an

d'thàinig iad gu cràch tìre Chanaain.36 A nis is e omer an deicheamh cuid de

ephah.CAIB. XVII.

\ An slungh n qearan air son dUh uif^ge aif/

Eejàhklim. 5 'Chuireadh Maois don charruvj

ann an Iloreb, as an d'thàinùj uisge mach.

8 Thugadh huaidh air Amalec.AGUS dh'imich coimhthional chloinn

Israeil uile o fliàsach Shàn, a reir an

turusan, mar a dli'àithu an taighearu, agus

70champaich iad ann an Rephidim; agus cha

robh uisge ann do'n t-sluagh ri òl.2 Uime sin rinn an sluagh connsachadh ri

]\Iaois, agus thuirt iad, Thoir dhuinn

uisge chum as gu'n òl sinn. AgTis thuirt

Maoisriu, Car son a tha sibh a' couusachadh

riumsa ? Car son a bhrosuaicheas sibh an

Tighearn ?3 Agus mhianuaich an sluagh uisge ann

an sin; agus riun an sluag^i gearan an

aghaidh Mhaois, agus thuirt iad, C'ar

sou so a thug thu nìos sinn as an Eiphit, a

chum sinn fèin a mharlDliadh, agTis ar clann,

agus ar sprèidh le tart ?4 Agus dh'èigh Slaois ris an Tighearn, ag

ràdh, Ciod a ui mi ris an t-sluagh so? is

beag nach 'eil iad 'g am chlachadh.5 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

Imich roimh 'n t-sluagh, agus thoir lcat

cuid de sheanairibh Israeil; agus do slilat

leis an do bhuail thu an amhainn, gabh a'd'

làhnh, agus bi 'g imeachd:ti Feuch, seasaidh mise romhad an sin air

a' charraig ann an Horeb, agus buailidh

tusa a' charraig, agus thig uisge mach aisde,

a chum gu'n òl an sluagh. Agus rinn

Maois mar sin ann an sealladh sheanaircau

Israeil.7 Agus thug c mar ainm air an àite Masah

agus Meribah, air son connsachaidh chloinn

Israeil, agus do bhràgh gu'n do bhrosuuich

iad an Tighearn, ag ràdh, Am bheil an

Tighearn 'n ar measg, no nach 'eil?8 An sin thàinig Amalec, agus chog e ri

h-Israel ann an Rephidim.9 Agus thuirt Maois richoimh Iosua. Tagh a

mach dhuinn daoine, agus falbh a mach,

cog ri h-Amalec: am màireach seasaidh

mise air mullach an t-slcibh, agus slat Dhe

a'm' làimh.10 Agusrinn Iosua.ar a thuirt Maois

ris, agus chog e ri h-Amalec. Agais chaidh

Maois, Aarou, agus Hur, suas gu mullach

an t-slèibh.11 Agus an uair a thog Maois suas a

làmh, an sin bhuadhaich Israel, agus an

uair a leag e sìos a lànih bhuadhaich12 Acii bha ramlian Mhaois trom, agus

ghabh iad clach, agais chuir iad foidho i,

agus shuidh e oirrc: agus chum_ Aaron

agus Hur suas a làmhan, fear dhiubh aàv

aou taobh, agus fear air an taobh cile;

agus bha a làmhan seasmhach gu luidhe

na gTeine.13 Ag-iis chlaoidh Iosua.Amalcc agus a

dliaoine le faobhar a' chlaidlieimh.14 Agus thuirt an Tighearn ri Jlaois,

sgrìobh so mar chuimhueachan ann an

leabhar, agus aithris e ann an cluasaibh

losua; oir dubhaidh mise as g-u tur cuimhno

Amaleic o bhi fo uèamh.15 Agus thog Maois altair, agus thiig e

lehobhah-Nisi mar aium oirre:ECSODUS, XVIII.16 Oir thuirt e, do bhràgh giin do 14 Agus an uair a chunnaic athair ceile

mhiouuaich an taighearu, gu 'm bi cogadh Mhaois gach ni a riun e ris an t sluagh,

ai<r an Tighearn ri h-Amalec o liuu gu thuirt e, Ciod e an ni so a tha tlmliun.CAIB. XYIII.'N1 thug letro a bhean ayus a dhithis mhac a

dàiionnsuidh Mha,ois. 7 Thug Maois aoidh-

eachd dlta, 13 agu,s ghabh e a chomhaiiie.UAIR a chuala letro, sagart Mhidi-

ain, atliair-ceile Mhaois, gach ni a

rinn Dia air sou ]Mhaois, agus air sou Israeil

a shluaigh, guu d'thug an Tighearn a mach

Israel as an Eijjhit;2 An sin thug letro, athair-cèile Mhaois,

leis Siporah bean Mhaois, an déigh dha a

cur air a h-aisj 'deauamh ris an t-sluagh ? Car son a tha

thusa ad' shuicUie a d' aouar, agus a tha 'n

sluaghuile a' seasamh làimh riut omhaduiuu

gu fcasgar ?15 Agus thuirt Maois r'a athaircèile,

Do bhràgh gu'n tig an sluagh a m' ionnsuidh

a dh fhiosrachadh o Dhia.16 'X uair a bhios càiis aca, thig iad a m'

ionusuidh, agus bheir mi breth eadar duine

agus duine, agus nochdaidh mi dhoihh

orduigheau Dhè, agus a laghan.17 Agus tlmbhairt athair-cèile Mhaois ris,

Cha mhaith an ni a tlui thu 'deauamh.IS CaithicUi tu as gu tur, araou tlm fèin,3 Agus a dithis nihac, d'am &' aium do agTis an sluagh so a tha maille riut, oir

h-aou cUubh Gersom, (oir thuirt e, A'm' tha an ni so ro throm air do shou; cha-n

choigreach bha mi ann an tìr choimhich;) , 'eil e 'n comas duit a â–  dheauamh a'd'4 Agus &'e aium an fhir eile Elieser, (oir aonar.rinn Dia m'athar, thuhhairt e, còmhnadh 19 A nis ma ta eisd ri m' ghuth, bheir mi

shaor e mi o chlaidheamh comhairl' ort, agus bithidh Dia maille riut:ruun, agus

Pharaoh.)5 Agus bheil letro, athair-cèile Mhaois,

agus a mhic, agus a bhean, a dh'ionnsuidh

Mhaois do'n fhàsach, far an do champaich

e aig sUabli Dhè.6 Agus thuirt e ri Maois, T/ia mise

d'athair-cèile leti'o, airteachda'd'ionnsuidh,

agus do bheau, agus a dithis mhac maille

rithe.7 Agus chaidh Maois a mach ancoinneamh

'athar-cèile, agus riun e àimhlachd cUia,

agus phòg se e, agus cUi'altaich iad beatha a

clièile: agus bheil iad a steach do'n

bhùth.S Agus dh'innis Maois d'a athair-cèile , dheichuearbi-sa air son an t-sluaigh an làthair Dhè, agnis

bheir thu na càiiseau a cUi'ionnsuidh Dhè:20 Agus teagaisgidh tu dhoibh na h-

orduighean agus na laghau, agus nochdaidh

tu cUioibh an t-sUghe air an còir dhoibh

imeachd, agus an obair a's còir cUioibh a

dheanamh.21 agus taghaidh tu niach as an t-sluagh

uile, daoine foghaiuteach, air am bi eagal

Dhè, daoine f àriuneach, a cUi' fhuathaicheas

saunt; agus cuiricUi tu iad os an ceann 'n

an uachdaranaibh mhUtean, 'n an uach-

daranaibh cheudau, 'n an uachdaranaibh

leth-cheudan, agus 'nan uachdarauaibhgacli ni a rinn an Tighearn air Pharaoh,

agus air na h-Eiphitich air sgiith Israeil,

gach saothair a bheil orra air an t-

sUghe, agus cionnus a shaor an Tighearn

iad.22 Agus bheir iad breth air an t-sluagh

auus gach àm; ach gach càiis mhòr bheir

iad a d' ionusuicUi-sa, agus air gach cùis

bhig bheir iad fèin breth: mar sin bithidh

I e ni's eutruime dhuitse, agus iomcharaidh9 Agus rinn letro gairdeachas à leth a' ' iadsan an eallach maille riut,mhaith sin uile a rinn an Tighearn do

Israel, a shaor e à làimh nan Eiphiteach.23 Ma ni thu an ui so, agus gu'n àithn Dia

siài cUiuit, an sin is m-rainn thu seasamh10 Agus thubhaii't letro, Beaunaichte gni ris, agus mar an ceuchia théid an sluagh so

robh an Tighearn, a shaor sibh à làimh ' uile cVan àite fèin 'an sàth.

làimh Pharaoh,nan Eiphiteach, agus

a shaor an siuagh o

Eiphiteach.11 A nis tha fios agam gur mò an Tighearn

na na h-uile dhèe; oir anns an ni sin anns, 24 A nis cUi'èisd Maois ri guth 'athar-

fo làimh nau cèile, agus rinn e gach ui a thuirt e.25 Agus thagh Maois daoine foghaiuteach

a mach à h-Israel uile, agus i-iun e iad 'n

an ceannardaibh air an t-sluagh; 'n anan do rinn iad gn h-uaibhreach, hlia esan , uachdaranaibh mhUtean, 'n an uachdaran.

os an ceann. ' aibh cheudan, 'n an uachdaranaibh leth-12 Agus ghabh letro, athair-cèUe Mhaois, cheudan, agus 'n an uachdaranaibh dheichtabhartas-loisgte agus àobairteau do Dhia:

Agus thàinig Aaron, agus uile sheauairean

IsraeU, a cUi'itheadli arain maille ri athair-

cèUe Mhaois an làthair Dhè.13 A nis air an là màireach shuidh Maois

gu breth a thoirt air an t-sluagh; agus

sheas an sluagh làimh ri MaoiTo mhaduiun

gu feasgar ?7126 Agus thug iad breth air an t-sluagh

auus gach àm: na càdseau cniaiclhe thug iad

a dh'ionnsuidh Mhaois, ach air gach cùis

bhig thug iad fèiu breth.27 Agus leig Maois le 'athair - cèile

uneachd; agus dh'fhalbh e roimhe d'a thàr

fèin.CAIB. XIX.I Thàinàg anslna^ih gufàmdi Shinai. 3 TeacM-

aireachd Dhè dò'n t-slvagh d sliahh Shinai.

S Am freagradh. 12 Cha-n fheudadh neach

air bitk beanniuinn ris an t-sliahh.ANNS an treas màos an déigh do chloinn

Israeil teachd a mach à tìr na h-

Eiphit, 's an là sin fèin thàinig iad gu

fàsach Shinai.2 Oir dh' imich iad o Rephidim, agus

thàiuig iad gu fàsach Shinai, agus champ-

aich iad 's an fhàsacli; agus champaich

Israel ann an sin fa chomhair an t-

slèibh.3 Agus chaidh Maois suas a dh'ionnsuidh

Dhe, agus ghainn an Tighearn air as an

t-shabh, ag rkdh, ]\Iar so their thu ritaigh

Iacoib , agus innsidh tu do chloinn Israeil:4 Chunnaic sibh na rinn mi ris im h-Eiphi-

tich, agus cionnus a ghiàilain mi sibhse mar

air sgiathaibh iolairean, agus a thug mi a m'

ionnsaidh fèin sibh.5 A nis ma ta, ma dh'èisdeas sibh da

ràreadh ri m' ghuth, agus ma ghleidheas

sibh mo choimhcheangal,an sin bithidh sibh

dhomhsa 'n ur n-ionmhas sònraichte os

ceann nan uile shluagh: oir is leamsa an

talamh uile.6 Agus bithidh sil)h dhomhsa 'n 'ur ràogh-

achd sbagart, agus 'n 'ur cinneach naonih.

Is iad sin na briathran a labhras tu ri

cloinn Israeil.7 Agus thàinig Maois, agus ghairm e air

seanairibh an t-sluaigh, agus chuir e rompa

na briathran sin uile a dh'aithn an Tighearn

dha.8 agus fhreagair an sluaigh uile le h-aon

ghuth,agus thuirt iad, Gach ni a labhair

an Tighearn, ni sinne. Agus thug Maois

air ais briathran an t-sluaigh a dh'ionnsuidh

an Tighearna.9 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

Feuch, thig mise a'd' ionnsuidh ann an neul

tiugh, a chum gu'ncluinn an sluagh an uair

a labhras mi riut, agus mar an ceudna gu'n

creid iad thu gu sàorruidh. Agus dh'imiis

Maois briathran an t-sluaigh do'n Tighearn.10 agus thuirt an Tighearn ri Maois,

Imich a dh'ionnsuidh an t-sluaigh, agus

naomhaich iad an diugh, agus ani màireach,

agus nigheadh iad an eudach,I I Agus bitheadli iad deas air cheann an

treas là; oir air an treas là thigan Tighearn

a nuas ann an sealladli an t-sluaigh uile air

sliabh Shinai.12 Agus suidhichidh tu cràochan do'n

t-sluagh mu'n cuairt, ag ràdh, Thugaibh an

aire dliuibh fèin, nach teid sibh suas do'n

t-sliabh, agu3 nach bean sibh r a iomall:

gach neach a bheanas ris an t-sliabh, gu

cinnteach cuirear gu bàs e.13 Cha bliean Ihmh ris; oir gu deimhin

clachar e, no sàthar sleagh troirahe; ma's

ainmhidh no duine e, cha mhair e beò.72ECSODUS, XIX, XX.I 'N uair a shèideas antrompaid rè ùin' fhada

thig iad-san a nios do'n t-sliabh.14 agus chaidh Maois sìos o'n t-sliabh a

dli'ionnsuidh an t-sluaigh, agus naomhaich

e 'n sluagh, agus nigh iad an eudach.15 Agus thuirt e ris an t-sluagh,

Bithibh deas air cheann an treas là: na

tigibh am fagus dCuà' mnàibh.16 Agus an uair a thàinigan treaslà, anns

a' mhaduiun bha tairneanaich agus dealan-

aich ann, agus neul tiugh air an t-sliabh,

agus fuaim na trompaid ro àrd: agus

chriothnaich an sluagh uilo a bha 's a'

champ.17 Agus thug Maois an sluagh a mach as

a' champ an coinneamh Dhè, agus sheas iad

aig àochdar an t-slèibh.18 Agus bha sliabh Shinai uilefodheataich,

do bhràgh gu'n d'thàinig an Tighearn a nuas

air ann an teine; agus dh'éirich a dheatach

suas mar dheataich àmhuinn, agus chrioth-

naich an sliabh uile gu mòr.19 Agus an uair a bha fuaim natrompaid'

a' dol a mach, agus a' fàs ro làidir, an sin

labhair Maois, agus fhreagair Dia e le guth.20 Agus bheil an Tighearn a nuas air

sliabh Shinai, air mullach an t-slèibh: agus

ghairm an Tighearn Maois suas gu mullach

an t-slèibh, agus chaidh INIaois suas.21 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

Imich sìos thor àithne do'n t-sluagh, air

eagal gu'm bris iad a steach a dh'iounsuidh

an Tighearn' a dh'amharc, agus gu'n tuit

mòran diubh.22 Agus mar an ceudna na sagavtan a thig

am fagais do'n Tighearn, naomhaicheadh

iad iad fèin, air cagal gu'm bris an Tighearn

a mach orra.23 agus thuirt Maois ris an Tighearn,

Cha-n 'eil e 'n comas do'n t-sluagh teachd

a nìos do shliabh Shinai; oir thug thu àithne

dhuinn, ag ràdh, Cuir cràochan mu'n t-sliabh,

agus naomhaich e.24 Agus thuirt an Tighearn ris, Imich

romhad, falbh sìos agus thig a nìos thu

fèin, agus Aaron maille riut;ach na briseadh

na sagartan agus an sluagh a steach, gu

teachd a nìos a dh'ionnsuidh an Tighearna,

air eagal gu'm bris e mach orra.25 Agus chaidh Maois sìos a dh'ionnsuidh

an t-sluaigh, agus labhair e riu.CAIB. XX.1 jSfadeich àitheantan. 20 Eagalair an t-sluagh.

22 lodhol-aoradh air a thoirmeasg.AGUS labhair Dia na briathran so uile, ag ràdh,

2 Is mise an Tighearn do Dhia, a thug a

mach thu à tìr na h-Eiphit, àtaighna

daorsa.3 Na biodh dèe sam bith eile agad a'm'

làthair-sa.4 Na dean dhuit fèin dealbh snaidlite, no

coslas sam bith a càNaon ni, a tha 's naECSODUS, XXL

nèamliaibh shuas, no air an talamh a bhos, 23 Cha dean sibh maille riumsa diathanno 's na h-uisgeachaibh fo 'n talamh5 Na crom thu fèin sìos doibh, agus na

deau seirbhis doibh: oir mise an Tighearn

do Dhia, is Dia eudmhor mi, a' leautuiun

aingidhcachd nan aitln-ichean air a' chloinu,airgid, agus diathan òir cha dean sibh

dhiubli fèiu.24 Altair de thalamh ni thu dhomhsa,

agus àobraidh tu oirre do thabhartais-

luisgte, agus do thabhartais-sàth, do chaor-air an treas, agais air a' clieathramh aich, agus do dhaimh: auus gach àite 's an

dhiubhsau a dh' fhuatliaichcas mi; toir mise'fainear gu'n cuimhnichear m'ainm,ginealach6 Agus a' nochdadh tròcair do mhàltibh

dhiublisau a ghrkdhaiclieas mi, agus a

choimhideas m'àitheantan.7 Na tabhair ainni an Tighearna do Dhè

'an diomhauas; oir cha mheas an Tighearn

noòchiontach esan a bheir 'ainm 'an ^omh-

anas.S Cuimhuich là na sàbaid a naomhachadli.9 Sè làithean saothraichidh tu, agus ui

tliu d'obair uile.10 Acli air an t-seachdamh là tha sàbaid

au Tighearna .do Dhè: air an là sin na

dean obair sam bith, thu fèin, uo do mhac,

no do nighean, d'òglach, no do bhauoglach,

no d'ainmhidh, no do choigreach a tha 'n

taobh a stigh de d'gheataibh.11 Oir ann an sè làithibh rhni an Tighearn

na nèamhau agus an talamh, an fhairge,

agus gach ui a tha anuta; agus ghabh e

fois air an t-seachdamh là: air an adhbhar

siu bheannaich an Tighearn là na sàbaid,

agTis naomhaich se e.12 Tabhair onoir do d'athair, agus do d'

mhàthair; achumgax'm bi do làithean buan

air an fhearann a tha 'n Tighearn do Dhia

a' toirt dhuit.13 jN"a deau mortadh.14 Na deau adhaltranuas.15 Na dean goide.16 Na tabhair fiauuis bhrèige an aghaidh

do choimhearsuaich.17 Ka sanutaichtaighdo choimhearsnaich;

na sanutaich beau do choimhearsnaich, no

'òglach, uo 'bhanoglaich, uo 'dliamh, no 'asal,

no aon ni a'« le do choimhearsnach.IS Agus mhothaich an sluagh uile na

tairueauaich, agus na dealauaich, agus

fuaim na trompaid', agus an sliabh fo

dheataich: agus an uair a chuunaic an

sluagh sin, ghluais iad, agTis sheas iad fad

o làimh,19 AgTis thuirt iad ri Maois, Labhair

thusa ruiun, agus èisdidh sinn: ach na

àabhradh Dia ruinn, air eagal gu'm faigh

siuu bàs.20 Agus thuirt Maois ris an t-sluagh.gU]thig mi a d' ionnsuidh, agus beaunaichidh

mi thu.25 Agus ma ni thu altalr chloiche dhomh,

cha tog thu i Je cloich shnaidhte; oir ma

thogas tu d'iuneal-suaidhidh suas oirre,

truaillidh tu i.26 Xi mò théid thu suas air ceumaibh a

dh'ionusuidh m'altarach, a chum nach

leigear ris do lomnochduidh oirre.CAIB. XXI.1 Larjlian a thaobh òglach ar/us bhanoglach, 14a tàiaobh an ti a m/iarbhas duiiie le ceilg,n a mhallaicheas 'athair no 'mhàthair, <i-c. 'AN I S is iad so na breitheauais a

chuireas tu ronipa.2 Ma cheauuaicheas tu òglach Eabhraidh-

each, sè bliacUiua ni e seirbhis; agus 's an

t-seachdamh théid e mach saor a nasguidh.3 Ma's ann a mhààn leis fèin a thàinig e

steach, leis fèiu théid e mach; ma bha beau

aige, tlaèid mar an ceudna a bhean a mach

maille ris.4 Ma thug a mhaighstir bean dlia, agus

gu'u d'rug i dha niic no nigheauan; bithidh

a' bhean agus a clann aig a maighstir, agus

thèid esan a mach leis fèin.5 Ach ma their an t-òglach gu cinnteach,

Is toigh leam mo mhaighstir, mo bhean,

agus mo chlaun, cha téid mi mach saor:6 An siu bheir a mhaighstir e cluuu nam

breitheamh; bheir e mar an ceudna chum

an doruis e, no chum ursainn an doruis,

agTis tollaidh a mhaighstir a chluas le

miuidh, agTis ni e seirbhis dha gTi bràth.7 Agus ma reiceas duine a nighean gu bhi

'n a banoglaich, cha téid i mach mar a théid

na h-òglaich.8 Mur taitinn 1 r'a maighstir, a rinn

ceangal -pòsaidh rithe, an sin bheir e fainear

gu'm fuasgailear i: ri cinneach coindieach

cha bhi comas aige a reiceadh, do bhràgh

gim do bhuiu e gu cealgach rithe.9 agus ma cheaugail e r'a mhac i, a reir

modh nan nighean ui e rithe.10 Ma ghabhas e hean eile dha fèin, a

biadh, a h-eudach, agus a dlighe-pòsaidli.Na bitheadh eagal oirbh, oir is ann a chum cha lughdaich e,bhur dearbhadh a bheil Dia, agus a chum ' 11 Agus mur dean e na tri nithean singu'm bi 'eagal-san oirbh, air chor as nach rithe, an sin théid i mach saor gTm airgiodpeacaich sibh.12 Èsan a bhuaileas duiue, air chor as21 AgTis sheas an sluagh fad o làimh, gu'm bàsaich e, gu ciuuteach cuirear gu

agus bheil Maois am fagus do'n dorchadas, bàs e.far an rohh Dia. 13 Agus mur do luidh duine 'am plaid,22 Agus thuirt an Tighearn ri Maois, ach gu'u d'thug Dia thairis g'a làimh e,

Mar sotheirthuricloinu Israeil, Clumuaic an sin sòuruichidh mis' àite dhuit d'an

fti))h gu'n do labhair mi ribh o nèamh.; teich e.73 2r14 Ach nia thig duine gn dàna air a

choimhearsnach, gu 'mharbhadh le ceilg,

m' altair bheir thu e, a chum gu'm

bàsaich e.15 Agus esan a bhuaileas 'athair, no a

mhàthair, gu cinnteach cuirear gu bàs e.IG Agus esan a ghoideas duine, agus a

reiceas e, no ma gheibhear 'n a làimh e, gu

cinnteach cuirear gu bàs e.17 Agus esan a mhallaicheas 'athair no a

mhàthair, gu cinnteach cuirear gu bàs e.18 Agus ma ni daoine comhstrà, agus

gu'm buail duine a choimhearsnach le

cloich, no le 'dhorn, agus nach faigh e bàs,

ach gu'n gabh e a leabadh:19 IMa dh'èireas e, agus gu'n siubhail e

mach air a kiirg, an sin saorar csan a bhuaile; a mhàin dàolaidh e air son call 'ùine,

agus bheirefainear a leigheas gu h-iomlan.20 Agus ma bhuaileas duine 'òglach, no

'bhanoglach le slait, agus gu'm bàsaich e fo

'làimh, dàolar air gu deimhin:21 Ach ma mhaireas e bed là no dà là, cha

dàolar air; oir is e 'airgiod e.22 Agus ma ni daoine comhstrà, agus

gu'm buail iad bean thorrach, agus gu'n

dealaich i r'a cloinn, ach nach faigh i bàs;

cuirear gu cinnteach ùbhla air, a rèir mar a

chuireas f ear na mnà air, agu sbheir e seachad

mar a dJÌ orduicheas na breitheamhan.23 Ach ma gheibh i bàs an siu bheir thu

anam air son anama,24 Bàiil air son sùla, fiacail air son fiacla,

làmh air son làimhe, cos air son coise,25 Losgadh air son losgaidh, lot air son

lot, buille air son buille.2(j AgTas ma bhuaileas duine sùil 'òglaich,

no sàiil a bhanoglaich, agus gu mill e i,

leigidh e as saor e air son a shàila.27 Agus ma chuireas e fiacail à 'òglach, no

fiacail as a bhanoglaicb, leigidh e as saor e

air son ' fhiacla.28 Agus ma reubas damh duine no bean

le 'adhairc, agus gu'm faigh e bàs, gu cinn-

teacli clachar an damh, agus cha -n ithearECSODUS, XXII.ma chladhaicheas duine slochd, agus nach

còmhdaich se e, agus guu tuit damJi no asal

ann;34 Ni esan d' am buin an slochd suas an

call, bheir e airgiod d'an sealbhadair, agus

is leis fèin am heathach marbh.35 Agus ma reubas damh neach air bith

damh neach eile, agus gu'm faigh e bàs, an

sin reicidh iad an damh beò, agus roinuidh

iad an t'diàrgioàafhuaradh air a shou, agus

roinnidh iad mar an ceudna an damh

marbh.36 No ma bha fhios gu'n do ghnàthaich

an damh sàthadh le 'adhaircibh 's an aimsir

roimhe sin, agus nach do ghlèidh a shealbh-

adair a stigh e, gni cinnteach àocaidh edamh

air son daimh, agus is leis fèin am marbh.CAIB. XXII.1 Laghan a thaobh rjoide. 5 a (haohh coimhleas-

achaidh air son gach gnè choire, 16 a thaobh

dàolanais, ctc.MA ghoideas duine damh no caora,

agus gu marbh se e, no gu'n reic se

e, dàoladh e cùig daimh air son an daimh,

agus ceithir caoraich air son na caorach.2 Ma gheibhear gaduiche a' briscadh a

stigh, agus gu'm buailear e, agus gu'm

faigh e bàs, cha ddirtear fuil air a shon:3 Ma bhios a' glirian air èirigh air, dòirt-

ear fuil air a shon. Ni esan a ghoideas

dàoladh iomlan: mur hi ni sam bith aige,

an sin reicear e air son a ghoide.4 Ma gheibhear gu cinnteach a' mheirle

'n a làimh beò, ma's damh e, no asal, no

caora; dàolaidh e dùbailt e.5 Ma bheir duine fainear gu'n ithear suas

fearann no fàon-Iios, agus gu'n cuir e

'ainmhidh ann, agus givm biadhar e ann

am fearann duine eile; de'n chuid a's fearr

d'a fhearann fèin, agus de'n chuid a's feaiT

d'a fhàon-lios fèin, ni e dàoladh.6 Ma bhriseas teine a mach, agus gu'n

tachair e air droighinn, agus gu'n loisgear

na cniachan arbhair, no 'n t-arbhar 'n afheoil; ach bithidh sealbhadair an daimh sheasamh, no'n t-achadh; ni esan a rinn anneò -chiontach.29 Ach ma glmàthaich an damh sàthadh

le 'adhaircibh 's an aimsir roimhe sin, agiTS

gu'n do dheai'bhadh sin d'a shealbhadair,

agus nach do ghlèidh e stigh e, agns gu'n

do mharbh e duine no bean, clachar an

damh, agus cuirear mar an ceudna a

shealbhadair gu bàs.30 Ma chuirear airgiod-TQiiich. air, an sinlosgadh gu cinnteach dàoladh.7 Ma bheir duine d'a choimhearsnach air-

giod, no airneis, g'a ghleidheadh, agus gu'n

goidear àtaighan duine e; ma gheibhear an

gaduiche, dàolaidh e dàibailt' e.8 Mur faighear an gaduiche, an sin théid

maighstir an taighe a dli'ionnsuidh nam

breitheamh, a dààfheuchainn co dhiubh a

shàn e mach a làmh g-u cuid a choimhears-bhcir e mar èiric 'anama ge b'e ni a chuirear naich.

air. 9 Air son gach gnè choire, air son daimh,31 ISIa's mac a reub e le 'adhairc, no ma's air son asail, air son caorach,air soneudaich,nighean a reub e, a rèir a' bhreitheanais so

nithear i-is.32 Ma rcubas an damh òglach no banoglacli,

bheir e deich secel 'ar fhichead airgid d'am

maigh.stir, agus clachar an darah.33 AgTis ma dh' fhosglas duine slochd, no74air son gach ni a chaidh a chall, a their

neach eile giir leis fèin; an làthair nam

breitheamh thig cùis gach aoin diubh: esan

a dhàteas na breitheamhan, dàolaidh o

dàibailte d'a choimhearsnach.

10 Ma bhcir duine d'a choimhearsnachECSODUS, XXIII.asal, no damh, no caora, no ainmàiidh sam

bitli g'a glileidheadh, agus g\i\n faigh e bàs,

no gam ciui-rar e, no gii'n iomainear air

folbh e, gnn neach air bith 'g a fhaicinn:11 An sin bithidh miounaii an Tighearna

eaton-a le 'cheile, nach do shàu e a àànih g-u

cuid a choimhearsnaich: agais gabhaidh a

shealbhadair siài uaith, agus cha dean esan

dàoladh.12 Agus ma ghoideadh uaith e, dàolaidh

e d'a shealbhadair.13 Ma reubadli as a chèile e, thugadh e

leis marfhianuis e; air sou an ni sin a chaidh

reubadh, cha dàol e.14 Agus ma dh'iarras dijine àii'an coin-

gheall o' choimhearsnach, agus gu'n ciurrar

e, no gu'm faigh e bàis, g"un a shealbhadair

a bhi maille ris; gu cinnteach dàolaidh e.15 Ach ma hhitheas a shealbhadair maille

ris, cha dàol e: ma's ni air son tuarasdail e,

thàinig e air son a thuarasdail.16 agus ma mheallas duine maighdean,

nach 'eil fo cheangal-pòsaidh, agus gai'n

hiidJi e leatha, gu cinnteach gabhaidh e i

dha fèiu 'n a mnaoi.1 7 i\Ia dhiàiltas a h-athair gu tur a tabhairt

da, dàolaidh e airgiod a rèir tochraidh uam

maighdean.18 Cha leig thu le ban- fhiosaiche bhi beò.19 Ge b'e neach a luidheas le h-ainmhidh,

gu cinnteach cuirear g-u bàs e.20 Esan a dh'àobras do dhiathan sam hith,

ach do'n Tighearn a mliàin, gearrar as e.21 Air coigi-each cha chuir thu doUgheas,

ni mò a ni thu foirneart air; oir bha sibh

fèiu 'n 'ur coigTÃŒch ann an tìr na h-Eiphit.22 Ri bantraich sam bith, no dàUeachdan,

cha bhuin sibh gu cmaidli.23 Ma bhuineas tu air clior sam bith gu

cruaidh riu, agus gu'n giaodh iad idir

riumsa, èisdidh mise gu cinnteach r'au

glaodh.24 Agus lasaidh mo chomiich suas, agus

marbhaidh mi sibh leis a' chlaidheamh; agus

bithidh bhur mnathan 'n am bantraichibh,

agiTS bhur clann 'n an dàlleachdain.25 Ma bheir thu airgiod 'an coingheall do

neach air hith de m' shluagh-sa a tha

bochd làimh riut, cha bhi thu dJia mar

neach a chuireas airgiod air riadh; cha

chuù' thu liadh air.26 Ma ghabhas tu idir eudach do choimh-

earsnaich ann an geall, mu dhol fodha na

gi'èine bhetr thu air ais dlia e:27 Oir is e sin a chòmhdach a mhàin, is e

'eudach d'a chroicionn e:ciod amisancoidil

e? agus an uaii' a dla'èigheas e rium, èisdidh

mise; oir tha mi tròcaireach.28 Air breitheamhuaibh cha labhair thu

olc, agus uachdaran do shluaigh cha chàin

thu. j29 Ceud thoi-adh d'fhearainn, agus d'fhàon- 1

lios, gun dàil hheir thu seachad: ceud-ghiu I

do mhac bheir thu dhomhsa. i30 Mar sin ni thu ri d' chrodh, arjus ri d'

cliaoraich: seachd làithean bithidh e maille

r'a mhàthair, air an ochdamh là bheir thu

dhomhsa e.31 Agus bitlùdli sibh 'n'urdaoine naomha

dhomhsa, agus feoil sam hith -a reubadh le

fiadh'hheathaichihàC s a' mliachair, cha-n ith

sibh: chimi nan con tilgidh sibh i.i CAIB. XXIII.I 1 Lagliana tJiaob/i tuairesgeii no famiis-hhrèige,i 12 athaobh là na sàbaid, d-c, 22 Beannach-adh air a ghealltuinn dhoihhmn a chcimhideasreachd Dkè.C(HA tog thu tuairesgeul brèige: na cuir

' do làmh maille ris an aiugidh gu bhi

'n a d'fhianuis air an eucoir.

2 Cha lean thu a' mhòr chuideachd a

dh'ionnsuidh an uilc, agaxs cha labhair thu

aun an càiis,gTi claonadh andèigha' mhòrain,

chum hreth fhiaradh.i 3 Agus ri duine boclKl cha bhi thu bàigheil

'n a chùis.4 Ma thachaireas tu air damh do nàmhaid,

no 'asal a' dol air seacharan, bheir thu gu

cinnteach air ais e d'a ionnsuidli.5 Ma chi thu asal duine aig am bheil fuath

dlniit a' luidhe fo 'h-eallaich, agus gu'n

smuainich thu air fantuiuu o chòmhuadh

a dheanamh rithe, ni thu gu cinnteach

còmhnadli rithe.6 Cha chlaou thu breth do bhochd 'n a

chùis.7 chùis bhrèige cum thu fèin am fad;

agus an neò-chiontach agus an t-ionraic na

marbh: oir cha-n fhàreanaich mise an t-

aiugidh.8 Agus tiodhlac cha ghabh thu; oir dall-

aidh tiodlilac niidaoine giice, agusclaonaidh

e briathran nan daoine iouraic.9 Agus air coigi-each na dean fòirneart:

oir is aithne dhuibh inntinn coigrich, do

bhràgh gii'n robh sibh fèin 'n 'm' coigiich

ann an tìr na h-Eiphit.10 Agus sè bhadlma cuiindh tu d'fliearaun,

agus crainnichidh tu stigh a thoradh.11 Ach air an t-seachdamh fàgaidh tu

mach e, agus leigidh tu leis luidhe 'n a

thàmh, a chimi g-u'n ith bochdan do shluaigh,

agus na dh' fhàgas iadsan, g-u'n ith beath-

aichean na macharach e. Air a' mhodh

cheudna ni thu ri d'fhàon-hos, agus ri d'

hos-olaidh.12 Sè làithean ni thu d'obair, agus air an

t-seachdamh là gabhaidh tu fois; a chum gu

faigh do dhamh agus d'asal fois, agus gu

faighmac do bhanoglaich agus an coigi-each

an anail.13 Agus a thaobh nan uile nithean a

labhair mi ribh, bithibh faicilleach; agus

air ainm dhiathan eile na luaidhibh: na

cluiunear as bhur beul e.14 Tri uairean cumaidh tu fèill dhomhsa

's a' bhliadlma.15 Fèill an arain ueo-ghoirtichte cmnaidhECSODUS, XXIV.tu: seachfl làithean ithidh tu araii neo- 1

ghoirtichte, mar a dh'àithu mi dhuit, 's an

am shuidhichte de'n mhàos Abib; oir anns

a' nihàos sin thàinig thu mach asan Eiphit:

a^s cha tig neach air bith a'm' làthair-sa

falamh:1 6 Agus fèill an fhogharaidh, ceud-thoraidh j

do shaoithreach, a chuir thu 's an fhearaun:

agus fèill a' chruinneachaidh aig deireadh

na bhadhna, 'n uair a chi-uiunicheas tu stigh:

ioradh do shaoithreach as an fhearann. |17 Tri uaireau 'sa' bhhadhna nochdar gach

firionn agad an làtliair an Tighearna Dè.18 Cha toir thu seachad fuil ni' àobairt-sa

le h-aran goirtichte, ui mò dh' fhauas saill

m' àobairt gu maduinn.19 Toiseach ceud-thoraidh d'fhearainn

bheir thu do thigh an Tighearna do Dhè.

Cha bhruich thu meann ann am bainne a

mhàthar.20 Feuch, cuiridh mise aingeal romhad,

gu d' choimhead 's an t-shghe, agus gu d'

thabhairt a steach do'n àit a dh'ulluich mi.21 Bi faicilleach 'n a làthair, agus eisd r'a

ghuth; na cuir 'n a aghaidli: oir cha high e

bhur cionta; oir tha m'ainm annsan.22 Ach ma dli'èisdeas tu da ràreadh r'a

ghuth, agus ma ni thu gach ui a kxbhras

mise, an sin bithidh mi a'm' nàmhaid do d'

nàmhaid-sa, agus claoidhidh mi iadsan a

chlaoidlieas thu:23 Oir théid m' aiugeal romhad, agus bheir

e steach thu chum nan Amorach, agus nau

Hiteach, agus nam Peridseach, agus nau

Cauaanach, nan Hibhcach agus nan lebus-

ach; agus gearraidh mi as iad.24 Chachromthuthu fèin sìos 'an diathan,

agus cha deau thu seirbhis doibh, ni mò a

ni thu a rèir an oibre: ach sgi-iosaidh tu

gu tur iad, agus brisidh tu an dealbhan 'n

am bloighdibh.25 Agus ni sibh seii'bhis do'n Tighearn

bhur Dia, agus beannaichidh esan d'aran,

agus d'uisge, agus cuiridh mi euslaiut air

falbh o'r measg.26 Cha tilg ni sam bith 'àl, ni mò a bhitheas

e seasg a'd' thàr: àireamh do làithean

coimhhonaidh mise.27 CuiricUi mi m' eagal romhad, agus

sgriosaidh mi an shiagh uile dh'ionnsuidh

an téid thu, agus bheir mi air do naimhdibh

gu lèir an càil a thionndadh riut.28 Agus cuiridh mise cearnabhain romhad,

agus fògi'aidh iad a mach an t-Hibheach,

an Canaanach, agus an t-Hiteacli, as do

làthair.29 Cha tilg mi mach iad as do làthair ann

an aon bhliadhna, air eagal gii'm bi 'm

fearannair ' fhàsachadh, agus gu'm fàs fiadli-

bheatliaichean na macharacli làonmhor a'd'

aghaidli.'Ã’O A làon beag 'usbeag tilgidh mi mach

iad as do làthair, gus an sàolaich thu, agus

gu'n sealbhaich thu am fearann.

7631 Agus suidhichidh mi do chràochan o'n

mhuir ruaidh eadhon gu ruig faii'ge nam

Philisteach, agus o'n fhàsach gu ruig an

amhainn: oir bheir mi thairis 'n 'ur làimh

luchd-àiteachaidh na tàre; agus tilgidh tu

mach iad as do làthair.32 Cha deau thu riu-san, no r'an diathan

coimhcheangal sam bith.33 Cha ghabh iad còmhnuidh a'd' thàr, air

eagal gu'n toir iad ort peacachadh a'm'

aghaidh-sa le seirbhis a dlieanamh d'an

diathan; agus gu'm bi sin 'n a ribe dhuit.CAIB. XXIV.1 CJiaidh Maois suas dd'n t-slicdjli. 3 Gheallan sluagh gu'n dthugadh iad (lèill do fhocalan Tighearna. IG Glòir Dhè air a foill-seachadh.AGUS thuirt e ri Maois, Thig a nìos

a dh'ionnsuidh an taighearua, thu

fein agus Aarou, Nadab agus Abihu, agus

tri fichead'sa deich de sheanairibh Israeil:

agTis ni sibh aoradh fad o làimh.1 2 Agus thig Maois 'n a aonar am fagus

do'n taighearu; ach cha tig iadsan am fagus,

ni mò théid an sluagh suas maille ris.j 3 Agus thàinig Slaois agus dli'innis e

do'n t-sluagh briathrau an Tighearna uile,

agTis na breitheauais uile: agais fhreagair

an sluagh gu lèir le h-aon ghuth, agus

thubhairt iad, Gach ni a labhair an Tighearn,

ni sinne.I 4 Agus sgi-àobh ]\Iaois briathran an taigh-

earn' uile, ag'us dh éirich e gu moch 's a

mhaduinn, agus thog e altair fo 'n t-shabhj agus dà charragh dheug a rèir dà thrèibh

dheug Israeil.5 Agus chuir e uaitli òganaich de chloiun

Israeil, agus thug iad suas tabhartais-j loisgte, agus dh'àobair iad àobairtean-.sàth

de dliaimh do'n Tighearn.6 Agus ghabh Maois letli na fola, agus

chuir e ann an cuachaibh i; agus leth na

fola chrath e air an altair.j 7 agus ghabh e leabhar a' choimhchean-gail, agTis leugh e ann an èisdeachd an t-sluaigh; agus thuirt iadsan, Gach ni a

1 labhair an taighearu, ni sinue, agus bheirsinn gèill.I 8 Agus ghabh Maois an fhuil, agus chrath

! e i air an t-sluagh, agus thuirt e, Feuch,fuil a' choimhcheangail a rinn an Tighearnribh a thaobh nam briathrau sin uile.

I 9 Agus chaidh Maois suas agus Aaron,Nadab agus Abihu, agus tri àichead 's adeich de sheanairibh Israeil.

I 10 Agus chuuuaic iad Dia Israeil: agus

' fo a chosaibh bha mar gu'm bitheadh obairde chloich shaphir, agus mar na nèamhanfèiu ann an soillse.

11 Agus air maithibh chloinn Israeil chado chuir e a làmh: agus chunnaic iad Dia,agus dh'ith iad agus dh'ol iad.

I 12 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

I Ihia- a nìos a m' ionusuidh-sa do'n t-shabh.&gus bi 'n siu: agus bheir mise dhuit clàir

chloiche, agus lagh, agus na h-àitheantan a

sgrìobh mi, chum iadsan a theagasg.13 Agus dh'éirich Maois suas, agus losna

'òdach: agus chaidh Maois suas do shhabh

Dhè.14 Agus thuirt e ris na seanairibh,

Fanaibh-sa ruinn an so, giis am pill sinn

d'ur n-ionnsuidh: Agus, feuch, tha Aaron

agus Hur maille ribh: esan aig am bi càiis

sam bith, thigoadh e d'an ionnsuidh-san.15 Agus chaidh Maois suas do'n t-shabh,

agus cliòmhdaich neul an sliabh.16 Agus chòmhnuich glòir an Tighearna

air sliabh Shinai, agns chòmhdaich an neid

c sè làithean: agus dh'èigh e ri Maois air

an t-seachdamh là à meadhon an neoil.1 7 Agus bha foillseachadh glòire an Tigli-

earna mar theine dian-loisgeach air mullach

an t-sleibh ann an siiihbh chloinn Israeil.IS Agus chaidh Maoisa steach'ammeadhon

an neoil, agus chaidh e suas do'n t-sHabh:

agus bha Maois 's an t-shabh dà fhichead

Il^. agus dà fhichead oidhche.CAIB. XXV.1 Tahliartais air son a' phàilliuin. 10 Cumadài

na h-àirce. 17 A^ chaithir-thròcair.AGUS labhair an Tighearn ri Maois ag

ràdh,2 Labhair ri cloinn Israeil, gu'n toir iad

a m' ionnsuidh tabhartas: o gach duine a

bheir seachad gu toileach e le 'chridlie,

gabliaidh sibh mo thabhartas.3 Agus is e so an tabhartas a ghabhas

?ibh uatha; òr, agus airgiod, agus umha,4 Agus gonn, agus corcur, agus scarlaid,

agus anart gi-inn, &ffji.s fionnadh ghabhar,5 Agus croicinnean reitheachan air an

dath dearg, agus croiciunean bhroc, agus

fiodh sitim,fi Oladh chum aoluis, spào.sraidh chum

oàadh-ungaidh, agus a chum tàiise deadh-

bholaidh.agus dà fhailbheio; air anECSUDUS, XXV.aon taobh dh'i,

taobh eile dh'i.13 Agus ni thu bataichean de fhiodh sitim,

ngus còrahdaichidh tu thairis iad le h-or.14 Agus cuiridh tu na bataichean anns na

%;lbheagaibh air taobhan na h-àirce, chum

an àirc a ghiàilan leo.15 ann ara failbhcagaibh na h-àirce

bithidh na bataichean: cha ghluaisear uaipe

iad.16 Agus cuiridh tu 's an àirc an Fhianu's

a bheir mise dhuit.17 Agus ni thu caithir-thròcair a dh'òr

fàor-ghlan; da làmh-choille gu leth a fad,

agus làrah-choille gu leth a leud.18 Agus ni thu dà cherub òir; a dh' obair

bhuailte ni thu iad, aig dà cheann na caithir-

thròcair.19 agus ni thu aon cherub aig aon

cheann, agus cherub eile aig a' cheann eile

den chaithir-thròcair: ni sibh na cheruban

aig a dà cheann.20 Agus bithidh na cheriiban a' sàneadh a

mach an sgiathan git h-àrd, a' còmhdachadh

na caithir-thròcair le'n sgiathaibh, agus an

aghaidliean r'a chèile: ris a' chaithir-

thròcair bithidh aghaidhcan nan cherub.21 Agus cuiridh tu a' chaithir-thròcair

suas air an àirc, agus anns an àirc cuiridh

tu an Fhianuis a bheir mise dhuit.22 Agus coinnichidh mise thu an sin, aguslabhraidh mi riut o uachdar na caithir-

thròcair, o eadar an dà cherub a tha air

àirc na Fianuis a thaobh gach vrt adhaith-

neas mi dhuit do chloinn Israeil.23 agus ni thu bòrd de fhiodh sitim; dà

làmh-choille ' fhad, agus làmh-choille a leud,

agus làmh-choille gu leth 'àirde.24 agus còmhdaichidh tu thairis e le h-

òr f àor-ghlan, agus ni thu dha coron òir

mu'n cuairt.2.5 Agus ni thu dha iomall de leud boàse

mu'n cuairt, agus ni thu coron òir d'a iomaU

nm'n cuairt.26 Agus. ni thu dha ceithir failbheagan7 Clachan onics, agus clachan ri 'n cur | òir, agus cuiridh tu na failbheagan air na

anns an ephoid, agus 's an uchd-èididh. j ceithiroisinnibh a^/i«aigacheithirchosaibh.8 Agus m iad dhomh ionad naomh, agus I 27 Fa chon hair an iomaill bithidh na fail-

gabhaidh mise còmhnuidh 'n am measg. jbheagan, chum àitcan do na bataichibh.rèir gach ni a leigeas mise dhuit

fhaicinn, a rèir samhlaidh a' phàilliuin,

agus samhlaidh 'airneis uile, eadhon mar

sin ni sibh.10 Agus ni iad àirc de fhiodh sitim: dà

làmh-choille gu leth a fad, agus làmh-choille

gu leth a leud, agus làmh-choille gu leth a

h-àirde.11 Agus còmhdaichidh tu thairis i le h-òr

fàor-ghlan, a stigh agus a muigh còmh-

daichidh tu thairis i; agus ni thu oirre

coron òir mu'n cuairt.12 Agus ni thu air a son ceithir failbh-

eagan òir, agus cuiridh tu iad air a ceithir

oisinnibh; agus Uthidh dà fhailbheig air77gus am bòrd a ghiàilan.28 Agus ni thu na bataichean de fhiodh

sitim, agus còmhdaichidh tu thairis iad le

h-òr, agus giàilainear am bòrd leo.29 Agus ni thu a mhiasan, agus a thùiseir-

ean, agus a chuachan, agus a chopain, leis

an toirear seachad àobairt-dibhe; a dli'òr

f àor-ghlan ni thu iad.30 Agus cuiridh tu air a' bhòrd aran tais-

beanaidh romhams' an còmhnuidh.31 Agus ni thu coinnlcir a dh'òr fàor-

ghlan; a dh'obair bhuailte nithear an coinn-

leir. Bithidh a chos, agus a mheoir, a

chopain, a chnapan, agus a bhlàthan, do'n

obair cheudna.ECSODUS, XXVI.32 A^s thig stà meoir a mach as a

thaobhaii; tri meoir a' choinnleir à h-aon

taobh dh 'e, agus tri meoir a' choiunlcir as

an taobli eile tth 'e.33 Tri copaiu air an deanamh cosmhuil ri

ahnonaibh ann an aon mlieur, ànaille ri

cnap agus blàth; agus tri copaiu air an

deanamh cosmhuil ri ahnouaibh^ anns a'

mlieur eile, maille ri cnap agus blàth; mar

sin anns na sè meoir a thig a mach as a'

choinnleir.34 Agus anns a' choinnleir Uthidh ceithir

chopain air an deanamh cosmhuil ri al-

monaibh, maille ri 'n cnapaibh agus am

blàtliaibh.35 Agus hithidh cnap fo dhà mheur dhoth,

agus cuap fo dhà mheur dhetli, agus cnap

fo dli-i mheur dheth; mar sin do na sè

mcoir a thig a mach as a' choinnleir.3G Bithidh an cnaip agus am mcoir de'n

ohair cheudna: hithidh e uile 'n a aon obair

bhuailte de òr fàor-ghlan.37 Agus ni thu dha scachd lòchrain: agus

cuirear suas a lòchrain, a chum gu'n toir

iad solus thall fa chomhair.38 Agus hithidh a chlobhachan, agus a

shoithichean smàlaidh a dh'òr fàor-ghlan.39 De thàdann a dh'òr f àor-ghlan uàthear

e, maillo ris na soithichibh sin uile.40 Agus i'euch gu'n dean thu iad a rèir an

t-samhiaidh, a chaidh leigeadh fhaicinn

dhuit 's an t-sliabli.CAIB. XXVI.1 Deich cùirteinean a' pltàillluin. 31 Am hratair soài na h-àirce.AGUS ni thu am pàilhun le deich cùir-

teinibh a dK anart grinn toinnte, agus

de ghorm, agus de chorcur, agus de scarlaid:

maille ri cherubaibh a dh'ohair ealauta ni

thu iad.2 Fad aoin chùirteia ochd làmhan-coille

thar fhichead, agus leud aoin chàiirtein,

ceithir làmhau-coille: an t-aon tomhas do

na càiirteinibh uile.3 Bithidh càiig càiirteinean air an ccangal

gacli aon r'a chèile; agus na càiig cùirteiu-

ean eile air an ceangal gach aon r'a chèile.4 Agus ni tlm lùban de ghorm air oir

aoiuclmirtein, o'n iomallauns a' cho-aouadli:

agus air a' mhodh chcudna ni thu 'a 'n oir

a' chihirtein a's fliaidc mach, ann an co-

aonadh an dara aoiii.5 Leth-cheud hib ni thu ann an aon chiiir-

tein, agus Ictli-chcud Kib ui tlm'a'n oir a'

chàiirbcin a tha ann an co-aouadh an dara

aoiti; a chum's gu'n gabh na làiban greim

d'a clieile.6 Agus ni thu lcth-cheud cromag òir,

agus ceauglaidh tu na càiirteincan r a chCile an dà oisinn.pliàilliuu: aon chùirtein deug ui thu

dhiubh.8 Fad aoin chàiirtein deich làmhan-coille

thar fhichead, agus lcud aoin chàiirtein

ceithir làmhan-coille: hithidh an t-aou

chiiirteiu deug uile dli'aon tomhas.9 Agus cuiridh tu ri' chèile càiig càiirteiueau

leo fèin, agus sè càiirteiueau leo fèin, agus

dàlblaichidh tu an seathamh càiirtcin air

taobh beoil a' bhàitha.10 Agus ni thu leth-clieud lùb air oir an

aoiu chùirtein ds fliaide mach 's a' cho-

aouadh, agus leth-cheud làib air oir a'

chùii'tein a tha 'co-aonadli an dara aoin.11 Agus ni thu leth-cheud cromag a

dh'umha, agus cuiridh tu na cromagan anns

ua lùbaibh, agus cuiridh tu am bàith r'a

chèile, air chor as gu'm bi e 'n a aon,12 Agus am fuigheall a dh'fhàgar de chùir-

tcinibh a' bhàitha, leth a' chàiirtein a

dh'fhàgar, crochar e thar taobh-càiil a'

phàilliuin.13 Agus làmh-choilleairantaobh so, agus

làmh-choille air an taobh eile de na dh'fhàig-

adh air am fad de chùirteinibh a' bhiitha,

crochar e thar taobhan a' phàilliuin, air an

taobh so, agus air an taobli eile, g'a chòmh-

dachadh.14 Agus ni thu còmhdach air son a' bhàitha

de chroiciuuibh reithcachan air an dath

dearg,agus còmhdachde chroiciuuibhbhroc

os a cheanu.15 Agus ni thu buird air son a' phàilliuin

de fhiodh sitim, 'n an seasamh:IG Deich làmhan-coille fad buird, agus

làmh-choille gu leth leud aoin bhuird.17 Bithidh dà làimh aig aon bhòrd, air

ancur'au ordughfa chomhair a cheiie; mar

so ni thu do uile bhòrdaibh a' phàilliuin.18 agus ui thunabuird airsoua' phàilliuin,

fichead bòrd air an taobh deas, ris an àirde

deas.19 agus ni thu dà fhichead cos airgid,

fo 'n fhichead bòrd: dà chois fo aon bhòrd

a rèir a dlùl laimh, agus dà chois fo bhòrd

eile a rèir a dhà làimh.20 agus air son an dara taoibh de'n phàil-

liuin air an taobh tuath, fichead bòrd;21 Agus an dà fhichead cos a dài airgiod,

dà chois fo aon bhòrd, agus dà chois fo

bhòrd eile.22 Agus air son taobhan a' pliàilliuin air

an làimh an iar, ui thu sè buird.23 Agus ni thu dà bhòrd air son oisinnean

a' phàilliuin 's an dà thaobh.24 Agus bithidh iad air an ceangal foidhe,

agus mar an ccuchia bithidh iad air an

ceangal os a cheann ri aon fhailbheig: mar

so nithear riu le 'chèile; bithidh iad air sonIcis na croiuagaibh: agus bithidh e'n a aon

làhàillimi.25 Agus bithidh ochd buird ann, agus an

cosan a fZA'airgiod, sè cosau deug; dà choia7 Agus ni thu càxirteiuean defhionnadh fo aon bhòrd, agus dà chois ib bhòrd eile.ghabharbhin an còmhdach7Sair a' 26 Agxis ui thu croinn de fhiodh sitini;ECSODUS, XXYII.càlig air son nam bòrcl air aon taobh de'n 5 agus ciiiridh tu e fo chuairt na h-altar-phàilhiiin. ach gu h-àosal, agus bithidh an làon gu niig27 Agus cviig croinn air son nam bòrd air meadhon na h-altarach.an taobh eile de'n phàilliuin, agus cùig 6 Agus ni thu bataichean do'n altair, bat-croinn air son bhòrd taoibh a' phàilhuin air aichean de fhiodh sitim, agus còmhdaichidhson an dà thaobh an iar. tu thairis iad le h-umha.2S Agus ruigidh an crann meadhonach ann 7 Agus cuirear na bataichean anns naam meadhon nam bòrd o cheann gu ceann. failbheagaibh, agus bithidh na bataichean29 Agus còmhdaichidh tu thairis na buird air dà thaobh na h-altarach g'a giùlau.le h-òr, agus ni thu am failbheagan a dh'òr 8 Fàs le bòrdaibh nithui; mar a nochdadhmor àiteachan do na crannaibh: agus dhuit 's an t-sliabh. mar sin nithear i.còmhdaichidh tu thairis na croinn le h-òr. ' 9 Agus ni thu càiii't a' phàilliuin air an30 Agus togaidh tu suas am pàilliun a rèir taobh deas, ri deas: hithidh cùirteinean

a shamhlaicUi, a nochdacUi dhuit 's an air son na càiirte dK anart grinn toinnte;

t-shabh. ceud làmh-choille 'am fad air aon taobh.31 Agus ni thu brat de ghorm, agus d-e 10 agus hithidh a làchead post, agus am

chorcur, agus de scarlaid, agus a cf/t'anart fichead bonn a dh'umhvi: bithidh cromagan

grinn toinnte: a dh'obair ealanta nithear nam post, agus an cuairteagan, a dh'-

e, le cherubailih. airgiod.32 Agus crochaicUi tu e air ceithir puist 11 Agus mar an ceucbia air an taobh

rf«y7ii!V,(^^^ sitim,airancòmhdachadh thairis tuath air fad, bithidh càiii'teinean ceud

le h-òr: agus hithidh an cromagan a dliòr, làmli-choille air fad, agus a fichead post,

air na ceithir bonnaibh airgid. agus am fichead bonn a f/A"umha: cromagan33 Agus crochaidh tu suas am brat fo na nam post, agus an cuairteagan, a dM-

cromagaibh, agus bheir thu steach ann an airgiod.sin àirc na Fianuis, an taobh a stigh de'n ' 12 Agus air leud na ciiirte air an taobhbhrat: agus roinnidh am brat dhuibhse an iar, hithidh càiirteinean de leth-cheudeadar an t-ionad naomh agus an t-ionad làmh-choille:ampuist deich, agusambmnn

ro naomh. i deich.34 Agus cuiriclh tu a' chaithir-thròcair air 13 Agus hithidh leud na cùirte air an

àirc na Fiauuis, 's an ionad ro naomh. taobh an ear, ris an àird an eai', leth-cheucl35 Agus cuiricUi tu am bòrd an leth muigh

de'n bhrat, agus an coinnleir fa chomliair a'

bhuird air taobh deas a' phàilliuhi: agus

cuiridh tu am bòrd air an taobh tuath.36 Agus ni thu còmhdach air son doruislàmh-choille.14 agus hithidh na càih-teinean air aon

taobh càiig làmhan-choUIe deug: am puist

tri, agus am buinn tri.15 AgTis air an taobh eile hithidh a cùir-a' bhàitha, de ghonn, agus de chorcur, agus teineau cùig làmhan-coille deug: am puist

de scai'laid, agus de anai-t grinn toinnte, ' ti'i, agus am buinn tri.

oibrichte le h-obair ghrèise. | 16 Agus air son geata na càdrte hithidh37 Agus ni thu air son a' chòmhdaich cùig brat a cUi fhichead làmh-choUle, de ghorm,

puist de fhir.dh sitim, agus còmhdaichicUi agus de chorcur, agTis de scarlaid, agus a

tu thairis iad le h-òr, arjus hithidh an \ c/A'anart grinn toinute, oibrichte le h-obair

croma.oran a dh'òr, agus tiIgicUi tu air an , shnàthaide:ampuistceithir,agusambuinnson cùig buinn umha.CAIB. XXVII.

1 Altair na'h-àohairt-loisgte. agm a soiihichean.

9 Cùiri a' phàilliuin. 20 Ã’ladh Mor-ghlan

a' chroinn-olaidh air a toirt air son soluis.AGUS ni thu altair(fefhàocUi sitim;cùig

làmhan-coUle air fad,aguscàiig làmhan-

coille air leud: bithidh an altair ceithir-

eheamach, agus a h-àirde tri làmhan-coille.2 Agus ni thu a h-adhaircean air a ceithir

oisinnibh: bithicUi a h-adhaircean de'n ni

rheudna: agus còmhdaichicUi tu thairis i le

h-umha.3 Agus ni thu a h-aighnean a ghabhail a

luatha, agus a sluasaidean, agus a cuachan,

agus a gi-eimichcan, agais a h-aighnean-teine:

a soithichean uile ni thu a ^//i'umha.4 Agus ni thu cUi'i cliath de Ilon-obair

umha: agus ni thu air an làon ceithir

faUbheagan umha air a cheithir oismnibh.ceithir.17 Bithidh na puist uile timchioU na

cùirie air an ceangal mu'n cuairt le h-

airgiod: hithidh an cromagan a dh'airgiod,

agus am buinn a (/A'umha.IS Fad na càiirte ceud làmh-choUle, agus

a leud leth-cheud làmh-choille 's gach àite,

agus a A-àirde càiig làmhan-coUle,«f//i'anart

gi'inn toiunte; agus am buinn a c/A'umha.19 Bithidh uile shoithichean a' phàilliuin,

'n a sheirbhis uile, agus a phinneachan uile,

agus pinneachan na ciiirte uile de mnha.20 Agus àithnidh tudochloinnlsraeil.gu'n

toir iad a d'ionnsuidh oladh fhàor-ghlan a'

chroinn-olaidh, bràiite air son an t-solms, a

thoirt air an lòchran lasadh an còmh-

nuidh.2 1 Ann am biith a' choimhthionail an taobh

a muigh de'n bhrat, a tha fa chomhair na

Fianuis, orcluichidh Aaron e, agus a mhic,

fheasgar gu maduinn an làthair an taigh-ECSODUS,

earna: biihidh e 'n a reachd sàorruidh d'an

ginealachaibh, a leth chloinn Isracil.CAIB. XXVIII.

1 Chuircadh Aaron afjus a mhic air leth air son

drcuchd an t-sagairt. G An ephod. 30 An

Urim agus an Tumim, tfcc.AGUS gabh a d'ionnsuidh Aaron do

bhràthair, agus a mhic maille ris, o

mheasg chloinn Israeil, a chum gu fritheil

e dhomhsa ann an dreuchd an t-sagairt

eaclhon Aaron, Nadab agus Abihu, Eleasar

agus Itamar, mic Aaroiu.2 Agus ni thu èididh naomha do d'

bhràithair Aaron, air son glòire, agus air

6on maise.3 Agus labhraidh tu riu-san uile a tàia

glic 'an cridhe, a lion mise le spiorad a'

ghhocais; agus ni iad èididh Aaroin, g'a

choisreagadh, a chum gu fritheil e dhomhsa

ann an dreuchd an tsagairt.4 Agus so na h-èididha ni iad; uchd-èididh,

agus ephod, agus falluinn, agus còta iomadh-

dathach, cràin-sagairt, agus crios: agus ni

iad èididh naomha air son Aaroin do

bhràthar, agus air son a mhac, a chum gu

fritheil e dhomhsa ann an dreuchd an t-

sagairt.5 Agus gabhaidh iad òr, agus gorm, agus

corcur, agus scarlaid, agus anart grinn.6 Agus ni iad an ephod de òr, de ghorm,

agus de chorcur, agus de scarlaid, agus de

anart grinn toinnte, le h-obair ealanta.7 Lithidh an dà mhàr-guailne aice eeau-

gailte r'a chèile aig a dà oir; agus mar

sin cuirear ri 'chèile i.8 Agus bithidh crios ràomhach na h-ephoid

a iha air a h-uachdar, a rèir a h-oibre fèin,

de'n ni cheudna, eadhon de òr, de ghorm,

agus de chorcur, agus de scarlaid, agus de

anart grinn toinnte.9 Agus gabhaidh tu dà chloàcb onics, agus

gearraidh tu orra ainmean chloinn Israeil.10 Sè d'an ainmibh air aon chloich, agus

sè ainmean chàich air a' chloich eile, a

rèir an aoise.11 Le h-obair gearradair 'an cloich, le

gearradh seulaidh, gearraidh tu an dà

chloich, le ainmibh chloinn Israeil: bheir

thu fainear an ceangal ann am failbheagaibh

òir.12 Agus cuiridh tu an dà chloich air

guailnibh na h-ephoid, mar chlachan cuimh-

neachain do chloinn Israeil. Agus giàilain-

idh Aaron an ainmean ann an làthair an

Tighearn' air a dhà ghualainn, mar chuimh-

neachan.13 Agus ni thu failbheagan òir;14 Agus dà shlabhruidh clh'' òr fàor-ghlan

aig na cinn: ni thu iad a cZ/i'obair fhighte,

agus ceanglaidh tu na slabhruidhean lighte

ris na failbheagaa:15 Agusni thu uchd-èididha'bhreitheanais

le h-obair ealanta; a reir oibre na h ephoid80XXVIII.ni thu i: de òr, de ghorm, agus de chorcur

agus de scarlaid, agus de anart grinn toinnte

ni thu i.16 Ceithàr-chearnach bithidh i, agus dà-

fhillte; reis a fad, agus rèis a leud.17 Agus cuiridh tu innte suidheacliadli

chlach, eaclhon ceithir sreathan chlach; a'

cheud sreath, sardius, topas, agus carbuncul:

so a' chcud sreath.18 Agus an dara sreath; emerald, saphir,

agus daoimein.19 Agus an treas sreath; ligur, agat, agus

ametist.20 Agus an ceathramh sreath; beril, agus

onics, agus iasper; ceanglar iad le h-òr 'n an

suidheachadh.21 Agus bithidh na clachan le ainmibh

chloinn Israeil, a dhà-dheug, a rèu- an ainm-

ean; le gearradh seulaidh, bithidh gach

aon aca le 'h-ainm fèin a rèir an dà thrèibb

dheug.22 Agus ni thu air an uchd-èididh slabh-

ruidhean aig na cinn a d/i'obair fhighte,

dh'òr fàor-ghlan.23 Agus ni thu air an uchd-cididh dà

fhàinne òir, agus cuiridh tu'n dà fhàinue

air dà cheann na h-uchd-èididh.24 Agus cuiridh tu 'n dà shlabhruidh

fhàghte òir 's an dà fhainne, a tha air cinn

na h-uchd-èididh.25 Agus dà chcann eile na dà shlalhruidh

fhighte dairg nichidh tu anns an dài fhail,

agus cuiridh tu ad air màribh-guailne na

h-ephoid air a beulaobh.26 Agus ni thu dà fhàinne òir, agus cuiridh

tuiadairdà cheannna h-uchd-èididh, 's an oir

sin dith, a tha aig taobh na h-ephoid a stigh.27 Agus ni thu dà fhàùnne eile de òr, agus

cuiridh tu iad air dà thaobh na h-ephuid

foidhpe, làimh r'a cuid-thoisich, fa chomhair

a co-aonaidh eile, os ceann crios ràomhaich

na h-ephoid.28 Agus ceanglaidh iad an uchd-eididh le

a fàinnibh, ri fainnibh na h-ephoid le h-eill

ghuirm, chum as gu'm bi i os ceann crios

ràomhaich na h-ephoid, agus nach fuasglar

an uchd-èididh o'u ephoid.29 Agus giiilainidh Aaron ainmean chloinn

Israeil ann an uchd-èididh a' bhreitheanais,

air a cridhe, 'n uair a théid e steacli do'n

ionad uaomh, mar chuimhneachan ann an

làthair an Tighearna a ghuàth.30 Agus cuiridh tu ann an uchd-èididh a'

bhreitheanais, an Urim agus an Tumim;

agus bithidh iad air cridhe Aaroin, an uair

a théid e steach an làthair an Tighearna;

agus giùlainidh Aaron breitheanas chloinn

Israeil air a chridhe, ann a làthair an

Tighearn' an cjmhnuidh.31 Agus ni thu falluinu na h-ephoid uile

de ghorm.32 Agus bithidh toll 'n a mullach, 'n a

meadhon: bithidh oir aice timchioll a tuillECSODUS, XXIX.a dli'obair fhighte, mai* tholl làiiricli nihàill-.- 3 Agus cuiriclli tu iad ann an aon bhascaid,

ich, a chum as nach reubar i. " j agus bheir thu iad leat 's a bhascaid, maille33 Agus gu h-hsal, air a li iomall, ni thu; ris an taruh òg agus an dà reithe.

pomgrauata de ghorm, agus de cliorcur, ' 4 Agus bheir thu Aaron agus a mhic gu

agus de scarlaid, air a h-iomall mu'n cuairt; dorus pailliuin a' choimhthionail, agus ionn-agus cluig òir eatorra mu n cuairt.34 Clag òir agus pomgrauat, chxg òir agus

pomgranat, air iomall na falluinn' mu'n

cuairt.35 Agusbithidh i air Aaron gu frithealadh:laididh tu iad le h-uisge.5 Agus gabliaidh tu an èididh, agus cuiridh

tu an còta air Aaron, agus falluinn na h-

ephoid, agus an cphod, agus an uclid-eididh,

agus crioslaichidh tu e le crios ràomhachgus cluinnear a fuaim, an uair a theid e | na h-eplioid.

steach do'n ioàiad naomh an làthair an j 6 Agus cuiridh tu an cràin-sagairt air a

Tighearua, agus an uair a thig e mach, a cheaun, agus an crùn naomh air a' chrùn-

chum nach bàsaich e. , ehagairt.36 Agus ni thu leac a (f/à,' òr fior-ghlan, j TAgus gabhaid tu 'n oladli-ungaidh, agus

agus gearraidh tu oirre, cosmlmil ri gearr- dòirtidh tu air acheann i, agus ungaidh tu e.adh 'seulaidh, NAOMHACHD DO'N

TIGHEAKN.37 Agus cuiridh tu à a^'r cill ghuirm, agus

bitludh i air a' cliràm-shagairt: air taobh

beoil a' chràiin-shagairt bithidh i.8 AgTis bheir thu leat a mhic, agus cuiridh

tu còtaichean orra.9 Agus crioslaichidh tu iad le criosaibh

(Aarou agus a mhic) agus cuiridh tu na

boineidean orra: agus is leo-san dreuchd33 Agus bithidu i air clàr eudain Aaroln, j an t-sagairt le reachd bith-bhuau:agus giàilainidla Aaron cionta nan nithean

naoraha, a choisrigeas clann Israeil 'n an tàodlilacaibhnaomhauile: agusbithidh iair clàr 'eudain an còmhnuidh, a chum as gu'm

bi iad taitneach an làthair an Tighearna.39 Agus ni thu 'n còta le h-obair ghrèise

d'.i'anart grinn, agus ni thu'n cràm sagairt

a dh'anaiit grinn, agus ni thu 'n crios a

dh'obair shnàthaide.40 Agus do mhic Aaroin ni thu còtaichean,

?. gus ui thu dhoibh criosan, agus boineidean

ni thu dhoibh, air son glòire agus air son

maise.41 Agus cuiridh tu iad air Aaron do

bhràthair, agus air a mhic maille ris; agus

ungaidh u iad, agus coisrigidh tu iad, agus

aaomhaichidh tu iad; agus fritheilidh iad

dhomhsa ann an dreuchd an t-sagairt.42 Agus ni thu dhoibh briogais anairt a

dh'fholach an lomuochduidh: o'« leasruidh

ea<^''hon gus an slèisdean ruigidh iad.43 .Agus bithidh iad air Aaron, agus air a

miiic,an uair athig iad a stigh do phàilliun

a' choimhthiouail, no 'n uair a thig iad am

fagus dc'naltair, a fhrithealadh 's an ionad

naomh; chum as nach giùlain iad aingidh-

eachd, agus nach faigh iad bàs: hUhidài e 'n

a reachd 8ÃŒorruidhdhafèin,agusd'ashliochd

'n a dhèigh. ,CAIB. XXIX. I1 An ùlairt, ctr. aig coisreagadh n.m sagart

38 An àobairi-lois'jte bhitàt-blman.AGl. S so an ni a ni thu riu chum an

ccisreagadh, gu frithealadh d omhsa

ann an dreuchd an t-sagairt: Gabh aon

tarbh òg, agus dà reithe gun ghaoid

2 Agus aran neo-ghoirtichte, agus breao-

agan neo-ghoirtichte coimhmeasgta le h-

oiadh, agus gearragau neo-ghoirtichte, ungta

le h-oladh: de phlùr a' chruithneachd ni

thu iad. I81coisrigidh tu Aaron agus a mhic.10 Agus bheir thu fainear an tarbh a

thoirt gu beulaobh pàilliuin a' choimh-

thionail: agus cuiridh Aaron agus a mhic

an làmhan air ceann an tairbh.11 Agus marbhaidh tu an tarbh an làthair

an Tighearna, làimh ri dorus pàilliuin a'

choimhthionail.12 Agus gabhaidh tu de fhuil an tairbli,

agus cuiridh tu^' air adhaircibhnah-altarach

le d'mheur, agus dòirtidh tu 'n fhiul uiie

aig bun na h-altarach.1 13 Agus gabhaidh tu 'n t-saill uile atha

'còmhclachadh a' mhionaich, agus an scairt

a tha os ceann nan àinean, agus an dà àra,

agus an t-saill a tha orra, agus loisgidh tu

iad air an altair.14 Ach feoil an tairbh agus a sheiche, agu.q

'aolach loisgidh tu le teine an taobh a muigh

de'n champ: is to&7iarto5-peacaidh e.15 GabhaicUi tu mar an ceudua aon reithe,

agus cuiridh Aaron agus a mhic an làmhan

air ceann an reithe.16 Agus marbhaidh tu an reithe, agus

gabhaidh tu ' fhuil, agus crathaidh tu i mu'n

cuairt air an altair.17 Agus gearraidh tu an rcithe 'n a

mhàribh, agus nighidh tu a mhionach, agus

a chosan, agus cuiridh tu iad air a mluribh,

agus air a cheann.18 Agus loisgidh tu an reithe uile air an

altair • is tabhartas-Ioisgte e do 'n Tighearn;

i'àile càibhraidh, tabhartas air a thoirt suas

le tcine do'n Tighearn.19 Agus gabhaidh tu an reithe eile, agus

cuiridh Aaron agus a mhic an làmhan air

ceann an reithe.20 An sin marbhaicUi tu an reithe, agus

gabhaidh tu d'a fhuil, agus cuiridh tu i air

bàrr cluaise deis' Aaroin, agus air bàrr

cluaise cleis' a mhac, agus air ordaig an

làimhe deise, agus air ordaig an coise deise;ECSODUS, XXX

agus cratliaidh tu an fliuil air an altair mu'n

cuairt.21 Agus gabhaidh tu de'n flmila tha air

aai altair, agus den oladh-ungaidh, agus

crathaidh tu iad air Aaron, agus air 'èididh,

agus air a mhic, agns air eididh a mhac

maille ris: aguscoisrigear e fèin,agus*èididh,

agus a mhic, agus èididh a mhac maille ris.22 Mar an ceiidna gabhaidh tu de'n reitàie

an t-saill, agus bun an eai'baill, agus an

t-saill a tha 'còmhdachadh a' miiiouaich,

agus scairt nan àinean, agus an dà àra, agus

an t-saill a tha orra, agus an sUnnean deas;

oir is reitlie coisreagaidh e.23 Agais aon bhudionn arain, agus aon

bhreacag arain le h-oladh, agus aon ghear-

rag à bascaid an arain neo-ghoirtichte a tàut

'n làthair an taigheam'.24 Agus cuiridh tu iadmÃŒG ann an làmhan

Aaroin, agus ann an làmhan a mhac; agiasle teine: cha-n ithear e, do bhràgh gu Ifheil

e naomh.35 Agus ni thu mar so ri h-Aaron, agus r'a

mhic, a rèir nan nile nithcan a dh'àithin

mise dhuit: seachd làithean coisrigidh tu

iad.3G Agus bheir thu seachad gach là tarbh

òg mar thabhartas-peacaidJi, chum rèite:

!:i,g-us glanaidh tu an altair, an uair a ni thu

reite air a son, agus ungaidh tu 1 chum a

naomhachadh.37 Seachd làithean ni thu rèite air aon na

h-altarach, agus naomhaichidh tu i; agus

bithidh i 'n a h-altair ro naomh: gach ni

a bheanas ris an altair, naomhaichear e.38 Agus so an ni a bheir thu seachad air

an altair; dà uan a dh'aois bhadhna, o là

gu là an còmhnuidh.39 Aon uan bheir thu seachad 's a' mha-

duinn, ajnis an t-uan eile bheir thu seachadluaisgidh tu iad mar thabhartas-Iuaisgte an mu flieasgar.làthair an taighearua.40 Affus maille ris an aon uan an deich-25 Agus gabhaidh tu iad bhàrr an làmh, eamh cuid de phlàir màn measgta leis a'

agus loisgidh tu iad air an altair mar tha- ' cheathramh cuid de hin adh'olaidh bhrùite;

bhartas-loisgte, chum fàile càibhraidh an agus an ceathramh cuid de hiu a dh' fhàon,

làthair an taigheama: is tabhartas e air a mar thabhartais-dibhe.41 Agus an t-uan eile bheir thu seachadthoirt suas le tcine do'n taighcarn.

26 Agus gabhaidh tu an t-uchd o reithe ' mu fheasgar, agus ni thu ris a rèir tabhar-

coisreagaidh Aaroin,agusluaisgidhtuen?.ar tais-bàdh na maidne, agus a rèir a tabhar-

thabhartas-luaisgte an làthair an taigh- tais-diblie, mar fliàile cùbhraidh, tabhartas

earna: agus bithidh sin agacka mar chuilh-

rionn.air a thoii-t suas le teine do'n Tighearn.

I 42 Bithidh so 'n a thabhartas-Ioisgte bith-

27 Agus naomhaichidh tu uchd an tabhar- bhuan air foadh bhur ginealacha, aig dorus

tais-Iuaisg-te, agnis slinnean an tabhartais- 1 pàilliuin a' choimhthionail an làthair an

thogta, a chaitlh 'luasgadh, agus a thogaU | taighcama, far an coiunich mise sibh, a

suas do reithe a' choisreagaidh, eadàvm [ labhairt riutsa an sin.

den ni sin a's le h-Aaron, agus de'n ni sin 43 agus an sin coinnichidh mise clanna hhuineas d'a mhic.28 Agus bithidh e le h-Aaron agusle 'mhic m' ghlòirIsraeil, agus naomhaichear am pàilliun lole reachd bith-bhuan o chloinn Israeil; oir j

is tabhartas-tog-ta e: agus bithidh e 'n_ a

thabhartas-togta o chloinn Israeil de àobair-

tibh an tabhartasan-sàth, eadhon an tabhar-

tas-togta do'n Tighearn.29 Agus is le mic Aaroin 'eididh uaomh-

san 'n a dhèigh, g-u.'bhi air an ungadli innte,

agus gu'bhi air an coisreagadh innte.30 Seachd làithean cuiridh esan d'a mhic

air i. a bhitheas 'n a shag:art 'n a àit, a théid44 Agus naomhaichidh mi pàilliun a'

choimhthionail, agTis an altair: naondiaich-

idh mi mar an ceudna Aaron agus a mluc,

gu frithealadh dliomh ann an dreuchd an

t-sagairt.45 Agais gabhaidh mi còmhnuidh am

measg chloiun Israeil, agus bithidh mi a'm'

Dhia aca.46 Agus bithidh fàos aca gur mise an

Tighearn an Dia, a thug a mach iad à tìrstigh do phàilliun a' choimhthionail, a na h-Eiphit, a chum 's gu'n gabh mi' còmhnuidh 'n am measg: /s mise an taigh-fhrithealadh 's an ionad naomh.31 Agus gabhaidh tu reithe a' choisrea-' earn an Dia.

gaidh, agus braichidh tu'ihcoil 's an ionad

naomh.32 Agus ithidh Aaron agus a mhic feoil an

reithe, agus an t-aran a tha 's a' bhascaid,

aig dorus pàilliuin a' choimhthionail.33 Agus ithidh iad na nithean sin leis an

d'rinneadh an rèite, chum an coisreagadh

agus an naomhachadh: ach cha -n ith coig-

reach dhiuhh, do bhràgh gu bheil iad naomh"CAIB. XXX.

1 Altair na tilise. 11 Eiric i/adi duine air son

'anama. 22 An oladh-ungaidh naomh. 34

Ani holtrac'ian cùUiraidh.AGUS ni thu altair a losgadh tùise

oirre; de fhiodh sitim ni thu i:

2 Làmh-choille a fad, agus làmh-choille a

ieud (ceithir-chcarnach bithidh i) agus dà

làmh-choille a h-àirde; Uthidh a h-adhahr-34 Ag-usmadh'fhàgara'bheaga dh'fheoil cean de'n«icheudua. _a choisrcagaidh, no 'bhcag de'n aran. gus a' , 3 Agus còmhdaichidh tu thains i le h-or

mhaduiun, an sin loisgÃŒLlIi tu ani fuigheall fàor-ghlan, a mullach, agus a taobhan mun.S2ECSODUS, XXX.cuairt, agus a h-adliairccan: agus ni thu

dli'i coi'ou òir mu'n cuairt.•± Agus dà fhailblieig oir ni thu dh'i fo a

coron; aig a dà oisinn ni thu iad, air a dà

thaobh: agus bithidh iad air sou àiteachau

do na bataichibh chum a giàilan leo.5 Agus ni thu na bataicheau de fhiodh

sitim, agus còmhdaichidh tu thairis iad le

]i-òr.() Agus cuiridh tu i fa chomliair ar roinn-

bhrat, a tha làimh ri àirc na Fiam is; air

beulaobh na caithii'-thròcair, a tha ou ceann

ua Fianuis, far an coiunich mise thu.7 Agus loisgidh Aaron tàiis chàibhraiclh

oirre gacli maduiun: an uair a dheasaicheas

e na lòcln-ain, loisgidh e tàiis oirre.8 Agus an uair a lasas Aarou na lòchrain

mu fheasgar, loisgidh e tùis oirre; tilis

bhith-bhuan an làthair an Tighearna, air

fcadh bhur gineahicha.9 Cha loisg sibh tùis choimheach sam bith

oirre^ no àobairt-loisg-te, no tabhartas-bàdh;

ui mò dliòirteas sibh tabhartas-dibhe oirre.10 Agus ui Aaron rèite air a h-adhaircibh

aon uah' 's a' bhliadlma, le fuil àobairt-

pheacaidh narèite: aon uair 's a' bhhadhna

ni rèite oirre, air feadh bhur ginealachau:

tlia i ro naomh do'n Tighearn.11 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,12 'N uair a ghabhas tu cimntas chloinn

Israeil a rèir an àireimh, an sin bheir gach

duine dhiubh èiric air son 'anama do'n

Tighearn, 'n uair a dh'àirmheas tu iad; a

chum nach bi plàigh 'n am measg, an uair

a dh'àirmheas tu iad.13 So blieir iad uatha, gach aon a théid

seachad 'n am measgsau a dli'àirmhear;

leth seceil, a rèir seceil an ionaid naoimh

('s e secel fichead gerah) leth seceil mar

thabhartas do'n taighearu.14 Bheir gach aon a théid seachad 'n am

measgsan a dh'àirmhear, o fhichead bhadh-

na dh'aois agus os a cheaun, tabhartas dou

Tigiiearn.15 Cha toir an saoibhir tuilleadh, agus cha

toir am bochd ni's lugha na leth seceil, an

uair a bheir iad tabhartas do'n Tighearn,

a dheanamh rèite air son bhur n-anaman.16 Agus gabhaidh tu airgiod na rèite o

chloinn Israeil, agus cuiridh tu air leth e fa

chomhair seirbhis pàilliuiu a' choimhthio-

nail; agus bithidh e 'n a chuimhneachan

do chloinn Israeil an làthair an Tighearna, a

dheauamh rèite air son bhur n-anaman.17 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,18 Ni thu mar an ceudna soitheach-ioun-

laid a fZA'\unha,agus a chos arf/tumha, chum

ionnlaid: agus cuiridh tu e eadar pàilliuu

a' choimhthiouail agus an altair,agus cuiriuh

tu uisge ann.19 Agus ionnlaididh Aaron agus a mhic

an làmhan, agus an cosan as.83\ 20 'lNi uair a theid iad a steach do phàil-I liun a' choimhthionail, ionnlaididh siad iad

fein le h-uisge, chum as nach faigh iad bàs;

no 'n uair a thig iad am fagus do'n altair a

flnithealadh,a losgadhtabhartais a bheirearI suas le teine do'n Tighearn.I 21 Agus ionnlaididh iad an làmhan agus

an cosan, a chum as nach faigh iad bàs:

agus bithidh e 'n a ordugh bith-bhuau

dhoibh, eadhon dha fèin agus d'a shliochd

air feadh an ginealach.22 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,23 Gabh-sa dhuit fèin mar an ceudna

spàosraidh thaghta de mhirr fàor-ghlan,

càiig ceud secel, agus de chanal càibhraidlà

a leth uiread, eadhon dà cheud agus letb -

cheud secel, agus de chalamus càibhraidh

dà cheud agus leth-cheud secel,24 Agus de chasia càiig ceud secel, a rèir

seceil an ionaid naoimh, agus hin de oladh

a' chroinu-olaidh.25 Agus ni thu dheth oladh-ungaicUi

naomh, oladli-ungaidh coimhmeasgta rèir

ealadliain an lèigh; bithidh i 'n a h-oladh-

migaidh naomh.26 agus imgaidh tu pàilliun a' choimh-

thionaii leatha, agus àirc na Fianuis,27 Agus am bòrd agus a shoithichean uile,

agus an coinnleh* agus a shoithichean, agus

altair na tàiise,28 Agus altair na h-àobairt-loisgte agus a

soithichean uile, agus an soitheach-ionnlaid

agus a chos.29 Agus naomhaichidh tu iad, a chum as

gu"m bi iad ro naomh: ge b'e ni a bheanas

riu, bithidh e naomh.30 Agus ungaidh tu Aaron agus a mhic,

agus coisrigidh tu iad, g-u frithealadh

dhomhsa ann an dreuchd an t-sagaiii;.31 Agus labhraidh tu ri cloinn Israeil, ag

ràcUi, Bithidh i so 'n a h-oladli-ungaidh

naoimhdhomhsa, airfeadh bhur ginealach.32 Air feoil cluine cha dòirtear i, ni mò a

ni sibh a leithid, a rèir a measgaidli: tàiM

i naomh, agus naomh bithicUi i dhuibh.33 Ge b'e neach a mheasgas ni cosmhuil

rithe, agus ge b'e neach a chuireas a' Nieag

cUiith air coigreach, gu deimhin geari'ar as

'shluagh e.I 34 agus thuirt an Tighearn ri Maois^

I Gabh dhuit spàosraidh chùbhraidh, stacte,'

I agus ouicha, agus galbauum; spàosraiclh

I chùbhraidh maille ri tàiis fhiòr-ghloin: de

gach aon diubh bithidh an t-aon tomhas.

36 Agus ni thu boltrachan deth, air a

dheanamh suas a rèir ealadhain an lèigh,

coimhmeasgta, fàor-ghlau, naouili.

36 AgTis bruthaidh tu cuid deth ro mhàn,

agus cuiridh tu cuicl deth fa chomhair na

Fiauuis ann am pàilliun a' choimhthionail,

far an coinnich mise thu: ro naomh bithidh

e dhuibh.

' 37 Agus am boltrachan a ni thu, cha deanECSODUS, XXXI, XXXII.BÃŒhh.a' leithid duibh fèin, a rèir a mheas-

gaidh: bithidh e dhuitse naomh do'n taigh-

earn.38 Ge b'e neach a ni a choslas, a ghabhail

fàile uaith, gearrar as o 'shluagh e.CAIB. XXXI.1 Besaleel agus Ahoiiab air an gairm dlHionn-

mid/i oibre a' phàilliuin. 12 An t-sàhaid <ju

hhi air a coimhead naomh. 18 Dà chlàr na

Fianuis air an tahliairt do Mliaois.AGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,2 Feuch, ghairm mi air ainm Besaleel mac

Uri, mhic Hur, de thrèibh Iudah;3 agus làon mi e le spiorad Dhè, ann an

gliocas, agus ann an tuigse, agus ann an

eòlas, agus anns gach uile ghnè oibre,4 A dhealbhadh oibre ealanta, a dh'oib-

reachadh ann an òr, agus ann an airgiod,

agus ann an umha,5 agus ann an gearradh chlach a chum aài

ceangal, agus ann an gearradh fiodha, a

dli'oibreachadh anns gach uile ghnè oibre.6 Agus mise, feuch, thug mi seachad maille

ris Alioliab mac Ahisamaich, de thrèibh

Dhain; agus ann an cridhe gach neach a

tha glic-chridheach chuir mi gliocas, agus

ni iad gach ni a dh'àithn mi dhuit;7 Pàihiun a' choimhthionail, agus àirc na

Fianuis, agus a' chaithir-thròcair a tha

oÃŒYve, agus uile uidheam a' phàilhuin,8 Agus am bòrd agus 'uidheam, agTis an

coinnleir f àor-ghlan le 'uidheam uile, ag'us

altair na tàiise,9 Agus altair na h-àobairt-loisgte le h-uidh-

eam uile, agus an soitheach-ionnlaid agus a

chos,10 Agus èididh na seirbhis, agus èididh

naomli air son Aaroin an t-sagairt, agus

èididh a chnid mac, gu frithealadh ann an

di-euchd an t-sagairt,11 Agus an oladh-ungaidh, agus tàiis

cliàibhraidh air son an ionaid naoimli; a

rèir nan uile nithean a dh'àithn mi dhuit, ni

iad.12 Agus labhair an Tighearn ri Maois, ag

ròdh,13 Labhair thusa mar an ceudna ri cloinn

Israeil, ag ràdh, Gu deimhin coimhididh

sibh mo shàbaidcan: or is couàharadh sin

eadar mise agus sibhse, air feadh bhur

ginealach; chum as gu'm bi fios agaibh gur

mise an Tighearn, a naomhaicheas sibh.14 Coimhididh sibh uime sin an t-sàbaid;

oir a tha i naomh dhuilih. Esan a thruail-

leas i, cuirear gu cinntcach gu bàs e; oir

gach neach a ni obair oirre, gearrar an

t-anam sin as o mheasg a shluaigh.15 Sè làithean feudar obair a dhcanamh,

ach 's an t-seachdamh tha sàbaid fhois,

naomh do'n taigheam: gach neach a ni

obair air là, na sàbaid, cuireargu cinnteacli

gu bàs e.8416 Uime sin coimhididh clann Israeil an

t-sàbaid, a ghleidheadh na sàbaid air feadla

an gineaUich, mar choimhcheangal sàor-

midh.1 7 Eadar mise agus clann Israeil is com-

haradh i a chaoidli; oir ann an sè làithibli

rinn an Tighearn na nèamhan agus an

talamh, agus air an t-scachdamh là sguir e,

agus ghabh e fois.18 Agus thug e do Mhaois, an uair a sguir

e de labhairt ris air sHabh Shinai, dà chlàr

na Fianuis, clàir chloiche, sgrìobhta le meur

Dliè.CAIB. XXXII.1 Thug an sluagh air Aaron laogh leaghta a

dheanamh. 19 Las corndch Mhaois, agui

hhris e dàir an laglia. 30 Rinn e urnuigh ri

Dia air son an t-stuaigh,AGUS an uair a chunnaic an shiagh

g-u'n d'rinn Maois moille ann an teaclid

a nuas as an t-sliabh, chrainnich iad iad fèin

gu h-Aaron, agus thuirt iad ris, Eirich

suas, dean dliuinn doe a théid romhainn;

oir a thaobh a' Mliaois so, an duine a tluig

a nìos sinn à tìr na h-Eiphit, cha-n'eil fhios

againn ciod a thàinig air.2 Agus thuirt Aaron riu, Brisibh

dhibh na chias-fhailean òir a tha ann an

chiasaibli bhur ban, bhur mac, agus bhur

nigheanan, agus thugaibh a m' ionnsuidhs'

iad.3 agus bhris an shiagh uile dhiubh na

cluas-fhailean òir a bha 'n an cluasaibh,

agus thug iad gu h-Aaron iad.4 Agus ghabh e iad as an làimh; agus

chum se e le inneal-gearraidh, an déigh dlia

laogh leaghta dheanamh dheth, agus thu-

bhairt iad, Siu do dhee, 'Tsraeil, a thug

a nìos thu à tìr na h-Eiphit.5 Agus an uair a chunuaic Aaron e, thog o

altair fa 'chomhair, agus thug Aaron gairm,

agus thuirt e, Is là fèille am màireach

do'n Tighearn.6 Agus dli'éirich iad suas gu mocli air an

là màireach, agus thug iad suas tabhartais-

loisgte, agus thug iad leo tabhartais-sàth:

agus shuidh an shiagh sìos dh'itheadh agais

a dh'òl, agus dh'éirich iad suas gu sàigTadh.7 Agus thuirt an Tighearn ri Slaois,

Imich, falbh sìos oir thruaill do shluagh,

a thug thu mach à tìr na h-Eiphit, iadftiàt.8 Chlaon iad gu grad o'n t-shghe a dh'àitliu

mise dhoibh: rinn iad dhoibh fèin laogh

leaghta; agus rinn iad aoradh dha, agus

thug iad suas àobairtean dha, agais thubh-

airt iad, Sin do dhee, 'lsraeil, a Thug a

nàos thu à tìr na h-Eiphit.9 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

Cluinnaic mise an sluagh so, agas, feuch, is

sluagh rag-mhuinealach iad.10 A nis uime sin leig lcam, agus lasaidh

mo chorraich 'n an agliaidh, agixs claoidhidh

mi iad: agTis ni mi dliàotsa cinneach mòr.EcsoDus, xxxni.11 Agus gluiidh Maois air an taighcani a

Dhia, agus thuirt e, C'ar sou, a Thigh-

earn', a tha do chorruich a' lasadh an

aghaidh do shhiaigh, a thug thu mach à tìr

na h-Eiphit le cumhachd mòr, agus le làimh

thrèin à12 Car son a labhradh na h-Eiphitich, ag

ràdh, Le droch ràm thug c mach iad, a

chum am marbhadh 's na beanntaibh, agus

an claoidh bhàrr aghaidh na tahnhainn?

Pill d' choriniich ghairg, agus gabh aith-

reachas de'n olc so an agliaidh do shluaigh.13 Cuimhnich air Abraham, Isaac, agus

Israel, do sheirbhisich, d'an d'thug thu

niionnan ort fèin, agusr'an d'thubhairt thu,

Ni mi bhur shochd làonmhor mar reultan

nèimli, agus am fearann so uile mu'n do

labhair mi, bheir mi d'ur sliochd-sa, agTis

sealbhaichidh iad e gu sàorruidli.14 Agus ghabh an Tighearn aithreachas

de'n olc a thuirt e gu'n deanadli e air a

shluagh.15 Agus thionndaidh Maois, agus chaidh

e sìos as an t-sliabh, agus dà chlàr na

Fianuis 'n a làimh: bha na clàir sgrìobhta

air an dà thaobh; air an taobh so, agus air

an taobh ud eile bha iad sgrìobhta.16 Agus &'iad na clàir obair Dhè, agus 6'e

'n sgrìobhadh sgi-àobhadli Dhè, gearrta air

na clàraibh.17 Agus chuala Iosua.toirm an t-sluaigh

an uair a rinn iad gàir, agTis thuirt e ri

Maois, Tha toirm chogaidh 's a' champ.18 Agus thuirt e, Cha-n e guth dhaoine

a' deanamh gàir air son na buadha, cha

mhò is e guih dhaoine ag èigheach a chionn

gu'n d'thugadh buaidh orra, ach toirm

luchd gabhail ciuil a tha mi a' cluinntinu.19 Agus co luath 's a thàinig e 'm fagus

do'n champ, chunnaic e 'n laogh, agus an

dannsa: agus las corruich Mhaois, agais

thilg e na clàir as a làimh, agus bhris e iad

aig bun an t-slèibh.20 Agus ghabh e 'n laogh a rinn iad, agus

\ loisg e 's an teiue e, agais mlieil e gu smàir

, e, agus chrath e air an uisge e, agais thug e

; air cloinn Israeil òl dheth.\ 21 Agus thuirt Maois ri h-Aaron, Ciod

i a rinn an sluagh so ort, gu'n d'thug thu

i peacadh co mòr orral

; 22 Agus thuirt Aaron, Na lasadh fearg

mo thighearna: is aithne dhuit an sluagh,

i givm bheil iad so-aomaidh dh'ionnsuidh an

' uilc.' 23 Oir thuirt iad rium, Dean dhuinn

: dèe, a théid romhainn; oir a thaobh a'

; Mhaois so, an duine a thug a mach sinn à

, tìr na h-Eiphit, cha-n fhios duinu ciod a

thàinig air.24 Agus thuirt mi riu, Gach neach aig

am bheil a bheag a dh'òr, briseadh e dheth

e: agus thug iad dhomli e, agus thilg mi

's an teiue e, agus thàinig a mach an laogh8625 Agus an uair a chunnaic Maois gu'w

robh an sluagh ràiisgte, (oirràiisg Aaron iad

a chum an nàire am measg an naimhdean,)26 An sin sheas Maois ann an geata a'

chaimp, agus thuirt e, Cò 'tha leis an

Tighearn? thigeadh e amionnsuidh-sa. Agus

chruinnich mic Lebhi uile d'a ionnsuidh.27 Agus thuirt e riu, Mar so tha 'n

Tighearu Dia Israeil ag ràdh, Cuireadh

gach duirie agaibh a chlaidheamh air a leis,

agus rachaibh a steach agus a mach o

gheata gu geata air feadh a' chaimp, agus

marbhadh gach duine agaibh a bhràthair,

agus gach duine a chompanach, agus gach

duine a choimhearsnach.28 Agus rinn clann Lebhi a rèir focail

Mhaois: agus thuit de'n t-sluagh 's an là

sin mu thimchioll thri màle fear.29 Oir thubhaii't Maois, Coisrigibh sibh

fèin an diugh do'n Tighearn, eacUion gach

duine air a mhac, agus air a bhràthair; a

chum as gai'm builich e oirbh beannachadh

air an là 'n diugh.30 agus air an là màireach thuirt

Maois ris an t-sluagh, Pheacaich sibh

peacadh mòr: agus a nis théid mise suas a

dh'ionnsuidh an Tighearna, a dh' fheuchainn

an dean mi rèite air son bhur peacaidh.31 Agus phill Maois a dli'ionnsuidh an

Tighearna, agus thuirt e, Och ! pheac-

aich an sluagh so peacadh mòr, agus riun

iad dhoibh fèin diathan òir:32 Gidheadh a nis, ma's toil leat, maith

dhoibh am peacadh; ach mur maith, dubh

mise, guidheam ort, a mach as do leabhar

a sgTÃŒobh thu.33 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

Ge b'e a pheacaich a'm' aghaidh, esan dubh-

aidh mi mach as mo leabhar.34 Uinie sin a nisimich,treòraichan sluagh

a chum an ionaid mu'n do labhair mi riut;

feuch, théid m'aingeal romhad: gidheadh,

's an là ani fiosraich mi, leanaidh mi am

peacadh orra.35 Agixs chlaoidh an taighcam an sluagh,

a chionn gu'n d'rinn iad an laogh, a rinn

Aaron.CAIB. XXXIIL

1 Dhààilt an Ti(ihearn dol lei-s an t-sluagh. 9

LaJjhair e ri Maois. 18 Ghuidh esan air Dia

gu'm foillsicheadh e a ghlòir dha.AGUS thuirt an Tighearn ri Maois,

Imich, falbh suas as a so, thu fèin

agus an sluagh a thug thu mach à. tìr na

h-Eiphit, a dh'ionnsuiclh na tìre a mhionn-

aich mi do Abraham, do Isaac, agus do

lacob, ag ràdh, Do cl' shliochd-sa bheir

mi i:2 Agus cuiridh mi aingeal romhad; agus

fuadaichidh mi mach an Canaanach, an

t-Amorach, agus an t-Hiteach, agus am

Peridseach, agus an t-Hibheacb, agus an

lebusach;3 A dli'iounsuidh fearainn a tha 'smthadhECSODUS, XXXIYle bainne agus mil: oir cha téid mi suas a'd'

mheasg, oir is sluagh rag-mhuinealach

tlm; air eagal gu'n claoidh mi tlm 's an

t-slighe.4 AgTis an uair a chual' an sluagh an droch

sgeul so, rinn iad bròn; agus cha do chuir

duiue sam bith air a bhrèaghachd.5 Oir thuirt an Tighearn ri Maois,

Abair ri cloinn Israeil, Is sluagh rag-

mhuinealach sibh: ann am platlia théid mi

suas 'n 'ur measg, agus claoidhidh mi sibh:

a nis uime s:n cuiribh dhibh bhur brèagh-

achd, a chuiu as gu'm bi fios agam ciod a ni

mi ribl).6 Agais ràiisg clann Israeil am brèaghachd

dhiubh làimh ri sliabh Horeb.7 Agus ghabh Maois am pàilliun, agus

shuidhich e 'n taobh a mach den champ e,

fad o'n champ, agus thug e pàilUun a'

choimhthionail mar ainm air. Agus 'n a

lorg sin,chaidh gachneach a bha'g iarraidh

an Tighearna a mach do phàilliun a' choimh-

tiiionail, a bha 'n taobh a muigh de'n champ.8 Agus an uair a chaidh Maois a mach

do'n phàillimi, dh'éirich an sluagh gu lèir

suas, agus sheas gach duinc aig dorus a

bhàitàia, agus dh'amhairc iad an déigh

Mhaois, gus an deachaidh e stigh do'n

phàilhim.9 Agus an uair a chaidh Maois a stigh

d'on phàilliun,thàinig am meall neoila nuas,

agus sheas e aig dorus a' phàilliuin, agus

labhair an Tighearn ri Maois.10 Agus chunnaic an sluagh mle am meall

neoil 'n a sheasamh aig dorus a' phailliuin:

agus dh'éirich an sluagh uile suas, agus rinn

iad aoradh, gach duine ann an dorus a

bhiitha.11 Agus labhair an Tighearn ri ^Maois

aghaidh ri h-aghaidh, mar a labhras diiiuc

r'a charaid. Agns phill e ràs do'n champ;

ach cha deachaidh a sheirbhiseach Iosua.

mac Nuin, duine òg, a mach as a' phàilliun.12 Agus thuibhairt Maois ris an Tighearn,

Feuch, tha thu 'g ràdh rium, Thoir suas

an sluagh so; agus cha d'thug thu fios doiiih

cò 'chuireas tu maille rium. Gidheadh

thubhaii-t thu, Is aithne dhomh thu air

d'ainm, agus mar an ceudna fhuair thu

deadh-gheau a'm' slmilibh.13 A nis uime sin, gaiidheam ort, ma

fhuair mi deadh-ghean a'd' shàiilibh, nochd

dhomh do shlighe, a chum as g-u'm bi aithue

agam ort, agus gu'm faigh mi deadli-ghean

a'd' shùilibh, agus meas gur e 'n cinneach

so do shluagh-sa.14 Agus thuirt e, théid mo làthair-

cachd lea.t, agus bheir mi fois dhuit.15 Agus thuirt e ris, Mur teid do là-

thaireachd maille riiinn, na toir suas sinn

àso:16 Oir ciod e leis an aithnichear ann an

so, gu'n dfhuair mise agus do shluagh

deadh-ghean a'd' shàiilibh? Kach ann le d' dhol maille ruimi à Mar so dealaichear

sinn, mise agus do shluagh, o gach uile

shluagh a tlui air aghaidh na talmhainn.17 Agus thuirt an Tighearn ri Maois,

An ni so mar an ceudna a thuirt thix,

ni mise; oir fhuair thu deadh-ghean a'm'

shùilibh, agus is aithne dhomh thu air

d'ainm.18 Agus thuirt esan, Foillsich dhomh

guidheam ort, do ghlòir.19 Agus thuirt e, Bheir mi air mo

mhaitheas uile dol seachad ann ad làthair,

agus gairmidh miainman Tighearn' a'd'

fhianuis; agTis bithidh mi gTàsmhor dha-

san d'am bi mi gràsmhor, agus nochdaidh

mi tròcair dha-san d'an nochd mi tròcair.20 agus thuirt e, Clia-n fheud thu

m'aghaidh.s' fhaicinn;oircha-n fhaic duine

air bith mise, agus e beò.21 Agus thuirt an taigheara, Feuch,

tha àite iàimh rium, agus seasaidh tusa air

carraig:22 Agus an uair a bhios mo ghlòir a' dol

seachad, an sin cuiridh mi thu ann an

sgoltadh de'n charraig, agus còndidaichidh

nii le m' làimh thu gus an téid mi seachad.23 Agus bheir mi air ialbh mo làmli, agus

chi thu mo chàilaobh; ach cha-n fhaiccar

m'aghaidh.CAIB. XXXIV.1 DlCath-nuadhaiche.adh dàir an laffha. 5

Ghairmmdhairainman'J'ifjhearna. 10 Jii/ui

Dia coimhclieangal r'a shluagh.AGUS thuirt an Tighearn ri Maois,

SnaicUi dhuit fhéin dà chlàr chloiche

cosmhuil ris na ceud chlàir; agais sgrào-

bhaicUi mis' air na clàir sin na focail a bha

air na ceucl chlàir, a bhris thu.2 Agus bi deas 's a' mhaduinn, agus thig

a nìos 's a' mhaduiuu do shliabh Shinai,

agus nochd thu fèin an sin dàiomhs' air

mullach an t-slèibh.3 Agus na tigeadh duine sam bith a nìos

maille riut, agus na faicear duine 's an

t-sliabh uile, agus na h-ioualtracUi na treu-

dan no'm buar fa chomhair an t-slèibh

sin.4 Agus shnaidh e clà chlàr chloiche, cos-

mhuil ris na ceud chlàir; agus dh'éirich

Maois suas gu moch 's a' mhaduinn, agus

cliaidh e suas do shliabh Shiiiai, mar a

dh'àithn an Tighearn dha, agus thug e leia

'n a làimh an clà chlàr chloiche.5 Agus bheil an Tighearn nuas ann an

neul, agus sheas e maille ris an sin; agus

ghairm e air ainm an taighcarna.6 Agus chaicUi an taighcam seachad fa

'chomhair, agus ghairm e, an taighEARX,

AN taighEARX DIA, iochdmhor agus

gràsmhor, fad-fhidangach, agus pailt ann

an caoimhneas agus ann am f àrinn,7 A' gleicUieadh tròcair do mhàltibh, a

maithcadh aiuoicUieachd agus eusaoutais,ECSODUS, XXXIV.a^is peacaidh, agus nach saor air aoii dòigh

an ciontach; a' leantiiinu aingidheachd nan

aithrichean air a' chloiiin, agus air cloinn

na cloinne, air an treas agus air a' cheath-

ramh giaealach.8 AgTis rinn Maois deifir, agus chrom e a

cheann ri làr, agus rinn e aoradh.9 Agus thuirt 8, Ma fhuair mi nis

deadhghean a'd' shùilibh, O 'Thighearna,

rachadh mo Thighearn, guidlieam ort, 'n ar

measg, (oir is sluagh i-ag-mhuinealach iad,)

agus maith dlminn ar n-aingidheachd agus

ar peacadh, agus gabh sinn mar d'oigli-

reachd fèin.10 x\.gus thuirt e, Feuch, ni raàse coimh-

cheangal; ann an làthair do shluaigh uile

ni mi nithcau iongantach, nithean nach

d'rinneadh an leithid air an talamh uile, no

ann an aon chinneach: agus chi an sluagh

uile, am measg am bheil thu, obair an taigh-

earna: oir is ni uamhasach a ni mise riut.11 Coimhid thusa an ni a tha mi'g àith-

neadh dhuit an diugh: Feuch, fuadaichidh

mi mach romkad an t-Amorach, agus an

Canaanacli, agus an t-Hiteach, agus am

Peridseach, agus an t-Hibheach, agus an

lebusacli.12 Thoir an aire dhuit fhéin, air eagal gu'n

dean thu coimhcheangal ri luchd-àiteach-

aidh na tìre d'am bheil thu 'dol, air eagal

gu"m bi e 'n a ribcadh a'd' mheadhon:13 Ach sgi*iosaidh sibh an altairean, agus

brisidh sibh an dealbhan, agTis geai-raidh

sibh sìos an doireachan.14 Oir cha dean thu aoradli do dhia sam

bith eile; oir an taighearu, d'an ainm Eud-

mhor, is Dia eudmhor e:15 Air eagal gu'n dean thu coimhcheangal

ri luchd-àiteachaidh na tàre, agus gu'n téid

iad le stràopachas an déigh an diathan, agus

gu'n toir iad àobairt d'an diathan, agTis gun

toir neach cuireadh dliuit, agus g'im ithj thu da àobairt;\ 16 Agus gu'n gabh thu d'an nigheanaibh

" do d' mhic, agus gu'n teid an nigheanan le

1 stràopachas an deigh an diathan, agus gun

; toir iad air do mMc dol le stràopachas an

( dèigh an diathan.17 Cha dean thu dhuit fèin diathan

• leaghta.l 18 Fèill an arain neo-ghoirtichte cumaidh

" tu: seachd làithean ithidh tu aran neo-

'â–  ghoirtichte, mar a dh'àithn mi dhuit, ann

' an:im a' mliàos Abib; oir anns a' mhàos Abib

thàinig thu mach as an Eiphit.

[ 19 Gach àii a dh'fhosglas a' bhrù is leams'

; e; agus gach ceud-ghiu am measg do

I sprèitUie, ma's ann de'n bhuar no de na

; caoraich e, a hhithms Jirionn.

\ 20 Ach ceud-ghin asail fuasglaidh tu le

; !h-uan; agus mur tuasgail thu e, an sin

I 'rbrisidh tu 'amhach. Uile cheud-glùn do

àmhac fuasglaidh tu; agus cha nochdar a

th-aon a'm' làthair-sa falamh.I »1II21 Sè làithean ni thu obair, ach air an

t-seachdamh là gabhaielh tu fois: ann an

àm an treabhaidh agus anns an flioghar

gabhaidh tu fois22 Agus cmnaidh tu fèill nan seachduin,

a' cheud toraidh de fhoghar a' chruith-

neachd, agus fèill a' chròdhaidh ann an

deireadh na bliadlma.23 Tri uairean 's a' bhliadhna nochdar do

mhic uile 'an làthair an Tighearna leho-

bhah, Dè Israeil:24 Oir tilgidh mi mach na cinnich romhad,

agus ui mi do chràochan ni's farsuinge;

agnis cha mhiauuaich duine sam bith

d'fhearann, an uair a théid thu suas g'ad

nochdadh fèin 'am fianuis an Tighearna do

Dhè, tri uairean 's a' bhliadhna.25 Cha-n àobair thu fuil ni'àobairt-sa le

taois ghoirt, cha mhò a dh'fhàgar g-u nia-

duinn àobairt fèill na càisge.26 Toiseach ceud thoraidh d'flieai'ainn

a bheir thu do thigh an Tighearna do Dhè.

Cha bhruich thu meann 'am bainne a mhà-

thar.27 Agus thubhau-t an taigheara ri Maois,

Sgiiobh thusa na focail so: oir a rèir bràgh

nam focal so rinn mise coimhcheaugal riut

fèin, agus ri h-Israel.28 agus bha e 'n sin maille ris an taigh-

earn dà fhichead là figus dà fhichead

oidhche; cha d'ith e aran, ni mò dli'òl e

uisge: agus sgrìobh e air na clàir focail a'

choimhchcangail, na deich àitlieantan.29 Agus an uair a thàinig Maois a nuas o

shliabh Shinai, (le dà chlàr na Fianuis ann

an làimh Mhaois, an uair a thàinig e nuas

o'n t-sliabh) cha robh fios aig Maois gu'n

do dhealraich croicionn 'aghaidh, am feadli

's a bha e 'còmhradh ris.30 Agus dh'amhairc Aai'on agus clann

Isracil uile air Maois; agus, feuch, dlieal-

raich croicionn 'aghaidh, agus bha eagal

orra teachd am fagus da.31 Agus ghairm Maois orra; agnis phill

Aaron agus uachdarain a' choimthionail

uile d'a iounsuidh: agus rinn Maois còmli-

radh riu.32 agus 'n a dhèigh sin thàinig clann Is-

raeil uile am fagus da; agus dhaithn e

dhoibh na h-uile nitliean a labhair an taigh-

earn ris ann an sliabh Shinai.33 Agus sgiiir Maois a labhairt riu; agus

cliuir e guàiis-bhrat air 'aghaidh.34 Ach an uair a chaidh Maois a steach

an làthair an Tighearna a lalihairt ris, thug

e 'n gnàiis-bhrat deth, gus an dthàinig e

mach. Agus bheil e mach, agus labhair

e i*i cloinn Israeil an n i sin a dh'àithneadli

dlia.35 Agus chunnaic clann IsraeU. aghaidh

Mhaois, gu'n do dhealraich croicionui aghaidh Mhaois: agus chuir Maois an

gTiàiis-bhrat air 'aghaidh a ràs, gus an de.acli-

i aidh e stigh a labhairt rLs.20CAIB. XXXV.1 Thcùn t-sàbaid gubàdaira coimheaa namnh

4 Saor thabhartais air son a' pàiàilliuin.

Thug an sluagh gu toileach seachad iad.AGUS chruimiicli IMaois coimlithional

chloimi Israeil mle r'a cheile, agvis

thubhairt e riu, Sin na nithean a dli'àithu

an Tighearn, gu'n deanadli sibh iad.2 Sè làithean nithear obair, ack bithidh

an seachdamh là dlmibh 'n a là naomh, 'n

a shàibaid thàimh don Tighearn: ge b'e

neacli a ni obair air, ciiircar gu bàs e.ECSODUS, XXXV.20 Agus dh'fhalbh coimhthional cliloinn

Israeil uile à làthair Mliaois.21 Agus thàinig iad, gach duine a dhàiisg

a chridlie suas, agus gacli duine a rinn a

chridlie toileach, agus tluig iad leo tabhar-

tas an Tighearna air son oibre pàilliuin a'

choimhthionail, agus air son a slieirbhis

uile, agus air son na h-èididh naoimh.22 Agus thàinig iad, araon fir agus mna-

than, a' mlieud's aig an robh cridhe toileaoh,

agus thug iad leo bràistean agus cluas-fhail-I can, agus fàinneachan, agus criosa-muineil,3 Cha-n f liadaidh sibh teine sam bith air gach uidheam òir: agus gach fear a tlui^^

feadh blmr n-ùitcachan-còmlmuidh air là , seachad, thug e seachad tabhartas òir do'n

na sàibaid.4 Agus labhair Maois

chloinn Israeil uile, ag ràdh, So an ni a ! agus corcur, agus scarlaid, agus anart grinn,Tighearn.

ri coimhthional I 23 agusgachfear aigan d'fhuaradhgorm,dh'àithn an Tighearn, ag ràdh5 Togaibh 'n 'ur measg tabhartas do'n

Tighearn: gach neach aig am bheil cridhe

toileach, thugadh e leis e, tabhartas do'n

Tighearn; òr, agus airgiod, agus umha,6 Agus gorm, agus corcur, agus scarlaid,

agus auart grinu, agus Jionnadh ghabhar,7 Agus croicinnean reitheachau air an dath

dearg, agus croicinnean bhroc, agus fiodh

sitim,8 Agus oladh air son soluis, agus spàosraidh

air sou oladh-ungaidh, agus air son tàiise

cvibhraidh,9 agus clachan onics, agus clachan a chum

an ceangal, air son na h-ephoid, agus air

son na h-uchd-èididh.10 Agus thigeadh gach duine glic-chridh-

each 'n 'ur measg, agus deanadh e gach ni

a dh'àithn an Tighearn;11 Am pàilliun, a bhiàth, agus a cliòmh-

dach, a chromagan, agus a bhuird, a chroiun,

a phuist, agus a bhuinn;12 An àirc agus a bataichean, a' chaithir-

thròcair agus roinn-bhrat a' chòmhdaich;13 Am bòrd agus a bhataichean, agus a

shoithichean uile, agus an t-arau-tais-

beanaidh;14 Agus an coinnleir a chum an t-soluis,

agus 'uidheam, agus a lòchrain, maille ri

oladh chum an t-soluis;15 agus altair na thàse, agus a bataichean,

agus an oladh-uugaidh, agus an tàiis chàibh-

raidh, agus an càiirtcin air son doruis a'

phàilliuin;16 Altair na h-àobairt-loisgte agus a cliath

umha, a bataicheau, agus a soithichean uile,

an soitheach-ionnlaid agus a chos;17 Càiirteinean na càiirte, a puist agus a

buinn, agus càiirtein air sou doruis na

càiirte;18 Pinncachau a' phàilliuin, agus pinn-

cachau na cùirte, agus ai5 cùird;19 Eididh an fhrithealaidh, a fhrithealadh

's an àunad naomh; an cididh naomha air

son Aaroin an t-sagairt, agus èididh air sou

a chuid mac, a fhrithealadh ann an dreuchd

an t-sagairt.88agus jionnadh ghabhar, agus croicinuean

dearg reitheachan, agus croicinnean bhroc,

thug iad leo iad.24 Gach duine a thug seachad tabhartas

airgid agus umha, thug e leis tabhartas an

Tighearna: agus gacli duine aig an d'fhuar-

adh fiodh sitim clmm oibre sam bith do'n

t-seirbhis, thug e leis e.25 Agus shnàomh na mnathan uile a bha

glic-chridheach le'n làmhan, agns thug iad

leo an ni a shuàomh iad, an gorm, agus

an corcur, an scarlaid, agus an t-auart

grinn.26 Agus na mnathan uile a dlmisg an

cridlie suas ann an gliocas, shnàomh iad

fionnadh ghabhar.27 Agus thug na h-uachdarain leo clachau

onics, agus clachan chum an ceangal, air

son na h-ephoid, agus air son na h-uchd-

èididh;28 agus spàosraidh, agus oladh air son an

t-soluis, agus air son na h-oladh-ungaidh,

agus air son na tàiise càibhraidh.29 Thug clann Israeil tabhartas toileach a

dh'ionnsuidh an Tighearna, gach fear agus

bean a rinn an cridhe toileach a thoirt a

chum gach gnè oibre, a dh'àithu an Tigli-

earn a dlieanamh le làimh Mhaois.30 Agus thuirt Maois ri cloinn Israeil,

Faicibh, ghairm an Tighearn air ainm

Bcsaleel mac Uri, mhic Hur, de thrèibh

Iudah:31 Agus làon se e le spiorad Dhè, ann an

gliocas, ann an tuigse, agus ann an eòlas,

agus anns gach guè oibre;32 Agus a dhealbhadh oibre ealanta, a

dh'oibreachadh ann an òr, agus ann an air-

giod, agus ami an umha,33 Agus ann an gearradh chlach chiuu an

ceangal, agus ann an suaidhcadh fiodlia, a

dheanamh guè sam bith a dh'obair calauta.34 Agus chuir e 'n a chridhe gu'n teagaisg-

eadh e, e fhéin agus Aholiab mac Ahisamaich,

de thrèibh Dhaiu.35 Làou e iadsau le gliocas cridlie, a dli'oib-

rcachadh gach gnè oibre, oibre a' ghearrad-

air, agnis an oibrichean ealautp agus anECSODUS, XXXVI.oibriclican le snàtbaid ann an gorni, agus

ann an corcur, ann an scarlaid, agus ann

an anart griun, agus an fhiglieadair, a ni

obair sam bitb, agais a dliealbhas obair

ealanta.CAIB. XXXYI.1 Thugadh na fahliarlais do'n ludid-oibre. G

T/ioirààiÃŒ9ffeadii dd'n t-duagh luilleadh a tkoirt

leo. SRinneadh cùirteinean agus buird air

sona' 2^hàilliuin.AGUS dli'oibrich Besaleel agris Aholiab,

agus gacli duine glic-chridheach d'an

d"thug an Tighearn ghocas agus tàir, a

thuigsinn cionnus a dheanadh iad gach guè

oibre air son seirbhis an ionaid naoimh, a

rèir gach ni a dh'àithn an Tighearn.2 Agus ghairm Maois air Besaleel, agus

air Aholiab, agus air gach duine giic-

chridheach, d'an d"thug an Tighearn gUocas

'n a chridhe, eadhon gach aon a dlitiisg a

chridhe suas, gu teachd a chum na h-oibre

g'a deanamh.3 Agus ghabh iad o Mhaois na tabhartasan

uile a thug clann Israeil leo chum oibre

seirbhis an ionaid naoimh, g'a deanamh.

Agus thug iad fathast d'a ionnsuidh saor

thabhartasan gach aon mhaduinn.4 agus thàinig na daoine ghc uile, a rinn

uil' obair an ionaid naoimh,gach duine ac' o

'obair fèin a bha iad a' deanamh;5 Agus labhair iad ri Maois, ag ràdh, Tha

'n sluagh a' toirt leo tuilleadh gai mòr na

ni's leòr, a chum seirbhis na h-oibre a

dh"àithn an Tighearn a dlieanamh.6 Agus dh'àithu Maois, agus thugadli

gairm air feadli a' chaimp, ag ràdh, Xa

deanadh fear no bean sam bith tuilleadh

oibre air son tabhartais an ionaid naoimh.

Mar sin thoii-misgeadh dou t-sluagh ni

sam hith a thabhairt leo.7 Oir bu leòr an t-uidheam a bh'aca air

son na h-oibre uile, g'a deauamh, agus bu

tuilkadh "s ni bu leòr e.8 agus rinn gach duine glic-chridlieach

'n am measg-san a dh'oibrich obair a'

phàilliuin, deich càiirteinean de anart grinn

toinnte, agus de ghorm, agus de chorcur,

agTis de scarlaid; le cherubaibh a dh'obair

ealanta rinn e iad:9 Fad aonclmii-teinochdlàmhan-coillethar

fhichead, agTis leud aon chàiirtein ceithir

làmhan-coille; na càiii-teineau uile dh'aon

tomhas.10 agus cheangaU e càiig càiirteinean gach

aon ra chèile: agTis na càiig cùirteiuean eile

cheangail e gach aon r'a chèile,11 Agus riun e lùbau de ghorm air oir

aoin chàiirtein, o'n iomall 's a'cho-aonadh:

air a' mhodh cheudna rinn e ann an oir a'

chiiirteiu eile 's faide mach, ann anco-aon-

adli an dara aoin.12 Leth-cheud làib rinn e ann an aon chùir-

teiu, agus leth-cheud lùb rinn e ann anS9iomall a' chùirtein a bha ann an co-aon-

adh an dara aoin: cheangail na lùban aon

I chàiirtein ri cidrtein eile.13 Agus rinn e leth-chcud cromag òir,

agus choimhcheaugail e na cùirteinean aon

ri h-aon leis na cromagaibh. Mar sin rinn-

eadh e 'n a aon phàilhun.14 Agus rinn e cù.irteinean defhionnadh

' ghabhar, air son a' bhùtha os ceann a'

{ phàilliuin: aon chàiirtein deug rinn e dhiubh:15 J3'e fad aon chiiirtein deich làmhan-

coillc thar fhichead, agus ceithir làmhau-

coille leud aon chàiirtein: bha'n t-aon chàiir-I tein deug a dh'aon tomhas.

I 1 6 Agus choimhchcangail e cùig cààirteinean

leo fèin, agus sè càiirteinean leo fèin.17 Agais rinn eleth-cheudlàib air an foir

a b' fhaide mach de'u chùirtein 's a 'choimh-

cheangal, agus leth-cheud làib rinn e a:r

oir a' chùirtein a tha 'coimhcheaugal an dara

aoi?i.18 Agus rinn e leth-cheud cromag a dh'

umha, a cheangal a' bhùtha r'a chèUe, chum

as gum biodh e 'n a aon.19 agus rinn e còmhdach do'n bhtith, de

chroiciunibh reitheachan air an dath dearg,

agus còmhdach de chroicinnibh bhroc os a

cheann.20 Agus rinn e bùird do'n phàilliim de

fhiodh sitim, 'n an seasamh:21 Deich làmha-coille fad bàiird, agTis

làmh-choille gu leth leud aon bhùird.22 £ha dà làimh aig aon bhòrd, air an cur

'an ordugh aon fa chomhair aoin: mar so

rinn e ri bààird a' phàilliuin uile.23 Agus rinn e buird do"n phàilliun:

j fichead bòrd air son an taoibh dhtis, ris an

I àirde deas.24 Agus dà fhichead cos airgid rinn e fo

'n fhichead bòrd: dà chois fo aon bhòrd

a rèir a dhà, làimh, agTis da chois fo bhòrd

eile a rèir a ddià làimh.25 AgTis air sen taoibh eile a' phàilliuin a

tha ris an àirde tuath, rinn e fichead bòrd,26 agus an dà fhichead cos a dh'airgiod:

dà chois fo aon bhòrd, agus dà chois fo

bhòrd eUe,27 Agus air son taobhan a' phàilliuin ris

an àird an iar, rinn e sè bùird.28 Agus rinn e dà bhòrd air son oisinnean

a' phàilliuin 's an dà thaobh.29 agus bha iad air an ceangal ri 'chèile

foidhe, agus mar an ceudna bha iad air an

coimhcheaugal aig a cheann ri h-aon fhail-

bheig: mar so rijin e riu le 'chèUe 's an dà

oisinn.oO agus bha ochd bàiird ann, agus an cosan

a dh'airgiod, eadhon se cosa deug; dà chois

fo gach bòrd.31 Agus rinn e croinn de fhiodh sitim,

cùig air son bhòrd aon taoibh de"n phàil-

liun.32 Agus càiig croinn air son bhòrd an taoibh

eile de'n phàUliuu, agus ciiig croinn air sonECSODUS, XXXVII.bliòrd a' pliàilliuin a chum uau taobli a tha

ris an àird an iar.33 Agus tiuxg e air a' chrann mheadho-

nach dol troimh na buird o cheann gu

ceann.34 Agus chòmhdaich e thairis na buird le

h-òr, agus rinn e'm failbheagan a dltòr gu

hhi 'n an àitibh do na croinn, agus chòmh-

daich e thairis na croinn le h-òr.35 Agus rinn e roinn-bhrat de gliorm, agus

de chorcur, agus de scarlaid, agus de auart

grinn toiunte: dh'obair ealanta rinn se e, le

clierubaibh.36 Agus rinn e dha ceithir puist defhàodh

sitim, agus chòmhdaich e thairis iad le h-òr:

bha 'n cromagan a dh'Ã’Y, agus thilg e dhoibh

ceithir buinn airgid.37 Agus rinn e air son doruis a' bhùtha

brat de ghorm, agus de chorcur, agus de

scarlaid, agus de anart grinn toinnte, dh'-

obair shnàthaide:3S Agus a chùig puist le 'n cromagaibh:

agus chòmhdaich e thairis an cinn, agus an

cuairteagau le h-ùr: ach hlia 'n càiig buinn

a dh'umha.CAIB. XXXVII.lAnàirc. Q Caithir-thròcair le chervhaihh. 10

A àài hòrd le 'shoithichihh. 17 A71 coinnleir òir.

25 Altair na tùise. 29 an oladh-unyaidli.AGUS rinn Besaleel an àirc de fhiodh

sitim; dà làimh-choille gu leth a fad,

agTis làmh-choille gTi leth a leud, agus làmh-

choille gu letli a h-àirde:2 Agus chòmhdaich e thairis 1 le h-òr f àor-

ghlan a stigh agus a muigh; agus rinn e

coron òir dh'i mu'n cuairt.3 Agus thilg e dli'i ceithir failbheagan òir,

gu hhi air a ceithir oisinnibh; eadhon dà

fhailbheig air aon taobh dli'i, agus dà fhail-

bheig air an taobh eile dli'i.4 Agus rinn e bataichean de fhiodli sitim,

agus chòmhdaich e thairis iad le h-òr.5 Agus chuir e na bataichean auus na fail-

bheagaibh air taobhan na h-àirce, chum an

àirc a ghiiilan.6 Agus rinn e caithir-thròcair a dh'òr f àor-

ghlau: dà làimh-choille gu leth a fad, agus

làmh-choille gu leth a leud.7 Agus rinn e dà cherub a dh'òr, buailte

mach à, h-aon mhàr rinn e iad, aig dà chcanu

ua caithir-thròcair;8 aon cherub aig a' cheann air an taobh

so, agus cherub eile aig a' cheaun air an

taobh ud: a mach as a' chaithir-thròcair rinn

e na chcruban aig a dà cheann.9 Agus bha na cheriiban a' sgaoileadh an

sgiathau gu h-àrd, a' còmhdachadh le 'n

.sgiathaibh os ceauu na caithir-thròcair, agus

an aghaidhean r'a chèile; ris a' chaithir-

thròcair bha aghaidhean nan chcnib.10 Agus rinn e 'ni bòrd de fhiodli sitim:

dà làimh-choille ' fhad, agus làmh-choiile a

leud, agus làmh-choille gTi lcth 'àirde.9011 Agus chòmhdaich e thairis e le h-òr

[ f àor-ghlan, agus rinn e dha coron òir mu'ucuairt.

â–  12 iVIar an ceudna rinn e dha iomall deleud boise mu'n cuairt; agus rinn e coronòir d'a iomall mu'u cuairt.

I 13 AgTis thilg e dha ceithir failbheagan

; òir, agus chuir e na failbheagan air na

j ceithir oisinnibh a bha aig a cheithir clios-aibh.14 Thall fa chomhair an iomaill bha na

j failbheagan, na h-àiteiiichan do na bataich-ibh gus am bòrd a ghiàdan.15 Agus rinn e na bataichean de fhiodh

I sitim, agus chòmhdaich e thairis iad le h-òr,gus am bòrd a ghiàilau.IG Agus rinn e na soithichean a bha air a'

bhòrd, a mhiasan, agxis a thùiseireau, agus

a chopain, agus a chuachau leis an toirear

seachad tabhartas-dibhe, a dh'òr fior-ghlau.17 Agus rinn e 'n coinuleir a dh'òr fàor-

ghlan; a dh' ohààr bhuailte riun e 'n coiiin-

leir: bha a chos, agus a mheur, a chopain,

a chnapan, agus a bhlàthan, de'n ni cheudua.18 AgTis sò meoir a' dol a mach as a

thaobhan: tri meoir a' choinnleir a h-aon

taobh dlieth, agus tii meoir a' choiunleir

as an taobh eile dhcth.19 Tri copain air an deanamh cosmhuil ri

almonaibhann an aon mheur,maille ri cuap

agus blàth; agus tri coj)ain air an deanaiuh

cosmhuil ri almouaibh ann am meur eile,

maille ri cnap agus blàth: mar sin anns na

sè meoir a' dol a mach as a' choinuleir.20 agus anns a' choinnleir bha ceithir

copaiu air an deanamh cosmhuil ri almon-

aibh, maille r"a clmaip agus a bhlàthan.21 Agus cnap fo dlià mheur dheth, agus

cnap à'o dhà mheur dheth, agus cnap fo

dhà mheur dlieth, a rèir uau sè meur a' dol

a mach as.22 Bha 'n cnaip agus am meoir de'n ni

cheudua: &'aou obair bhuailte a dh'òr fàor-

ghlau an t-iomlan deth.23 Agus rinn e a sheachd lòchrain, agus a

smàIadairean,agusashoithichean-smàIaidh,

dKòr f àor-ghlan.24 De thàlann òir fhàor-ghloin rinn se e,

agus a slioithicheau uile.25 Agus rinn e altair na tùise de fhiodh

sitim: làmh-choille a fad, agus làmh-choille

a leud, ^ha i ceithir-cliearnach,) agus dà

làimh-choille a h-àu'de; bha a h-adhaircean

de'u ni cheudna.26 AgTis chòmhdaich e thairis 1 le h-òr

f àor-ghlan, a mullach, agus a taobhan mu'n

cuairt, agus a h-aLlIiairceau; agus rinn e

corou òir dli'i mu'n cuairt.27 agus rinn e dà fhailbheig òir dh"i fo

a coron, aig a dà oisinn, air a dà thui)]>h,

gu hhi 'n an àitibh do na bataichibh chum

a giàilan lco.28 Agus rinn e na bataichean de fhiodh

sitim, aoais chòmhdaich e thairis iad le h-òr.ECSODUS, XXXVIIl.29 Agus rinn e an oladli-iuigaidh naomh,

agus an tùis fhàor-ghlan cle spiosraidh

chùbhraidh, a rèir oibre an lèigh.CAIB. XXXVIII.

l Altair nahàobairC-loisule. ii An soifheadi-

iortàdaid umha. 9 A' chiàirt. 24: Tuinhas an

òir a c'iuireadh 'amfeum 's an olair.AGUS rinn e altair na h-àobairt'-loisgte

cle fhiodh sitini: cùig lànihau-coille a

fad, agus cilig Ihmhan-coille a leud, ipha i

ceithir-chearuach,) agus tri làmhan-coille a

h-àirde.2 Agus rinn e a h-adhaircean air a ceithir

oisiunibh: bha a h-adhaircean den ni

cheucbia; agus chòmhdaich e thairis i le

h-umha.3 Agus rinn e uile shoithichean na h-

altarach,na h-àighneau,agus na sluasaidean,

agus na cuachau, agus na greimichean, agus

na h-àighueau teine: a soithicheanuilerum

e rfAumha.4 Agus rinn e do'n altair cliath de làon-

obair umha, fa cuairt gu h-àosal, gu ruig a

meadhon.5 Agus thilg e ceithir failblieagan do

cheithir oisinnibh na clèith mah^gu'bhi

'n an àitibh do na bataichibh.6 Agus rinn e na bataichean de fhiodh

sitim, agus chòmhdaich e thairis iad le

h-umha.7 Agus chuir e na bataichean anns na

failbheagaibh air taobhau na h-altarach,

chmn a giàdau leo: fàis le bòrdaibh rinn e i.8 Agus rinn e an soitheach-ionnlaid a

fZA'umha, agus a chos a dh'imiha, de sgàth-

anaibh nam han, a chruiunich 'n am buidh-

nibh aig dorus pàilliuin a' choimlithionaU.9 Agus riun e a' chàiii-t air an taobh mu

dheas, ris an àirde deas: bha càiii-teiuean

na càiii-te de anart grinn toinnte, ceud làmh-

choille air fad;10 Am puist fichead, agus am buinn umha

fichead; bha cromagan nam post agus an

cuairteagan a f//'i'airgiod.1 1 agus air an taobh mu thuath. bha na

cùirteiaean ceud làmh-choille; a'm puist

fichead, agus am buinn umha fichead: cro-

magan naju post, agus an cuairteagan a

<?A'airgiod.12 Agus air an taobh an iar bha càiir-

teinean de leth-cheud làmh-choille; am

puist deich, agus am buiun deich: croma-

gan _ nam post agus an cuairteagan a

S^'airgiod.13 Agus air an taobh an ear ris an àird an

ear, leth-cheud làmh-choille.14 Bha cùirteinean aon taoibh de'n gheata

cùig làmhan-coUle deug; am piiist tri, agus

ambuinu tri.15 Agus air son an taoibh eUe de glieata

na càiirte, air an làimh so agus air anS làimh ud, bha càiirteinean cùig làmhau-

[ coille deug; am puist tri, agus am buinu

; tri.9116 Bha càiirteiueau na cùirte uile mu'i:

cuairt a cfA'anart gi-iuu toinute.17 Agus bha buiim nam post a f/A'umha;

cromagan nam post, agus an cuairteagan a

^/i'airgiod, agus còmhdach an ceann a dlàsàv-

giod; agus bha uilc phuist na càiirte air an

ceaugal mu'n cuairt le h-airgiod.18 AgTis bha 'm brat air son geata na cùii-te

'n a obair shnàthaid de ghorm, agus de

chorcur, agus de scarlaid, agus de auart

gi"iun toimite: agus Ve fichead làmh-choillc

'f bad, agus Ve 'àirde 's an leud ciiig làmluiu-

coille, a' coimhfhreagairt do chàiirteinibh

na cùirte:19 AgTis am i)uist ceithir, agus am buinn

luuha ceithir; an cromagau a f/A'airgiod,

agus còmhdach an ceann, agus an cuairteagan

a c/A'airg-iod.20 agus bha uile phinneachan a' phàU-

Huin, agus na càiirte mu'u cuairt, a dh'umha.21 ÃŒ5 e sin àireanUi nithean a' lAàilliuiu,

pàilUuin na Fianuis, mar a dh' àirmheadh

iad, a rèir àithue Mhaois, air son seirbhis

nan Lebhitheach, le làimh Itamair, mhic! Aaroin an t-sagairt.I 22 Agus rinn Besaleel mac Uri, mhic• Shur, de thrèibh Iudah, gach ni a dh'àitlmI an Tighearn do Mhaois;I 23 Agus maille ris Aholiab, mac Ahisa-maich, de thrèibh Dhaiu, gearradair, agTis

j oibriche ealanta, agus fear oibre gTeise ann

â–  an gorm, agus ann an corcm', agus ann an

I scarlaid, agus ann an auart griuu.

i 24 B'e 'n t-òr uile a chuireadh 'a 'm feum

j 's an obair, ann an uil' obair an ionaid

I uaoimh, eaclhon òr an tabhartais, naoi

; tùlannan fichead, agus seachd ceud agusdeich secel 'ar fhichead, a rèir seceil anionaid naoimh.25 Agus Ve airgiod na muinutir a chaidh

àireamh de'n choimhthioual, ceud tàlanu,

agus màle agus seachd ceud agus cùig secel

deug agus tri fichead, a rèir seceil an ionaid

naoimh.26 Becah air son gach fir, '« e sin leth

seceil, a rèir seceil an ionaid naoimh, air

sou gach aoiu a chaidh gu bhi air an àirearuh,

fhichead bUacUm' a dh'aois agus os a

cheann, air son shè ceud màle agus thii

màle agus chiàig ceud agus leth-cheud/ccrr27 Agus de'n cheud tàlann airgid thil-

geacUi buiun an ionaid uaoimh, agus buiuu

au roinn-bhi'ata; ceud bonu de'n cheud

tàlann, tàlann do gach bonn.28 Agusde'n mhàle agus sheachd ceud agus

a' chàiig secel deug agus tri fichead, rinn e

cromagan do na puist, agnis chòmhdaich c

'u cinu, agTis chuir e cuaii-teagan mu'n tim-

chioU.29 Agus Ve un^ha an tabhartais deich

agus tri fichead tàlann, agus dà mhàle agus

ceithir cheud secel.30 Agus rinn e le sin na buinu do dhorus

pàilUuiu a' choiiuhthiouaU, agus an altairECSODUS, XXXIX.

cliliath umha aice, agus eau le gearradli seulaidh, gach aon aca leumha, agussoithicheau na h-altarach uile,31 Agus buinn na càiirte mu'n cuairt, agus

buiun geata na cùirte, agus uile phinneach-

an a' phàilliuin, agus uile phmneachau na

cùirte mu'n cuairt.CAIB. XXXIX.1 Eudach na seirbhis, agus an t-eudach naomh.

2An eiàhod. S An vchd-èldidh. 22 Fall u inn

na h-ephoid. 27 Na còtaichean, an crùn-

sagairt, agus an trios a dh'anart grinn. 30

Leac a' dirùin naoimh. 43 DKamhairc

Maois air an obair uile, agus thaitinn i ris.AGUS de'n ghorm, agus de'n chorcur,

agus dea scarlaid, rinn iad èididh

frithealaidh, gu frithealadli 's an ionad

naomh, agus rinn iad èididh naomh do

Aaron; mar a dh'àithn an Tighearn do

Mhaois.2 Agus rinn o 'n ephod de òr, de ghorm,

agus de chorcur, agus de scarlaid, agus de

anart grinn toinnte.3 Agus bhuail iad a mach an t-òr 'n a leac-

aibh tana, agus ghearr àade 'n a shnàithnibh,

a chum oibreachadh am measg a' ghuirm,

agus am measg a' chorcuir, agus am measg

na scarLaid, agus am measg an auairt

ghrinu le h-obair ealauta.4 Riun iad màrean-gaiailne dh'i, ceangailte

ri 'chèile air a dà oir: mar sin chuireadh

ri 'chèile i.5 Agus bha crios ràomhach na h-ephoid a

Iha air a h-uachdar, de'n ni cheudna, a rèir

a h-oibre fèin; eadhon de òr, de ghorm,

agus de chorcur, agus de scarlaid, agus de

anart gi-inn toinnte; mar a dh'àithn an taigh-

earu do Mhaois.6 Agus dhoibrich iad clachan onics cean-

gailte ann am failbheagaibh òir, air an gear-

radh le gearradh seulaidh, àe ainmibh

chloinn Israeil orra.7 Agus chuir e iad air guailnibh na h-

ephoid, gu hhi 'n an clachan cuimhneachain

do chloinn Israeil; mar a dh'àithu an taigh-

earn do Mhaois.8 Agus rinn e 'n uchd-èididh le h-obair

ealauta, a reir oibre na h-ephoid, de òr, de

ghorm, agus de chorcur, agus de scarlaid,

agus de anart gTÃŒnn toinute.9 Bha i ceithir-chearnach; rinn iad an

uchd-èididh dà- fhillte: rèis a fad, agus rèis

a leud; hlca i dà- fhillte.10 Agus chuir iad innte ceithir sreathau

chlach: a' cheud sreath, sardius, topas, agus

carbuncul: so a' cheud sreath.11 Agus an dara sreath, emerald, saphir,

agus daoimein.12 Agus an treas sreath, ligur, agat, agus

ametist.13 Agus an ceathramh sreath, beril, ouics,

agus iasper: bha iad air an ceangal ann am

failbheagaibh òir 'n an suidheachadh.14 Agus bha na clachan a rèir ainmeau

chloinu Israeil, a dlià-dheug a reir an ainm-92h-aium fhéin, a rèir an dà thrèibh dheug.15 Agus rinn iad air an uchd-èididh slabh-

ruidheau aig na cinu, a f/A'obair shuàomhta

dh'òr f àor-ghlan.16 Agus riun iad dà fhailbheig òir, agus

dà fhàinue òir: agus chuir iad an dà fhàinue

air dà cheann na h-uchd-èididh.17 Agus chuir iad an dà shlahhruidJi

shnàomhta 's an dà fhàinne air cinn na h-

uchd-èididh.18 Agus dhaingnich iad dà cheann na dà

shlahhruidh shnàomhta 's an dà fhailbheig,

agus chuir siad iad air màribh-guailne u;;.

h-ephoid, air a beulaobh.19 Agus rinn iad dà fhàinue òir, agus

chuir siad iad air dà cheann na h-uclid-

èididh, air an iomall dith, a bha air taobh

na h-ephoid a stigh.20 Agus rinn iad dà fhàinne òir eile, agus

chuir siad iad air dà thaobh na h-ephoid gu

h-àosal, leth ris a' chuid bheoil dith, fa

chomhair a' cho-aonaidh eile, os ceaun crios

ràomhach na h-ephoid.21 Agus cheangail iad an uchd-èididh le

a fàinnibh ri fàiunibh na h-ephoid le h-eill

ghuirm, a chum gu'm bitheadli i os ceann

crios ràomhach na h-ephoid, agais nach biddh

an uchd-èididh air a fuasgladh o'n ephoid;

mar a dh'àithn an Tighearn do Mhaois.22 Agus rinn e falluinn na h-ephoid a

f/A'obair fhighte, uile de ghorm.23 Agus hlia toU 'am meadhon na falluinn,

mar tholl làiirich-mhàillich, agus oir tim

chioU a tuill, a chum nach reubtadh i.2 4 AgT-is rinn iad air iomallaibh na falluinn

pomgi-anatan de ghorm, agus de chorcur,

agus de scarlaid, agus de anart toinnte.25 Agus rinn iad cluig a dKòv fàor-ghlan,

agus chuir iad na cluig eadar na pon^gra-

natau, air iomall na ialluinn' mu'u cuairt

eadar na pomgranatan:26 Clag agus pomgranat, clag agus pom-

gi-anat, air iomall na falluinn' mun cuairt,

a fhrithealadh innte; mar a dh'àithn an

Tighearn do Mhaois.27 Agus rinn iad còtaichean a fZA'anart

gTÃŒnn, a dK obair fhighte, air son Aaroiu

agus a chuid mac,28 Agus crùu-sagairt a 6?A'anart grinn,

agus boiueidean sgiamhach acZA'anartgrinn,

agus briogaisanairt ac/A'anartgi-inntoinnte,29 Agus crios de anart grinn toinnte, agus

de ghorm, agus de chorcur, agus de scar-

laid, a rf/i'obair shnàthaide; mar a dh'àithu

an Tighearn do Mhaois.30 Agus rinn iad leac a' chrùin naoimh a

c/A'òr fàor-ghlan, agus sgi'àobh iad oirre

sgrìobhadh, cosmhuil ri gearradh seulaidh,

IS^AOMHACHD DO'N taighEARX.31 Agus cheangail iad r'i iall de ghorin,

g'a daingiicachadh air a' chriiu gu h-ard;

mar a dh'àitlm an Tighearn do Mliaois.32 Mar so chràochnaicheadli uil' obairECSODUS, XL.

pkilluin bùtlia a' choimhthiouail: agus rinn ' 7 Agus suidhichidh tu 'n soithcach-iouu-

clanu Israeil a reir gach àii a dhàithu an hiid eadar bàith a' choimhthionail agus an

Tighearu do Mhaois; mar siu riun iad. j altair, agus cuiridh tu uisge aun.33 agus thug iad am pàilliim gu Maois, ' 8 Agus cuiridh tu suas a' chùirt mu'u

am bùth, agus 'airueis uile, a chromagan, a cuairt, agus crochaidh tu suas am brat aig

bhuird, a chroinn, agus a phuist, agus a ' geata na cCdrte.bhuinu; j 9 Agus gabhaidh tu an oladh ungaidh,34 Agusaucòmhdachdechroicinuibhreith- agus uugaidh tu am pàilhim, agus gach ni

eachan air an dath dearg, agus an còmh- a tha ann, agus naonihaichidh tu e, agus a

dach de chroicinuibh bhroc, agus brat a' shoithichean uile: agus bithidh e uaomh.chòmhdaich;35 Airc na Fianuis, agus a bataicheau,

agus a' chaithir-thròcair;36 Am bòrd agus a shoithicheau uile, agus

an t-arau taisbeanaidh;37 an coiunleir f àor-ghlan agus a lòchrain,

euclhon a lòchrain gu'bhi air an cur ann an10 Agus ungaidh tu altair na h-iobairt'-

loisgte, agus a soithichean uile, agus naouih-

aichidh tu an altair: agus bithidh an altair

ro uaomh.1 1 Agus ungaidh tu an soitheach-ionnlaid

agus a chos, agus uaomhaichidh tu e.12 Agus bheir thu Aaron agus a mhic ffu%^l*l.V#f/V^#C M/ XW^./AJ.i t*lU ^ll. KI^±L Ì.LXX t«;AA V/ V*A C«,UXA C*Xi J. ^ Ai.^».d KfLi.^11, UAill. .tlttXUll Uj^ U.Ì3 O, 1X1.ordugh, agus a shoithichean uile, agTis an dorus bàitha a' choimhthionad, agusoladh a chum soluis38 Agus an altair òir, agus an oladh-

ungaidh, agus an tùis chàibhraidh, agus am

brat air sou doruis a' phàilliuin;39 an altair umha, agus a cliath umha, a

bataichean, agus a Koithichean uile, an

soitheach-ionulaid agus a chos;40 Cùirteiuean na càiirte, a i^uist, agus a

buiun, agus am brat air son geata na cùirte.laididh tu iad le h-uisge.13 Agus cuiridh tu air Aaron an t-eudach

naomh, agus imgaidh tu e, agus naomh-

aichidh tu e; agais fritheilidh e dhomhsa ann

an dreuchd an t-sagairt.14 Agus bheir thu leat a mhic,agus cuiridh

tu còtaicheau orra,15 Agus ungaidh tu iad, mar a dh'ung thu

n athair, agus fritheilidh iad dhomhsa anna cùird, agus a pinneachau, agus uile shoith- I an dreuchd an t-sagairt; oir bithidh g-u

ichean seirbhis a' phàilliuiu, air sou bàitha a' | deimhiu an ungadli-sau dhoibh a chum

choimhthionail; j sagartachd shàorruidh air feadh an gineala-41 Eudach an fhrithealaidh gu frithealadh cha.

's an ionad uaomh, an t-eudach naomh air Ità Agus rinn Maois a rèir gach ni a dh'-

son Aaroin an t-sagairt, agus eudaeh a chuid àithn an Tighearn dlia: mar sin rinn e.

niac, a fhrithealadli ann an dreuchd

t-sagairt.42 A rèir gach ni a dli'àithn an Tighearn eadh suas am pàilliun17 Agus b'anns a' cheud mhàos, 's an dara

bliadlina, air a' cheud là de'u mhàos, a chuir-do Mhaois, mar sin rinn clann Israeil anobair uile.

43 Agus dh'amhairc Maois air an obairuile, agus, feuch, riun iad i mar a dli'àithnau taighearu, eadhou mar sin rinn iad à:agus bheauuaich Maois iad.

ECSODUS air ais

CAIB. XL.1 Thiigadh àithie do Mhaois guHn cuireadh e

suas pàilliun bùfha a' choimàithionail, agus

gu'n naomhaicheadh se e. 16 Binn Maois

gach ni a dlCàitlin an Tighearn dha. 34

Cliòmhdaich neul biàth a' choimhthionaiLAGUS labhair an Tighearn ri Maois, ag

ràdh,2 Air a' cheud là de'u chcud mhàos cuiridh

tu suas pàilliuu bùtha a' choimhthionail.3 Agus cuiridh tu ann àii-c na Fianuis ,

agus folaichidh tu'n àirc leis an roinu-bhrat.4 Agus bheir thu stigh am bòrd, agus

cuiridh tu 'n ordugh na nithean a tha gu 'bhi

18 Agus chuir Maois suas am pàilliun agus

dhaiugnich e a bhuinn, agus chuir e suas a

bhuird, agus chuir e stigTi a chroinn, agus

thog e suas a phuist.19 Agus sgaoil e mach am bùth os ceann

a' iDhàilliuin, agus chuir e còmhdach a'

bhùtha air os a cheauu; mar a dh'àithn an

Tighearu do Mhaois.20 Agus ghabh e agus chuir e an Fhianuis

auns an àirc, agus chuir e na bataichean air

an àirc, agus chuir e a' chaithir-thròcair air

an àirc os a ceaun.21 Agus thug e 'n àirc a stigh do'n phàill-

iun, agus chuir e suas brat a' chòmhdaich,

agus chòmhdaich e àirc na Fianuis; mar a

dli'àithn an Tighearn do Mhaois.22 agus chuir e 'm bòrd ann am bàith a'

choimhthiouail, air taobh a' phàilliuiu nm

thuath, an taobh a muigh de'n ruiun-bhrat.23 Agus chuir e 'n t-arau ann an ordughancur anordughair;ag-usbheirthustigh air, ann an làthair an taighearua; marau comnleir, agus lasaicUi tu a lòchram.

5 Agus suidhichidh tu 'n altair òir a tha 'dh'àithu an Tighearn do Mhaois.

24 AgTis chuir e 'n coiunleir ann am bùthchumuatùise fa chomhair àirce na Fiauuis', a'choimhthionail,thalIfachomhaira'bhuird,

ag-uscuiridhtubratandoruisrisa'phàilliun. air taobh a' phàilliuiu ris an àirde deas.

(i Agus smdhichidh tu altair na h-àobairt'- 25 Agus las e na lòchraiu ann an làthair

loisg-te fa chomhaù- doruis pàilliuiu bùtha an taigheama; mar a dh'àithn an Tighearn

a choimhthiouail. | do Mhaois.

26 Agus chiiir e 'n altair òir ann am biith

a' choimhthiouail, air beulaobh an roinn-

bhi-ait.27 Agixs loisg e tàiis chàibhraidh oirre;

mar a dh'àithn an Tighearn do Mhaois,2S AgTis chuir e suas am brat aig dorus a'

phàilliuin.29 Agus chuir e altair na h-àobairt-loisgte

làimh ri dorus pàilliuin bùtha a' choimh-

thionail, agus thug e suas oirre an àobairt-

loisgte, agus an tabhartas-bàdh; mar a

dh'àithn an Tighearn do Mhaois.30 AgTis chuir e "n soitheaoh-ionnlaid eadar

bàith a' choimhthiouail agus an altair, agus

chuir e uisge ann, a dli'ionnlad leis.31 Agus dh'ionnlaid Maois, agus Aaron,

agus a mhic, an làmhan agus an cosau aige.32 An uair a bha iad gu dol a stigh do

bliàith a' choimhthionail, agus gu teachd

am fagus do'n altair, dh'ionulaid siad iad

fèin, mar a dh'àithn an Tighearn do Mliaois.I 33 Agus chuir e suas a' chàiirt timchioll a'

' phàilliuin agus na h-altarach, agus chuir esuas brat gcata na cùirte: mar sin chràoch-naich Maois an obair.34 An sin chòmhdaich neul bàith a' choimh-

thionail, agus làon glòir an Tighearn' am

pàilliun.35 Agus cha b'urrainn Maois dola stigh do

bhàith a' choimhthionail, a chionn gu'n do

ghabh an neul còmhnuidh air, agus gu'n

do làon glòir an taighearu' am pàilliun.36 Agus an uair a dli'éirich an neul suas o

mhullach a' phàilliuin, chaidh clann Israeil' air an aghaidh 'n an uile thm'usaibh:37 Ach mur d'éirich an neul suas, an sin

cha do thriall iad gus an là 's an d'éirich e

suas:3S Oir bha neulan taigheam'air a' phàilliun

's an là, agus bha teine air 's an oidhche,

ann an sealladh thighe Israeil uile, air

fcadli an uile thurusau.Leabharean Bhioball” air ais

LEBHITICUS

Caibideilean na Lebhiticus


CAIB. I 467

CAIB. II. 470

CAIB. V. 480

CAIB. VI. 485

CAIB. VIL 490

CAIB. VIIL 496

CAIB. IX. 502

CAIB. X. 506

CAIB. XI. 510

CAIB. XII. 517

CAIB. XIII. 519

CAIB. XIV. 530

CAIB. XV. 537

CAIB. XVI. 543

CAIB XVIII. 550

CAIB. XIX. 555

CAIB. XX. 560

CAIB. XXI. 565

CAIB. XXII. 569

CAIB. XXIIL 574

CAIB. XXIV. 582