LEABHAR

NA

H'URNUIGH CHOITCHIONN,

AGUS FRITHEALAIDH

NAN SACRAMAIDEAN,

AGUS
RIAGHAILTEAN AGUS DEASGHNATHACHADH EILE NA H'EAGLAIS:
DO REIR GNATHACHADH

Eaglais Shasunn:

MAILLE RIS AN

T-SALTAIR NO SAILM DHAIBHIDH,

AIR, AM PONCADH MAR SHEINNEAR NO THEIREAR IAD AN EAGLAISIBH.
AGUS AN
RIAGHAILT AGUS AN DOIGH AIR ORDUGHADH, AGUS COISRIGEADH EASBUIGIBH, SHAGARTAIBH, AGUS DHEACONAIBH.

------------------

LUNNUINN:

AN COMUNN AIRSON MEUDACHADH EOLAIS A CHREIDEAMH CHRIOSDAIL;

NORTHUMBERLAND AVENUE, CHARING CROSS;
43, QUEEN VICTORIA STKEET; AND 48, PICCADILLY.
------------------

THE BOOK

OF

COMMON PRAYER,

AND

ADMINISTRATION OF THE SACRAMENTS, AND OTHER RITES AND CEREMONIES OF THE CHURCH,

ACCORDING TO THE USE OF

The Church of England

TOGETHER WITH

THE PSALTER OR PSALMS OF DAVID,

POINTED AS THEY ARE TO BE SUNG OR SAID IN CHURCHES
AND THE
FORM AND MANNER OF ORDAINING AND CONSECRATING OF BISHOPS, PRIESTS, AND DEACONS.

---------------

LONDON:

SOCIETY FOR PR0M0TING CHRISTIAN KNOWLEDGE;

NORTHUMBERLAND AVENUE, CHARING CROSS;
43, QUEEN VICTORIA STREET AND 48, PICCADILLY.
------------------
1881

COMHCHINN AN LEABHAR SEO

AIR AIS DHAN COMHCHINN

1. An Romhradh.

2. Thaobh Seirhbheis na h-Eaglais.

3. Mu Dheasghnathan c'arson a ta euid air an cuir as, agus euid air an c.umaU.

4. An Riaghailt anns am bheil Lcahliar na Salm air orduchadh gu hid air a leugJiadh

5. An Riaghailt anns am bheil a chuid eile do'n Scriobtur naomh airorduchadh gu hhi air a leuyhadh.

6. Clar iian Leasan agus nan Salm iomchiddh.

7. Am Miosachan maille ri Clar nan Leasan.

8. Clair agus Riaghailtean air son laithilh Feisd agus tra^gadh feadh na Bhliadhna.

9. Ordugh Urnuigh Mhaidne.

10. Ordugh Urnuigh Fheasgair.

11. Creid N. Athanasius.

12. An Laoidh-dhian no Achain-choitchionn.

13. Umuighean agus Breith-BhuidJieachais airson caochladh àobharaihh.

14. Na Kurnuighean, na Litiricliean agus na Soisgeil r ''an gnathachadh aig Fritliealadh a Chomaiiachaidh Naoimhfeadh no, Bliadhna

15. Frithealadh a' Choinnachaidh Naoimh.

16. Baisteadhfolluiseach agus Uaigmach.

17. Baisteadh Na Muinntir a thig gu Aois.

18. Na Ceistean.

19. Cumh-Daingneachaidh

20. Riaghailt a Phosaidh.

21. Sealltinn Dhaoine tinne agus Comanachadh nan euslainteach.

22. Adhlacadh na Marhh.

23. Buidheachas air son Blian a'n dcigh Cloin-Bhreith.

24. Co-Bhagradh no Foilheachadh Corruich agus Breitheamhnais Dhe an a'jhavlh Pheacairean

25. An t-Sallair

26. Urnuigh air Muir

27. Coisrigeadh Eushuigihh, Shagaiiaibh, agus Dheaconaibh.

 • Eusbuigibh
 • shagaraibh
 • Dheaconaibh
 • 28. Poncaua Chreideamh.

  29. Sailm.

  THE CONTENTS OF THIS BOOK.

  1. The Preface.

  2. Concernimj the Service of the Church.

  3. Comerning Ceremonies, why some he abolished, and some retained.

  4. The Order hoto the Psalter is appointed to be read.

  5. The Order how the rest oj iiie holy Scripture is appointed to be read.

  6. A Table of Proper Lessons and Pi-alms.

  7. The Calendar, trith the Ta/jle of Lessons.

  8. Tables and Rules for the Feasts and Fasts through the whole Year.

  9. The Order for Morning Prayer.

  10. The Order for Evening Prayer.

  11. The Creed of St. Athanasius.

  12. The Litany.

  13. Prayers and Thanksgivings upon several occasions.

  14. The Collects, Epistles, and Gospels, to he used at the Ministration of Ute holy Communion, thronghozd the Year.

  15. The Order of the Ministration of the holy Communion.

  16. The Order of Baptism both Publick and Private.

  17. The Order of Baptism for those of Riper Years.

  18. The Catechism.

  19. The Order of Confirmation.

  20. Tlie Form of Solemnization of Matrimony.

  21. The Order for the Visitation of the Sick, aiid the Communion of He Sick.

  22. Tlie Order for the Burial of the Dead.

  23. The Thanksgiving of Women after Child-birth.

  24. A Comniination, or denouncing of GolVs anger and judgments against Sinners.

  25. The Psalter.

  2G. Forms of Prayer to be used at Sea.

  27. The Form and Manner of Ordaining and Consecrating of Bishops Priests, and Deacons.

  28. Articles of Religion.

  29. Psalms in Metre.

  i
  AIR AIS DHAN COMHCHINN

  AN ROMHRADH

  BE ghocas Eajrlais Shasunn rialDh bho thus cruinneachaidh a h- Urrmighean Coitchionn, gu'n gleid- heatlh i am meadhoin eadar an da clirich, gu'n a bhi tuilleadh is rag aim an diultadlL no tuilleadh is saor ann an ceadachadh atharrachadh air bith uaith. Oir mar air an dara laimh, tha deuchainn chumanta nochdadh far an d'rinneadh atharrachadh air nithe a bha gu ghc air a steidheachadh (gu'n eiginn f hollniseach air) gu'n d thainig caocbla anacotbroman 'na lorg; agus iad sin icmad uair, na bu lionmbora agus na bu mho na na b-uilc a ru- naicheadh bhiairan leigheas leleithid do dh' atharrachadh. Amhuil air an laimh eile, air bhi do Dreachdan araidh an aoraidh Dhjadhaidh, agus na Ria- ghailtean agus na Deasghnathan, ord- liichte gu bhi air an cleachdadh, nithe air dhoibh a blii na'n nadar fein neo- chlaon-bhreitheach, agus so-atharra- ichte agus air an aideachadh mar sin; cha'n eil e ach reusanta, air aobharan cudthromach agus sonraichte reir ca- ochla feum aimsirean agus aobhar- eiginn gu'm biotih a leithid do dh' atharrachadh. agus do chlaochlanuinn air an deanadh, ach mar a chidheadh indpan a ta nun an ioiiad Ughdarrais bho am gu am. aon cbir.d iomchaidh 7H) tVrn-rr.ch. Do icir .~iii tha sinn a' tairiirn, aim an ItiaL'liladh iomad Prionnsa air a bheil cuimhne bhean- nuichtebho'n Ath-leasachadh, air do"'n Eaglais a bhi air a brosnachadh le smuaintibh fhirinneach agus toirteil chum sin a dheanadh, cheadaich.i gu deanta leithid do mhuthanuinn ann an cuid do nithe araidh, mar a chun- nacas iomchaidh 'nan hunibh-san I'a- leth. Gidheadh 'na leithid do dhoigh, 's gu bheil am priomb Chorp agus a chuid is feumaile (cho mhath ris a chuid is sonraichte dheth ann andealbh agus an ordugh) agus air marsuinn 's: n doigh cheudna gus an la 'n diugh, na shcasamh barrantach agus neo-ghlu- aiste fhathast, dhaindeoin gach oid- heii-p diomhain agus ionnsaidhean aingoallta rinneadh 'na aghaidh, le leithid is tha air an toirt gu atharra- chadh agus a leig ris a ghna' gu'n robh tuillidh suim aca d'a faoin bhar- ailean, agus an tairVjhe dhiomhah- fein, na bh' aca do'n dleasnas sin a ta dh' fhiachaibh orra airson math a chinne-daoine.

  Ciod na meadhonan mi-dhlighcach leis an robh, agus ciod na cuisean aimhleasach ri linn na'n aimhlisgean mi-shona fo dheireadh, leis an d thai- nig an Urmiiph Choitchionn gu bhi air a Ijncadh (ired' a bha i orduichte le Laghail)li na Tire agus na Laghanan sin I'ialili thntaast gun an cuir air chul), tha e robh aithnichte do'n t- saoghal, agus ni miann leinn an aithris a so. Ach aig Ath-aiseag sona a Mho- rachd an dara Righ Tearlach, chun- nacas iomchaidh am measg caochla do nithe eile, gu'm biodh an Urniiigh Choitchionn, mar an ceudna air a cleachadh (nach no chuireadh riibli gu laghail air chul) mar a biodh cuid do mheadhonan tiomail air angnatha- chadh gu bacadh leis na daoine sin a ghlac an riaghladh gun choir, rinn iad e na mhor earruinn da'n gnothach I gu'n deauadh iad a sluagh^mi-fnoil- ichte leis &n Urnuigh Choitchionn, chunnaic iad iad fein ann an neart ! chliu agus a thaobh an tairbh fein I gu'm buineadh dhoibh sin a dheanadh I (mar a h-aidicheadh iad gu saor gun I robh iad fein am mearrachd, ni tha 1 gle chruaidh a thoirt air a leithid sin j do dhaoine dheanadh), agus gu bacadh I a h-ath-aiseag rinn iad an uile dhicheal. I Chum sin a dheanadh bha caochla do j Leabhraichean beaga clodh-bhuailte I an aghaidh an Leabhair Vriiuigh, bha na seann choirean air an tional maille j ri caochla do dh' aireamh nuadh air a chuir riutha, a thuillidh air na bh' ann roimh gus an t-aireamh a mheu- dachadh. Ma dheireadh, ghnathaich- eadh mor liosdachd ri Mhorachd Naomh, gu'n reachadh an Lealjhar ath-cheartachadh, agus a leithid do dh' atharrachadh a dheanadh ann, no chuirris, mar a smuainichte iomchaidh chum fois a thoirt do chogaisean an- mhunn; chum so a dheanadh, dh' aontaich a Mhorachd ghrasail bho thoil dhiadhaidh, lantoi!eachadh a thoirt (co fad 's a b'urrainn duil a bhi aca gu reusanta ris) d'a uile iochdran- ailjh, geb' air bith aidmheil da'n robh iad.

  Anns an ath-bheachachadh so, rinn sinn dicheal gu toirt fa'near na mca- sarachd cheudna, mar a ta sinn a faicinn a chleachdadh's a chòr cheud- na's na timibh roi'-so. A^-^us uime sin, mu na caochla mhuthainnean a chaidh a thaii'Sge dhuinn a dheanadh.

  chuir Sinn cril ri nile leithidean 's a bha, aon cliuid do bhrigh chunnartaich (mar bha gu uaigneach a gi'arradh as cuid do' Teacrasg shuidhictite, no Cle- ichdadh cliuiteach Eaglais Shasanu, ao gu firinneach a ta 'n aghaidh an lomlain do dh' Eaglais Choitchionn Chriosd) no anns naclirobh lirigh sam bith, ach gu tur faon agus diombain. Ach a leitbid a dh' atbarrachadh 's a bha air an tairsge dhuinn (le ciod air bith pearsaibh, fo ciod air bith^ leis- geulan, no ciod air bith run mu'n do thairgeadh lad) agus mar a chunnacas dhuinne ann an ceum air bith iomch- aidh no freagracli,rinn sinn gu deonach le'r toil fein aontachadh leo: cna d' eignichear sinn chum sin a dheanadh le' neart air bith Argumaid ag dear- bhadh dhuinn mu'n eiginnair deanadh na muthainneainn ceudna: Oir tha sinn Ian deirbhte 'nar breitheanas fein (agus ga aideachd so do'n t-saoghal) gu bheil an Leabhar mar a shuidhich- eadh e roimh leis an Lagh, gu'n ni sam bith sgriobhta ann a ta 'n aghaidh Focal Dhe, no'n aghaidh Teagasg fallain, no nach faod duine diadhaidh le deagh choguis a ghnathachadh agus stl-iochdadh leis, no nach eil gu soilleir Ian deirbhte ge be sam bith neach a chuireas na aghaidh: ma 's e gu'n ceaduichear dha leithid do mhi- neachadh firinneach agus baigheil mar a dhleasadh arm an ceartas reusanta bhi air a cheaduchadh do uile Sgrio- bhaidhean daona, gu h-araid a leithid 's a ta air an cur a mach le Ughdarras, agus eadhoin do'n eadar-theanga- chadh is fearr do'n Scriobtur fein.

  Be ar run cumanta uime sin, annsa chuis so ghabhail os laimh, gun a chuideachd so no chnideachd ud a thoileachadh ann an aon air bith do larrtasaibh mi -reusanta; ach an ni sin a dheanadh a bhreithnich sinn le'r tuigse fein, bu ro mho ghleidheadh Sith agus Aonachd 'san Eaglais; a bhuanicheadh Uram, agus a bhros- uuicheadh Diadhachd, agus Crabhadh ann an Aoradh follaiseach Dhe; agus a toii-t air falbh aobhar uathsan a ta 'g iarraidh aobhar comh-stri no aini- hreite 'n aghaidh Urnvdghean na h- Eaglaise. A.gus thaobh na'n caochla atharrachaidii bho'n Leabhar bha roi' so, CO dhiu a ta iad deanta tre acharr- achadh, no meadachadh no an doigh air bith eile, is leoir an cunntas cum- anta so thoirt umpa. Gu'n d' rinneadh a chuid is mòtha do na muthainnean 'sa cheud aite, air son riaghailt is fearr dhoibh-san a tha gu frithealadh ann an earruinn air bith do'n t-Seir- bheis Dhiadhaidh a ta gu h-araid deanta 's na Clar-mhiosan agus anns an Ruadhxicean.; no an dara aite, gu

  ainmeachadh na bu ro-chothromaiclie cuid do dh'fhocail no seann doighean labhairt ann am briathraibh bu ro f hreagaraiche do chainnt na'n àmaibh so, agus gu tuilleadh minichidh air cuid do dh'fhocail agus do bhriathar- an, a bha aon chuid teagail na seadh, no bha buailteach do mhi-sheadh: no 'san treas aite, gu eadar theanga- chadh na bu ro shoDleire leithid do earrunnan do'n Scriobtur naomh agus a ta 'san Leabhar Umuigh: gu h'ar- aid 'sna Litirichibh agus anns na Soisgeulaibh, acrus ann an caochla ionadabh eile, tha iad a nis orduicbte ri Ijhi air an leabhadh reir an eadar theaugachaidh. dheireanaich; agus chunnacas iomchaidh gu'm biodh cuid do Umuighean agus Breith-bui- dheachasaibh freagarach airson aobh- ar araid air a chuir riu 'nan ionad dUgheach fein; gu araid mar iad sin air Muir, maille ri Dreuchd aii-son Baisteadh na muinntir a thig gu aois: agus ged nach robh so co feumail nuau- bha'n Leabhar roi' so air a sgriobhadh, gidheadh le fas an Anabhaistidh a shnaig 'nar measg tre mhi-bheus na h-aimsir roi' so, tha'n dreuchd sin a nis iomchaidh agus faodaidh e bhi ghna' feumail airson na Duchasuich a bhaisteadh 'nar Tiribh-cein agus dream eile a dh'iompaichear a chum a Chreidhidh. Ma ghabhas neach air bith, (dh'iarras cunntas is meana mu'n chaochla a- tharrachaidh a rinneadh, ann an earr- tunn air bith do'n Leabhar Urnuigh), saothair an Leabhar so a choimeas ris an aon roi' so; cha teagamh leinn nach faicear leis gu soilleir aobhar an atharrachaidh.

  Agus ar dhuinn mar so dicheal a dheanadh air coi'lionadh ar dleasnais ann sa chuis chudthromaich so, mar ann am fianuis Dhe agus gu dearbhadh ar treibhdhireas (cho fad 's a bha 'nar comas;) do chogaisibh nan uile dha- oine; ged a ta ììos aguinn gu bheil e ' neo-chomasach (na leithid do chaochla bheachdan, cailean agus leth-pairtean mar a ta anns an t-saoghal) na h-uile thoileachadh; agus cha'n urrainn earb- sa bhi aguinn gu'm biodh daoine do spiorad ceannaii'ceach, diorasach agus raginhuinealach air an toileachadh le ni sam bith is urrainear a dheanadh 'san doigh so, mar a deanar leo fein e: gidheadh tha deadh dhochas aguinn gum bi a ni a ta so air thairgse, agu» a bha le mor' dhicheal air bhreithnea- chadh agus air a dhearbhadh le Co' chruinneach Mhinisteirean na da rioghachd, air gabhail ris mar an ceud*- na agus air a mholadh, le uile Mhio Stuama, siochail, agus glan chogais- each Eaglais Shasnnn.

  Mu Sheirbheis na h-Eaglaise. CHA robh ni air bith riabh air a dheilbh, no co barranntach air a Bhuidhicheadh le ghocas duine nach. d' thainig tre aimsir gu bhi air a thruailleadh; mar, a measg nithibh eile, mar dh' fhaodas sinn f haicinn gu soilleir thaobh Urnuighibh coitchionn na Baglaise d'an gairmear gu cu- manta Seirbheis Dhiadhaidh. Bha'n ceud tus agus an stèidh aca maith, ma 's miann ]e neach a rannsachadh bho na priomh Atharaichibh, gheibh e mach nach robh iad air an orduchadh ach bho dheadh run, agus airson mor leasachaidh diadhachd. Oir dh' or- duich iad a chuis na leithid do dhoigh 's gu'm biodh am Biobul uile (no chuid bu mhotha dheth) air a leughadh thairis aon uair 's a bhUadhna; a' runachadh leis a sinn, gu'm biodh a Chleir agus gu h-araid leithid 's a bha na Ministeirean ann an coi'thionlaibh (le leubhadh gu trie, agus a breithnea- chadh air focal Dhe) gu'n gluaiste iad chum diadhachd, agus gu'm biodh iad na bu ro chomasaiche air earrail agus teagasg fallain a thoirt do dhream eile, agus gu iadsan a bhitheadh na'n eas- cairdean do'n fhirinn a bhreugnach adh; agus a thuillidh air a so, gu'm faodadh an sluagh (tre eisdeachd na Scriobhtuirean Naomh air an leughadh gachla 'san Eaglais) a ghna' meudach- adh ni's motha agus ni's motha ann an eolas De agus a bhi gu mor air am beothachadh le fior ghradh a Chreid- idh-san.

  Ach air do mhoran bhliadhnaibh dol seachad, 's amhuil a bha'n t-ordugh diadhaidh agus ciatach so air atharr- achadh, air a bhristeadh, agus air a dhearmad, le suidheachadh a stigh Eachdraidhean neo-chinnteach agus Sgialachdan, maille ri Freagairt-tean, Rannan, ach-aithrris dhiomhain Co'- chuimhneachain agus riaghailtean Sheanadhan, air chor 's gu cumanta nuair thoisichfe ri Leabhar air bith do'n Bhiobul an deigh do thri no cei- thir do Chaibteil a bhi air an leughadh, bha chuid eile air a fagail gun leughadh. Agus 's an doigh so blia Leabhar Isaiah ri toiseachadh anns an Teachd, agus Leabhar a Ghineulalch ann a Septuagesima; ach cha d'rinn- eadh ach toiseachadh gun an leughadh uile trompa: Air an doigh cheudna ghnathaicheadh Leabhraichean eile do'n Scriobtur naomh. Agus os barr, do bhrigh gu'm bu-mhiann leis an N. Pol gu'n reachadh a leithid do chainnt a labhairt 'san Eaglais 'sa thuigeadh a' sluagh agus leis am faigheadh iad tairbhe an ni cheudna. Bha an t- seirbheis ann an Eaglais so Shasunn, air a loughjidh iad mhoran bhliadhna- chan ann an Laidinn do'n phobuU cainntnach do thuig iad; air chor 's gu'n cual iad le'n cluasaibh a mhain, agus cha robh an cridhe, an Spiorad no an inntinn air an teagasg leis. Bharr air a so, ge' do roinn na Seann. Athairichean na Sailm na seachd earr- unnan agus ghairmendh do gach aon diubh Nocturn;* Nis bho chionn ghoirid cha'n eile ach beagan dhiuljh air an leughadh gach la, agus a chuid eile gu buileach air an dearmad. Os barr, be'n taobhar a bheir so, aireamh agus cruas nan Righailtean d'an goi- r ear am Pie\ agus atharrachaibh hon'or na Seirbheis, air chor 's gu'n robh a chuis CO cruaidh agus co iomlubach ann a sealltuiun a mhain air a son, air chor 's gu'n robh tuilleadh saothair iomad uair air faotuinn a mach ciod bu choir a bhi air a leughadh, na leughadh 'nuair a gheibhte a mach e.

  Uime sin, aii' do na mi-dheisealach- dan sin a bhi air an toirt fa'near, tha sios anns an Leabhar so leithid do Riaghailt, leis am bi chuis sin air a* leasac ladh. Agus air sondeisealachd arms a gbnothach so, tha Miosachan air a scriobhadh air son an aobhair sin, a tha soilleir agus fm-asta ri bhi air a thuigsinn; anns a bheil air a nochdadh (urad 'sa dh'f haodas a bhi) leughadh an Scriobtuir naoimh, chum gu'n deanar na h-uile nithe ann an ordugh, gun bhi-isteadh aon chuid bho chuid eile dheth. Air an aobhar so tha Laoidhean, Freagairtean, Guiilh- earrunnan agus a leithid sin do nithibh agus a bhrist ghna' chursa leughaidh a Scriobtur air an gearradh as.

  Gidheadh do bhrigh nach robh doigh leasachaidh air, ach an eiginn, feum- aidh cuid do Riaghailtean a bhi aun: uime sin tha Riaghailtean araid air an cuir a sios; agus mar a tha aid aineamh an aireamh, 's amhuil a ta iad soilleir agus furasta ra'n tuigsinn. Air chor 's gu bheil agaibh an so Riaghailt airson Urnuigh, agus airson leughadh a' Scriobtuir naoimh, ro thaitneach, a reir inntinn agus run nan seann Atha- irichean, agus moran ni's tarbhaiche agus na's goireasaiche na bha air an guathachadh roi so. Tha e ni's ro tliarbhaiche, chionn gu bheil moran d'j nithiljh air am fagail mach, cuid diu' bha mearrachdach, cuidmi-chinn- teach agus cuid diomhain agus saobh- chrabhaeh; agus ni air bith cha'n eil air orduchadh gu bhi air a leughadh, ach Focal fior ghlan Dhe, na' Scriob- tuireau naomh, neo nithe a ta d'an reir; agus sin 'na leithid do Chainnt agus do Riaghailt 's a ta ro fhurasta agus soilleir airson an tuigsinn araon leis an Luchd-leughaidh agus leis an Luchd-eisdenchd. Tha e i;i's goireas- aiche araon airson giorad agus reid- head na Riaghailt, agus airson gu bheil na Riaghailtean aineamli agus furasta.

  * Ghairmeadh sin din bho na priomh Chriosdainnean le bi ag eiridh 'san oidhche gu'n leabadh. t Riaghailtean ro dhuilich ri'n tuigsinn.

  Agus do bhrigh 's gu'n robh roi' so mor mliùthadh ann an radh agus a seinn arms na h-Eaglaisibh 's an Rio- ghachd SO; cuid a leantuinn Cleach.- dadh Shalisburi, cuid Doigh Hereford, cuid eile Doigh Bhamjor, cuid lioigh lore, agus cuid eile cleachdadh doigh Lincoln: nis bbo'n am so mach cha bhi aig an Rioghachd uile ach an t-aon doigh,

  Agus do bbrigh 's nach urrainnear ni sam bith 'a dheanadh co soilleir 's nach faod teagamh tachairt ann an cleachdadh agus ann an gnarhachadh an ni cheadna; chum an uile leithidh sin do eu coltais a reiteachadh (ma dh'eireas aon air bith d'an leithid) agus airson mineachaidh na h-uile theagamh thaobh an doigh, cionnas a ta e r'a thuigsinn, r'a dheanadh no ri chleachdadh seadh na nithe a ta 'san Leabhar so; a' chuideachd a chuireas an teagamh e, no ghabhas an eugsha- mhladh e, theid iad air ball gu Easbuig na Sgireachd, agus gabhaidh esan doigh le gh'iocas air reiteachadh agus mineachadh an ni cheudna, air chor 's nach bi an doigh an aghaidh ni air bith tha 's an Leabhar. Agus ma bhios Easbuig na Sgireachd ann an teagamh, an sin faodaidh e cuir airson a mhineachaidh chum an Ard-Easbuig. GED' tha na h-uile nithe orduichte ri bhi air an leugbadh agus air a' seinn 'san Eaglais annt^a Chaimif Ckumanfa, chum leis a sin gu'm bi an CO thional air afoghlum: gidheadh 'nuair a tha daoine a leughadh na h- Urnuigh Mhaidne agus Fheasgair gu diomhair, faodaidh iad an leugiiadh ann an cainnt air bith a thuigeas iad fein.

  Agus tha aig na h-uile Shagairtean agus agus Dheaconan ri leusrhadh na h-Urnuigh Mhaidne ag-us Fueasgair gach la gu follaiseach no gu diomhair, mar a bacar iad le tinneas no aobhar araid eile.

  Agus a' Ministeir a ta frithealadh anus na h-uile Sgireachd. Eaglais no Tigh-aor-aidh, air dhà bhi aig a dhach- aidh, agus mar h-eil e air dhoigh eile gu reusanta air a' bhacadh, leugh- aidh e an ni ceudna ann an Eaglais na Sgireachd no 's an Tigh-aoraidh 'sa bheil e frithealadh, agus bheir e fainear gn'm. buailear an Clag an am iomch- aidh mu'n toisich e, chum gu'n d'thig a smagh gu eisde^ichd Focal Dhe, agus gu ui-nuigh maille ris-an.

  Mu Dheasghnathan c'arson a ta mid air an cuir as, agus eiiid air a* cum ail.

  MU leithid do Dheasghnathan a's tha air an cleachdadh 'san Eag- lais, agus aig anrobhantùs Irereachd dhaoine, bha cuid dhiu' an toiseach air a suidheachadh bho run agus mianndiadhaidh, agus gidheadhtionn- daidhiad la dheireadh gu diomhanas agus saobh-chrabhadh; dh' inntrig cuid dhiu' do'n Eaglais le crabhadh aimideach agus le leithid do dh'eud as eugais eolais; agus do bhrigh nach do ghabhadh suim dhiu' au' tùs, dh'f has a mi-ghnathachadh na bu mhotha gach la, cLa b'ann a mhain airson an neo- tharbhachd, ach mar an ceudua gu n robh a' sluagh gu mor air an dallvdh leo, agus gloir Dhe air a dorchachadh, uime sin bha e iomchaidh gu'n rach- adh an gearradh as gu buileach; tlia cuid eile dhiu' ged a bha iad: ' suidheachadh le daoine, gidl chunnacas ro iomchaidh an c; fhathast, do bhrigh pu'n robh i;' math airson riaghailt cbiatach tau Eaglais (an t-aolihar mu'n dodheilbh- eadh iad aii- tùs) mar do bhrigh gu'm buineadh md do dh'fhoghlum, ni 'se ciad-fa nan uile nithibh bu choir a bhi air a dheanadh arm san Eaglais, mar a ta 'n t-Abstol a teagasg.

  Agus ged nach eil gleidheadh no

  dearmad Deasghna' ri smuainteachadh.

  ann fein, ach mar ni beag suarach;

  gidheadh cha'n eil bristeadh ordugh

  agus foghlum coitchionn, le cionta

  j thoiieilagus tharcuiseach na oilbheum

  beag am fianuis Dhe. Bitheadh na h-

  [ uile nithe deanta n'ur meusg, deir an N.

  Pol gu deagh-mhaiseach agus a reir

  ! ordugh. Miishuidheachadh an ordugh

  ' sin cha bhuin e do dhaoine cumanta;

  air an aobhar sin cha dhleasadh do

  dhuine sambith aghabail os laimh, no

  I a ladarnas air fein gu'n orduicheadh

  I no gu'n atharraicheadh e Riaghailt

  I air bith a ta follaiseach agus coitchionn

  j ann an Eaglais Chriosd mar eil e gu

  I laghail agus a reir ughdarais aii- a

  gL;:irm cLuixi sin a dheanadh.

  " , " ' " ' ': . ii san linn so, gu

  Lu eug-shamuil,

  ;ichadh na mhor

  ,_ .: leigeadh iad an

  ni 's lu;4Ìia du'n DL-asgbnathan, air

  dhoibh a bhi co ceangailte ri an seann

  chleachdadh fein: agus air an laimh

  eile, tha cuid co nuadh-innleachdach

  's gu'mi)U mhiann leo na h-uile nithibh

  atharrachadh as ùr, agus tair a dhean-

  amh mar sin air na seann nithibh, air

  Mu DheasgJmaUian.

  cbor's nach urrainn ni sam bith an tuileachadh, ach an ni sin a ta nuadh; chuiinacas iomchaidh nach gabhta a leithid do shuim cionnas a bhiodh aon chuideachd dhiubh sin air an toil- eachadh no air an riaruchadh, ach cionnas a bhiodh Dia air a thoileach- adh, air chor's gu'm bitheadh e na thairbh doibh maraon. Agnis fadhe- oidh, an eagal gu'm faigheadh neach air bith oilbheum, no aig a bheil deagh aobhar gu bbi air a thoileachadh, uime sin tha aobharan araid air an cur a sios, c'arson a ta cuid do Dheas- ghnathan cleachdta air an treigsinn agus cuid eile air an cumail agus air an gleidheadh f hathast.

  Chuireadhas do chuid dhiu', chionn gu'n dh'f has iad ro lionar agus anabar- rach mor anns na laithibh deireanach so, air chor 's gu'n robh aneallach dhiu' do-iomchair; ma bheil an Naomh Augustine ri gearran na latha fein, gu'n do chinn iad chum a leithid do dh'- aireamh 's gu'n robh staid an t-sluaigh Chriosdail arm an cor, a thaobh na cuise-sin, na bu mheasa dheth na cor nan ludhach. Agus chomhairlich e gu'm biodh a leithid sin do chtiing agus a dh'eallaich air an toirt air falbh, mar a f hreagaradh an t-àm air a dhea- narih gu siochail. Ach ciod a theireadh an Naomh Augustine, na faiceadh e na Deasghnathan a bha air an cleachdadh 'sna laithibh a chaidh seachad, nar' measg-ne, agus ris nach robh aireamh na chaidh a chleachdadh 'na latha-san 1*1 bhi air an coimeas? Mar so bha anabarrachd lionar ar Deasghnathan CO mor, agus iomadaidh dhiu' co dor- cha, 's gu'n do chuir iadtuilleadh amh- laidh agus dorchadais air sochairean Chriosd na rinn iad f hoillseachad agus a thaisbeineadh dhuinn. Agus a bharr air a so. cha'n eil Soisgeul Chriosd 'na Lagh Deasghnathach (mar a bha moran do Lagh Mhaois) ach is dia- dhachd e chum seirbheis a dhean- adh do Dhia, cha'n ann an daorsa choltais no na sgail, ach ann a saors - ainn a' Spioraid; air bhi dhuinn a mhain toiUchte leis na Deasghnathan sin a ta tarbhach airson ordugh ciat- ach agus Foghlum diadhaidh, agus a leithid 's a ta iomchaidh gu dusgadh marbh-inntiim duine gu cuimhneach- adh air a dhleasnas do Dhia, gu nochd- adh dha, cuid do bhrigh shonraichte agus araid leis a' faodadh e bhi air fhoghlum. Os barr, be 'n t-aobhar bu chudthromaiche, gu'n do chuireadh as Deasghnathan araid, gu'n robh iad ann an cuid co mor air a' mighnath- achadh le doille ghiosreagach dhaoine aineolach agus neo-fhoghluimte, agus ann an cuid eile airson gionach do- riaruichto a leithid do shluagh 'sa dh'iarr airson an saimh fern, na bu mho na airson gloir Dhe; na mi-ghnath achinnean sin cha b'urrainnear gu h-

  iomlan an toirt air falbh, agus dh'fhan cuid dhiu' fhathast.

  Ach a nise thaolah nam pearsaibh sin math dh'fhaoidte leis am faighear oilbheum, airson gu bheil cuid do na seann Deasghnathan air an cumail fhathast; ma bheir iad fainear gu bheil e neo-chomhasach Ordugh air bith no Foghlum siochail a ghleidh- eadh 'san Eaglais as eugais cuid do Dheasghnathan, bheir iad gu furasta fainear, fior aobhar air leasachadh am breitheanais. Agus ma tha iad ag smuainteachadh na ghiiothach mor gu bheil aon air bith do'n t-seann f heo- ghainn air an cumail, ach gu b'fhearr leo na h-uile bhi aii" an deilbh as ùr. A' sin, tha'n leithid sin do dhaoine ag aideachadh gu'n dleasadh cuid do Dheasghnathan freagrach a bhi air an cumail, agus gu cinnteach far a' faod an t-seann fheoghainn a bhi gu h- iomchaidh air an cleachdadh, a sin cha'n uiTainn doibh an t-seann fheo- ghain a choireachadh a mhain airson an aoise, gu'n an aimideachd fein a bhrath ann a foill. Oir na leithid do ] chor's ann bu choir dhoibh urram na bu mho thabhaii't doibh airson an aoise, ma 's e 's gu'n aidich siad iad fein ni's deigh eile airson aonachd agus comh-reite, na tha iad airson ur- ghnathachadh agus nuadh-innleachd- an, nithe a ta ghna' ri bhi air a seach- nadh, air meud da bheil iad a rimach- adh fior Chreideamh Chriosd a nochd- adh. Os barr cha'n eil ceart aobhar sam bith aig an leithid sin do dhaoine bhi diomhach airson na'n Deasghnath- an a chaidh a chumail. Airson an feoghainn a thugadh air falbh, agus bha air a mi-ghnatbachadh gu mor bha iad nan eire gun aobhar air cogais dhaoine; ach a chuid a ghleidheadh dhiu' tha iad a chum foghluim agus ordugh agus (air fior aobharan) dh fhaodas a bhi air an atharachadh agus air an caochladh, agus uime sin cha'n eil iad ri bhi air a' meas comh-ionnan ri Lagh Dhe. Agus a thuilleadh air a so, cha'n eil iad aon chuid na'n Deas- ghnathan dorcha no do-thuigseach, ach air an nochdadh 'na leithid do dhoigh 's gu faod na h-uile duine thuigsinn ciod 's brigh dhoibh, agus ciod" is feum doibh. Air chor 's nach eil e coltach gu'm mighnàthaichar iad 'san linn ri teachd, mar a rinneadh 'san linn a chaidh seachad. Agus 'nar dcanadas so cha'n eil sinn a diteadh Cinnich air bi eile, no a' scoladh ni sam bith dhoibh ach d'ar sluagh fein a mhain; Oir tha sinn a smuainteach- adh na ni iomchaidh gu'n dleasadh do na h-uile Duthaich a leithid a Dheas- ghnathan a chleachdadh, mar a smuainticheas iad is fearr chum nochd- adh a mach onair agus gloir Dhe, agtis a chum a sluagh irisleachadh gu caithe- beatha 's ro dhiadhaidh agus is foii-te.

  Mu DheasgJiìiaUian.

  gwcv mhearachd no saobh-chrabhadh; agns gu'n ciaireadh iad uapa nithe eile, a ta iad a toirt fainear o am sru am gu ro mlior air a' mi-ghi lathachadh, mar

  a ta ann an riaghailtibh dhaoine gu trie a tachairt ami an caoclila dhucha- naibh.

  An Riaghailt anns am bheil Leahhar nan Salm air orduchadh gu hhi air a leughadh.

  BITHIBH Leabhar nan Salm air a leughadh thau-is aon uair 'sa mhios, mar a ta e air ordufhadh. araon air son Fmuigh Mhaidne agus Fheas- gair. Ach ann san Fhaoilleach lengh- ar e'mhain gus an t-ochdamh, no an naoidheamh la f hichead do 'n Mhios.

  Anns na Miosaibh sin anns am bheil aon La deng 'ar fhichead, tha e ordui- chte gum bi na Sailm a chaidh a leugh- adh air an deicheamh La fichead, air an leughadh air an aon la deug air fhichead.

  Agus do bhrigh gum bheil an 119

  Salm air a roinn na dha chuibhrinn fhicheadh; dh'orduicheadh nach leughar thair ceithir no cuig do na cuibhrinnean sin comhladh.

  Agus aig deireadh gach Salm, co mhaith agus aig deireadh gach CLiibh- rinn do'n 119 Salm, therrear a ghloir Laoidh so.

  Qloir do'n Athair, agus do'n 2Ihac: agus do' n Spiorad I^aomh;

  Mar a hha air tus, a ta nis agus a hhitheas gu, brath: saoghal gun chrioch. Amen.

  An Riaghailt anns am bheil a chuid eile do'n Scriobtur naomh air orduchadh gu hhi air a leughadh.

  THA cheud Leasan aig Urnuigh na Maidne agus an Fheasgair r'a thabhairt as an t'seann Tiomna; air dhoigh is gum bi a chuid is mo dheth air a leughadh aon uair sa Bhliadhna, mar a ta am miosachan ag orduchadh.

  Tha an dara Leasan r'a thabhairt bho'n Tiomna Xuadh; ni as coir a leughadh gu riaghailteach thairis tri uairibh sa Bhliadhna, a bhar air na Litrichibh agus na Soisgeil; ach Leabhar an Fhoillsicheadh tha r'a leughadh au- Laithibh Feisdean son- ruichte.

  Chum fios fhaotuinn air na Leasain is coir a leughadh gach la, amhairc air

  son an La ann sa Mhiosachan. Tha na Leasain a bhuineas do na feisdean a ta ag athrachadh agus na feisde- neoghluaiste, air am faotuinn ann 'sna claii- leasain shonruichte.

  'Nuair a ta Sailm agus Leasain shon- ruichte air an orduchadh; leigear na sailm agus na Leasain ghnathaichte seachad.

  Thoir fainear, gu'm foghainn an Ur- nuigh, an Litir, agus an Soisgeul a dh'orduicheadh air na Laithibh Domh- naich, fad na 'Seachdain na dheigh, 'nuair nach, eU atharachadh so air aithne.

  AIR AIS DHAN COMHCHINN

  SAILM IOMCHUIDH AIRSON LAITHIBH ARAIDH.

  MHAIDXB.

  FHEASGAIE.

  ., MHAIDXE. 1 FHEASGAIE.

  ÌLaNodhluic.

  19, 45, 85

  89, 110, 132

  LaCai^g. j 2,57,111 ^13, 114, 118

  Diciaduin na Luathraidh.

  6. 32, 38

  102, 130, 143

  La'n Deasgh-

  abhail. • 8, 15, 21

  24, 47, 108

  Di-haoine na |

  Ceusda. 1 22, 40, 54

  69, 88

  Domhiiachiia

  Caingis. 48, 63

  104, 14->

  LEASAIN IOMCHUIDH

  Kan Leughadh aiq Urnuiyh Mhaidne a(jus Fheasc/air air Laithihh Dovihnuich

  na Bliadhna, agus Laithibh Naomh eilefeadh na Bliadhna.

  rRNriGH

  URNUIGH

  TRNriGH

  rXNCIGH

  MHAIDNE.

  FHEASGAIK.

  MHAIDNE.

  FHEASGAIR.

  Domh. na

  Deut. 16 gu r.

  Isaiah 11. Esec.

  an Tcachd.

  Cainqis.

  18

  36 r. 25

  Isaiah 1

  Isaiah 2 neo Isa.

  An liara

  Romh. 8 gu

  Galat. 5 r. 16;

  4 r. 2

  I.easan.

  r.l8

  Gniom. 18 r.

  2

  11 gu r. 11

  24gul9r. 21

  neo Isa. 24

  Domh. na

  Isaiah 6 eur.

  Gen. 18; Gen. 1

  3

  25

  5gur. ]9~

  J rionaid.

  11 -^

  agus Caib. 2 gu. r. 4

  4

  30 gu.

  32 neo 33 r.

  An Dara

  Taisb. Igur.

  Ephes. 4 gu r.

  r. 27

  2 gu r. 23

  Leasan.

  9

  17; Matf. 3.

  Bomh. an

  Domh. an

  , dciijh na

  NoÙhlaic.

  Trioiiaid.

  .35

  38 neo 40

  Iosh.3r.7gu losh. 5 r. 13 gu

  42

  43 neo 44

  i

  4r. 15 1 6 r. 21; losh.

  Domh. an

  1 24

  Breith 4 ! Breith. 5; Breith.

  Taisheinendh.

  6r. 11

  51

  52 r. 13 a-

  3

  1 Sam. 2 gu

  1 Sam. 3; 1 Sam.

  gus 53 neo 54

  r. 27 ^

  4 gur. 19

  55

  -— 5- neo «1

  12

  13; Rutl

  62

  65 neo 66

  - — 15 gu r.

  16; 1 Sam.

  lob 27

  lob 28 neo lob

  24 ^

  17

  29

  2 Sam. 1

  2 Sam. 12 gu r.

  Gnath-Fho-

  Gnath-Fhocail3

  24; 2 Sam. 18

  caill

  neo Gnath- F]iocail 8

  7

  1 Eachd. 21

  I Eachd. 22; 1 Eachd. 28 gu

  6

  UneoGnath-

  Fhocail 15

  29 r. 9

  2 Eachd. 1; 1

  Septuagesima.

  Genesis 2 r. 4

  gur. 29 Righ. 3

  Sus2sur.4

  1 Rish. 10 gu 1 High. 11 gu r.

  An Dara

  Taisbean 21

  Taisbean 21 r. 9

  r.25

  15; 1 Righ. 11

  Leasan.

  gur.9

  gu22r.6

  r. 26

  Sexariesima.

  Gen. 3

  Gen. 6; Gen. 8

  12

  13; 17

  Qin>i;ita-

  9 gu r.

  — 12; 13

  11

  18

  19; 21

  20

  22 gu r.

  2 Righ. 2 gu r.

  An Caniihas.

  41

  16; 2 Righ. 4

  An Ceud.

  19 r. 12

  22 gu r. 20

  r. 8 gu r.'38

  Domh.

  grur. 30

  Gen. 23

  13

  2 Righ. 5

  6 gu r. 24;

  27 gu r.

  28; 32

  2 Righ. 7

  41

  10 gur. 32;

  37

  2 Righ. 13

  4

  42

  43 ,' 45

  15

  18

  19; 2 Righ.

  5

  Escod. 3

  Escod.5;Escod.

  23 gu r. 31

  6 gu r. 14

  16

  2 Eachd. 36

  Nehem. 1 agus

  6

  9

  10; Escod.

  11

  caib. 2 gu r. 9; Xehcm. 8

  An Dara

  Matt. 26

  Luc. 19 r. 28;

  17

  lerem. 5

  lerem. 22; ierem.

  Leusan.

  Luc. 20 r. 9

  35

  gu r. 21

  18

  36

  Esec. 2; Fsec.

  La Casff.

  E.scod. 12 gu

  Escod. 12 r. 29;

  13 gu r. 17

  r.29

  E-cod. 14

  19

  Esec. 14

  18; Esec. 24

  An Dara

  Taisb. 1 r. 10

  Eoin 20r.ll gu

  r. 15

  I.easan.

  gu r. 19

  r. 19 Taisb. o

  34

  37; Daniel

  Domh. an

  1

  deiqh na

  21

  Daniel 3

  Daniel 4: D.m. 5

  Cais,,.

  6

  7 r. 9; Dan-

  An Ceud. D.

  Air. 16 gu r.

  Air. 16 r. 36; Air.

  iel 12

  36

  n gu r. 12

  23

  Hosea 14

  toel 2 r. 21; loel

  An Dara

  1 Cor. 15 gu

  Eoin 20 r. 24 gu

  3 r. 9

  Leasan.

  r. 29

  r. 30

  24

  Amos 3

  Amos 5; Amos

  Air. 20 gu r.

  Air. 20 r. 14 gu

  9

  14

  21 r. 10.— Air.

  25

  Micah 4 agus

  Micah 6; Micah

  21 r. 10

  caib. 5 gu

  7

  22

  23. Air. 24

  4

  Deut. 4 gu r.

  Deut. 4 r. 23 gu

  26

  H^bac 2

  Habac 3; Sep-

  23

  r. 41; Deut. 5

  haniah 3

  6

  9; 10.

  27

  Ecles. 11 a-

  Hasai 2 gu r.

  An Domh. an

  gusl2

  1(1; Malachi3

  deiyh La d<,l

  30

  34 neo Josh.

  agus 4

  snas Lhriosd.

  Thnir Faine

  7r.-Gu' bheil

  la Leasain ata air

  an orduchadh i

  inns a chlar so gu bhiodh air an

  IcUL'liadh air a

  n t-Se;i<-hdamh

  Domhnach-Fichea

  an deigh na Ti

  ionaid ri bhiodh daonnan air an

  leughadh air a

  n Domhnach a'

  faisge roimh an T

  Bachd.

  LEASAIX lOMCHUIDH AIRSON LAITIIIBH XAOMH.

  URNriGH

  rRNClOH

  unNuirii

  JIHAID.NE.

  THEASGilR.

  MHAIDNE.

  THEASOAIR.

  Naomh

  m-hianroimh

  Aindreas.

  an Chaisg.

  An Ccud Luasan. 2 Liasun.

  Isaiah 54

  Isaiah 65 gu r.

  An Ceud

  Tuir. 1 gu r.

  Tuir. 2 gur. 13

  Eoin 1 r. 35

  Eoin 12 r. 20 gu

  2 Le^asTii.

  Eoin 14 gu r.

  Eoin 14 r. 15

  gu r. 43

  r. 42

  15

  N.Tomas.Aha

  Di-màirt

  An Ceud

  lob 42 gu r.

  Isaiah 35

  roimh an

  Chaisg.

  Eoin 20 r. 19

  Eoin 14 gu r. 8

  An Ceud

  Tuir. 3 gu r.

  Tuir 3 r. 34

  gu r. 24

  Leasan.

  34

  2 Leasan.

  Eoin 15 gu r. 14

  Eoin 15 r. 14

  La Xodhlaic.

  An Ceud

  Isaiah 9 gur.

  Isaiah 7 r. 10 gu

  Leasan.

  8

  Bieaduin

  2 Leasan.

  LUC. 2 gur.

  Titus'3r.4gur.

  roimh an Chaisq.

  An Ceud

  Tuir. 4 gu r.

  Daniel 9 r. 20

  N. Stephen.

  Leasun.

  An Ceud

  Gen. 4 gu r.

  2 Eachd. 24 r. 15

  2 Leasan,

  Eo'in 16 gu r. 16

  Eoin 16r. 16

  Leasan.

  U

  gu r. 23

  2 Leasan.

  Gniom. 6

  Gniom. 8 gu r. 9

  Diardaoin

  N. Eoin an

  Soisgcidaiche.

  Chaisg.

  An Ceud Leasan.

  Escod. 33r.9

  Isaiah 6

  An Ceud

  Leasan.

  Hosea 13 gu r. 15

  Hosea 14

  2 Leasan.

  Eoin 13 r. 23 gu r. 36

  Taisb. 1

  2 Leasan.

  Eoin 17

  Eoin 13 gu r. 36

  Latia

  Bi-h-aoine na

  Neochiontach.

  Ceusda.

  An Ceud

  leremiah 31

  Bharuch 4 r. 21

  An Ceud

  Gen. 22 gu r. 20

  Isa.52r. ISagus

  Leasan.

  gur. 18

  gu r. 31

  Leasan.

  53

  2 Leasan.

  Eoin 18

  1 Pead. 2

  TimchioU-

  Ghearradh.

  An Ceud

  Gen. 17 r. 9

  Deut. 10 r. 12

  Am Feasgar

  Leasan.

  2 Leasan.

  Romh.2r.l7

  Coles. 2 r. 8 gu

  Chaisg!

  r. 18

  An Ceud

  Sechariah 9

  Hosea 5 r.8 gu6

  An Taisbean-

  Leasan

  r.4

  adh.

  2 Leasan.

  Luc. 23 r. 50

  Romh. 6gu r. 14

  An Ceud

  Isaiah 60

  Isaiah 49 r. 13 gu

  Leasan.

  Di-hiain ann

  2 Leasan.

  Luc. 3 r. 15 gu r. 23

  Eoin'2 gu r. 12

  an Seachduin na Caisg.

  lompachadh

  An Ceud Leasan.

  Escod. 15 gu r 22

  Dan Sholaimh 2 r. 10

  jY. Phoil.

  2 Leasan.

  Luc. 24 gu r. 13

  Matt. 28 gu r. 10

  An Ceud Leasan.

  Isa. 49 gu r.

  leremiah 1 gu r.

  2 Leasan.

  Galat. 1 r. 11

  Gniom. 26 gu r. 21

  Di-moirt ann an Siachduin

  Glanadh na

  na Cai.g.

  h-oigh Miiire.

  An Ceud

  2 High. 13 r.

  Esec. 37 gu r. 15

  An Ceud Leasan.

  Escod. 13 gu r. 17

  Hagai 2 gu r. 10

  Leasan. 2 Leasan.

  14 gu r. 22 Eoin 21 gu r.

  Eoin 21 r. 15

  K. Jlatihias.

  An Ceud

  1 Sam. 2 r.

  Isa. 22 r. 15

  N. Marcus.

  Leasan.

  27 gu r. 36

  An Ceud Leasan.

  Isa. 62 6

  Esec. 1 gu r. 15

  An Teachdair-

  Oi,jh hhean-

  N. Philip agus

  miichte JIuire.

  N. Seumas.

  An Ceud

  Gen. 3 gu r.

  Isa. 52 r. 7 gu r.

  An Ceud

  Isa. 61

  Sechariah 4

  Leasan.

  16

  13 ^

  I^easan. 2 Leasan.

  Eoin 1 r. 43

  Vieiaduin na

  Luathraidh.

  La Boi snas

  An Ceud

  Isa. 58 gu r.

  lonah 3

  Chriosd.

  I.e.isan.

  13

  An Ceud

  Daniel 7 r. 9

  2Righ.2gTir.l6

  Marc 2 r. 13

  Eabh. 12 r. 3 gu

  Leasan.

  gu r. 15

  gu r. 23

  r. 18

  2 Leasan.

  Luc. 24 r. 44

  Eabh. 4

  URNUiGH

  URNUIGH

  URN L-IGH

  MHilUNE.

  rHE.iSGAIR.

  MHAIDNE.

  FHEASGAIR.

  Vi luain ami

  N. Seumas.

  a' Seachduin

  An Ceud

  2 Righ. 1 gu

  lerem. 26r.8gu

  na Cuingis.

  Leasan.

  r. 16

  r. 16

  An Ceud

  Gen. 11 gu r.

  Aireamh 11 r. 16

  2 Leasan.

  Luc. 9 r. 51

  Leasan.

  10

  gu r. 31 1 t'or. 12 r. 27 agus 13

  gu r. 57

  2 Leasan.

  1 Cor. 12 gu r. 14

  N. Bartolom.

  An Ceud

  Gen. 28 r. 10

  Deut. 18 r. 15

  Di-mairt ann

  Leasan.

  gu r. 18

  a' Senchditin

  ' An Ceud*"

  Leasan.

  loel 2 r. 21

  Micah 4 gu r. 8

  JV. Mattha. An Ceud Leasan.

  1 Righ. 19 r.

  lEachd.29gur. 20

  2 Leasan.

  1 Te<=al. 5 r. 12 gu r. 24

  1 Eoin 4 gu r. 14

  1^\ mcJiael.

  An Ceud

  Gen. 32

  Daniel 10 r. 4

  N. Barnabas.

  Leasa. 2 Leasan.

  Gniomh. 12 r.

  Taisb. 14 r. 14

  An Ceud

  Deut. 33 gu

  Nahum 1

  5 gu r. 18

  Leasan. 2 Leasan.

  r. 12 Gniorah. 4 r.

  Gniomh. 14 r. 8

  JV. Lvcas. An Ceud

  Isa. 55

  Ecdesiasticus 38

  "

  Leasan.

  gurl5

  K. Eoin

  N. Simon aqus

  Baiste.

  An Ceud Leasan. 2 Le.isan.

  Malachi 3 gu Matt. 3

  Malachi 4

  K. lude An Ceud

  Isa.28r.9gu

  lerem. 3 r. 12 gu

  Matt. Ugur. 13

  Leasan.

  r. 17.

  r. 19

  LananNaoinh

  Vile.

  N. Peadar.

  An Ceud

  ghocas 3 gu

  ghocas 5 gu r.

  An Ceud

  Esec. 3 r. 4

  Sechariah 3

  Leasan.

  r. 10

  17

  Leasan.

  su r. 15

  2 Leasan.

  Eabh. llr.33

  Taisb. 19 gu r.

  2 Leasan.

  Eoin 21 r. 15 gu r. 23

  Gniomh. 4 r. 8 gu r. 32

  agus 12 gu

  17

  AM MIOSACHAN, MAILLE RI CLAR NAN LEASAN.

  : MI03 DEIREANNACH A GHEAMEAIDH THA XXXI. LA.

  tRXUIGH MHAIDXE.

  Fabian. Easb.

  ag-us Mart. . Agnes Oigh. . Yincent Deac.

  agus Mart. .

  21 r. 33gu

  22 r. 20 24 gu r. 29

  - 32 r. 22 -35gur.21

  d I lomp.X.Phoil.

  Matt. 1 r. 18

  URXUIGH FHEASGAIR.

  1 Leasax. 2 Leasan.

  — - 4 r. 23 gu 7

  9 gu r. 20

  12

  14

  16

  18 gu r. 17

  19 r. 12 gu

  r. 30

  21 gur

  23

  24 r. 29 gu

  25 r. 5 gu

  — '- 26 gu r. IS

  27 gu r. 30

  8 gu r. 18

  8 r. 18

  - 10 r. 24

  -11

  -12 gur. 22

  - 13 gu7. 24 -13 r. 24 gu

  26

  - 8 r. 26

  - 9 gu 23

  - 9 r. 23

  - 10 gu r. 24

  - 10 r. 2

  -31g

  r.25

  15 r. 30 g

  16 r. 16

  16 r. 16

  17 gu r. 16

  - 44 r. 14

  - 45 r. 25 gu

  AM MIOSACHAN,

  MAILLE EI CLAR NAN LEASAN.

  ANNS AN FHAOLEACH, NO AN CP:UD MHIOS AN EARRAICH THA XXVIII LA.

  AGUS ANNS GACH BLIADHNA— LEUIT 29 LA.

  Glan.0.2Iuire

  URNUIGH MHAIDXE.

  - 7 r. U

  - 8 r. 2(J gu

  2 Leas A

  Matt. 18 gu

  — ^"l8 r. 21 gu

  19 r. 3 19 r. 3 gu

  19 r.:

  20 r 17

  7gu

  -21 gur.23 - 21 r. 23

  :. 13

  URNUIGH FHEASGAIR.

  12 r. 43 gu 24 gu r. 29

  14 r. 10 , 24 r. 29

  lo r. 22 gu 25 gu r. 31

  16 1.11

  17 25 r. 31

  10 I 26gur.31

  21 gu r. 13 I 26 r. 31 gu

  23 r. 14 — '- 26 r. 57

  2.5gur.23' 27gur.27

  31 27 r. 57

  32 r. 15 ! 28

  :33 r. 12 gu I Marc 1 gu r. 21

  34 r. 10

  - 34 r. 27

  - 39 r. ?,ù

  - 40 r. 17

  bh. 14 gu

  - 4 gu r. 35

  Matt. 7

  Gniom. 19 r. 21

  b gu r. 20

  9 f. 13

  10 r. 21

  agus 11 12 r. 21 gu

  r. 43 13 r. 17 gu

  14 r. 10

  15gur.22

  16 r. 11

  - 28 r. 17

  20 gu r. 22 I Romh. 1

  22 r. 21 gu I 2 gu r. 17

  23 r. 10

  24 I 2 r. 17

  28 gu r. 13 3

  29 "r. 35 gu I 4

  30r. 11

  32 gu r. 15 I 5

  33 gu r. 12 I 6

  34r.l0gu 7

  35 r. 29 gu

  36 r. 8 4(» gu r. 17

  Lebh. 9 r. 22

  gu 10 r. 12 16gur.23

  - 8 gu r. 18 -8 r. 18 -9gur. 19 -9r. 19 -10

  AM MIOSACIIAN,

  MAILLE RI CLAR NAN LEASAN*.

  ANNS A MHART, NO MIOS MEADHONACH AN EARRAICH THA XXXI LA.

  URNUIGH MHATDXE.

  URNUIGH FHEASGAIR.

  "■■• I

  Daibhidh, A. | Lebli. 25 gu Marc. 4 r. 35 Lebh. 25 r. 18 j E

  Kasb. . . . i r. 19; gu 5 r. 21 ■ gu r. 44 I

  Chad, Easb. . | 26 su r. 21 — 5 r. 21 26 r. 21 | -

  . U Air. 9 r. 15 g;u; -

  10 r. 11

  - 10 r. 11

  - 11 r. 24

  22gur,

  - 6 r. 14 gu -"e r. 30

  - 7 cru r. 24

  -11 gur.24 !

  -14gur.26 i

  - IGs

  -16

  - 8 r. 10 gu 17 1 Cor. 1 gu

  - 9 r. 30 21 r. 10 gu ' — -^ 3

  -lOgur. 32

  - 10 r.

  -2i

  ■. IS

  llgur.27; 27 r. 12

  Deut. Igur. 19 llr. 27gu; Deut. 1. r. 19

  13 gu ! 2 r. 26 su

  3 r. IS

  - 3 r. 18 12 r. 35 gu I 4 gu r. 25

  13r. 14 i

  - 4 r. 25 gu 13 r. 14 I 5 gu r. 22

  14gur.27 6

  14 r. 27gu 7 r. 12

  Benedict, Aba.

  7 gu r. l:

  8

  11 gu r.:

  An Teachd grw I . Muire an Oigh \

  r. 53 — 14

  : 15 r. 42 '

  asus 16 Luc. 1 gu r. 26

  - 1 r. 26 gu

  -.46

  -.46

  r. 47

  3gu r.23

  j 4 gu r. 16

  4 r. 16

  5 gu r. 17 losua 1

  44

  2 Cor. 1 gu — "l r. 23 gu

  AM MIOSACHAN,

  MAILLE EI CLAE, NAN LEA SAN.

  ANN AN AOBRAINN NO MIOS DEIREANNACH AN EARRAICH THA XXX. LA.

  Richard, Easb. N. Ambrose, Easb. . , .

  URNUIGH MHAIDNE.

  - 7 gu r. 24 I

  - 7 r. 24 I

  N. Deorsa . . 14 gu r. 24

  1 15

  N.Marc. . . '

  n gu r. 31

  nr.55gu

  18r. 17 20gur. 18

  21

  URNUIGH FHEASGAIR.

  - 10 gu r. 16

  - 22 r. 11

  -10

  -13

  - 11 r. 29

  - 14

  - 16 r.35 I Rut 2

  5 ii— 4

  1 Sam. 2 gu

  13 r. 18

  14gur.25

  14 r. 25 gu

  15 r. 11

  15 r. 11

  • 16

  17 gu r. 20

  17 r. 20

  . 21

  ISgur

  3.!

  19 T.\\

  19 r

  r.28 19 r

  31 11

  28

  20 g

  27

  21 r~ 5

  21 r

  5

  gu

  10

  11 gu r. 30

  11 T. 30 gu

  12 r. 14 12 r. 14

  asus 13 Gaiat. 1.

  4 su r. 25

  6 r. 10

  Philip. 1

  AM MIOSACHAN,

  MAILLE EI CLAR NAN LEASAN.

  ANNS A CHEITEAN, NO AN CEUD MHI03 DO'N T-SHAMRADH THA XXXI. LA.

  La Faotuinn a mach Crann- ceusdaChriosd

  URXUIGH MH.VIDNE. j

  c.22gur.31 - 22 r. 31 gu

  2 Sam. 3 r. 17

  23 r. 50 gu 24 r. 13 - 24 r. 13

  24

  Igu

  1 Eachd. 29

  r. 10 1 Righ. 4 r. 20 " ^u r. 15 ■. 22 gu

  Dunstan, Ard.

  r. 54 10

  — llr. 26

  — l2 r. 25 ci 13 r. 11

  14 gu r. 2

  - 4 gu r. 31

  4 r. 31

  5 gu r. 24

  5 r. 24

  6 gu r. 22

  - 10 r. 22 -llgur.17 1 r. 17 gu

  11 r. 47 gu

  :Ii-. 20

  -. 47

  URNUIGH FHEASGAIR.

  16 gu r. 15

  17 r. 24 gu

  18 r. 18 -19gur.24

  1 Tim. Igu -Ir.l8agus2

  -13r. 11 - 15 r. 25 gu

  3 r. 7 gu

  4r. 14 4r. 14

  AM MIOSACHAN, MAILLE EI CLAR NAN LEASAN.

  ANN AN lUIN, NO MIOS MEADHONACH AN T-SHAMHRAIDH THA XXX. LA.

  UIINUIGH MIIAIDXE.

  URXUIGH FHEASGAIR.

  1 Leasì

  Boniface, Easb.

  2 Righ. 17 gu

  2 Each. 12

  14

  16 agus 17

  gu

  14

  -2ng

  N.Alban, Mai

  2 Righ. 18 r.l3 ! 19 r. 25

  19 r. 20 I 2n<Tur. 1

  Isai. 38 r. 9 gu 2U r. 19

  2 Righ. 22

  23 r. 21 gu

  24 r. 8

  -25r,

  ^igh. 19 gu

  —"20 2 Eachd. 33

  2 Riffh. 23 gu 21 - 24 r. 8 gu

  ■a 1 agus 3

  1 Phead 2r. 11'

  1 gu 22 gu Ugu

  - 2 r. 22

  JV. EuÌ7i Saiste

  - 4 gu r. 32

  - 4 r. 32 gu r. 17 -5r. 17

  -. 35 gu -. 5gu

  7 r.73 agus

  -2r. 15 - 3 gu r. IG

  AM MIOSACHAN,

  MllLLE PtI CLAB, NAN LEAS AX.

  a2;n am buidh, no ÌII03 deireaxnach an t-shamraidh

  THA XXXI. LA.

  URNUIGH MHAIDNE.

  rRNUIGH FHEASGAIR.

  Atharrachadh X. Martin,

  g Sbhithun,Eas

  1 Leasan. 2 Leasa^.

  - 11 gu r. 15 I

  - 12 r. 10

  - 14 r. 9 gu

  - 16 r. 31 gu 'r. 18

  - 19 I. 13

  4 r. 23 gu

  5r. 13 5 r. 13 gu

  Gnàth-Fhocail 8 gu r. 18

  4 r. 20 gu I 15 i

  6 gu r. 20

  13r.24gu

  r. 53 13 r. 53 gu

  AM MIOSACHAN,

  MAILLE EI CLAR NAN LEASAK

  AKNS ANN lUCHAR, KO AN CEUD MHIOS DO'N FHOGHAR THA XXXI. LA.

  URXUIGH MHAIDXE.

  URXUIGH FHEASGAIR.

  Gnath Fhocail Eccirs. 1

  Gnath. Fhocail Matt. 16 r. 24

  19 r.'s ' " 19 r. 3gu

  7gur. 17

  I 9 gu r. 17

  -2S

  - ^9 r. 4 gu

  —'31 gu r. 15

  - 33 gu r. 14 -35

  ICor. 1 gur. 1 r. 26

  -^13.Bgu - 17 gu r. 19

  -2S

  - 22r. 41gu 5 r. 13

  - 23 r. 13

  - 24 gu r. 29

  - 24 r. 29 -25 gur. 31

  - 25 r. 31

  - 26 ffu r. 31

  - 26 r. 31 gu

  31r. 15gu — 26r. 5

  gur. 27

  r. 38

  — 33 r. 14

  — 36 gu r. 14

  — 38 gu r. 14

  r. 57

  !,gu

  N. Augustin, Ea-^h' . .

  thnirtdoEoin

  Marc 1 gu r. 21 -1 r. 21

  - 2 r. 23 gu r, 13

  - 3 r. 13

  - 11 r. 14

  - 13 gu r. 17

  AM MIOSACHAN,

  MAILLE EI CLAR NAN LEASAN.

  ANNS AN SEACHDAMH MIOS, NO MIOS MEADHONNACH AN FHOGHAIR THA XXX. LA.

  Gilliosa, Abbot

  Eunurchus,

  Easb. La Breith i

  h-oigh Muii

  LamberUEasb.

  . . . Traisg N. Matt., Abs.

  N.3Iichael agus nan Aingeal

  URNUIGH MHAIDNE.

  20 gu

  20 r. 33 gu

  -5r. 17 - 7 gu r. 15

  -9gu r. 20

  Hosea 2 r. 14 5 r. 8 gu 6

  12 gu r. 28

  12 r. 28

  Ugur.20

  4 gu r. 21

  4 r. 21 gu

  URNUIGH FHEASGAIR.

  - 20 r. 18 gu 33

  - 22 r. 23

  7 gu r. 24

  -— 7r 24gu

  - 11

  36 r. 16 gu I 10 r. 32

  r. 33

  37 r. 15

  Daniel 1

  2r. 24

  4 gu r. 19

  5 gu r. 17

  -6

  - 7 r. 15

  :. 35

  27 gu

  13 gu

  12 r. 35 gu > r. 14

  - 13 r. 14

  - 14 gu r. 27

  - 14 r. 27 g

  AM MIOSACHAN,

  MAILLE RI CLAR NAN LEASAN.

  'SAN OCHDAAm MIOS, XO TvTTOR TIPITREANNACH AN FHOGHATR

  THA XXXI. LA.

  URNUIGH MHAIDNE.

  URNUIGH FHEASGAIR.

  1 Leasan.

  2 Leasan.

  1 Leasan. 2 Leasan.

  1

  A

  RemigiuSjEasb.

  Amos 2 r. 4 gu

  3r.9 5 gu r. 18

  Ephes. 2

  Amos 4 r. 4

  Lucas 5 gu 5 r. 17

  2

  b

  3

  5 r. 18 gu

  3

  ^

  7

  4 gu r. 25

  6 gu r. 20

  4

  d

  9

  4r.25gu

  5 r. 22 5r.22gu

  G r. 10 6 r. 10

  Obadiah

  6 r. 20

  5

  e

  lonah 1

  lonah 2

  ■ 7 gu r. 24

  fi

  f

  Faith, Oigh

  3

  4

  7r. 24

  7

  S

  Micah Igur.lO

  Philip. 1

  Micah 2

  8 gu r. 26

  H

  9

  h

  N.Denis, Easb.

  5

  3

  9 gu r. 28

  10

  4

  Nahum 1

  -,.»..

  11

  d

  Nahum 2

  Colos. lgur.21

  3

  -^lì-,''^

  12

  e

  Habacuc 1

  1 r. 21 gu

  ^2 r. 8

  Habacuc 2

  lOr. 17

  1.1

  f

  Ri. Ed. Faois-

  3

  Sephaniah 1 gu

  llgur.29

  deach . . .

  14

  S

  Sephaniahl r. 14 gu 2 r. 4

  3gur.l8

  2r. 4

  15

  A

  3

  3 r. 18

  Hagail

  12gur.35

  Ifi

  b

  Hagai2gur.l0

  1 Tesal. 1

  2 gu r. 10

  12 r. 35

  17

  °

  Etheldreda .

  Sechanah 1 gu r. 18

  2

  Sechanah 1 r. 18 agus 2

  13 gu r. 18

  18 19

  d

  N Lucas . .

  3

  J__l4' ■ ■

  13 r. 18

  14 gu r. 25

  3

  20

  f

  5

  5

  6

  14 r. 25

  gular. 11

  9A

  2 Tesal. 1

  8 gu r. 14

  99.

  8 r. 14

  9r. 9

  16

  23

  h

  10

  3

  11

  17 gu r. 20

  ?4

  13

  1 Tim.lgur.18

  13

  17 r. 20

  25

  d

  Crispin, Mar.

  14

  --lr.18

  Malachi 1

  18gur. 31

  26

  e

  Malachi 2

  3 gu r. 13

  18 r. 31 gu

  19r. 11 19r.llgu

  27

  f

  . . . Traisg

  3 r. 13

  4

  ghoc. 1

  agus 4

  28

  g

  N. Simon agus N.Iude . .

  5

  19r. 28

  29

  A

  ghoc. 2

  30

  b

  6 gu r. 22

  2 Tim. 1

  _a^j2u»

  20 r. 27 gu

  21 r.5

  31

  <=

  . . . Traisg

  7 r. 15

  _.

  8 gu r. 19

  21 r. 6

  AM MIOSACHAN,

  MAILLE RI CLAR NAN LEASAN.

  ANNS AN NAOIDHIMH, NO AN CEUD MHIOS A GHEAMHRAIDH THA XXX. LA.

  Machutus . . Èobhan, Easb.

  Cecilia, Oigh . N. Clement,

  . Traisg N.Aindrea^bs.

  XJRNUIGH MHAIDNE.

  ghocas 9

  11 r. 15 gu

  12 r. 3 Ecclus. 1 gu

  r. U 3 r. 17 gu

  24 gu r. 24

  33 r. 7 gu

  39 gu r. 13

  41 gu r. 14

  44gur.l6

  Baruch 4 r.

  agus5 Isaiah 1 r. !i

  3gur.

  -5gu -6

  - 8 r. 5 gu 18

  -9r.8gul0 5

  - 10 r. 20

  - 11 r. 10

  URNUIGH FHEASGAIR.

  4r. 14 4r. 1

  7 r. 27

  14gur.2

  16 r. 17

  18 r. 15

  22 r. 6 gu

  r. 24 24 r. 24

  34 r. 15

  37 r. 8 gu

  r. 19

  39 r. 13

  42 r. 15

  23 gu r.26

  - 23 r. 26 gu

  gu 24 r. 13

  24 r. 13

  Eoin 1 gu r. 2£

  4 gu r.

  4 r. 31

  5 gu r. 24

  - U gu r. 17

  - 11 r. 17

  -4r. 2

  -5r. 18 - 7 gu r. 17

  -llgur, -12

  - 14 gu T.

  :.22gu :. 11 gu

  8 r. 31

  9 gu r. S 9 r. 39 gu

  'Or. 22 - 10 r. 22

  11 gu r,

  - 11 r. 17 gu -.47

  AM MIOSACHAN,

  MAILLE RI CLAR NAN LEASAN.

  'SAN DUDLACHD, NO MIOS MEADHONNACH A GHEAMHRAIDH THA XXXI. LA.

  Neacal,Easb. . LaGikeam-

  . . . Traisg N.Tomas,Abs.

  La Kocìhìaic . N. Stephen,

  Cetid-Mhar . N.Eoin,Abs..

  chione . . .

  URNUIGH MHAIDNE.

  aiah 21 gu 1 Pend. 3 r.

  ■. 13 gu 4 r. 7

  — 22 r. 15 4 r. 7

  — 24 ' 5

  — 26 gu r. 20 2 Pead. 1

  — 28 gur. 14 2

  - 29 gu r. 9

  - 30 gu r. 18 1 Eoin 1 - 2 gu r,

  - 40 r. 12

  - 41 r. 17

  - 42 r. 18 gu; 5

  ir. 8 i

  - 44 gu r. 21 2 Eoin

  - 45 r. 8

  -47 -49gu

  3 Eoin I lud. 13 Taisbean 1

  -50

  - 51 r. 9

  - 52 r. 13

  -2r. 1

  URNUIGH FHEASGAIR.

  1 Leasan.

  2 Leasajj.

  Isaiah 22 gu

  Eoin 11 r. 47

  r. 15

  gu 12 r. 20

  23

  12 r. 20

  25

  13 gu r. 21

  26 r. 20

  13r.21

  agus 27

  28 r. 14

  14

  29 r. 9

  15

  30 r. 18

  16 gur. 16

  32

  16 r. 16

  34

  17

  - 19 gu r. 25

  - 19 r. 25

  20 gu r. 19

  - 20 r. 19 -21

  Taisbean 2 gu -:. 18

  CLAIR AGUS RIAGHAILTEAN

  Airson na Feisdean Gluuiste agns Neo-ghluaiste; maille ri Laithean Trais'S lad na Bliadhoa.

  RIAGHAILTEAN gufaotuinn a mack cuine a ia na Feisdean Gluaiste ayus Luitliean-naomh ag toiseachadh.

  ' OE La Casg air a bheil an t-iomlan do chach ri 'in faotainn amach, a^s se ^ an La sin an Ceiid Domhnach do dh'airde na soillse an deigh an 21 la do'n Mhart ma thuiteas do'n Ghealaich a bhi Ian air an 21 agus gur e la an Tighearna bhios ann mar an ceudna, is e an Domhnach na dheigh La Casg. Se Domhnach an teachd daonan an Domhnach is faisg air Feisd an N. Aindreu co dhiu bhios e roimh no na dheigh.

  Tha Domhnach

  Septnagesima Secsagesima Cnincnagesima Cuadragesima

  An Domhnach romh dhol suas Chr. La'n Dol suas Domhnach na Caingis Domhnach na Trionaid

  )„{

  Naoidh^

  Ochd ( Seachdainean romh Seachd ( an Chaisg,

  Sea j

  5 Seachdainean 40 La

  7 Seachdainean

  8 Seachdainean

  ;an \

  san j lan )

  an deigh na Caisg.

  CLAR

  Xan uile FHEISDEAN a ta rVn cumail anns an Eaglais Shasunaich fad na Bliadhna.

  Uile Dhomhnuich na Bliadhna.

  ^ Timchioll-ghearradh Iosa CRIOSD.

  Foillseachadh.

  lompachadh N. Foil.

  Glanadh na h-Oigh.

  N. Matthias an t-AbstoL

  Teachdaireachd na h-Oigh.

  N. Marcuit an Soisgeulaiche.

  N. Philip agus u.n N. Seuma^.

  Dol Suas ar Tigheam Iosa CRIOSD.

  N. Barnabas.

  La Breth N. Eoin Bhaiste. . N. Peadar an t-Abstol. Laithean Feisd an / N. Seuman an t-Abstol.

  \ N. Bartholomeu an t-Abstol.

  N. Matthu an t-Abstol.

  N. Michael aeus uile Aingle.

  N. Lucas an Soisgeulaiche.

  N. Simon agus lude Abstol.

  Uile Naoimh.

  N. Aindreu an t-AbstoL

  N. Tomug an t-Abstol.

  La Nodhlaic, no la breth ar Tighearna.

  N. Stephen Fear-fianuis, na cheud Mhartarach.

  N. Eoin an Soisg. \_ La na Neo-chiontach.

  Di-hiain agus Di-mairt a Seachd. na Caisg. Di-luain agus Di-mairt a Seachd, na Caingis.

  CLAR

  ' agus Laithean a Gleidhear gu naomhfad na Bliadhna.

  I La Breith ar Tigheama.

  Glanadh na h-Oigh Muire.

  Teachdaireachd na h-Oigh Muire.

  La Casg.

  La 'n Dol suas no Deasghabliail losa.

  La Caingis.

  N. Muttliias.

  N. Eohi Baiste.

  N. Peadar.

  N. Seumas.

  N. Bortholomeu.

  N. Mattha.

  N. Simon agus N. lude.

  N. Aindreu.

  N. Tomas. \ Uile Naoimh.

  Thoir aire, mu 'thuiteas a k-aon do na Laithean Traisg so air Di-luain, gun gleidhear an Fhaire no an La Traisg air Di-sathuirnn, ni h-ann air an Domhnach.

  Na Faire, Trais

  Na Feasgair no na / Fairibh robh \

  Laithean Traisg.

  I. 40 La Charmhais.

  II. Laithean Luaithre annan" Ceitheir amaibh na bli- adhna, SB sin Diciadain, Di- haoine, agus Di-sathuirne,

  III. Di-luain, Di-mairt, as

  1. A cheud Domh. do'n Charmhas.

  2. Feisd na Caingis.

  3. Seachdamh Mios 14. .4. Dudlachd 13.

  Diciadain, romh Dhiordaoine naomh, no latha

  an deigh

  Deasghabhail ar TIGHEARNA. IV. Uile Dhi-haoinibh na BUadhna ach LA NODHLAIC.

  La Araidh Solaimte Airson a BJiPil Seirhheis Siionruichte Air a h-OrducIiadh.

  'Ficheada La Do luin. An La Air Do Thoisich Ban-righ Bhictoria Air A Rioghachadh Sona.

  AN T-ORDUGH GU

  URNUIGH MADAINN

  GACH LA, FAD NA BLIADHNA.

  Aig toiseach Urnuigh Mhaduinn leughaidh a' Ministeir le guth ard, aon, no tuille do na earrunnaibh so de na Scriohtuirihh sin a leanas; agus an sin their è an ni sin a ta scrìobhta an déigh nan earrannaibh ceudna.  THE ORDER FOR

  MORNING PRAYER

  DAILY THROUGHOUT THE YEAR.

  At the beqinning of Morning Praypr, the Minister shall read with a loud voice some one or more of the sentences of the Scriptures that follow; and then he shall say that which is written after the said sentences.

  AN uair philleas an t-aino^idh 
  air falbh o aingidheachd a 
  clmir è 'n gniomh, agus a ni è an 
  ni a ta dhgheach agus ceart, 
  gleidhidh se 'anam beo. Esec. 
  xviii. 27.
  
  

  Thamiagaideachadhm'eusaon- tais, agus tha mo pheacadh a' m' lathair a ghnàth. Salm li. 3.

  Foluich do ghnuis o m'pheac- aibb, agus dubh as m' ea-cearta gu leir. Salm li. 9.

  Is iad iobairtean Dhe spiorad brnite: air cridhe briste agus briiite, Dhe, cha dean thusa tair. Salm li. 17.

  Reubaibb'ur cridhe, agus ni b-e'ur n-eudach; agus pillibh ris an Tighearna bbur Dia: oir tbaètròcaireach agus ioebdmbor, mall a chum feirge, agus Ian do chaombalachd, agus gabbaidh è aitbreachas mu 'n olc. luel ii. 13.

  W HEN the wicked man turn- 
  eth away from his wicked- 
  ness that be bath committed, and 
  doeth that which is lawful and 
  right, be shall save his soul alive. 
  Ezek. xviii. 27.

  I acknowledge my transgres- sions, and my sin is ever before me. Psal. li. 3.

  Hide thy face from my sins, and blot out all mine iniquities. Psal. li. 9.

  The sacrifices of God are a broken spirit: a broken and a contrite beart, O God, thou wilt not despise. Psal. li. 17.

  Rend your beart, and not your garments, and turn unto the Lord your God: for he is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and ; repenteth him of the evil. Joel ii. 13.

  B

  URNUIGH MADAINN

  Do'nTighearna arDia buinidh 
  tròcairean agus maitheanais, ge 
  do rinn sinne av a mach na agh- 
  aidh: ni mò thug sinn gèill do 
  ghuth an Tighearna ar Dia, a 
  chum gluasad na reachdaibh a 
  chuir è ronihainn. Dan. ix. 9, 10.

  Thighearna, cronuich mi, ach ann an tomhas, ni h-ann a'd' chorruich air eagal gu cuir thu as domh. Ier. x. 24,

  Deanaibh aithreachas; oir a ta rioghachd nèimhe am fogus. N. Matt. iii. 2.

  Eiridh mi, agus theid mi dh' ionnsuidh m' athar, agus their mi ris, Athair, pheacaich mi an aghaidh fhlaitheanais, aocus a'd làthair-sa, agus cha'n fhiu mi tuilleadh iru'n goirte do mhac-sa dhiora. ÌV". Liic xv. 18, 19.

  Na d' thig ann am breitheanas le d' òglach, oir ann ad f hianuis cha 'n fhìreanaichear duine beo air bith. Salm cxliii. 2.

  Ma their sinnnach eilpeacadh againn, tha sinn 'gar mealladh tèin, agus cha'n'eil an fhìrinn annainn, Ach ma dh'aidi- cheas sinn ar peacainnean tha esan firinneach agus ceart, chum ar peacainnean a mhaitheadh dhuinn, agus ar gìanadh o gach uile neo-fhìreantachd. 1 N. Eoin i. 8, 9.

  BHRAITHREA:^ ro-ionmh- uinn, tha'n Scriobtuir 'gar brosnuchadh ann an iomad aite, a dh' aithneachadh agus a dh' ai- doachadh ar peacainnean agus ar n-aingidheachd lionmhor; agus nach bu choir dhuinn a bhi g'an ceiltinn no g'an sgaileadh ann an làthair Dhe Uile-chumhachdaich ar n- Athair neamhaidh; ach an aideachadh le cridhe ùmhail, io- sal, aithreach agus iriosal, chum gu'm faigheamaid maitheanas annta tre a mhaitheas agus a

  To the Lord our God belong mercies and forgi venesses.though we have rebelled against him: neither have we obeyed the voice of the Lord our God, to walk in his laws which he set before us. Dan. ix. 9, 10.

  Lord, correct me, but with judgment; not in thine anger, lest thou bring me to nothing. Jer. X. 24. JPsal. vi. 1.

  Repent ye; for the Kingdom of Heaven is at hand. St. Matt. iii. 2.

  1 will arise, and go to my father, and I will say unto him, Father, I have sinned against heaven, and before thee, and am no more worthy to be call- ed thy son. St. Duke xv. 18, 19.

  Enter not into judgement with th}' servant, Lord; for in thy sight shall no man living be jus- tified. Psal. cxliii. 2.

  If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us: but, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all un- righteousness. 1 St. John i. 8, 9.

  DEARLY beloved brethren, the Scripture moveth us in sundry places to acknowledge and confess our manifold sins and wickedness; and that we should not dissemble nor cloke them before the face of Al- mighty God our heavenlj'- Fa- ther; but confess them with an humble, lowly, penitent, and obedient heart; to the end that we may obtain forgiveness of the same, by his infinite good- ness and mercy. And although

  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  MORNING PRAYER.

  thi'òcnii'sliiorruìdh. Agussjedhu choir dhuinn, amis gach uilo am, ar poacainncan gu h-ùmhail aid- each ad h, ami an lathair Dhe; gidheadh is coir dhuinn gu ro- araid sin a dheanamh, an uair a chruinnicheas agus a thigsimi an ceann a choile, thoirt buidhea- chais dha air son nan sochairibh mòraa fhuair sinn olaimh, achùr suas a mholaidh ro-oirdheirc, a dh' eisdeachd fhocail ro-naoimh, agus a dh' iarruidh na nithe sin a tha iomchuidh agus feumail air son a' chuirp cho mhath agus air son an anania. Air an aobhar sin, tha mi guidheadh agus ag achanuich oirbhse uile, a tha 'n so lathair, niise chomh-imeachd, le cridhe glan, agus le guth ùmhail, gu cathair a' ghràis iièa- mhaidh, ag radh, am dheigh.

  ^ Aidmlieil clioitàdonn ri radh leis «' cluniiiiifhional fjuh-ioiiilaii, an de'u^li a JIhi/dsteir, uile air an yluinibh.

  ATHAIRjuile-chumhachdaich jLjL agus ro-thròcairich, chaidh sinn a' mearachd agus air seach- aran o d' shlighibh mar chaoirich chaillte. Lean sinn tuille's fada innleachdan agus miannan ar cri- dheachan fein. Chiontuich sinn an aghaidh do laghannan naomh. Dh' fhag sinn gun deanamh na nithe sin bu choir dhuinn a dhea- namh, agus rinn sinn na nithe sin nach bu choir dhuinn a dhea- namh, agus cha'n 'eil slàinnte an- nainn. Achdeanthusa,OThigh- earna, tròcair oirnn, ciontaich tbruagh. Caomhain iadsan, O dhe, a ta'g aideachadh an loch- dann, gabh air an ais a mhuinn- tir a ta aithreach; A reir do gheallainnibhaira'nochdadhdo'n chinne daoine ann an Iosa Criosd ar Tighearna. Agus deònuich, O Athair ro throcairich, air a sgàth- san, gu'n caith sinn a so suas 3 B

  we ought at all times humbly to acknowledge our sins before God; yet ought we most chielly so to do, when we assemble and meet together to render thanks for the great benefits that we have received at his hands, to set forth his most worthy praise, to hear his most holy Word, and to ask those things which are requisite and necessary, as well for the body as the soul. ^^^lerefore I pray and beseech you, as many as are here present, to accompany me with a pure heart, and humble voice, unto the throne of the heavenly grace, saying after me;

  A aeneral Confession, to le said of ihf. whole Congrenaiion, after the JMinister, all kneeling.

  ALMIGHTY and most mer- ciful Father, We have erred and strayed from thy ways like lost sheep. We have followed too much the devices and desires of our own hearts. We have offended against thy holy laws. We have left undone those things which we ought to have done; And we have done those things which we ought not to have done; And there is no health in us. But thou, O Lord, have mercy upon us, miserable of- fenders. Spare thou them, O God, which confess their fliults. Restore thou them that are penitent; According to thy promises declared unto man- kind in Christ Jesu our Lord. And grant, O most merciful Father, for his sake; That we may hereafter live a godly, righteous, and sober life, To

  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  URXUIGH MADAINX.

  beatha dhiadhaidh, ionraic, agus

  mbeasarra, Chum glòir d' ainin

  naomh. Amen.

  '[{Am. Fuaspladh no Mailhcanas plie- acainneuii. ri Itilihairt lei's an t-Sa- gart na a<mai\ na sheasamh; an Siuaghfathast air an ghiinilih.

  DlAUile-chumhaclidachAth- airai'TighearnaTosaCriosd, leis nach miann bhs peacaich, ach leis an fheaiT è pbilleadh o *ain- gidheachd, agus a bhi beo; agas a ttug cumhachd agus aitbne d'a Mbinisteiribh, fuasgladh agus maitbeanas peacaidh a nochdadh agus a chuir an ceill d'a sbluagb air dhoibh a bbi fior aitbreacb: Tba esan a' toirt maitbeanas agus fuasgladh dhoibbsan uile a tha fior aitbreach, agus gun cbeilg a' creidsinn a sboisgeil naoimb. Air an aobhar sin, guidheaniaid air gu'n Deonnich è dlìuinn fior aitb- reachas, agus a Spiorad Naomh; chum gu'm bi na nithe a ta sinn a deanamh anns an am so tait- neach dha; agus gu'm bi a chuid eile d' ar beatha an deigh so fior- ghlan agus naomh; chum fa- clbeoidh gu'n d' thig sinn gu aoibbneas siorruidh, trld Iosa Criosd ar Tighearna. U Fre-xfiraidh an sluarfli an so, agus an deigh gach Uniuiik eilc. Amen. ^ An sin theid «' iMitiisfeir air a glduinilik. agus their e Urnuigh an Tighearna le guti ard, an sluagh cuidcachd air an gluinihh, agus ag radh maiJle ris, araon an so, agus amis gach aite eile, am bheil i air a gnathachadh anns an t-seirbheis DMadhaidh.

  An n-Athair a ta air neamh, Naomhaicliear d' Ainm; Thigeadh dorioghachd; Deanar do tboil air an talamh. Mar tha- tar a' deanamh air neamh: thoir dhuinn an diugh ar n-aran lath- ail; Agus maith dhuinn ar cion- tainnean, Mar a mbaitheas sinne dhoibb-sau a ta ciontachadh 'nar n-agbaidh; Agus na leig am buair- 4

  the glorj of thy bolj Name. Amen.

  ^ The Ahsnlidinn, or Rrmission of Sins, tohe pronounced by the Priest alone, standing; the People still kneelimi.

  ALMIGHTY God, the Fa- ther of our Lord Jesus Christ, u'bodesirethnot tbedeatb of a sinner, but rather that he may turn from his wickedness, and live; and hath given power, and commandment, to his Minis- ters, to declare and pronounce to his people, being penitent, the Absolution and Remission of their sins: He pardonctli and absolveth all them that truly re- pent, and unfeignedly believe his holy Gospel. Wherefore let us beseech him to grant us true re- pentance, and liis holy Spirit, that those things may please him which we do at this present;- and that the rest of our life hereafter may be pure, and bolj'; so that at the last we may come to his eternal joy; through Jesus Christ our Lord.

  ^ The People shall answer here, and at the end of all other J'raj/ers, A men.

  ^ Then the Minister shall hn-el. and say the Lord's Prayer U'ith an audible voice; the People also kneel- ing, and repeating it tvith him, both here and wlieresoever else it is used in Divine Service.

  OUR Father, which art in heaven. Hallowed be thy Name; Thy Kingdom come; Thy will be done in earth, As it is in heaven: Give us this day our dail}'^ bread; And forgive us our trespasses. As we forgive them that trespass against us; And lead us not into temptation; But deliver us from evil: For

  4
  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  MORXIXG- PEAYER.

  eadh sinn, Ach saor sinii o olc; Oir is leat-sa an rioghachd, ao:us an cumliachd, agus a' ghlòir, gu sioiTuidh, agus gu siorruidh. Amen.

  ^ J n sin their e mar an ceiulna,

  O Thighearna, fosgail thusa ar bilean;

  Freog. Agus taisbeinidh ar beul do mboladh.

  Mill. O Dhe, dean cabhag d'ar saoradh:

  Freag. O Thighearna, greas g' ar comhnadh.

  ^ An so, air dJioibh uile Lhi 7ia'n seasanih suai, their an ISagait.

  Gloir do'n Athair, agus do'n Mhac; agusdo'n SpioradNaomh.

  Freag. Mar bha air tus, ata nis, agus a bhitbeas gu brath: saoghal gun crioch. Amen.

  Min. Molaibh an Tighearna.

  Freag. Biodh ainm an Tigh- earna air a mholadh.

  % An sin their ear no canar, an t- Salm so feana-s; ach air la caisg, tha Laoidii e.ile air a h-orduchadh: ami" air an naotliamh la deuQ do (jach Mius cha'n alirar an so t, ach ann an gnoLh-riayimilt nan Salm.

  Tenite, exultemus Domino. Salm xcv.

  OTHIGIBH, seinneamaid do'n Tighearna; deanamaid gairdeachas go cridheil ann an carraig ar slainte.

  Thigheamaid 'na fhianuis le breith-buidheachais: agus uoch- damaid sinn f ein aoibhneach ann le salmaibh.

  Or is Dia mor an Tighearna; agus is Righ mor e os-cionn nan uile dhe.


  'Na laimh-san tha uile oisin- uibh na talmhainn: agus is leis neart nam beaim mar anceudna.

  Is leis an fhairge, oir is e a rinn i: agus dhealbh a lamhan an talamh tioram.

  thine is the kingdom, and the power, and the glory, For ever and ever. Amen.

  ^ Then liheiiise he shall sa;/.

  Lord, open thou our lips; Jnsiv. And our mouth shall

  shew forth tliy praise.

  Priest. O God, make speed to save us.

  Ansic. Lord, make haste to help us. ^ Here all sfandinr/ up, the Priest shall .<a>/.

  Glory be to the Father, and to the Son: and to the Holy Ghost;

  Answ. As it was in the begin- ning, is now, and ever shall be: world without end. Amen.

  Priest. Praise ye the Lord.

  Ansic. The Lord's Name be praised.

  TI Then sliaU he said or snnq this Psalm foUoicing; eacept o/^ Easter- day, upon ichich another Anthem is appointed; awl on the A'inetffnth Day of even/ M(jftth it is not to ie read here, hat intiie ordinary course of the Psalins.

  1 enite, exultemus Domino.

  Psalm xcv.

  OCOME, let us sing unto the Lord: let us heartily rejoice in the strength of our salvation.

  Let ns come before his pre- sence with thanksgiving: and shew ourselves glad in him with { Psalms.

  I For the Lord is a great God; '■ and a great King above all ' gods.

  ' In his hand are all the corners of the earth: and the strength of the hills is his also.

  The sea is his, and he made it: and his hands prepared the 1 dry land.

  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  URNUIGH MADAINN.

  O thigibli, aoramaid agus tui- fpamaid sios: agus lubamaid air argluinibh am fianuisan Tighear- na ar cruthadair.

  Oir is esan an Tighearna ar Dia, agus is sinne ashluagh ion- altraidh, aguscaoraich a laimhe.

  An diugh ma dh' eisdeas sibh r'a ghuth, na cruaidhichibh bliur c rid lie: mar anns a bhrosnu- chadh, agus mar ann an latha a'bhuairidh anns an f hasach.

  'Nuair a bbuair bhur n atbrai- cbean mi: adhearbh iad mi, agus a cbunnaic iad m'oibre.

  Ee dha fhicbead bliadhna chuireadh doilgheas orm leis a' gbinealach so; agus thubbairt mi, is sluagb seachranach 'na'n cridhe iad, agus cha robh aithne aca air mo shlighibb.

  D' an do mhionnaich mi 'm cborruicb: nach rachadh iad a steach a m' fbois.

  Gloir do'n Athair, agus do'n mhac; agus do'n SpioradNaomh.

  Mar a bba air tus, a ta nis, agus a bbitheas gu brath,soaghal gun crioch. Amen.

  ^ An sin leanaidh na Sailm anna an rugkailt anns am bheii iad air an ordwJtadk; agus an deigh (jach iSalvi fad na dhadhna, agus ciiid- eajchd an deigh Benedicite, Bene- nedictus, Magnificat, agus Nunc dimittis, tlieirear,

  Gloir do'n Athair, agus do'n mhac, agus do'n SpioradKaomb:

  Freag. Mar a bba air tus, a ta nis, agus a bbitheas gu bratb, soagbal gun crioch. Amen.

  '^ An sin leufihar gu snVIer, le gtdh ard an ceud Leasan, as an t-Sean- Tioiuna, mar ata ordiiiclde anns a Mhids-Chlar (mar 'eiL Lea^ain araid air an sonrachadh a mack air son an la sin:) am ft-ar-leughaidh ''na sheasainh agus ga thiondadh fein, air an doigh anns am fcarr

  O come, let us worsbip, and fall down: and kneel before the Lord our Maker,

  For be is the Lord our God: and we are the people of his pasture, and the sbeep of his band.

  To-day if ye will bear his voice, barden not your hearts: as in the provocation, and as in the day of temptation in the wilderness;

  Wben your fatbers tempted me: proved me, and saw my works.

  Forty years long was I grieved witb this generation, and said: It is a people that do err in tbeir hearts, for tbey have not known my ways.

  Unto whom I sware in my wratb: that tbey sbould not enter into my rest.

  Glor}' be to the Fatber, and to the Son: and to the Holy Gbost.

  Ansiv. As it was in the begin- ning, is now, and ever sball be: world without end. Amen,

  ^ Then shaH foUoio the Psalms in order as tliey are appointed: And at the end of every Psahn throughout tlie Year, and likeicise at Uie end of Benedicite, Benedictus, Magnifi- cat, and Nunc dimittis, shall be re- peated,

  Glory be to the Fatber, and to the Son: and to the Holy

  Ì Gbost;

  ! Anstv. As it was in the begin- ning, is now, and ever sball be:

  j world without end. Amen.

  ^ Then shall he read distinctly, with an audible voice, the First Lesson, taken Old of the Old Testament, as is appointed in the Calendar (ex- cept there lie Proper Lessons assigned for that Day ): he thai readeth so standing., and turning himself as lie may best be heard of all such as

  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  MOEXIXG PRAYER.

  an clninn a Mhuinntir a ta iathair e. Ayus an deiah sin theirear no canar una an Gaelic, an Laoidh lis an aJ/rar. Te Deiim laudanius, pach la re na hliudhna. "[I Tlioir fain<-ai\ roiuih gach Leasan g^tui ahair a' Ministeir, ann so a ta leitliid so Ciiaibdeil a' toiseach- adh, no Rann <lo leiihid so do Chaibdeil do leitliid do Leabhar: agus an deigh gach Lea»ain, an so tha'n ceud, no an dara Leasan a' criochnachatih.

  Te Deiim Laudamus.

  THAsinn'atoirtmoladhdhuit, ODhe: thasinnaigaideach- adh gur tii an Tighearna.

  Tha'a talamliuile a'toirtaoradh dhuit: an t-Athair bith-bhuan.

  Ruit-sa tha na h-aingil uile ag eigheach gu h-ard: na neamhan, agus na tha do cliumhaclidan annta.

  Euitsa tha Cherubim agus Se- raphin: do ghnath ag eigheach,

  Xaomh, Xaomh, Xaomh: Tighearna Dia nan Sluagh;

  Tha neamh agus talamh Ian do Mhorachd: do ghloire.

  Thacoimhthional glormhornan Abstol: a' toirt moladh dhuit.

  Tha Comunu maiseach nam Faidhean: a' toirt moladh dhuit.

  Tlia sluagh aluinn an Luchd- Fianuis: a' toirt moladh dhuit.

  Tha'n Eaglais naomh feadh an t-saoghail uile: 'gad' aideach- adh;

  An t-Athair; na morachd shiorruidh:

  D'aon Mhac, fior; agus ur- ramach;

  Mar an ceudna an Spiorad ' Xaomh: an Comhfhurtair.

  IstuRighnagloir; OChriosd.;

  Is tuMac siorruidh; an Athar.

  An uair a gabh thu ort fein an duine shaoradh; cha d'rinn thu tair air bru na h-Oigh.

  An uair thug thu buaidh air

  are present. And after that, shall be said or sung, in Enghsh, the Hymn called Te Deum Lmdamus, daily throughout the Year.

  U Note, That Itefore evei-y Lesson tlie Minister shall say. Here be- ginneth such a Chapter, or Verse of such a Chapter, of such a Book: And after every Lesson, Here end- eth the First, or the Second, Les son.

  Te Deum Laitdamus. \\T^ praise thee, O Grod: we ▼ ▼ acknowledge thee to be the Lord.

  All the earth doth worship thee: the Father everlasting.

  To thee all Angels cry aloud: the Heavens, and all the Powers therein.

  To thee Cherubin and Sera- phin: continuallv do crv,

  Holy, Holy, Holy: Lord God of sabaoth;

  Heaven and earth are full of the majesty: of thy glory.

  The glorious company of the Apostles: praise thee.

  The goodly fellowship of the Prophets: praise thee.

  The noble army of Martyrs: praise thee.

  The holy Church throughout all the world: doth acknowledge thee;

  The Father: of an infinite majesty;

  Thine honourable, true: and only Son;

  Also the Holy Ghost: the Comforter.

  Thou art the King of Glory: Christ;

  Thou art the everlasting Son: of the Father.

  When thou tookest upon thee to deliver man: thou didst not abhor the Virgin's womb.

  "When thou hadst overcome

  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  URNUIGH MADAINX.

  guin a bhais: dh'fhosgail thu rioghachd neamh do iia h-uile chreidich.

  Tha thu a'd shuidh air deas laimh Dhe ann an gloir an Athar.

  Thasinn a' creidsinn gu'nd'thig thu; gu bhi d' bhreitheamh oirnn.

  Air an aobhar sin tha sinn a' guidheadh ort, Cuidich do sheiv- bhisich: a shaor thu le d'fhuil ro phriseil fein.

  Dean an aireamh maille ri d' Naoimh: annan gloir shiorruidh.

  O Tighearna, sabhail do shlu- agh agus beannuich d'oighreachd.

  Stiuir iad: agus tog suas lad gu siorruidh.

  O la gu la: tha sinn ga d'mhol- adh;

  Agus a toirt aoradh dod'ainni: gu brath, soaghal gun crioch.

  Deonnich Tighearna: air cumail an diugh gun pheacadh.

  O Thighearna, dean trocair oirnn: dean trocair oirnn.

  O Thighearna, leigle d'throc- air luidhe oirnn: mar a ta ar n-earbsa annad.

  Thighearna, annadsa chuir mi m'earb-sa: na leig uamhas orm a choidche.

  TI No an laoidh so: JBenedicite, omnia opera,

  OSIBHSE uile oibre an Tigh- earna, beannuicbibh an Tighearna: molaibh e, agus ar- daichibh e gu siorruidh.

  sibhse Aingil an Tighearna beannuicbibh an Tighearna: mol- aibh e, agus ardaichibh e gu sior- ruidh.

  sibhse Neamhan beannuicb- ibh an Tighearna: molaibh e, ardaichibh e gu siorruidh.

  O sibhse Uisgeachan a ta os- cionn nan speur, beannuicbibh

  the sharpness of death: thou didst open the kingdom of heaven to all believers.

  Thou sittest at the right hand of God: in the glory of the Father.

  We believe that thou shalt come: to be our Judge.

  We therefore pray thee, help thy servants: whom thou hast redeemed with thy precious blood.

  Make them to be numbered with thy saints: in glory ever- lasting.

  Lord, save thy people: and bless thine heritage.

  Govern them: and lift them up for ever.

  Day by day: we magnify thee;

  And we worship thy Name: ever, world without end.

  Vouchsafe, Lord: to keep us this day without sin.

  O Lord, havTe mercy upon us: have mercy upon us.

  O Lord, let thy mercy lighten upon us: as our trust is in thee.

  O Lord, in thee have I trusted: let me never be con- founded.

  TI Or this Canticle: Benedicite, omnia opera.

  OALL ye works of the Lord, bless ye the Lord: praise him, and magnify him lor ever.

  O ye Angels of the Lord, bless 3^e the Lord: praise him, and magnify him for ever.

  ye Heavens, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.

  ye Waters, that be above the firniJ^ment, bless ye the

  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  MORNING PEAYER.

  an Tiojhoarna: molaibh e, agus ardaichibh e gu siovruidh.

  O sibhse uile Chumhachdan an Tig-liearna: molaibh e, agus ardaichibh e gu siorruidh.

  O sibhse a Ghrian agus a Ghealacli, beannuichibhan Tigh- earna: moh\ibh e, agus ardaich- ibh e gu siorruidh.

  O sibhse a Reulta Neimhe, beannuichibh an Tighearna: mo- | laibh e, agus ardaichibh e gu siorruidh. j

  O sibhse a Fhrasan agus a Dhriuchd. beannuichibh anTigh- j earna: molaibh e, agus ardaich- ibh e gu siorruidh.

  sibhse a Ghaothannan Dhe, beannuichibh an Tighearna: mol- aibh e, agus ardaichibh e gu sior- ruidh.

  O sibhse a Theine agus a Theas, beannuichibh an Tigh- earna: molaibh e, agus ardaich- ibh e gu siorruidh.

  O sibhse a Gheamhradh agus a Shamhradh, beannuichibh an Tighearna: molaibh e, agus ard- aichibh e gu siorruidh.

  sibhse a Dhriuchdan agus a Reothan, beannuichibh an Tigh- earna: molaibh e, agus ardai- chibh e gu siorruidh.

  O sibhse a Reothadh agus Fhuachd, beannuichibh an Tigh- earna: molaibh e, agus ardaichibh e gu siorruidh.

  O siblise Eith agus a Shne- achd, beannuichibh an Ticrhearna molaibh e, agus ardaichibh e gu siorruidh.

  O sibhse Oidhcheanan agus a Lathachan, beannuichibh an Tiijh- earna: molaibh e, agus ardaich- ibh e gu siorruidh.

  O sibhse a Sholus ngus a Dhor- chadas, beannuichibh an Tigh- earaa: molaibh e, agus ardaich- ibh e gu siorruidh.

  O sibhse a Dhealanaich agus a 9 B

  Lord: praise him, and magnify him for ever.

  O all ye Powers of the Lord, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.

  ye Sun, and Moon, bless ye the Lord: praise him, and mag- nify him for ever.

  ye Stars of Heaven, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.

  ye Showers, and Dew, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.

  O ye Winds of God, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.

  ye Fire and Heat, bless ye the Lord: praise him, and mag- nify him for ever.

  O ye Winter and Summer, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.

  O ye Dews, and Frosts, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.

  O ye Frost and Cold, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.

  O ye Ice and Snow, bless ye the Lord: praise him, and mag- nify him for ever.

  ye Nights and Days, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.

  ye Light and Darkness, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.

  O ye Lightnings, and Clouds,

  UENUIGH MADAINN.

  Neoil, beannulcliibh an Tigh- earna: molaibh e, agus ardaich- ibh e gu sioiTuidh.

  O beannuicbeadh an talamh an Tighearna: seadh, mobidh se e agus ardaicbeadh se e gu sior- ruidh.

  O sibbse a Sbleibbtean agus a Bbeannta,beannuicbibh an Tigb- earna: molaibh e, agus ardaicb- ibh e gn siorruidh.

  O sibbse uile Nithe uaine air an talamh, beannuicbibh an Tighearna: molaibh e, agus ar- daicbibh e gu siorruidh.

  O sibbse a Tbobraicbean, bean- nuicbibh an Tighearna: molaibh e, agus ardaicbibh e gu siorruidh.

  O sibbse a fhairgeachan agus a thuiltean, beannuicbibh an Tighearna: molaibh e, agus ar- daicbibh e gu siorruidh.

  sibbse a Mbuca-mara, agus gach uile ni a gbluaiseas amis na b-Uisgeachaibb, beannuicbibh an Tighearna: molaibh e, agus ardaicbibh e gu siorruidh.

  O sibbse uile Eunlaitb an Adh- air, beannuicbibh an Tighearna: molaibh e, agus ardaicbibh e gu siorruidh.

  sibh se uile Ainmbidhean agus a Spreidh, beannuicbibh an Tigb- earna: molaibh e, agus ardaicb- ibh e gu siorruidh.

  O sibbsea Cblann nan Daoine, beannuicbibh an Tighearna: mol- aibh e, agus ardaicbibh e gu sior- ruidh.

  O beannuicbeadh Israel an Tighearna: moladh se e, agus ardaicbeadh se e gu siorruidh.

  sibbse Sbagairt an Tigb- earna, beannuicbibh an Tigb- earna: molaibh e, agus ardaicb- ibh e gu siorruidh.

  sibbse a sheirbhisich an Tighearna, beannuicbibh an Tighearna: molaibh e, agus ar- daicbibh e gu siorruidh. 10

  bless ye the Lord: praise bim, and magnify him for ever.

  O let the earth bless the Lord: yea, let it praise bim, and magnify him for ever.

  O ye Mountains, and Hills, bless ye the Lord: praise bim, and magnify him for ever.

  O all ye Green Tbings upon the earth, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.

  O ye Wells, bless ye the Lord: praise him, and magnify bim for ever.

  O ye Seas, and Floods, bless ye the Lord: praise bim, and magnify him for ever.

  ye '^Vbales, and all that move in the waters, bless ye the Lord: praise bim, and mag- nify him for ever.

  O all ye Fowls of the air, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.

  O all ye Beast?, and Cattle, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.

  ye Children of Men, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.

  O let Israel bless the Lord: praise him, and magnify him for ever.

  O ye Priests of the Lord, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.

  O ye Servants of the Lord, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.

  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  MORNING PRAYER.

  sibhse a Spioraid agus Anam- an nam Firein, beannuicbibh an Tiijbearna: molaibh e, agus ardaicliibh e gu siorruidh.

  O sibbse a Dhaoine naomh agus iriosal ann an cridhe, beannuicb- ibh an Tighearna: molaibh e, agus ardaicbibh e gu siorruidh.

  Ananias, Asanas, agus a IMbisael, beannuicbibh an Tigb- earna: molaibh e, agus ardaicb- ibh e gu siorruidh.

  Gloir do'n Athair, agus do'n mhac; agus do'n Spiorad Naomh.

  Mar bba air tus, a ta nis, agus a bbitheas gu bratb; saogbal gun criocb. Amen.

  *^ An sin leuqJ/ar air an doiph chevd- na an dara Leamn, air a thoirt as an Tiomna-Nuadh. Agus an deigh sin, an Laoidh a leanas; ach an miair a tliarlas d' i hhi air a leugh- adh amis an ChaiJjdeil air son an latha. no air son an t-Soisgeil air la Eou Bhaistidh. SenecUctus. N. Luc i. 68.

  GU ma beannuicbte an Tigb- earna Dia Israeil: air son gu'n d' fbiosraich e, agus gu'n do sbaor e a sbluagb,

  Agus gu'n do tbog e snas dhuinne slainte tbreun: ann an tigb dhaibbi oglach fein;

  A reir mar a labbair e le beul fbaidhibh naomh fein: a bba ann tboiseach an t-saogbail;

  A tboii-t saorsa dhuinn o ar naimbdibb: agus o laimh na muinntir sin uile le'm fuatbach sinn;

  A cboimblionadh na trocair a gbeall e d'ar n-atbraicbibb: agus a cbuimbneachadh a eboimh- cbeangail naomh fein;

  A cboimblionadh na mionnana mbionnaich e d'ar n-Atbar Abra- bam: gu'n d'thugadh e dhuinne;

  Air dhuinn bbi air ar saoradh 1 limb ar naimbdibb: gu'n de- anamaidseirbhis dha gun eagal; 11

  O ve Spirits and Souls of the righteous, bless ye the Lord: praise bim, and magnify' him for ever.

  O ye holy and bumble Men o[ beart, bless ye the Lord: praise bim, and magnify him for ever.

  O Ananias, Azarias, and Mi- sael, bless ye the Lord: praise bim, and magnify him for ever.

  Glory be to the Father, and to the Son: and to the Holy Ghost.

  Answ. As it was in the beginning, is now, and ever shall be: world without end. Amen.  % Then shaH he read in like manner 
  the Second Lesson, taken out of the 
  Neic Testament. And after that, 
  the Hymn fuUoivinj; except ivlien 
  that shall happen to he read in the 
  Chapter for the Day, or for the 
  Gospel on Saint John Baptist's 
  Day. 
  Benedidi'.s. St. Luke i. 68.

  BLESSED be the Lord God of Israel: for he hath visited, and redeemed his people;

  And hath raised up a mighty salvation for us: in the house of his servant David;

  As he spake by the mouth of his holy prophets: which have been since the world began;

  That we should be saved from our enemies: and from the hands of all that hate us;

  To perform the mercy pro- mised to our forefathers: and to remember his holy cove- nant;

  To perform the oath which he sware to our forefather Abra- ham: that he would give us;

  That we being delivered out of the hand of our enemies: might serve him without fear;

  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  UENUIGH MADAINN.

  Ann an naomhachd agus ann am fireantachd 'na lathair fein: uile laithean ar beatha.

  Agus thusa, a leinibh, goirear dhiot Faidh an Ti a's airde: oir theid thu roimh ghnuis an Tigh- earna, a dh' uUuchadh a shlighe;

  A thabhairt eolais na slainte d' a sliluagb: air son maitheanas am peacainnean.

  Tre throcair ro mhor ar Dia-ne: leis an d' fbiosraich an ur mha- dainn sinn o'n iouad a's airde;

  A thoirt soluis dhoibhsan ata 'nan suidhe ann an dorchadas, agus ann an sgail a' bhais: agus a threorachadh ar cos gu slighe na sith.

  Gloir do'n Athair, agus do'n mhac; agus do'n Spiorad Naomh.

  Mar bba air tus, a ta nis, agus a bbitheas gu brath; saogbal gun crioch. Amen.

  ^ No an t-Salm so: Juhilate Deo. Salm c.

  OBITHIBH aoibneach anns an Tighearna, atbiribh uile: deanaibh seirbhis do'n Tighearna le b-aiteas,agustbigibb'na fbian- uis le gutb ciuil.

  bithibh ciunteach gur è 'n Tighearna a's Dia ann; is esan a rinn sinn, agus cha sinn fein: is sinne a sbluagb, agus caoraich ionaltraidh-san.

  O Thigibh a steach 'na gbea- taibh lebreitb-buidheachais, agus 'na chuirtibh le moladh: tliu- gaibh buidheachas dha, agus beannuiebibh 'ainm.

  Oir tha 'n Tighearna grasmbor, tba 'tbrocair sior-mhaireannach: agus fbirinn buan o linn gu linn.

  Gloir do'n Athair, agus do'n mhac; agus do'n Spiorad Naomh.

  Mar bba air tus, a ta nis, agus a bbitheas gu bratb; saogbal gun criocb. Amen. 12

  In holiness and righteousness before bim: all the days of our life.

  And thou. Child, shalt be call- ed the Prophet of the Highest: for thou shalt go before the face of the Lord to prepare his ways;

  To give knowledge of sal- vation unto his people: for the remission of their sins,

  Through the tender mercy of our God: whereby the Day- spring from on high bath visited us;

  To give light to them that sit in darkness, and in the shadow of death: and to guide our feet into the way of peace.

  Glory be \o the Father, and to the Son: and to the Holy Ghost.

  Answ. As it was in the begin- ning, is now, and ever shall be: world without end. Amen.


  Or this Psalm:

  Juhilate Deo. Psalm C.

  O BE joyful in the Lord, all ye lands: serve the Lord with gladness, and come before his presence with a song.

  Be ye sure that the Lord he is God: it is be that hath made us, and not we ourselves: we are his people, and the sheep of his pasture.

  O go your way into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise: be thankful unto bim, and speak good of his Name. 
  For the Lord is gracious, his mercy is everlasting: and his truth endureth from generation to generation.

  Glory be to the Father, and to the Son: and to the Holy Ghost. AnsWER. As it was in the beginning, is now, and ever shall he: world without end. Amen.

  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  MORNING PEAYEiI.

  ^ An sin canar no theirear Creud nan Ahsioi leis a J\Iliinit<teir agus Itis an t-shca'jh'nan suisa'tih: Ach amhàin air na (aithil>h air an (Tor- duicheadh Creud an N. Alhauasiiis a Uti air a leui/I/adh.

  C RE IDE AM ann Dia ann t-Athair Uile-chumhaclid- ach, Cruthadair Neamh agus Talinhainn:

  A^us ann an Iosa Criosd aon Mhac-san ar Tij^hearua; A ghabhadhleisan SpioradXaorah, a rugadh le Muire an Oigh, a dh' fiuùling fo Phontuis Pilat, a cheusadh, a fhuair bàs, agus a dh'adhlaiceadh: Chaidh e sios do dh'Ifrinn; Air an treas la dh'eiricli e ris o na mairbh: Chaidh e suas gu Xeamh, Agus tha e 'n a shuidhe air deas laimh Dhe an t-Athair Uile-chumh- achdach; As an sin thig e thoirt breth air na beothaibh agus air na mairbh.

  Creideam anns an Spiorad Naomh; An Eaglais Xaomh Chiotchionn; An Comh-cho- munn nan Xaomh; Am maithe- anas pheacainnean, An aiseirigh a' chuirp, Agus a' bheatha shiorruidh. Amen. Tl Agus an deigh sin, na h-UrnuigJi-

  ean so a leanas, an sluagh uile gu

  cràhhach air an gluinibh; a iMi-

  nisteir an toiseach ag radii le guili

  ard.

  Gu robh an Tighearna maille ribh:

  Freag. Agus maille ri d' Spio- rad-sa. J/i«/5fe?>.Deanamaidurnuigh.

  A Thighearna, dean tiòcair oirnn.

  A Chriosd dean tì^òcair oirnn.

  A Thighearna, dean tròcair oirnn. ^ An sin their a" Ministeir, an Cleir-

  èach, agus an Sluagh, Urnuigh an

  Tighearna le guth ard.

  AR n-Athair a ta air neamh, Xaomhaichear d' Ainm. 13

  ^ Then shall Le. sung or said the 
  Apostles'' Creed hi/the Minisiir and 
  the People, standimj: except only 
  such Days as the Creed df Saiut 
  Atlianasius is appointed to be read.

  I BELIEVE in God tl:e Father Almighty, Maker of heaven and earth:

  And in Jesus Christ his only Son, our Lord; Who was con- ceived by the Holy Ghost, Born of the Virgin ^lar}, Suffered under Pontius Pilate, Was cru- cified, dead, and buried: He descended into hell; The third day he rose again from the dead: He ascended into heaven, And sitteth on the right hand of God the Father Almighty; From thence he shall come to judge the quick and the dead.

  I believe in the Holy Ghost; The holy Catholic Church; The Communion of Saints; The For- giveness of Sins; The Resurrec- tion of the Bod}^ And the Life everlasting. Amen.

  *\ And after that, thess Prayers fol- lon-ing, all devoutly kneeling; the Minister first pronouncing with a loud voice.

  The Lord be with you:

  Ansio, And with thy spirit.

  Minister. Let ns pray. Lord, have mercy upon us.

  Christ, have mercy upon us. Lord, have mercy upon us.

  ^ Then the Minister^ Clerhs, and Peo- ple, sha'l say the Lord''s Prayer unth a loud voice.

  OUR Father, which art in heaven, Hallowed be thy

  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  Tbigeadh do rioghaclicl. Deanar 
  do thoil air an talamh, mar thatar 
  a' deanamh air neamh; Thoir 
  dhuinn andiuo;h arn-aran lathail. 
  Agus maith dhuinn ar ciontain- 
  nean, mar a mhaitheas sinne 
  dhoibhsan a ta ciontachadh 'nar 
  n-aghaidh, Agus na leig am 
  buaireadh sinn; Ach saor sinn o 
  olc. Amen.

  •[[ An sin their a" Alinideir, na alteasamh,

  O Thighearna, taisbcin dhuinn do thròcair.

  Frecrq. Agus Deonnich dhuinn do shlainnte.

  3Iin. O Thighearna, sabhail a Bhan-righ.

  Freag. Aguseisd ruinn gutro- caireach an uair a ghairmeas sinn ort.

  Mill. Sgeadaich do Mhinis- teirean le fireantachd;

  Freag. Agus dean do shluagh taghta fein aoibhneach.

  Mill. O Thighearna, sabhail do shluagh.

  Freag. AgM^ beannuich d'oigh- reachd iein.

  Min. Thoir sith r' ar linn-ne, Thighearna.

  Freag. Do bhrigh nach 'eil neach air bith eile a ta cogadh air ar son, ach thusa amhain, O Dhe.

  Min. OJ)\\è, glan arcridheach- an an taobh a stigh dhinn.

  Freag. Agus na tabhair uainn do Spiorad Naomh.

  % An sin Ifanaidh tri [Gearr-ur- nuighean] Guidhean-CruinnicMe an ceud a/m diuhh air son an La; a ilia cuideachd air a h-orduchadh aig a' Chomunachadh; an dara h-aon air son Sith; arjm an treas aon air son Gràis gu beatha a chaitheadhgu wath. Agus chan atharraichear a choidhche an da Ghuidhe mu dheir- eudh. ach tha tad ri an ràdh aig Urnuigh na Madainn, gach la re iia filiadhna, mar a leanas; agus ail sLuagh uile air an glùiniUi.

  iSTame. Thy kingdom come; 
  Thy will be done in earth, as it 
  is in heaven. Give us this day 
  our daily bread. And forgive 
  us our trespasses, as we for- 
  give them that trespass against 
  us. And lead us not into temp- 
  tation; But deliver us from evil. 
  Amen.

  •J Then the Priest standing up, shall

  SUi/,

  Lord, shew thy mercy upon us,

  Ansio, And grant us thy sal- vation.

  Priest. O Lord, save the Queen.

  Answ. And mercifully hear us when we call upon thee.

  Priest. Endue thy Ministers with righteousness.

  Ansic. And make thy chosen people joyful.

  Priest. O Lord, save thy people.

  Aiisio. And bless thine inheri- tance.

  Priest. Give peace in our time, Lord.

  Anstv. Because there is none other that fighteth for us, but only thou, God.

  Priest. God, make clean our hearts within us.

  Answ. And take not thj'' Holy Spirit from us.

  ^ Then shall follow three Collects; the first of the Day, which shall he the same that is appointed at the Coniinunion: the second for Peace; the third for Grace to live icell. And the two last Collects shall never cdter, hut daily be said at JSTorniug Prayer throughout all the Year, as followelh; all kneeling.

  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  A?i dara GuidJie, air son Sith.

  ODHE, is tu uirhdair na sith, agusan ti aig bheil gradh do rèite,ann eolas bhi agaiuu ort tha air beatha shiorruidh a' seasamh, is saorsainn iomlan do sheirbhis; Dion sinnedo slieirbhisicli ùmhail anil an uile ionsuiJhibh arnaimh- dean; chum nach bithidh eagal neart eascairdean air bith oirnne a tha 'g earbsa gu cinnteach ann do dhidean, tre cumhachd Iosa Criosd ar Tighearna. Amen. An treas Gtdd/ieMÌrson Grais.

  OTHIGHEARNA, ar n-Athair ncamhaidh, a Dhe Uile-chumhachdaich agus mhair- eannaich, a thug sinn gu sabh- ailte gu toiseach an la 'n diugh; Dion sinn ann le d." rahòr chumh- achd; agus Deonnich nach tuit sinn ann am peacadh air bith air an la so; agus nachruith sinn ann gne air bith do chunnart; ach gu'm bi ar n-uile dheanadais air an stiuradh le d' riaghailt sa, chum gu'n deanamaid do ghnàth an ni sin a ta firinneaeh ann d' shealladh, tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  ^ Ann Comh-chddeacMaibh agus lonadaUih far an seinn iad, an so leanaidh an Laoidh.

  ^ An sin tha na cuig Urnuighean so a ta leantuinn, r' an radii an so, ach an nair a tha an Laoidhdhiann ri leughadh; agus an sin chan 'eil r an leughadh dhiuLh ach an dithis dheirean'(ch, viar a Uia iad air an suidheachadh.

  Urnuigh air son MoracJid na Ban-Righ.

  OTHIGHEARNA ar n-Ath- air neanihaidh, ard agus cumhachdach,Righnanrighrean, Tighearna nan tighearnan, aon Fhearriaghlaidh phrionnsan, a tha o d' chathair-rioghail a' coimhead nah-uileatha'n còmh- uuidh air talamh; Gu ro chridheil 15

  The second Collect, for Peace.

  OGOD, who art the author of peace, and lover of con- cord, in knowledge of whom standeth our eternal life, whose service is perfect freedom; De- fend us, thy humble servants, in all assaults of our enemies; that we surely trusting in thy de- fence, may not fear the power of any adversaries, through the might of Jesus Christ our Lord. Amen. The third Collect, for Grace.

  OLORD, our heavenly Fa- ther, Almighty and ever- lasting God, who hast safely brought us to the beginning of this day: Defend us in the same with thy mighty power; and grant that this day we fall into no sin, neither run into any kind of danger; but that all our doings may be ordered by thy governance, to do always that is righteous in thy sight, through Jesus Christ our Lord. Amen.

  TI In Quires and Places wJiere tiiey sing, iiere folloiceth the /

  ^ Then these five Prayers follotcing are to he read here, except ichen the Litany is read; a?id then only the itco last are to be read, as they are there placed.

  A Prayer for the Queens Majesty.

  OLORD ourheavenly Father, high and mighty, King of kings. Lord of lords, the only Ruler of princes, who dost from thy throne behold all the dwell- ers upon earth; Most heartily we beseech thee with thy favour to behold our most gracious Sove-

  guidheamaid ort tliu choimhead 
  le d' dheagh-ofhean air ar n- 
  Uachdaran ro-ijhrasail ar Ban- 
  YighBHICTÒEIA,Rrrx^H mar SO 
  lion i le gras do Spioraid Naoimb, 
  chum gu'n lub i do ghnath gn d' 
  thoil, agus gu'n gluais i ann d' 
  shligbe: Sgeadaich i gu pailt le 
  tiodhlacaibh nèambaidh; deon- 
  uichdhi beatha bbuan ann slainte 
  agus ann saibbreas; neartaich i a 
  dh'fbaotainn buaidh agus lamh- 
  anuachdair air a naimbdibh uile, 
  agus fadheoidh, an deigh na 
  beatha so, ga'm faigbeadh i aoibh- 
  neasagus sonas siorruidh,tre Iosa 
  Criosd ar Tighearna. Amen.

  JJrnuigJi air son an TeagJilaich Rioghail.

  DHE Uile-chumhaclidaich, tobar nan uile mbaitbeas, tba sinn gu h-umhail a'guidheadh oi-t thu bheannuchadh Albert 7m/ie«rPrionnsa Uih-e, agns Ban Phrionnsa Uilse, agus an Teagbl- ach Riogbail uile: Sgeadaich iad led'Spiorad Naomh; deansaibbir iad le d' ghràs nèambaidh; soir- bhicli leo leis gach uile sbonas; agus thoir iad gu d' rioghachd mhaireannaich tre Tosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  Urnuigh arson na Cleir agus an t-Sliiaigh.

  DHE Uile-cbunibachdaich agus mhaireannaich, a ta t- aonar ag oibreachadh miorbbuil- ean mora; Cuir a nuas air ar n-Easbuigibh agus air ar Minis- teribb, agus air gach uileCboimb- tbionalaibh a ta fo'n curam, Spiorad slàinteil do gbràis: Agus chum 's gu fior thoilich iad Ibu, doirt a nuas orra gnàthdhriuchd do bheannuchaidh. Deonnich so, O Thigbearna, air son on air ar Fear-tagraidh agus ar n-Eadar- niheadhonair Iosa Criosd. Amen. 16

  reign Lady, Queen VICTOFIA-, and so replenish her with the grace of thy Holy Spirit, that she may alway incline to thy will, and walk in thy way: Endue her plenteously with heavenly gifts; grant her in bealth and wealth long to live; strengthen her, that she may vanquish and overcome all her enemies; and finally, after this life, she may attain everlasting joy and felicity; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  A Trayerfor the Royal Family.

  ALMIGHTY God, the foun- tain of all goodness, we humbly beseech thee to bless Albert Edward, Prince of IVales, the Princess of Wales, and all the Royal Famih^: En- DHE them with thy Holy Spirit; enrich them with thy heavenly grace; prosper them wdth all hap- piness; and bring them to thine everlasting kingdom; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  A Frayerfor the Clergy and Feople.

  ALMIGHTY and everlasting God, who alone workest great marvels; Send down upon our Bisbops and Curates, and all Congregations committed to tbeir charge, the healthful Spirit of thy grace; And that tbey may truly please thee, pour upon them the continual dew of thy blessing. Grant this, O Lord, for the honour of our Advocate and Mediator, Jesus Christ Amen.

  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  EVENING PRAYER.

  Urnnìgh le Naomh Chrisostom.

  DHE Uile-chumhachdaich, a thug dhuinn gn\s amis an am so ar n-achanaich ghiuithaicbte a dheanamh riut le aon run; agus a ta gealltuinn, an uair a chruin- niclieas dithisnotriuiran ceann a

  o/'St. Chrysostom.

  ALMIGHTY God, who hast given us grace, at this time, with one accord to make our common supplications unto thoe; and dost promise, that when two or three are gathered together in

  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  cheile ann d' Ainni, gu'n d' thoir j thy Name, thou wilt grant their thu dhoibh an iarrtais: Coimh- requests: Fulfil now, Ò Lord, the liona nis, OThighearna,miannan 1 desires and petitions of thy ser- agus iarrtais do sheirbhisich, mar j vants, as maybe most expedient is ro fheumail dhoibh; a' deoriu- 1 for them; granting us in this chadh dhuinn anns an t-saoghal | world knowledge of th}' truth, so eòlas air d' fhirinn, agus anns \ and in the world to come life an t-saoghal a ta ri teachd a' everlasting. Amen, bheatha mhaireannach. Amen.

  2 Cor. xiii. 14. 2 Cor. xiii. 14.

  GEAS ar Tighearna Iosa i T^HE grace of our Lord Jesus Criosd, agus Gràdh Dhe, ! JL Christ, and the loveof God, agus comhchomunn an Spioraid \ and the fellowship of the Holy Naoimh, gu'n robh, maille ruinn , Ghost, be with us all evermore, uile gu siorruidh. Amen. ■' Amen.

  An so tha Ordugh Urnidgii na Maidne a crioclnuchadh fad na Bliadhna.

  AIR AIS DHAN COMHCHINN

  AN T-ORDUCH GU

  URNUIGH FEASGAIR

  GACH LA., FAD NA BLIADHNA.

  '^ Aig foiseach na JJrnuicjh Fheasgair, leughaidh a Mmisteir le gùih ard, aon, no tuille do na earrannadih so de na Scriobtuirihh sin a leanas; agus an sin their è an 7ii sin a ta scnuhhta an deigh nan earrannaibh ceudna.

  THE ORDER FOR

  EVENING PRAYER

  THROUGHOUT THE TEAR.

  Tl At the beginning of Evening Prayer, Uie Minister t-hill read u-ifh a loud voice some one or more (f these sentences of the Scriptures that follow; and tlien he sluill say that which is written after the said sentences.

  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  N uair a philleas an t-ain- • AVTHEN the wicked man gidh air falbh o aingidh- ▼ ▼ turneth away from his eachd a chuir è 'n gniomh, agus wickedness that he hath com- 17
  a ni è an ni a ta dhgheacTi agus 
  ceart, gleidhidh sè 'auam beo. 
  Esec. xviii. 27.

  Tha mi ag aideachadh m'eusa- ontais, agus tha mo pheacadh a' m' lathair a ghnath. Salm li. 3.

  roluich do glmuis o m' pheac- aibh, agus dubli as m' ea-cearta gu leir. Salm li. 9.

  Is lad iobairtean Dhe spiorad briiite: air cridhe briste agus brùite, Dhe, cha dean thusa tàir. Salm li. 17.

  Reubaibh'ur cridhe, agus ni h-e'ur n-eudach; agus pillibh ris an Tighearnabhur Dia: oirtha è tròcaireach agus iochdmhor, mall a chum feirge, agus Ian do chaomhalachd, agus gabhaidh è aithreachas mu 'n olc. loel ii. 13.

  D'on Tighearna ar Dia buinidh tròcairean agus maitbeanais, ge do rinn sinne ar a mach na agh- aidh: ni mo thug sinn geill do ghuth an Tighearna ar Dia, a chum gluasad na reachdaibh a chuire romhainn. Dan. ix.9,10.

  O Thighearna, cronuich mi, ach ann an tomhas, ni h-ann a' d' chorruich air eagal gu cuir thu as domh. Ier. x. 24.

  Deanaibh aithreachas: oir a ta rioghachd neimhe am fogus. N. Matth. iii. 2.

  Eiridh mi, agus theid mi dh' ionnsuidh m' athar,agus their mi ris, Athair, pheacaich mi an agh- aidhfhlaitheanais, agus a'd làth- air-sa, agus cha'n fhiu mi tuil- leadh gu'n goirte do mhac-sa dhiom. N. Lnic xv. 18, 19.

  Na d' thig ann am breithcanas le d' òglach, oir ann ad f hianuis cha 'n fhireanaichear duine beo air bith. Salm cxliii. 2.

  Ma their sinn nach eil peacadh againn, tha sinn 'gar mealladh fein, agus cha'n 'eil an fhirinn annainn, Ach ma dh' aidicheas sinn ar peacainneau tha esan fi- 18

  mitted, and doeth that which is lawful and right, he shall save his soul alive. Ezeh. xviii. 27.

  I acknowledge my transgres- sions, and ni}'^ sin is ever before me. Psalm li. 3.

  Hide thy face from my sins, and blot out all mine iniquities. Psalm li. 9.

  The sacrifices of God are a broken spirit: a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise. Psalm li. 17.

  Rend your heart, and not your garments, and turn unto the Lord your God: for he is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth him of the evil. Joel ii. 13.

  To the Lord our God be- long mercies and forgivenesses, though we have rebelled against him: neither have we obeyed the voice of the Lord our God, to walk in his laws, which he set before us. Dan. ix. 9, 10.

  Lord, correct me, but with judgment: not in thine anger, lest thou bring me to nothing. Jer. X. 24. Psalm vi. 1.

  Repent ye: for the kingdom of heaven is at hand. St. Matt. iii. 2.

  1 will arise, and go to my father, and will say unto him. Father, I have sinned against heaven, and before thee, and am no more worthy to be called thy son. St. Luke xv. 18, 19.

  Enter not into judgment with thy servant, Lord; for in thy sight shall no man living be justified. Psalm cxliii. 2.

  If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us: but, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins

  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  rinneach agus ceai-t, chum ar pea- 
  cainnean a nihaitheadh dhuinn, 
  a2:us ar glanadh o gach uile neo 
  fiiireantaclid. 1 JS". loin i. 8, 9.

  BlIKAITHREAN ro-ion- mhui nn, tha'ii StTÌobtuir'gar brosnuchadh aim an iomad aite, a dh' aithueachadh agus a dh' aideachadh ar peacainnean agus ar u-aingidheachd lionmbor; agus nach bu cbòir dhuinn abhi 'gan ceiltinn no 'gan sgàileadh ann an làtbair Dhè Uile-chumh- achdaich arn-Athairneamhaidh; ach an aideachadh le cridhe umb- ail, iosal, aithreach agus iriosal, chum gu'm taigbeamaid maithea- nas annta tre a mbaitbeas agus a tbròcair sbiorruidh. Agus ged bu choir dhuinn, anns gach uile am, ar peacainnean gu b-rimbail aideachadh, ann an Ìàtbair dhè; gidheadh is coir dhuinn gu ro- araid sin a dheanamb, a uair a chruinnicheas agus athig sinnan ceann a cheile, thoirt buidheacb- ais dha air son nan sochairibh mora a fhuair sinn o laimb, a cbùr suas a mholaidh ro-oirdh- eii'C, a dh' eisdeachd fhocail ro- naoimh, agus a dh' iarruidh nan nithe sin a tha iomchuidh agus feumai lair son a'chuirpchombath agus air son an anama. Air an aobhar-sin, tha mi guidheadh agus ag achanuich oirbhse uile, a tha 'n so làthair, mise chomh- imeachd, le cridhe glan, agus le guth ùmbail, gu cathair a' gbràis nèambaidh, ag ràdh, am dheigh.

  ^ Aidmheil choitchionn re radh lets

  a choivihthii liial au h-iomlaii, an

  deiph a Mhinisteir, uile air an gluinil/h.

  ATHAIR, uile-chumhach- daich agus ro-tbròcairich, chaidh sinn a' mearachd agus air seacharan o d' sbligbibh mar ebaoii'ich chaillte. Lean sinn

  19

  and to cleanse us from all un- righteousness. 1 St. John i. 8,

  DEARLY beloved brethren, the Scripture moveth us in sundry places to acknowledge and confess our manifold sins and wickedness; and that we should not dissemble nor cloke them before the face of Almighty God our heavenly Father; but confess them with an humble, lowly, penitent, and obedient heart; to the end that we may obtain forgiveness of the same, by his infinite goodness and mercy. And although we ought at all times humbly to acknow- ledge our sins before God; yet ought we most chiefly so to do when we assemble and meet together to render thanks for the great benefits that we have received at his bands, to set forth his most worthy praise, to bear his most holy Word, and to ask those things which are requisite and necessary, as well for the body as the soul. Where- fore I pray and beseech you, as many as are here present, to accompany me with a pure heart, and bumble voice, unto the throne of the heavenly grace, saying after me:

  ^ A general Confession, to be said of the whole Congreoaiion, after Uie Minii<ter, all kneeling.

  ALMIGHTY and most mer- ciful Father; We have erred and stra3-ed from thy ways like lost sheep. We have fol- lowed too much the devices and

  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  tuille's fada innleacliclan as^us 
  miannan ar cridheachan fein. 
  Chiontuicli sinn an aghaidh do 
  laghannan naomh. Dh'fhag 
  sinn gu' deanamh na nithe sin bu 
  choir dhuinn a dheanamh, agus 
  rinn sinn na nithe sin nach bu 
  choir dhuinn a dheanamh, agus 
  cha'n 'eil slàinte annainn. Ach 
  dean thusa, O Thighearna, tròc- 
  air oirmi, ciontaioh thruagh. 
  Caomhain iadsan, O Dhe, a ta'g 
  aideachadh an lochdann, gabh 
  air an ais a mhuinntir a ta aith- 
  reach: A reir do gheallainnibh 
  air a' nochdadh do'n chinne dao- 
  ine annlosaCriosd arTighearna. 
  Agus deònuich,0 Athair ro thro- 
  cairich, air a sgàtli-san,gun caith 
  sinn a so suas beathadhiadhaidh, 
  ionraic, agus niheasarra, Chum 
  glòir d' ainm naomh. Amen.

  ^ Am Fuasflladh, na Maiiheunas pìieacainnean^ ri Idihairt leis an t-Scaiart ''na aonai\ na sheasamh; an Sluaghfathast air an giuinibh.

  DIA Uile-Chumhachdach, Athair ar Tighearna Iosa Criosd, leis nach miann has peac- aich, ach leis an fheavr è phil- leadh o 'aingidheachd, agus a bhi beo; agus a thug cumha'-hd agus aithne d'a Mhinisteiribh, fuas- gladh agus maitheauas peacaidh a nochdadh agus a chuir an ceill d'a shluagh air dhoiljh a bhi fior aithreach: Tha esan a' toirt mai- theauas agus fuasgladhdhoibhsan uile a tha fior aithreach, agus gun cheilg a creidsinn a shoisgeil naoimh. Air an aobhar sin, guidheamaid air gu'n Deonnich è dhuinn fior aithreachas, agus a Spiorad Naomh; chum gu'm hi na nithe a ta sinn a deanamh anns an am so taitneach dha; agus gu'm bi a chuid eile d'ar beatha an deigh so fior-ghlan agus naomh; chum fa-dheoidh gu'n d' 20

  desires of our own hearts. We have offended against thy holy laws. We have left undone those things which we ought to have done; And we have done those things which we ought not to have done; And there is no health in us. But thou, Lord, have mercy upon us, mi- serable offenders. Spare thou them, O God, which confess their faults. Restore thou them that are penitent; According to thy promises declared unto man- kind in Christ Jesu our Lord. And grant, most merciful Father, for his sake; That we may hereafter live a godly, righteous, and sober life, To the glory of thy holy Name. Amen.

  TI The AòsoJution, or Remission of Sins, to be pronounced by ilie Priest alone, standing; the People still kneeliiig.

  ALMIGHTY God, the Fa- ther of our Lord Jesus Christ, w^ho desireth not the death of a sinner, but rather that he may turn from his wickedness, and live; and hath given power, and commandment, to his Ministers, to declare and pronounce to his people, be- ing penitent, the Absolution and Remission of their sins: He pardoneth and absolveth all them that truly repent, and un- feignedly believe his holy Gos- pel. Wherefore let us beseech him to grant us true repent- ance, and his holy Spirit; that those things may please him, which we do at this present; and that the rest of our life hereafter may be pure and holy; so that at the last we may come to his eternal joy;

  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  thifrsinng'aaoibbneas siorruiJh, 
  trid Iosa Criosd ar Tighearna.

  "[[ Freapraidh an sluaph an so aqus an deiph aack Umuiuh ei/e. Amen.

  ^i Ail sin i/icid a' Minisfeir air a <j/t/iiiniUi, aqus their e Umuùjh an Tiulicarna le (juth ard, an s/uaf/h cuidcuvhd air an qlitinihli, agus ug railii ìììallle ris. arann an fO. tigus aju/s garh aite ei/c\ aile am bhril i air a (jnnthachadh anns an t->>eir- blicis Dhiadiiaidh.

  AR n-Atliair a ta air neamh, Naomhaichear d' Ainm; Thii^eadh do rioghaclid; Deanar do thoil air an talamh, Mar tha- tar a' deanainh air neamh: Thoir dhuinn an diutrli ar n-aran lath- ail; Agus maith dhuinn arcion- tainnean, Mar a mhaitheas sinne dhoibh-san ata ciontachadh 'nar n-aghaidh; Agus na leig am buaireadh sinn; Ach saor sinn o olc; Oir is leat-sa an rioghachd. agus an cumhachd, blNus a' ghlòir, gu siorruidh, agus gu siorruidh. Amen.

  '^\ An sin their e mar an ceudna,

  O Thighearna, fosgail thusa ar bllean.

  Frearj. Agus taisbeinidh ar beul do mboladh.

  Mill. O dhe, dean cabbag d'ar saoradh.

  Freag. O Thigbearna, greas g' ar combnadh.

  ^ An so, air d''ir,ihh wlf>. hid n'an seasamh suas, their un Sagart,

  Gloir do'n Athair, agus do'n mhac; agusdo'n SpioradNaomh.

  -F/'eay. Mar bha air tils, ata nis, agus a bhitheas gu brath; sao- gbal gun crioch. Amen,

  JSlin, Molaibh an Tighearna.

  Freag. Biodh ainm an Tigb- 'arna air a moladh.

  ■J An sin theirear no canar ni Saihn aims an riniihaiU anna am Uml iad air an ordndiadh. An sin Leasan 21

  through Jesus Christ our Lord. Amen.

  ^ The People sliail answer here, and

  (d the end of all oilier Prayers,

  Amen. ' 11 Then the Minister shall kneel, I and say the Lord s Prayer with an

  audible voice; the People also kneel- I ing, and repeating it with him, both

  Ivre, and tcheresoever else it is used 1 in Divine service,

  OUR Father, which art in heaven. Hallowed be thy Name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth, as it I is in heaven. Give us this day j our daily bread. And forgive I us our trespasses, as we for- give them that trespass against us. And lead us not into temp- tation; But deliver us from evil: For tbine is the king- dom, The power, and the glory, For ever and ever. Amen.

  •T Then liheinsc he shall say, Lord, open thou our lips.

  Answ. And our moutb shall sbew fortb thy praise.

  Priest. O God, make speed to save us.

  Ansio. Lord, make baste to help us.

  ^ Here all standing up, the Priest shall say.

  Glory be to the Father, and to the Son: and to the Holy Ghost;

  A/ÌSW. As it was in the begin- ning, is now, and ever shall be: world without end. Amen.

  Priest. Praise ye the Lord.

  Answ. The Lord's Name be praised.

  ^ Then shall be suid or sung the Pscdms \n order, as they are ap- pointed. Then a Lesson oftlie Old

  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  as an t-Sean tiomnadh, mar a tlia 
  air orduchadh, aaus cm deigh sin, 
  INTagnificat, (no Laoidh Muire aii 
  Oigh Bheannuichte) ami Ga/dic, 
  mar a leanas. 
  Magnificat. N. Luc i. 46.

  ATA m'anam ag ard-mholaclh an Ticjhearna: agus a ta mo spiorad a' deanamh gairdeachais ann an Dia mo Shlanuighear.

  Do bhrigh gu'n d'amhairc è: air staid iosail a bhan-oglaich.

  Oil' feuch, so suas; goiridh gach Jinn beannuiclite dhiom.

  Do bhrigh gu'n d'rinn an Ti a ta cumhachdach nithe mora dhomh: agus is naomh ainm.

  Agus a ta a tbròcair-san o linn gu linn: do'n dream air am bheil eagal.

  Nochd è neart le gbairdean: sgap è na h-uaibbrieb ann an smuaintibh an cridhe iein.

  thug è nuas na daoine cumb- achdach o'n aitibb-suidhe: agus dh'ardaich e iadsan a bba iosal, agus seimb.

  Lion e an dream a bba acrach le nithibh matb: agus chuir e uaith na daoine saibbir falamb.

  Rinn e còmbnadh ri Israel òg- lach fein ann an cuimbneachadh a tliròcair: mar a gbeall e d'ar n- atbraicbibb, do Abrabam agus d'a sbliochd gu bratb.

  Gloir do'n Athair, agus do'n mhac; agus do'nSpioradNaomh.

  Mar a bba air tùs, a ta nis, agusabbitheasgu bratb: saogbal gun crioch. Amen.

  *^ A'^r; an t-Sahn so; ach air a''naoth- amh La-deug do'n yihios, an uair a theirear e ann an gnatk ricu/hailt nan Salm.

  Cantate Domino. Sulmxcviii.

  OSEINNIBH do'n Tigb- earnalaoidh nuadh: oirnun è nithe iongantacb. 22

  Testament, as is appointed. And after that, Magnificat (or the Song of the blessed Virgin Mary) in Enghsh, as followeth.

  Magnificat. St. Luke i. 46.

  MY soul dotb magnify the Lord: and my spirit hath rejoiced in God my Saviour.

  For he hath regarded: the lowliness of his handmaiden.

  For, behold, from henceforth: all generations shall call me blessed.

  For he that is mighty hath magnified me: and holy is his Name.

  And his mercy is on them that fear bim: throughout all gene- rations.

  He bath shewed strength with bis arm: be hath scattered the proud in the imagination of their hearts.

  He bath put down the mighty from their seat: and hath ex- alted the bumble and meek.

  Hehath filled the hungry with good things: and the rich he bath sent empty away.

  He remembering his mercy, hath holpen his servant Israel: as he promised to our fore- fathers, Abraham and his seed, for ever.

  Glory be to the Father, and to the Son: and to the Holy Ghost.

  As it was in the beginning, is now, and ever sball be: world without end. Amen.

  TI Or eke this Psalm; except it /)e on the Nineteenth Day of the Month, xi-he.n it is read in the ordinary course of the Psalms.

  Cantate Domino. Psalm xcviii.

  OSIXG unto the Lord a new song: for he hath done marvellous things.

  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  Tlius^ a dheas lamh, a^jus a 
  g:hairdoaii naomh; buaidh a mach 
  dha I'ein.

  Thaisbean an Tighearna ashla- inte; 'an sealladh nan cinneach dh' fhoillsicli Ò' fbii-eautachd.

  Cliuimbnich è a tbrocair agus fhirinn do tbeaghlach Israeli: agus chunnaic uile chriochan na talinbainn slainte ar De-ne.

  Togaibh iolach ait do'n Tigb- earna, a tbirean uile: togaibh bburgutb.deanaibbgaiideachas, agus seinnibh eliu,

  Molaibh an Tighearna air a' cblairsaicb; seinnibh aira'cblar- saich le sailm breitb-buidhea- chais.

  Le trompaidibh cuideachd agusledudaicbibb: Otaisbeanibh sibh fein aoibbneach an lAthair an Tighearna an Kigb.

  Deanadh an fbairg fuaim,agus gach ni ata innte: an cruinne-ce agus iadsan atacbombnuidh ann.

  Buaileadh na tulltean am ba- san, agus deanadh na beannta luatbgbaire le cbeile an lAthair an Tighearna; oir tha e a'teachd a thoir breth air an talamh.

  bheir e breth air an talamh am fireantachd agus air na sloigh an ceartas.

  Gloir do'n Athair, agus do'n mhac; agus do'n SpioradXaomb.

  Mar a bba air tiis, a ta nis, agus abbitheasgubratb: saogbal gun crioch. Amen.

  ^ Jn sin Leasan as an Tivmna- Nuadh, mar a ta è ordidchte. Ar/us an fleif/k sin Nunc dimittis (no Lanidh Shimeou) an Gaelic, mar a leanas.

  JS'unc dimittis. N. Luc ii. 29.

  AXIS, a Thighearna, a ta thu leigeadh do d' sbeirbhiseach siubbal an sith: a reir d'fhocail. 23

  Witb his own right band, and witb his bol}'^ arm: batb be got- ten bimself the victory.

  the Lord declared his salva- tion: his righteousness hath he openly shewed in the sight of the heathen.

  He bath remembered his mer- cy and truth toward the house of Israel: and all the ends of the world have seen the salvation of our God.

  Shew yourselves joyful unto the Lord, all ye lands: sing, re- joice, and give thanks.

  Praise the Lord upon the harp: sing to the harp with a psalm of thanksgiving.

  Witb trumpets also and shawms: O shew 3'ourselves joyful before the Lord the King.

  Let the sea make a noise, and all that therein is: the round world, and they that dwell therein.

  Let the floods clap their bands, and let the hills be joy- ful together before the Lord: for he cometh to judge the earth.

  With righteousness shall he judge the world: and the people with equity.

  Glory be to the Father, and to the Son: and to the Holy Ghost;

  As it was in the beginning, is now, and ever shall be: world without end. Amen.

  ^ Then a Lesson of the New Testa- ment, as it is appointed. And after that. Nunc dimittis (or the Song of Syiiieon), in Enyliihy as followeth.

  Nunc dimittis. St. Luke ii. 29.

  LOED, now Icttes'c thou thy servant depart in peace: according to thy word.

  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  Oir chunnaic mo shùilean: do 
  sMàinte,

  A dh' ulluich thu: rolmh ghnuis nan uile shluagh;

  Solus a shoillseaehadh nan Cinneach: agus gloir do shluaigh Israeli.

  Gloir do'n Atliair, agus do'n Mhac; agus do'nSpioradNaomh.

  Mar a bha air tiis, a ta nis, agus a bhitheas gu bràth: sao- ghal gun crioch. Amen. ^ iVo an t-Sdhn so; acli air an Dara

  la deug do'n Mhios. Deua misereatur. Salra Ixvii.

  GU 'jST deanadh Dia trocair oirnn,agusgu'mbeannuich- eadh e sinn: agus gu d' thugadh e air a gbnùis dealrachadh oirnn, agasgu'n deanadh è trocair oirnn;

  Chum gun aithnichear do shligheairantalamh: doshlàinte shòlasach am measg nan uile chinneach.

  Moladh na slòigh thu, Dhe: seadh, moladh na slòigh uile thu.

  deanadh na cinnich gairdea- chas, agus biodh iad aoibhneach; oir bheir thu breth air na sloigh an ceartas, agus riaghlaidh tu na cinnich air an talamh.

  Moladh na sloigb thu, Dhe: saadh, moladh na sloigh uile thu.

  An sin bheir an talamh a mach a toradh: agus beannuichidh Dia, eadhon ar Dia-ne sinn.

  Beannuichidh Dia sinn: agus bithidh eagal-san air uile chrioch- aibh an t-saoghail.

  Gloir do'n Athair, agus do'n Mhac; agus do'n Spiorad Naomh.

  Mara bha air tvis,a ta nis, agus a bhitheas gu bràth: saoghal gun crioch. Amen. *[[ Ail sin canav no iheirear Creud

  nan AIjuIo! Ids «' I\f/u?ti.<<teir ajus

  leici an ts/nw/k 'n an smsamli. 24

  For mine ej'es have seen: thy salvation.

  Which thou hast prepared: before the face of all people;

  To be a light to lighten the Gentiles: and to be the glory of thy people Israel.

  Glory be to the Father, and to the Son: and to the Holy Ghost;

  As it was in the beginning, is now, and ever shall ÌDe: world without end. Amen. ^ Of else this Psalm; except it be on

  the tivelfth Day of the Month. Dens misereatur. Psalm Ixvii,

  GOD be merciful unto us, and bless us; and shew us the light of his countenance, and be merciful unto us:

  That thy way may be known upon earth: thy saving health among all nations.

  Let the people praise thee, God: yea, let all the people praise thee.

  let the nations rejoice and be glad: for thou shalt judge the folk righteously, and govern the nations upon earth.

  Let the people praise thee, God: yea, let all the people praise thee.

  Then shall the earth bring forth her increase: and God, even our own God, shall give us his blessing.

  God shall bless us: and all the ends of the world shall fear him.

  Glory be to the Father, and to the Son: and to the Holy Ghost;

  As it was in the beginning, is now, and ever shall be: world without end. Amen.

  11 Then shall be said or simg the- Aposllrs' Creed in/ ihe jMinisicr and the People, standing.

  EVENING PRAYER.

  CREIDEAMann an Diaan t- Athair Uile-chumhachdacli, Crulliadair Neamli agus Tal- mhaiun:

  Agus ann an Iosa Criosd aon ]\Ihac-an ar Tighearna; A gba- bliadh leis an Spiorad Naorah, a rugadh le Mulre an Oigh, a dh' fhuiling lb Phontius Pilat, a cheusadh, a fhuair bas, agus a dh'adhlaiceadh: chaidh e sios do dh' Ifrinn; Air an treas la dh' eirich e ris o namairbb; Chaidh e suas gu Nearah, Agus tha e'n a shuidhe air deas laimh Dhe an t-Athair Uile chumhachdach: As an sin thig e thoirt breth air na beothaibh agus air namairbb.

  Creideam anus an Spiorad Naomh; An Eaglais Xaomb Cbiotcbionn; An Conib-cbomuun nan Naomh; Am maitbeanas pbeacainnean, An aiseirigh a' chuirp, Agus a' bbeatha shior- ruidh. Amen.

  ^ Aqus an deiffh sin, na h-Urn?ti(/h- ean so a leunus. an duagh uile a u crci/Jiuch air an glùinilJi: a' J\Ii)iis- teir an toiseach a/i radh le guth ard, Gu robh an Tighearna maille

  ribb:

  Freag. Agus maille ri d' Spio-

  rad-sa. Ministeir. Deanamaid urn nigh. A Thighearna, dean tròcair

  oirnn.

  A Chriosd dean trbcair oirnn. A Thighearna, dean tròcair

  oirnn.

  ^ An sin their a' Mivisteir, an Cleir-

  èach, agus an Slmtgh, Urnuigh an

  Tighearna le guth ard.

  A R n-Athair a ta aii* neamh,

  IjL Xaombaicbear d'Ainm.

  Tbigeadh do rioghachd. Deanar

  do tboil air an talamh, mar thatar

  a' deaiiamb air neamh; Thoir

  dhuinnan diu<;barn-aranlatbail.

  Agus maith dhuinn ar ciontain-

  nean, mar a mbaitbeas sinne  I BELIEVE in God the 
  Father Almii^bty, Maker 
  of heaven and earth:

  And in Jesus Christ his only Son, our Lord; Who was con- ceived b}'' the Holy Ghost, Born of the Virgin Mary, Suffered under Pontius Pilate, Was cru- cified, dead, and buried: He descended into bell; The third day he rose again from the dead: He ascended into heaven, And sitteth on llie right band of God the Father Almighty; From thence be shall come to judge the quick and the dead.

  I believe in the Holy Ghost; The holy Catholic Church; The Communion of Saints; The For- giveness of Sins; The Resurrec- tion of the Body, And the Life everlasting. Amen.

  *^ And after that^tliese Prayers fol' lowing, all devoutly kneeling; the Minv<ter first pronouTicing with a loud voice, The Lord be with you:

  Ansio. And with thy spirit.

  Minister. Let us pray. Lord, have mercy upon us.

  Christ, have mercy upon us. Lord, have mercy upon us.

  ^ Then the Minister, Clerks, and Peo- ple, shall say the Lord^s Prayer icith a loud voice.

  OUR Father, which art in heaven, Hallowed be thy Name. Thy kingdom come; Thy will be done in earth, as it is in heaven. (Jive us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, as we for- irivc them that trespass a<raiust C

  dhoibhsan a ta ciontachaflh 'nar 
  n-as^baidh. Agus na leig am 
  buaireadh sinn; Ach saor sinn o 
  olc. Amen.

  ^ A?i sin Ihcir «' Ministeir, na sìieasamh^ Thighearna, taisbein dhuinn

  do tbròcair.

  Freag. Agus Deonnich dhuinn

  do sblainnte.

  Min. O Thighearna, sabbail a

  bhan-righ.

  Freag. Agus eisd ruinn gu

  trocaireach an uair a gbairmeas

  sinn ort.

  Min. Sgeadaich do Mbinis-

  teii'ean le fireantachd.

  Freag. Agus dean do sbluagb

  tagbta tein aoibbneacb.

  Min. Thighearna, sabbail

  do sbluagb. Freag. Agusbeannuich d'oigb-

  reaebd fein.

  Min. thoir sith r' ar linn-ne,

  Thighearna.

  Freag. Do bbrigh nach 'eil

  neach air bith eile a ta cogadh air

  arson, ach thusa ambàin, dhè. Min. O dhe, glan ar cridheacb-

  an an taobh a stigh dhinn. Freag. Agus na tabbair uainn

  do Spiorad Naomh.

  % An sin lecmuidh tri Guidhean; an ceud aon diuhh air son an La: an dara h-aon air son Sith: an treas aon air son Comhnudh an aghaidh gach uile Chunnairt mar a leunas an deigh so: theirear an da Glnddhe, diieireannach so aig Urnuigh Feasyair gach la gun atharruchadh.

  An dara Guid'he aig Urnuigh Feasgair.

  ODHE, o'm bheil gach uile run-naomb gach uile dheagb cbombairlibb, agus gach uile oib- ribh cbeart ag srutbadh: thoir do d' ftbeirbhisich an t-sith sin nach urrain an saogbal a thoirt seachad; chum gu'm bi araon ar 2tì

  us And lead us not into temp- tation; But deliver us from evil. Amen.

  ^ Then the Priest standing up, shall say,

  Lord, shew thy mercy upon us.

  Ansio. And grant us thy sal- vation.

  Priest. Lord, save the Queen.

  Ansto. And mercifully bear us wben we call upon thee.

  Priest. Endue thy Ministers witb righteousness.

  Aiisw. And make thy chosen people joyful.

  Priest. O Lord, save thy people.

  Ansio. And bless thine inheri- tance.

  Priest. Givepeace in our time, Lord.

  Ansio. Because there is none other that fighteth for us, but only thou, God.

  Priest. O God, make clean our hearts within us.

  Answ. And take not thy Holy Spirit from us.

  ^ Then shall follow three Collects; the first of the Day; the second fur Peace; the third for Aid against all Perils, as hereafter folloiveth: which tu'o last Collects sJmU he daily said at Evening Prayer without al- teration.

  The Second Collect at Foening Prayer.

  OGOD, from whom all holy desires, all good counsels, and all just works do proceed; Give unto tb}'- servants that peace which the world cannot give; that both our hearts may be set to obey thy commandments, and

  cridheachan air an suidheachadh 
  gu geill a thoirt do d' aithean- 
  taibh, agus cuideachd air duiiin a 
  bill air ar dion leatsa o' eagal ar 
  iiaimhdibh, gu'n caitheamaid ar 
  n-aimsir ann am fois agus aim a 
  samhchair, tre inbaitheas Iosa 
  Criosd ar Slanuigbfhear. Amen,

  Antreas Guid7ie,air son Comhnadh an aqhaidh qach uile Chunnalrt .

  SdlLLSICH ar dorebadas, g'uidheamaid ort, Tbigb- earna, agus le d'mbor tbrocair dion sinn o gach uile gbabba- naibh agus cbunnartaibh na h-oidhcbe-nochd, air son gràidh d'aon gbin Mbic ar Slanuigb- fhear Iosa Criosd. Amen.

  'H Ann Comh-chuideachdaihli. agus lonadaihh far an seinn iad, an so leanaidh an Laoidh.

  Urnuigh air son MbracJid cm Ban-riqh.

  OTHIGHEARNA ar n-Atb- air nèambaidh, ard agus cumhachdacbjrigh nan righrean, Tighearna nan Tighearnan, aon fhear-riaghlaidh pbrionnsan, a tba o d'chAthair-riogbail a' coimb - eadnab-uile a tha 'n combnuidh airtalamh; Gurocbridheilguidh- eamaid ort thu cboimbead le d' dheagb-gbeanairarn-Uachdaran ro-gbrasail arBan-TighearnaBan- righi?/J/CTOi?/-^,agusmàr so lion i le gras do Spioraid Naoimb, chum gu'n lub i do gbnatb gu d' tboil, agus gu'n gluais i ann d' sbligbe: Sgeadaich i gu pailt le tiodhlacaibh neamhaidh; deonu- '•■ ichdh'ibeathabbuanannaslainte , agus ann a saibbreas; neartaich i ! a dh' f baotainn buaidh agus lamb- i anuachdar air a naiinbdibh uile, agus fadheoidh, an dèigb na { beathaso, gu'mfaigbeadhi aoibb- \ neasagussonassiorruidh.tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen. I 27 C

  also that by thee we being de- fended from the fear of our ene- mies, may pass our time in rest and quietness; through the me- rits of Jesus Christ our Saviour. Amen.

  The Uiird Collect, for Aid aqainst all Perils.

  LIGHTEN our darkness, we beseech thee, O Lord; and by thy great mercy defend us from all perils and dangers of tbis nigbt; for the love of thy only Son, our Saviour, Jesus Christ. Ameu.

  ^ Tn Quires and Phices trJi-cre they siiig, /lere foil oivelh the Anthem.

  A Prayer for the Qneens Majesty.

  OLORD our beavenly Father, bigb and mighty. King of kings, Lord of lords, the only Ruler of princes, Avbo dost from thy throne behold all the dwell- ers upon earth; Most heartily we beseech thee with thy favour to behold our most gracious Sove- reignLady, Queen VICTORIA; and so replenish her with the grace of thy Holy Spirit, that she may alway incline to thy will, and walk in thy way: Endue her plenteously witb beavenly gifts; grant her in health and wealth long to live; strengthen her, that she may vanquisb and overcome all her enemies; and finally, after this life, she may attain everlasting joy and felicity; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  Urnuìgh air son an Tearjlilaich 
  Hioghail.

  DHE Uile-chumhachdaich, tobar nan uile mhaitbeas, tba sinn gu h-umhail a' guiclb- eadh ort thu bbeannuchadh Albert Imhear Prionnsa Uilse, agus Ban Pbrionnsa Uilse agus anTeagbkich Riogbailuile: Sgea- daich iad le d' Spiorad Naomh: T)ean saibbir iad led'gbràs nèam- naidh; soirbbich leo leisgach uile slionas; agus thoir iad gu d' rio- gbachd mhaireannaich tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  Urnuigh arson na Cleir agus an t-Sluaigh.

  DHE Uile-chumhachdaicli agus mhaireannaich, a tat- aonar ag oibreachadh miorbbui- lean mora; Cuir a nuasair ar n- Easbuigibh agus air ar Minis- teribb.agus air gach uileCboimb- thionalaibh a ta fo'n curain, Spiorad slàinteil do gbràis: Agus chum's gu fior tboilich iad thu, doirt anuas orra gnàtb dhriuchd do bbeannuchaidh. Deonnich so, O Thighearna, air son onair ar Fear-tagraidh agus ar n-Eadar- mbeadhonair Iosa Criosd. Amen.

  Urnuigh le Naoììih Clirisostom.

  DHE Uile-chumhachdaich, a thugdhuinngràsannsanàm so ar n-achanaich gbnatbaicbte a dheananib riut leaon run; agus a ta gealltuinn, an uair a cbruin- nicbeas ditbis notriuiran ceanna cbeile ann d' Ainm.gu'n d' thoir thu dhoibh an iarrtais: Coinib- lion a nis,0 Thighearna, miannan agusiarrtaif doslieirbhisicb, mar is ro fbenmaile dhoibb; a' deonui- chadh dhuinn anns an t-saoghal so eòlas aird' fbirinn,agus anns an t-saogbal a ta ri teachd a' bheatba mhaireannach. Amen. 28

  A Trayerfor the Royal Family.

  ALMIGHTY God, the foun- tain of all goodness, we bumbly beseeeb thee to bless Albert Edward, Prince of Wales, the Princess of Wales, and all the Royal Family: Endue them witb thy Holy Spirit; enrich them with thy beavenly grace; prosper them witb all happiness; and bring them to thine everlasting kingdom; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  A Prayer for the Clergy and People.

  A L:\riGHTY and everlasting God, who alone workest great marvels; Send down upon our Bishops and Curates, and all Congregations committed to tbeir charge, the bealtbful Spirit of thy grace; And that they may truly please thee, pour upon them the continual dew of thy blessing. Grant this, Lord, for the honour of our Advocate and Mediator, Jesus Christ. Amen.

  A Prayer of St. Chrysostom.

  ALMIGHTY God, wbo hast given us grace, at this time, with one accord to make our common supplications unto thee; and dost promise, that when two or three are gathered togetber in thy Name. th'->u wilt gi-ant their requests: Fulfil now, O Lord, the desires and petitions of thy ser- vants, as may be most expedient for them; granting us in this world knowledge of thy trath, and in the world to come life everlasting. Amen

  2 Cor. xiii. 14. 2 Cor. xlii. U.

  GRAS ar Tii^hearna Tosa ! ^ I ^HE grace of our Lord Jesus Criosd, agus Gràdh Dhe, | JL Christ, and the love of God, agus conihehomunn an Spioraid j and the fellowsliip of the Holy Naoimh, gu'n robh, maille ruinn ! Ghost, be with us all evermore, uile gu siorruidh. Amen. ' Amen.

  An so tha Grdugh Urnuigh an Fheasgair a crioclinacJiodh fad na Bliadhna.

  MORNING PRAYER.

  AIR AIS DHAN COMHCHINN

  CREUD NAOMH ATHANASIUS.

  THE CREED OF SAINT ATHANASIUS.

  Fhoillsidiidh, La N. Mhatthias, ■caingis, N. Eoiu-Bhaiste, N. Sheu-

  ^ Air na Feisdihh so, La-Nollaif, L; La-Caisg, La 'n Dol-suas, Domlmac

  mais, ]S. Bhartliolania, N. Mhattlia, N. Shimoin ugiis N. lude, N. An- dreais, agus air Donilinach iia Trionaid, canur no tiuiirear uig Urnnigh Madàinn, an àite Creitd rain A/jstol, an AidmheU so de ar Creidimh Criosdail, d' an gnà(h-ghnirear Creud N. Atbaiiasius, leis a" iMhiuia/eir agus leis an t-Shuiyh 'n an seasavih.

  unque \

  lilt.

  CO air bith leis 'n ail bhi air a shabhladh: roirah gach ni tha e feumail gu'n cumadh e an Creidimh Coitchionn.

  Ach mar gleidh gaeh reach an Creidimh so gu h-iomlan gun truailleadh: gun teagamh theid e mugha gu siorruidh.

  Agus 's e so an Creidimh Coit- chionn: Gu'n aoramaid aon Dia ann an Trionaid, agus Trionaid, aim an aon ach d;

  Gun bhi 'g amaluadh na Pear- sanna: no ag rionn an Nadair.

  Oir a ta aon Phearsa do'n Ath- air, Pearsaeile do'n Mhac: agus Pearsa eile do'n Spiorad Naomh.

  Ach Diadhachd an Athar, an Mhic, agus an Spioraid Naoimh is aon i uile: an Gloir co-ionnan, am Mòrachd co-shiorruidh.

  Mar a ta an t-Athair, mar sin a ta Mac: agus mar sin a ta an Spiorad Naomh.

  An t-Athair gun chruthachadh, am ^lac gun cliruthachadh: agus an Spiorad Naomh gun chruth- achadh.

  29

  Quicmique vult.

  WHOSOE VE Rwill be saved: before all things it is ne- cessary that he hold theCatholick Faith.

  Which faith, except every one do keep whole and undetiled: without doubt he shall perish everlastingly.

  And the Catholick Faith is this: That we worship one God in Trinity, and Trinity in Unity;

  Neither confounding the Per- sons: nor dividing the Substance.

  For there is one Person of the Father, another of the Son: and another of the Holy Ghost.

  But the Godhead of the Fa- ther, of the Sou, and of the Holy Ghost, is all one: the Glory equal, the Majesty co-eternal.

  Such as the JNather is, such is the Son: and such is the Holy Ghost.

  The Father uncreate, the Son uncreate: and the Holy Ghost uncreate.

  An t-Athair do-thui^sinneach, 
  am Mac do-thuigsinneach: agus 
  an Spiorad Naomh do-thuigsin- 
  neach.

  An t-Athair siorruidh, am Mac siorruidh: agus an Spiorad Naomh siorruidh.

  Agus gidheadh cha tri shior- ruidh iad: ach aon siorruidh.

  Mar an ceudna cha'n 'eil tri do-thuigsinneach, na tri neo- chruthaichte ann: ach aon neo- chruthaichte, agus aon do-thuig- sinneach.

  Mar an ceudna a ta an t-Athair Uile-chumhachdach, am Mac Uile-chumhachdach: agus an Sjiiorad Naomh Uile-chumh- achdach.

  Agus gidheadh cha tri Uile- chumhachdaich iad: ach aon Uile-chumhachdach.

  Mar so is Dia an t-Athair, is Dia am Mac: agus is Dia an Spiorad Naomh;

  Agus gidheadh cha tri Dee iad: ach aon Dia.

  Mar an ceudna is Tighearna an t-Athair, is Tighearna am Mac: agus is Tighearna an Spio- rad Naomh.

  Agus gidheadh cha tri Tigh- earnan iad: ach aon Tighearna.

  Oir amhuil mar a ta sinn air arco'-eigneachadh leis an fhirinn Chriosdaii: a dh' aideachadh gu bheil gach pearsa fii leth 'na Dhia agus 'na Thighearna;

  Mar sinn a taeair athoirmeasg dhuinn leis an Chreidimh Choit- chionn: a radh, A ta tri Dee, no tri Tighearnan ann.

  Cha 'n eil an t-Athair air a dhe- anamh o neach: ni mo a ta è air a chruthachadh, no air a ghintinn.

  A ta am Mac o'n Athair amh- àin: cha 'n ann deanta, no cru- thaichte ach ginte.

  A ta an Spiorad Naomh o'n A thair agus o'n Mhac: cha'n ann 30

  The Father incomprehensible, the Son incomprehensilile: and the Holy Ghost incomprehen- sible.

  The Father eternal, the Son eternal: and the Holy Ghost eternal.

  And yet they are not three eternals: but one eternal.

  As also there are not three incomprehensibles, nor three un- created: but one uncreated, and one incomprehensible.

  So likewise the Father is Al- mighty, the Son Almighty: and the Holy Ghost Almighty.

  And yet they are not three Almighties: but one Almighty.

  So the Father is God, the Son is God: and the Holy Ghost is God.

  And yet they are not three Gods: but one (jrod.

  So likewise the Father is Lord, the Son Lord: and the Holy Ghost Lord;

  And yet not three Lords: but one Lord.

  For like as Ave are compelled by the Christian verity: to ac- knowledge every Person by him- self to be God and Lord;

  So are we forbidden by the Catholick Religion: to say, There be three Gods, or three Lords.

  The Father is made of none: neither created, nor begotten.

  The Son is of the Father alone: not made, nor created, but bei2:otten,

  The^Holy Ghost is of the Fa- ther, and of the Son: neither

  deanta, no cruthaichte, no ginte, 
  acli a teachd.

  Mar sin a ta aon Athair ann, ni h-ètriAthraichean; aonMliac;ni h-è tri Mic: aon Spiorad Naomh, ni h-e tri Spioraid Naoimh.

  Agus anus an Trionaid, so clia 'n 'eil aon roimh no an deigh a cheile: cha'n 'eil aon na's mo no na's lugha 'na cheile;

  Ach a ta natri Pearsanna uile co-shiorrnidh le cheile: agus co- ionnan.

  Mar sin annsnah-uile nithibh, mar a thubhairteadh roimhe: is coir aoradh thoirt do'n Aonachd ann an Trionaidh,agus do'n Trio- naid ann an Aonachd.

  Dime sin an ti leis an ail bhi air a shabhaladh: feumaidh è smuairiteachadh mar so air an Trionaid.

  Os-barr, tha e feumail chum slàinte shiorruidh: gu'n creideadh è gu ceait mar an ceudna gu'n do ghabh ar Tighearna Iosa Criosd feoil dhaoine air fein.

  Oir is è an Creidimh fior, gu'n creid agus gu'n aidich sinn: gu bheil ar Tighearna Iosa Criosd, Mac Dhe, 'na Dhia agus 'na Dhuine;

  Dia do nadar an Athar, ginte roimh na saoghail: agus Duine do nadar a Mhathar, a rugadh anns an t-saoghal:

  Dia iomlan, agus Duine iom- lan, air a dheanamh suas do anam reusanta: agus do fh coil dhaoine;

  Co-ionnan ris an Athair, a tbaobh a Dhiadhachd: ach na's isle na 'n t-Athair, a thaobh a Dhaoiinachd.

  An Ti ged tha è 'na Dhia agus 'na Dhuine: gidheadh cha da Chriosd e, ach aon:

  Aon; cha'n ann le tiondadh an Diadhachd gu feoil: ach le gabhail na Daonnachd gu Dia; 31

  made, nor created, nor begotten, but proceeding.

  So there is one Father, not three Fathers; one Son, not three Sons: one Holy Ghost, not three Holy Ghosts.

  And in this Trinity none is afore, or alter other: none is greater, or less than another;

  But the whole Three Persons are co-eternal together: and co- equal.

  So that in all things, as is aforesaid: the Unity in Trinity, and the Trinity in Unity, is to be worshipped.

  He therefore that will be saved: must thus think of the Trinity.

  Furthermore, it is necessary to everlasting salvation: that he also believe rightly the Incarna- tion of our Lord Jesus Christ.

  For the right Faith is, that we believe and confess: that our Lord Jesus Christ, the Son of God, is God and Man;

  God, of the Substance of the Father, begotten before the worlds: and ]\Ian, of the Sub- stance of his Mother, born in the world;

  Perfect God and perfect Man: of a reasonable soul, and human flesh subsisting;

  Equal to the Father, as touch- ing his Godhead: and inferior to the Father, as touching his Manhood.

  Who although he be God and Man: yet he is not two, but one Christ;

  One; not by conversion of the Godhead into flesh: but by taking of the Manhood into Godj

  AIR AIS DHAN COMHCHINN

  AN LAOIDH-DHIANN

  Na aon gu iomlan; cha'n ann le amaluadh nadair; ach le aon- achd Pearsa.

  Oir mar a ta an t-anam reus- anta agus an fheoil 'nan aon duine: mar sin tha Dia agus duine 'nan aon Chriosd:

  Neach a dh' fhuiling air son ar sabhaladh: a chaidh sios do dh' ifrinn, a dh' èirich a ris air an treas la o na mairbh.

  Chaidh e suas gu neamh, a ta è 'na shuidh air deas laimh an Ath- ar, Dia Uile-chumhachdach: as an sin thig è thoirt breth air na beothaibh agus air na mairbh.

  Aigatbighinn,eirigh nab uile dhaoine lis le'n cuirp: agus bheir iad cunntas air son an oibribh.

  Agus iadsan a rinn math, theid iad gu beatha shiorruidh: agus iadsan a rin olc, gu teine bith- bhuan.

  'S è soanCreidimhCoÌLcbionn: mar creid duine ègudiongmhalta, cha 'bhi è air a shabhaladh.

  Gloir do'n Athair, agus do'n Mhac; agus do'n SpioradNaomh;

  Mar bha air tus, a ta nis, agus a bbitheas gu brath: saoghal gun chrioch. Amen.

  One altogether; not by con- fusion of Substance: but by unity of Person.

  For as the reasonable soul and flesh is one man: so God and Man is one Christ:

  Who suffered for our salva- tion: descended into hell, rose again the third day from the dead.

  He ascended into heaven; he sitteth on the right hand of the Father, God Almighty: from whence he shall come to judge the quick and the dead.

  At whose coming all men shall rise again with their bodies: and shall give account fur their own works.

  But they that have done good, shall go into life everlasting: and they that have done evil, into everlasting fire.

  This is the^Catholick Faith: which except a man believe faithfully, he cannot be saved.

  Glory be to the Father, and to the Son: and to the Holy Ghost;

  As it was in the beginning, is now, and ever shall be: world without end. Amen.

  1^ An so leanaidh an LAOIDH-DHIANN, no an Acliain Clioitchionn, r''a 
  caniuhm no r'a rad/i an deiah Urnuiuh JMadauin. air Di-donuichibh, 
  air Diciadainibh, auus air Di-h-aoinibh, agus air àinaibk eile, an uair 
  a die orduichear leis an Eashuig e.

  OGOD the Father of hea- ven: have mercy upon us miserable sinners.

  O God the Father of heaven: have mere// upon us 'miserable sinners.

  O God the Son, Redeemer of the world: have mercy upon us miseriible sinners.

  ODHE ant-Athair neimhe: dean trocair oirnn peacaich thruagh.

  O JJhe an t- Athair neimhe: dean trocair oirnn peacaich thruagh.

  O Dhe am Mac, Fear Saoraidh an t-saoghail: dean trocair oirnn peacaich thruagh.

  dheam Jfac, Fear Saoraidh 
  an t-saocihail: dean trocair oirnn 
  feacaich thruagh.

  O dhe an Spiorad Naomh, a teachd o'n Athair agus o'n j\Ihac: dean trocair oirnn pea- caich thruagh.

  O Dhe an Spiorad NaomJi, a teachd o'n Athair agus o'n Mhac: dean trocair oirnn pea- caich thruagh.

  Thrionaid naomh, bheann- uiclite, agus ghlormhor,tri pears- annan, agus aon Dia: dean tro- cair oirnn peacaich thruagh.

  Thrionaid naomh, hheann- uicMe,agusghlormhor,triijears- annah, agus aon Dia: dean tro- cair oirnn feacaich thruagh.

  Na cuimhnich, a Thighearna, ar ciontainnean no ciontainnean ar sinnsearrachd, agus na dean dioghaltas oirnn air son ar pea- cainnibh: caomhain sinn, a dhe- agh Thighearna, caomhain do shluagh, a shaor thu le d' fhuii ro-phriseil, agus na bi an cor- ruich ruinn gu brath.

  Caomhain sinn, a dheagh Thighearna.

  ' gach uile olc agus thubaist, o pheacadh, o innleachdaibh agus o ionnsuidhibh an diabhoil, o d' t'heirg fein, agus o dhiteadh siorruidh, Saor sin n , a dheagh Thigh earna.

  gach uile dhoille cridhe, o ardan, ghloir dhiomhain, agus fhuar-chrabhadh, o fharmad, fhuath, agus mhi-run, agus o gach uile mhi-iochd, Saorsinn,adheagh Thighearna.

  striopachas, .agus o gach uile pheacadh mairbhteach eile; agus uile chealgoireachd an t-saoghail, na feola, agus an diabhoil, Saor sinn, a dheagh Thighearna.

  dhealanach agus o stoirm; o

  phlaigh, o ghalar, agus o ghort;

  33 C

  O God the Son, Redeemer of the icorld: have mercy upon us miserable sinners.

  O God the Holy Ghost, pro- ceeding from the Father and the Son: have mercy upon us mi- serable sinners.

  O God the Holg Ghost, pro- ceeding from the Father and the Son: have mercy upon us mise- rable sinners.

  O hoi}', blessed, and glorious Trinity, three Persons and one God: have mercy upon us mise- rable sinners.

  O holy, blessed, and glorious Trinity, three Persons and one God: have mercy upon us mise- rable sinners.

  Remember not, Lord, our of- fences, nor the offences of our forefathei's; neither take thou vengeance of our sins: Spare us, good Lord, spare thy people, whom thou hast redeemed with thy most precious blood, and be not augrj' with us for ever.

  Sp)are us, good Lord.

  From all evil and mischief; from sin, from the crafts and as- saults of the devil; from thy wrath, and from everlasting damnation,

  Good Lord, deliver us.

  From all blindness of heart; from pride, vain -glory, and hy- pocrisy; from envy, hatred, and malice, and all uncharitable- ness,

  Good Lord, deliver us.

  From fornication, and all other deadly sin; and from all the deceits of the world, the flesh, and the devil.

  Good Lord, deliver us-

  From lightning and tempest; from plague, pestilence, and fu-

  o chath, agus o mhort, agus o

  bhas obainn,

  Saor sinn,a dheagh Thighearna.

  gach uile aimhreite, choimh- clieilg uaigneach, agus chean- nairc; o gach uile theagasg mealltach, sbaobbh-chreidimh; agus easaonachd; o cbruas cridhe, agus o tbair a thoirt do d' Fhocal agus do d' Aitheantaibh, Saor sin n, a dheagh Thighearna.

  Le diombaireachd do theachd naoimh's an Fheoil; le d' Bbreitb naomh agus le d' tbimchioU- ghearradh; le d' Bhaisteadh, le d' Thrasgadh, agus le d' Bhuair- eadh, Saorsinn,adheaghThighearna.

  Le d' Chradh agus d' Fbollas fola; le d' Cbrann ceusaidh agus le d' Fbulangas; le d' Bhas luachmhor agus le d' Adhlai- ceadh; le d' aiseirigh agus do Dhol suas ^lormhor, agus le teachd an Spioraid Naoimb. Saor sinn,a dheagh Thighearna.

  Ann uile am ar n-ambgbaradh; ann uile am ar saibbreas; ann an uair a' bhais; agus ann an la a' bbreitheanais, Saorsinn, a dheagh Thighearna.

  Tba sinne peacaich a' guidh- eadh ort eisdeachd ruinn, Thighearna dhe; agus gu ma deonuch leat d' Eaglais naomh cboitcbionn a riagbladh, agus a stiuradh 's an t-sligbe cbeirt;

  Ghiidheamaid ort eisdeachd ruinn, a dheagh Thighearna.

  Gu ma deonuch leat do sbeir- bhiseach BRICTORIA, ar Banrigh agus ar n-Uachdaran ro gbrasail a gbleidheadh agus a neartacliddh ann an aoradh fior flbuit leiii, ann fireantachd agus ann an naomhachd beatha;

  Guidheamaid ort eisdeachd ruinn, a dheagh Thighearna.

  Gu ma deonuch leat a cridhe liairbladh ann d' cbreidimb, ann

  ° 34

  mine; from battle and murder, and from sudden deatb,

  Good Lord, deliver us. From all sedition, privy con- spiracy, and rebellion; from all false doctiine, heresy, and schism; from hardness of heart, and contempt of thy Word and Commandment,

  Good Lord, deliver its.

  By the mystery of thy holy Incarnation; by thy holy Nati- vity and Circumcision; by thy Baptism, Fasting, and Tempta- tion,

  Good Lord, deliver us.

  By thine Agony and bloody Sweat; by thy Cross and Pas- sion; by thy precious Deatb and Burial; by thy glorious Eesur- rection and Ascension; and by the coming of the Holy Ghost, Good Lord, deliver us.

  In all time of our tribulation; in all time of our wealth; in the hour of deatb, and in the day of judgment,

  Good Lord, deliver its.

  We sinners do beseech thee to hear us, O Lord God; and that it may please thee to rule and govern th}^ holy Church univer- sal in the right way;

  JVe beseech thee to hear us, good Lord.

  That it may please thee to keep and strengthen in the true worshipping of thee, in righte- ousness and holiness of life, thy servant VICTOBIA, our most gracious Queen and Governor;

  We beseech thee to hear us^ good Lord.

  That it may please thee to rule her heart in thy faith, fear, and

  d' eagal, aj^us ann d' gradh; 
  chum gu siorruidh tuille gu 'm 
  bi earbsa aice aniiad, agus gu'n 
  'iarr i do ghnath d' onair agus 
  do orhloir;

  Guidheamaid orf eisdeachd rtn'tin, a dheagh Thighearna.

  Gu ma deonuch leat a bhi t-f hear dion agus gleidhidh aice, a' toirt na buaidh dhi air a uaimhdibh uile;

  Guidheamaid ort eisdeachd ruinn, a dheagh Thighearna.

  Gu ma deonuch leat Albert Imhea rVr'io^vi^di UiJse, agus Ban Phrionnsa dVò^e, agusanTeagh- lach Eioghail uile, a bheannu- chadh agus a ghleidheadh;

  Guidheamaid art eisdeachd ruinn, a dheagh Thighearna.

  Gu ma deonuch leat na h-uile Easbuigean, Sbagairt, agus Dheaconan, a shoillseachadh le fior colas agus tuigse air d' Fhocal; chum araon le 'n teagasg agus le 'n caithe-beatha, gu nochdadh iad e a mach, agus gu'n taisbeineadh iad e d' a reir;

  Guidheamaid ort eisdeachd ruinn, a dheagh Tliighearna.

  Gu ma deonuch leat Mor- fhearan na Comhairle, agus na Maithean, uile a sgeadachadh, le gras, ghocas, agus tuigse;

  Guidheamaid ort eisdeachd ruinn, a dheagh Tliighearna.

  Gu ma deonuch leat na h- Uachdarain a bheannuchadh agus a ghleidheadh; a' toirt grais dhoibh a chur ann gniomh ceartas, agus a sheasamh na firinn,

  Guidheamaid ort eisdeachd ruinn, a dheagh Thighearna.

  Ga ma deonuch leat do shluagh uile a bheannuchadh agus a ghleidheadh;

  Guidheamaid ort eisdeachd ruinn, a dheaqh Thighearna.

  Gu ma deonuch leat a thoirt 35

  love; and that she may evermore have affiance in thee, and ever seek th}' honour and glorj'';

  We beseech thee to hear us, good Lord.

  That it may please thee to be her defender and keeper, giving her the victory over all her enemies;

  TFe beseech thee to hear its, good Lord.

  That it may please thee to bless and preserve Albert Edward, Prince of Wales, the Princess of Wales, and all the Royal Family;

  We beseech thee to hear us, good Lord.

  That it may please thee to illu- minate all Bishops, Priests, and Deacons, with true knowledge [ and understanding of thy Word; I and that both by their preaching j and living they may set it forth, j and shew it accordingly; I We beseech thee to hear us. good Lord.

  That it ma}^ please thee to endue the Lords of the Council, and all the Xobilit}^ with grace, wisdom, and understanding;

  We beseech thee to hear us, good Lord.

  That it may please thee to bless and keep the Magistrates; giving them grace to execute justice, and to maintain truth:

  We beseech thee to hear us, good Lord.

  That it may please thee to bless and keep all thy people;

  We beseech thee to hear us, good Lord. \ ' That it may please thee to

  do na h-uile cliinnicli aonachd, 
  sith, agus reite;

  GuÌdheamaid ort eìsdeachd ruinn, a dheagh Thlghearna.

  Gu ma bu deonuch leat cridhe thoirt dhuinn anns a' bi do ghradh agus d' eagal, gu ar beatha achaitheamh gu duracb- dach a rèir d' aitbeantaibh;

  GuidJieamaid ort eisdeachd 7'uinn, a dheagh Thighearna.

  Gu ma deonuch leat a thoirt do d' sbluagh uile meudachadh grais, a dh' eisdeachd gu seimh d' Fhocail, agus g'a ghabhail le aigne fiors^blan, agus a thoirt a mach toradh an Spioraid;

  Guidheamaid ort eisdeachd ruinn, a dheagh Thighearna.

  Gu ma deonuch leat an dream a chaidh air seacharan, agus a ta air a' mealladh a tbreorachadh gu sligbe na firinn;

  Guidheamaid ort eisdeachd rninn, a dheagh Thighearna.

  Gu ma deonuch leat an dream a ta 'nan seasamb a neartachadh, combfburtachd agus combnadh a thoirt dhoibbsan a ta lag-chridh- each, agus iadsan a ta air tuiteam a tbogail suas, agus fa-dheoidh Satan a bbualadh sios to ar cas- aibh;

  Guidheamaid ort eisdeachd ruinn, a dheagh Thighearna.

  Gu ma deonuch leat cobhair, combnadh, agus combfburtachd a thoirt dhoibbsan uile a tha'n cunnart, ann an eiginn, agus ann an ambgharadh;

  Guidheamaid ort eisdeachd ruinn, a dheagh Thighearna.

  Gu ma deonuch leat gach

  neach a ta air astar air muir no

  air tir, na h-uile mhnai a tha'n

  saotbair chloinne,gach uile neach

  easlainte [* qu son- * So re a radh

  raichte iadsan a ta '" "^^"^ ^^ 'N.N larras neach air

  ag larraidh ar w-bithUrnuiRhean urnuighean;'] agus a'choi'thiouail. 36

  give to all nations unity, peace, and concord;

  We beseech thee to hear us, good Lord.

  That it may please thee to give us an heart to love and dread thee, and diligently to live after thy commandments;

  We beseech thee to hear us, good Lord.

  That it may please thee to give to all thy people increase of grace, to hear meekly thy Word, and to receive it with pure affec- tion, and to bring forth the fruits of the Spirit;

  We beseech thee to hear us, good Lord.

  That it ma}" please thee to bring into the way of truth all such as have erred, and are de- ceived;

  We beseech thee to hear us, good Lord.

  That it may please thee to strengbten such as do stand; and to comfort and help the weak- hearted; and to raise up them that fall; and finally to beat down Satan under our feet;

  We beseech thee to hear us, good Lord.

  That it may please thee to succour, help, and comfort, all that are in danger, necessity, and tribulation;

  We beseech thee to liear us, good Lord.

  That it may please thee to pre- serve all that travel by land or by water, all women labouring of child, all sick persons \* espe- cialli/thoseforichom * This to be

  our prayers are de- ^N^. ^N^^" ^"^ ^^ •>' , clesirethepray-

  sired] and young erw)f 'he Con- cbildren, and to gregation.

  chlann og a theasairginn, agus 
  d'iochd a nochdaJh do na h-uile 
  phriosanaich agus bhraighdean;

  G-uidheamaid art eisdeacJid ruinn, a dheagh Uiighearna.

  Gu ma deonucli lea.t na dile- achdain, agus na bantraichean, agus ua li-uile a ta lom-nochd- aidh agus fo ainneart a dhion, agus deanamh air an son;

  Guidheamaid ort eisdeachd ruinii, a dheagh Thighearna.

  Gu ma deonuch leat trocair a- dheanamh air na h-uile dhaoine;

  Guidheamaid ort eisdeachd ruinn, a dheagh Thighearna.

  Gu ma deonuch leat raaith- eanas a thoirt d' ar naimhdibh, d'ar luchd - geur - leanmhuinn, agus culchainidh, agus an cridh- eachan a thiondadh;

  Guidheamaid ort eisdeachd ruinn, a dheagh Thighearna.

  Gu ma deonuch leat toradh caoimhneil natalmhainn,athoirt agus a theasairginn gu ar feum, air chor 's gu meal sinn iad ann an am iomchuidh;

  Guidheamaid ort eisdeachd ruinn, a dheagh Thighearna.

  Gu ma deonuch leat aithre- achas firinneach a thoirt dhuinn, ar peacainnean, ar dearmaid, agus ar n-aineolais uile a niha- thadh dhuinn, agus ar sgeadach- adh le gras do Spioraid Naoimh, a leasachadh ar caithe-beatha a reir d' Fhocail bheannuichte;

  Guidheamaid ort eisdeachd ruinn, a dheagh Thighearna.

  Mhic Dhe: guidheamaid ort eisdeachd ruinn.

  Mhic Dhe: guidheamaid ort eisdeachd ruinn.

  Uain Dhe: a tha toirt air falbh peacadh an t-saoghail;

  Deonnich dhuinn do shith.

  O Uain Dhe: a tha toirt air falbh peacadh an t-saoghail;

  Dean trocair oirnn. 37

  shew thy pity upon all prisoners and captives;

  We beseech thee to hear us, good Lord.

  That it may please thee to defend, and provide for, the fa- therless children, and Avidows, and all that are desolate and oppressed;

  iVe beseech thee to hear us, good Lord.

  That it may please thee to have mercy upon all men;

  We beseech thee to hear us, good Lord.

  That it may please thee to for- give our enemies, persecutors, and slanderers, and to turn their hearts;

  We beseech thee to hear us, good Lord.

  That it may please thee to give and preserve to our use the kindly fruits of the earth, so as in due time we may enjoy them;

  We beseech thee to hear us, good Lord.

  That it may please thee to give us true repentance; to for- give us all our sins, neghgences, and ignorances; and to endue us with the gi-ace of thy Holy Spirit to amend our lives accord- ing to thy holy Word;

  We beseech thee to hear us, good Lord.

  Son of God: we beseech thee to hear us.

  Son of God: we beseech thee to hear us.

  O Lamb of God: that takest away the sins of the world; Grant us thy peace.

  O Lamb of God: that takest away the sins of the world; Have mercy upon us.

  Chviosd, eisd ruinn.

  O Ckriosd, eisd iniimi.

  Thighearua, dean trocair oirnn.

  Thighearna, dean trocair oirnn.

  Chriosd, dean trocair oirnn.

  Ckriosd, dean trocair oirnn.

  Thighearna, dean trocair oirnn.

  Thighearna, dean trocair oirnn.

  % An sin their, am Minisfeir, agvs an Sluagh maille ris, Urnuigh an Tighearna.

  A E. n-Athair a ta air neamh, ±\- Naomhaichear d' Ainm; Tbigeadh do rioghachd; Deanar do thoil air an talanih, Mar tha- tar a' deanamh air neamh: Their dhuinn an diugh ar n-aran lath- ail; Agus maith dhuinn ar cion- tainnean, Mar a mhaitheas sinne dhoibh-san a ta ciontachadh 'nar n-aghaidh; Agus na leig am bua- ireadh sinn, Ach saor sinn o olc. Amen.

  Min. Thighearna, na buin ruinn a reir ar peacainnibh:

  Freag. Agus na tcir duals dhuinn a reir ar n-aingidheachd.

  Dean am aid urnuigh.

  ODHE, Athair throcairich, nach eile ri tair air osnaich a'chridhe bhruite no air miann na muinntirabliitheas dubhach; gu trocaireach cuidich arn-uvnuigh- ean a ta sinn a' deanamh ann d' lathair 'nar n-uile an-shocairibh agus amhgharaibh, ge b'e uair air bith a luidheas iad gu trom oirnn; agus gu grasmhor eisd ruinn, chum gu'm bi na h-uilc sinn uile, a ta innleachdan agus cuilbheirtcan an Diabhoil no an duine ag oibreachadh 'nar n- aghaidh airancur gu neo-bhrigh, 38

  O Christ, hear us.

  O Christ, hear us. Lord, have merc}^ upon us.

  Lord, have mercy upon us.

  Christ, have mercy upon us.

  Christ, have mercy upon us. Lord, have mercy upon us.

  Lord, have mercy upon us.

  ^ Then shtll the Priest, and the People ifith lain, say the Lord's Prayer.

  OUR Father, which art in heaven. Hallowed be thy Name; Thy Kingdom come. Th}^ will be done in earth. As it is in heaven: Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, As we forgive them that trespass against us. And lead us not into tempta- tion; But deliver us from evil. Amen.

  Priest. Lord, deal not with us after our sins.

  Answer. Neither reward us after our iniquities.

  Let us pray.

  OGOD, merciful Father, that despisest not the sigh- ing of a contrite heart, nor the desire of such as be sorrowful; M ercifully assist our prayers that we make before thee in all our troubles and adversities, when- soever they oppress us; and gra- ciousl}^ hear us, that those evils, which the craft and subtilty of the devil or man workelh against us, be brought to nought; and b} the providence of thy good- ness they may be dispersed; that we thy servants, being hurt

  agus le freasdal do mliaitheis 
  gu'in bi iad air an sgaoileadh; 
  chum air dhuinnedo sheirbhisch 
  a bill gun dochan le geur-lean- 
  mliuinn. gu'n tugamaid gu sior- 
  ruidh tuille buidheachas duit ann 
  d' Eaglais naomh, tre Iosa Criosd 
  ar Tighearna.

  O Thighearna, eirich, cuidich sinUf agus saov sinn air sgath d' Ainm.

  ODHE, chuala sinn le'r cluas- aibh, agus dh'innis ar n-aith- richean dhuinn, na h-oibrean oirdheirc a rinn thu r'an linn- san, agus anns an t-sean aimsir rompa.

  O Thighearna, eirich, cuidich sinn. agus saor sinn air sgath d' onair.

  Gloir do'n Athair, agus do'n Mhac; agus do'n Spiorad Naomh;

  Mar a bha air tùs, a ta nis, agus a bhitheas gu brath; sao- ghal gun chriocb. Amen.

  ar naimhdibh dion sinn, Chriosd.

  Gu grasail amhairc air ar n- amhgiiaraihh.

  Gutruacanta seall air broin ar cridheachan.

  Gu trocaireach maith pea- cainnean do shluaigh.

  Gu caomb le trocair, eisd ar n-urnuighean.

  O Mh ic Dhaihhi, dean trocair, oirnn.

  Araon a nis agus gu brath Deonnich eisdeaobd ruinn, Chriosd.

  Gu grasail eisd ruinn, O Chriosd; gu grasail eisd ruinn, O Thighearna. Chriosd.

  Min. O Thighearna, biodh do throcair air a nochdadh dhuinn;

  Freag. Mar a ta sinn a' cur ar n-earbsa annad.

  Deanamaid urnuigh. 39

  by no persecutions, may ever- more give thanks unto thee in thy holy Church; through Jesus Christ our Lord.

  O Lord, arise, help us, and deliver us for thy Name's sake.

  OGOD, we have heard with our ears, and our fathers have declared unto us, the noble works that thou didst in their days, and in the old time before them.

  O Lord, arise, help us, and deliver us for thine honour.

  Glory be to the Father, and to the Son: and to the Holy Ghost;

  As it was in the beginning, is now, and ever shall be: world, without end. Amen.

  From our enemies defend us, Christ.

  Graciously look upon our afflictions.

  Pitifully behold the sorrows of our hearts.

  Mercifully forgive the sins of thy people.

  Favourably with mercy hear our praj^ers.

  O Son of David, have mercy upon us.

  Both now and ever vouchsafe to hear us, Christ.

  Graciously hear us, O Christ; graciously hear us, O Lord Christ.

  Priest. Lord, let thy mercy be shewed upon us;

  Answ. As we do put our trust in thee.

  Let us pray.

  C^ Uh-umlaailgui'lheamaid ort, 
  T O Athair, gu trocaireach, 
  amhairc air arn-aiimhuiniieachd- 
  aibh; agus air son gloir cV Ainm, 
  tiondaidh uainn na h-uilc sin uile 
  gu ro cheart a tlioill sinii; agus 
  Deonnich, 'nar n-uile amhgha- 
  raibh gu 'n cuir sinn ar n-earbsa 
  agus ar niuinghinn iomlan ann 
  d'throcairsa, agus gu'n dean 
  sinn gu sioiTuidh tuille seirbhis 
  dhuit ann annaomhachd agus am 
  fior-ghloine caithe-beatha, chum 
  d'onair agus do ghloir, tre ar 
  n-aon Eadar-mheadhonair agus 
  ar Fear-tagraidh, Iosa Criosd ar 
  Tighearna. Amen.

  Urnuigh le Naomh Chrisostom.

  DHE Uile-chumhachdaich, a thugdhuinn grasannsan am so ar n-achanaich ghnathaicbte a dheanamb riut le aon run; agus a ta gealltuinn, an uair a chruin- nicbeas ditbis no triuir anceann a cheile ann d' Ainm, gu'n d' thoir thu dhoibh ann iarrtais: Coimb- liona nis,OThighearna,miannan agus iarrtais do sheirbhisicb, mar is ro fbeumail dhoibb; a' deonu- chadh dhuinn anns an t-saoghal so eòlas. air d'fbirinn, agus anns an t-saoghal a ta ri teachd a' bheatha mbaireannaeh. Amen.

  2 Cor. xiii. 14. 
  i RAS ar Tighearna Iosa 
  Criosd, agus Gràdh dhè 
  agus comhcbomunn an Spioraid 
  Naoimb, gu'n robh, maille ruinn 
  uile gu siorruidh. Amen.

  E humbly beseech thee, O Father, mercifull}' to look upon our infirmities; and for the glory of thy Name turn from us all those evils that we most righteously have deserved; and grant, that in all our troubles vv'e may put our whole trust and confidence in thy mercy, and evermore serve thee in holiness and pureness of living, to thy iionour and glory; through our •only Mediator and Advocate, Jesus Christ our Lord. Amen.

  A Prayer of St. Chrysostom.

  ALMIGHTY God, who hast given us grace, at this time, with one accord to make our common supplications unto thee; and dost promise, that when two or three are gathered to- gether in thy Name, thou wilt grant their requests; Fulfil now, O Lord, the desires and peti- tions of thy servants, as may 1>6 most expedient for them; grant- ing us in this world knowledge of thy truth, and in the world to come life everlasting. Amen.

  2 Cor. xiii. 14.

  THE grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Ghost, be with us all evermore. Amen.

  An so than Ghuidh-Dhiann a' crioclmacTiadh. Here endeth the Litany.

  40

  AIR AIS DHAN COMHCHINN

  URNUIGHEAN AGUS BREITHEAN-BUIDHEACHAIS,

  AIE AOBHAIR AEAID.

  H Pi an rac

  k roiinh an da Umiiiak dheireannaich de an Laoidh-Dhiann, no do Urnuigh Madainn agus Feasgair.

  PRAYERS AND THANKSGIYmGS

  UPON SEVERAL OCCASIONS.

  To he iiscd before the two final Prayers of the Lilany, or of Morning and Evening Prayer.

  URNUIGHEAN.

  Air son Znsge.

  ODHE Athair neamhaldh, a gheall le d' Mhac Iosa Criosd dhoibbsan uile a ta 'g iarraidh do rioghachd agus a fi- reantac'hd, na Ii-uile nithe a ta feumail gu'u Ion corporra; Cuir a nuas oirnii, guidheamaid oii:, anns an am so ar feum uisge agus frasan raeasarra, air cbor agus gu faigbearaaid toradh natalnibainn gu ar combfburtachd, agus gu d'onair fein, tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  Aiì^ son Aimsir thioram.

  OTHIGHEARNA dhe Uile- chumhachdaich.abbatb aon uair air son peacainnibh an duine an saogbal uile, ach ochd pear- sanna, agus 'na dheigb sinn a gbeall o d' mbor-tbrocair nach sgriosadh tu mar so è ris gu sior- ruidh; Guh-umhail guidheamaid ort, ge do tboill sinn air son ar n-aingidheachd gu firinneach plaigb dodh' uisge agusdobburn, gidheadh, air dhuinn fior aitbrea- chas a dheanamb, gu'n cuireadh tu, a leitbid do aimsir a nuas oirnn, 's a bheir dhuinn toradh na talmbainn ann an am iomcbuidh, agus a dh' fbogblumas dhuinn araon le d' pbeanas ar caithe beatha a leasachadh, agus air son d'iochd moladh agus gioir athoirt dhuit, tre Iosa Criosd ar Tigbear- na. Amen. 41

  For Rain.

  OGOD, beavenly Fatber, wbo by thy Son Jesus Christ bast promised to all them that seek thy kingdom, and the righteousness tbereof, all tbings necessary to tbeir bodily suste- nance; Send us, we beseech thee, in this our necessity, such mo- derate rain and sbowers, that we may receive the fruits of the earib to our comfort, and to thy bonour; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  For Fair Weather.

  ALMIGHTY Lord God, wbo for the sin of man didst once drown all the world, except eigbt persons, and after- ward of thy great mercy didst promise never to destroy it so again; We humbly beseech thee, that althougb we lor our iniqui- ties have worthily deserved a plague of rain and waters, yet upon our true repentance thou wilt send us such weatber, as that we ma}' receive the fruits of the earth in due season; and learn botb by thy punisbment to amend our lives, and for thy cle- mency to give thee praise and glory; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  An am Daorsainn agus Gort.

  ODHE Athair neamhaidh, is e do thiodhlacadh-sa, gu'm bheil an t-uisge a' sileadh, an ta- lamh, a' toirt a maeh a toraidh, spreidh a' meudachadh, agus iasg a' fas lionmhor; Amliairc, guidh- eamaid ort, air amligharaibh do sbluaigh, agus Deonnich gu'm bi a' gboinne agus an daorsainn a tba sinn a uis gu ro cbeart a' fulang air son arn-aingidheachd, tre dombaitbeis-sa gutrocaireach air an tionndadh gu saorsainn agus pailteas, air son graidh Iosa Criosd ar Tighearna; gu robh dhasan, maille riutsa, agus ris an Spiorad Naomh, gach uile onair agus gbloir, a nis agus gu sior- ruidh. Amen.

  No i so:

  ODHE Athair throcairich, a tbionndaidh gu b-ealamb ri linn Ebsba a' iaidh, ann an Samaria goinne agus daorsainn mbor gu pailteas agus saorsainn; Dean trocair oirnne, chum gu faigb sinne, fuasgladh tràtbail, a ta a nis air ar smachdachadh air son ar peacainnibh leis an amb- gbar cbeudna: Meudaich toradh natalmbainn le d' bheannuchadh iieambaidh; agus Deonnich air dhuinne do pbailteas fialaidh fbaotainn,gu'ngnatbaich sinn an ni ceudna, chum do gbloir, chum fuasgladh orrasan a ta uireasbb- uidheach, agus chum ar comb- fburtachd fein, tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen. An am Cugaiclh agus lorghuil- libh.

  ODHE Uile-chumhachdaich, Eigb nan uile righrean, agus Eear-riaghlaidh nan uile nitbe, cha'n urrainn creutair air bith cur an agbaidh do chumhachd-sa, d'am buin gu fior-cbeartpeacaich a smachdachadh, agus a bhi tro- 42

  In the time of Dearth and Famine.

  OGOD, beavenly Fatber, wbose gift it is, that the rain dotb fall, the earth is fruit- ful, beasts increase, and fisbes do multiply; Bebold, we beseech thee, the afflictions of thy people; and grant that the scarcity and dearth, which we do now most justly suffer for our iniquity, may through thy goodness be mercifully turned into cheapness and plenty, for the love of Jesus Christ our Lord; to whom with thee, and the Holy Ghost, be all honour and glory, now and for ever. Amen.

  Or this:

  OGOD, merciful Father, wbo, in the time of Elisba the prophet, didst suddenly in Samaria turn great scarcity and dearth into plenty and cheap- ness; Have mercy upon us, that we, wbo are now for our sins punished witb like adversity, may likewise find a seasonable relief: Increase the fruits of the earth by thy beavenly benedic- tion; and grant that we, receiv- ing thy bountiful liberalit}', may use the same to thy glory, the relief of those that are needy, and our own comfort; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  In the time of War and Tumnits.

  O ALMIGHTY God, King of all kings, and Governor of all things, wbose power no creature is able to resist, to whom it belongeth justly to punish sinnei's, and to be merci- ful to them that truly repent;

  caireach do'n dream a ni fior aith- 
  reacheas; Sabhail airus saor 
  sinne, o^uidheamaid gu h-urahail 
  ort, lamhaibh ar nainihdibh; 
  lughadaich an ardan, coannsaich 
  am mi-run, agus cnir an innleach- 
  dan ann neo-bhrif;^n; chum air 
  dhuinne bbi armaichte le d' dhi- 
  dean, gu 'm bi sinn air ar teasair- 
  ginn gu siorruidh tuille o gach 
  uile ghabhadh, gu gloir a thoirt 
  dhuitsa, aon tabbairtfhear nan 
  uile bbuaidh, tre mbaitheis t- 
  'aon Mbic Iosa Criosd ar Tigh- 
  earna. Amen.

  A)i am FlaigJi no Tinnis choit- chionn air hith.

  ODHE Uile-chumhachdaich, a chnir ann d' chorruich plaigb air do shluagh fein anns an fhasacb, air son an aramach rag-mhuinealach an agbaidh Mhaois agus Aaroin, agus mar an ceudna a mharbh ri linn righ Daibbi, le plaigb galair tri fich- ead agus deich mile; agus gidh- eadh agcuimhneachadh dotbro- cair, a sbabbail cacb; Gabh iochd ruinne peacaieb tbruagb, ail* an d' tbainig a nis mor tbin- neas agus basmboireachd; ionnas mar a ghabh thu anns an am sin tabbartas-reitich, agus mar a thug thu aitbne do aingeal an sgrios sgur o smachdachadh; mar sin gu ma deonuch leat a nis a tharruinguainneampblaigbagus an tinneas craiteach so, tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  ^AirSeacJi dainihh na Luaithre ri a radJi gach la, air an son- san a ta ri an gabhail a steach gu Ordtighaihh naomli.

  DHE Uile-chumhachdaich ar n-Athair neamhaidh, a cheanaich dhuit fein Eaglais cboit-chionn le full phriseil do Mbic ionmhuinn; gu trocaireach 43

  Save and deliver us, we humbly beseech thee, from the hands of our enemies; abate their pride, asswage their malice, and con- found their devices; that we, being armed with thy defence, may be preserved evermore from all perils, to glorify thee, who art the onl}' giver of all victory; through the merits of thy only Son, Jesus Christ our Lord. Amen,

  In the time of any common Plague or Sickness.

  ALMIGHTY God, who in thy wrath didst send a plague upon thine own people in the wilderness, for their ob- stinate rebellion against Moses and Aaron; and also, in the time of king David, didst slay with the plague of Pestilence threescore and ten thousand; and 3'et, remembering thy mercy, didst save the rest; Have pity upon us miserable sinners, who now are visited with great sick- ness and mortality; that like as thou didst then accept of an atonement, and didst command the destroying Angel to cease from punishing, so it may now please thee to withdraw from us this plague and grievous sick- ness; through Jesus Christ our Lord, Amen.

  ^ In the Emher Weeks, to he said every Day for those that are to he admitted into Holy Orders.

  ALMIGHTY God, our hea- venly Father, who hast purchased to thyself an universal Church by the precious blood of thy deal- Son; Mercifully look

  amhaIrcoirre,agus anns an am so 
  stiuir agus riaghail inntinnean 
  do sheirbhisich na h-Easbiiigean, 
  agus Buachaillean do tbreud, 
  chum nach leagadh iad an lanib- 
  an gu obainn air duine air bith, 
  ach gu dileas agus gu ghc gu'n 
  deanadh iad rogbainn do dhaoine 
  iomcbuidh a dheanamb seirbhis 
  ann am Fritbealadh naomh d' 
  Eaglais: Agus dhoibbsan a 
  bbitheas air an orduchadh gu 
  driachd naorab air bith, thoir do 
  ghras agus do bbeannuchadh 
  neamhaidh, chum araon le an 
  caitbe-beatha agus le an teagasg 
  gu'n nochdadh iad a mach do 
  gbloir, agus gu'n cuireadh iad 
  air adhart sabbaladh nan uile 
  dhaoine, tre Iosa Croisd ar Tigb- 
  €arna. Amen.

  No i so:

  DHE Uile-chumhachdaich, a tbabhairtfhear nan uile dheagb tbiodhlacan, a sbocraich o d' fbreasdal diadhaidh caocb- ladh Orduigbean ann d' Eaglais; thoir do gbràs, guidheamaid gu b-ùmbail ort, dhoibbsan uile a tha ri bbi air an gairm gu Driachd agus gu Fritbealadh sara bith innte; agus mar so lion iad le firinn do tbeagaisg, agus sgè.idaich iad le neo-chiontachd caithe-beatha, chum gu'n dean iad seirbhis dhileas ann d' latb- alr, chum glòir do mhòr Ainm, agus tairbhe d' Eaglais naoimh, tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  ^ Urnuir/h air son Ard CJmirt

  na Parlamaid ri leughkadh

  fad an Siiidhe.

  Ì \HErogbrasail, guidheamaid

  jlJ gu h-Limbail ort, mar air

  son na rioghachd so gu leir, mar

  so gu h-àraid air son Ard Chuirt

  na Parlamaid a tha cruinnicbte

  44

  upon the same, and at this time so guide and govern the minds of thy servants, the Bishops and Pastors of thy flock, that they may lay bands suddenly on no man, but faitbfull}' and wisely make choice of tit persons to serve in the sacred Ministry of thy Cburcb. And to those which shall be ordained to any holy function, give thy grace and heavenly benediction; that both by their life and doctrine they may set forth thy glory, and set forward the salvation of all men; tbrough Jesus Christ our Lord. Amen.

  Or this:

  ALMIGHTY God, the giver of all good gifts, who of tb}'- divine providence hast ap- pointed divers Orders in thy Church; Give thy grace, we humbly beseech thee, to all those who are to be called to any office and administration in the same; and so replenish them with the truth of thy doctrine^ and endue them with innocency of life, that they may faithfully serve before thee, to the glory of thy great Name, and the benefit of thy holy Church; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  ^ A Trayerfor the High Court of Parliament, to he read during their Session.

  MOST gracious God, we bumbl}^ beseech thee, as for this kingdom in general, so especially for the High Court of Parliameut, under our most

  anns an am so fo ar Ban-righ 
  ro chveidheach a,?us ro ghràsail: 
  Gu'm bu deonuch leat an comh- 
  airlean uile a stiuradh agus a 
  shoirbheachadh a cbur air adh- 
  airt do gbloir, matb d' Eaglais, 
  sabbaltachd, onair. agus taiibbe 
  ar n-Uachdarain, agus a Riogb- 
  aobdan; chum gu'm bi nab-uile 
  nithe air an orduchadh. agus air 
  an socrachadh le an dicbeall, air 
  na steigbibh isfoarragusisdiong- 
  mbalta, chum gu'm bi sith 
  aj^us sonas, firinn agus ceartas, 
  creidimh agus diadhachd air an 
  daingneachadh 'nar measg re nan 
  uile linnibb. Xa nithe so agus 
  gach ni feumaileileair an sonsan, 
  air ar son-ne, agus air son d' 
  Eaglais gu iomlan, tha sinn gu 
  h-umhail a' guidheadh, ann an 
  Ainm agus ann an Eadar-gbuidhe 
  losa Criosd ar Tighearna agus ar 
  Sblanuigbfhear ro bbeannuicbte.

  ^ GuidJie no Urnuigh, air son uile sheorsaibh agus inhhihh dhaoine, ri a gnatkachadk aig na h-amaihh sin anns nach 'eil an Laoidh-DJiiann air a Ji-orduchadh ri a' radh.

  ODHE, an Crutbadair agus Fear-teasairginn a cbinne- daoine uile.gu h-umhailguidhea- maid ort air son uile sbeorsaibh agus inbbibh dhaoine, gu'm bu deouuich leat eolas a thoirt dhoibb,airdo sbligbibh agus do sblaiute fballain do na h-uile Cbinnicb. Gu ro araid tha sinn a' guidheadh air son deagb staid nab-EaglaisChoitchionn; chum gu'm bi i mar sin air a stiuradh agus air a riagbladh le d' dheagb ISpiorad.chum na h-uileuileata'g an aideachadh agus 'g an gairm I'ein 'nan Criosdaidhean,gu'm bi iad air an treorachadh ann an sligbe na firinn agus gu'n gleidh iad an creidimh ann aonachd an 45

  religious and gracious Queen at tbis time assembled: that thou wouldest be pleased to direct and prosper all tbeir consulta- tions, to the advancement of thy glory, the good of thy Cburcb, the safety, bonour, and welfare of our Sovereign and her Domi- nions; that all tbings may be so ordered and settled by tbeir en- deavours, upon the best and surest foundations, that peace and bappiness, trutb and justice, religion and piety, may be esta- blished among us for all genera- tions. These and all other ne- cessaries, for them, fin* us, and thy wbole Cburcb, we bimibly beg in the Name and Mediation of Jesus Christ our most blessed Lord and Saviour. Amen.

  ■[ A Collect or Prayer for all conditions of Men to be used at such times ichen the Litany is not appointed to he said.

  OGOD, the Creator and Preserver of all mankind, we humbly beseech thee for all sorts and conditior-i of men; that thou wouldest be pleased to make thy ways known unto them, thy saving bealtb unto all Nations. More especially we prav for the gond estate of the Catbolick Cliurch; that it may be so guided and governed by thy good Spirit, that all who profess and call themselves Christians may be led into the way of truth, and hold the faith in unity of spirit, in the bond of peace, and in righteousness of life. Finally, we commend to ; thy fatherly goodness all those

  Spioraid, ann an ceangal nasith, 
  agus ann ionracas caithe-beatha. 
  Fadheoidh, tha sin ag cur fo 
  churam do mhaitheas Athaireil, 
  iadsan uile a tha air dhoigh air 
  bith fo amhghar, no buaireadh 
  inntinn, cuirp, no maoin; [*gu 
  * So re a ndh sonraichtc iadsan 
  'n uair a dh' ^ f^ ^^^ iarriadh 
  larras neach air "^ . , -,

  bi.iiUrnuiphean ar n-umuighean; ^ a'choi'-thionaii. gumadeonuch leat comhf liurtachd agus fuasgladh a thoirt dhoibh a reir an uire- asbhuidh fa leth, ag toirt foighi- dinn dhoibh fo an fulangaisibh, agus fuasgladh sona as an amh- gharaibh uile: Agus so tha sinn ag guidheadh air sgath Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  •y Urnuigha dJi fliaodararadh an deigk aon air hith de na h- urnuigheana chaidh seachad.

  ODHE, aig am bell e mar chleachdadh agus mar bhuaidh bhi do ghnath trocair- each agus a toirt maitheanais, gabh ar n-achanaich umhail; agus ge do tha sinn air ar ceangal agus air ar cuibhi-eachadh le slabhruidh ar peacaidh, gidheadh deanadh truacantachd do mhor throcair ar fuasgladh, air son onair Iosa Criosd ar n-Eadar- mheadhonair agus ar Fear- tagraidh. Amen.

  who are any ways afflicted, ordis- tressed in mind, body, or estate, [* esjjecially those * This to be

  for whom our pray- ?^^^ N^^" ^"^ -^ -, .^ j-^-, desire thepray-

  ers are desired;] ersoftheCon- that it may please gregation thee to comioi-t and relieve them according to their several neces- sities, giving them patience un- der their sufferings, and a happy issue out of all their afflictions: And this we beg for Jesus Christ his sake. Amen.

  ^ A Prayer that may he said after any of the former.

  OGOD, whose nature and property is ever to have mercy and to forgive, receive our humble petitions; and though we be tied and bound with the chain of our sins, yet let the pitifulness of thy great mercy loose us; for the honour of Jesus Christ, our Mediator and Ad- vocate. Amen.

  BREITH-BUIDHEACHAIS.

  ^ A general ThanJcsgiving.

  ALMIGHTY God, Father of all mercies, we thine unworthy servants do give thee most humble and hearty thanks umhail agus ro chridheil dhuit for all th}^ goodness and loving- air son t-uile mhaitheas agus do ! kindness to us and to all men 46

  ^ JSreth-huidheachais chiot- chionn.

  DHE Uile-chumhachdaich, Athair nan uile throcairean, tha sinn do sheirbhisich neo- airidh a' toirt buidheachai

  THANKSGIVINGS.

  chaoìmhneas gradhach dhuinne agus do na h-uile dhaoine:

  I* an sonraichte •Sorearadhan ,, "^w 7 j/

  u ir a flh' iarras dlwiblisan a tlia neach air bith a 'g iarraidh a

  t^i:^& «'■'■ «» rN^f

  a shon buidh- agus am breith- eachas a ihoirt huidheach- àis a seachad. ,7 •

  tnairgse stias air

  soil nan trocairean a hhuilich ihu orra u chion ghoirid.'] Tha sinu "ga do mholadh air son ar crutliachadh, ar teasairginu agus air son uile bheannuchadh na beatha so; ach os cionn na h- uile, air son do gradh gun choi- meas ann saoradh an t-saoghail le ar Tighearna Iosa Chriosd; air son meadhonan nan gras, agus dochas na gloir. Agus tha sinn a' guidheadh ort thoir dhu- inn a' motbachadh iomchuidh sin air d' uile throcairibb, a chum gu'm bi ar cridheachan gu firinn- cach taingeil, agus gu'n nochd sinn a raach do mboladh, cha'n ann ambain le ar bilibb, ach 'nar caithe-beatha: le sinn fein a thoirt a suas gu d'sbeirbhis, agus le gluasad ann d' lathair ann an naomhachd agus an ionracas re ar n-uile laithibb, tre Iosa Criosd ar Tighearna, d' an robh maille riutsa agusrisan Spiorad Naomh, gach uile onair agus ghloir, saogbal gun cbrioch. Amen.

  Air son Uisge.

  ODHE Athair neamhaidh, a ta le d" fbreasdal grasail a' toirt air a cheud agus air an uisge mu dheireadh teachd a nuas air an talamh, chum gu'n tugadh e mach a tboradh gu feumalachd an duine; Tha sinn a'toirthuidh- eachais umliail dhuit, gu'n do dheonuich thu, "nar n-eiginn mhoir, a chur a nuas dhuinn mu dheireadh uisge aoibbneach air d' oighreachd fein, agus gu'n d' 47

  ' "^* particularly to * This to be

  :j7 7 7 • said when any

  \those who desire that have been

  1 now to offer vp prayed for de-

  , their praises and ^^^^ 'N"'" ! thanksgivings for I thy late mercies vouchsafed i unto them]. We bless thee I for our creation, preservation, and all the blessings of this life; but above all, for thine inestimable love in the redemp- j tion of the world by our Lord j Jesus Christ; for the means [ of grace, and for the hope of glory. And we beseech thee, I give us that due sense of all thy \ mercies, that our hearts may be ' unfeignedl}^ thankful; and that j we may shew forth thy praise, not only with our lips, but in our lives; by giving up our- selves to thy service, and by wallving before thee in holiness and righteousness all our days; through Jesus Christ our Lord, to whom with thee and the Holy Ghost be all honour and glory, world without end. Amen.

  For Bain.

  OGOD our heavenly Father, who by ihy gracious pro- vidence dost cause the former and the latter rain to descend upon the earth, that it may bring forth fruit for the use of man; We give thee humble thanks that it hath pleased thee, in our great necessity, to send us at the last a joyful rain upon thine inheritance, and to re- fresh it when it was dry, to the

  BREITH-BUIDHEACHAIS.

  uraicli thu i an uair bha i tioram, gu ar comhfhurtachd mhoir-ne do sheirbliisich neo-airidh, agus gu gloir d' Ainm naomh fein, tre do throcairibh aun an Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  Air soil Jimsir Thioram.

  OTHIGHEARNA Dhe, le fior cheartas a dh' umh- laich sinne led' phlaigh do uisge agus dothuilte gun cbuimse, agus ann d' throcair a dh' fhuasgail agus a thug comhfhurtachd do ar n-anamaibh leis a mhughadh bheannuichte agus fhreagarrach so a thoirt air an aimsir; Tha sinn a' toirt moladh agus gloir do d' Ainm naomh air son so do throcair, agus do ghnàth noch- daidh sinn do chaoimhneas- gradhach o linn gu linn, tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen. Air son Pailteas.

  OATH AIR ro throcairich, o d' mhaitheis grasail a dh' eisd urnuighean crabhach d' Eag- lais, agus a thionndaidh ardaors- ainn agus goinne gu saorsainn agus pailteas; Tha sinn a' toirt buidheachais umhail dhuitair son so d' f hialachd shonraichte; a' guidheadh ort thu bhuanachadh do chaoimhneas-gràdhach dhu- inne, gu 'n tugadh ar tir a mach dhuinn toradh a fàis, chum do ghloir fein agus ar comhfhur- tachd-ne, tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  Air son Sith agus Saorsainn

  ar Naimhdibh. /~\ DHE Uile-chumhachdaich, \ J a tha ann d' dhaingneach ];adir do d' sheirbhisich an agh- aidh gnùis an naimhdibh; Tha sinn a' toirt moladh agus breith- buidheachais dhuit air son ar saorsainn o na cunnartaibh mora agus soilleir leis an robh sinn air 48

  great comfort of us thy unwor- thy servants, and to the glory of th}^ holy Name; through thy mereies in Jesus Christ our Lord. Amen.

  For Fair JVeather.

  OLORD God, who hast justly humbled us by thy late plague of immoderate rain and waters, and in thy mercy hast relieved and comforted our souls by this seasonable and blessed change of weather; We praise and glorify thy holy Name for this thy mercy, and will always declare thy loving- kindness from generation to ge- neration; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  For Plenty.

  OMOST merciful Father, who of thy gracious good- ness ha&t heard the devout prayers of thy Church, and turned our dearth and scarcity into cheapness and plenty; We give thee humble thanks lor this thy special bounty; beseeching thee to continue thy loving-kind- ness unto us, that our land may yield us her fruits of increase, to thy glory and our comfort; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  For Peace and Deliverance from our Fnemies.

  O ALMIGHTY God, who art a strong tower of de- fence unto thy servants against the face of their enemies; We yield thee praise and thanksgiv- ing for our deliverance from those great and apparent dan- gers wherewith we were com-

  THANKSGIVIXGS.

  ar cui^rtachadh. Tha sinn ag aidmheil gur è do mhaitheas-sa a chum sinii gun bhi air ar tort thairis 'nar cobhartach dhoibh; a' guidheadh ort thu bhuan lean- tuinn an leithid so do throcairean d' ar taobh-ne, chum gu'n aith- rich an saoghal uile gur tusa ar Slanuighfhear agus ar Fear-sao- ruidh cumhachdach; trc Iosa Ciiosd ar Tighearna. Amen.

  Air son Sith Fhollaiseach a tlioirt air a h-ais aicj an tigJi.

  ODHE shiorruidh, ar n-Atb- air neamhaidh, a d' aonar tha toirt air daoine bhi ah' aon inntinn anntigb,agus ataceann- sachadh araniach sloigh borb agus mi-riaghailteach; Tha sinn a' beaunuchadh d' Ainra naomh, gu'n do dheonuich thu an aimh- reite iorghuilleach a thogadh a suas o chionn ghoirid 'nar measg acheanusachadh; guroumliail a' guidheadh ort gras a dheonuch- adh dhuinn,chum gu faodamaid o'u am so mach go h-umhail glua- sad ann d' aitheantaibh naomh; agus airdhuinnbeatha shamhach agus shiothchail a chaitheamh ann uile dhladhachd agus ionra- cas, gu faod sinn do ghnàth a tbairgse dhuitse ar n-iobairt mho- laidh agus bhreith-buidheachais air son do thròcairibh g'ar taobh- ne; tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  Air son Saorsainn a PhlaigJi no o Thinneas choitchionn eile.

  OTHIGHEARNA Dhe, a lot sinn air son ar peacain- nibh, agus achaith sinn as air son ar ciontainibh ann d' choiTuich throm agus uamhasach o chionn ghoirid; agus a nis ann am mea- dhon breitheanais aig cuimhnea- chadh trocair a shaor ar n-anam- aibh ghialaibh bais; tha sinn 4.9

  pa«sed: We acknowledge it thy goodness that we were not delivered over as a prey unto them; beseeching thee still to continue such thy mercies to- wards us, that all the world may know that thou art our Saviour and mighty Deliverer; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  For restoring Puhlic Peace at Home.

  O ETERNAL God, our hea- venly Father, who alone makest men to be of one mind in a house, and stillest the out- rage of a violent and unruly people; We bless thy holy Name that it hath pleased thee to appease the seditious tumults which have been lately raised up amongst us; most humbly beseeching thee to grant to all of us grace, that we may hence- forth obediently walk in thy holy commandments; and, lead- ing a quiet and peaceable life in all godhness and honest}", may continually offer unto thee our sacrifice of praise and thanks- giving for these thy mercies towards us; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  For Deliverance from Uie

  Plague, or other common

  Sickness.

  OLORD God, who hast wounded us for our sins, and consumed us for our trans- gressions, by thy late heavy and dreadful visitation; and now, in the midst of judgement remem- bering mercy, hast redeemed our souls from the jaws of death; D

  BEEITH-BUIDHEACHAIS.

  a tairgse do d' mhaitheas athair- eil sinn fein av n-anamaibh agus ar cuirp, a shaor thu, gu bin 'na n-iobairt bheothail dhuit, do ghnath ag moladh agus ag mo- rachadh do tlivocairean ann am meadhon d' Eaglais; tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  No i so:

  GU h-umhail tha sinn ag aid- eachadh ann d'lathair, Athair ro throcairich, gu faodadh le fior-cbeartas nab-uile pbeanais a ta air am bagaradh n'ar n-agb- aidh 's an lagb tuiteam oirnn air son lionmboireachdarn-aingidh- eachd agus cruas cridhe. Gidh- eadh mar bu deonuch leatsa o d' tbrocair chaomb, air ar n-umb- Idchd fbann agus neo-airidh.casg a cbur air antinneas gbabbaltach leis an robh sinn o cbionn gboi- rid fo ambgbaradh goirt agus gutb aoibbneis agus slainte a thoirt air ais gu ar n-aitreabb; Tba sinn a' tairgse do d' Mbor- achd Dhiadhaidh iobairt mbo- laidh agus breitb-buidheachais, a' toirt cliu agus morachd do d' Ainm glormbor air son dotbearn- aidh agus do fbreasdail os ar cionn; tre Iosa Criosd ar Tigb- earna. Amen.

  We offer unto thy fatberly good- ness ourselves, our souls and bodies, wbich thou bast deli- vered, to be a living sacrifice unto thee, always praising and magnifying thy mercies in the midst of thy Cburcb; tbrough Jesus Christ our Lord. Amen.

  Or this:

  WE humbly acknowledge before thee, most merciful Eatber, that all the punisbments wbich are tbreat- j ened in thy law migbt justly bave fallen upon us, by reason of our manifold transgressions and bardness of beart: Yet seeing it batb pleased thee of thy tender mercy, upon our weak andunworthy humiliation, to asswage the contagious sick- ness wherewith we lately have been sore afflicted, and to restore the voice of joy and health into our dwellings; We offer unto thy divine Majesty the sacrifice of praise and thanksgiving, laud- ing and magnifying thy glorious Xame for such thy preservation and providence over us; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  60

  AIR AIS DHAN COMHCHINN

  NA GUIDHEAN CRUINNICHTE, 
  NA LITRICHEAN, AGUS NA SOISGEIL,

  EI AX GNATHACHADH EE XA BLIADHXA.

  ^ Thoir fainear, Gu bheil an Guidhe orduichfe air son gach Domhnach, no air !-on la naomh air bith uig am bheil Faire ri a radh, aig Seirbhis an Fheaagair isfaisge roimlie.

  THE COLLECTS, EPISTLES. AND GOSPELS,

  TO BE USED THEOUGHOUT THE TEAE.

  ^ Note. — That the Collect appointed for every Sunday or for any Holy day that hath a Vigil or Eve, shall be said at the Evening Service next before.

  An CeudDomhnach ddiiTeaclid. An Guidhe.

  DHE Uile-chumhachdaich, thoir dhuinn gras a chin* dhinn oibre an dorchadais, agus a chur umainn armachd an t- soluis, nise ann an am na beatha bbàsmbor so, anns a d' tbainig do mhac Iosa Criosd g' ar coimbid ann umblachd mboir; chum anns an la dheireannacb, an uaii- a thig e rithist 'na Mbo- rachd gblormbor a thoirt breth araon air na beothaibh agus air na mairbb, gu'n eirich sinne chum na beatha neo-bbàsmbor, tridsan a ta beoagus a'riagbladh maille ruitsa agusrisanSpioradXaomb, a nis agus gu siorruidh. Amen.

  ^ TlifjCn Guidhe so ri a radh gach la maille ris na Guidhean eile an?is a?i Teachd, gu Oidhche-Nodhlaic. An Litir. Rom. xiii. 8.

  NAbiodh liacha sam bith aig aou neach oirbh , ach a mbàin , a cbeile a gbradhachadh: oir an I ti aig am bheil gvadh do neach eile, cboimblion è an lagb. Oir 1 an ni so, Xa dean adhaltrannas, j Na dean mortadh, Xa goid, Xa dean fianuis bbreige, Xa sann- 51 D

  Uie First Sunday in Advent, The Collect.

  ALMIGHTY God, give us grace that we may cast away the works of darkness, and put upon us the armour of ligbt, now in the time of this mortal life, in wbich thy Son Jesus Christ came to visit us in great bumility; that in the last dav, wben be sball come again in his glorious Majesty to judge botb the quick and dead, we may rise to the life immortal, through him wbo liveth and reigneth witb thee and the Holy Gbost, now and ever. Amen.

  ^ This Collect is to be repeated every Day, with the otlier CoHevts in Ad- vent, until Christmas Eve. The Epistle. Rom. xiii. 8.

  OWE no man any tbing, but to love one anotber: for be that loveth anotber batb ful- filled the law. For this, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not kill, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, Thou shalt not covet;

  An Ceud Domhnach don TeacJid.

  talch, agus ma ta aithne sam bith eile anil, tha i air a cur sios gu b-aithghearr fuidh 'n fhocal so. Gradhaich do choimhearsnach mar thu fein. cha dean gradh lochd do cboimbearsnacb; air an aobhar sin is e an gradh coimb- lionadh an lagba. Agus so, air dhuibh fios na b-aimsir a bbi agaibb, gur mitbich dhuinn a nis mosgladh o chadal: oir a ta ar slainte nis, ni's faigse na'n uair a cbreid sinn. tha cuid mbor do'n oidhche air dol tbaruinn, tha an la am fagus: uime sincuireamaid dhinn oibre an dorchadais, agus cuireamaidumainnarmachd an t- soluis. Gluaiseamaid gucubbaidh mar anns an la; cha 'n ann an niidhteireachd agus am misg, no an seomradaireachd agus am macnus, no an stri agus am far- mad. Ach cuiribh umaibh an Tighearna Iosa Criosd, agus na deanaibh ulluchadh air son na feola, a chum a b-an-ambianna a cboimblionadh.

  An Soispezd. N. IMhatth. xxi. 1.

  AGUS an uair a dhruid iad re Hierusalem, agus a tbain'g iad gu Betpbage, gu sliabh nan crann-ola, an sin chuir Tosa ditbis d'a dheisc'iobluibh uaith. Ag radh riu. Rachaibh do'n bbaile a ta thall fa'r combair,agus air ball gbeibh sibh asal ceangailte ann, aguslotbmailleritbe: fuasglaibb, agus thugaibh a' m' ionnsuidhs' iad. Agus ma Libbras aon duine ni air bith ribb, abraibb.Gu bheii feum aig an Tigbtarna orra.agus cuiridhe uaitli air ball iad. Rinn- eadh na nithe souile, clium gu'n coimbliontadh an ni a dubbradh leis an fliaidh, ag radh, Innsibh do nighean Sbion, Feucb, tlia do righ a' teachd a d' ionnsuidh gu ciuin, is e 'na sbuidhe air asail, agus air spa>-rach mac na b-asaib

  and if tbere be any other com- mandment, it is briefly compre- hended in this saying, namely, Thou shalt love thy neighbour as thyself. Love worketh no ill to his neighbour; therefore love is the fulfilling of the law. And that, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep: for now is our salva- tion nearer than Avben we be- lieved. The night is far spent, the day is at band; let us there- fore cast off the works of dark- ness, and let us put on the ar- mour of light. Let us walk honestly, as in the day; not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying. But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh, to fulfil the lusts thereof.

  The Gospel. St. Matt. xxi. 1.

  WHEN they drew nigh un- to Jerusalem, and were come to Bethphage, unto the Mount of Olives, then sent Jesus two disciples, saying unto them, Go into the village over against you, and straightway ye sball find an ass tied, and a colt with her: loose them, and bring them unto me. And if any man say ought unto you, ye sball say, the Lord hath need of them; and straightway he will send them. All this was done, that it might be fulfilled vvbich was spoken by the prophet, saying, Tell ye the daughter of Sion, Behold, thy King cometh unto thee, meek, and sitting upon an ass, and a colt the foal of an ass. And the disciples went, and did

  Second Sundc j in Advent.

  Agus dh' imich na deisciobuil, agus rinn iad mar adh'aithn Iosa diioibh, agus thug iad an asal agus an searrach leo, agus chuir iad esan 'na shuidhe air am muin. Agus sgaoil raor shluagh am falluingean air an t-slighe; agus ghearr droing eile geuga do na crannaibh, agus leag iad air an t-slighe iad. Agus thog an sluagh a bha roimhe agus 'na dheigh iolach, ag radh, Hosanna do 31hac Dhaibhi: beannuichte gu robh an Ti a thig ann an ainm an Tighearna; Hosanna anns na h-ardaibh. Agus air dol dhasan a steach do Hierusalem, ghluais- eadh am baile uile, ag radh, Co e so ? Agus thubhairt an sluagh, Is e so Iosa am faidh o Xasaret Ghalile. Agus chaidh Iosa a steach do tbeampuU De, agus thiig e mach iadsan uile a bha reic agus a' ceannach anns an teampull,agus thilge buird luchd malairt an airgid thairis, agus caithraiche luchd reic nan colu- man. Agusadubhairteriu. A ta e scriobhta, Goirear tigh urnuigh do m' tliigh-sa; ach rinn sibhse 'na ghairidh luchd-reubainn e.

  An daraDomhnach donTeachd.

  An Guidhe.

  THIGHEARXA bhean- nuichte, a dh' orduich na h-uile Scriobtuirean naomh a bhi air an scriobhadh chum air fogh- lum, Deonnich dhuinn mar sin an eisdeachd, an leughadh, an comhtharrachadh, am foghlum, agus an cnuasachd an taobh a stigh dhinn, chum le foighidinn, agus comhfhurtachd d' Fhocail naoimh, gu'n glac sinn, agus gu'n sior gleidh sinn gu daingean i dochas beannuichte na beatha mhaireannaicb, a thug thu dhuinn 'nar Slanuighfhear Iosa Criosd. Amen. 53

  as Jesus commanded them; and brought the ass, and the colt, and put on them their clothes, and thej set him thereon. And a very great multitude spread their garments in the way; others cut down branches from the trees, and strewed them in the way. And the multitudes that went before, and that fol- lowed, cried, saying, Hosanna to the Son of David: Blessed is he that cometh in the Name of the Lord; Hosanna in the Highest. And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying. Who is this.^ And the multitude said. This is Jesus the prophet of Nazareth of Galilee. And Jesus went into the tem{)le of God, and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the money-changers, and the seats of them that sold doves; and said unto them, It is written, My house shall be called the house of praj'er; but ye have made it a den of thieves.

  The Second Sunday in Advent, The Collect.

  BLESSED Lord, who hast caused all holy Scriptures to be written for our learning; Grant that we may in such wise hear them, read, mark, learn, and inwardly digest them; that by patience, and comfort of thy holy Word, we ma}' embrace, and ever hold fast the blessed hope of everlasting life, which thou hast given us in our Saviour Jesus Christ. Amen,

  A}i dara Domlinach den Teachd.

  An Litir. Rom. xv. 4.

  OIE ge b' iad nithe air bitli a scriobhadh roimhe so, is aim chum arteagaisgne a scriobhadh iad; chum trid foighidinn agus comhfhurtachd nan Scriobtuir gu'm biodh dochas againne. A nis gu tugadh Dia na foighidinn agus na comhfhurtachd dhuibhse bhi dh' aon inntinn a thaobh a cheile, a reir Iosa Criosd: chum gu'm feud sibh a dh' aon inntinn agus le aon bheul gloir a thoirt do Dhia, eadhonAthair arTigh- earna Iosa Criosd. Uime sin gabhaibhse r'a cheile, eadhon mar a ghabh Criosd ruinne, chum gloire Dhe. A nis a deirim, Gu robh Iosa Criosd 'na mhinisteir an timchioU-ghearraidh air son firinn De, chum geallanna nan aithrichean a dhaingneachadh: agus chum gu-n tugadh na Cinn- ich gloir do Dhia air son a thro- cair a reir mar a ta e scriobhta, Air an aobhar so aidicheam thu am measg nan Cinneach, agus seinnidh mi ceol do d' ainm. Agus a ris a deir e, Deanaibh giai'deachas, a Chinneacha, maille ri phobull-san. Agus a ris, Molaibh an Tighearna, a Chinneacha uile, agus thugaibh cliu dha, a shloigh ulle. Agus ris deir Esaias Bithidh freumh lese, agus an ti a dh' eireas suas chum uachdaranachd bhi aige air na Cinneach aibh, ann-san cuiridh na Cinnich an dochas. A nis gu'n lionadh Dia an dochas sibhse do'n uile aoibhneas agus shioth- chaint ann an creidsinn, chum gu'm hi sibh pailt ann an dochas. tre chumhachd an Spiorad naoimh.

  An Soisgeid. N. Luc. xxi. 25.

  AGUS bithidh comhtharran anns a'ghrein agus anns a' ghealaich, agus anns nareultaibh; agus air an talamh teann-eiginn nan cinneach, tre iom-cheist; an 54

  The EpisVe. Rom. xv. 4.

  WHATSOEVEE things were written aforetime, were written for our learning; that we through patience, and comfort of the Scriptures, might have hope. Now the God of patience and consolation grant you to be like-minded one to- wards another, according to Christ Jesus: that ye may with one mind, and one mouth, glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ. Wherefore receive ye one another, as Christ also received us, to the glory of God. Now I say, that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God, to confirm the promises made unto the fathers: And that the Gentiles might glorify God for his mercy; as it is written. For this cause I will confess to thee among the Gen- tiles, and sing unto thy Name. And again he saith. Rejoice, ye Gentiles, with his people. And again, Praise the Lord, all ye Gentiles, and laud him, all ye people. And again, Esaias saith, There shall be a root of Jesse, and he that shall rise to reign over the Gentiles, in him shall the Gentiles trust. Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that 3'e may abound in hope, through the power of the Holy Ghost.

  The Gospel. St. Luke xxi. 25.

  AND there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars; and upon the earth distress of nations, with pei-plexity, the sea and the

  Third Sunday in Advent.

  cuan agus na tonnan a' beuclid- aicb: cridhe dhaoine '^ an treig- sinn trid eagal, agus feitlieamh na nithe sin a ta teachd air an domhan: oir bithidh cumhachda nan neamh airan cvatbadh. Agus an sin cbi iad Mac an duine a' teachd ann an neul, le cnmhachd agus mor gbloir. Agus an uair a tboisicbeas na nithe so air tach- airt, an sin ambaircibh suas; agus togaibh bbur cinn; oir a ta *ur saorsa am fagus. Agus labb- air e cosamblaehd riu, ambairc- ibh air a' cbraoibh fbige, agus na craobban uile; an uair a bhios iad cbeana a' cur a mach an duillicb, air f baicinn duibb, aitb- nicbidh sibh uaibh fein, gu bheil an sambradh a nis am fagus. Agus mar an ceudna sibbse, 'n uair a cbi sibh na nithe so a' tacb- airt, biodh fbios agaibh gu bheil rioghachd dhe fagus do laimb. Gu deimbin a deirim ribb, nach d'theid an linn so tbairis, gus an coimblionar na nithe so uile. Tbeidneamh agustalamh tbaii'is: ach cha d' tbeid mo bbriatbra-sa tbairis a cboidhcbe.

  ! waves roaring; men's hearts failing them for fear, and for looking after tbose tbings wbich are coming on the earth: for the powers of beaven shall be shaken. And tben shall they ! see the Son of Man coming in I a cloud with power and great glory. And when these tbings begin to come to pass, then look up, and lift up your heads; for your redemption draweth nigh. And be spake to them a parable, Behold, the fig-tree, and all the trees; when they now shoot forth, ye see and know of your own selves that summer is now nigh at band. So likewise ye, w4ien ye see these things come to pass, know ye that the kingdom o£ God is nigh at hand. Verily I say unto you. This generation shall not pass away, till all be fulfilled: Heaven and earth shall pass away; but my words shall not pass awa3\

  AntreasDomhnachdo'nTeachd.

  All GuidJie.

  OTHIGHEARNA Iosa Criosd, a chuir aig do cheud teachd do theachdaire a dh' uU- achadh do shlighe romhad; Deonnich mar an ceudna, gu'n dean na IMinisteirean agus luchd- frithealaidh do dhiombaireachd- an, do shligbe ullachadh agus a dheanamb reidh,a chum le tion- dadh cridheachan nan easumhail gu ghocas nam firean, aig do dhara teachd a thoirt breth air an t-saoghal; gu'mfaighearsinne 'nar sluagh taitneach ann d' shealladh sa, a ta beo agus a' riagb- ladh maille ris an Athair agus ris an Spiorad Naomh, sior aon Dia, saoghal gnn chriocb. Amen.

  27^6 Third Sunday in Advent. The Collect.

  OLORD Jesu Christ, who at thy first coming didst send thy messenger to prepare thy way before thee; Grant that the ministers and stewards of thy mysteries may likewise so pre- pare and make ready thy way, by turning the hearts of the disobedient to the wisdom of the just; that at thy second coming to judge the world, we ma}" be found an acceptable people in thy sigbt, who livest

  I and reignest with the Fatber and the Holy Spirit, ever one

  ' God, world without end. Amen.

  An treas DomhnacJi den TeacJid.

  An Liiir. 1 Cor. iv. 1.

  BIODH a sliamhuil so do rnheas aig duine, dhinne inar mhinisteiribh Chiiosd, agus mar stiubhardaibh rùna-diom- luiir dhe. Os ban- iarrar ami an stiubhardaibb, gu faighear neach dileas. Ach agamsa is ro bheag an ni gu'u d' thugtadh breth orm leibhse, do le breitbeanas duine: tseadh, cha'n 'eii mi toirt breth oral I'ein. Oir cha'n f bios domb ni sam bith do m' thaobh fein; gidheadh cha'n 'eil mi le so air m' fbireanachadh: ach is e an Tighearna an ti a bheir breth orm. Uime sin na tugaibh breth air ni sam bith roimli an am, gus an d' thig an Tighearna, neach laraon a bheir gu soilleireachd nlthe folaicbte an dorchadais, agus a dh' f hoillsicheas combair- lean nan cridheacha: agus an sin gbeibh gach neach cliu o Dhia.

  An S'lisgeul. N. Matt. xi. 2.

  ANIS an uair a cbual Eoin 's a' pbriosun gniombara Chriosd, chuir è ditbis d' a dhei-sciubbiibh d' a ionnsuidh, agus a dubbaii't e ris, An tusa an ti ud a bba re teachd, no am bi suil aguinn ri neach eile ? Fhreagair Iosa agus a dubbairt è riu, Imicbibh agus innsibh do Eoin na nitbean a ta sibh a' cluinntinn agus a' faicinn: a ta na doill a' faotainn an radhairc, agus na bacaich ag imeachd, a ta na lobbair air an glanadh, agus na botbair a' cluinntinn; a ta na mairbh air an dùsgadh, agus an soisgeul air a shearmonachadh do na bochdaibb. Agus is bean- nuichte an ti nach faigboilbbeum annamsa. Agus air imeachd dhoibbsan air lalbb,thoisich Iosa air labhairt ris an t-sluagb mu tbimcbioll Eoin, ag radh, Ciod c an ni a chaidh sibh a mach a

  The Epistle. 1 Cor. iv. 1.

  LET a man so account of us, as of the ministers of Christ, and stewards of the mys- teries of God. Moreover, it is required in stewards, that a man be found faitliful. But with me it is a very small tbing that I should be judged of you, or of man's judgement: yea, I judge not mine own self For I know nothing by myself, yet am I not bereby justibed; but he that judgeth me is the Lord, There- fore judge nothing before the time, until the Lord come, who both will bring to ligbt the bid- den things of darkness, and will make manifest the counsels of the hearts: and then shall every man have praise of God.

  The Gospel St. Matt. xi. 2.

  NOW when John had heard in the prison the works of Christ, he sent two of his dis- ciples, and said unto him. Art thou he that should come, or do we look for another ? Jesus an- swered and said unto them. Go and shew John again tbose things which ye do hear and see: The blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the Gos- pel preached to them: And blessed is be whosoever shall not be offended in me. And, as tbey departed, Jesus began to say unto the multitudes concern- ing Jolm, What went ye out into

  tlie wilderness to

  reed

  shaken with the wind ? But wbat went ye out ibr to see ? a man clothed in soft raiment ?

  FuurUi Sunday in Advent.

  dh' fhaicinn do'n f hasacli ? an i cuilc air a crathadh le gaoith? Ach ciod e an ni a cliaidh sibh a mach a dh' fhaicinn? aneduine air a sgeaduchadh ann an eudach min ? feuch, a' mbuinntir a ta chaitheamh eudach min, is ann an tighibh nan righrean a ta iad. Ach ciod e an ni a chaidh sibh a mach a dh' fhaicinn ? An e faidh ? seadh,a deirim ribh, agus ni's mo na faidh. Oir is è so an ti mu bheil è scrìobhta, Feuch, cui- reamsa mo theachdaire roimh do ghnnis, a dh' ulluicheas do shlighe romhad.

  An ceathramh Domlinach don TeacJid.

  An Gicidhe.

  OTHIGHEAEXA, tog suas (tha sinn ag iirnuigh riut) do chumhachd, agus thig 'nar measg, agus le mòr neart cobhair cirnn, a chionn, tre ar peacain- nibh agus ar n-aingidheachd, gu bheil sinn gu craiteach air ar bacadh agus air ar cumail air ar n-ais o ruith na reise a chuireadh romhain, chum gu'n deanadh do ghras agus do thròcair fhialaidh gu luath comhnadh agus fuas- gladh oirnn trid diolaidh do Mhic ar Tighearna; d'an robh maille riutsa agus ris an Spiorad Naomh onair agus glòir, saoghal gun chrioch. Amen.

  An Litir. Philip, iv. 4.

  DEAXAIBH gairdeachas 's an Tighearna a ghnàth: a ris deiream, Deanaibh gaird- eachas: Biodh bhur measarrachd follaiseach do na h-uile dhaoin- , ibh; Tha'n Tighearna am fagus. Na biodh ro churram ni sam bith oirbh; ach 's na uile ni le h- j ùrnuigh agus asluchadh maille I ri breith-buidheachais, biodh I bhum-iarrtuis air an deanamh ' aithnichte do Dhia. Agus coimh- ! 57 D

  Behold, they that wear soft clothing are in kings' houses. But what went ye out for to see ? a prophet ? yea, I say unto you, and more than a prophet, for this is he of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.

  The Fourth Sunday in Advent.

  The Collect.

  OLORD, raise up (we pray thee) thy power, and come among us, and with great might succour us; that whereas, through our sins and wickedness, we are sore let and hindered in running the race that is set be- fore us, thy bountiful grace and mercy may speedily help and deliver us; through the satisfac- tion of thy Son our Lord, to whom with thee and the Holy Ghost be honour and glory, world without end. Amen.

  The Epistle. Philip, iv. 4.

  REJOICE in the Lord alway: and again I say, Eejoice. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing: but in every thing by prayer' and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep 3

  La-Nodhlaic.

  ididh sltli D"he, a ta thar gach uile thuigse, bhur n-inntmn ann an Iosa Criosd.

  An Soisgeul. N. Eoin i 19.

  AGUS is e so fianuis Eoin, an nair a clmirnali-Iudhaich sagairt agus Lebliithich o Hierus- alem, chum gu'm feoraicheadh iad deth, Co thusa ? Dh' aidich esan, agus clia d' aiclieadh è; ach dh' aidich e. Cha mhi Criosd. Agusdh' fheoraich iad deth, Ciod ma seadh ? An tu Elias ? Agus a deir e, Cha mhi. An tufàidh .^ Agus fhreagair e, Cha mhi. An sin a dubuairt iad ris, Co thu? chumgu'n tabhair sinnfreagradh dhoibhsan a chuir uatha sinn: Ciod a tha thu'g ràdh, mu d' thimchioll fein ? A dubhairt e, Is mise guth an ti a ta glaodhach anns an fhàsach, Deanaibh direach slighe an Tighearna, mar a dubhairt am fàidh Esaias. Agus an dream a chuireadh leis an teachdaireachd, b' ann do na Phairisich iad. Agus dh' fheor- aich iad deth, agus a dubhairt iad ris, C arson ma seadh a ta thu a baisteadh, mar tu Criosd, no 'm fàidh ? Freagair Eoin iad, ag radh, Ataims' a' baisteadh le h-uisge; ach a ta neach 'na sheasamh 'nar measg,nachaithne dhuibh: is e so an ti, a ta teachd a' m' dheighse, aig am bheil toiseach orm, neach nach airidh mise air barr-iall a bhroige f huas- gladh. Rinneadh na nithe so ann am Betabara air an taobli thall do lordan, far an robh Eoin a' baisteadh.

  Teachd ar Tighearna, no La- hreith Chriosd, gu coitchionn don goirear La-Xodhlaic. An Giddhe.

  DHE Uile-chumhachdaich, a thug dhuinn d' aon-ghin Mhic a ghabhail ar nadair air 58

  your hearts and minds through Christ Jesus.

  The Gospel. St. John i. 19.

  THIS is the record of John, when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him. Who art thou ? And he confessed, and denied not; but confessed, I am not the Christ. And they asked him, What then ? Art thou Elias ? And he saith, I am not. Art thou that ])rophet ? And he answered. No. Then said they unto him. Who art thou ? that we may give an answer to them that sent us. AVhat saj^est thou of thyself .^ He said, I am the voice of one cry- ing in the wilderness, Make straight the way of the Lord, as said the prophet Esaias. And they which were sent were of the Pharisees. And they asked him, and said unto him, Why bap- tizest thou then, if thou be not that Christ, nor Elias, neither that prophet.'^ John answered them, saying, I baptize with water: but there standeth one among you, whom ye know not; He it is, who coming after me is preferred before me, whose shoe's latchet I am not worthy to unloose. These things were done in Bethabara, beyond Jordan, where John was baptizing.

  The Nativity of our Lord, or the Birth-day of CRB 1ST, com- monly called Christmas-day.

  The Collect.

  \ LMIGHTY God, who hast t\. given us thy only-begotten Son to take our nature upon

  Christmas Day.

  feln, agus mnr aig an am so gu bhi air a bhroith le Oigh fhior- ghlan; Deonnich air dhuinno a gin atli-ghinte, ngus deanta 'nar cloinn dhuit fein le uchdmhac- achd agus le gras, gu'm bi sinn gu-làtliail air ar n-atb-nuadh- achadh le d' Spiorad Naomh; tre an ceudna ar Tighearna Iosa Criosd, a ta beo agus a' riagb- ladh maille riutsa agus ris an Spiorad cbeudna, sior aon Dia, saogbal gun cbriocb. Amen. An Litir. Eabh. i. 1.

  DIA, a labbair o sbean gu minic, agus air iomadh doigb ris na b-atbraicbibh leis na faidhibb, labbair e anns na laithibh deireannaeb so ruinne le a mhac, a dh' orduich è 'na oigbre air na h-uile nitbibb, tre'n do cbrutbaich e fos na saogbail. Neach air bbi dha 'na dhealradh a gbloire-san, agus 'na fbior iombaigb a pbearsaidh, agus a' cumail suas nan uile nithe le focal a chumhachd, 'n uair a gblan è ar peacaidh-ne leis fein, sbuidh e air deas làimb na mòrachd anns na b-ardaibb; air dha bbi air a dheanamh ni's òirdheirce no na b-aingil mbeud gu'n d' fbuair è mar oigbreachd ainm bu ro oir- dheirce na iadsan. Oir co do na h-aingil ris an dubbairt e uair air bith. Is tu mo mhacsa, an diugb gbin mi thu P agus a ris, bithidh mise a' m' Athair dhasan, agus bithidh esan 'na mhac dhombsa? Agus a ris, an uair a tha e a ta- bbairt a' cbeud-gbin a steach do'n t-saogbal, a deir e, Agus deanadh uile aingil De aoradh dha. ^ Agus a tbaobbnan aingeal a deir e, Keach a ta deanamh aingle 'nan spioradaibb, agus a mbinisteirean 'nan lasair tbeine. Ach ris a' mhac a deir e, tha do righ-chaitbair, a dhe gu saogbal nan saogbal is slat-riogbail ro- 59

  bim, and as at this time to be born of a pure Virgin; Grant that we, being regenerate, and made thy cbildren by adoption nd grace, may daily be re- newed by thy Holy Spirit; through the same our Lord Jesus Christ, wbo livetli and reigneth witb thee and the same Spirit, ever one God, world without end. Amen.

  The Epistle. Heb. i. 1. ^

  C^OD, who at sundiy times I and in divers manners spake in time past unto the fa- thers by the prophets, hath in these last days spoken unto us b}' his Son, whom he hath ap- pointed heir of all things, by whom also he made the worlds; who being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the w^ord of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high; being made so much better than the angels, as he hath by inhe- ritance obtained a more excellent name than ihej. For unto which of the angels said be at any time, Thou art my Son, this day have I begotten thee ? And again, I wnll be to him a Father, and he shall be to me a Son ? And again, when he bringeth in the first- begotten into the world, he saith. And let all the angels of God worship him. And of the angels be saith, Whomaketh his angels spirits, and his ministers a flame of fire. But unto the Son he saith. Thy throne, O God, is for ever and ever; a sceptre of righteousness is the sceptre of thy kingdom: Thou hast loved I righteousness, and hated ini-

  La-Nodhlaic.

  chothromacli slat do rioghachd- sa: ghradhaich thu fireantachd, agus thug thu fuath do aingidh- eachd; uime sin dh'ung Dia, do Dhia-sa, thu le oladh aoibhneis OS ceann do chompanacha, Agus Leag thusa, a Thighearna, bun- aite na tahnhainn air tus; agus is iad na neamhan oibre dolàmh. Teirgidh iadsan, ach mairidh tusa: agus fàsaidh iad uile sean mar eudacli; agus fiUidh tu iad mar bhrat, agus caochlar iad: ach is tusa an ti ceudna, agus cha'n fhàilnich do bliliadhnan. An Suisgeul. N. Eoin i. 1.

  AKKS an toiseaeh bha am Focal, agus bha 'm Focal maille ri Dia, agus b'e'm Focal Dia, Bha è so air tus maille ri Dia. Einneadh na h-uile nithe leis; agus as eugmhais cha d'rinn- eadh aon ni a rinneadh. Annsan bha beatha, agus b'i bheatha solus dhaoine. Agus tha'n solus a' soillseachadh. anns an dorch- adas, agus cha do ghabh an dorchadas e. Chuireadh duine o Dhia, d' am b' ainm Eoin. Thainig esan mar fhianuis, a chum tiannis a thoirt mu'n t- solus, chum gu'n creideadh na h-uile dhaoine tridsan. Cha b'esan an solus sin, ach chuireadh e chum gu d' thugadh e fianuis mu'n t-solus. B'e so an solus fior, a ta soillseachadh gach uile dhuine tha teachd chum an t-saoghail, Bha è anns aut-saogh- al, agus rinneadh an saoghal leis, agus chad' aithnich an saoghal e. Thainig e dh' ionnsuidh a dhiicha fèin,agus chadoghabha mhuinn- tir fein ris. Ach a mheud 's a ghabh ris, thug è dhoibh cumh- achd a bhi 'nan cloinn do Dhia, eadhon dhoibhs.m a ta creidsinn 'na ainm: a bha air au ginea- mhuin, cha'n ann o fhuil, no o tLoil na feola, no o thoil duine, 00

  quity; therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thj- fellows. And, Thou, Lord, in the begin- ning hast laid the foundation of the earth; and the heavens are the works of thine hands: They shall perish, but thou remainest; and the}' all shall wax old, as doth a garment; and as a vesture shalt thou fold them up, and they shall be changed; but thou art the same, and thy years shall not fail.

  The Gospel. St. John i. 1.

  IN the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by him; and without him was not anj- thing made that was made. In him was life; and the life was the light of men. And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not. There was a man sent from God, whose name was John. The same came for a witness, to bear witness of the Light, that all men through him might believe. He was not that Light, but was sent to bear witness of that Light. That was the true Light, which lighteth every man that Cometh into the world. He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. He came unto his own, and his own received him not. But as many as re- ceived him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name: which were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. And the Word was

  Saiìit Stephens Day.

  acli o dhia. Agus rinneadh am Focal 'na fheoil, ao^us ghabh è comlmuidh 'nar meas^-ne (aojus chunnaic sinn a ghlòir, mar ^hlòiraoin-ghin Mhic anAthar,) Ian ffrais ajjus firinn.

  La Nàomh Stephein. An Guidhe.

  DEOXUICH, Thighearna, 'nar n-uilef hulangasaibh an so air talanih, air son fianuis d' fhirinn, gu'n amhairceamaid o^u geur suas gu neamh, agus le creidimh gu'm faiceamaid an ghlòir a theid f hoillseachadh; agus air dhuinn bhi lionta leis an Spiorad Naomh, gu foghlum sinn ar luchd-geuileanmhuinn a gbradhachadh agus a bbeau- nuchadh, le eisimpleir do cbeud fhear-fianuis Naomh Stepbein, a rinn urnuigb ruitsa air son a luchd-mort, Iosa bbean- nuichte, a ta seasamb aig deas laimb Dhe a thoirt cobbair dhoibbsan uile a ta fulang air do sbon, ar n-aon Eadar- mbeadhonfhear agus fhear- tagraidh. Amen.

  ^ Ansin leanaidh Guidhena N'odJtIaic, a theireur a ghnàth gu Faire na Bliadhna-ùr.

  An Litir. Ghniomh. vii. 55.

  AIR do Stepbein bbi Ian do'n Spiorad naomh, dh' ambairc è gu geur suas gu neamh, agus cbunnaic è gloir dhe, agus Iosa 'na sbeasamb air deas laimh dhe. agus adubbairt e, Feucb, tha mi faicinn,nannèambfosgailte,agus Mac an duine 'na sbeasamb air deas laimh dhe. An sin gblaodh iadsan le gutb ard, agus dhruid iad an cluasan, agus leum iad air a dh' aon inntinn, agus airdhoibh a tbilgeadh a mach as a' bbaile, cblach iad e: agus tliilg na fian- uisean an eudach sios aig cos- 61

  made flesb, and dwelt among us (and we bebeld his glory, the glory as of the only begotten of the Fatber), full of grace and truth.

  Saint Sfep/ien's Day. The Collect.

  GRANT, Lord, that, in all our sufferings here upon earth for the testimony of thy trutb, we ma}' stedfastly look up to beaven, and by faitb bebold the glory that sball be revealed; and, being filled witb the Holy Gbost, may learn to love and bless our persecutors by the ex- ample of thy first Martyr Saint Stepben, wbo prayed for his murderers to thee, O blessed Jesus, wbo standest at the right band of God to succour all tbose that suffer for thee, our only Mediator and Advocate. Amen.

  ■] Then shall foUow tie Collect of the Nativity., which shall he said con- tinually until New-Year s Eve.

  For the Epistle. Acts vii. 55.

  STEPHEN, being full of the Hoi}' Gbost, looked up sted- fastly into heaven, and saw the glory of God, and Jesus standing on the right hand of God, and said, Behold, I see the heavens opened, and the Son of man standing on the right hand of God. Then they cried out with a loud voice, and stopped their ears, and ran upon him with one accord, and cast him out of the city, and stoned him: and the witnesses laid down their clothes at a young man's feet,

  La Nhomh Eoin an Soisgeulaich.

  aibh òganaich, d' am b'ainm Saul. Agus clilach iad Steplian, agus e a' gairm air Criosd, agus ag radh. A Thigh earna losa, glac mo Spiorad. Agus air dha a leigeadh fein air a ghlùinibh ghlaodh è le guth ard, A Tigh- earna, na cuir am peacadh so as an leth, Agus air dha so a radh, chaidil e.

  An SoisfiPiil. N. Mliatth. xxiii. 34.

  FEUCH, cuireamsa d'ar ionn- suidh faidheau, agus daoine ghce, agus scriohhuichean, agus cuid dhiubh marbhaidh, agus ceusuidh sibh, agus cuid dhiubh sgiursaidh sibh ann bhur sionago- gaibh, agus ni sibh geurlean- mhuinn orra o bhaile gu baile: chum as gu'n d' thig oirbh gaeh uile f huil f hireanta, a dhoirteadh air an talamh, o fhuil Abeil f hireanta, gu fuil Shachariais, mhic Bharachias, a mharbh sibh eadaran teampull agus an altair. Gu iirinneach a deirim ribh, Gu'n d' thig na nithe so uile air a' ghinealach so. Jerusalem, lerusalem, a mharbhasna faidh- ean, agus a chlachas an dream a chuirear a d'ionnsuidh, cia minic a b'aill leam do chlann a chruinneachadh r'a cheil mar a chruinnicheascearcah-eoin fuidh sgiathaibh, agus cha b'aill leibh ! Feuch, fagar bhur tigh agaibh 'na fhasach. Oir a deirimse ribh, nach fhaic sibh mise o so suas, gus an abair sibh, Is bean- nuichte an Ti a thig ann an ainm an Tighearna.

  LaNàomhEoinanSoisgeulaich. An Guidhe.

  THIGHEARNA throcairieh, tha sinn a' guidheadh ort thu thilgeadh do dhearsainean deal- rach soluis air d' Eaglais, chum air dh-i bhi air a soillseachadh le 62

  whose name was Saul. And they stoned Stephen, calling upon God, and saying, Lord Jesus, receive m}^ spirit. And he kneeled down, and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. And when he had said this, he fell asleep.

  The Gospel. St. Matt, xxiii. 34.

  BEHOLD, I send unto you prophets, and wise men, and scribes: and some of them ye shall kill and crucifj^; and some of them shall 3^e scourge in 3'our synagogues, and persecute them from city to city: That upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of righte- ous Abel unto the blood of Zach arias son of Barachias, whom ye slew between the temple and the altar. Verily I say unto you, All these things shall come upon this generation. Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets, and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not ! Behold, j'our house is left unto you desolate. For I say unto 3'ou, Ye shall not see me henceforth, till ye shall say, Blessed is he that cometh in the name of the Lord.

  Saint JohntheJEvangelisf s Day .

  The Collect.

  MERCIFUL Lord, we be- seech thee to cast thy bright beams of light upon thy Church, that it being enlight- ened by the doctrine of i\\y

  St. John the Eoangelisfs Day.

  teagasg d' Abstoil agus do Sliois- ' blessed Apostle and Evangelist geulaich bheannuichte Xaomh j Saint John, may so walk in the Eoin, gu n gluais i ann an solus light of th}' truth, that it may d' fhirinn, air chor 's fa-dheoidh ' at length attain to the light of gu'n ruig i gu solus ua beatha ' everlasting life; through Jesus mhaireanuaich; tre Iosa Criosd Christ our Lord. Amen, ar Tiirhearna. Amen.

  An Litir. 1 X. Eoin i. 1.

  AN ni a bha ann o thus, an ni a chuala sinne, a chunnaic sinn,le'rsùilibh,air an d'amhairc sinn, agus a laimhsich ar lamha thaobh fòcail na beatha; (oir dh' fhoillsicheadh a' bheatha, agus chunnaic sinne i, agus tha sinn a deanarah tianuis, agus a' cur an ceill dhuibhsena beatha mairean- naich ud a bha maille ris an Ath- air, agus a dh'fhoillsicheadh dhuinne:) an ni a chunnaic agus a chuala sinn, tha sinn a' cur an ceill dhuibhse, chum gu'm hi ag- aibhse mar an ceudna comunn ruinne: agus gu firinneach tha ar comunn-ne ris anAthair,agus r'a Mhac Iosa Criosd. Agus tha sinn a' scriobhadh na nithe so d'ar n- ionnsuidh, chum gu'm bi bhur gairdeachascoimhlionta. Agus is i so an teachdaireachd a chuala sinn uaithsan, agus a tha sinn a' cur an ceill dhuibhse, Gur solus Dia.agus nach'eil dorchadas sam bith annsan. Ma their sinn gu bheilcoraunn againn ris, agus sinn a' gluasad ann an dorchadas, tha sinn a' deanamh breige, agus cha'n 'eil sinn a deanamh na fi- rinn: ach ma ghluaiseas sinn anns an t-solus, mar a tha esan 's an t- solus, tha comunn againn r'a cheile, agus glanaidh full Iosa Criosd a ]\Ihic sinn o gach uile pheacadh. Ma their sinn nach 'eil peacadh againn, tha sinn 'gar mealladh fein, agus cha'n eil an fhirinn annainn. Ma dh' aidich- eas sinn ar peacanna, tha esan firinneach. agus ceart chum ar G3

  The Epistle. 1 St. John i. 1.

  THAT which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, of the word of life; (For the life was manifested, and we have seen it, and bear wit- ness, and shew unto you that eternal life, which was with the Father, and was mani- fested unto us;) That which we have seen and heard de- clare we unto you, that ye also may have fellowship with us: and truly our fellow- ship is with the Father, nnd with his Son Jesus Christ. And these things wrire \\c uu- to 3'ou, that your joy may be full. This then is the mes- sage which we have heard of him, and declare unto you. That God is light, and in him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him, and walk in dark- ness, we lie, and do not the truth: but if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with an- other, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faith- ful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make

  La na Neo-CJnoniach,

  peacanna a mliaitheadh dhumn, agus ar *j:]anadh o gach uileiieo- f hireantachd. Ma their sinn nach do pheacaich siiin, tha sinn a' deanamh breugaire dhetb-san, agus cha'n 'eil fhocal annainn.

  An Scifgeul. N. Eoin xxi. 19.

  THUBHAIRT Iosa re Pea- dar, Lean mise. An sin air do Pbeadar tionndadh, cbunnaic e an deisciobul a b'ionmbuinu le losa a'leantuinn; an ti mar an ceudna a luidh an uchd Iosa air a sbuipeir, agus a dubhairt ris, A Thighearna, co e a bhratbas thu ? Air do Pbeadar esan fbai- cinn, a dubhairt e ri h-Iosa, A Thighearna, ciod a ni am fear so? A deir Iosa ris, Ma 's aill leamsa e dh'f hantuinn gus an d'thig mi, ciod e sin duitse ? Leansa mise. Uime sin chaidh an radh so mach am measg nam braithribb, nach faigheadii an deisciobul sin bas: gidheadh cha dubhairt Iosa ris, nach faigheadh e has: ach. Ma 's i mo thoilse e dh'fhantuinn gus an d' thig mi, ciod e sin duitse P Is e so an deisciobul a ta deanamh fianuis air na nithibh so, agus a scriobh na nithe so: agus a ta fios againne gu bheil fhianuis fior. Agus a ta mar an ceudna moran do nithibh eile a rinn Iosa agus na biodh iad uilescriobhta,is i mo bharail nach cumadh an saoghal fein na rachadh a scrlobhadh do leabhruicbibh.

  La na Neo-CMontacli. An Guidhe.

  ODHE Uile-chumhachdaich, a dh'orduich abeoil leaiiab- aibh agus chiochralnneart, agus a thug air naoidheanan do ghloir- cachadh le am bas: Claoidh agus marbh na h-uile dhroch-bheusan annainn, agus mar so neartaich sinn le d' ghras, chum le neo- G4

  him a liar, and his word is not in us.

  JES lo

  The Gospel. St. John xxi. 1,0, ESUS said unto Peter, Fol- ow me. Then Peter, turn- ing about, seeth the disciple whom Jesus loved following, which also leaned on his breast at supper, and said, Lord, which is he that betrayeth thee ? Peter seeing him, saith to Jesus, Lord, and what shall this man do.^ Jesus saith unto him, If I will that he ÌAxry till I come, what is that to thee.^ follow thou me. Then went this saying abroad among the brethren, That that disciple should not die: yet Jesus said not unto him, He shall not die; but, If I will that he tarry till I come, what is that to thee? This is the disciple which testifieth of these things, and wrote these things: and we know that his testimony is true. And there are also many other things which Jesus did, the which if they should be written every one, I suppose that even the world itself could not con- tain the books that should be written.

  The Linocents Day. The Collect.

  O ALMIGHTY God, who out of the mouths of babes and sucklings hast ordained strength, and madest infants to gh)rily thee by their deaths; Mortif}' and kill all vices in us, and so strengthen us by thy grace, that by the innocency of

  The In )wce ills' Day.

  cliiontaclid ar caitlie-beatha,ao;us dionixmbaltachd ar creidimh eadhon g:u bas, ^n'n glòiraicha- maid d' Ainm naomh; tve Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  An Litir. Tais. xiv. 1,

  AGUS dh' amhairc mi, agus feuch, Uan'iia sheasamh air sliabh Sliion, agus maille ris ceud agi's da fhiehead agus ceithir mile, aig an robh ainm Atharsan scriobhta air elar an eudain. Agus chuala mi gnth o fhlaith- eanas mar fhuaim mbòrain uis- geachan, agus mar fhuaim tair- neanaich mhòir: agus chuala mi fuaim chlarsairean, a deanamh ciuil le'n clarsaichibh fein: agus Sheinn iad mar gu'm b'oran nuadh è an lathairnarigh-ehath- rach, agus an lathair nan oeithir bheathach, agus na seanairean: agus cha b' urrainn neach sam bith an t-oran sinfhoghlum, ach an ceud agus an da fhiehead agus na ceithir mile, a shaoradh o'n talamh. Is iad so an dream naeh do shalaicheadh .lemnaibh, oir is òighean iad: is iad so an dream a tha leantuinn an Uain ge b'e aite an d'theid e. Shaoradh iad so mheasg dhaoine, 'nan ceud thoradh do Dhia, agus do'n Uan. Agus 'nam beul cha d' fhuaradh eealg: oir tha iad gun lochd an lathair righ-chathrach Dhe.

  An Soisqeul. N. Mhatth. ii. 13.

  FEUCH, nochdadh aingeal an Tigheai-na do Joseph ann am bruadar, ag vadh, Eirich, agus gabh an naoidhean agus a mha- thair,agus teioh do'n Eiphit, agus biausin gus an labhair mise ruit: oir iarruidh Herod an naoidhean g'a mhilleadh. Agus air eirigh dhasan, ghabh ed'a ionnsuidh an naoidhean agus a mhathair 's an oidhche, agus dh'imich e do'n Eiphit. A<rus bha e an sin gu bas (jo

  our lives, and constancy of our faith even unto death, we may glorify thy holy Name; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  For the Epistle. Rev. xiv. ] .

  I LOOKED, and, lo, a Lamb stood on the mount Sion, and with him an hundred forty and four thousand, having his Father's name written in their foreheads. And I heard a voice from heaven, as the voice of many waters, and as the voice of a great thunder: and I heard the voice of harpers harping with their harps: and they sung as it were a new song before the throne, and before the four beasts, and the elders; and no man could learn that song but the hundred and forty and four thousand, which were redeemed from the earth. These are they which were not defiled with women, for they are virgins: These are the}^ Avhich follow th^; Lamb whithersoever he goetli. These were redeemed from among men, being the first-fruits unto God, and to the Lamb. And in their mouth was found no guile; for they are without fault before the throne of God.

  The Gospel. St. Matt. ii. 13.

  THE angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying. Arise, and take the young child, and his mother, and ilee into Egypt, and be thou there until I bring thee word; for Herod will seek the young child to destroy him. When he arose, he took the young child, and his mother by night, and departed into Egypt: and was there until the death of

  An Domlinach an delgJi La NodJilaic.

  Heroid: chum gu poimliliontadh an ni a labhair an Tighearnaleis an fhaidh, ag radh, A mach as an Eiphit ghoir mi mo mhac. An sin air faicinn do Herod gu d'rinn na druidhean fanoid air, las e le feirgeromhoir,agus air cur luchd millidh uaith, mharbh e na bba do leanabaibh mac am Bethle- hem, agus anns na criochaibh uile, o aois da bhliadhna agus fuidh; a reir na h-aimsir a dh, fhoghluim e gu dichiollach o na druidhibh. An sinchiomhlionadh an ni a labhradh le leremias am faidh, ag radh, Chualas guth an Eama, caoidh agus gul, agus bron ro mhor, Eachel a' cao- ineadh a clcinne, agus cha b'ail leatha solas a ghabha'l, a chionn nach 'eil iad beo.

  An Domhnach an deigJi La Nodhlaic. An Guidhe.

  DHE Uile-chumhachdaich, a thug dhuinn d' aon-ghin Mhic a ghabhail ar nadair air, agus mar aig an am so gu bhi air a bbreith le Oigh fhior-g'hlan; Deonnich air dhuinne a bhi ath- ghinte, agus deanta 'nar cloinn dhuit fein le uchdmhacachd agus gras, gu'm hi sinn gach la air ar n-ath-nuadhaehadh le d' Spiorad Naomhj^re anceudna arTighear- na Iosa Criosd, a ta beo agus a' riaghladh maille' riutsa agus ris an Spiorad cheudna,sior aon Dia, saoghal gun chrioch. Amen.

  An Litir. Gal. iv. 1.

  ANIS deiream, fad's a bhios an t-oighre 'na leanabh, nach 'eil eadar-dhealachadh 'sam bith eadar è agus seirbhiseach, ge d' is è Tighearna nan uile, ach a ta è fuidh luchd-coimhid, agus fuidh luchd-riaghluidh guteachd na h-aimsire a dh' orduich an t- CG

  Herod; that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saj-ing, Out of Eg^-pt have I called my Son. . Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth; and sent forth, and slew all the children that were in Bethlehem, and in all the coasts thereof, from two years old and under, according to the time which he had diligently inquired of the wise men. Then was fulfilled that which was spoken b^^ Jeremy the prophet, saying, In Rama was there a voice heard, lamen- tation, and weeping, and great mourning; Eachel weeping for her children, and would not be comforted, because they are not.

  The Sunday after Christmas

  Bay.

  The Collect.

  ALMI(>HTY God, who hast given us thy only- begotten Son to take our nature upon him, and as at this time to be born of a pure Virgin; Grant that we being regenerate, and made thy children b}^ adop- tion and grace, may daily be renewed by thy Holy Spirit; tb rough the same our Lord Jesus Christ, who liveth and reigneth with thee and the same Spirit, ever one God, world without end. Amen.

  The EpMe. Gal. iv. 1.

  NOW I say, that the heir, as long as he is a child, difiereth nothing from a servant, though he be lord of all; but is under tutors and governors, un- til the time appointed of the father. Even so we, when we were children, were in bondage

  The Sunday after Christmas Day.

  atliair. Agus mar an ceudna sinne, 'n uair a bha sinn 'nar leanabaibh. bha sinn ann an daorsa fuidh cheud fhoghlum an t-saoghail: ach an uair a thainig coimhlionadh na h-aimsire, chair Dia a Mhac fein uaith a ghin- eadh omhnaoi, a rinneadh fuidh 'n lagh, chum gu'n saoradh e iadsan a bha fuidh 'n lagh, ion- nas gu faighemaid uchd-mhac- achd na cloinne. Agus do bhrigh gur mic sibh, chuir Dia Spiorad a Mhic fein ann bhur cridhibh, ag eigheach, Abba, Athair. Uime sin cha seirbhiseach thu ni's mo, ach mac; agus ma's mac, is oighre mar an ceudna air Dia treCriosd.

  An Soisgeul. N. Mhatth. i. 18.

  AGUS mar so bha breith Iosa Criosd: oir an deigh do cheangal posaidh bhi air a dhean- amh eadar a mhathair Muire agus Joseph, roimh dhoibh teach d cuideachd, fhuaradh tor- rach i o'n Spiorad Naomh. Ach air bhi do loseph a fear 'na dhuine cothromach, agus gun toil aige ball-sampuill a dheanamh dh' i, bu mhiann leis a cur uaith OS iosal. Ach ag smuainteachadh na nithe so dha, feuch, dh' fho- illsich aingeal an Tigheama e fein da am bruadar, ag radh, A loseph a mhic Dhaibhi,nabiodh eagalort do bhean M uirea ghabh- ail a' d'iunnsuidh: oir an ni a ta air a ghineamhuin innte, is an o'n Spiorad Naomh a tae. Agus beiridh i mac, agus bheir thu losa dh' ainm air; oir saoraidh se a phobull fein o'ra peacain- nibh. (Agus rinneadh so uile, chum gu coimhliontadh an ni a dubhairt an Tighearna leis an fhaidh, ag radh, Feuch, bithidh maighdean torrach, agus beiridh i mac, agus bheir iad Emanuel dh' ainm air, 's ionann sin r' a 67

  under the elements of the world: But when the fulness of the time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, I that we might receive the adop- tion of sons. And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father. Wherefore thou art no more a servant, but a son; and if a son, then an heir of God through Christ.

  The Gospel. St. Matt. i. 18.

  THE birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Gho.st. Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a publick example, was minded to put her away privil^^ But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife; for that which is conceived in her is of the Holy Ghost: And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS; for he shall save his people from their sins. (Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel; which being interpreted, is, God with us.) Then Joseph,

  Tìmcliìoll-ghearradh Chriosd.

  radh, air eadar-theangachaclh, ! being raised from sleep, did as

  Dia maille ruinn.) A;^ dusgadh do loseph as a chadal, rinn e mar a dh' iarr aingeal an Tighearna air, agus ghabh e d'a ionnsuidh a bhean: agus cha d' aithnich e i gus an d' rug i a ceud mhac: agus thug e Iosa dh' ainm air.

  Timchioll- Ghearradh Chriosd. Ail Guidhe.

  DHE Uile-chumhachdaich, a thug air doMhaebeannuichte a bhi air a thimchioU-ghearradh, agus a bhi umhail do'n lagh air son an duine; Deonnich dhuinne fior thimchioU-ghearradh an Spioraid, chum air d'ar cridh- eachan, agus d' ar n-uile bhuill bhi air an striochdadh o na h-uile ana-mhiannaibh saoghalta agus feolmhor, gu'n geilleamaid anns na h-uile nithibh do d' thoil bheannulchte; tre an ti ceudna do Mhac Iosa Criosd ar Tigh- earna. Amen.

  An Litir. Rom. iv. 8,

  IS beannuichte an duine nach cuir an Tighearna peacadh as a leth. Am bheil ma ta an bean- nachadh so teachd air am timch- ioll-ghearradh a mhain, no mar an ceudna air an neo-thimchioll-

  fhearradh ? Oir deireamaid gun mheasadh creidimh do Abra- ham mar fhireantachd. Cionnas ma ta a mheasadh dha e ? An ann an uair a bha è 's an tim- chioll-ghearradh, no 's an neo- timchioU-ghearradh? cha'n ann's an timehioU-ghearradh, ach's an neo-thimchioU-ghearradh. Agus fhuair e comhtharradh an tim- chioU-ghearraidh, seula fireant- achd a' chreidimh a bha aige 's an neo-thimchioU-ghearradh, chum gu'm biodh e 'na athair acasan uile a tacreidsinn 's an neo-thim- chioll-ghearradh, chum gu meas- 68

  the angel of the Lord had bid- den him, and took unto him his wife: and knew her not till ?he had brought forth her first-born son; and he called his name JESUS.

  The Circumcision of Christ.

  The Collect.

  ALMIGHTY God, who madesb thy blessed Son to be circumcised, and obedient to the law for man; Grant us the true circumcision of the Spirit; that, our hearts, and all our members, being mortified from all worldly and carnal lusts, we may in all things obey thy blessed will; through the same thy Son Jesus Christ our Lord. Amen.

  The Epislh. Rom. iv. 8.

  BLESSED is the man to whom the Lord will not impute sin. Cometh this "bles- sedness then upon the circum- cision oxAy, or upon the uncir- cumcision also ? for we say, that faith was reckoned to Abraham for righteousness. How was it then reckoned ? when he was in circumcision, or in micircumci- sion ? Not in circumcision, but in uncircumcision. And he re- ceived the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith which he had, yet being uncircumcised; that he might be the father of all them that believe, though they be not circumcised; that righteousness might be imputed unto them also: and the father of circum-

  The CircKmcision of Christ.

  adh rireantaclicldhoiblisannmr an ceudna: airiiN"''i atliair an timch- ioll-g-liearaidlulhoiblisan nacheil a mhain do'n tinichioll-ghearr- adh,achmar ancendna ata'^^ime- achd ann an ceuniaibh a' chreid- imh sin ar n-Athair Abrahaim, a bhaaige's an neo-tbimchioll-ghe- arradh. Oirchab'ann tre'n lagb a thugadh an gealladh do Abra- ham no d'a shioljgu'm biodh e'na oighre air an t-saogbal, ach tre fhireantachd a' chreidimh. Oir ma ta iadsan a bhnineas do'n lagh 'nan oighreachaibh, tha creidimh air a dheanamh diomb- ain,agus an gealbidhgunbbvigb. An Stiisfieul. N. Luc. ii. 15.

  AGUS tharladh, 'n nair a dh' fbalbh na b-aingill uatba do neamh, gu'n dubbairt na buach- aillean r' a cbeile, Rachamaid a nis eadhon do Bbetlebem, agus faiceamaid an ni so a rinneadh. a dh' fboillsich an Tighearna dhuinne. Agus thainig iad gu grad, agus t'buair iad Muire agus iosepb, agus an leanabh 'na luidhe sa pbrasaicb. Agus an uair a cbunnaic iad sin, dh' aitbris iad an ni a dh' innseadh dhoibh mu tbimcbioU an leinibh so. Agus ghabh gach neach a cbnala so, iongantas ris na nitliibh sin a dh' innseadh dhoibh leis na buacb- aillibb. Ach gbleidh Muire na nithe sin uile, a' beachd-smuain- teachd orra 'na cridhe. Agus pbill na buachaillean, a' tabbairt gloir agus molaidh do Dhia. air son nan nithe sin uile a cbual agus a cbunnaic iad, a reir mar a dubbradh riu. Agus an uair a cboimblionadh ochd laithean ebum an leanabh a tbimcbioll- gbearradh, thugadh Iosa mar ainm air, eadhon an t-ainm a gboir an t-aingeal deth mun do gbabbadh 's a bbroinn e. U Ni an Guidhe, an Lilir, agus an

  cislon to them who are not of the circumcision only, but also walk in the steps of that faitb of our father Abraham, which be had, being yet un- ci rcumcised. For the promise, that he sliould be the heir of the world, was not to Abraham, or to his seed, through the law, but through the righteousness of faith. For if they which are of the law be heirs, faitb is made void, and the promise made of none efiect.

  The Gospel. St. Lukeii. 15.

  AND it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another. Let us now go even unto Beth- lehem, and see this thing which is come to pass, which the Lord hath made known unto us. And they came with baste, and found Mary and Joseph, and the babe lying in a manger, And when they had seen it, they made known abroad the saying which was told them concerning this child. And all they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherds. But Mary kept all these things, and pondered them in her heart. And the shepherds returned, glorif^nng and praising God for all the things that they had heard and seen, as it was told unto them. And when eight days were accomplished for the circumcising of the child, his name was called JESUS, which was so named of the angel be- fore he was conceived in the womb. ^ The same Colled, Epùtle, and

  Am Foillseachadh, no TaisheanadJi Chriosd do na CinnicJi.

  Soisyeul ceudna an gnothach ciacJt /a '«« dheigh so yu ruig am Foill- seachadh.

  Am Foillseachadh, no Taishean- adh Chriosd do na Cinnich.

  Ail Giddhe.

  ODIIE, letreorachadh reulta, a dh' fhoillsich d' aon-ghin Mhic do na Cinnich; Gu tro- caireach Deonnich, gu'm meal sinne, aig am bheil eolas a nis le creidimli, an deigh na beatlia so aoiblineas do Dhiadhaclid ghlor- mhor; tre Iosa Criosd ar Tigh- earna. Amen.

  An Litir. Ephes. iii. 1.

  AIR an aobhar so, tha mise Pol a'm'phriosunach Iosa Criosd, air bhur sonsa, a Chin- neacha; ma chuala (sibli mu- fhritbealadh graisDè),a thugadh dhomhsa air bhur sonsa: gu'n d'rinn e aithnichte dhorah tre fhoillseaehadh, a run-diomhair; (mar a scriobh mi roimhe gu h- aithgbearr, leis am feud sibh air dhuibh a leughadh, m'eolas ann an run-diomhair Chriosd a thuig- sinn,) ni ann an linnibh eile air naeh d' thugadh fios do chloinn nan daoine, mar a ta e nis air fhoillseaehadh d'a abstolaibh naomh agus d'a fhaidhibh trid an Spioraid; Gu'm biodh na Cin- nich 'nan comh-oighreachaibh, agus 'nan comh-chorp, agus 'nan luchd comhpairt d'a ghealladh- san ann an Criosd, trid an t-sois- geil: air an d'rinneadh mise a'm' mhinisteir, a reir tiodhlaic grais l)e a thugadh dhomh, a reir oi- breachaidh eifeachdaich achumh- achd-san. Dhomhsa, a's lugha na'nti a's lugha dona naomhaibh uile, thugadh an gras so, saibh- reas Chriosd nach feudar a rann- sachadh a shearmonachadh am meusg nan Cinneach, agus gu'n 70

  Gospel shall sei-ve for every day after unto ilie Ei'iphany.

  The Epiphany, or the Manifes- tation of Christ to the Gentiles.

  The Colled.

  OGOD, who by the leading of a star didst manifest thy only-begotten Son to the Gen- tiles: Mercifully grant, that we, which know thee now by faith, may after this life have the frui- tion of thy glorious Godhead; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  The Ef.i.ih. Fphes. iii. 1. Ij^OR this c;uuse, I Paul, the X prisoner of Jesus Christ for you Gentiles; if 3^e have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to 3'ou-ward: how that by revela- tion he made known unto me the mystery; (as I wrote afore in a few words, wherebj'', when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ,) which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and pro- phets by the Spirit; That the Gentiles should be fellow-heirs, and of the same body, and par- taker's of his promise in Christ by the Gospel; whereof I was made a minister, according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of his power. Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ; and to make all men see, what is the fellowship of the mystery, which from the begin- ning of the world hath been hid

  The Epiphany, or the IManifestation of Christ to the Gentiles.

  in God, who created all Ujings ■ b}' Jesus Christ: to the intent, i that now unto the principalities , and powers in heavenly places I might be known, by the Church, \ the manilbld wisdom of God, ' according to the eternal pur- pose which he purposed in Christ Jesus our Lord: in whom we have boldness and access with confidence by the faith of him.

  deanainn soilleirdo na h-uiledha- oinibh, ciod e comunn an ruin- diomhair sin, a bha folaichte ann an Dia othoiseach an t-saoghail, a chruthaich nah-uile nithe trid losaCriosd: chum gu'n deantadh aithnichte nis donah-uachdara- nachdaibh agus do na cumhachd- aibh ann an ionadaibh neamh- aidh, leis an eaglais, ghocas eug samhuilDhe,a reir an ruin shior- ruidh a runaich e ann an Iosa Criosd ar Tighearna: anns am bheil againndanachd agus slighe gu dol a steach ann am muinghin trid a chreidimh-san.

  An Sois[jeul. N. Mhatth. ii. 1.

  AGUS an uair a rugadhlosa am Betlehem ludea, an laithibh Heroid an righ, feuch, thainigdruidhean o'n airdan ear gu Hierusalem, ag radh, C'aite am bheil righ sin nan ludach air a bhreith.^ oir chunnaic sinne a reult 's an aird an ear, agus a ta sinn air teachd a thabhairt ao- raidh dha. An uair a chual He- rod an righ sin, bha e fuidh thrio- blaid, agus Hierusalem uile maille ris. Agus air cruinneachadh nan ard shagart uile dha, agus 'scrio- bhuichean a' phobuill, dh'fheor- aich e dhiubh c'aite an robh Criosd gu bhi air a bhreith. Agus a dubhairt iad ris. Am Betlehem ludea: oir mar so scriobhadh leis an fhaidh. Agus thusa Bhet- lehem an tir luda, cha tu idir is lugha am measg phrionnsadh luda: oir asadsa thig Uachdaran a stiuras mo phobull Israel. An sin air do Herod na druidhean a ghairm os iosal d'a ionnsuidh, gheur-fhiosruich e dhuibh cia an t-am an d'fhiollsicheadh an reult. Agus air an cur gu Bethlehem dha, a dubhairt e, Imichibh, agus iarraibh gu dichioUachan naoidh- ean; ai^us an deigh fhaotainn ^ 71

  The Gospel St. Matt. ii. 1.

  WHEX Jesus was born in Bethlehem of Judea, in j the days of Herod the king, be- I hold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying. Where is he that is born King of the Jews ? for we have seen his star in the east, and are come to worship him. When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jeru- salem with him. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people to- I gether, he demanded of them, where Christ should be born. And they said unto him. In Bethlehem of Judea: for thus it is written by the prophet. And thou Bethlehem, in the land of Juda, art not the least among the princes of Juda: for out of thee shall come a Governor, that shall rule my people Israel. Then Herod, when he had privily called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared. And he sent them to Bethlehem: and said, Go and search diligently for the young child; and when ye have found hira, bring me word again,

  ud DomhnaeJi an deigh an FJwilhicliidu.

  dlnnbli.innsibh dhombsae,chum gurachamsafein,agusgudeanam aoradhdha. Ao;us air cluinntinn an ricrh dhoibh, dh' imieb. iad, agus feucb, chaidh au reult a chunnaic iad 's an aiid an ear rompa, gus an d' tbainig i agus gu'n do stad i os cionn an ionaid an robh an naoidhean. Agus air faicinn na reilte dhoibb, rinn iad gairdeachas le b-aoibhueas ro mbor. Agus air dol a steach dhoibh do'n tigh, fhuair iad an naoidhean maille r' a nibathair Muire, agus thuit iad sios, agus rinn iad aoradh dha: agus air fos- gladh an ionmhas dhoibb, thug iad dhatiodhlacan; or, agus tuis, agus mirr. Agus air faotainn rabbaidh o Dia am buadar, gun iad aphilltinn dh' ionnsuidh He- roid, chaidh iad d' an duthaich fein air sligbe eile.

  that I may come and worship him also. When they had heard the king, they departed; and, lo, the star, wbich they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young cbild was. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. And wben tbey were come into the I house, tbey saw the 3'oung child with Mary his mother, and fell down, and worshipped him: and when they had opened their treasures, they presented unto bim gifts: gold, and frankin- cense, and myrrh. And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, tbey departed into their own country another way.

  An ceud Domhnach an deigh an Fhoillsichidh.

  An Guidke.

  OTHIGHEARNA, guidhea- maid ort, gutrocaireach thu ghabhail urnuighean do shluagh a ta gairm ort; agus Deonnich araon gu'm beachdaich agus gu'n aithnich iad na nithe bu choir dhoibh a dheanamh, agus cuid- eachd gu'm bi gras agus cumb- achd aca gu creidmheach a cho- imhlionadh na nithe ceudna; tre losaCriosdarTighearna. Amen.

  A7i Litir. Romh. xii. 1.

  AIR an aobhar sin guidheam oirbb,a bbraitbre, tre tbro- cairibh Dhe, bhur cuirp a thabh- airt 'nam beo-iobairt, naomha, thaitnichdoDia, ni a'sebhurseir- bhis reusonta. Agus na bithibh air bhur cumadh ris an t-saogbal so: ach bithibh air bhur cruth- atharrachadh tre ath-nuadhacb- 72

  The First Sunday/ after the Epiphany.

  The Collect.

  OLOED, we beseech thee mercifully to receive the prayers of thy people which call upon thee; and grant that they may both perceive and know what things tbey ought to do, and also may have grace and power iaithfully to fulfil the same; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  The Epistle. Rom. xii. 1.

  I BESEECH you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, hol}^ acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world; but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye

  First Sunday after Epiphany.

  adh bhur n-inntinn, chum gu'n dearbh sibh ciod i toil rahaith, thaitneach, agus dhiongmhalta sin Dhe. Oir a deiream trid a' ghrais a thugadh dhomlisa, ris gach neach 'nar measg, gun smu- ainteachadh uime fein ni's airde na 's coir dha smuainteachadh; ach smuainteachadh 'am measar- rachd, a reir mar a roinn Dia ris gach neach tomhas a' chreidimh. Oir mar a ta moran bhall again n ann an aon chorp, agus nach e an t-aon gbniomh a th'aig gach ball; amhuil sin ge do tha sinne 'nar moran, is aon chorp ann an Croisd sinn, agus is buill siun gach aon fa leth d'a cheile.

  An Soisgeul. N. Luc. ii. 41.

  AGUS chaidh a pharanta gach bliadhna guHieruscilem,aig feisd na caisge. Agus air bhi dha da bhliadhna dheug a dh'aois, chaidh iad suas do Hierusalem a reir gnatha na feisde. Agus air coimhlionadh nan la sin doibh, 'n uair a phill iadsan, dh' fhan an leanabh Iosa 'nan deigh ann an Hierusalem; agus cha robh fios aig Joseph no aig a mhathair air sin. Ach air dhoibh a sbaoilsinn gu'n robh e's a' chuideachd, dh' imich iad astar la, agus dh'iarr iad 6 am measg an cairdean, agus an luchd eolais. Agus an uair nach d' f huair iad e, phill iad gu Hierusalem, 'ga iarruidh. Agus tharladh an deigh thri la, gu'n d'- I'huair iad e's an teampull, 'na shuidhe am meadhon an luchd teagaisg, araon 'gan eisdeachd, agus a' cur cheist orra. Agus ghabh a' mhuinntir a chual e uile iongantas r'a thuigse agus r'a fhreagraibh. Agus air dhoibh fhaicinn, ghlac uamhas iad: agus a dubhairt amhathairris, Amhic, } c'arson a rinn thu mar so oirnn ? jleuch, bha d'athair agus miae gu Ì 73

  may prove what is that good, and acceptable, and perfect will of God. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of foith. For as we have many members in one body, and all members have not the same office; so we, being many, are one body in Christ, and every one members one of an- other.

  The. Gospel. St. Luke ii. 41.

  NOW his parents went to Je- rusalem every year at the feast of the passover. And when he was twelve years old, they went up to Jerusalem, after the custom of the feast. And when they had fulfilled the days, as they returned, the child Jesus tarried behind in Jerusalem; and Joseph and his mother knew not of it. But they, supposing him to have been in the company, went a day's journey; and they sought him among their kinsfolk and acquaintance. And when they found him not, they turned back again to Jerusalem, seek- ing him. And it came to pass, that after three days they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors, both hearing them, and asking them questions. And all that heard him were astonished at his un- derstanding and answers. And when they saw him, they were amazed: ind his mother said unto him. Son, why hast thou thus dealt with us ? behold, thy father and I have sought

  An clara Domhnach an deigh an FhoillsichidJi.

  bronach ga d'iarraidh. Agus a dubhairt esan riu, Carson a bha sibh ga m'iarraidh ? nach robh fios agaibh gu'm bu choir dhomhsa bhi aim an tigh m' Athair? Agus cha do thuig iadsan an ni a labh- air e riu. Agus chaidh e sios maille riu, agus tbainig e gu Na- saret, agus bha e umhail doibh: ach ghleidh a mhathair na nithe sin uile 'na cridhe. Agus thainig losa air aghaidh ann an ghocas agus am meudachd, agus ann an deagh-ghean aig Dia, agus aig dnoitiibh.

  An dura Domlmach an dtlyh

  an FhoillsichidJi.

  An Guidhe.

  DHE Uile-chumhachdaich agus mhaireannaich, a ta | riaghhidh nan uile nithe air neamh agus air taUimh; Gu tro- caireach eisd ri achanaich do shluaigh, agus Deonnich dhuinn do shith fad uile laithean ar beatha; tre Iosa Criosd ar Tig- hearna. Amen.

  An Litir. Rom. xii. 6.

  UIME sin air bhi do thiodh- hicaibh againn, eadar- dhealaic-hte areir'aghraisathug- adh dhuinn, ma's faidheadair- eachd, deanamaid taidheadair- eachd a reir tomhais a clireidimh: no ma's frithealadh, thugamaid aire d'ar frithealadh, no an ti a theagaisgeas, thugadh e aire d'a theagasg; no an ti a bheir earail, thugadh e aire d'a earail: an ti a roinneas an deirc, roinneadh e i iintreiblidhireachd; an ti a riagh- las, deanadh se e maille ri dur- achd; an ti a ni trocnir. deanadh se e gu suilbhir. Biodh bhur gradh gun cheilg. Biodh grain agaibh do'nolc, leanaibhgudluth ris an ni a tha maith. Bithibh teo-chridhcach d'a cheilelegradh brathaireib ann an urram a' toirt toisich gach aon d'a cheile; gun 74

  thee sorrowing. And he said unto them, How is it that ye sought me ? wist ye not that I must be about my Father's business ? And they under- stood not the saying which he spake unto them. And he went dosvn with them, and came to Nazareth, and was subject unto them: but his m.other kept all these sayings in her heart. And Jesus increased in wisdom, and stature, and in favour with God and man.

  Second Sunday after the Ei>iphany. Thp Culled.

  ALMIGHTY and everlasting God, who dost govern all things in heaven and earth; Mercifully hear the supplications of thy people, and grant us thy peace all the days of our life; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  Tlip. Epistle. Rom. xii. 6.

  HAVING then gifts differ- ing ac^cording to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy ac- cording to the proportion of faith; or ministry, let us wait on our ministering; or he that teacheth, on teaching; or he that exhorteth, on exhortation: he that giveth, let him do it with simplicity; he that ruleth, with diligence; he that sheweth mercy, wdth cheerfulness. Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil; cleave to that which is good. Be kindly affectioned one to an- other with brotherly love; in honour preferring one another; not slothful in business; fervent in spirit; serving the Lord; rejoicing in hope; patient in

  Second Sunday after Epiphany.

  bhi leisg" ann an gnothuicbibh: durachdach 'n'ur spiorad; adean- amh seirbhis do'n Tiii:;bearna: a' deanamh j^airdeacliais an dochas: foij^hidneach an triobUiid; mair- eannach an urnuigb: a' corab- roinn ri uireasbbuidh nan naomh; a' gnatbaebadh aoidh- eachd. Beannuicbibh an dream a ta ri c^eur-leanmbuinn oirbb: beannuicbibb, a^^us na mallaicb- ibb. Deanaibh gairdeachas maille riu-san a ta ri gairdeachas, agus caoidh maille riu-san a ta ri caoidh. bithibh a dh'aon run d'a cbeile. Xa biodh bbur cion air nitbibh ard, ach cuiribh sibh fein ann an comb-iubbe riu-san a ta iosal.

  An Soisrjeul. N. Eoin ii. 1.

  AGUS air an treas la bba pos- adh ann an Cana Gbalile, agus bba mAthair Iosa an sin: agus fbuair Iosa mar an ceudna agus a dheisciobuil cuireadh chum a' pbosaidh. Agus air teireacb- dainn do'n fbion, a dubhairt mAthair Iosa ri^, cha'n 'eil fion aca. A dubbairt Iosa rithe, Ciod e mo gbnothucb-sa riut, a bheanp cha d' tbainig m' uair-sa fathast. A dubbairt a mhathair ris an luchdfrithealaidh, Ge b'e ni a tbeir e ribh deanaibh e. Agus bba sea soitbicbean uisge do cbloich ! airancuran sin,areirgnathagla- I naidh nan ludhacb, a gbabbadh ! da fbeircin no tri gaeb aon diubb. } A dubhairt Iosa riu, Lionaibh na \ soitbiche le uisge. Agus lion siad i iad gus am beul. Agus a dubb- -j airt e riu, Tairn'gibh a nis, agus | thugaibh chum uachdarain na cuirme. Agus thug iad ann e. 'N uair a bblais uachdaran na cuirme an t'-uisge arinneadii 'na fbion, (agus cha robh fbios aige cia as a tbainig è; ach bba fbios aig an luchd frithealaidh a tbar- ruingan t- uisge) gboir uachdaran

  tribulation; continuing instant in prayer: distributing to the necessity of saints; given to bospitality. Bless them wbich persecute \ovl: bless, and curse not. Kejoice with them that do rejoice, and weep witb them that weep. Be of the same mind one towards anotber. Mind not bigb tbings, but condescend to men of low estate.

  The Gospel. St. Jalin ii. 1,

  AND the tblrd dav tbere was a marriage in Cana of Ga- lilee; and the motber of Jesus was tbere: and both Jesus was called, and his disciples, to the marriage. And wben tbey wanted wine, the motber of Je- sus saitb unto bim, Tbey have no wine. Jesus saitb unto her, Woman, wbat have I to do with thee ? mine hour is not yet come. His motber saitb unto the sei-vants, Whatsoever he saitb unto you, do it. And tbere were set there six water- pots of stone, after the manner of the purifying of the Jews, containing two or three firkins apit ce. Jesus saitb unto them. Fill the water-pots witb water. And they filled them up to the brim. And be saitb unto them, Draw out now, and bear unto the governor of the feast. And tbey bare it. Wben the ruler of the feast had tasted the water that was made wine, and knew not whence it was (but the ser- vants which drew the watei knew), the governor of the feast 2

  An treas Domlinacli an dèìgh an Fhoillsichidh.

  iia cuirme am fear nuadh posda, agus a deir e ris, Cuiridh gach duine am fion maith a lAthair air tus; agus an uair a dh'olas daoine gu leoir, an sin am fion a's measa: ach ghleidh thusa am fion maith gus a nis. An toiseach so do mhiorbhuilibh rinn Iosa ann an Cana Ghalile, agus dh'fhoillsich è a ghloir; agus chreid a dheis- ciobuil ann.

  An treas DomJmach an deigJi

  an FhoillsicJiidk.

  An Guiiihe.

  DHE Uile-chumhachdaich agus mhaireannaich, gu trocaireach amhairc air ar n- anmh-uinneachdaibh, agus 'nar n-uile cbunnartaibh agus eigin- ibh, sin a mach do dheas lamb gu ar combnadh agus gu ar dion; tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  An Litir. Romh. xii. 16.

  ^T Abithibh ghc'narbarailfein. 1 Na iocaibh olc air son uilc do dhuine sam bith. Ulluichibh nithe ciatach an lAthair nan uile dhaoine. Ma dh' fbeudas e bbi, mheud 's a ta e'n comas duibbse, bithibh an sith ris na h-uile dhaoinibb. A chairdean gradh- acb, na deanaibh dioghaltas air bbur son I'ein, ach thugaibh aite do'n f hearg: oir a ta e scriobhta, Is learn sa an dioghaltas; iocaidh mijdeir an Tighearna. Uime sin mabbiosdonambaid ocracb,thoir biadh dha; ma bbios e tartmbor, thoirdeochdha; oir lesoadhean- amh carnaidh tu eibbleteine air a cbeann. Na d' thugadh an t-olc buaidh ort, ach beir-sa buaidh air an olc leis a'mhaitb.

  An SoisfieiiL N. .Alhatth. viii. 1.

  AGUS air teachd a nuas o'n bheinn dha, lean cuideachd mhore. Agusfiiucb,tbainiglobb- ar, agus thug e ui-ram dha, ag radh, A Tbigbeania, ma 's aill

  called the bridegroom, and saith unto bim, Every man at the be- ginning doth set forth good wine; and when men have well drunk, then that which is worse: but thou hast kept the good wine until now. This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee, and manifested forth his glory; and his disciples be- lieved on him.

  The Third Smiday after the Epi-phany. The Collect.

  ALMIGHTY and everlasting God, mercifully look upon our infirmities, and in all our dangers and necessities stretch fortb thy right hand to help and defend us; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  The Epistle. Rom. xii. 16.

  BE not wise in your own conceits. Recompense to no man evil for evil. Provide things bonest in the sight of all men. If it be possible, as much as lieth in you, live peace- ably with all men. Dearly be- loved, avenge not yourselves; but rather give jjlace unto wrath: for it is written. Ven- geance is mine; I will repay, saith the Lord. Therefore, if thine enemy hunger, feed him; if he tbirst, give him drink: for in so doing thou shalt heap coals of fire on his head. Be not overcome of evil, but over- come evil with good.

  The Gos'pel. St. Matt. viii. I.

  WHEN he was come down from the mountain, great multitudes followed him. And, behold, there came a lejier and worshipped him, saying.

  Uiìrd Sundaij after Ej)'q)Jianì/.

  leat is comasach thu air mise a ghlanadh. Agus shìn Iosa mach a lamh, agus bhean e ris, Is aill leam, bi thusa glan. Agus air ball bha a luibhreair a glanadh. Agus a dubhairt Iosa ris, Feuch nach innis thu do dhuine sam bith; ach imich, taisbein thu fein do'n t-sagart, agus thoir d'a ionnsuidh an tiodhlacadh a dh' aithn Maois, mar fbianuis dhoibli. Agus air dol do Iosa steach do Chapernaum, thainig d'a ionnsuidh Chaiptin-ceud, a' guidhe air, agus ag radh, A Tliio;bearna, tha-m' oglacli 'na luidhe a stigh am pairilis, agus air a phianadh gu L-anabarrach. A deir Iosa ris, Tbeid mise agu^ slanuicbidh mi e. Agus air ire- agairtdo'n Chaiptin-ceud, a dub- hairt e, A Thighearna, cha 'n fhiu mise thusa atheachd a steach fo m' chleith: acii a mhain abair am focal, agus slanuichear m'og- lach. Oir is dnine mise feinata fuidh ughdarras, aig am bheil saighdeara fbdhara: agus a deir im ris an fhear so, Imich, agus im- ichidh e: agus ris an fhear so eile, Thig, agus thig e: agus, o, ri m' | sheirbhiseach Dean so, agus ni se e. Air cluinntinn so do losa, | ghabh e iongantas, agus a dub- hairt e ris a' mhuinntir a lean e, j Gu firinneach a deirim ribh, ann j an Israel fein nach d'fhuair mi I creidimh co mor as so. Agus a ! deirim ribh, gu'n d'thig moran o'n aird an ear, agus o'n aird an iar, agus gu'n suidhiad maille ri j Abraham, agus Isaac, agus lacob, I ann an rioghachd neimh, ach j gu'n tilgear clann na rioghachd | ann an dorchadas a ta'n leth a i muigh: bithidh 'an sin gul agus ' giosgan fhiacal. Agus a dubhairt losa ris a' Chaiptin-ceud, Imich romhad, agus biodh dhuit a reir mar a chreid thu. Agus shlanui- cheadhoghich air an uair sin iein.

  Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. And Jesus put forth his hand, and touched him, saj'ing, I will; be thou clean. And immediately his leprosy was cleansed. And Jesus saitli unto him. See thou tell no man; but go thy way, shew thyself to the priest, and oiler the gift that Moses commanded, for a testi- mony unto them. And when Jesus was entered into Caper- naum, there came unto him a centurion, beseeching him, and saying, Lord, my servant lieth at home sick of the pal-^}-, griev- ousl}^ tormented. And Jesus saith unto him, I will come and heal him. The centurion an- swered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldst come under my roof: but speak I the word onh^ and my servant j shall be healed. For I am a I man under authority, having I soldiers under me: and I say to this man. Go, and he goeth; and to another. Come, and he ' Cometh; and to my servant, Do : this, and he doeth it. When I Jesus heard it, he marvelled, and said to them that followed, Yerily I say unto you, I have not found so great faith, no not in Israel. And I say unto you, That many shall come from the east and west, and shall sit down wdth Abraham, and Isaac, and Jacob, in the kingdom of heaven. But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness: there shall be weeping and gnashing oi teeth. And Jesus said snto the centurion. Go thy way, and as thou hast believed, so be it done unto thee. And his ser- vant was healed in the seU-same hour.

  An ceaUiramJi JDomJinach an deigh an Fhoillsichidh.

  An ceathramh Domlinach an

  deigh an Fhoillsichidh.

  An Guidhe.

  ODHE, aig am bheil fios gu bheil sinn air ar suidheach- adh ann am meadhon chunnart- aibh CO mhor agus co lionmhor, chum air son aiimhuiuneachd ar nadair nach urrainn sinn do ghnath seasamb direach; Deon- uich dhuinne a loitbid do neart agus do dhidean, 's a chumas suas sinn anns na h-uile cbminartaibb, agus a bheir sinn troimh na h-uile bhuaireanaibh; tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  Aìì Litir. Rom. xiii. 1.

  BIODH gach anam umhail do na h-ard chumhachdaibh. Oir cha'n 'eil cumhachd ann ach o Dhia: agus na cumhachdan a ta ann, is annle Diaadh' orduicb- eadh iad. Air an aobhar sin ge b'e air bith a chuireas an aghaidh a chumhachd, tha e cur an agh- aidh orduigb dhe; agusiadsan a chuireas 'na aghaidh, gheibh iad breitheanas dhoibh fein. Oir cha'n 'eil uachdarain na'n aobhar eagail do dheagh oibribh, ach do dhroch oibribh. Uime sin am miann leat bbi gun eagal an uachdarain ort.^ dean am maith agus gheibh thu cliu uaith: oir is esan scirbhiseach dhe chum maith dhuit. Ach ma ni thu an t-olc, biodh eagal ort; oir cha'n ann gu diombain a tha e giulan a chlaidheamh: oir is e seirbhis- each dhe e, 'na dhioghaltair feirge air an ti a ni olc. Uime sin is eigin bbi umhail, ni h-ann a mbain air son feirge, ach mar an ceudna air son coguis. Oir air an aobhar so tha sibli mar an ceudna a' toirt cis dhoibh: oir is iad seirbhisich Dhe iad, a' sior- f heitheamb air an ni so fein. Air an aobhar sin thugaibh do gach 78

  The Fourth Sunday after the Fyipliany. The Collect.

  OGOD, who knowest us to be set in the midst of so many and great dangers, that by reason of the frailty of our nature we cannot always stand upright; Grant to us such strength and protection, as may support us in all dangers, and carry us through all tempta- tions; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  The Epidle. Rom. xiii. 1.

  LET every soul be subject unto the higher powers; for there is no power but of God: the powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the power resisteth the ordinance of God: and they that resist shall re- ceive to themselves damnation. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power ? do that which is good, and thou shalt have praise of the same: for be is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid; for be beareth not the sword in vain: for be is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. Wherefore ye must needs be subject, not only for wrath, but also for conscience sake. For, for this cause pay ye tri- bute also; for the}'- are God's ministers, attending continually upon this very thing. Render therefore to all their dues; tri- bute to whom tribute is due, custom to whom custom, fear

  Fourth Sundau afler Epiphanij.

  roach an dhgbefein: caindha-san d'an dhijhear càin; cìs dha-san d'au dhii'liear cis, eagal dha-san d'an dhghear eagal, agus urram dha-san d'an dhghear urram. An Soisffeui. N. Mhatth. viii. 23.

  AGUS air dol dhasan a steach do luing, lean a dheisciob- uil e. Agus i'euch, dh'eirich storm mbor air an fliairge, ionnus gu'n d' fbolaich na tuinn an long: acbbba e-san 'nachadal. Agus tbainig a dheisciobuil d'a ionnsuidh, agus dhuisg iad e, ag radh, A Thigbearna, teasairg sinn: a la sinn caillte. Agus a dubbairt e riu, Carson a ta sibh eagalacb, sibbse air bbeag creid- imb ? An sin dh' eirich e agus cbronuich e na gaotban agus an fhairge, agus bba ciiiine mìbor ann, Ach ghabh na daoine iongantas, ag radh, Ciod e gbne dhuine so, gu bheil na gaotba fein agus an fhairge umhail dha ? Agus air teachd dha do'n taobh eile, gu tir nan Gergeseneach, tbachair ditbis do dhauinibh air. anns an robh deambain,a' teachd amachas nab-uaigbean, agus iad ro-gbarg, ionnus nach feudadh duine sam bith an t-sligbe sin a gbabbail. Agus feucb, gblaodh iad, ag radh, Ciod e ar gnothucb' ne riut, Iosa a 31bic dhe ? An d' tbainig thu an so g' ar pianadh roimb an am ? Agus bba treud mbor mbuc fad uatba, ag ionalt- radh. Agus dh'iarr na deambaiu air-san, ag radh, Ma tbilgeas tu mach sinn, leig dhuinn dol'san treud mbuc ud. Agus a dubb- airt e riu, Imicbibb. Agus air dol a mach dhoibb, chaidh iad anns an treud mbuc: a.^u.!i feucb, ruitb an treud mbuc uile gu dian sios air ionad con-ach do'n cbuan; agus chailleadh 's na b-uisgibh iad. Agus tbeich na buachaill- ean, agus chaidh iad do'n bbaile, 79

  to whom fear, lionour to whom honour.

  The Gospel. St. Matt. viii. 23.

  AXD when be was entered into a sbip, his disciples fol- lowed him. And, behold, tbere arose a great tempest in the sea, insomuch that the sbip was covered with the waves; but be was asleep. And his disciples came to him, and awoke him, saj'ing, Lord, save us; we perish. And be saith unto them, Wby are ye fearful, ye of little faith ? Then he arose, and re- buked the winds and the sea; and there was a great calm. But the men marvelled, saying, Wbat manner of man is this, that even the winds and the sea obey him 1 And when he was come to the other side into the country of the Gergesenes, there met him two possessed with devils, coming out of the tombs, exceeding fierce, so that no man might pass by that way. And, behold, they cried out, saying, What have we to do with thee, Jesus, thou Son of God ? art thou come hither to torment us before the time ? And tbere was a good way oiF from them an herd of many swine feeding. So the devils besought him, saying, If thou cast us out, sutier us to go away into the herd of swine. And he said unto them. Go. And when they were come out, they went into the herd of swine: and, behold, the whole herd of swine ran violently down a steep place into the sea, and perished in the waters. And they that kept them fled, and went their ways into the city, and told every thing, and what

  An cuigeamh DomJuiach an delgh an FhoillsicMdh.

  agus dh'innis iad na nithe so ulle, agusnatliachair dhoibhsan aims anvobhnadeamliain. Agusfeuch, chaidh am baile uile a mach a choinneachadh losa, agus an air a chunnaic iad e, ghuidh iad air imeachd as an criochaibh-san.

  An cuigeamJi Domhnacli an

  deigh an Flwillsiciiidh.

  An Guidhe.

  O THIGH EARNA, guidhe- amaid ort d'Eaglais agus do tbeaghlach a ghleidheadh do gbnàtb ann a d'fbior cbreidimb; chum iadsan, a ta leigeadh an taic ambàin ri dochas do gbràis neamhaidh, gu'm bi iad gu siorruidh tuille air an dion le d' chumhachd neartmbor; tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  An Litir. Col. iii. 12.

  UIME sin, cuiribbse umaibh (mar dhaoine tagbta dhe naomba agus ionmhuinn) innigb tbrocaire, caombalachd, iriosal- achd inntinn, maoantas, fad-fbul- angas; a' giulan le cbeile agus a' mitheadh d' a cbeile, ma tha cuis gbearain aig neach an agb- aidh neacb: mar a thug Criosd maitbeanas dhuibhse, mar sin deanaibbse mar an ceudna. Agus tbar na nitbibh so uile, cniribh umaibh gradh, ni a 's e coimb- cheangal na foirfeachd. Agus biodh sith dhe a' riagbladh ann bbur cridhe, chum am bheil sibh mar an ceudna air bliur gairni ann an aon cborp; agus bithibh taingeil, Gabbadh focal Chriosd combnuidh annaibh gu saibbir 's anuilegbliocas; a'teagasg agus a combairleachadh a cbeile le salm- aibb, agus laoidhibb, agus dan- aibb, spioradail, a deanamh ciuil du'u Tigbeai'na le gras ann bbur 80

  was befallen to the possessed of the devils. And, bebold, the whole city came out to meet Jesus: and when they saw bim, they besought him that be would depart out of their coasts.

  The Fifth Sunday after the Epiphany. The Collect.

  OLORD, we beseech thee to keep thy Church and household continually in thy true religion; that they who do lean only upon the hope of thy hea- venly grace, may evermore be defended by thy mighty power; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  Tlip Epistle. Col. iii. 12.

  PUT on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-sutFering; forbearing one another, and forgiving one an- other, if any man have a quarrel against any: even as Christ for- gave you, so also do ye. And above all these things put on charity, which is the bond of perfectness. And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body; and be ye thank- ful. Let the word of Christ dwell in you richly in all wis- dom; teaching and admonish- ing one another in psalms, and hymns, and spiritual songs, singing with grace in jomv hearts to the Lord. And what- soever ye do, in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks

  Sixfk Sunday after E_pij)ha

  cridhe. Agus gach ni air bith a ni sibh aim an focal no ann an gniomhjdeanaibh iad uile ann an ainm an Tighearna losa, a' toirt buidheachais do Dhia eadhon an t-Athair tridsan. An Soisgeul. N. Mliatth. xiii. 24.

  IS cosmbuil rioghachd neimh ri duine a chuir siol maith 'na fhearann: agus an uair a bba djioine nan cadal, thainig a namb- aid, agus chuir e cogal am measg a' chruitbneachd,agusdh'imich e roimbe. Ach an uair a tbainig an tarbbar fuidh dheis, agus a thug e mach a tboradh, dh' fboillsich an cogal e fein mar an ceudna. Agus air teachd do sheirbhisich fbir-an-tigbe adubbairt iad ris, A Thighearna, nach do chuir thusa siol maitb ann a d' fhearann? c'aite ma seadh as an d' f buair e an cogal? A dubbairt esan riu, Einn nambaideiginnso. Agus a dubbairt na seirbhisich ris, An aill leat uime sin gu'n teid sinne agus gu'n cruinnich sinn r'a cbeile iad? Ach thubbairt esan, cha'n aill; air eagal ag cruinneachadh a' cbogail duibb, gu'n spion sibh an cruithneachd maille ris. Leig- ibh leo fàsaraongus an d'tbig am fogbaradh: agus an am an fbogb- araidh tbeir mise ris an luchd- buanaidh, Cruinnicbibh air tus an cogal agus ceanglaibh e na cbeanglaicbean cbura a losgaidh: ach cruinnicbibh an cruitbne- achd do m' sbabbal.

  to God and the Fatber by bim.

  The Gospel. St. Matt. xiii. 24. _

  THE kingdom of beaven is likened unto a man wbich sowed good seed in his field: but while men slept, his enemy came and sowed tares among the wbeat, and went liis way. But wben the blade Avas sprung up, and brougbt fortb fruit, tben appeared the tares also. So the servants of the bousebolder came and said unto bim, Sir, didst not thou sow good seed in thy field ? from wbence tben batb it tares ? He said unto them, An enemy bath done this. the servants said unto bim. Wilt thou tben that we go and gatber them up ? j But be said, Nay; lest, wbile ye 1 gatber up the tares, ye root up ' also the wbeat witb them. Let both grow together until the harvest; and in the time of har- vest I will say to the reapers. Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them: but gather the wheat into my barn.

  An seathamh Domhnach an

  deigh an FJioillsichidh.

  An Guidhe.

  ODHE, dh'fhoillsicheadh do mhac beannuicbte gu oibre andiabhoil asgrios, agus gu sinne ~ a dheanamh 'nar cloinn do Dhia, agus 'n ar n-oigbribh air beatha sbiorruidh; Deonnich, guidh- eamaid ort, air dhuinn an dochas ^ 81 E

  The Sixth Sunday after the Epiphany . rite Collect.

  OGOD, whose blessed Son was manifested that he might destroy the works of the devil, and make us the sons of God, and heirs of eternal life; Grant us, we beseech thee, that, having this hope, we may purity 3

  An seatliamli DomJinach an deigh an FhoiUsicJiidh.

  so bhi againn, gu'n glanamaid sinn fein, eaclhon mar a ta esan fiorghlan; chum an uair a dh' flioillsichear e a ris le cumhachd agus le mor ghloir, gum bi sinn air ar deanamh cosmhuil ris-san 'na rioghachd shiurruidh agus ghlormhor far am bheil e beo agus a' riaghladh, maille riut&a, O Atliair, agus riutsa, Spioraid Naoimli, sior aon Dia, saoghal gun chrioch. Amen.

  An Litir. 1 N. Eoin iii. 1.

  FAICIBH,ciodaghneghraidh a thug an t-Athair dhuinne, gu'n goirteadh clann De dhinn ! uime sin cha'n aithne do'n t-saoghal sinn, do bhrigh nach b' aithne dha esan. A mhuinntir mo ghraidh, a nis is sinne mic Dhe, agus cha 'n eil e soilleir fathast ciodabhitheassinn: achata fhios againn, 'n uair a dh' fhoillsichear esan, gu'm bi sinn cosmhuil ris; oir chi sinn e mar a ta e. Agus gachneachaigambheil an dochas so ann, glanaidh se e fein, mar a ta esan ghm. Ge b'e neach a ni peacadh, tha e mar an ceudna a' briseadh an lagha: oir is e am peacadh briseadh an lagha. Agus tha fhios agaibh gu'n d'fhoillsich- eadh esan chum ar peacaidhean a thoirt air falbh; agus cha 'n 'eil peacadh sam bith ann-san. Gach neach a dh' fhauas ann-san, cha dean e peacadh: ge b'e air bith a pheacaicheas, cha 'n fhac e esan, agus cha robh eolas aige air. A chlann bheag, na mealladh neach sam bith sibh: an ti a ni firean- tcachd, is tirean e, mar is firean esan: An ti a ni peacadh, is ann o'n diabhol a ta e oir tha an diabhol a' peacachadh o thus. I^j ann chum na criche so a dh' fhoillsicheadh Mac Dhe, chum gu'n sgriosadh e oibre an diabhoil.

  82

  I ourselves, even as he is pure; that, when he shall appear again with power and great glory, we may be made like unto him in his eternal and glorious kingdom; where with thee, O Father, and thee, O Holy ghost, he hveth and reign- eth, ever one God, world without end. Amen.

  Thr Ephtle. 1 St. John iii. 1.

  BEHOLD, what manner of love the Father hath be- stowed upon us, that we should be called the sons of God: therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Beloved, now are we the sons of God; and it doth not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is. And every man that hath this hope in him purifieth himself even as he is pure. Whosoever committeth sin transgresseth also the law; for sin is the transgression of the law. And ye know that he was manifested to take away our sins; and in him is no sin. Whosoever abideth in him sin- neth not: whosoever sinneth, hath not seen him, neither known him. Little children, let no man deceive you: he that doeth righteousness is righte- ous even as he is righteous. He that committeth sin, is of the devil; for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might de- stroy the works of the devil.

  Tlìe Sunday called Septuagesima.

  An Soispeul. N. Mhatth. xxiv. 23.

  ANsinmatheiraonduineribh, Feuch, a ta Criosd an so no an Slid, na creidibh e. Oir eiridh Criosdan breige, agus faidhean breige, agns ni iad comliarraidh- ean agus miorbhuilean niora,ion- nus gu'm mealladh iad, n'am feud- adh e bhi, na daoine taghtafein. Feuch, dh'innis mi dhuibheroimh laimh. Airanaobhar sin, ma their iad ribh. Feuch, a ta è 's an fhàs- ach, na rachaibh a mach: feuch, a ta e's naseomraichibhuaigneach; na creidibh sin. Oir a reir mar a thig an dealanach o'n aird an ear, agus a dheah-aicheas e gus an aird an iar; mar sin mar an ceudna a bhitheas teachd Mhic an duine. Oir ge b'e ball am bi a chairbh, is ann an sin a chruinn- eacharna h-iolairean. Air ball an deigh trioblaid na'n laithean ud, iorchaichear a' ghrian, agus cha tabhair a' ghealach a solus, agus tuitidh na reultan o neamh, agus bithidh cumhachd na'n neamh air anerathadh: agusansinfoillsich- ear comharradh Mhic an duine an neamh: agus an sin ni uile threubhanatalmhainn bron,agus :*hi iad 3Iac an duine a' teachd aii'neulaibh neimhe, le cumhachd agusgloirro mhoir.-Agus cuiridh e mach aingil le fuaim mhoir na galltruimp, agus cruinnichidh iad a shluagh taghta o naceithir gaothaibh, o leth-ioraall neimh gus an leth-iomall eile.

  An Domhnach don goirear Sep- tuagesima, no an treas Domh- nach roimh an Char r as. An Guidhe.

  OTHIGHEARXA guidhe- amaid ort gu fabharach thu dh' eisdeachd urnuighean do shluagh; chum gu'm bi sinne, a ta gu ceart air ar claoidh air son ar ciontaibh, gu trocaireach 83

  The Gospel. St. Matt. xxiv. 23.

  THEN if an}' man shall say unto you. Lo, here is Christ, or there; believe it not. For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were pos- sible, they shall deceive the very elect. Behold, I have told you before. Wherefore if they shall say unto you. Behold, he is in the desert; go not forth: Be- hold, he is in the secret cham- bers; believe it not. For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of Man be. For where- soever the carcase is, there will the eagles be gathered together. Immediately after the tribula- tion of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall fi'om heaven, and the powers of the heavens shall be shaken: and then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.

  The Sunday called Septuagesi- ma, or the third Sunday before Lent.

  The Colled.

  OLORD, we beseech thee favourably to hear the prayers of thy people; that we, who are justly punished for our offences, may be mercifully de- livered by thy goodness, lor the

  Domhnach Septuagesima.

  air ar saoradh le d' mliaitlieas, air son gloir d' Ainm; tre Iosa Criosd ar Slanuio:bfhear, a ta beo agus a' riaghladh maille riutsa agus ris an Spiorad Naomh, sior aon Dia, saoghal gun ciirioch. Amen.

  An Litir. 1 Cor. ix. 24.

  NACH 'eil ftiios agaibh iad- san a ta ruith anns a' bhlar- rt'ise, gu'u ruitb iad uile, ach is aon duine a crbeibh an duais? Gu ma b-ambuil a iniitbeas sibbse, ionnas gu'n glac sibh an duais. Agus a ta gach uile gbleachdair mea-sarraanns na h-uile nitlùbb. A nis a ta iadsan a' deanamh sin chum 's gu'm faigb iad crun truaillidh, ach sinne air son cruin neo-thruaillidh. Uime sin is ambuil a ruitbeam-sa, ni b-ann marguneo-cbinnteacb: is ambuil a chuiream catb, ni b-ann mar neach a bbuaileas an t-atbar: ach trom bbuaileam mo cborp, agus cuiream i'uidh smachd e: an t- eagal air cbor sam bith an deigb dhomb searmonachadh dodhream eile, gu'n cuirear mifein air cul. Ail Snisijeul. N. Mhatth. xx. 1.

  OIE, is cosmbuil rioghachd neimb ri lear-tigbe, a chaidh a mach moch air mbadainn a thuarasdalachadh luebd-oibre d'a gbaradh fiona. Agus an deigb dha cordadh ris an luchd-oibre air pbeigbinn 's an la, chuir e g'a gbaradh fiona iad. Agus air dol a mach dhatimcbioUnatreas uaire, cbunnaic e dream eile 'nan seas- amb diombanach air a'mbargadh , agus a dubbairt e riu,Imii'bibbse mar an ceudna do'n gbaradh i'biona, agus ge b'e ni a bbith- eas ceart, bheir mi dhuibh e. Agus dh' imich iad. Air dol a mach dha ris mu tbimcbioU na seatbadh agusnanaotbadh uaire, rinn e mar an ceudna. Agus air dol a mach dha mu tbimchioll uu 81

  glorj of thy Name; througL Jesus Christ our Saviour, wbo liveth and reigneth witb thee and the Holy Gbost, ever one God, world withuut end. Amen.

  The Epistle. 1 Cor. ix. 24.

  KNOW ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize ? So run, that ye may obtain. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to ob- tain a corruptible crown; but we an incorruptible. I tberefore so run, not as uncertainly; so fight I, not as one that beateth the air: but I keep under my body, and bring it into subjection; lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a cast-away.

  The Gospel St. Isl&ii. xx. 1.

  THE kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which went out early in the morning to hire labourers into his vineyard. And when be bad agreed witb the labourers for a penny a-day, be sent them into his vineyard. And be went out about the third hour, and saw others standing idle in the market-place, and said unto them. Go 3"e also into the vineyard, and whatsoever is right, I will give you. And they went their way. Again be went out about the sixth and ninth hour, and did likewise. And about the eleventh bour he went out, and found otbers standing idle, and saitb unto ihem, Why

  Septuagesima Sunday.

  h-aoii uair deug, fhuair e dream eilo 'nan seasamh dionihanach, agus a deir e riu, Carson a ta sibh 'nar seasamh an so feadh an la dionihanach ? Thubhairt iad ris, Chionn nach do thuarasdalaich duine air bith sinn. Thabhairt e riu, Imichibhse mar an ceudna do'n gharadh f hiona, agus ge b'e ni a ta ceart, gheibh sibh e. Agus air teaehd do'n fheasgar, a deir Tighearna a gharaidh f hiona sin r'a stiubhard, Gairm an luchd oibre, agus thoir dhoibh an tua- rasdal, a' toiseachadh o'n droing a tbainig fti dheireadh gu ruig na ceud daoine. Agus air teaehd dhoibh-san a thuarasdahiieheadh muthimchiollnah-aon uairdeug. fhuair gach duine dhiubh peigh- inn. Ach air teaehd do'n cheud dream, sbaoil iad-san gu'm faigh- eadh iad ni bu mho, ach fhuair gach aon diubh mar an ceudna peighinn, Agus airdhoibhfhao- tainn,rinn iad gearan an aghaidh fhir-an-tighe, agradh, An dream sin a thainig fa dheireadh, cha d'rinn iad obair ach aon uair, agus rinn thu iad ionann agus sinne,a dh'iomchair uallach agus teas an la. Ach air freagairt dha-san, thubhairt e ri fear dhiubh, A charaid, cha'n eil mi a' deanamh eucoir ort; nach do chord thu rium air pheighinn ? Tog leat do chuidfein, agus imich romhad: 's i mo thoil-sa a thabh- airt do'n ti so a thainig fa dheir- eadh, mar a thug mi dhuit-sa. Nach 'eil e ceaduichte dhomhsa an ni a 's toil leam a dheanamh ri m' chuid feiu ? Am bheil do shuil-sa olc, air son gu'm bheil raise maith ? I\Iar sin bithidh an dream dheireannach air thois- each, agus an dream a ta air thoiseach air dheireadh; oir a ta moran air an gairm, ach beagan air an taghadh. '85

  stand ye here all the day idle ? They say unto him. Because no man hath hired us. He saith unto them. Go ye also into the vineyard; and whatsoever is right, that shall ye receive. So when even was come, the lord of the vinej'^ard saith unto his steward. Call the labourers, and give them their hire, be- ginning from the last unto the first. And when they came that were hired about the eleventh hour, they received every man a penny. Bat when the first came, they supposed that they should have received more; and they likewise received every man a penny. And when they had received it, they murmured against the good man of the house, saying. These last have wrought but one hour, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and heat of the day. But lio answered one of them, and said. Friend, I do thee no wrong: didst not thou agree with me for a penny ? Take that thine is, and go thy way: I will give unto this last even as unto thee. Is it not lawful for me to do what I will with mine own ? Is thine eye evil, because I am good ? So the last shall be first, and the first last: for many be called, but few chosen.

  DùmJinacJi Sexagesima,

  A nDomltnacli do'ngoivearSexa- gesima, no an dara Domlinacli roimh an Ckarras. An Giddhe.

  OTHIGHEARNA Dhe, ata faicinn nach 'eil sinn a' cur ar n-earbsa ann an ni air bith a tha sinn fein a' deanamh; Gu tro- caireach deonaich le d' chumh- aehd gu'm bi sinn air ar dion an aghaidh gach uile amhf]:;haradh; tre Iosa Crisd ar Tighearna. Amen.

  An Litir. 2 Cor. xi. 19.

  OIR ,s;iulainidh sibh gu toil each le amadanaibh, do bhrigh gu'm bheil sibh fein ghc. Oir fuilgidh sibh ma bheir neach an daorsa, sibh, ma dh' itheas neach sibh,mabheir neach bhur cuid dhibh, ma dh' ardaicbeas neach è fein, mabbuaileas neach air an aghaidh sibh. Labhram a thaobh eas-urraim mar gn'm bitheamaid anmhunn: ach ge b'e ni anns am bheil neach air bith dana (labhram gu h-amaideach) a ta mise dana ann mar an ceud- na. An Eabhruich iad ? mar sin tha mise mar an cendna. An Israelich iad? mar sin tha mise mar an ceudna. An sliochd do Abraham iad? mar sin tha mise mar an ceudna. Am ministeir- ean do Chriosd iad? (labhram mar dhuine mi cheillidh) ata- imse OS an ceann 'san ni so: ann an saothairibh ni's pailte, ann am buillibh ni's ro-mho, 'am prios- anaibh ni's trice, am basaibh gu minic. Fhuairmi o nah-Iudh- achaibh cuig uairean da f hichead buille ach a h-aon. Ghabhadh le slataibh orm tri uairean. chlach- adh mi aon uair, dh'fhuiling mi long-bhriseadh tri uairean; la agusoidhchebhami'sandoimhne: ann an turusaibh gu minic, ann an gabhadh aimhnichean, ann an

  Sexagesima Sunday, or the Second Sunday before Lent.

  The Collect.

  OLORD God, who seest that we put not our trust in any thing that we do; Merci- fully grant, that by th}^ power we may be defended against all adversity; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  The Epistle. 2 Cor. xi. 19.

  YE suffer fools gladl}-, seeing ye yourselves are wise. For ye suffer, if a man bring you into bondage, if a man devour you, if a man take of you, if a man exalt himself, if a man smite you on the face. I speak as con- cerning reproach, as though we had been weak, Howbeit where- insoever any is bold, (I speak foolisliiy,) I am bold also. Are they Hebrews? so am I. Are they Israelites ? so am I. Are they the seed of Abraham? so am I. Are they ministers of Christ? (I speak as a fool) I am more; in labours more abun- dant, in stripes above measure, in prisons more frequent, in deaths oft. Of the Jews five times received I forty stripes save one. Thrice was I beaten with rods, once was I stoned, thrice I suffered shipwreck, a night and a day I have been in the deep; in journeyings often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils by mine own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren; in weari- ness and painfulness, in watch- ings often, In hunger and thirst,

  Sexagesima Sunday.

  ciinnartaibh o na Cinneachaibh, ann an cunnartaibh 'sanfhàsach, ann an cunnartaibh 'am measg bhraithre breugach; ann an sao- thair agus sgios, 'am fliivibh gu minic, ann an ocras agns 'an tart, an trasgaibh gu minic, 'am fuachcl agus 'an lomnochdaidh. A bharr air na nithibh a ta an Icthmuigh, anniatateachd orm gu latliail,ro churam na'n eaglais ean uile. Co a ta lag, agus nach 'eil mise lag? CO a ta faotainn oilbheum, agus nach 'eil mise a' losgadh ? Ma's eigin domh uaill a dheanamh, is ann as na nithibh abhuineas do m'anmhuinneachh a ni mi uaill. Tha fios aig Dhia, eadhon Athair ar Tighearua Iosa Criosd, a tha beannuichte gu siorruidh, nach 'eil mi deanamh breige.

  An Soisgeul. N. Luc. viii. 4.

  AGUS an uair a chruinnich L. sluaghmor, agus a thainig iad as gach baile d'a ionnsuidh, labhair è ann an cosamhlachd: Chaidh fear-cuir a mach a chur a shil: agus ag cur da, thuit cuid ri taobh an rathaid, agus shal- tradh sìosè; agus dh'ith eunlaith an athair suas e. Agus thuit cuid eile air carraig: agus air fas da, shearg e, do bhrigh nach robh sugh aige. Agus thuit cuid eile am measg droighinn: agus air fas do'n droighinn maille ris, thachd se e. Agus thuit cuid eile air talamh maith, agus dh' fhàs è suas, agus thug e toradh uaith a cheud uiread 's a chuireadh. Agus air dha na nithe sin a radh, ghlaodh e, Ge b'e aig am bheil cluasanchum eisdeachd, eisdeadh e. Agus dh' fhiosraich a dheis- ciobuil deth, ag radh, Ciod e an cosamhlachd so ? Agus thubh- airt esan, Thugadh dhuibhse eolas f haotainn air run diomhair rioghachd Dhe: ach do chach an cosamhlachdaibh ionnus ag faic- 87

  in fastings often, in cold and nakedness. Beside those things that are witiiout, that which cometh upon me daily, the care of all the churches. Who is weak, and I am not weak? who is offended, and I burn not ? If I must needs glory, I will glory of the things which concern mine infirmities. The God and Father of our Lord Jesus Christ, which is blessed for evermore, knoweth that I lie not.

  The Gospel. St. Luke viii. 4.

  WHEN much people were gathered together, and were come to him out of every city, he spake by a parable: A sower went out to sow his seed: and as he sowed, some fell by the way-side; and it was trodden down, and the fowls of the air devoured it. And some fell upon a rock; and as soon as it was sprung up, it withered away, because it lacked moisture. And some fell among thorns; and the thorns sprang up wdth it, and choked it. And others fell on good ground, and sprang up, and bare fruit an hundred- fold. And when he had said these things, he cried, He that hath ears to hear, let him hear. And his disciples asked him, saying, What might this parable be ? And he said, Unto you it is given to know the mysteries of the kingdom of God: but to others in parables; that seeing they might not see, and hearing they might not understand. Now

  DomhnacJi Quìnquagesima.

  inn doibh nacli faiceadh iad, agus ag cluinntinn doibh nach tuigeadh iad, Ach is è so a cho- samlachd. Is e an siol focal De. ladsan ri taobh an rathaid, is iad sin a dh'eisdeas: 'nadheigh sin, a ta 'n diabhol a' teachd, agus a' togail air falbh an fhocail as an cridheachaibh, air eagal gu'n creideadh iad agus gu'm biodh iad air an saoradh. An dream air a' charraig, is iad sin iadsan, an uair a dh'eisdeas iad, a gha- bhas am focal d'an ionnsuidh le gairdeachas; ach cha'u'eil aca so freumh, muinntir a chi-eideas re tamuill, agus 'an am buairidh a ta tuiteam air falbh. Agus an ni a thuit am measg droighinn, is iad sin an dream a dh'eisdeas, agus air dhoibh dol a mach, a ta iad air an tachdadh le curam, agus le saibhreas, agus le saimhe na beatha so, agus cha 'n'eil iad a' toirt toraidh uatha chum foir- feachd. Ach an ni a thuit 's an talamh mhaith, is iad sin iadsan, air dhoibh am focal eisdeachd, a ta g'a choimhead ann an cridhe treibhdhireach agus maith, agus a toirt a'mach toraidh le foighidinn.

  An Domhnach don goirear Quinquagesima, no an Domh- nach as faisge roimh an Charras.

  An Guidhe.

  OTHIGHEARNA, a theag- aisg dhuinn, gu'm bheil ar nuile dheanadais as eugmhais iochd gun fheum air bith, Cuir a nuas do Spiorad Naomh, agus doirt 'nar cridheachaibh tiodhla- cadh ro ordheirc sin an iochd, fior cheangal na sith, agus na'n uile ionracais, as eugmhais so co air bith a ta beo tha e air amheas marbh ann d' làthair-sa: Deon- aich so air sgath d'aon Mhic losa Criosd. Amen.

  the parable is this: The seed is the word of God. Those by the way-side are they that hear; then Cometh the devil, and taketh away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. They on the rock are they, which, when the}' hear, receive the word with joy; and these have no root, which for a while believ^e, and in time of temptation fall away. And that which fell among thorns are they, which, when they have heard, go forth, and are choked with cares and riches and plea- sures of this life, and bring no fruit to perfection. But that on the good ground are they, which, in an honest and good heart, having heard the word, keep it, and bring forth fruit with patience.

  The Sunday called Quinqua- gesima, or the Sunday next before Lent.

  Tlie Coiled.

  OLORD, who hast taught us that all our doings with- out charity are nothing worth; Send thy Holy Ghost, and pour into our hearts that most ex- cellent gift of charity, the very bond of peace, and of all virtues, without which whosoever liveth is counted dead before thee: Grant this for thine only Son Jesus Christ's sake. Amen.

  Quinquajesima Sunday.

  An Litir. 1 Cor. xiii. 1.

  GED labhrainn le teangaibh dhaoine, agus aingeal, agus gun ghradh again, tha mi a'ln' umhaa nifuaim,noa'mchiombal anighonirarsaich. Agusgedrobh again taidheadaireachd, agus ged thuiginnnah-uileruna-diomhair, agus gach uile eolas; agus ged bhiodh agam gach uile ghne chreidiinh, ionnas gu'n athar- raich iun sleibhte, agus mi gun ghradh agam, cha "n'eil annam ach neoni. Agus ged ehaithinn mo mhaoin uile chum na bochdan a bheathachadh, agus ged bheir- inn mo chorp chum a losgaidh, agus gun ghradh agam, cha 'n'eil taii'bhesambith dhomh ann. Tha an gradh fad-fhulangach, agus caoimhneil; cha ghabh an gradh farmad; chadean an gradh raite- achas, cha 'n'eil e air a sheideadh suas, cha ghiulain se e fein gu mi- chiatach, cha 'n iarr e na nithe sin a bhuineas da fein, cha 'n'eil 8 so-bhrosnachaidh chum feirge, cha smuaintich e olc sam bith; cha dean e gairdeaclias 's an eu- coir, ach ni e gairdeachas 'san fhii'inn; fuilgidh e na h-uile nithe, creididh e na h-uile nithe, bithidh suil aige ris na h-uile nithe, giulainidh e na h-uile nithe , Cha d' theid an gradh air cul a choidhche: ach ma 's faidheadair- achd a ta ann, theid iad air cul; ma 's teangaibh, sguiridh iad; ma 's eolas cuirear air cul e. Oir a ta eolas againn ann an cuid, agus tha sinn ri taidheadaireachd ann an cuid. Ach an uair a thig an ni a ta iomlan, cuirear air cul an ni sin nach 'eil ach ann an cuid. An uair a bha mi a' m' leanaban, labhair mi mar leana- ban, thuig mi mar leanaban, reu- sonaich mi mar leanaban: ach air fas domh a'm'dhuine, chuir mi 89

  The Epistle. 1 Cor, xiii. 1.

  THOUGH I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become as sounding brass, or a tinkling cymbal. And though I have the gift of pro- phecy, and understand all m3's- teries, and all knowledge; and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am no- thing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burnsd, and have not charity, it profiteth me no- thing. Charity sutfereth long, and is kind; charity envieth not; charit}'- vaunteth not it- self, is not puffed up, doth not behave itself unseemly, seek- eth not lier own, is not easily provoked, thinketh no evil; re- joiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth; beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Charity never faileth: but whether there be prophe- cies, they shall fail; whether there be tongues, they shall cease; whether there be know- ledge, it shall vanish away. For we know in part, and we pro- phes}' in part. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done awa3\ When I was a child, I spake as a child, I un- derstood as a child, 1 thought as a child; but when I be- came a man, I put away childish things. For now we see through a glass, darkly; but then face to face: now 1 know in part; but then shall 1 know even as also I am known. And now abideth faith, hope, charity.

  Domhnach Quinquagesima.

  na nithe leanabaidh air cul. Oir tha sinn a' faicinn 's an am so gu dorcha tre ghloin; ach an sin cbi sin agbaidh ri h-aghaidh: anns an am so is aithne dhomb ann an cuid, ach an sin aitbnicbidh mi eadhon mar a ta aithneadh orm. Agus a nis fanaidh creidimh, do- chas, gradh, na tri nithe so: ach is e 'n gradh a's mo dhiubh so.

  An Soisgeul. N. Luc. xviii. 31.

  AGUS ghabh Iosa an da fhear dheug d'a ionnsuidh, agus thubhairt e riu. Feuch, a ta sinn a' dol suas gu Hierusalem, agus hitbidh na h-uile nithe a ta scri- obhta leis na faidhibh mu mhac an duine air an coimhlionadh. Oir bheirear thairis e do na Cinn- icb, agus theid fanoid a dhean- amh air, agus masluichear e, agus tilgear smugaidair: agus sgiur- saidh agus marbbaidh iade: agus air an treas la eiridh e ris. Agus chadothuigiad-san aonni dhiubh so: agus bba na briathra so fol- aicbte orra, agus cha b'aithne dhoibh na nithe athubhairteadh. Agus tharladh, an uair a dhruid e ri lericho, gu'n robh dall araidh 'na shuidhe ri taobh na sHghe, ag iarraidh deirce: agus air cluinn- tinn an t-sluaigh a' dol seachad,dh' fheoraich e ciod e so. Agus dh'innis iad da, gu'm b'e Iosa o Kasaret a bba gabbail seachad. Agus ghlaodh e, ag radh, Iosa Mhic Dhaibhi, dean trocair orm. Agus chronaich iadsan a bba air thoiseach e, chum 's gu'm biodh enatbosd: ach bumboid gu m(ir a ghlaodh esan. A i\Ibic dhaibhi, dean trocair orm. Agus iiir seas- amh do losa, dh'aitbn e a thoirt d'a ionnsuidh: agus an uair a thainig e am fagus da, dh' fheor- aich e dheth ag radh, Ciod is aill leat mise a dheanamb dhuit? Agus thubliairt esan, A Thigh- 90

  these three; but the greatest of these is charit}'.

  The Gospel. St. Luke xviii. 31.

  THEN Jesus took unto him the twelve, and said unto them, Behold, we go up to Jerusalem, and all things that are written b}' the prophets con- cerning the Son of man shall be accomplished. For he sball be delivered unto the Gentiles, and shall be mocked, and spitefully entreated, and spitted on: and they shall scourge him, and put him to death: and the third day he shall rise again. And they understood none of these things: and this saying was hid from them, neither knew they the things which were spoken. And it came to pass, that as he was come nigh unto Jericho, a certain blind man sat by the way-side begging: and hearing the multi- tude pass by, he asked what it meant. And they told him that Jesus of Nazareth passeth by. And he cried, saying, Jesus, thou son of David, have mercy on me. And they which went before rebuked him, that he should hold his peace: but he cried so much the more. Thou son of David, have mercy on me. And Jesus stood, and com- manded him to be brought unto him: and when he was come , near, be asked him, saying, I What wilt thou that I should do unto thee ? And he said, Lord, 1 that I may receive my sight.

  AsJi - Wedn esday.

  earna, rai dh' faotalnn mo radh- airc. Agus thubhairt Iosa ris, Gabli do radharc: shlanuich do clireidimh thu. Agus air ball fhuair e radharc, agus lean se e, a'toirt gloire do Dhia: agus thug an sluagh uile cliu do Dhia, an uair a chunnaic iad so.

  An ceucl La do'n Charras, gu coitchionn do n goirear Dicia- daiii na Luaithre. An Guidhe.

  DHE Uile-chumhachdaicli agus mbaireaunaich, leis nach fuatbac'b ni air bith a rinn thu, agus a tha maitheadh am peacaiunean dhoibhsan uile a tha aitb reach; Crutbaich agus dean annainn cridheachan nuadh agus aithreach, chum air dhuinn do rireadh bbi a' caoidh ar peacain- nean, agus ag aidmheil ar tru- aighe, gu'm faigb sinn uait-sa, Dhia na'n uile tbrocair, Ian f buas- gladh agus mbaitheanas; ti-elosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  ^ Tiian Guidhe, so r a lewihcKlli oach la do'n Churras, an dngh a Ghuidhe orduichte air son an la.

  Air son an Lilir. loel ii. 12.

  PILLIBH do m' ionnsuidh-sa, deir ar Tighearna, le'r n-uile chridhe, agus le trasgadh, agus le gul, agus le caoidh: agus reub- aibh bhur cridhe, agus ni h-e bhur n-eudach, agus pillibh ris an Tighearna bhur Dia: oir tha e trocaireach agus iochdmhor, mall a chum feirge, agus Ian do chaomhalachd, agus gabbaidh e aithreachas mu'n olc. Co aig am bheil fios nach pill, agus nach gabh e aithreachas, agus nach fag e beannachd na dheigh, eadhon tabbartas-bidh, agus tabbartas dibhe do'n Tighearna bhur Dia? Seidibh an trompaid ann an Sion, 91

  And Jesus said unto him, Receive thy sight: thy faith bath saved thee. And immediately he re- ceived his sight, and followed him, glorifying God: and all the people, when they saw it, gave praise unto God.

  Th eF'irstDay ofLen t, common ly called Ash-Wednesday.

  The Collect.

  4 LMIGHTYand everlasting

  ^JL God, who hatest nothing

  that thou hast made, and dost

  forgive the sins of all them that

  are penitent; Create and make

  in us new and contrite hearts,

  that we worthily lamenting our

  i sins, and acknowledging our

  j wretchedness, may obtain of

  I thee, the God of all mercy, per-

  I feet remission and forgiveness;

  through Jesus Christ oui' Lord.

  Amen.

  U This Collect is to he read every Day in Lent, after the Collect appointed for the Day.

  For tlve Epistle. Joel ii. 12.

  TURN ye even to me, saith the Lord, with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourn- ing; and rend your heart, and not your garments, and turn unto the Lord your God: for he is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth him of the evil. Who knoweth if he will return and repent, and leave a blessing behind him; even a meat-offer- ing, and a drink-oifering, unto the Lord 3'our God ? Blow the trumpet in Zion, sanctify a fast, call a solemn assembly': gather

  A)i ceud la don Charras.

  naomhaicliiblitrasgadh,gairmibh latoirmisg: cruinnichibh an slu- agh, naomhaichibh an coimh- tiiional, gairmibh na seanairean, tionailibh a cblann, agus iadsan a ta deobbal na ciche: rachadh ara fear-nuadh-podsa mach as a sbeo- mar, agus a'bbean-nuadh-pbosda mach as a seomar uaigneacb. Deanadh na sagairt, seirbhisich an Tighearna,gul eadar an sgatb- tbigb agus an altair, agus abradh iad, Caombain, O Thigbearna, do shluagb, agus na d'thoir d'oigbreachd tbairis gu masladh, chum gu'n riagbladh na cinnich OS an cionn: c'uim' an abradh iad am measg nan cinneach, C'ait' am bheil an Dia?

  the people, sanctify the con- gregation, assemble the elders, gatber the cbildren, and those that suck the breasts: let the ! bridegroom go forth of his chamber, and the bride out of her closet: Let the priests, the ministers of the Lord, weep between the porch and the altar, and let them sa3% Spare thy I people, Lord, and give not ! thine heritage to reproach, that the heathen should rule over them: wherefore should they say among the people. Where is their God ?

  An Sohgeul. N. Mhatth. vi. 16.

  AGUS an uair a ni sibh tras- gadh na bitheadh gruaimair bhur gnuis, mar luchd an f huar- chrabhaidh; oircuiridh iadsan mi- dhreach air an aghaidh chum gu'm faicear le daoinibh iad a bhitrosg- adh. Deirim ribh gu ftrinneach gu'm bheil an tuarasdal aca. Ach thusa, an uair a ni thu trosgadh, cuir ola air do cbeann, agus ionn- laid d'agbaidh,chum nach faicear le daoinibh gu bht-il thu a' dean- amh trosgaidh, ach le t' Athair a ta'n uaigneas: agus bheir d' Ath- air a chi an uaigneas, duals dhuit gu follaiseacb. Na taisgibh dhuibh fein ionmbas air an tal- amb, far an truaill an leomann agus a' mbeirg agus far an clad- haich na meirlich a stigh agus an goid iad. Ach taisgibh ion- mbas dhuibh fein air neamh, far nach truaill an icomaiui no a mheirg, agus nach chidhaich agus nach goid na meirlich: oir ge b'e ball ara bheil bhur n- ionmhas, is ann an sin a bhios bhur cridhe mar an ceudna.

  92

  The Go^-pel St. Matt. vi. 16.

  WHEN ye fast, be not as the hypocrites, of a sad countenance: for they disfigure their fices, that they may ap- pear unto men to fast. Verily I say unto you. They have their reward. But thou, when thou fastest, anoint thine head, and wash t\iy face; that thou appear not unto men to fast, but unto thy Father which is in secret: and thy Father, which seeth in secret, shall reward thee openly. Lay not up for yourselves trea- sures upon earth, w^here moth and rust doth corrupt, and Avhere thieves break tbi-ougb and steal: but lay up for your- selves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth cor- rupt, and where thieves do not break through nor steal: For where your treasvire is, there will your heart be also.

  First Sunday in Lent.

  AnceudDomhnachdonCharras An Guidhe.

  OTHIGHEARNA,athrais^ air ar son-ne da f'hichead la agus da fhicliead oidhche: thoir dhuinn gras a gbnathachadh a leitli id t^o do thraisg, ch um air d'a r feoil bhi air a striochdadh do'n kSpiorad, gu'n toir sinn gu brMÌli geill do d' gbluasaid Dhiadhaidh ann an ionracas agus ami an fior naomhachd, chum d'onair agus do ghlòir-sa, a ta beo agus a' riaguladh maille ris an Athair agus ris an Spiorad Naomh, aon Dia, saogbal gun cbriocb. Amen.

  An Litir. 2 Cor. vi. 1.

  UIME sin tha sinn marcbomli - oibricbean leis-san, a' guidh- eadh oirbb, gun sibh a' gbabbail grais De an diombanas: (oir a deir e, Ann an am taitneach dh' eisd mi riut,agusannan laslainte rinn mi còmbnadh leat: feucb, a nis an t-am taitneacb; feucb, a nis la na slàinte:) Gun bbi toirt aobhar oilbbeum air bith ann an aon ni, chum nach faigbeadh a' mbinistreileachd mi-cbliu: ach anns gach ni 'gar dearbbadh fein mar mbinisteiribh dhe, ann am mor fboigbidiujaunanambgbar- aibb, ann an uireasbhuidh, ann an teanntachdaibb, ann am buill- ibb, ann am priosunaibb, ann an luasgadh o aite gu b-àite, ann an saotbair, ann am faire, ann an trasgaibh, ann am fiorgbloine, ann an eolas, ann am fad-fbul- angas, ann an caoimbneas, anns an Spiorad naomh, ann an gradh gun cbeilg, ann am focal na fir- inn, ann an cumhachd dhe, le airm na fireantachd air an laimh dheis agus cbli, tre urram agus eas-urram, tre mbi-cbliu, agus dheagb cbliu: mar mbealltairibh , gidheadh firinneacb,mar dhream nach aithnicbear, gidheadh air am 93

  The First Sunday in Lent.

  The Collect.

  OLORD, wbo for our sake didst fast forty days and forty liigbts; Give us grace to use such abstinence, that, onr flesb being subdued to the Spirit, we may ever obey thy godly motions in righteousness, and true boliness, to thy bonour and glory, wbo livest and reignest witb the Fatber and the Holy Gbost, one God, world without end. Amen.

  The EpMe. 2 Cor. vi. 1.

  WE tben, as workers to- getber witb bim, beseech you also that ye receive not the grace of God in vain. (For be saitb, I have beard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succoui'ed thee: bebold, now is the accepted time; bebold, now is the day of salvation.) Giving no otience in any tbing, that the ministry be not blamed: but in all tbings approving ourselves as the mi- nisters of God, in much patience, in afHictions, in necessities, in distresses, in stripes, in im- prisonments, in tumults, in la- bours, in watcbings, in fastings: by pureness, by knowledge, by long-suffering, by kindness, by the Holy Gbost, by love un- feigned, by the word of trutb, by the power of God, by the armour of righteousness on the right band and on the left, by honour and dishonour, by evil report and good report: as deceivers, and yet true; as unknown, and yet well known; as dying, and bebold, we live; as chastened, and not killed; as sorrowful, yet alway rejoicing; as poor.

  Ail ceiid Domhnach don Charras.

  bheil deagh aithne; mar dh ream a ta faghail a'bhàis.giJheadh tha sinn beo; mar dhream a smaebd- alcbear, agus gun am marbbadh, mar dhream a ta bronacb, gidh- eadh a gbnàtb a'deanamh gaird- eachais; mar dhaoine bochda, gidheadh a ta a'deanamh mòrain faibbir; mar dhaoine aig nach eil ni sam bith, gidheadh a' seal- bbachadh nan uile nitbe.

  An Snisgeul. N. I\niatth. iv. 1.

  ANsintbreòraicbeadhlosaleis an Spiorad do'n fbàsach chum gu'm biodh è air a bbuair- eadh leis an diabbol. Agus an uair a tbraisg è dà fbicbead là agus dà fbicbead oidhche, an deigh sin bba ocras air. Agus air teachd do'n bbnaireadair d'a ionnsuidh, thubbairt è ris, Ma's tu Mac dhe, thoir àitbn do na clachaibh sin a bhi 'nan aran. Acbfbreagairesanagusthubbairt è, Ata è scrìobbta, cha'n ann le h-aran ambain a bbeathaicbear duine, ach leis gach uile fhocal atbigobbeul dhe. An sin thug an diabbol è do'n bbaile naomha, agus chuir è air binnein an team- puill h. Agus thubbairt è ris, Ma's tu Mac dhe, tilg thu fein sios; oir a ta è scrìobbta, gun toir è aitbne d'a ainghbh ma d' tbim- cbioll, agus togaidh iad suas thu 'nan lambaibb, chum as nach buail thu uair air bith do cbos air cloicb. thubbairt Iosa ris a ris, A ta e scriobbta, cha bbuair thu an Tighearna do Dhia. thug an diabbol e a ris chum beinne ro aird,agus nochd edhauile riogb- achdan an dombain, agus an glòir; agus thubbairt e ris, lad so uile bheir mise dhuit, ma's e air tuiteam dhuit sios gu'n dean thu aoradh dhombsa. An sin thu- bbairt Iosa ris, Imich uam,a Sbat- ain; oir a ta e scriobbta, bheir 94

  yet making many rich; as baving notbing, and yet possess- ing all things.

  The Gospel. St. Matt. iv. 1.

  THEN was Jesus led up of the Spirit into the wilder- ness, to be tempted of the de- vil. And wben be bad fasted forty days and forty nigbts, be was afterwards an bungred. And wben the tempter came to bim, be said. If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. But be answered and said. It is writ- ten, Man sball not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth, of God. Then the devil taketh bim up into the holy cit}', and setteth him on a pinnacle of the temple, and saith unto him. If thou be the Son of God, cast thyself down; for it is written, He shall give his angels charge concerning thee, and in their hands they sball bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. Jesus said unto him, It is wi'itten again, Thou shalt not tempt the Lord thy God. Again, the de- vil taketh him up into an ex- ceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world, and the glory of them; and saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan:

  Second Sunday in Lent.

  thu aoradh do'n TiNliearna do | for it is written, Thou shalt Dhia, agns dha-saii 'na aonar ni worship the Lord tliy God, and

  thu seirbhis. An sin dh' fha^j; an diabhole; agns feuch,thainig aingil agus fhritheil iad dha.

  An dara Domlinacli don Char r as. An Giiidhe.

  DHE Uile-chumhachdaic-h, a ta faicinn nach 'eil neart air bith againn uainn fein, gu ar combnadhfein; Gleidhsinnaraon o'n leth-a-muigh n'ar cuirp, agus o'n leth-astigh n'ar n- anamaibh,chum gu'm bi sinn air ar dion o na h-uile amhgharaibh a dh' fheudas teachd air a chorp, agus na h-uile dhroch smuain- tibh a bheir ionnsuidh, no ni cron air an anam; tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  An Litir. 1 Tesal. iv. 1.

  ABHRAITHEEAN cuire- amaid a dh' impidh agus a dh' athchuinge oirbh tre'n Tigh- earna losa, mar a fhuair sibh uainne cionnus is coir dhuibh im- eachd, agus Dia a thoileachadh, gu'm meudaicheadh sibh mar sin ni 's mo agus ni 's mo. Oir a ta fhios agaibh ciod iad na h-aith- eantan a thug sinne dhuibh tre *n Tighearna losa. Oir is i so toil Dhe, eadhon bhur naomhachadh sa, sibh a sheachnadh striop- achais: gu'm b' aithne do gach aon agaibh a shoitheach fein a shealbhachadh ann an naomh- achd, agus ann an onoir; cha'n ann an am fonn ana-mhiannach, mar a ni naCinnich aig nach 'eil eolas air Dia: gun neach air bith a dheanamh eucoir no mealltair- eachd sa' chùis air a bhrathair; do bhrigh gur e an Tighearna a ni dioghaltas air an uile leithidibh sin, a reir mar a dh' inn is sinne mar an ceudna duibh roimhe, 95

  him only shalt thou serve. Then the devil leaveth him, and, be- hold, angels came and ministered unto him.

  The Second Sunday in Lent.

  The Collect.

  ALMIGHTY God, who seest that we have no power of ourselves to help ourselves; Keep us both outwardly in our bodies, and inwardly in our souls; tliat we may be defended from all adversities which may happen to the body, and from all evil thoughts which may assault and hurt the soul; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  The Epistle. 1 Thess. iv. 1.

  WE beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have re- ceived of us how ye ought to walk, and to please God, so ye would abound more and more. For ye know what com. mandments we gave you by the Lord Jesus. For this is the will of God, even your sancti- fication, that ye should abstain from fornication; that every one of you should know how to possess his vessel in sancti- firation and honour; not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God; that no man go be- yond and defraud his brother in any matter; because that the Lord is the avenger of all such, as we also have fore- warned you, and testified. For God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness. He therefore that despiseth de-

  A)i treas DomJinach don CJiarras.

  agus a vinn sinn fianuis. Oir clia do ghairm Dia sinne gu neo- ghloine, ach gu naomhachd. Uime sin an neach a ni tair, cha 'n ann air duine tha e deanamh tair, ach air Dia, a thug dhuinne a Spiorad naomh fein.

  An Soisgeul. N. Matth. xv. 21.

  AGUS air dol do Iosa as sin, chaidh e gucriochaibhThir- uis agus Shidoin. Agus feucb, thainig bean do mhuinntirchan- aain o na ciiochaibh sin, agus ghlaodh i ris, ag radh, Dean tro- cair orm, a Thighearna, a Mhic Dhaibhi, a ta mo nighean air a buaireadh gu truagh le deamhan, Ach cha d' thug esan freagradh sam bith dh 'i. Agus thainig a dheisciobuil d'a ionnsuidh, agus dh' iarr iad air, ag radh, Cuir air lalbh i, oir tha i a' glaodhaich 'nar deigh. Ach air freagairt dha-san thuirt e, Cha do chuir- eadh mise, ach a chum chaorach chaillte thighe Israeil. An sin airteachdd'iserinn i aoradh dha, ag radh, A Thic^hearna, cuidich leam. Ach air freagairt dha-san thubhairt e, Cha choir aran na cloinne a ghlacadh, agus a thilg- eadh a dh' ionnsuidh nan con. Agus thubhairt ise, Is fior, a Thighearna, ach ithidh na coin do'n sbruileach athuiteaso bhord ammaighstirean. An sin fhreag- air Iosa agus thubhairt e rithe, O bhean, is mor do chreidimh: biodh dhuit mar is toil leat. Agus rinneadh a h-inghean slan o'n uair sin a mach.

  An treas DomnacJi don Char r as An Guidhe.

  GUIDHEAMAID ort, Dhe Uile-chumhachdaich, amh- airc air iarrtais chridheil do sheirbhisich umhail, agus sin a mach deas lamb do Mhorachd 96

  spiseth not man, but God, who hath also given unto us his holj Spirit.

  Uie Gospel. St. Matth. xv. 21.

  JESUS went thence, and de- parted into the coasts of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came out of the same coasts, and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou Son of Da- vid; my daughter is grievously vexed with a devil. But he answered her not a word. And his disciples came and be- sought him, saying, Send her away; for she crieth after us. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Then came she and worship- ped him, saying. Lord, help me. But he answered and said. It is not meet to take the children's bread, and to cast it to dogs. And she said, Truth, Lord; yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. Then Je- sus answered and said unto her, woman, great is thy faith: be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very- hour.

  The Third Sunday in Lent.

  The Collect.

  WE beseech thee, Almighty God, look upon the hearty desires of thy humble servants, and stretch forth the right hand of thy Majesty, to be our de-

  Third Sunday in Lent,

  gu bhi'nadion dhuinn anaghaldh ar n-uile naimlidibh; tre Iosa Criosd ar Tighearua. Amen.

  An Litir. Eplies. v. 1.

  UDIE sin bithiblise 'nur liiebd leanmhuinn air Dia, mar chloinn ghradhaicb, agus gluaisibh ann an gradh, eadhon mar a ghradhaich Criosd sinne, agus a thug se e fein air ar son, 'na thabbartas agus 'na iobairt deagb-bbolaidh do Dhia. Ach na biodh striopachas, agus gach uile neo-ghloine, no sannt, uiread asairanainmeachadh'nar measg, mar is cubbaidh do naomhaibb; no draosdachd, no combradh amaideach, no bao-sbugradh, nithenacb'eiliomcbuidh: acbgu ma fearr leibh breitb-buidheacb- ais. Oir a ta fios agaibh air so, nach 'eil aig fear-striopachais air bith, no aig neach neo-gblan, no aig duine sanntacb, (a tba'na fhear iodhol-aoraidh) oigbreachd ann an rioghachd Obriosd agus dhe. Xa mealladh neach air bithsibblebriatbraibbdiombain: oir air son na nithe sin tha fearg dhe a'teachd air cloinn na b-eas- umlachd, Xa bithibbse uime sin 'nur luchd combpairt riu. Oir bba sibh uair-eiginn 'nur dorchadas, ach a nistbasibh nar solus 's an Tighearna: gluaisibh mar chloinn an t-soluis, (oir a ta toradh an Spioraid anns an uile mbaitbeas, agus ionracas, agus fbirinn;) a' dearbbadh ciod an ni a tha taitneach do'n Tighearna. Agus na biodh eonib-cbomunn agaibh ri oibribh neo-tbarbhach an dorchadais, ach gu ma fearr leibh an cronachadh. Oir is graineil eadhon r' an innseadh na nithe a ta air an deanambleo os iosal. Ach a ta na h-uile nithe a tha air an cronachadh, air an deanamh lollaiseach leis an 97

  fence against all our enemies; tbrough Jesus Christ our Lord. Amen.

  Uie Epistle. Ephes. v. 1.

  BE je tberefore followers of God, as dear cbildren; and walk in love, as Christ also batb loved us, and batb given bimself for us, an otfer- ing and a sacrifice to God for a sweet-smelling savour. But fornication, and all unclean- ness, or covetousness, let it not be once named amongst you, as becometh saints; nei- ther filtbiness, nor foolisb -talk- ing, nor jesting, wbich are not convenient; but ratber giving of tbanks: for this ye know, that no whoremonger, nor un- clean person, nor covetoup man, who is an idolater, batb any inheritance in the king- dom of Christ, and of God. Let no man deceive you with vain words: for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Be not ye there- fore partakers with them: for ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord: walk as children of light; (for the fruit of the Spirit is in all goodness, and righte- ousness, and truth;) proving what is acceptable unto the Lord. And have no fellow- ship with the unfruitful works of darkness, but ratber reprove them: for it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. But all things that are re- proved are made manifest by the light: for whatsoever doth make manifest is light. Where- fore be saitb, Awake, thou that sleepest, and arise from the F

  Ail treas DomhiacJi don Cliarras.

  t-solus: oir gach nile ni a ni soill- eir, is solus e. Uime sin a deir e. Mosgail tliusa a tha d' chadal, agns eirich o na marbhaibh, agus bheir Criosd solus duit.

  An Snisaeid. N. Luc. xi. 14.

  AGUS 'bba Iosa tilgeadh a mach deambaiu, agus bba è balbh. Agus air del do'n deamh- an a macb, labbair am balbbaii; agus glabh an sluagb iongantas. Achthubbairt cuid diubb, Is ann trid Bbeelsebub prionnsadh nan deamban a ta e tilgeadh mach dheamban. Agus dh'iarr dream, eile dhiubb, 'ga dhearbbadh, combtbarradh air o neamh. Ach air dhasan an smuaintean a thuigsinn, thubbairt e riu, gach rioghachd a ta rointe 'na b-agb- aidh fein, fasaicbear i; agus gach tigb a ta roinnte 'naagbaidh fein, tuitidh e. Agus ma ta Satan mar an ceudna air a roinn 'na agb- aidh fein, cionnus a sbeasas a riogb achd ? oir th a sibbse ag radh , gu bheil mise trid Bbeelsebub a' tilgeadh mach dheamban. Agus ma's ann tre Bbeelsebub ataimse a' tilgeadh mach dheamban, co e trid am bheil bbur clann-sa' gan tilgeadh mach ? uime sin bithidh iadsan 'nam breitbeambnaibh oirbb. Ach ma's ann le meur dhe ataimse a' tilgeadh mach dheamban, tha rioghachd dhe, gun teagamb, air teachd oirbbse. An uair a gbleidheas duine laidir fo armaibh a tballa fein, tha na bbuineas da ann an sith: ach an uair a thig duine a's treise na e, agus a bheir e buaidh air, bheir e ualtb armachd uile anns an robli a dhoigb, agus roinnidh e a cbreacb. An neach nach 'eil leamsa, tha e a'm'agbaidh, agus an neach nach eil a' cruinneacb- adh leamsa tha e sgapadh. An uair a tbeid an spiorad neo-gblan a mach a duine imicbidh e tre 98

  dead, and Christ sball give thee ligbt.

  The Gospel. St. Luke xi. 14.

  JESUS was casting out a devil, and it was dumb. And it came to pass, wben the devil was gone out, the dumb spake; and the people won- dered. But some of them said, He casteth out devils tbrough Beelzebub, the cbief of the devils. And otbers, tempting bim, sougbt of him a sign from beaven. Bat be, know- ing tbeir thoughts, said unto them, Every kingdom divided against itself is brougbt to de- solation; and a bouse divided against a bouse falletb. If Sa- tan also be divided against him- self, bow sball his kingdom stand ? because ye say, that I cast out devils tbrough Beelze- bub. And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your sons cast them out.^^ there- fore sball they be your judges. But if 1 with the linger of God cast out devils, no doubt the kingdom of God is come upon you. When a strong man armed keepeth his pa- lace, his goods are in peace; but when a stronger than he sball come upon him, and over- come him, he taketh irom him all his armour wherein he trust- ed, and divideth his spoils. He that is not with me is a- gainst me: and be that ga- tbereth not with me scattereth. Wben the unclean sjurit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest; and tinding none, be saith, I Avill return unto my house whence I came out. And when

  Fourth Sunday in Lent,

  ionadaibh tiorma, ag iarraidh f ois: agus an uair nach faigh e sin, their e, Pillidh mi dh' ionn- suidh mo thighe as an d' thainig mi. Agus air dha teachd, gheibh se e air a sguabadh agus air a dheanamh maiseach. An sin imichidh, e agus bheir e leis seachd spioraid eile a's measa na e fein agus air dhoibh dol a steach gabhaidh iad comhnuidh an sin: agus bithidh deireadh an duine sin ni 's measa na a tbois- eaeh. Agus an iiair a bha e labbairt nan nithe so, tbog bean araidh do'nt-sluagb a guth, agus thubbairt i ris, Is beannuichte a' bhru a ghiulain thu, agus na ciochan a dheogbail thu. Ach thubbairt esan,Is mo gur beann- uichte iadsan a dh' eisdeas ri focal De, agus a choimhideas e.

  An ceatliramh Domhnach don Ch arras. An Guidhe.

  Deonnich, guidheamaid ort, Dhe Uile-chumhachd- aich, gu 'm bi sinne. a tha air son ar droch ghniomharan gu- ceart'atoilltinabhi airar claoidh, gu tròcaireach le eomhfhurtachd do ghràis air ar fuasgladh; tre ar Tighearna agus arSlanuighfhear losa Criosd. Amen.

  An Lifir. Gal. iv. 21.

  1NNSIBH dhomh,sibhse le'ra miann bhi fuidh 'n lagh, nach cluinn sibh an lagh ? Oir a ta è scriobhta, gu robh aig Abraliam dithis mhac; aon ri banoglaieh, agus am mac eile ri mnaoi shaoir. Agus esan a bh'aige ris a' bhan- oglaich, ghineadh a reir na feòla è: ach esan a bh'aiije risamhnaoi shaoir tre ghealladh. Nanitheso is samhladh iad; oir is iad so an da choimhcheangal: aon diubh o ' bheinn Shinai, a ta a' breith chum 99 F

  be cometh, he findeth it s\vept and garnished. Then goeth he and taketh to him seven other spirits more wicked than himself, and they enter in, and dwell there; and the last state of that man is worse than the fii'st. And it came to pass, as he spake these things, a certain woman of the company lift up her voice, and said unto him, Blessed is the womb that bare thee, and the paps -which thou hast sucked. But he said. Yea rather, blessed are they that hear the Word of God, and keep it.

  The Fourth Sunday in Lent,

  The Collect.

  GEAXT, we beseech thee, Almighty God, that we, who for our evil deeds do wor- thily deserve to be punished, by the comfort of thy grace may mercifully be relieved; through our Lord and Saviour Jesus Christ. Amen.

  The Epistle. Gal. iv. 21.

  TELL me, ye that desire to be under the law, do ye not hear the law ? For it is written, that Abraham had two sons, the one by a bond-maid, the other by a free-woman. But he who was of the bond- woman was born after the flesh; but he of the free-woman was by promise. Which things are an allegory: for these are the two covenants; the one from the mount Sinai, which gendereth

  An ceatliramli DomJmach do'n Charras.

  daorsa, a 's i Agar. Oir is i Agar beinnShinai ann an Arabia, agus thai a' coimh-fhreagi'adh do Jer- usalem a tha nis ann, agus tha i fuidh dhaorsa raaille r'a cloinn. Ach a ta an lerusalem a ta shuas saor, agus is mathair dhuinn uile i. Oir a ta è scrìobhta, Dean gairdeachas, a bhean neo-tborach rach 'eil a' breitb cloinne, bris a mach agus glaodh, thusa nach 'eil ri saotbair: oirislionmboire clann na mna aonaranaiche na na mna aig am bheil fear. A nis a bbraitbrean, is sinne, mar a bba Isaac, clann a' gbeallaidh. Ach mar a rinn esan a rugadh reir na feola, 's an am sin geur leanmbuinn airsan a rugadh a reir an Spioraid, is ambuil sin a ta nis mar an ceudna. Ach ciod a deir an Scriobtuir? Tilg a mach a' bbanoglach agus a mac: oir cha bbi mac na banoglaich 'na oigbre maille ri mac na mna saoire. Uime sin abbraitbrean, cha sinne clann na banoglaicb, ach na mna saoir.

  An Soisqenl. N. Eoin vi. 1. 'l^A diieigb sin chaidh Iosa L^ tbar muir Gbalile, no Tbi- ■ beriais. Agus lean sluagb mòr è, dobbrigh gu'm faciad ambiorbh- uileanarinn è air an dream a bba euslan. Agus chaidh Iosa suas air boinn, agus sbuidhe è an sin maille r'a dheisciobluibb. Agus bba chaisg, feisd nan ludhach am fagus. An sin an uair a tbog losa suas a sbuilean, aa^us a cbunnaic e gu'n d'tbainig buidh- eann mbor sbluaigb d' a ionn- suidh,thubbairt e re Pbilip, Oia an t-aite as an ceanaich sinn aran chum 's gu'n ith iad so ? (Ach thubhairt e so 'ga dhearbhadh- san; oir bba f bios aige fein ciod a dheanadh e.) Fhreagair Philip e, cha leoir dhoibbluach dha cheud peghinn a dh'aran, chum 's gu'n 100

  to bondage, which is Agar. For this Agar is mount Sinai in Arabia, and answereth "to Jerusalem which now is, and is in bondage with her children. But Jerusalem which is above is free; which is the mother of us all. For it is written, Ee- joice, thou barren that bearest : not; break forth and cry, thou I that travailest not: for the de- solate bath many more children than she which bath an bus- , band. Now we, brethren, as j Isaac was, are the children of [ promise. But as then he that was born after the flesh per- secuted him that was born after I the Spirit; even so it is now. I Nevertheless, what saith the ! Scripture ? Cast out the bond- j woman and her son: for the I son of the bond- woman shall j not be heir with the son of the ' free-woman. So then, brethren, ; we are not children of the bond- woman, but of the free.

  I The Gospel St. John vi. 1.

  JESUS went over the sea of Galilee, which is the sea of Tiberias. And a great multi- tude followed him, because they saw his miracles which he did on them that were diseased. And Jesus went up into a moun- tain, and there be sat with his disciples. And the passover, a feast of the Jews, was nigh. When Jesus then lifted up his eyes, and saw a great company come unto him, he saith unto Philip, Whence shall we buy bread, that these may eat ? (And this he said to prove him: for be himself knew what be would do.) Philip answered him, Two liundred pennyworth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a

  Fifth Sunday in Lent.

  gabhadh gacli aon diubh beagan. Thubhairtaond'adheisciobluibh, Aindreas, brathair Shiineon Pheadair, ris, Tha ogaiiach an so, aig am bheil cuig builinnean eorna, agus da iasg bbeaga: ach ciod iad so am measg na b-uir- ead? Agus thubbairt losa, Thug- aibh air na daoine suidhe sios. A nis bba mòran feoir anns an aite. Air an aobhar siu shuidhe na daoine sios, an aireambtimch- ioU cbuig mile. Agus gblac Iosa na builinnean, agus air dha b uidh- eachais a thoirt roiun e air na deiscioblaibh iad, agus nadeiscio- buil orrasan a sbuidh: agus mar an ceudna do na b-iasgaibh beaga, mbeud 's a b' aill leo. An uair a sbasuicbeadh iad, thubb- airt e r'a dheisciobluibb, Cruinn- icbibh am biadh briste ta thuill- eadh ann. chum 's nach caillear a bheag. Air an aobhar sin chruin- nich iad e r'a cbeile, agus lion iad da cbliabh dheug do sbrùil- each nan cuig builinn eorna, a bbadh'fhuigbeall aig a' mliuinn- tir a dh'itb. An sin an uair a cbunnaic na daoine sin am mior- bbuil a rinn losa, thubbairt iad, Gu firinneaeb is e so am faidh a bba guteachdchumant-saogbail.

  An cuigeamh Domhnach do'n Charras.

  An Guidhe.

  GUIDHEAMAID ort, dhe Uile-chumhachdaich, gu trocaireach am bare air do sblu- agb; chum le d' mbòr mbaitbeas gu'm bi iad air anriagbladh agus air an stiiiradh gusiorruidh tuille, araon ann an corp agus ann an anam; tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  An Litir. Eabh. ix. 11.

  AIR teachd do Chriosd 'na ard sbagart nan nithe maithe a bba ri teachd, tre phaillinn bu 101

  I litcle. One of his disciples, An- ' drew, Simon Peter's brotber, . saitb unto bim, Tbere is a lad I here, wbich bath five barley- j loaves, and two small fishes: j but what are they among so I many ? And Jesus said. Make the men sit down. Now there ' was much grass in the place. ; So the men sat down, in num- ber about five thousand. And Jesus took the loaves; and when he had given thanks, be distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down; and likewise of the ' fishes as much as they would. When they were filled, he said unto his disciples, Gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Therefore they gathered them together, and filled twelve baskets with the fragments of the five barley- loaves, which remained over and above unto them that had eaten. Then those men, when thej' had seen the miracle that Jesus did, said, This is of a truth that prophet that should come into the world.

  The Fifth Sunday in Lent,

  The Collect.

  WE beseech thee, Almighty God, mercifully to look upon thy people; that by thy great goodness they may be governed and preserved ever- more, both in body and soul; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  The Epistle. Heb. ix. 11.

  CHPtlST being come an high priest of good things to come, by a greater and more

  Ail cuigJieamh Domhnach don Charras.

  mho agus bu dionjn^mhalta, nach d'rinneadh le lamhaibh, sin r'a radh, nach robh do'n togail so; Agus cha b'anntrefhuil ghabhar agus laogh, ach tre fhuil fein a chaidh e steach aon uair do'n ion ad naomha, air dha saorsa shioiTuidh fhaotainn dhuinne. Oir ma ni fuil tharbh, agus ghabhar,agusluaitLre aighe air a crathadh air an dream a bha neo- ghlan, an naomhaehadh chum glanaidh na f eola; Cia mòr is mo ni fuil Ohriosd, a thug efein suas tre 'n Spioraid shiorruidh gun lochd do Dhia, bhur coguis-sa ghlanadh o oibribhmarbha, churn seirbhis a dheanamh do'n Dia bheo ? Agus airashonsois esau eadar-mheadhonair an tiomn- aidh-nuaidh, ionnas trefhulang- as a' bhais, chum saorsa nan ea- ceart abhafuidh 'ncheudthiomn- adh a chosnadh, gu'm faigheadh iadsan a ta air an gairm gealladh na h-oighreachd shiorruidh.

  An Soif^apul. N. Enin viii. 46.

  THUBHAIRT losa, Co ag- aibhse a chuireas peacadh as molethse? Agus matami'ginn- seadh na firinn, c'arson nach 'eil sibh ga'm chreidsinn ? An ti a ta o Dhia, eisdidh e re briathraibh Dhe: uime sin cha 'n 'eil sibhsc 'g eisdeachd, a choinn nach ann o Dhia a ta sibh. An sin fhreag- air nah-Iudhaich,agusthubhairt lad ris, Nach maith a deir sinn gur Samaritanach thu, agus gu bheil deamhan agad ? Fhreagair losa,. Cha 'n'eil deamhan agam; ach a ta mi toirt urram do m' Athair, agus a ta sibhse toirt easurram dhomsa. Ach cha 'n'eil mi 'g iarraidh mo ghloire fein: tha aon ann a ta 'g iarraidh agus a' toirt breth. Gu deimhim, deimhin a deirim ribh, Ma cho- imhideas neach m'fhocalsa, cha'n 102

  perfect tabernacle, not made with hands; that is to say, not of this building; neither by the blood of goats and calves, but by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for US. For if the blood of bulls and of goats, and the ashes of an heifer sprinkling the unclean, sanctifieth to the pui-ifjnng of the flesh; how much more shall the blood of Christ, who, through the eternal Spirit offered him- self without spot to God, purge your conscience from dead works, to serve the living GodF And for this cause he is the Mediator of the new testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the first testa- ment, they which are called might receive the promise of eternal inheritance.

  The Gospel. St. John viii. 46.

  JESUS said. Which of you convinceth meof sin? And if I say the truth, wh}' do ye not believe me ? He that is of God heareth God's words; 3'e therefore hear them not, be- cause ye are not of God. Then answered the Jews, and said unto him. Say we not well that thou art a Samaritan, and hast a devil? Jesus answered, I have not a devil; but 1 honour my Father, and ye do dishonour me. And I seek not mine own glory: there is one tliat seek- eth andjudgeth. Verily, verily, I say unto you. If a man keep my saying, he shall never see death. Then said the Jews unto him, Now we know that thou hast a devil. Abraham is dead, and the prophets; and thou

  i

  Sunday next before Easter.

  fhaic e bas am feasd. An sin thubhairtnah-Iudhaichris,Anis tliafhiosa|ij:ainn gu bheil dearah- an agad, Fhuair Abraham bas, agus na faidhean; gidheadh deir thusa, Ma cboimhideas duine m' fhocal-sa, cha bblais e bas am feasd. Am mo thusa, naar n-atb- air Abrabam, a fhuair bas? agus fhuair na faidhean bas: coatha thudeanambdhiotfein? Fhreag- air losa, ]\Ia ta mi toirt gloire dhomh fein, cha 'n'eil ach neo-ni a' m' ghloire: 'se m' Athair a ta toirt gloire dhomh, neach a deir sibhse gur e bhur Dia e: gidheadh cha do gabh sibh eolas air, ach a ta eolas agamsa air: agus nan abrainn, Nach aithne dhomh e, bhithinn cosmbuil ribhse a' m' bhreugaire: ach is aithne dhomh e, agus tha mi coimhead fhocail. Bha deidh mhòr aig Abraham bhur n-athair-sa air mo la-sa fhaicinn: agus cbunnaic se e, agus rinn e gaii-deachas. An sin thubbairt nah-Iudhaich ris, cha 'n'eil thu fathast leth-cheud bliadhna dh' aois. agus am faca tu Abraham ? Thubbairt Iosa riu,Gudeimhin,deinihinadeirim ribb, Mun robh Abraham aun, Ataimse. An sin tbog iadsan clachan chum an tilgeadh air: ach dh' fholaich Iosa e fein, agus chaidh e mach as an teampull.

  A71 DomhnacJi asfaisge roimh an Chaisg. An Guidhe.

  DHE Uile-chumhachdaich agus mhaireaniiaicb, le d' ghradh caomb do'n chinne- daoiue, a chuir do mhac ar Slan- uighfhear Iosa Criosd, a ghabb- ail ar feoil air fein, agus a dh' fhulang bas a' chroinn-cheusaidh, chum gu'n leanadh an cinne- daoine uile eisempleir a mhor 103

  sayest, If a man keep my say- ing, he shall never taste of death. Art thou greater than our father Abraham, which is dead ? and the prophets are dead: whom makest thou thy- self.^ Jesus answered, If I ho- nour myself, m}^ honour is no- thing: it is my Father that honoureth me; of whom ye say, That he is your God: yet ye have not known him; but I know him: and if I should say, I know him not, I shall be a liar like unto you: but I know him, and keep his saying. Your father Abraham rejoiced to see my day: and he saw it, and was glad. Then said the Jews unto him, Thou art not yet fifty years old, and hast thou seen Abraham ? Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was, I am. Then took the}' up stones to cast at him: but Jesus hid himself, and went out of the temple.

  The Sunday next before Easter,

  The Collect.

  ALMIGHTY and everlasting God, who, of tb}' tender love towards mankind, hast sent thy Son, our Saviour Jesus Christ, to take upon him our flesh, and to suffer death upon the cross, that all mankind should follow the example of bis great humility; Mercifully

  A)i Domhnach asfaisge roimh an Chaisg.

  umhlachd-san; Gru trocaireach Deonnich, gu'n lean sinne araon eisempleir fhoighidinn, agus cuid- eachd gu'n deantar sinn 'nar luchd comhpairt d'a aiseirigh; tre an ti cheudna Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  Ail Litir. Philip, ii. 5.

  UIME sin biodh ann inntinn cheudna annaibhse, a blia ann an Iosa Criosd: neach air bhi dha ann an cruth Dhe, nach do inheas è 'na reubainn è fèin bhi cosmhuil ri Dia; ach chuir se è fèin ann an dimeas, a gabhail air fein dreach seirbhisich, air a dheanamh ann an coslas dhaoine: agus air dha bhi air fhaghail ann an cruth mar dhuine, dh'irios- laich se è fein, agus bha e umhail gu has, eadhon bas a' chroinn- cheusaidh. Air an aobhar sin dh' ardaich Dia e gu ro ard mar an ceudna, agus thug e dha ainm os ceann gach uileainme; chum do ainm Iosa gu'n lubadh gach glun, do nithibh a ta air neamh, agus do nithibh a ta air taUimh, agus do nithibh a ta fo'n talamh; agus gu'n aidicheadh gach teanga gur e Iosa Criosd an Tighearna, chum gloire Dhe an Athar. Ail Soisgeul. N. Mhatih. xxvii. 1.

  AIR teachd do'n mhadainn, ghabhuachdarainnan sagart uile, agus seanairean a' phobuill, comhairle le cheile an aghaidh losa, chum a chur gu bas. Agus air doibh esan a cheangal, thug iad leo e, agus thug iad thairise do Phontuis Pilat, an t-uachd- aran. An sin air faicinn do ludas a bhrath e, gu'n do dhiteadh e, ghabh e aithreachas, agus tlmg e air an ais na deich buinn fhicliead airgid do na h-ard shagartaibh, agus do na seanairibh, ag radh, Pheacaich mi ann am brath na fola neochiontaich. Agusthubh- airt iadsan, Ciod e sin duinne ? 104

  I grant, that we may both follow the example of his patience, and also be made partakers of his resurrection; through the same Jesus Christ our Lord.

  ■ Amen.

  ! The Epistle. Philip, ii. 5.

  LET this mind be in you, which was also in Christ Jesus: who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God; but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men: and being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also ' hath highl}- exalted him, and I given him a name which is above every name; that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth; and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.

  The Gospel St. Matt, xxvii. L

  WHEN the morning was come, all the chief priests and elders of the people took counsel against Jesus to put him to death. And when they had bound him, they led him awa}', and delivered him to Pontius Pilate the governor. Then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself, and brought again the thirty pieces of silver to the chief priests and elders, saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. And they said, What is that to us ? see

  Sunday next before Easter.

  amliairc thusa air sin. Agus air tilgeadh uaith nam bonn airgid anns an teampull, dh'imich e roimhe, agus cliaidhe agus chroch se e fein. Agus air glaeadh nam bonn airgid do na li-ard shagart- aibh, thubbairt iad, Cha cboir an cur san ionmhas, oir is luach fola iad. Agus air gabhail comhairle dhoibb, cheannuicli iad leo fear- ann a' cbriadhadair, chum a bbi 'na ait-adhlaic do clioirgreach- aibb. Air an aobhar sin goirear do'n fliearann sin, Fearann na fola, gus a-la'n diugh. (An sin choimhlionadhan ni a thubhairt- eadh le leremias am faidh, ag radh, Agus ghabh iad na deich buinn fhicbead airgid, luach an ti a mheasadh, neach a mheas iadsan a bha do chloinn Israeli, agus thug siadiad air son fearann a' cbriadhadair. mar a dh'orduich an Tighearna dhomhsa.) Agus sheas Iosa an lathair an uachd- arain; agus dh' fhiosruich an t- uachdaran deth, ag radh. An tusa Eigh nan ludhacb? Agus thubb- airt Iosa ris, A deir thu e. Agus air do na b-ard sbagartaibh agus do na seanairibh cionta chur as a letb, cha do fbreagair e ni sam bith. An sin a deir Pilat ris,Nach cluinn thu cia lion nithe air am bheil iad a' toirt fianuis a' d' aghaidh ? Agus cha d'thug e freagradh air aon fhocal da, ionnas gu'n doghabh ant-uachd- aran iongantas ro mhor. A nis re am na feisdechleachd ant-uachd- aran aon pbriosunach a b'aill leo chur fa sgaoil do'n pbobull. Agus bha aca 's an am sin priosunach ro chonibtbarricbte, d'am b'ainm Barabas. Air an aobhar sin air dhoibh bbi cruinn an ceann a cbeile, thubbairt Pilat riu, Co is aill leibh mise a chur fa sgaoil duibh ? Barabas, no losa, d'an goii-ear Criosd ? Oir bha fhios 105 F

  thou to that. And he cast down the pieces of silver in the temple, and departed, and went and banged himself And the chief priests took the silver pieces, and said. It is not lawful for to put them into the treasury-, because it is the price of blood. And they took counsel, and bought with them the potter's field, to bury strangers in. Wherefore that field was called, The field of blood, unto this day. (Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saj'ing, And they took the thirty pieces of silver, the price of him that was valued, whom they of the children of Israel did value; and gave them for the potter's field, as the Lord appointed me.) And Jesus stood before the governor; and the governor asked him, saying. Art thou the King of the Jews ? And Jesus said unto him. Thou sayest. And when be was ac- cused of the chief priests and elders, be answered nothing. Then saith Pilate unto him, Hearcst thou not how many things they witness against thee ? And he answered him to never a word; insomuch that the governor marvelled greatl}'. Now at that feast the governor was wont to release unto the people a prisoner, whom they would. And they bad then a notable prisoner, called Barab- bas. Therefore, when they were gathered together, Pilate said unto them, Whom will 3'e that I release unto you. ^ Barabbas, or Jesus which is called Christ.^ for he knew that for envy they had delivered him. When be was set down on the judgment- seat, his Avife sent unto him, saying, Have thou nothing to

  ;i

  An DomJinach asfaisge roimh an CJiaisg.

  aigegu'mb'ann o fharmad athug iadthairise. Agusairsuidhe dha- san an cathair a' bhreitheanais, cliuir a bhean teachdai reach d d'a ionnsuidh, ag radh, Xa biodh ag- adsa gnothuch sam bith ris an fhirean sin; oir is mor a dh'- fhulaing mise an diugh anu am bruadar, air a shonsan. Ach chuir na h-ard sbagairt agus na seanairean impidh air a' phobull gu'n iavradh iad Barabas, agus gu milleadh iad losa. Agus air freagairt do'n uachdaran, thubh- airt e riu, Co do'n dithis is aill leibh mise a chur fasgaoil duibh? Thubliairt iadsan, Barabas. Thubbairt Pilat riu, Ciod ma seadh a ni mi ri b-Iosa, dan goirearCriosd ? Thubhairtiadris uile, Ceusar e. Agus thubbairt an t-uachdaran, C'arson? ciod an t-olc a rinn e ? ach is mo gu mor a 'gblaodh iadsan, ag radh, Ceusar e. Agus air faicinn do Pbilat nach do bhuadhaich e bbeag sam bith, ach gu'n d'eirich an tuilleadh buaireis, air dha uisgea ghabhail, dh'ionnlaid è a làmban am fianuis an t-sluaigb, ag radh, A ta mise neo-chiontach adh'fhuilanfhirein so: faicibhse sin. Agus air freagairt do'n pbo- bull uile, thubbairt iad, Biodh fbuil oirnne agus air ar cloinn. An sin leig e fa sgaoil Barabas dhoibb: ach air dha Iosa a sgiur- sadh, thug e tbairis e chum a cheusadh. An sin thug saighd- earan an uachdarain leo Iosa do thalla a' bhreitheanais, agus chruinnich iad a' bhuidheannuile "m'a thimchioll. Agus air dhoibh a rusgadh, chuir iad uimefalluing scarhiid. Agur' air dhoibh crun droighiiin fhigeadh, chuir iad m'a cheann e,agus slat chuilcena laimh dheis: agus a' lubadh an gluin 'na lathair, rinn iad fanoid air, ag radh, Gu'm beannuichear 106

  do with that just man; for I have suffered man}' things this day in a dream because of him. But the chief priests and elders persuaded the multitude that they should ask Barabbas, and destroy Jesus. The governor answered and said unto them, Whether of the twain will ye that I release unto you? They said, Barabbas. Pilate saith unto them. What shall I do then with Jesus, which is called Christ? They all say unto him, Let him be crucified. And the governor said, Why, what evil hath he done? But they cried out the more, saying, Let him be crucified. When Pilate saw that he could prevail nothing, but that rather a tumult was made, he took water, and washed his hands before the ' multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person: see ye to it. Then answered all the people, and said. His blood be on us, and on our children. Then released he Barabbas unto Ì them: and when he had scourged i Jesus, he delivered him to be i crucified. Then the soldiers of the governor took Jesus into the I common hall, and gathered unto [ him the whole band of soldiers, ! And they stripped him, and put j on him a scarlet robe. And when they had platted a crown I of thorns, they put it upon his ! head, and a reed in his right hand: and they bowed the knee before him, and mocked him, saying. Hail, King of the Jews! And they spit upon him, and took the reed, and smote him on the head. And after that they had mocked him, they took the robe off from him, and put his own raiment on him, and led him away to crucify him. And

  Sunday next lefore Easter,

  tliu, a righ nan ludhacli. Aj^us air dhoibh smu<jfaid a tbilgeadh air ghlac iad an t-slat chuilce ao:us bhuail iad 's a' cheann e. Ao^us an deigh dhoibh I'anoid a dheanamb air, thug iad an fliall- uing dheth, agus chuir iad eudach fein uime, agus thug iad leo e chum a cheusadh. Agus air dol a mach dhoibli, fhuair iad duine

  Cbirene, d'am b'ainm Simon: esan dh'eignich iad chum a cbrann-ceusaidh-san a gbiulan, Agusan uair a tbainig iad gu ionad d'an ainm Golgota, sin r'a radh, aite cloiginn, thug iad dha r'a

  01 fion geur, measgtaledomhlas: agus air dha a bblasadh, cha'n oladh se e. Agus an uair a cheus iad e, roinn iad a thrusgan eatorra, a tilgeadh crannchuir: chum gu'n coimblioutadh an ni a thubbairteadh leis an fhaidh, Eoinn iad m' eudach eatorra, agus chuir iad crannchuir air mo bhrat. Agus air suidhe dhoibh, rinn iad faire air an sin: Agus chuir iad'acbùis-dhitidhscriobbta OS a chionn, IS E SO Iosa EIGH NAX lUDHACH. An sin cheusadh maille ris da ghad- uiche; fear air a laimh dheis, agus fear eile air a laimh cbli. Agus thug iadsan a bba dol seachad toibbeum dha, a' crath- adh an cinn, agus agradh, Thusa a leagas an teampull, agus a chuireas suas an tri laithibh e, sabbail thu fein: ma 's tu Mac dhe, thig a nuas o 'n chrann- cheusaidh. Mar an ceudna thubbairt na b-ard shagairt, maille ris na scriobhuicbibb, agus na seanairibb, a' fanoid air, Shaor e daoine eile, e fein a shaoradh ni 'n comasach e: ma 's e Eigh Israeli, thigeadh e, nis a nuas o'n ehrann-cbeusaidh, agus creididh sinn e. chuir e dhoigb an Dia; jsaoradh e a nis e, ma tha toil

  107

  as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name; him they compelled to bear his cross. And when they were come unto a place called Golgotha, that is to say, A place of a scull, they gave him vine- gar to drink mingled with gall: and when be had tasted thereof, be would not drink. And they crucified him, and parted his garments, casting lots; that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, They parted my garments among them, and upon my vesture did they cast lots. And sitting down, they watched him there; and set up over his bead this accusation written, THIS IS JESUS THE KING OF THE JEWS. Then were there two thieves crucified with him; one on the right hand, and another on the left. And they that passed by reviled him, wagging their heads, and saying. Thou that destroy est the temple, and buildest it in three days, save thyself. If thou be the Son of God, come down from the cross. Likewise also the chief priests mocking him, with the scribes and elders, said, He saved others, himself he cannot save. If be be the King of Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him. He trusted in God; let him deliver him now, if be will have him: for he said, I am the Son of God. The thieves also, which were crucified with him, cast the same in his teeth. Now from the sixth hour there was darkness over all the land unto the ninth hour. And about the ninth hour Jesus ci-ied with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sahachthani /

  Daìliiain roìmJi an CJiaisg.

  aige dLa: oir thubhairt e, Is mise Mac Dhe. Agus thug^ iia gad- ■uichean a cheusadh maiUe ris, ara beum ceudna dha. A nis o'n t- seathadh uair bha dorchadas air an tir uile gus an naotbadh uair. Agus mu thiinchioll na naotbadh uaire dh'eigb Iosa le guth ard, ag Tdidih, JEli, Eli, lama sahachtani / 's e sin r'a radh, Mo Dhia, mo Dhia, c'arson a tbreig thu mi ? Agus air cluinntinn sin do cbuid diubhsan a bha 'nan seasamh an sin, thubhairt iad, A ta 'm fear so glaodhaich air Elias, Agus air ball ruitli a h-aon diubh, agus ghabh e spong, agus lion e do fhion geur i, agus air dha a cur air slaitchuilce, thug e dha r'aol. Ach thubhairt each, Leig dha, faice- amaid an d'thig Elias g'athearn- aAh. Agus air eigheach a ris do losa le glaodh mor, thug e suas a spiorad. Agus feuch, reubadh brat-roinn an teampuill 'na dha chuid, o mhullacli gu iochdar; agus chriothnuicli an talamh, agus sgoilteadh na creagan, agus dh'fhosgladh na b-uaighean, agus dh'eirich moran do chorp- aibh nan naomh, a bha nan cad- al, agus chaidh iad a mach as na h-uaighibh an deigb aiseirigh- san, agus chaidh iad a steach do'n bhaile naomha, agus nochdadh iad do mboran. A nis an uair a chunnaic an ceannard ceud, agus iadsan a bha maille ris a' coimhead losa, a' chritb-thamb- ainn, agus na nitheeilea rinneadh, ghabh iad eagal uior, ag radh, Gu firinneach b'e so Mac Dhe.

  Dlaluam roimh an Cha'isg. Air son na Litir. Isai. Ixiii. 1.

  CO so a ta teachd o Edom, le culaidh dhaithte oBhosra? e so a ta sgiamhach na eideadh, a' siubhal ann am mòrachd a ncirt ? 108

  that is to say, My God, My God, why hast thou forsaken me ? Some of them that stood there, when they heard that, said, This man calleth for Elias. And straightway one of them ran, and took a spunge, and filled it with vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink. The rest said. Let be, let us see whether Elias will come to save him. Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. And, behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom; and the earth did quake, and the rocks rent; and the graves were opened; and many bodies of the saints which slept arose, and came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many. Now when the cen- turion, and they that were with him, watching Jesus, saw the earthquake, and those things that were done, they feared greatly, saying, Truly this was the Son of God.

  Monday hefore Jj^ aster. For the Epistle. Isai. Ixiii. 1.

  WHO is this that cometh from Edom, with dyed garments from Bozrah? this that is glorious in his apparel,

  Monday before Easter.

  Miae. a ta labhairt ann am f irean- tachdjCUuihac-hdacli f^u tearnadh. Car son a tha d'eideadh deari;, ap^us do chulaidh mar neach a' saltairtanamair-fhiona? Shaltair mi an t-amar a'm' aonar, agus do na sloighe clia robh aon neach maille rium; oir shaltair mi orra ann am fheirg, agus phronn mi lad ann am chorrnich; agus chrathadh am fuil air mo chu- laidh, agustharruingmisal airm' eididh uile. Oirbha la andiogh- altais ann mo chridhe, agus bha bliadhna mo mhninntir shaorta air teachd. Agus dh' amhairc mi, agus cha robh fear-cuidich ann; agus b'ioghnadh leam nach robh fear-taice ann: uime sin dh'oib- rich mo ghairdean fein slainte dhomh, agus chum mo chorrnich fein taice rium. Agus shaltair mi sios na sloigh ann am fheirg, agus chuir mi air mhisg iad ann mo chorrnich, agus thug mi sios an neart chum an lair. Trocair- ean an Tighearna aithrisidh mi, agus cliu an Tighearna; do reir gach ni a bhuilich an Tighearn oirnn, agus meud a mhaitheisdo thighlsraeiladheonuich.edhoibh do reir a chaoimhneis, agus do reir lionmhoireachd a throcairean . Oir thubhairte,Gudeimhin is iad mo shluagh, clann nach dean breug; agusbhaenashlànuighear dhoibh. Nan uile amhgharbha esan fo amhghar; agusrinn aing- eal a lathaireachd an tearnadh: ann a ghradhagusann aiochdrinn e fein an saoradh; agus dh'iom- chair e iad, agus ghinlain e iad, re nan uile laithean o shean. Ach rinn iadsan ceannairc, agus chuir iad doilgheas air a Spiorad naom- ha; air chor 's gu'n d'fhas e na namhaid doibh, agus chog e fein nanaghaidh. An sin chuimhnich e na laitliean o shean, ]\Iaois agus a bhluagh: og radh, Cia esan a i09^

  travelling in the greatne?s5 nf Ills strength? I that speak in righteousnesL^, mighty to save. Wherefore art thou red in thine apparel, and thy garments like him that treadeth in the wine- flit ? I have trodden the wine- press alone, and of the people there was none with me: for I will tread them in mine an- ger, and trample them in my fury, and their blood shall be sprinkled upon my garments, and I will stain all m}- raiment. For the day of vengeance is in mine heart, and the year of my redeemed is come. And 1 looked, and there was none to help; and I wondered that there was none to uphold: therefore mine own arm brought salvation unto me, and my fury it upheld me. And I will tread down the people in mine anger, and make them drunk in my fury, and I will bring down their strength to the earth. I will mention the loving-kind- nesses of the Lord, and the praises of the Lord, according to all that the Lord hath be- stowed on us, and the great goodness towards the house of Israel, which he hath be- stowed on them, according to his mercies, and according to the multitude of his loving- kindnesses. For he said. Sure- ly they are my people, children that will not lie: so he was their Saviour. In all their af- fliction he was afflicted, and the angel of his presence saved them: in his love, and in his pity, he redeemed them, and he bare them, and carried them all the days of old. But they rebelled, and vexed his Holy Spirit; therefore he was turned to be their enemy, and he

  Dialuain an roimJi Chaisg,

  thus a nios iad o'nfhairge,iebua- chaille a threud? Cia esan a chuir a Spiorad naomh an taobh a stigh dheth? A stiiir iadaig deas laiiiih Mliaois le a ghairdean glormhor; a'sgoltadhnan uisgeaclia roimbe, a dheanamh ainmesbiorruidhdha fein. 'Ganstiuradhtridnadoimh- ne, mar each amis an fbasach ionnas nach tuislicbeadh iad? Mar a tbeid an spreidh sios do'n gbleann, thug Spiorad an Tigb- earna orra fois a gbabbail; mar sin tbreoraich thu do sbluagb, a dheanamb ainme gblormboir dhuit fein. Seall a nuas o neamh, agus faic o d' ionad combnuidh naomba agus gblormbor; c'ait am bheil d' end, agus do neart; lionmboireachd do tbrocairean agus do tbruas dhiom; Am bheil iad air an cumail air an ais ? Gu deimbin is tusa ar n- Athair; ged nach aitbne do Abrabam siun, agus nach 'oil Israel a gabbail ruinn; is tusa, a Tbigbearn, ar n- Athair, ar Fear-saoraidh; tha d' ainmosbiorruidheachd. Carson, a Thighearna, a thug thu oirnn dol air seacharan o d' sbligbibb, agus a cbruaidhich thu arcridhe o d' eagal? Pill air sgatb do sbeir- bhiseach, treubban d' oigbreachd fein. Isbeaganuineasbealbbaich do sbluagb naomha; shaltair ar naimbdean sios do naomh-ionad. Bu leat sinne riamb; cha robh thu a' riagbladh os an cionnsan; cha robh iad air an gairm air d'ainm.

  Ail Soisgcul. N. Mliaic. xiv. ].

  AGUS bba a'chaisg,agus feisd an arain neo-gboirticbte an deigb da latba: agus dh'iar na b-ard sbagairt agus na scriobb- uicbean, cionnus a gblacadh iad esan le Ibill, agus a chuireadh iad 110

  fougbt against them. Then he remembered the days of old, Moses and his people, sajdng, Where is be that brought them up out of the sea with the shep- herd of his flock ? where is he that put his Holy Spirit within him ? that led them by the right hand of Moses, with his glori- ous arm, dividing the water be- fore them, to make himself an everlasting Name P that led them through the deep as an horse in the wilderness, that they should not stumble ? As a beast goeth down into the valley, the Spirit of the Lord caused him to rest: so didst thou lead thy people, to make thyself a gloiious Name. Look down from heaven, and be- hold from the habitation of thy holiness, and of thy glory: where is thy zeal, and tb}^ strength, the sounding of thy bowels, and of thy mercies towards me? Are they restrained? Doubt- less thou art our Father, though Abrabam be ignorant of us, and Israel acknowledge us not: Thou, O Lord, art our Father, our Eedeemer, thy Name is from everlasting. O Lord, why hast thou made us to err from thy ways ? and hardened our hearts from thy fear ? Re- turn for thy servants' sake, the tribes of thine inheritance. The ! people of thy holiness have pos- sessed it but a little while: our adversaries have trodden down thy sanctuary. We are thine: thou never barest rule overthem; they were not called by thy Name.

  The Gospel. St. Mark xiv. 1.

  AFTER two days was the feast of the passover, and of unleavened bread: and the chief priests and the scribes ught bow they might take

  Monday before Easier.

  gu bas e. Ach a diibhairt iad. Cha 'n ann air ad fheisd,air cai^al ii'u'ii eiricli buaireas am nieas*;- an t- sluaijjh. agus air bhi dha ann am Betani, ann an tigb Shimoin an lobhair, an iiair a bha e 'n a shuidhe aig biadh, thaincj bean, aig an robh bocsa alabastair do ola spicnaird, ro luach-mhoir; agus bhris i 'm bocsa, agus dhoirt i air a cbeann e. Agus bha cuid diubh diomhach annta fein, agus ag radh, Car son a rinneadh an t- ana-caitheadh so air an ola ? Oir dh' fhoudadh i bhi air a reice air son tuilleadh 's tri cheud peghinn, agus air a toirt do na bochdaibh. Agus rinn iad gearan 'na h-agh- aidh. Ach a dubhairt losa. Leig- ibh leatha; c'ar son a ta sibh cur dragha oirre? rinn i obair mhaith ormsa, Oir a ta na bochdan a ghnath maille ribh agus ge b'e uair is aill libh, feudaidh sibh maith a dheanamh dhoibh: ach cha 'n eil mise a ghnath agaibh. Einn i na dh'f heudadh i: thainig i roimh-laimh a dh' ungadh mo chuirpchumadhhiic. Gudeimhin adeirim ribh, Geb'e ball airbith air feadh an domhain uile am bi an soisgeul so air a shearmonacb- adh, bithidh mar an ceudna an ni so a rinn i air innseadh, mar chuimlme oirre. Agus dh'imich ludas Iscariot, aon do'n da f hear dheug, chum nan ard shagart, gu esan a bhrath dhoibh. Agus air dhoibhsan so a chluinntinn, bha iad aoibhneach, agus gheall iad airgiod a thoirt da. Agus dh'iarr e cionnus a dh' f heudadh e gu h- iomchuidh esan a bhrath. Agus air a' cheud la do f heisd an arain neo-gboirtichte,an uair bu ghnath leo an t-uan caisge a mharbhadh, a deir a dheisciobuil ris, C'ait an toil leat sinne dholadh'uUachadh chum's gu'n itheadh tu chaisg ? Agus chuir e dithis d'a dheisciob- 111

  him by craft, and put blm to death. But they said. Not on the feast-daj^ lest there be an uproar of the people. And be- ing in Bethany, in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of oint- ment of spikenard, very preci- ous; and she brake the box, and poured it on his head. And there were some that had indig- nation within themselves, and said, Why was this waste of the ointment made ? for it misrht have been sold for more than three hundred pence, and have been given to the poor: and they murmured against her. And Jesus said. Let her alone; why trouble ye her? she hath wrought a good work on me: for ye have the poor with you always, and whensoever ye will ye may do them good; but me ye have not always. She hath done what she could; she is come aforehand to anoint my body to the burying. Verily I say unto you, Wheresoever this Gospel shall be preached throughout the whole world, this also that she hath done shall be spoken of for a memo- rial of her. And Judas Iscariot, one of the twelve, went unto the chief priests to betra}' him unto them. And when they heard it they were glad, and promised to give him money. And he sought how he might conveniently betray him. And the first day of unleavened bread, when they killed the passover, his disciples said unto him. Where wilt thou that we go and prepare, that thou may- est eat the passover ? And he I sendeth forth two of his dis- i ciples, and saith unto them, Go

  Dialuain

  roimfi an

  Chaisg.

  luiLh, agus a deir e riu, Rachaibh asteachdo'nbhaileagusooinnich- idh duine sibh a' giulan soithich uisge: leanaibh e. Agus ge b'e ait an d' tbeid e stigh, abraibbse ri fear-aii-tigh, A deir am Maigbstir, C'ait am bheil an seo- mar aoidheachd, anns an itb mi a' chaisg maille ri m' dheisciob- luibh ? Agus nochdaidh esan dhuibh seomar ard, farsaing, 'na Ian uidheam agus deasuicbte: an sin ulluicbibh dhuinn. Agus chaidh a dheisciobuil a macb, agus tbainig iad do'n bbaile, agus fbuairiad mar a dubbairt e riu: agus dh' ulluich iad a' chaisg. Agus air teachd do'n fbeasgar, tbainigesan maille ris an da fhear dheug. Agus an uair a bha iad 'nan suidhe, agus ag itheadh, a dubbairt losa, Gu deimbin a deirim ribb, gu'm brath aon ag- aibhse, a ta 'g itheadh maille rium, mise. Agus tboisich iad air a bbi dubhacn, agUs a radh ris an dèigb a cbeile, Am mise e? agus aon eile, Am mise e ? Agus air freagairt dhasan a dubbairt e riu, Is fear do 'n da fhear dheug e, a ta tumadh maraon riumsa sa' mbeis. A ta Mac an duine gu deimbin ag imeachd, mar a ta e scriobbta uime, ach is an aoibb- inn do'n fhear sin le m' bratbar Mac an duine: bu maith do'n duine sin mar beirte riamh e. Agus ag itbeadh dhoibb, ghlac Iosaaran,agusan deigh abheann- achadh, bbris e, agus thug e dhoibbsan e, agus a dubbairt e, Gabbaibb, itbibb: is e so mo cborpsa. Agus air glacadh a' chupain, agus air breitb-buidh- eachais,thuge dhoibbsan e: agus dh' ol iad uile as. Agus a dubb- airt e riu, Is i so m' fbuilse na Tiomna'-nuaidh, a dhoirtear air son mborain. Gu deimbin a deirim ribb, Xach ol mi ni's mo 112

  ye into the city, and there shall meet you a man bearing a pitch- er of water; follow him: And wheresoever he shall go in, say ye to the good-man of the bouse, The Master saitb, Where is the guest-chamber, where I shall eat the passover with my dis- ciples ? And he will shew you a lai'ge upper room furnished, and prepared: there make rea- dy for us. And his disciples went forth, and came into the city, and found as he had said unto them: and they made rea- dy the passover. And in the evening he cometh with the twelve. And as they sat and did eat, Jesus said, Verily I say unto you, One of you Avhich eateth with me shall betray me. And they began to be sorrow- ful, and to say unto him, one by one. Is it I ? and another said. Is it I ? And be answered and said unto them, It is one of the twelve that dippeth with me in the dish. the Son of Man in- deed goeth, as it is written of him: but wo to that man by whom the Son of Man is be- trayed: good were it for that man if he had never been born. And as they did eat, Jesus took bread, and blessed, and brake it, and gave to them, and said, Take, eat: this is my body. And he took the cup, and when he had given thanks he gave it to them: and the}" all drank of it. And he said unto them. This is my blood of the new- testament, which is shed for many. Verily I saj^ unto you, I will drink no more of the fruit of the vine, until that day that I drink it new in the Kingdom of God. And Avhen they had sung an hymn they went out into the mount of

  Monday before Easter.

  do thoradh an fionain gus an la sin an òl minuadh e ann an rio2;li- achd l)he. Agusairdhoibhlaoidh a sheinn, chaidh iad a macli gu sliabh nan crannola. Agus a deir Iosa riu, Gheibh sibli uile oilbheum annams' an nochd: oir a ta e scriobhta, Buailidh mi am buachaille, agus sgapar na caor- aich. Ach an deigh dhomh eirigh, theid mi roinihibli do Ghalile. Ach a dubhairt Peadar ris, Ge do gheibh iadsan uileoilbhenm ann- ad, gidheadh cha'n fhaigh mise e. Agus a deir Iosa ris, Gu de-imhin a deirim riut, an diugh, air an oidhche sofein,mu'ngGÌr an coil- each da uair, gu'n aicheadh thusa mi tri uairean. Ach is ro-mhòid a dubhaiii; esan, Ge do 's eigin domh am has f hulang maille riut, cha'n aicheadh mi choidhch thu. Agus mar sin a dubhairt each uile maran ceudna. Agus thainig iad gu ionad d'am b'ainm Get- semane; agus a dubhairt e r'a dheisciobluibh, Suidhibhs' an so, gus an dean mise ùrnuigh. Agus thug e leis Peadar, agus Seumas, agus Eoin, agus thoisich e air a bhi fuidh uam-chrith, agus fuidh anabarra bròin. Agus a deir e riu, Tha m'anam ro bhronach,eadhon gubas: fanaibhs'anso,agusdean- aibh faire. Agus air dol beagan air aghaidh dha,thuit e air antal- amh, agus rinn e urnuigh, nam bu chomasach e, gu'n rachadh an uair thairis air. Agus adubhairt e, Abba, Athair, a ta gach ni so- dheanta dhuitse, cuir an cupan so seachad orm: gidheadh, nior b'e an ni a b'aill leamsa, ach an ni a's toil leatsa. Agus thainig e, agus fhuair e iadsan 'nan codal, agus a deir e re Peadar. A Shimoin, am bheil thu a'd chodal ? nach b' urrainn thu faire a dheanamh aon uair ? Deanarah faire agus urn- uigh, chum nach tuit sibh am 113

  Olives. And Jesus saith unto tliem, All ye shall be offend- ed because of me this night: for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep shall be scattered. But, after that I am risen, I will go be- fore you into Galilee. But Pe- ter said unto him. Although all shall be offended, yet will not I. And Jesus saith unto him, Verily I say unto thee, That this day, even in this night, before the cock crow twice, thou shalt deny me thrice. But he spake the more vehemently. If I should die with thee, I will not deny thee in any wise. Likewise also said they all. And they came to a place which was named Geth- semane: and he saith to his disciples, Sit ye here, while I shall pray. And he taketh with him, Peter and James, and John, and began to be sore amazed, and to be very heavy, and saith unto them. My soul is exceeding sorrowful unto death: tarry ye here, and watch. And he went forward a little, and fell on the ground, and pray- ed, that, i£ it were possible, the hour might pass from him. And he said, Abba, Father, all things are possible unto thee; take away this cup from me; nevertheless, not what I will, but what thou wilt. And he Cometh and findeth them sleep- ing, and saith unto Peter, Si- mon, sleepest thou ? couldest not thou watch one hour ? Watch ye and pray, lest ye enter into temptation: the spi- rit truly is read}^ but the flesh is weak. And again he went away and praj'ed, and spake the same words. And when he returned he found them asleep

  Dialuain roimJi an CJiaisg.

  buaireadh: a ta 'n spiorad gu deimhin togarracli, ach a ta 'n Iheoil anmhunn. Agus air dha imeachd a ris, rinn e urnuigh, ag radii nam briathran ceudna. Agus air pilltinn dha, fliuair e iad a ris 'nan codal (oir bha 'n suilean trom j agus cha robh f bios aca cionnus abheireadh iad freag- radh air. Agus thainig e 'n treas uair, agus a deir e riu, Coidhbh roimbibh a nis, agus gabhaibh fois: is leor e, thaiiiig an uair; i'eucb, a ta Mac an duine air a bbratb tbaii'is do lambaibh nam peacacb. Eiribb, imicbeamaid; feuch, a ta 'n ti a bbratbas mise am fagus. Agus air ball, air dha bbifatbasta'labbairt,tbainiglud- as, aon do'n da f bear dheug, agus sluagb mor maille ris le cloidhibh agus bcitaibb, o na h-ard sbag- artaibb, agus na scriobbuicbibh, agus na seanairibb, Agus bha 'n ti a bbratb esan air toirt combar- ai Jli dhoibb, ag radh Ge b'e neach d'an d' thoir mise pog, is e sin e; glacaibh e, agus thugaibh libh e gu tearuinte. Agus air teachd dha, chaidh e air ball d'a ionns- uidhs', agus a deir e, Fàilte dhuit, a mbaighstir; agus pbog se e. Aguschuiriadsanlamb ann, agus ghlac iad e. Agus air tarruing claidheimb a dh' fhear do no bba lAthair, bbuail e oglach an ard shagairt, agus ghearr e cbluas detb. Agus flireagair Iosa agus a dubbairt e riu, An d'tbainig sidh a mach gu m' gblacadhsa, mar gu b'ann an agbaidh fir- reubainn le cloidhibh agus le bat- aibh ? Bha mi gach lamaille ribh sen teampull, a' teagasg, agus cha do ghlac sibh mi: ach a ta so chum gu 'm biodh ua scriobtuir- ean air an coimblionadh. Agus air do na h-uile a threigsinn, tbeich iad. Agus lean òganach àraidh e, aiy an robh lion-eudach lU

  again (for their eyes were bea- vy), neither wist the}^ what to answer bim. And be cometh the third time, and saith nnto them, Sleep on now, and take your rest: it is eiiougb, the hour is come; behold, the Son of Man is betrayed into the bands of sinners. Rise up, let us go; lo, be that betray eth me is at band. And immedi- ately, while he yet spake, com- eth Judas, one of the twelve, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priests, and the scribes, and the elders. And he that betra^^ed him had given them a token, saying. Whomsoever I shall kiss, that same is he; take bim, and lead him away safely. And as soon as be was come he goeth straightway to him, and saith, Master, master; and kissed him. And they laid their bands on bim, and took him. And one of them that stood by drew a sword, and smote a servant of the high priest, and cut off his ear. And Jesus answered and said unto them, Are ye come out as against a tbief, with swords and witli staves, to take me? I was daily with you in the temple teaching, and ye took me not: but the Scriptures must be fulfilled. And they all forsook him and fled. And there followed him a certain 3'Oung man, having a linen cloth cast about his naked body; and the young men laid hold on him: and he left the linen cloth, and fled from them naked. And tliey led Jesus away to the high priest; and with him were as- sembk^d all the chief priests, and the elders, and the scribes. And Peter followed him afar

  Monday before Easter.

  air a chur m'a chorp lomnochd; agus rug na h-oganaich air. Ach air dhasan an lion-eudach fhag- ail, theich e lomnochd uatha. Agus thug iad leo Iosa chum an ard shagairt: agus chrninnich- eadh mar aon ris na h-ard shagairt uile, agus na seanairean, agus na scriobhuichean. Agu.s lean Pead- ar e fada uatha, gus an deachaidh e steach do thalla an ard shag- airt: agus bha e 'na shuidhe maille ris na seirbhisich, agus 'ga gharadh ris an teine. Agus dh'- iarr na h-ard shagairt, agus a' chomhairle uile fianuis an agb- aidh losa, chum a chur gu bas; agus cha d'fhuair iad. Oir rinn mòran dhaoine fianuis bhreige 'na aghaidh, ach cha do choird am fianuis r'a cheile. Agus air do dhream àraidh èirigh, thug iad fianuis bhreige 'na aghaidh, ag radh. Chuala sinne e 'g radh, Leagaidh mi sios anteampull so, a rinneadh le làmhaibh, agus an tri laithibh togaidh mi teampull eile, neo-dheanta le làmhaibh. Agus mar sin fein cha robh am fianuis a teachd r'a cheile. Agus air eirigh suas do'n ard shagart sa' mheadhon: chuir e ceisd air losa, ag radh, Nach d'thoir thu freagradh air bith uait ? ciod sin mu bheil iad so a' toirt fianus a'd' aghaidh ? Ach dh'f ban esan na thosd, agus cha dofhreagair e ni sam bith. A ris dh'fheoraich an t-ard sbagart deth, agus a dubh- airt e ris, An tu Criosd, Mac an Tibheannuichte? Agusadubh- airt losa. Is mi: agus chi sibli Mac an duine 'na shuidhe air deas laimh cumhachd Dhe, agus a' teachd le neulaibh neimh. An sin reub an t-ard shagart eudach, agus a deir e, Ciod am feum a ta againu tuilleadh air fianuisibh ? Chuala sibh an toibheum: ciod i bh'ur barails'? Agus thug iad 115

  off, even into the palace of the high priest; and he sat with the servants, and warmed him- self at the fire. And the chief priests and all the council sought for witness against Je- sus to put him to death; and found none. For many bare false witness against him, but their witness agreed not toge- ther. And there arose certain, and bare false witness agiinst him, saying. We heard him say, I will destroy this temple that is made with hands, and within three days I will build another made without hands. But nei- ther so did their witness agree together. And the high priest stood up in the midst, and asked Jesus, saying, Answerest thou nothing ? what is it which these witness against thee ? But he held his peace, and answered nothing. Again the high priest asked him, and said unto him. Art thou the Christ, the Son of the Blessed.? And Jesus said, I am; and ye shall see the Son of Man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven. Then the high priest rent his clothes, and saith, What need we any further witnesses ? ye have heard the blasphemy: what think ye ? And they all con- demned him to be guilty of death. And some began to spit on him, and to cover his face, and to buffet him, and to sa}' unto him. Prophesy: and the servants did strike him with the palms of their hands. And as Peter was beneath in the palace there cometh one of the maids of the high priest; and when she saw Peter warming himself she looked upon him, and said. And thou also wast with Jesus

  Dlamairt roimJi an CJiaisg.

  uile bretli *na aghaidh gu'n do thoill e 'm bàs. Agus thoisich cuid diubh air smugaid a thilg- eadh air, agus aghaidh fholach, agus a bbual^)dh le 'n dornaibb, agus a radh ris. Dean fàidhead- aireachd: agus ghabh na seirbh- isich le 'm basaibh air. Agus air do Pbeadar a bbi shios anns an talla, thainig aon do bbanog- laebaibh an ard sbagairt; agus air faicinn Pbeadair 'ga gbaradh agus air dh'i beachdachadh air a deir i ris, Bha thusa cuideachd maille ri Iosa o Nasaret. Ach dh'aicbeadh esan, ag radh, cha'n aitbne dhomb, agus cha 'n'eil mi tuigsinn ciod a ta thu 'g radh. Agus chaidh esan a mach do'n fbordhorus; agus gboir an coil- each. Agus air do bbanoglaich fhaicinn a ris, tboisich i air a radh riusan a bba 'nan seasamh a lath- air, Is ann diubh a ta 'm fear so. Agus dh'aicbeadh e ris. Agus an ceann beagain 'na dheigb sin, a dubbairt iadsan a bba'na seasamh a lathair a ris ri Peadar, Gu fir- inneach 's ann diubh sud thu: oir is Galileach ibu, agus is cosmbuil dochainnt riu. Ach thoisich esan air mallachadh agus mionnacb- adh, ag radh, cha 'n aitbne dhomb an duine so mu 'm bheil sibh a' labhairt. Agus gboir an coileach an dara uair. Agus chuimbnich Peadar am focal a dubbairt Iosa ris. ]\Iu 'n goir an coileach da uair, aicheadhaidh tu mi tri uairean. Agus an uair a smuainich e air, gbuil e.

  Diamairt roimh cm Chaiag. Air son 7ia Litir. Isai. 1. 5.

  DH' fhosgail an Tighearn le- hobhah nio chluas, agus cha robh mi ceannairceach; ni mo tbionndaidh mi air m' ais. Thug mi mo dhruim do'n luchdhual- 116

  of Nazareth, But be denied, saying, I know not, neither un- derstand 1 what thou sayest. And he went out into the porch; and the cock crew. And a maid saw him again, and be- gan to say to til em that stood by, This is one of them. And be denied it again. And a little after, they that stood by said again to Peter, Surely thou art one of them; for thou art a Galilean, and thy speech agreeth thereto. But be be- gan to curse and to swear, saying, I know not this man of whom ye speak. And the second time the cock crew. And Peter called to mind the word that Jesus said unto him, Before the cock crow twice, thou shalt deny me thrice. And when be thought thereon, he wept.

  Tuesday before Easter. For the Epùtle. Isaiali 1. 5.

  THE Lord God bath opened mine ear, and I was not rebellious, neither turned away back. I gave my back to the smiters, and my cheeks to them

  hefore Easter.

  aidh, aNus mo Nhialan dhoibhsan aspion am tionna; cliad'fholuich mi mo ghnuis onaire agusosliile. Oir is e an Tighearn lehobhah fear mo chuideachaidh, air an Robhar sin cha chuirear mi gu h-amliluadh; uime sin shuidich mi mo ghnuis marchloich-tbeine, agas tha llos agam nach iiàraicb- ear mi. tha esan am fagus a dh' f bireanaicbeas mi; co esan a ni stri rium ? Seasamaid a mach I'e dieile; co e m'eascaraidP tbig- eadh e dlutba'm'cbodhail,Feucb, is e anTigbearnlebobbam'fhear- cuidicb, CO a dhiteas mi? Feucb, fasaidh iad uile sean mar tbrusc- an; itbidh an leomann suas iad. Co e 'n'ur measg air am bheil eagal an Tighearna, a ta'g eisd- eachd ri gutb a sheirbhisicb, a ta siubhal ann an dorchadas, agus aig nach 'eil solus; earbadh e as ainman Tighearna, agus leigeadh e a tbaice r'a Dhia. Feucb, sibb- se uir a ta fadadh teine, a ta 'g'ur cuairteachadh fein le sradaibb; siubblaibh ann an solus bbur teine, agus nan sradan a las sibb: so gbeibh sibh o m' laimb-sa, lui- dhidh sibh sios ann an doilgbios.

  An SoisgeuL N. Marc, xv; 1.

  AGUS air ball sa mbaduinn chum na b-ard sbagairt maiile ris na seanairibb, a^us na scriobbuicbibb, agus a' cbomb- airle gu b-iomlan, combairle, agus air dhoibh Iosa a cbeangal, thug iad leo e, agus thug iad tbairis e do Pbilat. Agus dh'- fbeòraicbPilat detb,An tusarigh nan ludach ? Agus air freagairt dha, a dubbairt e ris, A deir tu e. AsTus chuir na b-ard sbagairt mòran do nitbibh as a letb: ach cha do fbreagair esan aon ni. Agus chuir Pilat a ris eeist air, air radh,]Vacbfreagairthu ni sam bitli ? feuch cia lion nithe air am 117

  that plucked off the bair: I bid not my face from sbame and spitting. For the Lord God will belp me; tberefore sball I not be confounded: tberefore bave I set m}' face like a flint, and I know that I sball not be asbamed. He is near that justi- fieth me; wbo will contend witb me ? let us stand togetber: wbo is mine adversary ? let him come near to me. Bebold, the Lord God will belp me; wbo is be that sball condemn me? lo, tbey all sball wax old as a garment; the motb shall eat them up. Who is among you that feareth the Lord, that obeyeth the voice of his servant, that walketh in darkness, and batb noligbt ? let bim trust in the Name of the Lord, and stay upon his God. Bebold, all ye that kindle a fire, that compass yourselves about witb sparks; walk in the light of your fire, and in the sparks that ye have kindled. This sball ye have of mine band, ye sball lie down in sorrow.

  T7ie Gnr<pel St. Mark xv. 1.

  AND straigbtway inthemorn- ing the chief priests held a consultation witb the elders, and scribes, and the whole council, and bound Jesus, and carried bim away, and delivered him to Pilate. And Pilate asked him. Art thou the King of the Jews? And be answering said unto bim, Thou sayest it. And the cbief priests accused him of many tbings; but be answered nothing. And Pilate asked him again, saying, Answerest thou nothing? behold bow many tilings tbey witness against thee. But Jesus yet answered nothing;

  Dlamairt roimh an Chcdsg.

  bheil iad sin a' toirt fianuis a'd' aghaidh'. Ach cha dofhreagair losa ni sara bith tuilleadh; air chor as g'lin do ghabh Pilat ion- gantas. A nis air an fheisd bu ghnath leis aon phriosunach ge b'eair bithadh'iarradh iad, a leig- eadh as doibh. Agus bha neach àraidh d' am b'ainm Barabas, ceangailtemailler'achompanach- aibh ceaniiairce, muinntir a bba air a deanamh mortaidh amis a' cbeannairc. Agus air glaodh- aich gu b-arddo'n t-sluagb thòis- ich iad air iarraidh air a dhean- amb dhoibh mar a rinn e'n còmb- nuidh. Ach fbreagair Pilat iad, ag radh, An àill libh gu'n cuir mi Eigb nanludhacbfasgaoilduibb? (Oir bba fbios aige gu'm b'anii trefharmad athug na h-ardsbag- airt tbairis e.) Ach bhrosnaich na h-ard shagairt an sluagb,chum as gu'm b'fhearr leis Barabas a cbur fasgaoil dhoibb. Agus fbreagair Pilat, agus a dubbairt e riu a ris, Ciod ma seadh is àiU libh mi a dheanamh ris an duine sin, d' an goir sibh righ nan ludhach 't Agus gblaodh iad a ris, Ceus e. An sin a dubbairt Pilat riu, Car son, ciod e 'n t-olc a rinn e ? Ach bu ro nibòid a gblaodh iadsan, Ceus e. Agus air do Pbilat bbi toileach gniomb taitneach a dhe- anamb do'n t-sluagh, dh'fhuasg- ail e Barabas dhoibb. agus thug e tbairis losa, andeigb dha a sgiùr- sadh chum a cbeusaidh. Agus thug na saigbdearan leo e steach do'ntalla, eauhon cùirt an uachd* arain; agus gbairra iad a' cbuid- eachd uile an ceann a cheile. Agus chuir iad uime eudach pur- puir, agus air dhoibh crùn droighinn I'higbeadh, chuir iad aircbeanne. Agustboisicbiadair beannachadh dha, ag radh, Failte dhùit, a righ nan ludhacb. Agus bbuail iad sa' cbeann e le slait 118

  so that Pilate marvelled. Now at that feast be released unto them one prisoner, whomsoever they desired. And there was one named Barabbas, which lay bound with them that had made insurrection with him, who bad committed murder in the insur- rection. And the multitude, crying aloud, began to desire him to do as he had ever done unto them. But Pilate an- swered them, saying, Will ye that I release unto 3'ou the King of the Jews ? (for he knew that the chief priests had delivered him for envy.) But the chief priests moved the people, that he should rather release Barab- bas unto them. And Pilate answered, and said again unto them. What will ye then that I shall do unto him whom ye call the King of the Jews ? And they cried out again, Crucify him. Then Pilate said unto them, Why, what evil hath he done ? And they cried out the more exceedingly, Crucify him. And so Pilate, willing to content the people, released Barabbas unto them, and delivered Jesus, when he had scourged him, to be crucified. And the soldiers led him away into the hall called Pretorium; and the}^ call to- gether the whole band. And they clothed him with purple, and platted a crown of thorns, and put it about his head; and began to salute him. Hail, King of the Jews ! And tliey smote him on the head with a reed, and did spit upon him, and, bowing their knees, worshipped him. And when they had mocked him, they took off the purple from him, and put his own clothes on him, and led him out to crucify him. And they

  Tuesday before JEaster.

  ebuilce, agus tlillg iad smugaid air agus a' lubadh an glun, thug iad urram dha. Agus an deigh dhoibh fanaid a dheauamh air, thugiaddethant-eudach purpuir, agus chuir iad eudacli lein uime, agus thug iad a macli e chum 's gu'n ceusadh iad e. Agus dh' eignich iad duine araidh bhadol seachad, Simon o Chirene (athair Alecsandeir agus Rhufuis, a bha teachd as a' mhachair), chum a chrann-ceusaidh a ghiulan. Agus thug iad e gu ionad d' am b'ainm Golgota 's e sin air eadar theang- achadh, àite cloiginn. Agus thug iad da r'a ol, fion air a mheasg- adh le mirr: ach cha do ghabh esan e. Agus an uaii a cheus iad e, roinn iad a thruscan, a' tilg- eadh croinn air, ciod a' chuid a bhiodh aig gach duine dheth. Agus bha 'n treas uair ann, agus cheus iad e. Agus bha scriobh- adh a chuis-dhitidh air a scriobh- adh OS a cheann, RIGH NAX lUDHACH. Agus cheus iad maille ris da ghaduiche; fear air a hiirah dheis, agus fear air a laimh chli. An sin choimhlion- adh an scriobtuir, a deir, Agus bha e air aireamh am measg nan ciontach. Agus thug iadsau a bha dol seachad anacainnt da, a' crathadh an ceann, agus ag radh, O thusa a leagas an teampull, agus a thogas e ann an tri hiith- ibh, Foir ort fein, agus tar a nuas o'nchrann-cheusaidh. Agus mar an ceudna a dubhairt na h-ard shagairt agus na scriobhuichean r'a cheile, a' fanoid air, Shaor e daoin' eile, cha 'n'eil e comasach air e fein a shaoradh. Thigeadh a nis Criosd Righ Israeil a nuas o'n chrann-cheusaidh, chum 's gu'm faic agus gu'n creid sinn. Agus thug iadsau a chaidh cheus- adh maille ris, anacainnt da. Agus an uair a thainig aseathadh 119

  compel one Simon a Cyrenian, who passed by, coming out of the country, the father of Alex- ander and Rufus, to bear his cross. And they bring him unto the place Golgotha, which is, being interpreted. The place of a scull. And they gave him to drink wine mingled with myrrh: but he received it not. And when they had crucified him, they parted his garments, casting lots upon them, what every man should take. And it was the third hour, and they crucified him. And the super- scription of his accusation was written over, THE KING OF THE JEWS. And with him they crucify two thieves; the one on his right hand, and the other on his left. And the Scripture was fulfilled, which saith, And he was numbered with the transgressors. And they that passed by railed on him, wagging their heads, and saying, Ah, thou that destroyest the temple, and buildest it in three days, save thyself, and come down from the cross. Likewise also the chief priests, mocking, said among themselves, wdth the scribes, He saved others; him- self he cannot save. Let Christ the King of Israel descend now from the cross, that w-e maj^ see and believe. And they that \vere crucified with him reviled hira. And when the sixth hour was come, there was darkness over the whole land until the ninth hour. And at the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eioi, Eloi, lama sahachthanl? which is, being interpreted. My God, my God, why hast thou forsaken me? And some of them that stood by, when they heard it, said,

  Diciadain an roimJi

  : Chaisg,

  uair, bha dorchadas air an talamh uile, gu ruig an naothadh uair. Agus air an naothadh uair dh'- eigh Iosa le guth ard, ag radh, JEloi, Eloi, la m a sahachtani? is e sin, air eadar theangachadh, Mo Dhia, Mo Dhia, c'ar son threig thu mi P Agus air cluinntinn sin do ehuid diubhsan a bha 'nan seasamh a làthair, a dubhairt iad, Feuch, a ta e gairm Elias. Agus ruith fear diubh, agus air clha spong a lionadh do fhion-geur agus a cur air slaite chuilce, thug e deoch dha, ag radh, Leigibh leis, faiceamaid an d'thig Elias g'a thoirt a nuas. Agus air do losa eigheach le guth ard thug e suas an deo. Agus bha brat- roiun an teampuill air a reubadh 'na dha chuid o mhullach gu iochdar. Agus an uair a chun- naic an ceannard-ceud, a bha 'na sheasamh fa chomhair, gu'n d'- thug e suas an deo, a' glaodhaich mar sin a dubhairt e, Gu firinn- each b'e 'n duine so Mac Dhe.

  Diciadain an roimh an Chaisg. An Litir. Eabh. ix. 16.

  OIR far am bheil tiomnadh, is eigin bas an tiomnaidh-f hir a bhi ann mar an ceudna. Oir a ta tiomnadh daingean an deigh bais dhaoine: ach cha 'n 'eile brigh sam bith ann am feadh 's a ta 'n tiomnaidh-f hear beo. A reir sin,ni mo bha'n ceud thiomn- adh air a choisreagadh as eug- mhais fola. Oir an uair a labh- radh gach uile aithne, reir an lagha risant-sluagh uileleMaois air da fuil laogh agus ghabhar a ghabhail, maille ri li-uisge agus oluinn scarlaid, agus]iisop,chrath e iad araon air an leabhar agus air an t-sluagh uile, A^ radh, 'Si so fuil antiomnaidh adh'aithn Dia dhuibh. Os barr, chrath e 120

  Behold, he calleth Elias. And one ran and filled a sponge full of vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink, saying, Let alone; let us see wliether Elias will come to take him down. And Jesus cried with a loud voice, and gave up the ghost. And the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom. And when the centurion, which stood over against him, saw that he so cried out, and gave up the ghost, he said, Truly this man was the Son of God.

  Wednesday before Easter. The Epistle. Hebrews ix. 16.

  WHERE a testament is, there must also of neces- sity be the death of the testator: For a testament is of force after men are dead; otherwise it is of no strength at all whilst the tes- tator liveth. Whereupon neither the first testament was dedicated without blood. For when Moses had spoken every precept to all the people, according to the law, he took the blood of calves and of goats, with water, and scarlet wool, and hyssop, and sprinkled both the book and all the people, saying, This is the blood of the testament which God hath en- joined unto you. Moreover, he i sprinkled with blood both the

  Wednesday before Easteì\

  mar an ceudna an fhuil air a' phailluinn, a^^us air soitliicliibh na naorah-sheirbhis uile. Agus is beao: nach 'eil na h-uile nithe air an glanadh le fuil a reir an lagba; agus as eugmhais dortaidh tola cha 'n 'eil maitheanas r'a fbao- tainn, B'fbeumail uimesiugu'm biodh samblaidh nan uithe a ta 'snaneamhaibhairan glanadh leo so; ach na nithe neamhaidh fein leiobairtibh a b' fhearr na iad so: Oir cha deachaidh Cviosd a steach do na h-ionadaibh naomha lamh- dheanta, nithe a's iad samhlacb- ais nam fior ionad; ach doneamh fein, chum anise fein, a nochdadh ann am fianuis De air ar soinne: No chum e fein iobradh guminic; mar a theid an t-ard shagart gach bliadhna steach do'n ionad naomba, le fuil nach leis fein. (Oir mar sin b' fheumail e dh' fbulang gu minic o thoiseach an t-saoghail:) ach a nis dh'fhoill- sicheadh e aon uair ann an deir- eadh an t-saoghail, chumpeacadh a chur air cul trid e fein iobradh. Agus amhuil a ta e air orduch- adh do dhaoinibh has fhaotainn aon uair, ach 'na dheigh so breith- eanas: Mar sin thugadh Criosd suas aon uair a thoirt air falbh peacaidh mhorain, ach an dara uair as eug'ais peacaidh foillsich- ear e dhoibh-san aig am bheil suil ris, chum slainte.

  An Soisgeul. N. Luc. xxii, 1.

  A NIS dhruidriufeisdanarain neo-ghoirtichte, d'an goir- ear a' chaisg. Agus bha na h-ard shagairt agus scriobhuichean ag iarraidh cionnus a dh'f heudadh iad esan a chur gu bàs; oir bha eagal an t-sluaigh orra. An sin chaidh Satan ann an ludas d' an comh-ainm Iscariot, a bha do aireamh an da f hir dheug. Agus dh'imich e agus labhair e ris na 121

  tabernacle, and all the vessels of the ministr}'. And almost all things are by the law purged with blood; and without shed- ding of blood is no remission. It was therefore necessary that the patterns of things in the hea- vens should be purified with these; but the heaven h- things themselves with better sacrifices than these. For Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the true; but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us: Nor yet that he should offer himself often, as the high priest entereth into the holy place every year with blood of others; for then must he often have suf- fered since the foundation of the world: but now once, in the end of the world hath he ap- peared to put away sin by the sacrifice of himself. And as it is appointed unto men once to die, but after this the judge- ment: so Christ w^as once offered to bear the sins of many; and unto them that look for him shall he appear the second time with- out sin, unto salvation.

  The Gospel. St. Luke xxii. \.

  NOW the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover. And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people. Then entered Satan into Judas sm-- named Iscariot, being of the number of the twelve. And he went his way, and communed with the chief priests and cap- G

  Diciadain roinih an Chaisg.

  h-ard shagartaibh agusri ceann- ardaibli an teampuill, cionnus a bhrathadh se esan doibh. Agus bba iad subhach, agus rinn iad coimhcheangal airgiod a thabh- airt da. Agus gheall esan, agus dh'iarr e am iomchuidh air a bbrath dhoibh gun an sluagb a bhi lathair. An sin thainig la an arain neo-ghoirtichte, anns am b' eigin an t-uan-caisg a mbarbh- adh. Agus chuir e uaith Peadar agus Eoin, ag radh, Imicbibb, agus uUuicbibh dhuinn a' chaisg, chum gu'n itb sinn. Agus a dubbairt iadsan ris, C'ait an aill leat sinn a dh'ulluchadh ? Agus a dubbairt e riu, Feucb, air dhuibh dolasteach do'n bhaile, tacbraidh oirbh duine, a' giulan soitbich uisge: leanaibh e do'n tigb anns an d'tbeid e steach. Agus ab- ruibh ri fear an tigbe, A deir am maigbstir riut, C'ait am bheil an seomar aoidheachd anns an itb mi a' chaisg maille ri m' dheisciobl- ulbh ? Agus feuchaidh e dhuibh ard sbeom ar farsaing uidhimicbte; uUuicbibh an sin. Agus dh'imich iad agus fbuair iad mar a dubb- airt e riu: agus dh'ulluich iad a' chaisg. Agus an trath thainig an uair, shuidh e sios, agus an da abstol deug maille ris. Agus a dubbairt e riu, Le mor thogradh mhiannaich mi a' chaisg so ithe- adh maille ribh roimh dhomh fulang: oir a deirim ribh, nach itb mi dhiih tuilleadh, gus an coimh- lionar i ann an rioghachd Dhe. Agus gblac e an cupan, agus air dhabuidheachais athabhairt, a dubbairt e Gabhaibh so, agus roinnibh eadruibh fein e. Oir a deirim ribh, nach ol mi do thoradh an f hionain, gus an d'thig riogh- achd Dhe. Agus ghlac e aran, agus an deigh buidheachas a thabhairt, bhris e, agus thug e dhoibh-san e, ag radh, 'Se so mo 122

  tains, how he might betray him unto them. And they were lad, and covenanted to give him money. And he promised, and sought opportunity to betray him unto them in the absence of the multitude. Then came the day of unleavened bread, when the passover must be killed. And he sent Peter and John, saying, Go and prepare us the passover, that we may eat. And they said unto him, Where wilt thou that we pre- pare ? And he said unto them, Behold, when ye are entered into the city, there shall a man meet you, bearing a pitcher of water; follow him into the house where he entereth in. And ye shall say unto the good man of the house, The Master saith unto thee, Where is the guest-chamber, where I shall eat the passover with my dis- ciples ? And he shall shew you a large upper room furnished: there make ready. And they went, and found as he had said unto them: and they made ready the passover. And when the hour was come, he sat down, and the twelve apostles with him. And he said unto them, With desire I have desired to eat this passover with you before I suffer: for I say unto you, I will not any more eat thereof, until it be fulfilled in the king- dom of God. And he took the cup, and gave thanks, and said. Take this, and divide it among yourselves: for I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine, until the kingdom of God shall come. And he took bread, and gave thanks, and brake it, and gave unto them, saying. This is my body which is given for you: this do in re-

  Wednesdaì/ before Easter.

  cborpsa a ta air a thoirt air bhur sonsa (leanuibh so mar chuimh- neachan ormsa. Agus mar an ceudna an cupan, an deigh na suip- eir, ag radh, Is e'n cupan so an tiomnadh nuadh ann am fhuilse a dhoirteadh air bhur sonsa. Ach feuch, lamh an ti a bhrathas mise maille rium air a bhord. Agus gu firinneach a ta Mac an duine ag imeachd a reir mar a dh'ord- aicheadh: ach is anaoibhinn do'n duine sin leis am brathare. Agus thoisich iadsan air fiosrachadh eatorra fein, co aca bha gns an ni so a dheanamh. Agus bha mar an ceudna comh-stri eatorra, co aca bu mho a bhiodh. Ach a dubhairt esan riu, A ta aig righ- ribh nan Cinneach tighearnas orra; agus goirear daoine fial dhiubhsan, aig am bheil ughd- arras orra. Ach na bithibbse mar sin: ach an neach a's mo 'nur measg, biodh e mar an neach a's oige: agus an ti a's airde, mar esan a ta ri frithealadh. Oir co aca 's mo, an ti a shuidheas aig bord,no esan a fhritheileas? nach e 'n ti a shuidheas; ach a ta mise 'nur measgsa mar f hear-fritheal- aidh. Is sibhse iadsan a dh'fhan maille riumsa ann am dheuch- ainnibh. Agus a tamise'gord- uchadh dhuibh rioghachd, mar a dh'orduich m' Athair dhomhsa; Chum's gu'n ith agus gu'nol sibh aig mo bhordsa ann am riogh- achd, agus gu'n suidh sibh air caithrichibh rioghail, a' toirt breth air da threibh dheug Israeil. Agus a dubhairt an Tighearr, A Shimoin, a Shimoin, feuch dh'iarr Satan sibhse, chum bhur criaradh mar chruineachd: Ach ghuidh mise air do shonsa,nach diobradh do chreidimh thu: agus an uair a dh'iompaichear thu, neartuich do bhraithre. Agus a dubhairt esan ris, A Thighearna tha mise 123 G

  membrance of me. Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the new testament in my blood, which is shed for you. But, behold, the hand of him that betrayeth me is with me on the table. And truly the Son of man goeth as it was determined: but woe unto that man by whom he is betrayed. And they began to inquire among themselves, which of them it was that should do this thing. And there v.-as also a strife among them, which of them should be accounted the greatest.. And he said unto them, the kings of the Gentiles exercise lordship over them; and they that exercise authority upon them are called Benefac- tors. But ye shall not be so: but he that is greatest among you, let him be as the younger; and he that is chief, as he that doth serve. For whether is greater, he that sitteth at meat, or he that serveth ? is not he that sit- teth at meat ? but I am among you as he that serveth. Ye are Ihey which have continued with me in my temptation: And I appoint unto you a kingdom, as my Father hath appointed unto me; that ye may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones judging the twelve tribes of Israel. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat: but I have prayed for thee, that thy faith fail^not; and when thou art converted, strengthen thy brethren. And he said unto him. Lord, I am ready to go with thee, both into prison and to death. And he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day before that thou shalt 2

  Diciadian roimJi an CJiaisg.

  ullamh gu dol maille riut araon clium priosuin, agus a chum bàis. Agus a dubhairt esan, A deirim riut a Pheadair, nach golr an coil- eachan diugh gusanaiclieadh thu tri uairean gur aithne dhuit mi, Agus a dubhairt e riu, 'n uair a chuir mi uam sibh gun sporan, agus gun mhàla,agus gun bhrog- an, an robh uireasbhuidh ni sam bith oirbh? Agus a dubhairt iad, Cha robh. An sin a dubhairt e riu, Ach a nis ge b'e aig am bheil sporan togadh se e, agus mar an ceudna a mhala: agus an ti aig nach 'eil claidheamh, relceadh e fhalluing, agus ceannaiciieadh e aon. Oir a deirim ribh, gur eig- in fathast an ni so a ta scriobhta choimhiionadh annam-sa, Agus bha e air aireamh am measg nan ciontach: oir a ta crioch aig na nithibh ud, a ta mu m'thimchioll- sa. Agus a dubhairt iadsan, A Thighearna,feuch,atadàchlaidh- eamhanso. Agusadubhairtesan riu, Is leoir e. Agus air dha dol amach, chaidh e, marbu ghnàth leis gu sliabh nan crann ola; agus lean a dheisciobuil e. Agus an uair a thainig e do'n ait, a dubh- airt e riu, Deanaibh urnuigh, chum's nach tuit sibh ann am buaireadh. Agus thairngeadh esan uatha mu thimchioll urchuir chloiche, agus leig se e fein air a ghluinibh, agus rinn e urnuigh. Ag radh, Athair, ma's toil leat, cuir an cupan so tharum: gidh- eadh, na b'i mo thoilse, ach do thoilse gu'n robh deanta. Agus dh'fhoillsicheadh dha aingeal o neamh, ga neartachadh. Agus air bhi dha ann an cruaidh ghleachd anama, rinn e urnuigh ni bu dur- uchdaiche: ngus bha f hallas mar bhraona mora fola a tuiteam sios air an talamh. Agus air dha eirigh o urnuigh, thainig e chum a dheisciobuil, agus fhuair e nan 124

  thrice deny that thou knowest me. And he said unto them, When I sent you without purse, and scrip, and shoes, lacked ye any thing ? And they said. No- thing. Then said he unto them, But now, he that hath a purse, let him take it, and likewise his scrip: and he that hath no sword, let him sell his garment, and buy one. For I say unto you. That this that is written must yet be accomplished in me, And he was reckoned among the transgressors: for the things concerning me have an end. And they said, Lord, behold, here are two swords. And he said unto them, It is enough. And he came out, and went, as he was wont to the mount of Olives; and his disciples also followed him. And when he was at the place, he said unto them. Pray that ye enter not into temptation. And he was withdrawn from them about a stone's cast, and kneeled down, and prayed, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me: nevertheless not my will, but thine, be done. And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him. And being in an agony, he prayed more earnestly: and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground. And when he rose up from prayer, and was come to his disciples, he found them sleeping for sorrow, and said unto them. Why sleep ye ? rise and pray, lest ye enter into temptation. And while he yet spake behold a multitude, and he that was called Judas, one of the twelve, went before them, and drew near unto Jesus to kiss him. But Jesus said unto

  Wednesday before Easter.

  cndal iad tre thuirse. Agus a dubhairt e riu, Car son a ta sibli 'iiur codal? eiribh, agus dean- aibh uniuigh, chum 's nach tuit sibh anil am buaireadh. Agus an uair a bha e fathast a' labhairt, feuch sluagh, agus dh'imicli esan d'ani b'ainm ludas, aon do'n da f'hear dheug, rompa, agus dhruid e ri h-Iosa, chum a phogadh. Ach a dubhairt Iosa ris, A ludais, am bheil thu le poig a brath Mhic an duine ? Agus an uair a chunn- aic iadsan a bha mu thimchioll- san an ni a bha gu tachairt, a dubhairt iad ris, A Thighearn, ambuail sinnleis a'chlaidheamh? Agus bhuail aon diubh seirbhis- each an ard shagairt,agus ghearr e dheth a chluas dheas. Agus fhreagair Iosa agus a dubhairt e, Fuhiingibh gu so. Agus bhean e r'a chluais, agus shlanuich e i. An sin a dubhairt Iosa ris na h-ard shagartaibh agus ceannard- aibh an teampuill, agus na sean- airibh, a thainig d'a ionnsuidh. An d' thainig sibh a mach le claidhibh agus le bataibh, mar gu b'ann an aghaidh fir reubainn ? 'N uair a bha mi gach la maille ribh 'san teampull, cha do shin sibh a mach bhur lamhan a'm' aghaidh: ach si so bhur n-uairse, agus cumhachd an dorchadais. An sin rug iad air, agus thug iad leo e do thigh an ard shagairt. Agus lean Peadaram fad uaith e. Agus air dhoibh teine fhadadh ann am meadhon an talla, a^w's, suidhe sios maille ri cheile, shuidh Peadar 'nam meadhon. Ach chunnaiccailinn araidh e 'na shuidhe aig an teine, agus airdh'i amharc gu geur air, a dubhairt i, Bha'm fear so mar an ceudna maille ris. Agus dh'aicheadh esan e, ag radh, A bhean, eha'n aithne dhomhe. Agusbeagan'nadheigh sin chunnaic neach eile e, agus a 125

  him, Judas, betrayest thou the Son of man with a kiss? When they who were about him saw what would follow, they said unto him, Lord, shall we smite with the sword ? And one of them smote the servant of the high priest, and cut off his right ear. And Jesus answered and said. Suffer \& thus far. And he touched his ear, and healed him. Then Jesus said unto the chief priests, and captains of the temple and the elders, who were come to him. Be ye come out, as against a thief, with swords and staves ? When I was daily with you in the temple, ye stretched forth no hands against me: but this is your hour, and the power of darkness. Then took they him, and led him, and brought him into the high priest's house. And Peter followed afar off. And when they had kindled a fire in tlfe midst of the hall, and were set down together, Peter sat down among them. But a certain maid beheld him as he sat by the fire, and earnestly looked upon him, and said, This man was also with him. And he denied him, saying, Woman, 1 know him not. And after a lit- tle while another saw him, and said, Thou art also of them. And Peter said, Man, I am not. And about the space of one hour after, another confidently affirmed, saying. Of a truth this fellow also was with him; for he is a Galilean. And Peter said, Man, I know not what thou say est. And immediately while he yet spake, the cock crew. And the Lord turned, and looked upon Peter. And Peter remembered the word of the Lord, how he had said unto

  Diciadain roimh an Chaisg.

  dubhairt e, 'S ann diubh thusa mar an ceudna. Agus a dubli- iaiit Peadar, A dhuine, cha'n aim. Agus mu thimchioll nine aon uaire 'na dheigh sin, chuir neach eile an ceill gu teann, ag ràdh,Gu firinueach bha'm fear so mar an ceudnamailleris;oirisGalileache. Agus a dubhairt Peadar, A dhuine, cha'n aithne dhomb ciod a ta thu 'g radh. Agus air ball am feadh a bha e fathast a' labhairt, ghoir an coileach. Agus air tionndadh do'n Tighearn, dh'amhairc e air Peadar; agus cbuimbnich Peadar focal an Tighearna, mar a dubh- airt e ris, Mu'n goir an coileach, aicheadhaidh tu mi tri uairean. Agus chaidh Peadar a mach,agus ghuil e gu goirt. Agus rinn na daoine, a chum losa, fanoid air, 'ga bhualadh. Agus an uair a dh'fholaich lad a shuilean, bhuail iad e, san aghaidh, agus dh'fheor- aich iad deth, ag radh, Dean faidheadaireachd, co e a bhuail thu ? Agus labhair iad moran do nithibh eile gu toibheumach 'na aghaidh. Agus an uair a bha 'n la air teachd, chruinnich seanadh an t-sluaigh, agus na h-ard shag- airt agus na scriobhuichean an ceann a cheile, agus thug iadesan chum an comhairle, Ag radh. An tusa Criosd? innis dhuinn. Agus a dubhairt e riu, Ma dh'innseas mi dhuibh,cha chreid sibh. Agus madh'fheoraicheas mi ni airbith, cha toir sibh freagradh dhomh, agus cha leig sibh as mi. O'n am so bithidh Mac an duine 'na shuidhe air deas laimh cumhachd Dhe. An sin a dubhairt iad uile, An tusa ma seadh Mac Dhe ? Agus a dubhairt e riu, A deir sibhse gur mi. Agus thubhairt iad, Ciod tuilleadh am feum a ta agaitm air fianuis ? oir chuala sinu iein i as a bheul fein.

  126

  him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And Peter went out, and wept bit- terly. And the men that held Jesus mocked him, and smote him. And when they had blind- folded him, they struck him on the face, and asked him, saying, Prophesy, who is it that smote thee ? And many other things blasphemously spake they against him. And as soon as it was day, the elders of the people and the chief priests and the scribes came together, and led him unto their council, saying. Art thou the Christ ? tell us. And he said unto them. If I tell you, yQ will not believe: and if I also ask you, ye will not answer me, nor let me go. Hereafter shall the Son of man sit on the right hand of the power of God. Then said they all. Art thou then the Son of God ? And he said unto them, Ye say that I am. And they said, AVhat need we any further witness ? for we ourselves have heard of his own mouth.

  Thursday hefore Easter.

  Diardaoiii roimh an Chaisg. An Litir. 1 Cor. xi. 17.

  AXIS anns an ni so a chuir- | earn an ceill duibh.cha mhol j mi sibbdobhrigh gu'm bheilsibh I a' teachd an ceann a cheile cha'n , ann chum an ni a's fearr, ach an ni a's measa. Oir air tus, air ^ cruinneachadh dhuibli an ceann ] a cheile san eaglais.thami cluinn- ! tin gu bheil roinnean 'nur measg; i agus tha mi an cuid 'ga chreid- j siun. Oir is eigin saobh-chreid- i imb a bbi eadaruibh, chum gu'n ' deanar follaiseach an dream a ta | dearbbta 'nur measg. Uime sin \ an uair a thig sibh an ceann a j cheile do aon ait, cha'n e sin i suipeir an Tighearna itbeadh. Oir ithidh gach aon air tus a shuipeir fein, agus a ta neach; ocracb, agus neach eile air mhisg. An e nach 'eil tigbean agaibh . chum itbeadh agus olannta.^ no ' am bheil sibh a' deanamh tàir' [ air eaglais De, agus a' nàrachadh; na muinntir aig nach 'eil ? Ciod i a deiream ribh -' Am mol mi sibh anns a chilis so ? cha mhol. Oir thuair mise o'n Tighearn an ni mar an ceudna a thug mi dhuibb- ! sa, Gu'n do gblac an Tighearn losa aran, anns an oidhche an do bhratbadh e: Agus air breith buidheaehais, bhris se e, agus a j dubbairt e, Gabbaibb, ithibh; is | e so mo chorp-sa, a ta air a bhris- ' eadh air bhur son-sa; deanaibhso \ chum cuimhne orm-sa. Agus air a' mhodh cheudna an cùpan, an deigh na suipeir, ag radh. Is e an \ cùpan so an coimbcheangal nuadh ann am fhuil-sa: deanaibh-sa so, ciaminic asadh'òlassibh e, chum cuimhne ormsa. Oir cia minic as adh'itheas sibh an t-aranso,agus a dh'òlas sibh an cùpan so, tha sibh a' Ibillseachadh bàs an Tigh- earna gus an d'thig e. Uime sin, 127

  Thursday hefore Easter. The Epistle. 1 Cor. xi. 1 7.

  IN this that I declare unto you, I praise you not; that ye come together not for the better, but for the worse. For first of all, when ye come toge- ther in the church, I hear that there be divisions among you, and I partly believe it. For there must be also heresies among you, that the}^ who ai'e approved may be made manifest among you. When ye come together therefore into one place, this is not to eat the Lord's supper: for in eating every one taketh before other bis own supper; and one is bungr}', and another is drunken. What, have ye not houses to eat and to drink in.^ or de- spise ye the church of God, and shame them that have not ? What shall I say to you ? shall I praise you in this? I praise you not. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you. That the Lord Jesus, the same night in which he was betra3'ed, took bread; and when he had given thanks, he brake it, and said. Take, eat; this is my body, which is broken for you: this do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying. This cup is the new tes- tament in my blood: this do ye, as oft as ye drink it, in remem- brance of me. For as often as ye eat this bread, and drink this cup, ye do shew the Lord's death till he come. AVherefore, whosoever shall eat this bread, and drink this cup of the Lord, unworthily, shall be guilty of the bodv and blood of the Lord.

  Diardaoin roimJi an CJiaisg.

  ge b'e neach a dh'itheas an t-avan so, agus a dh'òlas cùpan so an Tighearna gu neo-iomchuidh, bithidh e ciontach do chorp agus do fhuil an Tighearna. Ach ceasnaicheadh duine e fein, agus mar sin itheadh e do'n aran so, agus òladh e do'n chùpan so: Oir ge b'e dh'itheas agus a dh'olas gu neo-iorachuidh, tha e 'g itheadh agus ag ol breitheauais dha fein, do bhrigh nach 'eil e a' deanamh aithneadh air corp an Tighearna. Air a shon so tha mòran 'nur measg lag agus tinn, agus tha mòran 'nan codah Oir nan d'- thugamaid breth oirnn fein, cha d' thugtadh breth oirrn. Ach an uair a bheirear breth oirnn, tha sinn air ar smachdachadh leis an Tighearna, chum nach bitheam- aid air ar diteadh maille ris an t-saoghah Uime sin, mo bhraith- rean 'nuair a thig sibh an ceann a cheile chum itheadh, fanaibh r'a cheile. Agus ma bhios ocras air aon neach, itheadh e aig an tigh; chum nacli d'thig sibh an ceann a cheile gu breitheanas. Agus cuiridh mise gach ni eile an òrdugh 'nuair a thig mi.

  An Soisgeul. N. Luc. xxiii. 1.

  AGUS air eirigh do'n cuid- eachd uile, thug iad e gu Pilat. Agus thòlsich iad air a chasaid, ag radh, Fhuair sinn am fear so a' claonadh a' chinnich, agus a' bacadh cis a thoirt do Cheasar, ag radh, Gur e fein Criosd an righ. Agus dh'fheor- aich Pilat deth, ag radh. An tusa righ na'nIudhach.P agus fhreagair esan agus a dubhairt e, A deirtu e. An sin a dubhairt Pilat ris na h-ard shagaitaibh agus ris an t-sluagh, Cha 'n'eil mi faotainn coire air bith 'san duine so. Agus bha iadsan nibu ro dheine, ag radh, Tha e buaireadh an 128

  But let a man examine him- self, and so let him eat of that bread, and drink of that cup. For he that eateth and drink- eth unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. For if we would judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Wherefore, my brethren, when ye come together to eat, tarry one for another. And if any man hunger, let him eat at home; that ye come not toge- ther unto condemnation. And the rest will I set iu order when I come.

  The Gospel. St. Luke xxiii. 1.

  THE whole multitude of them arose, and led him unto Pilate. And they began to accuse him, saying, We found this fellow perverting the na- tion, and forbidding to give tri- bute to Ca3sar, saying. That he himself is Clirist a King. And Pilate asked him, saying, Art thou the King of the Jews ? And he answered him, and said. Thou sayest it. Then said Pi- late to the cliief priests, and to the people, I find no fault in this man. And they were the more fierce, saying. He stirreth up the people, teaching through-

  Thursday hefore Easter.

  t-sluaigh. a' teagasg tre ludea uile, a' tòiseachadh o Ghalile <;us an hit so. 'N uairachuala Pilat j mu Ghalile, dh'fheoraich e 'm bu | Ghalileach an duine. Agus an ' \iair a chual e gu'm b'ann fo j uachdaranachd Heroid a bha e, I chuir se e gu Herod, a bha e fein i an Jerusalem 'sna laithibh sin. Agus an uair a ehunnaic Herod losa, bha aoibhnea'^ mor air: oir bha deidh aige re ùine fhada air esan fhaicinn, do bhrigh gu'n cual e mòran uime; agus bha diiil aige gu 'm faiceadh e miorbhuil eigin air a dheanamh leis. An sin dh' f heoraich e mòran do cheisd- ibhdheth; achchad'thugefreag- radh sam bith air. Agus sheas na h-àrd shagairt agus na scriobh- aicbean 'ga chasaid gu dian. Ach chuir Herod agus a luchd-cogaidh an neo-mheas e, agus rinn iad I'anoid air, agus an deigh a sgead- achadh 'an eudach dealrach, chuir e air ais gu Pilat e. Agus rinneadh Pilat agus Herod 'nan càirdibh d'a cheile 'san la sin; oir bha iad roimhe sin ann an naimhdeas r'a cheile. Agus an uair a ghairm Pilat an ceann a cheile na h-àrd shagairt, agus na h-uachdarain, agus an sluagh, A dubhairt e riu. Thug sibh a'm' ionnsuidhs' an duine so, mar neach a ta tionn- dadh an t-sluaigh a thaobh: agus feuch, air dhomh a cheasnachadh ann bhur làthair, cha d'fhuair mi coire air bith san duine so thaobh na'n nithe sin mu'm bheil sibh a' deanamh casaid air: No mar an ceudna Herod: oir chuir mi d'a ionnsuidh sibh; agus feuch, cha d'rinneadh ni air bith leis toill- tinneach air has. Uime sin, air dhomhsa a smachdachadh, leig- idh mi as e. Oir b'eigin da aon a •leigeadh as doibh air an fheisd. Agus ghlaodh iad amach dh'aon ghuth, ag radh, Beir uainn am 129 G

  out all Jewry, beginning from Galilee to this place. When Pi- late heard of Galilee, he asked whether the man were a Gali- lean. And as soon as he knew that he belonged unto Herod's jurisdiction, he sent him to He- rod, who himself was also at Jerusalem at that time. And when Herod saw Jesus he was exceeding glad; for he was de- sirous to see him of a long season, because he had heard many things of him; and he hoped to have seen some mi- racle done by him. Then he questioned with him in many words; but he answered him nothing. And the chief priests and scribes stood and vehe- mently accused him. And He- rod with his men of war se*t him at nought, and mocked him, and arrayed him in a gorgeous robe, and sent him again to Pi- late. And the same day Pilate and Herod were made friends together; for before they were at enmity between themselves. And Pilate, when he had called together the chief priests, and the rulers, and the people, said unto them, Ye have brought this man unto me, as one that perverteth the people: and be- hold, I, having examined him before you, have found no fault in this man touching those things whereof ye accuse him: No, nor yet Herod: for I sent you to him; and lo, nothing worthy of death is done unto him. I will therefore chastise him, and release him. For of necessity he must release one unto them at the feast. And they cried out all at once, say- ing. Away with this man, and retease unto us Barabbas: (who for a certain sedition made in 3

  Dlarclaoin roimJi an Chaisg.

  fear so, agus leig air a chomas dhuinne Barabas. (Neach air son ceannairce araidh a rinneadh anus a bhaile, agus air son mort- aidh, a thilgeadh am priosun.) Air an aobliarsinlabhair Pilat riu a ris, air dha bbi toileach Iosa a cbur fa sgaoil. Ach gblaodh iad- san, ag radh, Ceus e, ceus e. agus a dubhairt e riu an treas uair, Carson, ciod an cron a rinn e? cha d'f huair mise ciiis bhais air bith ann: uime sin, an deigb dhomh a smachdachadh, leigidh mi as e. Agus luidh iadsan air le gutbaibbmòra,agiarraidhesan a cheusadh: agus bhuadhaich an gutbanna-san, agus gutbanna na'n àrd sbagart. Agus thug Pilat breth gu'n deanta na dh'- iarr iad. Agus leige mach dhoibh esan a tbilgeadh am priosun air son ceannairce agusmortaidh, an neach a dh'iarr iad; ach thug e tbairis Iosa d'an toil. Agus an tràtb thug iad leo e, rug iad air Simon, duine araidh o Cbirene, a bba teachd o'n dutbaicb, agus chuir iad an crann ceusaidh air, g'a iomchar an deigb losa. Agus lean cuideachd mbòr e do'n t-slu- agb, agus do mbnaibb, a bba mar an ceudna ri bron, agus 'ga cliaoineadh-san. Ach air tionn- dadh do Iosa riu, a dubbairt e, A nigheana Jerusalem, na guil- ibh air mo shonsa, ach guilibh air bbur son fein agus air son bbur cloinne: Oir feucb, a ta na laitb- ean a' teachd, anns an abair iad, Is beannuicbte na mnai sbeasga, agus na bronnanach do gbiùlain clann, agus na ciocha nach d'thug bainne. An sin toisicbidh iad air a radh ris na beanntaibb. Tultibh oirnne; agus ris na cno- oaibb, Folaicbibh siun. Oir ma ni iad na nithe so ris a cbrann iir, ciod a ni iad ris a' cbrionaich ? Agus thugadh mar an ceudna 130

  the city, and for murder, was cast into prison.) Pilate tbere- fore, wilUng to release Jesus, spake again to them. But tbey cried, saying, Ci-ucify bim, cru- cify bim. And he said unto them the third time, Wby, wbat evil batb be done ? I have found no cause of deatb in bim: I will therefore chastise bim, and let liim go. And they were instant with loud voices, requiring that be might be crucified: and the voices of them and of the chief priests prevailed. And PiUite gave sen- tence that it should be as they required. And be released un- to them him that for sedition and murder was cast into pri- son, whom they had desired; but be delivered Jesus to their will. And as tbey led him away, tbey laid bold upon one Simon a Cyrenian, coming out of the countr}', and on him tbey laid the cross, that he might bear it after Jesus. And there followed him a great com- pany of people, and of women, which also bewailed and la- mented bim. But Jesus, turn- ing untothem, said. Daughters of Jerusalem, weep not for me, but weep for yourselves, and for your children. For behold, the days are coming, in the which tbey shall say. Blessed are the barren, and the wombs that never bare, and the paps which never gave suck. Then shall the}' begin to say to the mountains. Fall on us; and to the hills. Cover us. For if tbey do these things in a green tree, what shall be done in the diT ? And there were also two other, malefactors, led with him to be put to deatb. And when they were come to the place

  Thursday hefore JEaster.

  ditlii.s eile a bha'nan luchd droch- bheirt, chum bhi air an ceusadh mailleris. Agusanuairathainii^ iad do'n ait dan goirear Calbbari, an sin cbeus iad e lein, agus na droch dhaoine; feardhiubh air a laimh dheis, agus am fear eile air a laimh chli. An sin a dubhairt losa, Athair, maith dhoibh: oir cha 'n'eil fhios aca ciod a ta iad a' deanamh. Agus ag roinn eud- aich dhoibh, thilg iad crannchur air. Agus sheas an sluagh ag amharc: agus rinn na h-uach- darain fanoid air maille riusan, ag radh, Shaor e daoin' eile; saoradh se e fein, ma 's e so Criosd, aon taghta Dhe. Agus rinn na saighdearan mar an ceud- na fanoid air, a' teachd d'a ionn- suidh,agusa'tairgseadh fiongeur dha, Agus ag radh, Ma's tu righ nan ludhaeh teasairg thu fein. Agus bha scriobhadh mar an ceudna air a s-^riobhadh os a cheann,ann an litrichibliGreigis, agus Laidinn, agus Eabhra, IS E SO EIGH NAN lUDHACH. Agus thug aon do na droch dhaoinibh a chrochadh, toibheum dha, ag radh, Ma's tu Criosd, saor thu fein agus sinne. Ach fhreag- air am fear eile, agus chronaich se e, ag radh, Nach 'eil eagal De ort, agusgu'm bheil thu fuidh 'n aon diteadh ris ? Agus sinne da rireadh 'an ceartas; oir a ta sinn a' faotainn nan nithe sin a thoill arghiomharan: ach cha d'rinnan duine so cron air bith. Agus a' dubhairt e ri h-Iosa, A Thigh- earn, cuimhnich ormsa 'nuair a thig thu do d' rioghachd. Agus a dubhairt Iosa ris, Gu deimhin a deirim riut, gu'm bi thu maille riumsa 'n diugh ann am parras. Agus bha e mu thimchioll na seathadh naire, agus bha dor- chadas air an talamh uile gus an naothadh uair. Agusdhorchaich- 131

  which is called Calvary, there they crucified him; and the malefactors, one on the right hand, and the other on the left. Then said Jesus, Father, for- give them, for they know not what they do. And they parted his raiment, and cast lots. And the people stood beholding; and the rulers also with them de- rided him, saying, He saved others; let him save himself, if he be Christ, the chosen of God. And the soldiers also mocked him, coming to him, and offer- ing him vinegar, and saying. If thou be the King of the Jews, save thyself. And a superscrip- tion also was written over him in letters of Greek, and Latin, and Hebrew, THIS IS THE KING OF THE JEWS. And one of the malefactors, which were hanged, railed on him, saying, If thou, be Christ, save thyself, and us. But the other ansv/ering rebuked him, saying. Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condem- nation ? And we indeed justly; for we receive the due reward of our deeds, but this man hath done nothing amiss. And he said unto Jesus, Lord, remem- ber me when thou com est into thy kingdom. And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, To-day shalt thou be with me in paradise. And it was about the sixth hour: and there was a darkness over all the earth until the ninth hour. And the sun was darkened, and the vail of the temple was rent in the midst. And when Jesus had cried wdtli a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit: and having said thus, he gave up the [ghost. Now when the centu-

  Di-h-aoine na Censda.

  eadh a'ghvlan,agus reubadh brat roinn an teampuill 'na mheadhon. Agus an uair a ghlaodh Iosa le guth mòr, a dnbhairt e, Athair, a ta mi tiomnadh mo spioraid a'd' lamhaibb-sa; agus an uair a dubhairt e so, thug e suas an deo. A nis an uair a chunnaic an ceannard-ceud an ni a rinneadh, thug e glòir do Dhia, ag radh, Gu lirinneach b'ionracan anduine so. Agus an sluagb uile a chruin- uicli dh'ionnsuidh an t-seallaidh sin, an uair a chunnaic iad na nithe a rinneadh, phill iad air an ais, a' bualadh an uchd. Agus sheas a luchd eòlais uile, agus na mnai a lean e o Ghalile, am fad uaith, ag amharc air na nithibh

  'Di-h-aoine na Ceusda. An Guidhe.

  ODHE Uile-chumhachdaich, guidheamaid ort thu choimhead gu gràsail air do theaghlach so air son an robh ar Tighearna Iosa Criosd deònuich a bhi air a bhrath, agus bhi air a thoirt suas do lanihan dhaoine aingidh, agus a dh'fhulang bas a' chroinn-cheusaidh; a tha nis beò agus a' riaghladh maille riutsa agus ris an Spiorad Naomh, sior aon Dia, saoghal gun chrioch. Amen.

  DHE Uile-chumhachdaich agus shior-mliaireannaich, is ann Ic d' Spiorad-sa a ta corp iomlan na h-Eaglais air a riagh- ladh agus air a naomhachadh; Gabh ar n-achanaich agus ar n-ùrnuighean, a ta sinn a' tairgse ann d'lathair air son uile inbhibh dhaoine ann d' Eaglais naomh, chum gu'n deanadh gach ball do'n cheudua, 'na ghairm agus 'na 132

  rion saw what was done, he glorified God, saying, Certainly this was a righteous man. And all the people that came toge- ther to that sight, beholding the things that were done, smote their breasts, and returned. And all his acquaintance, and the women that followed him from Galilee, stood afar off, be- holding these things.

  Good Friday.

  The Collects.

  ALMIGHTY God, we be- seech thee graciously to be- hold this thy fiimily, for which our Lord Jesus Christ was con- tented to be betrayed, and given up into the hands of wicked men, and to suffer death upon the cross, who now liveth and reigneth with thee and the Holy Ghost, ever one God, world without end. Amen.

  ALMIGHTY and everlast- ing God, by whose Spirit the whole body of the Church is governed and sanctified; Re- ceive our supplications and prayers, which we offer before thee for all estates of men in thy holy Church, that every member of the same, in his vo- cation and ministry, may truly and godly serve thee; through

  Good Friday.

  dhriaclid, seirbliis fhirinneach jiE^us (Ihiadhaidh dhuit; tre ar Tighearnaagus ar Slanuighfhear losa Criosd, Amen.

  ODHE thròcaireach, a rinn na h-iiile dhaoine, agus aig nach 'eil fuath do ni air bith a rinn thu, agus leis nach miann bas peacaicb, ach leis am fearr e bbi air iompachadh agus a bbi beò; Dean trocair air na h-uile Iudhaich,thurcaicb, Mbi-cbreid- ich, agus sbaobb-chreidich, agus thoir uapa na h-uile aineolas, cruadhas cridhe, agus tair air d' Fhocal; leis am bheil iad air an dalladh, agus mar so thoir iad dachaidh, a Thigbearna bbeann- uicbte, gu d' tbreud, chum gu'm bi iad air an sàbbaladh am measg iarmad nam fior Israelicb, agus air an deanamh nan aon trend fo aon bbuachaill Iosa Criosd ar Tighearna, a ta beò agus a' riagb- ladh maille riutsa agus ris an Spiorad Naomh, aon Dia, saogb- al gun cbriocb. Amen.

  AnLitir. Eabh. x. 1.

  AIR bbi aig an lagb sgàil nithe maith ri teachd, agus cha'n 8 fior-dhealbh na'n nithe fein, ni'n comasach dha an dream a thig d'a ionnsuidh a cboidhche a dheanamb coimblionta, leis na b-iobairtibh sin a bbaiad a'toirt suas o bbliadhna gu bliadhna a gbnàtb; Oir an sin nach sguir- eadh iad do bbi 'gan toirt suas ? do bbrigh nach biodh aig luchd deanamh na naomh-sheirbhis tuilleadh coguis air bith peacaidh, air dhoibh bbi aon uair air an glanadh. Ach anns na b-iobairt- ibh sin nitbear atb-cbuimbneach- adh air na peacaibh gach bliadh- na. Oir cha'n 'eil e an comas gu'n tugadh fuil tbarbh agus gbabbar peacaidhean air falbb. Uime sin 133

  our Lord and Saviour Jesus Christ. Amen.

  O MERCIFUL God, who bast made all men, and j batest notbing that thou bast ! made, nor wouldest the deatb of a sinner, but ratber that be i sliould be converted, and live; Have mercy upon all Jews, Turks, Infidels, and Hereticks; and take from them all igno- rance, bardness of beart, and contempt of tb}' Word; and so fetch them bome, blessed Lord, to thy flock, that tbey may be saved among the remnant of the true Israelites, and be made one fold under one sbepberd, Jesus Christ our Lord, who liveth and reigneth witb thee and the Holy Spirit, one God, world without end. Amen.

  The Ej)istle. Heb. x. 1.

  THE law, having a shadow of good things to come, and not the very image of the tbings, can never with those sacrifices which they offered year by year continuallv make the comers thereunto perfect. For then would they not have ceased to be offered ? because that the worshippers once purged should have bad no more conscience of sins. But in those sacrifices there is a remembrance again made of sins every year. For it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins. Wherefore, Avben be cometh into the world, be saitb, Sacrifice and offering thou wouldest not, but a body bast

  Dì-li-aoine na Ceusda.

  ng teachd dha do'n t-saoghal; a deij- e, lobairt agus Ubhartas ni 'm b' àiU leat, acli dh' uUuich tliu corp dhomhsa: ann au iobairtibh loisgte; agus ann an iobairtibh air son peacaidh clia robh tlaclid agad. An sin thubbairt mise, Feueh, tha mi a' teachd, (ann an rola an leabbair tha sud scriobhta crm) chum do tboil-sa a dhean- anih, Dhè. Air dha a ràdh roimhe sin, lobairt, agus tabb- artas, agus iobairte-loisgte, agus iobairt air son peacaidh ni 'm b' àilllèat,agus ni'n robli dotblachd annta (a tha air an tabbairt suas a reir an lagha.) An sin thubh- airt e, Feucb, ataim a' teachd a dheanamh do tboil-sa, dhe. Tha e cur air cul a cheud ni, chum gu'n daingnich e an dara ni. Leis an toil so tha sinne air ar naomhachadh, trid toirt suas cuirp Iosa Criosd aon uair air son na'n uile. Agus tha gach uile shagart a' seasamh gach la, a' frithealadh agus a' toirt suas na'n iobairt cheudna gu minic, nithe do nach 'eil e'n comas a cboidh- che peacaidhean thoirt air falbh: ach an duine so,au deigh dha aon iobairt a thoirt suas air son peac- aidh, shuidh e a choidhche tuill- eadh air deas làimh Dhè; a feitb- eamh o sin suas gus an cuirear a naimhde 'nan stòl-chos fuidh chosaibh. Oir le aon iobairt rinn 6 choidhche foirfe iadsan a ta air an naomhachadh. Agus tha an Spiorad naomh mar an ceudna a'deanamh fianuis dhuinne air na nithibh so; oir an deigh dha radh roimhe, Is e so an coimbchean- gal a ni mi riu an deigh nan la ud, deir an Tighearna, Cuiridh mi mo reachdan 'nan cridhe, agus scriobhaidhmi iadair aninnliiin, agus am peacaidhean agus an eu- ceaita cha chuimhnich mi ni 's mo. A nis. far am bheil maitb- 134

  thou prepared me: In burnt- offerings and sacrifices for sin thou hast had no pleasure: Then said I, Lo, I come (in the volume of the book it is written of me), to do thy will, God. Above, when he said, Sacrifice and ottering, and burnt- otterings, and ottering for sin thou wouldest not, neither hadst pleasure therein, which are of- lered by the Law: then said he, Lo, I come to do thy will,

  God. He taketh away the first, that he may establish the second. By the which will we are sanctified, through the ottering of the body of Jesus Christ once for all. And every priest standeth daily minister- ing, and offering oftentimes the same sacrifices, which can never take away sins: But this man, after he had offered one sacri- fice for sins, for ever sat down on the right hand of God; from henceforth expecting till his enemies be made his footstool. For by one offering he hath perfected for ever them that are sanctified. Whereof the Holy Ghost also is a witness to us: For after that he had said be- fore, This is the covenant that

  1 will make with them after those days, saith the Lord, I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them; and their sins and iniquities will I remember no more. Now where remis- sion of these is, there is no more offering for sin. Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, by a new and living wa}', which he hath con- secrated for us, through the veil, that is to say, his flesh; and having an high priest over

  Good Friday.

  eaiias nan nitlie so, clia'n 'eil tubhartas air son peacaidh ann ni 's mo, Uime sin a bhraitln-e, do bhrii^h gu'm bheil danachd at^ainn chnni dol a steach do'n ionad a's naomha tre fhuil losa, air slit^he nuadh aj^us bheò, a clioisrig e dhuinne, tre 'n roinn- bhrat, sin r'a radh tre fheòil lein; agus do bhvigh gu'm bheil againn àrd sbagartosceann tighe Dhe; thigeamaid am fagus le cridhe fior, ann an Ian dearbh- achd a' cbreidimh, le 'r cridh- eacliaibli air an crath-ghlanadh o dhrofh coguis, agus le'r cuirp air an nigheadh le h-uisge glan. Cumamaid gu daingean aidmheil ar dòchais gun chlaonadh (oir is firinneach an ti a gheall). Agus thugamaid an aire d'a cheile chum ar brosnachadh gu gradh, agus deagh oibribh: gun blii leigeadhdhinnsinnfeinachruinn- eachadh an ceann a cheile, mar is gnath le dream araidh; ach a' comhairleachadh a cheile: agus gu ma moide ni sinn so, gu'm bheil sibh a' faiciun an la a tarr- uing am fagus.

  An Soisjeul. X. Eoin xix. 1.

  AIR an aobhar sin ghlac Pilat losa, agus sgiiirs se e. Agus dh' fhigh na saighdearan crùn droighinn, agus chuir lad air a clieann e, agus chur iad falluing phurpuir uime, agus thubhairt iad, Failt' ort a Eigh nan ludh- ach ! agus bhuail iad le'm bas- aibh e. An sin chaidh Pilat a mach a ris, agus a deir è riu, Feuch, a ta mise 'ga thoirt a mach d'ur n-ionnsuidh. chum 's gu'm bi fios agaibh nach 'eil mise laotainn coire sam bith ann. An sin thainig Iosa mach, agus an crùn droighinn air, agus an f hall- uing phurpuir uime. Agus a deir Pilat riu, Feuch an duine ! Uime 135

  the house of God; let us draw near with a true heart, in full assurance of faith, having our I hearts sprinkled from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Let I us hold fast the profession of I our faith without wavering; (lor ! he is faithful that promi.<ed;) and let us consider one another to provoke unto love and to good works: not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is; b ii exhorting one another: and so much the more, as ye see the day approaching.

  T/te Gospel. St. John xix. 1 .

  PILATE therefore took Je- sus, and scourged him. And the soldiers platted a crown ot thorns, and put it on his head, and they put on him a purplr- robe, and said. Hail, King of the Jews ! and the}' smote him with their hands. Pilate there- fore went forth again, and saith unto them. Behold, I bring him forth to you, that ye may know that I find no fault in him. Then came Jesus forth, wearing the crown of thorns, and the purple robe. And Pi- late saith unto them, Behold the man ! When the chief priests therefore and oflScers saw him.

  Di-h-aoine na Ceusda.

  sin 'n uair a chunuaic na li-ard shagairtagus na maoir e,ghlaodh iad, ag radh, Ceiis e, ceus e. A deir Pilat riu, Gabhaibhse e, agus ceusaibli è: oir clia 'n 'eil mise faotainn coire satn bith ann. Fhreagair na h-Iudhaich e, Tha lagh againne, agus a reir ar lagha-ne is coir a chur gu bàs, air son gu'n d'rinn e Mac dhe dheth tein. Uime sin an uair a cbuala Pilat a chainnt sin, bu mhoide bha dh' eagal air; agus cliaidh e steach a ris a dh' ait a' bhreitlieanais, agus a deir e ri h-Iosa, Cia as duit ? Ach cha d' thug Iosa freagradh air. An sin thubhairt Pilat ris, Nach labbair thu riumsa ? nach 'eil fhios agad gu'm bheil cumhachd agam-sa do cheusadh, agus gu'm bheil cumhachd agani do chur fa sgaoil? Fhreagair losa, Cha bhiodh cumhachd air bith agad a' m' aghaidhse, mur d' thugta dhuit o'n àird e: air an aobhar sin an tia thug mise thairis dhuit, tha aige-san am peacadh a's mo. Agus o sin suas dh' iarr Pilat a chuir fa sgaoil; ach ghlaodh na h-Iudhaich, ag radh, Ma leigeas tu am fear so fa sgaoil; cha charaid thu do Cheasar: ge b'e neach ata 'gadheanamh fein 'na righ, tha e a' labhairt an aghaidh Cheasair. Uime sin an uair a chuala Pilat a' chainnt sin, thug e mach losa, agus shuidh e air a' chathair-bhreitheanais amis an ionad d'an goirear an Leac- ùrlair, ach anns an Eabhra, Gabata. Agus b'e la ulluchaidh na caisg e, agus mu thimchioU na seathadh uaire: agus a deir e ris na h-Iudhaich, Feuch bhurrigh. Ach ghlaodh iadsan a mach, Beir uainn, beir uainn, ceus e. A deir Pilat riu, An ceus mi bhur ri^hse? Fhreagair na h-ard shag- airt, Cha'n 'eil righ againne ach 136

  they cried out, saying. Crucify him, crucily him, Pilate saith unto them, Take ye him, and crucifj' him: for I find no fault in hiui. The Jews answered him. We have a hiw, and by our law he ought to die, be- cause he made himself the Son of God. When Pilate therefore heard that saying, he was the more afraid; and went again into the judgement-hall, and saith unto Jesus, Whence art thou ? But Jesus gave him no answer. Then saith Pilate un- to him, Speakest thou not unto me P knowest thou not that I have power to crucify thee, and have power to release thee ? Jesus answered. Thou couldest have no power at all against me, except it were given thee from above: therefore he that delivered me unto thee hath the greater sin. And from thence- forth Pilate sought to release him: but the Jews cried out, saying. If thou let this man go, thou art not Caesar's friend: whosoever maketh himself a king speaketh against Cajsar. When Pilate therefore heard that saying, he brought Jesus forth, and sat down in the judgement-seat, in a place that is called the Pavement, but in the Hebrew, Gabbatha. And it was the preparation of the passover, and about the sixth hour: and he saith unto the Jews, Behold your King ! But they cried out, Awa}' with him, away with him, crucify him. Pilate saith unto them, Shall I crucify your King ? The chief priests answered. We have no king but Ca?sar. Then deliver- ed he him therefore unto them to be crucified: and they took Jesus, and led him away. And

  Good Friday.

  Ceasar. An sin air an aobhar sin thug e thairis dhoibh e, gu bhi air a cheusadh. A.gus ghlac iad losa agus thug iad leo e. Agus chaidh e mach, a giùhm a chrann- ceusaidh, do'n ionad d' an goirear aite a' chloiginn, d' an ainm 'san Eabhra, Golgota. An sin cheus iad e, agus dithis eile maille ris, fear air gach taobh, agus Iosa 's a mheadhon. Agus scriobh Pilat mar an ceudna tiodal, agus chuir e air a cbrann-cheusaidh e. Agus b'e an scriobhadh Iosa NASARET RIGH NAX lUDHACH. Uime sin leugh moran do na h-Iudhachaibh an tiodal so: oir bba'n t-ait anns an do cheusadh Iosa fagus do'n bbaile: agus bha an scriobbadh an Eabhra, an Greugais, agus an Laidinn. An sin thubhairt àrd shagairt na'n ludhach ri Pilat, Na scriobh, righ nan ludhacb, aNh gu'n dubhairt e fein, Is mi Eigb nan ludhach. Fhreagair Pilat, An ni a scriobh mi, scriobh mi e. An sin an uair a cheus na saighdearan losa, ghlac iad a thrusgan, (agus rinn iad ceithir earrainnean, earrainn do gach saighdear,) agus a chota mar an ceudna: agus bha an cota gun f huaigheal, air f higheadh o bhra- igh sios gu h-iomlan. Thubh- airt iad uime sin eatorra fein, Na reubamaid e, ach tilgeamaid croinn air, co aig a bhitheas e: chum gu'n coimhliontadh an scriobtuir, a deir, Roinn iad mo thrusgan eatorra, agus thilg iad croinn air mo bhrat. Air an aobhar sin rinn na saighdearan na nithe so. A nis sheas làimh ri crann-ceusaidh losa, a mhàth- air agus piuthar a mhàthar, Muire bean Chleopliais, agus Muire Magdalen. Uime sin an uair a chunnaic Iosa a mhàthair, agus an deisciobul a b'ionmhuinn 137

  he, bearing his cross, went forth into a place called the place of a scull, which is called in the Hebrew, Golgotha: where they crucified him, and two other with him, on either side one, and Jesus in the midst. And Pilate wrote a title, and put it on the cross; and the writing was, JESUS OF NAZARETH THE KING OF THE JEWS. This title then read man}' of the Jews: for the place where Jesus was crucified was nigh to the city: and it was written in Hebrew, and Greek, and La- I tin. Then said the chief priests i of the Jews to Pilate, Write not, The King of the Jews; but that he said, 1 am the King of the Jews. Pilate answered, What 1 have written, 1 have written. Then the soldiers, when they had crucified Jesus, took his garments, and made four parts, to every soldier a part; and also his coat: now the coat was without seam, woven from the top through- out. The}' said therefore among themselves. Let us not rend it, but cast lots for it, whose it shall be: that the Scripture might be fulfilled, which saith. They parted my raiment among them, and for my vesture they did cast lots. These things therefore the soldiers did. Now there stood by the cross of Je- sus, his mother, and his mo- ther's sister, I\Iary the wife of Cleophas, and Mary Magdalene. When Jesus therefore saw his mother, and the disciple stand- ing by, whom he loved, he saith unto his mother, Woman, behold th}^ son. Then saith he to the disciple. Behold thy mother. And from that hour that disciple took her unto his

  Di'li-aoine an Ceusda.

  ]eis 'na slieasamh a làthair,thubli- airt a r'a mhàthair, A bhean, feucla do mhac ! An sin a deir e ris an deisciobul. Feuch do mbàthair. Agus on am sin a mach thug an deisciobul sin leis i d' a tbigh fein. An deigb so air do Iosa fios a bbi aige gu'n robh iia h-uile nithe a nis air an criochnachadh, chum gu'n coimbliontadh an scriobtuir, a deir e, tha tart orm. A nis bha an sin soitbeach Ian do fbion- geur: agus airdhoibb-san spong a lionadh do'n fbion-gbeur, agus a cbur air bisop, sbin iad chum a bbeòil e. An sin an uair a ghabh Iosa am fiou geur, thubbairt e, tha e criochnaicbte: agus air cromadh a cbinn da, thug e suas a' spiorad. An sin chum nach fanadh na cuirp air a ebranncbeusaidh air an t-^àbaid, a cbionn gu'm b'e la an uUucb- aidh a bba ann (oir bu la mòr an la sabaid sin) dh'iarr na b-Iudh- aich air Pilat gu'n rachadh an luirgne a bbriseadh, agus gu'n d' thugtadh air falbh iad. An sin tbainig na saigbdearan, agus bbris iad luirgne a' cbeud fbir, agus luirgne an fbir eile, a cbeusadh maille ris. Ach air dhoibh teachd chum losa, an uair a cbunnaic iad gu'n robh e cbeana marbb, cha do bbris iad a luirguean-san; ach lot fear do na saigbdearaibh a tbaobh le sleagb, agus air ball tbainig a mach fuil agus uisge. Agus thug an ti a cbunnaic sin fianuis, agus a ta fbianuis firinneach: agus a ta Ebios aige gu'm bheil e labbairt na firinn, chum gu'n creideadh sibbse. Oir rinneadh na nithe so chum gu'n coimblion- tadh an scriobtuir, cha bbrisear cnaimb dheth. Agusa ris, a deir scriobtuir eile, Ambaircidh iad airsan a lot iad. 138

  own bome. After this, Jesus, knowing that all tbings were now accomplished, that the Scripture migbt be fulfilled, saith, I tbirst. Now there was set a vessel full of vinegar: and thej filled a spunge with vine- gar, and put it upon hyssop, and put it to his mouth. When Jesus therefore bad received the vinegar, be said, It is finished: and he bowed his head, and gave up the ghost. The Jews therefore, because it was the preparation, that the bodies should not remain upon the cross on the sabbath-day, (for that sabbath-day was an high day,) besought Pilate thfit their legs might be broken, and that they might be taken away. Then came the soldiers, and brake the legs of the first, and of the other which was crucified with him. But when they came to Jesus, and saw that he was dead already, they brake not his legs: but one of the soldiers with a spear pierced his side, and forthwith came thereout blood and wa- ter. And be that saw it bare record, and his record is true; and be knoweth that be saith true, that ye might believe. For these things were done, that the Scripture should be fulfilled, A bone of him shall not be broken. And again another Scripture saith, They shall look on him whom t^iey piei'ced.

  Easter Even.

  Am Feasgar roimh an Chaisg. An Giiidhe.

  Deonnich, Thlghearna, ionnas mar a ta sinn airar baisteadh cbuin bais do Mhic bbeannuicbte ar Slanuigbfhear losa Criosd, mar sin le bhi sior clilaoidh ar n-ana-mbiannan truaillidh, gu'm bi sinn air ar n-adhlacadh maille ris, aj^us gu'n d'tbeid sinn trid na b-uaigh agus geata bbais gu'r n-aiseirigh aoibhneach, air son maitbeas an ti a bliasaicb, agus a dh' adh- hiiceadh, agus a dh' eirich a ris air ar son, do mhac Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  An Litir. 1 N. Phead. iii. 17.

  OIR is fehrr ma's e sin toil De, sibh a dh' fbulang air son maitb a dheanamb, na air son olc a dheanamb. Oir dh' fbuiling Criosd fein aon uair air son peac- aidh, am firean air son nan neo- fbirean; (chum gu'nd'thugadh e sinne gu Dia,) air dha bbi air a cbur gu bas 's an fbeòil, ach air a bbeothachadh trid an Spioraid: Leis an deachaidh e mar an ceud- na, agus an do sbearmonaich e do na spioradaibh ann am priosun; a bba o sbean eas-ùmbail 'nuair a dh' f beitb f ad-f bulangas De aon uair ann an latbaibh Noe, am feadh abha'n àirc,ga b-ullaebadh, ann san robh beagan, sin r'aradh, ochd anaman air an tearnadh trid uisge. Tba'm baisteadh, mar sbamblachas a tbacoimb-fbreag- radh dha so (cha'n e cur dhinn sal na feòla, ach f reagradh deagh- cboguis tbaobh dhe) nis 'gar tearnadh-ne, ti'id aiseirigh Iosa Criosd: neach air dha dol gu neamh, a tha air deas làimb dhe. air do ainghbb, agus do uacb- daranaclidaibb, agus do chumli- a-chdaibh bbi air an cur fuidh smachd-san. 139

  Easter Even. Tlie Collect.

  GRANT, Lord, that as we are baptized into the deatb of thy blessed Son our Saviour Jesus Christ; so by continual mortifying our cor- rupt affections, we may be buried witb bim; and that through the grave, and gate of deatb, we may pass to our joy- ful resurrection; for his merits who died and was buried, and rose again for us, thy Son Jesus Christ our Lord. Amen.

  The Epistle. 1 St. Pet. iii. 17.

  IT is better, if the will of God be so, that ye suffer for well-doing, tban for evil-doing. For Christ also batb once suf- fered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to deatb in the flesh, but quickened by the Spirit: by which also be went and preached unto the spirits in prison; which sometime were disobedient, when once the long-suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is, eight souls, were saved by water. The like fi- gure wbereunto, even baptism, doth also now'save us (not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience towards God), by the resurrection of Jesus Christ: who is gone into heaven, and is on the right hand of God; angels and authorities and powers being made subject unto bim.

  LATHA-CAISa,

  An Srà^rjeul. N. Mhatth. xxvii. 57.

  AGUS air teaclid do'n f heasg- ar, tliainig duine saibhir o Arimatea, d'arn b' ainm Joseph, a bha e feia 'wsl dheisciobiil aig losa mar an ceudna, Air dol dha-san gu Pilat, dh'iarr e corp losa: an sin dh aithn Pilat an corp a thabhairt da. Agus air glacadh a' chuirp do loseph, pbaisg e aim an lion-eudach fior-ghlan e, agus chuir se e 'nauaigh nuadh fein, a cbladhaieli eannancarraig; agus air caruchadh cloich mboir dha gu dorus na h-uaighe, dh'imich e roimbe. Agus bha Muire Mag- dalen, agus a' Mhuire eile 'nan suidhe fa chomhair na h-uaighe. A nis air an la maireach, an la 'n deigh an ulluchaidh, chruinnich- eadh na h-ard shagairt agus na Phairisich gu Pilat, ag radh, A Thighearna, is cuiinhne leinn an nail' a bha am mealltairudfathast beo, gu'n dubhairt e, Eiridh mi an deigh thri laithean. Orduich uirae sin anuaigh bhi air a coinih- ead gu cinnteach gus an treas la, air eagal gu'n d' thig a dheisciob- uil 's an oidhche, agus gu'n goid iad leo e, agus gun abair iad ris an t-sluagh, Dh' eirich e o na mairbh: agus mar sin bithidh am mearaehd deireannach ni 's miosa na'n ceud mhearachd. Thubhairt Pilat riu, Tha faire agaibh, imichibh, deanaibh an uaigh cho tearuinte 's is urrainn dhuibh. Agus dh' imich iad agus rinn iad an uaigh cinn- teach, a' cur seula air a chloich maille re faire.

  LATHA-CAISG.

  Tl Aig Urniiitih Madainn, an àite an fSdlliii (O thigibli, seinneamaid do'n Thighoarna, &c.) seinnear no tlieirear na Laoidhean so.

  CRIOSD ar n-uan caisge air iobradh air ar son: uime BÌn cumamaid an fheisd; 140

  The Go.^peL St. Matt, xxvii. 57.

  WHEX the even was come, there came a rich man of Arimathsea, named Joseph, who also himself was Jesus' disciple: he went to Pilate, and begged the bod}-- of Jesus. Then Pilate commanded the body to be delivered. And when Joseph had taken the bodj^ he wrapped it in a clean linen cloth, and laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock: and he rolled a great stone to the door of the sepulchre, and departed. And there was Mary Magda- lene, and the other Mar}^ sit- ting over against the sepulchre. Xow the next day, that follow- ed the day of the preparation, the chief priests and Pharisees came together unto Pilate, saying, Sir, we remember that that deceiver said, while he was yet alive, After three days I will rise again. Command therefore that the sepulchre be made sure until the third day, lest his disciples come by night and steal him away, and say unto the people, He is risen from the dead: so the last error shall be worse than the first. Pilate said unto them. Ye have a watch; go your way, make it as sure as ye can. So they went, and made the sepulchre sure, sealing the stone, and setting a watch.

  EASTEB-DAY.

  ^ At Morning Pixii/er. instead of f>e Pnalm, O come, let us sin;:, ÒCC. the folloiring Anthems shall be s"n<i or said.

  CHRIST our passover is sa- crificed for us: therefore let us keep the feast;

  EASTEB DAY.

  NaVannleseanntliaoisghoirt, no le taois ghoirtn'mlii-vuinagus aniiilc: ach le aran neo-ghoir- tichte an treiblidhireis agus na firinn. 1 Cor. v. 7.

  AIR do Criosd eirigh o na marbliaibli, nach bàsaìch e ni's mo: cha'n eil tighearnas aig a' bhàs ui 's mo air.

  Oir a mheud 's gu'n d' fhuair e bàs, is ann do'n pheacadh a fhuair e bas aon uair ambàin: ach a mheud 's gu bheil e beò, is ann do Dhia a ta e beò.

  Mar sin mar an ceudna meas- aibhse gu'm bheil sibh fein gu deimliin marbh do'n pheacadh: ach beo do Dhia trid Iosa Criosd ar Tighearna. Rom. vi. 9.

  THA Criosd air eirigh o na marbhaibh: agus rinneadh an ceud thoradh dhiubhsan a chaidil deth.

  Oir mar is ann tre dhuine thainig am bas, is ann tre dhuine thig aiseirigh nam marbh mar an ceudna.

  Oir mar ann an Adhamh a ta na h-uile a' faghail a' bhàis; is amhuil sin mar an ceudna a nith- ear na h-uile beo ann an Criosd. 1 Cor. XV. 20.

  Gloir do'n Athair, agus do'n Mhac: agus do'n Spiorad Naomh;

  Mar bha air tus, a ta an nis, agus a bhitheas gu bràth: saogh- al gun chi'ioch. Amen. An Guidhe.

  DHE Uile-chumhachdaich, tre d' aon-ghin Mhic Iosa Criosd, a thug buaidh air a bhàs, agus a dh'fhosgaildhuinne geata na beathamaireannaich; Guidhe- amaid ort gu h-umhail, mar a ta thu 'gar stiiiradh le d' ghràs sònraichte, gu'n cuir thu deagh thograidh 'nar n-inntinnibh; ionnas le do shior chòmhnadh 141

  Not ^vith the old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness: but with the unleavened bread of sincerity and truth. 1 Cor, v. 7.

  CHRIST, being raised from the dead, dieth no more: death hath no more dominion over him.

  For in that he died, he died unto sin once: but in that he liveth, he liveth unto God.

  Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin: but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Rom. vi. 9.

  CHRIST is risen from the dead: and become the tirst-fruits of them that slept.

  For since by man came death: by man came also the resurrec- tion of the dead.

  For as in Adam all die: even so in Christ shall all be made alive. 1 Cor. xv. 20.

  Glory be to the Father, and to the Son: and to the Holy Ghost;

  Ans. As it was in the begin- ning, is now, and ever shall be: world without end. Amen. The Collect.

  ALMIGHTY God, who through thine onl3'-begot- ten Son Jestts Christ hast over- come death, and opened unto us the gate of everlasting life; We humbly beseech thee, that, as by thy special grace pre- venting us, thou dost put into our minds good desires; so by thy continual help we may

  LATEA-CAISG.

  gu'n toil' sinn an ni ceudna gu deagh eifeachd; tre Iosa Criosd ar Tighearna, a ta beò agus a' riaghladh maille riutsa agus ris an Spiorad Naomh, sior aon Dia, saogbal gun clirioch. Amen. An Litir. Col. iii. 1.

  UIME sin ma dh'eirich sibli maille li Criosd, iarraibh na nithe a ta shuas, far am bheil Criosd 'na shuidhe air deas làimb Dhè. Suidhichibh bhur n-aigne air na nithibh a ta shuas, agus ni h-ann air na nithibh a ta air an talamh: Oir a ta sibh marbh, agus a ta bhur beatha folaichte maille ri Criosd ann an Dia. An uair a dh'fhoillsichear Criosd, neach a's e ar beatha-ne, an sin bithidh sibhse mar an ceudna air bhur foillseachadh maille ris ann an glòir. Uime sin claoidh- ibh bhur buill a ta air an tal- amh, striopachas, neo-ghloine, fonn-collaidh, anamhianna, agus sannt, ni a's iodhol-aoraidh: Nithe air son am bheil fearg Dhe a' teachd air cloinn na h-easumh- lachd. Anns an robh sibhse mar an ceudna a' gluasad uaireigin, 'n uair a bha sibh a' caitheadh bhur beatha annta.

  An Soisgeid. N. Eoin xx. 1.

  AIR a cheud la do'n t-seach- duin thainig Muire Magda- len gu moch, agus an dorchadas fathast ann, chum na h-uaighe, agus chunnaic i a' chlach air a togail o'n uaigh. Ruith i an sin, agus thainig i gu Simon Peadar, agus gus an deisciobul eile a b'ion- mhuinn le losa, agus thubhairti riu,Thug iad leo an Tighearna as an uaigh, agus cha 'n'eil fhios againn c'aite an do chuir iad e. Uime sin chaidh Peadar amach, agus an deisciobul sin eile, agus tliainig iad chum na h-uaighe. Agus ruith iad 'nan dithis mar- aon: agus rnith an deisciobul eile 142

  bring the same to good effect, through Jesus Christ our Lord; who Tiveth and reigneth with thee and the Holy Ghost, ever one God, world without end. Amen.

  The Epislle. Col. iii. 1.

  IP ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who ig our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Moi-tify therefore your members which are upon the earth; fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concu- piscence, and covetousness, which is idolatry: for which things' sake the wrath of God Cometh on the children of dis- obedience: in the which ye also walked sometime, when ye lived in them.

  Tiie Gospel. St. John xx. 1.

  THE first day of the week Cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre. Then she runneth, and cometh to Simon Peter, and to the other disciple whom Jesus loved, and saith unto them, They have taken away the Lord out of the sepulchre, and we know not where they have laid him. Peter there- fore went forth, and that other disciple, and came to the se- pulchre. So they ran both to- gether: and the other disciple

  3Iondcn/ in Easter Week.

  m l)U luaitlio na Peadar, agus thainig è air tus clnim na h- uaighe; agus air cromadh siosda, chunnaic e 'n lion eudach 'na luidhe; gidheadh cha deachaidh e steacli. An sin thai nig Simon Peadar 'galeantuinn, agus chaidh e stigh do'n uaigh, agus chunnaic e 'n lion-eudach, 'na luidhe; agus an neapaicin a bha m'a cheann, cha'n ann 'na luidhe maille ris an lion-eudach, ach air leth air a lilleadh ann an aon àite. An sin chaidh a steach mar an ceudna an deisciobul sin eile a thainig air tus chum na h-uaighe, agus chunnaic, agus chreid e. Oir cha do thuig iad fathast an scriobtuir, gu'm b'eigin gu'n eireadh esan a ris o na marbhaibh. An sin dh'imich na deisciobuil a ris chum an cuideachd fein.

  Di-luain ann an seachduin na

  Caisg.

  An Guidhe.

  DHEUile chumhachdaich,tre d'aon-ghin MhicIosaCriosd, a thug buaidh air a bbàs, agus a dh' fhosgail dhuinne geata na beatha maireannaich; Guidh- eamaid ort gu h-umhail, mar a ta thu 'gar stiuradh le d' ghras sònraichte, gu'n cuir thu deagh thograidh 'nar n-inntinnibh; ionnas le d'shior chòmhnadh gu'n toir sinn an ni ceudna gu deagh eifeachd; tre Iosa Criosd ar Tig- hearna, a ta beò agus a' riaghladh maille riutsa agus ris an Spiorad Naomh, sior aon Dia, saoghal gunchrioch. Amen. Air son na Litir. Gniomh. x. 34

  DII'FHOSGAIL Peadar a bheul, agus thubhairt e, Gu firinneach tha mi 'g aithneachadh nach 'eil Dia ag ambarc air pear- saibh seach a cheile; ach anns gach uile chinneach ata 'n neach air am bheil eagal-san, agus a ta 143

  did outrun Peter, and came first to the sepulchre. And he, stooping down, and looking in, saw the linen clothes lying; 3'et went he not in. Then com- eth Simon Peter following him, and w^ent into the sepulchre, and seeth the linen clothes lie; and the napkin that was about his bead, not lying with the linen clothes, but wrapped to- gether in a place bj itself. Then went in also that other disciple which came first to the sepulchre, and he saw, and be- lieved. For as yet they knew not the Scripture, that he must rise again from the dead. Then the disciples went away again unto their own home.

  Monday in Easter Week.

  The Collect.

  ALMIGHTY God, who through thine only-begot- ten Son Jesus Christ hast over- come death, and opened unto us the gate of everlasting life; We humbly beseech thee, that, as by thy special grace pre- venting us, thou dost put into our minds good desires; so by thy continual help we may bring the same to good effect; through Jesus Christ our Lord, who liveth and reigneth with thee and the Holy Ghost, ever one God, world without end. Amen.

  For the Epistle. Acts x. 34.

  PETER opened his mouth, and said. Of a truth I per- ceive that God is no respecter of persons: but in every nation he that feareth him, and work- eth riji^hteousness, is accepted, with him. The word which

  Di-luam ann an seachduin na Caisg.

  *g oibreachadh fireantachd, tait- neach aige. Am focal a chuir Dia gu clann Israeil,a'searmonachadh sith tre Iosa Criosd (neach is e Tighearna nan uile); Am focal sin (a deiream) is aitline dhuibh, a sgaoileadh air feadh ludea uile, agus a thòìsich o Ghalile, an deigh a bhaistidh a shearmonaich Eoin: Cionnus a dh'ung Dia Iosa o Nasavet leis an Spiorad naomh, aguslecumhachd; neach a chaidh mu'n cuairt a' deanamh maitb, agus a' slànuchadh nan uile a bba air am foireigneachadh leis an diabbol: oir bba Dia maille ris. Agus tha sinne 'nar fianuisibh air na h-uile nitbibh a rinne araon ann an tir nan ludhacb, agus ann an Jerusalem; neach a mbarbh iad,'gachrochadhaircrann: Esan tbogDia suas air an treas la, agus nochd se è gu follaiseach, cha'n ann do'n t-sluagh uile, ach do fbianuisibh, a tbagbadh le Dia roimb-lalmb, eadhon dhuinne, a dh'itb agus a dh'òl maille ris an deigb dha eirigh o na marbbaibb. Agus dh'aitbn e dhuinne sear- monachadh do'n t-sluagb, agus tianuis a dheanamb gur esan a dh' òrduicbeadh le Dia na bbreitbeamb air bbeòtbaibh agus air mbarbbaibb. Dhasan tha na faidhean uile a toirt tianuis gu'm faigb gach neach a cbrei- deas ann maitbeanas 'nam pea- caibh trid ainm-san.

  An Soisqpul. N. Luc. xxiv. 13.

  FEUCH, bbaditbis d'a dheis- ciobuil a' dol air an la sin fein gu baile d'am b'ainm Emaus, a bba tri ficbead staid o Jerusalem. Agus bba iad a' labbairt eatorra fein mu tbimcbioll nan nithe ud uile a tbachair. Agus an uair a bba iad a' còmbradh, agus a' co-reusonachadh, tbainig Iosa e fein am fagus, agus dh'imich e maille riu. Ach bba'n suilean air 144

  God sent unto the children of Israel, preaching peace by Je- sus Christ; (be is Lord of all;) that word, (I say,) ye know, wbich was published throughout all Judsea, and began from Ga- lilee, after the baptism which Jobn preached: how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power; who went about doing good, and healing all that were op- pressed of the devil: for God was with him. And we are witnesses of all things which he did, both in the land of the Jews, and in Jerusalem; whom they slew and banged on a tree: Him God raised up the third day, and shewed him openly; not to all the people, but unto witnesses chosen before of God, even to us, who did eat and drink with him after he rose from the dead. And he com- manded us to preach unto the people, and to testify that it is he who was ordained of God to be the Judge of quick and dead. To him gave all the prophets witness, that through his name whosoever believeth in him shall receive remission of sins.

  The Gospel. St. Luke xxiv. 13.

  BEHOLD, two of his disci- ples went that same day to a village called Emmaus, which was from Jerusalem about threescore furlongs. And tbey talked together of all these things which had happened. And it came to pass, that while they communed together, and reasoned, Jesus himself drew near, and went with them. But

  Monday in Easter WeeJc.

  an cumail, air chor as nach d' aithnich iad e. A<^usthubhairt e riu, Ciod e an comliradh so air am bheil sibh a' teachd eadruibh fein, ag imeachd dhuibb, agus sibh dubhach ? Agus fbreagair fear duibh, d'am b'aium Cleopas, agus thubbairt e ris, Am bheil thusa ambàiu a' d' cboigreach an lerusalera, agus gun fbios agad air na nitbibh a rinneadh innte annsiia laithibh so? Agus thubb- airt e riu, Ciod na nithe ? Agus thubbairt iadsan ris, Na nithe a tbaobh Iosa o Xasaret, a bba 'na fbaidh cumhachdach ann an gniomh agus ann am focal am fianuis Dhe, agus an t-sluaigh uile: Agus cionnus a thug na h- ard-sbagairt agus ar n-uachda- rain tbairis chum ditidh bais e, agus a cbeus iad e. Ach bba duil againne gu'm b'esan an ti a bba guIsraelasbaoradh:agusathuill- eadh air so uile, 's e an diugb an treasla o rinneadh nanithe so. Agus mar an ceudna chuir mnatb- an araidh dhinn fein, a chaidh gu moch a dh'ionnsuidh na b-uaigbe, mòr iogbnadh oirnn, agus an luiir nach d' fbuair iad a cborp, tbainig iad, ag radh, gu'm fac iad sealladh do ainghbb, a dubbairt gubheilebeo. Agus chaidh dream araidh dhiubb-san a bba maille ruinn fein, chum na h-uaigbe agus fbuair iad eadhon mar a dubbairt nanmnai; acbcha'nfbaciadesan. Ansinadubbairt eriu. Odhaoine amaideach, agus mall-cbridheach a chreidsinn nan nithe sin uile a labhair na faidhean ! Nach b' eigin do Chriosd na nithe so fbul- ang, agus dol a steach d'a gblòir? Agus air dha tòiseachadh o Mbaois, agus o na faidhibh uile, dh'eadar-mhinich e dhoibli anns na scriobtuiribbuile na nithe m'a thimchioll fein. Agus dhruid iad ris a' bbaile, d'an robh iad a' 145

  their eyes were h olden, that they should not know him. And be said imto them, What manner of communications are these that ye have one to an- other, as yQ walk, and are sad ? And the one of them, whose

  name was (Jleopas, answenng, said unto him. Art thou only a stranger in Jerusalem, and hast not known the things which are come to pass there in these days? And he said unto them, What things ? And they said unto him. Concerning Jesus of ISTazareth, who was a prophet mighty in deed and word, before God and all the people: And how the chief priests and our rulers deliver- ed him to be condemned to death, and have crucified him. But we trusted that it had been be which should have redeemed Israel: and besides all this, to-day is the third day since these things were done. Yea, and certain wo- men also of our company made us astonished, which were early at the sepulchre; and when they found not his body, they came, saying, that they had also seen a vision of an- gels, which said that he was alive. And certain of them which were with us went to the sepulchre, and found it even so as the women had said; but him they saw not. Then said he unto them, fools, and slow of heart to be- lieve all that the prophets have spoken: ought not Christ to have suffered these things, and to enter into his glory ? And beginning at Moses, and all the prophets, he expounded unto them in all the Scriptures the things concerning himself.

  Di-mairt aim an seacJidiiin na Caisg.

  dol: agns leig esan air gu'n racli- adh e ni b'fhaide. Ach cho- eignich iadsan, e, ag radh, Fan maille ruinne oir a ta e dluth do'n fheasgar, agus tha deireadh an la aim. Agus chaidh e steach a dh'fhuireach maille riu. Agus an uair a shuidhegubiadh maille riu, air dha aran a ghlacadh, bheannuich se e, agus bhris se e agus thug e dhoibh e. Agus d'fhosgladh an suilean, agus dh'aithnich iad e; agus chaidh e as an t-sealladh. Agus a dubh- airt iad r'a cheile, Nach robh ar cridhe a' lasadh annainn, am feadh a bha e a' labhairt ruinn air an t-slighe, agus an uair a dh'fhosgail e dhuinn na scriob- tuirean ? Agus dh'eirich iad air an uair sinfein agus philliad gu Jerusalem, agus fhuair iad an t- aon fhear deug cruinn an ceann a cheile, agus an dream a bha maille riu. Ag radh, Dh'eirich an Tigh- earna do rireadh, agus chunncas le Simon e. Agus dh'innis iad na nithe a rinneadh air an t-slighe, agus mar a dh'aithnicheadh leo e ann am briseadh an araiu.

  Dl-malrt ann an seachduin na Caisg.

  Ail Guidhc.

  DHE Uile-chumhachdaich, tre d' aon-ghin Mhic Iosa Criosd, a thug buaidh air a' bhàs, agus a dh'fhosgail dhuinne geata nabeathamaireannaich; Guidhe- araaid ort gu h-umhail, mar a ta thu 'gar stuiradh le d' ghràs son- raichte,gu'ncuirthudeagh thog- raidh 'nar n-inntinnibli; ionnas le d' shior cliomhnadh gu'n toir sinn an ni ceudna gu deagh eif- eachd; tre Iosa Criosd ar Tigh- earna, a ta beo agus a' riagh- ladh maille riutsa agus ris an 146

  And they drew nigh unto the village whither they went; and he made as though he would have gone further: but they constrained him, saying, Abide with us, for it is to- wards evening, and the day is far spent. And he went in to tarry with them. And it came to pass, as he sat at meat with them, he took bread, and bless- ed it, and brake, and gave to them. And their ej^es were opened, and they knew him, and he vanished out of their sight. And they said one to another. Did not our heart burn within us, while he talked with us b}' the way, and while he opened to us the Scriptures ? And they rose up the same hour, and returned to Jerusa- lem, and found the eleven ga- thered together, and them that were with them, saying. The Lord is risen indeed, and hath appeared to Simon. And they told what things were done in the way, and how he was known of them in breaking of bread.

  Tuesday in Easter Week.

  The Colled.

  ALMIGHTY God, who through thy only-begotten Son Jesus Christ hast overcome death, and opened unto us the gate of everlasting life; We humbly beseech thee, that, as b}' thy special grace pre- venting us thou dost put into our minds good desires, so by thy continual help we may bring the same to good effect; through Jesus Christ our Lord, who liveth and reigneth with thee and the Holy Ghost,

  Tuesday in Easter WeeJc,

  Spiorad Naomh, sior aon Dia, saoghal gun chrioch. Amen.

  Air son na Litir. Gniomh. xiii. 26.

  IT^HEARA agus a bhraithrean, - a clilann fine Abrahaim, agus a mheud agaibh airam bheil ' eagal De, 's ann do'ur ionnsuidhsa achuireadhfocalnaslainteso. Oir iadsan, a ta chomhnuidh ann an Jerusalem, agus an uachdarain, air dhoibh bhi aineolach air-san, agus air foclaibh nam faidhean a ' ta air an leughadh gach sabaid, le esan a dhiteadh ehoimhlion siad iad. Agus ge 'd nacli d' fbuair iad coire bais air bith ann, dh'iarr iad air Pilat gu'n cuirt- eadh gu bàs e. Agus an uair a eboimhlion iad na h-uile nithe bbascriobhta mu thirachioll, thug iad a nuas o'n chrann e, agus chuir iad ann an uaigh e. Ach thog Dia suas o na mharbbaibh e: Agus chunncas è re morain '.aitbean leosan a ebaidh suas maille ris o Gbalile gu lerusalem dream a ta 'nam fianuisibh dha- san do'n t-sluagb. Agus a ta sinne a' soisgeulachadh dhuibbse a' gbeallaidii, a rinueadh do na ]i-aithricliibb, gu'n do cboimb- lion Dia sodhuinne an claun, air dha Iosa tbogail suas; mar a ta è scrìobbta mar an ceudna 's an dara Sabn. Is tu mo mhac-sa, an diugb ^bin mi thu. Agus mar ■ dhearbbadh gu'n tbog è suas è o na marbbaibb, gun è a philltinn air ais tuilleadhebumtruaillidh- eachd, thubbairte mar so, bheir mise dhuibh tròeairean cinnteach dhaibbidh. Uime sin a deir è i mar an ceudna ann an Salm eile, cha'n fhuiling thu do d' Aon naomh gu'm faic è tniaillidh- eachd. Oir an deigb do dhaibbi a gbinealach fein a riaracb- adh a reir toil dhe, chaidil e, \ agus chuireadh e chum aitbricbe, j 147 H

  ever end.

  one God, Amen.

  world without

  For the Epklle. Acts xiii. 26.

  MEN and brethren, children of the stock of Abraham, and whosoever among you fear- eth God, to 3'ou is the word of this salvation sent. For they that dwell at Jerusalem, and their rulers, because they knew him not, nor yet the voices of the prophets which are read every sabbath-day, they have fulfilled them in condemning him. And though they found no cause of death in him, yet desired they Pilate that he should be slain. And when they had fulfilled all that was written of him, they took him down from the tree, and laid him in a sepulchre. But God raised him from the dead: and he was seen many days of them which came up with him from Galilee to Jerusalem, who are his witnesses unto the people. And we declare unto you glad tidings, how that the promise which was made unto the fa- thers, God hath fulfilled the same unto us their children, in that be bath raised up Jesus again; as it is also written in the second Psalm, Thou art my Son, this day have I begotten thee. And as concerning that he raised him up from the dead, now no more to return to cor- ruption, be said on this wise, I will give 3'ou the sure mercies of David. Wherefore he saith also in another Psalm, Thou shall not suffer thine Holy One to see corruption. For David, after he had served his own ge- neration b}' the will of God, fell on sleep, and was laid unto his fathers, and saw corruption: 2

  Di-mairt ann an seachduin na Chaisg.

  as^us chimnaic e truaillidheaclicl: Ach an ti a tbog Dia suas, cha'n fhac e truaillidheachd. Uime sin biodh fhios agaibhse, fheara agus abhraithrean, gur ann tre'n dviine so a ta maitheanas peacaidh air a sbearuionachadh dhuibh: Agus tridsan a ta gach neach a chreid- eas air a sbaoradh o na h-uile nithibh, o nach robh e 'n comas duibh bbi air bhur saoradh le lagh Mbaois. Thugaibh aire uime sin, nach d'tbig oirbh an ni a ta air a radh anns na faidhibh: Feuchaibb, a luchd-tarcuis, agus gabhaibh iongantas, agus rach- adh as duibb; oir oibricbeamsa obairann bbur laitbibb-sa, obair nach creid sibh idir, ge d' chuir- eadh duine an ceill duibh e.

  An Soisneul. N. Luc. xxiv. 36.

  SHEAS Iosa fein'nam meadh- on, agusthubbairt e riu, sith mailleribb. Ach bbaiadsan fuidh eagal, agus sbaoil iad gur spiorad a cbunnaic iad. Atrus thubbairt e riUjC'arson a ta sibh fuidhbbuair- eas, agus c'arson a ta smuaintean ag eirigh suas ann bbur cridhe ? Feuchaibh mo lambam agus mo clioisan, gur mi fein a tb' ann: laimbsicbibh mi, agus faicibb; oir cha 'n'eil aig spiorad feoil, agus cnamba, mar a cbi sibh agamsa. Agus an uair a thubb- airt e so, nochde dhoibh alamh- an agus a cbosan. Agus air dhoibh bbi fathast mi-chreideach tre aoibbneas, agus iad fuidh ion- gantas, thubbairt e riu, Am bheil biadh sam bith agaibh an so? Agus thug iad dha mir do iasg roiste, agusdocbir-mbeala, Agus ghlac se e, agus dh'itb e 'nam fianuis. Agusthubbairt e riu, 'S iad so na briathran a labbair mi ribb,'nuairabbamifatbastniaille ribb, gur eigin dona b-uilo nit bibh ata scriobbta ann an lagb Mbaois, 148

  But be whom God raised again saw no corruption. Be it known unto you therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you the forgiveness of sins: and by him all that believe are justified from all things, from which ye could not be justified by the law of Moses. Beware therefore, lest that come upon you which is spoken of in the prophets; Behold, ye despisers, and won- der, and perish: for I work a work in your days, a work which ye shall in no wise be- lieve, though a man declare it unto you.

  The Gospel. St. Luke xxiv. 36.

  JESUS himself stood in the midst of them, and saith unto them, Peace be unto you. But they were terrified and affrighted, and supposed that they had seen a spirit. And he said unto them. Why are ye troubled, and why do thoughts arise in your hearts ? Behold my hands and my feet, that it is I myself: handle me, and see; for a spirit hath not fiesh and bones, as 3'e see me have. And when he had thus spoken, he shewed them his hands and his feet. And while they yet believed not for jo}', and won- dered, be said unto them, Have ye here any meat? And they gave him a piece of a broiled fisb, and of an honey-comb. And be took it, and did eat be- fore them. And he said unto them, These are the words which I spake unto you, while I was 3'et with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of

  The first Sunday after Easter.

  asfus amis na Faidhlbh, agus anns na Sailm am thimcliioll-sa, bhi air an coimblionadh. An sin cUi'f bosij^ail e an tuigse, chum gu'n tuigeadh iad na Scriobtuir- ean, agus thubbairt e riu, Mar so a ta e scriobbta, agus mar so b' eigin do Chriosd fulang, agus eir- igh o na marbbaibh an treas la; agusaitbreachas agus maitbeanas peacaidh bbi air an searmonacb- adh 'na Ainm-san, do na h-uile cbinneachaibb, a'toiseachadh aig lerusalem. Agus is fianuisoan sibbse air na nitbibh so.

  An ceud Domhnach an deigh na Caisg. An Gnidhe.

  ATHAIR Uile-chumhachd- aich, a thug d' aon mhac gu basachadh air sou ar peacainn- ibb, agus gu eirigh a ris air son ar fireantachd-ne; Deonnich dhuinn mar so gu'n cuir sinn uainn taois a' mbi-ruin agus na b-aingidheachd, chum gu'n dean sinn do ghnatb seirbhis dhuit am fior gbloine caitbe-beatha agus firinn; tre mbaitbeis do JNlbic cbeudna Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  An Litlr. 1 N. Eoin v. 4.

  OIR gach uile ni a gbinear o Dhia, bheir e buaidh air an t-saogbal, agus is i so a' bbuaidh a bbuadhaicheas air an t-saogbal, eadhon ar creidimh-ne. Co an ti a bbuadhaiebeas air an t-saogbal, ach esan a ta creidsinn gur e Iosa MacDhe? Is e so esan a tbainig trid uisge agus trid f buil, eadhon losa Criosd, ni h-e trid uisge ambain, ach trid uisge agusfuil: agus isean Spiorada ni fianuis,do bbrigh gur firinn an Spiorad. Oir tba triuir a tha deanamh fianuis air neamh, an t- Athair, am Focal, 149

  Moses, and in the Propbets, and in the Psalms concerning me. Tbeu opened be tbeir un- derstanding, that tbey migbt understand the Scriptures, and said unto them, thus it is written, and thus it beboved Christ to suffer, and to rise from the dead the third da}'; and that repentance and remis- sion of sins should be preach- ed in his Name among all na- tions, beginning at Jerusalem. And ye are witnesses of these things.

  The first Sunday after Easter.

  The Collect.

  ALMIGHTY Father, who hast given thine only Son to die for our sins, and to rise again for our justification; Grant us so to put avvay the leaven of malice and wicked- ness, that we may alway serve thee in pureness of living and trutb; tbrough the merits of the same thy Son Jesus Christ our Lord. Amen.

  The Epistle. 1 St. John v. 4.

  WHATSOEVER is born of God overcometh the world; and this is the vic- tory that overcometh the world, even our faith. Who is be that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God? This is he that came by water and blood, even Jesus Christ; not by wa- ter onl}^ but by water and blood: and it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. For there are three that bear record in hea-

  Ail ceiul Domhnach deigh ■}

  Laisg.

  agns an Splorad Xaomh; agus an triuir sin is aon iad. Agus tha triuira thadeauamh fianuisairan talamh, an Spiorad agus an t-uis- ge, agus an fhuil: agus thig an triuir sin r'a clieile annan aon. ]\ra ghabhas sinn ri fianuis dhaoine, 's i fianuis Dea's mo: oir is i so fianuis De, a thug e mu thimchiolla Mhic. An ti a chreid- eas ann am Mac De, tha'n f hian- uis aige ann fein: an ti naeh creid Dia, rinn e breugaire dheth, do bhiigh nach do cbreid e an f bian- nis a rinn Dia mu tbimchioU a Mbic. Agus is i so an fbianuis, gu'n d'thug Diadhuinn a'bbeatha mhaireannach; agus tha a' bbeatha so 'na mhac, An ti aig am bheil am Mac, tha a bbeatha aige; agus an ti aig nach 'eil Mac dhe, cha 'n'eil a bbeatha aige.

  An Soisgeul. N. Eoin. xx. 19.

  AIR teachd do'n f beasgair an la sin fein, air a' cbeud la do'n t-seachduin, agus na dorsa duinte far an robh na deisciobuil cruinn air eagal nan ludhacb, tbainig Iosa agus sbeas e 'sa mbeadhon, agus a deir e riu, sith dhuibb. Agus air dha so a radh, nochd edhoibh a lamban agus a tbaobh. An sin bba aoibbneas air na deisciobuilibh an uair a cbun- naic iad an Tighearna. An sin thubbairt Iosa riu a ris, sith dhuibb: mar a chuir an t-Athair uaith mise, mar sinatamise'gar cuir-sa uam. Agus air dha so a radh,sbeide orra,agusadeireriu, Gabbaibbse an Spiorad Naomh. Co air bith iad d'am maith sibh am peacaidh, tha iad maithte dhoibb, agus co air bith iad d'an cum sibh am peacaidh gun am maitbeamb, tha iad air an cumail.

  160

  ven, the Fatber, the Word, and the Hol}^ Gbost: and these tbree are one. And tbere are tbree that bear witness in earth, the spirit, and the water, and the blood: and these tbree agree in one. If we receive the witness of men, the witness of God is greater: for this is the witness of God, wbich be hatb testified of his Son. He that believeth on the Son of God batb the witness in bimself: he that believeth not God bath made him a liar, because he believeth not the record that God gave of his Son. And this is the record, that God bath given to us eternal life; and this life is in his Son. He that batb the Son batb life; and he that hatb not the Son bath not life.

  The Gospel. St. John xx. 19.

  THE same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst, and saith unto them, Peace be unto j'ou. And when be had so said, he shewed un- to them his hands and his side. Then were the disciples glad when they saw the Lord. Then said Jesus to them again, Peace be unto you: As my Father batb sent me, even so send I you. And when he bad said this, he breathed on them, and saith unto them, Re- ceive ye the Holy Ghost. Whose soever sins ye remit, they are remitted unto them; and whose soever sins ye retain, they are retained.

  The second Sunday after Easier.

  An dara Domhnach an dcigh na Caisg.

  An Gnidhe.

  DHE Uile-chumhaclidaich, a thug dhuinn d'aon Mhac gu bhi araon 'na iobairt air son peac- aidh, agus mar an ceudna 'na eis- empleir air beatha dhiadhaidh; Thoir gras dhuinn cbuni gu'n gabhamaid do gbnatb gu ro thaingeil a sboebair sin gun cboimeas, agus cuideachd gu'n dean sinn ar dichioU gach la a leantuinn ceuman beannuicbte beatha ro naomh, do Mbic cbeud- na Iosa Criosd. ar Tighearna. Amen.

  An Litir. 1 X. Phead. ii. 19.

  IS 8 so cliu-tboillteannacb, ma dh' iomchaireas neach sam bith doilgbeas air son coguis a tbaobh dhe, a' fulang gu b- eucoracb. Oir ciod an t-aobhar molaidh a ta aun, ma's e an uair a gbabbar oirbh air son bbur ciontaibb, gu'n guilain sibh gu foigbidneach e? Ach ma's e 'n uair a ta sibh a' deanamh maitb, agus a fulang air a sbon, gu'n giulain sibh e gu foigbidneacb; tba so taitneach do Dhia. Oir is ann thuige so a gbairmeadh sibh do bbrigh gu'n d'f builing Criosd mar an ceudna air ar sou-ne, a' fagail eisempleir agaibb, chum gu leanadh sibh a cbeumanna. Xeach nach d'rinn peacadh, ni mo a fbuaradh cealg 'na bheul: Xeach 'n uair a chaineadh e, nach do chain a ris; 'n uair a dh' f builing e, nach do bbagair; ach a dh' earb è fein ris-san a bheir breth cbeart: Xeach a gbiiilain ar peacanna è fein 'na cborp fein air a' cbrann; chum air dhuinn bbi marbh do'n pbeacadh, gu'm 151

  The second Sunday after Easter.

  The Collect.

  ALMIGHTY God, wbo hast given thine only Son to be unto us both a sacrifice for sin, and also an ensample of godly life; Give us grace that we may always most thankfully receive that his inestimable be- nefit, and also daily endeavour ourselves to follow the blessed steps of his most holy life; through the same Jesus Christ our Lord. Amen.

  TheEpMe. 1 St. Pet. ii. 19.

  THIS is tbank-worthy, if a man for conscience to- ward God endure grief, suffer- ing wi'ongfully. For what glory is it, if, when ye be bufieted for your faults, ye shall take it patiently ? but if, when ye do w^ell, and suffer for it, ye take it patiently, this is accep- table with God. For even hereunto were ye called: be- cause Christ also suffered for us, leaving us an example, that ye should follow his steps: who did no sin, neither Avas guile found in his mouth: who, when be w^as reviled, reviled not again; when he suffered, be threatened not; but com- mitted himself to him that judgeth righteously: who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we,

  ; being dead to sins, should live unto righteousness: by whose

  I stripes ye were healed. For

  I ye were as sheep going astray;

  I but are now returned unto tìie

  An treas Domlinach an deigh na Caisg,

  bitlieamaid beo do f hireantachd: neaeh a tha sibh air bhnr slan- uchadh le a bhuillibh. Oir bha sibh mar chaoraich a' dol air seacharan; ach philleadh sibh a nischumBuachailleagusEasbuig bhur n-anamau.

  Ail Soisgeul. N. Eoin x. 11.

  THUBHAIRT losa, Is mise am buachaille math: leigidh am buachaille math bheatha sios air son nan caorach. Ach am fear-tuarasdail, agus an ti nach è am buachaille, agus nach leis fein na caoraich, chi è am madadh- alluidh a' teachd, agus fagaidh e na caoraich, agus teichidh e; agus glacaidh am madadh -alluidh iad, agus sgapaidh è na caoraich. Ach teichidh am fear-tuarasdail, a chionn gur fear-tuarasdail e, agus nach 'eil suim aige do na caoraich. Is mise am buachaille math, agus is aithne dhorah mo chaoraich fein, agus aithnichear le m' chaoraich fein mi. Mar is aithne do'n Athair mise, agus is aithne dhomhsa an t- Athair: agus a ta mi leigeadh mo bheatha sios air son nan caorach. Agus a ta caoraich eile agam, nach 'eil do'n chro so: is eigin domh iadsan mar an ceudna thoirt a stigh, agus eisdidh iad ri m' ghuth, agus bithidh aon trend ann, agus aon bhuachaille.

  An treas Domhnacli an deigh na Caisg. An Guidhc.

  DHE Uile-chumhaclidaich a ta nochadh dhoibh-san a bhitheas am meavachd solus d' fhirinn, chum gu'm pilleadh iad gu slighe na fireantachd; Deon- uich dhoibh-san uile a ta air an gabhail a steach ann a' comh- chomunn creidimh Chriosd, gu'n 152

  Shepherd and Bishop of your souls.

  The Gospel St. Jolin x. 11.

  JESUS said, I am the good shepherd: the good shep- herd giveth his life for the sheep. But he that is an hire- ling, and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth: and the wolf catcheth them, and scattereth the sheep. The hireling fleeth, because he is an hireling, and careth not for the sheep. I am the good shepherd, and know my sheep, aud am known of mine. As the Father knoweth me, even so know I the Father: and I lay down my life for the^ sheep. And other sheep I have, which are not of this fold: them also I must bring, and they shall hear my voice; and there shall be one fold, and one shepherd.

  The third Sunday after Easter.

  The Collect.

  ALMIGHTY God, who she west to them that be in error the light of thy truth, to the intent that they may re- turn into the way of righteous- ness; Grant unto all them that are admitted into the fellow- ship of Christ's religion, that

  Tlie tltird Sunday after Easter.

  seachainn iad na nithe sin a ta | they may eschew those thinsfs an aii^haidh an aidmheil, agus ' that are contrary to their pro- gu'n lean iad na nithe sin uile fession, and follow all t>uch a ta reir a chreidimh cheudna; ' things as are agreeable to the tre Iosa Criosd ar Tighearna. I same; through our Lord Jesus Amen. Christ. Amen.

  AnLitir. 1 N. Phead. ii. 11.

  AMHUIXNTIE mo ghràidh, guidheam oirbh, mar choig- rich agus luchd-euairt, sibh a sheachnadh anamhianna feòl- mhor, a tha cogadh an aghaidh an anama, air dhuibh deagh chaitheadh-beatha bhi agaibh am measg nan Cinneach; chum an ait olc a labhairt umaibh mar luchd mi-ghniomh, ga'n dean iad o bhur deagh oibribh a chi iad, Dia a ghlòrachadh ann an la an fhiosrachaidh. Uime sin bithibhse umhail do gach uile riaghailt dhaoine air son an Tighearna; ma's ann do'n Righ mar an ti a's airde inbhe; no do uachdaranaibh, mar do'n mhuinntir a chuireadh uaith chum dioghaltais air luchd dean- amh an uile, agus chum cliu dhoibhsan a ni maith. Oir is i toil De gu'n cuireadh sibhse le deagh-dheanadas tosd air ain- eolas dhaoine amaideach: Mar dhaoine saor, agus gu'n bhur saorsa a ghnathachadh mar bhrat-folaich do'n olc; ach mar sheirbhisich Dhe. Thugaibh urram do na h-uile dhaoine: Gràdhaichibh ni braithrean: Biodh eagal De oirbh: Thugaibh urram do'n Righ.

  An Soisqevl. N. Eoin xvi. 16.

  THUBHAIRTIosar'n dheis- ciobuil, TamuU beag agus cha'n f haic sibh mi; agus a ris, tamuU beag agus chi sibh mi, do bhrigh gu bheil mi dol chum an Athar. An sin thubhairt cuid d'a dheisciobluibh eatorra fein.

  The Epistle. 1 St. Peter ii. 11.

  DEARLY beloved, I be- seech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the soul; having your con- versation honest among the Gentiles; that, whereas they speak against you as evil doers, they may by your good works, which they shall behold, glo- rify God in the day of visita- tion. Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake: whether it be to the King, as supreme; or unto governours, as unto them that are sent by hiin for the punish- ment of evil doers, and for the praise of them that do well. For so is the will of God, that with well-doing ye may put to silence the ignorance of foolish men: as free, and not using 3'our liberty for a cloak of ma- liciousness, but as the servants of God. Honour all men. Love the brotherhood. Fear God. Honour the King.

  The Gospel. St, John xvi. 16.

  JESUS said to his disciples, A little while, and ye shall not see me: and again, A little while, and je shall see me; because I go to the Father. Then said some of his di.sciples among themselves, What is this

  153

  H 3

  An ceathramli DomTinach an deigh na Caisg.

  Ciod è so a deir è ruinn, Tamull beag agus cha'n fhaic sibh mi, agus a lis, tamull beag agus chi sibh mi; agus, do bhrigh gu bheil mi dol chum an Athar ? Air an aobhar sin thubhairt iad, Ciod è so a deir e, Tamull beag ? Cha 'n'eil sinne a' tuigsinn ciod a deir e. A nis dh-aithnich Iosa gu'n robh toil aca fheòraich dheth, agus thubhairt è riu, Am bheil sibh a' feoraich 'nar measg feiu mar a thubhairt mi, Tamull beag agus cha'n fhaic sibh mi, agus a ris, tamull beag agus chi sibh mi. Gu deimhin, deimhin deiream ribh, gu'n dean sibhse gul agus caoidh, ach ni'n saoghal gairdeachas: agus bithidh sibhse bronach, ach pillear bhur bron gu gairdeachas. An uair a bhitheas bean re saothair-chloinne, bithidh i fo dhoilgheas chionn gu bheil a h-uair air teachd: ach an uair a bheireas i'n leanabh, cha chuimh- nich i a h-àmhgar ni's mo, tre aoibhneas gu'n d' rugadh duine chum an t-saoghail. Agus a ta nis uime sin doilgheas oirbhse, ach chi mise a ris sibh, agus ni bhur cridhe gairdeachas, agus bhur gairdeachas cha bhuin neach air bith uaibh.

  An ceaUiramli Domhnach an

  deigh na Caisg.

  An Guidhe.

  DHE Uile-chumhachdaich, a' d' aonar a ta comasach air tograibh agus aignibh mi-riagh- aiiteach dhaoine peacach a cheansachadh; Deonnich do d' shluagh, gu'n gràdhaich iad an ni ata thu 'g iarraidh, agus gu'm miannaich iad an ni a ta thu gealltuinn; ionnas am measg chaochladhaibh iomadach agus lionmhor na beatha so, gu'm bi ar cridheachan gu cinnteach an 154.

  that he saith unto us, A little while, and ye shall not see me: and again, A little while, and ye shall see me: and. Because I go to the Father? They said there- fore. What is this that he saith, A little while ? We cannot tell what he saith. Now Jesus knew that they were desirous to ask him, and said unto them. Do ye inquire among yourselves of that I said, A little while, and ye shall not see me: and again, A little while, and ye shall see me ? Verily, verily, I say unto you, That ye shall weep and lament, but the world shall re- joice: and ye shall be sorrow- ful, but your sorrow shall be turned into joy. A w^oman when she is in travail hath sorrow, because her hour is come: but as soon as she is delivered of the child, she re- membereth no more the an- guish, for joy that a man is born into the world. And ye now therefore have sorrow: but I will see you again, and your heart shall rejoice, and your joy no man taketh from you.

  The fourth Sunday after

  JiJaster.

  Tlie Collect.

  O ALMIGHTY God, who alone canst order the un- ruly Avills and affections of sin- ful men; Grant unto thy people, that they ma}^ love the thing which thou commandest, and desire that which thou dost promise; that so, among the sundry and manifold changes of the world, our hearts may surely there be fixed, wdiere true joys are to be found;

  The fourth Sundai/ after Easter.

  sin suidhichte, far am bheil fior through Jesus Christ our Lord aoibhneisr'am faotainn; tre Iosa Amen. Criosd ar Tighearna. Amen.

  An Litir. N. Slieum. i. 17.

  THA gach uile dheagh thabh- artas, agus gach uile tliiodh- lac iomlan o'n airde, a' teachd a nuas o Athair na soillse, maille ris nach 'eil atharrachadh, no sgaile tionndaidh. thoil f'ein ghin è sinn le tbcal na firinn, chum gu'm bitheamaid 'nar gne cheud-toraidh d'a chreutairibh. Uime sin mo bhraithre giàdhach, biodh gach duine ealamh chum eisdeachd mall chum labhairt, mall chum feirge; oir eha'n oibrich fearg duine fireantachd Dhe. Uime sin cuiribh uaibh gach uile shalachar, agus anabh- arr mi-ruin, agus gabhaibh d' ar n-ionnsuidh le macantasam Focal a tha air a shuidheachadh ann- aibh, a tha comasach air bhur n- anaman a shabhaladh.

  An Soisgeul. N. Eoin xvi. 5.

  THUBHAIRT Iosa r' a dheisciobuilibh, A nis a ta mi dol chum an ti a chuir uaith mi, agus cha'n 'eil a h-aon ag- aibhse a' feoraich dhiom, C àite tha thu dol ? Ach a chionn gu'n dubhairt mi na nithe so ribh, lion bron bhur cridhe. Gidheadh, a ta mi 'g innseadh dhuihh na firinn; is buannachd dhuihh mise a dh' fhalbh: oir mar flilbh mi, cha d' thig an Comhf hurtair d' ar ionnsuidhse; ach ma dh' f halbhas mi, cuiridh mi esan d'ar ionn- suidh. Agus an uair a thig esan, bheir è dearbh-shoillearachd do'n t-saoghal mu pheacadh, agus mu fhireantachd, agus mu bhreith- eanas: Mu pheacadh, do bhrigh nach 'eil iad a'creidsinn annamsa: Mu fhireantachd. do bhrigh gu bheil mi dol a dh' ionnsuidh m' 155

  The Ephtle. St. James i. 17.

  EVERY good gilt, and every perfect gift, is from above, and Cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Of his own will begat he us with the word of truth, that we should be a kind of first-fruits of his crea- tures. Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath: for the wrath of man worketh not the righte- ousness of God, AVherefore lay apart all filthiness and su- perfluity of naughtiness, and receive with meekness the en- grafted word, which is able to save your souls.

  The Gospel. St. John xvi, 5.

  JESUS said unto his dis- ciples, Now 1 go my way to him that sent me; and none of you asketh me, AVhither goest thou.P But because I have said these things unto you, sorrow hath filled your heart. Nevertheless I tell you the truth; It is expedient for you that I go awa}-: for if I go not away, the Comforter will not come unto you; but if I depart, I will send him unto you. And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgement: Of sin, because they believe not on me; Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more; of judgement, because the prince of this world is

  Ail cuigeamJi Domhnach an deigh na Caisg.

  Athar, agus nach faic sibh ni 's 1110 mi: Mu blireitbeanas, a chionn gu bheil uachdarran an t-saogbail so air a dhiteadh. Tha moran nithe agam fathast ri radh ribh, ach cha'ii urrainn sibh an giùlan an tràthsa. Ach an uair a thig esan, Spiorad na firinn, treoraicbidh e sibh chum gach uile fhirinn: oir cha labh- air è uaith fein; ach labhraidh è na h-uile nithe a chhiinneas è: agus foillsichidh è dhuibhse nithe a ta ri teachd. Bheir esan gloir dhomhsa: oir gheibh è do m' chuid-sa, agus nochdaidh è dhuibhse e. Na h-uile nithe a ta aig an Athair, is leamsa iad: air an aobhar so, thubhairt mi, gu'm faigh è do m' chuid-sa, agus nochdaidh è dhuibhse e.

  judged. I have yet many things to say unto you, but je cannot bear them now. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for he shall not speak of him- self; but whatsoever he shall hear, that shall he speak: and he will shew you things to come. He shall glorify me: for he shall receive of mine, and shall shew it unto you. All things that the Father hath are mine: therefore said I, that he shall take of mine, and shall shew it unto you.

  An cuigeamh Domlmach an

  deigh na Caisg.

  An Guidhe.

  OTHIGHEARXA o'm bheil na h-uile nithe maith a' teachd; Deonnich dhuinne do sheirbhsichumhailjgu'nsmuaint- ich sinne le d' bbeothachadh naomh air na nithibh sin a ta maith, agus le d' stiiiradh trocair- each gu'n coimhlion sinn na nithe ceudna; tre ar Tighearna Iosa Criosd. Amen.

  AnLitir. N. Sheura. i. 22.

  ACH bithibhse 'nar luchd chuir an gniomh anfhocail, agus ni b-ann 'nar luchd-eisd- eachd amhàin, 'gar mealladh fein. Oir ma tha neach air bith 'na fhear-eisdeachd an fhocail, agus ni h-ann 'na fhear-deanamh d'a reir, is cosmhuil e ri duine a tha 'g amharc air aghaidh nadurra fein ann an sgàthan. Oir bheachd- aich e air fein, agus dh' imich e roimhe, agus dhi-chuimhnich è air ball ciod an coslas duine a 15G

  The fifth Sunday after Easter.

  The Collect.

  OLORD, from whom all good things do come; Grant to us thy humble ser- vants, that by thy holy inspira- tion we may think those things that be good, and by thy mer- ciful guiding ma}^ perform the same; through our Lord Jesus Christ. Amen.

  The Epistle. St. James i. 22.

  BE ye doers of the Word, and not hearers only, de- ceiving 3'our own selves. For if any be a hearer of the Word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he behold- eth himself, and goeth his way, and straightway Ibrgetteth what manner of man he was. But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful

  Tliefiftli Sunday after Easter.

  bh'annfem. Ach2:eb'èbheachd- aicheas ^^11 dùrachdach air lagh diongmbalta 11a saorsa, agus a bbuanaicheas ann, gun è bbi 'na fhear-eisdeachd deannadacb, ach 'na f heardeanamh na b-oibre, bitliidh an duine so beannuicbte 'na dheanadas. Ma shaoileas neach air bith 'nar measg gu bheil è diadhaidh. gun bbi cur srein r'atbeangaidh.ach a'nieall- adh a cbridhe lein, is diomhain diadhachd an duine so. 'S i so an diadhachd f bior-ghlan, agus neo- sbalach am fianuis De agus an Atbar, dileaebdain agus ban- trachain f biosrachadh 'nan triobl- aidh, agus neach 'ga cboimbeadh fein gun smal o'n t-saogbal.

  Ail Soisgeul. N. Eoin xvi. 23.

  (^ U deimhin, deimbin deiream T ribb, Ge b' e nithe dh'iarras sibh air an Atliair ann am Ainm- sa, gu'n tabhair e dhuibh iad. Gus an so cha d' iarr sibh ni air bith a' m' Ainm-sa: larraibh, agus gbeibh sibb, chum as gu'm bi bbur n-aoibbneas Ian. !N^a nithe so labhair mi ribh am briatbraibh doroba: ach thig an uair anns nach labbair mi ni's mo ribh am briatbraibh dorcha, ach iunsidhmi gu soilleir mu'n Athair dhuibb. Anns an la sin iarraidh sibh a' m' Ainm-sa: agus cha'n 'eil mi 'g radh ribb, Gu'n guidh mi an t-Athair air bbur son: oir is tòigb leis an Athair fein sibb, air son gu 'n d'thug sibh gràdh dhombsa, agus gu'n do cbreid sibh gur ann o Dhia a thainig mi. Tbainig mi a mach o'n Athair, agus tha mi air teachd chum an t-saogbaib A ris, tha mi fagail an t-saogbail, agus a' dol chum an Atbar. thubbairta dheisciobuil ris, Feucb, a nis tha thu labbairt gu soilleir, agus cha'n 'eil thu labbairt cosmhalachd air bith. A 157

  bearer, but a doer of the work, tins man sball be blessed in bis deed. If an}' man among you seem to be religious, and bridletli not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. Pure religion, and undefiled before God and the Father, is this. To visit the fatherless and wi- dows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world.

  The Go<^r>el. St. John xvi. 23.

  VERILY, verily, I say unto you, Whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it you. Hitherto have ye asked nothing in ni}' name: ask, and ye shall receive, that your joy may be full. These things have I spoken unto you. in proverbs: but the time Cometh when I shall no more speak unto you in proverbs, but I shall shew you plainly of the Father. At that day ye shall ask in my name: and I say not unto you that I will pray the Father for you; for the Father himself loveth you, because ye have loved me, and have believed that I came out from God. I came forth from the Father, and am come into the world: again, I leave the world, and go to the Father. His disciples said unto him, Lo, now speakest thou plainly, and speakest no proverb. Xow are we sure that thou knowest all things, and needest not that any man should ask thee: by this we be-

  Xà Dol-suas CJiriosd.

  nis tha fhios agaìnn gur aithne j dhuit na h-uile nithe, agus nach j feum thu duine air bith a dh' i fheòraicli dhiot: air a shon so ' tha sinn a' creidsinn gur ann o | Dhia a thainig thu. Fhreagair ! losa iad. Am bheil sibh a nis a creidsinn? Teuch, tliig an t-àm, seadh, tha e cheana air teachd, [ anns an sgapar o cheile sibh, gach aon g'a ionad fein, agus am fàg sibh mise a'm' aonar: gidheadh cha'n 'eil mise a'm' aonar, oir tha 'n t-Athair maiUe rium. Na nithe so labhair mi ribh, chum gu'm biodh sìth agaibh annamsa. Anns an t-saoghal bithidh àmh- ghar agaibh; ach biodh deagh mhisneach agaibh, thug mise buaidh air an t-saoghal.

  lieve that thou earnest forth from God. Jesus answered them, Do ye now believe .f^ Be- hold, the hour cometh, yea, is now come, that ye shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone: and yet I am not alone, because the Father is with me. These things have I spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tri- bulation: but be of good cheer; 1 have overcome the world.

  Lci Dol-suas Chriosd. An Guidhe.

  DEOXUICH, guidheamaid ort, Dhe Uile-chumhachd- ' aich amhuil mar a ta sinn a' creidsinn gu'n deachaidh d' aon- ghin Mhic ar Tighearna Iosa Criosd suas gus na neamhan; mar sin gu'n teid sinne mar an ceudna ann an cridhe agus ann an inntinn suas do'n ionad cheud- na, agus gu'n gabh sinndoghnath comhnuidh maille risan,a ta beo agus a' riaghladh maille riutsa agus ris an Spiorad Naomh, aon Dia, saoghal gun chrioch. Amen. Air son an Litir. Gniomli. i. 1.

  RINN mi an ceud leabhar, Theophiluis, mu thimchioll nan uile nithe a thoisich Iosa air a dheanamh agus a theagasg, gus an la an do thogadh suas e, an deigh dha, trid an Spioraid Naoimh, aitheantan a thoirt do na h-Abstolaibh a thagh e: D' an d' rinn e mar an ceudna e fein a nochdadh beo an deigh fhulang- ais, le moran do chomharraibh 158

  Ascension Day. The Culled.

  GRANT, we beseech thee, Almighty God, that like as we do believe thine only be- gotten Son our Lord Jesus Christ to have ascended into the heavens; so we may also in heart and mind thither ascend, and with him continually dwell, who liveth and reigneth with thee and the Holy Ghost, one God, world without end. Amen.

  For He EpMe. Acts i. 1.

  THE former treatise have I made, Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach, until the day in which he was taken up, after that he through the Holy Ghost had given commandments unto the apostles whom he had chosen: to whom also he shewed himself alive after his passion by many infallible prool's, being seen of

  Ascension Day.

  firinneacli.airdhabhiairfhaicinn leo feadh dha fhicliead la, agus e labhaiit mu na nithibh sin a bbuineadh do rioghachd Dhe: Ap:us air dha bbi maille riu, dh' aitbne dhoibh gun iad a dhol o lerusalem, ach feitheamb ri geal- bidh an Atbar, ars' esan, a cbuala sibh uamsa. Oir bbaist Eoin gu deimbin le uisge; ach baistear siblise leis an Spiorad Naomh air bbeag do biitbibh an deigb so. Uime sin air cruinn- eachadh dhoibh an ceann acbeile, dh' fbeoraich iad detb, ag radh, A Thighearna, an aisig thu 's an am so an rioghachd do Israel? Agus thubbairt esan rin, cha bbuin e duibbse fios nan aimsir no nan am fbaotainn, a chuir an t-Athairnachumhachd fein. Ach gbeibh sibbse cumhachd an uair a thig an Spiorad Naomh oirbb, agus bithldh sibh 'nar fianuisibh dhombsa, araon ann an leru- salem, agus ann an ludea uile, agus ann an Samaria, agus gu iomall na talmbainn. Agus an uair a thubbairt e na nithe so, thogadh suas e, agus iadsan 'ga f baicinn, agus thug neul as an t- sealladh e. Agus am feadh a bba iadsan a' geur-ambarc gu neamh, agus esan a' dol suas, feucb, sbeas ditbis f bear lamb riu ann an eud- ach geal; agus thubbairt iad, fheara Gbalile, cia arson a ta sibh 'nar seasamb ag ambarc gu neamh? An t-Iosa so a tbogadh suas uaibh gu neamh, is ambuil sin a thig e, mar a cbunnaic sibh e a' dol gu neamh.

  An Soisgeul. X. Marc. xvi. 14.

  VN deigb sin nochdadh Iosa do'n aon fhear-deug, agus iad 'nan suidhe aig biadh, agus tbilg e orra am mi-cbreidimb, agus an cruas-cridhe, a chionn nach do clireid iad iadsan a 159

  them forty days, and speaking of the tbings pertaining to the kingdom of God: and, being assembled togetber with them, commanded them that tbey should not depart from Jeru- salem, but wait for the promise of the Father, which, saith he, ye have beard of me. For John truly baptized with water; but ye shall be baptized with the Holy Ghost not man}^ days hence. When they therefore were come together, they asked of him, saying. Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? And he said unto them. It is not for you to know the times or the seasons, Avhich the Father hath put in his own power. But ye shall receive power, after that the Holy Ghost is come upon you: and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. And when be had spoken these things, while they beheld, he was taken up; and a cloud received him out of their sight. And while they looked stedfastly toward heaven, as be went up, behold, two men stood by them in white apparel; which also said. Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven ? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven.

  Thr Gospel. St.:\Iark xvi. 14.

  JESUS appeared unto the eleven as they sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because tbey believed not them which had seen him after he was

  An DomJinach an deigh La an Dol-suas.

  chunnaic e an deigh dha eirigh. Agus thubhairt e riu, Imichibh air feadh an t-saoghail uile, agus searmonaichibh an Soisgeul do gach creutair. Ge be' a chreideas agus a bhaistear, saorai* e, ach ge b'e nach creid, ditear e. Agus leanaidh na comlitharran so an dream a chreideas: Ann am Ainm-sa tilgidh iad a mach deamhain, labhraidh iad le tean- gaibh-nuadh; togaidh iad suas nathraichean nimhe; agus ma dh' olas iad ni airbith marbhtach, eha chiùir e iad: cuiridh iad an lamhan air daoinibh tinne, agus bithidh iad gu maith, Mar sin an deigh do'n Tighearna labhairt riu, ghablmdh suas gu neamh e, agus shuidh e air deas laimh Dhe. Agus air dhoibhsan dol a mach, shearmonaich iad anns gach aite, air bhi do'n Tighearna a' comh- oibreachadh leo, agus a' daing- neachadh an fhocail leis na comhharraibh a lean e.

  I risen. And he said unto them, Go ye into all the world, and

  ! preach the Gospel to every creature. He that believetli and is baptized shall be saved; but he that believetli not shall be damned. And these signs shall follow them that believe: In iny name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues; they shall take up ser- pents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and the}-- shall recover. So then after the Lord had spoken unto them, he was re- ceived up into heaven, and sat on the right hand of God. And they went forth, and preached everywhere, the Lord working with them, and confirming the Word with signs following.

  An DomJinach an deigh La an Dol-suas. An Guidhe.

  ODHE a' Righ na gloire, a dh' ardaich d' aon Mhac losa Criosd le mor bhuaidh a dh' ionnsuidh do rioghachd air neamh; Guidheamiid ort, na fag gun chomhfhurtachd sinn, ach cuir g'ar n-ionnsuidh do Spiorad Naomh g'ar comhf hurtachd, agus ardaich sinn a dh'ionnsuidh an ionad cheudna gus an deachaidh ar Slanuighfhear Criosd romh- ainn, a ta beo agus a riaghladh maille riutsa agus risan Spiorad Kaomh, aon Dia, saoghal gun chrioch. Amen.

  An Litir. 1 N. Phead. iv. 7.

  n|"^HAcrioch nan uile am fagus;

  X uime sin bithibh measarra,

  agus deanaibh faire chum urn-

  IGO

  Sunday after Ascension Day.

  The Collect.

  OGOD, the King of glory, who hast exalted thine only Son Jesus Christ with great triumph unto thy king- dom in heaven; We beseech thee, leave us not comfortless; but send to us thine Holy Ghost to comfort us, and exalt us unto the same place whither our Saviour Christ is gone be- fore; who liveth and reigneth with thee and the Holy Ghost, one God, world without end Amen.

  The Epistle. 1 St. Peter iv. 7.

  THE end of all things is at hand: be ye therefore sober, and watch unto prayer.

  ÌVfdisiin Day.

  uÌQ^h, As^us roimh na h-uile nitli- ibli biodh agaibh teasghradh d'a choile oir cuiridh gràdh folach air moran pheacanna. Thugaibh aoidheachd d'a clieile gun ghear- an. A reir mar a fhuair gach aon an tiodh]ac,mar sin deanaibh fritliealadh d'a cbeile, mar dheagh stiubhardaibh air gras eagsamli- uil De, ^la labhras neach sam bith, labbradh e mar bbriatbr- aibh dhe: ma tha ueach sam bith ri fritbealadh, deanadh se e mar o'n cbomas abheir Dia dha; chum gn'm bi Uia air a ghloracb- adh anns na h-uile nithibh trid losa Crìosd; dhasan gu robh gloii- agus cumhachd gu saoghal nan saoghal. Amen.

  An Soisgeul. N. Eoin xv. 26, agus

  cuid do Cuiii. xvi. 5 ly^UAmathiganComll£bur- l^ tair, a chuireas mise d'ar n-ionnsuidh o'n Athair, eadhon Spiorad nan firinn, a tha teachd a mach o'n Athair, ni esan fianuis mu m'tbimcbiollsa. Agus ni sibhse fianuis mar an ceudna, do bbrighgu robh sibh maillerium o thus. Xanithe so labbair mi ribh, chum nach faigheadh sibh oil- bheum. Cuiridh iad as an t-sion- agog sibh: seadh, thig an uair, ge b'e neach a mharbhas sibh, gu'n saoil e gu bheil e a'deanamh seù'bheis do Dhia. Agus ni iad na nithe so,do brighnach aitbne dhoibh an t-Athair, no mise: ach dh'innis mi na nithe so dhuibb, chum an uair a thig an t-am, gu'n cuimbnich sibh gu'u d'innis mi dhuibh iad.

  And above all things have fer- vent charity among yourselves: for charity shall cover the mul- titude of sins. Use hospitality one to another, without grudg- in^:. As every man hath re-

  ■eived the gift, even so minister

  the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God. If any man speak, let him speak as the oracles of God; if any man minister, let him do it as of the ability which God giveth: that God in all things may be glorified through Jesus Christ; to whom be praise and dominion for ever and ever. Amen.

  The Gosjid. St. John xv. 26, and part of Chapter xvi.

  WHEN the Comforter is come, whom I will send unto 3^ou from the Father, even the Spirit of truth, which pro- ceedeth from the Father, he shall testify of me: and 3'e also shall bear witness, because ye have been with me from the beginning. These things have I spoken unto you, that \q should not be offVnded. They shall put you out of the syna- gogues: yea, the time cometh, that whosoever killeth 3'ou will think that he doeth God service. And these things will they do unto }'ou, because they have not known the Father nor me. But these things have I told you, that, when the time shall come, ye may remember that I told you of them.

  DOMHXACS NA CUINGIS. An Guidhe. |HE.atheagaisgcridheachan do shluaigh fhirinneach, le 161

  D

  G

  WHITS Uy DAY.

  The Collect. OD, who as at this time didst teach the hearts of

  Domhnach na Cuingis.

  solus do Spioraid Naoimh a dim* g'an ionnsuidh mar aims an am so; Deonnich dhuimie leis an Spiorad cheudna tuisge cheart a blii againn annsna li-uile nithibh, agus gu siorruidh tuille gaird- eachas a dheanamh 'na chomh- fhurtachd naomh; tremhaitheis losa Criosd ar Slanuighfhear, a ta beo agus a' riaghladh maille riutsa, ann an aonachd an Spior- aid cheudna, aon Dia, saoghal gun chrioch. Amen.

  Air son na Litir. Gniomh. ii. 1.

  AGUS an uair a thainig la na Cuingis, bha iad gu leir a dh' aon inntinn ann an aon aite. Agus thainig gu h-obann toirm o neamh, mar sheideadh gaoithe ro threun, agus lion i an tigh uile faranrobhiad'nan suidhe. Agus dh' fhoillsicheadh dhoibh teang- annan sgoilte, mar do theine, agus shuidh e air gach aon diubh fa leth: agus lionadh iad uile leis an Spiorad Xaomh, agus thoisich iad air labhairt le teangaibh eile, areir mar a thug an Spiorad comas labhairt dhoibh. Agus bha a' gabhail comhnuidh ann an leru- salem, ludhaich, daoine crabhach do gach uile chinneach fo neamh. A Tiis an uair a sgaoileadh an t-iomradh so, thainig an sluagh an ceann a cheile, agus bha iad fuidh amhluadh, do bhrigh gu'n cuala gach aon iad ag labhairt 'nan cauain fein. Agus bha iad uile fuidh uamhas, agus ghabh iad iongantas, ag radh r'a cheile, Feuch, nach Galileich iad sin uile ata labhairt ? Agus cionnus a ta sinne 'gan cluinntinn gach aon 'narcànainfein,anns an d'rugadh sinn ? Partuich, agus ]\Iedich, agus Elamuich, agus luchd-ait- eachaidh Mhesopotamia, ludea, agus Chapadocia, Phontuis, agus Asia, Phrigia, agus Phamphilia, 1G2

  thy faithful people, by the send- ing to them the light of thy Holy Spirit; Grant us b}' the same Spirit to have a right judgement in all things, and evermore to rejoice in his holy comfort; through the merits of Christ Jesus our Saviour, who liveth and reigneth with thee, in the unity of the same Spirit, one God, world w^ithout end. Amen.

  For the Epistle. Acts ii. 1.

  WHEN the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rush- ing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them: and they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men, out of every nation under heaven. Now when this was noised abroad, the multitude came together, and were con- founded, because that every man heard them speak in his own language. And they were all amazed, and marvelled, say- ing one to another. Behold, are not all these which speak Galileans? And how hear we every man in our own tongue, wherein we were born ? Par- thians, and Medes, and Elamites, and the dwellers in ^Mesopotamia, and in Juda3a, and Cappadocia, in Pontus, and Asia, Phrygia, and Pamphylia, in Egypt, and in the parts of Libya about

  na h-Eiplut, Libia, timchioìl Clnrene,L'()i<;rich o'n Kòimh, ludhaich agus Prose- liticli, Muinntir Chrete, agus Arabia, tha siiin 'gan cluinntinn a' labbairt 'iiar teangaibh fein gniomhara moralacha Dhe.

  An Soisaeul. N. Eoin xiv. 15,

  THUBHAIRTIosar'adheis- ciobuilibh, ]\[a's toigh libh mise, coimhidibh m'aitheanta: Agus guidhidh mise an t-Athair, agus bheir e dhuibh Combfbur- tair eile, chum 's gu fan e maille ribh gu brath, eadhon Spiorad. na firinn, neach nach urrainn an saogbal a gbabbail, do bhrigh nach 'eil e 'ga f haicinn, agus nach aithne dhae: acbisaitbnedhuibb- se e; oirtba e fan tuinn maille ribb, agus bithidh e annaibb. cha'n f hag mi sibh 'nar dilleachdain; thigmi d'arionnsuidh. Tamull beag fatbast, agus cha'n fbaic an saogbal mi tuilleadh; ach cbi sibbse mi: do bbrigh gu bheil mi beo, bithidh sibbse beo mar an ceudna. Anns an la sin bithidh fios agaibh gu bheil mise ann am Athair, agus sibbse annamsa, agus mise annaibbse. An ti aig am bheil m'aitbeanta-sa, agus a ta 'gan coimbead, is esan aig am bheil gràdh dhombsa: agus an ti aigambheilgràdhdhomsa.gi'àdh- aicbearle m' Athair e,agusgràdh- aicbidh raise e, agus foillsicbidh mimifein da. A deirludas (cha'n e Iscariot) ris.aThighearna, c'ar- son a dh'fhoillsicbeas tuthufein dhuinne, agus nach dean thu sin do'nt-saogbal? Fhreagairlosa agus thubhairt e ris, Ma gbradh- aicheas neach mise, coimhididh e m'fhocal: agus gràdhaicbidh m' Athair esan, agus thig sin d'a ionnsuidh, agus ni sinn comb- nuidh maille ris. An ti nach gradhaich mise, cha cboimbid e 163

  Wlntsim Day, cbrioch na i Cyrene, and strangers of Rome,

  Jews and proselytes, Cretes and Arabians, we do bear them speak in our tongues the won- derful works of God.

  The Gospel. St. John xiv. 15.

  JESUS said unto his disciples, If 3'e love me, keep my com- mandments. And I will pray the Fatber, and be sball give you another Comforter, that he may abide with you for ever; even the Spirit of truth; whom the world cannot receive, be- cause it seeth him not, neither knoweth him: but ye know him; for he dwelleth with \o^, and shall be in you. I will not leave you comfortless: I will come to you. Yet a little while, and the world seeth me no more; but ye see me: because I live, ye shall live also. At that day ye shall know that I am in my Fa- ther, and ye in me, and I in you. He that hath my com- mandments, and keepeth them, he it is that loveth me: and he that loveth me shall be loved of my Father; and I will love him, and will manifest myself to him. Judas saith unto him (not Isca- riot,) Lord, bow is it that thou wilt manifest thyself unto us, and not unto the world? Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words: and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him. He that loveth me not keepeth not my sayings: and the word which ye hear, is not mine, but the Father's which sent me. These things have I spoken unto you, being 3'et present with you. But the Comforter, which is the

  Dl'luaiìi ami a' seachduin na Cuingis.

  mo bhriatbra: agus am focal a ta sibh a' clninntiiin, cha leamsa e, ach leis an Atliair a clmir uaith mi. Na nithe so labhair mi ribh, air dhomb bbi m' cbombnuidh maille ribb. Ach an Combf hurt- air, an Spiorad Naomh, a chuir- eas an t-Athairuaith a'm'Ainm- se, tea.gaisgidh esan dhuibh na h-uile nithe, a labhair mise ribh. Tha mi fàgail sìth agaibh, mo shith-sa atami toirtduibh: clia'n ann mar a bheir an saoghal, a tha mise toirt duibb. Na biodh bhurcridhefuidh thrioblaid, agus na biodh eagal air. Chuala sibh mar a thubbairtmiribh, Tha mi falbh, agus thig mi ris d'arionn- suidh. Nam biodh gradh agaibh dhomhsa, bhiodh aoibhneasoirbh, a chionn gu'n dubhairt mi, Tha mi dol chum an Athar: oir is mo m'Athair na mise. Agus a nis dh'innis mi dhuibh soroimbdha teachd gu crich, chum an uair a thig e gu crich, gu'n creideadh sibh. A so suas cha labhair mi moran ribh: oir a ta uachdaran an t-saoghail a' teachd, agus cha 'n 'eil ni air bith aige annamsa. Ach chum 's gu'm bi fios aig an t-saoghal gur ionmhuinn leam an t- Athair; agus mar a thug an t-Athair aithne dhomb, mar sin a ta mi a' deanamh.

  Di-luain ann a' seachduin na

  Caingis.

  An Guidhe.

  DHE,atheagaisgcridheachan do shluaigh f hirinneacli, le solus do Spioraid Naoimh a chur g'an ionnsuidh mar anns an am so; Deonnich dhuinne leis an Spiorad cheudna mothachadh ceart a bbi againn anns an h- uile nithibh, agus gu siorruidh tuille gairdeachas a dheanamh 'na chomhfhurtachd naomh; tre

  Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not yonr heart be troubled, neither let it be afraid. Ye have heard how I said unto you, I go awa}'-, and come again unto you. If ye loved me, ye would rejoice, because I said, I go unto the Father: for my Fa- ther is greater than I. And now I have told you before it come to pass, that, when it is come to pass, ye might believe. Hereafter I will not talk much with you: for the prince of this world cometh, and hath nothing in me. But that the world may know that I love the Father; and as the Father gave me com- mandment, even so 1 do.

  Monday in WJdtsun Week.

  The Collect.

  GOD, who as at this time didst teach the hearts of thy faithful people, by the send- ing to them the light of thy Holy Spirit; Grant us by the same Spirit to have a right judgement in all things, and evermore to rejoice in his holy comfort; through the merits of Christ Jesus our Saviour, who

  Monday in WJiitsun Weeh.

  mhaitheis Iosa Criosd ar Slan- uiirht'hear, a ta beo agus a' riagh- ladh maille riutsa, ann an aon- achd an Spioraid chendna, aon Dia, saoghal gun clirioch. Amen.

  Air son na Litir. Gniomh. x. 34. A X sin dh'fhosgail Peadar a ,l\. bheiil, agus thubhairt e, Gu firinneach tha mi 'gaitbneachadh nach 'eil Dia ag amharc air pear- saibh seach a cheile; ach anns gach uile chinneach a ta neach air am bheil eagal-san, agus a ta 'g oibreachadh fireantachd, tait- neach aige. Am focal a chuir Dia gu clann Israeil, a searmonach- adh sith tre Iosa Criosd (neach is e Tigheama naniiile.) Am focal sin is aithne dhuibh, a sgaoileadh air feadh ludea uile, agus a thois- loh o Ghalile, an deigh a' bhaist- idh a shearmonaich Eoin: Cionn- us a dh'ung Dia Iosa o Xasaret leis an Spiorad naomh, agus le cumhachd; neach a chaidh m'an cuairt a' deanamh maith, agus a' slanuchadh nan uile a bha air am foreigneachadh leis an dhiabhol: oir bha Dia maille ris. Agus tha sinne 'narfianuisibhairna h-uile nithibh a rinn e araon ann an tir nan ludhach, agus ann an Jer- usalem; neach a marbh iad, 'ga chrochadh air crann: Esan thog Dia suas air an treas la, agus nochd se è gu follaiseach, Cha'n ann do'n t-sluagh uile, ach do fhianuisibh, a thagadh le Dia roimh-laimh, eadhon dhuinne, a dh'ith agus a dh'ol maille ris an deigh dha eirigh o na marbhaibh. Agus dh' aitbn e dhuinne sear- monachadh do'n t-sluagh, agus fianuis a dheanamb gur esan a dh'orduicheadhleDia'nabbreitb- eamb air bheothaibh agus air mharbhaibh. Dhasan tha na faidhean uile a toirt fianuis, gu'm faigh gach neach a chreideas ann 165

  liveth and reignefh with thee, in the unity of the same Spirit, one God, world without end. Amen.

  For the Epistle. A ets x. 34.

  THEN Peter opened his mouth, and said, Of a truth I perceive that God is no re- specter of persons; but in every nation he that feareth him, and worketh righteousness, is ac- cepted with him. The Word which God sent unto the chil- dren of Israel, preaching peace by Jesus Christ; (he is Lord of all;) that Word, I say, ye know, which was published throughout all Judgsa, and be- gan from GaliLe, after the bap- tism which John preached: how God anointed Jesus of Naza- reth with the Holy Ghost, and with power; who went about doing good, and healing all that were oppressed of the de- \'il: for God Avas with him. And we are witnesses of all things which he did, both in the land of the Jews, and in Jerusalem; whom they slew, and hanged on a tree: Him God raised up the third day, and shewed him openly; not to all the people, but unto wit- nesses chosen before of God; even to us who did eat and drink with him after he rose from the dead. And he com- manded us to preach unto the people, and to testify that it is he which was ordained of God to be the Judge of quick and dead. To him give all the prophets witness, that through his Name whosoever believeth in him shall receive remission of sins. AVhile Peter yet spake these words, the Holy Ghost

  Di-luain ann a* seachchnn na Cuingis.

  maitheanas 'nam peacadh trid ainm-san. Am feadh a bha Pead- ar fathast a' labhairt nam briathra sin, thuirling an Spiorad Xaomh orrasan uile a chual am focal. Agus ghabh na creidich do'n timcbioU-gbearradh, a mbeud diubh 's at liainig mailleri Peadar, ioiigantas mòr, do bhvigb gu'n do dhoirteadh air na Ciuneachaibh mar an ceudna tiodhlac an Spior- aid Naoimb: Oir cbuala siad iad a' labbairt le teangaibb, agus ag ard-mboladh Dhe. Ansinfbreag- air Peadar, Am feud neach sam bith uisge a thoirmeasg, chum nach rachadh iad so a bbaist- eadh,a f buair an Spiorad Xaomb, CO maitb ruinne ? Agus dh'ord- uich e iad a bbi air am baisteadh ann an Aiam an Tighearna. An singbuidh iad airfautuinn maille riu laithean araidh.

  An Soisgeul. N. Eoin iii, 16.

  OI R is ann mar sin a gràdhaìch Dia an saogbal, gu'n d'thug e aon gbin Mbic fein, chum 's ge b'e neach a cbi-eideas ann nach sgriosar e, ach gu'm bi a' bbeatha sbiorruidh aige. Oir cha do chuir Dia a Imhac do'n t-saogbal, chum gu'n diteadh e 'n saogbal, ach a chum gu'm biodh an saogbal air a sbaoradh trid san. An ti a cbreideas ann, cha ditear e: ach an ti nach creid, tha e air a dhk- eadh cbeana; a cbionn nach do cbreid e an Ainm aon-gbin Mbic dhe. Agus is e so an diteadh, gu'n d'tbainig an solus do'n t- saogbal, agus gu'n do gbradhaich daoine an dorchadas ni's mo n'an solus, a cbionn gu'n robh an gniombaran olc. Oir gach neach a ta deanamh uilc, tha e toirt fuatb do'n t-solus, agus cha 'n'eil e tigbinn chum an t-soluis, air eagal gu'm biodh oibre air an cronachadh. Ach an ti a ni 'n 106

  fell on all them wbich beard the word. And tbey of the circumcision, wbich believed, were astonisbed, as man}- as came witb Peter, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost. For tbe}^ beard them speak witb tongues, and niagnif}' God. Tben answered Peter, Can any man forbid water, that these should not be baptized, wbich have received the Holy Gbost as well as we? And be com- manded them to be baptized in the Xame of the Lord. Then prayed tbey him to tarry cer- tain days.

  The Gospel. St. John iii. 16.

  GOD so loved the world, that be gave his only-be- gotten Son, that wbosoever be- lieveth in him sbould not pe- rish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world througb him might be saved. He that be- lieveth on him is not con- demned: but be that believeth not is condemned already; be- cause be batb not believed in the Name of the only-begot- ten Son of God. And this is the condemnation, that ligbt is come into the world, and men loved darkness rather tban light, because their deeds were evil. For every one that doeth evil bateth the ligbt, neither com- eth to the ligbt, lest his deeds sbould be reproved. But he that doeth truth cometh to the ligbt, that his deeds may be

  Tuesday in VTldtsun Week.

  fhirinn, tliig c chum an t-sohiis made manifest, that they are chum' s gu'm bi oibre follaiseach, wrought in God. gur ann an Dia a rinneadh iad. j

  Di-mairt min a seachduin na Cuing is. A n Guidhe.

  DHE.atheagaisgcrldheachan do sluaigh fhirinneach, le solus do Spioraid Naoimh a chur g'an ionnsuidh mar anns an am so; Ueonuich dhuinne leis an Spiorad cheudna mothachadh ceart abhi againn anns na h-uile nithibh, agus gu siorruidh tuille gairdeachas a dheanamh 'na chomhfhurtachd naomh; tre mhaitheis Iosa Criosd ar Slan- nighfhear, a ta beo agus a' riagh- hidh maille riutsa, ann an aon- achd an Spioraid cheudna aon Dia, saoghal gun chrioch. Amen.

  Air son na Litir. Gniomh. viii. 14.

  AGUS an uair a chuala na h-Abstoil a bha ann an Jer- usalem, gu'n do ghabh Samaria focal dhe, chur iad d'an ionn- suidh Peadar agus Eoin; agus air dol sios dhoibh, ghuidh iad air an son gu faigheadh iad an Spiorad Kaomh: (Oir cha d'thainig e fathast a nuas air a h-aon aca: ach amhain bhaisteadh iad ann an AinmanTighearnalosa.) An sin chuir iad an lamhan orra, agus fhuair iad an Spiorad Xaomh.

  An Soisgeul. N. Eoin x. 1.

  GU deimhin. deimhin deiream ribh, An ti nach d'theid a steach tre 'n dorus do chro nan caorach, aca a theid a suas air sheol eile, is gaduiche agus fear- reubainn esan. Ach an ti a theid astigh air an dorus, is esan buach- aille nan caorach. Dhasan fosg- laidh an dorsair; agus eisdidh na caoraich r'a ghuth; agus gairm- 167

  Tuesday in Whit sun Week.

  The Collect.

  GOD, who as at this time didst teach the hearts of thy faithful people, by the send- ing to them the light of thy Holy Spirit; Grant us by the same Spirit to have a right judgement in all things, and evermore to rejoice in his holy comfort; through the merits of Christ Jesus our Saviour, who liveth and reigneth with thee, in the unity of the same Spirit, one God, world without end. Amen.

  For the Epistle. Acts viii. 14.

  WHEN" the Apostles, which were at Jerusalem, heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John; who, when they were come down, pi-ayed for them, that they might receive the Holy Ghost: (for as yet he was fallen upon none of them; only they were baptized in the Xame of the Lord Jesus.) Then laid they their hands on them, and they received the Holy Ghost.

  The Gospel. St John x. 1.

  VERILY, verily I say unto you. He that entereth not by the door into the sheep-fold, but climbeth up some other w^ay, the same is a thief and a robber. But he that entereth in by the door is the shepherd i of the sheep: to him the porter j openeth; and the sheep hear his I voice, and he calleth his own

  DomJinacJi na Trlonaid.

  idh e a cliaoraicli fein air an ahim, agus treoraichidh e mach iad. Agus an uair a chuireas e mach a chaoraich fein, imichidh e rompa agus leanaidh na caoraich e, oir is aithne dhoibh a ghuth. Agus cha lean iad coigreach; ach teich- idh iad uaith; oir cha'n aithne dhoibh guth choigreach. An cosmhidachd so labbair Iosa riu: ach cha do thuig iadsan ciod iad na nithean a labbair e riu. An sin thubhairt Iosa riu a ris. Gu deimhin, deimbin deiream ribb, gur mise dorus nan caorach: iad- san uile a thainig rorahamsa, is gaduichean agus luchd-reubainn iad; ach cha d'eisd na caoraich riu. Is mise an dorus: ma tbeid; neach air bith a steach triomsa, j tearnar e, agus tbeid e stigh agus ! a mach, agus gheibbe ionaltradh. ■ Cha d'thig an gaduiche ach a ghoid, agus a mbarbhadh, agus a | mhilleadh: thainig mise chum's i gu'm biodh beatha aca, agus \ gum biodh i aca ui's pailte.

  DOMHNACHna TRIONAID.

  A 71 Guidhe.

  DHE Uile-chumhachdaich agussbior-mbaireannaich, a thug gras dhuinne do sheirbhis- icli le aidmbeil creidimh firinn- each a dh'aideachadh gloir na Trionaid shiorruidh, agus ann an cumhachd na Moi'achd Dhiadh- aidh a dh'aoradh na b-Aonachd; Guidheamaid ort, thusa gar gleidheadh gu diongmbalta anns an chreidimh so, agus gu siorr- uidh tuille ar didean o na h-uile ambgbaraibh, bho'n 's thusa a ta beo agus a' riagbladh, aon Dia, saogbal gun chriocb. Amen. Air son na Lilir. Taisb. iv. 1.

  AN deigb so dh'amhairc mi, agus teuch, bha dorus fosg- ailteair neamh: agus bha an ceud 168

  sheep by name, and leadeth them out. And, when he put- eth forth his own sheep, he go- eth before them, and the sheep follow him; for they know his voice. And a stranger will they not follow; but will flee from him; for they know not the voice of strangers. This parable spake Jesus unto them: but they understood not what things they were which he spake unto them. Then said Jesus unto them again: Verily, verily I say unto you, I am the door of the sheep. All that ever came be- fore me are thieves and robbers; but the sheep did not hear them. I am the door; by me if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture. The thief Cometh not but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly.

  TRll^lTY SUNDAY. The Collect.

  ALMIGHTY and everlasting God, who hast given unto us tb}^ servants grace by the confession of a true faith to ac- knowledge the glory of the eter- nal Trinity, and in the power of the Divine Majesty to wor- ship the Unity; We beseech thee, that thou wouldest keep us stedfast in this faith, and evermore defend us froui all ad- versities, who livest and reign- est, one God, world without end. Amen.

  For the Epistle. Rev. iv. 1.

  AFTER this I looked, and behold, a door was opened in heaven: and the first voice

  Trinity Sunday.

  ghuth a chuala mi, mar fhuaim trompaid a' labhalrt rium, a^; radh, Thig a nios an so, agus nochdaidh mise dhiiit nithe a's eigin tachairt an deigh so. Agus air ball bha mi 's an Spiorad: agusfeuch, bharigh chathair air a suidheachadh air neamh, agus bha neach 'na shuidh air an righ- chathair. Agus bhaantiashuidh, r'a ambarc air, cosmhuil ri cloich lasphis, agus Shardis; agus bha bogha frois timchioll na righ- chathrach mu'n cuairt, cosmhuil, r'a fhaicinu, ri Emerald. Agus timchioll na righ-chathrach mu'n cuairt bha ceithir chaithriche fichead; agus air na caithrichibh chunnaic mi ceithir seanaire fich- ead 'nan suidhe, air an sgeadach- adh ann an culaidhibh geala; agus bha aca air an cinn crùin oìr: Agus chaidh a mach as an righ-chathair dealanaich, agus tairneanaich, agus guthanna: Agus bha seachd lochrain theine a' dearg-lasadh am fianuis na righ-chathrach, a 's iad seachd Spiorada Dhe. Agus roimh an righ-chathair bha fairge ghloine cosmhuil ri criostal. Agus ann am meadhon na righ-chathrach, agus mu'n cuairt do'n righ-chath- air, bha ceithir beathaichean Ian do shuilibh air am beulaobh agus airanculaobh. Agusbhaan ceud bheathach cosmhuil rileomhann, agus an dara beathach cosmhuil ri laogh, agus bha aige an ti*eas beathach aghaidh mar dhuine, agus bha an ceathramh beathach cosmhuil re iolar ag itealaich. Agus aig naceithir beathaichibh, aig gach aon diubh fa leth, bha sea sgiathan mu'n cuairt da; agus bha iad Ian do shuilibh an taobh a stigh: agus cha sguir iad a la no dh'oidhche, ag radh, Naomh, naomh, naomh,anTighearna Dia Uile-chumhachdach, a bha, agus 169

  Avhich I heard was as it were of a trumpet talking with me; which said, Come up hither, and I will shew thee things which must be hereafter. And im- mediately I was in the Spirit: and, behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. And he that sat was to look upon like a jasper and a sardine-stone: and there was a rainbow round about the throne, in sight like unto an emerald. And round about the throne were four and twenty seats; and upon the seats I saw four and twenty elders sitting, clothed in white raiment; and they had on their heads crowns of gold. And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices: and there were seven lamps of fire burning before the throne, which are the seven Spirits of God. And before the throne there was a sea of glass like unto ciystal: and in the midst of the throne, and round about the throne, were four beasts, full of eyes before and behind. And the first beast was like a lion, and the second beast like a calf, and the third beast had a face as a man, and the fourth beast was like a Hying eagle. And the four beasts had each of them six wings about him; and they were full of eyes within: and they rest not day and* night, saying, Hoi}-, holy, holy. Lord God Almighty, which was, and is, and is to come. And when those beasts give glory and honour and thanks to him that sat on the throne, who liveth for ever and ever, the four and twenty elders fall down be- fore him tiiat sat on the throne, and worship him that liveth for ever and ever, and cast their

  Domhnach na Trionaid.

  a ta, agus a bhitlieas. Agus an uair a thug na beathaichean sin gloir, agus urram, agus buidh- eachas do'n ti a bha 'na sbuidhe air an righ-chathair, a ta beo gu saoghal nan saoghal, thuit na ceithir seanaire fichead sios an lathair an ti a bha 'na shuidhe air an righ-chathair, agus riun iad aoradh dhasan ata beo gu saoghal nan saoghal,agus thilg iad sios an crùin an lathair na righ-chath- rach, ag radh, Is airidh thusa, Thighearna, air gloir, agus urr- am, agus cumhachd fhaotainn; oirchruthaich thu nah-uile nithe, agus air son do thoil-sa tha iad, agus chruthaicheadh iad.

  An Soisgeul. N. Eoin iii. 1.

  AGUS bha duine do na Phair- isich, d'am b'ainm Nicode- mus, a bha 'na uachdaran air na h-Iudachaibh: thainigesanchum losa 's an oidhche, agus thubh- airt e ris, A maighstir, tha fhios againn gur fear-teagaisg thu a thainig o Dhia: oir cha'n urrainn duine air bith na miorbhuile so dheanamh a ta thusa a' deanamh, mar bhi Dia maille ris. Fhreag- air losa, agus thubhairt e ris, Gu deimhin, deimhin deiream riut, mar beirear duine a ris, nach feud e rioghachd Dhe fhaicinn. Thubhairt Nicodemus ris, Cionn- us a dh' f heudas duine bhi air a bhreith 'n uair a ta e aosda? am bheil e comasach air dol a stigh an dara uair do bhroinn a mhath- ar, agus a bhi air a bhreith ? Fhreagair losa, Gu deimhin, deimhin deiream riut, mar bi duine air a bhreith o uisge, agus o'n Spiorad, cha'n urrainn e dol a stigh do rioghachd Dhe. An ni sin a ta air a bhreith o'n f heoil is feoil è; agus an ni sin ata air a blireith o'n Spiorad, is spiorad è. Nagabhiongantasgu'ndubh- 170

  crowns before the throne, sa}'- ing, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honour and power; for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created.

  The Gospel. St. John iii. 1.

  THERE was a man of the Pharisees, named Nicode- mus, a ruler of the Jews: the same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God: for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Jesus answered and said unto him. Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Xicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? can he enter the second time into his mother's womb, and be born ? Jesus answered, Veril}^, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That Avhich is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee. Ye must be born again. The wind bloweth where it listeth. and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it

  Trinity Sunday.

  airt mi riut, Is eigin duibh bhi air bhur breitli a ris. Tha'n ghaoth a* soideadh far an aill leatba, agus tba thu a' cluinntinn a f uaim, ach cha'n eil fbios agad cia as atha i teachd, no c'aite a bheil i dol; is ann mar sin a tha gach neach a tha air a bbreitb o'n Spioi'ad. Flireagair Nicodemus, agus thubhairt e ris, Cionnus a dh' f beudas na nithe so bbith ? Fbreagair losa, agus thubbairt e ris, Am bheil thusa a' d' fhear- teagaisg ann Israeil, agus nach aitline dhuit na ni^be so ? Gu deimliin, deimbin deiream riut, gu bheil sinne a' labbairt an ni a's fios duinn, agus a toirt fianuis air an ni sin a cbunnaic sinn,agus cha ghabh sibbse ar fianuis. Ma dh'innis mi dhuibh nithe talmb- aidh, agus nach creid sibb, cionn- us a cbreideas sibh ma dh'innseas mi duibh nithe neamhaidh ? Agus clia deachaidh aon neach suas do neamh ach an ti a tbainig a nuas o neamh, eadhon Mac an duine, a ta air neamh. Agus mar a tbog ]\Iaois suas an nAthair anns an fbasacb, is mar an sin is eigin do J\Ibac an duine bbi air a tbogail suas: chum 's ge b'e neach a cbreideas ann, nach sgriosar e, ach gu'm bi a' bbeatha mbair- eannach aige.

  An ceud DomJinach an deigh na Trionaid. An Guidhe.

  ODHE, neart namuinntir sin uile a ta cur an earbsa annad, gutròcaireach gabh ar n-urnuigb- ean; agus do bbrigh tre anmbu- inneachd ar nadair bbàsmbor nach urrainn dhuinn ni maitb air bith a dheanamb as d' eugmbais, Deonnich dhuinn combnadh do gbrais, chum ann gleidheadh d' aitbeantaibh gu'n toilich sin thu, 171

  Cometh, and wbither it goeth: so is every one that is born of the Spirit. Nicodemus answered and said unto him, How can these tbings be ? Jesus answered and said unto bim, Art thou a master of Israel, and knowest not these tbings ? Verily, verily, I say unto thee. We speak that we do know, and testify that we have seen; and ye receive not our witness. If I have told you earthly things, and ye believe not, bow shall ye believe, if I tell you of heavenly things? And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of man, who is in heaven. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up; that whosoever believeth in him should not perish, but have eter- nal life.

  The first Sunday after Trinity. The Collect.

  OGOD, the strength of all them that put lYieir trust in thee, mercifully accept our prayers; and because through the weakness of our mortal na- ture we can do no good thing without thee, grant us the help of thy grace, that in keeping th}' commandments we may please thee, both in will and deed; 12

  An ceud Domhnach an deigh na Trionaid.

  araon ann an run agus ann an gniomh; tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  An Litir. 1 N. Eoin iv. 7.

  AMHUINNTIE ionmhuinn, gradhaicheamaid a cheile: oir is ann o Dhia tha 'n gradh, agus gacli neach a ghràdhaicheas, ghineadh o Dhia e, agus is aithne dha Dia. An ti nach gràdhaich, clia'n aithne dha Dia, oir is gradh Dia. An so dh' fhoillsicheadh gradh Dhe dhuinne, do bhrigh gu'n do chuir Dia aon ghin Mhic do'n t-saoghal, chum gu'm bith- eamaid beo tridsan. An so a ta gradh cha'n e gu'n do gràdhaich sinne Dia, ach gu'n do gràdhaich esan sinne, agus gu'n do chuir e a Mhac feingu bhi'naiobairtreitich air son ar p^acaidh. A mhu- inntir ionmhuinn, ma ghràdh- aich Dia sinne mar sin, tha dh' fhiachaibhoirnne cheile a ghràdh- achadh mar an ceudna. Cha'n fhaca neach air bith Dia riamh. Ma ghràdhaichèas sinn a cheile, tha Dia 'na chomhnuidh annainn, agus tha a ghràdh air a choirnh- lionadh annainn. O so is aithne dhuinn gu bheil sinne 'nar comh- nuidh annsan, agus esan ann- ainne, do bhrigh gu'n d' thug è dhuinn d'aSpiorad. Agus chunn- aic sinn agus tha sinn a' deanamh fianuis, gu'n do chuir an t-Athair a Mhac uaith gu bin 'na Shlan- uighear an domhain. Ge b'e neach a dh' aidicheas gur e Iosa Mac Dhe, tha Dia 'na chomh- nuidh annsan, agus esan ann an Dia. Agus dh' aithnich sinne agus chreid sinn an gradh a tha aig Dia dhuinn. Is gradh Dia; agus an ti a ta f antuinn ann an gradh, tha e'na chomhnuidh ann an Dia, agus Dia annsan. An so tha ar gradh-ne air a dheanamh coimhlionta, chum gu'm bi againn 172

  through Jesus Christ our Lord. Amen.

  The Epistle. 1 St. John i v. 7.

  BELOVED, let us love one another: for love is of God; and every one that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God; for God is love. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent his only-begotten Son into the world, that we might live through him. Herein is love, not that we loved God, but that he loved us, and seni: his Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. No one hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfected in us. Hereby know we that we dwell in him, and he in us, because he hath given us of his Spirit. And we have seen, and do testify, that the Father sent the Son to be the Saviour of the world. Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God. And we have known and believed the love that God hath to us. God is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God. and God in him. Herein is oar love made perfect, that we may have boldness in the day of judgement: because as he is, so are we in this world. There is no fear in love; but perfect love casteth out fear; because fear hath torment. He that feareth, is not made perfect ! in love. AYe love him because j he first loved us. If a man say, 1 1 love God, and hateth his bro-

  The first Sunday after Trinity.

  danachd ann an la a'bhreithean- as; do bhrigh mar a tha esan, gur amhuil sin a tha sinne anns an t-saoghal so. Cha'n 'eil eagal ann an gradh; ach tilgidh gradh diongmlialta an t-eagal a raach; do bhrigh gu bheil pian 'san eag- al: an ti a tha eaglach, cha d'rinn- eadh coinihlionta ann an gradh e. Tha gradh againne dhasan, do bhrigh gu'n do gradhaich esan sinne an toiseach. Ma their neach, Tha gradh agani do Dhia, agus fuath aige d'a brathair. is breugaire e: oiran ti nach gradh- aich a bhrathair a chunnaic e, cionnns a dh'theudas e Dia nach fac e, ghradhachadh ? Agus an aitbne so tha againn uaith-san, An ti a ghradhaicheas Dia, gu'n gràdhaich e a bhrathair mar an ceudna.

  A7i Sohgeul. X. Luc. xvi. 19.

  BHA duinesaibhiraraidh ann, a bha air a sgeadachadh le purpur agus lion-eudach grinn, agus bha e caitheadh a bheatha gach higusoghail le morghreadh- nachas: agus bha duine bochd ar- aidhann dam b'ainm Lasarus, a chuireadh 'na luidheaig adhorus, Ian do chreuchdaibh. Agus bu mhiann leis bhi air a shasuchadh leis an sbruileach a bha tuiteam bhord an duine shaibhir: seadh, agus thainig na madraidh agus dh'imlich iad a chreuchda. Agus tharladh gu'n d' fhuair an duine bochd has, agus gu'n do ghuil- aineadh leis na h-ainghbh e gu uchd Abrahaim: fhuair an duine saibhir bàs mar an ceudna, agus | dh'adhlaiceadh e: agus ann an ! ifrinn thog e suas a shuilean, air ' dha bhi ann am piantaibh, agus chunnaic e Abraham fad uaith, j agus Lasarus 'na uchd. Agus ghlaodh e, agus thubhairt e, Ath- I air Abraham, dean trocair orm, ! 173

  ther, he is a liar: for he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen ? And this commandment have we from him, That he who loveth God love his brother also.

  The Gospel. St. Luke xvi 19.

  THERE was a certain rich man, which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously ever}^ day: and there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table: moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass, that the beggar died, and was carried by the angels into Abraham's bosom: the rich man also died, and was buried; and in hell he lifted up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar olf, and La- zarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Laza- rus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue; for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy

  A)i dara Domhnach an deigh na Trionaid.

  agus ciiir Lasarus, chum 's gu'n turn e bàiT a mheoirann an uisge, agus gu'm fuaraiche motheanga; oir a ta mi air mo ro-phianadh 's an làsair so. Ach thubhairt Abraham, Amic, cuimhnich gu'n d' fhuair thusa do nithe maithe ri am dhuit bhi beo, agus Lasarus mar an ceudna droch nithe, ach a nis a ta esan a' faotain solais, agus a ta thusa air do phianadh, Agus a bharr air so uile tha doimhne mhor air a cur eadar sinne agus sibhse, air chor agus iadsan leis am b' aill dol as so d' ar n-ionnsuidhse, nach 'eil e 'an comas doibh, agus nach mo tha e 'n comas do aon neach teachd as sin d' ar n-ionnsuidhne. An sin thubhairt e, Uime sin guidh- eam ort, athair, gu'n cuireadh tu e gu tigh m' athar; oir a ta cuig- ear bhraithrean agam; chum's gu'n d'thoir e fianuis doibh, air eagal gu'n d'thig iadsan mar an ceudna do'n ionad ro phiantach so. A deir Abraham ris, Tha Maois agus na faidhean aca eisd- eadh iad riusan. Agus thubhairt esan, Nih-eadh, athair Abraham; ach ma theid neach d'an ionn- suidh o na marbhaibh, ni iad aitbreachas. Agus thubhairt e ris, j\Iar eisd iad ri Maois agus ris na faidhaibh, cha mho a chreid- eas iad, ge d' eireadh neach o na marbhaibh.

  An dara Domhnach an deigh

  na Trionaid.

  An Giiidhe.

  OTHIGHEARNA,nachfail. innicha choidhche aircomh- nadhagusriaghladh athoirt do'n mhuinntir a tha thu a' togail suas ann d' eagal agus ann d' ghradh diongmhalta; Gleidh sinne, guidheamaid ort, fo dhidean do dheagh fhreasdail, agus thoir 174

  lifetime receivedst thy good things, and likewise Lazarus evil things: but now he is com- forted, and thou art tormented. And beside all this, between us and you there is a great gulf fixed: so that they who would pass from hence to you cannot; neither can they pass to us, that would come from thence. Then he said, I pray thee therefore, father, that thou wouldest send him to my father's house: for I have five brethren: that he may testify unto them, lest they also come into tliis place of tor- ment. Abraham saith unto him, They have Moses and the pro- phets; let them hear them. And he said, Nay, Father Abra- ham: but if one went unto them from the dead, they will repent. And he said unto him. If they hear not Moses and the pro- phets, neither will they be per- suaded though one rose from the dead.

  The second Sunday aft

  The Collect.

  OLORD, who never failest to help and govern tben? whom thou dost bring up in thy stedfast fear and love; Keep us, we beseech thee, under the protection of thy good por vi- olence, and make us to have a perpetual fear and love cf thy

  The second Sunday after Trinity.

  oli-nn Sioreagal agus gràdhabhi J holy Name; throuo^h Jesus againn do d' Ainm naomh; tre Christ our Lord. Amen. losaCriosdarTighearna. Amen. ',

  AnTAtir. IN. Eoin iii. 13.

  NA biodh ioghnadh oirbh, rao bhraithre, ge do dh' fhuath- aicheas an saoghal si oh, Tha fhios againn gu'ndeachaidh sinnthair- is o bhàs gu beatha, do bhrigh gu bheil gradh againn donabraith- ribh. An ti nach gradaich a bhrathair, fanuidh e ann am has. Gach neaeh a dh' Ihuathaicheas a bhrathair, is mortaire: agus tha fhios agaibh nach 'eil aig mortair sam bith a' bheatha mhaireann- ach a' fantuinn ann. Le so is aithne dhuinn gradh Dhe, do bhrigh gu'n do leig e sios a bheatha teinairar soinne: agus is coir dhuinne ar n-anama tein a chur sios air son nam braithre. Agus ge b'e neach aig am bheil maoin an t-saoghail so, agus a chi a bhrathair ann an uireasbh- uidh agus a dhruideas a chridhe 'naaghaidh; cionnus a tha gradh Dhe a gabhail comhnuidh ann F Mo chlan bheag, na gràdhaich- eamaid ann am focal, no ann an teangaidh; ach ann an gniomh, agus am firinn. Agus le so is aithne dhuinn gu bheil sinndo'n fhirinn, agus bheir sinn dear- bheachd d'ar cridhe 'na lath air. Oir ma dhiteas ar cridhe sinn, is mo Dia na ar cridhe, agus is aithne dha na h-uile nithe. A mhuinntir moghraidh,marditar cridhe sinn, tha danachd againn a thaobh Dhe. Agus ge b'e ni a dh' iarras sinn, gheibh sinn uaith e, do bhrigh gu bheil sinn a' coimhead aitheantan, agus a deanamh na nithe sin a ta tait- neach 'na fhianuis-san. Agus is i so aithne san, gu'n creideamaid ann an ainm aMhic Iosa Criosd, agus gu'n gradhaicheamaid a 175

  The Epistle. 1 St. John iii. 13.

  MARVEL not, my bre- thren, if the world hate you. We know that we have passed from death unto life, j because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. Whosoever hateth his brother is a mur- derer: and 3'e know that no murderer hath eternal lite abid- ^ ing in him. Hereby perceive we I the love of God, because he laid down his life for us: and we ought to lay down our lives for the brethren. But whoso hath this world's good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him ? My little children, let us not love in word, neither in tongue; but in deed and in truth. And hereby we know that we are of the truth, and shall assure our hearts before him. For if our heart con- demn us, God is greater than our heart, and knoweth all things. Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God. And whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments, and do those things that are pleasing in his sight. And this is his com- mandment. That we should be- lieve on the Name of his Son Jesus Christ, and love one another, as he gave us com- mandment. And he that keep- eth his commandments dwelleth in him, and he in him. And hereby we know that he abideth

  An dara Domhnach an deigJi na Trionaid.

  cheile, mar a thug esan aithne dhuinn. Agus an ti a choimh- ideas aitheanta-san, thaegabhail comhnuidh aun, agus esan ann- san: agus le so is aithne dhuinn gu bheii esan a'fuireach annainn, o'n Spiorad a thug e dhuinn. Ail Soisgetd. N. Luc. xiv. 16.

  ACH thubhairt esan ris, Kinn duine araidh suipeir mhor, agus thug e cuireadh do mhoran: aguschuire a sheirbhiseachuaith an am na suipeire a radh ris a' mhuinntir a fhuair cuireadh, Thigibh oir a ta na h-uile nithe a nis ullamh. Agus thoisich iad uile a dh' aon ghuth air an leith- sgeul a ghabbail. Thubhairt an ceud fhear ris, Cheannaich mi fearann, agus is eigin dhomh dol a mach agus fhaicinn; guidh- eamh ort; gabh mo leithsgeul. Agus thubhairt fear eile, Cheann- aich mi cuig cuing' dhamh, agus a ta mi dol g' an dearbhaclh; guidheam ort, gabh mo leith- sgeuh Agus thubhairt fear eile, Phos mi bean, agus air an aobh- ar sin cha'n urrainn mi tighinn. Agus thainig an seirbhiseach sin, agus dh' innis e na nithe sin d'a thighearna. An sin air gabhail feirge do fhear an tighe, thubh- airt e r'a sheirbhiseach, Gabh a mach gu grad gu sraidibh, agus gu caol-shraidibh a' bhaile, agus thoir a stigh an so na bochdan, agus na daoine ciurramach, agus na bacaich, agus na doill. Agus thubhairt an seirbhiseach. A Thighearna, rinneadh mar a dh' orduich thu, gidheadh tha aite falamhannfathast. Agus thubh- airt an tighearnaris ant-seirbh- iseach, Gabh a mach gus na rathaidibh mora agus nagaradh- anaibh, agus coimheignich iad gu teachd a steach chum's gu'm bi mo thigh air a lionadh: oir deiream ribh, nach blais aon do 176

  in us, by the Spirit which he hath given us.

  The Gospel St. Luke xiv. 16.

  A CERTAIN man made a great supper, and bade many; and sent his servant at supper-time to say to them that were bidden. Come, for all things are now ready. And they all with one consent began to make excuse. The first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must needs go and see it; I pray thee have me excused. And another said, I kave bought five yoke of oxen, and I go to prove them; I pra}"- thee have me excused. And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. So that servant came, and shewed his lord these things. Then the master of the house being angry said to his ser- vant. Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in hither the poor, and the maimed, and the halt, and the blind. And the ser- vant said, Lord, it is done as thou hast commanded, and yet there is room. And the lord said unto the servant, Go out into the high-ways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled. For I say unto you. That none of those men which were bidden shall taste of m}' supper.

  The third Sunday after Triifity,

  na daoine ud a fhuair cuireadh, do m' shuipeir-sa.

  An treas Domhnach an deigh na Trionaid.

  An GuUhc.

  OTHIGHEARNA, guidhe- amaid ort gu-trocaireach eisdeachd ruinn; agus Deonnich dhuinne, d'an d'thug thu togradh cridheil gu urnuigh a dheanamh, gu'in bi sinn le d'chomhnadh neartmhor air ar dion agus air ar comhfhurtachd anns na h-uile chunnartaibh agus amligharaibli a thig oirnn; tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  An Litir. 1 N. Phead. v. 5.

  BITHIBH uile umbail d'a cheile agus bithibh airbbur sgeadachadh le b-irioslachd: oir tba Dia a' cur an agbaidh nan uaibhreach, ach a' toirt grais dhoibb-san a tha iriosal. IJime sin islicbibh sibh fein fuidh laimh chumhachdaich dhe, cham' gu'n arduich e sibh ann an am iora- cbuidh; a' tilgeadh bbur n-uile cburam airsan, oir a ta curam aige dhibb. bithibh stuama, deanaibh faire; do bbrigh gu bheil bbur nambaid an diabbol, mar leòmbann beuchdach ag im- eachd mu'n cuairt, a' sireadh co a dh'fbeudas e sblugadh suas; cuiribbse, na agbaidh, air dhuibh bbi daingean sa' cbreidimb, agus fbios a bbi agaibh gu bheil na fulangais cbeudna air an coimb- lionadh ann bbur braitbribh a tba 's an t-saogbal, Ach gun deanadh Dia nan uile gbras, a gbairm sinne chum a gbloire shiorruidh trid Iosa Criosd, an deigb dhuibbf ulang reuine bbig, iomlan sibb, gu daingnicbeadh, gu neartaicbeadh, gu socraicb- eadh e sibb. dhasan gu robh gloir agus cumhachd, gu saogbal nan saogbal. Amen.

  177 I

  The third Svnday after Trinity.

  The Collect.

  OLORD, we beseech thee mercifully to hear us; and grant that we, to whom thou hast given an hearty desire to pray, may by thy mighty aid be defended and comforted in all dangers and adversities; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  The Epistle. 1 St. Pet. v. 5.

  ALL of you be subject one to another, and be clothed with humility: for God resist- eth the proud, and giveth grace to the humble. Humble your- selves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt 3'ou in due time; casting all your care upon him, for he careth for you. Be so- ber, be vigilant; because your adversary the devil, as a roar- ing lion, walketh about seek- ing whom he may devour: whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. But the God of all grace, who bath called us in- to his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suf- fered a while, make you per- fect, stablish, strengthen, settle you. To him be glory and dominion for ever and ever. Amen.

  An treas Domhnach an deigh na Trionaid.

  An Soisgeul. N, Luc. xv. 1.

  AN sin thainig na cis, mhaoir uile agus na peacaich am fagus da, chum eisdeachd ris. Agus rinn na Pliairisich agus na pcriobliuichean gearan, ag radh, Tlia 'm fear so gabhail pheacach d'a ionnsuidh, agus ag itheadh maille riu. Agus labhair esan an cosanihlachd so riu, ag radh, Co an duine dhibhse aig am bheil ceud caora, ma chailleas e aon diubb, nach fag an naoi-deug agus an ceitbir ficbead 'san fbas- acb, agus nach d'tbeid an deigh na caorach a chailleadh, gus am faigb e i ? Agus air dha a faot- ainii, cuiridh e air a gbuaillibh i, le gairdeachas. Agus an uair a j tbig e dhachaidh, gairmidh e a chairdean agus aclioimbearsnaich an ceann a cbeile, ag radh riu, Deanaibh gairdeachas maille riumsa, cbionn gu'n d'fbuair nii mo chaora bba caillte. Mar sin, deiream ribb, gu'm bi aoibbneas air neamh air son aon pbeacaich a ni aitbreachas, ni's mo na air son naoi-deug agus ceitbir ficb- ead firean, aig nach 'eil feum air aitbreachas. Xo co a' bbean aig am bheil deich buinn airgid, ma chailleas i aon blionn diubb, nach las coinneal, agus nach sguab an tigb, agus nach iarr gu dicbioll- ach gus am faigb i e ? Agus air dh' i f baotainn, gairmidh i a ban- chairdean agus a ban-cboimbear- snaich an ceann a cbeile, ag radh, Deanaibh gairdeachas leamsa,oir fbuair mi am bonn a chaill mi. A ta gairdeachas an lAthair aing- libh dhe, air son aon pbeacaich a ni aitbreachas.

  The Gospel. St. Luke xv. \.

  THEX drew near unto him all the Publicans and sin- ners for to bear bim. And the Pharisees and Scribes murmur- ed, saying, This man receiveth sinners, and eateth with them. And be spake this parable unto them, saying. What man of you having an hundred sheep, if be lose one of them, doth not leave the ninety and nine in the wilderness, and go after that which is lost, until be find it ? And when he bath found it, he layeth it on his shoulders, rejoicing. And when be Com- eth home, he calleth together bis friends and neighbours, say- ing unto them, Eejoice with me, for I have found my sheep which was lost. I say unto you. That likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over ninety and nine just persons, which need no repentance. Ei- ther what woman having ten pieces of silver, if she lose one piece, doth not light a candle, and sweep the house, and seek diligently till she find it ? And when she hath found it, she calleth her friends and her neighbours together, saying, Rejoice with me, for I have found the piece which I had lost. Likewise, I say unto you, There is joy in the presence of the angels of God over one sin- ner that repenteth.

  178

  Uie fourth Siindaì/ after Triniti/.

  An ceathramli Domlinacli an

  deicjli na Tn'onaid.

  An Guidhc.

  ODHE, fear-didean nan uile a ta 'g earbsa annad, as t-engrahais cha'n 'eil ni air bitli laidir, ni airbith naomh; Meud- aich agus ciiir an lionmhoireachd do throcair oirnne, chum air dhuitse bhi a't-fhear-riao^hladh, agus a't-fhear-stiuraidh dhuinn, gu'n siubhail sinn troimh nithibh aimsireil, air chor fa-dheoidh nach caill sinn na nithe siorruidh; Deonnich so, Athair neamh- aidh, air sgatb Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  An Litir. Rom. viii. 18.

  OIR measam, nach fiu fulang- ais na h-aimsir a ta lathair an coimhmeas ris a' ghloir a dh'fhoillsichear annainn. Oir a ta duil dhurachdach a' chruth- achaidh a' feitheamh ri foill- seachadh cloinne Dhe. Oir chuireadh an cruthachadh fuidh dhiorahanas, cha 'n ann le thoil, achtrid-sanachuirfuidhdhiomh- anas e an dochas: do bhrigh gu'n saorar an cruthachadh fein fos o dhaorsa na truallidheachd, gu saorsa ghlormhor cloinne Dhe. Oir a ta fhios againne gu bheil an cruthachadh uile 'g osnaich, agus am pein gu leir, mar mhnaoi ri saothair, gus an am so: agus cha 'n e so ambain, ach sinn fein mar an ceudna, aig am bheil ceud thoradh an Spioraid, tha eadhon sinne ag osnaich annainn fein, a' feitheamh ris an uchd- mhacachd, eadhon saorsa ar cuirp.

  An Soisqeul. N. Lnc. vi, 86.

  BITHIBHSE uime sin tro- caireach, mar a ta bhur n-Athair trocaireach. Agus na tugaibh breth, agus cha toirear 179

  The fourth Sunday after

  Triniti/.

  The Culled.

  OGOD the protector of all that trust in thee, with- out whom nothing is strong, nothing is holy; Increase and multiply upon us thy mercy; that, thou being our ruler and guide, we may so pass through things temporal, that we final- ly lose not the things eternal: Grant this, O heavenly Father, for Jesus Christ's sake our Lord. Amen.

  The Epistle. Rom, viii. ]3.

  IRECKOX that the suffer- ings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. For the earnest expec- tation of the creature waiteth for the manifestation of the sons of God. For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who hath subjected the same in hope: because the creature it- self also shall be delivered from the bondage of corruption, into the glorious liberty of the chil- dren of God. For w^e know that the whole creation groan- eth, and travaileth in pain to- gether until now. And not only they, but ourselves also, which have the first-fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the re- demption of our bod}'.

  The Gospel. St. Luke vi. 3G.

  BE ye therefore merciful, as your Father also is merci- ful. Judge not, and ye shall not be judged: condemn not,

  An cuìgeamJi Domlinach an deigJi na Trionaid.

  breth oirbh, na ditibh, a^^us clia ditearsibh: thugaibh maitbean- as, agus bheirear maltbeanas dhuibh: thugaibh uaibh, agus bheirear dhuibh; deagh tbombas, airadhinneadh,agus aira cbratb- adh ri cbeile, agus a' cur thairis, bheir daoine ann bbur n-uchd. Oir leis an tomhas le 'n tombais sibb, tombaisear dhuibh a ris. Agus labbair e cosambalaebd riu, Am feud an dall dall a tbreoracb- radh ? nach tuit iad araon ann an clochd ? cha'n eile an deisciobul OS ceann a mbaigbstir; ach ge b'e neach a ta coimblionta, bith- idh e mar a mbaigbstir. Agus c'arson a ta thu faicinn an smuir- nein a ta ann suil do bbratbar, agus nach 'eil thu toirt fainear an t-sail a ta ann do sbuil fein ? No cionnus a dh' fbeudas tu radh ri d'bbrathair, A bbrAthair, leig dhomh an smuirnean a thoirt a d' sbuil, agus nach 'eil thu toirt fainear an t-sail a ta ann do sbuil fein ? A cbealgair, tilg a mach air tus an t-sail as do sbuil fein, agus an sin is leir dhuit gu soill- eir an smuirnein a ta ann an suil do bbratbar a thoirt aisde.

  An cuigeamh Domlinach an

  deigh na Trionaid.

  An Guidhe.

  Deonnich, O Thighearna, guidheamaid ort, gu'm bi cursa an t-saogbail so air orducb- adh CO siotbchail le d' riaghladh- sa chum 's gu'n dean d' Eaglais seirbhis dhuit gu b-aoibbneach anns gach uile sbamchairDhiadh- aidh: tre Iosa Criosd ar Tigb- earna. Amen.

  AuLitir. 1 N. Phead. iii. o.

  BITHIBH uile a dh'aon inn- tinn, biodh comb-fbulangas agaibh r'a cbeile, gradhaicbibh a 180

  and je sball not be condemned: forgive, and ye sball be for- given: give, and it sball be given unto you; good measure, pressed down, and sbaken to- getber, and running over, sball men give into your bosom. For with the same measure that ye mete withal, it sball be measured to you again. And he spake a parable unto them. Can the blind lead the blind? sball they not both fliU into the ditch? The disciple is not above his master; but every one that is perfect sball be as bis master. And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but perceivest not the beam that is in thine own eye? Either bow canst thou say to thy brother, Brotber, let me pull out the mote that is in thine eye, when thou thyself be- holdest not the beam that is in thine own eye? Thou hypo- crite, cast out first the beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to pull out the mote that is in thy brother's eye.

  Thefflh Sunday after Trinity.

  The Colled.

  GRANT, Lord, we be- seech thee, that the course of this world may be so peace- ably ordered b}' thy governance, that thy Church may joyfully serve thee in all godly quiet- ness; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  The Epistle. 1 St. Pet. iii. 8.

  BE ye all of one mind, hav- ing compassion one of an- other, love as brethren, be piti-

  The fifth Sunday after Trinity-

  cheile mar bhràithrean, bithibh truacanta, cairdeil; na iocaibh olc air son uilc, no caineadh air- son cainidh, ach 'na nghaidh sin beannuichibh; air dhuibh fios bhi agaibh gur ann a dh' ionn- suidh soaghairmeadh sibh,chum gu'n sealbhaicheadh sibhbeanna- chadh mar oighreachd. Oir ge b'ele'mb'aill beathaagbràdhach- adh, agus laithean maithe fhaic- inn, cumadh e a tbeanga o olc, agus a bhilean o labhairt ceilg: seachnadh e an t-olc, agus dean- adh e math; ian-adh e sith, agus leanadh e i. Oir tha suilean an Tighearna air nafireanaibh, agus a chluasa fosgailte r'an urnuigh: ach tha gnùis an Tighearna an aghaidh na muinntir a ni olc. Agus CO e a ni olc oirbh, ma bhios sibh 'narluchd-leanmhuinn air an ti sin a ta maith ? Ach eadhon ma dh'fhuilingeas sibh air sgath fireantachd, is sona sibh: agus na biodh fiamh an eagail san oirbh, agus na bithibh mi shuaimhneach; ach naomh- aichibh an Tighearna Dia ann bhur cridhibh.

  An Soisffeid. X. Luc. v. 1.

  AG US tharladh an uair a bha 'n sluagh a dlu-theannadh air, chum focal De eisdeachd, gu'ndo sheas e laimh rilochGhe- nesaret, agus chunnaic è daluing 'nan seasamh ri taobh an locha; ach bha na h-iasgairean air dol a mach asda, agus a' nigheadh an lionta: Agus air dha dol a stigh de aon do na longaibh bu le Simon, dh'iarr e air dol a mach beagan o thir: agus air suidhe dha theagaisg e n' sluagh as an luing. A nis an uair a sguir e do labhairUthubhairt e ri Simon, Cuir a mach chum na doimhne, agus leigibh sios bhur lionta chum tarruing. Agus fhreagair Simon, 181

  ful be courteous; not render- ing evil for evil, or railing for railing; but contrariwise bless- ing; knowing that ye are there- unto called, that ye should in- herit a blessing. For he that will love life, and see good daNs, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile: let him eschew evil, and do good; let him seek peace, and ensue it. For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their praj^ers: but the face of the Lord is against them that do evil. And who is he that will harm you, if ye be followers of that which is good ? But and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye: and be not afraid of their terror, neither be trou- bled; but sanctify the Lord God in your hearts.

  The Gospel St. Luke v. 1.

  IT came to pass, that, as the people pressed upon him to hear the Word of God, he stood Ì by the lake of Gennesaretli, and ' saw two ships standing by the lake; but tiie fishermen were gone out of them, and were washing their nets. And he entered into one o£ the ships, which was Simon's, and praj-ed him that he would thrust out a little from the land: and he sat down, and taught the people out of the ship. Now when he had left speaking, he said unto Simon, Launch out into the deep, and let down your nets for a draught. And Simon an-

  An seathamh Domhnach an ddgh na Trionaid.

  agus thubhairt e ris, A mliaigh- stir, shaothraich sinn feaclh na h-oiclhclie uile, agus chado ghlac sinn ni sam bith; ach air t-fhoc- al-sa leigidh mi sios an lion. Agus anuair arinniad so, cbuair- tich iad tachdar mor eisg, ionnus gu'n do bbriseadh an lion. Agus smeid iad air an companachaibb, abba 's anluing eile, teachd agus combnadh a dheanamb leo. Agus tbainig iad, agus lion iad an da luing, ionnus gu'n robh iad an inbbe dol fuidhe. 'N uair a cbunnaic Simon Peadai- so, thuit e sios aig gluinibh losa, ag radh, Imich uamsa, a Thighearna, oir is duine peacacli mi. Oir gblac uambas e fein, agus iadsan uile bba maille ris, air son antarruing eisg a gblac iad; agus mar an ceudua Seumas agus Eoin, mic Shebede, a bba 'nan companacb- aibh aig Simon. Agus thubb- airt Iosa ri Simon, Na biodh eagal ort; a' so suas glacaidh tu daoine. Agus an uair a thug iad an longa gu tir, air fagail nan uile nithe dhoibh lean iad esan.

  swering said unto bim. Master, we have toiled all the nigbt, and have taken notbing; ne- vertbeless, at thy word I will let down the net. And wben tbey had this done, tbey inclosed a great multitude of fisbes, and tbeir net brake. And tbey beckoned unto tbeir partners wbich were in the other ship, that they should come and help them. And tbey came and filled both the ships, so that they began to sink, Wben Si- mon Peter saw it, be fell down Ì at Jesus' knees, saying. Depart ' from me, for I am a sinful man, Lord. For be was astonished, and all that were with him, at the draught of the fishes which they had taken; and so was also James, and John, the sons of Zebedee, which were part- ners with Simon. And Jesus said unto Simon, Fear not, from henceforth thou shalt catch men. And wben they bad brought their ships to land, they forsook all, and followed bim.

  An seathamh Domhnach an deigh na Trionaid.

  An Guidhe.

  ODHE, a dh' ullaich do'n dream aig am bheil gràdh dhuit, a leithid do nithibh maith 's a tha dol thai ris air tuigse duine; Doirt 'nar caidheachaibh a leithid sin do ghradh dhuitse, chum air dhuinn do ghradhach- adh tharna h-uile nithibh gu'm faigheamaid do gbeallainean, a tha dol tbairis air na h- lile nithibh a's urrainn dhuinn a mbiannachadh; tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen. 182

  The sixth Sunday after Trinity.

  The Collect.

  OGOD, who hast prepared for them that love thee such good things as pass man's understanding; Pour into our hearts such love toward thee, that we, loving thee above all things, may obtain thy pro- mises, which exceed all that we can desire; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  The sixth Sundaì/ after Trinity.

  Jn Litir. Rom. vi. 3.

  NACH 'eil fliios agaibh, a mlieud af^jainn is a bbaist- eadh ann an Iosa Criosd, gu'n do bhaisteadh chum abhaissinn? Air an aobhar sinn dh' adhlaic- eadh sinn maraon ris tre 'n bhaisteadh chum bàis; ionnas mar a thogadh Criosd suas o na marbhaibh le gloir an Athaiv, mar sin ^w gluaiseamaid mar an ceudna ann an nuadhachd beatha; Oirma chaidhar suidh- eachadh maraon ann an coslas a bbàis, bithidhsinnmaran ceudna air arsuidheachadhannan coslas aiseirigh: air fhios so a bhi againn, gu bheil ar seann duine air a cheusadh maraon ris, ionnas gu'm bi corp a pheacaidh air a sgrios. chum a so suas nach dean- amaid seirbhis do'n pheacadh. Oir an ti a fhuair bàs rinneadh saor e o'n pheacadh. A nis ma fhuair sinne bàsmaraonriCriosd, tha sinn a' creidsinn gu'm bi sinn beo maille ris mar an ceudna; airdhuinn fiosabhi againn air do Chriosd eirigh o na marbhaibh, nach bàsaich e ni 's mo; cha 'n eil tighearnas aig a' bhàs ni 's mo air. Oir a mheud gu'n d'fhuair e has, is ann do'n pheacadh a fhuair e aon uair amhain; ach a mheud gu bheil e beo, is ann do Dhia a ta e beo. Mar sin mar an ceudna measaibhse gu bheil sibh fein marbh gu deimhin do'n pheacadh, ach beo do Dhia trid losa Criosd ar Tighearna. An Soisqeul. N. Mbatth. v. 20.

  THUBHAIRTIosa r'adheis- ciobluibh, ]\Iar toir bhur fireantaehdsa barrachd air firean- tachd nan scriobhuiche agus nan Phairiseach, nach d' theid sibh ^ir chòr air bith a steach do rioghachd neimhe. Chuala sibh, gu'n dubhradh ris na sinnsiribh, Na dean mortadh: agus ge b'e 183

  The Epistle. Rom. vi. 3.

  KNOW ye not, that so many of us as were bap- tized into Jesus Christ were baptized into his death ? There- fore we are buried with him by baptism into death; that like as Chi'ist was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. For if we have been planted to- gether in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection: knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. For he that is dead is freed from sin. Xow if we be dead with Christ, we be- lieve that we shall also live with him: knowing that Christ, being raised from the dead, dieth no more; death hath no more dominion over him. For j in that he died, he died unto sin once; but in that he liveth, he liveth unto God. Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord.

  The Go^-pel. St. ^Matth. v, 20.

  JESUS said unto his disciples, Except your riii^hteousness shall exceed the righteousness of the Scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. Ye have heard that it was said by them I of old time. Thou shalt not 1 kill; and whosoever shall kill

  An seachdamh Domhnach an deigh na Trionaid.

  neach a iiimortadh,bitliidh se an cunnart a' bhreitheanais. Ach deirimse ribh, Ge b'e neach aig am bi fearg r'a bbrAthair gun aobhar, gu'm bi e an cunnart a bhreitheanais: agus ge b'e neach a their r'a bhrathair, Raca, gu'm bi e an cunnart na comhairle: Ach ge b'e neach a their, Amad- ain, gu'm bi e an cunnart teine ifrinn. Uime sin ma bheir thu do thabhartas chum na h-altaire agus gu'n cuimhnich thu an sin gu bheil ni air bith aig do bhratliair a' d' aghaidh; fag do thabhartas an sin an hithair na h-altaire, agus imich, agus dean reite air tus ri d' bhrathair, agus an deigh sin air teachd dhuit tabhair uait do thiodhlacadh. Bi reidh ri d' eascaraid gu luath, am feadh a bhios tu maille ris 's an t-slighe; air eagal gu'n toir an t-eascaraid. thairis thu do'n bhreitheamh, agus gu'n toir am breitheamh thu do'n mhaor, agus gu'n tilgear am priosun thu. A deirim riut gu firinneach nach teid thu mach as sin, gus an ioc thu an fheoir- ling dheireannach,

  An seachdamh Domlinach an

  deigh na Trionaid^.

  An Guidhe.

  THIGHEARNA nan uile chumliachd agus neart, a ta t-ughdair agus a thabhairt-fhear nan uile nithe niaith; Socraich 'n ar cridheachaibh gradh d' Ainm, meudaich annainn fior chreidimh, beathaich sinn leis gach uile mhaitheas,agus le d' mhorthroc- air gleidh sinn anns na nithibh ceudna; tre Iosa Criosd ar Tigh- earna. Amen.

  A7i Litir. Rom. vi. 19.

  THA mi labhairt mar dhuino, airsonanmhuinneachdhhur feola-sa: oir mar a thug sibh bhur lS-1

  shall be in danger of the judge- ment: but I sa}^ unto you, That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgement: and whosoever shall say to his brother, Raca, shall Le in danger of the council: but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire. Therefore, if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath ought against thee; leave there thy gift before the altar, and go thy way; first be recon- ciled to thy brother, and then come and offer thy gift. Agree with thine adversary quickl3% whiles thou art in the way with him; lest at any time the adver- sary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison. Verily I say unto thee, Thou shalt by no means come out thence, till thou hast paid the uttermost farthing.

  The seventh Sunday after Trinity. The Colled.

  LORD of all power and might, who art the author and giver of all good things; Graft in our hearts the love of thy Name, increase in us true religion, nourish us with all goodness, and of thy great mercy keep us in the same; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  The Epistle. Rom. vi. 19.

  I SPEAK after the manner of men, because of the in- firmity of your flesh: for as ye

  The seventh Sunday after Trinity.

  buill mar sheirbhisich do neo- ghloin, ac^us do euceart, chum euceirt; amhuil sin a nis thug- aibli bhur buill mar sheirbhisich do'n fhireantachd, chum naomh- achd. Oir an uair a bha sibh 'nur seirbhisich do'n pheacadh, bha sibh saor o'n fhireantachd. Air an aobharsin ciod an toradh a bha agaibh an sin anns na nithibh sin, a ta nis a' cur naire oirbh ? oir is e crioch nan nithe sin am has. Achanis airdhuibh bhi saor o'n pheacadh, agus 'nur seirbhisich do Dhia, tha bhur toradh agaibh chum naomhachd, agus a' chrioch a' bheatha mhair- eannach. Oir is e tuarasdal a' pheacaidh am has: ach is e saor thiodhlachd Dhe a' bheatha mhaireannach, trid Iosa Criosd ar Tiofhearna.

  An Soisgeid. N. Mharc. viii. 1.

  ANNS na laithibh sin air do sliluagh ro mhor a bhi ann, agus gun ni air bith aca r'a ith- eadh, ghairm Iosa dheisciobuil d'a ionnsuidh, agus a deir e riu, A ta truas mòr agam do'n t-sluagh, do bhrigh gu'n d'fhan iad a nis tri laithean maille rium, agus nach 'eil ni air bith aca r'a ith- eadh: Agus ma leigeas mi d'an tighibh fein 'nan trasgadh iad, fannuichidh iad air an t-slighe; oir thainigcuid aca am fad. Agus f hreagair a dheisciobuil e, Cia as a dh' f heudas neaeh iad so a shàs- uchadh le h-aran an so san f hàsach ? Agus dh' f hiosraich e dhiubh, Cia lion builinn a ta agaibh ? Agus thubhairt iadsan Seachd. Agus thug e ordugh do'n t-sluagh suidhe sios air an lar: Agus ghlac ena seachd buil- innean, agus air tabhairt buidh- eachais: bhris e, agus thug e iad d'a dheisciobluibh, chum gu'n cuireadh iad 'nan lath air iad; agus chuir iad sios an lathair an 185

  have yielded your members ser- vants to uncleanness and to ini- quity unto iniquity; even so now 3"ield your members ser- vants to righteousness unto holiness. For Avhen ye were the servants of sin, ye were free from righteousness. What fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed ? for the end of those things is death. But now being made free from sin, and become ser- vants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end everlasting life. For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.

  The Gospel St. Mark viii. 1.

  IN those days the multitude being very great, and hav- ing nothing to eat, Jesus called his disciples unto him, and saith unto them, I have compassion on the multitude, because they have now been with me three days, and have nothing to eat: and if I send them away fasting to their own houses, they will faint by the way: for divers of them came from far. And his disciples answered him, From whence can a man satisfy these men . with bread here in the wilderness ? And he asked them, How many loaves have ye? And they said. Seven. And he commanded the people to sit down on the ground: and he took the seven loaves, and gave thanks, and brake, and gave to his disciples to set before them; and they did set them before the people. And they had a few small fishes: and he blessed, and

  An t-ochdamh Domhnach an deigh na Trionaid.

  t-sluaio^h iad, Agus bha aca beag- an a dh' iasgaibh beaga; agus bheannuich e iad, agus dh'aithn e 'n cur sios 'nan lathair mar' an ceudna. Agus dh'ith iad, agus shasuicheadh iad: agus thog iad Ian vsheachd bascaidean do'n bhiadh bhriste, a bha dh' f huigh- leach aca. Agus bha iadsan a dh'ith mu thimchioll cheithir mile; agus leig e air falbh iad.

  An t-ochdamJi Domlinacli an

  deigh na Trionaid.

  An Guidhe.

  ODHE, is e do fhroasdal neo-fhailinneach a tha 'g orduchadh nan uile nithe araon air neainh agus air talarah; Guidheamaid gu h-umhail ort gu'n cuir thu air falbh uainn na h-uile nithe cronail, agus gu'n d'tugadh thu dhuinn na nithe sin a ta tarbhach air ar son; tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen. An Litir. Rom. viii. 12.

  ABHRAITHEE, tha sinn fo fhiachaibh, cha'n ann do'n fheoil, chum ar beatha a chaith- eadh a ]eir na feola: Oir ma chaitheas sibh bhur beatha areir na feola, gheibh sibh bàs; ach ma mharbhas sibh tre'n Spiorad gniomhara na coluinn, bithidh sibh beo. Oir a mheud 's a ta air an treorachadh le Spiorad Dhe, is iad micDhe. Oircha d'fhuair sibh spiorad na daorsa a ris chum eagail; ach fhuairsibh spiorad na h-uchdmhacachd, tre an glaodh sinn, Abba, Athair. TÌia an Spiorad fein a deanamh fianuis maille r' ar spiorad-ne gu'r sinn clann Dhe: Agus ma's clann, is oighreachan; oighreachan air Dia, agus oomh-oighreachan maille ri Criosd; ma 'se 's gu'm fulling sinn maille ris, chum gu gloraichear maraon ris sinn mar an ceudna.

  186

  commanded to set them also before them. So they did eat, and were filled: and they took up of the broken meat that was left seven baskets. And they that had eaten were about four thousand: and he sent them away.

  The eighth Sunday after

  Trinity.

  The Collect.

  OGOD, whose never-fail- ing providence ordereth all things both in heaven and earth; W^e humbly beseech thee to put away from us all hurt- ful things, and to give us those things which be profitable for us; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  The Epistle. Rom. viii. 12.

  BRETHREN, we are debt- ors, not to the flesh, to live after the flesh. For if ye live after the flesh, ye shall die; but if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear; but ye have received the spirit of adoption, whereb}'' we cry, Abba, Father. The Spi- rit itself beareth witness with our spirit, that we are the chil- dren of God: and if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ: if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together.

  The ninth Sunday after Trinity.

  An Soisqeul. N. Mhatth. vii. 15.

  COIMheadAIBH sibhfein na laidhibh breige, a thig d'ar ionusuidh ann an culaidhibh chaorach, ach a ta o'n leth a stigh nam madaibh-alluidh. Air an toraibh aitbnicbidh sibh iad: an tionail daoine dearean-fiona do dhrisibb, no iigeau do na fogh- annanaibh ? Agus mar sin bheir gach uile chrann maitb toradh maith; ach bheir an droch chrann di'och thoradh. Cha'n fheud a' chraobh mhaith droch thoradh a ghiiilan, no an droch chraobh toradh maith a thabhairt. Gach uile chraobh nach giulain deagh thoradh gearrar sios i, agus tilgear 's an teine i. Air an aobhar sin is ann air an toraibh adh'aithhicheas sibh iad. Ni h-e gaoh uile neach a deir riumsa. A Thighearna, A Thighearna, a theid a steach do rioghachd neimhe; ach an ti a ni toil m' Atharsa a ta air neamh.

  The Gospel. St. Matt. vii. 15.

  BEWARE of false prophets, which come to 3-ou in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Ye shall know them by their fruits: do men gather grapes of thorns, or figs of thistles ? Even so every good tree bringeth forth good fruit; but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. A good tree cannot bring forth evil fruit; neither can a cor- rupt tree bring forth good fruit. 'Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire. AVhere- fore by their fruits ye shall know them. Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of hea- ven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven.

  An naothamh Domhnach an deigh na Trionaid.

  An Guidhe.

  DEOXUICHdhuinne,Thigh- earna, guidheamaid ort an Spiorad a smuainteachadh agus a dheanamh a ghnath na nithe sin a ta ceart: chum gu'm bi sinne, nach un-ainn ni maith sam bith a dheanamh as t-eugmhais, air ar deanamh comasach leatsa gu arbeatha achaithearah a reir do thoil; tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  An Litir. 1 Cor. x. 1.

  ABHRAITHRE. cha b'aiU leam sibhse a bbi aineolach , gu robh ar n-aithriclie uile fuidh 'n neul, agus gu'n deachaidh iad uile tre 'n mhuir; agus gu'n do bhaisteadh iad uile do Mhaois 187

  The ninth Sunday after Trinity. The Collect.

  GRAXT to us, Lord, we be- seech thee, the spirit to think and do always such things as be rightful; that we, who cannot do any thing that is good without thee, may hj thee be enabled to live according to thy will; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  The Epistle. 1 Cor. x. 1.

  BRETHREN, I would not that ye should be igno- rant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea; and were all baptized unto Moses in

  Ail naothamh DomJinach an deigh na Trionaid.

  san neul, agus anns a' mhuir; agus gu'n d' ith iad ulle an t-aon bhiadh spioradail, agus gu'n d'ol iad uile an t-aon deoch spiorad- ail; (oir dh' ol iad do'n charruig spioradail sin a lean iad; agus b'i a' charruig sin Criosd. Ach le nioran duibh cha robh Dia toiliclite; oir sgriosadh iad 's an fbasach. A nis bha na nithe sin 'nan saimpleiribh dhuinne, chum nach miannaicheamaid droch nithe, eadhon mar amhiannaich iadsan. Agus na bithibhse 'nur luchd iodhol-aoraidh, mar a bha cuiddiubhsan: areir mar a ta e scriobhta,Shuidheam pobuil sios a dh' itheadh agus adh' ol, agus dh'eirichiadachluicheadh. Agus na deanamaid striopachas, mar a rinn cuid duibh-san, agus a thuit diubh an aon la tri mile fichead. Agus na buaireamaid Criosd, mar a bhuair cuid duibh-san, agus a sgriosadh iad le nathraichibh nimhe. Agus na deanamaid gearan,mar arinncuiddiubh-san geai'an, agus a sgriosadh iad leis an sgriosadair. A nis thachair na nithe so uile dhoibh-san mar eiseimpleiribh: agus scriobhadh iad chum teagaisg duinne, air am bheil deireadh an domhain air teachd. Uime sin an ti a shaoil- eas a bhi 'na sheasamh, thugadh e aire nach tuit e'. Cha do thach- air deuchainn air bith ribh ach jii a ta coitchionn do dhaoinibh; ach tha Dia dileas, nach leig dhuibh bhi air bhur feuchainn thar bhur comas; ach a ni maille ris an deuchainn slighe dol as mar an ceudna, chum gu'm hi sibh comasach air a giulan. An Soisqpid. N. Luc. xvi. 1.

  THUBHAIRTIosar'adheis- ciobluibh, Bha duine saibhir araidh arm aig an robh stiubhard; agus chasaideadh ris e, mar neach bha deanamh ana-caithidh 188

  the cloud, and in the sea; and did all eat the same spiritual meat, and did all drink the same spiritual drink: (for they drank of that spiritual Rock that fol- lowed them; and that Rock was Christ.) But with man}'- of them God was not well pleased; for they were overthrown in the wilderness. Now these things were our examples, to the in- tent we should not lust after evil things, as they also lusted. Neither be ye idolaters, as were some of them; as it is written, The people sat down to eat and drink, and rose up to play. Neither let us commit forni- cation, as some of them com- mitted, and fell in one day three and twenty thousand. Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted, and were destroyed of serpents. Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were de- stroyed of the destroyer. Now all these things happened unto them for ensamples: and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Wherefore let him that thinketh he standeth. take heed lest he fall. There hath no temptation taken you, but such as is common to man: but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that j-e are able; but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it.

  The Gospel. St. Luke xvi. L

  JESUS said unto his disciples, There was a certain rich man which had a steward; arid the same was accused unto him that he had wasted his goods.

  The tenth Sunday after Trinity

  air a nihaoin. Agus ghairm se e agus thubhairt e ris, Ciod so a ta mi cluinntinn a d' thimchioll ? thoir cunntas air do stiubhard- achd; oir clia'n fheud thu bhi ni's faide a' d' stiubhard. An sin thubhairt an stiubhard ann fein, Ciod a ni mi ? oir a ta ruo inhaighstir a" toirt na stiubhard- achd nam, cha'n urrainn mi ruamhar a dheanamli, is nar learn deirc iai-raidh. A ta fhios agam ciod a ni mi, chum, 'n nair a chuirear as an stiubhardachd mi, gu'n gabh iad a steach d'an tigh- ibh mi. Agus air dha gach aon diubh-san air an robh fiachan aig a Thighearna a ghairm d'a ionn- suidh, thubhairt e ris a' cheud fhear, Cla mend a ta aig mo Thighearna ortsa? Agus thubh- airt esan, Ceud tomhas ola. Agus thubhairt e ris, Gabh do scriobhadh, agus suidh sios gu h-ealamh, agus seriobhlethch end. An sin thubhairt e ri fear eile. Agus cia meud a ta aig ortsa? Agus thubhairt esan, Ceud tomhas cruineachd. Agusthubh- aii't e ris, gabh do scriobhadh, agus scriobh ceithir fichead. Agus mhol an Tighearna an stiubhard eucorach, do bhrigh gu'n d' rinn e gu ghc: oir a ta clann an t-saoghail so 'nan ginealach fein ni's ghce na dann an t-soluis. Agus deirimse ribh, Deanaibh dhuibh fein cairdean le Mamon na h-eucoracb, chum 'n uair a shiubhlas sibh, gu 'n gabhar sibh do aitibh comhnuidh siorruidh.

  An deicJieamh Domlinach an

  deigh na Tr'ionaid.

  An Guidhe.

  OTH IGHE ARXA biodh do chluasan trocaireach, fosg- ailte ri urnui ghibh do sheirbhisich 189

  And he called him, and said unto him, How is it that I hear this of thee? give an account of thy stewardship; for thou mayest be no longer steward. Then the steward said within himself. What shall I do, for my lord taketh away from me the stewardship: I cannot dig; to beg I am ashamed. 1 am re- solved what to do, that, when I am put out of the stewardship, they may receive me into their houses. So he called every one of his lord's debtors unto him, and said unto the first. How much owest thou unto my lord? And he said, An hundred measures of oil. And he said unto him, Take thy bill, and sit down quickly, and write fifty. Then said he to another, And how much owest thou ? And he said. An hundred measures of wheat. And he said unto him. Take thy bill, and write fourscore. And the lord com- mended the unjust steward, be- cause he had done wisely: for the children of this world are in their generation wiser than the children of light. And I say unto you, Make to yourselves friends of the mammon of un- righteousness; that, when ye fail, they may receive you into ever- lasting habitations.

  The tenth Sunday of ter Trinity. The Colled.

  LET thy merciful ears, O Lord, be open to the prayers of thy humble servants;

  An deicheamh Dornhnach an deigh na Trionaid.

  umhail; agus a chum gu'm faigh- eadh iad an iarrtais.tlioir comh- nadh dhoibh gu iarraidh na nithe sin a ta reir do thoil; tre Iosa Criosd ar Tighearna, Amen.

  An Litir. 1 Cor. xii. 1.

  ATHAOBH nithe spioradail, a braitbre, cha 'n àiU leam sibh bbi aineolacb, tha fios agaibh gu robh sibh'narCinnicb, air bhur tarruing gu iodholaibh balbba, a reii* mar a threoraicb- eadh sibb. Uime sin tha mi toirt fios duibb, nach abair dnine sam bith a ta labhairt o Spiroad De, gu bheil losa, Malluichte, agus nach urrainn duine san bith a radh gur e Iosa an Tighearna, ach trid an Spioraid Naoimh. A nis tha eadar-dhealachadh thiodhlaca ann, ach cha'n 'eil ach aon Spiorad ann. Agus tha eadar-dheabichadh frithealaidh ann, gidheadh cha'n 'eil ach aon Tighearna ann. Agus tha eadar- dhealachadh oibreachaidh ann, ach is è an t-aon Dia, a ta ag oibreachadh nan uile nithe anns na h-uile. Ach a ta foillseachadh an Spiorad air a thoirt do gach neach, chum tairbhe. Olr do aon duine tha focal a' ghliocais air a thoirt leis an Spiorad; agus do dhuine eile focal an eolais leis an Spiorad cheudna; do neach eile creidimh leis an Spiorad sin fein; do dhuine eile tabhartas leighis trid an Spiorad cheudna; do neach eile oibreachadh mhior- bhuile: do neach eile faidhead- aireachd; do neach eile aith- neachadh spiorad; do neach eile iomadh gnè theanga; agus do r.each eile eadar mbineachadh theanga. Ach na nithe sin uile tba an t-aon Spiorad ceudna ag oibreachadh, a' roinn ris gach aon fa leth a reir mar is aill leis. 190

  and that they may obtain their petitions, make them to ask such things as shall please thee; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  The Emdie. ICor. xii. 1.■

  C0NCEENING spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. Ye know- that ye were Gentiles, earned away unto these dumb idols, even as ye were led. Where- fore I give you to understand, that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus ac- cursed; and that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost. Now there are diversities of gifts, but the same Spirit. And there are differences of administrations, but the same Lord. And there are diversities of operations; but it is the same God which worketh all in all. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. For to one is given by the Spirit the word of wisdom; to another the word of knowledge b}' the same Spirit; to another faith by the same Spirit; to another the gifts of healing by the same Spirit; to another the working of mi- racles; to another prophecy; to another discerning of spirits; to another divers kinds of tongues; to another the interpretation of tongues: But all these worketh that one and the self-same Spirit, dividing to every man severally as he will.

  The eleventh Sunday after Trinity.

  An Soisgeul. N. Luc. xix, 41.

  AGUS an uair a thainig e am fagus, chunnaic e am baile, agus ghiiil e air a shon, ag radh, Nam b'aithne dhuit, eadhon dhuitse, air bheag sam bith ann a'd hi so fein, iia nithe a bbuiueas do d'sbith ! acli a nis a ta iad folaicbte o d' sbuilibb. Oirtbig na laithean ort, aims an tilg do naimbde dig mu d' tbimchioll, agus an iadh iad umad m' an cuairt, agus an druid iad a stigh air gach taobli thu, agus an leag iad CO losal ris an làr thu, agus do cblann annad: agus nach lag iad annad clach air muin cloiche; do bhrigh nach b' aitbne dhuit aimsir d' fbiosrachaidh. Agus chaidh e steach do'n teampull, agus tboiseach e air an dream a bha reiceadh, agus a' ceannach ann a tbilgeadh mach ag radii riu, tha è scriobbta, Is tigh urnuigh mo tbigb-sa; ach rinn siblise 'na gharaidh luchdreub- ainn e. Agus bba è gach la a' teagasg 's an teampull.

  The Goi-pel. St. Luke xix. 41.

  AND when he was come near, he beheld the city, and wept over it, saying, If thou badst known, even thou, at least in this thy day, the things which belong unto thy peace! but now they are hid from thine eyes. For the days shall come upon thee, that thine enemies shall cast a trench about thee, and compass thee round, and keep thee in on every side, and shall lay thee even with the ground, and thy children within thee; and they shall not leave in thee one stone upon another; because thou knewest not the time of thy visitation. And he went into the temple, and began to cast out them that sold there- in, and them that bought; say- ing unto them. It is written, My house is the house of prayer: but ye have made it a den of thieves. And he taught daily in the temple.

  An t-aon Domhnach deug an deigh na Trionaid.

  An Guidhe.

  ODHE, a ta cur an ceill do neart Uile-chumhachdach gu ro shonraichte ann nochdadh trocair agus iochd; Gu trocair- each Deonnich dhuinne a leithid a thomhas do d' ghras, chum air dhuinn bhi a' ruith slighe d' aith- eantaibb, gu'm faigh sinn do gheallainean gràsail, agus gu'm bisinn air ar deanamh'nar luchd- combpairt do d' ionmhais neamh- aidh; tre Iosa Criosd ar Tigh- earna. Amen.

  An Litir. 1 Cor. xv. 1.

  ABHRAITHEE, cuiream an ceill duibh an Soisgeul a shearmonaich mi dhuibh, ris an 191

  \The eleventh Sunday after Trinity. The Collect.

  OGOD, who declarest thy Almighty power most chiefly in shewing mercy and pity; Mercifull}' grant unto us such a measure of thy grace, that we, running the way of thy commandments, may obtain thy gracious promises, and be made partakers of thy heavenly trea- sure; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  The Ephtle. 1 Cor. xv. 1.

  BEETHEEX, I declare unto you the Gospel which I preached unto you, which also

  An f-aon Domhnach deug an deigh na Trionaid.

  do ghabh sibhse mar an ceudna, I agus anns am bheil sibh 'nur seasamh, leis am bheil sibh mar an ceudna air bhur tearnadh, ma chumas sibh gu daingean an ni a sheavmonaich mi dhuibh, mar do chreid sibhse gu diomhain. Oir thug mi dhuibh air tus an ni a fhuair mi mar an ceudna, Gu'n d' fhuair Criosd bàs air son ar peaciùdh a reir nan Scriobtuir; agus gu'n d' adhlaiceadh e; agus gu'n d'eirich e a ris air an treas La, a reir nan Scriobtuir; agus gu facas e le Cephas, 'na dheigh sin leis an da fhear dheug. '!N^a dheigh sin, chunneas e le tuilleadh as cuig ceud brathair air aon am; d'am bheil a' chuid a's mo beo gus a nis; ach a ta cuid dhiubh 'nan cadal: 'Na dheigh sin chunneas e le Seumas, agus a ris leis na h-abstolaibh uile: 'nan deigh uile chunneas leamsa e mar an ceudna, mar neach a rugadh ann an-àm: Oir is mi a's lughado na h-abstolaibh, nach fiu abstol a ghairm dhiom, do bhrigh gu'n robh mi a' geur- leanmhuinn eaglais De. Ach tre ghras De is mi an ni a's mi: agus cha robh a ghras, a bhuilicheadh orm,gunbhrigh; ach shaothraich mi ni'spailte naiad uile; gidheadh cha mhise, ach gras De a bha maille rium. Uime sin co air bith iad dhinn, mise no iadsan, is ann mar so a ta sinne a' searmon- achadh, agus is ann mar so a chreid sibhse.

  An Sois(/eiiL N. Luc. xviii. 9.

  LABHAIR Iosa 'n cosamh- lachd so ri dream araidh bha 'g earbsadh asda fein gu'n robh iad 'nam fireanaibh, agus a bha deanamh tair air dream eile: Chaidh dithis dhaoine suas do'n teampuU a dheanamh urnuigh, fear diubh 'na Phairiseach, agus am fear eile 'na chis-mluior. 192

  je have received, and wherein ye stand: by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, un- less ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures; and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures; and that he was seen of Cephas, then of the twelve: after that, he was seen of above five hun- dred brethren at once; of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. After that, he was seen of James; then of all the Apostles. And last of all he was seen of me also, as of one born out of due time. For I am the least of the Apostles, that am not meet to be called an Apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God I am what I am: and his grace which was bestow- ed upon me Avas not in vain; but I laboured more abundantly than they all: yet not I, but the grace of God which was with me. Therefore whether it were I or they, so we preach, and so ye believed.

  The Gofpel. St. Luke xviii. 9.

  JESUS spake this parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous, and despised others: Two men went up into the temple to pray; the one a Pha- risee, and the other a publican. The Pharisee stood and prayed thus with himself: God, I thank

  Tlie Uvelfth Sunday after Trinity.

  Sheas am Phairiseach leis fein, a^rus rinn e urnuigh mar so, A L)he, tlia mi toirt buidheachais duit nach 'eil mi mar a ta daoine eile, 'nan luchd-foireiu^in, eucor- ach, adhaltraunach no eadhon mar an Cis-mhaor so. Tha mi a' trasgadh da uair 's an t-seachduin , tha mi toirt deachaimh as na h-uile nithibh ata mi sealbhach- adh. Agusair seasamhdo'nChis- mhaor fad air ais, cha b'aill leis fill ashulathogail suas guneamh, ach blmail e uchd, ag radh. A Dhia, dean trocair ormsa ta m' pheacach. A deirim ribh gu'n deachaidh am fear so sios d'a thigh air fhireanachadh ni 's mo na 'm fear ud eiie; oir ge b'e neach a dh' ardaicheas e fein, is- lichear e; agus ge b'e neach a dh' islicheas e fein, ardaichear e.

  An dara Domhnacli deug an

  deigh na Trionaid.

  An GuidJie.

  DHE Uile-chumhaehdaich agus mhaireannaich, a ta do ghnath na's ullamh gu eisdeachd, na tha sinne gu urnuigh dhean- amh, agus a ta cleachdadh tuille a thoirt seachad na tha siun 'g iarraidh, no toilltinn; Doirt a nuas oirnn saibhreas do throcair, a' maitheadh dhuinn na nithe sin roimh am bheil ar n-inntinn fo gheilt, agus a' toirt dhuinn na nithe maith sin nach fiu sinn an iarraidh, ach tre mbaitheis agus èadar-gbuidhe do ilhic Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  AiiLitir. 2 Cor. iii. 4.

  THA a leitbid so dh' earbsa againne tre Chriosd thaobh Dhe: Cha 'n e gu bheil sinn fogh- ainteach uainn fein chum ni sum bitha smuainteachadh mar uainn fein: ach is ann o Dhia a ta ar 193

  thee, that I am not as other men are, extortioners, unjust, adul- terers, or even as this publican: I fast twice in the week, I give tithes of all that I possess. And the publican, standing afar off, would not Hit up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, sajdng, God be merciful to me a sinner. I tell you. This man went down to his house justified rather than the other: for every one that exalteth himself shall be abased; and he that humbleth himself shall be exalted.

  The twelfth Sunday after

  Trinity.

  The Collect

  ALI\riGHTY and everlast- ing God, who art always more ready to hear than we to pray, and are wont to give more than either we desire or deserve; Pour down upon us the abundance of thy mercy; forgiving us those things where- of our conscience is afraid, and giving us those good things which we are not worthy to ask, but through the merits and me- diation of Jesus Christ, thy Son, our Lord. Amen.

  The Epistle. 2 Cor. iii. 4.

  SUCH trust have we through Christ to God- ward: not that we are sufficient of our- selves to think any thing, as of ourselves; but our sufficiency is of God; who also hath made

  K

  An dara Domlinacli deug an deigh na Trionaid.

  foghamteachd. A rinn sinne mar an ceudna 'narministeiribhtbgh- ainteach an tiomnaidh nuaidh, cha'n ann do'n litir, ach do'n Spi- orad: oil' marbhaidh an litir, ach bheir an Spiorad beatha. Ach mo bha ministreileachd a bhais ann an scriobhadh air a ghearradh air clachaibh, glormhor, ionnus nach b' urrainn clann Israeil amharc gu geur air gnuis Mhaois, air son gloire a ghnuise, achuireadh air cul; cionnus nach mo na sin a bhios ministreileachdan Spioraid glormhor ? Oir ma bha minis- treileachd an ditidh glormhor, is ro mho na sin a bheir ministreil- eachd na fireautachd barrachd ann an gloir.

  An Soisgeul. N. Mharc. vii. 31. \ lEdoIosaimeachdochrioch- ±\. aibh Thiruis agus Shidoin, thainig e gu muir Ghalile, Ire mheadhon chrich Dhecapolis. Agus thug iad d'a ionnsuidh duine bothar, aig an robh staduich 'na chainnt; agus ghuidh iad air gu'n cuireadh e a lamh air. Agus thug e a leth o'n t-sluagh e, agus chuir e a mheoir 'na chluasaibh, agus shil e, agus bhean e r'a theangaidh, asus air dha amharc suas gu neamh, rinn e osna, agus thubhairt e ns, EpJipJiata, 's e sin r'a radh, Bifosgailte, Agus air ball dh'f hosgladh a chluasan, agus dh'fhuasgladh ceangal a theanga, agus labhair e gu ceart. Agus dh'aithn e dhoibh gun iad a dh'innseadh sin do neach air bith: ach mar is mo a thoirmisg esan dhoibh, hu mhòid gu ro mhor a chuir iadsan an gniomh OS aird; agus bha iad gu ro mhor air an lionadh le h-iongantas, ag radh, liinn e na h-uile nithe gu maith, tha e faraon a'tabhairtair na bothair gu'n cluiim iad, agus air na bailbh gu'n labhair iad. 194

  us able ministers of the new testament; not of the letter, but of the Spirit: for the letter kill- eth, but the Spirit giveth life. But if the ministration of death, written and engraven in stones, was glorious, so that the children of Israel could not stedfastly behold the face of Moses for the glory of his countenance; which glory was to be done away; how shall not the ministration of the Spirit be rather glorious ? For if the ministration of condemna- tion be glory, much more doth the ministration of righteousness exceed in glory.

  The Gospel St. Mark vii. 31.

  JESUS departing from the coasts of Tyre and Sidon, came unto the sea of Galilee, through the midst of the coasts of Decapolis. And they bring unto him one that was deaf, and had an impediment in his speech; and they beseech him to put his hand upon him. And he took him aside from the mul- titude, and put his fingers into his ears, and he spit, and touched his tongue; and looking up to heaven, he sighed, and saith unto him, Epliphatha, that is. Be opened. And straightway his ears were opened, and the string of his tongue was loosed, and he spake plain. And he charged them that they should tell no man: but the more he charged them, so much the more a great deal they published it; and were beyond measure asto- nished, saying. He hath done all things well: he maketh both tlie deaf to hear, and the dumb to speak.

  The thirteenUi Sunday after Tnn'iiy.

  An treas DomJmach deug an

  deigh na Trionaid.

  An Giiidhe.

  DUE Uile-chumhaclidaich a<;-us throcairich,o' d'tlnodh- lacadh amhain a ta e teach d, gu bheil do sheirbhisich dhileas a'deanamh seirbhis fhior agus chliutachdhuit; Deonnichguidh- eamaid ort, gu'n dean sinne seir- bhis CO fhirinneach dhuit anns a' bheatha so, chum nach failinnich sinu ta-dheoidh air righinn air dogheallainnean neamhaidh; tre maitbeas Iosa Chriosd ar Tigb- earna. Amen.

  An Liiir. Gal. iii. 16.

  IS ann do Abrabam a thugadh na geallanna agus d'a shioL Ki'n abair e, Agus do sbioltaibb, mar gu'm biodh e labbairt mu mboran: ach mar mu aon, Agus do d' sbiolsa, neach a's e Criosd. Agus adeireambso, nachfheudar gun cuir an lagb, a thugadh an ceann cbeithir cbeud agus dheich bliadhna ficbead na dheigb an coimb-cheangal an neo-brigh, a dhaingnicbeadh roimbe le Dia ann an Criosd, ionnas gu'n cuir- eadh e an gealladh air cub Oir ma's ann o'n lagb a ta an oigb- reachd, cha'n 'eil i ni 's mo o'n gbealladh; ach thug Dia gu saor i do Abraham tre gbealladh. Car- son uime sin a thugadh an lagb ? thugadh e airsoneasaontais,gus an d'tbigeadh ansiol, d'and'rinn- eadh an gealladh; air orduchadh le ainghbh an laimh an eadar- mbeadhonair. A nis an t-eadar- mbeadhonair, cha'n ann air son aoin a ta e 'na eadar-mbeadhon- air: ach is aon Dia. Uime sin am bheil an lagb an agbaidh gbeallana De ? Nar leigeadh Dia: oir nam biodh lagb air a thoirt a bhiodh comasach air beatha thoirt uaith, gu deimbin 195 K

  The thirteenth Sunday after Trinity. The Collect.

  ALMIGHTY and merciful God, of wbose only gift it cometh that thy faitliful people do unto thee true and laudable service; Grant, we beseech thee, that we may so faithfully serve thee in this life, that we fail not finally to attain thy heavenly promises; througb the merits of Jesus Christ our Lord. Amen.

  The Epistle. Gal. iii. 16.

  TO Abrabam and his seed were the promises made. He saitb not, And to seeds, as of many; but as o£ one; And to thy seed, which is Christ. And this I say, that the cove- nant that was confirmed before of God in Christ, the Law, wbich was four bundred and tbirty years after, cannot dis- annul, that it sbould make the promise of none effect. For if the inheritance be of the Law, it is no more of pro- mise; but God gave it to Abrabam by promise. AVbere- fore then serveth the Law ? It was added because of trans- gressions, till the seed sbould come, to whom the promise was made; and it was ordained by angels in the band of a me- diator. Now a mediator is not a mediator of one; but God is one. Is the Law then against the promises of God ? God forbid: for if there bad been a law given wbich could have given life, verily righte- ousness sbould have been by the Law. But the Scripture hatb concluded all under sin, 2

  An treas Domhnach deug an deigh na THonaid.

  is ann o'n lagh a bhiodh firean- tachd. Ach dh' fhag an Scriob- tuir na h-uile dhaoine duinte 's a' pheacadh, chum gu'm biodh an gealladh tre cbreidimb Iosa Criosd air a thoirt dhoibb-san a ta creidsinn.

  An Soùgeul. N. Luc. x. 23.

  IS beannuicbte na suilean a cbi na nithe ta sibbse a' faicinn. Oir a deirim ribb, Gu'm b'iomadh faidh agus righ,le'mbu mbiann na nithe fbaicinn a ta sibbse a' faicinn, agus nach fac iad; agus na nithe a cbluinntinn ata sibbse 'acluinntinn, agus nach cual iad. Agusfeucb, sbeas fear-lao-ba ar- aidh suas, 'ga dhearbbadh, agus ag radh, A mbaigbstir, ciod a ni mi chum gu sealbbaich mi a' bbeatha mbaireannach ? Agus thubbairt e ris, Ciod a tha scriobbta 's an lagb ? Cionnus a leugbas tu ? Agus ag freagairt |dasan,thubbairt e, Gradhaicbidh tu an Tighearna do Dhia le d' nile cbi-idhe,agus le d'uile anam, agus le d' uile neart, agus le d'uile inntinn, agus do cboimb- earsnach mar thu fein. Agus thubbairt esan ris, Is ceart a fbreagair thu; deansa so, agus bithidh tu beo. Ach air dhasan toila bhiaig e fein fbireanachadh, thubbairt e ri b-Iosa, Agus co e mo cboimbearsnach ? Agus fbreagair Iosa agus thubbairt e, chaidh duine, araidh sios o Hierusalem gu lericbo, agus thuit e am measgluchd-reubainn, agus air dhoibh a rusgadh, agus a lotadh, dh'imich iad rom])a, air fbàgail-«an doibh letb-mbarbb. Agus tbarladh gu'n d' imich sagart araidh sios air an t'-sligbe BÌn; agus an uair a cbunnaic se e, ghabh e seacliad airan taobh eile. Agus mar an ceudna, air do Lebbitheach bbi dlutb do'n ionad sin, tbaiuig e agus dh'ambairc e 196

  that the promise by faitb of Jesus Christ migbt be given to them that believe.

  The Gospel St. Luke x. 23.

  BLESSED are the eyes wbich see the tbings that ye see. For I tell you, that many propbets and kings have desired to see tbose tbings wbich ye see, and have not seen them; and to bear tbose tbings wbich j^e bear, and have not beard them. And behold, a certain Lawyer stood up, and tempted him, saying. Master, what shall I do to inherit eternal life? He said unto him, Whatis written in the Law.^ how readest thou ? And be answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and wnth all thy mind; and thy neighbour as thyself And he said unto him, Thou hast answered right; this do, and thou shalt live. But he, willing to justify himself, said unto Jesus, And who is my neighbour ? And Jesus an- swering said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, which stripped him of his rai- ment, and wounded him, and departed, leaving him half dead. And by chance there came down a certain Priest that way, and, when be saw him, be passed by on the other side. And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him, and passed by on \ the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where be was; and, when

  The fourteenth Sunday after Trinity.

  Rir, agns ghabh e seachad air an taobli eile. Ach air do Shamari- tanacharaidh bhi gabhail anratb- aid, thainig e far an robh esan: agus an uair a chunnaic see, gabh e truas mor deth, agus thainig e d'a ionnsuidh, agus cheangail e suas a chreuchdan, a' dortadh ola agus tiona anuta; agus chuir e air ainmhidh fein e, agus thug e ga tigh osda e, agus ghabh e i-.uram dheth. Agus air an la niaireach, 'n uair a dh'fhalbh e,thug e mach dapheghinn Romhanach; agus thug e do t'hear an tigh osda iad, agus thubhairt e ris, Gabh curam dheth; agus ge b'eni tuilleadh a chaitheas tu, an trath philleas miseair m'ais, diolaidh midhuite. Co a nis do'n triuir so, a shaoil- eas tu, buchoinihearsnach dhasan a thuit am measg an luchd- reubainn ? Agus thubhairt esan, An ti rinn trocair air. An sin thubhairt Iosa ris, Imich thusa agus dean mar an ceudna.

  he saw him, he had compas- sion on him, and went to him, and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. And on the morrow, when he depart- ed, he took out two pence, and gave them to the host, and said unto him. Take care of him; and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. Which now of these three, thinkest thou, was neighbour unto him that fell amonsT the thieves ? And he said. He that shewed mercy on him. Then said Jesus unto him, Go, and do thou likewise.

  An ceathramh Domhnach deug

  an deigh na Trionaid.

  An Guidhe.

  DHE Uile-chumhachdaich agus mhaireannaich, thoir dhuinne meudachadh creidimh, dochais,agusiochd; agus a chum gu'm faigheamaid an ni a gheall thu, thoir oirnn gu'n gradhaich sinn an ni a ta thu'gaithneadh; tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  AnLitir. Gal. v. IG.

  ADEIREAM ma seadh, Gluaisibh san spiorad, agus cha choimhlion sibh anamiann na feola. Oir a ta an fheoil a' miannachadh an asrhaidh an Spioraid, agus an Spiorad an aghaidh na feola; a2:us a ta iad sin an aghnidh a cheile, ionnas 197

  The fourteenth SunJxiy after Trinity. The Collect.

  ALMIGHTY and everlasting God, give unto us the in- crease of faith, hope, and cha- rity; and, that we may obtain that which thou dost promise, make us to love that which thou dost command; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  Tho. Epistle. Gal. v. IG.

  I SAY then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the"^ flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh; and these are contrary the one to the other; so that ye cannot do the things that

  An ceathramk DomTinaeh deug an deigJi na Trionaid.

  nach faigh. sibh na nithe bu mhiann leibli a dheanamh. Ach ma threoraichear leis an Spiorad 5=;ibh, cha'n 'eil sibh fuidh 'n lagh. A nis tha oibre na feola follais- eaoh, a 's iad so, adhaltrannas, striopachas, neo-ghloine, mac- nus, iodhol-aoradh, druidheachd, naimhdeas, connsachadh, co- I'harpuis, f earg, comh-stri, airab- reite, saobh-cbreidimb, farmad, mortadh, misg, ruidh-teireachd, agus an leitbidesin: mubheileam ag innseadhdhuibh roimb-laimb, mar a dh'innis mi dhuibh cbeana mar an ceudna, nach sealbbaich iadsan a ni an leitbide sin riogb- achd dhe mar oigbreachd, Ach is e toradh an Spioraidh gradh, aoibbneas, sith, fad-fbulaugas, caombalachd, maitheas, creid- imb, macantas, stuaim: an agb- aidhan sambuil sincha'neil lagh. Agus iadsan a's le Criosd, cheus iad an fbeoil, maille r'a b-an- tograibh agus a b-ana-miann- aibb.

  An Soisfjeul. N. Luc. xvii. 11,

  AGUS tbarladh,agdol suas do losa gu Hierusalem, chaidh e tre mbeadon Shamaria agus Gbalile. Agus an uair a bha e dol a stigh do bhaile araidh, tbachair deichnear dhaoine air a bha 'nan lobbair, a sheas fad uaith. Agus tbog iad suas an gutb,ag radh,Iosa, a mbaighstir, dean trocair oirnn. Agus an uair a chunnaic e iad, thubbairt e riu, Imichibh, nochdaibh sibh fein do na sagartaibh. Agus ag imeachd dhoibb, ghlanadh iad. Agus an uair a chunnaic aon diubh gu'n do leighiseadh e, pbill e air ais, a toirt gloire do Dhia le guth ard, agus thuit e air aghaidh aig a chosaibh-san. a' toirt buidheach- ais da; agus bu Sbamaritanach e. Agus fhreagair losa, agus thubb- 198

  ye would. But if ye be led by the Spirit, ye are not under the law. Now the works of the flesh are manifest, which are these, adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idol- atry, witchcraft, hatred, vari- ance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revel- lings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, That they who do such things shall not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long- suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance: against such there is no law. And they that are Christ's have crucified the flesh, with the aiSections and lusts.

  The Gospel. St. Luke xvii. 11.

  AND it came to pass, as Jesus went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria, and Galilee. And as be entered into a cer- tain village, there met him ten men that were lepers, which stood afar off". And they lifted up their voices, and said, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, be said unto them. Go, shew yourselves unto the priests. And it came to pass, that, as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God, and fell down on his face at his feet, giving him thanks; and he was a Samaritan. And Jesus

  The fifteenth Sunday after Trinity.

  airt e, Nacli do ghlanadh deich- ] answerin_£^ said, Were there not near? ach an naoinear, c'ait am 'ten cleansed? but where are the Iheil iad ? Cha d'fhuaradh a nine ? There are not found that

  give glory to God,

  pbill a thoirt gloire do Dhia, ach an coigreach so. Agus thubhairt e ns, Eirich, imich; shlanuich do chreidimh thu.

  An cuigheamh Domhnach deucj

  an deigh na Trionaid.

  An Guidhe.

  GLEIDH, guidheamaid ort, O Thighearna, d'Eaglais le d' ghnath throcair: Agus do bhrigh nach urrainn breoiteachd an duine gun tuiteam as t-eug- mhais-sa. gleidh sinn do ghnath le d'chomhnadh o na h-uile nith- ibh cronail, agus treoraieh sinn a dh'ionnsuidh na h-uile nithibh a ta tarbhach gu ar slainte; tre losa Criosd ar Tighearna. Amen.

  An LitÌ7\ Gal. vi. 11.

  THA sibh a' faicinn meud na litreach a scriobh mi dhuibh le m' laimh fein. A mheud le 'm miann iad fein a thaisbeanadh gu sgiamhach 'san fheoil, tha iad 'gar n-eigneachadh chum bhi air bhur timchioU-ghearradh: a mhain chum nachdeantadh geur- leanmhuin orra air son crann- ceusaidh Chriosd. Oir cha'n eil iadsan fein a ta air an tim- chioll ghearradh a' coimhead an lagha; ach is aill leo sibhse bhi air bhur timchioll-ghearradh, chum as gu dean iad uaill ann bhur feoil. Ach nar leigeadh Dia gu deanainnse uaill, ach ann an crann-ceusaidh ar Tigh- earna Iosa Criosd, tre 'm bheil an saoghal air aeheusadhdhomh- sa, agus mise do'n t-saoghal. Oir ann an Iosa Criosd cha'n 'eil eifeachd airbith ann an timchioll- ghearradh, no ann an neo-thim- chioll-ghearradh, ach ann an 199

  returned to

  save this stranger. And he said unto him, Arise, go thy way, thy faith hath made thee whole.

  The fifteenth Sunday after Trinity. The Collect.

  KEEP, we beseech thee, Lord, thy Church with thy perpetual mercy: and, becanse the frailty of man without thee cannot but Ml, keep us ever by ihj help from all things hurt- ful, and lead ns to all things profitable to our salvation; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  The Epistle. Gal.vi.ll.

  YE see how large a letter I have written unto you with mine own hand. As many as desire to make a fair shew in the flesh, they constrain you to be circumcised; only lest they should suffer persecution for the cross of Christ. For neither they themselves who are cir- cumcised keep the law; but de- sire to have you circumcised, that thev may glory in vour flesh. But God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. For in Christ Jesus neither cir- cumcision availeth any thing, nor uncircumcision, but a new creature. And as many as walk according to this rule, peace be on them, and mercy, and upon the Israel of God. From hence- forth let no man trouble me;

  An cuigeamh Domhnach deug an deigJi

  II na Inonaid

  eruthachadh nuadh. Agus a mheud 's a shiubblas a reir na riaghailt so, sith orra, agus tro- cair, air Israel De. so a mach na cuireadh neach air bith dragb orm; oir a ta mi giulan comb- tharran an Tighearna Iosa ann mo cborp. A bbraitbre, gu robh gras ar Tighearna Iosa Criosd maille ri bbur spiorad. Amen. An Soisf/enl. N. Mhatth. vi. 24.

  CHA'N urrainn neach air bith seirbhis adheanamb do dhà Tighearna: oir an dara cuid bithidh fuatb aige do neach aca, agus g:radh do neach eile, no gabbaidh e le neach aca, agus ni e tair air neach eile. Cha'n urrainn sibh seirbhis a dheanamb do Dhia agus do Mhamon. Uime sin a deirimse ribb, Na biodh ro-cbm*am oirbh mutbim- cbioll bhurbeatha, ciod a dh'itb- eas no dh'olas sibh; no mu thim- chioll bbur cuirp, ciod a chuireas sibh umaibh: an e nach mo 'a bheatha na'm biadh, agus an corp na'n t-eudach ? Ambaircibh air eunlaith an Athair; oir cha chuir iad siol, agus cha bhuain iad, agus cha chruinnich iad an saibhlibh; gidheadh a ta bbur n-Athair neamhaidhse 'g am beathachadh; an e nach fearr sibhse gu mor na iadsan ? Agus cia agaibh le mor churam a dh'flieudas aon lamh-choille a chur r'a airdefein.^ Agus c'arson a tha sibh ro-churamach mu thimchioU bbur culaidh? foghlumaibh cionnus a ta na lilighean a' fas sa mhachair; cha saothraich iad, agus cha sniomh iad; gidheadh a deirimse ribh, Nach robh Solamh fein 'na uile ghloir, air eudachadh mar aon diubh so. Air- an aobhar sin ma ta Dia mar sin a' sgeadachadh feoir na machaire, a ta an diugh ann, agus am maireach air a thilgeadh 's an 200

  for I bear in mj body the marks of the Lord Jesus. Brethren, the grace of our Lord Jesus Christ be with 3' our spirit. Amen.

  The Gospel. St. INL-itth. vi. 24

  NO man can serve two mas- ters: for either he will bate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and Mam- mon. Therefore I say unto you, Take no thougbt for your life, wbat ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for j^our body, wbat ye shall put on: Is not the life more than meat, and the body tban raiment.^ Behold the fowls of the air; for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenlj' Fatber feedeth them. Are ye not much better than they ? Which of you by taking thought can add one cubit unto his stature ? And why take ye thought for rai- ment .P Consider the lilies of the field how they grow: tbey toil not, neither do they spin: and yet I say unto j^ou, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which to-day is, and to-morrow is cast into the oven; shall be not much more clothe vou, O ye of little fiiith ? Therefore take no thought, saying. What shall we eat ? or what shall we drink ? or wherewithal shall we be clothed ? (for after all these tbincTS do the Gentiles

  I

  The sixteenth Sunday after Trinity.

  amhuinn, an e nach mo na sin a ^geadaicheas e sibhse. O dhaoine air bheag creidimh ? Uime sin na bilhibh Ian do churam, ag radh, Ciod a dh'itheas sinn; no ciod a dh'olas sinn? no ciod a chuireas sinn umainn ? (oir is lad so uile iarraidh na Cinnich:) oir a ta fiosaig bhur n-Athair neamhaidh gu bheil leum agaibbse air na nitbibh sin uile. Ach iarraibh air tus rioghachd dhe, agus f bir- eantachdsan, agus cuirear na nithe so uile ribb. Uime sin na bitheadh ro cburam oirbh mu tbimcbioll an la maireacb; oir bithidh a Ian do cbui-am air an ]a maireach mu tbimcbioll a nithe fein: is leòr do'n la olc fein.

  An seathamh Domhiiach deug an deigh na Trionaid.

  An Guidiie.

  OTHIGHEAENA, guidh- eamaid ort, gu'n deanadh do gbnàtb iochd d' Eaglais a gblanadh agus a dhion; agus do bbrigh nach urrainn i buanacb- adh ann an sabhaltachd as eugmbais do cbobbair, teasairg i gu bratb, tuille le d' cbombnadh agus le d' mbaitbeas; tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  An Litir. Ephes. iii. 13. T ARRAM oirbh nach lagaich * sibh à leth mo tbrioblaideansa air bbur son, ni a's è bbui- gloirse. Air an aobhar so, lubam mo gbluine do Athair ar Tighearna losa Criosd, air an ainmicbear an teagblach uile air neamh agus air talarab, gu'n deonaicbeadh e dhuibb, a reir saibbreis agbloire, a bbi air bbur neartachadh gu treun, trid a Spioraid-san anns an duine an leth stigh; ionnas gu'n gabh Criosd combnuidh ann bbur cridhe tre cbreidimb; chum air dhuibh bbi air bbur freumhacb- 201 K

  seek:) for your beavenly Fatber knoweth that ye have need of all these tbings. But seek 3'e first the kingdom of God, and bis righteousness, and all these tbings sball be added unto you. Take tberefore no thought for the morrow; for the morrow sball take thougbt for the tbings of itself: sufficient unto the day is the evil tbereof.

  The sixteenth Sunday after

  Trinity.

  The Collect.

  OLORD, we beseech tb^e, let thy continual pity cleanse and defend thy Cburcb; and, because it cannot con- tinue in safety without thy succour, preserve it evermore by thy belp and goodness; througb Jesus Christ our Lord. Amen.

  The Epistle. Ephes. iii. 13.

  I DESIRE that ye faint not at my tribulations for you, wbich is your glory. For tlis cause . I bow my knees unto the Fatber of our Lord Jesus Christ, of whom the wbole fa- mily in beaven and earth is named, that be would grant you, according to the riches of his glory, to be strengtbened. with might by his Spirit in the inner man; that Christ may dwell in yonx nearts by faith; that ye, being rooted and grounded in love, may be able

  A?i seatliamh Domhnach deug an deigh na Trionaid

  adh, agus air bhur steidheachadh ann an gradh, gu'm bi sibli com- asach maille ris na naomhaibh uile, air a thuigsinn ciod e lend, agus fad agus doimbne, agus airde; agus air gradh Chriosd aithneachadh, a chaidh thar gach uile eolas, chum 's gu'mbi sibhair bhur lionadh le uile lanachd Dhe. Anis dhasan d'an comas na h-uile nithe a dheanamh gu h-anabarr- ach ro phailt thar gach ni a's urr- ainn sinne iarraidh no smuain- teachadh, a reir a chumhachd a ta 'g oibreachadh gu h-eifeachdach annainn, dhasan gu robh gloir anns an Eaglais trid Iosa Criosd, air feadh gach uile linn, gu saoghal nan saoghal. Amen. An Soisgeul. N. Liic. vi. 11.

  AGUS tharladh an la 'na dheigh sin, gu'n deachaidh losa do bhaile d' an goirear Nain; agus chaidh a dheisciobuil maille ris, agus sluagh mor. A nis an uair a thainig e 'm fagus do gheatadh a' bhaile, feucb, ghiul- aineadh a mach duine marbh, aon mhac a mhathar, agus bu bhantrach i; agus bha sluagh mor domhuinntir a' bhaile maille rithe. Agus an uair a chunnaic an Tighearna i, ghabh e truas dith, agus thubhairt e rithe, Na guil. Agus thainig e agus bhean e ris a' ghiulan, (agus sheas iadsan a bha 'ga iomchar;) agus thubh- airt e, Oganaich, a deirim riut, Eirich. Agus dh' eirich an duine bha marbh 'na shuidhe, agus thoiseach e air labhairt: agus thug è d'a mhathair e. Agus ghlac eagal iad uile, agus thug iad gloir do Dhia, ag radh, Dh' eirich faidh mor 'nar measg-ne; agus Dh'amhairc Dia air a shluagh fein. Agus chaidh an t-iomradh so mach airsan air feadh ludea uile, agus na ducha m' an cuairt uile. 2U2

  to comprehend with all saints, what is the breadth, and length, and depth, and height; and to knov/ the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fulness of God. Now unto him that is able to do exceed- ing abiindantlj above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, unto him be glory in the Church b}'- Christ Jesus, through- out all ages, world without end. Amen.

  Tlip. Gospel. St. Luke vii. 11.

  AND it came to pass the day after, that Jesus went into a city called Nain; and mau}^ of his discij)les went Avith him, and much people. Now when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother, and she was a wàdow; and much people of the city was with her. And when the Lord saw her, he had compassion on her, and said unto her. Weep not. And he came and touched the bier, (and they that bare him stood still,) and he said, Young man, I say unto thee. Arise. And he that was dead sat up, and began to speak: and he delivered him to his mother. And there came a fear on all, and they glorified God, saying, That a great Pro- phet is risen up among us, and that God hath visited his people. And this rumour of him w^ent forth throughout all Judaja, and throughout all the region round about.

  The seventeenth Sunday after Tri

  An seachdamh Domhnach deug

  an deigh na Trionaid.

  An Guidhe.

  THIGHEAENA tha sinn ag o;uidhe ort, gii stiuradh agus gu'n leanadh do ghras a ghiiàth sinn; agus gu'n treoiric-headh e sinn amis gach am chum coi'lion- adh gach uile dheagh oibre; tre losaCriosd arTighearna. Amen.

  An Litir. Ephes. iv. 1.

  UIME sin thamise priosunach an Tighearna, a' guidheadh oirbh gu'n gluais sibh gu cubh- aidh do'n ghairm leis an do ghairmeadh sibh, leis gach uile irioslachd inntinn agusmhacant- as, le tad-fhulangas, a' o;iulan le cheile ann an gradh; a deanamh dichill air aonachd an Spioraid a choimhead ann an ceangal ua sith. Is aon chorp agus aon Spiorad ata ann, amhuil mar an ceudnaaghairmeadh sibh ann an aon mhuinghin bhur gairme; aon Tighearna, aon chreidimh, aon bhaisteadh, aon Dia agus Athair nan uile, a tha os ceann nan uile, agus tre na h-uile, agus annaibhse uile.

  An Soisgeul. N. Luc. xiv. 1.

  AGUS tharladh, an tràth chaidh è gu tigh uachdarain araidh do na Phairisich a dh' itlieadh bidh air la na sabaid, gu'n robh iad a' deanamh geur fhaire air, Agus feuch, bha duine araidh 'na lathair air an robh a' mheud-bhronn. Agus f hreagair losa, agus labhair e ris an luchd- lagha, agus ris na Phairisich, ag radh, Am bheil e ceaduichte leigheas a dheanamh air latha na sabaid ? Ach dh' fhan iadsan 'nan tosd. Agus air dha breith air, leighis se e, agus leig e uaith e: agus fhreagair e iadsan, ag radh, Co agaibhse, ma thuiteas 203

  The seventeenth Sunday after Trinity. The Colled.

  LORD, we pray thee that thy grace may always pre- vent and follow us, and make us continually to be given to all good works; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  The Epistle. Ephes. iv. 1 ,

  I THEREFORE the prisoner of the Lord beseech you, that ye walk worthj^ of the vo- cation wherewith ye are called, with all lowliness and meek- ness, with long-suffering, for- bearing one another in love; endeavouring to keep the unity of the spirit in the bond of peace. There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling; one Lord, one faith, one baptism, one God and Fa- ther of all, who is above all, and through all, and in you all.

  The Gospel St. Luke xiv. L

  IT came to pass, as Jesus went into the house of one of the chief Pharisees to eat bread on the sabbath-day, that they watched him. And be- hold, there was a certain man before him which had the dropsy. And Jesus answer- ing spake unto the Lawyers and Pharisees, saying. Is it lawful to heal on the sabbath- day ? And they held their peace. And he took him, and healed him, and let him go; and answered them, saying, Which of you shall have an ass, or an ox, fallen into a pit, and

  An t-oclidamli Domlinach deug an deigh na Trionaid.

  asal no a dhamh ann an slochd, nach tarruing a mach gu grad e air latha na sabaid ? Agus cha b'urrainn iad a fhreagairt a ris anns nanithibhsin. Aguslabhair e cosamblachd riusan fhuair cuir- eadh, 'n uairathuge fainear mar a thagh iad na ceud aiteacha- suidhe, ag radh riu, 'N uair a gheibh thu cuireadh o neach air bith chum bainnse,na suidh anns a' cheud àite; air eagal gu'n d' fhuair duine a's urramaiche na thusa cuireadh uaith; agus gu'n d' thig an ti a thug cuireadh duitse agus dhasan, agus gu'n abair e riut,Thoir aite do'n duine so; agus gu'n toiseaeh thusa an sin le nàire air suidhe anns an aite a's isle. Ach an uair a gheibh thu cuireadh, imich agus suidh anns an aite a's isle; chum, 'n uair a thig esan a thug cuir- eadh dhuit, gu'n abair e riut, A charaid, suidh suas ni 's airde: an sin gheibh thu urram an lath- air na muinntir a ta 'nan suidhe air bord maille riut. Oir ge b'e neach a dh' ardaicheas e fein, islicheare; agus ge b'e neach adh' islicheas è fein, ardaichear e.

  An t-ochdamh DomJinach deug

  an deigh na Trionaid.

  An Guldhe.

  THIGHEARNA, guidheam- aid ort, Deonnich do d' shluagh gràs a sheasamh an aghaidh bhuaireanan an t-sao- ghail, na f eola, agus an diabhoil; agus le cridheachaibh agus inn- tinnibh fior-ghlan gu'n lean iad thusa an t-aon Dia tior; tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  A n Litir. 1 Cor. i. 4.

  Tn A mi toirt buidheachais do Dhia aghnath d'ar taobhsa, air son gras Dhe a thugadh 204

  will not straightway pull him out on the sabbath-da}' ? And the}" could not answer him again to these things. And he put forth a parable to those which were bidden, when he marked how the}" chose out the chief rooms, sa3nng unto them. When thou art bidden of any man to a wedding, sit not down in the highest room; lest a more honourable man than thou be bidden of him; and he that bade thee and him come and say to thee, Give this man place; and thou begin with shame to take the lowest room. But when thou art bidden, go and sit down in the lowest room; that, when he that bade thee cometh, he may say unto thee, Friend, go up higher: then shalt thou have worship in the presence of them that sit at meat with thee. For who- soever exalteth himself shall be abased; and he that humbleth himself shall be exalted.

  The eighteenth Sunday after

  Trinity.

  The Collect.

  LORD, we beseech thee, grant thy people grace to withstand the temptations of the world, the flesh, and the devil, and with pure hearts and minds to follow thee the only (iod; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  The Epistle. 1 Cor. i. 4.

  I THANK my God always on your behalf, for the grace of God which is given you by

  The eighteenth Sunday after Trinity.

  dhuibhse ann an Tosa Criosd; air songu'n d'rinneadh saibhir leis- san sibh anus gach uile ni, anns gach ur-labhradh, agus anns gach eolas; a reir mar a dhaingnieh- eadh fianuis Clirio.sd annaibh: ionnas nach 'eil sibh an deigh laimh ann an tiodhlac sam bith; a' feitheamh ri foillseachadh ar Tighearna Iosa Criosd, neach mar an ceudna a dhaingnicheas sibh gus a' chrioch; chum 's gu'm bi sibh neo-lochdach ann an la ar Tighearna Iosa Criosd.

  An Soisaeul. N. Mhatth. xxii. 'òi.

  ANuair achuala naPhairisich gu'n dochuirlosa naSadus- aich 'nan tosd, ch ruinnicheadh iad an ceann a cheile. An sin chuir neach araidh dhiubh, a b' fhear teagaisg an lagha, ceisd air, 'ga dhearbhadh, agus ag radh, A Mhaighstir, cia i an aithne a's mo 's an lagh ? Thubhairt Iosa ris, Gradhuiehidh tu an Tigh- earna do Dhia le d' uile cridhe, agus le d' uile anam, agus le d' uile inntinn. 'S i so a' cheud aithne agus an aithne mhor. Agus is cosmhuil an dara ritlie so, Gradhuiehidh tu do choirah- earsnach mar thu fein. Air an d'a aithne so tha an lagh uile agus na faidhean an crochadh. Ach air do na Phairisich bhi cru- inn an ceann a cheile, dh' fheor- nich Iosa dhiubh, ag radh, Ciod i bhur barailse mu thimchioll Chriosd ? CO d' am mac e? a deir iadsan ris, Do Dhaibhi. A deir esan riu, Cionnus ma seadh a ghoireas Daibhi 's an Spiorad a Thighearna dheth, ag radh, Thubhairt an Tighearna ri m' Thighearna, Suidh air mo laimh dheis, gus an cuir mi do naimhde 'nan stol faidh d' chosaibh ? Air anaobhar sin ma ghoireas Daibhi a Thighearna dheth, cionnus is 205

  Jesus Christ; that in every thing ye are enriched by him in all utterance, and in all know- ledge; even as the testimony of Chiist was confirmed in you; so that ye come behind in no gift; waiting for the coming of our Lord Jesus Christ, who shall also confirm you unto the end, that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ.

  Tlie Gospel. St.:\ratt. xxii. 34.

  WHEN the Pharisees had heard that Jesus had put the Sadducees to silence, they were gathered together. Then one of them, who was a lawyer, asked him a question, tempting him, and saying. Master, which is the great ctmimandment in the Law ? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God Avith all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neigh- bour as thyself. On these two commandments hang all the Law and the Prophets. While the Pharisees were gathered to- gether, Jesus asked them, say- ing, What think ye of Christ r whose son is he ? The^^ say unto him, The son of David. He saith unto them, How then doth David in spirit call him Lord, saying, The Lord said unto my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies th}^ footstool ? If David then call him Lord, how is he his Son ? And no man was able to answer him a word; neither durst any man from that day

  An naothamh Domhnach deiig an deigh na Trionaid.

  mac dha e ? Agus cha b'urrainn aon neach freagiadh sam bitli a thabhairtair; ni moabha chridh' aig aon iieach (o'n la sin suas) ni air bith fheoraich dheth.

  An naoihamh Domhnacli deug

  ail deigh na Trionaid.

  An Guidhe.

  ODHE, do bhrigh as t-eug- mhais nach urrainn sinn do thoileachadh; Ga-trocaireach Deonnich, gii'u dean do Spiorad Kaomh anns an h-uile nithibh ar cridheachan a stiuradh a^-us a riagbladh; tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  Ati Litir. Ephes. iv. 17.

  SO uime sin a deiream, agus guidheam am fiannisan Tigb- earna, gun sibh a dh' imeachd, a so suas mar a ta na Cinnich eile ag imeachd, ann andiombanas an inntinn fein; aig am bheil an tuigse air a dorchachadh, air dhoibh bbi 'nan coimbich do bbeatha dhe, tbaobh an aineol- ais a ta annta, tre cbruas an cridhe: muinntir.air dhoibh am motbacb- adh a chall, a thug iad fein tbairis do mbi-naire, chum gach uile neogbloine cbur an gniomb le ciocras. Ach cha d' I'bogbluim sibbse Criosd mar so; o cbuala sibh e, agus o tbeagaisgeadh leis sibb, mar a ta an t'birinn ann an losa: Gu'ncuirsibbdhibh tbaobh a' cbeud chaitbeadh beatha, an seann duine, a tha truaillidh a reir nan anambiann cealgacb, agus gu'mbi sibh air bbur n-atli- nuadhachadh ann an spioi'ad bbur n-inntinn; agus gu'n cuir sibli umaibli an nuadh dhuine, a tha air a cbrutbachadh a reir Dhe am fireantachd agus am fior naomhachd. Uime sin airdhuibh a'bbreug a cbur uaibb, labbraibh 206

  fortb ask him any more ques- tions.

  The nineteenth Sunday ajter Trinity. The Collect.

  OGOD, forasmuch as witb- out thee we are not able to please thee; Mercifully grant, tiiat thy Holy Spirit may in all tbings direct and rule our hearts; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  The Epistle. Ephes. iv. 17.

  THIS I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind; having the under- standing darkened, being alien- ated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blind- ness of their heart: who, being past feeling, have given them- selves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness. But ye have not so learned Christ; if so be that ye have heard him, and have been taught by him, as the truth is in Jesus: that ye put off, concerning the former con- versation, the old man, which is corrupt according to the de- ceitful lusts; and be renewed in the spirit of your mind; and that ye put on the new man, wbicli after God is created in righteousness and true holiness. Wherefore, putting awaj' lying, speak every man truth with his neighbour: for we are members one of another. Be ye angry

  The nineteenth Sunday after Trinity.

  an fhiiinn gacli neach r'a choimh- earsnach: oir is buill sinn d'a cheile. Biodh fearg oirbh, agus na peacaicbibh: na luidheadh a' ghrian air bbur corruicb: agus na tugaibh aite do'n diabbol. An ti a ghoid, na goidheadh e ni 's mo: acli gu ma lean* leis saotbair a dheanamb, ag oibreachadh an ni a ta maitb le a lamhaibb, chum 's gu'm bi aige ni r'a pbairteacb- adh ris an neach air am bheil uireasbbuidh. Na d' tbigeadh cainnt tbruaillidh air bith a mach as bbur beul, ach an ni sin a ta maitb, ebiim deagb-fbogbluim, ionnas gu'n toir e gras do'n luchd-eisdeaehd. Agus na cuir- ibh doilgbeas air Spiorad Naomh dhe, leis an do chuireadh seula oirbh gu la na saorsa. Biodh gaeb uile sbeirbbe, agus corr- uicb, agus fearg, agus garrtbaicb, agus toi bbeum air an togail uaibh , maille ris gach uile mbi-run. Agus bithibh caoimhneil teo- cbridheach d'a cheile, a' tabbairt maitbeanais d'a cheile, eadhon mar a thug Dia maitheanas dhuibhse ann an Criosd.

  AnSoisgeul. N. Mhatth. ix. 1.

  AGUS air do Iosa dol ann luing, chaidh e tbaranuisge, agus thainig e d'a bhaile fein, Agus feucb, thug iad d'a ionn- suidh duine airanrobb.am pair- ilis, 'n a luidhe air leabaidh. Agus an uair a chunnaic Iosa an creidimh, thubhairt e ri fear na pairilis, Biodh deagh mbisneach agad, A mbic, a ta do pheacaidh air am maitheadh dhuit. Agus fench, thubhairt dream araidh do na scriobbuicbibh annta fein, A ta am fear so labhairt toibbeum. Agus air do Iosa an smuaintean thuigsinn thubhairt e, Carson a ta sibh a' smuainteachadh uile ann bbur cridhibh ? Oir cia is 207

  and sin not: let not the sun go down upon your wrath: nei- ther give place to the devil. Let him that stole steal no more: but rather let him la- bour, working with his hands the thing wbich is good, that he may have to give to hiui that needeth. Let no corrupt com- munication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of re- demption. Let all bitterness, and wrath, and anger, and cla- mour, and evil-speaking, be put away from you, with all malice: and be jq kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you.

  The Gospel. St. Matt. ix. 1.

  JESUS entered into a ship, and passed over, and came into his own ciU'. And, be- hold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed: and Jesus seeing their faith, said unto the sick of the pals}', Son, be of good cheer; thy sins be forgiven thee. And, behold, certain of the scribes said within themselves. This man blasphemetb. And Jesus, knowing their thoughts, said. Wherefore think ye evil in your hearts ? For whether is easier to say, Tb}'- sins be forgiven thee; or to say. Arise, and walk ? But that ye may know

  Am ficlieadamli Domlinach an deigh na Trionaid,

  nsadh a raclh, A ta do pheacaidh air am maitheadh dhuit ? no a radh. Eirich agus imicli ? ach a chum gu'mbi fios agaibh gu bheil cumhachd aig Mac an duine peac- aidh a mhaitheadh air an talamh, (a deir e an sin ri fear na pairilisj, Eirich, tog do leabaidh, agus imich do d' thigh. Agus air eirigh dhasan, chaidh e d'a thigh fein. Ach an uair a chunnaic am pobull sin, ghabh iad iongantas,' agus thug iad gloirdo dhia, a thug a leithid sin a chumhachd do dhaoinibh.

  that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (theii saith he to the sick of the pais}-,) Arise, take up thy bed, and go unto thine house. And he arose, and departed to his house. But when the mul- titudes saw it, thry marvelled, and glorified God, who had given such power unto men.

  Am ficheadamh Domhnach an deigh na Trionaid.

  An Guidhe. \

  ODHE Uile-chumhachdalch agus ro-throcairich, o d' mhor mhaitheas, gleidh sinne, guidheamaid ort, o na h-uile iiithibh a dh' fhaodas dochann a dheanamh dhuinn, chum air dhuinn a bhi ullamh araon ann an corp agus ann an anam, gu'n coimhlionamaid gu suilbhir na nithe sin a b'aill leat sinn a dheanamh; tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  Ail Litir. Ephes. V. 15.

  FEUCHAIBH uime sin gu'n gluais sibh gu faicilleach, cha'n ann mar amadain, ach mar dhaoine ghce, ag ath-cheannach na h-aimsir, do bhrigh gubheil na laithean olc. Air an aobhar sin na bithibhse neo-ghlic, ach a' tuigsinn ciod itoil an Tighearna. Agus na bithibh air mhisg le lion, anns am bheil anabarr; ach bithibh air bhur lionadh do'n spiorad: a' labhairt ribh fein ann an salmaibh, ann an laoidh- ibh, agus ann an danaibh spiorad- ail, a 'seinn, agus a' deanamh ciuil 'nur cridhe do'n Tigh- 208

  The Ucentieth Sunday after Trinity. The. Colled.

  O ALMIGHTY and most merciful God, of thy bountiful goodness, keep us, we beseech thee, from all things that may hurt us; that we, being ready both in body and soul, may cheerfully accom- plish those things that thou wouldest have done; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  T]ie Epistle. Ephes. v. 1.5.

  SEE then that ye walk cir- cumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the daj-s are evil. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. And be not drunk with wine, wherein is excess; but be filled with the Spirit; speaking to yourselves in psalms, and hymns, and spiri- tual songs; singing and making melody in your heart to the Lord; giving thanks always for all things unto God and the Father, in the name of our

  The twentieth Sunday after Trinity.

  earn a; a' toirt buidheachas a ghnàth, air son nan uile nithe do Dhia eadhon an t-Athair; ann an Ainm ar Tighearna Iosa Criosd; air dhuibh bhi umhail d'a cheile ann an eagal De.

  An Soisqeul. N. ]Mhatth. xxii. 1.

  THUBHAIRT losa, Is cosmhuil rioghaclid neimhe ri righ araidh,arinn banais phos- aidh d'a mhacfein: agus chuire asheirbhisichaghairmnamuinn- tir a fhuair cuireadh chum na bainse: ach cha b' aill leosan teachd. A ris, chuir e d'an ionn- suidh seirbhisich eile, ag radh, Abraibh-sa ris a' mhuinntir d' an d' thugadh cuireadh, Feuch, dheasuich mi mo dhinneir: a ta mo dhaimh agus mo spreidh bhiadhta air am marbhadh, agus a ta na h-uile nithe uUamh; thig- ibh chum na bainnse. Ach chuir iadsan an suarachas e, agus dh' imich iad rompa, fear dhuibh d'a fhearann, agus fear eile chum a cheann.'ichd: agus thug iad mas- Uidhdhoibh agus mharbhsiad iad. Ach air cluinntinn so do'n righ, ghabh e fearg; agus air cur arm- ailtean uaithe, sgrios e an luchd- mortaidh sin, agus loisg e am baile-san. A deir e an sin r'a sheirbhisich, Gu firinneach a ta a' bhanais ullarah, gidheadh an dream a fhuair cuireadh cha b'fliiu iad e. Air an aobliar sin imichibh-sa gus na rathaidibh mora, agus a lion daoine 's a gheibh sibh, cuiribh iad chum na bainnse. Agus air dol a mach do naseirbhisich sindh'ionnsuidh na rathaidibh, chruinnich iad gach uile neach a fhuair iad, eadar olc agusmhaith; aguslionadhtighna bainnse lemuinntir a shuidh chum bidh. Agus air dol a steach do'n righ a dh' fhaicinn nan aoidhean, chunnaic e an sin duine aig nach 209

  Lord Jesus Christ; submitting yourselves one to another in the fear of God.

  The Gospel St. Matt. xxii. 1.

  JESUS said, The kingdom of heaven is like unto a cer- tain king, who made a marriage for his son, and sent forth his sei'vants to call them that were bidden to the wedding: and they would not come. Again, he sent forth other servants, saying, Tell them which are I bidden, Behold, I have pre- [ pared my dinner; my oxen land my fatlings are killed, and I all things are ready: come unto the marriage. But they made light of it, and went their ways, one to his farm, and another to his merchandise: and the rem- nant took his servants, and en- treated them spitefully, and slew them. But when the king heard thereof, he was wroth: and he sent forth his armies, and destroyed those murderers, and burned up their city. Then saith he to his servants, The wedding is ready, but they who were bidden were not worthy. Go ye therefore into the highway, and as many as ye shall find, bid to the mar- riage. So those servants went out into the highways, and ga- thered together all, as many as the}^ found, both bad a' id good: and the wedding was furnished with guests. And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding-garment: and he sraith unto hiin, Friend, how earnest thou in hither, not hav- jing a wedding-garmeni ? And

  A)i ceud Domhnacli ficliead an deigJi na Trionaid-

  robh ti'uscan na bainnse uime. Agus a deir e ris, A charaid, cionnus a thainig thusa steach an so, guntruscan na bainnse umad? Ach dh'fhan esan 'nathosd. An sin thubbairt an righ ris na seirbhisicb, Air a cheangal dnibh eadar cbosan agus lamban, tog- aibh libh e, agus tilgibh e anns an dorchadas iomallacb: an sin bithidh gul agus giosganfbiacab Oir a ta moran air an gairm, ach beagan air an tagbadh.

  An ceud Domlinacli ficliead an

  deigh na Trionaid.

  An Giddhe.

  THIGHEARNA tbrocalrich guidheamaid ort, Deonuicb, do d' sbluagb creideach maitb- eanas agus sith; cbura gu'm biodh iad air an glanadh o'm peacainibh uile, agus gu'm dean- adh iad seirbhis dhuit le inntinn sbamhacb; tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  An Litir. Ephes. vi. 10.

  MO bbraitbre, bithibh laidir 's an Tighearna, agus ann an neart a chumhachdsan. Cuir- ibh umaibh uile armachd dhe, chum 's gu'm bi sibh comasach air seasamb an agbaidh cuilbb- eirtean an diabboiL Oir cha'n 'eil sinn a mbain a' gleachdadh ri fnil agus feoil, ach ri uachdar- anachdaibb, ri cumhachdaibb, ri riagblairibh dorchadais an t- saogbal so, ri aingideachd spior- adail ann an ionadaibh arda. Uime sin glacaibh d' ar n-ionn- suidh uile armachd dhe, chum's gu'm bi sibh comasach air seas- amb an agbaibh a' bbuairidh 's an droch la, agus air dhuibh na h-uiie nithe a dheanamb, chum seasamb. Seasaibh uime sin, air bbi d'ar leasraidh air an crios- 210

  be was speecbless. Tben said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him awaj, and cast him into outer darkness; there shall be weeping and gnashing of teeth. For many are called, but few are chosen.

  The twenty-first Sunday after Trinity. The Collect.

  GEAKT, we beseech thee, merciful Lord, to thy faithful people pardon and peace; that they may be cleansed from all their sins, and serve thee witb a quiet mind; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  The Epistle. Ephes. vi. 10.

  MY brethren, be strong in the Lord, and in the power of his might. Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wicked- ness in high places. Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth; and having on the breast-plate of righteousness; and 3^our feet shod with the preparation of

  The ticenty-first Sunday after Trinity.

  lachadh le firinn, agus uchd- eididh na fireaiitachd umaibh; agus uUuchadh Soisgeil im sith mar bhrogan agaibh air bhur cosaibh; thar gach uile ni, a' glacadh thugaibh sgiath a' chreidimh, leis am bi sibh com- asach air uile shaighde teinteach an droch Spioraid a mhuchadh: agus glacaibh clogaid na slainte, agus claidheamli an Spioraid, ni a's e briatbar Dhe: ag urnuigb a ghnath leis gach uile ghneurnuigb agus asluchaidh 's an Spiorad, agus a deanamh faire chum an ni so fein maille ris gach uile bhuan- achadh, agus ghuidheadh air son nan naomh uile; agus air mo shonsa, chum gun d'tugardhomh comas labhairt, le fosgladh mo bheoil ann an danachd, chum gu foillsich mi run-diomhair an t-Soisgeil; air son am bheil mi a' m'theachdaire ann an geimhlibh; chum gun labhair mi gu dan a uime, mar is coir dhomh labhairt.

  An Soisgeul. N. Eoin. iv. 46.

  BHA duine cumhachdach ar- aidh, aig an robh a mhac gu tinn ann an Capernaum. 'N uair a chual esan gu'n robh Iosa air teachd a ludea do Ghalile, chaidh e d'a ionnsuidh, agus ghuidh e air gu'n rachadh e sios, agus gu'n slanuicheadh e a mhac; oir bha e ri h-uchd bais. An sin thubhairt Iosa I'is, Mar faic sibh comhtbarran agus miorbhuilean, cha chreid sibh. Thubhairt an duine cumhachdach ris, A Thigh- earna, rach sios mum faigh mo leanaban bàs. Thubhairt Iosa ris, Imich, tha do mhac beo. Agus chreid an duine am focal a labhair Iosa ris, agus dh'imich e. Agus am feadh a bha e fathast a' dol sios, choinnich a sheirbh- isich e, agus dh'innis iad da, ag radh, Tha do mhac beo. An sin 211

  the Gospel of peace; above all, taking the shield of faith, where- with ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salva- tion, and the sword of the Spi- rit, which is the word of God: praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching tbereunto with all perseverance and supplication for all saints; and for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly, to make known the mj'stery of the Gospel, for which I am an ambassador in bonds; that therein I may speak boldly, as I ought to speak.

  The Gospel. St. John iv. 46.

  THERE was a certain noble- man, whose son was sick at Capernaum. When he heard that Jesus was come out of Judea into Galilee, he went unto him, and besought him that he would come down, and heal his son: for he Avas at the point of death. Then said Je- sus unto him. Except ye see signs and wonders, ye will not believe. The nobleman saith unto him. Sir, come down ere my child die. Jesus saith unto him, Go thy way; thy son liv- eth. And the man believed the word that Jesus had spoken un- to him, and he went his way. And as he was now going down, his servants met him, and told him, saying, Thy son liveth. Then enquired he of them the

  An dara Domhnach JicJiead an deirjli na Trionaid.

  dh'fheoraich e dhuibh an uair amis an deachaidh e 'ra feablias: agus thubhairt iad ris, An do air an t-seachdamh uair dh' fhag am iiabhrus e. An sin dh' aith- nich an t-atliair gu'm bi an uair sin fein, anns an dubhairt Iosa lis, Tha do mhac beo; agus chreid e fein, agus a theaghlach uile. 'S e so a ris an dara miorbhuil a rinn losa, 'n uair a thainig e a ludea do Ghalile.

  hour when he began to amend. And they said unto him, Yes- terday at the seventh hour the fever left him. So the father knew that it was at the same hour in the which Jesus said unto him. Thy son liveth: and himself believed, and his whole house. This is again the se- cond miracle that Jesus did, when he was come out of Judea into Galilee.

  An dara Domhnach jichead an

  deigh na Trionaid.

  An Giiidhe.

  THIGHEARNA, guidheam- aid ort thu ghleidheadh do theaghlaich an Eaglais ann an gnàth dhiadhachd; chum tre do dhidean gu'm bi i saor o na h-uile amhgharaibh agus gu crabhach air a toirt thairis gu seirbhis a dheanamh dhuit ann an deagh oibribh, chum gloir d'Ainm; tre losaCriosdarTighearna. Amen.

  An Litir. Philip, i. 3.

  THA mi toirt buidheachais do m' Dhia gach uair a chnimh- nicheas mi oirbh (a ghnàth ann am uile urnuighibh air bhur son- sa uile, le gairdeachas a' deanamh guidheadh), air son bhur comh- roinn do'n t-soisgeul, o'n cheud la gus a nis; air dhomh bhi dearbhta as an ni so fein, eadhon an ti a thoisich deagh obair ann- aibh, gu'n coimhlion e gu la Iosa Criosd: eadhon mar is coir dhomh so a smuainteachadh um- aibh uile, do bhrigh gu bheil sibh agam ann mo chridhe, agus gu bheil sibh uile 'nar luclid comh- roinn do m' ghras-sa, faraon ann mo gheimlibh agus ann an seas- amh air son, agus ann an daing- neachadh an t-Soisgeil. Oir is e Dia m' fhianais, cia mor mo 212

  The twenty-second Sunday after Trinity. The Collect.

  LOUD, we beseech thee to keep thy household the Church in continual godhness; that through thy protection it may be free from all adversities, and devoutly given to serve thee in good works, to the glory of thy Name; through Jesus Christ our Lord. Ameu.

  The Epistle. Philip, i. 3.

  Ì THANK my God upon every remembrance of you, (alwa3^s in every prayer of mine for you all making request with joy,) for your fellowship in the Gos- pel, from the first day until now; being confident of this very thing, that he who hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ: even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart; inas- much as both in my bonds, and in the defence and confirmation of the Gospel, 3'e all are par- takers of my grace. For God is my record, how greatly I long after yon all in the bowels of Jesus Christ. And this I pray, [that your love may abound yet

  The twenty-second Sunday after Trinity.

  dheldh oirbh uile, ann an innibh losa Criosd. Agus a ta mi a' guidheadh so, gu'm biodh bhur ghradh-sa air a mbeudachadh ni 's mo agus ni 's mo ann an eolas, agus ann an uile thuigse: chum 's gu'n dearbh sibh na nithe a's feaiT: chum 's gu'm bi sibh treibhdhireach, agus gun tuis- leadh gu la Chriosd: air bhur lionadh le toraibh na fireantachd, a tha trid Iosa Criosd chum gloire agus cliu Dhe.

  An SiAsaeul. N. Matth. xviii. 21.

  THUBHAIRT Peadar ri losa, A Thighearua, cia minic a pheacuicheas mo bhrath- air a* m' aghaidh, agus a mhaith- eas mi dha ? An ann gu ruigh an seachdamh uair ? A deir Iosa ris, Ni abram riut,gus an seachdamh uair; ach gu deich agus tri fich- ead seachd uairean. Air an aobhar sin is cosmhuil rioghachd neimh ri righ araidh le'm b' aill cunntas a dheanamh r'a sheirbh- isich. Agus an uair a thoiseach e air cunntas a dheanamh, thug- adh aon d'a ionnsuidh air an robh aige deich mile talann. Ach do bhrigh nach robh aige ni leis an dioladh e, dh' aithn a Thighearna efein, agus abhean, agus achlann, agus na h-uile nithe bha aige a reiceadh, agus dioladh a dhean- amh. Air an aobhar sin thuit an seirbhiseach sin sios, agus rinn e umhlachd dha, ag radh, A Thigh- earna, dean foighidin rium, agus iocaidhmidhuitant-iomlan. An sin air do Thighearna an oglaich sin truas mor a ghabhail dheth leig e a chead da, agus mhaith e na fiacha dha. Ach air dol do'n t-seirbhiseach sin fein a mach, fhuair e aond'achoimh-sheirbh- isich air an robh aige ceud pegh- inn; agus air dha larah a chur ann, rug e air sgornan air, ag 213

  more and more in knowledge, and in all judgement; that ye may approve things that are ex- cellent; that ye may be sincere, and without offence till the day of Christ; being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ unto the glory and praise of God.

  The Gospel St. Matt, xviii. 21.

  PETER said unto Jesus, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? till seven times.? Jesus saith unto him, I say not unto thee, Until seven times; but, Until seventy times seven. Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain , king, which would take account of his servants. And when he had begun to reckon, one was j brought unto him which owedi him ten thousand talents. But; forasmuch as he had not to pay, his lord commanded him to be sold, and his wife and children, and all that he had, and pa}^- ment to be made. The servant therefore fell down, and wor- shipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. Then the lord of that servant was moved with com- passion, and loosed him, and forgave him the debt. But the same servant went out, and found one of his fellow-servants, which owed him an hundred pence; and he laid hands on him, and took him by the throat, saying, Pay me that thou owest. And his fellow-servant fell down at his feet, and besought him, saying, Have patience with me,

  An treas Domhnach fichead an deigJi na Trionaid.

  radh, loc dhomh na bheil agam ort. Agusairtuitearn d'achoimh- sheirbhiseach sios aig a chosaibh, ghuidh e air, ag radh, Dean foighidin rium, agus iocaidh mi dhuit an t-iomlan, Agus cha b' aill leis-san sin; ach air im- eachd dha thilg e am priosun e, gus an iocadh e na fiacha. Agus an uair a cliunnaic a choimh- sheirbhisich-san na nithe a rinn- eadh, bha iad ro dhoilich, agus thainig iad, agus dh'f hoillsich iad d' an tighearu gach ni a rinn- eadh. An sin air d'a Thighearna a gbairm, thubhairt e ris, A dhroch sheirbhisich, maitb mi dhuit ni fiachanud uile, dobhrigh gu'n do chuir thu impidh orm. Nach bu choir dhuitse mar an ceudna trocair a dheanamh air do choimh-sheirbhiseachfeinamhuil mar a rinn mise trocair ortsa? Agus air gabhail feirge d'a Thigh- earna, thug e do na ceusadairibh e, gus an iocadh e f biachan uile dha. Agus mar sin ni m' Athair neamhaidh ribhse, mar maith gach aon agaibh o bhur cridhibh d'a bhrathair an cionta.

  An treas Domhnach Jichead an

  deigh na Trioiiaid.

  An Guidhe.

  ODHE, ar didean agus ar neart, is tu ughdair na h-uile dhiadhachd; BiuUamh, guidhe- amaid ort, a dh' eisdeachd urn- uighean crabhach d' Eaglais: agus Deonnich na nithe sin a ta sin ag iarraidh gu creideach gu'm faigeamaid iad gu h-eifeachdach; tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  An Litir. Pliilip. iii. 17.

  ABHRAITHRE, bithibhse le cheile 'nar luchd-lean- mhuinn onnsa, agus thugaibh 2L1

  and I will pay thee all. And he would not; but went and cast him into prison, till he should pay the debt. So when his fellow-servants saw what was done, they were very sorry, and came and told unto their lord all that was done. Then his lord, after that he liad called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou desiredst me: shouldest not thou also have had compassion on thy fellow- servant, even as I had pity on thee 'i And his lord was wroth, and delivered him to the tor- mentors, till he should pay all that was due unto him. So likewise shall m}' heavenly Fa- ther do also unto you, if ye from your hearts forgive not every one his brother their trespasses.

  The tioenty-thlrd Sunday after

  Trinity.

  Tiie Collect.

  OGOD, our refuge and strength, who art the au- thor of all godhness; Be ready, we beseech thee, to hear the devout prayers of thy Church; and grant, that those things, which we ask faithfully, we may obtain effectually; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  The Epistle, riiilip. iii. 17.

  BRETHKEX, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have

  The twenty-third Sunday after Trinity.

  aire dhoibh-san a tlia gluasad air an doigb sin mar a ta sinne 'nar eisempleir agaibh. (Oir a ta morau a' gluasad, mu'n dubhairt migu minic ribh agus mu'mbheil mi a nis, eadhon a' gul, ag radh ribb, gur naimbdean iad do cbrann-ceusaidh Chriosd; dan deireadh bbi air an sgrios d'an dia am bru, agus aig am bheil an gloir 'nan nàire, aig am bheile an aire air nitbibh tabnaidh). Oir a ta ar caitbeadh-beatha-ne air neamh, an t-ionad as am bheil duil againu fos risan t-Slanuigb- ear, an Tighearna Iosa Criosd; a cbrutb-atbarraicbeas ar corp diblidh, chum gu'n deanar e comb-cbosmbuil r'a corp glor- mbor fein, a reir an oibreachaidh leis am bheil e comasach air na b-uile nithe a cbur fo cbeannsal fein.

  A71 Snispeul. N. Mhatth. xxii. 15.

  A Nsin dh'imicbnaPbairisicb, Jl\. agus gabh iad combairle cionnus a dh'f beudadh iad esan a ribeadh 'na chainnt. Agus chuir iad d'a ionnsuidh an deisciobuil fein, maille ri luchd leanmbuinn Heroid, ag radh, A maigbstir, a ta fbios againn gu bheil thusa fior, agus gu bheil thu teagasg sligbe dhe ann am firinn, agus nach 'eil suim agad do dhuine sam bltb: oir cha'n 'eil thu ag ambarc air pearsaibh dhaoine. Uimesin innis dhuinne dobbarail, Ambheileceaduicbtecis a tbabb- airt do Cbeasar, no nach'eil ? Ach air tuigsinn am mi-ruin a dh' losa, thubhairt 0, Carson a ta sibh ga m' bbuaireadh, a cbeal- gairean ? Nochdaibh dhombsa airgiod nacise. Agus thug iad d'a ionnsuidh pegbinn. Agusthubb- airt e riu, Cia dhà a bbuineas an dealbh so, agus an scriobbadh a ta m'a tliimcbioll ? A deir iadsan 215

  us for an ensample. (For many walk, of v/bom I have told you often, and now tell you even weeping, that tbey are the ene- mies of the cross of Christ: wbose end is destruction, Avbose God is tbeir belly, and wbose glory is in tbeir sbame, wbo mind earthly tbings.) For our conversation is in beaven; from wbence also we look for the Saviour, the Lord Jesus Christ; wbo sball change our vile body, that it may be fasbioned like unto his glorious body, accord- ing to the working wbereby be is able even to subdue all tbings unto bimself.

  The Go<ipel. St. Matt. xxii. 15.

  THEN went the Pbarisees, and took counsel bow tbey migbt entangle him in his talk. And tbey sent out unto him tbeir disciples witb the Herodians, saying, Master, we know that thou art true, and teacbest the way of God in trutb, neither carest thou for any man: for thou regardest not the person of men. Tell us tberefore. What tbinkest thou ? Is it lawful to give tribute unto Cesar, or not ? But Jesus perceived their wick- edness, and said. Why tempt ye me, ye hypocrites? shew me the tribute-money. And they brought unto him a penny. And he saith unto them. Whose is this image and superscription ? Tbey say unto bim, Cesar's. Then saith he unto them, Ben- der tberefore unto Cesar the tbings which are Cesar's; and unto God the tbings that are

  An ceathramh DomJmach fichead an deigh na Trionaid.

  ris, Do Cheasar. A deir esan riu an sin, Thugaibli uime sin, do Cheasar na nithe a's le Ceasav; agus do Dhia, na nithe a's le Dia. Agus air dhoibh so a chluintinn, ghabh iad iongantas, agus air dhoibh I'hagail, dh'imich iad rompa.

  An ceathramh Domhnach

  Jlchead an deigh na Trionaid.

  An Guidhe.

  OTHIGHEARNA, guidhe- amaid ort f uasgail do shluagh o'n lochdaibh; ionnas trid .do mbor mhaitbeis gu'm bi sinn uile air ar saoradh o cbeanglaichibh nam peacainnean sin, a rinn sinn le ar laigse. Deonnich so, O Athair neamhaidh, air sgathlosa Criosd,arTighearnaagusar Slan- uighfhear beannuichte. Amen.

  An Litir. Col. i. 3.

  T HA sinn a'toirthuidheachais do Dhia, agus Atliair ar Tigbeai'na Iosa Criosd, a' sir- dheanamh urn nigh air bbur son- sa, o chuala sinn iomradh bbur creidimh ann an Iosa Criosd, agus bburgraidh donanaomaibh uile: air son an docliais a ta aira thasg- aidh fa'r eomhair air neamh, air an cuala sibh iomradh roimhe ann am focal firinn an t-Soisgeil, a thainig d' ar ionnsuidhse, mar anns an t-saogbal uile, agus a tha tabhairt toraidh uaiib, mar a ta e deanamh mar an ceudna 'nur measgsa, o'n la anus an cuala sibh e, agus's an dh'l'buair sibh eolas air gras dhe ann am firinn. A reir fos mar a dh'fiiogbluim sibh o Epapbras ar coimb-sbeirbhis- each gradhach-ne, a tha air bbur sonsa na nibinisteir dileas do Cliriosd; a chuir an ceill dhuinne mar an ceudna bbur gradhsa anns an Spiorad. Air an aobhar so,- 216

  God's. When they had beard these words, they marvelled, and left him, and went their way.

  The twenty-fourth Sunday

  after Trinity.

  The Collect.

  OLORD, we beseech thee, absolve thy people from their offences; that through thy bountiful goodness we may all be delivered from the bands of those sins, which by our frailty we have committed: Grant this, O heavenly Father, for Jesus Christ's sake, our blessed Lord and Saviour. Amen.

  The Epistle. Col. i. 3.

  WE give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you, since we heard of your faith in Christ Jesus, and of the love which ye have to all the saints; for the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of the truth of the Gospel; which is come unto joxx. as it is in all the world; and bringeth forth fruit, as it doth also in you, since the day ye beard of it, and knew the grace of God in truth: as ye also learned of Epapbras, our dear fellow-ser- vant, who is for you a faithful minister of Christ; who also declared unto us your love in the Spirit. For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with the knowledge of his

  The twenty -fourth Sunday after Trinity.

  cha'n 'eil sinne mar an ceudna a sgur, o'n la a cbuala sinn e, do dheanamli urnuigh air bhur son- sa, agus a ghuidheadh gu'm biodh sibh air bhur lionadh le eolas a tboile, 's an uile ghliocas agus thuigse spioradai]: chum gu'm gluaiseadh sibh gu cubhaidh do'n Tighearna chum gach uile thoil- eachaidh, a toirt toraidh uaibh 's na h-uile dheagh obairagus alas ann an eolas De; air bhur near- tachadh leis an uile neart a reir a chumhachd ghloirmhoir-san, chum an uile fhoighidin agus fhad-fhulangais maille li gaird- eachas a' tabhairt buidheachais do'n Athair, a rinn sinne iom- chuidh chum bhi 'nar luchd- eomh-pairt do oighreachd nan naomh 's an t-solus.

  An Sohgeul. N. Mhatth. ix. 18.

  AIR do Iosa bhi a' labhairt, nan nithe so ri deisciobluibh Eoin feuch, thainig uachdaran araidh, agus thug e onair dha, ag radh, Fhuair mo nighean has air ball; ach thig-sa agus cuir do lamb oirre, agus bithidh si beo. Agus air eirigh do losa, lean e fein agus a dheisciobuil e. (Agus feuch thainig bean, air an robh dortadh fola re dha bhliadhna dheug, air a chulaobh , agus bhean i ri iomall eudaich, oir thubhairt i innte fein, Ma bheanas mi ach ri eudach; bithidh mi slan. Ach air tionndadh do Iosa ma'n cuairt, chunnaic se i, agus a dubhairt e, A nighean, biodh agad deagh mhisneach; shlanuich do chreid- imh thu. Agus bha a' bhean slan o'n uair sin.) Agus an uair a thainig Iosa gu tigh an uachd- arain, agus a chunnaic e an luchd- ciuil, agus a' chuideachd a' dean- amh toirm bhroin, thubhairt e riu, Imichibh roimhibh, oir cha'n 'eil an nionag marbh, ach 'na 217

  will in all wisdom and spiritual understanding; that ve might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God; strengthened with all might, according to his glorious power, unto all patience and long-suf- fering with jo3'fulness; giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be par- takers of the inheritance of the saints in light.

  The Gospel. St. Matt. ix. 18.

  WHILE Jesus spake these things unto John's dis- ciples, behold, there came a cer- tain ruler and worshipped him, saying. My daughter is even now dead: but come and lay thy hand upon her, and she shall live. And Jesus arose, and followed him, and so did his disciples. (And, behold, a wo- man, which was diseased with an issue of blood twelve years, came behind him, and touched the hem of his garment: for she said within herself, If I may but touch his garment, I shall be whole. But Jesus turned him about; and, when he saw her, he said. Daughter, be of good comfort; thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole from that hour.) And when Jesus came into the ruler's house, and saw the minstrels and the people making a noise, he said unto them, Give place; for the maid

  An cuigeamJi Domhnach Jichead an deigh na Trlonaid.

  codal. Agus rinn iad gaire foch- aid ris. Ach an uair a ohuireadh a' chuideachd amach, chaidh se a steach, agus rug e air laimh oirre, agus dh'eirich, an nionag. Agus chaidh iomradh sin a mach air feadh na tire sin uile.

  218

  is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn. But when the people were put forth, he went in, and took her by the hand, and the maid arose. And the fame hereof went abroad into all that land.

  An cuigeamh Domhnach fichead an deigh na Trionaid.
  An Guidhe.
  O THIGHEARNA, Mosgail, guidheamaid ort, miannan do shluaigh dhileas; chum air dhoibh gu pailt bhi a' toirt a mach toradh deagh oibre gu'm faigheadh iad uait-sa mor luigheachd; tre Iosa Criosd ar Tigh- 
  eama. Amen.

  Air son na Litir. Ier. xxiii. 5.

  FEUCH, tha na laithean a' teachd, deir an Tighearna, anns an tog mise suas do Dhaibhidh Meanglan fireanach, agus rioghaich Righ, agus soirbbich- idh leis, agus cuiridh e an gniomh breitheanas agus ceartas air an talamh. 'Na laithibb-san tearnar ludah, agus gabhaidh Israel comhnuidhannan tearuinteachd: agus is e so' Ainm a ghoirear ris, AN TIGHEARNA AR FIR- EANTACHD-NE. Air an aobhar so, feuch, tha na laithean a' teachd, deir an Tighearna,anns nach abair iad ni's mo, Mar is beo an Tighearna a thug a nios clann Israeli a tir na b-Eipbit. Ach Mar is beo an Tighearna, a thug a nios agus a stiuir sliochd tigbe Israeli as an tir mu thuath, agus as na duchannaibh sin uile gus an d' fhuadaich mise iad; a chum gu'n gabhadh iad comh- nuidh 'nam fearann fein. An Soisfjeul. N. Eoin vi 5.

  AN sin an uair athog Iosa suas a sbuilean, agus a cbunnaic e gu'nd' thainig buidheann mbòr

  The twenty-fifth Sunday after Trinity.
  The Collect.

  STIR up, we beseech thee, O Lord, the wills of thy faithful people; that they, plenteously bringing forth the fruit of good works, may of thee be plenteously rewarded; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  For the Epistle. Jer. -sxiii. 5.

  BEHOLD, the days com©, saith the Lord, that I will raise unto David a righteous Branch, and a King shall reign, and prosper, and shall execute judgement and justice in the earth. In his days Judah shall be saved, and Israel shall dwell safely: and this is his Name whereby he shall be called, THE LORD OUR RIGHTEOUS- NESS. Therefore behold, the days come, saith the Lord, that they shall no more say. The Lord liveth, which brought up the children of Israel out of the land of Egypt; but. The Lord liveth, which brought up, and which led the seed of the house of Israel out of the north- country, and from all countries whither I had driven them; and they shall dwell in their own land.

  The Gospel. St. John vi. 5.

  WHEN Jesus then lifted up his eyes, and saw a great company come unto him, he

  The twenty 'JìftTi Sundaìj after Trinity.

  shluaigh d'aionnsuiclh,thubhairt e re Philip, Cia an t-aite as an ceanaich sinn aran chum 's gu'n ith iad so? (Ach thubhairt e so 'gadhearbhadhsan; oirbhafhios aige fèin ciod a dheanadh e.) Fhreagair Philip e, Cha leoir dhoibh luach dha cheud peghinn a dh'aran, chum 's gu'n gabhadh gach aon diubh beagan. Thubh- airt aon d'a dheisciobluibh, Aindreas, bvathair Shimeon Pheadair, ris, Tha oganach an so, aig am bheil cuig builmnean eorna, agus da iasg bheaga: ach ciod iad so am measgna h-uiread? Agus thubhairt losa, Thugaibh air na daoine suidhe sios. A nis bha mòran feoir anns an aite. Air an aobhar sin shuidhe na daoine sios, an aireamh timcbioll chuig mile. Agus ghlac Iosa na builinnean, agus air dha buidh- eachais a thoirt roinn e air na deisciobluibh iad, agus na deisc- iobuil orrasan a shuidh: agus mar an ceudna do na h-iasgaibh beaga, mheud 's a b'aiil leo. An uair a shasuicheadhiad thubhairt e r'a dheisciobluibh, Cruinnich- ibh am biadh briste ta thuilleadh aun, chum 's nach caillear a bheag. Air an aobhar sin chruinn- ich iad e r'a cheile, agus lion iad da chliabh dheug do sbrùileach nan cuig builinn eorna, a bha dh' fhuigheall aig a' mhuinntir a dh'ith. Ansinanuairachunnaic nadaoine sin am miorbhuil a rinn losa, thubhairt iad,Gu firinneach is e so am faidh a bha gu teachd chum an t-saoghail.

  ^ Ma bhitheas tuille do dhomnaich roimh Dhorrmach-TeacM ur Slan- uighfliear, bithidh selrbhis cuid do na Domhnaichean sin a dh' fhagadh a much an deigh an Fhoillsichidh, air an gabhail a stigh a dkeanamh a siias a 77iheud's a ta dhith air an so. agus ma bhitheas na 's lugka /eudar an corr fliàaail: Ach aire

  219 L

  saith unto Philip, Whence shall we buy bread that these may eat ? (And this he said to prove him; for he himself knew what he would do.) Philip answered him, Two hundred penny-worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, saith unto him, There is a lad here, which hath five barley-loaves, and two small fishes; but what are the}' among so many ? And Jesus said, Make the men sit down. Now there was much grass in the place. So the men sat down, in number about five thousand. And Jesus took the loaves, and, when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disci- ples to them that were set down, and likewise of the fishes, as much as they would. AVhen they were filled, he said unto his disciples, Gather up the fragments that remain, that no- thing be lost. Therefore they gathered them together, and filled twelve baskets with the fragments of the five barley- loaves, which remained over and above unto them that had eaten. Then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, This is of a truth that Prophet that should come into the world.

  ^ I/ there he any more Sundays be- fore Advent-Sunday, the Service of some of those Sundays that were omitted after the Epiphany shall be taken 'in to supply so many as are here wantiìig. And if there be fewer, tfte overplus may be omitted: Provided that this last Collect, Epistle, and Gospel shall

  o

  La N. Aindreas.

  ihoirt giCn teid an Guidh, an Lttir, agus an Soiscjeid so ma dheir- eadh, do ghiath a radh air an Domhnach asfairge roimh Theachd ar Slanuighfhear.

  La N. Aindreas. An Guidhe.

  DHE Uile chumhachdaicli, a thug a leithid do ghras do d' Abstol IS'aomh Aindreas, ionnas gu'n d' thug e umhlachd gu h-uUamh do ghairm do Mhic Iosa Criosd, agus gu'n do lean se e gun mhoille; Deonnich dhuinne uile, air dhuinn bhi air ar gairm le d' Fhocal naomh, air ball gu'n toir sinn sinnfein suas gu h-umh- ail a choimlionadh d' aitheantan naomh; tre an a cheudna Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  An Litir. Rom. x. 9.

  MA dh' aidicheas tu le d' bheul an Tighearna losa, agus ma ehreideas tu ann do chridhe, gu'n do thog Dia o na marbhaibh e, gu'n saorar thu. Oir is ann leis a' chridhe a chreid- ear chum fireantachd, agus leis a' bheul a dh' ardichear chum slàinte. Oir a deir an scriobtuir, Ge b'e neach a ehreideas annsan, cha naraichear e. Oir cha 'n 'eil eadar-dheala(^hadh eadar an t-Iudach agus an Greugach: oir an t-aon Tighearn a ta os cionn nan uile, tha e saibhir do nah-uile a ghairmeas air. Oir ge b'e neach a ghairmeas air Aimn an Tigh- earna tearnar e. Ach cionnus a ghairmeas iad airsan anns nach do chreid iad ? Agus cionnus a ehreideas iad anns an ti, air nach cual iad iomradh? Agus cionnus a chluinneas iad gun searmon- uiche? Agus cionnus a ni iad searmoin, mur cuirear iad? Mar a ta e scriobhta, Cia sgiamhach cosan na muinntir sin a ta sear- 220

  Saint Andrew's Day.

  The Collect.

  ALMIGHTY God, who didst give such grace unto thy holy Apostle Saint Andrew, that he readily obeyed the calling of thy Son Jesus Christ, and followed him without delay; Grant unto us all, that we, be- ing called by thy holy Word, ma}' forthwith give up ourselves obediently to fulfil thy holy commandments; through the same Jesus Christ our Lord. Amen.

  The Epistle. Rom. x. 9.

  IF thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man be- lieveth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the Scripture saith. Whosoever be- lieveth on him shall not be ashamed. For there is no dif- ference between the Jew and the Greek: for the same Lord over all is rich nnto all that call upon him. For whosoever shall call vipon the Name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him, in whom they have not believed ì And how shall they believe in him, of whom they have not heard ? And how shall they hear with- out a preacher ? And how shall they preach, except they be sent? As it is written, How beautiful are the feet of them

  Saint Andrew's Day.

  monachadh soisgeil na sith, a ta toirt sgeil aoibhneach air nithibh maithe ! Ach cha robh iad uile

  
  
  always he used upon the Sunday 
  next before Advent.

  umhail do'n t-Soisgeul: Oir a deir Esaias, A Tbigheama, co a cbreid ar n-aitbris-ne? Uime sin. is anno eisdeachdathigcreidimh, agus eisdeachd tre Fhocal De. Ach a deiream, Nach cual iad ? Cbuala gu deimbin, chaidh am fuaim air feadh gach tire a macb, agus am briatbra gu iomallaibh an dombain, Ach a deiream, nach robh fios aig Israel ? Air tus. a deir Maois, Ouiridh mi eud oirbh le Cinneach nach 'eil 'nan Cinneach, agus le Cinneach neo- thuigseach cuiridh mi fearg oirbb. Ach a ta Esaias ro dhana agus a deir e, Fbuaradh mi leo-san nach d'iarr mi, dh'fboillsicbeadh mi dhoibb-san nach d'fbiosraich air mo sbon. Ach ri Israel a deir e, Sbin mi mach mo lamb an re an la gub-iomlan ripobull eas-umb- ail agus a labbras a'm 'agbaidh.

  AnSoispeul. N. Mhatth. iv. 18.

  AGUS ag imeachd do Iosa ri taobh fairge Gbalile cbun- naic è ditbisbbraitbrean Simon d' an goirear Peadar, agus Aindreas a bbrAthair, a' tilgeadh liu 's an fhairge (oir b'iasgairean iad.) Agus a deir e riu, Leanaibh mise, agus ni mi iasgairean air daon- aibh dhibb. Agus air fagail nan lion air ball dhoibb, lean iad esan. Agus air triall da as sin, cbunnaic e ditbis eile bbraitbre, Seumas mac Sbebede, agus Eoin a bbrAthair, ann an luing niaille r' an athair Sebede, a' caradh an lion, agus gbairm e iad: agus air fagail na luinge, agus an Atbar dhoibh air ball, lean iad e.

  that preach the Gospel of peace, and bring glad tidings of good tbings ! But tbev have not all obeyed the Gospel. For Esaias saitb, Lord, who bath believed our report ? So tben faitb com- eth by bearing, and bearing by the Word of God. But I say. Have tbey not beard? Yes verily, their sound went into all the earth, and their words unto the ends of the world. But I say. Did not Israel know ? First Moses saitb, I will provoke you to jealousy by them that are no people, and by a foolish nation I will anger 3'ou. But Esaias is very bold, and saitb, I was found of them that sought me not; I was made manifest unto them that asked not after me. But to Israel he saitb, All day long I bave stretched forth my bands unto a disobedient and gainsay- ing people.

  The Gospel. St. Matt, iv, 18.

  JESUS, walking by the sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter, and Andrew bis brother, casting a net into i the sea, (for tbey were fishers;) i and be saitb unto them, Follow me; and I will make you fishers of men. And tbey straightway left their ne's, and followed him. And going on from thence he saw other two brethren, James the son of Zebedee, and John, his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets; and be called them. And tbey immediately left the shi]) and their father, and fol- lowed him.

  221

  Naomh Tomas an t-Ahstol.

  Naomh Tomas an t-Ahstol. An Guidhe.

  DHE Uile chiimhachdaich agns sior-mhaireannaich, air son-tuille daiugneachaidh a' chreidimh a leig le d' Abstol naomh Tomas aiseirigh do Mhic a chuir ann an teagamh; Deon- uich dhuinne co iomlan, agus gun araharus air bith creidsinn ann a' do Mhac Iosa Criosd, chum 's nach bi ar creidimh ann do lathair a choidhche air a chron- achadh. Eisd ruinn, Thigh- eama, tre an ti cheudna Iosa Criosd, d' an robh, maille riutsa agus ris an Spiorad Naomh, gach uile onair agus ghloir, a nis agus gu siorruidh. Amen.

  An Litir. Ephes. ii. 19.

  A NIS uime sin cha'n 'eil sibh ni 's mo 'nur coigrich agus 'nur coimhich, ach 'nur luchd aon bhaile ris na naomhaibh, agus 'nur muinntir-teagblaich Dhe; agus tha sibh air bhur togail suas air bunait 'nan Abstol agus nam Faidhean, air bhi do Iosa Criosd fein 'na chloich-chinn na h-ois- inn; anns am bheil an aitreabh uile,ceangailte gu ceart r'a cheile, a' fas suas chum bhi na theampuU naomh 's an Tigheama; anns am bheil sibhse mar an ceudna air bhur comh-togail suas chum bhi 'nur tigh-comhnuidh do Dhia trid an Spioraid.

  An Soisfjeul. N. Eoin xx. 24.

  CHA robh Tomas, aon do'n da fhear dheug, d'an goir- ear Didimus, maille liu 'n uair a thainig losa. Uime sin thubhairt na deisciobuil eile ris. Chunnaic sinn an Tighearna. Ach thubh- airt esan riu, Mur faic mise ail- eadh nan tairngean 'na lamhaibh, agus murcuir mi mo mlieur aim an aileadh nan tairngean, agus mur cuir mi mo lainh 'na thaohh, cha chreid mi. Agus an ceann 222  Saint Thomas the Apostle. 
  The. Collect.

  ALMIGHTY and everliving God, who for the more confirmation of the faith didst suffer thy holy Apostle Thomas to be doubtful in thy Son's re- surrection; Grant us so perfect- ly, and without all doubt, to be- lieve in thy Son Jesus Christ, that our faith in thy sight may never be reproved. Hear us, O Lord, through the same Jesus Christ, to whom, with thee and the Holy Ghost, be all honour and glory, now and for ever- more. Amen.

  The Epistle. Ephes. ii. 19.

  NOW therefore ye are no more strangers and fo- reigners, but fellow-citizens with the saints, and of the household of God; and are built upon the foundation of the Apostles and f^rophets, Jesus Christ himself being the chief corner-stone; in whom all the building, fitly framed together, groweth unto an holy temple in the Lord; in whom ye also are builded to- gether for an habitation of God, through the Spirit.

  Tlie Gospel St. John xx. 24.

  THOMAS, one of the twelve, called Didymus, was not with them when Jesus came. The other disciples therefore said unto him, We have seen the Lord. But he said unto them, Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his aide. I will not believe. Ana after eight days again his

  The Conversion of St. Paul.

  ochd laithean an delgh sin, bha a dheisciobuil a ris a stigh, agus Tomas maille riu: thainig losa, agus na dorsau duinte, agus sheas e s a mheadhon, agus thubhairt e,.Sith dhuibli. 'Na dheigh sin a deir e ri Tomas, Cuir an so do mheur, agus feuch mo lamhan; agus sin an so do lamh, agus cuir a' m' thaobh i; agus na bi mi- chreideach, ach creideach. Agus fhreagair Tomas, agus thubhairt e ris, Mo Thighearna, agus mo Dhia. A deir Iosa ris, Air son gu faca tu mi, a Thomais, chreid thu; is beannuichte iadsan nach faca, agus a chreid. Agus rinn losa gu firinneach moran do mhiorbhuilibh eile am fianuis a dheisciobuil, nach 'eil scriobhta 's an leabhar so. Ach tha iad so scriobhta, chum gu'n creid- eadh sibh gur e Iosa an Criosd Mac Dhe, agus ag creidsinn duibh, gu'm biodh agaibh beatha trid Ainm-san.

  La lompochaidh Naoimh Phoil.

  An Guidhe.

  O DHE, tre searmonachadh an Abstoil bheannuichte Naomh Pol, a thug air solus an t-Soisgeil dealrachadh feadh an t-saoghail uile; Deonnich, guidh- eamaid ort, air dhuinn cuimhne bhi againn air iompochadh ion- gantach-san, gu'n nochd sinn a mach ar taingealachd dhuitse air son an cheudna, le bhi leantuinn an fhoghlum naomh a theagaisg e; tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  Air son tux Litir. Gniomh. ix. 1.

  AGUS air do Shaul bhi fathast a' seideadh bagraidh, agus air an aghaidh dheisciobuil an Tighearna, chaidh echumanard shagairt, agus dh'iarr e litrichean uaith gu Damascus chum nan 223

  disciples were within, and Tho- mas with them: then came Je« sus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, Peace be unto you. Then saith he to Thomas, Eeach hither thy finger, and behold my hands; and reach hither thy hand, and thrust it into my side; and be not faithless, but believing. And Thomas answered and said unto him, My Lord, and my God. Jesus saith unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed; blessed are they that have not seen, and yet have believed. And many other signs truly did Jesus in the presence ot his disciples, which are not written in this book. But these are written, that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God; and that believing ye might have life through his Name.

  The Conversion of Saint Paul.

  The Collect.

  OGOD, who, through the preaching of the blessed Apostle Saint Paul, hast caused the light of the Gospel to shine throughout the world; Grant, we beseech thee, that we, hav- ing his wonderful conversion in remembrance, may shew forth our thankfulness unto thee for the same, by following the ho- ly doctrine which he taught; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  For the Epistle. Acts ix. 1.

  AND Saul, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, went unto the hi^h priest, and desired of him letters to Da- mascus to the synagogues, that,

  ; lompocliaidh Naoimk Phoil.

  fiionagog, chor nam faigbeadh e aon neach do'n t-slighe so, co aca b' fhir nomhnai iad, gu'n d' thugadh e leis ceaiigailte iad gu Hierusalem. Agus ag imeachd dha, tharladh gu'n do dhruid e ri Damascus, agus dhealraich gu h-obann mu'n cuairt air solus o neamh. Agus air tuiteam dha air an talamh, chual e guth ag radh ris, AShail, A Shail, c' arson a ta thu 'gam gheur-leanmhuinn- se? Agus thubhairt esan, Co thu, a Thigbearna ? Agus thubhairt an Tighearna, Is mise Iosa a tha thusa a' geur-leanmhuinn: is cruaidh dhuitse breabadh an agh- aidh nan dealg. Agus air dhasan bhi air chrith agus lan uamhain, thubhairt e, A Thighearna, ciod is aill leat mise a dheanamh ? Agus thubhairt an Thighearna ris, Eirich, agus their ig a steach do'n bhaile, agus innsear dhuit ciod is coir dhuit a dheanamh. Agus sheas na daoine bha 'g im- eachd maille ris 'nan tosd, ag chiinntin a' ghùth,ach gun neach air bith f haieinn. Agus dh'eirich Saul o'n talamh, agus air fòsgladh a shul dha, cha'n t'hac e neach air bith; ach air dhoibh breith air a laimh, threoraich iad e gu Dam- ascus. Agus bha e tri laithean gun radharc, agus cha d'ith agus cha d'ol e ni air bith. Agus bha deisciobularaidh ann an Damasc- us, d'am b' ainm Ananiais, agus thubhairt an Tighearna ris ann am foillseaehadh, Ananiais. Agus thubhairt esan, Feuch, a ta mi'n so, a Thighearna. Agus thubh- airt an Tighearna ris, Eirich, agus imich do'n t-sraid, d'an goirear Direach, agus iarr ann art tigh ludais, duineo Tharsus d'an goir- ear Saul: oir feuch a ta e ri urn- uigh, agus chunnaic e ann am foillseachadh duine d'an ainm Ananias, a'teachd a steach, agus 224

  if he found any of this way, whether they were men or wo- men, he might bring them bound unto Jerusalem. And, as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven. And he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me ? And he said, Who art thou. Lord ? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest: it is hard for thee to kick against the pricks. And he, trembling and astonished, said. Lord, what wilt thou have me to do ? And the Lord said unto him, Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. And the men which journeyed with him stood speech- less, hearing a voice, but see- ing no man. And Saul arose from the earth, and when his eyes were opened he saw no man; but they led him by the hand, and brought him into Damascus. And he was three days without sight, and neither did eat nor drink. And there was a certain disciple at Da- mascus, named Ananias, and to him said the Lord in a vi- sion, Ananias. And he said, Behold, I am here, Lord. And the Lord said unto him, Arise, and go into the street which is called Straight, and enquire in the house of Judas for one called Saul, of Tarsus: for be- ' hold, he prayeth, and hath seen ! in a vision a man nanied Ana- | nias, coming in, and putting his hand on him, that he might ,i receive his sight. Then Ana- ,' nias answered. Lord, I have j heard by many of this man, [ how much evil he bath done \

  The Conversion of St. Paul.

  a' cur a laimhe air, chum gu'm laigheadh e a radharc. An sin fhroa.i^air Ananias, A Thiii^h- earna, chualami o mhoran mu'n duine so, cia lion olc a rinn e do d' naombaibh ann an lerusalem, agus a ta ann so u^jbdarras aige o uachdaranaibh nan sagart, iadsan uile a cbeangal a ta gairm air d' Ainm-sa. Acbthubbairt anTigb- earna ris, luiicb, oir is soitbeach tagbta dhombsa e,chum m' Ainm a gbiulan am fianuis nan Cinn- each, agus righrean, agus chloinn Israeil: Oir nochdaidh mise dha cia mor na nithe a's eigin da f bul- ang air sgàtb m' Ainm-sa. Agus dh'imich Ananias, agus chaidh e steach do'n tigb; agus ag cur a lamb air, thubbairt e, A Sbauil, a bbrAthair, chuir an Tighearna, (eadhon Iosa a dh'fboillsicbeadh dhuitse anns an t-sligbe air an d' tbainig thu) mise chum gu^m faigbeadh tu do radharc, agus gu'm biodh tu air do lionadh leis an Spioradnaomb. Agus air ball thuit o sbuilibh mar gu'm biodh lannan; agus dh'aisigeadh aradh- arc dha gun dail, agus air dha eirigh, bbaisteadh e. Agus air gabhail bidh dha, neartaicbeadh e. An sin bba Saul laithean ar- aidh maille ris na deisciobluibh a bba ann an Damascus, Agus air ball sbearmonaich e Iosa anns na sionagogaibb, gur esan Mac dhe. Ach bba na h-uile a chual e fa uamhas, agus thubbairt iad, Nach e so esan a bba sgrios ann an Jer- usalem iadsati a uba gairm air an Ainm so, agus a tbainig an so chum na criche so, gun d'thug- adh eceangailte iad dh'ionnsuidh uaebdarain nan sagart ? Ach bu mboid a neartaicbeadh Saul, agus chuir e gu b-ambluadh riab-Iudh- aich a bba cbombnuidh ann an Damascus, a' dearbbadh gur e so an Criosd.

  225 L

  to thy saints at Jerusalem; and here be bath authority from the chief priests to bind all that call on thy Name, But the Lord said unto bim. Go thy way; for be is a chosen vessel unto me, to bear my Name be- fore the Gentiles, and kings, and the children of Israel: for I will shew him bow great things be must suffer for my Name's sake. And Ananias went his way, and entered into the house; and, putting his hands on him, said. Brother Saul, the Lord, (even Jesus that appeared unto thee in the way as thou earnest,) bath sent me, that thou mightest receive thy sight, and be filled with the Holy Ghost. And immediately there fell from his eyes as it bad been scales; and he receiv- ed sight forthwith, and arose, and was baptized. And when be had received meat, be was strengthened. Then was Saul certain days with the disciples which were at Damascus. And straightway" be preached Christ in the svnacjogues, that he is the Son of God. But all that heard him were amazed, and said, Is not this be that de- stroyed them which called on this Name in Jerusalem, and came hither for that intent, that be might bring them bound un- to the chief priests ? But Saul increased the more in strength, and confounded the Jews which dwelt at Damascus, proving that this is very Christ.

  Glanadh N. Mulre an Oigh.

  An Soupeul. N. Mhatth. xix. 27.

  FHREAGAIR Peadar. agus ihubhairt e ri losa, Feuch, threig sinn na h-uile iiitlie, agus lean sinnthusa; air an aobharsin, ciod a gheibh sinn; Agus thubh- airt Iosa ris, Gudeimhiudeiream ribh, sibhse a lean mise, auns an ath-ghineamhuin, an trath a shuidheas Mac an duine air catb- air a gbloire fein, gu'n suidh sibhse mar an ceudna air da cliAthair dheug, a' toirt breth air da Lbreibh dheug Israeli. Agus ge b'e neach a threig tigbean, DO braithrean, no peatbraicbean, no athair, no mAthair, no bean- pbosda no clann, no fearann air sgatb m' Ainul-^a, gbeibh e a cbeud uiread, agus a bbeatha mbaireaunach mar oigbreachd. Ach a ta moran air tboiseach, a bbitheas airdheireadh; agus air dheireadh, a bbitheas ai" tbois- eacb.

  Taisheanadh Chriosd anns an Teampull, d' an goirear gu coitchion Glanadh N. Muire an O'lgh.

  An Guidhc.

  DHE Uile-chunibachdaich agus sbior-mhaireannaich, tba sinn gii h-umhail a' guidh- eadh do Mborachd, ionnas mar a bba d'aon gbin Mhic air an la so air a tbaisbeauadh anns an Teampull am brigh ar feola, mar sinn gu'm bi sinne air ar taisbeanadh dhuitse le cridheach- aibh tior-glan agus geamnuidh, leis an Ti cheudnado mhac lo.sa Criosd ar Tighearna. Amen.

  Air son a?i Litir. Mai. iii 1.

  IT^EUCH cuiridh mise mach mo tbeachdaire, agus ull- uicbidh e'n t-sligbe romhaui: agus thig an Tighearna a ta sibh 226

  The Gospel. St. Matt. xix. 27.

  PETER answered and said unto Jesus, Bebold, we bave forsaken all, and followed thee; wbat sball we have tbere- fore ? And Jesus .>^aid unto tliem, Verily I say unto you, that ye which have followed me, in the regeneration when the Son of man sball sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel. And every one that hath for- saken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for m}^ name's sake, sball receive an hundredfold, and shall inherit everlasting life. But many that are tirst shall be last; and the last shall be first.

  The Presentatio7i of Christ in the Temple, commonly called The Purification of Saint Mary the Virgin. The Colled.

  ALMIGHTY and everliving God, we humbly beseech thy Majesty, that, as thy only- begt)tten Son was this day pre- sented in the temple in sub- stance of our flesh, so we may be presented unto thee with pure and clean hearts, by the same thy Son Jesus Christ our Lord. Amen.

  For the Epistl* Mai. iii. L

  BEHOLD, I will send my messenger, and be sball prepare the waj' before me: and the Lord, whom ye seek, shall

  The Purification of Saint Mary the Virgin.

  a^ iarraidh g'a theampull gu grad; eadhon teachdaire a' choimh-clieai^gail, aims am bheil bhnrtlachd; feuch thig esan, deir Tighearna nan slu:ig1i. Ach co dhfhaodaslaatheaclidaghiulan? agnscoslieasasanuaira dh'flioill- sichear e ? oir is cosmhuil e ri teine an fhir-leaghaidh, agus ri acuinn-ghlanaidh an fhir a nigh- eas eudaioli. Agus suidhidh e mar fhear-leaghaidh agus glan- aidh airgid: agus glanaidh e mic Leblii, agus saoraidh e o sbàl iad, mar or agus mar airgiod, a chum gu'm bi iad nan oglaich do'n Tighearna' a' tairgseadh dha tabhartais ann am fireantachd. An sin bithidh tabhartas luda agus lerusaleim taitneaeh do'n Tighearna, mar anns nalaithibh osh3an,agusannsna bliadhnaibh rnimhe so. Agus thig mise dluth dhuibh gu breitheanas, agus bithidh mi a'm' fhianuis luath an aghaidh thiosaichean, agus an aghaidh adhaltranaich, agus an aghaidh na muinntir a bheir mionnan-eithich, agus an aghaidh na muinntir a ta cumail air ais a thuarasdail o'n t-seirbhiseach, a saruchadh na bantraich, agus an dilleachdain,agus a' cur a' choig- lich thaobh, agus air nach 'eil eagalromham-sa, deir Tighearna nan sluagh.

  An Soisgeul. X. Liic. ii. 22. A GUS an uair a choimhlion- l\. adh laithean a glanaidh, a reir lagha Mhaois, thug iad esan gu Hierusalem. chum a thais- beanadh do'n Tighearna (mar a ta è scriobhta ann an lagh an Tighearna, Gach ceud-ghin mic a dh'fhosglas a' bhru, gairmear naomh do'n Tighearna e), agus a thabhairt iobairt a reir mar a deirearannanlagh an Tighearna, Paidhir thurtur, no da choluman 227

  suddenly come to his temple, even the messenger of the cove- nant, whom ye delight in: be- hold, he shall come, saith the Lord of Hosts. But who may abide the day of his coming ? and who shall stand when he appeareth ? lor he is like a refiner's fire, and like fuller's soap: and he shall sit as a re- finer and purifier of silver; and he shall purity the sons of Levi, and purge them as gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in righte- ousness. Then shall the offer- ing of Judah and Jerusalem be pleasant unto the Lord, as in the days of old, and as in former years. And I will come near to you to judgement; and I will be a swift witness against the sorcerers, and against the adul- terers, and against false swear- ers, and against those that op- press the hireling in his wages, the widow, and the fatherless, and that turn aside the stranger from his right, and fear not me, saith the Lord of Hosts.

  Uu; Gospel. St. Luke ii. 22.

  AND when the days of her purification according to the law of Moses were accom- plished, they brought him to Jerusalem, to present him to j the Lord; (as it is written in the j law of the Lord, Every male I that openeth the womb shall be called holy to the Lord;) and to offer a sacrifice according to that which is said in the law of the Lord, A pair of turtle- doves,

  Glanadh N. Muire an Oigh.

  oga. Agus feueh, bha duine ann an Hierusalem, d'am b'ainra Simeon; agus bha an duine so ionraic agus diadhaidh, agus bha duil aige li soLas Israel; agus bha'n Spiorad Naorah air. Agus dh'fhoillsicheadh dha leis an Spiorad Naomh, nach faiceadh e bas, gus am faiceadh e Criosd an Tighearna. Agus thainig e le treorachadh an Spioraid do'n teampull; agus an uair a thug na parantan a stigh an leanabh Iosa chum' gu'n deanadh iad air ashon areirgnathuchaidh an lagha, an sin ghlac esan air a gairdeinibh e, agus bheannuich e Dia, agus thubhairt e, A nis, a Thighearna, ata thu leigeadh do d' sheirbhiseach suibhal an sith, a reir d'fhocal: oir chunnaic mo shuilean do shlainte; a dh'ull- aich thu roimh ghnuis nan uile slihiagh: solus a shoillseachadh nan Cinneach, agus gloire do sliluaigh Israeil. Agus ghabh loseph agus a mhathair iongan- tas mu na nithibh a labhradh uime. Agus beannuich Simeon iad, agus thubhairt e ri Muire a inliathair, Feuch, chuireadh an leanabh so chum tuiteam agus aiseirigh mhorain ann an Isi-ael; a^us 'nachomhar an aghaidhan labhrar, (agus theid claidheamh tre d'anam-sa feinmar anceudna) chum 'sgu'm foillsichearsmuain- tean cridheachan mhorain. Agus bha Anna ban-fhaidh, nighean Phanuel, do threibh Aseir; bha i ro aosmhor, agus chaith i seachd bliadhna maille ri fear o am dh' i bhi' na h-oigh. Agus bu bhan- trach i mu thimcliioU ceithir bliadhna agus ceithir fichead a dh'aois; nach deachaidh o'n teampull, a' deanamh seirbhis do Dhia a la agus a dh'oidhche le trasgadhagusleh-urnuigh. Agus ail' teachd dh'ise a stigh san uair 228

  or two young pigeons. AncI, behold, there was a man in Jerusalem, whose name was Simeon; and the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel: and the Holy Ghost was upon him. And it was revealed unto him by the Holy Ghost, that he should not see death before he had seen the Lord's Christ. And he came by the Spirit into the temple: and when the parents brought in the child Jesus, to do for him after the custom of the law, then took he him up in his arms, and blessed God, and said. Lord, now lettest thou thy servant depart in peace, according to thy word: for mine eyes have seen thy salvation, which thou hast prepared before the face of all people; a light to lighten the Gentiles, and the glory of thy people Israel. And Joseph and his mother marvelled at those things which were spoken of him. And Simeon blessed them, and said unto Mary his mother, Behold, this child is set for the fall and rising again of many in Israel; and for a sign which shall be spoken against; (yea, a sword shall pierce through thy own soul also,) that the thoughts o£ many hearts may be revealed. And there was one Anna a pro- phetess, the daughter of Phan- uel, of the tribe of Aser; she was of a great age, and had lived with an husband seven years from her virginity: and she was a widow of about four- score and four years, which de- parted not from the temple, but served God with fastings and prayers night and day. And she coming in that instant, gave

  Saint Matthias's Day.

  sinfein, thus? i moladh do'uTic^h- earna mar an ceudna, agus lal»h- air i inu thiinchioU riusan uile aig an robh suil ri saorsainn aim an lerusalem. Agus an uair a choimhiion iad na h-uile nithe a reir lagba an Tighearna; phill iad do Ghalile, d'am baile fein Nasaret. Agus dh'fhas an lean- abh, agus neartuicbeadh 's an spiorad e, air a lionadh le ghocas, agus bha gras Dhe air.

  La Naoimh Mhatthias. An Guidhe.

  ODHE Uile-chumhachdaiob, ann an aite a' chealgair ludais. a rogbnaich do sbeirbhis- each dileas ÌMattbias gu bbi ann an aireamb an da Abstoil deug; Deonnich air do d' Eaglais bbi do gbnath air a gleidheadh o abstolaibh meallta gu'm bi i air a b-orduchadh agus air a stiuradh le buachaillibh dileas agus firin- neacb; tre Iosa Criosd ar Tigb- earua. Amen. Air son an Litir. Gninmh. i. 15.

  AGUS anus na laithibh sindh' eirich Peadarannammeadh- on nan deisciobul, agus thubbairt e, (b'e aireamh nan ainm a bba lathair, mu tbimcbioll ceud agus ficbead;) Fheara agus a bhraitbre,b'eigin an Scriobtuir so bbi air a cboimlionadh, a roimb- 1 abh air an Spiorad Naomh le beul dhaibbi timcbioU Tudais, a blianacbeann-iuil aca-san a glac losa: oir bba e air aireamb maille ruirme, agus t'buair ecuibbrionn do'n fbritbealadh so. A nis cbeannaich am fear so fearann le duais na b-eucoracb, agus airdha tuiteam sios air agbaidh, sgain e 's a mbeadhon, agus bbruchd a mbionacbuilemach. Agus rinn- eadh so aithnicbte do luchd-ait- eachaidh lerusaleim uile; aircbor 229

  tbanks likewise unto the Lord, and spake of him to all them that looked for redemption in Jeru- salem. And wben tbey bad performed all tbings according to the law of the Lord, tbey re- turned into Galilee, to tbeir own city Nazaretb. And the cbild grew, and waxed strong in spirit, filled with wisdom: and the grace of God was upon him.

  Saint Matthias* s Day. Tlie CollecL

  O ALMIGHTY God, who into the place of the traitor Judas didst choose thy faithful servant Matthias to be of the number of the twelve Apostles; Grant that thy Church being alway preserved from false Apos- tles, may be ordered and guided by faithful and true Pastore; thrijugh Jesus Christ our Lord. Amen.

  For the Epistle. Acts i. 1 5.

  IN those days Peter stood up in the midst of the disciples, and said, (the number of the names together were about an hundred and twenty,) Men and bretbren, this Scripture must needs have been fulfilled, which the Holy Ghost by the mouth of David spake before concern- ing Judas, which was guide to them that took Jesus. For he w^as numbered wdth us, and had obtained part of this ministry. Now this man purchased a field with the reward of iniquity; and falling headlong, he burst asunder in the midst, and all his bowels gusbed out. And it was known unto all the dwellers at Jerusalem; insomuch as that field is called in their proper

  La Naoimh Mhatth'ias.

  as gu'n goirear do'n fhearann sin 'nan camnt fein, Aceldania, sin ri radh, Fearann fola. Oir a ta e s.iioblita ann an leabhar nan Salm, Biodh aite-comhnuidh 'na fhasach, agus na gabhadh neach sam bith tamb ann; agus, Glac- adh noach eile a dhreuchd. All- an aobhar sin is coir aon do na daoinibh sin abbamailleruinne, re na b-aimsire sin uile anns an deachaidh an Tigbeaina Iosa steachagusamach 'narmeasg-ne, a' toiseachadh o bbaisteadh Eoin, gus an la an do tbogadh suas uainn e, bbi air a dheanamb 'na fbianuis air aiseirigh-san maille ruinne. Agus sbonraich iad ditbis, losepb d'an goirear Bar- sabas, d'am bu chomh-ainm lastus, agusMattias. Agus air d^>ananJb urnuigb dhoibb, thubh- airt iad, thusa, a Thighearna, d'an aithne cridheachan nan uile dhaoine, foillsich co do'n ditbis soatbagbthu; a gbabbailcuibb- rinn do'n fbritbealadh agus do'n abstolachd so, o'n do thuit ludas le seacharan, gu dol g'a aite fein. Agus tbilg iad an cranncbur; ao:us thuit an cranncbur air Mattias, agus bba e air aireamh maille ris an aon Abstol deug.

  An Scisgeul. N. Mhatth. xi. 25.

  ANNS an am sin fbreagair losa agus thubbairt e, bheiream buidheachas dhuit, O Athair, a Thighearna neimbe agus na talmhainn, air son gn'n d' tboluich thu na nithe sin o dhaoinibh ghc agus tuigseach, agus gu'n d'flioillsich thu iad do leanabaibb. A seadh, Athair, dobbrigh gu'm b' ann mar sin a bba do dheagb tboil-sa. A ta na li-uile nithe air an toirt tbairis dhombsa om'Athair; agus clia'n aitbne doneach air bith am Mac ach do'n Athair; ni mo is aitbne 230

  tongue, Aceldama, that is to sav, the field of blood. For it is written in the book of Psalms, Let his babitation be desolate, and let no man dwell tberein: and, His bisboprick let anotber take. Wberetove of these men wbich have companied with us all the tiniethat the Lord Jesus went in and out among us, be- ginning from the baptism of John, unto that same day that be was taken up from us, must one be ordained to be a witness with us of his resurrection. And they appointed two, Joseph called Barsabas, who was sur- naraed Justus, and Matthias. And they prayed, and said, Thou, Lord, wbich knowest the hearts of all men, shew whether of these two thou hast chosen, that be may take part of tkis ministry and apostlesbip, from wbich Judas by transgression fell, that he might go to his own place. And tbey gave forth their lots: and the lot fell upon Matthias; and be was numbered with the eleven Apostles.

  Tlie Gospel. St. Matt. xi. 25.

  AT that time Jesus answered and said, I tbank thee, Father, Lord of beaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. Even so. Father: for so it seemed good in thy sight. All things are delivered unto me of my Father: but no man knoweth the Son and the Father; neither knoweth any man the Father, save the Son, and be to whomsoever the Son will reveal him. Come unto me,

  The Annunciation of the Blessed Virgin ^fary.

  do neach air blth ant-Athair,ach do'n ^Ib;u'. ai,nis do gach aon dan àiU leis a' Mhac fhoillseach- adh. Thii^ibh am' ionnsuidhse. si'hbse iiile a ta ri saothair, agus iuidh tbrom uallaicb. ai^us bheir mi.se fois dhuibb, gabhaibh mo chuing oirbb, agus tbgbhimaibh uam, oil* a ta mise macanta agus umhail an cridhe: agus gbeibh sibh ibis do bbiir n-anamaibh. Oir a ta mo cbuing-sa so-iom- chair,agus atam'uallach eutrom.

  Teachdaireachd na h-Oigh

  bheannuichte J\£uire.

  An Guidhe.

  OTHIGHEARXA, Guid- eamaid ort, doii't do gbras ann ar cridheachaibh; ionnas mar a fbuair sinn fios airteachd do Mbic Iosa Criosd 's an fheoil le teachdaireachd aingeil; mar sin le cbrann-ceusaidh agus fbul- angas gu'm bi sinn air ar toirt gu gloir aiseirigh-san; tre an Ti cbeudna Iosa Criosd ar Tigb- earna. Amen. Air son na Litir. Isaiah vii. 10.

  OS barr, labbair anTighearna ritbistri Abas, ag radh, larr dhuit fein combtbarradh o'n Tigbearn do Dhia; iarr anns an doimbne, no anns an airde shuas. Ach thubbairt Abas, Cha'n iarr ini, ni mo a bhuaireas mi an Tighearna. Agusthubbairtesan, Eisdibh a nis, sibbse tbigh dhaibbi; am beag leibh daoine sgitheachadh, ach an sgitbich sibh fos mo Dhia? Air an aobhar sin, bheir an Tighearna fein combtbarradh dhuibb: Feuch, bithidh oigb torracb, agus beir- idh i Mac, agus bheir ilmmanuel mar ainm air. Im agus mil itbidh e, a chum 's gu'n tuig e an t-olc a dhiultadh, agus am maith a rogbnachadh. 2;31

  all ye that labour and are heavy laden, and I will give you ret<t. Take my 3'oke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls. For my voke is easy, and my burden is iigbt.

  TheAnnunciatioiiof the Blessed

  Virgin Mary.

  Tlie Collect

  WE beseech thee, Lord, pour thy grace into our hearts; that, as we have known the Incarnation of thy Son Jesus Christ by the message of an angel, so by his cross and pas- sion we may be brou-j^bt unto the glory of his resurrection; through the same Jesus Christ our Lord. Amen.

  For ilie Epistle. Isaiah vii. 10.

  MOREOVER, the Lord spake again unto Abaz, saying, Ask thee a sign of the Lord thy God: ask it either in the depth, or in the height above. But Abaz said, I will not ask, neither will I tempt the Lord. And be said. Hear ye now, house of David; Is it a small thing for you to weary men, but will 3'e wearv my God also? Therefore the Lord him- self shall give you a sign: Be- hold, a Virgin shall concxnve, and bear a son, and shall call his name Immanuel. Butter and honey shall be eat, that he may know to refuse the evil, and choose the good.

  TeachdaireacJid na h-OìgJi hheannuìcJite Muire.

  An Soisgeul. N. Luc. i. 26.

  AGUS anns an t-seathadh mios, chuireadh an t-ain- geal Gabriel o Dhia, gu cathair do Ghalile, d'am b'ainm Nasaret, dh'ionnsuidhoigh a bha fochean- gal posaidh aig fear d'am b'ainm losepb, do thigh Dhaibhi; agus b'e ainm na h-oigh Muire. Agus air doi.a steach do'n aingeal d'a h-ionnsuidh, thubbairt e, Fàilte dhuit, o thusa d' an do nochdadh mor dheagb-ghean, a ta'n Tigh- earna, maille riut, is beannuichte thu am measg bhan. Agus an Tiair achunnaicie,bba i fothriob- laid inntinn air son a chainnte, agus a' reusonachadh ciod a'ghne altacha-beatha dh'fheudadh bhi 'n so. Agus thubbairt an t-ain- geal rithe. Na biodh eagal ort, a Mhuire; oir f huair thu deag^h- gheanoDhia. Agusfeuch,gabh- aidh tu a'd' bhroinn.agus beiridh thu Mac, agus bheir thu Iosa mar ainm air. Bithidh emor, agus goirear Mac an Ti a's ro airde dheth; agus bheir an Tighearna Dia dha righ-chathair athar fein Dhaibhi Agusbithidhe'naRigh air tigh lacoib gu brath; agus cha bhi crioch air a rioghachd. Agus tliubhairt Muire ris an ain- geal, Cionnus a bhitheas so, do bhrigh nach 'eil aithne agamsa air duirie ? Agus fhreagair an t-ain- geal a'_'us thubbairt e rithe, Thig an Spiorad Xaomh ort, agus cuir- idh cumhachd an Ti a's airde sgail ort; uime sin an ni naomh sin a bheirear leat, goirear Mac De dheth. Agus feuch, do bhan- charaid Elisabet, a ta ise fein torrach air mac 'na sean aois; agus 's e so an seathadh mios dh' ise d' an goirteadh bean neo- thorrach: oir cha'n 'eil ni sam bith do-dheanta do Dhia. Agus thubbairt Muire, Feuch ban- oglach an Tighearna, biodh e 232

  The Gospel. St. Luke i. 26.

  AND in the sixth month the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee, named Nazareth, to a Virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David; and the Virgin's name was Mary. And the angel came in unto her, and said, Hail, thou that art highly fa- voured, the Lord is with thee: blessed art thou among women. And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be. And the angel said unto her. Fear not, Mary; for thou hast found favour with God. And, behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name JESUS. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest: and the Lord God shall give unto him the throne of his father David: and he shall reign over the house of Jacob for ever; and of his kingdom there shall be no end. Then said Mar}' unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man ? And the angel answered and said unto her, The Hoi}' Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee: therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. And, behold, thy cousin Elisabeth, she hath also con- ceived a son in her old age: and this is the sixth month with her who was called barren. For with God nothing shall be impossible. And Mary said. Behold the handmaid of the Lord; be it unto me according

  Saint Marie's Day.

  dhomh&a reir d' fhocail. Agus dh' fhalbh an t-aingeal uaipe.

  La Naoimh Mharcuis. An Guidhe.

  ODHE Uile-chumhaclidaicli, athea<i^aisgd'Eaglaisnaomh le fojxhlum neamhaidh do Shois- o^eulaiche Naomh Marcus; Tlioir gras dhuiniie. chum air dhuinn gun a bhi mar chloinn bhig air ar giulan air lalbh leis gach oiteag do theagasg diomhain, gu'n bith- eamaid air ar dainu;heachadh ann am tirinn do Sboisgeil naoimh; tre losaCriosdarTighearna. Amen.

  All Litir Ephes. iv 7.

  THUGADH gras do gach aon againn a reir tomhais tiodh- laic Chriosd. Uime sin a deire, Air dol suas da an airde, thug e bruid am braighdeanas,agusthug e tiodhlacan do dhaoinibh. (A nis gu'n deachaidh e suas, ciod e ach gu'n: deachaidh e air tus sios gu ionadaibh iochdrach natahnh- ainn ? An Ti a chaidh sios, is e sinfeinachaidh suasmaranceud- na gu ro ard os ceann nan uile neamh, chum gu'n lionadh e na h-uile nithe.) Agus thug e dream araidh gu bbi 'nan abstolaibh; dream eile, gu bhi 'nam faidhibh agus dream eile, gu bhi 'nan sois- geulaichibb; agus dream eile gu bhi 'nam buachaillibh, agus 'nan hichd-teagaisg; chum na naoimh a dheasachadh chum oibre na ministreih'achd. chum togail suas cuirp Chriosd; Gus an d'thic^sinn nile ann an aonachd a chreidimh, uile ann an eolais Mhic Dhe, chum duine iomlain, chum tomh- ais airde lanachd Chriosd: chum 's nach bi sinn a so suas 'nar leanabaibh, air ar tonn-luasgadh, Mijus air ar giulan mu'n cuairt leis gach nile ghaoith teagaisgle ! 233

  to thy word. And the angel departed from her.

  Saint Mark's Day. The OAlect.

  O ALMIGHTY God, who hast instructed thy holy Church with the heaveidy doc- trine of thy Evangelist Saint Mark; Give us grace, that, be- ing not like children carried away with every blast of vain doctrine, we may be established in the truth of thy holy Gospel; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  The. Epistle. PJpbes. iv. 7.

  UNTO every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Wherefore he saith, When he ascended up on hio^h, he led captivity captive, and gave gifts unto men. (Now, that he as- cended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth ? He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things.) And he gave some, apostles; and some, prophets; and some, evangelists; and some, pastors and teachers; for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ: till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fulness of Christ: that we hence- forth bo no more chiltlren. tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunnini;^ craftiness, whereby they lie in

  Xa Naoimh Mharcuis.

  cleasachd dhaoine,agus seoltachd cealgach leis am bheil iad gu h-innleachdach ri feall-fholacli chum meallaidh; acli a' labhairt na firinn ann an gradh, gu'm fas sinn suas anns na h-uile nith- ibh thuige-san, a's e a ceann, eadhon Criosd: O'm bheil an corp uile, air a cheangal gu ceart, agus air a dhluthachadh trid an ni sin a tha gach alt a toirt uaith, a reir oibreachaidh eif- eachdaich ann an torahas gach buill, afaghail fas cuirp, chum a thogail fein suas ann an gradh.

  An Soisgeul. N. Eoin xv. 1.

  IS mise an fhionain fhior, agus is e m' Athair an treabhaiche. Gach uile gheug annamsa nach 'eil 'a giulan toraidh, bheir e air falbh i; agus gach uile gheug a ta tabhairt toraidh, glanaidh e i, chum 's gu'm giulain i tuilleadh toraidh, A nis a ta sibhse glan tre an fhocail a labhair mi ribh. Fanaibh annamsa, agus mise ann- aibhse. Marnachurrainnagheug toradh a thoirt uaipe fein, mar fan i 's an fhionain, cha mho is urrainn sibhse, mur fan sibh ann- amsa. Is mise an fhionain sibhse na geugan. An ti a dh' fhanas annamsa, agus mise annsan, bheir esan mor thoradh uaith; oir as m' eugmhais-sa cha'n urrainn sibh ni air bith a dheanamh. Mur fan neach annamsa, tha e air a thilgeadh a mach mar gheig, agus air crionadh, agus tionailidh daoine iad, agus tilgidh iad 's na teine iad, agus loisgear iad. Ma dh' fhanas sibh annamsa, agus ma dh' fhanas m' f hocail-sa ann- aibhse iarraidh sibh gach ni a's aill leibh agus nithear dhuibh e. An so tha m' Athair-sa air a ghlorachadh, gun d'thoir sibhse mor thoradh uaibh; ai^us bitliidh 8Ìbh 'n 'ur deisciubuil dhomhsa. 234.

  , wait to deceive; but, speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ: from whom the whole body fitly joined together, and compacted by that which every joint sup- plieth, according to the effec- tual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love.

  The Gospel. St. John xv. 1

  1AM the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit he taketh away: and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of it- self, except it abide in the vine; no more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches: he that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit: for without me ye can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered; and men ga- ther them, and cast them into

  ' the fire, and they are burned.

  I If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask wtiat ye will, and it shall be done un-

  I to you. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit; so shall ye be my dis-

  I ciples. As the Father hath

  : loved me, so have I loved you: continue ye in my love. If ye keep my commandments, ye

  Saint Philip) and Saint James's Day.

  Mar a ghradhaich an t-Athair mise, mar sin ghradhaich mise sibhse: fanaibh aim am ghradh- sa. Ma choimh ideas sibh m' aitheantau, taiiaidh sibh ami a m' ghradh; mar a choimhid mise aitheantau m' Athair, agus a tha mi a' fantuinn 'ua ghradh. Xa nithe so labhair mi ribh, chum 's gufanadh mo ghairdeachas ann- aibh, agus gu'm biodh bhur gairdeachas Ian.

  I:a Naoim h Philip agus Naoimh Sheumais, Ail Guidhe,

  ODHE Uile-chumhachdaich> is e eolas firinneach a bhi ort a' bheatha mhaireannach; Deonnich dhuinne gu'm bi fior eolas agaiun gur e do Mhac Iosa Criosd an t-slighe, an fhirinn, agus a' bheatha; chum air dhuinn bhi ag leautuinn ceumannan d' Abstoil naoimh, Philip agus Sheumais, gu'n gluaiseamaid gu diougmhalta anns an t-slighe a tha treorachadh a chum na beatha shiorruidh; tre an Ti cheudna do Mhac Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  An Litir. X. Sheumais i. 1.

  THA Seumas seirbhiseach Dhe, agus an Tighearna losa Criosd a cur beanuachd chum an da threibh dheug a tha air an sgapadh o cheile. Mo bhraithre, measaibh mar an uile ghairdeachas 'nuair a thuiteas sibh ann an iomadh gne dheuch- ainnibh: Air dhuibh fios so bhi agaibh, gu'n oibrich dearbhadh bhur creidimh foighidin. Ach biodh aig an fhoighidin a h-obair dhiongmhalta fein chum gu'm bi sibh diougmhalta agus iomlan, gun uireasbhuidh ni sam bith. Ma tha aim neach agaibh a dh'

  shall abide in m^- love; even as I have kept mj Father's com- mandments, and abide in his love. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full.

  Saint Philip and Saint James's Day.

  The Collect.

  O ALMIGHTY God, whom truly to know is everlast- ing life; Grant us perfectly to know thy Son Jesus Christ to be the way, the truth, and the life; that, following the steps of thy holy Apostles, Saint Philip and Saint James, we may sted- fastly walk in the way that leadeth to eternal life; through the same thy Son Jesus Christ our Lord. Amen.

  The Epistle. St. James i. 1.

  JAMES, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the twelve tribes which are scattered abroad, greeting. I\Iy brethren, count it all joy when ye fall into divers temptations; knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her per- fect work, that ye may be per- fect and entire, wanting no- thing. If any of you lack wis- dom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not; and it shall be given him. But let him ask in

  j^a Naoimh Philip agus Naoimh Sheumais.

  nireasbhuidh ghocais, iarradh e o Dhia, a bheir do ^ach neach gu pailt agus iiach dean maoidh- eamh; agus bheirear dhae. Ach iarradh e le creidimh, gun bhi fuidh amharus sam bith: oir an ti a tha fuidh amharus, is cosmh- uil e ri tonn na fairge, a sheidear le gaoith, agus a tha air a luas- gadh thuige agus uaith. Oir na saoileadh an duine sin gu'ra faigh e ni air bith o'n Tighearna. Tha fear na h-inntiun dubailte neo- sheasmhach 'na uile shlighibh. Deanadh am bhrathair a thaiosal gairdeachas 'na ardachadh: Ach an duine saibhir, 'na isleach- adh: do bhrigh mar bhlath an fheoir gu'n d'theid e seachad: Oir air eirigh do'n ghrein le dian theas, crionaidh i am feur, agus tuitidh a bhlath, agus theid maise adhreach am raugha: is amhuil sin mar an ceudna a sheargas an duine saibhir 'na shlighibh. Is beannuichte an duine a ghiulain- eas bhuaireadh: oir 'nuair a dhearbhar e gheibh e crun na beatha, a gheall an Tighearn do'n dream a ghradhaicheas e.

  Ail Soisgeul. N. Eoin xiv. ].

  NA biodh bhur cridhe fuidh thrioblaid: tha sibh a' creid- sinn ann an Dia, creidibh ann- amsa mar an ceudna. Ann an tigh m'Athar-sa tha iomad aite- comhnuidh mur biodh e mar sin, dh'innsinnse dhuibh; thamidol a dh'ulluchadh aite dhuibh. Agus ma theid mi agus gu'n ull- uich mi ait dhuibh, thig mi ris, agus gabliaidh mi sibh a jn' ionn- suidh fein, chum far am bheil mise,gu'm bi sibhsemar an ceud- na. Agus is aithne dhuibh c'ait am bheil mi dol, agus is aitlme dhuibh an t-slighe. A deir Toma-s ris, A Thighearn, cha 'n 'eil fhios againn c'ait am bheil 236

  faith, nothing wavering. For he that wavereth, is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive any thing of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. Let the bro- ther of low degree rejoice in that he is exalted: but the rich in that he is made low: because as the flower of the grass he shall pass away. For the sun is no sooner risen with a burn- ing heat, but it withereth the grass, and the flower thereof falleth, and the grace of the fashion of it perisheth: so also shall the rich man fade away in his ways. Blessed is the man that endureth temptation: for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him.

  TIte Gospel. St. John xiv. 1.

  AND Jesus said unto his disciples. Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions: if it were not so, 1 would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again, and I'e- ceive you unto myself; that where I am, there ye may be also. And whither I go ye know, and the way ye know. Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou go- est; and how can we know the way? Jesus saith unto liim, I

  Saint Barnabas the Ajjostle.

  thiidol,agnscioiiiiusadh'fheudas eolas na slighe blii againn ? A deir Iosa ris, Is misean t-slighe, agus an fhirinn, agus a' bheatha: cha d'thig aon neach chum an Atharachtriomsa. Nam b'ai time dhuibh mise. b'aithne dhuibh m' Athair mar an ceudna: agus a so suas is aithne dhuibh e, agus chunnaic sibh e. A deir Philip ris, A Thighearn, foillsich an t-Athair dhuinne, agus is leoir leinn e. A deir Iosa ris, Am bhtàl mise uine co fhada maille ribh agus nach aithne dhuit fath- ast mi Philip ? an ti a chunnaic mise, chunnaic e'n t-Athair; agus cionnus a deir thu, Foill- sich an t-Athair dhuinn ? Nach 'eil thu creidsinn gu bheil raise anns an Athair. agus an t-Athair annamsa? na briathran a ta mi labhairt ribh, cha'n ami nam fein a ta mi 'gan labhairt: ach an t-Athair, a ta gabhail comh- nuidh annamsa, tha esan a' dean- amh nan oibre. Creidibh mise gu bheil mi anns an Athair, agus an t-Athair annamsa: no, creid- ibh mi air son nan oibre fein. Gu deimhin, deimhin a deirim ribh, An ti a chreideas annam- sa, na h-oibre a ta mise a' dean- amh, ni esan mar an ceudna, agus ni e oibre a's mo na iad so, do brhigh gu bheil mise dol chum m' Athar. Agus ge b'e ni a dh'- iarras sibh a' m' ainmse, ni mise sin: chum's gu'm hi an t-Athair air a ghlorachadh anns a ]\ihac. Ma dh'iarras sibh ni air bith a' m' ainmse, ni mise e.

  JSaomh JBarjiahas an t-Ahstol. An Guidhe.

  OTHIGHEARNA Dhe, Uile-chumhachdaich, a sgeadaich d'Abstol naomh Bar- nabas le tiodhlacaibh sonraichte 237

  am the way, and the truth, and the life: no man cometh unto the Father but by me. If ye had known me, ye should have known my Father also: and from henceforth ye know him, and have seen him. Philip saith unto him, Lord, shew us the Father, and it sufficeth us. Je- sus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip.-^ He that hath seen me hath seen the Father; and how sayest thou then, Shew us the Father.^ Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me.'^ The words that I speak unto you I speak not of myself: but the Father, that dwelleth in me, he doeth the works. Be- lieve me that I am in the Fa- ther, and the Father in me: or else believe me for the very works' sake. Verily, veril}", I say unto you, He that believeth on me, the works that I do shall he do also; and greater works than these shall he do; because I go unto my Father. And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. If ye shall ask any thing in my name, I will do it.

  i Saint Barnabas the Apostle. I The Collect.

  OLORD God Almighty, who didst endue thy holy Apostle Barnabas with singular g'fts of the Holy Ghost; Leave

  Naomh Barnabas an t-Ahstol.

  do'n Spiorad Naomh; Na fag | us not, we beseech thee, desti- tute of thy manifold gifts, nor yet of grace to use them alway to thy honour and glory; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  smn, guidheamaid ort, ftdamh do d' thiodhlacan lionmhor, no fos do ghras gu'n gnathachadh daonan chum d' onair agus do ghloire fein; tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  Air son na Litir. Gniomh. xi. 22.

  AGUS thainig sgeula air na nithibh sin gu cluasibh na eh-aglais a bha ann an lerusalem: agus chuir iad Barnabas uatha, chum gu'n rachadh e gu h-An- tioch. Neach an uair a thainig e, agus a chunnaic e grasa Dhe, a rinngairdeachas, agus a dh'car- ail orra uile, gu'n diuth leanadh iad ris an Tighearna le runcridhe. Oil* bha e 'na dhuine maith, agus Ian do'n Spiorad naomh, agus da chreidimh. Agus chuireadh sluagh mor ris an Tighearn. An sin chaidh Barnabas gu Tarsus, a dh'iarraidh Shauil. Agus air dhà fhaotainn, thug e leis gu h-Antioch. Agus tharladh, gu'n robh iad re bliadhna iomlain air an cruinneachadh maille ris an eaglais, agus gu'n do theagaisg iad sluagh mor: agus gu'n do ghoireadh Criosdaidhean do na deiseiobluibh air tus ann an An- tioch. Agus anns na laithib sin thainig faidhean o Hierusalemgu h-Antioch. Agus air seasamh suas do aot) diubh d'am b'ainm Agabus, dh' fhoillsich e tre an Spiorad, gu'm biodh gorta mhor air feadh an domhain uile: ni mar an ceudna a thachair re linn ClilaudiusCheasair. An sin chuir gach aon do na deiseiobluibh roimhe, a reir a chomhais, comh- nadh a churchum nambraithrean a bha chomhnuidh ann an ludea. Ni mar an ceudna a rinn iad, agus chuir iad e chum nan seanair le laimh Bharnabais agus Shauil.

  238

  For ilie Epistle. Acts xi. 22.

  TIDINGS of these things came unto the ears of the Church which was in Jerusalem: and they sent forth Barnabas, that he should go as far as Antioch. Who, when he came, and had seen the grace of God, was glad, and exhorted them all, that with purpose of heart they would cleave unto the Lord. For he was a good man, and full of the Holy Ghost and of faith: and much people was added unto the Lord. Then departed Bar- nabas to Tarsus, for to seek Saul: and when he had found him, he brought him unto An- tioch. And it came to pass, that a whole year they assembled themselves with the Church, and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. And in these days came prophets from Jeru- salem unto Antioch. And there stood up one of them, named Agabus, and signified by the Spirit that there should be great dearth throughout all the world: which came to pass in the days of Claudius Cesar, Then the disciples, every man according to his ability, determined to send relief unto the brethren which dwelt in Judea: which also they did, and sent it to the elders b}^ the hands of Barnabas and Saul,

  Saint John Baptist's Day.

  An Soisgerd. N. Eoin xv. 12.

  IS i so m' aithne-se, gu'n gradh- aich sibhse a cheile, mar a g:hradhaich mise sibhse. Gradh a's mo na so cha 'n 'eil aig neach air bith, gu'n leigeadh duine an- ara sios air son a chairde. Is Bibhse mo chairdean-se, ma ni sibli gach ni a ta mi 'g aithneadh dhuibh. A so suas cha ghoir mi seirbhisich dhibh; oir cha'n aith- ne do'n t-seirbhiseach ciod a ta a Tighearna a' deanamh; ach ghoir mi cairde dhibh; oir na h-uile nithe a chuala mi o m' Athair, thug mi fios duibhse orra. Cha sibhse a thagh mise, ach is mise a thagh sibhse, agus dh'orduich mi sibh. chum gu'n rachadh sibh, agus gu'n d'thugadh sibh a mach toradh: agus gu maireadh bhur toradh; chum's ge b'e ni a dh'- iarras sibh air an Athair ann am ainmse, gu'n tabhair e dhuibh e.

  I Tlie Gospel St. John xv. 12.

  THIS is my commandment. That ye love one another, ! as I have loved you. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you. Henceforth I call you not servants; for the servant know- eth not what his lord doeth: but

  I I have called you friends; for all [ things that I have heard of my ! Father I have made known unto ! you. Ye have not chosen me,

  but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain; that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you.

  La Naoimh Eoin Baisteidh. An Guidhe.

  DHE Uile-chumhachdaich, le d'fhreasdal a bha do sheir- bhiseach Eoin Baisteidh guh-ion- gantach air a bhreith, agus air a chuir a dh'ullachadh slighe do Mhic ar Slanuighfhear, le sear- monachadh aithreachas; Thoir oirnne mar so gu'n lean sin a theagasg agus a bheathanaomh, chum gu'n dean sinn fior aithre- achas a reir a shearmonachaidh; agus an deigh eisimpleir-san a ghnath gu'n Tabhair sinn an fhir- inn gu danaa' cronachadh droch- bheart, agus gu foighidinneach a' fulang air sgath na firinn; tre losa Criosd ar Tighearna. Amen. I

  Air son na TAtir. Isniali xl. 1. ' For tie Epistle. Isaiah xl. 1.

  THUGAIBHcorahfhurtachd, /^OMFOKT ye, comfort ye thugaibh comhfurtachd do V^ my people, saith your God. mo shluagh-sa, deir 'ur Dia. Speak ye comfortably to Jeru-

  Saint John Baptist's Day.

  The Colled.

  ALMIGHTY God, by whose providence thy servant John Baptist was wonderfully born, and sent to prepare the way of thy Son our Saviour, by preaching of repentance; Make us so to follow his doctrine and holy life, that we may truly re- pent according to his preaching; and after his example constantly speak the truth, boldly rebuke vice, and patiently suffer for the truth's sake; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  La NaoimJi Eoin Baisteidh.

  Labliraibh gu solasach ri lerus- alem; agus glaodhaibh rithe, gu'n do cho' lionadh a cogadh, gu'n do ghlanadh a b-aingidh- eachd; oir fhuair i o laimh an Tighearna dhà uiread r'a h-uile pbeacaibb. Guth an ti aghlaodh- as anns an fhasach, Ulluicbibh sligbe an Tighearna, retichibh anns an fhasach sligb ard do ar Dia-ne ! bithidh gach gleann air 'ardachadh, agus gach sliabh agus cnoc air 'isleachadh; agus nitbear an cam direach, agus na h-ionada garbba nan combnard reidh. Agus foillsicbear gloir an Tigb- earna, agus cbi gach uile fbeoil i le cheile; oir is e beul an Tigb- earna a labbair e. tha gutb ag radhjEigb. Agus thubbairtmise, Ciod a dh'eigbeas mi? Is feur uile fbeoil, agus a ta b-oirdheirc- eas uile mar blatb na macbracb: tba am feur a' seargadh, am blatb a' crionadh, 'nuair a sbeid- eas gaotb an Tighearna air: gu cinnteach is feur an sluagb. tha am feur a' seargadh, am blatb a' crionadh; ach seasaidh, focal ar l)e-ne gu siorruidh. thus' a tba tabbairt deadh sgeil do Sbion, gabh suas gu sliabh ard: thus' a tha tabbairt deadh sgeil do ler- usalem, tog da gbutb le neart: tog e, na biodh eagal oit; abair ri bailtibh ludab, Feuch bbur Dia ! Feuch thig an Tigbearn lebobbab le laimh laidir, agus bheir agbairdean buaidh a mach dha; feucb, tha a dhuais maille ris, agus 'obair na fbianuis. Mar bbuachaille beathaicbidh e a tbreud; le a gbairdean cuairticb- idh e na b-uain, agus giulainidh se iad na uchd; iomainidh e gu seimb an spreidh a tha trom le h-al.

  240

  salem, and cr}" unto her, that ber warfare is accomplisbed, that ber iniquity is pardoned: for she batb received of the Lord's band double for all her sins. the voice of him that crieth in the \vilderness, Prepare ye the way of the Lord, make straigbt in the desert a bigbway for our God. Every valley sball be exalted, and every mountain and hill sball be made low: and the crooked sball be made straight, and the rough plact-s plain: and the glory of the Lord sball be revealed, and all flesh sball see it together: for the mouth of the Lord batb spoken it. The voice said, Cry. And he said, What sball I cry ? All flesh is grass, and all the goodhness thereof is as the flower of the field: the grass witbereth, the flower fadeth: because the Spirit of the Lord bloweth upon it: surely the people is grass. the grass witbereth, the flower fadeth; but the word of our God shall stand for ever, Zion, that bringest good tidings, get thee up into the high mountain; O Jerusalem, that bringest good tidings, lift up thy voice with strength: lift it up, be not afraid; say unto the cities of Judah, Behold your God ! Behold, the Lord God will come with strong band, and his ai'm sball rule for him: behold, his reward is with him, and his work before him. He sball feed his flock like a shepherd; he shall gather the lambs with his arm, and carry them in his bosom, and shall gently lead those that are with young.

  1

  Saint JoJin Baptist's Bay.

  An Soisffeul. N. Luc. i. 57.

  ANIS thainig Ian inbhe Eli- sabet, gn'm biodh i air a li-aisead; agus rug i mac. Agus chiial a coimhearsnaich agus a cairde mar a nochd an Tighearna \ mor tbrocair dh'i: agus rinn iad | gairdeachas maille rithe. Agus i tharladh air an ochdamh la gu'n | d'thainig iadathimchioll-ghearr- ' adh an naoidhein agus ghoir iad Sacharias detli a reir ainm athar. Agus fhreagair a mhathair, agus a dubhairt i, Ni h-eadh; ach goir- ! ear Eoin deth. Agus a dubhairt iad rithe. Cha 'n 'eile aon neach do d' chairdibh d'an goirear an t-ainm so. Agus smeid iad air athair, ciod an t-ainm a b'aill leis thoirt air. Agus air iarraidh clair- scriobhaidh dhasan, scriobh e, ag radh, 'S e Eoin is ainm dha. Agus gabh iad iongantas uile. Agus air ball dh'fhosgladh a bheul, agus dh' fhuasgladh a theanga, agus labhair e, a' mol- adh Dhe. Agus thainig eagal air an coimhearsnaich uile: agus dh'aithriseadh na nithe sin gu leir feadh dhuthaicli ard ludea uile. Agus iadsan uile a chuala na nithe sin, tliaisg iad 'nan cridhe iad, ag rad, Ciod a' ghne lenibh a bhith- eas an so.P Agus bha lamh an Tighearna maille ris. Agus bha Sacharias athair air a lionadh leis an Spiorad naomh, agus rinn e faidheadaireachd, ag radh, Gu mabeannuicht' an Tighearna Dia Israeli, air son gu'n d'fhiosraich e agus gu'n d'thug e saorsa d'a phobull. Agus gu'n do thog e ' suas dhuinne adharc slainte, ann ■ an tigh Dhaibliidh oglaich fein; 1 A reir mar a labhair e le beul fhaidhean naomh fein, a bha ann o thoiseach an t-saoghail; A thabhairt saorsa dhuinn o ar naimhdibh.agusolamhnamuinn- tii" sin uile le'm fuathach sinn: A 241

  Ute Coi^pd. St. Luke i. 57.

  ELISABETH'S full time came that she should be delivered; and she brought forth a son. And her neighbours and her cousins heard how the Lord had shewed great mercy upon her; and they rejoiced with her. And it came to pass, that on the eighth day they came to circum- cise the child; and they called him Zach arias, after the name of his father. And his mother answered and said, Not so; but he shall be called John. And they said unto her, There is none of thy kindred that is called by this name. And they made signs to his father, how he would have him called. And he asked for a writing-table, and wrote, saying, His name is John. And they marvelled all. And his mouth was opened im- mediately, and his tongue loosed, and he spake, and praised God. And fear came on all that dwelt round about them: and all these sayings were noised abroad throughout all the hill-country of Judea. And all they that heard them laid them up in their hearts, saying, What manner of child shall this he? And the hand of the Lord was with him. And his father Zacharias was filled with the Holy Ghost, and prophesied, saying, Blessed be the Lord God of Israel; for he hath visited and redeemed his people, and hath raised up an horn of salvation for us in the house of his servant David; as he spake by the mouth of his holy prophets, which have been since the world began: that we should be saved from our enemies, and from the hand of all that hate us; to perform the mercy promised to our fathers,

  JLa NaoimJi PJieadair,

  choimhlionadh na trocair a gheall e d'ar n-aithricbibh, agus a chuimhneachadh a clioimhchean- gail iiaomha fein: Na mionnan a mhionnaicli e d'ar ii-athair Abraham. Gu'n d' thugadh e dhuinn, air bbi dhuinn air ar saoradh o laimh ar naimhde, gu'n deanamaid seirbhis dha as eugmbais eagail. Ann an naomhachd agus ann am fir- eantachd 'na lAthair fein, uile laithean ar beatha. Agus thusa, a leinibb, goirear dhiot Faidh an Ti a's airde: oir tbeid thu roimb agbaidh an Tighearna, dh'uUucb- adh a sbligbe. A tbabbairt eolais na slainte d'a pbobull, ann am maitbeanas am peacanna. Tre throcair ro mboir ar De-ne, leis an d'fbiosraich an ur mbaduinn o'n ionad a's airde sinn. A thoirt soluis dhoibbsan a ta 'nan suidhe ann an dorchadas, agus ann an sgail a' bbais, a tbreorachadh ar cos air slighe na sith. Agus dh'fbas an leanabb, agus neart- aicbeadh an spiorad e, agus bba e san fbasach gu la fboillseacb- aidh do Israel.

  La Naoimh PJieadair. An Guidhe.

  ODHE Uile-chumliachdaicb, le d' mhac Iosa Criosd a thug do d'Abstol Naomh Peadar iomadh tiodhlacadh ordheirc, agus a dh' aitbn dha gu durachd- ach do tbreud a bbeathachadh; Tba sinn a' guidhoadh ort, thoir air na h-uile Easbuigibh agus bhuachaillibh d' Fhocal naomh a sbearmonachadh, gu durachdach agus thoir air an t-sluagh gu h-umbail am focal ceudna a lean- tuinn, chum gu'm faigbeadh iad crun na gloir shiorruidh; tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen. 242

  and to remember his holy cove- nant; the oatb wbich be ,5ware to our fatber Abrabam, that be would grant unto us, that we, being delivered out of the band of our enemies, migbt serve him without fear, in boliness and rightfiousness before bim, all the days of our life. And thou, Cbild, shalt be called the Pro- pbet of the Higbest: for thou shalt go before the face of the Lord to prepare his ways; to give knowledge of salvation unto bis people, by the remission of tbeir sins, through the tender mercy of our God; wbereby the Day-spring from on bigb batb visited us, to give ligbt to them that sit in darkness and in the sbadow of deatb, to guide our feet into the way of peace. And the cbild grew, and waxed strong in spirit, and was in the deserts till the day of his shew- ing unto Israel.

  Saint Peter s Day. The Cullect.

  O ALMIGHTY God, wbo by thy Son Jesus Christ didst give to thy Apostle Saint Peter many excellent gifts, and com- mandedst him earnestly to feed thy Hock; Make, we beseech thee, all Bishops and Pastors diligently to preach thy holy Word, and the people obediently to follow the same; that they may receive the crown of ever- lasting glory; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  I

  SL Peter's Bay.

  Air son na Litir. Gniomh. xii. 1.

  ANIS mu'n am sin, shin Herod . an riij^h a lamhan a dhean- amh uilc air dream araidh do'n eaglais. Agus mharbh e Seumas brathair Eoin leis a ehlaideamh. Agus an uair a chunnaic e gu'ndo thaitinn sin risnali-Iudhachribh, chaidh e air aghaidh a ghlacadh Pheadair mar an ceudna. (Agus b'iad laithean an arain neo-ghoir- tichte a bh'ann.) Agus ghlac e agus chuir e'm priosun e, agus thug se e r'a ghleidheadh do cheathrar shaighdear, fa run a thoirt a mach do'n t-sluagh an deigh na caisge. Air an aobhar sin ghleidheadh Peadar anns a' phriosun: ach bha sior-urnuigh air a deanamh leis an eaglais ri Dia air a slion. Agus an uair a b'aill le Herod a thoirt a mach, san oidhche sin fein bha Peadar 'na chodal eadar dithis shaighd- ear, ceangailte le da shlabhruidh: agus bha'n luchd-faire fa chomh- air an doruis a' coimhead a' pliriosuin. Agus feuch, thainig aingeal an Tighearna air. agus dhealraich solus anns aphriosun: agus air bualadh taoibh Pheadair dha, dhuisg se e, ag radh. Eirich gu grad. Agus thuit a cheang- laiche d'a lamhaibh. Agus a dubhairt an t-aingeal ris, crios- laich thu fein, agus ceangal ort do bhonn-bhrogan: agus rinn e mar sin. Agus a deir e ris, Tilg t'fhalluingumad, agus lean mise. Agus chaidh e mach agus lean se e, agus cha robh fhios aige gu'n robh e fior an ni a rinneadh leis an aingeal: ach shaoil e gu'm bu taisbean a chunnaic e. Agus air dhoibh dol tre 'n cheud agus an dara faire, thainig iad chum a gheataidh iaruinn a ta treor- achadh do'n bhaile, a dh' fhos- gail doibh, leis fein; agus air dol a mach dhoibh, chaidh iad air mh 243 M

  For ilip. Epistle. Acts xii. 1. A BOUT that time, Herod i- A- the king stretched forth his hands, to vex certain of the Church. And he killed James the brother of John with the sword. And because he saw it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also. (Then were the days of unleavened bread.) And when he had appre- hended him, he put him in pri- son, and delivered him to four quaternions of soldiers to keep him; intending after Easter to bring him forth to the people. Peter therefore was kept in pri- son; but prayer was made with- out ceasing of the Church unto God for him. And when Herod would have brought him forth, the same night Peter was sleep- ing between two soldiers, bound with two chains: and the keepers before the door kept the prison. And, behold, the angel of the Lord came upon him, and a light shined in the prison: and he smote Peter on the side, and raised him up, saying, Arise up quickly. And his chains fell off from his hands. And the angel said unto him, Gird thj'self, and bind on thy sandals: and so he did. And he saith unto him. Cast thy gar- ment about thee, and follow me. And he went out, and followed him; and wist not that it was true which was done by the angel; but thought he saw a vision. When they were past the first and the second w^ard, they came unto the iron gate that leadeth unto the city, Avhich opened to them of his own accord: and they went out, and passed on through one street; and forth- with the angel departed from him. And when Peter was

  Naomh Seumas an t-Ahstol.

  aghaldh tre aon sraid, agus air ball dh'f halbh an t-aingeal uaith. Agus an uair a thainig Peadar d' a ionnsuidh fein, a dubliairt e, Anis tha fhios agam gu firin- neach gu'n do chiiir an Tighearna aingeal uaith, agus gu'n do shaor e mi o lainih Heroid, agus o uile dhuil pobuill nan Indhach.

  An Soisgeul. N. Mhatth. xvi. 13.

  AGUS air teach d do Iosa gu criochaibh Chesarea Philipi, dh'fheoraich e d'a dheisciobluibh, ag radh, Co a deir daoine is e Mac an duine ? Agus a dubhairt iadsan, A deir cuid Eoin Baiste, cuid Elias, agus cuid eile lere- mias, no aon do na faidhibh. A deir esanriu, Ach co a deir sibhse is mi ? Agus air f reagairt do Shimon Peadair a dubhairt e, Is tusa Criosd, Mac an De bheo. Agus fhreagair Iosa agus a dubh- airt e ris, Is beannuicht' thusa, a Shimoin Bar-Iona: oir cha d' fhoillsich fuil is feoil sin duitse, ach m'Athairs' a ta air neamh. Agus a deirimse riut, Gur tusa Peadar, agus air a' charraig so togaidh mise m'eaglais: agus cha tabhair geatachau ifrinn buaidh oirre. Agus bheir mi dhuit iuch- raiche rioghachdneimhe: agus ge b'e ni a cheanglastusa airtalamh, bithibh e ceangailte air neamh; agus ge b'e ni a dh'fhuasglas tusa air talamh, bithidh e fuasgailte air neamh.

  NaomJi Seumas cm t-Ahstol. Ati Ciddhe.

  Deonnich, O Dhc throc- arich mar a bha d'Abstol naomh Seumas, air dha athair agus na h-uile nithe a bh'aige fhagail gun mhoille, eadhon umhail do ghairm do Mhic Iosa 244

  come to himself, he said, Xow I know of a surety, that the Lord hath sent his angel, and hath delivered me out of the hand of Herod, and from all the expecta- tion of the people of the Jews.

  The Gospel St. IMatt. xvi. 13.

  WHEX Jesus came into the coasts of Cesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I, the Son of man, am? And they said, Some say that thou art John the Baptist: some, Elias; and others, Jeremias, or one of the prophets. He saith unto them, But whom say ye that I am ? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in hea- ven. And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I Avill build my Church; and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven: and what- soever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven; and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven.

  Saint James the Ajiostle. The Collect.

  GPtAXT, O merciful God, that as thine holy Apostle Saint James, leaving his father and all that he had, without delay was obedient unto the calling of thy Son Jesus Christ,

  Saint James the Apostle.

  Criosd, agus a lean se e; mar sin, air dhuinne na h-uile an-miannan saoghalta agus teolmlior a dhiob- radh, gu'm bi sinn gu siorruidh tuille ullamh a leanntuinnd'aith- eantan naomh; tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  Air son na Litir. Gniomli. xi. 27, aijus cuid do Caib. xii.

  AGUS anns na laithibh sin thainig faidhean o Hierus- alem gu h-Antiocli. Agus air seasauih suas do aon diubh d'am b'ainm Agabus,dhThoills!ch e tre an Spiorad, gu'm biodh gorta mhorairteadh an dcmhainuile ni mar an eeudna a thachair re linn Chlaudius Cheasair. An sin chuir gach aon do na deisciob- luibh roimhe, a reir a chomais, comhnadh a chur chum nam braithrean a bha chomhnuidh ann an ludea. Ni mar an eeudna a riun iad, agus chuir iad e chum nan seanair le laimh Bharnabais agus Shauil. A nis mu 'n am sin, shin Herod an righ a lamhan a dheanamh uilc air dream ar- aidh do'n eaglais. Agus mharbh e Seumas brathair Eoin leis a' chlaideamh. Agus an uair a chunnaic e gun do thaitinn sin ris na h-Iudhachaibh, chaidh e air aghaidh a ghlaeadh Pheadair mar an eeudna.

  An Soisf/eul. N. Mhatth. xx. 20.

  AX sin thainig d'a ionnsuidh mathair cloinne Shebede, maille r'a mic, a' thabhairt onair dha, agus ag iarruidh ni araidh air. Agus a dubhairt esan rithe, Ciod a b'aill leat ? a deir i ris, Abair gu'n suidh iad so mo dhithis mhac, fear aca air do laimh dheis, agus I'ear eile air do laimh chli, a' d' rioghachd. Aeh air freag- airt do losa, a dubhairt e, Cha 'n'eil fhios agaibh ciod a ta sibh ag ian-uidh. Am bheil sibh com- 215

  and followed him; so we, for- saking all worldly and carnal affections, may be evermore Ì ready to follow thy holy com- mandments; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  For the Epldle. Acts xi. 27, and part o/"Chap. xii.

  IN those days came prophets from Jerusalem unto An- tioch. And there stood up one of them, named Agabus, and signified by the Spirit that there should be great dearth through- out all the world: which came to pass in the days of Claudius Cesar, Then the disciples, every man according to his ability, determined to send relief unto the brethren which dwelt in Judea: which also they did, and sent it to the elders by the hands of Barnabas and Saul. Now about that time, Herod the king stretched forth his hands, to vex certain of the Church. And he killed James the brother of John with the sword. And be- cause he saw it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also.

  The Gospel. St. ]\Iatt. xx. 20.

  THEN came to him the mo- ther of Zebedee's children with her sons, worshipping him, and desiring a certain thing of him. And he said unto her, What wilt thou ? She saith un- to him. Grant that these my two sons may sit, the one on thy right hand, and the other on the left, in thy kingdom. But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink of the cup

  Naomh Bartolomeu an UAhstol.

  asach air a' cliupan sin ol a dh' olas mise, agws a bhi air bhiir baisteadh leis a bbaisteadh leis am baistear mise? A deir iadris, A ta sinn comasacb. Agus a deir esan riu. Oluidh sibh gu deimbin do m' cbupansa, agus baistear sibh leis a' bbaisteadh leis am baistear mise; ach suidhe air mo laimh dheis agus cbli, cha leamsa sin a thabairt, ach dhoibh- san d' am bheil e air ulluchadh le m' Athairse, Agus air cluinn- tinn so do'n deichnear, bha iad diomhach air an ditbis braithre. Ach air an gairm do Iosa d'a ionnsuidh a dubbairt e, A ta fhios agaibh gu bheil aig prionn- saibh nan Cinneach tighearnas orra, agus gu bheil aig an daoin- ibh mora smachd orra. Ach mar sin cha bhi e 'nur measgsa: ach ge b'e neach le'm b'aill a bhi mor 'nur measg, biodh e dhuibh 'na fhear-frithealaidh, Agus ge air bithle'm b'aill toiseach a dhi aige ann bhur measg, biodh esan 'na sheirbhiseach dhuibb: Amhuil mar nach d'thainig Mac an duine chum gu'n deantadh frithealadh dha, ach a dheanamh frithealaidh, agus a thabhairt a bheatha mar eiric air son mhorain.

  NaomhBartolomeuant-Ahstol. Ail Giiidhe.

  ODHE Uile-chumhachdaich agus shior-mhaireannaich, a thug gras do d' Abstol Bartolo- meu gu firinncach a chreidsinn agus a shearraonachadh d' Fhoc- ail; Deonnich, guidheamaid ort, do d' Eaglais, i gbradhachadh am focal sin a chreid e, agus araon a shearmonachadh agus a ghabhail an ceudna; tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with ? Thej say unto him. We are able. And he saith unto them, Ye shall drink indeed of my cup, and be baptized Avith the baptism that I am baptized wnth: but to sit on my right hand, and on my left, is not mine to give; but it shall be given to them for whom it is prepared of my Father. And wben the ten heard it, they were moved with indignation against the two brethren. But Jesus called them unto him, and said, Ye know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority upon them. But it shall not be so among you: but whosoever will be great among you, let him be your minister; and who- soever will be chief among j'ou, let him be your servant; even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.

  Saint BarUiolomew the Aj)ostle. The Collect.

  O ALMIGHTY and ever- lasting God, who didst give to thine Apostle Bartho- lomew grace truly to beheve and to preach thy Word; Grant, we beseech thee, unto thy Church, to love that Word which he believed, and both to preach and receive the same; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  !

  Saint BarUiolomew the Apostle.

  Air son na Litir. Gniomh. v. 12.

  AGUS rinneadh moran chomh- aran agus mbiorbhuilean am measg a' pbobuill le lambaibh nan abstol; (agus bba iad uile dh'aon iniitinn ann an sgatb- tbigb Sbobiimb; agus cha robh cbridh' aig a b-aon do chach e fein a cbeangal riu:) acli bba mor mheas aige a pbobuU orra. Agus is moid a chuireadh creid- ich ris an Tigbearn, buidh- eann mlior araon do fhearaibh agus do mbnaibb: Air cbor as gu'u d'thug iadamacha'mliuinn- tir euslan air na sraidibb, agus gu'n do chuir iad air leapaicbibh agus air uirighibh iad, chum ag teachd do Pbeadar gu'n cuireadh fbaileus, mar bu lugba, sgaile air neach eigin aca. Agustbainigmar an ceudnamor sbluagb as nabailt- ibh m'an cuairt air Hierusalem, a' toirt leo muinntir euslain, agus dream a bba air am buaireadh le spioradaibh neo-gblan: agus leigbiseadh iad uile.

  An Soisgeul. N. Lnc. xxii. 24.

  AGUS bba mar an ceudna comh-stri eatorra, co aca bu mbo a bbiodh. Ach a dubb- airt esan riu, A ta aig righribh nan Cinneach tio-bearnas ori-a; agus goirear daoine fial dhuibb- san, aig am bheil ughdarras orra. Ach na bithibbse mar sin: ach an neach a's mo 'nur measg biodh e mar an neach a's oige: agus an ti a's aird, mar esan a ta ri fritbealadh. Oir co aca's mo, an ti a sbuidheas air bord no esan a f hritbealas ? nach e'n ti a sbuidh- eas: ach a ta mise 'nur measgsa mar f bear-frithealaidh. Is sibbse iadsan a dh'fban maille riumsa ann am dheuchainnibb. Agus a ta mise 'g orduchadh dhuibh rioghachd, mar a dh'orduich m' 247

  For the Epistle. Acts v. 12.

  BY the hands of the Apostles were many signs and won- ders wrougbt among the people: (and tbey were all witb one ac- cord in Solomon's porcb: and of the rest durst no man join him- self to them: but the ])eoplo magnified them: and believers were the more added to the Lord, multitudes both of men and women:) insomuch that they brought forth the sick into the streets, and laid them on beds and couches, that at the least the shadow of Peter pass- ing by might overshadow some of them. There came also a multitude out of the cities round about unto Jerusalem, bringing sick folks, and them which were vexed witb unclean spirits; and they were healed every one.

  The Gospel. St. Luke xxii. 24.

  AXD there was also a strife among them, which of them should be accounted the greatest. And he said unto them, The kings of the Gentiles exercise lordship over them; and they that exercise authority upon them are called benefac- tors. But ye shall not be so: but be that is greatest among you, let him be as the younger; and he that is chief, as he that doth serve. For Avhether is greater, he that sitteth at meat, or he that serveth ? is not be that sitteth at meat ? but I am among you as he that serveth. Ye are tbey which have con- tinued witb me in my tempta- tions. And I appoint unto you

  XaomJi Mattlia an t-Ahstol.

  Athair clhomhsa: Clium's gu'n j a kingdom, as my Father hath ith agus gu'n ol sibh air mo appointed unto me; that ye bhordsa ann am rioghachd, agus may eat and drink at my table gu'n suidh sibh air caithrichibh in my kingdom, and sit on rioghail, a' toirt breth air da thrones judging the twelve

  threibh dheug Israeil.

  Naomh Mattlia an t-Ahstol.

  An GuiJiie.

  ODHE Uile-chumh achdaich, a ghairm le d' Mhac beann- uichte Mattha o bhord na cis, gu bhi 'na Abstol agus 'naShoisgeul- aiche; Deonnich dhuinne gras a threigsinn nan uile mhiannan sanntach, agus ghradh neo- mheasarra air saibhreas, agus a ■ leantuinn an Ti ceudna do Mliac losa Criosd, a ta beo agus a' riaghladh maille riutsa agus ris an Spiorad Naomh, aon Dia, saoghal gun chrioch. Amen.

  tribes of Israel.

  Saint Mattheio the Apostle. The Collect.

  ALMIGHTY God, who b}' thy blessed Son didst call Matthew from the receipt of custom to be an Apostle and Evangelist; Grant us grace to forsake all covetous desires, and inordinate love of riches, and to follow the same thy Son Jesus Christ, who liveth and reigneth with thee and the Hoi}" Ghost, one God, world without end. Amen.

  An Litir. 2 Cov. iv. 1.

  UIME sin air do'n mhinis- treileachd so bhi again n, a reir mar a fhuair sinn trocair, cha 'n 'eil sinn a' fannachadh; ach chuir sin cul ri nithibh fol- aichte na naire, gun sinn bhi a' siubhal ann an ceilg, no a' truail- leadh Ibcail De. ach le foillseach- adh na liriun, 'gar moladh fein do choguis nan uile dhaoine ann an sealladh Dhe. Ach ma ta ar soisgeul-ne folaichte, is ann doibhsan a ta caillte tha e fol- aichte: Anns an do dhall dia an t-saoghail so inntinn na dream uach 'eil 'nan creidich, air eagal gu'n dealraicheadh orra solus soisgeil ghlormhor Chriosd, neach a's e iomhaigh Dhe. Oir cha'n 'eil sinne 'gar searmonach- adh fein, ach Iosa Criosd an Tigh- earn; agus sinn fein 'nar seirbh- ich dhuibh air son losa. Oir is e Dia a dubhairt ris an t-solus 248

  I The Epistle. 2 Cor. iv. 1.

  THEREFORE seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not; but have renounced the j hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor hand- ling the AVord of God deceit- fully, but by manifestation of the truth commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. But if our Gos- pel be hid, it is hid to them that are lost: in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glori- ous Gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto } them. For we preach not our- ' selves, but Christ Jesus the j-Lord; and ourselves your ser- I vants for Jesus' sake. For God, ! who commanded the light to shine out of darkness, hath

  Saint Michael and all Angels.

  soillseachadh a dorcliadas, a dhealraich ann ar cridhibhne, a tlu)irt soluis eolais <^loire dhe, ann an gnuis Iosa Criosd.

  An Soisqeul. N. Mhatth. ix. 9.

  AG US ag dol do Iosa as an aite sin, chunnaic e duine 'na sbuidhe aig bord na cise, d'am b' ainni ]Mata; agus a dubbairt e ris, Lean mise. Agus air eirigh dhasan, lean se e. Agus tbarladh, air suidhe do Iosa aig biadh san tigb, feucb, tbainig moran cbis- mbaor agus pbeacacb, agus sbuidh iad siosmailleris-san agus r'adheisciobluibb. Agus anuair a cbunnaic na Pbairisich sin, a dubbairt iad r'a dheisciobluibb, Carson a dh'itbeasbburmbaigb- stire niaille ri cis-mliaoraibh agus peacacliaibh ? Ach an uair a chual Iosa so, a dubbairt e riu, cha'n ann aig a' mbuinntir a ta slan a ta feum air an leigh, acli aig a' mbuinntir a ta euslan. Aeb imicbibh agus fogblumaibh ciod is ciall da so, Trocair is aill learn, agus cha'n iobairt: oir cha d'thainig mise a gbairm nan fir- eanacli, ach nam peacacli chum aitbreachais.

  NaomJi Michael agus nan Ain- geal tcile. An Guidh£.

  ODHE sbior-mbaireannaicli, a dh'orduicli agus a sbuidh- ich seirbhis Ainghbli agus dha- oinibh ann an riaghailt sbon- raicbte; gu trocaireach deonuicb, mar a ta d' Aingeil naomh do gbnatb a' deanamh seirbhis dhuit air neamh; mar sin le d' orduchadh gu'n cobbair agus gu'n dion iad sinne air talamh; tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  249 M

  sbincd in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God, in the face of Jesus Christ.

  The Gospel. St. Matt. ix. 9.

  AND as Jesus passed forth from thence, be saw a man named Mattbew, sitting at the receipt of custom: and he saith unto him, Follow me. And he arose, and followed him. And it came to pass, as Jesus sat at meat in the house, behold, many Publicans and sinners came, and sat down with him and his disciples. And wben the Pharisees saw it, they said unto his disciples, Why eateth your Master with Publicans and sinners.-^ But when Jesus heard that, he said unto them. They that be whole need not a phy- sician, but they that are sick. But go ye and learn what that meaneth, I will have mercy, and not sacrifice; for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance.

  Saint Michael and all Angels.

  The Colled.

  OEYEPtLASTING God, who hast ordained and constituted the services of An- gels and men in a wonderful order; Mercifully grant, that as thy holy Angels alwaj'' do thee service in heaven, so b\' thy appointment they may suc- cour and defend us on earth; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  Naomh MlcJiael agus nan Aingeal uile.

  Air son na Litir. Tais. xii. 7.

  AGUS bha cogadh air neamh; rinn Michael agus aingil cogadh an aghaidh an dragoin, agus chog an dragon agus aingil fein; agus cha d'thug iad buaidh, cha mho a fhuaradh an aite ni's mo air neamh. Agus thilgeadh a mach an dragon mor, an t-seann nathair sin d'an goirear an diabhol agus Satan a tha mealladh an t-saoghail uile: thilgeadh a mach e chum na talmhainn, agus thilgeadh a mach aingil maille ris. Agus chuala rai guth mor ag radh air neamh, A nis tha slainte agus neart agus rioghachd ar De-ne, agus cumh- achd a Chriosd air teachd; oir thilgeadh sios fearcasaid ar braithre, a bha gan casaid an lathair ar De-ne a la agus a dh' oidhche. Agus thug iad buaidh air tre fhuil an Uain, agus tre fhocal am fianuis-san; agus cha do gradhaich iad an anama fein gu bas. Uime sin biodh gaird- eachas oirbh, o neamha, agus oirbhse a tha 'nur comhnuidh annta. Anaoibhinn do luchd- aiteachaidh na talmhainn, agus na fairge: oir thainig an diabhol a nuas d'ar n-ionnsuidh, agus fearg ro mhor air, do bhrigh gur fiosrach e nach 'eil aige ach nine ghearr.

  An Soisgeul. N. Mhatth. xviii, 1.

  ANNS an am sin fein thainig na deisciobuil chum losa, ag radh Co a's mo ann an riogh- achd neimhe ? Agus air do Iosa leanabh beag a ghairm d'a ionn- suidh, chuir e 'uam meadhon e. Agus a dubhairt e, Gu firinneach a deirm ribh, Mur iompoichear sibh, agus mur bi sibh mar lean- abana, nach d'theid sibh a steach do rioghachd neimhe. Air an aobhar sin c^e ])'e dh'isleachas e 250

  The Epistle. Rev. 12. 7.

  THERE Avas war in heaven: Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his an- gels; and prevailed not, neither was their place found any more in heaven. And the great dra- gon was cast out, that old ser- pent, called the devil and Sa- tan, which deceiveth the whole world; he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. And I heard a loud voice saj'ing in heaven, Now is come salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ: for the accuser of our brethren is cast down, w^hicli accused them before our God day and night. And they over- came him by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony; and they loved not their lives unto the death. Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Wo to the inhabiters of the earth, and of the sea: ibr the devil is come down unto \o\\, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time.

  The Gospel. St. Matt, xviii. 1.

  AT the same time came the disciples unto Jesus, say- ing. Who is the greatest in the Kingdom of heaven? And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them, and said, Verily I say unto you, Except ye be con- verted, and become as little children, ye shall not enter into the Kingdom of heaven. Who- soever therefore shall humble

  Saint Liihe the Evangelist.

  fein mar an leanaban so, 's e sin fein a's nio ann an rioghaclid neimlie. A^us geb'eghabhas aon leanaban d'a leitbid so ann am ainmse, gabbuidh e niise. Ach ge b'e neach a bheir oilbbeum dh' aon neach do'n mbninntir bbig so a ta creidsinn annamsa, b'fbeaiT dha gu'm biodh clacb- mbnillinn air a croebadh r'a mhuineal, agus gu'm biodh e air a bbatbadh ann an doimbne na fairge. Is anaoibbinn do'n f-saogbal air sou oilbbeuman: oir is eigin do oilbbeumainb teachd; ach is anaoibbinn do'n duine sin tre 'n d'tbig an t-oilbn- eum. Uime sin ma bheir do lamb no do cbos aobhar oilbb- eum dhuit, gearr dhiot iad, agus tilg uait iad: is fearr dhuit dol a steach do'n bbeatha air leth cbois no air leth laimb, na da laimb no da cbios a bbi agad,istu bbi air do tbilgeadh anns an teine sbiorruidh. Agus ma bheir do sbuil aobhar oilbbeum dhuit, spion asad i agus tilg uait i: is fearr dhuit dol a steach chum na beatha air letb, sbuil, na da sbuil a bbi agad agus thu bbi air do tbilgeadh ann an teine ifrinn. thugaibh an aire nach dean sibh tarcuis air aon neach do'n mbninntir bbig so; oir a dheir- irase ribb, gu bheil an aingil-san air neamh a' faicinn a gbnatb gnuis m' Atharsa, a ta air neamh.

  Naomh Lucas an SoisgeulaicJi.

  A n Guidhe.

  DHE Uile chumhachdaich, a gbairm Lucas an Leigb, aig am bheil a mholadh anns an t-Soisgeul, gu bbi na Sboisgeul- aiche agus na Leigb do'n anam; Gu ma Deonnich leat, le ioc- sblaintibh fballain an teagaisg a 251

  biniself as this little cbild, tbo same is the greatest in the King- dom of beaven. And whoso shall receive one such little child in my Name, receiveth me. But whoso sball offend one of these little ones wbich believe in me, it were better for bim that a millstone were banged about his neck, and that he were drowned in the deptb of the sea. Wo unto the world because of offences: for it must needs be that offences come: but wo to that man by whom the offence cometb. Wberefore if thy band or thy foot offend thee, cut them off, and cast them from thee: it is better for thee to enter into life halt or maimed, rather than baving. two bands or two feet to be cast into everlasting fire. And if thine eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: it is better for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into bell- fire. Take heed that ye de- spise not one of these little ones; for I say unto you, that in bea- ven their angels do always be bold the face of my Father which is in heaven.

  Saint Luke the Llvangelist. The Collect.

  ALMIGHTY God, whocall- edst Luke the Physician, whose praise is in the Gospel, to be an Evangelist and Phy- sician of the soul; May it please thee, that, by the wholesome i medicines of the doctrine de-

  Naomh Lucas an Soisgeulaich.

  thug e seachad, gu'm bi uile eas- laiiitean ai* n-anaman air an leigheas; tre mhaitheas do Mhic losa Criosd ar Tighearna. Amen.

  An Litir. 2 Tim. iv. 5.

  ACH dean thusa faire anns na h-uile nithibh, failing cmaidhcliàs, dean obair soisgeul- aiche, comhlion do mhinistreil- eachd. Oir tha mi nis gu blii air m'iobrabh, agus tlio am mo shiubbail am fagus. Cbombraig mi an deagh cbombrag, cbviocb- uaich mi mo thurus, gbleidh mi an creidimh. O so amach taisg- ear fa m'cbombair crunn firean- tachd, a bheir an Tighearna, am breitheamh cothromach dhomh san la iid: agus cha'n ann dhomhsa a mhain, ach dhoibhsan uile mar an eeudna leis an ion- mhuinn a theachdsan. Dean do dhichiollairteachd a m'ionnsuidh gu luath: oir threig Demas mi, air dha an saoghal so a ta lathair a ghradhachadh, agus chaidh e do Thessalonica; Cresens do Ghalatia, Titui do Dhalmatia. Eha Lucas 'na aonarmaille rium. Gabh Marcus agus thoir leat e: oir tha e feumail dhomhsa chum na ministreileachd. Ach chuir mi Tichicus gu h-Ephesus. An fhalluing a dh'ihag mi ann an Troas aig Carpus, 'nuair a thig thu, thoir leat, agus na leabh- raichean, ach gu h-araid na meambrana. Rinn Alecsander an ceardh-umha iomaid olc orm; gu tugadh an Tighearna dha a reir a gniomhara. Bi thusa mar an eeudna air t-fhaicill uaith, oir chuir e gu mor an aghaidh ar briathar-ne.

  An Soisgeid. N. Luc. x. 1.

  AN deigh nan nithe sin dh'ord uich an Tighearna mar an eeudna deichnear agus tri fichead 252

  livered by him all the diseases of our souls may be healed; through the merits of thy Son Jesus Christ our Lord. Amen,

  The Epistle. 2 Tim. iv. 5.

  WATCH thou in all things, endure afflictions, do the work of an Evangelist, make full proof of thy ministry. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith: hence- forth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous Judge, shall give me at that day: and not to me only, but unto all them also that love his appear- ing. Do thy diligence to come shortly unto me: for Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is de- parted unto Thessalonica; Cres- cens to Galatia, Titus unto Dal- matia. Only Luke is with me. Take Mark, and bring him with thee: for he is profitable to me for the ministry. And Tychi- cus have I sent to Ephesus. The cloak that I left at Troas with Carpus, when thou comest, bring Avith thee, and the books, but especially the parchments. Alexander the copper-smith did me much evil: the Lord re- ward him according to his works: of whom be thou ware also; for he hath greatly withstood our words.

  The Gospel. St. Luke x. L

  THE Lord appointed other seventy also, and sent them two and two before his face intc^

  Saint Simon and Saint Jude, Apostles.

  eile, agns chuir e lion dithis is ditliis roimli a ghniiis iad, do gach baile, agus aite, amis an robh e fein gu teachd. Air an aobhar sin a dubhairt e riu, Tha am foghara gu firinneach mòr, ach a ta an luchd oibre tearc: guidhibh uime sin air Tighearn an fhogharaidh. luchd oibre chur a maeh chiira fhogharaidh fein. Imichibh: feuch a ta mise 'gar cur a mach mar uain am measg mhadadh-alluidh. Na iomchair- ibh sporan, no mala, no brogan; agus na beaunuichibh do neach air bith san t-slighe. Agus ge b'e tigh d'theid sibh a steach, abraibh air tus, Sith do'n tigh so. Agus ma bhios macna sith an sin, gabhaidh bhur sith comhnuidh air: ach mur hi, pillidh bhur sith thuffaibh fein a ris. Agus fan- aibh anns an tigh sin, agitheadh agus ag ol nan nithe a bheirear dhuibh: oir is fiu an t-oibriche a thuarasdal:

  Isaomli Simon, agus JSfaomh

  lude.

  An Gnidhe.

  ODHE Uile-chumhachdaich, a thog d' Eaglais air steidh nan Abstol agus nam Faidhean, losaCriosdfein 'na chloich-chinn na h-oisinn; Deonnich dhuinne mar so bhi air ar u-aonachadh r'a cheile ann an aonachd an Spior- aid le'n teagasg-san, chum gu'm bithearaaid air ar deanamh 'nar t€ampull naomh taitneach dhuit- se; tre Iosa Criosd ar Tigherna. Amen.

  An Litir. N. lude 1.

  IUD A S seirhhiseach Iosa Criosd, agus hrathair Sheum- ais, chum na dream a tha air an naomhachadh le Dia an t-Athair, agus air an coimhead le Iosa 253

  every city and place, whither he himself would come. There- fore said he unto them. The harvest truly is great, but the labourers are few: pray ye there- fore the Lord of the harvest, that he would send forth labour- ers into his harvest. Go your waj's: behold, I send you forth as lambs among wolves. Carry neither purse, nor scrip, nor shoes: and salute no man by the way. And into whatso- ever house ye enter, first say, Peace be to this house. And if the Son of ]5eace be there, your peace shall rest upon it: if not, it shall turn to you again. And in the same house remain, eating and drinking such things as they give: for the labourer is worthy of his hire.

  Saint Simon and Saint Jude, Apostles. The Collect.

  ALMIGHTY God, who hast built thy Church upon the foundation of the Apostles and Prophets, Jesus Christ him- self being the head corner-stone; Grant us so to be joined to- gether in unity of Spirit by their doctrine, that we may be made an holy temple acceptable unto thee; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  The Epistle. St. Jude 1.

  JUDE, the servant of Jesus Christ, and brother of James, to them that are sanc- tified by God the Father, and preserved in Jesus Christ, and

  Naomli Simoìi, agus KaomJi lude.

  Crioscl, air an gairm: Gu robh tvocair, agus sith agus gvadh air am meudachadh dhuibbse. A nibuinntir ioiimbuinn, airdhomb an uile chabbag a dheanamb chum scriobbadh d'ar n-ionn- suidh mu tbimcbioU na slainte cboitcbionn, b'fbeumail donib scriobbadh d'ar n-ionnsuidh, 'gar n-earalachadh, sibli a stri gu dicbiollach air son a' cbreid- imb a thugadh aon uair do na naoimb. Oir gboid daoine àraidh a steach, a dh' orduicb- eadh roimbe o sbean chum an ditidh so, daoine mi Dhiadhaidh, a' tionndadh grais ar De-ne gu macnus, agus ag aicbeadh dhe, a's aon Uachdaran ann, agus ar TighearnalosaCriosd. Uime sin is aill leam bbur cur an cuimbne, ge do bba fbios agaibh aon uair air so, cionnus an deigb do'n Tigbearn am pobull a sbaoradh a tir na b-Eipbit, a sgrios e an deigb sin an dream nach do cbreid. Agus na b-aingil nach do gbleidh an ceud inbbe, ach a dh't'bag an aite-combuuidh fein, cboimbid e ann an geimbUbh siorruidh fuidh dhorchadas, fa cbombair breitbeanais an la mbòir. Ambuil a ta Sodom agus Gomorra, agus na bailte mu'n cuairt orra, a thug iadfein tbairis do striopachas air a' mbodh cbeudna, agus a bba leantuinn feola coimbicb, air an cur suas nam ball-sarapuill, a' fulang diogbaltaisteinesbiorruidh. Mar an ceudnafos tha an luchdhruad- air sin a' sabichadh na feola, a' deanamh tair air uachdaranachd, agus a' labbairt gu toibbeumach air ard-inbbibb.

  called: Mercy unto 3'ou, and peace, and love, be multiplied. Beloved, wben I gave all dili- gence to write unto you of the common salvation, it was need- ful for me to write unto you, and exbort you that ye sbould earnestly contend for the faitb wbich was once delivered unto the saints. For there are cer- tain men crept in unawares, wbo were before of old or- dained to this condemnation; ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God, and our Lord Jesus Clirist. I will therefore put you in re- membrance, though ye once knew this, how that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not. And the angels which kept not their iirst estate, but left their own habitation, be hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judg- ment of the great day. Even as Sodom and Gomorrba, and the cities about them in like manner giving themselves over to fornication, and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the venge- ance of eternal fire. Likewise also these filthy dreamers defile the flesh, despise dominion, and speak evil of dignities.

  An Soisqcul. N. Eoin. xv. 17. The Gof^pd. St. John xv. 17.

  Th; , ^ y

  gradhaic4i sibh a cbeile. Ma ta \ other. 254

  'HESE things I command

  ou, that ye love one an-

  If the world hate you,

  All Saints' Dc(y.

  'n saoghal '^■ax fuathachadh, tlia f hios agaibli i^u'n d' f huathaich e mise roimhibh. Nam b' ami do'n t-saoghal sibh, ghradhaicheadh an saoghal a chuid fein: ach do bhrigh nach ann do'n t-saoghal sibh, ach gu'n do thagh mise sibh as an t-saoghal, uimesintha fuath aig an t-saoghal duibh. Ouimh- nichibh am local a dubhairt mi ribh, Cha 'n'eil an seirbhiseach ni 's mo na a Tighearn. Ma rinn iad geur-leanmhuinn ormsa, ni iad geur-leanmhuinn oirbhsemar an eeudna: ma choimhid iad m' fhocalsa, coimhididh iad bhur focalsa mar an eeudna. Ach na nithe so uile ni iad oirbli air son m' ainmse, do bbrigh nach aithne dhoibh esan a chuir uaith mi. Murbithinnse airteachd,agus air labhairt riu, cha bhiodh peacadh aca: ach a nis cha 'n 'eil leiths- geul am peacaidh aca. An ti aig am bheiliuathdhomhsa,tha fuath aige do m' Athair mar an eeudna. Mur bithinnsa air deanamh nan oibre 'nam measg nach d'rinn aon neach eile, cha bhiodh peacadh aca: ach a nis chunnaic siad iad, agus dh' fhuathaich iad araon mise agus m' Athair. Ach rinn- eadh so chum gu'n coimhlion- tadh am focal a ta scriobhta 'nan lagh fein, Dh'fhuathaich iad mi gun aobhar. Ach an uair a thig an Comhfhurtair, a chuireas mise d'ar ionnsuidh o'n Athair, Spior- ad na tirinn, a tha teachd, a mach o'n Athair, ni esan fianuis mu m' thimchiollsa. Agus ni sibhse fianuis mar an eeudna, do bhrigh gu bheil sibh maille rium o thus.

  La nan Naomh Uile. An Guidhe.

  ODHE Uile-chumhachdaich, a dh'aonaich r'a cheile do mhuinntir thaghta ann an aon 255

  ye know that it hated me before it hated j'ou. If 3'e were of the world, the world would love his own: but because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you. Remem- ber the word that I said unto you, The servant is not greater than the lord: if they have persecuted me, they will also persecute you; if they have kept my saying, they will keep yours also. But all these things will they do unto you for my Name's sake, because they know not him that sent me. If I had not come and spoken unto them they had not had sin: but now they have no cloke for their sin. He that hateth me hateth my Father also. If I had not done among them the works which none other man did, they had not had sin: but now have they both seen and hated both me and m}^ Father. But this cometh to pass, that the word might be fulfilled that is written in their law. They hated me without a cause. But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, he shall testify of me: and ye also shall bear vnt- ness, because ye have been with me from the beginning.

  All Saints' Day. The Collect.

  O ALMIGHTY God, who hast knit together thine elect in one communion and

  La nan NaomJi Vile.

  cLomli-chomunn agus cbompan- as, aim an corp diomliair do Mhic Criosd ar Tighearna: Deonnich dhuinne gras mai* so a leantuinu do Naoimh bheannuichte anns na h-uile dheagh blieusan agus dhiadhachd chaithe-beatha,chum gu'u d'tbig sinn a dh'ionnsuidh nan aoibhneas sin do-labbairt- each, a dh'ullaich thu air an sonsan a tha gun cbeilg a' toirt gradh dhuit; tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  Air S071 na Litir. TaioL. vii. 2.

  AGUS cbunnaic mi aingeal eile ag eirigh o'n aird an ear, ag an robh seula an De bbeo: agus gblaodh e le gutb mor ris na ceithir aiugil, d'an d'thugadh cumhachd cron a dheanamb air an talamh agus air an fhairge, Ag radh, Na deanaibh dochann do'n talamh, no do'n fhairge, no do na craobbaibb, gus an cuir sinn seula air seirbhisich ar De air claraibh an eudain. Agus cbuala mi aireamb na dream a sbeulaicbeadh: ceud agus da fbicbead agus ceitbir mile, a sbeulaicbeadh do uile tbreubb- aidh chloinn Israeli.

  Sbeulaicbeadh da mbile dheug do tbreibh luda,

  Sbeulaicbeadh da mbile dheug do tbreibh Reubein.

  Sbeulaicbeadh da mbile dheug do tbreibh Gbad.

  Sbeulaicbeadh da mbile dheug do tbreibh Aseir.

  Sbeulaicbeadh da mbile dheug do tbreibh Nepbtalim.

  Sbeulaicbeadh da mbile dheug do tbreibh Mbanaseis.

  Sbeulaicbeadh da mbile dheug do tbreibh Sbimeon.

  Sbeulaicbeadh da mbile dheug do tbreibh Lebbi.

  Sbeulaicbeadh da mbile dheug do tbreibh Tsachair. 25G

  I fellowsbip, in the mystical body of tb}" Son Christ our Lord; Grant us grace so to follow thy blessed Saints in all virtuous and godly living, that we may come to tbose unspeakable joys, wbich thou bast prepared for themthat unfeignedly love thee; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  For the Epistle. Rev. vii. 2.

  AND I saw anotber angel ascending from the east, baving the seal of the living God: and be cried witb a loud voice to the four angels, to whom it was given to burt the earth and the sea, saying. Hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in tbeir forebeads. And I beard the number of them wbich were sealed: and there were sealed an hundred and fort}' and four thousand of all the tribes of the children of Israel.

  Of the tribe of Juda were sealed twelve thousand.

  Of the tribe of Reuben were sealed twelve thousand.

  Of the tribe of Gad were sealed twelve thousand.

  Of the tribe of Aser were sealed twelve thousand.

  Of the tribe of Nephthalim were sealed twelve thousand.

  Of the tribe of Manasses were sealed twelve thousand.

  Of the tribe of Simeon were sealed twelve thousand.

  Of the tribe of Levi were sealed twelve thousand.

  Of the tribe of Issachar were sealed twelve thousand.

  All Saints' Day,

  Sheulaiclieadh da mliile dheug do thrt'ibh Shabuloin.

  Slu'ulaiclieadh danihile dheug do tlireibli loseiph.

  Sheulairheadh da mhile dheug do threibh Bheniamin,

  An deigh so dh'amhairc mi agus feuch, sluagh mor, nach robli neach sam bith comasach air aireamh, do na h-uile chinn- eachaibli.agus tbreubhaibh, agus shluaghaibb, agus theangaibb, 'nan seasamh an lathair na righ- ehaithreach, agus an lathair an Uain, air an sgeadachadh le truscanaibh fada geala, agus pailm aca 'nan lamhaibh; agus ghlaodh iad le guth ard, ag radh, Slainte d'ar Dia-ne a ta 'na shuidhe air an righ-chaithir, agusdo'an Uan. Agus sheas na h-aingil uile timchioll na righ- chaithreach, agus nan seanair, agus nan ceithir bheathaoh, agus thuitiad air anaghaidh anlathaii- na righ-chaithreach, agus rinn iad aoradh do Dhia, Ag radh, Amen: Moladh, agus gloir, agus ghocas, agus buidheaehas, agus urram, agus cumhachd, agus neart gu robh d'ar Dia-ne gu saoghal nan saoghal. Amen.

  An Soisgeul. N. Matth. v. 1.

  AGUS an uair a chunnaic Iosa an sluagh chaidh e suas air beinn: agus air suidhe dha, thainig a dheisciobuil d'a ionn- suidh. Agus air fosgiadh a bheul da, theagaisg e iad, ag radh. Is beannuicbt' iadsan a ta boehd 'nan spiorad: oir is leo rioghachd neimhe. Is beannuicht' iadsan a ta ri bron: oir gheibh iad solas. Is beannuichte na daoine mac- anta, oir sealbhuichidh iad an talamh mar oighreachd. Is beannuicht' an dream air am bheil ocras agus tart na corach: oir sasuicbear iad. Is beann- 257

  ; Of the tribe of Zabulon were i sealed twelve thousand.

  Of the tribe of Joseph were sealed twelve thousand.

  Of the tribe of Benjamin were sealed twelve thousand. I After this I beheld, and lo, a ' great multitude, which no man could number, of all nations, and kindreds, and people, and tongues, stood before the throne, and before the Lamb, clothed with white robes, and palms in their hands; and cried with a loud voice, saying, Salvation to our God which sitteth upon the throne, and unto the Lamb. And all the angels stood round about the throne, and about the elders and the four beasts, and fell before the throne on their faces, and worshipped God, say- ing, Amen: Blessing, and glory, and wisdom, and thanksgiving, and honour, and power, and might, be unto our God for ever and ever. Amen.

  The Gospel. St. Matt. v. 1.

  JESUS, seeing the multitudes, went up into a mountain; and when he was set, his dis- ciples came unto him: and he opened his mouth, and taught them, saying. Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn: for they shall be comforted. Blessed are the meek: for the}' shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after right- eousness: for they shall be filled. Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy. jBless-

  Xa nan NaomJi XJile.

  ulclite na daolne trocaireacli: oir gheibh iad trocair. Is beann- uichto na claoine a ta glan 'nan cridhe: oir chi iad Dia. Is beann- uichte luchd dheanamh na sith: oir goirear clann De dhuibli. Is beannuicht' an dream a ta fulang geur-leanmhuinn air son na corach: oir is leo-san rioghachd neimh. Isbeannuichte bbitheas sibh an uair a bheir daoine ana- cainnt dhuibh, agus a ni iad geur-leanmbuinn oirbb, agus a labhras iad gach iiile dhroch fbocal ribh gu breugach air mo sgatbsa. Deanuibh gairdeachas, agus bithibh ro sbubbacb: oir is mor bbur duais air neamh: oir mar sin rinniad geur-leadmbu inn air na faidhibh a bba roimbibb.

  ed are the pure in beart: for tbey sball see God. Blessed are the peace-makers: for tbey sball be called the cbildren of God. Blessed are tbey wbich are per- secuted for righteousness' sake: for tbeirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye, when men sball revile you, and per- secute you, and sball say all manner of evil against you falsely, for my sake. Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted tbey the prophets which were before you.

  AN T-ORDUGH GU

  FRITHEALADH SUIPEIR AN TIGHEARNA

  NO

  AN COMUNNACHADH NAOMH.

  THE ORDER OF THE

  ADMINISTRATION OF THE LORD'S SUPPER

  OR

  HOLY COMMUNION.

  65
  AIR AIS DHAN COMHCHINN

  A MHEUD as leis an àile a bhi 'nan luchd-comhpairt d' an Chomunn achadh Naomh, bheir iad an Ainmean don Mhinisteir, air an là roimhe no na's luaithe.

  Agus ma tha aon diubh sin a tha droch-bheart fhollaiseach 'ga chuir as a lelh, na rinn eucair air bih air a chiomhearsnaich le cainnt na gnìomh, air chor 's gu faigheadh an Co'thional oilbheum leo; air do'n Mhinisteir fios fhaghainn air, gairmidh sè e agus bheir e fios da, gun e ghabhail a dhanadas air fein teachd gu Bord an Tighearna; gus an dearbh e gu folllaiseach gu'n d' rinn e aithreachais firinneach agus gu'n do leasaich e a dhroch ghiidan a biiaig roimhe, chum leis an sin, gum bitheadh an CoimldhionaZ air an toileachadh, a bha roimhe fo chorruich; agus gu'n d'thug e dioladh do'n Mhuinntir, air an d' rimi e eucoir; air neo gu bheil e ga dhearbhadh fein làn toileach gu so a' dheanamh cho luath 's as urrainn e cothrum fhaotainn air.

  Theid an riaghailt cheudna a ghnàthachadh leis a' Mhinisteir don mhuinntir sin, a tha e toirt fainear aig am bheil gamhlas no fuath g'a cheile; agus cha'n fhuiling e dhoibh bhi 'nan luchd-comhpairt do Bhord an Tighearna, gus am bi fios aige gun d' rinn iad reite. Agus ma tha aon d' an Mhuinntir a ta mar so fo chorruich 'a cheile, toileach a ghrunnd o chridhe maitheanas a thoirt do'n neach a rinn eucoir air, agus comhleasachadh a thoirt seachad air son nan lochdaibh a rinn e fein; agus nach gahh an neach eile mu laimh a bhi ann aonachd dhiadhaibh ris, ach faireach fathast na dhanarrachd agus 'na mhi-run; Bu choir do'n Mhinisteir anns an chùis sin an neach a ta aithreach a ghabhail a dh' ionnsuidh a Chiomunnachaidh Naomh. agus cul a chur ris an ti a ta seasamh 'na dhanarrachd. Ach gach Mhinisteir a ta cur an aghaidh neach air bith, mar a ta air ainmeachadh ann a so, no anns an Earrainn a's faisge air thoiseach do'n Ruadh-ine so, is eiginn da cunntus a thoirt car an cheudna do'n Easbuigf) cheann cheithir-la deug ''na dheigh air a chuid as faide. Agus cuiridh an t-Easbuig an aghaidh an neach a ta ciontachadh reir an Chinn-riaghailt.

  Air do'n Bhord, aig am a' Chomtinnachaidh bhi air a chomhdach le lion Anart maiseach geal, seasaidh e ann am meadhon na h-Eaglais, no ann a'n cuirt na-Altaire for am bheil Urnuigh Madainn agus Feasgaiar air an orduchadh gu bid air an radh. Agus an Sagart ag seasamh aig taoiih na h-Airde-tuath do'n Bhord, their e Urnuigh an Tighearna, maille ris a' Guidhe so a leanas; an Sluagh air an Glaiabh.

  66
  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  AR n-Athair a ta air neamh,
  Naomhaichear d' Ainm;
  Thigeadh do rioghachd;
  Deanar do thoil air an talamh,
  mar a tha t-ar a deanamh air neamh:
  Thoir dhuinn an diugh ar n-aran lathail;
  Agus maith dhuinn ar ciontainnean,
  mar a mhaitheas sinne dhoibbsan
  a ta ciontachadh 'n ar n-aghaidh
  Agus na leig am buaireadh sinn,
  Ach saor sinn o olc. Amen.
  OUR Father, which art in heaven,
  Hallowed be thy Name;
  Thy kingdom come;
  Thy will be done in earth
  as itis in beaven:
  Give us this day our daily bread;
  and forgive us our trespasses,
  as we forgive them
  that trespass against us;
  And lead us not into temptation.
  But deliver us from evil. Amen.
  An Guidhe.
  DHE Uile-chumhachdaich,
  g'am bheil gach cridhe fosgailte,
  gach miann fiosrach,
  agusvo nach 'eil uaigneas air bith foluichte;
  Glan smuaintean ar cridheachan
  le beothachadh do Spioraid Naoimh;
  chum gu'n tugamaid gradh iomlan dhuit,
  agus gu moraicheamaid gu h-iomchuidh d' Ainm naomh;
  tre Chriosd ar Tighearna. Amen.
  The Collect
  ALMIGHTY God,
  unto whom all hearts be open,
  all desires known,
  and from whom no secrets are hid;
  Cleanse the thoughts of our hearts
  by the inspiration of thy Holy Spirit;
  that we may perfectly love thee,
  and worthily magnify thy holy Name;
  through Christ our Lord. Amen.
  An sin their an Sagart, ag tionndadh ris an t- Sluagh, le quth soilleir na DEICH ÀITHEANTAN uile: agus iarruidh an Sluagh, fathast air an gluinibh, an deigh gach Aithn, trocair Dhe air son an ciont an aghaidh gach aon diubh 's an àm a chaidh seachad, agus gras ga'n gleidheadh 's an uine a tha teachd, mar a leanas.
  Then shall the Priest, turning to the People, rehearse distinctly all the TEN COMMANDMENTS; and the People, still kneeling, shall, after every Cummandinent, ask God mercy for their transgression tltereof. for the time past, and grace to keep the same for the time to come, as followeth.
  (67)
  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  Ministeir.
  LABHAIR Dia na briathran so, agus thubhairt e, Is mise an Tighearna do Dhia: Na biodh dee sam bith eile agad ach mise.
  Minister.
  GOD spake these words, and said, I am the Lord thy God: Thou shalt have none other gods but me.
  Sluagh. Thighearna, dean trocair oirnn, agus lub ar cridheachan a ghleidheadh an lagh so.
  People. Lord, have mercy upon us, and incline our hearts to keep this law.
  Minist. Na dean dhuit fein dealbh snaidhte, no coltas sam bith a dh'aon ni a ta 's na neamhaibh shuas, no air an talamhh shios, no 's na b-uisgeachaibh fuidh 'n talamh. Na crom thu fein sios doibh, na dean seirbhis doibh: oir mise an Tighearna do I Dhia, is Dia eudmhor mi, agus ag leantuinn aingidheachd nan aithrichean air a'chloinn, gu ruig an treas agus an ceathramh ' ginealach dhiubhsan a dh'fhuathaicheas mi, agus ag nochdadh trocair do mhiltibh dhiubhsan a ghradhaicheas mi, agus a ghleidheas m'aitheantan.
  Minister. Thou shalt not make to thyself any graven image, nor the likeness of any thing that is in heaven above, or in the earth beneath, or in the water under the earth. Thou shalt not bow down to them, nor worship them: For I the Lord thy God am a jealous God, and visit the sins of the fathers upon the children, unto the third and fourth generation of them that hate me, and shew mercy unto thousands in them that love me, and keep my commandments.
  Sluagh. Thighearna, dean trocair oirnn, agus lub ar cridheachan a ghleidheadh an lagh so.
  People. Lord, have mercy upon us, and incline our hearts to keep this law.
  Minist. Na tabhair Ainm an Tighearna do Dhia ann diomhanas: oir cha mheas an Tighearna neo-chiontach esan a bheir Ainm ann an diomhanas.
  Minister. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain: for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain.
  Sluagh. Thighearna, dean trocair oirnn, agus lub ar cridheachan a ghleidheadh an lagh so.
  People. Lord, have mercy upon us, and incline our hearts to keep this law.
  Minist. Cuimhnich la na sabaid a naomhachadh. Se laithean saothraichidh tu, agus ni thu d'obair uile: ach air an t-seachdamh latha sabaid an Tighearna do dhe. Air an la sin na dean obair sam bith, thu fein, no do mhac, no do nighean, d'oglach, no do bhan-oglach, no d'aimnbidh, no 'n coigreach a ta 'n taobh a stigh do d' gheataibh. Oir ann se laithibh rinn an Tighearna neamh agus talamh, an fhairge, agus h-uile ni a ta annta, agus ghabh e fois air an t-seachdamh la; air an aobhar sin bheannuich an Tighearna an seachdamh la, agus naomhaich se e.
  Minister. Remember that thou keep holy the Sabbath-day. Six days shalt thou labour, and do all that thou bast to do; but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt do no manner of work, thou, and thy son, and thy daughter, thy man-servant, and thy maid-servant, thy cattle, and the stranger that is within thy gates. For in six days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day: wherefore the Lord blessed the seventh day, and hallowed it.
  Sluagh. Thighearna, dean trocair oirnn, agus lub ar cridheachan a ghleidheadh an lagh so.
  People. Lord, have mercy upon us, and incline our hearts to keep this law.
  Minist. Thoir onair do d'athair, agus do d'mhathair, a chum a's gu'm bi do laithean buain air an fhearann a tha 'n Tighearna do Dhia a' toirt dhuit.
  Minister. Honour thy father and thy mother; that thy days may be long in the land which the Lord thy God giveth thee.
  Sluagh. Thighearna, dean trocair oirnn, agus lub ar cridheachan a ghleidheadh an lagh so.
  People. Lord, have mercy upon us, and incline our hearts to keep this law.
  Minist. Na dean mort.
  Minister. Thou shalt do no murder.
  Sluagh. Thighearna, dean trocair oirnn, agus lub ar cridheachan a ghleidheadh an lagh so.
  People. Lord, have mercy upon us, and incline our hearts to keep this law.
  Sluagh. Na dean adhaltrannas.
  Minister. Thou shalt not commit adultery.
  Sluagh. Thighearna, dean trocair oirnn, agus lub ar cridheachan a ghleidheadh an lagh so.
  People. Lord, have mercy upon us, and incline our hearts to keep this law.
  Sluagh. Na dean gaduigheachd.
  Minister. Thou shalt not steal.
  261 (68)
  Sluagh. Thighearna, dean trocair oirnn, agus lub ar cridheachan a ghleidheadh an lagh so.
  People. Lord, have mercy upon us, and incline our hearts to keep this law.
  Minist. Na tabhair fianuis bhreige an aghaidh do choimhearsnaich.
  Minister. Thou shalt not bear false witness against thy neighbour.
  Minist. Na sanntaich tigb do choimhearsnaich, na sanntaich bean do choimhearsnaich, no oglach, no bhan-oglach, no dhamh, no asail, no aon ni a's le do choimhearsnach.
  Minist. Thou shalt not covet thy neighbour's house, thou shalt not covet thy neighbour's wife, nor his servant, nor his maid, nor his ox, nor his ass, nor any thing that is his.
  Minist. Tbigbearna, dean trocair oirnn, agus scriobb do laghan so uile 'nar cridheachaibh, tha sinn a' guidheadh ort.
  People. Lord, have mercy upon us, and write all these thy laws in our hearts, we beseech thee.
  (69)
  AIR AIS DHAN COMHCHINN

  An sin lennaidh aon do'n dà Ghuidhe so air son an Ban-righ, an Sagart ag seasamh mar roimhe, agus ug radh,

  Deanamaid urnuigb.

  DHE Uile-chumhachdaich, a tha do rioghachd siormhaireannach,
  agus do chumhachd gun tomhas;
  Dean trocair air an Eaglais uile,
  agus mar so riaghlaidh cridhe do sheirbhiseach thaghta BHICTORIA
  ar Ban-righ agus ar n-Uachdaran,
  chum (ag tuigsinn dhi co d' an fhear-frithealaidh i)
  os-cionn nan uile nithe gu'n iarr i d' onair agus do gloir:
  agus gu'n d' thoir sinne agus a iochdarain uile
  (gu h-iomcimidh a' toirt fainear co uaith tha ughdarras aice)
  seirbhis dhileas, onair agus geill gu h-umhail dhi,
  annadsa agus air do shonsa,
  a reir d'fhocail agus d' ordugh bheannuichte,
  tre Iosa Criosd ar Tighearna,
  a ta maille riutsa agus ris an Spiorad Naomh, beo agus a' riaghladh,
  sior aon Dia, saoghal gun chrioch. Amen.

  No,

  Then shall follow one of these two Collects for the Queen, the Priest standing as before, and saying,

  Let us pray.

  ALMIGHTY God, whose kingdom is everlasting,
  and power infinite;
  Have mercy upon the whole Church;
  and so rule the heart of thy chosen servant VICTORIA,
  our Queen and Governor,
  that she (knowing whose minister she is)
  may above all things seek thy honour and glory:
  and that we, and all her subjects
  (duly considering whose authority she hath)
  may faithfully serve, honour, and humbly obey her,
  in thee, and for thee,
  according to thy blessed Word and ordinance;
  through Jesus Christ our Lord,
  who with thee and the Holy Ghost liveth and reigneth,
  ever one God, world without end. Amen.

  Or,

  (70) 262
  AIR AIS DHAN COMHCHINN

  DHE Uile-chumhachdaich agus shior-mhaireannaich,
  tha sinn air ar teagasg le d' Fhocal naomh,
  gu bheil cridheachan Righrean ann d' riaghailt agus fo d' stiuradh,
  agus gu bheil thu 'g an iompachadh agus 'g an tiondadh
  mar is taitniche do d' ghliocas diadhaidh!
  Gu b-umhail tha sinn a' guidheadh ort,
  mar so cridhe do sheirbhiseach, BHICTORIA ar Ban-righ agus ar n-Uachdaran iompachadh agus a stiuradh,
  chum 'na uile smuaintibh, bhriatbraibh agus oibribh,
  gu'n sior iarr i d'onair agus do gbloir;
  agus gu'm bi i durachdach a gbleidheadh an t-sluaigb a chuir thu fo cùram,
  ann an saibbreas, sith agus diadhachd:
  Deonnich so, O Athair throcairich, air sgatb do Mhic ionmhuinn Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  ALMIGHTY and everlasting God,
  we are taught by thy holy Word,
  that the hearts of Kings are in thy rule and governance,
  and that thou dost dispose and turn them
  as it seemeth best to thy godly wisdom:
  We humbly beseech thee
  so to dispose and govern
  the beart of VICTORIA thy servant, our Queen and Governor
  that, in all her thoughts, words, and works,
  she may ever seek thy honour and glory;
  and study to preserve thy people committed to her charge,
  in wealth, peace, and goodness:
  Grant this, O merciful Father,
  for thy dear Son's sake, Jesus Christ our Lord. Amen.
  264
  AIR AIS DHAN COMHCHINN

  An sin theirear Guidhe an La. Agus air ball an déigh a Ghuidhe, leughaidh an Sagart o'n Litir, ag radh, An Litir[no. An Earrann do'n Scriobtuir air son na Litir] scriobhta anns an ___ Chaibdeil do ___ a' toiseadhadh aig an ___ Rann. Agus air do'n Litir criochnachadh, their e An so tha'n Litir a' criochnachadh. An sin leughaidh e an Soisgeul, (an Sluagh uile ag seasamh) ag radhTha 'n Soisgeul naomh air a scriobhadh anns na ___ Chaibdeil do ___ a' toiseachadh aig an ___ Rann. Agus air criochnachadh do'n t-soisgeul, seinnear no theirear a, Chreud a ia leantuinn, an Sluagh ag seasamh fathast mar roimhe.

  Then shall be said the Collect of the Day. And immediately after the Collect, the Priest shall read the Epistle, saying, The Epistle,[or. The portion of Scripture appointed for the Epistle] is written in the ___ Chapter of ___, beginning at the ____ Verse. And the Epistle ended, he shall say, Here endeth the Epistle.Then shall he read the Gospel (the People all standing up), saying. The Holy Gospel is written in the ___ Chapter of ___, beginning at the ___ Verse.And the Gospel ended, shall be sung or said the Creed following, the People still standing, as before.

  263
  AIR AIS DHAN COMHCHINN

  CREIDEAM ann an aon Dia, an t-Athair Uile-chumhachdach,
  Cruthadair neamh agus talmhainn,
  agus nan uile nithe faicinneach agus neo-fhaicinneach:

  Agus ann an aon Tighearna Iosa Criosd, aon-ghin Mhic Dhe,
  a ghineadh le Athair roimh na h-uiie shaoghail;
  Dia do Dhia, Solus do Sholus, fior Dhia do fhior Dhia,
  ginte, cha'n ann deanta; air dha bhi do'n aon bhlagh ris an Athair,
  leis an d'rinneadh na h-uile nithe;
  neach thainig air ar soinne daoine, agus air son ar sabhalaidh nuas o neamh,
  agus a ghabh feoil air fein leis an Spiorad Naomh do'n Oigh Muire,
  agus a rinneadh 'na dhuine,
  agus a cheusadh mar an ceudna air ar soinne fo Phontuis Pilat.
  Dh'fhuiling agus dh'adhlaiceadh e,
  agus air an treas là dh' eirich e rithist a reir nan Scriobtuiribh,
  agus chaidh e suas gu neamh,
  agus a ta e 'na shuidhe, air deas laimh an Athar:
  Agus thig e rithist le gloir
  a thoirt breth araon air na beothaibh agus air na mairbh;
  air a rioghachd cha bhi crioch.

  Agus creideam anns an Spiorad Naomh, an Tighearna agus tabhairtfhear' beatha,
  a ta teachd o'n Athair agus o'n mhac,
  a ta maille ris an Athair agus ris a' mhac mar aon
  air aoradh agus air a ghlorachadh,
  a labhair leis na faidhibh.
  Agus creideam aon Eaglais Choitchionn agus Abstolach;
  aidicheam aon Bhaisteadh chummaitheanas peacaidh;
  agus ambairceam air sonaiseirighnam marbh,
  agus air son beatha an t-saogbail a ta ri teachd. Amen.

  I BELIEVE in one God, the Father Almighty,
  Maker of heaven and earth, And of all things visible and invisible:

  And in one Lord Jesus Christ, the only-begotten Son of God,
  Begotten of his Father before all worlds,
  God of God, Light of Light, Very God of very God,
  Begotten, not made, Being of one substance with the Father;
  By whom all things were made:
  Who for us men, and for our salvation, came down from heaven.
  And was incarnate by the Holy Ghost of the Virgin Mary,
  And was made man,
  and was crucified also for us under Pontius Pilate.
  He suffered and was buried,
  And the third day be rose again ac- cording to the Scriptures,
  And ascended into heaven,
  and sitteth on the right band of the Father.
  And he shall come again with glory
  to judge both the quick and the dead:
  Whose kingdom shall have no end.

  And I believe in the Holy Ghost, The Lord and giver of life;
  Who proceedeth from the Father and the Son;
  Who with the Father and the Son together
  is worshipped and glorified,
  Who spake by the prophets.
  And I believe one Catholic and Apostolic Church.
  I acknowledge one Baptism for the remission of sins;
  And I look for the resurrection of the dead,
  And the life of the world to come. Amen.

  (71) 264
  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  ^ An sin innsidh am Miiiisteir do'n t-Sluagh na Laithean iiaoinh^ agus Traisg, a Iha ?•' an gleidheadh air an t-seachdain sin: Agus an sin cuideackd (ma iihins ccannfalh air hlieirear fios mun Chomnnnarhudh; agus tlieid na Gairmean Fosaidh
  ^ Then the Curate shall declare unto the People n-hat Holy-Days^ or Pa^tiiig-JJays, are in the week following ti> he of/nerved. And then also (if occasion he) shall notice be given of the Connnunion; and the Banns of JMatrimony }>ublished}
  264
  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  eifilieach, agus Geamin nam Boclid Fiunui^ean, agus Ascaoin-Eag/ais a leughudh. Agus cha (Ttheid ni air bitli a ghairin no fhollaiseach- adh uiins an Eaglais re Horn na S'rir/jids Dhiadhaidh, ach lets an Mliinisteir; no ni air Inth leis-san, ach na nithe a ta orduichte ann an riaghuiltihh an Leahhair, so 7io air an orduchadh leis an Bhan-Righ, no le Eashuig an aite.
  ^ An sin leanaidh an-t-Searmoin, no aon do na Searmoinibh choit- vldonn a ta clieaua air an cidr a mack, no a theid an deigh so a cJiuir a in ach le ughdaras.
  ^ An sin villidh an Sccgart gu Bord an Tightarna, agus toisichidh e an Tairgs", ag radh aon no tnille do na h-Earrannaihh so leanas, mar a chi e iomchuidh.

  GU ma h-ann raar sin a dheal- ruicheas bliur solus an latb- air dhaoine, chum as gu faic iad bhur deagh oibre, agus gu'n toir iad gloir do bhur n-Athair a ta air neamh. N. Mhatth. v. 16.

  Xa taisgibh dhuibh fein ion- mhais air talamh; far an tniaill an leomann agus a' mheirge, agus far an cladhaich na meirlich a stigh agus an goid iad: ach taisg- ibh ionmhais dhuibh fein air neamh, far nach truaill an leom- ann no a' mheirg, agus nach cladhaich agus nach goid na meirlich. N. Mhatth. vi. 19. 20.
  Uime singachuilenibumhiann leibh daoine adheanamh dhuibh- se, deanaibhse a leithid dhoibh- san mar an ceudna; oir is e so an lagh agus na faidhean. N. Mhatth. vii. 12.
  Ni h-e gach uile neach a their riumsa, Thigh earna, Thighearna, a theid a stigh do rioghachd neamh; ach an ti a ta deanamh toil m' Athar-sa a ta air neamh. N. Wiatth. vii. 21.

  Sheas Sacheus, agus thubhalrt

  e ris an Tighearna, Feuch,

  Thighearna, tha mi toirt leth mo

  mliaoin do na bochdaibh; agus

  265

  and Briefs, Citations, and Excom- iiiunications rea/l. And nothing shall lie proclaimed or puhlished in the Church, during the time of Divine Service, but iiy the Alini^trr; nor by him any thing but tchut is prescribed in tiie Rules of this Book, or enjoini'd by the Queen, or by the Ordinai-y oftlie place.

  ^ Then shaU follow the Sermon, or one of tfie Homilies already set forth or hereafter to be set forth by auilwrity.

  ^ Tiien shall ttie Priest return to the Lord's Table, and begin

  the Offertory
  saying one or more of these Sentences following, as he thinkelh most convenient in his discretion.
  LET your light so shine before men, that they may see your good "works, and glorify your Father which is in heaven. ^St Matt.Y. 16.

  Lay not up for yourselves treasures upon earth, where the rust and moth doth coiTupt, and where thieves break through and steal: but lay up for yourselves treasures in heaven, where nei- ther rust nor moth doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. St. Matt. vi. 19, 2Ò.

  Whatsoever ye would that men should do unto you, even so do unto them; for this is the law and the prophets. St. Matt. vii. 12.

  Not every one that saith unto me. Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven. St. Matt. vii. 21.

  Zaccheus stood forth, and

  said unto the Lord, Behold,

  Lord, the half of my goods I

  give to the poor; and if I have

  72

  265
  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  ma thug mi aon ni oneach air bitli gu h-eucorach, bheiream dha a cheithir uiread. N. Luc. xix. 8.
  Co a theid chum cogaidh uair air bith air a chostus tein ? co a shuidhicheas fion-lios, agus nach ith g'a thoradh ? no co a bheath- aicheas trend, agus nach blais do bhainne an treud? 1 Coi\ ix.7.
  Ma chuir siune nithe spiorad- ail dhuibhse, an ni mor e ma bhuaineas sinn bhur nithe feol- mhor-sa? 1 Cor. ix. 11.
  Nach 'eil f hios agaibh gu bheil iadsan a ta saoithreachadh mu thimchioll nithe naomh air am heath achadh o'n iobairt? agus iadsan a ta frithealadh do'n altair, gu bheil comh-rionn aca ris an altair ? Direach mar sin dh'or- duich an Tighearna mar an ceud- nadhoibhsan a ta searmonachadh an t-soisgeul. 1 Cor. ix. 13, 14.
  An ti a ta curgu gannbuainidh e gu gann; agus an ti a ta cur gu pailt buainidh e gu pailt. Thug- adh gach duine seachad a reir run a chridhe; na b'ann an doilgheas, no le h-eiginn; oir is toigh le Dia an tabhairt fhear fialaidh. 2 Cor. ix. 6, 7.

  Comh-roinneadh an neach a ta air a theagasg 's an f hocal, ris an neach a ta 'g a theagasg anns nah-uilenithibhmaith. Nabith- ibh air ar mealladh; cha deanar fanoid air Dia: oir ge b'e ni a chuireas duine, an ni ceudna buainidh e. Gal. vi. 6, 7.

  Am feadh a ta uine againn, deanamaid maith do na h-uile dhaoinibh; agus gu h-araid dhoibhsan a tha do theaghlach a' chreidimh. Gal. vi. 10.
  Is saibhreas mor an diadhachd, maille ri toileachas inntinn: oir cha d'thug sinn ni air bith leinn do'n t-saoghal, ni mo is urrainn sinn ni sam bith a thoirt as. 1 Tim. vi. 6, 7. 266
  one any wrong to any man, I restore fourfold. St. LuTce xix. 8.

  Who goeth a warfare at any time of his own cost.f^ Who planteth a vineyard, and eateth not of the fruit thereof? Or who feedeth the flock, and eateth not of the milk of the flock .P 1 Cor. ix. 7.

  If we have sown unto you spiritual things, is it a great matter if we shall reap 3"our worldly things? 1 Cor. ix. 11.

  Do ye not know, that they who minister about hol}^ things, live of the sacrifice ? and they who wait at the altar, are partakers with the altar? Even so hath the Lord also ordained, that they who preach the Gospel should live of the Gospel. 1 Cor. ix. 13, 14.

  He that soweth little shall reap little; and he that soweth plenteously shall reap plente- ously. Let every man do ac- cording as he is disposed in his heart, not grudgingly, or of ne- cessity; for God loveth a cheer- ful giver. 2 Cor. ix. 6, 7.

  Let him that is taught in the Word minister unto him that teacheth in all good things. Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he reap. Gal. vi. 6, 7.

  While we have time, let us do good unto all men; and spe- cially unto them that are of the household of faith. Gal. vi. 10.

  Godhness is great riches, if a man be content with that he hath: for we brought nothing into the world, neither may we carry any thing out. 1 Tim. vi. 6,7.

  266
  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  anThoir aithne dhoibhsan a ta saibhir 's an t-saof^^hal so, iad a bbi ullainh gu roinn, agus toil- each ^M. comh-phairteachadh: a' tasgaidh suas ann stor doibh fein deagh bhunait la chomhair an am ri teachd, chum 's gu'n dean iad greim air a bheatha mhair- eannaich. 1 Tim. vi. 17, 18, 19.
  Oil" cha'n 'eil Diamichothrom- ach, gu'n di-chuimhnicheadh e obair, agus saothair bhurgraidh, a nochd sibh air sgath ainm-san, a riun frithealadh do na naomh- aibh, agus fathast gu bheil sibh a frithealadh. Eahh. vi. 10.
  Na di-chuimhnichibh maith a dheanamh, agus comh-roinn a thoirt uaibh: oir a ta an leithid sin do iobairtibh taitneach do Dhia. i:ahh. xiii. 16.
  Agus ge b'e neach aig am bheil maoin an t-saoghail so, agus a chi a bhrathair an uir- easbhuidh, agus a dhruideas a chridhe 'na aghaidh cionnus a tha gradh Dhe a' gabhail comh- nuidh annP 1 N. Eoin iii. 17.

  Thoir deirc do d'mhaoin, agus na pill gu brath d'aghaidh o dhuine bochd air bith; agus an sin cha bhi gnuis an Tighearna air a pilleadh air falbh uait-sa. Toh.yj.1.^

  Bi trocaireach areir do chom- ais: ma tha moran agad thoir seachad gu pailt; mathabeagan agad, dean do dhicheall gu suil- bhir gu cuid do'n bheagan sin a thoirt seachad: oir mar socruinn- ichidh tu deagh dhuais dhuit fein ann an la na h-airc. Toh. iv. 8, 9.
  An ti a ni ioch air a' bhochd, tha e toirt an iasad do'n Tigh- earna; agus feuch, a ni a bheir e seachad, bithidh e air a dhioladh dharithist. Gnathfhocal.x\x.\7.

  Is beannuichte an duine a ta

  deanamh air son nan eas-shlaint-

  each agus nan uireasbhuidheach;

  267 N

  Charge them who are rich in this world, that they be ready to give, and glad to distribute; la3'ing up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may attain eternal life. 1 Tim. vi. 17, 18, 19.

  God is not unrighteous, that he will forget your works, and labour that proceedeth of love; which love ye have shewed for his Name's sake, who have ministered unto the saints, and yet do minister. Seb. vi. 10.

  To do good, and to distri- bute, forget not; for with such sacrifices God is well pleased. Heh. xiii. 16.

  Whoso hath this world's good and seeth his brother have need, and shutteth up his compassion from him, how dwelleth the love of God in him ? 1 St. John iii. 17.

  Give alms of thy goods, and never turn thy face from any poor man; and then the face of the Lord shall not be turned away from thee. Tob. iv. 7.

  Be merciful after thy power. If thou hast much, give plen- teously: if thou hast little, do thy diligence gladly to give of that little: for so gatherest thou thyself a good reward in the day of necessity. Tob. iv. 8, 9.

  He that hath pity upon the poor, lendeth unto the Lord: and look, what he layeth out, it shall be paid him again. Prov. six. 17.

  Blessed be the man that provideth for the sick and needy: the Lord shall deliver

  73

  267
  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  ansaoraidh an Tighearna e aim an am trioblaid. Salni. xli. 1.

  ^ Am feadh a ta na li-Earrannan so ''yan leughadh, gahhaidh, na Dea£07ian, na Foirbliich, no pearsa iomchuidh eile a theid a shonrach- adh yu sin a dheanamh, an deirc air son iiam bochd, ay us tcMairt- ais eile an t-Sluaiyh, ann am Meis mhaiseach, a yhleidheas an Syir- eachd chum an f hewn sin; ayus k urram hheir iad i a dKionnsuidh an t-Sayairt, a thairyeas yu h-umhail ayus a chuireas i air ct' Bhord naomh.

  ^ Ayus an tiair a ta Comunnachadh ann, an sin cuiridh an Sayart air a' Bhord uiread Araiii ayus Fhion, 'sa shaoileas e ni ynothach. An déigh so a dheanamh, their an Sayart.

  Deanamaid urnuigh air son staid iomlan Eaglais Chriosd a ta cogadh an so air talamli.
  DH E Uile-chumliachdaicli agus sliior-mhaireannaich, a theagaisg dhuinn le d' Abstol naomh urnuigh ean agus ath- cbuingich a dheanarah, agus taing a thoirt air son nan uile dhaoine; Gu h-umliail tha sinn a' guidheadh ort gu ro throcair-

  each thu [*a qhahh-

  • 7 7 • *^ *Murbiaeirc

  ail ardeirce agus ar „0 tabhartais tahhartais, agus] a ann.ansm theid ghabhail ar n-ur- "^ J^P" (■^"^^

  s^ . , . , «»■ deirc agus ar

  nuighean sm a ta tabhartais) sinn a tairgse do d' fhagail gun an Mhorachd Dhiadh- 'N*^- aidh, a' guidheadh ort, do ghnath an Eaglais Choitchionna bheoth- achadh le spiorad na firinn, na h-aonachd, agus na sith: agus Deonnich dhoibhsan uile a ta 'g aideachadh d' Ainm naomh, cordadh ann am firinn d' Fhocail bheannuichte, agus am beatha 'chaitheamh annanaonnchd agus ann an gradh diadhaidh. Guidh- eamaid cuideachd na h-uile Righ- rean, Phrionnsan, agus Uachd- arain Criosdail a shabhaladhagus a dhion, agus gu-h-araid do sheirbhiseach BHÌCT0R1A ar 268

  him in the time of trouble. Fsal. xli. 1.

  ^ Whiht these Senteiices are in read- iiiy, tite Deacons, Church car dens, or other fit Persons appointed for that purpose, shall receive the Alms for the Poor, and other devotions of the People, in a decent Bason to he provided by the Parish for that purpose; and reverently briny it to the Priest, who s/iall humbly pre- sent and place it upon the ludy Table.

  ^ And when there is a Communion, the Priest shall then place upon the Tcdde so much Bread and Wine as he shall think sufficient. After which done, Uie Priest shcdl say, 74

  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  Let us pray for the whole state of Christ's Church militant here in earth.

  ALMIGHTY and everliving God, who by thy holy Apostle hast taught us to make prayers and supplications, and to give thanks for all men: We humbly beseech thee most raer- ciM\y[* to accept * ^ there ^be our alms and obla- no almsorobia-

  tions, andl to re- Uons, then shall

  ,, -" the words (to

  Ceive these our accept our aims

  prayers, which we and oilatioiis) offer unto thy Di- ^^ ^^" ^"^N'i- vine Majesty; beseeching thee to inspire continually the uni- versal Church with the spirit of truth, unity, and concord: And grant, that all they that do con- fess thy holy Name, may agree in the truth of thy holy Word, and live in unity and godly love. We beseech thee also to save and defend all Christian Kings, Princes, and Governors; and especially thy servant VICTO- RIA our Queen; that under her we may be godly and quietly governed: And grant unto her whole Council, and to all that are put in authority under her, that they may truly

  268
  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  anBan-rìg"hne chum foipse gu'm bitheamaid air ar vlaghladh gu diadhaidh agus gu sanihach: agus Deonnich g'a Comhairle uile, agus do na h-uile aig am bheilughdaras foipse.gu'm frith- eil iad ceartas gu tiriniieach agus gun leth-phairt, gu smachdach- adh aingidheachd agus droch- bheart, agus gu seasamh do chreidimh fhior fein agus deagh- bheus. Tlioir gras, O Athair neamhaidh do na h-uile Easb- uigean agus Mhinisteirean, chum gu nochdadh iad a mack araon le'n caithe-beatha agus le'n teag- asg d' fhocal fior agus beothail, agus gu ceart agus gU h-iom- chuidh gu'm frithealadh iad do Shacramaidean naorah. Agus do d' shhiagh uile thoir do gbras neamhaidh, agus gu h-araid do'n chomhthional a ta 'n so lathair; a chum le cridhe seimh agus urram ionichuidh gu'n eisd agus gu'n gabh iad d' fhocal naomh; gu firinneach a' deanamh seirbhis dhuit ann an naomhachd agus an ionraeas uile laithibh am beatha. Agus gu ro umhailguidheMmaid OIL o d' mhaitheas, Thigh- earna, combt'hurtachd agus cobh- air a thoirt dhoibhsan uile a ta *s a' bheatha dhiomain so ann an trioblaid, bron, uireasbhuidh, tinneas, no amhgar air bith eile. Agus tha sinucuideachda' beann- uchadh d' Ainm naomh air son do sheirbhisich uile a tha 'n deigh an cursa ruith 'sa bheatha so ann d' chreidimh agus ann d eagal; a' guidheudh ort gras a thoirt dhuinnemarso a leantuinn andeagheisimpleira chum mailh- riusan gu'ni bitheamaid 'nar luchd-comhpairt do d' ricghachcl neamhaidh, Deonnich so, O Athair, air sgath Iosa Criosd, ar n-aon Kadar-mlieadhonair agus ar n-Fhear-tagraidh. Amen. 269
  and indifferently minister] ustice, to the punishment of wickedness and vice, and to the mainte- nance of thy true religion, and virtue. Give grace. O heavenly Father, to all Bishops and Curates; that they may both by their life and doctrine set forth thy true and lively Word, and rightly and duly administer thy holy Sacraments. And to all th}' people give thy heavenly- grace; and especially to this Congregation herepi-esent; that with meek heart, and due re- verence, the}' may hear, and receive thy holy Word; truly serving thee in holiness and righteousness all the days of their life. And we most humbly beseech thee of thy goodness, O Lord, to comfort and succour all them who in this transitory life are in trouble, sorrow, need, sickness, or any other adver- sity. And we also bless thy hoi}-- Name for all thy servants departed this life in thy faith and fear; beseeching thee to give us grace so to follow their good examples, that with them we may be partakers of thy heavenly kingdom: Grant this, Father, for Jesus Christ's sake, our only Mediator and Advocate. Amen.
  269
  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  an^\ An tmir a bheir am Ministeir fios mu fhrithealadh a' Chomumiach- aidh, {ni a ni e do yhnath air an Domhnach no air La naomh eile air ball roimhe sin) an deigh an t-Sear- moin no an t-Searmoin choitchinn a chriochnacJuidh, leughaidh e slììi Brosnachadh so a leanas.
  MHUINNTIR iomhuinn, air la 's faisge tha

  mhiann orm, le comhnadh Dhe, a fhrithealadh dhoibhsan uile aig am bheil run creideach agus earbsach gu gabhail, Sacramaid ro sholasach Cuirp agus Fola Chriosd; gu bhi air a gabhail leo ann an cuimbneachan air a Chrann-ceusaidh agus Fhulangas luachmhor; leis am bheil siim amhain a faotainn maitheanas 'narpeacaiunean, agus air ardean- amh 'nar luchd-comhpairt do rioghachd neamh. Air an aobhar sin, is e ar dleasnas buidheachas ro umhail agus chridheil a thoirt do Dhia Uile-chumhachdach ar n-Athair neamhaidh, a chionn gu'n d'tug e dhuinn a Mhac ar Slanuighfhear Iosa Criosd, cha'n ann amhaiu gu basachadh air ar son ach cuideachd gu bhi 'na Ion agus 'nabheathachadh spior- adail dhuinn anns an t-Sacramaid naomh sin. Ni tha co diadhaidh agus CO solasach dhoibhsan a gkabhas gu iomchaidh e, agus CO cunnartach dhoibhsan a ghabhas a dhanadas orra I'ein a ghabhail gu mi-iomchuidh; iigus gur e mo dhleasnas-sa auns an cheart am air brosnachadh a thoirt fainear oirdheirceachd na Diomhaireachd naomh sin, agus an cunnart mor a tha'na ghabh- ail gu mi-iomchuidh; air chor gu'n rannsuich agus gu'n ceas- iiuich sibhbhurninntinnibh I'ein, (cha 'n ann gu faoin, na mar luclid-sgaile ri Dia; ach air clior) gu'n tigeadh sibh naomh agus 27U anglan a dh-ioiinsuidh feisd a ta co neamhaidh, ann an trusgan na baiunse a tlia air iarraidh le Dia 's an Scriobtuir naomh,agus gu'n gabhta sibh 'n 'ur luchd comb- pairt iomcbuidh aig a Bbord naomh sin.

  ^ When the Minister giveth warning for ' the Celebration of the Holy Communion, (which he shall always do upon iii£ Sunday, or some Holy- Day^ immediately preceding,) after the Sermon or Homily ended, lie shall read this Exhortation fol- lowing.
  DEARLY beloved, on day, next, I purpose, through God's assistance, to administer to all such as shall be religiously and devoutly dis- posed, the most comfortable Sacrament of the Body and Blood of Christ; to be by them received, in remembrance of his meritorious Cross and Passion; whereby alone we obtain re- mission of our sins, and are made partakers of the kingdom of heaven. Wherefore it is our duty to render most humble and hearty thanks to Almighty God our heavenly Father, for that he hath given his Son our Saviour Jesus Christ, not only to die for us, but also to be our spiritual food and sustenance in that holy Sacrament. Which being so divine and comfortable a thing to them who receive it worthily, and so dangerous to them that will presume to re- ceive it unworthily; my duty is to exhort you, in the mean season to consider the dignity of that holy mystery, and the great peril of the unworthy receiving thereof; and so to search and examine your own consciences (and that not lightly, and after the manner of dissemblers with God; but so) that j'^e may come holy and clean to such a heaven- ly feast, in the marriage gar- ment required by God in holy Scripture, and be received a-j worthy partakers of that holy table.
  270
  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  Is e 'n rathad agus an doigb air an so; Air tus, bbur caithe beatha agus bbur giulan a cbeas- nuchadh leriaghailt aitbeantaibh dhe; agus ge b'e air bith doigb air an toir sibh faiuear anns an do cbiontaich sibh an agbaidh aon diubh, le toil, focal, no gniomb, gu'n caoidh sibh bbur peacainuean fein, agus gu'n dean sibh bburn-aidmbeil ri Dia Uile- cburahachdacb, le Ian run bbur beatha leasachadh. Agus ma bheir sibh fainear gu'n do cbion- taich sibh cha'n ann arabain an agbaidh Dhia, ach cuideachd an agbaidh bbur coimbearsnaicb; an sin ni sibh reite riu, agus bith- idh sibh uUamb gu dioladh agus comb-leasachadh a thoirt doibh, a reir bbur comais, air sou nan uile lochdaibh agus eucoiribh a rinn sibh air neach air bith eile, agus bithibh mar an ceudna ull- amb a thoirt maitbeanas do gach neach a chuir corruich oirbb, mar is aill leibh maitbeanas f haot- aiun ann bbur a ciontaibh fein air laimh dhe: oir as eugmbais so cha'n 'eil gabbail a Cbomunn- achaidh a' deanamh ni air bith eile ach a' meudachadh bbur ditidh. Air an aobhar sin ma tba neach air bith agaibh 'na f bear-toibbeum air Dia, a'cumail air ais no a' deanamh di-meas air f bocal, 'na adhaltranacb, no am mi-run na farmaid, no ciontach ann an drocb-bbeart ghraineil air bith eile; deanaibh aitbreacb- as 'nur peacainnibh, air neo na d'Thigibh a dh'ionnsuidh a'; Bhuird naomh sin: ant-eagalan j 271 andeiojli an Comunnachaclh naomh a ghabhail, gu'n d'teid an diabhol a stigh annaibh, mar a chaidh e ann an ludas, agus gu'n lion e sibh Ian do na h-uile aingidh- eachd, agus gu'n toir e sibh gu leir-sgrios araon ann an corp agus ann an anam.
  The way and means thereto is; First, to examine jour lives and conversations by the rule of God's commandments; and whereinsoever ye shall perceive yourselves to have offended, either by will, word, or deed, there to bewail your own sinful- ness, and to confess yourselves to Almighty God, with full pur- pose of amendment of life. And if ye shall perceive your offences to be such as are not only against God, but also against your neighbours; then ye shall reconcile yourselves unto them, being ready to make restitution and satisfaction, according to the uttermost of your powers, for all injuries and wrongs done by you to any other; and being likewise ready to forgive others that have offended you, as ye would have forgiveness of your offences at God's band: for otherwise the receiving of the holy Communion doth nothing else but increase your damna- tion. Therefore if any of you be a blasphemer of God, an binderer or slanderer of his Word, an adulterer, or be in malice or envy, or in any other grievous crime, repent you of your sins, or else come not to that holy table; lest, after the taking of that holy Sacrament, the devil enter into you, as he entered into Judas, and fill you full of all iniquities, and bring j-ou to destruction both of body and soul.
  271
  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  Agus a chionn gu bheil e feum- ail nach d'thigeadh neach air bith a dh'ionnsuidh a Chomunn- achaidh naomh, ach le Ian earbsa à trocair Dhe, agus le inutinn shocrach: air an aobhar sin, ma til a aon air bith dhibh nach urr- ainn leis na meadhonaibh so inn- tinn a dheanamh socair, ach leis an aill tuille comhf hurtachd agus comhairle fhaotainn thigeadh e a m'ionnsuidh-sa, no dh'ionn- suidh Ministeir air bith eile a ta fiosrach agus foghluimte ann am focal Dhe, agus fosgladh e aobhar a chraidh; chum le frithealadh Focail naomh Dhe gu'm faigh- eadh e sochair f uasglaidh, maille ri comhairle spioradail, a thoirt samhchair g'a inntinn, agus a sheachnadh na h-uile mhi-earbsa agus theagamh a bha cuir iom- aguinn air.
  ^ N'o ma c7d e gtim bi an Sluatili mi-churaiuach, a thecwhd a diCionn- suidh a' Choniiimnuchaidh naomii, ann aiie a' Brosnachuidh roimhe, gnathaichidh e an Eurrail so.
  MHUIXNTIR ionmhuinn, air tha mhiann orm
  le gras Dhe Suipeir an Tighearna a riaghladh: gus am bheil mi air taobh Dhia 'ga bhur n-iarraidh uile a ta 'n so lathair; agus a' guidheadh oirbh air sgath an Tighearna Iosa Criosd nach diult sibh teachd g'a ionnsuidh, air duibh bhi air bhur gairm agus air bhur n-iarraidh co gradhach le Dia fein. Tha fios agaibh co chraiteach agus mi-chaoimhneil an ni le dnine, 'n nair a dh'ull- aicheas e feisd sliogail, agus a chomhdaicheas e Bhord leis gach seorsa bidh, air chor iiach 'eil iiiveasbhuidh air acli na h-aoidh- ean a sliuidheadh sios; agus gidh- eadh gun aobhar air bith, gu'n diult iadsan a gbairmeadh, gu ro mhi-tbaiug<?il teachd. Coagaibh- vse iiach gluaiseadh a leithid so do ghnathachadh? N ach smuaintich- eadh so 'iia cboire agus 'na eucoir mboir deanta dha fein ? Air an aobhar sin, rahuinntir ix) ionmh- uinn ann an Criosd, thugaibh deagh aire, an t-eagal le sibh fein a tharruing o'n t-Suipeir naomh so, ga'n tog sibh corruich Uhe ann bhur n-aghaidh, Tha e 'na ghnothach furasta do dhuine a radh, Clia gabh mi an Commun- achadh, a chionn gu bheil mi air mo bhacadh le ghnothaichibh saoghalta. Achclia'n'eilan leith- idean so do leisgeil co fhurasta 'gabhail agus fhulang air beul- thaobh Dhe. Ma their duine air bith. Is peacach graineil mi, agus air an aobhar sin tha eagal orai teachd: Carson ma ta naeh 'eil sibh a' deanamh aithreachas agus a leasachadh bhur beatha ? 'JST uair a tha Dia 'g ur gairm, nach 'eil naire oirbh a radh nach d'thig sibh ? 'X uair bu choir duibh tiondadh ri Dia, an gabh sibh bhur leisgeul fein, agus an abair sibh nach eil sibhullamh? Thug- aibh fainear gu durachdach ribh fein, cia beag feum 's a ta nan leithidean so do leisgeil fhaoin air beulthaobh Dhia. Iadsan a dhuilt an fheisd 's an t-Soisgeul, a chionn gu'n do cheannaich iad fearann, no gu'm feuchadh iad an cuingean dhamh, no a chionn gu'n robh iad posda, cha do ghabhadh mar so an leisgeul, ach bha iad air an cunntas mi-iom- chuidh air son na feisd neamh- 273 N
  272 And because it is requisite that no man should come to the holy Communion but with a full trust in God's mercy, and with a quiet conscience, there- fore if there be any of you who by this means cannot quiet his own conscience herein, but re- quireth further comfort or coun- sel, let him come to me, or to some other discreet and learned Minister of God's Word, and open his grief; that by the ministry of God's holy Word he may receive the benefit of ab- solution, together with ghostly counsel and advice, to the quieting of his conscience, and avoiding of all scruple and doubtfulness.
  ^ Or in case Tie sliall see t1ie People neylifjent to come to the Holy Com- munion, instead of the foruier, he shall use this Exhortation.
  DEARLY beloved brethren, on I intend, by God's grace, to celebrate the Lord's Supper: unto which, in God's behalf, I bid you all that are here present; and beseech you, for the Lord Jesus Christ's sake, that ye will not refuse to come thereto, being so lovingh' called and bidden by God himself. Ye know how grievous and unkind a thing it is, when a man hath prepared a rich feast, decked his ' table with all kind of provision, I so that there lacketh nothing but the guests to sit down; and i yet they who are called, without j any cause, most unthankfull}' re» fuse to come. Which of you, in such a case, would no*^^ be moved ? Who would not think I a great injury and wrong done I unto him ? Wherefore, most I dearly beloved in Christ, take ye good heed, lest ye, with- drawing yourselves from this holy Supper, provoke God's in- dignation against you. It is an easy matter for a man to say, I will not communicate, because I am otherwise hindered with worldly business. But such ex- cuses are not so easily accepted and allowed before God. If any man say, I am a grievous sinner, and therefore am afraid to come; wherefore then do ye not repent and amend ? When God calleth 3'ou, are ye not ashamed to say, ye will not come ? When 3'e should return to God, will ye excuse yourselves, and say, ye are not ready ? Consider ear- nestly with yourselves, how little such feigned excuses will avail before God. They that refused the feast in the Gospel, because they had bought a farm, or would try their yokes of oxen, or because they were married, were not so excused, but counted unworthy of the hea- venly feast. I, for my part, shall be ready; and according to mine office, I bid you in the name of God, I call you in Christ's behalf, I exhort you, as 3'e love your own salvation, that ye will be partakers of this holy Communion. And as the Son of God did vouchsafe to yield up his soul by death upon the cross for vour salvation; so
  273
  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  aiclli. Air mo thaobh-sa tha mi uUamb; agus areir mofhritheal- aiclh,tha mitoirtcuireaclh dhuibh ann an Ainm Dhe; tha mi ag bbur gairm a's leth Chriosd; tha mi ag bbur brosnachadh, mar a ta gradh agaibh do bbur sabbal- adh fein, gu'm bi sibh 'nur luchd comlipairt do'n Cbomunnachadh naomb so. Agus mar a dheon- uich Mac dhe a bbeatha athoirt suas le bas air a' Cbrann-cbeus- aidh air son bbur sabbalaidh; mar so is e bbur dleasnas-sa an Communnachadh a gbabbail, ann cuimbneachan air iobairt a bbais, mar a dh'aitbn'e fein: Ni ma ni sibh dearmad air a dheanamb, smuainticbibh agaibbf'ein acboire mbor a ta sibh a' deanamh do Dhia, agus cia goirt am peanas a ta an crochadh os-cionn bbur cinn air a sbon; an uair a tha sibh le bbur toil fuireach air bbur n-ais o Bbord an Tighearna, agus a' dealaebadh ri bbur braitbrean, a ta teachd gu bbi air am beatb- achadh le Ion ro neamhaidh na feisd sin. Ma bheir sibh na nithe so gu durachdach fainear, pillidh sibh le gras Dhe gu inn- tinn is fearr: agus a chum gu'n faigheadh sibh i cha sguir sinn a dheanamb ar guidhean umbail ri Dia Uile-chumhachdach ar n- Athair neamhaidh.
  % Aig am FrilJiealaidh a Cliomun- achaidh, air do''n Lnchd-c.nmimn- achaidh bid air an suidheachaiih gu h-iomcliuidh cliuin an t-Sacramaid naomh a yhaUuiil, their an iiayart am Drosnachudh so.
  MHUINNTIR ionmhuinn anns an Tighearna, sibhse leis 'n aill teachd a dh'-ionnsuidh Comunachaidh naomh Cuirp agus Fola ar Slanuigbf bear Criosd, feumaidh sibh a thoirt fainear cionnus a ta Naomh Pol 274
  it is your duty to receive the Communion in remembrance of the sacrifice of his death, as he himself bath commanded: Which if ye shall neglect to do, consider with yourselves, how great injury ye do unto God, and how sore punishment hang- eth over your heads for the same; when ye wilfully abstain from the Lord's Table, and separate from your brethren, who come to feed on the ban- quet of that most beavenl}' food. These things if ye earnestly con- sider, ye will by God's grace re- turn to a better mind: for the obtaining whereof we shall not cease to make our humble peti- tions unto Almighty God our heavenly Father.

  ^ At Uie time of the celehratioii of the Communion., the Cowmunicunts being convenunliy placed for the receiving of the Holy Sacrament, the Pried shall say this Exhorta- tion.

  DEARLY beloved in the Lord, ye that mind to come to the holy Communion of the body and blood of our Saviour Christ, must consider how Saint Paul exhorteth all persons diligently to try and ex-

  274
  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  ag earalachadh air na h-uile neach. iad fein a rannsucLadh agus a cheasnuchadh gu dicheall- ach, mu 'n gabh iad do dhanadas iteadh do'n Aran sin, agus ol do'u Chupan sin. Oir mar a ta an t-sochairmor, maghabhassinn an t-Sacramaid naouili sin le cridhe fior aithreach agus le creidimh beothail (oir an sin tha sinn ag itheadh feoil Chriosd, agusag ol Fhola ann aseadhspioradail; an cin tha sinn a' gabbailcombnuidh ann an Criosd agus Criosd ann- ainne, tha sinn mar aon maille ri Criosd agus Criosd mailleruinne:) mar sin tha 'n cunnart mor, ma gbabbas sinn e gu mi-iomcbuidh. Oir an sin tha sinn ciontach do Cborp agus do Fbuil Chriosd ar Slanuighfear; tha sinn ag iteadh 's ag ol breitbeanas dhuinn fein, gun smuainteachadh air Corp an Tighearna; tha sinn a' lasadh corruichdhe 'nar n-agbaidh; tha sinn 'ga bbrosnachadh chum ar pianadh le iomadh eslaintibb, agus gne bàis. Air an aobhar sin, a bbraitbrean, thugaibh breth oirbh fein, chum nach d'thugadh an Tighearna breth oirbb; dean- aibh fior aithreachas air son bhur peacainnibh a rinn sibb; biodh creidimh beotbail agus diong- mbalta agaibh ann an Criosd ar Slanuigbfhear: leasaicbibh bbur beatha, agusbithibhannan gradh foirfe ris na h-uile dhaoine: mar sin bithidh sibh 'nur luchd- combpairt iomcbuidh do na dio- mbaireachdan naomh sin. Agus os-cionn nan uile nitbe, feumaidh sibh buidheachas umbail agus cridheil a thoirt do Dhia an t-Athair, am Mac, agus an Spior- ad Xaomb, air son saorsainn an t-saogbail le basagus lefulangas ar Slanuigbfhear Criosd, tha maraon 'na Dhia agus'na dhuine; a dh' irislich e fein eadhon do'n
  amine themselves, before tbey presume to cat of that Bread, and drink of that Cup. For as the benefit is great, if with a true penitent beart and lively faitb we receive that holy Sa- crament; (fo)' tben we spiritually eat the Flesb of Christ, and drink his Blood; tben we dwell in Christ, and Christ in us; we are one witb Christ, and Christ with us:) so is the danger great, if we receive the same un- worthily: For tben we are guilty of the Body and Blood of Christ our Saviour; we eat and drink our own damnation, not con- sidering the Lord's Body; we kindle God's wrath against us; we provoke him to plague us witb divers diseases, and sundry kinds of death. Judge there- fore yourselves, brethren, that ye be not judged of the Lord: repent ye truly for your sins past; have a lively and stedfast faith in Christ our Saviour; amend your lives, and be in per- fect charity with all men; so shall ye be meet partakers of those holy mysteries. And above all things, ye must give most humble and hearty thanks to God the Father, the Son, and the Holy Ghost, for the redemption of the world by the death and passion of our Saviour Christ, both God and man; who did humble himself, even to the death upon the cross, for us miserable sinners, who lay in darkness and the shadow^ of death; that he might make us the children of God, and exalt us to everlasting life. And to the end that we should alway remember the exceeding great love of our Master and only Saviour Jesus Christ, thus dying for us, and the innumerable
  275
  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  bhas air a' Chrann-cbeusaidh, air ar soinne peacaich thruagb, a bha 'nar luidheadh aim an dorchadas, agus anil a' sgaile a bbais; chum eu'n deanadh e sinn 'nar cloinn do Dhia, agus gu'n ardaicbeadh e sinn gu beatha shior-mbaireann- acb. Agus a chum gu'n gnath cbuimbnicbearaaid gradh ana- baiTach ar Maigbistir agus ar n-aon Slauuigbfhear Iosa Criosd, mar so a' basachadh air ar son, agus na sochairean gun aireamh a choisinn e dhuinne le dortadh fbola kiachmhor; shuidhich agus d' orduich e diomhaireachdan iiaomb, mar dearbhadh air a gradh; agus mar chuimbneachan maireannach air a bbas, a chum ar comhfhurtach mhor agus neo- chriochnuicbte. Uime sin dhasan, maille ris n-Athair, agus ris a' Spiorad Naomh, thugamaid (mar a ta ro fbiacbnaicbteoirnn) gnath bhuidheachas: 'gar striochdadh fein gu h-iomlan d'a tboil agus d'a riar naomh, agus a deanamh dicbeall air seirbhis a thoirt dha ann am fior naomhachd agus an ionracas uile kiitbibh ar beatha. Amen.
  benefits which by his precious blood-shedding be bath obtained to us, he hath instituted and ordained holy mysteries, as pledges of his love, and for a continual remembrance of his death, to our great and endless comfort. To him therefore, with the Father and the Holy Ghost, let us give (as we are most boundeii) continual tbanks; submitting ourselves wholly to bis holy will and pleasure, and studying to serve him in true holiness and righteousness all the days of our life. Amen.

  An sin their an Sagart riusan a thig a gabhail a' Chomunnachaidh naomh,

  SIBHSE a ta gu firinneach agus gu durachdach a' deanamh aithreachas air son bhur peacainnibh, agus a ta ann an gradh, agus ann an iochd ri bhur coimhearsnaich, agus aig am bheil run beatha nuadh a chaitheamh, a' leantuinn aitheantan Dhe, agus a' gluasad o so suas 'na shligibh naomb; Thigibh a' fagus le creidimh, agus gabhaibh an t-Sacramaid naomh so chum bhur comhfhurtachd; agus deanamh bhur n-aidmheil iriosal do Dhia Uile-chumhachdach gu seimh a' lubadh sios air bhur gluinibh.

  Then shall the Priest say to them that come to receive the Holy Communion

  YE that do truly and earnestly repent you of your sins, and are in love and charity with your neighbours, and intend to lead a new life, following the commandments of God, and walking from henceforth in his holy ways; Draw near with faith, and take this holy Sacrament to your comfort; and make your humble confession to Almighty God, meekly kneeling upon your knees.

  276
  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  An sin theid an Aidmheil choitchionn so a dheanamh, ann an ainm na muinntir sin uile air am bheil a mhiann an Comunnachadh naomh a gabhail, le aon do na Ministeiribh, araon e fein agus an Sluaiih uile a' lubadh sios gu h-iriosal air an gluinibh, agus ag radh,
  Then shall this general Confession be made in the name of all those that are minded to receive the Holy Communion, by one of the Ministers; both he and all the People kneeling humbly upon their knees, and saying,
  DHE Uile-chumhachdaich, Athair ar Tighearna Iosa Criosd, Chrnthadair nan uile nitho, Bhreitheanih nan uile dhaoine; tha sinn agaideachadh agus a'caoidh ar peacainnean agusarn-aingidheachd lionmhor, A chuir sinn o am gu am gu ro uanibarra an gnionih, le smuain, le focal agus le deanadas, an aghaidh do Mhorachd Dhiadh- aidh, A brosnachadh gu ro cheart d'fheirg agus do chorruich 'nar n-aghaidh. Tha sin gu durachd- ach a' gabhail aithreachas, agus tlia bron bho'r cridhe oirnn air an son so ar mi-dheanadais; Tha 'n cuimhneachan orra craiteach dhuinn, tha'n eallach diubh do- iomchar. Dean trocair oirnn, Dean trocair oirnn, Athair ro tbrocairich, Air sgatb do Mhic ar Tighearna Iosa Criosd maitb dhuinn na h-uile a chaidh seachad; Agus Deonnich gu'n dean sinn gu brath an deigh so seirbhis thait- neach dhuit ann an nuadhachd beatha, Clium onair agus gloir d'Ainm; tre Iosa Criosd ar Tigh- earna. Amen.
  ALMIGHTY God, Father of our Lord Jesus Christ, ^laker of all things, Judge of all men; We acknowledge and bewail our manifold sins and wickedness. Which we, from time to time, most grievously have committed. By thought, word, and deed, Against thy Divine Ma-jesU^ Provoking most justly thy wrath and indig- nation against us. We do ear- nestly repent. And are heartily sorry for these our misdoings; The remembrance of them is grievous unto us; The burden of them is intolerable. Have mercy upon us, Have mercy upon us, most merciful Father; For thy Son our Lord Jesus Christ's sake. Forgive ns all that is past; And grant that we may ever hereafter serve and please thee in newness of life, To the honour and glory of thy Name; through Jesus Christ our Lord. Amen.
  ^ An sin seasaidh an Sagart a suns {no an t-Eashnig, ma tha e lathair) wins \ia tldondadh fein ris an t-Sluagh, hdjraidh e am Fuasgladh so,
  ^ Then shall Uie Priest {or the Bishop, being prese?it) stand up, and, turning himself to the People, pronounce this Absolution,
  DIA Uile-chumhachdach ar n-Athair neamhaidh, d'a mhor throcair a gheall maith- eanas peaeaidh dhoibhsan uile, a philleas le aithreachas cridheil, agus fior chreidimh g'a ionn- suidh; Gu'n dean e trocair oirbh, gii'ra malth agus gu'n saor e sibh

  bhurn-uile pheacainnibh, gu'n daingnich agus gu'n neartaich e sibh anus na h-uile mhaitheas, agus gu'n toir e sibh a chum na beatha mhaireannach; tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  ALMIGHTY God our hea- venly Father, who of his great mercy hath promised for- giveness of sins to all them that with, hearty repentance and true faith turn unto him; Have mercy upon you; ]Dardon and

  deliver you from all your sins; confirm and strengthen you in all goodness; and bring you to everlasting life; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  277
  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  An Comunnachadh

  '^, An sin tlieir an Saqart, Eisdibh ciod na briathran sol- asach a ta ar Slanuighfhear Criosd a' labhairt riusan uile a ta gu firinneach a' pilleadh g'a ionnsuidh:

  THIGIBH a m' ionnsuidhse, sibhse uile a ta ri saothair, agus fuidh throm eallaich, agus bheirmisedhuibhfois. N.Mhatt. xi. 28.

  Mar sin ghradhaich Dia an saoghal, gu'n d'thug e aon ghin Mhic fein, chum 's ge b'e neach a chreideas ann nach sgriosar e, ach gu'm bi a bbeatha mhairean- nach aiq-e. N. Eoin iii. 16.

  Eisdibh mar an ceudna ciod a ta N. Pol ag radh:

  Is fior an radh so, agus is fiu e air na h-uile chor gabhail ris, Gu'n d'thaing Iosa Criosd do'n t-saoghal a thearnadh pheacach.

  1 Tim. i. 15.

  Eisdibh cuideachd ciod a ta N. Eoin ag radh:

  Ma pheacaieheas neach air bith, tha Fear-tagraidh againn maille ris an Athair, Iosa Criosd am fìrean, agus is esan an iobairt- reitich air son ar peacainnibh. liV^. Eoin ii. 1, 2.

  ^\ An deifjh sn theid an Sagart air

  a<ihaidh^ arj radh,

  Togai bh suas bh ur cridheach an .

  -F/'ert^.Thasinn'gan togailsuas

  a dh'ior^nsuidh an Tighearna.

  Sag. Thugamaid buidheachas d'ar Tiofhearna Dia.

  Freag. Tha e iomchuidh agus ceart sin a dhfanamh 278

  77
  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  ^ Then shall the Priest say. Hear what comfortable words our Saviour Christ saith unto all that trulv turn to him

  COME unto me, all ye that travail and are heavy laden, and I will refresh you. St. Matt. xi. 28.

  So God loved the world, that he gave his only-begotten Son, to the end that all that believe in him should not perish, but have everlasting life. St. John iii. 16.

  Hear also what Saint Paul saith:

  This is a true saying, and worthy of all men to be re- ceived, That Christ Jesus came into the world to save sinners. 1 Tim. i. 15.

  Hear also what Saint John saith:

  If any man sin, we have an Advocate with the Father, Jesus Christ the righteous; and he is the propitiation for our sins. 1 St. John ii. 1, 2.

  ^ After which the Priest shall pro- ceed, sayiiig.

  Lift up 3'our hearts.

  Answer. We lift them up unto the Lord.

  Priest. Let us give thanks unto our Lord God.

  Ansicer. It is meet and right so to do.

  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  ^ An sin tinndaidh an Saqart gu Bird an Tijhearna, ay us tiieir e,
  THA e ro iomchuidh, ceart agus 'na dhleasnasceangailt oirnn, gu'n d'thugamaid aims na h-uile am. agus anns na h-uile aite buidheachas dhuitse, O Tliighearna,^ Athair i cha bhi na Naoiuih, Dhe Uile-fociiiiso(J/A- chumhachdaich,shior-:;;^-;S mhaireannaich. air DomhnachnaTrio- naid.
  "[[ An fio leanaidh an Roimh-radh. iomclniidh, a reir an am, ma tha aon amid air biih orduichte, mar ''eil leanaidh air hall,
  AIR an aobhar sin maille ri AinghbbagusArd-ainghbb, agus le cuideachd neamh uile, molamaid agus moraicheamaid d' ainra glormhor; gu siorruidh tuiUe 'ga d'cbliuthachadh, agus ag radh, Xaomb, naomh, naomh, Tighearna Dia nan sluagb, tha neamh agus talamh Ian do d' gbloir. Gloir dhuitse, O Tbigb- earna a's ro airde.
  EOIMH-EADHAN lOMCHUIDH.
  Air Latba]N"ollaig, agus seachd laithihh 'na dheigh.
  DO bbrigh gu'n d'thug thu Tosa Criosd d' aon-gbin Mbic gu bbi air a bbreitb mar air an am so air ar soinne; A rinneadh, le oibreachadh an SpioraidNaoimb/nafbiordhuine do bblagb na h-Oigb IMuire a Mbathair; agus sin gun smal peacaidh chum sinne a gblanadh o na h-uile pbeacadh. Air an aobhar sin maille ri Ainghbb, &c.
  Air La Caisg, agus seachd

  laithihh 'na dheigh.

  A CH gu b-araid tha sinu

  IjL ceangailte gu thusa a mbol-

  adh air son aiseirigh gblorrabor

  do Mbic Iosa Criosd ar Tigbear-

  279

  1 Then shall the Priest turn to the Lord's Tatde, and say,

  IT is very meet, right, and our bounden duty, that we sbould at all times, and in all places, give tbanks unto thee, O Lord,i Holy Fa- i These words tber, AlmigbtAi,ever- IHuiy Futher]

  1 , 4-: ^n^A " inusi be omit-

  lastmg God. ^.^ „„ Trinity

  Sunday.

  (78)
  ^ Here shall foil oio the Proper Pre /ace, accordinq to the ti>i/e, if there be any specially appointed: or else immediately sh allfolloic,
  THEREFORE witb Angels and Archangels, and witb all the company of beaven, we laud and magnify thy glorious Name; evermore praising thee, and saying, Holy, holy, holy, Lord God of bests, beaven and earth are full of thy glory: Glory be to thee, Lord most High. Amen.
  PKOPER PEEFACES.

  ZTpon Christmas-Day, and seven Days after.

  BECAUSE thou didst give Jesus Christ thine only Son to be born as at this time for us; who, by the operation of the Holy Ghost, was made very Man of the substance of the Virgin Mary his mother; and that without spot of sin, to make us clean from all sin. Therefore witb angels, &c.
  Upon Easter-Day, and seven Days after.

  BUT chiefly are we bound to praise thee for the glorious Resurrection of thy Son Jesus Christ our Lord: for be is the

  279
  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  na: oir is esan am fior Uan Caisg a thairgeadh suas air ar soinne, agus a thug air falbh peacadh an t-saoghail; a sgrios am bas le bhàs fein, agus le 'eirigh a vis gu beatha a dh'aisig dhuinne beatha shior-mhaireannach. Air an aobhar sin maille riAinghbh,&c.

  Air Jj2i an Dol-suas,a^M5 seachd laithihh 'na dheigh.

  TEE do Mhic ro ionmhuinn losa Criosd ar Tighearna: an deigh aiseirigh ro ghlormhor a nochdadh gu follaiseach d'a Abstolaibh uile agus a chaidh 'nan sealladh suas gu neamh adh' ullachadh aite dhuinne; chum far am bheil esan, gu'n reach amaid suas mar an ceudna agus gu'n riagbladhmaid maille ris aun an gloir. Air an aobhar sin maille ri Ainghbh, &c.

  Air Dombnach Caingis, agus sea laithihh 'na dheiqh.

  TEE Iosa Criosd ar Tigbear- na, an ti a reir a gbeallaidh ro fbirinneacbjthainigan Spiorad Xaomb a nuas o neamh mar air an am so le mor fhuaim, mar gu'm bithidh gaotb neartmhor ann an cosamblachd teangannan teinidh, a' teachd air na h-Ab- stolaibh ga'n teagasg, agus g'an treorachadh a dh' ionnsuidh na b-uilefbirinn, a' tabbairt dhoibh araon tiodhlachd iomad cainnt, agus mar an ceudna danachd chum an Soisgeul a shearmon- achadh do na h-uile chinnich, gu bunailteach le teas gbradh; leis an d' thugadh sinne a mach a dorchadas agus a mearachd, a chum soluis soilleir, agus fior eolas ortsa, agus air do ]\Ihac losa Criosd. Air an aobhai* sin maille ri Ainghbh, &c.

  280

  very Paschal Lamb, which was offered for us, and hatb taken away the sin of the world; wbo by his death bath destroyed death, and by his rising to life again hath restored to us ever- lasting life. Therefore with Angels, &e.

  Upon Ascension-Day, and seven

  Days after. '^^HROUGH thy most dearly I. beloved Son Jesus Christ our Lord; who after his most glorious Resurrection manifestly appeared to all his Apostles, and in their sight ascended up into heaven, to prepare a place for us; that where he is, thither we might also ascend, and reign with him in glory. Therefore with Angels, &c.

  Upon Whit-Sunday, and six Days after.

  THROUGH Jesus Christ our Lord; according to whose most true promise, the Holy Ghost came down as at this time from heaven with a sudden great sound, as it had been a mighty wind, in the likeness of fiery tongues, lighting upon the Apostles, to teach them, and to lead them to all truth; giving them both the gift of diveis languages, and also boldness with fervent zeal constantly to preach the Gospel unto all na- tions; whereby we have been brought out of darkness and error, into the clear light and true knowledge of thee, and of thy Son Jesus Christ. There- fore with Angels, &c.

  280
  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  Air Feisd net Trionaid amha'in.

  THUSA a tha, t-aon Dia, a' t-aon Tigheavna, clia'n ann a' t-aon phearsa amhain, ach tri pearsanna ann an aon bhlagh. Oir an ni sin a ta sinn a' creid- sinn mu ghloir an Athar, an ni ceudna tha sinn a' creidsinn mu ghloir a' JMhic, ao^us an Spioraid Naoimh, gun eadar-dheahichadh no muthadh air bhi. Air an aobhar sinmaille ri Ainghbh, &c,

  "^ An deigh pack aon de na Roimh- radium so, air Lull seinneur no their eaì',

  \ IE, an aobhar sin maille ri xJl Ainghbh agus Ard-aing- libh, agus le cuideachd neamh uile, molamaid agus moraich- eamaid d' Ainm glormhor: gu siorruidh tuille 'ga d' chliuth- achadh, agus ag radh, Naomh, naomh, naomh, Tighearna Dia nan shiagh,tha neamh agus tal- amh bin do d' ghloir: Gloir dhuitse, Thighearna a's ro airde. Amen.

  ^ An i-in their an Sagart, acf lidiadh sios air a ghluinibh uig Bord an Tighearna, an ainm na AluiniUir sin uile a ghahhas an Comunnach- adh an Uriiuiyh so leanas.

  CHA 'n'eil sinn a gabhail a dhanadas oirnn teachd an so a dh' ionnsuidh do Bhuird-sa Thighearna throcairich, ag earbsa 'nar fireantachd fein, ach ann an lionmhoireachd agus ann am meud do throcairibh-sa. Cha'n fhiu sinn urrad a's na pronnaig fo d' Bhord-sa thrus- adh suas. Ach is tusa an Tigh- earna ceudna, do'n gnath daon- an a bhi trocaireach: Deonnich dhuinn air an aobhar sin, Thigh- earna ghrasail, mar so gu'n itli sinn feoil do Mhic ionmhuinn losa Criosd, agus gu'n ol sinn fhuil, air chor gu'ra bithidh ar 281

  Z^jw)i ilie Feast ofTrinity only.

  WHO art one God, one Lord; not one only Per- son, but three Persons in one substance. For that which we believe of the glory of the Fa- ther, the same we believe of the Son, and of the Holy Ghost, without any difference or in- equal it}^ Therefore with An- gels, &c.

  ^ After each of which Prefaces shall immediately be sung or said,

  THEREFORE with Angels and Archangels, and with all the company .of heaven, we I laud and magnify thy glorious I Name; evermore praising thee, } and saying, Holy, holy, holy, Lord God of hosts, heaven and earth are full of thy glory: Glory be to thee, Lord most High. Amen.

  (81)

  Then shaU the Priest, hneeling duicn at the Lord's Table, say in the name of all them that shall re- ceive the Communion, this Prayer folloicing:

  WE do not presume to come to this thy taole, O mer- ciful Lord, trusting in our own righteousness, but in thy mani- fold and great mercies. We are not worthy so much as to gather up the crumbs under thy table. But thou art the same Lord, whose property is alwaj^s to have mercy: Grant us therefore, gracious Lord, so to eat the Flesh of thy dear Son Jesus Christ, and to drink his Blood, that our sinful bodies may be made clean by his body, and our souls washed through his most precious Blood, and

  281
  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  cuirp pheacacli air an deanamh glan le Chorpsan, agus ar n-an- aman air an ionlaid tre Fhuill ro luachmhor, agus gu'n gabham- aidgusiorruidhtuillecomhnuidh ann-san, agus esan annainne. Amen.

  '^ An uair a chuireas an Sagart, is e ''na sheasamk aig cC Bliord, ann an ordugh an t-Aran agus am Fwn, air chor agus gum bi e goir- easach dha an t-Aran a Ihriseadh gu h-iomchuidh ann an lathair an t-Sluaigh, agus an Cupan a ghiac- adh 'na lamhaiijh; their e an Urn- uigh Choisrigidh mar a leanas.

  DHE Uile-chumhachdaicli,ar n-Athair neamhuidh, do d' throcair chaomh a thug d'aon Mhac Iosa Criosd gu bàs fhul- ang air an Chrann-cheusaidh air son ar saorsainn-ne; a rinn an sin (le aon tabhartas dheth fein aon uair a thairgse) iobairt, tabhartas, agus dioladh iomlan, foirfe, agus diongmhalta, air son peacainnibh an t-saoghail uile; agus a shuidhich, agus dh' aithn dhuinne sinn 'na Shoisgeul naomh, a chumail suas gnath- chuimhneachan air an sin abhas luachmhor, gus a theachd a ris; Eisdruinn, Athair throcairich, guidheamaid gu ro umhail ort; agus Deonnich dhuinne a ta gabhail do chreutairean so do dh' aran agus do dh' f hion, a reir oi'dugh naomh do Mhic ar Slan- uighfhear Iosa Criosd, ann an cuimhneachan air a bhàs agus fhulangas; gu'm bi sinn 'nar luchd conilipairt d'a chorp agus d'a Fhuil ro bheannuichte: neach, anns an oidhche cheudna anns an do bhrath- ^An so giac- adh e,i a ghlac '^^ ^" ^^^?^^

  ' " . an mluas 'na

  Aran; agus, an uair lamhaibh: athugebuidheach- „.

  ov 1 • ^ Agu< an so

  as,^ bliriS se e, agus an t-Aran I'a thug e d'a Dheis- bhriseadh: cJobluibh e, ag radh, Gabkaibb,

  2S2

  that we may evermore dwell in him, and he in us. Amen.

  ^ When the Priest, standing before the Tahle^ hath so ordered the Bread and Wine, that he may with the more readiness and decency break the Bread before the People, and take the Cup into his hands, he shall Say the Prayer of Consecra- tion asfolloiveth.

  ALMIGHTY God, our hea- venly Father, who of thy tender mercy didst give thine only Son Jesus Christ to suffer death upon the cross for our re- demption; who made there (by his one oblation of himself once J offered) a full, perfect, and suf- J ficient sacrifice, oblation, and satisfaction for the sins of the whole world; and did institute, and in his holy Gospel com- mand us to continue, a perpe- tual memory of that his preci- ous death, until his coming again; Hear us, O merciful Father, we most humbly be- seech thee; and grant, that we, receiving these thy creatures of Bread and Wine, according to thy Son our Saviour Jesus Christ's holy institution, in re- membrance of his death and passion, may be partakers of his most blessed Body and Blood: who, in the same night that he was betrayed,^ i Here th*^ took bread; and ^^^st is to take 1 111- i^he Paten into

  when he had given his hands: thanks,^ he brake , ^nd here it, and gave it to to break the his disciples, say- ^^ead: ing, Take, eat,^^ And here to , 1 v" . 11 1 lay his hard

  this IS my Body u^on all the which is given for Bread:

  282
  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  itlìibh,^ is e so mo ' ^sus an so /-,1 ,1 cuiridh e a

  Chorp-sa a thug- iamj,an air an adh air bhursonsa: Aran uile: Deaiiaibh so mar chuimhneachan ormsa. Mar an ceudna an deigh na Suipeir"* ghlac e "^ An so thae

  C'- e ris a' Chupan

  upan; agUS, a ghlacadh 'na an nair a thug e lamiiaibh: buidheachas, thug e dhoibhsan e, ag radh, Olaibh uile dhi' so; oir

  is i SO^ m' Fhuill- » a^us an so

  sa de'n Tiomna- cuiriahealanih -»T 11 11 • J air gach soilh-

  JNuadh, a dnoirt- each (ma 's a eadh air bhur sonsa mias no Copan

  agusaivsonmoran',,,,'N''- >-l a chum maitheanas Fion ri chois- peacaidh: Dean- "JN^adh. aibh so, CO trie as a dh'olas sibh e, mar chuimhneachan ormsa. Amen.

  11 An sin gahlmidh am Ministeir air tus an Conmnnachadh aiins an da sheorsa e /ein, aqus an sin theid e air aijiiuidh a chum an ceudna a tlioirt do na h-Easbuigibh, Sagart- aibh, agus Deaconaibh, anns an doigh cheudiia, {ma bhios neach dhiidili a lafhair) agus an deigh sin do'n t-sluagh mar an ceudna ann an orditgh, iad uile git h-irios- al air an ghdnibh. Agus, an uair a bheir e an t-Aran do neach air bith their e,

  CORP ar Tighearna Iosa Criosd, a chaidh a thoirt air do shon, gu'n gleidheadh e do chorp agus d'anam gu beatha shiorruidh. Glac agus ith so mar chuimhneachan gu'n do bhasaich Criosd air do shon, Agus beathaich air-san ann a d' chridhe le creidimh agus taing- ealachd.

  ^ Anns am Mìnistpir a IJieir an Ciipan do neach air bith, their e,

  FUIL, ar Tighearna Iosa Criosd, a dhoirteadh air do shon, gu'n gleidheadh i do chorp agus d' anam gu beatha shiorr- uidh. 01 so mar chuimhneachan 2«3

  you: Do this in remembrance of me. Likewise after Sup- per, ^ he took the 4 Here he is Cup; and, when he to take the Cup had given thanks, he gave it to them, sa3nng, Drink ye all of '^ And here to this; for this5 is my J^Y^i^e'S" Vet Blood of the New sel (be it Cha- Testament, which 'i^e or Flagon) IIP 1 in which there

  IS shed lor yon, and j, any Wine to for many, for the be consecrated.

  remission of sins: Do this, as oft as ye shall drink it, in re- membrance of me. Amen

  83

  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  U Then shall the Minister first re- ceive the Commimion in both kiiids himself] and then proceed to deliver the same to the Bishops, Priests, and Deacons, in like manner, (i/ any be present,) and after that to the people also iji order, into their hands, all meekly kneelivg. Ajid, ivhen he delivereth iìi^ Bread to any one, he shall say,

  THE Body of our Lord Je- sus Christ, which was given for thee, preserve thy body and soul unto everlasting life. Take and eat this in re- membrance that Christ died for thee, and feed on him in thy heart by faith Avith thanksgiv-

  ^ And the Minister that delivereth tlie Cup to any one shall say,

  THE Blood of our Lord Jesus Christ, which was shed for thee, preserve thy body and soul unto everlasting life. Drink this in remembrance that

  283
  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  gun do dhoirteadh Fuil Chriosd air do shon, agus, bi taingeil.

  U Ma their geas an t-Aran no Fion coisrigte mu'n gahh iad uile an Comunnachadh, coisrigidh an Sag- art tuille a reir na Riaghaiit a ta roimhe orduicTde; ciC toiseachadh aig [Ar Slanuighfhear Criosd anns an oidhi-lie cheudna, &c.] air son beannaciiudh an Aram; ar/us [mar an ceudna an deigh na Suip- eir, &c.] air son beaiinachadh an Chupain.

  ^ An uair a tha iad uile air a ChomunnaclKidh a ghabhail, jnll- iclh am JMuiisteir gu Bord an Tighearna, agus gu h-urramach cuiridh e air a Bhord fuigldeach nan Nithe coisrigte, a' comhdach- adh an cheudna le anart muiseach

  ^ An sin their a Sagart Urmiigh an Tighearna, an siuagh ag radii, na dheigh gach larrtas.

  AR n-Athair a ta air neamh, Naomhaicbear d' Ainm; Tbigbeadh do rioghachd; Deaii- ar do tboil air an talamh, mar thatar a' deanamh air neamh: thoir dhuinn an diugb ar n-aran latbail; Agus maitb dhuinn ar ciontainnean, mar a mhaitbeas sinne dhoibhsan a ta ciontachadh 'n ar n-agbaidh; Agus na leig am buaireadh sinn, Ach saor sinn o olc: Oir is leatsa an riogb- aobd, An chumhachd, agus a' gbloir, Gu siorruidh agus gu siorruidh. Amen.

  % 'A'a dheigh sin theirear mar a leanas.

  OTIIIGHE AKXA agus Atb- air neauibaidh, tha sinne do sheirbhisich umbail gu iomlan ag iarraidh o d' mhaitbeas atliaireil gu trocaireach thu a gbabbail ar n-iobairt so do mboladh agus do bbreith-buidheachais; gu ro umbail a' guidJieadh ort thu a dheonuchadh, a chum le maitb- 281 eas agus bhàs do Mliic Iosa Criosd, agus tre creidinih 'na fliuil, gu' faigheamaid agus d' Eaglais gu ionilan maitheanas 'nai-peacainnibh,agusuileshoch- airean eile fhulangais-san. Agus ann a so tha sinn a' tairgse a' Tiòchdadh dhuitse.OThigheama, sinn fein, ar n-anaman agus ar cuirp, gu bhi nan iobairt reus- anta, naomh, agus bheothail dhult; gu umhail a' guidheadh ort, gu'm bi sinne uile. a ta 'nar luchd-comhpairt do'n Chomunn- achadh naomh so, air ar lionadh le d' ghras agus le d' bheannach- adh neamliaidh. Agus ged nach fiu sinne, le lionmhoireachd ar peacainnean, iobairt air bitli a thairgse dhuit,gidheadh tha sinn a' guidheadh crt thu a gabhail so ar dleasnas agus ar seirbhis fhiacbnuichte, gun ar maitbeas a cbudthromachadh, ach ar ciont- ainnean a maitheadh, tre Ic^sa Criosd ar Tighearna leis an ri)bb, agus maille ris am bi, ann an aon- achd an Spioraid Naoimli, na h-uile on air agus ghloir dhuitse, O Atliair Uile-chumhaclidaich, saogbal gun chrioch. Amen.

  Christ's Blood was sbed for thee, and be thankful. 84
  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  % If the consecrated Bread or Wine be all spent before all have commu- nicated, the Priest is to consecrate more according to the Form before prescribed; begimiing at [Ouv Sa- viour Christ in the same night, &c.l for the blessing of the Bread; and at [Likewise after Supper, &c.] for the blessing of the Cuj).

  ^ When all have commmiicated, the Miiiister shall return to the Lord''s Table, and reverently place upon it what remainelh of the consecrated Elements, covering the same icith a fair linen cloth.

  ^ Then shdl the Priest say the Lord's Prayer, the People repeating after him every Petition.

  OUR Father, wbich art in heaven, Hallowed be thy name; Thy kingdom come; Thy will be done in earth, as it is in heaven: Give us this day our daily bread; And forgive us our tiespasses, as we forgive them that trespass against us; And lead us not into tempta- tion, But deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, For ever and ever. Amen.

  Tl After shall be said as folloiveth.

  OLORD and heavenly Fa- ther, we thy bumble ser- vants entirel}' desire thy fatherly goodness, mercifully to accept this our sacrifice of praise and thanksgiving; most humbly be- seeching thee to grant, that by the merits and death of thy Son Jesus Christ, and through faith in his Blood, we and all thy wbole Cburch may obtain re- mission of our sins, and all otber benefits of his passion. And here we offer and present unto thee, O Lord, ourselves, our souls and bodies, to be a reasonable, bolj, and lively sa- crifice unto tbce; humbly be- seeching thee, that all we, wbo are partakers of this holy Com- munion, may be fulfilled with thy grace and heavenl}'' bene- diction. And although we be unworthy, through our manifold sins, to offer unto thee any sa- crifice; yet we beseech thee to accept this our bounden duty and service; not weighing our merits, but pardoning our of- fences, through Jesus Christ our Lord; by whom, and with whom, in the unity of the Holy Ghost, all honour and glory be unto thee, O Father Almighty, world without end. Amen.

  285
  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  No so:

  DHE Uile-chumhaclidaich agus shior-mhaireanaich, tba sinn a' toirt buidheaclias ro cbridheil duit, a chionn gu bheil thu adeonuchadh sinne a bbeath- achadh, a ghabh gu b-iomcbuidh na diombaireachdan naomh so, le Ion spioradail do Chorp agus do Fbuil ro luacbmhor do ]\Ìbic ar Slanuigbfhear Iosa Criosd; agus a ta 'g ar deanamh cinn- teach leis an so air d' fbabbar agus do d' dheagb-gbeann d' ar taobh; agus gu bheil sinn 'nar fior bhuill air ar suidheachadh ann an corp diombair do Mbic, ni is 8 cuideachd bbeannuicbte nan uile sLluagb creideach; agus cuiJeachd 'nan oighveachaibh tre dochas air do rioghachd rabair- eannaicb, le maitheas bàs agus fulangas ro luacbmbor do Mhic ionmliuinn. Agus tha sinn gu ro umbail a' guidheadh ort, O Athair neamhaidh, mar so ar cuideachd le d' gbras, chum gu'm mair sinn amis an cbomb- cbomunn naorab sin, agus gu'n dean sinn na h-uile leitbid sin do dheagb oibre as a dh' ullaich thu air ar son gu gluasad annta; tre Iosa Criosd ar Tigbeai-na, d'an robb, maille riutsa agus ris an Spiorad Naomh, na h-uile onair agus gbloir, saogbal gun cbriocb. Amen. 285

  Or this:

  ALMIGHTY and everliving God, we most beartily thank thee, for that thou dost vouchsafe to feed us, who have duly received these hoi}' myste- ries, with the spiritual food of the most precious Body and Blood of thy Son our Saviour Jesus Christ; and dost assure us thereby of th}'- favour and goodness towards us; and that we are very members incor- porate in the mystical body of thy Son, which is the blessed compan}' of all faithful people; and are also heirs tbrough hope of thy everlasting kingdom, by the merits of the most precious deatb and passion of thy dear Son. And we most humbly beseech thee, O beavenly Fa- tber, so to assist us witb thy grace, that we may continue : in that holy fL41owsbip, and do I all such good works as thou I bast prepared for us to walk in; through Jesus Christ our Lord, to whom, witb thee and the Holy Gbost, be all bo- nour and glory, world without end. Amen.
  285
  AIR AIS DHAN COMHCHINN

  ^ An sin theirear no seinnear,

  GLOIE do Dhia anns na b-ardaibh agus air talamh sith, deagb gbean do dhaonibb. ]\rolamaid thu, beannuicbeamaid thu, aoramaid thu, gloraicbeam- aid thu, thugamaid buidheachas dhuit air son do mbor gbloir, Thighearna dhe, Eigb neamh- aidh, Dia an t-Athair Uile- ebumhachdacb.

  O Thighearna, an t-aon-ghin Mbic Iosa Criosd, O Thighearna dhe, Uain De, Mbic an Athair, a ta toirt air falbh peacainnean an t-saogbail, dean trocair oirnn. thusa a toirt air falbh peacainn- ean an t-saogbail, dean trocair oirnn. thusa a ta toirt air falbh peacainnean an t-saogbail, gabh ar n-urnuigb. thusa atat-suidhe air deas laimh dhe an t-Athair, dean trocair oirnn.

  Oir is tusa an t-aon naomh; is tu an Thighearna; is tu Chriosd, maille ris an Spiorad Naomh, a ta ro ard ann an gloir dhe an t-Athair. Amen.

  286

  ^ Then shall he said or sung,

  GLORY be to God on bigb, and in earth peace, good will towards men. We praise thee, we bless thee, we worsbip thee, we glorify thee, we give tbanks to thee for thy great glory, Lord God, beavenly iving, God the Fatber Al- migbty.

  O Lord, the only-begotten Son Jesus Christ; O Lord God, Lamb of God, Son of the Fa- tber, that takest away the sins of the world, have mercy upon us. Thou that takest away the sins of the world, have mercy upon us, Thou that takest away the sins of the world, receive our prayer. Thou that sittest at the right band of God the Fatber, have mercy upon us.

  For thou only art holy; thou only art the Lord; thou only, Christ, witb the Holy Gbost, art most bigb in the glory of God the Fatber. Amen.

  286
  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  '^ An sin hijidh an SaiaH (jio n t Kàshuiif ma ilia e la f hair) air falbh iad leis an Bìieànnachadh so.

  GU'N gleldheadh sitli Dhe, ataoscionn na h-uile tliuig- se, bluir cridheachan agus bhur n-inntinn aim an eolas agus ami an gradh Dhe, agus a Mhic Iosa Criosd ar Tighearna: agus gu'n robh beannachadh Dhe Ùile- chiimhachdaich, an Athar, a' Mhic, agus an Spioraid !Naoimh, ann bhur measg agus gu'n gabh- adh e comhnuidh maille ribh do ghnath. Amen.

  TI Guidhean a ta ran radh cm deigh an Tahhaiias. an uair nach eil Comunnachadh ann, air gach ta dhiubh sin aon no tuille; agus foa'laidh an ceudna a radh cuid- «achd, CO trie Vt fihios ceann fatli air, an deigii GuidJiean Urnuigh, Madaimi.no Feasgair, a' Cliomunn- achaidh, no na Laoidh-diiiann mar a clii am JMinisteir iomchuidh.

  OTHIGHEARNA, gu-troc- aireach, cuidicli sinn annta so ar n-achanuichibh agus ar urnuighibh, agus stuir slighe do sheii'bhisich gu greim fhaghail air sabhaladh siorruidh; chum am measg uile mhuthanaibh agus thuiteamasaibh na beatha bhas- mhor so, gu'm bi iad air an sior dhion le d' chomhnadh ro ghras- ail agus ullamh; tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  OTHIGHEARNA Uile- clmmhachdaich, agus a Dhe mhaireannaich, Deonnich, guidh- eamaid oi-t, thu a stiuradh, a naomhachadh, agus a riaghladh, araon ar cridheachan agus ar cuirp ann an slighibh do lagh- anan, agus ann an oibribh d'aith- eantan; chum, tre do dhidean ro chumhachdaich araon an so agus gu siorruidh, gu'm bi sinn airar 287

  ^ Then the Priest (or Bishop if he he -present) shall let them depart iiith this Blessing.

  I^HE peace of God, which . passeth all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God, and of his Son Jesus Christ our Lord: and the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Ghost, be amongst 3'ou and remain with you al- ways. Amen

  ^ CoUeets to he said after the Of- fertory, u-hen there is no Commu- nion, every such day one or more; and the same may he said also, as often as occasion shall serve, after the Collects either of Morning or Evening Prayer, Communion, or Litany, hy the discretion of the Minister.

  ASSIST ^ us mercifully, O Lord, in these our suppli- cations and prayers, and dispose the way of thy servants towards the attainment of everlasting salvation; that, among all the changes and chances of this mortal life, they may ever be defended by thy most gracious and ready help; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  O ALMIGHTY Lord, and everlasting God, vouch- safe, we beseech thee, to di- rect, sanctify, and govern, both our hearts and bodies, in the ways of thy laws, and in the works of thy commandments; that through thy most mighty protection, both here and ever, we may be preserved in body and soul; through our Lord

  286
  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  gleidheadh ann an corp agus ann an an am; tre ar Tighearna agus ar Slanuighfhear Iosa Criosd. Amen.

  DHE Uile-chumhachdaich, guidheamaid ort, deonviich, gu'm bi na briathran a chuala sinn an diugh le ar cluasaibh o'n taobh a muigh, le d'ghras air an suidheachadh an taobh a stigh 'nar cridheachaibh, chum gu'n tugadh iad a mach annainn tor- adh deagh chaithe-beatha chum onair agus moladh d'Ainm; tre losa Criosd arTighearna. Amen .

  STIUIR sinn, Thighearna, 'nar n-uile dheanadais, le d'fhabhar ro ghrasail, agus thoir air ar n-aghaidh sinn le d'shior chomhnadh, chum 'nar n-uile oibribh a thoisich, a bhuanaich, agus achriochnaich sinn annadsa, gu'n gloraich sinn d'Ainm naomh, agus fa-dheoidh le d'throcair gu'mfaigh sinn a' bheatha mhair- eannach; tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  DHE Uile-chumhachdaich, an tobar nan uile ghliocas, aig am bh eil fios air ar n -uireasbhuidh mu'n iarr sinn, agus arn-aineolas ann an iarraidh: Tha sinn a' guidheadh ort truas a bhi agad r'ar n-anmhuinneachd; agus na nithe sin, air son ar mi-f'hiach- alachd nach 'oil do dhanadas againn, agus air son ar doille nach urrainn sinn iarraidh, doon- uich an toirt dhuinn, air son fiachalachd do Mhic Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  DHE Uile-chumhachdaich, a gheall gu'n eisdeadh tu ri guidheanna muinntir ata'g iarr- aidh ann an Ainm do Mhic; Guidheamaid ort gu trocaireach 288

  and Saviour Amen.

  Jesus Christ.

  GRANT, we beseech thee, Almighty God, that the words, which we have heard this day with our outward ears, may through thy grace be so grafted inwardly in oui' hearts, that they may bring fortli in us the fruit of good living, to the honour and praise of thy Name; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  PREVENT us, O Lord, in all our doings with thy most gracious favour, and fur- ther us with thy continual help; that in all our works begun, continued, and ended in thee, we may glorify thy holy Name, and finally by thy mercy obtain everlasting life; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  ALMIGHTY God, the foun- tain of all wisdom, who knowest our necessities before we ask, and our ignorance in asking; We beseech thee to have compassion upon our infir- mities; and those things, which for our unworthiness we dare not, and for oui- blindness we cannot ask, vouchsafe to give us, for the worthiness of thy Son Jesus Christ our Lord. Amen.

  ALMIGHTY God, who hast promised to hear the peti- tions of them that ask in thy Son's Name; We beseech thee mercifully to incline thine ears

  288
  AIR AIS DHAN COMHCHINN
  thu a dh' aomadh do chluasan j to us that have made now our d'ar n-ionnsuidhne a rinn a nis | prayers and suplications unto arn-urnuighean agusar n-achan- thee; and grant, that those aichriut, agusdeonuieh, na nithe things, which we have faithful- sin a dh'iarr sinn gu creideach a ly asked according to thy will, reir do thoil, gu'm faigh sinn gu | may effectually be obtained, to h-eifeachdach iad, gu fuasgladh the relief of our necessity, and air ar n-uireasbhuidh, agus gu to the setting forth of thy glory; nochdadh a mach do ghloir-sa; through Jesus Christ our Lord. tre Iosa Criosd ar Tighearna. j Amen. Amen.

  ■J Air DomhnacTiaibJi agus air LaitliibTi-naomh eile (mur hi Comunnachadh ann) hithidh na h-uVe a ta air an orduchadh aig an Chomunnachadh air an radh^ gu deireadk na h- Urnuigh choitchinn (Air son siaid iomlan Eaglais Chriosd a' cogadh an so air talamh) mara/yn maille ri am no tuille de na Guidhean so 7nu dheireadh roimhe air an adhris, a' comh- dhunadh leis a Bheannachadh.

  •i Agus cha bid Suipeir an Tighearna air a friUiea^adh, mar bi aireamh iomchuidh gus an Comunnachcidh a ghabhail maille ris ann an t-Sagart, a reir mar a chi e iomchuidh.

  % Agus mur bi os cionn fichead pearsa anns an Sgireachd aig am bheil ghocw^ an Comunna^-hadh a giia'Jiail: gidheoflh cha bhi Coinunnai'hudh a7in, mur gabh ceathrar (no triuir air a chuid 's lugha) an Comunnachadh maille ris an t-Sagart.

  ^ Agus ann an Eaglais Easbuig agus ann an Eaglaisibh am hi da Mhin- isteir, agus ann an Ard-Sgoilibh, far am Uieil moran Shagartan agus Dheaconan, gabhaidh iad uVe an Comunnachadh maille ris an t-Sagart gach Domhnach air a chuid 's lugha, mar ''eil aobhar reuso7ita aca ''na aghaidh.

  Tl Agus a thoirt air falbh nan uile aobhar easaonacJid, agus saobh-chreid- inih, ata aig neach air bith no dh fhaodadh a bhi aige a thaobh an A rain agus an Fhion, is leor gum bi an t-Aran a leithid 's a bhios cleachda ri iiheaih; ach gum bi e de^n Aran ChruinTieachd is fearr agus is fior- ghloine a dV fhaodar gu goireasz^h fhaotu,inn. Agus ma dK" fhanas a bheag de''n Aran agus den Fhion gun choisrigeadh , hithidh e aig a Mhin- isteir gu fheum fein: ach ma bhios /uigheall ann de'n Aran agus de'n Fhion choisrigfe, cha ioirear a mach e as an Eaglais. ach ifhidh agus olaidh an Sagart agus co air bith eile de'n Luchd Coinun?iachaidh a ghairineas e d'a ionnsuidh, air ball an deigh a" Bheannachaidh, an ceudna le urram.

  ^ Bithidh an t-Aran agus am Fion air son a Cliomunnachaidh air fhaot- uinn leis a Mhini^teir agus leis tia Foirbhich air cosd na Sgireachd.

  ^ Agus thoir fainear. gu^n gabh gach Neach a ta anns an Sgireachd air a chuid a's lugha an Comunnachadh tri uairean anns an Bhlidhna, agv^ uair dhiuhh so air a Chaisg. Agus gach Bliadhna aig a Chaisg ni gach Neach a ta 's an Sgireachd cunntas m a' ^Ihinisteir, no ris an Neach a ta aige 'na aiie; agus paighidh iad dha na j -uile Dhlighean Eaglais, a ta gnathaichte dhgheach, an sin agus aig am a ta ri 'm paigheadh.

  % An deigh don t-Seirbhis Dhiadhaidh criochnachadh, hithidh an t-Airgiod

  289 O

  An ComunnacTiadh.

  a thugadh seachad aig an Tahliartas air a hlmileucliarlh na leitldd do die flteumaihh diadhaidh apits iochdmhor^ 's a clii a' Mhinisteir w/m nri Foirbhich iomchuidh. Jgj/s mar cord ia/.l uime so, theid a bhuileachadh mar a dii orduicheas an t-Easbuig.

  DO bhrÌQ;li gu bheil e ordnichte anns an Riaa:hailt so air son Frith- ealadh Suipeir an Tigheania, gu'n gabliadh an Luchd-Comimnach- ' aidh an ceudna air an gluinibh; (tha 'n riaghailt so a' ciallachadh gu ' maith, ar n-aidmheii umhail agus thainfrcil air son na sochaiiibh a thug ■ Criosd seachad innte sin Dhoibhsan uilo a ghabh gu h-iomchuidh, agus ' gu seachnadh nii-naomhachd agus mi-riachailt anns an Chonninnarliadh ' naomh;) gidheadh, an t-eagal gu'n gabhadh neach air bith an sleuchdadh ' ceudna, tre aineolas agus anmhuinncachd, no a mi-run agus danarachd, ' ann a seadh docharach; A ta e aim a so air a dhearbhadh, Nach 'eil ' aoradh sam bith air a chiallachadh leis, no nach bu choir a bhi, aon ' chuid air a thoirt do'n Aran no do'n Fhion Shacramaideach an sin gu ' corporra air an gabhail, no do Lathaireachd air bith Chorporra Fheola ' agus Fhola nadurra Chriosd. Oir a ta 'n t-Aran agus am Fion Sacram- ' aideach a' mairsinn daonan 'nan blagh nadurra fcin, agus air an aobhar ' sin cha'n fheudar aoradh a thoirt dhoibh; (oir b'iodhal-aoraidh sin, ni ' graineil do na h-uile Chriosduidhean creideach;) agus a ta Corp agus ' Fuil nadurra ar Slanuighfhear Criosd air Neamh, atrns cha'n ann an so; ' ni a ta an aghaidh firinn Corp nadurra Chriosd, a bhi air an aon am ana ' an tuille na aon aite.

  AM FRITHEALADH

  BAISTIDH FOLLAISEACH NAOIDHEANAN

  RI GHNATHACHADH ANNS AN EAGLAIS.

  Aig toiseach Urnuigh Mhaduinn leughaidh a' Ministeir le guth ard, aon, no tuille do na earrunnaibh so de na Scriohtuirihh sin a leanas; agus an sin their è an ni sin a ta scrìobhta an déigh nan earrannaibh ceudna.  THE ADMINISTRATION OF

  PUBLICK BAPTISM OF INFANTS

  TO BE USED IN THE CHURCH

  THAN sluagh ri'n coimhairleachadh, gu'm bheil e ro iomchuidh nach biodh am Baisteadh air a fhrithealadh ach air Domhnachaihh, agus air Laithibh-naomhh eile an uair a thig a' chuid is mo do shluagh ami an ceann a cheile chum gun dean an coi'thional a ta anna sin a lathar fianniseach air iadsan a ta air an ùr bhaisteadh air an gabhail a stigh ann an aireamh Eaglais Chriosd; agus mar an ceudna do bhrigh an àm Baisteadh Naoidheanaibh, gùm bi gach Duine a bhios a lathair air a chuir ann an cuimhne air aidmheil fhéin a rinneadh do Dhia 'na Bhaisteadh. Airson an aohhar cheudna tha e iomchuidh gu'm bi am, Baisteadh air a' fhritheaiadh anns an chainnt chumanta. Gidheudh, {ma's eigin e.) faodar Clann a bhaisteudh air la airbith eile.

  ^ Ajius ihoirfuinear, giCm hi aig gach Lpanahh-Gille a thcid a hhaisleadh 
  da A (hair agus aon Mhathuir DhiwUiaidh; agtis aig gach LeanaJth- 
  Nighiiin, aon Athair agtis da Mhuthair Dhia/^lhaidh.

  ^\ An uair a ta Clann ri'm ba^ l^ojiih^ bhe',,' an Aithricliean fios air anna an oid/iche, no anns an mliudainn mun toisich Urnuigh iVIadainn, do''n JMhmisteir. Agus an sin feumaidh na h- Aithricliean ngus na Maith- richean Diadhaidh, agus an diiagh maille vis an Chloinn, a bid uJlamk aig an Tubar-lkaistidh, air ball an deigh an Leasain nm dheirfodii aig Lrnuigh Fea^gair, mar a dii orduiclieas am Afinisteir le Ihoil fiin. Agvs air teachd do n t-Sagarl a dh' ionnsuidh an Tobuir-bhaistidh (a ta an fin ri bhi air a lionadh le Uisye fior ghlan) , agus ag seasamh an sin, their e.

  AN robh an Leanabh so air bhaisteadh cheana, no nach obh

  Ma fhreagras iadsan, Cha robh: An sin thieid an Sagart air aghaidh mar a leanas.

  MHUINNTIR ionmhuinn, do bhrigh gu bheil na 

  HATH this Child been already baptized, or no?ready baptized, or no?

  If they answer. No : then shall the Priest proceed as followeth.


  DEAELY beloved, foras- 
  much as all men are con- 
  h-uiledhaoineair angintinnagus eeived and born in sin; and 
  air am breith am peacadh, agus that our Saviour Christ saith, 
  gubheilar SlanuighfhearCriosd, Xone can enter into the king- 
  ag radh, Xach urrainn neach air dom of God, except he be re- 
  bith dol a stigh do rioghachd generate and born anew of 
  Dhe, mar bi e air ath-ghintinn AVater and of the Holy Ghost; 
  agus air nuadh bhreith le Uisge I I beseech you to call upon God 
  agus leis an Spiorad Xaomh; j the Father, through our Lord 
  Guidheam oirbh sibh a ghairm; Jesus Christ, that of his boun- 
  air Dia an t-Athair, tre ar Tigh- ' teous mercy he will grant to 
  earna IosaCriosd,gu'n Deonnich- this Child that thing which by 
  eadh e d'a mor throcair do n nature he cannot have; that he 
  291 2 
  Leanahh so a ni sin nach urrainn 
  a bhi aig a thaobh naduir; gu'm 
  hi e air a bhaisteadh le Uisge 
  agus leis an Spiorad Naomh, 
  agus air a ghabhail a stigh do dh' 
  EaglaisuaomliChriosd,agus aira 
  dheanamh'na bhallbeothailàh'ì.

  'il An sin their an Sagart, Deanamaid urnuigh.

  DH E Uile-chumhachdaich agus shior-mbaireannaich,a shabhail le d'mbor tbrocairNoah agus a tbeagblach 'san aire o sgrios le uisge; agus mar an ceudna a tbreoraich do shluagb clann Israeil gu tearuinnte tre an fhairge Ruaidh, ag cialluchadh leis an sin doBbaisteadh naomh; agus le Baisteadh do Mbic ro ionmhuinn Iosa Criosd ann an ambainn Jordan, a naunibaich Uisge gu nigbeadh diombair peacaidh thoirt air f albb; Guidh- eamaid ort,air son do tbrocairean neo-ebriocbnacb, gu'n ambairc thugutrocaireachairan iea/2rti/^ so; gu'n glan agus gu'n naonib- aichthue leis an Spiorad Naonib; chum, air dha bbi air a sbaoradh o d' cborruich gu'm bi e air a gbabbail a steach ann an aire Eaglais Chriosd; agus air dha bbidiongmbaltaann aucreidimh, aoibbneach tre dhoebais agus suidhiebte ann an ioehd, gu'n siubbladh e romb tbonnaibh an t-saogbail bbuaireasaieb so, chum fadheoidh gu'n d'tbig e gu tir na beatha maireannaicb; an sin gu riagbladh maille riutsa saogbail gun cbrioeb; tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  DHE Uile-chumbaebdaich agus neo-bbasmbor, comb- nadh na muinntir uireasbbuidh- each, fear cuideaebaidh nan uile a tbeieheas a t-ionnsuidh air son cobhair, bontba na muinntir a 292

  may be baptized with Water and the Holy Gbost, and re- eeived into Christ's holy Church, and be made a lively member of the same.

  1 Then shall the Priest srry.

  Let us prav.

  ALMIGHTY and everlast- ing God, who of thy great mercy didst save Noah and his family in the ark from perish- ing by water; and also didst safely lead the children of Is- rael thy people tbrough the Red Sea, figuring thereb}^ thy holy Baptism; and by the Baj)- tism of thy well-beloved Son Jesus Christ, in the river Jor- dan, didst sanctify Water to the mystical washing away of sin; We beseech thee, for thine infinite mercies, that thou wilt mercifully look upon this Child; wash him and sanctify him with the Holy Gbost; that he, be- ing delivered from thy wrath, may be received into the ark of Christ's Church; and being stedfast in faith, joyful tbrough hope, and rooted in charity, may so pass the waves of this troublesome world, that finally he may come to the land of everlasting life, there to reign with thee world without end; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  ALMIGHTY and immortal God, the aid of all that need, the helper of all that flee to thee for succour, the life of them that believe, and the re- surrection of the dead: We call

  ta creiJsinn, agus aiseirigh nam 
  m;ii bh; Tha siun a' gairm ort air 
  sou an NaoidJiean so, ehum air 
  dha teaclid a dh'ionnsuidh do 
  Bbaistidh naoimb, gu'm faigh e 
  maitbeanas 'na plieacainnibh le 
  atb-gbintinn spioradaiL Gabh e 
  O Thighearna, mar a gbeall thu 
  le d' mhac ro ionmhuinn,agradh, 
  larraibb, agus bheirear dhuibb, 
  siribb, agus gbeibh sibb,buailibli 
  an dorus, agus theid fbosgladh 
  dhuibb: Mar so a nis thoir 
  dhuiune a ta 'g iarraidh: faigh- 
  eamaid a ta sireadh; fosgail an 
  geata dhuinne a ta bualadh; 
  chum gu'm meal au Naoidhean so 
  beannachadh siorruidh do ionlaid 
  neamhaidh, agus gu'n d'tbig e 
  a dh'ionnsuidh na rioghachd 
  shiorruidh a gbeall thu le Iosa 
  Criosd ar Tighearna. Amen.

  ^ An siti seasaidh an ?hiagh a siias, agus their an Sayaii.

  Eisdibh briatliran an t-Soisgeil, scriobbta le Naomh Marc, anus an deicbeamb Caibideil, aig an treas Eann deug.

  THUG iad clann og a dh' ionnsuidh Chriosd, chum ns gu'm beanadh e riu; agus cbron- uich a dheisciobuil a' mbuinntir a thug leo iad. Ach an uair a chunnaic Iosa sin, bbaerodhiom- bach, agus thubbairte riu, Leigh- ibh do na leanbanaibh teachd a m'ionnsuidh, agus na bacaibh iad, oir is ann dan leitbidibh a ta rioghachd dhe, Gu deimbin deiream ribb, Ge b'e neach nach gabh rioghachd dhe marleanabh beag, nach d'theid e gu brath a steach innte. Agus ghlac e 'na ghairdeinibh iad, agus chuir e a lamhan orra agus bheanuuich e iad.

  ^ An déigh an Soisqetd a leufjJiadh, hheir am JMinisttir am Brosnach- adh ffoirid so air hrialliralbh an t-òoisgeil.

  293

  j upon thee for Uiis Infant, that I he, coming to thy holy Baptism, may receive remission oi his sins b}' spiritual regeneration. Re- ceive him, O Lord, as thou bast promised by thy well-beloved Son, saying, Ask, and ye shall have; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you: So give now unto us that ask; let us that seek find; open the gate unto us that knock; that this Infant may en- joy the everlasting benediction of thy heavenly washing, and may come to the eternal king- dom which thou hast promised by Christ our Lord. Amen.

  ^ Then shall the people stand up, and ths Priest sliall say.

  Hear the words of the Gospel, written by Saint Mark, in the tenth Chapter, at the thir- teenth Verse. THEY brought j'oung chil- dren to Christ, that he should touch them; and his disciples rebuked those that brought them. But when Jesus saw it, he was much displeased, and said unto them, Suffer the little children to come unto me, and forbid them not; for of such is the kingdom of God. Verily I say unto you, Whoso- ever sball not receive the king- dom of God as a little child, he sball not enter therein. And he took them up in his arms, put his hands upon them, and blessed ihem.

  H After the Gospel is read, the Mi- nister shall make this brief Ex- hortation upon the words of tfie Gospel,

  MHUINNTIR ionmliuinn, 
  tha sibh a' cluiiiiitinnanns 
  an t-Soisgeul so briathran ar 
  Slanuigbfhear Criosd, gu'n d' 
  aitbn e a' chlann a thoirtgNaionn- 
  suidh; cia mar a chronuich e 
  iadsan leis am b'aill an cumail 
  uaith, mar a bhrosnaich e na 
  h-uile dhaoine an neo-chion- 
  taclid-san a ]eantuinn. tha sibh 
  a faicinn cionnusle gbiulan agus 
  le gbniomh o'n leth-muigh a 
  nochd e a dheagh gbean d'an 
  taobli; oir ghlac e iad na gbaird- 
  einibb, leag e a lamhan orra, agus 
  bheannuich e iad. Na cuiribbse 
  teagamh air an aobhar sin, ach 
  creidimh gu diongmbalta gu'n 
  gabh e mar an ceudna gu fabhar- 
  ach an Naoidhean so a talAthair; 
  gu'n glac se e le gairdeinibh a 
  tbrocair; gu'n d'thoir e dha 
  beannachadh na beatha shiovr- 
  iiidh agus gu'n dean se e 'na fhear- 
  comlipairt air arioghachd mbair- 
  eannaicb. Air an aobhar sin air 
  dhuinn bhi mar so Ian deirbhte a 
  deagh-gbean ar n-Atliar neamh- 
  aidh a thaobh an Naoidhean so, 
  a nochd e le mhac Iosa Criosd; 
  agus gu'n teagamh air bith ach 
  gu'n gabh e gu fabharach r' ar 
  n-obair iochdmhor so ann an toirt 
  an Naoidhean so aliiowwAvaah. a 
  Bbaistidh naomh; thugamaid 
  gu creidcach agus gu crab- 
  hach buidhcachas dhasan, agus 
  abramaid,

  DHE Uile-cliunihaclidaich agus sliior-nibaireannaich, Athair neamhaidh, tha sinn a' toirt buidheachas umhail dhuit, gu'n do dheonuich thu ar gairm gu eolas do ghrais agus creidimh annad: Meudaich an t-eolas so, agus dainguich an creidimh so annainne gu siorruidh tuille. Thoir do Spiorad Naomh do'n Naoidhean so, chum 's gu'm hi e

  BELOVED, ye hear in this Gospel the words of our Saviour Christ, that he com- manded the children to be ! brought unto him; how he blamed those that would have kept them from him; how he exhorteth all men to follow their j innocency. Ye perceive how by \ his outward gesture and deed i he declared his good will toward j them; for he embraced them I in his arms, he laid his hands : upon them, and blessed them. I Doubt ye not therefore, but ' earnestly believe, that ho will I likewise favourably receive this i present Injant; that he will em- brace him with the arms of his ; mercy; that he will give unto him the blessing of eternal life, and make him partalcer of his I everlasting kingdom. Where- fore we being thus persuaded of I the good will of our heavenly Father towards this Infant, de- clared by his Son Jesus Christ; ; and nothing doubting but that he favourably alloweth this cha- ritable work of our's in bring- ing this Infant to his hol}^ Bap- tism; let us faithfully and de- voutly give thanks unto him, and say,

  ALMIGHTY and everlasting God, heavenly Father, we give thee bumble thanks, for that thou hast vouchsafed to call us to the knowledge of thy grace, and faith in thee: Increase this knowledge, and confirm this faith in us evermore. Give thy Holy Spirit to this Infant, that he may be born again, and be made an heir of everlasting sal-

  air a bhreith a ris, agus air a 
  dheanamh na oighreair doshabh- 
  aladh siorruidh; tre ar Tighearua 
  losa Criosd, a ta beo agus a' 
  riaghladh maille riutsa agus ris 
  an Spioràd Naomh, a nis agus gu 
  siorruidh. Amen.

  *i\ An sin lahliraidh an Sagart ris na h-Aithricheun wjus ris na Maith- ricliean Diadhuidh air an doiyh so,

  1\/| HUIXXTIR ionmliuinn J-UL thug sibh an Leanahh so anso gu bhi air a bhaisteadh, ghuidhsibh gu'nDeonnicheadhar Tighearua Iosa Criosd a ghabh- ail, fhuasghidh o pheacainnibh, a naomhachadh leis an Spiorad Naomh, rioghachd neamh, agus beatha shiorruidh a thoirt ciha. Chuala sibh cuideachd gu'n do gheall ar Tighearna Iosa Criosd 'na Shoisgeul naomh a dheon- uchadh d/ia na nithe so uile a ghuidh sibh air an son: an geall- adh so air a thaobh-^^an gu ro chinnteach gleidhidhaguscoimh- lionaidh se e. Aii" an aobhar sin an deigh a' gheallaidh so a rinn Criosd, is eigin do'n Leanabh so cuideachd gu creideach, a gheall- tuin, air a thaobh fein, leibhse a ta 'nar n-urrais air, (gus an d' thig egu aois a ghabhail air fein.) gu'ncuir e cul ris an diabhol agus ri uile oibre, agus do ghnath gu'n creid e Focal naomh Dhe, agus gu h-umhail gu'n gleidh e aitheautan.

  Feoraicheam air an aobhar sin,

  AM bheil thusa, ann an ainm an Leinibh so a'cur cul ris an diabhol agus ri uile oibre, ri greadhnachas agus gloirdhiomh- ain an t-saoghail, maille ri uile thograibh sanntach, agus ana- miurnaibli na feola, air chor 's 295

  vation; through our Lord Jesus Christ, who liveth and reigneth with thee and the Holy Spirit, now and for ever. Amen.

  "U Then shall the Priest speak unto the Godfathers and Godmothers on this wise,

  DEAELY beloved, ye have brought Uiis Child here to be baptized, ye have prayed that our Lord Jesus Christ would vouchsafe to receive liim, to release him of his sins, to sanctify him with the Holy Ghost, to give liim the kingdom of heaven and everlasting life. Ye have heard also, that our Lord Jesus Christ hath pro- mised in his Gospel to grant all these things that ye have prayed for: which promise he, I for his part, will most surely j keep and perform. Wherefore, after this promise made by I Christ, this Infant must also 1 faithfully, for his part, promise by 3'ou that are his sureties, I (until he come of age to take I it upon himself) that he will ' renounce the devil and all his I works, and constantly believe God's holy Word, and obe- ' diently keep his Command- i ments.

  I demand therefore,

  DOST thou, in the name of this child, renounce the devil and all his works, the vain pomp and glory of the world, with all covetous de- sires of the same, and the car- nal desires of the iiesh, so that

  nach lean thu iad, agus nach bi 
  thu air do threorachadh leo ? 
  Freag. Tha mi cur cul riu uile.

  Ministeir.

  AM bheil thu creidsinn ann an Diaan t-AthairUile-cliumh- achdach, Cruthadairneamh agus talmbaiun.

  Agus ann an Iosa Criosd aon- gbin Mbic-san ar Tighearna? Agus gu'n do gbabbadh e leis an Spioradh Naomh; gu'n d'rugadh e leis an Oigb Muire; gu'n d' fbuiling e fo Pbontius Pilat, gu'n do cbeusadh e, gu'n d' fbuair e bas, agus gu'n d' adhlaiceadh e; gu'n deachaidh e sios do dh' ifrinn, agus mar an ceudna gu'n d'eirich e a ris an treas la; gu'n deachaidh e suas guneamh, agus gu bheil e 'na sbuidhe air deas laimh Dhe ant-Athair Uile-chumhachdacb; agus gu'n d' thig e as a' sin a ris aig deireadh an t-saog-bail, a thoirt breitb air na beothaibh agus air na mairbh ?

  Agus am bheil thu creidsinn anns an Spiorad Naomh; an Eaglais naomh Choitchionn; an Combcbomunn nan Naomh; am Maitbeanas peacaidh; an Ais- eiiigb na feola; agus am beatha mbaireannach an deigb bàis ?

  Freag. tha mi creidsinn so uile gu diongmbalta.

  Ministeir.

  AN aill leat do bbaisteadh anns an creidimh so ? Freag. Is e sin mo mbiunn.

  Ministeir.

  AN gleidh thu ma ta gu h-umhailtoil agusaitbeantan naomb Dhe, agus an gluais thu annta uile laithean do bheatba ? Freag. Gluaisidh mi.

  ^, An sin their an SagaH,

  2L'6

  thou wilt not follow, nor be led bj them ?

  Answer. I renounce them all.

  Minister.

  DOST thou believe in God the Father Almighty, Maker of heaven and earth ?

  And in Jesus Christ his only- begotten Son our Lord? And that be was conceived by the Holy Ghost; born of the Virgin Mary; that be suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried; that be went down into hell, and also did rise again the third day; that he ascended into heaven, and sitteth at the right band of God the Father Almighty; and from thence shall come again at the end of the world, to judge the quick and the dead?

  And dost thou believe in the Holy Ghost; the holy Catbo- lick Church; the Communion of saints; the Eemission of sins; the Resurrection of the flesh; and everlasting life after death ?

  Ansicer. All this I stedfastly believe.

  w^

  Minister. ILT thou be baptized in

  this faith ? Ansioer. That is my desire.

  Minister.

  WILT thou then obediently keep God's holy will and commandments, and walk in the same all the days of thy life? Answer. I will.

  U Then .shall the Priest say.

  ODHE tlirocairich, Deonnich 
  gu'm bian seann Adhamh air 
  adhlaiceadh anns an Leaiiahh so 
  air chor, gu'm bi an duine nuadh 
  air a tbogail suas ann. Amen.

  Deonnich gu'm bi na h-uile aignibh leohiihor air basaebadh ann. agus gu'm bi ua h-uile nithe a bbuineas don Spiorad beo agus a' cinntinn ann. Amen.

  Deonnich gu'm faigh e cumh- achd agus neart gu buaidh, agus lamh-an-uachdar fhaotainn air an diabhol, air an t-saoghal, agus air an fheoil. Amen.

  Deonnich co air bith anso a ta air an toirt a suas dhuit le'r dri- achd agus le'r frithealadh-ne, gu'm bi iad cuideachd air an sgeadachadh le deagh-bheusan nearahaidh, agus gu'm faigh iad luigheachd shior-mhaireannach, tre do throcair-sa, Thighearna Dhebheannuichte, a ta beo, agus a riaghladh na h-uile nithe, saoghal gun chrioch. Amen.

  DHE Uile-chumhachdaich, agus shiorruidh be do Mhac ro ionmhuinn Iosa Criosd, a dhoirt, a mach as a thaobh ro phriseil araon uisge agus fuil, air son mhaitheanas ar peacainnean; agus a thug aithne d'a dheisciob- luibh, gu'n rachadh iad a theag- asg nan uile chinnicli, agus gu'm baisteadh siad iad Ann an Ainm an Athar, an Mhic, agus an Spioraid Naoimh; Tha sinn a' guidhe ort, thu dh' eisdeachd ri achanaich a choi' thionail so; naomhaich an t-Uisge so chum nigheadh diomhair peacaidh a thoirt air falbh; chum gu faigh an Leanahh so, a ta a nis ri bhi air a bhaisteadh ann, iomlanachd do ghrais, agus gu mair e gu siorr- uidh ann an aireamh do chloinne naomh agus taghta; tre Iosa Criosd ar Tighearna. Amen.

  297

  O MERCIFUL God, grant that the old Adam in this Child maj' be so buried, that the new man may be raised up in him. Amen.

  Grant that all carnal affec- tions may die in him, and that all things belonging to the Spirit may live and grow in him. Amen.

  Grant that he may have power and strength to have victory, and to triumph against the devil, the world, and the flesh. Amen.

  Grant that whosoever is here dedicated to thee by our Office and Ministry, may also be en- dued with heavenly virtues, and everlastingly rewarded, through thy mercy, blessed Lord God, who dost live, and govern all things, world without end. Amen.

  ALMIGHTY, everlivingGod, whose most dearly beloved Son Jesus Christ, for the for- giveness of our sins, did shed out of his most precious side both water and blood; and gave commandment to his dis- ciples, that they should go teach all nations, and baptize them In the Xame of the Father, the Son, and the Holy Ghost; Re- gard, we beseech thee, the sup- plications of thy congregation; sanctify this "Water to the mys- tical washing away of sin: and grant that this Child, now to be baptized therein, may receive the fulness of thy grace, and ever remain in the number of thy faithful and elect children; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  Baisteadh Follaiseach Naoidheanan.

  ^^ An sin glacaidh an Sagart na lamhaihh an Leuiial)li, agus their e ris na h-Aithrichean agus ris na Maithrichean Diadhaidh,

  Ainmichibh an Leanabli so. 

  Agus an sin air ainmeachadh dha 'nan deigh (ma bheir iadsan dearr-

  bhadh dha gum paling an Lean- 
  uhk e) tumaidh e arms an Uisge e 
  gu h-iomchuidh agus gu fuidUeach, 
  ag radh,

  '1V[' Baisteam thii aim an Ainm X^ • an Athar, agus an Mliic, agus an Spioraid Naoimh. Amen.


  ^ 
  ^ Ach ma bheir iad dearbhadh dha 
  gu blie.il an Leanabli fann, fogh- 
  naidh dha an t- Uisge a dhoirteadh 
  atV, ag radh nam briathran ceudna,

  N Baisteam thu ann an • Ainm an Athar, agus an Mhic, agus an Spioraid Naoimh. Amen.

  '% An sin their an Sagart,

  THA sinn a' gabhail an Lein- ibh so a stigh ann an

  coimhthional treud , . ^, . J 1 An so ni

  Chriosd, agusl ga Sagart Crois chomtharrachadh air aghaidh an le combtbarradh a' N'"'^^• Cbrionn-cheusaidh, mar dearbh- adh nach bi naire air 'na dheigh so creidimh Chriosd air a cheus- adh aideachadh, agus cogadh gu duineil fo'bhrataich, an aghaidh peacaidh, an t-saoghail, agus an diabhoil; agus mairsinn 'na shaighdear agus 'na sheirbheach dileas do Chriosd gu crich a bheatha. Amen.

  '^ An sin their an Sagart,

  MHUINNTIR iomhuinn,air dhuinn a nis, fhaicinn, gu bheil an Leanabli so air atb- ghintinn, agus air a shuidheach- adh ann an corp Eaglais Chriosd; thugamaid buidheachas do Dhia

  ^ Then the Priest shall take thi Child into his hands, and shall say to the Godfathers and God- mothers,

  Name this Child.

  ^ And then naming it after them [if tlwy shall certify him that the Child may lue'l endure it) he shall dip it in the Water dis- creetly and tcarily, saying,

  NI baptize thee in the • Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen.

  % But, if they certify that the child is weak, it shall suffice to pour Water upon it, saying the foresaid u-ords,

  NI baptize thee in the • Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen.

  TI Then the Priest shall say,

  WE receive this Child in- to the congregation of

  Christ's flock,^ and i Here the

  do sign kini with P"fst shall

  ,, '='. r. ,1 make a cross

  the sign ot the uponiheChiid's

  Cross, in token forehead.

  that hereafter he shall not be ashamed to confess the faith of Christ crucified, and manfully to fight under his banner, against sin, the world, and the devil; and to continue Christ's faithful soldier and servant unto his life's end. Amen.

  ^ Then shall the Priest say,

  SEEING now, dearly beloved brethren, that this Child is regenerate, and grafted into the body of Christ's Church, let us give thanks unto AhnighU^ God tor these benefits: and with one

  Puhlich Baptism of Infants.

  Uile-chumliaclidach air son na accord make oiir prayers unto sochairean so; agus deanamaid i bim, that this Child may lead ar n-urnuighean ris, le aon run J the rest of his life according to gu'n caitheadh an Leanahh so a' j this beginning, chuid eile d'a hheatha a reir an | toisich so. I

  '^ An sin Uieirear, air d oihh Ihi ^ Uien uile air an yluinibh;

  AR n-Athair a ta air neamh, Naomhaichear d' Ainm. Thigeadh do rioghachd. Deanar do thoil air an talamh, mar a that- ar a' deanamh air neamh. Thoir dhuinn an diugh ar h-aran lath- ail. agus maith dhuinn ar ciont- ainnean, mar a mhaitheas sinne dhoibhsan a ta ciontachadh 'nar n-aghaidh. Agus na leig am buaireadh sinn; Ach saor sinn o olc. Amen.

  ^ An sin their an Sar/art,

  OATHAIR ro throcairich, Tha sin a' toirt buidheachas cridheil dhuit, gu'm b'e do thoil anNaoidhean so ath-ghintinn le d' Spiorad Xaomh, a ghabhail mardoieawrUAfeinleuchdmhac- achd, agus a shocraich a stigh e ann d' Eaglais naomh, Agus gu h-umhail guidheamaid ort thu a dheonuchadh, air dha bhi marbh do peacadh, agus beo do fhireantachd, agus a bhi air adh- laiceadh maille ri Criosd 'na bhas, gu'n ceus e an seann duine, agus gu'n sgrios e gu tur corp iomlan a' pheacaidh; agus mar a ta e air a dheanamh 'na fhear-comh- pairt do bhas do Mhic, gu'm bi e mar an ceudna na fhear-comh- pairt d'a aiseirigh; air chor 's fa-dheoidh, gu'm bi e 'na oighre air do rioghachd mhaireannaich, maille ri iarmad d' Eaglais Naomh; tre Iosa Criosd ar Tigh- earna. Amen.

  shall he said, all Ineel-

  ing;

  OUR Father, which art in heaven, Hallowed be thy N'ame. Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses. As we forgive them that trespass against us. And lead us not into tempta- tion; But deliver us from evil. Amen.

  TI Then shall the Priest say,

  WE yield thee hearty thanks, most merciful Fa- ther, that it hath pleased thee to regenerate this Infant with thy Holy Spirit, to receive him for thine own Child by adop- tion, and to incorporate him in- to thy holy Church. And hum- bly we beseech thee to grant, that he, being dead unto sin, and living unto righteousness, and being buried with Christ in his death, may crucify the old man, and utterly abolish the whole body of sin; and that, as he is made 23a rtaker of the death of thy Son, he may also he par- taker of his resurrection; so that finally, Avith the residue of thy holy Church, he may be a)i inheritor of thine everlasting kingdom, through Christ our Lord. Amen.

  ^ An sin air dhoibh Lhi uile nan 
  seasamh lahhraidh an Sagart ris 
  na h-Aithrichean agus ris na 
  Maiiìirichean Diadhaidh an Earr- 
  ail so a leanas.

  DO bhrigh gu'n do gheall an Leanahh so leibhse 'urras- aibh gu'n cuireadh e cul ris an diabhol agus ri uile oibre, gu'n creideadh e ann an Dia, agus gu'n deanadh e seirbhis dha, feumaidh sibh a cbuimbneach- adh, gur e bbur gnothach agus bbur dleasnas fhaicinn gu'm bi an NaaicUiecm so air atheagasg, CO luatb as a bbitheas e comasach air fhogblum, ciod a' bhoid, an gealladh, agus an aidmbeil shol- uimte, a rinn e anso leibhse. Agus a chum gu'm bi fios ai(^e air na nithibli so na's fearr, gair- midh sibh air a dh eisdeachd seirbhis Dhiadhaidh ann-san Eag- lais agus gu h-araid bheir sibh aire gu'n ionnsuich e a' Chreud, Uniuigh an Tighearna, agus na Deich Aitheantan, anns an chainnt chumanta,agus na h-uile nithe eile bu choir do Chriosd- aidh eolas a bhi ai(je orra agus a chreidsinn gu sUiinte anama; agus a chum gu'm bi unLeanahli so gu deagh bheusail air a thog- ail a suas ann caitheadh-beatha dhiadhaidh agus Chriosdail; a' cuimhneachadh daonan, gu bheil aniBaisteadh a' nochhadhdhuinn ar n-aidmlieil; se sin, gu'n lean sinn eisimpleir ar Slanuighfhear Criosd, agus gu'm bi sinn cos- mhuil ris-san; chum as mar a bhasaich esan, agus a dh' eirich e a lis air ar soinne,mar so gu'm bu choir dhuinne, a ta air ar baist- eadh, basachadh o pheacadh; agus eirigh a' ris gu fireantachd, do ghnath a' claoidh ar n-uile mhiannan olc agus truaillidh, agus gach la a' dol air ar n-agh- aidh auns na h-uile dheagh- 300

  ^ Then, all standing tip, the Priest shall say to the Godfathers and Godmothers this Exhortation fol- lowing.

  FORASMUCH as this Child hath promised b}^ 3'ou his sureties to renounce the devil and all his works, to believe in God, and to serve him; ye must remember, that it is your parts and duties to see that this Infant be taught, so soon as he shall be able to learn, what a solemn vow, promise, and pro- fession, he hath here made by you. And that he may know these things the better, ye shall call upon him to hear Sermons; and chiefly 3'e shall provide, that he may learn the Creed, the Lord's Prayer, and the Ten Commandments, in the vulgar tongue, and all other things which a Christian ought to know and believe to his soul's health; and that this Child may be virtuously brought up to lead a godly and a Christian life; remembering always, that Baptism doth represent unto us our profession; which is, to fol- low the example of our Sa- viour Christ, and to be made like unto him: that, as he died, and rose again for us, so should we, who are baptized, die from sin, and rise again unto righte- ousness; continually mortifying all our evil and corrupt affec- tions, and daily proceeding in all virtue and godhness of liv-

  P>'lvate Baptism of Infants.

  bbeusan agus dhiadhachd caith- eadh-beatha.

  '\ An fin their e ''na dheigh so, ^ Then shall lie add and sai/,

  THUGAIBH an aire gun d' '^T'E are to take care that this

  iho'w sihh an Leaiiabh so a JL Child be brought to the

  dh' ionnsuidh an Easbuiggubhi Bishop to be confirmed by him,

  air achomh-dhaingneachadhleis, so soon as he can say the Creed,

  CO luath 's is urrainn e a' Chreud, [ the Lord's Prayer, and the Ten

  Urnuigh an Tighearna. agus na Commandments, in the vulgar

  Deich Aitheantan a radh, anns a tongue, and be further instruct-

  chainnt chumanta, agus a bhios ed in the Church-Catechism set

  e na 's faide air fhoghlum anu forth for that purpose, an Leabhar Cheistean nah-Eag-

  lais a tha air a chuir a mach a ' chum na criche sin.

  ATA e cinnteach le Focal Dhe, a' Chlann a ta air am baisteadh, agus as eug mu'n bheil iad a' cur peacadh air bith ann an gniomh. nacli 'eil teajfamh sam bith nach 'cil iad sabhailte.

  A thoirt air falbh na li-uile teagamh mu ghnathachadh comhtharradh a' Chroinn-cheusaldh 'sa Bhaisteadh; feudar am uiineachadh ceart, agus na reusain fliirinneach a ta air a ghleidheadh, fliaicinn anns an Cheann Clireidimh xxxth, a chaidh air tus fhoUaiseachadh ana am Bliadtnia MDCIV.

  AM FRITHEALADH

  BAISTIDH UAIGNEACH CLOIME

  ANN AN TIQHIBH.

  THE MINISTRATION OF

  PEIYATE BAPTISM OF CHILDEEN

  IN HOUSES.

  ^ BHEIR Miiiisteir gach Sgireachd fios do'n t-sJuagh, gun dail a cJiur am Baisteadh an chdnne na 's /aide na an ceud no an dara Domhxach an deigh am breith, no La-naomh eile a tharlas eatorra, mur hi aoUiar mor agus reusonta aca air, a thoilicheas am Ministeir.

  ^ Agus mar an ceudna bheir iad rahhadh dhoibh, gun a leithid so do dh'' aohhar agus do dh'' eigin mhoir nach iarr iad an Clann a bhaisteadh aiq an tigh ''van tighibh fein. Ach an uair is eigin dhoibh sin a dheanamk, an sin biihidh am Baisteadh air a fhrithealadh air an doigh so:

  ^ Air tus, gairmidh Ministeir na Sgireachd, {no mur hi esan a lathair, Ministeir laghail air bith eile a dh' fhaodar fhaighail) maille riusan a ta lathair air Dia, agus ahradh iad Urnuigh an Tighearna, agus urrad do na Guidhean a dk orduicheadh a radh roimhe ann an Riaghailt a" Bhaistidh fhollaiseach, as a leigeas an uine agus an ceann-fath leo. Agus an sin, air do'n Leanalth a bhi air ainmeachudh le aon do^n mhuinntir a ta lathair dnirtidh am Ministeir Uisge air, ag radh nam briathran so;

  N.^

  Baisteam thu annan Ainra 1 Athar, agus an Mhic, agus an Spioraid Naoimh. Amen.

  *i\ An si?i, air dhoihh uile hid air an gluinilili, 1)lieir am JMini>teir buidh- eachus do Dìda^ ag raclh^

  THA sinn a' toirt buidheach- as cridheil dhuit, Athar ro tlirocairich, gu'm b'e do thoil an Nctoidheayi so atb-ghintinn le d' Spiorad Naomh, a ghahhail mar do Leanahh fein le uehdmhac- achd, agus a sbocrachadh a stigh ann d' Eaglais naomh. Agus gu h-umbail guidheamaid ort thu a dheonuchadh, mar a ta e a nis air a dheanamh 'na fhear- combpairt do bbas do Mbic, gu'm bi e mar an ceudna ua fhear- combpairt d'a aiseirigh; air chor 's fa-dheoidh, gu'm bi e 'na oigbre air do rioghachd mbair- eannaicb, maille ris a cbuid eile do d' Naoimb; tre an ceudna do mhac Iosa Criosd ar Tigb- earna. Amen.

  ^ Agus na cuirca'ili iad teagaraL, navh \'il an Lvaunhli a ta mw' so at) a //// lis/ci/'I/t f//( laghaiL agus gu diongmÌLtdtu air a hhaisteadh, agus nach bit choir da a bid air a bliaist- eadh a risd. Ach gidheadh, ma hldos an Leanaith a ta air a bliaist- eadh mar so aii deigh luimh heo, a la e iomchuidh. gum bi e air a tlioirt diPn Eaglais, chum ma s e, Ministeir na Sgireachd sin fein a bhaist an Leanahh sin, gitm faigh an Coimhtldoiial fios airfior Riagh- ailt a' Bhaistidh, a ghnathaicheadh gu h-uaigneach roiiulie: agus mar so tlieir è;

  THA mi dearbbadh dhuibb,a reir Ordugb iomcbuidh agus suidhicbte na b-Eaglais, aig a leitliid so dh' am, agus aig a leitbid so dh'aite, an làtbairiom- adh fbianuisibh gu'n do bhaist mise Leanabh so. 302

  NI baptize thee in the • Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen.

  ^ Then, all kneeling down, the Mi- nister shall give thanks unto God, and say,

  WE yield thee hearty thanks, most merciful Father, that it hath pleased thee to regenerate this Infant with thy holy Spirit, to receive Mm for thine own Child by adoption, and to incorporate him into thy holy Church. And we humbly beseech thee to grant, that as he is made par- taker of the death of thy Son, so he may be also of his resurrec- tion; and that finally, with the residue of thy Saints, he may inherit thine everlasting king- dom; through the same thy Son Jesus Christ our Lord. Amen.

  ^ And let them not dotiLt, but that the Child so baptized is laiifulli/ a?id sufficiently baptized, and ought not to be baptized again. Yet never- theless, if the Child, ivldch is after this sort baptized, do aftenvard live, it is eapedient that it be brought into the Church, to the intent, that, if the Minister of the same Parish did himself baptize tliat Child, the Congregation may be certified of the triie Form of Baptism, by him privately before used: In which case he shall say thus;

  I CERTIFY you, that ac- cording to the due and pre- scribed Order of the Church, at such a time, and at such a 'place, before divers witnesses I bap- tized this Child.

  Prìvafe Baptism of Infants.

  ^ jich ma hhaisicadh an Leanahh le Alikistcir lat/kuiL air bilk eile^ ann an sin ecasnuichidh aaus feuchaidh Minisfeir na Sgireachd, far an d' rngadh no an do bhaisteadh an Leanahh an rubh e gu laqhail air a bhaistcatlli, no nach robh. An sin, ma fhreagras a mhuinntir a bheir an Leauabh dii'n Eaglais, gu bheil an Leannbh ceudiia clieana air a bkaisti'adh, u7i sin ceasnuich- idh am JMinisteir tad na 's /aide, ag radh.

  Cc

  /O bliaist an Leanabli so ?

  Co bha lAthair an uair a bhaistoadh an Leanabh so?

  Do bbriij^b gum faod cuid do nitbibh a bbuineas do nadur na Sacramaid so a bbi air an leigeil seachad tre eagail no cabbaig, an am eigin; air an aobhar sin feoraicbeam na 's faide dhibb.

  Ciod a' ni leis an do bbaist- eadh an Leanabh so?

  Ciod na briathran leis an do bbaisteadh an Leanabh so ?

  Tl agus ma thiigeas am Ministeir le freagraibh lut inuinntir a bheir an Leanahh leo, gun robh na h-uile nithe air an deanamh mar bu choir dhoihh; an sin cha bhaist e an Leanahh a ris, ach gabhavih se e mar aon do thread an fhior shluaigh Chriosduigh, ag radh so;

  THA mi dearbhadh dhuibb, mu'n cbuis so gu bheil na h-uile deanta gu maith, agus a reir deagb ordngb, a tbaobh baisteadh an Leinibh so: air dha bbi air a bbreitb am peacadh-gin, agus ann an corruich Dhe, gu bheil e anis, le ionlaid na h-Ath- ghionmhuinn 'sa Bbaisteadh, air 9, ghabhail a steach 'an aireamb iloinne dhe, agus oighreachan na beatha maireannaicbe: oir cha duilt ar Tighearua Iosa Criosd a gbras agus a throcair do Naoidheanaibh mar so, ach 303

  U But ij the Child irere naptized by any other laivful Mi/iister, tiuin the JMinisfer of the Parish, rchere the Child 7ras born or christened, shall examine and trif whctlier the Child be lanfulhi baptized, or no. In which case, if those that brÌ7ig any Child to the Church do ansiccr, that the same Child is already baptized, then shall the Minister

  . eaandne them further, saying.

  BY wliom was this Child baptized ?

  Who was present when this Child was baptized?

  Because some things essential to this Sacrament may happen to be omitted through fear or baste, in such times of extre- mit}'; therefore I demand fur- ther of you,

  With what matter was this Child baptized ?

  With wbat words was this Child baptized ?

  % And if the Minister shall find, by tlie ansrcers of siich as bring the Child, that all things were done as they oiight to be; then shall not he christen the Child again, but shall receive him as one of the flock of true Christian People^ saying thus;

  I CERTIFY you, that in this case all is well done, and according unto due order, con- cerning the baptizing of this Child; who being born in ori- ginal sin, and in the Avrath of God, is now, by the laver of Re- generation in Baptism, received into the number of the chil- dren of God, and heirs of ever- lasting life: for our Lord Jesus Christ doth not deny his grace and mercy unto such Infants, but most lovingly doth call them unto him, as the holy Gospel

  ^u ro ghradhacli 'gan gairm g'a 
  ionnsuidh, mar a ta an Soisgeul 
  iiaomh a' deanamh fianuis g' ar 
  comhfhurtachd-ne air an doigh 
  so.

  X. Marc x. 13. A GUS thug iad clann og gu LjL Criosd, chum as gu'm bean-, adh e riu; agus chronuich a dheisciobuil a' mhuinntir a thug leo iad, Ach an uair a chunnaic losa sin, blia e ro dhiomhach, agus thubhairt e riu, Leigibli do na leanabanaibh teachd a m' ionnsuidh, agus na bacaibh iad; oir is ann d'an leithidibh a ta rioghachd Dhe. Gu deimhin deiream ribh, Ge b'e neach nach gabh rioghachd Dhe mar leanabhheag, nacli d' theid e gu brath a stigh innte. Agus ghlac e 'na ghairdeinibh iad, agus chuir e a lamhan orra, agus bhean- nuich e iad.

  ^ An deigh an Soisgeul a leiuiliarlh, liiieir am ]\Iinisteir am Brosn<ich- adh goirid so air briaflii-aUJi an t-Soùgeil.

  MHUINNTIR ionmhuinn, tha sibh a' cluinntinn anns an t-Soisgeul so briathran ar Slanuighfhear Criosd, gu'n d' aithn e a' chlann a thoirt g'a ionnsuidh; agus cia mar a chron- u'lch e iadsan leis am b' aill an cumail uaith; agus mar a dh' earralaich e na h-uiledhaoinean neo-chiontachd-san a leautuinu. Tha sibh a faicinn cionnus le ghiulan agus le ghniomb o'n leth-muigh a nochd e a dheagb- ghean d' an taobh; oir ghlac e iad 'na ghairdeinibh, leag e a lamhan orra, agus bheannuich e iad. Na cuiribhse teagamh air an aobhar sin, ach creidimh gu diongmhalta, gu'n do ghabh e mar an ceudua go fabharach an 304

  dotb witness to our comfort on this wise.

  St. Mark X. 13.

  THEY brought young chil- dren to Christ, that he should touch them; and his disciples rebuked those that brought them. But when Jesus saw it, he was much displeased, and said unto them. Suffer the little children to come unto me, and forbid them not; for of such is the kingdom of God. Verily I say unto \o\\. Whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein. And he took them up in his arms, put his hands upon them, and blessed them.

  ^ After the Go'^vel is rea'f, the ]\iinister shall make this brief Ex- h'irlati"n upon the words of the Gospel.

  BELOVED, ye hear in this Gospel the words of our Saviour Christ, that he com- manded the children to be brought unto him; how he blamed those that would have kept them from him; how he exhorted all men to follow their innocenc}'. Ye perceive how by his outward gesture and deed he declared his good will toward them; for he embraced thon in his arms, he laid his hands upon them, and blessed them. Doubt ye not therefore, but earnestly believe, that he hath likewise favourabl}- received this present Infant; thathe hath em- braced him with the arms of his mercy; and (as he hath promis-

  Naoidhean so a latliair; gu'n do 
  ghlac se e le gairdelnibh a throe- 
  air; agus (mar a gheall e 'na 
  Fhocal naomh) gu'n d'thoir c 
  dlui beannachadh na beatha 
  shiorruidh, agus gu'n dean se e 
  'na fhear-combpairt air a riogh- 
  ac'hd mhaireannaich. Air an 
  aobhar sin, air dhuinn abbi mar 
  so Ian deirbhte a deagh-gboan ar 
  n-Atbar neamhaidh, a nochdadh 
  le mhac Iosa Criosd, a tbaobh 
  ail Xaoidhean so, thugamaid gu 
  creideach agus gu crabhach 
  buidheachas dha, agus abramaid 
  an Urnuigb a tbeagaisg an Tigb- 
  earna fein dhuinn:

  AR n-Athair a ta air neamh, Naomh aicbear d' Ainm. Tbigeadh dorioghachd. Deanar do tboil air an takmib,mar thatar a' deanamh air neamh. thoir dhuinn an diugb ar n-aran latb- aib Agus maitb dhuinn ar cion- tainnean, mar a mbaitbeas siun dhoibbsan a ta ciontachadh 'n ar n-agbaidh. jAgus na leig am buaireadh sinn; Ach saor sinn o ole. Amen.

  DHE Uile-chumhachdaich agus sbiorruidh, Athair neamhaidh, tbasinn a' toirt buidh- eachas umbail dhuit, gu'n do dheonuich thu ar gairm gu eolas do gbrais, agus creidimh annad; Meudaich an t-eolas so, agus daingnich an creidimh so ann- ainne gu siorruidh tuille. thoir do Spiorad Naomh do'n Naoidh- ean so, chum air dha bbi air a bbreitb aris,agus air adheatiamb 'na oighre air do sliabbaladh siorruidh; tre ar Tighearna Iosa Criosd, gu'm buanaich e 'na sheirhhiseach dhuit, agus gu'n coisinn e do gbeaHadh; trid ar Tighearna Iosa Criosd do ilbac, a ta beo agus a' riagbladh maiile 305

  ed in his holy Word) will give unto him the blessing of eternal life, and make him yartaler of biseverlastingkingdom. AVbere- fore, we being thus persuaded of the good will of our heavenly Father, declared by his Son Jesus Christ, towards this In- fant, let us faithfully and de- voutly give thanks unto him, and say the prayer which the Lord himself taught us:

  OUR Father, which art in heaven, Hallowed be thy Name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth, As it is in heaven. Give us this day our daily bread. And for- give us our trespasses, As we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation: But deliv^er us from evil. Amen.

  ALMIGHTY and everlasting God, heavenl}' Father, we give thee humble thanks, that thou hast vouchsafed to call us to the knowledge of thy grace, and faith in thee; Increase this knowledge, and confirm this faith in us evermore. Give thy holy Spirit to this Infant, that he, being born again, and be- ing made an heir of everlast- ing salvation, throuffb our Lord Jesus Christ, may continue thy servant^ and attain thy promise; through the same our Lord Jesus Christ thy Son, who liveth and reigneth with thee and the Holy Spirit, now and for ever. Amen.

  riutsaagusrisan Spiorad Naomh, 
  a nis agus gu siorruidh. Amen.

  IJ An sin feoraichidh an Sagart Ainm an Leinihli; agus air dha bid air ainmeackadh leis na Aithrich- ean wjvs leis na Maithrichean Diadhaidh, their an Sagart,

  AM bheil thusa, ann an ainm an Leinibh so, a' cm- cul ris an diabhol agus ri uile oibre, ri greadhnachas agus ri gloir dhiomhain an t-saoghail so, maille ri uilethograibhsanntach ceudna, agus ana-miannaibh na feola, air chor 's nach lean thu iad, agus nach bi thu air do threorachadh ]eo ?

  Freag. Tha mi cur cul riu uile.

  Ministeir.

  AM bheil thu creidsinn ann an Dia an t-Athair Uile- chumhachdach, Cruthadair

  neamh agus talmhainn ?

  Agus ann an Iosa Criosd aon- ghiu Mhic-san ar Tighearna ? Agus gu'n do ghabhadh e leis an Spiorad Naomh; gu'n d' rugadh e leis an Oigh Muire; gu'n d' fhuilÌDg e to Phontius Pilat, gu'n do cheusadh e, gu'n d' fhuair e has agus gu'n d' adh- laiceadh e; gu'n deachaidh e sios do dh' if'rinn, agus mar an ceudna gu'n d' eirich e a ris an treas la, gu'n deachaidh e suas gu neamh, agus gu bheil e 'na shuidhe air deas laimh Dhe an t-Athair Uile-chumhaehdach; agus gu'n d'thig e as a' sin a ris aig deireadh an t-saoghail, a thoirt breith air na beothaibh agus air an mairbh.^

  Agus am bheil thu creidsinn anns an Spiorad Naomh; an Eaglais naomh Choitchionn: an Comhchomunn nan Naomh, am Maitheanas peacaidh; an Ais- eirigh na feola, agus am be^\tha mhaireannaich an deigh bàis? 306

  ^ Then sludl the Priest demand the Name of the Child; uhich being by the Godfathers and Godmothers pronounced, the Mhiister shall say,

  DOST thou, in the name of this Child, renounce the devil and all his works, the vain pomp and glory of this world, with all covetous desires of the same, and the carnal desires of the flesh, so that thou wilt not follow, nor be led by tliem ?

  Ansioer. I renounce them all.

  Ministe7\

  DOST thou believe in God the Father Almighty, Maker of heaven and earth ?

  And in Jesus Christ his only- begotten Son our Lord.^ And that he was conceived by the Holy Ghost; born of the Virgin Mary; that he suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried; that he went down into hell, and also did rise again the third day; that he as cended into heaven, and sitteth at the right hand of God the Fa- ther Almighty; and from thence shall come again at the end of the world, to judge the quick and the dead ?

  And dost thou believe in the Holy Ghost; the holy Catholick Church; the Communion of Saints; the Remission of sins; tlie Resurrection of the flesh; and everlasting life after death?

  Private Baj)tism of Ivfants,

  Freag. Tlia mi creiJsinn so Answer. All this I sUJ:';istly uile j'u dionj'nihalta. believe.

  Ministeir.

  Minister.

  - \ YyiLT thou then obediently

  ANgleidhthumataguh-umh ail toil agus aitheantan, ' Y f keep God's holy will and naomh Dhe, agus an gluais thu ! commandments, and walk in the annta uile laithean do bheatha ? same all the days of thy life ? Freag. Gluaisidh mi. Ansicer. I will.

  1 An so ni an Sagart Crois air a^haidh an

  Leinibh.

  ^ The7i shall the Priest say,

  WE receive this Child into the congregation of Christ's flock,^ i Here the

  and do sign him ^"^st shall •i-i- ii- • i? make a Cross

  With the sign Ot upon the Child's the Cross, in forehead, token that hereafter he shall not be ashamed to confess the faith of Christ crucified, and manfully to fight under his banner, against sin, the world, and the devil; and to continue Christ's faithful soldier and ser- vant unto his life's end. Amen.

  •j -^ rt sin their an SagaH,

  THA sinn a' gabhail 2Ln Lein- ibh so a stigh ann an coimhthional treud Chriosd, agusi 'gachomh- tharrachadh le comhtharradh a' Chroinn cheu- saidh, mar dhearbhadh nach bi nàire air 'na dheigh socreidirah Chriosd air a clieusadh aideach- adh, agus cogadh ga duineil fo bhrataic'h an aghaidh peacaidh, an t-saoghail, agus an diabhoil; agus mairsinn 'na shaighdear agus 'na slieirbhiseach dileas do Chriosd gu crich a bheatha. Amen.

  *r An sin their an Sagart,

  MHUIXXTIR ionmhuinn air dhuinn a nls, f haicinn, gii bheii an Leanahh so le Baist- eadh air ath-ghintinn, agus air a shocrachadh a stigh ann an corp Eaglais Chriosd, thugamaid buidheachas do Dhia Uile- chumhachdach air son na soch- airean so, agus deanamaid ar n-urnuighean ris, le aon run gu'n caitheadh an Leaiiabh so a* chuid eile d'a bheatha a reir an toisich so.

  ^ An sin tluir an Sagart, ^ Then shall the Priest say,

  ATHAIR ro throcairich, tha ! W/^E yield thee most hearty sinn a' toirt buidheachas ro ▼ V thanks, most merciful Fa- chridheil, dhuit gu'm b'e do thoil , ther, that it hath pleased thee to 307

  •j Then shall the Priest say,

  SEEIXG now, dearly beloved brethren, that this Child is

  b}' Baptism regenerate, and i grafted into the body of Christ's ' Church, let us give thanks unto ' Almighty God for these benefits; I and with one accord make our j prayers unto him, that he may I lead the rest of Aw life according

  to this beginning.

  {\n Naoidhean so ath-ghintinn le 
  d' Spiorad Naouih, a ghabhail 
  mar do Leanahh fein le uchd- 
  mhacachd, agus a shocraich a 
  stigh e anil d' Eaglais iiaomli. 
  Agus gu li-umhail guidheaniaid 
  ortthuadheonuchadh,aiiv//irtbbi 
  marbh do pbeacadh, agus beo do 
  f bireantachd, agus a bbi air adh- 
  Laiceadh maille ri Criosd 'na 
  bbàs, gu'n ceus e an seann duine, 
  agus gu'n sgrios e gu tur corp 
  iomlan a' pbeacaidh; agus mar a 
  ta e air dheanamb 'na fhear- 
  combpairt do bbas do Mbic, 
  gu'm bi e mar an ceudna 'na 
  fhear-combpairt d'a aiseirigh,air 
  cbor's fa-dheoidh, gu'm bi e 'na 
  oigbre air do rioghachd mbair- 
  eannaicb, maille ri iarmad d' 
  Eaglais naomh; tre Iosa Criosd 
  ar Tighearna. Amen.

  TI An sin air dh'dhh hlii idle '7?rt« seasamh. lahraidh on Sagart ris na h-Aitridiean agus ris Maiihricliean DiadJiaidh an EarraiL so:

  DO bbrigh gu'n do gbeall an Leanahh so leibbse 'urras- aibh gu'n cuireadh e cul ris an diabbol agus ri uile oibre, gu'n creidimh e ann an Dia, agus gu'n deanadh e seirbhis dha; feum- aidh sibh a cbuimbneachadh, gur e bbiir gnotbach agus bburdleas- nasfbaicinn gu'm bi an Naoidh- ean so air a tbeagasg, co luatb as a bhios e comasach air fbogblum, ciod a' bboid, an gealladh agus an aidhmeil sboluimte a rinn e leibbse. Agus a chum gu'm bi fios aige air na nitbibh so na's feaiT, gairmidh sibh air a dh' eisdeachd Sbearmoinean: agus gu b-araid bboir sibh aire, gu'n ionnsuiche a'Cbreud,Urnuigh an Tighearna, agus na Deich Aitb- eantan, anns a chainnt cbuni- anta, agus na h-uile nithe eile bu cboir doChriosdaidh eolas a bbi 308

  regenerate this Infant with thy holy Spirit, to receive him for thine own Child by adoption, and to incorporate him into thy holy Church. And humbly we beseech thee to grant, that he being dead unto sin, and living unto righteousness, and being buried with Christ in his death, may crucify the old man, and utterly abolish the whole body of sin; and that, as he is made 'partaher of the death of thy Son, he may also be jpartaher of his resurrection; so that finally, with the residue of thy holy Church, he may be an inheritor of thine everlasting kingdom; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  ^ Thm all standing wp, the Minister shall make this Exhortation to the Godfathers and Godmothers:

  FORASMUCH as this Child hath promised by you, his sureties, to renounce the devil and all his works, to believe in Grod, and to serve him; ye must remember, that it is your parts and duties to see that this Infant be taught, so soon as he shall be able to learn, wbat a solemn vow, promise, and profession he hath made hj you. And that he may know these things the better, ye shall call upon him to hear Sermons; and chiefly ye shall provide, that he may learn the Creed, the Lord's Prayer, and the Ten Commandments, in the vulgar tongue, and all other things which a Christian ought to know and believe to his soul's health; and that ^/^/.9 Child may be virtuously brought up to lead a godly and a Christian life; re-

  aige orra agus a chreidsinii gu 
  slainte anama; agusa chum gu'm 
  \À?iXì Leanahh so^w deagh bheus- 
  ail air a thogail a suas ann caith- 
  eadh-beatha Dhiadhaidh agus 
  Chriosdail, a' cuimbneachadh 
  daouan, gu'm bheil am Baisteadh 
  a' nochdadh dhuinn ar n-aid- 
  mbeil; se sin,gu'n lean sinn fis- 
  impleir ar Slanuigbfhear Criosd, 
  agus gu'm bi sinn cosmhuil risan; 
  clium, 's roar a bbasaich esan, 
  agus a dh' eirich e a ris air ar 
  soinne, mar so gu'm bu choir 
  dhuinne, a ta air ar baisteadh, 
  basachadh o pbeacadh, agus eir- 
  igbarisgufireantachd; dogbnath 
  a' claodh ar n-uile mhiannan olc 
  agus truaillidh,agus gach la a'dol 
  air ar n-agaidh anns na h-uile 
  dheagb-bheusan agus Dhiadh- 
  achd caitbeadh-beatha.

  TI Maniiadsan a bheir an Naoidhecui do'n Earjlais freacjairtean co neo- chinnteach do cheistihh an t-SaxiaiH, acjus nach ''eil dearhhadh. gun dewh- aidh an LeanaJjh a hhaiaUadh roimhe le Uisge, An Ainm an Athar, ay us a" Mhic, agus a Spioraid Naoimh {nithe a hliuinea^ git sonmiclde do'n Bhaisteadh) an si// ha is! ill/ <ui Sag- art e anns an Ri-:gii i // x '//•' ord- uicfteadh roimhe ai/- sun Baisteadh FoUaiseach Naoidheunan; aNh aig tumadh an Leinihh anns an Tohar- hhaistidh, gnaUiaichidh e an Riayh- ailt hriaihran so:

  MUE 'eil thu cbeana air do bhaisteadh, N. Tha mise 'ga d' baisteadh Ann an Ainm an Atbar, agus a' Mhic, agus an Spioraid Naoimb. Amen.

  , membering alway, that Baptism doth represent unto us our pro- fession; which is, to follow the example of our Saviour Christ, and be made like unto him; that, as he died, and rose again for us, so should we, who are baptized, die from sin, and rise again unto righteousness; con- tinually mortifying all our evil and corrupt afi'ections, and daily proceeding in all virtue and godhness of living.

  H But if tliey which bring iJve Infant to the Church do make such uncertain ansicers to the Priest'' s questions, as that it cannot appear that the Child was haptized ivith Water, In the Name of the Father, and of the Son, and oftlve Holy Ghost {xchich are PssentiaJ parts of Baptisin), then let the Priest f>aptize it in the Form before appointed for Public Baj/tism of Infants; saving, that at the dipping of the Child in the Font, lie shall use this form of tvords:

  IF thou art not already bap- tized, iV. I baptize thee in the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen.

  309

  AIR AIS DHAN COMHCHINN

  AM FRITHEALADH

  BATSTIDH NA MUINNTIR A TIIIG GU AOIS,

  AGUS A TA COMASACH FREAQ-AIRT AIR SON PEIN.

  THE MINISTRATION OF

  BAPTISM TO SUGH AS ARE OF RIPER YEARS,

  AND ABLE TO ANSWEE FOK THEMSELVES.

  ^ An uaii- aiiliios pearsanna, a thainig gu aois, ri bid air am Laisteadh, hhcirear fios tiineil don Eashuig^ no dhasan a dh" orduicheas e a chum na criche sin, seachduiii roimh an am air a' chuid as lugha, le'm Parantan no pears-anna ciallacli eile, chum gun rachadh an ceas-nuchadh am hheil iad foyhluimte gu leor ann am ponncaiiJi a' Chreidimh Chriosdai/, agus a chum gv^n rachadh am brosnachadh git iad fein ullachadh le urmiighibh agus trasgadh gu gabhail na Sacramaid naomh so.

  i^ Agus ma gheibhear iad iomchuidh, an sin bithidh 7ia h-Aithrichean agus na Maithrichean Diadhaidh {air dd'n t-sluagh bhi cruinn air an Domh- nach no air an La-naomh orduichte) zdlamh gun toirt a lathair aig an Tubar-bhaistidh air ball an deiUh an dara Leasain, aig Urnuigh Madainn no Feasgair, mar chi am Alifiisteir iomchuidh.

  ^ Agus air dhoibh bhi nan seasamh an sinn, feoraichidh an Sagart, am blicil aon air bith do na pearsannaibh a ta lathair anso air am baisteadh: Ala fhreagras iad, Chdneil, an sin tlieir an SagaH so:

  MHUINNTIR ionmhumn, do bhrigh giiblieil nah-uile dhaoiue air an gintinii agus air am breith am peacadh (agus an ni sin a ta air a bhreith o'n f heoil gur feoil e), agus iadsan a ta anns an flieoil cha'n urrainn iad Diaa thoileachadh, ach a' caitheamh am beatha am peacadh, a' cur an gniomh iomadh ciontainnean; agus gu bheil ar Slanuighflioar Criosd, ag radh, Nach urrain neach air bith del a stigh do rioghachd Dhe, mar bhi e air ath- ghintinn agus air nuadh bhreith le Uisire agus leis an Spiorad Kaomh; Guidheam oirbh sibh a ghairm air Dia an t-Athair, tre 310

  DEAELY beloved, forasmuch as all men are conceived and born in sin (and that which is born of the fiesh is flesh), and they that are in the flesh cannot please God, but live in sin, com- mitting many actual transgres- sions; and that our Saviour Christ saith, None can enter into the kingdom of God, except he be regenerate, and born anew of Water and of the Holy Ghost; I beseech you to call upon God the Father, through our Lord Jesus Christ, that of his bounteous goodness he will grant tot/iese Personstha.t which by nature t/ie^ cannot have; that

  Baptism of suck as are of Riper Years.

  ar Tighearna Iosa Criosd, gu'n Deonnicheadh e d'a mhor throe- air do na pearsaihh so, a ni sin iiacli iirraiun a bhi aca thaobh nadiiir; gu'm bi iad air am bais- teadh le Uisge agus leis an Spiorad Naomh, agus air an gabhail a stigh do dh' Eaglais naomh Chriosd, agus air ar deanamh nam bull beothail dh'i,

  they may be baptized with Water and the Holy Ghost, and received into Christ's holy Church, and be made lively members of the same.

  ^i An sin their an Sagart,

  Deanamaid urnuigh.

  {% Agus an so tlieid an Coi'thioiial

  uile air an gluinifih.)

  DHE Uile-chumhachdaich, agus shior-mhaireannaich, a^shabhail le d' mhor throcair Xoah agus a theaglach 'san aire o sgrios le uisge; agus mar an ceudna a threoraich do shluagh clann Israeli gu tearuinnte tre an Fhairge Euaidh, ag ciallachadh leis an sin do Bhaisteadh naomh; agus le Baisteadh do Mhic ro ionmhuinn Iosa Criosd ann an amhainn Jordan, a naomhaich Uisge gu nigheadh diomhair pheacaidh thoirt airfalbh; Guid heamaid ort, air son do throcair- ean neo-chriochnach, gu'n am- hairc thu gu trocaireach orra so do sheirhhisich; gu'n glan agus gu'n naomhaich thu iad leis an SpioradXaomh; chum, air rf/^ozò/i bhi air an saoradh o d' fheirg, gu'm bi iad air an gabhail a steach ann an aire Eaglais Chriosd; agus air dhoibh^ h\\\ diongmhalta ann an creidimh, aoibneach tre dochais agus suidichte ann an iochd, gu'n siubhladh iad roimh thonnaibh an t-saoghail bhuaireasaich so. chum fa-dheoidh gu'n d' thig iad gu tir na beatha maireannaich; ann sin gu riaghladh raaille riutsa saoghal gun chrioch; tre losa Criosd arTigheama. Amen.

  311

  *II 77^"?? shall the Priest say,

  Let us pray.

  (^ A7id here all the Congregation

  shall hieel.)

  ALMIGHTY and everlasting God, M'ho of thy grea't mercy didst save Noah" and his family in the ark from perishing by water; and also didst safely lead the children of Israel ihy people through the Red sea, figuring thereby thy holy Bap- tism; and by the Baptism of thy_ w^ell-beloved Son Jesas Christ, in the river Jordan, didst sanctify the element of Water to the mystical washing away of sin; We beseech thee, for thine infinite mercies, that thou wilt mercifully look upon these thy servants; wash them, and sanc"'- tify them with the Holy Ghost, that they, being delivered from thy wrath, may be received into the ark of Christ's Church; and being stedfast in faith, joyful through hope, and rooted in charity, may so pass the waves of this troublesome world, that finally they may come to the land of everlasting life, there to reign with thee world without end; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  DHE Uile-cliumhaclidaich, 
  agus neo bhasmhor, comh- 
  nadh na muinntir uireasaich, 
  fear-cuideachaidh nan uile a 
  theicheas a t-ionnsuidh air son 
  cobhair, beatha na muinntir a ta 
  creidsinn, agus aiseirigh nam 
  marbh; Tha sinn a' gairm ort 
  air son nam pearsanna .<fo chum, 
  air dJioihh teachd a dh'ionnUuidh 
  do Bbaistidh naomh, gu'm faigh 
  iad maitheanas nam peacainnibh 
  ]e atb-ghniomhuinn spioradail. 
  Gabh iad, Thighearna, mar a 
  gheall thu le d' Mhac ro ionmh- 
  uinn, ag radh, larraibh, agus 
  bheirear dhuibh; siribh, agus 
  gheibh sibh; buailibh an dorus, 
  agus theid fhosgladh dhuibb: 
  mar so a nis thoir dhuinne a ta 
  *g iarraidh; faigbeamaid a ta 
  sireadh; fosgail an geata dhuinne 
  a ta bualadh; chum gu'm meal 
  na pearsanna so beannachadh 
  siorruidh do nigbeadh neamh- 
  aidh, agus gu'n d' thig iad a dh' 
  ionnsuidh na rioghachd sbior- 
  ruidh a gbeall thu le Iosa Criosd 
  ar Tighearna. Amen.

  ^ An sin seasaidh an sluagh a suas, agus their an Sagart,

  Eisdibh briathran an t-Soisgeil, scriobbta le Naomh Eoin, anns an treas caibideil, aig an cheud rann.

  AGUS bha duine do na Phair- isich, d'am b'ainm Nicode- mus, a bha 'na uachdaran air na h-Iudhachaibb. Thainig esan chum Iosa 's an oidhche, agus thubhairt e ris, Mbaighstir, tha fios againn gur fear-teagaisg thu a thainig o Dhia; oir cha 'n urr- ainn duine air bith na miorbhuile so dheanamb a ta thusa a' dean- amb, mur bi Dia maille ris. Fbreagair Iosa agus thubhairt e ris, Gu deimbinn, deimbinn deir- eam riut, mur beirear duine a 312

  \ LMIGHTY and immortal l\ God, the aid of all that need, the helper of all that flee to thee for succour, the life of them that believe, and the re- surrection of the dead; We call upon thee for these persons that they, coming to thy holy Bap- tism, may receive remission of their sins by spii'itual res^ene- ration. Receive them, Lord, as thou bast promised by thy well-beloved Son, saying. Ask, and ye shall receive; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto j^ou: So give now unto us that ask; let us that seek, find; open the gate unto us that knock; that these persons may enjoy the everlast- ing benediction of thy heavenly washing, and may come to the eternal kingdom which thou hast promised by Christ our Lord. Amen.

  ^ Then shall iiie People stand tip, and tlie Priest shall saij.

  Hear the words of the Gospel, written by Saint John, in the third chapter, beginning at the first verse.

  THERE^ was a man of the Pharisees, named Nicode- mus, a ruler of the Jews: the same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God: for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Jesus answered and said unto him. Verily, verily I say unto thee, Except a man be born a- gain, be cannot see the kingdom of God. Nicodemus saith unto

  ris, nach faod e rioghachd Dhe 
  fhaicinn. Thubhairt Nicodemus 
  i-is, Cionnus a dh' fhaodas duine 
  bhi air a breith 'n uair a ta e 
  aosda ? am bheil e comasach air 
  dol a stigh an dara uair do 
  bhroinn a mhathar, agus a bhi air 
  a bhreith ? Fhreagair losa, Gu 
  deimhinn.deimhinndeireamriut, 
  mur bi duine air a bhreith o uisge 
  agus o'n Spiorad, cha'n urrainn 
  e dol a stigh do rioghachd Dhe, 
  an ni sin a ta air a breith o'n 
  fheoil, is feoil e; agus an ni sin 
  a ta air a bhreith o'n Spiorad, is 
  spiorad e. Na gabh iongantas 
  gu'n dubhairt mi ruit, Is eiginn 
  duibh bhi air bhur breith a ris. 
  Tha ghaoth a'seideadh far an aill 
  leatha, agus tha thu a' cluinntinn 
  a fuaim; ach cha'n 'eil fhios agad 
  cia as a tha i teachd, no c'aite a 
  bheil i dol: is ann mar sin a tha 
  gach neach a ta air a bhreith o'n 
  Spiorad.

  ^ An deiqh sin IMiraidh an Sagart ail Ear rail so a leanas:

  MHUIXNTIR ionmhuinn, tha sibh a' cluinntinn anns "ant-Soisgeul so briathransoilleir 'ar Slanuighfhear Criosd, mar bi duine air a bhreith le uisge agus leis an Spiorad, nach un-ainn e dol a steach do rioghachd Dhe. Leis a' so faodaidh sibh a thon-t fainear feum mor na Sacramaid so, far am faodar a faighinn. Mar an ceudna, air ball roimh a dhol suas gu neamh (mar a ta sinn a' leughadh anns an Chaibideil mu dheireadh d' Shoisgeul Naoimh Marc), thug e aithn' d'a dheis- ciobluibh, ag radh, Rachaibh feadhant-saoghailuile; agussear- monaichibh an Soisgeul do gach creutair. An ti a ta creidsiun, agus a ta air a bhaisteadhbithidh e sabhailt; ach an ti nach eil a 313

  I him, How can a man be born ' when he is old ? can he enter the second time into his mother's ' womb, and be born ? Je^us : answered, Verily, verily I say ' unto thee, Except a man be [ born of Water and of the Spirit. ' he cannot enter into the king- I dom of God. That which is { born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again. The wind bloweth where I it listeth, and thou hearest the ; sound thereof; but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth: so is every one that is born of the Spirit.

  ^ Afìer loMck he shall say this Exhor- tation following:

  BELOVED, ye hear in this Gospel the express words

  ; of our Saviour Christ, That ex- cept a man be born of Water and of the Spirit, he cannot en-

  ! ter into the kingdom of God.

  ! Whereby ye may perceive the great necessity of this Sacra- ment, where it may be had. Likewise, immediately before his ascension into heaven, (as

  j we read in the last chapter of St. Mark's Gospel,) he gave

  ' command to his disciples, say- ing. Go ye into all the world,

  ' and preach the Gospel to every

  ! creature. He that belie veth

  } and is baptized shall be saved;

  ! but he that believeth not shall be damned. Which also shew-

  1 eth unto us the great benefit we

  Baìsteadh na Muinntir a thig gu Aois.

  creidsinn bithidh eair adhiteadh. Ni mar an ceudna a ta noclid- adh dhuinne an t-sochair mhor a ta sinn a faotuinn leis. Air an aobliar sin N. Peadar an t-Ab- stol, an uair a sbearmonaich e an Soiso;eul air tus bha moran air am bioradh 'nan cridhe, agus a deir iad risan agus ris a' chuid eile do na h-Abstolaibb, Fhearra agus a bbraithrean, ciod a ni . sinn ? Fbreagair esan agus deir e riu, Deanaibh aithreachas, agus bitheadh gach aon agaibh air a bhaisteadh cbnm maitbeanas peacaidh, agus gheibh sibh tiodh- lacadh an Spioraid Xaoimb. Oir a ta an gealladh dhuibhse agus do bbur cloinn, agus do na h-uile a ta fad as, eadhon a mbeud 's a ni an Tighearna ar Dia a ghairm. Agus le moran bbriathran eile bbrosnaich e iad, ag radh, Sabb- ailibh sibh fein o'n droch gbin- ealach so. Oir (mar tha 'n t-Ab- stol ceudna a' dearbbadh ann aite eile) tha eadhon am Baisteadh a nis 'gar sabbaladh (cha'n e cm- air falbh salachar na feola, ach am freagradh deagh inntinn a tbaobh dhe,) le aiserigh Iosa Criosd. Ka cuiribh teagamb air an aobhar sin, ach creidimh gu diongmbalta, gu'n gabh e gu fabbarach ris na pearsanna so a lAthair. air dhoibh bbi fior aitb- reach, agus a' teachd g'a ionn- suidh le creidimh; gu'n d'thoir e dhoibh maitbeanas am peacainn- ean, agus gu'm builich e orra an Spiorad Xaomb, gu'n d'thoir e dhoibh beannuchadh na beatha sbiorruidh, agus gu'n dean se iad *nau luchd-combpairt air a riogb- achd mhaireannaich.

  Air an aobhar sin air dhuinn bbi mar so Ian deirbbte a deagb- gbean ar n-Atbar neamhaidh a tbaobh nam peai'.sanna so, a nochdadh le Mhac Iosa Criosd; 314

  reap tbereby. For wbich cause Saint Peter the Apostle, wben upon his first preacbing of the Gospel many were pricked at the beart, and said to him and the rest of the Apostles, Men and brethren, vvbat sball we do ? replied and said unto them, Re- pent, and be baptized every one of you for the remission of sins, and ye sball receiv^e the gift of the Holy Ghost. For the pro- mise is to you, and your chil- dren, and to all that are afar ofP, even as many as the Lord our God sball call. And with many other words exhorted he them, saying, Save yourselves from this untoward generation. For (as the same Apostle testifieth in another place) even Baptism doth also now save us, (not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience towards God,) by the resurrection of Jesus Christ. Doubt ye not therefore, but earnestly believe, that he will favourably receive these present 2)ersons, truly repenting, and coming unto him by faith; that he will grant them remission of their sins, and bestow upon them the Holy Ghost; that be will give them the blessing of eternal life, and make them partahers of his everlasting kingdom.

  Wherefore we being thus per- suaded of the good will of our heavenly Father towards these persons, declared by his Son Je- sus Christ; let us faithfully and

  thuo^amaid gu creideach agus gu 
  crabhach buidheachas dha, agas 
  abramaid,

  DHE Uile-cliumhachdaicli agus shioiTuidh, Athair neamhaidh, tha sinn a' toirl buidheachas umbail dhuit, gu'n do dheonuich thu ar gairm gu eolas do gbrais, agus creidimh annad; Meudaich an t-eolas so, agus dainguich an creidimh so annainne gu siovruidh tuille. thoir do Spiorad Naomh do na pearsannaihh-sa, chum gu'm bi iacl air am breitb a ris, agus air andeanamh 'nviXioighreachan air sabbakdh siorruidh; trearTigb- earna Iosa Criosd, a ta beo agus a riagbladh maille riutsa agus ris an Spiorad Naomh, a nis agus gu siorruidh. Amen.

  ^ An sin lahliraidh an Sagart ris na pearsamia a ta ri 'm baisteadh

  air an doigh so:

  MHUINNTIRionmhuinn, a tbainig anso ag iarraidh gu Baisteadh naomh fbaotainn, cbuala sibk mar a rinn an coimb- tbional urnuigb, gu'n deonuicb- eadh ar Tighearna Iosa Criosd bbur gabbail agus bbur beann- uchadh, bbur fuasgladh o bbur peacainnibh, rioghachd neamh, agus a bheatba mbaireannach a thoirt dhuibb. Cbuala sibk mar an ceudna, gu'n do gbeall ar Tighearna Iosa Criosd 'na Fhocal naomb a thoirt seachad na nithe sin uile a rinn sinn urnuigb air an son; an gealladh sin ni esan, air a tbaobh fein, gu ro cbinn- teach a gbleidheadh agus a cboimblionadh.

  Air an aobhar sin, an deigb a' gbeallaidh so a rinn Criosd, ' feumaidh sihhse mar an ceudna gucreideach, air bbur taobh fein ' a gbealltuinn ann an lAthair na , muinntir so bbur fianuisean, 315 P

  devoutly give tbanks to bim, and say,

  ALMIGHTY and everlast- ing God, beavenly Fatber, we give thee bumble tbanks, for that thou bast voucbsafed to call us to the knowledge of thy grace, and faitb in thee: Increase this knowledge, and confirm this faitb in us ever- more. Give thy Holy Spirit to these persons that theij may be born again, and be made heirs of everlasting salvation; through our Lord Jesus Christ, wbo liveth and reigneth witb thee and the Holy Spirit, now and for ever. Amen.

  ^ Then the Priest shall speak to the Persons to he baptized on this wise:

  WELL-BELOVED, who are come hither desiring to receive holy Baptism, ye have heard how the congrega- tion hath prayed, that our Lord Jesus Christ would vouchsafe to receive you and bless you, to release you of your sins, to give you the kingdom of heaven, and everlasting life. Ye have heard also, that our Lord Jesus Christ bath promised in his holy Word to grant all those things that we have prayed tor; which promise he, for his part, will most surely keep and per- form

  Wherefore, after this promise made by Christ, ye must also faithfully, for your part, promise in the presence of these your Witnesses, and this whole Con- gregation, that ye will renounce 2

  agus a' cboimhthionail so uile, 
  gu'n cuir Sibil cul ris an diabhol 
  agus ri uile oibre, agus do g-hnàth 
  gu'n creid sihli Focal naomh 
  Dhe, agus gu h-umhail gu'n 
  gleidh sibh aitheantan.

  ^ An sin feoraichidh an Sagart do na pearsannaibh a ta ri 'm baist- eadh, fa hill, na Ceistean so a leanas:

  Ceist.

  AM bheil thu cuir cul ris an diabhol agus ri uile oibre, ri greadhnachas agusgloir diomb- ain an t-saogbail, maille ri uile thograibh sanntach agus ana- miannaibh na feola, air cbor's nacli lean thu iad, agus nach bi thu air do tbreorachadh leo ? Freag. Tha mi.

  Ceist.

  AM bheil thucreidsinn ann an Dia ant-Athair Uile-chumh- uchdach, Cruthadair neamh agus talmbainn ?

  Agus ann an Iosa Criosd aon- ghin Mhic-san ar Tighearna ? Agus gu'n do ghabhadh e leis an Spiorad Naomh; gu'n d' rugadh e leis an Oigh Muire; gu'n d' fhuiling e fo Phontius Pilat, gu'n do cheusadh e, gu'n d' fhuair e bas, agus gu'n d' adh- laiceadh e; gu'n deachaidh e sios do dh'if'rinn, agus mar an ceudna gu'n d' eirich e a ris an treas la; gu'n deachaidh e suas gu neamh, agus gu bheil e 'na shuidhe air deas laimh Dhe an t-Athair Uile-chumhachdach; agus gu'n d' thig e as a' sin a ris aig deir- eadh an t-saoghail, a thoirt breith air na beothaibh agus air na mairbh ?

  Agus am bheil thu creidsinn

  anns an Spiorad Naomh; an

  Eaglais naomh Choitchionn; an

  Comhchomunn nan Naomh am

  316

  the devil and all his works, and constant!}' believe God's holy Word, and obediently keep his Commandments'

  TI Then shall tlie. Priest demand of each of the persons to be baptized, severally, these Qtiestions folloiv- ing:

  DOST thou renounce the devil and all his works, the vain pomp and glory of the world, with all covetous desires of the same, and the carnal de- sires of the flesh, so that thou wilt not follow, nor be led by them?

  Answer. I renounce them all.

  DOST thou believe in God the Father Almighty, Ma- ker of heaven and earth .?

  And in Jesus Christ his only- begotten Son our Lord ? And that he was conceived by the Holy Ghost; born of the Virgin Mary; that he suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried; that he went down into hell, and also did rise again the third day; that he as- cended into heaven, and sitteth at the right hand of God the Father Almighty; and fl-om thence shall come again at the end of the world, to judge the quick and the dead ?

  And dost thou believe in the Holy Ghost; the holy Catholic Church; the communion of saints; the remission of sins;

  Baptism of such as are oj Riper Years.

  Maitheanas peacaidh; an Ais- eirigh na feola; agus am beatha mbaireannacli an deigh bais ?

  Freag. tha mi creidsinn so uile gu diongmhalta.

  Ceist. N aill leat do bbaisteadh auns an cbveidimb so ? Freag. Is e sin mo mbiann.

  A

  Ceist.

  ANgleidhthu mataguh-umb- ail toil agus aitbeantan naomb dhe, agus an ghiais thu annta uile laithean do bbeatha ? JB reag. bheir mi oidhearp air a' sin a dheanamb, air do Dhia bill 'na fhear-combnadh agam.

  ^ An sin their an Sagart,

  ODHE throcairich, Deonnich gu'm bi an seann Adhamh air adhlaiceadh anus na^eff?'5a/iA so air cbor, gu'm bi an duine nuadh air a tbogail suas annta. Amen.

  Deonnich gu'm bi na h-uile aignibh feolmbor air basachadh annta, agus gu'm bi na h-uile nithe a bbuineas do'n Spiorad beo agus a' cinntinn annta. Amen.

  Deonnich gu'mfaigb ^ac?cumb- achd agus neart gu buaidh, agus lamban-uachdar fbaotainn air an diabbol, air an t-saogbal, agus air an fbeoil. Amen.

  Deonnich oirhhi dhoihh an so air an toirt a suas dhuit le'r dri- achd agus le'r frithealadh-ne, gu'm bi iacl cuideachd air an sgeadachadh le deagb-bbeusan neamhaidh, agus gu'm faigb iad luigbeachd shior-mhaireannach, tre do tbrocair-sa, O Thighearna dhe bbeannuicbte, a ta beo, agus a riagbladh na h-uile nitbe, saogbal gun cbriocb. Amen.

  the resurrection of the flesb; and everlasting life after deatb ?

  Answer. All this I stedfastly believe.

  Question. ILT thou be baptized in

  tbis faitb ? Answer. that is my desire.

  QuestirM.

  WILT thou tben obediently keep God's holy will and commandments, and walk in the same all the days of thy life ? Ansicer. I will endeavour so to do, God being my helper.

  % Then shall the Priest say,

  O MERCIFUL God, grant that the old Adam in these persons may be so buried, that the new man may be raised up in them. Amen.

  Grant that all carnal affec- tions may die in them, and that all tbings belonging to the Spi- rit may live and grow in them. Amen.

  Grant that they may have power and strength to have vic- tory, and to triumph, against the devil, the world, and the flesh. Amen.

  Grant that they being here dedicated to thee by our office and Ministry, may also be en- dued with heavenlj' virtues, and everlastingly rewarded, through thy mercy, O blessed Lord God, who dost live, and govern all things, world without end. Amen.

  DHE Uile-cliumhacliclaich, 
  agus sliiorruidh be do Mhac 
  ro ionmhuinn Iosa Criosd, a 
  dhoirt, a mach as a thaobh ro 
  phriseil araon uisge agus fail, 
  air son mhaitheanas ar peacainn- 
  ean; agus a thug aithne d'a 
  dheisciobluibh, gun rachadh iad. 
  atheagasgnanuilechinnich,agus 
  gu'm baisteadh siad iad ann an 
  Ainm an Athar, a' Mhic, agus 
  an Spioraid Naoimh; Tha sinn 
  a' guidhe ort, thu dh' eisdeachd 
  ri achanaich a choi'thionail so; 
  naomhaich an t-Uisge so chum 
  nigheadh peacaidh, gu diomhair 
  air falbh; chum gu faigh na 
  pearsaibh so, a ta a nis ri bhi air 
  am baisteadh ann, iomlanachd do 
  ghrais, agus gu mair iad gu sior- 
  ruidh ann an aireamh do chloinue 
  naomh agus taghta; tre Iosa 
  Criosd ar Tighearna. Amen.

  ^ An sin glacaidh an Saaart neach fa leth a ta ra bhaisteudk air laimh dheis^ agus air dha a» cuir aig an Tohar-bhaisteadh^ masr a clii e iotnchuidh, /eoraichidh o do na li- Aithrichean anus do na Maithreachan Diadluddh an Ainm; agus an sin tumaidh se e anns an uisge, no doirtidk e uisge air ag radh,

  N. Baisteam thu ann an Ainm an Athar, agus an Mhic, agus an Spioraid

  Naoimh. Amen.

  ^ An sin their an Sagart,

  THA sinn a' gabhail na Pear- sa so a stigh ann an coimhthional trend ^

  Chriosd, agusl ga gagart" Cro"s cliomtharrachadh air aghaidh na

  le comhtharradh a' ^^^i^sa. Chrionn-cheusaidh, mar dearbh- adh nach bi naire air 'na dheigh so creidimh Chriosd air a cheus- 318

  ALMIGHTY, everliving God, whose most dearly beloved Son Jesus Christ, for the forgiveness of our sins, did shed out of his most precious side both water and blood, and gave commandment to his dis- ciples, that they should go teach all nations, and baptize them in the Name of the Fa- ther, and of the Son, and of the Holy Ghost; Eegard, we be- seech thee, the supplications of this Congregation; sanctify this Water to the mystical washing away of sin; and grant that the jjersons now to be baptized therein, may receive the fulness of thy grace, and ever remain in the number of thy faithful and elect children; through Jesus Christ our Lord. Amen.

  TI Then shall the Priest take each person to be baptized by the right hand, and placing him convenient- ly by the Font, according to his discretion, shall ask the Godfathers and Godmothers the Name; and then shall dip him in the water, or pour water upon him

  NI baptize thee in the • Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen.

  ^ Then the Priest shall say,^

  WE receive this Person in- to the congregation of

  Christ's flock, ^and i Here the

  do sign kim with N''fst shall

  ,, ^- p ^, make a cross

  the sign of the upon the Per- CroSS, in token son's forehead.

  that hereafter he shall not be ashamed to confess the fliith of Christ crucified, and manfully

  aclh aicleachadh, agus cogadh gu to fight under his banner, 
  duineil fo'bhrataich, an aghaidh against sin, the world, and tbo 
  poacaidh, an t-saoghail, agus an j devil; and to continue Christ's 
  diabhoil; ao:us mairsinn 'na faitbtul soldier and servaut unto

  shaighdear agus 'na sheirbheis- each dileas do Chriosd gu crich a bheatha. Amen.

  'i\ An sin their an Sagarf,

  MHUINNTIR iomhuinn,air dhuinn a nis, fhaicinn, gu bheil anpearsanna so air an ath- ghintinn, agus air a suidheach- adh ann an corp Eaglais Chriosd; thugamaid buidheachas do Dhia Uile-chumhaehdach air son na sochairean so; agus deanamaid ar n-urnuighean ris, le aon run gu'n caitbeadh iad a' chuid eile d'am beat ha a reir an toisich so.

  ^ An sin iJieirear, Umuigh an Tiyhearna, air dhoihh bid uile air an gluinibh:

  AR n-Athair, a ta air neamh, naomhaichear d' Ainm. Thigeadh do rioghachd. Deanar do tboil air an talamh, mar a thatar a' deanamh air neamh. Thoir dhuinn andiugh arn-aran lathail. Agus maith dhuinn ar cioutainnean, Mar a mhaitheas sinne dhoibhsan a ta ciontachadh 'nar n-agaidh. Agus na leig am buaireadh sinn; Ach saor sinn o olc. Amen.

  OATHAIR neamhaidh, tha sinn a' toirt buidheachas umhail dhuit, gu'n do dheonuich thu ar gairm gu eolas do ghrais, agus creidimh annad; Meudaich an t-eolas so, agus daingnich an creidimh so annainne gu siorr- uidh tuille. Thoir do Spiorad Naomh dona, Pearsaibkso, chum air dhoihh bhi air am breith a ris, ngus air an deanamh 'nan oiijlireaclian air do shabbaladh siorruidh, tre ar Tighearna Iosa 319

  his life's end. Amen.

  •I Then sliail the Priest say,

  SEEING now, dearly beloved brethren, that these j^ersons are regenerate, and grafted into the body of Christ's Church, let us give thanks unto Al- mighty God for these benefits, and with one accord make our prayers unto him, that thei/ may lead the rest of t/ieir life according to this beginning.

  ^ Then shall be said the Lord''s Prayer, all kneeling:

  OUR Father, which art in heaven. Hallowed be thy Name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, As we for- give them that trespass against us. And lead us not into temp- tation; But deliver us from evil. Amen.

  WE yield thee humble thanks, heavenly Fa- ther that thou hast vouchsafed, to call us to the knowledge of thy grace, and faith in thee; Increase this knowledge, and confirm this fiiith in us ever- more. Give thy Holy Spirit to these persons; that, being now born again, and made heirs of everlasting salvation, through our Lord Jesus Christ, they may continue thy servants, and at-

  Criosd, gu'm buanaich iad 'nan 
  seirhhisich dhuit, agus gu'n cois- 
  inn iad do ghealladh; tiid ar 
  Tighearna Iosa Criosd do Mhac, 
  a ta beo agus a' riaghladh maille 
  riutsa, anu an aonaclid an Spior- 
  ad Naomh clieudna, gu siorr- 
  uidh. Amen.

  ^ An sin air dhoihJi hJii uile ''nan seasamh, rjnathaichidh an Sa/iart an Eurrail so a leamis; a' lahhairt ris na h-Aithrickean agus ris na Maithridiean Diadhaidh air tus,

  DO bhrigh gu'n do gheall na pearsanna so ann bhurlath- air-sa cul a cbur ris an diabhol agus ri uile oibre, creidsinn ann an Dia, agus seirbhis a dhean- amb dha; feumaidh sibbacbuim- neachadh gur e bbur gnotbach agus bbur dleasnas a cbur 'nan cuimbne ciod a' bboid, an geall- adh, agus an aidmbeilsboluimte a rinn iad a nis an lAthair a' cboimbtbionail so, agus gu b-araid ann bbur lAthair-sa am fianuisean rogbnaicbte. Agus tba sibh mar an eeudna ri gairra orra, a gbnatbachadh na h-uile dhurachd gu bbi air an teagasg gu ceart ann Focal naomh dhe; chum mar .so gu'm fas iad ann an gras, agus ann an eolas ar Tigb- earna Iosa Criosd, agus gu'n caith iad am beatha gu diadh- aidh, gu ionraic, agus gu meas- arradh 's an t-saogbal so a ta lAthair.

  {'\\ Agus an sin, a' lahhairt ris na pcarsannaibh a/a azV an ùr hhuis- teudh, theid e air aghaidh, agus ag radh^)

  AGUS air bbur sonsa, a chuir oirbh Criosd a nis le Baist- eadh, is e bbur gnotbach agus bbur dleasnas cuideachd, air dhuibh bbi air bbur deanamh ann bbur cloinn do Dhia, agus do'n t-solus, le creidimh ann an Iosa 320

  tain thy promises; through the same Lord Jesus Christ thy Son, wbo liveth and reigneth witb thee, in the unity of the same Holy Spirit everlastingly. Amen.

  ^ Then, all standing up. Hie Priest shall use this EdÌiortation follow- ing; speaking to the Goil/atkers and Godmothers first,

  FORASMUCH as these per- sons have promised in your presence, to renounce the devil and all his works, to believe in God, and to serve bim; ye must remember, that it is your part and duty to put them in mind, wbat a solemn vow, promise, and profession thei/ have now made before this Congregation, and especially before you their cbosen Witnesses. And ye are also to call upon them to use all diligence to be rightly in- structed in God's bol_y Word; that so thei/ may grow in grace, and in the knowledge of our Lord Jesus Christ, and live godl}^ righteously, and soberly in this present world.

  (^ And then, speaking to the new bapdized persons, ite shall proceed and say,)

  \ ND as for you, wbo have l\. now by Baptism put on Christ, it is your part and duty also, being made the children of God and of the light, by faith in Jesus Christ, to walk answer- ably to your Christian calling,

  Baptism of such as are of B^vjper Years.

  and as becometh the children of light; remembering alwa3's that Baptism representeth unto us our profession; which is, to fol- low the example of our Saviour Christ, and to be made like un- to him; that as he died, and rose again lor us; so should we, who are baptized, die from sin, and rise again unto righteous- ness; continually mortifying all our evil and corrupt afiections, and dail}' proceeding in all vir- tue and godhness of living.

  Criosd, a' gluasad a reir bhur gairm Chriosdail, agus mar is iomchuidh do chloinn an t-soluis; a' cnimhneachadh do ghnath gu bheil am Baisteadh a' nochdadh dhuinn ar n' aidmheal; is e sin, eisempleir ar Slanuighfhear Criosd a leantuinn, agus a bhi air ar deanamh cosmhuil risau: ionnas mar a bhasaich esan, agus a dh'eirich e a ris air ar son-ne; mar sin gur coir dhuinne ata a nis air ar baisteadh, basachadh o pheacadh, agus eirigh a ris gu fireantachd; do ghnath agclaoidh ar n-uile mhiannan olc agus tru- aillidh, agus a' dol air ar n-agh- aidh gach la anns na h-uile dheagh-bheus agus dhiadhachd caitheadh-beatha.

  ^ 77^« e iomchuidh giCm hi gach pearsa, a tha mar so air a Ihaisteadh, air a chomh-dhaingiieachadh lets an Eashuig co heath an deigh a hhaisteadh as a bhlos cothrom air, chum a gahhail a dW ionnsuidh a' Cliomunnachaidh naomh.

  ^ Ma Uieirear pearsanna sain hiih nach do hhaisteadh nan naoidheachain gu hi air am baisteadh mun d thig iad gu aois eolas a bhi oca freugairt air an son fein; is leor Frithcaladh Baistidh FoUaiseach Naoidhean a ghnalhacha'dh, no {ma hhios mor chinnart ann) an Riagjiailt air son Baisteadh Uaigneach; amhain a muthadh an fhocail {Naoidhean) air son {Leanahh no Pearsa) a reir 's mar afhreagras.

  AIR AIS DHAN COMHCHINN

  LEABHAR NA CEISTEAN;

  SB SIN EI EADH,

  roghlUil, a ta ei lonnsuidheachadh leis gach peaesa mu'n d^thoieeae a chum an easbuig e gu

  BHI AIE A CHO'dHAINGNEACHADH.

  A CATECHISM,

  THAT IS TO SAT,

  AN INSTEUCTION TO BE lEAENED OF EVEET PEESON herOEE HE BE BEOUGHT TO BE COXFIEMED BY THE BISHOP.

  Ceist.

  C^AINMataort? Freag. N. no M. Ceist. Co thug an t'ainm sin dhuit?

  Question. TXTHAT is your Name ?

  Answer. N. or 3f. Question. Who gave you this Xame ?

  321

  P 3

  LeahJiav na Ceistean.

  Freag. W oideachan agusmo mhuimeaclian ann am bhais- teadh, leis an robli mi air mo dheanamh am bhall do Chriosd, am leanabh do Dhia, agus am oighre air rioghachd neimh.

  Ceist. Ciod a rinn t' oideachan agus do mhuimeachan a sin air do sbon?

  Freag. Gheall agus bboidhich iad tri nithe ann am' ainm. An toiseach, gu'n cuirinn cul ris an diabhol agus ri uile oibre, ri greadhnachas agus ri diomhanas an t'saogbail aingidh so, agus uile an-miannan peacach na feola. 'S an dara aite, gu'n creidinn uile phoncaibh a chreideamh Chriosd- aidh. Agus san treas aite, gu'n gleidhinn toill agus aitheanta naomh Dhe, agus gun gluaisinn annta fad uile laithibh mo bbeatha.

  Ceist. Nach eil thu smuaint- eachadh, gu bheil adh'fbiachaibh ort acbreidsinn, agusadheanamb mar a gbeall iadsan air do sbon ?

  Frearj. th