say

Tha mi ag ràdh an-diugh.

An abair thu a-màireach? Their. Chan abair.

An tuirt thu an-dé? Thuirt. Cha tuirt.

Abair!

Catch

Tha mi a' breith an-diugh.

Am beir thu a-màireach? Beiridh. Cha bheir.

An d'rug thu an-dé? Rug. Cha d'rug.

Beir!

Hear

Tha mi a' cluinntinn an-diugh.

An cluinn thu a-màireach? Cluinnidh. Cha chluinn.

An cuala thu an-dé? Chuala. Cha chuala.

Cluinn!

Make

Tha mi a' dèanamh an-diugh.

An dèan thu a-màireach? Nì. Cha dèan.

An d'rinn thu an-dé? Rinn. Cha d'rinn.

Dèan!

See

Tha mi a' faicinn an-diugh.

Am faic thu a-màireach? Chì. Chan fhaic.

Am faca tu an-dé? Chunnaic. Chan fhaca.

Faic!

Get

Tha mi a' faighinn an-diugh.

Am faigh thu a-màireach? Gheibh. Chan fhaigh.

An d'fhuair thu an-dé? Fhuair. Cha d'fhuair.

Faigh!

Go

Tha mi a' dol an-diugh.

An tèid thu a-màireach? Thèid. Cha tèid.

An deach thu an-dé? Chaid. Cha deach.

Rach!

Arrive

Tha mi a' ruigsinn an-diugh.

An ruig thu a-màireach? Ruigidh. Cha ruig.

An d'ràinig thu an-dé? Ràinig. Cha d'ràinig.

Ruig!

Give

Tha mi a' toirt an-diugh.

An toir thu a-màireach? Bheir. Cha toir.

An tug thu an-dé? Thug. Cha tug.

Thoir!

Come

Tha mi a' tighinn an-diugh.

An tig thu a-màireach? Thig. Cha tig.

An tàinig thu an-dé? Thàinig. Cha tàinig.

Thig!