AN T-ORDUGH GU
FRITHEALADH

SUIPEIR AN TIGHEARNA

NO

AN COMUNNACHADH NAOMH

A MHEUD as leis an àile a hid ''nan luchd-comhpairt cT an Chomunn' ackadh Xaomh, bheir iwi an Ainmean don Mhinisteir, air an la roimhe no no's luaithe.

Agus ma (ha a/m diidUi sin a tha drocli-hheart /hollaiseacli gachuir as a lelh, na rinn eucair air fnih air a c?ioimJiearsnaich le cainnt na gniomh, air chor 's gufaiyheadh an Co'thional oilhheum leo; air do'n Mhinisteir fios fhaghainn air, gairmid/i sè e agus bheir e fios da, gun e gludihùl a dhan- adas air fein teachd gu Bord an Tighearna; gus an dearhh e guf'dlais- each gii'n d^ rinn e aiihreacluis firinneach agus gu'n do lea^aich e a dhroch ghiidan a biiaig roimhe, chum leis an sin, gum bitheadh an CoimldhionaZ air an toUeachadh, a bha roimlte fo chorruich; ag'is giiii d^thug e diol- adh do'n Mhiiiuntir, air an d' rimi e eiicoir; air neogu bheil e ga dhearbh- adhfein Ian toileach gu so a' dheanamh cho luath 's as urrainn e cothrum fhaotainn air.

Theid an riaghailt cheudna a ghnàthachadh leis a' Mhinisteir don mhuinn- iir sin. a tha e toirt /ainear aig am blieil gamhlas no fuath g''a cheile; agus cluCn fhuiliny e dhoibh bhi ''nan luchd-comhpairt do Bhord an Tighearna, gtis am hi fios aige gun d''rinn iad reite. Agus ma tha cum d' an Mhuinnfir a ta mar so fo cliorruich 'a cheile, toileach a ghrunnd o chridhe maitheunas a tlujirt do'n neach a rinn eucoir air, agus comh- leasachadh a thoirt seachad air son nan lochdaVih a rinn e fein; agus nach gahh an neach eile mu laimh a bhi ami aonachd dhict/ihaibh ris, ach fair- each fathast na dhanarrachd agus ''na mhi-run; Bu choir do'n Mhinis- teir an7is an chùis sin an neach a ta aithreach a ghabhail a dh' ionnsuidh a CJiomunnachaidh Naomh. agus cul a chur ris an ti a ta seasamh 'na dhan- arrachd. Ach gach Mhinisteir a ta cur an aghaidh neach air bifh, mar a ta air cUiimeachadh arm a so, no anns an Earrainn asfaisge air thoiseach do'n Ruadh-inc so, is eiginn da cimntus a thoirt car an cheudna do''n Easbuigf) cheann cheithir-la deug ''na dheigh air a chuid as faide. Agus cuiridh an t-Earhuig an aghaidh an neach a ta ciontachadh reir an Chinn-riaghailt.

Air do'n Bhord, aig am a' Chomtinnachaidh bhi air a chomhdach le lion Anart maiseach geal, seasaidh e ann am meadhon na h-Eaglais, no ann a'n cuirt na-Altaire for am bheil Urnuigh Madainn agus Feasgaiar air an orduchadh fju bid air an radh. Agus an Sagart ag seasamh aig taoiih na h-Airde-tuaJ.h do'n Bhord, their e Urnuigh an Tighearna, niaille ris a' Chddhe so a leanas; an Sluagh air an Glaiuibh.

AR n-Athair a ta air neamh,
Naomhaichear d' Ainm;
Thigeadh do rioghachd;
Deanar do thoil air an talamh,
mar a tha t-ar a deanamh air neamh:
Thoir dhuinn an diugh ar n-aran lathail;
Agus maith dhuinn ar ciontainnean,
mar a mhaitheas sinne dhoibbsan
a ta ciontachadh 'n ar n-aghaidh
Agus na leig am buaireadh sinn,
Ach saor sinn o olc. Amen.
THE ORDER FOR
THE ADMINISTRATION OF

THE LORD’S SUPPER

OR

HOLY COMMUNION

The Lord's Table, at the Communion time, shall have a fair white linen cloth upon it.

An Introit (see pages I to liv) may be sung or said as the Priest proceeds to the holy Table.

The Priest, standing at the Table, shall say in an audible voice the Lord's Prayer with the Collect following, the people kneeling.

OUR Father who art in heaven, Hallowed be thy Name, Thy kingdom come, Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; And forgive us our trespasses, As we forgive them that trespass against us; And lead us not into temptation, But deliver us from evil. Amen. THE COLLECT. ALMIGHTY God, unto whom all hearts be open, it all desires known, and from whom no secrets are hid: Cleanse the thoughts of our hearts by the inspiration of thy Holy Spirit, that we may perfectly love thee, and worthily magnify thy holy Name; through Christ our Lord. Amen. Then shall the Priest, facing the people, rehearse the TEN COMMANDMENTS or else the Two Great Commandments of the Law. The Ten Commandments shall always be read at least once in each month on a Sunday at the chief Service of the day. It shall suffice to read the first paragraph of the Second and of the Fourth Commandment. The people, still kneeling, shall after every Commandment sing or say the Kyrie, asking God's mercy for their transgressions in the past, and grace to keep his laws in time to come.
67

THE COMMUNION 68 Minister. EAR the Law of God which was given to Israel in old time. God spake these words and said: I am the LORD thy God; Thou shalt have none other gods but me. People. Lord, have mercy upon us, and incline our hearts to keep this law. Minister. Thou shalt not make to thyself any graven image, nor the likeness of any thing that is in heaven above, or in the earth beneath, or in the water under the earth. Thou shalt not bow down to them, nor worship them. For I the LORD thy God am a jealous God, and visit the sins of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me, and show mercy unto thousands in them that love me and keep my commandments. People. Lord, have mercy upon us, and incline our hearts to keep this law. Minister. Thou shalt not take the Name of the LORD thy God in vain: for the LORD will not hold him guiltless, that taketh his Name in vain. People. Lord, have mercy upon us, and incline our hearts to keep this law. Minister. Remember that thou keep holy the Sabbath day. Six days shalt thou labour, and do all that thou hast to do; but the seventh day is the Sabbath of the LORD thy God. In it thou shalt do no manner of work, thou, and thy son, and thy daughter, thy man-servant, and thy maid-servant, thy cattle, and the stranger that is within thy gates. For in six days the LORD made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day: wherefore the LORD blessed the Sabbath day, and hallowed it.

THE COMMUNION 69 People. Lord, have mercy upon us, and incline our hearts to keep this law. Minister. Honour thy father and thy mother; that thy days may be long in the land which the LORD thy God giveth thee. People. Lord, have mercy upon us, and incline our hearts to keep this law. Minister. Thou shalt do no murder. People. Lord, have mercy upon us, and incline our hearts to keep this law. Minister. Thou shalt not commit adultery. People. Lord, have mercy upon us, and incline our hearts to keep this law. Minister. Thou shalt not steal. People. Lord, have mercy upon us, and incline our hearts to keep this law. Minister. Thou shalt not bear false witness against thy neighbour. People. Lord, have mercy upon us, and incline our hearts to keep this law. Minister. Thou shalt not covet thy neighbour’s house, thou shalt not covet thy neighbour’s wife, nor his servant, nor his maid, nor his ox, nor his ass, nor any thing that is his. People. Lord, have mercy upon us, and write all these thy laws in ours hearts, we beseech thee. Or he may rehearse, instead of the Commandments, the following: Minister. UR Lord Jesus Christ said: Hear O Israel, The Lord our God is one Lord; and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first and great commandment. And the second is like unto it:

THE COMMUNION 70 Thou shalt love thy neighbour as thyself. On these two commandments hang all the Law and the Prophets. People. Lord, have mercy upon us, and write all these thy laws in ours hearts, we beseech thee. Then may be sung or said: Lord, have mercy upon us. Christ, have mercy upon us. Lord, have mercy upon us. Then the Priest shall say: The Lord be with you; People. And with thy spirit. Let us pray. Then may follow this Collect for the Queen. LMIGHTY God, whose kingdom is everlasting, and power infinite: Have mercy upon the whole Church; and so rule the heart of thy chosen servant ELIZABETH, our Queen and Governor, that she, knowing whose minister she is, may above all things seek thy honour and glory: and that we and all her subjects, duly considering whose authority she hath, may faithfully serve, honour, and humbly obey her, in thee, and for thee, according to thy blessed Word and ordinance; through Jesus Christ our Lord, who with thee and the Holy Ghost liveth and reigneth, ever one God, world without end. Amen. Then shall be said THE COLLECT OF THE DAY, together with any other Collects appointed to be said. Then, the people being seated, the Priest or the other person appointed shall read THE EPISTLE, saying: The Epistle [or The Lesson] is written in the . . . chapter of . . . beginning at the . . . verse. And the reading ended, he shall say: Here endeth the Epistle [ or the Lesson].

THE COMMUNION 71 Here may follow a Psalm (see pages I to liv) or a Hymn. Then shall the people stand for THE GOSPEL; and the Deacon or Priest who reads shall say: The Holy Gospel is written in the . . . chapter of the Gospel according to Saint . . . beginning at the . . . verse. Then shall the people sing or say: Glory be to thee, O Lord. And after the reading of the Gospel they shall sing or say: Praise be to thee, O Christ. Then shall be sung or said this Creed by the Priest and people. It may, however, at the discretion of the Minister, be omitted on weekdays which are not Holy-days. BELIEVE in one God the Father Almighty, Maker of heaven and earth, And of all things visible and invisible: And in one Lord Jesus Christ, the only-begotten Son of God, Begotten of the Father before all worlds; God, of God; Light, of Light; Very God, of very God; Begotten, not made; Being of one substance with the Father; Through whom all things were made: Who for us men and for our salvation came down from heaven, And was incarnate by the Holy Ghost of the Virgin Mary, And was made man, And was crucified also for us under Pontius Pilate. He suffered and was buried, And the third day he rose again according to the Scriptures, And ascended into heaven, And sitteth on the right hand of the Father. And he shall come again with glory to judge both the quick and the dead: Whose kingdom shall have no end. And I believe in the Holy Ghost, The Lord, The Giver of Life, Who proceedeth from the Father and the Son, Who with the Father and the Son together is worshipped and glorified, Who

THE COMMUNION 72 spake by the Prophets. And I believe One, Holy, Catholic, and Apostolic Church. I acknowledge one Baptism for the remission of sins. And I look for the Resurrection of the dead, And the Life of the world to come. Amen. Here on Sundays the Minister shall announce what Holy-days and what days of Fasting, Abstinence, and Solemn Prayer are to be observed during the week, and publish Banns of Marriage and such other communications as are enjoined by lawful authority. THE SERMON Then shall the Priest, standing at the Lord's Table, begin THE OFFERTORY saying one or more of the following Sentences: FFER unto God the sacrifice of thanksgiving, and pay thy vows unto the Most High. Psalm 50. 14. And they came, every one whose heart stirred him up, and every one whom his spirit made willing, and they brought the LORD's offering. Exodus 35. 21. Blessed is he that considereth the poor and needy: the LORD shall deliver him in the time of trouble. Psalm 41. 1. Give unto the LORD the honour due unto his Name; bring an offering and come into his courts. Psalm 96. 8. Remember the words of the Lord Jesus, how he said, It is more blessed to give than to receive. Acts 20. 35.

THE COMMUNION 73 To do good and to distribute forget not; for with such sacrifices God is well pleased. Hebrews 13. 16. The following Sentences may be used instead at the seasons named, and also at other times. Advent. As we have opportunity, let us do good unto all men; and especially unto them that are of the household of faith. Galatians 6. 10. Christmas. Brethren, you know the grace of our Lord Jesus Christ, that, though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you through his poverty might become rich. 2 Corinthians 8. 9. Epiphany. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. St Matthew 5. 16. Lent. I beseech you, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Romans 12. 1. Passiontide. Walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God. Ephesians 5. 2. Maundy Thursday. Our Lord Jesus Christ saith: A new commandment I give unto you, that ye love one another; even as I have loved you, that ye also love one another. St John 13. 34. Easter and Festivals. Worthy is the Lamb that was slain to receive power, and riches, and wisdom, and strength, and honour, and glory, and blessing. Revelation 5. 12.

THE COMMUNION 74 Ascension Day. Lay up for yourselves treasures in heaven, where neither rust nor moth doth corrupt, and where thieves do not break through and steal; for where your treasure is, there will your heart be also. St Matthew 6. 20, 21. Whitsunday. Whatsoever ye would that men should do unto you, even so do unto them; for this is the Law and the Prophets. St Matthew 7. 12. Trinity. Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven. St Matthew 7. 21. Rogation and Harvest. He that soweth little shall reap little; and he that soweth plenteously shall reap plenteously. Let every man do according as he is disposed in his heart, not grudgingly, or of necessity; for God loveth a cheerful giver. cccccccccccccccccccccccccc2 Corinthians 9. 6, 7. The Churchwardens, or others appointed by them, shall collect the offerings of the people, and reverently bring them to the Priest, who shall humbly present and place them upon the holy Table. The Priest shall also at the time of the Offertory present and place on the Lord's Table so much Bread and Wine as he shall think sufficient, the same being brought to him, if so desired, by the Churchwardens or other representatives of the people. The Bread shall be the best and purest wheat bread, whether leavened or unleavened, and the Wine pure grape wine, with which a little water may be mingled. Then may be said or sung: LESSED be thou, LORD God of Israel, for ever and ever. All that is in the heaven and in the earth is thine. All things come of thee, and of thine own have we given thee. 1 Chronicles 29. 10, 11, 14.

THE COMMUNION 75 Then shall one of the Ministers ask the prayers of the people, using always either the first or the last of the following Biddings, together with one or more others if so desired; and he may provide short periods for silent prayer. Let us pray for Christ's holy Catholic Church. Let us pray for peace on earth and for the unity of all Christian people. Let us pray for our missionaries at home and abroad. Let us remember before God those of our brethren who have departed this life and are at rest. Let us pray for the whole state of Christ's Church militant here in earth. Then the Priest shall say THE INTERCESSION. LMIGHTY and everliving God, who by thy holy Apostle hast taught us to make prayers and supplications, and to give thanks, for all men: We humbly beseech thee most mercifully to accept our alms and oblations, and to receive these our prayers, which we offer unto thy Divine Majesty; beseeching thee to inspire continually the universal Church with the spirit of truth, unity, and concord: And grant that all they that do confess thy holy Name may agree in the truth of thy holy Word, and live in unity and godly love. We beseech thee also to lead all nations in the way of righteousness; and so to guide and direct their governors and rulers, that thy people may enjoy the blessings of freedom and peace: And grant unto thy servant ELIZABETH our Queen, and to all that are put in authority under her, that they may truly and impartially administer justice, to the maintenance of thy true religion and virtue. Give grace, O heavenly Father, to all Bishops, Priests, and Deacons, and specially to thy servant N. our Bishop, that they may both by their life

THE COMMUNION 76 and doctrine set forth thy true and living Word, and rightly and duly administer thy holy Sacraments: Prosper, we pray thee, all those who proclaim the Gospel of thy kingdom among the nations: And to all thy people give thy heavenly grace, and specially to this congregation here present, that, with meek heart and due reverence, they may hear and receive thy holy Word; truly serving thee in holiness and righteousness all the days of their life. And we most humbly beseech thee of thy goodness, O Lord, to comfort and succour all them, who in this transitory life are in trouble, sorrow, need, sickness, or any other adversity, especially those for whom our prayers are desired. We remember before thee, O Lord, all thy servants departed this life in thy faith and fear: and we bless thy holy Name for all who in life and death have glorified thee; beseeching thee to give us grace that, rejoicing in their fellowship, we may follow their good examples, and with them be partakers of thy heavenly kingdom. Grant this, O Father, for Jesus Christ's sake, our only Mediator and Advocate, to whom, with thee and the Holy Ghost, be all honour and glory, world without end. Amen. Then shall the Priest or one of the Ministers say: E that do truly and earnestly repent you of your sins, and are in love and charity with your neighbours, and intend to lead the new life, following the commandments of God, and walking from henceforth in his holy ways: Draw near with faith, and take this holy Sacrament to your comfort; and make your humble confession to Almighty God, meekly kneeling upon your knees.

THE COMMUNION 77 Then shall this general Confession be made by all those that are minded to receive the holy Communion, both Priest and people humbly kneeling. LMIGHTY God, Father of our Lord Jesus Christ, Maker of all things, Judge of all men: We acknowledge and confess our manifold sins and wickedness, Which we from time to time most grievously have committed, By thought, word, and deed, Against thy Divine Majesty. We do earnestly repent, And are heartily sorry for these our misdoings. Have mercy upon us, most merciful Father; For thy Son our Lord Jesus Christ's sake, Forgive us all that is past; And grant that we may ever hereafter Serve and please thee In newness of life, To the honour and glory of thy Name; Through Jesus Christ our Lord. Amen. Then shall the Priest (or the Bishop if he be present) stand up, and turning himself to the people, pronounce this Absolution: LMIGHTY God, our heavenly Father, who of his great mercy hath promised forgiveness of sins to all them that with hearty repentance and true faith turn unto him: Have mercy upon you; pardon and deliver you from all your sins; confirm and strengthen you in all goodness; and bring you to everlasting life; through Jesus Christ our Lord. Amen. Then shall the Priest say: Hear what comfortable words our Saviour Christ saith unto all that truly turn to him. OME unto me all that labour and are heavy laden, and I will refresh you. St Matthew 11. 28.

THE COMMUNION 78 God so loved the world, that he gave his onlybegotten Son, to the end that all that believe in him should not perish, but have eternal life. St John 3. 16. Hear also what Saint Paul saith. This is a true saying, and worthy of all men to be received, that Christ Jesus came into the world to save sinners. 1 Timothy 1. 15. Hear also what Saint John saith. If any man sin, we have an Advocate with the Father, Jesus Christ the righteous; and he is the propitiation for our sins. 1 St John 2. 1, 2. The Priest shall then proceed with the holy Eucharist in THANKSGIVING AND CONSECRATION as follows: HE Lord be with you; People. And with thy spirit. Priest. Lift up your hearts; People. We lift them up unto the Lord. Priest. Let us give thanks unto our Lord God; People. It is meet and right so to do. Then shall the Priest turn to the Lord's Table, and say: T is very meet, right, and our bounden duty, that we should at all times, and in all places, give thanks unto thee, O Lord, Holy Father, Almighty, Everlasting God, Creator and Preserver of all things.

THE COMMUNION 79 Here shall follow the Proper Preface, if there be any specially appointed, or else immediately shall be said or sung: HEREFORE with Angels and Archangels, and with all the company of heaven, we laud and magnify thy glorious Name; evermore praising thee and saying: OLY, Holy, Holy, Lord God of hosts, Heaven and earth are full of thy glory. Glory be to thee, O Lord Most High. PROPER PREFACES. Upon Christmas Day, and during the Octave thereof, and upon the Feast of the Annunciation. ECAUSE thou didst give Jesus Christ thine only Son to be born as at this time for us; who, by the operation of the Holy Spirit, was made very man of the substance of the Virgin Mary his mother; and that without spot of sin, to make us clean from all sin. Therefore with Angels, etc. After the Octave of Christmas to the Eve of the Epiphany, and upon the Feasts of the Purification and of the Transfiguration. ECAUSE in the mystery of the Word made flesh, thou hast caused a new light to shine in our hearts, to give the knowledge of thy glory, in the face of thy Son Jesus Christ our Lord. Therefore with Angels, etc. Upon the Epiphany, and seven days after. HROUGH Jesus Christ our Lord, who, in substance of our mortal flesh, manifested forth his glory, that he might bring us out of darkness into his own marvellous light. Therefore with Angels, etc.

THE COMMUNION 80 Upon Passion Sunday and until Maundy Thursday inclusive. OR the redemption of the world by the death and passion of our Saviour Christ, both God and Man; who did humble himself, even to the death upon the Cross for us sinners, who lay in darkness and the shadow of death; that he might make us the children of God, and exalt us to everlasting life. Therefore with Angels, etc. Upon Easter Day, and until the Eve of Ascension Day inclusive, and at memorial services. UT chiefly are we bound to praise thee for the glorious Resurrection of thy Son Jesus Christ our Lord: for he is the very Paschal Lamb, which was offered for us, and hath taken away the sin of the world; who by his death hath destroyed death, and by his rising to life again hath restored to us everlasting life. Therefore with Angels, etc. Upon Ascension Day, and until the Eve of Whitsunday inclusive. HROUGH thy most dearly beloved Son Jesus Christ our Lord; who after his most glorious Resurrection manifestly appeared to all his Apostles, and in their sight ascended up into heaven to prepare a place for us; that where he is, thither we might also ascend, and reign with him in glory. Therefore with Angels, etc. Upon Whitsunday, and six days after, and at Ordinations and Synods. HROUGH Jesus Christ our Lord; according to whose most true promise, the Holy Spirit came down as at this time from heaven, lighting upon the disciples to teach them, and to lead them into all truth; giving them both the gift of tongues,

THE COMMUNION 81 and also boldness with fervent zeal constantly to preach the Gospel unto all nations; whereby we have been brought out of darkness and error into the clear light and true knowledge of thee, and of thy Son Jesus Christ. Therefore with Angels, etc. Upon Trinity Sunday. HOM with thy co-eternal Son and Holy Spirit we confess as one God, in Trinity of Persons and in Unity of Substance. For that which we believe of thy glory, O Father, the same we believe of the Son, and of the Holy Spirit. Therefore with Angels, etc. Upon All Saints’ Day and other Festivals of Saints. HO in the multitude of thy Saints hast compassed us about with so great a cloud of witnesses, that we, rejoicing in their fellowship, may run with patience the race that is set before us, and together with them may receive the crown of glory that fadeth not away. Therefore with Angels, etc. After each of which shall be said or sung: HEREFORE with Angels and Archangels, and with all the company of heaven, we laud and magnify thy glorious Name; evermore praising thee and saying: OLY, Holy, Holy, Lord God of hosts, Heaven and earth are full of thy glory. Glory be to thee, O Lord Most High. Either here, or immediately before the Communion, the Priest and people may say or sing: LESSED is he that cometh in the Name of the Lord: Hosanna in the highest.

THE COMMUNION 82 Then shall the Priest proceed with the Prayer of Consecration and the Breaking of the Bread before the people. LESSING and glory and thanksgiving be unto thee Almighty God, our heavenly Father, who of thy tender mercy didst give thine only Son Jesus Christ to take our nature upon him, and to suffer death upon the Cross for our redemption; who made there, by his one oblation of himself once offered, a full, perfect, and sufficient sacrifice, oblation, and satisfaction, for the sins of the whole world; and did institute, and in his holy Gospel command us to continue, a perpetual memorial of that his precious death, until his coming again. Hear us, O merciful Father, we most humbly beseech thee; and grant that we receiving these thy creatures of bread and wine, according to thy Son our Saviour Jesus Christ's holy institution, in remembrance of his death and passion, may be partakers of his most blessed Body and Blood; who, in the same night that he was betrayed, atook Bread; and, when he had given thanks, bhe brake it; and gave it to his disciples, saying, Take, eat; cthis is my Body which is given for you: Do this in remembrance of me. Likewise after supper dhe took the Cup; and, when he had given thanks, he gave it to them, saying, Drink ye all, of this; for ethis is my Blood of the new Covenant, which is shed for you and for many for the remission of sins: Do this, as oft as ye shall drink it, in remembrance of me. Wherefore, O Father, Lord of heaven and earth, we thy humble servants, with all thy holy Church, remembering the precious death of thy

beloved Son, his mighty resurrection, and glorious ascension, and looking for his coming again in glory, do make before thee, in this sacrament of the holy Bread of eternal life and Cup of everlasting salvation, the memorial which he hath commanded; And we entirely desire thy fatherly goodness mercifully to accept this our sacrifice of praise and thanksgiving, most humbly beseeching thee to grant, that by the merits and death of thy Son Jesus Christ, and through faith in his blood, we and all thy whole Church may obtain remission of our sins, and all other benefits of his passion; And we pray that by the power of thy Holy Spirit, all we who are partakers of this holy Communion may be fulfilled with thy grace and heavenly benediction; through Jesus Christ our Lord, by whom and with whom, in the unity of the Holy Spirit, all honour and glory be unto thee, O Father Almighty, world without end. And all the people shall answer: Amen. After a short period of silence the Priest shall say: HE peace of the Lord be always with you; People. And with thy spirit. Then shall the Priest kneel down at the Lord’s Table, and shall, together with all that shall recieve the Communion, humbly say this prayer following: E do not presume to come to this thy Table, O merciful Lord, Trusting in our own righteousness, But in thy manifold and great mercies. We are not worthy So much as to gather up the crumbs under thy Table. But thou art the same Lord, Whose property is always to have mercy: Grant us therefore, gracious Lord, So to

THE COMMUNION 84 eat the Flesh of thy dear Son Jesus Christ, And to drink his Blood, That our sinful bodies may be made clean by his Body, And our souls washed through his most precious Blood, And that we may evermore dwell in him, And he in us. Amen. Then shall the Preist first receive THE COMMUNION in both kinds himself, and then proceed to deliver the same to the Bishops, Priests, and Deacons, in like manner, (if any be present,) and after that to the people also in order, into their hands, all meekly kneeling. And, as he delivers the Bread, he shall say: HE Body of our Lord Jesus Christ, which was given for thee, preserve thy body and soul unto everlasting life: Take and eat this in remembrance that Christ died for thee, and feed on him in thy heart by faith with thanksgiving. And the Minister that delivers the Cup shall likewise say: HE Blood of our Lord Jesus Christ, which was shed for thee, preserve thy body and soul unto everlasting life: Drink this in remembrance that Christ’s Blood was shed for thee, and be thankful. In the Communion time, Hymns or Anthems such as the following may be used; LAMB of God, that takest away the sin of the world, have mercy upon us. O Lamb of God, that takest away the sin of the world, have mercy upon us. O Lamb of God, that takest away the sin of the world, grant us thy peace. If the consecrated Bread or Wine be all spent before all have communicated, the Priest shall conscrate more according to the manner before prescribed; saying for the blessing of the Bread: Hear, O merciful Father, we bessech thee, the prayer and thanksgiving which we offer through Jesus Christ our Lord, who, in the same night etc. T T O

THE COMMUNION 85 If it is necessary to consecrate in both kinds, the Priest shall continue: Likewise after supper he took the Cup; and, when he had given thanks, etc. For the blessing of the Cup only, he shall say: Hear, O merciful Father, we beseech thee, the prayer and thanksgiving which we offer through Jesus Christ our Lord, who after supper took the Cup; and, when he had given thanks, etc. And he shall always continue to in remembrance of me. When all have communicated, then shall the Priest say the Lord's Prayer, the people repeating with him every petition. Let us pray. UR Father who art in heaven, Hallowed be thy Name, Thy kingdom come, Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; And forgive us our trespasses, As we forgive them that trespass against us; And lead us not into temptation, But deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, For ever and ever. Amen. Then shall the Priest say LMIGHTY and everliving God, we most heartily thank thee that thou dost graciously feed us, in these holy mysteries, with the spiritual food of the most precious Body and Blood of thy Son our Saviour Jesus Christ; assuring us thereby of thy favour and goodness towards us; and that we are living members of his mystical body, which is the blessed company of all faithful people; and are also heirs through hope of thy everlasting kingdom. And here we offer and present unto thee, O Lord, ourselves, our souls and bodies, to be a reasonable, holy, and living sacrifice unto thee. O A

THE COMMUNION 86 And although we are unworthy, yet we beseech thee to accept this our bounden duty and service, not weighing our merits, but pardoning our offences; through Jesus Christ our Lord, to whom, with thee and the Holy Ghost, be all honour and glory, world without end. Amen. Then shall be said or sung Gloria in Excelsis. On a weekday which is not a festival it may be omitted. LORY be to God on high, and in earth peace, agood will towards men. We praise thee, we bless thee, we worship thee, we glorify thee, we give thanks to thee for thy great glory, O Lord God, heavenly King, God the Father Almighty. O Lord, the only-begotten Son, Jesu Christ; O Lord God, Lamb of God, Son of the Father, that takest away the sin of the world, have mercy upon us. Thou that takest away the sin of the world, receive our prayer. Thou that sittest at the right hand of God the Father, have mercy upon us. For thou only art holy; thou only art the Lord; thou only, O Christ, with the Holy Ghost, art most high in the glory of God the Father. Amen. Then the Priest (or the Bishop if he be present) shall let them depart with this Blessing. HE peace of God, which passeth all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God, and of his Son Jesus Christ our Lord: And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Ghost, be amongst you and remain with you always. Amen. If any of the consecrated Bread and Wine remain, the Priest and other Communicants shall reverently eat and drink the same,